Page 1

ใบอนุญาตเลขที่ 11/08283

o

ur

Do D T

สัมผัสพลังธรรมชาติวิถีเซน

เที่ยวฮอกไกโดไปกับธรรมดีทัวร์ วันเสาร์ที่ 15 - วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 (6 วัน 4 คืน)

นำ�ทริปโดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย ราคา 79,000 บาท *รับจำ�นวนจำ�กัด

ผู้ที่ถือบัตร KTC ผ่อนสูงสุดถึง 9 เดือน ดอกเบี้ย 0.89% / เดือน หรือแลกคะแนนสะสม 1,000 คะแนน = 100 บาท สำ�รองที่นั่ง โทร. 02 685 2255 รายละเอียดเพิ่มเติม www.dmgbooks.com, www.dbooks4u.com


สัมผัสพลังธรรมชาติวิถีเซน เที่ยวฮอกไกโดไปกับธรรมดีทัวร์

วันที่ 15 - 20 เมษายน 2560 (6 วัน 4 คืน) **สนใจสำ�รองที่นั่งด่วน** นำ�ทริปโดย คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย

วันเสาร์ ที่ 15 เมษายน 2560

(สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชิโตเซ่)

20.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ D (ประตูทางเข้าหมายเลข 3) พบกับเจ้าหน้าที่ ที่คอยต้อนรับและอ�ำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ D

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้น เครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจ�ำเป็นต้องเตรียมพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที

23.45 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

ธรรมดีทัวร์ อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2685 2255, Website: www.dmgbooks.com

(2)


หมู่บ้านไอนุ

จิโกกุดานิ

วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560

หมู่บ้านไอนุ – โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ – ฮาโกดาเตะ – นั่งกระเช้า 08.00 น.

ถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น ผ่านด่านศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็ค สัมภาระ น�ำท่านเดินทางสู่ หมูบ่ า้ นไอนุ (Ainu Village) ชนพืน้ เมืองเก่าแก่ของเกาะฮอกไกโด ชม “บ้านจ�ำลอง” ของชาวไอนุโบราณ โดยวัสดุที่ใช้นั้นมาจากธรรมชาติทั้งสิ้น ชม “การแสดง” และ “ระบ�ำพื้นเมือง” อาทิ การ จีบสาว การกล่อมลูก การร�ำในเทศกาลเฉลิมฉลองของเผ่าไอนุ ฯลฯ พร้อมชม และ “พิพิธภัณฑ์” ที่จัดแสดง เครื่องมือเครื่องใช้โบราณ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่สมัยดึกด�ำบรรพ์รวมทั้ง “สุนัขเผ่าไอนุ” ที่หาดูได้ยาก หรือเลือกเดินชมและเลือกซือ้ สินค้าแฮนด์เมดและเครือ่ งหนังของชาวไอนุ จากนัน้ น�ำทุกท่าสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็มไปด้วยบ่อน�้ำแร่ที่มีชื่อสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารน�ำท่านเดินทางสู่ จิโกกุดานิ หรือ หุบเขานรก น�ำท่าน เทีย่ วชม บ่อโคลนเดือดธรรมชาติ ทีก่ ระจายอยู่เต็มบริเวณ ซึง่ เกิดจากความร้อนใต้พภิ พทีผ่ ดุ ขึน้ มาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้าซึ่งแม้จะมีขนาดเล็กแต่ชาว บ้านก็ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เชิญท่านเลือกหามุมถูกใจบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาศัย น�ำ ท่านสู่ เมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภูมิภาคฮอกไกโด ตั้งอยู่ปลายสุดทาง ตอนใต้ของเกาะ มีชอื่ เสียงด้านทิวทัศน์ทสี่ วยงามของภูเขาฮาโกดาเตะ และอาหารทะเลสดใหม่ ในอดีตเป็นเมือง หนึง่ ทีม่ ที ่าเรือส�ำหรับเปิดการค้าระหว่างประเทศในช่วงหลังจากยุคแยกประเทศ เมืองฮาโกดาเตะได้รบั อิทธิพล จากต่างประเทศเป็นอย่างมาก มียา่ นทีอ่ ยูอ่ าศัยของชาวต่างประเทศ และป้อมสไตล์ตะวันตก จากนัน้ น�ำทุกท่าน ไปยัง สถานีกระเช้าไฟฟ้า (Hakodate Ropeway) เปลีย่ นบรรยากาศสัมผัสความตระการตาด้วยกระเช้าไฟฟ้า ขนาดใหญ่บรรจุได้ 125 ท่าน กับรายการ Night Panorama View ท่านสามารถเห็นวิวได้รอบทิศทางโดย กระเช้าที่จะน�ำท่านขึ้นชมทัศนียภาพความงามของเมืองยามราตรีบน Mt. Hakodate สมญา City of Light อันตระการด้วยแสงสีของแสงไฟจากทุกครัวเรือนประดุจดั่งดวงดาวหล่นลงบนมหาสมุทร และได้รับการกล่าว ขานว่า เป็นทัศนียภาพยามค�่ำคืนที่สวยที่สุดติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น

18.00 น.

รับประทานอาหารค�่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น�้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลาย ความเมื่อยล้าท�ำให้ ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีอีกด้วย

เข้าที่พัก : HAKODATE TAKUBOKUTEI HOTEL หรือเทียบเท่า ธรรมดีทัวร์ อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2685 2255, Website: www.dmgbooks.com

(3)


Goryokaku Tower

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ

วันจันทร์ ที่ 17 เมษายน 2560

ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ–ท่าเรือและโกดังอิฐแดง–โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์–ทะเลสาบโทยะ 08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม น�ำทุกท่านเดินทางสู่ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ เปิดขายสินค้า นานาชาติ อาทิ อาหารทะเล ผัก และผลไม้สด รวมถึงเสือ้ ผ้าและข้าวของเครือ่ งใช้ทจี่ ำ� เป็นในชีวติ ประจ�ำวันของ ชาวเมืองเป็นประจ�ำเรียงรายไปบนถนนกว่า 360 ร้าน ซึ่งนับเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและมีสินค้าให้เลือกมากมาย หลากหลายชนิดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด จากนั้นน�ำทุกท่านสู่ ท่าเรือและโกดังอิฐแดง เมืองฮาโกดาเตะ สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง แต่เดิมทีแ่ ห่งนีเ้ ป็นโกดังของพ่อค้าผูม้ งั่ คัง่ ทีส่ ร้างเอาไว้เก็บสินค้าจากท่าเรือ ฮาโกดาเตะ แต่ปัจจุบันโกดังจ�ำนวน 5 หลังถูกดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร โรงเบียร์ และอื่น ๆ (อารมณ์ประมาณ Asiatique ในบ้านเรา แต่ขนาดเล็กกว่ามาก) ด้านที่หันออกทะเลจะเขียนป้าย ตัวโตๆ ว่า BAY จัดเป็นย่านช้อปปิ้ง ที่ตกแต่งเอาไว้อย่างสวยงาม น่าเดินเล่นชิลล์ ๆ จะนั่งกินกาแฟหรือทาน อาหารก็มีหลายร้านให้เลือก แต่หน้าหนาวจะปิดเร็ว เพราะลมหนาวแรง และมีนักท่องเที่ยวไม่มาก พื้นที่ด้าน หลังโกดังอิฐแดงโดยรอบถูกดัดแปลงให้กลาย เป็นแหล่งช้อปปิ้งในชื่อ Hakodate Factory ที่มีทั้งร้านท�ำ เครื่องแก้ว กล่องดนตรี ร้านอาหาร โรงเบียร์ ร้านขนมหวาน ร้านขายของที่ระลึก และ อื่น ๆ อีกมากมาย ให้ เดินชม ช้อป หลังจากชมวิวทะเลสวย ๆ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ทุกท่านเดินทางสู่ Goryokaku Tower ป้อมรูปดาว 5 แฉก แบบรัสเซีย อนุสรณ์สถานส�ำคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฮาโกดาเตะ โกเรียวคาคุ สร้างเมื่อปี 1857 โดยโชกุนในตระกูลโทกุงาวะ เพื่อป้องกันการรุกรานจากต่างชาติ ใช้เวลาในการ สร้างรวม 7 ปี ในปี 1869 โกเรียวคาคุถูกใช้เป็นศูนย์บัญชาการสุดท้ายของตระกูลโทกุงาวะ ก่อนจะปราชัยต่อ กองทัพจักรพรรดิเมย์จิ เป็นการสิ้นสุดการปกครองระบอบโชกุน ปัจจุบันถูกปรับแต่งเป็นสวนสาธารณะโดย ยังรักษารูปแบบเดิมของป้อมเอาไว้ หอคอยนี้มีความสูงประมาณ 107 เมตร ซึ่งลิฟท์จะน�ำท่านสู่จุดชมวิวของ หอคอยอยู่ที่ความสูง 60 เมตร ท่านจะเห็นทัศนียภาพตัวเมือง ความมีระเบียบของการวางผังเมืองโดยเฉพาะ สวนดอกไม้ และป้อมรูปดาว น�ำท่านแวะถ่ายภาพ ทะเลสาบโทยะ ทะเลสาบแอ่งภูเขาไฟที่มีเกาะใหญ่อยู่ตรง กลาง สถานตากอากาศทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุดแห่งหนึง่ รวมทัง้ เป็นแหล่ง ออนเซ็น ทีส่ ำ� คัญของเกาะฮอกไกโด


ภูเขาไฟโชวะ

มิตซุย เอ้าท์เล็ท

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรม ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่นำ�้ แร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลาย ความเมื่อยล้าท�ำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีอีกด้วย

เข้าที่พัก : TOYA SUN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2560

ภูเขาไฟโชวะ(นั่งกระเช้าชมวิว) – ฟาร์มหมีสีน�้ำตาล – Mitsui Outlet – เมืองซัปโปโร 08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นน�ำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟโชวะ เปลี่ยนอิริยบทของการ เดินทางเป็นการ นัง่ กระเช้าไฟฟ้า สู่ ยอดเขาอุสุ เพือ่ ชม ภูเขาโชวะ หรือทีเ่ รียกกันว่า โชวะ ชินซัง ภูเขาไฟลูกเล็ก ที่เกิดใหม่ล่าสุดเมื่อปี ค.ศ.1944 ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ ปัจจุบันอยู่ในความดูแล ของรัฐบาลญีป่ นุ่ ในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ อิสระให้ทา่ นได้บนั ทึกภาพความงามของภูเขาไฟโชวะ ที่มีลักษณะสีแดงตัดกับผืนฟ้า และฉากเบื้องล่างเป็น ทะเลสาบโทยะ ที่สวยงาม ในวันที่อากาศแจ่มใสท่านจะ ได้ยลโฉมภูเขาโยเทซัง หรือภูเขาไฟทีไ่ ด้รบั การขนานนามว่า ภูเขาไฟฟูจนิ ้อย ทีร่ ูปทรงใกล้เคียงภูเขาไฟฟูจมิ าก ที่สุด จากนั้น น�ำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มหมีสีนำ�้ ตาล ซึ่งมีถิ่นก�ำเนิดอยู่แถวไซบีเรียและที่เกาะฮอกไกโดเท่านั้น ปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธ์และหาดูได้ยากเต็มที อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของ เหล่าหมีสนี �้ำตาลที่จะคอยมาขออาหารอย่างใกล้ชิด

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารน�ำท่าน ช้อปปิ้งกัน ให้จุใจที่ มิตซุย เอ้าท์เล็ท แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ที่รวบรวมของแบรนด์เนมชั้นนา ราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ การเลือกซื้อสินค้า ชื่อดังมากมาย อาทิ Nike , Gaps , Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็นต้น และสินค้าดีราคาพิเศษ อื่น ๆ อาทิเครื่อง สาอาง, เสือ้ ผ้า, กระเป๋า, รองเท้า เป็นต้น จากนัน้ น�ำทุกท่านสู่ เมืองซัปโป โร เป็นเมืองใหญ่ทมี่ มี นต์เสน่หท์ างธรรมชาติและความหลากหลายทางเชือ้ ชาติและวัฒนธรรม เป็นเมืองทีม่ กี ารวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบมาก ทีส่ ดุ ในญีป่ นุ่ ทัง้ ยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การศึกษา และการเมือง การปกครองของเกาะฮอกไกโด

18.00 น.

รับประทานอาหารค�่ำ ณ ภัตตาคาร เข้าที่พัก : ANA HOLADAY INN SAPPORO หรือเทียบเท่า ธรรมดีทัวร์ อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2685 2255, Website: www.dmgbooks.com

(5)

หมีสีน�้ำตาล


พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

คลองโอตารุ

วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560

โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน�ำ้ โบราณ (2 เรือนในโลก) – พิพธิ ภัณฑ์กล่องดนตรี และโรงงานเป่าแก้ว - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – ย่านช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม น�ำทุกท่านเดินทางสู่ คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณ ปากอ่าว ให้ทา่ นเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่รมิ คลองและวิวทิวทัศน์ทสี่ วยงาม ได้เวลา อันสมควรพาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน�ำ้ โบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกา นี้จะพ่นไอน�้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก ๆ 15 นาที และยังให้ทุกท่านเดินชมและเลือกซื้อของที่ระลึก ที่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เป็นอาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในท�ำ ด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่ การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ จากนั้นพาทุกท่านสู่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีช่อื เสียงของญี่ปุ่น โรงงานช็อคโกแลตที่นี่ดูคลาสสิคและน่ารักไปอีกแบบ โดยช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่าช็อคโกแลตขาวของคนรักท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือท่านจะได้เลือกซื้อช็อคโกแลตเป็นของฝากกลับบ้านก็ได้

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารน�ำท่านเดินทางสู่ ย่านทานุกโิ คจิ (TANUKIKOCHI) เป็น ย่านที่รวบรวมร้านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินดื่ม ร้านอาหาร ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป ของฝาก ของที่ระลึก เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องส�ำอาง และอื่น ๆ อีกมากมาย

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารมื้อพิเศษ ณ Nanda Buffet บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างร้านชื่อดัง ด้วยวัตถุดิบเกรด พรีเมี่ยม เมนูบุฟเฟ่ต์ไม่อั้นกับปู 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด (ปูซูไว, ปูขน, ปูทาราบะ) พร้อมอาหารทะเล สดใหม่ พร้อมทั้งเนื้อวัว เนื้อหมู ซูชิ และผลไม้ขึ้นชื่อเมล่อน แบบไม่อั้น

เข้าที่พัก : ANA HOLADAY INN SAPPORO หรือเทียบเท่า

วันพฤหัส ที่ 20 เมษายน 2560 สนามบินชืโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เวลาเช้า 07.00 น. 10.00 น. 15.30 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เดินทางถึงสนามชิโตเซ่ เดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยเที่ยวบิน TG 671 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


ฟาร์มหมีสีนำ�้ ตาล

ออนเซ็น

ค่าใช้จ่าย • ท่านละ 79,000 บาท (พักเดี่ยวเพิ่ม 8,900 บาท) • ค่าใช้จ่ายนี้รวม : (ค่าโดยสารยานพาหนะทุกประเภท/ ค่าโรงแรม/ ค่าอาหารทุกมื้อ/ ค่ามัคคุเทศก์/ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ/ ค่าธรรมเนียมวีซ่า/ ค่าประกันอุบัติเหตุ) • ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม : (อาจาริยบูชา/ ค่าทิปคนรถ/ ค่าทิปเจ้าหน้าที่/ เครื่องดื่มนอกรายการ/ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าแฟกซ์ ค่าอีเมล์ ฯลฯ/ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว/ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

ร่วมเดินทางง่ายๆ • เพียงแค่ โทรหา CALL CENTER 02 685 2255 ทุกวันท�ำการ เวลา 9.00 – 18.00 น. • ส�ำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ www.dmgbooks.com (ธรรมดีทัวร์ -> ระหว่างประเทศ) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การช�ำระเงิน • โปรดท�ำความเข้าใจว่า การเดินทางระหว่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายสูง จึงขอให้มั่นใจก่อนส�ำรองที่นั่ง หากยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง • ธรรมดีทวั ร์ของสงวนสิทธิก์ ารไม่คนื เงินทุกกรณี และส่วนต่างของการเปลีย่ นแปลง ผูเ้ ดินทาง ต้องรับผิดชอบทัง้ หมด • จองและช�ำระเงินเต็มจ�ำนวน ภายใน 15 มีนาคม 2560 • กรุณาเลือก โอนเงิน ได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “บจก.ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย)” • ธ.กสิกรไทย สาขาสาทร 038-2-50203-5 หรือ ธ.ยูโอบี สาขาอัมรินทร์พลาซ่า 004-2-43335-9 • ส่งเอกสารการโอนเงินมาได้ที่ โทรสาร 0 2685 2298 หรือ อีเมล์ info@dmgbooks.com • กรณี ใ ช้ บั ต รเครดิ ต จะมี ช าร์ ต 3% พร้ อ มแจ้ ง หมายเลขบั ต รฯ และเดื อ น/ปี หมดอายุ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ (เฉพาะ VISA, Master Card)

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง) และควรมีหน้าว่าง ส�ำหรับประทับตราวีซ่า และตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า **กรุณาตรวจสอบอายุคงเหลือของหนังสือเดินทางอย่างระมัดระวัง มิฉะนั้น บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ กรณีด่านตรวจคนเข้าเมือง ปฏิเสธการเดินทางของท่าน ธรรมดีทัวร์ อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2685 2255, Website: www.dmgbooks.com

(7)


การเตรียมตัว การโดยสาร สัมภาระ พยากรณ์อากาศ ยาประจ�ำตัว เวลา/ภาษา ไฟฟ้า สกุลเงิน การแต่งกาย

ควรเดินทางถึงสนามบิน ก่อนเวลาเครื่องออก ไม่น้อยกว่า 90 นาที สัมภาระ ไม่เกิน 20 ก.ก. (ROP บัตรทอง รับเพิ่มอีก 20 ก.ก. และ ROP บัตรเงินรับเพิ่มอีก 10 ก.ก.) อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 15 องศาฯ และต�่ำสุด 4 องศาฯ จั ด เตรี ย มยาใช้ ป ระจ�ำ ให้ พ อเพี ย งตลอดการเดิ น ทาง โดยเฉพาะท่ า นที่ มี โ รคประจ�ำ ตั ว ที่ อ าจมี อาการเฉียบพลัน เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง / ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก ภาษาอังกฤษมีเล็กน้อย แรงดันไฟฟ้า 110 โวลต์ (น้อยกว่าประเทศไทย) ใช้ปลั๊กไฟแบบขาคู่หัวแบนเท่านั้น ควรเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการแปลงให้เรียบร้อย ‘เยน’ มีอัตราแลกเปลี่ยน 100 บาท ต่อ 310-315 เยน การใช้จ่าย สามารถใช้ได้ทั้ง เงินเยน และเงินดอลล่าร์ (1 ดอลลาร์ ต่อ 111 เยน) เสื้อสีโทนอ่อน (ชุดสากลสุภาพ)

เงื่อนไขและข้อก�ำหนดอื่นๆ • ราคาและรายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัด โดยยึดถือ ตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส�ำคัญ • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถ เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และสัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจาก สนามบิน สายการบิน บริษทั ขนส่ง โรงแรม หรือการโจรกรรม แต่จะท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ ให้กับผู้เดินทาง • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิก หรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท�ำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า และจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ หรือรับผิดชอบบางส่วน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

ธรรมดีทัวร์ อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0 2685 2255, Website: www.dmgbooks.com

(8)

โปรแกรมjapan  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you