Page 1

Ses kýsýklýðý Kanser belirtisi

Çömlek ustasý direniyor

M

U

nutulan meslekler arasýnda yer almak istemeyen çömlekçiler, Diyarbakýr'da tarihin tozlu sayfalarýna girmemek için çaba harcýyor. „ 7’de

Ýþçilerle birlikte kilitli parke taþý döþedi

D

iyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, kaldýrým çalýþmalarýný ye-

rinde inceledi, parke taþý döþeyen iþçilerle birlikte çalýþmalara katýldý. „ 7’de

emorial Diyarbakýr Hastanesi Kulak Burun Boðaz Bölümü'nde görevli Op. Dr. Fuat Bulut, uzun süren ses kýsýklýðýnýn kanser belirtisi olabileceðini söyledi. „ 7’de

Artuklu Üniversitesi'nde kontenjanlar doldu L

isans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) sonuçlarýna göre, Mardin Artuklu Üniversitesi'nin (MAÜ) bütün lisans ve ön lisans program kontenjanlarýnýn dolduðu belirtildi.„ 7’de

Binlerce yýldýr birlikteyiz ÇARÞAMBA 31 TEMMUZ 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, çözüm sürecine destek için hemþerilerine Türkçe ve Kürtçe seslendi.

B

ir dizi ziyaret ve inceleme için memleketi Batman'a gelen Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Kozluk ilçesinde STK ve kanaat önderleriyle iftar yemeðinde bir araya geldi. Kozluk ilçesinde taziye ziyareti sonrasýnda aile ziyaretleri gerçekleþtiren Bakan Þimþek daha sonra Tepecik Yatýlý Erkek Ýlköðretim Okulu'nun bahçesinde düzenlenen iftar yemeðine katýldý.

Senaryolarýnda baþarýya ulaþamayacaklar

Ýftar yemeðinde konuþtu Ýlçedeki sivil toplum örgütleri ve kanaat önderlerinin katýldýðý iftar yemeðinde konuþan Bakan Þimþek, çözüm sürecine destek istedi. Çözüm sürecini sabote etmek isteyenlerin olabileceðine dikkat çeken Bakan Þimþek, davetlilere sürece destek için Kürtçe ve Türkçe seslendi. Baþlayan huzurla birlikte Batman ve Kozluk'ta da daha çok yatýrýmlarýn geleceðini belirten Bakan Þimþek, "Bizim derdimiz sorun çözmek. Bu çözüm sürecine hepimiz sahiplenmemiz lazým. Çünkü çözüm süreci sadece hükümetin atacaðý adýmlar önemli tabii ki bizim yapacaklarýmýz önemli. Ama hepimizin sahiplenmesi lazým" dedi. „ Sayfa 5’te

A

dalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Somali'de Türk Büyükelçiliði'ni hedef alan terör saldýrýsý ve gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. „ Sayfa 5’te

Mehmet Þimþek

Ateþ düþtüðü yeri yakýyor G

Doðu'da hasat dönemi

D

iyarbakýr'dan gelip Muþ'un Malazgirt ilçesinde hasat yapan biçerdöverler, geceli-gündüzlü olmak üzere 2 vardiya halinde çalýþýyorlar. 6’da

8 uzman çavuþ ihraç edildi B

ingöl'de 16 yaþýndaki E.A.'ya cinsel istismarda bulunduklarý iddiasýyla haklarýnda soruþturma baþlatýlan 8 uzman çavuþun iþ akdi feshedildi. „ 3’te

ýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Bismil'deki arazi kavgasýna iliþkin, "Maalesef bölgemizde bu tür olaylar oluyor, sonra piþmanlýk geliyor ama iþ iþten geçiyor. Ateþ düþtüðü yeri yakýyor. Bunlardan hep ibret alýnmasý gerekiyor. Maalesef devam ettiðine göre yeterince ibret alýnmýþ deðil" dedi. „ Sayfa 4’te

Türkiye 20 veya 25 bölgeye ayrýlabilir

B

DP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, Türkiye'nin 20 veya 25 bölgeye ayrýlabileceðini belirtti. „ 8’de

Ortadoðu halklarý çözüm sürecine destek vermeli B

DP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, "Çözüm sürecinin kalýcý barýþla sonuçlanmasý için Türkiye'nin yaný sýra Ortadoðu'da yaþayan halklarýnda destek vermesi gerekir" dedi. „ 8’de

Varlýk barýþý 3 ay uzatýlacak M aliye Bakaný Mehmet Þimþek, varlýk barýþý ile ilgili süre uzatýmý için gerekli yazýyý bakanlar kuruluna gönderdiðini, buna iliþkin bakanlar kurulu kararýnýn çýkýþ sürecinin þuan devam ettiðini söyledi. „ 6’da


2

Saðlýk

31 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA

Sýcak havalar için viþne suyu Yaz aylarýnda terleme ile vücutta yüksek oranda sývý kaybýnýn yaþandýðýný belirten Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Neriman Ýnanç, yaz aylarýnda düþen direnci artýrmak için günde bir bardak viþne suyu tüketilmesi gerektiðini söyledi.

Y

apýlan açýklamaya göre; uzmanlar, sýcak havalarda yaþanan sývý kaybýna karþý vitamin, mineral, antioksidan özelliði nedeniyle viþne suyu içilmesini öneriyor. Hem besleyici hem de ferahlatýcý özelliðe sahip olan viþne suyu, yaz aylarýnda toksik maddelerin atýlmasýna da yardýmcý oluyor. Artan sýcaklarla birlikte, vücutta oluþan terleme ile yüksek oranda sývý ve mineral kaybý oluþtuðunu belirten uzmanlar, bu kaybý dengelemek için bol miktarda sývý tüketilmesini öneriyor. Ýçeriðinde A, E ve C vitaminlerinin yaný sýra, bol miktarda antioksidan

madde bulunan viþne suyunun özellikle yaz döneminde 7'den 70'e herkes tarafýndan tüketilmesi gerektiði belirtiliyor. Viþne suyunun vücudun direncini artýrdýðýný kaydeden uzmanlar, potasyum, kalsiyum ve fosfor bulunduran viþne suyunun sýcak havalarda yaþanan sývý kaybýný engellemek için besleyici bir alternatif olduðunu vurguluyor. Prof. Dr. Ýnanç, "Yaz aylarýnda terleme ile vücutta yüksek oranda sývý kaybý yaþanýyor. Ayrýca terleme ile mineraller de vücuttan atýlýyor. Sýcak günlerde yaþanan bu kayýplarýn önüne

geçilebilmesi için bol miktarda sývý tüketmek çok önemli. Viþne ve viþne suyu içeriðinde bulunan vitamin ve minerallerle sývý takviyesi için besleyici bir seçenek sunuyor. Yaz aylarýnda düþen direnci artýrmak için günde bir bardak viþne suyu tüketilmesi gerekir" þeklinde konuþtu. Viþne suyunun ayrýca çeþitli mikrop ve toksinlere karþý vücudu koruyucu etkiye sahip olduðunu belirten Ýnanç, "Viþne ve viþne suyu ödemin atýlmasýný, mide ve karaciðerin düzenli çalýþmasýný da saðlýyor" dedi.

Argan yaðý gerçekten mucize mi? S

aç bakýmý denince son yýllarda ilk akla gelen argan yaðýnýn sadece saç bakýmýnda deðil; pek çok hastalýðýn tedavisinde de destek olarak kullanýldýðýný biliyor muydunuz? Hisar Intercontinental Hospital Dermatoloji Uzmaný Dr. Funda Ataman ile özellikle saç bakýmýnda kullanýlan argan yaðýnýn kozmetik amaçlar dýþýnda da nasýl kullanýlabileceðini konuþtuk… Argan yaðýnýn Fas'ta yetiþen Argania spinosa isimli aðacýn fýndýk büyüklüðündeki meyvelerinden elde edilen bitkisel bir yað olduðunu dile getiren Uz. Dr. Ataman; 'Argan yaðý, oleik ve linoleik asit baþta olmak üzere yað asitlerini içerir. Tokoferol (E vitamini), Fenol, karoten, skualen diðer temel bileþenleridir. ABD'de 2007'de sadece 2 ürün varken, 2011'de 100'ün üzerinde

Argan yaðý içeren ürün piyasaya sürülmüþ durumda. Bu ürünlerin bir kýsmýnda antioksidan etkiyi artýrmak için nar çekirdeði yaðý da mevcut. Talebin bu denli artmasý nedeniyle Fas Hükümeti yýllýk 2500 ton olan üretimi, 2020 yýlýnda 4000 tona çýkarmayý planlýyor. Yaþlanma geciktirici etkisi içeriðindeki E vitaminine baðlanabilir. Argan yaðý 70,2 mg, palmiye yaðý 25,6 mg, zeytinyaðý ise 7,1 mg E vitamini içerir. Argan yaðý yemek piþirirken de kullanýlabilir. Argan meyvesinin kan kolesterol ve trigliserid düzeylerini düþürdüðü,kalp damar hastalýklarýný ve kanseri azalttýðý düþünülüyor. Saç bakýmýnda saçlý deri, saçý nemlendirmek ve parlak görünüm elde etmek için de kullanýlýr.' açýklamasýnda bulundu.

Argan Yaðý Saç Bakýmý Dýþýnda da Kullanýlabilir!

o Kan kolesterol ve trigliserid düzeylerini düþürür,

o Kalp damar hastalýklarýný ve kanseri azaltýr, o Romatizmal aðrýlarýn giderilmesini saðlar, o Gebelikte karýn çatlaklarýný önler, o Meme sarkmasýný ve boyun kýrýþýklýklarýný gidermeye yardýmcý olur, o Sedef, egzama gibi deride kýzarýklýk, pullanma ve kaþýntýyla giden deri hastalýklarýnda nemlendirici ve yatýþtýrýcý olarak kullanýlýr, o Yaralarýn hýzlý iyileþmesinde önemli bir yardýmcýdýr.

Susuz hap yutmak buna yol açýyor Yaþlýlýk hastalýðýnýzý mesleðiniz belirliyor!

H

areketsiz hayat bel, boyun ve sýrt aðrýlarýný tetikliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Prof.Dr. Gülçin Gülþen, insanlarýn mesleklerinin yaþlýlýkta karþýlaþabilecekleri sorunlar hakkýnda ipuçlarý verdiðini söyledi. Gülþen, "Ýnsanlarýn bel ve boyun aðrýsý þikayetleri baþta olmak üzere yaþlýlýkta karþýlaþabilecekleri saðlýk sorunlarýnýn kaynaðýný büyük ölçüde bulabilirsiniz." dedi. Çoðu insanýn, hayatýnýn bir bölümünde sýrt veya boyun aðrýsý çektiði için ciddi sorun yaþamakta olduðunu ama bunu farklý nedenlere dayandýrarak, doktora müracaat ettiðini anlatan Gülþen, "Özellikle iklimin daha sert olduðu kuzey ülkelerinde sýrt ve boyun aðrýsý þikayetinin çoðunluðu soðuðu iþaret ederken, bizim ülkemizde ise giderek konforlu hayata baðlý hareketsiz yaþamýn sonucu tespitini yapmak yanlýþ olmaz. Sebep ne olursa olsun aðrýnýn vücudun bir sorunu tepkisi olduðu unutulmamalýdýr. Ýstersek günlük hayatýmýzda basit ama etkili birkaç bilgiyle sýrt ve boyun aðrýsý sorunu oluþturacak sebeplerden uzak durabiliriz." ifadelerini kullandý.

Futbol boyun ve sýrt aðrýlarýný tetikleyebilir Genel itibariyle, duruþ bozukluðu olan, zayýf kaslý kimseler ve fazla kilo ile baþý dertte olanlarýn boyun ve sýrt aðrýsýnýn risk grubuna girdiðini kaydeden Gülþen, "Bunlarýn yaný sýra bir de elimizde olmayan sebepler de bu aðrýlarý oluþturabilir. Mesela bir otomobil kazasý, futbol baþta olmak üzere yakýn temas sporlar yapan kimseler de potansiyel olarak aðrý oluþmasý muhtemeldir. Zayýf kaslar diye tanýmladýðýmýz kaslar yoðun olarak karýn bölgesinde yer alýr. Bu kaslar vücudun dik duruþunu ve buna baðlý olarak ta iyi bir dolaþým saðlar. Kaslarýn zayýf olmasý durumunda ise, kiþide öncelikle duruþ bozukluðu görülür, kiþi omurgasýnda sürekli bir baský hisseder." þeklinde konuþtu.

Hem ilacýn alýmýnda hem de sonrasýnda bol su içilmesi gerekli!

aðrýlý ülserlere neden olabilirler" açýklamasýnda bulundu. Bütün antiinflamatuvar romatizmal ilaçlarýn ve en sýklýkla da "aspirin"in yemek borusunda ülsere varabilen hasara yol açabildiðine dikkati çeken Cengiz, "Bunlarýn dýþýnda potasyum tabletleri, demir haplarý, kinidin, kemik erimesinde kullanýlan bifosfonat grubu ilaçlar ve C vitamini tabletleri de bol su ile tüketilmelidir" uyarýsýnda bulundu.

G

astroenteroloji Uzmaný Doç. Dr. Cengiz, "Özellikle jinekoloji, üroloji, dermatoloji ve gastroenterolojide kullanýlan antibiyotiklerin, antiromatizmal ilaçlarýn, demir haplarýnýn ve potasyum tabletlerinin az su ile ya da susuz yutulmasý, yemek borusunda yara oluþmasýna yol açýyor" açýklamasýnda bulundu. Gastroenteroloji Uzmaný Doç. Dr. Cengiz: "Bu tip ilaçlar, az su ile ve yatmadan hemen önce alýndýðý zaman yemek borusuna takýlýp ülsere neden olabiliyor" dedi. Cengiz, yaptýðý açýklamada, herhangi bir hastalýðýn tedavisinde ilacýn saatinde ve dozunda kullanýlmasýnýn yaný sýra uygun þartlarda alýnmasýnýn etkinliði açýsýndan çok önemli olduðunu, aksi takdirde yarardan çok zarar verebileceðini söyledi. Ýlaç kullanýmýnda su tüketiminin çok önemli yer tuttuðunu ifade eden Cengiz, hem ilacýn alýmýnda hem de sonrasýnda bol su içilmesinin gerekliliðine dikkati çekti. Cengiz, ilaçlarýn yetersiz su ile alýndýðýnda özellikle yemek borusunda yara oluþmasýna yol açabildiðine iþaret etti. Susuz hap yutmak mukozal hasar ve ülsere neden olabilir Ýlacýn mutlaka su ile alýnmasý gerektiðinin, "tükürükle yutarým" þeklinde bir uygulamanýn kesinlikle sakýncalý olduðunun altýný çizen Cengiz, "Bazý ilaçlar yemek

Ýlaç az su ile alýndýðýnda yemek borusuna takýlabilir

borusunda direk olarak mukozal hasar ve ülserlere neden olabilir. Bu yan etki ilk olarak tanýmlanan ilaç potasyum klorid tabletleridir. Bunun dýþýnda yemek borusunda direk hasar yaratan ilaçlar antibiyotikler, antiinflamatuvar (anti romatizmal) ilaçlar ve diðer ilaçlar þeklinde sýnýflandýrýlýr" diye konuþtu. Tetrasiklin grubu antibiyotikler ve özellikle doksisiklin grubunun yemek borusunda en

sýk hasar ve ülser yapan antibiyotikler olduðunu ifade eden Cengiz, bu grup antibiyotiklerin jinekoloji, üroloji, dermatoloji ve gastroenterolojide sýkça kullanýldýðýný belirtti. Cengiz, özellikle bu tip týp alanýna iliþkin saðlýk sorunlarýnda verilen antibiyotiklerin mutlaka bol su ile alýnmasý ve alýndýktan sonra yarým saat dik pozisyonda kalýnmasý gerektiðini söyledi. Cengiz, "Aksi taktirde yemek borusuna yapýþýp ciddi

Cengiz, "bu tip ilaçlarýn, az su ile ve yatmadan hemen önce alýndýðý zaman yemek borusuna takýlýp ülsere neden olabildiðini" belirterek, þunlarý kaydetti: "Bunun sonucunda hasta ani baþlangýçlý, göðüs kemiði altýnda, yemek yerken veya yutkunurken dahi olabilen þiddetli aðrý ortaya çýkar. Bu durumda yapýlmasý gereken bir gastroenteroloji uzmanýna baþvurulmasý ve gereðinde tanýnýn kesinleþtirilmesi için endoskopi yapýlmasýdýr. Uygun tedavi ile hasta birkaç gün içinde rahatlayacaktýr. Her ilacýn yan etkileri olduðu gibi bazý ilaçlarýn yemek borusunda kostik yaralar yapabilme riski vardýr. Bu nedenle, yemek borusu hasarý ve ülserlerinden kaçýnabilmek için özellikle yaþlý ve yatalak hastalar baþta olmak üzere yukarýda sözü edilen ilaçlarýn az su ile ve yatmadan önce alýnmamasýna dikkat edilmelidir."


Kaçak akaryakýt operasyonu V

iranþehir Emniyet Müdürlüðü ekipleri, bir araç içerisinde 260 litre kaçak akaryakýt ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Mardin-E 90 karayolu üzerinde uygulama yapan Viranþehir Emniyet Müdürlüðü ekipleri, yol arama ve kontrol faaliyetlerinde bir araç içerinde yaptýklarý aramada, 5 adet akaryakýt bidonu içerisinde 260 litre kaçak akaryakýt ele geçirdi. Araç sürücüsü S.D. (34) gözaltýna alýnýrken, olayla ilgili soruþturma sürüyor.

31 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA

8 uzman çavuþ ihraç edildi Bingöl'de 16 yaþýndaki E.A.'ya cinsel istismarda bulunduklarý iddiasýyla haklarýnda soruþturma baþlatýlan 8 uzman çavuþun iþ akdi feshedildi.

A

ile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, Bingöl'de 16 yaþýndaki E.A.'ya yönelik cinsel istismarda bulunduklarý iddiasýyla haklarýnda soruþturma baþlatýlan 8 uzman çavuþun Türk Silahlý Kuvvetleri ile iliþiklerinin kesildiðini bildirdi.

V

iranþehir Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nün kaçakçýlýkla mücadele kapsamýnda yaptýðý çalýþmalarda, 16 kilo esrar maddesi ve silah ele geçirildi. Alýnan bilgiye göre, Viranþehir Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri, Cumhuriyet Baþsavcýlýðý izniyle Hürriyet Mahallesi'nde bir ikamette arama gerçekleþtirdi. Evde yapýlan arama sonucunda evin bahçesinde ekilmiþ 16 kilo Hint keneviri ele geçirilirken, odalarda yapýlan diðer aramalarda ise ikamet sahibi A.K.'nin gizlediði 1 adet ruhsatsýz av tüfeði ve buna

Devlet kararlý Bakan Þahin, twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada, "Bir konuda aldýðým haberi sizlerle paylaþmak istiyorum. Bingöl'de 8 uzman çavuþ'un bir kýz çocuðuna tecavüz olayýný biliyorsunuz, Aile Bakanlýðý olarak davaya müdahil olup, tutuksuz yargýlama kararýna itiraz etmiþ ve kaldýrýlmasýný saðlamýþtýk. Davayý takip ediyorduk. Yargýlama halen sürüyor. Devletimiz de kararlý tavrýný sürdürüyor. Þu anda Jandarma Komutanlýðý bu 8 kiþinin iþlerine son vermiþ durumda" dedi.

T

Sýnýrý geçmek isteyenlere müdahale

ürk Silahlý Kuvvetleri (TSK), Suriye sýnýrýndan yurda giriþ yapmak isteyen yaklaþýk 2 bin kiþilik kaçakçý gruba gazla müdahale edildiðini bildirdi. TSK'nýn internet sitesinden yapýlan açýklamaya göre; Türkiye-Suriye sýnýrýnda 2. Hudut Alay Komutanlýðý Oðulpýnar Hudut Karakolu sorumluluk sahasýnda, saat 03.00'de hudut hattýnda görev yapan araç ve personel tarafýndan, hudut taþlarý arasýnda bin 500-2 bin kiþilik kaçakçý grup tespit edildi. Hudut hattýnda bir Taktik Tekerlekli Zýrhlý Araç (TTZA), bir Tank, bir Geliþtirilmiþ Zýrhlý Personel Taþýyýcý (GZPT) ve bir Zýrhlý Muharebe Aracý (ZMA) ile geçiþ noktalarý kapatýldý ve kaçakçý gruba, hudut hattýna yaklaþmamalarý konusunda Türkçe ve Arapça ikazlarda bulunuldu. Ýkaza uymayan kaçakçý grup, farklý noktalardan hudut hattýna yaklaþmaya devam etti ve kaçakçýlýk giriþiminde bulundu. Devriye yolunda görev yapan araçlara sýnýrýn Suriye tarafýndan, daha geride görev yapan araç ve personele ise, sýnýrýn Türkiye tarafýndaki bir diðer kaçakçý grubu tarafýndan taþ atýlarak saldýrýda bulunuldu. Açýklamada, tel engeline kaçakçýlýk giriþimleri esnasýnda büyük zararlar veren kaçakçýlarýn, bölgede görev yapan unsurlarca engellenmeye çalýþýldýðý belirtilerek, "Unsurlarýmýz tarafýndan havaya uyarý ateþi açýlmýþ, göz yaþartýcý gaz bombasýyla müdahalede bulunularak grubun daðýlmasý saðlanmýþtýr. Bu faaliyet sürerken, Oðulpýnar Hudut Karakolu sorumluluk sahasýnda bir diðer bölgeden kaçakçýlýk yapmaya çalýþan 300-350 kiþilik bir atlý gruba ise, bir ZMA, bir GZPT ve bir ZPT ile önleyici atýþlarla müdahalede bulunulmuþtur. Olayla ilgili olarak Reyhanlý Kaymakamlýðýna, Reyhanlý Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna ve Ýlçe Jandarma Komutanlýðýna bilgi verilmiþ, bölgedeki birlikler takviye edilmiþtir. Olayda herhangi bir zayiat meydana gelmemiþtir" denildi.

A

Yýlan zehrini salatalýða kustu

dýyaman'ýn Gölbaþý ilçesine baðlý Ozan köyünde, bahçedeki salatalýktan yiyen genç kýz zehirlendi. Edinilen bilgiye göre, Ozan köyünde ikamet eden Meryem A. (21), kendilerine ait olan sebze bahçesinde bulunan salatalýktan koparýp yedi. Bir müddet sonra rahatsýzlanan genç kýz, Gölbaþý Devlet Hastanesi acil servisine kaldýrýldý. Yapýlan muayenede, bahçedeki salatalýða yýlan tarafýndan kusulduðu ve zehirlenmenin bu nedenden dolayý olduðu tespit edildi. Genç kýz Adýyaman Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altýna alýnýrken, olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.

Esrar ve silah ele geçirildi

ait fiþekler ele geçirildi. Gözaltýna alýnan A.K., alýnan ifadesinin ardýndan adliyeye sevk edilirken, yapýlan aramalarda ele geçirilen suç unsurlarýna ise el konuldu. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.

4 milyon liralýk sigara operasyonu Van'ýn Baþkale ilçesinde, son bir ay içerisinde yapýlan 35 ayrý operasyonda, 4 milyon TL deðerinde kaçak sigara ele geçirildi. aþkale Emniyet Müdürlüðü B Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliði ekiplerince sürdürülen istihbarat çalýþmalarý sonucu, kaçakçýlara geçit verilmiyor. Polis ekiplerinin son bir aylýk periyotta gerçekleþtirdiði 35 ayrý operasyonda, piyasa deðeri yaklaþýk 4 milyon TL olan yaklaþýk 1 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi.

Komiser ve polislerde var Bir aylýk operasyon kapsamýnda sigara kaçakçýlýðý yapan gruplarla birlikte hareket ettiði belirlenen bir komiser yardýmcýsý ve iki polis memuru dahil olmak üzere toplam 15 þüpheli ise tutuklandý.

Sýnýrda gözetleme uçuþu Suriye sýnýrýna 275 kilometre uzunluða sahip Þanlýurfa'da, askeri helikopterler sýnýr hattýnda uçuþ gerçekleþtirdi.

Yaban hayvaný yerine kendini vurdu

S

iirt'te tarlada yabani hayvan vurmaya çalýþan kiþi, yanlýþlýkla kendini vurdu.

E

dinilen bilgilere göre olay, Pervari ilçesi Köprüçayý köyünde meydana geldi. Ýhsan T. (51) tarlasýnda aðaçlarýn ardýnda kendisine doðru yaklaþmaya çalýþan bir yabani hayvana ateþ açtý. Av tüfeðiyle açtýðý tek el ateþ

hayvaný ýskaladý. Kaçan hayvaný ikinci atýþýnda vurmaya çalýþan Ýhsan T., dengesini kaybederek tüfekle birlikte yere düþtü. O anda patlayan tüfekten daðýlan saçmalar Ýhsan T.'nin göðüs ve yüz kýsmýna isabet etti. Aðýr yaralanan Ýhsan T., kaldýrýldýðý Siirt Devlet Hastanesi'nde ameliyata alýndý. Aþýrý kan kaybeden yaralý, Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralýnýn hayati tehlikesinin bulunduðu belirtilirken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

Y

aklaþýk 15 gündür Suriye'nin Resulayn bölgesinde þiddetli çatýþmalarýn yaþandýðý ve Ceylanpýnar ilçesinde tedirginliðin hat safhada olduðu bölgede, Þanlýurfa 20. Zýrhlý Alay Komutanlýðý'ndan havalanan

helikopterler, Suruç, Akçakale ve Ceylanpýnar ilçesine sýfýr noktada bulunan Suriye hattýnda uçuþ gerçekleþtirdi. Dün sabah erken saatlerde gerçekleþen uçuþlar, 08.30 itibariyle son buldu.


4

Gündem

31 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA

Ateþ düþtüðü yeri yakýyor

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Bismil'deki arazi kavgasýna iliþkin, "Maalesef bölgemizde bu tür olaylar oluyor, sonra piþmanlýk geliyor ama iþ iþten geçiyor. Ateþ düþtüðü yeri yakýyor. Bunlardan hep ibret alýnmasý gerekiyor. Maalesef devam ettiðine göre yeterince ibret alýnmýþ deðil" dedi.

Baþkandan iftar yemeði

D

iyarbakýr'ýn Kulp Ýlçe Belediye Baþkaný Mehmet Nesim Þimþek, vatandaþlarla iftarda buluþtu. Çok amaçlý konferans salonunda verilen iftar yemeðine, Kulp Belediye Baþkaný Mehmet Nesim Þimþek, Aðaçlý Belde Belediye Baþkaný Metin Dinar, sivil toplum kuruluþu temsilcileriyle çok sayýda vatandaþ katýldý. Ýftar öncesi açýklamalarda bulunan Kulp Belediye Baþkaný Mehmet Nesim Þimþek, bir arada bulunmanýn önemli olduðuna vurgu yaptý. Þimþek, "Birlik ve beraberliðe en çok ihtiyaç duyulan noktadayýz. Bir arada bulunmak, birlikte bir þeyler paylaþmak sevgiyi, sahiplenmeyi ve güveni bize getirecektir. Bu yüzden bu tarz paylaþýmlarý önemsemeliyiz" dedi.

Þemdinli Belediyesi'nden iftar H

akkari'nin Þemdinli Belediye tarafýndan organize edilen ve 4 gün boyunca sürecek etkinlikler baþladý. Þemdinli Belediyesi Güldexin Kültür Merkezi tarafýndan organize edilen Ramazan ayý etkinlikleri, araç trafiðine kapatýlan Cumhuriyet Caddesi üzerinde baþladý. Burada bir konuþma yapan Þemdinli Belediye Baþkaný Sedat Töre, bölgede baþlayan huzur ortamýyla birlikte 4 günlük sokak þenliði düzenlediklerini söyledi. Töre, "Öncelikle baþlatýlan bu þenlikte Suriye'deki Kürt kardeþlerimize bir destek olduðunu belirtmek istiyorum. Yüreðimiz onlarladýr. 4 günlük etkinliliðimizin startýný yöredeki Dengbej arkadaþlarýmýzla verdik. 4 gün boyunca sanat, kültür, tiyatro ve resim sergileri düzenlenecektir. Bu organizede emeði geçen bütün arkadaþlarýmýza teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Etkinliðe BDP Þemdinli Ýlçe Baþkaný Cebbar Taþ, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý.

Zayi ilaný Diyarbakýr Trafik þubeden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim.Hükümsüzdür Selman Oðraþ Diyarbakýr/Kayapýnar nüfus müd. almýþ olduðum çocuðum Lara Naz Hasanoðlu’na ait nüfus cüzdanýný kaybettim.Hükümsüzdür Ataman Hasanoðlu

B

itlis'ten helikopterle Bismil'e gelen Bakan Eker, beraberinde Bakan Yardýmcýsý Kutbettin Arzu, Vali Mustafa Cahit Kýraç, Ýl Emniyet Müdürü Recep Güven, Ýlçe Kaymakamý Yunus Sezer Ýle Jandarma Tabur Komutaný Jandarma Albay Ali Ýhsan Aksoy, AK parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, AK Parti Silvan Ýlçe Baþkaný Nedim Kýlýçaslan, Silvan Emniyet Müdürü Mustafa Kýlýçaslan ile ilçede 2 gün önce meydana gelen arazi kavgasýnda Üstün ailesinden 8 kiþi için Kale Mahallesi'nde kurulan taziye evine gelerek Üstün ailesi fertlerine baþsaðlýðý dileklerinde bulundu.

Baþsaðlýðý diledi Ýl Müftüsü Nimetullah Erdoðmuþ'un okuduðu duanýn ardýndan Bakan Eker, kavgada 3 kardeþi ve 5 yeðenini kaybeden Muharrem Üstün þahsýnda tüm aileye baþsaðlýðý diledi. Taziyede konuþan Bakan Eker, iftara bir saat kala insanlarýn öldürülmesinin çok büyük bir acý olduðunu söyledi. Bakan Eker, Ramazan'da böyle bir olayýn olmasýndan duyduklarý üzüntüyü dile getirerek, "Bu tür acýlardan Allah ders almayý nasip etsin. Bir öfke ile insanlarýn birbirlerine silah doðrultmasýný doðru bulmuyorum" diye konuþtu. Çýkýþta gazetecilere açýklama yapan Bakan Eker, kavgada 8 ferdini kaybeden Üstün ailesinin Silvan'ýn köklü ailelerinden, bilinen, tanýnan ve sevilen bir

100 aileye Ramazan yardýmý H

akkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odasý (YÜTSO) tarafýndan Ramazan yardýmý kapsamýnda hazýrlanan bin 100 adet gýda paketi ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere mahalle muhtarlarýna teslim edildi. Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odasý, geleneksel Ramazan yardýmý kapsamýnda ihtiyaç sahibi bin 100 aileye verilmek üzere gýda paketleri hazýrladý. YÜTSO Baþkaný Salih Özdemir ve Meclis Baþkaný Nedim Selçuk tarafýndan muhtarlara teslim edilen yardým paketleri; ilçe merkezi, Esendere ve Þemdinli'de ihtiyaç sahibi ailelere verilecek. Yardýmlar hakkýn-

da gazetecilere bilgi veren Özdemir, Ramazan ayý dolayýsýyla ihtiyaç sahiplerine geleneksel olarak yaptýklarý yardýmý bu sene de yapmak istediklerini söyledi. Adil daðýtýlmasý açýsýndan gýda paketlerini mahalle muhtarlarýna teslim ettiklerini aktaran Özdemir, "Muhtarlarýmýz ihtiyaç sahibi aileleri bizden daha iyi biliyor. Bu açýdan YÜTSO olarak hazýrladýðýmýz gýda paketlerini mahalle muhtarlarýmýza teslim ettik. Muhtarlarýmýz belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere bu paketleri teslim edecek. Yardýmlarda emeði geçen herkese teþekkür ederiz" dedi.

Ziraat Bankasý'ndan iþadamlarýna iftar

Ziraat Bankasý, 150. yýlý nedeniyle Vanlý iþadamlarýna bir iftar yemeði verdi. Ziraat Bankasý Genel Müdür Yardýmcýsý Osman Aslan " Van'ýn deprem yaralarýný kýsa bir sürede sarmýþ olduðunu gördük" dedi.

Bismil Trafik þubeden almýþ olduðum E sýnýfý sürücü belgemi kaybettim.Hükümsüzdür Sýdký Yardým

31 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA YIL: 13 SAYI: 4345 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

aile olduðunu dile getirdi. Bakan Eker, "Allah baþka acý göstermesin. Ýtidal, sabýr ve metanetle bu acýnýn bir þekilde atlatýlmasý lazým. Aile büyükleri ile görüþtüm. Ailenin beklentisi, faillerin bir an önce yakalanýp adalete teslim edilmesi. Kamu vicdanýnda adaletin tecellisi bu þekilde olur. Ramazanda ayný bölgeden iki Müslüman'ýn bu þekilde böyle bir olayla karþý karþýya kalmasý son derece çok üzücü. Bu bazen ihtiras, bazen öfke, bazen þiddet eðilimi, bazen cehalettir. Bazen de bunlarýn hepsidir. Sonuçta

bu þekilde uzun namlulu silahlar insanlarýn elinde. Öfke ile kendini kontrol edemiyor ve birinin canýna kýyýyor. Bunlar, üzerinde hepimizin durmasý gereken konular. Ama eðitim tabi son derecede. Tabi cehalet var burada. Ýnsanlarýn ihtiraslarý var. Hiçbir sebep bir insanýn canýna kastetmeye, canýný almaya gerekçe olamaz. Burada satýlmýþ bir arazi var. Üzerinde tecavüz söz konusu olduðu iddialarý var. Maalesef bölgemizde bu tür olaylar oluyor, sonra piþmanlýk geliyor ama iþ iþten geçiyor. Ateþ düþtüðü yeri yakýyor, ocak sönüyor, gözyaþý dökülüyor, yürek yanýyor. Bunlardan hep ibret alýnmasý gerekiyor. Maalesef devam ettiðine göre yeterince ibret alýnmýþ deðil. Bunun metanet ve sabýrla karþýlanmasý, acýya baþka acý katýlmamasý önemli. Bu acýyý daha büyük bir acýyla karþýlamaktan kaçýnmak lazým. Yani bir yanlýþa yanlýþla mukabelede bulunmamak lazým. Adaletin yerini bulmasý da lazým. Çünkü ortada maðduriyet var. Ýnsanlar hayatýný kaybetmiþ. Failler adalete teslim edilip, cezalandýrýlmasý lazým. Adli mekanizma bunu yerine getirmeli ki kamu vicdanýnýn ve taraflarýn vicdaný biraz rahatlasýn ve bir daha kimse böyle bir þeye tevessül etmesin" þeklinde konuþtu. Bakan Eker, ve beraberindekiler, taziye evinin yanýndaki aile mezarlýðýnda hayatýný kaybedenler için dua okuduktan sonra helikopterle Van'a gitti.

B

ir otelde düzenlenen yemeðe Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Van Milletvekili Mustafa Bilici, Van Vali yardýmcýlarý Mehmet Özel ve Hakan Alkan, Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Ziraat Bankasý Yönetim Kurulu üyesi Fevzi Çutur, Ziraat Bankasý Genel Müdür yardýmcýlarý Osman Aslan ve Alpaslan Çakar, Ziraat Bankasý Bölüm baþkanlarý Yavuz Yetek ve Peyami Özdilek, Ziraat Bankasý Güneydoðu Anadolu Bölge Koordinatörü H. Seyit Çelik, Ziraat Bankasý Van Bölge Baþkaný Aziz Ercan Yýldýzhan, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Faruk Alðaslan, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Van Þube Baþkaný Ýsmail Say, bazý kurum ve kuruluþ amirleri ile iþadamlarý katýldý. Yenilen iftar yemeðinin ardýndan bir konuþma yapan Ziraat Bankasý Genel Müdür Yardýmcýsý Osman Aslan, Van'da olmaktan büyük mutluluk duyduðunu belirtti. Van'ýn kendine has bir güzelliðinin olduðunu ifade eden Aslan, "Bu bizim Van'a ilk ziyaretimiz. Gerçekten neden bu kadar çok geciktik diye çok üzgünüz. Gerçekten Van'ýn insanlarý kendine çeken bir görüntüsü var. Van'ýn deprem yaralarýný kýsa bir sürede sarmýþ olduðunu gördük" dedi. Ziyaretleri sýrasýnda Van'a baðlý 5 ili gezdiklerini anlatan Aslan, Ziraat Bankasý olarak bu olumlu havaya bir katký saðlamaya çalýþtýklarýný söyledi. 150. yýlýný kutlayan Ziraat Bankasý'nýn bu kadim topraklara, bu uygarlýða hizmet etmeyi kendisine

borç edindiðini vurgulayan Aslan, "Bu çerçevede her geçen yýl hizmetimizi nasýl ve ne þekilde yukarýlara taþýyabiliriz, yatýrýmcýlarýmýzý ne þekilde destekleyebiliriz ve bu topraklara daha fazla istihdam katmanýn arayýþlarý içerisindeyiz" dedi. Aslan, son zamanlarda devletin bankaya az borçlanmasý nedeniyle bankalarýn geçmiþte devlete verdiði borçlarýn azaltarak elindeki fonlarý yatýrýmcýya, iþadamýna ve KOBÝ'lere kullandýrtma çabasý içerisinde olduklarýný söyledi. Ziraat Bankasý olarak amaçlarýnýn ellerindeki fonlarý uygun þartlarda, uygun vadelerle iyi bir hizmetle yatýrýmcýlara, iþadamlarýna kullandýrtmak olduðunu dile getiren Aslan, katýlýmlarýndan dolayý misafirlerine teþekkür etti. AK Parti Van Milletvekili Mustafa Bilici ise, Ramazan ayýnýn tüm Müslümanlara hayýrlara vesile olmasý dileklerinde bulundu. Ziraat Bankasý'nýn sadece Türkiye'nin deðil dünyanýn en itibarlý bankalarý arasýnda yer aldýðýný vurgulayan Bilici, "Bugün çok güzel koþullarda çiftçilerimiz, hayvan yetiþtiricilerimiz ve ziraat odaklý iþletmelerimiz Ziraat Bankasý'ndan çok uygun þekilde faydalanabilmektedir" dedi. 150 yýllýk derin bir geçmiþi olan Ziraat Bankasý'nýn halkýyla bütünleþtiðini ve ülkenin hemen hemen her ilçesinde þubesi olduðunu anýmsatan Bilici, "Böylelikle de vatandaþlarýmýzýn hayatlarýný kolaylaþtýrmýþtýr. Yine gençlerimizin istihdamýna ciddi manada katký saðlamýþtýr. En son Vanlý hemþehrilerimizin de içinde bulunduðu 3 bin 265 gencimiz iþe alýndý" ifadelerini kullandý. Van depreminden sonra hükümetin vermiþ olduðu KOSGEB kredilerinde sýkýntýlarýn oluþtuðunu da belirten Bilici, "Bizler konuyu milletvekili arkadaþlarýmýzla birlikte Sayýn Baþbakanýmýza ilettik. Sayýn Baþbakanýmýzda Ziraat Bankasý Genel Müdürlüðü ile görüþerek gerekli talimatlarý verdiler. Sonrasýnda birçok banka üst düzey yetkilisinin katýlýmý ile iþadamlarýmýzý, esnafýmýzý bir araya getirdik. Burada KOSGEB ile ilgili sýkýntýlar dile getirildi. Ziraat Bankasý'nýn öncülük ettiði bu çalýþmalar neticesinde ilimizde yaklaþýk 5 bin esnafýmýz, iþadamýmýz 30 ila 100 bin arasýnda deðiþen kredilerden faydalandýlar" þeklinde konuþtu.

Çadýrda niþanlandýlar

M

ardin Midyat'ta Suriyeli mülteciler için kurulan çadýr kentte tanýþan Sadýk Ali ile Fatým Ömer'in niþan yüzüklerini Mardin Valisi Dr. Ahmet Cengiz taktý. Suriye'nin Ýdlib kentinden olduklarý öðrenen çift Kurulan çadýr kentte birbirlerini gördükten sonra tanýþarak evlenmeye karar verdi. Çadýr kentte düzenlenen törende Sadýk Ali ve Fatým Ömer'in niþan yüzükleri Mardin Valisi Dr. Ahmet Cengiz tarafýndan takýldý. Vali Dr. Ahmet Cengiz, eþi Vehibe Cengiz, Kaymakam Oðuzhan Bingöl, eþi Ayþegül Bingöl, Afad Müdürü Davut Esen ve diðer yetkililerin katýlýmýyla Midyat Geçici Konaklama Merkezinde Suriyeli misafirlerle iftar programý düzenlendi. Burada Suriyeli sýðýnmacýlarla iftarýný açan Vali Cengiz, daha sonra niþan yüzüklerini takarak dünya evine girmeye ilk adýmlarýný atan çifti tebrik etti.


Bölge Haber

5

Van gelismesini sürdürüyor 31 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, çeþitli ziyaretlerde bulunmak ve açýlýþlara katýlmak üzere Van'a geldi. Öðle saatlerinde Bitlis'ten helikopterle Van'a gelen Bakan Eker, Van Valisi Münir Karaloðlu, AK Parti Van milletvekilleri Mustafa Bilici ve Gülþen Orhan, AK Parti Van Ýl Baþkaný Abdullah Aras, Van Ziraat Odasý Baþkaný Lütfü Özgökçe ve kalabalýk bir grup tarafýndan karþýlandý. Buradan Van Valiliði'ne geçen Bakan Eker, polis merasim mangasýný selamladýktan sonra valilik makamýna geçti. Burada bir açýklama yapan Bakan Eker, bakanlýklarýnýn destekleriyle yapýlan Tarým

ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) yatýrýmlarýnýn açýlýþýný yapacaklarýný söyledi. Vatandaþlarla görüþmelerinin dýþýnda sektör temsilcileriyle ayrýntýlý deðerlendirme toplantýsý da yapacaklarýný ifade eden Eken, "Van, deprem yaþadý. Sonrasýnda bir takým geliþmeler oldu. Yaralar sarýlýyor. Tarým, hayvancýlýkla ilgili sanayinin kalkýnmasýnda sektörlerin katlarýný nasýl arttýrabiliriz, bununla ilgili bir deðerlendirme toplantýsý yapýyoruz. Bakanlýðýmýzýn üst

Senaryolarýnda baþarýya ulaþamayacaklar Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Somali'de Türk Büyükelçiliði'ni hedef alan terör saldýrýsý ve gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Önceki gün Somali Türk Büyükelçiliði'ne yapýlan bombalý saldýra bir polis memurunun þehit edilmesi olayýný deðerlendiren AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Somali halkýna Türkiye olarak her zaman desteklerini sunacaklarýný ifade ederek, Somali'ye yapýlan yardýmlardan birilerinin rahatsýz olduðunu vurguladý. Ýçten, "Somali'de Türk Büyükelçiliði'ni hedef alan terör saldýrýsýný nefretle kýnýyorum. Þehit polisimiz Sinan Yýlmaz'a Allah'tan rahmet, ailesine, Dýþiþleri Bakanlýðý ve emniyet teþkilatýna baþsaðlýðý ve yaralanan 4 polisimize de acil þifalar diliyorum. Biz sevgiye inanýyoruz. Evrensel barýþa ve insanlýða inanýyoruz. Dünyanýn hangi coðrafyasý olursa olsun baþta Müslüman kardeþlerimiz olmak üzere AK Parti olarak her zaman mazlumlarýn yanýnda, haksýzlýklarýn karþýsýnda olduk ve olmaya da devam edeceðiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak Somali'ye insani vicdan ve yardýma muhtaç kardeþlerimize bir gelecek saðlamak için gittik. Orada dünyaya örnek olan insani yardýmýmýz yine birilerini rahatsýz etti ve bizi terörle tehdit ederek Somali'den kaçýrmayý düþündürler. Ama ne kadar denerlerse denesinler ne yaparlarsa yapsýnlar güçleri yardým elimizi Somali'den çekmemizi saðlamayacaktýr. Bilakis Türkiye'nin Somali halkýna desteði en güçlü þekilde sürecektir" dedi.

SENARYO TURTMAYACAK Ortadoðu'daki yaþanan geliþmelere de deðinen Ýçten, Mýsýr ve Suriye'de yaþanan ölümlere dikkat çekerek, "Zalim, diktatör ve eli kanlý Esed rejimi Suriye'de 100 bin masum insaný öldürdü. Irak'ta kanlý saldýrýlar devam ediyor. Mýsýr'daki durum zaten ortada. Bu tabloya dikkatli bakarsanýz göreceksiniz ki burada hem içeriden hem de dýþarýdan organize bir oyun vardýr. Ve bu hain oyunun aktörleri benzeri bir senaryoyu Türkiye'de de sahnelemek istemiþlerdir. Gerçi bizde içerideki maþalar, figüranlar daha çok sayýdadýr. Ama sayýlarý ne kadar olursa olsun baþarýlý olamayacaklardýr" diye konuþtu.

"GÜÇLÜ BÝR TÜRKÝYE ÝSTENÝLMÝYOR" AK Parti iktidarý olarak Türkiye'yi güçlendirdiklerini ifade eden Ýçten, bir çok kesimin Türkiye'nin güçlenmesini istemediðini ve buna engel olmaya çalýþtýðýný söyledi. Ýçten, "10 yýl geriye dönüp bakýnca bugün artýk 3 kat büyümüþ bir Türkiye vardýr. Bugün artýk dünyaya gündem yaratan bir Türkiye vardýr ve Türkiye gerçek anlamda güçlü ve söz sahibi bir konumdadýr. Bu sadece dýþarýda deðil içeride de böyledir. Siyaset sahnesinde de çok büyük adýmlar attýk. AK Parti olarak çok büyük devrimler gerçekleþtirdik. Bakýn, en basitinden 10 yýl önce enflasyon yüzde 30yüzde 35 civarýndayken þimdi yüzde 6- yüzde 7 gibi bir rakam telaffuz edilmektedir. AK Parti olarak dünya çapýnda yatýrýmlara imza atýyoruz. Köprüler, yollar, tüp geçitler ve yüz akýmýz olan uluslararasý havaalanlarý inþa ediyor ve istemezükçülere inat hizmetimizi halkýmýzla buluþturuyor, eserlerimize ara vermeksizin devam ediyoruz. Biz 2023'e hazýrlanýyoruz. AK Parti olarak 2023'te dünyanýn ilk onu arasýna girecek bir Türkiye'yi sevdamýzla büyütüyoruz" þeklinde konuþtu.

"ÇÖZÜM SÜRECÝ SONUNA KADAR DEVAM EDECEKTÝR" Çözüm sürecini de deðerlendiren Ýçten, sürecin sonuna kadar devam edeceðini kaydetti. Ýçten, "Mübarek Ramazan göz açýp kapayýncaya kadar tatlý bir rüzgar misali esti ve gitmek üzere. Özellikle bu rahmet ayýnda her þeyden çok ihtiyacýmýz olan þey aramýzdaki kardeþlik, birlik ve dayanýþmadýr. Terörün kanlý elleri 30 yýldýr yakamýzý býrakmýyordu. Ama artýk uzun bir zamandýr kan akmýyor. Cenazeler kalkmýyor. Analar babalar aðlamýyor. Ýþte bu nedenle çok daha güçlü bir Türkiye resminde biz el ele, yürek yüreðe Çözüm Süreci'ne sonuna kadar destek olup bu büyük sýkýntýyý da çözeceðiz inþallah" ifadelerini kullandý.

düzey yöneticileri burada. Ziyaretimizde Van'daki geliþmeler hakkýnda bilgiler alacaðýz ve sektörle ilgili ayrýntýlý deðerlendirmeler yapacaðýz. Van'ý her fýrsatta ziyaret ediyoruz. Yaralarýný sardý ve geliþmesini sürdürüyor" dedi. Yapýlan açýklamanýn ardýndan basýna kabalý olarak Vali Münir Karaloðlu ile görüþen Bakan Eker, AK Parti Van Ýl Baþkanlýðý'ný da ziyaret ettikten sonra Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika açýlýþlarýna katýldý.

Binlerce yýldýr birlikteyiz Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, çözüm sürecine destek için hemþerilerine Türkçe ve Kürtçe seslendi.

Bir dizi ziyaret ve inceleme için memleketi Batman'a gelen Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Kozluk ilçesinde STK ve kanaat önderleriyle iftar yemeðinde bir araya geldi. Kozluk ilçesinde taziye ziyareti sonrasýnda aile ziyaretleri gerçekleþtiren Bakan Þimþek daha sonra Tepecik Yatýlý Erkek Ýlköðretim Okulu'nun bahçesinde düzenlenen iftar yemeðine katýldý. Ýlçedeki sivil toplum örgütleri ve kanaat önderlerinin katýldýðý iftar yemeðinde konuþan Bakan Þimþek,

çözüm sürecine destek istedi. Çözüm sürecini sabote etmek isteyenlerin olabileceðine dikkat çeken Bakan Þimþek, davetlilere sürece destek için Kürtçe ve Türkçe seslendi. Baþlayan huzurla birlikte Batman ve Kozluk'ta da daha çok yatýrýmlarýn geleceðini belirten Bakan Þimþek, "Bizim derdimiz sorun çözmek. Bu çözüm sürecine hepimiz sahiplenmemiz lazým. Çünkü çözüm süreci sadece hükümetin atacaðý adýmlar önemli tabii ki bizim yapacaklarýmýz önemli. Ama hepimizin sahiplenmesi lazým" dedi. Çözüm sürecinin herkes için önemli olduðunu hatýrlatan Bakan Þimþek, "Bunu sabote etmeye çalýþanlar olacaktýr. Bunu rayýndan çýkartmaya çalýþacaklardýr. Ama biz millet olarak siz burada ki kardeþlerimiz olarak buna sahip çýkarsak eminim baþarýlý olur. Çözüm süreci dediðimiz kardeþliðimiz pekiþtirmek birliðimiz beraberliðimiz pekiþtirmek, birliðimizi beraberliðimizi pekiþtirmek" dedi. Konuþmasýna Kürtçe devam

eden ve çözüm süreci için destek isteyen Bakan Þimþek, "Binlerce yýldýr birlikteyiz, kardeþiz. Birliðimiz, beraberliðimiz ve kardeþliðimiz için hepimizin çalýþmasý gerek. Bu hepimiz için önemli bir süreçtir buralarda huzur olmazsa fabrikalar da olmaz" dedi. Ramazan ayýnýn Ortadoðu'da

barýþa vesile olmasý temennisinde bulunan Bakan Þimþek, "Mýsýr olsun, Suriye olsun birçok yerde çok kan dökülüyor. Allah yardýmcýmýz olsun. Ýnþallah bu bölgedeki bu huzur ortamýný hep birlikte ileriye götürürüz. Böylece ülkemizi için hepimiz için hayýrlý bir süreç baþlamýþ olur" diye konuþtu.

Diyarbakýr'ýn önü açýlacak Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Türkiye'nin 3 kasým seçimlerinden bu yana yaklaþýk 11 yýlda imza attýðý atýlýmla, hem bölge hem de dünya ülkelerinin ilgisini çekecek boyutta ilerleme kaydettiðini söyledi. AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, beraberindeki çalýþma arkadaþlarý ile birlikte Memur-Sen Diyarbakýr Ýl Temsilcisi Yunus Memiþ'e nezaket ziyaretinde bulundu. Altaç, AK Parti'nin tek baþýna iktidara geldiði Kasým 2002 seçimlerinden bu yana 11 yýl geride kaldýðýný hatýrlatarak, bu süreçte Türkiye'nin, demokratikleþmeden, saðlýða, eðitimden ulaþtýrmaya önemli deðiþimler yaþandýðýný söyledi. Türkiye'nin üçte birini kapsayan Olaðanüstü Hal (OHAL) uygulamasýnýn kaldýrýlmasýný, AK Parti'nin iktidara geldikten sonra attýðý ilk demokratikleþme adýmý olduðunu ifade eden Altaç, "Bölgede günlük hayatý kolaylaþtýrýp, atýlan adýmlara TRT 6 kanalýnda 24 saat Kürtçe yayýn, Kürtçe dil kursu açabilme, üniversitelerde Kürtçe lisans yapabilme, 4+4+4 ve medyanýn önündeki engellerin kaldýrýlmasý gibi demokratikleþme adýmlarý atýlmýþtýr" dedi. Ak Parti iktidarýndan önce ülkede her türlü olumsuzluklarýn yaþandýðýný ifade eden Altaç, milli gelirin büyük bir kýsmýnýn illegal

bazý aksaklýklarýn olmasý gayet olaðandýr. Çünkü ülkemizdeki sorunlarý 3-5 senede þansýnýz olamaz burada bizim sayýn baþbakanýmýza ve hükümetimize destek vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandý.

DÝYARBAKIR'IN ÖNÜ AÇILACAKTIR

oluþumlara gittiðini ve bu durumun da ülkeyi sýkýntýya soktuðunu kaydetti. Altaç, "Bugün OHAL uygulandýðý bir bölge düþünürsek sorunlara tartýþma þansýmýz çok az olur ve ciddi bir engel ortaya çýkar. AK Parti hükümeti ile bu sorunlar ile ortada kalktý ve iþler rayýna oturmaya baþladý. Rayýna oturmaya baþlayan iþler kolay olmadý. Defalarca darbe giriþimleri oldu. Suikast planlarý uygulanmaya

çalýþýldý. Parti kapatma giriþimleri oldu. Daha sayamayacaðýmýz birçok olumsuzluklar oldu. Halkýmýz bunlara prim vermedi. Sayýn Baþbakanýmýz baþörtüsü sorununu temelli çözeceðiz dedi bu ülkede ve bölgede artýk kardeþlik rüzgarlarý esecek diye bir beyaný oldu. Tabi ülkemizin sorunlarýný yavaþ, yavaþ çözüme kavuþturacaðýz. Bunlar kolay iþler deðil. Tabi biz bunlarý gerçekleþtirirken

2014 yerel seçimlerde AK Parti'nin baþarýsý ile Diyarbakýr'ýn önünün açýlacaðýný belirten Altaç, bu durumun herkes için çok iyi sonuçlar doðuracaðýný söyledi. Altaç, "Bugün ortak paydada bizlerin ve sizlerin güçlü olmasý gerekir. Siz ve sizler gibi STK'lar, dernekler geniþ kitlelere hitap eden demokratik yapýlarsýnýz. Sizleri çok önemsiyoruz" diye konuþtu. Memur-Sen Diyarbakýr Ýl Temsilcisi Yunus Memiþ ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, AK Parti hükümetinin eðitim, saðlýk, ulaþtýrma ve ekonomi alanýnda yaptýðý demokratikleþme adýmlarýný takdire þayan olarak karþýladýklarýný belirtti.


6

EKONOMÝ

Varlýk barýþý 3 ay uzatýlacak 31 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA

Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, varlýk barýþý ile ilgili süre uzatýmý için gerekli yazýyý bakanlar kuruluna gönderdiðini, buna iliþkin bakanlar kurulu kararýnýn çýkýþ sürecinin þuan devam ettiðini söyledi. TPAO Kristal Park tesislerinde kanaat önderleri ile yapacaðý toplantý öncesi basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý. Vergi barýþýnýn süre uzatýmý ile ilgili soruyu cevaplayan Bakan Þimþek, süre uzatýmý için gerekli yazýyý gönderdiðini söyledi. Bakan Þimþek, "Süre uzatýmý için gerekli yazýyý gönderdim. Buna iliþkin bakanlar kurulu kararýnýn çýkýþ

süreci þuan devam ediyor. Yani bir bakanlar kurulu kararýyla biz süreyi kanunun verdiði yetki çerçevesinde 3 aylýk uzatmayý düþünüyoruz" dedi. Vergi barýþýna, baþvuru sayýsý ve ne kadar vergi toplandýðý yönündeki soruyu da cevaplayan Bakan Þimþek, vatandaþýn iþini son güne býraktýðýný belirterek son gün verilerini de toplayarak hafta içerisinde kamuoyu ile pay-

laþacaklarýný ifade etti.

Mýsýr'ýn boykotu "Mýsýr'daki Türk mallarýna boykot söylentisinin ekonomiye yansýmasý olacak mý" þeklindeki soruyu da cevaplayan Bakan Þimþek, birtakým söylentilerin olduðunu ancak henüz bir etki analizi yapmanýn erken olduðunu söyledi. Mýsýr'ýn çok sýkýntýlý bir dönemden geçtiðini söyleyen Bakan Þimþek,

iler bizim kardeþliðimiz kadimdir. Eminim Mýsýr halký sonunda en doðrusunu bulacak. Mýsýr bu bölgenin en önemli ülkelerinden bir tanesi. O anlamda ben inanýyorum ki Türkiye ile iliþkiler bu bahsettiðim süreç iþledikten sonra tekrar rayýna girer. Süreçte ne tür bir etki olur bakmak lazým. Ama dediðim gibi henüz çok erken yani söylentiler var ama bakacaðýz" dedi.

Mýsýr'ýn istikrarlý olmasýný demokrasi içerisinde temel hak ve özgürlüklere saygýlý olarak geliþmesini temenni ettiklerini ifade etti. Bakan Þimþek, "Tabi böyle söylentiler var ama henüz bir etki analizi yapmak için çok erken. Mýsýr hakikaten büyük bir medeniyet. Kardeþ bir ülke. Çok sýkýntýlý bir dönemden geçiyor. Ýnþallah biran önce istikrara kavuþur. Bizim iliþk-

Doðu'da hasat dönemi Diyarbakýr'dan gelip Muþ'un Malazgirt ilçesinde hasat yapan biçerdöverler, geceligündüzlü olmak üzere 2 vardiya halinde çalýþýyorlar. Malazgirt'te 2 haftadan beri hasat yapan biçerdöverler sahipleri, "Verimli

bir sezonda ekiciler kadar bizler de sevinçliyiz. Bu yýl geçen yýllara oranla hububatta verim oldukça yüksek" diye konuþtular. Bu yýl verimin daha fazla olduðunu belirten ilçe halký, "Bu sene hasadýn þu ana kadar yapýlan biçimlere göre, normalin biraz üzerinde olduðu görülüyor. Arpalarýn verimi gayet güzel olup, 1'e 10 ile 20 civarýnda verim elde edilen tarlalar bulunuyor. Buðdaylarýn ise, þu an biçimine henüz baþlanmamýþ olmasýna raðmen tarlasýna göre 1'e 7

ile 12 arasýnda olduðu tahmin ediliyor" diye konuþtular. Malazgirt'te çifçilik yapan Þahin Erman isimli vatandaþ ise, "Biçerdöverlerin bu seneki biçim bedeli 90 lira olarak belirlenmiþtir. Geçtiðimiz yýl saman sýkýntýsýnýn yaþandýðý Malazgirt'e bu yýl konteynýrý biçerdöver parasýna satýlýyor. Bir konteynýr saman 90 liraya alýcý buluyor. Geçtiðimiz yýl kýþ aylarýnda 1 tonu bin TL'ye satýlan saman bu aylarda 1 tonu 80 liraya satýlýyor" dedi.

Bakan Eker sektör toplantýsý düzenledi Tarým, Gýda ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker Bitlis Polis evinde çiftçi, tarým ve hayvancýlýkla uðraþanlarla sektör toplantýsý düzenledi. Bakan Eker, Bitlis'e gerçekleþtirdiði ziyaret kapsamýnda iftardan sonra polis evinde Bitlis ilinin þuana kadar tarým Bakanlýðýndan almýþ olduðu desteklemelerden söz etti.

Endüstri bitkilerinde artýþ Eker, yaptýðý konuþmasýnda þunlarý söyledi. "Tarýmla uðraþan üretim yapan, hayvancýlýkla uðraþan üretim yapan tedarik eden ve bu faaliyetin bir aþamasýnda yer alan herkesi bu sektörün bu çalýþmanýn paydaþý gibi görüyoruz. Bugün Kültür Merkezine düzenlenen bu toplantýnýn diðer ayaðýnda burada arka-

daþlarýmýz söz aldýlar. Toplam 47 civarýnda öneri dile getirildi. Bu önerilerin bir kýsmý kýsa vadede yapýlýr, bir kýsmý orta vadede yapýlýr bir kýsmý ise uzun vadede yapýlýr ama bazý önerilerde vardýr ki hiç yapýlmaz. Bizim destekleme politikamýzýn esasý nedir. Biz neleri deðiþtirdik nereye getirdik. Bunlarla ilgili arkadaþlarým size bilgiler vermiþlerdir. Bitlis ilimizde 8 bin 400 civarýnda çiftçi kayýt sistemine çiftçi bulunmaktadýr. Endüstri bitkileri örnek verecek olursak patates son 10 yýlda 56 bin tondan 80 bin tona çýkmýþ yani burada bir artýþ var. Þeker pancarý 10 sene önce üretilen 72 bin tonmuþ 2012 yýlýnda 142 bin ton üretilmiþtir. Tarým alanýnda nasýl bir seyir ve geliþme var bunu bilirsek bundan sonraki süreçte de önümüzde nelerin olduðunu daha

kolay görürüz" dedi. Hayvancýlýk anlamýnda Bitlis'teki artýþý da örnek gösteren Bakan Eker, "Melez sýðýrda 12 bin'den 32 bin'e çýkmýþ, yerli sýðýrda düþüþ var zaten o düþüþ olmazsa diðerlerinde artýþ olmaz. Sýðýr toplamýnda 59 bin'den 83 bin'e çýkmýþtýr. Bitlis'te son 10 yýlda gerek küçükbaþ gerekse büyükbaþ hayvancýlýkta büyüme var. Bu büyüme sýðýrlarda 3,5 kat, koyunlarda yüzde 23-23'lük artýþ var. Çiftçimiz 2002 yýlýnda 297 bin hayvancýlýk desteði almýþ 2012 yýlýnda ise 30 milyon destek almýþlardýr. 2002 yýlýnda Ziraat Bankasý ve Tarým Kredi kooperatiflerinden Bitlisli çiftçinin aldýðý toplam kredi 400 bin liranýn altýnda 2012 yýlýnda ise 25 milyon kredi almýþtýr" dedi.

Enflasyon hedefi 6.2 Merkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý, yýl sonu enflasyon hedefinin yüzde 6.2 olduðunu bildirdi. Merkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý,enflasyon raporunun sunumu amacýyla düzenlediði basýn toplantýsýnda yýl sonuenflasyon hedefinin yüzde 6.2 olduðunu açýkladý. Temmuz ayýnda enflasyonun tepe noktasýna ulaþacaðýný ve yüzde 9 olarak gerçekleþmesini beklediklerini belirten Baþçý, 2014 yýlý Þubat ayýndan itibaren iseenflasyonun yüzde 5'e yaklaþacaðýný ifade etti. Merkez Bankasý, daha önce 2013 yýlý sonu enflasyon hedefini yüzde 5.3 olarak belirlemiþti. Yýl sonuenflasyon hedefini revize eden Merkez Bankasý, hedefi yüzde 6.2'ye yükseltti.

Türkiye'de et açýðý var Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Ýsmail Kemaloðlu, Türkiye'de et açýðýnýn olduðunu belirterek, "'Biz üretmeyelim, dýþarýdan alalým' mantýðýyla olmaz. Türkiye üretmek zorunda. Ülkemizin müthiþ bir zenginliði var. Bunu mutlaka kullanmamýz gerekiyor" dedi. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Ýsmail Kemaloðlu, Bursa Ticaret Odasý (BTB) üyeleri ile istiþare toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, düzenleyici bir kurumun, perakende sektöründe yer almasýnýn yanlýþ olduðunu söyleyerek, "Daha önceden yapýlmýþ anlaþmalar olduðu için perakende sektöründen bir anda çekilemiyoruz; ancak zaman içinde tüm þubelerimizi kapatacaðýz. Diðer yandan da bütün kombinalarýmýzý ayrý bir þirkete devrederek özel sektör mantýðýna kavuþturacaðýz." diye konuþtu.

"TÜRKÝYE ÜRETMEK ZORUNDA" Kemaloðlu, "Türkiye'de yeni bir modele, hayvancýlýðýn yeniden ele alýnarak deðerlendirilmesine ihtiyaç var. Türkiye et açýðý olan bir ülke. 'Biz üretmeyelim, dýþardan alalým' mantýðýyla olmaz. Türkiye üretmek zorunda. Ülkemizin müthiþ bir zenginliði var. Bunu mutlaka kullanmamýz gerekiyor. Bu noktada doðru yönetim öne çýkýyor. Ýyi bir yönetim olmadan üretemeyiz. Biz bunun için kurum olarak daha etkin olacaðýz" þeklinde konuþtu. Yeni yapýlanmalarý ile birlikte sektörü iyi bir þekilde analiz etme çalýþmalarýna baþladýklarýný açýklayan Kemaloðlu, "Hayvancýlýk sektöründe doðudan baþlamak üzere yeni bir yapýlanma sürecine girmek için hazýrlýklarýmýz var. Piyasa düzenleme rolümüzle hayvancýlýðýn hak ettiði noktaya gelmesi için yeni bir eylem planýný hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.


GÜNCEL

Papatya cayýna raðbet var 31 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yýllardýr aktarlýk yapan Cüneyt Ayazer, Ramazan ayý ile birlikte aktarlara olan ilginin arttýðýný belirterek, vatandaþlarýn en çok mide rahatlatýcý bitkisel çaylara raðbet gösterdiðini söyledi.

Aktar Ayazer, Ramazan ayýnda oruç tutan vatandaþlara iftardan sonra bitki çaylarý içmelerinin fayda saðlayacaðýný ifade ederek, ilçede ise en çok papatya çayýna ilgi gösterildiðini söyledi. Aktar Ayazer, "Ýftardan sonra önerilen bitki çaylarýnýn içilmesi mideyi rahatlatýyor. Sindirim ve mide rahatlýðý için faydalý olan papatya çayý ise ilçemizde en çok raðbet gören bitki çaylarý arasýnda yer almaktadýr. Papatyanýn sindirim sistemine etkili bileþenleri olan flavonoitlerin bir diðer özelliði de hafif yatýþtýrýcý etkisi. Dolayýsýyla papatya çayý,

iftar sonrasý içildiðinde merkezi sinir sistemi üzerinde hafif yatýþtýrýcý etki de gösterecektir. Bu bakýmdan papatya çayý, sahurdan sonra gece rahat uyunmasý ve gündüz ise daha rahat bir oruç süreci geçirilmesine fayda saðlayacaktýr. Meyan kökü, pelin otu, papatya, günlük, oðul otu, acý yavþan, kuccat narý ve mideyi rahatlatacak birçok bitkisel ürünlerimiz bulunmaktadýr. Vatandaþlarýmýza da önerimiz iftardan sonra siyah çay yerine bitkisel çaylarý tercih etmeleri saðlýk açýsýndan da daha faydalý olur" dedi.

Çömlek ustasý direniyor

Artuklu Üniversitesi'nde kontenjanlar doldu

Unutulan meslekler arasýnda yer almak istemeyen çömlekçiler, Diyarbakýr'da tarihin tozlu sayfalarýna girmemek için çaba harcýyor. Çömlekçilik geçmiþinin neredeyse insanlýk tarihiyle yaþýt olduðunu ifade eden Diyarbakýrlý çömlek ustasý Mehmet Özkalkan, baba mesleði olan çömlekçiliðin tarihinin Ermenilere dayandýðýný söyledi. Çömlekçiliðin, 2 kuþak Ermenilerden sonra Müslümanlara kaldýðýný aktaran Özkalkan, "Ben de 4'üncü kuþakta yer alýyorum. Bu unutulmaya yüz tutmuþ mesleði yaþatmaya çalýþýyorum" dedi.

Devlet desteði gerek Bu iþe yýllarýný vermiþ birçok insanýn çömlekçiliði býraktýðýný belirten Özkalkan, devletten herhangi bir destek olmadýðý için yeterli ilgi olmadýðýný ifade etti. HaziranAðustos aylarý arasýnda çömleklerin kýrmýzý dað topraðýnda yapýldýðýný dile getiren Özkalkan, "Tek baþýma yýllardýr çalýþýyorum. Dükkan zaten arka mahallede bir yerde. Batýda moda olarak kul-

lanýlýyor çömlekler ama burada nadir. Yerimi bilen çok insan olmadýðýndan çok bir þey kazandýrmýyor. Öyle gün oluyor hiç satýþ yapmadan kapatýyorum dükkaný" diye konuþtu.

Testi suyu saðlýklý Özkalkan ayrýca en iyi çömleðin doðal topraðýndan yapýlan çömlek olduðunu kaydederek, su konulan testilerin sudaki kireci emip suyu berraklaþtýrdýðýný da sözlerine ekledi.

Ses kýsýklýðý

Kanser belirtisi

Memorial Diyarbakýr Hastanesi Kulak Burun Boðaz Bölümü'nde görevli Op. Dr. Fuat Bulut, uzun süren ses kýsýklýðýnýn kanser belirtisi olabileceðini söyledi.

Enfeksiyon, alerji, sigara, reflü, öksürük, yüksek ses ile konuþma gibi nedenler ses kýsýklýðýna neden olabildiðini kaydeden op. Dr. Bulut, guatr cerrahisi, kalp cerrahisi, göðüs cerrahisi gibi ameliyetlar sonrasý ses kýsýklýðýnýn geliþme riskinin bulunduðunu

ifade etti. Seste deðiþikliðe neden olabilecek burun týkanýklýðý, bademciklerde büyüklük, ses tellerinde patolojiye neden olabilen farenjit, sinüzit, alerjik rinitin araþtýrýlmasý gerektiðini kaydeden Op. Dr. Bulut, poliklinik þartlarýnda endoskopik olarak ses tellerinde nodül, polip, kanser, reflü ya da ses oluþumu sýrasýnda kapanma bozukluðunun olup olmadýðýnýn deðerlendirildiðini dile getirdi. Ses kýsýklýðýnda ses istirahatinin önemine vurgu yapan op. Dr. Bulut, "Enfeksiyon, alerji, reflü, psikojenik ses kýsýklýðý gibi durumlarda ilaç tedavisi verilir. Ses telinde oluþan nodül ve polibin tedavisinde, tek taraflý ses telinin çalýþmadýðý durumlarda, nörolojik ses kýsýklýklarýnda, ses teli cerrahisi öncesinde ve sonrasýnda ses terapisinden fayda görülebilir. Hastalýðýn durumuna göre botoks tedavide kul-

lanýlabilir. Ses teline cerrahi iþlem gerekliyse geciktirilmemelidir. Erken evre ses teli kanserinde kýsa süreli cerrahi yeterli iken ileri evre ses teli kanserlerinin tedavisinde ise evreye göre açýk yada kapalý teknik cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi olarak deðiþmektedir. Ses kýsýklýðý 10 günden uzun sürüyorsa mutlaka KBB doktoruna baþvurulmalýdýr" dedi. Acý ve baharata dikkat Ses kýsýklýðý yaþamamak için tavsiyelerde bulunan Op. Dr. Bulut, "Ses kýsýklýðý ortaya çýktýðýnda konuþmaktan çekinin, sigara içmeyin, bol su tüketin. Acýlý, baharatlý, ekþi gýdalardan ve asitli içeceklerden kaçýnýn, yüksek ses ile uzun sureli konuþmalar yapmamaya çalýþýn, alkollü ve kafeinli gýdalardan uzak durun" diye konuþtu.

Ýtfaiye'nin baþý asýlsýz çaðrýlarla dertte Bingöl'de yangýnlara hýzlý müdahale etmek için yoðun çaba sarf eden itfaiye ekipleri, gelen asýlsýz çaðrý ve meþgul edici ihbarlardan þikayetçi. "Alo 110 Ýtfaiye" hattýna ortalama günde 40, ayda 350-400 asýlsýz çaðrý ve meþgul edici ihbar aldýklarýný belirten itfaiye yetkilileri, asýlsýz çaðrýlar yüzünden zor durumda kaldýklarýný söyledi. Vatandaþlarýn itfaiyeyi meþgul etmelerine anlam veremediklerini ifade eden yetkililer, "Asýlsýz çaðrý ve meþgul edici çaðrýlar yüzünden iþimizi yapamý-

yoruz. Çok zor durumda kalýyoruz. Ýhbar edilen yere araç çýkarýyoruz, ama maalesef aracýn gittiði yerde yangýn falan yok, asýlsýz ihbar çýkýyor" þeklinde konuþtular. Kimliði belirsiz kiþilerin arayarak küfür ettiðini ileri süren yetkililer, "Vatandaþ arýyor. Boþ yere küfürler savurup telefonu kapatýyor. Bunlar yüzünden iþimizden nefret etmeye baþladýk" dediler. Bir gün içerisinde bir kiþinin 200 kez arayarak hattý meþgul ettiðini belirten yetkililer, "Günde bir kiþi 200 defa arýyor. Kayýtlarý-

mýzda var. Bu kiþiler arayarak sýrf hattý meþgul ediyor, asýlsýz ihbar yapýyor" ifadelerini kullandýlar. Vatandaþlarýn asýlsýz çaðrý ve hattý meþgul etmeme konusunda uyaran yetkililer, "Vatandaþlarýn duyarlý olmasýný istiyoruz. Lütfen itfaiye hattýný meþgul etmeyelim, bu durum yüzünden bizler iþimizi yapamýyoruz. Asýlsýz çaðrý yüzünden yangýn çýkan yerlere gerekli zamanlarda ulaþamýyoruz ve bunlara siz sebebiyet veriyorsunuz" þeklinde konuþtular.

Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) sonuçlarýna göre, Mardin Artuklu Üniversitesi'nin (MAÜ) bütün lisans ve ön lisans program kontenjanlarýnýn dolduðu belirtildi. MAÜ Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, üniversitelerinin öðrencilerine araþtýrmayý teþvik eden nitelikli, dinamik, etkin ve iþlevsel öðretim programlarý sunduðunu söyledi. Omay, "2012 YGS ve LYS sonuçlarýna göre öðrenci kontenjanlarýmýzýn tamamen dolmasýný birçok üniversiteye nasip olmayan, öðrencilerin, anne ve babalarýn teveccühü ve iltifatý olarak görüyoruz. Bu da bizim yeni bir üniversite olarak kýsa zaman içinde akademik, sosyal ve altyapý alanlarýnda gerçekleþtirdiðimiz gayretin bir kanýtýdýr. Üniversitemize gösterilen bu yakýn ve yoðun ilginin üzerimize aldýðýmýz misyon ve yükümlülüðü biraz daha artýrdýðýnýn farkýndalýðý içinde özgün, katýlýmcý, evrensel ve daha özgürlükçü bir akademik ve stratejik programlar sunacaðýz" dedi. Mardin Artuklu Üniversitesi'ne Türkiye'nin her yöresinden öðrencilerin yoðun ilgi gösterdiðini ve üniversite adýna bunun memnuniyet verici olduðunu belirten Öðrenci Ýþleri Daire Baþkaný Tevfik Yardýmcý ise, MAÜ'yü tercih eden öðrenci sayýsýnýn sürekli olarak artýþ gösterdiðini ifade etti. Yeni bir üniversite olmasýna raðmen yüzde 100'e yaklaþan doluluk oraný ile büyük bir baþarýya imza attýklarýný belirten Tevfik Yardýmcý, "Geçen yýl verdiðimiz 533 mezun öðrenci sayýsýna karþýlýk olarak, 2012-ÖSYS yerleþtirme sonuçlarýnda bin 889 öðrenci, üniversitemiz bünyesinde bulunan lisans ve ön lisans programlarýný tercih etmiþtir. Yeni akademik eðitim-öðretim yýlýna 4 bin 469 lisans ve ön lisans öðrencisiyle baþlayacaðýz. Yüksek lisans ve doktora programlarýna yerleþecek 600 öðrenciyle birlikte bu sayýnýn 5 bin 69'a ulaþacak" diye konuþtu.


Siyaset 8 Ortadoðu halklarý çözüm sürecine destek vermeli 31 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA

BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, "Çözüm sürecinin kalýcý barýþla sonuçlanmasý için Türkiye'nin yaný sýra Ortadoðu'da yaþayan halklarýnda destek vermesi gerekir" dedi. Barýþ ve huzur temennisi Kýþanak, Siirt'in Baykan ilçesinde partisinin düzenlediði iftar programýna katýldý. Ortadoðu'da bulunan ülkelerin çoðunda iç savaþ ve çatýþmalarýn olduðunu belirten Kýþanak, bununda bu ülkedeki demokrasi, özgürlük ve eþit yaþam koþullarýnýn oluþturulamamasýndan kaynaklandýðýný söyledi. Çözüm sürecinin Türkiye baþta olmak üzere Ortadoðu'da bulunan tüm ülkelere ve halklara demokratik, özgür ve eþit bir

yaþam projesi olduðunu belirten Kýþanak, "Bu nedenle baþta Kürt halký olmak üzere Türkiye ve Ortadoðu'da bulunan tüm halklarýn bu projeye destek vermesi gerekir. Kalýcý bir barýþ ancak bu þekilde saðlanabilir. Bu nedenle hükümetinde bu noktada somut adýmlar atmasý gerekir. Ramazan ayýnýn barýþ için adým atýlmasý için maneviyatý ve ruhu gereði mübarek bir aydýr. Ramazan, Müslüman alemi baþta olmak üzere ve dünya halklarýna barýþ

ve huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi. BDP Baykan Ýlçe Örgütü tarafýndan verilen iftar yemeðinin ardýndan program esnaf ziyaretiyle son buldu. Kýþanak ve beraberindekiler daha sonra BDP Baykan Ýlçe binasýný ziyaret ettikten sonra Atabaðý beldesi ve Kurtalan da taziye ziyaretlerinde bulundular. Ýftar programýna Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Siirt, Kurtalan ilçe belediye baþkanlarý ve parti üyeleri katýldý.

Türkiye 20 veya 25 bölgeye ayrýlabilir

B

DP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, Türkiye'nin 20 veya 25 bölgeye ayrýlabileceðini belirtti. Demirtaþ, özel bir televizyon kanalýnda yaptýðý konuþmada, Türkiye coðrafyasýnýn ekonomik kültürel demografik yapýsýyla 20 veya 25 bölgeye ayrýlabildiðini dile getirerek, '' Yerinden yönetim bölgelerine ayrýlabilir. Sadece Kürtlere özgü bir özerklik yerine Türkiye'nin katý merkeziyetçi yönetim modelinden vazgeçerek bir yerinden yönetim modelini hayata geçirmesi lazým.'' dedi.

Bu özerklik deðil yerinden yönetim modeli

Düzgün bir anayasa gerek

Demirtaþ, "Türkiye'nin bütün bölgelerde yerinden yönetim modelini hayata geçirmesi lazým. Ulus devlet modelini özgürleþme yönetimi olarak önermiyoruz. Kürtlerin devlet kurma hakký yok deðil ama bugün Türkiye'de yaþayan Kürtler bugün bu haklarý birlikte yaþam çerçevesinde kullanmak istiyorlar" diye konuþtu. Demirtaþ, Kürdistan komþunuz olursa kýyamet kopmaz sözlerinin de arkasýnda durdu.

Batýnýn sessiz kalmasýyla darbe gerçekleþti

AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu, "Mýsýr'ýn doðal yolu açýk toplum ve demokrasidir. Mýsýr demokrasiye kavuþtuðunda doðal ýþýðýný saçacaktýr" dedi. A

K Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu, AK Parti Ýl Teþkilatý'nýn il merkezi ve ilçelerde planladýðý iki günlük parti çalýþmalarýna katýlmak için Aydýn'a geldi. Ýlk toplantýsýný köy ve mahalle muhtarlarýyla gerçekleþtiren Soylu'ya AK Parti Aydýn Milletvekili Mehmet Erdem, AK Parti Ýl Baþkaný Sadýk Atay, AK Parti Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Demet Pilevneli ve AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Gökhan Ökten ile parti yöneticileri eþlik etti. Mýsýr ve Suriye'de yaþanan olaylarý deðerlendirerek konuþmasýna baþlayan AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleyman Soylu, Suriye'de her ay 5 bin kiþinin öldüðünü söyledi. Soylu, Mýsýr'da 1952'den itibaren tam anlamýyla tek adam yönetimi olduðunu belirterek "Arap baharýndan sonra Mursi þaibesiz ve hilesiz olarak göreve geldi. Mýsýr birkaç yýllýk süreçte kendi deðerleriyle bütünleþecek bir noktaya çýktý. Ancak, dýþ güçlerin müdahalesi ve Batý'nýn da sessiz kalmasýyla darbe gerçekleþti" dedi. Dünyada 21.yüzyýlýn baþýndan bu yana küreselleþmenin var olduðunu, bir taraftan çoðulculuðun bir diðer taraftan yerelleþmenin öne çýktýðýný kaydeden Soylu, þöyle konuþtu: "Bu unsurlar medeniyetlerin bütün birikimlerini buluþturuyor. Bu da küresel güçlerin iþine geliyor. Uzun yýllar, Mýsýr, Suriye, Libya, Irak gibi coðrafyalarý sömürge olarak kullandýlar. Þu an bu coðrafyalarda da çatýþma yaþanýyor. Batý dünyasý olaylara maalesef Ýslamafobik olarak bakýyor. Dünyaya hâla Ýslamiyete Ýkiz Kuleler'e yapýlan saldýrý çerçevesinden bakýlmaya

larýný yapmak için ulaþacaklarý doðal yola doðru hareket ederler. Bu hareketin önünde kimse duramaz. Mýsýr'ýn doðal yolu açýk toplum ve demokrasidir. Mýsýr'ýn doðal yolu tüm bileþenleriyle ortak yaþama kabiliyetidir. Mýsýr demokrasiye kavuþtuðunda doðal ýþýðýný saçacaktýr. Bu sayede Mýsýr'ýn medeniyetinden hem biz hem de bütün dünya istifade edecektir."

HAYAT KALÝTESÝ YÜKSELDÝ Türkiye'de dün açýklanan son kamuoyu yoklamalarýna deðinen Soylu, þunlarý söyledi: "Har ay bir kamuoyu yoklamasý yaptýrýyoruz. En son kamuoyu yoklamamýzda her 100 kiþiden 52'si AK Parti'yi tercih ediyor. Bu çok önemli. 11 yýldýr bu milletten bir an olsun bile ayrýlmayan bir yapý söz konusu. Hayat kalitesini yükselten bir 11 yýl var. Eðer bir adalet varsa, bir vicdan varsa ve bir terazi varsa terazinin bir kefesinde 11 yýl önce var, terazinin diðer kefesinde ise bugün var. Bu 11 yýlda hayat kalitesi sürekli yükseldi."

ADAYLIK SORUSUNA TEPKÝ çalýþýlýyor. Ýnsanlar böyle ayrýþtýrýlmaya çalýþýlýyor. Bu yaklaþým insanlýk suçudur." Mýsýr'da yaþanan olaylarda insanlarýn demokrasi için öldürmeyi deðil ölmeyi tercih ettiðini ifade eden Soylu, sözlerine þöyle devam etti: "Mýsýr'da bir millet hareketi var dedik. Adeviye'yi tahrik etmek, çatýþmaya sürüklemek mantýðý ile hareket etmek yanlýþtýr. Aradan

geçen iki yýl sonra Tahrir Meydaný'ndaki özgürlüðe pusu kurulduðunu net bir þekilde gördük. Bugün pusu kuranlar o gün özgürlük isterler miymiþ. Demek ki Tahrir Meydaný'na, Tunus'a, Yemen'e ve Libya'ya tahammül edememiþler. Tahammül edemedikleri için Suriye'de insanlar ölüyor ve onlar halen pazarlýklarýný sürdürüyor. Toplumlar akýllarýna koyduk-

Gazetecilerin, "Aydýn Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý için isminin konuþulduðu" yönündeki sorusuna tepki gösteren Soylu, þu cevabý verdi: "Parti Genel Baþkan Yardýmcýmýzýn yaptýðý gibi parti çalýþmalarýna katýlýyorum. Bunlar altý olmayan, konuþulmasý bile abesle iþtigal olan konulardýr. Doðrusu yanlýþ iþler bunlar. Ben burada sizin misafirinizim."

BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, "Baþbakan, doðru düzgün bir Anayasa getiremezse Ortadoðu'daki diðer liderler gibi olacak" dedi. Tan, TBMM'de düzenlediði basýn toplantýsýnda yeni anayasa çalýþmalarýna deðindi. AK Parti'nin, '56 maddede uzlaþma oldu, bunlarý Meclis'ten geçirelim, sonrasýný da 2015 seçim sonrasýna býrakalým' dediðini belirten Tan, "Bütün Türkiye bilsin ki bu, AK Parti'nin Türkiye'ye yaptýðý en büyük kötülük ve aldatmaca olacaktýr. Ýster 46, ister 56, ister 66 madde, kaç madde olursa olsun, eðer siz bu Anayasa'nýn yapýlmasýnýn esas nedeni olan temel maddelerde bir deðiþikliðe gitmezseniz, bunlarýn hepsi çið köfteye zararý olmayan maddeler olacaktýr. 56 madde, üzerinde pek fazla tartýþma çýkmayan, etliye sütlüye dokunmayan maddelerdir. Bu Anayasa 5 madde için yapýlmaktadýr. Vatandaþlýk tanýmý, ana dilde eðitim, diyanetin statüsü, askeri vesayet. Bu maddelerde deðiþiklik söz konusu deðilse, Anayasa'nýn ruhu ve mantýðý deðiþmeyecekse, bunun ötesinde bir kaç maddede uzlaþma saðlamanýn hiç bir anlamý yoktur. Anayasa olacaksa olacak, olmayacaksa milleti kandýrmanýn bir anlamý yok. Gelin doðru düzgün bir Anayasa'yý milletin önüne koyalým" dedi. Tan, 56 maddenin üst üste konulmasý durumunda bir madde bile etmeyeceðini ileri sürerek, "Meclis'te ciddi bir sayý var, referandumdan korkmadan doðru düzgün bir Anayasa'yý getirelim. Halkýnýn önüne doðru düzgün bir sistem getiremeyen ülkeler kaos yaþýyor, Türkiye'nin de yaþamamasý için yeni Anayasa'nýn getirilmesi lazým. Baþbakan, doðru düzgün bir Anayasa getiremezse Ortadoðu'daki diðer liderler gibi olacak" dedi.

Belediye Baþkanlarý hala cezaevinde Tan basýn toplantýsýnda sorularý da yanýtladý. Öcalan'ýn akrabalarý aracýlýðýyla yaptýðý açýklamanýn anýmsatýlmasý üzerine Tan, çözüm sürecinde adým atýlmamasýný eleþtirdi. Mardin Baðýmsýz Milletvekili Ahmet Türk'ün Ýmralý'ya gitmesinin üzerinden 7 ay geçtiðini anýmsatan Tan, "Hala BDP'li belediye baþkanlarý cezaevinde. 7 aydýr ne yaptýnýz, neyi çözdünüz. Büyük devlet adamý Beþir Atalay, 'Hayal bile edemedikleri kadar büyük bir hazýrlýk içerisindeyiz' dedi. Bunun yorumu size ait" dedi.

Daraltýlmýþ bölge sistemi bize yaramaz Daraltýlmýþ bölge seçim sistemine iliþkin bir soru üzerine ise Tan, bunun BDP'nin iþine yaramadýðýný belirtti. Bu sisteme göre MHP ve BDP'nin Ýstanbul'da milletvekili çýkarabilmesi için en az yüzde 17 oy gerektiðini, ancak BDP'nin oyunun yüzde 5 olduðunu kaydeden Tan, "Burada amaç, MHP ve BDP'yi devre dýþý býrakmak, BDP'yi bölgeye hapsetmek, MHP'yi de Ýç Anadolu ve genel sahil þeridine götürmek. Bu sistem, Türkiye'yi iki partili sisteme götürmek için getirilmek istenen bir sistem" dedi. BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, parlamentoda düzenlediði basýn toplantýsýnda, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve yardýmcýlarýnýn yeni Anayasa ile ile ilgili olarak, "48 madde, 56 madde" laflarýný aðýzlarýndan düþürmediklerini söyledi.


Ýç-Dýþ Politika

Uludere'de hayatýný kaybedenler canýmýzdan kopan parçalardýr

31 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA

9

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, "Uludere'de hayatýný kaybedenler canýmýzdan kopan parçalardýr" dedi. Ý stanbul Büyükþehir Belediyesi'nin düzenlediði iftar programýna katýlan Baþbakan Erdoðan, yaptýðý konuþmada, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinin Ýstanbul'a 'Central Park' büyüklüðünde yeni bir park kazandýrma projesine deðindi. Erdoðan, "Niye Central Park? Ýstanbul'a Central Park yakýþmaz. Ýstanbul'a bir þehir parký yakýþýr. Ýlla birilerini taklit etmenize gerek yok. Birileri bizi taklit etsin, mesele budur" dedi. Erdoðan, geçtiðimiz Cuma günü Þerafettin Elçi Havalimaný'nýn açýlýþýnýn ardýndan Uludere'de hayatýný kaybeden 34 kiþinin aileleriyle ayný iftar sofrasýnda buluþtuklarýný ve onlarla dertleþtiðini ifade etti. Orada hayatýný kaybedenlerin her þeyden önce bu ülkenin vatandaþý olduðunu ifade eden Baþbakan Erdoðan, "Bu olay mutlaka araþtýrýlýp soruþturularak baðýmsýz yargýnýn bunlarýn hesabýný soracak. Biz cenazeler üzerinden siyaset yapan bir anlayýþa sahip deðiliz. Biz Hakk'ýn huzuruna göçmüþ kiþiler üzerinden istismar edip onlarý kullanarak duygularý istismar eden bir anlayýþýn içinde hiç deðiliz" dedi. Uludere'de ölenler için en az aileleri kadar üzüldüklerini vurgulayan Erdoðan, þöyle devam etti: "O zaman da söyledim bugün de söylüyorum. Orada hayatýný kaybedenler candý. Allah'ýn yaradýlmýþlarýn en þereflisi olarak yarattýðý insanlardý. Onlar bizim canýmýzdan kopan parçalardý. Ama unutmayýn Hantepe'de askeri karakola baskýn yapýlarak orada ölenler de bizim yavrumuzdu, þehidimizdi.

Gediktepe'deki karakola yapýlan baskýnda ölenler de bizi þehidimizdi. Birinde 18 birisinde 20, Bingöl'de ne yazýk ki 33 kiþinin ayný araçta baskýna uðrayarak þehit edilmeleri de bizim için bir faciaydý. Hepsi içinde ayný ýzdýrab içinde olacaðýz. Onlar bu ülkenin insanýydý. Bunlarý deðerlendirirken bir tarafý yukarýya bir tarafý aþaðýya olmaz. Her tarafa adil yaklaþacaðýz. Hepsi için de ayný ýzdýrabý duyacaðýz. Her þeyden önce onlar bu ülkenin vatandaþlarýydý. En baþýndan itibaren biz hepsine insan nazarýyla baktýk. Anneleri babalarý kadar bizler de onlar için üzüldük bizlerde gözyaþý döktük. Ölmüþ insanlarýn genç yaþta aramýzdan ayrýlmýþ olan insanlarýn üzerinden siyaset üretilmesini istismar yapýlmasýný bunun ayrýmcýlýk vasýtasý olarak kullanýlmasýnýn insanlýk dýþý vicdan dýþý bulduðumuzu özellikle ifade ediyorum."

"KAYBEDÝLEN HERÞEYÝN TELAFÝSÝ OLUR CANIN OLMAZ" "Dünyada artýk ölüler ve ölümler adýna da ayrým yapýlýyor" diyen Erdoðan, "Maalesef bölgemizde cereyan eden birçok hadiseye; bizim cenazemiz, bizim katilimiz, sizin katiliniz gibi son derece ürkütücü bir bakýþ açýsýyla bakýldýðýný görüyoruz. Kaybedilen her þey telafi edilir. Ama canýn telafisi olmaz. Ýnsan onurunun þerefinin telafisi olmaz. Bunlarýn yerine baþka bir þey konulamaz. Hem ulusal ölçekte hem küresel ölçekte bugün yaþanan hadiseler gelir geçer.

Yarýn biz birbirimizin yüzüne bakacaðýz. Çocuklarýmýz birbirinin yüzüne bakacak. Tarihte öyle olaylar yaþandý ki acýsý bugün bile devam ediyor. Bir liderin, baþbakanýn, devlet baþkanýnýn hatasý ömür boyu telefi edilemeyecek duruma dönüyor. Bundan 14 asýr önce yaþanmýþ Kerbela faciasýnýn acýsýný bugün bile yaþýyoruz. Bosna Hersek'te bir inancýndan dolayý masum insanlarýn katledildiðini unutmadýk. Serebrenitsa'da yaþanan katliamý unutmadýk. Bir kývýlcým bütün bir tarihi yakabiliyor. Bütün bir halkýn boynunu yere eðebiliyor. Ýbret ders alýnmadýðý için maalesef çok çabuk unutulduðu için tarihin sýkça tekerrür ettiðine þahit oluyoruz" þeklinde konuþtu.

"GÜÇLÜ BÝR TÜRKÝYE'YÝ DÜNYADA KABULLENEMÝYORLAR" Suriye'de 100 bine yakýn insan öldüðünü hatýrlatan Erdoðan, "Ülkemizde 400 bin Suriyeli sýðýnmacý var. Bunlar bizim kardeþimiz. Ramazan ayýna raðmen oradaki zalim ölüm kusmaya devam ediyor. Ayný þekilde Irak'ta. Geliyoruz Mýsýr'a orada da ayný tablo ortada. Bunlar içeriden gelen bir geliþme mi yoksa dýþarýdan böl, parçala, yönet taktiðiyle dýþarýdan kurgulanan bir oyun mu? Evet içerden ve dýþarýdan kurgulanan bir oyunla karþý karþýyayýz. Türkiye'de oynanan oyun da ayný þekilde içeriden ve dýþarýndan kurgulanan oyunlar. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Güçlü bir Türkiye'yi dünyada kabullenemiyorlar, hazmedemiyorlar. 10 yýl önce birdik þimdi 3 katý büyüdük. Faize bakýn

yüzde 63'tü. Bugün yüzde 7. Kimin cebinden çýkýyordu bu paralar? Köylümün, çiftçimin, memurumun, kardeþimin cebinden... Bu ülkede gecede yüzde 7 bin 8 bin faiz kazanmak suretiyle kazanç saðlayanlar oldu. Enflasyonun yüze 30 olduðu Türkiye vardý. Þimdi tek haneli rakamlarda" diye konuþtu. Somali'deki saldýrýya iliþkin konuþan Baþbakan Erdoðan, "Somali'de görevi baþýnda þehit olan Sinan Yýlmaz'a Rabbimden rahmet diliyorum. Ailesine, milletimize baþ saðlýðý ve sabýrlar diliyorum. Saldýrýda yaralanan 4 kardeþimize Somali Mogadiþu'da gerekli müdahaleler yapýldý. Ankara'da tedavileri yapýlýyor. 3 yaralýmýzýn durumu iyi. Bir tanesi de ameliyata alýndý. Çok þükür onun da hayati tehlikesi bulunmuyor. Somali'deki saldýrýdan dolayý taziye ve dayanýþma mesajlarýna þükranlarýmý sunuyorum" dedi.

"ÖLÜM HEPÝMÝZ ÝÇÝN HAK, MAKAMLAR PARALAR BÝZÝ KURTARAMAYACAK" Baþbakan Erdoðan konuþmasýnýn

son bölümünde ise þu ifadelere yer verdi: "Bizim hepsinde öte muhtaç olduðumuz þey aramýzdaki birliðimizi dayanýþmamýzdýr. Biz birbirimizi niye seviyoruz. Makamdan ötürü mü? Biz birbirimizi Yunus'un diliyle yaradýlaný Yaradan'dan ötürü severiz anlayýþýyla seviyoruz. Bunu baþarmaya mecburuz. Hepimiz için ölüm haktýr. Cumhurbaþkaný, Baþbakan olsak da hepimiz için ölüm hak. Bu makalar bu paralar bizi kurtarmayacak. Yakýnlarýnýz da sizin her zaman yanýnda kalmaz. Bayram'dan bayrama sizi ziyaret ederlerse öp de baþýna koy. Bu kubbede hoþ bir seda býrakmak aslolan budur. Bu hizmetlerdir. Hayýrlý evlatlardýr. Bu yatýrýmlardýr. Yakmayalým yýkmayalým inþa edelim. Dikelim. Yatýrýmlarýmýz yapalým.30 yýl kolay deðil. Hep birlikte devlet millet hep birlikte el ele vereceðiz. Burada emeði geçenleri kutluyorum. Aramýzda çözüm sürecine desteðini esirgemeyen sanatçýlar ilim adamlarý var. Onlara da emekleri için teþekkür ediyorum."

Çözüm sürecini yeni anayasa ile taçlandýralým Neçirvan Barzani'yi kabul edecek

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, sürpriz bir þekilde Ankara'ya gelen Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Baþbakaný Neçirvan Barzani'yi kabul edecek. Baþbakanlýk kaynaklarýndan edinilen bilgiye göre, Baþbakan Erdoðan ile Neçirvan Barzani arasýnda gerçekleþecek olan kritik görüþme Çarþamba günü(Bugün) gerçekleþecek. Görüþmenin ise yeri ve saati henüz netleþmedi. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Baþbakaný olan Neçirvan Barzani'nin sürpriz Ankara ziyareti ise akýllara Suriye'nin kuzeyindeki geliþmeleri getirdi. PKK'nýn Suriye uzantýsý olan PYD'nin Suriye sýnýrýndaki Rasulayn Kasabasý'ný ele geçirmesi ve ardýndan Türkiye sýnýrýna PYD bayraðý çekmesi krize neden olmuþtu. Ankara ise PYD flamasýna sert tepki göstermiþ ve hemen arkasýndan da PYD lideri Salih Müslim bir kaç gün önce sürpriz bir þekilde Ýstanbul'a gelerek Dýþiþleri Bakanlýðý yetkilileriyle görüþmüþtü. PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki sözde PYD bayraðýný indirmesinin ardýndan Neçirvan Barzani Ankara'da kritik temaslarda bulunacak. Yarýn Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile görüþmesi beklenen Barzani'nin, Çarþamba günü de Baþbakan Erdoðan ile bir araya geleceði öðrenildi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki PYD hareketlerinden duyduðu rahatsýzlýðý dile getirmesi beklenen görüþmelerde, Suriye'nin kuzeyindeki geliþmelerin detaylý bir þekilde masaya yatýrýlmasý bekleniyor.

TÜSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Muharrem Yýlmaz, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn yeni anayasa uzlaþma komisyonu konusundaki tavrýný önemsediklerini belirterek, "Terör ve þiddetten yýldýk.

B

undan sýyrýlma ve arýnma imkaný da yeni bir Anayasa'dýr. O bakýmdan Türkiye bu çözüm sürecine girdiði bu yoldan inþallah baþarýya ulaþýr. Bunu kalýcý kýlacak bir Anayasa ile de baðlayalým, hatta taçlandýralým" dedi. TÜSÝAD Baþkaný Muharrem Yýlmaz, kendi firmasý olan SÜTAÞ'ýn merkezi konumundaki Karacabey'de temaslarda bulundu. Karacabey Ticaret ve Sanayi Odasý ile Karacabey Ticaret Borsasý'ný ziyaret eden Muharrem Yýlmaz, daha sonra Borsa Lokantasý'ndaki iftar yemeðine katýldý. Demokrasiyle toplumsal refahýn ayrýlmaz bir parça olduðunu ifade eden Yýlmaz, "Demokrasiden feragat edemeyiz. Bizler iþ dünyasý olarak mutlaka refah ortamýyla demokrasi ortamýný paralelliðiyle gözetmek zorundayýz. Bu faaliyetlerimizin en etkili þekilde gerçekleþeceði alan, serbest piyasa ekonomisidir. Bunun olabilmesi için tabii ki piyasanýn o yasanýn kurum ve kurallarý olmalý. Düzenleyici otoritesi olmasý gerekiyor. Ama unutmayalým ki isteðinizi düzenlemeyi yapýp kurumlarý kuruluþlarý ile bir piyasa ekonomisini dizayn edin. Orada müteþebbisin özgürlüðünü, teþebbüs ruhunu tesis edemezseniz mümkün deðil o piyasa ekonomisi hareket saðlamaz. Onun için dünya bugün neyin farkýnda? Dünya giriþimciliðin önemini fark

edip giriþimci geliþtirelim ve eðitimlerin önem ve gayret içinde. Biz de kendi ihtiyacýmýz olan bu giriþim ortamýnýn temin edilmesi bakýmýndan hem piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarýyla adil bir yarýþa ve kaynaklarýn en verimli kullanýmýna sonuçlarýný vesile olacak bir düzenleme içinde olmasýný gözetmeliyiz. Baþarýmýzýn devamýný istiyorsak bunu da yapmak zorundayýz" diye konuþtu.

"ÇÖZÜM SÜRECÝNÝ YENÝ ANAYASA ÝLE TAÇLANDIRALIM" Yeni anayasa konusundaki görüþlerini açýklayan Yýlmaz, þöyle devam etti: "Ayný zamanda bizim en önemli meselelerimizden birisi olan terör ve þiddetten yýldýk. Bundan sýyrýlma ve arýnma imkaný da yeni bir Anayasa'dýr. O bakýmdan Türkiye bu çözüm sürecine girdiði bu yoldan inþallah baþarýya ulaþýr. Bunu kalýcý kýlacak bir Anayasa ile de baðlar. Hatta taçlandýrýrýz. Türk toplumunun 21. yüzyýla bakýþýný yansýtacak nasýl bir toplum olduðumuzu dünyaya ilan edecek, devlete karþý bireyi daha üst seviyeye koyan bir Anayasa'yý inþallah baþarýrýz. Memlekette huzur ve barýþý bu þekilde saðlarýz. Hepimizi üzen bu kan ve gözyaþýný sona erdirecek süreci baþarýya ulaþtýrýrýz diye umut ediyorum."

"BÜTÇE DÝSÝPLÝNÝNÝ KAYBETMEYELÝM" Türkiye'nin son 10 yýlda serbest piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarý tesis edilesi konusunda önemli yollar aldýðýný kaydeden Muharrem Yýlmaz, "BDDK, TMSF ve Rekabet Kurumu… Düzenleyici

ve denetleyici serbest piyasa otoritesi kurumu kurdu, geliþtirdik. Ben iþ hayatýna girdiðimden bugüne faiz ve enflasyon rakamlarý hayal edemezdim. Ama Türkiye gerçekten dünyanýn geliþmiþ ülkelerinin standartlarýna yaklaþan makro dengeler seviyesine ulaþtý. Faiz, enflasyon bizim ekonomimizin çok belirsizlik oluþturan unsurlarý olmaktan çýktýlar. 15 sene önce ticaretimiz ile ilgili karar verirken, iþ hayatýmýzla karalarla ilgili ne kadar risk içindeydik, deðil mi? Buralarda çok ezildik ve dayak yedik. Bugün geldiðimiz nokta itibariyle çok önemli parametreler bakýmýndan ülkemiz iyi bir yere geldi. Biz giriþimciler olarak bu bakýmdan memnunuz. Bunun arkasýnda bütçe disiplini var. Bu disiplini kaybetmeyelim. Önümüzde seçim var. Bunlar sýkýntýlý dönemlerdir. Bu dönemlerde bazen, çok þükür son yýllarda yaþamadýk ama bütçe disiplini ve kamu harcamalarý biraz sistemi zorlar. Ama dikkatli olmalýyýz. Bu enflasyon belasýndan kurtuluþumuzun ve faizlerin öngörülebilir ve yönetilebilir seviyesini arkasýnda kamu maliyesinin, bütçe dengesinin tesis edilmesidir. Bunun devamýný hep birlikte hangi partiden olursak olalým talep edeceðiz ki bu çalýþma ortamý da sürsün" dedi.

"YÜZDE 4'LÜK BÜYÜMENÝN FÝNANSE EDÝLMESÝ ÝÇÝN 5060 MÝLYAR DOLAR DIÞ KAYNAÐA ÝHTÝYAÇ VAR" Türkiye'nin cari açýk sýkýntýsýna da dikkat çeken Yýlmaz, "Türkiye çok mütevazi yüzde 4'ler seviyesindeki büyüdü. Türkiye yüzde 4 büyümede sosyal problemlerini bile halledemiyor. Genç nüfusa iþ bulmak mümkün deðil. Bugünkü dünya

ekonomik konjonktüründe hala benim 4 ümidim aþaðýya düþüyor, ama bu konjonktürde 4'ün finanse edilmesi için Türkiye'nin 50 ile 60 milyar dolar dýþ kaynaða ihtiyacý var. 150 milyar dolar ihracat hedefine ulaþtýk. Bunu hayal bile edemezdik. Büyümemizi sürdürecek kaynaklarý kendi kendine oluþturabilme kabiliyetimiz düþük ürettiklerimizin karý düþük. Bu da olunca tasarruf da düþük oluyor. Ýþ dünyasý olarak bilelim ki kazancý yükseltmeliyiz. Ancak böylece Türkiye'mizin ihtiyacý olan yatýrýmlarý yapabiliriz. Yoksa her sene 50 60 milyar dolar dýþ borca ihtiyacýmýz var" dedi.

"FAÝZLER YÜZDE 5'E DÜÞTÜÐÜNDE BAÞIMIZ DÖNDÜ" Dünyadaki ekonomik geliþmeler ile ilgili de deðerlendirmede bulunan Yýlmaz, dünyada büyümenin düþtüðü geliþmiþ piyasa ekonomilerine para enjekte edildiðini belirterek, "Bu paranýn daha çok para kazanacaðý bir alandý Türkiye. Biz de faizleri nerelerden yüzde 7'lere kadar düþürdük. Yüzde 5'e düþürdük. Baþýmýz da döndü. Tekrar 7'ye çýktý. Bu imkan artýk bitiyor. Dünya ekonomilerinde yavaþ yavaþ toparlanma var. Baþta ABD. Amerika yavaþ yavaþ parayý geri çekiyor. Yoksa bol para enflasyon oluþturur. Bu acý tecrübeleri yaþayan ülkeler olarak bundan korkmalýyýz. Dünyada bu bitiyor. Dünyada bol para bittiðine göre bizim geçmiþe göre bu kaynaklarý bulma imkanýmýz azaldýðýna göre ülke olarak daha çok kaynak oluþturmalýyýz. Bu kaynaklarýn en önde geleni tarýmdýr" diye konuþtu.


10

31 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA

Ýç-DýþHaberler

Barýþ görüþmelerini iftarda baþlattý

ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry, bakanlýkta verilen iftar yemeðinde Ýsrail Adalet Bakaný Tzipi Livni ve Filistinli baþmüzakereci Saib Erekat'ý aðýrladý. Ý Humus rejimin kontrolüne geçebilir Suriyeli muhalifler, Humus'a yönelik haftalardýr devam eden yoðun saldýrýlarýn ardýndan sembolik öneme sahip Halidiye Bölgesi'nin yüzde 95'inin rejim güçlerinin kontrolüne geçtiðini doðruladý.

H

umus'taki yýkýmýn sembolü olan tarihi Halid bin Velid Camiisi'nin bulunduðu bölgenin Þam yönetiminin eline geçmesi muhaliflerin baðlantý yolunu keserek ikiye bölünmesine neden oldu. Muhalifler yardým alamadýklarý takdirde önümüzdeki haftalarda Humus'un tümüyle rejimin güçlerinin kontrolüne geçeceðini belirtiyor. Humus'ta faaliyet gösteren "Suriye Devrimi Genel Komutanlýðý" adlý örgütün sözcüsü Ebu Rami el-Humusi, muhalif birlikler arasýndaki baðlantýnýn kesilmesiyle maðlubiyetin kaçýnýlmaz olduðunu söyledi. Muhaliflerin kuþatmayý kýrmalarýný saðlamak için dýþarýdan yardým gönderilmediðini söyleyen el-Humusi, çatýþmalarýn gidiþatýna deðiþtirebilecek silahlara sahip olmadýklarýný ifade etti. "Belki 2-3 hafta direniriz, belki bir ay, fakat daha fazla direnemeyiz. Çünkü iki taraf arasýnda büyük dengesizlik var" ifadelerini kullanan sözcü, Özgür Suriye Ordusu saflarýnda çok sayýda yaralýnýn olduðunu belirterek, "Bunlardan bazýlarý þehit oldu. Bazýlarý yerinden kýpýrdayamýyor. Savaþsak insan az, cephanemiz de çok az" þeklinde konuþtu.

ftar yemeðindeki buluþma, yaklaþýk üç yýl aradan sonra taraflarýn bir araya geldiði ilk doðrudan müzakere olma özelliði taþýyor. Yaklaþýk dokuz aydýr yapýlmasý planlanan görüþmede ABD Dýþiþleri Bakanlýðý yetkilileri de hazýr bulundu. Üçlü görüþmelerin bugün de devam edeceði belirtildi. Kerry'nin, bugünkü görüþmelerin ardýndan, müzakere sürecinin yol planý konusunda bir açýklama yapmasý bekleniyor.

Makul mutabakat saðlanmalý Kerry önceki gün yaptýðý açýklamada, Ýsrail ve Filistin tarafýna çaðrýda bulunarak, barýþýn saðlanmasý için "makul bir mutabakatýn" saðlanmasý gerektiðini söylemiþti. Ýsrail ve Filistin'in müzakere gündemi konusunda farklý görüþlere sahip olduðu belirtiliyor. Ýsrail, tüm meselelerin ayný anda masaya yatýrýlmasý gerektiðini savunurken; Filistin, müzakerelerde öncelikle

sýnýr ve güvenlik konularýnýn ele alýnmasý gerektiðini savunuyor.

Ýki devletli çözüm ABD, Ýsrail'in, Batý Þeria ve Gazze Þeridi'ndeki yeni Filistin devleti ile barýþ içinde yaþayabileceði "iki devletli çözüm" istiyor. Müzakerelerin en çatallý bölümlerini yeni Filistin devletinin sýnýrlarý, Batý Þeria'daki Yahudi yerleþimcilerin geleceði, Filistinli mültecilerin durumu ve Kudüs'ün statüsü gibi meseleler oluþturuyor. ABD Baþkaný Barack Obama yaptýðý açýklamada, taraflarýn iyi niyet içinde müzakerelere devam etmesi çaðrýsýnda bulunarak, "ABD, müzakereler boyunca kendilerini desteðe hazýrdýr" þeklinde konuþtu. Görüþmeler, Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu'nun yardýmcýlarý Adalet Bakaný Livni ve Ýzak Molcho ile Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas adýna Saib Erekat ve Muhammed Ýshtyeh arasýnda yürütülecek.

Humus yeniden bombalandý Suriye'nin Humus kentinin Bab Hood bölgesi Esad'a baðlý hava kuvvetleri tarafýndan bombalandý.

H

umus kentinin Bab Hood bölgesi Suriye Hava Kuvvetlerine ait Rus yapýmý MÝG 23 tipi savaþ uçaklarý tarafýndan bombalandý. Olayda çok sayýda ev kullanýlamaz hale gelerek tahrip oldu. Enkaz altýnda çok sayýda ölü ve yaralý olduðu öðrenildi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


31 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA

11

Belediyespor'un Kartepe kampý sürüyor Spor Toto 2.Ligin yeni takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yeni sezon hazýrlýklarý kamp çalýþmalarýný sürdürüyor.

K

artepe Green Park Otel'de kampa giren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, kamp yanýnda bulunan göl etrafýnda bir süre koþtu ve ýsýnma hareketleri yaptý. Teknik direktör Özyazanlar'da antrenmana katýldý. Antrenman öncesi açýklama yapan Özyazanlar , "Her þeyden önce camiamýza ve hepimize hayýrlý olsun. Buraya tam kadroyla geldik ikinci Etap kampýmýzda ayný yerde devam edecektir. Ýyi bir kamp dönemi geçirmek istiyoruz" diye konuþtu. Transfer konusunda çalýþmalarýn devam ettiðini belirten Özyazanlar , "Çalýþmalarýmýz devam ediyor. Transfer çalýþmalarýný bu kampýn ortalarýna doðru bitirirsek iyi olur" þeklinde konuþtu.

Hazýrlýk maçlarý oynayacaðýz Özyazanlar , ligin yeni takýmý

olmalarýnýn en büyük dezavantajlarý olduðunu ifade ederek, "Yeni takýmýz ve kimse kimseyi tanýmýyor. Yepyeni bir kadro. Onun için bir an önce transferleri yapýp, uyum içerisine girmemiz ve uyum sorununu çözmemiz gerekiyor" dedi. Kartepe kampýna 26 kiþi ile geldiklerini belirten Özyazanlar , "Daha yapacaðýmýz transferler var. Burada daha çok fizik kondisyon aðýrlýklý antrenmanlar olacak. Kapta bulunan bazý takýmlarla bir hazýrlýk maçý yapacaðýz Yeni aldýðýmýz arkadaþlar ve maç eksikliði olan arkadaþlarýmýz açýsýndan önemli. Sonucu kesinlikle önemli deðil. Önemli olan yaptýðýmýz iþler, yaptýðýmýz hatalar, onlarý görme açýsýndan önemli. Bütün amacýmýz lige

Yeni Diyarbakýrspor Avanos'ta L

igde en fazla transfer yapan takým olarak dikkat çekten ve ilk hazýrlýklarýný Ankara'da ikinci hazýrlýklarýný Yozgat’ta yapan Yeþil- Kýrmýzýlý takým Nevþehir Ýlçesi Avanosta kamp çalýþmalarýna baþladý.

Þampiyonluk hedefliyoruz

beri yeni sezona hazýrlanýyoruz. Ankara ve Yozgat'taki etaplarýn ardýndan Nevþehir'e geldik. Yönetim 4 katlý kulüp tesis binasý ve son model otobüs aldý. 2. ligde baþarýlara imza atmýþ teknik direktörümüz Namýk Altunsoy ve ekibi de takýmý þampiyonluk hedefine hazýrlýyor" dedi.

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta þampiyonluk mücadelesi vermenin hesaplarýný yapan Yeni Diyarbakýrspor Avanos Yýltok Otelde konakladý. Çalýþmalarýný otele ait çim sahada gerçekleþtiren takým 7 Aðustos'a kadar çalýþmalarýný sürdürürken 3 günlük Bayram izninin ardýndan tekrar burada toplanacak olan takým 18 Aðustos'a kadar çalýþmalarýna devam edecek. Takým daha sonra Diyarbakýr'a dönecek. Yeþil-kýrmýzýlý kulübün sportif direktörü Vedat Tanrýverdi "Hedefimiz þampiyon olup 2. lige çýkmaktýr.12 Temmuz'dan

Yeþil-kýrmýzýlý kulübün sportif direktörü Vedat Tanrýverdi, transfer çalýþmalarýnýn devam ettiðini ve bu konuda her an camiaya, taraftara güzel bir haber verebileceklerini söyledi. Vedat Tanrýverdi yaptýðý açýklamada, kamp çalýþmalarýnýn baþarýlý geçtiðini ifade etti. Oyuncularýnýn iþtahýnýn ve olaya sahiplenmelerinin kendisini gelecek adýna umutlandýrdýðýný söyleyen Tanrýverdi, þöyle dedi: "Öncelikle þunu söylemek istiyorum ki, oyuncularýmýzýn iþtahý, hýrsý, olayý sahip-

Kamp çalýþmalarýmýz sürüyor

mükemmel þekilde hazýrlanmak. Bütün gayemiz bu." dedi. Özyazanlar , "En büyük sýkýntýlarýnýn defansta olduðunu kaydederek, "Defansa mutlaka takviye yapmamýz gerekiyor. Bir iki tane. Orta saha ve sol açýk. Olacaðýný ve görüþmelerimiz sürüyor" diye konuþtu. Lige iyi baþlamalýyýz Turhan Özyazanlar , geçen seneki baþarýlarýnýn üstüne koymalarý gerektiðini kaydeden Özyazanlar, içeride gösterdikleri baþarýyý deplasmanda da göstermeleri gerektiðinin altýný çizerek, "Bütün hedefimiz, önümüzdeki yýl onun üstünde bir yerde bitirmemiz gerekiyor. Bir an önce hazýrlýk dönemimizi bitirip en iyi þekilde hazýrlanmamýz gerekiyor." dedi. Taþkýn Civelek

lenme duygularý gerçektende üst seviyede. Ve bizi gelecek adýna gerçektende çok umutlandýrýyor. Burada sistemle ilgili çalýþmalarýmýz devam ediyor. Burada bu sistemi oturtmaya çalýþýrken maç atmosferinde oyuncularla alakalý fikirlerimizi de yine maç atmosferinde görüp ortaya çýkarýp deðerlendirmelerimizi yapacaðýz. Kamp sonunda ayrýlmasý gereken arkadaþlarýmýz ya da bize çok fayda saðlamayacak arkadaþlarýmýz varsa onlarý da belirleyeceðiz."

Transfer konusunda her an sürpriz yapabiliriz Takýmdaki transfer çalýþmalarýnýn ise devam ettiðini anlatan Tanrý Verdi. , "Her an camiamýza ve taraftarýmýza güzel bir haber verebiliriz. Ýnþallah bu gün güzel bir haber vermek istiyoruz taraftarýmýza ve camiamýza." diye konuþtu. Taþkýn Civelek

5. Fýna Dünya su sporlarý þampiyonasý Yüzme yarýþlarýnýn üçüncü gününde havuza giren 2 Türk yüzücü de elendi

U

luslararasý Yüzme Federasyonu (FINA) tarafýndan düzenlenen 15. Dünya Su Sporlarý Þampiyonasý'nda, yüzme yarýþmalarýnda Tür-

Yeni Malatyaspor Mersin Ýdmanyurdu'na yenildi

Yeni Malatyaspor, ilk hazýrlýk maçýnda PTT 1. Lig ekibi Mersin Ýdmanyurdu'na 4-0 yenildi.

S

por Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Yeni sezon hazýrlýklarýný Ankara Kýzýlcahamam Patalya Tesisleri'nde sürdüren Yeni Malatyaspor, ilk hazýrlýk maçýný PTT 1. Lig ekibi Mersin Ýdmanyurdu ile oynadý. Patalya Tesisleri'nde oynanan karþýlaþmayý Mersin Ýdmanyurdu 4-0 kazandý. Güney ekibinin gollerini Lawal, Kenan (2) ve Nurullah kaydetti. Hazýrlýk karþýlaþmasýnda bütün oyunculara þans veren teknik direktör Özcan Kýzýltan, oyuncularýn performanslarýný görme fýrsatý buldu. Sarý kýrmýzýlýlarýn, Ankara Kýzýlcahamam kampýnda bir hazýrlýk karþýlaþmasý daha oynayacaðý kaydedildi.

kiye'yi temsil eden Demir Atasoy ve Nezir Karap þampiyonaya veda etti. Ýspanya'nýn Barcelona kentinde devam eden þampiyonada, yüzme yarýþlarýnýn 3. gününde bayanlarda 200 metre serbest, erkeklerde ise 50 metre kurbaðalama, 200 metre kelebek ve 800 metre serbest kategorilerin-

de elemeler yapýldý. Erkekler 50 metre kurbaðalamada mücadele eden Demir Atasoy, 28.04'lük derecesiyle 83 sporcu arasýnda 32. olarak elendi. Erkekler 800 metre serbestte yarýþan Nezir Karap da 8: 21.13 dakikalýk süresiyle 34 yüzücü içinde 32. sýrayý aldý ve þampiyonanýn dýþýnda kaldý. Þampiyonanýn akþam seansýnda

erkeklerde 200 metre serbest, 100 metre sýrtüstü ve kadýnlarda 100 metre sýrtüstü, 1500 metre serbest, 100 metre kurbaðalama finalleri yapýlacak. Yüzme müsabakalarýnýn 4. gününde yarýn, Türkiye Milli Takýmý'ndan bayanlar 50 metre sýrtüstünde HazalSarýkaya, erkekler 100 metre serbestte Kemal Arda Gürdal havuza girecek.

Yýldýzlar Atletizm Þampiyonasý Edirne'de! E

dirne Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Serhat Ocak, yaptýðý açýklamada, Balkan Yýldýzlar Atletizm Þampiyonasý'nýn 3 Aðustos'ta Þükrüpaþa Atletizm Sahasý'nda yapýlacaðýný söyledi. Þampiyona hazýrlýklarýnýn tamamlandýðýný belirten Ocak, sporcularýn konaklayacaklarý tesislerin hazýrlandýðýný ifade etti. Þampiyonaya 300 sporcunun katýlacaðýný aktaran Ocak, "Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Bosna Hersek, Moldova, Makedonya, Sýrbistan, Hýrvatistan, Arnavutluk, Ermenistan ve Karadað'dan gelecek sporcular, gün boyu sürecek yarýþmalarda mücadele edecek. Saat 16.00'da baþlayacak yarýþmalar, akþam düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek. Iþýklandýrma sayesinde gece yapýlacak yarýþmalarýn, sýcak havadan olumsuz etkilenen sporcularýn derecelerine katký saðlayacaðýný düþünüyoruz. Tüm sporseverleri þampiyonayý izlemeye davet ediyoruz" diye konuþtu.

Þanlýurfaspor'da kombine fiyatlarý belirlendi

P

TT 1. Lig ekiplerinden Þanlýurfaspor'un 20132014 sezonu kombine fiyatlarý belirlendi. Kulüpten yapýlan açýklamada, GAP Arena Stadyumunda yeni sezon maçlarda kombine kart fiyatlarýnýn gold tribün 500 TL, numaralý tribün 250 TL, maraton tribün100 TL ve kale arkasý tribünün 50 TL olarak belirlendiði kaydedildi. Kombine kartlar 1 Aðustos perþembe günü kulübün idare binasý ile kent genelinde kurulacak standlarda satýþa sunulacak.


12

j Ramazan j

31 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA

Oruç stresten uzak tutuyor O

Oruç tutmanýn insanlarý manevi açýdan rahatlattýðý ve stresten uzak tutuðu belirtildi.

rucun verdiði manevi rahatlýktan en çok asabi þeker ve tansiyon hastalarý yararlanýyor. Uzun bir açlýktan sonra yenen aðýr yemek, kalbin yükünü artýrarak kalp krizi, yüksek tansiyon, beyin kanamasý ve felç gibi hastalýklar için riski artýrabiliyor. Bu durum mide ülseri vakalarýnda ülseri azdýrabileceði gibi insülin iðnesi kullanan, hamile olan, kan þekeri normalin altýna düþen ve 65 yaþ üzerinde olan, düzenli ilaç kullan-

mayýp diyetini uygulamayan þeker hastalarýnýn oruç tutmamasý tavsiye ediliyor. Kan þekeri 140'ýn altýnda olan ve insülin iðnesi kullanmayan ikinci tip þeker hastalarýnýn oruç tutabileceði ifade ediliyor.Oruç tutmak, manevi açýdan verdiði rahatlýðý ile kiþileri stresten uzak tutuyor. Bu durumdan en çok asabi þekeri ve tansiyonu olanlar yaranýyor. Oruç tutan þeker hastasý sahura mutlaka kalkmalý. Çünkü Ramazan'da

kandaki þeker düzeyi ilk günlerde düþer, ancak ikinci haftadan sonra kan þekeri 40 ile 80 puan arasýnda yükseliyor.Ýftarda týka basa yemek yemek, pankreasýn yorulmasýna ve kan þekerinin artmasýna neden oluyor. Diyabet ve tansiyon hastalarý, ateþli hastalýklarý olanlar, sýk ilaç alýmýnýn gerektiði durumlarda, akýl hastalarý, verem ve kanser hastalarýnýn da oruç tutmamasý öneriliyor.

Uzun süre tok tutanI besinler

Oruç tutarken daha dayanýklý kalabilmek ve açlýðý fazla hissetmemek için sizi tok tutacak besinler tüketmeye özen gösterin.

llinois Üniversitesi'nden uzmanlar bir parça yaðsýz beyaz peynir ile birlikte tüketilecek meyvenin açlýðý bastýrdýðýný belirtiyor. Peynir protein ihtiyacýný saðlarken meyvelerdeki yavaþ çözünen lifler de tok kalmanýza yardýmcý oluyor. Mayo Clinic, tam tahýllý etli bir sandviçin sizi uzun süre tok tutacaðýný vurguluyor. Sandviçe ekstra lif eklemek için koyu yeþil yapraklý sebzeleri de tercih ede-

bilirsiniz. "Health" isimli dergide yayýnlanan önerilere göre kepekli makarnada normal makarnaya göre %300 daha fazla lif bulunuyor. Bu lifler mideyi tok tutuyor. Yine Mayo Clinic balýðýn da kiþiyi tok tuttuðunu belirtiyor. En yaðlý balýklarda bile bol miktarda omega-3 olduðundan hem kilo aldýrmýyor hem de acýkmayý geciktiriyor.

31 07 2013 gazete sayfaları  
31 07 2013 gazete sayfaları  
Advertisement