Page 1

Sandýkla çözüme sahip çýkýn

HÜDA PAR'dan dev miting

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakýr Ýl Gençlik Kollarý tarafýndan sandýk kurulu üyeleriyle düzenlediði istiþare toplantýsýna katýldý. Toplantýda bir açýklama yapan Bakan Eker, sandýða sahip çýkmanýn çözüm sürecine sahip çýkmak olduðunu; çözüme sahip çýkmanýn da barýþa ve kardeþliðe sahip çýkmak olduðunu söyledi. Haber Merkezi

H

G

ÜDA PAR Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Hüseyin Yýlmaz, Ýstasyon Meydaný'nda düzenlenen mitingde konuþtu. Davalarýnýn Saidlerin davasý olduðunu belirten Yýlmaz, 30 Mart'tan sonraki ilk iþlerinin Daðkapý Meydaný'na Þeyh Said Meydaný adýný vermek olduðunu söyledi.

4

Sýnýrlar ortadan kalktý B

www.diyarbakirolay.com.tr

PAZARTESÝ 17 MART 2014

Fiyatý : 25 KR

DP Kayapýnar Ýlçe Örgütü, seçim çalýþmalarý kapsamýnda bir günde üç seçim bürosunun açýlýþýný yaptý. Açýlýþlarda konuþan Kayapýnar Belediye Eþ Baþkan Adayý M. Ali Aydýn, dört parçada yaþayan Kürtler için artýk sýnýrlarýn ortadan kalktýðýný söyledi. 7'de

Diyarbakýr Halepçe için yürüdü

Soykýrým olarak tanýnsýn þanan ve 5 bin a y e c n ö ýl y 6 2 e 'd e ç Halep , Diyarbakýr'da m ia tl a k ü ð ü ld ö n ü rd Kü di. BDP ile il d e to s te ro p le þ ü y yapýlan yürü yürüyüþte n a ýl p a y la ýy m lý tý a k DTK'nýn ýrým olarak k y o s ýn ý'n m ia tl a K e ç Halep tanýnmasý istendi.

Daðkapý'ya Þeyh Sait Anýtý Y

eniþehir Belediye Baþkan Adayý Sebgetullah Seydaoðlu, Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nde basýn mensuplarý ile buluþtu. Seydaoðlu, Daðkapý Meydaný'na Þeyh Sait'i sembolize edecek anýt dikeceðini söyledi. 4'te

Katliamlarýn hesabý sorulmalý

Konuk Evi'ne yürüdüler

Katliamýn hesabý sorulacak

Halepçe için saygý duruþu

BDP ile DTK, 26 yýl önce 5 bin kiþinin ölümüne neden olan Halepçe Katliamý için anma etkinliði düzenledi. BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü önünde toplanan binlerce kiþi, "Halepçe katliamýný kýnýyoruz", "Gazi, Halepçe, Roboski, Kamýþlo hesabýný soracaðýz" pankartlarý eþliðinde yürüyüþe geçti. Anmaya katýlanlar, Ýl Binasý önünden DTK binasýnýn bulunduðu Konuk Evi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüþün ardýndan Konukevi önünde toplanan binlerce kiþi, katliamý kýnayan sloganlar attý. Burada konuþan BDP Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, "Halepçe katliamýný kýnýyor ve lanetliyoruz. Bu katliamýn hesabýný soracaðýz. Halepçe hepimizin yüreðine atýlmýþ bir açýdýr. Katliamý yapanlar hala hesabýný vermedi. Biz bu katliamýn soykýrým olarak tanýnmasýný istiyoruz" dedi.

Halepçe Katliamý'nýn yýldönümü nedeniyle bir araya gelen çeþitli Sivil Toplum Kuruluþu (STK) temsilcileri de ortak basýn açýklamasý yaptý. Baðlar ilçesindeki Koþuyolu Parký Yaþam Hakký Anýtý önünde bir araya gelen STK temsilcileri, katliamda hayatýný kaybedenlerin anýsýna 1 dakikalýk saygý duruþunda bulundu. Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, Enfal hareketi boyunca 150 binden fazla Kürt'ün katledildiðini söyledi. 4 ve 8'de

Silvan'da afiþ gerilimi

D

iyarbakýr'ýn Silvan Ýlçesi'nde 2 uzman çavuþ ile 1 öðretmenin BDP'nin afiþini yaktýðý iddialarý ilçede gerginliðe neden oldu. Uzman çavuþlarla öðretmen, BDP'li grubun linç giriþiminden bir lokantaya sýðýnarak kurtuldu. 3'te

Kurt'tan 1 günde 11 köye ziyaret D

Yýlýn Doktoru Hani'den

iyarbakýr'ýn Hani Devlet Hastanesi'nde görevli Çocuk Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ahmet Kan, Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan 'Yýlýn Doktoru' seçildi. Yýlýn doktoru seçilmesi nedeniyle mutlu olduðunu belirten Kan, Hani halkýna hizmet etmekten zevk aldýðýný söyledi. 4'te

Diyarbakýr National Geographic'de

HP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Muzaffer Sayýn, Halepçe Katliamý'nýn insanlýk adýna kara bir leke olduðunu söyledi ve ekledi: Halepçe, Roboski ve daha sayamadýðýmýz onlarca katliamýn hesabý sorulmalý. 7'de

Cihanê Hesûnî

Kürdüler ve bir halkýn talan edilen müziði Yazýsý 5’te

Ahmet AY

MEMUR-SEN'ÝN ARAÞTIRMASI VE TÜRK ULUSOLCULUÐU Yazýsý 7’de

Ýsmail Ertuðrul

G

üneydoðu Anadolu Bölgesi'ni her yönüyle dünyaya tanýtmayý hedefleyen Fotoðraf Sanatçýlarý Serap ve Ali Aþýlý çiftinin çektiði Diyarbakýr Meryem Ana Kilisesi fotoðraflarý, uluslararasý National Geographic yourshot bölümünde büyük ilgi gördü. 5'te

C

A

K Parti Sur Belediye Baþkan Adayý Abdurrahman Kurt, 30 Mart seçimlerine kýsa bir süre kala ziyaretlerini sýklaþtýrdý. 1 günde 11 köy ziyaret eden Kurt, hizmete talip olduðunu her köyde yeniledi. 5'te

MEDENÝYETLER BEÞÝÐÝ HASANKEYF 8.Bölüm

Yazýsý 8’de

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

Saðlýk

17 MART 2014 PAZARTESÝ

Bu hastalýk kadýnlarda daha fazla

Psikiyatri arkl iki hastalýk olan panik ten sonra hastada aðýr bir yorgunluk ve atak ve panik bozukluðun isteksizlik oluþuyor. Sese, gürültüye, Uzmaný Prof.Dr. Bekir Aydýn Levent, yaptýðý açýklaçoðu kez birbirine kalabalýða, ýþýða karþý bir tahammada, panik ataðýn günümüzde çok duyduðumuz bir hastalýk olduðunu karýþtýrýlabildiðini anlamülsüzlük meydana geliyor. Bu tan Levent, þöyle durumdaki hasta, yanýnda belirterek genellikle bir stresten sonra yaþanan yoðun bir kaygý durumlarý konuþtu: "Herhangi bir güvendiði birisinin olmasýný olarak tanýmlandýðýný, kiþilerin, yaþadýklarý her kaygý durumunu 'panik baygýnlýktan, stres anýnancak kendisine fazla soru soratak' olarak isimlendirip kendi kendilerine teþhis koyma yandaki bir nefes darlýðýna mamasýný ve konuþmamasýný kadar birçok ani fizyolojik isteyebiliyor. Atak sonrasýnda hastalarýn lýþlýðýna düþebildiðini söyledi deðiþiklikle iliþkilendirilen bu iki sakin bir ortamda yatarak dinlenmeleri hastalýk, tedavi olunmadýðýnda hayatý son öneriliyor." derece olumsuz etkiliyor ve süreðen olaLevent, panik ataða eþlik eden fiziksel Ýlk panik atak belirtilerinin ortalama çýkýyor. Panik ataklar tek baþýna bir biliyor. Panik ataðý ve panik bozukluðu belirtileri þöyle sýraladý:"Göðüste basýnç, 10 dakikada doruk noktasýna ulaþtýðýný, 30 hastalýk deðil, birden çok hastalýðýn seyri baþlatan nedenler sadece psikolojik deðil, aðrý ve sýkýþma hissi, çarpýntý, nefes dardakika içinde kendiliðinden kaybolasýrasýnda ortaya çýkabilen bir rahatsýzlýkfiziksel hastalýklar da tetikleyici olabiliylýðý, boðulur gibi olma, soluk kesilmesi, bildiðini vurgulayan Levent, atak sýrasýntýr. Panik ataðý tetikleyebilen içsel ve dýþ or. Ani ve yoðun bir kaygý belirtisiyle hýzlý nefes alýp verme, aðýz kuruluðu, baþ da yaþanan korkularýn kaynaðýnýn çoðu etkenler vardýr. Bunlar sosyal fobi, özgül doktora baþvuran her 6-8 kiþiden birine, dönmesi, sersemlik hissi, göz kararmasý, zaman belirsiz olduðunu, bu durumda fobi, panik bozukluk, obsesif kompulsif panik atak ya da panik bozukluk teþhisi düþecek ya da bayýlacak gibi olma. hastalarýn bulunduklarý yeri terk etme ve bozukluk yani takýntý hastalýðý, travma konuyor." Ellerde, kollarda uyuþma ve karýncalanyardým arama çabasý içine girdiklerini, sonrasý stres bozukluðu, ayrýlma Panik atak ve panik bozukluðun ayný ma, titreme, üþüme, ürperme ya da tam ataklarýn tekrarlanmasý korkusu anksiyetesi bozukluðu, strese karþý fazla hastalýk olmadýðýna dikkat çeken Levent, tersi bir durum olarak sýcaklýk hissetme, beraberinde 'beklenti anksiyetesi' oluþduyarlýlýk, fiziksel egzersiz, heyecan veriþunlarý söyledi: "Panik atak ve panik ateþ basmasý, terleme. Bulantý ve kusma masýna neden olabildiðini söyledi. ci bir durum yaþanmasý, kafein, alkol ya bozukluk farklý iki psikolojik rahatsýzlýk Atak sonrasýnda yorgunluk ve isteksiz- hissi, karýn aðrýsý. Hastalar kendi kendilerda madde kullanýmý, tiroit bezinin aþýrý ve farklý þekilde kendilerini gösteriyorlar. ine teþhis koymamalý." lik gözlendiðinin altýný çizen Levent, sözçalýþmasý (hipertiroidi), kan þekeri düþükPanik atak beklenmedik bir anda, herhanlerine þöyle devam etti: "Panik ataklar Tedavi gerekebiliyor lükleri, enfeksiyon hastalýklarý, çeþitli gi bir yerde ve birdenbire ortaya çýkan, genellikle çok uzun sürmez. Atak geçtikkalp hastalýklarý ve kansýzlýk." Psikolojik rahatsýzlýklarda yapýlan en çarpýntý, titreme, nefes darlýðý ile birlikte önemli hatanýn hastalarýn kendi kendilerþiddetli bir korku nöbeti þeklinde kendisiine teþhis koymasý olduðunu anlatan ni gösteriyor. Bu durumdaki bir hasta, Levent, panik atak olduðundan emin soluðunun kesildiðini, boðulacaðýný, öleolarak doktora baþvuran birçok hastada ceðini ya da çýldýracaðýný zannediyor ve aslýnda panik atak ve panik bozukluk kendisini ya da çevresini deðiþmiþ, tuhaf olmadýðýný belirtti. Bu belirtilerin farklý ve farklý olarak görüyor. Hatta kendini kaygý bozukluklarýnda da gözlenebildiðini ölüme çok yakýn hissederek büyük bir anlatan Levent, sözlerini þöyle sürdürdü: korku yaþayabiliyor ve ani bir dehþet "Panik atak tanýsý konmadan önce doktor nöbetine girebiliyor. Panik atak geçiren kontrolünde fizik muayene ve inceleme hasta hemen bir hastaneye gitmenin yolyapýlmasý gerekiyor. Yapýlan muayene larýný arayabiliyor. Belirtiler genellikle çoðunlukla hastaya güven verdiði için saðlýk kuruluþuna varmanýn verdiði güven belirtiler kendiliðinden ortadan kalkabiliyduygusuyla kendiliðinden ortadan kalkaor. Hasta artan ataklarý nedeniyle panik biliyor. Panik bozukluk ise; panik ataklarbozukluðu yaþamaya baþlamýþsa daha la devam eden, atak olmadýðý dönemlerde kapsamlý bir tedavi gerekebiliyor." de atak beklentisi ve korkusu ile süren, Sosyal ve mesleki yaþamýn hayatý ataklarýn sonuçlarýna karþý kiþinin günlük tehdit ettiðini vurgulayan Levent, þunlarý hayatýný sosyal bir biçimde geçiresöyledi: "Panik ataklarýn hastalar için en memesini saðlayan ve atak sýrasýnda felç, zorlayýcý tarafý, yardým almalarýnýn güç kalp krizi ya da ölüm gibi hayati sonuçlar olduðu ortamlarda meydana gelebilmesi. yaþayacaðýna dair sürekli bir üzüntü Böyle bir ortamda meydana gelen ataklar duyma hali oluþturan bir ruhsal bozuktekrar ettiðinde zamanla 'agorafobili panik luk." Levent, panik atak hastalýðýnýn bozukluða' dönüþebiliyor. Kaçmanýn zor nedenlerinin çok yönlü olduðunu ifade olabileceði kalabalýk veya kapalý ortamlar ederek sözlerini þöyle sürdürdü: "Ýlk hastanýn paniði baþlayabiliyor. Bunlar panik atakgenellikle kendiliðinden ortaya

F

genellikle; evde veya dýþarýda yalnýzken, kalabalýk bir ortamdayken, otobüs, tren gibi araçlarda seyahat ederken, köprü üstündeyken ya da asansörde meydana gelebiliyor." Hastalarýn genellikle bu tip ortamlara tahammülünün az olduðunu anlatan Prof.Dr. Levent, sözlerine þöyle devam etti:"Panik bozukluðu yaþamaya baþlayan hastalar çoðu zaman sinema, cami gibi kapalý ve kalabalýk ortamlarda bulunamazlar ya da yaþadýklarý sýkýntýyý kapýya yakýn yerlerde oturarak atlatmaya çalýþýrlar. Ancak, bu kaçýnma davranýþlarý kiþinin sosyal ve meslek hayatýný olumsuz etkiliyor. Bazý durumlarda kiþi de panik bozukluk olmasa bile agorafobi olabiliyor." Panik bozukluðunun kadýnlarda çok görüldüðüne dikkat çeken Levent,þunlarý kaydetti: "Panik bozukluða, yüzde 20-80 oranda depresif belirtileri eþlik ediyor. Panik bozukluðun görülme oraný kiþinin yaþamý boyunca yüzde 1-3 arasýndadýr. Kiþinin çeþitli nedenlerle birinci basamak saðlýk kuruluþuna baþvurma sebeplerinin yüzde 6-8'ýný panik bozukluk oluþturuyor. Kardiyoloji servislerinde yatan hastalarda bu oran yüzde 60'a yükselebiliyor. Bu hastalarýn yüzde 50'sinden fazlasýnda panik bozuklukla beraber agorafobi de görülebiliyor. Kadýnlarda panik bozukluðun görülme oraný erkeklerden üç kat fazla." Hastalýkta belirtilerin geçmesi halinde tedavinin yarýda kesilmemesi uyarýsýnda bulunan Levent, sözlerini þöyle tamamladý: "Panik atak ve bozukluk durumlarýnda mutlaka teþhisin doktor tarafýndan konmasý gerekiyor. Panik atak sonrasýnda doktor muayenesi ve taný önemli. Ancak, özellikle panik bozukluk kapsamlý bir tedavi gerektiriyor. Doktor muayenesi ile teþhisi konulan hastalar bir psikiyatriste yönlendiriliyor. Bu durumda kaygý giderici ilaçlar ve psikoterapi bir arada uygulanabiliyor. Hastalarýn tedavisine 8-12 ay devam edilmeli. Kýsa sürede belirtilerin ortadan kalktýðý durumlarda bile tedavinin yarýda kesilmemesi önemli. Erken kesilen tedavi sonucu hastalýðýn tekrarlamasý sýk görülmektedir."

Baðýþýklýðýnýz için bu gýdalarý tüketin! M

evsim normallerinin üzerinde seyreden sýcaklýklar, yalancý bahar aldanmýþlýðý derken hastalýklar; özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarý sizi bu ara çok sýk ziyaret etmeye baþlamýþ olabilir. Hastalanmanýza raðmen güzel havanýn tadýný çýkarmaktan vazgeçmem diyorsanýz beslenmenizle baðýþýklýðýný güçlendirme yolunu seçmek mantýklý bir tercih olabilir...

Düðme Mantarlar Selenyum, B vitaminleri, riboflavin, niasin ve antioksidan kaynaðý olan mantar özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarý riskini düþürme konusunda etkilidir.

Lahana

Badem

Lahana glutamin kaynaðýdýr. Lahanayý sevmiyorsanýz çorbalarýnýz ve yemeklerinize ekleyerek besin deðerini artýrabilirsiniz.

Stresin etkilerini azaltarak baðýþýklýk sistemini destekleyen bir besindir. Günde ¼ fincan badem tüketimi, günlük E vitamini ihtiyacýnýzýn yaklaþýk %50'sini karþýlar.Greyfurt Yüksek oranda C vitamini içeren greyfurt baðýþýklýk sisteminin aktivasyonunu artýran flavonoidler içerir.

Yapýlan araþtýrmalar D vitamini düzeyi düþük olanlarýn soðuk algýnlýðý ve gribe yakalanma riskinin yüksek olduðunu göstermiþtir. Bu nedenle D vitamini yönünden zengin olan yoðurdun her gün yarým kase tüketilmesi soðuk algýnlýðýna karþý direnci artýrýr.

Light yoðurt

Sarýmsak

hücreye zarar veren serbest radikalleri ararlar ve yok ederler.

sürecini yavaþlatan ve bazý kanserlerin riskini düþüren A vitamini içerir.

Sarýmsak baðýþýklýk sistemini destekleyen antioksidanlar içerir. Sarýmsaðýn daha etkili olmasýný istiyorsanýz hiç doðramadan piþirin ve böyle tüketin. Çünkü kükürtlü bileþikler doðranýnca etkisini kaybeder.

Ispanak C vitamini içeren ýspanak, vücudun yeni hücreler üretmesine yardýmcý olan folat içerir. Ispanaktan daha fazla yararlanmak istiyorsanýz çið ya da hafifçe piþirerek tüketin.

Çay Yeþil ya da siyah çay fark etmez; her ikisi de hastalýklarla savaþan polifenoller ve flavonoidler içerir. Bu antioksidanlar

Tatlý patates Havuç gibi antioksidan beta-karoten içerir. Ayrýca tatlý patates de yaþlanma

Brokoli Brokoli, vücudu korumak için gereken A, B, C, D Vitamini ve glutatyon içerir.


Geline 9.5 kilogram altýn takýldý

Þ

anlýurfa'da Bucak ve Güllüoðullarý aþiretlerinin buluþtuðu düðünde 9.5 kilogram altýn takýldý. Þanlýurfa'da tarihi bir otelin salonunda gerçekleþtirilen düðünde Bucak aþiretinden Nezan Bucak ile Güllüoðlu aþiretinden Serkan Güllüoðlu dünya evine girdi. Þanlýurfa eski Valisi ve AK Parti Þanlýurfa Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Celalettin Güvenç, AK Parti Þanlýurfa milletvekilleri Emin Önen ile A. Kerim Gök ve iþadamý Vedat Bucak'ýn nikah þahitliðini yaptýðý düðüne, AK Parti Þanlýurfa Mil-

letvekili Seydi Eyüpoðlu, siyasetçiler, her iki aþiretin ileri gelenleri ile çiftin yakýn akrabalarý katýldý. Halaylarla baþlayan düðünde, her iki aþiretin ileri gelenleri avuç dolusu dolarlarý çiftin üzerlerine savurdu. Dans edip halay çeken çift düðün pastasýný kestikten sonra taký merasimine geçildi. Yaklaþýk 5 bin adet 1 dolarýn savrulduðu gecede, 9.5 kilogram altýn taký takýldý. Gelin tarafýnýn isteði üzerine düðünün aile içinde gerçekleþtirildiði ve bu nedenle kýsýtlý sayýda davetlinin çaðrýldýðý öðrenildi. ÝHA

17 MART 2014 PAZARTESÝ

Silvan'da afiþ gerilimi

Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçesi'nde 2 uzman çavuþ ile 1 öðretmenin BDP'nin afiþini yaktýðý iddialarý ilçede gerginliðe neden oldu. uzman çavuþlarla öðretmen, BDP'li grubun linç giriþiminden bir lokantaya sýðýnarak kurtuldu.

S

ilvan'ýn Diyarbakýr Caddesi üzerinde 2'si uzman çavuþ ve 1'i öðretmen 3 kamu görevlisinin, BDP'nin seçim afiþini yakmaya kalkýþtýklarý iddia edildi. Afiþleri yakmaya çalýþanlara BDP'li bir grup tepki gösterdi. Toplanan kalabalýðýn saldýrýsýndan korkup araçlarýna binerek kaçmaya çalýþan 3 kiþi, panikle bir araca çarparak kaza yaptý. Araçtan inip bir lokantaya sýðýnan 3 kiþi, iddiaya göre BDP'li grup tarafýndan linç edilmek istendi. BDP Ýlçe Baþkaný Kerem Canpolat ve partinin baþkan adaylarý, olay yerine giderek kalabalýðý yatýþtýrmaya çalýþtý. Gelen polis ekibi tarafýndan sýðýndýklarý lokantada gözaltýna alýnýp Emniyet Müdürlüðü'ne götürülen kamu görevlileri hakkýnda soruþturma baþlatýldý. BDP yöneticilerinin þikayetçi olduðu uzman çavuþlarla öðretmen suçlamayý reddederken, ifadelerinin ardýndan serbest býrakýldý.

'Ýlçeyi karýþtýrmak istiyorlar' Silvan Kaymakamý Berkan Sönmezay,

BDP'lilerin gözaltýndaki 3 kiþinin afiþleri yakmaya çalýþtýklarýný, bazý görgü tanýklarýnýn ise afiþ yakma giriþimi olmadýðýný söyledi. Soruþturma yapýldýðýný belirten Sönmezay, "Bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarýnýn görüntüleri incelendikten sonra olayýn gerçek yüzü ortaya çýkacak" dedi. BDP Ýlçe Baþkaný Kerem Canpolat ise, bazý kesimlerin seçim öncesi Silvan'ý karýþtýrmak istediðini belirterek, "2 uzman çavuþ, 1 öðretmen ve ismini þimdi vermediðimiz bir baþka kiþi, belediye binasýnýn önünde eþ baþkan adaylarýmýzýn posterleri ve bayraklarýný yakmýþlar. Biliniyor ki bu renkler için binlerce insanýmýz ölmüþtür. Öncelikle bu olayý kýnýyoruz. Bu olayý yapanlar, Silvan'ýn karýþmasýný istiyor. Halk hareketine, partisine sahip çýkýyor. Bu insanlar da bundan rahatsýz oluyor. Eminiz ki bu olayýn içinde paralel devletin, cemaat, tarikat ve kirli devletin parmaðý var. Bu yüzden arkadaþlarýmýz bu insanlarý yakalamýþtýr. Onlarý emniyete teslim ettik" þeklinde konuþtu.

A

Gençlik Merkezi'ni yaktýlar Þ

ýrnak'ýn Silopi Ýlçesi'nde SODES projesi kapsamýnda hizmet veren Silopi Gençlik Merkezi, kimliði belirsiz kiþilerce benzin dökülerek yakýldý. Ýtfaiye ekiplerinin müdahale ettiði yangýnda binada büyük çapta hasar

meydana geldi. Silopi Ýlçesi Hastane Caddesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'nin çatý katýndan açtýklarý delikten merkezin içine benzin döken kimliði belirsiz kiþi ya da kiþiler, merkezi ateþe verdi. Ýkinci katta çýkan yangýna mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangýn, itfaiyenin çabalarý sonucu

söndürülürken yangýnýn ilk çýktý yerde bulunan sandalyeler ile odalarda bulunan eþyalarýn kullanýlamaz hale geldiði görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri yangýn yerinde delil ararken, ilçe Emniyet müdürü Mehmet Zeki Sezer'de olay yerinde incelemede bulundu. Olay ile ilgili soruþturma baþlatýldý. Yangýn hakkýnda bilgi veren Silopi Gençlik

AK Partililere taþlý saldýrý

Merkezi sorumlusu Ali Aydoðan, saat 20.30 sýralarýnda kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan çatýdan benzin dökülerek binanýn yakýlmak istendiðini belirterek, "Üst kat tamamen kullanýlamaz bir hal almýþtýr. 358 öðrencinin eðitim öðretim aldýðý binamýzýn ikinci katýnda artýk hizmet verilemeyecek duruma gelmiþtir" dedi.

K Parti'nin Van Edremit Belediye Baþkan Adayý Ýbrahim Koç'un seçim çalýþmasý yürüten ekibine taþlý saldýrý düzenlendi. Bir grup tarafýndan yapýlan taþlý saldýrýnýn ardýndan bir açýklama yapan Ýbrahim Koç, yerel seçimlere sayýlý günler kala çalýþmalarýnýn tüm hýzýyla devam ettirdiðini söyledi. Koç, "Bu çalýþmalarýmýzda gün yok ki saldýrýya uðramamýþ olalým. Maalesef ki bunlardan en sonuncusunu bugün Þabaniye Mahallesi'nde gerçekleþtirdiðimiz seçim çalýþmalarýnda yaþadýk. Ýki aracýmýzdaki on kiþilik ekibimiz ev ziyaretlerini gerçekleþtirdikten sonra sokak baþýnda organize halde bekleyen bir grubun çirkince saldýrýsýna uðramýþtýr. Bu grup arkadaþlarýmýza 'Buraya nasýl gelirsiniz, buralar bizim bölgemiz, size burada yer yok' türünde ifadeler kullanarak; sonrasýnda tehdit, hakaret ve küfürler savurmuþlardýr. Aralarýnda üç bayan arkadaþýmýzýn da bulunduðu ekibimiz, olaylarýn daha da büyümemesi için bu grubun bulunduðu bölgeden uzaklaþmak isterken kendini bilmez bazý kiþiler maalesef ki belediye meclis üyesi adayýmýz ve diðer arkadaþlarýmýza fiziki saldýrýda bulunmuþlardýr. Belediye meclis üyesi adayýmýz fýrlatýlan sert bir cisimle gözünden yaralanmýþ ve o kargaþada bayan arkadaþlarýmýzdan biri de bayýlmýþtýr. Araçlarýna binen ekibimiz olay yerinden uzaklaþmaya çalýþýrken araçlarýmýza taþlý saldýrý gerçekleþtirmiþlerdir. Ýki aracýmýzda maddi hasar oluþmuþ, camlarý kýrýlmýþtýr. Daha önce ifade ettiðimiz gibi bir kez daha ifade ediyoruz ki yapýlan bu çirkin saldýrýlar bizlerin çalýþma aþk ve þevkini kýrmayýp aksine artýrmaktadýr. Bize yapýlan her türlü saldýrýyý þiddetle kýnarken, þunun da bilinmesini isteriz ki bu saldýrýlar bizlere 30 Mart zaferinin müjdeleyicisidirler. Biz AK Partililer olarak son geceye kadar yýlmadan, usanmadan, her türlü çirkin saldýrý ve baskýya raðmen çalýþmalarýmýzý devam ettirip zafere ulaþacaðýz" dedi. ÝHA


4

Gündem

17 MART 2014 PAZARTESÝ

HUDA PAR'dan dev miting

HÜDA PAR Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Hüseyin Yýlmaz, Ýstasyon Meydaný'nda düzenlenen mitingde konuþtu. Davalarýnýn Saidlerin davasý olduðunu belirten Yýlmaz, 30 Mart'tan sonraki ilk iþlerinin Daðkapý Meydaný'na Þeyh Said Meydaný adýný vermek olduðunu söyledi.

H

ür Dava Partisi (HÜDA PAR), Ýstasyon mMydaný'nda "Þeyh Said Kýyamýndan Roboskiye Mazlum Müslüman Kürtler" konulu miting düzenledi. Mitingde halka seslenen Hür Dava Partisi Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý M. Hüseyin Yýlmaz; "Bu gün 16 Mart! Ümmetin yetimi, Deðerli sahipsiz bir halkýn tarihteki en büyük katliam ve acýlarýndan birini yaþadýðý gün. Halepçe Katliamý'nýn yýldönümü olan bu günde mazlum ve mustazaflarýn kurtuluþu için, yalýnayaklýlarýn iktidarý için meydanlardayýz. Mustazaf Der olarak Dünya Mustazaflar Haftasý etkinlikleriyle mazlum ve mustazaflarýn acýlarýný paylaþmaya çalýþýyoruz. Yeryüzündeki tüm zulümleri ve katliamlarý telin ettiðimiz, mazlum ve mustazaflarýn yanýnda yer aldýðýmýz için Mustazaf Der'i kapatanlar, bu davayý bitirebileceklerini sananlar yanýldýklarýný kýsa bir süre sonra gördüler. Diyarbakýr'ýn fethinin yýldönümünde 27 Mayýs 2012 tarihinde yine bu meydanda düzenlediðimiz Ahde Vefa mitinginde, Mustazaflar Hareketini ilan etmiþtik. 19 Aralýk 2012 tarihinde Mustazaflar Hareketi olarak Hür Dava Partisini (HÜDA PAR) kurduk. Yerel seçimlerin arifesinde Halepçe Katliamý'nýn yýldönümü olan bu günde parti olarak sizlerle beraber yad ediyoruz. Mazlum ve mustazaflarýn partisi olan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

olarak bundan böyle mustazaflar haftasýný her yýl sizlerle beraber meydanlarda yad etmeye devam etmeyi ümit ediyorum. Özelde coðrafyamýzýn, genelde ise tüm dünyanýn mazlum ve mustazaflarýný unutmadýðýmýzý hep beraber bu meydandan haykýracaðýz" dedi.

Mücadeleleri canlý tutulacak HÜDA PAR olarak yapýlan katliam ve zulümleri unutmayacaklarýný belirten Yýlmaz, "1925 Kýyamý, Koçgiri, Zilan, Dersim, Enfal, Susa camii ve Halepçe katliamlarýndan Roboski'ye halkýmýza karþý iþlenen tüm

Bakan Davutoðlu Batman'da D

ýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Batman'da partililere seslendi. Bakan Davutoðlu, Van ve Batman'da gördüklerinin son dönemlerde takip ettiði iç ve dýþ siyasetin, halk tarafýndan ne kadar benimsendiðini ortaya koyduðunu söyledi. Süleymaniye'de Kürtçe konuþunca bütün salonun ayaða kalktýðýný belirten Davutoðlu, Çanakkale'de bu topraklarýn, Balkanlarýn, Ortadoðu'nun, Kafkasya'nýn halklarý, bu topraklarda ezan sesinin dinmemesi ve bu topraklarýn iþgale uðramamasý için omuz omuza mücadele edildiðini kaydetti. Orada þahadete birlikte yürüyen insanlarýn torunlarýnýn birbirine düþman olamayacaðýný anlatan Davutoðlu, "Ýþte çözüm sürecinin arkasýnda ki tarihi felsefe budur. Çanakkale'de hangi idealler için bizim dedelerimiz yan yana þehit düþmüþlerse, ayný idealler için bugün 75 milyon

Daðkapý'ya Þeyh Sait Anýtý A

omuz omuza duracak. Onun içindir biz Türk, Kürt, Arap diye ayrýmlara bakmaksýzýn bu kardeþliðimizi pekiþtireceðiz. Önemli olan hangi dili kullandýðýnýz deðil, o dille ne söylediðinizdir. Muhabbet konuþuyorsanýz azizdir, eðer konuþtuðunuz dille nefret, þiddet ifade ediyorsa o dil bize yabancýdýr. Ha Yunus Emre'nin Türkçesi ha Ýdris Bitlisi'nin Kürtçesi. Hiç bir farký yok, muhabbet varsa bizim dilimizdir" dedi. ÝHA

17 MART 2014 PAZARTESÝ YIL: 13 SAYI: 4565 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

katliamlarý ve zulümleri unutmayacak ve unutturmayacaðýz. Kadýn, çocuk, genç, yaþlý demeden vahþice katledilen mazlumlara Allah'tan rahmet diliyorum. Þeyh Said kýyamýndan, Bediuzaman Saidi Kürdi'nin mücadelesinden, Mustazaflar Hareketine ve HÜDA PAR'a halkýmýzýn Ýslami kurtuluþ mücadelesi devam ediyor. Davamýz Saidlerin davasýdýr. Mücadelemiz Saidlerin fikirlerini hakim kýlma mücadelesidir. Rabbim nasip ederse, Þeyh Said ve dava arkadaþlarýný unutturmamak, mücadelelerini canlý tutmak için metfun olduklarý yere, Kýyam/Þehidler Mescidi yapacak, daraðaçlarýnýn kurulduðu ve idam edildikleri Daðkapý'daki meydana da Þeyh Said Meydaný adýný vereceðiz. Bundan iki yýl önce Mustazaf Der genel baþkaný olarak, topladýðýmýz 120 bin imza ile Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'ne mezar yerlerinin tespiti ve Þeyh Said Meydaný için baþvuru yaptýk. Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný en kýsa zamanda belediye meclisini toplayacaðýný ve meydanýn adýný deðiþtireceðini söylemiþti. Ýki yýl oldu halen cevap yok. 30 Mart'tan sonraki ilk iþimizden bir tanesi de bunu gerçekleþtirmek olacak. Velev ki o meydana bizim için de daraðaçlarý kurup, idam fermanýmýzý verseler dahi bunu yapacaðýz. Bu bizim vefa borcumuzdur" Þeklinde konuþtu.

K Parti Yeniþehir belediye Baþkan Adayý Sebgetullah Seydaoðlu, Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nde (GGC) basýn mensuplarý ile buluþtu. 30 Mart seçimlerine 2 hafta kaldýðýný belirten Seydaoðlu, yaklaþýk 55 gündür sahada olduklarýný ve 122 bin seçmenle bire bir görüþtüðünü söyledi. Seydaoðlu, "Diyarbakýr sokaklarýnda AK Parti'nin projelerini, demokratik insan hak ve özgürlüklerini anlatýyorum. Adayý olduðum belediye sýnýrlarý içinde son günlerde inanýlmaz bir yapýlaþma baþladý. Her yerde gecekondular dikiliyor. Bu çarpýk yapýlaþma Diyarbakýr'ýn tarihine, kültürüne, dokusuna yapýlan en büyük ihanettir. Diyarbakýr'ýn dünyaya yansýyan yüzü bu olamaz. Yeni bir Diyarbakýr imajý yaratmak için aday oldum. Son günlerde gördüðümüz görüntüler ciddi anlamda kente zarar veriyor. Seçildiðimiz gün çarpýk yapýlaþmayý ortadan kaldýracaðýz. Modern

bir kentin inþasýna baþlayacaðýz. Belediye yönetimi devraldýðýmýzda ilk yapacaðým proje Daðkapý meydanýnda Þeyh Sait'i sembolize edecek anýt yapýmýdýr. Bunun dýþýnda Paris'te Kürt Enstitü var ama Diyarbakýr'da yok. Gülen cemaati

bölgede onlarca okul yaparken, BDP ne yaptý. Projeler slogan ile yapýlmaz. Bakanlarýn oluruyla da yapacaðým 26 proje vardýr. Arkama iktidarý aldýktan sonra 5 yýlda Diyarbakýr'ý ayaða kaldýracaðým" dedi. Aziz FÝDANCI

Doktoru Hani'den Diyarbakýr Halepçe için yürüdü Yýlýn D

H

alepçe'de 26 yýl önce yaþanan ve 5 bin Kürdün öldüðü katliam, Diyarbakýr'da yapýlan yürüyüþle protesto edildi. BDP ile DTK'nýn katýlýmýyla yapýlan yürüyüþte Halepçe Katliamý'nýn soykýrým olarak tanýnmasý istendi. BDP ile DTK, 26 yýl önce 5 bin kiþinin ölümüne neden olan Halepçe Katliamý için anma etkinliði düzenledi. BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü önünde toplanan binlerce kiþi ellerinde "Halepçe katliamýný kýnýyoruz", "Gazi, Halepçe, Roboski, Kamýþlo hesabýný soracaðýz" pankartlarý eþliðinde yürüyüþe geçti. Yürüyüþe BDP Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, bazý sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, ilçe belediye eþ baþkanlarý ve Halepçe kentinden gelenlerin yaný sýra binlerce kiþinin katýldý. Anmaya katýlanlar, Ýl Binasý önünden DTK binasýnýn bulunduðu Konuk Evi'ne doðru yürüyüþe geçti. Yürüyüþün ardýndan Konukevi önünde toplanan binlerce kiþi, katliamý kýnayan sloganlar attý. Burada hazýrlanan basýn metnini okuyan Öze Dönüþ Platformu sözcüsü Fikri Amedi, etkileri devam eden olaydan dolayý insanlýk adýna utanç duyduklarýný belirtti. Ýnsanlýðýn en büyük trajedisi Amedi, "Halepçe soykýrýmý, sömürgeci ýrkçý Baas rejiminin Kürt halkýna dönük sýradan bir saldýrýsý deðildir. O, adýna 'Enfal Harekâtý' denilen katliamlar dizinin son halkasýdýr.

Halepçe katliamý planlý olup, belirlenmiþ amaç doðrultusunda yürütülmüþtür. Halepçe'de, tüm dünya devletlerinin ve halklarýnýn gözü önünde 16 Mart 1988 tarihinde çoðunluðunu çocuk ve kadýnlarýn oluþturduðu 6 bin 357 kiþi katledilmiþ, 14 bin765 kiþi aðýr yaralanmýþtýr. Günümüze kadar 43 bin 753 kiþinin ölümüne, 61 bin 200 kiþinin de sakat kalmasýna sebep olduðu bu kimyasal saldýrýlar, dünyanýn en büyük insanlýk trajedilerinden biridir. Buna raðmen uluslararasý sistem (BM, NATO, Ýslam Konferansý Örgütü ve Arap Birliði), Kürdistan halkýnýn katliamlara uðramasýna ses çýkarmamýþtýr. Halepçe katliamýna karþý bütün Ýslam alemini, Sosyal Enternasyonal, BM, AB, Ýslam Kalkýnma Örgütü ve diðer tüm uluslar arasý kurum, kuruluþ ve devletleri sorumluluðunu yerine getirmeye ve Halepçe katliamýný insanlýða karþý iþlenmiþ bir suç ve soykýrým olarak tanýmaya davet ediyoruz" dedi.

'Soykýrým olarak tanýnsýn' Daha sonra söz alan Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, okunan basýn metninin ortak sözleri olduðunu belirterek, "Kürt halký adýna siyaset yapan kurumlar olarak Halepçe katliamýný kýnýyor ve lanetliyoruz. Bu katliamýn hesabýný soracaðýz. 200 yýldýr Kürtler büyük katliamlardan geçmesine raðmen büyük bir direniþ sergilediler. Halepçe hepimizin yüreðine atýlmýþ bir açýdýr. Bebek ve yaþlý demeden Kürt halkýný kimyasal silahlarla yok etmek istediler. Bu katliamý yapanlar hala hesabýný vermedi. Bu hesap sorulmadýðý müddetçe Kürdistan toplumunun yarasýný dinmeyecek. Biz bu katliamýn soykýrým olarak tanýnmasýný istiyoruz. Uluslararasý toplumunda bu katliamdan hesap sormasýný bekliyoruz. Roboski'de yaþanan katliam bir soykýrým giriþimidir. Biliyorsunuz hükümet bu büyük cinayetin üstünü örtmeye çalýþtý. Ama bunun üstü asla örtülemez" þeklinde konuþtu. Açýklamalarýn ardýndan yürüyüþ olaysýz bir þekilde sona erdi. Haber Merkezi

iyarbakýr'ýn Hani Devlet Hastanesi'nde görevli Çocuk Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ahmet Kan, Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan 'Yýlýn Doktoru' seçildi. Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan kendisinin yýlýn doktoru seçilmesi dolayýsýyla mutlu olduðunu belirten Kan, Hani ilçesinde bulunmak ve buradaki halka hizmet etmekten zevk aldýðýný dile getirdi. Aldýðý ödülün son derece gurur verici olduðunu belirten Kan, ''Diyarbakýr'da yýlýn doktoru seçildiðim için özelikle bu ödülün bana verilmesinde önayak olan amirlerimize teþekkürlerimi sunuyorum. Çok onur verici, gurur verici bir þey. Çok mutluyum. Tüm doktor arkadaþlarýmýz ve yardýmcý saðlýk personelimizle birlikte, en iyi hizmeti vermeye çalýþýyoruz. Hekimlik mesleði yüce bir meslektir. Ýnsan sevgisi ve fedakarlýk olmadan yapýlacak bir meslek deðildir. Ayný zamanda hekim olarak yetiþmek uzun bir süreç gerektiriyor. Özveri ve fedakarlýk da gerektiriyor" dedi.

'Eþimin katkýsý büyük' Yýlýn doktoru seçilmesinin kendisi için sürpriz olduðunu söyleyen Kan, seçilmesinin çalýþtýðý hastane için de büyük onur olduðunu kaydetti. Bugünlere gelmesinde ve bu ödülü almasýnda emeði olanlara da þükranlarýný sunmak istediðini aktaran Uzman Dr. Ahmet Kan eþinin bu ödülde büyük katkýsýnýn olduðunu söyledi. Kan, "3 çocuðunu üniversitede okutabilmek için memur emeklisi babama ve cefakar anneme þükranlarýmý sunarým. Ayrýca hekimlik mesleðim itibariyle iþime odaklanmama imkan veren, hayatýn tüm zorluklarýný göðüsleyip 1 çocuðumuza hem annelik, hem babalýk yapan eþime de sonsuz sevgimi sunar, teþekkür ederim" diye konuþtu. Diyarbakýr Ýl Saðlýk Müdürü Sait Avar ise, Diyarbakýr il ve ilçeleri arasýnda yýlýn doktoru ödülünü Hani Devlet Hastanesi'nde görev yapan bir doktorun layýk görülmesinin kendilerini mutlu ettiðini söyledi. ÝHA


CMYK

Bölge Haber

Kurt'tan 1 günde 11 köye ziyaret

AK Parti Sur Belediye Baþkan Adayý Abdurrahman Kurt, 30 Mart seçimlerine kýsa bir süre kala ziyaretlerini sýklaþtýrdý. 1 günde 11 köy ziyaret eden Kurt, hizmete talip olduðunu her köyde yeniledi.

A

K Parti Sur Belediye Baþkan Adayý Abdurrahman Kurt, seçimlere 2 haftalýk gibi bir süre kala çalýþmalarýný hýzlý bir þekilde sürdürüyor. Ýlçe Baþkaný Þafak Yontürk ve meclis üyeleri ile birlikte Baðývar, Seyfimülik, Karpuzlu, Alabalýk, Harmanlar, Baroðlu, Malyazý, Kumrucak, Kengerli, Kumlucat, Mermer, Gültepe, Sayarlar ve Çubuklu olmak üzere 11 köyü ziyaret eden Kurt, vatandaþlardan yoðun ilgi gördü. Bazý köylerde taziye ziyaretlerinde de bulunan Kurt, köylülerin sýkýntý ve sorunlarýný da dinliyor. Tarihi güzellikleri ile Sur Ýlçesi'ni AK Parti belediyeciliði ile tanýþtýrmaný vaktinin geldiðini belirten Kurt, "Gittiðimiz her köyde ve mezrada vatandaþlarýmýz artýk hizmet istiyor. 15 yýldan bu yana hizmet anlamýnda tek bir çivi dahi çakýlmadýðýný öðrendiðimizde üzülüyoruz. Ve diyoruz ki; artýk köylerin, mezralarýn ve kent merkezlerinin gerçek anlamda hizmetle tanýþmasý gerektiðini ifade ediyoruz. Biz belediyecilik anlamýnda rüþtümüzü ispatlamýþ bir partiyiz. Merkezi hükümetin kaynaklarý ile hizmetin en güzelini getirmeye hazýrýz. Yeter ki vatandaþlarýmýz, 30 Mart'ta bizi desteklesin. Hayata geçireceðimiz çok sayýda projeler ile bu kentin çehresini ve makus talihini deðiþtirmeye talibiz. Vatandaþlarýmýzýn bize ilgisi çok fazla. Desteklerinden dolayý teþekkür ediyorum" dedi. Fatma ÇÝMEN

Diyarbakýr National Geographic'de

17 MART 2014 PAZARTESÝ

5

Osman Aslan'dan Hüseyinoðlu'na destek

U

zun yýllar Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde belediye baþkanlýðý ve AK Parti bünyesinde milletvekilliði yapan, ilçenin en önemli siyasi aktörlerinden birisi olan Osman Aslan, AK Parti merkez ve ilçe teþkilatlarýný ziyaret ederek yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Gerçekleþtirdiði temaslar çerçevesinde Ergani ve köylerini de ziyaret eden Osman Aslan, AK Parti Ergani Belediye Baþkan Adayý Abbas Hüseyinoðlu'na da destek istedi. Ergani Devlet Hastanesi'nde uzun zamandan bu yana yaþanan doktor sýkýntýsýný gidermek için giriþimlerde bulunduðunu belirten Aslan, "Gerçekleþtirdiðimiz ziyaretlerde iktidarýmýzýn ilçemize kazandýrdýðý en önemli projelerden biri olan 150 yataklý devlet hastanemizin hekim sýkýntýsý yaþadýðýný, bundan dolayý da vatandaþlarýmýzýn maðduriyet yaþadýklarýný müþahede ettik. Kaymakam ile bu konuyu istiþare ettikten sonra, sorunun çözümüne iliþkin anýnda Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu ile telefonda görüþerek kendisine hastanemizde yaþanan sýkýntýlarý aktardým. Hastanemizde yaþanan doktor sýkýntýsýnýn telafisini isteyerek, eksik olan branþlarýn takviye edilmesi noktasýnda gereðinin yapýlmasýný istedim. Bakan Bey, eksikliklerin giderilmesi için talimat

vererek sorunun biran önce çözülmesi noktasýnda bize teminat verdi" dedi. 'Çözüm sürecinin neferiyiz' Hükümetin baþlattýðý çözüm sürecini de deðerlendiren Osman Aslan, bu sürecin neferi olduklarýný söyledi. Aslan, "Biz her zaman çözümden ve barýþtan yanayýz. Türküyle, Kürdüyle, Lazýyla, Çerkeziyle hepimiz Adem ile Havva'nýn çocuklarýyýz. Yaratýlýþ itibariyle bütün insan alemi Ýslam fýtratý üzerine gelmiþtir. Biz bütün insanlarý kardeþ olarak görüyoruz. Dolaysýyla tüm etnik unsurlar bizim kardeþimizdir. Her türlü imkanlarla nimetlerden faydalanýyorken, insan kardeþin kardeþe kýrdýrýlmasý kimseye bir þey kazandýrmaz. Sayýn genel baþkanýmýz yýllardýr süre gelen bu savaþý bitirmek için kellesini koltuðuna aldý, elini taþýn altýna koydu. Sayýn Baþbakanýmýzýn bu kahramanca ve mertçe duruþu neticesinde yýllardýr akan kardeþkanýnýn nihai bir þekilde duracaðýna yürekten inanýyorum. Yeter ki insanlar iyi niyetli olsunlar. Partisi, fikri, zikri ne olursa olsun her kesimden insanýn bu barýþ için seferber olmasý gerekmektedir" þeklinde konuþtu. Osman Aslan, seçim çalýþmalarý kapsamýnda gittiði yerlerde AK Parti Ergani Ýlçe Belediye Baþkaný Abbas Hüseyinoðlu'na destek istedi. ÝHA

'Ýnanç turizmini canlandýracaðýz'

AK Parti Diyarbakýr Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Baþkaný Ýslam Kanýtoðlu, Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'ný kazanmalarý durumunda bölgedeki bacasýz fabrika konumundaki inanç turizmini canlandýracaklarýný söyledi.

S

G

üneydoðu Anadolu Bölgesi'nin tarihi mekanlarýný, doðasýný, turizmini ve canlýlarýný dünyaya tanýtmayý hedefleyen ünlü Fotoðraf Sanatçýlarý Serap ve Ali Aþýlý çifti, Diyarbakýr Fotoðraf Sanat Atölye'sini hayata geçirdi. Çiftin çektiði Diyarbakýr Meryem Ana Kilisesi fotoðraflarý, uluslararasý National Geographic yourshot bölümünde büyük ilgi gördü. Fotoðraflar, sitede "günün fotoðrafý" seçildi. Uzun yýldan beri Güneydoðu Anadolu bölgesinde tarihi mekânlarý, doðayý resmeden çift birçok ödül aldý. Çiftin Diyarbakýr'ýn Ofis semtinde açtýðý Fotoðraf Sanat Atölyesi de ilk günden büyük ilgi gördü. Atölyenin açýlýþýna JCI Diyarbakýr Baþkaný Mustafa Þekercioðlu, Hava Kuvvetleri Komutanlýðý Aile Destek Merkezi Müdiresi Leman Ceylan katýldý. Birçok fotoðraf severin katýlýmýyla açýlýþý yapýlan atölye ilgi odaðý oldu. Aziz FÝDANCI

Ýlim Yayma Cemiyeti'nden bir etkinlik daha lim Yayma Cemiyeti Diyarbakýr Þubesi'nin Geleneksel Panel ve Konferans serisinin bir yenisi daha yapýldý. Diyarbakýr Devlet Tiyatrosu salonunda gerçekleþen konferansa Edebiyatçý-Yazar Yýldýz Ramazanoðlu katýldý. Edebiyat, fikir ve sanata dair pek çok meselenin konuþulduðu konferansa Vali Yrd. Mehmet Demir, Ýlim Yayma Cemiyeti Diyarbakýr Þube Baþkaný Mustafa Sarýbýyýk, Okur Dergisi Editörü Mustafa Uðurlu Arslan, çok sayýda konuk ve üniversite öðrencileri katýldý. Aziz Fidancý

ur ilçesinde bulunan tarihi Hz. Süleyman Camisi'ni gezen SKM Baþkaný Ýslam Kanýtoðlu, türbelerin bulunduðu bölüme geçerek dua etti. Cami ziyaretinin ardýndan Ýçkale'yi gezen Kanýtoðlu, restorasyon çalýþmalarý kapsamýnda yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldý. Kanýtoðlu, daha sonra bölgedeki seçim çalýþmalarýný deðerlendirdi. Çözüm sürecinin sadece Diyarbakýr deðil, tüm bölgede karþýlýðýnýn bulunduðunu belirten Kanýtoðlu, Diyarbakýr'daki 18 belediyede de iddialý olduklarýný söyledi. Çalýþmalarýný, tüm belediyeyi alacaklarý þekilde sürdürdüklerini ifade eden Kanýtoðlu, Diyarbakýr'ýn 30 Mart'ta ak belediyecilik ile tanýþacaðýný dile getirdi. Kente bir takým hizmetlerin geldiðini fakat bunlarýn engellendiðini anlatan Kanýtoðlu, "Hizmetlerin yapýlmasýnýn önünde setler kuruluyor. Büyükþehir belediyemizde AK Parti ile beraber hizmeti yaptýðýmýz zaman projelerimizi çok daha kolay, basit ve hýzlý bir þekilde Diyarbakýr'a kazandýrma anlamýnda sýkýntýlar ortadan kalkacaktýr. Biz büyükþehir belediyemizi kazandýðýmýzda çok kýsa bir zamanda farkýmýz görülecektir. Bu sadece Diyarbakýr için deðil, bölgemiz için önemli bir çalýþma olacaktýr. Belediye alaný dýþýnda kalan yer-

lerde gerçekten çok güzel çalýþmalar var. Diyarbakýr'ý insanlarýmýz tanýmýyor. Diyarbakýr'ý tanýmak, gezmek görmek ve anlamak lazým. Uzaktan Diyarbakýr'ý anlamak mümkün deðil. Gelirseniz, görürseniz buradaki güzelliði fark edersiniz. Gördük ki Diyarbakýr uzaktan bakýldýðý gibi deðil, çok daha muhteþem, inanç turizmine yatkýn bir atmosfere sahiptir" dedi. Bölgenin cazibe merkezi olacak' Kalkýnan ülkelerde tarihsel anlamda çok zenginlik olmasa bile, insanlarýn oralarda çok muhteþem çalýþmalar yaparak turist çekmeyi baþardýðýný vurgulayan Kanýtoðlu, þöyle devam etti: "Halbuki bizdeki Peygamber kabirleri, sahabe kabirleri ve diðer kültürel varlýklarýmýz onlardan çok daha ileride, çok daha

önde. Biz her anlamda avantajlýyýz. Biz kendimizi aþamýyoruz, kendi kabuðumuzu kýramýyoruz. Kendi kabuðumuzu kýrdýðýmýzda, 30 Mart'ta inþallah büyükþehiri AK Parti'li bir belediyeye teslim ettiðimizde gerçekten Diyarbakýr bölgenin çok önemli bir çekim merkezi, cazibe merkezi, turizm merkezi olacaktýr. Bu güzel halkýmýz, bölge insanýmýz buna layýktýr. Bizim de çabamýz buna yöneliktir. Baþbakanýmýz bunu her zaman söylüyor. Diyarbakýr önemli bir merkezdir, bölgenin önemli bir kentidir diye. Onun için inþallah bölge halkýmýzýn teveccühü bu yöndedir. 30 Mart günü inþallah bu iþ biter. Burada partizanca konuþmamak gerekirse, Diyarbakýr kazansýn, bölge kazansýn diyoruz."

'Bacasýz fabrikalar hayata geçirilmeli' Diyarbakýr'da bulunan Peygamber, sahabe kabirleri ve tarihi mekanlarýn inanç turizmine açýlmasý durumunda bölgede adeta bacasýz fabrikalarýn devreye gireceðini belirten Kanýtoðlu, bunlarýn hayata geçirilmesi için iyi tanýtým ve iyi hizmet gerekli olduðunu söyledi. Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'ný kazanmalarý durumunda bölgedeki bacasýz fabrika konumundaki inanç turizmini canlandýracaklarýný dile getiren Kanýtoðlu, "Bölgenin her yaný adeta tarih kokuyor. Diyarbakýr'da bilinmeyen çok güzellik var. Peygamber kabirleri var, Ýslam ordusunun Diyarbakýr'ý fethi zamanýnda þehit düþen sahabeler var. Bunlarý iyi tanýtýp bölgedeki bacasýz fabrikalarý hayata geçirmek gerek. Bunlar yapýldýðýnda Diyarbakýr turistlerin vazgeçilmez mekanlarýndan olacaktýr. Bacasýz fabrika olarak nitelendirilebilecek inanç turizminin canlandýrýlmasý ile bölgede ciddi bir atýlým olacaktýr. Bu hem Diyarbakýr'ýn dünyaya tanýtýlmasý hem de bölgede ekonominin canlanmasýna vesile olacaktýr. AK belediyecilikle Diyarbakýr'ý hak ettiði yere taþýyacaðýz" diye konuþtu. ÝHA

Kürdüler ve bir halkýn talan edilen müziði Kimi zamanlar Kürtçe sözlü müzikler için "Kürtçe Türkü" ifadesi kullanýlýyor. Bunu duyduðumda ya da okuduðumda "Türkü" deðil "Kürdü" diyorum. Ben müzisyen deðilim. Ancak var olan þu gerçeði bilmek için müzisyen olmak da gerekmiyor: 1930'lu yýllardan beri -büyük bölümü kendi içimizden olan- kimi sanatçýlar Kürtçe sözlü müzik parçalarýna (sözlü müzik parçalarý diyorum çünkü Kürtçedeki "stran" kelimesinin karþýlýðýna denk gelecek bir Türkçe kelime bilmiyorum) hiçbir ilgisi olmayan uydurma sözler eklediler ve binlerce Kürtçe müzik makamýný bu þekilde talan ettiler. Serbesti internet sitesi bu rakamý 10.000 eser þeklinde veriyor.

Bu iþ müzisyenlerin iþidir ve müzisyenler bu alan da ciddi bir çalýþma yapmalýdýr. Asýl Kürtçe þekli: Kevokim lê lê… Uydurma þekli: Hele yar yar yar zalým

Asýl Kürtçe þekli: Di dinê de sê tiþt hene Uydurma þekli: Bu dünyada üç þey vardýr Asýl Kürtçe þekli: Lawo destê min berde Uydurma þekli: Makaram sarý baðlar

Asýl Kürtçe þekli: Yek mûmik, du mûmik… Uydurma þekli: Bir mumdur

Asýl Kürtçe þekli: Lê dotmam Uydurma þekli: Ben yetim

Asýl Kürtçe þekli: De lorî lorû Uydurma þekli: Þey yani yani

Asýl Kürtçe þekli: Canê canê canê… Uydurma þekli: Cane cane cane

Asýl Kürtçe þekli: Hinê bînin li teþtê 'kin Uydurma þekli: Kýnayý getir aney

Asýl Kürtçe þekli: Lorke lorke… Uydurma þekli: Diyarbakýr güzel baðlar

Asýl Kürtçe þekli: Sînemê Uydurma þekli: Zap suyu derin akar Asýl Kürtçe þekli: Seyran mengî Uydurma þekli: Aðlama yar Toplum olarak henüz eleþtiriyi hazmedebilir seviyeye gelmediðimiz ve eleþtiriyi genelde zýtlaþma aracý gördüðümüz için prensip olarak yazýlarýmda genelde kiþi ve eser isimleri vermeyeye çalýþýyorum. Ancak bu sefer isim vereceðim: Ey Celal Güzelses, Ýzzet Altýnmeþe, Ýbrahim Tatlýses, Güler Iþýk, Küçük Emrah (Ýpek), Nursaç Doðanýþýk, Bülent Serttaþ…Bu yaptýðýnýzdan dolayý tarih sizi asla affetmeyecek.


6

17 MART 2014 PAZARTESÝ

EKONOMÝ

Irak sýnýrýna 5 yeni kapý açýlacak Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Baþbakaný Neçirvan Barzani ile görüþen Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Irak sýnýrýna 5 yeni kapý açýlmasý için mutabakata varýldýðýný açýkladý. V

an'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Ýran Dýþiþleri Bakanlarý Üçlü Toplantýsý'na katýlan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, toplantýnýn ardýndan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Baþbakaný Neçirvan Barzani ile görüþtü. Barzani ile ortak basýn toplantýsý düzenleyen Davutoðlu, Irak'ýn Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarýndan biri olduðunu belirtti. Bakan Davutoðlu, sýnýra yapýlacak olan 5 yeni kapý ile ilgili en kýsa zamanda adým atýlmasý için mutabýk kaldýklarýný söyledi. Önceliklerinin Irak'ýn Refah Sýnýr Kapýsý'nýn açýlmasý olduðunu ifade eden Davutoðlu, "Bu çerçevede Irak'ta petrol ihracatý ve ihtilaflarýn bir an önce çözülmesi en büyük temennimizdir. Irak, Almanya'dan sonda ikinci en büyük ihracat yaptýðýmýz ülkedir. Bu iliþkinin yaklaþýk yüzde 70'i de Irak Kürdistan bölgesiyle yapýlýyor. Bunun için Erbil ve Süleymaniye bizim için Irak'ýn diðer bölgelerine açýlan kapýlardý. Halil Ýbrahim Sýnýr Kapýsý'nda üçüncü bir köprü inþa edilmesi ve 5 ayrý noktada da geçiþler yapýlmasý için önemli görüþmeler yaptýk. Kapýlarla ilgili en kýsa zamanda adým atýlmasý için mutabýk kaldýk. Bu bölgelerim-

izde yaþayan vatandaþlarýmýza nevruz hediyesidir. Ýnþallah bu görüþmeleri en kýsa sürede bitirerek adýmlar atarýz. Daha önce Irak'la yaptýðýmýz görüþmelerde Irak hükümetiyle prensipte anlaþmýþtýk. Bundan sonra Türkiye Irak arasýndaki iliþkiler zenginleþerek geliþecektir" dedi.

'Ýliþkilerimiz iyi mesafe aldý' Neçirvan Barzani ise, konuþmasýnýn baþýnda Bakan Davutoðlu'na söylediði sözlerden dolayý teþekkür etti. Van'da olmaktan çok mutlu olduðunu belirten Barzani, "Sayýn Bakan bizi misafir ediyor. Ýlk kez Van'ý ziyaret ediyorum. Þükranlarýmý Van, Þýrnak ve Hakkâri halkýna iletmek istiyorum. Halkýmýzýn baþýna gelen olaylarda kapýlarýný sonuna kadar açtýlar. Tabi Sayýn Bakanýn da söylediði gibi iliþkilerimiz iyi bir mesafe aldý. Bu iliþkileri geliþtirmenin alanlarý var. Sayýn Bakanýn da söylediði gibi köprünün yapýlmasý ve diðer kapýlarýn açýlmasýdýr. Umudumuz bu dur. Tüm alanlardaki iliþkilerimizi geliþtirmek için bir adým olur bu. Son yýllarda Türkiye'nin elde ettiði güzel geliþmeler olarak deðerlendiriyoruz. Dileðimiz kalýcý bir çözüme gitmesidir" þeklinde konuþtu. ÝLKHA

Þanlýurfa'ya 18 milyar TL yatýrým Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Þanlýurfa'ya 18 milyar TL yatýrým yapýldýðýný belirterek, Viranþehir ilçesinin de üzerine düþen payý aldýðýný söyledi.

S

eçim çalýþmalarý kapsamýnda Þanlýurfa'ya giden Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Viranþehir ilçesinde hükümet konaðýnýn temel atma törenine katýldý. Burada konuþan Bakan Çelik, Þanlýurfa'ya 18 milyar yatýrým yapýldýðýný belirtti. Viranþehir'in de üzerine düþen payý aldýðýný ifade eden

Servet

0531 811 86 08

Çelik, ilçeye 2 yýlda 150 milyon TL'lik yatýrýmýn yapýldýðýný söyledi. Bakan Çelik, "Ne söz verdiysek yerine getirdik. 'Þanlýurfa büyükþehir olacak' demiþtik. Ýþte bugün o gün geldi. Þanlýurfa ve Viranþehir'de genç bir nüfusumuz var. Bu genç nüfusun iki açýdan deðerlendirilmesi önem araz ediyor. Bir, gençlerimizin kötü alýþkanlýklardan, kötü alýþkanlýklara yönlendirilmemesi için art niyetli insanlara gençlerimizin çocuklarýmýzýn kurban edilmemesi için bütün belediye baþkan adaylarýmýzýn birinci projesi nesli koruma olacaktýr. Nesillerimiz güven, nesillerimiz saðlýklý eðitilirse geleceðimizde garanti altýnda olur. Nesillerimiz sahipsiz, nesillerimiz eðitimden yoksun býrakýlýrsa geleceðimiz konusunda fazla bir þey söyleme imkanýna sahip olmayýz. Bundan dolayý bir eðitim konusuna çok önem veriyoruz. Onun için iki yýl içerisinde 50'nin üzerinde okulun temelini atmýþýz. Viranþehir'in neresine bakýyorsanýz okullarýn yükseldiðini görüyorsunuz" dedi. ÝHA

Giyim


GÜNCEL

17 MART 2014 PAZARTESÝ

7

Aydýn: Sýnýrlar ortadan kalktý

BDP Kayapýnar Ýlçe Örgütü, seçim çalýþmalarý kapsamýnda bir günde üç seçim bürosunun açýlýþýný yaptý. Açýlýþlarda konuþan Kayapýnar Belediye Eþ Baþkan Adayý M. Ali Aydýn, dört parçada yaþayan Kürtler için artýk sýnýrlarýn ortadan kalktýðýný söyledi.

B

DP Kayapýnar Ýlçe Örgütü, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Huzurevleri ve Dicle Kent'e üç seçim bürosunun açýlýþýný yaptý. Açýlýþlara BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný M. Emin Yýldýz, BDP Ýlçe Baþkaný Davut Kesen, Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Gülten Kýþanak, Kayapýnar Eþ Baþkan Adaylarý M. Ali Aydýn, Fatma Arþimet, Bismil Belediye Eþ Baþkan Adayý Cemile Eminoðlu, Rewanduz Belediye Baþkaný Ýsa Muhammed, Barýþ Anneleri ve yüzlerce yurttaþ katýldý. Seçim bürolarýnýn açýþýnda konuþan M. Ali Aydýn, " Güney Kürdistan'dan gelen Rewanduz Belediye Baþkaný Ýsa Muhammed ile arkadaþlarý, seçim çalýþmalarýna destek vermek için aramýzdalar. Artýk dört parçada yaþayan Kürtler için sýnýrlar ortadan kalkmýþtýr. Kürtlerin bu birlikteliði tüm engelleri ortadan kaldýracaktýr" dedi.

Kýþanak: Önemli sonuçlar alacaðýz

Ensarioðlu Halepçe anmasýna katýldý

'Yeni katliamlara izin vermeyeceðiz'

A

Sayýn: Katliamlarýn hesabý sorulmalý

Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Gülten Kýþanak ise þunlarý söyledi: "Direniþin baþkenti Diyarbakýr, 30 Mart seçimlerinde iktidara vereceði güçlü mesajla özgürlüðe biraz daha yaklaþacaktýr. Kürdistan'ýn dört bir yanýnda halkýmýzýn birlikteliði ve desteðiyle önemli sonuçlar alacaðýz. Ancak direniþin kalesi Diyarbakýr en büyük destekle buna öncülük ederek rolünü oynayacaktýr. Seçimlere çok az bir zaman kaldý. Tüm halkýmýz büyük bir özveriyle çalýþýyor. Baþarý bu uðurda ölenlerin anýsýný yaþatmaktýr. Ýradesine sahip çýkmaktýr." Seçim çalýþmalarýna destek olmak için Diyarbakýr'a gelen ve büro açýlýþýna katýlan Kürdistan Bölgesi'nin Rewanduz Belediye Baþkaný Ýsa Muhammed de, Kürt halkýnýn birlikteliðinin tüm engelleri kaldýracaðýný belirtti. Haber Merkezi

K Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Mehmet Galip Ensarioðlu, Halepçe'de yapýlan insanlýk suçuna dünyanýn sessiz kaldýðýný belirterek, "Yeni Halepçelere ve insan katliamýna izin vermeyeceðiz" dedi. Aydýnlýk Yarýnlar Ýçin Hak ve Özgürlükler, Eðitim, Kültür ve Yardýmlaþma Derneði (AYDER) tarafýndan Halepçe Katliamý'nýn yýldönümü dolayýsýyla bir anma düzenlendi. AYDER binasýnda düzenlenen programa AK Parti

Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Mehmet Galip Ensarioðlu, Irak Bölgesel Kürt Parlamentosu Milletvekili Ömer Koçer, AYDER yönetim kurulu üyeleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Etkinliðe katýlan Galip Ensarioðlu, dileklerinin bu katliamlarýn tekrar yaþanmamasý olduðunu söyledi. Ensarioðlu, "Halepçe Katliam ile Kürtlere yapýlan soykýrýmýn 26. yýlýnda bu vahþice insanlýk suçuna bütün dünya sessiz kalmýþtýr. Bunu asla unutturmamýz lazým. Türkiye'de çözüm sürecinden önce 50 bin insan ölmüþtür. Silahlarýn ve bu tip olaylarýn hiçbir zaman çözüm olmayacaðý anlaþýlmýþtýr. Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþlattýðý çözüm süreci sayesinde kan durmuþtur. Son dönemlerde partimize karþý yapýlan saldýrýlarýn asýl sebebi de Ortadoðu'daki barýþý sabote etmektir. Kürt coðrafyasýndaki kardeþlerimizle yapýlan stratejik anlaþmalarý bozmak istemektedirler. Dünya bu katliamlarý görmezden gelse de, sesiz kalmaya devam etse de biz sessiz kalmayacaðýz. Mazlumlarýn sesi ve yoksullarýn yanýnda olmaya devam edeceðiz. Dünyadaki tüm ezilenlerin yanýnda olup onlarý korumaya devam edeceðiz. Yeni Halepçelere ve insan katliamýna izin vermeyeceðiz" þeklinde konuþtu. ÝHA

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

MEMUR-SEN'ÝN ARAÞTIRMASI VE TÜRK ULUSOLCULUÐU Edward Said'in ulusalcýlarla ilgili söyledikleri zannedersiniz ki bizim ulusalcýlar için söylenmiþ, zira ülkede kaos çýksýn diyen ulusolcularýn kimlerden öðütlü olduklarýný adýmýz gibi biliyoruz; Emperyalistlerden. Meydanlarý ateþ topuna çevirmek isteyen ulusalcýlar yine boþ durmuyor, hem de cinayet dâhil her çirkefi göze alacaklarýný göstererek. Türkiye'de darbe gerçekleþsin diye kan dökmekten çekinmeyen, dört darbeye ortam hazýrlamak için çok kanlý eylemlerde baþrol oynayanlarýn solcuulusalcý olduklarý bir gerçek. Bu, saðcýlarýn (ülkücülerin) 1980 öncesi yaptýklarý eylemleri yadsýmamýzý gerektirmez. Ama ulusalcý solculuk ülkede her dönem darbelerden yana oldu ve "darbe þartlarý olgunlaþsýn" diye kan akýttý. Yani 27 Mayýs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Þubat olmak üzere dört kez darbecilere ortam hazýrlayan ulusalcý solcular her seferinde devrim derken aslýnda askeri darbe kast ettiðini tescilledi. Þimdi de öyle, Gezi ile baþlayan süreç ne aðaçla ilgiliydi ne de özgürlüklerle, Gezi'yi tertipleyenlerin tek amacý baþbakan Erdoðan'ý yani hükümeti devirmekti.

C

Güneli köy ziyaretlerini sürdürüyor

umhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakýr Ýl Baþkaný Muzaffer Sayýn, Halepçe Katliamý'nýn insanlýk adýna bir kara bir leke olduðunu söyledi. Halepçe'deki sivil halkýn üzerine zehirli gaz bombalarýyla ölüm yaðdýrýldýðýný belirten Sayýn, ''Halepçe Katliamý sadece Kürtlere deðil, tüm insanlýða karþý yapýlan vahþice bir saldýrýdýr. Tüm insani deðerlere karþý geliþtirilen bu korkunç vahþeti hiçbir zaman unutmadýk ve unutmayacaðýz. Bu saldýrýda çocuk, yaþlý, genç demeden binlerce Kürt vatandaþý hayatýný kaybetti. Tarihe insanlýk suçu olarak geçen bu katliamýn izlerini bugün hala yaþýyoruz. Dünyada bu katliama benzer onlarca katliam var. Bu katliamlara örnek olarak yakýn tarihte yaþadýðýmýz Roboski katliamýný da gösterebiliriz. Ne kadar üstü örtülmeye çalýþýrsa çalýþýlsýn, bu kanlý katliamlar dünya tarihinden silinmeyecektir. Halepçe, Roboski ve daha sayamadýðýmýz onlarca katliamýn hesabý sorulmalý ki, yeni katliamlar yaþanmasýn'' dedi. Ferhat ÇÝMEN

A

K Parti Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediye Baþkan Adayý Prof. Dr. Zülküf Güneli ve beraberindeki heyet köy ziyaretlerini sürdürüyor. Seçim çalýþmalarýný aralýksýz sürdüren Prof. Dr. Zülküf Güneli, AK Parti Kayapýnar Ýlçe Baþkaný M. Ali Kýrsaçlý, Ýl Genel Meclis üyesi Orhan Yeþil, kadýn ve gençlik kollarý heyeti ile birlikte Cumhuriyet Köyü ve Hacý Ahmeterk mezrasýný ziyaret etti. Köylülerle bir araya gelen Güneli, projelerini anlatarak destek istedi. Güneli, vatandaþlara çözüm süreci ile birlikte oluþan huzur ortamýný da hatýrlatarak, bu huzurun devamý için AK Parti'ye destek vermelerini talep etti. AK Parti belediyeciliði ile Diyarbakýr'ýn yýllardýr alamadýðý hizmetleri vereceklerini belirten Güneli, 30 Mart seçimlerinin sýradan seçimler olmadýðýný ve bundan dolayý da özellikle halkýn desteðine talip olduklarýný dile getirdi. ÝHA

Altaç: Acýlar hala taze A

K Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Halepçe Katliamý'nýn katliamýn üzerinden 26 yýl geçmesine raðmen acýlarýn hala taze olduðunu söyledi. Halepçe katliamýný dünyanýn en büyük insanlýk trajedisi olarak nitelendiren Altaç, katliamda ölenleri rahmetle andýklarýný dile getirdi. Altaç, "16 Mart 1988'de Irak'ýn Süleymani'ye kenti Halepçe bölgesinde savunmasýz, sahipsiz Kürt halkýna, kimyasal, siyanür gazlardan oluþan bombalar yaðdýrýldý. Bu saldýrý sonucunda

Tabi, solcu ulusalcýlar karakteri gereði hükümeti kendileri deviremeyince çýkardýklarý kaosla darbeye ortam hazýrlamak istedi. Bunu rektörlerle birlikte yürürken ORDU GÖREVE sloganlarýndan da biliriz. Gezi olaylarýna aðaçla yola koyuldular ve yapacaklarýný düþündükleri sol bir devrim sonrasý baþbakan Tayyip Erdoðan'ý asacaklarý daraðacýyla çýktýlar. Önceki gün de çocuðumuz Berkin Elvan'ýn cenazesi için sokaklara çýktýlar, sokaklarý savaþ alanýna çevirdikten sonra 22 yaþýndaki Burak Can Karamanoðlu gencimizi öldürerek daðýldýlar. 70 yýllýk ulusalcý solculuk, devrimcilik darbeciydi ve el an da darbecidir. Deniz Gezmiþ'i de, Hasan Cemalleri de… Peki, ülke gençliði bu anlayýþ için ne diyor? Gençlerimiz kaosçu geleneðe nasýl bakýyor? Doðrusu gençliðimizin saðduyulu olduðunu, bilinçli bir gençlik olduðunu biliyordum. Gittiðim konferans ve panellerden pek çok ilde karþýlaþtýðým gençlerin sorularýndan, sorunlara bakýþlarýndan, sohbetlerden biliyordum. Ancak elimizde saðlam bir done yoktu. Bu konuda saðlam bir veri sunup, yarýnlara daha güvenle bakmamý saðladýðý için çok teþekkür ediyorum. Kime mi? Elbette Memur-Sen'e. Gençlik ve sorunlarý, gençliðin yarýnlara bakýþý gibi konularda pek çok araþtýrma yapýlýr, çoðu da masa baþýnda hazýrlandýðýndan kuþku duymadýðýmýz çalýþmalar bunlar. Ama, Memur-Sen'in Türkiye Gençlik Profili Araþtýrmasý bu alanda yapýlan en özgün araþtýrmadýr. Okuyalým, siz de hak vereceksiniz: "Araþtýrmaya göre, gençlerin yüzde 68'inin hiç

kadýn, çocuk, yaþlý ve gençlerden oluþan binlerce Kürt vatandaþý hayatýný kaybetti. Yapýlan bu saldýrý ile insanlýk bir kez daha ayaklar altýna alýndý. Dünya tarihine kara bir leke olarak geçen, bugün acýlarýný hala yüreðimizde hissettiðimiz Halepçe katliamýnda ölenleri rahmetle anýyoruz. Halepçe katliamýna tüm dünya sessiz kaldý. AK Parti ve Baþbakanýmýz tüm ezilenlere destek vermektedir. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoðan olduðu sürece yeni Halepçeler yaþanmayacaktýr" dedi. ÝHA

eyleme katýlmadýðýný görüyoruz. Toplu eylem ve protestoya katýlan gençlerin oraný yüzde 22,2. Televizyon ekranlarýna baktýðýmýzda, Türkiye'deki gençlerin tamamý sürekli eylem yapýyormuþ gibi bir izlenim ediniyoruz. Buradan anlaþýlýyor ki, belli bir gençlik gurubu sürekli eylem yapýyor, ancak gençlerin geneli eylemlere katký vermiyor." Bu gençlik ayný zamanda özgürlükçü ve insan haklarýna saygýlý: Araþtýrmada "Gençlerin, yüzde 52'si baþörtüsü özgürlüðüne demokratik bir hak olduðu, yüzde 23,3'ü gecikmiþ doðal bir hak, yüzde 10.8'i bazý meslek gruplarý için sýnýrlý olarak tanýnmasý gerektiðini düþünüyor. Bu; gençlerin yüzde 85'inin öyle veya böyle baþörtüsü özgürlünü istediðini gösteriyor. Yine seçilme yaþýnýn 18'e indirilmesi yönündeki hazýrlýklarý gençlerin yüzde 40'ý doðru bulurken, yüzde 23'ü yanlýþ, yüzde 20'si gereksiz buluyor. Gençlerin, seçilme yaþýnýn 18'e düþürülmesine neden ihtiyatlý yaklaþtýðý üzerinde durulmalýdýr." Bu kadar duyarlý olan gençliðin öncelikli sorunu da geliþmiþ ülkelerdeki gençleri çok aþan bir konumda: "Gençlerin, yüzde 26,8'i en önemli sorun olarak iþsizliði, yüzde 17,4'ü eðitimi görüyor. Bunlarý yüzde 7,2 ile maddiyat, para, gelecek kaygýsý izliyor." Bu kalitede bir gençlik bütün kýþkýrtmalara raðmen darbeciliðin Türkiye'de artýk kabul görmeyeceðini ve darbe riskinin olmadýðýný söylüyor: "Yine gençlerin yüzde 54'nün doðrudan Türkiye'de darbe riskinin kalmadýðýna inanýyor." Araþtýrmada dünyanýn geleceði ile ilgili çok çarpýcý bir durum söz konusu. Gençler güçlü

Yeniþehir adaylarýna coþkulu karþýlama B

DP Yeniþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adaylarý Selim Kurbanoðlu ile Ülkü Baytaþ, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Kesikaðaç, Güvercinlik, Güzelköy ve bu köylere baðlý mezralarý ziyaret etti. Köy giriþlerinde yurttaþlar adaylarý coþkuyla karþýladý. Kesikaðaç Köyü'nde kýsa bir konuþma yapan Kurbanoðlu, "Yeniþehir eþ baþkan adayýmýz Ülkü Baytaþ ve BDP Ýlçe baþkanlarýmýzla beraber siz yurttaþlarýmýzla bir araya gelelim istedik. Diyarbakýr 7'den 70'e uzun süredir rengini belli etmiþtir. 30 Mart seçimleri için çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz. Çalýþmalarýmýz esnasýnda halkýmýzdan oy istemek için bir araya gelmiyoruz. Sorunlarýn çözümü noktasýnda ortak kararlar alarak çözüme yönelik fikir alýþ veriþinde bulunuyoruz. Halkýmýzýn bu onurlu duruþu karþýsýnda da söze gerek yok. Böylesi onurlu bir halkýn hizmetinde olmak bizlere gurur veriyor" dedi. Haber Merkezi

ülkelerin emperyalist doyumsuzluklarýný çok iyi okuyor. Dünyanýn gidiþatý için: "Gelecek 10 yýlda Türkiye'de özgürlüklerin artacaðýna inanan gençlerin oraný yüzde 51,7, özgürlüklerin kýsýtlanacaðýna inananlarýn oraný yüzde 40,4. Buna karþýn Dünyada barýþ ve huzurun artacaðýna inananlarýn oraný yüzde 42,6, dünyada savaþlarýn ve zulümlerin artacaðýna inananlarýn oraný yüzde 50,1." diyor gençlik. Bu çalýþma ile ilgili Memur-Sen Genel Baþkaný Sayýn Ahmet Gündoðdu'nun yorumu þu: "Buradan anlaþýlýyor ki, belli bir gençlik gurubu sürekli eylem yapýyor, ancak gençlerin geneli eylemlere katký vermiyor. Eyleme katýlanlar, haklarýný aramak veya hak arayanlara destek vermek için katýldýðýný ifade ediyor. Katýlmayanlar ise, eyleme gerek görmüyor ya da eylemliliði sevmiyor. Bu sonuçlara bakarak; gençlerin, büyük bir bölümünün eylemle sorun çözülmeyeceði ya da eylemlerin ülkeye zarar verdiðini düþündüðü yorumunu yapabiliriz. Dolayýsýyla sivil itaatsizlik, gösteri ve protesto eylemlerinde üçüncü kiþilere zarar vermemeye, eylemlerin toplumsal meþruiyetini artýrmaya dikkat etmek gerekiyor." Evet, þiddet yanlýsý deðil gençlik, þiddeti bir hak arama yöntemi olarak benimsemiyor. Araþtýrma çok net, baþvurmak isteyenler için önemli referanslar içeriyor. Bu deðerli araþtýrma için Memur-Sen Genel Baþkaný Sayýn Ahmet Gündoðdu baþta olmak üzere gayretlerinden dolayý deðerli ekibini tebrik ediyorum. Twitter: @ahmetay_


8

Haber

17 MART 2014 PAZARTESÝ

Halepçe için saygý duruþu Diyarbakýr'da Halepçe Katliamý'nýn yýldönümü nedeniyle bir araya gelen çeþitli Sivil Toplum Kuruluþu (STK) temsilcileri, katliam kurbanlarý için saygý duruþunda bulundu, ortak basýn açýklamasý yaptý.

B

aðlar ilçesindeki Koþuyolu Parký Yaþam Hakký Anýtý önünde bir araya gelen STK temsilcileri, katliamda hayatýný kaybedenlerin anýsýna 1 dakikalýk saygý duruþunda bulundu. Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, güneþli bir bahar sabahý kimyasal silahlarla tümü sivil 5 binden fazla

insanýn katledildiðini, 7 binden fazla insanýn sakat kaldýðýný söyledi. Enfal hareketi boyunca 1986-89 yýllarý arasýnda 150 binden fazla Kürt'ün katledildiðinin bilindiðini dile getiren Elçi, "Kürt toplumu uluslararasý toplumun en aðýr suçlarý olarak düzenlediði savaþ suçu, soykýrým suçu ve insanlýða karþý suçlarýn tümüne maruz kalmýþtýr. Uluslararasý toplum Kürt halkýna karþý Halepçe'de iþlenen soykýrým suçuna karþý sessiz kalmýþ, kendi temel belgeleri ile hukukundan kaynaklanan sorumluluklarýný yerine getirmemiþtir. Bugün geç de ola dünyada bazý ülkelerin parlamentolarý, Ýsveç, Norveç ve Ýngiltere Halepçe soykýrýmýný jenosit olarak tanýma kararý almýþtýr. Diyarbakýr Barosu olarak Halepçe jenositinin tanýnmasý için dünyadaki diðer parlamentolara ve özellikle de Türkiye'deki siyasi partilere hükümete TBMM'ye çaðrýda bulunuyoruz" dedi.

Bilici'den BM'ye çaðrý ÝHD Diyarbakýr Þubesi Baþkaný Raci Bilici ise, 16 Mart'ýn Halepçe katliamý olarak adlandýrýlan, ancak Saddam Hüseyin rejiminin Irak Kürdistan'ýnda Enfal operasyonu kapsamýnda baþta Halepçe olmak üzere

Kürt þehirlerinde gerçekleþtirdiði soykýrýmý anma günü olduðunu söyledi. Enfal operasyonunda öldürülen Kürt sayýsýnýn 180 bin ile 210 bin arasýnda olduðunun tahmin edildiðini belirten Bilici, sözlerini þöyle sürdürdü: "BM'den Kürt halkýna rejim

tarafýndan yapýlan katliamlarý soykýrým olarak kabul etmesini istiyoruz. Halepçe bombalandýðý gün BM tarafýndan soykýrým olarak kabul edilseydi, Kürtlere karþý daha sonra yapýlan katliamlar olmayacaktý. ÝHD Türkiye'de Halepçe katliamýnýn anma

günü olarak bilinen 16 Mart gününü Kürt soykýrým günü olarak tanýma kararý almýþ ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin bu soykýrýmý tanýmasý için çalýþma baþlatmýþtýr." Grup, yapýlan açýklamanýn ardýndan sessizce daðýldý. Haber Merkezi

Hazro'da Halepçe katliamý kýnandý D

AK Partili kadýnlar seçim çalýþmasýnda A

K Parti Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Mehmet Galip Ensarioðlu'nun eþi Nermin Ensarioðlu, AK Partili kadýnlarla seçim çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Kayapýnar ilçesinde kadýnlara özel ziyaretler yapan Ensarioðlu ve beraberindeki heyet, 30 Mart seçimlerinde AK Parti ve M. Galip Ensarioðlu'na destek istedi. Ensarioðlu, kadýnlara yönelik yaptýðý ziyaretlerde gittiði ev ve iþyerlerindeki kadýnlara Kur'an-ý Kerim hediye etti. AK Parti hükümetinin kadýnlara yönelik reform düzeyinde çalýþmalar yaptýðýný belirten Ensarioðlu, bu reformlarýn devamý için seçimlerde destek istedi. ÝHA

Kayak merkezine ilgi artýyor H

akkari Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne baðlý kayak merkezine vatandaþlar yoðun ile gösteriyor. Þehirden 12 kilometre uzaklýkta bulunan 2600 rakýmdaki Merga Büte Kayak Merkezi'nin halen karla kaplý olmasý kayak severleri sevindirdi. Eðlence yerlerinin olmadýðý Hakkari'de yüzlerce vatandaþ hafta sonlarý kayak merkezine akýn ediyor. Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü yetkilileri, 2600 rakýmda halen 1,5 metre kar olduðunu belirterek, son günlerde havalarýn ýsýnmasýyla birlikte tesisleri saat 07.00'de halkýn hizmetine açtýklarýný ifade ettiler. ÝHA

Ýsmail Ertuðrul ismail@ismailertugrul.com

MEDENÝYETLER BEÞÝÐÝ HASANKEYF 8.Bölüm

MAÐARA DEVRÝNÝN BAÞKENTÝ HASANKEYF

iyarbakýr'ýn Hazro ilçesinde Halepçe katliamý yürüyüþ ve basýn açýklamasý ile kýnandý. Topala Mahallesi Eski PTT Caddesi üzerinde bulunan seçim bürosunda bir araya gelen kalabalýk gru,p ellerine "Halepçe katliamýný kýnýyoruz" yazýlý pankartý ve "Berkin ve Ceylanlarý unutmayacaðýz", "Berkin Elvan için adalet" ve "Devlet dediðin katili korumaz" yazýlý dövizler taþýyarak, ilçe binasýna doðru yürüyüþe geçti. Burada BDP Ýlçe Eþ Baþkaný Þakir Dolan basýn açýklama yaptý. Halepçe katliamýnýn uluslar arasý güçlerin de suç ortaklýðý yaptýðý bir katliamýn olduðuna dikkat çeken Dolan, "Bugün insanlýk tarihine kara bir leke olarak geçen ve 20. yüzyýlda tüm insani ve Ýslami deðerlere karþý geliþtirilen korkunç vahþetin 26. yýl dönümüdür. Çoðunluðu çocuk, kadýn ve yaþlýlardan oluþan binlerce insan kimyasal silahlarla katledildi. Ýnsanlýðýn gördüðü en büyük soykýrýmdan biri olan bu vahþete uluslar arasý kurum ve kuruluþlar sessiz kalarak suça ortak olduklarýný ispatlanmýþtýr. Buradan 26 yýl önce Halepçe'de yapýlan insanlýk dýþý katliamý kýnýyoruz. Bu katliamý unutmadýk, unutmayacaðýz ve unutturmayacaðýz" dedi. Haber Merkezi

Parlak: Katliamlara sessiz kalmayacaðýz A

K Parti Baðlar Belediye Baþkan Adayý Alaattin Parlak, Halepçe katliamýnýn yýldönümü ile ilgili açýklama yaptý. Elma kokusu ölüm taþýyan uçaklarýn Halepçe'nin üzerine bir toz serptiðini belirten Parlak, insanlýðýn tarihinden utandýðýný söyledi. Parlak, "16 Mart 1988 günü Halepçe'de bir katliam yaþandý. Katliam klasik silahlarla gerçekleþmedi. Kimyasal ve biyolojik silahlar kullanýldý. Çoðunluðunu Kürtlerin oluþturduðu Halepçe halký katledildi. Bu katliam insanlýk tarihinin utanç sayfasýna "Halepçe Katliamý" olarak geçti. Kürtlerin katledildiði bu insanlýk ayýbýna tüm dünya sessiz kaldý. Saddam'ýn caniliðinden kaçan insanlara o gün biz kucak açtýk. O acýyý birlikte paylaþtýk. Türkler ve Kürtler yýllarca Irak'tan gelen kardeþlerimize ev sahipliði yaptý. Ýki devlet bir millet olduk. Türk ve Kürt halklarýnýn kaynaþmasýný saðladýk. Þimdi Suriye'den kaçan o çaresiz insanlarýmýz gibi. Ýslami deðer-

Hasankeyf"in ne zaman kurulduðu hususu þimdiye kadar karanlýkta kalmýþtýr. Eldeki bilgi ve verilerin yeterli olmamasý halen devam etmekte olan arkeolojik kazýlardan da bizi aydýnlatacak bulgularýn olmamasý, kuruluþu hakkýndaki görüþler, bir ihtimal olmaktan öteye gidememiþtir. Þehrin jeopolitik yapýsý çok eski bir yerleþim merkezi olduðu ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Bugün bile bazýlarýnca mesken olarak kullanýlan bol sayýdaki maðaralar, insanlarýn çok eskiden beri buraya yerleþmesini kolaylaþtýrmýþtýr. Gerçekten bugün Hasankeyf'te maðara devrinden kaldýklarý intibaýný veren 5 bin'e yakýn maðara bulunmaktadýr. Bu durum kimilerince "Hasankeyf maðara

lerimize, insani deðerlere sahip çýktýk. Dünya gerek Halepçeyi, gerek Suriye'deki bu zulme, bu onursuz katliama sessiz kalýrken biz dünyaya insanlýk onurunun, insan olmanýn ve devlet olmanýn ne demek olduðunu gösterdik, gösteriyoruz. Saddam gitti ama þimdi Suriye'de cani Esed var. Týpký Saddam gibi o da geçen yýl tüm dünyanýn gözü önünde kimyasal silah kullandý ama býrakýn yaptýrýmý, ceza bile almadý. Haçlý zihniyetli batý buna da sessiz kaldý. Dileðimiz bu katliamlarýn tekrar yaþanmamasýdýr. AK Parti iktidarda, sayýn baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan baþýmýzda olduðu sürece biz susmayacaðýz. Dünya görmezden gelse de sesiz kalmaya devam etse de biz sessiz kalmayacaðýz. Mazlumlarýn sesi ve yoksullarýn yanýnda olmaya devam edeceðiz. Dünyadaki tüm ezilenlerin yanýnda olup onlarý korumaya devam edeceðiz. Yeni Halepçelere ve insan katliamýna izin vermeyeceðiz" dedi. ÝHA

sakinlerinin baþkenti" olduðu þeklinde yorumlamýþtýr. Þayet Taylor'un Hasankeyf'te gördüðünü iddia ettiði Yunan, Roma, Bizans ve Arap uygarlýklarýna ait paralarýn mevcudiyeti doðru ise Hasankeyf'in kuruluþunu eski Yunan dönemlerine götürmek gerekir. Kanaatimizce bu iddia arkeolojik verilerle desteklenmedikçe kesin bir þey söylenemez M.Ö 200-100 yýllarýna ait haritada Hýsn Keyfa'nýn olmamasý insaný ihtiyatlý olmaya sevk etmektedir. Hasankeyf'in M.Ö 8. Yüzyýlda Karluk Türkleri tarafýndan kurulduðu iddiasý ise ilmi bir dayanaktan mahrumdur. Bu iddiaya hiç delil getirmediði gibi kaynak da gösterilememiþtir. Kalenin kurulmasý ise M.S.

4. yüzyýla rastlanmaktadýr. Bu asrýn ortalarýnda Amid (Diyarbakýr) çevresini ele geçiren Bizans imparatoru Konstations bölgeyi korumak amacýyla iki sýnýr kalesini yapýlmasýný emreder. Yapýlan bu iki kaleden biri Hesna'da Kehpa (kaya kale) dir. Kaya kale ismiyle de anýlan Hasankeyf kalesi, M.S. 363'te Erzen bölgesine merkez yapýlmýþtýr. Kalede çok sayýda maðara bulunmasý eskiden bir yerleþim merkezi olduðunu gösteriyor. Ancak kale Sasaniler'e karþý siyasi bir ehemmiyet kazanýnca yeniden tanzim edilmiþtir. GELECEK BÖLÜM: HASANKEYFÝN YETÝÞTÝRDÝÐÝ ALÝMLER


Ýç Politika

17 MART 2014 PAZARTESÝ

9

'Yeni Türkiye inþa ediyoruz'

Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, hiç kimsenin ait olduðu kökeni, kullandýðý dili, inandýðý inancý bakýmýndan tahkir edilmediði bir yeni Türkiye inþa etmeye çalýþtýklarýný söyledi. T

emaslarda bulunmak üzere Siirt'e giden Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Siirt Valiliði tarafýndan düzenlenen etkinliðe katýldý. Davutoðlu, "Bir devleti devlet yapan iki þey var. Þefkat ve kudret. Þefkati olmayan devlet zalimleþir. Siyasi otorite zalimleþir. Kudreti olmayan devlette acizleþir. Bir evde baba þefkati olmazsa evde zulmeder. Ama kudreti ve iradesi yoksa çocuklarýna söz geçirmez. Bunun gibi devlet böyledir. Bakýn þefkatli olmayan bir devletin yaptýðý bir katliam gibidir. Halepçe katliamý. Kudreti vardý Saddam'ýn ama þefkati olmadýðý için oradaki insanlara kimyasal silahlarla saldýrdý. Tarihin gördüðü en büyük manzaralar yaþandý. Halepçe bundan 25 yýl önce tarihin gördüðün en büyük manzarasý yaþandý. Oradakiler yurtlarýný býrakýp akýn akýn Anadolu'ya geldiler, bunlara hepiniz kucak açtýnýz. Þimdi yine þefkati olmayan bir zalim 'kudretim var' düþüncesiyle Esed ayný zulmü Suriye'de halkýna yapýyor. Halkýný kimyasal silahlarla katlediyor. Allah þahit bizim üzerimize düþün oradaki kardeþlerimize kucak açmaktýr. Bu yüzden 3 yýldýr ne

yavaþ kendini toparlamýþ ve öz güveni kendine gelmiþ bu milletin özgüvenini sarsýlmaya çalýþýlýyor, Allah þahit ki sizler ve o mazlum milletler bu desteði kesmediði müddetçe kimse bu öfkeden bizi sarsamaz" þeklinde konuþtu.

'Çözüm sürecinden dönmeyeceðiz'

kadar eleþtirildiðimizi biliyorsunuz. Kim ne derse desin bizim topraðýmýza sýðýnan kim olursa olsun, mezhebine, etnik yapýsýný kimliðine bakmayýz. Zalimden kaçýyorsa kucak açarýz, bir dilim ekmeðimiz varsa onu da paylaþýrýz, bir gram hava alýyorsak onu da paylaþýrýz. Bu sadece sýnýrlarýmýz içinde olanlar için deðil ülkemizin ötesinde olanlar içinde

geçerlidir" dedi.

'Kaos oluþturmya çalýþýlýyor' Son bir senedir çözüm sürecinde ýsrar ettiklerini belirten Bakan Davutoðlu, "Çözüm süreciyle bu topraklar üzerinde ekilen fitne tohumlarýný kökünden söküp atmak istiyoruz. Hiç kimsenin ait olduðu köken, kullandýðý dil, inandýðý inanç bakýmýndan tahkir edilmediði bir yeni

Türkiye inþa etmeye çalýþýyoruz. Bunun için bütün bu kadar mazlumlar Türkiye'ye bu kadar itibar olduklarý için elimizden geldiði kadar bunlara yetiþmeye çalýþýyoruz. Bunun için ne tür komplolar kurmaya çalýþýyorlar, neler söylüyorlar ne engeller koymaya alýþýyorlar. Sanki 2013 yýlýnda Türkiye'nin üzerine bir kaos çöktü havasý oluþturmaya çalýþýlýyor. Sizin kalplerinize karamsarlýk verilmeye çalýþýyorlar. Her bir ferdi yavaþ

Bakan Davutoðlu, sözlerini þöyle tamamladý: "Ama 2013'te ne oldu. Gerçekten böyle karabasan mý çöktü? 2013'te Çözüm süreci baþlatýldý. Son bir yýlda hiçbir annenin yüreðine evlat açýsý düþmedi. Son bir þehidimiz dýþýnda, Allah rahmet etsin. Taam bir sene önce Diyarbakýr Dicle Üniversitesi'nde konuþma yaptým. Orada da söyledim. Biz tek bir Milletiz. Milleti Ýbrahim adýna itikat anlamýnda da biriz. Tarihte omuz omuza yürümede de biriz. Bundan sonra bütün insanlara Adalet daðýtma anlamýnda da biriz, bizim yola çýkýþ inancýmýz budur. Ama her bir kökenden her bir ýrktan farklý tonlarda güzel derin izler býrakan insanlara sahibiz. Ýþte 1 yýl içinde hamdolsun çözüm süreci çok iyi bir noktaya geldi. Bir barýþ rüzgarý oluþmaya baþladý bu daðlara. Ýnþallah kim ne yaparsa yapsýn, ne derse desin bu yoldan dönmeyeceðiz." ÝHA

MÝT'e doðrudan alým yetkisi Rojava heyetinden resmi ziyaret B

akanlar Kurulu kararnamesiyle Milli Ýstihbarat Teþkilatý'nýn doðrudan alým yetkisi 5 kat artýrýldý. Böylece MÝT, ihale komisyonu kurmadan, teminat almadan gerçekleþtirdiði alýmlarda 5 kat daha fazla harcama yapabilecek. MÝT'e ihalelere istediði firmayý çaðýrmama yetkisi de tanýndý. Milli Ýstihbarat Teþkilatý (MÝT) artýk ihaleye girmeden daha fazla mal ve hizmet alabilecek. MÝT'in doðrudan alým yetkisi Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren Bakanlar Kurulu kararnamesiyle 5 kat artýrýldý. Daha önce sadece MÝT Müsteþarý tarafýndan karar verilen mal ve hizmet alýmlarýna yeni düzenlemeyle müsteþar dýþýnda yardýmcýlarý veya diðer ilgili birimler de karar verebilecek. MÝT, ulusal güvenlik ve gizliliðin gerektirdiði durumlarda, istihbari önemi olan mal ve hizmetleri toplu olarak deðil kýsýmlar halinde alabilecek. Düzenlemeyle MÝT'e ihaleyle alým yapacaðý mallara iliþkin, istediði firmayý çaðýrmama ya da eleme yetkisi verildi. Ýhale dokümanlarýnýn

S

bedeli de yine müsteþarlýk tarafýndan belirlenecek. Kararnamede açýk ihale usulü de yeniden tanýmlandý. Buna göre açýk ihale için "Müsteþarlýkça belirlenen ve ilan yapýlmaksýzýn davet edilen isteklilerin teklif verebildiði usuldür" tanýmlamasý yapýldý.

DÝYARBAKIR HALK SAÐLIÐI MÜDÜRLÜÐÜ TAHMÝNÝ BEDELÝ (TL)

GEÇÝCÝ TEMÝNAT (TL)

ÝHALE TARÝHÝ

TON X 253,33 Alýnacaktýr. % 3 28.03.2014 TL+%8 K.D.V 53,19 TL

ÝHALE SAATÝ

gelen Kürt yönetimi heyeti, son olarak BDP Ýl Baþkanlýðý'na ziyaret gerçekleþtirdi. Kobani Kantonu ziyaretinin oldukça anlamlý bir ziyaret olduðunu ifade eden BDP Ýl Baþkaný Celalettin Erkmen, "Kobani'den gelen arkadaþlarýmýzý Mürþitpýnar Sýnýr Kapýsý'ndan aldýk. Ýlk olarak Suruç Belediyesi ve Kaymakamlýðýna ziyarette bulundular. Halen Suriye'de

yiyecek ve ilaç sýkýntýsý çekiliyor. Kobani Kantonu olarak farklý etnik kimliklerle ayný çatý altýnda yaþamayý istediklerini bize iletiler. Diplomasi görüþmelerini sivil toplum kuruluþlarý ve resmi kurumlarla yaptýktan sonra Ankara'ya gidecekler. Ýlk olarak resmi bir ziyaret olmasý nedeniyle bizim için oldukça anlamlýdýr" þeklinde konuþtu.

Suriye'de füzeli saldýrý

10:00

1-Yukarýda özellikleri belirtilen hurda durumdaki taþýnýrlar yukarýda belirtilen tarih ve saate;2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanununun 45. maddesine göre Diyarbakýr Halk Saðlýðý Müdürlüðü Toplantý Salonunda Ýhale Komisyonu huzurunda satýlacaktýr. 2-Hurda taþýnýrlar ihalesine katýlacak isteklilerin; Ýhaleye iþtirak eden taraflardan her sayfasý ayrý ayrý imzalanmýþ þartname ,Gerçek kiþilerden T.C. Kimlik Numaralý Nüfus Cüzdaný örneði, ikametgâh belgesi, tüzel kiþilerden vergi kimlik numarasý ile 2014 yýlý içinde Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya ilgili diðer kurumlardan alýnmýþ sicile kayýtlý olduðuna dair belge ve noterce onaylý imza sirküleri, yetki belgesi ile ihaleye vekâleten gireceklerin Nüfus Kayýt Örneði, noter tasdikli vekâletname örneði ile birlikte ihale saatinden bir (1) saat öncesine kadar Komisyon Baþkanlýðýna veya satýnalma birimine müracaat etmeleri gerekir. 3-Hurda satýþý yapýlacak taþýnýrlar mesai saatleri içerisinde Diyarbakýr Halk Saðlýðý Müdürlüðü Elazýð Yolu Üzeri, Ýl Özel Ýdare Bitiþiði Seyrantepe / DÝYARBAKIR, hizmet binamýz depolarýnda görülebilir. 4-Her türlü vergi, harç, vb. alýcýsýna aittir. 5-Hurda taþýnýrlarýn taþýnmasý ve nakliyesi alýcýsýna aittir. 6-Komisyonumuz ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir. 7-Bu ihale ile ilgili bilgiler Halk Saðlýðý Müdürlüðü Satýnalma Biriminde görülebilir. Tel:412 262 17 14 ÝLAN OLUNUR Basýn-433

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

'Anlamlý bir ziyaret' Þanlýurfa'da çeþitli sivil toplum kuruluþlarý temsilcileriyle bir araya

HURDA TAÞINIR SATIÞ ÝLANI SIRA CÝNSÝ MÝKTARI NO: 1 Karýþýk Hurda Malzeme (Hurda Ahþap Malzeme, 7 TON Hurda Metal Malzeme, Hurda Elektrik Ve Elektronik Malzeme)

uriye'de Kürtlerin yoðun olarak yaþadýðý 'Rojava' bölgesinde ilan edilen 3 kanton yönetiminden 'Kobani' Dýþ Ýliþkiler heyeti, resmi görüþmeler yapmak için Þanlýurfa'nýn Suruç ilçesinin Mürþitpýnar Sýnýr Kapýsý'ndan ülkeye giriþ yaptý. Ýlk olarak Suruç Belediyesi'ne ardýndan Ýlçe Kaymakamlýðý'na geçen heyet, Kaymakam Abdullah Çiftçi ile makamýnda görüþtü. Ziyaretlerine iliþkin bilgi veren Ýbrahim Kurdo, Türkiye devletinin isteði üzerine resmi ziyaret amaçlý geldiklerini belirtti. Kobani kapýsýndan resmi olarak geçiþlerinin önemli olduðunu söyleyen Kurdo, "Rojava'daki sorunlarýmýza çözüm aramak ve Türkiye ile iliþkilerimizi geliþtirmek adýna önem verdiðimiz bir ziyaret. Kobani kapýsýnýn ticarete açýlmasý ve daha birçok konuda devlet yetkilileri ile temaslarda bulunacaðýz" dedi.

T

ürkiye sýnýrýna 15 kilometre uzaklýktaki Suriye'nin Ýdlib kentine baðlý Maarrat Misrin Ýlçesi'ndeki çarþýya uçaklardan füzelerin fýrlatýlmasý sonucu 16 kiþi yaþamýný yitirdi. Olay sonrasý 15 yaralý Hatay'ýn Reyhanlý Ýlçesi'nde tedavi altýna alýndý. Saldýrý saat 10.00 sýralarýnda meydana geldi. Suriye ordusuna ait uçaklar tarafýndan 2 füze fýrlatýldý. Füzelerin patlama sesi Reyhanlý Ýlçesi'nden de duyuldu. Olayýn ardýndan

yaralýlarý almak için Cilvegözü Sýnýr Kapýsý'na ambulanslar sevk edildi. Cilvegözü ile Suriye'nin Bab-Al Hava Sýnýr Kapýsý arasýndaki tampon bölgeye getirilen 15 yaralý, ambulanslarla Reyhanlý Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altýna alýndý. Suriye'nin Atme Beldesi'ndeki Orient Hastanesi'nin Baþhekimi Dr. Abdulhalim Eroðlu, saldýrýda aralarýnda çocuklarýn da bulunduðu 16 kiþinin öldüðünü belirtirken, yaklaþýk 70 kiþinin de yaralandýðýný söyledi. Þu an Reyhanlý'da olduðunu belirten ve hem Türk hem de Suriye vatandaþý olan Eroðlu, saldýrýda Ammar Asfari isimli bir doktorun da öldüðünü belirterek, "Yaralýlarýn 15' i Türkiye'ye getirildi. Bazýlarýnýn durumu aðýr olduðu için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Her an ölü sayýsý artabilir. Esad, son 2 aydan bu yana özellikle çarþý ve pazarlarý hedef aldý. Ýnsanlýktan çýkmýþ olan Esad vuruyor, dünya seyrediyor" dedi.

Atalay: Sýzdýranlar tespit edildi

B

aþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, dinleme kayýtlarýný internet üzerinden kamuoyuna sýzdýranlarýn tespit edildiðini açýkladý. Yasadýþý dinlemelerin internet aracýlýðýyla sýzdýrýlmasýna tepki gösteren Atalay, ''Bu kadar kararý veren, o adliye, o yargý, bunlarý izleyen emniyet, istihbarat, MÝT, TÝB bunlarýn hepsi þu anda mercek altýnda ve hepsi inceleniyor. Yasadýþý dinlemeleri gerçekleþtirenlerden hesap sorulacak. Þu günlerde bakýyorsunuz, dinlemeler, þantajlar yani burasý bir korku merkezi, karanlýk bir merkez. Bu sadece paralel yapý olayý deðil. Dýþarýsý, içerisi hepsi birleþmiþ" dedi.


10

17 MART 2014 PAZARTESÝ

REKLAM

KADAYIFÇI LEVENT USTA 1970

" 'ten Bugüne Deðiþmeyen eþsiz lezzet"

Künefeci Levent Usta

Deneyimli kadromuz

75 Yol Kavþaðýnda Hizmetinize Girmiþtir

Diyarbakýr Halkýna Ýlk Künefeyi 1998 Yýlýnda Ofis Tren Rayý Künefeci Levent Usta Þubemizde Biz Tattýrdýk " . z ý ýn d a T k a m a eðiþmeyen D

"D

Merkez: Gevran Cad. Trenyolu Sok. Þatkar 5 Apt. Altý Ofis / Diyarbakýr - Tel : 223 45 46 Þube : Gevran Cad. No : 2 Ofis / Diyarbakýr Tel : 228 52 31 - 228 01 01 Þube : Elazýð Cad. No : 3 Çamlýca / Diyarbakýr Tel :228 56 46 Þube : Lise Cad. Ýhsan Bey Apt. Altý Çamlýca / Diyarbakýr Tel : 228 56 10 Þube : Diclekent Bulvarý 75 Yol Kavþaðý Levent Usta Plaza Tel: 0412 290 80 66 - 0412 290 80 77

www.kadayifcileventusta.com

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


17 MART 2014 PAZARTESÝ

11

Diyarbakýr'ý 22 Yüzyýla Taþýyacak Projelerimiz Hazýr A

K Partinin yerel yönetimlerin

güçlendirilmesiyle ilgili çýkardýðý kanunla birlikte, Yerinde yönetim modeli benimsenmiþ ve yerel yönetimlerin yetki ve sýnýrlarý alabildiðince artmýþtýr. Yapýlacak hizmetler sizin seçtiðiniz adaylar tarafýndan projelendirilerek, hizmete dönüþtürülecektir. Partimiz tarafýndan özellikle Dil, Eðitim ve Kültür üzerindeki yasaklar ile Basýn ve yayýn önündeki engeller kaldýrarak daha demokratik ve özgür bir alan yaratýlmýþtýr. Bu nedenle de artýk kimlik siyaseti yerine, hizmet siyaseti öne çýkmýþtýr. Belirleyici olan, seçilecek adaylarýn vizyon ve hizmetteki yeterliði olmalýdýr. Hükümetimizin yaptýðý deðiþikliklerle artýk her büyük þehir belediyesi, merkezi hükümetin yerelde uygulamasý gibi olacaktýr. Bu nedenle de seçildiðimiz takdirde yapacaðýmýz ilk iþ, Büyük þehir belediyesini adeta bir "yerel hizmet hükümeti" gibi yeniden organize etmektir. Merkezi hükümetin bakanlýklarý gibi, Belediyemizde de ayný iþlevi görecek olan daire baþkanlýklarý kurulacak, daha sonra da sunduðumuz hizmetleri hayata geçireceðiz. DÝYARBAKIR'I ÝLERÝYE TAÞIYACAK ÖZEL PROJELERÝMÝZ: Kentin Kimliði Olan Sur içi Yenileme Projemiz: Her önemli kentin bir kimliði vardýr. Diyarbakýr'ýn bu kimliði Suriçi'dir. Sur içinde tarihi dokuyu gölgeleyen yaklaþýk beþ bine yakýn yapý vardýr. Bu yapýlar kimse maðdur edilmeden 5 yýlda kentsel dönüþümle yýkýlacaktýr. Yenileme projemizle; Koruma Amaçlý Ýmar planý ile örtüþecek þekilde tahribata uðramýþ ve geliþmesine suriçi dokusunda sokak ve meydan kavramýný canlandýrmak. Dokusu bozulmuþ bölgeleri ayýklamak (yüksek beton yapýlarý temizleyerek, eski doku ve gabarisine göre resim, gravür, röleve envanterinden yararlanmak) ve yeniden tekniðine göre restore etmek. Mahalle ve Sokak dokusu restore edilmiþ yapýlara yeni fonksiyonlar kazandýrmak, inanç ve kültür turizmini canlandýrmak (restoran, konaklama, konut, aile pansiyonculuðu, müze, kent müzesi, kuyumculuk ve geleneksel el iþçiliði atölyeleri vb.) Kent Müzesi; Kimliði olan her kentin, bu kimliðe ait envanterini tutmak ve konuklarý ile paylaþýr kýlmak adýna, kent müzeleri büyük önem taþýr. Diyarbakýr'ýmýzýn da bu eksikliðini, tarihi Suriçi'nde kentin tarihi dokusuna uygun bir biçimde inþa edeceðimiz bir kent müzesi ile gidereceðiz. Bir kente kimlik kazandýran onun tarihidir, bu tarihimize sahip çýkacaðýz. Kýrklardaðý projemiz: Türkülere de konu olan ve halkýmýzýn çokça dile getirdiði Kýrklar daðýndaki ekolojik katliamý durduracaðýz. Bu binalarý kimseyi maðdur etmeden yýkarak, yerine artýk þehir merkezi içerisinde kalan Newroz alaný yerine Newroz parký inþa edeceðiz. Bu bölgeye geniþ yeþil alanlar ve mesire alanlarý, Açýk hava konserleri, anfi tiyatro ve seyir tesisleri oluþturacaðýz. Kýrklar Daðý'nýn yamaçlarýný aðaçlandýrarak yürüme yollarý, düþük yoðunlukta (%2.5) kafe ve restoran mekanlarý düzenleyeceðiz. Dicle Vadisi Projesi (Avadiyar): 1. Etap: Dicle Vadisinde, tarihi On Gözlü Köprü ile Dicle Nehri'nin kavis çizdiði bölgesinde su rekreasyon alaný oluþturmak, oluþturulacak su rekreasyon alaný, Hevsel Bahçelerini koruyarak, bir

tek aðaç ve yeþil alana zarar verilmeyecek þekilde su rekreasyon alaný oluþturulacaktýr. Avadiyar 1 su rekreasyon alanlarýnýn, eski Kavis Köþkü tarafýnda ve Kýrklar Daðý eteklerinde, su sporlarý kulüpleri, restoranlar ve kafeler düzenlenecektir. Eski Kavis (Cihannüma) Köþkü röleve, gravür, resimler ve öykülerden yararlanarak, temel izlerinin mevcutta bulunduðu yerde yeniden canlandýrýlacaktýr. Dicle Vadisinin, Avadiyar 1 su rekreasyon alaný ile, yeni Silvan Köprüsü arasýndaki, her iki kýyý ve yamaçlarý yapýlaþmadan tamamen arýndýrýlacaktýr. Yamaçlarda mevcut tesis sahipleri maðdur edilmeden, surlarýn siluetini bozmayacak ve surlarýn ihtiþamýný vurgulayacak teraslamalar ve düzenlemeler yapýlacaktýr. Su rekreasyon alanlarýndaki, doðal yaþam alanlarý flora ve fauna korunacaktýr. 2.Etap Dicle Vadisinde, Seyrantepe'den Silvan'a giden yol üzerinde bulunan Silvan Köprüsü'nün kuzeyinde yer alan, Dicle Nehri yataðýndaki kum ocaklarýnýn tahribata yol açtýðý alanlarda yeni düzenlemelerle, önemli ikinci bir su rekreasyon alaný oluþturulmasý planlanmaktadýr. Avadiyar 2 Projemiz; Dicle Nehri Yataðý'nýn özellikle kum ocaklarýnýn tahrip ettiði nehir yataðýnda, Silvan Köprüsünden 100 metre kadar kuzeyinde, baraj yapma tekniðine uygun bir teknikle, su tutularak yer yer 2 kilometreye kadar çýkabilecek geniþlikte ve 4 ila 5 km uzunluðunda bir su havzasý oluþturulacaktýr. Bu su havzasýnýn içerisinde adalar ve adacýklar oluþturulacaktýr. Su havzasýnýn, Doðu ve Batý yakasýnda, önemli bir yerleþim yeri projesi ön görülmektedir. Ön görülen AVADÝYAR 2 Projesi, Dicle Nehri yataðýnýn geniþ bir alana yayýlan bu kesiminde 2x5=10 km2'lik bir alana yerleþmiþ olacaktýr. 10km2= 1000 hektarlýk alanda, 50kiþi/hektar düþük yoðunluktaki yerleþim yerinde 50.000 kiþilik bir yerleþim yeri düþünülmektedir. Avadiyar 2 projesinde 50.000 kiþilik bir yerleþim yeri düþünülmektedir. Yine Avadiyar 2 projesi kapsamýnda yeri ve yüksekliðiyle ilgili STK'larla yapacaðýmýz görüþmede karar verilecek büyük bir dönme dolap kuracaðýz. Ayrýca Diyarbakýr'ýn tarihi dokusu üzerinde seyir imkaný verecek Balon projemizde, Gap turu da yapacak bu balon için Diyarbakýr'da istasyon oluþturacaðýz. Trafikte Raylý Taþýma Dönemi (Diyarray): Hazýrladýðýmýz projeyle, KuzeybatýGüneydoðu yönündeki Ergani ve Bismil ilçelerimizde mevcut demiryolu alt yapýsýný rehabilite ederek, gidiþ-geliþli olarak her 5 km'de bir durak ve bu duraklarýn etrafýnda mahalleler oluþturmayý hedefliyoruz. Bu demiryolu aksýnýn saðýnda ve solunda geniþ yeþil tampon alanlar yaratýlacaktýr. Her 5 dakikada bir tren geçerek zaman kaybý önlenecektir. Ýki istasyon arasýndaki demiryoluna yakýn mesafedeki iskân alanlarý daha çok katlý, uzaklaþtýkça daha az katlý þeklinde olacaktýr. Demiryolu istasyonu etrafýnda yaklaþýk iki yüz metrelik dairesel forumdaki mahalle merkezinin zemin altlarýnda, toplu taþým araçlarýnýn (Otobüs, minibüs, midibüs) geçiþ yollarý ve kapalý otoparklar yer alacak, raylý sistem abonmaný olanlar ücretsiz otopark hizmetinden yararlanacaktýr. Böylece, özel araç kullanýmý minimal düzeye indirilmiþ olacaktýr. Bu

projeyle, kilometre kareye iki yüz kiþi yoðunluk ve iki ilçemiz arasýnda beþ milyonluk bir nüfusun yerleþebileceði hedeflenmektedir. Uluslararasý Fuar, Kongre merkezi ve Serbest Ticaret bölgesi Diyarbakýr'ý denge Metropolü konumuna getirecek olan projelerimizin yaný sýra, Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezinin de, denge metropolü projesi içerisinde iki istasyon arasýnda, uygun bir noktaya konumlandýrýlacaktýr. Bu Fuar ve Kongre Merkezi Ortadoðu'nun en büyüðü olacak þekilde planlanmýþtýr. Yapacaðýmýz Erbil-Diyarbakýr hýzlý tren hattý, Sur içi projesi kapsamýnda turizm geliþimi, belediyenin öncülük edeceði tarýmsal ve hayvancýlýk kalkýnma projeleriyle birlikte Diyarbakýr'ýn ihraç ürünlerini tanýtma ve pazarlama konusunda eksikliðini Fuar, kongre ve ticaret merkezi ve serbest bölgeyle gidereceðiz. Projeyle, Avrupa, orta doðu ve Kafkaslardaki iþ adamlarýnýn bölgeye çekilmesi planlanmaktadýr. Bu merkez uluslar arasý fuar ve kongrelere ev sahipliði yaparak kent ekonomisine büyük katký sunacaktýr, iþ adamlarýmýz Serbest bölge avantajlarýný kullanarak üretilen mallarýn ihracatýný, hammaddenin ithalatýna daha kolay eriþme þansýný yakalayacak. DiyarKule: Kentsel tasarým açýsýndan, kentimiz için önemli bir mihenk noktasý oluþturabilecek konumda olan Diyarkule mevcut stadyumun yerine veya Seyran tepedeki Karayollarý Bakým atölyesinin bulunduðu noktaya konumlandýrýlacaktýr. Diyarbakýr'ýn tarihi ve panoramik görüntüsünü yukarýdan izlemek isteyenler için bir hizmet sunuyoruz ayrýca zeminde, Nikah ve Düðün Salonlarý yapýlacaktýr. Yeri ve yüksekliði konusundaki son karar, kent dinamikleriyle yapacaðýmýz toplantý sonrasýnda belirlenecektir. Otoparklar ve Semt Pazarlarý: Ofis, Baðlar ve Sur semtlerindeki trafik ve park sorunu herkesin þikâyet ettiði konularýn baþýnda gelmektedir. Büyük zaman kaybýna neden olan bu semtlerdeki trafik yoðunluðunun ana kaynaðý, otopark sorunundan kaynaklanmaktadýr. Bu sorunu çözmek için hazýrladýðýmýz projede her semtteki trafiðin yoðunluðuna paralel büyüklükte otoparklarla çözmeyi düþünmekteyiz. Bu otoparklarýn zemin katlarý yüksek yapýlarak, otoparklarýn altlarýnda çaðdaþ semt pazarlarý oluþturacaðýz. Her semtte inþa edilecek katlý otoparklarýn zemin katlarýna taþýnacak bu semt pazarlarý daha temiz ve daha saðlýklý, olmasý nedeniyle önem arz etmektedir. Bu sayede halkýmýz pazarlarda yazýn güneþ sýcaðýndan, kýþýn da yaðýþtan etkilenmemesi saðlanacaktýr. Kentsel Dönüþüm: Kentsel donaným açýsýndan yetersiz olan ve ekonomik ömrünü tamamlamýþ yapýlarýn bulunduðu alanlarda kentsel dönüþüm projeleri uygulanacaktýr. Kentsel dönüþüm yerleþmelerin saðlýklý, güvenli ve yaþanabilir yerler olmalarýný saðlamak için teknik ve sosyal altyapý ihtiyaçlarýnýn giderilmesi temel bir ilke olarak alacaðýz. Yapýlarýn dönüþüm aþamasý etaplar halinde yapýlacaktýr. Yýkýlacak yapýlarýn hak sahiplerinin maðdur olmamalarý için her türlü önlem alýnacaktýr. Cezaevini Müze'ye Dönüþtüreceðiz: Diyarbakýr E tipi kapalý cezaevi, 12

Eylül askeri darbesiyle birlikte, insanlýk suçlarý açýsýndan dünyanýn en sayýlý sembol mekânlarý arasýna girmiþtir. Bu cezaevinde yatan on binlerce insanýmýz iþkencelerden geçti, yaþananlarýn bir daha yaþanmamasý adýna bu binalarda gerekli düzenlemeleri yaparak halkýn ziyaretine açacaðýz. Bu nedenle Ýnsanlýða, insanlýðýmýza saygýnýn gereði olarak, bu cezaevini "Yüzleþme-Ýnsan haklarý ve Demokrasi" müzesine dönüþtüreceðiz. Köy Projelerimiz: Yeni büyük þehir belediye yasasýyla birlikte köylere hizmetler de büyük þehir belediyelerin görevleri arasýndadýr. Bölgede yaþanan çatýþmalar ve diðer olumsuzluklar nedeniyle, köylerimize gitmeyen hizmetleri, 5 yýl içerinde çözmeyi taahhüt ediyoruz. Köylere ait Saðlýklý içme suyu, kanalizasyon, asfalt yol, köy içi parke döþemelerinin yaný sýra taziye evlerinin eksiklikleri gibi sorunlarý 5 yýl içerisinde çözmeyi taahhüt ediyoruz, Park Alanlarýmýz: Diyarbakýr halkýmýzýn daha saðlýklý, daha rahat, daha güvenilir bir ortamda yaþamalarý için; her semte yeni park alanlarý açarak spor, dinlenme ve oyun alanlarý gibi günlük Kentsel aktivitelerle daha konforlu çevre þartlarý saðlanacaktýr. Bu park alanlarýnda oyun Bahçesi, dinlenme, gezinti yerleri çocuk oyun gruplarý ve fitness takýmlarý olacaktýr Çöpten Elektrik Üretecek Projemiz: Diyarbakýr'ýn çöplerini proje ve finansmanýný saðladýðýmýz bu projede, Kentin kanalizasyon dahil olmak üzere her türlü atýk maddelerinin tamamýnýn geri dönüþümünü saðlayacaðýz. Bu atýk maddelerden Elektrik enerjisi, gübre, bio dizel yakýt ve gaz elde edeceðiz. Yine proje kapsamýnda 120 yeni çöp toplama aracýyla 2200 çöp konteyner'i hizmete vereceðiz Sosyal Projelerimiz: 1-Aile Yaþam Merkezleri 2-Çocuk Hizmetleri a)Çocuk bakým evleri b)Çocuk Meclisleri c)Sokakta çalýþan çocuk merkezleri 3-Engelli Hizmetleri a)Engelli hizmet ve rehabilitasyon merkezleri, b)Görme engelliler eðitim ve teknoloji merkezi, c)Engelliler Lokali, d) Engelliler dayanýþma merkezi, e) Akýllý duraklar ve kolaylaþtýrýcý çevre düzenlemesi. 4-Gençlik hizmetleri a) Gençlik Kamplarý b) Gençlik Kültür Evleri c) Spor Hizmetleri d) Eðitim Destek Evleri 5-Hanýmlar Lokali 6-Kadýn Barýnma evleri 7-Kadýn Sýðýnma evleri 8-Çalýþan kadýna kreþ desteði 9-Yaþlý Hizmetleri a) Yaþlýlara evde temizlik hizmetleri, b) Yaþlýlara evde bakým-onarým hizmeti, c) Yaþlýlara evde saðlýk hizmeti 10-Þefkat evleri Hastanelerin yanýnda, il dýþýnda geleceklere konaklama ve yemek hizmeti sunacak. 11-Gençlik kültür evleri


12

17 MART 2014 PAZARTESÝ

17 03 2014 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you