Page 1

CMYK

Kulp Eðitim-Sen'de yönetim deðiþti Her eve bir Kur'an-ý Kerim

P

eygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan düzenlenecek 'Kutlu Doðum' programlarýnýn startý verildi. Bu yýl kutlu doðum ayý münasebetiyle her eve bir Kuran-ý Kerim daðýtýlacaðý belirtildi. 8’de

E

ðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (Eðitim-Sen) Diyarbakýr'ýn Kulp Ýlçe Temsilciliði'nde 2. olaðan genel kongresi gerçekleþtirildi. Yaklaþýk 3 yýl önce kurulan Eðitim-Sen Kulp temsilciliði 2. olaðan genel kongresini yaparak yönetim deðiþikliðine gitti. 8’de

Yoksul öðrencilere giyim yardýmý D

iyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediyesi, köy okullarýnda ve ilçe merkezinde öðrenim gören 2200 yoksul öðrenciye

giyim yardýmý yapýyor. Mont, kazak, pantolon ve ayakkabýdan oluþan yardým daðýtýmý bir hafta sürecek. 3’te

Ucuz battaniyeler kapýþ kapýþ gitti D

www.diyarbakirolay.com.tr

iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bir seyyar satýcý tarafýndan ucuza satýlan battaniyeler kýsa sürede tükendi. Akþam saat 17.00 sýralarýnda 5 Nisan Mahallesi'ne gelen seyyar satýcý kamyonetlerle getirdiði battaniyeleri sokaða boþaltý. 5’te

Fiyatý : 30 KR

Zorla evliliðe itiraz edin PERÞEMBE 23 OCAK 2014

BDP Genç Kadýn Meclisi'nin kuruluþ ilaný için düzenlenen etkinlikte konuþan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkan Adayý Gültan Kýþanak, ''Zorla evlilik, berdel gibi çað dýþý uygulamalara maruz kaldýðýnýzda itiraz edin, sesinizi yükseltin, isyan edin'' dedi. 150 kadýn katýldý Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Genç Kadýn Meclisi, Diyarbakýr'da düzenlenen etkinlikle kuruluþunu ilan etti. Baðlar Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliðe BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Gültan Kýþanak ve yaklaþýk 150 kadýn katýldý. Genç Kadýn Meclisi'nin kuruluþ etkinliðinde konuþan Kýþanak, kadýnlarýn siyasal mücadele içerisinde yer almasý gerektiðini ifade ederek, gençliðin özellikle de genç kadýnlarýnýn son derece büyük sorunlarýnýn olduðu bir coðrafyada yaþadýklarýný kaydetti. Kýþanak, "Sistemin gençlerin uyguladýðý sömürgecilik politikalarla halkýmýzý geleceksiz býrakmak istiyor. Buna verilebilecek en büyük yanýt, gençlik örgütünü büyütmek, gençliði örgütlü dinamik bir güç haline getirmektir. Sizleri, özellikle yoz yaþama, madde baðýmlýðýna ve asimilasyona karþý yürüttüðünüz mücadele nedeniyle de kutluyorum.”dedi. 5’te

Kaymakam fakir aileyi barakadan kurtardý

'Þehir stadý yýkýlmasýn'

D

iyarbakýr'ýn Dicle Ýlçe Kaymakamý Remzi Kattaþ, çeþitli incelemelerde bulunmak üzere gittiði Kelekçi Köyü'nde barakada yaþayan aileye geçici olarak köy içinde bir ev bulurken, aileye en kýsa sürede ev yapýlmasý için yardým sözü verdi. 5’te

D

T

ürk Hava Kurumu Bingöl Þube Baþkanlýðý, Genç ilçesindeki 20 rehber öðretmene model uçak kursu veriyor. 8’de

Murat Ersoy

Baþkan ve Gülen cemaati Yazýsý 8’de

Bitlisli kadýnlar meslek öðreniyor B

itlis'in Tatvan Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý tarafýndan Sosyal Destek Programý (SODES) kapsamýnda kadýnlara yönelik kurdele nakýþ kursu açýldý. Tatvan Kadýn Destek Merkezi (KADEM) bünyesinde açýlan kursa kadýnlar yoðun ilgi gösteriyor. 8’de

Diyarbakýr'da uyuþturucu operasyonu

D

iyarbakýr'da çeþitli tarihlerde düzenlenen 28 ayrý operasyonda 1 ton 300 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. 4’te

2 milyon 600 bin kiþi kayýtlý iþsiz

„ 6’da

Öðretmenlere model uçak kursu

iyarbakýr'da Yerel Gündem 21 Kent Konseyi Spor Meclisi, Atatürk Stadyumu'nun TOKÝ tarafýndan AVM ya da konut projesi kapsamýna alýnmasýna basýn açýklamasýyla tepki gösterdi. 5’te

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr. CMYK


2

Saðlýk

23 OCAK 2014 PERÞEMBE

Gençler alzheimer þüphesiyle hastanelere koþuyor Aþýrý akýllý telefon ve internet kullanýmý nedeniyle dijital demans semptomu yaþayarak unutkanlýk ve konsantrasyon kaybý yaþayan gençler, 'Alzheimer mi oluyorum?' þüphesiyle hastanelere gidiyor.

6

0 yaþ ve üst grupta görülen unutkanlýk ve konsantrasyon yetersizliðine yol açan demans, artýk gençlerde de görülmeye baþlandý. Aþýrý akýllý telefon, bilgisayar, internet ve teknolojik alet kullanýmýna baðlý olarak gençlerde dijital demans semptomlarý görülebildiðini belirten ÝzmirÜniversitesi Týp Fakültesi Medical Park Hastanesi Nöroloji Uzmaný Yrd.Doç. Dr. Zeynep Elmas, "Polikliniklerimizde artýk daha sýk rastlýyoruz. Genç yaþ gurubundan olup da unutkanlýk þikayetiyle gelen hatta 'doktor haným alzheimer mi oluyorum? Bir problem mi var?' diye gelen hastalarýn sayýsý giderek artýyor" dedi.

"YAKIN BELLEÐÝ KULLANMA ORANI AZALDI" Henüz bir hastalýk olarak tanýmlanmasa da dijital demans semptomu çaðýmýzýn en önemli saðlýktehditlerinden biri haline gelmeye baþladý. Güney Kore'de yapýlan bir çalýþmada, 60 yaþ ve üst gurupta görülen unutkanlýk ve konsantrasyon kayýplarýnýn ergen döneminden itibaren 30'lu yaþlarda da görülmeye baþlandýðý saptandý. Aþýrý akýllý telefon, bilgisayar, teknolojik alet ve internet kul-

lanýmýna baðlý olarak dijital demans semptomlarýnýn görülebildiðini kaydeden Yrd.Doç. Dr. Zeynep Elmas, þunlarý söyledi: "Dijital demansýn, internet, video oyunlarý ve akýllý telefon kullanýmý aþýrý derecede olmasýndan dolayý meydana geldiði düþünülmektedir. Daha önce telefon numaralarýný, önemli günleri randevularýmýzý hafýzamýzda tutmaya çalýþýrken þimdi telefonlara ve tabletlere kaydetmeye baþladýk. Bunu yaparken, yakýn belleði kullanma oranýmýz azaldý."

"RÝSK VE TEHDÝT OLUÞABÝLÝR" Yeni neslin erken yaþlardan itibaren teknoloji ile tanýþtýðýný ve tehlikenin söz konusu olduðunu ifade eden Elmas, sözlerini þöyle sürdürdü: "Beynin olgunlaþmasýnýn tamamlamadýðý küçük yaþ gurubu gerçekten önemli. Eskiden doðal ortamda büyümeden çok daha farklý olarak bilgisayar baþýnda büyüyorlar. Bunun olumlu ve olumsuz yönleri var. Ailelerin, hekimlerin, öðretmenlerin çeþitli önlemler almasý bilgilendirme yapmasý þart. Ailelere verilecek en önemli mesaj; sýnýrsýz, günün büyük kýsmýný bilgisayar, video oyunlarý, televizyon ve akýllý tele-

fonlar baþýnda geçiren çocuklar için dikkat etmek gerekiyor. Risk ve tehdit oluþabilir ilerisi için. Yetiþkinler de internet, mobil telefonlarýn baþýnda geçirilen zamanlarý kýsýtlamalý. Daha çok sanatsal ve fiziksel aktivitelere yönelmeleri gerekiyor."

"HAFIZAMIZA HÝÇ KAYDEDEMEYEBÝLÝRÝZ" Elmas, eriþkinlerde belki çok büyük problem olmayabileceðini anlatarak sözlerine þöyle devam etti: "Geri dönüþsüz diyemeyiz ama beyin henüz olgunlaþmasýný yeni tamamlýyorken, bu kiþilerin belleklerinin ilerleyen dönemlerde bizim gibi ya da bildiðimiz yönde çalýþmama ihtimali var. Akýllý telefonlara, internete baðýmlý hale mi geliyoruz diye endiþelenmek gerekebilir. Belki þimdi hafýzaya kaydedemediðimiz bazý þeyleri ileride hiç kaydedemiyor olacaðýz. Bu durumun kötü etkileri olma yolunda bildirilen yazýlar ve çalýþmalar var."

"KONSATRASYON KAYBINA YOL AÇABÝLÝYOR" Gençlerin alzheimer þüphesiyle hastanelere tedavi olmaya gittiðini söyleyen Elmas, þöyle konuþtu: "Biz de polik-

liniklerimizde artýk daha sýk rastlýyoruz. Genç yaþ gurubundan olup da unutkanlýk þikayetiyle gelen hatta 'doktor haným alzheimer mi oluyorum? Bir problem mi var?' diye gelen hastalarýn sayýsý giderek artýyor. Çocuk psikiyatrisi, çocuk nörolojisi, ergen psikiyatrisinden de böyle bir artýþ olduðuna eminim. Unutkanlýk, dikkat daðýnýklýðý konusunda günlük yaþamdaki unutkanlýklar artýk ön planda. Ayný zamanda uyku bozukluðu, depresyon gibi semptomlar görülüyor. Bilgisayar baþýnda bazen 5-6 ekran açýk olabilir ve birkaç saniye içinde bir konudan diðer bir konuya geçebiliyoruz. Bu da dikkat problemleri ve konsantrasyon sorunlarýna yol açabiliyor."

GENÇLER UNUTKANLIKTAN ÞÝKAYETÇÝ Teknoloji çaðýnda günün önemli bir kýsmýný internet baþýnda geçiren ve sürekli

akýllý telefonlarýyla uðraþ içinde olan genç nesil de unutkanlýk ve konsantrasyon kaybýndan þikayet ediyor. Ahmet Demir isimli bir vatandaþ, gününün 10 saatini internet baþýnda geçirdiðini ve gününün ziyan olduðunu belirterek "Akýllý telefon kullanýyorum. Bazen, telefonumu, arabamýn anahtarýný unutabiliyorum genç olmama raðmen. Küçük kardeþlerime akýllý telefonlardan, internetten uzak durmalarýný tavsiye ediyorum" dedi. Melda Koldemir de, gençlerin ezberlemek yerine telefona kaydetmeyi tercih ettiðini belirterek þunlarý söyledi: "Artýsý da eksisi de var. Hayatýmýzý kolaylaþtýrýyor, ezber yapmýyoruz, telefona kaydediyoruz ama telefonumuz yanýmýzda olmadýðý zaman ulaþmak istediðimiz bir kiþiye bile ulaþamýyoruz. Bu durumun alzheimer etkisi yapacaðýný düþünmüyorum ama belki ilerideki zamanlarda olabilir."

Soldan Saða: 3 HARFLÝ

5 HARFLÝ

4 HARFLÝ

6 HARFLÝ

1. Birden uyanarak çevresne korku ile þaþkýn þaþkýn bakmak, irklmek.. 2. Ýpekle iþlenmiþ ince krep..Hükümdar.. 3. Pamuklu kadýn elbisesi Yarý-iletken. Diyot temeli ýþýk yayan bir etektronik devre elemaný 4. Tanesi ayrýlmamýþ buðday bataðý. 5. Düðüm...Toprak mangal 6. Bir haber ajansýmýzýn kýsa adý. Evet(halk dili) 7. Ýlave..Damlara uzunlamasýna konulan aðaç kiriþ ..Gökkuþaðý.. 8. Yazma kenarýna boncukta iþtenen bir oya 9. Çatýnýn ortasýna konulan aðaç... 10 Zengin. varaklý kmse.Birtakýmý. bazýsý, kimisi

Yukarýdan Aþaðýya: 1. Bir çeþit sýðýr hastalýðý 2. Yunanca br yapýnýn diðerinin üzerinde olduðunu gösteren ön ek.. Ebegümeci 3. Pamuklu kadýn elbisesi...Oy... 4. Bir ülke. Ýþçi. 5. Baðýran, seslenen.. Sigara aðýzlýðýnda biriken kir, zifir 6. Cennete gitmeye hak kazanmýþ, cennetlik kiþi..Meslek


23 OCAK 2014 PERÞEMBE

Yoksul öðrencilere giyim yardýmý

Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediyesi, köy okullarýnda ve ilçe merkezinde öðrenim gören 2200 yoksul öðrenciye giyim yardýmý yapýyor. Mont, kazak, pantolon ve ayakkabýdan oluþan yardým daðýtýmý bir hafta sürecek.

K

ayapýnar Belediyesi, geçen yýllarda olduðu gibi bu yýlda dar gelirli öðrencilere giyim yardýmýnda bulundu. Bu yýl 2200 yoksul öðrenciye mont, kazak, pantolon ve ayakkabýdan oluþan dört parça giyim yardýmý yapýlýyor. Yardým daðýtýmýnýn ilk gününe Baþkan Vekili Mahmut Dað, Baþkan Yardýmcýsý Aynur Yýlmaz, BDP Ýlçe Baþkaný Davut Kesen ve meclis üyeleri katýldý. Anasýnýfý öðrencilerini giydiren Baþkan Vekili Mahmut Dað, "Geçen yýllarda olduðu gibi bu yýlda bize baðlý köylerdeki okullar ile ilçe merkezindeki okullarda okuyan dar gelirli çocuklara giyecek yardýmý yapýyoruz. Gerçek anlamda ihtiyaç

Hayvanlar da Suriye'den göç ediyor

S

uriye'de devam eden karýþýklýk, patlayan bombalar ve silahlar insanlarý göçe zorladýðý gibi yaban hayatýný da olumsuz etkiliyor. Bunun en iyi örneði de Suriye, Gaziantep ve Kilis bölgesindeki daðlýk alanlarda yaþayan orman kartallarýnýn Hakkari'de görülmesi oldu. Hakkari'de vatandaþlar tarafýndan bulunarak Van YYÜ Yaban Hayatý Koruma Merkezi'ne getirilen 5 orman kartalý rehabilite ediliyor. Biri kanadýndan yaralý 5 kartala YYÜ Yaban Hayatý Koruma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan bakýyor. Literatürde orman kartallarýnýn Van havzasýnda görülmediðini belirten Aslan, yaptýklarý araþtýrmada kartallarýn Suriye'den bu bölgeye geldiðini tespit ettiðini söyledi. Suriye'deki olumsuz ortamýn doðaya zarar verdiðine dikkat çeken Doç. Dr. Aslan, "Bu kartal türü daha çok Suriye ve Türkiye sýnýrlarýna yakýn olan bölgelerde yaþýyor. Bu kartallar bize Hakkari'den bakýma muhtaç halde getirildi. Biz bu bölgede bu tür kartala rastlamýþtýk. Kartallar doðanýn bozulmadýðý yerlere göç etmiþler. Bu hayvanlar, Suriye'den ve bizim sýnýr illerimizden barut, bomba ve silah seslerinden ürktüðü için göç etti. Eðer araþtýrma yapýlýrsa çok farklý türden hayvanlarýn da bu olumsuzluklardan dolayý göç ettiði ortaya çýkacaktýr" dedi. ÝHA

Dedesinin köyünde topraða verildi

B

atman'da oyuncak kepçeyle oynarken sondaj kuyusuna düþerek hayatýný kaybeden 9 yaþýndaki Süphan Yaman'ýn cenazesi dedesinin köyünde topraða verildi. Antalya'dan ailesiyle birlikte Batman'ýn Hasankeyf ilçesi Kavak mezrasýndaki dedesi Ýsmet Tunç'u ziyarete gelen 9 yaþýndaki Süphan Yaman, bahçedeki sondaj kuyusunun etrafýnda oyuncaklarýyla oynarken dengesini kaybederek kuyuya düþtü. Yaman'ýn çýðlýklarý üzerine kuyuya gelen ailesi, kuyunun dar ve yaklaþýk 55 metre derinliðinde olmasý nedeniyle çocuða ulaþamayýnca kurtarma ekiplerine haber verdi. Ýl Özel Ýdaresi'ne ait iþ makinesiyle kuyunun etrafý yaklaþýk 10 metre geniþletilerek 55 metre derinlikte bulunan Sühan'ýn cesedi çýkarýldý. Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldýrýlan ve otopsisi yapýlan Sühan Yaman cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze gece geç saatlerde dedesinin köyüne götürülerek gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. ÝHA

sahibi çocuklarý okul idareleri ve Eðitim-Sen'li öðretmenlerin ortak çalýþmasýyla belirledik. Ana sýnýfý ve ilköðretimde okuyan toplam 2200 çocuða mont, kazak, pantolon ve ayakkabýdan oluþan dört parça giyim yardýmý yapýyoruz, Yaþ ve boylarý öðretmenleri tarafýndan belirlenen öðrenciler okullarýndan alarak, meclis üyelerimiz ve belediye çalýþanlarýmýz tarafýndan giydirilip yeniden okullarýna býrakýlýyor. Ailelere katký sunmak ve çocuklarýmýzý sevindirmeyi en anlamlý hizmetlerden biri olarak görüp önem veriyoruz " dedi. 2200 yoksul öðrenciye yapýlacak yardým bir hafta sürecek. Haber Merkezi

Türkiye'ye sýðýnmak için bekliyorlar Ý

ç karýþýklýðýn sürdüðü ve þiddetli çatýþmalarýn ardýndan Irak Þam Ýslam Devleti mensuplarýnýn kontrolüne geçen Suriye'nin Rakka kentine baðlý Telabyad ilçesinden kaçan yüzlerce kiþi, Türkiye'ye sýðýnmak için sýnýr tellerinin önünde beklemeye baþladý. Özgür Suriye Ordusu mensuplarýnýn kontrolündeki Telabyad ilçesi son dönemdeki þiddetli çatýþmalarýn ardýndan Irak Þam Ýslam Devleti örgütünün eline geçti. Tedirginlik nedeniyle Suriye'ye açýlan Akçakale Sýnýr Kapýsý da yetkililer tarafýndan güvenlik gerekçesiyle geçiþlere kapatýldý. Zaman zaman silah seslerinin duyulduðu Telabyad'da yaþayan ve Suriye'nin iç kesimlerindeki kentlerden kaçan yüzlerce kiþi Türkiye sýnýrýna geldi.

Kaymakam Maraþlý'dan YÝBO'ya ziyaret

D

iyarbakýr'ýn Kulp Ýlçe Kaymakamý Mehmet Maraþlý, Yatýlý Bölge Ýlköðretim Okulu'nu (YÝBO) ziyaret etti. Kaymakam Maraþlý, yemek yiyen öðrencilerin masasýna oturup, öðrencilerin sýkýntý ve isteklerini dinledi. Daha sonra okulun yemekhanesini gezen Kaymakam Maraþlý, yemekhanede aþçýlardan bilgi alýp incelemelerde bulundu. ÝHA

Geçiþlere izin verilmedi Sabah saatlerinde Akçakale Sýnýr Kapýsý'nýn 1 kilometre batýsýndaki tel örgülerin bulunduðu alanda toplanan çoðunluðu kadýn ve çocuk yüzlerce Suriyeli, Türkiye'ye geçmek istedi. Yoðunluk üzerine sýnýr tellerinin bulunduðu bölgeye çok sayýda asker gönderildi. Suriyelilerin bulunduðu bölgede önlem alan askerler geçiþlere izin vermezken, sýðýnma taleplerinin görüþüldüðü ve yetkililerin onay vermesi halinde Akçakale Sýnýr Kapýsý'ndan Türkiye'ye alýnacaklarý bildirildi.

Siirt'te bir kadýn intihar etti S

iirt'te bir kadýn evinin tavanýna astýðý iple intihar etti. Edinilen bilgilere göre olay, Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde meydana geldi. 6 çocuk annesi Y.D. (55), henüz bilinmeyen bir nedenden dolayý oturduðu evin tavanýna astýðý iple intihar etti. Kendisinden uzun süre haber alamayan evdekiler, Y.D.'nin kaldýðý odaya girdiklerinde

kadýnýn cansýz bedeniyle karþýlaþtý. Y.D.'nin yakýnlarýnýn polise haber verilmesiyle olay yerine gelen ekipler, Y.D'yi asýlý bulunduðu yerden indirerek ambulansla hastaneye kaldýrdý. Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldýrýlan Y.D'nin cesedi, yapýlacak otopsinin ardýndan ailesine teslim edilecek. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA

Muþ'ta su kesintisi tepkisi M

uþ'ta son zamanlarda yaþanan su kesintileri halkýn sýkýntýlý günler geçirmesine neden oluyor. Hemen her gün kesilen sular bazen gün boyunca akmýyor. Su kesintisi nedeniyle vatandaþlar bidonlarla baþka yerlerden su taþýmak zorunda kalýyor. Muþ'un su kaynaklarýna raðmen yaþanan su kesintilerine bir anlam veremediklerini belirten halk, zaman zaman belediyeyi arayarak su kesintilerine tepki gösteriyor. Su kesintileri nedeniyle vatandaþtan tepki aldýklarýný doðrulayan Belediye yetkilileri ise, su kesintilerinin, havalarýn soðuk olmasý nedeniyle vatandaþýn musluklarýn donmamasý için sularýný açýk býrak-

masý, gece boyunca sularýn boþa akmasý, bu nedenle depolarýn boþalmasýndan kaynaklandýðýný ifade etti. Depolardaki sularýn yetersiz olmasý nedeniyle depolarýn tekrar dolmasý için sularý kesmek zorunda kaldýklarýný belirten Belediye yetkilileri, sular bu þekilde boþa aktýkça, su kesintilerinin de yaþanacaðýný söylediler. ÝLKHA

Batman'da elektrik isyaný S

ýk sýk elektrik kesintilerinin yaþanmasýna isyan eden Batmanlýlar sokaða indi. Yolu trafiðe kapatan vatandaþlar, ateþ yakarak EDAÞ'ý protesto etti. Karþýyaka Mahallesi sakinleri, asorunlarý giderilinceye kadar yolu trafiðe açmayacaklarýný belirtti. Sýk sýk yaþanan elektrik kesintilerine isyan eden mahallelilerden Abdullah Geldi, yaklaþýk 3 aydan beri mahallelerinde elektrik sorunu yaþadýklarýný ifade ederek, "Bir saat elektrik geliyor, 8 saat gelmiyor. Bizim yetkililerden tek isteðimiz, bu elektrik kesintilerine bir son verilmesidir. Baþka da bir sorunumuz yoktur. Mahallemize baðlý trafo çok küçüktür. Tek bir trafo koca mahalleyi kaldýrmýyor. EDAÞ yetkilileri daha büyük bir trafo taksýnlar. Bu sorun hallolmadýðý müddetçe bizler de bu eylemlere devam edeceðiz. Sadece kenar mahallelerde bu sorunlar yaþanýyor. Batman'ýn herhangi bir bölgesinde bu sorun yaþanmýyor. Sadece sorunumuzun çözülmesini istiyoruz." dedi. Polisin müdahalesinin ardýndan olay yerine çaðrýlan itfaiye ekipleri, yakýlan ateþi söndürdü. EDAÞ ekipleri ise, olay yerine gelerek sorunu giderdi. ÝLKHA


4

Gündem

23 OCAK 2014 PERÞEMBE

‘Kesintisiz elektrik için kaçaða son verin'

Batman'daki kaçak elektrik kullanýmýnýn fazlalýðýna dikkat çeken Dicle EDAÞ Ýl Müdürü Murat Dursun, halkýn kesintisiz elektrik hizmeti alabilmesi için kaçak kullanýmýna son vermesini istedi.

B

atman'da sýk sýk yaþanan elektrik kesintileriyle ilgili konuþan Dicle EDAÞ Ýl Müdürü Murat Dursun, Batman'da kaçak elektrik kullanýmýnýn yüzde 65 civarýnda olduðunu, Aralýk ve Ocak aylarýnda ise bu oranýn yüzde 80'i bulduðunu belirtti. Kaçak kullanýmýn fazla olmasý yüzünden trafolara çok fazla yükleme olduðunu ve bu yüzden kesintilerin yaþandýðýný ifade eden Dursun, "Artýk halk, bizim ticari bir kuruluþ olduðumuzu bilmesi gerekir. Bizler hizmet yapacaðýz ve hizmet karþýlýðýný da tabi ki

DÜ'den Suriye vahþetine kýnama

S

uriye'deki vahþeti kýnayan Dicle Üniversitesi Senatosu, artýk bu zulme dur diyebilecek güçlü bir iradenin ortaya çýkýp gerekli adýmlarý acilen atmasýný istedi. Dicle Üniversitesi Senatosu, Suriye'deki olaylar ile ilgili olarak yazýlý basýn açýklamasý yaptý. Suriye'deki vahþeti kýnayan Senato, artýk bu zulme dur diyebilecek güçlü bir iradenin ortaya çýkýp gerekli adýmlarý acilen atmasýný istedi. Açýklamanýn devamýnda, "Suriye'de yaklaþýk 3 yýldýr devam eden ve büyük bir insanlýk dramýna dönüþen vahþeti þiddetle kýnýyoruz. Ayrýca bugün baþlayacak olan Cenevre görüþmelerinde hiç bir insaný deðer tanýmayan bu zulme, 'artýk dur' diyecek güçlü ve kararlý bir iradenin ortaya konulmasý ve gerekli adýmlarýn acilen atýlmasýný bekliyoruz" denildi. ÝLKHA

talep edeceðiz. Ücretini alamadýðýmýz tüketicilerden de hukuki bir þekilde almaya çalýþacaðýz. Bu tüm ticari kurumlarýn yaptýðý bir olaydýr. Devletteki anlayýþ farklýydý ama vatandaþ artýk hem hizmet hem de ödeme anlamýnda bu bilince sahip olmasý gerekir. Biz hiçbir þey yapmadan ödeme alacaðýz demiyoruz" dedi.

'Kaçak bilinci oluþmalý' Elektrik kesintilerinin bölgesel olduðunu vurgulayan Dursun, "Yani bir

mahallenin kendi elektriði kesiliyor. Bu da kaçak kullanýmdan kaynaklanýyor. Kaçak kullaným düzelmediði sürece hiçbir teknolojik aygýtta bunun önüne geçilmiyor. Batman'daki bazý mahallelerdeki 250 hanelik trafo dahi 150 haneye yetmiyor. O yüzden halkýmýz arasýnda kaçak kulaným bilinci yerleþmesi lazým. Elektrik sobalarýna ne kadar yüklenilirse enerjiler o kadar kesilir ve bu kesintiyi yapan biz deðiliz. Bu kesinti fazla zorlamadan kaynaklýdýr. Bilinçli olan bölgelerde böyle bir kesinti

olmuyor. Bazen bir trafonun yanýna bir ek trafo dahi koyuyoruz o dahi yetmiyor. Ne kadar trafoyu güçlendirirsek o kadar da yüklemeler artýyor. Kaçak kullanmayan vatandaþlarýmýz da bu kesintilerden maðdur oluyor" þeklinde konuþtu. Halkýn kesintisiz elektrik hizmeti alabilmesi için kaçak kullanýmýna son verme gerektiðinin altýný çizen Dursun, aksi takdirde kesintilerin devam edeceði uyarýsýnda bulundu. ÝLKHA

Ýlik kanseri Selcan yardým bekliyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden tedavi için Ýstanbul'a giden 12 yaþýndaki Selcan Özbek'in ailesi yardým bekliyor. Yüksekova'da yaþayan Özbek ailesinin 12 yaþýndaki kýz çocuklarý Selcan, yaklaþýk 2 aydýr ilik kanseri ile mücadele veriyor.

M

addi durumu iyi olmayan aile, Ýstanbul'da tedavisi süren Selcan için bütün imkanlarýný seferber etmelerine raðmen bu yükün altýndan kalkamýyor. 2 ay önce bir anda Selcan'ýn ilik kanseri olduðunu öðrenen aile, tedavi için Selcan'ý Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Onkoloji Servisi'ne götürüldü. Selcan'ýn kardeþi ve diðer aile bireylerinin test sonuçlarýnýn olumsuz çýkmasý üzerine ilik nakli için arayýþlara baþlandý. Þu anda bütün dünya ve Türkiye'de ilik nakli için uygun dönor arayan aile, ayný zamanda maddi imkansýzlýklarla da mücadele veriyor.

Aile yardým bekliyor Özel bir þirkette aþçý olarak çalýþan baba Ýhsan Özbek, kýzýnýn tedavisi için ellerinden gelen her þeyi

yaptýklarýný ancak maddi imkanlarýnýn buna olanak vermediðini ifade ederek, "Doktorlarý Selcan'ýn risk oranýnýn yüzde 40 olduðunu söylüyor. Ailemizden kimsenin test sonuçlarý olumlu çýkmadý. Biz Selcan'a ilik veremiyoruz. Þu anda ilik aranýyor ancak bulunmasý durumunda nakil için özel bir hastaneye götürmek zorundayýz. Ýlk aþamada 5 bin TL ödeme yapmamýz gerekiyor. Ýlik bulunduktan sonra nakil ve diðer tedaviler için ne kadar paraya ihtiyacýmýz olur bilemiyorum' dedi. Selcan için yardým beklediklerini ifade eden baba Ýhsan Özbek, "Bütün Türkiye'den, özellikle Hakkari'den kendi insanlarýmýzdan destek bekliyoruz. Bize yardým etsinler, el birliði ile Selcan'ýn hayatýný kurtaralým" çaðrýsýnda bulundu. ÝHA

Zayi ilaný

Diyarbakýr'da uyuþturucu operasyonu

Melikahmet lisesinden almýþ olduðum lise diplomamý kaybettim.Hükümsüzdür Mahmut Avcý G.V 6370040655 nolu mükellefi olup 332251’den 332300’e kadar olan cilt faturamý kaybettim.Hükümsüzdür Akif Okay

Diyarbakýr'da çeþitli D tarihlerde düzenlenen 28 ayrý operasyonda 1 ton 300 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

iyarbakýr Valiliði tarafýndan yapýlan açýklamada, 1-21 Ocak tarihleri arasýnda jandarma ekiplerinin düzenlediði 28 ayrý operasyonda, toplamda 1 ton 300 kilogram esrar maddesinin yaný sýra, 31 bin paket kaçak sigaranýn ele geçirildiði açýklandý. Açýklamada olayla ilgili 20 kiþinin tutuklandýðý ifade edildi. Haber Merkezi

S.Nazif 5640064202 nolu mükellefi olup iþyerimize ait 0016037 ve 0016200 gider pusulalarýný kaybettik.Hükümsüzdür Koton Koca Giyim Ýletiþim Gýda Tem. Ýnþ. San ve Tic Ltd.Þti

23 OCAK 2014 PERÞEMBE YIL: 13 SAYI: 4512 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Okul enkazýndan harçlýk çýkarýyorlar H

akkari'nin Yüksekova ilçesinde daha önce Yatýlý Bölge Okulu Pansiyonu olarak kullanýlan binada baþlatýlan yýkým çalýþmalarý çocuklara ekmek kapýsý oldu. Ýlçenin Yeni Mahallesi'nde daha önce Yüksekova Yatýlý Bölge Okulu Pansiyonu olarak kullanýlan binanýn yerine yeni bir ilköðretim okulu yapýlacak olmasý nedeniyle yýkým çalýþmasý baþlatýldý. Sabah erken saatlerinde baþlayan yýkýmlar sýrasýnda çok sayýda çocuk, okul harçlýklarýný çýkarmak için demir toplamanýn telaþýný yaþadý. Çocuklar, kilosunu 35 kuruþa sattýklarý demirleri toplamak için dondurucu soðukta zaman zaman zor anlar yaþadý. Çalýþan iþ makinelerinin önüne kadar giden çocuklar betonlardan bin bir güçlükle demir çýkarýrken, yanlarýnda getirdikleri demir kesme makaslarýyla kestikleri demirleri satarak okul harçlýklarýný çýkarmaya çalýþtýklarýný belirten Emrullah B., "Üþüdüðümüzde ateþ yakýp etrafýnda toplanarak ýsýnmaya çalýþýyoruz. Okul çýkýþýnda buraya geliyoruz. Ýþ makineleri yýkým için çalýþýyor. Taþ düþebilir kafamýza, tehlikelidir ama ne yapalým, demir topluyoruz. Sabahtan beridir buradayýz. Ekmeðimizi taþtan çýkarýyoruz" dedi. ÝHA


Bölge Haber

23 ARALIK 2013 PERÞEMBE

5

Kadýnlara 'isyan' çaðrýsý 'Þehir stadý yýkýlmasýn' Diyarbakýr'da Yerel Gündem 21 Kent Konseyi Spor Meclisi, Atatürk Stadyumu'nun TOKÝ tarafýndan AVM ya da konut projesi kapsamýna alýnmasýna basýn açýklamasýyla tepki gösterdi. Basýn açýklamasýný okuyan Kent Konseyi Spor Meclisi Baþkaný Metin Kýlavuz, Diyarbakýr'ýn böylesi bir genç nüfusa sahip olmasýna raðmen spor tesisi sayýsýnýn bir elin parmak sayýsý kadar olduðunu söyledi. Kýlavuz, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn, mevcut þehir stadyumunda plan deðiþikliðine gittiðini belirtti. Atatürk stadýnýn yýkýlmasý kararýnýn hukuka aykýrý olduðunu ifade eden Kýlavuz, "Merkezi idare, yerelin bilgisini, birikimini, ihtiyaçlarýný, yönetim mekanizmalarýný ve hassasiyetlerini görmezden gelen bir yaklaþým ile Diyarbakýr þehri adýna Ankara'da masa baþýnda karar almýþtýr. Bu karar anti demokratik ve hukuka aykýrýdýr. Kamu yararý gözetmeyen, anti demokratik ve hukuka aykýrý olan yýkýmýn durdurulmasýný istiyoruz. Þehir stadýndaki AVM projesinin derhal geri alýnmasýný talep ediyoruz. Mevcut stadýn þehrimizin ihtiyacý olan spor, sosyal ve kültürel alan olarak düzenlemesini istiyoruz. Stadý betonlaþtýran kararýn biran önce kaldýrýlmasýný talep ediyoruz" dedi.

BDP Genç Kadýn Meclisi'nin kuruluþ ilaný için düzenlenen etkinlikte konuþan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþbaþkan Adayý Gültan Kýþanak, ''Zorla evlilik, berdel gibi cað dýþý uygulamalara maruz kaldýðýnýzda itiraz edin, sesinizi yükseltin, isyan edin'' dedi. Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Genç Kadýn Meclisi, Diyarbakýr'da düzenlenen etkinlikle kuruluþunu ilan etti. Baðlar Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliðe BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Gültan Kýþanak ve yaklaþýk 150 kadýn katýldý. Genç Kadýn Meclisi'nin kuruluþ etkinliðinde konuþan Kýþanak, kadýnlarýn siyasal mücadele içerisinde yer almasý gerektiðini ifade ederek, gençliðin özellikle de genç kadýnlarýnýn son derece büyük sorunlarýnýn olduðu bir coðrafyada yaþadýklarýný kaydetti. Kýþanak, "Sistemin gençlerin uyguladýðý sömürgecilik politikalarla halkýmýzý geleceksiz býrakmak istiyor. Buna verilebilecek en büyük yanýt, gençlik örgütünü büyütmek, gençliði örgütlü dinamik bir güç haline getirmektir. Sizleri, özellikle yoz yaþama, madde baðýmlýðýna ve asimilasyona karþý yürüttüðünüz mücadele nedeniyle de

kutluyorum. Kadýnlar bulunduklarý tarlalarda, okullarda, atölyede, mahallede her alanda birbirlerine destek olarak, örgütlü bir kadýn gücü yaratarak, bu mücadelenin içerisinde en güçlü þekilde yer alacaklarýna inanýyorum" þeklinde konuþtu.

VEDAÞ'tan son af çaðrýsý

'Sesinizi yükseltin' Konuþmasýnda kýz çocuklarýnýn evliliklerine vurgu yapan Kýþanak, kýz çocuklarýnýn erken evliliklerinin olumsuzlukla sonuçlandýðýný belirtti. Kýþanak, "Genç yaþta hatta çocuk yaþta,

çocuk bile denilemeyecek yaþtaki kýz çocuklarýný evliliðe zorluyorlar. Ve bunlarýn her biri hüsranla, ölümle ve büyük travmalarla sonuçlanýyor. Sizlerden özel olarak ricada bulunuyorum. Eðer biz politik mücadelemizde sonuç almak istiyorsak, bunun yolu toplumsal mücadelede sonuç almaktan geçer. Bu nedenle siyasal hedeflerimizi gerçekleþtirmek istiyorsak, kadýnlara yönelik her türlü ayrýmcýlýðý toplumsal yaþamýn içerisinde kabul etmeyen ve buna karþý mücadele eden bir duruþu her zaman ortaya koymalýyýz. Sizler, herhangi bir baskýyla karþýlaþtýðýnýzda, istemediðiniz bir þeyi yapmaya zorlandýðýnda, zorla evlilik, berdel gibi cað dýþý uygulamalarla maruz kaldýðýnýzda itiraz edin, sesinizi yükseltin, isyan edin. Biz BDP olarak tüm siyasal yapýlarýmýzla yanýnýzdayýz" ifadelerini kullandý. Kýþanak'ýn yaptýðý konuþmanýn ardýnda program konser etkinliðiyle son buldu.

Kaymakam fakir aileyi barakadan kurtardý

Vangölü Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (VEDAÞ) Muþ Ýl Müdürü Mehmet Erbil, yoðun talep üzerine elektrik faizi affýna devam kararý aldýklarýný söyledi.

VEDAÞ Ýl Müdürü Mehmet Erbil, 2013 öncesinde borcu olan müþterilerden faiz alýnmamasý hususunda faiz affý uygulamasý baþlattýklarýný ve bunun da 31 Aralýk 2013 gününde sona erdiðini belirtti. Gelen yoðun taleplerle af süresinin þirketin yönetim kurulu kararýyla yeni bir faiz affý uygulamasý baþlattýklarýný dile getiren Mehmet Erbil, "Bilindiði üzere þirketimize 2013 öncesi borcu olan müþterilerimizden faiz alýnmamasý hususundaki uygulamamýz 31 Aralýk 2013 tarihinde bitmiþti. Gelen yoðun taleplerle affýn süresi yönetim kurulumuzun almýþ olduðu kararlarla yýlsonuna kadar uza-

týlmýþ ve halkýmýzýn istifade etmesi saðlanmýþtý. Affýn bitiminden sonra sivil toplum kuruluþlarý, meslek odalarý ve 2013 öncesinden borcu olan müþterilerimizden tekrar yoðun bir talep oluþmuþtur. Özellikle bölgemizde kýþ þartlarýnýn çetin geçmesi, abonelerimizin para bulmada yaþadýklarý sýkýntýlar, üreticilerin sattýklarý ürün bedellerini henüz alamamalarý, yüklenici firmalarýn hak ediþlerini ilgili kuruluþlardan alamamalarý gibi nedenlerden dolayý affýn süresinin uzatýlmasý yönünde þirketimize talepler oluþmuþtur. Müþterilerimizden gelen bu talepler toplanarak yönetim kurulumuza sunulmuþ-

Ucuz battaniyeler kapýþ

kapýþ gitti

Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bir seyyar satýcý tarafýndan ucuza satýlan battaniyeler kýsa sürede tükendi. Akþam saat 17.00 sýralarýnda 5 Nisan Mahallesi'ne gelen seyyar

satýcý kamyonetlerle getirdiði battaniyeleri sokaða boþaltý. Yaklaþýk 40-50 TL olan battaniyelerin 5 ve 10 liradan satýlmasýna mahalleli büyük ilgi gösterdi. Seyyar satýcýnýn kýsa bir süre içinde biten bat-

tur. Türkerler Holding ve Þirketimiz Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Kazým Türker baþkanlýðýnda toplanan yönetim kurulumuz gelen talepleri deðerlendirerek affýn bir süre daha devam etmesi yönünde karar almýþtýr. Alýnan kararla 2013 ve 2014'te borcu olmamasý kaydý ile 2013 öncesi elektrik borcu olan müþterilerimizden gecikme faizi alýnmayacaktýr. Affýn süresini müþterilerimizin talepleri belirleyecektir. Yani þu an için kesinleþmiþ bir süre bulunmamaktadýr" dedi. Bir daha kampanya olmayacak Bu affýn son olduðunu ifade eden Erbil, yeni bir af uygulamasý baþlatmayacaklarýný vurgulayarak þunlarý kaydetti: "Müþterilerimizle temiz bir sayfa açmak adýna yapýlan ve þirketimizin büyük maddi fedakarlýðý ile yapýlan bu af uygulamasýna þirketimizden faiz affý talebinde bulunan mesken, ticarethane, sanayi müþterilerimizin yoðun bir þekilde katýlýmýný beklemekteyiz. taniyelerin yerine gidip yeni battaniyeler getirdiði görüldü. Satýcýnýn getirdiði yeni battaniyeler de kýsa sürede tük-

Katýlýmýn istenilen seviyede oluþmamasý durumunda af sonlandýrýlarak alacak takip davalarý iþleyecektir. Bu süreçte de borçtan dolayý elektrik kesim ve icra alacak takip çalýþmalarýmýz devam ettiði için müþterilerimizin bir an önce faiz affý uygulamasýndan Ýstifade etmek ve bu önemli fýrsatý kaçýrmamalarý için veznelerimize, anlaþmalý bankalara ve posta ödeme giþelerine bekliyoruz. Af süresi boyunca Muþ, Bitlis, Hakkari ve Van Ýl Merkezlerimiz ile Erciþ, Tatvan ve Yüksekova Ýlçelerimizde mesai günlerine ilave olarak her Cumartesi 09.00 17.00 saatleri arasýnda nöbetçi vezneler açýk bulundurulacaktýr." Kurumun alacaðýnýn 120 milyon TL'nin üzerinde olduðunu dile getiren Erbil, sadece ana paranýn 63 milyon TL olduðunu ve þirketin büyük bir fedakarlýk göstererek faiz affý uygulamasý baþlattýðýný belirtti. Erbil, ayrýca kurumu devraldýktan sonra 120 bin adet faturanýn ödenmediðini sözlerine ekledi. ÝHA

Diyarbakýr'ýn Dicle Ýlçe Kaymakamý Remzi Kattaþ, çeþitli incelemelerde bulunmak üzere gittiði Kelekçi Köyü'nde barakada yaþayan aileye geçici olarak köy içinde bir ev bulurken, aileye en kýsa sürede ev yapýlmasý için yardým sözü verdi. Ýlçe Müftüsü Ömer Faruk Altun ile birlikte Kelekçi Köyü'nü ziyaret eden Kaymakam Remzi Kattaþ, köyde yapýlan asma köprü ve ayaklarý, keson kuyu çalýþmalarýný yerinde inceledi. Ýncelemelerini tamamlayan Kaymakam Kattaþ ve beraberindekiler, daha sonra köyü gezip köylülerle sohbet etti. Kaymakam Kattaþ, köyde kendi imkanlarýyla yaptýðý barakada zor þartlarda yaþamlarýný sürdürmeye çalýþan bir aileye misafir oldu. Çocuklarla yakýndan ilgilenip baþarý temennisinde bulunan Kattaþ, ayrýca köy muhtarý ve vatandaþlarla temaslarý sonucunda zor koþullarda yaþamýný sürdüren ailenin köy içerisinde bir eve yerleþmesini saðladý. En kýsa sürede aileye ev yapýmý için yardýmda bulunacaðýný belirten Kaymakam Kattaþ, köylülerin sorun ve sýkýntýlarýný dinledikten sonra ilçeye geri döndü. ÝHA

BDP Ergani'de aday tanýttý

endi. Bazý vatandaþlar ikiþer üçer battaniye alýrken seyyar satýcý saat 22.00'ye kadar satýþ yaptý. ÝLKHA

Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP), Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde aday tanýtým toplantýsý düzenledi. Düzenlenen toplantýya BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþbaþkan adaylarý Gülten Kýþanak ve Fýrat Anlý, BDP Ýl Eþbaþkaný Zübeyde Zümrüt, BDP Ergani Belediye Eþbaþkan adaylarý Ramazan Kartalmýþ ve Aygün Taþkýn, Ergani Belediye Baþkaný Fesih Yalçýn, BDP il ve ilçe yöneticileri katýldý. Toplantýda Ergani Belediye Eþbaþkan adaylarý birer konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan etkinlik sona erdi. ÝHA


6

EKONOMÝ

23 OCAK 2014 PERÞEMBE

Araç sayýsý 18 milyona yaklaþtý Trafiðe kayýtlý araç sayýsýnýn Kasým ayý sonu itibarýyla 17 milyon 879 bin 453'e ulaþtýðý bildirildi. Kasým ayýnda trafiðe kaydý yapýlan toplam 95 bin 65 taþýt içinde otomobil yüzde 63,7 ile ilk sýrada yer aldý. Bunu sýrasý ile yüzde 12,1 ile kamyonet, yüzde 12 ile motosiklet, yüzde 6,2 ile traktör takip etti. Taþýtlarýn yüzde 6'sýný ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Kasým ayýnda trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsý Ekim ayýna göre yüzde 27,4 arttý. Bu artýþ otomobilde yüzde 35,2, minibüste yüzde 19,8, otobüste yüzde 62,9, kamyonette yüzde 22,1, kamyonda yüzde 43,5, özel amaçlý taþýtlarda yüzde 8,3, traktörde yüzde 21,6 olarak gerçekleþti. Motosiklette ise yüzde 0,2 azalýþ oldu. Kasým ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre trafiðe kaydý yapýlan taþýt sayýsýnda yüzde 3,4 artýþ gerçekleþti. Bu artýþ otomobilde yüzde 15, minibüste yüzde 32,7, özel amaçlý taþýtlarda yüzde 41,3, traktörde yüzde 19,7 oldu. Otobüste yüzde 38,5, kamyonette yüzde 29,5, kamyonda yüzde 2,5, motosiklette yüzde 5,4 azalýþ oldu. OcakKasým döneminde bir milyon 49 bin 479 adet taþýtýn trafiðe kaydý yapýldý, 203 bin 439 adet taþýtýn

ise trafikten kaydý silindi. Böylece trafikteki toplam taþýt sayýsý 846 bin 40 adet arttý. 475 bin taþýtýn devri yapýldý Devri yapýlan toplam 475 bin 126 taþýt içinde otomobil yüzde 67,2 ile ilk sýrada yer aldý. Otomobili sýrasýyla yüzde 16,8 ile kamyonet, yüzde 4,5 ile traktör, yüzde 4,3 ile motosiklet takip etti. Kasým ayýnda devri yapýlan taþýtlarýn yüzde 7,2'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlý taþýtlar oluþturdu. Kasým ayý sonu itibarýyla trafiðe kayýtlý 9 milyon 232 bin 97 adet otomobilin yüzde 41,5'i LPG'li, yüzde 31,3'ü benzinli, yüzde 26,7'si dizel yakýtlý olduðunu ifade edildi. Yakýt türü bilinmeyen otomobillerin oranýnýn ise yüzde 0,5 olduðu kaydedildi. Trafiðe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydý yapýldý. Ocak-Kasým döneminde trafiðe kaydý yapýlan 602 bin 628 adet otomobilin yüzde 38,2'si 1501-1600, yüzde 20,4'ü 1300 ve altý, yüzde 17,4'ü 14011500, yüzde 16,6'sý 1301-1400, yüzde 5,4'ü 1601-2000, yüzde 1,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduðu, motor silindir hacmi bilinmeyen otomobillerin oranýnýn ise yüzde 0,2 olduðu dile getirildi.

Pirinç fiyatýna müdahale Kuraklýk baþladý. Bakliyat ekimi de azalýnca pirinç fiyatý son iki ayda yüzde 50 oranýnda arttý. Toprak Mahsulleri Ofisi, pirinç fiyatýndaki artýþa müdahale ediyor. Ofis ilk etapta stoktaki pirinci düþük fiyattan satýþa çýkaracak. Pirinç fiyatýndaki artýþ Toprak Mahsulleri Ofisi'ni harekete geçirdi. Pirincin kilogramý marketlerde 4-5 lira arasýnda satýlýyor. Toprak Mahsulleri Ofisi satýþ noktalarýnda ise 1 kilo pirinç iki buçuk liradan satýþta. Ofis pirincinin market fiyatý 2 lira 90 kuruþ olacak. Konu ile ilgili bilgi veren TMO Genel Müdürü Mesut Köse, "Bizim müdahale stoklarýmýz mevcut olduðu için çok hýzlý bir þekilde elimizdeki stoklarý düþük fiyattan öncelikle TMO ofisi satýþ noktalarýnda satýþa sunucaðýz. Stoklarýmýzý takviye etmek için 2 parti halinde çeltik ithalatý bir parti de pirinç ithalatý anlaþmamýzý yaptýk. O pirinç ve çeltikler de yolda Türkiye'ye geliyor" dedi.

2 milyon 600 bin kiþi kayýtlý iþsiz Türkiye Ýþ Kurumu (ÝÞKUR), 2013 yýlý Aralýk ayý itibariyle kayýtlý iþsiz sayýsýný 2 milyon 610 bin 969 kiþi olarak tespit etti. Ýþsizlerin 1 milyon 219 bin 666'sýnýn eðitim durumunun ilköðretim olduðu belirlendi.

ÝÞKUR verilerinden derlenen bilgilere göre, 2013'ün kasým ayý sonu itibariyle 2 milyon 546 bin 824 olan kayýtlý iþsiz sayýsý, aralýk sonu itibariyle yüzde 2,5 artarak 2 milyon 610 bin 969 kiþiye yükseldi. Kayýtlý iþsizlerin eðitim durumuna bakýldýðýnda, 48 bin 831'inin okuma-yazma bilmediði tespit edildi. Kayýtlý iþsizlerin 71 bin 95'inin sadece okur-yazar olduðu, 1 milyon 219 bin 666'sýnýn ilköðretim, 756 bin 931'inin orta öðretim, 248 bin 510'unun önlisans, 255 bin 514'ünün lisans, 10 bin 35'inin yüksek lisans ve 387'sinin ise doktora mezunu olduðu ortaya çýktý. Doktoralý iþsizler Yüksek lisans ve doktora mezunu olan iþsizlerin mesleklere göre daðýlýmýnda ise kimyager ve ziraat mühendislerinin sayýca fazlalýðý dikkati çekti. Yüksek lisans yapan iþsizlerden 431'inin büro memuru, 351'inin kimyager, 215'inin makine mühendisi, 184'ünün iþletmeci, 169'unun ziraat mühendisi ve 117'sinin muhasebeci, doktora yapan iþsizlerden 18'inin kimyager, 13'ünün büro memuru ve 5'inin ziraat mühendisi olduðu kayýtlara geçildi. Ýþsizlerin 1 milyon 557 bin 601'inin 20-34 yaþ grubunda olduðu belirlenirken, 116 bin 664'ünün 15-19, 804 bin 763'ünün 35-49, 126 bin 387'sinin 50-64 ve 5 bin 553'ünün ise 65 yaþ üstü grupta yer aldýðý görüldü.

Alman iþ adamlarý Bingöl'e gelecek Almanya'da güneþ enerjisinden elektrik üreten bir firma, Bingöl'de güneþ enerjisi sistemi kurmak için kentte ön araþtýrma yapacak. Alman heyetten Maira ElbersNalop ve Wýlfrýed Kýetzmann'ýn güneþ enerji sistemi kurma konusunda çeþitli görüþmeler yapmak üzere Cumartesi günü Bingöl'e geleceði açýklandý. Bingöl Kent Giriþim Derneði Baþkaný Sayim Bazencir, Alman iþ adamlarý heyetinin enerji

sistemleri konusunda çeþitli görüþmeler yapmak üzere hafta sonu Bingöl'e geleceðini söyledi. Bazencir, "Derneðimiz davetlisi olarak Bingöl'e gelecek Alman iþ adamlarý heyeti güneþ enerjisi üzerine çeþitli görüþmeler yapmak, þartlarýn el vermesi durumunda Bingöl'e büyük bir enerji yatýrýmý yapacaklar. Eskiden insanlar Bingöl'den ve ülkemizden Almanya'ya giderken, þimdi ise tam tersine büyüyen Türkiye ekonomisi hýzla yabancý yatýrýmcýlarý ülkemize çekmektedirler. Bu nedenle Bingöl gelecek olan Alman yatýrýmlarýn inþallah ilimiz için hayýrlý olacak. Ýyi ve güzel bir yatýrým yaparak bir çok iþsiz insanýmýza da iþ kapýsý açýlmýþ olur" dedi. ÝHA

Giyim


GÜNCEL

23 OCAK 2014 PERÞEMBE

7

'Hasta tutuklular ölüm sýnýrýnda' Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, cezaevinde kalan hasta tutuklularýn kötü muamele ile karþý karþýya olduðunu söyledi ve ekledi: Haklarý ihlal oluyor ve ölüm sýnýrýndadýrlar.

Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) ile Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanýþma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED), hasta tutuklulara dikkat çekmek amacýyla Diyarbakýr D Tipi Cezaevi önünde basýn açýklamasý düzenledi. D Tipi Cezaevi önünde düzenlenen basýn açýklamasýna ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, TUHAD-FED Baþkaný Zübeyde Teker, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Hafize Ýpek ile yaklaþýk 100 kiþilik tutuklu yakýný katýldý. Burada grup adýna açýklamalarda bulunan Bilici, bilim insanlarý tarafýndan bir insanýn yaþam sürecinin tehlikede olmasýnýn belirtilmesine raðmen, hasta tutuklunun cezaevinde kalmasý gerektiðinde görüþ bildirmenin o insaný idam etmek anlamýna geldiðini söyledi.

'Haklarý ihlal ediliyor' Cezaevindekilerin kötü muamelelerle karþý karþýya olduklarýný savunan Bilici, "Haklarý ihlal oluyor ve ölüm sýnýrýndadýrlar. Bizler Adalet Bakaný'na bildirdik, bütün bürokratlarýn haberi var. Tüm cezaevi yönetimi ile ilgilenen herkesin haberi var. 554 hasta tutuklunun 163'ünün aðýr hastanýn olduðunu defalarca dile getirdik ve bu insanlar her an yaþamýný yitirebilirler. Verilen kararlarýn siyasi olduðunu söyledik. Hükümetten beklentimiz bir an önce bütün bu verilen kararlarý bir daha gözden geçirmeleri. Baþta hasta tutuklular olmak üzere özgürlük, demokrasi ve insan haklarý mücadelesinden dolayý cezaevinde olan herkesin artýk bu tutsaklýktan, bu rehine durumundan kurtulmasý gerektiðini söylüyoruz. Biz bu arkadaþlarýn, hasta tutsaklarýn, cezaevinden çýkýncaya kadar takipçisi olacaðýz" dedi. Grup, basýn açýklamasýnýn ardýndan cezaevi önünden ayrýldý. ÝHA

Sadak: Tüm borçlarý ödeyeceðiz

AK Parti adayýna taþlý saldýrý AK Parti'nin Van Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Osman Nuri Gülaçar, kent merkezinde seçim çalýþmasý sýrasýnda BDP'li bir grubun protestosu ile karþýlaþtý. Gülaçar, "Kimseden korkmuyoruz" diye konuþma yapýnca taþlý saldýrýya uðradý. Partilerin adaylarýnýn seçim çalýþmalarýna hýz verdiði Van'da olaylar çýktý. Ak Parti'nin Van Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Osman Nuri Gülaçar, Van Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Sanat Sokaðý'nda esnaf ziyaretine çýktý. Gülaçar buradan Kazým Karabekir Caddesi'ne geçtiði sýrada, toplanan bir grup, BDP'nin yeniden aday gösterdiði Van Belediye Baþkaný Bekir Kaya lehine slogan atmaya baþladý. Yaklaþýk 500 kiþilik grup bu kez Gülaçar'ý protesto etmeye

Suriye katliamý lanetlendi Batman Düþünce ve Ýnanç Özgürlüðü Platformu, Gülistan Caddesi Ýnsan Haklarý Anýtý önünde kitlesel basýn açýklamasý yaparak Suriye'de yaþanan katliamlarý lanetledi. Basýn açýklamasýnda ilk sözü alan Memur Sen Baþkaný M. Þafi Özperk, Suriye'de yaþanan bu katliam görüntülerinin daha önce Bosna'da, Halepçe'de, Hama'da yaþananlarýn tekrarý olduðunu belirterek, "Ancak dünya buna sessiz kalýyor. Müslüman Batman halkýnýn vicdaný olarak buradayýz. Suriye'de akan kan sadece Esed'in eline bulaþmadý, onunla iþbirliði yapan herkesin eline bulaþtý. Bu vahþetlerden bizi kurtaracak olan tek umudumuz ittihadý Ýslam'dýr. Tek çözüm Ýttihadý Ýslam'dýr" dedi. Düþünce ve Ýnanç Özgürlüðü Platformu adýna basýn açýklamasýný okuyan Özgür Der Baþkaný Mehmet Þat, Baas rejiminin Suriye'de iþlediði insanlýk suçlarýnýn iþkence fotoðraflarýyla bir kere daha belgelendiðini söyledi.

'Tarihe leke olarak kazýnacak' Tüm dünyayý sarsan bu görüntülerin insanlýk tarihine kara bir leke ve büyük bir utanç olarak kazýnacaðýný ifade eden Þat, bu fotoðraflarýn Beþþar Esad'in Suriye'yi bir baþtan bir baþa 'Ebu Gureyb'e dönüþtürdüðünün yeni bir delili olduðunu belirtti. Esad rejiminin uluslararasý kamuoyundan cesaret alarak bu vahþeti yaptýðýný dile getiren Þat, "Öldürülenlerin 2040 yaþ aralýðýnda, bir öldürme yöntemi olarak aç býrakýlmýþ, türlü iþkence yöntemleri uygulanmýþ ve boðularak öldürülmüþ yaklaþýk 11 bin insandan oluþtuðu tespit edilmiþtir. Raporu hazýrlayan komisyon üyelerinin daha önce yargýlanmýþ diktatörlerin yargýlanma süreçlerinde bulunmuþ saygýn hukukçulardan oluþmasý raporu daha da güçlendirmektedir. Esad, insanlýk tarihinin görmüþ olduðu en büyük zalimler arasýndaki yerini çoktan aldý. Esad'ýn bu rapor ve belgeler üzerinden uluslararasý mahkemelerce ivedilikle yargýlanmasý saðlanmalýdýr" þeklinde konuþtu. ÝLKHA

baþlayýnca, yanýndaki 100 kadar partili de 'Baþkan Gülaçar' sloganý atarak karþýlýk verdi. Bu sýrada bir konuþma yapan Gülaçar, "Bir daha söylüyorum. Korkan, geri adým atan namerttir. Proje ve hizmetlerinizle kendinizi orta yere koyun ve ifade edin. Ama böyle korkuyla, þiddetle, baskýyla olmaz. Bu memlekete huzur, kardeþlik lazým. Allah'a yemin ediyorum ki, korkmuyorum" dedi.

Taþlý saldýrý baþladý AK Parti adayý Osman Nuri Gülaçar'ýn konuþmasýnýn hemen ardýndan BDP'li kalabalýk taþlý saldýrýya baþladý.

Gülaçar'ý korumak isteyen taraftarlarý, hemen etrafýnda çember oluþturup cadde üzerinde bulunan AK Parti Ýpekyolu Ýlçe Baþkanlýðý'na sýðýndý. Ýlçe binasý yakýnýnda bulunan polis ve korumalar da havaya ateþ açarak BDP'li kalabalýðý daðýtmaya çalýþtý. Saldýrýnýn ardýndan çok sayýda polis olay yerine sevk edildi. Kalabalýk bir süre Ýlçe Baþkanlýðý daðýlmazken, güvenlik güçleri AK Parti binasý çevresinde önlem aldý.

Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, belediyenin mallarýna konulan haciz nedeniyle meclisi olaðanüstü toplayarak, hacze karþý nasýl bir tedbir alacaðýyla ilgili meclise bilgi verdi. Haciz iþlemlerine karþý teminat mektubu alacaklarýný belirten Sadak, görev sürelerinin sonuna kadar geçmiþ döneme ait tüm borçlarý ödeyeceklerini ve kendilerinden sonra gelecek yönetime borçsuz bir belediye teslim edeceðini söyledi. Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, "Göreve geldiðimizde söz konusu temizlik þirkete ait borçlarýn ödedik. Fakat alacaklý þirkettin kanunda bulduðu bir boþluktan dolayý bir önceki dönemden alacaklý olduklarý faizleri bahane ederek ödemelerine karþýlýk olarak dava açtý. Bu nedenle belediye mallarýna haciz konulmuþtur. Haciz kaldýrýlmasý ile ilgili olarak þirket yetkilileri ile yaptýðýmýz görüþmeler ve hukuk müdürlüðü bünyesinde yapýlan çalýþmalar neticesinde, inkar tazminatý vermeyeceðiz. Ancak haciz kaldýrýlmasý için 1 milyon 800 bin lira dolayýndaki anaparanýn yüzde 15'i kadar teminat mektubu vereceðiz. Bu nedenle teminat mektubunun alýnmasý yetkisinin baþkanlýða verilmesi için meclisi olaðanüstü toplandýk. Bu anlamda görev sürem boyunca geçmiþ döneme ait tüm borçlarý ödeyeceðiz. Bizden sonra gelecek arkadaþlara borçsuz bir belediye teslim edeceðiz" dedi. Yapýlan toplantýnýn ardýndan haciz iþlemlerine karþýlýk teminat mektubunun alýnmasýna yönelik gündem maddesi, belediye meclis üyelerinin tarafýndan yapýlan görüþmeler ardýndan oy çokluðu ile kabul edildi. ÝHA

Cezaevlerinde hak ihlalleri arttý Van F Tipi Kapalý Cezaevi'nde yaþanan hak ihlallerine dikkat çeken çekmek amacýyla TUYAD-DER bir basýn açýklamasý düzenledi. TUYAD-DER Baþkaný Ahmet Aygün, ihlallerdeki artýþýn Van ile sýnýrlý olmadýðýný söyledi.

Van TUYAD-DER, bölge cezaevlerinde yaþanan hak ihlalleri, kötü muamele ve baskýya iliþkin dernek binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýya dernek yöneticileri ve Van TUYADDER Baþkaný Ahmet Aygün katýldý. Açlýk grevlerinin ardýndan cezaevlerinde bir rahatlama beklendiðini belirten Aygün, ancak bunun tam tersine ciddi hak ihlallerinin devreye sokulduðunu dile getirdi. Cezaevlerinde yaþanan durumun tutuklu ailelerinde ciddi anlamda kaygýlanmalara yol açtýðýný kaydeden Aygün, bölgedeki cezaevlerinde yaþanan hak ihlallerinin en somut örneðinin Van F Tipi Kapalý Cezaevi'nde yaþandýðýný söyledi. Van F Tipi Kapalý Cezaevi'nde yaþanan hak ihlallerinden ötürü tutuklularýn 20'þer günlük süresizdönüþümsüz açlýk grevine girdiklerini hatýrlatan Aygün, hak ihlallerinin bir daha yaþanmayacaðýna dair Cumhuriyet Baþsavcýsý ve cezaevi idaresi tarafýnda temi-

natlar alýnarak grevin sonlandýrýldýðýný anýmsattý. Ancak gelinen noktada deðiþen hiçbir þeyin olmadýðýnýn altýný çizen Aygün, yaþanan sorunlarýn sadece Van F Tipi Kapalý Cezaevi'yle sýnýrlý olmadýðýný, ayný sorunlarýn bölgedeki ve Karadeniz Bölgesi'nde bulunan cezaevlerinde de yaþandýðýný dile getirdi.

Provokatif yaklaþýmlar Cezaevlerinde yaþanan sorunlarý tek tek aktaran Aygün, þunlarý belirtti: "Van F Tipi Kapalý Cezaevi'nde havalandýrmada kurulan kameralar her açýyý görebilmektedir. Bu kameralar odalarýn içini de görüyor. Tutsaklar yönetime bu konudaki tepkilerini idareye ilettiklerinde, idare onlarý disiplin cezasýyla tehdit ediyor. Baþta Cezaevi Müdürü olmak üzere, gardiyanlarýn tutsaklara karþý tehditvari ve provokatif yaklaþýmlarý halen devam ediyor. 21 yaþ altýnda olan genç tutsaklarýn, diðer tutsaklarla ayný anda ortak alana çýkmalarýna izin ver-

ilmiyor. Tutsaklarýn her taleplerinde disiplin soruþturmasý baþlatýlýyor. Bunun en somut örneði son 8 ay içinde 200'e yakýn tutsaða soruþturma açýlmýþ ve bunlardan 10 kiþiye hücre cezasý, 66 sürgün, 43 tutsaða da çeþitli iletiþim ve sosyal aktivite cezalarý verilmiþtir. Muþ'tan Van'a sürgün edilen 26 tutsaktan 16'sý halen tecrittedirler. Ayrýca hasta tutsaklarýn tedavileri düzenli bir þekilde yapýlmýyor. Erzurum Oltu Kapalý Cezaevi'nde kalan kadýn tutsaklar üzerinde de ayný zulüm politikasý yaþatýlmaktadýr. Bunlardan kelepçeli muayene dayatmasý, ayakta sayým aldýrma, haftada 2 gün toplamda 3 saat sýcak su verilmesi ve spor için adli erkek havalandýrmasýna çýkarýlmak isteniliyor. Gardiyan ve müdürün provokatif yaklaþýmlarý mevcut olup ayrýca bu cezaevinde revir bulunmamaktadýr. Ayný ihlaller Trabzon, Giresun, Kalkandere, Zile ve Vezirköprü cezaevlerinde de yaþanmaktadýr."


8

Haber

23 OCAK 2014 PERÞEMBE

Her eve bir Kur'an-ý Kerim Peygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan düzenlenecek 'Kutlu Doðum' programlarýnýn startý verildi. Bu yýl kutlu doðum ayý münasebetiyle her eve bir Kuran-ý Kerim daðýtýlacaðý belirtildi.

T

ürkiye'de ve dünyada yüz binlerce kiþinin katýldýðý Kutlu Doðum etkinliklerini düzenleyen Peygamber Sevdalýlarý Platformu, bu yýl düzenleyeceði programlarýnýn startýný verdi. Platform yöneticilerinden Yahya Oðraþ, Kutlu doðum ayýnda düzenlenen etkinliklere her yýl raðbetin arttýðýný söyledi. Nisan ayýnýn gelmesiyle peygamber sevdalýsý halkta bir heyecanýn yaþandýðýný belirten Oðraþ, " Düzenlenecek kutlu doðum programlarý kapsamýnda bölge koordinatörlükleriyle biri Ocak, biri Þubat, biride Mart ayýnda olmak üzere üç istiþare toplantýsý gerçekleþtireceðiz. Bu toplantýlarýn amacý geçen yýllardaki sýkýntý ve eksiklikleri belirleyerek, bu

yýl daha güzel programlar düzenlemektir. Ýlk toplantýmýzý gerçekleþtirerek, yapýlacak iþlerle ilgili programlar belirledik. Platform olarak Salavat kampanyamýzý 15 Þubat'ta resmen baþlatacaðýz. Ayrýca önceki yýllarda halka daðýttýðým Peygamberimizin Hayatý ile ilgili CD yerine bu yýl her eve bir Kuran-ý Kerim daðýtmayý düþünüyoruz. Ýnþallah bunu çok yoðun bir þekilde gerçekleþtirebiliriz" dedi.

'Hayýrseverlerin yardýmlarýný bekliyoruz' Daðýtmayý düþündükleri Kuran-ý Kerimler için hayýrseverlerin de yardým etmesi gerektiðini belirten Oðraþ, hayýrsever vatandaþlardan gelecek olan destekle her eve Kuran-ý

Kerim taþýma noktasýnda aracýlýk yapacaklarýný sözlerine ekledi. Bu yýl kaç yerde program düzenleneceði ve nerelerde yapýlacaðýnýn kesinlik kazanmadýðýný belirten Oðraþ, " Türkiye bir seçim sürecine giriyor. Bu seçim sürecinde özellikle Peygamber Sevdalýlarý Platformuna üye ve gönüllülerinin kendiiþlerini aksatmamalýdýrlar. Bizim sevdamýz Onu (sav) anlamak ve yaþamaktýr. Mevzu o olunca sular durur, dolasýyla o bizim için payda ve üst bir çadýrdýr, üst bir kimliktir. Onun için mümkün mertebe yani onun sevgisini kazanmaya onun aracýlýðýyla insanlarýn kalplerini birleþtirmeye özen gösterme noktasýnda özellikle çaba harcamalýyýz" þeklinde konuþtu. ÝLKHA

Bitlisli kad nlar meslek reniyor B

Öðretmenlere model uçak kursu T

ürk Hava Kurumu Bingöl Þube Baþkanlýðý, Genç ilçesindeki 20 rehber öðretmene model uçak kursu veriyor. Nuri Özaltýn Ýlkokulu'nda baþlayan ve 40 saat sürecek olan kursun ardýndan sertifika alacak öðretmenlere, model uçak kursu açma yetkisi verilecek. Hafta baþýnda baþlayan kursu ziyaret eden Genç Kaymakamý Abdullah Köklü, Ýlçe Emniyet Müdürü Abdullah Atagün, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Bulut ile Halk Eðitim Merkezi Müdürü Muzaffer Dengeþik, kurs hakkýnda Türk Hava Kurumu Bingöl Þube Baþkaný Ahmet Kýtay'dan bilgiler aldý. Malzemeleri Türk Hava Kurumu tarafýndan karþýlanan model uçak kursuna katýlan öðretmenlerin model uçak kursu açabileceklerini belirten Bingöl Þube Baþkaný Ahmet Kýtay, amaçlarýnýn öðretmenler aracýlýðý ile öðrencilere havacýlýk sevgisini kazandýrmak olduðunu söyledi. Kursu tamamlayan rehber öðretmenlere, 1 ay içinde sertifikalarýnýn teslim edileceði öðrenildi. ÝHA

Kulp Eðitim-Sen'de yönetim deðiþti E

ðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (Eðitim-Sen) Diyarbakýr'ýn Kulp Ýlçe Temsilciliði'nde 2. olaðan genel kongresi gerçekleþtirildi. Yaklaþýk 3 yýl önce kurulan Eðitim-Sen Kulp temsilciliði 2. olaðan genel kongresini yaparak yönetim deðiþikliðine gitti. Kulp Eðitim-Sen temsilcilik binasýnda yapýlan kongreye Eðitim-Sen Diyarbakýr Þubesi Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Korkmaz, Kulp BDP Ýlçe Baþkaný Mirze Mehmet Çelik, BDP Kulp Belediye Eþbaþkan adayý Sadiye Süer Baran, SES eski Genel Baþkaný Dr. Veysi Ülgen ile çok sayýda üye katýldý. Divan baþkaný ve üyelerinin belirlenmesinden sonra saygý duruþu yapýldý. Kulp Eðitim-Sen temsil-

ciliði Yönetim Kurulu adýna eski baþ temsilci Nihat Zaman'ýn açýlýþ konuþmasýndan sonra Diyarbakýr Þubesi Yönetim Kurulu üyesi Hikmet Korkmaz ve BDP Kulp Belediye Eþbaþkan adayý Sadiye Süer Baran birer konuþma yaptý. Temsilciliðin 3 yýllýk faaliyet raporunun Mehmed Adýyaman tarafýndan okunmasýndan sonra, mali rapor okunup aklandý. Yapýlan seçimlerin ardýndan eþbaþkanlýk sistemine geçen Kulp Eðitim-Sen temsilciliðinin yeni yönetim kurulu þu þekilde oluþtu: "Baþtemsilci Abdullah Sözer, eþbaþkan Sevnur Karakuzu, temsilci Mehdin Eren, temsilci Hasan Aladað, temsilci Emrah Erdoðan." ÝHA

Murat Ersoy olayhaber@hotmail.com

Baþkan ve Gülen cemaati Devlet içine sýzmýþ paralel yapý dediðimiz Gülen cemaatinin en büyük silahý hiç kuþkusuz, "Hoþgörüydü." Hoþgörüyle herkesi ve her kesimden kurum, sivil toplum ve bireyi kendilerine baðladýlar ve bunu öyle profesyonelce yaptýlar ki, onlara bulaþan herkes, çarkýn bir parçasý oldu.

Bu yapýya da en büyük desteði bu kesimler verdi. Görünen o ki; cemaatin hoþgörüsü içine herkesi aldý ve baþka ülkelerin istihbaratlarý da cemaate sýzdý. Peki, cemaat böyle bir oyuna nasýl geldi? Paralel yapýnýn askerliðine, cellatlýðýna, hakimliðine soyunan bu adamlar gerçekten cemaate mi, yoksa baþka ülkelerin siyasi hedeflerine mi hizmet ediyorlar. Eðer gerçekten hizmet hareketinin içinde ve bizzat hizmet hareketi, baðýmsýz bir þekilde bu operasyonlarý yapýyor, yani derin devletin bir parçasý oluyorlarsa, bu cemaat adýna bir yýkýmdýr. Allah katýnda hangi yüzle nasýl hesap verecekler. Yok, oyuna geliyorlar ve bu kirli oyunu göre göre sürdürüyorlarsa, yine cemaat kayýptadýr. Yazýk oldu bu hizmet hareketine. Ergenekon ile cemaat arasýnda çok ince bir nüans farký var. Biri yakalandý ve derdest oldu, diðeri direnmeye devam ediyor ve daha önemlisi Ergenekon'u, paralel yapý derdest etti. Ne kadar büyük bir fark var deðil mi? Paralel yapý, devlete sirayet etmemiþ, devlet olmuþ ve artýk devlet yönetimini kimseyle paylaþmak

niyetinde de deðil. Ýþte en büyük tehditte burada baþlýyor. Cemaat hükmetmek niyetinde ve hükümran olma çabasýnda. Devleti ya milletin seçtiði parlamento ve hükümet olmuþ iktidar yönetir, ya da siyaset dýþý bir güç idare eder. Hiçbir devlet buna müsaade etmez, yetki paylaþýmý da yapmaz. Türkiye de buna izin vermez. Recep Tayyip Erdoðan hiç vermez. Zaten cemaatin boy hedefi de Recep Tayyip Erdoðan'dýr. Tayyip Erdoðan'sýz bir ülke istiyorlar. Bugün Recep Tayyip Erdoðan çekildiðini duyursun, bütün bu kaos planý deðiþir ve hizmet hareketi yerine oturur. Peki, büyük pencereden bir bakýn. Recep Tayyip Erdoðan'ý kimler istemiyor? Ýsrail istemiyor, Ýngiltere, Amerika neo conlarý ve Avrupalýlar istemiyor. Suriye, Mýsýr ve Ýran istemiyor. Peki neden? Türkiye'nin baðýmsýz bir ülke olmasýný istemiyorlar. Dünyada 18. Ekonomi olmasýný içlerine sindirmiyorlar. Dünyada ve bölgesinde kendilerinden rol çalmasýný istemiyorlar. Siyonist ve emperyalist

itlis'in Tatvan Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý tarafýndan Sosyal Destek Programý (SODES) kapsamýnda kadýnlara yönelik kurdele nakýþ kursu açýldý. Tatvan Kadýn Destek Merkezi (KADEM) bünyesinde açýlan kursa kadýnlar yoðun ilgi gösteriyor. Henüz yeni baþlayan kurs sayesinde kadýnlar evde oturmak yerine hem meslek öðreniyor, hem de aile bütçelerine katký saðlýyorlar. Yaþlarý 30 ila 60 arasýnda deðiþen 18 kadýnýn katýlým gösterdiði kurdele nakýþ kursunda oldukça hevesli olan kursiyerler, yaþlarýnýn ilerlemesine aldýrýþ etmeden meslek öðrenmek için büyük bir azim örneði sergiliyorlar. Kursa gelen kadýnlarýn en büyük hedefi ise en kýsa sürede meslek öðrenip kendi iþyerleri açmak. Kursiyerlerin her gün ücretsiz olarak evlerinden alýnýp, ders bitiminde evlerine býrakýldýðýný belirten Kadýn Destek Merkezi Ýdari Sorumlusu Þirvan Ece, kursun asýl amacýnýn kadýnlarýn iþ hayatlarýna atýlmalarý, toplum hayatýnda daha aktif rol oynamalarý ve daha iyi bir gelecek yetiþtirmelerini saðlamak olduðunu söyledi. Kurs sayesinde kýzlarýn, annelerin ve hatta ninelerin ilerleyen yaþlarýna raðmen engel tanýmadan hem meslek öðrendiðini hem de aile bütçelerine katký sunduðunu kaydeden Ece, kursun kadýnlar tarafýndan oldukça ilgi gördüðünü kaydetti.

Çocuklar da kreþe Kursun yaklaþýk 4 haftadýr baþladýðýný ve dönüþümlü olarak 3 ay devam edeceðini dile getiren Ece, "Þu anda kurdele nakýþ kursumuzda yaklaþýk 20 kursiyerimiz var. Kursiyerlerimizin hepsi öðrenmek için çok azimli ve çok hevesliler. Ayrýca kursa gelen kursiyerlerimizin çocuklarý için de ayrýca ücretsiz kreþlerimiz bulunuyor. Annelerimiz kurstayken, çocuklarý da kreþlerde hocalarýmýz tarafýndan eðitiliyor" dedi. Ev hanýmý olduðunu ve evde oturmak yerine kursa gelmeyi ve meslek öðrenmeyi tercih ettiðini belirten kursiyerlerden Fatma Çoðaltay ise, "Ben ev hanýmýyým. Evde oturuyorduk boþ boþ. Hani bu kurs açýldý iyi ki de açýlmýþ. Allah razý olsun, çok memnunuz. Bunlarýn devam etmesini istiyoruz. En azýnda boþ boþ oturacaðýmýza bir þeyler öðreniyoruz. Hani kimi harçlýðýný çýkarýr, kimi meslek edinir. Yani çok güzel bence. Vesile olanlardan Allah razý olsun" þeklinde konuþtu. Kursiyerlerden Gültekin Töker de 49 yaþýnda olduðunu belirterek, "Böyle bir imkan açýldýðý için çok teþekkür ederim. Doðuda böyle bir imkan yoktu. Saðlandýðý için çok teþekkür ederim. Biz kursta bohça yapýyoruz, havlu yapýyoruz, kurdele yapýyoruz ve bu sayede de meslek ediniyoruz. Böyle kurslarýn devamýný istiyoruz" ifadelerini kullandý. ÝHA

güçler güdebilecekleri, istihbaratýný arka bahçeleri gibi kullanabilecekleri, zayýf, hasta adam bir ülke istiyorlar. Ýþte bunun için Recep Tayyip Erdoðan olmamalý ve iþte cemaatle Siyonist ve emperyalist güçleri ortaklaþtýran budur. Cemaat küçük olsun benim olsun derdinde, Recep Tayyip Erdoðan ise bir Kurtuluþ savaþý mücadelesi veriyor, bu ülkeyi baðýmsýz bir ülke yapmak istiyor ve bu bütün rol sahibi ülkeleri çok korkutuyor. Artýk bütün bir dünyaya yayýlmýþ Osmanlý yok ama Osmanlý kadar yüreklerine korku salan bir devlet var ve Baþkan var. Tek hedefleri Baþkaný yýkmak… Ýþte tam da bu yüzden cemaat ve Gülen hareketi kaybetmeye mahkûmdur. Bu millet Baþkanýný ne zaman teslim etti ki þimdi teslim etsin. Ýþte cemaatin anlayamadýðý ve algýlayamadýðý durum budur. Baþkan Recep Tayyip Erdoðan'a bu ülke dün sahip çýktýðý gibi, yarýnda sahip çýkacaktýr, bundan cemaatin kuþkusu olmasýn.


Ýç-Dýþ Politika

23 OCAK 2014 PERÞEMBE

9

Yapýcýoðlu: Cenevre'den sonuç çýkmaz

Hür Dava Partisi Genel Baþkaný Zekeriya Yapýcýoðlu, Cenevre'de düzenlenen konferanstan Suriye'ye sükûnet getirecek bir sonuç doðurmasýnýn beklenemeyeceðini söyledi. 2

012 yýlýnýn Haziran ayýnda gerçekleþen Cenevre1'in ardýndan, Cenevre-2 Konferansýnýn baþladýðýný belirten Yapýcýoðlu, konferansýn aralarýnda Türkiye'nin de bulunduðu 39 ülkenin katýlýmýyla gerçekleþtiðini ve bu ülkelerden birinin de Vatikan olmasýnýn düþündürücü olduðunu ifade etti. Ýki gün öncesine kadar Ýran'ýn da katýlacaðýnýn açýklandýðýný dile getiren Yapýcýoðlu, ABD Dýþiþleri Bakaný Kerry'in talebi üzerine BM Genel Sekreteri Ban'ýn, Ýran'a yaptýðý daveti geri çekmesini diplomatik bir skandal olarak deðerlendirdiklerini ifade etti. Yapýlan bu konferansýn uluslararasý kamuoyunun beklentilerini karþýlayacak ve Suriye'ye sükûnet getirecek bir sonuç doðurmasýnýn beklenemeyeceðinin altýný çizen Yapýcýoðlu, "Suriye'de önemli olan bu savaþýn bir an önce durmasý, yeni oluþturulacak yönetimde tüm halklarýn ve kesimlerin adil temsiliyetinin saðlanmasýdýr. Suriye'de yaþayan halklara raðmen ve onlar adýna yapýlacak anlaþma veya görüþmelerin netice vermesi ve meþruiyet kazanmasý mümkün deðildir.

Her türlü etnik, inanç ve mezhep aidiyetinin temsili, Suriye'de akan kanýn durmasý ve adalet üzere yeni bir gelecek inþasý için elzemdir." dedi.

'Suriye halkýna destek verilmeli' Suriye'de iç savaþ nedeniyle insanlýk dramýnýn her geçen gün daha da aðýrlaþtýðýný söyleyen Yapýcýoðlu, "Baþta Yermük kampý olmak üzere ülkenin hemen her yerinden açlýk ve sefalet manzaralarý geliyor. Ýki gün önce de iþkence edilerek öldürülmüþ kiþilere ait fotoðraflar basýna servis edildi. Beþþar Esed'in zalimliðini anlamak ve tescil etmek için esasen bu fotoðraflara ihtiyaç yoktur. Bu fotoðraflarý gördükten sora Esed'in zalim olduðunu daha yeni anlamýþ olanlar aklý gözünde olanlardýr. Dünyanýn sessiz ve duyarsýz kaldýðý bu insanlýk dramýna Müslüman halklar sessiz kalmamalý, maddi manevi her türlü desteðini Suriye halkýndan esirgememelidir" ifadelerini kullandý. ÝLKHA

Sarýgül partilileri azarladý G

aziosmanpaþa ilçesi Karlýtepe Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosunun açýlýþýnda kalabalýða seslenen Mustafa Sarýgül, bu sýrada kendi aralarýnda konuþan partililere tepki gösterdi. Hem Gaziosmanpaþa'da hem de Ýstanbul'da deðiþimin vaktinin geldiðini söyleyen CHP Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Mustafa Sarýgül, "Kentsel dönüþüm konusunda hiçbir yurttaþýmýn onayý olmadan bu binada 12 tane daire varsa, 12 daire sahibi bana gelip de '12'miz anlaþtýk burayý yeni baþtan geliþtirmek istiyoruz' derse, baþýmýn üstünde, hemen yaparým. Bir tanesi derse ki 'bizim rýzamýz yok. Buralarýn yýkýlmasýný istemiyoruz, müteahhide verilmesini istemiyoruz derse' o binayý Allah'ýmdan baþka kimse bana yýktýramaz" dedi. Konuþma yaptýðý sýrada iki partilinin kendi aralarýnda konuþmasýna tepki gösteren Sarýgül, "Tayfun ikiniz kendi aranýzda konuþacaksanýz gidin konuþun. Benim gözümden hiç bir þey kaçmaz. 'Buradan belediye meclisine gireceðim' diye yað yakma. Hayatýmda yandan çalýþanlarla iþim olmaz, candan çalýþan herkesle yoluma devam ederim. Bireysel menfaatlerinin peþinde koþanlarla iþim olmaz" diyerek tepki gösterdi.

Kürt derneklerine açýlan dava ertelendi

B

atman'da faaliyet yürüten MEYA-DER ve DA-DER hakkýnda PKK ve KCK'ya üye olduklarý gerekçesiyle kapatma davasý açýldý. Batman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen kapatma davasý 30 Mayýs 2014 tarihine ertelendi. Batman Adliye Sarayý önünde yapýlan basýn açýklamasýna BDP Batman Milletvekili Ayla Akat, BDP Batman Ýl Baþkaný Serdar Atalay, BDP Batman Belediye Eþbaþkanlarý Sabri Özdemir ve Gülistan Akel, Mazlum-Der, Kürdi-

Der, Ses, ÝHD, DA-DER Baþkaný Ýzzettin Ege ve MEYA-DER Baþkaný Ekrem Deðirmenci katýldý. Duruþmada ifade veren DA-DER Baþkaný Ýzzettin Ege ve MEYADER Baþkaný Ekrem Deðirmenci, derneklerinin kapatýlmak istenmesinin hukuki deðil, kapatma davasýnýn siyasi olduðunu söyledi. Akat ise, "Bu davalarda Kürtler susturulmak isteniyor ve gözdaðý veriliyor. Kurumlarýmýzý yalnýz býrakmayacaðýz. Takipçisi olacaðýz" dedi. ÝHA

Kürtler en zenginler listesine girdi K

ürdistan Bölgesi'ndeki zengin petrol yataklarý bölgenin kaderini deðiþtirdi. Refah seviyesi her geçen gün artan bölgede birçok Kürt dünya milyarderler sýralamasýna girdi. Bölgede petrol ve petrol baðlantýlý faaliyet gösteren çok sayýda iþadamý kýsa sürede zenginleþti. Zenginleþme özellikle bölgenin merkezi Erbil, Süleymaniye ve Dohuk bölgesinde yapýsal alanda da kendini göstermeye baþladý. Son yýllarda üç kentte dev yatýrýmlar gerçekleþtirilirken, sayýlarý onlarca ifade edilen resort oteller, villalar ve toplu konutlar yapýldý. Yapýlan villalar milyon dolarlara alýcý buluyor. Son iki yýlda yapýlan dev alýþveriþ merkezleri, kültür alanýna hizmet veren kongre ve sanat merkezleri Kürt sosyetesinin buluþma mekanlarý haline geldi. Bölgedeki sosyal, kültürel ve sanat faaliyetleri ise

büyük raðbet görüyor.

4 milyarýn üzerinde sermayesi olan var Bölgenin refah seviyesinin giderek yükselmesi, dünya çapýnda zenginler ortaya çýkardý. Dünya zenginler sýralamasýna ise kýsa sürede çok sayýda Kürt iþadamý da girdi. Kürdistan Yatýrýmcýlar Birliði Sözcüsü Mela Yasin, çok sayýda Kürt iþadamý adýnýn dünya milyarderleri listesinde yer aldýðýný açýkladý. Yasin, "Söz konusu listede yer alan isimler Kürdistan Bölgesi vatandaþý ve sermayelerinin 4 milyar dolarýn üzerinde olduðunu itiraf etmiþlerdir. Kürdistan'da sermayesi yýllýk 1 milyon dolar büyüyen iþadamlarý çoðaldý. Öte yandan Kürdistan Bölgesi'nde sermayesi 5 milyon dolarýn üzerinde olan 11 bin 630 iþadamý var" dedi.

Fransa Cumhurbaþkaný Türkiye'ye geliyor Fransa Cumhurbaþkaný François Hollande, 27-28 Ocak tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

C

umhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Fransa Cumhurbaþkaný Hollande'ýn Cumhurbaþkaný Gül'ün davetine icabetle 27-28 Ocak 2014 tarihlerinde Türkiye'ye bir devlet ziyareti gerçekleþtireceði belirtildi. Ziyaret kapsamýnda 27 Ocak Pazartesi günü Ankara'da gerçekleþtirilecek resmi görüþmelerde baþta siyasi ve ekonomik konular olmak üzere iki ülke arasýndaki iliþkilerin tüm veçheleriyle ele alýnacaðý, yeni iþ birliði ve ortaklýk imkanlarý üzerinde durulacaðý kaydedilen açýklamada, ayrýca AB dahil güncel bölgesel ve uluslararasý meseleler hakkýnda fikir alýþveriþinde bulunulacaðý ifade edildi. Ziyaret vesilesiyle iki ülke arasýndaki iþ birliðinin pekiþtirilmesine ve iliþkilerin ahdi zemininin güçlendirilmesine yönelik olarak bazý anlaþmalarýn imzalanacaðý da açýklanan açýklamada þöyle denildi: "Sayýn Cumhurbaþkanýmýz ve Cumhurbaþkaný Sayýn Hollande, Ankara'daki resmi temaslarýn tamamlanmasýnýn ardýndan 28 Ocak Salý günü Ýstanbul'da Türk-Fransýz Ýþ Forumu'na katýlacaklardýr. Fransa Cumhurbaþkaný'nýn ziyareti, köklü dostluk ve müttefiklik iliþkilerine sahip olan iki ülke arasýndaki çok boyutlu iliþkilere yeni bir ivme kazandýrýlmasýný saðlayacak, bu yönde ortak iradenin en üst düzeyde teyit edilmesine vesile olacak ve iþ birliðimizin karþýlýklý yarar temelinde her alanda derinleþtirilerek geliþtirilmesine katkýda bulunacaktýr."


10

23 OCAK 2014 PERÞEMBE

Haber

Cenevre'de Esad restleþmesi

Suriye krizine barýþçýl çözüm bulmayý amaçlayan 2. Cenevre Konferansý Ýsviçre'de baþladý. Konferans öncesi konuþan Suriye Dýþiþleri Bakaný Velid Muallim, "Beþþar Esad ve rejimi bizim kýrmýzý çizgimizdir" dedi. ABD Dýþiþleri Bakaný Kerry ise, "Esad kurulacak geçici hükümette yer alamaz" þeklinde konuþtu. "Beþar Esad'ýn kurulacak geçici hükümette yer almasý hiçbir þekilde söz konusu olamaz. Suriye'deki son korkunç raporlar, sistematik iþkenceleri ve binlerce tutuklunun infaz edildiðini gösterdi" dedi.

'Ýç diyalog kolay olmayacak'

B

M'nin ev sahipliðinde gerçekleþtirilen Cenevre Konferansý'nda Esad rejimiyle Suriyeli muhalifler ilk kez ayný masada oturuyor. Yaklaþýk 40 ülkeden dýþiþleri bakanlarý da Ýsviçre'nin Montrö kasabasýnda yapýlan müzakerelere katýlýyor. Montrö kentinde baþlayan konferans 2 gün sonra Cenevre'de devam edecek. Ýlk günde konferansa katýlan tüm temsilcilerin birer konuþma yapmasý bekleniyor. Ýkinci Cenevre Konferansý, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un konuþmasýyla baþladý. BM Genel Sekreteri Ban'dan sonra söz alan ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry,

Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov da, diyalog sürecinin kolay olmayacaðýný söyledi. "Suriye'nin iç diyalog süreci kolay olmayacak, hýzlý olmayacak" ifadesini kullanan Lavrov, "Rusya, tüm taraflarla krizin çözümü adýna ortak çalýþmaya hazýr. Sözde birçok güç Cenevre2'yi destekledi ama iþe gelince konferansýn baþarýsýný istemiyorlar" diye konuþtu. Suriye Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Baþkaný Ahmed Carba ise, Suriye'deki sistematik iþkenceyi Naziler döneminde yaþananlara benzetti. Carba, ülkedeki savaþ suçlarýndan Beþar Esad'ýn sorumlu olduðunu söyledi. Ahmed Carba, Esad'ýn iktidarda kalmasýný saðlayacak herhangi bir anlaþmayý kabul etmeyeceklerini de belirtti. Suriye Dýþiþleri Bakaný Velid Muallim ise, "Beþþar Esad ve rejimi bizim kýrmýzý çizgimizdir. Kimse devlet baþkanýmýza dokunamaz" açýklamasýnda bulundu.

'Sistematik iþkence yapýlýyor' Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Suriye'de rejimin sistematik iþken yaptýðýný söyledi. Davutoðlu, "Nürnberg'ten bu yana böyle korkunç iþkence fotoðraflarý görülmemiþti" dedi.

S

uriye'deki 3 yýllýk savaþý sona erdirmek için Ýsviçre'de düzenlenen Ýkinci Cenevre Konferansý'nda Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu Türkiye'yi temsil etti. Konferansýn açýlýþýnda konuþma yapan Davutoðlu, "Suriye de 5 milyon terörist var. Teröristlere karþý scud füzesi atýlýyor, bombalanýyor. Biz Suriye'de kimin terörist olduðunu biliyoruz. Rejimin yüksek temsilcileri bu yalanlarla insanlarý kandýrabileceklerini düþünüyorlar. Bütün bu yalanlarla burada kalabileceklerini sanýyorlar ancak tarih onlarý çok kötü cezalandýracaktýr. Bu suçlarý iþleyenler cezasýz kalmamalý. Rejimin elinde birçok insan tutsak ve onlar iþkence görüyorlar. 2 milyondan fazla insan, çocuklar ve kadýnlar ülkesini terk etti. Ülkelerine yeniden gitmek istiyorlar. Türkiye de 700 bin mülteci var. Onlara kapýlarýmýzý açmaya devam edeceðiz. Suriye'de devam eden savaþ sona ermeli. Bu savaþýn durdurulmasý gerekiyor" þeklinde konuþtu.

'Yaþananlar insanlýk suçu' Suriye'de yaþananlarýn insanlýk suçu olduðunu

belirten Davutoðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bizler korkunç 11 bin fotoðraf gördük. Nürnberg'den bu yana böyle korkunç iþkence fotoðraflarý görülmemiþti. Bu katliam insanlýða karþý bir suçtur. Bu suçu iþleyenler hesap vermeliler. Srebrenitsa katliamýný iþleyenler nasýl adalet önüne çýktýysa, bunlar da adalet önüne çýkacaktýr. Bugün tarihi bir gün yaþýyoruz. Bu konferans Suriyelilerin acýlarýný dindirmek için çok büyük bir fýrsat. Suriye, Suriyelilere aittir. Suriye'yi daha parlak bir gelecek bekliyor. Türkiye bu süreçte Suriye halkýnýn yanýnda olacaktýr."

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Spor

23 OCAK 2014 PERÞEMBE

11

1.Lig'de son dakikalarýn haftasý! PTT 1. Lig'de Ankaraspor'un liderliðini devam ettirdiði 21. haftada Adana Demirspor ve Karþýyaka uzatma bölümünde attýðý gollerle 3 puan alýrken, Fethiyespor son bölümde attýðý golle haftayý 1 puanla tamamladý..

Þanlýurfaspor hakemlerden þikayetçi

P

L

igde 21. haftaya ilk 6 sýrada giren ekiplerden Balýkesirspor ve Orduspor'un puan kaybý yaþarken, ilk 6'daki takýmlar deðiþmedi. Balýkesirspor'un 3.'lüðe yükseldiði, Orduspor'un ise 4.'lüðe gerilediði 21. haftada 3 ekip uzatma bölümünde sonuca gitti. Adana Demirspor, 90+3. dakikada Atilla Aybars Garhan'ýn attýðý golle Gaziantep Büyükþehir Belediyespor'u, Karþýyaka ise yine 90+3. dakika Can Erdem'in attýðý golle Adanaspor'u maðlup etti. Alt sýralarda kurtulma mücadelesi veren

Fethiyespor ise zirve takibini sürdüren Balýkesirspor'a karþý 90+2. dakikada Balýkesirsporlu Murat Sözgelmez'in kendi kalesine attýðý golle sahadan 1 puanla ayrýldý. Ligde 23 golün atýldýðý 21. haftada takýmlar penaltý vuruþundan 4 gol bulurken, 3 futbolcu kendi kalesine gol atma þanssýzlýðý yaþadý. Kaydedilen 23 golün 7'si karþýlaþmalarýn ilk yarýlarýnda atýlýrken, diðer 16 gol ise ikinci devrelerde geldi.

Yeniler çabuk ýsýndý Ara transfer döneminde yeni takýmlarýna dahil olan oyunculardan Manisaspor'da Abdulkadir Özgen, Gaziantep Büyükþehir Belediyespor Azuka Ibobo Izu, 1461 Trabzon'da Berk Neziroðullarý, Adanaspor'da Günay Güvenç, Karþýyaka'da Can Erdem, Ankaraspor'da Gökhan Ünal bu haftaki karþýlaþmalarda gol sevinci yaþadýlar. Adanaspor'da Eskiþehirspor'dan transfer edilen Mehmet Boztepe ise bu hafta kendi kalesine gol atma þanssýzlýðý yaþadý.

Ýyi bir baþlangýç yapacaðýz

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Yeni Malatyaspor'da Kulüp Basýn Sözcüsü Enes Perçin, ligin ikinci yarýsýna iyi bir baþlangýç yapmak istediklerini belirterek, "Sarýyer maçýyla ikinci yarýya iyi bir baþlangýç yapacaðýz" dedi.

Ý

stanbul ekibi Sarýyer ile önemli bir karþýlaþma oynayacaklarýný ifade eden Perçin, "Ligin ikinci yarýsýna, sahamýzda oynayacaðýmýz Sarýyer maçýyla baþlayacaðýz. Takýmýmýz bu karþýlaþmanýn hazýrlýklarýný yoðun tempoda sürdürüyor. Kendi saha ve seyircimiz önünde bu karþýlaþmayý kazanýp, ikinci yarýya iyi bir baþlangýç yapmak istiyoruz" diye konuþtu. Perçin, ikinci yarýda bütün karþýlaþmalarýn kendileri için büyük önem taþýdýðýný belirterek, "Ýkinci yarý daha zorlu ve çekiþmeli geçecek. Bu anlamda her maçýn ayrý bir önemi var. Özellikle iç saha maçlarýmýzý kayýpsýz geçmeliyiz. Bu anlamda Sarýyer maçýyla birlikte iyi bir baþlangýç yapmak istiyoruz. Liderle aramýzda 9 puanlýk bir fark var. Ama bu kapanmayacak bir fark deðil" þeklinde konuþtu.

TT 1. Lig ekiplerinden Þanlýurfaspor'un asbaþkaný Nabi Kýrmýzý, birçok maçýn hakem hatalarýyla aleyhlerine sonuçlandýðýný iddia etti. Kýrmýzý, bir otelde düzenlediði basýn toplantýsýnda, sýkça karþýlarýna çýktýðýný iddia ettiði hakem hatalarýnýn kendilerini tedirgin ettiðini söyledi. Takýmda çok iyi futbolcularýn bulunduðunu aktaran Kýrmýzý, þöyle konuþtu: "Ancak bir türlü takýmýn hak ettiði yere gelmesini saðlayamadýk. Bu arada birçok maçýmýz hakem hatalarýyla aleyhimize sonuçlandý. Bu hatalarý iyi niyetle, insani duygularla yapýldýðýný düþündük. Ancak kamu oyunda baþka bir algý oluþmaya baþlandý. Ýnanmak istemediðimiz bir þekilde 'acaba bölgeden bir takýmýn çýkmasý istenmiyor mu' söylemleri bizlere aktarýlmaya baþlandý. Bu, tehlikeli ve hiç inanmak istemediðimiz bir durum. Sahamýzda oynadýðýmýz maçlara iliþkin federasyonun dikkatini çekmek istiyorum." Kýrmýzý, sezon baþýnda teknik direktör Raþit Çetiner'in raporu doðrultusunda 9 milyon lira harcayarak transfer yaptýklarýný anýmsattý. Özellikle Sercan Yýldýrým ve Foteks'in transfer bütçelerini yükselttiðine iþaret eden Kýrmýzý, "Bu iki transfer Türkiye gündemine otururken bütün yorumcular Þanlýurfaspor'u ayrý bir yere koyup bizi ligin þampiyonu noktasýna getirmiþti. Ancak ilk devre talihsizlikler yaþadýk, futbolcularýmýz adapte olamadý" dedi. Hiçbir futbolcunun kulüpten alacaðýnýn olmadýðýna dikkati çeken Kýrmýzý, maç baþý ücretlerinin dahi ödendiðini ifade etti. Sercan Yýldýrým'ýn kulüpten alacaklarýnýn ödenmediði iddiasýnýn asýlsýz olduðunu belirten Kýrmýzý, "Üzerine basa basa söylüyorum Sercan ve diðer arkadaþlarýn Þanlýurfaspor kulübünden bir lira dahi alacaðý yoktur" þeklinde konuþtu.

DEVREN SATILIK LOKANTA Ofis PTT sokakta faal durumda Devren satýlýk 2 iþlek 320 m lokanta

Tlf: 0539 700 03 53


CMYK

12

23 OCAK 2014 PERÞEMBE

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr AÞ, kendi sahasýnda Gölcükspor ile berabere kalýp ikinci yarýya puan kaybý ile baþlarken, Pazar günü deplasmanda oynayacaðý Yimpaþ Yozgatspor maçýna kilitlendi.

Y

eþil-Kýrmýzýlý takýmda 1 maçlýk kart cezasýný tamamlayan Ceyhun takýma dahil olurken, 4 sarý karttan cezalý duruma düþen Hasan Ýnci, Yozgat'ta forma giyemeyecek. Zirve yarýþýnda yeni bir yara almamak için 3 puandan baþka sonuç düþünmeyen Diyarbakýrspor A.Þ'nin

Yozgat programý da belli oldu. Karayolu ile bu deplasmana gitmeyi kararlaþtýran Yeþil-Kýrmýzýlýlar, Cuma günü yola çýkýp maçýn oynanacaðý Pazar gününe kadar Yozgat'ta kamp yaparak Diyarbakýr'a göre daha sert olan kentteki hava þartlarýna uyum saðlamaya çalýþacak.

1968 Diyarbakýrspor'a taze kan S

üper Amatör Ligi'nde mücadele eden 1968 Diyarbakýrspor, devre arasýnda 3 futbolcu transfer etti. Devre arasýnda 1968 Diyarbakýrspor'a takviye yapýldý. Teknik sorumluluða yardýmcý antrenör olarak görev yapan Aytekin yýldýrým getirilirken, yardýmcýlýðýna ise Serkan Timur ve Sýdýk Karataþ getirildi. 1968 Diyarbakýrspor, Diyarbakýrsporlu futbolcular Hakan Ataþ ve Mehmet Kýzýl ile Ziraatspor'dan Erdal Savcý'yý kadrosuna kattý. Teknik heyet takýmla beraber ilk antrenmanýna Vali Cemal Serhatlý Spor Tesisleri'nde çýktý. Takýmda transferlerin devam edeceði belirtildi.

Erganispor gelecekten umutlu

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup'ta hafta sonu oynanan Diyarbakýr derbisinde Yolspor'a yenilerek ikinci yarýya yenilgi ile baþlayan Erganispor, rakibiyle olan 8 puanlýk farka raðmen geleceðe umutla bakýyor.

Belediyespor'da Bilet fiyatlarý açýklandý S

por Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta ikinci yarýnýn ilk haftasýnda oynayacaðý Ýskenderun Demir Çelikspor maçý hazýrlýklarýný sürdüren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Pazar günü kendi sahasýnda oynayacaðý karþýlaþmayý taraftarlarýn desteðiyle kazanmak istiyor. Yeþil-Kýrmýzýlý takýmda sakat ve cezalý bulunmazken, yönetim; bilet fiyatlarýný açýkladý. Ligin ilk yarýsýndaki bilet fiyatlarýnda deðiþiklik yapýlmazken, taraftarlarýn 5 TL ödeyerek maçý izleyebileceði açýklandý.

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

B

eklenmedik Yolspor yenilgisi yönetimi ve taraftarlarý üzerken, teknik sorumlu Þadan Üzülmez'den çarpýcý deðerlendirmeler geldi. Yönetim ve taraftarýn baþarý için elinden geleni yaptýðýný belirten Üzülmez, "Burada eleþtirilmesi gereken taraf varsa teknik heyet ve futbolculardýr. Sahada bekleneni veremedik. Ýlgi ve desteðe layýk ola-

madýk. Bunun mahçubiyetini yaþýyoruz" dedi. Ligde henüz oynanmamýþ 11 maçlarý olduðunu belirten Üzülmez, galibiyet serisi yakalayarak üst sýralara çýkacaklarýna inandýklarýný kaydetti. Üzülmez, "Kötü bir yenilgi oldu ama umudumuz devam ediyor. Seri yakalayýp ligde kalacaðýz" diye konuþtu.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

23 01 2014 gazete sayfaları