Page 1

Öðretim üyesinden hükümete hakaret Mahkemeye çýkmayacaklar

CMYK

Dicle Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ö.P.'nin attýðý twetler görenleri þoke etti. Öðretim üyesinin, attýðý twetlerle ülkeyi yöneten Baþbakan ve hükümete saldýrmasý, "Paralel Devlet harekete geçti ve saldýrýyor" düþüncesini akla getirdi. Sayfa 4'te

Vicdanlarý tatmin etmedi

Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen KCK ana davasýnda yargýlanan tutuklular, mahkeme heyetinin tutumumu ve uzun tutukluluk sürelerini gerekçe göstererek mahkemeye çýkmama kararý aldý. 7'de

Uludere soruþturmasýnda verilen takipsizlik kararýný deðerlendiren AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, askeri savcýlýðýn verdiði kararýn vicdanlarý tatmin etmediðini söyledi. 4'te

Borcu olana elektrik yok rketi Anonim þi ým ýt ð a D latrik tarýmsal su in Dicle Elek k iþ il a n o olmayan , yeni sez (DEDAÞ) i. Abonesi d e u rl li e b ý asýn ktrik borc ma politik rine ve ele e i sl rj si e n te e a lam sine tarýmsal su rýmsal sulama abone ta olan hiç bir 6'da k. e verilmeyec

Kürtce kres yayýlýyor www.diyarbakirolay.com.tr

SALI 14 OCAK 2014

Fiyatý : 30 KR

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan iki yýl önce açýlan ve Kürtçe eðitim veren kreþten 55 çocuk yararlanýyor. Kent merkezinde açýlan birçok kreþ ve gündüz bakým evi de eðitimlerinde Kürtçe kullanmaya baþladý.

Sessiz sedasýz defnedildi Siirt'te evinde silahla vurulmuþ olarak bulunan 13 yaþýndaki K.E., yapýlan otopsinin ardýndan köyünde defnedildi. Siirt Valiliði, intihar olayý ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam'ýn talimatýyla soruþturma baþlatýldýðýný duyurdu. 3'te

Yeni dönem baþladý

Türkiye'ye odel oldu

Eðitim dilinin Kürtçe olduðu ve bu yýl toplam 200 baþvurunun yapýldýðý Kreþ ve Gündüz Bakýmevi, kapasitesine göre 3-5 yaþ arasý 55 çocuðu kreþe kabul edip yeni eðitim dönemine baþladý. Yeni eðitim yýlýnda çocuklara Kürtçe matematik, drama ve müzik eðitimi veren kreþ, ayrýca halk oyunlarý, spor ve Ýngilizce eðitim de veriyor. Kreþte yaþamý öðrenme faaliyetleri kapsamýnda kentteki tarihi yerleri gezme, Güneþ Evi ve güneþ sistemleri de öðretiliyor.

Kreþ Sorumlusu Evin Taþdemir, ilk açýldýklarýnda kaynak konusunda eksiklikler yaþadýklarýný ancak zamanla bu eksiði giderdiklerini belirtti. Her yýl kendilerini biraz daha geliþtirdiklerini ifade eden Taþdemir, Türkiye'de bir model olduklarýný söyledi. Taþdemir, "Bize gelen çocuklar hem Kürtçeyi hem de Türkçeyi çok iyi öðrenebiliyorlar. Ayrýca biz bununla birlikte çocuklara Ýngilizce de öðretiyoruz. Bu kreþi daha da geliþtirmek istiyoruz" dedi. 4'te

Sýnýrda kaliteli petrol bulundu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO), Þýrnak'ýn Silopi Ýlçesi'nde Irak sýnýrýnda sýfýr noktada açtýðý Çalýþkan 1 kuyusunda yüksek gravitede petrol buldu. 4'te

Kadýnlar mutfaðýný sahneye taþýyor Kimisi iþçi, kimisi memur hepsi belediyede çalýþan kadýnlar. Ancak onlar için mesai saati sonsuz. Onca hengame arasýnda kendileri için ayýracak kýsacýk bir zamanlarý bile bulamayan kadýnlar, þimdi 'Mutfak'la kendilerini ifade etmeye hazýrlanýyor. 3'te

Çocuk gelinler ülke sorunu Siirt'in Pervari ilçesinde 14 yaþýndaki 2 çocuk annesi K.E.'nin evinde silahla vurulmuþ halde bulunmasýna Kadýn Eðitim ve Psikolojik Danýþmanlýk Merkezi (Epi-Dem) tepki gösterdi. Epi-Dem sosyologu Azize Kaya, bu olayýn bölgenin deðil Türkiye'nin sorunu olduðunu söyledi. 3'te

Mum ýþýðýnda ders çalýþýyorlar Kan davalý aþiretler barýþtýrýldý

Batman Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri, sýk sýk trafodaki yüksek gerilim hattýnýn kopmasý yüzünden elektriklerinin kesildiðini ve soðukta mum ýþýðýnda ders iþlediklerini iddia ettiler. 8'de

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Diyarbakýr'ýn Karacadað bölgesinde bulunan Þahina ile Eldina aþiretleri arasýndaki kan davasýný sulh ile sonuçlandýrdý. Ýki aþiret arasýnda saðlanan barýþýn ardýndan Gümüþtaþ Köyü'nde barýþ yemeði verildi. 5'te

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

Saðlýk

14 OCAK 2014 SALI

Fazla vitamin hasta edebilir

Daha çok baðýþýklýk sistemini güçlendirmek için sýkça baþvurulan vitaminleri bilinçsiz tüketmek de hastalýk nedeni olabiliyor. Ve Kronik aðrýlarý uzmanlar uyarýyor: Vitamin desteðini mutlaka doktor önerisi ile alýn. hafifletmek mümkün

Bilinçsiz ve gereksiz tüketilen A vitamini karaciðeri, C vitamini ise böbrekleri hasta edebilir. Bu nedenle vitamin desteklerinin mutlaka doktor kontrolünde kullanýlmasý gerektiðine dikkat çeken Memorial Ataþehir Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Prof. Dr. Birsel Kavaklý, vitaminlerin birçok fizyolojik olayda anahtar rol üstlenen moleküller olduðunu söyledi. Vitaminler insan vücudu tarafýndan sentezlenemedikleri için besinlerden saðlanmasý gerektiðini deðinen Kavaklý, "Saðlýklý bireylerde gýdalara ek olarak vitamin almaya gerek yoktur. Ancak vitamin ihtiyacýný artýracak durumlar veya eksikliðinin saptandýðý olgularda vitamin verilmesi gerekir. Kiþinin kendince ya da eþ dost tavsiyesi ile vitamin almasý kesinlikle yanlýþtýr. Vitamin desteði mutlaka doktor önerisiyle alýnmalýdýr. Bilinçsizce tüketilen A vitamini karaciðer bozukluðuna, fazla C vitamini böbrek taþý ve mide rahatsýzlýklarýna, D vitamini zehirlenmeye sebep olabilir" uyarýsýnda bulundu.

C VÝTAMÝNE SIÐINIYORSANIZ DÝKKAT EDÝN Alýnan C vitamininin fazlasý böbrekler yoluyla dýþarý atýlýyor. Yüksek dozda uzun süre vitamin C alýmýnda oksalat taþlarý oluþabiliyor. Ayrýca C vitamininin mide asidini artýrdýðý ve midenin saldýrgan faktörlerinden biri olduðu da biliniyor. Kansýzlýðý olan hastalarda demirle birlikte C vitamini alýnmasýný tavsiye eden Prof. Kavaklý, "Ancak demir birikimi olan bazý durumlarda önerilmez. Uzun yýllardan beri C vita-

mininin soðuk algýnlýðýndan koruyucu etkisi üzerinde durulmaktadýr. C vitamininin soðuk algýnlýðý geçiren kiþilerde hastalýk süresini kýsalttýðý ve semptomlarýn ciddiyetini azalttýðý bildirilmektedir. Günlük alýnmasý gerekli C vitamini miktarý yetiþkinler için günde 50-75 mg' dýr" dedi.

VÝTAMÝNÝN FAZLASI ZARAR A, D, E, K ve C vitaminlerine ait zarar ve yan etkilerin iyi bilindiðini belirten Prof. Kavaklý, vitaminlerin yanlýþ kullanýmýnda doðabilecek sonuçlarý þöyle anlattý: "A vitamini vücutta birikip karaciðer toksisitesine yol açar. A vitamini toksisitesi, onu baðlayan proteinlerin yok olmasý ve bu yüzden A vitamininin hücrelere hücum etmesiyle belirir. Bu, genellikle vitaminlerin beslenme ile alýnmasý durumunda ortaya

çýkmaz; fakat kiþinin takviye kullanmasý durumunda belirebilir. Belirtileri mide bulantýsý, kusma, karýn aðrýsý, ishal ve kilo kaybýdýr. Kas ve sinir sistemi de iþtahsýzlýk, sinirlilik, yorgunluk, uykusuzluk, bitkinlik, baþ aðrýsý ve kaslarda zayýflýk belirtileri göstererek etkilenir. D vitamini uzun etkilidir ve vücutta birikir. D vitamininin fazlasý kandaki kalsiyumun yüksek konsantrasyonda olmasýna neden olur. Kalsiyum böbrek taþý oluþturabilir. Kandaki yüksek kalsiyum seviyesi ayrýca kan damarlarýnýn sertleþmesine neden olur ki; özellikle bu da kalp ve akciðer arterleri için tehlikelidir ve ölümcül olabilir. D vitamini toksisitesinin ek belirtileri ise; iþtahsýzlýk, baþ aðrýsý, zayýflýk, halsizlik, aþýrý susuzluk, sinirliliktir. E vitamini ile zehirlenme çok fazla mik-

tarda alýnýrsa görülür; fakat A ve D vitaminlerinde olduðu gibi kolay olmaz. Belirtileri baþ aðrýsý, zayýflýk, baþ dönmesi, halsizlik ve görme bozukluklarýdýr. K vitamini zehirlenmesi sadece K vitamini için suda çözünen kaynaklarý tüketen insanlarda meydana gelir. Belirtileri ise kýrmýzý hücrelerin yýkýmý, sarýlýk ve beyinde hasarlanmadýr. Tiaminin (B1) anormal bir þekilde çok alýmý sinir sistemini etkiler. Güçsüzlük, baþ aðrýsý, alýnganlýk ve uyku bozukluðuna yol açar. Ayrýca taþikardi yapabilir. Yüksek miktardaki Niasin (B3) sinir sisteminde, kandaki glukoz ve yaðda uyuþturucu etkisi yaratabilir. Kusma, dilin þiþmesi, bayýlma gibi belirtiler meydana gelebilir. Buna ek olarak karaciðerin fonksiyonunu etkileyebilir ve düþük kan basýncýna neden olabilir. B6 vitamininin uzun süreli yüksek dozda alýmý, kimi zaman geri dönüþümü olmayan sinir hasarlarýna neden olur. Ayaklarda uyuþmayla baþlar, ellerde his kaybolabilir ve aðýz uyuþabilir. Diðer þikayetler ise; yürümede zorluk, bitkinlik ve baþ aðrýsýdýr. Alýmý azaltýldýðý zaman bu semptomlar azalýr; fakat her zaman tamamen kaybolmaz. Folat'ýnyan etkileri ishal, uyku bozukluðu ve alýnganlýktýr. B12 vitaminiyle olan yakýn iliþkisinden dolayý, folatýn yüksek miktarý B12 vitamini eksikliðini kapatýr. C vitamini toksisitesi kusma, karýn kramplarý uyku bozukluklarýdýr. Böbrek taþýna da yol açabilir."

CANINIZIN ÝSTEDÝÐÝNÝ DEÐÝL; VÜCUDUNUZUN ÝSTEDÝÐÝNÝ YÝYÝN Eðer kronik aðrý ile yaþýyorsanýz vücudunuzun en çok ihtiyaç duyduðu iyi dengelenmiþ, güçlü bir diyettir. Doðru beslenme iyileþtirir, kan þekeri düzeyini kontrol altýnda tutar, kilo korumaya yardýmcý olur, kalp hastalýðý riskini azaltýr ve sindirime yardýmcý olur. Kepekli tahýllar, taze sebze ve meyveler ve az yaðlý proteinlerden oluþan bir beslenme programý oluþturun.

larda yapabilecek. Yüklenici firmadan opsiyonel olarak ilave taahütler de isteyeceðiz. Böylece ilaç sýkýntýsý olmayacak.

TÜRKÖK ÝHALESÝ BU AY Bu ay TÜRKÖK'ün ihalesini yapýyoruz. Nisan ayýnda da 12 bölgede kan alma merkezlerimizi kuracaðýz. Ýlik bankasý altyapýsý kurulunca 40-50 bin olan donör sayýsýný önümüzdeki 5 yýlda 250 bine çýkarmayý planlýyoruz. Türk Kýzýlayý ile birlikte plazma kan ürünlerinin Türkiye'de üretilmesi için ihaleye çýkacaðýz. Þartnameyi hazýrladýk. Özellikle Müslüman ülkelerden bu konuda ciddi talep var."

EGZERSÝZ YAPMAYA BAÞLAYIN "Hafif egzersizler mutluluk hormonu olarak da bilinen endorfin salgýlamanýza, kendinizi iyi hissetmenizi saðlayan beyin kimyasallarýnýn harekete geçmesine neden olur. Hekiminize kolaylýkla yapabileceðiniz aerobik, güçlendirme veya germe egzersizlerini sorun. Ayrýca derin nefes alma ve meditasyon gibi stres yönetim teknikleri vücudunuzun rahatlamasýný saðlayarak aðrýnýzý azaltýr.

AÐRIDAN KURTULMAK ÝSTÝYORSANIZ SÝGARAYI BIRAKIN Bazý insanlar geçici rahatlama ve stresi azaltmak için sigaraya sarýlabilir. Geçici bir çözüm gibi görünse de sigara uzun vadede dolaþýmý kötüleþtirerek dejeneratif disk problemleri, özellikle bel aðrýsýna yol açabilir. Bu nedenle hekiminize baþvurarak sigarayý býrakmak sizin için daha doðru bir tercih olacaktýr.

Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, çok ithal edilen ilaçlarý artýk sadece Türk Eczacýlarý Birliði'nin getirmeyeceðini, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn da ihaleye çýkacaðýný söyledi. Müezzinoðlu, organ baðýþýnýn artmasý için de, din adamý ve muhtarlarla toplantý yapacaklarýný belirtti. 1 MÝLYON MEKTUP Organ naklinde ailenin itirazý kaldýrýlýyor. Kamu spotlarýný hazýrlýyoruz salý günü (14 Ocak) 81 vilayetten din adamý temsilcisi, muhtarlarýn bölge temsilcileri ile Ankara'da toplantý yapacaðýz. Bunun yanýsýra Diyanet ve bakanlýk olarak imamlar, muhtarlar, öðretmenler ile borsa ve ticaret odalarýnýn kitlelerine mektup yazarak organ baðýþýnýn dinen sakýncasý bulunmadýðýný, saðlýk açýsýndan da Türkiye'nin buna ihtiyacý olduðunu anlatan 1 milyon mektup hazýrlýyoruz. Bu mektuplarý stratejik olarak bir milyon adrese göndereceðiz. Bugün rakamlara baktýðýmýzda geçen yýl 14 bin beyin ölümü gerçekleþmiþ ancak 11 bin aile itiraz ettiði için organlarý alamamýþýz.

Hisar Intercontinental Hospital Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Prof. Dr. Lütfiye Müslümanoðl, kronik aðrýlarý azaltmanýn yollarý hakkýnda þunlarý söyledi:

ALKOLDEN UZAK DURUN Ýhtiyacýnýz olan iyi bir gece uykusu için kendinizi yatýþtýrmak amacýyla alkol almayý tercih ediyorsanýz yanlýþ bir adým atmýþ olursunuz. Alkol uyumanýza yardýmcý olsa da önemli olan REM uykunuzu saðlýklý almanýzý engeller hatta sizi uyandýrýr. Sonuç daha az dinlendiðiniz bir gece olarak size döner.

Bulunamayan ilaç için ihale Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Türkiye'nin en çok ithal ettiði ilaçlarý artýk sadece Türk Eczacýlarý Birliði'nin (TEB) getirmeyeceðini, vatandaþýn bulamadýðý bu ilaçlar için Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn da ihaleye çýkacaðýný söyledi. Hürriyet'ten Nuray Babacan ve Meltem Özgenç'e konuþan Müezzinoðlu, sahte ilacýn önüne geçmek için alýnan tedbirlere de deðindi. 24 Ocak itibariyle isteyen herkesin telefonuna indireceði bir uygulama ile kullanacaðý ilacýn sahte olup olmadýðýný anlayacaðýný kaydeden Müezzinoðlu, "Telefonun karekoda tutulmasýyla ilaç sisteme kayýtlý mý? Türkiye'de mi üretiliyor yurt dýþýndan mý ruhsatlý? Toplatýlan bir ilaç mý görülebilecek. Böylece vatandaþlar eðer Türkiye'de ya da yurt dýþýnda ruhsatlý deðilse ilacýn sahte olduðunu görebilecekler. Akýllý telefon olmayan kiþiler karekodun fotoðrafýný çekip bize gönderebilecekler. Bunu bizim merkez okuyacak ve derhal vatandaþa haber verilecek. Yani bu sistemle yanlýþý vatandaþ görürken biz de göreceðiz ve düzelteceðiz. Eðer ilaç sahteyse devreye emniyet de girecek" dedi. Müezzinoðlu þöyle devam etti: "Bulunamayan ilaçlarla ilgili Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) bir çalýþma yapýyor. Örneðin 2013'te yurt- dýþýndan en çok getirdiðimiz ilaçlar hangileri listemiz var. Bu ilaçlarý sadece TEB getiriyordu. Artýk Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý o listeyi ihaleye çýkacak. Bunu artýk depo-

Kronik aðrýlardan kurtulmak zor olsa da hafifletmek için yapýlabilecekler var. Egzersiz yapmak; alkol ve sigaradan uzak durmak, iyi beslenmek ve aðrýyla nasýl mücadele edileceði konusunda bilinçli olmak bunlardan bazýlarý.

AÐRINIZIN ÞÝDDETÝNÝ NOT ALIN Aðrýnýzýn þiddetini her gün kayýt edin. O gün ve sonraki gün neler yaptýðýnýzý ve yaptýklarýnýzdan sonra ne hissettiðinizi de not alýn ve bunlarý hekiminizle paylaþýn.

YERLÝ ÝLAÇ ÝÇÝN ÇALIÞMA Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, "Ýlaçta yerli üretim için de çalýþmamýz var. Yaklaþýk 15 milyar lira ilaç bütçesi ayýrýyoruz. Yerli üreticilerimizin ürettiklerini deðerlendirerek artýk þunu söyleyeceðiz, 'Üretim ülkemizde varsa onu alalým, gerekirse 3 yýl alým garantisi verelim; ama ilave üretim yatýrýmlarý farklý ilaçta ya ar-ge ya da yeni ilaç üretimi ile ilgili üretimler istiyoruz. Biz bir milyarlýk ilacý alýyoruz; ama sizden þu þu yatýrýmlarý talep ediyoruz.' Bu istek ilaç üretiminin artýrýlmasý için gerekli. Dünyanýn tükettiklerine bakarak 'bu ürün bizde de var' diyebilmeliyiz. Prospektüsler de artýk ürünleri dünyaya pazarlayacak þekilde olacak" dedi.

KENDÝNÝZE ZAMAN AYIRIN VE SINIRLARINIZI BELÝRLEYÝN Duygusal ve fiziksel saðlýk bakýmýnýzý ve acýnýzý daha iyi yönetmenin elinizde olduðunu unutmayýn. Hayýr demeyi öðrenin. Size iyi gelen ortamlara daha çok girin. Size iyi gelen insanlarla daha çok zaman geçirin. KULLANDIÐINIZ ÝLAÇLARI TANIYIN Aðrýnýzý kesmek için kullandýðýnýz ilaçlarýn yan etkilerini ve nelere neden olabileceðini öðrenin. Sonra da diðer tedavi seçenekleri konusunda kendinizi eðitin. Hedefiniz olan normal bir ruh hali ve aktivite düzeyine ulaþamýyorsanýz hekiminizle görüþerek ilacýnýzý deðiþtirebilirsiniz.


Dicle'de þark çýbaný salgýný D

iyarbakýr'ýn Dicle ilçesinde þark çýbaný salgýný ortaya çýktýðý belirtildi. Salgýnýn ortaya çýktýðý Dede ve Durabeyli Köyü ilkokullarýnda inceleme baþlatýldý. Ýncelemenin ardýndan raporlar Ýlçe Kaymakamlýðý'na verildi. Dicle Üniversitesi'nden gereken destek alýndýktan sonra köydeki vatandaþlarla birebir görüþen Kaymakam Recep Kattaþ, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hýdýr Çakýn, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Þirin Dinçar, durumun kontrol altýna alýndýðýný, baþta okullar olmak üzere, ev ve hayvan barýnaklarýnýn kireçle sývandýðýný kaydetti. Vatandaþlarýn bu konuda bilinçlendirildiðini ifade eden Dinçar, ilerleyen günlerde köylülere ve okullara yönelik seminer düzenleneceðini belirtti. ÝHA

Sessiz sedasýz defnedildi 14 OCAK 2014 SALI

Siirt'te evinde silahla vurulmuþ olarak bulunan 13 yaþýndaki K.E., yapýlan otopsinin ardýndan köyünde defnedildi. yaþamýný yitirdi. Eþi Mehmet Atak'ýn asker olduðu öðrenilen K.E.'nin, iki gün önce dünyaya getirdiði ikinci bebeðinin hayatýný kaybetmesi sonucu bunalýma girdiði ve intihar etmiþ olabileceði ileri sürüldü. K.E., Diyarbakýr Týp Fakültesi'nde yapýlan otopsinin ardýndan Pervari Kaymakamlýðý'nýn tahsis ettiði 2 adet araçla alýnarak köyünde defnedildi. Nüfus kayýtlarýnda 13 yaþýnda olarak görülen K.E. adlý kadýn, Pervari ilçesi Yapraktepe Köyü'nde iki gün önce ikinci çocuðunu dünyaya getirdi. Erken doðan bebek hayatýný kaybetti. Genç kadýn evde silahla vurulmuþ olarak bulundu. Pervari Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan kadýn yolda

Silah sesi duyulmamýþ Dini nikahlý olduðu öðrenilen K.E.'nin kayýnpederi Tahir Atak, Van'ýn Çatak ilçesinde oðlu Mehmet ve gelini K.E.'nin birbirini severek evlendiðini söyledi. Atak, "Kýzýmýn (gelini) öldüðünde haberimiz olmadý, en küçük kýzým odasýna giderken

onu yerde kanlar içinde görmüþ. Hiçbir sorunu yoktu. Koþup odasýna girdiðimizde kanlar içinde bulduk. Gelinimizin kimlik yaþý küçük olabilir ama gerçek yaþý 18'dir. 3 yýl önce köy meydanýnda yaptýðým düðünle Van ili Çatak ilçesinden aldýk" dedi. Mehmet Atak'ýn akrabasý Abdulhamit Ýpekten ise, yengesinin ailesiyle hiçbir problemi olmadýðýný dile getirdi. Ýpekten, "Olay öðleden sonra saat 12 civarýnda meydana geldi. Kimse silah sesini duymadý. Kýz kardeþim kapýyý açýp odasýna girdiðinde kanlar içinde bulmuþ. Aðabeyim ile yengem kendi rýzalarýyla evlendiler, daha önce birbirlerini görmüþ ve sevmiþlerdi" diye konuþtu.

Soruþturma baþlatýldý Siirt Valiliði'nden yapýlan yazýlý açýklamada da, Siirt'te meydana gelen intihar olayý ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam'ýn talimatýyla soruþturma baþlatýldýðý belirtildi. Siirt Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Hýfzullah Canpolat, Pervari ilçesinde 12 yaþýnda görücü usulüyle evlendirilen ve evinde ölü bulunan K.E. ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam'ýn talimatýyla inceleme baþlatýldýðýný belirtti. Canpolat, "K.E.'nin küçük yaþta evlendirilmesi ve çocuk yaþta doðum yapmasýyla ilgili araþtýrma yapacaðýz" dedi. ÝHA

Çocuk gelinler ülke sorunu

Siirt'in Pervari ilçesinde 14 yaþýndaki 2 çocuk annesi K.E.'nin evinde silahla vurulmuþ halde bulunmasýna Kadýn Eðitim ve Psikolojik Danýþmanlýk Merkezi (Epi-Dem) tepki gösterdi. Nüfus kayýtlarýnda 13 yaþýnda olarak görülen K.E. adlý kadýn, Siirt'in Pervari ilçesi Yapraktepe Köyü'nde yaþadýðý evde ölü bulunmuþtu. Olaya tepki gösteren Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Epi-Dem sosyoloðu Azize Kaya, bu olayýn bölgenin deðil Türkiye'nin sorunu olduðunu söyledi. Sosyolog Azize Kaya, bu olayý bölge-

sel açýdan ele almanýn yanlýþ olduðunu ifade ederek, olayýn hem Türkiye'nin hem de geliþmemiþ toplumlarýn gerçeði olduðunu ifade etti. 'Bölge ile sýnýrlamak yanlýþ' Kaya, "Bu olay bir kadýn sorunudur. Çünkü çok olay yaþanýyor. Bu belki duyulan, görünen ve bilinen kýsmýdýr. Ama bu ve buna benzer o kadar çok olay yaþanýyor ki, bunu sadece Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'ne sýnýrlamak yanlýþtýr. Çünkü bu olaylar Akdeniz ve Karadeniz'de de yaþanýyor. Bu anlamda bunu bölgesel açýdan ele almak yanlýþtýr. Bu erkek egemen zihniyetinin yarattýðý bir

sorundur" dedi.

'Zihniyet deðiþmeli' Kaya, bu tür olaylarýn önüne geçilebilmesi için zihniyetin deðiþmesi gerektiðini vurgulayarak, bunun bir sistem ve zihniyet sorunu olduðunu kaydetti. Kaya, sözlerini þöyle noktaladý: "Çünkü egemen erkek zihniyeti kendini bu þekilde var etmeye çalýþýyor. Bu kadýna olan bakýþ açýsý ile ilgili bir þeydir. Kadýný ötekileþtirerek ve ikinci sýnýf muamele ile bu sorun çözülmez. Ama bu bakýþ açýlarýnýn deðiþmesi lazým. Bu sistemin kýrýlmasý lazým." ÝHA

Kadýnlar mutfaðýný sahneye taþýyor 37 ayrý cinayet olayý aydýnlatýldý Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü Cinayet Büro Amirliði ekipleri, 2013 yýlýnda yaþanan 37 cinayet olayýný aydýnlattý. Emniyet verilerine göre, 2012 yýlýna oranla geçtiðimiz yýl cinayet olaylarýnda yüzde 13 azalma yaþandýðý tespit edildi. Diyarbakýr'da 2013 yýlýnda yaþanan 37 cinayet olayýný aydýnlatan Asayiþ Þube Müdürlüðü Cinayet Büro Amirliði ekipleri, cinayet olayýna karýþan 79 kiþi yakalayarak, adli mercilere teslim etti. 79 kiþiden 52'si ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Yaralama olaylarýnda ise, 156 ayrý silahlý olayda 133 kiþi, 506 ayrý býçaklý yaralama olayýnda 489 kiþinin adli mercilere teslim edildiði bildirildi. Öte yandan Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü verilerine göre, 2012 yýlý ile 2013 yýlý kýyaslandýðýnda, öldürme olaylarýnda yüzde 13, silah ile kasten yaralama olaylarýnda yüzde 18 ve kesici aletle kasten yaralama olaylarýnda da yüzde 16 düþüþ olduðu tespit edildi. Haber Merkezi

Kimisi iþçi, kimisi memur hepsi belediyede çalýþan kadýnlar. Ancak onlar için mesai saati sonsuz. Onca hengame arasýnda kendileri için ayýracak kýsacýk bir zamanlarý bile yok. Büyükþehir Belediyesi Kadýn Birimi'nin küçücük bir ilaný bu kadýnlarda ayrý bir heyecan yaratmýþ. Kimi çocukluk hayalini gerçekleþtirmek isterken, kimisi onca sorumluluðun yaný sýra tiyatro çalýþmasýný sürdürebilmenin ütopik bir düþünce olduðunu sanmýþ. Yüksek sesle kendini ifade edemeyen kadýnlar, þimdi harýl harýl tiyatro oyununa hazýrlanýyor. Yönetmen Ayþe Sýr'ýn uzattýðý eli sýkýca kavrayan kadýnlar, sahnede nasýl duracaklarýndan, seslerinin nasýl çýkacaðýna kadar birçok þeyi sýfýrdan baþlayarak öðrenmeye çalýþýyor. Onlar þimdi hayata ve kendi iç dünyalarýna tiyatro perdesinin aralýðýndan daha pozitif bakýyor. Oyun 8 Mart'a yetiþtirilecek Hazýrladýklarý oyunun adý ise Mutfak. Büyükþehir Belediyesi kadýn çalýþanlarý, ömür törpüsü mutfaklarýný sahneye taþýyor. Büyükþehir Belediyesi Kadýn Birimi Sorumlusu Müzeyyen Anýk, tiyatro atölyesi oluþturmaya karar verirken Yönetmen Ayþe Sýr'dan istediði desteði geri çevrilmiyor ve verilen ilana kadýnlar büyük ilgi gösteriyor. Hiçbiri tiyatro

eðitimi almayan kadýnlar, yapýlan atölye çalýþmasýnda önceleri çok zorlanýyor. Sahnede nasýl durulmasý ve konuþulmasýna iliþkin Ayþe Sýr'ýn büyük yardýmý dokunuyor. Ardýndan amatör ruhun profesyonel ruhun önüne geçtiðini ve kadýnlarýn yaratma gücünü yeniden fark edince oyun çýkartmaya karar veriliyor. Belediye personeli kadýnlardan Rezan Çatuk, Deniz Tantekin, Þevin Þükran Anýk, Þeyma Yelliler, Þükran Avcý, Gül Ege, Civar Açýð, Bahar Kelekçioðlu ve Nuray Erkaplan Buylakutluyurga, Murathan Mungan'ýn Mutfak adlý oyununu sahneye çýkartmaya hazýrlanýyor. Oyun 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'ne yetiþtirilecek. Artýk kendileri için bir þey yapýyorlar Oyunun yönetmeni Ayþe Sýr, çalýþmanýn Tiyatro Atölyesi yapmak isteyen kadýn biriminin teklifiyle geldiðini söyledi. Sýr, ''Ben de seve seve kabul ettim. Atölyeye baþladýk. Önceleri çok büyük beklentimiz yoktu. Sonra içimizde bu enerjiyi görünce 'neden olmasýn?' diyerek, bir oyun çýkartmaya karar verdik. 'Bir kadýn oyunu çýkartalým' dedik ve tamamen kadýnlardan oluþan bir oyun olan Mutfak oyununu seçtik. Bu þekilde baþladýk. Zor tabi. Halen de bu çalýþma çok zor ilerliyor. Çünkü sabah

Bingöl'de 122 kilo esrar ele geçirildi

8 akþam 5 mesaisi yapan iþçi, memur kadýnlardan oluþuyor. Akþam 5'ten sonra evine, eþine, çocuklarýna yemek yetiþtirmeye çalýþan kadýnlar. Bu kadýnlar þimdi artýk farklý bir þey yapýyorlar. Artýk kendileri için buradalar. Baþka bir algý, baþka bir yaþam alaný oluþturdular. Onlardaki deðiþen bu algý eve de, iþyerine de pozitif biçimde yansýyor. Kadýnlar erkeklerden çok daha fazla yaratýcý güce sahip. Önemli olan o gücü fark etmek, tetiklemek ve açýða çýkartmak. Oyun 4 kadýnýn bir araya gelip mutfak kurmasýyla baþlýyor. Artýk bir araya gelip kendileri için bir þeyler yapmak istiyorlar ve mutfaðý oluþturuyorlar. Biz aslýnda burada kadýnlarýn hikayelerini öne çýkartýyoruz. Çok farklý hikayeleri var. Çok fazla yemek muhabbeti geçmeyecek. Belki bir ekmek piþecek, onun kokusu alacaðýz ama daha çok hikayeler ön planda. Hayat mutfakta piþer. Her yaptýðýn iþin mutfaðýnda piþersin. Kadýnlarýn hayatýnýn mutfaðý da kendi mutfaðýdýr aslýnda. Onlar da kendi mutfaðýnda piþiyor. Hepimizin hayatýnda mutfaklarýmýz var. Hayatta yaþadýklarýmýz, deneyimlerimiz bizi piþirir. Bu da bizim mutfaðýmýzýdýr. Bu kadýnlarýn da mutfaðý burada, o hikayelerin içerisinde açýða çýkýyor'' dedi

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediði operasyonlarda 122 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Bingöl Ýl Jandarma Komutanlýðý'nca yapýlan istihbarat çalýþmalarý neticesinde, Genç ilçesi Yeniyazý Köyü Kiriþli mezrasýnda uyuþturucu madde imal ve ticareti yapýldýðý belirlendi. Ýstihbarat bilgisi üzerine harekete geçen Bingöl Ýl Jandarma Komutanlýðý, yaptýðý operasyonda 122 kilo 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Esrar maddesine el koyulurken, olayla ilgisi bulunduðu belirtilen 1 kiþi hakkýnda adli tahkikata baþlandýðý öðrenildi. Ele geçirilen esrar maddesinin, Türkiye Uyuþturucu ve Uyuþturucu Baðýmlýlýðý Ýzleme Merkezi (TUBÝM) tarafýndan hazýrlanan fiyat listesine göre, ekonomik deðerinin 2 milyon 236 bin 500 lira olduðu belirtildi. ÝHA

Ýçme suyuna kavuþtular

Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesine baðlý Aygün Köyü Cumhuriyet mezrasý, 2 kilometrelik boru ile suya kavuþtu. Ýçme suyu açýlýþýna katýlan Kulp Kaymakamý Mehmet Maraþlý, mezranýn su ihtiyacýný karþýlayacak olan iki su deposunu yerinde inceledi. Kaymakam Maraþlý, yeni yapýlan su depolarýnýn Cumhuriyet mezrasýnýn su ihtiyacýný karþýlayacak önemli bir proje olduðunu ve mezraya can vereceðini söyledi. Yýllarca su sýkýntýsý çektiklerini ve artýk suya kavuþtuklarýný belirten mezra sakinleri, su deposu önünde kurban keserek Kaymakam Maraþlý ile birlikte çay içti. 2 kilometre boru döþenerek getirilen suyun 50 ve 20 tonluk depolarýndan mezraya su daðýtacaðý öðrenildi. ÝHA


4

14 OCAK 2014 SALI

Gündem

Sýnýrda kaliteli petrol bulundu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO), Þýrnak'ýn Silopi Ýlçesi'nde Irak sýnýrýnda sýfýr noktada açtýðý Çalýþkan 1 kuyusunda yüksek gravitede petrol buldu. TPAO Batman Bölge Müdürü Gökhan Akýn, petrolün komþudaki petrolün deðerinde olduðunu söyledi. TPAO, çözüm süreciyle birlikte Þýrnak'ýn Silopi Ýlçesi Çalýþkan Beldesi'nin Irak sýnýrýna sýfýr noktadaki Hezil Çayý kýyýsýndaki güvenlikli bölgede 6 ay önce Çalýþkan 1 kuyusunu açarak petrol arama çalýþmalarýna baþladý. Sýnýrý oluþturan Hezil Çayý'na 1 kilometre mesafede açýlan kuyuda yapýlan sondaj çalýþmalarýnda 2 bin 900 metre derinlikte yüksek gravitede petrol artezyen halinde bulundu. TPAO Batman Bölge Müdürü Gökhan Akýn, ilk kez sýnýra sýfýr noktada gravitesi yüksek petrolün bulunduðu kuyu keþfettiklerini söyledi. Kuyunun günlük kapa-

Kürtçe kreþten veliler memnun

sitesinin hafta içinde belirleneceðini ifade eden Akýn, "Ýlk kez bu bölgede çalýþýyoruz. Sýnýra sýfýr noktadaki güvenlik alanýnda açtýðýmýz ve adýný da yakýn mesafedeki Çalýþkan Beldesi'nin ismini verdiðimiz Çalýþkan1 kuyusunda sondaj ekiplerimiz gerekli çalýþmayý tamamladý. Gravitesi yüksek petrol, komþu ülkedeki petrolün ayarýnda. Fakat üretim kapasitesi konusunda test çalýþmalarýmýz henüz sonuçlanmadý. Bazen suyun da rastlanýldýðý gravitesi yüksek petrolün kapasitesi hafta içinde netlik kazanacak. Zor koþullarda petrole ulaþan ekibimizi kutluyoruz" dedi.

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan iki yýl önce açýlan ve Kürtçe eðitim veren kreþten 55 çocuk yararlanýyor. Kreþin eðitiminden memnun kalan veliler, Kürtçe anasýnýfýn açýlmasýný talep ediyor.

Zayi ilaný Gökalp Vergi dairesi 37951204102 nolu mükellefi olup, 66951-67200 seri numaralarý arasý 5 cilt faturamý,444301-444400 seri numaralarý arasý 2 cilt faturamý,2151-2200 ve 2201-2250 seri numaralarý arasý 2 cilt faturamý kaybettim.Hükümsüzdür. Fikret Yalýnkaya (Sürat Kargo) ---------------------------------------------------------Þanlýurfa/Suruç nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Ali Yýldýrým ---------------------------------------------------------Diyarbakýr/Kayapýnar nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Yunus Güzel

14 OCAK 2014 SALI YIL: 13 SAYI: 4503 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý'na baðlý Kreþ ve Gündüz Bakýmevi'nden 55 çocuk faydalanýyor. Eðitim dilinin Kürtçe olduðu ve bu yýl toplam 200 baþvurunun yapýldýðý Kreþ ve Gündüz Bakýmevi, kapasitesine göre 3-5 yaþ arasý 55 çocuðu kreþe kabul edip yeni eðitim dönemine baþladý. Yeni eðitim yýlýnda çocuklara Kürtçe matematik, drama ve müzik eðitimi veren kreþ, ayrýca halk oyunlarý, spor ve Ýngilizce eðitim de veriyor. Tüm bu etkinliklerin yanýnda yaþamý öðrenme faaliyetleri kapsamýnda kentteki tarihi yerleri gezme, Güneþ Evi ve güneþ sistemleri de öðretiliyor. Büyükþehir Belediyesi, kreþ hizmetinde eðitim dilini Kürtçe olarak vermesinin ardýndan kent merkezinde açýlan birçok kreþ ve gündüz bakým evi de eðitimlerinde Kürt dilini kullanmaya baþladý. Kreþ Sorumlusu Evin Taþdemir, ilk açýldýklarýnda kaynak konusunda eksiklikler yaþadýklarýný ancak zamanla bu eksiði giderip geliþtiklerini belirtti. Hepsi kadýnlardan oluþan 9 çalýþanla yola devam ettiklerini söyleyen Taþdemir, "Çalýþanlarýmýz sevgiyle bu iþi yürütüyorlar, büyük bir istekle kendilerini bu çalýþmaya katýyorlar" dedi. Ýngilizce de öðretiliyor 4 ayrý sýnýfta 55 çocuða hizmet verdiklerini ve her sýnýfta iki eðitmenin bulunduðunu aktaran Taþdemir, eðitmenlerin çocuk geliþim eðitimi almýþ, dilde çok yetkin ve çocuk psikolojisini iyi bilen kiþilerden oluþtuðunu belirtti. Her yýl kendilerini biraz daha geliþtirdiklerini ifade eden Taþdemir, Türkiye'de bir model olduklarýný söyledi. "Aileler çocuklarýný buraya býrakýyorlar ve dili iyi öðrenerek buradan alýyorlar" diyen Taþdemir, "Bize gelen

çocuklar hem Kürtçeyi hem de Türkçeyi çok iyi öðrenebiliyorlar. Zaten anadilini iyi öðrenen çocuk diðer dilleri de daha kolay ve iyi öðreniyor. Ayrýca biz bununla birlikte çocuklara Ýngilizce de öðretiyoruz. Bazý aileler hiç Kürtçe bilmiyor, çocuklarý burada Kürtçe öðrendikten sonra kendileri de gidip Kürdi Der'den ders alýyor. Biz bu kreþi daha da geliþtirmek ve 5-7 yaþ arasý çocuklarý da kapsayacak bir nitelikte olmasýnýn çabasýný veriyoruz ve konudaki önerileri bekliyoruz" diye konuþtu. Çocuklarýyla birlikte öðreniyor Tuba Aslan Akýncý adlý veli, Diyarbakýrlý olmasýna raðmen Kürtçe konuþamadýðýný söyledi. Kürtçeyi anladýðýný ama kendini ifade edemediðini belirten Akýncý, ''Çocuklarýmýn bu sýkýntýyý yaþamalarýný istemediðim için buradayým. Benim ikizlerim var. Kendilerini kendi dilleriyle ifade edebilsinler diye bu amaçla buraya getirdim ve çok memnunum. Geçen yýl alýcý dil becerileri geliþti, bu yýl ifade dil becerileri geliþti. Kendilerini Kürtçe çok rahat ifade edebiliyorlar. Renkleri, sayýlarý, kavramlarý, þarkýlarý, tekerlemeleri öðrendiler. Kendi baþlarýna þarkýlar, hikayeler oluþturuyorlar. O anlamda çok memnunum. Ýki yýldýr bu çocuklar burada Kürtçe öðreniyorlar ama okula baþladýklarýnda unutmalarýndan kaygýlýyým. 5-6 yaþ grubuna Kürtçe okuma yazma dersi verilmesi konusunda kreþ yetkililerine öneride bulundum. En azýndan dili daha iyi öðrenecekler, daha iyi pekiþtirecekler. Evde ben Türkçe, babalarý Kürtçe konuþuyor. Benim için de çok iyi oldu. Onlarla birlikte ben de öðreniyorum. Ýki dili konuþabilmek biliþsel becerilere sahip olmalarý çocuklarda özgüven oluþtu'' dedi. Haber Merkezi

Öðretim üyesinden hükümete hakaret Dicle Üniversitesi öðretim üyesinin attýðý twetler görenleri þoke etti. Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ö.P.'nin twetlerini, gazeteciler Emre Uslu ve Mehmet Baransu da retweetleyerek hakaretlere eklemeler yapýyor. 21 Aralýk'ta Tweeter'da Dicle Üniversitesi'nden bir öðretim üyesinin tweetleri dikkat çekiyor. Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi'nde öðretim üyesi olan Ö.P, 'hukuku tehdit eden Baþbakan' , 'Heryer Yolsuzluk, Her yer rüþvet' 'Varsa savunmaný yap, seyretme. Kim sana mal gibi bak yargý mensubuna. Adam size hesap soruyor ver hesabýný. Milletin ayaðýndaki ayakkabýnýn tabaný kadar temiz deðiller, hala neden bahsediyor beyefendi" gibi tweetler atarken, Mehmet Baransu ve Emre Uslu ile karþýlýklý yazýþýyor. Emre Uslu ve

Mehmet Baransu'nun bir internet sitesinden Baþbakan'a ve hükümete karþý aleyhte yazýlar yazdýðý ve bu sitenin eriþime kapalý olduðu konusu da Ö.P ile paylaþýlýyor. Ö.P, en son bir tweetinde Baransu ve Uslu'nun duyurduðu internet sitesini belirtiyor ve buradan Halk Bankasý ve Ýçiþleri Bakaný'nýn aleyhine verilen haberlerin okunmasýný öneriyor. Dicle Üniversitesi'nde hem de bir öðretim üyesinin ülkeyi yöneten bir Baþbakan ve hükümete bu denli saldýrmasý, "Paralel Devlet harekete geçti ve saldýrýyor" düþüncesini akla getirdi. Öðretim üyesi Ö.P.'nin bir internet sitesi ve hükümete kumpas kurmakta olan gazetecilerle iliþkisi de dikkat çekiyor. Konuyla ilgili Dicle Üniversitesi Yönetimin, adý geçen Öðretim Üyesi hakkýnda ne tür bir idari soruþturma yaptý merak ediliyor. Haber Merkezi

Ýçten'den Uludere kararý açýklamasý:

Vicdanlarý tatmin etmedi Uludere soruþturmasýnda verilen takipsizlik kararýný deðerlendiren AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, askeri savcýlýðýn verdiði kararýn vicdanlarý tatmin etmediðini söyledi. AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Hakim ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK) ile Uludere olaylarýna iliþkin açýklamalarda bulundu. HSYK ile ilgili tartýþmalara deðinen AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, HSYK'nýn tartýþmalardan vazife çýkararak, yetkisiz ve kanunsuzca açýklamalar yaptýðýný söyledi. HSYK'nýn açýklama yapmasýnýn Anayasa'nýn 138. maddesine de açýk bir þekilde aykýrý olduðunu dile getiren Ýçten, "Böyle bir giriþim, böyle bir tavýr kabul edilebilir bir þey deðil. Adeta yeni bir vesayet giriþimi, bir darbe giriþimi olarak ben bunu algýladým. Bu kabul edilebilir bir tutum deðildir. Kaldý ki HSYK konusunda komisyon çalýþmasýný yaptý. Burada anayasa aykýrýlýk olmadýðý karar verildi. Komisyondaki çalýþmalardaki her þey oya dayalýdýr. Oylama neticesinde anayasaya aykýrýlýðý olmadýðý belirlenmiþtir. Genel Kurul'da da gerekli görüþmeler yapýlacaktýr" dedi. Son söz 30 Mart'ta Milli iradenin temsili parlamento olduðuna dikkat çeken Ýçten, 30 Mart günü yapýlacak yerel seçimlerde halkýn son sözü söyleyeceðini aktardý. Ýçten, "Bizler seçilerek, halkýn teveccühleriyle buraya geldik. Dolayýsýyla millete

hesabý biz veririz, yargý deðil. Ama siz kalkar da bu ülkede yatýrýmcýlarýn giriþimcilerin önünü kesecek adýmlar atarsanýz, tahminler üzerinden giderseniz, herhangi bir zihniyetin temsili altýnda, emirlerle hareket edecek olursanýz, yürütme olarak da o noktada bize görev düþer. Ve hepsinden önemlisi de her zaman her yerde söylediðimiz 'Milli irade ne diyor?' sorusudur. Bu çok önemlidir. Milli iradenin temsili þu anda parlamentodadýr. Herkesin saygý duyma mecburiyeti vardýr. Kaldý ki 30 Mart'ta milli irade son sözü söyleyecektir" diye konuþtu. Uludere kararý Genelkurmay Askeri Savcýðý tarafýndan Uludere'de yaþanan olay için takipsizlik kararýnýn verilmesine de deðinen Ýçten, sözlerini þöyle sürdürdü: "Uludere olayýnda gelinen nokta, verilen karar neticede vicdanlarý tatmin etmemiþtir. Uzun bir yargýlamadan sonra sivil yargý, 'bizim görevimiz deðildir' diyerek dosyayý askeri yargýya göndermiþtir. Askeri yargý da karar vermiþtir. Lakin gelinen süreçte verilen bu karar son ve nihai karar deðildir. Kaldý ki olayýn temyiz yolu açýktýr, bir üst mahkemeye müracaat edilebilir. Ýkincisi de Anayasa Mahkemesi'ne ve Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne baþvuruda bulunulabilir. Nasýl bir sonuca ulaþacaðýný hep birlikte göreceðiz. Ama kiþisel kanaatim bu durumun ne kamuoyunu ne de vicdanlarý rahatlattýðý yönündedir. Uludere olayýnýn takipçisi olmaya devam edeceðiz." Haber Merkezi


CMYK

Bölge Haber

14 OCAK 2014 SALI

5

'TMK yürürlükten kaldýrýlmalý' Doðu ve Güneydoðu Bölge Barolarý, ortak basýn açýklamasý yaparak Terörle Mücadele Kanunu'nun yürürlükten kaldýrýlmasýný istedi. birini affetme, yine bu temelde demokratik bir çözüm arayýþýndan baþka bir paradigma gözetilmemelidir. Bu amaca hizmet edecek þekilde öncelikle Terörle Mücadele Kanunu yürürlükten kaldýrýlmalý ve bu yasanýn hayat bulduðu, maðduriyet yaratan tüm özel mahkemelerin sonuçlarýyla birlikte kaldýrýlmasý gerekmektedir" denildi.

Aðrý Barosu, Batman Barosu, Bingöl Barosu, Bitlis Barosu, Diyarbakýr Barosu, Hakkari Barosu, Iðdýr Barosu, Kars Barosu, Mardin Barosu, Muþ Barosu, Siirt Barosu, Þanlýurfa Barosu, Þýrnak Barosu, Tunceli Barosu ve Van Barosu, ortak basýn açýklamasý yaptý. Açýklamada, Roboski katliamý, yeniden yargýlanma, yolsuzluk ve rüþvet olaylarý, özel yetkili mahkemelere deðinildi. Roboski olayý ile ilgili Askeri savcýlýðýn soruþturma sonucunda, emri uygulayan þüphelilerin kusurlarýnýn olmadýðýný gerekçe göstererek kamu vicdaný rahatsýz eden kovuþturmaya yer olmadýðýna dair kararý verdiði hatýrlatýlan açýklamada, "Ancak kararda bombalama emrini verenin Genel Kurmay Baþkaný olduðu açýkça belirtilmesine ve sýnýr dýþýna askeri harekat düzenleme yetkisinin sivil hükümete ait olduðu bilinmesine raðmen, Genel Kurmay Baþkaný ve hükümet içinde sorumlu olan kiþiler hakkýnda, þüpheli ya da sanýk olarak adli iþlem yapmayarak,

Genel Kurmay Baþkaný ve hükümet içinde ki sorumlu kiþileri yargýlanmaktan kaçýrmýþtýr" denildi. 'Toplumsal barýþma' Bölgede kaçakçýlýk amacýyla geçiþ yapýlacaðýnýn istihbaratýnýn alýnmasýna raðmen böyle bir katliamýn faillerinin aklanmaya çalýþýlmasýnýn kabul edilemeyeceði ifade edilen açýklamada, Barolar olarak Roboski katliamý nedeniyle sorumlularýn ortaya çýkarýlýp tarafsýz bir yargý önünde hesap vermeleri için gereken mücadeleyi verecekleri söylendi. Açýklamasa, "Son günlerde özellikle Ergenekon ve Balyoz davalarý üzerinden tartýþmaya açýlan yargýlamanýn iadesi yada verilen kararlarýn meþruiyetinin sorgulanmasý ile güdülen amaç cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'de yargýnýn taraflý tutumu giderilmek isteniyorsa; bizce bunun toplumsal barýþa, özellikle Kürt meselesinin çözümüne yönelik bir 'Toplumsal barýþma' ve karþýlýklý olarak bir

'Tüm maðdurlarý kapsamalý' Roboski Katliamý karþýsýnda sessiz kalanlarýn bugün Ergenekon'un avukatlýðýna soyunduklarýna dikkat çekilen açýklamada, "Ergenekon avukatlýðýný üstlenenler bilmelidirler ki, gladyonun avukatlýðýný da üstlenmiþlerdir. Yalnýzca bu davalar için adil yargýlanma hakkýnýn ihlal edildiðini savunanlarýn; TBB Baþkanlýk sýfatýný kullanmalarý kabul edilemez. TBB Baþkaný'nýn yalnýzca Ergenekon ve Balyoz davalarýnýn yargýlamalarýnýn yenilenmesi konusunu tartýþmaya açmasý, bizce bu davalarýn sanýklarýný maðdur gösterme ve aklanmaya çalýþýlmasýndan baþka bir þey deðildir. Unutulmamalýdýr ki bu þekilde aklama çabasýna giriþilenler, asit kuyularý ve toplu mezarlarla Kürt coðrafyasýný ölüm tarlarýna çevirenleri görmezden gelerek, siyasal amaçlarýný yargý üzerinden hareketle hayata geçirme saiki ile hareket etmektedirler. Yargýlanmanýn yenilenmesine karþý olmamakla birlikte þayet bu konuda bir adým atýlacaksa, iade i muhakeme; Anayasanýn eþitlik ilkesi temelinde hukuk zeminine oturtulmalý, tarih ve dava sýnýrlamasý olmaksýzýn tüm özel yetkili mahkeme maðdurlarýný kapsayacak þekilde düzenlemedir" ifadelerini yer verildi. ÝLKHA

Mucizevi besin: Kefir Batman'da özel bir hastanede diyetisyen olarak görev yapan Kübra Akýn, kefirin faydalarýyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Kefirin krema kývamýnda, hafif ekþimsi tadý olan fermante bir süt içeceði olduðunu söyleyen Akýn, "Esas bileþimini mayalarýn ve bakterilerin oluþturduðu yegâne doðal mikrofloraya sahip kefir tanelerinin, süte ilave edilmesiyle oluþtuðu ve kültüre edilmiþ bir süt ürünüdür. Kefirin son yýllarda saðlýk üzerine etkileri sýklýkla gündeme gelmektedir" dedi. Akýn, kefirin faydalarýný þöyle sýraladý: Kimyasal sindirim için gerekli salgýlarý yapan mide, karaciðer, safra kesesi, baðýrsaklarý dinlendirici etkisi vardýr. Mide ve pankreasta enzim salgýlanmasýný, organizmada ürünlerin daha iyi sindirilmesini kolaylaþtýrmakta

ve besinlerin mideden baðýrsaklara geçiþini hýzlandýrmaktadýr. Taze kefir mide kaslarýnýn çalýþmasýný ve midenin daha hýzlý boþalma fonksiyonunu teþvik edici etkiye sahiptir. Laktaz aktivitesi yüksek olduðu için laktoz intoleransý olan kiþilerde rahatlýkla kullanýlabilir. Gastrointestinal ve metabolik rahatsýzlýklarda ve alerjik reaksiyon gösteren bireylerde tavsiye edilmektedir. Sindirim sistemini güçlendiriyor Düzenli olarak kefir tüketimi baðýrsak rahatsýzlýklarýnýn azalmasýna, baðýrsak hareketlerinin artmasýna, þiþkinliðin azaltýlmasýna ve daha saðlýklý bir sindirim sistemi saðlanmasýna yardýmcý olur. Kefir kolay sindirilmekle birlikte, yapýsýnda bulunan vitamin, mineral ve proteinler sayesinde saðlýklý bir baðýþýklýk sisteminin oluþumunda önemli rol oynamaktadýr. Kefir radyasyonun olumsuz etkilerine karþý organizmayý korumak

ve baðýþýklýk sisteminin onarýlmasýna yardýmcý olmak amacýyla da kullanýlmaktadýr. Özellikle mide baðýrsak kanserleri olmak üzere bütün kanser çeþitlerine karþý koruyucu etkisi vardýr. Antitoksin üretmektedir. Rusya' da kefir tedavi edici özelliðinden dolayý hastane ve sanatoryumlarda yaygýn olarak kullanýlmakta ve kronik hastalýk riskini azaltmak için saðlýklý insanlar tarafýndan tüketilmektedir. Uykusuzluk, verem, sarýlýk, çeþitli enfeksiyon ve egzemada iyi sonuçlar verdiði belirtilmektedir. Kefirin içerdiði kalsiyum ve magnezyum, saðlýklý kemik geliþiminde önemli rol oynamaktadýr. Mucizevi ve doðal bir besin olarak hormonlu gýdalarla etkilenen ve bozulan cilt yapýsýný güçlendirmek, yeniden canlýlýða kavuþturmak için gerçek doping etkisiyle yurt dýþýnda birçok ülkede baþucu besini olarak kefir karþýmýza çýkýyor. ÝLKHA

HÜDA PAR kan davalý aþiretleri barýþtýrdý 6 bin yýllýk taþlar bulundu Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde bulunan Salat Tepesi'nde 6 bin yýllýk taþlar bulunduðu kaydedildi. Salat Tepesi'nde kazý yapýlan alanlardan bir tanesi olan Salat Çayý'nýn Dicle Nehri'ne karýþtýðý bölgeye yakýn bir noktada bulunan höyükte, 6 bin yýl öncesinden günümüze uzanan iþlenmiþ taþlar bulundu. Ayný alanda 3 bin 500 yýl önce bir deprem yaþandýðýný tespit eden uzmanlar, Salat Tepe'deki mezarlarýn günümüze ulaþanlarýnýn en az 4 bin senelik olduðunu tespit ettiklerini ifade etti. ÝHA

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Diyarbakýr'ýn Karacadað bölgesinde bulunan Þahina ile Eldina aþiretleri arasýndaki kan davasýný sulh ile sonuçlandýrdý.

Ýki aþiret arasýnda saðlanan barýþýn ardýndan Gümüþtaþ Köyü'nde verilen sulh yemeðine HÜDA PAR Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Av. Mehmet Hüseyin Yýlmaz,

Baðlar Belediye Baþkan Adayý Vedat Turgut, Çýnar Belediye Baþkan Adayý Mahmut Tekdal ve Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakýr Þube Baþkaný Nuri Güler ve çok sayýda partili katýldý. Sulh yemeðinde konuþan bölgenin kanaat önderlerinden Molla Vahdettin Kaya, Müslümanlar arasýnda bu denli sorunlarýn çýkmasýnýn Müslümanlar için büyük bir ayýp olduðunu söyledi. 'Müminler düþman deðil' Dünyanýn geçici olduðunu hatýrlatan Kaya, "Deðersiz ve fani olan bu dünyada müminlerin dünya için birbirlerini üzmeleri söz konusu bile olmamalýdýr. Hele ayný dili ve ayný bölgeyi paylaþan Müslüman kardeþlerin, küçük sorunlar yüzünden Müslüman kardeþinin kanýný dökmesi akýl karý deðildir. Müminler kardeþtir, düþman deðil. Müslümanlar arasýnda sorunlar çýktýðý gibi,

Aðýr Suçlar konferansýnýn sonuç bildirgesi Diyarbakýr Barosu tarafýndan düzenlenen "Aðýr Suçlarýn Etkili Soruþturmasýnda Uluslararasý Deneyim Konferansý"nýn sonuç bildirgesi açýklandý. Bildirgede, Türkiye'nin, dünyanýn birçok ülkesinde olduðu gibi olaðanüstü dönemlerden geçmiþ, 1980 Askeri darbe dönemi, sýkýyönetim ve olaðanüstü hal uygulamalarýný yaþamýþ bir ülke olduðu kaydedildi. Bildirgede, toplanan konferansýn beþ ana baþlýk altýnda, aðýr insan haklarý ihlalleri baðlamýnda özellikle kayýplar ve toplu mezarlar üzerine yoðunlaþarak farklý deneyimleri incelediði belirtildi. Sonuç bildirgesinde konferans bileþenlerinin þu kararlara ulaþtýðý kaydedildi: Suçlarýn ortaya çýkarýlmasýnda, faillerin tespiti ile adalet önüne çýkarýlmasýnda ceza soruþturmalarýnýn ve yargýnýn baþarýsýzlýðý nedeniyle, dünyanýn pek çok ülkesinde oluþturulan bir hakikat komisyonunun kurulmasý gereði, böyle bir komisyonun toplumsal cinsiyet eþitliði deðerleri temelinde ve toplumsal ihtiyaçlarý ve deðerleri (ana dil gibi) içerecek biçimde oluþturulmasý gerekmektedir.

Kayýplarla ve hukuk dýþý infazlarla ilgili yürütülen adalet mücadelesi, bir yandan maðdur ailelerinin yaþamýnda olumlu deðiþikler yaratmayý, öte yanda da adaletsizliði üreten sistemin dönüþümü ve deðiþimini hedeflemelidir. Sürecin temel paydaþlarý aileler Kayýp aileleri bu sürecin temel paydaþýdýr. Hak savunucularý, mesleki uzmanlýða sahip olanlar ve örgütleri, kayýp aileleri ile birlikte süreci yürütmeli ve yönetmeli, özellikle veri toplama sürecindeki ikinci maðduriyetlerden koruyabilmelidir. Sürecin yeniden oluþturacaðý travmalarý önlemek amacýyla ruhsal destek saðlanmalý, alanda çalýþanlarýnda bakým verenlerin bakýmý programlarýna katýlmasý hedeflenmelidir. Hakikat arayýþýnda, hakikatin bütün unsurlarýyla araþtýrýlmasý gerekir. Bu araþtýrma sadece bir meslek alanýna özgü deðildir. Adli týp, hukukçular, maðdur aileleri ve insan haklarý örgütleri ve akademinin beraber çalýþmasýný gerektirir.

Dolayýsýyla mücadelenin ana ayaðýný oluþturan bu kapsamlý, tamamlayýcý araþtýrmalarýn ve eylemliliklerin ortaklaþýlmýþ, zamana dayalý ve sonuç alýcý bir planlama çerçevesinde yapýlmasý ihtiyacý bulunmaktadýr. Ayný zamanda uluslararasý mekanizmalarý harekete geçirecek iþbirliklerinin oluþturulmasý da bu plana dahil edilmelidir. Minesota ve Ýstanbul Protokolü Mevcut yasal düzenlemelerin ve olanaklarýn etkili kullanýmýn saðlanmasý, bu konuda akademik alan ve aktivistlerin bütün olasýlýklarý gözeten çalýþmalarý yoðunlaþtýrmasý gerekmektedir. Mevcut Anayasa ve bu Anayasanýn 15. Maddesi aðýr insan haklarý ihlallerinin zaman aþýmýna tabi olmaksýzýn soruþturulup cezalandýrýlmasýný engellememektedir. Savaþ, sýkýyönetim ve olaðanüstü hallerde iþlenen aðýr suçlarýn soruþturulmasý ve zaman aþýmýna uðramasýný engelleyen hiçbir anayasal hüküm hukuka uygun olamaz. Dolayýsýyla kapatýlmýþ dosyalarla

kan davasýna dönüþmeden araya girip taraflarý memnun etmek gerekiyor. Allah bu barýþý hayýrlý kýlsýn ve hayýrlara vesile kýlsýn. Allah bu barýþýn saðlanmasý için aracý olan tüm taraflara kat kat mükâfat versin" dedi. 40 koyun kesildi Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Av. Hüseyin Yýlmaz, Baðlar Belediye

ilgili baþvurularýn bu perspektifte yeniden açýlmasý için Anayasa Mahkemesi'ne baþvuru yapýlmasý, uluslararasý ve bölgesel mekanizmalarýn bu anlamda zorlanmasý gerekmektedir. Toplu mezarlarýn açýlmasý, bulgularýn incelenmesi ve gerekli soruþturmalarýn açýlmasýnda Minesota ve Ýstanbul Protokolü kurallarýna uyulmalýdýr. Veri toplama, inceleme, analiz etme ve müdahale etme kapasitelerinin güçlenmesi için ortak ve yaygýn çalýþmalar gerçekleþtirilmelidir. Yalnýzca kimlik tespiti olmayan, ayný zamanda cezasýzlýkla mücadeleyi güçlendiren ve adaletin tesisine hizmet edecek olan bu çalýþmalarýn baðýmsýz temelde yapýlmasý ve izlenmesi gereklidir. Aðýr yaþam hakký ihlalleri Suçlarýn ortaya çýkarýlmasýnda kamu ve özellikle de soruþturma makamlarýyla iþbirliði yapmanýn imkanlarý zorlanmalýdýr. Bu alanda mücadele eden hukuk, adli týp, insan haklarý ve diðer sivil toplum örgütleri olarak Konferansýmýz, Ýlgili makamlara; devlet görevlileri tarafýndan gözaltýnda kaybedilme ile keyfi ve hukuk dýþý þekilde yaþam hakkýný ihlal eden her türlü eylemin insanlýða karþý suç olarak düzenlenmeye, Bu suçlarýn örgütlü ve kamunun imkanlarý kul-

Baþkan Adayý Vedat Turgut, Çýnar Belediye Baþkan Adayý Mahmut Tekdal ve HÜDA PAR heyeti yaný sýra Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakýr Þube Baþkaný Nuri Güler, taraflarýn barýþmasýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirerek hayýrlý olmasý temennisinde bulundular. Yemekte 40 koyun kesildi ve 20 torba pilav piþirilerek Karacadað'ýn meþhur 'Pilav Üstü Kelle' diye tabir edilen yemek misafirlere ikram edildi. ÝLKHA lanýlarak delilleri ortadan kaldýrýlmaya çalýþýldýðýndan ve failleri devlet görevlisi olduðundan dolayý, yeterince uzman savcý, kolluk görevlisi, personel ve gerekli araçlarýn saðlanarak belirli bir katýlýmcý planlama çerçevesinde soruþturmalarýn hýzla yürütülmesine, Devlet görevlileri tarafýndan iþlenen aðýr insan haklarý ihlallerine iliþkin suçlarýn uluslararasý insan haklarý hukukuna göre zaman aþýmýna uðramayacaðýný ve bunu saðlayacak yeni ulusal yasal düzenlemelerin hukuka aykýrý olamayacaðýný vurgulamýþ ve Türkiye'nin bu uluslararasý yükümlülüklerine uygun yasal düzenleme yapmaya, Kayýp kiþilerin çoðunlukla kimliði belirsiz bir þekilde çeþitli mezarlýklarda usule aykýrý biçimde gömüldükleri ve kimliklerinin tespitindeki zorluklar vurgulanmýþ, kamunun desteði ile halen kimliði belirsiz olarak gömülmüþ olanlar için bir DNA Bilgi Bankasý'nýn oluþturulmaya ve Ývedilikle Uluslararasý Ceza Mahkemesinin Statüsünü düzenleyen Roma Tüzüðüne taraf olunmalý, BM Zorla Kaybedilmeye Karþý Sözleþmeyi imzalamaya ve taraf olmaya çaðrýda bulunmaktadýr.


6

14 OCAK 2014 SALI

EKONOMÝ Tarýmsal sulama tesislerine enerji ayarý

Borcu olana elektrik yok

Dicle Elektrik Daðýtým Anonim þirketi (DEDAÞ), yeni sezona iliþkin tarýmsal sulama politikasýný belirledi. Abonesi olmayan tarýmsal sulama tesislerine ve elektrik borcu olan hiç bir tarýmsal sulama abonesine enerji verilmeyecek.

Tatvan ESO'da seçim Baþkanlýk için mevcut Baþkan Nevzat Turgut ve Emrullah Tekin'in aday olduðu Bitlis Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odasý seçimlerinin galibi Emrullah Tekin oldu. Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odasý 28. Olaðan Toplantýsý'yla oda baþkaný, yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri seçimi yapýldý. Bir otelin toplantý salonunda gerçekleþtirilen genel kurulda oy kullanma iþlemleri akþam geç saatlere kadar devam etti. Baþkanlýk seçiminde odaya kayýtlý bin 114 esnaftan 865'i oy kullanýrken, kullanýlan oylarýn 14'ü geçersiz sayýldý. Seçimde Nevzat Turgut 388 oy alýrken, oylarýn 463'ünü alan Emrullah Tekin baþkanlýða seçildi. Sandýktan çýkan sonuçlarýn ardýndan baþkanlýðý kesinleþen Tekin, kýsa bir konuþma yaptý. 'Çözüm üretmek istiyoruz' Eski Oda Baþkaný Nevzat Turgut

ve yönetimine teþekkür eden Tekin, "Böylesi kutsal bir günde seçimleri kazanmanýn mutluluðunu yaþamakla beraber, kardeþçe geçen seçimimizin esnaf teþkilatýmýza ve Tatvan'ýmýza hayýrlý olmasýný diliyorum. Sabah 10'dan bu yana salonda yer alan deðerli üyelerimiz, divan heyetimiz, emniyet mensuplarý, YSK personelleri ve basýn mensuplarýna emeklerinden ötürü çok teþekkür ediyorum. Özellikle saygýdeðer baþkaným Sayýn Nevzat Turgut ve yönetim kurulunda yer alan arkadaþlara emeklerinden ötürü teþekkür ederim. Ýnþallah bundan sonra da nasip olursa onlarýn tecrübelerinden istifade ederek, Tatvan esnafýna sorunlarýna birlikte çözüm üretmek istiyoruz. Allah nasip ederse yeni yönetimimizle birlikte elbirliðiyle Tatvan'ýmýzý kalkýndýracaðýz. Hepimiz kardeþiz, bir Tatvan'da yaþýyoruz, Allah hepinizden razý olsun" dedi. ÝHA

Tarýmsal sulama sezonunun yaklaþmasý ile birlikte DEDAÞ, 2014 yýlýna ait yeni sezon tarýmsal sulama politikasýný belirleyerek, alýnan kararlarý abone olamayan ve borcunu ödemeyen çiftçilerin gereksiz masrafa girmesini önlemek için kamuoyuyla paylaþtý. Tarýmsal faaliyetlerin yoðun biçimde gerçekleþtirildiði DEDAÞ bölgesinde bulunan yaklaþýk 25 bin tarýmsal sulama abonesi çiftçi, sezonun yaklaþmasý ile birlikte sulama için hazýrlýklara baþladý. Geçmiþ dönemlerde enerji kalitesi bakýmýndan yaþanan olumsuzluklarýn yinelenmemesi için Dicle Elektrik, ciddi bir takým tedbirler aldý. Bu tedbirler, 'Yeni Sezon Sulama Politikasý' baþlýðý altýnda kamuoyuna duyuruldu. Suç duyurusunda bulunulacak Buna göre, yeni sezonda 2014 yýlýnda aboneliði olmayan tarýmsal sulama tesislerine ve elektrik borcu olan hiç bir tarýmsal sulama abonesine enerji verilmeyecek. Borcu olmayan

Süt üretiminde artýþ

veya ödemelerini yapan abonelerin ise elektrik alabilmesi için, Müþteri Hizmetleri Yönetmeliði ve DEDAÞ ile imzalanan Abonelik Sözleþmesi'nde belirtilen þartlarý yerine getirmesi gerekiyor. DEDAÞ'ýn bilgisi dýþýnda enerji alan tarýmsal sulama elektrik tesislerine, kaçak ve usulsüz kullaným tutanaðý tanzim edilerek Cumhuriyet Savcýlýklarýna suç duyurusunda bulunulacak, ayrýca icra yoluyla hukuki takip baþlatýlacak. Öte yandan, belirtilen þartlarý yerine getirmeye niyeti olmayan tarýmsal sulama tesis sahiplerinin, masrafa girerek tarlalarýný ekmemelerinin menfaatlerine olacaðý açýklandý. Haber Merkezi

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü, ticari süt iþletmelerince Kasým ayýnda 610 bin 997 ton inek sütü toplandýðýný açýkladý. Toplanan inek sütü miktarý Kasým ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 6,2 arttý. Kasým ayýnda ticari süt iþletmeleri tarafýndan içme sütü üretimi 110 bin 736 ton olarak gerçekleþti ve bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 16,6 artýþ gösterdi. Ýnek peyniri üretimi 44 bin 915 ton ile bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 10,7 arttý. Koyun, keçi, manda ve karýþýk sütlerden elde edilen peynir çeþitleri ise 469 ton ile bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 25,8 arttý. Yoðurt üretimi 83 bin 870 ton ile bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 2,2 artýþ gösterdi. Ayran üretimi ise 46 bin 115 ton ile bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 10,7 arttý. Ayrýca kaymak üretimi 2 bin 245 ton, koyulaþtýrýlmýþ süt üretimi 340 ton, tam yaðlý, yarým yaðlý süt tozu ve kaymak tozu üretimi 2 bin 834 ton, yaðsýz süt tozu üretimi 3 bin 118 ton, tereyaðý üretimi ise 3 174 ton olarak gerçekleþti. Haber Merkezi

Kümes hayvancýlýðý istatistiði açýklandý Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, tavuk yumurtasý üretimi 1,4 milyar adet olarak gerçekleþti. Tavuk yumurtasý üretimi Kasým ayýnda bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalýrken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre ise yüzde 9,2 arttý. Kesilen tavuk sayýsý 78 milyon adet, kesilen hindi sayýsý ise 396 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayýsý Kasým ayýnda bir önceki aya göre yüzde 12,1 artarken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 4,1 azaldý. Kasým ayýnda kesilen hindi sayýsý ise bir önceki aya göre yüzde 10,4 artarken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 0,6 arttý. Tavuk eti üretimi 133 bin 956 ton, hindi eti üretimi ise 3 bin 570 ton olarak gerçekleþti. Tavuk eti üretimi Kasým ayýnda bir önceki aya göre yüzde 14,2 artarken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 1,2 arttý. Kasým ayýnda hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 4,3 artarken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 0,8 arttý. Haber Merkezi

Giyim


GÜNCEL

14 OCAK 2014 SALI

KCK davasýnda tutuklulardan protesto

Mahkemeye çýkmayacaklar Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen KCK ana davasýnda yargýlanan tutuklular, mahkeme heyetinin tutumumu ve uzun tutukluluk sürelerini gerekçe göstererek mahkemeye çýkmama kararý aldý. 92'si tutuklu 175 sanýðýný yargýlandýðý KCK ana davasýnýn görüldüðü Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde dün 60. duruþma gerçekleþti. Sabah saatlerinde baþlayan duruþmada sanýklar, mahkeme heyetinin kendilerine sergiledikleri tutumu ve uzun tutukluluk sürelerini gerekçe gösterdi ve mahkemeye çýkmama kararý aldý. Diyarbakýr Adliyesi'nde sabah saatlerinde baþlayan duruþmayý takip edenler arasýnda ayný davadan yargýlanan ve geçtiðimiz günlerde tahliye olan BDP milletvekilleri Selma Irmak, Kemal Aktaþ, Gülser Yýldýrým da hazýr bulundu. Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, tutuklularýn ortak bir açýklama yaptýklarýný belirterek, "Son yaþanan tartýþmalarla birlikte yýllardýr savunduðumuz, bir hakikat olduðunu bir kez daha ortaya çýkmýþtýr. Adaleti gerçekleþtirmek üzere, bir yargýlamadan söz edilemediði açýk ve nettir. Yargýnýn siyasal bir organizasyona dönüþtüðü, iktidarýn elinde çeþitli oyuncaða dönüþtüðü görülüyor. KCK adý altýnda yürütülen operasyonlarýn ve yargýlamalarýn tamamen demokratik Kürt siyasetini susturmaya ve ortadan kaldýrmaya yönelik olduðunu, son tartýþmalar ýþýðýnda bir kez daha ortaya çýkmýþtýr. Bu yargýlamayý sürdüren mahkemenin Anayasa Mahkemesi'nin kararý karþýsýnda direngen tutumu da, ne kadar siyasal bir pozisyon içerisinde olduðunu kanýtlamýþtýr. Bu nedenle

arkadaþlarýmýz, bu mahkemeyi, bu yargýlamayý siyasal, taraflý ve demokratik siyaseti mahkum etmeye yönelik yargýlama olarak gördüklerini ifade edip, artýk mahkemeye çýkmama kararý aldýlar. Bu karar son derece haklý bir yaklaþýmdýr. Hepimizin artýk çok rahatlýkla görebiliyoruz, kararlar artýk Pensilvanya'dan veriliyor. Dava dosyalarý oraya gönderiliyor. Bunlar bizim geçmiþte de çokça söylediðimiz konulardý. Fakat sesimizi duyuramadýk. Bugün bunu iktidar da söylüyor. Yargýyla ilgili bütün kurumlar da bunu söylüyor. Bunun artýk temizlenmesi lazým" dedi.

'Ceza yargýlamasý deðil' KCK tutuklularýnýn aldýðý kararý deðerlendiren Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, tutuklularýn, koþullarýnýn düzeltilmeyeceði sürece duruþmalara katýlmayacaklarýný ifade ettiklerini söyledi. KCK sanýklarýnýn uzun tutukluluk süreleri konusunda mahkemenin tutumuna da tepki gösterdiklerini belirten Elçi, þunlarý söyledi: "Sanýklar ve avukatlar, adaletsizce yargýlanmanýn tahammül sýnýrlarýný aþtýðýný, sabýrla bu sorunun çözülebileceðini ummuþtu. Bu adaletsizliðe son verileceðini düþünüyorduk. Ancak bu duruma daha fazla

tahammül etmeyeceklerini ifade ettiler. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin tutukluk süresi kararýna bu mahkemenin riayet etmemesi, son olarak Anayasa Mahkemesi'nin kararýna da bu mahkemenin uymamasý ve süre gelen uzun tutukluluk koþullarýnýn da artýk bu yargýlamayý adil bir yargýlama olmaktan çýkardýðýný, bu þartlarda duruþmalarý artýk takip etmenin gerekli olmadýðýný dile getirdiler. Bu yargýlamayý bir ceza yargýlamasý olarak görmediklerini ve koþullarý düzelmediði müddetçe artýk duruþmada hazýr olmayacaklarýný beyan ettiler." BDP Hukuki Ýþlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Tanýþ Beþtaþ ise, tutuklularýn aldýðý kararýn duruþmalarý boykot etme kararýndan daha öte bir tutum olduðunu dile getirerek, bu yargýlamanýn hukuki bir temelinin olmadýðýný söyledi. Beþtaþ, "Göstermelik savunmalarla, yargýlanma yapýlmýþ bir süreç iþletildiðini fakat bu yargýlamanýn savunma yapanýn delilere cevap vermeyeceklerini ifade ettiler. Bugün saat 14.30'da mahkeme heyetinin çekilme ve davanýn durdurulma yönünde yapýlan itirazlar açýklanacak. Mahkemenin bu talebe vereceði bugünkü kararý, yarýnki davanýn seyrini de belirleyecektir. Müvekkillerimiz bu duruþmaya gönüllü gelmiyorlar. Mahkemenin zorla getirme kararlarý da olabiliyor. Böyle bir karar alýnýrsa, tutuklular gelip mahkeme salonunda tutumlarýný sergileyecekler" þeklinde konuþtu. ÝHA

7

'Uzun tutukluluk hak ihlalidir' Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen KCK ana davasý duruþmasýný izlemek için adliye binasýna giden Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Gültan Kýþanak, uzun tutukluluk süresinin hak ihlali olduðunu söyledi. KCK operasyonlarý kapsamýnda tutuklanan ve aralarýnda belediye baþkanlarýnýn da yer aldýðý 92'si tutuklu 175 kiþinin yargýlandýðý KCK ana davasýnýn 60. duruþmasý dün baþladý. 5 gün sürecek olan davayý izlemek üzere Diyarbakýr Adliyesi'ne giden Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Gültan Kýþanak, davaya iliþkin açýklamalarda bulundu. Kýþanak, KCK tutuklularýnýn serbest býrakýlmasý gerektiðini ifade ederek, uzun tutukluluk süresinin hak ihlali olduðunu söyledi. Kýþanak, "Biz her zaman adaletin, hukukun gerektiði þeylerin yapýlmasýný bekliyoruz. Adalet, hukuk gösteriyor ki uzun tutukluluk süresi bir hak ihlalidir. Buna derhal son vermesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nin verdiði karar normal bir hukuk kararýydý. Tutukluluk bir istisnadýr. Ama bizde süreklilik haline geldi. Hatta cezalandýrma haline geldi. Uzun tutukluluk süresi tam bir hak ihlali durumundadýr. Anayasa Mahkemesi'nin verdiði son kararlarla artýk yerel mahkemelerin bunu dikkate almasý gerektiren geliþmeler olmuþtur. Bugünkü duruþmadan umuyoruz ki, 4 yýla aþkýn bir zamandýr tutuklu olan arkadaþlarýmýzýn serbest býrakýlmasý yönünde bir karar çýksýn. Normal olmasý gereken de budur. Türkiye'nin artýk normalleþmesi gerektiðini düþünüyoruz. Asýl problemin bu olduðunu, devletin normal hukuk çerçevesinde hareket etmediðini, bir normalleþme olacaksa bunun hukukta, adalette, devlette olmasý gerektiðine inanýyoruz. Bu nedenle istiyoruz ki, bugün evrensel, normal hukuk kurallarýna uyarak adalete uyulacak bir karar verilip, arkadaþlarýmýz özgürlüðe kavuþurlar" dedi. ÝHA

Çevreciler ve köylüler HES'e karþý Batman Çevre Gönüllüleri Derneði yöneticileri ile köylüler, Batman'da hayata geçirilmek istenen Ývme Bendi ve HES Projesi'nin çevreye zarar vereceðini ifade ettiler.

Milletvekili Beyaz'dan DOGÜNKAD'a ziyaret AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, Doðu ve Güneydoðu Ýþ Kadýnlarý Derneði'ni (DOGÜNKAD) ziyaret etti. Seçim bölgesi Diyarbakýr'da temaslarýný sürdüren AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, ziyaretleri kapsamýnda DOGÜNKAD Baþkaný Nevin Ýl ile bir araya geldi. Ziyarette konuþan Beyaz, iþ kadýnlarýna çözüm sürecinin oluþmasýyla bölgede oluþan huzur ortamýnýn yatýrýmlarý arttýrdýðýný anlattý ve sürece iþ kadýnlarýnýn da desteðinin önemli olduðunu vurguladý. Mart ayýnda yapýlacak yerel seçimlerin de konuþulduðu ziyarette Beyaz, AK Parti olarak Diyarbakýr ve ilçelerine hizmeti ön planda tutacak bir yerel yönetimler oluþturacaklarý aktardý. DOGÜNKAD Baþkaný Nevin Ýli ise, AK Parti'li Mine Lök Beyaz'ýn kendilerine yapmýþ olduðu ziyaretten memnuniyet duyduklarýný ifade etti. ÝHA

BDP'nin ilk seçim mitingi 15 Ocak'ta BDP Van'da 15 Ocak'ta yapacaðý bölge mitingiyle seçim çalýþmasýný baþlatacak. BDP'nin Van'da yapacaðý mitinge BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, DTK yöneticileri, bölgedeki BDP milletvekilleri, belediye baþkanlarý katýlacak. Miting öncesi BDP Ýl binasýnda basýn toplantýsý yapan düzenleme komitesi baþkaný Ahmet Aygün, mitingin þölen havasýnda geçeceðini söyledi. Aygün, "Mitingimizle Ýsviçre'nin Cenevre kentinde Rojava (Suriye'nin kuzeyinde Kürtler'in yaþadýðý bölge) Kürtleri'nin statüsünün de belirleneceði toplantýyý selamlayacaðýz. Onlar için alanlarda olacaðýz. Ayrýca artýk Kürtler'in kendi kendilerini yönetebileceklerini haykýracaðýz. Seçim startýný vereceðimiz mitingimiz yerel sanatçýlarýn konserleriyle þölen havasýnda geçecek" dedi.

Batman'da yapýlan Çevresel Etki Deðerlendirilmesi (ÇED) toplantýsýna DSÝ, Batman Çevre ve Þehircilik Müdürlüðü yetkilileri, HES projesinin sahibi YERSON Enerji yetkilileri ile Batman Çevre Gönüllüleri Derneði yöneticileri, Peyzaj Mimarlar Odasý Batman Temsilciliði yöneticileri ve projeden etkilenen köylüleri katýldý. HES için gerekli olan ÇED Yönetmeliði'nin 9. Maddesi gereðince halký bilgilendirmek, görüþ ve önerilerini almak için gerçekleþtirilen toplantýda, önce proje hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verildi. Ardýndan çevreciler, peyzaj mimarlarý ve köylüler Projenin birçok açýdan çevreye zarar vereceðini söyleyerek, projeye olumlu ÇED verilmemesi yönünde görüþ belirttiler. Köylüler, proje kapsamýnda yapýlacak 6 metrelik 7 bent nedeni ile 1. sýnýf tarým arazilerinin su almaya baþlayacaðýný ve bataklýða döneceðinden dolayý topraklarýndan verim alamayacaklarý yönünde kaygýlarýný dile getirdi. Çevreciler de projenin 30 Km'lik geniþ bir alandaki eko sisteme olumsuz bir þekilde etki edeceðini örneklerle dile getirerek projeye karþý olduklarýný söylediler. ÝLKHA

BDP'den halk toplantýlarýna davet Barýþ ve Demokrasi partisi (BDP) Hakkari Ýl Baþkanlýðý, halk toplantýlarýna katýlým için çaðrýda bulundu. BDP Hakkari Ýl Baþkanlýðý'nda düzenlenen basýn toplantýsýna il eþ baþkanlarý Rahmi Kurt ve Esmer Tekin, HDP Hakkari Ýl Baþkaný Rahmi Temel ile çok sayýda partili katýldý.

Abdullah Öcalan'ýn vefat eden dayýsý Süleyman Arslan'ýn için bir dakikalýk saygý duruþunun ardýndan bir açýklama yapan BDP Ýl Eþ Baþkaný Rahmi Kurt, her hafta sabah saatlerinde parti binasýnda partililer ve halkla toplantý yapacaklarýný belirterek, "Seçimlerle ve ilin genel problemleri ile ilgili parti üyelerimiz ve halkýmýzýn da katýlacaðý toplantýlar düzenleyeceðiz. Hafta içi her sabah 10.00 ile 11.00 saatleri arasýnda düzenleyeceðimiz toplantýlara tüm halkýmýz davetlidir" dedi. ÝHA


8

Haber

14 OCAK 2014 SALI

Kaymakam Maraþlý köy yollarýný inceledi Diyarbakýr'ýn Kulp Ýlçe Kaymakamý Mehmet Maraþlý, Koçkar ve Argün köylerinde yapýmý süren ve biten çalýþmalarý yerinde inceledi. 2013 yýlýnda köy ve mezralarýndaki yol, menfez ve içme suyu yatýrýmlarýný kontrol eden Kaymakam Maraþlý, daha sonra açýlan yeni yollardan geçerek, incelemelerde bulundu. Koçkar Köyü merkezine geçerek burada Koçkar Köyü Þehit Mehmet Fidan Ýlkokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Maraþlý, öðrencilerle sohbet etti. ÝHA

Ninova'da Mevlid Kandili etkinliði Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alýþveriþ merkezlerinden biri olan Ninova Park'ta Mevlid Kandili etkinliði düzenlendi. Ninova Park Pazarlama ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Þirin Akþar, alýþveriþ merkezi bünyesinde bulunan maðazalarý gezerek çalýþanlarýn Mevlid Kandili'ni kutladý. Maðaza çalýþanlarý ve müþterilere kandil simidi daðýtan Akþar, Ninova Park olarak, kurulduklarý günden bu yana önemli günleri hatýrlayarak kutladýklarýný söyledi. Akþar, önümüzdeki günlerde de etkinliklere devam edeceklerini sözlerine ekledi. ÝHA

Mum ýþýðýnda ders çalýþýyorlar Batman Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencileri, sýk sýk trafodaki yüksek gerilim hattýnýn kopmasý yüzünden elektriklerinin kesildiðini ve soðukta mum ýþýðýnda ders iþlediklerini iddia ettiler. Batmanlý öðrenciler yaklaþýk bin 400 öðrencili olan Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin elektrik sorunu yüzünden soðuk ortamda ders iþlemek zorunda kalýyor. Sýk sýk trafodaki yüksek gerilim hattýnýn kopmasý yüzünden soðukta ve mum ýþýðýnda ders iþlediklerini belirten öðrenciler, yetkililerden soruna el atmasýný istiyor. Okulda yatýlý kalan yaklaþýk 170 imam hatip öðrencisi, elektriklerin kesilmesiyle soðukta kalýp mum ýþýðýnda ders iþlemek zorunda kalýyor. Yaþanan soruna tepki gösteren okul öðrencilerinden M. Sait Özok, "Batman Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin yatýlý okulunda kalýyorum. Trafo yaklaþýk 15 günde 2-3 defa patladýðý için maðdur oluyoruz. Elektrikler

kesildiði için çok soðuk oluyor, camlarýmýz buz tutuyor. Elektrikler kesildiði için ders çalýþamýyoruz. Mum ýþýðýnda çalýþýyoruz. Soðuklar yüzünden ders çalýþamýyoruz. Yetkililerden soruna el atmasýný istiyoruz" dedi.

Hazýrlýk yapamýyorlar Elektrik aksamalarý yüzünden maðdur olduklarýný ifade eden Sedat Normal, "Trafomuz sýk sýk patlýyor. Patlama yüzünden elektriklerimiz kesiliyor ve çok zor durumda kalýyoruz. Tüm

Þýrnak Barosu'nda avukat sayýsý 118'e yükseldi Þýrnak Barosu'nda düzenlenen ruhsat töreninde stajyerlik dönemini tamamlayan Muhammed Nurullah Ürük avukatlýk mazbatasýný Baro Baþkaný Av. Nuþirevan Elçi'nin elinden aldý. Ürük ile Þýrnak Barosu'nun avukat sayýsý 118'e yükseldi. Þýrnak'ýn Cizre Ýlçesinde bulunan Þýrnak Barosu sosyal tesislerinde düzenlenen mazbata töreninde stajyerlik dönemini tamamlayarak avukatlýk mazbatasýný alan Muhammed Nurullah Ürük, Þýrnak Barosu'nun 118. avukatý olarak kayýtlara geçti. Genç avukat için düzenlenen ruhsat töreninde konuþan Þýrnak Baro Baþkaný Av. Nuþirevan Elçi, "Öncelikli olarak bugün avukatlýk mesleðine aldýðý mazbata ile ilk adýmýný atan genç meslektaþýmý kutluyorum. Gördüðü avukatlýk stajýný baþarýlý bir þekilde tamamlayan Muhammed Nurullah Ürük'e avukatlýk mazbatasýný vermenin mutluluðunu

yaþýyor ve bu vesile ile baromuzun 118. avukatý olarak kayýtlara geçen genç meslektaþýmý kutlar meslek hayatýnda baþarýlarýnýn devamýný dilerim" dedi. Baro Baþkaný'ndan aldý Mazbatasýný Elçi'nin elinden alan Av. Muhammed Nurullah Ürük ise, böyle onurlu bir mesleði icra ve temsil edeceði için çok mutlu olduðunu söyledi. Ürük, "Bu anlamda öncelikli olarak avukatlýk stajým boyunca benden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Baro Baþkaný Av. Nuþireven Elçi ve Av. Rüya Elçi'ye teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Þýrnak Barosu'nda düzenlenen törende avukatlýk mazbatasýný aldýktan sonra cübbesini giyen Muhammed Nurullah Ürük, tebrikleri kabul edip meslektaþlarý ve dostlarý ile hatýra fotoðrafý çektirdi. ÝHA

Derneklere beyanname uyarýsý Batman Valiliði Ýl Dernekler Müdürlüðü, derneklerin yýllýk beyannamelerini Nisan ayýnýn sonuna kadar vermeleri gerektiðini duyurdu.

Açýklamada, "5253 sayýlý Dernekler Kanunu'nun 'Beyanname verme yükümlülüðü ve denetim' baþlýklý 19. maddesinin 1. fýkrasýnda; dernekler, yýlsonu itibarýyla faaliyetlerini, gelir ve gider iþlemlerinin sonuçlarýný düzenleyecekleri beyanname ile her yýl Nisan ayý sonuna kadar Dernekler Bilgi Sistemi'ne (DERBÝS) aktarmakla yükümlüdürler. Beyannamenin düzenlenmesine iliþkin esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir" denildi. Açýklamada, derneklerin yýllýk beyannamelerini bildirme döneminin 1 Ocak itibariyle baþlayýp Nisan ayýnýn sonuna kadar devam ettiði ifade edildi. Açýklamada, "Dolayýsýyla derneklerin

her hangi bir sýkýntý yaþamamalarý açýsýndan Beyannamelerini 'Dernekler Bilgi Sistemi' üzerinden bildirme konusunda derneklerin son güne kadar beklemeden, yukarýdaki iþlemleri süratle yapmalarý, gerek idare gerekse dernekler açýsýndan ciddi kolaylýk saðlayacaktýr. Dolayýsýyla konunun önem ve hassasiyeti göz önünde bulundurularak dernek yöneticilerine beyanname tanzimi yönünde katký sunmak amacýyla; Valiliðimiz Ýl Dernekler Müdürlüðü bünyesinde 'Beyanname Tanzim ve Destek Masasý' oluþturulmuþtur" ifadeleri kullanýldý. ÝLKHA

arkadaþlarýmýzla birlikte sorun yüzünden YGS'ye hazýrlanamýyoruz. Bu yüzden bazen telefon ýþýklarýyla bazen de mum ýþýklarýyla ders çalýþýyoruz. Elektrik kesintileri kaloriferlerin çalýþmasýna da engel oluyor. O yüzden akþamlarý soðukta kalýyoruz. Yetkililerden ricamýz sorunu bir an önce gidermesidir" þeklinde konuþtu. Yurtta kaldýklarý zaman trafonun patlamasýnýn kendilerini maðdur ettiðini vurgulayan Ýbrahim Halil Demir ise þunlarý söyledi: "Elektrik kesintisi yüzünden sýkýntý yaþýyoruz. Yetkililerin buna çözüm bulmasýný istiyoruz. Özellikle akþamlarý ders çalýþamýyoruz. Hem soðuk oluyor, hem de karanlýkta kalýyoruz. Bu sorun bizi maðdur ediyor." ÝLKHA

Dara turist akýnýna uðruyor Mardin'de en çok ziyaret edilenler arasýnda ilk sýrada yer alan Antik Kent Dara yerli ve yabancý turistlerin akýnýna uðruyor. Mardin Valisi Dr. Ahmet Cengiz, Dara Antik kentin turizmde çok önemli bir yer edindiðini söyledi. Bu sene itibarýyla Turizm belgeli otellerde yüzde 30 artýþ olduðunu belirten Vali Dr. Cengiz, "Dara Antik Kent Mardin için çok nemli bir yer. Turizm olarak son zamanlarda yapýlan çalýþmalarla daha güzel bir görünüme kavuþtu. Dara Antik kenti, Mardin'in güneydoðusunda 30 kilometre uzaklýkta yer alan Oðuz köyünde bulunmaktadýr. Mardin ve Nusaybin karayolunun yaklaþýk 8 kilometre kuzeyinde, Mezopotamya Ovasý ile Tur-Abdin Daðlarý'nýn birleþtiði yerde kireçtaþý ana kaya üzerinde kurulmuþtur. Mardin Müze Müdürlüðü baþkanlýðýnda ve Prof. Dr. Metin Ahunbay danýþmanlýðýnda 1986 yýlýndan beri bilimsel kazý ve araþtýrmalar yapýlmaktadýr. Dara Antik Kenti'nde, Geç Roma, Erken Bizans, Selçuklu ve Osmanlý yapýlarýný bir arada görmek mümkündür. Bu yapýlar arasýnda, þehrin surlarý, kapýsý, agora ve sütunlu caddesini, tarihi köprüsü, sarnýçlarýnýn yaný sýra mozaikli yapý, Perslerle yapýlan savaþta kullanýlan surun dýþýndaki hendek, nekropol alaný ve mezarlýk alanýndaki kümbet bulunmaktadýr. Þuan turist bakýmýndan en çok uðranýlan tarihi mekanlarýmýzdan olan Dara Antik Kent olma özelliði ile de Türkiye'de Efes harabelerinden sonra en güzel turistik alanýdýr" dedi. 'Kentin önceliði turizm' Bir yandan eðitim bir yandan da Mardin'in dünya kenti olma yolunda önemli projeleri hýzlandýrdýklarýný vurgulayan Dr. Cengiz, "Mardin çok farklý kültürler bir arada barýþ için de yaþadýðý bir kent. Son yýllarda artan turizm potansiyeli ile birlikte tarihi dönüþümün yaþandýðý Mardin'de farklý insanlarýn barýþ ve kardeþlik ruhu içinde yaþýyor. Mardin, Türk, Kürt, Süryani, Yezidi, Arap ve Ermeni gibi farklý dil, din ve kültürlerin bir arada yaþadýðý medeniyetlerin beþiðidir. Binlerce yýldýr Mardin halký farklýlýklarý ile hep barýþ içinde yaþadý. Bu barýþ ortamýný öne çýkarýp yeni yýlda Mardin'i hak ettiði yere getirmek istiyoruz. Tarihi Dönüþüm Projesinin bitirilmesi ile birlikte Avrupa Kültür Baþkenti olan Mardin'in 5 milyar dolarý bulan turizm gelirini hedefliyoruz. UNESCO Dünya Kültür Mirasý Listesinde yer alan kültür, sanat ve turizm þehri Mardin'i yýllýk ziyaret eden 5 milyon turisti aðýrlayan bir þehir konumuna sokmak istiyoruz. Mevcut 4 bin 751 yatak kapasitesi olan Mardin'in tarihi ve mimari konaklarýný butik otele dönüþtürmek sureti ile 50 butik otel ve 50 bin yatak kapasitesine çýkarmak hedeflerimizin arasýndadýr" þeklinde konuþtu. ÝHA


Ýç-Dýþ Politika

14 OCAK 2014 SALI

9

'Yürütme hesap verebilir olmalý' Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, AK Parti'nin 10 yýldýr þeffaf bir yönetim sergilediðini söyledi ve ekledi: Her bir vatandaþ hesap verebilir konumdadýr. Yürütme hesap verebilir olmalýdýr. Demokrasi bunu gerektirir. Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, 6'ncýsý düzenlenen Büyükelçiler Konfrensý'nýn açýlýþýnda konuþtu. Ýktidara geldikleri günden bu yana yasaklara karþý büyük bir mücadele verdiklerini belirten Davutoðlu, "Hiçbir yasak bireylerin tercihlerinin önüne geçmemeli. 10 yýldýr yasaklara karþý olaðanüstü bir mücadele verdik. 10 yýlda Türkiye'nin geriye gittiðini savunacak tek bir objektif kriter olamaz. 10 yýldýr þeffaf bir yönetim sergiledik. Demokrasinin ahlaki temeli hesap verilebilirliktir, þeffaflýktýr. Her bir vatandaþ her bir birey hesap verebilir konumdadýr. Yolsuzluklara karþý temel ilke edinen hükümetimizin temelinde de bu vardýr. Herkes için eþit ölçüde þeffaflýk ilkesi bir zarurettir. Güç demek ahlaki sorumluluk demektir. Türkiye 10 yýl içinde açýk ve þeffaf bir

yönetim sergiledi. Eðer bir güç milletin denetiminde ve milletten kaynaklanmýþsa meþrudur. Güçler ayrýlýðý prensibi doðru tanýmlanmalý. Yasam yürütme yargý arasýndaki iliþkiler doðru tanýmlanmak zorundadýr. Dinamik ekonomi ancak yürütmede etkin olunduðunda var olur. Ekonomi büyüdüyse yürütme etkinliðinin payý büyük. Bugün eðer vesayetin sonuna gelinebilmeþse bu güçlü demokrasinin eseridir. Yürütmenin her an hesap verilebilir olmasý lazým, hesap vermekten kaçýnmamasý lazým. Kaçýnýrsa demokrasiye aykýrý bir tutum içindedir. 10 yýldýr hesap vermekten hiç kaçýnmadýk. Görünmez koalisyonlar ya da þu veya bu þekilde sürecek vesayet anlayýþý, yürütme etkinliðini yok eder" dedi.

Demirtaþ: Yargý sistemine siyasi müdahale

BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, HSYK'da yapýlan yeni düzenleme ile ilgili açýklamada bulundu. Demirtaþ, "Bu, yargý sistemine yeni bir siyasi müdahaledir. Zaten referandum döneminde bir müdahale yapýldý. Þimdi durumu daha da kötüleþtirecek bir müdahale yapýlýyor" dedi. BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, Ýstanbul 15. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen 46 sanýklý KCK davasýna izleyici olarak katýldý. Duruþmayý izlemeden önce basýn açýklamasý yapan Demirtaþ, "Türkiye, siyasi yargýlamalar ayýbýndan maalesef ki kurtulmadý. Gazeteci yargýlamalarý bu ayýplarýn belki de en büyüðüdür. Bu özel yetkili mahkemelerin artýk hiçbir meþruiyetinin,

hiçbir güvenirliliðinin kalmadýðýný Baþbakanýn aðzýndan duymaya baþladýk. Baþbakan Türkiye'de bazý yargýçlarýn savcýlarýn paralel devlete çalýþtýklarýný, çete olduklarýný kendi aðzýyla ifade etti. Þimdi doðrusu Adalet Bakanlýðý'ndan biz bir mümkünse liste yayýnlamasýný bekliyoruz. Hangi mahkemeler çete mahkemesidir, hangi yargýçlar, hangi savcýlar bu çetenin paralel devletin üyesidir, hangileri deðil, bunlarý bilelim. Baþbakan'ýn gereðini yapmasýný bekliyoruz. Madem bu konuda itirafta bulundu, artýk gereðini yapmasý lazým. Paralel Devleti deþifre edecek mi? Tasfiye edecek mi? belgesiyle bilgisiyle ortaya koymasý lazým. Baþbakanýn kendi evladýný

emanet etmediði bu mahkemelere bu halkýn yoksul, emekçi evlatlarýný gazetecilerini, siyasetçilerini kimse emanet edemez" þeklinde konuþtu.

'Durumu daha da kötüleþtirecek' HSYK çalýþmalarý ile ilgili bir soru üzerine Demirtaþ, "Bu, yargý sistemine yeni bir siyasi müdahaledir. Zaten referandum döneminde bir müdahale yapýldý. Þimdi durumu daha da kötüleþtirecek bir müdahale yapýyor AK Parti Hükümeti. Yanlýþ yapýyorlar. Evet Hakim Savcýlar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) demokratik bir düzenlemeye ihtiyacý olduðu kesindir. Ama bu þekilde olmayacaðý da herhalde

uygulamalarla ortaya çýkmýþtýr. Bizim önerimiz Barýþ ve Demokrasi Partisi olarak Hakim Savcýlar Yüksek Kurulu'nun gerçekten de baðýmsýz, tarafsýz çalýþabileceði, hakim, savcýlarýn güvencesini oluþturabileceði bir kurula dönüþmesi þeklindedir. HSYK ve son süreçte yaþanan özellikle yargý ile ilgili tartýþmalarý Sayýn Cumhurbaþkaný ile paylaþacaðýz. Umut ediyoruz ki adil bir yargý düzeninin oluþturulmasýnda Sayýn Cumhurbaþkanýnýn almýþ olduðu inisiyatif fayda getirir. Hem eleþtirilerimiz var HSYK düzenlemesine, hem de önerilerimiz var. Bunu paylaþacaðýz" ifadelerini kullandý.

Tek alternatif Türkiye Kýbrýs Rum Kesimi'nde doðalgaz sondajýný yürüten Amerikan Noble Energy þirketi yetkilileri, Doðu Akdeniz'deki doðalgazýn Türkiye üzerinden boru hattýyla Avrupa Birliði'ne taþýnmasýný en iyi seçenek olarak deðerlendiriyor.

Noble Energy þirlketi yetkilileri, sondajda belirlenen 5 trilyon ayak küp miktarýn sývýlaþtýrýlarak gemilerle nakledilmesinin ekonomik açýdan iyi bir seçenek olmadýðýný belirtiyor. Enerji uzmanlarý, "Kýbrýs doðalgazýnýn Türkiye üzerinden taþýnmasý, en mantýklý yöntem" deðerlendirmesinde bulunuyor. Rum Yönetimi, Kýbrýs sorunu nedeniyle doðalgazýn Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürülmesine sýcak bakmýy-

or. Türkiye'nin siyasi bir kararla vanalarý kapayacaðýndan ve operasyonu tek yanlý durdurabileceðinden endiþe eden Rum yetkililer, gazýn sývýlaþtýrýlarak deniz yoluyla taþýnmasýný istiyor. Ancak sývýlaþtýrma tesisinin maliyeti yaklaþýk 10 milyar dolar civarýnda. 5 trilyon ayak küp olduðu tahmin edilen doðalgaz rezervi için 10 milyar dolarlýk tesis kurulmasý ekonomik açýdan mantýklý bulunmuyor. Bu çerçevede geçerli tek seçeneðin doðalgazýn Türkiye üzerinden taþýnmasý olduðu deðerlendiriliyor. Bulunan doðalgazda hukuken Kýbrýslý Türklerin de hakký bulunduðu göz önüne alýndýðýnda Türkiye seçeneði daha da aðýrlýk kazanýyor.

Krizden çýkýþta tek seçenek Noble Energy'nin Doðu Akdeniz'deki faaliyetlerini yakýndan izleyen Ýngiliz Global Enerji Çalýþmalarý Merkezi kýdemli enerji analisti Julian

Lee'ye göre de, doðalgazýn Türkiye üzerinden boru hattýyla Avrupa'ya taþýnmasý hem ekonomik hem de teknik açýdan en iyi seçenek. Lee, Türkiye alternatifinin gerçekleþmesi için Kýbrýs sorunundaki siyasi engellerin aþýlmasý gerektiðini vurguluyor. Doðalgazýn boru hattýyla Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaþtýrýlmasýný da deðerlendiren Lee, bunu "çok yüksek maliyetli ve çok zor bir proje" diye niteliyor. Tarihin en aðýr ekonomik kriziyle mücadele eden AB üyesi Kýbrýs Rum kesimi, krizden çýkýþ için tek seçeneðin doðalgaz satýþý olduðunu deðerlendiriyor. Gazýn Türkiye üzerinden boru hattýyla Avrupa'ya taþýnmasý en ekonomik ve en hýzlý seçenek olarak görülüyor. Bu noktada uzmanlar, Kýbrýs sorununun çözümüne yönelik çabalarýn merkezinde siyasi meselelerin yaný sýra artýk doðalgazýn da bulunduðunu belirtiyor.

AB'den HSYK açýklamasý Avrupa Komisyonu, HSYK yasa tasarýsýyla ilgili çalýþmalardan kaygý duyduðunu bildirdi. Komisyon, HSYK yasasýnda yapýlacak deðiþikliðin Türkiye'nin AB yükümlülükleriyle uyumlu olmasý gerektiðine vurgu yaptý.

Açýklamada, Türkiye'nin Avrupa Birliði'nin "adalet" müktesebatýna uyumunun son derece önemli olduðuna dikkat çekildi. Açýklamada, AB Komisyonu'nun Geniþlemeden Sorumlu üyesi Stefan Füle'nin, Ankara'nýn yargýnýn baðýmsýzlýðý konusundaki yükümlülüðünü hatýrlatan sözler-

ine atýfta bulunuldu. Bu çerçevede HSYK tasarýsýnýn Meclis'e sunulmadan önce AB ile paylaþýlmasý gerektiði kaydedildi. Konunun Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'in Brüksel'de yapacaðý temaslar sýrasýnda da gündeme geleceði belirtildi.


10

14 OCAK 2014 SALI

ABD ve Rusya ateþkesi konuþuyor Suriye'de "bölgesel ateþkes" için ABD ve Rusya'nýn görüþmeler yaptýðý belirtildi. ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry, Suriye'de "bölgesel ateþkes" için Rusya ile görüþtüklerini söyledi. Ýkinci Cenevre Konferansý öncesi açýklama yapan ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry, "bölgesel ateþkes"in ilk uygulanacaðý yerin Halep olabileceðini belirtti. Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov'la "Suriye'de tutsak deðiþimi" konusunda da görüþmeler yaptýðýný ifade eden Kerry, Suriyeli muhaliflerin ellerindeki tutsaklarýn listesini çýkarmaya hazýr olduklarýný söyledi. ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry, "Lavrov, bana Esad yönetiminin bazý bölgeleri insani yardýma açabileceklerini söyledi. Esad yönetimi, özellikle baþkent Þam yakýnlarýndaki Guta'yý insaný yardým için açabileceklerini belirtti" dedi. ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry, Suriyeli muhaliflerin, 22 Ocak'ta düzenlenecek Ýkinci Cenevre Konferansý'na katýlacaklarý yönünde güveninin tam olduðunu da belirtti.

Haber

Türkiye'ye petrol uyarýsý Irak hükümeti, Bölgesel Kürt yönetiminin Türkiye'ye petrol sevkiyatýna tepkili. Irak Baþbakaný Nuri el Maliki, "Türkiye, Irak'ýn baðýmsýzlýðýna zarar veren konuya karýþmamalý" dedi. Irak Baþbakaný Nuri el Maliki, Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetiminden Türkiye'ye petrol sevkiyatýna karþý çýktý. Maliki, ''Irak petrolünün Petrol Bakanlýðý yoluyla ihracatý dýþýnda bir yolu hiçbir zaman kabul etmeyeceðiz. Ne Kuzey Irak için, ne de Türkiye için bunu asla kabul edemeyeceðiz Anayasa ihlali. Önlemlerimiz var. Irak'ýn petrolü Iraklýlar için ve Kuzey Irak, Irak petrolünün yüzde 17'sini üretiyor. O bölgenin petrolü merkezi hükümete devredilmek zorunda. Türkiye Irak'ýn baðýmsýzlýðýna zarar veren bu konuya karýþmamalý'' dedi. Maliki, Türkiye'ye petrol sevk etmesi halinde Bölgesel Kürt yönetimine federal bütçeden kaynak aktarýlmayacaðýný da vurguladý.

Kayýplarý isteme hakký Konu sadece Maliki'nin yorumlarýyla sýnýrlý kalmadý. Baþbakan Yardýmcýsý Hüseyin el Þehristani, Baðdat Büyükelçiliði maslahatgüzarý Efe Ceylan'ý konutuna çaðýrarak görüþtü. Görüþmenin ardýndan Þehristani, Irak hükümetinin Türkiye'yi bu konuda sorumlu tuttuðunu söyledi ve kayýplarýný isteme hakkýný saklý tuttuðunu kaydetti. Þehristani, Türk yetkililerin Irak Petrol Bakanlýðý'ndan yetkililerin Kürt bölgesinden ihraç edilen petrol miktarýný görmelerini engellediðini de belirtti. Kuzey Irak Bölgesel Kürt yönetimi, geçen hafta ham petrolün Türkiye'ye gönderilmeye baþlandýðýný, ihracatýn da bu ay sonu baþlayacaðýný açýklamýþtý.

Barzani'den Baðdat'a petrol çýkarmasý Türkiye'ye yapýlacak petrol sevkiyatýndaki pürüzleri gidermek için bölgesel Kürt yönetimi Baþbakaný Neçirvan Barzani Baðdat'a gidecek. Kürt Bölgesel Yönetimi hükümeti sözcüsü Safin Dizayi, Baþbakan

Neçirvan Barzani baþkanlýðýndaki heyetin önümüzdeki günlerde Baðdat'a gideceðini açýkladý. Hükümet sözcüsü Dizayi, Bölgesel Kürt yönetiminin, Baðdat'a yazýlý bir metinle çözüm önerilerini de ilettiðini söyledi. "Irak Anayasasý'na ve Irak Petrol Bakanlýðý'nýn petrol sevkiyatý talimatýna baðlýyýz "diyen Dizayi, Irak'ýn onurunu kýracak bir davranýþ sergilemediklerini ve her zaman Baðdat ile dayanýþma içerisinde olmayý istediklerini belirtti.

Suriye'de El Kaide terörü Suriye'de El Kaide baðlantýlý "Irak Þam Ýslam Devleti" örgütü, Rakka kentini daha ýlýmlý Ýslamcý muhaliflerden geri aldý. El Kaide baðlantýlý militanlarýn onlarca Suriyeli muhalifi öldürdüðü belirtiliyor. Suriye'de El Kaide baðlantýlý "Irak Þam Ýslam Devleti" örgütüyle Suriyeli muhalifler arasýndaki çatýþmalar yoðunlaþýyor.

El Kaide militanlarý, ülkenin güneydoðusundaki Rakka kentini ve Türkiye sýnýrýndaki Tel Abyad'ý Suriyeli ýlýmlý muhaliflerden geri aldý. Çýkan çatýþmalarda 100'e yakýn daha ýlýmlý Suriyeli muhalifin kafalarýna kurþun sýkýlarak öldürüldüðü belirtiliyor. Öldürülenler arasýnda El Nusra Cephesi'nin Rakka lideri de bulunuyor.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Spor

‘’Ýkinci yarýya iyi bir havayla baþlamak istiyoruz’’ Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Yeni Malatyaspor'da Kulüp Basýn Sözcüsü Enes Perçin, ikinci yarýya iyi bir þekilde hazýrlandýklarýný ifade ederek, "Ligin ikinci yarýsýna iyi bir havayla baþlamak istiyoruz" dedi. Perçin, takýmýn Antalya'da süren kamp çalýþmalarýnýn oldukça verimli geçtiðini belirterek, "Ligin ikinci yarýsýna iyi bir havayla baþlamak istiyoruz. Ýkinci yarýya sorunsuz bir takým olarak baþlamak en büyük amacýmýz. Þuanda her þey yolunda ve en iyi þekilde gidiyor" ifadelerini kullandý. Nazilli Belediyespor ile oynanan hazýrlýk karþýlaþmasýnda futbolcularýn iyi bir performans ortaya koyduðunu dile getiren Perçin, "Nazilli Belediyespor ile oynadýðýmýz hazýrlýk karþýlaþmasýnda skordan çok futbolcularýn ortaya koyduklarý mücadele bizleri ziyadesiyle memnun etti. Futbolcularýn tamamýnýn performanslarýný yakýndan görme þansýný yakaladýk. Mücadeleden herkes memnun kaldý. Ortaya konulan mücadelenin, bazý olgulara bakýþ açýmýzý da deðiþtireceðini umuyorum" diye konuþtu. Perçin, transfer çalýþmalarýnýn devam ettiðini de sözlerine ekleyerek, yeni transferlerin takýma güç katacaðýný söyledi.

Tekden Denizlispor, kaçan 3 puana üzülüyor Tekden Denizlispor, baþtan sonra üstün oynadýðý Gaziantep Büyükþehir Belediyespor maçýndan 3 puan alamamanýn üzüntüsünü yaþýyor. PTT 1. Lig'de ikinci yarýnýn ilk maçýnda evinde Gaziantep BÞB'yi aðýrlayan ve ilk dakikadan itibaren rakibe baský uygulayan yeþil siyahlý ekip, kontrataktan yediði golün ardýndan da üstün oynamaya devam etti. Rakip kalede arka arkaya pozisyonlar yakalayan ancak bir türlü istediði golü bulamayan Tekden Denizlispor sonradan oyuna giren oyuncusu Barýþ'ýn attýðý golle beraberliði yakaladý ve maçtan da 1 puanla ayrýldý. Futbolcular maçtan sonra, iyi oynadýklarý karþýlaþmadan 1 puanla ayrýlmanýn üzüntüsünü yaþarken, Teknik Direktör Özcan Bizati umutlu konuþtu. Lige verilen arayý kendileri açýsýndan iyi deðerlendirdiklerini ifade eden Bizati, "Ýkinci yarýya galibiyetle baþlamak istedik. Futbolcularým yediði gole raðmen çok çalýþtýlar. Biz bundan sonra daha iyi oynayacaðýz. Biz hem zevk alan hem de zevk veren bir futbol oynayacaðýz. Transfere ihtiyacýmýz var. Transferlerin de bu hafta içinde biteceðini ve takýma katýlacaðýný düþünüyorum. Önümüzdeki haftalar daha iyi olacak" dedi.

14 OCAK 2014 SALI

11

Bölge müsabakalarýna damga vurdu Okul sporlarý etkinlikleri kapsamýnda yapýlan bölge müsabakalarýna katýlan Vanlý sporcular büyük baþarý elde etti.

2013-2014 eðitim öðretim yýlý okul sporlarý kapsamýnda farklý illerde yapýlan grup müsabakalarýna Van'ý temsilen katýlan okullar, yapýlan grup müsabakalarýna adeta damga vurdular. Van'da yapýlan Futsal müsabakalarýnda genç erkeklerde birinci olan Orhan Okay Endüstri Meslek Lisesi, Mardin ilinde yapýlan grup müsabakalarýnda birinciliði elde ederek Türkiye þampiyonasý yarý final müsabakalarýna katýlmaya hak kazandý. Hentbol erkekler kategorisinde Van Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, kýzlarda ise Mehmet Akif Ersoy Lisesi, Bitlis'te yapýlan grup müsabakalarýnda birinci gelerek, 15 Ocak'ta Adýyaman'da yapýlacak olan yarý final müsabakalarýnda Van'ý temsil etmeye hak kazandý. Genç erkekler voleybol müsabakalarýnda Mesut Özata Anadolu Lisesi ve genç kýzlarda ise Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi de Bitlis'te yapýlan gençler voleybol grup müsabakalarýnda yarý finale kalmayý baþardý.

Okullar arasý düzenlenen turnuvalarda baþarý elde ederek takýmlarý tebrik eden Van Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Aslan Sinir, Van'da çok geniþ bir katýlýmla bu yýl okul sporlarýnýn startýný verdiklerini söyledi. Van'da düzenlenen il birinciliði müsabakalarýnda birinci olan takýmlarýn il dýþýna gitmeye hak kazandýklarýný belirten Sinir, "Okul sporlarýna göstermiþ olduðumuz katkýnýn yerini bulduðuna inanýyorum. Okul sporlarýnda, sporuna devam eden sporcularýmýzýn birçoðunu Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü olarak antrenörlerimiz tarafýndan destek saðlýyoruz. Tüm salonlarýmýzý okullarýmýzýn kullanýmýna açarak, il dýþýnda daha iyi sonuçlar almalarý için katký sunmaya çalýþýyoruz. Bunun neticesini grup maçlarýnda görmüþ olduk. Bundan sonraki Türkiye þampiyonasý yarý final müsabakalarýnda mücadele edecek tüm sporcu ve antrenörlere baþarýlar diliyorum" dedi.

Antalya'ya veda zamaný

DEVREN SATILIK LOKANTA Ofis PTT sokakta faal durumda Devren satýlýk 2 iþlek 320 m lokanta

Tlf: 0539 700 03 53

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, 10 günlük Antalya kampýný tamamladý.

Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, 2 Ocak'ta baþlayan Antalya Kemer'deki devre arasý kamp çalýþmalarýný noktaladý.

Hazýrlýk maçlarýnda daha önce Y.Malatyaspor'u 1-0, Cezayir 1. Lig takýmý Mcee Eulma'yý 2-0 ve Ýstanbulspor'u da 1-0 yenen yeþil-kýrmýzýlý takým, 4. maçýnda Beylerbeyi ile 1-1 berabere kaldý. Beylerbeyi maçýnda takýmýn golünü Uður Tülümen kaydetti. Son hazýrlýk maçýnda 2. Lig Beyaz Grup lideri Hatayspor'la dün karþýlaþan Büyükþehir Belediyespor, güçlü rakibi ile 2-2 berabere kaldý. Goller; Ercüment ve Mert Somay'dan geldi. Dün yapýlan son idmanýn ardýndan takým Antalya'dan ayrýldý. Kamptan sonra futbolculara 3 gün izin verildi. Daha sonra Diyarbakýr'da toplanacak olan takým, 26 Ocak'ta kendi sahasýnda Ýskenderun D.Ç ile yapacaðý ikinci yarýnýn ilk maçýna hazýrlanacak.

Yýldýzlar Diyarbakýr'a geliyor Diyarbakýrspor A.Þ.'nin Avrupa'da ticari faaliyet gösteren yeni sponsoru dev bir organizasyonla Diyarbakýr çýkarmasý yapmaya hazýrlanýyor. Kulüp baþkaný Ýlhanlý,"Dünyaca ünlü 4-5 futbolcuyu Gölcükspor maçýna getirecekler. Ayný zamanda beraber basýn toplantýsý düzenleyeceðiz." dedi.

Diyarbakýrspor A.Þ.'ye forma reklamý vererek sponsor olan ve Hollanda'da galeri iþinde tanýnan bir firma olduðu öðrenilen Diyarbakýr patentli sponsor firmasý, 19 Ocak Pazar günü Gölcükspor'la oynanacak ikinci yarýnýn ilk maçýna sürpriz bir çýkarma yapmaya hazýrlanýyor. Geçen yýllarda evinin önünde öldürülen 'Beton Volkan' lakaplý Diyarbakýrlý dünya þampiyonu boksör Volkan Düzgün'ün de ailesi olan firma yetkililerinin Ajax, PSV, Bayern Münih ve Barcelona gibi takýmlarda forma giyen dünyaca ünlü futbolcularýn da yer aldýðý organizasyonla Diyarbakýr'a geleceði açýklandý. Diyarbakýrspor Kulübü Baþkaný Feyzi Ýlhanlý, sponsor firmanýn dünyaca ünlü futbolcularý

Diyarbakýr halký ile bütünleþtireceðini ve daha sonra beraber basýn açýklamasý yapacaklarýný söyledi. Hedeflerinin büyük olduðunu belirten Ýlhanlý, "Sponsor olan aile Avrupa'da galeri iþi baþta olmak üzere çeþitli alanlarda ticari faaliyet gösteriyor. Bize sponsor olarak memleketlerine olan vefalarýný gösterdiler. Dev bir organizasyonla gelecekler. Avrupa'nýn önemli takýmlarýnda oynayan ünlü futbolcularý da misafir olarak getirecekler. Bunlarla ilgili iþlemler tamamlanýyor. Gölcükspor maçýný izledikten sonra beraber açýklama yapacaðýz. Diyarbakýrspor sevdasý için bizimle beraber mücadele etme kararý alan bu firma ile birlikte büyük hedeflerin peþinde koþacaðýz" dedi.


12

14 OCAK 2014 SALI

Gaziantepspor’da çalýþmalar tam gaz devam ediyor Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig ikinci yarý hazýrlýklarýný Antalya kampýnda sürdürüyor. Gaziantepsporlu futbolcu Þenol Can, Sergen Yalçýn'ýn takýma özgüven getirdiðini ve Galatasaray maçýndan üç puan alarak ayrýlmak istediklerini söyledi. Antalya'nýn Belek beldesinde, Gaziantep Teknik Direktörü Sergen Yalçýn yönetiminde kamp yapan kýrmýzý-siyahlý futbolcular, tam kadro baþladýklarý antrenmaný ýsýnma koþusunun ardýndan kýsa paslarla sürdürdü. Sabah saatlerinde ki hazýrlýklarýnýn büyük bir çoðunluðunu kanda ki laktat seviyesini ölçmek için teste ayýran takým, kýsa deparlar atarak test sonuçlarýný aldý. Antrenmanda futbolcularýn neþeli olduklarý gözlemlendi. "Sergen Yalçýn Takýma Özgüven Getirdi" Gaziantepspor'un baþarýlý defans oyuncusu Þenol Can, kamp ortamýndan memnun olduðunu ifade ederek, "Cuma gününe kadar önemli hazýrlýk maçlarý yapacaðýz. Buradan daha kuvvetli bir þekilde Galatasaray maçýna hazýr olarak lige baþlayacaðýz. Galatasaray güçlü bir takým hepimiz bunun farkýndayýz. Biz de iyi bir takýmýz. Sergen hoca gelince karakterimizi ortaya koymaya baþladýk. Ýyi bir çýkýþ yakaladýk. Kadromuz iyi. Galatasaray maçýndan 3 puanla ayrýlmak istiyoruz. Sergen hoca bize büyük bir özgüven kazandýrdý. Herkes gerçek kimliðine bürünerek takým halinde oynamaya baþladýk. Son haftalarda ligin ortalarýna yükseldik" diye konuþtu.

Karabükspor beraber’e kaldý Spor Toto Süper Lig takýmlarýndan Kardemir Karabükspor, Antalya kampýnda yaptýðý ikinci hazýrlýk maçýnda Ukrayna Premier Lig ekiplerinden FC Hoverla Uzhhorod ile 2-2 berabere kaldý. Antalya Belek'te kampa giren Kardemir Karabükspor, ikinci hazýrlýk maçýný Ukrayna temsilcisi FC Hoverla Uzhhorod ile yaptý. Kardemir Karabükspor, ilk yarýda Abdülaziz, Onur, Murat, Emre, Erdem, Sow, Ýshak, Furkan, Erkan, Ýlhan, Beykan onbiri ile mücadele ederken, ikinci yarýda ise Bora, Uður, Sebastien, Emre, Ýshak, Yiðit,

Onur, Jojo, Muhammet, Ahmet Ýlhan, Beykan on biri ile mücadele etti. Karþýlaþmanýn 30. dakikasýnda Erkan Kaþ'ýn golü ile Karabükspor ilk yarýyý 1-0 önde kapattý. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda rakip takým 75. dakikada eþitliði yakalarken, kýrmýzý-mavili ekip 85. dakikada Ahmet Ýlhan Özek'in golü ile 2-1'lik üstünlüðü ele geçirdi. 90. dakikada gelen penaltý golüyle karþýlaþma 2-2 eþitlikle sona erdi. Karabükspor, 15 Ocak Çarþamba günü Ukranya'nýn FC Vorskla takýmý ile 3. ve son hazýrlýk maçýný yapacak.

Bursaspor'un zorlu fikstürü baþlýyor ‘’Ligi 5.sýrada bitirmek istiyoruz’’ Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Mersin Hentbol Takýmý, 3 Ocak'ta baþladýðý ikinci yarý hazýrlýklarýný sürdürüyor. Mersin Hentbol Takýmý Sportif Direktörü Osman Özoðlu, "25 Ocak'ta deplasmanda oynayacaðýmýz Akdeniz Üniversitesi Antalya maçýna kadar antrenmanlarýmýz aralýksýz sürecek" dedi. Ýlk yarýda oynadýðý 13 maçýn 7'sinden galip, 6'sýndan ise maðlup ayrýlan Mersin Hentbol Takýmý, topladýðý 14 puanla ligde 8. sýrada yer alýyor. Ligde henüz beraberliði olmayan Mersin ekibi, ikinci yarýnýn hazýrlýklarýný Mersin'de sürdürüyor. Ýkinci yarýnýn ilk maçýnda deplasmanda Akdeniz Üniversitesi Antalya ile karþýlaþacak olan Güney ekibi, bu maçý kazanýp seri galibiyetler almanýn planlarýný yapýyor.

"Çalýþmalarýmýz Ýyi Gidiyor" Çalýþmalarýn durumu ve ikinci yarýda ki beklentileri hakkýnda ÝHA muhabirine açýklamalarda bulunan Mersin Hentbol Takýmý Sportif Direktörü Osman Özoðlu, ikinci yarýnýn hazýrlýklarýna 3 Ocak'da baþladýklarýný ifade ederek, "Çalýþmalarýmýz iyi gidiyor. Tabi bazý oyuncularýmýz Milli takýmda bulunuyor. Onlarda Çarþamba veya Perþembe günü Mersin'de olacaklar. Onlarýn gelmesiyle birlikte tam takým olarak hazýrlýklarýmýzý sürdüreceðiz. Þu anda Ozan'ýn hafif sakatlýðý var. Onun tedavisi de sürüyor. Bu arada tabi bizde transfer çalýþmalarýna bakýyoruz. Bir tane yabancý oyuncu þu an Mersin'de buluyor. Bugün, yarýn saðlýk kontrolünden geçirilecek ve bizimle idmanlara çýkacak. Eðer anlaþabilirsek bu oyuncuyu transfer yapacaðýz" þeklinde konuþtu.

Bursaspor, 14 Ocak'ta Sivasspor ile oynayacaðý Ziraat Türkiye Kupasý karþýlaþmasý ile birlikte 19 gün içerisinde 6 zorlu 90 dakikaya çýkacak.

Antalya'daki 5 günlük kampýn ardýndan yeþilbeyazlýlarý yoðun bir maç programý bekliyor. Ziraat Türkiye Kupasý A Grubu mücadelesinde 14 Ocak 2014 tarihinde Sivasspor'u konuk edecek olan yeþilbeyazlýlar, 18 Ocak'ta Akhisar Belediyespor, 22 Ocak'ta Eskiþehirspor ile Türkiye Kupasý müsabakasýnda karþýlaþacak. Bursaspor, 25 Ocak'ta Eskiþehirspor'la önce süper lig, 29 Ocak'ta da kupada karþýlaþtýktan sonra, 2 Þubat'ta Galatasaray'la süper ligde karþý karþýya gelecek. Yeþil-beyazlý takým bu zorlu periyotu en iyi þekilde bitirmek istiyor. Öte yandan Bursaspor, 2014 yýlýnýn ilk resmi müsabakasýný Sivasspor ile yapacak. Yeþil-beyazlýlar geçen yýl da ilk resmi müsabakasýný Sivasspor ile oynamýþ ve sahadan 2-1 maðlup ayrýlmýþtý.

Fýrat Arslan, 25 Ocak'ta Dünya Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup Þampiyonluðu için dövüþecek TAKIMLAR

Türk boks tarihinin ilk ve tek dünya þampiyonu unvanýný taþýyan baþarýlý boksör Fýrat Arslan, yeniden dünya þampiyonluk maçýna çýkýyor. Stuttgart kentindeki HansMartin-Schleyer Halle spor salonunda gerçekleþecek olan karþýlaþma Alman televizyon devi ARD tarafýndan dünyanýn birçok ülkesinden naklen yayýnlanacak. Bosna asýllý Alman boksör Marco Hcuk'a karþý yumruk sallayacak olan sporcumuz, daha önce de Huck ile karþýlaþmýþ ve müsabakayý dünya boks otoritelerinin kanaatlerine göre kazanmýþtý, ancak masa hakemlerinin verdiði karar salonda soðuk duþ etkisi yapmýþ ve boksörümüz yenik sayýlmýþtý. Bunun üzerine Arslan'ýn avukatlarý ve ekibi devreye girerek itiraz etmiþlerdi ve maçýn tekrarýna karar verilmiþti. Ýþte bu rövanþ

niteliði de taþýyan tarihi öneme sahip karþýlaþma 25 Ocak Cumartesi gecesi tekrar gerçekleþtirilecek.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

14 01 2014 gazete sayfaları  
Advertisement