DTS 7 (172) 20 lutego 2014

Page 9

9

20 lutego 2014 | DTS SENIOR | Twój tygodnik codziennie – www.dts24.pl

Seniorki – esperantystki

Wśród członków Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku są esperantystki – seniorki, z których szczególnie wyróżniają się trzy. Są to superseniorki – esperantystki. „Super”, bo swój senioralny wiek spędzają bardzo aktywnie, ciekawie i nietypowo. To pod względem charakterów, stylu pracy bardzo różne kobiety, ale łączą je dwie cechy: fascynacja językiem i ideami esperanto oraz dzielenie się swoim doświadczeniem, wiedzą i wolnym czasem z innymi ludźmi. Danuta Kowalska, Halina Komar i Jolanta Kieres od początku działalności SUTW prowadzą naukę języka esperanto dla osób starszych. Opracowują i realizują projekty dla różnych grup wiekowych, budując więzi międzypokoleniowe. Przed czynnym włączeniem się w przedsięwzięcia wolontariackie w SUTW, aktywnie działały w Klubie Esperanto przy Miejskim Ośrodku Kultury. Ponadto obecnie są filarami stowarzyszenia Centrum Edukacji Międzykulturowej w Nowym Sączu. Danuta Kowalska przez wiele lat pracowała jako lekarz. Do nauki języka esperanto zachęciła ją około 30 lat temu koleżanka z pracy – Jola Kieres. Zaczęła się go uczyć w 1985 r. i po kolei zdawała

ZDJĘCIA ANDRZEJ SOCHACKI

127 lat temu Ludwik Zamenhof opublikował pod pseudonimem Dr Esperanto podstawy neutralnego międzynarodowego i łatwego do nauki języka. Właśnie od pseudonimu twórcy powstała nazwa języka – esperanto. Pomimo że żadne państwo nie uznaje go za swój język urzędowy, jest on używany przez międzynarodową wspólnotę.

egzaminy na poszczególnych poziomach. Uzyskała pełne kwalifikacje nauczycielskie w zakresie nauczania języka esperanto. Należy do Europejskiego Związku Nauczycieli Esperanto w Hadze. Zajmuje się głównie tłumaczeniem literatury polskiej i obcej na język esperanto. Tłumaczy teksty, które jej się podobają – np. wiersze dla dzieci Tuwima, Brzechwy, wybrane wiersze Wisławy Szymborskiej (za zgodą noblistki), teksty Sienkiewicza, Prusa i innych autorów. Współpracuje z wydawnictwami esperanckimi. Za osiągnięcia w dziedzinie tłumaczenia i nauczania została wpisana na światową listę wybitnych esperantystów – nauczycieli. Od wielu lat prowadzi kursy języka esperanto, sama przygotowując materiały szkoleniowe, teksty

konwersacyjne. Z materiałów tych korzystają także inni nauczyciele. Halina Komar przez długie lata pracowała w branży turystycznej. Językiem esperanto zainteresowała się na początku lat 80. Od tego czasu stał się on jej pasją. Przez kilka lat była prezesem Polskiego Związku Esperantystów. Kieruje Oddziałem PZE w Nowym Sączu, jest reprezentantką Europejskiej Unii Esperanckiej w Brukseli, działa w samorządzie SUTW, w Stowarzyszeniu Społeczno–Kulturalnym DOM w Łazach Biegonickich, gdzie mieszka. Jest też prezesem Stowarzyszenia Centrum Edukacji Międzykulturowej w Nowym Sączu.

W plebiscycie „Poza stereotypem” w 2008 r. została wybrana małopolską „Seniorką roku”. W 2012 r. w konkursie „Aktywni 50+” organizowanym przez TVP Kraków zdobyła III miejsce za pracę pt. „Miejsce przyjazne seniorom i ich aktywności”, w której opisała Miejski Ośrodek Kultury. W telewizyjnym cyklu „Aktywni 60+” została pokazana jako propagatorka języka esperanto i inicjatorka wielu przedsięwzięć. Wyróżniona była za realizację projektu w programie Grundtivga wspieranego przez Unię Europejską, a dotyczącego niezawodowej edukacji osób starszych,. W realizowanych przez nią przedsięwzięciach uczestniczy zawsze kilkadziesiąt osób w wieku starszym, ale nie brakuje też młodzieży. W 2011 r. organizowała

Ogólnopolski Kongres Esperantystów w Nowym Sączu. Wtedy po raz pierwszy wykonano na sądeckim rynku hymn europejski w języku esperanto. Obecnie realizowany jest kolejny projekt w ramach programu Grundtviga adresowany do osób starszych, którego partnerami są esperantyści z Danii, Węgier i Niemiec. Jolanta Kieres pracowała jako lekarz–stomatolog. Językiem esperanto jest zafascynowana od lat studenckich, ale na realizację swoich zainteresowań znalazła czas dopiero na emeryturze. Działała w Klubie Esperanto przy MOK. Od momentu powstania SUTW zaangażowała się w prowadzenie społecznie zajęć z języka esperanto z seniorami. Od lat uczy też języka esperanto dzieci w dwóch szkołach podstawowych. Przygotowuje z nimi spektakle w tym języku, organizuje wyjazdy na konkursy, na których zdobywają nagrody. W 2009 r. była jedną z animatorek projektu „Sądeckie bajanie – dziadkowe czytanie”. W pierwszym konkursie „Poza stereotypem” zdobyła wyróżnienie „Senior roku 2006”. Była członkiem Zarządu PZE. Działa w Oddziale PZE w Nowym Sączu, jest w Zarządzie Centrum Edukacji Międzykulturowej, aktywnie działa też na rzecz lekarzy – seniorów. Na wszystkich konferencjach, seminariach, spotkaniach i imprezach międzynarodowych organizowanych dla seniorów tłumaczy z esperanto na język polski i odwrotnie. A do tego wszystkiego ma ogromne poczucie humoru. MARIA BARAN

AK T Y WN Y SEN IOR . Aktywność fizyczna jest niezbędna dla zdrowego starzenia się – tak twierdzą uczeni z University of Alabama w Birmingham. – Korzystam z każdej okazji, aby spełniać marzenia i zaspokajać ciekawość – co za tym szczytem, co za tym wzniesieniem. Aby zdobywać góry te małe i duże, te, na które pozwala kondycja i lekarz. Aby regenerować neurony i poprawiać działanie umysłu. Wracając z udanej wycieczki, czuję się naładowana nową energią, pełna nowych wrażeń oraz nowych pomysłów – mówi Barbara Gieroń, turystka 60+. Na wspólne wędrowanie, na wycieczki krajowe oraz wyprawy zagraniczne, zapraszają: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział ,,Beskid” w Nowym Sączu oraz Polskie Towarzystwo

Turystyczno–Krajoznawcze Oddział ,,Beskid” w Nowym Sączu. Program wycieczek jest bardzo bogaty, więc cieszą się one sporym zainteresowaniem. W niedzielne poranki z parkingu przy ul. Morawskiego i z parkingu przed MOK wyjeżdżają autokary pełne turystów w różnym wieku. Atrakcyjne są też ceny, z racji dofinansowania przez Urząd Miasta. Ponadto członkowie tych organizacji, dzieci oraz młodzież korzystają ze zniżek. – Trzeba szybko się decydować, a czasem stanąć w kolejce, żeby zapisać się na listę wyjazdową. Szkoda tylko, że nie ma zniżek dla niezrzeszonych seniorów – wzdycha Barbara. Dużym zainteresowaniem wśród seniorów cieszą się też sobotnie wycieczki krajoznawcze, które raz w miesiącu organizuje Koło Grodzkie PTTK. Do tej pory można było

FOT. KRYSTYNA SŁABY

Podróże małe i duże receptą na zdrową starość

Zwiedzanie Ogrodu Biblijnego w Proszowicach z PTTK. wybrać się na przykład na szlaki, którymi chodzi serialowy ojciec Mateusz, czy też dotrzeć do ciekawych miejsc historycznych,

zobaczyć zabytkowe budowle, poznać style w architekturze. – Przewodnicy są niezmordowani w przekazywaniu ciekawych

informacji o zwiedzanych obiektach. Żaden detal nie ukryje się przed ich dociekliwym okiem – dodaje Barbara Gieroń. W ramach współpracy z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku PTT Oddział „Beskid” organizuje dla słuchaczy i sympatyków wycieczki piesze lub rowerowe na Sądeckich Szlakach Spacerowych PTT wokół Nowego Sącza. Organizowane są też wycieczki górskie oraz wycieczki objazdowe krajowe i zagraniczne. Zainteresowani wspólnym wędrowaniem mogą zapoznać się z planami wycieczek, które są dostępne na stronach internetowych PTT oraz PTTK. Szczegółowe programy poszczególnych wycieczek ukazują się odpowiednio wcześniej również w gablotach organizacji. Do zobaczenia na szlakach turystycznych! KRYSTYNA SŁABY


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.