Page 1

Direnmeden kazanýlmýyor

21 yýldýr köyde tek baþýna

B

S

iirt'in Eruh ilçesinde terk edilen 45 haneli Bingöl Köyü'nde 21 yýldýr tek baþýna yaþayan Ömer Aslan, "Çözüm süreci ile birlikte barýþ geldi, artýk köyünüze geri dönün" çaðrýsýnda bulundu. 5'te

Tunceli'de doða turizmi S

ilahlarýn susmasýyla birlikte bahar havasý esen Tunceli'de, Keban Baraj Gölü'ne feribotla mavi yolculuk

düzenlendi. Mavi yolculukta Pertek Kalesi, tarihi camiler, çiçekli kýrlar doyasýya gezildi. 8'de

DP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, "Direnmeden hiçbir þey kazanýlmýyor. Sayýn Öcalan'ý aramýzda istiyorsak mücadeleyi daha yükseltmeliyiz. Bunu yaparsak Sayýn Öcalan ve Kürt halkýnýn özgürleþeceði bir süreç olacaktýr" dedi. 7'de

23 köy korucusu anýldý D

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesi Koçkar Köyü'nde 1985 yýlýndan bu yana þehit olan 23 köy korucusu için anma töreni düzenlendi. Törende þehit yakýný bir öðrenci tarafýndan okunan þiirle duygulu anlar yaþandý. 3'te

19 yýl sonra döndüler SALI 23 NÝSAN 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Hakkari'nin Þemdinli Ýlçesi'ne baðlý Ortaklar Köyü'nün Ormancýk Mezrasý'ný yaklaþýk 19 yýl önce terk eden 10 kiþi, mezraya dönerek sevinci ve hüznü bir arada yaþadý.

O

Açlýk grevlerine destek B DP Viranþehir Ýlçe teþkilatý üyeleri, Tekirdað F Tipi Cezaevi'nde 21 siyasi tutsak tarafýndan baþlatýlan açlýk grevlerine destek için açýklama yaptý.. 3'te

Baþkanlar 4. kez hakim karþýsýnda

V

an'da düzenlenen KCK operasyonlarýnýn ardýndan haklarýnda dava açýlan, aralarýnda Van Belediye Baþkaný Bekir Kaya'nýn da bulunduðu tutuksuz 13 sanýk, dördüncü kez hakim karþýna çýktý. 4'te

rmancýk Mezrasý'nda 24 Temmuz 1994'te iddiaya göre bir askeri operasyonda, mezrada oturanlardan köy meydanýnda toplanmalarý istendi. Ýddiaya göre meydanda toplanmayý reddeden Kerem Ýnan köy meydanýnda, Aþur Seçkin ise yaylada öldürüldü ve evler yakýldý. O gün köyde gözaltýna alýnan 12 korucudan ise bir daha haber alýnamadý.

Duygu dolu anlar yaþadýlar Kayýp 12 korucunun yakýný olan 10 kiþi, olaydan 19 yýl sonra köylerini ziyaret etmeye karar verdi. Ýki geceyi yýllar önce terk ettikleri mezrada geçiren 10 kiþi, duygulu anlar yaþadý. Kayýp koruculardan Sýddýk Þengül'ün oðlu Tamer, yerlerini bilmedikleri kayýplarýnýn da artýk bulunmasýný ve yaþananlarýn aydýnlatýlmasýný istedi. 7'de

Batman'da 24 kadýna sertifika

Siirtli baðcýlara þok S

B

iirt þehir merkezinde trafik sorununu rahatlatmak amacýyla yapýlan çevre yolunun baðlarýn içinden geçmesi çiftçileri maðdur etti. Çok sayýda yetiþkin fýstýk aðaçlarýnýn talan edildiðini belirten bað sahipleri, maðduriyetlerinin giderilmesini istedi. 6'da

atman Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten SELÝS Kadýn Danýþmanlýk Merkezi'nde Ýngilizce ve bilgisayar kurslarýný tamamlayan 24 kadýna düzenlenen törenle sertifikalarý verildi. 4'te

Diyarbakýr'da zorunlu su kesintisi Burasý Bingöl

B

ingöl'de Nisan ayýnda karla mücadele çalýþmalarý esnasýnda oluþan görüntüler, Sibirya'dan manzaralarý aratmadý. Bölgede çalýþma yürüten iþ makinesi, dev kar kütlelerinin arasýnda adeta kayboluyor.. 3'te

Muhtarlarla toplantý

D

iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi, merkez mahalle muhtarlarýyla kahvaltýda bir araya geldi. Belediye Baþkaný Yüksel Baran, sorunlarý halkla karþýlýklý bir iliþki kurmak temelinde çözebileceklerini söyledi. 8'de

Tutuklu ve hükümlülerden sergi „ 5’te

D

iyarbakýr Su ve Kanalizasyon Ýþleri Genel Müdürlüðü (DÝSKÝ), 23-24 Nisan tarihleri arasýnda Þanlýurfa Yolu 1. kilometredeki vanada meydana gelen bir arýza nedeniyle bazý mahallelere su verilemeyeceðini duyurdu. 4'te


2

Saðlýk

23 NÝSAN 2013 SALI

Öksürüðü geçirmek için yöntemler Bu basit önlemleri evde uygulayarak öksürüðe karþý koyun!

Ö

ksürük, alt solunum yollarýnýn kendini temizleme ve koruma amacýyla oluþturduðu refleks bir mekanizmadýr. Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Uz. Dr. Sevin Karalar, öksürük ilk baþladýðýnda evde alýnabilecek basit tedbirler hakkýnda bilgi verdi. Hava yollarýndaki sekresyon ve salgýlar, yabancý cisimler, bronþ dýþ duvarýna baský yapan mekanik etkenler, nikotin, çamaþýr suyu ve deterjanlar, kirli hava gibi iritan maddeler öksürük refleksinin baþlamasýndan sorumlu tutulmuþtur.

Akut öksürüðün nedenleri Akut öksürüðün en sýk nedenleri; viral üst solunum yolu infeksiyonu ve

bakteriyel solunum yolu infeksiyonlarý, alerjik rinit, astým, sigara gibi iritanlar ve diðer nedenlerdir. Yineleyen öksürükte; bronþ hiperreaktivitesi ve aspirasyon da (hava yollarýna yabancý madde kaçmasý) akla gelmelidir. Kronik öksürüðün en önemli üç nedeni geniz akýntýsýna baðlý öksürük, astým ve gastroözofajiyal reflü (GÖR) olarak kabul edilir.

Öksürük ilk baþladýðýnda evde alýnabilecek basit önlemler o Öncelikle bol ýlýk su içilmesi gerekir, sekresyonlarýn yumuþamasýný saðlayan en iyi tedavi bol su içilmesidir ancak ýlýk su içilmesi uygundur. Günlük en az iki litre, içilebiliyorsa daha fazla ýlýk su önerilir. o Öksürük gece artýþ gösteriyorsa -ki özellikle ilk yatýþta geniz akýntýsýna baðlý artabilir-yataðýn baþý yükseltilmeli, gerekirse çift yastýkla yatýlmalýdýr. o Burun mutlaka açýk tutulmalýdýr.

Burun týkalý kalýrsa aðýzdan nefes alýnacak ve boðaz kuruyarak öksürük daha da artacaktýr. o Öksüren kiþinin kendisi sigara içiyorsa içmemesi ya da yanýnda içilmemesi ve bu dönemde her türlü keskin kokudan uzak kalmasý uygun olacaktýr. o Yine aðýr efor, öksürüðü tetikleyebilir, öksürüðü olan hasta aðýr efordan kaçýnmalýdýr. o Öksürüðün nedeni reflü ise buna yönelik tedbirler alýnmalý, taný daha önceden konulmuþsa hekim bilgilendirilip tedavi gözden geçirilmelidir. o Öksürük 2 haftayý geçiyorsa ve/veya artýyorsa mutlaka hekime baþvurulmalýdýr. o Öksürük kesici ilaçlarýn kendi baþýna hasta tarafýndan kullanýlmasý uygun deðildir, mutlaka hekim gözetimi altýnda kullanýlmalýdýr. Kaldý ki günümüzde öksürük kesici ilaç kullaným alanlarý çok kýsýtlý olup, öksürüðü kesmekten çok nedene yönelik tedavi uygulanmasý tercih edilmektedir.

Güneþ altýnda çalýþanlar dikkat! Çoðu kiþi hastalýðý, kýzarýklýk sanýp önemsemiyor ama...

P

rof. Dr. Ömer Kamil Doðan, halk arasýnda "kuþ kanadý" veya "gözde et yürümesi" olarak bilinen Pterjium'un birincil sorumlusunun genetik yatkýnlýk, ikincil sorumlusunun ise güneþ ýþýnlarý olduðunu belirtti. Doðan, yaptýðý yazýlý açýklamada, Türkiye'de yüzde 2-4 oranýnda görülen Pterjium'un sadece estetik bir sorun olmadýðýný kaydetti. Rahatsýzlýðýn çoðu kiþi tarafýndan sadece kýzarýklýk olarak algýlandýðýný vurgulayan Doðan, Pterjium'un, erken dönemde sadece kýzarýklýk olmasýna

raðmen kornea üzerine yürüdüðünde, yapýþtýðý yerde deformasyona ve lekeye neden olduðunu, tedavi edilse bile, yol açtýðý astigmat ve lekenin kiþinin görme kalitesini olumsuz etkilediðini bildirildi. Doðan, baþlangýçta zaman zaman kanlanma, yanma ve batma gibi þikayetlerle ortaya çýkanPterjium'un ilerleyen safhada kalýcý görme kusurlarý meydana getirebileceðini aktararak, þöyle devam etti: "Pterjium, gözün beyaz tabakasý üzerini örten konjonktiva zarýnýn kalýnlaþýp aþýrý damarlanarak gözün dýþ merceði (kornea) üzerine ilerlemesi halidir. Baþlangýçta zaman zaman kanlanma, yanma ve batma gibi þikayetlere yol açar. Ýlerlemeye devam ederse önce astigmatizmaya neden olur. Pupilla

Radyasyondan kurtulmak için öneriler Teknolojinin insan üreme saðlýðý üzerindeki olumsuz etkileri konusunda Dünya Saðlýk Örgütü (WHO) çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdý.

B

ilim dünyasý her fýrsatta uyarýyor ama hala gereken önlemler alýnmýyor. Bahçeci Saðlýk Grubu Fulya Tüp Bebek Merkezi Kadýn Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Ümit Göktolga özellikle 16 yaþ altýndaki gençlerin cep telefonu kullanmasýnýn çok sakýncalý olduðunu belirterek, elektromanyetik radyasyondan korunmak için pratik önerilerde bulundu. Ýnsanoðlunun yaþamýný kolaylaþtýrmak için hýzla geliþmeye devam eden teknoloji beraberinde ciddi saðlýk sorunlarýný da getirdi. Obetize, kalp, kanser, diyabet 21 yüzyýlýn en yaygýn ve en ölümcül hastalýklarý olarak anýlýrken üreme saðlýðýnýn da tehlike altýnda olduðu Dünya Saðlýk Örgütü(WHO) çalýþmalarý ile ortaya konuldu. Ancak insanoðlu hala önlem almýyor. Halbuki günlük yaþamda alýnacak pratik önlemlerle elektromanyetik radyasyondan korunmak mümkün… Nasýl mý? Bahçeci Saðlýk

Grubu Fulya Tüp Bebek Merkezi Kadýn Hastalýklarý Uzm. Doç. Dr. Ümit Göktolga bu konuda þunlarý söyledi: "16 yaþýn altýndaki çocuklarýn WHO'nun tavsiye etmemesine raðmen giderek artan oranda cep telefonu kullanýyor olmasý, çocuklarýn yaþamlarý boyunca yetiþkinlerden daha çok radyofrekans radyasyona maruz kalacaðý anlamýna gelir. Bu da gelecekte onlarýn üreme saðlýðýný tehlikeye sokabilir. Bu durumdan tedbir alýp korunmak mümkün.

Elektromanyetik Radyasyondan Korunmak Ýçin Pratik Öneriler o Kullanmadýðýnýz elektrikli aletleri ya kapalý tutunuz ya da fiþten çýkarýnýz. Cihazlar "Stand by" konumunda kaldýðý sürece elektromanyetik kirlilik yaratacaktýr. o LED, LCD veya plazma bilgisayar ekranlarýný kullanmaya özen gösteriniz. Bilgisayar ekraný ile klavye arasýna 1 m. mesafe koymaya çalýsýnýz, ekran filtresi kullanýnýz. o Ekonomi (halojen ve floresan) lambalarý okuma

lambasý olarak kullanmamaya özen gösteriniz. o Dinlendirici bir uykuya geçmek için en ideal koþulun yatak odasýnda TV ve bilgisayar bulundurmamak veya bu cihazlarýn tamamen kapalý konumda olmasýný saðlamak olduðunu hatýrlayýn. o Saç kurutma makinesinin manyetik alaný yüksektir bu nedenle, sürekli kullanmak yerine aralýklarla kýsa süreli kullanýnýz. Uyku düzeninizin bozulmamasý için yatmadan hemen önce kullanmamayý tercih edebilirsiniz. o Yatak odasýnda baþucunuzdaki duvarla komsunuzda bir elektronik aletin bitiþik durmamasýný saðlamaya çalýsýnýz. Tüm VDU'lerin (TV, bilgisayar) arkalarýnda ElektroManyetik (EM) alan daha büyüktür. Komþunuzda bu aletlerin nereye yerleþtiðine dikkat etmeye çalýsýnýz. o Yataðýnýzý EM alanlardan mümkün olduðunca uzaða yerleþtiriniz. Özellikle baþucunuzun, herhangi bir elektromanyetik alan kaynaðýna uzak olmasýna özen gösteriniz. Elektrikli cihazlarý prizden çekiniz, cep telefonunu kapatýnýz, zorunlu hallerde ise en az 1 metre uzakta tutunuz.

alanýna yaklaþýp o bölgeyi kenardan kaplamaya baþladýðý safhada ise kalýcý görme kusurlarý meydana gelir." Pterjium'un erkeklerdeki görülme sýklýðýnýn kadýnlara göre iki kat fazla olduðuna iþaret eden Doðan, "Bu farklýlýk, erkeklerin dýþ ortamlarda daha fazla bulunmalarýna baðlanmýþtýr. Çiftçilik, denizcilik ve inþaat iþçiliði gibi meslek gruplarýnda olup, açýk havada çalýþmak durumunda kalanlarýn ise bu rahatsýzlýktan korunmak için mutlaka güneþ gözlüðü kullanmalarý gerekir. Pterjiumda birincil sorumlu olan etken genetik yatkýnlýktýr. Ýkincil sorumlu ise güneþ ýþýnlarýdýr. Ayrýca Pterjium'un görülme sýklýðý yaþla birlikte artar" ifadelerini kullandý.

Kronikleþmesine izin vermeyin! Bel aðrýsý, herkesi yaþamý boyunca en az bir kez etkileyen; stres, duruþ bozukluðu, hareketsiz yaþam ve þiþmanlýk gibi nedenlerle ortaya çýkabilen önemli bir sorun

B

el aðrýlarýnýn önemli bir kýsmý; incinme, fazla yüklenme ve yaþa baðlý dejenerasyonlar sonucu geliþir. Ancak akut olarak kendini gösteren bu sorunlarýn erken tedavisi gerçekleþtirilmezse, bel aðrýlarý kronik hal alabilir. Memorial Þiþli Hastanesi Aðrý Polikliniði'nden anestezi ve reanimasyon uzmaný Dr. Mehmet Çelik, bel aðrýlarýnda doðru tedavinin önemi hakkýnda bilgi verdi: "Bel aðrýsýnýn bilinen en sýk nedeni, fýtýk. Belirtiler bacaða yayýlan künt ya da keskin aðrý, kas spazmý, kramplar, bacakta his kaybý ve kas güçsüzlüðü þeklinde. Aksýrma, öksürme, eðilme aðrýyý artýrýr. Sinir baskýsýnýn seviyesine göre aðrý, yanma, karýncalanma, uyuþma gibi belirtiler kalçadan ayak tabanýna kadar çeþitli bölgelerde hissedilir. Genellikle bir taraf etkilenir. Öncelikli tedavi, ilaç ve yatak istirahatý. Þikayetlerin oluþtuðu ilk 24-48 saat içerisinde bölgeye soðuk uygulanmasý; ödem, kas spazmý ve aðrýyý azaltmada yardýmcý olabilir. Ýlaç tedavisi için çeþitli aðrý kesiciler ve kas gevþeticiler kullanýlabilir. Ancak bu uygulamalar, doktora danýþýlmadan yapýlmamalý çünkü akut aðrýnýn taný konulmadan kontrol-

süz kesilmesi, istenmeyen sonuçlar doðurabilir. Ýleri tedavi, enjeksiyonUygulanacak bir baþka yöntem de, fizik tedavi. Burada aðrýnýn azaltýlmasý, kas spazmýnýn ortadan kaldýrýlmasý, esnekliðin artýrýlmasý amaçlanýr. Sonuç alýnamayan hastalaraysa epidural enjeksiyon yarar saðlayabilir. Bu iþlem, baský altýnda kalan sinirlerin olduðu bölgeye iðneyle girilerek; aðrý, ödem ve yangý giderici çeþitli ilaçlarýn enjekte edilmesidir. Henüz fýtýklaþmanýn tam olarak oluþmadýðý durumlarda da disk içi elektrotermal tedavi uygulamasý yapýlýr. Bu þekilde disk içeriðinde radyofrekans akýmý yardýmýyla yüksek ýsý uygulanýp hasarlý alanlarýn onarýlmasý ve aðrý ileten sinirlerin bloke edilmesi saðlanýr. Cerrahi en son seçenektir. Ameliyat sadece çok ciddi sinir basýsý belirtileri (sürekli uyuþukluk, ciddi kas gücü ve refleks kaybý) olan hastalarda ilk seçenek olarak düþünülebilir."


Bismil yenileniyor D

iyarbakýr'ýn Bismil Ýlçe Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü, ilçede eskimiþ refüj bordur taþlarýný yenileniyor. Ýlçede kötü görünüme neden olan ve uzun zamandýr yenilenmeyen orta refüj bordur taþlarý yerini yenisine býrakacak. Ankara Caddesi'nde ortalama bin metre uzunluðunda bulunan refüj bordür taþlarýn yenilendikten sonra refüjde yeþillendirme çalýþmasý yapýlacak.

23 köy korucusu anýldý 23 NÝSAN 2013 SALI

Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesi Koçkar Köyü'nde 1985 yýlýndan bu yana þehit olan 23 köy korucusu için anma töreni düzenlendi. Törende þehit yakýný bir öðrenci tarafýndan okunan þiirle duygulu anlar yaþandý.

K

oçkar Köyü'nde 1985 yýlýndan bu yana þehit olan 23 köy korucusu için bu yýl ikincisi düzenlenen anma töreni yapýldý. Anma törenine AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, Kulp Ýlçe kaymakamý Mehmet Maraþlý, AK Parti Diyarbakýr il baþkan yardýmcýlarý Mesna Þimþek, Fadýl Karayel, AK Parti Kulp Ýlçe Baþkaný Veysel Çelik, daire amirleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan baþlayan törende kýsa bir konuþma yapan Milletvekili Beyaz, barýþ ve kardeþlik mesajlarý verdi. Beyaz, "Burada yatanlar hepimizin kardeþleridir. Bu çözüm sürecinde inþallah 'hepimiz birlikte Türkiye'yiz' diyeceðiz" dedi.

Kanýn akmadýðý ortam Kulp Kaymakam Mehmet Maraþlý ise vataný için þehit düþen korucularýn geride býraktýðý emanetlere sahip çýkacaklarýný söyledi. Maraþlý, "Bu yýl ikincisini düzenlediðimiz anma törenine gelenlerden Allah razý olsun. Biz onlarý unutmadýk, unutmayacaðýz. Ýnþallah bundan sonra kanlarýn akmadýðý ortamlar olacak, biz bu nedenle bu-

radayýz" diye konuþtu. Þehit yakýný öðrenciler tarafýndan anma töreninde þiirler okundu. Bir þehit yakýný öðrenci tarafýndan okunan þiir duygulu anlara neden oldu. Öðrencinin okuduðu þiirden duygulanan Milletvekili Mine Lök Beyaz, yanýna çaðýrdýðý öðrenci ile bir süre sohbet etti. Beyaz, öðrenciyi öperek, cesur ve sabýrlý olmasýný istedi.

Köylülerin sorunlarýný dinledi Kulp Müftüsü Hüseyin Hacý Fettahoðullarý tarafýndan okunan dualarla tören sona erdi. Törenin ardýndan AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz ve Kulp Kaymakamý Mehmet Maraþlý, beraberlerinde getirdikleri oyuncak ve çikolatalarý çocuklara daðýttý. Milletvekili Beyaz ve beraberindeki heyet daha sonra Koçkar Köyü muhtarýnýn evini ziyaret ederek yer sofrasýnda yemek yiyip, köylülerle sohbet etti. Koçkar Köyü'nün ardýndan Kulp ilçesine geçen Milletvekili Beyaz, Kulp Kaymakamý Mehmet Maraþlý'yý makamýnda ziyaret edip ilçe ile ilgili brifing aldý. Beyaz, daha sonra Kulp ilçesinden ayrýldý.

Batman köylerinde okuma kampanyasý B

Açlýk grevlerine destek

B

DP Viranþehir Ýlçe teþkilatý üyeleri, Tekirdað F Tipi Cezaevi'nde 21 siyasi tutsak tarafýndan baþlatýlan açlýk grevlerine destek için açýklama yaptý. Kýþla Mahallesi'nde bulunan BDP Viranþehir Ýlçe binasý önünde düzenlenen basýn açýklamasýna yaklaþýk 100 kiþi katýldý. Grup adýna açýklama yapan BDP Ýlçe Baþkaný Halis Aktaþ, 30 yýldýr yaþanan çatýþmalarda halkýn maruz kaldýðý anti demokratik ve faþizan uygulamalara boyun eðmediðini ve bundan sonra da eðmeyeceðini söyledi. Kürt sorununun çözümünün tartýþýldýðý bir dönemde Tekirdað Cezaevinde baskýlara karþý 21 tutuklu tarafýndan baþlatýlan açlýk grevinin tehlikeli bir sonuca gittiðini söyleyen Aktaþ, "Cezaevlerinde uygulanan baskýlar içinde bulunduðumuz barýþ sürecine zarar veriyor. Bu düþünceyle Adalet Bakaný'ný uyarýyor ve olumsuz bu duruma müdahale etmesini istiyoruz. Tekirdað 2 F Tipi Cezaevi'ndeki siyasi tutsaklarýn baþlattýðý açlýk grevi 29 gündür sürüyor ve parti olarak geliþmeleri kaygýyla izliyoruz. Ýçinde bulunduðumuz çözüm sürecinin zarar görmemesi için baþta Adalet Bakaný olmak üzere tüm yetkilileri göreve çaðýrýyoruz" dedi. Aktaþ, bazý bölgelerde askeri operasyonlarýn yapýlýp, karakollar inþa edilmesinin de sürece zarar veren farklý geliþmeler olarak yorumladýklarýný kaydetti. Grup yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan daðýldý.

Burasý Bingöl

atman'a baðlý Recepler Köyü'nde bulunan ilköðretim okulunda anne ve babalar çocuklarýyla birlikte okuma etkinliðine katýldý. Okul Müdürü Edip Altun öncülüðünde tüm idareci ve öðretmenlerin katýlýmýyla 'Anne baba benimle okur musun' projesi ile 'Veliler Yarýþýyor' etkinliði okul binasýnda gerçekleþtirildi. Etkinlik, okul veli diyalogunu geliþtirmek, velilerin okula olan ilgisini ve desteðini saðlamak ve bu sayede öðrenci baþarýsýný artýrmak amacýyla yapýldý. Yapýlan etkinliðe Ýl Milli Eðitim Müdürü Þerif Akboða katýlarak, veli ve öðrencilerle birlikte 20 dakikalýk kitap okuma etkinliði gerçekleþtirdi. Milli Eðitim Müdürü Akboða, okuma kampanyasýna katýlan velilere teþekkür ederek, "Valimiz Yýlmaz Arslan'ýn öncülüðünde baþlatýlan 'Anne baba benimle okur musun' kampanyasý kapsamýnda öðretmenlerimiz gruplar halinde ev ziyaretleri yaparak, bu kampanyayý sahada sürdürecek" dedi.

Bitlis'te lapa lapa kar yaðdý

B

itlisliler güne lapa lapa karla uyandý. Yeni yeni filizlenmiþ çiçeklerin üzerine yaðan kar soðuk havayý beraberinde getirdi. Günlerdir yaðan yaðmur, sabahýn erken saatlerinde yerini kara býraktý. Yüksek kesimlerde kar kalýnlýðý birkaç santimetreyi bulurken, sürücülerde bundan olumsuz etkilendiler. Vatandaþlar güne karla uyanmanýn þaþkýnlýðýný yaþarken, batýdaki insanlarýn deniz kenarlarýnda güneþlenerek günlerini geçirdiklerini, kendilerinin ise kar temizleyerek günlerini geçirdiklerini ifade ettiler. Karayollarý ekipleri yaðan kardan dolayý karayollarýnda çalýþma baþlattý. Ýl Özel Ýdare yetkilileri, köy yollarýnda herhangi bir sýkýntý yaþanmadýðýný bildirdi. Meteoroloji yetkilileri ise hava sýcaklýðýnýn, hafta ortasýndan sonra ülke genelinde mevsim normalleri üzerine çýkacaðýný açýkladý.

Bingöl'de Nisan ayýnda karla mücadele çalýþmalarý esnasýnda oluþan görüntüler, Sibirya'dan manzaralarý aratmadý. Bölgede çalýþma yürüten iþ makinesi, dev kar kütlelerinin arasýnda adeta kayboluyor.

Ý

l Özel Ýdaresi ekipleri, yýlýn 8 ayý kar altýnda kalan köy yolunu açmak için hummalý bir çalýþma baþlattý. Ekipler, yer yer 7 metreye ulaþan kardan dolayý çalýþmalarýný zor koþullarda yürütüyor. Kýþ mevsiminde kimsenin yaþamadýðý köyün yolunda oluþan görüntüler, Sibirya'yý aratmýyor. Ýl Özel Ýdaresi Ýþ Makinesi Operatörü Faik Artunç, "Nisan ayýnýn son haftasýnda olmamýza raðmen karla mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu köyümüzün 7 kilometrelik yolunu açmak için çalýþýyoruz. Bölgenin yüksekliðinden dolayý kar kalýnlýðý

yer yer 7 metreye kadar ulaþýyor. Bu da çalýþmalarýn zorluðunu gösteriyor" dedi. 'Vatandaþ rahat etsin' Karla mücadele çalýþmalarýna katýlan Ýl Özel Ýdaresi Personeli Alican Mollaoðlu ise, "Balpýnar Köyü'nün 7 kilometrelik yolu kardan kapalý bulunuyor. Yaz mevsimi yaklaþmasýna raðmen karla mücadelemiz halen sürüyor. Köylerimiz ve köylülerimizin ulaþým sorununu çözmek için gece gündüz demeden çalýþmalarýmýz devam ediyor. Yeter ki vatandaþ rahat etsin" diye konuþtu.


4

Gündem

23 NÝSAN 2013 SALI

Baþkanlar 4. kez hakim karþýsýnda Van'da düzenlenen KCK operasyonlarýnýn ardýndan haklarýnda dava açýlan, aralarýnda Van Belediye Baþkaný Bekir Kaya'nýn da bulunduðu tutuksuz 13 sanýk, dördüncü kez hakim karþýna çýktý.

V

an'da 7 Haziran 2012 tarihinde KCK'ya yönelik yapýlan operasyonda, aralarýnda Van Belediye Baþkaný Bekir Kaya, Özalp Belediye Baþkaný Murat Durmaz, Edremit Belediye Baþkaný Abdulkerim Sayan, BDP Ýl eski Baþkaný Cüneyt Caniþ, Van Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Güler'in de bulunduðu 13 þüpheli gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnanlardan 10'u tutuklandý. Yapýlan soruþturma sonrasý KCK þüphelileri hakkýnda hazýrlanan iddianameyle 'örgüt üyeliði' suçundan 5'inci Aðýr Ceza Mahkemesi'nde dava açýldý. Ýlk duruþma sonrasý mahkeme heyeti Özalp Ýlçesi Belediye Baþkaný Murat Durmaz ve Edremit Ýlçesi Belediye Baþkaný Abdulkerim Sayan'ý tahliye ederken, görülen üçüncü duruþmada ise aralarýnda Van Belediye Baþkaný Kaya'nýn da bulunduðu 8 sanýk tahliye oldu. Tutuksuz 13 sanýðýn yargýlanmasýna dün devam edildi. Duruþmaya Bostaniçi Belde Belediye Baþkaný Nezahat Ergüneþ ve BDP Van eski Ýl

Eþ Baþkaný Mihriban Þah dýþýnda tüm sanýklar ve avukatlarý katýldý.

Kürtçe ifade Sanýk avukatlarýndan Murat Timur, dosyanýn çok kapsamlý olduðunu tüm

Diyarbakýr'da zorunlu su kesintisi

D

iyarbakýr Su ve Kanalizasyon Ýþleri Genel Müdürlüðü (DÝSKÝ), 23-24 Nisan tarihleri arasýnda Þanlýurfa Yolu 1. kilometredeki vanada meydana gelen bir arýza nedeniyle bazý mahallelere su verilemeyeceðini duyurdu. Diyarbakýr-Þanlýurfa Yolu 1. kilo-

metredeki bir noktada 800 milimetrelik vanada meydana gelen bir arýza nedeniyle yarýndan itibaren Diyarbakýr'da 24 saat süreyle bazý mahallelere su verilemeyecek. DÝSKÝ Genel Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, vanada meydana gelen arýzanýn onarýmýnýn saðlýklý bir þekilde yürüyebilmesi için su kesintisi uygulanacak. Açýklamaya göre 24 saat süreyle su verilemeyecek mahalleler þunlar; Mevlana Halid Mahallesi, Þeyh Þamil Mahallesi, 5 Nisan Mahallesi ve Selahattin Eyyubi Mahallesi. Bu mahallelerde bugün sabah saat 05.00'de baþlayacak su kesintisi, çarþamba günü sabah saat 05.00'e kadar devam edecek. DÝSKÝ Genel Müdürlüðü yetkilileri onarýmýn büyük bir hýzla yapýlmaya çalýþýldýðýný ifade ederek, vatandaþlarýn maðdur olmamasý için önlem almalarý gerektiðini belirtildi.

Zayi ilanlarý Diyarbakýr/Kayapýnar nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Mehmet Cengiz

delilerin teker teker incelenmesi ve avukatlar olarak savunma yapmalarý gerektiðini söyledi. Mahkeme heyetinden mütalaaya karþý savunma yapmalarý için süre talep eden Timur, ayrýca kimliði açýk olan tanýklardan

YIL: 12 SAYI: 4246 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

'Yargýlamayý uzatma' tartýþmasý Esas hakkýndaki mütalaalarýný tekrar ettiklerini belirten Cumhuriyet Savcýsý Recep Bakýrcý, müdafi avukatlarýnýn yargýyý uzatma çabasý içinde olduklarýný, bu nedenle süre talebinin reddedilmesi, kimliði açýk tanýklarýn dinlenmesine iliþkin kararý da mahkeme heyetinin takdirine býrakýlmasýný istedi. Savcýnýn bu talebi üzerine avukatlar, gerçeðin ortaya çýkmasý için tanýklarýn dinlenmesi gerektiðini, taleplerin dikkate alýnmasý gerektiðini, avukatlarýn hiç bir þekilde mahkemeyi uzatma gibi bir niyetlerinin olmadýðýný söyledi ve bu taleplerinin dikkate alýnmasýný istedi. Mahkeme daha sonra avukatlarýn talepleri ile ilgili kararý vermek üzere yarým saat ara verdi. Aranýn ardýndan mahkeme heyeti avukatlarýn 'süre talebi' ve 'kimliði açýk tanýklarýn dinlemesine yönelik' talebini reddetti. Duruþma 2 Temmuz tarihine ertelendi.

Batman'da 24 kadýna sertifika

Batman Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten SELÝS Kadýn Danýþmanlýk Merkezi'nde Ýngilizce ve bilgisayar kurslarýný tamamlayan 24 kadýna düzenlenen törenle sertifikalarý verildi.

T

örene katýlan Batman Belediye Baþkan Yardýmcýsý Gülistan Akel, kadýnlardan beklentilerinin sadece kurs döneminde buraya geliþ gidiþlerden ziyade, bundan sonra tüm kadýn sorunlarýna dönük çözüm ve eylemlerde yanlarýnda olmalarýný istedi. SELÝS Kadýn Danýþmanlýk Merkezi'nin 2005 yýlýndan bu yana 15 yaþ üstü kadýnlara yönelik eðitim, psikolojik ve ruhsal danýþmanlýk çalýþmalarý yürüttüðüne dikkat çeken Akel, "Özellikle eðitim çalýþmalarý noktasýnda, meslek edindirme kurslarýyla yüzlerce genç kadýn bu kurumda eðitim gördü ve mezun oldu. Tabi bu yüzlerce sayý bizler açýsýndan meslek edinip giden kadýnlar olarak görünmüyor. Biliyorsunuz kadýn kurumlarý tek baþýna kurumda profesyonel çalýþan ekiple yürüyecek bir çalýþma deðil. Dolayýsýyla

halktan tüm kadýnlarý ortaklaþtýracak, cinsiyet sorununa müdahale ve çözüm geliþtirmede tüm kadýnlarýn dayanýþmasýný örgütleyecek önemli kurumlardan biri. Bu açýdan hem buradaki misafirlerimiz hem de bu kurslardan mezun olan kadýn arkadaþlar için kadýn dayanýþmasý ve mücadelesinin ne kadar önemli olduðu vurgusuyla belki de yol almamýz gerekiyor" dedi.

'Gönüllü çalýþýn' "Özellikle genç kadýnlardan SELÝS Kadýn Danýþmanlýk Merkezi ve belediyeye baðlý diðer kadýn kurumlarý olarak devamlý bir talebimiz var" diyen Akel, "Sadece kurs döneminde buraya geliþ gidiþlerden ziyade bundan sonra tüm kadýn sorunlarýna dönük çözüm ve eylemlerde hepinizi yanýmýzda görmek isteriz. Çünkü kadýn sorunu çok fazla diðer alanlarý da ilgilendiren sorunlardan biri. Tek baþýna kadýn kurumunun güç getirmesi, buna çözüm üretmesi çok zor. Hem sivil toplum örgütleriyle hem de diðer kurumlarla eþ güdüm gerek-

Polisler eþlik etti

D 23 NÝSAN 2013 SALI

Ýkram Tuci ve Serdar Hacý Yusufoðullarý'nýn bir dahaki celsede dinlenmesini istedi. Mahkeme baþkaný daha sonra sanýklara bir taleplerinin olup olmadýðýný sordu. Sanýklardan Belediye Baþkaný Kaya, Edremit Belediye Baþkaný Abdulkerim Sayan ve BDP eski Ýl Baþkaný Cüneyt Caniþ, Türkçe olarak taleplerinin olmadýðýný söyledi. Sanýklardan Van Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Güler ve diðer sanýklarýn Kürtçe konuþmasý üzerine mahkeme baþkaný Kürtçe tercüme edecek birinin olup olmadýðýný sordu. Sanýk Avukatlarýndan Murat Timur, Kürtçe tercüman atanmasýný istedi. Mahkeme baþkanýnýn onayý ile Van Belediye Baþkanvekili Sabri Abi tercümanlýk yaptý. Sanýklar mahkeme heyetinin Türkçe sorularýna Kürtçe cevap verirken, tercümanlýk yapan Abi mahkeme heyetine Kürtçe çevirisini yaptý. Sanýklar bir taleplerinin bulunmadýðýný söyledi.

iyarbakýr'da bedensel engelli genç, Toplum Destekli Polisleri görünce, "Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle gül daðýtmak istiyorum " dedi. Polisler gençle birlikte vatandaþlara gül daðýttý. Diyarbakýr'ýn merkez Yeniþehir ilçesi Ofis semtinde gül satan genç, polislerle Gevran ve Ekinciler Caddesi'nde yoldan geçen vatandaþlara gül daðýttý. HABER MERKEZÝ

tiren bir þey. Dolayýsýyla tabandan böyle bir talep olmadýkça yukarýdan ne devletin ne de diðer kurumlarýn müdahale geliþtirmesi çok da mümkün deðil. Öncelikle kadýnlarýn bunlarý istemesi ve çözümü birlikte örmesi gerekiyor. Bu açýdan kadýn kurumlarýyla dayanýþmak, onlarla birlikte gönüllü çalýþmalar üzerinden birliktelik gerçekleþtirmek önemli. Selis Kadýn Danýþmanlýk Merkezi bir resmi kuruluþ olsa da aslýnda kadýnlar birliktelik ve dayanýþma oluþturduðu bir kurum. Bu açýdan tüm kursiyerlerimizin bundan sonraki süreçte bizimle gönüllü kadýn sorununa çözüm üretme noktasýnda gönüllü çalýþmasýný isteriz, bekleriz" þeklinde konuþtu.

Adliye binasýnda patlayýcý bulundu

Þ

ýrnak'ýn Silopi ilçesinde inþaat halindeki adliye binasýnda iþçiler tarafýndan fark edilen el bombasý fünye ile patlatýldý. Silopi'de yapýmý devam eden adliye binasýna kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan patlayýcý atýldý. Ancak patlamayan el bombasý iþçiler tarafýndan fark edildi. Polislerin olay yerine gelmesiyle beraber çevrede geniþ güvenlik önemleri alýndý. Adliye binasýnýn hemen arkasýnda bulunan Süleyman Demirel Ýlköðretim Okulu tedbir amaçlý boþaltýldýktan sonra el yapýmý patlayýcý fünye ile

patlatýldý. Patlama ile beraber okulda okuyan çocuklarýn aileleri telaþla okula koþtu. Ancak patlayýcýnýn fünye ile patlatýldýðýný öðrenen aileler rahat bir nefes aldý. Öte yandan, polisler ikinci bir patlayýcý olasýlýðýna karþý çevrede geniþ çaplý araþtýrma yaptý, ancak herhangi bir patlayýcý bulamadý. Polis olayla ilgili soruþturma baþlattý.

BES'ten genelge tepkisi Z

abýt katipleri ve yazý iþleri müdürlerinin tekrar sýnava tabii tutulmasý ve baþarýsýz olanlarýn iþ akdine son verilmesini öngören genelge, Büro Emekçileri Sendikasý (BES) tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýyla protesto edildi. Diyarbakýr Adliyesi önünde yapýlan basýn açýklamasýna BES Þube Sekreteri Ömer Ertuðrul ve çok sayýda sendika üyesi katýldý. Ertuðrul, yoksulluk sýnýrý altýnda çalýþmaya mahkum edildiklerini, gelirlerinin azalýrken iþ yüklerinin sürekli olarak arttýðýný söyledi. Ertuðrul verilen

kararlarla adaletten uzaklaþýldýðýný, çözümsüz kalan yargý sistemini faturasýnýn zabýt katiplerine çýkarýldýðýný ifade ederek, "Bizler Adalet Bakanlýðý'nýn bütçesi görüþülürken yaptýðýmýz eylemlerle yargý emekçilerinin taleplerini meclise taþýrken, ulaþým ödeneklerinin gaspýna karþý direnirken, 14 Þubat günü ülke genelinde bordro yakma eylemleri yaparken, 27 Þubat tarihinde grev yaparken onlar iþ yerlerinde çanta, þemsiye, baþkanlarýna otomobil daðýtmakla meþguldüler. Büro Memur Sen'de kitlesel istifalarýn yaþandýðý bir dönemde yargý

emekçileri içimizde Truva atý iþlevi gören bu sendikaya tavrýný belirlemiþtir" dedi. Ýktidara ve Adalet Bakanlýðý'na seslenen Ertuðrul, mücadelelerini sürdüreceklerini ve iþ güvencesinin kaldýrýlmasý giriþimlerine karþý topyekun direniþ baþlatacaklarýný dile getirdi.


Bölge Haber

23 NÝSAN 2013 SALI

21 yýldýr köyde tek baþýna

Siirt'in Eruh ilçesinde terk edilen 45 haneli Bingöl Köyü'nde 21 yýldýr tek baþýna yaþayan Ömer Aslan, "Çözüm süreci ile birlikte barýþ geldi, artýk köyünüze geri dönün" çaðrýsýnda bulundu.

S

iirt'in Eruh ilçesine baðlý Bingöl Köyü, 1992 yýlýnda tamamen boþaltýldý. Tüm baskýlara raðmen köyünü terk etmeyen Ömer Aslan (83), tek baþýna yaþadýðý köyde 44 yýldýr muhtarlýk, 21 yýldýr imamlýk yaptýðýný belirtti. Aslan, "Eruh ilçesi Miþar Ovasý mevkii, bölgenin en bereketli topraklarýna sahiptir. 1987 yýlýnda 50 hane olan köy bu tarihten itibaren yaþanan göçle 45 haneye düþtü. Ancak, 1992 yýlýnda bölgede yaþanan olaylar yüzünden köyün tamamý boþaldý. Köyde ben ve eþimden baþka hiçbir kimse kalmadý. Köyde bir deðirmen, çok sayýda üzüm bahçesi ve 260 bin dönüm bereketli arazi terk edildi. Oðlum da okumak için gittiði büyük þehirde evlenerek oraya yerleþti. Köyde bulunanlar da Ýstanbul, Adana, Mersin, Ceyhan ve Siirt'e göç etti. 8 yýl önce eþimin vefat etmesinden sonra tek baþýma kaldým. Ayda birkaç gün Siirt þehir merkezindeki akrabalarýmý ziyarete gidiyorum, geri kalan bütün günlerim köyde geçiyor. Evin ve köyün bütün iþlerini ben yapýyorum. Yemeðimi kendim piþiriyorum, bulaþýklarýmý da kendim yýkýyorum. Yorulmama raðmen hayatýmdan hiçbir zaman þikayetçi olmadým" diye konuþtu.

44 yýldýr muhtar Seçildiði 1969 yýlýndan beri köyde muhtarlýk yaptýðýný belirten Aslan, 21 yýl önce yýkýlan köyün camisini onarmak için çalmadýk kapý býrakmadýðýný söyledi. Aslan, "Siirt Valiliði ile Eruh Kaymakamlýðý'ndan caminin onarýmý için destek istedim. Kendi imkanlarýmla aldýðým malzemelerle onardým, imam evi de yaptým, camide günde beþ vakit ezan nidasý yükseliyor. Cemaat olmadýðý için tek baþýma namaz kýlýyorum. 44 yýldýr aldýðým muhtarlýk mührünü de yanýmda taþýyarak köyü temsil ediyorum. Ancak azalarým olmadýðý için resmi anlamda muhtar vasfýný yürütemiyorum. 21 yýl önce çatýþma ve þiddetten kaçarak büyük þehirlere göç eden köy halkýna sesleniyorum; çözüm süreci ile birlikte bölgeye barýþ geldi, silah sesleri sustu, çatýþma ve baskýlar sona erdi, artýk köyünüze geri dönün. Topraklarýmýz bereketlidir, atalarýnýzýn kabri buradadýr. Köy mezarlýðýný her gün ziyaret edip Fatiha okuyorum. Köye dönüþlerin baþlayacaðý günü sabýrsýzlýkla bekliyorum" ifadelerini kullandý. Siirt þehir merkezine 90, Eruh ilçe merkezine ise 42 kilometre uzaklýkla bulunan Bingöl köyü 1 hane olmasýna raðmen hala köy vasfýný koruyor.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Midyat'ta

Ç

in Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Gong Xiaosheng, Mardin'in Midyat ilçesinde tarihi mekanlarý gezdi. Midyat Belediye Baþkaný Þehmus Nasýroðlu tarafýndan karþýlanan heyet, Hasankeyf ve Mor Gabriel Manastýrý ziyaretlerinden sonra Midyat'ta tarihi mekanlarý gezdi. Midyat Devlet Konukevi, Kent Müzesi ve Kültür Evi'ni gezen heyet, Midyat'ý çok beðendiklerini dile getirdiler. Özellikle kent müzesinde yazar, sanatçý ve düþünce adamlarýnýn halýya dokunan resimlerini gören heyet,

her düþünceye ait sanatçýlarýn bulunmasýný önemsediklerini belirtiler. Midyatlý olmaktan dolayý gurur duyduðunu söyleyen 10. Cumhurbaþkaný Genel Sekreteri Kemal Nehrozoðlu, "Her geliþimde yeni güzellikler yeni yapýlmýþ baþarýlý projeler görüyorum. Bu sefer çok mutlu oldum. Sayýn baþkanýn yaptýðý iþler anlatýlabilecek gibi deðil. Burada Güneydoðu'nun Mardin'in hoþgörü kültürünün de çok güzel sergilemesi ortaya konmuþ gönülden kutluyorum" dedi. Ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren Belediye Baþkaný Þehmus Nasýroðlu ise eski Vali Temel Koçaklar'ýn Mardin ve Midyat'a büyük hizmetler sunduðunu belirtti. Nasýroðlu, "Özellikle bu tür eserlerin kazandýrýlmasý noktasýnda sayýn valinin fikirleri bize önderlik yaptý. Gelen bütün misafirlere teþekkürlerimi iletiyorum" diye konuþtu.

Tutuklu ve hükümlülerden sergi

Kurumu Müdürü Eþref Baþekin, kurs eðitmeni Derya Özdemir tarafýndan yapýldý. Serginin açýlýþýndan önce de tutuklu ve hükümlülerin kurs faaliyetleri sinevizyondan gösterildi. Çok sayýda davetlinin katýldýðý resim sergisinde 62 eser sergilendi.

'Amaç meslek sahibi yapmak'

H

akkari Ceza ve Ýnfaz Kurumu'nda kalan tutuklu ve hükümlülerin yaptýðý yaðlý boya resimlerden oluþan sergi büyük ilgi gördü. Hakkari Üniversitesi El Sanatlarý Bölümü Öðretim Görevlisi Derya Özdemir, Hakkari Ceza ve Ýnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülere

yaðlý boya resim kursu verdi. 6 ay boyunca verilen kursa katýlanlarýn yaptýðý resimlerle sergi açýldý. Kültür ve Turizm Müdürüðü'ne baðlý Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açýlýþý Hakkari Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Kaya, Hakkari Ceza ve Ýnfaz

Hakkari Kapalý Ceza ve Ýnfaz Kurumu Müdürü Eþref Baþekin, "SODES, AB, Ýþ-Kur ve diðer projelerle hükümlü ve tutuklulara mesleki konularda kurs verilmesini saðlayarak, meslek edinmeleri ve sigortalý olarak maaþ almalarýný saðlamaktayýz. Bunlarýn yaný sýra yaðlý boya resim kursu da açtýk. Bu kursta eðitici olarak görev alan Derya Özdemir yüksek performanslý, uyumlu bir ekip oluþturarak baþarýsýný kanýtlamýþtýr" dedi. Kurs eðitmeni Derya Özdemir, serginin 5 gün açýk olacaðýný belirterek, "Cezaevi koþullarýnda düþüncede, ifadede, bir sanat eserinin yaratýlmasý sürecinde çok önemli olan kurgulama yeteneði kendiliðinden oluþmaktadýr. Hükümlü ve tutuklularýn sanat yoluyla suçluluk duygusundan uzaklaþtýrýlmasý ve mahkumiyetlik sonrasý hayatlarýnda topluma daha rahat entegre olmalarý saðlanmaktadýr" diye konuþtu.

Kamu personeline iþaret dile eðitimi

Van Ýþitme Engelliler ve Aileleri Derneði tarafýndan düzenlenen ve kamu kurum ve kuruluþlarda görev yapan personele yönelik iþaret dili eðitimi start aldý.

T

urkcell'in de salon ve kitapçýk desteði sunduðu eðitimlerin 1 ay süreceði öðrenilirken, 25 kiþiye haftada 2 gün belli saatler arasýnda iþaret dili eðitimlerin verileceði belirtildi. Van Ýþitme Engelliler ve Aileleri Derneði üyesi iþitme engelliler öðretmeni Sinem Karataþ Durmaz tarafýndan verilecek olan eðitimlerde, kamu personelleri hazýr bulundu. Kuruma gelen bir iþitme engelliye nasýl yardýmcý olunur, yapmak istediði iþlemlerin neler olduðu gibi konularýnda iþaret dili eðitimlerin verileceðini ifade eden Van Ýþitme Engelliler ve Aileleri Derneði Baþkaný Filiz Yörükoðlu, haftada 2 gün bu eðitimleri sürdüreceklerini kaydetti. Turkcell'in de kendilerine salon ve kitapçýk desteðinde bulunduðunu anlatan Yörükoðlu, Turkcell'e de teþekkürlerini iletti.

Köy camisi restore edildi Bitlis'in Ahlat ilçesine baðlý Alakýr Köyü camisinde iç restorasyon çalýþmalarý yapýlarak, ilçenin en güzel camilerinden biri haline getirildi. Ahlat Ýlçe Müftüsü Zahit Demirel, restore yapýlarak çok daha güzel bir hale gelen Alakýr Köyü camisini ziyaret etti. Müftü Demirel, caminin tamiratýnýn Tatvan'da hayýrsever iþ adamlarýndan Bedrettin ve Burhan Demirel tarafýndan yapýldýðýný ifade ederek, "Köyde imam olarak görev yaptýðým için ve ayný zamanda bu köylü olmam hasebiyle camiye de bir bakým yapýldý. Caminin tamiratýný ise Tatvan'da bulunan iþ adamlarý Bedrettin ve Burhan Demirel yaptýlar. Köy camisinin onarýmýný biz-

den talep ettiler. Bizde müsaade ettik. Cami içerisinde asma tavan, badana, boya iþerli yapýldý. Caminin kapýlarý yeniden tamir edildi. Çok güzel bir onarým yapýlarak, Ahlat'taki en güzel camilerden biri oldu. Camilere katký saðlayan herkese çok teþekkür ediyorum. Bütün halkýmýzdan bunu bekliyorum. Her vatandaþ köyünde ve mahallesinde bulunan camilere sahip çýkarsa, o caminin eksiklikleri tamamlanýr ve daha güzel bir hal alýr. Camilerimiz zaten cemaat ile ayakta duruyor. Bu caminin onarýmýnda emeði geçen herkese de teþekkür ediyorum" dedi. Müftü Demirel, camide dua okudu. Ardýndan cemaate tatlý ikram edildi.


6

EKONOMÝ

Siirtli baðcýlara þok 23 NÝSAN 2013 SALI

Siirt þehir merkezinde trafik sorununu rahatlatmak amacýyla yapýlan çevre yolunun baðlarýn içinden geçmesi çiftçileri maðdur etti. Çok sayýda yetiþkin fýstýk aðaçlarýnýn talan edildiðini belirten bað sahipleri, maðduriyetlerinin giderilmesini istedi.

emek harcadýðýmýz baðlarýmýzýn bu þekilde tahrip edilmesi bizi maðdur etti" dedi.

'Haklarý verilmeli'

K

üçük Sanayi Sitesi kavþaðýndan, AydýnlarÞirvan ilçe karayoluna baðlantý saðlanmak üzere bað yolundan geçen çevre yolu çalýþmalarýnýn baðlara büyük zarar verdiði belirtildi. Kendisine yazýlý ve sözlü hiçbir tebligat yapýlmadan baðýnýn üzerinden yol açýldýðýný savunan bað sahibi Abdulkadir Çelik, 600 adet fýstýk aðacýnýn talan edildiðini söyledi. Çelik, "Sabah uyandýðýmda þok

bir manzara ile karþýlaþtým, çevre yolunun geçtiði geçiþ güzergahý olan baðlar talan edilmiþ. Benim baðýmda 200 yýllýk olan fýstýk aðaçlarý olmak üzere, küçük büyük toplam 600 adet fýstýk aðacý yok edildi. Siirt'in oksijen deposu olan baðlarýn bu þekilde tahrip edilmesine anlam veremiyorum. Tebligat gönderilmeden, kamulaþtýrýlma yapýlmadan, bize hiçbir ödeme yapýlmadan, yýllarca

Siirt Çiftçi Mallarýný Koruma Derneði Baþkaný Mahmut Öz, çevre yoluna karþý olmadýklarýný, ancak çiftçilerin de maðdur edilmemesi gerektiðini söyledi. Öz, "Yetkililer bað sahiplerinin hakkýný vermelidir, ancak þu ana kadar hiçbirine herhangi bir ödeme yapýlmadý. Yetkilileri bu konuda uyarýyoruz" þeklinde konuþtu. Siirt'te çiftçilik yaparak geçimini saðlayan Sabahattin Ataker ise, yolun medeniyet olduðunu, þehrin

Çiftçilere müjde

C

arýmsal destekleme ödemeleri kapsamýnda 920 milyon liralýk ödenek daðýtýlacak. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, tarýmsal destekleme ödemeleri kapsamýnda çiftçi ve üreticilere ödenmek üzere 920 milyon lira ödeneðin serbest býrakýldýðýný bildirdi. Maliye Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre Þimþek, 920 milyon liralýk ödeneðin bu ay serbest býrakýldýðýný ifade etti. Þimþek, söz konusu ödenekle 545 milyon lira büyükbaþ hayvan desteði, 35 milyon lira büyükbaþ besi desteði, 10 milyon lira süt regülasyonu desteði, 278 milyon lira buðday desteði, 22 milyon lira bakliyat desteði, 20 milyon lira sertifikalý tohum üretim ve kullaným desteði ile 10 milyon lira diðer tarýmsal ürünler desteði olduðunu söyledi.

Gram arttý çeyrek düþtü

Bölgeye yatýrým artacak S

on 3 ayda bölgeye yönelik yatýrýmlarda ciddi bir artýþ meydana geldiðini vurgulayan Babaoðlu, "Mardin'e yatýrým yapmak isteyen 190'ýn üzerinde iþ adamý fabrika kurmak için arsa talebinde bulundu. Þu anda derneðimizin 3 üyesi 5 yýldýzlý 3 otel açmak için kollarý sývadý. Bir baþka üyemiz kozmetik fabrikasý

Altýn normale döndü

umhuriyet ve çeyrek altýn fiyatlarý, beklenen altýnlarýn piyasaya gelmesiyle normale döndü. Cuma günü 165 liraya satýlan çeyrek altýn dün 145 liraya, 635 liraya satýlan cumhuriyet altýný ise 575 liraya kadar geriledi. Altýn fiyatlarý geçen hafta içerisinde sert þekilde 1.560 dolardan 1.320 dolara kadar gerilemiþ, düþük fiyatlarý gören vatandaþýn talebinin artmasý ise dýþarýdaki düþüþe karþýn içeride altýn fiyatýný yükseltmiþti. Ancak, Perþembe günü Darphane ve Damga Genel Müdürü Sadettin Parmaksýz, piyasanýn talebi olan 5.3 ton altýnýn bir kýsmý stoklardan karþýlanmak üzere sipariþ verenlere teslim edileceðini açýklamýþtý. Bu geliþme üzerine cuma günü fiyatlar yine yüksek seyretti.

T

Mardinli iþ adamlarý, bölgede yatýrýmlarýn artacaðýný, iþsizliðin azalacaðýný belirtti. Mardin Ýþ adamlarý Derneði (MARÝAD) Baþkaný M. Ali Babaoðlu, barýþ süreci ile birlikte Doðu ve Güneydoðu'daki iþsizlik oranýnýn yüzde 90 azalacaðýný söyledi.

geliþmesi noktasýnda yapýlacak her türlü çalýþmanýn yanýnda yer aldýklarýný belirterek, "Ancak bu þekilde çalýþma yapýlarak sonuca ulaþýlamaz. Hiçbir bað sahibi maðdur edilmemelidir, çoðu büyük bir emekle yetiþtirdiði, özenle koruduðu baðlarýn kamulaþtýrma yapýlmadan yerle bir edilmesi içten deðil. Bað sahiplerinin maðduriyeti giderilmelidir" ifadelerini kullandý. Çevre yolu yapýmý mahkeme tarafýndan daha önce durdurulmuþtu. Ancak çalýþmalarýn yeniden baþlamasý üzerine bu kez bað sahipleri yolu keserek çalýþmalarý protesto etti.

açtý. Elektrik, inþaat, temizlik ürünleri alanlarýnda üst üste üretim tesisleri kuruldu. Olumlu hava yatýrýma dönüyor. Bu da iþsizliðin azalmasýna vesile olacak" dedi.

Zenginlikler iþtah kabartýyor GAP kapsamýnda suyun Mardin Ovasý'na ulaþmasý ile birlikte tarýmda yýlda dört mevsim mahsul elde edileceðini belirten Babaoðlu, kurulacak seralarda binlerce kiþinin istihdam edileceðini vurguladý. MÜSÝAD Baþkaný M. Ali Dündar da, huzur ve barýþýn ardýndan hem yerli hem de yabancý yatýrýmcýlarýn bölgeye akýn edeceðini söyledi. Dündar, "Güneydoðu'daki yer altý ve yer üstü zenginlikler þimdiden iþ adamlarýnýn iþtahýný kabartýyor. Son bir ayda özellikle Kuzey Irak'tan gelen iþ adamlarý dernekleri ve iþ adamlarý Mardin'de yatýrým yapmak için bizimle iþbirliði anlaþmasý yaptý. Geçtiðimiz hafta Sakarya'dan gelen iþ adamlarý Mardin'de yatýrým yapmak istediklerini bize iletti." diye konuþtu.

Fakat dün öðleden sonra altýnlarýn piyasaya daðýlmasýyla çeyrek ve cumhuriyet altýný ons fiyatýna göre belirlenen ve iþçilik ücretlerini makul olduðu gerçek seviyesine geriledi. Yeni oluþan fiyatlara göre cuma günü 165 liraya kadar çýkan çeyrek altýn 145 liraya, 635 liraya çýkan cumhuriyet altýný ise 575 liraya kadar düþtü. Diðer taraftan uluslararasý piyasalarda altýn fiyatlarýnýn cuma gününe kýyasla yaklaþýk yüzde 1.7 artarak 1.430 dolara gerilemesi ise gerçek altýn deðerinde kýsmi bir yükseliþi beraberinde getirdi. Buna paralel dolarýn da TL karþýsýnda hafif deðerlenmesi gram altýn fiyatýnda artýþý beraberinde getirdi. Hafta kapanýþýnda 81 lira seviyesinden iþlem gören gram altýn dünkü iþlemlerde 83 liraya kadar yükseldi.


GÜNCEL

23 NÝSAN 2013 SALI

7

'Direnmeden kazanýlmýyor'

BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, "Direnmeden hiçbir þey kazanýlmýyor. Sayýn Öcalan'ý aramýzda istiyorsak mücadeleyi daha yükseltmeliyiz. Bunu yaparsak Sayýn Öcalan ve Kürt halkýnýn özgürleþeceði bir süreç olacaktýr" dedi.

B

DP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, Mardin'in Nusaybin Ýlçe Belediyesi tarafýndan düzenlenen Bahar Þenlikleri'nin kapanýþ konserine katýldý. Konser öncesi konuþma yapan Kýþanak'ýn sözleri sýk sýk 'Öcalan' sloganý ile kesildi. Kalabalýðýn sürekli Kürtçe 'Yaþasýn baþkan Apo' sloganý atmasý üzerine Kýþanak, "Bu sloganý yýlarca alanlarda býkmadan, usanmadan atýnýz. Sayýn Abdullah Öcalan size; gençlere, kadýnlara, Kürt halkýna ve Ortadoðu'daki halklara sesleniyor. 'Gelin hep beraber özgürlüðe yürüyelim' diyor. Kurtuluþ surecinin startýný 21 Mart'ta nevruzda verdik. Bu mücadeleyi bugüne kadar getirdik. Kürt halk önderiyle, devlet müzakerelere baþladý. Þimdi sýra bizde. Öyle görkemli serhýldanlar (Baþkaldýrý) yapmalýyýz ki. Sayýn Öcalan'ýn eli güçlensin. Öyle direniþler sergilemeliyiz ki, anayasada Kürt halkýnýn kimliði kabul edilsin. Anadilimizi, hakkýmýzý, hukukumuzu anayasaya yazdýrma zamanýdýr" þeklinde konuþtu.

'Mücadeleyi yükseltmeliyiz' Abdullah Öcalan'ýn tüm kadýn ve gençleri bu mücadelede öncülük yapmaya davet ettiðini ifade eden Gültan Kýþanak, sözlerini þöyle sürdürdü: "Kürt gençlerine özel olarak 'Bu sürece öncülük edin, bu süreci siz omuzlayýn' diyor. Kürt gençlerini demokratik sürece uygun örgütlenme, bilinçlenme ve öncülük yapmaya davet ediyor. Ýmralý'ya Kürt kadýnlarý adýna þunu götürebilir miyiz? 'Kadýnlar süreç için, öncülük yapmaya, bu yürüyüþü özgürlükle tanýþtýrmaya hazýr' diyebilir miyiz? Bu süreci en doðru anlayacak olan sizler, bu mücadeleyi buraya kadar getiren halkýmýzdýr. Sizler direnerek kazanmayý çok iyi biliyorsunuz. Direnmeden hiçbir þey kazanýlmýyor. Kürt halký önderini, Sayýn Öcalan'ý aramýzda, özgür istiyorsak, mücadeleyi daha yükseltmeliyiz. Bunu yaparsak bu süreç Sayýn Öcalan ve Kürt halkýnýn özgürleþeceði bir süreç olacaktýr." Konuþmalarýn ardýndan yöresel sanatçýlar tarafýndan gece geç saatlere kadar Kürtçe þarkýlar söylendi.

'Muþ ziyareti çözüme katký saðladý' Bingöllü öðrenciler Diyarbakýr'da

B

ingöl'den 40 öðrenci, 'Seyyah Bizim Ýller Projesi' kapsamýnda Diyarbakýr'daki tarihi ve turistik mekanlarý gezdi. Öðrenciler, Ulucami, Hasanpaþa Haný, 4 Ayaklý Minare, Marpetrus Keldani Kilisesi, On Gözlü Köprü gibi tarihi ve turistik yerleri dolaþtý. Proje hakkýnda bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Erdal

Arýkan, bu tür gezileri önümüzdeki dönemlerde de sürdüreceklerini belirterek, "'Seyyah Bizim Ýller Projesi kapsamýnda düzenlediðimiz bu gezilerle; ilk defa il dýþýna çýkacak maddi durumu iyi olmayan öðrencilerimizin tarihi ve turistik yerleri görmelerini saðlamak. Birbirleriyle tanýþýp kaynaþmalarýný, deneyim kazanmalarýný, farklý kültürlerle buluþmalarýný ve ülkemizin sahip olduðu zengin kültürel mirasýn paylaþýlmasýný amaçlýyoruz" dedi.

Muþ Belediye Baþkaný Necmettin Dede, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün kenti ziyaretinin Çözüm sürecine büyük katký saðladýðýný söyledi.

M

uþ Belediye Baþkaný Necmettin Dede, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün 2 günlük Muþ-Bingöl ziyaretini takip eden vatandaþlara teþekkür etti. Baþkan Dede, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün, 29 yýl sonra Muþ'a gelen ilk Cumhurbaþkaný olduðunu hatýrlattý. Muþlularýn Cumhurbaþkaný özleminin gözle görüldüðünü ifade eden Dede, "Sayýn Cumhurbaþkanýmýz 29 yýl aradan sonra Muþ'a gelen ilk cumhurbaþkanýydý. Zaten hemþerilerimizin, gerek valilik önünde, gerek belediye meydanýnda ve

gerekse de yol güzergahýnda bu özlemi belli oluyordu. Sayýn Cumhurbaþkanýmýza yoðun bir sevgi gösterisi vardý. Nihayetinde Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Muþ'a ayak bastýktan gidene kadar gördüðü ilgi karþýsýnda çok memnun kaldý" dedi. 'Misafirperverlik gösterildi' Muþlularýn misafirperverliklerini gösterdiðini belirten Dede, "Ziyaret boyunca hemþerilerimin yakýn ilgisi, Sayýn Cumhurbaþkanýmýzý olduðu gibi bizi de mutlu etmiþtir. Hemþerilerim, kanýndaki asaletin ne boyutta olduðunu göstermiþtir. Bayraðýný kapan Sayýn Cumhurbaþkanýmýzý karþýlamaya geldi. Bu da hemþerilerimin misafirperverliðini göstermektedir. Anadolu insanýnýn sýcakkanlýlýðýný ve misafirperverliðini tekrar gördük. Bu sýcaklýk, Sayýn Cumhurbaþkanýmýzý gururlandýrmýþ ve Muþ-Bingöl gezisinden duyduðu memnuniyeti twitter üzerinden de paylaþmýþ, þehrimize ve insanlarýmýza olan sevgisini tekrar göstermiþtir. Cumhurbaþkanýmýzýn Muþ'a gel-

19 yýl sonra döndüler Þengül, Kemal Ýzci, Hayrullah Öztürk, Abdullah Ýnan, Mirhaç Çelik, Cabbar Sevli, Casým Çelik, Hurþit Taþkýn da gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan 12 korucudan ise bir daha haber alýnamadý.

AÝHM tazminata mahkum etti

Hakkari'nin Þemdinli Ýlçesi'ne baðlý Ortaklar Köyü'nün Ormancýk Mezrasý'ný yaklaþýk 19 yýl önce terk eden 10 kiþi, mezraya dönerek iki gece geçirdi.

Þ

emdinli'nin Ortaklar Köyü Ormancýk Mezrasý'nda 24 Temmuz 1994'te iddiaya göre bir askeri operasyonda, mezrada oturanlardan köy meydanýnda toplanmalarý istendi. Erkeklerden çýrýlçýplak soyunmalarý istenirken, o dönem hamile olan Zübeyde Uslu ve Emine Çelik yapýlanlara karþý çýktýklarý için dövüldü ve düþük yaptý. Ýddiaya göre meydanda toplanmayý reddeden Kerem Ýnan köy meydanýnda, Aþur Seçkin ise yaylada öldürüldü, evler yakýldý. Köy korucularý Cemal Sevli, Reþit Sevli, Salih Þengül, Yusuf Çelik, Naci

Van Bölge Ýdare Mahkemesi'nde 18 Temmuz 2000'de dava açýlmasýna gerek olmadýðýna karar verilmesinin ardýndan kayýp yakýnlarýnýn avukatý Levent Kanat, 2002 yýlýnda AÝHM'e baþvuruda bulundu. AÝHM, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'ndeki 'Yaþam hakký' baþlýklý ikinci, 'Ýþkence-fena muamele yasaðýný' içeren üçüncü ve 'özgürlük ve güvenlik hakký'yla ilgili beþinci maddelerini ihlalden Türkiye suçlu bulunup, 1.5 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum edildi. Kayýp 12 korucunun yakýný 10 kiþi, olaydan 19 yýl sonra köylerini ziyaret etmeye karar verdi.

Duygu dolu anlar yaþadýlar Ortaklar Köyü'ne kadar araçla, buradan da Ormancýk Mezrasý'na yaklaþýk 7 saat süren bir yaya yolculuðunun

ardýndan ulaþan grup, iki geceyi yýllar önce terk ettikleri mezrada geçirdi. Evlerinin ayakta kalan temellerine oturan grup üyeleri, duygulu anlar yaþadý. Tekrar köylerine dönmek istediklerini ve yetkililerden destek beklediklerini söyleyen gruptakiler, baþlatýlan barýþ sürecini de desteklediklerini belirttiler. Kayýp koruculardan Sýddýk Þengül'ün oðlu Tamer Þengül, halen yerlerini bilmedikleri kayýplarýnýn da artýk yerlerinin bulunmasýný ve yaþananlarýn aydýnlatýlmasýný istediklerini söyledi.

diði andan itibaren, sevgisini ve misafirperverliðini gösteren deðerli hemþerilerime ve tüm belediye personeline tek tek þükranlarýmý sunuyorum" þeklinde konuþtu. 'Çözüme katký saðladý' Ziyaretin 'Çözüm Süreci'nde büyük katký saðladýðýný belirten Dede, þunlarý kaydetti: "Bu ziyaretin, Sayýn Baþbakanýmýzýn baþlatmýþ olduðu 'Çözüm Süreci'ne de büyük katký saðladýðýný düþünüyorum. Cumhurbaþkanýmýz, bu süreçle ilgili ilk konuþmasýný Muþ'ta yapmýþ ve barýþýn ne kadar önemli olduðunu söylemiþtir. Zaten hemþerilerimin ilgisi de barýþa olan özlemin bir parçasýdýr. Çünkü bu bölge gerçekten bu sorunun bitmesini ve barýþýn gelmesini arzulamaktadýr. Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn ve Baþbakanýmýzýn dediði gibi, hepimiz kardeþliðimizi, birliðimizi, beraberliðimizi pekiþtirmek için, fert olarak da, siyaset olarak da, devlet kurumlarý olarak da olaðanüstü çaba göstermeliyiz."

Barýþ sürecine destek H

akkari Sanayi ve Ticaret Odasý (HATSO) Baþkanlýðý'na aday olan Servet Taþ, baþlatýlan barýþ sürecinin umut ve gelecek vaat ettiðini belirtti. Esnafla bir araya gelen HATSO adayý Servet Taþ, "Barýþ süreci bizim umudumuz ve geleceðimiz oldu. Bu ülkede 30 yýldýr süren bir savaþ var. 40 binden fazla insanýmýzý kaybettik, çok büyük acýlar yaþadýk, binlerce köy boþaltýldý. Göç eden milyonlarca insanýmýz oldu. Açlýk, sefalet, ölüm, kan ve gözyaþý gördük. Anneler, babalar, oðullar, kýzlar, hep beraber aðladýk, hep beraber gözyaþý döktük. Önümüzde bir fýrsat var, insanca yaþamak için, eþit yaþamak için, ölmeden, inkar edilmeden, sürgünler yaþamadan, özgür bir Türkiye istiyoruz. Eþitlikçi, adaletli, gerçek bir demokrasinin yaþandýðý bir yaþam tarzý istiyoruz. Biz bir halkýz ve bu ülkeyi herkes den çok seviyoruz, bu ülkeye her zaman, herkes den çok sahip çýktýk ve herkes den çok biz yine sahip çýkmaya devam edeceðiz. Yaþanan bu barýþ sürecinde kardeþlik, dostluk ve toplumsal barýþa ihtiyacýmýz var. Bu sürece caný gönülden destek olacaðýmýzý, bu anlamda tüm halkýmýzý yürekten selamlýyoruz" dedi.


8

A k t ü a l i t e

23 NÝSAN 2013 SALI

Tunceli'de doða turizmi

Silahlarýn susmasýyla birlikte bahar havasý esen Tunceli'de, Keban Baraj Gölü'ne feribotla mavi yolculuk düzenlendi. Mavi yolculukta Pertek Kalesi, tarihi camiler, çiçekli kýrlar doyasýya gezildi.

T

geziyi çok beðendiðini söyledi. Arþin, "Burada bir sürü arkadaþla tanýþtým. Kaleyi gördüm, muhteþemdi. Diyarbakýr ve Bingöllülere gelip buralarý görmeleri çaðrýsýnda bulunuyorum" ifadelerini kullandý.

unceli'de Dersim Gezginler Grubu aktivistleri, Keban Baraj Gölü'ne Mavi Tur düzenledi. Tura yurdun çeþitli yerlerinden 60 kiþi katýldý. Saat 07.30'da Sanat Sokaðý'nda bir araya gelen grup, 3 minibüs ile Pertek'e hareket etti. Diðer il ve ilçelerden gelen kiþilerle feribotla Pertek Kalesi'ne gidildi. Kale gezisinden sonra feribota dönen grup yolculuðunu sürdürdü. Bir saatlik feribot seyahatinin ardýndan þifalý bitkilerin bulunduðu koya demir atan grup, yamaçlarda yetiþen þifalý bitkileri topladý. Davul zurna eþliðinde zaman zaman halaylarýn çekildiði yolculukta grup üyeleri, çiçeklerle bezenmiþ Til Köyü kýyýlarýnda demir atarak, sahildeki çiçekli kýrlarda fotoðraf çekimleri yaptý. Öðle yemeði sonrasý güvertede çaylarýný yudumlayan ziyaretçilerin görüntüsü, Ege'de düzenlenen Mavi Tur'u aratmadý. Gurubun yolculuðu akþam saatlerinde Pertek Feribot Ýskelesi'nde sona erdi. Tura katýlanlar tarihi Pertek Kalesi'ne ve gördükleri doðaya hayran kaldýklarýný belirttiler. Pertek Belediye Baþkaný Kenan Çetin, feribotlarýn kalkýþ noktasýnýn ilin giriþ noktasý olduðunu söyledi. Çetin, "Tunceli'ye gelen insanlara burada arama ve kimlik kontrolleri yapýlýrdý. Gýda ambargosu uygulanýrdý, insanlar burada sýraya dizilirdi. Karne tipi uygulamalar vardý. Þimdi bunlarýn hiç biri yok" dedi.

Doðal güzelliklerle dolu

Barýþ ve kardeþlik gezisi Geziyi düzenleyen grubun lideri olan Malik Kaya, Dersim Gezginler Grubu olarak barýþ, kardeþlik ve dostluk için gezi organizasyonlarýný sürdürdüklerini söyledi. Kaya, "Yýllardýr kan ve gözyaþý ile gündemde kalan Tunceli, bundan böyle yapýlan bu gezi haberleriyle anýlacaktýr. Bu

günkü gezimiz Pertek, Çemiþgezek arasýnda

feribotla yaptýðýmýz 'Mavi Turdur'. Gezide coþkulu bir hava var. Atmosfer çok güzel. Çevre il ve ilçelerden katýlýmlar var. Grup olarak üç yýllýk bir geçmiþimiz var. Bundan

önceki gezilerimize bu yöre insanlarýndan oluþan 15-20 kiþi katýlýyordu. Silahlarýn susmasýyla katýlýmlar arttý" þeklinde konuþtu. Diyarbakýr'dan geziye katýlan emekli öðretmen Kazým Arþin, internetten görerek katýldýðý

Bu tür gezilere yýllardan beri katýldýðýný ancak ilk defa kendini bu derece özgür hissederek gezinin tadýný çýkardýðýný dile getiren Fetiye Tosun, tarihi ve doðal güzelliklerle dolu bir yerde olmaktan mutluluk duyduðunu söyledi. Tosun, "Ancak çatýþmalý ortam nedeniyle buralar keþfedilememiþ. Ýnanýlmaz keyif aldým, kendimi Antalya sahilinde hissettim. Ege'de Mavi Tur'a da katýldým tek fark þimdi burasý biraz soðuk olduðu için giyiniðiz" diye konuþtu. Geziye Sinop ve Bitlis'ten katýlan üniversite öðrencileri ise Pertek Kalesi ve doðasýný çok beðendiklerini dile getirerek, insanlarýn gelip buralarý görmesi çaðrýsýnda bulundu. Keban Baraj Gölü yapýlmadan önce Murat Nehri'nin kýyýsýnda sivri bir kayanýn ucunda bulunan kale, bugün etrafý sularla çevrili bir ada görünümündedir. Kalenin içinde bir sarnýç mevcuttur. Çevresinde çinili odalarda 1071 yýlýndan sonra yöreye hakim olan Mengüçoðullarý tarafýndan yapýldýðý anlaþýlmaktadýr. Kale Halit Bin Velid tarafýndan onarýlmýþ, daha önce kalede bulunan karakuþ heykeli kaldýrýlarak Arapça yazýlmýþ bir kitabe konulmuþtur.

Baðlar'da muhtarlarla toplantý D

Kulp'ta Kutlu Doðum etkinliði

D

iyarbakýr'ýn Kulp Ýlçe Kaymakamlýðý ve Ýlçe Müftülüðü tarafýndan organize edilen Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri, özel bir düðün salonunda çok sayýda vatandaþýn katýlýmýyla gerçekleþti. Etkinliðe Ýlçe Kaymakamý Mehmet Maraþlý, Ýlçe Müftüsü Hüseyin Hacý Fettahoðlu, Dicle Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Tanrýkulu, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hamdüsena Tel, Ýlçe Jandarma Komutaný Orhan Yurdakul, Kulp Cumhuriyet Baþsavcýsý Zeynel Abidin Akkiraz,

daire amirleri ve vatandaþlar katýldý. Ýlahi ve Kuran-ý Kerim'in okunmasýnýn ardýndan bir konuþma yapan Ýlçe Müftüsü Fettahoðlu, "Peygamber efendimizi anmak için buradayýz, inþallah onu anarken bundan sonra onun yolundan gitmeyi Allah bize nasip etsin" dedi. Prof. Dr. Hasan Tanrýkulu ise, Kur'an-ý Kerim'de Allahýn insanlarý onurlu yarattýðýný ayetlerle belirttiðini ve bu nedenle insanlarýn onurlu bir varlýk olduðunu söyledi. Tanrýkulu, insanlarýn akil sahipleri olduklarý için onurlu yaratýldýklarýný dile getirerek, insanlarýn en büyük onurlarýnýn ilminde olduðunu belirtti.

iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi, merkez mahalle muhtarlarýyla kahvaltýda bir araya geldi. Leyla Kasým Parký'nda gerçekleþtirilen kahvaltýlý toplantýya Belediye Baþkaný Yüksel Baran, BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný M. Emin Yýlmaz, Belediye Baþkaný Yardýmcýlarý Osman Kaya, Sema Koç, BDP Diyarbakýr il yöneticileri ve mahalle muhtarlarý katýldý. Toplantýya katýlan mahalle muhtarlarýyla sohbet eden Baþkan Baran, Baðlar'da yaþanan sorunlarý halkla karþýlýklý bir iliþki kurmak temelinde çözebileceklerini söyledi. Emin Yýlmaz ise, halkýn iradesine sahip çýkacaklarýný ve muhtarlarýnda buna göre hareket etmeleri gerektiðini belirtti. Yýlmaz, "Türkiye'de yeni bir bahar geldiði söyleniyor. Biz yeni bir baharýn geldiðini görmüyoruz. Ama yeni bir ýþýk göründüðünü söyleyebiliriz. Bu ýþýðý büyütecek ve bahara dönüþtürecek olanda Kürt halkýnýn birliðidir, mücadelesidir. Kürt halký iradesini bizlere teslim etti ve biz de bu iradeye sahip çýkacaðýz. Sizlerde mahalle temsilcileri olarak halkýn talep ve isteklerine göre hareket etmelisiniz" dedi. Konuþmalarýn ardýndan muhtarlar, mahallelerdeki sorunlara deðinerek görüþ ve önerilerini sundu.

Hakkari'nin iþgalden kurtuluþunun 95. yýlý H

akkari'nin düþman iþgalinden kurtuluþunun 95. yýldönümü törenlerle kutlandý. Sabah saatlerinde kutlamalarýn yapýldýðý valilik önünde yoðun güvenlik önlemleri alýndý. Yüksek binalarýn çatýlarýna keskin niþancýlar yerleþtirilirken, alana getirilen bomba dedektör köpekleri eþliðinde tören alanýnýn etrafý tek tek arandý. Program, Atatürk Anýtý'na çelenklerin konulmasý, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Törene Hakkari Vali Yardýmcýsý Önder Bozkurt, Belediye Baþkan Vekili Bülent Armut, Garnizon Komutaný Tuðgeneral Muzaffer Sönmez, daire amirleri ve öðrenciler katýldý. Tebrik mesajlarýnýn okunmasý, Anadolu Lisesi Tarih öðretmeni Serkan Arslan'ýn günün anlam ve önemini belirten konuþmasý, þiir ve Ticaret Meslek Lisesi öðrencilerinin halk oyunlarý gösterisi ve askeri bando takýmýnýn geçit töreni ile kutlamalar sona erdi. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý esnasýnda esas duruþta duran polislerin yanýnda bulunan bazý çocuklar ise, esas duruþa geçerek törene ayrý bir renk kattýlar. Çocuklar daha sonra askeri bando takýmýna da eþlik ederek ordu evi önüne kadar gitti.

B

Bingöl'de 5 bin 187 çocuk aþýlanacak

ingöl'de 'Dünya Aþý Haftasý' kapsamýnda 0-5 yaþ arasý çocuklarýn eksik aþýlarýnýn tamamlanmasý için çalýþmalar baþladý. Aþý Günleri süresince Bingöl genelinde 5 bin 187 çocuða aþý yapýlacaðý belirtildi. Merkez 1 No'lu Saðlýk Ocaðý'nda düzenlenen programla Aþý Günleri start aldý. Ýl Halk Saðlýðý Merkezi Müdürü Dr. Vedat Söyiler, görevli hekimler ve saðlýk personelinin katýlýmýyla baþlanan aþý çalýþmalarý 27 Nisan'a kadar devam edecek. Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Vedat Söyiler, Aþý Günleri boyunca Ýl Halk Saðlýðý Merkezi ekipleri tarafýndan ilçelerde ve köylerde aþý çalýþmalarýnýn yapýlacaðýný söyledi. Köylerde 10 ekip çalýþacak Dr. Vedat Söyiler, "Geniþletilmiþ Baðýþýklama Programý (GBP) kapsamýnda boðmaca, difteri, tetanoz, kýzamýkçýk, kabakulak, tüberküloz, poliomyelit, Hepatit-B, Hepatit-A, Suçiçeði, Hemofilus Ýnfluenza Tip B ve Streptokopus Pnömoniya'ya baðlý hastalýklardan kaynaklanan bebek ve çocuk ölümleri ile sakatlýklarýn engellenmesi hedeflenmektedir. 0-5 yaþ arasý 5 bin 187 çocuðun aþýlanacaðý Aþý Günleri süresince merkeze baðlý köylerde 10 ekibimiz aþýlama

çalýþmalarýný yürütecek. Ýlçelerde de ekipler köylerde aþýlama çalýþmasý yapacak. Ayrýca, aile hekimlerimiz ve Toplum Saðlýðý merkezlerindeki çalýþanlarýmýz tarafýndan da aþý çalýþmalarý yapýlacak" dedi. Aþýlama oraný ilk sýralarda Bingöl'ün aþýlama oranlarýnýn Türkiye genelinde ilk sýralarda olduðunu kaydeden Söyiler, "Bu yýl Suçiçeði ve Hepatit-A aþýlarý da Geniþletilmiþ Baðýþýklama Programý'na alýndý. Geçen yýl Türkiye genelinde importe kýzamýk vakalarý var idi. Bingöl, geçen yýlki aþýlama programý ile sadece 4 kýzamýk vakasý yaþandý ve toplamda 4 bin 400 aþýlama yapýldý. Bu yýl da 5 bin 187 çocuk aþýlanacak. Ailelerin çocuklarýnýn eksik olan aþýlarýný tamamlamalarý için gerekli hassasiyeti göstererek en yakýn Aile Hekimliði'ne baþvurmasýný bekliyoruz" diye konuþtu.


Ýç-Politika

75 milyon 627 bin 384 kiþi olduk TÜÝK, Türkiye'de toplam nüfusun 2012 yýlý sonu itibarýyla 75 milyon 627 bin 384 kiþi olduðunu belirtirken, çocuk nüfusun ise 22 milyon 692 bin 174 kiþi olduðunu bildirdi.

buna karþýlýk yaþlý nüfusun oranýnýn artacaðý kaydedildi. Diðer taraftan, Türkiye'de çocuk ve genç nüfus oranýnýn hâla geliþmiþ ülkelere göre oldukça yüksek seviyede olduðu bildirildi.

En fazla çocuk Güneydoðu'da

T

ürkiye Ýstatistik Kurumu tarafýndan yapýlan açýklamada, Türkiye'de toplam nüfusun 2012 yýlý sonu itibariyle 75 milyon 627 bin 384 kiþi olduðu belirtilerek, çocuk nüfusun ise 22 milyon 692 bin 174 kiþi olduðu bildirildi. Birleþmiþ Milletler tanýmýna göre '0-17' yaþ grubunu içeren çocuk nüfusunun, 1935 yýlýnda toplam nüfusun yüzde 45'ini, 2012 yýlýnda yüzde 30'unu oluþturduðu kaydedildi. Çocuk nüfus yaþ grubuna göre incelendiðinde, 2012 yýlýnda çocuk nüfusun yüzde 27,3'ünü '0-4' yaþ grubu, yüzde 27,1'ini '5-9', yüzde 28,6'sýný '10-14' ve yüzde 16,9'unu ise '15-17' yaþ grubu çocuklar oluþturuyor. Bu oranlarýn hem yýl hem de cinsiyet bazýnda önemli bir deðiþim göstermediði görülüyor. Çocuk nüfus oranýnýn 2023 yýlýnda yüzde 25,7, 2050 yýlýnda yüzde 19,1 ve 2075 yýlýnda yüzde 17,6'ya düþeceði tahmin ediliyor. Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanýndan 1965 yýlýna kadar uygulanan doðumlarý teþvik edici ve nüfus artýrýcý (pronatalist) politikalar, çocuk nüfusun artmasýna

neden olduðu bildirildi.

Nüfus giderek yaþlanacak Geliþen saðlýk ve yaþam koþullarý nedeniyle, bebek ve çocuk ölümlerinde önemli derecede iyileþmeler yaþandý. Tüm bu geliþmeler 1970'li yýllara kadar çocuk nüfusun artmasýný saðladý. Daha sonra yaþanan kentleþme, kadýnýn eðitim düzeyinin artmasý, kadýnýn çalýþma hayatýna aktif katýlýmý gibi geliþmeler doður-

ganlýðýn azalmasýna, doðumlarýn ileri yaþlara ertelenmesine, kadýn baþýna düþen ortalama çocuk sayýsýnýn düþmesine neden oldu. Bu deðiþimler, çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranýnýn azalmasýna neden oldu. Çocuk nüfustaki azalma eðilimi, nüfusun giderek yaþlanmakta olduðunu gösteriyor. Bu eðilimin süreceði varsayýlýrsa, toplam nüfus içindeki çocuk oranýnýn önümüzdeki yýllarda önemli ölçüde azalacaðý,

'Terörle mücadele devam ediyor' T

ürk Silahlý Kuvvetleri, yasalarda ve Hükümet direktifinde belirtildiði þekilde terörle mücadelenin devam ettiðini açýkladý. Çözüm sürecinde PKK'nýn sýnýr dýþýna çekilmesiyle ilgili askerin nasýl bir tutum izleyeceðinin yazýlý talimatla belirleneceði iddia edilmiþti. Ýddialara iliþkin Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, "Silahlý Kuvvetler bizden aldýðý yetkiyi, verdiðimiz yetki çerçevesinde kullanýr ama þimdi yeni süreçte herhangi bir yetki gerektiði anda bizden yetkiyi alacaktýr. Benden Baþbakan olarak, illerde valilerden vali olarak, yetkiyi alýp atmasý gereken adýmlarý buna göre atacaktýr" demiþti. Genelkurmay'dan yapýlan açýklamada, "Jandarma Genel Komutanlýðý'nýn 2012 yýlý Faaliyet Raporu önsözü ile ilgili olarak kamuoyuna yapýlan açýklama konusunda ilgili komutanlýða herhangi bir yönlendirmede bulunulmamýþtýr. Konu ile ilgili Sayýn Baþbakan'ýn bir giriþimi de olmamýþtýr" dedi.

T.C. ERGANÝ ÝCRA DAÝRESÝ 2013/82 ESAS

Örnek No: 25*

TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

Aþaðýda cins. miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif*verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 1.ihale Tarihi 2.Ýhale Tarihi Ýhale Yeri No 1

: 13/05/2013 günü, saat 10:00 - 10:10 arasý. : 28/05/2013 günü, saat 10:00 - 10:10 arasý, : Dabak Petrol Kemertaþ Man. Elazýð Yolu Üzeri Ergani

Takdir Edilcn Deðeri TL 3.000,00

Adedi 1

KDV %1

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 21GK964 Plakalý, 1992 Model .RENAULT Marka ,L483 Tipli.EGMOIO()MOTOOOI58 MotorNo'lu, VFI14830500501997 Þasi No'lu.Mavi renkte ön kaput boyasý çýkmýþ.ön panjur yok.sol far ve sinyal kýrýk,lastikle eskimis boyasý solmus ön cam kýrýk,sol çamurluk çarpýk.250.859 km'de.ruhsatlý ve anahtarlý Açýklamalý araç

(ÝÝK m.114/1,114/3) Bu örnek Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Öernek 63’e karþýlýk gelmektedir.

Basýn-819

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

Ýstatistiki Bölge Birimleri Sýnýflamasý (ÝBBS) 1. Düzey'e göre, çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oraný incelendiðinde, 2012 yýlýnda en fazla çocuk nüfus oranýna sahip olan bölge yüzde 43,7 ile Güneydoðu Anadolu Bölgesi olurken, Batý Marmara Bölgesi yüzde 22,4 ile en az çocuk nüfusa sahip bölge oldu. Çocuk nüfusun toplam il nüfusu içindeki oraný illere göre incelendiðinde, en yüksek çocuk nüfus oranýna sahip olan il Þýrnak (yüzde 49). Þýrnak ilini yüzde 48,3 ile Þanlýurfa ve yüzde 46,7 ile Aðrý izliyor. Çocuk nüfus oraný en düþük olan ilk 3 il ise sýrasýyla Tunceli (yüzde 18), Edirne (yüzde 20) ve Çanakkale (yüzde 20,2) oldu. Doðum istatistiklerine göre, 2011 yýlýnda 1 milyon 237 bin 172 kiþi doðum gerçekleþmiþ olup doðan bebeklerin yüzde 51,47ü erkek, yüzde 48,6'sý kýz. Doðum olaylarý yýl bazýnda incelendiðinde, cinsiyet bazýnda önemli bir deðiþim gözlenmiyor. 2011 yýlý verilerine göre doðuþta cinsiyet oraný 105,7. Yani 100 kýz çocuðuna karþýlýk yaklaþýk 106 erkek çocuðu doðuyor.

23 NÝSAN 2013 SALI

9

Vekilden garip müjde

A

K Parti Elazýð Milletvekili Þuay Alpay, Elazýð'a yeni bir cezaevi kampüsünün yapýmýna baþlandýðýný belirterek, "Gerçi cezaevi yapýmý ne kadar müjde sayýlýr ama toplumun da bir gerçeði" dedi. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yýldýrým, Ceza ve Tevkif Evleri Daire Baþkaný Adnan Korkmaz, Elazýð'da Milletvekili Þuay Alpay ile birlikte Elazýð Cumhuriyet Baþsavcýsý Musa Çatal'ý makamýnda ziyaret etti. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yýldýrým, Elazýðlý olduðunu hatýrlatarak þunlarý söyledi: "Malatya'da ceza infaz kurumlarýmýzda bazý incelemelerde bulunduk. Bugün de ayný zamanda memleketim olan Elazýð'da ceza infaz kurumlarýnda ve yatýrýmý düþünülen alanlarda incelemelerde bulunmak üzere geldik. Ýlk olarak da Cumhuriyet Baþsavcýlýðýmýzý ve adliyemizi ziyaret ediyoruz. Buradan da inceleme yapmak üzere ceza infaz kurumlarýmýza geçeceðiz. Yapýlacak alanla ilgili yerleri görüp, oradaki çalýþmalara bakacaðýz. Elazýð'ýn ihtiyacý olan bu süreçte süratle ilerleyecektir."

Yeni bir cezaevi AK Parti Elazýð Milletvekili Þuay Alpay da, "Elazýð'ýmýza müjde veriyoruz" diyerek baþladýðý konuþmasýna þöyle devam etti: "Gerçi cezaevi yapýmý ne kadar müjde sayýlýr ama toplumun da bir gerçeði. Elazýð'ýmýzda þu anda mevcut cezaevinin bulunduðu alanda yeni bir cezaevi kampüsü inþa ediliyor. Burada T Tipi dediðimiz bin kiþi kapasiteli yeni bir cezaevi, 400 kiþilik yarý açýk cezaevi, Rehabilitasyondan mülhem bakým ve yardýma muhtaç olan hükümlülerin kalacaðý bir 'R' Tipi, bir de ayrýca yüksek güvenlikli 2 cezaevi olmak üzere cezaevi kampüsüyle ilgili inþa süreci baþladý. Bunun yaný sýra bahse konu cezaevlerinin müþtemilatý ve 200 lojman yapýmýyla birlikte çok büyük bir proje olarak gündemde. Bu yönüyle Elazýð'ýmýza hayýrlý olsun diyorum."


10

23 NÝSAN 2013 SALI

Ýç-DýþPolitika

Taliban 8 Türk kaçýrdý

Afganistan'da Taliban'ýn 8 Türk ve 1 Afgan'ý kaçýrdýðý iddia edildi. Yerel aþiret liderleri, kaçýrýlan Türklerin serbest býrakýlmasý için çalýþma yürütüyor. Ýran Esad'a ömür biçti Ý

F

ransýz haber ajansý AFP, Afganistan'ýn doðusuna zorunlu iniþ yapan sivil bir helikopterde bulunan 9 kiþinin Taliban tarafýndan kaçýrýldýðýný ileri sürdü. Haberde, Taliban tarafýndan kaçýrýlan 9 sivilin 8'inin Türk, 1'nin ise Afgan olduðu belirtildi. Logar eyaleti emniyet müdür yardýmcýsý Reis Han Sadýk, Türk helikopterinin dün akþam acil iniþ yapmak zorunda kaldýðýný belirterek, "Güvenlik güçleri helikopteri buldu ancak 9 kiþi kayýp. Taliban tarafýndan kaçýrýldýlar" dedi. Sadýk, kaçýrýlanlardan 8'inin Türk olduðunu söyledi.

ISAF'a yiyecek götürüyordu Azra bölgesi valisi Hamidullah Hamid de, helikopterdeki 8 Türk ve 1 Afgan pilotun Taliban tarafýndan kaçýrýldýðýný ileri sürdü. Bölgedeki yerel aþiret liderlerinin, kaçýrýlan Türklerin serbest býrakýlmasý için çalýþtýðý da iddia edildi. Logar eyaletindeki Azra bölgesine acil iniþ yapan Türk helikopterinin NATO'nun Uluslararasý Güvenlik ve Destek Gücü'ne (ISAF) yiyecek ve yardým malzemeleri taþýdýðý belirtildi.

Tazminat heyeti Ankara'da Ýsrail'in, Mavi Marmara gemisinde öldürülen 9 Türk vatandaþýnýn ailesine ödenecek tazminatý görüþmek üzere görevlendirdiði heyet Ankara'da.

ran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dýþ Ýliþkiler Komisyonu Baþkaný Alaaddin Burucerdi, Suriye'de Beþþar Esad'in 2014'teki seçime kadar devlet baþkaný kalmasýný istediklerini söyledi. Suriye'nin baþkenti Þam'da Beþþar Esad tarafýndan kabul edildikten sonra düzenlediði basýn toplantýsýnda konuþan Ýran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dýþ Ýliþkiler Komisyonu Baþkaný Alaaddin Burucerdi, "En iyi senaryo, 2014 yazýnda yapýlacak seçime kadar Esad'in devlet baþkaný kalmasý" dedi. Ýranlý yetkili, daha sonra özgür devlet baþkanlýðý seçiminde Suriye halkýnýn kendini ifade edebileceðini ve kaderine karar verebileceðini savundu. Ýsim vermeden Suriye'nin komþularýný muhalifleri desteklemekle eleþtiren Burucerdi, bu ülkeleri anlaþmazlýklarý ve krizi artýrmaya çalýþmakla suçladý. Burucerdi, bu ülkelerin krizin er ya da geç sona ereceðini, kötü politikalarýn Suriye halkýnýn hafýzasýna kazýnacaðýný bilmesi gerektiðini de sözlerin ekledi.

Ý

srail'in Mavi Marmara saldýrýsýyla ilgili Türkiye'den özür dilemesinin ardýndan, tazminat konusunda görüþmelerde bulunmak üzere Ýsrail'den bir heyet Türkiye'ye geldi. Ýsrail'li heyeti taþýyan uçak, sabah saatlerinde Ankara Esenboða Havalimaný'na indi. Heyet daha sonra Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Feridun Sinirlioðlu ile görüþme üzere bakanlýk binasýna geldi. Heyette Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu'nun danýþmaný Yaakov Amidror ile özel temsilcisi ve emekli bir diplomat olan Yosed Ciehanover'un yer aldýðý bildirildi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


11

Gülen taraf taksiciler oldu 23 NÝSAN 2013 SALI

Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü'nün organize ettiði 'Halý Saha Dostluk Maçý'nda karþýlaþan trafik polisleri takýmý, taksi þoförlerine 6-4 yenildi.

T

rafik Denetleme Þube Müdürlüðü'nün organize ettiði ve Trafik Haftasý'nda baþlayan Halý Saha Maçlarý devam ediyor. Halk otobüsleri þoförleri, Servis þoförleri, Minibüs þoförleri ve TÝTAK( Taksi þoförleri ) ile Trafik polislerinde oluþan takýmlar Polisevi hali sahada maçlarýný sürdürüyor. Dün hakemliðini trafik grup amiri Abdullah Açýlan'ýn yaptýðý maçta taksi þoförleri, trafik polislerini 6-4 yendi.

Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürü Seyit Cingöz "Trafik bilincini oluþturmak , dostluk ve kaynaþma için böyle bir organize yaptýk. Hep spor yapýyoruz, hem dostluk anlamýnda kaynaþýyoruz. Bu etkinlik þoför arkadaþlarýmýzdan yoðun ilgi gördü" dedi. Halý Saha Dostluk Maçý'nýn finalin 8 Mayýs tarihinde yapýlacak. Birinciye ve ikinciye kupa verilecek. HABER MERKEZÝ

Diyarbakýrspora kayyum atamasý yapýldý S

por Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbakýrspor'a kayyum atamasý yapýldý.

Baðlar basketbol takýmlarýndan büyük baþarý Bu yýl Diyarbakýr'da yapýlan kulüpler arasý genç, yýldýz ve küçük kýzlar basketbol kategorilerinde Baðlar Belediyesi Basketbol Takýmlarý yine il birincisi oldu.

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nde þube müdürü olarak görev yapan Abdülkadir Duran, Diyarbakýr 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce, Diyarbakýrspor'a kayyum olarak atandý. Duran, yaptýðý açýklamada, Diyarbakýrspor'un yaþadýðý yönetim sýkýntýsý nedeniyle yönetime talip olduðunu belirterek, "Diyarbakýrspor Kulübü'nün kapanmasýna gönlüm razý olmadý. Bu nedenle mahkemeye baþvurarak kayyum olarak atanmayý talep ettim. Mahkeme de yaptýðý araþtýrmanýn ardýndan kayyum olarak atanmamý kararlaþtýrdý" dedi. Geçen ay çoðunluk aranmaksýzýn yapýlan ve divan heyeti oluþturulamadýðý için gerçekleþmeyen genel kurulun ardýndan Kayyum Nurettin Uður, 4 aydýr yürüttüðü görevini Diyarbakýr 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne iade etmiþti.

Spor Toto 3.Lig 1.Grup Takýmlar

D

iyarbakýr'da yapýlan kulüpler arasý genç, yýldýz ve küçük kýzlar basketbol kategorilerinde mücadele eden Baðlar Belediyesi Basketbol Takýmlarý birinciliði kimseye kaptýrmadý. 9-14 Nisan tarihleri arasýnda Sivas'ta yapýlan Yýldýz Kýzlar Anadolu Þampiyonasý'nda Baðlar Belediyesi Takýmý en iyi 16 takým arasýnda Anadolu beþincisi olurken, 16- 21 Nisan tarihleri arasýnda Kýrklareli'nde gerçekleþtirilen Küçük Kýzlar Anadolu Þampiyonasý grubunda

Spor Toto 3.Lig 3.Grup Takýmlar

da üçüncü ligde turnuvayý baþarýlý bir þekilde bitirdi. Baðlar Belediyesi Kýz Basketbol Takým Antrenörü Remzi Atlý, geçen yýl Anadolu þampiyonu olan takýmlarýnýn Türkiye finaline çýkarak bir ilki gerçekleþtirdiðini söyledi. "Bu yýl ise takýmýmýzýn as oyuncularýndan Zilan Gülsüm'ün sakatlanmasý ve Þevval Ercan'ýnda diyabet hastalýðý nedeniyle yapýlan turnuvalara katýlamamalarý takým olarak büyük bir eksilik hissettik. Bundan sonraki hedefimiz alt yapýdaki kýzlarýmýzla bayanlar ikinci ligine katýlarak þehrimizi ve Baðlar Belediyemizi baþarýlý bir þekilde temsil etmek istiyoruz. Bize yardýmlarýný esirgemeyen Baþkanýmýz Yüksel Baran ve Kulüp Eþ Baþkanýmýz Sabahattin Kýzýlkan'a teþekkür ediyoruz ve yardýmlarýnýn devamýný diliyoruz" dedi.

Diyarbakýr'daki voleybol þampiyonasý sona erdi O

kul Sporlarý Voleybol Yýldýzlar Türkiye Þampiyonasý Diyarbakýr'da tamamlandý. 9 ilden 8'i kýz toplam 16 takýmýn yer aldýðý þampiyona, Seyrantepe ve Ziya Gökalpspor salonlarýnda yapýldý. Kýzlarda Bursa Canaydýn Ýlkokulu, erkeklerde ise Ýzmir Özel Karþýyaka Yamanlar Ortaokulu þampiyon oldu. Voleybol milli takým antrenörlerinin de izlediði þampiyonanýn sorunsuz geçtiðini söyleyen Voleybol Ýl Temsilcisi Ahmet Karakurt,Diyarbakýr'a gelen misafirleri en iyi þekilde aðýrladýklarýný kaydetti. Karakurt, "Toplam 18 takýmýn yer aldýðý þampiyonada anlýmýzýn akýyla çýktýk. Müsabakalar sorunsuz bir þekilde tamamlandý ve Diyarbakýr'a gelen ekipler en iyi þekilde aðýrlandý. Bu nedenle çok mutluyuz. Böyle organizasyonlarýn bundan sonra da Diyarbakýr'a verilmesini istiyoruz" dedi.


12

Maðlubiyetin faturasý Ulusoya çýktý 23 NÝSAN 2013 SALI

Spor Toto 3. Lig takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, sahasýnda Fatih Karagümrükspor'a 3-2 maðlup olmanýn üzüntüsünü yaþýyor.

K

ulüb Baþkaný Metin Kýlavuz yaptýðý açýklamada, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un sahasýnda aldýðý maðlubiyetin kendilerini üzdüðünü belirterek, '' Her þeye raðmen varlýkta da yoklukta da birlikte olmasýný bileceðiz'' dedi. Takýmýn yenilgisini kabullenemeyen bazý taraftarlar orta Hakem Alper Ulusoya tepki gösterdiler. Kýlavuz, Diyarbakýr'da futbola emek verenlerin

hala hakarete uðradýðýný ve bu durumu þiddetle kýnadýðýný söyledi. Kýlavuz þunlarý aktardý: ''Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor olarak, sahamýzda aldýðýmýz maðlubiyet bizi üzdü. Taraftarlarýn Hakeme tepki göstermeleri doðal bir þey. Takýmýmýzý da desteklememiz lazým. Galibiyette de maðlubiyette de takýmýn yanýnda yer alacaðýz" dedi. Kýlavuz ''Maçýn ikinci yarýsýna takým

olarak çok ýsrarlý ve istekli baþladýk. Baskýlý oyunumuz sürerken, maç boyunca olduðu gibi ikinci golü bulmak için baský yaptýðýmýz dakikalarda ani geliþen kontra atak sonucu defansýmýzýn etkisiz olmasý sonucu kalemizde üçüncü golü bulduk. Takým olarak iyi hazýrlanmýþtýk, Hakemin kötü yönetmesiyle maçý kaybettik. Ancak bu maçý unutarak önümüzdeki maçlara bakacaðýz" dedi. Taþkýn Civelek

Bismil baraj maçý oynayacak

Kayapýnar Belediyespor statü gereði il kontenjanýna takýlýp küme düþerken, Bismil Belediyespor ise Diyarbakýr Süper Amatör Lig'inin þampiyonu Yol spor ile baraj maçý oynayacak.

D

ört Diyarbakýr ekibinin mücadele ettiði BAL 2.Grup'ta 2012-2013 sezonu 26.Hafta maçlarýnýn oynanmasýndan sonra sona erdi.

Diyarbakýr ekiplerinin oynadýðý maçlarda þu sonuçlar alýndý Kayapýnar Bld. 2 - 4 Dersim spor Kýzýltepe Barýþ spor 1 - 5 Bismil Belediye Kurtalan spor 1 - 1 Yeni Diyarbakýrspor (Hükmen) Ergani spor 3-0 Genç Murat

Spor (Küme düþmesi kesinleþen Genç Murat Spor maça çýkmadý) Alýnan sonuçlardan sonra Kayapýnar Belediyespor statü gereði il kontenjanýna takýlýp küme düþerken, Bismil Belediyespor ise Diyarbakýr Süper Amatör Lig'inin þampiyonu Yol spor ile baraj maçý oynayacak, bu maçý kazanan takým gelecek yýl BAL liginde ilimizi Diyarbakýrspor ve Erganispor ile beraber temsil edecek.

23.04.2013 Gazete Sayfaları  

23.04.2013 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you