Page 1

Sýcaklar sokaklarý boþalttý D

iyarbakýr'da hava sýcaklýðýnýn gölgede 43 dereceye ulaþmasý nedeniyle cadde ve sokaklar boþaldý. Türkiye'yi etkisi altýna alýn bunaltan sýcaklar Diyarbakýr'da da hayatý olumsuz etkiliyor. Gölgede 43 dereceye ulaþan sýcaklýk nedeniyle Diyarbakýrlýlar zorunlu olmadýkça sokaða çýkmadý. Kentin ana caddeleri ve sokaklarýnda az sayýda kiþiye rastlanýrken, dýþarýya çýkanlar da serinlemek için gölge olan yerleri tercih etti. 5’te

Oruç tutanlar dengeli beslenmeli

D

iyarbakýr Yeniþehir 14 nolu ASM Aile Hekimi Dr Muzaffer Polat, Ramazan ayýnda oruç tutan vatandaþlarýn saðlýklý ve dengeli beslenmesinin bir zorunluluk olduðunu söyledi. 8’de

Yargý Kürtlerin özgürlüklerini kýsýtlýyor CUMA 27 TEMMUZ 2012

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, "Yargý Kürtlerin özgürlüklerini kýsýtlýyor. Bu ülkede bazý hakimler bizim daha çaðdaþ, daha demokratik olmamýzý engellemeye çalýþmaktadýr" dedi.

M

illetvekili Cuma Ýçten, , kültür merkezlerine verilen Kürtçe isimlerin yargýdan dönmesini ve uzun süren tutukluluk hallerini sert bir þekilde eleþtirdi. Hakim ve savcýlarýn, insanlarýn daha da isyankar olmalarý için ellerinden geleni yaptýklarýný ifade eden Ýçten, konuþmalarýný þöyle sürdürdü: Ýnsanlarý 4-5 yýl cezaevlerinde tutuyorsunuz. Sonra bir karar, adam tahliye ediliyor. Açýk konuþayým yok böyle bir þey. Peki, hangi vicdanla hesap vereceksiniz? Bu neden kaynaklanýyor? Bazý hakim savcýlar nasýl olsa dosya bir þekilde kenarda duruyor. "Bugün bakarým yarýn bakarým" diyerek zaman akýp gidiyor. TC kimlik numarasýyla 1 saatte bütün iþlerinizi yaparken, basit bir dosyanýn incelenmesi aylar hatta yýllar sürüyor. Ýnsanlar isyan ettiriliyor Diyarbakýr'da ya da bölgenin diðer illerinde eylemlere karýþan ve güvenlik güçlerince gözaltýna alýnýp mahkemelere çýkanlar, suç teþkil etsin ya da etmesin hemen tutuklanýyor. Böyle olunca da insanlar daha da isyankar hale geliyor. 3-5 ay da yatsa militan olarak geri dönüyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Siyasi iktidar olarak þu davayý çöz diyemiyoruz. 5’te

Diyarbakýr Cezaevi'nde tünel bulundu

D

iyarbakýr'da E Tipi Cezaevi'nde 7 metrelik tünel bulundu. Baðlar ilçesinde bulunan Diyarbakýr E Tipi Cezaevi'nde hükümlülerin kaçmak için kazdýðý tünel ortaya çýkarýldý. 3’te

V Kuzey Irak'tan petrol sevkiyatý

T

ürkiye'nin, Kuzey Irak'tan doðrudan petrol almak için gönderdiði tankerler Habur sýnýr kapýsý üzerinden dolu olarak yurda giriþ yaptý. Ýþlemleri tamamlanan tankerler Ýskenderun'a doðru hareket etti. 4’te

Demirbaþ Lorrain Bölge Konseyi'nde ört günlük bir ziyaret için Fransa'nýn D Lorrain bölgesindeki Thionville kentine giden Demirbaþ, Lorrain Bölge Konseyi'ni de (Conseil Rgional) ziyaret etti. 7’de

ali Mustafa Toprak, Pirinçlik mevkii Övündüler Köyü'nde yapýmý devam eden Organize Hayvancýlýk Bölgesi inþaat alanýný ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Toprak'a incelemelerinde Vali Yardýmcýsý Ahmet Dalkýran eþlik etti. Organize Hayvancýlýk Bölgesi inþaat alanýnda yapýlan çalýþýmlarý yerinde inceleyerek, yapýlan çalýþmalar hakkýnda yetkililerden bilgi alan Vali Toprak, daha önce yaþanan eksikliklerin ve gecikmelerin tekrar vuku bulmamasý ve inþaatýn bir an önce bitirilmesi için yetkilileri uyardý. 6’da

akkari'nin Þemdinli Ýlçesi Derecik Beldesi'nin sýfýr noktasýnda bulunan Umurlu Jandarma Karakolu'na, dün PKK'lýlar havan ve uçaksavarlarla ateþ açtý. Saldýrýda ölen ve yaralanan olmadý. 4’te

Ramazan ayýnda biber satýþý arttý

6’da

Vali Toprak OHB’yi inceledi

Sýnýr karakoluna saldýrý H

DTK Kürtçe saðlýk literatürü oluþturacak

D

Kayapýnar'da 128. eylem K

ayapýnar Belediyesi çalýþanlarý, her hafta tutuklu belediye baþkanlarý ve Kürt siyasetçileri için yaptýklarý 'Kara Perþembe' eyleminin 128'incisini gerçekleþtirdi. 8’de

TK Sosyal Politikalar Komisyonu Saðlýk Grubu tarafýndan 21-22 Temmuz tarihlerinde Batman'da düzenlenen Anadilde Saðlýk Çalýþtayý sonuç bildirgesi açýklandý. Saðlýk hizmetinin anadilde verilmesi, týp terimlerinin Kürtçe karþýlýðýnýn belirlenmesi ve Kürtçe týp sözlüðü oluþturulmasý karara baðlandý. 7’de

Ahmet AY ORUÇ, RAMAZAN VE KUR'AN: VEL FECRÝ Yazýsý 7’de


2

SAÐLIK

27 TEMMUZ 2012 CUMA

Ýftarda soðuk sudan uzak durun

Uzun süre boþ kalan midenin soðuk su ve yiyeceklerle doldurulmasý, kasýlma ve kramplara yol açabilir. G

ün içindeki normal beslenme þeklinin, Ramazan'da tam tersine döndüðünü ve 17 saat civarýnda oruçlu kalýndýðýný belirten Karadeniz Teknik Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Gamze Çan, ''Gün içinde 7, 8 saat yemenin açýk olduðu dönem var. Bunun bir kýsmý da uykuya denk geliyor. Ayný zamanda sýcaklarýn da fazla olmasý söz konusu. Böyle olunca beslenmenin dikkatli þekilde ayarlanmasý gerekiyor'' dedi. Prof. Dr. Çan, uzun açlýk ve susuzluk süresince dýþarýda çalýþmak zorunda olanlarýn, su ihtiyacý nedeniyle de iftar açýlýr açýlmaz bol miktarda soðuk su tüketmeye çalýþtýklarýný ifade ederek, ''Evet susuz kalmayacaðýz, suyumuzu mutlaka alacaðýz ama çok soðuk ve buzlu suyu

önermiyoruz. Çünkü bunlar birden bire boþ midede kramplara ve kasýlmalara yol açabiliyor. Onun için biraz serin olabilir ama buzlu ve çok soðuk sulardan ve yiyeceklerden kaçýnmakta yarar var'' diye konuþtu.

ÝFTAR ÝLE SAHUR ARASINDA 2, 2.5 LÝTRE SU TÜKETÝLMELÝ Birden bire çok fazla miktarda yemenin saðlýksýz olduðunu vurgulayan Prof. Dr. Çan, þöyle devam etti: ''Beslenme ve uyku zamanýný, oruçsuz geçirilen zamana saðlýklý þekilde yaymak gerekiyor. 8 saatte azar azar yenmeli. Sahur yapmama gibi bir lüksümüz yok bu uzun sürede. 'Uykumuzu bölüyor, iþten kalýyoruz' gibi bir mazeret beden için uygun olmaz, mutlaka sahur yapýlmalý. Sahurda da su-

samayý artýrabilecek tuzlu yiyeceklerden kaçýnmalý. Mesela kahvaltý öðününden mahrum kalýyoruz diye sahurda tüketilen zeytin ve peynirin tuzlu olmasý, ertesi gün su ihtiyacýný artýrabilir. Bunlarý dengelemekte yarar var. Bunun için az tüketilmesi iyi olur.'' Çan, süt ve süt ürünlerinin hem protein hem de sývý içerdiklerini anlatarak, ''Bu ürünler mideyi daha geç terk ediyorlar, daha geç acýkma konusunda destek oluyorlar. Þekerli þeyler ise mideyi hýzla terk ettiði için daha fazla acýkmaya yol açýyorlar. Onun için karbonhidrat ve protein dengesine dikkat etmek, proteinli yiyecekleri tercih etmek gerekiyor. Özel bir saðlýk durumu yoksa yumurta gibi proteinli, mideyi geç terk eden ürünler tercih edilebilir'' dedi.

Yazýn önlem al, kýþýn rahat et Her 5 kiþiden birinde görülen sinüzit, kýþ aylarýnýn sorunu olarak bilinse de aslýnda hastalýðýn temelleri yaz aylarýnda atýlýyor.

K

BB uzmanlarýna göre, bazý kurallara dikkat ederek geçirilen yaz mevsimi, hem bir önceki kýþ oluþan sinüziti kurutuyor hem de bir sonraki yýlýn sorunsuz geçmesini saðlýyor. Burun çevresinde bulunan ve sesimizin tonunu ayarlayan sinüs kanallarý normal þartlarda düzenli olarak salgý üretiyor. Ancak alerjik durumlar, sýk geçirilen enfeksiyonlar ya da mantar oluþumlarý si-

Sarmal

nüslerin dolmasýna ve týkanmasýna neden oluyor. Bu iltihaplanmanýn sonucunda da sinüzit meydana geliyor. Doðru zamanda müdahale edilmeyen sinüzit kronikleþiyor. 2- 3 sene tedavi edilemeyen hastalýkta tek tedavi yöntemi ise cerrahi müdahale oluyor. Bir kere ortaya çýktýðýnda giderilmesi çok da kolay olmayan sinüziti yazýn uygulanacak birkaç basit önlemle kontrol altýna almak mümkün. KBB Uzmaný Dr. Alp Korkut Perçin, "Bu önlemler hem önceki dönemlerde oluþan sinüs týkanýklýklarýnýn açýlmasýný saðlýyor hem de bir sonraki yýl sinüzit oluþumunu yüzde 80'e yakýn oranda engelliyor" diyor. Dr. Alp Korkut Perçin, sinüzit oluþumunu engelleyen yaza özel o önerileri þöyle sýralýyor: - Kafanýzý suya sokarak yüzün: Özellikle tuzlu su, sinüs kanallarýnýn açýlmasýný saðlýyor. Kafa-

1

Sudoku

nýzý denize sokarak yüzmeniz sinüslerde tazyik etkisi yapýyor. Bu sayede týkanýklýk açýlýyor. Bir sonraki kýþ oluþacak iltihaplanmanýn da önüne geçiliyor. Günde en az 3 defa yüzün. - Havuz yerine denizi tercih edin: Doðal tuz oraný nedeniyle öncelikli tercihiniz deniz olsun. Ancak imkanýnýz yoksa havuza da girebilirsiniz. Doðru klorlandýðý takdirde havuza kafanýzý sokarak yüzebilirsiniz. Havuza kafanýzý sokarak yüzmek de direnaj etkisi nedeniyle sinüsleri temizlemek için faydalý. - Klimalý mekanlar yerine doðal ortamlarda durun: Klima, ortamdaki nemi kurutuyor. Bu da nefes alýrken zorlanmanýza neden olup sinüslerin dolmasýný saðlýyor. Klimalý ortamlar yerine mümkün olduðu kadar doðal ortamlarda ve denize yakýn yerlerde bulunun. Evinize nem ölçer koyun ve nem oranýn yüzde 50- 60 civarýnda olmasýna dikkat edin. Klima açmak zorundaysanýz mutlaka temizliðine özen gösterin. Temizliði düzenli olarak

2 3

yapýlmayan klimalar mikrobik sinüzite zemin hazýrlýyor. Bu nedenle evinizdeki klimayý 6 ayda bir, arabanýzdakini ise 2- 3 ayda bir temizletin. - Evinizde rutubet varsa nem alan cihazlardan edinin: Kuru ortamlarýn sinüslere verdiði etkinin yaný sýra aþýrý nemli hava da mantar enfeksiyonlarý ve alerjik durumlara zemin hazýrlýyor. Mantar enfeksiyonlarý ve alerji de sinüzit oluþumun hýzlandýrýyor. Bu nedenle evinizde nem sorunu varsa mutlaka nemi içine çeken cihazlardan edinin. - Her gün en az 30 dakika spor yapýn: Spor yapmak öncelikle kondisyonu düzenliyor ve diyaframý çalýþtýrýyor. Diyaframýn çalýþmasý vücuda giren oksijen miktarýný artýrýyor. Ýyi çalýþan diyafram sayesinde az nefesle çok oksijen alabiliyorsunuz. Burun fizyolojisinin düzelmesini saðlayan spor bu sayede sinüslerin de temizlenmesine neden oluyor. Bu nedenle özellikle yaz aylarýnda günde 30 dakikanýzý spora ayýrýn.

4

5

Puzzle Bulmaca


Depremzede konutlarý teslim ediliyor V

27 TEMMUZ 2012 CUMA

Batman'da akrep kabusu

an Valisi Münir Karaloðlu, depremzedeler için yapýlan konutlarýn 15 Eylül'de teslim edileceðini söyledi. Vali Münir Karaloðlu, depremin büyük bir felaket olduðunu ve devletin bütün kurumlarý ile milletin gücünün Van ve Vanlýlarla birlikte olduðunu belirtti. Dep-

remzedeler için yapýlan konutlar için þimdiye kadar TOKÝ'ye 1 milyar 36 milyon TL de aktarýldýðýný söyleyen Vali Karaloðlu, "Konutlar hýzla devam ediyor. 15 Eylül'de ilk grubun anahtarýný vereceðiz. Kýþa kadar da bütün konutlarýn anahtarýný teslim edeceðiz" dedi.

Batman'da havalarýn ýsýnmasýyla beraber ortaya çýkan akrepler tehlike saçýyor. Ýl genelinde bir günde 5 kiþiyi akrepler soktu. Akrebin soktuðu vatandaþlar tedavi altýna alýndý.

Ý

lk akrep sokma vakasý Batman merkez Kesmeköprü Köyü Urgani mezrasýnda yaþandý. F.Ö. isimli þahýs evin balkonuna çýktýðý esnada akrep soktu. F.Ö., eþi tarafýndan Batman Bölge Hastanesi'ne kaldýrýldý. Ýkinci vaka yine Kesmeköprü Köyü'nde yaþandý. A.T. isimli çocuk, evde uyuduðu esnada ayaðýndan akrep soktu. A.T. ailesi tarafýndan Batman Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'ne kaldýrýldý. Üçüncü vaka ise Batman merkez Demirbilek Köyü'nde yaþandý. S.Ö.B. isimli þahýs evinde uyuduðu esnada akrep sokmasý sonucu yaralandý. S.Ö.B. ailesi tarafýndan hastaneye kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.

Þemdinli'de kepenkler açýlmadý

Yaralýlar hastanelere kaldýrýldý Dördüncü vaka ise merkez Kuyubaþý Köyü'nde yaþandý. Batman Üniversitesi inþaatýnda iþçi olarak çalýþan M.D. isimli iþçi, istirahatlý olduðu esnada akrep sokmasý sonucu yaralandý. Acý içinde kývranan iþçi, arkadaþlarý tarafýndan hastaneye kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Beþinci olay da merkez Bayraklý Köyü'nde yaþandý. R.O. isimli þahýs, ev içerisinde gördüðü akrebi yakalayýp atmak isterken ayaðýndan sokuldu. Akrep sokmasý sonucu yaralanan R.O., ailesi tarafýndan kaldýrýldýðý Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavisi yapýlarak müþahede altýna alýndý.

H

akkari'nin Þemdinli Ýlçesi kýrsalýnda devam eden askeri operasyonlarý protesto eden esnaf kepenk açmadý. Þemdinli Ýlçesi'nde Rüzgarlý ve Baðlar köyleri arasýnda 2 gün üst üste yol kesip kimlik kontrolü yapan PKK'lýlara karþý güvenlik güçleri tarafýndan geniþ çaplý operasyon baþlatýldý. Þemdinli'de esnaf operasyonlarý protesto etmek amacýyla dün kepenk açmadý. Sadece fýrýn ve eczanelerin açýk olduðu ilçede polis geniþ güvenlik önlemleri aldý.

Diyarbakýr Cezaevi'nde tünel bulundu D

iyarbakýr'da E Tipi Cezaevi'nde 7 metrelik tünel bulundu. Baðlar ilçesinde bulunan Diyarbakýr E Tipi Cezaevi'nde hükümlülerin kaçmak için kazdýðý tünel ortaya çýkarýldý. Cezaevi savcýsýnýn gözetiminde jandarma ve Diyarbakýr Ýl Afet Acil Durum Müdürlüðü ekipleri de cezaevine sevk edilerek geniþ çaplý araþtýrma baþlatýldý. Araþtýrmada, 7 metre uzunluðunda ve 60 santimetre geniþliðinde bir tünele rastlandý. Tünelin cezaevinin ana giriþ kapýsý yönüne doðru kazýldýðý öðrenildi. Cezaevi ve çevresinde geniþ çapta çalýþma baþlatýlýrken, baþka tünellerin olup olmadýðý araþtýrýlýyor.

Bismil'in üst yapýsý yenileniyor

Diyarbakýr'ýn Bismil Ýlçe Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan baþlatýlan üst yapý çalýþmalarý kavurucu sýcaklara raðmen tüm hýzýyla devam ediyor.

B

ismil'de bu yýl Fen Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan ihalesi yapýlan 104 bin metrekare kilitli parke taþý döþeme çalýþmasý sürüyor. Havanýn kavurucu sýcaklýðýna raðmen çalýþmalarýna aksatmadan devam eden Fen Ýþleri Müdürlüðü, bu yýl yapýlacak üst yapý çalýþmasýyla birlikte ilçenin üst yapý sorununu tamamen bitirmeyi hedefliyor. Bismil Belediye Baþkan Yardýmcýsý Fethi Gürbüz, Tekel Mahallesi'ndeki kilitli parke taþ çalýþmasýný yerinde inceledi.

Elektrik teli can aldý

Bismilliler hizmetten memnun Çalýþmalarýn aralýksýz devam edeceðini belirten Gürbüz, bu yýl içinde yapýlacak olan 104 bin metrekare kilitli parke taþý döþemesiyle birlikte ilçenin üst yapý sorununun büyük oranda giderileceðini söyledi. Mahalle sakinleri ise belediyenin çalýþmalarýndan memnun olduklarýný belirtti. Ýlçenin hiçbir dönemde bu kadar hizmet görmediðini açýklayan mahalle sakinleri, belediyenin hizmetlerinden dolayý belediye baþkanýna ve belediye çalýþanlarýna teþekkür ettiler.

B

ingöl'ün Karlýova Ýlçesi'nde kopan elektrik teline basan bir kadýn olay yerinde hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre, ilçeye baðlý Çilligöl ve Karaçubuk köyleri arasýndaki elektrik akýþýný saðlayan kablolardan biri Çilligöl Köyü'nde koparak yere düþtü. Sabah saatlerinde evinin hemen yakýnýndaki bahçesine giden 4 çocuk annesi Muazzez Aksoy, bahçesindeki fark etmediði akýmýn bulunduðu kabloya basýnca olay yerinde feci bir þekilde hayatýný kaybetti. Aksoy'un cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldýrýlýrken, olay ile ilgili soruþturmanýn baþlatýldýðý belirtildi.


4

HABER

27 TEMMUZ 2012 CUMA

Kuzey Irak'tan petrol sevkiyatý Türkiye'nin, Kuzey Irak'tan doðrudan petrol almak için gönderdiði tankerler Habur sýnýr kapýsý üzerinden dolu olarak yurda giriþ yaptý. Ýþlemleri tamamlanan tankerler Ýskenderun'a doðru hareket etti. nin ardýndan tankerler sýnýr kapýsýndan çýkýþ yaparak Ýskenderun'a doðru hareket etti. Tanker þoförlerinden Doðan Orhan, ham petrol sevkiyatýna baþlandýðýný belirterek, Irak'ýn Erbil kentinden yükledikleri ham petrolü Ýskenderun'a götüreceklerini söyledi.

Bölge ekonomisi canlanacak

T

ürkiye, Kuzey Irak'tan petrol ithalatýna baþladý. Erbil'deki bölgesel yönetim, merkezi hükümetin karþý çýkmasýna raðmen uzun süredir kendi topraklarýnda ürettiði petrolü satmak için diplomasi yürütüyordu. Habur'dan Kuzey Irak'a geçen tankerler, ham petrol getirmek üzere yola çýkmýþlardý. Habur Sýnýr Kapýsý'na gelen 6 tankerin müracaatý yapýldýktan sonra numunesi yapýlarak daha sonra Mersin rafinerisine gönderildi. Buradaki testlerin olumlu gelmesi-

Diðer araç sürücü Ali Demre ise Erbil'den geldikten sonra uzun süre numune sonuçlarý için Habur sýnýr kapýsýnda beklediðini ve sonuçlarýn geldiðini söyledi. Demre ham petrol yükünü Ýskenderun'a götüreceðini sözlerine ekledi. Boraksan Uluslararasý Gümrükleme Nakliyat firmasý yönetim kurulu Baþkaný Medeni Tatar, ham petrol sevkiyatýnýn baþladýðýný belirtti. Tatar, "Irak'tan dolu olarak gelen araçlarýmýz Habur Gümrük Sahasýndan çýkýþ yaparak, Ýskenderun Ýsdemir Gümrük Müdürlüðüne sevkiyat baþladý. Bu bir ilktir ve bölge ekonomisine büyük katký saðlamaktadýr. Esnaflarýmýz ve nakliyeci firma arkadaþlarýmýz nakliye esnasýnda kazanç saðlamalarýný temenni ediyorum" diye konuþtu.

AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hakkari'de

Hakkari'ye gelen Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Genel Baþkan Yardýmcýsý Bülent Gedikli, Askeri Hastane'de tedavi gören yaralý askerleri ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerinde bulundu.

V

an'dan helikopterle Hakkari'ye geçen AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Bülent Gedikli, ilk olarak Hakkari Valisi Orhan Alimoðlu'nu ziyaret ederek bir süre makamýnda görüþtü. Daha sonrada Vali Alimoðlu ve beraberindekilerle birlikte Þehit Mehmet Ceyhan Caddesi üzerinde bulunan Askeri Hastane'ye geçen Gedikli, burada hafif yaralý 4 askerle görüþerek geçmiþ olsun dileklerinde bulundu. El bombasýnýn kazaen patlamasý sonucu yaralandýklarý belirtilen askerlerin yüzündeki þarampol izleri dikkatlerden kaçmadý.

Ergani'de eðitim çýtasý yükseltilecek

D

iyarbakýr'ýn Ergani Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ahmet Atabey, ilçedeki eðitim hedefleri hakkýnda açýklamalarda bulundu. Eðitimde baþarýyý yakalayabilmek için hedeflerin olmasý gerektiðinin altýný çizen Atabey, en büyük hedefinin Ergani'yi eðitimde özlenen noktaya getirmek olduðunu söyledi. Son zamanlarda milli eðitim camiasýnýn farklý konularla gündeme gelmesinin eðitimde kalite yakalama çabasýný geride býraktýðýný belirten Atabey, "Milli Eðitim Ergani'de çok büyük bir camia. Bundan sonraki süreçte inþallah sadece eðitimle ve baþarýlarla anýmsanmak istiyoruz. Burada bulunma amacýmýz farkýndalýk yaratmak" dedi.

Zayi ilaný Gökalp vergi dairesi 5590169907 Nolu mükellefi olup iþyerimize ait 032286 nolu fatura nüshasýný kaybettik.Hükümsüzdür Muharrem Kýymaç

27 TEMMUZ 2012 CUMA YIL: 12 SAYI: 3983 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Yaralý askerlere ziyaret Askeri Hastane çýkýþýnda basýn

mensuplarýnýn sorularýný cevaplandýran Bülent Gedikli, Hakkari'ye geliþ amacýný anlattý. Gedikli, "Sabah saatlerinde bir heyet olarak Van'a geldik. Orada depremzede ailelerle bir araya geldik. Van'dan sonra Hakkari'ye gelerek bazý tespit ve gözlemlerde bulunmak istedik. Yetkililerle görüþerek ilin sorun ve sýkýntýlarý hakkýnda bilgiler aldýk. Akþam yemeðini de bir askeri birlikte askerlerle birlikte yiyeceðiz" dedi. Hastanede ziyaret ettiði yaralý askerler hakkýnda kýsa bilgi veren Gedikli, "Hastanede 4 yaralý vardý. Durumlarýný iyi gördük. Ýnþallah en kýsa zamanda iyileþecekler" diye konuþtu.

Sýnýr karakoluna saldýrý

Hakkari'nin Þemdinli Ýlçesi Derecik Beldesi'nin sýfýr noktasýnda bulunan Umurlu Jandarma Karakolu'na, dün PKK'lýlar havan ve uçaksavarlarla ateþ açtý. Saldýrýda ölen ve yaralanan olmadý.

P

KK üyeleri saat 14.30 sýralarýnda daðlýk Balkaya Bölgesi tarafýndan, Irak sýnýrýndaki Umurlu Köyü'nde bulunan 2'nci Hudut Sýnýr Tabur Komutanlýðý'na baðlý Umurlu Jandarma Karakolu'na ilk önce 6 havan attý. Karakolun 100 metre yakýnýna düþen havan mermileri büyük bir gürültüyle patlarken, ölen ve yaralanan olmadý.

Silah sesleri geliyor Havanlý saldýrýsýnýn ardýndan uçaksavar ve otomatik tüfeklerle karakola ateþ açan PKK'lýlara güvenlik güçleri tarafýndan karþýlýk verildi. PKK'lýlar saldýrýnýn ardýndan bölgeden kaçtý. PKK'lýlarýn kaçabileceði bölgeye sýnýr birliklerinden top atýþý yapýldý. Umurlu Jandarma Karakolu'nun üs bölgelerinden zaman zaman silah sesleri yükseldi.

Cereci'nin filmi 2013'te Lübnan'da

Prof. Dr. Sedat Cereci'nin Kürtçe filmi 'Demek Ji Dema' (Zamanýn Ýçinden), 10-14 Nisan 2013 tarihlerinde Lübnan'ýn baþkenti Beyrut'ta düzenlenecek olan Beyrut Uluslar arasý Belgesel Film Festivali'nde gösterilmek üzere Lübnan'a gönderildi.

B

atman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekaný Prof. Sedat Cereci'nin 2011 yýlýnda Kürtçe olarak çektiði ve Güneydoðu Anadolu bölgesinin kültürel tarihini konu edinen 'Demek Ji Dema' adlý filminin, 10-14 Nisan 2013 tarihleri arasýnda Lübnan'ýn baþkenti Beyrut'ta düzenlenecek olan Beirut International Documentary Film Festival adlý etkinlikte baþta Araplar olmak üzere dünyanýn deðiþik yerlerinden gelen izleyicilere sunulacaðý öðrenildi.

Ödül almýþtý Bir akademisyen tarafýndan çekilen ilk Kürtçe belgesel film olan 'Demek Ji Dema' (Zamanýn Ýçinden) adlý filmin, Almanya, Avusturya, Ýspanya, Ermenistan, Ýsveç, Yunanistan, Polonya ve Amerika Birleþik Devletleri'nin ardýndan Nisan ayýndaki film

festivalinde ilk kez bir Arap ülkesinde gösterileceði bildirildi. Avusturya'dan ödül alan belgesel filmin, 2012 yýlýnda çok sayýda ülkedeki gösterimlerinin ardýndan 2013 yýlýndaki festivallerde gösterilmek üzere giriþimde bulunulduðu kaydedildi.

Batman Belediyesi'nden STK'lara iftar B

atman Belediyesi, kentte bulunan Sivil Toplum Kuruluþu (STK) temsilcilerine iftar yemeði verdi. Esentepe Konuk Evi'nde verilen iftar yemeðinde Batman'da bulunan STK ve odalar bir araya geldi. Ýftar yemeðine BDP Batman Milletvekili Ayla Akat, BDP Batman Ýl Baþkan Vekili Ayþe Aðýlgat, Belediye Baþkan Vekili Serhat Temel ve çok sayýda STK ve oda temsilcisi katýldý. Belediye Baþkan Vekili Serhat Temel, Ramazan ayýnýn birlik ve dayanýþma ayý olduðunu söyledi. Temel, "Önceki akþam basýn günü dolayýsýyla Batman'daki basýn mensuplarýyla bir araya geldik. Bugün de Batman'daki siz deðerli sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir aradayýz. Ramazan ayýnda parklarda açýk hava þenliklerim-

iz olacak" dedi.

'Özgürlüðe yürüyeceðiz' BDP Batman Milletvekili Ayla Akat ise, son bir yýlda yaþananlarýn kendilerini 1990'lý yýllara götürdüðünü söyledi ve ekledi: "Daha büyük acýlar yaþanmadan herkesin rolünü oynamasý gerekir. Önümüzdeki süreçte artýk biliyoruz ki Kürtler kaybetmeyecek. Kürtlerin talepleri de açýk ortadadýr. Bir halkýn kendi kimliðini, kültürünü, dilini yaþamasýný kimse terörize edemez. Bu savaþýn bitmesi için hepimize rol düþüyor, STK'lara iþ düþüyor. Yýllarca bu savaþýn karþýsýnda nasýl direndiysek yine direneceðiz ve bu ülkeyi demokratikleþtireceðiz. Halkýmýzla birlikte özgürlüðe doðru yürüyeceðiz."


HABER

27 TEMMUZ 2012 CUMA

5

Yargý Kürtlerin özgürlüklerini kýsýtlýyor AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, "Yargý Kürtlerin özgürlüklerini kýsýtlýyor. Bu ülkede bazý hakimler bizim daha çaðdaþ, daha demokratik olmamýzý engellemeye çalýþmaktadýr" dedi.

M

illetvekili Cuma Ýçten, , kültür merkezlerine verilen Kürtçe isimlerin yargýdan dönmesini ve uzun süren tutukluluk hallerini sert bir þekilde eleþtirdi. Hakim ve savcýlarýn, insanlarýn daha da isyankar olmalarý için ellerinden geleni yaptýklarýný ifade eden Ýçten, konuþmalarýný þöyle sürdürdü: Ýnsanlarý 4-5 yýl cezaevlerinde tutuyorsunuz. Sonra bir karar, adam tahliye ediliyor. Açýk konuþayým yok böyle bir þey. Peki, hangi vicdanla hesap vereceksiniz? Bu neden kaynaklanýyor? Bazý hakim savcýlar nasýl olsa dosya bir þekilde kenarda duruyor. "Bugün bakarým yarýn bakarým" diyerek zaman akýp gidiyor. TC kimlik numarasýyla 1 saatte bütün iþlerinizi yaparken, basit bir dosyanýn incelenmesi aylar hatta yýllar sürüyor.

Ýnsanlar isyan ettiriliyor Diyarbakýr'da ya da bölgenin diðer illerinde eylemlere karýþan ve güvenlik güçlerince gözaltýna alýnýp mahkemelere çýkanlar, suç teþkil etsin ya da etmesin hemen tutuklanýyor. Böyle olunca da insanlar daha da isyankar hale geliyor. 3-5 ay da yatsa militan olarak geri dönüyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Siyasi iktidar olarak þu davayý çöz diyemiyoruz. Elbette ki karar almalarý noktasýnda müdahil olamayýz. Ancak iþin hýzlanmasý noktasýnda ricalar ve talimatlar verebilmeliyiz. Eðer hakim ve

savcýlar az ise arttýralým diyoruz ama birileri buna hep engel oluyor. Ýptal davasý açýyor. Demek ki çeliþkilerden nemalanan zihniyetleri tam bitiremedik. En yakýn zamanda bunlarý da tarihin derinliklerine göndereceðiz inþallah.

Yargý demokrasi önünde engel Yargý maalesef özgürleþme ve demokrasi önünde engel teþkil ediyor. Sayýn Baþbakanýmýz Diyarbakýr'a her geliþinde ünlü Kürt þairi Ciðerhun'un (Cegerxvin) sözleriyle kalabalýða seslenmiþtir. Onun eþsiz dizelerini okumuþtur. Ama yargý belediye meclisi kararýna raðmen bu insanýn ve de kanaat önderlerinin, alimlerin, sanatçýlarýn adlarýnýn kültür merkezine verilmesine engel oluyor. Bu ne yaman çeliþkidir? Ýsimleri bir yerlere verilse kötü mü olur? Hayýr. Kimsenin iç barýþý bozmaya hakký yok. Kürt haklarý noktasýnda AK Parti i ciddi adýmlar atmýþtýr. 80 yýldýr Kürt Halký zulme maruz kalmýþ ve büyük bedeller ödemiþtir. AK Parti iktidarý özgürlük mücadelesi verirken, kökleþmiþ bürokrasi ve yargý hala eski zihniyetle iþlemeye devam etmektedir. Ýnþallah bunu da tamamen çözeceðiz.

Hakkari üniversitesi emsaldir Hakkari Üniversitesi'ne baðlý meslek yüksek okulunun adý kentin Kürtçe adý "Çölemerik Meslek Yüksekokulu" olarak deðiþtirildi. Kürtçe eðitim verecek öðretmenler yetiþtirilmektedir. Hakkari'de

üniversitenin isminin deðiþtirilmesine sessiz kalan yargý, seçilmiþ belediye meclisinin almýþ olduðu kararla park alanlarýna Kürtçe isimlerin verilmesine ret kararý almasý çeliþkilidir. Biz AK Parti iolarak özgürlük savaþý verirken, seçilmiþ siyasilerin, KCK, Ergenekon gibi davalarla tutukluluk sürelerinin eften püften sebeplerle uzatýlmasý, özgürlük ve demokrasi adýna atýlan ve atýlacak adýmlarý engellemektedir.

Vicdanlar kabul etmez Kimliði ne olursa olsun suç iþleyen biri varsa adalet gerekli cezayý hýzla vermelidir. Uzun tutukluluklarla maðdur etmemelidir. Mesela birini tutukluyorsunuz, 5 yýl hiçbir sonuç çýkmadan duruþmaya gidip geliyor. 5 yýl sonra bir karar tutuklu serbest. Kaybolan bu 5 yýlý kim geri verecek? Bu kabul edilebilir bir þey deðil. Yargýtay 9. Ceza Dairesi'nde Hatip Dicle'ye hapis cezasýný onayan Hakim, Yüksek Seçim Kurulu üyesi olarak karþýmýza çýkýyor, sonra YSK'da aldýðý kararla kaosa neden oluyor. Bizim hedeflerimiz hep yukarda. Þu anda tutuksuz yargýlanacaðý halde maalesef tutuklu yargýlanan çok sayýda insan var. Gazeteci, milletvekili, KCK'lý kim olursa olsun. Vicdanlar bunu kabul etmez. Hal böyle olunca yargýya da güven azalýyor.

4. Yargý paketi yolda 3. yargý paketini çýkardýk. Leyla Zana da bundan faydalandý. Bununla birlik-

te 10 bin mahkumu tahliye ettik. Ýþleyiþin daha da hýzlanmasý ve 4. Yargý paketi için Sayýn Adalet Bakanýmýz çalýþmalarýný sürdürüyor. TRT 6 ile Kürtçe alfabesindeki harfler rahat bir þekilde kullanýlýrken yargý kararlarýndaki gerekçeler çok komik bir hal alýyor. Yargýda kiþilerin istediði dilde savunma haklarýnýn olmamasý da düþündürücüdür. Ýltica edenler, mülteciler ve ülkemize gelen suç iþleyen yabancýlar yargý süreçlerinde kendi dilleriyle savunma verirken, Kürtlerin bu haktan faydalanmamasý özgürlükler anlamýnda engeldir.

Problemler çözülecek Biz bürokratik tüm direniþleri kaldýrmaya çalýþýyoruz. Gelenekçilik artýk bizim iktidarýmýzla son bulmuþtur. Biz hep yenilikçi olduk. O nedenle halktan yana siyasi anlayýþýmýzý her þekilde sürdüreceðiz. Özgürlüklerin önündeki engellerin birçoðunu kaldýrdýk. Ana dilde savunma hakký ve uzun tutukluluk dönemlerinin son bulmasý, ana dilde eðitim veren okullar ve kültür merkezlerinin daha iþlevsel hale gelmesi ve diðer tüm problemlerin zamanýnda çözüleceðine inanýyorum. Çünkü bizim hedefimiz büyük. 2023 dedik, hýzla ilerliyoruz.

Evde bakým hizmetleri sürüyor

Van Ýpekyolu Devlet Hastanesi, evde bakým hizmeti ile 120 hastayý evinde tedavi ediyor. Bir doktor, iki hemþire ve bir ATT, bir fizyoterapist ve bir saðlýk memuru, hastalarý belirli aralýklarla evinde ziyaret ederek saðlýk hizmeti sunuyor.

S

aðlýk Bakanlýðý tarafýndan geçtiðimiz yýl baþlatýlan 'Evde bakým hizmeti' Van'da da büyük bir hýzla devam ediyor. Saðlýk Ýl Müdürlüðü koordinesinde çalýþmalar yürüten Ýpekyolu Devlet Hastanesi'nde görevli 1 uzman doktor, 1 ATT, 1 hemþire, 2 fizyotetapist ve 1 saðlýk memuru ile evlere gidilerek burada evde saðlýk hizmeti veriyorlar. Hasta olan evleri tek tek dolaþan saðlýk ekibi, hastalarla da yakýndan ilgileniyor. Evde bakým hizmeti çerçevesinde ambulansla yola çýkan saðlýk ekibi, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan ALS hastasý Halit Yýlmaz ve Yeni Mahalle'de yaþayan SVO hastasý Garip Arvas'ý evinde tedavilerini yaptýlar. Uzman Dr. Ahmet Solak, evdeki hastalara periyodik olarak gerekli tedavilerinin yapýldýðýný söyledi.

37 hastaya hizmet Dr. Solak, "Hastalarýmýzýn þikayetleri giderilmeye çalýþýyoruz. Þikayetleri çok ise ambulans ile hastaneye götürüp orada gerekli uzman arkadaþlarla tedavi ettirmeye çalýþýyoruz. Ýpekyolu Devlet Hastanesi olarak þu anda aktif 37 hastaya evde bakým hizmeti veriyoruz. Depremden bu yana 270 evi ziyaret ettik. Genelde hastalarýmýz felçli hastalar. Van'da 9 Kasým'da yaþanan depremden sonra yaklaþýk 20 hastayý il dýþýna gönderdik. Çünkü bu hastalarýn ikamet sorunu olduðundan burada tedavi edilmesi çok zordu. Depremde ilk sýkýntýlý süreç atlatýldýktan sonra evde bakým hizmeti olarak tedavilerimize

devam ettik. Hastalarýmýza olabildiðimizce yardýmcý olduk" dedi.

'Hizmetten son derece memnunuz' Felç olan Garip Arvas'ýn oðlu Selim Arvas, annesinin günden güne iyiye gittiðini ve bu nedenle hizmetten son derece memnun olduklarýný söyledi. Arvas, "Depremden sonra annemizi eve getirdik. Daha önce annemizi hastaneye götürmek için sürekli ambulansý arýyorduk. Daha sonra bizi 'evde bakým hizmeti' birimine yönlendirdiler. Onlar da 15 günde bir eve gelip annemin tedavisini yapýyorlar. Annem yavaþ yavaþ ilerleme kaydetti. Hizmetten son derece memnunuz" diye konuþtu.

Sýcaklar sokaklarý boþalttý

Vali Vekili iftar sofrasýnda

D

iyarbakýr'da hava sýcaklýðýnýn gölgede 43 dereceye ulaþmasý nedeniyle cadde ve sokaklar boþaldý. Türkiye'yi etkisi altýna alýn bunaltan sýcaklar Diyarbakýr'da da hayatý olumsuz etkiliyor. Gölgede 43 dereceye ulaþan sýcaklýk nedeniyle Diyarbakýrlýlar zorunlu olmadýkça sokaða çýkmadý. Kentin ana caddeleri ve sokaklarýnda az sayýda kiþiye rastlanýrken, dýþarýya çýkanlar da serinlemek için gölge olan yerleri tercih etti.

Hafta sonuna kadar etkili Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Þýrnak ve Siirt'i kapsayan Meteoroloji Bölge Müdürlüðü yetkilileri, kuvvetli sýcak hava dalgasýnýn hafta sonuna kadar bölgede etkili olacaðýný açýkladý. Hava sýcaklýðýnýn hafta sonuna kadar artarak süreceðini belirten yetkililer, sýcaklýðýn mevsim normallerinin 3 ile 10 derce üzerinde tahmin edileceðini söyledi. Yetkililer, özellikle kronik hastalýðý olanlar, yaþlýlar ve çocuklarýn saat 10.00 ile 16.00 arasýnda güneþte kalmamalarýný istedi.

S

osyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'ndan Sorumlu Siirt Vali Vekili Mustafa Pala, ihtiyaç sahibi bir ailenin iftar sofrasýna konuk oldu. Mustafa Pala, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü Aydýn Þakar ile birlikte, merkez Algül Mahallesi'nde eþi ve 3 çocuðu ile birlikte yaþayan Servet Yýldýz adlý vatandaþýn iftar sofrasýna konuk oldu. Yýldýz ailesinin yer sofrasýnda iftarýný açan Vali Vekili Mustafa Pala, aile bireyleri ile sohbet ederek, dert ve sýkýntýlarýný dinledi. Ailenin Siirt Üniversitesi'nde okuyan çocuðu Veysel Yýldýz ile uzun süre sohbet eden Vali Vekili Pala, çocuklarýn ve gençlerin iyi bir eðitim almalarýnýn önemine deðinerek, okumaya zaman ayýrarak ve sistemli çalýþarak, baþarý saðlanabileceðini belirtti.

'Devlet vatandaþýn yanýnda' Ramazan ayý süresince farklý ailelerle

buluþarak iftar sofralarýna konuk olmak istediklerini ifade eden Pala, "Bu tür ziyaretlerde amacýmýz, devletimizin her zaman vatandaþlarýmýzýn yanýnda olduðunu hissettirmektir. Onlarla birlikte iftar sofrasýný paylaþmak, ayrýca bizlere iletmek istedikleri talepleri varsa dinlemeye ve imkanlar ölçüsünde, ihtiyaç sahibi ailelerimize yardýmcý olmaya çalýþýyoruz" dedi. Yýldýz ailesi adýna konuþan Servet Yýldýz, "Sayýn Vali Vekilimiz bizleri habersiz ziyaret ederek onurlandýrdý. Soframýzda hazýr ne varsa birlikte iftar açtýk. Bizleri ziyaret ettiði için kendisine teþekkür ederim" diye konuþtu. Buradan ayrýlan Vali Vekili Mustafa Pala, Vakýf Müdürü Aydýn Þakar ile birlikte, ayný sokakta ikamet eden Saime Çalapkulu adlý vatandaþý ziyaret etti. Pala, ailenin talep ve sorunlarýný vakýf çalýþanlarýna not aldýrdý.


6

EKONOMÝ

27 TEMMUZ 2012 CUMA

Vali Toprak OHB’yi inceledi Vali Mustafa Toprak, Pirinçlik mevkii Övündüler Köyü'nde yapýmý devam eden Organize Hayvancýlýk Bölgesi inþaat alanýný ziyaret ederek incelemelerde bulundu. V ali Toprak'a incelemelerinde Vali Yardýmcýsý Ahmet Dalkýran eþlik etti. Organize Hayvancýlýk Bölgesi inþaat alanýnda yapýlan çalýþýmlarý yerinde inceleyerek, yapýlan çalýþmalar hakkýnda yetkililerden bilgi alan Vali Toprak, daha önce yaþanan eksikliklerin ve gecikmelerin tekrar vuku bulmamasý ve inþaatýn bir an önce bitirilmesi için yetkilileri uyardý. Vali Toprak, daha sonra Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme kurumunca verilen hibelerle yatýrým çalýþmalarýna baþlanan 11 besi inekçiliði firmalarýndan bazýlarýnýn inþaatlarýný inceledi.

Hayvancýlýk geliþecek Yatýrýmcý firma yetkililerinden kurulacak tesisler hakkýnda detaylý bilgi alan Vali Toprak, bu önemli yatýrýmlarýn ilin hayvancýlýðýna çok önemli katký saðlayacaðýný söyledi. Yatýrýmcý firmalarýn inþaatýnda Övündük Köyü ve civar köylerden vatandaþlarýn çalýþtýðý bilgisini alan Vali Toprak, bu konuda daha önce bazý olumsuz duyumlar aldýklarýný ama bu yatýrým sayesinde baþta civar köylerde yaþayan vatandaþlarýn istihdam açýsýndan ihya olacaðýný, bunun ilk örneklerini görmenin mutluluk verici olduðunu belirtti. Organize Hayvancýlýk Bölgesi inþaat alanýndaki inceleme ve temaslarýný tamamlayan Vali Toprak, daha sonra þantiyeden ayrýldý.

Ramazan'da tarlada ter döküyorlar Tahta takunyalar teknolojiye yenik düþtü

Þ

anlýurfa'da yýlda 10 bin adetin üzerinde üretilen takunyalar, teknolojiye yenik düþtü. Þanlýurfa marangozlar çarþýsýnda birkaç esnafýn yaptýðý takunyalar artýk süs eþyasý oldu. Takunya yapan marangoz ustalarý, takunyalarýn tahtadan yapýlan üzeri gümüþ telkari

iþlemeli, sade veya altýn-inci iþlemeli türleri bulunan rahat bir ayakkabý modeli olduðunu söyledi. Ustalar, "Takunyalar genellikle yeni evli kadýnlarýn hamamda giydikleri bir ayakkabýdýr. Urfa'da bütün avlulu evlerde ve çamaþýr yýkayan kadýnlar, camide abdest alanlar takunya giyerlerdi. Yýllar geçtikçe her þeyde olduðu gibi takunyalarda teknolojiye yenik düþtü. Her gün yeni model terlikler çýkýyor. Yeni nesil genellikle takunyalarý tercih etmiyor. Oysa ayak saðlýðý için çok idealdir. Takunya kullanan bir kiþinin ayaðýnda aðrý ve mantar oluþmaz. Bazen turistler gelip bizden takunya alýyor, onlar da bunlarý þark köþelerinde süs eþyasý olarak koyuyor. Bir çift takunyayý 5 TL'ye satmamýza raðmen alýcý bulamýyoruz" dediler.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde geçimlerini tarýmla saðlayan köylüler, Ramazan ayýnda 35 derece sýcaklýðýn altýnda tarlada çalýþmak zorunda kalýyorlar.

G

ölbaþý beldesinde oturan çiftçiler, buðday hasadýný yapmak için sabahýn erken saatlerinde iþe koyuluyorlar. Bunaltýcý sýcaklarda çalýþmak zorunda kaldýklarýný belirten Mehmet Yaman isimli çiftçi, Ramazan ayýnda kavurucu sýcaklarýn altýnda çalýþmanýn çok zor olduðunu belirtti. Yaklaþýk 5 bin nüfuslu belde halkýnýn büyük bir bölümünün çiftçilikle uðraþtýðýný anlatan Yaman, "Havalar çok sýcak bunun üstüne açlýk ve susuzluk eklenince haliyle çok zorlanýyoruz. Ancak yapacak bir þey yok. Ramazan da olsa, havalar çok sýcakta olsa, oruçlu da olsak çalýþmak zorundayýz" dedi.

Buðday bu yýl verimsiz Ramazan Aktaþ ise, buðdayýn verimsizliðinden þikayet etti. Bu yýlýn çiftçiler için verimsiz geçtiðine ifade eden Aktaþ, "Normalde her yýl buðdaydan güzel verim alýyorduk. Ancak bu yýl verim çok düþtü. Bugün burada 10 dönümlük bir buðday tarlasýndan çýkan buðday sadece 40 teneke oldu. Eskiden 10 dönümlük tarladan yaklaþýk 100 teneke buðday alýyorduk. Çýkan 40 teneke buðday yapýlan masrafý bile doðru dürüst karþýlamýyor" diye konuþtu.

Ramazan karpuz satýcýlarýný güldürdü Þ

anlýurfa'da sýcaklarýn artmasý ve Ramazan ayýnýn gelmesi karpuz satýþý yapan esnafýn iþine yaradý. Sýcaklýðýn 48 dereceye ulaþtýðý Þanlýurfa'da karpuz satan esnaf, iþlerin iyi olduðunu söyledi. Bir hafta öncesine kadar günde 400-500 kilo karpuz satýldýðýný belirten esnaf, sýcaklarýn artmasýyla birlikte satýþlarýn 750-800 kiloya çýktýðýný belirtti. Ramazan ayýnýn karpuzun fazla tüketilmesinde etkili olduðunu ifade eden karpuz satýcýlarý, "Yazýn karpuz satmak en karlý iþtir. Ramazan ayýnýn sýcaklara denk gelmesi de karpuz satýþlarýný ikiye katladý. Sýcaklýktan dolayý insanda su kaybý olduðu için, insanlar su kaybýný önlemek ve serinlemek için karpu-

Ramazan ayýnda biber satýþý arttý R

zu tercih ediyor. Karpuzu en çok gece satýyoruz. Ýnsanlar saat 24.00'e kadar karpuz alýyor. Havalar ýsýndýkça vatandaþa karpuz yetiþtiremiyoruz" diye konuþtular.

amazan ayýnýn gelmesiyle vatandaþlar biber tüketimini artýrdý. Biber sevgisinin bambaþka olduðunu söyleyen Metin Tokat, ''Kýrmýzý kaypa biberini ancak bu aylarda bulabiliyoruz. Oruçta soframýzdan eksik etmiyoruz. Sabah kahvaltýsýnda yiyeceðimize sahurda közleyip, çeþitli türlerini yaptýrýp tüketiyoruz. Ben ve benim gibi birçok kiþi Kaypa biber sevdalýsýdýr. Mevsimini bekliyoruz, tüketmek ve donduruculara saklamak için. Bu mübarek ayda daha da fazla tüketmeye baþladýk. Tek þikayetimiz fiyatlarýn çok yüksek oluþudur. Kilosu 5 TL'ye kýrmýzý kapya biber alýyoruz. Biz çok sevdiðimiz ürününün her çeþit yemeðini evimizde yaptýrýyoruz. Bu geleneðimizi de yýllardan beride sürdürüyoruz" dedi.


GÜNCEL

27 TEMMUZ 2012 CUMA

7

DTK Kürtçe saðlýk literatürü oluþturacak DTK Sosyal Politikalar Komisyonu Saðlýk Grubu tarafýndan 21-22 Temmuz tarihlerinde Batman'da düzenlenen Anadilde Saðlýk Çalýþtayý sonuç bildirgesi açýklandý. Saðlýk hizmetinin anadilde verilmesi, týp terimlerinin Kürtçe karþýlýðýnýn belirlenmesi ve Kürtçe týp sözlüðü oluþturulmasý karara baðlandý.

Demirbaþ Lorrain Bölge Konseyi'nde

D

ört günlük bir ziyaret için Fransa'nýn Lorrain bölgesindeki Thionville kentine giden Demirbaþ, Lorrain Bölge Konseyi'ni de (Conseil Rgional) ziyaret etti. Metz kentindeki hizmet binasýnda karþýlanan Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ ve beraberindekilere, Lorrain Bölge Konseyi'nin tarihi, iþleyiþ ve yönetim biçimi hakkýnda bir sunum yapýldý. Sunum sonrasý bir konuþma yapan Konsey Baþkan Yardýmcýsý Jean-Pierre Liouville, Demirbaþ'ý Metz kentinde aðýrlamaktan dolayý mutlu olduklarýný söyledi. Liouville, bu ziyaret vesilesiyle Diyarbakýr'ý ve Sur ilçesini daha yakýndan tanýma fýrsatý bulduðunu söyledi.

Ýþbirliði için daha fazla çaba Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ ise kentler ve bölgeler arasý iþbirliklerinin geliþtirilmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiðini söyledi. Demirbaþ, Avrupa'daki yerel ve bölgesel yönetim organlarý ile kendilerinin de ortak çalýþma alaný yaratmak istediklerini belirtti. Kendisinin saðlýk sorunlarý nedeniyle Lorrain bölgesindeki Nancy kentindeki týp kurumlarýný araþtýrma fýrsatý bulduðunu da kaydeden Demirbaþ, bu alandaki çalýþmalarýn geldiði düzeyin de dikkatini çektiðinin altýný çizdi.

Ziyaretler karþýlýklý sürmeli Ziyarette daha sonra, kentler ve bölgesel yönetimler arasý iþbirliði alanýnda yapýlabilecekler noktasýnda kýsa bazý deðerlendirmelerde bulunuldu. Yerel yönetimlerin yaþadýðý politik ve ekonomik sorunlarýn da ele alýndýðý ziyarette, bu tür ziyaretlerin karþýlýklý olarak devamýnýn gelmesi ve ortak çalýþmalara vesile olmasý temennisi dile getirildi. Demirbaþ ziyaret vesilesiyle buluþtuðu Jean-Pierre Liouville'e Kürtçe Sur Belediyesi yazýlý ve kentin tarihi mekanlarýnýn iþlendiði seramik tabak ve bir kitap seti hediye etti.

Güroymak'ta sinema günleri baþladý

B

B

atman'da düzenlenen çalýþtay DTK Daimi Meclis Üyesi ve BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, BDP PM Üyesi Osman Özçelik, Batman Belediye Baþkan Yardýmcýsý Hamza Ayiþ, Ýstanbul Kürt Entitüsü'nden Sami Tan, TZPKurdî Sözcüsü Mehmet Þahin, Dil Bilimci Ferhadê Dengizî, Kürt yazar Ýrfan Babaoðlu, Bölge SES þubeleri ile birlikte Bölge Tabip ve Eczacý Odalarýndan katýlýmcýlar ile gerçekleþtirildi. Çalýþtayýn emek, özgürlük ve demokrasi mücadelesinde hayatýný kaybeden saðlýkçýlara adandýðý belirtilen bildirgede, iki gün süren çalýþtayda "Anadil ve Saðlýk", "Saðlýk kavramýnýn anlam ve önemi", "Çevre ve saðlýk", "Saðlýk ve tedavi" ve "Saðlýk sözlüðü çalýþmalarý" baþlýklarý tartýþýldýðý belirtildi.

Kürtçe ortak saðlýk literatürü Anadilde saðlýk hizmetinin önemine dikkat çekilen bildirgede, Kürtçe ortak bir saðlýk literatürü oluþturulmasý, týp terimlerinin Kürtçe karþýlýklarýnýn belirlenmesine için bu alanda yürütülen çalýþmalarýn derlenmesi ve Kürtçe týp sözlüðünün oluþturulmasý için farklý branþlardan saðlýkçýlar ve dilbilimcilerle ortak çalýþma yürütülmesi kararlaþtýrýldýðý belirtildi. Bildirgede, Týp eðitiminden saðlýk hizmet sunumuna kadar her düzeyde Kürtçenin kullanýlmasý için diðer bölgelerle temas kurulmasý, terminolojinin ortaklaþýlmasý için çalýþma yürütülmesi kararý alýndýðý belirtildi.

Adýr Adasý'nda martý leþleri toplandý

Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý 14. Bölge Müdürü Faruk Özbek, Adýr Adasý'nda sýcak ve açlýktan ölen kuþ leþlerinin toplanarak gömüldüðünü ve kontrollerinin de sürekli devam edeceðini söyledi.

V

an Gölü'ndeki en büyük adalardan biri olan ve içerisindeki manastýrla turizm cenneti olarak bilinen Adýr Adasý'ndaki martý leþleri toplandý. 14. Bölge Müdürü Faruk Özbek, Adýr Adasý'nýn etrafý tekne ile gezdiklerini ve adada incelemede bulunduklarýný hatýrlattý. Adýr Adasý'nda mevcut bulunan yaklaþýk 150 bin civarýndaki martý popülasyonuna karþýlýk ölümlerin çok az olduðunu kaydeden Özbek, þunlarý söyledi: Herhangi bir salgýn hastalýk belirtisine rastlamadýk. Bu mevsimde balýklarýn su yüzeyinde deðil de derinlerde olduðu için beslenmelerinin eskiye göre yetersiz olduðu, ancak mevcut yavrularýnýn yüzde 90'ýnýn uçabilecek durumda olduðundan beslenmede sýkýntý çekilmeyeceði gözlenmiþtir.

Adada kontroller sürecek Önlem olarak da adada þu an mevcut olan ölü bireyleri toplanýp gömülmesi saðlandý. Adanýn bir ay süreyle 3-4 günde bir tekrar gezilerek yeni ölümler var ise toplanýp gömülerek kayýt altýna alýnacak. Önümüzdeki günlerde fazla sayýda ölümlerin ortaya çýkmasý durumunda YYÜ'den ilgili akademisyenlerle iletiþime geçilerek, bölgede gerekli incelemeler tekrar yapýlacak. Yapýlan öneriler doðrultusunda Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý 14. Bölge Müdürlüðümüz tarafýndan 21 Temmuz 2012 tarihinde Adýr Adasý'nda gerekli çalýþmalara baþlanýlmýþ ve mevcut ölü bireyler toplatýlarak gömülmüþ. Bugün itibariyle de toplama çalýþmalarý tamamlanmýþtýr. Müdürlüðümüzce önümüzdeki günlerde de 3-4 günde bir adadaki kontrollere devam edilecektir.

Köyler sivrisineklere karþý ilaçlanýyor B

atman Ýl Özel Ýdaresi, merkeze baðlý tüm köyleri sivrisineklere karþý ilaçlama çalýþmasý baþlattý. Batman'a baðlý merkez köylerde yapýlan tarýmsal çalýþmalar nedeni ile sivrisinek ve karasinekten þikayetçi olan köy muhtarlarý, taleplerini Ýl Özel Ýdaresi'ne bildirerek sorunun çözümünü istedi. Ýl Özel Ýdaresi, Vali Ahmet Turhan'ýn talimatlarýyla ilaçlama makinelerini tahsis ederek köylülerin hizmetine sundu. Geçtiðimiz hafta baþlanan ilaçlamalarda Memur-Sen TOKÝ konutlarý, Akça, Kösetarla, Býçakçý ve Ýkiztepe köylerinde yapýlan çalýþmalarda köylüler, memnuniyetlerini dile getirerek baþta Vali Ahmet Turhan, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri H. Yusuf Karatoprak olmak üzere emeði geçenlere teþekkür etti.

itlis'in Güroymak Ýlçe Belediyesi tarafýndan düzenlenen 1. Belediye Sinema Günleri baþladý. Bu yýl ilki düzenlenen etkinlikle, Güroymaklýlarý sokak sinemasý ile buluþturuyor. Barýþ Parký'nda 'Sevimli Cüceler' animasyon filmi ile startý verilen etkinlik, 30 Eylül'e kadar ilçe ve baðlý köylerde düzenlenecek. Etkinlikle ilgili bir açýklama yapan Belediye Kültür Merkezi Sorumlusu Hakan Tadik, etkinlikte aðýrlýk olarak Kürt halkýnýn gerçekliðini yansýtan filimler olduðunu ve sokak sinema kültürünü yaþatmak için böyle bir çalýþma yaptýklarýný söyleyerek halka katýlým çaðrýsýnda bulundu.

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

ORUÇ, RAMAZAN VE KUR'AN: VEL FECRÝ Mekkelilerin segiledikleri vahþetten dolayý çektiði "doðum sancýlarý", Muhammed Mustafa'ya adeta "çare O cc. baþkasý deðil" inancýný/anlayýþýný zerk ediyordu damla damla… Muhammed-ül Emin, Sevr'de yaþadýðý son on gündeki acýlarla tarihte yaþanmýþ ve yaþanacak bütün acýlarý kendisi çekiyor gibiydi. Naçar kalmýþtý Muhammed Mustafa, tükenecekse nefesim tükensin, peki, ya kalanlar ne olacak diyordu. "Melekler, bir

yandan Muhammed Mustafa'nýn imdat çýðlýðýna nasýl ve ne zaman cevap verileceðini merak ederken, bir yandan da Rasul-i Ekrem olacak insanýn yaþadýðý ýzdýrabýn bir an önce dinmesi için dua ediyorlardý." Ýnsanlýk ailesine, ama özelde "Mekke ve çevresine" acilen bir çare gönderilmeliydi. Bu çare ancak ve ancak herþeyin Malik'ince mümkün olabilirdi. Sevrin kutlu misafiri de bunun bilinciyle bir Mekke'ye kahýr dolu bakýþlarla bakýyordu. Tahammülü imkansýz sancýlarla kendinden geçen Muhammed Mustafa gözlerini açtýðýnda Mekkeyle göz göze gelir ve "çare" diye inliyordu. Özellikle vahyin nüzulundan önceki son on gece dayanýlmaz acýlarla geçiyordu. Ýlahi hitabýn iniþi yaklaþtýkça sancýlar da artýyordu. Maksadýný mübarek hitabýn sahibinin bileceði o son "on gece"nin dayanýlmaz sancýlarýný Kur'an Fecr Suresinde "o on geceye andolsun" ilahi ifadesiyle nazarý dikkatimize sunuyor. Kur'an pek çok Mekki Surede (Mekke'de nazil olan sureler) yeminlerle

baþlar ve yeminlerle devam eder. Yeminler pek çok farklý þekilde tefsir ediliyorsa da bizim esas alacaðýmýz mana yeminlerin "þahitliði" anlamýdýr. Fecr suresindeki yeminlerle konuya açýklýk getirebiliriz. Vel Fecri, ve leyalin aþr. Fecre andolsun, ve o on geceye. Buradaki "fecr"in vahyin indiði ilk sabah vaktine giriþ olduðunu pek çok müfessir ifade etmiþtir. O zaman "leyalin aþr/on gece" de vahyin iniþinden önceki Muhammed Mustafa'nýn (as) Sevr Maðarasýnda yaþadýðý ve sonunda vahyin nazil olduðu on gecedir diyebiliriz. Vel Fecri, (o) sabahýn ilk vakti þahittir, dünya hangi gecelerden sonra bu fecr vaktine eriþmiþtir. Öyle sanýldýðý gibi kolay olmadý, bunun öncesinde sizin yerinize çekilen acýlarla dolu yýllar vardý. Mekkelilerin kurtuluþunu arzu ederek kendini üzüntüden mahv eden "birileri" vardý. Onun son on gece neler çektiðine o "on gece" þahit.

Fecr anýnýn þahitliði, Karalýklarýn yarýlýp, nurlu sabahlarýn çýkmasý, "Cahiliye karanlýðýný yarýp çýkan vahyin nurlu sabahý" M. Ýslamoðlu Belirsizlikler sonrasý vahyin yol göstericiliðiyle 'belirlenen' istikametin doðuþu… O "on gece" sonrasý "alemlere rahmet" müjdesi geldi. Nitekim Kadir Suresinde "bin aydan hayýrlý gece" dediði Kadir gecesinin de bulunduðu Ramazan ayýnýn son on günü, bu yemin edilen/þahitliði ifade edilen "leyalin aþr/on gün" olduðunu söyleyen alimler (haddim olmayarak) isabet etmiþlerdir diye düþünüyorum. Bu surenin giriþiyle Rabbimiz sanki; "Ey vahyin iniþinden önceki o on gece! Siz söyleyin; Rasulum Muhammed Mustafa (as) neler çekti? Onun ne acýlar yaþadýðýný siz anlatýn, çünkü bu yaþananlarýn þahidi sizlersiniz" der gibi. Devamý gelecek cumaya, inþaallah…


8

HABER

27 TEMMUZ 2012 CUMA

Kayapýnar'da 128. eylem Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarý, her hafta tutuklu belediye baþkanlarý ve Kürt siyasetçileri için yaptýklarý 'Kara Perþembe' eyleminin 128'incisini gerçekleþtirdi.

B

elediye hizmet binasý önünde yapýlan eyleme Belediye Meclis üyeleri Fevzi Yetkin, Neslihan Çoban, Aynur yýlmaz, KESK Þubeler platformu temsilcileri, Barýþ Anasý Hayriye Doðan ve çalýþanlar katýldý. Eylemde açýklama yapan KESK Þubeler platformu dönem sözcüsü Ahmet Ayaz, "Kayapýnar Belediye Baþkaný Sayýn Zülküf Karatekin'in þahsýnda þimdiye kadar tutuklu bulunan seçilmiþlerin, gençlerin, kadýnlarýn, hukukçularýn ve emekçilerin toplamda yaklaþýk dokuz bin civarýnda tutuklunun özgür býrakýlmasý için Kara gün olarak adlandýrdýðýmýz Perþembe gününde buradayýz. Kendi irademize sahip çýktýðýmýzý ifade etmek için buradayýz. Hükümetin Kürtlere yönelik soykýrým operasyonlarýný sonlandýrmadan, cezaevinde rehin tutulan seçilmiþler özgürlüklerine kavuþana kadar yanlarýnda olacaðýmýzý belirtiyoruz. Çözüm cezaev-

lerini doldurmak deðil, cezaevlerinin boþaltýlmasýndan geçer" dedi.

Siyasi tutsaklara özgürlük Ayaz, "Buradan hükümete seslenmek istiyoruz. Bugün 128 haftadýr protesto ediliyorsunuz. Neden mi? Çünkü Kürt sorununda çözümsüzlük politikasý Türkiye toplumuna bir siyaset olarak dayatýlmaktadýr. Her gün analarýmýz yeni bir ölüm haberi almakta ocaklara ateþ düþmektedir. Ölmek ve öldürmek çözüm deðil çözüm yaþamak ve yaþatmaktadýr. Akan kanýn durmasýndadýr. Kürt sorunun çözümsüzlüðü baðlamýnda her gün yeni bir siyasi operasyon sonucunda Belediye baþkanlarýmýz tutuklanmakta. Þu ana kadar veto edilen milletvekilimiz ile birlikte 9 milletvekili cezaevinde, 21 belediye baþkaný cezaevinde bir bir görevlerinden alýnmaktadýr. Hakan Fidan'ýn Oslo'daki görüþmelere katýlmasý nedeniyle hakkýnda açýlan soruþturmaya

karþýlýk gösterilen iyi niyeti neden bir milletvekiline, bir belediye baþkanýna gösteremiyorsunuz? Seçilmiþler cezaevlerinde tutularak çözüm geliþmez. Çözüm ayrýmsýz bütün siyasi tutsaklara özgürlük saðlanarak geliþir" diye konuþtu.

'Oslo görüþmeleri tekrar baþlasýn' Oslo'da kesilen görüþmelerin baþlamasýný isteyen Ayaz, açýklamasýna þöyle devam etti: ''Oslo'da kesilen görüþmeler hemen baþlamalýdýr. Kürt halkýnýn statüsü tanýnmalýdýr. Kürtçe ifade özgürlüðü üzerindeki bütün engeller kaldýrýlmalýdýr. Siyasi ve askeri operasyonlar derhal durmalýdýr. Sayýn Öcalan'ýn avukatlarý ile görüþme engeli kaldýrýlmalý, saðlýðý, güvenliði ve serbest hareket alaný yaratýlmalýdýr. Ayýrýmsýz bütün siyasi tutsaklara özgürlük saðlanmalýdýr." Eylem beþ dakikalýk oturma eylemiyle son buldu.

Siirt'e taziye evi

Siirt Belediyesi'nin 2012 hizmet yýlý çerçevesinde hazýrlanan '7 Mahalleye 7 Taziye Evi' projesi kapsamýnda Çakmak Mahallesi Taziye Evi düzenlenen törenle hizmete girdi. Misbah YILMAZ

Nisan ayý sonunda Siirt Belediyesi ve Sancaklar Vakfý iþbirliði ile Çakmak Mahallesi Hicret Camii yanýnda arazide baþlanýlan 300 kiþi kapasiteli Siirt Belediyesi Çakmak Mahallesi Taziye Evi törenle açýldý. Törene Belediye Baþkaný

Selim Sadak, Sancaklar Vakfý Baþkaný H. Þakir Sancak, BDP Ýl Eþbaþkaný Seracettin Kayran, Barýþ Annesi Sitti Þen, ÝHD, MKM, TUIHADDER, Barýþ Anneleri inisiyatifi üyeleri, il genel ve belediye meclis üyeleri ve çok sayýda mahalle sakini katýldý.

Dualarla hizmete girdi Göreve geldikleri günden bu yana halkýn gereksinimleri, istekleri ve görüþleri doðrultusunda katýlýmcýlýðý esas aldýklarýný belirten Sadak, ortaklaþmanýn ve paylaþmanýn baþarýyý getirdiðini söyledi. Yapýmý tamamlanan Çakmak

Mahallesi Taziye Evi'nin yapýmýnda büyük katký sunan Sancaklar Vakfý'na Siirt halkýna adýna teþekkür ettiðini belirten Sadak, taziye evinin barýþ, kardeþlik ve hayýrlara vesile olmasýný diledi. Yapýlan konuþmalarýn adýndan Siirt Belediyesi Çakmak Mahallesi Taziye Evi dualar eþliðinde hizmete açýldý.

Oruç tutanlar dengeli beslenmeli

Diyarbakýr Yeniþehir 14 nolu ASM Aile Hekimi Dr Muzaffer Polat, Ramazan ayýnda oruç tutan vatandaþlarýn saðlýklý ve dengeli beslenmesinin bir zorunluluk olduðunu söyledi.

D

r. Muzaffer Polat, Ramazan ayýnda beslenmenin öneminin daha arttýðýný belirtti. Polat, açýklamasýna þöyle devam etti: Bu ay içerisinde oruç tutan insanlarýn saðlýklý ve dengeli beslenmek adýna yýlýn diðer aylarýna nazaran özellikle de yaz ayýna denk gelmesinden dolayý daha özenli ve dikkatli beslenmesi gerekir. Ramazan ayý dýþýnda 3 - 6 öðün arasýnda beslenen bireyler, bu ayda öðün sayýsýný iki öðüne düþürdüklerinden dolayý sýkýntý yaþabiliyorlar. Özellikle iftarda çok fazla yemek yenmemeli. Yaklaþýk 16 saatlik arýnmadan sonra tamamýyla boþ olan midemize birden yüklenmemek ve kan þekerimizi çok hýzlý yükseltmemek adýna iftarda birkaç noktaya özen göstermeliyiz.

Aþýrý tüketilmemeli Ýlk etapta 1-2 bardak su ve 4-5 hurma ile iftarýmýzý açmak, gerekirse yanýna bir parça beyaz peynir ve bir parça tam buðday ekmeði ekleyerek iftariye tabaðý oluþturmak hem bedenimizin su ihtiyacýný geçici bir süre karþýlar. Hem de kan þekerimizin kontrolsüz yükselmesinin önüne geçer. Bu etabý tamamladýktan sonra 8-10 dakika ara vermek iftarýmýzý kabusa dönüþtürmemenin en önemli evresi. Ýkinci etapta ýlýk bir çorba ve daha sonraki yemeklerden az yiyerek iftarýmýzý saðlýklý bir þekilde geçirmiþ oluruz. Ramazan ayýnda ne iftarda nede sahurda kesinlikle aþýrý þeyler tüketmemelidir. Saðlýklý ve dengeli beslenme vücudu korur.

ELEMANLAR ARANIYOR Organize Sanayi Bölgesindeki Öztep Bulgur fabrikasýnda çalýþtýrýlmak üzere elemanlar alýnacaktýr. Müracaat : 0412 345 04 23-24 : 0507 586 92 77


POLÝTÝKA

27 TEMMUZ 2012 CUMA

9

Hükümete Suriye uyarýsý

CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, "Ýsrail'le yüzde 100 paralel hareket edecek ikinci devletin yapýsý þekilleniyor, birleþik Kürdistan. Hükümet bu noktaya gelineceðini bilmiyor muydu?" dedi.

C

HP lideri Kýlýçdaroðlu, Suriye'de Kürtlerin Türkiye sýnýrýna yakýn bazý yerleþim birimlerinde yönetimi ele geçirmesiyle baþlayan "Kürt devleti" tartýþmalarýna katýldý. Kýlýçdaroðlu, konu ile ilgili þu açýklamayý yaptý: Suriye'de bir Irak Kürdistan Özerk Bölgesi gibi bir Kürt bölgesi oluþturma çabasý olduðunu herkes biliyordu. Yazýldý, çizildi peki biz ne yaptýk? Bakýn, gelinen noktada en kârlý devlet Ýsrail'dir. Ortadoðu'da kendisiyle yüzde 100 paralel hareket edecek ikinci bir devletin yapýsý þekilleniyor. Yalnýzca Suriye'nin kuzeyindeki geliþmeleri kastederek söylemiyorum bunu, kastým Kuzey Irak'ý da içine alan bir devlet. Ortadoðu bataklýðý Dýþ politikada atacaðýnýz adýmlarýn yankýsýnýn, sonuçlarýnýn ne

olacaðýný bileceksiniz. Ne sonuçlar doðuracaðýný analiz etmeden, süreç analizi yapmadan nasýl hareket edersiniz? Dýþiþleri Bakaný'nýn en büyük zaafý süreç analizi yapmamýþ olmasýdýr. Barzani'nin süreç içinde rolü bilinmiyor muydu? Tahmin edilmeyecek olaylar deðildi ki bunlar. Bunlarý tahmin etmek için Dýþiþleri Bakaný ya da Baþbakan olmaya gerek yok. Dýþ politika konusunda Ortadoðu bataklýðýna sürüklenen bir ülke olduk. Küçümseyerek geçiþtiriyorlar Baþbakan Yardýmcýsý Sayýn Beþir Atalay çýkmýþ, 'Münferit bir bayrak asma olayý' diyor, küçümseyerek geçiþtirmeye çalýþýyor. Siz Suriye konusunda Rusya'nýn, Çin'in, Ýran'ýn hatta Hindistan'ýn gücünü, rolünü dikkate almadan saðlýklý bir dýþ politika oluþturamazsýnýz. Dýþ politikada

'Aklýma her geleni yaparým, uygularým' diye bir kural yoktur. Dahasý baþka ülkelerin çýkarlarý üzerinden dýþ politika oluþturmak gibi de bir kural yoktur. Bugün geldiðimiz nokta ise bu iki durumun Türkiye için kural haline getirilmiþ olmasýdýr. Olaylarý yönlendiren deðil, olaylarýn sürüklediði bir Türkiye olduk. Üstelik nereye sürüklendiðimiz de belli deðil. Baþbakan'ýn gücü kalmadý Üstelik Baþbakan'ýn da olaylarý yönlendirebilecek bir gücü kalmadý. Sözlerinin hiçbir Ortadoðu ülkesinde ciddiyeti yok. Baþbakan'ý hangi Ortadoðu ülkesi ciddiye alýyor? Hangi ülke Baþbakan'ýn söyleminin ciddi bir aðýrlýðý olduðunu düþünüyor? Söylediklerinin tamamýnýn arkasý boþ. Bize sadece 'Sesini yükselt, baðýr... Muhalifleri topla, onlara

silah ver' dediler. Bunlar telkindir. Bölgemiz ateþ çemberine dönmüþ, muhalefete bilgi verilmiyor. Dýþ politikaya iç politikadaki kavgalar tartýþ-

malar yansýmamalý. Türkiye'nin gelenekleri de en azýndan üst düzey bürokratlarýn gelip muhalefete bilgi vermesi yönündedir.

2014'te 'yarý baþkanlýk'a geçilecek

Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, cumhurbaþkanýný halkýn seçmesinin yarý baþkanlýk sistemi gibi nitelendirildiðini belirterek, "2014'ten itibaren farklý bir Türkiye olacak" dedi.

B

aþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, 2014 yýlýnda cumhurbaþkanýnýn ilk defa doðrudan halk tarafýndan seçileceðini hatýrlattý. Bozdað, þöyle konuþtu: Cumhurbaþkanýn halk tarafýndan seçilmesine, literatür tanýmlarýna baktýðýmýzda böylesi sisteme, yarý baþkanlýk sistemi nitelendirmesi yapýlýyor. Yani o yüzden Türkiye, 2014 Cumhurbaþkanlýðý seçiminden sonra farklý bir Türkiye olarak yoluna devam edeceði çok açýk.

Cumhurbaþkanýný halk seçecek Çünkü tarihimizde ilk defa halk tarafýndan seçilen ve halkýn oyuyla Çankaya'ya oturan bir cumhurbaþkaný olacaktýr. Ve Anayasa'daki cumhurbaþkanýn yetkileri ile beraber fiili bir yarý baþkanlýk sistemi kendiliðinden oluþacaktýr. O yüzden cumhurbaþkanlýðý seçiminin bu açýdan da çok önemli olduðunu düþünüyorum.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

27 TEMMUZ 2012 CUMA

Ýç-Dýþ Haberler

PKK-PYD dayanýþmasýna izin yok Baþbakan Erdoðan, Suriye'de PKK-PYD dayanýþmasýna müsamaha göstermeyecekleri söyledi. Erdoðan, "Kimse bizi tahrike yönelmesin. Atýlmasý gereken adýmý atarýz" dedi.

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Olimpiyat Oyunlarý'nýn açýlýþýna katýlmak için gideceði Ýngiltere ziyaretinden önce Esenboða Havalimaný'nda açýklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Suriye'deki son geliþmeleri deðerlendiren Erdoðan, þunlarý söyledi: Suriye'de terör örgütünün kamplaþmasýna ve tehdit unsuru olmasýna müsaade etmeyiz. PKK-PYD dayanýþmasý ve yanlarýna farklý oluþumlarý da almak suretiyle bir adým atmaya kalksalar dahi, bu konuda bizim bu iþe müsamahayla bakmamýz, bunu seyretmemiz mümkün deðil. Konuyla ilgili bütün tedbirler alýnmaktadýr. Gerek þu anda silahlý kuvvetlerimiz gerek diðer bu konudaki ilgili birimlerimiz çalýþmalarýný

Zalim bir yönetim var

sürdürüyor.

Konsey oluþumu yanlýþ

Biz halkýn önüne sandýðýn gelmesi gerektiðini söylüyoruz. Geçiþ döneminde halk kimi isterse onu cumhurbaþkaný yapar. Þu anda acýmasýz, zalim bir yönetim var. Kendi insanýný uçaklarýyla bombalayan bir yönetim olabilir mi? Suçlusuçsuz ayrýmý yok, kendi masum insanýný öldürüyor. Ýnsanlar kaçmak zorunda kalýyor. Ülkemizde 45 bin Suriyeli misafir var, bir o kadar da Lübnan'da var. 150 bin Suriyeli de Ürdün'de. Bu insanlar durup dururken kaçmýyor, orada sorun var. Kardeþlik baðlarý olan Türkiye sessiz kalamaz. Esad hakimiyetini kaybetmiþtir. Bu zulme ortak olanlar, tarihin affetmeyeceði zihniyet ve ülkeler olacaktýr.

Suriye Ulusal Kürt Konseyi oluþturulmasý yanlýþ bir yaklaþýmýdýr. Suriye'nin toprak bütünlüðünün parçalanmasýný, mezhepsel ve etnik çatýþmalarýn baþlamasýný istemiyoruz. Kimse bizi tahrike yönelmesin. Atýlmasý gereken adýmý atarýz. Güvenli bölge, tampon bölge kah bizde þu anda oluþmuþ olan kamplar bütün bunlarýn hepsi alternatiflerin içerisinde. Ama bunlarýn öncelikleri ise biraz da sürece baðlý. Sürece göre de tabii ki bunlar deðerlendirilir. Artýk Suriye'de Esad ve çevresindekiler gidicidir. Suriye yeni bir döneme hazýrlanýyor. Bazý ülkeler yeni dönemde ne olacak konusunda oyalama taktiði içine girdiler.

'Türkiye'nin Büyük Kürdistan korkusu'

Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin tek kurþun atmadan birçok kentin yönetimini ele geçirmesi dünya basýnýnda geniþ yanký buldu. Almanya'nýn sol eðilimli gazetesi Frankfurter Rundschau, Türkiye'yi "Büyük Kürdistan" korkusu sardýðýný iddia etti. 'Barzani aktif rol aldý'

S

uriye'nin kuzeyinde Kürtler, tek bir kurþun atmadan birçok kentin yönetimini ele geçirdi. Suriye'nin kuzeyindeki bu beklenmedik durumla ilgili Almanya'nýn sol eðilimli gazetesi Frankfurter Rundschau'da "Türkiye'in Büyük Kürdistan korkusu" baþlýðýyla bir haber yorum yayýmlandý. Haberde, Suriye'nin kuzeyindeki kentlerde Kürt

bayraklarýnýn dalgalandýðý, Kuzey Irak'taki özgürlük savaþçýlarýnýn topluca Suriye'ye geçtiði belirtilerek, Ankara'nýn güney sýnýrýnda yeni bir Kürt devleti kurulmasýndan endiþe duyduðu iddia edildi. Haberde ayrýca Suriye'nin kuzeyindeki bir Kürt oluþumunun, Türkiye'nin kendi Kürt sorunu üzerinde de etkileri olacaðý belirtildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Hasiçi, Afrin ve Kobani kentlerinde Baas Partisi'ni temsil eden bina ve sembollerin tahrip edildiði ve bu kentleri yönetecek devrimci bir Yüksek Konsey'in kurulduðu ifade edilerek, Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi'nin de bu geliþmelerde aktif rol aldýðý vurgulandý. Haberde ayrýca Kuzey Irak'taki Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani'nin Baðdat'taki merkezi hükümetle iliþkileri kopardýðý, bölgede baðýmsýz hareket eden bir politik aktöre dönüþtüðü dile getirildi.

'PYD hakimiyet kuracak' Suriye'de son birkaç günde yaþanan geliþmelerin Ankara'yý derinden endiþelendirdiði vurgulanan haberde, "Güney Kürdistan"daki gösterilerde ve birçok binada Abdullah Öcalan'ýn resimlerinin

taþýnmasý ya da duvara asýlmasýnýn Türkiye'de hayretle izlendiði ileri sürüldü. Suriye'nin kuzeyinde hala sisli bir havanýn hakim olduðu belirtilen haberde, ancak burada PKK'nýn siyasi oluþumu PYD'nin hakim olacaðýnýn tahmin edildiði ileri sürüldü.

Araplar Rusya'yý bypass edecek Arap ülkeleri ise, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye meselesini çözmede baþarýsýz olmasýnýn ardýndan, Suriye'de siyasi geçiþ ve demokratik bir hükümetin kurulmasý çaðrýsýnda bulunulan bir karar tasarýsýnýn kabul edilmesi için BM Genel Kurulu'na gidecek. Suudi Arabistan'ýn BM Büyükelçisi Abdullah el-Muallimi ve Katarlý diplomat Abdurrahman el-Hamadi, Güvenlik Konseyi'nde Ortadoðu meselesinin konuþulduðu bir toplantýda Arap ülkelerinin bu yöndeki niyetini açýkladý.

El Muallimi, "Arap ülkeleri Suriye'deki durum konusunda Genel Kurul'a gitmeyi kararlaþtýrdý" dedi.

'Çatýþmalarda 131 kiþi öldü' Suriyeli muhaliflerin oluþturduðu Suriye Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, ordunun, yönetim karþýtlarýnýn yoðun olduðu kentlerde düzenlediði operasyonlarda açýlan ateþte, ölü sayýsýnýn 131'e yükseldiðini iddia etti. Londra merkezli örgüt, ordunun, sabahtan bu yana Halep'te, Þam'ýn banliyölerinde ve Humus'ta gerçekleþtirdiði operasyonlarda, 23'er kiþinin yaþamýný yitirdiðini ve çok sayýda kiþinin yaralandýðýný belirtti. Örgüt, Deyru'z Zor'da 13, Haseke'de 12, Ýdlib'te 14, Hama ve Dera'da 10'ar ve Lazkiye, Kuneytra ve Rakka'da birer olmak üzere ülke genellinde ordunun gerçekleþtirdiði operasyonlarda açýlan ateþte ölü sayýsýnýn 131'e çýktýðýný ileri sürdü.

Esad'ýn internet silahý Fransa'dan

Suriye'de Esad rejiminin, muhalif gruplarýn internet iletiþimlerini kontrol etmek için bir Fransýz þirketinden satýn aldýðý kitlesel gözetleme sistemini kullandýðý öne sürüldü.

P

aris merkezli Ulusalarasý Ýnsan Haklarý Federasyonu (FIDH), internet gözetleme sistemini Esad rejimine pazarlayan Fransýz þirketi hakkýnda soruþturma baþlatýlmasý için Paris Baþsavcýlýðý'na þikayet baþvurusunda bulundu. FIDH, "Qosmos" adlý Fransýz þirketinin Esad rejimine kýsaca DPI (Deep Packet Inspection) olarak bilinen ileri teknoloji ürünü internet gözetleme sistemi sattýðýný ve bu sistemin "Esad rejimi tarafýndan muhalifleri kontrol etmekte kullanýldýðýný" belirten bir bildiri yayýmladý.

Fransa'ya Esad eleþtirisi Bildiride, Fransýz devletinin, bir yandan Esad rejimini kýnarken diðer yandan Fransýz þirketlerinin bu rejime gözetleme malzemesi tedarik edilmesindeki olasý

rollerini açýða çýkarmasý gerektiði vurgulandý. Fransýz Ýnsan Haklarý Derneði Onursal Baþkaný Michel Tubiana da konu hakkýnda, "Batý þirketlerinin, bu malzemelerin kullanýlýþýnýn sonuçlarýný umursamaksýzýn otoriter rejimlere serbestçe bu tip malzeme satamayacaklarýný bilmeleri gerekiyor" þeklinde konuþtu.

Ýnternetteki 'býg brother' DPI internet üzerindeki her türlü iletiþimi en ince ayrýntýsýna kadar kontrol etmeye yarayan ileri bir teknoloji. Bu teknolojiyi elinde bulunduranlar internet üzerinde kimin kimle iletiþimde olduðunu, iletiþimin içeriðini, kimin hangi internet sitelerini ziyaret ettiðini ve hangi tip yazýlým veya internet hizmeti kullandýðýný rahatlýkla gözetleyebiliyor.

Fransa'da internet üzerinde hak ve özgürlükleri savunan "Quadrature du Net" adlý derneðin kurucusu Jeremie Zimmermann DIP için , "Biz bu teknolojiye 'Kitlesel Gözetleme Silahý' diyoruz. Bu nedenle bu silahýn kitlesel imha silahlarý gibi kontrol edilmesini istiyoruz" diyor.

Kaddafi'ye benzer teknoloji Fransa'nýn daha önce de Libya'da Kaddafi rejimine internet kontrolü konusunda ileri teknoloji ürünü malzeme pazarladýðý ortaya çýkmýþtý. Kaddafi ve Esad'a ileri teknoloji ürünü elektronik gözetleme sistemlerinin Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaþkanlýðý sýrasýnda, bu iki ülkeyle iliþkilerin "yumuþama" döneminde pazarlandýðý söyleniyor. Kaddafi ve Esad, Sarkozy'nin resmi davetlisi olarak Paris'i ziyaret etmiþlerdi.

Obama silah lobisini karþýsýna aldý

Tahran Suriye desteðini yineledi

S

uriye Baþbakan Yardýmcýsý Ömer Galavanci baþkanlýðýnda kalabalýk bir heyet, temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gitti. Tahran, Galavanci'yi üst düzeyde aðýrlarken, Þam'a verdikleri desteði yineledi. Ömer Galavanci'nin, ekonomik olarak zor günler geçiren Suriye için Ýran'la iþbirliðini arttýrmak ve ekonomik destek almak amacýyla Tahran'da bulunduðu belirtiliyor. Galavanci, Tahran'daki temaslarý kapsamýnda Ýran Cumhurbaþkaný Birinci Yardýmcýsý Muhammed Rýza Rahimi ile bir araya geldi. Görüþmede, Rahimi, "Ýran'ýn Suriye'ye yönelik tutumunun

deðiþmeyeceðini ve her zaman Suriyeli kardeþlerinin yanýnda olacaðýný" ifade etti. Kapsamlý destek sürecek

Ömer Galavanci, Ýran Dýþiþleri Bakaný Ali Ekber Salihi ile de görüþmelerde bunlundu. Buluþmada Salihi, Ýran'ýn Suriye'ye kapsamlý desteðinin devam edeceðini söyledi ve Suriye'nin ulusal birlikle mevcut durumu geride býrakacaðýný inandýðýný dile getirdi. Galavanci'ye, petrol, elektrik, saðlýk, su ve konut bakanlarýnýn da aralarýnda bulunduðu kalabalýk bir heyet eþlik ediyor.

A

BD'de "kiþisel silahlanma" çok hassas bir konu olduðu için politikacýlar görüþ açýklamaktan kaçýnýyor. Ancak ABD'nin Colorado eyaletinde bir kiþinin sinema salonunu basarak 12 kiþiyi katletmesi sonrasý ABD Baþkaný Barack Obama, istemese de bu hassas konuya girmek zorunda kaldý. ABD Anayasasý Ýkinci Düzenleme (Second Amendment) çerçevesinde silahlanma hakký tanýyor. ABD Baþkaný Barack

Obama seçimlere üç ay kala, ABD'nin Denver kentindeki Aurora bölgesindeki "Batman Katliamý" sonrasýnda silah lobisini karþýsýna almayý göze aldý. ABD'de iç politikanýn en hassas konularýndan biri olan "kiþisel silahlanma" ile ilgili açýklama yapan Obama, silah satýþýnýn sýký kontrol edilmesi gerektiðini söyledi. ABD Baþkaný Barack Obama, "Silah sahibi birçok kiþi benim gibi, bir makineli tüfeðin suçlularýn elinde deðil, askerlerin elinde olmasý gerektiðini düþünüyor" dedi. Acil düzenleme istedi 'Silah sahibi olmanýn, avlanmanýn ve atýþ talimi yapmanýn bu ülkede uzun bir geleneði olduðunu biliyorum" diyen ABD Baþkaný Barack Obama, ancak silahlarýn suçlularýn eline düþmemesi için birçok kiþinin kendisi gibi düþündüðünü söyledi.

Silah sahibi olmanýn anayasanýn korumasý altýndaki bir hak olmaya devam edeceðini belirten Obama, ancak silah satýþý konusunda acil bir düzenleme yapýlmasýnýn partiler üstü bir ödev olduðunu savundu. 'Ortak çalýþma yürütüyoruz' "Suç"la savaþta bir uzlaþmaya varmak için kendi partisi, Cumhuriyetçi Parti, dini gruplar ve sivil toplum kuruluþlarýyla ortak bir çalýþma yürütüldüðünü belirten Obama, þiddetin ABD'nin sadece büyük kentlerinde deðil, küçük kentlerine yayýldýðýný ve her yaþtan ve sýnýftan insanlarý hedef aldýðýný söyledi. Silah lobisinin ABD'de çok güçlü olduðu biliniyor. ABD Baþkaný Barack Obama'nýn kasým ayýndaki seçimler öncesi böyle bir açýklama yapmasý sürpriz olarak karþýlandý. Obama'nýn siyasi açýdan büyük bir risk aldýðý belirtiliyor.


SPOR

27 TEMMUZ 2012 CUMA

11

Diyar, kongre sonrasý kampa gidecek Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Diyarbakýrspor, Cumartesi günü yapacaðý kongreden sonra yeni sezon hazýrlýklarýna baþlayacak.

D

iyarbakýrspor As Baþkaný Bedri Rýdvan yapýlacak olan kongreden sonra takýmýn baþýna iyi bir Teknik direktör getirmek için görüþmelere baþlayacaðýz ifadesini kullandý. Rýdvan, "yeni sezon hazýrlýklarýna yapacaðýmýz kongreden hemen sonra yönetim kuruluyla bir toplantý yaparak takýmýn nerde kamp yapacaðýna karar vereceðiz. Transfer yasaðýna raðmen transfer çalýþmasý yapamýyoruz. Geçen sezon gençlerimiz iyi mücadele örneði göstererek mücadele ettiler. Bu sezon'da ayný baþarýyý yakalamak istiyoruz. Rýdvan, takýmýn geçen sezona göre daha iyi durumda olacaðýný beyan eden Bedri Rýdvan , Transfer anlamýnda bir çalýþmamýz yok. Transfer yasaðýna raðmen ayný kadroyla sezona baþlayacaðýz. Takýmda gitmek isteyen bazý sporcularýmýzýn olduðunu biliyoruz. Bizim amacýmýz Diyarbakýr gençlerimizi bu sezonda

kadroda tutmaktýr. Gitmek isteyen varsa bonservis parasýný vererek gitmelerine izin veririz. Yapacaðýmýz alt yapý seçmelerine ise en kýsa zamanda baþlayacaðýz geçen sezon ilk 11'de oynayan futbolcularý takýmda tutmak istiyoruz. Kamp'ta takýmýn performansýný, hem güç hem de taktiksel anlamdaki çalýþmalarla yavaþ yavaþ yükselteceðiz. Bu yýl, ilk olarak Amacýmýz 3.ligde misafir olacaðýz, daha sonra ulaþabileceðimiz en iyi konumda yer almak istiyoruz'' ifadesini kullandý.

Ýyi baþlayýp iyi bitirmek istiyoruz Diyarbakýrspor As Baþkaný Bedri Rýdvan, fikstürü deðerlendirirken, ilk maçýn Ankara'da olmasýnýn önemli olduðunu dile getirerek Ankara'da oynayacaklarý Keçiörengücü maçýnda

Kýlavuz Milli Takým kampýna giden kadýn oyuncularý kutladý

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Kulüp Baþkaný Metin Kýlavuz, kulübün Kadýn Futbol Takýmý'nýn iki oyuncusunun Türkiye U 17 Milli Takým kampýna gitmelerinden dolayý çiçek vererek kutladý. TFF Kadýn 2. Ligi'nde mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Kadýn Futbol Takýmý'nýn orta saha oyuncusu Nuresa Aka (15) ile forvet Zelal Baturay (16) katýldýðý Türkiye U 17 Milli Takým Kampý'ndan döndü. Kulüp Baþkaný Metin Kýlavuz, takým kaptaný Filiz Atay, iki oyuncu ve Futbol Altyapý Sorumlusu Ramazan Karakaþ'ý kabul etti. Oyuncularýna makamýnda çiçek veren Kýlavuz, "Futbolcularýmýz sayesinde bir kez daha mutlu olduk. Bizler açýsýndan büyük bir baþarýdýr" dedi. "Spor, barýþa ve kardeþliðe vesile olmalýdýr, milliyetçiliði barýndýrmamalýdýr" diyen Kýlavuz, "Sporu tanýmlarken diyoruz ki; eril anlayýþý olabildiðince azaltmamýz

taraftarlara büyük iþ düþtüðünü açýkladý. Ligin ilk haftasýnda deplasmanda Keçiörengücü ile karþýlaþacaklarýný anlatan Diyarbakýrspor As Baþkaný Bedri Rýdvan, "Bizim için tüm takýmlar ayný deðerde. Hiçbirini birbirinden farklý tutmuyoruz. Ligin ilk haftasýnda deplasmanda Keçiörengücü ile baþlayacaðýz. Güzel bir karþýlaþma olacaðýný düþünüyorum. Genel fikstürde baþarýlý bir sezon geçirmek istiyoruz. Ýlk yarýda deplasmanda önemli takýmla oynayacaðýz. Bunun avantaj mý ya da dezavantaj mý olduðunu maçlarý oynadýktan sonra göreceðiz. Güzel bir lig olsun istiyoruz. Ýçeride oynayacaðýmýz ikinci haftada seyircilerimize çok ihtiyacýmýz olacak, þölen havasý yaratmalarýný bekliyoruz. Baþlangýcý iyi yapýp iyi bitirmek istiyoruz. Ben hep ligin sonunu önemserim. Ýyi baþlamak iyi bitirmek anlamýna gelmiyor. Bu nedenle iyi baþlayýp finali iyi bitirmeyi arzuluyoruz. Önemli olan istediklerimizi sahaya yansýtabilmektir " dedi. Taþkýn Civelek

Belediyespor genç yetenekli futbolcularý seçiyor

Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, takýma genç yetenekleri katmak için sporcu yetiþtiriyor. gerekiyor. Bu yönüyle kadýnýn özellikle sporda yer almasý hem toplum açýsýndan hem bizim açýmýzdan önemlidir" diye konuþtu. Kadýn futbolcularý ve hocalarýný kutlayan Kýlavuz, "Gerçekten ciddi bir emektir. Ben inanýyorum ki bu baþarýlar ve azim devam edecektir" diye konuþtu. Kadýn Futbol Takýmý kaptaný Filiz Atay Aðustos'ta yapýlacak ikinci kampýn davetini beklediklerini bildirdi. Takýmýn forveti Zelal Baturay, Ýngiliz Liverpool Takýmý'nýn 1500 erkek oyuncu geride býrakarak seçilen ilk 20'ye girmiþti. Baturay 15 gol ile Kadýn 2. Futbol Ligi'nin lideri konumunu sürdürüyor.

S

eyrantepe'deki DÝSKÝ Tesisleri'nde 1990-1995 doðumlular arasýnda yapýlan futbolcu seçmelerine tecrübeli hocalar nezaretinde futbolcu seçmeleri kýran kýrana geçiyor. Kulüp Baþkaný Metin Kýlavuz, seçmelere Diyarbakýr'ýn yaný sýra çevre il ve ilçelerden de genç yetenekli sporcular katýldýðýný belirterek, ''Kulüp olarak altyapýya ve gençlere her zaman önem vereceðiz. Sadece Diyarbakýr'da 450 bin genç nüfus mevcut bulunuyor. Bu çok büyük bir potansiyeldir. Genç nüfus sanat ve spora yönlendirilirse baþarý gelir'' dedi. Baþkan Kýlavuz, "Yaptýðýmýz seçmeler bir hayli çekiþmeli geçiyor. Havanýn sýcak

olmasýna raðmen yüzlerce sporcunun her çalýþmaya büyük özveri ve istekle geliyor. Sporcularýmýzdaki öðrenme isteði ve arzusu çalýþmalarý pozitif yönde etkiliyor. Alt yapý seçmelerinde özellikle iyi bir futbolcunun sahip olmasý gereken temel deðerleri seçmelere gelen sporculara aþýlýyoruz. Bunun yaný sýra antrenmanlar esnasýnda yaptýklarý pas maçlarý, gibi etkinliklerin de çalýþmalarada renk katýyor. Tecrübeli hocalarýmýzýn þu ana kadar birkaç oyuncu seçmek için çaba sarf ediyorlar. Bizde yönetim olarak A takýmýna birkaç oyuncuyu profesyonel yaparak takýma kazandýrmak istiyoruz" dedi. Taþkýn Civelek

Ýldiz, fikstürü deðerlendirdi Diyarbakýrspor'un baþarýlý orta saha oyuncusu Ýrfan Haluk Ýldiz yeni sezon fikstürünü deðerlendirdi.

Y

eni sezon fikstürünü deðerlendiren Ýrfan Haluk Ýldiz,"Fikstür avantajý ve dezavantajýndan futbolda bahsetmek doðru deðildir. Bütün rakiplerimize saygý göstererek ve onlara ayný deðerde önemseyerek oynayacaðýz" dedi. Tecrübeli oyuncu Ýrfan Haluk Ýldiz yaptýðý açýklamada, "Bu sezon takýmýmýzýn misyonunu sürdürebilmesi ve devamlýlýðý saðlayabilmesi için bu ligin misafiri olamayacaðýmýzý göstermeliyiz. 3. ligde kalýcý olacaðýz. Takým anlayýþýný ilk etapta yerleþtirerek geçen sezon ki baþarýmýzý sürdüreceðiz. Bizim bu sezon ki ilk hedefimiz ligde kalýcý olmak bu süre içinde de Diyarbakýrspor'a yakýþýr bir maçlar oynayacaðýz" dedi.

Diyarbakýrspor yönetimi, personel maaþlarýný ödedi

S

por Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek olan Diyarbakýrspor'da kulüp personeline ödeme yapýldý. Kulüpten yapýlan yazýlý açýklamada, Baþkan Nurullah Edemen baþta olmak üzere tüm yöneticilerin büyük bir hassasiyet gösterdiði mali disiplin sürecinden taviz verilmediði belirtildi. Bugüne kadar alýþýlagelmiþin dýþýndan sezon bittikten sonra ve kongre süreçlerinde yapýlmayan iþlerin normal þekilde yürüdüðüne vurgu yapýlan açýklamada, þöyle denildi: ''Bu konuda büyük bir titizlik gösteren baþkanýmýz, personel arkadaþlarýmýzýn içeride kalan iki maaþ alacaklarýný hesaplarýna aktarmýþtýr. Ayrýca kulübümüzle

Ýrfan Ýldiz, "Çekilen fikstürde ilk maçýmýzý deplasmanda oynacaðýmýz Keçiörengücü maçýnda lige iyi baþlamak istiyoruz. Futbolun pozitif yönünü sahaya yansýtan bir ekip olmak için kendi kalitemizi ortaya koyacak þartlarý yakalamalýyýz" diye konuþtu.

Kazanacaðýz baþka çaremiz yok Ýlk yarý ve ikinci yarýda deplasman maçlarýnýn azlýðý ve çokluðu ile ilgili olarakta, "Ýlk yarýda iyi puanlar toplarsak 2. yarý çok daha iyi yerlere gelebiliriz.Planlý programlý bir þekilde maçlara çýkýp kazanacaðýz. Yeni sezon hepimize hayýrlý olsun" dedi. Taþkýn Civelek

çalýþan esnafýmýzýn içeride kalan faturalarý ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünün maçlarýmýzda görevlendirdiði personellerin son haftalardaki alacaklarý da hesaplarýna aktarýlmýþtýr. Yani mevcut yönetimimiz, göreve geldiði günden bu yana personel, esnaf ve diðer harcamalarý eksiksiz bir þekilde ödeyerek kulübümüze karþý sorumluluklarýný yerine getirmiþlerdir. Baþkanýmýz baþta olmak üzere tüm yöneticilerimiz, kongre süreci yaþayan kulübümüzü, sahipsiz býrakmadan tüm çalýþmalarýný sürdürmektedirler. Bu konuda taviz vermeden Diyarbakýrspor'a karþý sorumluluklarýný kongre sürecinin sonuçlanmasýna kadar devam edeceklerdir" ifadeleri kullanýldý.

Yeni sezon, önemli yenilikler ile baþlayacak Türkiye Futbol Federasyonu, 8 Eylül 2012'de baþlayacak Spor Toto 2.Lig ve Spor Toto 3.Lig ile ilgili önemli yenilik ve deðiþiklikleri hayata geçirdi.

T

FF Yönetim Kurulu'nun kararý ile her 2 ligde yer alan toplam 88 profesyonel takýmýn otel, yemek gibi deplasman giderleri karþýlanmaya devam ederek,

kulüpler önemli bir mali yükümlülükten kurtulacak. Her 2 ligle ilgili Spor Toto geliri haricinde isim haklarýndan elde edilen 5'er milyon liralýk gelir de bu ligdeki takýmlara aktarýlacak. Böylece kulüp baþýna çok önemli bir gelir kalemi yaratýlmýþ olacak. TFF Profesyonel Kurul Baþkaný Arif Koþar, fikstür çekiminde Spor Toto 2. ve 3.Lig'deki kulüplerin þortlarýna reklam alýnmasý için 2 önemli saðlýk

kuruluþu ile görüþmelerinin son aþamaya geldiðinin müjdesini vermiþti. Ayrýca yapýlacak statü deðiþikliði ile yeni sezonda bu 2 ligde yer alan takýmlarýn tamamýnýn Ziraat Türkiye Kupasý'nda mücadele etmesinin önü açýlacaðýný belirten Koþar, "Puma ile yapýlan top anlaþmasý çerçevesinde yine Spor Toto 2.Lig ve Spor Toto 3.Lig'deki tüm kulüplere belli sayýda Puma marka maç ve antreman topu gönderildiðini söyledi.


12

27 TEMMUZ 2012 CUMA

27.07.2012 Gazete Sayfaları  

27.07.2012 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you