Page 1


Editor’s Letter

CONTENTS

THE INSPIRATION ISSUE

ตัง้ แต่ Alessandro Michele รับตำ�แหน่งผูอ ้ �ำ นวยการฝ่ายสร้างสรรค์ ของ Gucci เขาก็ท�ำ ให้หวั ใจของดิฉน ั พองฟูราวกับได้รบ ั การเติมลมทุกครัง้ ที่ได้เห็นผลงานคอลเลกชั่นเสื้อผ้าของเขา ล่าสุด นอกจากเสื้อผ้าตระการ ตกแต่งด้วยวัสดุหลากหลาย ราย ละเอียดที่เยอะจนล้น (ถูกจริตดิฉันขั้นสุด) จากคอลเลกชั่นเสื้อผ้าผู้หญิง ฤดูใบไม้รว่ ง 2018 นางแบบและนายแบบได้รบ ั การแปลงโฉมเป็นหญิงสาว สามตา ชายหนุ่มอุ้มศีรษะตน พี่เลี้ยงลูกมังกร เดินกันขวักไขว่บนรันเวย์ ในฉากห้องผ่าตัด ยังดึงดูดให้ดิฉัน (และผู้คนจำ�นวนมาก) หลุดเข้าไป ในจินตนาการที่หลอนและชวนฝันในคราวเดียวกันของ Michele สำ�หรับดิฉัน Michele คือต้นแบบของคนที่ ‘พร้อม’ เสมอสำ�หรับ การแสดงศักยภาพเมื่อโอกาสอยู่ในมือ เขามีเวลาเพียงห้าวันสำ�หรับการ ทำ�คอลเลกชั่นแรก (คอลเลกชั่น เ สื้ อ ผ้ า ผู้ ช า ย ฤ ดู ใ บ ไ ม้ ร่ ว ง 2015) แต่ เ ขาเอาอยู่ ผลงาน การสร้ า งสรรค์ ข องเขา ทำ � ให้ Gucci ได้ รั บ ความสนใจจาก ผู้ บ ริ โ ภ ค อี ก ค รั้ ง ตั้ ง แ ต่ นั้ น เป็นต้นมา ทำ�ให้ยอดขายเพิ่มขึ้น 51% ช่วงต้นปี 2017 ซึง่ สูงทีส ่ ด ุ ในรอบ 20 ปี ณ ตอนนี้ Michele ทำ � ให้ Gucci กลั บ มาสวยและ รวยมาก ความเข้าใจและรู้จักแบรนด์ เป็นอย่างดี เพราะอยู่กับ Gucci มาตั้งแต่ปี 2002 คือเรื่องหนึ่ง แต่ สิ่ ง ที่ สั่ ง สมและหล่ อ หลอม ตัวตนของ Michele คืออีกเรื่อง สำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้ ผ ลงานของเขา ช่างน่าหลงใหล ส่วนทีน ่ า่ ประทับใจ ยิ่งกว่าคือ Michele ทำ�ให้เห็นว่า จะช้าหรือเร็ว โอกาสย่อมเป็นของ คนที่คู่ควรเสมอ

DONT give up. It will not be easy but it will be

ดิ ฉั น ชื่ น ช ม ค น แ บ บ M i c h e l e แ ล ะ ชื่ น ใ จ ที่ มี ค น แ บ บ เ ข า อี ก ม า ก ม า ย ใ น โ ล ก หากเราหยุ ด เพื่ อ พิ นิ จ พิ เ คราะห์ สั ก ครู่ เรื่ อ งราวของพวกเขา ก็ ส ามารถสร้ า งแรงบั น ดาลใจ ได้เสมอ เรื่ อ งราวของดี ไ ซเนอร์ แ ละ ผู้ ก่ อ ตั้ ง แบรนด์ Nasha, Q Design and Play และ Pony Stone ที่ บ รรณาธิ ก ารแฟชั่ น แ ล ะ ที ม ภู มิ ใ จ นำ � เ ส น อ ผ่ า น บทสั ม ภาษณ์ ทั้ ง ในเล่ ม และ แฟนเพจ DONT Magazine คื อ ตั ว แ ท น ข อ ง ค น ที่ เ ชื่ อ มั่ น ในสิ่ ง ที่ ทำ �และไม่ มี คำ �ว่ า ยอมแพ้ ใ น พ จ น า นุ ก ร ม ส่ ว น ตั ว แ ม้ เส้นทางที่เลือกจะไม่ได้ราบเรียบ เสมอไป เบลล่ า บอกว่ า การแสดง ไม่ใช่แค่อาชีพ แต่เป็นส่วนหนึ่ง ของชีวิต งานทำ�ให้เธอเป็นคนที่ ดีขึ้น ทำ�ให้เธอได้เจอคนดีๆ ทำ�ให้เธอทำ�หน้าที่หัวหน้าครอบครัวได้อย่าง เต็มภาคภูมิ เธอไม่คาดหวัง ไม่ดิ้นรน ไม่แก่งแย่ง แต่ไม่มีวันที่จะหยุดก้าว ไปข้ า งหน้ า เพราะนี่ คื อ ทางที่ เ ลื อ กแล้ ว ผลงานของเธอต้ อ งดี ที่ สุ ด เท่าที่จะเป็นไปได้ ที่สำ�คัญมันต้องดีขึ้นเรื่อยๆ การได้ส่งต่อเรื่องราวดีๆ ให้คนอ่าน คือความสุขของคนทำ�นิตยสาร แต่นั่นคือความสุขระดับทุติยภูมิ เพราะความสุขระดับปฐมภูมิ คือการ มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวเหล่านั้นโดยตรงจากปากเจ้าของเรื่อง และเมื่อได้รับ การจั ด วางออกมาอยู่ ใ นหน้ า นิ ต ยสาร ก็ ทำ � ให้ ดิ ฉั น รู้ สึ ก ตื่ น เต้ น เหมื อ น เดตแรกทุกครั้งที่ได้อ่านและสัมผัส แม้ ไ ม่ อิ น เท่ า กั บ ดิ ฉั น แต่ ห ากผู้ อ่ า นเพลิ ด เพลิ น และได้ ค วามคิ ด ดี ๆ จากการอ่ า นคอลั ม น์ ที่ ที ม ตั้ ง ใจทำ � ด้ ว ยความรั ก สำ � หรั บ คนทำ � นั่ น คื อ สิ่งตอบแทนที่ดีที่สุดแล้ว

ขอบคุณค่ะ แล้วพบกันฉบับหน้า

totally worth it.

04 ET CETERA 12 FASHION FEATURE THE PROGRESSIVES

20 FASHION LIVING ON ACID

30 BEAUTÉ SPRING MUSE

42 COVER STORY THE WAY SHE IS

52 TALK

POSITIVE & PERSISTENT

56 FEATURE

INSPIRED BY PASSION

BOYY CENTRAL EMBASSY 2F TEL. 0 2160 5843, CENTRAL LADPRAO 1F TEL. 0 2937 1580, CENTRAL CHIDLOM 1F TEL. 0 2255 6968, BVLGARI EMPORIUM MF TEL. 0 2664 8008, CHAI GOLD LABEL EMQUARTIER 2F, QURATOR, THE WATERFALL QUARTIER, DR. MARTENS SIAM PARAGON MF, MEGA BANGNA, SIAM CENTER MF, HEIDI’S SECRET INSTAGRAM: HEIDISECRET, MAISON O THE HIDDEN CLOSET THONGLOR 6, SODA ECO 2F CENTRALPLAZA LARDPRAO, BAKING SODA SIAM CENTER 2F, CRYSTAL PARK 2F, MILIN SIAM CENTER 3F TEL. 0 2658 1134, SIAM PARAGON 1F TEL. 0 2658 1134, MIU MIU CENTRAL EMBASSY GF, SIAM PARAGON 1F, NASHA EMPORIUM 1F, SIAM PARAGON 1F, NARA THE RACQUET CLUB SUKHUMVIT 49/9, POEM GAYSORN VILLAGE 3F 0 2656 1096, SIAM SQUARE ONE 0 2115 1449, TERMINAL 21 1F 09 2472 7715, SIAM PARAGON 2F EMQUARTIER, PONY STONE SIAM SQUARE SOI 2 LINE ID: PONYSTONE INSTAGRAM: PONYSTONE_OFFICIAL TEL. 08 1107 6755, PRADA CENTRAL EMBASSY GF, SIAM PARAGON 1F, ROTSANIYOM SIAM CENTER 3F, SALVATORE FERRAGAMO SIAM PARAGON MF, GAYSORN VILLAGE GF TEL. 0 2656 1105, SARTORO MANDARIN ORIENTAL BANGKOK GF, AUTHOR’S WING BUILDING, TEL. 0 2630 5757, SWAROVSKI CENTRALWORLD TEL. 0 2613 1748, SIAM PARAGON TEL. 0 2129 4396, TOHNS THE EMQUARTIER 2F, TUTTI EMQUARTIER 2F, QURATOR, THE WATERFALL QUARTIER, Q DESIGN AND PLAY THE EMQUARTIER 2F TEL. 0 2690 1000, SIAM CENTER 3F TEL. 0 2658 1117

Contributors

Punwisit Sukarom

Nasit Wankhwan

Nuengnadda Nopakun

Warunya Huang

ในการถ่ายทำ�เซตปกของ DONT Magazine ป๊อก เลิฟมีลอนดอน คือผู้ที่มารังสรรค์ลุคสวยของ นางเอกสาว เบลล่า-ราณี แคมเปน แม้การถ่ายทำ� ในวันนั้นจะยุ่งยากไม่น้อยเพราะฝนที่ตกลงมา อย่างหนัก แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค เพราะป๊อกแสดงฝีมือ เต็มที่จนได้ภาพสวยๆ ของเบลล่ามาฝากผู้อ่านทุกคน

ห่างหายจากการร่วมงานกับทีม DONT ไปนาน ดล ได้สั่งสมประสบการณ์และเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ มาพัฒนาฝีมือของตนเองอยู่เสมอ ครั้งนี้ เราได้ทึ่งกับการเนรมิตลุคให้เบลล่า ในทรงผมลอน เชื่อว่าผู้อ่านคงอยากจะเห็นกันแล้ว เปิดเข้าไปดูกันได้เลย

เพิ่งเข้ามาร่วมทีม DONT Journal ในฐานะนักเขียนแฟชั่นได้ไม่นาน จ๋า ก็ได้มาทำ�ความรู้จักกับผู้อ่าน DONT Magazine ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ทำ�แบรนด์กางเกงยีนส์สุดเปรี้ยว Pony Stone เข้าทางความสนใจด้านแฟชั่น ของจ๋าเลยทีเดียว

เห็นร่างสูงเพรียวแบบนี้ ไม่แปลกใจเลยที่ ออเรนจ์ เป็นนางแบบที่เคยอยู่ต่อหน้ากล้องมาแล้ว ด้วยความสนใจการทำ�งานด้านแฟชั่น ออเรนจ์ จึงมาฝึกงานกับทีมแฟชั่นของ DONT เพื่อเรียนรู้ การทำ�งานเบื้องหลังดูบ้างและเป็นประสบการณ์ สำ�หรับอาชีพนางแบบต่อไป

DONT

2

MARCH 2018


ET CETERA WORDS: ALISA SANTASOMBAT

Classic Blue PHOTO: LONGINES

Longines นำ�เสนอ Longines Master Collection สัญลักษณ์ของการผลิตนาฬิกาคุณภาพในเฉดสีใหม่คือ เฉดสีน้ำ�เงินที่ดูทันสมัย เข้ากับจิตวิญญาณอันคลาสสิก และเรียบง่าย หน้าปัดขัดเงามาพร้อมสายรัดข้อมือหนังจระเข้ สีน้ำ�เงินเฉดเดียวกับหน้าปัด และสายรัดข้อมือสเตนเลส สตีล มีให้เลือกหลายขนาดสำ�หรับผู้หญิงและผู้ชายได้เป็น เจ้าของแล้วทีห ่ า้ งสรรพสินค้าชัน ้ นำ�ทัว่ ไป คิงเพาเวอร์ รางน้�ำ และคิ ง เพาเวอร์ ศรี ว ารี สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ www.longines.com และ Facebook: LonginesThailand

Welcoming the Summer PHOTOS: MICHAEL KORS

Michael Kors เปิ ด ตั ว คอลเลกชั่ น ต้ อ นรั บ ฤดู ใ บไม้ ผ ลิ นำ � เสนอเสื้ อ ผ้ า สไตล์ ท รอปิ คั ล ในคอนเซ็ ป ต์ ส วมใส่ ส บายแต่ ค ง ความหรูหรา เติมเต็มด้วยสีสน ั ต่างๆ เช่น สีน�้ำ ดอกกุหลาบ ดอกฟูจิ และคอร์นฟลาวเวอร์ สีครามจางๆ ของเกลียวคลื่นและมหาสมุทร ไปจนถึงเฉดสีธรรมชาติของทราย ไข่มก ุ ส่วน Michael Michael Kors

นำ � เสนอคอลเลกชั่ น ที่ เ รี ย บง่ า ยแต่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยเสน่ ห์ ข องความ งดงามด้ ว ยลายพิ ม พ์ แ บบมี มิ ติ แ ละลวดลายต่ า งๆ พบกั บ Michael Kors Spring 2018 ได้ที่ร้าน Michael Kors สาขา เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

A Space of Inspiration PHOTO: LEICA

Colors of Nature PHOTO: PANDORA

Pandora เปิดตัวคอลเลกชั่น Spring/Summer 2018 ต้อนรับ ฤดูร้อนด้วยเครื่องประดับที่ผลิตอย่างประณีตบรรจง ได้รับแรงบันดาลใจ มาจากธรรมชาติตา่ งๆ ได้แก่ ดอกไม้ปา่ และผีเสือ้ ทีไ่ ด้รบ ั การรังสรรค์เป็นชาร์ม แหวน สร้ อ ยคอ ต่ า งหู ผลิ ต จากเงิ น สเตอร์ ลิ ง คุ ณ ภาพเยี่ ย มประดั บ คิวบิกเซอร์โคเนียที่แต่งแต้มสีสันสดใสให้กับชีวิต โทนสีฟ้าน้ำ�ทะเลที่ได้รับ แรงบันดาลใจจากการเคลื่อนไหวของสายน้ำ� พบกับ Pandora Spring/ Summer Collection 2018 ได้ที่ แฟลกชิปสโตร์ ชั้น 1 โซนเอเทรียม เซ็นทรัลเวิลด์ และร้าน Pandora ทุกสาขา Call center โทร. 0 2264 5080

Leica เปิดตัว Leica Gallery Bangkok เพื่อสนับสนุนวงการถ่ายภาพและถ่ายทอดวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่นผ่านภาพถ่ายในหมู่ผู้ใช้กล้อง Leica และบุคคลทั่วไป Leica Gallery Bangkok เป็น Leica Gallery แห่งที่ 19 ของโลก ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางสนับสนุนศิลปะการถ่ายภาพ รวมถึงเป็นเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์ ในหมู่ช่างภาพและผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ โดยไม่เพียงจัดแสดงภาพถ่ายที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกเท่านั้น แต่ยังนำ� ผลงานของช่างภาพชาวไทยมาจัดแสดงเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการนำ�ผลงานของช่างภาพไทยไปสู่สายตาชาวโลก ต่อไป Leica Gallery Bangkok เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10.00–20.00 น. ที่ชั้น 2 ศูนย์การค้าเกษร วิลเลจ โทร. 0 2656 1102

DONT

4

MARCH 2018


ET CETERA WORDS: ALISA SANTASOMBAT

5-Sense Experience

Precious Moment

PHOTOS: AIS

AIS เปิ ด ตั ว Serenade Club โฉมใหม่ เพื่อรองรับลูกค้า Serenade Club ที่เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง และจะเพิ่มเป็น 20 สาขาในปีนี้ Serenade Club โฉมใหม่ นี้ อ อกแบบภายใต้ แนวคิ ด The Ultimate Service Experience ที่ ไ ด้ รั บ แรงบั น ดาลใจมาจากไลฟ์ ส ไตล์ ของคนรุ่ น ใหม่ เน้ น ความพิ ถี พิ ถั น ที่ รั บ รู้ ไ ด้ ทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ See, Savour, Scent, Sound และ Service เปิดให้บริการแล้ว ที่ Serenade Club ชั้ น 3 ศู น ย์ ก ารค้ า ดิ เอ็มควอเทียร์ และเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

PHOTOS: MOMENTOUS

Momentous มัลติแบรนด์ลฟ ิ วิงสโตร์ รวบรวมเครือ ่ งเรือนไม้จริง โคมไฟตกแต่ง และของตกแต่ง บ้านที่ได้มาตรฐานโลกมาไว้ในที่เดียว ภายใต้แนวคิด Live in the Moment ห้วงเวลาสำ�คัญล้ำ�ค่า ของชีวิต พื้นที่กว่า 448 ตารางเมตร รวบรวมคอลเลกชั่นที่ดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลก แบ่งเป็นสไตล์ ต่างๆ ทั้งคอลเลกชั่นไฮไลต์ สไตล์ Modern French, สไตล์ Modern Casual, สไตล์ผสมผสาน Traditional และสไตล์ Contemporary สร้างประสบการณ์ใหม่ในการแต่งบ้านได้ที่ Momentous ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โทร. 0 2610 9682 www.momentousthailand.com, Facebook: Momentousthailand และ Instagram: momentousthailand

A Sphere of Beauty PHOTO: PHILLIP WAIN

Phillip Wain ปรับโฉมคลับราชประสงค์ในแนวคิด Incomparable Beauty– Lady Sphere ให้เป็นอาณาจักรแห่งสุขภาพและความงามครบวงจร พื้นที่กว่า 1,400 ตารางเมตรประกอบไปด้วยบริเวณพักผ่อน ห้องล็อคเกอร์ สปอร์ตรีเทล บาร์ อาหารสุขภาพ และสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงแพ็กเกจฟิตเนส ความงาม และสุขภาพ เช่น พิลาทิสแบบคลาส 1-on-1 โดยเทรนเนอร์มืออาชีพ โปรแกรม ครูฝก ึ ส่วนบุคคล โปรแกรมดูแลผิวหน้าและลดกระชับสัดส่วน สอบถามรายละเอียดเพิม ่ เติม โทร. 0 2541 1555

DONT

6

MARCH 2018


ET CETERA WORDS: ALISA SANTASOMBAT

Thai Crafted Soda PHOTOS: BANGKOK SODA

To Saga

Bangkok Soda เปิดตัวโซดาคราฟต์สญ ั ชาติ ไทยที่ใช้น้ำ�ผลไม้และน้ำ�ตาลอ้อยจากธรรมชาติ เป็ น ส่ ว นผสม รสชาติ ก ลมกล่ อ มและสดชื่ น จากผลไม้และสมุนไพร มีทงั้ หมด 6 รสชาติ ได้แก่ มะม่วง เสาวรส สยามมีสโทนิค ส้มแมนดารินไทย ไลม์มะนาว และไทยโคล่า สามารถดืม ่ เปล่าๆ หรือ ผสมค็อกเทลต่างๆ วางจำ�หน่ายแล้วในโรงแรม ร้ า นอาหาร ร้ า นค้ า เฉพาะแห่ ง ในประเทศไทย และเว็บไซต์ www.bangkoksoda.com ติดตาม ข่าวสารได้ที่ Facebook: BKKSODA, Instagram: @bangkoksodas

PHOTOS: SAGA X SIAM

การท่องเที่ยวจังหวัดซากะ ประเทศญี่ปุ่น จัดงาน SAGA x SIAM ที่นนกุล-ฟรัง นักแสดงนำ�จาก Project S The Series ตอน Shoot! I Love You ซึ่งได้ไปถ่ายทำ� ซีรีส์เรื่องนี้ที่เมืองซากะ มาร่วมพูดคุยถึงเรื่องราวความประทับใจและมุมมองการท่องเที่ยว หลากหลายรูปแบบของแต่ละคนที่เมืองซากะ จังหวัดเล็กๆ ตอนเหนือของเกาะคิวชูที่ พรั่งพร้อมไปด้วยธรรมชาติอันงดงามทั้งภูเขาและทะเล อาหาร และสถานที่ทางวัฒนธรรม เก่าแก่ ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเมืองซากะได้ที่ Facebook: Triptosaga

HI-Tea in Style PHOTO: SO SOFITEL BANGKOK

DONT

8

MARCH 2018

Mixo Bar เชิญคุณมาเพลิดเพลินกับชุดน้ำ�ชายามบ่าย Fashion HI-Tea เสิร์ฟของว่างทั้งคาวและหวานที่คัดสรรมารวมกันอย่างลงตัว ให้คุณได้ใช้เวลาว่างแบบมีสไตล์ ราคาคนละ 650++ บาท รวมเครื่องดื่ม ชา กาแฟ และน้ำ�ผลไม้ หรือ 2,500++ บาท รวมแชมเปญ PiperHeidsieck หรือหากมาด้วยกัน สามารถลิ้มลองชุดน้ำ�ชายามบ่ายในราคา 1,200 บาท สำ�หรับ 2 ท่าน ให้บริการทุกวัน เวลา 14.30–17.00 น. ที่ Mixo Bar ชั้น 9 โรงแรม SO Sofitel Bangkok สอบถามข้อมูลหรือ สำ�รองที่นั่งล่วงหน้า โทร. 0 2624 000 หรือทางอีเมล H6835-FB3 @sofitel.com


ET CETERA WORDS: ALISA SANTASOMBAT

World Class Craft Bar PHOTO: WISHBEER

Wishbeer แหล่งรวมเบียร์นำ�เข้าจากต่างประเทศ เปิดตัวสาขาใหม่ ล่าสุดในย่านทองหล่อ รวมเบียร์ที่ได้คะแนนสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์จาก ทั่ ว โลกไว้ ม ากที่ สุ ด และคราฟต์ เ บี ย ร์ ส ดมากถึ ง 19 แท็ ป ที่ จ ะมี เ บี ย ร์ จากทั่ ว โลกผั ด เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นมาให้ ลิ้ ม ลอง และแบบขวดอี ก กว่ า ร้อยแบรนด์ ติดตามข่าวสารของ Wishbeer ได้ทาง www.wishbeer.com และ Facebook: Wishbeer

Festival on the Mountain PHOTOS: GMM GRAMMY

GMM Grammy จัดงาน Chang Music Connection Presents นัง่ เล่น Music Festival 3 เทศกาลทีอ ่ ด ั แน่นด้วยดนตรี อาหาร ศิลปะ และ ไลฟ์สไตล์ ภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกหลากหลายสไตล์ ทัง้ งานศิลปะ กลางแจ้งชิ้นใหญ่โดย ปอม ชาน อาหารสตรีตฟู้ดและฟู้ดทรัค คอนเสิร์ต โดยศิลปินชื่อดังมากมายที่ ดิ โอเชี่ยน เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

Your Sense of Living PHOTOS: GRAND UNITY

Grand Unity เปิ ด ตั ว ทำ � เลใหม่ ติ ด รถไฟฟ้ า รุ ก ขยายกลุ่ ม เป้ า หมายในเมื อ ง พร้ อ มปรั บ แบรนดิ้ ง ใหม่ เ พื่ อ ตอบรั บ ไลฟ์ ส ไตล์ คนรุ่นใหม่ในคอนเซ็ปต์ Simply Makes Sense มอบพื้นที่การ อยู่ อ าศั ย ที่ ต อบโจทย์ ก ารใช้ ชี วิ ต ออกแบบมาเพื่ อ การใช้ ง านที่ สะดวกสบายและลงตัว ทั้ง 4 โครงการที่เปิดตัวในปีนี้ ได้แก่ Ciela, De Lapis, Denim และ Mazarine บนทำ�เลที่เป็นแหล่งชุมชนหรือ ศูนย์รวมการคมนาคมของกรุงเทพฯ

DONT

10

MARCH 2018

Rhythm of Samba PHOTO: HAVAIANAS

Havaianas ฉลองวาระครบรอบ 100 ปีดนตรีแซมบ้า หนึง่ ในวัฒนธรรมสำ�คัญของประเทศบราซิล ด้วยบ็อกซ์เซตพิเศษในรูปแบบกล่องไม้ขีดที่ภายในบรรจุรองเท้า แก้วเบียร์ และไม้ขีดไฟ กล่องไม้ขีด เคยถูกใช้เป็นเพอร์คัชชั่นให้จังหวะในดนตรีแซมบ้า ในขณะที่คนเต้นรำ�เท้าเปล่าและใช้ส้นเท้าทำ�ให้เกิด เสียงเป็นทำ�นอง Havaianas จึงได้น�ำ เอากล่องไม้ขด ี มาออกแบบภาพกราฟิกทีเ่ กีย ่ วกับดนตรีแซมบ้า 4 สไตล์เพื่อเฉลิมฉลองดนตรีชนิดนี้


The FashionFeature

Progres Photographer TOP.PONPISUT Fashion Editor RATCHAKRIT CHALERMSAN

-sives


Fashion is often something which is literally in the air. It’s connected from time to time and seems to flow out to the future and into the past. But then there are really rare and gifted visionary people who seem to breath really different kind of air, rare air, and abide by their own rules.

Neither veer from their chosen path nor distracted by whims that come and go. They do it by following their own instincts, their own eyes and ears. Here are some of fashion’s true individualists who become ‘INSPIRATION’ by their brave and independent imagination.


Go Hard and Go Beyond To defy the tradition, Make something remarkable that everyone will appreciate and be willing to follow the way of the brand.

Nasha Mekraksavanich ณัชชา เมฆรักษาวานิช

Words NITIPON SUWANSATHIEN

ทำ�ไม Made in Thailand ถึงแพง? แพงเหมือน Made in Italy? ส่วนตัวเราไม่ได้รู้สึกว่าความแพงเป็นส่วนหนึ่งของชาติ นึกออกไหม จริงๆ ไม่ว่าผลิตที่ไหนถ้าผลิตดี ราคาก็สูงทั้งนั้น เพราะใช้ฝีมือคนในการทำ�เหมือนกัน ก็เลยตั้งใจให้เป็นกึ่ง sarcasm นิดๆ Made in Mars ไปเลย มีปัญหากันนัก (หัวเราะ) กระเป๋ า จากต่ า งดาวดี ไ ซน์ โ ดดเด่ น จาก Nasha แบรนด์ ที่ โ ด่ ง ดั ง ระดับสากล และบุคคลสำ�คัญผู้เนรมิตกระเป๋าอวกาศนี้ให้เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่ ใครที่ไหน แต่คือ เตย-ณัชชา เมฆรักษาวานิช ผู้ควบตำ�แหน่งทั้งดีไซเนอร์ และเจ้าของแบรนด์ กับความกล้าตัง้ แต่เรือ ่ งดีไซน์ ไปจนถึงแนวคิดทางด้าน ธุรกิจของแบรนด์ “เรารู้ สึ ก ว่ า ตลาดเมื อ งนอกมั น ใหญ่ ก ว่ า สมมติ เ ราไปทำ � ที่ Paris Fashion Week ก็จะมี buyer จากทัว่ โลกมา แล้วทัว่ โลกมีไม่รต ู้ งั้ กีป ่ ระเทศ คงต้องโดนเข้าสักประเทศ รู้สึกว่ามีเปอร์เซ็นต์มากกว่า อาจจะดูคิดแบบ เด็กๆ ก็ได้ เพราะตอนนั้นยังเอ๊าะมาก บวกกับตอนทำ�ที่ไทย เรามีตลาด เดียว แล้วถ้าตลาดนีม ้ น ั collapse เราจะทำ�ยังไง คือตอนนัน ้ คิดเป็นตรรกะ ธรรมดา ใช้ common sense เลยว่า ถ้าเราขายในเมืองไทยแล้วเกิดปัญหา เช่น ปัญหาบ้านเมืองทัว่ ไปเลย อาจจะทำ�ให้เราขายไม่ได้ แล้วลูกจ้างของเรา ทั้งหมดล่ะ เราจะไม่มีเงินจ่ายเขา กลับกันถ้าเราไปเมืองนอกแล้วสมมติว่า ยุโรปมัน collapse ก็ยังมีอเมริกากับเอเชีย แล้วเอเชียมีอีกตั้งกี่ประเทศ คิดหลักการง่ายๆ แบบนี้เราเลยเริ่มจากต่างประเทศก่อน” ณัชชาพากระเป๋า Nasha ต้นแบบไปแสดงใน Paris Fashion Week

“เพราะเป็นเด็กเลยไม่กลัว ตอนนัน ้ เหมือนอยากทำ�อะไรทีช ่ อบจริงๆ ทำ�อะไรที่ ตัวเองมัน ่ ใจ ดูตลาดก็ตอ ้ ง make sure ว่า หนึง่ ต้องไม่เคยเห็นทีไ่ หนมาก่อน สอง เราต้องชอบ สาม ถูกกับ nature ของเรา อันนั้นคือสิ่งแรกที่คิด ตอนออกแบบเลย กระเป๋าที่ฮิตจนถึงทุกวันนี้แล้วยัง continue อยู่ มันมา จากตอนที่เรานอนอยู่เฉยๆ แล้วนึกอะไรได้ก็หยิบใบเสร็จเซเว่นขึ้นมาวาด มันเกิดจากการที่เราไม่คิดอะไรมาก ไม่กลัวอะไร ไม่คิดเยอะ มันจะคิดออก” พอโกอินเตอร์แล้ว สามัญสำ�นึกทั่วไปต้องติดป้ายไว้ว่า Made In Thailand แต่กับแบรนด์ Nasha ไม่ใช่ ป้าย Made In Mars จึงเกิดขึ้น มาด้วยแนวคิดขบขันประชดประชัน “จริงๆ Made in Mars มันมาจากที่ เรารู้สึกว่าหลายคนจะพูดว่าแบบ เฮ้ย กระเป๋าดูแปลกมาก เหมือนเป็นชิ้น ประหลาด ซึ่งเราเลยรู้สึกว่ามันมีหลายคำ�ถาม บวกกับเรื่องเวลาเราไป ต่างประเทศ คนก็ยัง doubt กับคำ�ว่า Made in Thailand แล้วก็ถามว่า ทำ�ไม Made in Thailand ถึงแพง? แพงเหมือน Made in Italy? ส่วนตัว เราไม่ได้รส ู้ ก ึ ว่าความแพงเป็นส่วนหนึง่ ของชาติ นึกออกไหม จริงๆ ไม่วา่ ผลิต ที่ไหนถ้าผลิตดี ราคาก็สูงทั้งนั้น เพราะใช้ฝีมือคนในการทำ�เหมือนกัน ก็เลยตั้งใจให้เป็นกึ่ง sarcasm นิดๆ Made in Mars ไปเลย มีปัญหา

DONT

14

MARCH 2018

กันนัก (หัวเราะ)” ดีไซน์กระเป๋าให้สุดขนาดนี้ ต้องมีคนสงสัยบ้างแหละว่ากระเป๋าแบบนี้ ใช้ยาก “จริงๆ ไม่ยากนะ (หัวเราะ) เหมือนกระเป๋ามีเอกลักษณ์ในตัวมันเอง อยู่แล้ว บางทีคนใช้ต้องเอาอยู่ บางทีเขาคิดว่าต้องแต่งตัวแน่น นู่น นี่ นั่น อะไรงี้ ซึ่งจริงๆ แล้วกระเป๋าเราถูกสร้างมาเพื่อให้มันแมตช์กับหลายๆ ลุค อยู่แล้ว” พอแบรนด์ เ ริ่ ม มี ชื่ อ เสี ย งก็ ย่ อ มมี ก ระแสตอบรั บ ต่ า งๆ เข้ า มา หนึ่งเสียงตอบรับที่คงหนีไม่พ้นก็คือ การขอให้ทำ�กระเป๋าเรียบขึ้น “ช่วง แรกๆ เรารับมือไม่ถูก เราก็ทำ� (หัวเราะ) สักพักเราเริ่มรับมือได้ เพราะว่า ยอดมันไม่เกิด เราก็เลย โอเค สวยลำ�พังไม่ฟังชาวโลกไปก่อนแล้วกัน อะไร ทีล ่ ก ู ค้าคอมเมนต์ อย่างเช่นใส่ของไม่คอ ่ ยได้เลย อันนีก ้ เ็ ป็นคอมเมนต์ทเี่ กิด ขึน ้ ทุกวัน เป็นคอมเมนต์ทฟ ี่ งั ได้ เป็นคอมเมนต์ทต ี่ อ ้ งเอามาปรับ ส่วนคนที่ บอกให้ลองทำ�กระเป๋าเรียบๆ ขายมั้ย คือคนอืน ่ อาจจะขาย แต่เราไม่ ปล่อย ตกไป พอเรามีประสบการณ์มากขึ้นบางคอมเมนต์เราก็ฟัง แต่สุดท้ายเรา ก็ต้องมาประมวลผลว่า มันใช่หรือเปล่า หรือว่ามันไม่ใช่ เพราะว่าทุกคน มีคอมเมนต์ แต่ไม่ใช่ว่าทุกคอมเมนต์จะใช้ได้”


Bags NASHA Hat MAISON O Earring, Choker, Bracelet & Rings STYLIST’S OWN


All Item Q DESIGN AND PLAY Earring STYLIST’S OWN


We Design and You Play

จุดแข็งของเรา ก็คือเรามีความรัก เราสนุกครับ วิธีคิดของเราคือ เราไม่ได้ทำ�เสื้อผ้าเพื่ออยากรวย เราทำ�เพราะเรารักจริงๆ แล้วเราก็เอาความรักของเรา ใส่ไปในเสื้อผ้าแล้วคนก็เห็น แล้วคนก็ยอมรับ

With Passion and Distinct Identity, ‘Q DESIGN AND PLAY’ Will Become a Leader of Thai Designer In Next Generation

Praphat Somboonsitti

ประพัฒน์ สมบูรณ์สิทธิ์

Ekkaphum Treechairusmee เอกภูมิ ตรีชัยรัศมี

Words RACHATA RATANAVIROTKUL ถ้าให้นึกถึงแบรนด์เสื้อผ้าผู้ชายสัญชาติไทยที่มีคาแรกเตอร์ชัดเจน โดดเด่นด้วยตัวของมันเอง แค่แวบแรกก็รู้ว่าเป็นแบรนด์อะไร ชื่อของ Q Design and Play คงเด้งขึ้นมาในหัวเป็นชื่อแรกๆ อย่างแน่นอน แบรนด์ ข องคนรุ่ น ใหม่ ไ ฟแรงที่ ป ระสบความสำ � เร็ จ มากแบรนด์ ห นึ่ ง ในอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทย โลโก้ ‘Q’ อัตลักษณ์ที่หลายคนคุ้นตา จริ ง ๆ แล้ ว ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ด้ ว ยน้ำ � พั ก น้ำ � แรงของสองหั ว อาร์ ท -ประพั ฒ น์ สมบูรณ์สิทธิ์ และ เอก-เอกภูมิ ตรีชัยรัศมี “ค่อนข้างประหลาดมากครับ จริงๆ Q ไม่มีความหมาย ตัว Q เป็น ตัวอักษรหนึ่งที่เรารู้สึกว่าดูเท่ดี เวลาผมสร้างแบรนด์ ผมคิดจากตัวอักษร ที่จะมาทำ�ใช้เป็น corporate โลโก้ได้สวย ส่วนคำ�ว่า Design and Play มาจากสโลแกนที่เราตั้งไว้ว่า ‘We Design You Play’ สร้างมาจากความ สนุกสนานของเรา สร้างมาจากสิ่งที่เราออกแบบ แล้วเราก็อยากจะให้คน ไปเล่นกับเสื้อผ้านี้” ด้วยความชัดเจนของดีไซน์ที่สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา เราจึงอดถาม ไม่ได้ถงึ วิธก ี ารสร้างแรงบันดาลใจในการทำ�แต่ละคอลเลกชัน ่ ของ Q Design And Play “เราจะไม่ได้หยิบเอาประวัติศาสตร์ หรืองานเอาศิลปะมาทำ� แต่เราใช้ นามธรรม ปรัชญา คำ�พูดหรือแนวคิด เอามาเล่าในการทำ�เสื้อผ้ามากกว่า ทุกอย่างมาจากความรู้สึกส่วนตัวของผมเอง คือผมเป็นคนที่ชอบเสียดสี สังคม ‘sarcastic’ ชอบใช้เสื้อผ้าเป็นตัวพูดแทน แล้วคาแรกเตอร์ของ แบรนด์คือ ‘Irony boyish’ เด็กผู้ชายที่ชอบประชดประชัน เสียดสีสังคม” กระแสของเทรนด์แฟชัน ่ หลักโดยเฉพาะเทรนด์โลกนิยมความน้อยแบบ

มินิมัลลิสต์ แต่ Q Design and Play กลับวิ่งสวนทางกับคนอื่นไปในทาง แม็กซิมัลลิสต์ ทั้งสองคนยืนกรานในสไตล์ของตนเอง มากกว่าจะตาม คนอื่นๆ จนสามารถพิสูจน์ให้ทุกคนยอมรับและประสบความสำ�เร็จแบบ ทุกวันนี้ “เราก็เลือกทีจ่ ะเดินทางของเราแบบนี้ แล้วก็วน ั หนึ่งก็จะชัดออกมาแล้ว คนก็จะยอมรับ อันนีค ้ อ ื สิง่ ทีเ่ รายึดมัน ่ ไว้ ผมชอบสี ผมชอบกราฟิก อันนีค ้ อ ื ดีเอ็นเอของเรา ต่อให้ยค ุ สมัยเปลีย ่ นไปยังไง อาจจะอิงเทรนด์บา้ ง แต่สด ุ ท้าย แล้วดีเอ็นเอหรือแก่นของแบรนด์ก็ยังผูกติดกับเราอยู่” “จุดแข็งของเราก็คือเรามีความรัก เราสนุกครับ วิธีคิดของเราคือเรา ไม่ได้ท�ำ เสือ ้ ผ้าเพือ ่ อยากรวย เราทำ�เพราะเรารักจริงๆ แล้วเราก็เอาความรัก ของเราใส่ไปในเสือ ้ ผ้าแล้วคนก็เห็น แล้วคนก็ยอมรับ ผมรูส ้ ก ึ ดีใจทีเ่ ขาเลือก เสือ ้ ผ้าของเราไปถ่ายรูปลงอินสตาแกรมแล้วแท็กมาทีแ่ บรนด์เรา เรารูส ้ ก ึ ดีใจ และภูมิใจในสิ่งที่เราพยายามสร้างสรรค์งานขึ้นมา แล้วเขาภูมิใจที่ได้ใส่มัน” รู้หรือไม่ว่าร้านแรกของ Q Design and Play นั้นเริ่มต้นที่สวนลุม ไนท์บาร์ซ่าแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องปิดตัวลงไปภายในเวลาแค่ 4 เดือนแรก เท่านั้น หากเป็นเราก็คงถอดใจยอมแพ้กันไปแล้ว แต่ไม่ใช่สำ�หรับทั้งสอง “เราทิง้ ทุกอย่างมา เราใช้เงินตัวเองก้อนสุดท้ายมาเปิดแบรนด์ เราเอา เสื้อผ้าทั้งหมด ขับรถตระเวนตามเปิดท้ายขายของ เราต้องตื่นตี 4 ตี 5 ทุกวันเพื่อไปต่อคิว เพราะเราไม่รู้จะทำ�อะไรแล้วตอนนั้น และเราก็ต้องการ เงินด้วย เพื่อมาหมุนทำ�ธุรกิจต่อ ตอนนั้นมีไนต์มาร์เก็ตที่ไหนเราก็ไปขาย หมด แต่ผมก็ทำ�ด้วยความรักด้วยและเป็นสิ่งที่ผมเลือกที่จะทำ�แล้วด้วย ประกอบกัน”

DONT

17

MARCH 2018

แน่นอนว่าฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอ ในที่สุด Q Design and Play ก็ได้ชุบชีวิตใหม่อีกครั้งหลังมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในร้านมัลติแบรนด์สโตร์ Mob F. ที่สยามเซ็นเตอร์ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนและต่อยอดประสบการณ์ ใหม่ๆ ในฐานะแบรนด์แฟชั่นอีกด้วย รวมไปถึงการได้ไปโชว์คอลเลกชั่น ที่ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่พลิกโฉมแบรนด์ของทั้งสอง ไปสู่อีกก้าวในวงการแฟชั่น “เราลองส่งพอร์ตไปที่เกาหลีครับ เออเราอยากเดินแฟชั่นโชว์นะ เราก็ มองหาสถานที่ที่พอจะมีโอกาสเป็นไปได้ อยู่ดีๆ เขาก็ติดต่อมาให้เราเป็น 1 ใน 5 ดีไซเนอร์ ‘New Faces’ ทำ�ให้เรามีโอกาสโชว์ให้คนเกาหลีใต้ได้รับ รู้ว่าจริงๆ แล้วแบรนด์ไทยก็สนุกสนานเหมือนกัน คือต้องบอกว่าแบรนด์ เกาหลีค่อนข้างแข็งแรงมากอยู่แล้ว เราคงไม่ได้จะไปแบบเป็นคลื่นลูกใหม่ มาแรงในประเทศเขา แต่ว่าพอเรากลับมาจากที่นู่น คนไทยก็สนใจ ให้การ ยอมรับมากขึ้น เพราะว่าถ้าคนไทยได้ไปทำ�อะไรที่เมืองนอกแล้วกลับมา คนจะสนใจ อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง” เราคงได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความอดทนต่อสิ่งที่รักจากทั้งสองคน ไปแล้ว ก่อนจะจบการสัมภาษณ์เราได้ให้ทงั้ คูไ่ ด้ฝากข้อคิดดีๆ ถึงคนทีอ ่ ยาก สร้างแบรนด์ของตนเองขึ้นอีกด้วย “ความสำ�เร็จฝันได้ครับ แต่ว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบัน อย่างแรกเลย อย่าทำ�อะไรเกินตัวคือมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้น แล้วก็อย่าเล่นใหญ่ เป็นอีกสิ่ง หนึง่ ทีส ่ �ำ คัญมาก เราสองคนบอกกันเองตลอดว่าต้องรูจ้ ก ั การใช้เงินให้เป็น เลยทำ�ให้เราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ทำ�วันนี้ให้ดีที่สุดด้วยสิ่งที่เรามี แต่อย่า ไปไขว่คว้าในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะสุดท้ายก็เป็นแค่ลม”


Strong Like a Pony, Shine Like a Stone เราโชคดีที่เรารู้ใจตัวเอง เรารู้ว่าสิ่งนี้มันทำ�ให้เรามีความสุข เวลาที่เห็นคนใส่เสื้อผ้าของเรา เขาไม่ต้องเป็นคนดัง แต่เขาคือคนที่มีความสุขกับเสื้อผ้าของเรา เข้าใจในสิ่งที่เราทำ� มันทำ�ให้อยากลุกขึ้นมาทุกวันแล้วอยากมีไอเดีย มีความรู้ให้มากกว่านี้ เพราะไม่อยากทำ�ให้เขาผิดหวัง สำ�หรับแบรนด์ Pony Stone หลายๆ คนคงนึกถึงกางเกงเดนิม ขาขาดวิ่ น ที่ เ ซเลปคนดั ง และสาวๆ ทั้ ง หลายฮิ ต ใส่ กั น ทั่ ว บ้ า นทั่ ว เมื อ ง แบรนด์ ส ตรี ต แฟชั่ น สั ญ ชาติ ไ ทยที่ มี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ไม่ เ หมื อ นใคร ภายใต้ความเก๋ เปรี้ยว ซ่า และเผ็ด บุ๋ม-ยุวดี ศรีอรุณ คือผู้อยู่เบื้องหลัง ในฐานะครีเอทีฟไดเรกเตอร์ของแบรนด์ มาเคลียร์ขอ ้ ข้องใจของหลายๆ คน ถึงที่มาของชื่อแบรนด์ Pony Stone “คนเข้าใจว่าชือ ่ แบรนด์หมายถึงม้าหิน แต่จริงๆ แล้วมันไม่ใช่ เราแค่ชอบ คำ�ว่า Pony เลยใช้แทนลักษณะของผู้หญิง ส่วนคำ�ว่า Stone เป็นเหมือน Rare Item เพราะว่าสแลงของมันคือ Diamond เรามองว่าผู้หญิงของเรา ทรงพลัง สง่างาม และเป็นอิสระ” รูห ้ รือไม่วา่ แรกเริม ่ เดิมที Pony Stone ไม่ได้ตงั้ ใจให้เดนิมเป็นสินค้าหลัก แต่กลับเป็นคอนเซปต์ผห ู้ ญิงชุดดำ� จนปัจจุบน ั ทีเ่ ดนิมเข้ามามีบทบาทหลัก ในการสร้างภาพลักษณ์ทช ี่ ด ั เจนให้กบ ั แบรนด์ บอกเล่าเรือ ่ งราวของผูห ้ ญิง ของ Pony Stone “ตอนนั้นทำ�งานด้านสไตลิสต์มาตลอด จนถึงช่วงที่เราอิ่มตัวกับงาน สไตลิสต์แล้ว ก็บงั เอิญไปเจอห้องหนึง่ ทีว่ า่ งอยูพ ่ อดี ก็เลยตัดสินใจเปิดร้าน ภายในสองอาทิตย์เลย มันน่าตื่นเต้นมาก เพราะว่าเราไม่เคยทำ�เสื้อเพื่อที่ จะขายจริงๆ เราทำ�ด้วยความสนุก ตอนนั้นมีเสื้อผ้าแค่ 20 แบบเองมั้ง แต่ภายในสองอาทิตย์ขายหมดเลย ตกใจมาก ในตอนแรกก็เริ่มจากการ เป็นผู้หญิงชุดดำ� เพราะว่าตอนนั้นตลาดมันค่อนข้างจะเป็นอีกแบบ สไตล์ ฝันๆ หน่อย ซึ่งสิ่งที่เรามองหามันไม่มีในตลาด แล้วสไตล์ที่เป็นเรา ยังไม่มี ใครทำ� เราก็เลยคิดว่าทำ�เองเลยละกัน” “เราเป็นคนชอบหนังแท้ แต่ด้วยความที่อากาศบ้านเรามันไม่เหมาะ กับการใส่เสื้อหนัง เราก็เลยลิสต์สิ่งที่ชอบรองลงมา ก็คือเดนิม เลยอยาก จะทดลองกับเดนิมบ้าง ในความคิดส่วนตัวนะ ด้วยความที่เดนิมมีอารมณ์ มีคาแรกเตอร์ใกล้เคียงกับหนัง คือมีความหล่อ มีอายุ มีทุกอย่างอยู่ในตัว ของมันเองอยู่แล้ว” ตลาดสินค้าแฟชัน ่ ประเภทเดนิมถือว่าท้าทายเป็นอย่างมาก ด้วยจำ�นวน

คู่แข่งมากมายทั้งแบรนด์ระดับโลก และตลาดมือสอง ตัวเลือกมากมายซึ่ง อาจเป็นอุปสรรคและทำ�ให้เกิดข้อเปรียบเทียบกับแบรนด์ Pony Stone แต่ ด้วยอัตลักษณ์ทช ี่ ด ั เจนและไปสุดทาง ทำ�ให้แบรนด์สามารถโลดแล่นด้วยตัว ของมันเองได้ “เราไม่ เ กิ ด ความรู้ สึ ก เปรี ย บเที ย บเลย เพราะว่ า จริ ง ๆ แล้ ว ที่ ทำ � คอลเลกชัน ่ สิง่ ทีท ่ �ำ ให้เรารูส ้ ก ึ อยากทำ�และมีแรงทำ�มากทีส ่ ด ุ คือทำ�อย่างไร ให้ตวั ทีน ่ า่ สนใจทีส ่ ด ุ ในคอลเลกชัน ่ นี้ น่าสนใจกว่าตัวทีแ่ ล้วของเรา เราจะมอง ย้อนไปในคอลเลกชัน ่ ก่อนๆ ของเรามากกว่าทีจ่ ะไปดูวา่ ใครเขาทำ�อะไร เพราะ ว่าเราเล่นกับความรู้สึกตัวเองมากกว่า ว่า เฮ้ย มันได้มากกว่าคราวที่แล้ว หรือยัง มันสนุกแล้วหรือยัง มันใหม่หรือเปล่า มันเฟรชหรือเปล่า ซึ่งถ้า ตัวนั้นมันยังไม่มา ก็จะทำ�อยู่อย่างนั้นจนกว่ามันจะมา” “พูดตรงๆ ว่าช่วงที่เศรษฐกิจดี ทำ�อะไรออกมาก็ขายได้ ทำ�อะไรก็สนุก ไปหมด แต่พอเป็นช่วงที่เศรษฐกิจค่อนข้างจะดาวน์ แล้วพลิกจากการขาย หน้าร้านมาเป็นขายออนไลน์ มันพลิกแบบปุบปับ ซึ่งเข้าใจว่าทุกๆ แบรนด์ ทีท ่ �ำ เสือ ้ ผ้าก็ตอ ้ งเจอกันหมด มันต้องใช้ความแข็งแรงมาก แล้วก็ตอ ้ งเชือ ่ มัน ่ ในสิ่งที่ตัวเองทำ�จริงๆ แล้วก็ไม่ละทิ้งมัน ใช้ใจทำ� ต้องใช้ความศรัทธาใน ตัวเราและสิ่งที่เราทำ�มากๆ ถ้ารู้ว่าเรารักมันแล้ว ก็ต้องให้ใจ นั่นคือสิ่งที่ สำ�คัญทีส ่ ด ุ ความคิดสร้างสรรค์กส ็ �ำ คัญ แต่ถา้ ไม่ใช้ใจทำ� มันก็ไปไม่ถงึ ไหน” หลังจากที่อยู่ในวงการแฟชั่นไทยมาหลายปี ตอนนี้ Pony Stone ก็ได้ก้าวไปอีกขั้นสู่การเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับสากล จากแค่ขายหน้า ร้านที่ประเทศไทย สู่การขายในโชว์รูมที่ประเทศญี่ปุ่น จุดเปลี่ยนที่ไม่ได้ กลับมาแค่เม็ดเงิน แต่รวมไปถึงมุมมอง กำ�ลังใจ และแรงบันดาลใจใหม่ๆ “เป็นครัง้ แรกทีเ่ ริม ่ ต้นทำ� Full Collection จริงๆ กระแสตอบรับทีญ ่ ป ี่ น ุ่ อบอุ่นมาก เราได้รับเมสเสจจากนักศึกษา ลูกค้า เซเลป ว่าอยากได้เสื้อผ้า ของเรามาก จะหาซื้อได้ที่ไหน ที่น่ารักที่สุดเลยคือมีนักศึกษาที่เรียนดีไซน์ ของญี่ปุ่นเปิดอินสตาแกรมโดยเฉพาะเพื่อจะแท็กรูปให้เรา” “การที่ไปตลาดญี่ปุ่น ดีไซน์มันบ้าขึ้นนะ ขอบเขตของเรามันสนุกขึ้น เราอยากใส่ไอเดียให้มากขึ้น เราอยากให้เขามากขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าญี่ปุ่น

DONT

18

MARCH 2018

Never compromise with challenge but embrace it instead, follow your innate instinct that even if it’s wrong but it’s worth doing.

Euwadee Sriarun ยุวดี ศรีอรุณ

Words NUENGNADDA NOPAKUN

เขาน่าจะลองมาแทบทั้งหมดแล้วนะ มีอะไรอีกที่เขายังไม่เห็น เขาเองก็เป็น ประเทศที่ทำ�เดนิมได้สุดยอดประเทศหนึ่ง แต่เรามีอะไรจะเสนอให้เขา ให้เขา เลือกเรา ตรงนั้นมันทำ�ให้เรารู้สึกว่ามันสนุกขึ้น มันคลั่งได้มากขึ้นไปอีก” ถ้าหากมองแบรนด์เป็นคน Pony Stone ก็เป็นคงจะเป็นผู้ใหญ่ที่มี วุฒภ ิ าวะมากขึน ้ มีประสบการณ์มากขึน ้ รูจ้ ก ั ไตร่ตรองและรอบคอบมากขึน ้ เราได้ถามว่าจากจุดเริม ่ ต้น คุณบุม ๋ เคยคิดถึงการที่ Pony Stone มีชอ ื่ เสียง ไปถึ ง ต่ า งประเทศเช่ น นี้ บ้ า งไหม คำ � ตอบที่ ไ ด้ ทำ � ให้ รู้ สึ ก ผิ ด คาด แต่ ก็ ประทับใจมากเช่นกัน “อยากให้ย้อนเวลากลับไปมากกว่า ให้มันอยู่ในจุดเล็กๆ ที่ยังเป็นร้าน เหมือนร้านกาแฟที่อร่อยมากที่หลบอยู่ในซอก แต่ว่าเราก็ยังไปหาเขาเสมอ เพราะมันอยู่ในใจ เราไม่เคยเชื่อในการเป็นร้านใหญ่ ถ้าจะต้องทำ�แบบนั้น ก็อยากทำ�ให้เต็มรูปแบบไปเลย แต่ว่าใจจริงชอบรสชาติแบบนั้นมากกว่า ที่ เ ป็ น ร้ า นเล็ ก ๆ หลบอยู่ ใ นมุ ม แต่ ว่ า อยู่ ใ นใจของใครหลายๆ คน แล้ ว มองไปในช่ ว งไหนของชี วิ ต เราก็ ยั ง อยู่ ใ นช่ ว งชี วิ ต ของเขาตลอด อันนั้นคือที่สุดแล้ว” แน่ น อนว่ า แรงบั น ดาลใจคื อ หั ว ใจหลั ก ของการออกแบบ การที่ จ ะ สร้างสรรค์ผลงานออกมาให้ได้สักหนึ่งคอลเลกชั่นนั้นไม่ง่ายเลยกับการที่ จะต้องหาแรงขับเคลื่อนเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย “แรงขับเคลือ ่ นของเราคือ เราโชคดีทเี่ รารูใ้ จตัวเอง เรารูว้ า่ สิง่ นีม ้ น ั ทำ�ให้ เรามีความสุข เรารูว้ า่ เวลาเราเห็นคนใส่เสือ ้ ผ้าของเรา เขาไม่ตอ ้ งเป็นคนดัง เขาไม่ต้องเป็นใครเลย แต่เขาคือคนที่มีความสุขกับเสื้อผ้าของเรา เข้าใจ ในสิ่งที่เราทำ� มันทำ�ให้อยากลุกขึ้นมาทุกวันแล้วอยากมีไอเดีย มีความรู้ให้ มากกว่านี้ เพราะเราไม่อยากทำ�ให้เขาผิดหวังกับเรา อยากทำ�ไปให้ตลอด” “ขั้นต้นต้องคุยกับตัวเองก่อนว่าจะเอาแน่หรือเปล่า ถ้ารักแล้วก็ลุย ไปเลย ต่อให้หนักแค่ไหนก็จะผ่านไปได้ แต่ถ้าไม่แน่ใจเนี่ย นิดหนึ่งก็เลิก แล้ว ของอะไรที่เรารักจริง ต่อให้อยู่ในจุดที่ดุที่สุดในชีวิต ก็จะผ่านไปได้ นั่น คือคำ�แนะนำ�ที่ไม่ได้มีอย่างอื่นเลย ถ้ารักแล้วคุณจะพัฒนาตัวเอง จะหา ความรู้ คุณจะทำ�ทุกอย่าง และใช้ใจทำ�”


Top, Jacket & Jeans PONY STONE Earring MISSILE Belt, Shoes & Stocking STYLIST’S OWN

MODEL: ALINA@W M MAKEUP ARTIST: WALL AYA TIPVA N NAPORN HAIR ST YLIST: HARIT PU N YA AIY FASHION ASSISTA NT: K ASIDIT SRIRIT TIPR ADIT FASHION COORDINATOR: NU N TAPAT PA NIT VOR A NU N PHOTOGRAPHER ASSISTA NT: KOMTHAT NINPA N ST YLIST ASSISTA NT: WA N NISA SOMBOON


Once the winter month faded away, it’s time to switch up spring color palettes. Embrace season’s most sumptuous hues from strong red to solid pink in all of its shocking glory. So what better way is to wear against the sun, sea and smoldering scenery. Dress VELADE Hat BOYY Boots STYLIST’S OWN

G N I V LI n ACID O Photographer PAT PHETTHONG Fashion Editor RATCHAKRIT CHALERMSAN


Dress TOHNS Boots DR. MARTENS


Dress HEIDI’S SECRET Belt PRADA Fur BOYY Boots DR. MARTENS


Dress CHAI GOLD LABEL Belt MIU MIU Boots STYLIST’S OWN


Dresses NARA Belt SALVATORE FERRAGAMO Boots DR. MARTENS


Dress VICKTEERUT Fur MILIN Boots DR. MARTENS Bagpack STYLIST’S OWN


Top SALVATORE FERRAGAMO Necklace SWAROVSKI


MODEL: KUSUMA CHAWDON MAKEUP ARTIST: WALL AYA TIPVA N NAPORN HAIR ST YLIST: NIK HOM NOIK HA M FASHION ASSISTA NT: K ASIDIT SRIRIT TIPR ADIT FASHION COORDINATOR: NU N TAPAT PA NIT VOR A NU N PHOTOGRAPHER ASSISTA NT: NATAPOL SA NGSAWA NG ST YLE ASSISTA NT: WA N NISA SOMBOON FASHION INTERN: WARU N YA HUA NG

Dress NARA Boots STYLIST’S OWN


BEAUTÉ recommend

Pigments of the Season Falling in love with the tattoo effect, lightweight but intense Photographer TOP.PONPISUT

ลิ ค วิ ด ลิ ป สติ ก สู ต รใหม่ ล่ า สุ ด จาก YSL Beauté ที่ ไ ด้ รั บ แรงบันดาลใจมาจากการสักซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกความเป็น ปัจเจกบุคคลและแฝงความขบถ Tatouage Couture ลิควิด ลิปสติกสูตรที่ส่วนผสมได้รับการพัฒนาให้แมตต์ขึ้น สีสันคมชัด ขึ้น ให้สีสันบนริมฝีปากที่งดงามเกินบรรยาย ขณะเดียวกันก็ให้ ความรู้ สึ ก บางเบาราวกั บ ไม่ ไ ด้ ท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ต่ ง แต้ ม เรี ย วปาก แต่อย่างใด แม้ว่าเนื้อลิปสติกจะอัดแน่นด้วยเม็ดสีแต่ทว่ามีเนื้อ บางเฉียบ ทั้งยังติดทนจากเช้าจรดค่ำ� หรือแม้กระทั่งย่างเข้าสู่ เช้าวันใหม่ Tatouage Couture ก็ยังคงสีสันสวยสดไม่ลบเลือน หั ว แปรงแบนปลายตั ด เฉี ย งใหม่ ช่ ว ยให้ ท าปากได้ ร วดเร็ ว ง่ายดาย แปรงทาปากดีไซน์ใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อให้คุณควบคุม การแต่งแต้มได้อย่างแม่นยำ� คอนทัวร์ และควบคุมฝีแปรงให้ไปตาม รู ป ปากได้ แ ม่ น ยำ � ดุ จ ช่ า งแต่ ง หน้ า มื อ อาชี พ บรรจุ ใ นขวดแก้ ว ทรงเหลี่ยม เรียบหรู เท่และทันสมัย ขวดแก้วซึ่งโปร่งแสงช่วยให้ เห็นเฉดสีที่บรรจุอยู่ภายในขวดรางๆ ดูน่าค้นหา ประกอบด้วย 18 เฉดสี แห่งความเชื่อมั่นและทุกสีสันสามารถบอกเล่าเรื่องราว ค้นหาสีสันที่บ่งบอกความเป็นตัวของคุณเองและสัมผัสลิควิด ลิปสติก Tatouage Couture สีสันเข้มข้นแต่เนื้อบางเบาจนแทบ ไม่รส ู้ ก ึ ว่าได้ทาบนริมฝีปาก ได้ทเี่ คาน์เตอร์ YSL Beauté ทุกสาขา YSL Beauté Tatouage Couture 1,550 THB


BEAUTÉ

S P R I N G

BEAUTÉ

M U S E

MODELS: ALINA@WM, KUSUMA CHAWDON PHOTOGRAPHER: TOP.PONPISUT STYLIST: THUMMARAT CHUEAJAROEN MAKEUP ARTIST: WALLAYA TIPVANNAPORN HAIR STYLISTS: HARIT PUNYAAIY, NIKHOM NOIKHAM FASHION COORDINATOR: NUNTAPAT PANITVORANUN FASHION ASSISTANT: KASIDIT SRIRITTIPRADIT PHOTOGRAPHER ASSISTANT: NATAPOL SANGSAWANG STYLIST ASSISTANT: WANNISA SOMBOON FASHION INTERN: WARUNYA HUANG

DONT

31

MARCH 2018


G I M M I C K

Oscar de la Renta สำ�หรับโชว์นี้ Tom Pecheux ได้รงั สรรค์ เส้นขอบตาธรรมดาให้ดูพิเศษขึ้นโดยการ สร้างเส้นที่หางตาด้วย สีสันต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นสีฟ้า สีเทอควอยซ์ หรือสีชมพู ซึ่ง เหมาะกับฤดูรอ ้ นนีแ้ ละสามารถประยุกต์ใช้ใน เมกอัพสำ�หรับทุกวันได้โดยง่าย อย่าลืมที่ จะคอนทัวร์กรอบหน้าด้วยสีน�้ำ ตาลอ่อนและ ทาลิปสติกเนื้อเชียร์ สีนู้ดเพื่อให้ริมฝีปาก ดูชุ่มชื่น

L I N E S


BEAUTÉ

Christopher Kane

CasualGLAM DONT

33

MARCH 2018

Lucia Pieroni หัวหน้าเมกอัพอาร์ทส ิ ต์ ประจำ � โชว์ นี้ เ ลื อ กใช้ ค อลเลกชั่ น ใหม่ ข อง Nars ทีร่ ว่ มรังสรรค์กบ ั Christpher Kane มาสร้ า งลุ ค สบายๆ แต่ มี ค วามน่ า สนใจ เขาใช้ อ ายแชโดว์ สี เ งิ น ระบายที่ เ ปลื อ กตา เพือ ่ เน้นดวงตาให้โดดเด่น ใช้แปรงปัดคิว้ ให้ ฟุ้งตามธรรมชาติ ปัดไฮไลต์ให้ผิวหน้าดู เปล่งประกาย มีสุขภาพดี บำ�รุงริมฝีปาก ด้วยลิปบาล์มเล็กน้อย


BEAUTÉ

Dolce &Gabbana

SiciliaMOOD DONT

34

MARCH 2018

ลุคคลาสสิกของ Dolce&Gabbana ครัง้ นีน ้ น ั้ Pat McGrath ได้เน้นดวงตาด้วย อายไลเนอร์เส้นคมตวัดที่ทำ�ให้หางตาให้ดู โฉบเฉี่ยว และคงความเป็นเอกลักษณ์ด้วย รีมฝีปากสีเข้มด้วยโทนสีทแี่ ตกต่างกันไป ไม่ ว่าจะเป็นสีแดง สีชมพู และสีม่วง โดยเลือก เนื้อสัมผัสในลักษณะเนื้อแมตต์ ในขณะที่ ผิวหน้าจะเน้นให้มีความเปล่งประกายโดย หลีกเลี่ยงการใช้แป้งฝุ่นหลังจากใช้รองพื้น


V I V I D

Maison Martin Margiela Pat McGrath ได้เตรียมผิวหน้านาง แบบให้ดูเปล่งประกายและชุ่มชื่น ปัดแก้ม เล็กน้อยด้วยสีชมพูออ ่ นๆ แล้วทาริมฝีปาก ด้วยลิปสติกสีชมพูเข้มเนื้อแมตต์ แต่เว้น เส้นบริเวณกลางปากไว้มล ี ก ั ษณะคล้ายกลีบ ดอกไม้ และปัดไฮไลต์บริเวณริมฝีปากบน เพื่อเน้นจุดสนใจที่ริมฝีปากอีกด้วย

P E T A L


BEAUTÉ shopping

3

2

1 6 5

7

4

9

10

12

11 8

15

16

13

14

SpringBucketlist The ultimate products you should own to enhance your looks in this season. Photography TOP.PONPISUT 1. INNISFREE No-Sebum Mineral Powder 2. OUAI Volume Spray 3. GLAMGLOW Supercleanse Cream-to-Foam Cleanser 4. TARTE Park Ave Princess Chisel Palette 5. ALGENIST Genius Liquid Collagen 6. INBETWEEN Instant Glowing Cream for Make-up-Ready Skin 7. NIVEA Daily Essentials Double Effect Eye Make-up Remover 8. CLARINS Hydra-Essentiel Intensive Moisture Quenching Bi-Phase Serum 9. BECCA Shimmering Skin Perfector Pressed 10. TOO FACED Chocolate Gold Metallic/Matte Eye Shadow Palette 11. ERB Spice and Shine Gel Body Scrub 12. COVER | FX Glitter Drops 13. NATASHA DENOVA All Over Glow Face & Body Shimmer in Powder 14. SUPERGOOP! Unseen Sunscreen Broad Spectrum SPF40 15. L’OREAL PARIS Revitalift Micronized Centella Essence Water 16. THISWORKS Evening Detox Spray-on Exfoliant

DONT

36

MARCH 2018


BEAUTÉ journal

Distinctive Cushion

Laneige ผู้นำ�แห่งผลิตภัณฑ์คุชชั่นได้พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อ ตอบโจทย์ทก ุ ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผูห ้ ญิงยุคใหม่ ปีนี้ Laneige คิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์คุชชั่น Laneige Layering Cover Cushion & Concealing Base ผสานคุ ช ชั่ น สองชนิ ด ไว้ ใ นตลั บ เดี ย วเพื่ อ ผิ ว นวลเนียนไร้ทต ี่ ิ ใช้รว่ มกันโดยใช้ Concealing Base ก่อนทีบ ่ ริเวณรอบดวงตา และหน้าแก้ม คอนซีลลิง่ บาล์มในฟองน้�ำ แบบคุชชัน ่ เทคโนโลยีเอกสิทธิเ์ ฉพาะ Aqua Melting Technology ช่วยปกปิดเนียนสนิทดุจคอนซีลเลอร์สติก แต่ สั ม ผั ส บางเบาแนบเนี ย นไปกั บ ผิ ว แบบคุ ช ชั่ น ทั้ ง ยั ง ปรั บ สี ผิ ว ให้ ดู มี ชีวิตชีวาอย่างเป็นธรรมชาติ จากนั้นตามด้วย Layering Cover Cushion คุชชัน ่ ทีอ ่ อกแบบมาเพือ ่ ลงทับอีกครัง้ ทัว่ ใบหน้า ช่วยอำ�พรางผิวให้ดส ู ข ุ ภาพ ดีเปล่งปลั่ง มีส่วนผสมของ Illuminating Jewel Powder อณูเม็ดแป้งสี เหลือบมุก เติมประกายแสงสีชมพูให้ใบหน้าดูสดชื่น เปล่งปลั่ง เทคโนโลยี Water Capture System สร้างตาข่ายความชุ่มชื้น เพิ่มความยืดหยุ่นให้ เนื้อคุชชั่น จึงยิ่งรู้สึกเบาสบายเหมือนปราศจากเมกอัพบนใบหน้า ทำ�ให้ ผิวดูสมบูรณ์แบบอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนั้นยังมี Layering Puff ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ รูปทรงหยดน้ำ�ทำ�ให้สามารถเกลี่ยได้ทั่วทุกจุด บนใบหน้า เนื้อพัฟเวลเว็ตรูปทรงหยดน้ำ�จะช่วยเกลี่ยเนื้อคุชชั่นได้อย่าง แนบเนียนและคุมปริมาณของคุชชั่นได้ ทดลองและเลือกคุชชั่นที่เหมาะกับ สีผวิ ของคุณได้ทเี่ คาน์เตอร์ Laneige ทุกสาขารวมถึง Laneige Flagship Store, ร้าน Eveandboy และช่องทางออนไลน์ Lazada, Central Online และ 11street

Perfect colours Royal Beauty Secret ครีมบํารุงจากสูตรลับตํารับราชวงศ์โชซอน Beauty of Joseon Dynasty Cream เคล็ดลับของสุภาพสตรีในสมัยราชวงศ์โชซอน ที่มีผิว เนียนสวยสุขภาพดีจากภายใน โดยไม่ต้องพึ่งเมกอัพหนาๆ Hanbang (ฮันบัง) คือ ศาสตร์แห่งตํารับสมุนไพรเกาหลี ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น สูตรพิเศษเฉพาะที่ใช้ในการปรุงเครื่องสําอางในราชสํานัก ซึ่งต่อมาตํารับ สมุนไพรโบราณนีไ้ ด้รบ ั การถ่ายทอดเฉพาะกลุม ่ สุภาพสตรีชน ั้ สูงชาวเกาหลี เท่านัน ้ แบรนด์ Beauty of Joseon จึงได้สร้างสรรค์เครือ ่ งสาํ อางทีผ ่ สาน ความทันสมัย ให้เข้ากับตํารับความงามสูตรดั้งเดิมด้วยการนําสูตรจาก สารานุกรม “คยูฮับ ซงซอ” ของราชวงศ์โชซอน มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ทีป ่ ลอดภัยและทรงคุณค่าต่อการดูแลผิวพรรณ หญิงชาวโชซอนจะบาํ รุงผิว ด้วยวัตถุดบ ิ จากธรรมชาติไม่วา่ จะเป็นข้าวสาลี ใบไชเท้า และน้�ำ ผึง้ Beauty of Joseon Dynasty Cream เป็นมอยส์เจอไรเซอร์ที่ช่วยฟื้นบํารุงผิว

IPSA นำ�เสนออายคัลเลอร์ในโทนน้ำ�ตาลที่ลงตัว 72 รูปแบบ เพื่อ ดวงตางดงามดูมีมิติ นับเป็นการพัฒนาวิทยาการชั้นนำ�สำ�หรับเมกอัพ IPSA Eye Reshaper และ IPSA Designing Eye Shades อายแชโดว์ เบส 4 ชุด และอายแชโดว์ 18 ชุด ทีไ่ ด้รบ ั การออกแบบจากบรรดาสีน�้ำ ตาล เฉดต่างๆ ที่มีปรากฏในโทนผิวของคนเราเพื่อก่อให้เกิดความกลมกลืนกับ สภาพผิวเฉพาะบุคคล รวมถึงรูปทรงของดวงตา มอบมิติใหม่ในการแต่ง หน้า ให้ดวงตาได้รูปงดงามตามธรรมชาติ โดยอาศัย fit brown หรือ “สีน้ำ�ตาลที่ลงตัว” ถึง 72 รูปแบบ มาใช้แก้ไขปัญหาด้านรูปทรงของ เปลือกตา สรรค์สร้างความงดงามอย่างเป็นธรรมชาติ วิทยาการทีน ่ �ำ มาใช้ กับ Eye Reshaper คือการสร้างสรรค์โทนสีต่างๆ จากการคำ�นวณ และ ประมวลผลจากสีผิว x สภาพผิว x รูปทรงผิวเปลือกตาแต่งผิวเปลือกตา ให้ ดู ส ดใสด้ ว ยการใช้ สี ส ว่ า งบนเปลื อ กตาที่ ลึ ก ซู บ หรื อ คล้ำ � หมอง และเติมความชัดเจนด้านรูปทรงด้วยการใช้เฉดสีเข้มบนเปลือกตาที่แบน ส่วน Designing Eye Shades เม็ดแป้งไล่เฉดสีซงึ่ มีคณ ุ สมบัตใิ นการปรับ เนื้อสีให้กลมกลืนกับโทนผิว โดยการใช้ความแตกต่างระหว่างแสงกับเงา ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ คื อ ดวงตาดู มี มิ ติ ไ ด้ รู ป ทรงสวยเป็ น ธรรมชาติ สี มี ค วาม กระจ่างชัด มีลก ู เล่นตัดกันอย่างสวยงามบนเปลือกตา สามารถเป็นเจ้าของ อายแชโดว์ทช ี่ ว่ ยให้ดวงตามีมต ิ อ ิ ย่างเป็นธรรมชาติได้แล้ววันนี้ ทีเ่ คาน์เตอร์ IPSA ทุกสาขา

และให้ความชุ่มชื่น สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิว แม้แต่ผิวบอบบางแพ้ง่าย สร้างเกราะป้องกันผิวเมื่อต้องเผชิญกับมลภาวะ แสงแดด และความร้อน มอบความชุ่ ม ชื่ น ไม่ ใ ห้ ผิ ว แห้ ง กร้ า น คงความสดใส พร้ อ มกระตุ้ น การ ผลัดเซลล์ผวิ เพือ ่ สร้างชัน ้ ผิวใหม่ทแี่ ข็งแรงและสุขภาพดี สาํ หรับผูท ้ ไี่ ม่อยาก เสียเวลาหลายขั้นตอนในการบํารุงผิว สามารถใช้เป็นมอยส์เจอไรเซอร์ทา บํารุงผิวประจําวันก่อนการแต่งหน้า และสามารถใช้เดี่ยวๆ โดยไม่ต้องใช้ ร่วมกับครีมบํารุงอืน ่ ได้ หรือใช้ส�ำ หรับเมกอัพในลุค Makeup No Makeup โดยผสม Beauty of Joseon Dynasty Cream ในอัตรา 1:1 กับ BB Cream จะช่วยให้เนื้อ BB Cream เนียนเข้ากับผิวได้ดียิ่งขึ้น เมกอัพติดทนนาน สดใสตลอดวัน และสามารถใช้เป็น Sleeping Mask ได้โดยใช้เนื้อครีมใน ปริมาณทีม ่ ากกว่าการบาํ รุงผิวปกติหนึง่ เท่า Beauty of Joseon Dynasty Cream มีจําหน่ายแล้ววันนี้ที่ www.beautyofjoseonthailand.com

Sanctuary in the city

Gaysorn Village เปิ ด ตั ว Gaysorn Urban Retreat บิวตี้แลนด์มาร์กใจกลางกรุง ซึ่ ง รวบรวมศาสตร์ แ ห่ ง ความงามและสุ ข ภาพ จากหลายแขนงภายใต้การดูแลของเหล่าผูช้ �ำ นาญ การที่ จ ะช่ ว ยเสริ ม ลุ ค ให้ คุ ณ ดู ส ง่ า อย่ า งเป็ น ธรรมชาติและมีสข ุ ภาพดี อีกทัง้ ยังเกาะติดเทรนด์ ความงามและสุขภาพประจำ�ปี 2018 ซึง่ มุง่ เน้นไป ที่ Natural Beauty หรือความงามตามธรรมชาติ โดยการนำ � เสนอผ่ า นหลากหลายบิ ว ตี้ ไ ฮไลต์ มีให้เลือกทัง้ ทรีตเมนต์ส�ำ หรับผิวหน้าและผิวกาย การดีท็อกซ์ล้างสารพิษ เลเซอร์นวัตกรรมใหม่ ล่าสุด รวมถึงโปรแกรมเพือ ่ ความงามและสุขภาพ อีกมากมายจาก 13 บิวตีแ้ บรนด์ชน ั้ นำ�ไม่วา่ จะเป็น Anissa Clinic, Chaba Nails & Eyelashes, Erb Bliss Room, La Vie Detox & Wellness Center, Lisa Frances Clinic, MUNIQUE Exclusive Club, PAÑPURI Wellness, PAYA Dental Clinic by Dr. Joy, Salon La Prairie, THANN & THANN Sanctuary, The Gallery Tiara, TINGLE และ WONJIN@Gaysorn นับว่า Gaysorn Urban Retreat นั้นสามารถ ตอบโจทย์ ไ ลฟ์ ส ไตล์ ค นเมื อ งที่ ค้ น หาความ ผ่ อ นคลายให้ กั บ ร่ า งกายและจิ ต ใจ ต้ อ งการ หลี ก หนี จ ากมลภาวะและความเครี ย ดในการ ใช้ชีวิต เพื่อมาใช้เวลาดูแลรักษาสุขภาพรวมถึง เสริมความงามทั้งจากภายในและภายนอกแบบ ครบวงจรในที่เดียว

DONT

37

MARCH 2018

Shades of Gem คัลเลอร์คอลเลกชั่นประจำ�ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2018 จาก Clé de Peau Beauté นั้นได้รับแรงบันดาลใจจากความงามของ Gemstone คุณสมบัติอันโดดเด่นของคริสตัล ไม่ว่าจะเป็นความกระจ่างใส ให้การ สะท้ อ นแสงเจิ ด จ้ า ทอประกายเงางาม ถู ก หลอมรวมมาไว้ ใ นคั ล เลอร์ คอลเลกชั่นนี้ รังสรรค์เป็น Radiant Lip Gloss จำ�นวน 8 สี ประกายแสง เจิดจรัสราวกับผลึกแสงของคริสตัล สะท้อนแสงลำ�เลียงสีหลากเฉดโดย ไล่ลำ�ดับเหลื่อมสีตามมุมตกกระทบของแสง ขณะที่ Lipstick N ลิปสติก 3 เฉดสีใหม่ สวยงามทอประกายคล้ายอัญมณีที่ถ่ายทอดพลังงานแห่งสี และประกายแสง Luminizing Face Enhancer ประกายแสงแห่งฤดูกาล ใหม่ เรืองรองสะกดสายตา กระจ่างสดใสในความเยือกเย็น เกิดจากการ ผสมเฉดสีม่วงลาเวนเดอร์ เขียวมิ้นต์ และชมพูลูกพีช เข้ากับบรรยากาศ สดชื่ น ของฤดู ใ บไม้ ผ ลิ กั บ เฉดสี ใ หม่ มี จำ � หน่ า ยแล้ ว วั น นี้ ที่ เ คาน์ เ ตอร์ Clé de Peau Beauté ทุกสาขา


BEAUTÉ trends

r a He eu Fashion Week SS 2018

S ol

2018SS 헤라 서울패션위크

DONT BEAUTE had an exclusive opportunity to create a beauty backstage report for one of the most prominent global fashion weeks, Seoul Fashion Week. ฤดูกาลนี้เราได้มีโอกาสได้เข้าไปที่หลังเวทีของโซลแฟชั่นวีกซึ่งถือเป็นแฟชั่นวีกที่น่าจับตามองนอกจากแฟชั่นวีกจากยุโรปและอเมริกา ครั้งนี้เรายังได้สัมภาษณ์กับ Jason Lee ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่ง Chief Makeup Artist ของแบรนด์ Hera ที่รับหน้าที่ดูแลภาพรวมและรังสรรค์เมกอัพลุคร่วมกับดีไซเนอร์ของแบรนด์ต่างๆ ให้เข้ากับโชว์ของคอลเลกชั่นนั้นๆ

DONT

38

MARCH 2018


ORDINARY PEOPLE

STUDIO K

NOHKE

แบรนด์ Hera นั้ น ถื อ เป็ น แบรนด์ บิ ว ตี้ ที่ เป็นตัวแทนของผู้หญิงในโซล ที่มีความมั่นใจ มีความสวยในแบบของตนเอง มีความมุง่ มัน ่ และ มีพลังในการทำ�งานในทุกๆ กิจกรรม กล้าที่จะ เปลี่ยนแปลงและตัดสินใจ ความงามในแบบฉบับ ของ Hera จะมีความเป็นแฟชั่นที่แฝงความเป็น ตัวของตัวเองสูง ไม่ได้ยด ึ ติดเทรนด์จนเกินไปนัก แต่ เ น้ น ที่ ค วามงามที่ เ ข้ า กั บ ตนเองและช่ ว ย ส่งเสริมความมั่นใจ

FLEAMADONNA

Getting to know HERA

HERA & Seoul Fashion Week Jason Lee กล่ า วว่ า HERA นั้ น ได้ เ ริ่ ม สนับสนุน Seoul Fashion Week มาตั้งแต่ คอลเลกชั่ น ของฤดู ก าล Spring/Summer ปี 2016 จนถึงปัจจุบันก็นับเป็นซีซั่นที่ห้าแล้ว จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ นำ � เสนอความงามที่ ไ ม่ ใ ช่ ความงามที่ เ ห็ น จากภายนอกเท่ า นั้ น ยั ง นำ � เสนอความนำ�สมัยและความเป็นผู้นำ�ทางแฟชั่น ในแบบฉบับของผู้หญิงโซลหรือผู้หญิงเกาหลี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ K-beauty ที่เป็นที่นิยม อย่างแพร่หลาย

MUUN


LIE

YCH

Go Global

แบรนด์ Hera นั้นมีแผนการที่จะเปิดตลาด ในต่ า งประเทศโดยเริ่ ม ต้ น จากประเทศในแถบ เอเชี ย ก่ อ น เมื่ อ เดื อ นกรกฎาคม ปี 2016 ได้ เ ริ่ ม มี เ คาน์ เ ตอร์ แ บรนด์ ใ นห้ า งสรรพสิ น ค้ า ณ ประเทศจีน จนปัจจุบันมีสาขาในประเทศจีน ถึง 17 สาขาแล้ว และในปี 2018 นี้จะเปิดสาขา ที่ประเทศสิงคโปร์ และ Hera มีแพลนที่จะเปิด สาขาในประเทศไทยในปีหน้าอย่างแน่นอน และ หลั ง จากนั้ น ก็ ยั ง มี แ พลนที่ จ ะเปิ ด สาขาใน ต่างประเทศเพิม ่ ขึน ้ อีกเพือ ่ ตอกย้�ำ ความเป็นผูน ้ �ำ ด้านความงามและแฟชั่นของวงการ K-Beauty

ROMANCHIC

SS18 SFW Key Trend

TIBAEK

สรุปเทรนด์หลักๆ ของฤดูกาลนี้ ผิวยังคง ความเป็น Glow Skin ผิวฉ่ำ�วาว มีการใช้ไฮไลต์ และการคอนทัวร์เพื่อให้ใบหน้าดูมีมิติ ในขณะที่ การแต่งดวงตานั้นจะได้รับแรงบันดาลใจและมี กลิ่ น อายของยุ ค 80’s มี ก ารเบลนด์ สี ข อง เปลือกตาต่อเนือ ่ งมายังโหนกแก้มด้วยสีเดียวกัน ส่วนคิว้ นัน ้ จะเน้นทีค ่ วิ้ ธรรมชาติโดยการหวีขนคิว้ ให้ดูฟุ้งในแนวตั้งและมีการใช้สีที่น้อยมากหรือ ไม่ มี เ ลย เมกอั พ แบบหน้ า เปลื อ ยโชว์ ผิ ว นั้ น ก็ ยังคงได้รับความนิยมอยู่ในฤดูกาลนี้ สีสันของ ริ ม ฝี ป ากก็ จ ะเป็ น สี ป ากธรรมชาติ ห รื อ สี แ ดง เบอร์กันดีไปเลย โดยที่ไม่เป็นเนื้อแมตต์แต่จะมี ความวาวและดูชุ่มชื่น โดยที่ไม่ได้เน้นความคม ของขอบริมฝีปากเท่าใดนัก


RESURRECTION

MOOHONG

PUSHBOTTON

MustHave Items of theSeason สุดท้ายนีเ้ ราให้คณ ุ Jason แนะนำ�ผลิตภัณฑ์ จากแบรนด์ Hera ที่ น่ า ใช้ ใ นฤดู ก าลก็ นี้ คื อ Black Cushion SPF34/PA++ คุ ช ชั่ น เนือ ้ บางเบาแต่ปกปิดได้สงู โดยทาทับเพิม ่ เลเยอร์ ในจุดที่ต้องการปกปิด มีเนื้อสัมผัสกึ่งแมตต์ ให้ ค วามรู้ สึ ก เป็ น ผิ ว ธรรมชาติ แ ละติ ด ทนนาน Rouge Holic Cream ลิ ป สติ ก สี สั น ชั ด ที่ ให้ ค วามชุ่ ม ชื่ น ให้ ริ ม ฝี ป ากดู เ ปล่ ง ประกาย เนื้ อ เนี ย นและกลมกลื น ไปกั บ ริ ม ฝี ป าก และที่ ขาดไม่ได้คือ Magic Starter SPF25/PA++ ช่ ว ยปรั บ สี ผิ ว ให้ ส ม่ำ � เสมอ ช่ ว ยให้ ผิ ว ชุ่ ม ชื่ น พร้ อ มสำ � หรั บ การแต่ ง หน้ า และช่ ว ยให้ เ มกอั พ ติดทนนาน

MUUN

THE CENTUAR

MR. JASON LEE

KIOK


The Way She is Beautiful face with a tough soul. Bella gracefully makes her way to become one of Thailand’s sweethearts. She shares her content yet dynamic life in different aspects with us. The more you know her, the more you’ll be in love with her. Photographer TOP.PONPISUT Stylist THUMMARAT CHUEAJAROEN


Shirt NARA Trousers VELADE Necklace & Ring SARTORO


Dress MILIN


Ring BVLGARI


Dress POEM Earring BVLGARI


Dress POEM Earring & Bracelet BVLGARI


1.

ฝนหลงฤดู เ ทกระหน่ำ � ไม่ ลื ม หู ลื ม ตาตั้ ง แต่ ย่ำ � รุ่ ง ถึ ง ช่ ว งสายของวั น สิ้นเดือนมกราคม ทำ�ให้การถ่ายแฟชั่นเซตปกของ DONT ฉบับนี้ทุลักทุเล เอาการ วิ ก ฤตจราจรขั้ น สุ ด และน้ำ � ท่ ว มขั ง อั น เนื่ อ งจากการระบายน้ำ � ด้อยประสิทธิภาพ คืออุปสรรคหนักหน่วงที่ถ่วงเวลาการทำ�งานที่มีไม่มาก นักให้นอ ้ ยลงไปอีก เนือ ่ งจากกว่าจะได้เริม ่ กดชัตเตอร์กต ็ ามหลังตารางเวลา อยู่เกือบจะสองชั่วโมง เบลล่ามาถึงสตูดโิ อสายกว่าเวลานัดเล็กน้อย เพราะเจอค่ายกลชุดใหญ่ ทัง้ น้�ำ ท่วม รถติด และรถเสียจอดขวางทาง แต่สาวสวยของเราก็ปรากฏตัว พร้อมรอยยิ้มที่ช่วยผ่อนคลายบรรยากาศตึงเครียดไปได้เยอะทีเดียว แม้ตารางจะรัดตัวจนต้องทำ�งานแบบม้วนเดียวจบ อย่าถามถึงพักกลางวัน เพราะหลังจากจัดการกับอาหารมือ ้ เช้า ทีอ ่ ยูข ่ องเบลล่าคือหน้ากล้องเท่านัน ้ แต่ตลอดเวลาการทำ�งาน รอยยิ้มไม่เคยหายไปจากใบหน้าของเธอ “เบลล่าโกรธเป็นไหมคะ” คำ�ถามของเราเรียกเสียงฮาก้องสตูดิโอ “เป็น” เธอตอบเสียงสูงมากที่สุด “เวลาน้องหมาข่วนวอลเปเปอร์เราก็โกรธค่ะ เราก็ทำ�ได้แค่ดุมัน และ หลังจากนั้น ก็...เออ...มันก็ผ่านไปแล้ว อย่างที่เห็นคือเราเป็นคนยิ้มง่าย และก็ยม ิ้ ให้กบ ั ทุกเรือ ่ ง เรือ ่ งทีเ่ ศร้าก็อาจจะมีแต่วา่ ...เราอยากมอบพลังบวก ให้กับคนรอบข้างมากกว่า ตัวเราเองก็ไม่อยากให้คนอื่นมาเหวี่ยง หรือว่า หงุดหงิดใส่อยู่แล้วใช่ไหมคะ เบลรู้สึกว่าสิ่งที่ไม่ชอบก็ไม่ควรจะทำ�กับคนอื่น อันนี้คือหลักการที่เบลคิดค่ะ บางทีอาจจะรู้สึกข้างในก่อน แล้วก็พยายาม ตัดมันอะค่ะ ไม่อยากรู้สึกแบบนั้น ไม่อยากเป็นคนแบบนั้น”

ในสถานการณ์ คั บ ขั น อารมณ์ ขั น ช่ ว ยให้ เ บลล่ า เอาตั ว รอดจาก ความรู้สึกไม่สบอารมณ์ได้เสมอ “ง่ายสุดเลยนะคะ คือมองให้มน ั เป็นเรือ ่ งตลก” เธอยกตัวอย่างเหตุการณ์ ระหว่างเดินทางมาสตูดิโอ “อะไรอะ ออกจากบ้านมา เราตั้งใจว่าต้องมาถึงตรงเวลา แต่เอ้า... ฝนตก รถก็ตด ิ เอ้า...มีรถเสีย เอาเข้าไป ทำ�อะไรไม่ได้ เราไม่สามารถควบคุม ทุกเรือ ่ งได้ ก็มองว่า มันก็คอ ื วันๆ หนึง่ เดีย ๋ วมันก็ผา่ นไป แล้วก็พยายามยิม ้ กับมัน ถ้าเรามองมันเป็นเรื่องขำ�ขัน เรายิ้มให้กับมัน เหมือนเราเอาชนะ ตัวเอง เอาชนะสิ่งนั้นได้แล้ว มันก็ทำ�ให้...เออวันนี้ก็อ้ะ..ตอนนี้ฝนก็หยุดตก แล้ว เราก็ถ่ายทำ�กันสนุกค่ะ” “โมโหไหม ไม่คอ ่ ยโมโห…คือถ้าโมโหก็จะนัง่ เงียบๆ เออเดีย ๋ วค่อยคุยกัน” ผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่าคอนเฟิร์มความใจเย็นของเธอ” “หรือไม่ก็หายเร็วมาก” เบลล่าเสริม “หรือก็จะมีคำ�ว่า เดี๋ยวค่อยคุยใหม่” สิ้นเสียงผู้จัดการ เสียงหัวเราะ ก็ดังรอบวงอีกครั้ง “หรือโมโหตอนพีกมากๆ ก็จะหลับไป และพอตืน ่ ขึน ้ มาก็หาย ทำ�อะไรไม่ได้ ก็หลับไปก่อน” “หลับไปเลย เบลว่าก็ดค ี ะ่ จะได้ไม่ตอ ้ งนึกถึงมัน แต่เบลก็ลม ื ง่ายไม่คอ ่ ย จำ�อยู่แล้ว”


Dress ROTSANIYOM Earrings SARTORO T-Shirt CK CALVIN KLEIN

2.

“เบลค่อนข้างคิดบวกค่ะ ก็เลยจะเห็นเบลร่าเริงตลอดเวลา เบลว่านี่ก็เป็นตัวตนของเบลนะ” “ไม่มีดาร์กไซด์เลยหรือคะ?” เราอยากรู้จักมุมอื่นของเธอบ้าง “ดาร์กไซด์...ลึกๆ แล้วเป็นคนคิดเล็ก คิดน้อย เป็นคนตั้งใจ บางทีตั้งใจมากจนเกินไป จนเก็บมา เครียด เก็บมากังวล มุมนี้จะไม่ค่อยมีคนเห็นว่าเครียด บางทีกลับบ้านไปบ่นกับแม่ว่า วันนี้ยังติดใจ ซีนนี้ๆ อยู่เลย แต่ก็พยายามจะรีบจัดการตัวเองเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มาละ เราต้องเริ่มใหม่แล้ว พยายามรีแลกซ์ตัวเอง เบลชอบศิลปะ ชอบฟังเพลง ชอบดูหนัง ชอบอ่านหนังสือ เบลก็จะพยายาม ใช้ตรงนี้เข้ามาช่วย ที่ทำ�ให้เรารู้สึกดีขึ้นแล้วก็ลืมเรื่องเก่า” อาชีพการงานคือหนึ่งในปัจจัยหลักที่หล่อหลอมให้เบลล่าเป็นเธออย่างทุกวันนี้ “เบลรูส ้ ก ึ ว่าทีเ่ ป็นได้อย่างทุกวันนีเ้ พราะว่าเล่นละคร บทละครคนคนหนึง่ มันก็คอ ื เราได้รจู้ ก ั ว่าเขา เป็นยังไง วิธค ี ด ิ วิธแี สดงออก เหมือนได้ศก ึ ษาคนไปในตัว แล้วเบลก็สามารถพัฒนาความคิด หรือว่า จิตใจของเบลได้จริงๆ เพราะไม่ได้มองว่า งานคือแค่อาชีพ แต่เราเอาใจเข้าไปอยู่ในนั้นด้วย การแสดง เป็นส่วนหนึง่ กับชีวต ิ ของเราไปแล้ว เราซิงก์กบ ั การแสดงหรือว่าตัวละคร มันเลยกลายเป็นว่าการแสดง ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้น และคิดดีขึ้นค่ะ” เธอยังทำ�ให้เราประหลาดใจเมื่อเอ่ยถึงบทบาทของธรรมะในชีวิตประจำ�วัน “อีกเรือ ่ งหนึง่ ทีค ่ วบคูก ่ บ ั การแสดงคือธรรมะ อาจจะฟังดูเชย แต่เบลรูส ้ ก ึ ว่าการทีเ่ ราอยูก ่ บ ั ปัจจุบน ั เราไม่ไปคิด ไม่ไปกังวลถึงอดีต หรือว่าอนาคต เราก็ไม่ตอ ้ งไปกังวล หรือเครียดกับมันมาก แค่ท�ำ ตรงนี้ ให้มันดีที่สุด ทำ�งานก็ทำ�งานให้มีความสุขที่สุด หัวเราะไปสิ เรามีเรื่องดีๆ อยู่แล้วในทุกๆ โมเมนต์ เราก็พยายามคิดแบบนี้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะ” การพยายามอยู่กับปัจจุบันขณะให้มากที่สุด ทำ�ให้เรามักจะเห็นเบลล่าสดใสอยู่เสมอ แต่นั่นไม่ได้ หมายความว่าเธอจะจัดการกับความรู้สึกได้ในทุกสถานการณ์ “บางทีถ้ามันดาวน์มากๆ หรือมีเรื่องอะไรจริงๆ ก็ปล่อยให้ตัวเองร้องไห้ ก็มันเหนื่อย ก็ไม่รู้จะ ทำ�ยังไง จะให้ไปดูหนังฟังเพลง เดี๋ยวก็กลับมาคิดเรื่องเดิมละ ร้องไห้ละกัน เป็นการระบายอารมณ์ที่ดี ทีส ่ ด ุ แล้ว พอร้องเสร็จเบลก็...เฮ้อ...สบายใจ มันเหมือนมันได้ปลดปล่อยออกมา มีชว่ งหนึง่ ทีเ่ บลต้อง ทำ�ตัวให้แข็งแกร่งแต่ความจริงมันไม่ใช่ มันทำ�ให้เราอ่อนแอเข้าไปใหญ่ แล้วกลายเป็นเก็บกด เพราะเบล เคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว เลยรู้สึกว่าบางทีเราไม่ต้องเข็มแข็งตลอดก็ได้ เราปล่อยหรือเราร้องไห้บ้าง ก็ได้ หลังจากนั้นพอเราได้ระบายปุ๊บ ระบายไปแล้วนะ ลืมเรื่องนี้สักที ผ่านไปแล้ว”

3.

“คนรอบข้างสำ�คัญมาก เราไม่สามารถเดินไปได้เลย ถ้าเราเดินไปคนเดียว มันเหงาไปไหมคะ เราก็ตอ้ งการคนที… ่ บางทีเราก็ตอ้ งการแค่ค�ำ พูด แค่ก�ำ ลังใจจากคนรอบข้าง อย่างแม่ ก่อนออกจากบ้าน แม่ก็จะบอก “สู้ๆ นะ วันนี้ทำ�งานขอให้ราบรื่นนะ” เราก็เก็บตรงนี้ กำ�ลังใจจากแม่ หรือจากเพื่อน” เบลล่าพูดถึงคนรอบข้างที่ส่งกำ�ลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เธอตลอดมา “เบลยังสนิทกับทัง้ เพือ ่ นมัธยม เพือ ่ นมหา’ลัย เพือ ่ นกลุม ่ นีจ้ ะไม่ได้มองว่าเราเป็นอะไร เป็นนักแสดง เป็นดาราโด่งดัง เขาไม่ได้มองตรงนัน ้ เราก็คอ ื คนคนหนึง่ ทีเ่ ขารูจ้ ก ั เมือ ่ ประมาณ 10 ปีทแี่ ล้ว ก็รส ู้ ก ึ ว่า เพื่อนกลุ่มนี้ก็จะคอยดึงเราลงมาเวลาที่บางทีเราเผลอ มันมีทุกคนอยู่แล้วที่เผลอ หรืออาจจะทำ�ตัว ไม่นา่ รัก คนกลุม ่ นีท ้ จี่ ะคอยเตือนเรา ถ้าเราไม่มเี พือ ่ น ไม่มค ี รอบครัวหรือว่าคนรอบข้างทีค ่ อยขัดเกลา เรา หรือช่วยส่งเราไปยังจุดหมายที่เราต้องการ เราก็เดินต่อไปไม่น่าไหวค่ะ” นอกจากมิตรภาพจากวัยเยาว์ที่เหนียวแน่นยาวนาน มิตรภาพที่ก่อเกิดในวงการบันเทิงก็สำ�คัญ สำ�หรับเธอไม่น้อย “แต่ละคน เขาก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนอะทั้งคาแรกเตอร์หรืออะไรต่างๆ” เธอหมายถึงกลุ่มเพื่อนนักแสดงในวัยไล่เลี่ยกัน “เราก็เลยไม่ได้มองว่าจะต้องมาแข่งกัน จะต้องมาแข่งกันเองทำ�ไม เบลไม่เคยแข่งกับใคร แข่งกับ ตัวเองอย่างเดียวเลย ถามว่าสนิทไหม ก็ตอ้ งสนิทมาก เพราะว่าทำ�งานเหมือนกัน อาชีพเหมือนกัน เจออะไร เหมือนกัน มันเหมือนเป็นกำ�ลังใจให้กัน เวลาใครมีปัญหาปรึกษากันได้และก็เข้าใจกัน ให้คำ�ปรึกษา กันได้ค่ะ คนหัวอกเดียวกันก็เข้าใจกัน” “หัวอกเดียวกัน ฟังดูเศร้าจัง” เราเอ่ยเบาๆ แต่เบลล่าหัวเราะเสียงดัง “หมายถึงเจอเรื่องดีๆ ก็มาแชร์ หรือเราไปทำ�กิจกรรมเหมือนๆ กันได้ ชวนกันไปออกกำ�ลังกาย กินข้าว มันเป็นกิจกรรมที่สาวๆ ไปด้วยกัน”

4.

ความไม่ยด ึ ติด ทำ�ให้เบลล่ารูส ้ ก ึ ผ่อนคลาย แม้งานของเธอจะตัง้ อยูบ ่ นพืน ้ ฐานของความไม่แน่นอน “คนที่รู้จักเบลจริงๆ จะรู้จักตัวตนของเบลอยู่แล้ว เบลเป็นคนอารมณ์ดี มีความสุขกับเรื่องง่ายๆ ไม่ได้ยด ึ ติดกับอะไร ไม่ได้ยด ึ ติดกับชือ ่ เสียง ไม่ได้ยด ึ ติดกับเงินทอง ไม่ได้ยด ึ ติดกับว่างานนีไ้ ด้เงินเยอะ ฉันต้องเหนื่อยไขว่คว้าเอามาให้ได้ เราไม่ใช่คนแบบนั้น” การไม่ทุรนทุรายเพื่อให้ได้มาคือเรื่องหนึ่ง ส่วนการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปก็เป็นอีกเรื่อง “แต่เบลไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง เพราะเบลเลือกอาชีพนี้เเล้ว เราต้องทำ�มันให้ดีที่สุด อยากเก่ง ขึน ้ เรือ ่ ยๆ เบลไม่รวู้ า่ ทีส ่ ด ุ ของเบลอยูต ่ รงไหนเหมือนกัน ตอนนีก ้ ร็ ส ู้ ก ึ ว่ายังไม่ทส ี่ ด ุ เบลอยากจะพัฒนา ขึน ้ ไปเรือ ่ ยๆ ค่ะ ในเมือ ่ เราเลือกแล้ว แล้วเรามีโอกาส ไม่ใช่ทก ุ คนทีจ่ ะได้รบ ั โอกาสดีๆ ทีเ่ บลได้รบ ั โอกาส ดีๆ เบลเลยตั้งใจทำ� จะทำ�มันออกมาให้ดีที่สุดค่ะ” เบลล่าหวังว่าแนวคิดของเธอจะเป็นแรงบันดาลใจในการทำ�งานให้คนอื่นได้ “นี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนมอง และเชื่อว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่คนสามารถทำ�ตามเบลได้ อีกอย่างคือเบล ดูแลครอบครัว เบลเป็นหัวหน้าครอบครัวตั้งแต่อายุ 20-21 มันเลยทำ�ให้เบลค่อนข้างแข็งแกร่ง เบลเป็นลูกคนเดียวและเป็นผู้หญิง ซึ่งมันก็ค่อนข้างยากที่เราจะขึ้นมาดูแลครอบครัวทั้งครอบครัวได้ แรงบันดาลใจก็คือพ่อแม่ที่ทำ�ให้ทำ�ตรงนี้ได้ เบลรู้สึกว่าเบลต้องทำ�ให้ได้และเบลก็ทำ�ได้แล้วค่ะ”

5.

ระยะหลังจะเห็นว่าเบลล่าผ่อนคลายกับเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับพระเอกต่างค่ายมากขึ้น เหตุผลสั้นๆ ก็คือเธอโตขึ้น และพร้อมมากขึ้นสำ�หรับเรื่องนี้ “เบลเป็นคนตั้งเป้าหมายในชีวิตกับตัวเอง ตอนแรกเบลยังมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ คือเบล เพิ่งเริ่มทำ�งาน เบลต้องดูแแลครอบครัว เบลต้องเรียน เลยรู้สึกว่า ณ เวลาตอนนั้นเบลยังไม่พร้อม ที่จะไปโฟกัสกับเรื่องอื่น พอตอนนี้เบลทำ�สำ�เร็จไปแล้วประมาณหนึ่ง เบลเรียนจบแล้ว เบลไม่ค่อย มีอะไรให้กังวลมาก เบลเปิดมากขึ้น มีเวลาคิดเรื่องอื่นมากยิ่งขึ้น ก็ทำ�ตัวสบายๆ ก่อนหน้านี้ถามว่า ปิดไหม ก็ไม่ได้ปด ิ นะคะ แต่ดว้ ยเรือ ่ งของเวลา เรือ ่ งของอายุอะไรต่างๆ ด้วย พอตอนนีเ้ บลรูส ้ ก ึ สบายใจ ที่จะเป็นอย่างนี้ เบลก็เลยเป็นอย่างนี้” ความเสมอต้นเสมอปลาย คือกุญแจสำ�คัญที่ทำ�ให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ดำ�เนินมาอย่างยาวนาน “พี่เขาเป็นคนที่เบลสนิทที่สุดคนหนึ่ง เป็นที่ปรึกษาที่ดี เวลามีอะไรก็ปรึกษาพี่เขา ทุกอย่างที่ เบลตั้งใจ ที่เบลอยากทำ� พี่เขาก็จะสนับสนุนและให้กำ�ลังใจ เบลว่ามันเป็นเรื่องของความสม่ำ�เสมอ ก่อนหน้านีเ้ ป็นยังไง ตอนนีก ้ ย ็ งั เป็นอย่างนีอ ้ ยู่ ต่างฝ่ายต่างทำ�งานเยอะ เวลาทำ�งานเราก็ตงั้ ใจทำ�งาน มีเวลาว่าง ก็จะเป็นเวลาของครอบครัว เพื่อน หรือว่าพี่เขาค่ะ” อย่างไรก็ตาม ก็เหมือนเรือ ่ งอืน ่ ๆ ในชีวต ิ เบลล่าเลือกทีจ่ ะมองปัจจุบน ั มากกว่าจะวางแผนอนาคต ในระยะยาว “สำ�หรับเบล เบลมองปัจจุบันค่ะ อนาคตคือเรื่องของอนาคต ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่ทุกวันนี้ เราแฮปปี้ มีความสุขดี เราสบายใจ เราโอเค เราก็มองแต่ตรงนี้ก่อน ถ้าจะไปอีกสถานะ หรือว่าจะ ยังไงมันก็คือเป็นเรื่องของอนาคต”

Words BEN WIBOONSIN


Corset POEM Earrings & Bracelet BVLGARI


Blazer POEM Tutu Dress TUTTI Rings SARTORO

MODEL: R A NEE CA MPEN MAKEUP ARTIST: PU N WISIT SUK AROM HAIR ST YLIST: NASIT WA NK HWA N FASHION COORDINATOR: NU N TAPAT PA NIT VOR A NU N FASHION ASSISTA NT: K ASIDIT SRIRIT TIPR ADIT PHOTOGRAPHER ASSISTA NT: NATAPOL SA NGSAWA NG ST YLIST ASSISTA NT: WA N NISA SOMBOON FASHION INTERN: WARU N YA HUA NG


TALK


TALK

PO SI TI VE & PER SIS TE NT

While creating his own cartoon characters, ‘John & Lulu’ and friends, ‘Painterbell’ keeps developing his drawing and painting skills without pressuring himself. He does it with happiness.

Seatapron Korwanichakul

เศรษฐพร ก่อวาณิชกุล Words WITTHAWAT PUKKHABUT Photographer TOP.PONPISUT


TALK

เราถามตัวเองมาตลอด ว่าอะไรคือสิ่งที่เราชอบ จะทำ�เป็นอาชีพได้ไหม พอเราเจอแล้วเนี่ย ทีนี้เราจะดันฝันของเรา ยังไงให้ไปเหนือกว่าฝันอีก พัฒนาต่อและพยายาม ประคับประคองให้สามารถ อยู่ได้ คือมีชื่อเสียง มันง่ายมาก แค่แป๊บเดียว แต่การทำ�ให้สามารถอยู่ได้ ในปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ต่อไปได้เรื่อยๆ เป็นอะไร ที่ท้าทายและยากกว่า เบลรู้สึกว่าเป็นทาง

เมื่อเจอความฝันแล้ว ก็ได้เวลาลงมือทำ�ความฝันให้เป็นจริง “ก็ลุยอย่างเดียวเลยครับ ลองหาคาแรกเตอร์ ลองหาอะไรที่เป็นตัวเรา และไม่เหมือนคนอื่น พยายามคิดและใช้เวลากับมันพอสมควร เวลากลับ จากงานประจำ� ก็จะนั่งวาดรูปทุกวันเพื่อหาว่าสไตล์ของเราเป็นยังไงกันแน่ ใช้เวลาประมาณ 3 ปีถึงจะออกมาเป็นทุกวันนี้” ทัศนคติที่ดีคือปัจจัยที่ทำ�ให้เบลผ่านช่วงเวลา 3 ปีแห่งการลองผิด ลองถูกในเรื่องการวาดรูปและการค้นหาสไตล์ที่ใช่ของตัวเอง “โชคดีที่เราเป็นคนคิดบวกอยู่ตลอด สมมติวันไหนที่เรารู้สึกเหนื่อย วาดแล้วอาจจะไม่ได้เจอคาแรกเตอร์นั้นเลย เราก็จะพักไปก่อน วันต่อไป ค่อยมาวาดใหม่ และเมือ ่ 3 ปีทแี่ ล้วเพิง่ จะเริม ่ เล่นอินสตาแกรม เราก็พฒ ั นา โดยการฝึกวาดไดเรกชั่น 1 ไดเรกชั่น 2 ไดเรกชั่น 3 และก็ลองเริ่มลง เราไม่ได้ตีค่าออกมาว่าอันนี้สวยหรือไม่สวย เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้แล้วกับ แค่นี้ เมื่อก่อน หน้า John ยังขมุกขมัว ไม่ได้ลายเส้นแบบนี้ เราก็ยังรู้สึก ว่ามันน่ารัก เราแทบจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ�จนกระทั่งเราไล่ไปดู แล้วเอารูปปีนี้ ปีที่แล้ว กับปีแรกที่วาดมาเทียบกัน เฮ้ย เราก็เพิ่งจะเห็นว่ามันไม่ได้เหมือน กันเลย เหมือนมีการเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาที่เราวาด” การเอารูปที่เพิ่งหัดวาดลงอินสตาแกรม (@whitepaperand) เป็น เหมื อ นดาบสองคม ในด้ า นดี ผู้ ที่ ติ ด ตามจะค่ อ ยๆ ได้ เ ห็ น พั ฒ นาการ ของตัวการ์ตูน แต่อีกด้านก็อาจจะโดนวิจารณ์ในด้านลบว่าทำ�ไมถึงเอารูป ที่ยังไม่สมบูรณ์มาลงให้คนได้เห็น แต่ชายหนุ่มผู้สร้างสรรค์ John & Lulu กลับไม่มองเช่นนั้น “เรารู้สึกว่าเราคิดบวกกับสิ่งที่เราโพสต์ลงไป เหมือนเป็นการตั้งเป้า หลักเลยว่ารูปที่เราเอาไปลง เราอยากให้คนเห็นแล้วรู้สึกแฮปปี้ อาจจะเป็น รูปที่ไม่ได้สวยเลยก็ได้ แต่มีคำ�ให้กำ�ลังใจหรือมีเนื้อเพลงที่เราชอบที่คนดู แล้วรู้สึกว่า เออ น่ารักดี หรืออยากจะ follow เราเลยไม่ได้รู้สึกกดดัน ตัวเองเลย รูส ้ ก ึ ว่าเราอยากลง เราก็ลง เพราะเราแฮปปีท ้ จี่ ะลง และบางคนที่ เขาตามเราตั้งแต่สมัยเรายังไม่มีชื่อเสียง เขาก็บอกว่าเรามาไกลเหมือนกัน เนอะ เขาก็ดีใจด้วย” ส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้ชายหนุ่มคนนี้ไม่มีความรู้สึกกดดันเป็นเพราะเขาไม่ได้ เรียนสายการวาดรูปมาโดยตรง ทำ�ให้เขามีอส ิ ระทางความคิดได้อย่างเต็มที่ ไม่มีกรอบทางเทคนิคแบบคนวาดรูปเป็นมาครอบ “ในเรือ ่ งของการลงสี เบลไม่ได้เรียนศิลปะ เบลแค่รส ู้ ก ึ ว่าถ้าลงแบบนีแ้ ล้ว เรารู้สึกชอบ อาจจะใช้ทั้งสีอะคริลิกทั้งสีเทียนผสมกันในงานเดียว หรืออาจ จะใช้สน ี �้ำ อาจจะใช้สเี มจิก ไม่ได้ตายตัวว่างานนัน ้ ๆ จะต้องเป็นสีอะไร เทคนิค อะไร มีคนถามเหมือนกันว่าการลงสีแบบนี้เทคนิคคืออะไร เราก็บอกว่าเรา ไม่รู้ (หัวเราะ) เพราะเราวาดด้วยเซนส์ของเราว่าจะต้องระบายแบบนี้ ไม่ได้ เป็นงานคราฟต์ที่ทุกอย่างเนี้ยบ แต่เป็นงานที่ดูแล้วเข้าถึงง่าย เหมือนเรา ไม่มีกรอบมาบล็อคว่าอย่างนี้ผิดหรืออย่างนี้ถูก เราใช้กระดาษที่ไม่เหมือน กัน รูปที่ออกมาก็ต่างกัน ไม่จำ�เป็นต้องใช้กระดาษร้อยปอนด์ก็ได้ ลองใช้ กระดาษมันหรือใช้กระดาษที่ texture ต่างกัน รูปที่ออกมาก็จะได้คนละ อารมณ์ พยายามทำ�อะไรที่นอกกรอบ บางทีเบลยังใช้กระดาษนิตยสาร มาวาด ฉีก หรือตัด ให้รู้สึกว่าเราไม่ได้จบงานแค่การวาดและใช้สี อย่างที่ บอกว่าเบลไม่ได้เรียนศิลปะมาก่อน เพราะฉะนั้นรูปที่ออกมา เบลเลยไม่รู้ว่า นี่คือสิ่งที่ถูกต้องหรือผิด แต่ว่าพอออกมาแล้วแฮปปี้ก็คือจบ” หากกล่ า วแบบสั้ น ๆ ง่ า ยๆ วิ ธี ก ารฝึ ก วาดรู ป ของเบลคื อ การหมั่ น ถามตัวเองว่าผลงานที่ออกมาเป็นตัวเองแล้วหรือยัง

ของเราแล้ว ใช่เราแล้วแหละ เพราะฉะนั้นเราก็แค่พัฒนา ต่อไป แต่ก็ไม่ได้กดดันว่า โห ต้องปีนี้ๆ นะ ทำ�ให้เต็มที่แหละ

1.

“ทุกคนมีฝันแหละ แต่อาจจะยังไม่เจอตอนนี้ อาจจะไปเจออีกไม่กี่ปี ข้างหน้าก็ได้ ถ้าเราไม่หยุดหา เบลว่าวันหนึ่งก็จะเจอครับ” คำ � พู ด ให้ กำ � ลั ง ใจสำ � หรั บ ผู้ ที่ กำ � ลั ง ตามหาความฝั น นี้ เ ป็ น ของ เบล-เศรษฐพร ก่ อ วาณิ ช กุ ล หรื อ ที่ รู้ จั ก กั น ในชื่ อ ‘Painterbell’ ผู้สร้างสรรค์คาแรกเตอร์การ์ตูนสุดน่ารัก ‘John & Lulu’ ซึ่งมีสติกเกอร์ ในแอปพลิเคชั่น Line มาแล้วถึง 5 ซีซั่น และได้ร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆ มาแล้วมากมาย ล่าสุดคือการออกแบบสินค้าในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ให้แก่ร้านกาแฟ D’Oro เขาอาจจะโชคดีกว่าหลายๆ คนตรงที่รู้ความชอบของตัวเองตั้งแต่ ยังเด็ก แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสามารถทำ�ความฝันของเขาได้ สำ�เร็จในทันที “เราชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็ก เวลาวาดรูปทีไร เพื่อนจะมามุงรอบตัว เลย ก็รู้สึกว่า ว้าว เราวาดรูปแล้วเราเท่จังเลย นี่แหละคือพรสวรรค์อย่าง หนึ่งของเรา แต่ว่าตอนนั้นเด็กมาก ยังไม่รู้ว่ามีอาชีพการวาดรูป ไม่ได้ คิ ด ว่ า การวาดรู ป จะสามารถทำ � เป็ น อาชี พ ได้ โอเค งั้ น เราคงต้ อ งทำ � กราฟิกดีไซน์เป็นหลักไปก่อน” อาชีพกราฟิกดีไซเนอร์เป็นงานที่หนุ่มคนนี้ชอบและทำ�มาโดยตลอด แต่เมื่อเวลาผ่านไปจนอยู่ตัวกับงานด้านนี้แล้ว เขาจึงพาตัวเองกลับไปสู่ ความฝันในวัยเด็กที่เขาได้ละทิ้งไปนานอีกครั้ง “พอถึงช่วงจังหวะหนึ่งที่เรารู้สึกว่ากราฟิกดีไซน์เริ่มนิ่งแล้ว เราอยาก ลองกลับมาหาว่าความฝันที่เราอยากทำ�คืออะไร ก็คือการวาดรูป มันยัง ติดอยู่นะ เรายังไม่ได้ไปลุยกับมันเลย เราเลยกลับมาวาดรูปอีกที”

DONT

54

MARCH 2018

“ไม่ต้องกดดันตัวเองเลย เพราะตอนเบลวาดครั้งแรกก็ไม่ได้รู้สึกว่า สวยหรือไม่สวย รู้สึกแค่ว่าใช่เราหรือยัง พอรู้สึกว่า เฮ้ย ใช่ละ อย่างนี้แหละ คือตัวเรา เราก็พัฒนาต่อ”

2.

“มาจากตัวเบลเองเลยครับ คือเราเป็นคนร่าเริง สนุกสนาน และไม่เครียด เพราะฉะนั้นตัวการ์ตูนที่ออกมา เราก็จะวาดอะไรที่ดูแฮปปี้ ดูแล้วเฟรนด์ลี่ ดูแล้วเหมือนเป็นการให้ก�ำ ลังใจคน ตอนแรกเป็นลักษณะของเด็กผูช ้ ายทีม ่ ี ผมตัง้ เหมือนตัวเราแล้วก็พฒ ั นามาเรือ ่ ยๆ เรามีนอ ้ ง เราก็เอามาวาดการ์ตน ู มีเพื่อน เราก็เอามาวาด มีสัตว์เลี้ยง เราก็เอามาวาด ทุกตัวละครที่เรามีอยู่ ทุกวันนี้มาจากคนใกล้ตัวหมดเลย จะเป็นอะไรที่ง่ายมาก เพราะเราจะรู้นิสัย ของเพื่อนเราอยู่แล้ว รู้นิสัยของน้องเราอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเวลาคิดมุก เป็นการ์ตูน ก็จะเป็นภาพที่ออกมาได้หลากหลายและมีคาแรกเตอร์ชัดเจน” ชายหนุม ่ บอกเราถึงแรงบันดาลใจอันเป็นทีม ่ าในการสร้างสรรค์ตวั ละคร John & Lulu และผองเพื่อน “เบลทำ � งานออกมาจากตั ว เอง คิ ด มุ ก หรื อ วิ ธี ก ารวางดี ไ ซน์ ต่ า งๆ เราชอบแบบไหน เราก็ทำ�ออกมาแบบนั้น เบลว่าศิลปะสะท้อนคนคนนั้น ออกมา คน 10 คนวาดรูปเดียวกัน อารมณ์ก็ออกมาไม่เหมือนกัน เบลว่า อยู่ ที่ แ ต่ ล ะคนด้ ว ยครั บ ว่ า เขามี ค วามคิ ด หรื อ อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ยั ง ไง ณ ตอนนัน ้ ทีเ่ ขาถ่ายทอดออกมา แต่ดว้ ยเราเป็นคนแบบนี้ เราเป็นคนแฮปปี้ แบบนี้ เราเป็นคนชอบทำ�อะไรให้ทุกคนมีความสุข เราเลยถ่ายทอดออกมา เป็นลักษณะนี้ เป็นการ์ตูนแก๊งเด็กที่แฮปปี้มากๆ เป็นแก๊งที่ให้กำ�ลังใจคน พอทุกคนเห็น ก็จะรู้ว่าตัวการ์ตูนนี้คือตัวของเบลเลย เจอใครก็จะเหมือน เรารู้จักกัน เราคุยกันได้” เขาบอกว่าหากต้องการถ่ายทอดคาแรกเตอร์ที่เป็นตัวเองมากที่สุด ต้องพยายามดูงานของคนอื่นให้น้อยที่สุด การหาวัตถุดิบเพื่อนำ�มาสร้าง แง่มุมใหม่ให้กับคาแรกเตอร์จึงมาจากสิ่งต่างๆ รอบตัวเขาเอง “จริงๆ แล้ว เราแค่เดินไปนอกบ้านหรือเราเห็นอะไรนิดๆ หน่อยๆ บางที ก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วนะครับ หรือเห็นคนแต่งตัว สีที่เขาใส่ หรือสีรถ สีท้องฟ้า ก้อนเมฆ ไอเดียมาได้ตลอดเลยครับ จริงๆ แล้วเมื่อก่อนเราไม่ได้ มีอินเทอร์เน็ตที่จะดูกันง่ายเหมือนทุกวันนี้ ร้านหนังสือ ห้องสมุดก็เป็น อีกแรงบันดาลใจหนึง่ ทีเ่ ราสามารถไปดูได้ แม้กระทัง่ สีของปีกแมลง เหมือนเขา สร้างสรรค์สแี บบนีม ้ าแล้ว เรารูส ้ ก ึ ว่าถ้าเราลองแมตช์สพ ี วกนีก ้ บ ั ตัวการ์ตน ู หรือสร้างเป็นสตอรี่อะไรขึ้นมา ก็แฮปปี้มาก” เมื่อได้คาแรกเตอร์ที่เป็นตัวเองชัดเจนแล้ว การใส่เรื่องราวเพื่อสร้าง ความแข็งแรงให้แก่ตัวการ์ตูนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำ�คัญ เขามักจะโยนโจทย์ ให้ตวั เองด้วยการทำ�สติกเกอร์ในแอปพลิเคชัน ่ Line ปีละอย่างน้อย 1 ซีซน ั่ เพื่อให้คนได้เห็นโมเมนต์หรือเรื่องราวใหม่ๆ ของตัวการ์ตูนของเขา แต่นั่น ไม่เพียงพอ ผู้เสพผลงานจึงมีโอกาสได้เห็นเบลร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆ มากมาย “เบลคิดว่าการ collaborate เป็นอะไรที่ท้าทายนะครับ ปกติถ้าเรา วาดเอง ไม่มีทางที่ตัวการ์ตูนของเราจะไปในไดเรกชั่นแบบนั้น พอมีแบรนด์ บวกกับตัวการ์ตน ู เราก็จะได้เห็นตัวการ์ตน ู ของเราในอีกมุมมองหนึง่ ทีป ่ กติ เราคงไม่ได้ทำ� เหมือนเราได้สร้างคาแรกเตอร์ของเราให้เข้ากับเขา เลย รู้สึกว่าเราแฮปปี้ทุกครั้งที่มีโจทย์เข้ามา และก็เต็มที่ทุกครั้งเวลาได้รับงาน พวกนี้”


TALK

3.

“เราอยากทำ � ให้ ตั ว การ์ ตู น ของเราเป็ น ได้ เ หมื อ น ‘Snoopy’ หรื อ ‘Mickey Mouse’ ที่ไม่ว่าจะออกมากี่ยุคๆ ก็ยังเป็นอมตะ อยากจะทำ�ให้ได้ แบบนั้น และอยากทำ�ให้รู้สึกว่าสมัยพ่อแม่เห็น Mickey Mouse เป็นแบบ ไหน สมัยลูกก็ยังเห็นเป็นตัวเดียวกับที่พ่อแม่เห็น ก็น่าจะเป็นอะไรที่ท้าทาย กับเราดี ถ้า John กับ Lulu สามารถเป็นได้ถึงระดับนั้น ก็คงแฮปปี้มาก” จุดมุ่งหมายสูงสุดของเบลในการพัฒนาคาแรกเตอร์ที่สร้างขึ้นมา กับมือนั้นทำ�ให้เราอยากรู้ว่าเหตุผลอะไรที่ทำ�ให้เขายึดมั่นและแน่วแน่กับมัน ถึงขนาดนี้ “เหมือนเรามีเป้าหมายของเราว่า โอเค เราเจอฝันแล้ว เพราะเราถาม ตัวเองมาตลอดว่าอะไรคือสิ่งที่เราชอบ จะทำ�เป็นอาชีพได้ไหม พอเราเจอ แล้วเนี่ย ทีนี้เราจะดันฝันของเรายังไงให้ไปเหนือกว่าฝันอีก พัฒนาต่อและ พยายามประคับประคองให้สามารถอยูไ่ ด้ คือมีชอ ื่ เสียงมันง่ายมาก แค่แป๊บ เดียว แต่การให้สามารถอยูไ่ ด้ในปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ต่อไปได้เรือ ่ ยๆ เป็นอะไร ทีท ่ า้ ทายและยากกว่า เบลรูส ้ ก ึ ว่าเป็นทางของเราแล้ว ใช่เราแล้วแหละ เพราะ ฉะนัน ้ เราก็แค่พฒ ั นาต่อไป แต่กไ็ ม่ได้กดดันว่า โห ต้องปีนๆ ี้ นะ ทำ�ให้เต็มที่ แหละ ถึงเมื่อไร วันนั้นเราก็จะว้าวเอง ทุกวันนี้เรายังไม่คิดเลยว่าเราจะได้ ทำ�งานกับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้ จะมีคนชอบ เดินไปข้างนอกมีคนทักว่าเป็น คนวาดรูปนี้ใช่ไหม คือเป็นอะไรที่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นแบบนี้เลย แต่ ทุกอย่างค่อยๆ เกิดขึ้นมาเอง เพราะฉะนั้นเวลาทำ�อะไร เราก็จะไม่กำ�หนดว่า จะต้องทำ�แบบนี้ๆ มีเวลาก็ทำ� อย่างนี้ดีกว่าครับ” แม้ไม่ได้กดดันตัวเองว่าจะต้องทำ�อะไรในช่วงเวลาไหน แต่ก็ไม่ใช่ว่า จะไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ เลย “จริ ง ๆ ทุ ก วั น นี้ ก็ มี ค นเชี ย ร์ ใ ห้ ทำ � หนั ง สื อ นิ ท าน เหมื อ นสร้ า ง background story ว่าพวกเขามีลักษณะนิสัยเป็นยังไง ก็พยายามจะเริ่ม ทำ�ตรงนี้เพื่อให้ชัดขึ้น เป็นอะไรที่จริงจังขึ้นกว่าแค่ภาพนิ่ง จริงๆ ก็อยากจะ เริม ่ ภายในปีนี้ เราอยากจะทำ�อะไรใหม่ๆ ทีป ่ ท ี แี่ ล้วเรายังไม่ได้ท�ำ แต่ (หัวเราะ) ก็ยังมีการ collaborate กับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้ มีแบรนด์ติดต่อเข้ามา อย่างต่อเนือ ่ ง เลยรูส ้ ก ึ ว่า โอเค เราจะไม่กดดันตัวเอง เราจะพยายามเคลียร์ สิง่ ทีต ่ อ ้ งทำ�ก่อน และพอมีเวลาจริงๆ เราถึงจะลงมาเต็มทีก ่ บ ั หนังสือการ์ตน ู

ของเรา เพราะค่อนข้างที่จะต้องใช้รายละเอียด ต้องมีอะไรที่ชัดเจนมากๆ และเป็นข้อมูลที่แน่นพอสมควร”

4.

นอกจากงานคอมเมอร์เชียลที่ร่วมกับแบรนด์ต่างๆ แล้ว เขายังนำ� ตัวการ์ตูนและความสามารถทางศิลปะของเขาไปใช้ในโปรเจกต์การกุศล อีกด้วย เช่น การร่วมงานกับแบรนด์ Leisure Project เพื่อนำ�รายได้ไป บริจาคให้สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านนางฟ้าของสัตว์จร หรือล่าสุดที่เขาร่วม กับ The Peninsula Plaza Bangkok จัดกิจกรรมวันเด็กและรายได้จาก การขายสินค้าคอลเลกชัน ่ ต่างๆ ภายในงานหลังหักค่าใช้จา่ ยก็น�ำ ไปมอบให้ แก่เด็กผู้พิการทางสายตา “เวลามีมูลนิธิขอความช่วยเหลือเข้ามาเพื่อให้เราออกแบบคาแรกเตอร์ ก็ยน ิ ดีครับ เพราะเรารูส ้ ก ึ ว่า โอเค เรามีโอกาสได้ท�ำ งานเยอะแล้ว ถ้าวันหนึง่ เราจะคืนอะไรให้กบ ั สังคมบ้าง หรือคืนให้กบ ั คนทีไ่ ม่มโี อกาสบ้าง ก็ยน ิ ดีมาก เลยครับ” เหตุผลทีเ่ ขาทำ�แบบนีเ้ ป็นเพราะเขาเชือ ่ ว่าศิลปะหรือภาพการ์ตน ู สามารถ สร้างความสุขให้คนในสังคมได้ “มันทำ�ให้คนมีความสุขครับ ทำ�ให้คนเห็นแล้วอารมณ์ดี ก็เลยอยาก ถ่ายทอดงานออกมาให้คนเห็นแล้วแฮปปี้” การสร้างสรรค์คาแรกเตอร์ John & Lulu รวมถึงผองเพือ ่ นนัน ้ ได้สร้าง ความสุขให้แก่ผู้คนหลากหลายกลุ่ม ในขณะเดียวกันความสุขนั้นก็สะท้อน กลับคืนมายังเขาซึ่งเป็นผู้ให้กำ�เนิดด้วยเช่นกัน “มันส่งความสุขให้เบล รูป John กับ Lulu อยูใ่ นห้องนอนเลย (หัวเราะ) เหมือนเรารู้สึกผูกพันไปแล้ว เห็นกันทุกวัน เห็นตลอดเวลา รู้สึกว่า เฮ้ย เราแฮปปีเ้ นอะทีม ่ พ ี วกเขาอยูร่ อบตัว บางทีเบลลงรูปในอินสตาแกรม อยาก ให้รู้สึกสนุก เบลก็จะเอาพวกเขามากระจุ๋งกระจิ๋งรอบๆ ตัวเราด้วย เลยรู้สึก ว่าแฮปปีม ้ ากที่เราได้มต ี วั การ์ตน ู มีคาแรกเตอร์เป็นของตัวเอง และเราก็ยัง ไม่หยุดที่จะพัฒนาพวกเขาต่อ เพราะพวกเขาก็จะต้องโตขึ้น มีอะไรที่ใหม่ขึ้น ออกมา เบลก็รู้สึกดีใจนะที่พวกเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแล้วก็ทำ�งาน ให้เรา เหมือนเราสร้างพวกเขา เขาก็สร้างงานให้เรา ถ้าเมื่อ 3 ปีที่แล้วเรา ไม่เริ่ม ทุกวันนี้เราก็คงไม่ได้มาถึงตรงนี้”

DONT

55

MARCH 2018


FEATURE

INSPI -RED BY PASSI -ON Growing stronger and more exciting, small business driven by young generations is a trend to look out for now. Words ALISA SANTASOMBAT Illustrator NARATH BORIBOONHIRANTHANA ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว กำ � ลั ง เป็ น เทรนด์ ที่ มาแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ในยุคนี้ คนรุ่นใหม่ จำ � นวนมากเลื อ กหั น มาประกอบธุ ร กิ จ ของตัวเองจากความถนัดหรือความสนใจ ส่วนตัว การทำ�ธุรกิจในปัจจุบน ั อาจเริม ่ ต้น จากธุรกิจขนาดเล็กด้วยเงินทุนไม่มากแล้ว ต่อยอดและเติบโตด้วยความคิดสร้างสรรค์ และการปรับตัวให้เข้ากับความเปลีย ่ นแปลง ของโลกในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่มีบทบาท มากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกด้าน มีส่วนผลักดัน ให้ ก ารทำ � ธุ ร กิ จ เป็ น ไปได้ ง่ า ยดายขึ้ น มาก การติ ด ต่ อ สื่ อ สารผ่ า นสื่ อ สั ง คมและ เครื อ ข่ า ยออนไลน์ ช่ ว ยให้ ผู้ ผ ลิ ต ติ ด ตาม กระแสความนิยมและตอบสนองพฤติกรรม ของผูบ ้ ริโภคทีเ่ ปลีย ่ นแปลงได้อย่างรวดเร็ว ผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ ป ระกอบการจึ ง สามารถ แข่ ง ขั น ในตลาดได้ ม ากขึ้ น โดยมี จุ ด เด่ น ด้ า น ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ แ ล ะ ค ว า ม แปลกใหม่

Starting Smalland Simple โลกอินเทอร์เน็ตทุกวันนีเ้ ป็นพืน ้ ทีท ่ เี่ อือ ้ ให้คนมีเสรีภาพในการประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การขายของออนไลน์ ทางสื่ อ สั ง คม เช่ น Facebook และ Instagram ในปัจจุบันมีร้านค้าใหม่เกิดขึ้น แทบจะทุ ก วั น เนื่ อ งจากเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ริ่ ม ได้ ง่ายและไม่ตอ ้ งใช้ตน ้ ทุนสูงนัก เพราะไม่ตอ ้ ง เสียค่าเช่าพื้นที่หน้าร้าน อย่างไรก็ตาม การทำ � ร้ า นค้ า ออนไลน์ อ าจไม่ ไ ด้ ง่ า ยและ บางร้านอาจไม่ได้ประสบความสำ�เร็จเสมอไป ร้ า นค้ า ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ทุ ก วั น ย่ อ มตามมา ด้วยการแข่งขันที่สูง บวกกับนโยบายของ

สื่อสังคมที่ผู้ประกอบการต้องเสียเงินเพื่อ โปรโมตร้ า น เป็ น ความท้ า ทายที่ ร้ า นค้ า ออนไลน์ต้องรับมือ การทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองชอบ และมีขนาดเล็กเป็นทางเลือกในการเริ่มต้น ที่ นั น ทพั ท ธ์ พนิ ต วรนั น ท์ ใช้ ใ นการทำ � Eve r y t h i n g e sto k แ บ ร น ด์ เ สื้ อ ผ้ า แนววิ น เทจที่ ไ ด้ รั บ แรงบั น ดาลใจมาจาก ความชอบแต่ ง ตั ว ของเธอเอง “เกิ ด จาก ความชอบส่ ว นตั ว จริ ง ๆ เลยว่ า เราชอบ เสื้อผ้าประมาณไหน อยากที่จะทำ�ออกมา ประมาณนี้ อย่างเราชอบใส่เสื้อผ้าวินเทจ มีกางเกงเอวสูง กางเกงตัวใหญ่ เสื้อผ้า โอเวอร์ไซส์ เรารูส ้ ก ึ ว่าจะหาซือ ้ ทีม ่ น ั พอดีและ สวยถูกใจมันยากจังเลย เราเลยอยากที่จะ ลองทำ�สิง่ ทีม ่ น ั วนอยูใ่ นหัวเราอย่างนีใ้ ห้ออกมา เป็นภาพ พยายามนึกว่าเราชอบอันไหนและ ต้องการพรีเซนต์ออกมา ประมาณนัน ้ ก่อน แล้วแรงบันดาลใจอืน ่ ๆ มันจะออกมาตามหลัง” นันทพัทธ์เรียนรู้การทำ�แบรนด์เสื้อผ้า จากประสบการณ์ที่เคยเปิดร้านขายเสื้อผ้า การทำ�งานประจำ�ในนิตยสารแฟชั่นทำ�ให้ เธอคลุกคลีกับแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆ และเป็นแรงบันดาลใจอีกอย่างหนึ่งให้เธอ อยากทำ�แบรนด์ของตัวเอง เธอจึงลองทำ� เสือ ้ ผ้าเพียง 2-3 แบบจากเงินเก็บทีไ่ ม่มาก โดยใช้ Instagram และ Facebook เป็ น หน้ า ร้ า น รวมถึ ง ออกร้ า นตามงาน ฟลีมาร์เก็ตต่างๆ “ตอนนั้นตลาดออนไลน์ ยังไม่ได้บูมขนาดนี้ แบรนด์พวกนี้มันยังมี น้อยอยู่ ก็เลือกเอาสไตล์ที่เราชอบ เราใส่ และเราพรีเซนต์ได้ดว้ ย เลือกทำ�ทีง่ า่ ยๆ ก่อน เช่น กางเกง เสื้อเชิ้ตตัวยาวที่เราชอบใส่ เสื้ อ ผ้ า เบสิ ก ที่ เ รามั่ น ใจว่ า เราชอบและเรา พรีเซนต์ได้ดี กลายเป็นว่ากระแสตอบรับ ดีแฮะ ทั้งที่ในตอนนั้นเสื้อผ้าสไตล์เรายัง ไม่ค่อยมี หรือมีน้อยมาก เพราะไม่ได้เป็น แฟชัน ่ ตอนแรกก็แอบกลัวว่าคนจะอยากใส่

DONT

56

MARCH 2018

ไหม กางเกงตัวใหญ่ เสื้อเชิ้ตตัวยาวๆ ใหญ่ๆ กลายเป็นว่าคนชอบ เราลองไปออกบูธ ช่วงนัน ้ การออกบูธในฟลีมาร์เก็ตยังไม่คอ ่ ยมีเยอะ เท่าไรเหมือนในตอนนี้ และเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่อยู่ กลายเป็นว่า ไ ป อ อ ก บู ธ ที่ ไ ห น ค น ก็ จ ะ อ ย า ก ต า ม ไ ป ” จ า ก นั้ น แ บ ร น ด์ Everythingestok ก็ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก มากขึ้ น และมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ออกมาเรื่อยๆ จนเริ่มมีลูกค้าประจำ�และขยายตลาดไปวางขาย ในห้างสรรพสินค้ามาได้หนึง่ ปีแล้วและกำ�ลังจะขยายต่อไปยังห้างอืน ่ ๆ นันทพัทธ์มองว่าการทีเ่ ธอไม่ได้เรียนมาทางการออกแบบแฟชัน ่ ทำ�ให้เธอไม่ถก ู จำ�กัดแนวคิดและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ เสื้อผ้า อีกทั้งเสื้อผ้าของเธอยังยึดสไตล์เฉพาะตัวโดยไม่ได้อิงกับ เทรนด์แฟชัน ่ “เราใช้ความรูส ้ ก ึ ตัวเองในการทำ�แต่ละอย่าง เหมือนใช้ ความรู้สึก ใช้จินตนาการ บางคอลเลกชั่นเรานึกถึงสถานการณ์ เอาว่าถ้าสมมติเราไปเดินชายทะเลหรือไปเดินป่า เราอยากแต่งตัว แบบนี้ เราไม่ได้อยากแต่งตัวสวยๆ เก๋ๆ แต่เราอยากใส่กางเกงตัว ใหญ่ ใส่บรา มีคอลเลกชัน ่ หนึง่ ทีท ่ �ำ อย่างนัน ้ จริงๆ ใส่สท ู ฉันก็ไปทะเล นั่งชิลถ่ายรูปได้ เราชอบใช้จินตนาการและความรู้สึกของตัวเอง แบบนีค ้ อื สวยในแบบของฉัน มีเพือ่ นทีเ่ ป็นดีไซเนอร์ เวลาเขาทำ�จะต้อง มีมู้ดบอร์ด ต้องมี Pantone เราว่ามันถูกจำ�กัดเกินไป และทุกวันนี้ สิ่งที่มันขายได้ เราว่าบางทีมันขายในไทย คนไทยไม่ได้ตามเทรนด์ ขนาดนั้นที่ปีนี้จะต้องใส่สีนี้ แฟชั่นอะไรกำ�ลังมา เราจะไม่ยึดตาม นั้นเลย เราก็ดูตลาดด้วย แต่เราก็มองว่าถ้าไม่ต้องตามเทรนด์ มากและเราทำ�ให้มันเป็นเทรนด์ของแบรนด์เราเอง ถ้าคนเข้าใจ แบรนด์ เ ราได้ แ ล้ ว จะเป็ น ผลดี ร ะยะยาว จะไม่ ไ ด้ อ ยู่ แ ค่ ร ะยะสั้ น ๆ เรามองว่าการทำ�ธุรกิจหรือการค้าขายมันต้องลองด้วยตัวเอง แต่ละ คนมี passion ไม่เหมือนกัน เราบังเอิญว่าได้ท�ำ สิง่ ทีต ่ วั เองชอบด้วย” แม้ว่าทุกวันนี้จะมีร้านค้าออนไลน์เกิดขึ้นมากมายทำ�ให้การ แข่งขันสูง แต่นน ั ทพัทธ์คด ิ ว่าคุณภาพของสินค้าคือสิง่ ทีท ่ �ำ ให้แบรนด์ ของเธอเติบโตต่อไปได้ “ทุกวันนี้สิ่งที่เป็นคู่แข่งเราคือตัวเราเองที่ เราต้องสามารถทำ�ให้ดีและรักษามาตรฐานของเราไว้ เพราะเรา ไม่เคยห่วงเรื่องคุณภาพสินค้าของเราเลย ไม่ว่าจะเป็นการตัดเย็บ แบบ หรือสไตล์ เรารูส ้ ก ึ ว่ามันค่อนข้างชัดเจนพอสมควรแล้ว ราคา ทีเ่ ราขายก็กลางๆ ตลาดเรามุง่ ไปทีว่ ย ั เริม ่ ทำ�งาน เป็นผูใ้ หญ่นด ิ หนึง่ ไม่ ไ ด้ เ ป็ น กลุ่ ม ตลาดเด็ ก วั ย รุ่ น ข้ อ ดี ก็ มี น ะ ดี ต รงที่ ว่ า ยิ่ ง เกิ ด แบรนด์เยอะเท่าไร ข้อเปรียบเทียบมันก็จะเห็นได้ชด ั ขึน ้ เหมือนแบรนด์ ทีเ่ กิดขึน ้ มาช่วยผลักเรา เพราะบางแบรนด์เกิดเป็นข้อเปรียบเทียบขึน ้ มาได้ว่า คุณภาพไม่ได้ดีเท่าเรา เราถึงได้ขายราคานี้ได้ เพราะว่าเรา ตั ด เย็ บ แบบนี้ เราใช้ ผ้ า แบบนี้ ข้ อ เสี ย คื อ เขาก็ ค งจะมี ตั ว เลื อ ก มากขึ้น ถามว่ายอดขายเราตกไหม ก็ไม่ได้ตกนะ”


FEATURE

No De fi ni te Ru les

“เราไปกินไอติมทีบ ่ อสตันแล้วชอบมาก วัฒนธรรมการกินไอติม ที่ นู่ น ต่ า งกั บ ที่ เ มื อ งไทย คื อ เขากิ น ไอติ ม กั น แบบไม่ มี ท็ อ ปปิ้ ง ร้านไอติมของเขาจะเป็นแนวให้คนไปแฮงก์เอาต์กน ั ทีร่ า้ นไอติมมืดๆ คนขายฮิ ป ๆ ทุ ก คนมาสนุ ก สนานกั น ในร้ า นไอติ ม บรรยากาศ เหมือนบาร์ แต่ขายไอติม เราชอบ มันเป็น ice cream social ที่ สนุกมาก” ระริน ธรรมวัฒนะ กล่าวถึงจุดเริ่มต้นที่เธอกับ นที จรัสสุริยงค์ สนใจไอศกรีม ความประทับใจในรสชาติไอศกรีมที่ เป็นเอกลักษณ์ในบอสตันที่ทำ�ให้นึกถึงความทรงจำ�ที่ดีต่างๆ เป็น แรงบั น ดาลใจให้ ร ะริ น กั บ นที ตั ด สิ น ใจทำ � ไอศกรี ม ในชื่ อ แบรนด์ Guss Damn Good เมื่ อ ผ่ า นไปหนึ่ ง ปี พ วกเขาก็ มี ร้ า น Guss Damn Good ที่ศาลาแดงซอย 1 และ Guss Bar ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ ระรินกับนทีรู้จักกันเมื่อทั้งสองคนเรียน MBA ที่บอสตันและ ตระเวนชิมไอศกรีมไปทั่วรัฐแมสซาชูเซตส์ หลังจากเรียนจบแล้ว กลั บ มาประเทศไทย ระริ น กั บ นที ช่ ว ยกั น คิ ด ค้ น และพั ฒ นาสู ต ร ไอศกรีมให้ได้รสชาติแบบที่ตนได้ลิ้มลองและประทับใจโดยที่ไม่มี ความรู้พื้นฐานด้านการทำ�ไอศกรีม แต่อาศัยศึกษาจากหนังสือ และขอคำ�แนะนำ�จากคนรู้จัก ค่อยๆ ลองผิดลองถูกจนได้สูตร ไอศกรีมที่พอใจ “ช่วงแรกที่ทำ� รสแรกที่เราทำ�เป็นรสนม นมเป็น พื้นฐานของหลายๆ รส ตอนแรกก็คำ�นวณสูตรมาเป๊ะนะ สูตรนี้ ต้องเวิร์กแน่นอน แต่พอปั่นออกมาไม่เวิร์ก ปั่นไม่ขึ้น คือบาลานซ์ สูตรผิด เราตัง้ ชือ ่ มันว่า Don’t Give Up #18 เพราะว่าเป็นรสแรก ที่เราทำ�มาประมาณ 18 ครั้ง ครั้งที่ 18 เท็กซ์เจอร์มันเริ่มฟอร์ม ตัวใกล้เคียงกับที่เราต้องการแล้ว แต่มันยังไม่เวิร์ก แต่ครั้งนั้น เป็นครั้งที่เราดีใจ เฮ้ย มันใกล้แล้ว แต่ว่าสูตรที่ขายตอนนี้เป็น สู ต รครั้ ง ที่ 33 เราใช้ เ วลาประมาณเดื อ นถึ ง สองเดื อ นกั บ สูตรแรกสูตรเดียว ถามว่ามีท้อไหม มันก็มีท้อนะ เพราะมันยังไม่ได้ เท็ ก ซ์ เ จอร์ ที่ ต้ อ งการสั ก ที ผมกั บ ระริ น ก็ เ ป็ น คนเรื่ อ งมากด้ ว ย ถ้ า มั น ไม่ ไ ด้ ก็ คื อ ไม่ ผ่ า น โละทิ้ ง ทั้ ง หมด” นที เ ล่ า ถึ ง การทดลอง กว่าจะมาเป็นไอศกรีมที่ขายในร้านทุกวันนี้

รสชาติ แ ต่ ล ะรสของ Guss Damn Good ได้รบ ั แรงบันดาลใจมากผูค ้ นรอบตัว และเรื่ อ งราวที่ ร ะริ น และนที ป ระสบเมื่ อ อยู่ ที่ บ อสตั น ไอศกรี ม แต่ ล ะรสจึ ง บอกเล่ า เรือ ่ งราวต่างๆ ทีท ่ งั้ สองคนอยากจะบอกคน กิน “ไอติมมันมีความรู้สึกซ่อนอยู่ข้างใน ไอติมของ Guss Damn Good ก็เลยเป็น From Story to Flavour คือแต่ละรสจะ ต้องคิดมาจากเรื่องราวของสิ่งที่เราพบเจอ จะไม่ได้อยู่ๆ ฉันอยากทำ�อันนี้ ฉันจะขาย แบบนี้ ไม่ใช่ จะมี story มาก่อน story นี้ คือ ร ส ช า ติ แ บ บ ไ ห น ก็ เ ล ย มี คำ � ว่ า Feeling-Crafted Icecream อยู่ที่โลโก้ ของเรา อย่างเช่น Don’t Give Up #18 ก็เป็นรสแรก ครั้งที่ 18 เป็นครั้งที่ตื่นเต้น เป็ น ครั้ ง ที่ มี ค วามหวั ง เราเลยตั้ ง ชื่ อ มั น ว่า Don’t Give Up ไม่ยอมแพ้ ซึ่งลูกค้า หลายคนก็อินไปกับเรื่องของเรา เวลาที่เขา เจอ bad day เขาก็มากิน Don’t Give Up เวลาเพื่ อ นเขาเจอ bad day เขาอยาก cheer up เพือ ่ น เขาก็สงั่ Don’t Give Up ไปหรืออย่างรส Tokyo Mist ช่วงที่เรียน อยู่บอสตัน เวลากลับเมืองไทยจะแวะญี่ปุ่น ประจำ � จะรู้ สึ ก ว่ า โตเกี ย วเป็ น เมื อ งที่ i n s p i r e เ ร า ม า ก ๆ ไ ป แ ล้ ว ส ด ชื่ น เราเจอทั้ ง คน ทั้ ง อะไรใหม่ ๆ ทั้ ง อาหาร วัฒนธรรม เราไปแล้วเรากระปรี้กระเปร่า เราอยากกลั บ มาทำ � อะไรให้ มั น เกิ ด ขึ้ น ที่บ้านของเรา ก็เลยตั้งชื่อรสนี้ว่า Tokyo M i s t เ ป็ น ส้ ม ยู สุ ที่ เ ร า ป รุ ง เ อ ง จ า ก หลายๆ พั น ธุ์ กิ น แล้ ว จะรู้ สึ ก สดชื่ น เหมื อ นเดิ น อยู่ ที่ โ ตเกี ย ว ซึ่ ง รสนี้ เ รา บอกลู ก ค้ า ไปว่ า จะไม่ ไ ด้ จำ � เป็ น ต้ อ งเป็ น โตเกียวนะ สำ�หรับบางคนอาจจะเป็นเมือง หรือเป็นที่ที่เขารู้สึกจดจำ� แล้วทำ�ให้เขามี พลั ง ในการใช้ ชี วิ ต แต่ ว่ า โตเกี ย วก็ เ ป็ น ตัวอย่างของเรา หรืออย่างรส Bonfire เป็น รสที่ ข ายดี เป็ น รสที่ love-hate มาก

DONT

57

MARCH 2018

ลู ก ค้ า ด่ า เยอะก็ มี และเป็ น รสโปรดของ ใครหลายคน เราจะสั่ง scooper เราว่า ห้ามขายนะถ้าไม่ชม ิ รสนีก ้ ็ inspire มาจาก เรื่องของนที คือนทีชอบเล่นสโนว์บอร์ด มากตอนอยู่ ที่ นู่ น และบอสตั น ก็ เ ป็ น เมื อ งหนาว เวลาเล่ น สกี เ ล่ น สโนว์ บ อร์ ด เสร็ จ คนก็ จ ะมานั่ ง อยู่ ที่ bonfire สุ ม ไฟ นั่งคุยกัน ปิ้งมาร์ชแมลโลว์ อากาศหนาวๆ มีกองไฟอยู่ตรงกลาง เราก็ เลยอยากได้ รสที่มีทั้งความหวาน มีทั้งความอบอุ่น มี กลิน ่ ไหม้ของเปลวไฟทีอ ่ ยูท ่ า่ มกลางอากาศ หนาวๆ เราก็เลยตีออกมาเป็นรส burnt caramel เป็นคาราเมลที่หอมหวานแต่ขม มากๆ มี ค วามสโมกกี้ มี ค วามเป็ น ควั น ก็ เ ป็ น รสนี้ ขึ้ น มา” ระริ น เล่ า ถึ ง ที่ ม าของ รสชาติไอศกรีม แม้การไม่มพ ี น ื้ ฐานด้านการทำ�ไอศกรีม จะเป็นความท้าทายและอุปสรรค แต่นทีและ ระรินมองว่าเป็นข้อดีเนื่องจากการไม่รู้กฎ ตายตัวทำ�ให้พวกเขากล้าทดลองทุกอย่าง โดยไม่ยด ึ ติดกับทฤษฎี ไอศกรีมของ Guss Damn Good จึงไม่มีข้อจำ�กัดและแตกต่าง จากรสชาติ ต่ า งๆ ที่ ค นทั่ ว ไปเคยกิ น มา ระริ น เล่ า ว่ า บางครั้ ง รสชาติ ที่ ดี ก็ เ กิ ด จาก ความผิ ด พลาดที่ ค าดไม่ ถึ ง ได้ เ ช่ น กั น “รสชาติไอติมหลายรสที่คนอาจจะกินแล้ว เฮ้ย มีรสอย่างนี้ด้วยเหรอ ก็เกิดจากความ ผิ ด พลาดของเราที่ เ ราไม่ มี boundary เราก็เลยลองมันไปงั้น อย่างเช่น รส Why Can’t Coffee Be White? เราชอบกิน ไอติมกาแฟกันทั้งคู่ ลองไปลองมา ลอง หลายสูตรมาก สูตรนี้สีไม่ออกแต่รสออก กำ�ลังจะโยนทิ้ง แล้วนทีก็เป็นบอกระรินว่า เฮ้ยๆๆ เก็บไว้ก่อน ให้คนอื่นลองชิมดูก่อน เราก็เลย ไอติมกาแฟมันจะเป็นสีขาวไม่ได้ เหรอ เลยตั้งชื่อมันว่า Why Can’t Coffee Be White? คือรสชาติกาแฟมาเต็ม กลิ่นกาแฟมาเต็ม แต่สีไม่มา”

นอกจาก Guss Damn Good จะไร้ ข้ อ จำ � กั ด ด้ า นรสชาติ ข องไอศกรี ม แล้ ว พวกเขายั ง ไร้ ก ฎตายตั ว ในแนวทางการ ทำ � ธุ ร กิ จ อี ก ด้ ว ย แม้ แ บรนด์ ไ อศกรี ม นี้ จะเกิดขึ้นเป็นโปรเจกต์ที่ระรินกับนทีทำ�ขึ้น ขณะเรียน MBA และมีแผนธุรกิจชัดเจน แต่เมือ ่ ทำ�แบรนด์อย่างจริงจัง พวกเขากลับ โยนแผนนัน ้ ทิง้ ไปโดยเปลีย ่ นจากความตัง้ ใจ ที่ จ ะเปิ ด ร้ า นใหญ่ ม าเป็ น การลองทำ � วิ จั ย ตลาด พวกเขาแนะนำ � ให้ ลู ก ค้ า ได้ ทำ � ความรูจ้ ก ั กับรสชาติไอศกรีมทีแ่ ตกต่างของ Guss Damn Good ด้วยการไปออกร้านขาย ตามงานฟลีมาร์เก็ตจนติดตลาด นทีเล่าว่า ในช่ ว งแรกพวกเขาต้ อ งอธิ บ ายรสชาติ ไอศกรีมต่างๆ ให้ลูกค้าทีละคน ซึ่งกลาย เป็นผลดีตอ ่ ธุรกิจของพวกเขา “เรามีโอกาส ได้อธิบายแบรนด์เราตัง้ แต่แรก จนตอนหลัง ลูกค้าไม่จำ�ว่ารสนม มาสั่งว่าเอา Don’t Give Up เอา Bonfire กลายเป็นว่าเรา คุยกับเขาแล้วเขาจำ�เราได้ไปในตัวเองเลย และกลายเป็นว่าจากการทำ�ตรงนัน ้ repeat customer เราสูงมาก คนทีร่ จู้ ก ั แบรนด์เรา รู้ element เรา สูงมาก ช่วงแรกยากมาก ในการที่จะต้องพูดอย่างนี้ซ้ำ�ๆ เรามีสิบรส ขายในงาน สิบรสก็ต้องบอกทุกรสทีละอัน แต่ ผ มว่ า มั น pay out ตอนหลั ง ลู ก ค้ า อธิบายกันเอง” นอกจากนี้ Guss Damn Good ยังไม่มีรสชาติที่เป็นซิกเนเจอร์ แต่ เปิดโอกาสให้แต่ละคนเลือกรสชาติที่ถูกใจ ตามความรู้สึกในแต่ละวั นเป็นซิ กเนเจอร์ ของตนเอง นที แ ละระริ น มองว่ า การเติ บ โตของ Guss Damn Good ณ ตอนนีเ้ กิดจากการ บอกต่อของลูกค้า และเรือ ่ งราวของรสชาติ ต่างๆ รวมถึงการรักษามาตรฐานคุณภาพ ของไอศกรีมเพื่อให้ลูกค้าได้กินรสชาติเดิม ทุกครั้งที่กลับมาจนพวกเขามีลูกค้าประจำ� เหนียวแน่น และเน้นการสื่อสารกับลูกค้า เสมอ “เราทำ�อะไรเราก็จะบอกลูกค้าว่าเรา ทำ�อะไร ในเพจ Facebook และ Instagram เราทำ�โรงงานใหม่ ความเป็นไปของ Guss เราบอกคนหมด เรารู้ สึ ก ว่ า อั น นี้ คื อ สตาร์ ต อั พ จริ ง ๆ อยากให้ ค นรู้ สึ ก ว่ า ถ้ า เขาจะเริ่มทำ�อะไร เริ่มจากศูนย์เหมือนเรา ก็ จะเจอประมาณนี้ เราก็อยากจะ inspire เขา เหมือนกันทั้งเรื่องที่เรา fail หรือเรื่องที่เรา succeed เราก็จะเขียนเล่า หรือเรือ ่ งอะไรดีๆ ที่เราได้มา article ดีๆ เรารู้ว่าคนไม่ชอบ อ่ า นอะไรยาวๆ เราก็ อ่ า นให้ แ ล้ ว แปลและ สรุ ป ให้ ใ นเพจเรา รวมถึ ง ระริ น กั บ นที ทำ � Guss มันมาจาก focus กับ Gut Feeling เรื่องสัญชาตญาณ” ระรินเล่าถึงเรื่องราว ที่ เ ธอคิ ด ว่ า เป็ น เสน่ ห์ อี ก อย่ า งหนึ่ ง ของ Guss Damn Good


FEATURE

Going The Oven Farm แบรนด์ขนมปังเพือ่ สุขภาพ เกิดขึน ้ ในห้องครัวของ ไธวดี ศุภโรจน์ ทีไ่ ด้รบ ั โจทย์ จากแพทย์คนหนึ่งให้คิดค้นขนมปังเพื่อสุขภาพ เพื่อจำ�หน่ายในคลินิก ต่อมาเธอได้ส่งขนมปัง ไปขายตามร้ า นต่ า งๆ ในขณะที่ ทำ � งานประจำ � ไปด้ ว ย เมื่ อ กิ จ การของเธอเติ บ โตขึ้ น เรื่ อ ยๆ ไธวดีตัดสินใจลาออกจากงานประจำ�มาทำ�ธุรกิจ เบเกอรีเพื่อสุขภาพเต็มตัว โดยในระยะแรกนั้น เธอทำ�ผลิตภัณฑ์และจัดส่งเองทั้งหมดเป็นธุรกิจ เล็กๆ “พอทำ�มาได้แค่ชว่ งไม่กเี่ ดือนแรกก็มรี ายได้ พอทำ�ไปเรือ ่ ยๆ ก็สามารถจุนเจือไปยังครอบครัว ของเราเองได้ด้วย คือนอกจากเลี้ยงเราแล้วยัง เผื่อแผ่ไปสู่คนรอบข้างได้ด้วย อย่างที่รู้กันอยู่ ว่าสังคมไทย เทรนด์สข ุ ภาพมันมาทางนี้ ทุกๆ ปี ที่ทำ�ธุรกิจมามันก็เพิ่มมากขึ้นๆ อย่างเห็นได้ชัด พอมีรายได้มันซัพพอร์ตพอที่เราจะออกจากงาน ได้โดยที่ไม่เดือดร้อนใครก็ค่อยออกมา มันเป็น จังหวะ และค่อยๆ ทำ�มาเรือ ่ ยๆ ไม่ได้ออกมาลงทุน ล้านหนึ่ง มีอุปกรณ์ในครัวเท่าไรก็ทำ�เท่านั้น” ไธวดีสนใจการทำ�ขนมปังเมื่อเธอเรียนวิชา เบเกอรีสมัยเรียนปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ การอาหาร หลังสำ�เร็จการศึกษา เธอได้เรียนต่อ ด้านการโรงแรมในแผนกขนมอบและเบเกอรีจึง ได้พบว่าตนเองหลงรักเบเกอรี เมือ ่ หันมาเปิดร้าน ของตนเอง จากทีไ่ ม่มพ ี น ื้ ฐานในการทำ�ธุรกิจ ไธวดี หาความรูจ้ ากประสบการณ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชนิดต่างๆ โดยที่ไม่มีแม้แต่การทำ�โฆษณาหรือ โปรโมตสินค้าทางสือ่ ออนไลน์ “ตอนแรกทีท ่ �ำ ไม่มี ชือ ่ แบรนด์สน ิ ค้าด้วยนะ ขายเป็นขนมปังสุขภาพ เอาไปตั้งและมีป้ายบอกสรรพคุณเฉยๆ ไม่ได้ทำ� แบรนด์ ไม่ได้มีอะไรเลย เอาขนมปังไปขายแล้ว ก็ติดป้ายว่าขนมปังฟักทอง อธิบายคุณสมบัติ ของฟักทองว่าเป็นอย่างไร บอกว่าอันนี้ไม่ได้ใส่ อะไรบ้าง ไม่ใส่นม เนย ไข่ น้ำ�มัน ไม่ใส่สี ไม่แต่ง กลิน ่ ไม่ใส่สารปรับคุณภาพ ไม่ได้คด ิ เรือ ่ งแบรนด์ เป็นของตัวเอง ไม่ได้คิดว่ามันจะขยาย แค่คิดว่า สามารถเลี้ยงชีพได้ก็พอแล้ว” หลังจากทีผ ่ ลิตภัณฑ์ขนมปังเพือ ่ สุขภาพของ ไธวดีเป็นทีร่ จู้ ก ั มากขึน ้ เรือ ่ ยๆ และติดตลาดในหมู่ คนรักสุขภาพ ผ่านไปสองปีเธอจึงได้ตงั้ ชือ่ แบรนด์ ผลิตภัณฑ์วา่ The Oven Farm โดยมีนอ ้ งมาช่วย ดูแลด้านการทำ�แบรนด์เป็นธุรกิจในครอบครัว และเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ ไธวดีมองว่าแม้วา่ เธอ จะไม่ได้โฆษณาสินค้าหรือทำ�การตลาดแบรนด์ อย่างจริงจังตั้งแต่ต้น แต่ความแปลกใหม่ของ สินค้าที่ต่างจากสินค้าที่มีอยู่เดิมในตลาดทำ�ให้ กิจการของเธอได้รับผลตอบรับที่ดี “ทุกวันนี้ที่ โตมาก็หาความรู้ ไม่ได้ท�ำ ธุรกิจแบบกล้าได้กล้าเสีย ค่ อ ยๆ ทำ � เอาแบบไม่ เ ครี ย ดและไม่ มี ห นี้ สิ น ไม่ได้ลงทุนอะไรมาก ไม่ได้ลงโฆษณามาก อาจจะ เป็นเพราะว่าเจ็ดปีก่อนคู่แข่งอาจจะยังน้อย และ เราก็เป็นเจ้าใหม่ในตลาดที่ตอนนั้นสินค้าเราอาจ จะแปลกตาไปจากสินค้าในท้องตลาดทั่วไปเลย ได้รับความสนใจ แล้วเราก็ขยายการขายอย่าง ต่อเนื่อง เป็นโอกาสดีที่มีเทคโนโลยีเข้ามาทำ�ให้ เราสามารถต่อยอดธุรกิจเราไปได้เรื่อยๆ กับสิ่ง ที่ เ ราตั้ ง ใจทำ � เพราะคิ ด ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ ต อบโจทย์ เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ก็ยังคงได้รับความ สนใจตลอดเจ็ดปีทผ ี่ า่ นมา เพราะมันอยูใ่ นกระแส ด้วย และคิดว่าเราตั้งใจทำ�สิ่งที่ดี” ไธวดีกล่าวถึง การเติ บ โตของแบรนด์ ต ลอดเจ็ ด ปี ที่ ผ่ า นมา หลังจากเริ่มต้นจากกิจการเล็กๆ กระแสรักสุขภาพในปัจจุบันทำ�ให้คนจำ�นวน มากหันมาใส่ใจด้านอาหารการกิน และในขณะ เดี ย วกั น ก็ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารสุ ข ภาพเจ้ า ใหม่ เกิดขึ้นมากมาย แต่ไธวดียังคงแนวคิดเดิมใน การทำ � ธุ ร กิ จ นั่ น คื อ การเติ บ โตแบบค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไป และยั ง คงคิ ด ค้ น พั ฒ นาสิ น ค้ า ต่ า งๆ “เราโตขึ้น มีประสบการณ์มากขึ้น รู้ว่าสิ่งที่เรา ทำ�คือสิ่งที่ใช่แล้ว มันพิสูจน์มาแล้วเจ็ดปี ไม่ว่า เกิดปัญหาอะไร คู่แข่งขนาดไหน หรืออะไรก็ตาม เราจะหาทางผ่านมันไปได้แน่นอน ทุกวันนี้คู่แข่ง ก็เยอะมาก แต่วา่ เราตัง้ ใจทำ�สิง่ ทีเ่ ราคิดว่าทำ�ได้ดี เราพยายามหาข้อมูลความรู้เพื่อจะพัฒนา เพื่อ ก้าวต่อไป มันอาจจะช้าบ้าง เร็วบ้าง แต่เราก็ยัง เดินไปข้างหน้า เราไม่ได้แข่งกับใคร เราแค่แข่ง กับตัวเอง เพราะฉะนัน ้ มันก็จะไม่ได้กดดันอะไรมาก ก็ทำ�งานได้อย่างมีความสุข มีบางช่วงเหมือน กันที่คิดว่าคู่แข่งเยอะแยะเลย พยายามตามดูว่า เขาไปถึงไหน เขาคิดอะไร อันนั้นคือจะเป็นทุกข์ แล้ว แต่พอสุดท้ายแล้วเปลี่ยนมุมมอง กลับมา มองใหม่ว่า ถ้าเราทำ�ดีกว่าเมื่อวานแล้ว และเรา ยั ง ทำ � ต่ อ ไป เราไม่ ไ ด้ ท้ อ ถอยอะไร มี แ ผนแล้ ว ทำ�ไปตามสเต็ป เราก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและ ยังดำ�เนินธุรกิจต่อไปได้”

One Step at a Time

Chang -ing The World

DONT

58

MARCH 2018

สตาร์ตอัพ หรือ วิสาหกิจเริ่มต้น คือคำ�ที่เป็นที่จับตามองมากในโลก ธุรกิจของทศวรรษนี้ และเป็นคำ�ทีพ ่ ด ู ถึงกันมากในประเทศไทยช่วง 3-4 ปี ที่ผ่านมา ในฐานะรูปแบบการทำ�ธุรกิจทางเลือกที่ตอบสนองต่อการค้นหา ตัวตนของคนรุ่นใหม่ทั่วโลก ความสำ�เร็จของธุรกิจสตาร์ตอัพมากมาย จากต่างประเทศและการทีค ่ นเริม ่ คุน ้ ชินกับการซือ ้ สินค้าและบริการออนไลน์ ทำ�ให้คนไทยพร้อมเปิดรับรูปแบบธุรกิจแบบใหม่ๆ ที่สตาร์ตอัพนำ�เสนอ สตาร์ตอัพจึงได้กลายมาเป็นเสมือนวิถีชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนรูปแบบและวิธีการ ทำ�ธุรกิจแบบเดิม ซิลิกอนแวลลีย์คือชื่อแรกที่หลายคนมักนึกถึงเมื่อกล่าวถึงแหล่งรวม ธุ ร กิ จ สตาร์ ต อั พ และบริ ษั ท ชั้ น นำ � ด้ า นไอที ต่ า งๆ ที่ ค นทั่ ว โลกรู้ จั ก กั น ดี ไม่วา่ จะเป็น Apple Inc., Tesla Inc., Microsoft, Facebook, Twitter หรือ Uber ฯลฯ ความสำ�เร็จของบริษท ั ไอทีชน ั้ นำ�ต่างๆ คือแรงบันดาลใจทีท ่ �ำ ให้ คนรุ่นใหม่อยากเจริญรอยตามผู้ผลิตนวัตกรรมใหม่แก่โลก โดยเฉพาะ อย่ า งยิ่ ง เมื่ อ ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ทำ � ให้ ใ ครก็ ส ามารถเป็ น ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเงินทุนและทรัพยากรไม่มาก เรื่องราวของ Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง Facebook ในหอพัก มหาวิทยาลัยคือตัวอย่างว่าคนหนึ่งคนสามารถเชื่อมโลกทั้งใบเข้าหากันได้ ด้วยมันสมองและคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว จนกระทั่งในปัจจุบันมีผู้ใช้งาน กว่าสองพันล้านคนต่อเดือน หรือในปี 2009 ที่ Uber ปฏิวต ั ก ิ ารเดินทาง ในเมืองด้วยแอปพลิเคชัน ่ บริการเรียกรถยนต์ แก้ปญ ั หาทีค ่ นเมืองส่วนใหญ่ ประสบในการเรียกรถแท็กซี่ในกว่า 633 เมืองทั่วโลก อีกทั้งยังขยายไปยัง เครือข่ายขนส่งและบริการส่งอาหารในปัจจุบัน หรือ Airbnb ที่นำ�คนซึ่ง กำ�ลังมองหาที่พักและคนต้องการให้เช่าที่พักมาเจอกันผ่านแอปพลิเคชั่น ทีม ่ ผ ี ใู้ ช้งานในกว่า 191 ประเทศทัว่ โลก เหล่านีค ้ อ ื ตัวอย่างธุรกิจในรูปแบบ


FEATURE

Smart Startups ความคิดที่ต้องการจะแก้ปัญหา สามารถนำ�มาต่อยอดเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่นำ�มาสู่วิธีคิดและพฤติกรรมใหม่ได้อย่างคาดไม่ถึง

1 x 1 Wall

แพลตฟอร์มพื้นที่แสดงงาน ทางศิ ล ปะสำ � หรั บ ให้ ศิ ล ปิ น และ นักออกแบบได้น�ำ เสนอและพัฒนา ต่อยอดแนวคิดของตนออกมาเป็น ผลงานศิลปะ โดยมีทม ี ประชาสัมพันธ์ กั บ ที ม การตลาดให้ คำ � แนะนำ � และยังให้บริการจัดส่งงานศิลปะ จากศิลปินถึงลูกค้า นอกจากนี้ ยั ง มี ก องทุ น สำ � หรั บ ศิ ล ปิ น ที่ มี ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ต่ ข าด ทุ น ท รั พ ย์ ใ น ก า ร ผ ลิ ต ง า น รวมถึ ง ให้ บ ริ ก ารผลิ ต ผลงานที่ ตรงใจศิลปิน

ใหม่ที่กำ�ลังเติบโตอย่างรวดเร็วโดยใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนสำ�คัญ ลักษณะสำ�คัญของสตาร์ตอัพคือเป็นบริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและมีผล ทำ�ให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป Facebook ได้เปิดมิตใิ หม่ในการสือ่ สารและแลกเปลีย ่ นข่าวสาร กัน รวมไปถึงเป็นช่องทางและรูปแบบใหม่ในการ โฆษณา Uber ทำ�ให้เราหมดปัญหาความยุง่ ยาก ในการหารถเนื่องจากสามารถเรียกรถมารับได้ ถึงที่ และ Airbnb ช่วยให้คนสามารถเปลีย ่ นห้อง ว่างที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้กลายเป็นที่พักสำ�หรับ นักเดินทางและได้รับเงินตอบแทน ส่วนแขกที่ มาพักก็สามารถเช่าที่พักได้ในราคาที่ตนพอใจ สิง่ ทีส ่ ตาร์ตอัพทำ�ไม่ใช่แค่การสร้างรายได้เท่านัน ้ แต่ยงั เปลีย ่ นแปลงโลกและพฤติกรรมของคนด้วย ในขณะเดียวกัน การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง ทำ�ให้ธรุ กิจสตาร์ตอัพไม่มข ี อ ้ จำ�กัดเรือ ่ งพรมแดน อีกทั้งสตาร์ตอัพยังสามารถออกแบบให้เติบโต ได้อย่างรวดเร็วด้วยการทำ�ซ้�ำ ทีไ่ ม่ตอ ้ งเพิม ่ กำ�ลัง การผลิตมากแต่ท�ำ ให้ผลผลิตเติบโตขึน ้ ได้หลาย เท่ า ตั ว จากแอปพลิ เ คชั่ น ที่ อ าจจะผลิ ต มาแค่ แอปพลิเคชั่นเดียว แต่เพิ่มผลผลิตได้ด้วยการ เสนอฟีเจอร์เพิ่มเติมต่างๆ ให้ลูกค้า หรือแม้แต่ การขยายตลาดไปต่างประเทศก็ท�ำ ได้อย่างง่ายดาย โดยทีผ ่ ผ ู้ ลิตแทบไม่ตอ ้ งลงทุนเพิม ่ เพือ ่ ตอบสนอง คนจำ�นวนมหาศาล ในประเทศไทย ธุรกิจสตาร์ตอัพกำ�ลังดึงดูด คนรุ่นใหม่ด้วยลักษณะการทำ�งานที่ต่างไปจาก วิธีการทำ�งานแบบเดิมๆ การเป็นเจ้าของธุรกิจที่ ไม่ตอ ้ งมีสำ�นักงาน รูปแบบการทำ�งานที่ยด ื หยุ่น และคล่องตัว ใช้ความคิดริเริม ่ สร้างสรรค์และเป็น ตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ที่สำ�คัญคือใครก็ สามารถทำ�ธุรกิจสตาร์ตอัพได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ กำ�ลังเรียนหนังสืออยู่ เพิ่งเรียนจบ หรือแม้แต่ คนที่ทำ�ธุรกิจมานานแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยน รูปแบบธุรกิจของตนให้เป็นสตาร์ตอัพได้ ทุกวันนี้ สาขาของธุรกิจสตาร์ตอัพได้แตกแขนงออกไป มากมาย ทั้งด้านการเกษตร, อาหาร, การเงิน, E-commerce, อสังหาริมทรัพย์, Fin-Tech, การท่องเที่ยว ฯลฯ เป็นทางเลือกและโอกาสใหม่ สำ�หรับหมูส ่ ตาร์ตอัพทีต ่ อ ้ งการเปลีย ่ นแปลงโลก Take Me Tour คือสตาร์ตอัพให้บริการ แพลตฟอร์มด้านการท่องเทีย ่ วในประเทศไทยทีม ่ ี

Socialgiver

แพลตฟอร์มที่มอบโอกาสให้ ช่วยเหลือสังคมด้วยการซื้อบัตร ของขวั ญ สิ น ค้ า ดี ล ร้ า นอาหาร โรงแรม กิจกรรมต่างๆ ทรัพยากร จากการบริการที่คงเหลือถูกนำ� มาบริ จ าคให้ กั บ Socialgiver และเปลี่ยนเป็นเงินทุนให้คนทั่วไป ซื้อได้ในราคาพิเศษ กำ�ไรทั้งหมด จะนำ�ไปมอบให้โครงการเพือ่ พัฒนา สังคมในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สิง่ แวดล้อม สัตว์ ผูพ ้ ก ิ าร ผูห ้ ญิง สุขอนามัย ฯลฯ

Tastemade

ผู้ ผ ลิ ต สื่ อ วิ ดี โ อดิ จิ ทั ล ที่ มี ผู้ชมทั่วโลกกว่า 100 ล้านคน ต่อเดือน Tastemade เชื่อมโยง ผูค ้ นผ่านวิดโี อทีม ่ เี นือ ้ หาเกีย ่ วกับ ไลฟ์สไตล์ การสร้างสรรค์อาหาร จานใหม่ และสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว โดยเชิ ญ ชวนให้ ผู้ ค นทั่ ว โลก แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเป็น แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตโดยมี อาหารเป็นสื่อกลาง

แนวคิดว่า See Thailand through the local’s eyes หรือการมองเมืองไทยผ่านสายตาของ คนท้ อ งถิ่ น ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารซึ่ ง เป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ชาวต่างชาติสามารถเลือกโปรแกรมท่องเที่ยวที่ คนพาเทีย ่ วเป็นผูเ้ สนอโดยเน้นขายประสบการณ์ ท้องถิน ่ ทีอ ่ ยูใ่ กล้ๆ ตัว ตามความถนัดและความรู้ ของผู้พาเที่ยว นพพล อนุกูลวิทยา ผู้ก่อตั้ง Take Me Tour เล่าว่าเขากับ อมรเชษฐ์ จินดาอภิรก ั ษ์ ผูร้ ว่ มก่อตัง้ ได้แนวคิดและแรงบันดาลใจ มาจากประสบการณ์ของเขาเองทีพ ่ บว่ามีคนท้องถิน ่ พาเที่ยวเมื่อเดินทางไปต่างประเทศทำ�ให้เขาได้ สัมผัสสถานที่นั้นและการใช้ชีวิตของคนท้องถิ่น ที่เป็นของจริงและไม่เหมือนในหนังสือนำ�เที่ยว “ผมเชือ ่ อย่างหนึง่ คือทุกคนอยากหาสิง่ แปลกใหม่ และการท่องเทีย ่ วมันทำ�ให้คนออกจากความจำ�เจ เดิมๆ ในเมืองทีต ่ วั เองอยู่ ในทีท ่ ต ี่ วั เองอยู่ เพือ ่ ไป หาสิง่ ใหม่ๆ ในชีวต ิ ปัจจุบน ั เราเห็นสือ ่ เต็มไปหมด เลยพูดถึงเมืองต่างๆ ทั่วโลก ในเฟซบุ๊ก เพื่อน โพสต์รป ู อะไรกันเต็มไปหมดเลย บางทีแค่เราเห็น เราก็ เ บื่ อ แล้ ว เราจะไปก็ เ ห็ น ภาพเดิ ม ที่ ทุ ก คน ทำ�กันมาหมดแล้ว คนก็เลยพยายามมองหาว่า มันยังมีอย่างอื่นอีกไหมที่น่าสนใจ แล้วมันมีอะไร อีก ไม่ใช่แค่ไปถ่ายรูปอีกไหม ผมก็เลยรูส ้ ก ึ ว่ามันมี วิ วั ฒ นาการตามรสนิ ย มของคนทั่ ว ไปด้ ว ยที่ เปลี่ยนไปเยอะมากจากสมัยก่อน ถ้าเราได้เห็น หอไอเฟลสมัยก่อนเราอาจจะประทับใจมากแล้ว แต่ ว่ า ทุ ก วั น นี้ เ ราเห็ น มั น ชิ น ตาผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ เหมือนการที่เราเห็นสิ่งรอบตัวเราจนชินตาเรา ก็เลยไปเที่ยวเพื่อหาสิ่งใหม่ๆ เข้ามาในชีวิต” จากแรงบันดาลใจนี้ นพพลและอภิรักษ์ได้ พัฒนา พาฉันเที่ยว แพลตฟอร์มนำ�เที่ยวโดย คนท้องถิ่นสำ�หรับคนไทยที่ต้องการเดินทางไป ต่างประเทศ แล้วพัฒนามาเป็น Take Me Tour ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มพาเที่ยวสำ�หรับคนต่างชาติ ในประเทศไทยในปัจจุบัน นอกจากแนวคิดที่ได้ มาจากการท่องเทีย ่ วแล้ว นพพลยังมีแรงบันดาลใจ อีกอย่างหนึง่ ในการริเริม ่ ทำ�ธุรกิจจากความต้องการ จะเสนอสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยมีในตลาด และแสดง ให้เห็นว่าการท่องเที่ยวของผู้คนสามารถเปลี่ยน ไปในทางที่ ดี แ ละมี ท างเลื อ กหลากหลายขึ้ น ได้ “ผมอยากทำ�ธุรกิจ แต่ว่าผมอยากทำ�ธุรกิจอะไร สักอย่างที่มันยังไม่เคยมีมาก่อน คือเราอยาก จะเป็นคนสร้างเกม ไม่อยากเข้าไปวิ่งในเกมนั้น เราก็เลยต้องทำ�ธุรกิจขึ้นมาอันหนึ่งซึ่งไม่มีใคร

DONT

59

MARCH 2018

VIGGA

ก่อตั้งและพัฒนาโดย Vigga Svensson เพือ ่ เป็นต้นแบบธุรกิจ เสื้อผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่ อ งจากทารกนั้ น โตเร็ ว ทำ � ให้ พ่ อ แ ม่ ต้ อ ง ซื้ อ เ สื้ อ ผ้ า ใ ห ม่ ใ ห้ ลูกทีไ่ ม่สามารถใส่เสือ้ ผ้าขนาดเดิม ได้อีกต่อไป เกิดเป็นปัญหาขยะ มากมาย Vigga Svensson จึงริเริม ่ ทำ�ธุรกิจให้เช่าชุดทารกและเสือ ้ ผ้า สำ�หรับแม่ทต ี่ งั้ ครรภ์ เมือ ่ ทารกโต เกินกว่าจะใส่เสือ ้ ผ้าทีเ่ ช่าไปแล้วได้ ผูเ้ ช่าสามารถนำ�ชุดทีเ่ ช่าไปแล้วนัน ้ กลับมาคืนและได้รบ ั ชุดใหม่ในแต่ละ เดือน วิธีนี้จะเพิ่มจำ�นวนครั้งการ ใช้เสื้อผ้าแต่ละชุดและลดปริมาณ ขยะได้อีกด้วย

Easylunchboxes

จากความคิ ด ของคุ ณ แม่ ลูกสาม Kelly Lester ทีต ่ อ ้ งการ ให้ลก ู ของเธอได้น�ำ อาหารกลางวัน ที่ มี ป ระโยชน์ ไ ปกิ น ที่ โ รงเรี ย น โดยไม่กอ ่ ให้เกิดขยะ เธอได้คด ิ ค้น ชุดผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่ช่วย ให้ แ ม่ บ้ า นเตรี ย มอาหารกล่ อ ง ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว รวม ถึงใช้งานง่ายสำ�หรับเด็กๆ และ เธอยั ง ได้ ต่ อ ยอดสู ต รอาหาร และเคล็ดลับต่างๆ เพื่อช่วยลด ปัญหาทีแ่ ม่บา้ นเผชิญในแต่ละวัน กลายเป็นธุรกิจทีส ่ ร้างรายได้ให้เธอ แล้วกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ

เล่นในเกมนี้ แล้วเราก็เป็นคนคิดเกมนี้ขึ้นมา” นพพลกล่าวว่าก่อนหน้าที่จะมาทำ�ธุรกิจสตาร์ตอัพอย่างทุกวันนี้นั้น เขาไม่ได้คิดถึงคำ�ว่าสตาร์ตอัพ แต่ พาฉันเที่ยว พัฒนามาเรื่อยๆ จนเป็น Take Me Tour ทีม ่ รี ป ู แบบธุรกิจเช่นทุกวันนี้ ในช่วงเริม ่ ต้น คำ�ว่าสตาร์ตอัพ ยังไม่เป็นทีร่ จู้ ก ั แพร่หลาย เขาจึงพบทัง้ โอกาสและความท้าทายแบบทีไ่ ม่เคย เจอมาก่อนในการทำ�ธุรกิจแบบเดิม “เมือ ่ มันมีการเริม ่ ต้น มันเริม ่ ต้นได้งา่ ย นั่นแปลว่าคู่แข่งจะเยอะขึ้น ในขณะเดียวกันการทำ�สตาร์ตอัพต้องใช้ความรู้ เยอะขึ้นในเรื่องเทคโนโลยี เรื่องการทดสอบตลาดใหม่ๆ ซึ่งบางทีโปรดักต์ ไม่ได้มต ี ลาดมาก่อน ผูใ้ ช้ไม่ได้มพ ี ฤติกรรมแบบนีม ้ าก่อน แต่เราออกโปรดักต์ มาเพือ ่ เปลีย ่ นพฤติกรรมผูใ้ ช้ มันก็จะมีการทดสอบ ใช้องค์ความรูเ้ ยอะมาก ไม่ใช่เฉพาะเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่คอ ื ตัว business ด้วย ก็เลยทำ�ให้คนที่ เข้ามาอยูใ่ นการแข่งขันนีจ้ ะต้องใช้คนที่ high level skill นิดหนึง่ เข้ามาทำ�เยอะ ก็จะเป็นต้นทุนเรื่องค่าจ้างคน การจ้าง developer สมัยนี้ราคาก็สูงขึ้น การแข่งขันก็กว้างขึ้นเพราะว่าธุรกิจแบบนี้คู่แข่งอาจจะมาจากแอฟริกาก็ได้ อาจจะมาจากญี่ ปุ่ น ก็ ไ ด้ อาจจะมาจากสิ ง คโปร์ ก็ ไ ด้ มั น อาจจะไม่ ใ ช่ แ ค่ ตลาดโลคอล สมมติเราเปิดร้านกาแฟ คูแ่ ข่งเราคือร้านกาแฟรอบๆ แต่ตอนนี้ ทำ�สตาร์ตอัพ คู่แข่งคือโลกใบนี้ทั้งใบ ทุกวันนี้เมื่อคำ�ว่าสตาร์ตอัพเป็นคำ�ที่ติดหูของคนทำ�ธุรกิจ อีกทั้งมี ผู้สนใจให้เงินทุนและเงินสนับสนุนสตาร์ตอัพมากขึ้น จึงมีผู้เข้ามาเริ่มต้น ทำ�ธุรกิจนี้กันมากมาย “ก่อนหน้านี้ความยากคือสมัยนั้นเราไม่ได้มีองค์ความรู้ตรงนี้เยอะ คนทีท ่ �ำ แรกๆ มันจะมีเวฟแรกทีเ่ รารูจ้ ก ั กัน อย่าง Wongnai เป็นเวฟแรก เขา ก็จะลองหลายๆ อย่าง ผมน่าจะเป็นเวฟทีส ่ อง ซึง่ เราก็จะมีความรูท ้ จี่ �ำ กัดอยู่ ต้องหาความรูจ้ ากต่างประเทศเป็นหลัก ต้องไปเปิดเว็บแล้วหาความรูม ้ าลองใช้ ลองทำ� ลองปรับ แต่ว่าเราก็ยังมีเน็ตเวิร์กที่รู้จัก คือพวกที่เป็นเวฟแรก เขาก็จะแนะนำ�อะไรได้บ้าง ข้อจำ�กัดคือพอมันเป็นช่วงแรกๆ มันก็จะมีคนมา สนับสนุนน้อย คนรูจ้ ก ั ก็ยงั น้อยอยู่ แต่พอมาช่วงหลังๆ ก็จะมีรฐั บาลทีเ่ ข้ามา ผลักดันสตาร์ตอัพ อย่างสมัยก่อนผมเริ่มต้นก็ใช้เงินตัวเองจากธุรกิจเก่า มาเริ่มต้น ก็ไม่ได้มีแกรนท์มาก สมัยนี้เงินลงทุนจากนักลงทุนก็เยอะขึ้น corporate ใหญ่ๆ ก็กระโดดเข้ามาในพาร์ทนี้มากขึ้น เริ่มมีแคมป์ เริ่มมี เวิร์กช็อปเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมาย ทำ�ให้คนที่เข้ามาในช่วงหลังๆ เริ่มมีการ ตั้งต้น ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเองแล้ว แต่มันก็แลกมาด้วยการที่พอคน ไม่ตอ ้ งลองผิดลองถูก ก็จะมีคนเข้ามาในตลาดเยอะขึน ้ การแข่งขันก็สงู ขึน ้ ในพาร์ทเริม ่ ต้น” นพพลกล่าวถึงความท้าทายของการทำ�ธุรกิจเมือ่ สตาร์ตอัพ กำ�ลังบูมอย่างเช่นทุกวันนี้ นอกจากเงินลงทุนจากนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศที่หันมาสนับ สนุนธุรกิจสตาร์ตอัพมากขึ้นแล้ว ในประเทศไทยปัจจุบันมีหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาสนับสนุนธุรกิจสตาร์ตอัพ Startup Thailand คือแพลตฟอร์มส่งเสริมธุรกิจสตาร์ตอัพของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีรว่ มกับกระทรวงต่างๆ โดยเห็นว่าธุรกิจรูปแบบนีจ้ ะช่วยขับเคลือ ่ น เศรษฐกิจของประเทศ นอกจากจะระดมผู้ประกอบการมาพบกับนักธุรกิจ และนักลงทุนแล้ว Startup Thailand ยังเผยแพร่ความรู้และให้คำ�แนะนำ� เกีย ่ วกับการทำ�ธุรกิจสตาร์ตอัพรวมถึงจัดเวิรก ์ ช็อปต่างๆ รวมถึงนโยบาย Thailand 4.0 ที่ต้องการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ตอัพด้วยเช่นกัน


PUBLISHER SARUN TANGTEVANON

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ศรัณย์ ตั้งเทวนนท์

MANAGING DIRECTOR TAYCHANUN TANGTEVANON

CHIEF CREATIVE OFFICER RIKSH UPAMAYA

กรรมการผู้จัดการ เตชนันท์ ตั้งเทวนนท์

ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายสร้างสรรค์ ฤกษ์ อุปมัย

Editorial EDITOR-IN-CHIEF BEN WIBOONSIN บรรณาธิการบริหาร เบญญ์ วิบุลศิลป์ HEAD OF EDITORIAL DEPARTMENT PAT PHETTHONG หัวหน้ากองบรรณาธิการ พัทธ์ เพชรทอง FASHION EDITOR RATCHAKRIT CHALERMSAN บรรณาธิการแฟชั่น รัชกฤต เฉลิมแสน BEAUTY EDITOR WALLAYA TIPVANNAPORN บรรณาธิการความงาม วัลยา ทิพย์วรรณาภรณ์ FEATURE EDITOR ALISA SANTASOMBAT บรรณาธิการบทความ อลิสา สันตสมบัติ CULTURE EDITOR WITTHAWAT PUKKHABUT บรรณาธิการวัฒนธรรม วิทวัส พุคคะบุตร ART DIRECTOR TID UNAKORNSAWAT บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ ธิษณ์ อุนากรสวัสดิ์ EDITORIAL STAFFS NITIPON SUWANSATHIEN, NUENGNADDA NOPAKUN กองบรรณาธิการ นิธิพล สุวรรณเสถียร, เนื่องนัดดา นพคุณ DIGITAL CREATIVE MANAGER RUNGTHONG KASIKUL ผู้จัดการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล รุ้งทอง กสิกุล DIGITAL CREATIVE EXECUTIVE ALIN CHAOWANADCHOTIKORN เจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล อลิน เชาวนาทโชติกร SENIOR DIGITAL SUPERVISORS CHATCHAI THONGSAK, THITIPORN ARUNOTHAIVIWAT นักเขียนฝ่ายสื่อดิจิทัลอาวุโส ฉัตรชัย ทองศักดิ์, ฐิติพร อรุโณทัยวิวัฒน์ DIGITAL GRAPHIC DESIGNERS PRAPHASSORN BUTPHROM, KORAWIK SAIBUAKAEW กราฟิกดีไซเนอร์ฝ่ายดิจิทัล ประภัสสร บุตรพรหม, กรวิก สายบัวแก้ว PROOF READER PHIMPAYA CHAROERNSIRIPHAN พิสูจน์อักษร พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์ FASHION COORDINATOR NUNTAPAT PANITVORANUN ประสานงานแฟชั่น นันทพัทธ์ พนิตวรนันท์ FASHION ASSISTANT KASIDIT SRIRITTIPRADIT ผู้ช่วยฝ่ายแฟชั่น กษิดิศ ศรีฤทธิประดิษฐ์ PHOTOGRAPHIC OFFICER PONPISUT PEJAROEN ฝ่ายภาพ พณพิสุทธิ์ ปีเจริญ COMPUTER RETOUCH MASHLAB.CO.,LTD คอมพิวเตอร์ รีทัช บริษัท เอ็มเอเอสเอชแล็บ จำ�กัด

Marketing & Advertising GENERAL MANAGER PURIM SAHASAKUL ผูจ ้ ด ั การทัว่ ไป ปุรม ิ สหัสกุล SENIOR ACCOUNT MANAGER NAPASORN VORRANUTTARANG ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาอาวุโส นภษร วรนุตตรังค์ SALES MANAGERS KANTALADA CHUENSAWAT ผูจ ้ ด ั การฝ่ายโฆษณา กัณฐลดา ชืน ่ สวัสดิ์ ACCOUNT SUPERVISORS TANYAPAT RERKPCHAIKRAIKUL, JARUPHAN PHAN-IN หัวหน้างานฝ่ายโฆษณา ธัญญาภัสร์ ฤกษ์พิชัยไกรกุล, จารุพรรณ HEAD OF MARKETING COORDINATOR KANYARAT RATTANAPITAK หัวหน้าฝ่ายประสานงานโฆษณา กันยารัตน์ รัตนพิทักษ์ ACCOUNTANT WICHITTRA THABTHIM บัญชี วิจิตรา ทับทิม MARKETING MANAGER PRAVEENSUDA MOOKKAEW ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประวีณสุดา มุขแก้ว MARKETING SUPERVISOR TIPTIDA PHOTHI-ASA หัวหน้าฝ่ายการตลาด ทิพย์ธิดา โพธิอาษา MARKETING EXECUTIVE / TRAFFIC NUTRAVEE KOEDRUAMBOON ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด ณัฐรวี เกิดร่วมบุญ TRAFFIC COORDINATOR SUPANSA SUKKHO เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการตลาด สุพรรษา สุขโข CIRCULATION SUPERVISOR ITSARA WONGSATITSATHEIN เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด อิศรา วงศ์สถิตเสถียร

PUBLISHER AMBITIOUS CO., LTD. UNIT B18 THAI SAMUDRA INSURANCE BUILDING, SURAWONG ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500 THAILAND TEL. 0 2634 3301 FAX. 0 2634 4577 \ E-MAIL : FIRSTNAME@DONTFREEMAG.COM \WWW.DONTFREEMAG.COM COLOUR SEPARATION : 71 INTERSCAN COMPANY LIMITED 200/15-21, 200/34-35 NARET ROAD, SIPHRAYA, BANGRAK, BANGKOK 10500 PRINTING : S.PIJIT PRINTING CO.,LTD 3/7-9 BANGSUE RAILWAYSTATION ROAD, BANGSUE, BANGSUE, BANGKOK 10800 FOR ADVERTISING PLEASE CONTACT ADS@DONTFREEMAG.COM ONLINE VERSION AVAILABLE AT DONTFREEMAG.COM \ UPDATES & ACTVITIES : FACEBOOK.COM/DONTFREEMAG TWITTER.COM/DONTFREEMAG SUBSCRIPTION \ WWW.DONTFREEMAG.COM/SUBSCRIPTION.HTML NOTHING IN THIS MAGAZINE CAN BE REPRODUCED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.

ผู้พิมพ์ : บริษัท แอมบิเชียส จำ�กัด / ห้อง B18 อาคารไทยสมุทรประกันภัย ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2634 3301 โทรสาร 0 2634 4577 / อีเมล์ทีมงาน Firstname@DONTfreemag.com www.DONTEdition.com แยกสี / พิมพ์ : บริษัท ส.พิจิตรการพิมพ์ จำ�กัด เลขที่ 3/7-9 ถนนหน้าสถานีรถไฟบางซื่อ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.10800 ติดต่อโฆษณา ads@DONTfreemag.com ติดตามชมนิตยสารฉบับออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ DONTEdition.com และสามารถอัพเดตข่าวเกี่ยวกับวงการแฟชั่นและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/DONTfreemag และ Twitter.com/DONTfreemag ติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่ itsara@DONTfreemag.com ห้ามนำ�ส่วนหนึ่งส่วนใดของนิตยสารนี้ไปคัดลอก ทำ�ซ้ำ� ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบรรณาธิการบริหารและบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

DONT

60

MARCH 2018

พันธุ์อินทร์


DONT Magazine March 2018  
DONT Magazine March 2018