Page 1

Hava daha da deðiþecek H

CUMA 22 MART 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Günlerdir baþta Türkiye ve birçok dünya ülkesinin merakla beklediði Diyarbakýr Nevruz'u görkemli bir þekilde kutlandý. Yüz binlerce kiþinin katýldýðý kutlamalara barýþ istemi damga vurdu. En kritik Nevruz

Yüz binler alanda

Günler öncesinden baþlayan Nevruz kutlamalarýnýn finali Diyarbakýr'da yapýldý. Baðlar ilçesinde yapýlan Nevruz kutlamalarý, yaklaþýk 30 yýldýr süren sorununun çözümü konusundaki en kritik Nevruz oldu. Sabahýn erken saatlerinde on binlerce kiþi, tarihi Nevruz kutlamasýna katýlmak için kentin 85 noktasýndan belediyeye ait araçlarla etkinliðin yapýlacaðý alana gitti. Emniyet Müdürü Recep Güven de Nevruz Parký'na giderek incelemelerde bulundu.

Yüz binlerce kiþinin toplandýðý Nevruz alanýna ve kurulan platforma çeþitli pankartlar asýldý. Konuþmalarýn yapýlacaðý sahnenin önünde Kürtçe, Türkçe, Arapça "Nevruz kutlu olsun" afiþleri asýldý. Sabahýn erken saatlerinden itibaren alaný dolduran yüz binlerce kiþi, þarký ve türküler eþliðinde halay çekti. Öðle saatlerine doðru BDP milletvekilleri de Nevruz alanýna girdi. Saat 12.00 sýralarýnda BDP ve DTK Eþbaþkanlarý ile milletvekilleri Nevruz ateþini yaktý.

ollanda'da temaslarda bulunan Baþbakan Tayyip Erdoðan, Abdullah Öcalan'ýn 'silahlarý býrakýn' çaðrýsýný deðerlendirdi. Öcalan'ýn mesajýnýn olumlu bir geliþme olduðunu belirten Baþbakan Erdoðan, "Asýl olan bu çaðrýnýn ötesinde uygulamadýr. Uygulamaya geçildiði anda hava da deðiþecektir" dedi. 9'da

Final niteliði taþýyan Nevruz kutlamalarýnda Abdullah Öcalan'ýn Ýmralý'da kaleme aldýðý mesajý da okundu. PKK'ya "Sýnýr dýþýna çýkýn" çaðrýsý yapan Öcalan, Türk halkýna da mesaj verdi.

Kavgamýz haksýzlýða

Bu bir son deðil

Öcalan'ýn mesajýndan öne çýkanlar þöyle: Nevruz ateþi ile yüreði tutuþan yüz binler, milyonlar artýk 'barýþ' diyor, 'kardeþlik' diyor, çözüm istiyor. Bugün görüyorum ki, bu haykýrýþ bir noktaya ulaþmýþtýr. Bizim kavgamýz hiçbir ýrka, dine, mezhebe veya gruba karþý olmamýþtýr. Bizim kavgamýz, ezilmiþliðe, haksýzlýða, geri býrakýlmýþlýða karþý olmuþtur, bundan sonra da böyle olacaktýr. Artýk silahlý unsurlarýmýzýn sýnýr ötesine çekilmesi aþamasýna gelinmiþtir.

Bu bir son deðil, yeni bir baþlangýçtýr. Bu davaya inanan herkesin sürecin hassasiyetlerini sonuna kadar gözeteceðine inanýyorum. Bu; mücadeleyi býrakma deðil, farklý bir mücadeleyi baþlatmadýr. Bizi bölmek isteyenlere karþý bütünleþeceðiz, ayrýþtýrmak isteyenlere inat birleþeceðiz. Zamanýn ruhunu okuyamayanlar tarihin çöp sepetine giderler. Suyun akýþýna direnenler uçuruma sürüklenirler. Yeni mücadelenin zemini fikir, ideoloji ve demokratik siyasettir.

N

evruz ateþini DTK,BDP eþ baþkanlarý ile milletvekilleri ve Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir birlikte yaktý.

E

mniyet Müdürü Recep Güven, öðlen saatlerinde kutlama alanýna giderek vatandaþlarýn Nevruz’unu kutladý.

K

utlamalarda verilen mesajlarý dikkatle dinleyen vatandaþlar, çalan parçalarla da halaylar çekerek doyasýya eðlendi.

„ Ayrýntýlar Sayfa 4’te


2

Saðlýk

22 MART 2013 CUMA

Unutkanlýk nedeninizi bir dakikada öðrenin! Günlük yaþamýn koþuþturmasý içinde önemsenmeyip, tedavisi geciktirilen unutkanlýk, bunama hastalýðýna ya da depresyona iþaret ediyor olabilir.

M

emorial Hizmet Hastanesi Psikoloji Bölümü'nden Uz. Psikolog Sevda Sevimli Yurtseven, unutkanlýknedenleri, tedavi yöntemleri ve nöropsikolojik testler hakkýnda bilgi verdi.

Depresyonla birlikte unutkanlýk ortaya çýkabilir Depresyon, derin bir üzüntü hali içinde olup, sýkýntý, aðlamalar, uyku bozukluðu, fiziksel durgunluk, hiçbir þeyden zevk alamama, unutkanlýk, konsantrasyon güçlüðü gibi belirtilerden oluþan bir tablodur. Depresyondaki kiþi; kendi hayatý, gelecek, diðer kiþiler ve olaylar ile ilgili olumsuz kavramlarý zihninde geliþtirmeye yatkýndýr. Bir olaydan genelleme yaparak her þeyin olumsuz ve kötü gittiðine dair çýkarýmlarda bulunabilir. Depresyonla beraber; iþ performansýnda düþme, algýlama sorunlarý, eþyalarýn yerini unutma, yeni bilgileri daha önceki performansýndan düþük þekilde öðrenebilme ve

odaklanamama gibi sorunlar sýklýkla görülmektedir.

Bunama ileri yaþlarda daha sýk görülüyor Yaþlý bir kiþinin unutkanlýkla ilgili þikayetleri varsa, çevre tarafýndan oldukça normal karþýlanabilir. Normal yaþlýlýk unutkanlýðýnda kiþi, günlük yaþamýnda tümüyle baðýmsýzdýr. Kendi iþlerini halledip, planlama yapabilmektedir. Ancak çaðýmýzýn hastalýðý olan bunama(demans), yaþam süresinin uzamasýyla beraber insaný tehdit eder duruma gelmiþtir. Özellikle "Alzehimer Tipi Demans" yaþlýlýk öncesi ve yaþlýlýkta en çok görülen bunama nedenidir. Bu hastalýðýn baþlangýç döneminde taný koymak oldukça güç olduðundan, gerçek sýklýðý saptamak çok mümkün görünmemektedir. Genel olarak 65 yaþýn üstündeki nüfusta %2-4 arasýnda görülür ve 75 yaþ üstü sýklýk artmaktadýr. Hafif demanslý kiþilerde iþte ve ev dýþýnda baðýmsýzlýk bozulmaya

Sýcak-ssoðuk bakým ile mükemmel etki!

Þ

u ana kadar uzmanlar size hep vücudunuzun formda kalmasý ya da eski formuna kavuþmasý için hangi yöntemlere ya da cihazlara baþvurabileceðinizi anlatýyorlardý. Oysa artýk yüzümüzü de eski formuna kavuþturmanýn yollarýný araþtýrýyor uzmanlar. Özellikle önümüzdeki yaz günlerinde bronzlaþmak uðruna narin ciltlerimizi her zamankinden daha güçlü ve saðlýklý bir þekilde teslim etmemiz gerekiyor güneþe! Cilt Hastalýklarý Uzmaný Dr.Betül Þengör, cilt bakýmýnýn her zaman gözde yöntemlerinden biri olan oksijen terapiye yeni bir soluk getiren "soðuk etkili oksijen bakýmý"ný sýcak etkili "radyofrekans tedavisi" ile birleþtirdiklerinde bu mükemmel ikilinin ciltte daha güçlü bir anti-aging etkisi yaratabileceðini söylüyor. Þengör, "Soðuk etkili oksijen bakýmýnýn yüzeyel iþlemlerde cildin kolajen artýþýný ve dolayýsýyla sýkýlaþmasýný tetiklemesi söz konusu iken sýcaðýn anti-aging etkisi ýþýk terapilerle dermiste yani derinin alt katmanlarýnda daha fazla görülebilmektedir. Bu iki yöntem aslýnda ayrý ayrý uygulanýrken biz haftada bir kez olmak üzere 3-6 seans soðuk etkili oksijen bakýmýndan 3 gün sonra ýlýk radyofrekans tedavisini uyguluyoruz. Böylece saf oksijenin tazeleyici soðuk etkisi ile cilde yüzeyel peeling yaparak cildi daha derinlemesine onaran sýcak ýþýk terapisine hazýrlamýþ oluyoruz." diyor.

ÖDEM GÝDERÝCÝ Soðuk basýncýn ciltte sýkýlaþtýrýcý ve stimulasyonu arttýrýcý etkisi týpta ödem giderme ve inflamasyonu azaltma amacý ile çok çeþitli cilt tedavilerinde kullanýlýyor. Konsantre oksijenin ciltte oluþturacaðý canlandýrýcý etki ve bu sistem ile birlikte kullanýlmak üzere formüle edilmiþ 'özel içeriðe sahip bakým kitleri'nin olumlu etkisi ile ciltte arzu edilen mükemmel sonuçlara ulaþmak mümkün olabilir. Konsantre oksijen ve deðiþik ebatlara sahip elmas peeling baþlýklarý ile; cildin stimulasyonu arttýrýlarak ölü deri tabakasýnýn atýlmasý saðlanabilir. Uygulama sýrasýnda epidermisin alt tabakalarýnda hücre bölünmeleri meydana gelir ve bunun sonucunda da cilt kaybettiði genç görünümüne yeniden kavuþabilir. Soðuk etkili, tazeleyici aktif maddeler içeren 'kokteyl' özel baþlýðý ile; soðuk basýnç cildin sýkýlaþmasýna, stimulasyonun artmasýna, ödeminin azalmasýna, hassasiyetinin giderilmesine yardýmcý olur. Uygulamaya oksijen eklendiðinde ise gözeneklerin sýkýþlaþmasý, ciltteki kýzarýklýðýn giderilmesi ve yüz kontörünün belirginleþmesi söz konusudur. Haftada bir kez olmak üzere 5 ila 10 seans uygulanan ýlýk radyofrekans tedavisinin benzerlerinden en büyük farký; kontrollü bir ýsýtma sistemi olmasýdýr. Daha düþük dozlarda ýsý verilerek cilde rahatlýkla uygulanan bu yöntemin ciltteki kýrýþýklýklarý bir ütü gibi açtýðýný söylemek çok da yanlýþ olmaz. Çünkü ýlýk radyofrekans tedavisi mevcut kolajenlerin tetiklenmesine ve onarýmýna katkýda bulunurken, yeni kolajen oluþumunun tetiklenmesine de yardýmcý oluyor.

baþlamaktadýr. Orta demanslýlardabaðýmlýlýk artar, kiþi yaþamý ve kendi bakýmýnda sorunlar yaþar. Aðýr demanslý hastalarda ise sürekli bakým gerekir ve kiþi tümüyle çevresine baðýmlý hale gelmiþtir.

Hastanýn günlük yaþantýsýný olumsuz etkiliyor Hafif evredeki demanslý hasta çalýþýyorsa iþinde verimliliðini yitirir. Yakýn geçmiþe ait olaylarýn hatýrlanmasýnda güçlük çekme, ayný sorularýn tekrarlanmasý ve kelime bulma güçlükleri hastanýn yakýnlarýnýn dikkatini çeken baþlýca özellikler arasýnda yer almaktadýr. Hasta kendi bildiði mekanlarý dolaþabilse de, yabancý mekanlarda kaybolabilir. Yeni telefon numaralarýný öðrenememe, yemek yaparken malzemeleri unutma ve uyku kalitesinde bozulma görülmektedir. Bu bozukluklarla beraber depresyon da tabloya eþlik edebilir.

Unutkanlýðýnýzýn nedeni Depresyon mu? Bunama mý? Unutkanlýkla ilgili durumlarda nöropsikolojik deðerlendirme, nörolojide yardýmcý muayene yöntemlerinden biridir. Bu muayene beyindavranýþ iliþkisi temeline oturan nöropsikolojik testlerle gerçekleþtirilmektedir. Alzheimer hastalýðýnýn erken dönemlerinde beynin hareket ve duyu sistemleri dýþýnda kalan bölgeler de etkilenmektedir. Beyin böl-

gelerinin aracýlýk ettiði mental iþlevleri deðerlendiren ve bunlardaki bozulmalarý gösteren nöropsikolojik testlerdir. Klinik olarak özellikle ayýrt edilmesi zor olan depresyon ve bunamanýn ayýrt edici tanýsýnda nöropsikoloji yardýmcý olmaktadýr. Bu tip testlerle; hastanýn basit dikkat, dikkati sürdürme, bellek, soyutlama, planlama, görsel mekansal algý ve yapýlandýrma özelliklerine bakýlýp unutkanlýðýn neye baðlý olduðuna dair fikir oluþturulabilmektedir.

Saman nezlesi astýma davetiye çýkartýyor!

Alerjiyi, kiþinin ortalama insan vücudunun reaksiyon vermediði bir maddeye karþý gösterdiði duyarlýlýk ve bu duyarlýlýða baðlý olarak ortaya çýkan belirtiler olarak tarif edebiliriz.

P

olenler, ev tozu akarlarý, küf mantarlarý, besinler ve hayvan tüylerinin en sýk görülen alerji etkenlerinden olduðunu bildiren Anatomica Kulak Burun Boðaz Uzmaný Op. Dr. Ömer Cenker Ilýcalý, bu etkenlerin testlerle de saptanmasýnýn mümkün olduðunu ancak alerjik hastalarýn testleri sýrasýnda zaman zaman uzun süredir sýk hapþýran, burun ve geniz akýntýsý gibi þikâyetleri olan hastanýn alerji testlerinde herhangi bir etken saptanmadýðýný belirtiyor. Ilýcalý, hastanýn þikâyetleri açýsýndan ele alýndýðýnda söz konusu hastalýðýn, alerjik rinitten(saman nezlesi) ayýrt edilemediðini, sýk hapþýrma, burun týkanýklýðý ve dolgunluðu, burun ve geniz akýntýsý gibi þikâyetlerin ayný olduðunu, sadecelaboratuvar deðerlendirmelerinde ve alerji testlerinde farklý özellikler gösterdiðini belirtiyor. Rahatsýzlýðýn, hastalarýn %70'inde 20 yaþýndan sonra ortaya çýktýðýný belirten Op. Dr. Ömer

Cenker Ilýcalý, hastalarýn %60'ýndan çoðunu kadýnlarýn oluþturduðunu belirtiyor. Ilýcalý, hastalýkla ilgili yapýlan çalýþmalarda, non- alerjik rinitin uyku bozukluðu, bitkinlik, konsantrasyon problemleri ve sinirlilik hali yapabildiðini belirtiyor. Bu rahatsýzlýða sahip kiþilerin astýma yakalanma oranlarý da çok yüksek. Günümüzde alerjilerle ilgili yapýlan birçok çalýþma, alerjiyle modern hayatýn bazý unsurlarý arasýnda baðlantýlar olduðunu gösteriyor. Hava kirliliði, sigara dumaný, binalardaki kimyasallar gibi faktörler alerjilerin ortaya çýkýþýný ve seyrini etkileyebiliyor. Sanayi ve teknoloji, günlük yaþamýmýzý kolaylaþtýran yüzlerce avantajýn yanýnda bu dezavantajlarý da ne yazýk ki beraberinde getiriyor. Alerji tedavisi için þehir yaþamýný terk etmek çoðumuz için imkânsýz. Ancak, en azýndan hastalýðýn tanýnmasý ve tedavisi, olasý iþgücü ve yaþam kalitesi kayýplarýný en aza indirebilir.

Zayýf kadýnlar dikkat! O

steoporoza baðlý kýrýklar zayýf kadýnlarý daha fazla etkiliyor

Tüm dünyada yaklaþýk 200 milyon kadýný etkileyen Osteoporoz ile ilgili yapýlan araþtýrmalar, hafif düþme sonucu kýrýk problemiyle hastaneye baþvuranlarýn yüzde 97'sinde D vitamini yetersizliði görüldüðünü ortaya koyuyor. Kalça kýrýðý yaþayan her 5 kadýndan 1'inin bir yýl içinde hayatýný kaybetmesine neden olan hastalýkta vücut kitle indeksi yani boy ve kilonun oraný da kemik kýrýklarýnýn oluþmasýnda etkili olurken sanýlanýn aksiye yüksek vücut kitle indeksi kemiklerin kýrýða olan eðilimini azaltýyor. Yani kilolu kadýnlar daha az kýrýk riski taþýyor. Kemiklerdeki kýrýk riskinin artmasý anlamýna gelen osteoporozun doðru tedavi edilmesi, özellikle eski yaþam kalitesine dönüþü engelleyen ve vakalarýn beþte birinin ölümle

sonuçlandýðý kalça kýrýklarý açýsýndan büyük önem taþýyor. Ýlerleyen yaþla birlikte, deðiþik hastalýklara ve ilaç kullanýmýna baðlý olarak artan kýrýk riskinin, hastanýn hayatýný tehdit edecek duruma gelmesi halinde ayrýntýlý ve çok yönlü bir yaklaþýmla deðerlendirilmesi gerekiyor. Osteoporozda sadece kemik yoðunluðuna bakýlarak taný konulup, buna göre tedaviye baþlanmasýnýn yanlýþ bir uygulama olduðunu söyleyen Anadolu Saðlýk Merkezi Fizik Tedavi veRehabilitasyon Uzmaný Prof. Dr. Semih Aký, "Bu uygulama ile hastanýn kýrýk riski deðil, doðrudan kemik yoðunluðu tedavi ediliyor. Oysa kemik yoðunluðu deðerinin iyi olmasý kýrýktan korunmada tek baþýna yeterli olmuyor. Nitekim kemik yoðunluðu normal olanlarýn yaklaþýk yarýsýnda kýrýklarýn görülmesi, bunun en net göstergesi olarak kabul ediliyor" dedi

ÇOK ZAYIF OLMAK DA SORUN YARATIYOR Vücut kitle indeksi yani boy ve

kilonun oraný da kemik kýrýklarýnýn oluþmasýnda etkili olduðunu belirten Prof. Dr. Semih Aký, sanýlanýn aksine yüksek vücut kitle indeksi kemiklerin kýrýða olan eðilimini azalttýðýný belirtti. Fiziksel stresin bu olumlu etkisi nedeniyle çocuklarýn basketbol vevoleybol gibi zýplamayý gerektirecek sporlar yapmalarýný öneren Prof. Dr. Aký, "Kilolu kiþilerde ise kemiðe daha fazla fiziksel stres bindiði için, bu durum kemik geliþimine katký saðlýyor. Ancak obezitenin genel saðlýk üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle onaylanmýyor. Hastanýn daha önce osteoporotik kýrýk geçirmiþ olmasý diðer kýrýklar için zemin hazýrlýyor. Bu nedenle de ilk kýrýðý engellemek önem taþýyor" diye konuþtu.

EN ÖNEMLÝ RÝSK FAKTÖRÜ, YAÞ! Kýrýk riskinin ortaya konulmasý için kullanýlan çizelgeye göre, deðerlendirilmesi gereken dört ana faktör bulunduðunu söyleyen Prof.

Dr. Aký bunlarý; kemik yoðunluðu ölçümü, yaþ, daha önce geçirilen osteoporotik kýrýk ve annenin kýrýk öyküsü olarak sýraladý. Prof. Dr. Aký, kýrýða olan eðilimin kemik sertliði ve kemik kalitesi olmak üzere iki baþlýk altýnda deðerlendirilmesi gerektiðini belirterek, "Yaþ ile birlikte kemiðin yoðunluðu azaldýðý gibi kalitesi de bozuluyor. 40 ve 80 yaþýndaki iki insanýn kemik yoðunluðu deðerleri ayný olsa da yaþla birlikte kemik kalitesi bozuluyor ve kýrýk riski sekiz kat artýyor. Bu nedenle ileri yaþ gruplarýnda kemik yoðunluðuna bakmadan, kemik kalitesinin bozulduðu göz önüne alýnarak tedaviye baþlanabiliyor" dedi. Bir diðer faktörün de cinsiyet olduðunu söyleyen Prof. Dr. Aký, kadýnlarýn menopoza girmesiyle birlikte, kemikleri koruyucu etkisi olan östrojen hormonunun azaldýðýný ve bunun sonucunda kýrýk riskinin arttýðýný belirtti.


Cizre'de izinsiz gösteri

Þ

ýrnak'ýn Cizre ilçesinde izinsiz gösteri düzenlemek isteyerek taþ, havai fiþek ve molotof kokteyli ile saldýrý yapan gruba tazyikli su ve biber gazý ile müdahale edildi. Ýdil, Otogar ve Yafes Caddeleri ile E-24 uluslararasý karayolunda toplanan yüzleri maskeli göstericiler, taþlardan barikatlar kurduklarý yolu trafiðe kapattý. Olay yerine giden polis ekiplerinin uyarýsýna raðmen daðýlmayan göstericiler, güvenlik

güçlerine taþ, havai fiþek, molotof kokteylli ve ses bombasý attý. Polis ekipleri, göstericileri tazyikli su ve biber gazý kullanarak daðýttý. Olaylar sýrasýnda seyir halindeki araçlar tehlike atlattý. Ýzinsiz gösteriler Yafes, Ýdil ve Otogar mevkiinde devam ederken, olay yerine çok sayýda özel harekat timleri ve zýrhlý araç takviyesi gönderildi. Olaylar gece geç saatlere kadar sürdü.

Bingöl'de su isyaný büyüyor 22 MART 2013 CUMA

Bingöl kent merkezinde bir haftadýr yaþanan içme suyu kesintisine tepki gösteren kadýnlar barikat kurarak cadde kapattý. Kent merkezindeki okullar ise bir gün süreyle tatil edildi. K

ültür Mahallesi Fýrat Caddesi'nin Said-i Nursi Parký mevkiini taþlar, odun parçalarý, su bidonlarý ve el arabalarýyla barikat oluþturarak kapatan mahalleli kadýnlar, su kesintisine ve yoldaki toza çözüm bulunmamasýna tepki gösterdi. Sularýn bir haftadýr akmamasýndan dolayý tüm ev iþlerinin aksadýðýný, bidonlarla su temin etmeye çalýþtýklarýný, ayrýca toprakla kaplý caddede araçlarýn geçiþi sýrasýnda kalkan tozdan dolayý evlerinin toz içinde kaldýðýný belirten kadýnlar, yetkililerin durumu yerinde görmesini ve sorunlarýnýn acilen çözülmesini istedi. Mahalle sakinlerinden Aysel Çomak, "Çocuðum astým olmuþ, nefes alamýyor. Evimi havalandýramýyorum. Temizlik yapamýyorum. Bir cam olsun açamýyorum. Yetkililer gelsin, halimizi görsün" diyerek tepkisini dile getirdi.

Hýrsýzlar evlere dadandý H

akkari'nin Gezi Mahallesi'nde gündüz saatlerinde ilginç bir hýrsýzlýk olayý meydana geldi. Hýrsýzlýk olayý önceki gün Gazi Mahallesi'ndeki 5 katlý bir binanýn 4. katýnda meydana geldi. Abbas Taþ isimli vatandaþ ailesi ile birlikte Nevruz etkinliklerine katýlýrken, bunu fýrsat bilen hýrsýzlar çelik kapýyý açarak içeri girmeyi baþardýlar. Evi darmadaðýn eden hýrsýzlar, gerçek zan ettikleri çocuklara ait sahte ziynet eþyasý ile yine çocuklara ait elbise ve oyuncak malzemelerini alarak evden uzaklaþtýlar. Acemi olan hýrsýzlarýn gerçek ziynet eþyalarýný ise alamadan evden kaçtýklarýn belirtildi. Nevruz kutlamalarýnda olduðu için ayný saatlerde deðiþik mahallelerde ayrý hýrsýzlýk olaylarýnýn yaþandýðý belirtildi. Mahalle sakinleri ise ilin her tarafýnýn MOBESE kameralarý ile donatýldýðýný belirterek, hýrsýzlarýn bir an önce yakalanmasýný istediler.

Kadýnlarýn barikatla kapattýðý caddeden geçemeyen araç sürücüleri geri dönerek baþka sokaklarý kullanmak zorunda kaldý.

Okullara 'su' tatili Bingöl'de, bir haftadýr kent genelinde yaþanan su kesintisi okullarý tatil ettirdi. Bingöl Valiliði'nden yapýlan açýklamada, su kesintisi ve pazar günü yapýlacak YGS öncesinde okullarýn temizliðinin yapýlmasý için kent merkezindeki tüm okullarýn bir gün süreyle tatil edildiði bildirildi. Açýklamada, "Ýlimiz merkezdeki tüm okullarýn su kesintisi ve pazar günü yapýlacak YGS nedeniyle temizliðinin yapýlmasý için Bingöl Valiliði'nce 22 Mart 2013 tarihinden itibaren bir gün süre ile tatil edilmiþtir" denildi.

Öðrencilere moral yemeði D

Zehir tacirlerine darbe M

Nusaybin'de ölümlü kaza M

ardin'in Nusaybin ilçesine baðlý Duruca Beldesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi öldü, 5 kiþi yaralandý. Cizre istikametine giden B.G. yönetimindeki 34 DS 6719 plakalý araç, S.Þ. yönetimindeki 34 RPE 72 plakalý otomobile Duruca mevkiinde arkadan çarptý. Kazada otomobil sürücüsü S.Þ. ile ayný araçta bulunan F.G., H.K., T.K. ve K.K., diðer otomobilde bulanan Þ.C. yaralandý. Yaralýlar 112 acil servis ambulanslarýyla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Hastanede yapýlan müdahalelere raðmen Fatma Göktaþ (59) hayatýný kaybetti. Göktaþ'ýn cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldýrýlýrken, kazayla ilgili soruþturmanýn baþlatýldýðý belirtildi.

ardin'in Kýzýltepe Ýlçesi'nde okullarýn önünde öðrencilere uyuþturucu sattýðý iddia edilen 5 kiþi gözaltýna alýndý. Kýzýltepe Emniyet Müdürlüðü, Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü Narkotik Büro Amirliði'ne baðlý ekipler, ilçe merkezindeki okullarýn önünde öðrencilere uyuþturucu satanlara yönelik operasyon yaptý. Operasyonda, daha önceden takip edilen Þ.O., H.A., Þ.A., M.O. ve S.Ç. yakalandý. Gözaltýna alýnan 5 kiþi, emniyette yapýlan sorgularýnýn ardýndan, 'uyuþturucu madde ticareti' yaptýklarý iddiasýyla adliyeye sevk edildi.

iyarbakýr'ýn Kulp Ýlçe Kaymakamý Mehmet Maraþlý, Yüksek Öðretime Giriþ Sýnavý'na (YGS) hazýrlanan öðrencilere moral yemeði verdi. Kulp Kaymakamlýðý tarafýndan YGS'ye hazýrlanan öðrencilere ve onlarý sýnava hazýrlayan öðretmenlere moral olmasý için yemek verildi. Yemeðe Kaymakam Mehmet Maraþlý, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hamdusena Tel, Ýlçe Emniyet Amiri Bülent Ulutürk, Ýlçe Jandarma Komutaný Binbaþý Orhan Yurdakul, Kulp Lisesi Müdürü Þafi Çemsi, þube müdürleri, öðretmen ve öðrenciler katýldý. Yemekte kýsa bir konuþma yapan Kaymakam Maraþlý, Kulp ilçesinde YGS sýnavýna girecek öðrencilerden büyük baþarýlar beklediklerini belirterek, "Kulp'a yapýlan hiçbir yatýrýmýn bir öðrencinin kazandýðý fakülte kadar deðerli deðildir. Çünkü sizler kolay yetiþmiyorsunuz. Çok yollar kat ederek bu günlere geldiniz ve lise sondasýnýz. Bir anlamda var olma yok olma yolundasýnýz. Sizin için bu senenin önemli olduðunu anlatmak için söylüyorum, yoksa hayatýn sonu deðil. Ama bizim gönlümüzden geçen, hepinizin çok güzel birer üniversite kazanarak o hayalinizdeki beklentinize ulaþmanýzdýr. Bizim bütün isteðimiz, dileðimiz ve ümidimiz sizlersiniz. Kulp'un geleceðisiniz heyecanlanmadan sýnavý baþarýlý bir þekilde atlatacaðýnýzdan eminim hepinize þimdiden baþarýlar dilerim'' dedi.

Bitlis'te bahar temizliði

B

itlis Belediyesi, Toplum Yararýna Çalýþma Programý (TYÇP) kapsamýnda iþe aldýðý temizlik iþçileriyle bahar temizliðine baþladý. Temizlik Ýþleri Müdür Vekili Arafat Kaya, TYÇP kapsamýnda iþe alýnan 25 iþçiyle bahar temizliði yaptýklarýný söyledi. Temizliðe iki gündür baþladýklarýný ifade eden Kaya, ''Arkadaþlarýmýzla birlikte el birliðiyle çalýþýyoruz. Mahalleler, sokaklar, ana caddeler, protokol yolu, ana arteller ve dere yataklarý olmak üzere her yeri temizliyoruz. Ýki gündür bahar temizliðine baþlamýþ bulunmaktayýz. Temizliðe Batarya Kavþaðý'ndan baþladýk, çarþýnýn içine kadar ineceðiz. Daha sonra mahalleleri ve sokaklarý temizleyeceðiz'' dedi.


4

22 MART 2013 CUMA

HABER

Diyarbakýr'a yakýþan final Yüz binlerce kiþinin katýldýðý Diyarbakýr'daki Nevruz kutlamalarýnda Abdullah Öcalan'ýn mesajý okundu. PKK'ya "Sýnýr dýþýna çýkýn" çaðrýsý yapan Öcalan, Türk halkýna da mesaj verdi.

G

tir. Büyük bir demokratik hamle baþlatmaktýr. Selam olsun bu sürece güç verenlere, selam olsun demokratik barýþ çözümünü destekleyenlere, selam olsun halklarýn kardeþliði için sorumluluk üstlenenlere. Yaþasýn Nevruz, yaþasýn halklarýn kardeþliði.

ünler öncesinden baþlayan Nevruz kutlamalarýnýn finali Diyarbakýr'da yapýldý. Baðlar ilçesinde yapýlan Nevruz kutlamalarý, yaklaþýk 30 yýldýr süren sorununun çözümü konusundaki en kritik Nevruz olma özelliði taþýdý. Sabahýn erken saatlerinde on binlerce kiþi, tarihi Nevruz kutlamasýna katýlmak için kentin 85 noktasýndan belediyeye ait araçlarla etkinliðin yapýlacaðý alana gitti. Nevruz alanýna giden trafiðin kilitlenmesi üzerine vatandaþlar araçlardan inerek alana yürüyerek ulaþmaya çalýþtý. Gruplarýn alana giriþi sýrasýnda tertip komitesinin de görevlendirdiði 5 bin kiþi, güvenlik noktalarýndan vatandaþlarýn geçiþi sýrasýnda polise destek verdi. Emniyet Müdürlüðü'nce alanýn giriþi bariyerlerle kapatýlýrken, giriþçýkýþlar zabýta ekiplerince de denetlendi. Çok sayýda televizyon kanalýnýn canlý olarak yayýnladýðý kutlamayý izlemek için yurt içi ve yurtdýþýndan Diyarbakýr'a yaklaþýk 500 gazetecinin akreditasyon yaptý.

Türk: 2013 Barýþ yýlýdýr Abdullah Öcalan'ýn mesajlarýnýn okunmasýndan sonra konuþmalar geçildi. Mardin Baðýmsýz Milletvekili ve DTK Genel Baþkaný Ahmet Türk, "Nevruz; özgürlük ve direniþ günüdür. Kürt halký büyük bir çalýþma ve emekle, özgürlük, barýþ sesini yükseltiyor. Öcalan'ý yolu bizim yolumuz, Siyaseti bizim siyasetimizdir. Kürt halký, Kürt özgürlük mücadelesi için yeni bir dönemdir. 2013 yýlý barýþ yýlýdýr. Ama ayný zamanda direniþ yýlýdýr, dönem siyaset dönemidir" dedi.

Tuðluk: Sonuna kadar destekliyoruz

olsun. Selam olsun, demokratik haklarý özgürlük ve eþitliði rehber edinen bu büyük yolun bütün yolcularýna. Halklarýn en eskilerinden olan Kürtler, sizlere selam olsun. Bu büyük medeniyet siyasi baskýlarla harici müdahalelerle birbirine düþürülmeye çalýþýlmýþ, hak-hukuku esas almayan düzen inþa edilmeye çalýþýlmýþtýr. Sömürü rejimleri, baskýcý ve inkarcý anlayýþlar artýk miadýný doldurmuþtur. Ortadoðu ve Orta Asya halklarý artýk uyanýyor, aslýna dönüyor. Nevruz ateþi ile yüreði tutuþan yüz binler, milyonlar artýk 'barýþ' diyor, 'kardeþlik' diyor, çözüm istiyor.

Kütler kimliðini kazandý Emniyet Müdürü denetledi Öte yandan, Emniyet Müdürü Recep Güven de Nevruz Parký'na giderek incelemelerde bulundu. Nevruz'u kutlayan Recep Güven, zabýta ekipleri ve vatandaþlarla sohbet etti, ikram edilen çayý içti. Polis ekiplerine ''Vatandaþýn huzurunun bozulmamasý için tüm tedbirleri alýn'' talimatýný veren Emniyet Müdürü Güven, alandan ayrýlýrken davul zurna çalan ekiplere para verdi. Yüz binlerce kiþinin toplandýðý Nevruz alanýna ve kurulan platforma çeþitli pankartlar asýldý. "Çözüme de direniþe de hazýrýz", "Demokratik kurtuluþ ve özgür yaþam inþa Nevrozu kutlu olsun" yazan pankartlar dikkat çekti. Konuþmalarýn yapýlacaðý sahnenin önünde Kürtçe, Türkçe, Arapça "Nevruz kutlu olsun" þeklinde afiþler asýldý. Bu arada, alanda çok sayýda Abdullah Öcalan'ýn posterinin de bulunduðu görüldü. Sabahýn erken saatlerinden itibaren alaný dolduran yüz binlerce kiþi, þarký ve türküler eþliðinde halay çekti.

Zayi ilanlarý Diyarbakýr/Sur nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Þeyhmus Çiçek

Vekiller yöresel kýyafetle alanda Öðle saatlerine doðru BDP milletvekilleri de yüz binlerce kiþinin toplandýðý Nevruz alanýna girdi. BDP Eþbaþkanlarý Selahattin Demirtaþ ve Gültan Kýþanak, DTK Eþbaþkanlarý Ahmet Türk ve Aysel Tuðluk, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir ile aralarýnda milletvekilleri Leyla Zana, Ayla Akat, Sebahat Tuncel, Pervin Buldan, Nursel Aydoðan, Esat Canan, Ýdris Baluken, Sýrrý Sakýk, Demir Çelik, Hasip Kaplan, Adil Kurt, Özdal Üçer, Ertuðrul Kürkçü ve Erol Dora ile BDP'li belediye baþkanlarýnýn da bulduðu çok sayýda kiþi protokoldeki yerlerini aldý. BDP milletvekillerinin yöresel kýyafetler giydiði görüldü. ABD'nin Adana Baþkonsolosu John Espinoza ve þarkýcýlar Suavi, Nihat Doðan ve Ayþe Özyýlmazel de protokolde hazýr bulundu. Bu arada, Abdullah Öcalan'ýn kardeþi Mehmet Öcalan, ablasý Fatma Öcalan ve yeðenleri de Nevruz alanýna öðlen saatlerinde girdi. Sabahýn erken saatlerinden itibaren alaný dolduran yüz binlerce kiþi, þarký ve türküler eþliðinde halay çekti. Saat 12.00 sýralarýnda BDP ve DTK Eþbaþkanlarý ile milletvekilleri Nevruz ateþini yaktý. Ateþin yakýlmasýnýn ardýndan Nevruz alanýndaki coþku giderek arttý. Alanda kurulan sahneye Karadenizli þarkýcý Kazým Koyuncu'nun kardeþi Niyazi Koyuncu da çýkarak kýsa bir dinleti verdi.

22 MART 2013 CUMA YIL: 12 SAYI: 4214 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Bugün görüyorum ki, bu haykýrýþ bir noktaya ulaþmýþtýr. Bizim kavgamýz hiçbir ýrka, dine, mezhebe veya gruba karþý olmamýþtýr. Bizim kavgamýz, ezilmiþliðe, haksýzlýða, geri býrakýlmýþlýða karþý olmuþtur, bundan sonra da böyle olacaktýr. Bugün artýk yeni bir Türkiye'ye, yeni bir Ortadoðu'ya, yeni bir geleceðe uyanýyoruz. Silahlý direniþ sürecinden demokratik siyaset sürecine kapý açýlýyor. Siyasi, sosyal ve ekonomik yaný aðýr basan bir süreç baþlýyor. Demokratik haklarý özgürlükleri eþitliði esas alan bir anlayýþ geliþiyor. Biz onlarca yýlýmýzý bu halk için feda ettik, büyük bedeller ödedik; helal olsun. Bu mücadelelerin hiç biri boþa gitmedi, Kürtler aslýný ve kimliðini yeniden kazandý; kutlu olsun. Artýk silahlar sussun, fikriler konuþsun noktasýna geldik. Yok sayan, inkar eden modernist paradigma yerle bir oldu. Akan kan Lazýna, Çerkezine bakmadan, insandan, bu coðrafyanýn baðrýndan akýyor. Ben milyonlarýn þahitliðinde diyorum ki; artýk yeni bir dönem baþlýyor; silah deðil, siyaset öne çýkýyor.

Türk halkýna çaðrý Artýk silahlý unsurlarýmýzýn sýnýr ötesine çekilmesi aþamasýna gelinmiþtir. Bu bir son deðil, yeni bir baþlangýçtýr. Bu davaya inanan herkesin sürecin hassasiyetlerini sonuna kadar gözeteceðine inanýyorum. Bu; mücadeleyi býrakma deðil, farklý bir mücadeleyi baþlatmadýr. Kürdistan ve Anadolu tarihine yaraþýr þekilde tüm haklarýn ve kültürlerin eþit demokrasilerinin oluþmasý için hepimize görev düþüyor. Saygýdeðer Türkiye halký, bugün kadim Anadolu'yu Türkiye olarak yaþan Türk halký bilmelidir ki, Kürtlerle bin yýla yakýn Ýslam bayraðý altýnda kardeþlik hukukuna dayanmaktadýr. Kapitalist moderniteye dayalý, son yüzyýlýn baský imha ve asimilasyon politikalarý halký baðlamayan dar bir seçkinci iktidar elitinin, tüm tarihi ve de kardeþlik hukukunu inkar eden çabalarýný ifade etmektedir. Bu zulüm cenderesinden ortaklaþa bir çýkýþ yapabilmek için Ortadoðu'nun temel iki stratejik gücü olarak kendi öz kültür ve uygarlýklarýna uygun þekilde demokratik modernitemizi inþa etmeye çaðýrýyorum.

Yeni mücadele demokratik siyaset

Öcalan'ýn mesajý okundu BDP ve DTK Eþbaþkanlarý, milletvekilleri ve belediye baþkanlarý tek tek sahneye çaðrýldý. Pervin Buldan ve Sýrrý Süreyya Önder kürsüye çýktý. Pervin Buldan, ilk olarak Abdullah Öcalan'ýn mesajýný Kürtçe okudu. Daha sonra ise Sýrrý Süreyya Önder, ayný mesajý Türkçe seslendirdi. PKK'ya "sýnýr dýþýna çekilin" çaðrýsý yapan Öcalan'ýn mesajýndan öne çýkanlar þöyle: Mazlumlarýn özgürlük ve Nevruz'u kutlu olsun. Selam olsun, bu uyanýþ canlanýþ gününü en geniþ ittifakla kutlayan Orta Asya halklarýna selam

Van Baðýmsýz Milletvekili ve DTK Genel Baþkan Yardýmcýsý Aysel Tuðluk, ise Abdullah Öcalan'ýn mesajýnýn 'Özgürlük ve demokrasi manifestosu' olduðunu söyledi. Tuðluk, "DTK olarak Sayýn Öcalan'ýn ortaya koyduðu çaðrýyý sonuna kadar destekliyoruz. Hepimize, tüm halklara, kadýnlara, gençlere, bir çaðrýsý var. Bu mesaj, bu mektup bir özgürlük manifestosu, bir demokrasi manifestosu, kardeþlik manifestosudur. Bu mektupta, bu çaðrýda sadece Kürtlere haklarýný kazansýnlar, diðerleri ne olursa olsun denmiyor. Herkes, hepimiz, tüm kimlik, inanç, kültürler için özgürlük deniyor. Ýþte önderlik sorumluluðu bu, iþte asalet burada, iþte büyük burada. 'Herkes özgürleþsin, herkes eþit olsun' deniyor. Umut ediyoruz ki, bu anlamlý çaðrýya, devlet ve AKP anlamlý adalet içeren eþitlik içeren bir karþýlýk verirler. Bu kez barýþmak ve baþarmak istiyoruz. Halklarýmýza onurlu barýþý armaðan etmek istiyoruz. Artýk barýþa mecburuz. Barýþ artýk soyut bir kavram deðil, barýþ toplumsal bir talep haline geldi. Kürdü ile Türkü ile artýk barýþ istiyoruz. Ýþte bizim boynumuzun borcudur, halkýmýza barýþý armaðan etmek. Bunu baþaracak ve barýþý bu topraklara getireceðiz" þeklinde konuþtu.

Son 90 yýlýn tüm hata eksiklik hata ve yanlýþlýklara raðmen maðdur edilmiþ sýnýflarý ve kültürleri de alarak bir model inþa etmeye çalýþýyoruz. Bu topraklarýn tarihinde önemli yer tutan biz kavramý teke indirgenmiþtir. Biz kavramýna eski ruhu ve pratiðini verme zamanýdýr. Bizi bölmek isteyenlere karþý bütünleþeceðiz, ayrýþtýrmak isteyenlere inat birleþeceðiz. Zamanýn ruhunu okuyamayanlar tarihin çöp sepetine giderler. Suyun akýþýna direnenler uçuruma sürüklenirler. Bölge halklarý yeni þafaklarýn doðuþuna þahitlik etmektedir. Ortadoðu halklarý artýk omuz omuza ayaða kalkmak istiyorlar. Bu Nevruz hepimize müjdedir. Hz. Musa, Hz. Ýsa ve Hz. Muhammed'in mesajýndaki hakikatler yeni müjdelerle hayata geçiyor. Yeni mücadelenin zemini fikir, ideoloji ve demokratik siyaset-

Demirtaþ: Ýradenin arkasýndayýz BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ise þunlarý söyledi: "Bugün, verilmesi gereken en güçlü mesajlar verildi. Biz BDP olarak, gençlerin, kadýnlarýn, dostlarýmýzýn ve bütün halkýmýzýn desteðiyle bugün ortaya çýkan bu barýþ iradesinin arkasýndayýz. Öcalan'ýn uzattýðý bu dostluk, kardeþlik ve barýþ elinin havada kalmamasý için üzerimize düþen her þeyi yapmaya hazýr olduðumuzu ifade ediyoruz. Bir kez daha yüzyýllardýr barýþa hasret kalmýþ bir topraklara, 21 Mart 2013 günü hayýrlý olsun diyorum. Artýk bu topraklara barýþ gelir inþallah diyorum. Bugün böylesine güçlü bir çaðrý hepimizsin yüreðini, içini umutlandýrdý. Bu umutlar boþa çýkmasýn diye üzerimize düþeni yapacaðýz."

Kýþanak: Yürümeye hazýrýz BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Siirt Milletvekili Gültan Kýþanak, halkýn mücadele ettiðini, direndiðini, inandýðýný, özgürlüðe yürüyerek bugünleri yarattýðýný belirtti. Kýþanak, "Direndiniz, inandýnýz, yürüdünüz, özgürlüðe yürüdünüz, bugünleri yarattýnýz, sözümüzü oluþturdunuz, direniþimizi kurdunuz ve bugün hepimizin ortak sözüdür. Kürt halk önderi sayýn Öcalan söyledi, bu söz hepimiz adýna direnen halkýmýz adýna, kadýnlar adýna, gençler adýna Agitler, Berivanlar adýna söylenmiþ sözdür. Biz bu sözün gereðini yapmak için bundan sonra daha çok çalýþacaðýz. Sözümüzü bugün söyledik. Buradan Amed (Diyarbakýr) meydanýndan bir kez daha sizler hem tarih yazdýnýz, hem de tarihe tanýklýk ettiniz. Þimdi yeni bir sürecin hep beraber daha güçlü, daha emin adýmlarla yürümek için hazýr mýyýz? Demokratik siyasette görev verdiðiniz bizlere, sizinle birlikte bu yolu yürümek düþer. Bu onuru bize bahþederseniz, ömrümüzün sonuna kadar barýþ için çözüm için özgürlük için, özgür bir gelecek için yürümeye hazýrýz" ifadelerini kullandý.


CMYK

HABER

22 MART 2013 CUMA

5

Vatandaþa at eti yedirmiþler

Van'ýn Erciþ ilçesinde araziye atýlmýþ hayvan baþlarýnýn arasýnda þimdiye kadar 21 adet at kafasý olduðu tespit edildi. Belediye Baþkaný Zülfikar Arapoðlu, kesilen atlarýn Erciþ'te tüketilme ihtimalinin olmadýðýný söyledi.

E

rciþ Belediyesi Zabýta Müdürlüðü'ne yapýlan bir ihbar sonucu Erciþ-Adilcevaz karayolunun 10. kilometresindeki taþ ocaðý mevkiinde bulunan çok sayýda büyük ve küçükbaþ hayvan kafasýný inceleme çalýþmalarý sürüyor. Erciþ Belediye Baþkaný Zülfükar Arapoðlu, ilk incelemede at kafalarýnýn da bulunduðunu belirtti. Arapoðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: Bunlarýn arasýnda büyükbaþ ve küçükbaþ hayvan-

lara ait kafalar var. Gerekli birimlerce alýnan numunelerle ilgili çalýþmalar devam ediyor. Þu ana kadar 21 at baþý tespiti yapýldý. Ýncelemeler sürüyor Bu arada, bazý küçük ve büyükbaþ hayvanlara ait kafalarýn üzerindeki küpelerden yola çýkýlarak gerekli çalýþmalara baþlandý. Bu anlamda küpeli hayvanlar araþtýrýlýyor. Hangi il ve ilçeye baðlý olduðu küpe numaralarý ile ortaya

SÜ'de iki fakülteye dekan atandý S

iirt Üniversitesi'nde yeni açýlacak olan iki fakülteye dekan atamasý yapýldý. Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Cahit Pesen, kurulmasý kesinleþen Ýktisadi ve Ýdari Bilimler ile Ziraat Fakültesi'ne dekan atamasý yapýldýðýný açýkladý. Doç. Dr. Pesen "Kurulmalarý kesinleþen ve önümüzdeki yýldan itibaren öðrenci almak için hazýrlýklar yaptýðýmýz, Ziraat Fakültesi Dekanlýðý'na Prof. Dr. Galip Bakýr, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Dekanlýðý'na ise Prof. Dr. Yüksel Birinci atandý" dedi.

TOKÝ alt gelir grubu kuralarý çekildi

B

itlis'te Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Baþkanlýðý tarafýndan Rahva mevkiinde yaptýrýlan alt gelir grubu konutlarý için kura çekimi yapýldý. Bitlis'te satýþa sunulan 254 konut için 649 kiþi baþvururken, kuralar Ýsmail Eren Spor Kompleksi'nde yapýldý. Kura çekimine katýlan Bitlis Valisi Veysel Yurdakul, binalarýn yapýmýnda emeði geçenlere teþekkür etti. Vali Yurdakul, "Bugün Bitlislimiz için tarihi ve önemli bir gündür. Atalarýmýzýn 'Ahirette iman, dünyada mekan' dediði gibi sosyal dönüþüm ve deðiþimin en önemli bileþeni olan konut sahibi olmanýz, saðlýklý bir çevrede yaþama, çocuklarýmýzýn daha iyi yetiþtirilmesi, daha iyi sosyal alanlarýn saðlanmasý açýsýndan Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan konutlar yapýldý. Bu sadece Bitlis'te deðil Türkiye'nin deðiþik yerlerinde baþta þehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere alt gelir gruplarýmýz, sosyal bakýmdan durumu iyi olmayan vatandaþlarýmýza hizmet sunuyor. Ben Bitlis Valisi olarak Sayýn Baþbakanýmýzýn bize saðladýðý bu imkanlardan dolayý sizler adýna teþekkür ediyorum. Sizlerle birlikte bu projede bulunmaktan, sizlere bu kabiliyeti sunmaktan büyük sevinç duyuyoruz. Çünkü saðlýklý olmayan, sosyal ve ekonomik bakýmdan iyi olmayan bir konut mekanýnýn ne kadar önemli olduðunu görüyoruz. Çocuklarýmýzýn yetiþtirilmesi bakýmýndan, dönüþüm bakýmýndan ne kadar önemli olduðunun bilincindeyiz. Bu kurada evlerine sahip olacak olan sizlere hayýrlý olmasýný diliyor, kuranýn herkese hayýr getirmesini diliyorum" dedi. Vali Yurdakul, konuþmasýnýn ardýndan ilk kuralarý çekti. Kurada ismi çýkanlarý kutlayan Vali Yurdakul, daha sonra salondan ayrýldý. 254 konut için çekilen kurada 126 kiþi de yedek olarak seçildi. Noter huzurunda çekilen kuralar yaklaþýk 1 saat sürdü.

CMYK

çýkacak. Zabýta ile Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü ekiplerinin ilçe genelinde kontrolleri sürüyor. Ayrýca Çevre Saðlýk Komisyonu da meclis üyeleriyle zaman zaman kontrole çýkýyor. Bugüne kadar olumsuz bir þeyle karþýlaþmadýk. Kesimlerle alakalý da kontrollerimiz sürüyor. Ayrýca bu etlerin Erciþ'te tüketilme ihtimali yok. Ýncelemeler bittiðinde bütün bilgileri kamuoyuyla paylaþacaðýz.

MÞÜ'de nevruz kutlamasý

Muþ Alparslan Üniversitesi (MÞÜ) tarafýndan 21 Mart Nevruz Bayramý dolayýsý ile yapýlan kutlamalarda ateþ yakýlýp halaylar çekildi.

N

evruz Bayramý etkinliklerinin kutlandýðý kampus alanýnda açýlýþ konuþmasýný yapan MÞÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Ýnanç, 4 dilden Nevruz Bayramý'ný kutladý. Ýnanç, "Nevruz Bayramýnýz kutlu olsun. Nevroza me pirozbe. Happy Nevruz. Nevruz mübarek. Muþ Alparslan Üniversitesi'nin Türkiye'nin 81 ilinden farklý etnik yapýya, farklý coðrafyaya, farklý anlayýþa sahip öðrencisi var. Birbirini makul bir þekilde karþýlayan, birbirine saygý ile bakan, en azýndan birbirine tahammül eden bir öðrenci profilimiz var. Bunun baþaktörü öðrencilerimizdir. Bu sebeple sizleri tebrik ediyor ve teþekkür ediyorum. Gerçekten geride býraktýðýmýz beþ yýllýk zaman diliminde bizleri hiç üzmediniz. Biz, öðrenciler burada diye buradayýz. Üst yönetim olarak bizlerde öðrencilerimiz için ne yapabiliriz diye çok düþünüp çalýþmaktayýz. Bizden makul ve karþýlanabilir taleplerinize hep cevap verebildik" dedi.

Öðrencilere teþekkür Bugün büyük bir gurur ve heyecanla Nevruz Bayramý'ný kutladýklarýný ifade eden Ýnanç, "Hepimizin farklý siyasal anlayýþlarý olabilir, dünyaya bakýþ açýlarýmýz farklý olabilir, elimizde olmayan nedenlerden ötürü farklý etnik yapý veya farklý coðrafyalara sahip olmuþ olabiliriz. Ama bunlarý taþýyacaðýmýz mekan-

lar, bayram olarak kutlayacaðýmýz bugünler deðil. Bu mekanda bütün bunlarý bir kazanda kaynar gibi bir ormanda farklý aðaçlarýn yer aldýðý gibi bir atmosfere yansýmasýný istiyoruz. Bugün farklý coðrafyalarda, farklý etnik yapýlara sahip olan insanlarýn farklýlýklarýný bir tarafa iterek, kol kola girerek, halay çekerek bayram kutlayacaðýmýz bir gündür. Muþ Alparslan Üniversitesi öðrencilerine de yakýþan budur. Bu sebeple bugüne kadar göstermiþ olduðunuz olgun davranýþlarýnýzdan

saldýrýlar oldu. Senaryolara bakmak lazým. Okuduðunuz þeyi birebir kabullenmeyin. Okuyun, düþünün, analiz edin. Devam eden barýþ sürecini sabote etmektir deniliyor. Ergenekon davasý sebebiyle buna yönelik bir eylemdir deniyor. Çeþitli örgütlere yönelik operasyonlara tepki olsun diye yapýlan bir eylemdir deniyor. Bütün bunlara bakýldýðýnda ortak paydada toplumun huzurunu bozmak yatýyor. Sizi bizden bizi sizden koparma eylemleridir bunlar. Bu oyunlara gelmememiz gerekiyor. Hiç kimse et ve týrnak gibi birbiri ile bütünleþmiþ olan toplumun bu katmanlarýný birbirinden ayýramamasý gerekir. Çoðumuz Kürt meselesi, Türk meselesi veya doðu meselesi gibi konularý tartýþýyoruz. Oynanan oyun baþta bizi kendisine figür olarak seçiyor. Hiçbirimiz figür olamayalým arkadaþlar. Eðer olacaksak baþ olalým. Hiç kimse bizi birbirimizden koparmasýn ve ayýramasýn. Bizi geleceðe taþýyacak en önemli þey bizim kardeþliðimizdir, birlikteliðimizdir" ifadelerini kullandý. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Nevruz ateþi öðrenci temsilcisi Fuat Þeker ve Rektör Nihat Ýnanç tarafýndan yakýldý. Nevruz ateþinin üzerinden atlayan öðrenciler ve üniversite yönetimi daha sonra davul zurna eþliðinde halay çekti.

ötürü bir kez daha tüm öðrencilerimize teþekkür ediyorum. Bugünde dostça, kardeþçe ve kol kola bir bayram kutlayacaðýz burada" þeklinde konuþtu.

'Oyunlara gelmememiz gerekir' Öðrencilere de seslenen Ýnanç, "Sizler bu ülkenin geleceðini inþa edeceksiniz. Dolayýsý ile tarihimizi, kültürümüzü, bugünümüzü doðru okuyup doðru yorumlamak zorundayýz. Geçtiðimiz günlerde bir siyasi partiye ve bir bakanlýða

Zýrhlý aracýn çarptýðý genç kýza ziyaret H

akkari Ýl Emniyet Müdürlüðü Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü ekipleri, baþýboþ köpeklerden kaçarken zýrhlý aracýn çarpmasý sonucu yaralanan kýz öðrenciyi hastanede ziyaret etti. Keklikpýnar Mahallesi'nde arkadaþlarý ile birlikte okuldan eve dönen Gazi Mustafa Kemal Lisesi öðrencisi C.A. (16), karþýsýna çýkan baþýboþ köpeklerden kaçmaya çalýþýrken Hakkari Ýl Emniyet Müdürlüðü Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðüne ait 'Akrep' adý verilen zýrhlý aracýn çarpmasý sonucu yaralanmýþtý. Ýl Emniyet Müdürlüðü Çevik Kuvvet Þube Müdürü Fikri Özer ve beraberindeki polis memurlarý, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi gören C.A. isimli öðrenciyi ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerinde bulundu. Þube Müdürü Fikri Özer, kaza sonucu yaralanan öðrencinin durumuna üzüldüklerini belirtti. Kýz öðrencinin bir an önce saðlýðýna kavuþmasý için Ankara'ya gönderileceðini ifade eden Özer, daha sonra öðrencinin ailesiyle bir süre sohbet etti. Polis ekipleri, yaralý öðrenciye çiçek ve deðiþik hediyeler verdikten sonra hastaneden ayrýldý. Öte yandan Gazi Mustafa Kemal Lisesi'nden bir grup öðrenci de arkadaþlarýný görmek için hastaneye geldi.

Batman'dan Ýzmir ve Antalya uçuþlarý baþlýyor

O

nur Air ve Sun Express, Batman'dan Ýzmir ve Antalya'ya uçuþ baþlatýyor. Batman Havalimaný, her geçen gün yeni hava yolu þirketlerine ve ek uçuþlara ev sahipliði yapmaya devam ediyor. Daha önce Türk Hava Yollarý'nýn Ankara ve Ýstanbul'a ek seferi baþlattýðý Batman'da, þimdi de Antalya ve Ýzmir'e direkt uçuþ heyecaný yaþanýyor. Onur Air Havayolu Þirketi Antalya'ya, Sun Express Havayolu Þirketi ise Ýzmir'e haftanýn üç günü direkt sefer baþlatýyor. THY, Anadolu Jet ile Pegasus'un ardýndan, Onur Air ve Sun Express'in de Batman'da hizmet vermeye baþlamasýyla Batman Havalimaný'nda yolcu taþýyan firma sayýsý 5'e çýktý.


6

22 MART 2013 CUMA

EKONOMÝ

Ev kadýnlarýna sigorta müjdesi Þanlýurfa Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü tarafýndan "Urfalý Ev Hanýmlarý Sigortalý Olabilecekler" adlý panel düzenlendi. Panelde ev hanýmlarýnýn düþük ücretler ödeyerek sigortalý olabilecekleri belirtildi.

Inþaat sezonu açýldý Hakkari'nin Þemdinli ilçesinde havalarýn ýsýnmasýyla birlikte inþaat sezonu da baþladý. Aðýr geçen kýþ mevsiminden sonra bölgede bulunan birçok inþaat sahibi, binalarýnýn yapým çalýþmalarýna baþladý. Ýlçe dýþýndan gelen inþaat ustalarýndan Nimet Demir, Van'dan geldiðini belirterek, "Þemdinli'de havalar erken ýsýndý. Bizler burada bir ekip olarak çalýþýyoruz. Bu yýl tüm bölgemizde inþaat alanýnda çok iþ var. Ýnþallah bu yýl güzel bir iþ yaparak bol bir kazanç saðlarýz. Bizler yýlýn belirli mevsimlerinde çalýþýyoruz. Ýnþaat sezonu kýþ aylarýnda duruyor. Bizlerde havalar el verdikçe çalýþacaðýz" dedi.

SGK Ýl Müdürü Mehmet Kara, ev hanýmlarýnýn elde ettikleri küçük kazançlarý ile okuyan çocuklarýna okul harçlýðý, evlenecek kýzlarýna çeyiz parasý ve ev ekonomisine katký saðlamaya çalýþtýklarýný söyledi. Kara, havlu, örtü, çarþaf, çorap, halý, kilim gibi dokuma ürünleri üretenler, her türlü nakýþ iþleri ve turistik eþya, hasýr, sepet, süpürge, paspas, fýrça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk iþleme, týð örgü iþleri ve isot gibi ürünleri evde yapýp satanlarýn ve yasa gereði gelir vergisinden de muaf olan isteðe baðlý kadýn sigortalýlarýn, 20 günlük kazanç üzerinden prim ödeyerek, 30 gün sigortalýlýk süresi kazanabildiklerini ifade etti. Kara, gelir vergisinden muaf olarak evinde el iþi yaparak geçimini saðlayan kadýnlarýn, Torba Yasa ile birlikte, ayda 327,83 TL yerine 208,77 prim ödeyerek sigortalý olabileceklerine dikkat çekti.

Dilekçe ile baþvuru Kara, "Ev kadýný el iþi ilgili vergi dairesinden vergiden muaf belgesi alýyor. Kuruma

Altýn fiyatý bir yýlda yüzde 6 düþtü

intibak ettiði tarihten sonra askeri ücretten prim ödeyerek kayýt altýna alýnýyor. Zorunlu sigorta gerektiren herhangi bir iþte çalýþmayan tüm ev hanýmlarý yararlanabilir. Ýsteðe baðlý sigorta kapsamýna alýnacak vergiden muaf olan ev hanýmlarý, bu sigortadan SGK'ya bir dilekçe ile baþvurarak faydalanabilirler. Sigortalý olmak için aranan þartlar ise 18 yaþýndan büyük olmak. Zorunlu sigorta gerektiren iþlerde çalýþmamak. Sahip olduðu sigorta nedeniyle aylýk alýyor olmamak. Gelir Vergisi'nden Muaf olduðunu belgelemek" dedi.

Altýn üretimi bu yýlýn Þubat ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna oranla 710 bin 265 adet artarak 1 milyon 462 bin 835 rakamýna ulaþtý. 2012 Þubat ayýnda gram fiyatý 100 TL'den alýcý bulan altýnýn, bugünkü gram fiyatý ise yüzde 6'lýk bir deðer kaybýyla 94 TL seviyesine kadar geriledi. Bu yýlýn Þubat ayýnda 1 milyon 462 bin 835 altýn üretilirken, bu rakam geçen yýlýn ayný ayýna oranla yaklaþýk yüzde 100 oranýnda arttý. 2012 yýlý Þubat ayýnda 752 bin 570 adet altýn üretilmiþti. Bu yýlýn Ocak-Þubat döneminde ise altýn üretimi geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 53.8 oranýnda arttý. 2012 yýlýnýn ilk iki ayýnda toplam 2 milyon 531 bin 185 adet altýn üretilirken bu rakam bu yýlýn ayný döneminde 3 milyon 893 bin 791 adede yükseldi.

Çeyrek altýn üretimi geriledi Bu yýlýn Ocak ayýnda 1

milyon 231 bin 590 adet olarak gerçekleþen çeyrek altýn üretimi, Þubat ayýnda gerileyerek 647 bin 210 adete indi. Yine ayný þekilde yarýmlýk altýn üretimi de Ocak'ta 245 bin 220 iken bu rakam Þubat ayýnda gerileyerek, 106 bin 140 adede, tam altýn 380 bin 205 adetten 171 bin 360 adede geriledi. Ýki buçukluk altýnda da düþüþ gözlenirken, ikibuçukluk altýn üretimi 41 bin 478 adetten 17 bin 50 adete indi. Beþi bir yerde altýn üretimi ise 341 adetten 62 adete geriledi. 2013 yýlý ilk iki ayýnda toplam altýn üretimi ise geçen yýlýn ilk iki ayýna oranla arttý. 2012 yýlýnýn ilk iki ayýnda toplam 2 milyon 531 bin 185 adet ziynet altýn üretilirken bu rakam bu yýlýn söz konusu döneminde 3 milyon 893 bin 791 adede ulaþtý. 2012 Þubat ayýnda gram fiyatý 100 TL'den alýcý bulan altýnýn, bugünkü gram fiyatý ise yüzde 6'lýk bir deðer kaybýyla 94 TL seviyesine kadar geriledi.

ATM'ye para yatýrýrken dikkat! ceza ödemek zorunda kalýyorlar. Ýþte þüpheli para uyarýsý ile paralarýna el konulan vatandaþlarýn þikayetleri þöyle:

Paraya el konuldu ''10.02.2013 tarihinde saat 12.5513.15 arasý ATM'den kredi kartý borcumu ödemek üzere 90 TL yatýrdýðýmda makine þüpheli para olduðuna dair uyarý vererek paraya el koydu. Bankanýn müþteri temsilcilerini aradým, menüyü 2 kez dinlememe raðmen bu iþleme dair bir þýk bulamayýnca kayýp, çalýntý ve þüpheli iþlem menüsünün buna uygun olduðunu düþündüm. Telefonu açan personel dinledikten sonra telefonu bir þey demeden suratýma kapadý. Bu menüde 20 TL cezai iþlem veriyormuþ bir de oradan soyuldum."

ATM'ye para yatýran birçok vatandaþýn parasýna þüpheli para uyarýsý ile el konuldu. Parasýnýn peþine düþenler ise 20 TL ceza ödemek zorunda kaldý.

Birçok vatandaþ para yatýrmak için cihaza parayý yerleþtirdikten sonra "þüpheli para" uyarsý ile karþýlaþýyor. Ne yapacaðýný bilemeyen ve telaþa kapýlan vatandaþlar bankalarýn müþteri temsilcilerine de ulaþamayýnca telefon bankacýlýðýndan kayýp, çalýntý ve þüpheli iþlem menüsünden bankaya ulaþmaya çalýþýyor. Bu seferde 20 TL gibi bir

Tüm paralar mý þüpheli? "Bankaya ait kredi kartý kullanýyorum. Ekstre borcumu ödemek için banka ATM'sine 1.190 TL yatýrdým fakat ATM her ne sebeptense paranýn tamamýna el koydu ve þüpheli para uyarýsý verdi. Nedense paranýn hepsimi þüpheli idi? Müþteri hizmetlerini aradým ilgileneceklerini söylediler, kayýt oluþturdular. Param

hesabýma geçmiþ, ayrýca mesajla sorunun çözüldüðü tarafýma bildirilmesine raðmen tekrardan 70 TL'lik tutar sebepsiz olarak kesilmiþ. Müþteri temsilcilerinizi aradým açýklayýcý cevap veremediler. Bana verdikleri cevap 70 TL'lik tutar sözde 1190 TL'lik tutarý ATM'den hesaba geçmiþ."

Vatandaþlar þaþkýn "Bankanýn ATM'sinden kredi katý borcumu ödemek istedim fakat ATM þüpheli para uyarýsýyla birlikte kredi kartýmý iade etti. Paramý iade etmediði gibi borcumda ödenmemiþ görünmekte. Hemen müþteri temsilcisini aradým. Ýlkinde 8 dakika ortalama bekleme sürem olduðunu söyleyen bant kaydýný, 15 dakika bekleyip tekrar tekrar aradým, Bekleme sürem 28 ve 30 dakikadan fazla þeklinde süreler belirtilerek uzatýldý ve kimseye ulaþamadým. Kayýp çalýntý ve þüpheli iþlemler bölümünü aradým temsilciye çok bekletilip kimseye ulaþamadýðýmý söyledim, fakat oda tekrar bant kaydýna yönlendirdi. Sonuçta parama ATM el koydu ve ben bir muhatap bulamadým.''

Saanen keçileri ilk yavrularýný verdi

Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) tarafýndan iki yýl önce baþlatýlan proje kapsamýnda Van'a getirilen 4 erkek Saanen keçisi ile çiftleþtirilen yerli ýrk keçiler, ilk yavrularýný vermeye baþladý. Çanakkale'den getirilen 4 erkek Saanen keçisi ile çiftleþtirilen yerli ýrk keçiler, 40 yavru dünyaya getirdi. Yüzde 90 oranýnda Saanen keçisi özelliði taþýyan yavrular istek doðrultusunda bu yýl çiftçilere verilecek. Saanen keçilerinin en büyük özelliðinin ikiz yavru doðurup bol süt vermesi olduðunu belirten YYÜ Zootekni Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Temur, iki yýl önce getirdikleri Saanen tekeleri ile mevcut keçileri çiftleþtirerek bu yýl ilk yavrularýný aldýklarýný söyledi. Aldýklarý yavrularýn yüzde 90'ýnýn Saanen keçisi özelliði

taþýdýðýný ifade eden Temur, "Saanen keçileri bizim buradaki coðrafya þartlarýna çok elveriþli hayvanlar. Bizim yaptýðýmýz araþtýrmalar sonucunda da yerli keçilerimize göre Saanen oðlaklarýmýz daha saðlýklý ve daha çabuk büyüyorlar. Buradaki amacýmýz bu proje kapsamýnda yetiþtirdiðimiz Saanen keçilerini çiftçimize kazandýrmak. Çünkü Saanen keçileri hem daha çok süt veriyor hem de doðumda da büyük oranda ikiz yavru doðurabiliyorlar. Bu yýl talep gelirse çiftçilere damýzlýk Saanen keçisi vereceðiz" dedi.

Çiftçiye kredi müjdesi Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, hayvan yetiþtiricileri ile tarýmsal üretim yapanlarýn kullanacaðý düþük faizli yatýrým ve iþletme kredilerinin üst limitlerini açýkladý. Bakanlýk'tan yapýlan yazýlý açýklamada, Ziraat Bankasý ve Tarým Kredi Kooperatiflerince Tarýmsal Üretime Dair Düþük Faizli Yatýrým ve Ýþletme Kredisi Kullandýrýlmasýna Ýliþkin Uygulama Esaslarý Tebliði'nin, Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdiði anýmsatýldý. Üreticilerin finansman ihtiyaçlarýnýn uygun koþullarda karþýlanmasý için 2004'ten itibaren kullandýrýlan düþük faizli kredi uygulamasýna 2013 yýlýnda da devam edileceði ifade edilen açýklamada, toplam 24 kalemde birçok tarýmsal faaliyet alanýný kapsayan uygulama ile üreticinin gelir seviyesinin yükseltilmesinin hedeflendiði belirtildi. Ýþletme ve yatýrým kredilerinin üst limitleri hakkýnda bilgi verilen açýklamaya göre, kredi üst limiti damýzlýk süt sýðýrý yetiþtiriciliðinde 20 milyon lira, damýzlýk etçi sýðýr, damýzlýk düve ve kanatlý sektörü damýzlýk yetiþtiriciliðinde ise 7,5 milyon lira olarak uygulanacak. Limitler belirlendi Küçükbaþ hayvan, su ürünleri yetiþtiriciliði, yurt içi sertifikalý fidan kullanýmý, iyi tarým ve organik tarým uygulamalarýnda 5 milyon lira olarak belirlenen kredi üst limiti, büyükbaþ hayvan yetiþtiriciliði, büyükbaþ hayvan besiciliði ve kanatlý sektöründe 3 milyon lira olacak. Kredi üst limiti, sulama yatýrýmlarý, tarýmsal mekanizasyon, çok yýllýk yem bitkisi üretimi, küçükbaþ hayvan besiciliði, arýcýlýk ve su ürünleri avcýlýðýnda 1,5 milyon lira, yurt içi sertifikalý tohum, fide, fidan üretimi ve kontrollü örtü altý tarýmý için 10 milyon lira oldu. Yurt içi sertifikalý tohum ile fide kullanýmýnda 1 milyon lira olarak belirlenen üst limit, yaygýn bitkisel ve hayvansal üretim, arazi alýmý ve diðer konularda ise 500 bin lira uygulanacak.


GÜNCEL

22 MART 2013 CUMA

Kaymakamdan kadýna þiddete tepki

7

'Erkek olmaktan utanýyorum' 'Doðu Anadolu Okuyor' Bitlis'te ''Doðu Anadolu Okuyor Projesi'' kapsamýnda bir konferans düzenlendi. Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Mutluk Özden, geliþmekte olan toplumlarýn karþýlaþtýklarý problemlerin temelinde eðitimsizlik ve okuma alýþkanlýðýný kazanamamanýn yer aldýðýný söyledi. Özden, ''Gözlemlenen ve karþýlaþýlan durumlar neticesinde öðrenciler ve yetiþkinler arasýnda düzenli okuma alýþkanlýðýný yaygýnlaþtýrmak ve bireylerin sosyal ve kültürel anlamda topluma etkin bir þekilde katýlýmlarýný saðlamak için projenin hayata geçirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çýkmýþtýr. Okuma oranýný arttýrmak için okullarýmýzdaki öðrencilere üniversitemizdeki gençlere HEM, ADEM ve Toplum Merkezleri bünyesindeki kursiyer ve katýlýmcýlara kitap hediye etme faaliyeti ile imza günü etkinlikleri düzenlemeyi planladýk. Projenin amacý bütün halka ve öðrencilerimize kitap okuma alýþkanlýðý kültürü kazandýrmak, okumayý festival ve þenlik içinde sürdürmektir'' dedi. Müdür Özden, proje ortaklarý olan Bitlis Eðitim ve Tanýtma Vakfý (BETAV), Bitlis Valiliði, Eren Üniversitesi, Bitlis Belediye Baþkanlýðý, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü yetkililerine teþekkür etti. Yapýlan konuþmanýn ardýndan yazar Bestami Yazgan, telekonferans yöntemiyle öðrencilere bir konferans verdi.

Mardin'in Midyat Kaymakamý Oðuzhan Bingöl, þiddet maðduru kadýnlarýn kullanýmýna sunulan 'Panik Butonu' ile ilgili olarak, "Nasýl bir varlýðýz ki kendinizi bizden korumak için butona ihtiyaç duyuyorsunuz. Sorunun haksýzlýk eden tarafý olmaktan dolayý utanýyorum. Eðer bu soruna erkek sebep oluyorsa gerçekten erkek olmaktan utanýyorum" dedi.

Avrupa Birliði desteði ile GAP Ýdaresi tarafýndan kadýn sivil toplum kuruluþlarýnýn güçlendirilmesi hibe programý kapsamýnda yürütülen projenin kapanýþ toplantýsýna katýlan Midyat Kaymakamý Oðuzhan Bingöl, kadýna uygulanan þiddetin sorgulanmasý gerektiðini, þiddetin sadece salt bir cehaletten kaynaklandýðýný düþünmediðini söyledi. Þiddetin toplumda güçlünün güçsüze uyguladýðý bir orantýsýz güç olduðunu anlatan Bingöl, "Þiddet sadece erkeðin kadýna uygulamýþ olduðu orantýsýz bir güç deðildir. Toplumda usta çýraðýna, amir memuruna þiddet uyguluyor. Bizim adalet duygumuz mu eksik. Kadýn þiddetinde sorunun haksýzlýk eden tarafý olmaktan dolayý utanýyorum. Eðer bu soruna erkek sebep oluyorsa gerçekten erkek olmaktan utanýyorum. Þimdi kadýnýn eline bir alarm zili verilmesinden söz ediliyor. Nasýl bir varlýðýz ki sizler kendinizi korumak için butona ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu soruna çok acil bir çözüm getirilmesi gerekiyor. Ama Türkiye'de ne olur sorunu Doðu'ya, Güneydoðu'ya indirgemeyelim. Hamuruyla yorulduðumuz bir dinin özü adalet. Bizi dinin bu temel emrinden uzaklaþtýran nedir? Aslýnda ben onu çok merak ediyorum. Nasýl bir adalet duygusudur ki bir insana haksýzlýk edebiliyoruz. Burada sosyal sebepleri ve bizi yönlendiren sebep-

leri çok iyi araþtýrýp ortaya çýkarmak gerekiyor" þeklinde konuþtu.

'Dizilerde kadýnlar aþaðýlanýyor' Dizilerdeki kadýnýn aþaðýlanmýþ halinin Türkiye'de ikinci yaþamsal bir örneðinin olmadýðýný kaydeden Oðuzhan Bingöl, þiddete çare aranýrken sadece eli sopalýlarýn diðerlerini dövdüðü bir uygulamadan bahsedildiðini, bunun da medya tarafýndan yönlendirildiðini vurgulayarak, þöyle konuþtu: "Þiddeti kanýksayamýyorum, anlayamýyorum. Toplumda biraz da þiddeti Güneydoðu'ya atfediyorlar. Ama ben en eðitimli çevrelerde dahi kadýna yönelik þiddetin çok daha fazla olduðunu, sadece fiziksel anlamda bir þiddet deðildir ama baskýnýn çok

daha fazla olduðunu düþünüyorum. Çare aranýrken de sadece eli sopalýlarýn diðerlerini dövdüðü bir uygulamadan bahsediliyor genelde bu noktada ben medyanýn yönlendirmesinden þikayetçiyim. Çünkü en büyük þiddeti medyanýn kendisi bize gösteriyor. Özellikle televizyondaki diziler. Dizilerdeki kadýnýn aþaðýlanmýþ halinin Türkiye'de ikinci bir örneði yaþamsal olarak yok bence. Bunun aslýnda gündeme getirilmesi gerekiyor. Dizileri bir insan olarak, bir kiþi olarak, sonuna kadar eleþtiriyorum. Çünkü bir kadýnýn aþaðýlandýðý yegane yer varsa onlar da dizilerdir. Toplumda biraz sanki Doðu ve Güneydoðu'ya bir objektif çekerek sorunun asýl kaynaðý kapatýlmak isteniyor.

Tillo'da mimari envanter tespiti Siirt'in inanç turizmi ve kültürel zengin ilçesi olan Aydýnlar'ýn (Tillo) envanteri hazýrlanýyor. Muðla'da faaliyet gösteren bir mimarlýk firmasýnýn ortaklarý Meral Oðuz, Murat Erdal Dere, teknik bir kadro ile birlikte ve modern cihazlarla gerçekleþtirdikleri çalýþmanýn ilçenin bu günkü durumunu ortaya koyacaðýný söyledi. Ýlçeyi kültür ve inanç turizm açýsýndan bir aysberge benzeten Meral Oðuz, ilçedeki tarihi ve kültürel deðerlerin çok az bir kýsmýnýn kamuoyunca bilindiðini belirterek, bu eserlerin korunmasýnýn yaný sýra ilçenin de tanýtýlmasý gerektiðini söyledi.

Ön çalýþma yapýlmýþtý Daha önce yaptýklarý ön çalýþmanýn ardýndan þimdi envantere yönelik çalýþmayý gerçekleþtirdiklerini belirten Oðuz, "Ýlçe inanç turizmi tarih ve kültürel deðerler açýsýndan çok zengin. Bir çok kültürel ve tarihi açýdan önem arz eden ev ve diðer yapýlar yok olmak üzere. Gerekli önlemler alýnmadýðý takdirde bir kaç yýla kalmaz, bu günkü deðerlerin hiç birine rastlayamayacaðýz. Bu deðerler göz göre yok olup gidiyor. Baþka bir deyimle ilçe genel olarak bu açýdan komada, hýzlý ve doðru bir tedavi ile komadan kurtarýlabilir, bu güzelim eserler gelecek nesillerde aktarýlabilir. Ancak bir

yandan bunlar yapýlýrken diðer yandan da ilçenin tanýtýmýna önem verilmelidir. Çünkü ilçedeki bu zenginliðin kamuoyunca yeteri kadar bilinmediðine inanýyorum. Biz hazýrlayacaðýmýz bu envanterde bütün yapýlarýn durumunu son derece modern cihazlarla tespit edeceðiz. Yani ilçedeki tarihi yapýlarýn röntgenini çekip, yorumlayýp rapor haline getireceðiz" dedi.

Sosyolojik yap da incelenecek Yrd. Doç. Dr. Ünal Bozyer ise ilçenin sosyolojik açýdan da çok ilginç özelliklere sahip olduðunu ve bunlarý tespit etmeye çalýþtýklarýný belirtti. Yrd. Doç. Dr. Bozyer "Ýlk izlenimlerimiz ilçenin sosyolojik açýdan da ilginç ve incelenmeye deðer olduðunu gördüm. Ýlçenin tarihi ve kültürel yapýsýna paralel olarak sosyolojik yapýsýný da incele-

Öcalan mesajýna destek yeceðiz. Bu amaçla toplumun çeþitli kesimleri ile görüþmelerimiz devam ediyor. Çok zengin bir bilim potansiyeli de var" diye konuþtu. Aydýnlar Belediye Baþkaný Mesut Memduhoðlu, envanterin ilçedeki tarihi deðere haiz yapýlar ve bu yapýlarla ilgili olarak bundan sonra yapýlacak çalýþmalarda izlenecek yolu belirlemek açýsýndan çok ayararlý olacaðýný söyledi. Envanter tespit çalýþmalarýnýn bir haftaya kadar bitmesinin beklendiði belirtildi.

YGS'ye gireceklere jest ADEM kursiyerlerine sertifika Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý'na (YGS) katýlacak olan öðrenciler için nüfus cüzdaný jesti yaptý. Vali Toprak, Pazar günü yapýlacak olan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavýna katýlacak adaylardan nüfus cüzdanýný kaybeden ve yeniden almak isteyenler için, maðdur olmamalarý yönünde aldýklarý kararý açýkladý. Buna göre, Diyarbakýr merkezde Yeniþehir Ýlçe Nüfus Müdürlüðü ile Bismil Ýlçe Nüfus Müdürlüðü ve Ergani Ýlçe Nüfus Müdürlüðü 24.03.2013 Pazar günü saat 07.00'den 10.15'kadar açýk tutulacak. Nüfus Cüzdanýný kaybeden adaylarýn sýnava giriþ belgesi ile bir fotoðrafýný yanýnda getirmeleri halinde (Adaylardan 18 yaþýný bitirmiþ ise kendisine, on sekiz yaþýndan küçük ise beraber gelecek veli veya vasisine imza karþýlýðý) yeni cüzdan verileceði belirtildi. Muhammet Ferhat ÇÝMEN- Haber Merkezi

Mardin'in Kýzýltepe ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) kursiyerlere sertifika verildi. Bilgisayar kursundan 20 ve okuma yazma kursundan 4 kiþi olmak üzere 24 kiþiye sertifikalarý Mardin Valisi Turhan Ayvaz'ýn eþi Fatma Ayvaz ve Kýzýltepe Kaymakamý Erkaya Yýrýk'ýn eþi Ayþe Yýrýk tarafýndan verildi. Kýzýltepe ADEM'de düzenlenen sertifika töreninde bir konuþma yapan Fatma Ayvaz, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin özellikle bizim isteðimizi kýrmayarak Mardin'de bu þekilde 4 merkezin açýlmasýna destek oldu. Onun katkýlarýyla bu merkezler oluþtu. Bu konuda bakanýmýza teþekkür ediyoruz. Kýzýltepe'deki binamýz çok güzel, çok amaçlý kullanýyoruz, çok odasý var. Burada kurslarýmýza

çok raðbet var, okuma yazma kurslarýmýza ciddi oranda raðbet var, böyle olmasý bizi çok mutlu etmektedir. Kadýnlarýmýzýn böyle yerlere ihtiyacý var. Buraya gelen kadýnlarýmýza sadece kurs için deðil, bir derdi bir sýkýntýsý varsa buradaki görevli arkadaþlarýmýz birebir olarak bu dertlerle de ilgileniyor çözmeye çalýþýyoruz" dedi. Ayþe Yýrýk ise kaymakamlýk bünyesinde faaliyet yürüten bu merkeze gelen kadýnlara her türlü desteðin verildiðini söyledi. Yýrýk, "Bir bayan olarak elimden gelen bir þey varsa ben yardýmcý olmaya çalýþýyorum. Biz hafta sonu burada görüþüyoruz birbirimizi özlüyoruz inþallah bu þekilde devam eder. Merkezimiz her yaþtaki bayanlarýmýza açýktýr. Bayanlarýmýz çok güzel þeylere layýktýr" þeklinde konuþtu.

Diyarbakýr'da kutlanan Nevruz programýnda Abdullah Öcalan tarafýndan yazýlan mektubu dinlemek isteyen Muþlu vatandaþlar kahvehanelere akýn etti. Ýstasyon Caddesi'nde bulunan Özel Ýdare Pasajý'ndaki bir kahvehaneye gelen vatandaþlar, televizyon baþýna geçerek Nevruz programýný seyretti. Silahlarýn susmasý gerektiðini belirten vatandaþlar, Türkiye'de artýk barýþ havasýnýn esmesi gerektiðini vurguladý. Kahvehanede programý seyreden Erhan Yiðit isimli vatandaþ, "Artýk ülkede barýþ olsun. Biz Öcalan'ýn mektubunu da destekliyoruz çünkü barýþ için yapýlmasý gereken ancak budur" dedi. Aydýn Tatlýbulak da barýþ olmasý için her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný söyledi. Tatlýbulak, "Diyarbakýr'da Öcalan'ýn mektubu okunuyor. Biz barýþ isteyenler olarak akan kanýn durmasýný, ülkemize barýþ gelmesini istiyor, Öcalan'ýn mektubuna destek veriyoruz" ifadelerini kullandý. Bir terzihanede Nevruz programýný seyreden Halit Yýlmaz isimli vatandaþ ise, artýk barýþ istediklerini vurgulayarak, "Þu anda Diyarbakýr'da Nevruz programý var. BDP'li milletvekilleri Öcalan'ýn gönderdiði mektubu okuyor. Biz ülkemizde artýk kan dökülsün istemiyoruz. Artýk barýþ olsun. Ýnsanlar huzurlu bir þekilde yaþasýn" diye konuþtu.


8

Aktüalite

22 MART 2013 CUMA

Iþýk Hadisesi gerçekleþti Ýbrahim Hakký Hazretleri'nin 'Hocamýn baþucuna doðmayan güneþi neyleyim' diyerek yaptýrdýðý ýþýk düzeneði, güneþin ilk ýþýklarýyla dün bir kez daha izlendi.

S

aban namazýnýn ardýndan Siirt'in Aydýnlar (Tillo) ilçesinde bulunan türbe, yurdun dört bir yöresinden gelen vatandaþlar tarafýndan doldu. Türbenin küçük olmasý nedeniyle çok az sayýda basýn mensubu ve vatandaþ içeride izleme imkaný buldu. Diðer vatandaþlarýn izlemesi için de türbenin avlusunda ekran kuruldu. Türbeye giremeyen vatandaþlar ellerinde fotoðraf makineleri ve telefonlarý, güneþ ýþýklarýnýn Ýsmail Fakirullah Hazretleri'nin baþucuna doðmasýný ekrandan izlemeye ve görüntülemeye çalýþtýlar. Birçok vatandaþ bu esnada duygulu anlar yaþadý ve tekbir ile salavatlar getirdi. Iþýk hadisenin

tekrar izlenmesini saðlayan bilim heyetinin içerisinde bulunan Akdeniz Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Eker, "2011 yýlý mart ayýnda geldiðimizde hava çok bulutluydu. Güneþi göremedik ancak ölçümlerimizi yaptýk. 2011 yýlý 23 Eylül tarihinde ilk defa güneþ hadisesi gerçekleþti. Iþýk hadisesi dördüncü seferi de gerçekleþti. Hava kapalý olur ihtimali ile çok fazla bir program yapýlmadý. Vatandaþlar davet edilmedi. Ancak dördüncü sefer insanlar duymuþ, çok kalabalýk var ve merakla izlediler. Bugün çok güzel geçti. Allah bizi mahcup etmedi. Allah Ýbrahim Hakký ve Ýsmail Fakirullah Hazretleri'nden razý olsun. Sistemi kuran onlar. Bizler sadece geldik, onlarýn yaptýðý bu eserleri görüyoruz. Almamýz gereken ders, hocaya saygý ve ilme saygý. Ýnþallah insanlar, bu þekilde dersi aldýlar" dedi.

Dördüncü kez izlendi Ýstanbul'dan gelen Ýtalyan Lisesi Okul Aile Birliði yönetim kurulu üyesi Gülsüm Çelen, olayýn çok enteresan olduðunu söyledi. Çelen "Biz Ýstanbul'dan geldik, özelikle bu tarihe denk getirmek için yardým amaçlý bir okul gezisi düzenledik. Bu olayý görmek için geldik, çok enteresan geldi. Keþke bunu daha fazla kiþi bilse de gelip bu

olayý görse. Gezimizin amacý Siirt'te bir okulu kardeþ okul ilan etmekti. Hem onlara yardýmda bulunmak için, hem gezi tarihini özelikle denk getirdiðimiz bu tarihte ýþýk hadisesini görmek istedik. Ýyi ki geldik çok güzeldi" diye konuþtu. Yapýlan çalýþmalarýn ardýndan ýþýk hadisesinin dördüncü kez izlendiðini belirten Kültür ve Turizm Müdür Vekili Remzi Uslu, ýþýk hadisesinin 21 Mart tarihinde tekrar gerçekleþtiðini dile getirdi. Uslu, "Olaðanüstü bir katýlým vardý. Iþýk hadisesinin bundan sonra uluslararasý alanda tanýtýmýnda yardýmcý olmaya çalýþacaðýz" þeklinde konuþtu. Güneþin doðuþunu Vali Vekili Gürbüz Saltaþ, Ýlçe Kaymakamý Ahmet Yýldýz, Ýlçe Belediye Baþkaný Mesut Memduhoðlu da izledi.

Iþýk Hadisesi Ýbrahim Hakký Hazretleri, Tillo'da kendisini yetiþtiren hocasý Ýsmail Fakirullah'nin 1734 yýlýnda vefat etmesinin ardýndan çok üzülmüþ ve 'Hocamýn baþucuna doðmayan güneþi neyleyim' diyerek arayýþ içerisine girmiþ. Hocasýna yan tarafýnda bir kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaþýk 2.5 kilometre uzaðýnda bir tepe üzerinde taþ bir duvar yapmýþ. Her yýl ekinokslarda 21 Mart ve 23 Eylül gün-

lerinde doðan güneþin ilk ýþýnlarý duvarýn ortasýnda bulunan pencereden süzülen güneþ ýþýnlarý kuledeki aynaya yansýdýktan sonra ýþýðýn kýrýlmasý yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da Ýsmail Fakirullah Hazretleri'nin baþucuna doðuyordu. 1960'lý yýllarda

yapýlan restorasyonda, pencerenin yerinin deðiþmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmiþti. 2011 yýlýnda ülkemizin deðiþik üniversitelerinden gelen bilim adamlarýnýn yaptýklarý ortak bir çalýþmayla yeni bir pencere açýlarak, olayýn tekrar izlenmesi saðlandý.

Burasý kutuplar deðil Ahlat

Bitlis'in Ahlat ilçesine baðlý Ovakýþla Beldesi'nde 30 kilometrekarelik alana sahip Nazik Gölü'nde buz katmanlarýnýn yavaþ yavaþ eriyor. Buzlarýn erimesiyle birlikte buzullarý aratmayan muhteþem görüntüler oluþtu.

O

vakýþla Beldesi'ndeki Nazik Gölü'nde ýsýnan havanýn etkisiyle parçalara ayrýlan buzlarýn görüntüsü Antarktika'yý aratmazken, Selçuklu Fotoðrafçýlýk Kulübü üyeleri bu eþsiz manzarayý ölümsüzleþtirdi. Bazý balýk severler ise buz kütlelerinin arasýndan oltasýný sarkýtarak gün boyu balýk avladý. Balýkçýlar, kýyýlarda buzlarýn çözülmesine raðmen göldeki buzlarýn nisan ayý ortalarýna kadar ancak çözülebileceðini

Sýnýrdaki öðrenciler stres attý H

akkari'nin Çukurca ilçesindeki dershane öðrencileri, Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) öncesi düzenlenen etkinlikte halay çekerek stres attýlar. Þehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen eðlenceye Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Mehmet Yaþar Ertunç, dershane öðretmenleri ve öðrenciler katýldý. Yerel sanatçýlarýn seslendirdiði Türkçe ve Kürtçe þarkýlar eþliðinde halay çeken öðrencilerden bazýlarý da zaman zaman mikrofonu eline alýp þarký söyledi. Dershane öðrencisi Gülistan Tunç, bir yýl boyunca çalýþýp sýnava hazýrlandýklarýný belirterek, "Dershanemizde yetmiþ öðrenci bulunmakta. Ýnþallah tüm arkadaþlarýmýz istedikleri bölümü kazanýp memleketine yararlý birer birey olarak çalýþýrlar" dedi. Etkinlik, geç saatlere kadar devam etti.

belirtti. Belde sakinleri, Nazik Gölü'nün ocak ayýnýn sonundan mayýs ayýnýn ortalarýna kadar donduðunu belirtirken, buz kalýnlýðýnýn yaklaþýk 30 santimetreyi bulduðunu, göl kýyýlarýndan itibaren çözülmelerin baþladýðýný ifade etti.

30 kilometre kare alan Nazik Gölü'ndeki manzarayý gören çocuklar ise, kýyýda eriyen buzlarla bol bol

oynayarak günün keyfini çýkardý. Çocuklar, kitaplarda gördükleri buzullarýn bire bir aynýsýný görmenin þaþkýnlýðýný yaþadýklarýný belirtirken, herkesin bu güzelliði görmesini önerdi. Gölün kýsmen çözülmesine raðmen buzlarýn kýrýlma tehlikesi olduðunu vurgulayan yetkililer, vatandaþlarý göl üzerinde gezmemeleri konusunda uyardý. Bol miktarda aynalý sazan balýðý olan Nazik Gölü, 30 kilometrekare

alanýyla denizden bin 876 metre yüksekte bulunuyor. 40-50 metre derinliðe sahip olan göl; akarsu kaynaklarýnýn ilkbaharda eriyen kar sularý ve yaðmur sularý ile besleniyor. Gölün en önemli özelliklerinden birisi, kýþ mevsiminde üzerinden araç geçecek þekilde donmasýdýr. Yaklaþýk 80 ila 100 balýkçý aile, kýþýn donan göl üzerindeki buzlarý kýrarak avladýklarý aynalý sazan balýðý ile geçimini saðlýyor.

Valilik kararý ile okulda kutlama B

aharýn müjdecisi olarak bilinen 21 Mart Nevruz Bayramý'nda Batman'da bir ilk yaþandý. Batman Valiliði gönderdiði resmi bir yazý ile Nevruz Bayramý'nýn okullarda kutlanmasýna izin verdiðini açýkladý. Batman Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý (ÝMKB) Lisesi'nin düzenlediði Nevruz Bayramý kutlamalarýyla öðrenciler coþtu. ÝMKB Lisesi bahçesinde toplanan okul öðrencileri ateþ yakarak davul zurna eþliðinde halaylar çekti. Arkadaþlarýnýn söylediði Kürtçe ve Türkçe þarkýlarla coþan öðrenciler, ateþin üzerinden atlayarak baharýn habercisi Nevruz Bayramý'ný kutladý. Yaklaþýk 2 saat süren kutlamalarla ilgili açýklama yapan ÝMKB Lisesi Müdürü Þehmus Kalkan, Batman Valiliði'nin okullara gönderdiði resmi yazý ile Nevruz Bayramý'nýn kutlanabileceði, ancak siyasi içerikli slogan ve þarkýlarýn içermediði her þeyin serbest olduðunu söyledi. Öðrencilerin Nevruz kutlama programý þiirler, Kürtçe ve Türkçe þarkýlarla devam etti.

Bingöl Valiliði'nden Nevruz kutlamasý B

ingöl Valiliði tarafýndan yapýlan Nevruz Bayramý kutlamalarý renkli görüntülere sahne oldu. Kapalý Spor Salonu'nda saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan törende bir konuþma yapan Bingöl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Folklor Araþtýrmacýsý Anýl Yýlmaz, Nevruz'un kültürümüzde önemli bir yere sahip olduðunu ve baharýn müjdeleyicisi olduðunu söyledi. Yapýlan konuþmanýn ve okunan þiirlerin ardýndan protokol üyeleri arasýnda geleneksel yumurta tokuþturmasý yapýldý. Daha sonra Nevruz etkinlikleri

kapsamýndaki çeþitli yarýþmalarda dereceye giren öðrencilere Vali Mustafa Hakan Güvençer ve protokol üyeleri tarafýndan ödülleri verdi. Ödül töreninin ardýndan Kapalý Spor Salonu'nun önünde Vali Mustafa Hakan Güvençer tarafýndan Nevruz ateþi yakýldý. Öðrenciler ateþin üstünden atlayarak Nevruz'u kutladý. Nevruz kutlamalarý halk oyunlarý gösterileri ile devam etti. Kutlamalara Vali Mustafa Hakan Güvençer, Belediye Baþkaný Serdar Atalay, Vali Yardýmcýsý Numan Tahir Þimþek, kurum müdürleri ve öðrenciler katýldý.


Ýç-Dýþ Politika

22 MART 2013 CUMA

Baþbakan, Öcalan'ýn mesajýný deðerlendirdi

9

'Hava daha da deðiþecek' Öcalan'ýn mesajýnýn olumlu bir geliþme olduðunu belirten Baþbakan Erdoðan, "Asýl olan bu çaðrýnýn ötesinde uygulamadýr. Uygulamaya geçildiði anda hava da deðiþecektir" dedi.

Dünya 'tarihi' çaðrýyý böyle gördü D

H

ollanda'da temaslarda bulunan Baþbakan Tayyip Erdoðan, Abdullah Öcalan'ýn 'silahlarý býrakýn' çaðrýsýný deðerlendirdi. Öcalan'ýn mesajýný 'olumlu bir geliþme' olarak gördüðünü belirten Erdoðan, "Asýl olan bu çaðrýnýn ötesinde uygulamadýr. Burada Öcalan'ýn ifadeleri ne denli karþýlýk bulacak en kýsa zamanda görmek isteriz. Buradaki ifadelerde yatan birçok mesaj aylardýr bizim söylediðimiz sözler. Silahlar býrakýlmalýdýr. Habur'da bazý örneklerini yaþadýk. Bizim güvenlik güçlerimizin de operasyon yapma gibi bir riski yoktur. Bu operasyonlar da biter, ta ki bu tür eylemler olmasýn. Uygulamaya geçildiði anda hava da deðiþecektir" dedi.

'Türk Bayraðý olmalýydý' "Terörden beslenenlerin oyununu bozan bir süreç" diyen Erdoðan, bayrak eleþtirisi yaptý. Erdoðan þunlarý söyledi: "Diyarbakýr'da yapýlan mitingde Türk bayraklarýnýn olmasý gerekirdi. Türk bayraðýnýn orada olmayýþý aslýnda hala bu süreci olumsuz etkileme gayreti içinde olanlarýn bana göre provokatif yaklaþýmýdýr. Öcalan'ýn mesajýnda da tek millet kavramýný görüyoruz. Bu uygulamalar mesaja ters düþüyor. Zaman içinde bunlar da giderilmek suretiyle 30 yýllýk sýkýntýyý böylece bir an önce aþmýþ oluruz. Bayraðýmýzýn olmamasý önemli bir eksiklik. Bunu bir þov olsun diye söylemiyorum."

iyarbakýr'daki Nevruz kutlamalarýnda Abdullah Öcalan'ýn okunan mesajý dünya basýnýnda geniþ yer buldu. Ýngiliz yayýn kuruluþu BBC, hapisteki Abdullah Öcalan'ýn "tarihi" bir açýklamayla "ateþkes" ilan ettiðini belirtti. Guardian Gazetesi de "Kürt lider ateþkes ilan etti" baþlýðýný attý. Diyarbakýr'daki Nevruz kutlamalarýnda Öcalan'ýn, 'Çatýþmazlýk ve silahlý gruplarýn Türkiye dýþýna çýkýþý' kararý BDP milletvekili Sýrrý Süreya Önder tarafýndan Türkçe, Pervin Buldan tarafýndan ise Kürtçe okundu. Öcalan'ýn "tarihi" açýklamasý dünyanýn önde gelen medya kuruluþlarý tarafýndan da "flaþ" haber olarak verildi.

BBC: Ateþkes ilan etti Ýngiliz yayýn kuruluþu BBC, hapisteki Abdullah Öcalan'ýn "tarihi" bir açýklamayla "ateþkes" ilan ettiðini yazdý. Haberde, Öcalan'ýn açýklamasýnýn "Çatýþmazlýk ve PKK'lý gruplarýn Türkiye dýþýna çýkarýlmasýný" öngördüðü belirtildi. Türkiye'nin Güneydoðusu'ndaki çatýþmalarda son 30 yýl içerisinde 40 bin kiþinin öldüðü vurgulanarak, daha öncede defalarca "ateþkes" ilan edildiði ancak her

defasýnda baþarýsýzlýkla sonuçlandýðý belirtildi. Ýngilizlerin saygýn gazetelerinden Guardian, Öcalan'ýn açýklamasýný "Öcalan ateþkes ilan etti" baþlýðýyla verdi. Haberde, Kürt ayrýlýkçýlarýn son 30 yýlýn en kritik adýmýný bugün atarak "ateþkes" ilan ettiði belirtildi.

belirtildi. Kürt politikacýlar tarafýndan okunan Öcalan'ýn açýklamasýnda, "silahlarýn susmasý ve siyasetin ön plana çýkmasý" çaðrýsý yaptýðý vurgulandý. Katar merkezli El Cezire televizyonu, Diyarbakýr'daki Nevruz kutlamalarýný canlý baðlantýlarla izleyicilerine aktardý. El Cezire, hapisteki Abdullah Öcalan'ýn uzun soluklu bir "ateþkes" çaðrýsýnda bulunduðunu belirtti. Haberde, Öcalan'ýn bu çaðrýsý sonrasý Türkiye'de 30 bin kiþinin hayatýna mal olan çatýþmanýn çözümü konusunda büyük bir adým atýldýðý vurgulandý.

Reuters: Öcalan'dan 'çekilin' çaðrýsý Uluslararasý haber ajansý Reuters, Abdullah Öcalan'ýn açýklamasýný "flaþ" olarak abonelerine duyurdu. Reuters, hapisteki Öcalan'ýn, "PKK'lýlardan Türkiye'den çekilmeleri"ni istediði

Ýþ dünyasýndan önemli mesajlar

'Bölge þaha kalkar' Diyarbakýr'da Nevruz kutlamasýna hakim olan barýþ ortamý iþ dünyasýný da heyecanlandýrdý. Ýþ dünyasý genel olarak yaþanan sürece büyük destek verirken, önümüzdeki dönemde yatýrýmlarýn artabileceðine vurgu yaptý.

T

ürkiye Genç Ýþ Adamlarý Konfederasyonu (TÜGÝK) Genel Baþkaný Erkan Güral: Herkesin merakla beklediði gündü bugün. Sanýyorum 2 milyon kiþi toplandý Diyarbakýr'da. 2 milyon kiþi dostluk ve barýþ mesajý veriyor. Son 70 yýlda, 2 milyon kiþinin toplandýðý baþka ülke göremezsiniz. Silahlarýn durmasý, akan kanýn durmasý, baþka analarýn aðlamamasý için önemli bir adým. Herkes üzerine düþen görevi yerine getirmeli. Bu tür çalýþmalarýn hassasiyetle yerine getirilmesi gerekir. Bu noktaya kolay gelinmedi. Ekonomik anlamda, bölge 6'ýncý teþvik bölgesinde. Ancak en büyük teþvik, huzurdur, can ve mal güvenliðidir, barýþtýr. Esasýnda 21 Mart ülkenin teþvikidir. Belki klasik bir deyim ama bölge ekonomik olarak uçacak durumda. Bölgenin huzur ve refahýnýn artmasý tüm Türkiye'nin kazanýmýdýr, tüm Türkiye'yi rahatlatýr.

'Çok ciddi yatýrýmlar gider' Türkiye Giyim Sanayicileri Derneði (TGSD) Baþkaný Cem Negrin: Birlik olarak bir þekilde son 15 yýldýr en doðu ve güneydoðudaki iller hariç o bölgedeki kentlerin geliþimine destek verdik. Ama bu en uç noktalar terör olaylarýndan dolayý bize uzak kaldýlar. Sürecin hýzlý ve olumlu ilerlediðini ve bu yýl içerisinde sonuç alýnacaðýný düþünüyoruz. Þu anda 5'inci ve 6'ýncý bölgedeki teþvikler açýldý. Bu yýl içinde olumlu geliþmeler olmasý durumunda gelecek sene bölgeye çok ciddi yatýrýmlarýn gideceðini düþünüyoruz.

'Yatýrým merkezi olur'

'Bölge þaha kalkar'

Ýstanbul Hazýr Giyim ve Konfeksiyon Ýhracatçýlarý Birliði (ÝHKÝB) Baþkaný Hikmet Tanrýverdi: Türkiye son yýllarda, ekonomi ile ilgili birçok problemini çözdü. En büyük tehlike bu yaþanan gerilim. Bunun ortadan kalkmasý ile Türkiye açýsýndan çok ciddi kazanýlmalar elde eldir. Barýþ ortamý saðlanýrsa, hem Türkiye'nin batýsýndan, hem Doðu ve Güneydoðu'dan hem de yurtdýþýndan bölgeye daha çok yatýrým yapýlýr. Komþu ülkeler ile ihracat daha artar. Türkiye, o bölgelerdeki maden ve petrol konusunda daha ciddi çalýþma yapabilir. O bölgenin geliþmesi tüm ülke için çok önemli. Tüm ülkeyi rahatlatýr. Bundan sonraki yatýrýmlarýn merkezi Doðu ve Güneydoðu Bölgesi olur.

Güneydoðu Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Þahismail Bedirhanoðlu: Uygulanan ekonomi politikalarý ve çatýþmalý süreç bölgenin bu kadar geri kalmasýna neden oldu. Bölgenin büyük bir potansiyeli var. Bu hem, ticarette, hem tarýmda, hem turizmde ve daha birçok sektörde var. Bu alanlarda ciddi bir potansiyel var. Yatýrým yapmak isteyen onlarca yatýrýmcý var. Bunlarý biliyoruz. Para, yaþayacaðý yere gider. Savaþýn, çatýþmanýn olduðu bir yere kimse gitmek istemez. Çatýþmalý sürecin son bulmasý ile bölgenin alacaðý yatýrýmlar, istihdama ve refaha yansýyacaktýr. Bölge þaha kalkacak durumda.

'Torunlarýmýza vasiyet edeceðiz' Þýrnak Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Osman Geliþ: Bölgeye huzur ortamýnýn gelmesi sadece burasý için deðil tüm Türkiye için çok önemli. Biz bu süreçte emeði geçen herkese teþekkür ediyoruz. Torunlarýmýza dahi bu sorunu çözenlere minnettar olmalarýný vasiyet edeceðiz. Bölgeye barýþ ortamýnýn hakim olmasý yatýrýmlarý da çok büyük ölçüde artýracak. Sonuçta burasý pazar sorunu olmayan, Irak ve Suriye gibi ülkelerin komþusu bir bölge. Önü ve ufku son derece açýk. Ben yatýrýmlarda ciddi bir patlama yaþanabileceðini düþünüyorum.

'Artýk bahane de kalmadý' Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Baþkaný Bendevi Palandöken: Süreç çok önemli. Sürecin baþlamasý ve iyi gitmesi ekonomiyi canlandýrabilir. Teröre giden para azalýr. Ýstikrar olursa büyüme de hýzlanýr. Yatýrýmcýlar güvenli yatýrým yaparlar. Yöre halký güvenle dükkanlara girip çýkar, Bu da harcama miktarý arttýrýr ve bölge esnafýný rahatlatýr. Teþvikler ve yatýrýmlarýn önemli kýsmý o bölgeye veriliyordu. Yatýrýmcýlarýn bugüne kadar ki en büyük bahanesi güvenlikti. Terör ortadan kalkýnca bahaneleri de kalmayacak. O açýdan çok önemli. Bununla birlikte göç duracak, Büyük kentlerde yýðýlma bitecek. Hayvancýlýða darbe vurulmuþtu. Bu da rayýna oturacak. O tarafa doðru önemli ölçekte göç olacak. O bölgelerin insaný genellikle kendi mülkleri olan arazilerde yaþamaya alýþmýþlar. Bu nedenle þehirlerden oralara geri dönmeyi isteyecekler.

CHP harekete geçti C

HP, Adýyaman Milletvekili Salih Fýrat'ýn istifa edip AK Parti'ye geçmesinin ardýndan bir yasa teklifi verdi. Kocaeli Milletvekili Hurþit Güneþ verdiði teklife göre, bir partiden seçilen vekil istifa ederse milletvekilliði de düþecek. Teklifin gerekçesi ise, vekillerin seçmen iradesini hiçe sayan tavýrlarýný ortadan kaldýrmak olarak belirtildi. Oylarýn þahsa deðil partilere verildiðini belirten Hurþit Güneþ, bir milletvekilinin istifa edip baþka bir partiye geçmesinin seçmen iradesi dýþýnda transfer anlamýna geldiðini savundu.


10

GÜNDEM

22 MART 2013 CUMA

Ýmralý sürecine Avrupa'dan destek

Avrupa Konseyi, 'Ýmralý süreci'ni destekleyen bir deklarasyonu kabul etti. 47 ülkenin katýldýðý Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde ayrýca yerel yöneticilerin yargýlanmasýnýn Türkiye'de demokrasiyi zayýflattýðý kaydedildi.

A

vrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde (AYBYK) 'Ýmralý süreci'ni destekleyen bir deklarasyon kabul edildi. Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülkenin yerel yöneticilerinden oluþan Kongre'nin Strasbourg'da düzenlenen genel kurul toplantýlarýnda kabul edilen deklarasyonda, her türlü terör ve þiddet eylemini kýnandý ve 'Ýmralý süreci' adý verilen süreçte diyalog amacýyla yürütülen çabalarýn desteklendiði vurgulandý. "Türkiye'deki Yerel ve Bölgesel Vekillerin Durumu" baþlýklý oturumda, yerel yöneticilerin yargýlanmasýnýn "demokrasiyi zayýflattýðý" da ifade edildi.

Aralarýnda Kongre'nin eski üyesi BDP'li Viranþehir Belediye Baþkaný Leyla Güven'in de bulunduðu söz konusu yerel yöneticilerin çoðu þu anda KCK davasýnda yargýlanýyor.

92 oyla kabul edildi Kongrenin Hollandalý üyelerinden Amy Koopmanschap tarafýndan hazýrlanan deklarasyonda Türkiye'deki durumun izlenmeye devam edilmesi, Kongre'nin Siyasi Denetim Komisyonu'nun gerekli görmesi halinde Türkiye'ye bir soruþturma misyonu gönderilmesi ve "Türkiye'de tutuklu yerel yöneticilerin sembolü" olarak taným-

lanan Leyla Güven'in, Diyarbakýr cezaevinde Kongre tarafýndan bir kez daha ziyaret edilmesi kararlaþtýrýldý. Kongre Leyla Güven'i en son 2011 yýlýnda ziyaret etmiþti. Deklarasyon 21 oya karþý 92 oyla kabul edildi. Oylamada 5 üye çekimser kaldý. AYBYK'da aralarýnda belediye baþkanlarý ve il genel meclis üyelerinin bulunduðu 12 Türk yerel yönetici de görev yapýyor. Türk heyetinde Leyla Güven'den boþalan yer bu haftadan itibaren Tunceli Belediye Baþkaný Edibe Þahin tarafýndan dolduruldu. Türk heyetine Antalya Ýl Genel Meclis üyelerinden Gaye Doðanoðlu (AK Parti) baþkanlýk ediyor.

Ýran'a sert mesajlar R

esmi ziyaret için Ýsrail'de bulunan ABD Baþkaný Obama ve Ýsrail Baþbakaný Netanyahu arasýndaki görüþmenin ardýndan düzenlenen basýn toplantýsýnda Ýran'a yönelik sert mesajlar vardý. Kudüs'te ABD Baþkaný Obama için tahsis edilen limuzin, deposuna benzin yerine motorin konulunca arýza yaptý. Baþkanlýk makam aracý olarak tahsis edilen zýrhlý limuzin, Obama'nýn ziyaretinden birkaç saat önce Kudüs-Yafa yolunda arýzalandý. Limuzindeki arýzanýn, Amerikalý þoförün aracýn deposuna benzin yerine motorin doldurmasý nedeniyle meydana geldiði öðrenildi. Araçta arýzanýn giderilememesi üzerine, Ürdün'deki ABD depolarýndan baþka bir makam aracýnýn getirildiði bildirildi. Öte yandan Obama, Ýsrail Baþbakaný Benyamin

Netanyahu ile bir görüþme yaptý. Görüþmenin ardýndan düzenlenen basýn toplantýsýnda, nükleer programý nedeniyle Ýran'a sert mesajlar gönderildi. Ýran'a yönelik yaptýrýmlarýn yetersiz olduðunu ve yaptýrýmlarýn askeri tehdit ile desteklenmesi gerektiðini ifade eden Netanyahu, "Güvenliðimiz söz konusu olduðunda en iyi dostumuz istese bile kenara çekilemeyiz" dedi. Netanhayu, Tahran'ýn nükleer silah üretmek için 1 yýlý olduðunu da ileri sürdü. 'Nükleer silahý engelleyeceðiz'

Ýran'ýn nükleer silah sahibi olmasýný engelleyeceklerini söyleyen Obama ise þu ifadeleri kullandý: ''Bu sorunu diplomatik yollardan çözmek için zaman olduðunu düþünüyorum. Asýl soru, Ýran yönetiminin bu fýrsatý deðerlendirip deðerlendirmeyeceði. Ýran'daki durumun en kalýcý çözümü,

bu ülkenin sonunda nükleer silah edinmeye deðmeyeceðini düþüneceði noktaya ulaþmasý.'' Basýn toplantýsýnda Suriye'deki geliþmelere iliþkin deðerlendirmelerde de bulunuldu. Kimyasal silah kullanýldýðý iddialarýný araþtýracaklarýný belirten Obama, önceden dile getirdiði 'kýrmýzý çizgiler'in aþýlýp aþýlmadýðýna iliþkin þu deðerlendirmeyi yaptý: ''Tam olarak ne olduðunu, neleri belgeleyebileceðimizi ve kanýtlayabileceðimizi bilmeye ihtiyacýmýz var. Bu nedenle, çalýþanlarýma, söz konusu kýrmýzý çizginin geçilip geçilmediðini ortaya çýkarmak için bölgedeki tüm ülkelerle ve uluslararasý kuruluþlarla yakýn þekilde çalýþma talimatý verdim. Bu sadece Amerika'nýn, Ýsrail'in, Türkiye'nin sorunu deðil, dünyanýn sorunu."

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


22 MART 2013 CUMA

11

Þimþek, takýmýndan umutlu Erganispor, Bölgesel Amatör Lig'i 22.haftasýnda 26 Mart Salý günü deplasmanda karþýlaþacaðý Cizre Basraspor maçý hazýrlýklarýný sürdürüyor.

E

rgani Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Zeydan yönetiminde baþlayan antrenmanýn ilk bölümünde topla ýsýnma, açma ve germe egzersizleri yapýldý. Antrenmanýn ana bölümünde ise yarý alanda çift kale oyun çalýþmalarý gerçekleþtirildi. Erganispor Futbol Þube Sorumlusu Nedim Þimþek, Cizre Basraspor karþýlaþmasý ile ilgili olarak, "Cizre Basraspor deplasmaný önem verdiðimiz deplasmanlardan birisi. Ligde son haftalara hýzla yaklaþýyoruz. Cizre Basraspor maçýnda puan yada puanlar

Tuncay þikâyetçi oldu B

ölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta geçen hafta batman'da oynanan maçtan sonra çýkan kavgada burnu kýrýlan Erganispor'lu Abdulbasit Tuncay, dün ameliyat edildi. Burnunda 2 kýrýk tespit edilen sarý siyahlý futbolcuya 15 gün de rapor aldý. Burnu kýrýlan Erganisporlu futbolcu Tuncay, kafa atarak burnunu kýrdýðýný ileri sürdüðü Kayapýnar Belediyespor'lu Mansur'dan da þikayetçi olduðunu belirten Tuncay þöyle dedi: "Maçtan sonra rakibi tebrik etmek için yanýna gittiðimde Kayapýnar Belediyesporcu Futbolcu Mansur, bana küfür etti. Ben de neden küfür ettiðini sorduðumda bana kafa çekti ve burnumu kýrdý. Bu tür anlayýþa sahip þahsiyetleri futbol sahasýnda barýndýranlarý kýnýyorum. Mansur'dan en kýsa zamanda gerekli mercilere þikayetçi olacaðým " dedi.

almaya gidiyoruz. Zor deplasman, Cizre Basraspor'un da puana ihtiyacý var. Ligdeki her maç final gibi. Bizimde þuan bulunduðumuz yeri korumak ve tekrar liderliði ele almaktýr. Teknik heyet, futbolcularýmýz ve camiamýz Cizrebasraspor maçýndan puan almayý hedefliyor" þeklinde konuþtu. Her maçýn çok önemli olduðunu belirten Þimþek, "Her takým için kritik maçlar baþlýyor. 5 tane final maçýmýz var. Hem aþaðýsý hem yukarýsý için hepimizin çok dikkat etmesi gerekiyor.

Bizim çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim buradan çok iyi bir neticeyle dönmemiz gerekiyor. Zor bir maç oynayacaðýz Cizre Basra takýmý içeride dýþarýda çok iyi mücadele eden bir takým" dedi. Nedim Þimþek , karþýlaþmanýn CizreBasraspor'un cezasý nedeniyle Mardinde seyircisiz oynanacak olmasýnýn her iki takým açýsýndan dezavantaj oluþturacaðýný sözlerine ekledi. Taþkýn Civelek

Nedim Þimþek

Cizre-Ergani maçý Mardin'de

Cizre Basraspor-Erganispor karþýlaþmasý, Cizre ekibinin cezasý nedeniyle 26 Mart Salý günü Mardin Þehir Stadý'nda seyircisiz oynanacak.

B

ölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup'ta,23-24 Mart tarihlerinde oynanmasý gerekirken Pazar günü yapýlacak YGS nedeniyle 26 Mart Salý gününe alýnan 22.hafta maçlarýnýn yapýlacaðý stat ve tesisler açýklandý. Cizre Basraspor-Erganispor maçý; Kurtalanspor'la oynadýðý maçta çýkan olaylardan dolayý 3 maçý tarafsýz sahada seyircisiz oynama cezasý alan Cizre Basraspor'un cezasýndan dolayý Mardin Þehir Stadý'nda seyircisiz oynanacak.

YENÝ DÝYAR VE KAYAPINAR AYNI GÜNDE 22.haftanýn tüm maçlarý 26 Mart Salý günü oynanýrken,ayný gün Diyarbakýr'da yapýlacak Yeni Diyarbakýrspor-Hakkari Zapspor ve KayapýnarBelediyespor-Genç Muratspor maçlarý Seyrantepe tesislerinde oynanacak. Yeni Diyarbakýrspor-Hakkari Zapspor maçý 1 nolu çim sahada, Kayapýnar-Genç Murat maçý da sentetik sahada yapýlacak.Dersimspor-Van DSÝSpor karþýlaþmasý ise Dersimspor'un cezasý nedeniyle Muþ Þehir Stadý'nda oynanacak.

Maça çýkmaya gidiyoruz Arsinspor Genel Sekreteri Muamer Þahin, Diyarbakýrspor'un geçen hafta Kocaelispor ile yaptýðý maça çýkmadýðýný belirterek, "Biz Diyarbakýr'a, 'maçý oynayacaðýz' düþüncesinde gideceðiz" dedi.

A

rsinspor Genel Sekreteri Muamer Þahin, Diyarbakýrspor'un geçen haftaKocaelispor ile

Spor Toto 3.Lig 1.Grup Takýmlar

Spor Toto 3.Lig 3.Grup Takýmlar

yaptýðý maça çýkmadýðýný belirterek, "Biz Diyarbakýr'a, 'maçý oynayacaðýz' düþüncesinde gideceðiz" dedi. Þahin, hafta sonundaki karþýlaþmaya iyi hazýrlandýklarýný belirterek, "TFF statüsü gereði iki maça çýkmayan takým bir alt lige düþürülür. Bu da rakibimizin düþtüðü anlamýna gelmez. Biz cumartesi günü Diyarbakýr'da maç saatinde, karþýlaþmayý oynayacaðýmýz þekilde hazýr bulu-

nacaðýz" diye konuþtu. Diyarbakýrspor'un kendileri karþýsýna da çýkmayacaðýnýn konuþulduðunu söyleyen Þahin, "Bu müsabakaya da çýkmamalarý durumda ligden düþürülecekler. Fakat biz bu karþýlaþmaya oynayacakmýþýz gibi hazýrlanýyoruz. Bizim tek düþüncemiz 3 puan. Bu nedenle Diyarbakýr'a 'maçý oynanacaðýz' düþüncesiyle gideceðiz" ifadesini kullandý.

Yeni Malatyaspor Alanya'ya gitti Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ile hafta sonu deplasmanda oynayacaðý karþýlaþma için Alanya'ya gitti.

L

igin 26. haftasýnda 23 Mart Cumartesi günü Alanyaspor ile Alanya OBA Stadý'nda karþý karþýya gelecek olan Yeni Malatyaspor, uçakla Antalya'ya gitti. Malatya'dan karayoluyla Diyarbakýr'a giden sarý-kýrmýzýlýlar, buradan Uçakla Antalya'ya geçti. Sarýkýrmýzýlý takým, Antalya'dan karayoluyla Alanya'ya gitti. Hava koþullarýný göz önünde bulundurarak, Alanya'ya 2 gün öncesinden giden Yeni Malatyasporkafilesinde, sakatlýklarý bulunan Yasin Palaz'ýn yaný sýra kart cezalýlarý Emrah Ekmekçi ve Erdal Sezek yer almadý. Sakatlýðý geçen defans oyuncusu Ercan Ünal ise takýmla birlikte Alanya'ya gitti. Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor Ligde 4. kez karþý karþýya gelecek. Þuana kadar ligde 3 kupada ise 1 kez karþýlaþan iki takýmýn mücadelesinde Yeni Malatyaspor'un üstünlüðü göze çarpýyor. Ligde oynanan 3 karþýlaþmanýn

2'si berabere sonuçlanýrken, 1 karþýlaþmayý Yeni Malatyaspor kazandý. Kupada oynanan tek karþýlaþma ise 3-0 sarý-kýrmýzýlý takýmýn lehine sonuçlandý.


12

22 MART 2013 CUMA

Hedefimiz galibiyet Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor bu hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Sandýklýspor karþýlaþmasý hazýrlýklarýný sürdürüyor.

Futbolcularýn Sandýklýspor maçý öncesi idmanlarda bir hayli hýrslý olduklarý gözlendi.

B

elediyespor bu maç ile birlikte yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyor. Þilbe tesislerinde bir araya gelen Sarý-Kýrmýzýlýlar ligin bitimine 7 hafta kala sakatlýklarý bulunan oyuncularýn iyileþmesi ve takýmla beraber çalýþmalarý moral olarak pozitif etki yarattý. Ýdmana ýsýnma hareketleri ve düz koþu ile baþlayan Belediyespor, þut çalýþmasýyla antrenmana devam etti. Çalýþmanýn son bölümünde ise yarý sahada top kapma mücadelesiyle idmaný

tamamladý. Sarý-Kýrmýzýlý takýmýn Teknik Direktörü Turhan Özyazanlar önlerinde 7 maçlarýnýn bulunduðunu sezon baþýnda hedefledikleri þampiyonluk kupasý için bu müsabakalarýn tamamýna final olarak bakmak zorunda son olarak da kaybedilecek 1 puanýn bile öneminin büyük olduðunu kalan 7 maçýn 4'ünü kendi evlerinde oynamalarýysa ekibi adýna avantajlý bir durum oluþturduðunu ifade ederek konuþmasýný noktaladý.

22.03.2013 Gazete Sayfaları  

22.03.2013 Gazete Sayfaları

22.03.2013 Gazete Sayfaları  

22.03.2013 Gazete Sayfaları

Advertisement