Page 1


มิติใหม่ของนวัตกรรม ปรนนิบัติผิวสวยสมบูรณ์แบบ คืนผิวอ่อนเยาว์ด้วย

ardermis

YOUTH RECALL

REACTIVATE YOUTHFUL SKIN ชี ว เวชสำ � อาง จาก Human EGF (sH-Oligopeptide-1) ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ท ดแทน Epidermal Growth Factor ตามธรรมชาติเซลล์ผิวมนุษย์

3 ขั้นตอน

คืนผิวอ่อนเยาว์ YOUTH RECALL

STEP 1 EGF-Super Concentrate : เข้าลดเลือน ริ้ ว รอยอย่ า งตรงจุ ด ถึ ง ระดั บ ชั้ น เซลล์ ผิ ว ต้นกำ�เนิด STEP 2 EGF-Bio Advanced Serum : ลดการ อุ ด ตั น ของรู ขุ ม ขน เผยผิ ว ใสเรี ย บเนี ย น รวมถึ ง ช่ ว ยลดปั ญ หาสี ผิ ว ไม่ ส ม่ำ � เสมอจาก วัยที่เพิ่มขึ้น STEP 3 EGF-Hydro Lifting Cream : ลดความ แห้ ง กร้ า น เพิ่ ม ความชุ่ ม ชื่ น ให้ ผิ ว เนี ย นนุ่ ม น่าสัมผัส พร้อมบอกลาปัญหาผิวหย่อนคล้อย ให้ผิวกระชับกว่าที่เคย

สั่งซื้อสินค้าและสอบถามเพิ่มเติม

: โทร 02-613-8308 ( จ-ศ 8.30-17.00) หรือ 099 081 5556 (24 ชม.) : @ardermis

วางจำ�หน่ายแล้วที่

: @ardermis_official

: www.ardermis.com ,

,

: @ardermis

, Standard EGF (sH-Oligopeptide-1) certified in Germany by Protagen Protein service GmbH Dermatologically Tested.


Editor’s Letter

CONTENTS

It’s Impossible to Discover How Far We Can Go Unless We Risk Going a Little Too Far.

THE DISCOVERY ISSUE 06 ET CETERA 18 FASHION

THE NEWEST FASHION CITIZENS

30 BEAUTÉ FIND & REVEAL

38 COVER STORY เราไม่ได้ตั้งใจหรอก แต่เมื่อโตขึ้น ภาระหน้าที่เพิ่มขึ้น มีเรื่องปวดหัวในชีวิตมากขึ้น ก็อาจทำ�ให้ความรู้สึกกระหาย ที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆ ทั้งใกล้ตัวและไกลตัวลดน้อยถอยลง ดิ ฉั น ได้ คุ ย กั บ คนคนหนึ่ ง ซึ่ ง ไม่ ลั ง เลที่ จ ะทิ้ ง หน้ า ที่ การงานมั่นคงในประเทศที่เขาได้รับการยอมรับจากผู้คน มากมาย แล้วย้ายสายงานมาสู่ธุรกิจที่ไม่คุ้นเคย ในประเทศ ที่ ไ ม่ คุ้ น เคย เพราะเขายั ง สนุ ก กั บ การค้ น หาโอกาสและ ประสบการณ์ ชี วิ ต เขายั ง บอกว่ า จริ ง ๆ แล้ ว มั น มี วิ ธี เรียบง่ายกว่านั้นที่จะค้นพบเรื่องราวแปลกใหม่รอบตัว อย่างแรกเลย ไม่ต้องไปมองอะไรไกล แค่ทบทวนสิ่งที่ เป็ น ตั ว เอง แล้ ว พยายามให้ ม ากขึ้ น อี ก นิ ด ปรั บ วิ ธี คิ ด และมุมมองดูสักหน่อย การทำ�สิ่งที่คุ้นเคยด้วยวิธีการใหม่ อาจนำ � ไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ แ บบใหม่ ที่ ทำ � ให้ คุ ณ แปลกใจว่ า ทำ�แบบนี้ก็ได้เหมือนกัน อย่างทีส ่ อง ลองทำ�สิง่ ทีอ ่ ยากจะทำ�มานานแล้ว แต่ไม่เคย ได้เริม ่ สักทีไม่วา่ จะเป็นเพราะเหตุผลอะไรก็ตาม กิจกรรมใหม่ ย่อมนำ�ไปสู่ประสบการณ์และความรู้สึกใหม่ ที่จะช่วยเติม สีสันไม่ให้ชีวิตจำ�เจ สุดหล่อบนหน้าปก DONT ฉบับนี้บอกว่า ความกลัว คือหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำ�ให้คนไม่ยอมลุกขึ้นมาทำ�สิ่งที่ อยากทำ� เขาว่าคนเรากลัวในสิง่ ทีไ่ ม่รู้ เพราะฉะนัน ้ ก็แค่ศก ึ ษา ให้รู้จะได้เลิกกลัว มันก็ง่ายแค่นั้นเอง ประสบการณ์ ชี วิ ต ที่ อ นั น ดาแชร์ ผ่ า นบทสั ม ภาษณ์

จะช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนของกระบวนคิดที่เป็นตรรกะ ซึ่งนำ�ไปสู่วิธีทำ�เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำ�เร็จ และแม้จะ ไม่สำ�เร็จ อย่างน้อยก็ได้ลงมือทำ� รู้แล้วก็จะเดินต่อไปยัง จุดหมายอื่นได้อย่างไม่มีอะไรค้างคาใจ ใครที่ กำ � ลั ง ถู ก จั ง หวะชี วิ ต ถาโถม ลองฮึ บ อี ก สั ก นิ ด อย่าได้ยอมลดทอนแรงขับในการค้นหาสิ่งใดๆ ก็ตามที่มี ความหมายต่อตัวเอง เพราะนั่นคือเชื้อเพลิงกำ�ลังใจให้ชีวิต ในแต่ละวัน ลองพลิกไปอ่านบทความเรือ ่ งไตรกีฬาในคอลัมน์ Feature แล้วคุณจะตระหนักว่าหากมีวินัย กำ�ลังใจ และ การจัดการที่ดี ไม่ว่าจะเป็น เงิน อายุ หรือความรับผิดชอบ ก็ไม่ใช่สิ่งจำ�กัดให้คุณอยู่ในกรอบชีวิตเดิมๆ แต่อย่างใด นอกจากความเพลิ ด เพลิ น หน้ า ที่ ข องนิ ต ยสารคื อ การเปิดประตูสู่โลกอื่นแก่ผู้อ่านผ่านตัวหนังสือ ขอให้สนุก กับการค้นหาแง่มุมที่น่าสนใจ จากเรื่องราวที่ทีมงานตั้งใจ นำ�เสนอในฉบับนี้

IN SEARCH OF A MEANINGFUL LIFE

52 TALK

OUT OF THE DOCTORS’ BOX

56 FEATURE THREE TO ACHIEVE, VARIOUS TO EARN

ADIC SIAM CENTER GIN&MILK 1F, AKEAKE SIAM CENTER 1F, CALVIN KLEIN CENTRAL WORLD 1F TEL. 02 613 1568, CHANEL SIAM PARAGON MF, CENTRAL EMBASSY GF, CHRISTIAN LOUBOUTIN CENTRAL EMBASSY 1F TEL. 0 2160 5814-5, COS SIAM PARAGON 1F TEL. O 2060 1080, EMQUARTIER 1F, FENDI EMPORIUM GF TEL. 0 2664 8370, SIAM PARAGON MF TEL. 0 2610 9287, FUR ADENTE SIAM CENTER FABLAB 1F, GINGER INSTAGRAM: GINGERWEARHOUSE, GREYHOUND SIAM CENTER 1F TEL. 0 2251 4917, JEFFREY CAMPBELL SIAM CENTER VILLIAN SF MF, JIMMY CHOO EMQUARTIER MF TEL. 0 2003 6095, SIAM PARAGON MF TEL. 0 2610 9944, JOCKEY ZEN 5F, LA ORR SIAM CENTER THE WONDER ROOM 1F, MARNI ERAWAN 2F, CENTRAL CHIDLOM 1F, NARA THE RACQUET CLUB SUKHUMVIT 49/9, PILA INSTAGRAM: @PILABANGKOK, LINE: @PILABANGKOK, PINKY TAILOR WWW.PINKYTAILOR.COM, PONY STONE SIAM SQUARE SOI 2 LINE: PONYSTONE INSTAGRAM: PONYSTONE_OFFICIAL TEL. 08 1107 6755, PORSHZ INSTAGRAM: PORSHZ TEL. 08 6409 5712 EMAIL: PORSHZ. BANGKOK@GMAIL.COM LINE ID: PORSHZ, PRADA SIAM PARAGON MF. TEL. 0 2610 9800, GAYSORN PLAZA G FL. TEL. 0 2656 1870, ROTSANIYOM SIAM CENTER 1F, SALAWAN LINE ID: @SALAWANBKK, SARRAN CLUB 21 ERAWAN 2F TEL. 0 2250 7719, SWAROVSKI CENTRALWORLD TEL. 0 2613 1748, SIAM PARAGON TEL. 0 2129 4396, TAKARAWONG SIAM CENTER GIN&MILK 1F, UNIQLO CENTRALWORLD 3F, CENTRALPLAZA LARDPRAO 1F, CENTRALPLAZA GRAND RAMA 9 GF

ขอบคุณค่ะ แล้วพบกันฉบับหน้า

Contributors

NARATH BORIBOONHIRANTHANA

POOHCHISS KUANPIPUTKUL

NUENGNADDA NOPAKUN

กลับมาจากการพำ�นักในประเทศฮังการีไม่ทันไร ‘เต้’ อดีตผู้ช่วยฝ่ายประสานงานแฟชั่นของ DONT Magazine ผู้มีความสามารถทางศิลปะ ก็เข้ามาร่วมงานกับเราโดยทันที ฉบับนี้เธอฝากผลงานการวาดภาพที่เธอถนัดในคอลัมน์ Feature ซึ่งเล่าประสบการณ์ของผู้ชื่นชอบไตรกีฬา และบทเรียนที่พวกเขาได้ค้นพบจากการเล่น พลิกไปชมฝีมือของเต้ได้ รับรองว่าไม่ทำ�ให้ผิดหวัง

‘ชิสส์’ จากวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือนักศึกษาฝึกงานตัวจี๊ดที่พี่ๆ ในกองบรรณาธิการตั้งตารอคอย ใช้เวลาเพียงไม่นานก็สนิทชิดเชื้อกับทุกคนได้อย่างรวดเร็ว แฟชั่นเซ็ตใน DONT Magazine ฉบับนี้คืองานแรกๆ ที่เขาได้เรียนรู้ การทำ�งานกับนิตยสารแฟชั่น หวังว่าเขาจะได้ประสบการณ์ดีๆ จากงานนี้ และงานต่อๆ ไป และนำ�ไปต่อยอดกับการเรียน และโลกแห่งการทำ�งานในอนาคตของเขาได้

ปกติ ‘จ๋า’ อัพเดตข่าวคราวโลกแฟชั่นใน DONT Journal สลับกับการตามวงเกาหลีที่เธอชื่นชอบ แต่ DONT Magazine ฉบับนี้ เธอได้รับความไว้วางใจจากบรรณาธิการแฟชั่นให้สัมภาษณ์ เหล่าโมเดลที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นน่าจับตามองไม่ว่าจะเป็นสาวมัธยมฯ ทรานส์เจนเดอร์ และหนุ่มผู้มีรูปลักษณ์แบบ androgynous พวกเขาได้รับการค้นพบ ฟันฝ่าอุปสรรค และค้นพบอะไร จากวงการแฟชั่นบ้าง ไปหาคำ�ตอบพร้อมกันกับจ๋าได้เลย

DONT

4

JUNE/JULY 2018


ET CETERA WORDS: SUPANUT CHOKVIRIYAGRON

Road To Future PHOTOS: LONGINES

Longines เปิดตัวนาฬิการุน ่ ใหม่ ‘Conquest V.H.P.’ และนาฬิ ก ารุ่ น พิ เ ศษ ‘Conquest 1/100th Roland Garros’ อย่างเป็นทางการ ในงาน ‘Longines Road To Future Tennis Aces Tournament 2018’ หรือ LFTA 2018 ใ น โ อ ก า ส ที่ แ บ ร น ด์ L o n g i n e s จั บ มื อ เ ป็ น พ า ร์ ต เ น อ ร์ กั บ ก า ร แ ข่ ง ขั น เ ท น นิ ส แกรนด์ ส แลมระดั บ โลก ‘French Open Tennis Championship’ มาอย่ า งยาวนาน ณ โรงแรม 137 Pillars Suites & Residences Bangkok

Tea Lovers’ Night PHOTO: DILMAH TEA

ฉลองครบรอบ 30 ปีของ Dilmah ชาซีลอนแท้ระดับพรีเมียมจากประเทศศรีลังกาในงาน ‘A Night with Peter Kuruvita By Dilmah Tea’ ณ Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park ซึ่งนำ�สุดยอดเชฟระดับโลก ‘Peter Kuruvita’ จากประเทศออสเตรเลีย มารังสรรค์ 5 เมนู สุดพิเศษที่ได้แรงบันดาลใจจากชาของ Dilmah เช่น เบคอนเนื้อลูกแกะกับเครื่องเทศสูตรพิเศษ ปรุงด้วยชาซีลอน ชินนามอน, ไก่อบซอสปรุงรสจากชาเอิรล ์ เกรย์ และกุง้ ล็อบสเตอร์ยา่ งราดซอสครีม จากชากลิ่นวานิลลา เป็นรสชาติอาหารที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกได้อย่างลงตัว

Summer Surfing PHOTOS: VOLCOM

Furla x Hello Kitty PHOTOS: FURLA

ต้อนรับซัมเมอร์ด้วยคอลเลกชั่นใหม่จาก Volcom แบรนด์ดังนำ�เข้า จากสหรัฐอเมริกา มาในคอนเซ็ปต์ ‘Design for surfing recommended for Life’ พร้อมเปิดตัวกางเกง Boardshort รุ่นใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติ พิเศษที่แตกต่างจากกางเกงยี่ห้ออื่น มีให้เลือก 2 รุ่น ได้แก่ MOD-TECH (ม็อดเทค) และ STONEY (สโตนนี่) ที่เจาะรูสำ�หรับร้อยเชือก จึงทำ�ให้ กางเกงกระชับกับรูปร่างมากขึน ้ เนือ ้ ผ้ายืดช่วยให้เคลือ ่ นไหวได้สะดวก เพิม ่ ความรูส ้ ก ึ สบายระหว่างวัน จับจองเป็นเจ้าของได้แล้วทีช ่ อ ็ ป NYLA ทุกสาขา

DONT

6

JUNE/JULY 2018

Furla เอาใจสาวก Kitty ด้วยกระเป๋าคอลเลกชั่นใหม่ที่มาพร้อมลวดลายตัวการ์ตูน Hello Kitty สัญลักษณ์ของความน่ารักสดใส ออกแบบด้วยการผสมผสานระหว่างความ เป็นตะวันตกและตะวันออกได้อย่างลงตัว วางจำ�หน่ายตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ที่ช็อป Furla ทุกสาขา


ET CETERA WORDS: SUPANUT CHOKVIRIYAGRON

Outstanding luxury PHOTOS: AUDEMARS PIGUET

Audemars Piguet แบรนด์นาฬิกาชัน ้ สูงจาก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดงานเอ็กซ์คลูซฟ ี ปาร์ตี้ ฉลองเปิดตัวนิทรรศการ ‘From Le Brassus to Bangkok’ ครัง้ แรกของการจัดแสดงประวัตศ ิ าสตร์ นาฬิกาครั้งยิ่งใหญ่ของ Audermars Piguet ส่งตรงจาก Le Brassus สูภ ่ ม ู ภ ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิทรรศการนีบ ้ อกเล่าการเดินทางตัง้ แต่ อดีตจนถึงปัจจุบันกว่า 143 ปี และความทุ่มเท ต่ อ ศาสตร์ ก ารประดิ ษ ฐ์ น าฬิ ก าชั้ น สู ง ในแต่ ล ะ ยุคสมัย อีกหนึง่ ไฮไลต์คอื เบือ้ งหลังการสร้างสรรค์ นวัตกรรมนาฬิกาที่หาชมได้ยากโดยช่างฝีมือ ชั้นสูง

Open Sky by COS PHOTOS: COS

มิลานเมืองแห่งแฟชั่นของประเทศอิตาลี เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสวยงาม เป็นทีม ่ าของ การสร้างงานศิลปะทีม ่ ชี อื่ ว่า Open Sky งานศิลปะ จัดวางขนาดใหญ่ ซึง่ เกิดจากการร่วมมือระหว่าง ศิลปิน Phillip K. Smith III และแบรนด์ COS ทีเ่ ปลีย ่ นลาน Palazzo Isimbardi ให้กลายเป็น วงแหวนที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน โดยการเล่นกับแสง และการสะท้อนเงาของท้องฟ้า สร้างมุมมองและ ประสบการณ์การเสพงานศิลปะประติมากรรมที่ ต่างกันของแต่ละคน ผลงานชิน ้ นีเ้ ป็นการนำ�เสนอ ผลงานประติมากรรมติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ของ COS ในงาน Salone del Mobile และเป็นการ ร่วมมือกันครั้งแรกกับ Phillip K. Smith III

Boyce Avenue Live in Bangkok PHOTO: MIRACLE MANAGEMENT

หากใครได้ไปชม ‘BOYCE AVENUE LIVE IN BANGKOK’ คอนเสิรต ์ ครัง้ แรก ของสามหนุ่ม ‘Boyce Avenue’ (บอยซ์ อเวนิว) ที่จัดขึ้น ณ บีซีซี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ก็คงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ประทับใจ! กลมกล่อมครบรส ไม่มากไม่น้อย คุณภาพเกินร้อย โดยบรรยากาศภายในฮอลล์ เรียบง่ายสไตล์อบอุ่นและใกล้ชิด นับเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่เกินความคาดหมาย และพิสูจน์ให้เห็นว่าดนตรีป็อปกับเครื่องดนตรีเพียงไม่กี่ชิ้นท่ามกลางบรรยากาศ ที่แสนจะเรียบง่ายสามารถทำ�ให้คนทั้งฮอลล์สัมผัสได้ถึงความสุขจากการฟังเพลง อย่างแท้จริง และต่างยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่า Boyce Avenue เกิดมาเพื่อ เป็นศิลปินอย่างแท้จริง

UOBPaintingoftheYear PHOTO: UOB

ยูโอบีเดินหน้าสานฝันของบรรดาศิลปินไทยที่ต้องการแสดงฝีมือผ่านผลงานสร้างสรรค์ในเวทีการประกวดจิตรกรรม ยูโอบี ครัง้ ที่ 9 โดยไม่จ�ำ กัดอายุ เพศ การศึกษา เวทีนเี้ ป็นการประกวดงานจิตรกรรมเพียงหนึง่ เดียวในประเทศไทยทีเ่ ปิดโอกาสให้ ศิลปินได้ตอ ่ ยอดสูก ่ ารประกวดระดับภูมภ ิ าค และมีโอกาสเข้าร่วมโครงการศิลปินพำ�นัก ณ พิพธิ ภัณฑ์ศล ิ ปะเอเชีย ฟุกโุ อกะ ประเทศ ญี่ปุ่น เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน สำ�หรับผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งมาได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 นี้ โดยจะมีงานประกาศผลรางวัลในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.uobpoy.com

DONT

8

JUNE/JULY 2018


ET CETERA WORDS: SUPANUT CHOKVIRIYAGRON

Clap! French Film PHOTO: MAJOR CINEPLEX GROUP

เปิดมิติใหม่ของวงการภาพยนตร์ในไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้งด้วยเทศกาลภาพยนตร์ฝรั่งเศส 2018 (CLAP! FESTIVAL FILM FRANCAIS 2018) โดยความร่วมมือระหว่าง สถานเอกอัครราชทูตฝรัง่ เศสประจำ� ประเทศไทย และ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำ�กัด (มหาชน) ที่คัดสรรหนังดี การันตีคุณภาพด้วยรางวัล จากหลายเวที มาให้รับชมกันถึง 9 เรื่อง 9 รส เช่น PERSONAL SHOPPER, SEE YOU UP THERE, THE GRADUATION ณ โรงภาพยนตร์ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

Passionfor Better PHOTOS: SCG

เอสซีจี ตอบโจทย์หลักการบ้านสวย อยูส ่ บาย ปลอดภัย ด้วย ระบบหลังคาทีแ่ ก้ทก ุ ปัญหาจากสภาพอากาศแปรปรวน ทัง้ กันร้อน กันรัว่ ยึดหลังคา และระบายอากาศ และบริการติดตัง้ ทีเ่ พิม ่ ความ สะดวกด้วยเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมพร้อมช่วยประเมินราคา เบื้องต้น นอกจากนี้ยังเตรียมขยายบริการครอบคลุมทั่วประเทศ และเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่เพือ ่ รองรับการบริการให้ครบทุกด้าน ไม่วา่ จะ เป็ น การปรึ ก ษาปั ญ หาต่ า งๆ หรื อ สั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า สามารถดู รายละเอียดได้ทเี่ ว็บไซต์ roofexpert.scgbuildingmaterials.com

Minimal Deco PHOTOS: BOTTEGA VENETA, JONATHAN ADLER

Jonathan Adler

Bottega Veneta

DONT

10

JUNE/JULY 2018

บ้ า นคื อ หนึ่ ง ในปั จ จั ย สี่ การตกแต่ ง บ้ า นให้ น่ า อยู่ จึ ง เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ สไตล์ ก ารตกแต่ ง ภายในที่ กำ � ลั ง ได้ รั บ ความนิ ย ม อยูใ่ นปัจจุบน ั และเป็นเทรนด์สากลคือการตกแต่งในสไตล์มน ิ ม ิ อล มินิมอลที่เรากำ�ลังจะพูดถึงนี้คือการตกแต่งที่เน้นความ เรียบ หรู และคลาสสิก โดยให้ความสำ�คัญกับงานดีไซน์และ วัสดุที่ใช้ผลิต เช่นเดียวกับสองแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ�ของ โลกอย่าง Jonathan Adler ดีไซน์กลิ่นอายวินเทจ เรียบหรู และคลาสสิก โดดเด่นด้วยการนำ�รูปทรงเรขาคณิตมารังสรรค์ เป็นเฟอร์นิเจอร์ เช่นเดียวกับแบรนด์ Bottega Veneta ที่เน้น การผสมผสานระหว่างงานฝีมอ ื และการใช้เท็กซ์เจอร์คณ ุ ภาพสูง ออกมาเป็น Home Collection ที่เรียบโก้ และดูหรูหราแบบไม่ หวือหวา เพียงเท่านีบ ้ า้ นของคุณก็ดท ู น ั สมัย และเต็มไปด้วยความสุข และความสบาย


ET CETERA WORDS: SUPANUT CHOKVIRIYAGRON

Modern Gentleman PHOTOS: JIM THOMPSON, EMPORIO ARMANI, ERMENEGILDO ZEGNA, BURBERRY, CALVIN KLEIN, STELLA MCCARTNEY AND TAKEO KIKUCHI

Advanced Surgery -Free Facelift PHOTOS: THE DEMIS

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป การแต่งกายก็ต้องเปลี่ยนตาม ใช่ว่าจะมีเพียงแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่สนใจในแฟชั่นและสนุกกับ การแต่งตัว ในปี 2018 เราจะเห็นเลยว่าผู้ชายเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรมแฟชั่น รวมไปถึงเหล่าแบรนด์เสื้อผ้าที่ เล็งเห็นช่องทางและเริ่มเปิดคอลเลกชั่นเสื้อผ้าผู้ชายตามออกมา ฤดูกาล Spring/Summer 2018 ถือเป็นฤกษ์ใหม่ของการแต่งตัวสำ�หรับคุณผู้ชาย เพราะดีไซเนอร์แบรนด์ชั้นนำ�ต่าง พากันปรับสไตล์และอัพเกรดคอลเลกชั่นให้ดูมีสีสันฉูดฉาด และมีลูกเล่นมากขึ้น เพื่อรับกับกระแสของผู้ชายยุคโมเดิร์นที่ชอบ ในการแต่งตัว ไฮไลต์คงต้องยกให้กับลายพิมพ์ต่างๆ ที่กำ�ลังได้รับความนิยมกว่าสไตล์ไหนๆ ทั้งลายดอก ลายตาราง ลายกราฟิก หรือลายโลโก้ กลายเป็นไอเท็มที่ต้องมี รวมไปถึงสีสันของผู้ชายซีซั่นนี้ที่ฉูดฉาดขึ้นผิดหูผิดตา ไม่ว่าจะเป็น สีแดง สีเขียว สีฟ้า หรือสีเหลือง เข้ามายึดพื้นที่แทนสีเดิมๆ และน่าจะอยู่ไปอีกสักพักใหญ่

สาวๆ ที่เข้าวัยเลขสามตอนปลาย ย่อมรู้ดีว่าความสามารถของผิว ในการต้านแรงโน้มถ่วงไม่ได้เป๊ะอย่างแต่ก่อนอีกต่อไป ครีมบำ�รุงผิวดีๆ ที่ใช้เป็นกิจวัตรประจำ�วันจึงต้องการกำ�ลังเสริมเป็นทรีตเมนต์ล้ำ�ๆ ภายใต้ การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยชะลอวัยของผิวให้ได้ผลดีไปอีกขั้น Ultherapy หรื อ ทรี ต เมนต์ อั ล เธอร่ า คื อ นวั ต กรรมที่ เ รายกให้ เป็นตัวช่วยที่ปังขั้นสุดสำ�หรับสาวๆ ที่ต้องการกู้ผิวยกกระชับให้กลับมา สู่ใบหน้าและลำ�คอโดยไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัด แต่เป็นการส่งผ่านอณู คลื่ น เสี ย งอั ล ตราซาวนด์ ใ ห้ เ ข้ า ไปจั ด การถึ ง ต้ น เหตุ ข องริ้ ว รอยและ ความหย่อนคล้อยในชั้นผิว นี่เป็นนวัตกรรมความงามเพียงหนึ่งเดียวที่ ไม่ ใ ช่ ก ารผ่ า ตั ด ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองจากคณะกรรมการอาหารและยา สหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration) ว่าสามารถ ยกกระชับสี่จุดหย่อนคล้อยสำ�คัญ ได้แก่ คิ้ว คาง คอ และเนินอกได้อย่าง แท้จริง เพราะมีจอภาพแสดงชั้นผิวหนังขณะที่แพทย์ทำ�การรักษาพลังงาน Focused Ultrasound จึงตรงเข้าสู่ชั้นผิวที่ลึกที่สุดได้อย่างแม่นยำ�และ ปลอดภัย หลังจบทรีตเมนต์ทใี่ ช้เวลาเพียงหนึง่ ชัว่ โมง ก็สามารถออกไปใช้ชวี ต ิ ได้ ตามปกติทน ั ที ไม่มช ี ว่ งพักฟืน ้ ให้ชวี ต ิ วุน ่ ๆ ของผูห ้ ญิงยุคใหม่ตอ ้ งขาดตอน แถมยังเห็นผลลัพธ์เสมือนการศัลยกรรมยกกระชับหน้า ช่วยปรับรูปหน้า

DONT

12

ให้ดูเรียวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมฟื้นฟูคอลลาเจน ผิวจึงดูอ่อนเยาว์ขึ้นอย่างชัดเจน ผลลัพธ์จะอยู่ได้นานถึงหนึ่งปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของสาวๆ แต่ละคน (จึงต้องไม่ลืมดูแล ตั ว เองอย่ า งสม่ำ � เสมอ ด้ ว ยอาหารที่ ดี พั ก ผ่ อ นเพี ย งพอ ออกกำ � ลั ง กายต่ อ เนื่ อ ง ดู แ ลผิ ว ด้วยผลิตภัณฑ์บำ�รุงที่ดีและเหมาะกับผิวควบคู่ไปด้วย) ตอบโจทย์ตรงจุดแบบนี้ จึงไม่นา่ แปลกใจทีผ ่ ใู้ ช้บริการอัลเธอร่าทัว่ โลกทะลุหนึง่ ล้านคนไปแล้ว เมือ ่ ต้นปีทผ ี่ า่ นมา และในช่วงสองปีทผ ี่ า่ นมาการให้บริการยกกระชับด้วยเครือ ่ ง Ulthera มีอต ั รา เพิ่มขึ้นถึง 100 เปอร์เซ็นต์ นอกจากจะมีความนิยมจากสาวๆ กว่าล้านคนทั่วโลกเป็นตัวรับประกันแล้ว ทรีตเมนต์ Ultherapy ยังได้รบ ั การรับรองประสิทธิภาพด้วยผลการศึกษาทางคลินก ิ มากกว่า 50 การศึกษา และได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ระดับโลกมากกว่า 60 ฉบับอีกด้วย อ่ า นมาถึ ง ตรงนี้ มั่ น ใจมากว่ า หลายคนสนใจอยากทดลองอั ล เธอร่ า แน่ น อน แนะนำ � THE DEMIS ศูนย์บริการความงามครบวงจร ที่มีเครื่องอัลเธอร่าระบบ Non-Invasive Skin Lifting Device (High Intensity Focused Ultrasound) แบรนด์เดียวในโลกทีไ่ ด้รบ ั การรับรอง ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยมาตรฐาน US FDA ภายใต้การดูแลของแพทย์ผเู้ ชีย ่ วชาญทีเ่ รา ลองมา จึงกล้าบอกว่าหลังเสร็จทรีตเมนต์ ใบหน้าดูยกกระชับขึน ้ อย่างเห็นได้ชด ั และได้ผลลัพธ์ที่ น่าพอใจอย่างมากตั้งแต่สัปดาห์แรกหลังการทำ�ทรีตเมนต์ และยังคงเห็นผลอยู่แม้จะผ่านมา เป็นเวลาสีเ่ ดือนแล้ว โดยไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ แม้แต่นอ ้ ยตัง้ แต่หลังทำ�จนกระทัง่ ปัจจุบน ั แม้จะ เจ็ บ นิ ด ๆ ตอนทำ � ทรี ต เมนต์ แต่ คุ้ ม ค่ า กั บ ความอดทนมากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผลลั พ ธ์ ที่ อยู่ยาวนานถึงหนึ่งปี THE DEMIS สาขาสยามสแควร์ (อาคารสยามสแควร์วัน ชั้น 6) โทร. 0 2251 6320-1 สาขาเพียวเพลส อเวนิว (หมู่บ้านสัมมากร รามคำ�แหง) โทร. 0 2729 8524

JUNE/JULY 2018


PROMOTION

Did You Just Miss The Sea? When in doubt, just go to the sea. The breeze and the turquoise scenery will surely heal your soul.

ปล่อยตัวปล่อยใจให้ผอ่ นคลายอย่างเต็มที่ ณ The Tarna Align Resort เกาะเต่า อีกหนึ่งความงามของทะเลใต้แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม ประเภทของห้องก็มีให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ห้อง Deluxe แบบมาตรฐาน ห้อง Sunset Grand ที่สามารถมองเห็นวิวพระอาทิตย์ ตกดิน ห้องมีอ่าง Jacuzzi ห้องแบบมี Private Pool หรือจะเลือกแบบ Pool Villa ก็มีเช่นกัน ตั ว ที่ พั ก ตั้ ง อยู่ บ นเนิ น เขาที่ เ งี ย บสงบ ปลี ก ตั ว ออกจากบริ เ วณ รอบเกาะทีว่ นุ่ วาย ทำ�เลทีต่ งั้ บนเนินเขาทำ�ให้สามารถเห็นวิวของหาดทรายรี ได้ หากอยากจะพักผ่อนริมชายหาดก็สามารถเดินไปจากที่พักได้อย่าง สะดวกสบาย อยู่เกาะแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกิน The Tarna Align Resort มีหอ้ งอาหารสองห้อง เพือ่ การลิม้ รสชาติอาหารทีแ่ ตกต่าง คออาหารญีป่ นุ่ แนะนำ� Sushi Mania ที่มีเสิร์ฟซูชิ ซาชิมิ อาหารทะเลย่าง เนื้อ และยังมีสาเก ชนิดต่างๆ ไว้ ให้จับคู่กับอาหาร ส่วนอีกห้องคือ The Tarna Restaurent เสิร์ฟอาหารไทยและเทศ รีสอร์ตยังพร้อมสรรพด้วยสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ มากมาย เช่น บริการรถรับส่งที่พัก สระว่ายนำ�้ โดยรอบ ทั้งยังพรั่งพร้อมด้วย สิ่งอำ�นวยความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็น บาร์ต่างๆ ร้านอาหาร รวมทั้ง ร้านสะดวกซื้อ เมื่อมาพักที่ The Tarna Align Resort แห่งนี้ความ ผ่อนคลายจึงมาพร้อมกับความสะดวกสบายอย่างแท้จริง Address: 33 Moo 1, Koh Tao, Surat Thani, 84360 - Thailand Office hours: 9am-5pm Front Desk: 6am-10pm Telephone Number: 0 7760 1843 Fax Number: 0 7760 1844 Email: info@thetarnaalignresort.com


PROMOTION


PROMOTION

A Classy Stay Being Japan’s first skyscraper hotel, Keio Plaza Hotel allows you to explore Japanese Culture at the very Heart of Tokyo!

คงเป็นเรื่องที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าแม้ว่าในปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นจะมีความ เจริ ญ ก้ า วหน้ า ด้ า นเทคโนโลยี ม ากเท่ า ใด แต่ ค วามรั ก ที่ มี ต่ อ มรดก ทางวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นมีมากยิ่งกว่าเสียนั้นอีก หลักฐานนั้นไม่จำ�เป็น ต้องมองหาตามตรอกซอกซอยใด หากเพียงเงยหน้ามอง คุณก็คงจะ เคยเห็ น สาววั ย รุ่ น ในชุ ด กิ โ มโนเดิ น ขวั ก ไขว่ ท่ั ว เมื อ งเป็ น เรื่ อ งธรรมดา จะบอกว่านี่เป็นเสน่ห์สำ�คัญอย่างหนึ่งที่ทำ�ให้ใครๆ ก็หลงรักประเทศญี่ปุ่น ก็ว่าได้ และการได้พักที่โรงแรมเคโอ พลาซ่า (Keio Plaza Hotel) ก็ยืนยัน ความเชื่อนั้นของเราได้อย่างดี บอกตามตรงว่ า สิ่ ง ที่ ดึ ง ดู ด เราให้ ส นใจโรงแรมใหญ่ ใ จกลางชิ น จู กุ แห่งนี้ก็คือภาพห้องพิเศษที่ตกแต่งด้วยเจ้าแมวเหมียวคิตตี้ไปทั่วทั้งห้อง ซึ่งสิ่งที่เราได้พบนั้นก็น่าประทับใจดังหวัง รายละเอียดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น วอลเปเปอร์ไปจนถึงกล่องทิชชู่ ต่างก็เป็นลวดลายคิตตี้ทั้งหมด! สำ�หรับ สาวๆ ทีโ่ ตมากับเหล่าตัวการ์ตน ู ของซานริโอ การได้นอนในห้องนีส ้ ก ั คืนนัน ้ ก็เหมือนว่าได้ทำ�ฝันวัยเด็กให้เป็นจริงทีเดียว ทว่าเราจำ�เป็นต้องละทิ้งความฝันนั้นไว้สำ�หรับครั้งหน้า ด้วยความที่ โรงแรมเคโอ พลาซ่า เพิง่ เปิดโซนใหม่ในนาม Premiere Grand club floor ที่ช่วงชั้นสูงสุดของโรงแรม ที่ความสูงถึง 160 เมตรเหนือพื้นดิน วิวที่ มองเห็นจากโซนใหม่นี้จึงพิเศษสุด นอกจากนี้ยังมี Club Lounge เลานจ์ ทีใ่ ห้บริการเครือ ่ งดืม ่ ทัง้ วัน ทัง้ ยังมาพร้อมความเป็นส่วนตัวเพราะให้บริการ เฉพาะแขกที่พักในโซนใหม่นี้เท่านั้น

อย่างไรก็ดี นั่นไม่ใช่ไฮไลต์ของโรงแรมขนาดใหญ่แห่งนี้ ซึ่งห้องพัก กว่า 1,437 ห้อง ร้านอาหาร 15 ร้าน บาร์ 7 แห่ง ห้องจัดงาน 38 ห้อง และสถานที่สำ�หรับจัดงานแต่งงานอีก 3 แห่ง อย่างที่ได้กล่าวนำ�ไปข้างต้น สิ่งที่ทำ�ให้เราประทับใจโรงแรมใจกลางชินจูกุแห่งนี้นั่นคือการเปิดโอกาส ให้ผู้มาเยี่ยมเยือน ได้ชื่นชมวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างหลากหลายต่างหาก โดยความประทั บ ใจนั้ น เริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ ก้ า วแรกที่ เ ราได้ เ ข้ า มาในโรงแรม เคโอ พลาซ่ า นั่ น ก็ คื อ การจั ด แสดงเทศกาลตุ๊ ก ตาเด็ ก ผู้ ห ญิ ง อั น เป็ น เทศกาลสำ�คัญของชาวญี่ปุ่น ตุ๊กตาสีสันสดใสหลากหลายแบบจัดแสดง อยู่อย่างโดดเด่นที่ล็อบบี้ เพียงเห็นความตั้งใจเช่นนี้ก็รู้ว่าโรงแรมแห่งนี้ ภูมใิ จเพียงใดทีไ่ ด้นำ�เสนอวัฒนธรรมญีป ่ ุ่นให้ชาวต่างชาติอย่างเราๆ ได้ชม ไม่เพียงเท่านั้น เราได้รับคำ�บอกเล่าว่าที่นี่ยังมีบริการให้แขกลองใส่ ชุดกิโมโนแบบที่หญิงญี่ปุ่นใส่ในวันแต่งงาน และคุณเองก็คงเคยได้ยินถึง พิธีชงชาอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวญี่ปุ่นมาบ้าง โรงแรมเคโอ พลาซ่าไม่เพียง เปิดโอกาสให้เราได้ดื่มชาจากกระบวนการดั้งเดิม แต่ยังอุทิศพื้นที่ห้อง ห้องหนึ่ง เนรมิตห้องชงชาตามหลักการชงชาอันเคร่งครัด และมี Tea Master ประจำ�อยู่ที่ห้อง ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ชาวต่างชาติอย่างเราๆ ได้สัมผัส ประสบการณ์ดงั พิธจี ริงทีเดียว โดยเมือ ่ เข้ารับบริการ เราก็ได้รบ ั การบอกเล่า ให้ ทำ � ที ล ะขั้ น ตอน ตั้ ง แต่ ก ารล้ า งมื อ ด้ า นนอกห้ อ ง การเข้ า ห้ อ งอย่ า ง นอบน้อม ไปจนถึงการหมุนถ้วยชาอย่างถูกต้อง นอกเหนือไปจากนั้น เรายังได้ความรู้เกี่ยวกับพิธีการชงชา อาทิ สมัยก่อนนั้นพิธีแสนศักดิ์สิทธิ์ นั้นสงวนไว้เฉพาะเหล่าซามูไรเท่านั้น แต่เมื่อวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นเปลี่ยน ไปตามยุคสมัย ปัจจุบน ั จึงเป็นหน้าทีข ่ องเหล่าแม่บา้ นญีป ่ น ุ่ ทีย ่ งั คงสืบสาน ประเพณีนี้ไว้ แม้จะในรูปแบบของงานอดิเรกก็ตามที สุดท้ายแล้ว สิ่งที่ทำ�ให้ใครๆ ต่างก็รักญี่ปุ่นนั้นก็คงจะแตกต่างกันไป ตามสิง่ ทีแ่ ต่ละคนได้พบ ทว่าจุดร่วมนัน ้ คงไม่พน ้ ความละเอียดลออและความ ใส่ใจ อย่างทีเ่ ราได้รบ ั บริการอย่างดีเลิศจากพนักงานทุกคนทีเ่ ราได้พบในการ มาเยือนโรงแรมเคโอ พลาซ่าในครั้งนี้


PROMOTION

The Touch of Nature Dip yourself in the freshness of the ocean. Words NITIPON SUWANSATHIEN Photographer PAT PHETTHONG


PROMOTION

จากจังหวัดตราด สู่เกาะกูด ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตั้งให้เป็น หนึง่ ในประตูทองแห่งภาคตะวันออกซึง่ ยังมีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ มุ่งตรงไปยัง The Beach Natural Resort สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้ร่างกายได้ชาร์จพลังงานจากธรรมชาติรอบตัว Where We Stay The Beach Natural Resort แบ่งห้องพักเป็น 4 สไตล์ด้วยกัน เริม่ จาก The Beach Villa คือห้องแบบ Villa ส่วนตัว ทีม่ าพร้อมคอนเซ็ปต์ “Balancing your sensation” เราจะได้ผ่อนคลายวิวจากทะเลอันดามัน ฝั่งตะวันออกที่สามารถมองเห็นได้จากในห้องเลย และยังสามารถชม พระอาทิตย์ตกดินได้จากมุมเดียวกันนี้ด้วย ต่อมาเป็นห้อง The Sense Villa รูปแบบห้องจะเป็น Villa ส่วนตัว เช่นกัน คอนเซ็ปต์คือ “Touching your mother earth” เน้นความรู้สึกที่ ถูกสัมผัสโดยธรรมชาติของผืนดิน ต้นไม้ และภูเขา เป็นแนวคิดที่ไม่เลวเลย สำ�หรับใครที่อยากจะลองเปลี่ยนบรรยากาศการพักผ่อนดูบ้าง ส่วนทีส่ ามจะเป็น The Crescent Cottage เปลีย่ นแนวจาก Villa มาเป็น Cottage แยกหลัง ให้ความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆ The Crescent Cottage นี้จะเป็นคอนเซ็ปต์แบบ “Spelling your horizon” ด้วยตัวที่พักตั้งอยู่ บนเนิ น เขา มองเห็ น ชายหาดบางเบ้ า จากมุ ม สู ง เป็ น รู ป หยดน้ำ � ชั ด เจน นอกจากนั้นยังสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินจากที่นี่ได้เช่นกัน ที่พักประเภทสุดท้าย The Natural Cottage กับคอนเซ็ปต์ “Living your love” หมายถึงใช้ชีวิตพักผ่อนท่ามกลางความรักจากธรรมชาติ โดยที่พักจะตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขา ให้ความเป็นส่วนตัวมากที่สุด

Where We Feast ห้องอาหาร The Blue Coral Rest & Lounge เป็นห้องอาหารบรรยากาศ แบบ Open Air เสิร์ฟอาหารไทยแบบดั้งเดิม และแบบฟิวชั่นด้วย เมนูท่ี อยากแนะนำ�ให้ลองคือ แกงรัญจวน ฉู่ฉี่ปลากะพงในมะพร้าวอ่อน กุ้งทะเล ราดซอสมะขาม และเมี่ยงคำ�ดอกบัว ซึ่งเมนูเหล่านี้เป็นเมนูที่หาทานได้ยาก ถ้ามีโอกาสมาต้องลองสักครั้ง นอกจากอาหารไทยแล้วยังมีบาร์บีคิวซีฟู้ด สดๆ ไว้ให้บริการเช่นกัน บรรดาอาหารทะเลที่พ่อครัวจะมาย่างให้ทานกัน สดๆ ทุกเย็น ก็ถูกจับมาในวันนั้นๆ โดยหมู่บ้านชาวประมงบนเกาะกูดนี้เอง The Beach Natural Resort-Koh Kood Address: 47 Moo 5, Koh Kood District, Koh Kood Sub-District, Trat 23000 Thailand. Contact: 0 2222 9969 Bangkok Office (Office hours.) 0 3951 0424 Koh Kood Head Office (Office hours.) 08 4717 0955 Reservation English Tel 08 6009 9420 Reservation Thai & English Tel 08 5900 0890 Reservation Thai Tel 08 9115 2818 Front Office Thai & English Tel Email: thebeachnatural@gmail.com Website: www.thebeachkohkood.com FB: Thebeachnatural IG: thebeachkohkood LINE: @thebeachkohkood


The New -est Fashion Citizens

In every season, fashion people always obsess with a new ‘muse’. A discovery which leads to the launches of a thousand campaigns. These days, to become new young muses, ones must stand out with individuality while working incredibly hard and never stop pushing the envelope.

Sweater & Shoes PRADA Blazer & Trousers CHANEL Coat TAKARAWONG Bracelets SARRAN Headband STYLIST’S OWN

Photographer TOP.PONPISUT Fashion Editor RATCHAKRIT CHALERMSAN


Earing MARNI Suit CALVIN KLEIN Necklace SWAROVSKI

The New Classic An ungraduated teenager becomes most sought after faces of today’s industry.


PLOY - AMANDINE GRASSET มีคนแนะนำ�ให้รู้จักกับพี่พิม จากโมเดลลิ่ง Lux Model เลยได้มาฝึกซ้อมเกี่ยวกับเรื่องของการเดินแบบ ปรับบุคลิก ต่างๆ จากนั้นก็เริ่มพาไปแคสต์งานเรื่อยๆ ค่ะ จนปีที่แล้วเป็นปีแรกที่หนู ได้เดินแบบเป็นครั้งแรกในงานของป้าตือ หลังจากทำ�งานร่วมกันป้าตือ ก็เหมือนเห็น potential ในตัวพลอย ก็ส่งงานให้มาเรื่อยๆ ค่ะ ตั้งแต่เด็ก พลอยเคยคิดว่าอยากจะเป็นนางแบบอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งมันจะ มีโอกาสได้เข้ามาทำ�งานในฐานะนางแบบ พลอยคิดว่ามันต้องมีโชคด้วย ทุกอย่างต้องถูกที่ ถูกเวลา

I have discovered… ถ้ามองจากภายนอกวงการนางแบบมันก็

ดูสวยงาม แต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด พอเราเข้ามาเราก็ต้องฝึกซ้อม พอแคสต์งานได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองเรื่อยๆ ทำ�ออกมาให้ดีที่สุด เพื่อให้ มีคนจ้างงานเราต่อ ตอนแรกก็กดดันทำ�ตัวไม่ถก ู เพราะหนูเองเป็นแค่นก ั เรียน ที่อยู่ในโรงเรียนในสังคมเล็กๆ ไม่ค่อยได้เจอผู้คนมากมายเท่าไหร่ พลอยก็ ปรับตัวด้วยการฟังจากพี่ๆ ที่คอยสอนเกี่ยวกับการทำ�งาน การวางตัว ในวงการนี้ หลังจากที่เป็นนางแบบจริงจัง รู้สึกว่าตัวเองมีความฮึดมากขึ้น ในการทำ�งาน แต่ก็เอ็นจอยมากเพราะได้ท�ำ ในอาชีพที่เราอยากทำ�มาตลอด พลอยรู้สึกว่าชีวิตส่วนตัวของพลอยกับชีวิตการทำ�งาน มันก็ค่อยๆ รวมกั น มาเจอกั น ตรงกลาง จริ ง ๆ พลอยเป็ น คนที่ ไ ม่ ค่ อ ยแต่ ง ตั ว เลย ชอบใส่เสือ ้ ผ้าสบายๆ ไว้กอ ่ น อย่างกางเกงยีนส์ เสือ ้ ยืด แต่ไม่ได้รส ู้ ก ึ ติดอะไร หนูเอ็นจอยกับการเปลี่ยนลุค เปลี่ยนสไตล์ตามโจทย์ของงานที่ได้ทำ�ค่ะ ไม่ ไ ด้ อิ น ขนาดที่ ว่ า ต้ อ งใส่ เ สื้ อ ผ้ า สวยๆ เท่ า นั้ น ที่ สำ � คั ญ คุ ณ แม่ พ ลอย คอยเตื อ นสติ ต ลอดค่ ะ ว่ า วงการนี้ มั น ก็ ไ ม่ ไ ด้ ยั่ ง ยื น อย่ า ทิ้ ง เรื่ อ งเรี ย น ส่วนเพื่อนก็คอยช่วยตลอด ส่วนใหญ่เวลาพลอยไปทำ�งานเพื่อนจะคอย ช่วยส่งงานมาให้ แต่กม ็ ค ี นทีม ่ องว่าเราเอาเปรียบ มีทงั้ คนทีช ่ ว่ ยและไม่ชว่ ย ชอบและไม่ชอบค่ะ แต่ว่าเราก็เลือกเฉพาะเรื่องดีๆ ดีกว่า เวลาเรามีจำ�กัด เราก็เลือกใช้เวลาตรงนัน ้ กับเพือ ่ นทีด ่ ก ี บ ั เรา ไม่มานัง่ คิดถึงเรือ ่ งคนทีไ่ ม่ชอบ เรา เรือ ่ งเพือ ่ นๆ ก็มห ี ายๆ ไปบ้างนะคะ แต่บางทีมน ั ก็ตอ ้ งเสียสละอย่างหนึง่ เพือ ่ อีกอย่างหนึง่ แต่หนูกว็ า่ มันคุม ้ หนูรส ู้ ก ึ โตเป็นผูใ้ หญ่มากขึน ้ มีความเป็น มืออาชีพมากขึ้น ทำ�ตัวเล่นๆ แบบเด็กๆ ไม่ได้แล้ว มันคือการทำ�งานจริง ต้องคุยกับผู้ใหญ่ให้เข้าใจ เพื่อนบางคนก็เห็นว่าหนูดูมีประสบการณ์ ดูโต ก็จะมาขอคำ�ปรึกษาบ้างค่ะ (หัวเราะ)

I expect to discover… ณ ตอนนี้ พลอยก็กำ�ลังจะอายุ 18 ปี

เป็นช่วงที่ต้องเข้ามหาวิทยาลัยพอดี คงต้องโฟกัสเรื่องเรียนด้วยแล้วงาน นางแบบไปด้วย แต่พลอยยังไม่ปด ิ โอกาสนะคะ ยังดูไปเรือ ่ ยๆ ว่าชอบอย่างอืน ่ อีกไหม บางทีวน ั หนึง่ เราเรียนจบอาจจะรูว้ า่ จริงๆ แล้วเราอยากทำ�อะไรทีส ่ ด ุ พลอยชอบการบริหารค่ะ อาจจะเอามาประยุกต์กับงานในวงการ ลองดูว่า ทำ�อะไรได้บ้าง สำ�หรับเรื่องโกอินเตอร์ เคยคิดนะคะ แต่หนูว่าตัวเองยัง ไม่พร้อม ไปอยู่ตรงนั้นเราต้องทุ่มให้กับมันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ขอเรียน หนังสือก่อนดีกว่าค่ะ ทีบ ่ า้ นคงยังไม่อนุญาตถ้าเรียนไม่จบ (หัวเราะ) วันหนึง่ ก็ไม่แน่นะคะ พลอยอาจจะไปโกอินเตอร์กไ็ ด้ ตอนนีข้ อค่อยๆ เก็บประสบการณ์ ไปก่อนค่ะ

Fur Shawl FUR ADENTE Dress NARA Lace Shawl ROTSANIYOM Sandals JIMMY CHOO

I was discovered…


หนูเองเป็นแค่นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนในสังคมเล็กๆ ไม่ค่อยได้เจอผู้คนมากมายเท่าไหร่ หลังจากที่เป็นนางแบบจริงจัง หนูรู้สึกโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น ทำ�ตัวเล่นๆ แบบเด็กๆ ไม่ได้แล้ว มันคือการทำ�งานจริง ต้องคุยกับผู้ใหญ่ให้เข้าใจ พอแคสต์งานได้เราก็ต้องพัฒนาตัวเองเรื่อยๆ ทำ�ออกมาให้ดีที่สุด เพื่อให้มีคนจ้างงานเราต่อ

Sweater PRADA Blazer CHANEL Jacket TAKARAWONG Headband STYLIST’S OWN


The New

Androgyny A new interpretation of sexuality, boy to girl or girl to boy, when the line is blurred, ones can represent any sexes. Necklace LA ORR Fur Jacket FUR ADANTE


Necklaces & Ring LA ORR Fur Jacket FUR ADANTE Jeans TAKARAWONG Socks PRADA Shoes CHRISTIAN LOUBOUTIN


I was discovered…

ไม่เคยคิดว่าจะมาทำ�งานสายนี้ คิดเหมือน คนอื่นๆ ว่าคงจบมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำ�งานตามสายงานที่เรียน แต่พอมี เอเจนซี่ติดต่อมา แล้วได้เดินแบบให้กับแบรนด์ Greyhound ตอนนี้เลย ทำ�อาชีพนีม ้ าสองปีแล้ว แต่จด ุ เปลีย ่ นของอาชีพคือตอนทีเ่ ดินให้กบ ั แบรนด์ Vickteerut ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าผู้หญิง เขาก็เรียกผมไปแคสต์งาน ตอนแรกก็งงว่ามีชุดผู้ชายด้วยเหรอ เขาให้เราลองใส่ชุดผู้หญิง เป็นเดรส สีแดง ถามว่ารู้สึกแปลกไหม ไม่นะ (หัวเราะ) สนุกมากกว่า เหมือนได้ลอง อะไรแปลกใหม่ เพราะเรารู้สึกว่ามันคือแฟชั่น มันไม่ได้มีความหมายอะไร ที่ ต ายตั ว อยู่ แ ล้ ว งานส่ ว นใหญ่ ที่ ติ ด ต่ อ มาก็ เ ป็ น งานที่ อ อกแนว Androgynous ซึ่งมันตรงทั้งกับตัวเราและลุคเราอยู่แล้ว ไม่ได้รู้สึกว่า มันท้าทายอะไรขนาดนั้น แต่ก็ถือว่าได้ทำ�ในสิ่งที่เป็นตัวเอง ก็แฮปปี้กับมัน อะไรที่เป็นตัวเราเองมันมักจะดีที่สุด ผมมองว่าอย่างมีงานหนึ่งที่ต้องขี่ม้า ผมเป็นคนที่กลัวสัตว์มาก แต่ทำ�มันจนได้ แบบนี้คงเรียกว่าท้าทายสำ�หรับ ผมมากกว่า แต่วา่ ก็มข ี อ ้ จำ�กัดในการทำ�งาน อย่างบางแบรนด์ทเี่ ขาต้องการ นายแบบที่ดเู ป็นผู้ชายมากๆ เขาก็จะไม่เรียกเรา แต่ส่วนใหญ่ผมก็จะได้งาน ที่เป็นแบบแฟชั่นหนักๆ มากกว่า

I have discovered…

เมื่ อ ก่ อ นไม่ เ คยคิ ด ที่ จ ะเข้ า มาทำ � งาน ตรงนี้เลย ไม่ได้ติดตามแฟชั่นอะไรขนาดนั้น แค่ชอบแต่งตัว ใช้ชีวิตปกติ ทั่วไป พอเข้ามาทำ�งานในจุดนี้ ด้วยความที่ไม่ได้คาดหวังอะไรเลย ผมไม่ได้ รู้สึกว่ามันแตกต่างจากที่คิดไว้สำ�หรับวงการนี้เท่าไหร่ ผมคิดว่าชีวิตปกติ ของผมกับงานก็เดินไปในทิศทางเดียวกัน สนุกไปกับมันมากว่า เพราะ ชีวิตเราก็เป็นแบบนี้ งานเราก็เป็นแบบนี้ แต่พอมันเป็นงานเราก็มีสนใจ ด้านแฟชัน ่ มากขึน ้ เราเจอคนเยอะ เห็นนูน ่ นัน ่ นี่ อยากเก่งบ้าง อยากพัฒนา ตัวเองให้ดข ี น ึ้ ผมรูส ้ ก ึ ว่าตัวเองมีความรับผิดชอบเยอะกว่าเพือ ่ นรุน ่ เดียวกัน นะ ข้อเสียคงเป็นเรื่องเรียน จบช้าแน่ๆ หนึ่งละ ห่างจากเพื่อนอีกสองละ แต่ก็มีเพื่อนเพิ่มขึ้นในวงการ ก็ดีครับมีเพื่อนหลายๆ กลุ่ม

I expect to discover…

KENDO - KULLAPAT PONGPRAPHAP

Necklaces SARRAN Rings AKEAKE Trousers ADIC Shoes JEFFREY CAMPBELL Corset STYLIST’S OWN

อาชีพนี้ค่อนข้างฉาบฉวย ไม่มีอะไร แน่นอน ผมเลยคิดว่าการทีผ ่ มยังเรียนอยูต ่ อนนีค ้ อ ื แผนสำ�รอง แผนหลักใน ตอนนี้ก็คือทำ�งานให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ผมคิดที่จะไปทำ�งานเป็นนายแบบ ที่ต่างประเทศ ซึ่งก็มีเอเจนซี่ติดต่อมาบ้างแล้ว อย่างลอนดอนที่หนึ่งละ แต่ทางที่บ้านก็อยากให้เราเรียนก่อน แต่ก็ขอทำ�งานเป็นหลักด้วย เพราะ เราทุ่มทั้งเวลา แรงกาย แรงใจให้มันไปแล้ว อยากไปให้สุดก่อน พอมันสุด แล้วค่อยว่ากัน


จุดเปลี่ยนของอาชีพคือตอนที่เดินให้กับแบรนด์ Vickteerut ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าผู้หญิง เขาก็เรียกผมไปแคสต์งาน ตอนแรกก็งงว่ามีชุดผู้ชายด้วยเหรอ เขาให้เราลองใส่ชุดผู้หญิง เป็นเดรสสีแดง ถามว่ารู้สึกแปลกไหม ไม่นะ (หัวเราะ) สนุกมากกว่า เหมือนได้ลองอะไรแปลกใหม่ เพราะเรารู้สึกว่ามันคือแฟชั่น มันไม่ได้มีความหมายอะไรที่ตายตัวอยู่แล้ว

Dress ROTSANIYOM Socks STYLIST’S OWN


The New Edginess A new standard of transgender, neither prettiness nor sexiness, only passion counts.

Headband PORSHZ Earrings SWAROVSKI Jacket PRADA Stockings STYLIST’S OWN


Earrings SWAROVSKI Jacket PRADA Stockings STYLIST’S OWN Shoes PRADA


NALIN - KUNNALIN SATEARRUJIKANON

Fur Jacket FUR ADENTE Necklace SWAROVSKI

I was discovered… ตอนปีหนึง่ ทีเ่ ป็นนางแบบให้กบั โปรเจกต์จบ

ของเพื่อนแทนนางแบบที่มาไม่ได้ พอเราเอารูปมาลงขำ�ๆ ดันกลายเป็น จุดสนใจขึ้นมา คนอื่นๆ ก็เริ่มเรียกเราให้มาใส่ชุดให้ แต่จุดที่เรียกว่า เริ่มเข้าวงการจริงจังเลยก็น่าจะเป็นตอนช่วง Fashion Week เป็นการแคสติง้ ของแบรนด์ Greyhound เขาจะใช้คนทีม ่ ค ี าแรกเตอร์ จัดๆ มาเดินแบบเท่านั้น ซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้เป็นนางแบบอาชีพแต่มาโป๊ะ แตกเกือบไม่ได้เดินเพราะเพศสภาพ ว่า เอ๊ะ! คนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงนี่ เขาเลย จะขอแคนเซิลงานเรา แต่ทางแบรนด์และสไตลิสต์ยน ื ยันว่ายังไงเราก็ตอ ้ งเดิน ก็ไม่คิดว่าวันนี้จะกลายมาเป็นนางแบบ เคยพูดกับเพื่อนเล่นๆ ว่าอยาก เป็ น แต่ ไ ม่ มี ภ าพในหั ว ที่ เ ราจะทำ � งานเป็ น แบบจริ ง ๆ ตอนนี้ น ลิ น ดร็ อ ป เรื่องที่โรงเรียนไปก่อน สำ�หรับการศึกษาไม่ใช่ไม่สำ�คัญนะ แต่โอกาสที่มัน เข้ า มามั น ไม่ ร อเรา อาชี พ นี้ แ ค่ อ ายุ ม ากขึ้ น อายุ ง านก็ เ ริ่ ม หมดแล้ ว หน้าหนูเปลีย ่ นเขาอาจจะเลิกจ้างหนูไปเลยก็ได้ แต่เรือ ่ งเรียนหนูกลับไปเรียน เมื่อไหร่ก็ได้ หนูไม่ทิ้งค่ะ ตั้งใจไว้ว่าจะลองทำ�สักปี ไม่เวิร์กก็กลับไปเรียน ปรากฏว่ามันเวิร์ก เลยขออยู่ยาวๆ ไปก่อน

I have discovered… เคยคิดว่าวงการมันน่ากลัว คนต้องดูเลิศ

เชิด หยิง่ หรูหรา เพราะว่านลินเริม ่ มาจากการเป็นแฟนคลับของนางแบบไทย ชอบนางแบบไทยมาก เราชอบสไตล์ ชอบความยูนค ี ของพวกเขา หนูคด ิ ว่า มันเลิศเว่อร์ พอเข้ามาอยู่ตรงนี้จริงๆ ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เลิศนะ มันเลิศแต่มัน ดูจับต้องได้มากกว่าที่คิด และเขาไม่ได้ทำ�ตัวสูงส่งอะไรอย่างที่เราเคยคิด มันเปลี่ยนทัศนคติไปเลย ไม่ได้มีกอสซิปอะไรแบบในหนัง ทุกคนทำ�งาน ดูแลตัวเอง เจอกัน เม้าธ์กัน มันน่าอยู่มากกว่าที่เราคิด ถ้าพูดถึงความท้าทายในอาชีพนี้บอกเลยว่าค่อนข้างยาก เพราะเรา เข้ามาแบบฟลุกหน่อยๆ ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมากมาย มันก็เลยยากตอนที่ อยู่หน้าเซ็ต ไหนจะเรื่องลูกค้า สไตลิสต์ ออร์แกไนเซอร์อีก กว่าที่จะพิสูจน์ ให้เขายอมรับเราได้มันยากมาก มันอยู่ที่การวางตัวของเรา ทำ�ยังไงให้ เขารู้สึกอยากจ้างเรา ลบภาพลักษณ์ที่คนทั่วไปมองสาวประเภทสองไป เราไม่ได้เฟคนะ เราแค่เป็นตัวของเราเอง แสดงความเป็น musculine แบบ เท่ๆ ให้เขาเห็นมากกว่า โดนแคนเซิลบ้างในบางงานทีไ่ ม่เหมาะกับเรา บางที หนูว่าการที่เราไม่เหมือนคนอื่นมันก็เป็นข้อดีนะ รู้สึกเองก็คือเวลาถ่ายรูป แล้ ว ดู ไ ม่ โ ป๊ ต่ อ ให้ ใ ส่ ก างเกงในตั ว เดี ย วหรื อ topless คนก็ ม องว่ า มั น เป็นแฟชัน ่ ไม่ได้โป๊ อนาจารอะไร มองเป็นศิลป์มากกว่า เหมือนกับว่ามันเป็น ตัวเราไปแล้ว เมื่อก่อนจะรู้สึกเหมือนโดนตีกรอบว่า เราต้องเหมือนผู้หญิง ต้ อ งเมกอั พ ต้ อ งผม วางตั ว ต้ อ งเหมื อ น idol ของ transgender ต้องเทคยาคุมเพื่อปรับฮอร์โมน ซึ่งมันก็มีผลกับอารมณ์ของเรา แต่พอ มาเป็นนางแบบอาชีพ เราก็รก ั ตัวเองมากขึน ้ ถึงแม้วา่ เราจะไม่ได้ศล ั ยกรรม เลย หน้าอกเรามีแค่นี้ แต่ม่ันใจมากกว่าเดิมล้านเท่า เพราะว่านี่คือฉัน ฉันไม่ต้องการเหมือนผู้หญิงเพื่อถูกยอมรับ แต่ถ้าวันนึงตัวนลินอยากทำ� เอง อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่จะไม่ทำ�เพื่อใคร ทำ�เพราะอยากทำ� ทุกกวันนี้ นลินก็รส ู้ ก ึ โชคดีอยูแ่ ล้วทีค ่ นเข้าใจในตัวนลินว่านลินเป็นแบบนี้ ลูกค้าจ้างเรา เพราะเราเป็นแบบนี้ เผยออกมาให้สุด แล้วผลตอบรับมันดี

I expect to discover... ยังมีจดุ ทีย่ งั ไม่สามารถก้าวข้ามได้ นลิน

ยังกลัวเรือ ่ งโกอินเตอร์ เพราะกลัวเรือ ่ งเพศ ของไทยดูเหมือนไม่เปิดกว้างนะ แต่คนไทยไม่เอามาใส่ใจไง แต่เมืองนอกเราไม่รวู้ า่ เขาใส่ใจหรือเปล่า ดูเหมือน จะเปิดกว้างแต่ก็อาจจะไม่เปิด กลายเป็นว่าไทยชิลล์ไปเลย ในไทยปกตินะ ถ้าจะหางานยากบ้าง โดนซุบซิบบ้าง แต่เมืองนอกคือโดนแรงไปเลย ไล่กลับ ไปเลย แต่อยากโกอินเตอร์เพราะว่านลินอยากได้ประสบการณ์ใหม่ อยาก ทำ�ให้มน ั สุด หนูรส ู้ ก ึ ถ้าเราไปเริม ่ ต้นใหม่ในทีท ่ ไี่ ม่มใี ครรูจ้ ก ั เรา นัน ่ แหละมันคือ ข้อพิสจู น์เลยว่าจริงๆ แล้วเราชอบมันหรือเปล่า ไม่อยากยึดติดกับความสำ�เร็จ ที่เราได้ที่นี่ ไม่อยากเหลิงเพราะคนรู้จักแล้ว หนูว่ามันไม่พาไปไหนนะ ล่าสุด เพิ่งจะมีแบรนด์ Vivienne Westwood เมสเสจมาในอินสตาแกรม อยาก ให้เราไปแคสติ้ง ตอนแรกก็ไม่เชื่อ แต่พอส่งอีเมลคุยกันไปมา ก็เริ่มจริงจัง ขึ้น ทำ�ให้เราเริ่มที่จะคิดจริงจังว่าต้องไปทำ�วีซ่า ไปแคสติ้ง เปลี่ยนความคิด แล้ว กล้ามากขึ้น เหมือนก้าวผ่านความกลัวแล้วต่อให้ไม่ได้ไปแคสต์งานนี้ แต่มันก็ทุบกำ�แพงในใจเราแล้ว ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี นอกจากเรือ ่ งโกอินเตอร์แล้ว สำ�หรับนลินงานนางแบบคือเรือ ่ งทีจ่ ริงจัง แต่วา่ รูอ ้ ยูแ่ ล้วว่ามันไม่สามารถทำ�ได้ตลอดชีวต ิ ได้ นลินเป็นคนชอบงานศิลปะ เรียนสาขาเกี่ยวกับศิลปะอยู่แล้ว เริ่มโปรเจกต์เกี่ยวแบรนด์ของตัวเองบ้าง แต่ยังไม่ปล่อยออกมาเพราะยังไม่อยากทำ�หลายอย่างพร้อมกัน อยากให้ มันออกมาดีและเป็นเราจริงๆ มากกว่า อีกอย่างทีน ่ ลินได้ท�ำ แล้วและรู้สก ึ ว่า จริงจังแต่ไม่ได้ท�ำ เป็นอาชีพหลัก คือเรือ ่ งถ่ายภาพ คนทีเ่ ข้าใจงานเราเขาเห็น แล้วเขาก็รู้สึกชอบ ทำ�ให้เรารู้สึกว่าจริงจังกับมันมากขึ้น มันอาจจะต่อยอด ในอนาคตได้ นลินโชคดีที่ทั้งหมดของงานเป็นความชอบของเรา ทุกวันนี้ รู้สึกว่าทำ�งานด้วย passion ล้วนๆ แต่ตอนนี้อยากให้โปรเจกต์โกอินเตอร์ สำ�เร็จก่อน เพราะว่านลินอยากให้สังคม LGBT มันเจริญรุ่งเรืองกว่านี้ ถ้า ฉันทำ�ได้คนอื่นก็ทำ�ได้ เหมือนเราไปเบิกทางให้รุ่นต่อๆ ไป พิสูจน์ให้คนทั้ง โลกเห็นว่าฉันทำ�ได้ และก็ให้ประโยชน์กับสังคมด้วย

Words NUENGNADDA NOPAKUN


เมื่อ ก่อ นจะรู้ส ึก เหมือ นโดนตีก รอบว่า เราต้อ งเหมือ นผู้ห ญิง ต้อ งเมกอัพ ต้อ งผม วางตัว ต้อ งเหมือ น idol ของ transgender ต้องเทคยาคุมเพื่อปรับฮอร์โมน แต่พอมาเป็นนางแบบอาชีพ เราก็รักตัวเองมากขึ้น มั่นใจมากกว่าเดิมล้านเท่า เพราะว่านี่คือฉัน ฉันไม่ต้องการเหมือนผู้หญิงเพื่อถูกยอมรับ บางทีหนูว่าการที่เราไม่เหมือนคนอื่นมันก็เป็นข้อดีนะ

MODELS: A MA NDINE GR ASSET KU N NALIN SATE ARRUJIK A NON KULL APAT PONGPR APHAP MAKEUP ARTIST: WALL AYA TIPVA N NAPORN HAIR ST YLIST: NIK HOM NOIK HA M FASHION ASSISTA NT: K ASIDIT SRIRIT TIPR ADIT FASHION COORDINATOR: NU N TAPAT PA NIT VOR A NU N PHOTOGRAPHER ASSISTA NT: A NUR AK DUA NGTA ST YLE ASSISTA NTS: WA N NISA SOMBOON THUMMAR AT CHUE A JAROEN FASHION INTERN: POOHCHISS KUA NPIPU TKUL

Jacket ADIC Belt PRADA Trousers PONY STONE Shoes FENDI Socks & Turban STYLIST’S OWN


BEAUTÉ recommend

Desired Solution Discover the better way to solve thinning hair problem

Photographer TOP.PONPISUT

สาเหตุของผมร่วงมีหลายประการยังไม่เป็นทีแ่ น่ชด ั แต่ส่วนใหญ่อาจมีปัจจัยมาจากการเปลี่ยนแปลงของ ฮอร์ โ มน พั น ธุ ก รรม ความเครี ย ด การรั บ ประทาน ยารักษาโรคบางชนิดหรือการทำ�เคมีบ�ำ บัด อย่างไรก็ตาม ปั จ จุ บั น มี ท างเลื อ กมากมายให้ ค ลายกั ง วลได้ ม าก เนื่องด้วยเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดปลูกผม รับประทานยา ใช้แชมพู ครีมบำ�รุงและเซรั่มต่างๆ Aldermis ardermis แบรนด์ที่นำ� Human EGF (sH-Oligopeptide-1) โปรตีนสำ�คัญทีถ ่ ก ู ผลิตภายใต้

ผิวหนังของมนุษย์เข้ามาใช้ในผลิตภัณฑ์ชีวเวชสำ�อาง เพื่อดูแลและฟื้นฟูถึงระดับเซลล์เนื้อเยื่อ ได้นำ�ส่วนผสม ผสมเอกสิทธิเ์ ฉพาะ EGF: Epidermal Growth Factor (sH-Oligopeptide-1) และ FGF: Fibroblast Growth Factor (sH-Polypeptide-1) มาใส่ไว้ใน Youth Factor ผลิตภัณฑ์เพื่อซ่อมและสร้างเซลล์รากผม พร้อมบํารุง หนังศีรษะ ให้ผมกลับมาแลดูหนาขึน ้ อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนั้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยั ง ปราศจากการใช้ ย าเคมี ในการรักษา ทำ�ให้หมดกังวลกับปัญหาผลข้างเคียง สำ � หรั บ ผู้ ที่ มี ปั ญ หาผมหลุ ด ร่ ว งแนะนำ � ให้ ใ ช้ ต่ อ เนื่ อ ง

DONT

30

JUNE/JULY 2018

เป็นเวลา 8-12 สัปดาห์ ผู้ ที่ มี ปั ญ ห า ผ ม ร่ ว ง ผ ม บ า ง จ ะ ต้ อ ง อ า ศั ย ความพยายาม ความอดทนสูงและไม่เครียดจนเกิน ไป เพราะความเครียดก็เป็นปัญหาหลักของปัญหาและ อาจทำ�ให้ใช้เวลาในการรักษาที่มากขึ้น ที่สำ�คัญควร ทำ�ความเข้าใจว่าการรักษาต้องอาศัยความต่อเนื่อง เพื่อผลลัพธ์ที่ดี สัง่ ซือ้ สินค้าและสอบถามเพิม ่ เติม โทร. 0 2613 8308 (จ.-ศ. 8.30-17.00) หรือ 09 9081 5556 (24 ชม.) Line @ardermis และ www.ardermis.com


BEAUTÉ

Find &Reveal

MODEL: ENYA@WM MANAGEMENT PHOTOGRAPHER: TOP.PONPISUT STYLIST: THUMMARAT CHUEAJAROEN MAKEUP ARTIST: WALLAYA TIPVANNAPORN HAIR STYLIST: NIKHOM NOIKHAM FASHION COORDINATOR: NUNTAPAT PANITVORANUN FASHION ASSISTANT: KASIDIT SRIRITTIPRADIT PHOTOGRAPHER ASSISTANT: ANURAK DUANGTA STYLIST ASSISTANT: WANNISA SOMBOON FASHION INTERN: POOHCHISS KUANPIPUTKUL


ผิวบริเวณใต้ตาคือผิวทีบ ่ อบบาง ทำ�ให้ มีความหมองคล้�ำ และเกิดริว้ รอยได้งา่ ยกว่า ส่วนอื่น จึงต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ นอกจากการใช้อายครีมแล้ว การมาสก์ผิว บริเวณใต้ตาถือเป็นตัวช่วยแบบเร่งรัดทีช ่ ว่ ย ให้ผวิ กลับมากระจ่างใสอย่างรวดเร็ว ปัจจุบน ั มีมาสก์สำ�หรับรอบดวงตามากมายหลาย รูปแบบไม่ว่าจะเป็นชนิดเจล ครีม หรือแผ่น วี ธี ก ารเลื อ กมาสก์ สำ � หรั บ ใต้ ต านั้ น ควรคำ�นึงที่ส่วนผสมอันอ่อนโยนเพราะอยู่ ใกล้บริเวณดวงตามาก ทางที่ดีควรเลือก แบรนด์ที่น่าเชื่อถือได้และปลอดภัย ควรมี ส่วนประกอบของสารสกัดจากธรรมชาติและ น้�ำ เป็นหลักเพือ่ เพิม ่ ความชุม ่ ชืน ่ ให้ผวิ บริเวณ ใต้ดวงตาอย่างเต็มที่ สามารถมาสก์ได้บอ ่ ย ตามทีต ่ อ้ งการหรืออย่างน้อยสองถึงสามครัง้ ต่อสัปดาห์ ถ้าวันไหนรูส้ ก ึ เมือ่ ยล้าเพราะทำ�งาน หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน แนะนำ�ให้น�ำ มาสก์ไปแช่ตเู้ ย็นสักพักก่อนนำ�มามาสก์กจ็ ะ ช่วยให้ดวงตาผ่อนคลายไปด้วย

Dark Circle Ends


Observe Your Own Skin

ก่อนทีจ่ ะทำ�การมาสก์ผวิ หน้า ควรสังเกต สภาพผิ ว ในวั น นั้ น ว่ า ผิ ว ต้ อ งการตั ว ช่ ว ย ด้านใด จะได้เลือกมาสก์ที่ตอบโจทย์ ช่วย แก้ปญ ั หาผิวในแต่ละวัน ผิวทีม ่ ล ี ก ั ษณะแห้ง ก็ ค ว ร เ ลื อ ก ม า ส ก์ ที่ มี ส่ ว น ผ ส ม ข อ ง มอยส์เจอไรเซอร์มากหน่อยหรือเลือกชนิด ที่มี essential oil ผสมอยู่ด้วย ผิวหน้ามี ริ้วรอยหรือโดนแดดมากๆ ผิวเสีย แนะนำ� ให้ใช้มาสก์ทม ี่ ส ี ว่ นผสมของสาร anti-aging เช่ น เชี ย บั ต เตอร์ อั ล มอนด์ ถั่ ว เหลื อ ง อโลเวร่า หอยทาก เป็นต้น ถ้าวันไหนโดน มลพิ ษ เยอะๆ ให้ ใ ช้ ม าสก์ ท่ี มี ส ารต่ อ ต้ า น อนุมูลอิสระเยอะๆ เช่น ผลไม้ตะกูลเบอร์รี ทับทิม หรือชาเขียว ขัน ้ ตอนการมาสก์หน้า ก็ส�ำ คัญ ควรทำ�ความสะอาดผิวหน้าให้สะอาด ซับน้ำ�ออกให้แห้ง แล้วสเปรย์น้ำ�แร่หรือใช้ essence เพื่อเตรียมผิวให้พร้อมสำ�หรับ มาสก์ มาสก์แบบแผ่นหรือชนิดล้างออก ก็ ทิ้ ง ไว้ 15-20 นาที ส่ ว นมาสก์ ช นิ ด overnight ก็ทาหลับไปเลย แต่พยายามนอน หงายให้ได้มากทีส ่ ด ุ เพือ ่ ให้มาสก์อยูบ ่ นหน้า นานทีส ่ ด ุ ไม่เลอะไปทีท ่ น ี่ อนหรือหมอน ความถี่ ในการมาสก์หน้าสามารถทำ�ได้ทก ุ วัน แต่ควร สลับมาสก์ที่มีคุณสมบัติแตกต่างออกไป เพื่อให้ผิวได้รับการดูแลในหลายๆ ด้าน


BEAUTÉ shopping

Exploring the goodness These gorgeous beauty items will never let you down in this summer. Photographer TOP.PONPISUT

2

1 11

1 THE BODY SHOP Almond Milk Body Yogurt 2 NARS Erdem Lip Powder Palette in Poison Rose 3 THREE Angelic Synthesis Foundation Serum 204 4 MAD HIPPIE Advanced Skin Care Vitamin C Serum 5 INNISFREE No Sebum Mineral Powder Oct, Opal 6 INNISFREE No Sebum Mineral Powder Jul, Ruby 7 HARNN White Mulberry Skin Perfector UV Protection SPF40/PA+++ 8 THAYERS Peach Witch Hazel Astringent 9 MOHA Rose Mist 10 SK-II Facial Treatment Essence 11 SOAP & GLORY Poutstanding Double-Ended Lip Contouring Crayon in Plumbelievable 12 ALTEYA Organics Bulgarian Rose Water 13 LANEIGE Water Bank Moisture Mist 14 CALVIN KLEIN Eternity Air for Men Eau de Toilette Spray 15 LAURA MERCIER Velour Extreme Matte Lipstick in Boss 16 LAURA MERCIER Velour Extreme Matte Lipstick in Respect 17 SOAP & GLORY฿ Spectaculips MATTE-ALLIC™ Matte Lip Cream 18 LANEIGE Water Bank Hydro Essence 19 CLARINS Facial Lift Total Contouring Serum 20 BENEFIT 3D Browtones in Rich Purple 21 L’OREAL PARIS Color Riche Red Carpet 22 CALVIN KLEIN Eternity Air for Women Eau de Toilette Spray 23 LANCOME Teint Idole Ultra Wear 24 BENEFIT Gimme Brow Brow-Volumizing Fiber Gel 25 URBAN DECAY Naked Petite Heat 26 JUV Superfruit Skincare UV Protection & Skin Refreshing 27 KANEBO Refreshing Powder Wash 28 LANEIGE Water Bank Quick Hydro Pen 29 SANCTUARY SPA Shower Burst

12

3

10

13

17

19

18

23

24

DONT

34

JUNE/JULY 2018


BEAUTÉ shopping

5

7

4

9 6 8

14

16

15

21

22

20

29

26 27 25

28

DONT

35

JUNE/JULY 2018


Supermoisturerecipe

BEAUTÉ journal

Feel therush การกลับมาของสีสน ั อันดับหนึง่ ตลอดกาลของ NARS Orgasm กับ Orgasm 2018 Collection สำ�หรับฤดูร้อนนี้ ผลิตภัณฑ์ใหม่สำ�หรับริมฝีปากและพวงแก้มในเฉดสี Orgasm ที่ช่วยเติมประกาย เย้ายวนบนริมฝีปากด้วยเซ็กซี่บาล์ม Afterglow Lip Balm จากนั้น สร้างมิติแห่งความเย้ายวนด้วย Illuminating Loose Powder รุ่นพิเศษ มีจำ�นวนจำ�กัด Orgasm Blush ขนาดใหญ่พิเศษ ปัจจุบัน Orgasm Blush ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลกและมียอดจำ�หน่ายสูงสุด เป็นผลิตภัณฑ์ All time Best Seller ของนาร์ส ได้รบ ั การยอมรับจากกลุม ่ คนในวงการแฟชัน ่ ช่างแต่งหน้า สไตลิสต์ นางแบบ และหญิงสาวทั่วโลก คงความสดชัดแนบสนิทติดทนนานกว่าบลัชทั่วไป จึงทำ�ให้ Orgasm Blush ก้าวขึ้นสู่ตำ�แหน่งเมกอัพประวัตินิยม (Cult Status) Orgasm 2018 Collection มีวางจำ�หน่ายแล้ว วันนี้ที่เคาน์เตอร์ NARS ทุกสาขา

สู ต รลั บ แห่ ง ผิ ว ชุ่ ม ชื่ น Laneige New Water Bank Essence ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม อยส์ เ จอไรเซอร์ สู ต รใหม่ ช่ ว ยล็ อ คความชุ่ ม ชื้ น ไว้ ใ นผิ ว ให้ชุ่มฉ่ำ�ได้ยาวนานตลอดวัน อุดมด้วยส่วนผสมทรงประสิทธิภาพเข้มข้น จาก Green Mineral Water ที่ได้จากการผสานพลังแห่งความชุ่มชื่น จากผัก 6 ชนิด และน้ำ�แร่จากใต้ทะเลลึก ช่วยล็อคความชุ่มชื่นไว้ในผิว ให้ผิวชุ่มฉ่ำ�ล้ำ�ลึกยาวนานตลอดวัน เป็นสูตรลับแห่งผิวชุ่มชื่นที่ลาเนจ คิ ด ค้ น พั ฒ นามาเพื่ อ ตอบโจทย์ ทุ ก ความต้ อ งการผิ ว อย่ า งแท้ จ ริ ง ประกอบไปด้วย Water Bank Hydro Mist สเปรย์น้ำ�แร่สูตรสำ�หรับ ผิวมัน อุดมด้วย Green Mineral Water มอบความชุ่มชื่นล้ำ�ลึกให้ผิว ทีแ่ ห้งกร้าน ลดระคายเคืองได้โดยทันที ในขณะที่ Water Bank Moisture Mist นัน ้ เป็นสูตรสำ�หรับผิวแห้ง ช่วยเสริมปราการความชุม ่ ชืน ่ และ Water Bank Quick Hydro Pen ปากกาเติมความชุม ่ ชืน ่ แบบเร่งด่วน มอยส์เจอไรเซอร์ สูตรเข้มข้นสูงในเนือ ้ เอสเซนส์ ช่วยเติมความชุม ่ ชืน ่ ให้ทก ุ จุดแห้งกร้านทีผ ่ วิ กระหายน้ำ�! พบที่สุดแห่งผลิตภัณฑ์มอบความชุ่มชื่นให้ผิวจาก Laneige New Water Bank ได้ที่เคาน์เตอร์ Laneige ทุกสาขา

Firstconceptstore เปิ ด ตั ว “Jurlique Concept Store” แห่ ง แรกในไทย มี ข นาดกว่ า 170 ตารางเมตร ณ ชั้ น 2 ศู น ย์ ก ารค้ า เกษร วิ ล เลจ โดยบรรยากาศการตกแต่ ง ร้ า นมี ก ลิ่ น อายในสไตล์ Jurlique สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดว้ ยวัตถุดบ ิ จากธรรมชาติจนได้ชอ ื่ ว่าเป็นแบรนด์ออร์แกนิกชัน ้ นำ�จาก ประเทศออสเตรเลียมากว่า 30 ปี เอกลักษณ์นี้ภายในร้านจึงถูกแบบออกด้วยวัสดุจากธรรมชาติ เน้นโทนสีขาวและน้ำ�ตาลอ่อนให้ความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลาย ทั้งยังมีการตกแต่งด้วยภาพดอกไม้ ให้บรรยากาศเสมือนอยู่ในทุ่งหญ้าของ Jurlique ณ เขาแอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ ภายในร้านยังถูกดีไซน์มาเพื่อให้เอื้ออำ�นวยต่อลูกค้าในการเลือกสรรผลิตภัณฑ์และบริการสปา กั บ ห้ อ งทรี ต เมนต์ แ บบเต็ ม รู ป แบบจำ� นวน 5 ห้ อ งอี ก ด้ ว ย ร่ ว มค้ น หาเคล็ ด ลั บ ความอ่ อ นเยาว์ จากธรรมชาติ ได้ที่ Jurlique Concept Store ชั้น 2 ศูนย์การค้าเกษร วิลเลจ สอบถามข้อมูล เพิ่มเติม โทร. 0 2656 1480 หรือ Facebook: Jurlique.th

Youare yourown artist สร้างมิติให้ใบหน้าด้วยคอลเลกชั่น Smart Drawing จาก Innisfree เพียงแค่ใช้ปากกา สุดสมาร์ตนี้ รังสรรค์ลุคสวยได้แบบง่ายดาย และสมบูรณ์แบบ เรียบเนียน ดูเป็นธรรมชาติ และปกปิ ด ริ้ ว รอยต่ า งๆ โดยปราศจากการ เกิดคราบ มีหัวแปรงในตัวทำ�ให้สามารถควบคุม เวลาใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ� เหมาะสำ�หรับ พื้นที่เล็กๆ และบริเวณที่ต้องการ ช่วยให้การ แต่งหน้าง่ายและสนุกขึ้นราวกับเราเป็นศิลปิน เลยทีเดียว คอลเลกชัน ่ นีป ้ ระกอบไปด้วย Smart Drawing Color Correcting ตัวช่วยกำ�จัด ความหมองคล้�ำ ริว้ รอย ปัญหาผิวต่างๆ เป็นทัง้ ครีมกันแดด ลดเลือนริว้ รอย เติมความกระจ่างใส และปรับสีผิว ให้สม่ำ�เสมอ Smart Drawing Concealer Foundation คอนซี ล เลอร์ แ บบ รองพื้นซึ่งสามารถปกปิด ริ้วรอยต่างๆ ได้อย่าง หมดจด และขจัดรอยหมองคล้ำ�ได้เป็นอย่างดี อีกด้วย Smart Drawing Strobing สโตรบบิง เบส ซึ่งช่วยเติมความสว่างให้ใบหน้า ผิวดูโกลว์ โดดเด่นแบบ 3 มิติ Smart Drawing Contouring คอนทัวร์ริ่งเบสที่สามารถปรับรูปหน้าของคุณ ให้ได้รูปด้วยการเฉดดิ้งแบบธรรมชาติไม่เหนียว เหนอะหนะและติดทนนานตลอดวัน และ Smart Drawing Blusher ครีมบลัชเชอร์ ที่เติมความ มี ชี วิ ต ชี ว าแก่ พ วงแก้ ม ของคุ ณ แลดู สุ ข ภาพดี พร้ อ มกั บ สี สั น อั น สดใส เนื้ อ ครี ม นุ่ ม ละมุ น เรียบเนียนไปกับผิวโดยไม่รู้สึกแห้ง มีจำ�หน่าย แล้วที่ช็อป Innisfree ทุกสาขา

Focusingonlips ฟืน ้ ฟูรม ิ ฝีปากให้อม ิ่ สวยได้รป ู อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วย “Lips Blooming Treatment” สุดยอดแห่งการบำ�รุงริมฝีปากให้อม ิ่ สวย ได้รป ู จาก Phillip Wain คลับสุขภาพและความงาม ครบวงจร สำ�หรับสุภาพสตรี ขั้นตอนการฟื้นฟูริมฝีปากให้กลับมาเนียนนุ่ม อวบอิ่มดั่ง วัยสาว ด้วยการบำ�บัดโดยคลื่นแสง Infrared ควบคู่กับการใช้ผลิตภัณฑ์ LipRenew™ และ Rejuvenating Dry skin Mask จากแบรนด์ Pevonia ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วยลดเลือนริ้วรอย คืนความเรียบเนียน และให้สีชมพูระเรื่อแบบ ธรรมชาติ พร้อมยกมุมปากให้สวยเข้ารูป เพื่อผลลัพธ์แห่งริมฝีปากอิ่มสวยสมบูรณ์แบบ สัมผัสริมฝีปากใหม่ที่สวยสมบูรณ์แบบด้วยตัวคุณเอง กับโปรแกรม “Lips Blooming Treatment” ได้แล้ววันนี้ที่ Phillip Wain คลับราชประสงค์ (อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ชัน ้ 19) และคลับลาดพร้าว (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ชัน ้ 12A) ติดตามข้อมูล เพิม ่ เติม ่ ได้ที่ Facebook: Phillip Wain Thailand และ www.phillipwain-thailand.co.th

TheNichePerfumeHouse ฉลองเปิดตัว “Atelier de Prestige” ทีร่ วบรวมสุดยอดน้�ำ หอมระดับโลก แห่งแรกในเมืองไทย ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ “Fine Art of Perfume” ใน ประเทศไทย คุ ณ วิ โ นช ดั ล ลานิ ประธาน บริ ษั ท เพรสที จ โปรดั ก ส์ (ประเทศไทย) จึงได้สร้างสรรค์สวรรค์ส�ำ หรับคนรักน้�ำ หอมระดับโลกในรูปแบบ บูติคน้ำ�หอม “Atelier de Prestige” เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษ ทำ�ความเข้าใจและสัมผัสกับโลกของน้ำ�หอม ได้อย่างเต็มที่ควรค่าแห่ง การจดจำ�กับบรรดาน้ำ�หอมที่ดีเยี่ยมและพิเศษที่สุดในโลกแห่งแรกของ ประเทศไทย Atelier de Prestige ชัน ้ G, The Glass Quartier, ศูนย์การค้า The Emquartier แห่งนีร้ วมน้�ำ หอมระดับพรีเมียมทัง้ 7 แบรนด์ ได้แก่ Creed, Kilian, Maison Francis Kurkdjian, Frederic Malle, Amouage, Chopard และ Bond No. 9 ตกแต่งด้วยบรรยากาศหรูหรา แต่อบอุ่นแบบร่วมสมัย สวยสว่างโปร่งตา เสมือนห้องน้�ำ หอมส่วนตัวทีท ่ ก ุ คนสามารถนัง่ เล่น พูดคุย แบ่งปันประสบการณ์การค้นหาความหอมทีต ่ อ้ งรสนิยมของตนเอง พร้อมทดลอง สัมผัสกับกลิ่นหอมโดยมีผู้เชี่ยวชาญของ Atelier de Prestige ช่วยให้ คำ�แนะนำ� และบอกเล่าความพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำ�หอมแต่ละกลิ่น เพือ ่ ให้คณ ุ ค้นพบกลิน ่ น้�ำ หอมทีใ่ ช่ และบ่งบอกความเป็นตัวคุณอย่างแท้จริง

DONT

36

JUNE/JULY 2018

Fruitykiss ไอเท็มที่ห้ามพลาดของหน้าร้อนนี้คือลิปบาล์มที่มีกลิ่นหอม สดชื่นของผลไม้ Burt’s Bees Flavor Crystals Lip Balm ให้ความสดชืน ่ และกลิน ่ หอมๆ จากน้�ำ ผลไม้เข้มข้นเหมือนได้ลม ิ้ ลอง รสชาติ ความหวานของเนื้ อ ผลไม้ สุ ก ฉ่ำ � สำ � หรั บ หน้ า ร้ อ นได้ ตลอดปี เ พี ย งพกติ ด ตั ว ไว้ ก็ ส ามารถบำ � รุ ง ริ ม ฝี ป ากให้ ชุ่ ม ชื่ น ตลอดทัง้ วัน ช่วยคืนชีวต ิ ใหม่ให้แก่เรียวปากทีเ่ คยแห้งแตกกลับมา สวยชุม ่ ฉ่�ำ นุม ่ นวลชวนสัมผัสอีกครัง้ มี 3 กลิน ่ ของผลไม้หน้าร้อน ให้เลือกสรร ได้แก่ กลิน ่ Sweet Orange, กลิน ่ Red Raspberry และกลิ่น Tropical Pineapple ไม่มีสารเคมีเจือปน อุดมไปด้วย ส่วนผสมจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่มอบความชุ่มชื่น และเรียบเนียนให้เรียวปากอย่างเต็มเปี่ยม ทำ�ให้สาวๆ สามารถ เติมเต็มความสดชืน ่ และแวววาวให้กบ ั ริมฝีปากอย่างเป็นธรรมชาติ ที่สำ�คัญยังมีส่วนผสมจาก น้ำ�ผลไม้เข้มข้น ทั้งน้ำ�ส้มคั้นสดๆ ผลราสป์เบอร์รส ี ก ุ ฉ่�ำ และสับปะรดเมืองร้อน พร้อมทัง้ เกล็ดคริสตัล เม็ดเล็กๆ แสนชุ่มฉ่ำ� ที่ได้จากน้ำ�ผลไม้ เพื่อเพิ่มความแวววาว รวมไปถึงส่วนผสมอันเปี่ยมคุณค่าของ บีแวกซ์จากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์, น้ำ�มันมะพร้าว และวิตามินอี ราคาแท่งละ 380 บาทเท่านั้น


BEAUTÉ journal

Acne away La Roche-Posay Effaclare Duo (+) สูตรใหม่ มอยส์เจอไรเซอร์ บำ�รุงผิว ช่วยลดปัญหาสิว สิวอุดตัน รอยดำ� รอยแดงที่เกิดจากสิว จึงเพิ่ม อีกหนึ่งคุณสมบัติเด่นขึ้นคือ การช่วย ลดปัญหาสิวเกิดซ้�ำ * ด้วยการเพิม ่ สาร สำ � คั ญ เพื่ อ การปรั บ สมดุ ล ผิ ว Aqua Posae Filiformis, APF ซึง่ มีคณ ุ สมบัติ ปรั บ สมดุ ล ของเชื้ อ แบคที เ รี ย บนผิ ว (Microbiome) เพิม ่ เชือ ้ แบคทีเรียทีด ่ ี มี ประโยชน์ตอ ่ ผิว และยังช่วยลดแบคทีเรีย ตั ว ร้ า ย จึ ง ช่ ว ยลดปั ญ หาสิ ว ได้ อ ย่ า ง เห็นผล ผสานอีกสารลิขสิทธิ์ ตัวสำ�คัญ Procerad สารเอกลั ก ษณ์ ที่ ช่ ว ยลด รอยดำ� รอยแดงทีเ่ กิดจากสิว ร่วมด้วย สารสำ�คัญอืน ่ ๆ เพือ ่ การดูแลปัญหาผิว จากสิว ได้สมบูรณ์แบบยิง่ ขึน ้ ผ่านการ ทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย กับผูท ้ ม ี่ ป ี ญ ั หาสิวมากกว่า 13,000 คน ร่วมพิสจู น์ La Roche-Posay Effaclare Duo (+) 40 ml. ราคา 990 บาท ได้ แ ล้ ว วั น นี้ ที่ ร้ า นบู๊ ท ส์ , วั ต สั น , เ ค า น์ เ ต อ ร์ L a Ro c h e - Po sa y ณ โรงพยาบาลต่างๆ และร้านขายยา ชัน ้ นำ�ทัว่ ประเทศ หรือ www.lazada.co.th /la-roche-posay-thailand และ laroche posay.konvy.com ข้อมูลเพิม ่ เติมสามารถ คลิกได้ที่ www.larocheposay-th.com

NewMatte

Lessplastic ร้าน All About You ร่วมรณรงค์การลดขยะพลาสติก ด้วยการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อ สิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ลดขยะพลาสติก จึงได้มีนโยบายปรับ เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ จากแต่เดิมจะมีการห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ด้วยพลาสติกเพื่อการรักษาความปลอดภัย ป้องกันการเปิดใช้ก่อนถึงมือผู้บริโภค โดยเปลี่ยนเป็นสติกเกอร์กระดาษที่สามารถย่อยสลายได้ เริ่มต้นจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปเพื่อเป็นการ ต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลกหรือ World Environment Day ที่ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี นอกจากการปรั บ เปลี่ ย นบรรจุ ภั ณ ฑ์ ค รั้ ง นี้ All About You ได้ เ ริ่ ม แนวคิ ด และปฏิ บั ติ ก าร เกีย ่ วกับการรักษาสิง่ แวดล้อมมาแล้วก่อนหน้านี้ เช่น นโยบายลดราคาสำ�หรับลูกค้าทีไ่ ม่รบ ั ถุงกระดาษ หลังซื้อสินค้า หรือ การพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ์เข้ามาจำ�หน่ายในร้าน โดยคำ�นึงถึงผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตภัณฑ์กันแดด JUV ไม่มีสารเคมีจำ�พวกออกซีเบนโซน (Oxybenzone) ที่มักนิยมผสมในกันแดด ซึ่งเป็นอันตรายต่อปะการังและสัตว์น้ำ�ชนิดอื่นๆ เป็นต้น ทั้ ง หมดนี้ เ ป็ น ไปตามปรั ช ญาของ All About You ที่ ว่ า “ความงามอย่ า งยั่ ง ยื น ตาม ธรรมชาติ” ที่อยากเห็นทั้งธรรมชาติและมนุษย์คงความงามอย่างยั่งยืน ติดตามข้อมูลดีๆ ได้ที่ allaboutyou.co.th

คอลเลกชั่นลิปสติกใหม่ล่าสุด Laura Mercier Velour Extreme Matte Lipstick ฉีกกฎครั้งใหม่ของสีสันลิปสติก เนื้อแมตต์พร้อมกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับบ้านหลังใหม่ ในประเทศไทยภายใต้การบริหารและดูแลโดย Shiseido Thailand คอลเลกชั่นใหม่นี้ประกอบด้วย 6 กลุ่มเฉดสีใหม่ Red, Pink, Berry, Plum/Purple, Coral และ Nude/Neutral รวม 24 สี ราคา 990 บาท เม็ดสีเปี่ยมประสิทธิภาพ สีสดชัดเจน เนื้อครีม ผสมผสานผงแป้งที่ช่วยสร้างความแมตต์แต่เนื้อลิปสติกนุ่มนวล ดุ จ แพรไหม ทาได้ เ รี ย บลื่ น บนริ ม ฝี ป าก ช่ ว ยปกปิ ด ร่ อ งของ ริมฝีปากช่วยให้ริมฝีปากเรียบเนียนสวยคงสีสดยาวนาน ด้วย หั ว ลิ ป สติ ก รู ป แบบทรงเรี ย วที่ ช่ ว ยเติ ม เต็ ม เรี ย วปากได้ ง่ า ย ด้ ว ยการทาเพี ย งครั้ ง เดี ย ว พร้ อ มที่ ป รั บ หั ว ลิ ป สติ ก สำ � หรั บ การเปลี่ ย นหั ว เพื่ อ เขี ย นขอบปากหรื อ เติ ม สี สั น มี จำ � หน่ า ยที่ เคาน์เตอร์ Laura Mercier ทุกสาขา ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ www.lauramercier.com และ Facebook: Lauramercier.thai

K-beautyleader Chosungah Beauty 1989 เปิดแฟลกชิปสโตร์แห่งแรกในไทย ที่ Paragon Department Store ชัน ้ 1 โชซุงอา (Chosungah) ครีเอทีฟไดเรกเตอร์ ชือ ่ เดียวกันกับแบรนด์ ประสบความสำ�เร็จ ในฐานะเมกอัพอาร์ทิสต์ชื่อดังของเกาหลีใต้ ได้รับรางวัลด้านความงามจากสถาบันความงาม และ แบรนด์ ชื่ อ ดั ง ทั้ ง ในประเทศเกาหลี และระดั บ นานาชาติ ม านั บ ไม่ ถ้ ว น ทำ � ให้ ป ระสบการณ์ แ ละ ความชำ�นาญที่สั่งสมมา ตลอดระยะเวลากว่า 29 ปี นั้นเป็นต้นทุนชั้นเลิศที่ทำ�ให้ Chosungah หรือ Chocho มีความเข้าใจผู้หญิง อย่างถ่องแท้ เกิดเป็นเครื่องสำ�อางที่มีคุณภาพ เป็นเอกลักษณ์และ มีลก ู เล่นแปลกใหม่ให้สาวๆ ได้เพลิดเพลินกับการแต่งหน้า ภายใต้แบรนด์ Chosungah Beauty 1989 มีแบรนด์ตา่ งๆ ได้แก่ Ver.22, Chosungah, 16 Brand และ Wonder Bath by Vibes แฟลกชิปสโตร์ แห่งแรกในประเทศไทยนั้นเป็นไปตามคอนเซ็ปต์เดียวกันกับประเทศเกาหลี เพื่อสร้างความรู้สึกให้ รู้สึกเหมือนกำ�ลังอยู่ในร้าน Chosungah ที่สาขาเมียงดง เพลิดเพลินไปกับสินค้ากว่า 1,000 ไอเท็ม ติดตามรายละเอียด และอัพเดตกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ FB/IG: CHOSUNGAH BEAUTY THAILAND

Extracare Newdefinitionof beauty SK-II เผยนิยามใหม่ของความงามกับครั้งแรกของ #BareSkinProject เน้นถึงความงามของผิว ที่ปราศจากเครื่อง สำ�อาง การร่วมงานกับ 6 คนดังระดับโลกและช่างภาพชื่อดังจากแม็กนั่ม โฟโต้ สาวคนดังผู้เป็นแรงบันดาลใจของ SK-II นำ�โดย Chloe Grace Moretz, Chun Xia, Kasumi Arimura , Mayu Matsuoka, Ni Ni และ Tang Wei เผยผิวหน้าสด แบบธรรมชาติเป็นครั้งแรก โดยมี Facial Treatment Essence ผลิตภัณฑ์ซิกเนเจอร์จาก SK-II เป็นตัวช่วยดูแลผิว การถ่ายภาพนั้นถ่ายทำ�ในแสงที่ชัดและเป็นธรรมชาติที่สุด เหล่าคนดังทั้ง 6 ถูกถ่ายภาพโดยปราศจากเครื่องสำ�อางใดๆ เพื่อ นำ�เสนอมุมมองของผิวสวยตามธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยช่างภาพชือ ่ ดัง Christopher Anderson, Alessandra Sanguinetti และ Jim Goldberg ทางแบรนด์หวังว่า #BareSkinProject นี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทั่วโลกรักในความงาม ในการ เผยผิวธรรมชาติของตัวเอง สามารถอ่านข้อมูลเพิม ่ เติมและเนือ ้ หาสุดเอ็กซ์คลูซฟ ี ของ #BareSkinProject ได้ที่ Instagram: Skii และ www.sk-ii.com

DONT

37

JUNE/JULY 2018

ยู เ ซอริ น ร่ ว มกั บ วั ต สั น เปิ ด ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ล่ า สุ ด UltraSENSITIVE Q10X ครัง้ แรกของนวัตกรรม ครีมบำ�รุงผิว สำ�หรับผิวบอบบางแพ้งา่ ย ผสาน BioACTIVE และ Q10X เข้มข้น บำ�รุงให้ผิวชุ่มชื้น เสริมเกราะปกป้องผิว และช่วยลดริ้วรอยลึก จากผิวฝ่อตัว ให้ผวิ เรียบเนียน กระจ่างใส ดูสขุ ภาพดี พร้อมเปิดตัว บริการพิเศษ “Skin Insurance” ผู้เชี่ยวชาญส่วนตัวเพื่อผิว สุขภาพดีสำ�หรับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนี้ช่วยฟื้นบำ�รุง เกราะปกป้องผิวให้แข็งแรงไม่ไวต่อปัจจัยภายนอก เช่น แสงแดด มลภาวะในอากาศ เป็ น ต้ น ผสานกั บ Q10X สู ต รเข้ ม ข้ น มีอนุภาคเล็ก สามารถซึมซาบลึกสู่ผิว พร้อมช่วยเสริมให้ผิว มีความกระชับและยืดหยุ่น จนริ้วรอยดูลดเลือนคืนสู่ผิวสวย สุขภาพดีอย่างเห็นได้ชด ั ชุดผลิตภัณฑ์ UltraSENSITIVE Q10X ประกอบไปด้วย UltraSENSITIVE Q10X Day Cream, Ultra SENSITIVE Q10X Night Cream, UltraSENSITIVE Q10X Fluid SPF15 และ UltraSENSITIVE Q10X Eye Cream สำ�หรับ Skin Insurance นัน ้ เป็นผูเ้ ชีย ่ วชาญให้ค�ำ ปรึกษา และข้อแนะนำ�ลูกค้า อย่างใกล้ชิดภายหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดูแลผิวบอบบาง แพ้ง่ายเพื่อการเสริมสร้างผิวที่แข็งแรง โดยลูกค้าจะสามารถ เข้าใช้งานได้เพียงเพิ่ม @LINE Eucerin Thailand และทำ�ตาม คำ�แนะนำ�จากพนักงานของยูเซอรินก็จะได้รบ ั ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เพื่อการดูแลผิวได้อย่างทันที สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ www.eucerin.co.th


SEIKO WATCH SSC675P1

In Search of a Meaningful Life To Achieve What He Wants in Life,

ANANDA Casts All The Fears Aside

by Thinking Logically and Doing Things Step by Step Until Successfully

Reaching His Goals. Photographer PAT PHETTHONG Fashion Editor RATCHAKRIT CHALERMSAN


SEIKO WATCH SLA019


SEIKO WATCH SNE498

“ผมเป็นลูกครึ่งออสเตรเลียน คนออสเตรเลียเกือบทุกคนจะมีไลฟ์สไตล์ ที่เกี่ยวข้องกับทะเล ไม่ว่าเมืองไหน เพราะทุกเมืองในออสเตรเลียมันมี coastal area หมด ผมก็เลยโตมาไม่ต่างจากเด็กออสซี่ทั่วๆ ไป และสมัยนู้น พ่อผมทำ� ภูเก็ตแมกกาซีน เคยทำ�หนังสือ in flight ของ Bangkok Airways ฟ้าไทยน่ะครับ ตอนเด็กๆ ผมก็เลยมีโอกาสไปอยู่ที่ภูเก็ต สมุยค่อนข้างมาก ทะเลก็เลยเป็น ส่วนหนึ่งของการเติบโตของผม ตั้งแต่จำ�ความได้ก็ว่ายน้ำ�ได้ครับ แล้วก็เป็น แชมป์วา่ ยน้�ำ ดำ�น้�ำ ตัง้ เเต่อายุ 13” อนันดาเล่าให้เราฟังถึงทีม ่ าของความผูกพัน กับทะเล เมื่อเราสังเกตว่าตั้งแต่เดินทางออกจากท่าเรือจากตราด มุ่งสู่เกาะกูด ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายแฟชั่นเซ็ตปกของเราในฉบับนี้ เขาแทบอยู่ไม่ห่างจากทะเล และพร้อมกระโดดลงน้ำ�ทันทีที่สบโอกาส “ทะเลทำ�ให้เรานึกถึงตอนเด็ก ตอนทีเ่ ราไม่ได้มภ ี าระหน้าทีอ ่ ะไร พอผมอยูท ่ ะเล มันก็จะมีความรู้สึกแบบนั้นครับ เหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง”

My Own Private World ทะเลรื้อฟื้นความทรงจำ�วัยเยาว์ และโลกใต้ทะเลก็มอบประสบการณ์พิเศษ ที่หาไม่ได้จากการทำ�กิจกรรมในรูปแบบอื่น “ทุกคนจะหาวิธีที่จะออกจากชีวิตประจำ�วันของเราใช่ไหม การลงใต้น้ำ�มันเป็น หนึ่งในสถานที่เอ็กซ์ตรีมที่เราไปได้ มันต่างจากโลกธรรมดา ทุกอย่างมันเปลี่ยน ไปหมด ไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิ สิ่งที่เราเห็น สิ่งที่เราได้ยิน มันสนุกตรงที่ sense ของเราจะทำ�งานอีกอย่างหนึ่ง และต้องยอมรับว่ามันอันตรายอยู่ประมาณนึง เหมือนคนขี่มอเตอร์ไซค์ มีความเสี่ยงอยู่หน่อยนึง ความสนุก ความตื่นเต้น ทุกอย่างมันก็ทวีคูณขึ้นมา” สำ�หรับคนที่ไม่เคยดำ�น้ำ�ลึกมาก่อน เขายกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจความรู้สึก เมื่ออยู่ใต้น้ำ�มากขึ้น “ง่ายๆ เลย อยู่ในอ่างอาบน้ำ�ลองจุ่มหัวลงไป ทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปหมด เลย ไม่ว่าจะเป็น สิ่งที่เราเห็น สิ่งที่เราได้ยิน ตอนเราอยู่ใต้น้ำ�การรับรู้ของเรามัน ก็จะเปลี่ยน ทุกอย่างมันเป็นสิ่งใหม่ไปหมด การดำ�น้ำ�ให้ความรู้สึกที่พิเศษมาก มันทำ�ให้เราหลั่งอะดรีนาลีน แล้วต้องการที่จะต้องค้นหาโลกใต้น้ำ�ต่อไปเรื่อยๆ ใครที่ยังไม่ดำ�น้ำ�มันอธิบายยากมาก ต้องลอง” แม้จะดำ�น้�ำ มามากกว่าสองทศวรรษ แต่ทก ุ ครัง้ ทีไ่ ด้ด�ำ ดิง่ ลงใต้น�้ำ ความรูส ้ ก ึ แปลกใหม่กย ็ งั เกิดขึน ้ กับอนันดาอยูเ่ สมอ “ดำ�น้�ำ เป็นพัน dive แล้วมัง้ แต่ไม่เคยเบือ่ มันยังได้คน ้ พบอะไรใหม่ๆ ดำ�ตอนเช้า ตอนบ่าย ตอนเย็น ตอนกลางคืน ทุก dive จะไม่ เ หมื อ นกั น เลย ไปดู ป ลาก็ อ ย่ า งหนึ่ ง ดู ป ะการั ง ก็ อ ย่ า งหนึ่ ง มั น จะเป็ น ประสบการณ์คนละแบบ” มิ ต รภาพที่ เ บ่ ง บานระหว่ า งการใช้ ชี วิ ต บนเรื อ กั บ คนแปลกหน้ า หากมี จุดร่วมเป็นความหลงใหลในสิง่ เดียวกัน ยังเป็นอีกหนึง่ ผลพวงทีเ่ กิดจากการดำ�น้�ำ “มั น ไม่ ใ ช่ แ ค่ เ รื่ อ งของการอยู่ ใ ต้ น้ำ � มั น คื อ ประสบการณ์ ที่ อ อกทริ ป ถ้าออกเรือไปดำ�น้ำ�เป็น day dive ไปเช้าเย็นกลับ มันก็เป็นประสบการณ์แบบ หนึง่ ถ้าไปอยูเ่ ป็น liveaboard พวกเรือทีอ ่ ยูก ่ น ั 3-4 วัน ก็เป็นอีกประสบการณ์ มันเป็นเรื่องของคอมมูนิตี้ ตอนขึ้นเรือวันแรกอาจจะรู้จักแค่ครึ่งลำ� แต่ภายใน เวลา 3-4 วัน พอจบทริปนีล ่ งจากเรือคือสนิทกันทุกคน เราได้เพือ ่ นใหม่ การดำ�น้�ำ มันไม่ได้เป็นเรื่องของสิ่งที่เราเจอใต้น้ำ�อย่างเดียว มันเป็นไลฟ์สไตล์ชนิดหนึ่ง แต่น้อยคนที่จะดำ�น้ำ�ตลอดทั้งปี เหมือนเราไปพบอะไรที่มันต่างไปจากชีวิตปกติ มันจะเกิดเป็นเฟส อย่างทุกปีผมก็จะมีเฟสอยู่ อย่างวันนี้เราไปดำ�น้ำ� พอมัน มี ค วามรู้ สึ ก นั้ น เกิ ด ขึ้ น พอขึ้ น มาจากน้ำ � เรารู้ สึ ก ว่ า เราต้ อ งหาที่ ดำ � น้ำ � ต่ อ ไป เราจะตื่นเต้นกับมันอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ถ้าสมมติว่าเราห่างจากมันเมื่อไร มันก็จะ หายไปจากชีวิตเราเลยนะ ผมก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปี อย่างวันนี้เป็น free dive มันก็ท�ำ ให้ผมรูส ้ ก ึ ว่าต้องกลับมา ก็เริม ่ ว่าแพลนแล้วว่าจะขีม ่ อเตอร์ไซค์มาทีต ่ ราด มันเป็นเรื่องธรรมดาครับ ถ้าไปออกทริปดำ�น้ำ� พอจบทริป สิ่งเเรกที่คิดคือจะไป ไหนต่อ แต่พอเรากลับไปสู่ชีวิตปกติ มันก็จะลืมตรงนี้”

ชีวิตคนเราต้องมี passion แต่มันไม่ได้ช่วยให้เกิดอะไรขึ้น ถ้าอยากให้เกิดขึ้น ต้องคิดด้วยตรรกะ ต้องรู้อะไรบ้าง ที่จะไปถึงจุดนั้น หลายครั้งคนกลัวไปก่อน กูทำ�ไม่ได้ กูจะต้องผิดหวัง So what? ผิดหวังเป็นเรื่องปกติของคนเรา คิดว่าผมสมหวังทุกอย่างในชีวิตเหรอ เป็นไปไม่ได้


SEIKO WATCH SRPC91K1


SEIKO WATCH SNE498


Shirt LEISURE PROJECTS Jacket BEAMS


SEIKO WATCH SLA027J

Get Ready, Be Safe “ก็ถา้ ไม่มก ี ต ็ ายครับ” อนันดาพูดถึงอุปกรณ์ด�ำ น้�ำ แล้วหัวเราะเสียงดัง “มันสำ�คัญอยูแ่ ล้วครับ ส่วนหนึง่ ทีท ่ �ำ ให้การดำ�น้�ำ สนุกเพราะมันมีสว่ นทีเ่ ป็น ความเสี่ยง ก่อนดำ�น้ำ�เราต้องไปเรียน เขาจะสอนเรื่องความปลอดภัย ทัง้ หมด และจะค่อนข้างซีเรียสเรือ ่ งความปลอดภัย เพราะมันไม่ใช่ธรรมชาติ ของมนุษย์ทจี่ ะไปอยูใ่ ต้น�้ำ การเข้าใจอุปกรณ์ วิธก ี ารใช้อป ุ กรณ์มน ั ค่อนข้าง ซีเรียส” ความหลงใหลในโลกใต้น้ำ�และบุคลิกเฉพาะตัว ทำ�ให้อนันดาได้ร่วมงาน กับ SEIKO ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ตงั้ แต่ปี 2016 นัน ่ คือจุดเริม ่ ต้นที่ ทำ�ให้เขาสนใจความเป็นมาของนาฬิกาจนเกิดเป็นความหลงใหลทีย ่ ากจะถอนตัว “เราอยูใ่ นยุคเทคโนโลยี มันใช้เป็น divecom นาฬิกาทีเ่ ป็นคอมพิวเตอร์ ใส่ ข้ อ มื อ ที่ จ ะบอกความลึ ก และบอกเวลาที่ เ ราอยู่ ใ ต้ น้ำ � อยู่ ไ ด้ อี ก กี่ น าที เมื่อก่อนหลายคนที่ซื้อนาฬิกาที่มีตัว bezel อยู่ข้างนอกคือไว้จับเวลาที่ อยู่ใต้น้ำ� มันมีตัวเลขเอาไว้หมุนให้รู้ว่าเราลงน้ำ�ตอนนี้ เราต้องขึ้นตอนนี้ นั่นเหตุผลที่มี dive watch มาตั้งแต่ต้น แต่สมัยนี้ต้องยอมรับว่าฟังก์ชั่น หลักของนาฬิกามันกลายเป็นเรื่องของแฟชั่น เป็นเรื่องของสเตตัส “ก่อนหน้านีผ ้ มไม่ใส่นาฬิกา ไม่มเี ครือ ่ งประดับ ไม่มส ี ร้อยคอต่างหูอะไร ทัง้ สิน ้ พอมาร่วมเคมเปญกับ SEIKO นาฬิการุน ่ แรกทีไ่ ด้มาเป็นนาฬิกาดำ�น้�ำ เราก็เลยไปศึกษา เพราะผมเนิร์ด ถ้ามีอะไรเข้ามาในชีวิต ผมติดนิสัยศึกษา มันจนแบบ study to dead ศึกษาจนมันตายไปเลย ก็ไปอ่านประวัตศ ิ าสตร์ ของนาฬิกา ทำ�ให้เริม ่ ชอบ เดิมทีนาฬิกาเป็นอุปกรณ์ทน ี่ ก ั ดำ�น้�ำ ใช้กน ั จริงๆ ไม่ได้ใส่เพื่อความหรูหรา พอรู้ว่าที่มาที่ไป ความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลย เวลาใส่นาฬิกาผมจะมีความรู้สึกที่อาจจะต่างจากคนที่ซื้อนาฬิกามาใส่เป็น เครื่องประดับ” “ตอนนี้สะสมนาฬิกาด้วยใช่ไหมคะ?” “ครับ” เขาตอบทันควันด้วยเสียงดังฟังชัด “เสียเงินไปหลายล้านแล้วครับ ค่าตัว SEIKO ไปลงนาฬิกาครบหมด แล้วครับ น่าจะทำ�ให้ผมเสียเงินมากกว่าได้เงินอีก” พูดถึงตรงนี้ พระเอก ของเราหัวเราะร่วน “ถ้าไม่ได้ทำ�งาน สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำ�วันของผมตั้งแต่เริ่ม สะสมนาฬิกา คือเปิดข่าวหรือไม่กเ็ ปิดพอดแคสต์ฟงั ทำ�ทัง้ วันเลย สามารถ นั่งอยู่เป็นชั่วโมงๆ ฟังรายการพอดแคสต์หรือไม่ก็เปิดข่าวกีฬา แล้วก็ browse นาฬิ ก าไปเรื่ อ ยๆ เราก็ คิ ด ว่ า มั น เป็ น เฟส เดี๋ ย ว 2-3 เดื อ น เราก็เบือ ่ แต่นี่ 2-3 ปีแล้วยังมีพฤติกรรมเหมือนเดิม ว่างก็คอ ื เปิดฟังครับ” เขาหัวเราะก่อนให้เหตุผลว่าทำ�ไมจึงชอบฟังพอดแคสต์ “สมั ย นี้ ผ มว่ า โลกมั น ฉาบฉวยมาก ทุ ก อย่ า งมั น เป็ น เรื่ อ งของข่ า ว พาดหัวเท่านัน ้ จะไม่คอ ่ ยรูล ้ ก ึ เท่าไร คนจะสนใจแค่หวั ข้อหัวข่าวเท่านัน ้ แล้วก็ จะไปต่อเรือ ่ งอืน ่ พอดแคสต์มเี รือ ่ งทีผ ่ มชอบอย่างนาฬิกา ผมสามารถฟังได้ เป็นหลายๆ ชั่วโมง แล้วมันก็จะลงลึก ทำ�ให้ได้ข้อมูลเชิงลึก ก็เลยชอบ”

Life Moves Faster in 30s อนั น ดาอายุ ค รบ 36 ปี บ ริ บู ร ณ์ ก่ อ นหน้ า ที่ จ ะเดิ น ทางมาเกาะกู ด เพี ย งวั น เดี ย ว เราจึ ง อยากรู้ จั ก ตั ว ตนของเขาในวั ย สามสิ บ ตอนกลาง ให้มากขึ้น “วัยช่วง 30 เนี่ยเร็วมาก ช่วง 20 ช้าช้า” เขาลากเสียงยาว “ช่ ว ง 20 ผมรู้ สึ ก ว่ า ทุ ก อย่ า งมั น เป็ น เรื่ อ งของการพิ สู จ น์ อ ะไร บางอย่างกับตัวเอง โลกทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับตัวเอง มันก็เลยช้ามั้ง พอเรากั ง วลกั บ ตั ว เราเยอะ เชื่ อ ว่ า เราคื อ สิ่ ง ที่ สำ � คั ญ ที่ สุ ด ในจั ก รวาลนี้ เราก็แบกทุกข์ แบกความเครียด แบกความคาดหวัง มันเหมือนเราไป เสพอารมณ์ ทุ ก อย่ า งเลยดู ย าก ดู ช้ า พอ 30 ผมปล่ อ ยวางมากขึ้ น เออ... เราไม่ได้จะพิสจู น์อะไรกับใครนีห ่ ว่า หน้าทีก ่ ารงานก็ไม่ได้มากขึน ้ ลดลง แค่พอเรารู้สึกฟรีขึ้น เวลามันผ่านไปเร็วมาก จาก 30 มา 36 ผมรู้สึกว่า เวลาผ่านไปไวมาก แต่กด ็ น ี ะ พอผมมาถึงจุดนีใ้ นชีวต ิ คือทุกอย่างมันเบาลง เหมือนเราเอาภาระบางอย่างทีแ่ บกอยูอ ่ อกไป ลดอัตตา ลดอุดมคติทเี่ ราเคย มีเต็มไปหมด แล้วปล่อยให้ทุกอย่างมันฟรี อาจจะแฮปปี้ที่สุดในช่วงนี้ครับ”

Goal-Achiever อนันดาเชื่อว่าบุคลิกภาพของเขาเป็นผลมาจากเดือนเกิด ซึ่งทำ�ให้เขา แตกต่างอย่างสุดขั้วในต่างสถานการณ์ “ราศี Gemini มันคือคนสองคน สองลักษณะ เวลาส่วนตัวผมโคตรฟรี อาจจะเป็นมนุษย์ที่ฟรีที่สุด เป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดอิสระ ปล่อยให้ ทุ ก อย่ า งเกิ ด ขึ้ น เอง แต่ ต อนทำ � งานคื อ เป็ น มนุ ษ ย์ เ นี้ ย บมาก เป็ น เพอร์เฟกต์ชน ั่ นิสต์ ปล่อยวางอะไรไม่ได้สก ั อย่าง แต่ตอนไม่ละเอียด ผมก็จะ ไม่ละเอียดเลย ไม่แคร์ ช่างมัน อะไรที่จะเกิดขึ้น ก็ให้เกิดขึ้นไป” เพราะรักในอิสระ อนันดาจึงให้ความสำ�คัญกับการวางแผนเพื่อเดิน ไปสู่รูปแบบชีวิตที่เขาต้องการ “การที่ ผ มวางแพลนทุ ก ปี มั น เกิ ด มาจากการที่ เ รารู้ สึ ก ว่ า ถ้ า เรา ต้องการอิสระ เราต้องมี structure ด้วย ผมจะวางแพลนคร่าวๆ ว่าปีนี้ สิง่ ทีเ่ ราอยากจะทำ�ให้ส�ำ เร็จคืออะไร ปีนจี้ ด ุ หมายหลักคือผมอยากจะเฟดตัว ออกจากกรุงเทพฯ ใช้เวลาที่ต่างจังหวัดมากขึ้น แต่ก่อนที่จะไปไหนได้ ผมมี ภ าระหลายอย่ า งก็ ต้ อ งดู แ ลตรงนั้ น ก่ อ น ถ้ า เราอยากจะใช้ เ วลาที่ ต่างจังหวัด เราจะทำ�ยังไงถึงจะไม่ใช่แค่การย้ายไปอยู่เฉยๆ แล้วบินกลับมา ทำ�งาน ถ้าเราย้ายถิ่นฐาน เราอยากให้ชีวิตการงานของเราไปอยู่ที่นั่นด้วย คือผมมีบริษัทโปรดักส์ชั่นเฮ้าส์ (Halo Productions) ถ้าเฟดบทบาท ของผมตรงนัน ้ ลงมาหน่อย แล้วมาเพิม ่ หน้าทีท ่ โี่ รงแรมของผม อาจจะมีอก ี พร็อพเพอร์ตี้หรือเปล่า หรือจะมาทำ�ผลิตภัณฑ์ในโรงเเรม เช่น ผ้าเช็ดตัว สบู่ แชมพู ก็คิดอยู่ สิ่งหลักคืออยากจะเฟดออกจากกรุงเทพฯ” อนันดามองว่าลักษณะนิสัยของเขาไม่เหมาะกับชีวิตในเมืองหลวง “เหมื อ นเป็ น spiritual pollution พออยู่ ก รุ ง เทพฯ นานๆ เรา รู้สึกว่าจิตเราโทรม ผมชอบอยู่คนเดียวด้วยแหละ ไม่ได้อยากจะเซอร์ จะ อาร์ตอะไร ตั้งแต่เด็กจะเป็นคนที่ชอบอยู่เงียบๆ ทำ�อะไรคนเดียว เป็นเด็ก โลนเนอร์ตั้งแต่ไหนแต่ไร แล้วอาชีพผมเป็นอาชีพที่สาธารณะก็ขัดแย้ง กั บ นิ สั ย ผมอยู่ เ เล้ ว แถมยั ง ต้ อ งอยู่ ใ นเมื อ งที่ วุ่ น วาย รถติ ด คนเยอะ มั น รู้ สึ ก ผิ ด ธรรมชาติ ข องผม ก็ เ ลยรู้ สึ ก ว่ า ตอนนี้ ที่ เ ราพอที่ จ ะเลื อ กได้ เรา success ระดับหนึ่ง เราก็ควรจะต้องนึกถึงที่ที่เราอยากใช้ชีวิต ตรงนี้ ผมว่าเป็น priority หลักในชีวิต”


Stay Logical & Widen Your Knowledge อาชีพการงานคือกุญแจสำ�คัญ ทีจ่ ะนำ�พาอนันดาไปสูเ่ ป้าหมาย หลักของเขา แม้จะขีดเส้นชัดเจนว่ามาตรฐานการทำ�งานของตน อยู่ จุ ด ใด แต่ เ ขาเข้ า ใจชี วิ ต มากพอที่ จ ะรู้ ว่ า ความเครี ย ดและ ความกลัวไม่ได้เป็นปัจจัยที่จะให้ผลงานของเขาดีขึ้นหรือแย่ลง “การที่เราจะ achieve goal มันไม่จำ�เป็นต้องเกี่ยวข้องกับ อารมณ์ส่วนตัว พอโตเราจะเข้าใจว่าความเครียดไม่ได้ช่วยให้งาน ดี ข้ึ น หรื อ ทำ � ให้ ง านเสร็ จ ไวขึ้ น งานก็ คื อ งาน มั น ก็ จ ะมี ห น้ า ที่ ของมันอยู่ เราถอยออกมาหน่อย ก็จะเห็นว่านี่คือสิ่งที่เราต้องทำ� ถ้าเข้าใจตรงนี้ มันก็จบ” ตรรกะต่างหาก คือสิ่งสำ�คัญที่ช่วยให้กระบวนการงานลุล่วง เกิดเป็นผลงานที่น่าพอใจ “เมื่อไรที่ปราศจาก logic ทุกอย่างพังแน่นอน เราจะกลายเป็น แค่มนุษย์ที่ใช้อารมณ์ทำ�งาน ผมบอกทีมงานตลอดว่า นี่คืองาน ที่เราต้องทำ� ไม่มีอะไรเป็นเรื่องส่วนตัว ถ้าอยากให้งานดี เราก็ ต้องเข้าใจว่าองค์ประกอบของมาตรฐานที่เราตั้งไว้มันมีอะไรบ้าง คุ ณ เข้ า ใจองค์ ป ระกอบทั้ ง หมดหรื อ เปล่ า หลายๆ ครั้ ง เขาแค่ ไม่เข้าใจรายละเอียดของงานที่ทำ� พอไปถึงจุดที่เขาไม่รู้ เขาจะเกิด ความเครียด ความกังวล เพราะทุกคนกลัวสิ่งที่ไม่รู้ ก็รู้ไว้ก่อนสิ แค่นั้นเอง มันง่ายมากเลย แต่คนขี้เกียจไง ผม make sure ว่า ผมทำ � งานของผมได้ ทุ ก แผนก ทุ ก รายละเอี ย ดของโปรดั ก ชั่ น ผมเดินเข้ากองไม่มีอะไรที่ทำ�ให้ผมกังวล ไม่มีอะไรที่เป็น unknown สำ�หรับผมงานไม่ใช่สิ่งที่ยาก เป็นแค่สิ่งที่เราต้องทำ�เท่านั้น ไม่ใช่ priority หลักของชีวิต”

Only Passion is Not Enough เขาย้ำ�หนักหนาว่ากระบวนคิดเพื่อนำ�ไปสู่การลงมือทำ� คือ สิ่งสำ�คัญที่จะนำ�พาทุกคนไปยังจุดที่ต้องการ “ชีวิตคนเรามันต้องมี passion แต่มันเป็นแค่ความรู้สึก ไม่ได้ ช่วยให้เกิดอะไรขึ้น ถ้าอยากให้เกิดขึ้น ต้องคิดด้วยตรรกะ ต้องรู้ อะไรบ้ า ง ต้ อ งมี ปั ญ ญาอะไรบ้ า งที่ จ ะไปถึ ง จุ ด นั้ น หลายครั้ ง คนกลัวไปก่อน เชีย ่ ... แม่ง… กูท�ำ ไม่ได้ กูจะต้องผิดหวัง So what?” เขาตั้งคำ�ถาม “ผิ ด หวั ง เป็ น เรื่ อ งปกติ ข องชี วิ ต คนเรา คิ ด ว่ า ผมสมหวั ง ทุกอย่างในชีวิตเหรอ เป็นไปไม่ได้ พวกนั้นคืออารมณ์ไง มันจะ มีทั้งขึ้น ทั้งลง ดีและไม่ดี ช่างมัน อย่างไม่เสพความรู้สึกเหล่านั้น แค่ เ ข้ า ใจว่ า สิ่ ง ที่ คุ ณ จะต้ อ งทำ � เพื่ อ ที่ ไ ปถึ ง จุ ด มุ่ ง หมายของคุ ณ มันคืออะไรบ้าง คุณรู้แต่ละขั้นตอนที่จะไปถึงจุดหมายของคุณไหม ความรู้อยู่ครบหรือเปล่า break it down ทำ�ให้มันละเอียดขึ้น มองเป็นจุดๆๆๆ ไป อันนี้ทำ�เป็น อันนี้ทำ�ไม่เป็น ก็ไปเรียนสิวะ มันง่ายมาก ทำ�เป็นแล้วมาดูเป็นจุดๆ ต่อๆๆ ไป คือส่วนมากคนเรา ไปยอมแพ้ตั้งแต่ก่อนพยายามด้วยซ้ำ� กลัวผิดหวังไง อย่าปล่อยให้ ความกลัวมาครอบงำ�เรา” “ไม่กลัวอะไรเลยเหรอคะ?” “กลัวสิครับ” เขาตอบทันควัน “กลัวตลอดเวลา แต่ผมแยกไง มันไม่ครอบงำ�ผม ทุกครัง้ ทีผ ่ ม เดินเข้าฉาก แล้วเขาเอาสเลตเข้ามา เขาขานสเลต ผมได้ยินคำ�ว่า เสียง กล้อง แอ็กชั่น โมเมนต์นั้นมีความกลัวทุกครั้ง เล่นหนังมา 20 ปีแล้วยังกลัวอยู่ กูจะเล่นได้ดีไหม กูจะทำ�ได้ดีไหม แต่สิ่งหนึ่ง ที่ผมทำ�คือ ผมไม่ไปเสพมัน พอเขาแอ็กชั่นปุ๊บ ช่างแม่ง... สิ่งเดียว ที่เราทำ�ได้คืออยู่ตรงนี้ ถ้าพลาด พูดบทผิด เล่นไม่ดี เดี๋ยวก็มี เทค 2 เทค 3 เทค 25… สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าช่วยผมได้เยอะ คือเวลาผมมีอารมณ์อะไรเกิดขึน ้ เช่น ความกลัว เราไม่หนีมน ั เราจะ สังเกต กูกลัว แล้วค่อยๆ ถอยออกมา โอเค… กูมีความกลัวอยู่ พอถึงเวลาที่เราต้องทำ�อะไรบางอย่าง ก็คือเข้าใจว่าเป็นความกลัว แล้วก็แค่อยู่ตรงนี้ ความกลัวมันก็หายไปเอง มันก็เท่านั้นแหละ แค่เข้าใจว่าความกลัวมันเป็นเรื่องปกติ อย่าให้มันมาครอบงำ�เรา”

Words BEN WIBOONSIN

Satisfaction of Life ตัดเรื่องอารมณ์ออกไป งานก็เป็นเพียงสิ่งที่ต้องทำ� หากไม่ใช่ เรื่ อ งหนั ก หนาสำ � หรั บ อนั น ดาอี ก ต่ อ ไป แต่ สิ่ ง ที่ ท้ า ทายยิ่ ง กว่ า กลับเป็นเรื่องชีวิตด้านใน “ผมว่าทุกคนควานหาความพึงพอใจในชีวิต เราก็จะทดแทน ด้วยอย่างอื่น วัตถุ เหล้า มันก็เป็น cliche แหละ ทุกคนก็จะมี คำ�ถามนี้ ความหมายของชีวิตคืออะไร ทุกวันนี้สิ่งที่ผมห่วงมาก คือสุดท้ายแล้วเราอยากให้ชีวิตเรามีความหมายยังไง เรื่องนี้ทำ�ให้ ผมคิดมาก แต่ไม่ได้เครียดนะ แค่คิดมากเฉยๆ” เขายังหาคำ�ตอบเรื่องความหมายของชีวิตให้ตัวเองไม่ได้ “ยั ง ไม่ รู้ ค รั บ มั น คงไม่ ไ ด้ ป ลงง่ า ยขนาดนั้ น แต่ ที่ คิ ด ไว้ อ ยู่ คืออยากจะเริ่มจากสิ่งที่อยู่รอบตัว ผมมีคำ�ถามง่ายๆ กับตัวเอง ตืน ่ เช้ามาเปิดหน้าต่าง ผมอยากเห็นอะไร เปิดมาอยากเห็นทะเลไหม อยากเห็นภูเขาไหม อยากเปิดออกไปเห็นรถเฟอร์รารี่จอดเรียงกัน 10 คั น หรื อ เปล่ า แล้ ว แต่ เ ราจะคิ ด ทุ ก วั น นี้ ผ มก็ พ ยายาม จะจินตนาการตื่นเช้ามาเปิดหน้าต่างมองออกไปเห็นอะไร ไอ้ภาพนี้ มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ บางทีก็เห็นภูเขา บางทีก็เปิดออกไปเห็น เมืองนอก เปิดไปเห็นผูห ้ ญิงสวยๆ เดินผ่านมา ไม่รม ู้ น ั เปลีย ่ นไปเรือ่ ยๆ แต่ผมแค่รู้สึกว่าอยากใช้เวลานอกกรุงเทพฯ มากขึ้น” แม้จะยังตามหาความหมายไม่เจอ แต่เขาให้คำ�นิยามของชีวิต ได้อย่างน่าสนใจ “ผมเชื่อว่าเราไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้น เราเป็นผงธุลีที่ปลิว ไปมาอยูใ่ นอากาศ ไม่ได้มค ี วามหมายอะไรต่อโลกใบนี้ ในอีก 100 ปี หรือ 1000 ปี เราก็ไม่มีความหมาย ผมเลยไม่ได้ให้ความสำ�คัญ ว่าต้องเปรียบเปรยชีวิตเป็นอะไร แต่ถ้าให้พูดถึง ผมรู้สึกว่าผม เหมือนธาตุน�้ำ ไหลไปเรือ ่ ยๆ คือคนเราเปลีย ่ นได้ คนเราไม่ได้จ�ำ เป็น จะต้องอยู่ในกรอบที่ตั้งให้กับตัวเอง คนเราต้องพัฒนาตลอดเวลา ต้ อ งรู้ จั ก การเปลี่ ย นแปลง นี่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ผ มค้ น พบ ก็ เ ลยเปรี ย บ ชีวิตเป็นน้ำ�แล้วกัน แล้วร่างกายเรา 70 เปอร์เซ็นต์ก็คือน้ำ�”

Journey of Self-Discovery “อย่างบอกว่า concern หลักของชีวิตผมทุกวันนี้คือการ ค้นหาตัวเอง ค้นหาความหมายในชีวิต แต่แทนที่จะพยายามค้นหา ในตัวเรา ขั้นแรกผมออกไปหามันข้างนอก วิธีคิดของผมมันเกิด มาจากการนั่งสมาธิ การกำ�หนดจิตมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยาก ส่วน สิง่ ทีเ่ ราจะทำ�ต่อคือเราโฟกัสกับสิง่ ทีม ่ น ั เป็นกายภาพก่อน แล้วก็คอ ่ ย ปล่อยให้ความคิดตกผลึก การเดินทางของผมมันคล้ายๆ แบบนี้ คือออกไปข้างนอกก่อน พอเราไปถึงที่หมาย มันจะมีความหมาย อะไรข้างในกับเรา เดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นเอง ผมก็เลยรู้สึกว่าการออก ไปค้นพบโลก ที่จริงแล้วสิ่งที่เราจะค้นพบจริงๆ ก็คือตัวเราเอง” การเดินทางจึงไม่ใช่แค่เปิดโลกในมุมมองใหม่ แต่ยังช่วยให้ อนั น ดารู้ จั ก ตั ว เองมากขึ้ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เมื่ อ เขาเดิ น ทาง คนเดียว “เหตุผลที่ผมชอบเดินทางคนเดียว เพราะมันบังคับให้ผมต้อง engage กั บ สิ่ ง รอบตั ว บางที เ ราจะได้ เ จอเรื่ อ งพิ เ ศษจากสิ่ ง ที่ ไม่คาดคิด จากประสบการณ์ผมมันเป็นแบบนัน ้ ผมได้ความรูใ้ หม่ๆ ได้เพื่อนใหม่ๆ มันเป็น cliche ที่เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับ สถานที่อย่างเดียว แต่เกี่ยวกับคนที่เราเจอ สิ่งที่เราเจอระหว่าง ทาง มันสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้เรา ผมว่าตรงนี้สำ�คัญมาก หลายๆ ครั้งคนออกเดินทาง แต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม หรื อ วั ฒ นธรรมของที่ นั้ น ๆ เพราะทุ ก คนอยู่ กั บ ตั ว เองมากและ ไม่ค่อยสังเกตสิ่งรอบตัว” ขณะเดี ย วกั น วั ย ที่ เ ปลี่ ย นผ่ า นก็ เ ปรี ย บได้ กั บ การเดิ น ทาง ผ่านการเวลา ที่ช่วยปลดเปลื้องความรู้สึกที่ไม่จำ�เป็น ทำ�ให้เขา มีชีวิตที่เบาสบายมากขึ้น “ส่ ว นหนึ่ ง ที่ เ ราสั ง เกตว่ า งานเราดี ขึ้ น และง่ า ยขึ้ น ก็ คื อ การ ปล่อยวาง อย่าไปเสพอารมณ์ตลอดเวลา พอมันมีอารมณ์อะไร เกิดขึน ้ มาก็คอ ื เราถอยมาหนึง่ ก้าวสังเกต อ้อ กูโกรธนีห ่ ว่า มันต้อง โกรธเปล่าวะ ไม่ต้องโกรธก็ได้ แค่นี้ชีวิตมันโคตรง่าย ตอนแสดง ก็ใจเย็นลง อยู่กับปัจจุบันมากขึ้น การที่เราใช้อารมณ์หลายครั้ง คือแค่เราไม่อยู่กับปัจจุบัน เรานึกถึงแค่เสร็จงานแล้วมันต้องเป็น อย่างนี้เว้ย แต่สิ่งที่เราทำ�ได้ดีที่สุดก็คือสิ่งที่เราทำ�อยู่ตรงนี้ พอเรา ใช้วธิ น ี เี้ ราก็สงั เกตว่างานแสดงเราง่ายขึน ้ งานทีอ ่ อฟฟิศเราง่ายขึน ้ มีเวลาให้ตัวเองง่ายขึ้น หมกมุ่นกับเรื่องการงานน้อยลง เครียด น้อยลง ทุกอย่างง่ายขึ้น พอเป็นแบบนี้เราก็ใช้วิธีคิดแบบนี้หลายๆ ส่วนในชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตงาน” ประสบการณ์คือปัจจัยสำ�คัญที่ช่วยหล่อหลอมให้เขาหาที่ยืน ของตัวเองได้ในที่สุด “ผมว่ า มั น ต้ อ งมี ชั่ ว โมงบิ น ด้ ว ยแหละ เราลองทำ � งานมา หลายๆ วิธี รวมไปถึงงานแสดงของผม ผมเล่นมา 30 กว่าเรือ ่ งแล้ว ถ้ามุมมองของเราไม่โต เราไปทำ�อย่างอื่นดีกว่า อย่างที่บอกว่า 4-5 ปีหลังนี้ ผมรูส ้ ก ึ ชิลล์ เป็นมนุษย์สบายๆ ไม่เดือดร้อน โวยวาย ตบโต๊ะแบบเมือ ่ ก่อน ทำ�ไมๆๆๆๆ กูไม่พอใจ เสพอารมณ์ตลอดเวลา ทุกวันนี้ก็เป็นแบบขำ�ทุกอย่าง กองถ่ายผมมีกิจกรรมสนุกสนาน ตลอดเวลา พอโตขึ้น ชีวิตมันสบายขึ้น เราไม่ซีเรียสกับตัวเอง พอปล่อยวาง งานก็สบายขึ้น ชีวิตส่วนตัวก็ง่ายขึ้น มีแต่ชีวิตรัก ที่หดหัวอยู่เหมือนเดิม”

การออกเดินทาง เพื่อค้นพบโลก ที่จริงแล้ว สิ่งที่เราจะค้นพบจริงๆ ก็คือตัวเราเอง มันเป็น cliche ที่เรารู้กันอยู่แล้ว ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับ สถานที่อย่างเดียว แต่เกี่ยวกับคนที่เราเจอ สิ่งที่เราเจอระหว่างทาง มันสร้างประสบการณ์ ใหม่ๆ ให้เรา ผมว่าตรงนี้ สำ�คัญมาก

Love of a Loner เปิดเรื่องความรักขึ้นมาก่อนขนาดนี้ อนันดาทำ�ให้เราอยากรู้ เรื่องราวความรักของเขาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น “ตลอด 10 กว่าปีก็มีแฟนมาตลอด เราไม่เคยตั้งกฎเกณฑ์ อะไรที่เกี่ยวข้องกับความรัก ว่าคนที่เราจะคบด้วยจะต้องเป็นยังไง หน้าตายังไง นิสัยยังไง สำ�หรับผม ความรักไม่ได้เกิดขึ้นยาก คบ กับผมก็ไม่ได้ยาก แต่ผมมีนส ิ ย ั บางอย่างทีท ่ �ำ ให้ผมอยูก ่ บ ั คนนานๆ ยาก และมันเป็นสิ่งที่ผมพยายามจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกัน” เขาเรียกลักษณะนิสัยนั้นว่าปัญหา “ปัญหาหลักของผมคือผมชอบอยูค ่ นเดียว ความรูส ้ ก ึ ทีเ่ ราเป็น โลนเนอร์มันไม่เคยหายไปไหน เรายังรู้สึกว่าเวลาเราอยู่คนเดียว ทำ�อะไรคนเดียว เรารู้สึกสบายใจที่สุด ตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้ ผมเชือ ่ ว่าผมจะอยูค ่ นเดียว ไม่เคยคิดทีจ่ ะแต่งงาน ไม่ได้แอนตี้ ไม่ได้ ตั้งใจ มันแค่คิดแบบนี้ แต่ผมลืมไปว่าทุกคนไม่ได้คิดเหมือนผม แล้วคนที่อยู่กับเรา เขาก็มีเป้าหมายในชีวิตเหมือนกัน เป้าหมาย ของเขาอาจจะมีผมและคนอืน ่ ในชีวต ิ เขาเกีย ่ วข้องด้วย แต่เป้าหมาย ของผมไม่เคยมีภาพของคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ผมลืมไปว่าเรา 30 แล้วนะ แล้วผมไม่มอ ี นาคตให้เขา ผมนิยามให้เขาไม่ได้วา่ อนาคต คืออะไร มันก็เท่ากับเขาเสียเวลา อันนีเ้ ป็นสิง่ ทีผ ่ มกลัว แต่กไ็ ม่ใช่วา่ ผมแอนตี้เรื่องแต่งงาน เรื่องครอบครัว คือทุกวันนี้ผมก็รออยู่ ว่าผมจะเปลี่ยนไหม” อนันดาย้�ำ แน่นหนักว่าไม่ได้ตอ่ ต้านการมีครอบครัว แต่ครอบครัว ในแบบของเขา อาจแตกต่างจากขนบของสังคมก็ได้ “ผมไม่ได้แอนตี้อะไรครอบครัว แต่ไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องเป็นพิธี สมรส ผู้หญิง ผู้ชาย ลูก อาจจะรับเด็กมาเลี้ยงอุปการะก็เคยคิด คือไม่ได้คิดว่าจะไม่มีครอบครัว แต่แค่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นยังไง นึก ไม่ออก ว่าแต่ผมแค่รู้สึกว่า ถึงจุดหนึ่ง ผมก็อยากแชร์สิ่งที่ผมมี ในชีวิต ผมเป็นคนที่มีอะไรดีๆ เกิดขึ้นในชีวิตตั้งเยอะ มีโอกาสเข้า มาในชีวิตผมตั้งเยอะ โชคลาภอะไรดีๆ อยู่ในชีวิตเยอะ ผมรู้สึกว่า มันไม่มีความหมายหรอก ถ้าเราไม่มีใครที่จะแชร์ตรงนี้ด้วย มันไม่ จำ�เป็นต้องเป็นภรรยาผม ต้องเป็นลูกที่มาจาก DNA ของผม แต่ แค่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง ไม่มีภาพในหัว” แม้จะยังไม่มภ ี าพครอบครัวในใจทีแ่ น่ชด ั แต่ปจั จุบน ั อนันดาก็มี คนรู้ใจข้างกาย “ทุกวันนี้ผมก็มีคนที่คบอยู่ เขาอายุน้อยกว่าผมพอสมควร ที่ ผมชอบคือเขามีชวี ต ิ ของเขา ผมเลยรูส ้ ก ึ ว่าผมไม่ได้เป็นหลักในชีวต ิ เขา ซึง่ ผมรูส ้ ก ึ สบายใจ คนอืน ่ ๆ ทีผ ่ มคบมา ผมกลายเป็นเซ็นเตอร์ ในชีวิตของเขา กลายเป็นว่าตัวตนของคนที่ผมคบจะหายไป เพราะ ผมไปครอบงำ�ชีวิตเขา จนสิ่งเดียวที่เขารู้จักในชีวิตเขาคือตัวผม ทัศนะของผม โลกของผม และกับคนสุดท้ายก่อนหน้านี้ ตอนผม เลิกกับเขาผมตั้งใจว่าจะไม่มีแฟนสักพักหนึ่งเลย ก่อนหน้านี้ก็โสด มาเกือบ 2 ปี เพิ่งมาเจอคนนี้ก็ลองดูครับ” ภาพที่ชัดเจนกว่าภาพครอบครัว คือภาพชีวิตนอกเมืองที่เขา ใฝ่ฝัน “ช่วงนี้จนผมอายุ 40 เนี่ย ผมแค่อยากมีชีวิตนอกกรุงบ้าง เท่านั้นเอง ไม่ได้ไปกำ�หนดรายละเอียดว่าจะต้องทำ�ยังไง จะต้อง เกิดขึ้นยังไง ผมรู้สึกว่ามันจะสร้างความกดดันที่มันไม่จำ�เป็น แต่ สิง่ หนึง่ ทีผ ่ มอยากจะได้แน่นอนคืออยูก ่ บ ั ธรรมชาติมากขึน ้ มีเวลาขี่ มอเตอร์ไซค์มากขึน ้ มีเวลาดำ�น้�ำ มากขึน ้ อย่างทริปนีเ้ รามาทำ�งานก็ จริง แต่รส ู้ ก ึ ว่าการมาเกาะกูด ทำ�ให้หายใจโล่ง ตัวเบา ก็รส ู้ ก ึ ว่าทำ�ไม ไม่หาวิธใี ห้มค ี วามรูส ้ ก ึ แบบนีใ้ นชีวต ิ มากขึน ้ บ่อยขึน ้ ชีวต ิ นอกเมือง น่าจะเหมาะ แต่พอได้ตรงนั้นมาก็อาจจะ อ้าว… เหงาเว้ย หาเมียดี กว่า ใครจะไปรู้” พระเอกของเราหัวเราะร่วน


SEIKO WATCH SLA025J


SEIKO WATCH SPB077

OUTFITS JOCKEY, COS, GINGER, PINKY TAILOR, PILA, SALAWAN, UNIQLO & GREYHOUND DIVING EQUIPMENT BEUCHAT

MODEL: A NA NDA EV ERINGHA M MAKEUP ARTIST: SOMPROM TIATHASIT HAIR ST YLIST: THIPTAREE CHENAPU T TAKU N FASHION COORDINATOR: NU N TAPAT PA NIT VOR A NU N UNDERWATER PHOTOGRAPHERS: SAWASCHAI KULSIRIWIWAT MATEE CHAROENSRI PHOTOGRAPHER ASSISTA NT: NATAPOL SA NGSAWA NG


PROMOTION

SEIKO with the continual improvement The 1968 Automatic Diver’s Re-creation Limited Edition SLA025

SEIKO เปิดประตูสู่เส้นทางการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด

The 1968 Automatic Diver’s Commemorative Limited Edition SLA019

ถ้าเป็นหนุ่มๆ สายดำ�น้ำ� ย่อมต้องรู้จัก SEIKO PROSPEX นาฬิกาที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อการดำ�น้ำ�จาก SEIKO เป็นอย่างดี ปีนี้แบรนด์นาฬิกาชื่อดังสัญชาติญี่ปุ่นได้ตอกย้ำ�ความเป็นผู้เชี่ยวชาญนาฬิกาดำ�น้ำ� ด้วยการเปิดตัว PROSPEX ดีไซน์ใหม่ 6 เรือน ในคอลเลกชั่น 1968 และ 1978

The 1978 Quartz Saturation Diver’s Re-creation Limited Edition S23626

The 1968 Automatic Diver’s Modern Re-interpretation SPB077

Japan’s First Ever Hi-Beat Diver Watch PROSPEX รุ่นปี 1968 เป็นนาฬิกาตัวเรือนแบบชิ้นเดียวที่ประกอบตัวเครื่องจากด้านหน้า โดดเด่นด้วยจุดแข็งของแบรนด์ นั่นคือระบบ hi-beat ที่มีความต้านทานน้ำ�ลึกได้ถึง 300 เมตร และมีความแม่นยำ�สูง จึงไม่ต้องกังวลเรื่องความผิดพลาดในการอ่านค่าเวลา แม้จะอยู่ในน้ำ�ลึก 300 เมตร ตัวเรือนขัดเงาด้วยเทคนิคพิเศษ ‘Zaratsu’ เพิ่มความแข็งแกร่งด้วยกระจกแซฟไฟร์คริสตัล พร้อมเคลือบสารตัดแสงสะท้อน โค้งรับกับสายรัดข้อมือซิลิโคนหรือสเตนเลสสตีลคุณภาพสูง SEIKO ได้ผลิตนาฬิการุ่น Prospex ออกมาเพียง 1,968 เรือนเท่านั้น เพื่อเป็นการรำ�ลึกถึงปีแห่งการผลิตต้นแบบเรือนประวัติศาสตร์

40 Years Celebration ส่วน Prospex รุ่นปี 1978 คือการกลับมาของผลงานสุดยอดในปี 1978 เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 40 ปีของนาฬิการุ่นนี้ หากยังคงรูปแบบ ของเทคโนโลยีและดีไซน์ เด่นด้วยการดีไซน์ตัวเรือน 2 ชั้นซ้อน ตัวเรือนชั้นในหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวเสริมสมรรถนะการกันน้ำ�ด้วยวงแหวนยางรูปตัว L ที่ติดตั้งไว้ภายใน ส่วนตัวเรือนชั้นนอกผลิตจาก Zirconia Ceramic ที่มีความทนทานกว่าเหล็ก เน้นความทนทานรองรับแรงกระแทกทุกรูปแบบ และออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันการหมุนขอบตัวเรือนโดยไม่ตั้งใจ คุณสมบัติเด่น ช่วยป้องกันไม่ให้ก๊าซฮีเลียมซึมผ่านเข้าไปในนาฬิกาได้เลย

ไม่จำ�เป็นจะต้องเป็นชายหนุ่มที่รักการดำ�น้ำ�เท่านั้นถึงจะเป็นเจ้าของ PROSPEX ได้ ด้วยดีไซน์ที่ลงตัว และตอบโจทย์ทุกไล์ฟสไตล์ของคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะชายหนุ่มหรือหญิงสาว ก็สามารถสวมใส่ PROSPEX ในสไตล์ของตัวเองได้อย่างลงตัว

สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วตั้งแต่วันนี้ หรือสามารถตรวจสอบข้อมูล และติดตามความเคลื่อนไหวได้แล้วทั้งทางเว็บไซต์ www.seikoprospexthailand.com, Facebook: SeikoThailandOfficial และ Facebook: SeikoClub

The 1978 Quartz Saturation Diver’s Commemorative Limited Edition S23627

The 1968 Automatic Diver’s Modern Re-interpretation SPB079


TALK

DONT

52

JUNE/JULY 2018


TALK

Out of The Doctors’ Box Stepping out of their doctors’ normal lives to share their interests through their own pages, Dissakul Prasitruangsuk and Kantaphong Thongrong have discovered the new world that brings happiness to energize their professional lives.

Words SUPANUT CHOKVIRIYAGRON TOP.PONPISUT

Photographer

DONT

53

JUNE/JULY 2018


TALK

Other Parts of Doctors’ Lives

“จริงๆ แล้วผมมองว่า

‘หมอ’ อาชีพทีห ่ ลายคนมองว่าเป็นทีพ ่ งึ่ เมือ ่ ยามเจ็บป่วย อาชีพทีจ่ ะต้อง เตรียมพร้อมรับมือกับความเครียดและแรงกดดันจากผู้ป่วย แต่ก็มีหมอ จำ � นวนไม่ น้ อ ยที่ มี ค วามคิ ด นอกกรอบและกล้ า ที่ จ ะไปค้ น หาความสุ ข ในอีกเส้นทางหนึ่งให้กับตัวเอง อีกทั้งยังสามารถนำ�มาปรับใช้ในวิชาชีพ ของตัวเองได้อีกด้วย ‘ตั้ ม -ดิ ษ กุ ล ประสิ ท ธิ์ เ รื อ งสุ ข ’ คื อ ตั ว อย่ า งหนึ่ ง ของหมอกลุ่ ม นั้ น หลายคนรู้จักเขาดีผ่านทางรายการแข่งขันการทำ�อาหาร ‘MasterChef Thailand’ ชายผู้ ค้ น พบความชอบในอี ก เส้ น ทางหนึ่ ง ที่ เ หมื อ นเป็ น ทางคู่ ข นานกั บ อาชี พ หลั ก ของเขา แต่ สุ ด ท้ า ยเขาก็ ส ามารถนำ � ทั้ ง สองเส้นทางนี้มาบรรจบกันได้ “ต้ อ งเล่ า ให้ ฟั ง ก่ อ นว่ า ตอนมั ธ ยมปลายอยากเป็ น ทั้ ง สองอย่ า ง อยากเป็นทั้งหมอ และก็อยากเป็นทั้งเชฟ จริงๆ ตอนนั้นอยากเป็นเชฟ มากกว่า แต่ด้วยครอบครัวของเราเป็นคนจีน พ่อแม่เราก็จะไม่ค่อยอยาก ให้ เ ราไปเรี ย นการทำ � อาหารสั ก เท่ า ไร อาจจะเป็ น ความเชื่ อ อะไรของเขา เพราะฉะนัน ้ เราก็มองว่าในเมือ ่ ถ้าเราเป็นหมอแล้วทางครอบครัวเราก็สนับสนุน เราก็เลือกเป็นหมอก็ได้ เพราะมันก็เป็นสิ่งที่เราอยากเป็นด้วยเหมือนกัน” หมอตั้มกล่าว ส่วนอีกหนึ่งหมอคือ ‘เปียง-กันตพงศ์ ทองรงค์’ ผู้มีความใฝ่ฝัน อยากจะเป็นฮีโร่ให้แก่ทุกคนที่มีความทุกข์จากความเจ็บป่วย “หมอเป็นอาชีพที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ แล้วครับ เพราะว่า เป็นอาชีพที่เท่ดี รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่เราเข้าไปเป็นฮีโร่ของใครสักคนหนึ่ง ในช่วงเวลาที่มันจำ�เป็นจริงๆ เช่น กำ�ลังจะป่วย กำ�ลังจะตาย หรือกำ�ลังจะ พิการอะไรอย่างนี้ครับ หมอเหมือนเป็นฮีโร่ของคนไข้แล้วก็ช่วยชีวิตเขาไว้ เราก็ ไ ด้ แ รงบั น ดาลใจว่ า เราอยากจะช่ ว ยเหลื อ คนนะ ก็ เ ลยมาเป็ น หมอ มันเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เราจะเป็นฮีโร่ได้” หมอเปียงกล่าว จริ ง ๆ แล้ ว หมอเปี ย งเองก็ มี เ ส้ น ทางที่ ต นค้ น พบที่ เ ป็ น เหมื อ นทาง คูข ่ นานกับสายอาชีพหมอเช่นเดียวกับหมอตัม ้ หากใครทีเ่ ล่นโซเชียลมีเดีย ก็นา่ จะพอเห็นกันมาผ่านๆ บ้างสำ�หรับเพจ ‘PYONG : Traveller X Doctor’ แต่จะมีสก ั กีค ่ นทีร่ วู้ า่ ทีม ่ าของเพจนีม ้ าจากความชืน ่ ชอบทางด้านศิลปะของเขา “มันเริ่มจากการเป็นคนชอบงานศิลปะมาก่อน คือตั้งแต่สมัยประถมฯ แล้วผมจะเป็นคนที่ชอบวาดรูปมากๆ เคยผ่านการประกวดมาก็มากมาย หลากหลาย จนช่วงทีก ่ ล้องเริม ่ บูมขึน ้ มา เราก็มโี อกาสได้ลองจับกล้อง แล้วเราก็ รูส ้ ก ึ ว่ากล้องก็เป็นอีกหนึง่ ช่องทางทีส ่ ามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมา ได้เหมือนกัน หลังจากที่เราได้จับกล้องปุ๊บ ก็วางไม่ลงเลย และรู้สึกว่า อยากถ่ า ยรู ป สวยๆ ให้ มั น มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ พออยากถ่ า ยรู ป สวยๆ ก็เลยอยากจะไปยังสถานที่ที่มีความสวยงาม และนี่คือสาเหตุที่เที่ยวบ่อย เพราะว่าอยากไปถ่ายรูปในที่สวยๆ นั่นแหละ”

การที่จะทำ�ให้ร่างกาย ไม่เกิดโรคเลยดีกว่า จะรอให้เกิดโรคก่อน เพราะฉะนั้น ผมก็เลยพยายามที่จะ กระโดดจากจุดเดิมมาเป็น แผนโจมตีบ้าง เพื่อให้ทุกคน ได้ดูแลสุขภาพก่อนที่จะเกิดโรค” Tum-Dissakul Prasitruangsuk -

ตั้ม-ดิษกุล ประสิทธิ์เรืองสุข

The Perfect Collaboration ‘EAT Matters : by หมอตั้ม’ คือโปรเจกต์ที่ว่าด้วย ‘การทำ� เลือก และเรียนรู้’ เกี่ยวกับอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ โดยใช้ช่องทางของสื่อ โซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุก ๊ ถ่ายทอดความรูเ้ พือ ่ ให้คนไทยเห็นถึงความสำ�คัญ ของการทานอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นจากหมอตั้ม ชายผู้เป็นทั้งแพทย์เวชปฏิบัติและเชฟในเวลาเดียวกัน การลุกขึ้นมาทำ� โปรเจกต์ นี้ เ ริ่ ม มาจากอาชี พ หมอที่ ต้ อ งพบปะคนไข้ ม ากหน้ า หลายตา และปั ญ หาส่ ว นใหญ่ ที่ พ วกเขามาหาหมอนั้ น ก็ เ กิ ด มาจากการเจ็ บ ป่ ว ย โดยโรคยอดฮิตที่หมอตั้มพบเจอบ่อยๆ นั้นประกอบไปด้วย 3 โรคด้วยกัน คือ เบาหวาน ความดัน และไขมัน ทั้ง 3 โรคนี้มีสาเหตุหลักมาจากการ รับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการและการไม่ออกกำ�ลังกาย “ต้ อ งเล่ า ให้ ฟั ง ก่ อ นว่ า คนไข้ ส่ ว นใหญ่ ที่ ม าตรวจด้ ว ย 70-80 เปอร์เซ็นต์เนี่ย จะเป็นโรคเกี่ยวกับเบาหวาน ความดัน แล้วก็ไขมันในเลือด สูงครับ ซึ่งโรคพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมีผลโดยตรงจากการรับประทานอาหาร และการออกกำ�ลังกาย เพราะฉะนั้นเราก็เล็งเห็นแล้วว่าการเลือกอาหาร เป็นสิ่งที่สำ�คัญ ซึ่งเราก็สนใจในเรื่องของการทำ�อาหารอยู่แล้วเลยเอา ความรู้ในเรื่องการทำ�อาหารบวกกับความรู้ทางด้านการแพทย์มาผนวก เข้าด้วยกันเพื่อที่ให้คนทั่วไปได้ทำ�ตาม ผมมองว่าการที่จะทำ�ให้ร่างกายไม่ เกิดโรคเลยดีกว่าจะรอให้เกิดโรคก่อน เพราะฉะนั้นผมก็เลยพยายามที่ จะกระโดดจากจุดเดิมมาเป็นแผนโจมตีบ้าง เพื่อให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพ ก่อนที่จะเกิดโรค” หมอตั้มมองว่าการตั้งรับและแก้ไขปัญหาให้แก่คนไข้เพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอ เขาจึงต้องการเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งเกี่ยวกับอาหาร ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ และด้วยโอกาสที่เข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวจากรายการ MasterChef Thailand ทำ � ให้ ห มอกลั บ มาสานฝั น ในวั ย เด็ ก อี ก ครั้ ง และทำ�ตำ�ราอาหารเพื่อส่งต่อให้คนทั้งประเทศตามที่ตนต้องการอีกด้วย แต่ในขณะทีร่ อตำ�ราอาหารเล่มนีเ้ สร็จสมบูรณ์ หมอตัม ้ ก็ได้ตด ั สินใจทีจ่ ะทำ� ‘EAT Matters’ ขึ้นมาก่อน เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้คนทั่วไปสามารถ รับรู้และใส่ใจเกี่ยวกับการทานอาหารมากขึ้น นอกจากหมอตัม ้ ทีเ่ ป็นตัวตัง้ ตัวตีหลักของโปรเจกต์ ‘EAT Matters’ แล้ว ยังมีสมาชิกผู้ร่วมอุดมการณ์และผู้ร่วมวิชาชีพอย่างหมอเปียง และสมาชิก อีกหนึง่ คนคือ ‘ตุลย์ ภากร ธนศรีวนิชชัย’ นักแสดงผูใ้ ส่ใจและดูแลสุขภาพ ตัวเองเป็นอย่างดี สำ � หรั บ หมอเปี ย ง นอกจากเป็ น แพทย์ แ ล้ ว ยั ง เป็ น เจ้ า ของเพจ ‘PYONG : Traveller X Doctor’ เพจท่องเที่ยวที่เล่าเรื่องผ่านไลฟ์สไตล์ ของตัวหมอเปียงเอง ไม่วา่ จะเป็นการแต่งตัวให้เข้ากับสถานทีท ่ ไี่ ป การเรียน รู้วัฒนธรรมของสถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงการแนะนำ�ของกินที่ไม่ทำ�ลาย สุขภาพ ซึ่งนี่เป็นเหตุผลหลักที่ทำ�ให้หมอตั้มสนใจในตัวของหมอเปียง แล้วดึงเขาเข้ามาร่วมอยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วย “จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ช วนน้ อ งเปี ย งกั บ ตุ ล ย์ ม าเนี่ ย เพราะว่ า เดื อ นแรกผม ตั้งใจจะทำ�คอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องการสร้างกล้ามเนื้อ แล้วก็เล็งเห็นว่า น้องเปียงกับตุลย์เองเป็นไอคอนของคนรุ่นใหม่ในเรื่องของการทานอาหาร และการออกกำ � ลั ง กายเพื่ อ การสร้ า งกล้ า มเนื้ อ เลยชวนทั้ ง สองคน มาร่วมทำ�โปรเจกต์นี้ด้วยกัน” หมอตั้มกล่าว “PYONG : Traveller X Doctor จะพู ด ถึ ง ไลฟ์ ส ไตล์ ก าร ออกกำ�ลังกายและแนะนำ�เทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพควบคู่ ไปกั บ การท่ อ งเที่ ย วอยู่ แ ล้ ว พอพี่ ตั้ ม ทำ � เพจเกี่ ย วกั บ อาหารที่ ส่ ง เสริ ม สุขภาพ เลยคิดว่าถ้ามารวมตัวกัน ก็นา่ จะมีอะไรดีๆ ทีค ่ นน่าจะชอบกันครับ” หมอเปียงเสริม จากประสบการณ์การหาหมอของหลายคนจะพบว่าหมอมักพูดศัพท์ เทคนิคที่ทำ�ให้เราไม่เข้าใจอยู่บ่อยครั้ง จนบางครั้งทำ�ให้เราไม่รู้ว่าจริงๆ

DONT

54

JUNE/JULY 2018


TALK

แล้วหมอต้องการให้เราทำ�อะไรกันแน่ แต่ในวันนี้หมอตั้มและหมอเปียง สามารถเข้าถึงคนไข้และประชาชนด้วยการปรับเปลี่ยนภาษาที่ใช้ให้ง่ายขึ้น เพื่อสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ให้ผู้ติดตามเพจรู้จักวิธีการป้องกันตัวเอง ไม่ให้เป็นโรคสุ่มเสี่ยงที่เกิดจากการกิน “พวกเราต้องทำ�ให้ภาษาทีเ่ ราจะสือ ่ สารออกไปเข้าใจง่าย เพือ ่ ให้คนทัว่ ไป สามารถทำ�ตามคำ�แนะนำ�แพทย์ได้มากขึ้น” หมอตั้มกล่าว “การที่พวกเราเป็นหมอมันก็เหมือนกับการเป็นตัวอย่างของสังคม ในจุดๆ หนึ่งอยู่แล้ว เราเลยคิดว่าถ้าเกิดพวกเราทำ�อะไร หรือคิดอะไร ที่มีประโยชน์ต่อสังคมเราก็อยากจะ give back กลับไป คือเรื่องของพวก เบาหวาน ความดัน ไขมัน ที่คนเขาเป็นกันเยอะๆ ผมคิดว่าสิ่งที่เราจะช่วย ทุกๆ คนได้พร้อมกัน โดยการให้ความรู้แบบองค์รวมกับทุกคนด้วยภาษา ทีเ่ ข้าใจง่าย พอทุกคนได้รเู้ ขาจะได้คอ ่ ยๆ ปรับพฤติกรรมของเขา สุดท้ายแล้ว โรคตรงนี้มันจะค่อยๆ ลดลง เพราะว่าคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นก็มาโรงพยาบาล น้อยลงครับ” หมอเปียงเสริม อย่ า งไรก็ ต าม หลายคนอาจสงสั ย ว่ า อาหารที่ ดี ต่ อ สุ ข ภาพและ ไม่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคในแบบฉบับของ EAT Matters จะเป็นอย่างไร อาหารที่กินต้องคลีนมากขนาดไหน หรือสามารถกินแบบปกติได้เหมือน เดิม หมอตัม ้ จึงยกเมนู ‘สปาเก็ตตีค ้ าโบนาร่า’ ทีใ่ ครต่อใครต่างมองว่าเป็น เมนูที่มีไขมันสูงขึ้นมาเป็นตัวอย่าง “สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า เป็นเมนูที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นเมนูที่อ้วนและ ไขมันสูง จึงเป็นเมนูทเี่ หมาะทีจ่ ะอธิบายให้ฟงั ว่าเราจะสามารถกินมันได้อย่างไร โดยที่ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกาย ผมตั้งใจเขียนเพจนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนทั่วไป ใช้ ชี วิ ต ได้ ต ามปกติ กิ น อาหารที่ ช อบได้ เ หมื อ นเดิ ม แต่ ว่ า เรามี วิ ธี ที่ จ ะ ลดปริมาณของไขมันหรืออะไรก็ตามที่ทำ�ให้สุขภาพเราแย่ลง “สปาเก็ตตี้คาโบนาร่านี้ผมทำ�ตามสูตรดั้งเดิมของอาหารจานนี้เลย แต่เลือกเนือ้ หมูทต ี่ ด ั ชัน ้ ไขมันออกไป และไม่ใส่สว่ นผสมของครีมลงไป สุดท้าย คือชีสซึง่ ผมใส่ให้พอมีกลิน ่ ของชีสเท่านัน ้ ผมจะไม่ใส่เพือ ่ ให้เกิดความเหนียว ความยืด ใส่ให้พอแค่รับรู้ว่ามันเป็นชีสอย่างเดียว”

Discovered Happiness การทำ � เพจ ‘PYONG : Traveller X Doctor’ ของหมอเปี ย ง หรือแม้กระทั่งการเข้าไปมีส่วนร่วมกับ ‘EAT Matters’ ซึ่งเป็นเพจของ หมอตั้มก็ตาม นอกจากจะช่วยให้ความรู้แก่ผู้ติดตามแล้ว ทั้งสองเพจ ยังช่วยให้หมอเปียงบริหารจัดการเวลาของเขาได้ดีขึ้น “ผมคิดว่ามันเป็นเรือ ่ งของการจัดการตัวเองครับ คือวิชาชีพนีเ้ ป็นอะไร ที่ยุ่งมากอยู่แล้ว และเวลาว่างค่อนข้างน้อย แต่เราเลือกที่จะออกมาจาก เซฟโซนแล้ ว ก็ ม าทำ � เพจ ผมว่ า มั น เป็ น การกิ น เวลาอี ก อั น หนึ่ ง ที่ เ ยอะ เหมื อ นกั น ถ้ า เกิ ด ว่ า เราจั ด การตั ว เองไม่ ดี ไม่ มี วิ นั ย ในการดำ� รงชี วิ ต มันก็ค่อนข้างยากที่จะทำ�ให้ทุกอย่างมันไปได้ดีด้วยกันได้ ก็คิดว่าเกี่ยวกับ การพัฒนาตัวเองในเรื่องของวินัยและเรื่องของการจัดเวลา” “แต่ ถ้ า ถามว่ า การที่ เ ราหั น มาทำ � เพจแล้ ว มั น ไปเบี ย ดเวลาการทำ � อาชีพหมอของเราไหม ผมตอบตรงนี้เลยว่า ไม่เบียดครับ อันนี้ตอบได้ เต็มปากเลย” หมอตั้มขยายความ “เพราะอย่างไรแล้วหน้าที่หลักของเรา ก็ตอ ้ งมาก่อนอยูแ่ ล้ว เรือ ่ งของการตรวจคนไข้เนอะ ผมว่าเรือ ่ งการทำ�อาหาร กับการท่องเที่ยวมันก็เป็นเหมือนกับงานอดิเรกอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการ พักผ่อนอย่างหนึง่ ทีส ่ ามารถเติมพลังให้เราเต็มหลอดเพือ ่ ทีจ่ ะไปรักษาคนไข้ ในวันถัดไป ผมมองว่าการทำ�อาหารสำ�หรับผมเป็นงานอดิเรกที่ช่วยให้ คลายเครียดหลังจากที่เราทำ�งาน พอเราเข้าครัวแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั้น มันทำ�ให้เราเหมือนเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลย ความเครียดที่เราสะสม มาตั้งแต่เช้าเหมือนหายไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง” สิ่งที่พวกเขาค้นพบคือ ‘ความสุข’ “การทำ�อาหารของผมมันคือการได้คลายเครียด ได้ก้าวเข้ามาสู่โลก ส่วนตัวของเราในการทำ�อาหาร ถือได้ว่าเป็นอีกการค้นพบที่ทำ�ให้ผมมี ความสุขมากครับ” หมอตั้มกล่าว “พอเราแบ่งเวลาไปให้กับสิ่งที่เรามีความสุข มันก็เหมือนเติมพลังชีวิต ของเราที่หมดไปกับความเครียดให้เต็มอีกครั้งหนึ่ง และเราก็สามารถกลับ ไปทำ�งานหลักที่สำ�คัญให้มันดีขึ้นไปอีก” หมอเปียงเสริม

“การที่พวกเราเป็นหมอ มันก็เหมือนกับการเป็นตัวอย่าง

Do You Know

ของสังคมในจุดๆ หนึ่งอยู่แล้ว

อย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าอาหารประเภท Junk Food มีแต่ผลเสีย ต่อร่างกายและมาพร้อมกับ 3 โรคที่หมอตั้มได้กล่าวไปข้างต้น “Junk แปลตรงตั ว เลยมั น ก็ คื อ ขยะ” หมอตั้ ม อธิ บ ายความหมาย ของคำ�ว่า Junk Food “หากเรากินอาหารประเภทนี้เข้าไปก็เปรียบเสมือน การกินอาหารทีไ่ ม่มส ี ว่ นผสมทีด ่ พ ี อทีจ่ ะทำ�ให้รา่ งกายเราแข็งแรง เนือ ่ งจาก ของทั้งหมดเกิดจากการทอดหรือการปิ้งที่เติมน้ำ�มันลงไปอีก และวัตถุดิบ ทีใ่ ช้เป็นของแปรรูปทางอุตสาหกรรม ไม่วา่ จะเป็นไส้กรอกหรือแฮมล้วนมีสาร ที่เมื่อโดนความร้อนแล้วสามารถก่อให้เกิดมะเร็งได้ทั้งนั้น” แล้วเราควรกินมันหรือไม่ ถ้ากินได้ เราสามารถกินมันได้มากน้อย แค่ไหน “ถามว่าผมเคยทาน Junk Food ไหม สมัยก่อนที่ยังไม่เคยเรียนหมอ เนี่ยผมทานเป็นประจำ�เลยแหละ เพราะว่ามันง่าย รอไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้ว เดินไปสั่งแฮมเบอร์เกอร์ 1 ชิ้น เรารอเพียงแค่ 2-3 นาทีก็ได้กินแล้ว ต่างจากร้านอาหารทั่วไปที่เราต้องรอเกือบครึ่งชั่วโมง แต่พอเรารู้แล้วว่า ของพวกนี้มันทำ�ลายสุขภาพ เราก็พยายามเลี่ยงให้มากที่สุด จะดีกว่าไหม ที่เราจะเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพและตอบโจทย์เรื่องเวลาได้ ถ้าคุณ มีเวลาในช่วงเช้าสักหน่อย ผมก็อยากจะแนะนำ�ให้ท�ำ กับข้าวใส่กล่องมาทาน น่าจะดีกว่า เพราะเราจะได้รู้ปริมาณว่าในวันนี้เรากินอาหารที่ครบถ้วนและ ส่งผลดีต่อสุขภาพแล้วหรือยัง” หมอตั้มกล่าว “สำ�หรับผมมองว่า Junk Food มันอร่อย แล้วก็เลีย ่ งไม่ได้อยูแ่ ล้ว เพราะ ในตอนนีผ ้ มก็ยงั กินอยูน ่ ะ แต่เราต้องจำ�กัดการกินของมัน วางโควต้าไว้เลย ว่าเดือนหนึ่งเราจะกิน Junk Food ได้สักกี่รอบ ผมคิดว่าสัปดาห์ละมื้อมัน ก็ยังไม่น่าเกลียด ผมคิดว่ามันอยู่ท่ีการเลือกมากกว่าว่าเราจะเลือกอะไร ให้ตัวเองครับ ถามว่าต้องงดไหม สำ�หรับผมแล้วคิดว่าไม่ แต่เราต้องรู้ว่า มันกำ�หนดได้มากน้อยขนาดไหนมากกว่า” หมอเปียงเสริม

เราเลยคิดว่าถ้าเกิดพวกเรา ทำ�อะไร หรือคิดอะไรที่มีประโยชน์ ต่อสังคม เราก็อยากจะ give back กลับไป” Pyong-Kantaphong Thongrong เปียง-กันตพงศ์ ทองรงค์์

DONT

55

JUNE/JULY 2018


FEATURE

THREE TO ACHIEVE, VARIOUS TO EARN Triathlon is a sport that you have to spend so much energy together with money and time to defeat, but for sure you will discover something which is worth your endurance. Words WITTHAWAT PUKKHABUT Illustrator NARATH BORIBOONHIRANTHANA ขณะท่ อ งโซเชี ย ลมี เ ดี ย ต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็น เฟซบุ๊กหรืออินสตาแกรม เรามักจะ เห็นหลายคนโพสต์รูปตัวเองตอนเข้าร่วม การแข่งขันวิง่ มาราธอน แต่ในช่วงไม่กเี่ ดือน ที่ ผ่ า น ม า เ ร า เ ริ่ ม เ ห็ น ก า ร แ ช ร์ ภ า พ ประสบการณ์ ก ารแข่ ง ขั น ไตรกี ฬ าเพิ่ ม มากขึ้ น จนเกิ ด ความสงสั ย ว่ า กี ฬ าชนิ ด นี้ กลั บ มาได้ รั บ ความนิ ย มอี ก ครั้ ง หนึ่ ง แล้ ว หรือเปล่า จำ�ได้ว่าตอนเด็กๆ เคยดูกีฬานี้ ทางโทรทัศน์และรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก หลั ง จากนั้ น ก็ ไ ม่ ค่ อ ยเห็ น และหายจาก ความทรงจำ�ของเราไปเลย

“ในบ้านเราไตรกีฬามีมาเป็น 10 ปีแล้ว ครับ แต่ยังดังแค่ในระดับนักกีฬา แต่ใน ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา นักกีฬาสมัครเล่น หรื อ คนทำ � งานทั่ ว ไปหั น มาเล่ น กั น มาก ขึ้น” พิชญุตม์ สีเที่ยงธรรม เทรนเนอร์ ผู้ ดู แ ลและให้ คำ � ปรึ ก ษากั บ ผู้ เ ล่ น ไตรกี ฬ า เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและการฝึก ความแข็ ง แรงของร่ า งกายแลกเปลี่ ย น ความคิดเห็นกับเราในเรื่องนี้ แต่ ก่ อ นที่ จ ะไปหาเหตุ ผ ลกั น ว่ า อะไร ที่ ทำ � ให้ ไ ตรกี ฬ ากลายเป็ น กระแสในหมู่ บุคคลทั่วไป เราควรทำ�ความรู้จักระยะของ ไตรกีฬากันก่อน ระยะเริม ่ ต้นทีค ่ นส่วนใหญ่ เล่นคือ ‘Sprint’ คือว่ายน้�ำ ก่อน 750 เมตร ขึ้นมาปั่นจักรยานระยะทาง 20 กิโลเมตร จบด้ ว ยวิ่ ง 5 กิ โ ลเมตร ระยะต่ อ มาคื อ ‘Standard Course’ หรือที่คนรู้จักในชื่อ ‘Olympic’ เป็ น ระยะที่ ต้ อ งว่ า ยน้ำ � 1.5 กิโลเมตร ปัน ่ จักรยาน 40 กิโลเมตร และวิง่ 10 กิโลเมตร

‘70.3’ หรือหลายคนเรียกกันว่าระยะ ‘Half-Ironman’ (Ironman คือชือ ่ แบรนด์ หนึ่งของการแข่งขันไตรกีฬา) ผู้เข้าแข่งขัน ต้ อ งเริ่ ม ด้ ว ยการว่ า ยน้ำ � 1.9 กิ โ ลเมตร ปั่นจักรยาน 90 กิโลเมตร ปิดท้ายด้วย การวิ่งที่ระยะ 21 กิโลเมตร ส่วน ‘Full Distance’ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘Ironman’ คือว่ายน้ำ�ที่ระยะประมาณ 3.8 กิโลเมตร ต่อด้วยปัน ่ จักรยาน 180 กิโลเมตร และวิง่ 42 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยั ง มี บ างคนที่ ไ ปไกลกว่ า นั้ น ด้ ว ยระยะ ‘Ultraman’ ซึ่ ง ใช้ เ วลาใน การแข่งขันถึง 3 วัน วันแรกเริ่มต้นที่การ ว่ายน้�ำ 10 กิโลเมตรแล้วขึน ้ มาปัน ่ จักรยาน เป็นระยะทาง 145 กิโลเมตร หลังจากนั้น ไปพักและกลับมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นด้วยการ ปั่นจักรยานเป็นระยะทาง 276 กิโลเมตร ปิดท้ายด้วยวันที่ 3 กับการวิ่งมาราธอน ที่ระยะทาง 84 กิโลเมตร

Why Triathlon? “อย่ า งที่ ผ มเห็ น ส่ ว นใหญ่ คื อ คนเริ่ ม ออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพก่อน” พิชญุตม์ ตัง้ ข้อสังเกตเกีย ่ วกับของกระแสความนิยม ในไตรกี ฬ าของบุ ค คลทั่ ว ไปในปั จ จุ บั น “แน่นอนว่าวิ่งคือการออกกำ�ลังกายที่ง่าย ที่สุด และด้วยกระแสนิยมของบ้านเราต่อ กี ฬ าวิ่ ง มาราธอน พอวิ่ ง เสร็ จ แล้ ว ก็ รู้ สึ ก อยากทำ � อย่ า งอื่ น บ้ า ง บางคนมี เ พื่ อ นที่ ปั่นจักรยาน ก็เริ่มไปปั่นจักรยาน พอเห็น ว่ามีไตรกีฬา ก็ไปหัดว่ายน้ำ� ค่อยๆ ไต่ไป เรื่ อ ยๆ น้ อ ยคนที่ จ ะเริ่ ม เล่ น ไตรกี ฬ าเลย บางคนอาจจะปั่นจักรยานมาก่อน พอเห็น เพื่ อ นเล่ น ไตรกี ฬ า ก็ อ ยากลองเล่ น บ้ า ง มันเป็นความท้าทายด้วย เพราะมันเป็นการ ผสมผสานของ 3 กีฬา คุณไม่สามารถทำ� กีฬาใดกีฬาหนึ่งให้ดีได้ ต้องกระจายให้ดี พอๆ กัน” เมื่อเราลองไปพูดคุยกับผู้เล่นไตรกีฬา หลายๆ คน จุดร่วมของพวกเขาก็เป็นไป


FEATURE

ทำ�นองเดียวกันกับความเห็นของเทรนเนอร์ หนุ่ ม คื อ เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการออกกำ � ลั ง กาย เพือ่ สุขภาพทีด ่ ห ี รือคลายเครียด และไต่ระดับ ขึ้นมาเรื่อยๆ เพราะอยากทดลองสิ่งใหม่ๆ เพือ ่ หลีกหนีความเบือ ่ หน่ายหรือผลด้านลบ ที่เกิดจากการเล่นกีฬาชนิดเดียวซ้ำ�ๆ และ เพื่อท้าทายขีดจำ�กัดของตัวเอง “การเล่ น ไตรกี ฬ าส่ ว นใหญ่ เ ริ่ ม จาก กิ จ กรรมใดกิ จ กรรมหนึ่ ง จาก 3 กี ฬ า บางคนอาจจะวิ่ ง มาก่ อ น บางคนอาจจะ ปั่นมาก่อน บางคนอาจจะว่ายน้ำ�มาก่อน แต่ในที่สุดแล้วพอผ่านไปได้สักพัก มันจะ เกิดอาการเบื่อ” นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ ชายผู้ เ ล่ น กี ฬ าชนิ ด นี้ ม าสั ก พั ก หนึ่ ง และ เพิ่งไปร่วมแข่งขันไตรกีฬาระยะ Ultraman ที่ ฮ าวายเล่ า ประสบการณ์ ก ารเล่ น กี ฬ า ชนิดนี้ให้เราฟัง “อย่างผมเริ่มจากวิ่งก่อน แล้ ว ทำ � ไมถึ ง วิ่ ง มั น เกิ ด จากการทำ � งาน แล้วเครียด พอเครียดปุบ ๊ เราก็ออกกำ�ลังกาย เพราะมันช่วยได้ ก็เริ่มวิ่ง มันก็ติด ปกติ วิ่ ง ใ น ยิ ม จ า ก ค รึ่ ง ชั่ ว โ ม ง เ พิ่ ม เ ป็ น หนึ่ ง ชั่ ว โมง สั ก พั ก เริ่ ม วิ่ ง มิ นิ ม าราธอน ก็ เ พิ่ ม ขึ้ น ไปเรื่ อ ยๆ จนเป็ น มาราธอน พอผ่ า นมาราธอนแรก เฮ้ ย ไม่ วิ่ ง ละ เสี ย เวลา ไปเล่ น กี ฬ าอย่ า งอื่ น บ้ า งดี ก ว่ า ช่วงนัน ้ มีเพือ ่ นคนหนึง่ เล่นอยู่ ผมเลยอยาก ลองสัมผัสว่าไตรกีฬามันเป็นยังไง เราอยาก จะลองพิ สู จ น์ ดู ว่ า เราจะทำ � ได้ ห รื อ เปล่ า ทดสอบตัวเองว่าเราจะไปได้ไกลขนาดไหน”

Challenging Races

“เมื่อก่อนวิ่งรอบสวนลุมฯ รอบหนึ่ง คือเหนือ ่ ยแล้ว แต่เราก็คอ ่ ยๆ พัฒนาจนวิง่ ได้และเพิ่มระยะเป็น 10 กิโลฯ 20 กิโลฯ” กีฬาเริ่มแรกของ อาจารี เกียรติเฟื่องฟู ข้ า ราชการสาวและแอดมิ น เพจ ‘รองเท้ า สองคู’่ ซึง่ ผ่านการแข่งขัน Ironman มาแล้ว ก็ ไ ม่ ต่ า งไปจากนิ ติ พั ฒ น์ “หลั ง จากนั้ น แฟนเราซื้อจักรยานมาขี่เล่น เราก็ไปเล่น กั บ เขา หนึ่ ง เดื อ นหลั ง จากนั้ น มี ก ารแข่ ง ไตรกีฬาระยะ Sprint ซึ่งสั้นที่สุด เราก็รู้สึก ว่าเราวิง่ ได้อยูแ่ ล้ว ปัน ่ จักรยานก็ปน ั่ เป็นแล้ว ว่ายน้ำ�ก็พอว่ายได้ แต่ไม่เคยทำ� 3 อย่าง พร้อมกัน ก็อยากลองดูว่าถ้าเอา 3 อย่าง มารวมกัน จะทำ�ได้ครบไหม เราก็ไปลงแข่ง เลย และตอนที่เราวิ่งอย่างเดียว เรารู้สึก ว่ า มั น ตึ ง มั น เมื่ อ ย ถึ ง จะยื ด เหยี ย ดแล้ ว มันก็ยังไม่หาย พอมาเล่นไตรกีฬา เรารู้สึก ว่ามันเหมาะกับเรา พอเรารูส ้ ก ึ ตึงกับการวิง่ เราก็ ไ ปว่ า ยน้ำ � มั น ก็ ผ่ อ นคลาย หรื อ ไป ปั่ น จั ก รยาน มั น ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด แรงกระแทก เหมื อ นตอนวิ่ ง เรารู้ สึ ก ว่ า มั น เป็ น ลู ป การออกกำ�ลังกายที่พอดีกับเรา” “ผมเริม ่ ออกกำ�ลังกายเพราะตอนเด็กๆ อ้วน พอที่บ้านเขาวิ่งกัน เราเลยมาวิ่งด้วย ก็ วิ่ ง ไปเรื่ อ ยๆ ไม่ ไ ด้ ไ ปแข่ ง ขั น อะไร” ณัช ตันติวิท เด็กหนุ่มที่หลายคนชื่นชม และยกย่องให้เป็นตัวท็อป เพราะสามารถ ผ่านการแข่งขันไตรกีฬาในระยะ Ironman ได้ แ ต่ อ ายุ ยั ง น้ อ ย ก็ เ ริ่ ม ต้ น ด้ ว ยกี ฬ า ชนิดเดียวกัน “พอขึ้นมหา'ลัย เพื่อนชวน ซื้ อ จั ก รยาน ผมเลยบอกว่ า ซื้ อ แล้ ว ก็ ไ ป ว่ายน้�ำ ด้วยก็แล้วกัน จะได้ไปลงไตรกีฬาเลย ซึ่งเราก็ลงแข่งไตรกีฬาครั้งแรกที่ลากูน่า ภูเก็ต (Laguna Phuket Triathlon) มันเป็น ระยะที่เกิน Standard Course มานิดหนึ่ง พอเล่นระยะนีแ้ ล้ว มันก็อยากท้าทายตัวเอง ไปเรื่อยๆ”

ในมุมมองของคนทีไ่ ม่เล่นไตรกีฬาก็คง ไม่เข้าใจว่ากีฬาชนิดนี้มันสนุกและท้าทาย อย่างไร เพราะจากภาพทีเ่ ห็นน่าจะมีแต่ความ เหน็ดเหนือ ่ ยจากการทรมานตัวเองเป็นระยะ เวลานานๆ เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเกิด อันตรายได้ทุกเมื่อ “มั น ได้ เ ห็ น อะไรมากกว่ า การเป็ น แค่ เกมกีฬา” ศุภราภรณ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์ หญิ ง สาวผู้ เ ล่ น ไตรกี ฬ าตามคำ � ชั ก ชวน ของเพือ ่ น เห็นต่างออกไป “99 เปอร์เซ็นต์ ของคนที่ เ ล่ น ไตรกี ฬ าระยะไกล ต้ อ งพู ด คำ � หนึ่ ง ขึ้ น มาในหั ว ว่ า “ฉั น มาทำ � อะไร ตรงนี้ ว ะ” “อยู่ ส บายๆ ไม่ ช อบเหรอ” แต่ใจหนึ่งเราก็จะคิดว่าเราเลือกที่จะมาอยู่ ที่ นี่ เ อง ดั ง นั้ น มั น ต้ อ งทำ � ให้ จ บ ของเรา ตอนแข่ ง Ironman ครั้ ง แรกที่ ลั ง กาวี ร่างกายมันเจ็บมาก นิว้ เท้าพอง เลือดก็ไหล และเราก็ ไ ม่ ค่ อ ยมี ค วามรู้ เ รื่ อ งการกิ น เ ร า ก็ กิ น อ า ห า ร เ จ ล ซึ่ ง ก็ ป ว ด ท้ อ ง เพราะกินเข้าไปเยอะ แล้วมันก็ไม่สบายตัว อากาศก็อ้าว ฝนก็จะตกอีก อยากร้องไห้ มาก แต่ ยั ง ไงก็ ต้ อ งทำ � ให้ ไ ด้ I don’t give up คนอื่ น เขาก็ ยั ง วิ่ ง กั น อยู่ แล้ ว เ ร า เ ป็ น ใ ค ร ที่ จ ะ ไ ม่ เ อ า แ ล้ ว มั น ไ ม่ ใ ช่ ไตรกี ฬ ามั น ทำ � ให้ เ รามี โ อกาสที่ จ ะได้ เ ห็ น สปิริตของเรา ณ เวลานั้น” “97 เปอร์เซ็นต์ ของคนทีเ่ ล่นไตรกีฬา แข่งกับตัวเอง อีกประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ เขาอาจจะแข่ ง กั บ คนอื่ น แต่ ตั ว ผมแข่ ง กั บ ตั ว เอง” นิ ติ พั ฒ น์ แ สดงความเห็ น “สมมติคราวที่แล้วจบที่ 3 ชั่วโมง คราวนี้ ต้ อ งต่ำ � กว่ า แน่ น อนมั น มี ค นนำ � เราอยู่ ข้างหน้า แต่นั่นเป็นแค่สิ่งที่ทำ�ให้เราไม่เบื่อ ใ ห้ เ ร า พ ย า ย า ม ต า ม เ ข า ใ ห้ ทั น เ ฉ ย ๆ แต่ใจจริงเราไม่ได้อยากไปเร็วกว่าเขาหรอก”

Triathletes’ Ultimate Goal

‘Ironman World Championship’ ทีเ่ มืองโคนา รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา คือเป้าหมายสูงสุดของผูเ้ ล่นไตรกีฬาทุกคน ซึ่ ง ผู้ มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเพื่ อ เข้ า แข่งขันนั้นต้องเคยเข้าร่วมการแข่งขัน ไตรกีฬาในระยะ Full Distance ของ แบรนด์ Ironman มาแล้ ว อย่ า งน้ อ ย 12 ครั้ง และลงแข่งอีก 1 ครั้งในปีที่ จัดการแข่งขัน หรือตามข้อกำ�หนดของ แบรนด์ อีกทั้งยังต้องทำ�เวลาได้ดีที่สุด ในรุ่นอายุตัวเองด้วย

The Legend of Asia

‘Laguna Phuket Triathlon’ คือ สนามไตรกีฬาในตำ�นาน เพราะจัดมานาน ถึง 25 ปี ถือว่าเก่าแก่ทส ี่ ด ุ ในทวีปเอเชีย ระยะที่ แ ข่ ง นั้ น สู ง กว่ า ระยะ Standard Course ขึน ้ มาเล็กน้อย แต่ยงั ไม่ถงึ ระยะ 70.3 โดยต้องว่ายน้�ำ ระยะ 1.8 กิโลเมตร ซึ่งต้องเริ่มว่ายในทะเลก่อนเป็นระยะทาง 1,300 เมตร และต่ออีก 500 เมตร ใน ทะเลสาบ ตามด้วยการปัน ่ จักรยานระยะทาง 50 กิโลเมตร และวิ่ง 12 กิโลเมตร

The Most Extreme Triathlon

‘Isklar Norseman Xtreme Triathlon’ การแข่ ง ขั น ไตรกี ฬ าที่ ย ากและท้ า ทาย ที่สุดอันดับต้นของโลก จัดขึ้นที่ประเทศ นอร์เวย์ ระยะทางนั้นเท่ากับการแข่งขัน Ironman (ไม่ ไ ด้ อ ยู่ ภ ายใต้ แ บรนด์ นี้ ) แต่ผู้เล่นต้องว่ายน้ำ�ท่ามกลางอุณหภูมิ อั น หนาวเหน็ บ ของฟยอร์ ด ต่ อ ด้ ว ย ปัน ่ จักรยานผ่านภูเขา ซึง่ ต้องปัน ่ ขึน ้ เนิน ในช่วงแรก ปิดท้ายด้วยการวิ่งที่เริ่มต้น ด้วยทางราบแต่จบด้วยการวิ่งไต่ขึ้นเขา ฟังดูแล้วโหดสำ�หรับคนเมืองร้อนแบบ ประเทศเราเลยทีเดียว แต่แลกกับการ ได้เห็นภูมิประเทศสวยๆ ที่ไม่ค่อยคุ้นตา ก็น่าไปลองสักครั้ง


FEATURE

“จริ ง ๆ มั น ก็ เ หมื อ นการผจญภั ย อย่างหนึ่งนะ” ศุภราภรณ์เสริม “เราไม่รู้ หรอกว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น ตอนเรา ไปแข่ ง ที่ ห นึ่ ง เราก็ ใ ส่ ค อนแทคเลนส์ และใส่ แ ว่ น ตาว่ า ยน้ำ � วั น นั้ น คลื่ น แรง แ ล ะ มี ค น เ อ า มื อ ม า ปั ด แ ว่ น เ ร า ห ลุ ด เราก็ใส่แว่นใหม่และว่ายกลับขึ้นมาบนฝั่ง ปรากฏว่าคอนแทคเลนส์หลุดไปข้างหนึ่ง นีค ่ อื สิง่ ทีส่ ามารถเกิดขึน ้ ได้ เราก็เรียนรูแ้ ล้วว่า คราวต่อไปเราต้องเตรียมคอนแทคเลนส์ ไปเผือ ่ มันเหมือนเป็นการเดินหมาก ซึง่ มัน ทำ�ให้สนุก เพราะมันมีอะไรเกิดขึ้นตรงหน้า ก็ได้และเราคาดการณ์มันได้หรือเปล่า” “ในการแข่ ง ขั น หนึ่ ง มั น มี ทั้ ง ปั จ จั ย ที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้” อาจารีแชร์ มุมมองของตัวเอง “ปัจจัยที่ควบคุมได้เรา ก็ฝึกซ้อมไป เช่น ปั่นจักรยานแล้วยางแตก ล้อติด เราก็สามารถซ้อมเปลี่ยนยางหรือ สูบลม แต่ปจั จัยทีค ่ วบคุมไม่ได้ มันก็ท�ำ อะไร ไม่ได้ แต่ส�ำ หรับเราคิดว่าการออกกำ�ลังกาย หรื อ การเล่ น Ironman ของเรามั น คื อ เรื่องเล่น เพราะฉะนั้นเรื่องเล่นมันต้องสนุก ถ้าซ้อมมาดีแล้วเกิดซวย เจออะไรทีค ่ วบคุม ไม่ ไ ด้ ก็ ป ล่ อ ยไป ไม่ เ ป็ น ไร ไม่ ไ ด้ ค รั้ ง นี้ ก็ทำ�ใหม่ครั้งหน้า” “มันก็มีคนที่เล่นไตรกีฬาแล้วเฟลหรือ ผิดหวัง” ณัชกล่าว “แต่เขาก็จะโพสต์ใน เฟซบุ๊กว่าจะไปแก้มือ และเวลาไปเริ่มใหม่ แล้วสามารถทำ�ได้ มันก็เหมือน achieve อะไรบางอย่าง ซึ่งก็ทำ�ให้ภูมิใจ”

Lifestyle for the Rich? เรารู้และสามารถเลือกสลับได้ว่าตัวเอง พร้อมที่จะว่ายน้ำ� ปั่นจักรยาน หรือวิ่งใน วั น ไหนของแต่ ล ะสั ป ดาห์ แต่ ก ารเล่ น ทั้ ง 3 ชนิ ด กี ฬ าต่ อ เนื่ อ งกั น ในการแข่ ง ขั น ที่ จัดขึน ้ ภายใต้ระยะทางและระยะเวลาทีก ่ �ำ หนด อะไรที่จะเป็นตัวบอกว่าคนคนนั้นพร้อมที่จะ เข้าร่วมได้แล้ว “จริงๆ มันคือการซ้อม เพราะคนมัน ก็อยากพัฒนาตัวเองเรื่อยๆ” ณัชแสดง ความเห็น “พอรู้สึกว่าวิ่ง 5 กิโลฯ ได้สบาย แล้ว เราก็ซ้อมมากขึ้น ก็ขยับเป็น 7 กิโลฯ พอเหนื่อยปั๊บ ซ้อมบ่อยๆ มันก็ขยับขึ้นไป ได้อก ี ตอนแรกทีผ ่ มเห็นระยะ Ironman ผม ก็ตกใจ คิดว่าใครมันจะบ้าเล่น แต่พอซ้อม ไปเรื่อยๆ จนรู้ว่าร่างกายไหว มันก็พัฒนา ไปเรือ ่ ยๆ จนรูส ้ ก ึ ว่าระยะนัน ้ ก็นา่ จะทำ�ได้ คือ มันไม่รต ู้ วั หรอก อยูๆ ่ มันก็ไปถึงจุดนัน ้ เลย” “พอเล่นครั้งแรกจบปุ๊บ เราก็เริ่มเสิร์ช หาว่ า มั น มี ค นสอนหรื อ มี เ ทรนเนอร์ ท าง ด้านนี้ไหม” อาจารีเล่าประสบการณ์ของ ตัวเอง “เราก็ไปเจอว่ามันมีการสอนเกีย ่ วกับ ไตรกี ฬ า ก็ ล องไปสมั ค รดู เขาก็ มี วิ ธี ใ น การซ้อมแต่ละอาทิตย์วา่ คุณจะซ้อมแบบไหน มีตารางชัดเจน เราก็เริ่มจริงจังขึ้นเรื่อยๆ ระยะที่เล่นก็เริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆ” ไม่ ว่ า จะเป็ น การฝึ ก ซ้ อ มด้ ว ยตั ว เอง หรือหาโค้ชควบคูไ่ ปกับเทรนเนอร์เฉพาะทาง อย่างจริงจังล้วนทำ�ให้ผเู้ ล่นไตรกีฬาหลายๆ คนได้คน ้ พบไลฟ์สไตล์ใหม่ในชีวต ิ ของตัวเอง

“เรียกได้ว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่เลย” อาจารี ยื น ยั น “เมื่ อ ก่ อ นเราเป็ น คนชอบ เทีย ่ ว ชอบกินอาหาร หลังๆ เวลาเราไปเทีย ่ ว เราจะดู ว่ า จั ง หวั ด นี้ ประเทศนี้ มี ก ารแข่ ง อะไรน่าสนใจบ้าง เราเอาการออกกำ�ลังกาย มารวมกั บ การเที่ ย วไปด้ ว ย ซึ่ ง สามี เ ราก็ ชอบแบบนี้เหมือนกัน เราก็เลยไปด้วยกัน” “ เ ล่ น ไ ต ร กี ฬ า มั น ทำ � ใ ห้ ผ ม ช อ บ ออกกำ�ลังกาย มันเป็นไลฟ์สไตล์ไปแล้ว” ณัชคิดเช่นเดียวกัน “เวลาไปเทีย ่ วต่างประเทศ ก็จะพกรองเท้าวิ่งไปด้วย ตื่น 6 โมงเช้า ไปวิ่ ง และมั น ทำ � ให้ เ ราได้ เ ห็ น อะไรใหม่ ๆ เช่น ไปญี่ปุ่น เราก็จะได้เห็นบ้านเมือง เห็น ตลาดเช้าของเขา” “มันมีความสุขที่เราได้ทำ� มันไม่ใช่แค่ วันทีเ่ ราไปสนามวันเดียว มันกลายเป็นชีวต ิ ของเราเลย” ความเห็ น ของศุ ภ ราภรณ์ ก็ไม่ต่างไปจาก 2 คนข้างต้น “ชีวิตมัน มีแต่กีฬา อุ๊ย งานนี้น่าไป งานนี้อยากไป ชวนเพื่อนกันไปหลายๆ คน คือวันแข่งมัน แค่วน ั เดียวนะ แต่กอ ่ นไป เราต้องซ้อม 5-6 เดือน ความสนุกมันคือการได้มาเจอกัน มาซ้ อ มด้ ว ยกั น หลั ง จากตื่ น มาซ้ อ มกั น ตลอด เราก็ไปแข่งด้วยกันเหมือนเป็นทัวร์ มันเหมือนเป็นการท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน 4-8 คน เล่นเสร็จปุ๊บ กลับบ้านอย่างมี ความสุข ชาร์จแบต เตรียมตัวไปงานหน้าต่อ” “ไตรกีฬามันเป็นกีฬาที่มักจะซ้อมกัน เป็นหมู่คณะ” พิชญุตม์กล่าว “วันนี้ซ้อม ปั่นจักรยาน เขาก็จะไปกันเป็นกลุ่ม ข้อดี ของมันเลยกลายเป็นแหล่งรวมคนหมู่มาก มันเลย enjoy เพราะมันมีเป้าหมายเดียวกัน มี passion เดี ย วกั น สามารถแชร์ ประสบการณ์กันได้ว่าซ้อมหนักยังไง วันนี้ จะซ้อมระยะเท่าไร มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง มันเลยเกิดเป็นกลุ่มสังคมขึ้นมา”

Some Advices for Beginners

“ไตรกี ฬ ามั น มี ก ารว่ า ยน้ำ � ในทะเล ซึ่ ง มั น ไม่ ส ามารถช่ ว ยเหลื อ ตั ว เองได้ เหมือนการวิง่ วิง่ ไม่ได้กห ็ ยุด มันอันตราย กว่า เพราะฉะนั้นการมีโค้ชหรือลงคอร์ส อะไรก็ตามเพื่อเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือ ตัวเอง มันก็จะดีกว่า เพราะปลอดภัยและ เล่นได้อย่างสบายใจ สมมติเป็นตะคริว ในน้ำ� ก็จะรู้แล้วว่าจะดูแลตัวเองยังไงให้ รอดและกลับขึ้นฝั่งได้” - อาจารี “การเล่ น กี ฬ าไม่ ใ ช่ ก ารใช้ แ รง อย่างเดียว คุณควรจะฝึกร่างกายในด้าน อืน ่ ๆ ด้วย เช่น ความยืดหยุน ่ ของร่างกาย เพือ ่ ให้รา่ งกายมีความอ่อนตัว และต้องฝึก ความแข็งแรงของกล้ามเนือ ้ สำ�หรับการวิง่ การปัน ่ จักรยาน เพือ ่ ใช้ในการเคลือ ่ นไหว การทรงตัวที่ดีขึ้นของร่างกาย และใช้ ในการรองรับแรงกระแทกต่างๆ” - พิชญุตม์ “สิง่ ทีด ่ ท ี ส ี่ ด ุ คือความเคยชิน อย่าไป กิ น อะไรที่ คุ ณ ไม่ ไ ด้ ซ้ อ ม คุ ณ คุ้ น เคย กับอะไร ให้กินอย่างนั้น” - นิติพัฒน์ “ต้องเรียนรูแ้ ละสังเกตการเปลีย ่ นแปลง ของร่ า งกายตั ว เองว่ า พร้ อ มไหมที่ จ ะ ออกกำ�ลังกายในวันนั้นๆ ถ้าตื่นขึ้นมา แล้วมีอาการวิงเวียนศีรษะหรือเหนื่อยๆ ล้าๆ ให้พัก อย่าฝืน อย่าคิดว่าซ้อมๆ ไป เหนื่อยก็พัก เพราะร่างกายจะฟื้นตัว ไม่ ทั น พอดี ขึ้ น ก็ ค่ อ ยกลั บ มาเล่ น ใหม่ บางคนจะออกกำ�ลังกายอย่างเดียวเลย แทนที่จะได้ประโยชน์ กลายเป็นร่างกาย ยิ่งอ่อนแอเพราะไม่พร้อม” - อาจารี


FEATURE

Discovered Lessons แน่นอนว่าการเตรียมตัวสำ�หรับการแข่งขัน ไตรกีฬาแต่ละครัง้ ไม่ได้มแี ค่รา่ งกายและจิตใจ ที่พร้อมเท่านั้น การฝึกซ้อมร่างกายให้เล่น ได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบล้วนต้อง ใช้เวลา อีกทัง้ ค่าใช้จา่ ยก็ไม่ใช่นอ ้ ยๆ เริม ่ ต้น ที่อุปกรณ์ต่างๆ เช่น จักรยาน รองเท้าวิ่ง ค่าจ้างโค้ชหรือเทรนเนอร์เพือ่ ฝึกความแข็งแรง หรือจัดตารางซ้อม ค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ค่าทีพ ่ ก ั ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ในกรณีทไี่ ป ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายเรื่องที่พัก อาหาร และการเดิ น ทางย่ อ มทวี คู ณ มากขึ้ น กว่ า การเข้าร่วมแข่งขันในสนามที่จัดในประเทศ อีกทัง้ ยังต้องบวกค่าขนย้ายอุปกรณ์ทต ี่ อ ้ ง พกไปด้วยอีก หลายคนย่อมเกิดความสงสัย ขึ้ น มาในใจอยู่ แ ล้ ว ว่ า กี ฬ าชนิ ด นี้ เ ป็ น การละเล่นของ ‘คนรวย’ ที่มี ‘เวลาว่าง เหลือเฟือ’ เท่านั้นหรือเปล่า พิ ช ญุ ต ม์ ซึ่ ง ได้ รู้ จั ก ผู้ เ ล่ น ไตรกี ฬ า มากหน้าหลายตาไม่เห็นด้วย “ผมไม่ได้มองว่านี่คือกีฬาของคนรวย หรื อ มี เ วลาว่ า ง ราคาในการซ้ อ มหรื อ ค่ า อุ ป กรณ์ บ างอย่ า งค่ อ นข้ า งแพงก็ จ ริ ง แต่ มั น ก็ ไ ม่ ส ามารถชี้ วั ด ได้ เ สมอไปว่ า คน ที่เล่นกีฬานี้ต้องเป็นคนรวยที่ว่างเท่านั้น ใ ค ร ก็ ส า ม า ร ถ เ ล่ น ไ ด้ แ ค่ ป รั บ ใ ห้ มั น ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ชี วิ ต ตั ว เ อ ง ค น ที่ ผ ม รูจ้ ก ั หลายๆ คนเขาก็ท�ำ งานราชการ ทำ�งาน ทั่วไป แต่ก็ยังสามารถเล่นกีฬานี้ได้อยู่” อาจารี ซึ่ ง เป็ น ข้ า ราชการที่ ทำ � งาน ตามเวลาราชการคือหนึ่งในตัวอย่างนั้น

“เราทำ�งานแบบ office hours เรา ก็ ใ ห้ โ ค้ ช ของเราออกแบบตารางที่ ฟิ ต กั บ ไลฟ์ ส ไตล์ ค นทำ � งาน เราก็ ซ้ อ มตอนเย็ น วันละครัง้ พอเลิกงานก็รบ ี มาออกกำ�ลังกาย และก็ ก ลั บ บ้ า น อาบน้ำ � นอน ถ้ า เป็ น เสาร์ - อาทิ ต ย์ ก็ จ ะซ้ อ มได้ ย าวหน่ อ ย และการเล่ น ไตรกี ฬ ามั น ไม่ มี ก ารดู ถู ก ว่ า ใครใช้ของถูก ใครใช้ของแพง เวลาเราไป แข่ ง ต่ า งประเทศ บางคนก็ ใ ช้ จั ก รยาน ธรรมดา มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าชอบ แบบไหนมากกว่า เพราะมันก็เหมือนแฟชั่น สุ ด ท้ า ยคนที่ ใ ช้ จั ก รยานธรรมดาแล้ ว เข้ า เส้นชัยก่อนมันเจ๋งกว่าเยอะ และบางครั้ง เวลาเราใช้ เ งิ น ไปเที่ ย ว เราไม่ ไ ด้ คิ ด มาก ด้วยซ้�ำ ว่าเราจะไปทำ�อะไรหรืออยากไปทีไ่ หน มันแค่เปลีย ่ นมาเป็นการออกกำ�ลังกายในที่ ที่เราอยากจะไป “บางคนบอกว่าค่าสมัครแพง แต่ว่า การแข่งขันอย่าง Ironman มันมีการจัดการ เยอะจริ ง ๆ มั น ต้ อ งปิ ด ทุ ก ถนน ทุ ก ซอย ทุ ก แยก ไม่ ใ ห้ ร ถออกมาบนถนน ต้ อ งมี ทีมงาน ต้องมีอาสาสมัคร ซึ่งการจัดการ ที่ดีมากแบบนี้ เขาต้องมีค่าใช้จ่าย คนที่ไป เขาก็ต้องคิดแล้วว่าถ้ามันเสียเงินเท่านี้แล้ว ได้ ค วามปลอดภั ย กลั บ มา มั น ก็ ส บายใจ ไปเล่ น ได้ อ ย่ า งสนุ ก จบเกมแล้ ว ไม่ เ จ็ บ ไม่มีอุบัติเหตุ เพราะมีการดูแลที่ดี”

การออกกำ�ลังกายกลายมาเป็นส่วนหนึง่ ในชีวิตของผู้เล่นไตรกีฬาส่วนใหญ่อย่าง หลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ เพราะต้ อ งฝึ ก ซ้ อ มกี ฬ า ทั้ ง สามชนิ ด สั บ เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นกั น ไป ในแต่ ล ะวั น จนสามารถไปเล่ น ได้ จ นจบใน การแข่งขันนัดหนึ่ง และยังส่งผลพลอยได้ ให้ร่างกายของผู้เล่นไตรกีฬาแข็งแรงมาก ขึ้นกว่าเดิม รวมถึงได้เพื่อนกลุ่มใหม่ๆ ที่มี ความชื่นชอบและแรงขับเคลื่อนเดียวกันที่ สามารถแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้เล่นไตรกีฬาได้รับจาก กิจกรรมชนิดนี้ยังมีมากกว่านั้น “มันมีจด ุ มุง่ หมายในชีวต ิ เยอะมากขึน ้ ” อาจารีบอกเราถึงสิ่งที่เธอค้นพบจากการ เล่ น กี ฬ าชนิ ด นี้ “มั น ไม่ ใ ช่ แ ค่ บ้ า แต่ จ ะ ออกกำ�ลังกาย แต่เรามีแผนว่าเราจะทำ�อะไร บ้าง สมัยก่อนเราไม่ใช่คนที่วางแผนชีวิต ในระยะสั้นๆ แต่พอออกกำ�ลังกาย มันต้อง วางแผนว่าวันนี้จะทำ�อันนี้ อีก 3 เดือน อีก 6 เดื อ นจะทำ � อั น นี้ และพอเราทำ � ได้ ต าม เช็ ก ลิ ส ต์ ที่ เ ราตั้ ง ใจไว้ มั น ก็ เ ป็ น เหมื อ น ความสำ � เร็ จ ว่ า เราทำ � ได้ พอมี ค วามรู้ สึ ก แบบนี้ เ กิ ด ขึ้ น บ่ อ ยๆ มั น ก็ รู้ สึ ก ภู มิ ใ จ ในตัวเอง มันเหมือนได้ใช้ชีวิตจริงๆ ไม่ใช่ ทำ � อะไรไปวั น ๆ โดยไม่ ไ ด้ ว างแผนอะไร ชีวต ิ เราก็มรี ะบบระเบียบชัดเจน มีเป้าหมาย ที่ชัดเจนว่าอยากจะทำ�อะไร เพราะเราต้อง ทำ�งานไปด้วยและต้องหาเวลาให้ตัวเราได้ ออกกำ�ลังกายด้วย เราก็ต้องบริหารเวลา ว่ า เราจะทำ � อะไรตอนกี่ โ มงบ้ า ง เพื่ อ ที่ ว่ า เสร็จแล้วเราจะได้ไปออกกำ�ลังกายได้”

ส่วนณัชมองว่ากีฬาชนิดนี้ช่วยสร้าง เป้าหมายในชีวิตได้เช่นกัน โดยเฉพาะถ้า ต้องการลงแข่งขันในระยะ Full Distance หรือ Ironman “ระยะ Ironman มันลงบ่อยไม่ได้ เพราะ มันต้องซ้อมเยอะมาก เล่นทีร่างกายมันก็ ช้ำ � ที เพราะฉะนั้ น มั น ต้ อ งมี เ ป้ า หมาย ถ้าคุณไม่ซ้อม ซ้อมไม่ถึง หรือซ้อมแบบ เหยาะแหยะๆ มั น ก็ จ บเกมไม่ ไ ด้ มั น ไม่ มี ปาฏิหาริย์ คุณต้องซ้อมอย่างเดียว” “มันคือความจริง ซ้อมแค่ไหนได้แค่นน ั้ ” ศุภราภรณ์เสริม “อุปกรณ์สด ุ เทพ รองเท้า เพิ่งออกใหม่ แว่นตาโคตรเทพ ความรวย ไม่ได้มีผล เพราะความจริงมันมาจากการ ซ้อม คุณจะโพสต์รูปกี่รูปก็ได้ เซลฟี่เยอะๆ ก็ได้ แต่ผลคือคุณหลอกใครไม่ได้นะ หลอก ตัวเองได้อย่างเดียว ทำ�มาเท่าไรก็ได้เท่านัน ้ ซึ่งพอเราเห็นคนที่ไฟต์ที่จะทำ�ให้ได้ เรารู้สึก ว่านีเ่ ป็นแรงบันดาลใจให้เรา เพราะทุกอย่าง มันเกิดจากความพยายามของเขาเอง” “จริงๆ มันคือการได้ค้นพบตัวเองว่า ถ้ า เราตั้ ง ใจทำ � อะไรแล้ ว เราก็ ทำ � ได้ ” นิติพัฒน์สรุป


PUBLISHER SARUN TANGTEVANON

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ศรัณย์ ตั้งเทวนนท์

MANAGING DIRECTOR TAYCHANUN TANGTEVANON

CHIEF CREATIVE OFFICER RIKSH UPAMAYA

กรรมการผู้จัดการ เตชนันท์ ตั้งเทวนนท์

ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายสร้างสรรค์ ฤกษ์ อุปมัย

Editorial EDITOR-IN-CHIEF BEN WIBOONSIN บรรณาธิการบริหาร เบญญ์ วิบุลศิลป์ HEAD OF EDITORIAL DEPARTMENT PAT PHETTHONG หัวหน้ากองบรรณาธิการ พัทธ์ เพชรทอง FASHION EDITOR RATCHAKRIT CHALERMSAN บรรณาธิการแฟชั่น รัชกฤต เฉลิมแสน BEAUTY EDITOR WALLAYA TIPVANNAPORN บรรณาธิการความงาม วัลยา ทิพย์วรรณาภรณ์ FEATURE EDITOR WITTHAWAT PUKKHABUT บรรณาธิการบทความ วิทวัส พุคคะบุตร ART DIRECTOR TID UNAKORNSAWAT บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ ธิษณ์ อุนากรสวัสดิ์ EDITORIAL STAFFS NITIPON SUWANSATHIEN, NUENGNADDA NOPAKUN, SUPANUT CHOKVIRIYAGRON

กองบรรณาธิการ นิธิพล สุวรรณเสถียร, เนื่องนัดดา นพคุณ, ศุภณัฐ โชควิริยากร

DIGITAL CREATIVE MANAGER RUNGTHONG KASIKUL ผู้จัดการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล รุ้งทอง กสิกุล DIGITAL CREATIVE EXECUTIVE ALIN CHAOWANADCHOTIKORN เจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล อลิน เชาวนาทโชติกร SENIOR DIGITAL SUPERVISORS CHATCHAI THONGSAK, THITIPORN ARUNOTHAIVIWAT นักเขียนฝ่ายสื่อดิจิทัลอาวุโส ฉัตรชัย ทองศักดิ์, ฐิติพร อรุโณทัยวิวัฒน์ DIGITAL GRAPHIC DESIGNERS PRAPHASSORN BUTPHROM, CHAYANIT MATHONG กราฟิกดีไซเนอร์ฝ่ายดิจิทัล ประภัสสร บุตรพรหม, ชญานิศ มาทอง VIDEOGRAPHER KORAWIK SAIBUAKAEW ช่างภาพวิดีโอ กรวิก สายบัวแก้ว PROOF READER PHIMPAYA CHAROERNSIRIPHAN พิสูจน์อักษร พิมพ์พญา เจริญศิริพันธ์ FASHION COORDINATOR NUNTAPAT PANITVORANUN ประสานงานแฟชั่น นันทพัทธ์ พนิตวรนันท์ FASHION ASSISTANT KASIDIT SRIRITTIPRADIT ผู้ช่วยฝ่ายแฟชั่น กษิดิศ ศรีฤทธิประดิษฐ์ PHOTOGRAPHIC OFFICER PONPISUT PEJAROEN ฝ่ายภาพ พณพิสุทธิ์ ปีเจริญ COMPUTER RETOUCH MASHLAB.CO.,LTD คอมพิวเตอร์ รีทัช บริษัท เอ็มเอเอสเอชแล็บ จำ�กัด

Marketing & Advertising GENERAL MANAGER PURIM SAHASAKUL ผูจ ้ ด ั การทัว่ ไป ปุรม ิ สหัสกุล SENIOR ACCOUNT MANAGER NAPASORN VORRANUTTARANG ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาอาวุโส นภษร วรนุตตรังค์ SALES MANAGERS KANTALADA CHUENSAWAT ผูจ ้ ด ั การฝ่ายโฆษณา กัณฐลดา ชืน ่ สวัสดิ์ ACCOUNT SUPERVISORS TANYAPAT RERKPCHAIKRAIKUL, JARUPHAN PHAN-IN หัวหน้างานฝ่ายโฆษณา ธัญญาภัสร์ ฤกษ์พิชัยไกรกุล, จารุพรรณ HEAD OF MARKETING COORDINATOR KANYARAT RATTANAPITAK หัวหน้าฝ่ายประสานงานโฆษณา กันยารัตน์ รัตนพิทักษ์ ACCOUNTANT WICHITTRA THABTHIM บัญชี วิจิตรา ทับทิม MARKETING MANAGER PRAVEENSUDA MOOKKAEW ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประวีณสุดา มุขแก้ว MARKETING SUPERVISOR TIPTIDA PHOTHI-ASA หัวหน้าฝ่ายการตลาด ทิพย์ธิดา โพธิอาษา MARKETING EXECUTIVE / TRAFFIC NUTRAVEE KOEDRUAMBOON ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด ณัฐรวี เกิดร่วมบุญ TRAFFIC COORDINATOR SUPANSA SUKKHO เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการตลาด สุพรรษา สุขโข CIRCULATION SUPERVISOR ITSARA WONGSATITSATHEIN เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด อิศรา วงศ์สถิตเสถียร

PUBLISHER AMBITIOUS CO., LTD. UNIT B18 THAI SAMUDRA INSURANCE BUILDING, SURAWONG ROAD, SURIYAWONG, BANGRAK, BANGKOK 10500 THAILAND TEL. 0 2634 3301 FAX. 0 2634 4577 / E-MAIL : FIRSTNAME@DONTFREEMAG.COM / WWW.DONTFREEMAG.COM COLOUR SEPARATION / PRINTING : S.PIJIT PRINTING CO.,LTD 3/7-9 BANGSUE RAILWAYSTATION ROAD, BANGSUE, BANGSUE, BANGKOK 10800 FOR ADVERTISING PLEASE CONTACT ADS@DONTFREEMAG.COM ONLINE VERSION AVAILABLE AT DONTFREEMAG.COM / UPDATES & ACTVITIES : FACEBOOK.COM/DONTFREEMAG TWITTER.COM/DONTFREEMAG SUBSCRIPTION / WWW.DONTFREEMAG.COM/SUBSCRIPTION.HTML NOTHING IN THIS MAGAZINE CAN BE REPRODUCED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE PUBLISHER.

ผู้พิมพ์ : บริษัท แอมบิเชียส จำ�กัด / ห้อง B18 อาคารไทยสมุทรประกันภัย ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2634 3301 โทรสาร 0 2634 4577 / อีเมล์ทีมงาน Firstname@DONTfreemag.com www.DONTEdition.com แยกสี / พิมพ์ : บริษัท ส.พิจิตรการพิมพ์ จำ�กัด เลขที่ 3/7-9 ถนนหน้าสถานีรถไฟบางซื่อ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.10800 ติดต่อโฆษณา ads@DONTfreemag.com ติดตามชมนิตยสารฉบับออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ DONTEdition.com และสามารถอัพเดตข่าวเกี่ยวกับวงการแฟชั่นและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ facebook.com/DONTfreemag และ Twitter.com/DONTfreemag ติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่ itsara@DONTfreemag.com ห้ามนำ�ส่วนหนึ่งส่วนใดของนิตยสารนี้ไปคัดลอก ทำ�ซ้ำ� ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบรรณาธิการบริหารและบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

DONT

60

JUNE/JULY 2018

พันธุ์อินทร์


DONT Magazine June/July 2018  
DONT Magazine June/July 2018