Page 1


one stop promo solution 004 NOVITETI // 012 KIŠOBRANI // 020 TEKSTIL // 032Ì* /$Ì(Ì* ŀ*$3(ÌÌ040 TORBE I PUTOVANJE 058Ì*4ĺ-(Ì2$3.5(ÌÌ068 SATOVI // 076 Ì4/ +) ŀ(ÌÌ088 LEPOTA I ZDRAVLJE // 096 ALATI I OPREMA 106 PRIVESCI // 122 USB // 128 KANCELARIJA // 144 PRIBOR ZA PISANJE // 192 INDEX STRANA


Skenirajte QR kod na proizvodu iz kataloga i proverite trenutno stanje zaliha 24h dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. :AÀKORIùľENJEÀOVEÀOPCIJEÀPOTREBANÀJEÀBILOÀKOJIÀSMARTÀTELEFONÀSAÀINSTALIRANOMÀAPLIKACIJOMÀZAÀńITANJEÀ12ÀKODOVAÀIÀPRISTUPÀINTERNETU !KOÀNEMATEÀINSTALIRANUÀAPLIKACIJUÀZAÀńITANJEÀ12ÀKODOVAÀ À12ÀńITAń ÀPROGRAMÀMOúETEÀBESPLATNOÀPREUZETIÀIÀINSTALIRATIÀSAÀNEKOGÀODÀ MNOGOBROJNIHÀON LINEÀMOBILNIHÀMARKETAÀ$OLEÀSUÀPREDLOZIÀSAMOÀNEKIHÀODÀ12ÀńITAńAÀKOJEÀMOúETEÀINSTALIRATIÀNAÀVAùEMÀSMARTÀTELEFONU

QR Droid

QR Barcode scaner

NeoReader QR & Barcode Scanner

Scan - QR Code Barcode Reader

RedLaser Barcode & QR Scanner

Quick Scan Pro QR & Barcode Scanner

ScanLife QR Code Reader & Barcode Scanner

SCANNER PRO QR Code Reader

QuickMark Barcode Scanner

.AKONÀùTOÀSTEÀPOKRENULIÀAPLIKACIJUÀZAÀńITANJEÀ12ÀKODA ÀSKENIRAJTEÀ12ÀKODÀPROIZVODAÀńIJAÀVASÀZALIHAÀZANIMAÀIÀAPLIKACIJAÀľEÀVASÀ AUTOMATSKIÀODVESTIÀNAÀINTERNETÀSTRANICUÀGDEÀMOúETEÀVIDETIÀNAZIV ÀùIFRU ÀSLIKU ÀIZBORÀBOJAÀIÀSTATUSÀZALIHA

Instalirajte 01ΈJNCΈĽHS@Ľ

Skenirajte QR kod biranog proizvoda

Proverite status zaliha


PIKTOGRAMI Sito štampa

Digitalna štampa

*QTóM@ΈRHSNΈòS@LO@

/QDRKHJ@ĽΈY@ΈSDJRSHK

Stiker

/DĽDMIDΈOQDRKHJ@Ľ@

Tampon štampa

Sublimacija

2TUHΈóHF

Vez

Folija tisak

Laserska gravura

Sito štampaÌ IDÌ SDGMHJ@Ì JNI@Ì NADYADŅTIDÌ visoko kvalitetan otisak intenzivnih boja i izuzetne otpornosti na spoljašnje uticaje. Boja se propušta JQNYÌ LQDö@RSTÌ L@SQHBTÌ NRS@UKI@ITĻHÌ ŁHRSDÌ HÌ NõSQDÌ otiske. Tehnika je jednako dobro primenljiva za õS@LOTÌ IDCMNANIMHGÌ HÌ UHõDANIMHGÌ FQ@΋ŁJHGÌ QDõDMI@Ì HÌ OQDCRS@UKI@Ì DJNMNLHŁ@MÌ HYANQÌ Y@Ì UDĻDÌ SHQ@öDÌ YANFÌ BDMDÌONIDCHM@ŁMNFÌNSHRJ@

+RUúNAÀ SITOÀ ùTAMPA ima sve osobine JK@RHŁMDÌ RHSNÌ õS@LODÌ TYÌ M@ONLDMTÌ C@Ì IDÌ MITÌ LNFTĻDÌ OQHLDMHSHÌ HRJKITŁHUNÌ M@Ì OQDCLDSDÌ BHKHMCQHŁMHGÌ ONUQõHM@Ì JNIDÌHL@ITÌONOQDŁMHÌOQDRDJÌJNMRS@MSMDÌUDKHŁHMD Ì9ANFÌ ove osobine tehnika nije primenljiva na predmete konusnog oblika.

Stiker nastaje procesom izlivanja poliuretanske smole na ravnu površinu kao što je M@KDOMHB@ Ì OQDRKHJ@Ł Ì OKNŁHB@ Ì .UHLÌ OQNBDRNLÌ RDÌ CNAHI@ÌUHYTDKMNÌOQHUK@Ł@MÌSQNCHLDMYHNM@K@MÌOQDCLDSÌ ONÌ ŁDLTÌ RDÌ RSHJDQÌ Q@YKHJTIDÌ NCÌ JK@RHŁMHGÌ M@KDOMHB@ Ì 2LNK@Ì OQNCTö@U@Ì UDJÌ SQ@I@MI@Ì DSHJDSD Ì IDQÌ õSHSHÌ reklamnu poruku koja se nalazi u sloju ispod. Stiker RDÌLNöDÌOQHLDMHSHÌM@ÌRUDÌUQRSDÌL@SDQHI@K@ÌHÌM@ÌAHKNÌ koji oblik.

Tampon štampa je tehnika koja podrazumeva duboku štampu sa indirektnim TSHRJHU@MIDLÌ JNQHõĻDMIDLÌ õS@LO@QRJDÌ ENQLDÌ JKHõD@Ì za prenos boje. Prednost ove tehnike je široka OQHLDMKIHUNRSÌ Y@Ì AQDMCHQ@MIDÌ M@IQ@YKHŁHSHIHGÌ @QSHJ@K@Ì HÌ UQRS@Ì L@SDQHI@K@Ì JDQ@LHJ@ Ì OK@RSHJ@ Ì FTL@ Ì LDS@K Ì (YCU@I@Ì RDÌ HÌ ONÌ LNFTĻMNRSHÌ @OKHBHQ@MI@Ì NSHR@J@Ì M@Ì neravnim površinama.

3UVIÀ úIG je proces uštampavanja artikala ADYÌ JNQHõĻDMI@Ì ANID Ì 2TUHLÌ öHFNLÌ RDÌ ENQLHQ@Ì udubljeni otisak kombinovanjem pritiska, visoke SDLODQ@STQDÌ HÌ NCFNU@Q@ITĻDFÌ JKHõD@Ì JNIHÌ MNRHÌ õS@LO@QRJHÌCHY@IM Ì-@IŁDõĻDÌRDÌJNQHRSHÌY@ÌCDJNQHR@MIDÌ OQDCLDS@Ì M@Ì SDQLN QD@JSHUMHLÌ RJ@IDUHL@Ì HÌ JNöH Ì /QDCLDSHÌJ@NÌõSNÌRTÌQNJNUMHBH ÌOK@MDQHÌHÌMNUŁ@MHBHÌRTÌ idealni za personalizaciju ovim postupkom.

$IGITALNAÀ ùTAMPA je tehnika koja znatno ubrzava proces realizacije uštampavanja, jer je vreme OQHOQDLDÌ Y@Ì õS@LOTÌ YM@Ł@IMNÌ JQ@ĻDÌ TÌ NCMNRTÌ M@Ì druge tehnike. Proces uštampavanja se vrši direktno na površinu predmeta. Digitalna štampa je idealna Y@Ì L@KDÌ HÌ RQDCMIDÌ SHQ@öDÌ J@NÌ HÌ Y@Ì õS@LOTÌ TÌ OTMNLÌ JNKNQT Ì *@Q@JSDQHõDÌ IDÌ UHRNJ@Ì OQDBHYMNRSÌ HÌ LNFTĻMNRSÌ õS@LO@MI@Ì UDKHJHGÌ RDQHI@Ì R@Ì Q@YKHŁHSHLÌ FQ@΋ŁJHLÌ rešenjima za svaku jednicu posebno.

0RESLIKAń za tekstil je idealan za brendiranje OQNHYUNC@ÌJ@NÌõSNÌRTÌJ@ŁJDSH ÌL@IHBD ÌSNQAD ÌI@JMDÌHÌ RK Ì HÌ LNFTĻDÌ HGÌ IDÌ OQHLDMIHU@SHÌ ADYÌ NAYHQ@Ì M@Ì ANITÌ SJ@MHMD Ì /QDRKHJ@ŁÌ RDÌ ENQLHQ@Ì ONRSTOJNLÌ RHSNÌ HKHÌ digitalne štampe i predstavlja aplikaciju koja se prenosi direktno na tekstil pod uticajem prese koja IDÌY@FQDI@M@ÌCNÌNCQDŅDMDÌSDLODQ@STQD

0EńENJEÀ PRESLIKAńA je tehnika koja se OQHLDMITIDÌM@Ì@QSHJKHL@ÌHYQ@ŅDMHLÌNCÌONQBDK@M@ ÌRS@JK@Ì HÌ JDQ@LHJD Ì 9@Ì OQDRKHJ@ŁDÌ RDÌ JNQHRSDÌ ONRDAMDÌ UQRSDÌ ANI@ÌJNIDÌRDÌRHSNÌõS@LONLÌM@MNRDÌM@ÌO@OHQ OQDRKHJ@Ł Ì -@JNMÌQTŁMNFÌ@OKHBHQ@MI@ÌOQDRKHJ@Ł@ÌM@ÌöDKIDMHÌ@QSHJ@K Ì NMÌ RDÌ ODŁDÌ TÌ ODĻHÌ M@Ì UHRNJNIÌ SDLODQ@STQH Ì 3NJNLÌ ODŁDMI@ÌANI@ÌOQNCHQDÌTÌRSQTJSTQTÌOQDCLDS@ÌÌHÌONRSHöDÌRDÌ dugotrajnost, kao i otpornost na grebanje, pranje i UV YQ@ŁDMID

3UBLIMACIJA podrazumeva aplikaciju RODBHI@KMDÌ ANIDÌ M@Ì NCQDŅDMTÌ Ì ONUQõHMTÌ TYÌ ONLNĻÌ SNOKNSMDÌOQDRD Ì/QNBDRÌNLNFTĻ@U@ÌOQNCHQ@MIDÌANIDÌTÌ strukturu materijala, tako da je rezultat sublimacije RKHJ@Ì ENSN JU@KHSDS@Ì TÌ OTMNLÌ JNKNQT Ì (CD@KM@Ì IDÌ Y@Ì L@KDÌSHQ@öD Ì

Vez je tradicionalna tehnika dekorisanja tkanine HKHÌ MDJNFÌ CQTFNFÌ L@SDQHI@K@Ì ONLNĻTÌ HFKDÌ HÌ MHSH Ì 5DYÌ RDÌ LNöDÌ OQHLDMHSHÌ M@Ì Q@UMD Ì @KHÌ HÌ M@Ì MDQ@UMDÌ ONUQõHMD Ì na svim vrstama tkanina i pletenih proizvoda. Pravi IDÌ HYANQÌ Y@Ì CDJNQHR@MIDÌ L@IHB@ Ì J@O@ Ì J@ŁJDS@ Ì õ@KNU@ Ì košulja, itd.

Laserska gravuraÌ SDGMHJ@Ì ONCQ@YTLDU@Ì JNQHõĻDMIDÌ K@RDQRJNFÌ RMNO@Ì Y@Ì OQDBHYMTÌ FQ@UTQTÌ M@Ì ONUQõHM@L@ Ì .U@Ì SDGMHJ@Ì OQNHYUNCHÌ TSHR@JÌ DJRJKTYHUMNRSHÌHÌC@IDÌHYU@MQDCMDÌQDYTKS@SDÌM@ÌLDS@KT ÌRS@JKTÌHÌCQUDST Ì.SHR@JÌLNöDÌAHSHÌQ@YKHŁHSDÌANIDÌBQMH ÌYK@SMH ÌRQDAQMH ÌRI@IMHÌHKHÌL@SÌTÌY@UHRMNRSHÌNCÌ ONCKNFD ÌNCMNRMNÌL@SDQHI@K@ÌNCÌJNF@ÌIDÌ@QSHJ@KÌHYQ@ŅDM Ì5QRS@ÌL@SDQHI@K@ÌJNQHõĻDM@ÌY@ÌHYQ@CTÌ@QSHJK@ÌTSHŁDÌHÌM@ÌHYANQÌUQRSDÌK@RDQ@ÌJNIHÌLNQ@ÌAHSHÌJNQHõĻDMÌ ".Ì dJNQHRSHÌ RDÌ Y@Ì LDS@KMDÌ OQDCLDSDÌ JNIHÌ RTÌ DKNJRHQ@MH Ì OK@RSH΋BHQ@MH Ì FTLHQ@MH Ì OQDCLDSDÌ NCÌ CQUDS@ Ì RJ@I@Ì HKHÌ JKHQHS@ Ì -@IŁDõĻDÌ RDÌ OQHLDMITIDÌ M@Ì LDS@KMHLÌNKNUJ@L@ÌHÌOQHUDRBHL@ÌTÌANIH Ì8 &ÌdÌHL@ÌõHQNJTÌOQHLDMTÌHÌLNöDÌRDÌ@OKHBHQ@SHÌM@ÌRUHLÌUQRS@L@ÌLDS@K@ Ì2@ÌMIHLÌIDÌLNFTĻDÌFQ@UHQ@SHÌM@ÌŁHRSHLÌ LDS@KHL@ ÌNAQ@ŅDMHLÌMDJHLÌNCÌONRSTO@J@ÌF@KU@MHY@BHIDÌGQNLHQ@MID ÌMHJKNU@MID jÌ&Q@UTQ@ÌIDÌLNFTĻ@ÌHÌCHQDJSMNÌM@ÌOQDCLDSHL@ÌJNIHÌRTÌHYQ@ŅDMHÌNCÌ MDQŅ@ITĻDFÌŁDKHJ@


KIŠOBRANI

40.033 VIVO

noviteti

013

Kišobran sa automatskim otvaranjem

40.008 FANCY

017

Kišobran sa automatskim otvaranjem

TEKSTIL

40.035 CAMPOS PLUS

018

*HõNAQ@MÌR@ÌQTŁMHLÌNSU@Q@MIDL

52.005 SPRING

noviteti

028

Unisex jakna / dukserica od polara

KAPE I +!Ń+%4)

57.007 TRAPPER

021

Kišobran sa automatskim otvaranjem

40.036 STRATO PLUS

40.029.10 PANAMERA

Kišobran sa automatskim otvaranjem

50.015 AZZURRO KIDS

025

028

57.006 WEST

54.008 CRICKET

*@ŁJDS ÌÌO@MDK@

027

4MHRDWÌCTJRDQHB@ÌR@ÌJ@OTKI@ŁNLÌ HÌQ@IREDQõKTRNL

029

57.008 REGATTA KIDS

030

#DŁHI@ÌUNCNNSONQM@ÌUDSQNUJ@

Unisex prsluk

033

52.006 WINNER

034

54.010 LOW PROMO

noviteti

*K@RHŁMHÌõDõHQ

016

019

#DŁHI@ÌONKNÌL@IHB@

Unisex prsluk od polara

53.008 CORTEZ

015

Kišobran sa automatskim otvaranjem

Unisex dukserica

52.007 POLARIS

40.034 EVITA

*@ŁJDS ÌÌO@MDK@

035


54.009 BASEBALL

035

54.011 MESH

036

53.012 ZERO

038

53.010 EVEREST

039

TORBE I PUTOVANJE

34.155.10 JET PLUS

53.011.10 WARM

53.013 SKI

038

Zimska traka za glavu od polara

039

&QDI@Ĺ ĂŒY@ĂŒTĂľHĂŒNCĂŒONK@Q@ĂŒ

Zimska kapa / ĹĄal od polara

Rukavice od polara

037

ĂłDĂľHQĂŒR@ĂŒONCDRHUHLĂŒTĹ JTQNLĂŒHĂŒ dva drikera

*@Ĺ JDS ĂŒĂŒO@MDK@

*@Ĺ JDS ĂŒĂŒO@MDK@

53.009 SAFARI

041

34.154.10 JET

041

34.153.10 SKYLINE

042

noviteti

34.149.10 BRANDO

044

-NUĹ @MHJĂŒSNQAHB@ĂŒR@ĂŒCUNANIMHLĂŒJ@HĂľDL

34.180 DINERO

-NUĹ @MHJ

051

34.164 MEETING

048

Biorazgradiva torba za kupovinu, varena

34.157 BARSA

050

052

34.146 TRENDY

Biorazgradiva torba za kupovinu, ĹĄivena

34.158 HIP-HOP

051

Ranac na jedno rame

Sportska torba

*NMEDQDMBHIRJ@ĂŒSNQA@

34.181 BORSA

/TSM@ĂŒSNQA@ĂŒR@ĂŒCU@ĂŒSNĹ JHÄť@ĂŒHĂŒ CQĂľJNLĂŒM@ĂŒHYUK@Ĺ DMID ĂŒh

/TSM@ĂŒSNQA@ĂŒR@ĂŒCU@ĂŒSNĹ JHÄť@ĂŒHĂŒ CQĂľJNLĂŒM@ĂŒHYUK@Ĺ DMID ĂŒh

/TSM@ĂŒSNQA@ĂŒR@ĂŒCU@ĂŒSNĹ JHÄť@ĂŒHĂŒ CQĂľJNLĂŒM@ĂŒHYUK@Ĺ DMID ĂŒh

052

34.147 BARBARA

Biorazgradiva torba za kupovinu, dvobojna

053


34.148 TASHA

053

Biorazgradiva torba za kupovinu sa NI@Ĺ @MHLĂŒQTĹ J@L@

34.122 ARISTO

057

34.159 ARUBA

055

3NQA@ĂŒY@ĂŒJTONUHMTĂŒHĂŒOK@ĂśT

34.123 LOLA MINI

/@OHQM@ĂŒONJKNMĂŒJDR@ĂŒY@ĂŒÎŒĂŒ@ĂľT

Papirna poklon kesa, mala

+5Ä˝.)Ă€3%4/6)

44.059.90 MOMENTO MINI

noviteti

060

*DQ@LHĹ J@ĂŒĂľNKI@

41.040 OLIVER

44.053.90 DORA

057

/K@RSHĹ MHĂŒJTGHMIRJHĂŒS@ILDQ ĂŒĂŒLHMTS@

41.041 BECK

34.124 LOLA MIDI

059

44.060.90 MOMENTO

057

44.058.90 BARTON

*DQ@LHĹ J@ĂŒĂľNKI@

067

/K@RSHĹ MHĂŒNSU@Q@Ĺ ĂŒY@ĂŒÎŒĂŒ@ĂľDĂŒR@ĂŒLDS@KMHLĂŒ uloĹĄkom

056

34.125 LOLA MAXI

057

Papirna poklon kesa, velika

059

44.062 BLACK BERRY

060

*DQ@LHĹ J@ĂŒĂľNKI@

Porcelanska ĹĄolja sa tacnicom za B@OOTBBHMNĂŒJ@ET

062

34.165 BAHUS

!HNQ@YFQ@CHU@ĂŒONJKNMĂŒJDR@ĂŒY@ĂŒÎŒĂŒ@ĂľT

Papirna poklon kesa, srednja

/NQBDK@MRJ@ĂŒĂľNKI@ĂŒR@ĂŒJ@ĂľHĹ HBNL

067

055

Torba za kupovinu od jute

Porcelanska ĹĄolja sa tacnicom za DROQDRRNĂŒJ@ET

44.061 BERRY

34.156 MAKARENA

062

41.039 PALLAS

.SU@Q@Ĺ ĂŒY@ĂŒÎŒĂŒ@ĂľDĂŒR@ĂŒETMJBHINLĂŒ U@CHĹ DO@

065


SATOVI

31.029.80 GRANDISSIMO

noviteti

069

Zidni sat

34.026 MODERNO

071

Zidni sat

30.055 TIK TAK

074

30.054.80 SIGMA

073

074

#HFHS@KMHÌRSNMHÌR@S Ł@õ@ÌR@Ì kalendarom i termometrom

081

,DS@KMHÌTO@KI@ŁÌTÌONJKNMÌRDST

LEPOTA I ZDRAVLJE

20.039 FRESH

30.053.80 NUMERA

22.022.10 HAVANA 750

noviteti

20.044 GALAXY

083

083

$KDJSQNMRJHÌOK@RSHŁMHÌTO@KI@Ł

32.102 JOY

089

20.040 LAGER

079

Frizbi

083

$KDJSQNMRJHÌOK@RSHŁMHÌTO@KI@ŁÌR@Ì NSU@Q@ŁDLÌY@ÌΌÌ@õD

089

32.131.90 SKANDI

noviteti

+NOS@ÌY@ÌOK@öTÌM@ÌM@CTU@U@MID

074

+TJRTYMHÌLDS@KMHÌTO@KI@ŁÌTÌ poklon setu

$KDJSQNMRJHÌOK@RSHŁMHÌTO@KI@Ł

32.134 SUMMER

070

Digitalni stoni sat sa alarmom

50!,*!Ń)

075

31.028.90 ROLLO

Zidni sat

2SNMHÌR@SÌR@ÌETMJBHINLÌõSHO@KIJD

Digitalni stoni sat sa alarmom

22.021 PRINCE

30.052 CLICK

070

Zidni sat

Stoni sat sa alarmom

30.056.90 DIGISTAR

31.027.90 CUBIZMO

/K@RSHŁM@ÌRK@F@KHB@

090


59.012.41 GLOW KID

091

9@õSHSMHÌΌÌTNÌOQRKTJÌY@ÌCDBT

32.132 BILLY

32.130 PILL BOX

091

092

32.128.90 CUBE

095

32.107 LENA

092

Manikir set

Staklena turpija za nokte

Kutijica za lekove

094

32.108 LIBRA

ALATI I OPREMA

32.122 BLINK

097

noviteti

MSHRSQDRÌCQö@ŁÌY@ÌRO@I@KHBD

33.120 SLIP

098

/QHUDY@JÌY@ÌJKITŁDUDÌR@Ì+$#ÌK@LONL

32.124 CAMP

101

Metar, 3 m

32.133.10 HUNTER

100

32.123.73 FOREST

105

32.125 SWISS

100

101

PRIVESCI

34.163 BLANKET

103

noviteti

,DS@KMHÌOQHUDY@JÌY@ÌJKITŁDUD

100

34.182 SNOW

104

/K@RSHŁMHÌFQDA@ŁÌY@ÌRMDFÌHÌKDC

ĺDADMBDÌNCÌONK@Q@

33.115 WALTER

32.126 SWISS MINI

5HõDM@LDMRJHÌMNöÌ ÌOQHUDY@JÌR@Ì OK@RSHŁMNLÌCQõJNLÌHÌÌETMJBHI@

5HõDM@LDMRJHÌMNöÌR@ÌOK@RSHŁMNLÌ CQõJNLÌHÌÌETMJBHI@

5HõDM@LDMRJHÌKNU@ŁJHÌMNöÌR@Ì OK@RSHŁMNLÌCQõJNLÌHÌÌETMJBHI@

5HõDM@LDMRJHÌLDS@KMHÌMNöÌR@Ì CQUDMNLÌCQõJNLÌHÌÌETMJBHI@

5HõDM@LDMRJHÌLDS@KMHÌMNöÌR@Ì ÌETMJBHI@

32.127 METRICO

2@LNCQöDĻ@ÌOK@RSHŁM@ÌK@LO@ÌR@Ì L@FMDSNLÌÌ+$#

Antistres proizvod u obliku kocke

107

33.114 TABLET

,DS@KMHÌOQHUDY@JÌY@ÌJKITŁDUD

108


33.114.88 TABLET

108

114

116

119

42!Ì%K@RGÌLDLNQHI@ ÌJTĻHõSDÌ metal-plastika

33.124 METALIC

33.100 SIMBA

110

116

33.117 VIVALDI

115

/QHUDY@JÌY@ÌJKITŁDUDÌNCÌUDõS@ŁJDÌJNöD

33.119 LIKE

117

/K@RSHŁMHÌOQHUDY@JÌY@ÌJKITŁDUDÌTÌNAKHJT šake sa metrom, 1 m

119

USB

124

37.121 STICK

125

42!Ì%K@RGÌLDLNQHI@ ÌOK@RSHŁMNÌJTĻHõSDÌ

33.122.20 MIKI

110

,DS@KMHÌOQHUDY@JÌY@ÌJKITŁDUDÌTÌNAKHJTÌ CDŁ@J@

33.118.10 BAHN

115

/QHUDY@JÌR@ÌETSQNKNLÌY@ÌJKITŁDUD

33.121 BOVA

118

/KTS@ITĻHÌOQHUDY@JÌY@ÌJKITŁDUDÌNCÌ$5 Ì pene

37.122 iMEMORY

noviteti

123

42!Ì%K@RGÌLDLNQHI@ ÌOK@RSHŁMNÌ JTĻHõSD

/K@RSHŁMHÌSNTBGÌOQHJKITŁ@JÌY@ÌLNAHKMHÌ SDKDENM

/QHUDY@JÌY@ÌJKITŁDUDÌNCÌ΋ÌKB@

37.106 SMART PLUS

114

/K@RSHŁMHÌOQHUDY@JÌY@ÌJKITŁDUDÌR@Ì OKNŁHBNL

/K@RSHŁMHÌOQHUDY@JÌY@ÌJKITŁDUDÌR@Ì metrom i lampom, 1 m

33.112 FELT

33.109.90 LEO

33.123.30 MINI

,DS@KMHÌOQHUDY@JÌY@ÌJKITŁDUDÌTÌNAKHJTÌ CDUNIŁHBD

/QHUDY@JÌY@ÌJKITŁDUDÌdÌOKHõ@MHÌK@UHĻÌ

/KHõ@M@ÌHFQ@ŁJ@ ÌO@R

33.125 BOBI

109

,DS@KMHÌOQHUDY@JÌY@ÌJKITŁDUDÌR@Ì trakicom

,DS@KMHÌOQHUDY@JÌY@ÌJKITŁDUDÌ OQHK@FNŅDMÌY@ÌRSHJDQ

32.109.90 PAPI

33.113 AXEL

37.312.88 DATA KEY

126

42!Ì%K@RGÌLDLNQHI@ÌTÌNAKHJTÌJKITŁ@ Ì LDS@KMNÌJTĻHõSD

37.315.80 SLIDER

42!Ì%K@RGÌLDLNQHI@ ÌJTĻHõSD metal-plastika

126


37.105.90 MINI CARD

127

KANCELARIJA noviteti

131

136

131

34.174 DELTA

137

Poslovni poklon set u kutiji

Poslovni poklon set u kutiji

34.172.80 ATOM

60.048 MODENA

#รถDOMHรŒMNSDRรŒR@รŒฮŒรŒDJRHAHKMNLรŒJNQHBNL รŒ รŒRSQ@M@

-NSDRรŒR@รŒDK@RSHลMNLรŒSQ@JNLรŒHรŒ CQรถ@ลDLรŒY@รŒNKNUJT รŒRSQ@MD

34.175.86 ERIC

129

-NSDRรŒR@รŒK@RSHรตDL รŒรŒRSQ@M@

42!รŒ%K@RGรŒLDLNQHI@ รŒOK@RSHลMNรŒ JTฤปHรตSD

60.049 FLEXI BOOK

34.177 TOTO

139

#HFHSQNM รŒรŒBHE@Q@ รŒR@รŒRNK@QMHLรŒ napajanjem

PRIBOR ZA PISANJE

34.179.80 GRAFICO

133

1NJNUMHJรŒ รŒ!รŒENQL@S รŒรŒRSQ@MD

34.162 MOTO

140

36.008.80 ROLL UP 100

34.171 SCALA

135

.ADKDรถHU@ลรŒRSQ@M@รŒR@รŒM@KDOMHB@L@รŒHรŒ lenjirom

137

34.173 iCALC

139

#HFHSQNM รŒรŒBHE@Q@

142

Aluminijumski reklamni pano sa LDG@MHYLNLรŒY@รŒR@LNTUK@ลDMIDรŒ

145

10.103 BALZAC

146

10.104 BALZAC PRO

noviteti

/K@RSHลM@รŒGDLHIRJ@รŒNKNUJ@

129

-NSDRรŒR@รŒK@RSHรตDL รŒรŒRSQ@M@

Futrola za dokumenta od UDรตS@ลJDรŒJNรถD

+@RDQRJHรŒONJ@YHU@ลรŒR@รŒK@LONLรŒHรŒ lenjirom

10.107 ZORO

60.047 VERONA

34.178 TOTO MINI

/K@RSHลM@รŒGDLHIRJ@รŒNKNUJ@

/K@RSHลM@รŒGDLHIRJ@รŒNKNUJ@

146


10.111 OSCAR BIANCO

148

/K@RSHŁM@ÌGDLHIRJ@ÌNKNUJ@

10.109 PAPIRUS

159

174

165

10.110.80 505 TOUCH

177

14.100 SPEKTAR

176

Regent metalna hemijska olovka u poklon kutiji

14.096 ADMIRAL R

11.040 OGGI GRIP

11.043 TOUCH

180

183

Regent metalna roler olovka u poklon kutiji

14.093 NAVARO

168

155

11.039 VALIANT

172

Metalna hemijska olovka

176

11.041 STYLUS

176

Metalna touch hemijska olovka

180

Metalna hemijska olovka u poklon kutiji

14.095 ADMIRAL

10.106 BART

/K@RSHŁM@ÌGDLHIRJ@ÌNKNUJ@

Metalna touch hemijska olovka

,DS@KM@ÌSDGMHŁJ@ÌHÌGDLHIRJ@ÌNKNUJ@ÌTÌ setu

182

153

Metalna hemijska olovka

/K@RSHŁM@ÌSNTBGÌGDLHIRJ@ÌNKNUJ@

Regent metalna touch hemijska olovka u poklon kutiji

14.094 LORENZO

19.032 LAMA

10.102 TRIXI BIANCO

/K@RSHŁM@ÌGDLHIRJ@ÌNKNUJ@

/K@RSHŁM@ÌGDLHIRJ@ÌNKNUJ@ÌR@Ì postoljem

Metalna hemijska olovka

14.103.86 ARON

151

/K@RSHŁM@ÌGDLHIRJ@ÌNKNUJ@

Biorazgradiva hemijska olovka

11.042 POETA

10.105 PELIKAN

183

Regent metalna hemijska olovka u poklon kutiji

14.098 DEKART

181

Metalna hemijska i touch hemijska olovka u setu

14.099.10 NAPOLEON DUO

Regent metalna hemijska i roler olovka u setu

185


NEW

Vivo

40.033.40

40.033.60

40.033.30

40.033.34

KiĹĄobran sa automatskim otvaranjem, 8 segmenata, aluminijumski vrh, drĹĄka i stub (Ă˜ 14 mm), OK@RSHġMHĂŠRQDAQMHĂŠJQ@IDUH ĂŠ3DÄŚHM@ĂŠĂŠFĂŠĂŠĂŠĂŠ,@SDQHI@KĂŠRHQNU@ĂŠRUHK@ĂŠĂŠ #HLDMYHI@ÊþÊĂŠWĂŠĂŠBLĂŠĂŠ ĂŠ/QDONQTġDM@ĂŠCHLDMYHI@ĂŠÄĽS@LODĂŠĂŠWĂŠĂŠBLĂŠĂŠ ĂŠ/@JNU@MIDĂŠĂŠĂŠĂŠ

40.033.24

40.033.20

40.033.90

40.033.12

40.033.10

KiĹĄobrani 013


40.005.10 40.005.90

40.005.20

THE LEADER

CLASSIC KiĹĄobran sa automatskim otvaranjem, 8 segmenata, povijena drvena drĹĄka, drveni vrh, krajevi i stub (Ă˜ 14 mm) ĂŠ3DÄŚHM@ĂŠĂŠFĂŠĂŠĂŠĂŠ,@SDQHI@KĂŠONKHDRSDQĂŠĂŠĂŠ#HLDMYHI@ÊþÊĂŠWĂŠ ĂŠBLĂŠ ĂŠ/QDONQTġDM@ĂŠCHLDMYHI@ĂŠÄĽS@LODĂŠĂŠWĂŠĂŠBLĂŠĂŠĂŠĂŠ/@JNU@MIDĂŠĂŠĂŠĂŠ

40.005.12 40.005.22

40.005.30 40.005.24

40.005.60 40.005.40

40.005.51

40.005.50

Bâ‚ŹST

PRICE

40.032.20 40.032.90

40.032.10

SUPERSTAR KiĹĄobran sa automatskim otvaranjem, 8 segmenata, metalni stub (Ă˜ 8 mm), drvena drĹĄka, metalni vrh i krajevi ĂŠ3DÄŚHM@ĂŠĂŠFĂŠĂŠĂŠĂŠ,@SDQHI@KĂŠONKHDRSDQĂŠĂŠ#HLDMYHI@ÊþÊĂŠWĂŠĂŠBLĂŠĂŠ ĂŠ/QDONQTġDM@ĂŠCHLDMYHI@ĂŠÄĽS@LODĂŠĂŠWĂŠĂŠBLĂŠĂŠĂŠĂŠ/@JNU@MIDĂŠĂŠĂŠĂŠ

40.032.30

40.032.51

40.018.20

40.018.90

40.018.30

40.018.10

ZEUS Kiťobran sa automatskim otvaranjem, 8 segmenata, LDS@KMHÊRSTAÊþÊÊLL ÊONUHIDM@ÊOK@RSHġM@ÊCQļJ@ Ê LDS@KMHÊUQGÊHÊOK@RSHġMHÊJQ@IDUHÊ Ê3DČHM@ÊÊFÊÊÊÊ,@SDQHI@KÊONKHDRSDQÊÊ Ê#HLDMYHI@ÊþÊÊWÊÊBLÊÊÊÊ/QDONQTġDM@ÊCHLDMYHI@Ê ļS@LODÊÊWÊÊBLÊÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊ

014 KiĹĄobrani


NEW EVITA *HĥNAQ@MÊR@Ê@TSNL@SRJHLÊNSU@Q@MIDL ÊÊRDFLDM@S@ ÊQTķJ@ÊNCÊ EVA pene, aluminijumski vrh, stub (Ø 14 mm) i metalni krajevi Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ,@SDQHI@KÊRHQNU@ÊRUHK@ÊÊ #HLDMYHI@ÊõÊÊWÊÊBL ÊÊÊ/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊ

40.034.22

40.034.51 40.034.30 40.034.20

FEST Kišobran sa automatskim otvaranjem, ÊRDFLDM@S@ ÊLDS@KMHÊRSTAÊõÊÊLL Ê ONUHIDM@ÊOK@RSHķM@ÊCQĥJ@ ÊOK@RSHķMHÊUQGÊHÊJQ@IDUHÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ,@SDQHI@KÊRHQNU@ÊRUHK@ÊÊ Ê#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊÊBLÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

40.030.20 40.030.90 40.030.12 40.030.30 40.030.60 40.030.40

Kišobrani 015


NEW PANAMERA Kiťobran sa automatskim otvaranjem, 8 segmenata, sa srebrnim porubom, gumirana drťka, ȍÓADQFK@RRÓ LDG@MHY@L ÊBQMHÊLDS@KMHÊUQG ÊJQ@IDUHÊHÊRSTAÊþÊÊLLÊ 3Ê DČHM@ÊFÊÊ,@SDQHI@KÊRHQNU@ÊRUHK@ÊÊ Ê#HLDMYHI@ÊþÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTġDM@ÊCHLDMYHI@ÊļS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊÊ

40.029.10

GOLFER *ĂŠ HÄĽNAQ@MĂŠR@ĂŠQTġMHLĂŠNSU@Q@MIDL ĂŠĂŠRDFLDM@S@ ĂŠFTLHQ@M@ĂŠ ergonomska drĹĄka, ČŤĂ“ADQFK@RR stub (Ă˜ 14 mm) i mehanizam Y@ĂŠNSU@Q@MID ĂŠOK@RSHġMHĂŠĂŠUQGĂŠHĂŠJQ@IDUH ĂŠM@UK@J@ĂŠTĂŠANIHĂŠJHÄĽNAQ@M@ĂŠ postavljena netkanim materijalom ĂŠ3DÄŚHM@ĂŠĂŠFĂŠĂŠ,@SDQHI@KĂŠRHQNU@ĂŠRUHK@ĂŠĂŠ ĂŠ#HLDMYHI@ÊþÊĂŠWĂŠĂŠBLĂŠ ĂŠ/QDONQTġDM@ĂŠCHLDMYHI@ĂŠÄĽS@LODĂŠĂŠWĂŠĂŠBLĂŠ ĂŠ/@JNU@MIDĂŠĂŠĂŠĂŠĂŠĂŠ

40.031.10

HIGH CLASS KiĹĄobran sa automatskim otvaranjem, 8 segmenata, drvena drĹĄka, tamno sivi metalni vrh i stub (Ă˜ 14 mm), ČŤĂ“ADQFK@RRĂ“mehanizam za otvaranje, metalni krajevi, navlaka u boji kiĹĄobrana postavljena netkanim materijalom ĂŠ3DÄŚHM@ĂŠĂŠF ,@SDQHI@KĂŠRHQNU@ĂŠRUHK@ĂŠĂŠ ĂŠ#HLDMYHI@ÊþÊĂŠWĂŠĂŠBLĂŠ ĂŠ/QDONQTġDM@ĂŠCHLDMYHI@ĂŠÄĽS@LODĂŠĂŠWĂŠĂŠBLĂŠ ĂŠ/@JNU@MIDĂŠĂŠĂŠĂŠĂŠĂŠ

016 KiĹĄobrani

40.009.10


NEW

FANCY Kiťobran sa automatskim otvaranjem, 8 segmenata, GQNLHQ@MHÊLDS@KMHÊUQG ÊJQ@IDUHÊHÊRSTAÊþÊÊLL Ê CQļJ@ÊOQDRUTġDM@ÊONKHTQDS@MNLÊHLHS@BHI@ÊJNČD Ê navlaka u boji kiťobrana Ê3DČHM@ÊÊF ,@SDQHI@KÊRHQNU@ÊRUHK@ÊÊ Ê#HLDMYHI@ÊþÊÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTġDM@ÊCHLDMYHI@ÊļS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

40.008.30 40.008.10 40.008.51

40.016.71

40.008.20

40.016.30 40.016.20

40.016.51

LUXY Kiťobran sa automatskim otvaranjem, 8 segmenata, gumirana drťka, gumeni vrh, metalni krajevi, ȍÓADQFK@RRÊRSTAÊþÊÊLLÊHÊ ȍÓADQFK@RRÓmehanizam za otvaranje Ê3DČHM@ÊÊFÊ Ê,@SDQHI@KÊRHQNU@ÊRUHK@ÊÊ Ê#HLDMYHI@ÊþÊÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTġDM@ÊCHLDMYHI@ÊļS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

KiĹĄobrani 017


NEW CAMPOS PLUS *HļNAQ@MÊR@ÊQTġMHLÊNSU@Q@MIDL ÊÊRDFLDM@S@ Ê OK@RSHġM@ÊCQļJ@ Ê@KTLHMHITLRJHÊLDG@MHY@LÊY@ÊNSU@Q@MID Ê LDS@KMHÊRSTAÊþÊÊLLÊHÊUQGNUH ÊM@UK@J@ÊTÊANIHÊJHļNAQ@M@ 3DČHM@ÊÊF ,@SDQHI@KÊRHQNU@ÊRUHK@Ê #HLDMYHI@ÊþÊÊWÊ ÊÊBL /QDONQTġDM@ÊCHLDMYHI@ÊļS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

40.035.10

40.035.20

MAJESTIC Kiťobran sa automatskim otvaranjem, 8 segmenata, povijena gumirana drťka, BQMHÊLDS@KMHÊUQGÊHÊRSTAÊþÊÊLL ÊȍÓADQFK@RR mehanizam za otvaranje, metalni krajevi Ê3DČHM@ÊÊFÊÊ,@SDQHI@KÊRHQNU@ÊRUHK@ÊÊ Ê#HLDMYHI@ÊþÊÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTġDM@ÊCHLDMYHI@ÊļS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

018 KiĹĄobrani

40.025.14

40.025.18

40.035.90

40.035.51

40.035.40

40.035.30

40.035.24


NEW STRATO PLUS KiĹĄobran sa automatskim otvaranjem i zatvaranjem, ĂŠRDFLDM@S@ ĂŠLDG@MHY@LĂŠY@ĂŠNSU@Q@MIDĂŠIDĂŠJNLAHM@BHI@ĂŠ@KT

minijuma i ČŤĂ“ADQFK@RR @ Ă“metalni hromirani stub (Ă˜ 11 mm), metalni krajevi, gumirana drĹĄka, navlaka u boji kiĹĄobrana postavljena netkanim materijalom, otporan na vetar ĂŠ3DÄŚHM@ĂŠĂŠFĂŠĂŠ ,@SDQHI@KĂŠRHQNU@ĂŠRUHK@ĂŠĂŠ ĂŠ#HLDMYHI@ÊþÊ ĂŠWĂŠ ĂŠĂŠBLĂŠ ĂŠ/QDONQTġDM@ĂŠCHLDMYHI@ĂŠÄĽS@LODĂŠĂŠWĂŠĂŠBLĂŠ ĂŠ/@JNU@MIDĂŠĂŠĂŠĂŠĂŠĂŠ

40.036.30

40.036.60

40.036.12

40.036.20

40.036.10

SERGIO Kiťobran sa automatskim otvaranjem i zatvaranjem, ÊRDFLDM@S@ ÊLDS@KMHÊRSTAÊþÊÊLL ÊFTLHQ@M@ÊCQļJ@ Ê navlaka od vodootpornog materijala sa rajsferťlusom, otporan na vetar 3DČHM@ÊÊF ,@SDQHI@KÊTKSQ@Ê ÊK@F@M@ÊRUHK@Ê #HLDMYHI@ÊþÊÊWÊÊÊBL /QDONQTġDM@ÊCHLDMYHI@ÊļS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

40.028.10

KiĹĄobrani 019


DU

CONCEPT

Spring

NEW

Bâ‚ŹST

PRICE

Dukserica

Unisex dukserica, okrugli izrez, R@ÊDK@RSHġMNLÊQ@MȎÊNLÊNJNÊUQ@S@ ÊM@ÊQTJ@UHL@ÊHÊM@ÊCMT Ê CTOKHÊļSDOÊM@ÊNJNUQ@SMHJT ÊQTJ@UHL@ ÊQ@LDMHL@ÊHÊCMT Sastav:Ê˸ÊO@LTJ Ê˸ÊONKHDRSDQ 5DKHĴHMD S, M, L, XL, XXL, 3XL

5 kom

A B

S 52 72

M 55 74

L 58 76

XL 61 78

25 kom

XXL 64 80

3XL 67 83

52.005.15

52.005.30

52.005.90

52.005.20

52.005.10

Tekstil 021


50.001 BASIC

50.002 MASTER

/Ê @LTķM@ÊL@IHB@ ÊÊ˸ÊķDĥKI@MHÊO@LTJ ÊĥHUDM@ÊHYÊSTAD Ê CTOKHÊRONKIMHÊĥSDOÊM@ÊQDMCDQTÊ ÊNJNUQ@SMHJÊNI@ķ@MÊSQ@JNL 5DKHĴHMD S, M, L, XL, XXL, 3XL

/Ê @LTķM@ÊL@IHB@ ÊÊ˸ÊķDĥKI@MHÊO@LTJ Ê ĥHUDM@ÊHYÊSTAD ÊCTOKHÊRONKIMHÊĥSDOÊM@ÊQDMCDQT ÊNI@ķ@M@Ê SQ@JNLÊCTĦÊUQ@S@ÊHÊ CTOKHLÊĥSDONLÊCTĦÊQ@LDM@Ê ©5DKHĴHMD©S, M, L, XL, XXL, 3XL Ê ÊCNRSTOMNÊTÊUDKHķHMHÊ72 Ê7+ Ê ÊRHQNUHMRJHÊR@RS@UÊÊ˸ÊO@LTJÊÊ˸ÊUHRJNY@ ÊĤDMRJ@ÊUDQYHI@Ê#.-- Ê #DķHI@ÊUDQYHI@Ê, 23$1Ê*(#2Ê ÊÊ

B€ST 10 kom

100 kom

PRICE

10 kom

10

90

20

A B

022 Tekstil

10

30

Size chart: Basic & Master XS S M L 48 50 53 56 62 69 72 74

XL 59 76

XXL 62 78

3XL 65 81

*

90

20

30

33

24

40

THE LEADER

100 kom

51

53

4XL 68 84

** 60

55

15

12

11

22

23

71

52


50.011 MASTER KIDS

50.007 DONNA

Ê#DķHI@ÊO@LTķM@ÊL@IHB@ ÊÊ˸ÊķDĥKI@MHÊO@LTJ Ê CTOKHÊRONKIMHÊĥSDOÊM@ÊO@ROTKTÊHÊQDMCDQTÊ ©5DKHĴHMD© Ê Ê Ê Ê

ÊCNRSTOMNÊTÊUDKHķHMHÊ Ê,TĥJ@ÊUDQYHI@Ê, 23$1Ê ÊĤDMRJ@ÊUDQYHI@Ê#.-- Ê ÊÊ

ÊĤDMRJ@ÊO@LTķM@ÊL@IHB@ ÊÊ˸ÊķDĥKI@MHÊO@LTJ ÊĥHUDM@ÊR@Ê RSQ@MD ÊRONKIMHÊCTOKHÊĥSDOÊM@ÊO@ROTKT NJNUQ@SMHJÊNI@ķ@MÊSQ@JNLÊ 5DKHĴHMD S, M, L, XL Ê ÊRHQNUHMRJHÊR@RS@UÊÊ˸ÊO@LTJÊ ÊÊ˸ÊUHRJNY@ Ê,TĥJ@ÊUDQYHI@Ê, 23$1Ê #DķHI@ÊUDQYHI@Ê, 23$1Ê*(#2Ê 

KIDS PROMO

10 kom

100 kom 10 kom

100 kom

W N ELOR CO

* 20

23

22

90

30

32

40

51

60

10

**

15

90

22

23

20

24

30

32

34

W N ELOR CO

A B

02 31 41

04 34 44

06 37 47

08 41 51

10 43 54

12 46 60

A B

S 42 60

M 44 62

L 47 64

XL 50 66

40

51

53

52

60

Tekstil 023


50.004 REFLEX

50.008 AZZURRO

Ê/NKNÊL@IHB@ ÊÊ˸ÊO@LTJ ÊÊ˸ÊONKHDRSDQ ÊĥHUDM@ÊR@ÊRSQ@MD Ê SQHÊCTFLDS@ÊTÊANIHÊL@IHBD ÊQDYDQUMNÊCTFLD ÊNI@ķ@M@Ê SQ@JNLÊCTĦÊUQ@S@ÊÊHÊCTOKHLÊĥSDONLÊCTĦÊQ@LDM@ 5DKHĴHMD S, M, L, XL, XXL, 3XL

/Ê NKNÊO@LTķM@ÊL@IHB@ ÊÊ˸ÊķDĥKI@MHÊO@LTJ ÊĥHUDM@ÊR@Ê RSQ@MD ÊSQHÊCTFLDS@ÊTÊANIHÊL@IHBD ÊQDYDQUMNÊCTFLD ÊNI@ķ@M@Ê SQ@JNLÊCTĦÊUQ@S@ÊHÊCTOKHLÊĥSDONLÊCTĦÊQ@LDM@Ê 5DKHĴHMD©S, M, L, XL, XXL, 3XL Ê ÊRHQNUHMRJHÊR@RS@UÊÊ˸ÊO@LTJÊ ÊÊ˸ÊUHRJNY@ ĤDMRJ@ÊUDQYHI@Ê24--8Ê ÊÊ #DķHI@ÊUDQYHI@Ê 99411.Ê*(#2Ê ÊÊ

5 kom

50 kom 5 kom

50 kom

W N ELOR CO

10

23

90

30

A B

024 Tekstil

10

20

2HYDÌBG@QSÌ1D͸ÌDWÌ& Azzurro S M L XL 47 50 54 58 64 67 72 74

XXL 62 78

**

15

90

30

33

31

20

22

23

40

51

52

60

3XL 65 80

71


NEW

50.015 AZZURRO KIDS

50.010 SUNNY

#Ê DķHI@ÊONKNÊO@LTķM@ÊL@IHB@ Ê˸ÊķDĥKI@MHÊ O@LTJ ÊĥHUDM@ÊR@ÊRSQ@MD ÊCU@ÊCTFLDS@ÊTÊANIHÊ L@IHBD ÊQDYDQUMNÊCTFLD ÊNI@ķ@M@ÊSQ@JNLÊCTĦÊ UQ@S@ÊHÊCTOKHLÊĥSDONLÊCTĦÊQ@LDM@ 5DKHĴHMD© Ê Ê Ê Ê ĤDMRJ@ÊUDQYHI@Ê24--8Ê ÊÊ ,TĥJ@ÊUDQYHI@Ê 99411.Ê ÊÊ

ĤÊ DMRJ@ÊONKNÊL@IHB@ ÊÊ˸ÊķDĥKI@MHÊO@LTJ ÊĥHUDM@ÊR@Ê RSQ@MD ÊķDSHQHÊCTFLDS@ÊTÊANIHÊL@IHBD ÊQDYDQUMNÊCTFLD Ê NI@ķ@M@ÊSQ@JNLÊCTĦÊUQ@S@ÊHÊCTOKHLÊĥSDONLÊCTĦÊQ@LDM@ 5DKHĴHMD©S, M, L, XL Ê ÊRHQNUHMRJHÊR@RS@UÊÊ˸ÊO@LTJÊ ÊÊ˸ÊUHRJNY@ Ê,TĥJ@ÊUDQYHI@Ê 99411.Ê ÊÊ #DķHI@ÊUDQYHI@Ê 99411.Ê*(#2Ê 

5 kom

30

A B

04 34 44

PROMO

50 kom

90

06 37 47

KIDS

08 40 50

5 kom

20

10 43 54

12 46 58

32

A B

S 43 57

M 45.5 59

30

L 48 61

10

**

15

50 kom

90

20

22

24

40

51

52

60

XL 50.5 62.5

Tekstil 025


52.004 GATOR

52.003 LINDA

Ê TĥJ@ÊONKNÊL@IHB@ÊCTFHGÊQTJ@U@ Ê , Ê˸ÊķDĥKI@MHÊO@LTJ ÊĥHUDM@ÊR@ÊRSQ@MD Ê CTOKHÊRONKIMHÊĥSDOÊM@ÊO@ROTKT Ê SQHÊCTFLDS@ÊTÊANIHÊL@IHBD ÊQDYDQUMNÊCTFLD ÊNJNUQ@SMHJÊ NI@ķ@MÊSQ@JNLÊ 5DKHĴHMD S, M, L, XL, XXL Ê ÊCNRSTOMNÊTÊUDKHķHMHÊ7+ Ê ÊRHQNUHMRJHÊR@RS@UÊÊ˸ÊO@LTJÊ ÊÊ˸ÊUHRJNY@ ĤDMRJ@ÊUDQYHI@Ê+(-# Ê Ê

ĤÊ DMRJ@ÊONKNÊL@IHB@ÊCTFHGÊQTJ@U@ Ê Ê˸ÊķDĥKI@MHÊO@LTJ ÊĥHUDM@ÊR@ÊRSQ@MD Ê ķDSHQHÊCTFLDS@ÊTÊANIHÊL@IHBD ÊQDYDQUMNÊCTFLD Ê NJNUQ@SMHJÊNI@ķ@MÊSQ@JNLÊ ©5DKHĴHMD©S, M, L, XL Ê ÊRHQNUHMRJHÊR@RS@UÊÊ˸ÊO@LTJÊ ÊÊ˸ÊUHRJNY@ Ê,TĥJ@ÊUDQYHI@Ê& 3.1Ê Ê

5 kom 5 kom

** 10

15

A B

026 Tekstil

S 50 70.5

M 53.5 73

50 kom

50 kom

* 20 L 57 75.5

90 XL 60 77

XXL 63 80

33 3XL 66 84

10

A B

S 43.5 59

M 46 61

L 49 63

90

20

30

32

22

XL 52 65

**

15


DU

CONCEPT

52.006 WINNER 4Ê MHRDWÊCTJRDQHB@ÊR@ÊJ@OTKI@ķNLÊHÊ Q@IREDQĥKTRNL ÊCU@ÊCĦDO@ÊM@OQDC ÊNJNUQ@SMHJÊ NI@ķ@MÊSQ@JNL ÊTķJTQÊTÊJ@OTKI@ķHÊTÊANIHÊ CTJRDQHBD ÊR@ÊDK@RSHķMNLÊQ@MȮÊNLÊ M@ÊQTJ@UHL@ÊHÊM@ÊCMT ÊCTOKHÊĥSDOÊÊM@ÊQTJ@UHL@ Ê Q@LDMHL@ÊHÊCMT Sastav:Ê˸ÊO@LTJ Ê˸ÊONKHDRSDQ 5DKHĴHMD S, M, L, XL, XXL

5 kom

10

20 kom

20

A B

S 55 70

NEW

15 M 58 72

L 61 74

XL 63 76

30 XXL 66 78

Tekstil 027


DU

CONCEPT

NEW

DU

CONCEPT

NEW

52.007 POLARIS

57.007 TRAPPER

4MHRDWÊI@JM@ÊÊCTJRDQHB@ÊCTFHGÊQTJ@U@ÊNCÊAQTĥDMNFÊ ONK@Q@ÊR@ÊQ@IREDQĥKTRNLÊHRSDÊMHI@MRD ÊNJNUQ@SMHJÊ NI@ķ@MÊSQ@JNL ÊUHRNJ@ÊJQ@FM@ ÊCU@ÊCĦDO@ÊR@Ê Q@IREDQĥKTRNL ÊDK@RSHķMDÊQ@MȮÊDÊM@ÊQTJ@UHL@ Ê DK@RSHķMHÊTķJTQHÊR@ÊRSDYMHLÊQDFTK@SNQNLÊTÊCMT Sastav:Ê˸ÊONKHDRSDQÊ 5DKHĴHMD S, M, L, XL, XXL, 3XL

4MHRDWÊOQRKTJÊNCÊAQTĥDMNFÊONK@Q@ÊR@Ê Q@IREDQĥKTRNLÊHRSDÊMHI@MRD ÊUHRNJ@ÊJQ@FM@ Ê SQHÊCĦDO@ÊR@ÊQ@IREDQĥKTRNL Sastav:Ê˸ÊONKHDRSDQÊ 5DKHĴHMD S, M, L, XL, XXL

1 kom 1 kom

10

028 Tekstil

20 kom

20

A B

S 58 70

23 M 60 72

15 kom

L 63 74

XL 66 76

30 XXL 69 78

3XL 72 80

10

20

A B

S 53 66

30 M 57 68

L 60 70

XL 63 72

50 XXL 66 74


DU

CONCEPT

NEW

57.006 WEST

57.001 BEST

4MHRDWÊOQRKTJÊR@ÊQ@IREDQĥKTRNLÊHÊUHRNJNLÊ JQ@FMNL ÊCNC@SMNÊY@JNOķ@U@MIDÊCQHJDQHL@ ÊODSÊ RONKIMHGÊCĦDONU@ ÊIDC@MÊTMTSQ@ĥMIHÊCĦDO ÊR@Ê ONCDRHUHLÊK@RSHĥDLÊTÊCMT ÊRONKIMHÊL@SDQHI@KÊJDODQ Sastav:Ê˸ÊO@LTJ Ê˸ÊONKHDRSDQÊ 5DKHĴHMD M, L, XL, XXL

Unisex prsluk, OQDRUTķDMÊÊ˸ÊUNCNNSONQMHLÊONKHDRSDQNL Ê CU@ÊRONKI@ĥMI@ÊCĦDO@ Ê CU@ÊTMTSQ@ĥMI@ÊCĦDO@ ÊM@KNĦDM Ê ONRS@UKIDMÊS@LMNÊRHUHLÊONKHDRSDQNL Ê DK@RSHķMHÊTķJTQÊR@ÊRSDYMHLÊQDFTK@SNQNLÊTÊCMTÊ 5DKHĴHMD M, L, XL, XXL

1 kom

15 kom 1 kom

12

20

A B

M 61 66

L 64 68

10 XL 67 70

XXL 70 72

30

20

A B

M 57 68

L 60 70

12 kom

10 XL 63 72

XXL 66 74

Tekstil 029


DU

DU

CONCEPT

CONCEPT

NEW

57.002 REGATTA

57.008 REGATTA KIDS

4MHRDWÊUNCNNSONQM@ÊUDSQNUJ@ ÊÊ˸ÊM@IKNM Ê J@OTKI@ķ@ÊR@ÊTķJTQNLÊRLDĥSDM@ÊTÊJNKHQT Ê UDMSHK@BHNMHÊNSUNQH ÊDK@RSHķMDÊQ@MȮÊD Ê TķJTQHÊR@ÊRSDYMHLÊQDFTK@SNQNLÊTÊCMT Ê R@ÊHMSDFQHR@MNLÊCĦDOÊSNQAHBNLÊRLDĥSDMNLÊ TÊCDRMNLÊCĦDOT 5DKHĴHMD S, M, L, XL, XXL

#DķHI@ÊUNCNNSONQM@ÊUDSQNUJ@ Ê˸ÊM@IKNM Ê J@OTKI@ķ@ÊR@ÊTķJTQNLÊHÊK@RSHĥDLÊRLDĥSDM@Ê TÊJNKHQT ÊUDMSHK@BHNMHÊNSUNQH ÊDK@RSHķMDÊQ@MȮÊD Ê DK@RSHķMHÊTķJTQHÊR@ÊRSDYMHLÊQDFTK@SNQNLÊTÊCMT Ê R@ÊHMSDFQHR@MNLÊCĦDOÊSNQAHBNL 5DKHĴHMDÊ Ê Ê Ê KIDS PROMO

1 kom 5 kom 1 kom 5 kom

W N ELOR

W N ELOR

23

60

CO

50 kom

CO

30

A B

030 Tekstil

50 kom

10 S 60 71

M 64 74

50 L 68 78

XL 73 81

90 XXL 79 84

20

30

20

A B

06 44 50

08 48 55

23 10 52 60

12 56 65


DU

DU

CONCEPT

CONCEPT

57.005 RESULT

57.003 STARTER

4MHRDWÊONRS@UKIDM@ÊUNCNNSONQM@ÊUDSQNUJ@ Ê Ê˸ÊM@IKNM ÊONRS@U@ÊÊ˸ÊO@LTJ ÊY@JNOķ@U@Ê RDÊTYÊONLNıÊCQHJDQ@ÊHÊQ@IREDQĥKTR@ ÊJ@OTKI@ķ@ÊR@Ê TķJTQNLÊRLDĥSDM@ÊTÊJNKHQT ÊķDSHQHÊCĦDO@ÊCU@Ê RONKI@ĥMI@ ÊCU@ÊTMTSQ@ĥMI@ ÊONCDRHUDÊQ@MȮÊDÊR@Ê CQHJDQHL@ ÊUDMSHK@BHNMHÊNSUNQH ÊDK@RSHķMHÊTķJTQÊR@Ê RSDYMHLÊQDFTK@SNQNLÊTÊCMT 5DKHĴHMD M, L, XL, XXL

4MHRDWÊOQRKTJÊR@ÊCU@ÊKHB@ Ê M@IKNMÊHÊQ@IREDQĥKTRÊTÊANIHÊOQUNFÊKHB@ Ê R@ÊCU@ÊCĦDO@ ÊTMTSQ@ĥMINRSÊȮÊHRÊ MDOQNLDMKIHUDÊRHUDÊANID Ê NHUHķDMÊONKHDRSDQNL 5DKHĴHMD S, M, L, XL, XXL

1 kom 5 kom 1 kom 5 kom

23

20

A B

S 63 73

30 kom

30 M 65 76

L 67 79

30 kom

XL 69 82

10 XXL 72 84

60

30

A B

S 55 66

20 M 58 68

L 61 70

XL 64 72

10 XXL 67 74

Tekstil 031


/QHLDQÊJNLAHM@BHI@

  +  

  +  

  +  

  +  

  +  

  +  

  +  

  +  

  +  

  +  

Cortez band 53.014.80

NEW

Cortez

Ê3Q@J@ÊY@ÊĥDĥHQ Ê˸ÊONKHDRSDQ #TĦHM@ÊÊBLÊÊģHQHM@Ê ÊBLÊ

NEW

Šešir

*K@RHķMHÊĥDĥHQÊADYÊSQ@JD Ê˸ÊO@OHQ 5DKHķHM@ÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

53.014.10 53.014.20

53.014.90

53.014.30

53.008.90

53.008.10

- /.,$- Ê3Q@J@ÊRDÊONQTķTIDÊNCUNIDMNÊNCÊĥDĥHQ@

*@ŁJDSHÌHÌJ@ODÌ033


NEW 54.008.51

54.008.20

54.008.10

54.008.60

CRICKET *Ê @ķJDS ÊODSÊO@MDK@ ÊCUNANIMHÊ JNMBDOS ÊK@F@MHÊAQTĥDMHÊ ˸ÊO@LTJ ÊķHķ@JÊJNOķ@ 5DKHķHM@ÊÊBLÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊÊ

54.008.30

54.001.40

54.001.30

54.001.21

54.001.10

RUNNER *Ê @ķJDS ÊOTMHIHÊAQTĥDMHÊÊ˸ÊO@LTJ Ê ĥDRSÊO@MDK@ ÊRDMCUHķÊĥSHSMHJ Ê LDS@KM@ÊJNOķ@ÊÊ 5DKHķHM@ÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊÊ

THE LEADER

54.004.12

54.004.81

54.004.40

54.004.60

54.004.30

54.004.90

54.004.22

54.004.23

54.004.21

54.004.24

54.004.31

54.004.32

54.004.51

54.004.50

54.004.10

SPRINT *Ê @ķJDS ÊK@F@MHÊAQTĥDMHÊÊ˸ÊO@LTJ Ê ĥDRSÊO@MDK@ ÊRDMCUHķÊĥSHSMHJ ÊķHķ@JÊJNOķ@ 5DKHķHM@ÊÊBL Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊÊÊ

034 *@ŁJDSHÌHÌJ@OD


B€ST

PRICE

54.010.19

54.010.29

54.010.39

54.010.10

54.010.20

54.010.30

54.010.90

NEW

LOW PROMO Ê*@ķJDS ÊODSÊO@MDK@ Ê ˸ÊONKHDRSDQ ÊķHķ@JÊJNOķ@ 5DKHķHM@ÊÊBL Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊÊ

NEW 54.009.20

54.009.10

54.009.30

54.009.90

BASEBALL Ê*@ķJDS ÊODSÊO@MDK@ÊR@ÊRDMCUHķÊĥSHSMHJNL Ê ˸ÊO@LTJ ÊķHķ@JÊJNOķ@ 5DKHķHM@ÊÊBL Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊÊ

54.002.90

54.002.22

54.002.21

54.002.10

54.002.40

54.002.60

54.002.30

DEBBI Ê*@ķJDS ÊK@F@MHÊAQTĥDMHÊÊ˸ÊO@LTJ Ê ODSÊO@MDK@ ÊķHķ@JÊJNOķ@ 5DKHķHM@ÊÊBLÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

*@ŁJDSHÌHÌJ@ODÌ035


NEW 54.011.90

54.011.30

54.011.20

54.011.10

MESH *Ê @ķJDS ÊK@F@MHÊAQTĥDMHÊÊ˸ÊO@LTJÊTÊJNLAHM@BHIHÊ R@Ê˸ÊONKHDRSDQÊLQDĦHBNL ÊODSÊO@MDK@ ÊķHķ@JÊJNOķ@ 5DKHķHM@ÊÊBL Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊÊÊ

54.005.10

54.005.55

54.005.21

54.005.30

54.005.71

PANAMA *Ê @ķJDS ÊK@F@MHÊAQTĥDMHÊÊ˸ÊO@LTJ Ê ķHķ@JÊJNOķ@ 5DKHķHM@ÊÊBLÊÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

54.007.20

54.007.22

54.007.51

54.007.90

54.007.30

54.007.60

54.007.40

54.007.32

JUNIOR #Ê DķHIHÊJ@ķJDS ÊK@F@MHÊAQTĥDMHÊÊ˸ÊO@LTJ ÊODSÊO@MDK@ Ê ķHķ@JÊJNOķ@ 5DKHķHM@ÊÊBLÊÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ KIDS PROMO

036 *@ŁJDSHÌHÌJ@OD


NEW 53.009.90

53.009.10

53.009.55

SAFARI ģÊ DĥHQÊR@ÊONCDRHUHLÊTķJTQNLÊHÊCU@Ê CQHJDQ@ ÊK@F@MHÊAQTĥDMHÊ˸ÊO@LTJ 5DKHķHM@ÊÊBLÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

53.002.10

53.002.20

53.002.81

RIO Ê*@O@ ÊK@F@MHÊAQTĥDMHÊÊ˸ÊO@LTJ 5DKHķHM@ÊÊBLÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

53.001.60

53.001.90

53.001.40

53.001.10

53.001.30

53.001.20

CABRIO Ê5HYHQ ÊÊ˸ÊO@LTJ ÊķHķ@JÊJNOķ@ 5DKHķHM@ÊÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

*@ŁJDSHÌHÌJ@ODÌ037


53.005.30

53.005.90

53.005.20

53.005.10

53.005.31

ALPINA 9Ê HLRJ@ÊJ@O@ÊNCÊONK@Q@ ÊÊ˸ÊONKHDRSDQ 5DKHķHM@ÊTMHUDQY@KM@ÊÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

53.006.30 53.006.20

53.006.90

ALASKA 9Ê HLRJHÊĥ@KÊNCÊONK@Q@ ÊÊ˸ÊONKHDRSDQ #HLDMYHI@ÊÊWÊÊBLÊÊ 5DKHķHM@ÊTMHUDQY@KM@ÊÊÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

NEW

53.006.10

53.013.30

53.013.20

53.013.10

53.013.90

SKI 9Ê HLRJ@ÊSQ@J@ÊY@ÊFK@UTÊNCÊONK@Q@ Ê˸ÊONKHDRSDQ ÊNAHLÊÊBLÊÊ 5DKHķHM@ÊTMHUDQY@KM@ÊÊÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

53.012.30-S/M 53.012.30-L/XL

53.012.10-S/M 53.012.10-L/XL

53.012.90-S/M 53.012.90-L/XL

53.012.15-S/M 53.012.15-L/XL

53.012.20-S/M 53.012.20-L/XL

NEW

038 *@ŁJDSHÌHÌJ@OD

ZERO 1Ê TJ@UHBDÊNCÊONK@Q@ ÊÊ˸ÊONKHDRSDQ Ê R@ÊOK@RSHķMHLÊJ@Q@AHMIDQNLÊÊ 5DKHķHM@Ê2,ÊÊBL Ê+7+ÊÊBLÊÊÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

53.013.15


NEW 53.010.30

53.010.90

53.010.10

53.010.20

53.010.15

EVEREST 9Ê HLRJ@ÊJ@O@ĥ@KÊNCÊONK@Q@ÊR@Ê ONCDRHUHLÊDK@RSHķMHLÊTķJTQNL Ê Ê˸ÊONKHDRSDQ 5DKHķHM@ÊTMHUDQY@KM@ÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

NORMAN 9Ê HLRJ@ÊJ@O@ÊNCÊONK@Q@ Ê Ê˸ÊONKHDRSDQ 5DKHķHM@ÊTMHUDQY@KM@ÊÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

53.004.10

NEW

WARM &QDI@ķÊY@ÊTĥHÊNCÊONK@Q@Ê ÊÊ˸ÊONKHDRSDQ 5DKHķHM@ÊTMHUDQY@KM@ÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

53.011.10

53.007.30

53.007.90

53.007.20

53.003.40

53.003.22

53.003.20

53.003.10

53.003.31

53.003.30

53.007.10

ESKIMO

WINTER

Ê9HLRJ@ÊJ@O@ ÊÊ˸Ê@JQHK 5DKHķHM@ÊTMHUDQY@KM@ÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

Ê9HLRJ@ÊJ@O@ ÊÊ˸Ê@JQHK 5DKHķHM@ÊTMHUDQY@KM@ÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

*@ŁJDSHÌHÌJ@ODÌ039


NEW

NEW 34.155.10

JET PLUS Ê/TSM@ÊSNQA@ÊR@ÊCU@ÊSNķJHı@ ÊCQĥJNLÊM@ÊHYUK@ķDMID ÊIDCMHLÊ FK@UMHLÊNCDKIJNL ÊCU@ÊCĦDO@ÊRONKI@Ê HÊIDCMHLÊTMTSQ@ ÊUDKHķHMDÊhÊÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBL 2@RS@UÊONKHDRSDQÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

34.154.10

JET /Ê TSM@ÊSNQA@ÊR@ÊCU@ÊSNķJHı@ ÊCQĥJNLÊM@ÊHYUK@ķDMID ÊIDCMHLÊ FK@UMHLÊNCDKIJNL ÊCU@ÊCĦDO@ÊRONKI@Ê HÊIDCMHLÊTMTSQ@ ÊUDKHķHMDÊhÊÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBLÊ 2@RS@UÊONKHDRSDQ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

Torbe i putovanje 041


NEW

34.153.10

SKYLINE Ê/TSM@ÊSNQA@ÊR@ÊCU@ÊSNķJHı@ ÊCQĥJNLÊM@ÊHYUK@ķDMID Ê IDCMHLÊFK@UMHLÊNCDKIJNL ÊIDCMHLÊCĦDONLÊRONKI@ÊHÊ IDCMHLÊTMTSQ@ ÊUDKHķHMDÊhÊÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBLÊÊ 2@RS@UÊONKHDRSDQ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

34.137.10

25 x 7 80 x 30

210

400

042 Torbe i putovanje

360

34.140.10

SIMON

DAVID

/Ê TSM@ÊSNQA@ÊR@ÊSNķJHıHL@ ÊCQĥJNLÊM@ÊHYUK@ķDMIDÊHÊ@KTLHMHITLRJHLÊ CQĥJ@L@ÊY@ÊMNĥDMID ÊCU@ÊFK@UM@ÊNCDKIJ@ ÊM@KNĦDMHÊNCDKI@JÊY@Ê K@OSNOÊUDKHķHMDÊDJQ@M@ÊhÊHÊIDC@MÊOQDCMIHÊCĦDOÊÊ 3Ê DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBLÊÊÊ2@RS@UÊLHJQNȭÊADQÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊSNQADÊÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊOKNķHBDÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊÊÊ/@JNU@MIDÊ ÊÊÊ

1@M@BÊ ÊÊJNMEDQDMBHIRJ@ÊSNQA@ÊR@Ê@KTLHMHITLRJNLÊCQĥJNL Ê M@KNĦDMHLÊSQDFDQHL@ ÊNCDKIJNLÊY@ÊK@OSNOÊUDKHķHMDÊDJQ@M@ÊhÊHÊ ONRDAMHLÊNCDKIJNLÊY@ÊCNJTLDMS@ ÊLNAHKMHÊSDKDENMÊHÊNKNUJDÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBLÊÊÊ2@RS@UÊLHJQNȭÊADQÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊSNQADÊÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊOKNķHBDÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ


32.092.30

VOYAGER *Ê NLOKDSÊY@ÊOTSNU@MI@Ê ÊI@RSTķDÊM@ÊM@CTU@U@MIDÊHÊ L@RJ@ÊY@ÊRO@U@MIDÊL@RJ@ÊY@ÊRO@U@MIDÊIDÊTUDJÊSDFDSÊ ANID ÊADYÊNAYHQ@ÊM@ÊANITÊI@RSTJ@ÊHÊUQDıHBDÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊBLÊÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

32.092.12

32.092.20

1100

150 x 80

34.126.10

BOND

630

LEGERO

-Ê @UK@J@ÊY@ÊNCDKNÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊBLÊÊ 2@RS@UÊONKHOQNOHKDM /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

)@RSTķDÊY@ÊOTSNU@MIDÊM@ÊM@CTU@U@MID 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

32.076.10

34.115.60

34.115.30

34.115.90

34.115.51

32.076.21

34.115.20

90

50 x 18

NAME:

45

TOURIST

TRAVELER

Ê,DS@KM@ÊJ@QSHB@ÊY@ÊHCDMSHȭÊJ@BHITÊOTSMDÊSNQADÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

Ê(CDMSHȭÊJ@BHNM@ÊJ@QSHB@ÊY@ÊOTSMTÊSNQATÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

32.091.11

Torbe i putovanje 043


230

34.149.10

NEW

50 x 20

180

BRANDO 2Ê SHKHYNU@M@ÊMNUķ@MHJÊSNQAHB@ÊR@ÊCU@ÊCĦDO@ ÊFK@UMHÊ R@ÊQ@IREDQĥKTRNLÊHÊRONKIMHÊR@ÊķHķ@JÊSQ@JNL ÊONCDRHUHÊ CUNANIMHÊO@LTķMHÊJ@HĥÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊBLÊÊ 2@RS@UÊONKHDRSDQ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

34.130.10

34.105.10

BRAVO

CRISPO

/Q@JSHķM@ÊMÊNUķ@MHJÊSNQAHB@ÊR@ÊUHĥDÊNCDKI@J@ÊHÊ ONCDRHUNLÊSQ@JNLÊY@ÊMNĥDMIDÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ 2@RS@UÊONKHDRSDQ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

BRUNO

25 x 7

225

Ê2SHKHYNU@M@ÊMNUķ@MHJÊSNQAHB@ÊR@ÊCU@ÊNCDKIJ@ÊHÊOQDCMIHLÊ CĦDONLÊR@ÊQ@IREDQĥKTRNLÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ 2@RS@UÊLHJQNȭÊADQ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊSNQADÊÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊOKNķHBDÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊ

60 x 30 25

34.138.10

145

34.138.32

34.138.12

MATTIA *Ê NMEDQDMBHIRJ@ÊSNQA@ÊR@Ê@KTLHMHITLRJNLÊCQĥJNL ÊIDC@MÊFK@UMHÊNCDKI@J ÊOQDCMIHÊCĦDOÊ R@Ê@JRDRN@QNLÊY@ÊUHYHSÊJ@QSD ÊNKNUJDÊHÊLNAHKMHÊTQDĻ@IÊÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBLÊÊÊÊ2@RS@UÊLHJQNȭÊADQÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊSNQADÊÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊOKNķHBDÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊ

044 Torbe i putovanje


HARVARD *Ê NMEDQDMBHIRJ@ÊSNQA@ÊR@Ê@KTLHMHITLRJHLÊCQĥJ@L@ Ê M@KNĦDMHLÊNCDKIJNLÊY@ÊK@OSNOÊUDKHķHMDÊDJQ@M@ÊhÊ HÊCU@ÊOQDCMI@ÊCĦDO@Ê Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBLÊ 2@RS@UÊONKHDRSDQ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊOKNķHBDÊ ÊWÊ ÊBLÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊSNQADÊÊWÊÊBL Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

34.132.10

OXFORD *NMEDQDMBHIRJ@ÊSNQA@ÊR@Ê@KTLHMHITLRJHLÊCQĥJ@L@ Ê M@KNĦDMHLÊNCDKIJNLÊY@ÊK@OSNOÊUDKHķHMDÊDJQ@M@ÊhÊ HÊCU@ÊOQDCMI@ÊCĦDO@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBL 2@RS@UÊONKHDRSDQÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊOKNķHBDÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊSNQADÊÊWÊÊBLÊ /@JNU@MIDÊÊÊ

34.131.10

34.104.10

34.102.10

FRANCESCO Ê*NMEDQDMBHIRJ@ÊSNQA@ÊR@Ê@KTLHMHITLRJHLÊCQĥJ@L@ Ê M@KNĦDMHLÊNCDKIJNLÊY@ÊK@OSNOÊUDKHķHMDÊDJQ@M@ÊhÊ HÊONRDAMHLÊNCDKIJNLÊY@ÊCNJTLDMS@ ÊLNAHKMHÊSDKDENMÊHÊ NKNUJDÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBLÊÊÊ 2@RS@UÊLHJQNȭÊADQ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊSNQADÊÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊOKNķHBDÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

AURORA *Ê NMEDQDMBHIRJ@ÊSNQA@ÊR@Ê@KTLHMHITLRJHLÊCQĥJ@L@ ÊM@KNĦDMHLÊ NCDKIJNLÊY@ÊK@OSNOÊUDKHķHMDÊDJQ@M@ÊhÊHÊONRDAMHLÊNCDKIJNLÊY@Ê CNJTLDMS@ ÊLNAHKMHÊSDKDENMÊHÊNKNUJDÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBLÊ 2@RS@UÊLHJQNȭÊADQ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊSNQADÊÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊOKNķHBDÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

Torbe i putovanje 045


34.056.10

34.127.10

34.127.70

ASTON Ê/NRKNUM@ÊSNQA@ÊR@ÊOQDJKNONLÊHÊONCDRHUNLÊSQ@JNLÊY@ÊQ@LD ÊRHRSDLÊY@SU@Q@MI@ÊLDS@KM@ÊJNOķ@ÊR@ÊAQ@UNLÊHÊJKITķDL Ê M@KNĦDM@ÊQTķJ@ ÊM@KNĦDMHÊNCDKI@JÊY@ÊK@OSNOÊUDKHķHMDÊDJQ@M@Êh ÊONRDA@MÊNCDKI@JÊY@ÊCNJTLDMS@Ê Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊÊBLÊÊÊ2@RS@UÊONKHDRSDQÊÊÊ/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊOKNķHBDÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊSNQADÊÊÊWÊÊBLÊÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊ

CONGRESS *NMEDQDMBHIRJ@ÊSNQA@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBLÊÊ2@RS@UÊONKHDRSDQ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

34.096.10 34.128.10

EXPRESS

EVENT

Ê*NMEDQDMBHIRJ@ÊSNQA@ÊR@ÊONCDRHUNLÊSQ@JNLÊY@ÊQ@LDÊHÊM@KNĦDMHLÊNCDKIJNLÊY@ÊK@OSNOÊUDKHķHMDÊDJQ@M@ÊhÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBLÊÊÊÊ2@RS@UÊONKHDRSDQÊÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊ

Ê*NMEDQDMBHIRJ@ÊSNQA@ÊR@ÊONCDRHUNLÊSQ@JNLÊY@ÊQ@LDÊHÊM@KNĦDMHLÊNCDKIJNLÊY@ÊK@OSNOÊUDKHķHMDÊDJQ@M@ÊhÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊÊBLÊÊÊ2@RS@UÊONKHDRSDQ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊ

046 Torbe i putovanje


34.134.10

34.097.11

370

B

80 x 30

100 390

290

UNIVERSO Ê*NMEDQDMBHIRJ@ÊSNQA@ÊR@ÊIDCMHLÊFK@UMHLÊNCDKIJNLÊHÊOQDCMIHLÊCĦDONLÊM@ÊQ@IREDQĥKTRÊHÊ@JRDRN@QHL@ÊY@ÊUHYHSÊJ@QSDÊHÊ NKNUJD ÊM@KNĦDMHÊNCDKI@JÊY@ÊK@OSNOÊUDKHķHMDÊDJQ@M@Êh ÊONCDRHU@ÊSQ@J@ÊY@ÊQ@LD Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBLÊÊÊ2@RS@UÊONKHDRSDQ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

60 x 40

LARGO Ê*NMEDQDMBHIRJ@ÊSNQA@ÊR@ÊOQDJKNONLÊHÊONCDRHUNLÊSQ@JNLÊY@ÊQ@LD ÊRHRSDLÊY@SU@Q@MI@ÊR@ÊOK@RSHķMHLÊJNOķ@L@ ÊIDC@MÊ FK@UMHÊNCDKI@JÊR@ÊQ@IREDQĥKTRNL ÊIDC@MÊCĦDOÊTMTSQ@ÊHÊQ@IREDQĥKTRNLÊY@SUNQDMHÊCĦDOÊTÊOQDJKNOTÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBLÊÊÊÊ2@RS@UÊONKHDRSDQÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

34.069.11

34.069.20

34.007.20

34.007.80

34.007.10

80 390

REPORTER

STUDIO

Ê*NMEDQDMBHIRJ@ÊSNQA@ÊR@ÊIDCMHLÊFK@UMHLÊNCDKIJNLÊHÊOQDCMIHLÊCĦDONLÊR@ÊQ@IREDQĥKTRNLÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBLÊÊÊ2@RS@UÊONKHDRSDQ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊÊ

*NMEDQDMBHIRJ@ÊSNQA@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊÊBLÊÊ2@RS@UÊONKHDRSDQÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

Torbe i putovanje 047


34.164.60

34.164.30

34.164.10

34.164.12

NEW MEETING

34.164.55

*NMEDQDMBHIRJ@ÊSNQA@ ÊCUDÊNCUNIDMDÊOQDFQ@CD ÊIDC@MÊ CĦDOÊRONKI@ÊR@ÊQ@IREDQĥKTRNLÊHÊONCDRHUHLÊJ@HĥDLÊY@Ê Q@LD 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBL 2@RS@UÊONKHDRSDQ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊ

34.164.20

34.133.12

34.133.20

34.133.60

34.133.51

WORD *NMEDQDMBHIRJ@ÊSNQA@ÊR@ÊIDCMHLÊFK@UMHLÊ NCDKIJNLÊHÊOQDCMIHLÊCĦDONLÊR@ÊQ@IREDQĥKTRNL 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBL 2@RS@UÊONKHDRSDQÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊ

34.133.30

34.098.30

34.098.11

STAFF *Ê NMEDQDMBHIRJ@ÊSNQA@ÊR@ÊIDCMHLÊFK@UMHLÊ NCDKIJNLÊHÊOQDCMIHLÊCĦDONLÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ 2@RS@UÊONKHDRSDQ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

048 Torbe i putovanje

34.098.20


34.055.11

34.055.20

THE LEADER

34.055.14

34.055.13

SEMINAR *NMEDQDMBHIRJ@ÊSNQA@ÊY@ÊCNJTLDMS@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBL 2@RS@UÊONKHDRSDQ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

34.055.60 34.055.51

34.129.12

34.129.20

STATUS 34.129.60

150 x 50

34.129.51

280

34.129.30

*Ê NMEDQDMBHIRJ@ÊSNQA@ÊY@ÊCNJTLDMS@Ê Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊ ÊBLÊ 2@RS@UÊONKHDRSDQ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

380

34.107.10

34.107.30

B€ST

PRICE

DOCUMENTO 34.107.60

34.107.90

*Ê NMEDQDMBHIRJ@ÊSNQA@ÊY@ÊCNJTLDMS@Ê Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBLÊ 2@RS@UÊONKHDRSDQ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

34.107.20

Torbe i putovanje 049


NEW BARSA 2ONQSRJ@ÊSNQA@ ÊIDC@MÊFK@UMHÊNCDKI@JÊADYÊOQDFQ@C@ ÊIDC@MÊ CĦDOÊRONKI@ÊR@ÊQ@IREDQĥKTRNL ÊONCDRHUHÊJ@HĥÊY@ÊQ@LD 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBL 2@RS@UÊONKHDRSDQ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊ

34.157.10

34.157.20

34.157.30

SPORTING

ATHLETICO

2ONQSRJ@ÊSNQA@ ÊONCDRHU@ÊSQ@J@ÊY@ÊQ@LD Ê IDC@MÊFK@UMHÊNCDKI@J 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBL 2@RS@UÊONKHDRSDQ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊ

2ONQSRJ@ÊSNQA@ ÊONCDRHU@ÊSQ@J@ÊY@ÊQ@LD Ê IDC@MÊFK@UMHÊNCDKI@J 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBLÊÊ 2@RS@UÊONKHDRSDQ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊ

34.135.23

34.135.30

050 Torbe i putovanje

34.136.10


34.158.20

34.158.51

NEW

34.158.10

34.158.60

34.158.30

10 0x

150

30

450

()0˹(/0 1@M@BÊM@ÊIDCMNÊQ@LD ÊIDC@MÊCĦDOÊRONKI@ ÊCĦDOÊY@ÊLNAHKMHÊ SDKDENMÊM@ÊJ@HĥT 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBL 2@RS@UÊONKHDRSDQ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊ

340

NEW 34.063.40

34.063.22

NEW

34.180.10

COLOR

34.063.20 34.180.60 34.180.20 34.063.23

ROBIN

1@M@B ÊIDC@MÊNCDKI@JÊR@ÊCTOKHLÊQ@IREDQĥKTRNL ÊOQDCMIHÊCĦDOÊR@Ê Q@IREDQĥKTRNL ÊONCDRHUDÊNI@ķ@MDÊQTķJD ÊM@KNĦDM@ÊY@CMI@ÊRSQ@M@ Ê M@IKNMRJ@ÊQTķJ@ ÊNSUNQÊY@ÊRKTĥ@KHBD 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBL 2@RS@UÊONKHDRSDQ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊ

34.063.10

DINERO -NUķ@MHJ ÊIDC@MÊFK@UMHÊNCDKI@J ÊOQDFQ@C@ÊY@ÊJ@QSHBD ÊCĦDOÊ R@ÊQ@IREDQĥKTRNLÊY@ÊRHSMHMT ÊY@SU@Q@MIDÊM@ÊķHķ@J 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊBL 2@RS@UÊONKHDRSDQ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊ

34.180.30

34.180.51

34.063.30

NEW

COLOR

34.061.23

34.061.20

34.061.22

34.061.12

34.061.30

34.061.10

CITY 1@M@B ÊNI@ķ@MHÊTFKNUH ÊONCDRHUDÊUQOBD 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊBL 2@RS@UÊONKHDRSDQ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

NEW

COLOR

34.061.80

34.061.40

Torbe i putovanje 051


34.181.30

400

240 x 80

34.181.20

34.181.23

34.181.40

34.181.90

380

BORSA

NEW

!Ê HNQ@YFQ@CHU@ÊSNQA@ÊY@ÊJTONUHMT ÊU@QDM@Ê Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊBLÊ 2@RS@UÊÊ˸ÊONKHOQNOHKDM Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

GREEN CONCEPT

POLLY

34.100.90 POLLY

34.100.71 POLLY

34.100.11 POLLY MINI

34.099.11

POLLY

34.100.31

POLLY MINI

34.099.90 POLLY

34.100.30

POLLY MINI

34.099.30

POLLY

34.100.60

POLLY MINI

34.099.20 POLLY

34.100.40 POLLY MINI

GREEN

POLLY

POLLY

34.100.23

NEW

COLOR

POLLY

34.100.20

34.099.10

GREEN

CONCEPT

34.100.51

CONCEPT

POLLY

POLLY MINI

!Ê HNQ@YFQ@CHU@ÊJDR@ÊY@ÊONJKNMÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊBLÊ 2@RS@UÊÊ˸ÊONKHOQNOHKDM Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

!Ê HNQ@YFQ@CHU@ÊJDR@ÊY@ÊONJKNMÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊBLÊ 2@RS@UÊÊ˸ÊONKHOQNOHKDM Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

POLLY

34.100.10

NEW

34.146.90

34.146.20

34.146.30

34.146.23

400

240 x 80

34.146.10

380

TRENDY GREEN CONCEPT

052 Torbe i putovanje

!HNQ@YFQ@CHU@ÊSNQA@ÊY@ÊJTONUHMT ÊĥHUDM@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊBL 2@RS@UÊÊ˸ÊONKHOQNOHKDMÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

34.146.40


34.147.30

34.147.60

34.147.40

BARBARA

34.147.51

NEW

!HNQ@YFQ@CHU@ÊSNQA@ÊY@ÊJTONUHMTÊHÊOK@ĦT ÊCUNANIMHÊJNMBDOS 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBL 2@RS@UÊÊ˸ÊONKHOQNOHKDM /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

34.147.20

GREEN CONCEPT

34.147.34

NEW

COLOR

34.025.24

34.025.20

34.025.23

34.025.22

34.025.31

34.025.60

34.025.40

34.025.90

34.025.51

34.025.30 NEW

COLOR

MARKETA !HNQ@YFQ@CHU@ÊSNQA@ÊY@ÊJTONUHMT 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBL 2@RS@UÊÊ˸ÊONKHOQNOHKDM Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

34.025.50

34.025.10

GREEN CONCEPT

34.025.12

34.148.33

34.148.90

34.148.20

34.148.40

34.025.33

NEW

TASHA Ê!HNQ@YFQ@CHU@ÊSNQA@ÊY@ÊJTONUHMTÊR@ÊNI@ķ@MHLÊ QTķJ@L@ÊY@ÊUDıHÊSDQDSÊÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBLÊ 2@RS@UÊÊ˸ÊONKHOQNOHKDM Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

34.148.30

GREEN CONCEPT

34.148.52

Torbe i putovanje 053


NEW

NEW

COLOR

COLOR

34.028.10

34.028.20

34.028.71

GREEN CONCEPT

NEW

NATURELLA

NEW

COLOR

3NQA@ÊY@ÊJTONUHMTÊNCÊO@LTJ@Ê 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊBLÊ 2@RS@UÊÊ˸ÊO@LTJ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

NEW

COLOR

34.028.51

COLOR

34.028.23

34.028.30

NEW

COLOR

NEW

NEW

COLOR

NEW

COLOR

34.028.40

COLOR

34.028.60

34.028.90

GREEN CONCEPT

34.026.30

34.026.20

!HNQ@YFQ@CHU@ÊSNQA@ÊY@ÊJTONUHMT Ê RJKNOKIHU@ÊTÊNAKHJTÊMNUķ@MHJ@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊBL 2@RS@UÊONKHOQNOHKDM /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊ

250 x 150

450

34.027.24

34.027.81

*Ê DR@ÊY@ÊJTONUHMTÊRO@JNU@M@ÊTÊUQDıHBTÊ NCÊHCDMSHķMNFÊL@SDQHI@K@ÊÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊBLÊÊÊ2@RS@UÊONKHDRSDQ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊJDRDÊÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊUQDıHBDÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

34.027.80

STARLA

34.027.83

054 Torbe i putovanje

34.101.40

PIAZZA

34.026.51 550

PACKETA

34.101.20

3Ê NQA@ÊY@ÊJTONUHMTÊR@ÊRI@IMNLÊK@LHM@BHINLÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBLÊ 2@RS@UÊONKHOQNOHKDM Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ


34.159.20

34.159.60

NEW 34.159.30

34.159.90

ARUBA 3NQA@ÊY@ÊJTONUHMTÊHÊOK@ĦTÊR@ÊTMTSQ@ĥMIHLÊ CĦDONLÊY@ÊMNUķ@MHJÊHÊRHSMHBD 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBL 2@RS@UÊONKHDRSDQ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊ

JUTA 3Ê NQA@ÊY@ÊJTONUHMTÊÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBLÊ 2@RS@UÊITS@ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

GREEN CONCEPT

34.141.71

34.156.23

34.156.30

NEW

GREEN CONCEPT

34.156.51

34.156.60

MAKARENA Ê3NQA@ÊY@ÊJTONUHMTÊNCÊITSD ÊK@LHMHQ@M@ÊHYMTSQ@Ê Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBLÊ 2@RS@UÊITS@ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

Torbe i putovanje 055


34.165.20

34.165.33

NEW 34.165.12

34.165.10 GREEN CONCEPT

400

70 x 25

BAHUS

100 130

34.144.80

34.144.86

!HNQ@YFQ@CHU@ÊONJKNMÊJDR@ÊY@ÊȮÊ@ĥT 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBL 2@RS@UÊÊ˸ÊONKHOQNOHKDM /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

34.143.80

34.143.86

34.142.80

34.142.86

LUXOR L

LUXOR M

LUXOR S

/@OHQM@ÊONJKNMÊJDR@ÊR@ÊO@LTķMNLÊQTķJNL 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

/@OHQM@ÊONJKNMÊJDR@ÊR@ÊO@LTķMNLÊQTķJNL 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

/@OHQM@ÊONJKNMÊJDR@ÊR@ÊO@LTķMNLÊQTķJNL 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

056 Torbe i putovanje


34.122.81

NEW GREEN CONCEPT

ARISTO /@OHQM@ÊONJKNMÊJDR@ÊY@ÊȮÊ@ĥT 3DĦHM@ÊÊFÊÊ #HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBL 2@RS@UÊÊ˸ÊJQ@ȱÊÊO@OHQ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@Ê ĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

34.123.30

NEW GREEN CONCEPT

LOLA MINI /@OHQM@ÊONJKNMÊJDR@ ÊL@K@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ #HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBL 2@RS@UÊÊ˸ÊJQ@ȱÊÊO@OHQÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ ĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

34.124.51

LOLA MIDI /@OHQM@ÊONJKNMÊJDR@ ÊRQDCMI@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ #HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBL 2@RS@UÊÊ˸ÊJQ@ȱÊÊO@OHQ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@Ê ĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

34.125.71

NEW GREEN CONCEPT

LOLA MAXI /@OHQM@ÊONJKNMÊJDR@ ÊUDKHJ@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ #HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBL 2@RS@UÊÊ˸ÊJQ@ȱÊÊO@OHQ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@Ê ĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

NEW GREEN CONCEPT

34.124.50

34.122.20

34.122.30

34.123.10

34.123.20

34.124.10

34.124.80

34.124.71

34.125.20

34.122.80

34.122.71

34.123.80

34.123.71

34.124.20

34.124.30

34.124.81

34.125.30

34.124.31

34.124.40

34.124.60

34.125.10

34.122.10

057


ȢÊLKȣ

ȢÊLKȣ

NEW 44.059.90

NEW

Ă˜ 77

35 x 25

45 x 30

69

Ă˜ 65

Ă˜ 121

Momento mini Porcelanska ĹĄolja sa tacnicom za espresso kafu, 4 Oz

Ê3DČHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊļNKIDÊþÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ #HLDMYHI@ÊS@BMDÊþÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ /QDONQTġDM@ÊCHLDMYHI@ÊļS@LODÊļNKIDÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊ

18

17

57

44.060.90

Ă˜ 145

Momento

Porcelanska ĹĄolja sa tacnicom za cappuccino kafu, 7 Oz

Ê3DČHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊļNKIDÊþÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ #HLDMYHI@ÊS@BMDÊþÊ ÊWÊ ÊBLÊ /QDONQTġDM@ÊCHLDMYHI@ÊļS@LODÊļNKIDÊ ÊWÊÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊ

Kuhinjski setovi 059


44.062.30

44.061.30

44.061.60

44.062.90

44.061.20

44.062.60

ȢÊLKȣ

ȢÊLKȣ

NEW

NEW

44.062.51

Ê*DQ@LHķJ@ÊĥNKI@ ÊÊ.YÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

50 x 30

87

Ê*DQ@LHķJ@ÊĥNKI@ ÊÊ.YÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

BERRY

Ø 90

Ø 90

50 x 30

87

BLACK BERRY

44.061.40

44.049.22

44.001.20

44.049.12 44.001.10

44.001.40

ȢÊLKȣ ȢÊLKȣ

44.001.30

ȢÊLKȣ

230 x 80

92

100

225 x 75

43.003.91

ALBA

ARTICA 2Ê S@JKDM@ÊĥNKI@ ÊÊ.YÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊ#Ê HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊ

060 Kuhinjski setovi

ADA Ê*DQ@LHķJ@ÊĥNKI@ ÊÊ.YÊÊÊÊ3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

Ê*DQ@LHķJ@ÊĥNKI@ ÊÊ.YÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ Ø 82

Ø 84


ȢÊLKȣ THE LEADER

ȢÊLKȣ

44.050.90

ȢÊLKȣ

44.047.90

44.045.90

TEO

TEO MINI

IRIS

/Ê NQBDK@MRJ@ÊĥNKI@ ÊÊ.YÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊ

/Ê NQBDK@MRJ@ÊĥNKI@ ÊÊ.YÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

/Ê NQBDK@MRJ@ÊĥNKI@ ÊÊ.YÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ Ø 88

Ø 81

170 x 65

82

85

95

220 x 80 260 x 50

Ø 70

ȢÊLKȣ

44.015.90 44.048.90

ȢÊLKȣ

44.054.90

LUCIA

INVERSO

JASMIN

/Ê NQBDK@MRJ@ÊĥNKI@ ÊÊ.YÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊ#Ê HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊ

/Ê NQBDK@MRJ@ÊĥNKI@ ÊJTO@RS@ ÊÊ.YÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊÊBLÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

/Ê NQBDK@MRJ@ÊĥNKI@ ÊÊ.YÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

105

ȢÊLKȣ

210 x 90

Ø 75

061


NEW

ȢÊLKȣ

ȢÊLKȣ

44.053.90

ȢÊLKȣ

44.056.90

44.057.90

DORA

SANTOS

SANTOS MINI

Ê/NQBDK@MRJ@ÊĥNKI@ÊR@ÊJ@ĥHķHBNL ÊÊ.YÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

Ê/NQBDK@MRJ@ÊĥNKI@ ÊÊ.YÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊHKHÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

Ê/NQBDK@MRJ@ÊĥNKI@ ÊÊ.YÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊÊHKHÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

NEW B€ST

PRICE

ȢÊLKȣ

ȢÊLKȣ

44.058.90

44.025.90

44.040.90

ABI *Ê DQ@LHķJ@ÊĥNKI@ ÊÊ.YÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊ

062 Kuhinjski setovi

225 x 80

95

BARTON *Ê DQ@LHķJ@ÊĥNKI@ ÊÊ.YÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊ

95

LASSI *Ê DQ@LHķJ@ÊĥNKI@ÊY@ÊRTAKHL@BHIT ÊÊ.YÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊ

220 x 80

70

ȢÊLKȣ

150 x 60

Ø 81 Ø 82

Ø 59


43.008.90

43.008.10

OPAL

35

/Ê DODKI@Q@ÊRS@JKN JDQ@LHJ@Ê Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊ

50 x 20 Ø 105

NEW

COLOR

44.019.10

44.019.90 43.007.91

MIKA

CINDERELLA

2Ê S@JKDM@ÊODODKI@Q@Ê Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊ#Ê HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊ

*Ê DQ@LHķJ@ÊODODKI@Q@Ê Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊ

33

33

THE LEADER

55 x 18 55 x 18

7

Ø 107 Ø 102

43.002.20

43.002.91

44.039.90

FUMA

NICO

/Ê NQBDK@MRJ@ÊODODKI@Q@Ê Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊ

34

2Ê S@JKDM@ÊÊODODKI@Q@ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊÊ /@JNU@MIDÊADK@ÊODODKI@Q@ÊÊÊ /@JNU@MIDÊOK@U@ÊODODKI@Q@ÊÊÊÊ

55 x 18 Ø 107


B€ST

PRICE

ROUGE Ê5HMRJHÊRDSÊR@ÊU@CHķDONLÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ 68

36

50 x 20

41.026.70

162

BUKE Ê5HMRJHÊRDSÊU@CHķDO ÊY@SU@Q@ķÊY@ÊȮÊ@ĥD ÊOQRSDMÊOQNSHUÊOQNKHU@MI@Ê UHM@ ÊTLDS@JÊY@ÊRHO@MIDÊUHM@Ê Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊõÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ Ø 50

45

41.027.70 Ø 150

FAVORITE

125

110

5Ê HMRJHÊRDSÊJTSHI@ÊY@ÊUHMRJTÊANBT ÊUHĥDM@LDMRJHÊU@CHķDO Ê SDQLNLDS@Q ÊY@SU@Q@ķÊY@ÊȮÊ@ĥD ÊOQRSDMÊOQNSHUÊOQNKHU@MI@ÊUHM@Ê Ê3DĦHM@ÊÊFÊ 60 x 20 Ê#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ 360

064 Kuhinjski setovi

41.014.70


210

30 x 10

NEW

75

PALLAS .SU@Q@ķÊY@ÊȮÊ@ĥDÊR@ÊETMJBHINLÊU@CHķDO@ÊÊ 3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ #HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊÊBLÊÊÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

41.039.10

41.039.80

187

+TJRTYMHÊLDS@KMHÊU@CHķDOÊTÊRDSTÊÊ 3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ #HLDMYHI@Ê ÊÊWÊÊWÊÊBLÊÊÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

8 40 x

150

GALANT

40

41.039.30

41.038.10

CLASSIC WS

45

5Ê HMRJHÊRDSÊU@CHķDO ÊY@SU@Q@ķÊY@ÊȮÊ@ĥD ÊTLDS@JÊY@ÊRHO@MIDÊUHM@ Ê OQRSDMÊOQNSHUÊOQNKHU@MI@ÊUHM@Ê Ê3DĦHM@ÊÊFÊ 50 x 30 Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ 168

148

41.012.10

Kuhinjski setovi 065


41.029.10

41.029.90

41.029.30

41.029.20

41.037.10

PORTOS Ê5@CHķDOÊR@ÊNSU@Q@ķDLÊY@ÊȮÊ@ĥDÊHÊMNĦHıDLÊÊTÊONJKNMÊJTSHIH Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ 25

MODERATO Ê5@CHķDOÊR@ÊNSU@Q@ķDLÊY@ÊȮÊ@ĥDÊHÊMNĦHıDLÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ 10 x 6 110

PRVI KORAK - /NRS@UHSDÊY@SU@Q@ķÊķUQRSNÊM@ÊȮÊ@ĥT Ê9@SU@Q@ķÊNCFNU@Q@ÊUDıHMHÊȮÊ@ĥ@ DRUGI KORAK - /NRS@UHSDÊU@JTTLÊOTLOTÊM@ÊY@SU@Q@ķ Ê)DCMNLÊQTJNLÊOQHCQĦ@U@ISDÊOTLOT Ê@ÊCQTFNLÊONUK@ķHSDÊ OTLOTÊCNKDÊHÊFNQD ÊCNJÊONUK@ķDMIDÊMDÊONRS@MDÊSDĥJN 31$ĭ(©*.1 *© ©#@STLÊY@SU@Q@MI@ÊȮÊ@ĥDÊRDÊLNĦDÊNYM@ķHSHÊM@ÊHMCHJ@SNQTÊTÊNAKHJTÊBQMNFÊCTFLDS@ÊM@ÊUQGTÊY@SU@Q@ķ@ ij$3513(©*.1 *© ©#@ÊAHRSDÊNRKNANCHKHÊOQHSHR@J ÊONUTBHSDÊBQMNÊCTFLDÊM@ÊUQGTÊY@SU@Q@ķ@

ALLEGRO 5Ê HMRJHÊRDSÊR@ÊCU@ÊU@JTLÊ Y@SU@Q@ķ@ÊHÊU@JTLÊOTLONLÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

110

41.036.71

Ø 51

50 x 15

BORDO #QUDM@ÊONJKNMÊJTSHI@ÊY@ÊȮÊ@ĥT Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

145

95

345

50 x 25

41.033.80

Ø 35

066 Kuhinjski setovi


OLIVER /Ê K@RSHķMHÊJTGHMIRJHÊS@ILDQ ÊÊLHMTS@Ê Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

41.040.30

41.040.90 41.040.20

45

NEW

35 x 15

41.040.51

Ø 85

BECK Ê/K@RSHķMHÊNSU@Q@ķÊY@ÊȮÊ@ĥDÊR@ÊLDS@KMHLÊTKNĥJNLÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

41.041.20

41.041.30

41.041.12

41.041.29

41.041.39

42

40 x 25

NEW

41.041.10

95

CHAMP Ê/K@RSHķMHÊNSU@Q@ķÊY@ÊȮÊ@ĥDÊR@ÊLDS@KMHLÊTKNĥJNLÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ 40

30 x 25

93

41.009.50

430

CHEF 2Ê DCLNCDKMHÊRDSÊY@ÊQNĥSHKIÊĥO@STK@ ÊUHKITĥJ@ÊHÊ L@ĥHBDÊR@ÊCQUDMNLÊCQĥJNL ÊONRTC@ÊY@ÊRNÊHÊ AHADQÊR@ÊOK@RSHķMHLÊONJKNOBDL Ê JDBDKI@ÊHÊQTJ@UHB@Ê Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

41.028.10 100 x 30 640

Kuhinjski setovi 067


NEW

Grandissimo 9HCMHÊR@S

.JQTFKHÊOK@RSHķMHÊR@SÊR@ÊĥHQNJHLÊQ@LNL Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊ #HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊÊBLÊÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL 3HOÊA@SDQHIDÊÊWÊ Ê 5ÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊ

31.029.80

Satovi 069


31.027.90 31.028.90

190

CUBIZMO

60 x 25

9Ê HCMHÊR@SÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊ Ê#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊ 3HOÊA@SDQHIDÊÊWÊ Ê 5ÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊ

ROLLO

NEW EASY

60 x 25

PRINT

195

Ê9HCMHÊR@SÊ 3Ê DĦHM@ÊÊFÊÊ Ê#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊ 3HOÊA@SDQHIDÊÊWÊ Ê 5ÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊ

NEW EASY PRINT

Ø 243

31.020.10

31.020.90

31.024.60

31.024.20

31.024.51 31.024.30

LOGIC 11

12

1

10

2 3

9 8

75 x 32 7

6

4 5

Ø 331

070 Satovi

9Ê HCMHÊR@SÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊ Ê#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ 3HOÊA@SDQHIDÊÊWÊ Ê 5ÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊ

UNNO 11

12

1

10

2

9

3

8

EASY PRINT

7

6

5

80 x 20

Ø 300

4

Ê9HCMHÊR@SÊ 3Ê DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê3HOÊA@SDQHIDÊÊWÊ Ê 5ÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊ


31.026.30

31.019.20

31.026.10

31.019.80

31.026.20

31.019.30

MARTIN

NEW

9Ê HCMHÊR@SÊÊR@Ê#ÊAQNIDUHL@ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê3HOÊA@SDQHIDÊÊWÊ Ê 5ÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊ

EASY

60 x 25

MODERNO 9Ê HCMHÊR@SÊÊR@Ê#ÊAQNIDUHL@ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê3HOÊA@SDQHIDÊÊWÊ Ê 5ÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊ

PRINT

Ø 300

Ø 303

31.012.80

31.013.90

TEMPO

GLOBO 4 5

320

3

9

2

9

7

9Ê HCMHÊR@SÊR@ÊLDQ@ķDLÊSDLODQ@STQDÊHÊUK@ĦMNRSH 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊ 3HOÊA@SDQHIDÊÊWÊ Ê 5ÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

11

12

1

10

2

9

3

8

4 7

320

1

10

12

9

11

8

9Ê HCMHÊR@SÊR@ÊLDQ@ķDLÊSDLODQ@STQDÊHÊUK@ĦMNRSH 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊ 3HOÊA@SDQHIDÊÊWÊ Ê 5ÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

60 x 15

5

60 x 40

60 x 40

275

275

Satovi 071


31.017.20 31.023.30

31.017.50 31.023.90

31.023.20

31.017.30 31.017.10

55 x 12

BONITO

MELODY

9Ê HCMHÊR@SÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê3HOÊA@SDQHIDÊÊWÊ Ê 5ÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊ

Ê9HCMHÊR@SÊ 3Ê DĦHM@ÊÊFÊÊ #HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊ Ê3HOÊA@SDQHIDÊÊWÊ Ê 5ÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊ

11

EASY PRINT

270

1

9

250

270

31.023.10

3

7

5

60 x 15

250

30.048.80

30.048.20

30.048.90 30.048.30

31.022.10 30.048.51

CLARA

98

210

40 x 16

SMILE

9HCMHÊR@S ÊÊJTGHMIRJ@ÊU@FHB@ÊCNÊÊJFÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊ 3HOÊA@SDQHIDÊY@ÊU@FTÊÊWÊ Ê 5ÊÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊ

MAX: 3000g d=1g TARE ON/OFF

UNIT SET

180

072 Satovi

- sat

50 x 14

78

Ê2SNMHÊR@SÊ 3Ê DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ 3HOÊA@SDQHIDÊÊWÊ Ê 5ÊÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊ


NEW

EASY PRINT

30.055.20

30.047.90

30.055.51

30.047.60

30.055.30

2ÊSNMHÊR@SÊR@Ê@K@QLNLÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ 3HOÊA@SDQHIDÊÊWÊ Ê 5ÊÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊ

30.055.60

108

TIK TAK 35 x 15

105

30.047.30

30.019.80 30.047.51

30.047.40 30.019.10

127 60 x 13

30.047.31

EXOTIC

TEMPORA

Ê2SNMHÊR@SÊR@Ê@K@QLNLÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ 3HOÊA@SDQHIDÊÊWÊ Ê 5ÊÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊ

2SNMHÊR@SÊR@Ê@K@QLNL 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊ 3HOÊA@SDQHIDÊÊWÊ Ê 5ÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

138

30.047.22

50 x 20

110

126

Satovi 073


NEW 30.054.80

SIGMA 2@SÊ Êķ@ĥ@ÊDJQ@MÊR@ÊSDķMHLÊJQHRS@KNL R@ÊJ@KDMC@QNL ÊSDQLNLDSQNLÊHÊOK@UHLÊONY@CHMRJHLÊRUDSKNL 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ 3HOÊA@SDQHIDÊÊWÊ Ê 5ÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

NEW

30.053.80

NEW

NUMERA

DIGISTAR

#HFHS@KMHÊRSNMHÊR@SÊR@Ê@K@QLNL ÊJ@KDMC@QNLÊHÊ SDQLNLDSQNLÊÊDJQ@MÊR@ÊSDķMHLÊJQHRS@KNLÊHÊ ONY@CHMRJHLÊOK@UHLÊRUDSKNL 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ 3HOÊA@SDQHIDÊÊWÊ Ê 5ÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

#HFHS@KMHÊRSNMHÊR@SÊR@Ê@K@QLNL ÊJ@KDMC@QNLÊHÊ SDQLNLDSQNL 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊ 3HOÊA@SDQHIDÊÊWÊ Ê 5ÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

76

40 x 10

103

30.056.90

40 x 20

69 120

30.002.20

118

140

30.002.30

45 x 20 30 x 20

80

95

30.021.80

FUTURA 2SNMHÊR@SÊR@Ê@K@QLNLÊDJQ@MÊR@ÊSDķMHLÊJQHRS@KNLÊHÊ ONY@CHMRJHLÊOK@UHLÊRUDSKNL ÊSDQLNLDSQNLÊHÊLDQ@ķDLÊUK@ĦMNRSHÊ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊÊBLÊ 3HOÊA@SDQHIDÊÊWÊ Ê 5ÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

074

30.002.10

ALFA 2@SÊ Êķ@ĥ@ÊDJQ@MÊR@ÊSDķMHLÊJQHRS@KNLÊÊR@ÊJ@KDMC@QNLÊH SDQLNLDSQNL ÊSQNTF@NMNFÊNAKHJ@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ


NEW

MODE

SET

85

Ê2SNMHÊR@SÊR@ÊETMJBHINLÊĥSHO@KIJDÊY@ÊLDLNÊONQTJDÊÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

35 x 15

55

30.052.80

30.052.30

30.052.51

30.052.60

30.052.20

Satovi 075


30.046.80

HORAS Ê DS@KMHÊ@M@KNFMHÊRSNMHÊR@SÊR@Ê@K@QLNLÊ , Y@ÊOTSNU@MI@ ÊONO TOÊRHRSDLÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

30.045.10

30.045.80

30.050.80

100

1 2

3

4

8 7

40 x 20

6

5

50 x 15

70

076 Satovi

1 2

S U N

210

11 10

9

195

SAHARA

TEMPUS

/Ê Dĥķ@MHÊR@S ÊÊLHMTS@ÊÊÊÊ 3DĦHM@ÊÊFÊÊÊ #HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊ ÊBLÊÊÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊ

2SNMHÊR@SÊR@ÊONJ@YHU@ķDLÊC@STL@ÊHÊUQDLDMRJHGÊYNM@ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBLÊÊÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL 3HOÊA@SDQHIDÊÊWÊ Ê 5ÊÊÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊ


30.042.80

12

01 03 02

09 10

11

08

07

04

ร˜ 15 06

05

ร˜ 88

CARPE ,DS@KMHรŠRSNMHรŠR@S 3DฤฆHM@รŠรŠFรŠรŠ #HLDMYHI@รŠรตรŠ รŠWรŠ รŠBLรŠ /QDONQTฤทDM@รŠCHLDMYHI@รŠฤฅS@LODรŠรตรŠ รŠBLรŠรŠ /@JNU@MIDรŠรŠรŠ

30.051.80 30.049.80

TRISTAN

CARRINGTON ร˜ 30

105

รŠ DS@KMHรŠRSNMHรŠR@SรŠR@รŠ@K@QLNLรŠ , รŠ3DฤฆHM@รŠ รŠFรŠรŠรŠรŠ#HLDMYHI@รŠรตรŠรŠWรŠ รŠBLรŠ รŠ/QDONQTฤทDM@รŠCHLDMYHI@รŠฤฅS@LODรŠรตรŠรŠBLรŠ รŠ/@JNU@MIDรŠรŠรŠรŠ

ร˜ 30

ร˜ 60

ร˜ 30

,DS@KMHรŠRSNMHรŠR@SรŠR@รŠENSNรŠQ@LNLรŠHรŠ OKNฤทHBNLรŠY@รŠFQ@UTQT 3DฤฆHM@รŠรŠFรŠรŠ #HLDMYHI@รŠ รŠWรŠ รŠWรŠรŠBL /QDONQTฤทDM@รŠCHLDMYHI@รŠฤฅS@LODรŠรตรŠรŠBLรŠรŠ /@JNU@MIDรŠรŠรŠ

50

Satovi 077


Havana 750

NEW

+TJRTYMHÊLDS@KMHÊTO@KI@ķÊTÊONJKNMÊRDST

Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊ#HLDMYHI@ÊJTSHIDÊ ÊWÊ ÊWÊ ÊBL Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

30 x 10

13

Ì

Ì

42

Ì Ì

55

22.022.10

4O@KI@ŁHÌ079


90

20 x 7 Ø 18

Ø 18

HAVANA LADY 100 +Ê TJRTYMHÊĦDMRJHÊLDS@KMHÊTO@KI@ķÊTÊONJKNMÊJTSHIHÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊ #HLDMYHI@ÊTO@KI@ķ@ÊõÊ ÊWÊÊBLÊ Ê#HLDMYHI@ÊJTSHIDÊÊWÊÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

Ì

ÌÌ

Ì

78

45 x 8

22.009.80

17

9

HAVANA LADY 700 Ê+TJRTYMHÊĦDMRJHÊLDS@KMHÊTO@KI@ķÊ TÊOKHĥ@MNIÊUQDıHBHÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

13

ÌÌ

22.011.30

22.011.80

22.011.10

86

30 x 7

Ì

15

HAVANA LADY 300 Ê+TJRTYMHÊĦDMRJHÊLDS@KMHÊTO@KI@ķÊ TÊOKHĥ@MNIÊUQDıHBHÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ #HLDMYHI@ÊTO@KI@ķ@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

Ì

080 4O@KI@ŁH

22.015.24

22.015.81

22.015.20


22.021.10

18

3@A@JDQ@ÊY@ÊÊBHF@QDS@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

Ê,DS@KMHÊTO@KI@ķÊTÊONJKNMÊRDST Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊTO@KI@ķ@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBL Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

32.022.88

NEW

Ì Ì

ARMY 100 Ê,DS@KMHÊTO@KI@ķÊTÊONJKNMÊRDST Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊTO@KI@ķ@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL #HLDMYHI@ÊJTSHIDÊ ÊWÊÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

ÌÌ Ì

Ì

30

PRINCE

TABY

Ì Ì

62

30 x 13

22.021.80

ÌÌÌ

Ì

ARMY 400 Ê,DS@KMHÊTO@KI@ķÊTÊONJKNMÊRDST Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊTO@KI@ķ@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL #HLDMYHI@ÊJTSHIDÊ ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

22.004.10 22.003.86

22.004.88

Ì

22.003.88

Ì

Ì

Ì

- /.,$- Ê4O@KI@ķHÊ QLXÊÊHÊ QLXÊÊMHRTÊM@OTMIDMH ÊHRONQTķTITÊRDÊADYÊOKHM@

VICEROY

BOSS

Ê,DS@KMHÊTO@KI@ķÊTÊONJKNMÊRDSTÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

ÌÌ Ì

ÌÌ

Ì

Ê DS@KMHÊTO@KI@ķÊTÊONJKNMÊRDSTÊ , Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

22.018.10

22.018.80

22.013.10

22.013.80

Ì Ì

Ì

ÌÌ

Ì

4O@KI@ŁHÌ081


81

50 x 14 11.5

26

URBAN

Ê$KDJSQNMRJHÊOK@RSHķMHÊTO@KI@ķÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

Ì Ì

Ì

Ì

20.038.20

20.038.30

20.038.40

20.038.90

20.038.50

20.038.10

B€ST

11

82

50 x 12

PRICE

25

BRIO

Ê$KDJSQNMRJHÊOK@RSHķMHÊTO@KI@ķÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

Ì Ì

Ì

Ì 20.022.10

20.022.30

20.022.40

20.022.90

20.022.20

20.022.50

ZOOM Ê$KDJSQNMRJHÊOK@RSHķMHÊTO@KI@ķÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

Ì Ì

Ì

Ì 20.026.10

082 4O@KI@ŁH

20.026.20

20.026.90

20.026.40

20.026.30


10

FRESH

83

50 x 13

NEW

25

$Ê KDJSQNMRJHÊOK@RSHķMHÊTO@KI@ķÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

Ì Ì 20.039.10

20.039.50

20.039.20

20.039.60

Ì

ÌÌ

20.039.30

15

82

40 x 10

NEW

27

GALAXY $Ê KDJSQNMRJHÊOK@RSHķMHÊTO@KI@ķÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

Ì 20.044.10

20.044.20

20.044.90

20.044.30

20.044.50

Ì

ÌÌ

20.044.24

11

81

40 x 10

NEW

25

LAGER $Ê KDJSQNMRJHÊOK@RSHķMHÊTO@KI@ķÊÊR@ÊNSU@Q@ķDLÊY@ÊȮÊ@ĥD Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

Ì 20.040.10

20.040.80

20.040.90

20.040.50

20.040.20

ÌÌ

20.040.30

4O@KI@ŁHÌ083


THE LEADER

BURN Ê$KDJSQNMRJHÊOK@RSHķMHÊTO@KI@ķ LDS@KHJÊY@UQĥM@ÊNAQ@C@Ê Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

Ì Ì

Ì

Ì

9

20.002.83

20.002.82

20.002.80

20.002.81

81

50 x 15

20.002.85

24

ENERGY Ê$KDJSQNMRJHÊOK@RSHķMHÊTO@KI@ķÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

Ì Ì

Ì

Ì 20.027.30

20.027.90

20.027.40

20.027.20

20.027.50

20.027.10

THE LEADER

ULTIMA PRO Ê$KDJSQNMRJHÊOK@RSHķMHÊTO@KI@ķÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ ÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊÊBLÊÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL ÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊ

Ì Ì

ÌÌ

NEW

NEW

COLOR

COLOR

Ì 20.034.31

084 4O@KI@ŁH

20.034.51

20.034.40 20.034.30 20.034.60 20.034.50 20.034.20 20.034.10

20.034.90 20.034.81


83

40 x 11 12

22

HELIO $Ê KDJSQNMRJHÊOK@RSHķMHÊTO@KI@ķÊR@Ê+$#ÊK@LONL LDS@KHJÊY@UQĥM@ÊNAQ@C@Ê Ê3DĦHM@Ê ÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ Ì

20.030.84

20.030.83

20.030.85

9

81

20.030.82

50 x 13

20.030.80

24

ELEGANCE $Ê KDJSQNMRJHÊOK@RSHķMHÊTO@KI@ķÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

20.035.10

20.035.20

20.035.30

Ì Ì

Ì

Ì

9

81

20.035.90

50 x 13

20.035.40

24

SONIC $Ê KDJSQNMRJHÊOK@RSHķMHÊTO@KI@ķ LDS@KHJÊY@UQĥM@ÊNAQ@C@Ê Ê3DĦHM@Ê ÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

Ì Ì 20.032.80

20.032.85

20.032.83

ÌÌ

20.032.82

4O@KI@ŁHÌ085


11

80

50 x 12

THE LEADER

23

WIND Ê*QDLDMÊTO@KI@ķÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

Ì Ì

Ì

Ì 21.001.90

21.001.40

21.001.30

21.001.20

21.001.10

18

40

115

55 x 18

20.036.30

BIG BEN

Ê$KDJSQNMRJHÊOK@RSHķMHÊTO@KI@ķÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

Ì Ì

Ì

20.036.90

Ì

20.036.10 20.036.20

086 4O@KI@ŁH


20.037.20

STIX

$Ê KDJSQNMRJHÊOK@RSHķMHÊTO@KI@ķÊY@ÊRUDıD ÊQNĥSHKIÊHÊOKHMÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ #HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ Ì

Ì

275

Ì Ì

Ì

45 x 14

ÌÌ

20.037.10

MEGA

$Ê KDJSQNMRJHÊLDS@KMHÊTO@KI@ķÊY@ÊQNĥSHKI ÊRUDıDÊHÊOKHMÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊÊ #HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

Ì

20.037.90

23

22.008.10

22.008.80

40

20.037.30

4O@KI@ŁHÌ087


Summer

NEW

NEW

+NOS@ÊY@ÊOK@ĦTÊM@ÊM@CTU@U@MID

Joy

%QHYAH

Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊBLÊÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

32.102.30 32.134.30

32.102.20

32.134.40 32.134.20

32.102.90

32.134.60

32.102.60

32.102.50 32.102.40

Relaksacija, lepota i zdravlje 089


NEW

32.101.88

SKANDI

KASPAROV

/Ê K@RSHķM@ÊRK@F@KHB@Ê 3Ê DĦHM@ÊÊFÊ #Ê HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBLÊ /Ê QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊÊBLÊ /Ê @JNU@MIDÊÊÊÊÊ

32.131.90

ģÊ @GÊY@ÊOTSNU@MI@ÊTÊ@KTLHMHITLRJNIÊJTSHIHÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

33.091.20

34.106.20

SOARE

SOLITO

2Ê HKHJNMRJ@ÊM@QTJUHB@Ê Ê45ÊRDMYNQÊ 3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

/Ê QHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊ Ê45ÊRDMYNQÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊõÊ ÊBLÊÊÊÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

56.003.10

41.035.90

56.003.20

56.003.90

ACTION 9MNIMHB@Ê ÊÊ˸ÊO@LTJ 5DKHķHM@ÊÊWÊÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊõÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊ

41.035.10

FIT 56.003.30

090 Relaksacija, lepota i zdravlje

/Ê K@RSHķM@ÊRONQSRJ@ÊȮÊ@ĥHB@ ÊÊLKÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊ

41.035.20 41.035.51


59.001.61

KIDS PROMO

NEW

59.001.41 59.012.41

GLOW KID 9@ĥSHSMHÊȮÊTNÊOQRKTJÊY@ÊCDBT ÊR@Ê QDȮÊDJSHUMHLÊSQ@J@L@ 2S@MC@QCÊ$-Ê"K@RRÊÊÊ 2@RS@UÊÊ˸ÊONKHDRSDQ 5DKHķHM@ÊTMHUDQY@KM@ÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊ

GLOW 9@ĥSHSMHÊȮÊTNÊOQRKTJÊR@ÊQDȮÊDJSHUMHLÊSQ@J@L@ÊÊ 2S@MC@QCÊ$-Ê"K@RRÊÊÊ 2@RS@UÊÊ˸ÊONKHDRSDQ 5DKHķHM@ÊTMHUDQY@KM@ÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊ

34.076.41

30

32.075.90

50 x 20

330

56

Ø 15

FLUT

FUNPLASTIC

/HĥS@KIJ@ÊR@ÊSQ@JHBNL 3DĦHM@ÊÊF #HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊõÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

%KDJRHAHKM@ÊQDȮÊDJSHUM@ÊSQ@J@ 3DĦHM@Ê ÊF #HLDMYHI@ÊÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

24

32.130.20

32.130.60

32.130.90

32.130.30

40 x 25

63

32.130.51

79

PILL BOX *TSHIHB@ÊY@ÊKDJNUD 3DĦHM@ÊÊF #HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

NEW

Relaksacija, lepota i zdravlje 091


NEW

LIBRA 2S@JKDM@ÊSTQOHI@ÊY@ÊMNJSD 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

32.108.31 32.108.60 32.108.30 32.108.24 32.108.20 32.108.10

32.083.20

32.030.24

32.083.24

32.030.80

32.083.31

32.030.31

32.029.30

CORAZON

LOLLIPOP

PERFECTA

/K@RSHķMNÊNFKDC@KBDÊTÊNAKHJTÊRQB@Ê Ê3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

/K@RSHķMNÊNJQTFKNÊNFKDC@KBD 3DĦHM@Ê ÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊõÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

32.031.10

32.033.80

/K@RSHķMNÊNFKDC@KBDÊTÊNAKHJTÊRQB@ 3DĦHM@Ê ÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

32.070.24

32.033.90 32.070.80

32.031.31 32.033.10

32.070.22 32.033.30

32.033.20

MISSY

FINNO

/K@RSHķMNÊķDSUQS@RSNÊNFKDC@KBD 3DĦHM@Ê ÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

/K@RSHķMNÊNJQTFKNÊNFKDC@KBD 3DĦHM@Ê ÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊõÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

092 Relaksacija, lepota i zdravlje

32.070.32

CANDY /K@RSHķM@ÊNJQTFK@ÊķDSJ@ÊY@ÊJNRTÊM@ÊQ@RJK@O@MID 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊõÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ


32.107.31

32.107.90

NEW

LENA ,@MHJHQÊRDSÊL@J@YHBDÊY@ÊMNJSD ÊFQHBJ@KHB@ÊY@ÊMNJSD Ê OHMBDS@ÊHÊSTQOHI@ÊY@ÊMNJSD 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

32.090.10

32.107.10

32.040.30 32.096.24

32.090.81

32.096.22

GLAMOUR Ê DS@KMNÊķDSUQS@RSNÊNFKDC@KBDÊ , Ê3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

CAPRI

VOGUE

,DS@KMNÊķDSUQS@RSNÊNFKDC@KBD 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

,DS@KMNÊNJQTFKNÊNFKDC@KBDÊTÊOKHĥ@MNIÊUQDıHBH 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊõÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

32.097.10

32.039.80

32.097.90

32.039.24

32.097.31

ANGEL ,DS@KMNÊNJQTFKNÊNFKDC@KBDÊR@ÊCDJNQ@SHUMHLÊJ@LDMNL 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊõÊÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

LADY ,DS@KMNÊķDSUQS@RSNÊNFKDC@KBD 3DĦHM@Ê ÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

Relaksacija, lepota i zdravlje 093


NEW

BILLY MSHRSQDRÊCQĦ@ķÊY@ÊRO@I@KHBDÊR@ÊL@FMDSNL 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

32.132.20

32.132.90

32.132.30

32.013.30

33.074.30

HEART

HEART MINI

MSHRSQDRÊOQNHYUNCÊTÊNAKHJTÊRQB@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

MSHRSQDRÊOQHUDY@JÊTÊNAKHJTÊRQB@ 3DĦHM@Ê ÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

32.100.20

32.088.30

32.100.30 32.088.20

DOCTOR

DART

Ê MSHRSQDRÊOQNHYUNCÊTÊNAKHJTÊJ@ORTKDÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

Ê MSHRSQDRÊOQNHYUNCÊTÊNAKHJTÊQ@JDSDÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

094 Relaksacija, lepota i zdravlje


32.014.10

CALM MSHRSQDRรŠKNOSHB@ 3DฤฆHM@รŠรŠFรŠรŠ#HLDMYHI@รŠรตรŠ รŠBL /QDONQTฤทDM@รŠCHLDMYHI@รŠฤฅS@LODรŠรตรŠรŠBLรŠรŠ /@JNU@MIDรŠรŠรŠรŠรŠ

32.014.40

32.014.60

32.014.90

32.014.30 NEW

COLOR

32.014.50

32.014.80

32.014.20

NEW

32.087.90

32.128.90

PRIMERA

CUBE

รŠ MSHRSQDRรŠOQNHYUNCรŠTรŠNAKHJTรŠAQNI@รŠIDC@MรŠ รŠ3DฤฆHM@รŠ รŠFรŠรŠรŠรŠ#HLDMYHI@รŠ รŠWรŠ รŠWรŠรŠBLรŠ รŠ/QDONQTฤทDM@รŠCHLDMYHI@รŠฤฅS@LODรŠรŠWรŠรŠBLรŠรŠ /@JNU@MIDรŠรŠรŠรŠรŠรŠ

รŠ MSHRSQDRรŠOQNHYUNCรŠTรŠNAKHJTรŠJNBJDรŠ รŠ3DฤฆHM@รŠรŠFรŠรŠรŠรŠ#HLDMYHI@รŠ รŠWรŠ รŠWรŠ รŠBLรŠ รŠ/QDONQTฤทDM@รŠCHLDMYHI@รŠฤฅS@LODรŠรŠWรŠรŠBLรŠรŠ /@JNU@MIDรŠรŠรŠรŠรŠรŠ

32.084.20

32.098.30

ร€',/หน"!,,ร€

MANZANA

รŠ MSHRSQDRรŠQDKIDEM@รŠKNOSHB@รŠTรŠNAKHJTรŠRUDS@รŠ รŠ3DฤฆHM@รŠ รŠFรŠรŠรŠรŠ#HLDMYHI@รŠรตรŠ รŠBLรŠ รŠ/QDONQTฤทDM@รŠCHLDMYHI@รŠฤฅS@LODรŠรŠWรŠ รŠBLรŠรŠ รŠ/@JNU@MIDรŠรŠรŠรŠรŠรŠ

รŠ MSHRSQDRรŠOQNHYUNCรŠTรŠNAKHJTรŠI@ATJDรŠ รŠ3DฤฆHM@รŠรŠFรŠรŠรŠรŠ#HLDMYHI@รŠรตรŠรŠWรŠ รŠBLรŠ รŠ/QDONQTฤทDM@รŠCHLDMYHI@รŠฤฅS@LODรŠรŠWรŠรŠBL รŠ/@JNU@MIDรŠรŠรŠรŠรŠรŠ

Relaksacija, lepota i zdravlje 095


NEW

Blink

32.122.10

45 x 10

32.122.90

160

BLINK 2@LNCQĦDı@ÊOK@RSHķM@ÊK@LO@ÊR@ÊL@FMDSNLÊÊKDC Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBLÊÊ ÊÊ/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

22

Alati i oprema 097


33.120.30

33.120.80

33.120.10

NEW

SLIP

69

33.120.20

40 x 10

KTLHMHITLRJHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊ R@Ê+$#ÊK@LONLÊÊ+$# 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

25

32.104.20

32.104.30

32.095.20

32.095.30

Ø 17

098 Alati i oprema

54

HOPE !Ê @SDQHIRJ@ÊK@LO@Ê Ê3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

15 x 7

MAJORKA MINI !@SDQHIRJ@ÊK@LO@ ÊOQHUDY@JÊÊ+$# 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Êõ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

32.095.80

95

32.104.10

30 x 7

32.104.80

Ø 13


NEW

COLOR

32.020.10 32.079.80

32.079.90

32.020.30

32.078.80

32.103.20

101

DYNAMO

50

1TķM@ÊCHM@LNÊK@LO@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

32.020.60

CONCEPT

1TķM@ÊCHM@LNÊK@LO@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

32.103.10

88

FELIX !@SDQHIRJ@ÊK@LO@ÊÊKDC Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ ÊÊ/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊÊBLÊ 3HOÊA@SDQHIDÊÊWÊ Ê 5ÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

25 x 10

MAJORKA !@SDQHIRJ@ÊK@LO@ÊÊ+$# 3DĦHM@Ê ÊFÊÊ#HLDMYHI@Êõ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊÊBL 3HOÊA@SDQHIDÊÊWÊ Ê 5ÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

Ø 25

32.020.20

32.103.30

45 x 10

32.078.10

BLITZ

GREEN

123

49

1TķM@ÊCHM@LNÊK@LO@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

32.078.20

GREEN CONCEPT

RINO

32.078.30

40 x 20

CONCEPT

82

25 x 15

97

40 x 20

GREEN

46

32.020.90

32.020.80

32.080.80

Ø 31

Alati i oprema 099


32.133.10

40 x 10

5HĥDM@LDMRJHÊKNU@ķJHÊMNĦÊR@ÊOK@RSHķMNLÊ CQĥJNLÊHÊÊETMJBHI@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

32

5HĥDM@LDMRJHÊMNĦÊR@ÊOK@RSHķMNLÊ CQĥJNLÊHÊÊETMJBHI@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

NEW

25

100 Alati i oprema

32.126.30

SWISS MINI 5HĥDM@LDMRJHÊMNĦÊ ÊOQHUDY@JÊR@ÊOK@RSHķMNLÊ CQĥJNLÊHÊÊETMJBHI@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

19

60

SWISS

32.126.90

30 x 8

NEW

32.126.20

32.125.30

93

32.125.90

35 x 8

32.125.20

110

NEW


32.124.10

32.124.20

32.124.30

NEW CAMP 30 x 7

102

5HĥDM@LDMRJHÊLDS@KMHÊMNĦÊÊR@ÊÊÊETMJBHI@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

27

32.123.73 32.038.73

15 x 8 23

25 x 7

FOREST 90

84

RANGER 1@RJKNOHUHÊLDS@KMHÊMNĦÊR@ÊCQUDMNLÊCQĥJNL 3DĦHM@Ê ÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

5HĥDM@LDMRJHÊLDS@KMHÊMNĦÊR@Ê CQUDMNLÊCQĥJNLÊHÊÊETMJBHI@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

NEW

25

Alati i oprema 101


32.034.10

32.042.10

32.034.30

32.034.20

90

MECANIX 5HĥDM@LDMRJHÊ@K@SÊdÊJKIDĥS@ÊMNĦ ÊNSU@Q@ķÊY@ÊȮÊ@ĥD ÊCU@ÊQ@UM@Ê HÊIDC@MÊJQRS@RSHÊNCUHI@ķ ÊSTQOHI@ ÊNSU@Q@ķÊY@ÊJNMYDQUD 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

20 x 7

EXPERT 5HĥDM@LDMRJHÊMNĦÊR@ÊÊETMJBHI@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

70

32.042.30

15 x 5

32.042.20

17

32

32.072.80

76 58

102 Alati i oprema

25 x 7

MARSHALL #UNFKDC ÊTUDı@MIDÊÊW ÊOQDķMHJÊNAIDJSHU@ÊÊLL Ê NI@ķ@MÊFTLNL ÊNORDFÊUHCNJQTF@ÊNCÊÊCNÊÊL ÊR@Ê JQOHBNLÊY@ÊķHĥıDMIDÊRNķHU@ÊHÊSNQAHBNL 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊ

20 x 10

CORSO *NLO@R ÊOK@RSHķMH 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

95

32.028.10

108


34.163.30

34.163.20

İDADMBDÊNCÊONK@Q@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊ

34.163.10

NEW

103


RADIANT

ģSHSMHJÊNCÊRTMB@ÊY@ÊUNK@M 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊõÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊ

ģSHSMHJÊNCÊRTMB@ÊY@Ê@TSNLNAHK R@ÊCUDÊDK@RSHķMDÊSQ@JDÊHÊCU@ÊU@JTLÊCQĦ@ķ@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊ

600

NEW

COLOR

34.079.30

34.079.90

34.081.90

34.079.91

34.081.20

34.081.30

34.079.20

BREAKER

SCRAPER

/K@RSHķMHÊFQDA@ķÊY@ÊRMDFÊHÊKDC 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

/K@RSHķMHÊFQDA@ķÊY@ÊRMDFÊHÊKDC 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

NEW

NEW

COLOR

34.088.20

COLOR

34.088.90

NEW 34.088.10

34.182.30

34.182.20

34.182.40

NEW

COLOR

34.088.30

SNOW

104 Alati i oprema

40 x 15

300

175

ICELAND &QDA@ķÊY@ÊRMDFÊHÊKDCÊR@ÊQTJ@UHBNL 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊ

/K@RSHķMHÊFQDA@ķÊY@ÊRMDFÊHÊKDC 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

1300

RADIANT MINI

880 x 250

34.067.80

34.068.80


34.085.10

ON OFF MM/IN ZERO

180

34.078.90

TOOLER

#HFHS@KMNÊJKITM@RSNÊLDQHKN 3DĦHM@Ê ÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

/K@RSHķMNÊJKITM@RSNÊLDQHKN 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

35 x 8

in

mm

DIGIPER

60

32.127.40

32.127.20

32.127.30

32.036.30

32.036.90

32.037.90

32.036.20

NEW

32.127.80

150

METRICO

Ø 36 37.8

59

34.052.40

34.051.40

METRIX MINI 75

,DS@Q ÊÊL 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

25 x 16

85

45 x 35

METRIX

70

,DS@Q ÊÊL 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊõÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

63

EDGE /K@RSHķMHÊRJ@KODK 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

50 x 8

SHARP /K@RSHķMHÊRJ@KODK Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

,DS@Q ÊÊL 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

60

Alati i oprema 105


Walter

NEW

,DS@KMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUD

33.115.30

3Ê DĦHM@ÊÊFÊÊ #HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

33.115.50

20 x 8

64

33.115.90

14

33.115.10

33.115.20

33.115.60

Privesci i trakice 107


NEW

NEW

33.114.10

33.114.80

33.114.20 33.114.31 33.114.88 33.114.30

TABLET

TABLET

Ê,DS@KMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊOQHK@FNĻDMÊY@ÊRSHJDQ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊRSHJDQ@Ê ÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

Ê DS@KMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊ , R@Ê@KTLHMHITLRJNLÊOKNÊķHBNL Ê3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

33.083.10

33.083.30

33.083.24 33.083.20

33.083.88

33.083.50

33.083.60

VENETO

VENETO

Ê DS@KMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊ , R@Ê@KTLHMHITLRJNLÊOKNÊķHBNL Ê3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

Ê,DS@KMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊOQHK@FNĻDMÊY@ÊRSHJDQÊ 3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊRSHJDQ@ÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

33.107.10

33.107.30

33.107.20 33.107.88

Ø 32

108 Privesci i trakice

40

Ø 20

Ê,DS@KMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊ OQHK@FNĻDMÊY@ÊRSHJDQÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊRSHJDQ@ÊõÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊÊ

Ø 30

Ø 32

40

DIVO

DIVO Ê DS@KMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊ , R@Ê@KTLHMHITLRJNLÊOKNÊķHBNL Ê3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊõÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ


33.113.10

33.113.12

33.113.30 33.113.50

Axel

33.113.20

NEW

Ê,DS@KMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUD R@ÊSQ@JHBNLÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊRSHJDQ@Ê ÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

33.113.60

PAUL 30 x 12

33.085.88

71

Ê,DS@KMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUD

ÊNSU@Q@ķÊY@ÊȮÊ@ĥDÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊÊBLÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊRSHJDQ@ÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

16

PRIZMO ,DS@KMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUD 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

Ø 13 Ø 33

38

RINGO ,DS@KMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUD 3DĦHM@Ê ÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊõÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

13 x 13

37

33.095.88

33.033.88

31

Privesci i trakice 109


NEW

NEW

33.123.30

33.122.20

MIKI

MINI

,DS@KMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊTÊNAKHJTÊCDķ@J@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

,DS@KMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊTÊNAKHJTÊCDUNIķHBD 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

33.082.30

33.082.50

CARGO Ê,DS@KMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊTÊNAKHJTÊJ@LHNM@Ê Ê3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

54

EVA Ê,DS@KMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊTÊNAKHJTÊI@ATJDÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

25 x 10

33.079.88

28

33.078.10

33.099.90

33.078.20

33.078.30

17 x 12 38

110 Privesci i trakice

14

46

ENZO Ê,DS@KMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊR@Ê$5 ÊODMNLÊTÊNAKHJTÊ@TSNLNAHK@Ê Ê3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

92

HAUS ,DS@KMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUD 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

15 x 8

33.099.10


33.098.88

64

30 x 7

JAZZ ,DS@KMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUD 3DĦHM@Ê ÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

13

PRINSTON ,DS@KMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUD 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

48

CARDIFF ,DS@KMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUD 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

20 x 18 35

64

33.096.86

30 x 13

33.097.86

23

RUSSELL ,DS@KMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUD 3DĦHM@ÊÊFÊÊ #HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBLÊÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

44

FERRY ,DS@KMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUD 3DĦHM@ÊÊFÊÊ #HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

20 x 15 34

50

33.102.86

20 x 15

33.103.86

28

Privesci i trakice 111


NEW

AVALON

33.101.90

58

30 x 13

COLOR

,DS@KMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUD 3DĦHM@Ê ÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

21

33.101.10

30

33.050.86

112 Privesci i trakice

57

35 x 7

NO. 1 ,DS@KMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUD 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ


33.048.86

33.048.88

MADAM 2SHKHYNU@MHรŠCQฤฆ@ฤทรŠY@รŠSNQAD 3DฤฆHM@รŠรŠFรŠรŠ#HLDMYHI@รŠรตรŠ รŠWรŠ รŠBL /QDONQTฤทDM@รŠCHLDMYHI@รŠฤฅS@LODรŠรตรŠ รŠBL /QDONQTฤทDM@รŠCHLDMYHI@รŠRSHJDQ@รŠรตรŠ รŠBL /@JNU@MIDรŠรŠรŠรŠรŠ

- 86

- 88

33.105.31

27

33.105.10 13 x 7 30

VALERIA

MARIA

2รŠ SHKHYNU@MHรŠCQฤฆ@ฤทรŠY@รŠSNQADรŠR@รŠK@MฤทHฤฑDLรŠ รŠ3DฤฆHM@รŠรŠFรŠรŠรŠรŠ#HLDMYHI@รŠรตรŠ รŠWรŠ รŠBLรŠ รŠ/QDONQTฤทDM@รŠCHLDMYHI@รŠฤฅS@LODรŠรตรŠ รŠBLรŠ รŠ/@JNU@MIDรŠรŠรŠรŠรŠรŠ

รŠ,DS@KMHรŠOQHUDY@JรŠY@รŠJKITฤทDUDรŠTรŠNAKHJTรŠRQB@รŠ รŠ3DฤฆHM@รŠรŠFรŠรŠรŠรŠ#HLDMYHI@รŠรŠWรŠ รŠWรŠ รŠBLรŠ รŠรŠ/QDONQTฤทDM@รŠCHLDMYHI@รŠฤฅS@LODรŠ รŠWรŠ รŠBLรŠ รŠ/@JNU@MIDรŠรŠรŠรŠรŠรŠ ร˜ 23 ร˜ 45

33.087.88

33.088.31

33.088.10

33.106.31

SHINY 20 x 15

45

45

AMORE 2รŠ SHKHYNU@MHรŠCQฤฆ@ฤทรŠY@รŠSNQADรŠTรŠNAKHJTรŠRQB@รŠ รŠ3DฤฆHM@รŠรŠFรŠรŠรŠรŠ#HLDMYHI@รŠ รŠWรŠ รŠWรŠ รŠBLรŠ รŠ/QDONQTฤทDM@รŠCHLDMYHI@รŠฤฅS@LODรŠรŠWรŠ รŠBLรŠ รŠ/@JNU@MIDรŠรŠรŠรŠรŠรŠ

รŠ2SHKHYNU@MHรŠCQฤฆ@ฤทรŠY@รŠSNQADรŠR@รŠ"#รŠDEDJSNLรŠ รŠ3DฤฆHM@รŠรŠFรŠรŠรŠรŠ#HLDMYHI@รŠรตรŠ รŠWรŠ รŠBLรŠ รŠ/QDONQTฤทDM@รŠCHLDMYHI@รŠฤฅS@LODรŠรตรŠรŠBLรŠ รŠ/@JNU@MIDรŠรŠรŠรŠรŠรŠ

Privesci i trakice 113


PAPI

32.109.90

KIDS PROMO

NEW

/KHĥ@M@ÊHFQ@ķJ@ÊO@R 3DĦHM@ÊÊFÊÊ #HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

33.077.90

33.077.30

75

33.109.90

NEW

80

KIDS

KIDS

PROMO

33.077.20

PROMO

LEO

TEDDY

Ê/QHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊ ÊOKHĥ@MHÊK@UHı Ê3DĦHM@Ê ÊFÊÊ #HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

Ê/QHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊ ÊOKHĥ@MHÊLDC@Ê Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊ #HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

85

20 x 15

20 x 15

80

114 Privesci i trakice

Ê- /.,$- Ê/KHĥ@MHÊOQHUDRBHÊHRONQTķTITÊRDÊTÊJNLOKDSTÊR@ÊIDCMNLÊL@IHBNL ÊO@JNU@MNÊNCUNIDMN Ê


33.117.31 33.117.10 33.117.90

NEW

33.117.20 33.117.50

86

/QHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊNCÊUDĥS@ķJDÊJNĦD 3DĦHM@Ê ÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

33.117.30

50 x 18

VIVALDI

33.117.60 30

33.118.10

NEW BAHN /QHUDY@JÊR@ÊETSQNKNLÊY@ÊJKITķDUD 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

Privesci i trakice 115


33.125.10 33.052.30

33.125.60 33.052.90 33.125.40 33.052.40 33.125.20

NEW

COLOR

33.052.10

NEW

33.125.30

BOBI /K@RSHķMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊR@ÊLDSQNLÊHÊK@LONL ÊÊL Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊõÊÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

25 x 25

42

BRICK /K@RSHķMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊR@ÊLDSQNL ÊÊL 3DĦHM@Ê ÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

42

Ø 20

50

33.009.20

24

METALIC

29

/K@RSHķMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊR@ÊOKNķHBNL 3DĦHM@Ê ÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

116 Privesci i trakice

33.124.20

33.124.30

53

33.009.10 25 x 15

33.124.10

65

30 x 15

NEW

SIMPLIS

/K@RSHķMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUD 3DĦHM@Ê ÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

33.009.90

33.009.30

53

33.052.20


33.072.20

NEW

COLOR

33.119.20

33.072.90 33.119.90

33.072.30

NEW

COLOR

NEW

COLOR

33.119.30

LIKE /K@RSHķMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊTÊNAKHJTÊĥ@JDÊR@ÊLDSQNL ÊÊL 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

25 x 20

40

HUGO /K@RSHķMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊTÊNAKHJTÊ J@LHNM@ÊR@ÊLDSQNL ÊÊL 3DĦHM@Ê ÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

58

NEW

33.072.40

20 x 20 55 41

33.012.30

33.108.30

33.108.20

33.094.10

62

50 x 6

50

Ø 16

31

Ø40

33.012.80

33.012.90

33.012.10

35 x 12

33.108.10

33.094.20

33.012.20

70

33.094.30

24

RONDO

KEY

GLIT

Ê/K@RSHķMHÊNJQTFKHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊR@Ê+$#ÊK@LONLÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊÊBLÊ /Ê QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊõÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

/K@RSHķMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊR@Ê+$#ÊK@LONL 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

/K@RSHķMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊR@Ê+$#ÊK@LONL 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

Privesci i trakice 117


33.027.20

33.027.10

33.027.30 33.027.90

20 x 18

72

HANDY /K@RSHķMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊR@Ê+$#ÊK@LONLÊHÊ NSU@Q@ķDLÊY@ÊȮÊ@ĥD 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊÊBLÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

38

33.054.10

33.054.20

33.054.80 33.054.30

55

25 x 5

BARISTA ,DS@KMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊ ÊNSU@Q@ķÊY@ÊȮÊ@ĥD 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

9

NEW 33.070.40 33.121.30

33.070.30 33.070.90 33.121.20

COP

/K@RSHķMHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊ ÊNSU@Q@ķÊY@ÊȮÊ@ĥD 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

47

118 Privesci i trakice

68

/KTS@ITıHÊOQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊNCÊ$5 ÊODMD 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

33.070.20

20 x 8

BOVA


NEW

33.112.20

33.112.10

33.112.50

33.112.30

33.112.60

33.112.40 60 x 12

120

FELT /QHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊNCÊȭÊKB@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

25

33.074.30

13 x 10

43

HEART MINI /QHUDY@JÊR@Ê@MSHRSQDRÊKNOSHBNLÊTÊNAKHJTÊRQB@ 3DĦHM@Ê ÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

45

NEW

33.100.90

33.100.80

33.100.10

33.100.30

SIMBA /K@RSHķMHÊtouchÊOQHJKITķ@JÊY@ÊLNAHKMHÊSDKDENM 3DĦHM@Ê ÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊõÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

Ø19

39

33.100.20

9

Privesci i trakice 119


34%0˹50 Ê

ÊHÊJKITķDUD NAHKMHÊSDKDENM 3Q@JHB@ÊY@ÊL UDÊOK@RSHķMDÊRONIMHBD Ê ÊC ĥHQHM@ÊÊLL ÊOQHJKITķ@JÊY@ÊLNAHKMH HMIDQÊH LDS@KMHÊJ@Q@A YHI@ÊÊÊWÊÊWÊÊBLÊ #HLDM ODÊÊWÊÊBL CHLDMYHI@ÊĥS@LDÊÊÊÊÊ /QDONQTķDM@Ê MI /@JNU@

35.024.31

35.024.40

34.073.80

35.024.60

35.024.30

35.024.51

34.016.91

35.024.10

35.024.21

35.024.50

34.015.91

NOMIO

PERSONA

ID CARD

/K@RSHķMHÊCQĦ@ķÊY@ÊHCDMSHȭÊJ@BHNMTÊJ@QSHBT 3DĦHM@ÊÊF #HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊõÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

4KNĦ@JÊY@ÊHCDMSHȭÊJ@BHNMTÊJ@QSHBT NCÊķUQRSDÊOK@RSHJD 3DĦHM@Ê ÊF #HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

4KNĦ@JÊY@ÊHCDMSHȭÊJ@BHNMTÊJ@QSHBT 3DĦHM@ÊÊF #HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

120 Privesci i trakice

35.024.90


À$OLEÀNAVEDENIÀELEMENTIÀSUÀODGOVARAJUľIÀZAÀTRAKUÀODÀÀMM

35.001.88

35.004.88

35.015.10

*@Q@AHMIDQ

*@Q@AHMIDQ

2ONIMHB@

35.110.00 TRAKICA 10 mm 3Q@JHB@ÊY@ÊLNAHKMHÊSDKDENMÊHÊJKITķDUDÊ

ÊÊLL ÊĥS@LO@M@ÊLDSNCNLÊ RTAKHL@BHID ÊÊ˸ÊONKHDRSDQ #HLDMYHI@ÊÊWÊÊBL

10 90 35.008.00

35.005.88

35.005.

/QRSDMÊȭJRM@ÊRONIMHB@

/QHJKITķ@JÊY@ÊLNA Ê SDK ÊR@ÊOQRSDMNL

/QHJKITķ@JÊY@Ê LNA ÊSDK

À$OLEÀNAVEDENIÀELEMENTIÀSUÀODGOVARAJUľIÀZAÀTRAKUÀODÀÀMM

10 90 35.020.88

35.005.88

35.005.

*@Q@AHMIDQ

/QHJKITķ@JÊY@ÊLNA ÊSDK ÊR@Ê OQRSDMNL

/QHJKITķ@JÊY@Ê LNA ÊSDK

35.115.00 TRAKICA 15 mm 3Q@JHB@ÊY@ÊLNAHKMHÊSDKDENMÊHÊJKITķDUDÊ

ÊÊLL ÊĥS@LO@M@ÊLDSNCNLÊ RTAKHL@BHID ÊÊ˸ÊONKHDRSDQ #HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊBL

À$OLEÀNAVEDENIÀELEMENTIÀSUÀODGOVARAJUľIÀZAÀTRAKUÀODÀÀMM

10 20 30 35.002.88

35.021.88

35.016.

35.017.10

*@Q@AHMIDQ

*@Q@AHMIDQ

2ONIMHB@

2ONIMHB@

35.120.00 TRAKICA 20 mm

10 90 35.014.10

35.018.10

35.005.88

35.005.

2ONIMHB@

2ONIMHB@

/QHJKITķ@JÊY@ÊLNA ÊSDK ÊR@Ê OQRSDMNL

/QHJKITķ@JÊY@Ê LNA ÊSDK

3Q@JHB@ÊY@ÊLNAHKMHÊSDKDENMÊHÊJKITķDUDÊ

ÊÊLL ÊĥS@LO@M@ÊLDSNCNLÊ RTAKHL@BHID ÊÊ˸ÊONKHDRSDQ #HLDMYHI@ÊÊWÊÊBL

Privesci i trakice 121


37.122.90

37.122.10

NEW

iMemory

/QDONQTķDMNÊO@JNU@MID SHELL 37.300.12

42!Ê%K@RGÊLDLNQHI@ ÊOK@RSHķMNÊJTıHĥSD

Ê3DĦHM@ÊÊFÊ #Ê HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ

35.005.88

35.124.88

USB 123


42!Ê%K@RGÊLDLNQHI@ JTıHĥSDÊLDS@K OK@RSHJ@ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊRSHJDQ@ÊÊWÊ ÊBLÊ

58

SMART PLUS 28 x 16

SMART 42!Ê%K@RGÊLDLNQHI@ JTıHĥSDÊLDS@K OK@RSHJ@ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ

NEW

19

124 USB

/QDONQTķDMNÊO@JNU@MID SHELL 37.300.12

37.102.20

37.106.20

37.102.50

37.106.50

37.102.10

37.106.10

37.102.90

37.106.90

37.102.24

37.106.24

37.102.30

37.106.30

37.102.60

37.106.60

35.005.88

35.124.88

35.125.88

/QDONQTķDMNÊO@JNU@MID SHELL 37.300.12


42!Ê%K@RGÊLDLNQHI@ Ê LDS@KMNÊJTıHĥSDÊÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ

41

DATAX

NEW

25 x 13

STICK 42!Ê%K@RGÊLDLNQHI@ OK@RSHķMNÊJTıHĥSD Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ

13

37.121.51

37.110.30

37.110.10 37.121.30

37.110.20 37.121.90 37.110.80

37.121.40

37.121.23

37.121.10

/QDONQTķDMNÊO@JNU@MID SHELL 37.300.12

35.005.88

35.124.88

35.125.88

/QDONQTķDMNÊO@JNU@MID SHELL 37.300.12

USB 125


DATA KEY 42!Ê%K@RGÊLDLNQHI@ÊTÊNAKHJTÊJKITķ@ LDS@KMNÊJTıHĥSD Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ

FLIP

SLIDER

Ê42!Ê%K@RGÊLDLNQHI@ ÊLDS@KMNÊJTıHĥSD Ê3DĦHM@Ê ÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ

42!Ê%K@RGÊLDLNQHI@ JTıHĥSDÊLDS@K OK@RSHJ@ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊRSHJDQ@ÊÊWÊ ÊBLÊ

37.100.88

NEW

NEW

37.312.88

37.315.80

/QDONQTķDMNÊO@JNU@MID SHELL 37.300.12

/QDONQTķDMNÊO@JNU@MID SHELL 37.300.12

35.005.88

126 USB

35.124.88

/QDONQTķDMNÊO@JNU@MID SHELL 37.300.12

35.125.88


CREDIT CARD 42!Ê%K@RGÊLDLNQHI@ ÊOK@RSHķMNÊJTıHĥSDÊ 3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ

MINI CARD

SHELL

42!Ê%K@RGÊLDLNQHI@ ÊOK@RSHķMNÊJTıHĥSDÊ 3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊ ÊBL Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ

/K@RSHķM@ÊONJKNMÊJTSHI@ÊY@Ê42!Ê%K@RGÊLDLNQHIT Ê3DĦHM@Ê ÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊ ÊBL Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ

37.101.90

37.105.90

NEW 37.300.12

37.303.90

FRAME Ê/K@RSHķM@ÊONJKNMÊJTSHI@ÊY@Ê "1$#(3Ê" 1#Ê42!ÊÊ%K@RGÊLDLNQHITÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊÊBL

USB 127


Toto

NEW

Notes sa lastiťem, 96 listova sa linijama, Y@NAKIDMDÊHUHBDÊR@ÊCČDONLÊM@ÊTMTSQ@ļMINIÊRSQ@MHÊJNQHBD Ê3DČHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊBLÊÊ Ê/QDONQTġDM@ÊCHLDMYHI@ÊļS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊ

34.177.30

Toto mini Notes sa lastiťem, 96 listova sa linijama, Y@NAKIDMDÊHUHBDÊR@ÊÊCČDONLÊM@ÊTMTSQ@ļMINIÊRSQ@MHÊJNQHBD Ê3DČHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊBLÊÊ Ê/QDONQTġDM@ÊCHLDMYHI@ÊļS@LODÊÊWÊÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊ

34.178.24

34.177.10

34.178.20 34.177.80

NEW

34.152.10

34.178.51

34.178.23

34.178.80

34.178.30

34.177.20

Kancelarija 129


PORTOFINO #ĦDOMHÊMNSDRÊR@ÊDK@RSHķMNLÊSQ@JNL NCĥS@LO@MÊM@ÊJQDLÊO@OHQTÊÊFL, R@ÊTJTOMNÊÊRSQ@MD #HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊ

A4

34.145.51

34.145.30

34.145.20

34.145.24

34.145.60

34.145.70

34.145.12

34.145.10

MACAU 1NJNUMHJÊR@ÊDK@RSHķMNLÊSQ@JNL Ê!ÊENQL@S@ Ê NCĥS@LO@MÊM@ÊADKNLÊNERDSMNLÊO@OHQTÊÊFL, R@ÊTJTOMNÊÊRSQ@M@ ÊȮÊDJRHAHKMDÊJNQHBD #HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ /@JNU@MIDÊÊÊ

NEW

60.036.30

130 Kancelarija

NEW

COLOR

60.036.51

60.036.60

60.036.80

COLOR

60.036.20

60.036.23


NEW FLEXI BOOK +TJRTYMHÊMNSDRÊR@ÊDK@RSHķMNLÊSQ@JNLÊHÊ CQĦ@ķDLÊY@ÊNKNUJT ÊNCĥS@LO@MÊM@ÊADKNLÊ NERDSMNLÊO@OHQTÊÊFL ÊR@ÊTJTOMNÊÊ RSQ@MD ÊCĦDOÊM@ÊTMTSQ@ĥMINIÊRSQ@MHÊJNQHBD #HLDMYHI@ÊÊWÊÊBLÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊ

60.049.10

60.049.20

60.049.30

60.049.31

60.049.60

60.049.51

60.049.71

60.049.90

NEW MODENA

60.048.10

60.048.12

60.048.20

60.048.30

60.048.60

60.048.31

#ĦDOMHÊMNSDRÊR@ÊȮÊDJRHAHKMNLÊJNQHBNL NCĥS@LO@MÊM@ÊJQDLÊO@OHQTÊÊFL, R@ÊTJTOMNÊÊRSQ@M@ #HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ /@JNU@MIDÊÊÊ

Kancelarija 131


NEW

ZURICH

COLOR

NEW

NEW

COLOR

COLOR

60.045.23

60.045.51

1NJNUMHJÊR@ÊROHQ@KNL Ê!ÊENQL@S@ Ê NCĥS@LO@MÊM@ÊADKNLÊNERDSMNLÊO@OHQTÊÊFL, R@ÊTJTOMNÊÊRSQ@M@ #HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊBLÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ /@JNU@MIDÊÊÊ

60.045.20

60.045.10

60.045.30

GENEVA 1NJNUMHJÊR@ÊROHQ@KNL Ê!ÊENQL@S@ Ê NCĥS@LO@MÊM@ÊADKNLÊNERDSMNLÊO@OHQTÊÊFL, R@ÊTJTOMNÊÊRSQ@M@ #HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊ

132 Kancelarija

NEW

COLOR

60.022.12

60.022.22

60.022.30

60.022.60


Helsinki

Verona

NEW HELSINKI

VERONA

1NJNUMHJÊ!ÊENQL@S@ ÊNCĥS@LO@MÊM@Ê ADKNLÊNERDSMNLÊO@OHQTÊÊFL, R@ÊTJTOMNÊÊRSQ@M@ #HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ /@JNU@MIDÊÊÊ

1NJNUMHJÊ!ÊENQL@S@ ÊNCĥS@LO@MÊM@Ê ADKNLÊNERDSMNLÊO@OHQTÊÊFL, R@ÊTJTOMNÊÊRSQ@MD #HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊÊBLÊ /@JNU@MIDÊÊÊ

NEW

COLOR

60.037.20

60.037.23

60.037.71

60.037.51

60.037.50

60.037.12

60.037.10

60.037.30

60.047.24

60.047.23

60.047.50

60.047.10

60.047.20

60.047.30

Kancelarija 133


A4

GREEN CONCEPT

VERDE !HNQ@YFQ@CHUHÊMNSDRÊNCÊÊKHRSNU@Ê R@ÊAHNQ@YFQ@CHUNLÊGDLHIRJNLÊNKNUJNL 3DĦHM@ÊÊF #HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊJKHORDÊ ÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

34.066.30

34.108.30 GREEN

34.066.50

34.108.60

34.108.50

34.066.20

34.108.10

A4

CONCEPT

ORGANIC Ê!HNQ@YFQ@CHUHÊCĦDOMHÊAKNJķHıÊNCÊÊKHRSNU@ Ê M@OQ@UKIDMÊNCÊQDBHJKHQ@MNFÊO@OHQ@Ê R@ÊAHNQ@YFQ@CHUNLÊGDLHIRJNLÊNKNUJNLÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊ ÊWÊ ÊBL Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

34.108.20

34.109.60 GREEN

34.109.30

34.109.20

A4

CONCEPT

GREENLAND Ê*NLO@JSMHÊAHNQ@YFQ@CHUHÊAKNJķHıÊNCÊÊKHRSNU@ Ê M@OQ@UKIDMÊNCÊQDBHJKHQ@MNFÊO@OHQ@ÊR@Ê AHNQ@YFQ@CHUNLÊGDLHIRJNLÊNKNUJNLÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊ ÊWÊ ÊBL Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

34.109.50

134 Kancelarija

34.109.10


34.077.90

NOTARIO -NSDRÊR@ÊOK@RSHķMHLÊJNQHB@L@ ÊHÊGDLHIRJNLÊNKNUJNL 3DĦHM@ÊÊF #HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

34.091.30

34.091.12

NEW 34.171.30

/&&)˹(/,$

SCALA

35 x 20

.ADKDĦHU@ķÊRSQ@M@ÊR@ÊM@KDOMHB@L@ÊHÊKDMIHQNL 3DĦHM@ÊÊF #HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

5

0

%@RBHJK@ÊR@ÊCQĦ@ķDLÊY@ÊO@OHQÊ ÊENQL@S@ 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL ,@SDQHI@KÊONKHOQNODMÊ ÊLL /@JNU@MIDÊÊÊ

2

4

3 4

205

1

3

5 6 7

2

8 9 10

1

34.171.71

11 12

0

13

60

34.171.20

34.082.20

TOPY #QĦ@ķÊADKDĥJHÊR@ÊĥSHO@KIJNL 3DĦHM@ÊÊF #HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

25 x 15 50

APPLE

Ê#QĦ@ķÊADKDĥJHÊTÊNAKHJTÊI@ATJDÊR@ÊĥSHO@KIJNLÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

120

PRIOR Ê#QĦ@ķÊADKDĥJHÊTÊNAKHJTÊJNBJDÊR@ÊĥSHO@KIJNLÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

34.114.50 34.114.30 127

34.046.80

20 x 13 42

Kancelarija 135


ERIC /NRKNUMHÊRDSÊTÊONJKNMÊJTSHIHÊ ÊLDS@KMHÊÊUHYHS@QÊHÊOQHUDY@J 3DĦHM@ÊÊF #HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊOQHUDRJ@ÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊUHYHS@Q@ÊÊWÊ ÊBLÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

NEW 34.175.86

34.160.30

34.160.90

34.160.10 34.150.10

34.160.20

RIVERA

REGAL

*TSHI@ÊY@ÊUHYHSÊJ@QSD ÊHLHS@BHI@ÊJNĦD Ê3DĦHM@ÊÊF #HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

*TSHI@ÊY@ÊUHYHSÊJ@QSD ÊHLHS@BHI@ÊJNĦD 3DĦHM@ÊÊF #HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

34.121.10

NEW

COLOR

NEW

COLOR

34.121.90 NEW

COLOR

34.121.30 34.064.10

34.121.20

EASY FIT

VISA

*TSHI@ÊY@ÊUHYHSÊJ@QSD ÊHLHS@BHI@ÊJNĦD 3DĦHM@ÊÊF #HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

*TSHI@ÊY@ÊUHYHSÊJ@QSD ÊHLHS@BHI@ÊJNĦD 3DĦHM@ÊÊF #HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

136 Kancelarija


NEW 34.174.10

34.174.80

DELTA /NRKNUMHÊRDSÊTÊONJKNMÊJTSHIHÊ ÊLDS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊHÊ 42!ÊȮÊDĥÊLDLNQHI@ÊJ@O@BHSDS@Ê&A Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊÊBLÊÊÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ42! @Ê ÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊJTSHIDÊÊWÊÊBLÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

NEW

COLOR

34.152.10

34.152.30

34.152.90

MORRIS /NRKNUMHÊRDSÊTÊONJKNMÊJTSHIHÊ ÊLDS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ Ê OQHUDY@JÊY@ÊJKITķDUDÊHÊUHYHS@Q Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊ ÊBLÊÊÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBLÊÊÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊOQHUDRJ@ÊÊWÊ ÊBLÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊUHYHS@Q@ÊÊWÊ ÊBLÊÊÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

NEW

COLOR

34.152.20

NEW MOTO

34.162.10

34.162.90

%TSQNK@ÊY@ÊCNJTLDMS@ÊNCÊUDĥS@ķJDÊJNĦD Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊ Ê,@SDQHI@KÊONKHTQDS@MÊÊÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

Kancelarija 137


34.062.90

CYBER #ÊHFHSQNM ÊÊBHE@Q@ ÊR@ÊRNK@QMHLÊM@O@I@MIDLÊHÊA@SDQHINLÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊÊÊÊ/@JNU@MIDÊ ÊÊÊÊÊ

34.120.90

ELEMENT Ê#HFHSQNM ÊÊBHE@Q@ ÊR@ÊRNK@QMHLÊM@O@I@MIDLÊHÊA@SDQHINLÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

34.089.80

CONTO Ê#HFHSQNM ÊÊBHE@Q@ ÊR@ÊRNK@QMHLÊM@O@I@MIDLÊHÊA@SDQHINLÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

34.118.80

DIGI Ê#HFHSQNM ÊÊBHE@Q@ ÊR@ÊRNK@QMHLÊM@O@I@MIDLÊHÊA@SDQHINLÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

138 Kancelarija


GREEN CONCEPT

34.110.90

34.110.12

À")/˹4%#(À !Ê HNQ@YFQ@CHUHÊCHFHSQNM ÊÊÊBHE@Q@ Ê R@ÊRNK@QMHLÊM@O@I@MIDLÊHÊA@SDQHINL Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

34.074.10

MAZE Ê#HFHSQNM ÊÊBHE@Q@ ÊR@ÊA@SDQHINL Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

34.074.90

34.173.10 34.173.90 34.172.80

iCALC Ê#HFHSQNM ÊÊBHE@Q@ ÊR@ÊA@SDQHINLÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

NEW

ATOM #ÊHFHSQNM ÊÊBHE@Q@ ÊR@ÊRNK@QMHLÊM@O@I@MIDLÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊÊBLÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

NEW

Kancelarija 139


34.119.20

34.119.34

34.119.51

FLEXO 2@UHSKIHUHÊCÊHFHSQNMÊR@ÊL@FMDSNLÊ ÊÊBHE@Q@ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ /Ê QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

34.119.30

34.111.90 34.111.51

34.111.12

METRAL +DMIHQÊR@ÊCHFHSQNMNL ÊÊBL ÊÊBHE@Q@ 3DĦHM@ÊÊF #HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊ

À%#/˹&2)%.$ÀÀ

34.034.00

Ê!HNQ@YFQ@CHUHÊCHFHSQNM KDMIHQ ÊÊBLÊ ÊÊBHE@Q@ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ GREEN CONCEPT

NEW 34.179.80

GRAFICO +@RDQRJHÊONJ@YHU@ķÊR@ÊK@LONLÊHÊKDMIHQNL 3DĦHM@ÊÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

140 Kancelarija


34.080.91

34.095.91

CAMBIO

ANTONIO /K@RSHķMHÊJTRN@Q 3DĦHM@ÊÊF #HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊ

/K@RSHķMHÊJTRN@Q 3DĦHM@ÊÊF #HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊ

KIDS PROMO

34.117.20

34.117.90

44.052.00

44.051.00

34.117.30

SPAR

TOM

MOLLY

Ê/K@RSHķM@ÊJ@RHB@ÊY@ÊMNU@BÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

Ê*DQ@LHķJ@ÊJ@RHB@ÊTÊNAKHJTÊKNJNLNSHUDÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊ #HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

*DQ@LHķJ@ÊJ@RHB@ÊÊTÊNAKHJTÊOTĦ@Ê Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊ #HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

39.008.40

39.008.20

39.008.50

39.008.80

39.008.30

PIGGIE /K@RSHķM@ÊJ@RHB@ÊY@ÊMNU@B 3DĦHM@ÊÊF #HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊ

34.112.10 39.008.90 34.112.90 Ê1@LÊY@ÊRKHJDÊÊWÊÊBLÊR@ÊONKDĻHMNLÊNCÊOKHĥ@Ê Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

MEMORY

Kancelarija 141


NEW

36.002.80

36.008.80

36.007.80

ROLL UP 85

ROLL UP 100

ROLL UP 120

KTLHMHITLRJHÊQDJK@LMHÊO@MNÊR@ÊLDG@MHYLNLÊY@Ê R@LNTUK@ķDMIDÊADYÊOK@SM@ÊY@ÊĥS@LOT 3DĦHM@ÊÊF #HLDMYHI@ÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊ

KTLHMHITLRJHÊQDJK@LMHÊO@MNÊR@ÊLDG@MHYLNLÊY@Ê R@LNTUK@ķDMIDÊADYÊOK@SM@ÊY@ÊĥS@LOT 3DĦHM@ÊÊF #HLDMYHI@ÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊ

KTLHMHITLRJHÊQDJK@LMHÊO@MNÊR@ÊLDG@MHYLNLÊY@Ê R@LNTUK@ķDMIDÊADYÊOK@SM@ÊY@ÊĥS@LOT 3DĦHM@ÊÊF #HLDMYHI@ÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊ

142 Kancelarija


36.004.80

36.003.80

TABLE KTLHMHITLRJHÊQDJK@LMHÊQ@L 3DĦHM@ÊÊF #HLDMYHI@Ê ÊWÊÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊ

BILD /K@RSHķMHÊQDJK@LMHÊOTKS 3DĦHM@ÊÊF #HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊ

Kancelarija 143


Zoro

NEW

10.107.30

10.107.60

10.107.20

10.107.23

10.107.51

10.107.80

10.107.10

ZORO Ê/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊ3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊJKHORDÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

35 x 7

Ø 11

40 x 7 145

Pribor za pisanje 145


Balzac

NEW

Balzac pro

NEW

10.103.30

10.104.90

10.103.50

10.104.31

10.103.24

10.104.30

10.103.22

10.104.20

10.103.20

10.104.60

10.104.51

BALZAC

BALZAC PRO

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊ

146 Pribor za pisanje

45 x 7

Ø 13

Ø 13

45 x 7 140

140


147


NEW

Oscar bianco

Oscar

10.111.20

10.091.10

10.111.24

10.091.90

10.111.30

10.091.30

10.111.50

10.091.33

10.111.40

10.091.20

10.091.50

10.091.40

OSCAR BIANCO

OSCAR

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

Ø 11

35 x 6

148 Pribor za pisanje

145


149


505

THE LEADER

Mona

10.039.60

10.092.30

10.039.30

10.092.31

10.039.20

10.092.60

10.039.22

10.092.90

10.039.31

10.092.51

10.039.24

10.092.40

10.039.50

10.092.22

10.039.40

10.092.20

10.039.12

10.039.10

505

MONA

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBLÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊ

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊÊBLÊÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊ

150 Pribor za pisanje

137 mm

40 x 6

Ø 10

Ø 10

40 x 6

140


Pelikan

Paloma

NEW

10.105.10

10.097.60

10.105.20

10.097.80

10.105.31

10.097.30

10.105.60

10.097.20

10.105.30

10.097.51

PELIKAN

PALOMA

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@ÊÊFÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊJKHORDÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊ

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊÊ/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊJKHORDÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊ

35 x 6 147 mm

35 x 6

Ø 11

Ø 13

35 x 7

25 x 6

146

Pribor za pisanje 151


Colibri

521

10.083.22

10.087.40

10.083.20

10.087.60

10.083.24 10.087.32

10.083.10 10.087.51 10.083.12 10.087.22 10.083.51

10.083.40

10.083.60

10.083.30

COLIBRI

521

/Ê K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊÊ3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊJKHORDÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊ

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊJKHORDÊÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

152 Pribor za pisanje

138

25 x 3

45 x 5

Ø 10

Ø 10

40 x 6

145 mm

20 x 4


B€ST

Trixi

Trixi bianco

PRICE

B€ST

PRICE

10.088.40

10.102.40

10.088.30

10.102.30

10.088.20

10.102.20

10.088.90

10.102.10

NEW

10.088.10

TRIXI

TRIXI BIANCO

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ /Ê QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ /Ê QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

137

35 x 5

Ø9

Ø9

35 x 5

137

Pribor za pisanje 153


Mercur

Metz

10.094.10

10.058.10

10.094.20

10.058.90

10.094.33

10.058.80

10.094.50

10.058.20

10.058.40 NEW

COLOR

10.058.51

10.058.30

MERCUR

METZ

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

45 x 6

154 Pribor za pisanje

140

Ø 10

Ø 10

40 x 6

136


NEW

Bart

10.106.10

10.106.80

10.106.20

10.106.90

10.106.30

10.106.40

10.106.51

BART

Ø 10

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

45 x 6 140

155


Grido

Baron

10.028.10

10.093.10

10.028.20

10.093.90

10.028.33

10.093.20

10.028.81

10.093.50

10.028.90

10.093.40

10.028.80

10.093.30

GRIDO

BARON

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊFNQMIDFÊCDK@ÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊCNMIDFÊCDK@ÊNKNUJDÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

156 Pribor za pisanje

141

30 x 6

35 x 6

Ø9

Ø 12

35 x 6

136


Baila

Callista

10.061.10

10.030.50

10.061.14

10.030.10

10.061.80

10.030.30

10.061.20

10.030.40

10.061.24

10.030.90

10.061.60

10.030.20

BAILA

CALLISTA

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

45 x 6

45 x 6 138

Ø 12

Ø 10

10.061.30

136

Pribor za pisanje 157


Koala

GREEN CONCEPT

Vita

GREEN CONCEPT

10.096.20

10.071.10 NEW

COLOR

10.096.51

10.071.20

10.096.60

10.071.22

10.096.30

10.071.51

10.071.60

10.071.30

KOALA

VITA

!HNQ@YFQ@CHU@ÊCQUDM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê õÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊÊ/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊJKHORDÊÊWÊ ÊBLÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

!HNQ@YFQ@CHU@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊJKHORDÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

25 x 3

30 x 6 50 x 6

158 Pribor za pisanje

141

Ø 10

Ø 11

50 x 6

139


Papirus

NEW

GREEN CONCEPT

10.109.22

10.109.30

10.109.60

10.109.51

10.109.40

10.109.72

PAPIRUS !HNQ@YFQ@CHU@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

140

Ø8

50 x 5

Pribor za pisanje 159


Winning 2060

Monza

10.041.85

10.034.40

10.041.83

10.034.10

10.041.82

10.034.20

10.041.90

10.034.90

10.041.10

10.034.30

10.041.50

10.041.30

10.041.20

MONZA

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

160 Pribor za pisanje

45 x 7

35 x 6 139

Ø 11

Ø 11

WINNING 2060

137


Winning 2011

Winning 2001

THE LEADER

10.031.10

10.033.40 NEW

COLOR

10.031.20

10.033.60

10.031.30

10.033.30 NEW

COLOR

10.033.51

10.031.40

10.033.50

10.031.60

10.033.31

10.031.90 NEW

COLOR

10.031.50

10.033.24

10.033.20

10.033.90

10.033.10

WINNING 2011

WINNING 2001

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ /Ê QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊJQTĦMDÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

142

45 x 6

Ø9

Ø9

45 x 6

50 x 20

142

Pribor za pisanje 161


3001

Winning 2088

10.084.10

10.037.10

10.084.20

10.037.90

10.084.90

10.037.30

10.084.30

10.037.20

10.084.40

10.037.50

10.084.50

10.037.40

3001

WINNING 2088

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊJQTĦMDÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊJKHORDÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

162 Pribor za pisanje


Laguna

Malibu

10.082.20

10.098.20

10.082. 31

10.098.10

10.098.30

10.082.90

10.098.40

10.082.40

10.098.51

10.082.51

10.098.31

10.082.27

LAGUNA

MALIBU

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊJKHORDÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

Ø 12

30 x 6 131

Pribor za pisanje 163


Forte metallic

Omega

10.099.30

10.095.10

10.099.20

10.095.80

10.099.50

10.095.30

10.099.60

10.095.60

10.099.10

10.095.20

OMEGA /K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

164 Pribor za pisanje

40 x 6 141

40 x 6 Ø 10

Ø 10

FORTE METALLIC /K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊ

140


Lama

NEW

19.032.10

19.032.90

Desk

19.017.90

19.017.10

19.032.20

19.032.30

LAMA

DESK

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊR@ÊONRSNKIDLÊÊ3DĦHM@ÊÊFÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊONRSNKI@Ê ÊWÊ ÊBLÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

/K@RSHķM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊR@ÊONRSNKIDLÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊ ÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊONRSNKI@Ê ÊWÊ ÊBLÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

Pribor za pisanje 165


THE LEADER

Oggi teh

Oggi

/QDONQTŁDMNÌO@JNU@MID

NEW

COLOR

13.002.10

11.017.31 16.015.10

11.017.50

13.002.20 16.015.90

11.017.30

13.002.90

16.014.10

13.002.86

13.002.30

11.017.33

11.017.90

16.013.10

11.017.24 16.003.91

11.017.22 16.002.91

11.017.20

16.012.91

11.017.80

11.017.86

16.008.10

11.017.10

OGGI TEH

OGGI

Ê DS@KM@ÊSDGMHķJ@ÊNKNUJ@Ê3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBLÊÊÊ , Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

,DS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBLÊÊÊÊ/QDONQTķDM@Ê CHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

40 x 5

166 Pribor za pisanje

135

Ø10

Ø10

40 x 5

135


167


Oggi plus

Oggi grip

NEW

11.018.10

11.040.60

11.018.90

11.040.20

11.018.86

11.040.51

11.018.30

11.040.80

NEW

COLOR

11.040.86

11.018.31 NEW

COLOR

11.018.24

11.040.30

11.018.20

11.040.10

16.013.10

16.013.10

16.003.91

16.003.91

16.002.91

16.002.91

16.012.91

16.012.91

16.008.10

16.008.10

/QDONQTŁDMNÌO@JNU@MID

/QDONQTŁDMNÌO@JNU@MID

OGGI PLUS

OGGI GRIP

,DS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

,DS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

Ø10

40 x 5

168 Pribor za pisanje

138


169


Lorano

Viper 11.021.27

11.021.31

11.021.81 11.028.20 11.021.60 11.028.80 11.021.30 11.028.86 11.021.50 11.028.30 NEW

11.021.20

COLOR

11.028.81 11.021.80 11.028.10 11.021.10 /QDONQTŁDMNÌO@JNU@MID

/QDONQTŁDMNÌO@JNU@MID

16.013.10

16.013.10

16.003.91

16.003.91

16.002.91

16.002.91

16.012.91

16.012.91

16.008.10

16.008.10

LORANO

VIPER

,DS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

,DS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

40 x 6

170 Pribor za pisanje

139

Ø9

Ø10

35 x 6

136


Maestro

Avenger

11.020.10

11.026.20

11.020.86

11.026.10

11.020.80

11.026.60

11.020.20

11.026.30

11.020.30

11.026.24

11.026.50 /QDONQTŁDMNÌO@JNU@MID

/QDONQTŁDMNÌO@JNU@MID

16.013.10

16.013.10

16.003.91

16.003.91

16.002.91

16.002.91

16.012.91

16.012.91

16.008.10

16.008.10

MAESTRO

AVENGER

,DS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

,DS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

40 x 6

143

Ø 11

10

40 x 5

140

Pribor za pisanje 171


NEW

Valiant

Armada

11.027.10

11.027.86

11.039.30

11.027.80

11.039.50 11.027.90 11.039.86 11.027. 50

11.039.10

11.027.60

11.039.20

11.027.30

11.027.20 /QDONQTŁDMNÌO@JNU@MID

/QDONQTŁDMNÌO@JNU@MID

16.013.10

16.003.91

16.013.10

16.002.91

16.003.91

16.012.91

16.012.91

16.008.10

16.008.10

VALIANT

ARMADA

,DS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@ÊÊFÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

Ê DS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊÊ3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ , Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

Ø 10

45 x 6

172 Pribor za pisanje

139


Winning 2062

THE LEADER

Orion

NEW

COLOR

11.036.51

11.036.60 11.022.10 11.036.30 11.022.30 11.036.80 11.022.20 11.036.11 11.022.86 11.036.10

11.036.22

11.036.20 /QDONQTŁDMNÌO@JNU@MID

/QDONQTŁDMNÌO@JNU@MID

16.013.10

16.013.10

16.003.91

16.003.91

16.002.91

16.002.91

16.012.91

16.012.91

16.008.10

16.008.10

WINNING 2062

ORION

,DS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

,DS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

134

40 x 6

Ø10

Ø9

40 x 6

140

Pribor za pisanje 173


NEW

Poeta

Prima

11.019.10

11.042.10

11.019.90 11.042.20

11.019.20 11.042.30

11.019.30

/QDONQTŁDMNÌO@JNU@MID

16.013.10

16.003.91

16.002.91

16.012.91

16.008.10

POETA

PRIMA

,DS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

1DFDMSÊLDS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊÊ3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBLÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊFNQMIDFÊCDK@ÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊCNMIDFÊCDK@ÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBLÊÊÊ/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

Ø10

30 x 6

174 Pribor za pisanje

30 x 6 135


THE LEADER

/QDONQTŁDMNÌO@JNU@MID 16.013.10

THE LEADER

VICTOR R 1Ê DFDMSÊLDS@KM@ÊQNKDQÊNKNUJ@Ê Ê3DĦHM@Ê ÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

- 10

11.024.14

Ø9

30 x 5

- 14

137

/QDONQTŁDMNÌO@JNU@MID 16.013.10

11.024.10

VICTOR F Ê1DFDMSÊLDS@KM@ÊODMJ@K@Ê Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

Ø9

30 x 5 137

11.025.20

11.025.10

/QDONQTŁDMNÌO@JNU@MID 16.013.10

THE LEADER

VICTOR 1Ê DFDMSÊLDS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@Ê Ê3DĦHM@Ê ÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

- 10, 12, 20, 30

11.023.14

11.023.30

11.023.12 11.023.20 11.023.10

Ø9

- 14 130

30 x 5

Pribor za pisanje 175


NEW

505 TOUCH /K@RSHķM@ÊtouchÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

10.110.80

NEW

TOUCH ,DS@KM@ÊtouchÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

11.043.10

NEW

STYLUS ,DS@KM@ÊtouchÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@Ê Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@Ê ĥS@LODÊNKNUJDÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

11.041.10

176 Pribor za pisanje

11.041.80

11.041.86

11.043.20

11.043.24

11.043.90

11.043.30


NEW ARON 1DFDMSÊLDS@KM@ÊtouchÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊTÊONJKNMÊJTSHIHÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

14.103.86

NEW

COLOR

iPEN 1DFDMSÊLDS@KM@ÊtouchÊGDLHIRJ@Ê NKNUJ@ÊTÊONJKNMÊJTSHIHÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

14.090.90 14.090.10

Pribor za pisanje 177


GLORY Ê1DFDMSÊLDS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊTÊONJKNMÊJTSHIH 3Ê DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊ ÊWÊ ÊBLÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊJTSHIDÊÊWÊÊBL Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

pen 14.086.10

box -

14.086.80

14.086.31

14.086.90

Ø 11

35 x 6 139

NEW

COLOR

MARKIZA 1DFDMSÊLDS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊTÊOKHÊĥ@MNIÊETSQNKH Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊOKHĥ@MDÊETSQNKDÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

pen-

pouch-

Ø 10

30 x 6

CRYSTAL

15.007.10

178

Ø8

1Ê DFDMSÊCQUDMDÊNKNUJDÊM@OQ@UKIDMDÊNC æ26 1.52*(Ê$+$,$-32bÊ R@ÊY@QDY@ķDLÊTÊRDST Ê3DĦHM@Ê ÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

45 x 5 178

141

14.087.80

14.087.90

14.087.24

14.087.10


DALI

14.084.86

1Ê DFDMSÊLDS@KM@ÊSDGMHķJ@ÊHÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊTÊRDSTÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊJTSHIDÊÊWÊÊBL Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

-pen

-box 40 x 5

Ø 11

142

ARROW ,DS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊTÊONJKNMÊJTSHIHÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊJTSHIDÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

Ø10.5

pen-

box40 x 6 140

14.070.20

14.070.30

14.070.10

14.071.86

14.071.20

14.071.10

14.071.30

LUNA Ê DS@KM@ÊSDGMHķJ@ÊHÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊTÊRDSTÊ , Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊJTSHIDÊÊWÊÊBL Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

-pen

-box

Ø 9.5

40 x 5 140

Pribor za pisanje 179


NEW

SPEKTAR Ê DS@KM@ÊSDGMHķJ@ÊHÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊTÊRDSTÊ , Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊETSQNKDÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

14.100.30

pen box Ø10

40 x 5 135

NEW

NAVARO Ê DS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊTÊONJKNMÊJTSHIHÊ , Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

14.093.10

180 Pribor za pisanje

14.093.86

14.100.10

14.100.90

14.100.60

14.100.40

14.100.51

14.100.20


NEW

DEKART Ê DS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊHÊtouch GDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊTÊRDSTÊ , Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊETSQNKDÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

- pen 14.098.20

14.098.30

- box

14.098.10

AVANTI Ê DS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊTÊONJKNMÊJTSHIHÊ , Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊJTSHIDÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

- pen 14.051.30

14.051. 50

14.051.20

14.051.10 - box 35 x 6

Ø 11

14.051.80

138

Pribor za pisanje 181


NEW

LORENZO 1Ê DFDMSÊLDS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊTÊONJKNMÊJTSHIH Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

14.094.30

14.094.10

14.094.90

Ø 10

30 x 6

14.094.20

168

GIORGIO Ê1DFDMSÊLDS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊTÊONJKNMÊJTSHIHÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

Ø 10

14.083.10 30 x 5 138

FELICITA 1Ê DFDMSÊLDS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊTÊONJKNMÊJTSHIH Ê3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊFNQMIDFÊCDK@ÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBL /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊCNMIDFÊCDK@ÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

14.073.90

182 Pribor za pisanje

14.073.80

14.073.20

14.073.30

30 x 5

Ø 11

14.073.12

30 x 5 136


NEW ADMIRAL R Ê1DFDMSÊLDS@KM@ÊQNKDQÊNKNUJ@ÊTÊONJKNMÊJTSHIHÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBLÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

14.096.86

NEW

ADMIRAL Ê1DFDMSÊLDS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊTÊONJKNMÊJTSHIHÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

30 x 7

Ø 10

14.096.10

14.095.30

14.095.80

14.095.90

14.095.40

14.095.20

14.095.10

138

Pribor za pisanje 183


ROYAL Ê1DFDMSÊLDS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊTÊONJKNMÊJTSHIHÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

14.089.10

Ø 10.5

30 x 7 138

VITTORIO 1Ê DFDMSÊLDS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊTÊONJKNMÊJTSHIHÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

VITTORIO R Ê1DFDMSÊLDS@KM@ÊQNKDQÊNKNUJ@ÊTÊONJKNMÊJTSHIHÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

- 10 - 14 14.080.10

25 x 7

184 Pribor za pisanje

135

25 x 7

Ø 12

Ø 12

14.080.14

137

14.081.10


NEW

NAPOLEON DUO 14.099.10

Ê1DFDMSÊLDS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊHÊQNKDQÊNKNUJ@ÊTÊRDSTÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBL Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊJTSHIDÊ ÊWÊ ÊBL Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

pen -

box -

Ø 11

30 x 7 137

NAPOLEON 1Ê DFDMSÊLDS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊTÊONJKNMÊJTSHIH Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊJTSHIDÊ ÊWÊ ÊBLÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊÊÊ

- pen

- box

14.085.10

Ø 11

30 x 7 137

FORTUNA 1Ê DFDMSÊLDS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊHÊQNKDQÊNKNUJ@ÊTÊRDST Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBLÊ /@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

Ø 11

14.088.10

Ø 11

30 x 7 138

138

30 x 7

Pribor za pisanje 185


14.077.86

PAOLO 1Ê DFDMSÊLDS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊHÊQNKDQÊNKNUJ@ÊTÊRDSTÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊFNQMIDFÊCDK@ÊNKNUJDÊ ÊWÊ ÊBLÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊCNMIDFÊCDK@ÊNKNUJDÊ ÊWÊ ÊBL Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

Ø 12

35 x 6

35 x 6 136

Ø 12

35 x 6

SONATA 1DFDMSÊLDS@KM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊTÊONJKNMÊJTSHIH Ê3DĦHM@Ê ÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊ

Ø 12

30 x 6

14.072.90

186 Pribor za pisanje

14.072.24

138

35 x 6 136


16.003.91 16.015.10

DUET

SHUTTLE

16.015.90

/Ê K@RSHķM@ÊJTSHI@ÊY@ÊNKNUJTÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

42

20 x 8

45

%Ê TSQNK@ÊY@ÊCUDÊNKNUJDÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊÊBLÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

50 x 14 162

155

16.012.91

16.002.91

16.014.10

CENTURY /Ê K@RSHķM@ÊJTSHI@ÊY@ÊCUDÊNKNUJD Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

50 x 12

50 x 10

48

Ø 22

CAPSULE /Ê K@RSHķM@ÊJTSHI@ÊY@ÊNKNUJTÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

24

ACE /Ê K@RSHķM@ÊJTSHI@ÊY@ÊNKNUJTÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

151

158

50 x 20

166

16.008.10

BOLERO

SOLTERO

/Ê K@RSHķM@ÊJTSHI@ÊY@ÊNKNUJT Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊÊBLÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

%Ê TSQNK@ÊY@ÊNKNUJTÊNCÊOKHĥ@Ê Ê3DĦHM@Ê ÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

40 x 10 160

36

40

16.013.10

50 x 20 161

Pribor za pisanje 187


GREEN

GREEN

CONCEPT

CONCEPT

IVORY

EBONY

Ê!HNQ@YFQ@CHU@ÊCQUDM@ÊSDGMHķJ@Ê HÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊTÊRDST Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊJTSHIDÊÊWÊ ÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

15.006.72

15.005.72

136

ÊANW

box -

45 x 6

Ø 11

45 x 6

ÊODM

Ø 11

pen -

!HNQ@YFQ@CHU@ÊCÊQ UDM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊTÊONJKNMÊJTSHIH Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊJTSHIDÊÊWÊÊBL /@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

136

GREEN

GREEN

CONCEPT

CONCEPT

MADERA

WATSON

Ê#QUDM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊTÊCQUDMNIÊONJKNMÊJTSHIHÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊJTSHIDÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

pen box -

188 Pribor za pisanje

- pen 15.001.70

15.004.70

30 x 6

Ø 10

143

143

Ø 10

Ø 10

30 x 6

#Ê QUDM@ÊGDLHIRJ@ÊHÊQNKDQÊNKNUJ@ÊTÊCQUDMNLÊRDSTÊ Ê3DĦHM@Ê ÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊJTSHIDÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊ

143

- box

30 x 6


GREEN CONCEPT

CARPENTER

176

13

#ÊQ UDM@ÊNKNUJ@Ê'!Ê Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

50 x 7 7

GREEN CONCEPT

TARA !HNQ@YFQ@CHU@ÊCQUDM@ÊGDLHIRJ@ÊNKNUJ@ÊTÊONJKNMÊJTSHIH Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊJTSHIDÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

pen -

box -

Ø 10.5

50 x 6

15.008.30 15.008.72 15.008.20 15.008.10

140

12.001.40

12.001.90

12.001.30

BLACKY PLUS BIANCA PLUS

GREEN

CONCEPT #QUDM@ÊNKNUJ@ÊR@ÊFTLHBNL Ê'! Ê3DĦHM@ÊÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

BIANCA PLUS

BIANCA

PERGA

BLACKY PLUS

BLACKY

BLACKY BIANCA PERGA

Ø7

45 x 5 182

GREEN CONCEPT

#QUDM@ÊNKNUJ@Ê'!ÊÊ 3DĦHM@Ê ÊF Ê#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

12.002.10

12.006.10

12.003.80

12.004.90

12.005.90

Ø7

45 x 5 175

Pribor za pisanje 189


KIDS PROMO

KIDDY #DķHI@ÊÊCQUDM@ÊNKNUJ@Ê Ê3DĦHM@Ê ÊFÊ Ê#HLDMYHI@ÊõÊ ÊWÊÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊ ÊWÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

Ø7

200

190

12.007.31

12.007.90

12.007.40

12.007.60

12.007.20

45 x 5


14.063.90

14.063.10

RAINBOW Ê2DSÊNKNU@J@ÊÊSQHÊGDLHIRJDÊNKNUJD Ê SDGMHķJ@ÊNKNUJ@ ÊL@QJDQÊ Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊNKNUJDÊÊWÊ ÊBLÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊJTSHIDÊÊWÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊÊ

14.063.10

14.063.90

83

19.019.90

Ø 35

TRIANGLE

90

Ê @QJDQÊÊ , Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@ÊÊWÊ ÊWÊ ÊBLÊÊÊ /QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊõÊ ÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

FLOWER Ê @QJDQÊÊ , Ê3DĦHM@ÊÊFÊÊÊÊ#HLDMYHI@Ê ÊWÊ ÊWÊÊBLÊÊÊ Ê/QDONQTķDM@ÊCHLDMYHI@ÊĥS@LODÊõÊ ÊÊBLÊ Ê/@JNU@MIDÊÊÊÊÊÊ

19.020.90

Pribor za pisanje 191


INDEX PO NAZIVU 3001 505 505 TOUCH 521

10.084 10.039 10.110 10.083

. . . . . 162 . . . . . 150 . . . . . 176 . . . . . 152

44.040 16.012 56.003 44.049 14.095 14.096 53.006 44.001 30.002 41.033 53.005 33.106 32.039 34.095 34.114 34.122 11.027 22.004 22.003 14.103 14.070 43.003 34.159 34.127 34.135 34.172 34.102 33.101 14.051 11.026 33.113 50.008 50.015

. . . . . 062 . . . . . 187 . . . . . 090 . . . . . 060 . . . . . 183 . . . . . 183 . . . . . 038 . . . . . 060 . . . . . 074 . . . . . 066 . . . . . 038 . . . . . 113 . . . . . 093 . . . . . 141 . . . . . 135 . . . . . 057 . . . . . 172 . . . . . 081 . . . . . 081 . . . . . 177 . . . . . 179 . . . . . 060 . . . . . 055 . . . . . 046 . . . . . 050 . . . . . 139 . . . . . 045 . . . . . 112 . . . . . 181 . . . . . 171 . . . . . 109 . . . . . 024 . . . . . 025

33.118 34.165 10.061 10.103 10.104 34.147 33.054 10.093 34.157 10.106 44.058 54.009 50.001 41.041 44.061 57.001 12.004 12.005 20.036 36.003 32.132  44.062 12.002 12.006 34.163

. . . . . 115 . . . . . 056 . . . . . 157 . . . . . 146 . . . . . 146 . . . . . 053 . . . . . 118 . . . . . 156 . . . . . 050 . . . . . 155 . . . . . 062 . . . . . 035 . . . . . 022 . . . . . 067 . . . . . 060 . . . . . 029 . . . . . 189 . . . . . 189 . . . . . 086 . . . . . 143 . . . . . 094 . . . . . 139 . . . . . 060 . . . . . 189 . . . . . 189 . . . . . 103

A ABI ACE ACTION ADA ADMIRAL ADMIRAL R ALASKA ALBA ALFA ALLEGRO ALPINA AMORE ANGEL ANTONIO APPLE ARISTO ARMADA ARMY 100 ARMY 400 ARON ARROW ARTICA ARUBA ASTON ATHLETICO ATOM AURORA AVALON AVANTI AVENGER AXEL AZZURRO AZZURRO KIDS

B BAHN BAHUS BAILA BALZAC BALZAC PRO BARBARA BARISTA BARON BARSA BART BARTON BASEBALL BASIC BECK BERRY BEST BIANCA BIANCA PLUS BIG BEN BILD BILLY !(.˳3$"'Ì BLACK BERRY BLACKY BLACKY PLUS BLANKET

192 Index

BLINK BLITZ BOBI BOLERO BOND BONITO BORDO BORSA BOSS BOVA BRANDO BRAVO BREAKER BRICK BRIO BUKE BURN

32.122 32.079 33.125 16.013 34.126 31.017 41.036 34.181 22.013 33.121 34.149 34.130 34.079 33.052 20.022 41.027 20.002

. . . . . 097 . . . . . 099 . . . . . 116 . . . . . 187 . . . . . 043 . . . . . 072 . . . . . 066 . . . . . 052 . . . . . 081 . . . . . 118 . . . . . 044 . . . . . 044 . . . . . 104 . . . . . 116 . . . . . 082 . . . . . 064 . . . . . 084

53.001 10.030 32.014 34.080 32.124 40.035 32.070 32.040 16.002 33.097 33.079 30.042 12.001 30.049 16.014 41.009 41.028 44.019 34.061 31.022 40.005 41.012 30.052 10.087 34.056 34.089 33.070 32.029 32.028 53.008 53.014 37.101 54.008 34.105 15.007 32.128 31.027 34.062

. . . . . 037 . . . . . 157 . . . . . 095 . . . . . 141 . . . . . 101 . . . . . 018 . . . . . 092 . . . . . 093 . . . . . 187 . . . . . 111 . . . . . 110 . . . . . 077 . . . . . 189 . . . . . 077 . . . . . 187 . . . . . 067 . . . . . 067 . . . . . 063 . . . . . 051 . . . . . 072 . . . . . 014 . . . . . 065 . . . . . 075 . . . . . 152 . . . . . 046 . . . . . 138 . . . . . 118 . . . . . 092 . . . . . 102 . . . . . 033 . . . . . 033 . . . . . 127 . . . . . 034 . . . . . 044 . . . . . 178 . . . . . 095 . . . . . 070 . . . . . 138

14.084 32.100 37.312 37.110 34.137 54.002 14.098 34.174

. . . . . 179 . . . . . 094 . . . . . 126 . . . . . 125 . . . . . 042 . . . . . 035 . . . . . 181 . . . . . 137

C CABRIO CALLISTA CALM CAMBIO CAMP CAMPOS PLUS CANDY CAPRI CAPSULE CARDIFF CARGO CARPE CARPENTER CARRINGTON CENTURY CHAMP CHEF CINDERELLA CITY CLARA CLASSIC CLASSIC WINE SET CLICK COLIBRI CONGRESS CONTO COP CORAZON CORSO CORTEZ CORTEZ BAND CREDIT CARD CRICKET CRISPO CRYSTAL CUBE CUBIZMO CYBER

D DALI DART DATA KEY DATAX DAVID DEBBI DEKART DELTA

DESK DIGI DIGIPER DIGISTAR DINERO DIVO DOCTOR DOCUMENTO DONNA DORA DUET DYNAMO

19.017 34.118 34.085 30.056 34.180 33.107 32.088 34.107 50.007 44.053 16.015 32.020

. . . . . 165 . . . . . 138 . . . . . 105 . . . . . 074 . . . . . 051 . . . . . 108 . . . . . 094 . . . . . 049 . . . . . 023 . . . . . 062 . . . . . 187 . . . . . 099

34.064 15.005  32.036 20.035 34.120 20.027 33.078 34.175 53.007 33.082 34.096 53.010 40.034 30.047 32.042 34.128

. . . . . 136 . . . . . 188 . . . . . 140 . . . . . 105 . . . . . 085 . . . . . 138 . . . . . 084 . . . . . 110 . . . . . 136 . . . . . 039 . . . . . 110 . . . . . 046 . . . . . 039 . . . . . 015 . . . . . 073 . . . . . 102 . . . . . 046

40.008 41.014 14.073 32.103 33.112 33.103 40.030 32.033 41.035 34.119 60.049 37.100 19.019 32.075 32.123 10.099 14.088 37.303 34.104 20.039 44.039 34.076 30.021

. . . . . 017 . . . . . 064 . . . . . 182 . . . . . 099 . . . . . 119 . . . . . 111 . . . . . 015 . . . . . 092 . . . . . 090 . . . . . 140 . . . . . 131 . . . . . 126 . . . . . 191 . . . . . 091 . . . . . 101 . . . . . 164 . . . . . 185 . . . . . 127 . . . . . 045 . . . . . 083 . . . . . 063 . . . . . 091 . . . . . 074

41.038 20.044 52.004 60.022 14.083 32.090 33.012  31.012 14.086

. . . . . 065 . . . . . 083 . . . . . 026 . . . . . 132 . . . . . 182 . . . . . 093 . . . . . 117 . . . . . 095 . . . . . 071 . . . . . 178

E EASY FIT EBONY $".˳%1($-#Ì EDGE ELEGANCE ELEMENT ENERGY ENZO ERIC ESKIMO EVA EVENT EVEREST EVITA EXOTIC EXPERT EXPRESS

F FANCY FAVORITE FELICITA FELIX FELT FERRY FEST FINNO FIT FLEXO FLEXY BOOK FLIP FLOWER FLUT FOREST FORTE METALLIC FORTUNA FRAME FRANCESCO FRESH FUMA FUNPLASTIC FUTURA

G GALANT GALAXY GATOR GENEVA GIORGIO GLAMOUR GLIT &+.˳! ++Ì GLOBO GLORY

GLOW GLOW KID GOLFER GRAFICO GRANDISSIMO GREENLAND GRIDO

59.001 59.012 40.031 34.179 31.029 34.109 10.028

. . . . . 091 . . . . . 091 . . . . . 016 . . . . . 140 . . . . . 069 . . . . . 134 . . . . . 156

33.027 34.132 33.099 22.022 22.009 22.015 22.011 32.013 33.074 33.074 20.030 60.037 40.009  32.095 30.046 33.072 32.133

. . . . . 118 . . . . . 045 . . . . . 110 . . . . . 079 . . . . . 080 . . . . . 080 . . . . . 080 . . . . . 094 . . . . . 094 . . . . . 119 . . . . . 085 . . . . . 133 . . . . . 016 . . . . . 051 . . . . . 098 . . . . . 076 . . . . . 117 . . . . . 100

34.173 34.088 34.015 37.122 44.015 14.090 44.045 15.006

. . . . . 139 . . . . . 104 . . . . . 120 . . . . . 123 . . . . . 061 . . . . . 177 . . . . . 061 . . . . . 188

44.054 33.098 34.154 34.155 32.102 54.007 34.141

. . . . . 061 . . . . . 111 . . . . . 041 . . . . . 041 . . . . . 089 . . . . . 036 . . . . . 055

35.001 35.004 35.020 35.002 35.021 32.101 33.108 12.007 10.096

. . . . . 121 . . . . . 121 . . . . . 121 . . . . . 121 . . . . . 121 . . . . . 090 . . . . . 117 . . . . . 190 . . . . . 158

32.097 20.040 10.098 19.032 34.097 44.025 32.076 32.107 33.109 32.108

. . . . . 093 . . . . . 083 . . . . . 163 . . . . . 165 . . . . . 047 . . . . . 062 . . . . . 043 . . . . . 093 . . . . . 114 . . . . . 092

H HANDY HARVARD HAUS HAVANA 750 HAVANA LADY 100 HAVANA LADY 300 HAVANA LADY 700 HEART HEART MINI HEART MINI HELIO HELSINKI HIGH CLASS '(/˳'./Ì HOPE HORAS HUGO HUNTER

I ICALC ICELAND ID CARD IMEMORY INVERSO IPEN IRIS IVORY

J JASMIN JAZZ JET JET PLUS JOY JUNIOR JUTA

K KARABINJER 10 MM KARABINJER 10 MM KARABINJER 15 MM KARABINJER 20 MM KARABINJER 20 MM KASPAROV KEY KIDDY KOALA

L LADY LAGER LAGUNA LAMA LARGO LASSI LEGERO LENA LEO LIBRA


LIKE LINDA LOGIC LOLA MAXI LOLA MIDI LOLA MINI LOLLIPOP LORANO LORENZO LOW PROMO LUCIA LUNA LUXOR L LUXOR M LUXOR S LUXY

33.119 52.003 31.020 34.125 34.124 34.123 32.083 11.021 14.094 54.010 44.048 14.071 34.144 34.143 34.142 40.016

. . . . . 117 . . . . . 026 . . . . . 070 . . . . . 057 . . . . . 057 . . . . . 057 . . . . . 092 . . . . . 170 . . . . . 182 . . . . . 035 . . . . . 061 . . . . . 179 . . . . . 056 . . . . . 056 . . . . . 056 . . . . . 017

60.036 33.048 15.001 11.020 40.025 32.078 32.104 34.156 10.082 32.098 33.087 34.025 14.087 32.072 31.019 50.002 50.011 34.138 34.074 32.034 34.164 20.037 31.023 34.112 10.094 54.011 35.125 33.124 35.008 34.034 32.127 34.051 34.052 10.058 43.007 33.122 33.123 37.105 32.031 60.048 41.029 31.026 44.052 44.060 44.059 10.092 10.034 34.152 34.162

. . . . . 130 . . . . . 113 . . . . . 188 . . . . . 171 . . . . . 018 . . . . . 099 . . . . . 098 . . . . . 055 . . . . . 163 . . . . . 095 . . . . . 113 . . . . . 053 . . . . . 178 . . . . . 102 . . . . . 071 . . . . . 022 . . . . . 023 . . . . . 044 . . . . . 139 . . . . . 102 . . . . . 048 . . . . . 087 . . . . . 072 . . . . . 141 . . . . . 154 . . . . . 036 .˳ . . . . . 116 . . . . . 121 . . . . . 140 . . . . . 105 . . . . . 105 . . . . . 105 . . . . . 154 . . . . . 063 . . . . . 110 . . . . . 110 . . . . . 127 . . . . . 092 . . . . . 131 . . . . . 066 . . . . . 071 . . . . . 141 . . . . . 059 . . . . . 059 . . . . . 150 . . . . . 160 . . . . . 137 . . . . . 137

M MACAU MADAM MADERA MAESTRO MAJESTIC MAJORKA MAJORKA MINI MAKARENA MALIBU MANZANA MARIA MARKETA MARKIZA MARSHALL MARTIN MASTER MASTER KIDS MATTIA MAZE MECANIX MEETING MEGA MELODY MEMORY MERCUR MESH MET. PRIVEZAK METALIC METALNI PRSTEN METRAL METRICO METRIX METRIX MINI METZ MIKA MIKI MINI MINI CARD MISSY MODENA MODERATO MODERNO MOLLY MOMENTO MOMENTO MINI MONA MONZA MORRIS MOTO

N NAPOLEON NAPOLEON DUO NATURELLA

14.085 . . . . . 185 14.099 . . . . . 185 34.028 . . . . . 054

NAVARO NICO NO. 1 NOMIO NORMAN NOTARIO NUMERA

14.093 43.002 33.050 34.073 53.004 34.077 30.053

. . . . . 180 . . . . . 063 . . . . . 112 . . . . . 120 . . . . . 039 . . . . . 135 . . . . . 074

 11.017 11.040 11.018 13.002 41.040 10.095 43.008 34.108 11.022 10.091 10.111 34.131

. . . . . 135 . . . . . 166 . . . . . 168 . . . . . 168 . . . . . 166 . . . . . 067 . . . . . 164 . . . . . 063 . . . . . 134 . . . . . 173 . . . . . 148 . . . . . 148 . . . . . 045

O .%%(˳'.+#Ì OGGI OGGI GRIP OGGI PLUS OGGI TEH OLIVER OMEGA OPAL ORGANIC ORION OSCAR OSCAR BIANCO OXFORD

34.026 . . . . . 054 41.039 . . . . . 065 10.097 . . . . . 151 54.005 . . . . . 036 40.029 . . . . . 016 14.077 . . . . . 186 32.109 . . . . . 114 10.109 . . . . . 159 33.085 . . . . . 109 10.105 . . . . . 151 32.030 . . . . . 092 12.003 . . . . . 189 34.016 . . . . . 120 34.101 . . . . . 054 39.008 . . . . . 141 32.130 . . . . . 091 11.042 . . . . . 174 52.007 . . . . . 028 34.100 . . . . . 052 34.099 . . . . . 052 34.145 . . . . . 130 41.037 . . . . . 066 35.005 Ì˳ 35.124 .˳ 11.019 . . . . . 174 32.087 . . . . . 095 22.021 . . . . . 081 33.096 . . . . . 111 34.046 . . . . . 135 33.095 . . . . . 109

R RADIANT RADIANT MINI RAINBOW RANGER REFLEX REGAL REGATTA REGATTA KIDS REPORTER RESULT RINGO RINO RIO RIVERA ROBIN ROLL UP 100 ROLL UP 120

36.002 31.028 33.094 41.026 14.089 54.001 33.102

. . . . . 142 . . . . . 070 . . . . . 117 . . . . . 064 . . . . . 184 . . . . . 034 . . . . . 111

53.009 30.045 44.056 44.057 34.171 34.081 34.055 40.028 32.037 37.300 33.088 16.003 30.054 33.100 34.140 33.009 32.131 53.013 34.153 37.315 33.120 37.102 37.106 30.048 34.182 34.106 33.091 16.008 14.072 20.032 34.117 14.100 35.015 35.014 35.016 35.017 35.018 34.136 52.005 54.004 34.098 34.027 57.003 34.129  37.121 22.008 40.036 34.007 11.041 32.134 50.010 40.032 32.125 32.126

. . . . . 037 . . . . . 076 . . . . . 062 . . . . . 062 . . . . . 135 . . . . . 104 . . . . . 049 . . . . . 019 . . . . . 105 . . . . . 127 . . . . . 113 . . . . . 187 . . . . . 074 . . . . . 119 . . . . . 042 . . . . . 116 . . . . . 090 . . . . . 038 . . . . . 042 . . . . . 126 . . . . . 098 . . . . . 124 . . . . . 124 . . . . . 072 . . . . . 104 . . . . . 090 . . . . . 090 . . . . . 187 . . . . . 186 . . . . . 085 . . . . . 141 . . . . . 180 . . . . . 121 . . . . . 121 . . . . . 121 . . . . . 121 . . . . . 121 . . . . . 050 . . . . . 021 . . . . . 034 . . . . . 048 . . . . . 054 . . . . . 031 . . . . . 049 . . . . . 120 . . . . . 125 . . . . . 087 . . . . . 019 . . . . . 047 . . . . . 176 . . . . . 089 . . . . . 025 . . . . . 014 . . . . . 100 . . . . . 100

S

P PACKETA PALLAS PALOMA PANAMA PANAMERA PAOLO PAPI PAPIRUS PAUL PELIKAN PERFECTA PERGA PERSONA PIAZZA PIGGIE PILL BOX POETA POLARIS POLLY POLLY MINI PORTOFINO PORTOS PRIK. ZA MOB. PRIK. ZA MOB. TEL. PRIMA PRIMERA PRINCE PRINSTON PRIOR PRIZMO

ROLL UP 85 ROLLO RONDO ROUGE ROYAL RUNNER RUSSELL

34.067 34.068 14.063 32.038 50.004 34.150 57.002 57.008 34.069 57.005 33.033 32.080 53.002 34.160 34.063 36.008 36.007

. . . . . 104 . . . . . 104 . . . . . 191 . . . . . 101 . . . . . 024 . . . . . 136 . . . . . 030 . . . . . 030 . . . . . 047 . . . . . 031 . . . . . 109 . . . . . 099 . . . . . 037 . . . . . 136 . . . . . 051 . . . . . 142 . . . . . 142

SAFARI SAHARA SANTOS SANTOS MINI SCALA SCRAPER SEMINAR SERGIO SHARP SHELL SHINY SHUTTLE SIGMA SIMBA SIMON SIMPLIS SKANDI SKI SKYLINE SLIDER SLIP SMART SMART PLUS SMILE SNOW SOARE SOLITO SOLTERO SONATA SONIC SPAR SPEKTAR SPOJNICA 10 MM SPOJNICA 20 MM SPOJNICA 20 MM SPOJNICA 20 MM SPOJNICA 20 MM SPORTING SPRING SPRINT STAFF STARLA STARTER STATUS 23$/˳4/Ì STICK STIX STRATO PLUS STUDIO STYLUS SUMMER SUNNY SUPERSTAR SWISS SWISS MINI

T TABLE TABLET TABY TARA TASHA TEDDY

36.004 33.114 32.022 15.008 34.148 33.077

. . . . . 143 . . . . . 108 . . . . . 081 . . . . . 189 . . . . . 053 . . . . . 114

TEMPO TEMPORA TEMPUS TEO TEO MINI TIK TAK TOM TOOLER TOPY TOTO TOTO MINI TOUCH TOURIST TRAKICA 10 MM TRAKICA 15 MM TRAKICA 20 MM TRAPPER TRAVELER TRENDY TRIANGLE TRISTAN TRIXI TRIXI BIANCO

31.013 30.019 30.050 44.047 44.050 30.055 44.051 34.078 34.082 34.177 34.178 11.043 32.091 35.110 35.115 35.120 57.007 34.115 34.146 19.020 30.051 10.088 10.102

. . . . . 071 . . . . . 073 . . . . . 076 . . . . . 061 . . . . . 061 . . . . . 073 . . . . . 141 . . . . . 105 . . . . . 135 . . . . . 129 . . . . . 129 . . . . . 176 . . . . . 043 . . . . . 121 . . . . . 121 . . . . . 121 . . . . . 028 . . . . . 043 . . . . . 052 . . . . . 191 . . . . . 077 . . . . . 153 . . . . . 153

20.034 34.134 31.024 20.038

. . . . . 084 . . . . . 047 . . . . . 070 . . . . . 082

33.105 11.039 33.083 34.066 60.047 22.018 11.023 11.025 11.024 11.028 34.121 10.071 14.080 14.081 33.117 40.033 32.096 32.092

. . . . . 113 . . . . . 172 . . . . . 108 . . . . . 134 . . . . . 133 . . . . . 081 . . . . . 175 . . . . . 175 . . . . . 175 . . . . . 170 . . . . . 136 . . . . . 158 . . . . . 184 . . . . . 184 . . . . . 115 . . . . . 013 . . . . . 093 . . . . . 043

33.115 53.011 15.004 57.006 21.001 52.006 10.031 10.033 10.041 11.036 10.037 53.003 34.133

. . . . . 107 . . . . . 039 . . . . . 188 . . . . . 029 . . . . . 086 . . . . . 027 . . . . . 161 . . . . . 161 . . . . . 160 . . . . . 173 . . . . . 162 . . . . . 039 . . . . . 048

53.012 40.018 20.026 10.107 60.045

. . . . . 038 . . . . . 014 . . . . . 082 . . . . . 145 . . . . . 132

U ULTIMA PRO UNIVERSO UNNO URBAN

V VALERIA VALIANT VENETO VERDE VERONA VICEROY VICTOR VICTOR F VICTOR R VIPER VISA VITA VITTORIO VITTORIO R VIVALDI VIVO VOGUE VOYAGER

W WALTER WARM WATSON WEST WIND WINNER WINNING 2001 WINNING 2011 WINNING 2060 WINNING 2062 WINNING 2088 WINTER WORD

Z ZERO ZEUS ZOOM ZORO ZURICH

Index 193


INDEX PO ŠIFRI 10.028 10.030 10.031 10.033 10.034 10.037 10.039 10.041 10.058 10.061 10.071 10.082 10.083 10.084 10.087 10.088 10.091 10.092 10.093 10.094 10.095 10.096 10.097 10.098 10.099 10.102 10.103 10.104 10.105 10.106 10.107 10.109 10.110 10.111 11.017 11.018 11.019 11.020 11.021 11.022 11.023 11.024 11.025 11.026 11.027 11.028 11.036 11.039 11.040 11.041 11.042 11.043 12.001 12.002 12.003 12.004 12.005 12.006 12.007 13.002 14.051 14.063

194 Index

GRIDO ..................................156 CALLISTA ...........................157 WINNING 2001 .................161 WINNING 2011 .................161 MONZA ...............................160 WINNING 2088 .................162 505 .......................................150 WINNING 2060 .................160 METZ ...................................154 BAILA ..................................157 VITA .....................................158 MALIBU...............................163 521 .......................................152 3001 .....................................162 COLIBRI ..............................152 TRIXI ....................................153 OSCAR.................................148 MONA ..................................150 BARON ................................156 MERCUR .............................154 OMEGA................................164 KOALA ................................158 PALOMA .............................151 LAGUNA .............................163 FORTE METALLIC............164 TRIXI BIANCO....................153 BALZAC ..............................146 BALZAC PRO.....................146 PELIKAN.............................151 BART ...................................155 ZORO ...................................145 PAPIRUS .............................159 505 TOUCH ........................176 OSCAR BIANCO ................148 OGGI .....................................166 OGGI PLUS .........................168 PRIMA .................................174 MAESTRO ..........................171 LORANO .............................170 ORION..................................173 VICTOR ................................175 VICTOR R ............................175 VICTOR F ............................175 AVENGER ...........................171 ARMADA.............................172 VIPER ..................................170 WINNING 2062 .................173 VALIANT .............................172 OGGI GRIP ..........................168 STYLUS...............................176 POETA .................................174 TOUCH.................................176 CARPENTER ......................189 BLACKY ..............................189 PERGA.................................189 BIANCA ...............................189 BIANCA PLUS ...................189 BLACKY PLUS ..................189 KIDDY ..................................190 OGGI TEH............................166 AVANTI ...............................181 RAINBOW...........................191

14.070 14.071 14.072 14.073 14.077 14.080 14.081 14.083 14.084 14.085 14.086 14.087 14.088 14.089 14.090 14.093 14.094 14.095 14.096 14.098 14.099 14.100 14.103 15.001 15.004 15.005 15.006 15.007 15.008 16.002 16.003 16.008 16.012 16.013 16.014 16.015 19.017 19.019 19.020 19.032 20.002 20.022 20.026 20.027 20.030 20.032 20.034 20.035 20.036 20.037 20.038 20.039 20.040 20.044 21.001 22.003 22.004 22.008 22.009 22.011 22.013 22.015

ARROW ...............................179 LUNA ...................................179 SONATA ..............................186 FELICITA.............................182 PAOLO .................................186 VITTORIO ............................184 VITTORIO R ........................184 GIORGIO ..............................182 DALI .....................................179 NAPOLEON........................185 GLORY .................................178 MARKIZA ............................178 FORTUNA...........................185 ROYAL .................................184 IPEN .....................................177 NAVARO .............................180 LORENZO ...........................182 ADMIRAL ............................183 ADMIRAL R ........................183 DEKART ..............................181 NAPOLEON DUO..............185 SPEKTAR ............................180 ARON ...................................177 MADERA .............................188 WATSON.............................188 EBONY ................................188 IVORY...................................188 CRYSTAL ............................178 TARA....................................189 CAPSULE............................187 SHUTTLE............................187 SOLTERO ............................187 ACE ......................................187 BOLERO..............................187 CENTURY ...........................187 DUET ...................................187 DESK ...................................165 FLOWER .............................191 TRIANGLE ..........................191 LAMA...................................165 BURN ...................................084 BRIO.....................................082 ZOOM ..................................082 ENERGY ..............................084 HELIO ..................................085 SONIC ..................................085 ULTIMA PRO ......................084 ELEGANCE.........................085 BIG BEN ..............................086 MEGA...................................087 URBAN ................................082 FRESH .................................083 LAGER .................................083 GALAXY ..............................083 WIND ...................................086 ARMY 400 ..........................081 ARMY 100 ..........................081 STIX .....................................087 HAVANA LADY 100 .........080 HAVANA LADY 700 .........080 BOSS ...................................081 HAVANA LADY 300 .........080

22.018 22.021 22.022 30.002 30.019 30.021 30.042 30.045 30.046 30.047 30.048 30.049 30.050 30.051 30.052 30.053 30.054 30.055 30.056 31.012 31.013 31.017 31.019 31.020 31.022 31.023 31.024 31.026 31.027 31.028 31.029 32.013 32.014 32.020 32.022 32.028 32.029 32.030 32.031 32.033 32.034 32.036 32.037 32.038 32.039 32.040 32.042 32.070 32.072 32.075 32.076 32.078 32.079 32.080 32.083 Ì 32.087 32.088 32.090 32.091 32.092 32.095

VICEROY .............................081 PRINCE................................081 HAVANA 750 .....................079 ALFA ....................................074 TEMPORA ..........................073 FUTURA ..............................074 CARPE .................................077 SAHARA .............................076 HORAS ................................076 EXOTIC ................................073 SMILE ..................................072 CARRINGTON ....................077 TEMPUS .............................076 TRISTAN .............................077 CLICK ...................................075 NUMERA.............................074 SIGMA .................................074 TIK TAK ...............................073 DIGISTAR ............................074 GLOBO ................................071 TEMPO ................................071 BONITO ...............................072 MARTIN ..............................071 LOGIC...................................070 CLARA .................................072 MELODY .............................072 UNNO ..................................070 MODERNO..........................071 CUBIZMO ............................070 ROLLO .................................070 GRANDISSIMO ..................069 HEART.................................094 CALM ...................................095 DYNAMO.............................099 TABY ....................................081 CORSO.................................102 CORAZON ...........................092 PERFECTA .........................092 MISSY ..................................092 FINNO..................................092 MECANIX ............................102 EDGE ...................................105 SHARP ................................105 RANGER .............................101 ANGEL ................................093 CAPRI ..................................093 EXPERT...............................102 CANDY.................................092 MARSHALL........................102 FLUT ....................................091 LEGERO ..............................043 MAJORKA ..........................099 BLITZ ...................................099 RINO ....................................099 LOLLIPOP ..........................092 &+.˳! ++..........................095 PRIMERA ............................095 DOCTOR ..............................094 GLAMOUR ..........................093 TOURIST .............................043 VOYAGER............................043 HOPE ...................................098

32.096 32.097 32.098 32.100 32.101 32.102 32.103 32.104 32.107 32.108 32.109 32.122 32.123 32.124 32.125 32.126 32.127 32.128 32.130 32.131 32.132 32.133 32.134 33.009 33.012 33.027 33.033 33.048 33.050 33.052 33.054 33.070 33.072 33.074 33.077 33.078 33.079 33.082 33.083 33.085 33.087 33.088 33.091 33.094 33.095 33.096 33.097 33.098 33.099 33.100 33.101 33.102 33.103 33.105 33.106 33.107 33.108 33.109 33.112 33.113 33.114 33.115

VOGUE ................................093 LADY....................................093 MANZANA..........................095 DART ...................................094 KASPAROV ........................090 JOY ......................................089 FELIX ...................................099 MAJORKA MINI ................098 LENA ...................................093 LIBRA ..................................092 PAPI .....................................114 BLINK ..................................097 FOREST ..............................101 CAMP ...................................101 SWISS .................................100 SWISS MINI .......................100 METRICO ............................105 CUBE ...................................095 PILL BOX ............................091 SKANDI ...............................090 BILLY ...................................094 HUNTER .............................100 SUMMER ............................089 SIMPLIS ..............................116 GLIT .....................................117 HANDY ................................118 RINGO..................................109 MADAM...............................113 NO. 1 ....................................112 BRICK ..................................116 BARISTA .............................118 COP ......................................118 HUGO ...................................117 HEART MINI............. 094, 119 TEDDY .................................114 ENZO ...................................110 CARGO.................................110 EVA ......................................110 VENETO ..............................108 PAUL....................................109 MARIA .................................113 SHINY ..................................113 SOLITO................................090 RONDO ................................117 PRIZMO ...............................109 PRINSTON..........................111 CARDIFF .............................111 JAZZ ....................................111 HAUS ...................................110 SIMBA .................................119 AVALON ..............................112 RUSSELL............................111 FERRY .................................111 VALERIA .............................113 AMORE................................113 DIVO .....................................108 KEY ......................................117 LEO ......................................114 FELT.....................................119 AXEL ....................................109 TABLET...............................108 WALTER .............................107


33.117 33.118 33.119 33.120 33.121 33.122 33.123 33.124 33.125 34.007 34.015 34.016 34.025 34.026 34.027 34.028 34.034 34.046 34.051 34.052 34.055 34.056 34.061 34.062 34.063 34.064 34.066 34.067 34.068 34.069 34.073 34.074 34.076 34.077 34.078 34.079 34.080 34.081 34.082 34.085 34.088 34.089 Ì 34.095 34.096 34.097 34.098 34.099 34.100 34.101 34.102 34.104 34.105 34.106 34.107 34.108 34.109 Ì Ì 34.112 34.114 34.115 34.117 34.118 34.119 34.120 34.121

VIVALDI...............................115 BAHN...................................115 LIKE .....................................117 SLIP .....................................098 BOVA ...................................118 MIKI ......................................110 MINI .....................................110 METALIC .............................116 BOBI.....................................116 STUDIO ...............................047 ID CARD ..............................120 PERSONA...........................120 MARKETA...........................053 PACKETA ............................054 STARLA ..............................054 NATURELLA ......................054 METRAL .............................140 PRIOR ..................................135 METRIX ...............................105 METRIX MINI .....................105 SEMINAR............................049 CONGRESS ........................046 CITY......................................051 CYBER .................................138 ROBIN..................................051 EASY FIT ............................136 VERDE.................................134 RADIANT ............................104 RADIANT MINI ..................104 REPORTER.........................047 NOMIO .................................120 MAZE ...................................139 FUNPLASTIC .....................091 NOTARIO ............................135 TOOLER ..............................105 BREAKER ...........................104 CAMBIO...............................141 SCRAPER ...........................104 TOPY ....................................135 DIGIPER ..............................105 ICELAND.............................104 CONTO ................................138 .%%(˳'.+# ........................135 ANTONIO ............................141 EVENT.................................046 LARGO.................................047 STAFF .................................048 POLLY MINI........................052 POLLY..................................052 PIAZZA ................................054 AURORA .............................045 FRANCESCO ......................045 CRISPO................................044 SOARE ................................090 DOCUMENTO ....................049 ORGANIC ............................134 GREENLAND .....................134 !(.˳3$"' ...........................139 $".˳%1($-# .....................140 MEMORY.............................141 APPLE .................................135 TRAVELER .........................043 SPAR....................................141 DIGI ......................................138 FLEXO .................................140 ELEMENT...........................138 VISA .....................................136

34.122 34.123 34.124 34.125 34.126 34.127 34.128 34.129 34.130 34.131 34.132 34.133 34.134 34.135 34.136 34.137 34.138 34.140 34.141 34.142 34.143 34.144 34.145 34.146 34.147 34.148 34.149 34.150 34.152 34.153 34.154 34.155 34.156 34.157 Ì 34.159 34.160 34.162 34.163 34.164 34.165 34.171 34.172 34.173 34.174 34.175 34.177 34.178 34.179 34.180 34.181 34.182 35.001 35.002 35.004 35.005 35.008 35.014 35.015 35.016 35.017 35.018 35.020 35.021 Ì 35.110 35.115

ARISTO................................057 LOLA MINI..........................057 LOLA MIDI ..........................057 LOLA MAXI ........................057 BOND...................................043 ASTON ................................046 EXPRESS............................046 STATUS ...............................049 BRAVO.................................044 OXFORD..............................045 HARVARD...........................045 WORD..................................048 UNIVERSO .........................047 ATHLETICO ........................050 SPORTING ..........................050 DAVID ..................................042 MATTIA ...............................044 SIMON .................................042 JUTA ....................................055 LUXOR S .............................056 LUXOR M ............................056 LUXOR L .............................056 PORTOFINO .......................130 TRENDY ..............................052 BARBARA...........................053 TASHA .................................053 BRANDO .............................044 REGAL .................................136 MORRIS...............................137 SKYLINE .............................042 JET.......................................041 JET PLUS ...........................041 MAKARENA .......................055 BARSA ................................050 '(/˳'./ .............................051 ARUBA ................................055 RIVERA ...............................136 MOTO...................................137 BLANKET ...........................103 MEETING ............................048 BAHUS ................................056 SCALA .................................135 ATOM ...................................139 ICALC ...................................139 DELTA..................................137 ERIC .....................................136 TOTO....................................129 TOTO MINI..........................129 GRAFICO .............................140 DINERO ...............................051 BORSA ................................052 SNOW..................................104 KARABINJER 10 MM ......121 KARABINJER 20 MM ......121 KARABINJER 10 MM ......121 PRIK. ZA MOB. . Ì˳ METALNI PRSTEN ...........121 SPOJNICA 20 MM ............121 SPOJNICA 10 MM ............121 SPOJNICA 20 MM ............121 SPOJNICA 20 MM ............121 SPOJNICA 20 MM ............121 KARABINJER 15 MM ......121 KARABINJER 20 MM ......121 23$/˳4/ ............................120 TRAKICA 10 MM ...............121 TRAKICA 15 MM ...............121

35.120 35.124 35.125 36.002 36.003 36.004 36.007 36.008 37.100 37.101 37.102 37.105 37.106 37.110 37.121 37.122 37.300 37.303 37.312 37.315 39.008 40.005 40.008 40.009 40.016 40.018 40.025 40.028 40.029 40.030 40.031 40.032 40.033 40.034 40.035 40.036 41.009 41.012 41.014 41.026 41.027 41.028 41.029 41.033 41.035 41.036 41.037 41.038 41.039 41.040 41.041 43.002 43.003 43.007 43.008 44.001 44.015 44.019 44.025 44.039 44.040 44.045 44.047 44.048 44.049 44.050 44.051

TRAKICA 20 MM ...............121 PRIK. ZA MOB. TEL. ˳ MET. PRIVEZAK ......˳ ROLL UP 85 .......................142 BILD .....................................143 TABLE .................................143 ROLL UP 120.....................142 ROLL UP 100.....................142 FLIP .....................................126 CREDIT CARD....................127 SMART ................................124 MINI CARD .........................127 SMART PLUS ....................124 DATAX .................................125 STICK ...................................125 IMEMORY ...........................123 SHELL .................................127 FRAME ................................127 DATA KEY ...........................126 SLIDER................................126 PIGGIE .................................141 CLASSIC .............................014 FANCY .................................017 HIGH CLASS ......................016 LUXY ....................................017 ZEUS....................................014 MAJESTIC ..........................018 SERGIO ...............................019 PANAMERA .......................016 FEST ....................................015 GOLFER ..............................016 SUPERSTAR ......................014 VIVO .....................................013 EVITA ...................................015 CAMPOS PLUS .................018 STRATO PLUS...................019 CHAMP ................................067 CLASSIC WINE SET ........065 FAVORITE...........................064 ROUGE ................................064 BUKE ...................................064 CHEF....................................067 MODERATO........................066 ALLEGRO ...........................066 FIT ........................................090 BORDO ................................066 PORTOS ..............................066 GALANT ..............................065 PALLAS ..............................065 OLIVER................................067 BECK....................................067 NICO.....................................063 ARTICA................................060 MIKA ....................................063 OPAL....................................063 ALBA ...................................060 INVERSO ............................061 CINDERELLA.....................063 LASSI...................................062 FUMA ..................................063 ABI........................................062 IRIS.......................................061 TEO ......................................061 LUCIA ..................................061 ADA ......................................060 TEO MINI ............................061 TOM .....................................141

44.052 44.053 44.054 44.056 44.057 44.058 44.059 44.060 44.061 44.062 50.001 50.002 50.004 50.007 50.008 50.010 50.011 50.015 52.003 52.004 52.005 52.006 52.007 53.001 53.002 53.003 53.004 53.005 53.006 53.007 53.008 53.009 53.010 53.011 53.012 53.013 53.014 54.001 54.002 54.004 54.005 54.007 54.008 54.009 54.010 54.011 56.003 57.001 57.002 57.003 57.005 57.006 57.007 57.008 59.001 59.012 60.022 60.036 60.037 60.045 60.047 60.048 60.049

MOLLY .................................141 DORA ...................................062 JASMIN...............................061 SANTOS..............................062 SANTOS MINI....................062 BARTON .............................062 MOMENTO MINI ...............059 MOMENTO .........................059 BERRY .................................060 BLACK BERRY ..................060 BASIC ..................................022 MASTER .............................022 REFLEX...............................024 DONNA................................023 AZZURRO ...........................024 SUNNY ................................025 MASTER KIDS ...................023 AZZURRO KIDS ................025 LINDA ..................................026 GATOR .................................026 SPRING ...............................021 WINNER .............................027 POLARIS .............................028 CABRIO ...............................037 RIO........................................037 WINTER ..............................039 NORMAN ............................039 ALPINA ...............................038 ALASKA ..............................038 ESKIMO...............................039 CORTEZ ..............................033 SAFARI ................................037 EVEREST............................039 WARM .................................039 ZERO ...................................038 SKI ........................................038 CORTEZ BAND..................033 RUNNER .............................034 DEBBI ..................................035 SPRINT................................034 PANAMA.............................036 JUNIOR ...............................036 CRICKET..............................034 BASEBALL.........................035 LOW PROMO .....................035 MESH...................................036 ACTION ...............................090 BEST....................................029 REGATTA ............................030 STARTER ............................031 RESULT...............................031 WEST ..................................029 TRAPPER ...........................028 REGATTA KIDS .................030 GLOW ..................................091 GLOW KID ..........................091 GENEVA ..............................132 MACAU................................130 HELSINKI ...........................133 ZURICH................................132 VERONA .............................133 MODENA ............................131 FLEXY BOOK .....................131

Index 195


INDEX PO GRUPI PROIZVODA Grupa

Strana

Grupa

Strana

Kutije za hemijske olovke . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187

A Antistres program . . . . . . . . . . . . . . . . 094 - 095, 119 Auto oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 097, 103 - 104

B

L

Š Šalovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .038 óDõHQH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 033, 037

Laptop torbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042, 045 - 047

Šolje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 059 - 062

M Manikir setovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 - 093 Markeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

D

Strana

Sportske torbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .050

Lampe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 097 - 099

Bezbednosni program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .091 Biorazgradive hemijske olovke158 - 159, 188 - 189

Grupa

Merni pribor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105

T 3DGMHŁJDÌNKNUJDÌ. . . . . . . . . . . . . 166, 179 - 180, 188 3NTBGÌ@QSHJKH. . . . . . . . . . . . . . . . . 119, 176 - 177, 181 3Q@JHBD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 - 121

#DŁHIDÌL@IHBD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 023, 025

Metalne hemijske olovke . . . . . . . . . . . . . . 166 - 175

#DŁHIHÌOQNFQ@LÌ . . 023, 025, 030, 091, 114, 141, 190

,DS@KMHÌOQHUDRBH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 - 113

#DŁHIDÌI@JMD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .030

Metalni satovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 076 - 077

Digitroni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 - 140

,DS@KMHÌTO@KI@ŁH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 - 081

Drvene hemijske olovke . . . . . . . . . . . . . . . 188 - 189

42!Ì͸@RGÌLDLNQHI@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 - 127

,TõJDÌL@IHBD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 022, 024

Drvene olovke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178, 189 - 190

UV testeri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .090

,TõJDÌONKNÌL@IHBD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 024, 026

#Qö@ŁHÌADKDõJH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 075, 135

Dvogledi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

4O@KI@ŁHÌY@ÌQNõSHKI ÌRUDĻDÌHÌOKHM. . . . . . . . . . . . . . . .087

V

#Qö@ŁHÌY@ÌSNQADÌ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113 #TJRDQHBD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 021, 026 - 028

U

N Notesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 - 131, 134 - 135 -NUŁ@MHBH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 051

Vinski setovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 064 - 066 5HõDM@LDMRJHÌ@K@SH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 - 102 Viziri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .037 Vizitari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 - 137

E Eko program . . . . . . 052 - 057, 099, 134, 139 - 140, 158 - 159, 188 - 189 $KDJSQNMRJHÌTO@KI@ŁHÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .082 - 086

O

Z

.FKDC@KB@. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 092 - 093

Zidni satovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069 - 072

Olovke sa postoljem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165

9MNIMHBD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .090

.SU@Q@ŁHÌY@Ì͸@õD. . . . . . . . . 065 - 067, 083, 109, 118

F %@QL@BDTSRJHÌOQNFQ@L . . . . . . . . . . . . . . . . . 091, 094 %@RBHJKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

P

ø ôDMRJDÌL@IHBD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 023, 025 - 026

Papirne kese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .056 - 057

ôDMRJDÌONKNÌL@IHBD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 025 - 026 ôDMRJHÌOQNFQ@LÌ . . . . . . . . 023, 025 - 026, 044, 080,

Jakne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 030 - 031

Penkala. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Pepeljare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .063 /DõŁ@MHÌR@SNUH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .076 /K@RSHŁMDÌGDLHIRJDÌNKNUJD . 145 - 157, 160 - 164, 176 /K@RSHŁMHÌOQHUDRBH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 - 117 /QHUDRBH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 - 119 Promo pultovi i panoi . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 - 143 /QRKTBH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 028 - 029, 031 Putni program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 041 - 044

K

R

*@ŁJDSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034 - 036

Ramovi za slike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077, 141

Kape . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 037 - 039

1@MŁDUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 042, 051

Karabinjeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121, 123 - 126

Roleri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175, 183 - 185

I (YUHŅ@ŁJ@ÌNOQDL@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 - 103

J Jabuka - proizvodi u obliku jabuke . .095, 110, 136

*@RHBDÌY@ÌMNU@B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Kese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 052 - 057 *HõNAQ@MH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 012 - 019 *QDLDMÌTO@KI@ŁH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .086 Kusoari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141

196 Index

S Setovi olovaka . . . . 175, 177 - 186, 188 - 189, 191 2DSNUHÌY@ÌQNõSHKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .067 2ONQSÌHÌQDJQD@BHI@ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 089 - 090 Stoni satovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 072 - 077

092 - 093, 113, 178

6!ø.%À.!0/-%.% * Distributer reklamnih proizvoda ne snosi odgovornost za eventualne štamparske greške u katalogu

** /QDONQTŁDM@Ì õS@LO@Ì IDÌ HRJTRSUDMHÌ ONC@S@JÌ JNIHÌ OQDCRS@UKI@Ì NOSHL@KMNÌ QDõDMIDÌ TõS@LO@U@MI@Ì HÌ MDÌ LNQ@Ì AHSHÌ IDCHMHÌ M@ŁHMÌ Y@Ì doradu konkretnog artikla *** -@Ì ONIDCHMHLÌ @QSHJKHL@Ì TÌ J@S@KNFTÌ RTÌ Q@CHÌ HKTRSQ@BHIDÌOQHJ@Y@MHÌKNFNSHOHÌJNIHÌRTÌCNRSTOMHÌY@Ì RKNANCMNÌOQDTYHL@MIDÌR@ÌHMSDQMDS@


Katalog 2014  
Katalog 2014  

Katalog reklamnog materijala za 2014. godinu.

Advertisement