Bookiecik Extra Numer 1 / Wiosna 2017

Page 1

NUMER 1 (WI OSNA 2017)

WWW. BOOKI ECI K. PL

e x t r a Wy wi a d zWoj c i ec hem Sz l ęz aki em Mi s j a S t ei nbec k I de a l ne napr ez ent Re c e nz j a “ Cami l l e , moj apt as z yna ” , Sophi eDa ul l


2

BOOKI ECI KEXTRA


SŁOWEMWSTĘPU

S ł owe m Ws t ę pu

T

oni es ł y c hane ,ż eodmoment u,ki edyz dec y dował am s i ęofic j al ni edokument owaćpodpos t ac i ąbl ogamoj ą c z yt el ni c z ąpas j ę ,mi nęł oj użdwanaś c i emi es i ęc y .By ł t oi ś c i es z al onyc z as .Dot ejpor ypami ęt am pi er ws z y wpi sopat r z onyni ewyr aź nym z dj ęc i em,kt ór er obi ł am

dr ż ąc ąr ęką.Zac z ęł os i ęwr azzwi os ną,od“ Hi s t or i ips z c z ół ”MaiLunde , odbuki et ubz ów,kt ór ekoc ham.Pami ęt am i nt ens ywnąwońl i l i owy c h ki ś c ir ówni edobr z ej akikl i matj ednejzpi er ws z ejofic j al ni e ,c hoćbar dz o ni eś mi ał or ec enz owanejpowi eś c i .Pami ęt am r ówni eżwąt pl i woś c i kot ł uj ąc es i ęwgł owi eis er c u.Rokt onat y l eduż o,byz ł a paćbl ogowego bakc y l ais i ęodni egouz al eż ni ć ,t owys t ar c z aj ąc obyz ł a paćwi at rw ż agl eimi ećnadz i ej ęnawypł yni ęc i enas z er s z ewody .Tows am r az byz ac z ąćwyr abi aćs woj ąmar kę .Rokt oj ednakni ewys t ar c z aj ąc o,by z r eal i z owaćws z ys t ki er odz ąc es i ęwmi ar ęupł ywukol ej ny c hmi es i ęc y pl anyiz ał oż eni a.Magaz yn,kt ór ymas zpr z eds obąj es tj ednym zni c h. Tokol ej ne ,j akibl ogr okt emu,moj eni eś mi ał emar z eni e , kt ór edz i ęki wr odz onejpas j i ,c i ęż ki ejpr ac yor azpomoc yPr z yj ac i ółs t ał os i ęc i ał em. W pr emi er owym wy da ni uz a pr as z a m Wasnar oz mowępr z yka wi e zWoj c i ec hem Sz l ęz aki em,aut or em “ Ci eni awi at r u”-ks i ąż ki ,kt ór a z r obi ł anamni ena pr a wdęni es a mowi t ewr aż eni e .Wr azzPr z emki em Kowal s ki m,r edakt or em gł os ukul t ur y . plpos z y buj emymi ędz yWenusi

DOMI NI KA RYGI EL Re dak t ornac z e l na

Ma r s em t y l kopot o,bypody s kut owaćot wór c z oś c iJ ohnaS t ei nbec ka.W wi os ennym wy da ni uBooki ec i kaEks t r as pr óbuj ęWaspr z e konaćdot ego, ż ewa r t omi ećot wa r t yumy s łiodpowi em napyt a ni edl ac z egoc hc i ał abym

book i e c i k @gmai l . c om www. book i e c i k. pl

mi ećdus z ęni c z ym Wal tDi s ne y ,s t y lpr ac yS t e v e’ aJ obs aor azs z y kCoc o Cha ne l .J ednoc z eś ni e ,z a pr os z ęWasnar ec enz j ęks i ąż ki" Ca mi l l e ,moj a

f ac e book. c om/ book i e c i k

pt as z yna "aut or s t waSophi eDaul l ,or aznag a r ś ći ns pi r ac j i ,kt ór ez adowol ą

i ns t agr am. c om/ book i e c i k

na wetnaj ba r dz i ejwyma g aj ąc egomol aks i ąż kowego.Ur odz i nyni eby ł y by

t wi t t e r . c om/ book i e c i k

ur odz i na mibezt or t u.Dl at egot eżpr z ec i ą gnęWasnadr ug ąs t r onęl us t r ai poc z ęs t uj ęs ł odki m des er em.Wi s i enkąnat ym t or c i ebędz i eki l kaf akt ów

Wy dawc a: www. book i e c i k. pl

wpr os tz z akul i sbl ogowegoż y c i aBooki ec i ka.Ś wi ęt owa ni eni eobej dz i es i ę bezpr ez ent ów.Dl at egot eż ,wews pół pr ac yzWy da wni c t wem Pr ós z yńs ki iSkaz a pr as z a m nakonkur s ,wkt ór ym dowy gr a ni ani es a mowi t e ,

Re dak t orpomoc ni c z y/k or e k t a: Pr z e my s ł awKowal s k i

pac hnąc enowoś c i ąpaki et yks i ąż e k. J eś l ikoc hac i ec z yt ać ,booki ec i kowawi z j at ejpas j ij es tWam bl i s ka, z a pr as z am dol ekt ur ymagaz ynu.Tonamac al nydowód,ż ewnas z ym

Sk ł ad/ł amani e :

z abi eganym ś wi ec i ewar t oc z as em c hoćpr z ezc hwi l ęs nućmar z eni a.

Mat e us zRy gi e l

Na wett eni er eal ne .Ones i ęna pr a wdęs peł ni aj ą.Sł odki ejipac hnąc ej l ekt ur y!

BOOKI ECI KEXTRA

3


SPI STREŚCI

6. 1 2. 24 . 1 6. ROZMOWA PRZY KAWI E

Wywi adzWoj c i ec hem Sz l ęz aki em

POD LUPĄ

I NSPI RACJE

Rec enz j a“ Cami l l e ,moj a pt as z yna ” ,Sophi eDaul l

Ni ez będni kmol a ks i ąż kowego

MI ĘDZY WENUS A MARSEM Mi s j aSt ei nbec k

4

BOOKI ECI KEXTRA


4 1 . 26. 36. 30. KONKURS

Por anapr ez ent y!

I NSPI RACJE

PO DRUGI EJ STRONI E LUSTRA

I deal nenapr ez ent

Mi ędz ypr ani em aks i ąż kami

OTWARTE UMYSŁY

W pogoniz amar z eni ami : Wal tDi s ney ,St ev eJ obs iCoc oChanel

BOOKI ECI KEXTRA

5


6

BOOKI ECI KEXTRA


AUTOR ZDJĘĆ –

DOMI NI KA RYGI EL

DOMI NI KA RYGI EL

ROZMOWAPRZYKAWI E

ROZMAWI AŁA –

Wy wi a d zWoj c i ec hem Sz l ęz aki em “ Żebyni emi ećt wór c zegokac a t rzebapi s aćt o,c os i ęc zuj e. ”

“ C

i eńj abł oni ”t ot woj api er ws z a

J akni epi s z ę ,t oanal i z uj ęi nneks i ąż kir oz wi j aj ąc

powi eś ćadr es owanado

war s z t at ,z bi er am mat er i ał y .Takna pr a wdę

dor os ł egocz yt el ni ka.

pi s ani et opr ac a,kt ór ani emapoc z ąt kuani

Pami ęt as zs wójpi er ws z y

końc a,boni edas i ęwz i ąćur l opuodż y c i a,

r az ,t ęc hwi l ęgdyś wi adomi e

api s ani et opr z ec i eżni ci nnegoj akpr óba

s i ęgnął eśpodł ugopi s ,t yl kopot o,byodbyć

uc hwyt ywani aipr z et war z ani ar z ec z ywi s t oś c i .

ni m podr óżw ś wi atf ant az j i ? W powi eś ci“ Ci eńj abł oni ”j ednoz nacz ni e Woj ci ec hSz l ęz ak:Ni e ,pi er ws z eg ona pi s a neg o

wypł ywat woj ai ns pi r acj at wór cz oś ci ąWi es ł awa

opowi ada ni ani epa mi ęt a m,poni e ważby ł ot o

Myś l i ws ki ego.Kt ór yzpi s ar z yj es z cz eci ę

z bytda wno.Mog ł em mi ećzos i em l at ,moż e

i ns pi r uj eidl acz ego?

dz i e wi ęć .Al enape wnoit akni eby ł at omoj a pi er ws z apodr óżwś wi atf a nt az j i ,s kor oj użuż y ł aś

W. Sz . :Tak,Myś l i ws kit oj edenzmoi c hmi s t r z ów.

t aki eg ookr eś l eni a.Pi er ws z eodby ł em j es z c z ena

Cel owona wi ąz uj ędoj egot wór c z oś c i ,c hc ąc

dł ug o,z a ni m nauc z y ł em s i ępi s ać .Si edz i ał em

s i ę ,moż edoś ćar oganc ko,pos t a wi ćzni mw

wkuc hnizr odz i c a mi ,ki edyc iodda wal is i ę

j aki ej śr el ac j i ,c hoć bymi ał at oby ćiwł aś ni e

g os poda r s ki mc z y nnoś c i om,aj aopowi adał em

r el ac j ami s t r z uc z eń,j akat eżir odz is i ęmi ędz y

wy my ś l onehi s t or i eor oz bi t kac h,pi r at ac h.Chy ba

bohat er amimoj ejks i ąż ki .Chc i ał em na wi ąz ać

moż nat onaz waćmoi mipi er ws z y mil i t er ac ki mi

doni ekt ór y c hpr obl emów,kt ór eMyś l i ws ki

pr óba mi .Odki edypa mi ęt a m,c hc i ał em pi s ać

por us z aws woj ejpr oz i e ,by ćmoż epos z er z y ć

ks i ąż ki ,c hc i ał em z os t aćpi s a r z em.Mi ędz y

j eoper s pekt ywęmoj egopokol eni a.Bo

j es z c z eba r dz odz i ec i nny mipr óba mi ,aj użt aką

c hoć bymot ywpowr ot uwr odz i nnes t r onyj es t

por z ądni ej s z ąpr ac ąwa r s z t at owąmi ał em c o

z nami ennydl apr oz yMyś l i ws ki ego.

pr a wdape wni ezdz i es i ęćl atpr z er wyiwr óc i ł em dopi ór adopi er onas t udi ac h.At er azl i t er at ur a t owa r z y s z ymic odz i enni e .

BOOKI ECI KEXTRA

7


Imożl i we,żewł aś ni edl at egowróc i ł em. W końc użadnei nnemi ej s c eni ebył o ws t ani et yl epowi edzi ećmiomni es amym, j akt o,kt ór emni es t worzył o.Bonar azi e wi edzi ał em j edyni e,ki m ni ej es t em ic zego dl as i ebi eni ec hc ę.

8

BOOKI ECI KEXTRA


“ Ci eńj abł oni ”t opr oz awyci s z aj ąca,s kł ani aj ącado odr z uceni apęduś wi at ais kupi eni anas woi m wnęt r z u. Cz ybyłj aki śpunktz apal ny ,konkr et nas yt uacj aw t woi m ż yci u,kt ór as kł oni ł aci ędonapi s ani at ejpowi eś ci ? W. Sz . :Tut ajpodobni e ,j akzpopr z edni m pyt ani em.Ni eby ł o t aki ejj ednejs yt uac j i ,j akini eby ł oj ednejnaj waż ni ej s z ej ks i ąż ki .Ni ej es t em t ypem i mpul s ywnym,dl amni ez mi ana t odł ugot r wał ypr oc es .Budowani eś wi at opogl ądu,t ym bar dz i ej .A“ Ci eńj abł oni ”j es tt akic hy bazpr z e kor y .Lubi ę s t a wi aćs i ęwopoz y c j idogł ównegonur t u,adwer s ar z a, i t d.Lubi ędopr owadz aćdos woi s t y c hz der z eń,pogl ądów, os obowoś c i ,iobs er wowaćc ozt egowyni kni e .My ś l ę ,ż ej es t t obar dz ot wór c z e .Takanami as t kahegl ows ki ejdi al e kt y kiw c odz i ennym ż y c i u. Kons ens usmoż naz budowaćt y l koki edys poj r z ys i ęna pr obl em kompl eks owo,zobuper s pekt yw.Imyś l ę ,ż et o z adz i ał ał ozCi eni em.Odz ewmoż eni ej es ts z er oki ,al e c hoć byipoj edync z egł os yc z yt el ni ków,mówi ąc e ,ż et a ks i ąż kawc z ymśi m pomogł a,z adz i ał ał aj akkat al i z at ori obudz i ł at oc onac odz i eńby ł ouś pi onewł aś ni epr z ezt en ż y c i owypęd,t odl amni enapr awdęduż o.Naj wi ęks z aj ak Mójbohat err ówni eżpowr ac a,pr óbuj ącodz ys kać

dot ąds at ys f akc j anal i t er ac ki m pol u.

t oż s amoś ć .Pr obl em wt ym,ż eś wi ats t ałs i ęt ak dynami c z ny ,mi ej s c at akpł ynne ,ż et r udnodz i s i ajo

Bohat er“ Ci eni aj abł oni ” ,z upeł ni epr z ypadki em,

c okol wi eks t ał ego,na wetwł as nąt oż s amoś ć .Myś l ę ,

pomagaj ącs t ar s z emumęż cz yź ni e,s t aj es i ęj ego

ż eni emówis i ęot ym wi el e ,aj es tt oogr omny

powi er ni ki em,z naj duj eponi ekąds woj egoment or a.Cz y

pr obl em moj egopokol eni a,ż eni emamyni cs t ał ego

podobnas yt uacj az dar z ył as i ęTobi e,cz yj es tt ocz ys t o

zc z ym mogl i byś mys i ęut oż s ami ać ,wdodat ku

wyi magi nowanas yt uacj a?

pr z yt akwi el umoż l i woś c i ac h,kt ór eof er uj e ws pół c z es noś ć ,c z uj emys i ęz agubi eni .

W. Sz . :Toakur atj es tc z y s t afikc j a.Takj akis am Adamc z y k, bohat erks i ąż ki .Moż napowi edz i eć ,ż ez l e pi ł em gozwi e l u

Apowr ac aj ącdopyt ani a,bar dz owy s okos obi ec eni ę

pos t ac i .Hi s t or i e ,j aki emus i ępr z y dar z y ł ys ąbar dz oc z ęs t o

j es z c z eOl gęTokar c z ukiAndr z ej aSt as i uka.Pani ą

pr oz at or s kąi l us t r ac j ąmy ś l ifil oz of ów,ps y c hoanal i t y ków,

Ol gęz aumi ej ęt noś ćuc hwyt ywani ar z ec z ywi s t oś c i

ps y c hol ogów,t akż emoi c hwł as ny c h.My ś l i ,kt ór eki edy ś

wj ejwi el oz nac z noś c ior azz ł oż onoś c i ,aPana

s i ędomni epr z y kl ei ł y ,uz nał em z aważ neic hc i ał em ni mi

Andr z ej az ani es amowi t ąz dol noś ćobs er wac j i .Ni e

podz i e l i ćs i ęzc z yt e l ni kami .Oc z ywi ś c i enaj pi er wmus i ał em

z nam i nnegopi s ar z a,kt ór yby ł byt akwni kl i wym

poddaćj epr oz at or s ki ejobr óbc e ,byf or mapodani aby ł a

obs er wat or em it akdobr z epot r afił byoddaćduc ha

pr z y s t ę pna.

opi s ywany c hmi ej s c ,ni epopr z es t aj ącj edyni ena banal ny c h,nas uwaj ąc y c hs i ęnapi er ws z yr z utoka wni os kac h. J akaj es tks i ąż ka/aut or ,kt ór ami ał anaci ebi e naj wi ęks z ywpł yw? W. Sz . :Oj ,ni epot r afięodpowi edz i ećnat opyt ani e . Wi el et aki c hks i ąż ekby ł o,al eni epr z ypomi nam s obi et aki ejj ednej ,kt ór abys i ęnamni eodc i s nęł a.

BOOKI ECI KEXTRA

9


Cz ypi s ani et odl aci ebi er yt uał ?Amoż epi s z es z

Copor adz i ć ,ż et owł aś ni ez agr oż eni as ąwdz i ęc z ni ej s z ym

s pont ani cz ni e?J aki ewar unkimus z ąz os t aćs peł ni one

t emat em l i t er ac ki m?W dodat kut enwewnęt r z nypr z ymus

( j aki eśkonkr et nemi ej s ce,ot ocz eni e,ul ubi onyz es t aw

bez us t annegoodda wani as i ęc el owejakt ywnoś c i .Tempo

pr z ybor ów)byśmógłw peł nioddaćs i ęs woj ejpas j i ?

ż y c i a.Wypar c i er efleks yj noś c i ,ogr ani c z eni es f er ys ens u, zkt ór ąki edy śc z ł owi ekobc owałnac odz i eń,napr z y kł ad

W. Sz . :Ni ebędęor y gi nal ny .Pot r z ebuj ępr z edews z ys t ki m

wr el i gi j ny c hr yt uał ac h.Tows z y s t kos pr a wi a,ż emoż na

s pokoj u.Naj l epi ejpi s z emis i ęzr ana.Ki edypr ac uj ęnad

ni emalc ał eż y c i epr z eż y ć ,ni ez adaj ącs obi enaj bar dz i ej

ks i ąż kąz az wy c z ajws t aj ękoł os z ós t ej .Dopoł udni api s z ę ,

f undament al ny c hpyt ań.Al eonewkońc uit akdopadaj ą

apopoł udni upopr awi am.Zaz wy c z ajni ez aj muj ęs i ę

c z ł owi ekawj aki ej śs yt uac j izkat egor i igr ani c z ny c h.Śmi er ć

wt edyni c z ym i nnym it r akt uj ęt oj akpeł nyet at .Żadny c h

bl i s ki ejos oby ,c hor oba.Iwt edydł uż ejuc i ekaćs i ęni eda.W

s z c z egól ny c hr yt uał ówni emam.

t aki m poł oż eni uz nal az łs i ęj edenzmoi c hbohat er ów.Mus i wkońc us i ęz at r z ymać ,s poj r z ećwgł ąbs i ebi e .Zas t anowi ć

Cos ądz i s zows pół cz es noś ci ?Pędz i ez as ł awą,kar i er ą,

s i ę ,poc omut ows z y s t koby ł o.Znaki em nas z y c hc z as ów

pi eni ądz em?Twójbohat erś wi adomi er ez ygnuj ezż yci a

j es tt o,ż epodobnehi s t or i es ąc or azpows z ec hni ej s z e .Co

w duż ym mi eś ci e,os i adaw mał ejmi ej s cowoś ci ,t aki ej ,

oc z ywi ś c i eni ez mi eni af akt u,ż eż yj emywpi ęknejepoc e

gdz i el udz i eż yj ąs woi mt empem,zdal aodgl obal i z acj ii

ni es pot y kany c hni gdydot ądmoż l i woś c iini ec hc i ał bym ż y ć

cyf r yz acj i .Cz yws pół cz es noś ćpodz naki em Facebooka

wż adny c hi nny c hc z as ac h.

or azwi el ki c hkor por acj icipr z es z kadz a?Dl acz ego? J akodbi er as zws pół cz es negocz yt el ni ka?J akoos obę W. Sz . :Toni ej es tt ak,ż ews pół c z es noś ćmis i ęni epodoba.

wymagaj ącą,s pr agni onąpr oz yambi t nej ?Cz ywr ęcz

Każ daepokaot wi er aj aki eśs z ans e ,zkaż dąr ówni eżwi ąż ą

pr z eci wni e,cz yt el ni kt oł aknącył at wegoipr z yj emnego

s i ęi nnes pec yfic z nedl ac z ł owi ekaz agr oż eni a.

cz yt adł aokr as z onegomi anem bes t s el l er a?

As woj ądrogąci ekawe,dl aczegof ant azj owani eprzypi s anej es tdo mł odoś cij akwi eczornaburzadoupal negol et ni egodni a.Kończys z t rzydzi eś cil atikoni ec.Późni ejpozos t aj econaj wyżejs nuci epl anów, al et oj użni et os amo.

Tak,wks i ąż c epunkt uj ęni ec ows pół c z es nąr z ec z ywi s t oś ć .

W. Sz . :S t a r a ms i ęuni kaćg ener al i z owa ni a,wi ęcs pr óbuj ę

Ni epodobamis i ę ,ż ec or azmni ejmi ej s c az os t aj ewni ej

wy mi g aćs i ęodt eg opyt a ni ac yt at em zmoj ejul ubi onejOl gi

dl as pont ani c z nejakt ywnoś c ic z ł owi eka,c z yt ows f er z e

Toka r c z uk:“ Ludz i es ąr óż ni ,ar z ec z ywi s t oś ćj es tz ł oż ona ” .

pr ac y ,c z yna wetr oz r ywki ,gdz i epr z yj ęt emodel es pędz ani a

Ba nał ,al ewt aki c hba nal ny c hz da ni ac hc z ęs t oj es tnaj wi ęc ej

wol negoc z as uit akz az wy c z ajwi ąż ąs i ęzkor z y s t ani em

pr a wdy .

zus ł ugoc har akt er z egl obal nym.Ni epodobamis i ę ,ż e nas z eż y c i es t aj es i ęc or azbar dz i ejwi r t ual ne .Zadowal amy

Twoj aks i ąż kat odowódnat o,ż edal ekij es t eśodpi s ani a

s i ęz al edwi enami as t kąr eal noś c i .Godz i namigr amywgr y

r z ecz ypr os t ychibanal nych,f or mal ni eni ei dz i es zna

komput er owe ,emoc j onuj ącs i ęwi r t ual nymipr z y godami ,

ł at wi z nę.W dobi eż yci owegopędu,ki edywi ęks z oś ćznas

z ami as tr us z y ćs i ęzdomu,abyc ośna pr a wdępr z eż y ć .

s i ęgapoks i ąż kit ypowor oz r ywkowe,cz ęs t okr ymi nał yi

W pr ac ynapr z er węc hodz i mydopokoir el aks ac yj ny c h

ks i ąż kiobycz aj owe,t egor odz aj upr oz ąmoż ebyćci ęż ko

i mi t uj ąc y c hl asal bopl aż ę ,z ami as twy br aćs i ęnac hoć by

dot r z ećdopr z eci ęt negoodbi or cy .Ni ekus ici ębywydać

kr ót kis pac erwokółbi ur a.Nas z apr ac as t aj es i ęc or az

cośl ekki ego,poz bawi onegofil oz oficz negodna,al ecz egoś ,

bar dz i ejoder wanaodr z ec z ywi s t oś c i ,poz ba wi onawpł ywu

comi ał obys z ans ez os t aćwydawni cz ym bes t s el l er em?

nani ą,s t aj es i ęc el em s amym ws obi e .

10

BOOKI ECI KEXTRA


WOJCI ECH SZLĘZAK

W. Sz . :Sz c z er z emówi ącj użr azt opr z er abi ał em i

UR.W 1990

powi edz i ał em s obi e ,ż eni gdywi ęc ej .Ni ewar t o.Żeby ni emi ećt wór c z egokac at r z ebapi s aćt o,c os i ęc z uj e .Ni e depr ec j onuj ęmni ejwymagaj ąc ejpr oz y ,t akat eżnapewno

Abs ol wentUni wer s yt et uEkonomi c z negow

j es tpot r z ebnait eżs ł uż yc z yt el ni kowi .Cz as em oc z ywi ś c i e

Kat owi c ac h.Wy c howanynamał opol s ki ej

s am pot akąs i ęgam.Al eods t r onyt wór c y ,t egot ypu

pr owi nc j i .“ Ci eńj abł oni ”t oj ego

l i t er at ur amni eni ei nt er es uj e .Ac hy bawkaż dejdz i edz i ni e

powi eś c i owyde bi ut ,adr es owanydo

s z t uki ,r obi eni ec z egośwbr ews obi e ,t odr ogadoni kąd.

dor os ł egoc z yt e l ni ka.Wc z eś ni ejpubl i kował

Anit odobr eni ebędz i e ,anini epr z yni es i es at ys f akc j i .

pr oz ęmł odz i eż ową.Ponadt onał amac h

Poz os t ani et y l koni es mak.

kwar t al ni kal i t er ac ki ego“ Wy s pa ”ukaz ał o s i ęj egoopowi adani e“ Sc hi z of r eni a ” .

J es t em s z cz er z ez aur ocz ona“ Ci eni em j abł oni ” ,ci es z ę

I ns pi r ac j ec z er pi ezot ac z aj ąc egoś wi at a,

s i ę,ż et egor odz aj upr oz apows t aj e.Cz yiki edymogęs i ę

zbanal ny c hz dar z eńc odz i ennoś c ior az

s podz i ewaćkol ej nejpowi eś ci ?

pr acwy bi t ny c hhumani s t ów,z wł as z c z a oj c ówws pół c z es nejps y c hoanal i z y .

W. Sz . :Nape wnoni e pr ędko.“ Ci eńj abł oni ”uważ a mz a

I nt er es uj es i ęws z y s t ki m,c oopowi ada

doś ćkompl e ks owy .Że bypi s aćnaj pi er wt r z e bami ećc oś

oni ej ednoz nac z noś c iś wi at a–fil oz ofią,

dopowi edz eni a,aj anadz i eńdz i s i ej s z ywi ę ks z oś ć ,c z ym

ps y c hol ogi ą,r ynkamifinans owymi ,at akż e

c hc i ał em s i ępodz i e l i ć ,z a wa r ł em j użwCi eni u.Naj pi er w

ps z c z e l ar s t wem.

mus is i ęz nowuwemni enaz bi er ać .Dopi er owt edypomy ś l ę

onas t ę pnejpowi eś c i .Aodmoment uc hwy c eni az api ór o domoment uwy da ni aks i ąż kit eżs por oc z as uz a ws z emus i mi nąć ,wi ęcpodej r z e wa m,ż edwal at at obędz i emał o.At ak dal e koj es z c z eni epot r afięwy bi eg aćmy ś l a midopr z odu, wi ęcdl amni et oc ał ki em pi eś ńpr z y s z ł oś c i .

BOOKI ECI KEXTRA

11


12

BOOKI ECI KEXTRA


AUTOR ZDJĘĆ –

DOMI NI KA RYGI EL

DOMI NI KA RYGI EL

PODLUPĄ

TEKST –

Pt a s z y no moj a

C

ami l l emas z es naś c i el atgdył a pi ej ą

s woj egoż y c i a.Takpows t ał a" Cami l l e ,moj apt as z yna " .

gr ypa.Ws kaz ani al e kar z ys ąs t andar dowe

Ks i ąż kat at oopi sc z t er ec hos t at ni c hdniż y c i a

pr z yt egot ypuz ac hor owani u:odpoc z yne k

Cami l l e ,s pr a woz dani ezwal kizpos t ępuj ąc ąc hor obą

wł óż kuipar ac et amolnaz bi c i egor ąc z ki .

naz wanąpr z ezl ekar z yni ewi nni e-gr ypą.Tor a por tz

Ta,zkaż dągodz i nąr oś ni eni eubł a g ani e ,

pi er ws z y c hc hwi lodr ęt wi eni at użpoodej ś c i uukoc hanego

l e kar s t wani es ąws t ani euś mi er z y ćnar as t aj ąc egoból u

dz i ec ka,dr uz goc z ąc yopi spr oc edurkoni ec z ny c hdo

mi ęś ni .S pani kowanir odz i c ez abi er aj ąc ór kędos z pi t al a.

pr z epr owadz eni aaut ops j ic el em wy kr y c i apr a wdz i wej

Naoddz i al er at unkowym z al ec eni as ąpodobne-l e ki

pr z y c z ynyz gonudz i ec ka.Tor ówni eżpr z yj r z eni es i ęz

pr z ec i wgor ąc z koweiodpoc z yne k.Zr oz pac z onar odz i na

bl i s kapr z y kr ym obowi ąz kom r odz i c awyni kaj ąc y c hz

wr ac apokor ni edodomu,Cami l l ekł adz i es i ęws woi m

pr z y got owani apogr z ebunaj bl i ż s z ejs er c uos obyor azpr óba

pokoj u.Cz e kaj ąnar egr es .Ni edoc z e kuj ą.W wi gi l i ęBoż ego

pogodz eni as i ęz ews t r z ąs aj ąc ym r a por t em zs ekc j iz wł ok,z

Nar odz eni adz i e wc z ynkaumi er a.

kt ór egowyni ka,ż epr z y c z ynąś mi er c idz i ewc z ynki

Ni emożes zzabroni ćpt akom s mut ku,byl at ał ynadt woj ągł ową, al emożes zzabroni ći m,byuwi ł ygni azdow t woi c hwł os ac h.

Comoż ewt aki ejs yt uac j ipoc z ąćz r oz pac z onamat ka?

by ł oz akaż eni eor gani z mubakt er i amizr odz i ny

Opc j ij es twi e l e ,j ednoz nac z negowyj ś c i azs yt uac j ini ema.

meni ngokoków.Towr es z c i eni emykr z y kbez s i l noś c ii

Upus temoc j om moż nadaćwr óż nys pos ób.Moż napopaś ć

ps t r y c z ekwnosws t r onęś r odowi s kal ekar s ki ego,kt ór e

wde pr es j ę .Ewent ual ni ewpa r a noj ę .Tudz i eżwodr ęt wi eni e

t oewi dent nym z ani edbani em ipr z y c z yni ł os i ędoś mi er c i

ia pat i ę .Moż nar oz paś ćs i ęnat y s i ącka wał ków.Moż na

s t oj ąc ejupr oguż y c i aCami l l e .

os z al eć .Moż napope ł ni ćs a mobój s t wo.Moż naodr az u

Li s tSophi eDaul lt opoz bawi onepr z es adnej

umr z ećc z ęś c i owo,l ubobumi er aćpowol i .Moż napogr ąż y ć

pompat y c z noś c i ,ni emals ur owe ,aj ednakuj muj ąc e

s i ęwc haos i e ,r z uc i ćs i ęwwi rpr ac y .Moż naws z y s t koz

pr os t ot ąs ł owapoż egnani ezukoc hanym dz i ec ki em.

os obna,al boponi e kądws z y s t kor az em.Moż nana pi s aćl i s t

Aut or kauni kaos t ent ac yj negoukaz ywani as woj ego

poż egnal nydoZma r ł ej .Sophi eDaul l ,f r a nc us kaakt or ka

s mut ku,demons t r owani aż al u,s t r oniodr oz pami ęt ywani a

t e at r al napodj ę ł awł aś ni et ępr óbępogodz eni as i ęzl os em.

poni es i onejs t r at y .Ks i ąż kat at oni emalr epor t aż owa

Na pi s ał apr z ej muj ąc ąr e l ac j ęznaj c i ęż s z y c hdni

r el ac j aznaj c i ęż s z y c hc hwi l ,j aki eki edy kol wi ekmogą

BOOKI ECI KEXTRA

13


Obi ecuj ęzdys cypl i nowaćs woj e s ł owa,ni echcę,żebyrozmi ękł y wl epki ms yropi eżał oby( . . . ) .

pr z ypaś ćwudz i al er odz i c om.Pomi moos z c z ędnoś c is ł owai f or my ,opowi eś ćt apor us z adoc na,uj muj es wąi nt ymnoś c i ą is z c z er oś c i ą,wz bur z ac z a r nym poc z uc i em humor u.To ks i ąż ka,kt ór aj es tpr z es t r og ą,byni epokł adaćz byt ni ego z auf a ni awl e ka r s ki c hdi a gnoz ac h,bydoc i e kaćnawł as ną r ę kę ,ki er owaćs i ęmat c z ynym gł os em i nt ui c j i .Tenpr z ec i eż ni gdyni ez a wodz i . Cz as em br akuj es ł ów,byadekwat ni enaz waćuc z uc i a kł ębi ąc es i ęwc z ł owi ekupol ekt ur z e .Cz yt aj ąct ęks i ąż kę c z uł am s i ębez s i l naiz r oz pac z ona.Ws pół c z uł am.Wi em

Tyt uł :Cami l l e ,moj apt as z yna

j ednak,ż enakł ębowi s komoi c huc z ućz nal az ł obys i ęwi el e

Aut or :Sophi eDaul l

i nny c h,l eps z y c hs ł ów.Tym s amym nas z ł amni epr z y kr a

Wy da wni c t wo:Cz ar naOwc a

r efleks j a.Dz i ec ko,kt ór et r ac ir odz i c ównaz ywanej es t

Dat awy dani a:kwi ec i eń2 0 1 7

s i er ot ą.Żonę ,kt ór at r ac imęż a-wdową,męż a,kt ór emu

I l oś ćs t r on:1 6 4

umi er aż ona-wdowc em.Aj aknaz waćr odz i c ów,kt ór ym umi er adz i ec ko? . . . Kur i oz um,pr a wda?

14

BOOKI ECI KEXTRA


Ks i ążkimogązachęci ćwasdot ego,byś ci e bardzi ejl ubi l is amychs i ebi e,al eudawam s i ęt ot yl kowówczas ,gdypos ł uchaci e, opi s zeci eigł oś nowypowi eci ecał ąprawdę owas zychuczuci ach. JOHN GRAY

BOOKI ECI KEXTRA

15


MI ĘDZYWENUSAMARSEM

Mi s j a : J ohn S t ei nbec k

Żekobi et ys ązWenus ,amęż c z yź nizMa r s a wi adomoni eoddz i ś .Za r ównoj edne ,j akidr udz y z upe ł ni ei nac z ejpos t r z eg aj ąot ac z aj ąc yi c h ś wi at ,i nac z ejodbi er aj ądobi eg aj ąc ezz e wnąt r z bodź c e ,wodmi ennys pos óbodbi er aj ąs i e bi e . Ac ozl i t er at ur ą?Cz yij ejodbi órde fini owa ny j es tpr z ezpł eć ?Cz ykobi ec eokor óż nis i ęod męs ki egos poj r z eni anas ł owopi s a ne?Zai s t et ak j es t .W “ Mi ędz yWenusaMa r s em”s pr óbuj emy ni et y l kot oudowodni ć ,al eiz nal eź ćz ł ot y ś r ode k.Wr azzPr z emki em z ej dz i emyz es wy c h r odz i my c hpl a net ,pot obys pot kaćs i ęnaZi emi ipor oz ma wi aćo j ednym znaj wy bi t ni ej s z y c h a mer y ka ńs ki c hpi s a r z y-J ohni eS t ei nbec ku.

ROZMAWI AJĄ:

DOMI NI KA RYGI EL, PRZEMEK KOWALSKI

16

BOOKI ECI KEXTRA


OS t ei nbec ku, bo…

poz órwt ejks i ąż c eni emaakc j i .J eś l ikt oś z a pyt ał bymni e ,oc z ym opowi ada“ Zagubi ony aut obus ” ,t oz godni ezpr a wdąopi sf abuł yby ł by t aki :Gr upkal udz is pot y kas i ęwc z ymśna wz órbar u,nas t ępni er az em j adąaut obus em. Koni ec .Na pr a wdę!Tozkol eis pr a wi awr aż eni e ,

Domi ni ka:Ki edys i ęgał am pomoj ą

j akbywt ejpowi eś c ibr akował oemoc j i .It uj es t

pi er ws z ąks i ąż kęNobl i s t y ,okt ór ejz ac hwi l ę

wł aś ni enaj wi ęks z yhac z y k,poni eważemoc j iw

por oz ma wi amy ,z upeł ni eni ekoj ar z y ł am j ego

“ Zagubi onym aut obus i e”j es tażnadt o!To,j aki e

naz wi s ka.Sz c z er z epowi edz i a ws z yna wetni e

s poj r z eni enaś wi atmaj ąpos z c z egól nepos t ac i ,

pami ęt am dl ac z egos kus i ł am s i ęakur atnat ę

j akewol uuj ąiz mi eni aj ąs i ę( c z as em nal eps z e ,

l ekt ur ę .Naj pr a wdopodobni ejkt ośni eś mi ał o

c z as amini e )naoc z ac hc z yt el ni ka,z ac hwy c a

pol ec ałt yt ułnaj ednym f or um ks i ąż kowym,na

i–j akmówi ł em –hi pnot yz uj e!Si ł ąt ejl ekt ur y

kt ór ym s i ęudz i el am,c hoćmogł os i ęz dar z y ć ,

s ąwł aś ni es z c z egół oweopi s ydokonywane

ż enaz wi s kopr z ewi nęł omis i ęnal i ś c i e“ 1001

pr z yuż y c i udoś ćpr os t ego,az ar az em pi ęknego

booksy oumus tr eadbef or ey oudi e” ,kt ór ąod

j ęz y ka ” .Wy daj emis i ę ,ż epowyż s z ec yt at y

c z as udoc z as us i ęi ns pi r ował am pr z ywy bor z e

wpoł ąc z eni uz–moi mz dani em –s ł abą

l ekt ur .Pami ęt am,ż eby ł am doś ćs c ept y c z na,ni e

r oz poz na wal noś c i ąamer y kańs ki egoNobl i s t y ,

s podz i ewał am s i ęwi el e ,oba wi ał am s i ęmoc no

wyj aś ni aj ądl ac z egot owł aś ni et egokonkr et nego

pr z ec i ęt nejini ewyr óż ni aj ąc ejs i ęl ekt ur y .To,

aut or awz i ęl i ś mydz i śzDomi ni kąpodl upę .

c odos t ał am by ł ows t r z ąs aj ąc einas wójs pos ób pi ękne .By ł am z dumi ona,ż ewc z eś ni ejni e s ł ys z ał am oks i ąż c e ,at ym bar dz i ejos amym aut or z e .Będącmoc noz ai nt r y gowaną,zbl i s ka pr z yj r z ał am s i ęj egot wór c z oś c i .Tyt uł ypokr oj u “ Naws c hódodEdenu”c z y“ Gr onagni ewu” by ł ymiz nane ,ni epot r afił am j ednakpr z ypi s ać

Pi er ws z y S t ei nbec k

doni c hnaz wi s kaaut or a.St r as z nas z koda, bot emonument al nepowi eś c is ąur z ekaj ąc o

Pr z emek:W por ówna ni uzDomi ni ką( kt ór ej

pr a wdz i we ,at emat y ka,kt ór ejdot y kaj ą

pe wni et r udni ejbędz i es obi epr z y pomni eć

por aż aj ąc oakt ual na.Tym bar dz i ejj es t em wi ęc

poc z ąt kipr z y g odyzt wór c z oś c i ąAmer y ka ni na)

z dumi ona,ż eoaut or z et akmał os i ęmówi .

moj a“ s t ei nbec kowa ”bi bl i ot ec z kapr ez ent uj es i ę

Uważ am,ż eJ ohnSt ei nbec kt opi s ar zc ał yc z as

doś ćubog o,dl at eg obezpr obl emumog ęws kaz ać

ni edoc eni any .St ądt eżpomys łnat ęr oz mowę .

t yt ułmoj eg o“ pi er ws z eg oS t ei nbec ka ” .Ni ebędz i e c hy baz as koc z eni em g dypowi em,ż eby łni m

Pr z emek:Ni ec hc ęna r az i ćs i ęnaś mi es z noś ć ,a ni pr a wdopodobni enaj ba r dz i ejz na nyut wórpi ór a t eżwy j ś ćnai gnor a nt a,j ednakj akiTyDomi ni ko

Amer y ka ni na,c z y l i“ My s z yil udz i e” .Sa mt yt uł

uważ a m,ż enaz wi s koS t ei nbec kj es tz adz i wi aj ąc o

pr z e wi j ałmis i ęg dz i eśwc z eś ni ejj ednakdo

mał opopul a r nez waż yws z ynat al entaut or a.

l e kt ur y( t r oc hęws t y ds i ępr z y z nać )pr z e konał a

Tyt uł yt aki ej ak“ My s z yil udz i e” ,c z y“ Naws c hód

mni e … obj ęt oś ćks i ąż ki ,g dyz obac z y ł em j ąna

odEdenu”s ąpows z ec hni ez na ne ,t y mc z as em

ks i ęg a r ni a nejpół c e .1 2 0s t r on.“ Ty l es z umu

s a m pi s a r z–t aki epr z y naj mni ejodnos z ę

wokółs t udwudz i es t us t r on?Ni emoż l i we”-

wr aż eni e–ni ez doby łwnas z y m kr aj ur oz g ł os u

pomy ś l ał em z g a r ni aj ącnowi ut kiegz empl a r z .

naj akiz as ł uguj e .Poz wol ęs obi ez ac yt owaćdwa

Podwóc hg odz i nac hodpowr ot udodomui

f r a gment yzna pi s a nejpr z ez emni er ec enz j i

ws pomni a ny c h1 2 0s t r onac ht a r g ał ymnąt ak

“ Za gubi oneg oaut obus u”aut or s t waS t ei nbec ka:

s pr z ec z neis i l neemoc j e ,ż eni ewi edz i ał em c oz e

“ Pi er ws z ar z ec zt or oz budowa neopi s ypr z y r ody

s obąz r obi ć .Gdy bykt ośni ewi edz i ał( c hoćmoc no

inaj og ól ni ejuj muj ącot oc z eni a;it us z ok,

wt owąt pi ę )oc z y m opowi adaj ą“ My s z yil udz i e”

poni e ważwy da waćbys i ęmog ł o,ż et ewł aś ni e

z ac yt uj ęf r a gmentopi s uzokł adki :“ Geor g e

opi s ybędąnuż ąc e ,j ednakni cba r dz i ejmy l neg o,

Mi l t oniLenni eSmal lt oni ez wy kł yt a ndem

uS t ei nbec kana wetopi sź dź bł at r a wypot r afi

pr z y j ac i ół .Geor g ej es ts i l ny m męż c z y z ną,a

por wać . ” ;“ Toj es tc ośni es a mowi t eg o,g dy żna

podąż aj ąc ywś l adz ani m Lenni e–

BOOKI ECI KEXTRA

17


z akońc z eni e .Tr udnool e ps z ąz ac hęt ę dos i ęgni ęc i apokol ej nedz i e ł anowo poz na neg opi s a r z a.Pr z yokaz j iwa r t o r ówni eżs kompl ement owaćg eni al nąi ni ez wy kl ewi er nąe kr a ni z ac j ępowi eś c i

Bohat er owi e S t ei nbec ka. . .

z1 9 9 2r oku,wkt ór eji s t nypopi s akt or s ki c humi ej ęt noś c idałwc i e l aj ąc y

Domi ni ka:J akj użws pomi nał am

s i ęwr ol ęLenni eg oJ ohnMal kov i c h.

wyż ej ,t wór c z oś ćS t ei nbec ka c eni ęmi ędz yi nnymiz aj ego

Domi ni ka:Zc i eka woś c iz er knęł am na

bez konkur enc yj noś ćwkr e ac j i

por t alLubi my c z yt ać . pl ,bys pr a wdz i ć

bohat er ów.Dot ejpor yni epot r afię

ki edyiwj aki c hokol i c z noś c i ac hw

ot r z ąs nąćs i ępoomówi onejpowyż ej

moi c hdł oni ac hwy l ądował apor az

l e kt ur z e“ My s z yil udz i ” .Al et oni e

pi er ws z yks i ąż kaaut or a.By łr ok2014,

Geor geMi l t onini eLenni eSmal l

poc z ąt ekl i pc a,aj ani ewi edz i ał am

wywar l inamni enaj wi ę ks z ewr aż eni e .

j es z c z e ,ż enas t ał adl amni enowa

Sz c z egól nepi ęt nowmoj ejpami ęc i

c z yt el ni c z aer a.La wi r ował am

odc i s nę ł ypos t ac iz“ Naws c hódod

pomi ędz yks i ąż kamiZaf óna,Bec ket t a

Edenu” .Tomonument al nas a g a,kt ór a

iLi nk,at unagl et akapet ar da.Tak

r oz poc z ynas i ębez c er emoni al ni e

j akiwTwoi m pr z ypadku,t akiu

-br ut al nąwal kąnapi ęś c ibr ac i

mni ewy bórpadłoc z ywi ś c i ena

Tr as ków:AdamaiKar ol a.J użw

“ Mys z yil udz i ” .Opowi adani et owbi ł o

t ym momenc i euder z y ł omni e

upoś l edz onym gi g ant em o

mni ewpr z ys ł owi owyf ot el .By ł am

bez s pr z ec z nepodobi eńs t wo

umy s ł owoś c imał egodz i ec ka.Ni e

z ac hwy c onakr eac j ąpos t ac i .Pomi mo

bohat er ówdobi bl i j negoKai naiAbl a.

mog ącz nal eź ćdl as i ebi emi ej s c a,

ni ewi el ki ejobj ęt oś c iSt ei nbec kowi

Al et oni es am s t ar ot es t ament owy

pr z yj ac i el epr z emi er z aj ąpogr ąż one

udał os i ęs t wor z y ćwyr az i s t y c h

kont e ks tz ac i e ka wi łmni enaj bar dz i ej .

wWi el ki m Kr yz y s i eSt anyw

bohat er ów.Ni gdywc z eś ni ej ,ani

Opi sowejbój kiby łt ake ks pr es yj ny ,

pos z uki wani uz ar obkuiakc ept ac j i .

ni gdypóź ni ejni es pot kał am s i ę

az ac howani abohat er ówt ak

I c hmar z eni em ic el em,dokt ór ego

zt akpeł nokr wi s t ymimęs ki mi

wi ar y godne ,ż es c enani emalz a par ł a

dąż ą,j es twł as naf ar ma,nakt ór ej

pos t ac i ami .To,opr óc zgeni al nego

midec hwpi er s i ac h.Cz uł am s i ę

mogl i byws pól ni ehodowaćkr ól i ki .

t ł as poł ec z nooby c z aj owegoor az

ni ec z yt e l ni ki em,anaoc z nym

( …)Topowi eś ćt akz ł oż ona,ż e

s uges t ywny c h,namac al ny c hopi s ów

ś wi adki em wymi anybr ut al ny c h

wymy kas i ęws z el ki mj ednoz nac z nym

nat ur y ,j es tz dec y dowani et ym,

c i os ówwyż ejws pomni any c h

i nt er pr et ac j om.Pr z edews z y s t ki m

c z ym kupi łmni epi s ar z .Oboj ęt ni e

br ac i .Tobez par donowewwyr az i e

j es tpi ęknąhi s t or i ąws pani ał ej

ni emogł am pr z ej ś ćr ówni eżwobec

pr e l udi um powi eś c iut wi er dz i ł o

pr z yj aź niipoś wi ęc eni a ” .Nowł aś ni e …

kont r ower s yj negoiwews z ec hmi ar

mni ewpr z e konani u,ż emam wr ę ku

“ j es tpi ęknąhi s t or i ąws pani ał ej

z a padaj ąc egowpami ęćz akońc z eni a.

pr a wdz i weibez dy s kus yj nedz i e ł o

pr z yj aź ni ” .Dobr es obi e!Ni ebędęw

Onos powodował o,ż eni emal ż e

l i t er ac ki e .J akbyt egoby ł omał o,w

t ym momenc i ez dr adz ałz akońc z eni a

z ac hł ys t uj ącs i ęt ym,c os t wor z y ł

mi ar ęl e kt ur yiwr azzpoj a wi ani em

powi eś c i ,gdyżz aki l kac hwi l

St ei nbec k,zwi el ki mz a pał em

s i ękol ej ny c hbohat er ów( wt ym

omówi myzDomi ni kąz wi ąz anezni m

z ac z ęł am odkr ywaćj egot wór c z oś ć .

kol ej nej ,os adz onejwbi bl i j nym kont e kś c i epar ybr ac i :Kal e baiAr ona)

kont r ower s j e;pókic oz dr adz ęj edyni e , ż epodz i śdz i eńz al i c z am os t at ni e

Pr z emek:Nopr os z ę ,oboj ez ac z ęl i ś my

t opr z e konani et owy ł ąc z ni er os ł o.I

s t r ony“ My s z yil udz i ”doc z oł ówki

odt ejs amej ,s t os unkowokr óc i ut ki ej

wbr e wt emuc opi s z ę ,t oni ekr e ac j e

naj bar dz i ejz a padaj ąc y c hwpami ęć

powi eś c i ,c opoki l kul at ac howoc uj e

męs ki c hpos t ac iur z e kł ymni ewt ym

l i t er ac ki c hfinał ów.Cał oś ćc z yt ał os i ę

ni ni ej s z ym t eks t em,s t awi aj ąc ym

pr z ypadkunaj bar dz i ej .“ Wi er z ę ,i ż

j ednym t c hem,opi s ypr z yr odyor az

poni ekądj ejaut or owis wegor odz aj u

s ąnaś wi ec i epot wor yz r odz onez

ot oc z eni as pr a wi ał y ,ż edos ł owni e

pomni k.Ażpr os is i ęnapi s ać :Tomys z y

l udz ki c hi s t ot ” ,t opi er ws z ez dani e

pr z enos i ł em s i ęwwy kr eowanypr z ez

l udz i om z got ował yt enl os !

okr eś l aj ąc epos t ać ,kt ór ąpr a gnęw

pi s ar z aś wi at ,c z uł em j akbym t am by ł ,

t ym momenc i ewymi eni ć .Cat hy

awr ol ipr z y s ł owi owejwi s i enkina

Ames ,t omat kaKal e baiAr ona.To

t or c i e–r oz kł adaj ąc enał opat ki

os oba,kt ór ar oz pal az my s ł ymęż c z yz n,

18

BOOKI ECI KEXTRA


al eipot r afidaćupus ts wemu

Zagr ałnapr os t y c hemoc j ac h,al ez at o

zpos t ac iMat ki .St ei nbec kni e

ni ez adowol eni uwi ś c i edi abol i c z ny

j akz agr ał !

pokus i łs i ęwt ym pr z ypadkuna wet

s pos ób.Tokobi et ademoni c z na,

onadani ej eji mi eni a.Tut ajj es tt o

kobi et as z at an.Touc i el eś ni eni e

Domi ni ka:Topr a wda,amer y kańs ki

z upeł ni eni ei s t ot ne ,t odowódna

pi ęknaiuos obi eni ez ł a.J ejkr eac j a

powi eś c i opi s ar zj es twt ym abs ol ut ni e

t o,ż emni ejz nac z ywi ęc ej .Mat kau

j es tt aknat ur al naipr a wdz i wa

f ant as t y c z ny .W j egot wór c z oś c i

St ei nbec kat oos obas c al aj ąc az es obą

j ednoc z eś ni e ,ż edot ejpor y( aks i ąż kę

j es tc oś ,c obar dz omoc nodomni e

z agubi ony c h,ni ez dec y dowany c h,

c z yt ał am ni es peł nat r z yl at at emu) ,

pr z ema wi a,c ośc oc eni ęikoc ham

r oz gni ewany c hc z ł onkówr odz i ny .

naj ejws pomni eni emam c i ar kina

j ednoc z eś ni e .Toni es ł y c hana

Tokobi et ani epoz or naaz ar az em

pl ec ac h.

nat ur al noś ć ,zj akąkr eś l is woi c h

ogr omni es i l na,z mus z aj ąc ac z ł onków

bohat er ów.St ei nbec kni ewi el ki m

r odz i nydopodej mowani awyz wań

Pr z emek:Moi mipi er ws z ymi

nakł adem s t y l i s t y c z ny c hs i ł ,bez

or azwal kiows pól nepr z et r wani e .

bohat er ami( poni e ważni edas i ęi c h

gór nol ot ny c hiwyr afinowany c h

J ednym s ł owem,t os ymbolj ednoś c i

r oz dz i e l i ć )s ąoc z ywi ś c i ews pomi nani u

z abi egówt wor z ykompl eks owe ,

is i ł y ,ar c het ypmi ł oś c i .Aws z ys t ko

t ut ajdz i śGeor geor azLenni ez

pe ł nokr wi s t es y l wet kis woi c h

t oj es tt akpl as t y c z neiobr az owe ,ż e

“ My s z yil udz i ” ;bohat er owi ez e

bohat er ów.I deal nym t egopr z y kł adem

ażz a pi er adec hwpi er s i ac h.J eś l i

ws z ec hmi art r a gi c z ni .J akna pi s ał em

s ąc hoc i aż bybohat er owi e“ Gr on

mi ał abym wy bi er aćks i ąż kę ,wkt ór ej

wpopr z edni m punkc i e–ni edo

gni ewu” .Tom,kt ór yz abi łc z ł owi eka

wy bor ybohat er óws pr a wi ał ymi

końc ac z uł em wt r akc i el e kt ur y

z os t aj ewar unkowowypus z c z onyz

aut ent y c z nyból ,t oby ł y byt owł aś ni e

t ę„ ni es amowi t ąpr z yj aź ń”or az

wi ęz i eni a.Wr ac awi ęcdos woj ego

“ Gr onagni ewu” .

c hemi ęmi ędz yoby dwomapanami ,

r odz i nnegodomu,wkt ór ym ni e

c oni ez mi eni af akt u,ż eudał os i ę

z as t aj eanir odz i c ów,anir odz eńs t wa.

Pr z emek:“ Pl as t y c z noś ć ”iobr az owoś ć ,

i c hS t ei nbec kowiś wi et ni es kr oi ć .

Zas i ęgną ws z yi nf or mac j ius t ar ego

okt ór ejws pomi nas zDomi ni komni e

Lenni egor z ec zj as nał at wi ejby ł o

s ąs i adadowi aduj es i ęopl anac hs wej

s z c z egól ni emoc nouj ęł ypodc z as

pol ubi ć ,bokt óżznasni eki bi c uj e

r odz i ny ,t j .oi c hwyj eź dz i ezr odz i nnej

l ekt ur yws pomni anegoj użwc z eś ni ej

s ł abs z emu,na wetj eś l i“ s ł abs z y”j es t

Okl ahomyiemi gr ac j iz ac hl ebem do

“ Zagubi onegoaut obus u” .Pr z yokaz j i

ol br z ymem.Geor geni es pec j al ni e

s ł onec z nej ,oc i ekaj ąc ejdobr obyt em

pi er ws z ejkat egor i ini ni ej s z egot eks t u

wz budz ałmoj ąs ympat i ęc hoćaż

Kal i f or ni i .Udaj emus i ęi c hdogoni ć

z ar ys ował em j użzgr ubs z af abuł ę

dos amegofinał us z anował em goz a

idoł ąc z y ćdopodr óż nejt r upy .W t ym

ks i ąż ki ,j ednakdl apr z ypomni eni a

opi e kęnadupoś l edz onym kompanem. momenc i er oz poc z ynas i ępr a wdz i wa

( awi el et egoni ebędz i e ) :gr upka

S ummas ummar um S t ei nbec kpokaz ał opowi eś ćopuł a pkac hka pi t al i z mu,

l udz is pot y kas i ęwpr z y dr oż nym

geni us z ;geni us z ,kt ór ypr z y“ uż y c i u”

owyz y s kul udz i ,oni epr z es adz ani u

bar z e ,poł ąc z onym zc z ymśnawz ór

z al edwi edwóc hbohat er óws pr a wi ł ,

s t ar y c hdr z ewor azos i l ej akamoż e

pr z ys t ankuPKS,poc z ym j adąr az em

ż es amaks i ąż kauz na wanaj es tdz i śz a

dr z emaćwni epoz or nejbi ednej

aut obus em.TheEnd.

kul t ową.

r odz i ni e .As i ł at abi er z es i ę

BOOKI ECI KEXTRA

19


Br z mij akka wałeks c yt uj ąc ego

zf or t unąidobr ąpas s ą.Gor y c z

Kobi et aopowi adaoni ez ni s z c z ony c h

c z yt adł a,pr a wda?J ednakż ar t yna

pods y c aj egoż onaMar y ,kt ór a

pl anac hakt or s ki ejkar i er y ,z auważ aj ąc

bok,bowi em c z egoj akc z ego,al e

zt ęs knot ąwgł os i ews pomi na

j ednoc z eś ni edz i wnąs ł aboś ćnas z ego

emoc j iwt ejpowi eś c ini ebr akuj e .

pr z es z ł oś ć ,aznut ąr oz ż al eni as nuj e

bohat er adogł as kani amał y c h

Ws z y s t koz as pr a wąni es amowi c i e

pl anynapr z ys z ł oś ćor azdz i ec i ,kt ór e

z wi er z ąt ek;pr oponuj ewi ęc ,byLenni e

nakr eś l ony c hpos t ac i ,z ews kaz ani em

pr óbuj ąpodr eper owaćdomowy

pogł as kałj ejwł os y .Ni ez daj ąc ys obi e

nai c hr y s yps y c hol ogi c z ne .Kogo

budż etbi or ącudz i ałwkonkur s i e

s pr awyzs i ł ywł as ny c hdł oniwi el kol ud,

poz naj emywj ednejznaj bar dz i ej

l i t er ac ki m or gani z owanym pr z ez

pr z ypadkowoł ami ekobi ec i ekar k.

ni edoc eni any c hks i ąż ekSt ei nbec ka?

pr oduc ent apł at kówś ni adani owy c h.

Nas t ępni edwajgł ównibohat er owi e

J uana–opanowanego,pr z y s t oj nego

It ows umi et y l eiażt y l e .Et han

( podobnopr z yj ac i el e )uc i ekaj ąpr z ed

wł aś c i c i el abar uor azki er owc ę

wi ęks z oś ćc z as us pędz aws kl epi e

ś c i gaj ąc ymii c h,ż ądnymiwymi er z eni a

aut obus u,Al i c e–por ywc z ąmał ż onkę

is nuj er oz waż ani a.J aki ej es ti c h

s pr awi edl i woś c inawł as nąr ękęl udź mi

J uana;kel ner kęmar z ąc ąokar i er z e

pr z es ł ani e?Naj pr oś c i ejbędz i e

Cur l eya.Gdypoś c i gpr akt y c z ni e

wHol l ywoodubokuCl ar kaGabl e;

gdyz ac yt uj ę:“ Ni epowodz eni ej es t

dogani aLenni egoiGeor ge ' a,t endr ugi

z akoc hanegowkel ner c epr y s z c z at ego

s t anem umys ł u” .Tos t wi er dz eni ej es t

będącpewnym ś mi er c ipr z yj ac i el az

( ps eudoni m:Pr y s z c z ) ,z ar adnego

c hol er ni epr awdz i we .Taki ej akc ał a

r ąkos z al ał egot ł umus am pos t anawi a

nas t ol at ka.Nadokł adkęaut or

t wór c z oś ćNobl i s t y .Aut ent y c z na,

z akońc z y ćż y c i ewi el kol udapakuj ąc

s er wuj enam j es z c z et r z y os obową

gor z ka,s kł ani aj ąc ador efleks j i .

mukul kęwł eb.

r odz i nkę ,wkt ór ejni ktni ej es tt ym z akogopi er wot ni egouważ amy; obwoź negos pr z eda wc ęws z y s t ki ego zni ewypar z onym j ęz y ki em or az ni eś mi ał ąpi ęknoś ć ,odkt ór ejż aden męż c z yz nani epot r afioder wać wz r oku.Ws z y s c yonit wor z ąi ś c i e wy buc howąmi es z ankę ,poni eważ ki edynapr z es t r z enidoby( t y l et r wa akc j a“ Zagubi onegoaut obus u” ) poz namys ekr et ykol ej ny c hpas aż er ów t yt uł owegoAut obus u,oc z ymog ąnam wyj ś ćzor bi t .Ni byz wy kł az bi er ani na pr z ypadkowy c hos ób,aj ednakkaż dy wyr az i s t y ,każ dyJ AKI Ś ,każ dydokł ada s woj ąc egi eł kędoni es amowi t ego obr az uj akipi ór em namal owałJ ohn St ei nbec k.Ni es amowi t ej es tt oj ak wi el kąs i ł ęr aż eni amaks i ąż ka, kt ór ejs kr óc onaf abuł ana pr a wdę wy gl ądat ak:s pot kal is i ęipoj ec hal i aut obus em.

Aktł as kic z yz dr adz onapr z yj aź ń?

Aktł as ki c z y z dr adz ona pr z yj aź ń? Kont r owe r s y j nez a k ońc z e ni e“ My s z y i l udz i ”

!

Os obi ś c i ej akoj edynąs ł us z ną odpowi edźuważ am opc j ęnumer dwa,dl at egoj akż ewi el ki eby ł omoj e z as koc z eni e ,gdypos końc z onej l ekt ur z eodby ł em z ez naj omymi dys kus j ę ,kt ór az ac z ęł as i ę nas t ępuj ąc o: J a:Bar dz omoc nez akońc z eni e . Znaj omi :Topr awda,wpewnym s ens i e napr awdępi ękne . J a:J aki e? ? ? Dopr awdyni emogł em uwi er z y ćwt o c os ł ys z ę!Okaz uj es i ęj ednak,ż ewi el e os óbnapr awdęuważ a,ż ez ac howani e Geor ge ' aby ł onas wójs pos ób

Os t r z egamy ,ż ew

bohat er s ki e ,uważ aj ą,ż eos z c z ędz i ł

t ym punkci et eks t u

pr z yj ac i el owiból u!Ni ewi em,by ć

z naj duj es i ęogr omny

moż es i ęni ez nam,wy c hodz ęj ednak

s poi l erdot ycz ący

zz ał oż eni a,ż eni ewypadas t r z el ać

z akończ eni a“ Mys z yil udz i ” .

dopr z yj ac i el ac hoć byni ewi em j ak

Domi ni ka:Zas koc z y ćs i ę?“ Za gubi ony

J eś l ini epr z ecz yt al i ś ci ej es z cz e

t r udnaby ł as yt uac j a;uważ am,ż e

aut obus ”mat ępr z e wa gę ,ż ema

powi eś ci-cz yt aci enawł as ną

l epi ejz gi nąćr az em zni m.Ac oTyo

s woi c hwi e l obar wny c hpas aż er ów.

odpowi edz i al noś ć.

t ym s ądz i s zDomi ni ko?

s i ęw“ Zi mi enas z ejgor y c z y” ,kt ór ej

Pr z emek:Bezowi j ani awbaweł nę ,

Domi ni ka:Cz yz dr adz ęnas z ą

bohat er em j es tEt hanHa wl e y .Mi es z ka

kont r ower s yj nyfinał“ Mys z yil udz i ”

z naj omoś ćpi s z ąc ,ż es kł ani am s i ę

wmał ym mi as t ec z ku,gdz i es pr a wuj e

pr ez ent uj es i ęt ak:Lenni e–gi gant

kuz dani uTwoi c hz naj omy c hit eż

pr of es j ęs ubi e kt as kl e pu.W gł ę bi

ogoł ębi ms er c uikr ót ki mr oz umi e

uważ am,ż ez akońc z eni ec hoćs por ne ,

dus z yc i er pizt egopowodu,my ś l ami

s i edz iws t odol e ,gdynagl e-nis t ądni

j es tnas wójs pos óbgodnepodz i wu?

powr ac adoz ami er z c hł y c hc z as ów,

z owąd-poj awi as i ęwni ejmał ż onka

Tak,t ak-oc z ymawy obr aź niwi dz ę

ki edyt oj egonaz wi s kokoj ar z oneby ł o

s ynawł aś c i c i el ar anc z a–Cur l eya,

Twójpi or unuj ąc ywz r ok.

Zupe ł ni eodwr ot ni es yt uac j ar y s uj e

20

BOOKI ECI KEXTRA


J użs pi es z ęwyj aś ni aćc omam na

Todopi er oj es ti ś c i es z eks pi r ows ki

dopr a wdyj es tc ośma gi c z neg ow

myś l i .Lenni et oumys łdz i ec kaw

dy l emat !

t y c hc z t er ec hs ł owac hiog ól ny mi c h

s kór z eol br z yma.Umys ł ,kt ór yni e

odbi or z e .“ Naws c hódodEdenu” ,

r oz umi eni et y l koz ł a,j aki ewyr z ądz i ł ,

Pr z emek:TegonawetSz eks pi rbyni e

br z mij akośt aj emni c z o,pi ę kni e

al epr z edews z ys t ki mz ł a,j aki e

wymyś l i ł ! Wymyś l i łt oSt ei nbec k.

az a r az em mr oc z ni e;mus z ęt o

moż ez os t aćwyr z ądz onej emu.A

pr z ec z yt ać !Tr z ec ipowód–naj ba r dz i ej

s pr awi edl i woś ć ,j akąz apr agnęl i

pr z y z i emnyimał os t kowyt o…

wyt oc z y ćmul udz i eCur l eya,t oz ł ow c z ys t ejpos t ac i .Toby ł bybr ut al nyl i nc z , s amos ądpeł enwyr afinowany c ht or t ur . Tak,z dec y dowani euważ a,ż epos t awa Geor ge’ aby ł aodważ nainas wój

Nas t ę pny S t ei nbec k. . .

pl a nowa nakol ej nae kr a ni z ac j a powi eś c i ,wkt ór ejwj ednązg ł ówny c h r ólmi ał abys i ęwc i e l i ćmoj aul ubi eni c a –J enni f erLa wr enc e .Tak,z daj ę s obi es pr a węj akt obr z mi ,j ednak

s pos óbbohat er s ka.Os z c z ędz i łc i er pi eń

j es tj aki śpl us–pr a gnępr z ec z yt ać

pr z yj ac i el owi ,s am j ednoc z eś ni es kaz ał Domi ni ka:Ki edypat r z ęnadokonani a

pr z edobej r z eni em.Ks i ąż kępos i ada m

s i ęnadoz gonnewyr z ut ys umi eni a.

t wór c z eJ ohnaSt ei nbec ka,ogar ni a

j użna wetwdomowejbi bl i ot ec z c e

mni es mut ek.Li s t aks i ąż ek,kt ór e

iuś mi ec has i ędomni ez akaż dy m

Pr z emek:OjDomi ni ko,odr az u

poz os t aj ąmidopr z ec z yt ani akur c z owo

r az em,g dymi j a m pół ki .

“ z dr adz ęnas z ąz naj omoś ć ” ,dajs pokój ,

mal ej e ,c el owowi ęcodwl ekam i c h

c onaj wyż ejwys t awi s znac i ęż ką

l ekt ur ę ,us i l ni epr agnąć ,bys t ar c z y ł o

Po“ Edeni e”kol ej nym t yt uł em do

pr óbę .At akc ał ki em poważ ni et o

i c hj aknaj dł uż ej .W pi er ws z ej

s pr awdz eni azc ał ąpewnoś c i ąbędą

zj ednejs t r onyt aki ez akońc z eni e

kol ej noś c ij ednakc hc i ał abym s i ęgnąć

“ Gr onagni ewu” .Dl ac z ego?Ano

powoduj e ,ż eks i ąż kaj es tgeni al na.

po“ Ul i c ęNadbr z eż ną/Cudowny

dl at ego,ż ewedł ugmoj ejws pól ni c z ki

Gdy byobajuc i ekl ic ał oś ćwy dał abys i ę

c z war t ek” .Doj ejl ekt ur yni ez mi enni e

wni ni ej s z ym t ekś c i e ,j es tt onaj l eps z e

mi ał ka;gdy byobajz gi nęl iby ł obyc i ut

z ac hęc amni eopi sf abuł y ,kt ór ejt o

c owys z ł os podr ękiJ ohnaSt ei nbec ka.

“ l epi ej ” ,c hoćwc i ążdal ekodoemoc j i

epi c ent r um s t anowit yt uł owaUl i c a

Cz ymoż ec i es obi ewy obr az i ćl eps z ą

j aki ewyz wal awc z yt el ni kuwy bór

Nadbr z eż na,mi ej s c es pot kań“ dz i wek,

r ekomendac j ę ,dr ogi e“ Gr onagni ewu” ?

St ei nbec ka.Imogęnawetwpewnym

al f ons ówis z ul er ów” ,wkt ór ym t o,

Ni es ądz ę .

s t opni upr z yj ąćwyj aś ni eni e ,ż eLenni e

c yt uj ącz aopi s em Wy dawc y:“ l udz i ei

by łmał or oz gar ni ęt yiGeor gez r obi ł

hi s t or i e ,kt ór es kr ywaul i c a,emanuj ą

Domi ni ka:Sc hl ebi as zmiPr z emku,

t odl aj egodobr a,j ednakt r oc hęc hy ba

mi ł oś c i ą,c i epł em,z r oz umi eni em i

al emas zr ac j ę .“ Gr onagni ewu”s ąmi

i nnąma m m defini c j ępr z yj aź ni .Zapyt am

pr z ywr ac aj ąwi ar ęwpr os t ewar t oś c i . ”

ni ebywal ebl i s ki e .Zaut ops j iz nam

wi ęcmoż ezi nnejper s pekt ywy–

Wł aś ni ef akt ,i żaut orpor us z a

udr ękęmi gr ac j iz api eni ędz mi ,z nam

pos t ąpi ł abyśj akGeor ge?

t ut ajkwes t i eni ewys z ukany c hi

wi ęcbólr odz i nyJ oadów.Aemoc j e

pr z yz i emny c hs pr awi nt r y guj emni e

pr z eds t awi onepr z ezNobl i s t ęs ą

Domi ni ka:S t a wi as zmni epodś c i a ną.

naj bar dz i ej .Ni emani cws pani al s z ego

ni epr awdopodobni ewi ar y godne .

Ows z em,my ś l ał a m ot ejs yt uac j ipod

wl ekt ur z e ,j akodnaj dywani ewni ej

Bol ą.

t y m kąt em.Choćwy obr aż ał a ms obi e ,

c odz i ennoś c i .

ż eLenni et omoj edz i ec ko,as i e bi e

Pr z emek:Wł aś ni ewyr ównał aśs z ans e

s t a wi ał a m wr ol imat ki ,kt ór ac hc ąc

Pr z emek:J azkol eibl i ż ejj es t em

“ Naws c hódodEdenu”i“ Gr ongni ewu”

uc hr oni ćj epr z edc i er pi eni em.Ni e

poc z ąt kówpr z y godyz eS t ei nbec ki em

: )

ukr ywa m,ż er ac z ejokr y ł a\ by mj e

c oni ez mi er ni emni ec i es z y .Wy s t ar c z y

wł as ny mc i ał em iz gi nę ł as a ma,a ni ż e l i z r es z t ąpowi edz i eć ,ż edwazt r z ec h

Domi ni ka:Amyś l i s z ,ż eoc omi

z abi ł aj ewł as ny mir ę koma.Zos t ał oby

naj bar dz i ejz nany c hut wor ówpi s ar z a

c hodz i ł o?; )

j ednakwt edyz da nenas a mes i e bi e .

wc i ążpr z edemną.

Pat r z ącpodt y m kąt em,l e pi ejby ł oby pój ś ćś l adem Geor g e’ a.Wt edyz aś

Pi er ws z ym kt ór ywez mę“ nawar s z t at ”

z j adł y bymni ewy r z ut ys umi eni a,bo

będz i e„ Naws c hódodEdenu” .

c ał yc z asmi ał aby m nadz i ej ę ,ż ej ednak

Powody?Sąt r z y:pi er ws z yt or enoma

udał obymus i ęj aki mśc udem wy j ś ć

or azni ez wy kl epoc hl ebneopi ni ena

zopr es j iiż y ćws z c z ęś c i u,kt ór eg og o

t ematks i ąż ki ;dr ugit o… s am t yt uł

poz ba wi ł a ms woj ąnadg or l i woś c i ą.

powi eś c i .Wi em,banal nypowód odnoś ni ewy bor ul ekt ur y ,j ednak

BOOKI ECI KEXTRA

21


JOHN ERNEST STEI NBECK UR.27 LUTEGO 1902 W SALI NAS, ZM.20 GRUDNI A 1968 W NOWYM JORKU

J ohnEr nes tSt ei nbec k( ur .27l ut ego1902wSal i nas ,z m.20gr udni a1968w Nowym J or ku)–pi s ar zidz i enni kar zamer y kańs ki ,l aur eatnagr odyNobl aw dz i edz i ni el i t er at ur yzr oku1962.By łs ynem mł ynar z ainauc z y c i el ki ,aj ego pr z odkowi epoc hodz i l izNi emi ec .Pr z ebywani ewś r ódr obot ni ków( pi s ar z ni eukońc z y łs t udi ównaSt amf or dUni v er s i t yuz ys kani em dypl omu)m. i n. j akomal ar zc z ypomoc ni ks t ol ar z aor azpr z ywi ąz ani edor odz i nnejKal i f or ni i

PRZEMEK KOWALSKI

uks z t ał t ował yc har akt er ys t y c z nądl aaut or at emat y kę ,nas t r oj owoś ć ,at akż e t onut wor ów.Popul ar noś c ipr z ys por z y ł amudopi er oc z war t a,wy danaw

Dumnyzby c i at or uni ani nem,

1935r okupowi eś ć“ Tor t i l l aFl at ” ,kt ór ejs ukc espowt ór z y ł y“ Mys z yil udz i e”

koc haj ąc yr odz i nnemi as t o

( 1937) .Zanaj wy bi t ni ej s z edz i eł oaut or auz naj es i ęnat omi as t“ Gr onagni ewu”

z ews z ec hmi ar .Pooś mi u

( 1939)–ponur ą,l ec zpor us z aj ąc ąhi s t or i ęot uł ac z c eokl ahoms ki c hf ar mer ów

l at ac hmęc z ar niws z koł ac h

pos z ukuj ąc y c hpr ac ypodc z aswi el ki egokr yz ys u.Póź ni ej s z edz i eł aSt ei nbec ka

ekonomi c z ny c hz r oz umi ał ,ż et o

s pot kał ys i ęzdoś ćc hł odnym odbi or em kr yt y ki .Por oku1962ni et wor z y łj uż

ni el i c z eni e ,aks i ąż kis ąj egopas j ą.

powi eś c i ,z wr óc i łs i ęws t r onępubl i c ys t y ki .Zmar łwwi eku66l atzpowodu

Pas j ą,dz i ękikt ór ejpoz naj et ys i ąc e

ni ewy dol noś c is er c a,s powodowanejdł ugot r wał ym pal eni em pa pi er os ów.

nowy c hś wi at ówil epi ejr oz umi e

22

BOOKI ECI KEXTRA

t en,wkt ór ym ż yj e .Redakt or por t al ugl os kul t ur y . plor azaut or bl ogapi s anepopi j aku. pl .


. . .no,al ewi daćwyr aźni e,żeprzezt rzys t a s ześ ć dzi es i ątc zt erydnimożes zdos t awać prezent ybezurodzi nowe. . . – Zpewnoś c i ą. – It yl koj edenurodzi nowy,wi es z.  LEWI S CARROLL

BOOKI ECI KEXTRA

23


NI EZBĘDNI KMOLAKSI ĄŻKOWEGO

Ga dż e t y , k t ór ek a ż dąl e k t ur ę uc z yni ąwyj ąt kową. . . Fi l i ż ankawypeł ni onaar omat y c z ną

Toc hwi l ewyr wanezc odz i ennej

her bat ą,mi ękkikocot ul aj ąc ynogi

kr z ąt ani ny .Dz i ę kis kr z ęt ni edobr anym

wdes z c z owydz i eńc z yel eganc ka

akc es or i om,c z ast ens t ani es i ęj es z c z e

z akł adkadoks i ąż kipoz wal aj ąc abez

pr z yj emni ej s z y . . .

wyr z ut óws umi eni aoder waćs i ęod

24

BOOKI ECI KEXTRA

f r apuj ąc ejl ekt ur y … Cz yt ani et oni e

Boc z yt ani et os t y lby c i ais t y lż y c i a.

t y l kos uc hepr z ewr ac ani es t r oni c .

Ni ec hbędąmagi c z ne .


Z a k ł a dk adok s i ą ż k i Dr z e wk oMi ł oś c i

Ka r t e c z k i s a mopr z y l e pne Abe l one

Mi ę k k i k oc

www. kat ehome. pl

H&M Home

F i l i ż a nk aE MMA

Pos z e wk aPONPON

www. dukapol s ka. com

www. home-and-you. pl

Ś wi e c az a pa c howa Cot t on

S e g r e g a t or Ma r i e P a l eBl ue

Oł ówe kS t a r sg r e y

H&M Home

www. kat ehome. pl

www. kat ehome. pl

www. dawanda. com

E t ui L a di e sKi ndl e www. ebay. co. uk

BOOKI ECI KEXTRA

25


26

BOOKI ECI KEXTRA


I DEALNENAPREZENT

Zmy ś l ą obl i s ki c h. . .

Ś

wi ęt uj emydz i śur odz i ny–dz i eń, wkt ór ym obokt or t uor azż y c z eń, z aws z emi ł o,gdyz naj dz i es i ę imi ej s c enapr ez ent y .Kt óżz nasni el ubii c hot r z ymywać ?Z

myś l ąobl i s ki c h,zmyś l ąoWasDr odz yCz yt el ni c y ,

“ Muz a ”

J e s s i eBur t on WYDAWNI CTWO LI TERACKI E

pr z y got owal i ś myz es t awi eni et r z ec ht yt uł ów,kt ór e ws am r aznadadz ąs i ęnaur odz i nowypr ez ent dl akaż degos z anuj ąc egos i ęks i ąż kowegomol a!A

Ś wi atwi el ki ejs z t uki ,j es z c z ewi ęks z y c hnami ęt noś c i

moż et oWyowymimol amij es t eś c i eic hc i el i byś c i e

it aj emni c z yobr az ,kt ór ys kr ywawi ęc ejni żt ys i ąc

powi ęks z y ćdomowąbi bl i ot ec z kę?J eś l it akw

s ł ów.

i s t oc i ej es t ,pr z eni eś c i es i ebi eor azbl i s ki c hdo

Poj ednejs t r oni epł ót nadz i ewc z ynat r z ymaodc i ęt ą

c z as ówwi kt or i ańs ki ejAngl i ior azdwóc hdam

gł owęs woj ejs i os t r y ,podr ugi ej−l ew,kt ór yz a

z akl i naj ąc y c hr z ec z ywi s t oś ć ;wr azzJ es s i eBur t on

c hwi l ępoder wi es i ędoz abój c z egos koku. . .Obr az ,

namal uj c i eobr az ,kt ór yz ac hwy c iś wi at ;poz wól c i e

kt ór yl at em 1967r okut r afiador enomowanejgal er i i

bypuc hos t uos i adłnawas z y c hr ami onac h,aj eden

wLondyni e ,el ekt r yz uj eś r odowi s komar s z andów.

znaj wy bi t ni ej s z y c hpol s ki c hpoet ówt r afiaj ącw

Tomoż eby ć“ ś pi oc h” ,dz i eł omł odegohi s z pańs ki ego

punkts puent owałż y c i es amows obi e .

ar t ys t yzl at30.XXwi ekuz agi ni onewt r akc i ewoj ny . Pot wi er dz aj ąt ol i s t yzmuz eum Pr adoor azf undac j i PeggyGuggenhei m.Ws kut eks z c z egól negoz bi egu okol i c z noś c is t enot ypi s t kaz at r udni onawgal er i i , 26l et ni aOdel l eBas t i en,t r afianat r opf as c ynuj ąc ej hi s t or i izAndal uz j ir oku1936.Los yHar ol da

1 .

Sc hl os s a,Ży dazWi edni a,kt ór ypoś r edni c z yw s pr z edaż ydz i ełKokos c hki ,Kl eeiKl i mt a,j ego pi ęknejż onySar yini ez wy kl euz dol ni onejc ór ki Ol i wi i ,wni eoc z eki wanys pos óbs pl ot ąs i ęzj ej wł as nym.Cz ar nos kór eji mi gr ant kizTr yni dadu, kt ór ac hoćnagr odz onapr es t i ż owym l i t er ac ki m wyr óż ni eni em z adebi ut anc ki eopowi adani e ,z t r udem z naj duj es woj emi ej s c ewks enof obi c z nym Londyni e . Wt ejpi ęknejpowi eś c iJ es s i eBur t onr azj es z c z e por ywanaswc z ar ownyś wi ats z t ukiiar t ys t ów, namac al ni ewr ęc zdaj ącodc z ućat mos f er ęmi ni ony c h dekad,peł nąwewnęt r z ny c hnapi ęćini epokoj u. Mądr aipor us z aj ąc aks i ąż kaokobi ec oś c i ,mi ł oś c i , wol noś c iis z t uc e .

BOOKI ECI KEXTRA

27


“ Puc hos t u”

J a nSz t a udy ng e r WYDAWNI CTWO LI TERACKI E

2.

Dopoet ówapel ował :Ni enazywajr ze c zypoi mi e ni u,/ ednoc z eś ni e Le c zpomar ze ni u,ś ni e ni u,ni e s pe ł ni e ni u.Aj wyz nawałz as adę:Sł owakuns zt owne ,s ł owapi ę kne bl e dną/Wobe cpr os t e go,kt ór et r afiaw s e dno.

Taki et eżs ąws z y s t ki ef r as z kiJ anaSz t audynger a, “ z wi ęz ł egos ł owami s t r z ani edoś c i gł ego” ,j aks am z wy kłs i ęnaz ywać .Tom Puc hos t ut oz bi órt y c h s poś r ódna pi s any c hpr z ezni egodr obi az gów,kt ór e t r akt uj ąoż y c i uiomi ł oś c i ,zi r oni ą,wz r us z eni em, dowc i pem,c z as em s ar kaz mem.Poś r ódt y c hki l kus et “ pi ór e k” ,j akma wi ałos woi c hf r as z kac h,ni es pos ób z nal eź ćt aki ej ,kt ór ani et r afiał abywr z ec z ys edno.

“ Pani ezCr anf or d” E l i s a be t hGa s k e l l ŚWI AT KSI ĄŻKI

3.

Powi eś ćj ednejznaj s ł ynni ej s z y c hangi el s ki c h pi s ar ekzc z as ówwi kt or i ańs ki c hpr z ypomi naz bi ór s c enekr odz aj owy c h.Ur okdawnomi ni onego ś wi at a,ni es pi es z nanar r ac j a,ś wi et ni euc hwy c one c har akt er y ,s nobi z my ,ś mi es z nos t kiic not ybohat er ek wz r us z aj ą,dener wuj ąiwywoł uj ąni epohamowaną wes oł oś ć .Napods t awi et ejpowi eś c it el ewi z j aBBC nakr ęc i ł apr z eboj owys er i alzJ udiDenc hwr ol i gł ównej . Koni ecXI Xwi eku,Cr anf or d–mi as t ec z kow hr abs t wi eChes hi r ewAngl i i .Mi es z kaj ąt ugł ówni e kobi et y;pr z eważ ni eeks c ent r y c z nebez dz i et ne wdowyis t ar epanny .I c hz ac howani ej es t podpor z ądkowanet emu,c owypadal ubni ewypada os obi eodanejpoz y c j iwt ym mał omi as t ec z kowym ś r odowi s ku.Damys kr z ęt ni eukr ywaj ąni edos t at ki finans owe ,ni es kar ż ąs i ęnabr akpi eni ędz y , t obowi em ni euc hodz i ,wz ac i s z udomowym nat omi as tc z yni ądr obneos z c z ędnoś c i-na ś wi ec ac hiul ubi ony c hpr z ys makac h.Nal eż ądo kl as yś r edni ej ,al ez aws z el kąc enęc hc ąuc hodz i ć z apr z eds t awi c i el kikl as ywyż s z ej .Żyj ąt ak,j akby odc z as ówi c hmł odoś c ini cs i ęni ez mi eni ł o, s t ar anni ei gnor uj ącf akt ,i żś wi atwokółgwał t owni e pr z ys pi es z a.

28

BOOKI ECI KEXTRA


Uś wi adomi ł em s obi e,żemam przec i eżt ęgi , znakomi c i es pr awnyumys ł ,as korot ak, wi ni enem ni ms i ępos ł użyć .  VLADI MI R NABOKOV

BOOKI ECI KEXTRA

29


30

BOOKI ECI KEXTRA


AUTOR ZDJĘĆ –

PRZEMEK KOWALSKI

DOMI NI KA RYGI EL

OTWARTEUMYSŁ Y

TEKST – DOMI NI KA RYGI EL,

Wpog oni z a mar z eni ami Spos obem nazac zęc i e j es ts końc zeni emówi eni a ipodj ęc i edzi ał ani a. – WALT DI SNEY

C

omaj ąz es obąws pól nego

wobł okac h,c hwyt aćmar z eni apeł nymi

My s z kaMi ki ,ur z ądz eni aAppl e

gar ś c i ami ,br aćs pr awyws woj er ęc eiwbr ew

or azmał ac z ar na?Odpowi em

akt ual nym t r endom,opi ni ipubl i c z neji

kr ót ko-opr óc zf akt u,i żz naj e

pr z ec i wnoś c i om l os upopr os t udz i ał ać .J akij es t

wi ęks z oś ćmi es z kańc ówZi emi , wi ęcpr z epi snas ukc es ?

ł ąc z yj ej edno:ot war t yumy s łi c ht wór c ów.Wal t Di s ney ,St ev eJ obsor azCoc oChanelt oos oby poc hodz ąc ezr óż ny c hś wi at ów,wywodz ąc es i ę zr óż ny c hś r odowi s k,mi es z kaj ąc ewr óż ny c h z akąt kac hgl obu.Choćr óż ni łi c hś wi at opogl ąd, s pos óbż y c i aiby c i a,awi at rni ej ednokr ot ni e wi ałi m woc z y ,s t al is i ę-każ dyws woj ej ni e powt ar z al nejdz i edz i ni e-pr ekur s or ami r z ec z yi mponuj ąc y c hazbi egi em c z as umar ką

Obudźws obi e dz i ec koj akWal t Di s ney

s amąws obi e .Fi l myipar kiWal t aDi s ney a, kr eac j eiper f umyCoc oChanelor azpr odukt y

Ni ekt ór z yt wi er dz ą,ż eMys z kaMi kit oal t erego

St ev e’ aJ obs az naipodz i wi awi ęks z oś ćznas .

Wal t aDi s ney’ a.Sam t wór c amówi łoni ej ,ż e

Ni ews z y s c yz daj emys obi ej ednaks pr a wę ,ż e

t o“ s ympat y c z nyf ac et ,kt ór yni gdyni kogoni e

z ai c hpows t ani em s t oic z ł owi ek,t wór c a,os oba

s kr z ywdz i łikt ór ypopadawni ez a wi ni onepr z ez

zkr wiikoś c i ,kt ór ani ej ednokr ot ni ewpoc i e

s i ebi ekł opot y ,al ez a ws z eudaj emus i ędz i el ni e

c z oł a,z eł z amiwoc z ac h,poz ba wi onaws par c i a

pokonaćpr z ec i wnoś c il os u. ”Ni ewypadani e

ot oc z eni apot r afił azni c z ego,bezwi ęks z y c h

z godz i ćs i ęzt ym s t wi er dz eni em.Boj aki nac z ej

eś l i ćwywodz ąc egos i ęzmał egomi as t ec z ka nakł adówfinans owy c hs t wor z y ćc ośc udownego. okr Bi ogr afiet y c hos óbt oni ekwes t i onowana

męż c z yz nę ,kt ór ywbr ews t a wi anym pr z ezż y c i e

s t udni ai ns pi r ac j i ,ni es ł y c hanas i ł ana pędowado

t r udnoś c i om s t wor z y łnaj wi ęks z ąkor por ac j ę

dz i ał ani aidowódnat o,i żwar t obuj ać

r oz r ywkowąś wi at a–TheWal tDi s neyCompany?

BOOKI ECI KEXTRA

31


Wys oki ,pr z ys t oj nybr unetpr z yj ec hałdoLosAngel esz pr owi nc j onal negomi as t ec z kaKans asCi t yz40dol ar ami wki es z eniini edokońc z onym fil mem r ys unkowym;mi ał 19l at .Cz t er ydekadypóź ni ejs t ałnas z c z y c i ei mper i um pr z ynos z ąc egoponad3mi l i ar ddol ar ówz ys kur oc z ni e . Br z mij akhi s t or i azbaj ki ,pr awda?Baj kąni eby ł oj ednak dz i ec i ńs t wopr z ys z ł egomagnat a–oj c i ect yr an,z mus z ał s ynówdoc i ęż ki ejpr ac y ,z ani epos ł us z eńs t wokar z ącc hł os t ą; wdomubi edaażpi s z c z ał a.J akwi el ewy bi t ny c ht wór c z y c h umys ł ówt akiDi s neys ummas ummar um s t ałs i ękol ej ną ofiar ąt yt oni uial kohol u,wc z eś ni ejz dąż y łj ednakobudz i ćw s obi edz i ec ko,kt ór ym t aknapr awdęni gdyni eby ł .Pomi mo wy buc howegot emper ament uipr ac ohol i z muc hc ącs pr awi ć r adoś ćnaj mł ods z ym,nac z el ezc ór kaz anamowąkt ór ej wy budowałpi er ws z yDi s ney l and,t r ys kałent uz j az mem do każ degokol ej negopomys ł u,kt ór ywi el uuważ ał oz amr z onki iwy buj ał ef ant az j e .Takj akwi el us t wor z ony c hpr z ezni ego bohat er ów,t akions am z magałs i ęzr óż nymis ł aboś c i ami , j ednakc z yt odl at egot akbar dz okoc hamyj egodz i eł a?“ Wal t Di s ney .Pot ęgamar z eń”j es tj edynąbi ogr afiąnar ynku,kt ór a ukaz uj enaj bar dz i ejwi ar y godneobl i c z e“ wi ec z negodz i ec ka ” Hol l ywood,at odl at ego,ż eBobThomasj akoj edynybi ogr af Di s ney’ a,mi ałdos t ępdopr ywat ny c hz bi or ówj egor odz i ny . WALT DI SNEY (1901-1966)

Legendaani mac j ior azfil mu;j eden

Pr ac uj j akS t ev eJ obs

znaj wi ęks z y c ht wór c ówpr z emy s ł u r oz r ywkowegowhi s t or i i .Pr oduc ent

W obl i c z ut egoj aki m des pot ąby łc z ł owi ekwc z ar nym gol fie ,

fil mowy ,s c enar z y s t a,r eż y s er ,

powyż s z es t wi er dz eni ebr z mic onaj mni ejkur i oz al ni e .

pr z eds i ębi or c aiwi el kifil ant r op.Zdobywc a

Wt ym s z al eńs t wi ej es tj ednakmet oda.St ev eJ obsby ł

Na gr odyEmmy ,at akż er ekor dowejl i c z by

s z ef em wymagaj ąc ym,ni ez nos z ąc ym s pr z ec i wu,oni emal

2 2s t at uet ekOs c ar a.Ws pół z ał oż y c i el

dy kt at or s ki c hz apędac h,eks c ent r y c z nym.Dz i ękis woj emu

pr z eds i ębi or s t waWal tDi s neyPr oduc t i ons

s amoz apar c i uini epr z ej ednanym pomys ł om udał omus i ę

( obec ni eTheWal tDi s neyCompany )

j ednaks t wor z y ćj ednąznaj bar dz i ejr oz poz nawal ny c hi

–naj wi ęks z ejkor por ac j imedi owejna

des i gner s ki c hel ekt r oni c z ny c hmar ekws z ec hc z as ów.Fi r ma

ś wi ec i e .Twór c am. i n.t aki c hpos t ac ij ak

Appl et okl as as amaws obi e ,j ejpodwal i nąs ąs ł ynnes wego

My s z kaMi ki( podkt ór ąpoc z ąt kowos am

c z as ukomput er yMac i nt os h,pi er ws z e ,kt ór eopi er ał ys i ęna

podkł adałgł os ) ,pi esPl ut oc z yKac z or

pr ac ywś r odowi s kugr afic z nym,pi er ws z ezwy kor z ys t ani em

Donal d.

mys z y .

Pot rzebapas j iizaangażowani a,żebynaprawdę dogł ębni ecośzrozumi eć,przeżuć,ani et yl ko s zybkoprzeł knąć.W i ęks zoś ćl udzini epoś wi ęca nat oczas u. – STEVE JOBS

32

BOOKI ECI KEXTRA


I c hpomys ł odawc at or ówni eżwynal az c aekr anudot y kowego, bezkt ór egoc i ęż koby ł obys i ęwdz i s i ej s z y c hc z as ac hobej ś ć . Komput er yi Mac ,t el ef onyi Phone ,odt war z ac z ei Podc z y t abl et yi Pad,kt óżznaszr oz mar z eni em wokuni ewz dy c hał wi c hki er unku?Ni ekwes t i onowanaes t et y kawy końc z eni at o kol ej nybez konkur enc yj nywal orpr odukt óws y gnowany c h nadgr yz i onym j abł us z ki em.Toj ednakni ews z ys t ko,c z ym z awoj owałś wi ati c ht wór c a.By ćmoż et opr z ypadek,a moż epopr os t us ednos ukc es u,j ednakwi el eł ąc z y ł oJ obs az nas z ym popr z edni m bohat er em -mi anowi c i epoopus z c z eni u Appl e( r ok1986) ,wy kupi łondz i ałani mac j iLuc as fil mu, zkt ór egout wor z y łs amodz i el nes t udi ofil mowe-Pi x ar Ani mat i onSt udi os .Coc i ekawe( zper s pekt ywys wegor odz aj u “ poł ąc z eni a ”obut wór c ów) ,wr oku2006paki etkont r ol ny Pi x ar az os t ałwy kupi onypr z ez … TheWal tDi s neyCompany . Wi ęc eji nf or mac j izż y c i akol ej nego“ wi ec z negodz i ec ka ”z ot war t ym umys ł em z nal eź ćmoż nawpubl i kac j i“ St ev eJ obs ” , aut or s t waWal t er aI s aac s ona.

STEVE JOBS (1955-2011)

Zac z ar uj c z er ńi bi e l j akCoc oChane l Tymc z as em -wodr óż ni eni uodwymi eni ony c hpowyż ej

Wr azz eS t e v e ' em Woz ni aki em j edenz e

r ef or mat or ówr z ec z ywi s t oś c i-j edynejpr z eds t awi c i el c epł c i

ws pół z ał oż y c i e l i ,pr ez esipr z e wodni c z ąc y

pi ęknejwni ni ej s z ym z es t awi eni u,dal ekoby ł odo“ wi ec z nego

r adynadz or c z ejAppl eI nc .By łj ednąz

dz i ec ka ” ,c hoćpodobni ej akpopr z edni kom ot war t oś c iumys ł u

pi er ws z y c hos ób,kt ór az auważ y ł apot enc j ał

ni emoż naj ejby ł oodmówi ć …

t kwi ąc ywś r odowi s kugr afic z ny m imy s z y komput er owej ,dz i ę kic z emus ukc es odni os ł ypóź ni ejkomput er yMac i nt os hor az i c hgr afic z nys y s t em oper ac y j nyMacOS . Podkoni ecż y c i aj eg omaj ąt e ks z ac owa ny by łnaponad8mi l i a r dówdol a r ów.

Sukc esodnos is i ędzi ękit emu, c zegoni emożnas i ęnauc zyć . – COCO CHANEL

“ Robi ł a ms uki enki .Mogł abym r ówni edobr z er obi ćc oś i nnego.Toby łpr z ypade k.Toni es uki enkil ubi ł a m,t y l kopr ac ę . Poś wi ęc i ł a mj ejws z y s t ko,na wetmi ł oś ć .Pr ac apoc hł onę ł amoj e ż y c i e” .Mi ędz yi nnymit aki mis ł owa miopi s ywał as i e bi es a mą or azs woj epodej ś c i edoż y c i aipr ac yz na na–pr z ynaj mni ejz naz wi s ka–l udz i om nac ał ym ś wi ec i eCoc oCha ne l . Pi ęć .Wy da waćbys i ęmogł o,ż edl ai konymodyj akąby ł a t os z c z ęś l i wac yf r a,boc z yżni ekaż dyz naj ejz a pac hnumer pi ęć ?

BOOKI ECI KEXTRA

33


COCO CHANEL (1983-1971)

Wł aś c .Gabr i el l eBonheurChanel ,f r anc us kapr oj ekt ant kamody . Lans uj ącubr ani aopr os t y c h,s por t owy c hf as onac hor azpoz ba wi one oz dób,kr ót kis ukni e ,z r ewol uc j oni z ował aś wi atdams ki ejmody ,s t aj ąc s i ęz ar az em i konąpar y s ki ejhaut ec out ur e .Wi z j oner ka,kt ór ejpomy s ł y t aki ej ak:kos t i umyzdz i ani ny ,s podni edz wony ,gol f y ,“ mał ąc z ar na ” , pr oc howi ec ,f r yz ur a“ napaz i a ”c z yt eżbi ż ut er i a( c har akt er y s t y c z ne dł ugi es z nur yper eł ) ,podz i śdz i eńuważ anes ąz akl as y c z nykanon e l eg anc j i .Twór c z yniChanelNo5 .-j ednegoznaj popul ar ni ej s z y c h z a pac hówś wi at aper f um.

Ni es t et y ,obr azj akiwy ł ani as i ęz

Poś wi ęc aj ącs amąs i ebi edał anam

Tr z yr óż neos obowoś c i ,t r z yr ec e pt yna

bi ogr afiiCoc opokaz uj ez upeł ni e

–kobi et om –moż l i woś ćdoc eni eni a

wi e l ki ,ogól noś wi at owys ukc es .Coj e

i nnąpi ąt kę:pr ac owi t a,z agubi ona,

ic i es z eni as i ęzmał ejc z ar nej ,

poł ąc z y ł o?

ni er oz umi anapr z ezot oc z eni e ,

pr os t egopr oc howc ac z ys z nur a

z dr adz anapr z ezpr z yj ac i ół–pi ęćc ec h

per eł ;pokaz ał aj akt c hnąćmagi ęw

s er c a,z a wi er z eni ewł as neji nt ui c j i ,

z nami enny c hdl aż y c i awi z j oner ki .

c z er ńibi el .Ws z ys t kot oor azwi el e

wi ar aws ukc esikat or ż ni c z apr ac a,

Koc hał ac z er ńibi el ,c owobl i c z u

wi ęc ejf akt ówzż y c i anaj bar dz i ej

kt ór ejws pól nym mi anowni ki em j es t

ws z ys t ki egopr z ezc opr z es z ł anadaj e

z nanejpr oj ekt ant kiwhi s t or i iz nal eź ć

ot war t yumy s ł .Pr z edews z y s t ki m

j ejt wór c z oś c ii nnyz nami enny

moż nawaut obi ogr afic z nym z bi or z e

j ednakws z y s t ki c hnas z y c hbohat er ów

wymi ar .Podz i wi anaz aż y c i a,po

opowi eś c i“ Cz arChanel ”s pi s anym

poł ąc z y ł ous i l nepr a gni eni epogoniz a

ś mi er c is t ał as i ęmar kąs amąws obi e ,

bl i s koc z t er ydekadyt emupr z ez

mar z eni amiic hęći c hdogoni eni a.

c hoćr oz gor y c z eni eiż alt owar z ys z y ł y

Paul aMor anda,akt ór adopubl i kac j a,

j ejpr z ezws z ys t ki el at apr z ebywani a

okr as z onaws pani ał ymis z ki c ami

nas al onac h.

Kar l aLager f el dados t ępnaj es tod ki l kumi es i ęc ynapol s ki mr ynku wy da wni c z ym.

34

BOOKI ECI KEXTRA

Ws ł uc hani ewgł oswł as nego


Przezżyci et rzebaprzej ś ćzgodnym przymrużeni em oka,daj ąct ym s amym ś wi adect woni eznanemus t wórcy, żepoznal i ś mys i ęnakapi t al nym żarci e, j akiuczyni ł ,powoł uj ącnasnat enś wi at .  STANI SŁAW JERZY LEC

BOOKI ECI KEXTRA

35


“ Zpas j idoks i ąż ek”t obl ogowemot t o. Ic hoćs t ar am s i ęwy ł a wi aćdl aWas

36

Każ dy ,kt oz namni ebl i ż ejkoj ar z y

–Dr odz yCz yt e l ni c y–l i t er ac ki e

mni er ówni eżj ako“ Zmani er owanego

per e ł ki ,pr ywat ni ej es t em c ór ką,

mol aks i ąż kowego.Ni eus t anni e

ż oną,pr z yj ac i ół ką,mamązkr wii

pos z ukuj ąc egos kr aj ny c hl i t er ac ki c h

koś c i .Cz yt e l ni c z apas j anakł adas i ę

doz nańs kor pi ona ” .Rz ec z ywi ś c i e ,

nadomowyki er at ,c z ęs t omoc no

bywam c z yt el ni c z owymagaj ąc a.

zni mz az ę bi a,ni ej ednokr ot ni e

It ak,c ec huj emni ec z yt el ni c z a

kr z yż uj ącs z y ki .Poz wól c i e ,ż es i ęWam

ni eus t ępl i woś ć .Ceni ęl i t er at ur ęz

pr z eds t a wi ę .Wy c i ą g am doWasdł oń,

moc nym pr z yt upem,c z ęs t ot aką,po

pr os z ęc hwy ć c i ej ąipr z es koc z my

kt ór ąwi el uobawi as i ęnawets i ęgnąć .

r az em nadr ug ąs t r onęl us t r a.Got owi ?

BOOKI ECI KEXTRA

PODRUGI EJSTRONI ELUSTRA

Mi ę dz ypr a ni e m aks i ąż kami


Godz i na5: 30

Wr ac am dopr z er wanejl ekt ur y . . .

Moc nykopni akwż ebr a.Pr z ymy kam

J az as t anawi am s i ęc z ywz i ęł am z domupl i c z ekawi z ,pr z y dał obys i ę

oko,s t ar aj ącs i ęz ł apaćj es z c z ec hwi l ę

Godz i na6: 30

odwi edz i ćpoc z t ę .Nas z c z ęś c i epaniw

s nu.Gdyponowni edos t aj ęwż ebr a,

–Mamo!J ani ec hc ędz i śdo

oki enkut oc z yt el ni c z abr at ni adus z a,

t ym r az em zł okc i a,c z uj ę ,ż ekt oś

pr z eds z kol a!

wy dapr z es y ł kinawetbezur z ędowy c h

nac hal ni es i ęnademnąpoc hy l a,

Oc h,ws t ałS t ar s z ak.Nabokovnabok.

dr uc z ków.Ni emy l i ł am s i ę-wy dał a

ni ec hęt ni eot wi er am wi ęcoc z y .

Odkł adam ks i ąż kęnapół kę ,kąt em

c odoj ednej ,nawetj akąśt aj emni c z ą

Sł odkabl ondbuź kapoc hy l as i ęnade

okar ej es t r uj ąc ,ż eBubuśwy c i ą g az

pakę ,kt ór ąl edwoc oj es t em ws t ani e

mnąener gi c z ni es s ącs moc z ek.

ni ejz akł adkę .Por aj ednakudobr uc hać

obj ąćr ami onami .Sz y bki ez akupyi

I s ki er kis z c z ęś c i awes oł ot ańc z ąw

s t ar s z ąpoc i ec hę .Obi ec uj ę ,ż epo

powr ótdodomu.W poł owi edr ogi

j egooc z ac hpowoduj ąc ,ż es i ębudz ę .

pr z eds z kol upój dz i emydoBi edr onki ,

ł api ęs i ęnat ym,ż ez apomni ał am

Zas panaodgar ni am r ękąs t er t ę

kupi myowoc ówz a5z ł ,bymógł

kupi ćkwi at y .Ar ec enz j anaBooki ec i ku

ks i ąż ekpi ęt r z ąc y c hs i ępr z ył óż ko,

ot r z ymaćkol ej nązkol e kc j oner s ki c h

bezbuki ec i kuni epr z ej dz i e!Wz r us z am

j es z c z es ennym kr oki em pędz ędo

kar t .Pr z yt ul as i ę ,wz dy c ha,pr z yj muj e

wi ęcr ami onami ,popr awi am pi ęt r z ąc e

kuc hni .Nas t awi am wodęnaher bat kę

dowi adomoś c iic z ł a pi edokuc hni .

s i ęnawóz kupr z es y ł ki ,wr ąc z kęs ynka

dl aBubus i a.Ipodwój nąkawęz

wc i s kam buł kęiki er uj ęs i ęws t r onę

ml eki em dl as i ebi e .

pobl i s ki ejł ąki .Toni c ,ż er os a,ż e gr z ąs ko,ż ewi at r .Mawi aj ą,ż ez emni e

Godz i na5: 45

r omant y c z nadus z a( dobr es obe! ) ,

Nac i ągam nas i ebi ekoł dr ę .Sąc z ę

pr z yokaz j ips t r y knęwi ęcpeł neur oku

kawę ,j ednym oki em obs er wuj ąc

z dj ęc i enaI ns t agr ama.Ni emat oj ak

bawi ąc egos i ęnadywani eMał ego.

upi ecdwi epi ec z eni enaj ednym ogni u.

Dr ugi m pr z ec z es uj ęI nt er net , akc ept uj ęwi s z ąc ewwi r t ual nym

Godz i na8: 30

z awi es z eni ubl ogowekoment ar z e ,

Chol er aj as na! ,kl nępodnos em

publ i kuj ęz dj ęc i enaI ns t agr ami e ,

pr óbuj ącwyj ec haćzpol a

wkl epuj ęl i nkdobl ogana

pr z epeł ni onym wóz ki em.Pr z es y ł ki

t emat y c z nym f or um.

ni ebez pi ec z ni ec hy boc z ą,w r ekl amówc enader wał os i ęuc ho.Bubi

Godz i na6: 00

z ac z ynas i ępr ęż y ćc hc ącuwol ni ćs i ę

Uf ,wkońc umoż nas i ęz ac z yt ać .

Godz i na7: 30

zpas ówipognaćz al ec ąc ym obok

Bi or ęwr ękęks i ąż kę ,ot wi er am na

Uf !Śni adani ez j edz one ,dz i ec i

mot y l em.Nadomi arz ł egor oz l egłs i ę

s t r oni epr z ykt ór ejwc z or ajwnoc y

got owedowyj ś c i a.W t ym momenc i e

dz wonekt el ef onu.Not ak,mama!

pr z ys nęł am.Gdyt y l kopr óbuj ęs kupi ć

doc hodz idomni e ,ż enadals t er c z ę

–Cz eś ćmamo!Cor obi ę?Ani c …

s i ęnapi er ws z ejl i ni j c et eks t u,do

wpi ż ami e ,zr oz wi anym wł os em i

Wr ac am zz akupów…

ł óż kagr amol is i ęBubut ekzwł as ną

ni ez r obi onym oki em.Sz l ag… ekhm.

ks i ąż ec z ką.Wt ul aj ącwemni es woj e

Mot y l anoga.Pędz ędoł az i enki ,

Godz i na9: 00

mi ękki ec i ał kodomagas i ęl ekt ur y .

wc i ągam j eans y ,nanoswc i s kam

Udał onam s i ędot r z ećdokl at ki .Por a

Wz dy c ham,l ec zpokor ni eodkł adam

okul ar y-dobr z e ,ż ekt ośopat ent ował

wt ar gaćws z ys t konac z war t epi ęt r o.

s wąobec nąpowi eś ćnabok.“ Na

t enwynal az ek.Wyś mi eni c i et us z uj e

Żet eżkt ośni ewpadłnat engeni al ny

t apc z ani es i edz il eń…”

c i eni epodoc z ami .Wc i s kam s i ęw

pomys łz amont owani awi ndy .No

bal er i nki ,z amy kam dr z wi ,c hwyt am

ni c .Si at kazz akupaminar ami ę ,t r z y

Godz i na6: 15

15kgdz i ec kanar ękę ,dr ugąś c i s kam

“ z dr owaś ki ”z at o,bywyt r z ymał a!

…ż eni cni er obic ał ydz i eń,t o

dł ońSt ar s z aka.Sc hodz i my .Z4pi ęt r a. Fi l uśnadr ugi er ami ę .

z dec y dowani es por es emant y c z ne

Bezwi ndy .Zat ozhul aj nogą.

–A! Wi ader koj es z c z e?Bubuś ,al e

naduż y c i e . Wł aś ni ewymus i łnamni e

Ił opat ( k) ądopi as kowni c y .

t r z ymaj ,dobr z e?

dz i es i ęc i okr ot nąl ekt ur ęor azdr a pani e

Hm… m pac z kizks i ąż kami .Żet eżni e

s i ebi eimał egopogł owi ewr azz

Godz i na8: 00

r oz pakował am i c hpodś mi et ni ki em…

os t ent ac yj nym wy s t a wi ani em j ęz y ka.

St ar s z akoddel egowanydo

Pr oś c i ejby ł obywz i ąćs ameks i ąż ki ,

Uf ,nas z c z ęś c i emał ys i ęz nudz i ł .

pr z eds z kol a.Mł ods z ypr z ebi er az

ani emar t wi ćs i ęj es z c z eopudeł ka.

Zaj ęt ypar kowani em s amoc hodz i ków

ni ec i er pl i woś c i ąnóż kamiwwóz ku,

Bl ogert oj ednakbl oger-mus i

z a pomni ałoi s t ni eni umamy .

ni emalwni m pods kakuj ąc .

pods y c aćat mos f er ęir obi ć

BOOKI ECI KEXTRA

37


zz af as c y nowa ni em j akt akr ęc is i ę

Godz i na13: 45

wkół ko.S t a r aj ącni edener wować

Rec enz j ani ekl eis i ęz agr os z .S ł owo

s i ęhał as em,ni edbal er oz r z uc a m

dos ł owa… Zda ni edoz da ni a.Rat unku!

nas t ol eobr usis t a wi a m waz onz

Cz ymogęt e l e f ondopr z yj ac i e l a?

z er wa ny ml i s t owi em.Por ana gr ać fil mi kzr oz pakowywa ni aks i ąż kowy c h

Godz i na14: 00

z doby c z y .Kur c z ę!r e fle kt uj ęs i ę ,ż e

Zi emni akidoc hodz ą.Kur c z ak

ni epomal ował a m paz nokc i .Tr oc hę

odr obi nępr z ypal ony .Bubuświ s i

s z koda… z r obi onypaz urś wi et ni e

mizpł ac z em nar ęku.Rec enz j a

wkomponował bys i ęwkadr .Ty l koj ak

ni edokońc z ona.Aj apowi nnam

t oz r obi ć ,s kor onakuc henc epy r ka

wł aś ni eodbi er aćSt ar s z akaz

z upa,kt ór ejt r z e badog l ądać ,pod

pr z eds z kol a.Mogępr z ekl ąć ? !

nog a mipl ąc z es i ęj użdoma g aj ąc e at enc j idz i ec koawr ęc et r z y mać

Godz i na15: 00

z eds z kol e ,z akupy ,pl acz aba w.Ki edy mus z ęka mer ę?Wz r us z a mr a mi ona mi , Pr pędz ędoł az i enki ,s z per a m wkol e kc j i

dz i ec iba r as z kuj ąwpi as kowni c y ,

l aki er ówdopaz nokc i ,ł a pi ępi er ws z y

nas z y bkodz woni ędopr z yj ac i ół ki

zbr z eguis z y bkopoc i ą g a m po

ius t al a ms z c z egół ymoj ejkol ej nej

paz nokc i ac h… j ednejr ę ki .Dr ugi ej

f a naber i ibl ogowegoma g az ynu.Tak,

it akni ewi dać ,poz at y m ni ema m

z daj ęs obi es pr a wę-pomy s łs z al ony .

c z as unaduper e l e .

Al eda mr adę!J eś l ini ej a,t okt o?

“ unboxi ng”pr z edkamer ką.

Godz i na11: 30

Godz i na16: 00

Ws pi nam s i ędogór y .J eden,dwa,

Fi l mi knaI ns t awr z uc ony ,wi eż a

J aki śc udem udał os i ęponowni e

t r z y …s i edemnaś c i e ,os i emnaś c i e …

zkl oc kówwy budowanapos am

wdr apaćnac z war t epi ęt r o.Dz i ec i

s z eś ć dz i es i ąts z eś ć ,s z eś ć dz i es i ąt

s ufit ,ś l i makizmodel i nys c hnąna

z aj ęł ys i ęs obą.J aj ednąr ęką

s i edem,SZEŚĆDZI ESI ĄTOSI EM

par a pec i e ,ś c i anaubr udz onaf ar bką

pr as uj ąc ,dr ugąodpowi adam na

s c hodków.UUUFFFF!nawet

wy s z or owana,pr ani er oz wi es z one ,

emai l azwy dawni c t waws pr awi e

l okomot ywaTuwi mat akni es api ej ak

kur c z aks i ępi ec z e ,dz i ec koz upką

ws pół pr ac y .Kul ąunogiwi s imi

j awt ym momenc i e …

nakar mi oneipr z ebr ane .BI SZKOPT

c ał yc z asni edokońc z onar ec enz j ai

NI EWYRÓSŁ.Noni c ,upi ekępot em

ni edokońc z onyt or t .St ar am s i ęni e

Godz i na9: 30

kol ej ny .Pókic opor anabaj ec z kęi

dener wować ,ws z akj akpowi adał a

Bubuni or oz e br a ny .Ba wis i ę .

popoł udni owądr z emkęMał ego.Uf ! W

ś p.pami ęc iBabc i a:“ t y l kos pokój

Nas t a wi a m kol ej nąka wę ,wr z uc a m

końc ubędz i emoż naodpoc z ąć .Hol a,

moż enasur at ować ” . . .Pr z ewr ac am

wa r z ywanaz upę ,j ednoc z eś ni e

hol a!J aki eodpoc z ąć … bl ogpr z ec i eż

os t ent ac yj ni eoc z ami ,Babc i ani e

pr óbuj ącz j eś ćś ni ada ni eiodpi s uj ącna

c z eka.

mi ał anagł owi ebl oga,wi ęcmogł a ni ewi edz i ećoc z ym mówi ,ni emni ej

bl ogowekoment a r z e .A!J es z c z emai l e ,

j ednakodl i c z am powol idos t u. . .

ot ak.By ł abym oni c hz a pomni ał a.Od

Godz i na13: 00

“ pr ac y” ,c hoćni e kt ór z ynaz ywaj ąj ą

Or et y!Ni es podz i e wał a ms i ę ,ż e

“ f a naber i ą ”odr ywamni epodej r z a na

r obi eni ez dj ęćpot r wat akdł ugo.S t a r a

Godz i na16: 30

c i s z awpokoj uobok.Rz uc a m ws z y s t ko

poc z c i wal us t r z a nkani ej es tws t a ni e

Pr ani ewypr as owane ,mi es z kani e

ni emalwy l e waj ącz a wa r t oś ćfil i ż a nkiz

por adz i ćs obi ezdoś wi et l eni em z dj ęc i a

odkur z one .Kol ej nybi s z kopts i edz iw

ka wą.Cał ypokójz a wal onyks i ąż ka mi .

wpoc hmur nydz i eń.Tennal eż ał

pi ekar ni ku.Dz i ec ipopodwi ec z or ku.

Uf .Ni ct aki ego,Bubit y l kowy be bes z y ł

doba r dz opoc hmur ny c h,by ł owi ęc

Kor z ys t aj ączc hwi l iwz gl ędnego

ws z y s t ki eks i ąż kizpół e kis i ęwni c h

c i ęż ko.Moż ej ednakc ośudamis i ę

s pokoj udokańc z am r ec enz j ęi

“ z ac z yt uj e” .Wz r us z a mr a mi ona mii

ówkuj ęnadt yt uł em.Todopi er o wy ł us kaćzs et kiz dj ęć ,j aki ec y knę ł a m. gł

z abi er a ms i ęz api ec z eni ebi s z kopt una

Sz y bkaka waiz abi er a ms i ęz ar ec enz j ę

ur odz i nowyt or tbl og a.

z y got owuj ęs obi ec z war t ąj użt ego z al egł ejks i ąż ki .De adl i neby ł owc z or aj , pr naFec e bookut r ąbi ł a m,ż er ec enz j a

Godz i na10: 00

dz i s i aj ,ani ema ma nij ednegos ł owa.

a woBooki ec i k! Bi s z koptwpi ekar ni ku.Bubuśws adz i ł Br l okomot ywęwgar nekipat r z y

38

BOOKI ECI KEXTRA

gi mnas t y kadl aumys ł u!Dl akur aż u dni akawę .Będz i edobr z e!


Godz i na18: 00

dor ec enz j inaf anpage .Oc z ywi ś c i e

Fr uwaj ąs ł owa,kot ł uj ąs i ęemoc j e .

Kol ac j anas t ol e .

ni ktni ez auważ y ł ,ż enowar ec enz j a

J es t em ws woi mż ywi ol e .

–Ni eee!–kr z y c z yFi l i pek,r z uc aj ącna

oddwóc hgodz i nj es tj użnabl ogu. . .

oś l epka wał ki em Ber l i nki .

Godz i na00: 00

–Mamo,al ej ani ec hc ezs er em.–woł a

Godz i na20: 30

Wy bi ł apół noc .Zc i ęż ki ms er c em

Adaś .

Kor z ys t aj ączokaz j i ,i żmążpr ac uj e ,

z amy kam komput erzc i c hąnadz i ej ą,

–Tr oc hęz i mnyt enkur c z ak.–

z abi er am s i ęz adopi es z c z ani e

ż ewkońc uudamis i ędokońc z y ć

koment uj emał ż onek.

magaz ynu.Ar t y kuł ywr oz s ypc e .

powi eś ćNabokova.Ci ęż kikal i ber .

Dokańc z aj ącs obi ewgł owi er ec enz j ę ,

Por az ebr aćws z ys t kor az em,dobr ać

Cz yt as i ęzmoz oł em.Ni ewi em

wr z uc am kur c z akanapat el ni ę ,

z dj ęc i a,c z c i onki ,pomyś l ećnad

c z yt odobr agodz i nabys i ęz ani ą

wy c i ągam zl odówkis z ynkęw

ukł adem.Dam r adę?

z abi er ać … Pr z y kł adam gł owędo

pl as t er kac hdl aAdas i aor azwł ąc z am

podus z ki ,pr z ewr ac am ki l kakar t ek,

naYouTubi epi os enkęz“ Boba

Godz i na20: 35

s ł owaz l ewaj ąs i ęwj ednąc ał oś ć ,oko

Budowni c z ego” .Ty l koonapr z ekona

Ni eno… ni edam r adyt egoogar nąć .

z amy ka.Bal ans uj ęnapogr ani c z u

naj mni ej s z egozmoi c hmęż c z yz ndo

Chy bapor ywam s i ęzmot y kąna

j awyis nu.

z j edz eni akol ac j i .

s ł ońc e .

-Mama!Si ku!

Godz i na18: 45

Godz i na20: 40

Godz i na00: 15

Panowi ez al ewaj ąwł aś ni ewodą

Wdec h,wy dec h.Lat apr akt y kij ogi

Wi z yt az eS t a r s z aki em wł az i enc e .Ni e ,

ł az i enkę .Mni er ówni eżz al ewa,

pr z y daj ąs i ęwt aki c hpr z ypadkac h.A

ni ebędz i es pałws woi mł óż ec z ku.

al ekr ew.Nawetdwaupi ec z one

pr oposj ogi … odj ut r adoni ejwr ac am. Chc ezt at ą.Bez r adni er oz kł ada mr ęc e .

bi s z kopt yni edokońc anadaj ąs i ęna

Takimam pl an.Pókic odokańc z am

Ni ec hś pi .Ni ema ms i ł ywda waćs i ę

ur odz i nowyt or tBooki ec i ka.Nat r z ec i ar t y kuł yidobi er am doni c hz dj ęc i a.

wdy s kus j e .W mi ędz yc z as i ehał as y

kr ąż ekni emam j użc z as u.Noni c ,

Zdani em męż as ąt ec hni c z ni edo

obudz i ł yMł ods z ego.Sz y kuj ęmu

podc i ągnęc i as t odogór ykr emem.

ni c z ego.Noc óż ,ż y c i e .

ml e ko,z mi eni a m pi e l us z kę ,ka r mi ę ,

Takimam pl an.Sz y bkoubi j am

okr ywa m koł der ką.Sa mal ąduj ę

ś mi et anęidokańc z am t or t .Pat r z ąc

Godz i na22: 45

wł óż kuAdas i a.Zks i ąż ką,t ot al ni e

moi m kr yt y c z nym iz mani er owanym

Por apr z ej r z ećc z yt e l ni c z ez a powi edz i ,

r oz budz ona.Uf ,wkońc unadr obi ę

oki em,moż eby ć !

z amówi ćc ol e ps z ekąs kior azz aj ąć

c z yt e l ni c z ez al egł oś c i . . .

s i ępr omoc j ąnaj nows z ejr ec enz j i . Godz i na19: 15

Udos t ę pni am pos t anaki l kunas t u

Godz i na00: 30

Bl ondyniiBr unetmoj egoż y c i a

gr upac ht emat y c z ny c h,zc i ęż ki m

Oj anai wna!Łudz i ł am s i ę ,ż eBubut ek

z aj muj ąs i ęs obą.Sz y bkowr z uc am

s er c em wy c i ą g am z as kór ni akii

będz i es pałs am… Zr ez y gnowana

r ec enz j ęnabl ogaiwkońc upędz ę

uś mi ec ham s i ędoMar kaZuc ker ber g a. odkł adam ks i ąż kęnapół kę ,mał ego

dowanny .Por as i ęwkońc upys z ni e

Teżż y c i e .

z ac z yt ać !

bi or ędoł óż ec z ka,wt ul aj ącs i ęwj ego c i ał kouś mi ec ham s i ępodnos em.To

Godz i na23: 00

by łdobr yiowoc nydz i eń.Aj ut r z ej s z y

Godz i na19: 30

Uf ,por as i ęz ebr aćiwkońc u

będz i ej es z c z el eps z y .Pot r z ebnyj es t

Ni czt ego.Dodr z widobi j as i ę

bez kar ni eoddaćl ekt ur z e .Al eni e …

t y l kodobr ypl an.I dącś l adem s ł ynnej

z apł akanyBubut ek.Chc es pać .

j es z c z epr z ej r z ęs kr z ynkęmai l owąi

Sc ar l et t ,pomyś l ęot ym j ednakj ut r o…

Zr ez y gnowanaodkł adam ks i ąż kę ,

mes s enger a.

wypus z c z am wodę ,wbi j am s i ęw s z l af r okii dępoł oż y ćdz i ec i .

“ Booki ec i ar ko,adl ac z ego ni epodobał aCis i ę“ Syn”Phi l i ppa Mey er a? ”

Godz i na20: 00

“ Domi ni c z ko,pr z ec z yt as zmoj ą

Pods t awowaz as adapr omoc j ibl oga

naj nows z ąpowi eś ćioc eni s zc z ys i ę

wdz i s i ej s z y c hc z as ac hgł os i :Bądź

nadaj e?Podeś l ęCiegz empl ar z edo

akt ywnynaFac ebooku!Podobno

r ec enz j i . ”

naj wi ęks z yr uc h,ac oz at ym i dz i e

“ Booki ec i ku,por oz mawi amyo

naj l eps z egodz i nydows t awi ani a

powi eś c i ac hRot ha?Dl ac z egoTwoi m

wpi s ówt oc z asmi ędz y19: 00a21: 00.

z dani em s ąt akwyj ąt kowe? ”

Uf f ,z dąż y ł am! Ws t awi am odnoś ni k

Odpi s uj ę ,ż ar l i wi edy s kut uj ę .

BOOKI ECI KEXTRA

39


Wc ał ym t ym c haos i ec odz i ennoś c ipeł nym pi el uc h,s t er t ypr ani aor azwdr apywani as i ę zz akupamipo68s c hodac hj ednoj es tpewne –moj ami ł oś ćdodobr ejl i t er at ur y . Towł aś ni ezni ejnar odz i łs i ęBooki ec i k– bl og,kt ór ypoz wal amipr z el aćt ępas j ęna Was ,Dr odz yCz yt el ni c y .Zj aki ms kut ki em? Topoz os t awi am j użWas z ejoc eni e . At er az–j eś l imogępr os i ć–poc z ęs t uj c i e s i ęka wał ki em ur odz i nowegot or t u,kt ór y upi ekł am wkł adaj ącwt oc ał es er c e ,t akj ak wkł adam j ec odz i enni ewpr owadz eni ebl oga, zj ednegot y l kopowodu… Zpas j idoks i ąz ek. . .

40

BOOKI ECI KEXTRA


KONKURS

Konk ur s

Z

ani mz dmuc hni emypi er ws z ą ś wi ec z kęnaur odz i nowym t or c i e por anapr ez ent y!J ednak-dl a odmi any-t ym r az em t os ol eni z ant bedz i emi ałpr z yj emnoś ćr oz dać

podar kis woi m Cz yt el ni kom.Iuwi er z c i e ,ni ebędą t opodar kiby l ej aki e! Dz i ękiupr z ej moś c ior azwews pół pr ac yz wy dawni c t wem Pr ós z yńs kiiSka,Booki ec i k. pl mapr z yj emnoś ćz apr os i ćdowz i ęc i audz i ał uw ur odz i nowym konkur s i e ,wkt ór ym dowy gr ani a będąc ennenagr ody .

Z a da ni ek onk ur s owe :

Dowy gr ani a3paki et yks i ąż e k:

dokońc z y ćz dani e“ Booki ec i kt o…”

Na g r odag ł ówna :

Odpowi edz inal eż ywys y ł aćnaadr esmai l owy:

“ Mał ewi el ki er z ec z y”J odiPi c oul t

konkur s . booki ec i k@gmai l . c om do15maj a2017r .

“ Dz i śpor oz ma wi amyoPani ”Agni es z kaNabr dal i k

Laur eac iwy br aniz os t anądodni a3 1maj a2 0 1 7r .

Na g r odaI I :

Powodz eni a!

“ NaWodac hPół noc y”I anMc Gui r e “ Bl adypr z es t ępc a ”Phi l l i pKer r

Na g r odaI I I : “ S yn” Phi l i ppMey er

BOOKI ECI KEXTRA

41


f ac ebook. c om/ booki ec i k

i ns t agr am. c om/ booki ec i k

www. booki ec i k. pl

t wi t t er . c om/ booki ec i k

booki ec i k@gmai l . c om


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.