Page 1

Metruk bina baðýmlýlarýn mekaný oldu D

iyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesinde, metruk halde bulunan bir bina, uyuþturucu kullanýcýlarýn mekaný haline geldi. Ali Emri 5. Sokak'ta, daha önce hastane olarak kullanýlan bina boþaltýldý. 3’te

LYS'ye girenlere elektrik sürprizi

T

üm Türkiye'de olduðu gibi Diyarbakýr'da da dün LYS sýnavý yapýldý. Sýnava giren öðrenciler, elektrik kesintisi ile karþýlaþtý. LYS' sýnavýnýn baþladýðý andan itibaren Yeniþehir ilçesinin Ofis semtinde elektrikler yaklaþýk bir saat boyunca kesildi. 3’te

Çermikli iþ adamlarý buluþtu D

iyarbakýr'ýn Çermik Ýlçe Kaymakamlýðý'nýn baþlatmýþ olduðu 'Çermikli iþ adamlarý buluþuyor' projesi kapsamýnda Türkiye genelindeki Çermikli iþ adamlarý kentte buluþtu.4’te

Kacak bedeli baska faturaya Fiyatý : 25 KR

www.diyarbakirolay.com.tr

PAZAR 15 HAZÝRAN 2014

Güneydoðu'da 6 ilin elektrik daðýtýmýný üstlenen Dicle Elektrik, yaptýðý yazýlý açýklamada, bölgedeki kaçak eletrik kullanýmýna deðinde ve "Bilindiði üzere, kaçak kullanýlan elektriðin bedelinin önemli bir bölümü ülke genelinde vatandaþlarýmýzýn faturalarýna yansýtýlmaktadýr" þeklinde açýklama yaptý.

D

icle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ) tarafýndan yapýlan açýklamada, "Dicle Elektrik A.Þ. olarak özelleþtirme sonrasý, hizmet verdiðimiz Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Þýrnak, Siirt ve Batman kentlerinde hizmet kalitesinin yükseltilmesi adýna çalýþmalar yürütmekteyiz. Abonelerimizin geçmiþ dönem borçlarý ile ilgili kampanyalar baþta olmak üzere birçok kampanya ile sunduðumuz fýrsatlarý yenilemeye bugüne kadar olduðu gibi önümüzdeki süreçte de devam etmeyi planlýyoruz.

Kaçak elektriðin bedeli düzgün vatandaþa Ancak bölgede son günlerde yaþanan geliþmeler sonrasýnda, bazý yanlýþ bilgilendirme ve dezenformasyonu ortadan kaldýrmak adýna gelinen noktayý kamuoyu ile paylaþma zorunluluðu ortaya çýkmýþtýr. Biz de tahsil ettiðimiz bedelle, her gün Piyasa Mali Uzlaþtýrma Merkezi'nden (PMUM) aldýðýmýz elektriðin ücretini 24 saat içerisinde peþin olarak ödüyoruz. Tüketilen elektriðin ücretinin ödenmemesi halinde elektrik kesintileri kaçýnýlmaz olacaktýr. Bilindiði üzere, kaçak kullanýlan elektriðin bedelinin önemli bir bölümü ülke genelinde vatandaþlarýmýzýn faturalarýna yansýtýlmaktadýr" denildi. 3’te

Havalar artýk ýsýnýyor M

evsim normallerinin altýnda seyreden hava sýcaklýklarý iyiden iyiye ýsýnmaya baþladý. Mevsim artýk tam yaz havasýna

Hani'de esnafa hijyen eðitimi

D

iyarbakýr'ýn Hani Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü'nce kentteki esnafa hijyen semineri verildi. 5’te

Rehin þoförlerin ailelerinin eylemi sürüyor

7’de „ Sayfa

ÝHD Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarýnýn her hafta düzenlediði oturma eylemi 279'uncu haftasýnda devam etti. Oturma eyleminde kayýplarýn akýbetinin halen ortaya çýkarýlmamasýna öfke vardý. Mersin Demokrasi Platformu'nun da katýlarak destek verdiði eylemde, Adana'da 1994 yýlýnda kaybedilen Mehmet Salim Taþdemir'in akýbeti soruldu. 5’te

2 erkek cesedi bulundu H

akkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye 10 kilometre mesafede Deðerli köyünde yol kenarýnda 2 erkek cesedi bulundu. 5’te

Jandarmanýn kuruluþu kutlandý

J

andarma teþkilatýnýn 175. yýl dönümü kapsamýnda Diyarbakýr Jandarma Alay Komutanlýðý'nda çeþitli etkinlikler düzenlendi. 8’de

Döviz duruldu altýn yükseliþte

„ 6’da

Kayýplarýn bulunmamasýna öfke

büründü. Geçtiðimiz haftalarda Güneydoðu bölgesindeki yaðýþlar gitti, yerine sýcak hava geldi. 7’de

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

15 HAZÝRAN 2014 PAZAR

Saðlýk

Güneþ ýþýnlarý kalýcý görme hasarý oluþturabilir Dünyagöz Etiler'den Op. Dr. Ersin Kutluçýnar, güneþin yüzünü tam olarak gösterdiði yaz mevsiminde güneþ ýþýnlarýnýn þapka ve güneþ gözlüðü takmayan kiþilerde kalýcý görme hasarý oluþturabileceðini söyledi.

G

üneþ yüzünü iyice gösterdi. Sýcaklarýn da artmasýyla sosyal yaþamýný açýk alanlarda geçirenler güneþ ýþýný tehlikesiyle karþý karþýya. Güneþ mor ötesi yani ultraviyole denilen ýþýnlarýyla göz ve retina tabakasýna zarar verebiliyor. Kalýcý güneþ yanýklarýna sebep olabilen bu yanýklara maruz kalmamak için ultraviyole korumasý olan güneþ gözlüðü kullanmak gerekiyor. Dünyagöz Etiler'den Op. Dr. Ersin Kutluçýnar, gözün güneþ ýþýnlarýna karþý korunmadýðý zaman yaþanabilecek zararlý etkileri anlattý. Gözümüzün að tabakasýndaki makula denilen görme merkezine direkt gelen güneþ ýþýnlarýnýn görme merkezini yakabileceðini söyleyen Dr. Ersin Kutluçýnar, "Buna Solar Retinopati diyoruz. Özellikle güneþ tutulmasý gerçekleþtiðinde tutulmayý izlemek için güneþe bakan izleyicilerde bu durumu sýk olarak görüyoruz. Kýsacasý güneþe devamlý bakan kiþilerde kalýcý görme hasarý geliþebilmektedir" dedi. Dr. Ersin Kutluçýnar, güneþ gözlüðü kullanýlmadýðýnda pterji-

um, sarý nokta, göz-kapak kanseri ve katarakt oluþumunun hýzlanabileceði konusunda uyarýda bulundu. Güneþ ýþýnlarýndan korunmak için güneþ gözlüðünün þart olduðunu ifade eden Op. Dr. Ersin Kutluçýnar, "Güneþin gözümüze dik olarak geldiði saatlerde bu korunma daha da önemlidir. Yazýn güneþ ýþýnlarý, güneþ daha yukarý konumda olduðu için baþýmýzýn üstüne doðru gelirken kýsmen göz korunur, kýþýn ise göze daha dik gelir. Fakat yazýn beyaz duvarlar ve parlak yüzeylerden yansýyan güneþ ýþýðý daha fazla olduðu için gözlerimizde hassasiyet ve kýsýlmaya neden olarak daha çok zarar vermektedir" diye konuþtu.

Açýk renkli gözlüler tehlikede Op. Dr. Ersin Kutluçýnar, güneþ ýþýnlarý göze zarar vermiþse, gözde sulanma, yanma ve kapaklarda kýsýlma ile karþýsýnda konuþtuðu kiþinin yüz hatlarýný net görememe gibi sonuçlarýn olabileceðini vurgulayarak, "Güneþe baðlý göz hasarýn-

da hasta süratle hemen doktora gitmeli ve acilen müdahalesi yapýlmalýdýr" dedi. Açýk renkli gözlere sahip kiþilerin güneþ ýþýnlarýndan daha fazla etkileneceðini anlatan Op. Dr. Kutluçýnar, þunlarý söyledi: "Açýk renkli gözlerde melanin pigmenti azdýr. Melanin pigmenti vücudumuzu ultraviyoleye karþý koruyan bir yapýtaþýdýr. Bu nedenle açýk tenli, açýk renk gözlere sahip kiþilerde koruma mekanizmasý zayýftýr. Güneþ ve güneþ ýþýnlarýna karþý çok daha fazla hassastýrlar. Açýk gri, ve mavi gözler güneþin zararlý ýþýnlarýndan en çok etkilenen gözlerdir."

Gözlük camlarý kahverengi olmalý Güneþ gözlüðü seçimi konusuna da deðinen Op. Dr. Ersin Kutluçýnar , UV filtreli camla nesnelere baktýðýmýzda nesnenin asýl rengi fazla deðiþmiyorsa ve bunun yanýnda sertifikasý varsa kaliteli bir cam sayýlabileceðini ifade etti. Op. Dr. Ersin Kutluçýnar, þunlarý söyledi: "Ultraviyole gözümüz tarafýndan

görülmeyen bir dalga boyudur. Ultraviyole A daha uzun, Ultraviyole B daha kýsa dalga boyudur ve kalýcý güneþ yanýklarýna sebep olabilir. Bu nedenle güneþ gözlükleri bu dalga boylarýný kesen, engelleyen yapýya sahip

olmalýdýr. Güneþ gözlüklerinde kahverengi camlar yeþil ve fümeye oranla bu zararlý ýþýnlarý daha etkili keser. Güneþ gözlüklerinde UV korumasý yoksa göze fayda yerine zarar verecektir."

- ÇENGEL BULMACA -

- KARE BULMACA -


Diyarbakýr'da býçaklý kavga : 1 yaralý

D

iyarbakýr'da iki grup arasýnda meydana gelen býçaklý kavgada 1 kiþi aðýr yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde aralarýnda daha önceden husumet bulunan iki grup arasýnda tartýþma baþladý. Tartýþmanýn kavgaya dönüþmesiyle iki grup birbirlerine býçakla saldýrdý. Kavgada aldýðý býçak darbesiyle yaralanan bir genç, kaçarken Yeniþehir ilçesi Ofis semtinde yere yýðýldý. Çevredeki vatandaþlarýn ihbarý üzerine olay yerine gelen saðlýk ekipleri, aðýr yaralý genci ambulansla Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrdý. Gencin düþtüðü yerdeki kanlar ise esnaflar tarafýndan temizlendi. ÝHA

LYS'ye girenlere elektrik sürprizi 15 HAZÝRAN 2014 PAZAR

Tüm Türkiye'de olduðu gibi Diyarbakýr'da da dün LYS sýnavý yapýldý. Sýnava giren öðrenciler, elektrik kesintisi ile karþýlaþtý.

L

YS’ sýnavýnýn baþladýðý andan itibaren Yeniþehir ilçesinin Ofis semtinde elektrikler yaklaþýk bir saat boyunca kesildi. Yaþanan arýza nedeniyle elektrikler kesilince Ofis semtindeki okullarda sýnava giren öðrenciler bundan etkilendi. Elektrikler kesilince çevredeki esnaf ve þirketlerin devreye giren jeneratör görüntüleri de ayrý bir sürpriz oldu. Bu arada sýnavdan önce kimlik konusunda sýkýntý yaþanmamasý için Kayapýnar ve Sur ilçe nüfus ilçe nüfus müdürlükleri açýk tutuldu. Sabah 07.00-10.00 arasý kimliklerini bulamayan , kayýp olan öðrenciler nüfus müdürlüklerine giderek yeni kimlik alabildi. HABER MERKEZÝ

Dicle Elektrik'ten açýklama

Metruk bina baðýmlýlarýn mekaný oldu D

iyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesinde, metruk halde bulunan bir bina, uyuþturucu kullanýcýlarýn mekaný haline geldi. Ali Emri 5. Sokak'ta, daha önce hastane olarak kullanýlan bina boþaltýldý. Hastanenin tamamen boþaltýlmasýnýn ardýndan bina uyuþturucu kullanýcýlarýnýn mekaný haleni geldi. Ali Emri 5. Sokak'ta esnaf olan Cevdet Aygüloglu, yýkýk binanýn daha önce hastane olarak hizmet verdiðini, ancak 3 yýl önce boþaltýldýðýný söyledi. Aygüloðlu, "Bu bina boþaltýlmasýnýn ardýn çöp yýðýný ve gençlerin uyuþturucu binasý olmaya baþladý. Hastalýk yayan bir ortam oluþtu, bu konu ile ilgili çok rahatsýzlýk duyuyoruz. Güvenlik anlamýnda olsun ailemiz olsun ve eczanemde çalýþan bayan personeller olsun iþe geliþ gidiþ saatlerinde sürekli gençlerin sözlü sataþmasýna maruz kalýyor. Kýz çocuklarýný içeri almaya çalýþýyorlar. Yetkili mercilere baþvurduk ama herhangi bir olumlu sonuç alamadýk. Ýnsanlarýn baþýna bir hal gelmeden bunun önleminin alýnmasýný istiyoruz" dedi.

Özel time ateþ açýldý M

ardin'in Dargeçit ilçesinde Lice olaylarýný protesto eden grubun kapattýðý yolda güvenlik önlemi alan Özel Harekat polislerine kýrsal alandan uzun namlulu silahlarla ateþ açýldý. Açýlan ateþte bir Özel Harekat polisi aðýr yaralandý. Dargeçit ilçesi Ilýsu Barajý yolunda çadýr kurup, dün akþam saatlerinden bu yana Lice olaylarý için eylem yapan grup yolu trafiðe kapatmýþtý. Yolda bekleyen

Özel Harekat polislerine kýrsal alandan uzun namlulu silahlarla ateþ açýldý. Bu sýrada Özel Harekat polisi Fuat Zengin (44) karnýndan vurularak aðýr yaralandý. Yaralý polis, kaldýrýldýðý Midyat Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Cevatpaþa Kýþlasý'na gelen ambulans helikopterle Diyarbakýr'a sevk edildi. Saldýrganlarýn yakalanmasý için ilçede operasyon baþlatýldýðý belirtildi.

Son günlerde yaþanan çiftçi eylemleri nedeniyle Güneydoðu'da 6 ilin elektrik daðýtýmýný üstlenen Dicle Elektrik, yazýlý bir açýklama yaptý.

D

icle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ) tarafýndan yapýlan açýklamada, bölgede son günlerde yaþanan geliþmeler sonrasýnda, bazý yanlýþ bilgilendirme ve dezenformasyonu ortadan kaldýrmak adýna gelinen noktayý kamuoyu ile paylaþma zorunluluðunun ortaya çýktýðý belirtildi. Açýklamada, "Dicle Elektrik A.Þ. olarak özelleþtirme sonrasý, hizmet verdiðimiz Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Þýrnak, Siirt ve Batman kentlerinde hizmet kalitesinin yükseltilmesi adýna çalýþmalar yürütmekteyiz. Abonelerimizin geçmiþ dönem borçlarý ile ilgili kampanyalar baþta olmak üzere birçok kampanya ile sunduðumuz fýrsatlarý yenilemeye bugüne kadar olduðu gibi önümüzdeki süreçte de devam etmeyi planlýyoruz. Ancak bölgede son günlerde yaþanan geliþmeler sonrasýnda, bazý yanlýþ bilgilendirme ve dezenformasyonu ortadan kaldýrmak adýna gelinen noktayý kamuoyu ile paylaþma zorunluluðu ortaya çýkmýþtýr. DEDAÞ olarak tarýmsal sulama da dahil bütün abonelerimize elektriði sürekli ve kaliteli bir þekilde verebilmemiz için, vatandaþlarýn kullandýklarý elektriðin bedelini

ödemeleri gerekmektedir. Biz de tahsil ettiðimiz bedelle, her gün Piyasa Mali Uzlaþtýrma Merkezi'nden (PMUM) aldýðýmýz elektriðin ücretini 24 saat içerisinde peþin olarak ödüyoruz. Tüketilen elektriðin ücretinin ödenmemesi halinde elektrik kesintileri kaçýnýlmaz olacaktýr. Bilindiði üzere, kaçak kullanýlan elektriðin bedelinin önemli bir bölümü ülke genelinde vatandaþlarýmýzýn faturalarýna yansýtýlmaktadýr. Diðer bölümü de þirket tarafýndan ödenmektedir. Bakanlar Kurulu'nun tarýmsal sulamaya iliþkin kararý, Türkiye genelinde israfý önlemek ve vatandaþýn çýkarýný korumak amacýyla alýnmýþtýr. Bu karara göre elektrik kullanarak tarýmsal sulama yapan ve elektrik borcu bulunan çiftçilerin, ürünleri için devletten alacaklarý destekler belirli bir þarta baðlanmýþtýr. Bu da elektrik borçlarýný ödemeleridir. DEDAÞ da, çiftçilerin borçlarýný ödemesi için çok önemli bir indirim yapmýþtýr. Çiftçiler bu yýl ki borçlarýnýn sadece dörtte birini ödedikleri taktirde 2014 yýlýnda baþka bir ödeme yapmayacaklardýr. Bu Türkiye'deki en ucuz elektrik bedelidir. Bu mudur haksýzlýk? Türkiye genelinde elektrik fiyatlarý kamu otoritesi tarafýndan belirlenmektedir ve bu oran sabittir. DEDAÞ Türkiye'nin her bölgesinde olduðu gibi EPDK tarafýndan belirlenen enerji fiyatlarý üzerinden faturalandýrma yapmaktadýr. Belirlenen bu fiyat üzerinden DEDAÞ yüzde 75 indirim kampanyasý yapmýþtýr. Bütün ülke genelinde çiftçiler kullandýklarý elektrik bedelinin tamamýný öderken sadece DEDAÞ'ta yüzde 75 indirim gerçekleþmiþtir. Çiftçilerin borçlarý, kamu kurumlarýndan alýnan Çiftçi Kayýt Sistemi ile uydu görüntülerinin ve DEDAÞ kurum kayýtlarýnýn eþleþtirilmesi ile tespit edilmiþtir. Söz konusu tarýmsal sulama borçlarýnýn tahsil edilmesi, DEDAÞ'ýn tüketicilere sürdürülebilir ve kaliteli hizmet sunabilmesi için ticari ve etik bir gerekliliktir" ifadelerine yer verildi.


4

Gündem

15 HAZÝRAN 2014 PAZAR

Batman müzik grubu ilgi gördü

Batman Türk Sanat Müziði ve Müzikseverler Derneði üyesi amatör sanatçýlar ilk konserini verdi. Batman Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilen konser büyük ilgi gördü. B

LYS heyecaný sürüyor Üniversite adaylarýnýn heyecanla beklediði LYS, LYS-4 oturumu dün yapýldý. Türkiye`de 81 il merkezi ile Lefkoþa`da dün saat 10.00`da baþlayan LYS-4'e, 431 bin 97 aday katýldý.

L

YS-4`te, tarih testi, coðrafya-2 testi, felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testleri yer alacak. Tarih testinde 44 soru bulunurken, 65 dakika cevaplama süresi verildi.. Coðrafya-2 testinde 14 soru bulundu ve 20 dakika cevaplama süresi verildi. Felsefe grubu ile din kültürü ve ahlak bilgisi testinde ise 32 soru yer aldý ve 50 dakika süre verildi. Sýnavlar bugün yapýlacak LYS-1 ve LYS-5 ile devam edecek. LYS-1 saat 10.00`da baþlayacak ve 135 dakika sürecek. LYS-5 ise 14.30`da baþlayacak ve 120 dakika sürecek.

atman Türk Sanat Müziði ve Müzikseverler Derneði üyesi amatör sanatçýlar ilk konserini Batman Kültür Merkezi'nde verdi. Konsere kamu kurum müdürleri ve çok sayýda seçkin davetli katýldý. 25 kiþiden oluþan konser gurubu Rast, Hicaz, Muhayyer, Uþak ve Hüseyni makamlarýndan parçalar seslendirdiler. Türk Halk Müziði sanatçýlarýndan Neþet Ertaþ gibi sanatçýlardan da türküler seslendiren amatör sanatçýlar Batmanlýlardan büyük alkýþ aldý. Konser sonunda bir açýklama yapan Batman Türk Sanat Müziði ve Müzikseverler Derneði Baþkaný Necla Zuhal Rende, derneði Eylül ayýnda kurduklarýný söyledi. Derneði 70'e yakýn þehirden farklý meslek guruplarýndan amatör kiþilerin bir araya gelmesi ile kurulduklarýný belirten Rende, "Medeniyetlerin beþiði olan bölgemizde Türk Sanat Müziði ve Müzikseverler Derneði'nin kurulmasýný toplumsal barýþ adýna önemli bir geliþme olarak görüyoruz. Üyelerimizle birlikte tamamen amatör bir ruhla güzel iþler baþarmak için çalýþýyoruz. Bu anlamda ilk konserimizi Batman'da verdik. Bize desteklerini esirgemeyen Batman kültür Müdürü Mehmet ihsan Arslanlý'ya da teþekkür ederiz" dedi. ÝHA

Çermikli iþ adamlarý buluþtu

Diyarbakýr'ýn Çermik Ýlçe Kaymakamlýðý'nýn baþlatmýþ olduðu 'Çermikli iþ adamlarý buluþuyor' projesi kapsamýnda Türkiye genelindeki Çermikli iþ adamlarý kentte buluþtu. 'Çermikli iþadamlarý buluþuyor' projesi kapsamýnda Ýstanbul, Mersin, Ankara, Adana, Diyarbakýr ve yurdun çeþitli yerlerinden gelen Çermikli iþ adamlarý 2 gün boyunca Kaymakam Mimar Sinan Batmaz tarafýndan ilçenin tarihi ve turistik yerleri gezdirilerek aðýrlandý. Çermik'te bir araya gelmekten ve ilçenin tarihi ve turistik mekanlarýný gezip görmekten dolayý son derece mutlu olduklarýný belirten iþ adamlarý Çermik Kaymakamý Mimar Sinan Batmaz'a ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Ýstanbul Çermikliler Derneði Baþkaný iþ adamý Ömer Gümüþ, Çermikli iþ adamlarý buluþuyor projesi çerçevesinde Kaymakam Batmaz tarafýndan Çermik'e davet edildiklerini belirterek, Ýstanbul Çermikliler Derneði olarak bu geziye katýldýklarýný ve son derece memnun olduklarýný söyledi. Ankara Çermikliler Derneði Baþkaný iþ adamý Necdet Demirci ise, çok küçük yaþta Çermik'ten ayrýldýðýný, uzun yýllar sonra kente geldiðini kaydetti. Çermikli iþ adamlarý buluþuyor projesi kapsamýnda ilçeye yaklaþýk 50 Çermikli iþ adamýnýn geldiðini belirten Ýlçe Kaymakamý Mimar Sinan Batmaz, bu projeden beklentilerinin gerçekleþtiðini kaydederek, amaçlarýnýn ilçenin güzelliklerini iþ adamlarýna tanýtmak olduðunu dile getirdi.

Zayi ilaný Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür

Þehmuz Karakeçi Diyarbakýr/Dicle nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür

Mahfuz Görmüþ( TC 25124624288)

15 HAZÝRAN 2014 PAZAR YIL: 14 SAYI: 4655 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Yolda bayýlan sara hastasýnýn üzerinden araba geçti Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde sara hastasý bir vatandaþ, yolda bayýlýnca þehiriçi minibüsünün altýnda kaldý.

D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde sara hastasý vatandaþ, aniden yolda bayýlýnca bir aracýn altýnda kalarak yaralandý. Edinilen bilgilere göre; Ergani çarþý merkezinde saat 19.00 sýralarýnda yolda yürüyen sara hastasý Kenan Taþkesen, aniden bayýldý. O esnada yoldan geçen 21 HD 090 plakalý þehir içi minibüsün þoförü, bayýlan Taþkesen'i fark etmeyince araçla üzerinden geçti. Çevredeki esnafýn baðýrýp uyarmasý ile duran minibüsün altýndan çýkartýlan Taþkesen, olay yerine gelen 112 acil servisi tarafýndan Ergani Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Burada tedavi altýna alýnan Taþkesen'in saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. Polis, kaza hakkýnda soruþturma baþlattý. ÝLKHA


CMYK

Bölge Haber

15 HAZÝRAN 2014 PAZAR

5

Kayýplarýn bulunmamasýna öfke

ÝHD Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarýnýn her hafta düzenlediði oturma eylemi 279'uncu haftasýnda devam etti. Oturma eyleminde kayýplarýn akýbetinin halen ortaya çýkarýlmamasýna öfke vardý. Mersin Demokrasi Platformu'nun da katýlarak destek verdiði eylemde, Adana'da 1994 yýlýnda kaybedilen Mehmet Salim Taþdemir'in akýbeti soruldu.

Ý

bulunan siyasi tutsaklarýn bir an önce serbest býrakýlmasý gerektiðini dile getirdi.

HD Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarýnýn "Kayýplar Bulunsun, Failler Yargýlansýn" sloganýyla her hafta düzenlediði oturma eylemi, 279'uncu haftasýnda Koþuyolu Parký Yaþam Hakký Anýtý önünde devam etti. Eyleme ÝHD üye ve yöneticilerinin yaný sýra, MEYA-DER, Barýþ Anneleri Meclisi, KESK'e baðlý sendikalarýn temsilcileri ve çok sayýda kayýp yakýný katýldý. Bu haftaki eyleme ayrýca Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileþeni örgütlerin temsilcileri de katýlarak kayýp yakýnlarýna destek verdi.

'Gizli arþivleri açýn' Oturma eyleminde ilk olarak konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, 279 haftadýr kayýplarýn bulunmasý ve faillerinin yargýlanmasý için mücadele ettiklerini belirterek, tüm çabalarýna raðmen bu konuda bir ilerleme saðlanamadýðýný söyledi. Son dönemde bölgede yaþanan gerginliklere ve çözüm sürecindeki týkanmaya deðinen Bilici, þiddet ve imha politikalarýndan vazgeçilmediði sürece gerçek anlamda bir barýþýn saðlanamayacaðýna dikkat çekti.

'Kirli savaþ politikalarý halen devam ettiriliyor' Bilici'nin ardýndan Mersin Emek ve

Demokrasi Platformu adýna ÝHD Mersin Þube Baþkaný Ali Tanrýverdi bir konuþma yaptý. Faili meçhuller konusunda devletin olaylarýn üzerini örtme arayýþý

içerisinde olduðunu kaydeden Tanrýverdi, kirli savaþ politikalarýnýn halen devam ettirildiðini belirtti. Baþta Kürt sorununun çözümü olmak

üzere, kayýplarýn bulunmasý, faillerinin yargýlanmasý için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden Tanrýverdi, ayrýca Türkiye cezaevlerinde

20 yýl önce kaybedilen Taþdemir'in akýbeti soruldu Yapýlan konuþmalarýn ardýndan ÝHD Diyarbakýr Þube Sekreteri Abdusselam Ýnceören, 1994 yýlýnýn Aralýk ayýnda Adana'da kaybedilen Mehmet Salim Taþdemir'in kaybediliþ hikayesini anlattý. Taþdemir'in sabah iþine gitmek üzere evinden çýktýðýný ve kendisinden bir daha haber alýnamadýðýný belirten Ýnceören, "Aile kendi çabalarýyla Taþdemir'i aramaya baþlar ancak aramalarýndan bir sonuç alamaz. Olaydan yaklaþýk 3 ay sonra aileyi telefonla arayan ve güvenlik gerekçesiyle ismini vermek istemeyen bir kiþi, Taþdemir'in Mardin Alay Komutanlýðý'nda gözaltýnda olduðunu ve gördüðü iþkenceden dolayý durumunun çok kötü olduðunu anlatýr. Fakat tüm giriþimlere raðmen bu bilgi doðrulatýlamaz ve Taþdemir'in akýbeti hakkýnda bir bilgiye ulaþýlamaz. Mehmet Salim Taþdemir hala kayýp" dedi. Kayýp yakýnlarý daha sonra 20 yýl önce kaybedilen Mehmet Salim Taþdemir ve tüm kayýplar anýsýna 5 dakikalýk oturma eylemi yaptý.

Hani'de esnafa hijyen eðitimi Diyarbakýr'ýn Hani Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü'nce kentteki esnafa hijyen semineri verildi.

2 erkek cesedi bulundu H

akkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, ilçeye 10 kilometre mesafede Deðerli köyünde yol kenarýnda 2 erkek cesedi bulundu. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesetleri ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldýrdý. Olayla ilgili geniþ çaplý soruþturma baþlatýlýrken, boðularak öldürüldükleri belirtilen 2 kiþinin yabancý uyruklu olabileceði belirtildi.

Hilvan'da deprem Þ

anlýurfa'nýn Hilvan ilçesinde hafif þiddette bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Deprem Araþtýrma Enstitüsünden yapýlan açýklamada, gece saat 21.53'te, Yeþerdi Köyü'nde 2.4 þiddetinde bir deprem meydana geldi. Yerin 11 km altýnda meydana gelen depremde can ve mal kaybýnýn yaþanmadýðý bildirildi. Çevre köylerde de hissedilen deprem, paniðe neden oldu. Görgü tanýklarýnýn ifadesine göre, deprem esnasýnda bomba sesine benzeyen þiddetli bir ses duyuldu. ÝLKHA

H

ani Çok Programlý Lisesi biyoloji öðretmeni Rýza Koyuncu tarafýndan ilçedeki esnafa hijyen eðitimi ile ilgili bilgiler verdi. Koyuncu, hijyen kurallarýna uyulmamasý sebebiyle halk saðlýðý açýsýndan risk oluþturduðu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarlarýn ve diðer enfeksiyon etkilerinin genel özelliklerini, bulaþma yollarýný, hangi iþ kolunda nasýl bulaþma olabileceðini, hastalýk belirtilerini ve korunma yollarý hakkýnda katýlýmcýlarý bilgilendirdi. Hani Halk Eðitim Merkezi Müdürü Abdulbaki Üçdað da yönetmelik kapsamýndaki iþ yerlerinde, Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü tarafýndan verilen sertifikaya sahip olmayan kiþilerin çalýþtýrýlamayacaðý, iþ yeri sahipleri çalýþanlarýnýn hijyen eðitimi almasýndan ve belgeli olarak çalýþtýrýlmasýndan birinci derece sorumlu olduðunu söyledi. Üçdað, hijyen eðitim kurs bitirme belgesine sahip olmayan kiþileri çalýþtýrma hakkýnda yasal iþlem yapýlarak para cezasý uygulanacaðýný sözlerine ekledi.

Çermik Devlet Hastanesi'nde halk günleri D

iyarbakýr Çermik Devlet Hastanesi halk günü toplantýlarý düzenleyecek. Çermik Devlet Hastane Yöneticisi Op Dr. Ahmet Karaaslan, saðlýk hizmeti alan hastalarýn saðlýk hizmetiyle ilgili geri dönüþümlerini çok önemsediklerini ve Çermik Devlet Hastanesi toplantý salonunda her ayýn 4. haftasý Perþembe günleri yapacaklarý halk günü toplantýlarýna tüm Çermiklilerin katýlmalarýný beklediklerini söyledi. Op. Dr. Ahmet Karaaslan, "Saðlýk hizmetinin kalitesi çok büyük önem arz ediyor. Bizde bunu deðerlendirme adýna bazý faaliyetlerde bulunduk. Bunlardan birincisi, saðlýk çalýþanlarýnýn katýlýmýyla anket yaptýk. Hastalarýn memnuniyeti açýsýndan bir anket daha yapacaðýz" dedi. Op. Dr. Karaaslan, hizmet alan hastalar aldýðý hizmetlerden memnun olup olmadýðý anket þeklinde sorularla deðerlendireceklerini vurgulayarak, bu deðerlendirmeler sonucunda da eksik ve hatalý olduklarýn yönleri tespit edebileceklerini kaydetti.


6

15 HAZÝRAN 2014 PAZAR

EKONOMÝ

Türkiye'nin geliþmesi Anadolu'nun kalkýnmasý ile mümkün

Ýstanbul Sanayi Odasý (ÝSO) Baþkaný Erdal Bahçývan, Türkiye'nin geliþmiþ 10 büyük ekonomi arasýnda yer almasýnýn ancak kalkýnmanýn Anadolu þehirlerine yayýlmasýyla mümkün olabileceðini söyledi.

M

ardin ve Diyarbakýr'da da geçtiðimiz günlerde toplantýlan düzenleyen ÝSO bu kez Kastamonu'daydý, KATSO'da(Kastamonu Ticaret Sanayi Odasý) düzenlenen toplantýya katýlan Bahçývan, her þeyin baþýnýn insandan geçtiðini, o yüzden eðitimin önemli olduðunu dile getirdiler. Yýllarýn ekonomik ihmalinin Anadolu'nun birçok þehri gibi Kastamonu'da da yaþandýðýný ifade eden ÝSO Baþkaný Erdal Bahçývan, "Aþ ve iþ uðruna Kastamonu dýþýnda yaþayan insanlarýn sayýsý, Kastamonu'da yaþayanlardan fazla. Bu yüzden kalkýnmanýn tüm Anadolu'ya dengeli bir þekilde daðýtýlmamýþ olmasýnýn önümüzdeki en ciddi sorun olduðuna inanýyorum. Ýstanbul, ülke sanayimizin ve dolayýsýyla ticaretimizin merkezidir. Nüfusu, iþ gücü ve tecrübesiyle dünyadaki birçok devletten daha büyüktür. Uluslararasý iþ çevreleriyle entegre olmuþ, Türkiye'nin dünyaya açýlan kapýsýdýr. Ancak, Türkiye'nin geliþmiþ 10 büyük ekonomi arasýnda yer almasý kalkýnmanýn Anadolu þehirlerine yayýlmasýyla mümkün olacaktýr. Ýstanbul Sanayi Odasý olarak bu önemli gördüðümüz gerçekten hareketle ülkemizin bir bütün halinde sanayileþerek kalkýnmasýný arzu ediyoruz. Bu amaçla bilgi birikimimizi ve tecrübemizi Ýstanbul dýþýndaki iþ insanlarýyla paylaþmak üzere illerimizi ziyaret ediyoruz. Bu çerçevede

Meclis ve yönetim olarak Diyarbakýr ve Mardin'in ardýndan bugün Kastamonu'da sizlerle bir arada bulunuyoruz" dedi.

"ÜNÝVERSÝTE-SANAYÝ ÝÞBÝRLÝÐÝNÝ ÖNEMSÝYORUZ" Dünyada zenginleþmenin yolunun bilim ve teknolojiden geçtiðine dikkat çeken ÝSO Baþkaný Bahçývan, þunlarý söyledi: "Bilimin ve teknolojinin ilk adresi ise üniversitelerdir. Ýstanbul Sanayi Odasý olarak üniversite-sanayi iþbirliðine özel bir önem veriyoruz. Ýstanbul'un köklü üniversiteleri ile birlikte oluþturduðumuz Üniversite-Sanayi Ýþbirliði Platformu aracýlýðýyla bu konuda önemli çalýþmalar yapmaktayýz. Bu yüzden Kastamonu Üniversitesi'nin ürettiði bilginin ekonomik deðere dönüþmesinde Kastamonulu iþ insanlarýnýn da büyük katkýsý olacaðýna inanýyoruz. Bu inancýmýzý ifade ederken, Ýstanbul'da yaratmaya çalýþtýðýmýz üniversite-sanayi iþbirliði modelinin Anadolu'daki tüm þehirlerimize örnek olmasý konusunda özel bir çaba sarf ettiðimizi burada özellikle ifade etmek istiyorum."

"ÜRETÝLEN BÝLGÝ VE MODELÝ, HERKESLE PAYLAÞACAÐIZ" Üretilen bilgi ve modeli ülkenin aydýnlýk geleceði adýna herkesle paylaþacaklarýndan hiç

kimsenin kuþkusunun olmamasýný isteyen Bahçývan, þunlarý kaydetti: "Kastamonu'nun ekonomik geliþimi için yerel müteþebbislik þevkinin varlýðý ve güçlendirilmesi son derece önemli. Bu þevkin güçlendirilmesi ve zenginleþmesinde, üniversitenin oynayacaðý rol kadar siyasi aktörlerin yaný sýra herkese büyük görevler düþmektedir. Bu baðlamda, ekonomik aklý ön plana çýkartan bir anlayýþ, ülkemizin geneli için olduðu kadar Kastamonu için de büyük bir önem taþýyor. Bu noktada çok önemli gördüðüm bir ulusal eksikliðimize deðinmek istiyorum: Bu eksiklik, birlikte iþbirliði yapma kültürümüzdeki eksikliktir. Acý ama gerçek: "biz yaptýk" demek yerine "ben yaptým" demeyi çok seviyoruz. Bu yaklaþým, egoyu tatmin etmekle birlikte ülke ve dünya gerçekleri karþýsýnda bir toplumsal kayba neden olmaktadýr. O halde üretim aþký taþýyan sizler ve bizler tüm paydaþlarýmýzla birlikte bilgi, tecrübe ve ekonomik gücümüzü harekete geçirip istikbal vaat eden her alanda yatýrýmlar yapmalýyýz. Ýþte bu anlayýþla, bugün burada sizlerle birlikte olduðumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bunu ifade ederken, öncelikle insan odaklý temelde þekillendirilen 10'ncu 5 yýllýk Kalkýnma Planý'nda, geçmiþ dönemlerde yapýlan planlamalardan farklý olarak, ilk

bölümde ekonomi yerine sosyal konulara yer verildiðine dikkatinizi çekmek istiyorum."

"NÝTELÝKLÝ ÝNSAN ANCAK EÐÝTÝMLE OLABÝLÝR" Bahçývan, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Nitelikli insan, güçlü toplum baþlýðý altýnda oluþan bölümün altýnda; eðitim, kültür ve saðlýk konularýna yer verilmesi dikkat çekici. Sanayiciler olarak, Kastamonu'nun nitelikli insan ve kalifiye eleman gücüne baktýðýmýzda karþýmýza üzücü bir tablo çýkýyor: Türkiye genelinde olduðu gibi bu þehirde de yaygýn olan sorunlardan birisi maalesef mesleksizliktir. Bu toplumumuzun kanayan bir yarasýdýr. Bu yarayý tedavi etmenin yolu, insanlarýmýzý

bir program dâhilinde meslek sahibi yapmaktan geçiyor. Mesleksizlik, Türkiye'deki yaygýn iþsizliðin ana nedenlerinden birisini de oluþturmaktadýr. Türkiye'nin genelinde olduðu gibi bu þehirde de insanlar, tuttuðu futbol takýmýyla övünmek kadar mesleðiyle, sahip olduðu nitelik ve beceriyle övünebilir hale gelmelidir. Bu açýdan, Kastamonu Üniversitesi'ne büyük bir görev düþmektedir. Bugün burada havasýný soluduðumuz güzel þehrimiz Kastamonu'nun ekonomik kalkýnmasý için "hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" anlayýþýndan hareketle; Ýstanbul Sanayi Odasý olarak, üzerimize düþen görevi caný gönülden yapmaya hazýr olduðumuzu burada özellikle bir kere daha ifade etmek istiyorum"

Döviz duruldu Altýn yükseliþte IÞÝD'in Musul'u ele geçirmesi ve Ukrayna'da yolcu uçaðýnýn düþürülmesinin ardýndan piyasalar yön bulmaya çalýþýyor. Altýn yükseliþe geçerken, döviz duruldu.

Sedat Kuruyemiþ Mehmet Kaçar Her türlü kuruyemiþ çeþiti mevcuttur Ofis Cahit Sýtký Tarancý Sokak Dicle Apt. 27/ A

D

iyarbakýr'da 24 ayar külçe altýnýn gram satýþ fiyatý 87,10 lira, Cumhuriyet Altýnýnýn satýþ fiyatý ise 585,73 lira oldu. Diyarbakýr'da alýnýp satýlan altýn türlerinin bugünkü kapanýþ fiyatlarý (TL) þöyle: 86,75 liradan alýnan 24 Ayar Külçe Altýn(Gr.) 87,10 liradan, 575,55 liradan alý-

Meþhur Çiðköfteci Osman Usta ve Kahvaltý salonu 7/24 Hizmetinizdedir ev ve iþyerlerine servis yapýlýr Tel : 0 530 695 31 14

nan Cumhuriyet Ata Lira 585,73 liradan, 78,94 liradan alýnan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 79,78 liradan, 552,60 liradan alýnan Lira (Tam) Ziynet 571,18 liradan, 275,87 liradan alýnan Yarým Ziynet 299,59 liradan, 138,43 liradan alýnan Çeyrek Ziynet ise 144,30 liradan satýldý. HABER MERKEZÝ

Nezir çayevi Her türlü sýcak ve soðuk içecek servisleriyle hizmetinizde...

Tel: 0532 395 65 15

Giyim


GÜNCEL

7

Inþaata yeni düzenleme 15 HAZÝRAN 2014 PAZAR

Siirt Belediye Meclisi, þehir merkezinde yapýlan inþaat çalýþmalarýna yeni düzenlemeler getirdi. H

aziran ayý meclis toplantýlarýnýn son gün oturumunda gündeme gelen, kentsel dönüþüm gereði nedeniyle bina yýkým, kýrma, delme faaliyetlerinin yoðun bir gürültü nedeniyle artan þikayetler deðerlendirildi. Belediye Meclisi üyeleri tarafýndan konuyla ilgili yapýlan görüþmede þu kararlar alýndý: "Siirt kent merkezinde bina yapým-onarýmhafriyat-beton dökme çalýþmalarý Cumartesi günleri saat 10.00 ile 18.00 arasýnda yapýlabilecek. Taþ kýrma, kýrýcý çalýþtýrma ve kazýk çatma iþlemleri Cumartesi günü sadece saat 10.00 ile 18.00 arasýnda yapýlabilecek. Taþ kýrma, kýrýcý çalýþtýrma, kazýk çakma ve inþaatlar beton dökme faaliyetleri Pazar günü kesinlikle yapýlamayacak, Bina yýkým iþlemleri Cumartesi ve Pazar günleri yapýlamayacak. Hafriyat topraðý inþaat ve yýkýntý atýklarý kontrolü için belediyenin gösterdiði alan dýþýna baþka bir alana kesinlikle yapýlamayacak. Aksi durumda encümen kararý ile belirlenen en yüksek limitten cezai iþlem uygulanacak. Hafriyat taþýma iþlemi gerçekleþtiren kamyonlarýn doluluk oraný kontrol edilecek ve üzeri branda ile kapanacak. Konut alanýnýn bulunduðu yerlerde Pazar günleri yapýlacak her türlü tamirat, tadilat, faaliyetleri vb. iþlemleri sabah saat 10.00'dan önce ve hava karardýktan sonra yapýlmayacak." Misbah YILMAZ

Rehin þoförlerin ailelerinin eylemi sürüyor Þýrnak'ýn Silopi ilçesinde Irak'ýn Musul kentinde rehin alýnan TIR þoförlerinin ailelerinin baþlattýðý eylem sürüyor. A

ilelerin þoförlerin çalýþtýðý firmanýn önündeki oturma eylemi nedeniyle firmaya araç giriþ ve çýkýþý yapýlamadý. Burada aileler adýna bir açýklama yapan Mehmet Salih Turgut, "Basýnda duyduðumuz kadarýyla Baþbakan diyor ki, 'bu 31 Türk þoförlerin durumlarý iyi'. Bence durumlarý iyi deðil, neden çünkü bu adamlar para istiyorlar. Para karþýlýðýnda kaçýrýlan bir insanýn durumu nasýl iyi olabilir. Yani iþkence yapýlmamýþ olabilir, onlarýn bir tanesi infaz edilmemiþ olabilir ama bu iyidir anlamýna gelmiyor. Ve bu çocuklar þuana kadar ne Baþbakanlýk'tan ne de Dýþiþleri Bakanýndan bize hiçbir bilgi verilmedi" dedi. Firma yetkililerine de tepki gösteren Turgut, "Buradaki amacýmýz hem kamuoyu oluþturmak hem de yetkililere bir gözdaðý vermek. Onlar yani niçin burada olduðumuzu, neden diðer firmalara deðil de sadece bu firmaya baskýn yaptýðýmýzý da artýk bilsinler. Çünkü sorumlusu onlardýr, baþkasý deðildir" diye konuþtu. Habur Sýnýr Kapýsý'ndan Irak'a nakliyat yapan TIR þoförü Mustafa Yolcu, Erbil'e taþýmacýlýk yaptýðýný belirterek, yaþanan geliþmeler nedeniyle endiþeli olduklarýný anlattý. Erbil'e çekinerek gittiðini ifade eden Yolcu, "Ekmek parasý için mecburuz" dedi. Ýpek Yolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüðü Bölge Müdürü Hasan Eken ise, Habur Sýnýr Kapýsý'nda yaþanan geliþmelerle ilgili bir sýkýntý olmadýðýný ifade ederek, sýnýr kapýsýndan giriþ ve çýkýþlarda herhangi bir sorun yaþanmadýðýný kaydetti. Eken, sorunsuz bir þekilde sýnýr kapýsýndan giriþ çýkýþlarýn yapýldýðýný sözlerine ekledi.

Havalar artýk ýsýnýyor

evsim artýk tam yaz havasýna Mevsim M büründü. Geçtiðimiz haftalarda Güneydoðu bölgesindeki yaðýþlar gitti, sýcak hava geldi. Bölgede normallerinin yerine Diyarbakýr, Mardin, Siirt, Batman ve hava az bulutlu ve açýk altýnda seyre- Þýrnak'da geçiyor. Tüm bölgede artýk yaðýþlarýn kesilmesiyle birlikte ekin biçme da geldi. Hazira'ýn ortasýnda den hava sýcak- zamaný hava çok ýsýnmasa da güneþ kendini baþladý. Bölgedeki illerde lýklarý iyiden hissettirmeye en düþük hava sýcaklýðý 33 derece. Diyarbakýr'da dün 34 dereceyi gören sýcaklýðý, bugün 35 derece olarak iyiye ýsýnmaya hava tahmin edildi. Önümüzdeki günlerde hava sýcaklýklarýnýn artacaðý tahmin baþladý. ediliyor. HABER MERKEZÝ

Tren raylarýnda feci ölüm B

atman'da tren raylarýndan karþýya geçmeye çalýþan yaþlý adam, trenin gediðini fark etmeyince feci þekilde hayatýný kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza, Karþýyaka Mahallesi hemzemin geçidinde meydana geldi. Ýzmir Aliaða'dan aldýðý yakýtý Batman Tüpraþ rafinerisine götüren yük treni, Batman merkezde Karþýyaka Mahallesi'ndeki hemzemin geçidinde karþýya geçmeye çalýþan Ali Cihangir'a (50) çarptý. Çevredeki vatandaþlarýn çýðlýklarý üzerine treni durduran makinist N.A. gözaltýna alýndý. Olay yerinde hayatýný kaybeden Ali Cihangir ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Görgü tanýklar, Ali Cihangir'in cep telefonu ile konuþtuðunu ve trenin geliþini fark etmediðini iddia etti. Kaza nedeniyle hemzemin geçidi yaklaþýk 2 saat yaya ve trafiðe kapalý kaldý. Polis olayla ilgili soruþturma baþlattý.

Aþýrý sýcaklýklara dikkat Þýrnak Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Muhsin Hayyam Elçi, hava sýcaklýklarýnýn artýþý dolayýsýyla vatandaþlarýn olumsuz etkilenmemesi için çeþitli tavsiyelerde bulundu.

Þ

ýrnak Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Muhsin Hayyam Elçi tarafýndan yapýlan açýklamada, hava sýcaklýklarýnýn artýþý dolayýsýyla vatandaþlarýn dikkatli olmasý tavsiyesinde bulunuldu. Yapýlan açýklamada, uzmanlarýn bu yýl ülkede hava sýcaklýklarýnýn mevsim normallerinin üzerinde geçeceðinin tahmin edildiði

bunun üzerine gerekli önlemlerin alýnmamasý halinde insan saðlýðýnýn olumsuz þekilde etkilenebileceði belirtildi. Açýklamasýnda günün sýcak saatlerinde mecbur kalýnmadýkça dýþarýya çýkýlmamasýný isteyen Elçi, "Vücut ýsýsýnýn yükselmemesi için sk sýk duþ alýnmalýdýr. Susuzluk hissi olmasa bile her gün 2-2,5 litre sývý tüketilmelidir. Yaðlý besinler ve yaðda kýzartmalardan kaçýnýlmalý, kafein ve fazla miktarda þeker içeren içecekler vücuttan daha fazla sývý kaybýna yol açtýðý için tüketilmemelidir. Dýþarýda ve açýkta satýlan yiyeceklerin, tüketiminden kaçýnýlmalý, çabuk bozulma riski olan besinler (et, yumurta, süt) açýkta bekletilmemelidir" tavsiyelerinde bulundu. ÝLKHA

Bitlis'de silahlý saldýrý Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir kiþi, dün akþam saatlerinde uðradýðý silahlý saldýrý sonucu hayatýný kaybetti.

E

dinilen bilgiye göre, dün akþam saatlerinde, Ahlat-Tatvan karayolunun 10. kilometresinde, kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerce silahlý saldýrýya uðrayan Abdurrahman Öner (51) yaþamýný yitirdi. Olay yerinde yapýlan incelemenin ardýndan Öner'in cesedi otopsi yapýlmak üzere Bitlis Devlet Hastanesine götürülürken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA


8

Güncel

Jandarmanýn kuruluþu kutlandý 15 HAZÝRAN 2014 PAZAR

Jandarma teþkilatýnýn kuruluþunun 175. yýl dönümü Diyarbakýr'da düzenlenen çeþitli etkinliklere kutlandý. Jandarma teþkilatýnýn 175. yýl dönümü kapsamýnda Diyarbakýr Jandarma Alay Komutanlýðý'nda çeþitli etkinlikler düzenlendi.

Ümmetle dayanýþma gecesi

Bitlis'te 10 sivil toplum kuruluþunun (STK) bir araya gelmesiyle oluþturulan Bitlis Kardeþlik ve Adalet Platformu (BÝKAP) tarafýndan, Tatvan ilçesinde "Ümmetle dayanýþma gecesi" düzenledi.

Ü

E

tkinliðe 7. Kolordu Komutaný Korgeneral Abdullah Recep, 2'nci Hava Kuvvet Komutaný Korgeneral Necdet Bilgin, Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Necat Güngör, Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz, Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutaný Kurmay Albay Hilmi Atabay, Emniyet Müdürü Halis Böðürcü, askeri yetkililer, þehit aileleri ve gaziler, köy korucularý ve çok sayýda davetli katýldý. Jandarmanýn 175. yýl kutlama etkinlikleri, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Öðrencilerin jandarma için yazdýklarý þiirlerin okunmasýnýn ardýndan günün anlam ve önemini belirten konuþma Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutaný Kurmay Albay Hilmi Atabay tarafýndan yapýldý. Halkýn jandarma teþkilatýna sonsuz bir güven taþýdýðýný aktaran Atabay, jandarmanýn vatandaþa insan merkezli ve kucaklayýcý bir þekilde yaklaþtýðýný söyledi. Atabay, "Türk milletinin son güvenine mahzar olmayý baþaran Türkiye Cumhuriyet jandarmasý kurulduðu günden bu yana günlük

Gülen Grubu okullarýna operasyon iddiasý A

merika Federal Polisi'nin (FBI) Fethullah Gülen'e ait olduðu iddia edilen okullara operasyon yaptýðý belirtildi. "Beacon Journal" ýn haberine göre Amerika Federal Polisi (FBI) Amerika'da faaliyet gösteren ve Fethullah Gülen Grubuna ait olduðu iddia edilen 19 okula operasyon düzenledi. Merkezi Hewlêr'de bulunan Rûdaw'ýn servis ettiði habere göre, Concept School'a baðlý olan ve merkezi Chicago, Ohio, Indiana ve Illionis'da olan okullara FBI operasyon düzenlendi. Amerika Eðitim Bakanlýðý ise yaptýðý açýklamada, operasyonun amacýný bu okullardaki para kaynaðýnýn araþtýrýlmasý olarak belirtildi. Amerikan'ýnda içinde bulunduðu 106 ülkede Fethullah Gülen Grubuna ait özel okullar bulunmaktadýr. ÝLKHA

Genelkurmay'dan açýklama G

enelkurmay Baþkanlýðýndan yapýlan açýklamada, "14 Haziran 2014 tarihinde bazý basýn yayýn organlarýnda 'Irak'ta IÞÝD terör örgütü mensuplarýna dört Türk subayý tarafýndan eðitim verildiði ve söz konusu subaylarýn Irak askerleri tarafýndan Felluce'de göz altýna alýndýðý' yönünde haberlere yer verilmiþtir. Haberlerde yer alan iddialar mesnetsiz ve gerçek dýþýdýr. Kamuoyuna saygýyla duyurulur" denildi ÝHA

yaþamýn her alanýnda, ülkemizin her noktasýnda gece gündüz, sýcak-soðuk, yaðmur, çamur demeden halkýmýzýn hizmetinde olmuþ ve olmaya devam edecektir. Yerleþik kurum kültürüne sahip personeliyle jandarma, üstün birlik ve silah arkadaþlýðý ruhu, vatandaþa insan merkezli adaletli, sevgi ve þefkatle, birleþtirici kucaklayýcý yaklaþýmýyla her zaman halkýnýn yanýnda yer almýþtýr. 175 yýldýr ulusuna ve ülkesine hiçbir karþýlýk beklemeksizin fedakarca ve kahramanca hizmet eden tarihi þan, þeref ve üstün baþarýlarla dolu kanun ordusu Jandarma Genel Komutanlýðý'nýn tüm personeli adýna bu mutlu günümüzde teþriflerinizden dolayý en derin saygýlarýmý sunarým" dedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Diyarbakýr Valiliði tarafýndan yürütülen Sosyal Destek Projeleri kapsamýnda düzenlenen çeþitli yarýþmalarda derece kazanan öðrencilere hediyeleri daðýtýldý. Kutlama töreni, davetlilerin resim sergisinin gezmeleriyle son buldu. ÝHA

mmetin yaþadýðý sýkýntýlarý dile getirmek amacýyla Tatvan Kapalý Spor Salonu'unda düzenlenen program Kuran'ý Kerim tilaveti ile baþladý, Memur-Sen Bitlis Þube Baþkaný Ýsmet Alca'nýn Bikap'ýn kuruluþ amacýyla ilgili konuþmasýyla devam etti. Konuþmasýnda BÝKAP'ýn kuruluþ amacý ve faaliyetlerinden bahseden Alca, "BÝKAP'ý kurmamýzdaki en büyük amaç, gerek Türkiye ve gerekse dünyadaki mazlum insanlarýn sorunlarýna çözüm yolu oluþturma, zalimlerin zalimliklerinin karþýsýnda durma, zulümlere karþý yek vücut olma ve sorunlarý dile getirmektir. Bu baðlamda bizler STK'lar olarak Kur'an ve sünnet ölçüsünde elimizden geleni yapacaðýz" diye konuþtu. Araþtýrmacý-yazar Kenan Alpay ise, ümmetin yaþadýðý sýkýntýlar ve bizlere düþen görevler üzerine bir konuþma yaptý. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan ümmetin yaþadýðý zorluklar ve sýkýntýlarý anlatan sinevizyon gösterimi yapýldý. "Ümmetle dayanýþma gecesi" programý Grup Yürüyüþ isimli Ýslami marþ ve ezgiler okuyan grubun Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak seslendirdiði marþ ve ezgilerle son buldu. Düzenlenen programa Bitlis ve ilçeleri baþta olmak üzere Muþ, Van, Erciþ ve Diyarbakýr'dan gelen çok sayýda misafir katýldý.

Pedal pedal bisiklet turu

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlýðý ve Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürlüðü tarafýndan Sosyal Destek Programý (SODES) kapsamýnda gençlere öz güven kazandýrmayý amaçlayan "Pedal Pedal Tatvan Vangölü Bisiklet turu" sona erdi.

T

atvan'da startý verilen "Pedal Pedal Tatvan Vangölü Bisiklet turu" kapsamýnda 3 bayan olmak üzere toplamda 56 sporcuyla 5 gün boyunca Van Gölü etrafýnda bisikletle pedal çevrilerek hem Van Gölü'ne karþý farkýndalýk oluþturulma hem de gençlerin öz güven kazanmasý saðlandý. Tur kapsamýnda Tatvan'dan baþlayarak sýrasýyla Van Gölü'ne kýyýsý olan Ahlat, Adilcevaz, Van'ýn Erciþ, Muradiye ilçeleri, Van merkez, Edremit ve Gevaþ ilçelerinden bisikletle geçildi. Tur sonunda toplam yaklaþýk 400 kilometre yol boyunca pedal çevrilirken, bu yýlda yapýlan tur kapsamýnda 5. Kez Van Gölü'nün etrafý

bisikletle gezilerek tur tamamlanmýþ oldu. Turun 5. Gününde Tatvan'a varan sporcular Tatvan Yaþam AVM önünde Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdür Vekili Medeni Öztaþ tarafýndan karþýlandý. Tura katýlan öðrencileri tek tek tebrik eden Öztaþ, ayrýca tura katýlan öðrencilere katýlým belgesi verdi. Turla ilgili bilgi veren "Pedal Pedal Tatvan Vangölü Bisiklet turu" proje Koordinatörü Ömer Uður, "SODES kapsamýnda düzenlediðimiz bu turda amacýmýz hem Van Gölü'ne karþý farkýndalýk oluþturma hem de gençlerin

öz güven kazanmasýný saðlamaktý. Bu kapsamda bu yýl turun 5.'sini baþarýyla tamamladýk" dedi. Tur kapsamýnda 56 sporcuyla birlikte 5 gün boyunca 400 kilometre pedal çevirdiklerini ifade eden Uður, "Tur kapsamýnda ayrýca sporcularýmýzla birlikte gezi programlarý yaptýk. Bu kapsamda Ahlat Selçuklu Mezarlýðýný, Adilcevaz Aygýr Gölü'nü, Erciþ balýk bendini, Muradiye Þelale'sini, Van Kalesini ve Akdamar Adasýný gezme fýrsatý bulduk. Gençlerin Van Göl'ü etrafýndaki her yeri görmesi ayrýca bir motivasyon kaynaðý oldu. Tur kapsamýnda ayrýca katýlan tüm gençlerim-

ize grup yönetebilmek için grup içinde birey olabilmeyi öðretmeye çalýþtýk. Çok büyük bir disiplin içinde 400 kilometrelik turu kazasýz olarak tamamladýk. Tura katýlan bütün sporcularýmýza gösterdikleri disiplin ve azimlerinde dolayý, turun düzenlenmesi için büyük uðraþ veren Tatvan Kaymakamýmýz Murat Erkan beye, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürümüz Medeni Öztaþ beye, ilçe Müdürümüz Ýhsan Aykut beye ve bizden desteklerini esirgemeyerek yanýmýzda yer alan diðer kurum amirlerimize ilgi ve alakalarýndan dolayý teþekkür ediyoruz" diye konuþtu.


Ý ç Politika

15 HAZÝRAN 2014 PAZAR

9

Irak bölünmeye doðru gidiyor AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Þahin, Musul'da IÞÝD tarafýndan rehin tutulan konsolosluk görevlileri ve vatandaþlar için hükümetin masada her türlü planýnýn hazýr olduðunu söyledi. Cumhuriyeti hükümetinin bu konu A ilgili masasýnda her türlü ihtimal K Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Þahin, Karabük'te Ovacýklar Derneði'nin düzenlediði etkinlikte gazetecilerin sorularýný cevapladý. Musul'da yaþanan geliþmelerle ilgili açýklamalarda bulunan Þahin, oradaki konsolosluk görevlileri ve vatandaþlarýn sað salim kendilerine en ufak bir zarar gelmeden Türkiye'ye gelmelerini temin edecek bir politika izlediklerini söyledi. Rehin tutulanlarýn sað salim alýnmasý için Baðdat yönetimi ile temas halinde olduklarýný ifade eden Þahin, "Bunu görüþmeler yoluyla, karþýlýklý temaslar halinde Baðdat yönetimi ile ve orada temas kurulacak noktalarla temas kurarak vatandaþlarýmýzý ülkeye getirmek için gayret ediyoruz. Oradaki vatandaþlarýmýzýn hiçbirine zarar gelmeden Türkiye'ye getirileceklerine inanýyorum. Hiçbir endiþeye mahal yok. Ama maalesef Irak'ta olup bitenler çerçevesinde görünen o ki Irak'ýn süratle bölünmeye doðru gittiðini gösteriyor. Irak Þii, Sünni, Arap ve Kürt bölgesi olmak üzere bölünmeye doðru gidiyor. Türkiye olarak Irak'ýn her zaman toprak bütünlüðünü ve birliðini savunmuþ olan komþu ve kardeþ bir ülkeyiz. Bu geliþmelerden rahatsýzlýk duyuyoruz. Tabi komþu ülkede olup bitenlere müdahale edip, onun yönünü deðiþtirme gibi bir görevimiz yok. Çünkü baþka bir ülkenin içinde meydana gelen geliþmelere müdahil olmamýz mümkün deðil. Konu vatandaþlarýmýzý ilgilendiriyorsa, onlarla ilgili ne yapýlmasý gerekiy-

orsa yapýlýyor" dedi.

"TÜRKÝYE'NÝN KENDÝLERÝNÝ MUHATAP ALMASINI ÝSTÝYORLAR" Bu noktada olumlu bir sonuç alýnmadýðý takdirde ne tür bir plan olduðu sorusuna ise Þahin, "Türkiye

vardýr. Benim kiþisel gözlemim pek yakýn bir zaman, bir iki gün içersinde vatandaþlarýmýzýn sað salim ülkeye dönecekleri þeklindedir. Bu vatandaþlarýmýz ve konsolosluk görevlilerimizi ellerinde tutan kiþiler Türkiye'nin kendilerini muhatap almasýný istiyor. Türkiye ile doðrudan temas kurmak istiyorlar. Buradan kaynaklanan bir durumu yaþadýðýmýz kanaatindeyim. Irak'ýn toprak bütünlüðünü savunuyoruz ve muhatabýmýz Baðdat yönetimidir. Bunun dýþýnda baþkalarýný orada meþru bir yönetim olarak tanýmamýz mümkün deðildir" cevabýný verdi. Þahin, hem Suriye hem de Irak'ta önümüzdeki günlerde o ülkelerin vatandaþlarýný ve bölgemizi son derece rahatsýz edecek geliþmeler olacaðýný da belirterek, "Bölünmeye kadar gidecek bir takým geliþmeler yaþanacaktýr. O ülkede yaþayan kiþileri ve yöneticileri bu konuda ülkelerinin toprak bütünlüðünü koruyacak bir hassasiyet göstermelerini temenni ederim" dedi. Yaþanan bu geliþmeler üzerine Suriye ve Irak'ta yeni bir ülke ortaya çýkmasýnýn söz konusu olup olmadýðý sorusuna ise Þahin, "Böyle bir þeyi temenni etmiyoruz ama onu amaçladýklarý görülüyor" cevabýný verdi.

Biden'den Erdoðan'a telefon Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Musul'daki geliþmelerle ilgili ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden ile telefonla görüþtü.

B

aþbakanlýk kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre, ABD Baþkan

Yardýmcýsý Biden, Baþbakan Erdoðan'ý telefonla aradý. Yaklaþýk yarým saat süren telefon görüþmesinde Erdoðan ile Biden, Musul'da rehin alýnan Türk vatandaþlarýnýn zarar görmeden yurda dönmeleri ile ilgili çalýþmalar hakkýnda görüþtü. Görüþmede, Kýbrýs meselesi ve Suriye'de yaþanan geliþmelerle ilgili görüþ alýþveriþinde bulunulduðu da öðrenildi.

Esas kaygýmýz Suriye ve Irak'ýn geleceði A

vrupa Birliði (AB) Bakaný ve Baþmüzakereci Mevlüt Çavuþoðlu, Irak-Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) örgütü tarafýndan Türkiye'nin Musul Baþkonsolosluðu personelinin rehin alýnmasý ile ilgili olarak, "Umarýz bu sorun çözülür. Bundan eminiz ama esas kaygýmýz bundan sonra Suriye ve Irak'ýn geleceðidir" dedi. AB Bakaný ve Baþmüzakereci Mevlüt Çavuþoðlu, bazý açýlýþ ve ziyaretlere katýlmak için geldiði Antalya'nýn Alanya ilçesinde ilk olarak Konaklý Mahallesi'ndeki Akdem Ticaret'in açýlýþýna katýldý. Daha sonra AK Parti Alanya Ýlçe Teþkilatý'ný ziyaret eden Bakan Çavuþoðlu, burada partililere hitap ederek, gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Bakan Çavuþoðlu, Irak'ýn Musul kentini ele geçiren IÞÝD örgütünün rehin aldýðý Türkiye'nin Musul Baþkonsolosluðu personelinin kýsa sürede serbest býrakýlmasý için çalýþmalarýn devam ettiðini söyledi. Dýþiþleri Bakaný baþta olmak üzere Baþbakan ve hükümet yetkililerinin konuyu yakýndan takip ettiðini belirten Çavuþoðlu, "Umarýz bu sorun çözülür. Bundan eminiz ama esas kaygýmýz bundan sonra Suriye ve Irak'ýn geleceðidir. Bizi kaygýlandýran bölgenin istikrarý ve güvenliðinin ne olacaðýdýr" dedi. Bölgedeki soruna olaylar bu noktaya gelinceye kadar herkesin göz yumduðunu kaydeden Bakan Çavuþoðlu, "Biz 3 yýldýr bu noktaya gelineceði baþta Sayýn Obama olmak üzere herkese anlatmaya çalýþtýk. 'Býrakýn birbirlerini kýrsýnlar anlayýþý' ve bir yerdeki yangýn için 'býrakýn devam etsin' anlayýþý olursa o yangýnýn nereye sýçrayacaðýný kestirmek mümkün olmaz. Alevler nereye sýçrar bilinmez. Maalesef örneklerini görmeye baþladýk" diye konuþtu. Suriye'deki çatýþmalar ve gerginliklerin Irak'a da yansýdýðýný dile getiren Çavuþoðlu, þunlarý söyledi:

ABD Türkiye ile iþbirlði yapacak

G

aziantep'te bulunan ABD Birleþmiþ Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Samantha Power, "IÞÝD konusunda Türkiye ile iþbirliði yapacaðýz" dedi. Birleþmiþ Milletler ajanslarýndan temsilciler, insani yardým sivil toplum

"Biz kaç yýldýr Amerika baþta olmak üzere tüm muhataplarýmýza, Avrupalýlara 'Suriye'deki kriz devam ettikçe, bu rejim halkýný öldürmeye devam ettikçe ve burada savaþ devam ettikçe bunun sonuçlarý vahim olacak' dedik. Bir tarafta halkýný öldüren katil bir rejim, diðer tarafta da muhalefetin dýþýnda ortaya çýkan terör örgütleri var. Bu terör gruplarýnýn da ne kadar acýmasýz olduðu herkes tarafýndan biliniyor. En çok da yaný baþýnda Türkiye'yi tehdit eder. Biz de çünkü bunlarla içeride de sürekli mücadele ediyoruz. Sürekli bunlara karþý mücadele veriyoruz. Bu zeminden, bu bataklýktan güçlenen yeni terör örgütleri ortaya çýktý. Bu terör örgütlerinin ne zaman ne yapacaðýn da kestirmek mümkün olmaz. Biliyorsunuz 2 gün önce de Musul Baþkonsolosluðumuzdaki çalýþanlar, çocuklar ve güvenlik görevlilerimize de bir müdahale oldu." Bakan Çavuþoðlu, basýn açýklamasýnýn ardýndan Alanya'da bazý özel ziyaretlerde bulundu. kuruluþlarý ve sivil toplum liderleriyle Suriye'deki çatýþma dahil olmak üzere çeþitli konularda görüþ alýþveriþinde bulunmak için Türkiye'ye gelen ABD Birleþmiþ Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Samantha Power, Gaziantep'te bir basýn toplantýsý düzenledi. Basýn toplantýsýnda konuþan Power, "Esad rejimi tarafýndan uygulanan korkunç rejimi sona erdirmek için bu konu üzerinde çalýþýyoruz" dedi. Suriyelilerin yardýmlarý alabilmeleri için çalýþmalar yaptýklarýný kaydeden Power, "Ýnsanlarýn gerekli desteði almasý bizim en önemli önceliðimizdir. Esad rejimi ihtiyacý olan insanlara yardýmýn gitmesini engellemiþ ve bunu savaþýn bir taktiði olarak uygulamýþtýr. Suriyelilere yardým etmek için milyarlarca dolar harcanmýþtýr" diye konuþtu.


10

15 HAZÝRAN 2014 PAZAR

Ýç-Dýþ Politika

Irak hükümetine yardýma hazýrýz Ýran Cumhurbaþkaný Ruhani, Irak Hükümetine uluslararasý hukuk çerçevesinde ülkedeki silahlý gruplara karþý savaþta yardýma hazýr olduklarýný ifade etti.

R

uhani devlet televizyonuna yaptýðý açýklamada, Baðdat'tan yardým talebi gelmemesine karþýn ülkeye yardýma hazýr olduklarýný kaydederek ülkelerinin bu tarz þiddet olaylarýný hoþ karþýlamadýðýný belirtti. Irak'ta yapýlan son seçimlerin ülkedeki teröre karþý bir yanýt olduðunu vurgulayan Ruhani, terörizmin demokrasiye tahammül edemediðini belirtti. Irak'ta yaþanan þiddeti engellemek için yeterli güçleri olduðunu kaydeden Ruhani, Ortadoðu'da hýzla büyüyen terörizmin bir an önce durdurulmasý gerektiðini ifade etti. Batý ile yapýlan nükleer anlaþmalar hakkýnda da konuþan Ruhani, büyük ihtimalle 20 Temmuz'da nükleer anlaþmazlýðý sona erdirmek konusunda anlaþmalarýn imzalanacaðýný kaydetti.

ABD uçak gemisi gönderiyor

P

entagon'un Basra Körfezi'ne uçak gemisi göndereceði öðrenildi. Pentagon'a yakýn kaynaklardan alýnan bilgiye göre, U.S.S. George H. W. Bush adlý uçak gemisinin Irak'a muhtemel hava saldýrýlarý için Basra Körfezi'ne gönderileceði ifade edildi.

Musul'dan Erbil'e kaçýþ sürüyor

I

Rusya'dan ABD'ye tepki A

BD Dýþiþleri Bakanlýðý, Rusya'nýn Ukrayna'daki ayrýlýkçýlara tank ve aðýr silahlar gönderdiðinin onaylandýðýný ifade ederek, bunun kabul edilemez olduðunu belirtti. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü yardýmcýsý Marie Harf, Rus menþeli tanklarýn Ukrayna sýnýrýný geçmesine iliþkin iddialara yönelik açýklamalarda bulundu. 3 T-64 tank ve diðer askeri araçlarýn yaný sýra birçok BM-21 roketatarýn Ukrayna sýnýrýný geçtiðine yönelik

iddialarýn onaylandýðýný kaydeden Harf, bunun kabul edilemez olduðunu vurguladý. Harf, "Rusya'nýn Ukrayna'daki krizi hafifletmede baþarýsýz olmasý durumunda ekstra bedellerle karþýlaþacaðýný" sözlerine ekledi. Rusya'nýn bu tanklarýn Ukraynalý güçlerden ele geçirildiðini iddia edeceðini dile getiren Harf, ancak bu bölgede Ukraynalý tank birimlerinin faaliyette bulunmadýðýnýn altýný çizdi. Harf, "Bu tanklarýn Rusya'dan geldiðine eminiz" diye konuþtu.

rak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) militanlarýnýn saldýrýlarý sebebiyle yerel halkýn Irak'ýn kuzeyindeki Musul kenti ve diðer bölgelerinden Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin baþkenti Erbil'e kaçýþlarý sürerken, BM Mülteciler Yüksek Komiserliði (BMYK) de yardým çabalarýný arttýrdý. Yerel kaynaklar, hafta baþýnda baþlayan toplu kaçýþlar sonucu geçtiðimiz günler içerisinde toplam 300 bin kiþinin güvenlik bölgelerine geldiðini belirtti. Irak'ýn en büyük ikinci kenti olan Musul'un yer aldýðý Ninova eyaleti ile Kürt bölgesi arasýndaki kontrol noktalarýný denetleyen BMYK personeli, IÞÝD'den kaçan çoðu kiþinin herhangi bir eþyasý veya kalacak yer, yiyecek, içecek ve týbbi bakýmý karþýlamak için paralarý olmadýðýný bildir-

di. Þiddetten kaçan halkýn kontrol noktalarýna nereye gideceklerini veya masraflarý nasýl karþýlayacaklarýný bilmeden geldikleri ifade edildi. BM ajanslarý, insani yardým gruplarý ve hükümet yetkililerinin ihtiyacý olanlara yardým etmek için iþbirliði yaptýklarý belirtildi. BM ajanslarýnýn ayrýca, mevcut kriz sebebiyle evlerinden olan yaklaþýk yarým milyon insana ekstra destek saðlanmasý için acil talepte bulunduðu kaydedildi. BMYK'nýn saðlanacak destekle mutfak ve temizlik gereçleri ile binlerce çadýr da dahil olmak üzere acil durum kitleri tedarik etmeyi umduðu aktarýldý. BMYK ve ortaklarýnýn da evlerinden olan kimseleri korumak ve onlara yardým etmek için çalýþmalarýný sürdüreceði bildirildi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


15 HAZÝRAN 2014 PAZAR

Play-Off'a kalmadan þampiyon olacaðýz

11

Spor Toto 3.lig 2 Grup takýmlarýndan Batman Petrolspor Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez, yeni sezon öncesi taraftara umut daðýttý. Baþkan Gülmez: "Play-Off'a kalmadan þampiyon olacaðýz. Bunun için de iyi transferlerimiz olacak" dedi. "HEDEFÝMÝZ ÞAMPÝYONLUK" Baþkan Gülmez, þampiyonluk için iyi transferler yapacaklarýný söyledi. Bu sezon play-off'a kalmadan þampiyon olmak istediklerini dile getiren Baþkan Gülmez: "Ýç transferde kadromuzda görmek istediðimiz futbolcularla görüþtük. En geç önümüzdeki haftaya kadar iç transferi bitireceðiz" dedi. "108 BÝN TL CEZA ÖDEDÝK" Göreve geldiklerinden bu yana 17 haftada taraftarlarýn kötü tezahürat ve saha olaylarý nedeniyle 108 bin TL ceza

ödediklerinin altýný da çizen Baþkan Gülmez, þöyle devam etti: "Taraftarýn kötü tezahürat ve saha olaylarý nedeniyle 108 bin ceza ödemek zorunda kaldýk. Bu parayý cezaya deðil de transfer döneminde harcamak istiyorduk. Bu sezon taraftar daha saðduyu olmalý. Final maçýnda bile kötü tezahüratlar nedeniyle seyircisiz maça çýktýk. Kötü tezahürata artýk son vermemiz gerekiyor." BEÞÝKTAÞ, GELÝYOR 2014-2015 futsol sezonunun açýlýþýna Beþiktaþ'ý getirmeyi planladýklarýný

belirten Gülmez: "Ýþadamýmýz sayýn Muzaffer Nasýroðlu'nun destekleriyle Beþiktaþ ile görüþmelerimiz oldu. Beþiktaþ, Batman Petrolspor'un sezon açýlýþýna katýlacak. Nasýroðlu'nun desteklerine teþekkür ediyoruz. Bir aksilik olmazsa Beþiktaþ, sezon açýlýþýmýza gelecek" diye konuþtu. PROTOKOL DEÐÝÞECEK Protokol tribününde yeni sezonda deðiþime gideceklerini de söyleyen Baþkan Gülmez, þöyle devam etti: "Protokol tribününde bu sezon bazý düzen-

lemelere gideceðiz. Kahramanmaraþ stadýna benzer bir projeyi hayata geçireceðiz. A ve B protokol, basýn ve kulüp yöneticilerin yeri ayrý olacak. Bu konuda tavrýmýz nettir. Geçen sezon hiçbir

maçý 90 dakika yerimde oturarak izleyemedim. Erzurum maçýnda yerimi konuk ekibin taraftarýna bile verdim. Bu sezon protokol tribünü çok farklý olacak."

Sýddýk Ýstemi paylaþýlamýyor

Son 4 sezonda Trabzon 1461'in formasýný giyen Diyarbakýrlý futbolcu Sýddýk Ýstemi'ye PTT 1. Lig takýmlarý tarafýndan paylaþýlamýyor.

D

Gaziantep BB. genç yetenek avýnda! Gaziantep Büyükþehir Belediyespor basýn sözcüsü Ýbrahim Açýkgöz, futbola genç yetenekler kazandýrmak için çalýþma yapacaklarýný söyledi.

K

ulübün basýn sözcüsü Ýbrahim Açýkgöz, yaptýðý açýklamada, kenti yeni baþarýlara taþýma ve Gaziantepli gençleri spora yönlendiren bir kulüp olma iddiasýyla

Kulüp Baþkaný Abdulkadir Gözegir önderliðinde yönetime geldiklerini söyledi. Bu hedefler doðrultusunda kulübün onursal Baþkaný Fatma Þahin'in de desteðini alarak önemli mesafeler kaydettiklerini anlatan Açýkgöz, teknik direktör Nurullah Saðlam'ýn gelmesiyle yeni sezonda ne kadar iddialý bir kulüp olacaklarýný gösterdiklerini vurguladý. Açýkgöz, Gaziantepli gençleri spora yönlendirerek, alt yapýyý yeniden þekillendirmek istediklerini belirterek, "Bu anlamda da altyapýnýn baþýna Faik Demir'i getirdik. Deneyimlerinden bu kentin gençlerinin ciddi þekilde yararlanacaðýna inandýðýmýz hocamýzla, 3 yýllýk sözleþme imzalayarak, gençlere büyük bir yatýrým yaptýk" dedi. Bugüne kadar Gaziantep'in spor camiasýna önemli isimler kazandýrdýðýný anlatan Açýkgöz, "Ama bu kentteki gerçek potansiyelin ortaya çýkarýlmadýðýný düþünüyorum. Hedefimiz, Gaziantep'i genç yeteneklerin keþfedildiði bir kent haline getirmek" diye konuþtu.

iyarbakýr'ýn amatör takýmlarýndan Gençlerbirliði'nde futbola baþladýktan sonra Diyarbakýrspor'da yýldýzý parlayan Mehmet Sýddýk Ýstemi, PTT 1. Ligi'nde þampiyonluk hesaplarý yapan takýmlarýn gözdesi oldu. 22 yaþýndaki futbolcu birçok takýmýn transfer listesinde ilk sýralarda yer alýyor. Spor Toto 2. Lig'e düþen 1461 Trabzon'la olan sözleþmesi sona eren ve serbest kalan Sýddýk'ý renklerine baðlamak için ýsrarcý olan kulüplerin ise Þanlýurfaspor, Boluspor, Orduspor ve Karþýyaka olduðu belirtildi. Diyarbakýr'da yaþayan ailesinin yanýna gelerek yorucu geçen sezonun stres ve yorgunluðunu atmaya çalýþan Sýddýk, Trabzon'da çok þey öðrendiðini ancak takýmýn küme düþmesi nedeniyle ayrýlmak zorunda kaldýðýný söyledi. Sýddýk, Diyarbakýr'ý baþarýyla temsil ettiðini belirterek, "Trabzon bana çok þey kattý. Futbolun merkezi olan bu þehirde hem tecrübe hem de kendimi geliþtirme adýna önemli kazanýmlarým oldu. Kalbimin bir köþesinde daima Trabzon olacak. Kendimi onlardan biri gibi hissediyorum. Ama artýk ayrýlma vakti geldi. Birçok takýmdan teklif var, hepsi de þampiyonluk adayý. Karþýyaka'ya daha yakýn olduðumu ifade edebilirim. Bu yýl büyük düþünüyorlar. Transfere son noktayý koymak üzere yarýn Ýstanbul'a gideceðim" dedi.

Erganispor sýr küpü

Önümüzdeki sezon Süper Amatör Ligin'de mücadele edecek olan Erganispor'da sessizlik sürüyor.Kim Baþkan olacak, Hangi futbolcu gidecek, yerine kimler gelecek, teknik direktör kim olacak? iþte busorularýn cevabý bugün yapýlacak olan kongrede belli olacak.

B

ölgesel Amatör 'de baþarýlý sezonlar geçiren, baþta büyük takýmlar olmak üzere kulüplere futbolcular kazandýran, futbolcu gibi teknik direktör yetiþtiren Erganispor, yeni sezon hazýrlýklarýný artýk Süper Amatör Lig için yapacak. Þuana kadar gerek Kulüp Baþkalýðý, teknik direktör meselesini gerekse hangi futbolcularýn geleceði, hangisinin kalacaðý ve kimlerin alýnacaðý sýr gibi saklanýyor. Yapýlacak olan konðrede kim aday olacak, ve bu konuda herhangi bir sýr verilmiyor.


12

15 HAZÝRAN 2014 PAZAR

Özyazanlar’ýn takýmdan ayrýlmasý üzdü Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesini baþarýdan baþarýya koþturan deneyimli teknik adamýn ayrýlmasý spor camiasýný üzdü. SPOR CAMÝASI ÞAÞKINLIKLA KARÞILADI Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'u son 2,5 sezonda çalýþtýran Turhan Özyazanlar'ýn 2.Lig ekibi Sarýyer'le sözleþme imzalamasý þok etkisi yarattý. Büyükþehir Belediyespor'da ve kentteki spor camiasýnda þaþkýnlýkla karþýlanýlýrken , spor adamlarý taraftarlar ve deneyimli teknik adamýn ayrýlmasýný kayýp olarak deðerlendirdiler.

ÖZYAZANLAR NEDEN AYRILDI?

13 Yaþ altý gençler futbol ligi sona erdi

Kulübe yakýn kaynaklar, ailesi Ýstanbul'da olan Özyazanlar'ýn bu yüzden Ýstanbul'da çalýþmayý tercih ettiðini belirtilirken, bir diðer iddiaya göre ise kongre süreci yaþayan ve mevcut yönetimin býrakma kararý almasý nedeniyle kulüpte muhatap bulamadýðýndan dolayý ayrýldý dediler.

Diyarbakýr 13 Yaþ Altý Gençler Futbol Ligi'nde sezon tamamlandý.

Gülmez: "Play-Off'a kalmadan þampiyon olacaðýz

S

por Toto 3.lig 2 Grup takýmlarýndan Batman Petrolspor Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez, yeni sezon öncesi taraftara umut daðýttý. 11’de

A

ve B gruplarýnda ilk 3 sýrayý alan 6 takým, Play-Off'a kalýrken, tek devreli

lig üsülüne göre oynanan müsabakalarda DSÝspor birinci oldu. Oynadýðý 5 maçý da kazanan DSÝspor kayýpsýz þekilde PlayOff'u ilk sýrada tamamlarken, 5 maçta 4 galibiyet ve 1 yenilgi alan Ergani Gençlerbirliði ise ligi ikinci olarak tamamladý. Ligi ilk iki sýrada tamamlayan DSÝspor ve Ergani Gençlerbirliði, Diyarbakýr'ý Türkiye Þampiyonasý'nda temsil etme hakkýný elde etti.

Diyar'da altyapý seçmeleri baþlýyor Spor Toto 3. Lig takýmlarýndan Yeni Diyarbakýrspor Kulübü tarafýndan, genç sporcularý bünyesine katmak amacýyla altyapý seçmeleri düzenlenecek.

Y

eni Diyarbakýrspor Kulübü'nden yapýlan açýklamada, bugüne kadar keþfedilmeyen gençlere büyük fýrsat sunmak amacýyla 8-10 Temmuz'da Diyarbakýr'da profesyonel takým için futbolcu seçmeleri yapýlacaðý bildirildi. Futbolcu seçmelerinin Seyrantepe Tesislerinde yapýlacaðý kaydedilen açýklamada, þunlara yer verildi: "Diyarbakýr'da 8 Temmuz'da 1991, 9 Temmuz'da 1992 ve 10 Temmuz'da da 1993 doðumlular için seçme organizasyonu yapýlacaktýr. Teknik direktör Fethi Çokkeser ve yardýmcý antrenörleri tarafýndan yapýlacaktýr. Bu seçmelerde beðenilen futbolcular profesyonel takýmýnýn kamp kadrosuna dahil edilecektir. Yeteneðine güvenen ve Diyarbakýrspor'da oynamayý hayal eden tüm gençlerimizi davet ediyoruz."

Karadað ve Çetinkaya Diyarbakýrspor'da Transferde þu ana kadar 4 futbolcu ile anlaþan Yeni Diyarbakýrspor A.Þ, Ýstanbulspor'un deneyimli kaptaný Tayfun Karadaðý ve Altay'ýn baþarýlý kalecisi Ersel Çetinkaya'yýda kadrosuna kattý.

2

5 yaþýndaki hücüm oyuncusu ile dün 1+1'e sözleþmeye imza atarken. Altay'ýn baþarýlý kalecisi Ersel Çetinkaya ile prensip anlaþmasýna vardý. Yeni Diyarbakýrspor A.Þ, geçen sezon ayný grupta þampiyonluk savaþý verdiði Ýstanbulspor'un kaptanýný renklerine baðladý. Tayfun KARADAÐ Kimdir Forma No:7

Adý: Tayfun Soyadý:KARADAÐ Doðum Yeri:ÞÝÞLÝ Doðum Tarihi: 04.01.1989 Mevki:DEFANS Önceki Takýmý :ADANASPOR Gol Sayýsý :7 Sarý Kart: 6 Kýrmýzý Kart:2 Milli Maç:12

15 06 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you