Page 1

Saðlýk durumu iyiye gidiyor

Mýsýr'daki idam kararlarýna tepki

Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde, Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) tarafýndan düzenlenen miting sonrasý çýkan olaylarda yaralanan 10 yaþýndaki Mehmet Ezer'in saðlýk durumu iyiye gidiyor. BDP tarafýndan 4 gün önce Silvan'da düzenlenen mitingin ardýndan çýkan olaylarda, iddiaya göre baþýna gaz kapsülünün isabet etmesi sonucu yaralanan ve 3 gün yoðun bakýmda tutulan Mehmet Ezer'in saðlýk durumunun iyiye gittiði belirtildi. 3’te

Mýsýr da Ýhvan üyelerine verilen idam kararlarýna tepki gösteren Diyarbakýr DES Baþkaný Eyüphan Kaya, idam kararýný verenleri ve bu kararýn perde arkasýndaki güçleri lanetlediklerini belirtti. Mýsýr da 529 Ýhvan üyesine verilen idam kararýna sert tepki gösteren Diyarbakýr Demokrat Eðitimcileri Sendikasý Baþkaný Eyüphan Kaya, idam kararýný verenleri ve bu kararýn perde arkasýndaki güçleri lanetlediklerini söyledi.5’te

Çýnar Þefkat Der fakirleri unutmuyor

PAZAR 30 MART 2014

Nüfus müdürlükleri açýk Diyarbakýr'da, yerel seçimler nedeni ile nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açýk tutulacaðý bildirildi. Diyarbakýr Valiliði'nden yapýlan açýklamada, 30 Mart 2014'te yapýlacak seçimler nedeni ile ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açýk tutulacaðý belirtildi. 4’te

Tepe Beldesi'nde veda töreni

Diyarbakýr Bismil ilçesine baðlý Tepe Beldesi, Belediye Baþkaný Ahmet Çelebi, Belediyenin Büyükþehir yasasý kapsamýnda kapanacak olmasýndan dolayý personeli ile vedalaþtý. 5’te

Sorun çözülürse gözyaþý durur www.diyarbakirolay.com.tr

Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde Hükümet Konaðý çevresinde düzenleme çalýþmalarý devam ediyor. Silvan Kaymakamý Berkan Sönmezay'ýn talimatýyla gerçekleþtirilen Hükümet Konaðý çevre düzenlenmesi kapsamýnda kaldýrým, aðaçlandýrma ve çimlendirme çalýþmalarý baþlatýldý. 4’te

Fiyatý : 25 KR

Diyarbakýr'da Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, "Kürt meselesini barýþ içerisinde çözersek gözyaþý durur, kan akmaz, saldýrý olmaz, huzur ve güven olur" dedi.

Diyarbakýr'da s a z a n b e r e ke t i Sazan ve aynalý sazan balýðý bereketi yaþanýyor. Güneydoðu'nun yaðýþlý geçmesi ile birlikte Siirt ve Diyarbakýr çevresinden tatlý su balýklarý getirilerek tezgahlarda satýlýyor. Büyük ilgi gören tatlý su balýklarýnýn yanýsýra çevredeki göletlerden de getirilen balýklarýn fiyatý 6-8 tl arasýnda alýcý buluyor. 6’da

Hükümet Konaðý'nýn çevresi düzenleniyor

Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde hizmetlerini sürdüren Þefkat Der, her ay muhtaç ailelere yaptýðý yardýmlara bu ay da devam etti. Yaptýðý faaliyet ve hizmetler ile halkýn teveccühüne mazhar olan Çýnar Þefkat Der, her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine yaptýðý yardýmlarýný bu ayda sürdürdü. Her ay 35 ihtiyaç sahibi aileye gýda yardýmýnda bulunan dernek, bu ay 80 ihtiyaç sahibi aileye gýda yardýmýnda bulundu. 5’te

Fýrtýna çatýlarý uçurdu Van'da etkili olan fýrtýna nedeniyle çok sayýda ev ve iþ yerinin çatýsý uçarken, elektrik ve telefon direkleri devrildi. Kentte gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve saatteki hýzý 65 kilometreyi bulan fýrtýna, hayatý olumsuz etkiliyor. 3’te

Bakan Eker, " Yatýrýmcý bu bölgede huzur ve güven eksiktir diye korktuðu için gelmiyor. Huzur, güven eksikliði ve barýþ ortamýnýn olmamasý burada istediðimiz kadar yatýrýmýn gelmesine mani oluyor. Hükümet olarak, pozitif ayrýmcýlýk dediðimiz, baþka yere vermediðimiz imkanlarý bu bölgeye tanýdýk. O halde ne yapmak gerekiyordu, huzur ve barýþ ortamýný saðlamak için gerekli tedbirleri almak gerekiyordu. Burada barýþý tesis etmemiz gerekiyordu. Bunun yolu ise, çözüm sürecidir.

Sorunu çözersek gözyaþý durur Kürt meselesini barýþ içerisinde çözersek gözyaþý durur, kan akmaz, saldýrý olmaz, huzur ve güven olur. Huzur ve güven olursa o zaman yatýrým daha rahat gelir. 15 aydýr Türkiye'de Sayýn Baþbakanýmýzýn geliþtirdiði inisiyatifle çözüm süreci baþarýlý bir þekilde gidiyor. Bu sürecin kalýcý bir barýþa dönüþmesi için çözüm sürecinin baþarýya gitmesi gerekiyor. Bu, siyasi istikrarla mümkün olur" þeklinde konuþtu. 5’te

Bölgede karla mücadele Hakkari'de 3500 rakýmlý Berçelan Yaylasý'nda karla mücadele çalýþmalarýný devam ettiði belirtildi. Þehirden 25 kilometre mesafede bulunan ve rakým itibarý ile kar yaðýþýnýn hiç eksik olmadýðý 3500 rakýmlý Berçelan Yaylasý'ndaki Konak köyünde karla mücadele çalýþmasý devam ediyor. 3’te

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

30 MART 2014 PAZAR

Saðlýk

Kiloyu etkileyen hormonlara dikkat Günlük hayatta fazla önemsenmeyen bazý hormonlarýn kilonun korunmasý konusunda bilindiðinin tersine çok daha etkili olduðu belirtildi. Saðlýklý beslenme, spor kilo vermek için altýn kurallar. Bunu artýk tüm dünya biliyor. Fakat bilmediðimiz ya da çoðu zaman unuttuðumuz bazý faktörler kilonuzu sandýðýnýzdan daha fazla etkiliyor. Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, kilo kontrolünde etkili olan hormonlar hakkýnda bilgiler verdi. Tutar, Ýnsülin hormonunu vücutta þekeri kontrol altýna alan hormon olarak adlandýrýlmaktadýr. Ýnsülin hormonun normal seviyelerde salgýlanmasý kiþinin kilo kontrolü için çok önemlidir. Her karbonhidratlý besin tüketildiðinde salgýlanan insülin hormonu eðer sürekli ve üst üste salgýlanýrsa vücut insülin hormonunun seviyesini algýlayamadýðý için insülin direnci denen hormon problemi baþ gösterecektir. Ýnsülin direnci olan bireylerin vücutlarýnýn sürekli olarak yaðlanma sürecine girdiði bilinmektedir. Genel olarak atýþtýrmalarý ve kaçamaklarý çok seven bir toplum olarak insülin hormonu seviyesinde problemler olan birçok birey bulunmaktadýr. Gün içerisinde kaloriden saymadýðýmýz poðaçadan bir parça, 10-15 üzüm, 1-2 bisküvi gibi karbonhidrat içerikli besinler insülin seviyenizin sürekli olarak yükselmesini hatta yüksek seviyede kalmasýna neden olacaktýr. Bu durumda uzun vadeli bakýldýðýnda þeker hastalýðýnýn bir numaralý tetikleyicisi olacaktýr. Gün içerisine yapýlmasý

gereken ara öðün seçimleri bu nedenle önemlidir. Sadece karbonhidratlý ara öðünler yerine bunlarý protein içerikli olan besinlerle tüketmeniz daha doðru seçim olacaktýr. Tüketmiþ olduðunuz bir meyvenin yanýna yoðurt ekleyerek, ekmeði peynir ile simidi ayran ile tüketmek ara öðünlerde daha doðru seçimler yaptýðýnýzý gösterecektir. Eðer vücudunuzda insülin direnci var ise bunun ilaç, diyet ve spor ile kýrýlacaðý unutulmamalýdýr. Ýnsülin direnci olan bireyler uzun vadeli sonuç alýnacaðýný unutmamalý ve kilo kaybý için daha sabýrlý olmalýdýr" dedi. Açlýk hormonu olarak bilinen ghrelin hormonunun ise 3-4 saatlik açlýk sonrasýnda salgýlanmakta olduðuna deðinen Tutar, "Yapýlan bilimsel çalýþmalarda kilo vermeye yardýmcý olmasýnýn yaný sýra uzun süre açlýk sonrasýnda kiþilerin daha fazla besin tüketimi gerçekleþtirdiðini gösteren çalýþmalarda bulunmaktadýr. Özellikle gece saat 00.00-02.00 arasýnda ghrelin hormonunun salgýlanmasý kilo kaybý için önemlidir. Bu nedenle yatmadan 3 saat öncesinde besin tüketimi bitirilmelidir. Çünkü bu saatlerde bu hormonun salgýlanmasý ile kilo kaybýný destekleyen çalýþmalar bulunmaktadýr. Amerika da yapýlan bir bilimsel çalýþmada vücutlarýnda ghrelin hormonu düþük

salgýlanan bireylerin vücutlarýna bu hormon verildiðinde kilo kaybý olduðu fakat vücutlarýnda normal seviyede salgýlanan ghrelin hormonu olan bireylere bu hormon verildiðinde herhangi bir kilo kaybýnýn olmadýðý gözlenmiþtir" diye konuþtu.

UYKU KALÝTESÝ KÝLO VERDÝYOR Melatonin hormonunun uykusuz kalan bireylerin gece atýþtýrma yapmasa dahi zaman içerisinde kilo almalarýna yol açtýðýna iþaret eden Tutar, "Gece uyku kalitesi yüksek olan bireylerde ise hem kilo kaybý hýzý daha iyi sonuçlar vermekte hem de bu bireyler kilolarýný daha rahat korumaktadýr. Mutluluk hormonu olarak adlandýrýlan seratonin ile melatonin ayný anlama gelmektedir. Normal seviyedeki melatonin mutluluk vereceði gibi düþük seviyedeki melatonin ise kiþinin stresinin artacaðý ve dolaylý yoldan kilo alacaðý anlamýna gelmektedir. Ayrýca düþük melatonin daha yüksek kortizol anlamýna geleceði için bireylerin vücutlarý zaman içerisinde yaðlanmaya baþlar. Vücuttaki seratoninin salgýlanmasýnda görevi olan östrojen hormonu seviyesi düþtüðünde mutluluk hormonu olan seratoninin seviyesi de düþmektedir ve bu durum kadýnlarýn daha fazla strese girmesine ve

mutsuz olmasýna neden olmaktadýr. Seratonin seviyesinin düþük olmasý bireylerin karbonhidratlý besinlere olan eðilimlerinin artmasýna neden olmaktadýr. Fazla karbonhidrat tüketimi de karýn bölgesi yaðlanma anlamýna gelmektedir. Ýþte bu nedenle menopoz dönemine giren kadýnlarýn vücutlarýnda minimum seviyeye inen östrojen hormonu nedeni ile hýzlý bir þekilde kilo alýmý yaþanmaktadýr" ifadelerini kullandý. Troid hormonunun direk olarak bireylerin kilolarýný etkileyen hormonlarýn baþýnda geldiðinin altýný çizen Tutar, þöyle konuþtu: " Eðer hormon seviyesi yüksek olursa bu bireyler hýzlý bir þekilde zayýflar. Seviyesinin düþük olmasý ise

bireylerin kilo almasýna neden olur. Hipotroidi olan bireylerin kilo vermek hýzlarý da çok yavaþ olmaktadýr. Troid hormonu ile problemler genelde genetik faktörler aracýlýðý ile olmaktadýr" Stres durumunda seviyesi azalan hormonlardan birisinin de progesteron olduðunu kaydeden Tutar, þu uyarýlarda bulundu: "Vücudu gevþeten ve rahatlatan hormon olarak bilinen progesteronun seviyesinin azalmasý kiþilerin ruh hallerinde problemlere neden olur. Bireylerde genel olarak bu durumlarda daha þekerli besinleri tüketmek isterler ki mutluluk hormonu olan seratonin seviyesi vücutta artsýn. Bu durumda bireylerin kilo almasýna neden olur"

ÇENGEL BULMACA ÇENGEL BULMACA


Hani Kaymakamý köy yollarýnda Diyarbakýr'ýn Hani Ýlçe Kaymakamý Hidayet Sarý, köy yollarýný inceledi.Kaymakam Sarý ilçeye 15 kilometre uzakta bulunan Çukur köyüne giderek yapýmý devam eden Çukur köyü giriþi ile köy merkezine kadar olan 5 kilometrelik kilitli parke taþ döþeme çalýþmalarýný inceledi. Yürütülen çalýþmalara iliþkin deðerlendirmelerde bulunan Kaymakam Sarý, "Büyükþehir yasasýyla birlikte il

özel idaresinin büyükþehir belediyesine devredilmesine az bir süre kala ilçemize aktarýlan ödeneklerin programýný yaparak ihalelerini tamamlayarak çalýþmalara baþladýk. Bu kapsamda çukur köyümüze yönelik yaklaþýk 5 kilometre kilitli parke taþý çalýþmalarý baþlattýk. Önümüzde kýsýtlý bir zaman dilimi var çalýþmalarý tamamlamayý hedefliyoruz" dedi.

Saðlýk durumu iyiye gidiyor 30 MART 2014 PAZAR

Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde, Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) tarafýndan düzenlenen miting sonrasý çýkan olaylarda yaralanan 10 yaþýndaki Mehmet Ezer'in saðlýk durumu iyiye gidiyor. BDP tarafýndan 4 gün önce Silvan'da düzenlenen mitingin ardýndan çýkan olaylarda, iddiaya göre baþýna gaz kapsülünün isabet etmesi sonucu yaralanan ve 3 gün yoðun bakýmda tutulan Mehmet Ezer'in saðlýk durumunun iyiye gittiði belirtildi.

Otomobil kundaklandý

Muþ'ta park halindeki bir araç kimliði belirsiz kiþi ya da kiþiler tarafýndan kundaklanarak kullanýlamaz hale getirildi. Edinilen bilgiye göre Þehit Akifaðaoðlu Caddesi üzerinde park halinde bulunan 16 UK 791 plakalý araç, kimliði belirsiz kiþi ya da kiþiler tarafýndan kundaklandý. Kýsa sürede alev topuna dönen araç, çevredeki vatandaþlarýn haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. Daha sonra olay yerine gelen Muþ Emniyet Müdürlüðü Olay Ýnceleme Þube Müdürlüðü ekipleri, kullanýlamaz hale gelen araçta detaylý inceleme yaptý. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor.

Beyin kanamasý riskini atlattý Hastane yetkilileri, Mehmet Ezer'in saðlýk durumunu sürekli takip edildiðini ifade ederek, beyin kanamasý riskinin atlatýldýðýný dile getirdi. Yoðun bakým ünitesinde tedavisi tamamlanan Ezer, ailesinin kendisi ile ilgilenebilmesi için normal servise alýndý. ÝHA

Fýrtýna çatýlarý uçurdu Van'da etkili olan fýrtýna nedeniyle çok sayýda ev ve iþ yerinin çatýsý uçarken, elektrik ve telefon direkleri devrildi. Kentte gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve saatteki hýzý 65 kilometreyi bulan fýrtýna, hayatý olumsuz etkiliyor. Fýrtýna nedeniyle birçok ev ve iþyerinin çatýlarý uçtu, park halindeki araçlarýn camlarý kýrýldý. Ayrýca kentin birçok bölümünde elektrikler kesildi. Sýhke Caddesi üzerinde bulunan binanýn uçan çatýsý çevredeki park halinde bulunan ve çoðu Ýranlýlara ait 5 araçta maddi hasara yol açtý. Þiddetli fýrtýnanýn kentin birçok yerinde maddi hasara yol açtýðýný belirten bina sahibi Reþat Ragýp Yýlmaz,

Bölgede karla mücadele Hakkari'de 3500 rakýmlý Berçelan Yaylasý'nda karla mücadele çalýþmalarýný devam ettiði belirtildi. Þehirden 25 kilometre mesafede bulunan ve rakým itibarý ile kar yaðýþýnýn hiç eksik olmadýðý 3500 rakýmlý Berçelan Yaylasý'ndaki Konak köyünde karla mücadele çalýþmasý devam ediyor. Ýl Özel Ýdaresi ekipleri karla mücadele ekibi tarafýndan yapýlan bir haftalýk çalýþma sonucunda önceki gün ulaþýma açýlan yolun akþam saatlerinde etkili olan kar yaðýþý ve fýrtýna nedeniyle yeniden ulaþýma kapandýðý belirtildi. Konak köyü sakinlerinin durumu Ýl Özel Ýdaresini bildirmesi üzerine harekete geçen karla mücadele ekibinin yolu yeniden ulaþýma akçam için çalýþmalarýný aralýksýz olarak sürdürdüðü belirtildi.

"Fýrtýna nedeniyle bina etrafýnda park halinde bulunan 5 araç zarar gördü. Onlar da maðdur oldu, bizlerde maðdur olduk. Önemli olan candýr. Ýnsanlarýn canýna bir þey olmadýðý için mutluyuz" dedi. Yýlmaz, fýrtýnanýn yaklaþýk 15 bin TL zarara yol açtýðýný sözlerine ekledi. Ýranlýlar ise kaldýklarý otelin çevresine park ettikleri araçlarýnýn üzerine düþen çatýlar nedeniyle camlarýnýn kýrýldýðýný ve kaportalarýnýn zarar gördüðünü belirttiler. Öte yandan itfaiye ve Vangölü Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (VEDAÞ) yetkilileri ise arýzalarýn giderilmesi için çalýþma baþlattý.

Erciþ'te büyük fýrtýna Van'ýn Erciþ ilçesinde etkili olan þiddetli fýrtýna þehir merkezinde birçok binanýn çatýsýný uçurdu. Fýrtýna sonrasý vatandaþlar arasýnda panik yaþandý.

Ýlçede sabah saatlerinde baþlayan þiddetli fýrtýna þehir merkezinde çatý uçurdu. Kýþla Caddesi üzerinde bulunan bir binanýn çatýsýna zarar veren fýrtýna, Çýnarlý Caddesi'nde büyük bir iþ yerinin çatýsýný uçurdu. Araç ve insan trafiðinin yoðun olduðu caddede paniðe kapýlan insanlar koþuþtururken, çatý enkazý altýnda kalan ticari takside bulunan bir çocuk ise korkudan çýðlýk attý. Vatandaþlar tarafýndan araçtan çýkarýlan çocuk annesine teslim edildi. Bu arada enkaz altýnda kalan birçok araçta ise geniþ çaplý maddi hasar oluþtu. Polis, 112 ve itfaiye ekipleri olay yerinde gerekli önlemleri alýrken, her iki caddede þans eseri ölen ya da yaralanan olmadý.

Valilikten ilaçlama uyarýsý Diyarbakýr Valiliði, Malatya-YolçatýDiyarbakýr-Kurtalan ve Yolçatý-Tatvan demiryolu güzergahýnda ilaçlama çalýþmasý nedeni ile vatandaþlarý uyardý. Diyarbakýr Valiliði'nden yapýlan açýklamada, Malatya-YolçatýDiyarbakýr-Kurtalan ve Yolçatý-Tatvan istasyonlarý arasýndaki demiryolu güzergahýnda 31 Mart- 11 Nisan 2014 tarihleri arasýnda balast temizliðini korumak amacý ile kimyasal ot mücadelesi yapýlacaðý belirtildi. Açýklamada, can ve mal emniyeti açýsýndan ilaçlama yapýlacak sahalara hayvan sokulmamasý uyarýsýnda bulunuldu.


4

30 MART 2014 PAZAR

Gündem

Evlenenlerin sayýsý bir önceki yýla göre azaldý

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Van Bölge Müdürü Özer Coþðun, 2013 yýlý evlenme ve boþanma istatistiklerini açýkladý.

Nüfus Müdürlükleri açýk Diyarbakýr'da, yerel seçimler nedeni ile nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açýk tutulacaðý bildirildi. Diyarbakýr Valiliði'nden yapýlan açýklamada, 30 Mart 2014'te yapýlacak seçimler nedeni ile ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açýk tutulacaðý belirtildi. Açýklamada, "30 Mart 2014 Pazar günü yapýlacak Mahalli Ýdareler Seçimlerinde üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasý bulunmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanýnda ayrýca seçmen bilgi kaðýdýný veya Nüfus Müdürlüklerince verilmiþ nüfus kayýt örneði ibraz etmesi için ilçe nüfus müdürlüklerinin 29 - 30 Mart 2014 Cumartesi ve Pazar günleri açýk tutularak seçmenlerin talepleri halinde nüfus kayýt örneði verilecektir" denildi.

Zayi ilaný Diyarbakýr/Dicle nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý 20.03.2014 tarihinde kaybettim.Hükümsüzdür Zülfi Boðatekin

10,10 ile Kilis ve binde 9,97 ile Aðrý oldu. Kaba evlenme hýzýnýn en düþük olduðu iller ise binde 6,14 ile Kastamonu ve Tunceli, binde 6,30 ile Çanakkale ve binde 6,32 ile Edirne oldu" dedi. TRB2 diye adlandýrýlan Van Muþ Bitlis ve Hakkari'deki evlenme ve kaba evlilik istatistiklerini de açýklayan Coþðun, "TRB2 Bölgesinde evlenen çiftlerin sayýsý bir önceki yýla göre %4,4 artarak 18 bin 604 oldu. Kaba evlenme hýzý ise binde 8,90 olarak gerçekleþti. Van'da evlenen çiftlerin sayýsý bir önceki yýla göre %7,5 artarak 10 bin 123 oldu. Kaba evlenme hýzý ise binde 9,57 olarak gerçekleþti" þeklinde konuþtu. TÜÝK Van Bölge Müdürü Özer Coþðun, 2013 yýlý evlenme ve boþanma istatistiklerini açýkladý. Coþgun, Türkiye'de evlenen çiftlerin sayýsý bir önceki yýla göre %0,6 azalarak 2013 yýlýnda 600 bin 138 oldu. Kaba evlenme hýzý ise binde 7,89 olarak gerçekleþtiðini ifade etti. Coþðun, "En yüksek kaba evlenme hýzý binde 8,63 ile Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde, en düþük kaba evlenme hýzý ise binde 6,78 ile Doðu Karadeniz Bölgesi'nde görüldü. Kaba evlenme hýzýnýn 2013 yýlýnda en yüksek olduðu iller sýrasýyla binde 10,12 ile Adýyaman, binde

Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Kadýn ve erkeklerdeki evlilik yaþ ortalamasýna deðinen Coþðun, "2013 yýlýnda Türkiye'de ortalama ilk evlenme yaþý, erkekler için 26,8, kadýnlar için 23,6 oldu. Erkek ile kadýn arasýndaki ortalama ilk evlenme yaþ farký ise 3,2 olarak gerçekleþti. En yüksek ortalama ilk evlenme yaþý erkeklerde

yýla göre %36,7 artarak 287'ye yükseldiðini ifade eden Coþðun, "Kaba boþanma hýzý binde 0,27 olarak gerçekleþti. Muþ'ta boþanan çiftlerin sayýsý bir önceki yýla göre %22,0 artarak 111'e yükseldi Kaba boþanma hýzý binde 0,27 olarak gerçekleþti. Bitlis'te boþanan çiftlerin sayýsý bir önceki yýla göre %7,1 azalarak 79'a düþtü. Kaba boþanma hýzý binde 0,23 olarak gerçekleþti. Hakkari'de boþanan çiftlerin sayýsý bir önceki yýla göre %11,4 artarak 39'a yükseldi. Kaba boþanma hýzý binde 0,14 olarak gerçekleþti. Türkiye'de boþanmalarýn 2013 yýlýnda %40,3'ü evliliðin ilk 5 yýlý, %21,5'i ise evliliðin 6-10 yýlý içinde gerçekleþti. TRB2 Bölgesinde boþanmalarýn %24,2'si evliliðin 6-10 yýllarý arasýnda, %16,9'u evliliðin 16+ yýllarýnda, %11,2'si ise evliliðin 1115 yýllarý içerisinde gerçekleþti. Van'da boþanmalarýn %24,4'ü evliliðin 6-10 yýllarý arasýnda, %14,6'sý evliliðin 16+ yýllarýnda, %11,8'i ise evliliðin 1'nci yýlýnda gerçekleþti. Türkiye'de boþanmalar erkeklerde 30-39, bayanlarda 25-34 yaþ grubunda, Bölgemizde ve Van'da ise 25-34 yaþ grubunda yoðun olarak görülüyor" ifadelerini kullandý.

Hükümet Konaðý'nýn çevresi düzenleniyor Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde Hükümet Konaðý çevresinde düzenleme çalýþmalarý devam ediyor.

Silvan Kaymakamý Berkan Sönmezay'ýn talimatýyla gerçekleþtirilen Hükümet Konaðý çevre düzenlenmesi kapsamýnda kaldýrým, aðaçlandýr-

ma ve çimlendirme çalýþmalarý baþlatýldý. Hükümet Konaðý merdivenleri bazalt taþlarýyla döþenirken, çevre peyzaj ve yeþillendirme çalýþmalarý devam ediyor. Silvan Kaymakamý Berkan Sönmezay, çalýþmalarýn ardýndan Hükümet Konaðý'nýn temiz ve güvenli bir çevreye kavuþacaðýný söyledi.

Öðrencilere tablet daðýtýldý

30 MART 2014 PAZAR YIL: 13 SAYI: 4578 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR.

"2013 YILINDA TÜRKÝYE'DE ORTALAMA ÝLK EVLENME YAÞI, ERKEKLER ÝÇÝN 26,8, KADINLAR ÝÇÝN 23,6 OLDU"

27,7, kadýnlarda 24,8 ile Ýstanbul Bölgesi'nde görüldü" dedi. Boþanma istatistiklerine de deðinen Çoþðun, "Türkiye'de boþanan çiftlerin sayýsý bir önceki yýla göre %1,6 artarak 125 bin 305'e yükseldi. Kaba boþanma hýzý binde 1,65 olarak gerçekleþti. Ýstatistiki Bölge Birimleri Sýnýflamasý (ÝBBS) 1. Düzey'e göre 2013 yýlýnda en yüksek kaba boþanma hýzý binde 2,25 ile Ege Bölgesi'nde görüldü. Bu bölgeyi binde 2,08 ile Batý Anadolu Bölgesi ve binde 1,93 ile Ýstanbul Bölgesi izledi. En düþük kaba boþanma hýzý ise binde 0,61 ile Ortadoðu Anadolu Bölgesi'nde görüldü. 2013 yýlýnda Kaba boþanma hýzýnýn en yüksek olduðu iller binde 2,70 ile Antalya, binde 2,68 ile Ýzmir ve binde 2,51 ile Muðla oldu. Kaba boþanma hýzýnýn en düþük olduðu iller ise binde 0,14 ile Hakkari, binde 0,19 ile Þýrnak ve binde 0,23 ile Bitlis oldu. TRB2 Bölgesinde boþanan çiftlerin sayýsý bir önceki yýla göre %22,6 artarak 516'ya yükseldi. Kaba boþanma hýzý binde 0,25 olarak gerçekleþti" þeklinde konuþtu. Van'da boþanan çiftlerin sayýsý bir önceki

Muþ'un Bulanýk Kaymakamý Ömer Þahin'in katýldýðý programda "Fatih Projesi" kapsamýnda okul öðretmen ve idarecilerine 120 adet tablet daðýtýldý.

Bulanýk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa Bulanýk Kaymakamý Ömer Þahin, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mahmut Sarýdað, Bulanýk Anadolu Lisesi Okul Müdürü Metin Bostancý, "Fatih Projesi" Bulanýk Sorumlusu Mahmut Sarýdað ile okul öðretmenleri katýldý. Bulanýk Kaymakamý Ömer Þahin, tabletlerin tüm öðretmen ile öðrencilere hayýrlý olmasýný diledi. Öðrencilere seslenerek sözlerini sürdüren Kaymakam Þahin, "Tabletlerle artýk bir adým öne geçtiniz.

Bizim geleceðimizsiniz. Sizlere yapýlan yatýrým ülkeye yapýlan en önemli yatýrýmdýr. Sizler de bunun bilincinde olarak ülke geliþimine katkýda bulunacaksýnýz. Hayatta hep istediðimiz gibi dört dörtlük yürümüyor. Tabiî ki sýkýntýlar vardýr. Ama bu sýkýntýlarý hep birlikte göðüs gelerek baþaracaðýz. Buna karþýlýk sizlerden baþarý bekliyoruz" dedi. Tabletleri öðrencilere daðýtmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirerek sözlerini sürdüren Kaymakam Þahin, "Bu kampanyayý gerçekleþtiren Milli Eðitim Bakanlýðýmýz ile tüm yetkililere teþekkür ediyoruz" þeklinde konuþtu. "EÐÝTÝM-Ö ÖÐRETÝM BÝZÝM ÖNCELÝÐÝMÝZ" Kaymakam Þahin, eðitim-öðretime büyük önem verdiklerini söyleyerek "Eðitim-öðretim bizim birincil ve en önemli önceliðimizdir. Bugün de eðitim-öðretime büyük katký saðlaya-

cak bir projenin gerçekleþmesine tanýklýk ediyoruz" ifadelerini kullandý. Kaymakam Þahin'in konuþmasýný tamamlamasýnýn ardýndan 9.sýnýf öðrencileri ile okul öðretmenlerine tabletler daðýtýldý. Öðrencilere 120 tablet daðýtýlýrken, öðretmenlere ise 20

adet tablet daðýtýldý. Bulanýk Anadolu Lisesi'nin ardýndan alt yapýsý tamamlanan bulanýk öðretmen ile öðrencilerine tablet daðýtýlacak. Yine proje kapsamýnda önümüzdeki dönemlerde diðer okullarda tablet daðýtýmý yapýlacaðý belirtildi. ÝHA


CMYK

Bölge Haber

Kürt sorunu çözülürse gözyaþý durur

30 MART 2014 PAZAR

5

Diyarbakýr'da Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker " Bu sürecin kalýcý bir barýþa dönüþmesi için çözüm sürecinin baþarýya gitmesi gerekiyor" dedi. Bakan Eker, Diyarbakýr Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikalarý gezdi. Bakan Eker, OSB Müdürlüðünü ziyaret eden Bakan Eker, ardýndan fabrikalarda incelemelerde bulundu, iþçilerle konuþtu. Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde istihdamý artýrmak için yatýrýmcýlara ilave imkanlar tanýdýklarýný kaydeden Bakan Eker, bölgede yatýrým yapan iþ adamlarýna yaptýklarý 100 liralýk yatýrým karþýlýðýnda 116 lira para ödediklerini söyledi. Bölgeye pozitif ayrýmcýlýk Bakan Eker, "Geçmiþ yýllardaki uygulanan teþvik imkanlarýna raðmen, arzu ettiðimiz yatýrým seviyesine ulaþamadýk. Bunun nedeni ise huzur ve güven eksikliðinden kaynaklanýyor. Yatýrýmcý bu bölgede

huzur ve güven eksiktir diye korktuðu için gelmiyor. Huzur, güven eksikliði ve barýþ ortamýnýn olmamasý burada istediðimiz kadar yatýrýmýn gelmesine mani oluyor. Hükümet olarak, pozitif ayrýmcýlýk dediðimiz, baþka yere vermediðimiz imkanlarý bu bölgeye tanýdýk. O halde ne yapmak gerekiyordu, huzur ve barýþ ortamýný saðlamak için gerekli tedbirleri almak gerekiyordu. Burada barýþý tesis etmemiz gerekiyordu. Bunun yolu ise, çözüm sürecidir. Sorunu çözersek gözyaþý durur Kürt meselesini barýþ içerisinde çözersek gözyaþý durur, kan akmaz, saldýrý olmaz, huzur ve güven olur. Huzur ve güven olursa o zaman yatýrým daha rahat gelir. 15 aydýr Türkiye'de Sayýn Baþbakanýmýzýn geliþtirdiði inisiyatifle çözüm süreci baþarýlý bir þek-

Mýsýr'daki idam kararlarýna tepki ilde gidiyor. Bu sürecin kalýcý bir barýþa dönüþmesi için çözüm sürecinin baþarýya gitmesi gerekiyor. Bu, siyasi istikrarla mümkün olur" þeklinde konuþtu. ÝHA

Tepe Beldesi'nde veda töreni Diyarbakýr Bismil ilçesine baðlý Tepe Beldesi, Belediye Baþkaný Ahmet Çelebi, Belediyenin Büyükþehir yasasý kapsamýnda kapanacak olmasýndan dolayý personeli ile vedalaþtý. Veda töreninde bir konuþma yapan Belediye Baþkaný Ahmet Çelebi, görev süreleri boyunca çalýþmalarýndan dolayý personele teþekkür ederek, " 1992 yýlýnda kurulan Tepe belde belediyenin güzel kiþiliði sona ereceðinden dolayý 31 Mart 2014 tarihinde sonlandýracaðýz. Bu süre içerisinde baþarýlý iþlere imza atýldý. Yaptýðýmýz çalýþmalarla Tepe kabuk deðiþtirdi. Beldemizde birçok ilki birlikte gerçekleþtirdik. Bu belediye baþkanlýðým dönemde birbirimizi kýrýp üzmüþ olabiliriz. Ben sizlerden hiçbirini iþ haricinde kýrdýðýma inanmýyorum. Þayet kýrdýysam da sizlerden özür diliyorum."dedi. Tepe Beldesinin Bismil Mahallesi olmasý nedeniyle açýklama yapan Baþkan Çelebi, bu yasanýn ilerliye dönük iyi olacaðýný belirterek, " Belediye baþkanlýðým döneminde halkýma hizmet yaptýðýmý gönlüm rahattýr. Tepe belediyesi sadece Tepe Beldesine deðil, Tepe'ye baðlý 33 köye de hizmet etmiþtir. Tepe Beldesi ilçe olmasý gerekiyordu. " ifadelerine yer verdi. Tepe Belediye Baþkaný Çelebi, belediye baþkanlýðý görevinin sona erdiðini anýmsatarak, "Tepe Mahallesine her zaman hizmetlerimiz bir Tepe'li olarak devam edecek. Bu hizmetlerin mahallemize gelmesi için kanunen her zaman takipçisi olacaðýz. " þeklinde konuþmasýný sürdürdü.

Çýnar Þefkat Der fakirleri unutmuyor Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde hizmetlerini sürdüren Þefkat Der, her ay muhtaç ailelere yaptýðý yardýmlara bu ay da devam etti.

Yaptýðý faaliyet ve hizmetler ile halkýn teveccühüne mazhar olan Çýnar Þefkat Der, her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine yaptýðý yardýmlarýný bu ayda sürdürdü.

Her ay 35 ihtiyaç sahibi aileye gýda yardýmýnda bulunan dernek, bu ay 80 ihtiyaç sahibi aileye gýda yardýmýnda bulundu. Dernek yetkililerinden Vedat Aydýn "2006 yýlýndan itibaren derneðimiz Çýnar'da faaliyetlerine baþladý. Dernek olarak halkýn maddi ve manevi sorunlarýna çözüm üretmeye çalýþýyor ve vatandaþlarýn teveccühüne mazhar oluyoruz" dedi. Vedat Aydýn her ay düzenli olarak, 35 aileye gýda yardýmýnda

bulunduklarýný bu ay ise 80 aileye gýda yardýmýnda bulunduklarýný ifade etti. Aydýn daha sonra, "Gittiðimiz her evde hayýr dualarýný mazhar oluyoruz. Çýnar ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelerin sayýsý daha fazla, listesi bizde mevcuttur. Fakat imkânlarýmýz çerçevesinde yardým faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda varlýklý Müslümanlardan daha fazla duyarlýk" diyerek beklediklerini dile getirdi. ÝLKHA

Mýsýr da Ýhvan üyelerine verilen idam kararlarýna tepki gösteren Diyarbakýr DES Baþkaný Eyüphan Kaya, idam kararýný verenleri ve bu kararýn perde arkasýndaki güçleri lanetlediklerini belirtti. Mýsýr da 529 Ýhvan üyesine verilen idam kararýna sert tepki gösteren Diyarbakýr Demokrat Eðitimcileri Sendikasý Baþkaný Eyüphan Kaya, idam kararýný verenleri ve bu kararýn perde arkasýndaki güçleri lanetlediklerini söyledi. Bu kararýn arkasýndaki güce lanet olsun Mýsýr'da olup biten hadiseleri baþtan sona kadar tasvip etmediklerini belirten Kaya, "Mýsýr da 529 Ýhvan-i Müslim'in üyelerinin yargýlanarak idam kararýyla cezalandýrýlmasýný kýnýyor, karar vericileri yadýrgýyor, bu kararýn perde arkasýndaki gücü de telin ediyoruz. Dünya bu tür zulümlere karþý sessiz kaldýkça insanlýk kan kayýp ediyor. Militarist güçler bu laubalilikten cesaret alacaklar ve dünyanýn muhtelif mekanlarýnda bir birine destek verip hayatýn tadýný kaçýrmaya devam edecekler."dedi.

Askeri müdahaleler kalýcý olumsuz izler býrakýyor Yüz binlerin öldürülmesiyle sonuçlanan hadiselerle insanlýk tarihinin kirlendiðini belirten Kaya, "Rusya bu zulümleri yaþadý, Türkiye bu zulümleri yaþadý, Ortadoðu bu sýkýntýlarý yaþýyor, bir Avrupa bu militarizmden bir ders çýkardý. Dünyada hala sýnýrlar adýna askeri yatýrýmlar yapýlýyor, militarizm ön planda tutuluyor. Bu haksýz müdahaleler sonucunda; eðitim öðretim darbe yiyor, ekonomi hýrpalanýyor, ruhlar zedeleniyor. Bu süreçte yetiþen neslin kalitesi düþüyor. Cezalandýrýlanlar kadar hayatýn içinde kalanlar da olumsuz etkileniyor. Ýnsanlar yeryüzünde açlýkla mücadele ederken dünya ülkelerinin bir çoðu askeri alana milyar dolarlarla yatýrým yapýyor. Bu yatýrýmýn cezasýný ara ara çekiyoruz."ifadelerini kullandý. Sisi'nin günümüz firavunlarýn rolüne talip olduðunun altýný çizen Kaya son olarak, firavunlarýn rolüne talip olan tüm Sisi'leri hem kýnadýklarýný hem de lanetlediklerini söyledi.


6

EKONOMÝ

Diyarbakýr'da sazan bereketi 30 MART 2014 PAZAR

Sazan ve aynalý sazan balýðý bereketi yaþanýyor. Güneydoðu'nun yaðýþlý geçmesi ile birlikte Siirt ve Diyarbakýr çevresinden tatlý su balýklarý getirilerek tezgahlarda satýlýyor. Büyük ilgi gören tatlý su balýklarýnýn yanýsýra çevredeki göletlerden de getirilen balýklarýn fiyatý 6-8 tl arasýnda alýcý buluyor. Sazan bereketi yaþanýyor Bölgede yavaþ akan dereler ve göllerde bulunan sazaný Diyarbakýr'daki tüm balýkçý tezgahlarýnda bulmak mümkün. Özellikle Kýþ mevsimi ve hemen sonrasýnda oldukça fazla. Sularýn yükselmesi ile birlikte balýkçýlarýn aðlarý sazan ve aynalý sazanlarla dolup taþýyor. Aþýrý soðuklar bitince balýkçýlar aðlarýný alýp bölgedeki akarsulara akýn akýn gitmeye baþladý. Nisan ve Haziran sonlarýnda yumurtlama dönemine girdikleri için bu dönemde avlanmalarý yasak olunca bu dönem gelmeden balýkçýlar aðlarýyla nehir kenarlarýna gidiyor. Doðu bölgesindeki akarsularda daha çok bulunan Sazan ve aynalý sazan balýklarý 25 hatta 35 kiloya kadar çýkabiliyor.

Altýn'da dalgalanma sürüyor Kýrým'ýn Rusya'ya baðlanma kararý ve Amerikan Merkez Bankasý (FED)'in kararlarýndan sonra düþüþe geçen altýnda dalgalanmalar sürüyor. Dolarýn ateþinin de sönmesi ile altýnda geçtiðimiz hafta sert düþüþler yaþandý. Küçük yatýrýmcý üzgün Altýn Diyarbakýrlý yatýrýmcýlarý da üzdü. Birikimlerini altýna yatýran küçük yatýrýmcý düþüþle birlikte ne yapacaðýný þaþýrmýþ durumda. Diyarbakýr'da serbest piyasada 24 ayar

külçe altýnýn gram satýþ fiyatý 91,25 lira oldu. Diyarbakýr'da 90,90 liradan alýnan 24 Ayar Külçe Altýn(Gr.) 91,25 liradan, 600,00 liradan alýnan Cumhuriyet Ata Lira 611,00 liradan, 82,72 liradan alýnan 22 Ayar Bilezik(Gr.) 89,34 liradan, 579,00 liradan alýnan Lira(Tam) Ziynet 600,00 liradan, 289,00 liradan alýnan Yarým Ziynet 303,00 liradan ve 145,00 liradan alýnan Çeyrek Ziynet 151,00 liradan satýlýyor. Abdulkadir Baran ÇÝMEN

Sedat Kuruyemiþ

Güneydoðu'da vatandaþlarýn vazgeçilmezi tatlý su balýðý. Deniz balýðý mevsiminin geçmesine az bir süre kala Balýkçýlarýn tezgahlarý bol çeþit ile süslenirken, önümüzdeki günlerde tatlý su balýðý mevsimi yaþanacak. Tatlý su balýklarýný iyatý deniz balýðýna göre uygun. Kýrmýzý ve diðer beyaz etlere göre daha ucuz olunca bölge insanýnýn ilgisini çekiyor.

Meþhur Çiðköfteci Osman Usta ve Kahvaltý salonu

Mehmet Kaçar Her türlü kuruyemiþ çeþiti mevcuttur

7/24 Hizmetinizdedir ev ve iþyerlerine servis yapýlýr

Ofis Cahit Sýtký Tarancý Sokak Dicle Apt. 27/ A

Tel : 0 530 695 31 14

Servet

0531 811 86 08

Güneydoðu bölgesinde suni göletlerde de sazan yetiþtiricilði yapýlýyor.Pullu sazanýn diðer türü olan aynalý sazan, üretime çok elveriþlidir. Kolay ürediði için hem suni göletlerde hem de bölgedeki baraj göllerinde çok fazla bulunuyor. Ekonomik deðeri yüksek olmasý nedeniyle de üretim anlamýnda büyük ilgi görüyor. Özellikle Diyarbakýr'ýn Karacadað bölgesindeki suni göletlerde bulunan sazan balýklarýnýn yanýsýra Doðu illerinden de çokça Diyarbakýr'a getirilip satýlýyor. Diyarbakýr'da hem balýkçýlar hem de Pazar yerlerindeki satýcýlarýn tezgahlarýnda olmazsa olmaz sazan balýðý çok nüfuslu ailelerin vazgeçilmez yemeði. Kilosu 4 ila 6 lira arasýnda satýlýyor. Berat DOÐRUYOL

Nezir çayevi Her türlü sýcak ve soðuk içecek servisleriyle hizmetinizde...

Tel: 0532 395 65 15

Giyim


GÜNCEL

30 MART 2014 PAZAR

7

Ekmeðini mýsýr öðüterek çýkarýyor Mardin'in Kýzýltepe ilçesine baðlý Dikmen köyünde oturan bir vatandaþ, kamyonetine monte ettiði mýsýr öðütme makinesi ile köy köy dolaþarak ekmeðini çýkarýyor. Özellikle arpa ve saman fiyatlarýnýn çok yüksek olmasý nedeniyle hayvan yetiþtiren vatandaþlar çareyi daha ucuz olan mýsýrý öðüterek hayvanlara yem olarak vermekte buldu. Mýsýr öðüterek ekmeðini çýkaran Hüseyin Karaaslan adlý vatandaþ, sabah erken saatlerde kalktýðýný belirterek, toplanan mýsýrlarý öðüttüðünü söyledi. Ekmek parasý Karaaslan, "Sabah erken saatlerde kalkýyorum akþama kadar civar köyleri tek tek dolaþýyorum. Köylüler tarladan toplanan mýsýrlarý köy meydanýna toplayýp gelmemi bekliyorlar. Çocuklarým okula gidiyor çalýþaným yok ne yapayým ekmeðimi çýkartmak için bu iþi yapýyorum" dedi. Köy sakinlerinden Mehmet Demir adlý vatandaþ ise, "Arpa ve saman çok pahalý bizde tarladan biçerlerin alamadýðý kýrýklarý, mýsýr baþaklarýný toplayarak çuvallara koyuyoruz ve makinenin gelmesini bekliyoruz. Bu þekilde öðütülen mýsýrlarý hayvanlarýmýza veriyoruz" diye konuþtu.

STSO meclis toplantýsý yapýldý

18 kiþi Romanya'ya gidiyor Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesinde, Leonardo Da Vinci Programý kapsamýnda 18 kiþinin Romanya'ya gideceði bildirildi.

Leonardo Da Vinci Hareketlilik Hibe Projesi olan 'Yeni nesil dikiþ makinesi operatörleri projesi' kapsamýnda Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesi Þükrü Ayna Mesleki Teknik Lisesi'nde görevli Umut Aksünger koordinatörlüðünde 18 kiþiden oluþan dikiþ makinesi uzmanlarý, Romanya'ya gidecek. Avrupa'daki giyim geliþmeleri incelenecek Bu kapsamda 18 kiþilik ilk grup, 30 Mart 2014'te Romanya 'ya hareket etmek üzere hazýrlýklarýný tamamladý. Aksünger, 30 Mart'ta Avrupa'ya gidip Avrupa'daki giyim, üretim ve dikiþ makinesiyle ilgili geliþmeleri, ilerlemeleri yerinde görerek uzmanlarýn 15 gün staj göreceðini dile getirdi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý (STSO) Mart ayý olaðan meclis toplantýsý yapýldý. Nihat Özdemir baþkanlýðýnda yapýlan toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný STSO Yönetim Kurulu Baþkaný Güven Kuzu yaptý. Kuzu, 30 Mart yerel seçimleri ile baþa gelecek olan yönetimin herkese eþit þekilde hizmet etmesi gerektiðini söyledi. Kuzu, yeni yönetimin, çarpýk kentleþmenin önüne geçmesi, yeni imar alanlarýnýn oluþturulmasý, çevre temizliði, otopark gibi konulara yönelmesi gerektiðini ifade etti. Teþvik süresinin uzatýlmasý ile ilgili düþüncelerini dile getiren Kuzu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'a teþekkür etti. Kuzu, "Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 12 Mart'ta Siirt ziyaretinde verdiði havaalaný, demiryolu müjdeleri ile baþta tüccar ve sanayiciler olmak üzere herkesi memnun etti. Çalýþmalarýn seçim sonrasý ivedilikle baþlamasýný umut ediyoruz. Çözüm Süreci ile birlikte Eruh ilçemizin birkaç yýl sonra petrol kenti olacaðýna inanýyoruz. Siirt'in enerji þehri olarak anýlmasý, Organize Sanayi Bölgemizdeki hareketlilik nedeniyle 2. bir organize sanayi bölgesine ihtiyaç duyulmasý, barajlar, havaalaný ve ulaþýmdaki devasa yatýrýmlarla Siirt cazibe merkezi olacak" dedi. Misbah YILMAZ

Sýcaklardan iþ yapamadýlar Tüpgaz kullanýmý eðitimi Hakkari'ye gelen "Aygaz Eðitim TIR"ýnda vatandaþlara ve bayi çalýþanlarýna tüpgaz kullanýmý hakkýnda bilgi verildi. Aygaz Eðitim Sorumlusu Kimya Mühendisi Semih Dilsiz her yýl Türkiye'nin 81 ilinde bulunan baþta bayi çalýþanlarý olmak üzere tüpgaz kullanan tüketicilere özel olarak tasarlanan Eðitim TIR'ýnda Hakkari'deki vatandaþlara ve çalýþanlarýna bir günlük eðitim verdiklerini belirtti.

Diyarbakýr'da, kýþ aylarýndaki sýcaklýðýn mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, soba satýcýlarýný vurdu.

Sur ilçesinde bulunan Sobacýlar Çarþýsý esnafýndan Yunus Emre Saçma, satýþlarýn eskiye oranla azalmasýndan þikayet etti. Dede mesleðinin sürdürerek geçimini saðladýðýný belirten Saçma, kömür sobalarýnýn eskiye oranla fazla kullanýlmadýðýný söyledi. Sobanýn süregelen bir kültür olduðunu dile getiren Saçma, kýþ aylarýnda sýcaklýðýn normalin üzerinde olmasý nedeniyle satýþlarýnýn epey düþtüðünü dile getirdi. Saçma, "Önceki sene sobacýlarýn 1012 elemaný bulunurdu, þimdilerde ise 23 eleman var. Elemanlarýn az olmasý satýþlarýn az olmasýndandýr. Bunun nedeni ise; Diyarbakýr'da kaçak elektrik kullanýmýnýn çok fazla olmasý, kömür sobalarýnýn yerini elektrikli sobalarýn almasý bizim satýþlarýmýzý doðrudan baðlantýlý. Ustalar artýk bu mesleði yapmak istemiyor. Eskiden 4 bin soba istiyorduk satmak için, þimdi anca 200 tane istiyoruz, onun da hepsini satamýyoruz. Sadece sobacýlýk yaparak aileyi geçindiremiyoruz" dedi. ÝHA

En güzel Kur'an okuma yarýþmasý Van'ýn Ýpekyolu Ýlçe Müftülüðü tarafýndan Kur'an kursu öðrencileri arasý Kur'an-ý Kerim'i Güzel Okuma Yarýþmasý düzenlendi. Yarýþmacýlara hediye verildi Açýlýþýný Van Ýl Müftüsü Nimetullah Arvas'ýn yaptýðý yarýþmada, Kur'an kursu öðrencileri Kur'an-ý Kerim'i en güzel okumak için yarýþtýlar. Yarýþmanýn neticesinde erkeklerde 18 yaþ üstü kategorisinde Abbasi Kur'an Kursu'ndan Cafer Demir, 18 yaþ altý kategorisinde ise Asýmiye Kur'an Kursu'ndan Yusuf Öner birinci oldu. Bayanlarda ise 18 yaþ üstü kategorisinde Hz. Aiþe Kur'an Kursu'ndan Meryema Saba, 18 yaþ altý kategorisinde ise Hz. Halime Kur'an Kursu öðrencisi Neslihan Yýlmaz birinci oldu. Kursiyerlerin büyük ilgi gösterdiði yarýþmaya katýlan tüm yarýþmacýlara çeþitli hediyeler verildi.


8

Haber

Yanlýþ yapanlarla hesaplaþýlýr 30 MART 2014 PAZAR

Baþbakan Yardýmcýsý Arnýç, Küba Camii çýkýþýnda, seçim çalýþmalarý kapsamýnda sesi kýsýlan Baþbakan Erdoðan'a ve tüm hastalara Allah'dan acil þifalar diledi. Vatandaþlar hep bir aðýzdan, "Amin" derken Arýnç, "Allah rýzasý için çalýþan, insanlara milletimizin hizmetinde olan insanlara iftira atanlar, yalan söyleyen, hakaret edenler olabilir. Biz bunlara müstahak deðiliz. Bu çirkinlikler yapana yakýþýr, bize yakýþmaz" dedi. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Konak Mahallesi'ndeki Kuba Camii'nde öðle namazýný kýldýktan kalabalýða seslendi. Cami çýkýþýnda vatandaþlarýn Trabzonspor atkýsý hediye ettiði Arýç'a vatandaþlar Trabzonspor'un bu sezon þampiyon olmasýný istediklerini söyledi.

Mahçup olacaklar Sesi kýsýlan Baþbakan Erdoðan'a acil þifalar dileyen Arýnç, sözlerini þöyle sürdürdü: "Baþbakan Erdoðan ve hükümetimize bu seçimlerde daha çok sahip caðýz. Allah rýzasý için çalýþan, insanlara milletimizin hizmetinde olan insanlara iftira atanlar, yalan söyleyen, hakaret edenler olabilir. Biz bunlara müstahak deðiliz. Bu çirkinlikler yapana yakýþýr, bize yakýþmaz. Dolayýsýyla kim ne derse desin 11-12 yýldan beri gecesini gündüzüne katan, milletini çok seven, fakirini, yaþlýsýný, annesini, babasýný kucaklayan ve onlara hizmet götüren bir

Baþbakanýmýz, birkaç günden bu yana sesi çýkamayacak hale geldi. Bir rahatsýzlýk geçiriyor. Ýnþallah kýsa zamanda atlatacak. Rabb'imden, Baþbakanýmýza da sizlere de hepimizin hastalarýna da acil þifalar diliyorum. Bu seçimde onu çok hýrpaladýlar, onu çok üzdüler. Eþine, çocuklarýna, aile mahremiyetine dil uzattýlar. Utanmaz, ahlaksýz, iffetsiz insanlar hiçbir delil olmadýðý halde sadece yalanla iftira ile yola çýkýyor. O yüzden ben bu seçimde samimi, dürüst, inançlý, mert kahraman bir insan olan Baþbakanýmýza da kim ne derse dersin, hepimizin, sadece AK Partililerin deðil, bu milletin tertemiz evlatlarýnýn da görevi olduðunu

düþünüyorum. Yanlýþ yapanlarla hesaplaþýlýr. Bunlarýn arkasý unutulmaz ama ortada hiçbir mahkeme kararý olmadan, hiçbir yargýlama olmadan günde 24 saat millet için yola düþmüþ bir insana hakaret etmek kesinlikle doðru deðildir. Bunu yapanlar mahcup olacaklar ve söyledikleri her söz kendilerinin sicilinde bir sabýka olarak kalacaktýr. Allah bu millet için koþan, yollara düþen, ýzdýrap çeken, hastalanan, gayret eden ve Türkiye'yi bulunduðu kötü noktadan en iyi noktaya çýkarmayý baþarmýþ insanlarýmýza, ona destek olan insanlarýmýza, siz deðerli milletimize Rabb'im yardým etsin."

Youtube duyarsýz kaldý Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan, "Ulusal güvenliðimizi tehdit eden yayýn yapýlýyor ve uyarýlarýmýza raðmen youtube buna duyarsýz kalýyor" dedi.

Katýldýðý televizyonda youtube'un kapatýlmasýný deðerlendiren Bakan Elvan, "Biz burada yapýlanlar, yaþanan hadiseler, bunlarýn tamamý hemen arkadaþlarýmýz tarafýndan ilgili diller hangisiyse Ýngilizceyse Ýngilizce Almancaysa Almanca çevrilip ilgili taraflara biz bunlarý gönderiyoruz. Arkadaþlarýmýz gerekeni yapýyorlar. Ama bizde açýkçasý anlamakta güçlük çekiyoruz. Ya biz þunu arzu ediyoruz biz þunu istiyoruz. Kendi ülkelerinde ki uygulama neyse Türkiye'de ki uygulama da o olsun istiyoruz. Ama bugün

düþünün dün yaþanan hadiseyi. Ulusal güvenliðimizi tehdit eden bir yayýn yapýlýyor ve ýsrarla youtube bu bildiriliyor ve youtube bu konu da duyarsýz kalýyor. Arkadaþlarýmýn bana ifadesi ýsrarla youtube bu konuyu aktarmalarýna raðmen bu konuda duyarsýz kaldýklarý ifade edildi ve bunun üzerine dýþiþleri bakanlýðýmýz ulusal güvenliðimizi ilgilendiren bir mesele olmasý nedeniyle derhal bir yazýyla bunun mutlaka engellenmesi gerektiðini bir talebi söz konusu oldu arkadaþlarýmýzdan. Burada þunu ifade etmek istiyorum

biz kendi ülkemiz için kendi vatandaþýmýz için ne yapýlmasý gerekiyorsa bunu yapmakla yükümlüyüz. Biz vatandaþlarýmýzýn hakkýný korumakla yükümlüyüz. Burada þunu söyleyemezsiniz. Efendim bu 3 kiþiyi ilgilendiriyor 5 kiþiyi ilgilendiriyor veya bin kiþiyi ilgilendiriyor diyemezsiniz. Bir kiþi bile olsa eðer bir maðduriyet söz konusuysa o maðduriyeti gidermekle bu hükümet yükümlüdür. O maðduriyet giderilmelidir. Ama maalesef bu duyarlýlýðý dýþarýdan göremedik ve göremiyoruz" diye konuþtu.

Ülkemize hiç acýmadýlar Gazeteci-Yazar Hakan Albayrak, paralel yapýyý eleþtirerek, "Bir insanýn mahremiyetine tecavüz ediyorsanýz, onu telefondan dinliyorsanýz ve buna 'ah vah' diyorsanýz siz pornocusunuz. Porno budur. Pornocu abiler bize edep öðretmeye kalkýyor" dedi.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Genç Vizyon Kulübü tarafýndan düzenlenen "Hakan Albayrak'la Yeni Türkiye'yi Konuþuyoruz" söyleþisine katýlan Gazeteci - Yazar Hakan Albayrak, Fethullah Gülen'i ve paralel yapýyý hedef aldý. Konuþmasýna önceki gün Youtube'a düþen Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, MÝT Müsteþarý Hakan Fidan, Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Ferdidun Sinirlioðlu ve Genelkurmay 2. Baþkaný Orgeneral Yaþar Güler'e ait olduðu öne sürülen ses kaydýyla ilgili baþlayan Albayrak, "Ses kayýtlarýný dinleyen var mý? Dýþiþleri Bakaný, Genelkurmay Baþkan Yardýmcýsý, Mit Müsteþarý. þahaneydi deðil mi? Ben dinledim çok büyük þeref duydum. Ýnanýn yani böyle göðsüm kabardý. Hakan Fidan'ý bulsam þimdi, Ahmet hocayý bulsam þimdi þöyle kemiklerini kýrana kadar sarýlsam. O kadar muazzam bir muhabbet. Çünkü ne kadar asil bir manzara. Gözünüzün önüne getirin. Türkiye'nin en önemli adamlarýndan 4 kiþi. Ben onlara þimdi Mahþer-i Vicdanýn 4 katlýsý diyorum. 4 adam, adamýn altýný çiziyorum. Oturmuþlar ve yana yakýla Suriye'deki katliamýn durdurmanýn yolunu arýyorlar. Bu iþi nasýl hallederiz. Türkiye asgari hasarla, bu iþin üstesinden nasýl geliriz, mazlumlara nasýl yardým ederiz diye kafa patlatýyorlar. Ýftihar ettim gerçekten" diye konuþtu.

"ERDOÐAN'IN NASIL BÝR KAHRAMAN OLDUÐUNU ANLATACAÐIM" Baþbakan Erdoðan'ý sonuna kadar

savunduðunu belirten ve kendisini gazeteci deðil yazar ve militan olarak gördüðünü ifade eden Albayrak, "Þimdi arkamýzda dað gibi Recep Tayyip Erdoðan var. Bu arada siyasi propaganda yapýyor diye düþünen varsa salondan çýksýn. Çünkü sürekli propaganda yapacaðým. Bunun için geldim. Ve burada Recep Tayyip Erdoðan'ýn nasýl Ýslam kahramaný olduðunu anlatacaðým. Fethullah Gülen'in ülkemize ne kadar aðýr bir darbe olduðunu anlatacaðým. Ülkemiz üzerinde ne kadar büyük bir tahribat yaptýðýný. Ben Türkiye'ye dönmek istiyorum ama belki bir sorun çýkar, ülkemin kýlýna zarar gelmesini istemem derken ne kadar yalancý ve riyakar olduðunu anlatacaðým. Çünkü ülkemize aslýnda hiç acýmadý. Ülkemizin uðradýðý zararlar onun hiç umurunda olmadý. Hepsini anlatacaðým. Ve bunu da 5 sene boyunca Recep Tayyip Erdoðan çok sýký muhalefet etmiþ biri olarak ve son zamanlarda Fethullah Gülen ve cemaatine iltifat etmek için hiçbir fýrsatý kaçýrmayan adam olarak anlatacaðým. Mevzu þu Yeni Türkiye'yi dirayetli bir þekilde savunmuþ olmak için müdafaa etmek için AK Parti'nin bu seçimlerde 1. parti olarak çýkmasý yetmez. Ezip geçmesi lazým. Sandýklarýn patlamasý lazým. Ve biraz da Fethullah Gülen'den Allah razý olsun diyesim geliyor. Yüzde 39-40 civarý olurdu AK Parti'nin oylarý bu seçimde 17 Aralýk darbesi olmasaydý. Belki daha da düþerdi. AK Parti'yi sevmeyen var Ýslamcý olan

var oy kullanmayanlar. Onlar hiç sandýða bile gelmeyecekti ama þu an da yerel seçimlerde oy patlamasý yaþanmasý bekleniyor" diye konuþtu. "BÝZE EDEP ÖÐRETMEYE KALKIYORLAR" Ses dinlemelerine deðinerek çarpýcý açýklamalarda bulunan Hakan Albayrak, "Hani diyorlar ya siz de her þeyi küresel güçlerden biliyorsunuz diye. Siz bizi öküz mü, mal mý zannediyorsunuz? Küresel güçler adýna bize vurduklarýný, sürekli olarak kendileri itiraf ediyorlardýr. Þimdi mesele yolsuzluk mu; unuttuk deðil mi yolsuzluðu? Veya iþte milletin sað duyusu. Kimse yolsuzluktan bahsediyor mu? Kendileri de artýk umudu kestiler artýk böyle tamamen devletin güvenlik siyasetiyle ilgili gizli belgeleri yayýnlayan vatan haini falan olmayý göze alýyorlar artýk. Onun bunun kýz arkadaþýyla konuþmasý bilmem kimin bilmem nesi. Pornocu abiler. Pornocu abi olmak için ille de böyle seks kasetinin olmasý gerekmiyor. Bir insanýn mahremiyetine tecavüz

ediyorsanýz, onu telefondan dinliyorsanýz ve buna 'ah vah' diyorsanýz siz pornocusunuz. Porno budur. Pornocu abiler ve pornocu abiler bize edep öðretmeye kalkýyor" dedi. Fethullah Gülen'i eleþtiren Albayrak, "Bir Müslümaný çirkin sembol olan Firavunla özdeþleþtirsek Allah korusun bizim dinimize halel gelir diye korkarýz. Hoca efendi dedikleri adam, direkt bodoslama, daha Baþbakan aðzýna cemaat kelimesini almamýþ, Fethullah Gülen'i hedef almamýþ, bilmem ne yapmamýþ, direkt iþte Firavun aleyhinizde ise Kanun aleyhinizde ise isabetli bir yoldasýnýz; sonra da -biz Baþbakaný kastetmedik-. Biraz delikanlý olmak, birazcýk delikanlý olmak, birazcýk ya birazcýk. Dershane meselesinde kim aleyhinizde; Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan. Öyle deðil mi? Yapmayýn bunu ya, birazcýk delikanlý olun. Yaptýk deyin ettik deyin. Bana diyorlar ki sen nasýl gazetecisin? Ben gazeteci deðilim ki ben yazarým, ben militaným" ifadelerini kullandý.


Ý ç Politika

9

Esnaflarla kahvaltý etti 30 MART 2014 PAZAR

Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, birlikte kahvaltý ettiði esnaf ve sanatkarlara 80'ler dizinini seyretmelerini tavsiye ederek, "Baþka dizilerin meftunu olan insanlar var karþýmýzda. Hepiniz Muhteþem Yüzyýl'ý izliyorsunuz. Hepiniz Çalýkuþu'nun peþindesiniz. 80'ler dizisini izlemiyorsanýz büyük kayýptasýnýz. Onu izleyin. Mademki esnafsýnýz, sanatkarsýnýz, o karakterlerden birisi de sizindir" dedi.

Suriye füzeleri taciz etti

Genelkurmay Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamada Suriye'de konuþlu füze sistemlerinin devriye görevi yapan Türk F-16'larý taciz ettiði bildirildi.

2.5 dakika taciz Genelkurmay Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, "6 adet F-16 ile Türkiye-Suriye hudut hattý boyunca devriye uçuþu icra edilmiþtir. Ýcra edilen bu görevler esnasýnda, F-16 uçaklarýmýza Suriye'de konuþlu SA-2 ve SA-5 füze sistemleri tarafýndan, toplam 2 dakika 32 saniye süre ile radar kilidini muhafaza etmek suretiyle tacizde bulunulmuþtur" ifadelerine yer verildi.

Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði üyeleriyle (BESOB) düzenlenen kahvaltýda bir araya geldi. Kendisinin TRT, Anadolu Ajansý, basýn yayýn ve RTÜK'ten sorumlu olduðunu ifade eden Arýnç, "Bütün televizyonlarda diziler var. Bu dizilerin içinde kadýn olursa, aþk, dedikodu, entrika olursa izleyicisi çok oluyor, reytingi bol oluyor. Ýyi de ne kalýyor? Bunu kadýnlarýmýz sabahtan akþama kadar izliyor. Bazýlarýna gözyaþý döküyor, bazýlarýnýn içlerindeki nefis, 'Ah keþte ben de böyle olsam' diyor. Lüks hayat özlemi çekenler var içinde. Bazý da bu yüzden iþini, hayatýný ailesini kaybetmiþ insanlar, bu entrikalarý gördükçe hayýflanýyor. Biz kamu yayýncýsý olarak TRT'de reyting peþinde deðiliz. Ýnsanlarý mutlaka bu yollara sevk etmek için pahalý yatýrýmlar ve ismi bilinen insanlara yüz binler vermek suretiyle bunun da kasamýzdan, kesemizden ödenmesine razý deðiliz. Biz insanýmýzý düþündürecek, hoþuna gidecek, eðlendirecek, ona istikamet verecek, onun aile olarak izleyebileceði diziler yapmaya mecburuz dedik. Karar aldýk. Bizim aile kanalýmýz var. TRT1. Burada aile dizilerimiz var. Mesela 'Fakir Oðlan Zengin Kýz' diye bir dizimiz var. Ýsteyen aradýðýný orada bulsun. Ýsteyen 'Kýzýl Elma' dizisini izleyin ama içinde sevgi olsun, aþk olsun, milliyetçi

Oðlunu sever gibi görünüyor. Torununu daha çok seviyor. Fato anne ile daha güzel vakit geçiyor. Sami'nin evinde olanlar, orada Bakkal Mehmet, manav Mustafa, onun yanýnda bir baþkasý. Bakýn izlemiyorsanýz büyük kayýptasýnýz. Onu izleyin, madem ki esnafsýnýz, madem ki sanatkarsýnýz, o karakterlerden birisi de sizindir" diye konuþtu.

"TÜRKÝYE'DEKÝ KRÝZLER UNUTULDU"

hisler, vatan, bayrak olsun, herkesin fakire, yoksula yardým sevgisi depreþsin. Biz bunlarý istiyoruz. Geçmiþte bazý aile dizileri vardý. Bunlar genelde mahallerde cereyan ederdi. Biz bunlara mahalle dizisi derdik. Benim de Meclis Baþkanýyken bir bölümünde rol aldýðým 'Ekmek Teknesi dizisi vardý. Dizinin konusu bir kahvehanede geçerdi. Mahallenin gençleri, yaþlýlarý oraya gelirler, sohbet ederlerdi. O dizide Heredot Cevdet diye bir karakter vardý. Ýstanbul nasýl fethedildi? Gazi Osman Paþa Plevne'de ne yaptý? Bunun gibi yararlý konular heyecanla anlatýlýrdý. Biz onun hastasý olmuþtuk. Bizim böyle bir diziye ihtiyacýmýz var dedim. 'Bir mahalle dizisi olmalý' dedim ve baþardýk. Þimdi 80'ler dizisini yaptýk. Ýzlemeyeniniz çoktur tabii. Baþka

Sandýða giderken kimliðinizi unutmayýn Türkiye'de 52 milyon 695 bin 831 seçmen, 5 yýl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yarýn sandýk baþýna gidecek. Mahalli Ýdareler Seçimleri yarýn yapýlacak. Toplam 52 milyon 695 bin 831 seçmen oy kullanarak, 5 yýl süreyle görev yapacak yerel yöneticilerini belirleyecek.

HANGÝ ÝL HANGÝ SAATLER ARASINDA ? Adýyaman, Aðrý, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakýr, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüþhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraþ, Mardin, Muþ, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Þanlýurfa, Van, Bayburt, Batman, Þýrnak, Ardahan, Iðdýr ve Kilis'te oy verme iþlemi 07.00-16.00 saatleri arasýnda yapýlacak. Bu þehirlerin dýþýndaki illerde ise oy verme iþlemi 08.00 ila 17.00 saatleri arasýnda olacak. KAÇ OY KULLANILACAK ? Köylerde yaþayan seçmenler, il genel meclisi üyeliði seçimi, köy muhtarlýðý ve köy ihtiyar meclisi üyeliði seçimi yapacak. Büyükþehir olmayan illerdeki seçmenler ise, il genel meclisi üyeliði seçimi, belediye baþkanlýðý ve belediye meclis üyeliði seçimi, mahalle muhtarlýðý ve mahalle ihtiyar

heyeti üyeliði seçimi için sandýða gidecek. Büyükþehir sakinleri, büyükþehir belediye baþkanlýðý seçimi, belediye baþkanlýðý ve belediye meclis üyeliði seçimi, mahalle muhtarlýðý ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliði için oy kullanacak. TC KÝMLÝK NUMARALI BELGE ÝBRAZI ÞART Seçmenlerin oy kullanabilmeleri için üzerinde TC kimlik numarasý bulunan nüfus cüzdaný, pasaport, evlenme cüzdaný, askerlik belgesi, sürücü belgesi veya avukatlýk kimlik belgesi bulundurmasý gerekiyor. Üzerinde TC kimlik numarasý olmayan kimlik belgesi ibrazý tek baþýna yeterli olmayacak ve bunun yanýnda seçmen bilgi kâðýdý ya da nüfus müdürlüklerince verilmiþ nüfus kayýt örneði ibraz etmeleri gerekecek. Seçmenler, www.ysk.gov.tr internet adresinden oy kullanacaklarý okul ve sandýðý öðrenebilir.

dizilerin meftunu olan insanlar var karþýmda. Hepiniz Muhteþem Yüzyýl'ý izliyorsunuz. Hepiniz Çalýkuþu'nun peþindesiniz. Onu bunu dinliyorsunuz. Hatta evin bir odasýnda bir televizyon, diðer odasýnda bir baþka televizyon var. Haným, 'Sen git ona bak. Þimdi Çalýkuþu'nun vakti' diyor. Onlar da güzel olabilir ama biz mahalle dizisine bakkalý, kahveciyi koyduk. Pastanesi olan Sami efendiyi koyduk. Bu dizi bütün dizileri solladý, þimdi tek baþýna reyting rekorlarý kýrýyor. Neden biliyor musunuz? Pastaneci Sami efendide insan kendini buluyor. Sami efendi de muhacir kardeþlerimizden biri. Konuþmasý hoþumuza gidiyor. Onunla güzel vakit geçiriyor ama çok güzel bir insan. Annesini çok seviyor. Annesi de çok aksi. O da Fato. Ama konuþurken gelinine bir çarpýyor.

Türkiye çok büyük krizler atlattýðýný söyleyen Arýnç, sözlerini þöyle sürdürdü: "11 seneden beri bunlarý unuttuk ama 2000'i, 2001'i unutmayýn. 1999'u 70'li, 80'li yýllardaki krizleri unutmayýn. Her an Türkiye'de kriz çýkabilirdi. Hem de çok basit sebeplerden dolayý ama istikrar oturunca kimse artýk bunu bozamadý. Bozmak istese de bozamadý. Ne dýþarýdaki global ekonomik kriz ne de içimizdeki birtakým hainlerin ortaya saldýðý yalanlar, iftiralar istikrarý bozamadý. 'Bir bozulsa' diyorlar, 'Bir iþler tersine dönse' diyorlar. Kar iþin devamýndadýr. Ýþinize devam edeceksiniz. Büyüteceksiniz. Geliþtireceksiniz, daha çok insan çalýþtýracaksýnýz belki. Aramýzda bunun çok güzel örnekleri var ama elinizin emeði bile olsa, günlük kazancýnýzý temin edecek noktada iþ yapsanýz bile, mutlaka o iþi en güzel þekilde yapmamýz lazým."


10

Haber

30 MART 2014 PAZAR

Muhalifi lider adaylýktan çekildi Ukrayna'da eski Cumhurbaþkaný Yanukoviç'in karþýtý eylemlerde muhalif saflarda yer alan eski boksör Vitaly Klitschko cumhurbaþkanlýðý adaylýðýndan çekildiðini belirtti. Klitschko açýklamasýnda Kiev belediye baþkanlýðýna aday olacaðýný ifade etti. Ukrayna'da Rusya karþýtý yaþanan protestolar sýrasýnda göstericilerle birlikte hareket eden ve boksu býraktýðýný belirten Klitschko devrik cumhurbaþkaný Yanukoviç'in görevinden azledilmesi sonrasý cumhurbaþkanlýðýna aday olacaðýný ifade etmiþti. Klitschko bugün yaptýðý

açýklamada ise cumhurbaþkanlýðý adaylýðýndan çekildiðini belirtti. Daha önce cumhurbaþkanlýðýna adaylýðýný koyan ve 'Çikolata Kralý' olarak bilinen iþ adamý Poroshenko'yu destekleyeceðini kaydeden Klitschko seçimlerde herkesten Poroshenko'yu desteklemelerini istedi. Klitschko açýklamasýnda ayrýca baþkent Kiev'de belediye baþkanlýðýna aday olacaðýný da ekledi. Klitschko'nun cumhurbaþkanlýðý adaylýðýndan çekilmesi sonrasý yarýþ, iþ adamý Poroshenko ile eski baþbakan Yulia Timoþenko arasýnda devam edecek.

Afganistan'da seçim binasýna saldýrý Afganistan'ýn baþkenti Kabil'de Taliban, önümüzdeki hafta yapýlacak genel seçimlerin koordine edildiði merkezi binaya roketle saldýrdý. Yetkililer binada birçok çalýþan olduðunu kaydederken çatýþmalarýn devam ettiðini ifade etti. 5 Nisan'da yapýlacak genel seçimler öncesi Taliban'ýn Afganistan'daki saldýrýlarý devam ediyor. Bölgeden bugün gelen bilgilere göre gelecek hafta yapýlacak seçimlerin yönetildiði merkez seçim

binasýna Taliban örgütü üyeleri tarafýndan roketli saldýrý düzenlendiði ifade edildi. Yetkililer çatýþmalarýn devam ettiðini kaydederken seçim merkezi çalýþanlarýnýn güvenli odalarda saklandýðý söylendi. Taliban tarafýndan yapýlan saldýrý son 1 haftada bölgede yapýlan 4. saldýrý olarak göze çarparken seçim merkezlerine ise yapýlan 2. saldýrý olarak kayýtlara geçti. Afganistan'da dün de yabancýlarýn kaldýðý bir eve saldýrý düzenlenmiþti.

Ukrayna'ya yönelik askeri plan yok

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Moskova temaslarý sýrasýnda Rusya Devlet Baþkaný Putin'le yaptýðý görüþmede, Rus liderin kendisine, Ukrayna'ya yönelik herhangi askeri bir harekat planý olmadýðý konusunda garanti verdiðini söyledi. BM Genel Sekreteri Ban, New York'ta BM Güvenlik Konseyi'nde yapýlan toplantý sonrasý Moskova ve Kiev'deki temaslarýna iliþkin açýklamalarda bulundu. Ukrayna'nýn içinde baþlayan krizin Ukrayna'yý aþan bir kriz haline geldiðini söyleyen Ban, "Baþýndan beri benim hedefim barýþçýl ve diplomatik bir çözüm bulunmasýydý. Rus ve Ukraynalý liderlere krizin þiddetini azaltmalarý, aceleci davranýþlardan kaçýnmalarý ve bütün sorunlarýn çözümü için direk ve yapýcý diyaloga girmeleri teþvikinde bulundum. Durumun son derece hassas olduðu bir zamanda küçük kývýlcýmlar bile istenmeyen sonuçlara gidecek daha büyük ateþleri çýkarabilir" diye konuþtu. Ayrýca, konu üzerinde ulus-

lararasý toplumda meydana gelen bölünmelerin, toplumun önemli meseleleri, çatýþmalarý ve insani boyuttaki acil konularý ele alma becerisine zarar vermesinden endiþe duyduðunu dile getiren Ban, "Güvenlik Konseyi üyelerinden de bir an önce bu meseleyi ele almalarýný istedim çünkü önümüzde bin yýl kalkýnma hedefleri, sürdürülebilir

kalkýnma ve iklim deðiþikliði gibi ilgilenmemiz gereken uzun vadeli daha pek çok mesele var. Bu önemli meselelere, Ukrayna, Suriye ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi bölgesel sorunlar sebebiyle dünya liderleri tarafýndan þu an gereken dikkatin verilmemesinden dolayý endiþeliyim" dedi. BM Genel Sekreteri Ban Ki-

mun, kendisine yöneltilen bir soru üzerine Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin'le yaptýðý görüþmede, Rus liderin kendisine herhangi askeri bir harekat planý olmadýðý konusunda garanti verdiðini ifade ederek, "Putin ayrýca, bazý radikal unsurlar, sýnýrdaki hareketlilikler sebebiyle duyduðu endiþeyi de dile getirdi. Her iki tarafý da durumu yatýþtýrmalarý ve direk diyaloga girmeleri yönünde teþvik etmeye çalýþýyorum. Ukraynalý yetkililere Ruslara da endiþe kaynaðý olabilecek yurt içi sorunlarýný çözmeleri çaðrýsýnda bulundum. Müþterek çalýþmalar içinde bulunduðumuz zaman diliminde çok büyük önem taþýyor. Ancak Putin bana herhangi askeri bir harekat planý olmadýðýnýn garantisini verdi" þeklinde konuþtu.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

11

Belediye telafi etti 30 MART 2014 PAZAR

Spor Toto 2.Lig'in 28. haftasýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor deplasmanda oynadýðý Kýzýlcahamamspor'u1-0 maðlup etti. Kýzýlcahamam Stadýnda oynan karþýlaþmada Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un golünü 64 .üncü dakikada Abdullah kaydetti. Maçtan Dakikalar 1. dakikada Sertaç'ýn ara pasýnda, savunmanýn arkasýnda topla buluþarak ceza alanýna giren Batuhan kaleci ile karþý karþýya kaldý. Bu futbolcunun vuruþunda meþin yuvarlak kaleci Levent'den döndü. Dönen topa Tahan'nýn vuruþunda da meþin yuvarlak üsten auta gitti. 2. dakikada Ercüment'in ceza alaný içi sað çaprazýndan þutunda top az farkla yandan auta çýktý. 15. dakikada Abdullah Çeti'nýn saðdan ortasýnda savunmaya çarparak kaleye giden topu kaleci Ulaþ güçlükle çeldi. 17. dakikada Mert'ýn pasýyla topla buluþan Semawi'nin yakýn mesafeden yaptýðý kötü vuruþunda, top yandan auta gitti. 26. dakikada Abdullah'ýn soldan kullandýðý serbest atýþta, savunmanýn arkasýnda topla buluþan Murat etkisiz vuruþunca, top yandan auta çýktý. 28. dakikada Mert'in pasýnda, ceza alaný çizgisi üzerinde topla buluþan ve önünü boþaltan Erhan Eren'nin sert þutunda, meþin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

32. dakikada Gökhan'nin pasýyla topla buluþan Ýhsan yakýn mesafede sert vurunca, top yandan auta çýktý. 33. dakikada Ercüment'in soldan ortasýnda, uygun durumda bulunan Abdullah Çetin yakýn mesafeden attýðý þutta, top direðin hemen üzerinden dýþarý gitti. 43. dakikada Samet'ýn soldan yerden yaptýðý ortada, ceza alaný içinde J Semawi topa dokunamazken, ayný top ile sað çaprazda Erhan Eren buluþtu. Bu futbolcunun yerden þutunda meþin yuvarlak auta çýktý. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý golsüz sona tamamlandý. 47. dakikada Kamil'in sol kanattan kullandýðý serbest atýþta altýpas önünde iyi yükselen Ozan'nýn kafa vuruþunda meþin yuvarlak az farkla avuta çýktý 55. dakikada ceza alaný dýþýnda sað çaprazda topla buluþan 'in sert þutunda meþin yuvarlak yan aðlarda kaldý. 64'ncü dakikada, Abdullah orta sahadan aldýðý topu ceza sahasý önünde sert vurarak topu aðlarla buluþturdu: 0-1. Karþýlaþma, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un 10'lýk üstünlüðüyle sona erdi.

Samsun’da galibiyet sevinci PTT 1. Lig'in 32. haftasýnda Samsunspor, sahasýnda konuk ettiði Þanlýurfaspor' u 3-1 maðlup ederek puanýný 56'ya çýkardý.

Maçýn ardýndan her iki teknik adam ve oyuncular maçý deðerlendirdi. Maçý deðerlendiren Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, kazanmaya devam ettiklerini hatýrlatarak, "15 maçtan beri kaybetmeyen bir takýmýz. Bunu hak ederek kazanýyoruz. Bana göre bu Samsunspor'un bir rekoru diye düþünüyorum. Bugün bu maçý kazanmak çok önemliydi. Çünkü Þanlýurfaspor'un hem yukarý ile hem de aþaðýsý ile bir ilgisi yoktu. Onun için rahat takýmlardan korkulur. Bunun bilinci içerisindeydik. Golleri de hava topundan bulduk. Zaten bende oyuncularýma bu takýma karþý yüksek toplardan gol bulabile-

ceðimizi söyledim. Gerçekten de ilk 2 gol öyle oldu. Son dakikalarda yemiþ olduðumuz golü yemememiz gerekiyordu ama 3-1 kazandýðýmýz için mutluyum. Önümüzde 6 maç kaldý. Rakiplerimizin kazanamamasý önemli ama onlarda kaybetmiyor. 15 maç kaybetmeyen bir takým halen yukarýyý yakalayamadý. Bu sene çok yüksek puanla þampiyonluk yaþanacak. Dolayýsýyla biz kazanmaya devam ederiz. Ligi kaybetmeden bitirirsek çok büyük þans yakalarýz" dedi. Kazandýklarý için mutlu olduklarýný belirten Samsunsporlu oyuncu Þaban Özel, "Bugünkü maçýn zor olacaðýný biliyorduk. Haftalardýr iyi bir ivme yakaladýk. Amacýmýz bu maçý kazanmaktý. Biz kazanýyoruz ama rakiplerimiz de kazanýyor. Bugünkü kazandýðýmýz maç sonrasý PlayOff'u garantiledik gibi bir þey oldu. Ancak amacýmýz ilk 2'yi yakalamak" diye konuþtu. Sanliurfaspor maçinin zor geçtigini ifade eden kirmizibeyazli futbolcu Arif Sahin, “Bizim için zor bir maçti. Bu tarz takimlar biraz tehlikeli oluyorlar. Ama biz golleri erken bulunca skoru korumaya gittik. Rahat bir galibiyet aldik. Bu sene puan durumu biraz yüksek olacak” seklinde konustu.

ÞANLIURFASPOR CEPHESI Açik futbol oynadiklarini belirten Sanliurfaspor Teknik

Direktörü Hüseyin Dag, “Son haftalarda iyi bir çikisi olan, özellikle ikinci yarinin lideri olan ve son 5 haftadir da kendi sahasinda gol yemeyen bir takim ile karsilastik. Biz de buraya futbolu çirkinlestirmemek ve açik futbol oynamak için geldik. Ilk yarida rüzgarin etkisiyle iki duran toptan gol yedik. Ikinci yarida bunu dengelemek istedik ama talihsiz bir gol daha yedik. Samsunspor gibi güçlü bir takima karsi 3-0’i çevirmek kolay degil. Bizim de girdigimiz gol pozisyonlari vardi ama bunlardan sadece 1 tanesini degerlendirebildik. Samsunspor bu seyirci potansiyeli ile Süper Lig’i hak ediyor” ifadelerini kullandi. Maçi kaybettikleri için üzgün olduklarini ifade eden Sanliurfasporlu oyuncu Abdulhamit Yildiz, “Bugün maça iyi basladik. 2 tane duran toptan sansiz goller yedik. Samsunspor’a bundan sonra basarilar diliyorum” açiklamasinda bulundu. Hava kosullarinin maçin kaderini belirlediginin altini çizen Sanliurfasporlu oyuncu Atilla Yildirim ise sunlari söyledi:“Maçin ilk 2 dakikasinda net pozisyonlara girdik. Ilk yarida hava kosullarindan yedigimiz 2 gol kaderimizi belirledi. Ikinci yariya çok iyi basladik. 3. golü yedikten sonra gardimiz düstü. Samsunspor’a bundan sonra basarilar diliyorum ve önümüzdeki maçlara bakiyoruz.”


12

CMYK

Bu kadar’da olmaz 30 MART 2014 PAZAR

Spor Toto 3.Lig'in 28. haftasýnda Diyarbakýrspor A.Þ ile Keçiörengücüspor 1-1 berabere kaldý. Atatürk Stadý'nda oynanan karþýlaþmada Diyarbakýrspor A.Þ nin golünü 27. dakikada Hüseyin Demir ( Penaltýdan ) atarken, Keciörenspor'un golünü 90 . dakikada Ahmet kaydetti. Maçtan Dakikalar 3. dakikada kazanýlan köþe vuruþunda Baran'nýn ceza sahasý içerisine ortasýnda, Hasan Fidan'nýn kafa vuruþunda filelere gitmekte olan topu Yasin çizgi üzerinden kafa ile çýkardý. 7. dakikada Rýdvan'nýn soldan ceza sahasý içerisine çevirmek istediði top defansa çarparak Özcan'nýn önünde kaldý. Bu futbolcunun ceza sahasý çizgisi üzerinden sert þutunda kaleci Burak meþin yuvarlaðý son anda kornere çeldi. 9. dakikada sað kanattan Mehmet Yýlmaz'in pasýnda topla buluþan Osman'nýn düzgün ve sert þutunda, kaleci Serkan meþin yuvarlaðý yumruklayarak uzaklaþtýrdý. 14. dakikada Gökhan sol çaprazdan, ceza sahasý içerisine girerek pasýný Atilla'ya aktardý. Ceza sahasý içerisinde etkili vuruþ yapan Atilla'nýn þutunu, kaleci Burak son anda kornere çeldi. 21. dakikada Özcan , Serdar'dan kaptýðý topu yaklaþýk 40 metre sürdükten sonra sol çaprazdan ceza sahasý içerisine sert ortaladý. Mikail'ýn ters vuruþunda top kornere çýktý. 27. dakikada Diyarbakýrspor A.Þ öne geçti. Hüseyin'nin ceza sahasý dýþýnda sert vurunca Keçiörensporlu oyuncu Osman kale çiz-

gisi önünde elle kesince hakem Sinan Cem Ýyi Huylu penaltý noktasýný gösterdi. Topun baþýna geçen Hüseyin Demir takýmýný öne geçiren golü kaydetti: 1-0. 39. dakikada ceza sahasý dýþýndaki serbest vuruþta topun baþýna geçen Yasin'nin sert þutunu, kaleci Serkan direðin dibinden güçlükle kornere çeldi. 42. dakikada Atilla'nýn ceza sahasý içerisine pasýnda sað çaprazdan Hasan Zeybekoðlu'nun sert þutunda, kaleci Burak topu iki hamlede kontrol etti. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý 1-0 tamamlandý. 47. dakikada geliþen Akhisar Belediyespor ataðýnda ceza sahasý önünde topla buluþan Ahmet Cebe, Güray Vural'a aktardý, bu futbolcunun þutu direðin yanýndan auta çýktý. 59. dakikada Serdar'in ortaladýðý topa yükselen Mikail sert vurarak top az farkla avuta çýktý. 68. dakikada Emrah'in ortasýnda Hasan Ýnci 'ýn aþýrtma vuruþunu kaleci Burak kornere çeldi. 70. dakikada Atilla'nin ortaladýðý topu Hüseyin demir cezaalnýn dýþýnda sert vurunca meþin yuvarlak auta çýktý. 90. dakikada Keciörensporspor, maçta eþitliði saðladý. Ceza alaný sað çaprazýnda , Mikaili'nin pasýný alan Ahmet bekletmeden sert vurdu, meþin yuvarlaðý filelere gönderdi: 1-1 Karþýlaþma 1-1 eþitlikle tamamlandý. Ta k n Civelek

Maçýn karnesi Stat: Atatürk Hakemler : Sinan Cem Ýyi huylu xxx , Bora Aladað xxx , Demircan Þerbetçi xxx Diyarbakýrspor A.Þ : Serkan x , Gökhan x , Hasan Ýnci x , Emrah x , Cemal x , Rýdvan x Atilla x , Hüseyin x ,Hasan Fidan x(dk 65 Hüsnü Zeybekoðlu ? ) , Serdar x , Özcan x (dk 85 Mustafa Kuru ? ) Keçiörenspor : Burak xx , Sinan xx , Osman xx, Hüseyin xx , Serdar xx , Yasin xx (dk 60 Ahmet x ) , Mehmet Yýlmaz xx , Mikail xx Yýldýray xx , Emre xx , Ahmet xx (dk 60 Hasan x ) Goller dk 27 Hüseyin Demir P.A )( Diyarbakýrspor A.Þ ), dk 90 Ahmet ( Keçiörenspor ) Kýrmýzý Kart : dk 26 Osman , dk : 41 Mehmet ( Keçiörenspor ) Sarý Kart: Serdar , Rýdvan , Emrah , Atilla ( Diyarbakýrspor A.Þ ) , Burak , Sinan ( Keçiörenspor )

KADAYIFÇI LEVENT USTA 1970

" 'ten Buggüne Deððiþmeyen eþsiz lezzet"

Künefeci Levent Usta

Deneyimli kadromuz

75 Yol Kavþaðýnda Hizmetinize Girmiþtir

Diyarbakýr Halkýna Ýlk Künefeyi 1998 Yýlýnda Ofis Tren Rayý Künefeci Levent Usta Þubemizde Biz Tattýrdýk " . ýnýz d a T k a m a D Deðiþmeyen

"

Merkez: Gevran Cad. Trenyolu Sok. Þatkar 5 Apt. Altý Ofis / Diyarbakýr - Tel : 223 45 46 Þube : Gevran Cad. No : 2 Ofis / Diyarbakýr Tel : 228 52 31 - 228 01 01 Þube : Elazýð Cad. No : 3 Çamlýca / Diyarbakýr Tel :228 56 46 Þube : Lise Cad. Ýhsan Bey Apt. Altý Çamlýca / Diyarbakýr Tel : 228 56 10 Þube : Diclekent Bulvarý 75 Yol Kavþaðý Levent Usta Plaza Tel: 0412 290 80 66 - 0412 290 80 77

www.kadayifcileventusta.com

30 03 2014 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you