Page 1

5 dilde saðlýk hizmeti Diyarbakýr'da üniversite öðrencisi 22 yaþýndaki Þenay Yakýþýklý, 3 ay önce karþýdan karþýya geçerken bir TIR'ýn tekerlekleri altýnda kalma sonucu iki ayaðý ve bir kolu ezildi. Ayaklarý 3 ameliyatla yerine dikilen genç üniversite öðrencisi, doktoru Prof. Dr. Serdar Necmioðlu'nu ziyaret etti. 3’te

Huzur ortamý turizme yarayacak

T

urizm Haftasý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda konuþan DESOB Baþkaný Alican Ebedinoðlu, son 1 buçuk yýldýr yaþanan güven ve huzur ortamý ile esnafýn ve toplumun daha mutlu olduðunu ifade etti. Berat Doðruyol’un haberi 3’te

Dikilen ayaklarý ile doktoruna gitti D

iyarbakýr'da üniversite öðrencisi 22 yaþýndaki Þenay Yakýþýklý, 3 ay önce karþýdan karþýya geçerken bir TIR'ýn tekerlekleri altýnda kalma sonucu iki ayaðý ve bir kolu ezildi. Ayaklarý 3 ameliyatla yerine dikilen genç üniversite öðrencisi, doktoru Prof. Dr. Serdar Necmioðlu'nu ziyaret etti. ’tee „ Sayfa 3

Disiplin ve komisyon iþlemleri semineri

A

dalet Bakanlýðý tarafýndan Diyarabakýr'da hakim ve savcýlar için 'Disiplin ve Komisyon Ýþlemleri' semineri düzenlendi. 5’te

Diyarbakýr'ýn tek kadýn muhtarý www.diyarbakirolay.com.tr

PERÞEMBE 17 NÝSAN 2014

Fiyatý : 25 KR

Diyarbakýr'da, henüz 14 yaþýndayken ailesi tarafýndan kendisinden 13 yaþ büyük biri ile zorla evlendirilen 4 çocuk sahibi 42 yaþýndaki Dilek Demir, 6 erkek rakibini geride býrakarak Diyarbakýr'ýn tek kadýn muhtarý olmayý baþardý. A

slen Mardin Mazýdaðýlý olan Dilek Demir, ortaokul çaðlarýnda babasý tarafýndan kendisinden 13 yaþ büyük bir kiþi ile zorla evlendirildi. Çocuk yaþta çocuk doðurarak bakmak zorunda kalan Demir, 7 yýl önce þiddetli geçimsizlik nedeniyle eþinden boþandý. 4 çocuk doðurduktan sonra kendi ayaklarý üzerinde durmaya karar veren Demir, 42 yaþýnda muhtar adayý olmayý kafasýna koydu. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden Baðlar ilçesinde bulunan Muradiye Mahallesi'nde 6 erkek adayla yarýþan Demir, bin 500 oy alarak Diyarbakýr'ýn tek kadýn muhtarý oldu.

En büyük buluþma T

ÜYAP Genel Müdürü Ýlhan Ersözlü Yapý Sektörünün ve yerel yönetimlerin bölgedeki en büyük buluþmasýnýn gerçekleþeceðini söyledi.

Ortaokul öðrencisiyken evlendirildi

Kýþanak ve Anlý'dan Vali Kýraç'a ziyaret

Henüz ortaokul ikinci sýnýfta iken babasý tarafýndan 27 yaþýndaki bir adamla zorla evlendirildiðini belirten Demir, 14 yaþýnda yaptýðý evlilikten dört çocuk sahibi olduðunu söyledi. Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde genç kýzlarýn erken yaþta evlendirilmesinin bir kanun olarak görüldüðünü ifade etti. 5’te

Aziz Fidancý’nýn haberi 8’de

Abdurrahman Dilipak'tan gençlere mesaj A HÜDA PAR ilçe binasýna ses bombasý

H

ür Dava Partisi (Hüda-Par) Baðlar Ýlçe Baþkanlýðý'na, yüzü maskeli kiþilerce molotof ve ses bombalý saldýrýda bulunuldu. 3’te

600 kiþiye iþ imkaný yfa 6’da „ Haber Sa

ydýn Genç Öðrenci Topluluðu tarafýndan düzenlenen "Abdurrahman Dilipak'tan Gençlere Mesaj" konferansý, geniþ bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Program Kur-aný kerim tilavetiyle baþladý. 5’te

Salon Peygamber Sevdalýlarýna dar geldi yfa 4’te „ Haber Sa

B

arýþ ve Demokrasi Parti'li (BDP) Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkanlarý Gültan Kýþanak ile Fýrat Anlý, Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç'ý makamýnda ziyaret etti. 8’de

Ýþsiz gençler gurbete gidiyor

D

iyarbakýr'ýn Çermik ilçesine baðlý Yiðitler köyü, Güney mezrasýnda onlarca genç, iþsizlik ve geçim sýkýntýsýndan dolayý ailelerinden uzak gurbet hayatý yaþýyor. 7’de

Ýtalya'dan Kosova'ya destek yfa 10’da „ Haber Sa

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

Saðlýk

17 NÝSAN 2014 PERÞEMBE

30 yýl sonra yeniden gördü

Diyarbakýr'da 30 yýl önce yakalandýðý bir hastalýk dolayýsýyla görme yetisini kaybeden 85 yaþýndaki Hanifi Demir, 10 dakikalýk bir operasyonun ardýndan yeniden görmeye baþladý. Y akalandýðý katarakt hastalýðý yüzünden her iki gözünün görme özelliðini kaybeden Hanifi Demir, aðrýsýz ve býçaksýz geçen lazer operasyonunun ardýndan yeniden görmeye baþladý. Özel Baðlar Hastanesi doktorlarýndan Op. Doktor Lokman Balyan tarafýndan ameliyatý gerçekleþtirilen Demir, 30 yýl aradan sonra yeniden görmeye baþladýðý için büyük bir mutluluk yaþadýðýný söyledi. Ameliyatýnýn çok riskli olduðunu anlatan Balyan, hastanýn 15 yýl önce de tedavi gördüðünü ancak hastanýn sol gözünden gördüðü tedavi olumsuz sonuç verince, sað gözünü yitirmesine de sebep olduðunu, hasta ve hasta yakýnlarýnýn bu durumdan çok korktuðunu belirterek uzun süre hastanýn tedavi görmeye cesaret edemediðini dile getirdi. Balyan, "Hasta umutsuz bir þekilde hayatýný idame ettirmiþ. Ameliyattan sonra katarakt eksrasyonu gerçekleþtirdik. Kataraktlýðý kesif adýný verdiðimiz temel özelliðini kaybeden saydam olmayan lensini aldýk, yerine suni bir mercek yerleþtirdik. Hasta þimdi her þeyi görüyor, hiçbir sýkýntýsý yok. Artýk hasta kendi fizyolojik ihtiyaçlarýný tek baþýna giderebiliyor. Ameliyatýmýz narkozsuz, iðnesiz, býçaksýz ve dikiþsizdi. Yani biz tedavimizi Fako adý verdiðimiz tedavi yöntemiyle gerçekleþtirdik. Ameliyattan

Baharda enerjinizi yüksek tutacak öneriler

Ý

sonra hasta, kendi yemeðini kimsenin yardýmý olmadan tek baþýna yedi, dünyayý bütün güzelliðiyle ve renkleriyle görmeye baþladý. Ýnsanlarla rahat bir þekilde diyalog kurup iletiþimi daha da iyi oldu. 30 yýl sonra on dakikalýk bir ameliyatla hasta, dünyayý yeniden görmüþ oldu" dedi. Babasýnýn 30 yýl hiç göremediðini ifade eden hastanýn oðlu, babasýný hastaneye götürüp ameliyatýný yaptýrdýðýný ve babasýnýn kendi baþýna yemek ve lavabo ihtiyaçlarýný gidermesinde mutluluk duyduðunu kaydetti. Hasta Hanifi Akýn ise, "30 yýl süresince hasta ve yatalaktým, her iki gözümü tamamen kaybetmiþtim. Tedavi olmak için hastaneye geldim, Allah bu doktordan razý olsun artýk kendi baþýmý dýþarý çýkýp gezebiliyorum" diye konuþtu.

lkbaharýn gelmesiyle birlikte insanlarýn çoðunda yorgunluk þikayetleri artýþ gösteriyor. Peki insanlarý bitkin ve keyifsiz hissettiren bahar yorgunluðu neden kaynaklanýyor ve etkilenmemek için nelere dikkat etmek gerekiyor? Ýþte doðanýn uyanýþýna metabolizmanýzýn uyumunu kolaylaþtýracak öneriler. Baharýn gelmesiyle birlikte insanlarýn birçoðuSabahlarý ya erken uyanýyor ya da yataktan kalkmak istemiyor. Adeta uzun ve yorucu bir günün nasýl geçeceði düþüncesi, kiþinin gün boyunca kendini yorgun, bitkin ve keyifsiz hissetmesine neden oluyor. Bahar yorgunluðunun bir hastalýk deðil, doðal bir süreç olduðuna dikkat çeken Neolife Týp Merkezi Psikiyatri Uzmaný Dr. Bora Telaferli, "Doða uzun bir kýþýn ardýndan uyanmaya baþlarken, insanlarýn buna direniyor olmasý tezat bir durum teþkil ediyor. Oysa gündüz ve gece gibi mevsimler de bir döngü içinde birbirini izliyor ve her canlý, bu döngüye uyum saðlamaya çalýþarak varlýðýný sürdürüyor. Ne var ki, metabolizmanýn bu duruma uyumu bir anda gerçekleþmiyor, belli bir zamana yayýlýyor. Vücudun biyolojik saatinin yeni durumlara uyumunda proteinler, vitaminler, mineraller, hormonlar, ýþýk ve uyku gibi birçok faktör rol alýyor. Vücut, kýþ ve bahar aylarýnda farklý bir tempoda çalýþýyor ve bu geçiþ döneminde organizma önceliklerini deðiþtirerek yavaþ yavaþ temposunu yükseltiyor ve belli bir süre ihmal ettiði serotonin gibi hormonlarý daha fazla üretiyor. Ancak bu dengelerin saðlanmasý birkaç haftayý alabiliyor. Bu doðal sürece, vücudun ritmini bozan yaz saati uygulamasý da eklenince, bahar aylarýndaki yorgunluk hissi zirve noktasýna ulaþýyor." diyor. Genel olarak kendine iyi bakan, üretken ve tatminkâr bir yaþam süren kiþilerin bu döneme uyum saðlamasý için özel bir þey yapmasýna gerek

olmadýðýný belirten Telaferli, bahar yorgunluðunu yoðun olarak yaþayan kiþiler için ise þu önerilerde bulunuyor: o Beklentiniz olsun, planlý yaþayýn, sabah sizi yataktan çýkmaya ve bir an önce güne baþlamaya davet edecek nedenleriniz olsun o Program yapýn ve size eþlik edecek kiþileri programýnýza dâhil edin o Düzenli spor yapmaya özen gösterin o Bedeninizi çalýþtýrýn, çalýþmaya alýþtýrýn ki ruhunuz tembellik istese de, bedeniniz sizi harekete geçirsin. o Sanata, müziðe, ilgi alanlarýnýza zaman ayýrýn. Siz de kendi üretimlerinizi baþkalarý ile paylaþýn. o Saðlýklý, dengeli ve yeterli beslenmeye dikkat edin Unutmayýn! Bahar yorgunluðu denilen bu durumu atlatabilmek için, her bahar olduðu gibi birkaç tembellik gününün ardýndan sokaða çýkmak ve doðanýn uyanýþýna yakýndan tanýk olmak enerjinizi artýrmak için yeterli olacaktýr.

Kadýn hastalýklarýna uzman görüþü Memorial Diyarbakýr Hastanesi'nde görevli Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný Dr. Mehmet Özgür Demirel, kadýnlarda görülen erken menopoz hastalýðýnýn en sýk düzensiz adetler þeklinde kendini gösterdiðini söyledi. le sigara ve alkol kullanýmý, uyuþturucu içerikli ilaçlarýn kullanýmýndan söz edilmektedir" dedi.

"ÖSTROJEN HORMONU KADIN ÝÇÝN HAYATÝ ÖNEM ARZ EDÝYOR"

Bir fýsla tüm gripler tedavi edilecek St. Andrew's Üniversitesi'ndeki biliminsanlarýnca geliþtirilen teknik, hayvanlar üzerinde yapýlan deneylerde etkili oldu.

Ý

skoçya St. Andrew's Üniversitesi'ndeki biliminsanlarýnca geliþtirilen teknik, hayvanlar üzerinde yapýlan deneylerde etkili oldu.Virüslerin ciðerlere çekilen hava ile bedene girdiðini ve bu sýrada þeker moleküllerine tutunduðunu saptayan uzmanlar, molekülleri maskeleyen bir protein geliþtirdi. Bu proteinin bulunduðu sprey bir doz sýkýldýðýnda gribin her türlüsünü engelliyor.

4

0 yaþ altýndaki her 100 kadýndan birini etkileyen erken menopoz hastalýðýyla ilgili ÝHA muhabirine açýklamalarda bulunan Dr. Mehmet Özgür Demirel, kadýnlarýn düzensiz adetlerinin dikkate alýnmasý gerektiðini ifade etti. Erken menopoz nedeni ile kadýnlýk hormonlarýnýn koruyucu etkilerinin ortadan kalkmasýyla cinsel birleþmede önemli sorunlarýn ortaya çýktýðýný kaydeden Dr. Demirel, erken menopoz hastalýðý yaþayanlara, normal yolla gebe kalmalarýnýn çok zor olmasý nedeni ile tüp bebek önerildiðini belirtti. Dr. Demirel, "Menopoz kelime

anlamý itibari ile adetten kesilme olarak tanýmlanmaktadýr. Erken menopoz ise 40 yaþýndan önce adetten kesilme durumudur. Her 100 kadýndan birini etkilemektedir. En sýk belirti, adetlerde meydana gelen düzensizliktir. Bunun yanýnda kýsýrlýk, depresyon, çarpýntý, halsizlik gibi diðer bulgularla da hekime baþvurabilmektedirler. Erken menopoza neden olan en sýk sebepler arasýnda otoimmün hastalýklar, cerrahi olarak yumurtalýklarýn alýnmasý veya zedelenmesi, aile öyküsü, kullanýlan bazý kanser ilaçlarý ve yaþam tarzý yer almaktadýr. Yaþam tarzý derken özellik-

Erken menopoz tedavisinin, kiþinin çocuk isteyip istememesine göre deðiþiklik gösterdiðini anlatan Dr. Demirel, "Çocuk isteyen çiftler için en uygun tedavi seçeneði tüp bebek iken, doðurganlýk süresini tamamlamýþ kiþilerde amaç eksik olan hormonlarýn yerine konmasý olan hormon deplasman tedavisidir. Amaç, hastadaki þikayetler ve hormon eksikliðine baðlý gözlenebilecek hastalýklarý engellemektir. En sýk bilinen kadýnlýk hormonu olan östrojen, vücutta birçok dokuya etki etmektedir. Özellikle vajina mukozasýnda destek dokularýn devamlýlýðý ve kayganlýðý saðlayan sývýlarýn salgýlanmasý gibi çok önemli rollere sahiptir. Erken menopozdaki hastalarýn yaþýný dikkate alýrsak hala cinsel olarak aktif dönemde olduklarý için eksilen hormon nedeni ile kuruluk ve darlýk geliþeceðinden aðrý nedeni ile cinsellikten uzaklaþa-

bilmektedir. Ayrýca östrojen kalp damar saðlýðýnda, kemik yapýmýnda, cildin nemli ve gergin kalmasýnda, kalýn barsak kanserine karþý koruyucu etkisi nedeni ile eksikliðinin yerine konmasý ile kadýnýn geri kalan yaþamýnda daha konforlu yaþamasýný saðlayacaktýr. Ayrýca tedavi sonrasý baðlý ateþ basmasý, huzursuzluk gibi þikayetler de ortadan kalkacaðý için kiþinin yaþam kalitesi önemli oranda artacaktýr" diye konuþtu.


Kan sürekli ihtiyaçtýr K

ýzýlay'dan gelen ekipler Belediye Yas Evinde açtýðý stantlarda kan baðýþýnda bulunmak isteyen vatandaþlardan kan topladý.Kutlu doðum haftasý münasebetiyle kan toplamak için Çýnar'a gelen Kýzýlay ekipleri, Çýnarlýlarýn yoðun ilgisi ile karþýlaþtý. Kýzýlay'da görevli doktorlardan Kasým Kanan, koordinatörlerin belirlediði yerlerde kan topladýklarýný belirtti. Kanan, "Koordinatörlerimizin belirlediði yerlerde kan topluyoruz. Kutlu doðum haftasý nedeniyle faaliyetlerimizi artýrdý, etkinlik yapýlan yerlerde kan baðýþýnda bulunan vatan-

17 NÝSAN 2014 PERÞEMBE

daþlardan kan topluyoruz Çýnar'da yapýlan etkinlikle vesilesi ile ilçeye geldiklerini belirtti.Kasým Kanan kan baðýþý konusunda "Saðlýk açýsýndan faydalý olduðunu gösteren kesin bir týbbi kanýt yoktur. Kan baðýþý konusu hayýr iþidir. Kan acil durumlar için tek deðil, sürekli ihtiyaç duyulan bir týbbi araçtýr." Ýfadelerini kullandý.

Dikilen ayaklarý ile doktoruna gitti

Diyarbakýr'da üniversite öðrencisi 22 yaþýndaki Þenay Yakýþýklý, 3 ay önce karþýdan karþýya geçerken bir TIR'ýn tekerlekleri altýnda kalma sonucu iki ayaðý ve bir kolu ezildi. Ayaklarý 3 ameliyatla yerine dikilen genç üniversite öðrencisi, doktoru Prof. Dr. Serdar Necmioðlu'nu ziyaret etti.

Y

akýþýklý ailesinin 22 yaþýndaki kýzlarý Þenay, 3 ay önce geçirdiði trafik kazasý nedeniyle bir kolunu ve ayaklarýný kaybetme riski ile karþý karþýya geldi. Kýzlarýnýn kolunun ve ayaklarýnýn kesilme tehlikesi altýnda olduðunu öðrenen aile, Memorial Diyarbakýr Hastanesi'ne baþvurdu. Burada hemen ameliyata alýnan Þenay Yakýþýklý'nýn kolu ve her iki ayaðý, Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Serdar Necmioðlu ve ekibi tarafýndan yaklaþýk 4 saat süren operasyonla yerine dikildi. 20 günlük bir tedaviden sonra taburcu edilen ve yeniden yürümeye baþlayan Þenay Yakýþýklý, ameliyatýný gerçekleþtiren doktorunu ziyaret etti.

"KENDÝMÝ ÇOK ÞANSLI HÝSSEDÝYORUM" Diyarbakýr'da gittiði ilk hastanede doktorlarýn, kolun ve ayaklarýn kurtulma ihtimalinin çok zayýf olduðunu söylediklerini belirten Þenay Yakýþýklý, "Kazayý geçirdiðim anda tam olarak ne olduðunu anlayamamýþtým ve sonra yavaþ yavaþ acýyý hissetmeye baþladým. O an öleceðimi zannettim. Aileme sað kolumu ve ayaklarýmý kaybetme riskim olduðu söylenmiþ. Memorial Diyarbakýr

5 dilde saðlýk hizmeti

Hastanesi'nde yapýlan ameliyat ile saðlýðýma yeniden kavuþtum. Yürüyebiliyorum ve kolumu da kullanabiliyorum. Bu büyük kaza sonrasý saðlýklý bir þekilde yaþantýmý devam ettirebildiðim için kendimi çok þanslý hissediyorum" diye konuþtu.

D

iyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'nde 5 dille saðlýk hizmeti verilmeye baþlandý. Hastanenin yönlendirme tabelalarý Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Arapça ve Ýngilizce yazýldý. Demokratikleþme paketinde yer alan Kürtçe harflerin serbestliðinin ardýndan Diyarbakýr'daki devlet hastanesi de çok dilli tabela astý. Bölgenin en büyük çocuk hastanesi konumunda olan Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, çok dilli hizmet kapsamýnda hastane içerisinde yer alan yönlendirme tabelalarýný Türkçe, Kürtçe, Zazaca, Arapça ve Ýngilizce yazdýrdý. Hastanenin her katýnda asýlan tabelalarda acil servis, ameliyathane, yoðun bakým, süt emzirme odasý gibi yazýlar çok dilli hazýrlandý. Uygulamanýn nedeni ise baþta bölge olmak üzere Ortadoðu'nun bir çok ülkesine hizmet vermesi ve demokratikleþme paketinin ardýndan yasaklanan Q,X,W harflerinin kullanýmý serbest olmasýndan kaynaklandýðý öðrenildi. Çok dilli tabelanýn dýþýnda, saðlýk çalýþanlarý ile hasta ve hasta yakýnlarýyla baþta Türkçe Kürtçe olmak üzeri diðer

"HAYATINI ESKÝSÝ GÝBÝ YAÞAYACAK" Þenay Yakýþýklý'nýn ameliyatý gerçekleþtiren Memorial Diyarbakýr Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Serdar Necmioðlu, hastanýn iki ayaðýný ve kolunu kaybetme riski vardý. Ancak bize getirildiðinde damarlarý ve sinirleri iþlevini tamamen kaybetmemiþti. Kýrýlan kemikleri ve yýrtýlan dokularý toparladýk. Tendon, damar ve kemikler iyileþtikten sonra da vücuttan alýnan parçalar ile yaralý olan bölgeleri tedavi ettik. Bu durumdaki hastalarýn genellikle uzuvlarýný kaybettiklerini biliyoruz. Neyse ki doðru ve etkin hastane þartlarý, ameliyatta baþarý þansýný artýrýyor. Ýki ayaðý ve kolu kurtulan hastamýz tam olarak saðlýðýna kavuþtu ve bundan sonraki yaþamýný da rahatlýkla eskisi gibi sürdürecek" ifadelerini kullandý.

dillerle de konuþuyor.

Amaç hizmeti etkin sunmak 5 dille saðlýk hizmet hizmeti uygulamasý vatandaþlar tarafýndan olumlu karþýlandýðýný söyleyen Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi yetkilisi Veysel Kýzýlay, uygulamada amaç, saðlýk hizmetini etkin bir þekilde sunmak olduðunu söyledi. Kýzýlay, "Sayýn Baþbakanýmýz ve hükümetimizin yaptýðý dil açýlýmýndan sonra, biz de hastanemizde saðlýk hizmetlerinin daha iyi sunulmasý ve bölge insanlarýnýn hizmetten etkin faydalanmalarý için, hastanemizde 5 dilli yönlendirme tabelalarýný hazýrladýk. Bu uygulamamýz saðlýk hizmetinin daha iyi bir þekilde sunmamýz içindir. Çok dilli saðlýk hizmetimizden hastanemize gelenlerden tarafýndan oldukça memnun kaldýklarýný görüyoruz" dedi.

Huzur ortamý turizme yarayacak

Turizm Haftasý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda konuþan DESOB Baþkaný Alican Ebedinoðlu, son 1 buçuk yýldýr yaþanan güven ve huzur ortamý ile esnafýn ve toplumun daha mutlu olduðunu ifade etti.

D

HÜDA PAR ilçe binasýna ses bombasý

D

iyarbakýr'da, Hür Dava Partisi (Hüda-Par) Baðlar Ýlçe Baþkanlýðý'na, yüzü maskeli kiþilerce molotof ve ses bombalý saldýrýda bulunuldu. Edinilen bilgilere göre, Baðlar ilçesi Sento Caddesi üzerinde bulunan Hüda-Par ilçe binasýnýn önüne gelen 6 - 7 kiþilik grup, ellerindeki molotof kokteyli ve 2 adet ses bombasýný parti binasýna fýrlattýktan sonra olay yerinden hýzla uzaklaþtý. Saldýrganlar olaydan sonra karanlýktan yararlanarak izlerini kaybettirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri patlamayan ses bombasýný etkisiz hale getirdi. Olayda can ve mal kaybý yaþanmazken, polis güvenlik kamerasýndan olayýn faillerine ulaþmak için çalýþma baþlattý. "Saldýrýlarla Müslümanlarý durduramazlar" Hür Dava Partisi Baðlar ilçe binasýna molotof ve ses bombalý saldýrýyý kýnayan HÜDA PAR yöneticilerinden Vedat Turgut, , partilerine yönelik yapýlan saldýrýlarýn Müslümanlarýn önünü kesmek amaçlý olduðunu söyledi. ÝHA-ÝLKHA

iyarbakýr'ýn turizm potansiyeli, Dicle Üniversitesi'nde tartýþýldý. Kongre merkezinde düzenlenen programa, Vali Mustafa Cahit Kýraç, Kültür ve turizm Bakan Yardýmcýsý Abdurrahman Arýcý, Rektör Vekili Prof. Dr. Aslan Bilici, Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odasý ( DESOB) Baþkaný Alican Ebedinoðlu, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu üyesi Hüsnü Pervane, Türkiye Seyahat Acenteleri (TURSAB) Birliði Bölge Yönetim Kurulu Baþkaný Serdar Kahraman, öðretim üyeleri ve öðrenciler katýldý. Olaylar 30 yýldýr geliþmeye engel TURSAB Baþkaný Serdar Kahraman yaptýðý konuþmada, Diyarbakýr'ýn turizmini ve turist potansiyelini deðerlendirdi. DESOB baþkaný Alican Ebedinoðlu, 30 yýldýr bölgede yaþanan olumsuzluklarýn, bölgenin ekonomik ve sosyal yönden geliþmesine engel olduðunu söyledi. Son 1 buçuk yýldýr yaþanan güvenli ve huzurlu ortam ile esnafýn ve toplumun daha mutlu ve huzurlu olduðunu kaydeden Ebedinoðlu, Huzur ve güven ortamýnýn önemine vurgu yaparak, bunun da barýþ ve kardeþlikten geçtiðini açýkladý. Bölgede tarým ve hayvancýlýk kadar turizmin de büyük önem arz ettiðine deðinen DTSO Yönetim

Kurulu Üyesi Hüsnü Pervane, turizmin geliþmesine yönelik altyapý çalýþmalarýna büyük önem verilmesi gerektiðini belirtti. Diyarbakýr'ýn inanç, saðlýk ve kültür potansiyeline sahip bir þehir olduðunu söyleyen Prof. Dr. Aslan Bilici, Diyarbakýr'daki öðrenci çeþitliliði ve beraberinde ailelerinin de þehri tanýma noktasýnda ciddi bir potansiyel oluþturduðunu anlattý. Gerçekleþtirdikleri etkinliklerle Diyarbakýr'ýn tanýtýmýna katký sunmaya çalýþtýklarýný slaytlar eþliðinde dile getiren Bilici, son teknolojik donanýmýyla Dicle Üniversitesi Hastanelerinin, saðlýk turizmine ciddi katkýlar saðladýðýný açýkladý. Son dönemlerde yürütülen turizm politikalarý ile artýk turizm kavramýnýn deniz, güneþ, kum olmaktan çýktýðýný kaydeden Bakan Yardýmcýsý Abdurrahman Arýcý, yýlýn belirli dönemlerine sýkýþan turizm sektörünün artýk yýlýn 12 ayýna yayýldýðýný ifade etti. Arýcý, Türkiye'nin genelinde yakalamayý hedefledikleri turist potansiyelinin bölgede de yakalamanýn hedefleri arasýnda olduðunu ifade etti. Son olarak söz alan Vali Mustafa Cahit Kýraç, 2023 hedefleri arasýnda turizmin geniþ yer tuttuðunu belirterek, ülke olarak dünyada turizm yönünden ilk 5 ülke arasýna girme gayretinde olduklarýný söyledi.

Tarihi ve kültürel mirasý ile Diyarbakýr'ýn Türkiye'nin yýldýzý olma yolunda ilerlediðine dikkat çeken Kýraç, " her ne kadar Diyarbakýr'a gelen turist sayýsý istenen seviyede olmasa da, yaþanan güven ve huzur ortamý ile ciddi bir ivme kazanmýþtýr" dedi. Yeni Havalimaný turizme katký sunacak Diyarbakýr'da turizm sektörünün ilerlemesi için halkýn, esnafýn ve tüm dinamik güçlerinin el ele vermesi gerektiðine dikkat çeken Kýraç, marka kent Diyarbakýr imajý için yürütülen projelerden söz ederek, inþasý devam eden uluslararasý haval-

imanýnýn, þehrin ekonomisine ve turizmine ciddi katkýlarý olacaðýnýn altýný çizdi. Konuþmalarýn ardýndan Diyarbakýr'ýn kültür varlýklarýnýn ön planda olduðu ve Diyarbakýr Valiliði tarafýndan yürütülen proje çerçevesinde çekilen "Suzan Suzi" klibi izleyiciler tarafýndan yoðun ilgi gördü. Resim sergisi gezildi Program çýkýþý konuklar, eðitim fakültesi öðrencilerinin resim sergisini gezdi. "Turizm Haftasý" etkinlikleri, 15-22 Nisan tarihleri arasýnda çeþitli etkinliklerle devam edecek. Berat DOÐRUYOL


4

Gündem

17 NÝSAN 2014 PERÞEMBE

Salon Peygamber Sevdalýlarýna dar geldi Diyarbakýr'ýn Hani ilçesinde açýk alanda yapýlmasý planlanan 'Kutlu Doðum' etkinliði, saðanak yaðmurdan dolayý Hani Kapalý Spor Salonunda gerçekleþti. Programýn yapýldýðý spor salonunun hýnca hýnç dolmasý üzerine çoðu vatandaþ, dýþarýda kaldý.

Â

lemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed`in (s.a.v) viladetinin 1443`üncü yýldönümü münasebeti ile Peygamber Sevdalýlarý Platformuna üye derneklerden Hani Ýrþad-Der tarafýndan "Yürüyen Kur'an Hz. Muhammed (sav)" adlý etkinlik düzenledi. Açýk alanda yapýlmasý planlanan etkinlik, saðanak yaðmurdan dolayý Hani Kapalý Spor Salonunda gerçekleþti. Etkinliðin yapýldýðý

kapalý spor salonunun hýnca hýnç dolmasý nedeniyle çoðu vatandaþ dýþarýda kaldý. Program, Muzaffer Çýnar Hoca'nýn okuduðu Kur'an tilaveti ile baþladý. Kuran tilaveti ardýndan Hani Ýrþad-Der Baþkaný Muzaffer Karavil, açýlýþ ve selamlama konuþmasý yaptý. Kutlu doðum etkinlikleriyle peygamber sevgisinin gönüllere nakþedilmesini ve kutlu nebinin siyretinin iyi bilinmesini amaçladýk-

S.N 6200422351 nolu mükellefi olup A/1551A/2000 arasý 9 cilt boþ fatura koçanýný kaybettik.Hükümsüzdür Mezopotamya Baðcýlýk Ýnþ. Plastik Boru Taah.Ýth.Ýhr. San.Tic.Ltd.Þti

17 NÝSAN 2014 PERÞEMBE YIL: 13 SAYI: 4596 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

ve erdemliklerine vurgu yapan Molla Çelik, Peygamber sevgisinin önemine deðinerek; "Unutmayalým ki bu sevgi ahret gününde bizleri Kevser havuzu baþýnda Resulullah ile bir araya getirecektir." dedi. Program Nihat Çam Hocanýn okuduðu dua ile son buldu. ÝLKHA

Peygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan Mardin'in Derik ilçesine düzenlenen kutlu doðum programý halkýn yoðun katýlýmý ile gerçekleþti.

Muðla nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý ve Muðla trafik þube müd. almýþ olduðum B+A2 sýnýfý sürücü belgemi kaybettim.Hükümsüzdür Ufuk Tayfun Yalçýn

Diyarbakýr Dicle nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Hasan Ecer

Daha sonra söz alan Molla Abdulbari Çelik, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teþrif ettiði dönemde insanlarýn içinde bulunduðu durumu ve Ýslam geldikten sonraki deðiþimi anlattý. Peygamber efendimizin ahlak kiþiliði

Derik'te Peygamber coþkusu

Zayi ilaný

Diyarbakýr/Dicle nüfus müd. almþ olduðum nüfus cüzdanýmý ve Trafik þubeden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim.Hükümsüzdür Abdulbari Ecer

larýný ifade eden Karavil, "Çocuklarýmýz ve gençlerimizin peygamberin izinde yürümesi için öncelikle kutlu siyretini bilmeleri gerekir. Ýþte bu programlar vesilesi ile peygamberimizin tanýnmasýna bir nebze de olsa yardýmcý olmaktayýz. Ey anneler, Meryemler yetiþtirin. Ey babalar, Mushablar yetiþtirin." diyerek Resulullah'ýn ashabýný örnek almamýz gerektiðini anlattý. Karavil Hoca, "Gayemiz Ýslam'dýr, gayemiz Kur'andýr. Gayemiz Ýslam toplumunun yetiþmesi için gayret sarfetmektir." dedi. Program, Ýrþad Ýlahi Grubunun okuduðu mevlid ile devam etti. Ardýndan Grup Aksa, ilahiler seslendirdi. "Kur'ansýz ve Resulsüz bir hayat ölümdür" Kutlu doðum etkinliðine konuþmacý olarak katýlan Ali Durgunsu Hoca, "Her türlü sapýklýk ve batýldan kurtulup hakkýn ve adaletin aydýnlýðýna kavuþmalarý için Allah Kur'an-ý bir nur, bir þifa, rahmet ve hidayet rehberi olarak göndermiþtir. Bu kitabý insanlara teblið edip onunla nasýl amel edeceklerini göstermek için, en güzel örnek olan Hz. Muhammed Mustafa'yý seçip görevlendirmiþtir. Bu nurdan kana kana içip faydalanmak, hidayet içinde bir hayat yaþamak isteyen Resulün önderliðinde Kur'an'ý yaþamak gerekir. Toplum ve ferdin kurtuluþu bununla ancak olur. Kur'ansýz ve Resulsüz bir hayat ölümdür. Kur'an'sýz ve Resulsüz bir toplum hastalýklýdýr. Böyle bir toplum felakete yol açmýþtýr." Ey bacýlarým size en örnek Sümeyye asiye ve Meryem'dir." þeklinde konuþtu.

Özcan'ýn peygamberimiz üzerine yazýlan ilahileri seslendirmeleri ile kutlu doðum etkinliði devam etti.

Allah her kavme uyarýcý göndermiþtir

P

eygamber Sevdalýlarý Platformu'nun Derik (Dérýk) ilçesi Ceviz Pýnar (Kaniya Guza) yanýndaki meydanda düzenlediði kutlu doðum etkinliðine halk yoðun ilgi gösterdi. Molla Ömer Faruk Medeni'nin Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan program, Bilal ve Derviþ Madsor'un mevlidi þerifi seslendirmesiyle devam etti. Yaðan yaðmura raðmen alaný terk etmeyen ilçe halkýnýn, mevlidi þerifin okunduðu esnada duygulandýðý gözlendi. Ýlahi sanatçýlarý Derviþ ve

Programda konuþan Molla Osman Teyfur, Allah insanlarýn nefis ve þeytanýn oyunlarýna çabuk geldiklerini bildiði ve insanlarý tanýdýðý için sürekli haberdar etmek amacýyla uyarýcýlar gönderdiðini belirtti. Teyfur, "Allah ayette 'yemin ederek, 'ne kadar ümmet, kavim, halk varsa onlara peygamber ya da resul gönderdik.' Diyor. Niye gönderdik, Allah'a kulluk etsin diye, Allah'ýn emir ve yasaklarýna göre hayatlarýný sürdürmeleri için. Taðut, zalim, þeytan ve onun arkadaþlarýndan uzak kalmalarý

için. Yani ya Allah'a kul olacak ya da bir taðuta kul olacaklar." diyerek insanlara sürekli Allah tarafýndan uyarýcýlar gönderdiðini ifade etti. Ýnsanlarýn bu iki yoldan birini seçtiðini belirten Teyfur, "Bu iki yoldan birini seçen insan ya cennete gidecek ya da Allah muhafaza cehenneme gidecek. Ýþte Allah bu yüzden insanlara peygamber gönderiyor, peygamberlere uyanlar kurtuluþa erecekler." dedi.

Kýyamete kadar yol gösterecek Hz. Muhammed'dir (sav) Kurtuluþun ancak Kuran ve peygamberde olduðunun altýný çizen Teyfur, "Kýyamet gününe kadar yollarýný bilmeleri, þeref ve

izzetlerini muhafaza etmek için, kardeþçe ve huzurlu bir yaþam için, ahirette de cennete girmek için insanlara Hz. Muhammed (sav) peygamber olarak, Kuran'ý yol gösterici olarak gönderdi." ifadelerini kullandý.

Herkes kýyamet günü lider seçtiði kiþi ile Allah'a hesap verecek Molla Teyfur, kýyamet gününde her insanýn kendisine önder olacak kiþi ile beraber hesaba çýkacaðýný belirterek, "Bu dünyada kimi önder kabul edersek onun liderliðinde hesaba çekileceðiz. Eðer Allah'ýn kitabýný ve Resulünü önder kabul edersek, onlarýn liderliðinde hesaba çekileceðiz. Eðer

nefis ve bir taðutu lider kabul edersek onunla hesaba çekileceðiz" diyerek Allah'a hesap verebileceðimiz insanlarý lider kabul etmemiz gerektiðini ifade etti. Emine Sýla Çabuk adlý kýz çocuðu seslendirdiði þiiri ile Osman Özel ise seslendirdiði ilahileri ile katýlýmcýlarý duygulandýrdý. Ýlahi sanatçýlarý Bilal, Derviþ ve Özcan'ýn ilahiler seslendirdikleri programda, katýlýmcýlar da halay çekerek eþlik etti. Program molla Osman Teyfur'un yaptýðý dua ile sona erdi.

DÝMED gazetecilere yapýlan engellemeyi kýnadý Dicle Üniversitesinde öðrenciler arasýnda yaþanan olaylarý görüntülemek isteyen gazetecilere yönelik polis tarafýndan engelleme yapýldýðýný belirten Diyarbakýr Medya Mensuplarý Derneði, durumu, yaptýðý yazýlý açýklama ile kýnadý.

D

iyarbakýr Medya Mensuplarý Derneði, (DÝMED) Dicle Üniversitesinde öðrenciler arasýnda yaþanan olaylarý görüntülemek isteyen Ýlke Haber Ajansý muhabirlerine yönelik polis tarafýndan engelleme yapýldýðýný belirterek durumu yaptýðý yazýlý açýklama ile kýnadý. Dicle Üniversitesinde öðrenciler arasýnda yaþanan olaylarý görüntülemek isteyen Ýlke Haber Ajansý muhabirleri Ali Adýyaman ve Hamza Adýyaman'ýn olaylarýn tarafýymýþ gibi polisin engelleme, hakaret ve þiddetine maruz kaldýðý kaydedilen açýklamada; "Görüntülerde de görüldüðü üzere polisin, muhabirin 'kardeþim' þeklindeki masum bir kelimesine bile tahammülsüzlüðü adeta muhabire saldýrmak için bahane arandýðý gerçeðini gözler önüne seriyor."denildi.

"Polisin bu tavrý, ne kadar siyasallaþtýðýný ortaya koyuyor" Polisin basýn mensuplarýna yönelik sert tavrýnýn eleþtirildiði açýklama þöyle devam etti; "Engellediði

muhabiri 'yandaþ' olarak suçlayan polisin bu tavrý, ne kadar siyasallaþtýðýnýn yanýnda gazetecilere karþý yanlý bakýþýný da ortaya koyuyor. Toplumun huzur ve güvenliðini saðlamakla görevli polisin, bu ve benzeri sözlerle muhabiri engellemesi baþlý baþýna sorundur. Polisin görevi, basýn mensuplarýný benim tarafým, karþý taraf diye ayýrmak deðil, toplumun huzurunu saðlamak kadar basýn mensuplarýnýn da görevini yapmalarý için uygun ortamý saðlamaktýr. Yaþanan toplumsal olaylarda kamu görevi yapan ve halkýn doðru bilgilenmesini saðlayan basýn mensuplarýna yapýlan benzeri çirkin saldýrý ve engellemeler, saldýrganlar cezasýz kaldýðý için yetkililerin tüm açýklamalarýna raðmen tekrarlanýyor." ifadeleri yer aldý. DÝMED'in yasal sýnýrlar içinde görevini yapan muhabirlere yapýlan her türlü saldýrýyý kýnadýðý ifade edilen açýklamanýn sonunda, "Benzeri saldýrýlarýn bir daha yaþanmamasý için muhabiri engelleyen polis veya polislerin belirlenip gereðinin yapýlmasýný bekliyoruz." denildi ÝLKHA


CMYK

Bölge Haber

5

Diyarbakýr'ýn tek kadýn muhtarý 17 NÝSAN 2014 PERÞEMBE

Diyarbakýr'da, henüz 14 yaþýndayken ailesi tarafýndan kendisinden 13 yaþ büyük biri ile zorla evlendirilen 4 çocuk sahibi 42 yaþýndaki Dilek Demir, 6 erkek rakibini geride býrakarak Diyarbakýr'ýn tek kadýn muhtarý olmayý baþardý. Aslen Mardin Mazýdaðýlý olan Dilek Demir, ortaokul çaðlarýnda babasý tarafýndan kendisinden 13 yaþ büyük bir kiþi ile zorla evlendirildi. Çocuk yaþta çocuk doðurarak bakmak zorunda kalan Demir, 7 yýl önce þiddetli geçimsizlik nedeniyle eþinden boþandý. 4 çocuk doðurduktan sonra kendi ayaklarý üzerinde durmaya karar veren Demir, 42 yaþýnda muhtar adayý olmayý kafasýna koydu. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden Baðlar ilçesinde bulunan Muradiye Mahallesi'nde 6 erkek adayla yarýþan Demir, bin 500 oy alarak Diyarbakýr'ýn tek kadýn

muhtarý oldu.

Ortaokul öðrencisiyken evlendirildi Henüz ortaokul ikinci sýnýfta iken babasý tarafýndan 27 yaþýndaki bir adamla zorla evlendirildiðini belirten Demir, 14 yaþýnda yaptýðý evlilikten dört çocuk sahibi olduðunu söyledi. Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde genç kýzlarýn erken yaþta evlendirilmesinin bir kanun olarak görüldüðünü ifade eden Demir, bulunduðu mahallede kendisine 6 erkeðin rakip olduðunu dile getirdi. Bin 500 oy alarak seçimleri kazandýðýný anlatan Demir, en yakýn rakibine 159

oy fark attýðýný kaydetti. Demir, "Kahvelere girdim, oy toplarken halkýmýn da desteðini alarak kahvelere giriyordum. Esnaflarý gezip onlarla konuþuyordum. Projelerimiz var, sokaklarýmýzda ve caddelerimizde mobese kameralarý yok. Hýrsýzlýk olaylarý bu semtte çok yaþanýlýyor. Kaldýrým taþlarýnda sorun var. Elektrik kesintilerimiz had safhada, kanal sorunlarýmýz var" dedi. Demir, seçim sonrasý esnaflarý ziyaret ederek halkýn sorunlarýný not aldýðýný ve tüm sorunlara çözüm üreteceðini sözlerine ekledi.

Abdurrahman Dilipak'tan gençlere mesaj Aydýn Genç Öðrenci Topluluðu tarafýndan düzenlenen "Abdurrahman Dilipak'tan Gençlere Mesaj" konferansý, geniþ bir katýlýmla gerçekleþtirildi.

Program Kur-aný kerim tilavetiyle baþladý. Sözlerine Kulübün adýný taþýyan "Aydýn" kelimesine atýfta bulunarak baþlayan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, þunlarý söyledi: "Aydýn, ne demek? Aydýn, prometenin varisi olmak demektir. Bizden aydýn çýkmaz. Bizim münevverimiz var. Onun için dilimizi düzeltmemiz gerekiyor. Bizim burjuvamýz olmaz. Bizim havasýmýz olur. Ama biz, kavramlarýmýzý kaybettik. Kendi medeniyetimizin kavram ve kuramlarý ile konuþmayý öðrenmemiz gerekiyor. Biz münevver olacaðýz. Havasýmýz

olacak bizim. Bizim müsteþrikimiz olmaz. Bizim mustaribimiz olacak. Siz onlarsýnýz iþte. Ama biz, henüz adýmýzý bilmiyoruz. Önce bilmediðimizi bilmemiz gerekiyor ki bir öðrenebilelim." Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmeti olduðumuzu, yeryüzünden hesaba çekileceðimizi söyleyen Dilipak, Hiçbir Müslüman dünyada olup biten þeyleri görmezden, duymazdan, bilmezden görme hakkýna sahip deðildir. Bu dünyada yaptýðýnýz, yapmanýz gerekirken yapmadýðýnýz, söylediðiniz ve

Disiplin ve komisyon iþlemleri semineri Adalet Bakanlýðý tarafýndan Diyarabakýr'da hakim ve savcýlar için 'Disiplin ve Komisyon Ýþlemleri' semineri düzenlendi. Adalet Bakanlýðý Ceza Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan baþlatýlan 'Disiplin ve Komisyon Ýþlemleri' seminerinin 5.'si Diyarbakýr'da düzenlendi. Seminere, Adalet Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Selahattin Menteþ, Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz'ýn yaný sýra bölgede yapan hakim ve savcýlar katýldý.

Seminer 3 gün sürecek Üç gün sürecek olan eðitim seminerinin açýlýþ konuþmasýný yapan Adalet Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Selahattin Menteþ, devlet memurunun çalýþtýðý kurumun iç düzenini bozmaya yönelik davranýþlarýna disiplin suçlarý,

disiplin suçlarýna uygulanan yaptýrýmlara ise disiplin cezalarý denilmekte olduðunu belirterek, disiplin cezalarýnýn neler olduðunu ve bu davranýþlara ne gibi cezalarýn uygulanacaðý hukuk devleti prensibi gereðince her memur için öngörülebilir ve anlaþýlabilir bir biçimde 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunuyla düzenlendiðini söyledi. Menteþ, "Adalet Bakanlýðý kadrosunda görevli devlet memurlarýnýn disiplin soruþturmalarý, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nun disiplin üst baþlýklý yedinci bölümü ile Adalet Bakanlýðý Disiplin Kurullarý ve Disiplin Amirliði Yönetmenliðindeki usule uygun þekilde tamamlandýktan sonra, disiplin soruþturmalý dosyalarý kademe ilerlemesinin durdurulmasý ve devlet memurluðundan çýkarma teklifi yada disiplin amirleri tarafýndan verilen

uyarma, kýnama ve aylýktan kesme cezalarýna karþý yapýlan itiraz üzerine Genel Müdürlüðümüz gereði için gönderilmektedir. Ancak, uygulamada disiplin soruþturmalarýnýn yürütülmesinde ve disiplin kurullarýna intikal ettirilen dosyalarda ve komisyon atamalý personelin komisyonlar aracýlýðýyla yürütülen iþlemlerinde eksiklik bulunduðu, söz konusu disiplin evraklarýnda tüm tanýklarýn dinlenmediði, delillerin toplanmadýðý, suç tarihlerinin tespit edilmediði, yapýlan soruþturmalar sýrasýnda zaman aþýmý sürelerine uyulmadýðý ve ilk derece adli yargý ile idari yargý adalet komisyonlarýnca karar alýnmaksýnýz soruþturma raporu ve eklerinin bakanlýðý gönderilmektedir" dedi. Seminer, açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan sunumla devam etti.

söylemeniz gerekirken söylemediðiniz her sözden hesaba çekileceksiniz. Sonuçta bu dünyada yaptýklarýnýz ya da yapmadýklarýnýzla ya kendi cennetinize sýrtýnýzda tuðla taþýyor olacaksýnýz, ya da kendi cehenneminize sýrtýnýzda odun taþýyor olacaksýnýz. Bu dünya, sadece bizim için bir imtihandýr" dedi.

Dilipak, sözlerini þöyle sürdürdü: "Doðduðumuz ana babayý biz seçmedik. Doðduðumuz topraðý biz seçmedik. Doðduðumuz zamaný biz seçmedik. Derimizin rengini biz seçmedik. Cinsiyetimizi biz

seçmedik. Bundan dolayý insanlar, üstün ya da geri olmazlar. Haksýzlýk kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun mazlumdan yana zalime karþý duracaðýz. Zalim, babamýz da olsa, mazlum, düþmanýmýz da olsa, bir kavme olan düþmanlýðýmýz, bizi onlar hakkýnda adaletsizliðe sevk etmeyecek. Biz, böyle olmamýz gerekiyor. Çünkü biz, yeryüzünde hakkýn ve halkýn gören gözü, iþiten kulaðý, tutan eli, haykýran sesi olacaðýz. Çünkü biz, yeryüzünde mecazi anlamda Allah'ýn Halefesiyiz. Allah'ýn rýzasýnýn gerçekleþmesinin vesilesiyiz."


6

HABER

17 NÝSAN 2014 PERÞEMBE

600 kiþiye iþ imkaný

Mardin'in Midyat ilçesinde 600 kiþiye iþ imkaný saðlayacak entegre tekstil fabrikasý hizmete girdi. Midyat Akçakaya Mahallesi Atatürk Bulvarýnda Modern tekniklerle dizayn edilmiþ ve 4 aydan beri faaliyet gösteren tekstil entegre tesislerinde 600 kiþiye iþ imkaný saðlanacak.

M

idyat'ta uzun yýllardýr tekstil sektörünün perakendecilik alanýnda faaliyet gösteren Midyatlý Ýþ adamý Halil El, þimdi de 10 milyon TL deðerinde, 600 kiþiye iþ imkaný saðlayacak entegre tekstil fabrikasýný hizmete girdiðini söyledi. 15 bin metrekare alan üzerine kurulan, 7 bin metrekare kapalý alana sahip Hemera Teksitl entegre fabrikasýnda, çalýþan bay bayan personel için mescit, spor salonu, kreþ, çocuk bakým ve emzirme odasý, engeli çalýþanlar için sosyal alanlar, kafeterya ve revir ile göze çarpýyor. Fabrikada bazý alanlarýnda güneþ enerjisinden istifade ediliyor ve fabrikanýn bütün atýklarý, arýtma tesisinde arýtýlýp, temiz su olarak bahçe sulamasýnda kullanýlýyor.

Hemera Teksitl model fabrika olarak sertifakalandý Japonya'nýn ileri teknolojisi üreticisi JUKI de ayný entegre fabrika içerisinde kurulu bulunuyor. Hemera entegre tekstil

seferber etmek üzere böyle bir çalýþma yaptýk. Ve bu çalýþmayý yapmaktan son derece mutluyuz, mesuduz bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ayrýca bu iþletmenin sektöre çok büyük faydasý olacaktý. Fizilibite çalýþmalarý esansýnda Japonya JUKÝ firmasý ile görüþmeye baþladýk. Bölgemizin bu sektörde en büyük sýkýntýsý olan yedek parça, teknik servis ve endüstriyel makine satýþýnýn olmamasýdýr. Onun için biz Japonya JUKÝ firmasý ile bir anlaþma yaptýk. Þu anda fabrikamýzýn bünyesinde Doðu ve Güneydoðuya hizmet verebilecek þekilde yedek parça teknik servis ve satýþ bölümü açýlmýþ bulunmaktadýr. Kazan kazan mantýðý ile hareket edeceðiz. Elimizden geldiðince birikimlerimizi bilgilerimiz sektöre diðer paydaþlarýyla paylaþacaðýz. Ve kendilerine yardýmcý olacaðýz ki memleketimizde istihdam sorununa bir nebzede olsa katký olsun." Yapýlan açýklamanýn ardýndan entegre tekstil fabrikasý tanýtýldý. ÝLKHA

fabrikasý Japon JUKÝ firmasý olarak "modelling fabric" model fabrika unvanýna layýk görüldüðünü söyleyen Hemera Yönetim Kurulu Baþkaný Halil El "Tamamen nitelikli konfeksiyon ürünü üretmek için tasarlanmýþ bir fabrikadýr. Fabrikamýz en iyi en kaliteli ürünleri yapabilmek için en modern tekniklerle dizayn edilmiþ ve ürettiði bütün ürünleri Ýngiltere'ye göndermekte. Yýlbaþý itibari ile kapasitemizi 600 yüz kiþiye ulaþtýrmaya uðraþýyoruz. Þuan ki iki yüz kiþi çalýþmaya baþlamýþ durumda."dedi.

Tekstil alanýnda entegre bir fabrika Fabrikanýn entegre konfeksiyon üreten bir fabrika olduðunun yineleyen Halil El, Fabrikanýn bünyesinde, kesimhane, baský, tasnif, dikim, ütü, paketleme ile tam bir entegre fabrika olduðundan söz etti. Halil El, Midyat'ta fabrikayý kurmalarýnýn sebebini þöyle anlattý: "Biz memleketimize ve ülkemize aþýk insanlarýz. Biz bu imkânlarýmýzý memleketimiz ve ülkemiz için

Tarým iþsizliði 2,2 puan düþürdü T

ZOB Genel Baþkaný Ocak ayýnda 5 milyon 383 bin istihdam yapan tarýmýn, yüzde 12,3 olan iþsizliði 2,2 puan düþürerek yüzde 10,1 puana indirdiðini söyledi. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, tarýmýn Ocak ayýnda iþsizliði önemli bir oranda düþürdüðünü belirterek, "Ocak ayýnda 5 milyon 383 bin istihdam yapan tarým, yüzde 12,3 olan iþsizliði

2,2 puan düþürerek yüzde 10,1 puana indirdi." dedi. Bayraktar, 2013 yýlýnda, Nisan'da 6 milyon 58 bin, tarýmsal faaliyetin zirveye ulaþtýðý Temmuz ayýnda 6 milyon 557 bin olan tarýmdaki istihdamýn, Aralýk ayýnda 5 milyon 507 bine, Ocak ayýnda 5 milyon 383 bine indiðini vurguladý. Bayraktar, 2014 yýlý Ocak ayýnda toplam istihdamýn, 2013'ün ayný ayýna göre 761 bin artarak, 24 milyon 433 binden 25 milyon 194 bine çýktýðýný vurguladý. Toplam istihdamýn, 2014 yýlý Ocak ayýnda, 2013 Aralýk ayýna göre 68 bin azalarak, 25 milyon 262 binden 25 milyon 194 bine indiðini bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: Tarýmda mevsim þartlarý nedeniyle istihdamda düþüþ olmasýna raðmen, sanayiden 496 bin, inþaattan 3 milyon

693 bin daha fazla istihdam saðlandý." Tarým iþsizliði 2,2 puan düþürüyor Türkiye'de iþsiz sayýsýnýn Ocak ayýnda 2 milyon 841 bin, iþsizlik oranýnýn yüzde 10,1 olduðuna dikkat çeken Bayraktar, "2013 Ocak ayýnda iþsizlik oraný yüzde 10,6 düzeyindeydi. Tarýmýn, 5 milyon 383 bin kiþiye iþ, aþ saðlayarak, iþsizliði 2,2 puan düþürdü. 2014 Ocak ayýnda, yüzde 12,3 olan iþsizlik oranýný 2,2 puan düþürerek, yüzde 10,1'e çekmesi tarýmýn katkýsýný ortaya koyuyor. Ýþsizliðin daha da artmasýný önleyen tarým, kentlerde iþsizliði yüzde 11,9'dan yüzde 11,6'a, kýrsalda yüzde 14,1'den yüzde 7,1'ye, toplamda 12,3'den yüzde 10,1 indirdi." diye konuþtu. Tarýmýn istihdamdaki payý Son bir yýllýk dönemde mevsimsel oyna-

Sedat Kuruyemiþ

malar nedeniyle tarýmýn istihdamdaki payýnýn yüzde 21,4 ile yüzde 26 arasýnda deðiþtiðini belirten Bayraktar, Aralýk ayýnda hizmetler sektörünün 13 milyon 155 bin, tarýmýn 5 milyon 383 bin, sanayinin 4 milyon 967 bin, inþaat sektörünün ise bir milyon 690 bin kiþiye istihdam yarattýðý bilgisini verdi. Bayraktar, 25 milyon 194 bin olan toplam istihdamýn yüzde 21,4'ünü tarýmýn karþýladýðýný ifade ederek, "Sanayide istihdam yüzde 19,7'de, inþaatta yüzde 6,7'de kalýrken, tarýmdaki istihdam, en düþük olduðu ayda bile yüzde 21,4'lerin altýna inmiyor. Tarýmda istihdam yaz aylarýnda yüzde 25'leri aþýyor ve istihdamýn dörtte birini karþýlýyor. En büyük istihdam kapýsý hizmetler sektörü de toplam istihdamda yüzde 52,2 pay alýyor." dedi.

Meþhur Çiðköfteci Osman Usta ve Kahvaltý salonu

Mehmet Kaçar Her türlü kuruyemiþ çeþiti mevcuttur

7/24 Hizmetinizdedir ev ve iþyerlerine servis yapýlýr

Ofis Cahit Sýtký Tarancý Sokak Dicle Apt. 27/ A

Tel : 0 530 695 31 14

Servet

0531 811 86 08

Tarýmda çalýþanlarýn yüzde 44,2'si kadýn Tarýmda çalýþan 5 milyon 383 bin kiþinin yüzde 55,8'ini erkeklerin, yüzde 44,2'sini kadýnlarýn oluþturduðunu ifade eden Bayraktar, 3 milyon 5 bin erkek ile 2 milyon 378 bin kadýnýn tarýmda istihdam edildiðini belirtti. Bayraktar, Türkiye'de 7 milyon 443 bin kadýnýn istihdamda yer aldýðýný, bunlarýn 3 milyon 863 bininin hizmetler, 2 milyon 378 bininin tarým, bir milyon 123 bininin sanayi, 79 bininin ise inþaat sektöründe çalýþtýðýný vurguladý. Toplam çalýþan kadýnlarýn yüzde 31,9'unun tarýmda istihdam edildiðini dile getiren Bayraktar, kadýn istihdamýnda hizmetler payýnýn yüzde 51,9 iken, sanayinin payýnýn yüzde 15,1'de, inþaatýn payýnýn yüzde 1,1'de kaldýðýný vurguladý. ÝLKHA

Nezir çayevi Her türlü sýcak ve soðuk içecek servisleriyle hizmetinizde...

Tel: 0532 395 65 15

Giyim


GÜNCEL

Bu mahalle iki rekoru elinde tutuyor

17 NÝSAN 2014 PERÞEMBE

7

Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesinde bulunan Peyas Mahallesi, hem Türkiye'nin en kalabalýk hem de hane halký sayýsý en fazla olan mahalle unvanýný elinde bulunduruyor.

ilçesine baðlý Huzurevleri mahallesi ise 17 bin 110 hane halký sayýsý ile 15. sýrada yer aldý.

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü verilerine göre Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçesine baðlý Peyas Mahallesi iki rekoru elinde tutuyor. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, ÝHA muhabirine yaptýðý açýklamada, Peyas Mahallesi'nin Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi (ADNKS) 2013 verilerine göre 151 bin 862 olan nüfusuyla Türkiye'nin en büyük mahallesi olduðunu ve nüfusuyla Edirne Karaman, Düzce, Bolu, Siirt ve Tokat baþta olmak üzere 39 ilin merkez nüfusundan daha fazla nüfusa sahip olduðunu söyledi. ÝKÝNCÝ REKOR HANE HALKI SAYISINDA En kalabalýk mahalle ünvanýný elinde bulunduran Peyas Mahallesi, 29 bin 411 hane halký sayýsýyla da Türkiye'nin en fazla hane halký sayýsý-

na sahip mahallesi oldu. Peyas Mahallesi'ni 23 bin 591 ile Ýstanbul'un Küçükçekmece ilçesine baðlý Atakent Mahallesi, 23 bin 40 ile Ýstanbul'un Ataþehir ilçesine baðlý Ýçerenköy

Mahallesi ve 21 bin 274 ile Ýstanbul'un Bahçelievler ilçesine baðlý Zafer Mahallesi takip etti. Türkiye'nin 93 bin 453 nüfusu ile en kalabalýk ikinci mahallesi olan Diyarbakýr'ýn Kayapýnar

PEYAS ARTIÞ SAYISINDA DA ÖNDE 2012 yýlýna göre kýyaslandýðýnda Peyas Mahallesi'nin nüfusu 9 bin 634 kiþi, hane halký sayýsý ise 2 bin 671 arttý. Atakent Mahallesi'nin nüfusu 7 bin 165 kiþi, hane halký sayýsý ise 2 bin 87, Ýçerenköy Mahallesi'nin nüfusu 487 kiþi, hane halký sayýsý ise 465, Zafer Mahallesi'nin 675 kiþi, hanehalký sayýsý ise 414 arttý. Huzurevleri Mahallesi'nin ise 2012 yýlýna göre oranla nüfusu bin 621 kiþi, hane halký sayýsý ise 504 artýþ gösterdi. Hane halký sayýsýnda Peyas Mahallesi'nin ardýndan en fazla artýþ 2 bin 122 hane halký sayýsýyla Ýstanbul'un Maltepe ilçesine baðlý Zümrütevler Mahallesi'nde gerçekleþti.

Ünlü Hattat Camiye 2 eser hediye etti Hat Ustasý Mehmethan Akan Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Selahaddin-i Eyyübi Camisi'ne 2 eser hediye etti.

Ü

nlü Hattat Mehmethan Akan, hat sanatýyla 'Allah ve Muhamed' yazýlý 2 eseri Selhaddin-i Eyyubi Camisi'nde asýlmak üzere Silvan Müftülüðü Selhaddin-i Eyyubi Camisi görevlilerine teslim etti. Silvan ilçesi doðumlu olan ünlü Hattat Mehmethan Akan, Selhaddin-i Eyyubi Camisi'nde asýlmak üzere cami görevlilerine teslim ettiði eserleri 2 günde tamamladýðýný söyledi. Akan, "Kuran'ý Kerim Mekke'de nazil oldu. Kahire'de okundu, Ýstanbul'da yazýldý. Hat sanatý altýn çaðýný Osmanlý döneminde yaþadý. En büyük arzum bölgemizde de hat sanatçýlarýnýn çýkmasýdýr" dedi.

Ýþsiz gençler gurbete gidiyor Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesine baðlý Yiðitler köyü, Güney mezrasýnda onlarca genç, iþsizlik ve geçim sýkýntýsýndan dolayý ailelerinden uzak gurbet hayatý yaþýyor. Çermik ilçesine baðlý Yiðitler köyü, Güney mezrasýnda onlarca genç, iþsizlik ve geçim sýkýntýsýndan dolayý ailelerinden uzak gurbet hayatý yaþýyor. Köylerinde geçim sýkýntýsý yaþadýklarýný ve bundan ötürü onlarca gencin batý illerine çalýþmaya gittiðini söyleyen köy sakinleri; iþsizlikten ve geçim sýkýntýsýndan dolayý köyümüzden onlarca genç, batý illerine giderek inþaat iþlerinde çalýþýyor. Gençler, 6-7 ay ailelerinden uzaklarda çalýþýyorlar. Bu durum hem gençlerimizi, hem de bizleri üzüyor."dediler. Geçimini tarým ve hayvancýlýkla yapan Yiðitler köyü sakini Abbas Kaçmaz, babadan kalma tarým mesleðini sürdürdüðünü belirterek, "1974 yýlýndan beri tarým iþiyle uðraþýyorum. O dönemde babam ile birlikte tarlalarýmýzý öküz ve atla sürüp, ekinlerimizi oraklarla biçiyorduk. Bu bayaðý meþakkatliydi. Tabi bunun yanýnda iþimizde bir bereket vardý. Þimdi ise çeþitli araçlar çýktý ve iþlerimiz kolaylaþtý. Fakat iþlerimizde fazla bir bereket de kalmadý."dedi.

"Onlarca gencimiz batýya çalýþmaya gitti" Köylerinde geçim sýkýntýsý yaþadýklarýný ve bundan ötürü onlarca gencin batý illerine çalýþmaya gittiðini söyleyen Kaçmaz, "Ben 12 nüfuslu bir aileye sahibim. 39 dönüm arazim var. 15 dönümünün 7'sine hayvanlarýmýz için arpa, 8 dönümünü ise bir yýllýk buðday ihtiyacýmýzý karþýlamak için ekiyoruz. Geriye kalan topraklarýmýzý ise geçimimizi temin için ekiyoruz. Fakat bu bizim ihtiyacýmýza cevap veremiyor. Bundan dolayý 3 oðlum gurbete çalýþmaya gitti. Ýþsizlikten ve geçim sýkýntýsýndan dolayý köyümüzden onlarca genç, batý illerine giderek inþaat iþlerinde çalýþýyor. Gençler, 6-7 ay ailelerinden uzaklarda çalýþýyorlar. Bu durum hem gençlerimizi, hem de bizleri üzüyor."dedi Baþka bir köy sakini Mehmet Taþkýn ise, "Benimde 2 oðlum her yýl sezon açýldýðýnda gurbete gidip çalýþýyor. Yaklaþýk bir yýl önce evlendirmiþ olduðum oðlumun bir hayli masrafý oldu. Köydeki olanaklar ihtiyaçlarýmýza cevap vermiyor. Mecburen gurbete çalýþmaya gidiyorlar."þeklinde konuþtu. Deniz Taþkýn isimli köy sakini ise, "2 hafta sonra köydeki gençlerimiz gibi ben de ailemden uzaklara gurbete çalýþmaya gideceðim. Ailemizden uzakta yemek yapma, çamaþýr yýkama gibi bir çok sýkýntý yaþýyoruz. Bir de sevdiklerimizden uzak kalarak hasret çekmemiz de iþin cabasý. Ne yapalým kaderimiz böyle, yapacak bir þey yok. Her þeye raðmen saðlýðýmýz yerinde Allah'a hamd ediyorum. " dedi. ÝLKHA

Silvan'a 150 yataklý hastane Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesine 150 yatak kapasiteli yeni devlet hastanesi yapýldýðý belirtildi. Silvan Kaymakamý Berkan Sönmezay, ilçeye 150 yataklý yeni bir hastane yapýlmasý için ihale aþamasýna gelindiðini söyledi. Diyarbakýr Caddesi TOKÝ karþýsýnda yapýlacak olan yeni hastane ihalesinin 27 Mayýs 2014 tarihinde Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Baþkanlýðý tarafýndan yapýlacaðý bildirildi. 150 yataklý devlet hastanesi inþaatý ile altyapý ve çevre düzenlemesi iþinin 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile yapýlacaðý açýklandý. Ýhalede sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimatý yapýlacaðý ve inþaatýn yaklaþýk 2 yýlda tamamlanacaðýný belirten, Kaymakam Sönmezay, "Mayýs ayýnýn sonlarýnda baþlanýlacak yeni hastane inþaatý yaklaþýk 2 yýl içerisinde tamamlanacak. Yeni yapýlacak olan devlet hastanesi bölge hastanesi konumunda olacaktýr. Tüm Silvanlý hemþehrilerime hayýrlý olsun" diye konuþtu.


8

Haber

17 NÝSAN 2014 PERÞEMBE

Kýþanak ve Anlý'dan Vali Kýraç'a ziyaret

Barýþ ve Demokrasi Parti'li (BDP) Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkanlarý Gültan Kýþanak ile Fýrat Anlý, Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç'ý makamýnda ziyaret etti.

E

þ Baþkanlar Kýþanak ve Anlý makam arabasý ile Diyarbakýr Valiliðine geldi. Kýþanak ve Anlý'yý valilik bahçesinde vali yardýmcýlarý karþýladý. Daha sonra valilik makamýna çýkan Kýþanak ve Anlý'yý burada Vali Kýraç karþýladý. Valilik makamýnda açýklamalarda bulunan Vali Kýraç, bu þehri bundan sonra da Türkiye ve dünyaya kazandýracaklarýnýn olduðunu söyledi. Vali Kýraç, "Bu çalýþmalarý da tabi yerel yöneticiler merkezi idare yöneticileri bölgede çalýþan sivil toplum örgütleri Diyarbakýr'a fikir üreten akýl yönlendiren Diyarbakýr'ý seven insanlarla birlikte hareket etmek durumundayýz. Büyükþehir belediyesi baþta olmak üzere Diyarbakýr'a hizmet edecek aktörlerle birlikte Diyarbakýr'ý daha iyi günlere götürmek için gayret göstereceðimizi ifade ediyorum" dedi. Kýþanak ise Vali Kýraç'ýn, Fýrat Anlý'dan bahsederken 'Baþkan Vekili' sýfatýnýn kullanmasý üzerine "Öncelikle bir düzeltme ile baþlamak istiyorum. Valimizin ifade ettiði Fýrat Anlý'nýn pozisyonu ile ilgili durum kamuoyu nezdinde halk nezdinde bir eþ baþkanlýk pozisyonudur. Biz seçimlere eþ baþkan adaylarý olarak girdik. Halkýn karþýsýna böyle çýktýk, böyle oy istedik. Bu nedenle biz ikimizde

Diyarbakýr halkýnýn iradesini eþ baþkan olarak temsil etme görevi ve sorumluluðu ile mükellef görüyoruz" diye konuþtu. Kendileri için Diyarbakýr'ýn çýkarlarý, bu halkýn ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnýn her þeyin üzerinde olduðunu vurgulayan Kýþanak, "Biz halkýmýzdan bunun için yetki istedik, bunun için görev istedik. Halkýmýz da teveccüh gösterdi bu görevi bize verdi. Biz bu görevi en iyi þekilde ifa etmek için, yerine getirmek için büyük bir gayret ve çaba içerisinde olacaðýz. Tabi merkezi hükümeti temsil eden valilik makamý ve valimizin bu konuda bize gerekli desteði sunacaðýný umut ediyoruz.

En nihayetinde yerel yönetimlerde bu ülkenin bir yönetim mekanizmasýdýr. Bir merkezi yönetimimiz var bir de yerel yönetimimiz var. Her ikisi de seçimle iþ baþýna geliyor. Ankara'daki hükümet de Diyarbakýr'daki büyükþehir belediyesi ve ilçe belediyelerimiz de seçimle iþ baþýna gelen halktan yetki alan sorumluluk alan yönetim mekanizmalarýdýr. Umut ediyorum ki ayný anlayýþ ve yaklaþýmla merkezi hükümetin kentimizdeki temsilcisi olan ve bu yerel yönetimlerle kolaylaþtýrýcý destek olucu yaklaþýmý ortaya koyacak bir yönetim anlayýþý ile karþýlaþýrýz diye umut ediyorum ve bunu da biliyoruz. Böyle olmasý gerekiyor. Hep beraber. Kentimizin daha iyi bir geleceðe hazýrlanmasý daha güçlü bir ekonomiye kavuþmasý sorunlarýný çözmesi konusunda gayret ve çaba içerisinde olacaðýz" þeklinde konuþtu. Fýrat Anlý da seçimlerin geride kaldýðýný hatýrlatarak, "Þimdi Diyarbakýr'da halk çok ciddi bir þekilde hepimizden hizmet bekliyor. Diyarbakýr'ýn birikmiþ sýkýntýlarýnýn giderilmesinde bundan sonraki sürece iliþkin son derece yapýcý iþ birliklerine ihtiyaç var. Maalesef bu konuda isteðimiz noktalarda deðiliz. Turizm meselesi kýrsal kalkýnma tarým ve hayvancýlýk ticaret gibi baþlýklarda

Diyarbakýr'da büyük bir fark yaratma inancý içerisindeyiz" ifadelerini kullandý. BÖLGEDE ÜRETÝLEN PETROLDEN PAY ÝSTEÐÝ Bir gazetecinin sorusu üzerine, daha önce verdiði bir röportajda 'Bölgede üretilen petrolden pay istiyoruz' söylemine açýklýk getiren Kýþanak þunlarý söyledi: "Kastettiðimiz þey þudur, yerel yönetimin görev ve sorumluluklarý arttý. Bu konuda ekonomik kaynaklarýn da arttýrýlmasý yönündeki bir taleptir. Bu ayný zamanda yerel imkanlarýn daha iyi kullanýlmasýna vesile olacak bir taleptir. Biliyorsunuz büyükþehir yasasýnda yeraltý, yerüstü, maden iþletmeciliði, taþ ocaðý da dahil olmak üzere kum ocaðý, jeotermal kaynaklarýn tamamý merkezi hükümetin yetkisine býrakýldý. Bunun eksik bir düzenleme olduðunu ifade etmek istiyoruz. Bu kentte ya da baþka bir kentte, Ýstanbul'da, Ýzmir'de Konya'da halkýn seçtiði yerel yönetimlerin de bu konuda bir iradesinin katýlýmýnýn ve katký payý alma hakkýnýn olduðunu ifade eden bir söylemdi böyle anlaþýlmasý daha doðru olur diye ifade ediyorum kýsaca." Ziyaret daha sonra basýna kapalý devam etti.

Diyarbakýr Dergisi D

iyarbakýr Kültür ve Turizm Dergisi okuyucuyla buluþtu. Diyarbakýr Valiliði tarafýndan turizmi, kültür tarihinin önemini ve doðal güzelliklerini yansýtacak derginin ilk sayýsý çýktý. Sanayi'den ticarete endüstri ve benzeri birçok alaný dosya olarak barýndýran dergi, Liluz Otelin'de kokteylle tanýtýldý. Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, Dicle Üniversitesi Rektörü Ayþegül Jale Saraç ve iþ ve siyaset dünyasýndan isimler katýldý. Kentin zengin kültürünü yansýtacak olan dergide Belediye ile ilgili ber þey olmamasý dikkat çekti. Vali Mustafa Cahit Kýraç,"Diyarbakýr'da bir ilk olacak olan ilimizin zengin tarihi, kültürel ve doðal deðerlerini ulusal ve uluslararasý alanda tanýtarak turistik talebi artýrmak, turizmde çekicilik ve bir vizyon yaratmanýn yaný sýra konuyla ilgili kurum, kuruluþ ve sivil toplum kuruluþlarý arasýnda dayanýþmayý saðlayacak. Türkçe ve Ýngilizce anlatým dilinde Diyarbakýr Kültür ve Turizm Dergisi olacak. Diyarbakýr'ýn tüm deðerlerini ulusal ve uluslararasý alanda tanýtýp, turizm hizmetine sunmak amaçlýyoruz. Diyarbakýr'ýn keþfedilmemiþ yönleri tüm detaylarýyla yer alýyor." Aziz FÝDANCI

Barýþ ve kardeþlik egemen olacak Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptýðý konuþmada Peygamber Efendimiz'in Veda Hutbesi'nden bahsederek Kutlu Doðum Haftasý'ný kutladý.

Ý

çten, Veda Hutbesi'nin bir kýsmýný okuyarak alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'i (SAV) anlamak, anlatmak ve yaþamak ile huzura varýlacaðýný dile getirdi. Ýçten, konuþmasýnda tüm kalpler Resullullahý anlarsa; sevgi, barýþ, kardeþlik ve huzurun dünya coðrafyasýna eðemen olacaðýný belirtti. Ýçten, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hz.Muhammed'in (S.A.V.) Kutlu Doðum Haftasý'ndayýz. Allah'ýn emrini insanlýða ulaþtýran ve Ýslam'a, "Eþhedüenlailahe illallah ve eþhedu enle Muhammedün abduhu ve resulallah" diyerek davet eden Resulullah'ýn 632 yýlýnda okuduðu ve insan haklarý beyannamesi yerine geçen veda hutbesinin bir kýsmýný sizler ile paylaþmak istiyorum. 'Bismillahirrahmanirrahim. Hamd Allah'a mahsustur. O'na hamdeder, O'ndan yardým isteriz. Allah kime hidayet ederse, artýk onu kimse saptýramaz. Sapýklýgˆa düs¸ürdügˆünü de kimse hidayete erdiremez. S¸ehadet ederim ki; Allah'dan bas¸ka ilâh yoktur. Tektir, es¸i, ortagˆý, dengi ve benzeri yoktur. Yine s¸ehadet ederim ki, Muhammed O'nun kulu ve Resulüdür. Ey insanlar. Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum, belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha

T.C Diyarbakýr 2.Sulh Hukuk Mahkemesi Esas no: 2014/108 Esas Karar No: 2014/775 Davanýn kabülü ile; Diyarbakýr ili Dicle ilçesi, Meydan köyü cilt no:29, hane no:20 BSN 54, tc 39166157402’de nüf. kayýtlý Yahya ve Felek’den 22/09/1992 d.lu Sýmeya Tunçel’in ön adýnýn Sümeyye olarak tashihen tesciline karar verildiði ilan olunur Basýn-667 (www.bik.gov.tr) (www.ilan.gov.tr)

buluþamayacaðým. I·nsanlar. Bugünleriniz nasýl mukaddes bir gün ise, bu aylarýnýz nasýl mukaddes bir ay ise, bu s¸ehriniz (Mekke) nasýl mübarek bir s¸ehir ise, canlarýnýz, mallarýnýz, namuslarýnýz da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmus¸tur. Ashabým. Muhakkak rabbinize kavuþacaksýnýz. O'da sizi yaptýklarýnýzdan dolayý sorguya çekecektir. Sakýn benden sonra eski sapýklýklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayýnýz. Bu vasiyetimi, burada bulunanlar, bulunmayanlara ulaþtýrsýn. Olabilir ki, burada bulunan kimse bunlarý daha iyi anlayan birisine ulaþtýrmýþ¸ olur. Ashabým. Dikkat ediniz, cahiliyeden kalma bütün adetler kaldýrýlmýþtýr, ayaðýmýn altýndadýr. Ey insanlar. Muhakkak ki, s¸eytan s¸u topragˆýnýzda kendisine tapýnmaktan tamamen ümidini kesmis¸tir. Fakat siz bunun dýs¸ýnda ufak tefek is¸lerinizde ona uyarsanýz, bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakýnýnýz. Ey insanlar. Kadýnlarýn haklarý-

ný gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanýzý tavsiye ederim. Sizin kadýnlar üzerinde hakkýnýz, kadýnlarýn da sizin üzerinizde hakký vardýr. Ey mü'minler. Size iki emanet býrakýyorum, onlara sarýlýp uydukça yolunuzu hiç þaþýrmazsýnýz. O emanetler, Allah'ýn kitabý Kur-an-i Kerim ve Peygamberin sünnetidir. Müminler. Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman Müslüman'ýn kardeþidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeþtirler. Bir Müslüman'a kardes¸inin kaný da, malý da helal olmaz. Fakat malýný gönül hos¸lugˆu ile vermis¸se o bas¸kadýr. Ey insanlar. Cenab-ý Hak her hak sahibine hakkýný vermis¸tir. Ey insanlar. Rabbiniz birdir. Babanýz da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarýsýnýz, Adem ise topraktandýr. Arabýn Arap olmayana, Arap olmayanýn da Arap üzerine üstünlüðü olmadýðý gibi; kýrmýzý tenlinin siyah üzerine, siyahýn da kýrmýzý tenli üzerinde bir üstünlüðü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmakdadýr. Allah yanýnda en

kýymetli olanýnýz O'ndan en çok korkanýnýzdýr. Azasý kesik siyahi bir köle baþýnýza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ýn kitabi ile idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Kimse kendi suçundan baþkasý ile suçlanamaz' diyerek, aramýzdan ayrýlan Resulullahý anlamak anlatmak ve yaþatmak gerekir. Tüm kalpler Resulullahý anlarsa; sevgi, barýþ, kardeþlik, huzur dünya coðrafyasýna egemen olur. Resulullah bu ülkenin doðusundan batýsýna her renk mezhep ve dilin ortak sevgisidir. Resulullah hepimizi bir araya getiren, birimizin diðerinden farklý olmadýðýný, hepimizin insanlýk onuru etrafýnda eþit haklara sahip olduðumuzu hatýrlatan en önemli ortak deðerimizdir. Allah Taif'te kendi halký tarafýndan taþlandýðýnda, onlara el açýp beddua deðil, dua eden ve Resulullahýn yolundan gitmeyi nasip etsin. Kutlu Doðum Haftasý'nýn hoþgörü ve sevgiyi hakim kýlmasýný diler saygýlarýmý sunarým" diye konuþtu.

En büyük buluþma TÜYAP Genel Müdürü Ýlhan Ersözlü Yapý Sektörünün ve yerel yönetimlerin bölgedeki en büyük buluþmasýnýn gerçekleþeceðini söyledi.

I

rak ve Suriye'nin yaný sýra Suudi Arabistan'dan ilk kez fuar için konuklarýn katýlacaðýna dikkat çeken Ersözlü, Belediye Baþkanlarý, Belediyelerin Daire Baþkanlarý, Mimarlar, Ýnþaat Mühendisleri, Müteahhitler ve Sektörün Bölgedeki yatýrýmlarýna yön verenler bu fuarda buluþacak dedi. TÜYAP Tüm Fuarcýlýk Yapým A.Þ. tarafýndan, Diyarbakýr Valiliði, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO), Güneydoðu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliði (GABB), Diyarbakýr Ticaret Borsasý (DTB), Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (DESOB), TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý-Diyarbakýr Þubesi, TMMOB Mimarlar Odasý Diyarbakýr Þubesi, TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þubesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þubesi desteði ile eþzamanlý düzenlenen Ortadoðu Ýnþaat Fuarý 2014 Ö.Yapý Malzemeleri, Yapý Teknolojileri, Elektrik Sistemleri Malzemeleri ve

Otomasyon, Asansör, Ýþ ve Ýnþaat Makineleri, Doðalgaz, Isýtma, Soðutma, Havalandýrma ve Tesisat Malzemeleri Fuarý ile Ortadoðu Belediye Ýhtiyaçlarý 2014 5. Yol, Temizlik ve Diðer Ýþ Makinalan, Katý Atýk ve Arýtma Sistemleri, Ýtfaiye Gereçleri, Ulaþým, Aydýnlatma, Park Bahçe Düzenlemeleri, Kent Mobilyalarý, Spor Tesisleri ve Donanýmlarý Fuarý 17-20 Nisan 2014 tarihleri arasýnda Tüyap Diyarbakýr Fuar ve Kongre Merkezi'nde bugün açýlýþý yapýlacak. Ersözlü; "4 Gün Boyunca oluþacak Ýþ Hacmi Ýle Bölge Yatýrýmlarýnýn Geliþmesine Katký Saðlayacaðýz" Tüyap Diyarbakýr Genel Müdürü Ýlhan Ersözlü; "Ülkemizde sürdürülen "kentsel dönüþüm ve modern toplu konut" projeleri kapsamýnda önem kazanan yapý ve inþaat sektörünün her geçen gün geliþtiði Diyarbakýr'da düzenlenen Fuarlar, 100' den fazla firma ve firma temsilciliðinin ürün ve hizmetlerini, ziyarete açýk olduðu 4 gün boyunca 25,000'den fazla ziyaretçi ile buluþturmayý hedeflemektedir. Ýnþaat sektörü ve yerel yönetimlerin ihtiyaçlarýný konu alacak ve ilgili sektörlerdeki tüm geliþmeleri ve yenilikleri birlikte sunacak olan Fuarlar, yurtiçinden Ticaret ve Sanayi Odalarý, inþaat, mimarlar, elektrik - elektronik / makine mühendisleri meslek odalarý, dernekler iþbirliði ile gelecek sektör temsilcileri ve Irak, Suriye, ve Suudi Arabistan'dan sektör profesyonellerinden ve belediye baþkanlarýndan, daire baþkanlarýndan oluþan alým heyetlerini katýlýmcý firmalar ile buluþturacak, ortaya çýkacak iþ hacmi ile hem inþaat sektörüne, hem bölge hem de ülke ekonomisine katký saðlayarak, bölge yatýrýmlarýnýn geliþmesine katký saðlayacaktýr. " dedi. Ersözlü ayrýca

"Bölgenin ticaret merkezi ve inþaat sektörünün her geçen gün büyüme kaydettiði Diyarbakýr'da 6. kez gerçekleþtirilecek olan Ortadoðu Ýnþaat Fuarý, ülke ekonomisinde önemli bir paya sahip yapý sektöründeki tüm yeniliklerin, geliþmelerin ve ürünlerin sergileneceði, sektördeki geliþme ve yeniliklerden haberdar olma, sektör içinde durum analizi yapabilme, müþterilerle bir araya gelebilme, bayilik verme, mevcut bayilerle iliþkileri geliþtirme gibi birçok imkaný sunarken mimar, mühendis, müteahhit, kamu kurumlarý ve yatýrýmcý kuruluþlar ile nihai tüketicileri, katýlýmcý firmalarla buluþturacak bir organizasyon olacaktýr." dedi. Ersözlü; "TÜYAP ve Karacadag Kalkýnma Ajansý iþbirliði ile Suudi Arabistan'dan gelecek olan iþ adamlarý ile fuarda katýlýmcý firmalar ile iliþki görüþmeleri yapýlacak"þeklinde konuþtu. TÜYAP Diyarbakýr Genel Müdürü Ýlhan Ersözlü; "17 Nisan 2014 tarihinde Karacadað Kalkýnma Ajansý ve TÜYAP tarafýndan düzenlenecek olan ikili iþ görüþmeleri programý kapsamýnda, Suudi Arabistan ve Suriye'den gelecek iþ adamlarý fuar katýlýmcý firmalarý ile bir araya gelerek, ticari baðlantýlar yapýlmasý saðlanacaktýr" diye konuþtu 18 Nisan 2014 tarihinde, Diyarbakýr Giriþimci Ýþ Adamlarý Derneði (DÝGÝAD) ve TÜYAP tarafýndan düzenlenecek organizasyon ile Dumankaya Ýnþaat Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Dumankaya beraberindeki iþadamlarý ile Fuarý ziyaret edecek, ardýndan düzenlenecek söyleþide ise inþaat sektöründeki deneyimlerini Diyarbakýr ve Bölgeden gelecek iþ adamlarý ile katýlýmcý firma temsilcileri ile paylaþacak"dedi. Aziz FÝDANCI


Ý ç Politika

17 NÝSAN 2014 PERÞEMBE

9

AK Parti Ýstiþare toplantýsý dönem kuralý olmuþtur. Bu konu ile ilgili bir deðiþiklik yapýlýp yapýlmamasý gerektiði yine daðýtýlan anket formlarýyla milletvekillerimize sorulmuþtur. Her iki konu ile ilgili olarak doldurulan anket formlarý Genel Merkezimiz tarafýndan deðerlendirilecektir. Gerek Cumhurbaþkanlýðý seçimi, gerekse 3 dönem kuralý ile ilgili hususlar, 18 Nisan 2014 tarihinde yapýlacak Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý, ardýndan Büyük Kongre delegeleri ile yapýlacak bir toplantý ve Mayýs baþýnda, daha sonra yeri belirlenecek olan 22. Ýstiþare ve Deðerlendirme Toplantýsý'nda ele alýnacak ve böylelikle nihai bir karara varýlacaktýr" dedi.

"ORTAK AKILLA KARARA BAÐLANMIÞTIR"

A

K Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen milletvekilleriyle istiþare toplantýsýnda milletvekillerine Cumhurbaþkanlýðý seçimleri ve üç dönem kuralýyla ilgili olarak anket daðýtýldýðýný belirterek, "Gerek Cumhurbaþkanlýðý seçimi, gerekse 3 dönem kuralý ile ilgili hususlar, 18 Nisan 2014 tarihinde yapýlacak Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsý, ardýndan Büyük Kongre delegeleri ile yapýlacak bir toplantý ve Mayýs baþýnda, daha sonra yeri belirlenecek olan 22. Ýstiþare ve Deðerlendirme Toplantýsý'nda ele alýnacak ve böylelikle nihai bir karara varýlacaktýr" dedi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþkanlýðýnda devam eden milletvekilleriyle istiþare toplantýsýna iliþkin AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Partisi Sözcüsü

Hüseyin Çelik tarafýndan yazýlý bir açýklama yapýldý. AK Parti Genel Merkezi'nde Baþbakan ve Genel Baþkan Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþkanlýðýnda milletvekillerinin katýlýmý ile basýna kapalý bir toplantý gerçekleþtirildiðini belirten Çelik, toplantýda 30 Mart seçimlerinin geniþ bir deðerlendirmesinin yapýldýðýný, milletvekillerinin seçim sonuçlarý ile ilgili görüþ ve kanaatlerini söz alarak grupla paylaþtýklarýný kaydetti.

"NÝHAÝ BÝR KARARA VARILACAKTIR" Çelik, toplantýnýn gündeminde 10 Aðustos'ta ilk tur oylamasý yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimi ile ilgili olarak grubun eðiliminin daðýtýlan anket formlarý ile sorulduðunu ve gerekli istiþarelerin yapýldýðýný belirterek, "Toplantýda ele alýnan bir diðer husus, tüzüðümüzde yer alan 3

"2002'deki 3 Kasým seçimlerinden sonra Sayýn Baþbakanýmýzýn milletvekili olmamasýndan dolayý kimin baþbakan olmasý gerektiðinden 2007'de Cumhurbaþkaný adayýnýn kim olmasý gerektiðine kadar birçok önemli husus, hep geniþ çaplý istiþare ve deðerlendirmeler sonucu ortak akýlla karara baðlanmýþtýr" diyen Çelik, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "Baþbakanýmýz ve Genel Baþkanýmýz birçok önemli konuda istiþare, nabýz tutma ve eðilimlerin belirlenmesi hususunu, AK Parti camiasý ile sýnýrlý tutmamýþ, STK'larýn, kanaat önderlerinin, nihayet sokaktaki vatandaþýn ne istediði tespit edilmeye çalýþýlmýþtýr. Önümüzdeki Cumhurbaþkanlýðý seçimi ile ilgili olarak ayný tavrýn ve tutumun ortaya konacaðýndan kimsenin þüphesi olmasýn. AK Parti, Türkiye'nin partisi olmayý baþarmýþ tek siyasi harekettir. Türkiye'nin isteði ve arzusu bizim de istek ve arzumuzdur. Halkýmýz neyi isterse o olacak, halkýn istemediði ise olmayacaktýr."

Vekillerin tercihi Erdoðan A

K Parti'nin milletvekilleriyle istiþare toplantýsýnda milletvekillerine Cumhurbaþkanlýðý seçimleri ve üç dönem kuralýyla ilgili olarak anket daðýtýldý. AK Partili vekiller kendilerine daðýtýlan anketi yanýtladý. Köþk adaylýðý için Baþbakan Erdoðan'ýn ismi öne çýktý. 10 Aðustos'ta ilk tur oylamasý yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçiminde kimin aday olmasýnýn sorulduðu ankette Milletvekillerinin tercihi Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'dan yana çýktý. Ak Parti Sözcüsü ve Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik, Ýstiþare toplantýsýnýn açýlýþýnda "2002'deki 3 Kasým seçimlerinden sonra Sayýn Baþbakanýmýzýn milletvekili olmamasýndan dolayý kimin baþbakan olmasý gerektiðinden 2007'de Cumhurbaþkaný adayýnýn kim olmasý gerektiðine kadar birçok önemli husus, hep geniþ çaplý istiþare ve deðerlendirmeler sonucu ortak akýlla karara baðlanmýþtýr" demiþti.


10

17 NÝSAN 2014 PERÞEMBE

Haber

Ýtalya'dan Kosova'ya destek

Kosova Dýþiþleri Bakaný Enver Hoxhaj, Ýtalya ziyareti kapsamýnda Ýtalyan mevkidaþý Federica Mogherini ile bir araya geldi.

G

örüþmede Ýtalya Dýþiþleri Bakaný Mogherini, Kosova'yý Sýrbistan ile sürdürdüðü diyalog sürecindeki tutumundan dolayý takdir ettiklerini ve Kosova'ya destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Roma'daki bakanlýk binasýnda gerçekleþen görüþmede iki bakan, Avrupa'da yaþanan sorunlar, Belgrad ile Priþtine arasýnda yürütülen diyalog süreci ve Ýtalya ile Kosova arasýndaki iliþkileri ele aldý. Kosova Dýþiþleri Bakaný Hoxhaj, Ýtalyan iþ adamlarýna Kosova'da yatýrým

yapmalarý için çaðrýda bulundu. Hoxhaj görüþmenin ardýndan yaptýðý açýklamada Ýtalya ziyaretinin amacýnýn Kosova'ya daha fazla yatýrýmcý çekmek ve vize muafiyeti konusunda Ýtalya'dan destek almak olduðunu vurguladý. Ýtalya Dýþiþleri Bakaný Mogherini ise Kosova yönetimini, Belgrad ile sürdürülen diyalog sürecindeki kararlý tutumu dolayý takdir ettiklerini belirtti. Diyalog sürecinin devam etmesi gerektiðini de kaydeden Mogherini bu süreçte

Muhaliflere tanksavar verildiði iddia edildi Suriye'de isimleri açýklanmayan bir grup muhalif, Esad güçlerine karþý kullanmak üzere 'Batý kaynaklý' 20 adet Amerikan yapýmý tanksavar aldýklarýný iddia etti.

Ý

smini vermek istemeyen muhalifler açýklamalarýnda ilk kez Batý kaynaklý 20 adet tanksavar aldýklarýný iddia etti. Füzelerin en etkin biçimde kullanýlmasý için ellerinden geleni yaptýklarýný belirten muhalifler onlarca muhalifin tanksavarlarýn kullanýmýný öðrenmek için 'uluslararasý destek' aldýklarýný kaydetti. Füzelerin Ýdlip, Halep, Lazkiye gibi kentlerde kullanýldýðýný ifade eden muhalifler hedeflere karþý yüzde yüz baþarý elde ettiklerini iddia etti.

Kosova'ya destek vermeye devam edeceklerini bildirdi. Mogherini, Ýtalya'nýn Temmuz ayýnda devralacaðý AB Dönem Baþkanlýðý boyunca Kosova'nýn Avrupa perspektifi ile istikrar ve ortaklýk anlaþmasýnýn imzalanmasý konularýnda Ýtalyan desteðinden mahrum kalmayacaðýný da kaydetti. Buluþmada ayrýca iki bakanýn geri kabule iliþkin bir anlaþmayý imzaladýklarý aktarýldý ve Ýtalya'nýn Kosova'nýn sürücü ehliyetlerini tanýyacaðý da açýklandý.

Düþen uçak bulundu mu? Ý

ngiltere merkezli çalýþan dünyaca ünlü enkaz bulma þirketi Blue Water Recoveries'ýn yöneticisi David Mearns, kayýp Malezya uçaðýna ait enkazýn bulunduðunu iddia etti. Mearns, uçaða ait kara kutunun bulunamamasýnýn imkânsýz olduðunu belirterek, "Bence enkaz parçalarýný buldular. Hükümet henüz bunun açýklamasýný yapmadý. Ama eðer birisi bana, 'Teknik olarak bu durumu açýklamak için yeterli bilgiye sahipler mi?' diye sorarsa buna cevabým kesinlikle evet olacaktýr" dedi. Kara kutudan gelen sinyaller nedeniyle bu

kadar emin konuþtuðunu kaydeden Mearns, okyanustan gelen sinyallerin rastgele þeyler olmadýðýný bunlarýn kayýp Malezya uçaðýnýn kara kutusuna ait olduðunu düþündüðünü belirtti. Ailelerin kanýt olarak enkazdan çekilmiþ fotoðraflarý isteyeceðini kaydeden Mearns, bu fotoðraflarýn da kýsa sürede verileceðini iddia etti. David Mearns daha önce 1941 yýlýnda 2. Dünya Savaþý sýrasýnda Hint Okyanusu'nda batan Sydney adlý bir gemiyi bulmuþ ve Avustralya hükümeti tarafýndan onur madalyasý almýþtý.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

17 NÝSAN 2014 PERÞEMBE

11

1968 Baraj maçýna hazýrlanýyor

Diyarbakýrspor 1968 takýmý Süper Amatör Futbol Liginde þampiyonluðunu ilan ederek Bölgesel Amatör Ligine çýkmak için baraj maçý oynamaya hak kazandý. Y

eniköyspor'u 8-0 yenen 1968 Diyarbakýrspor, Baðlar Belediyespor ve Aliparspor'un önünde ligi þampiyon tamamlamayý garantiledi. Sezon baþýnda iki hedef belirlediklerini belirten 1968 Diyarbakýrspor'un Baþkaný Bedirhan Akyol, ilk hedefe ulaþtýklarýný söyledi. Akyol ,"Þampiyonluk yarýþý . Zorlu bir yarýþ oldu. Þu ana kadar yenilgi almadýk. Sezon baþýndaki iki önemli hedefimizden ilkine ulaþtýk. Artýk ikinci hedefimize odaklanacaðýz. Bölgesel Amatör Ligi'ne çýkmak istiyoruz" dedi. 1968 Diyarbakýrspor, Bölgesel Amatör Ligi'ne çýkmak için Mayýs ayýnda Erganispor'la baraj maçý yapacak. Statü gereði Bölgesel Amatör Ligi'nde yer alan Diyarbakýr'ýn iki takýmý arasýnda sezonu altta tamamlayan Süper Amatör Lig þampiyonu ile baraj maçý yapýyor. Bölgesel Amatör Ligi'nde Yolspor sezonu tamamladý. Erganispor ise ligi tamamlamayý garantilerken, 3. Lig'e çýkmadýðý takdirde gelecek sezon da Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele edecek. Bu durumda 1968 Diyarbakýrspor-Erganispor maçýný kazanan takým Diyarbakýr'ý 2014-2015 sezonunda Bölgesel Amatör Ligi'nde temsil eden ikinci takým olacak. Taþkýn Civelek

Diyarbakýr master il karmasý Antalya'da D

iyarbakýr masterler il karmasý Futbol takýmý Antalya ilinde yapýlacak þampiyonaya gitmek için yola çýktý.

30 TAKIM KATILIYOR Antalya Topkapý oteli tesislerinde yapýlacak olan Masterler futbol turnuvasýna 30 takým katýlýrken Diyarbakýr'ý temsil eden il karmasý turnuvada baþarýlý olmak için ter dökecekler turnuva bugün baþlayýp 5 gün sürecek. Diyarbakýr Masterler futbol takýmý il karmasý sorumlusu Habip Tanrýkut yaptýðý açýklamada; "Antalya ilinde 30 takýmýn katýlacaðý Masterler futbol turnuvasýnda Diyarbakýr ilini temsil etmek için mücadele edeceðiz takýmýmýz çok kaliteli futbolculardan oluþuyor bunlar önceki yýllarda baþarýlý bir þekilde futbol oynamýþ toplumda saygýnlýk kazanmýþ" dedi.

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

Karate'de Sevda'nýn baþarýsý

Erzincan da yapýlan Milli Eðitim Bakanlýðý Bay - Bayan Karate þampiyonasýna katýlan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor sporcularýndan Sevda Artýk büyük bir þansýzlýk yaþadý.

Ý

lk turda Sakaryalý rakibini 6 -2 ikinci turda Ankaralý rakibini 3-2 yenen Sevda yarý final maçýnda son Avrupa þampiyonu Konyalý rakibi ile yaptýðý müsabaka bitimine 11 saniye kala 6-3 önde iken talihsizce dizi döndü. Sevda, tüm müdahalelere raðmen maça devam edemeyerek müsabakadan çekilmek zorunda kaldý. Karate Milli takým teknik direktörleri ve antrenörlerinin izlediði maçta özellikle Sevdan'ýn attýðý ikinci tekme tüm tribünleri ayaðý kaldýrdý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor’un baþaralý oyuncusu Sevda Artýk ''Erzincan da yapýlan Karate Þampiyonluðunu kaçýrdýðým için üzgünüm. Hazar Ülkeleri Karate Þampiyonasýnda Altýn Madalya almak için þimdiden çalýþmalara baþladým. Altýn Madalyayý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyepor Kulübüme getirmek ve Diyarbakýr'ý en iyi þekilde tem-

sil etmek istiyorum '' dedi.. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor karate Antrenörü Ahmet Yazar ''Kulüp Antrenörü Ahmet Yazar yaptýðý açýklamada, Bu kadar baþarýlý bir performansýn ardýndan yaþanan talihsiz olayýn bizi üzdügünü belirterek, ''Eðer müsabaka esnasýnda yaþadýðýmýz talihsiz olayý yaþamasaydýk kesin-

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

likle kulübümüze Türkiye Þampiyonluðu getirip madalyayý alacaktýk. Bizi tek teselli eden sporcumuza çekilen MR sonucunda ciddi bir sakatlýðýn olmamasýydý.Karate Milli Takým Teknik Direktörü Cengiz Çýnar tarafýndan Hazar Ülkeleri karate Þampiyonasý Milli Takým kadrosuna Sevda Artýk’sa çaðrýldý.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

Diyarbakýrspor A.Þ


12

17 NÝSAN 2014 PERÞEMBE

Belediyespor'da Tepecik mesaisi baþladý Spor Toto 2.Lig'de hafta sonu kendi sahasýnda Tepecikspor ile karþýlaþacak olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, hazýrlýklara baþladý.

S

eyrantepe Tesisleri'nde teknik direktör Turhan Özyazanlar yönetimindeki antrenman, koþu ve pas çalýþmasýyla devam ederken antrenmanýn son bölümünde futbolcular kondisyon aðýrlýklý çalýþtý. Futbol þube sorumlusu Cemal Doðrul, Tepecikspor'un Play Off yolundaki en önemli rakiplerinden biri olduðunu anýmsatarak, "Ligde son 3 maçýmýzdan da galibiyetle ayrýlarak Play Off yolunda önemli bir yol kat ettik. Ýki puan farkla bir basamak geride bizi izleyen Tepecikspor'u yenerek rahatlamak istiyoruz. Bu maç için bütün planlarýmýzý galibiyet noktasýnda yaptýk. Bu maçý kazanarak son haftalar-

daki çýkýþýmýzý da sürdüreceðiz" dedi. Yeþil- Kýrmýzýlý ekibin orta saha oyuncusu Barýþ Ataþ, yaptýðý açýklamada, Tepecikspor ile oynayacaklarý maçýn zor olacaðýný belirtti. Ataþ, "Bu maçta da taraftarýmýzý arkamýza almak istiyoruz. Deplasmanda oynadýðýmýz iyi futbolu, evimizde de oynamak istiyoruz. Bu maçý kazanarak derin bir nefes alacaðýz" diye konuþtu. Ataþ, "3 haftadýr galip geliyoruz. Bu maçtanda galip ayrýlarak yeni bir baþlangýç yapmak istiyoruz. Ýnþallah istediklerimizi sahaya yansýtýp 3 puan alýrýz" dedi. Taþkýn Civelek

Diyar'da Menemen alarmý Spor Toto 3.Lig'de hafta sonu deplasmanda Menemenspor ile karþýlaþacak Diyarbakýrspor A.Þ, hazýrlýklarýný sürdürdü.

k tribün BelediyesprmoýzýrGaruep'ta Play-off müca-

M

ehmet Cengiz Tesislerinde, Yeþil-Kýrmýzýlý futbolcular, koþunun ardýndan pas ve þut çalýþmasý yaptý. Daha sonra iki gruba ayrýlan futbolcular, kondisyon aðýrlýklý çalýþtý. Yaklaþýk 1,5 saat süren antrenmanda futbolcularýn neþeli olduðu gözlendi. Yeþil kýrmýzýlý ekibin kulüp Yönetimi, Menemen Belediyespor maçý hazýrlýklarýnýn sorunsuz bir þekilde devam ettiðini belirterek bütün plan ve programlarýný galibiyet üstünde kurguladýklarýný kaydetti. Takýmda önemli eksiklerin olmadýðýný belirten Yönetim, "Bu hafta da kazanarak rakibimizin puan kaybýný bekleyeceðiz" dedi.

Erganispor'da hazýrlýklar sürüyor

por Toto 2. Lig Ký Belediyesbakýr Büyükþehir delesi veren Diyar Tesisleri'nde nadýðý Seyrantepe por'un maçlarýný oy ü için, ek tritersizliðinin çözüm yaþanan tribün ye yükþehir Betýldý. Diyarbakýr Bü bün çalýþmasý baþla en sporseverlelarýný izlemek istey aç m 'un or sp ye di le mýn 2006 yýlýnYeþil-kýrmýzýlý taký i. ld ge r be ha i iy re üdürlüðü'nden etleri ve Spor Ýl M izm H ik çl en G da la tesis haline a yaptýðý yatýrýmlar nr so ha da , ýp lay kira Seyrantemaçlarýný yaptýðý ve an m id , ek er getir ýlýyor. Öden tribün sorunu aþ na þa ya te sis te i ek pe'd n çýkarýlan Bakanlýðý tarafýnda or Sp ve ik çl en G neði , ihaleyi kaa devam edilirken ýn at þa in rin le ün ek trib ün çalýþmasonuna kadar trib n zo se ýn an m fir rin tazanan edildi. Ek tribünle yd ka ý að ac lay am sýný tam inin 5 bine r seyirci kapasites be ra be la ýy as m mamlan or. ulaþmasý amaçlanýy

S

Kurumlararasý voleybol turnuvasý

Erganispor Bölgesel Amatör Liginin 26. haftasýnda yapacaðý Cizrebasraspor maçýnýn hazýrlýklarýna devam ediyor.

E

rganispor Tesisleri'nde, teknik direktör Süleyman Arpa yönetiminde yaklaþýk 100 dakika süren antrenman, ýsýnma ve 6'ya 3 çalýþmasýyla baþladý. Dar alan taktik ve toplu oyun çalýþmasý ardýndan yapýlan þut ve duran top çalýþmasýyla antrenmanla tamamlandý. Geçen hafta deplasmanda Tatvan Gençlerbirliðispor'a 1-0 yenilen Erganispor, ligin son maçýnda sahasýnda oynayacaðý Cizrebasraspor maçýndan galibiyetle ayrýlmayý hedefliyor. Erganispor Teknik Direktörü Süleyman Arpa, sahamýzda oynayacaðýmýz Cizre basraspor maçýný da kazanýp sezonu 3 puanla kapatmak istiyoruz. dedi. Maçýn her iki takým için büyük önem taþýdýðýný ifade eden Arpa, amaçlarýnýn maçtan 3 puanla ayrýlýp.daha sonra Baraj Maçý için hazýrlýklarýmýza baþlayacaðýz. Arpa, "Rakip takým da kümede kalma umudunu artýrarak alt sýralardan hýzla uzaklaþmak için mücadele edecek. Yani çok zor bir maç yapacaðýz. Ýnþallah istediðimiz 3 puaný alýr, hem de Tatvan Gençlerbirliðispor yenilgisini telafi ederiz" diye konuþtu.

D

iyarbakýr'ýn Hani ilçesinde, kurumlar arasý voleybol turnuvasý baþladý. Hani Kaymakamý Hidayet Sarý tarafýndan açýlýþý yapýlan turnuvaya toplam 13 kurum katýldý. Kurumlarda çalýþan personellerin ve kurum yetkililerinin kaynaþmasýna katký saðlamak amacýyla böyle bir turnuvanýn organize edildiðini belirten Kaymakam Sarý, "Sporun tüm kitlelere yayýlmasýný saðlamak, spor sayesinde kamu personelleri arasýnda dostluklarýn oluþmasýný, kamu personellerinin ve ilçe halkýnýn spor yapmasýna imkan

saðlamak amacý doðrultusunda okullar, resmi daireler, kurum ve kuruluþlar arasýnda voleybol turnuvasý düzenledik. Kaymakamlýk öncülüðünde organizasyonlu bir þekilde düzenlenen turnuvanýn kurumlar arasýnda iþbirliðinin de artmasýna vesile olacaktýr. 13 takýmýn katýldýðý voleybol turnuvasýnda, maçlar dörtlü gruplar halinde lig usulü ile oynanacak. Turnuva müsabakalarý sonunda dereceye girecek olan takýmlar kupayla ödüllendirilecek" dedi.

17 04 2014 Gazete Sayfaları