Page 1

CMYK

KESK 19 Aralýk'ta eylem yapacak 6

Halk bedel ödemeye hazýr D

TK Eþ Baþkaný ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk, "Yeni bir dönemin içindeyiz. Mücadelemizi hiç kimsenin bastýrma gücü yoktur. Çünkü Kürt halký geleceðinden emindir ve onun için bedel ödemeye hazýrdýr" dedi. 7'de

Hak ihlallerinde patlama 10

Ýnsanlarýmýzýn sýkýntýsý bizimdir 7 BYEGM müdürleri Diyarbakýr'da toplandý

B

aþbakanlýk Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü'nce (BYEGM) düzenlenen il müdürleri toplantýsý Diyarbakýr'da yapýldý. BYEGM Ýl Müdürü Melik Akaslan, toplantýnýn çözüm sürecine katký sunmak amacýyla düzenlendiðini söyledi. 7'de

KARA KIS GELDi M

eteoroloji Genel Müdürlüðü, Çarþamba gününden itibaren Diyarbakýr ve çevresinin yaðýþlý havanýn etkisi altýna gireceði ve yaðýþýn 3 gün boyunca devam edeceði uyarýsýnda bulundu. 4'te

Kesintiler esnafý canýndan bezdirdi

B

atman'da elektriklerin sýk sýk kesilmesi esnaflarý canýndan bezdirdi. Elektrik kesintileri yüzünden maðdur olduklarýný belirten çarþý esnafý, yetkililerden sorunu acilen gidermelerini istedi. 6'da

Sýra BDP'li vekillerde ÇARÞAMBA 11 ARALIK 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

CHP Milletvekili Mustafa Balbay'ýn tahliye edilmesi tutuklu BDP milletvekillerine umut oldu. Diyarbakýr Barosu'nun yaptýðý baþvuru deðerlendirildi ve savcýlýk dosyalarý inceledi. FAYSAL SARIYILDIZ

ÝBRAHiM AYHAN

KEMAL AKTAÞ

Diyarbakýr 5. ve 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne yapýlan baþvurunun ardýndan tutuklu BDP Milletvekilleri Selma Irmak, Faysal Sarýyýldýz, Ýbrahim Ayhan, Gülser Yýldýrým ve Kemal Aktaþ'ýn dosyalarý savcýlýkça incelendi. Hazýrlanacak mütalaanýn mahkemeye sunulmasýnýn ardýndan mahkeme, avukatlarýn tahliye talebini de deðerlendirerek karara baðlayacak.

GÜLSER YILDIRIM

Ýlk talep Ayhan için Savcý, 5 Ekim 2010'dan bu yana yargýlanan ve hakkýnda "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yýla kadar hapis cezasý istenen Ýbrahim Ayhan ile ilgili incelemesini tamamladý. Savcý mahkemeye sunduðu mütalaasýnda, Diyarbakýr D Tipi Cezaevi'ndeki sanýk Ayhan'ýn tutuklukta geçirdiði süre dikkate alýnarak tahliyesine karar verilmesi yönünde görüþ bildirdi. 5'te

Diyarbakýr caddeleri renkleniyor iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Daire D Baþkanlýðý, trafik güvenliði açýsýndan caddeleri renklendiriyor. Ulaþým Daire Baþkaný Hikmet Altuð, þehrin en iþlek caddelerini boyanmaya baþladýklarýný söyledi. 4'te

Savcýlýk dosyalarý inceledi

SELMA IRMAK

7D bin 500 çocuk tiyatro izledi

DEDAÞ 5 bin aboneyi icraya verdi

D

icle Elektrik Daðýtým A.Þ. (DEDAÞ), Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak illerinde son bir hafta içinde yaklaþýk 5 bin abone icraya verilirken, 3 bini aþkýn abone hakkýnda ise suç duyurusunda bulunuldu. 6'da

icle Üniversitesi (DÜ) ve Ýl Emniyet Müdürlüðü'nün ortak çalýþmasýyla "Kahraman Kanka Zalim Krala Karþý" adlý tiyatro oyununun gösterimi yapýldý. 10 günde 7 bin 500 çocuða gösterim yapýldý. 3'te

Sýnýrdaki istinat duvarý tamamlandý

Okuldan atýlma Öðrenciler mahsur kaldý M uygulamasý olmalý B Diyarbakýr'da asayiþ M iyarbakýr'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonu-

D

cu hýrsýzlýk yapan 13 kiþi ile kesinleþmiþ hapis cezalarý olan 11 kiþi yakalandý. Hapis cezalarý kesinleþen þahýslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3'te

uþ Alparslan Üniversitesi (MÞÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Ýnanç, baþarýlý öðrencilerin baþarýsýz öðrencilerden ayýrt edilmesi için okuldan atýlma uygulamasýnýn olmasý gerektiðini söyledi. 8'de

ingöl'ün Karlýova ilçesinde iki gündür devam eden kar yaðýþý yerini tipiye býraktý. Taþlýçay Köyü'ne gitmek isteyen öðrenciler yolda mahsur kaldý. Öðrencileri velileri kurtardý. 3'te

ardin'in Nusaybin ilçesinde Türkiye ile Suriye sýnýrýnda güvenlik amacýyla yapýlan istinat duvarýnýn yapýmý tamamlandý. Yapýmý biten duvarýn uzunluðu yaklaþýk 1 kilometre. 5'te

Göðüs aðrýsý zatürre olabilir „ Sayfa 8’de

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr. CMYK


2

Saðlýk

11 ARALIK 2013 ÇARÞAMBA

Soðuk algýnlýðý ile grip ayný þey mi?

Uzmanlar, gribin halk arasýnda çok sýk olarak soðuk algýnlýðý ile karýþtýrýldýðýný ancak bunun ayýrt edilmesi gerektiðini söyledi.

U

zmanlar, gribin ýnfluenza adý verilen bir virüs tarafýndan oluþturulan, ani olarak 39 derece üzerinde ateþ, þiddetli kas ve eklem aðrýlarý, halsizlik, bitkinlik, titreme, baþ aðrýsý ve kuru öksürük gibi belirtilerle baþlayan bir enfeksiyon hastalýðý olduðunu söyledi. Bursa Devlet Hastanesi yetkililerden alýnan bilgiye göre, gribin özellikle çocuklarda, yaþlýlarda ve kalp hastalýðý, akciðer hastalýðý, böbrek hastalýðý, þeker hastalýðý gibi kronik hastalýðý olan kiþilerde çok daha aðýr seyrettiði, ölüme kadar varabilen ciddi sonuçlara yol açabileceði bildirildi.

Uzmanlar, bu kadar ciddi sonuçlara yol açan gribin halk arasýnda çok sýk olarak soðuk algýnlýðý ile karþýlaþtýrýldýðýný ifade etti. Soðuk algýnlýðýnýn ateþ yükselmeden hafif kýrgýnlýk, burun akýntýsý, hapþýrma gibi belirtiler ile kendini gösteren bir hastalýk olduðunu ifade eden uzmanlar, halsizliðe yol açmadýðý için yatak istirahatý gerektirmeyen bu hastalýðýn grip ile kesinlikle karþýlaþtýrýlmamasý gerektiðini belirtti.

GRÝP NASIL BULAÞIR? Gribin çok kolay bulaþan bir hastalýk

olduðunu kaydeden uzmanlar, "Baþlýca bulaþma yollarý, öksürük ve hapþýrýk ile etrafa saçýlan damlacýklarýn hava yolu ile bulaþmasý, hasta kiþiler ile direkt temas edilmesi ve hasta kiþilerin aðýz, burun akýntýlarý ile temas etmiþ eþyalar ile bulaþmasýdýr. Tedavisi, ortaya çýkan belirtilerin tedavisi þeklindedir. Ateþin düþürülmesi, burun akýntýsýnýn giderilmesi, halsizlik ve kýrgýnlýðýn giderilmesi þeklinde tedavi düzenlenir ve yatak istirahatý tavsiye edilir" dedi.Uzmanlar, gripten korunmak için mevsim þartlarýna uygun giyinilmesi gerektiðini, bol sulu gýdalar, taze meyve

ve sebze tüketilmesi gerektiðini vurguladý.

KÝMLER RÝSK ALTINDA? Dünya Saðlýk Örgütü ve Saðlýk Bakanlýðý'nýn çeþitli gruplarý gribin olumsuz etkileri açýsýndan risk grubu olarak tanýmladýðýný kaydeden uzmanlar, "Gribin yaþamsal risk oluþturduðu ve týbbi açýdan mutlaka aþýlanmasý gereken gruplar; 65 yaþýndan büyük kiþiler, þeker hastalarý, astým hastalarý, kronik akciðer hastalarý, kronik kalp ve damar sistemi hastalarý, baðýþýklýk sistemi baskýlanmýþ kiþiler,

huzurevi, bakýmevi v.b ortamlarda yaþayanlardýr. Bazý kiþilerin ise grip aþýsý olmamasý gerekir. Bunlar 6 aydan küçük bebekler, yumurtaya karþý anafilaktik tarzda alerjisi olanlar ve hamileliðin ilk 3 ayý içinde olan bayanlardýr" diye konuþtu. Uzmanlar, grip aþýsýnýn Dünya Saðlýk Örgütü'nün koordinasyonu ile 1 yýl önce salgýn yapan virüs tiplerinin belirlenmesi sonucu geliþtirildiðini, aþýnýn tipinin de bu uygulamaya baðlý olarak her yýl deðiþtiðini sözlerine ekledi.

Tam tahýllý ekmekle strese son! Diyetisyen Elvan Odabaþý Kanar, tam tahýllý ekmeðin stresi önlediðini, depresyon yatkýnlýðýný azalttýðýný söyledi.

K

anar, saðlýðýmýz için bir hazine gibi olan tam tahýllý ekmeklerin baþlýca faydalarýný þöyle sýraladý: "Stresi önler, depresyona karþý yatkýnlýðý azaltýr. Maya ve lif içeriði

sayesinde sindirim sisteminizin düzenli çalýþmasýna katkýda bulunur. Mide saðlýðýnýz için koruyucu bir besindir. Bitkisel kaynaklý olduðu için kolesterol içermez. Kandaki kolesterol düzeyinin kontrolüne yardýmcý olur. Tam tahýllý ekmekler B12 hariç tüm B grubu vitaminlerinin temel kaynaðý olduðu için tiroit rahatsýzlýðý olanlar için en ideal besindir.

Tam tahýl ekmeðinde yer alan B grubu vitaminler metabolizmada anahtar rol oynar. Kan dolaþým bozukluðu ve yüksek tansiyon hastalýklarýna karþý etkilidir. Kolon kanseri ve hemoroid hastalýklarýna karþý koruyucu etkisi vardýr. Ekmek, kandaki ürik asit miktarýný kontrol altýna almaya yardýmcýdýr. Antioksidan içeriði yüksektir. Ekmek yemek vücudumuzun

ekonomik yoldan enerji gereksinimini karþýlar."Kanar, ekmeðin, Türk toplumunun temel besini olduðunu vurgulayarak, "En önemlisi ulaþýlabilir bir besin olmasýdýr. Hem ruhumuzu hem de bedenimizi doyuran üstelik doya doya zayýflamamýzý saðlayan ekmekten, saðlýðýmýzdan vazgeçmek niye? Ekmeðinize ve saðlýðýnýza sahip çýkmanýz gerekir" dedi.

Kýþ geldi, topuk çatlaklarýna dikkat! Ö

zellikle kýþ aylarýnda sürekli ayakkabý ve çorapla sýkýþan ayaklarýn bakýma daha fazla ihtiyacý var. Özellikle kýþ aylarýnda sürekli ayakkabý ve çorapla sýkýþan ayaklarýn bakýma daha fazla ihtiyacý var. Kýþ aylarýnýn en büyük sorunlarýndan biri kuruyan, susuz kalmýþ veçatlama tehlikesiyle karþý karþýya kalan ayaklar oluyor.Haftada bir kez mutlaka ayak bakýmý yapmak gerektiðini ifade eden Adana Asmer Ayak Saðlýðý Uzmaný Mukaddes Öz, topuk çatlaklarýna karþý uyarýda bulundu.

"HIZLI KÝLO ALIP VERMEK ETKÝLÝYOR" Genellikle iki ayak topuðunda da görülen bu sorunun, özellikle bayanlar için kozmetik olarak rahatsýzlýk verdiðini, bazen de aðrý problemine neden olduðunu belirten Öz, "Topuk çatlaðý pek çok nedene baðlý olarak ortaya çýkabilir bunlar dýþ

nedenler olabileceði gibi bazý hastalýklardan kaynaklý da topuk çatlaklarý ortaya çýkabilir. Ayrýca kadýnlarda menopoz dönemine girildiðinde menopoz döneminin olumsuz birçok etkisinden biri de cilt kuruluðu ve kilo alýmýdýr. Bunlar da topuk çatlaklarýna sebep olabilmektedir. Hýzlý kilo alýp vermek vücuttaki diðer çatlaklar gibi topuk çatlaðýnýn da

en büyük nedenlerinden biridir" þeklinde konuþtu.

"SÝNÝR UÇLARI, AÐRI HÝSSEDÝLMESÝNE SEBEP OLABÝLÝR" Derideki çatlaklar þiþkin kuru ve yað eksikliði olan nasýr tabakalarý sonucu da oluþabileceðinin de altýný çizen Mukaddes Öz, "Çatlaklarýn iler-

lemesi burada bulunan damarlar sayesinde mikroorganizmalarýn çatlaklardan vücudun içine ulaþma riski nedeniyle tehlikeli olabilmektedir. Ayrýca burada bulunan açýk sinir uçlarý, çok fazla aðrý hissedilmesine ve enfeksiyonlara sebep olmaktadýr. Bunlarý düzeltmek için ilk önce fazlalýk olan nasýrlaþmýþ tabaka belli sürece yayýlarak, canlý doku tahribatý yapmadan alýnmak suretiyle basýnç azaltýlmalýdýr. Ardýndan uygun içerikte ve dozda krem sürülmekte ve bazý durumlarda alt deri tabakasýna kadar ulaþan çatlaklarýn onarýlmasý için düzenli bakýmlar ile kontrol altýna alýnmaktadýr" þeklinde konuþtu. Mukaddes Öz, ayak ve týrnak sorunlarýnýn yaný sýra saðlýklý vücut için gerekli, her bireyin fayda bulabileceði cilt bakýmý, refleksoloji (ayak masajý), vücut masajý hizmetlerinin baþladýðýný ifade etti.

Hazýr tavukta skandal!

T

avuklara daha dolgun görünmeleri için su ve kimyasal veriliyor. 2013 yýlý baþlarýnda dünyada patlak veren at eti skandalýndan sonra þimdi de tavuk fiyaskosu ortaya çýktý. Hazýr tavuklarýn içine daha þiþkin görünmeleri için su ve diðer maddeler enjekte eden süpermarket zincirleri zor durumda kal-

dý. Skandalýn patlak verdiði Ýngiltere'de hazýr tavuklara minimum yüzde 20 oranýnda su doldurulduðu ortaya çýktý. Bu prosedür sýrasýnda tavuklara çeþitli kimyasallarýn da doldurulmasý skandalýn boyutlarýný biraz daha büyüttü. Skandalýn baþka ülkelerde de yaþanýp yaþanmadýðý henüz bilinmiyor.

Her derde deva bitki U

zman Diyetisyen Bengi Çetiner, kuþkonmaz bitkisinin saðlýk açýsýndan en önemli faydasýnýn kum döktürücü özelliði olduðunu söyledi. Çetiner, Türkiye'de az biliniyor olmasýna raðmen kalorisi düþük, besin deðeri ise oldukça zengin olan kuþkonmaz bitkisinin, dünyadacilde canlýlýk ve kalp rahatsýzlýklarýndan kemik erimesine kadar birçok hastalýða þifa veren bir bitki olarak tanýndýðýný kaydetti. Çetiner, kuþkonmazýn düþük kalorisi olmasýna raðmen yüksek besin deðeriyle antioksidan etkisinin olduðunu belirterek, "Zambakgiller familyasýndan olan kuþkonmazýn en yaygýn türü olarak yeþil kuþkonmaz biliniyor. Meyvemsi bir tada sahip olan kuþkonmazýn 100 gramýnda sadece 25 kalori bulunuyor. Kalorisi son derece düþük olan kuþkonmaz, A ve C vitamini ve B6 vitaminleri ile folik asit, fosfor ve potasyum gibi mineraller bakýmýndan oldukça zengin besin deðerine sahip" dedi.Çetiner,kuþkonmaz bitkisini Yunanlýlar'ýn diþ, tedavisinde kullandýðýný kaydederek, bitkinin 15 ayrý faydasýný ise þöyle sýraladý: "Kan damarlarýný güçlendirir. Kalp rahatsýzlýðýnda risk faktörü olan homosisteinin kontrol edilmesine yardýmcý olur ve kalbi kuvvetlendirir. Hücreleri hasar görmekten koruyan güçlü bir antioksidandýr. Kemik erimesini azaltýr. Güçlü bir idrar söktürücüdür. Bedende oluþan ödemlerin atýlmasýnda etkili olur. Bedende biriken fazla sularýn atýlmasýný saðlar. Böylece kaný temizler. Kum döktürücüdür. Cilde canlýlýk verir. Kuþkonmaz sindirimi kolaylaþtýrýr. Yatýþtýrýcý etkileri vardýr. Karaciðer üzerine olumlu etkisi vardýr. Ýyi böbrek çalýþtýrýcýdýr. Sinirleri yatýþtýrýr ve iþtah açar. Yað hücrelerindeki glukoz alýmýný artýrarak insülinin etkisini pekiþtirir." Çetiner, böbreklerinden rahatsýz ve gut hastasý olan kiþilerin ise kuþkonmazý seyrek ve az yemesi konusunda uyararak, "Konserve kuþkonmaz yerine tazelerini tüketmeye çalýþýn. Kuþkonmazýn kabuðunun kalýn olduðunu düþünüyorsunuz soyarak da tüketebilirsiniz. Kaynatýlma sýrasýnda besin deðeri azalacaðýndan buharda piþirerek tüketin. Antioksidan içeriði, ödem atma ve sindirimi kolaylaþtýrmasý nedeniyle zayýflama diyetlerinde günde 6-15 gram yani 4-5 adet kuþkonmaz bitkisi tüketilebilir. Ayrýca ýspanak ve enginarla baðdaþmadýðý için ayný öðünde yememeye dikkat edin." þeklinde konuþtu.


Sason'da kömür yardýmý baþladý

S

oðuklarýn baþlamasýyla birlikte Batman'ýn Sason Ýlçe Kaymakamlýðý yardýma muhtaç ailelere kömür yardýmýna baþladý. Ýlçe Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV) tarafýndan yürütülen çalýþmalar kapsamýnda, kýþ mevsiminde ilçe merkezi ve köylerde yaþayan dar gelirli ailelere kömür daðýtýlýyor. Sason Kaymakamý Cihat Arýk, SYDV'ye kayýtlý 2 bin 500 muhtaç aileye kömür daðýtacaklarýný ve her aileye bin ton olmak üzere toplam 2 milyon 500 bin kilogram kömür daðýtýlacaðýný belirtti. Arýk, "Bir taraftan biz sosyal bir devletin gereklerini yerine getirirken,

11 ARALIK 2013 ÇARÞAMBA

halkýmýzýn her zaman birbirine karþý yardýmlaþma duygusu içerisinde komþuluk iliþkileriyle kapýlarýn çalýndýðýný ve aðýr þartlarda birbirlerine destek olduðunu biliyoruz. Bu anlamda da bu iliþkileri devam ettiren ve sosyal dayanýþma içerisinde olan tüm Sasonlu vatandaþlarýma minnettarlýðýmý ifade etmek istiyorum" dedi. ÝHA

7 bin 500 çocuk tiyatro izledi Dicle Üniversitesi (DÜ) ve Ýl Emniyet Müdürlüðü'nün ortak çalýþmasýyla "Kahraman Kanka Zalim Krala Karþý" adlý tiyatro oyununun gösterimi yapýldý. 10 günde 7 bin 500 çocuða gösterim yapýldý.

D

Ü ve Ýl Emniyet Müdürlüðü ortak çalýþmasýyla Güvenli Hayat ve Güvenli Bir Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programý (ÇOGEP) kapsamýnda, 05-12 yaþ grubu çocuklara yönelik tiyatro gösterimi düzenlendi. Tiyatro sanatçýsý Dündar

Mercan'ýn oluþturduðu 6 kiþilik profesyonel tiyatro grubunun sahnelediði Polis Sevgisi temalý "Kahraman Kanka Zalim Krala Karþý'" isimli çocuk tiyatrosu, DÜ Kongre Merkezi konferans salonunda 10 gün süreyle 20 seansta 7 bin 500 öðrenciye gösterim yapýldý. Oyunun içerisinde

özel üretim olan Kanka Polis maskotu içerisine giren tiyatro oyuncusu, kahraman rolüyle öne çýktý. Kiþisel geliþimlerini tamamlama aþamasýnda olan hedef kitleye polisin þefkatli yüzünün gösterildi. Gösterimi yapýlan oyunu, Emniyet Müdürü Recep Güven, DÜ Genel

sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün, þehit ve gazi yakýnlarý, emniyet personeli ve aileleri ile çeþitli okullardan gelen öðrenciler izledi. Emniyet Müdürü Recep Güven, tiyatro ekibinin baþýnda bulunan Dündar Mercan'a katkýlarýndan dolayý plaket verdi. AA

Diyarbakýr'da asayiþ olaylarý hapis cezalarý bulunan kiþilerin yakalanmasýna yönelik yapýlan çalýþmada 11 kiþi yakalandý. Yakalanan kiþiler çýkarýldýklarý nöbetçi mahkeme tarafýndan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Van buz tuttu V

an'da kar yaðýþýnýn ardýndan etkili olan dondurucu soðuklardan dolayý Sýhke Göleti kýsmen donarken, aç kalan kuþlar ise çöplüklere akýn etti. Kar yaðýþýnýn ardýndan her tarafýn beyaza büründüðü Van'da dondurucu soðuklar hüküm sürüyor. Gece eksi 15 dereceye kadar düþen hava sýcaklýðý nedeniyle Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Sýhke Göleti kýsmen dondu. Yetkililer, aþýrý soðuklarýn bir süre daha devam edeceðini belirtti. Van'da kar yaðýþýndan sonra etkisini gösteren soðuk hava þartlarý insanlar kadar hayvanlarý da olumsuz yönde etkiliyor.. Günün bir bölümünde açan güneþli havayla birlikte yuvalarýndan çýkan kuþlar, yem bulma telaþý yaþýyor. Karýnlarýný doyurmak için Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan þehir çöplüðüne akýn eden binlerce kuþ ilginç görüntüler oluþturuyor. Çöp araçlarýnýn getirip döktüðü atýklar arasýnda yiyecek bulmaya çalýþan kuþlar, gruplar halinde yere konup karýnlarýný doyurmaya çalýþýyor. ÝHA

D

iyarbakýr'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu hýrsýzlýk yapan 13 kiþi ile kesinleþmiþ hapis cezalarý olan 11 kiþi yakalandý. Hapis cezalarý kesinleþen þahýslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aranan 11 kiþi yakalandý Diyarbakýr polisi, çeþitli tarihlerde kesin-

leþmiþ hapis cezalarý bulunan 11 kiþiyi yakaladý. Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý Asayiþ Þube Müdürlüðü Aranan Þahýslar Büro Amirliði ekipleri, Diyarbakýr'da son bir hafta içerisinde hýrsýzlýk, uyuþturucu madde ticareti, yaralama, kapkaç, kasten adam öldürme gibi suçlardan kesinleþmiþ

Vatandaþlar jandarmadan þikayetçi

13 hýrsýz yakalandý Diyarbakýr'da ev, iþ ve otodan hýrsýzlýk yaptýðý tespit edilen 13 þahýs yakalandý. Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý Asayiþ Þube Müdürlüðü Hýrsýzlýk Büro Amirliði ekipleri, son bir hafta içerisinde yapmýþ olduklarý titiz çalýþmalar sonucu otodan, resmi kurumdan, iþ yerinden ve ikametten hýrsýzlýk yaptýðý tespit edilen þahýslarýn yakalanmasýna yönelik bir dizi operasyon yapýldý. Yapýlan çalýþmalar sonucu bir hafta içerisinde 8 ayrý hýrsýzlýk olayýna karýþan toplam 13 kiþi yakalandý. Yakalanan þahýslar emniyetteki iþlemlerin ardýndan adli mercilere sevk edilirken, 7 kiþinin tutuklandýðý 6 kiþinin ise tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldýðý öðrenildi. Haber Merkezi

Öðrenciler mahsur kaldý

Þehirlerarasý yolculuk yapan Batmanlý bir esnaf, jandarmanýn yol kontrollerinde Kürt olduklarý için kendilerine zorluk çýkardýðýný iddia etti. Arama esnasýnda ellerindeki þiþ, býçak ve köpeklerle bizi rahatsýz ediyor. Arama köpeklerini burnumuzun dibine kadar sokuyorlar. Tüm eþyalarýmýzý býçaklarla kesiyorlar. Kapalý kutudaki eþyalarýmýza dahi zarar veriyorlar. Satmaya götürdüðüm pekmezi dahi kontrol bahanesiyle yere döktüler." dedi.

Ýdil'de soba faciasý

B

'Jandarma korsanlýk yapýyor'

H

aftada en az bir veya iki kere Batman'dan Ýstanbul'a yolculuk yaptýðýný belirten A. Vahap Kýsa, "Yolculuk yaptýðým esnada kendimle birlikte karpuz çekirdeði, pekmez ve benzeri yöre ürünlerini götürüp baþka illerde satýyorum. Ama her gittiðim de jandarma personeli kaçak eþya bahanesiyle aramalarda bizi rahatsýz ediyor. Jandarma asýl görevini yerine getirmiyor.

Ýçmek için aldýklarý sigaralara dahi jandarmanýn hiçbir iþlem yapmadan el koyduðunu ileri süren Kýsa, "Jandarma personeli, vatandaþlardan alýnan sigaralara hiçbir iþlem yapmadý. Aslýnda yapmalarý gerekiyordu. Aldýklarý sigaralarý kendileri mi içecek yoksa satmak için mi el koyuyorlar? Bilemiyorum. Saatlerce bizleri soðukta bekletiyorlar. Arabadaki tüm eþyalarý indiriyorlar. Jandarma personelinin yaptýðý hukuksuzluða karþý gelen þoförü, arabasýný baðlamakla tehdit ettiler. Jandarma kendi görevinden çok korsanlýk yapýyor. Batýdan gelen otobüsleri bizim gibi arama yapmýyorlar. Özellikle bunu Kürtlere yapýyorlar. Güneydoðu'dan Batý'ya giden tüm otobüs firmalarýný durdurup içindeki tüm eþyalarý indiriyor ve kesiyorlar" diye konuþtu. Yetkililere seslenen Kýsa, jandarmanýn kendi asli görevini yapmasýný ve halký rahatsýz etmemesini istedi. ÝLKHA

Þ

ýrnak'ýn Ýdil ilçesinde sobadan sýzan gazdan etkilenen 3 kardeþten 2'si öldü, biri yaralandý. Ýdil'e baðlý Kurtuluþ Köyü'nde ikamet eden Ayþe Nazlý, Tarýk ve Yusuf Ýslam Genç, gece ýsýnmak için yaktýklarý sobadan çýkan gazdan zehirlendi. Sabah aileleri çocuklarýný okula göndermek için kaldýrmaya gittiklerinde oda dumanla doluydu. Komþularýnýn yardýmýyla hastaneye kaldýrýlan kardeþler Ayþe Nazlý ve Tarýk Genç, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Kardeþlerin cenazesi otopsi için devlet hastanesi morguna kaldýrýlýrken, Yusuf Ýslam Genç ise yapýlan ilk müdahaleden sonra Kýzýltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. ÝHA

ingöl'ün Karlýova ilçesinde iki gündür devam eden kar yaðýþý yerini tipiye býraktý. Taþlýçay Köyü'ne gitmek isteyen öðrenciler yolda mahsur kaldý. Öðrencileri velileri kurtardý. Karlýova'da iki gündür devam eden kar yaðýþý yerini tipiye býraktý. Karlýova ilçesine baðlý 35 köy yolunun kapalý olduðu ve bu köylerin ilçe merkezi ile baðlantý kuramadýðý öðrenildi. Ýlçe merkezine 10 kilometre uzaklýkta bulunan Taþlýçay Köyü öðrencileri, okul çýkýþý köylerine dönerlerken, ilçeye beþ kilometre uzaklýkta bulunan Toklular Köyü mevkiinde araçlarý kara saplandý. Yolda mahsur kalan 14 öðrenci ve þoför, Karlýova Kaymakamlýðý özel idareyi arayarak yolda mahsur kaldýklarýný bildirdiler. Donma tehlikesi geçiren öðrenciler, kaymakamlýktan yardým gelmeyince havanýn kararmasý üzerine yakýnlarýný arayarak yardým

istedi.

Veliler yetiþti Çocuklarýný kurtarmak için tipide yola çýkan veliler, öðrencilere bir saat sonra ulaþabildi. Greyderin geç geldiðini gören veliler, donma tehlikesi geçiren öðrencilerini yaya olarak köye götürdü. Yoðun tipi nedeniyle görüþ mesafesinin yer yer sýfýra indiði yolda Özel Ýdare'ye baðlý greyderler dört saat sonra minibüse ulaþarak minibüsü kaldýðý yerden çýkardý. Silikozis hastalarýyla bilinen Taþlýçay Köyü yolunun devamlý açýk tutulmasý gerektiðini belirten köy sakini Ahmet Yürük, "Bu yol kapalý olduðu zaman hastalarýmýz için tehlike arz ediyor,çünkü silikozis hastalarýmýz devamlý hastaneye gitmeleri lazým. Bu yüzden yolumuzun devamlý açýk kalmasýný yetkililerden istiyoruz" dedi. ÝLKHA


4

Gündem

11 ARALIK 2013 ÇARÞAMBA

Diyarbakýr caddeleri renkleniyor Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Daire Baþkanlýðý, trafik güvenliði açýsýndan caddeleri renklendiriyor.

U

laþým Daire Baþkaný Hikmet Altuð, þehrin en iþlek caddelerinde trafik güvenliðini saðlamak için belirli caddeleri farklý renklere boyanmaya baþladýklarýný söyledi. Bu sayede sürücülerin refüje çarpmamalarý konusunda bir tedbir alýndýðýný ifade eden Altuð, "Ofset atlama ise mavi zemin üzerine beyaz boya kullanýlarak yapýlýyor. Bu çalýþmayla yaðýþlý, sisli ve gece karanlýðýnda trafik güvenliðini ile þerit ihlalini ortadan kaldýrýyoruz. Trafik güvenliði için yapýyoruz. Elimizde birçok renk var. Diyarbakýr'ý biraz da renklendirerek trafik eðitimi vermeye çalýþacaðýz. Otobüs, taksi ve minibüs dura ilgili çalýþmalarýmýz var. Daha önce taksi duraklarýyla ilgili yaptýðýmýz çalýþmalar Türkiye'ye model oldu. Taksi duraklarýný artýk farklý bir renkte göstermeyi düþünüyoruz. Minibüs duraklarýnýn cep içlerini renklendirerek minibüslerin nerede duracaðýný belirleyeceðiz. Halk otobüsleriyle ilgili de böyle bir çalýþmamýz olacak. Ýleriki dönemlerde hýz sýnýrlarýný belirleyecek çalýþmalarý hayata geçireceðiz. Dur, yavaþla gibi iþaretleri farklý renklerde boyatacaðýz ve caddelerimizde kullanacaðýz. Trafik eðitimini boyama þekliyle hayata geçireceðiz. Okul önlerinde farklý renkler kullanacaðýz. Kenti, renklerle trafik konusunda bilgilendirerek eðitmeyi düþünüyoruz" dedi. AA

Kara kýþ geliyor

Muþ'ta 85 köy yolu ulaþýma kapalý Muþ'un yüksek kesimlerindeki yoðun kar yapýþý ve fýrtýna nedeniyle 85 köy yolunun halen ulaþýma kapalý olduðu belirtildi. Muþ Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Þehmus Yentür'den edinilen bilgilere göre, Muþ'ta karýn yaðmasýyla beraber 179 köy yolu ulaþýma kapandý. Ýl özel Ýdaresi ekiplerinin yoðun çalýþmalarý neticesinde yaklaþýk 100 köy yolunun ulaþýma açýldýðýný belirten Yentür, yüksek kesimlerdeki yoðun fýrtýna nedeniyle halen 85 köy yolunun ulaþýma kapalý olduðunu söyledi. Kapalý olan köy yollarýnýn 30'nun Varto bölgesinde, 3 köyün Korkut bölgesinde, 15 köyün Malazgirt bölgesinde, diðer kalan köylerin ise merkeze baðlý yüksek kesimlerdeki köyler olduðunu ifade eden Yentür, çalýþmalarýna 37 iþ makinesi, 18 ekip ve 90 personel ile yoðun bir þekilde devam ettiklerini kaydetti. ÝLKHA

Zayi ilanlarý Diyarbakýr/Kayapýnar Nüfus müd almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Remzi Topkaya Diyarbakýr/Yeniþehir Nüfus müd almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Makbule Didem Sezgin

11 ARALIK 2013 ÇARÞAMBA YIL: 13 SAYI: 4469 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

M

eteoroloji Genel Müdürlüðü, Çarþamba gününden itibaren Diyarbakýr ve çevresinin yaðýþlý havanýn etkisi altýna gireceði ve yaðýþýn 3 gün boyunca devam edeceði uyarýsýnda bulundu. Yaðýþýn Diyarbakýr il genelinde kar þeklinde olacaðý tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, "Sýcaklýklar mevsim normallerinin 4-6 derece altýnda seyredecek, gece sýcaklýklarý eksi 3 dereceye kadar, gündüz sýcaklýklarýnýn 1 dereceye kadar düþmesi beklenmektedir. Kuzey yönlerden esen rüzgar nedeniyle hissedilen sýcaklýk daha düþük olacaktýr. Önümüzdeki üç gün boyunca kuvvetli soðuk hava, kar yaðýþý, fýrtýna, kuvvetli buzlanma ve don ile zirai don olayýnýn neden olabileceði olumsuz þartlara karþý dikkatli ve tedbirli olunmasý gerekmektedir" denildi. ÝHA

Kýzýltepe'de 248 Þýrnaklýlara saðlýk alanýnda müjde Þ bin fidan dikilecek ýrnak Halk Saðlýðý Ýl Müdürlüðü'nde gerçekleþen Kamu Hastaneleri Birliði toplantýsýnda Þýrnaklýlara birçok müjde verildi. Toplantýda 2013 yýlý içinde yapýlanlar ve 2014 yýlýnda yapýlacak çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Kamu Hastaneleri Birliði Þýrnak Genel Sekreteri Hakan Tokur, "Göreve baþladýðýmýz bir sene bizim için çok güzel bir yýl oldu. Bu dönemde hastalarýmýz ve personelimiz için güzel þeyler yaptýðýmýzý düþünüyorum. Saðlýk tesislerimizde 2013 yýlý içinde yaklaþýk 1 milyon 755 bin hastayý muayene ettik. Geçen seneki rakamlar 1 milyon 600 bin civarý. Yani 10 aylýk rakamlarýmýz geçen senenin toplam bakýlan hasta sayýsýndan çok daha yüksek. Sene sonunda ön gördüðümüz rakam ise 2 milyona yaklaþmasýdýr. Sene sonunda tüm Þýrnak'ý bir kez daha muayene etmiþiz anlamýna gelmektedir. Yaklaþýk 40 bin hastayý tesislerimizde yatýrarak tedavi etmiþiz ve 30 bin ameliyat yapmýþýz" dedi.

Mardin'in Kýzýltepe ilçesinde hizmet veren kamu kurum, kuruluþ ve sivil toplum örgütlerinin de desteðiyle 248 bin 356 fidan dikilecek. Kýzýltepe Kaymakamý Erdoðan Turan Ermiþ, Kýzýltepe Devlet Hastanesi bahçesine ilk aðacý dikti.

D

ünyanýn tahýl ambarý olarak kabul gören Mezopotamya Ovasý'nýn üzerine kurulu bulunan Kýzýltepe'nin daha yeþil ve yaþanýlabilir bir ilçe olmasý için harekete geçtiklerini belirten Kaymakam Erdoðan Turan Ermiþ, "Kýzýltepe nüfusunun þuan 228 bin 356 bin buna Suriyeli 20 bin sýðýnmacýyý da eklersek ilçe nüfusu 248 bin 356 olur. Her birey için bir adet fidan dikeceðiz inþallah. Bu çalýþma sadece bir fidan dikme kampanyasý deðil, doðayý, çevreyi ve kainatý daha iyi anlama ve tanýma kampanyasýdýr" dedi.

Her birey için bir fidan Kendini tanýyan ve kendisiyle barýþýk olan her bireyin doðaya zarar verecek faaliyetlerden kaçýnmasý gerektiðini dile getiren Ermiþ, "Kýzýltepe Kaymakamlýðý olarak ilçemizin nüfusuna kayýtlý her bir birey için birer

Önemli hizmetler yapýldý fidan dikmeyi planlýyoruz. Bunu gerek ilçe merkezimizdeki kamuya ait kurumlarýn bahçelerinde; köylerimizde belirlediðimiz alanlarda ve aklýnýza gelebilecek, fidan dikilip, fidanýn bakýmý ve sulamasýnýn yapýlabileceði her alanda yapmayý öngörüyoruz. Bu konuda çalýþmalarýmýza destek olan herkese bir kere daha teþekkür ediyoruz" diye konuþtu. P Etkinliðe katýlan Kýzýltepe Çevre Gönüllüleri Derneði Baþkaný Menduh Çakar, çevre ve ekolojiye olan duyarlýlýðýndan dolayý kaymakam Erdoðan Turan Ermiþ'e çevreciler adýna teþekkür etti. ÝLKHA

Hastane personelleri ile 1 yýl içinde önemli hizmetler yaptýklarýný belirten Genel Sekreter Tokur, hep beraber yaptýklarý önemli hizmetler olduðunu söyledi. Tokur, "Özellikle saðlýk hizmeti kalitesinin artýrýlmasý yönünde iþler yaptýk. Bunun baþý saðlýk personelinden geçiyor. Yardýmcý saðlýk personeli sayýmýzda geçen seneye oranla yüzde 50 oranýnda artmýþ durumda. Böylece saðlýk personelimizin üzerine düþen iþ yükü de azalmýþ durumda. Bu da onlarýn daha verimli ve moralli bir þekilde hizmet vermelerini saðlýyor. Bu baðlamda da hastanemizde yatan ve çýkan hasta ile aðýz diþ merkezlerimizde protez yaptýðýmýz hastalarýmý-

za sorduðumuz memnuniyet ve eleþtirilerini almamýz bize yol gösterici oldu. Bu sene içinde toplum ruh saðlýðý merkezi açýldý. Yeni doðan ve yetiþkinler yoðun bakýmlarýnýn geliþtirilmesi ve güçlendirilmesi bakýmýnda týbbi malzeme ve cihaz alýmlarý oldu. Ayný þekilde Þýrnak Devlet Hastanesi'nde fizik tedavi ünitesinin güçlendirilmesi yapýldý" diye konuþtu.

Diyaliz merkezleri açýlacak Þýrnak'a geldiði bir yýl içinde sistemini kurduðunu belirten Genel Sekreter Tokur, "Bundan sonra saðlýk hizmet kalitesinin artýrýlmasý, niteliðinin artýrýlmasý yönünde çalýþmalar yapacaðýz. Þýrnak halkýna vereceðimiz müjdeler var. Bunlarýn baþýnda diyaliz hastalarýmýz için bakanlýðýmýzýn yatýrým programýna alýnan Cizre ve Silopi diyaliz merkezlerini açacaðýz. Bunlar ciddi bir ihtiyacý karþýlayacaktýr. Bizler bu yatýrýmý yaparken personelimizi de unutmadýk. Personel olmazsa hizmet üreten kiþilerde bulamayýz. Personellerimizin daha uygun þartlarda çalýþmasý ve gelmesi için Ýdil, Cizre ve Silopi'ye lojman için yatýrým kararý çýktý. Ýnþallah bunlarý da bu sene içinde yapacaðýz. Gebe hastalarýmýz için hastanelerimizde anne otellerini açacaðýz. Daha rahat konaklamalarýný saðlayacaðýz. Anne otellerimiz ücretsiz olacak. Uzak yerlerden gelen hastalara böylece geldiðinde kendini kendi evinde olduðu gibi rahat hissedecek. Ayný zaman kemoterapi ünitemizi de hizmete sokacaðýz. Kemoterapi alan hastalarýmýzýn ilaçlarýný temin edip, kemoterapi hastalarýmýzýn tedavileri Þýrnak ve Cizre'de yapýlacak" ifadelerini kullandý. ÝHA


Bölge Haber

11 ARALIK 2013 ÇARÞAMBA

BDP milletvekilleri de tahliye olacak mý?

5

Elçi: Balbay kararý emsal CHP'li Milletvekili Mustafa Balbay'ýn Anayasa Mahkemesi'nin kararý üzerine tahliye edilmesinin ardýndan tutuklu 5 BDP milletvekilinin tahliyesi için yapýlan baþvuru deðerlendirilmeye baþlandý. Diyarbakýr 5. ve 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne yapýlan baþvurunun ardýndan tutuklu BDP Milletvekilleri Selma Irmak, Faysal Sarýyýldýz, Ýbrahim Ayhan, Gülser Yýldýrým ve Kemal Aktaþ'ýn dosyalarý savcýlýkça incelendi. Savcýlýkça hazýrlanacak mütalaanýn mahkemeye sunulmasýnýn ardýndan mahkeme avukatlarýn tahliye talebini de deðerlendirerek tutuklu milletvekillerinin durumunu karara baðlayacak. Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, Anayasa Mahkemesinin Mustafa Balbay'ýn bireysel baþvurusu üzerine verdiði kararýn ardýndan BDP'li tutuklu milletvekillerinin de tahliyesine iliþkin Diyarbakýr 5. ve 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne baþvuruda bulunduklarýný söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin verdiði kararýn son derece önemli olduðunu ifade eden Elçi, "Bu karar sanýk haklarýný ve özgürlüklerini güçlendirdi. Bu karar Türkiye'de toplumsal beklentileri de karþýlýyor. Kararýn icrasý bakýmýndan ise kararýn iki sonucu bulunuyor. Birincisi kiþisel olarak Balbay'ýn tahliyesi sevindirici bir karardýr. Ýkincisi ise diðer tutuklu milletvekillerinin tahliyesini de

gerektiren bir karardýr. Yaptýðýmýz baþvurunun bu hafta içerisinde sonuçlanmasýný bekliyoruz. Bugün Dünya Ýnsan Haklarý Günü. Ýnsan Haklarý Gününde uzun süredir tutuklu bulunan kiþilerin maðduriyetinin giderilmesini bekliyoruz" dedi.

'Genel hukuk standartlarý' Anayasa Mahkemesi'nin Balbay için verdiði kararýn emsal olduðunu kaydeden Elçi, sözlerini þöyle sürdürdü: "Karar emsaldir ve yargýnýn buna uymasý gerekir. Anayasa Mahkemesi kararlarýnýn Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM) kararlarýna paralellik teþkil ediyor. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal olarak tespit ettiði uzun tutukluluk uygulamasýnýn düzeltilmesi ve ihlalin giderilmesi gerekiyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi kararlarý adli ve idari mahkemeleri baðlar. Mahkemeler bu kararý uygulayýp sonuçlandýrmasý gerekiyor. Bu nedenle uzun tutukluluk konusunda maðdur olan bireylerin ayrýca Anayasa Mahkemesi'ne baþvuruda bulunmasýna gerek yoktur. Anayasa Mahkemesi genel hukuk standartlarýný ortaya koymuþtur." Elçi, kararýn tutuklu belediye baþkanlarý için de emsal olduðunu vurgulayarak bu nedenle milletvekillerinin tahliyesi için yaptýklarý baþvuruyu tutuklu belediye baþkanlarý için de yapacaklarýný belirtti. AA

Tunceli'de Mandela anmasý Bir grup Tuncelili, 95 yaþýnda hayatýný kaybeden Güney Afrika Cumhuriyeti'nin efsanevi lideri Nelson Mandela'yý andý. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Ýnsan Haklarý Anýtý'na karanfil býrakan grup adýna açýklama yapan Mazlum Doðan, Mandela'nýn hayatýný ayrýmcýlýk ve ýrkçýlýða karþý mücadeleye adadýðýný belirterek, "Mandela'nýn 40 yýl önceki sözleri onun eþitlik ve özgürlük düþüncesini özetliyor.

'Tüm insanlarýn uyum içinde birlikte yaþadýklarý ve eþit haklara sahip olduklarý demokratik ve özgür bir toplum hayali hiç aklýmdan çýkmýyor. Uðrunda yaþadýðým ideal bu ama gerekirse bunun için ölmeye de hazýrým' diyen Mandela'nýn özgürlük ve baðýmsýzlýk mücadelesi önünde saygýyla eðiliyoruz" dedi. Açýklamanýn ardýndan Ýnsan Haklarý Anýtý'na karanfil býrakan grup daha sonra sessizce daðýldý. ÝHA

Batman'da Yüksekova yürüyüþü Ýbrahim Ayhan için tahliye talebi Diyarbakýr Barosunca tahliye edilmeleri için baþvuru yapýlan tutuklu BDP Milletvekilleri Selma Irmak, Faysal Sarýyýldýz, Ýbrahim Ayhan, Gülser Yýldýrým ve Kemal Aktaþ'ýn dosyalarý savcýlýkça incelendi. Savcý, 3 yýl önce Þanlýurfa'da PKK'nýn þehir yapýlanmasý KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan ve 5 Ekim 2010'dan bu yana "silahlý terör örgütüne üye olduðu" gerekçesiyle yargýlanan ve hakkýnda "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yýla kadar hapis cezasý istenen Ayhan ile ilgili dosyada incelemesini tamamladý. Savcý mahkemeye sunduðu mütalaasýnda, Diyarbakýr D Tipi Cezaevi'ndeki sanýk Ayhan'ýn tutuklukta geçirdiði süre dikkate alýnarak tahliyesine karar verilmesi yönünde görüþ bildirdi. Mahkeme, avukatýnýn tahliye talebini de deðerlendirerek tutuklu milletvekilinin durumunu karara baðlayacak. Savcýlýðýn diðer tutuklu 4 BDP milletvekilinin dosyasýyla ilgili mütalaa hazýrlama iþlemi sürüyor.

BDP Batman Ýl Baþkanlýðý tarafýndan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2 kiþinin ölümüyle sonuçlanan olaylara tepki göstermek için yürüyüþ düzenlendi.

Ýl baþkanlýðý binasý önünde baþlayan yürüyüþ Sanat Sokaðý'nda son buldu. Yürüyüþe BDP Batman Ýl eþ baþkanlarý Serdar Atalay, Rahþan Çarboða, BDP yöneticileri, bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve üyeleri ile partililer katýldý. Sanat Sokaðý'nda bir açýklama yapan BDP Batman Ýl Eþ Baþkaný Serdar Atalay, yaþanan olaylarý kýnadýklarýný söyledi. Açýklamanýn ardýndan kalabalýk sessizce daðýldý. ÝHA

Cizre'de izinsiz gösteriye müdahale Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki kiþinin öldüðü olaylara esnafýn kepenk kapatarak tepki gösterdiði Cizre'de, izinsiz gösteri yapmak isteyen göstericiler polisle çatýþtý. Cudi Mahallesi'nin ara sokaklarýnda toplanan çoðu küçük yaþta çocuklarýn oluþturduðu bir

grup gösterici izinsiz gösteri yapmak istedi. Mezbahane sokaðý ve Nusaybin Caddesi'nde çöp konteynerleri ve taþlarla yola barikat kurup yolu trafiðe kapatmak isteyen gösterici grup, olay yerine sevk edilen polis panzerleri ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracý'na (TOMA) taþ ve molotof kokteylleri ile saldýrdý. Polisin yaptýðý uyarý anonslarýna raðmen daðýlmayan göstericilere polis tazyikli su, gaz bombasý ve plastik gaz mermileri ile müdahale ederek daðýtmaya çalýþtý. Göstericilerle polis arasýndaki olaylar ara sokaklarda devam ederken, ilçenin kritik noktalarýnda polis zýrhlý araçlarla beklemeye baþladý. ÝHA

Sýnýrdaki istinat duvarý tamamlandý Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türkiye ile Suriye sýnýrýnda güvenlik amacýyla yapýlan istinat duvarýnýn yapýmý tamamlandý. Ýkinci Hudut Taburu'ndan baþlayan duvarýn Nusaybin'e yakýn olan bölümü Baðdat Köprüsü'ne kadar tamamlandý.

Yapýmý biten duvarýn uzunluðu yaklaþýk 1 kilometre ve yüksekliðinin ise 1 metre 20 santimetre olduðu belirtildi. Betonun içine konulan demir direklere

monte edilen elek teller ve elek tellerin üzerine örülen dikenli tellere birlikte duvarýn yüksekliðinin yaklaþýk 2 metreye ulaþtýðý bildirildi. Güvenlik amacýyla

yapýlan duvarýn durdurulmasý için Nusaybin Belediye Baþkaný Ayþe Gökkan 9 gün sýnýrda açlýk grevi yapmýþ ve yapýlan mitingle eylemini sonlandýrmýþtý.


6

EKONOMÝ

DEDAÞ 5 bin aboneyi icraya verdi 11 ARALIK 2013 ÇARÞAMBA

Dicle Elektrik Daðýtým A.Þ. (DEDAÞ), Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak illerinde son bir hafta içinde yaklaþýk 5 bin abone icraya verilirken, 3 bini aþkýn abone hakkýnda ise suç duyurusunda bulunuldu.

Dicle EDAÞ kaçak borcunu ödememekte ve kaçak kullanmakta ýsrar edenlerle mücadele için düðmeye bastý. Kasým ayý sonundan itibaren bölge illerinde bulunan ve elektrik borcunu ödememekte ýsrar eden yüzlerce abone icraya verildi. Ýcra davalarý en çok Þanlýurfa'da açýlýrken, burayý Þýrnak ve Diyarbakýr'ýn izlediði belirtildi. Ýcra davalarýnýn, borcunu ödemeyenler için artarak süreceðine dikkat çeken yetkililer, borcu

ÝÞKUR çalýþanlarý kaygýlý Diyarbakýr ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü'nde çalýþan personeller, kurum binasýnýn eski olmasýna tepki göstermek amacýyla basýn açýklamasý düzenledi. Yeniþehir ilçesinde Kültür Sarayý binasý içerisinde bulanan Ýþkur Ýl Müdürlüðü önünde toplanan çalýþanlar adýna açýklamayý Hasan Taþkýran yaptý. Isýnma sorunlarýný evden getirdikleri elektrikli sobalarla çözdüklerini ifade eden Taþkýran, binanýn eski oluþunun risk doðurduðunu kaydetti. Taþkýran, "Kurumuzun odalarý dýþýnda her yer þantiye halinde ve kötü durum-

dadýr. Kurumun faaliyet gösterdiði bu bina, korku filmlerindeki metruk mekanlarý aratmamaktadýr. Çalýþtýðýmýz ortam iþ saðlýðý ve güvenliðinden yoksundur. Kurumumuzda kýþ ve yaz þartlarýna uygun bir ortam bulunmuyor. Asansör ise, her hafta arazý vermektedir. Bina içerisinde bulunan kurumumuzun dýþýnda tüm yerler harabe halinde. Yetkililere sesimize kulak vermeye ve duyarlý olmaya çaðýrýyoruz" dedi. Yapýlan açýklamanýn ardýndan çalýþanlar sessizce daðýldý. ÝHA

bulunan abonelerin icra takibinden kurtulabilmeleri için bir an önce gerekli ödemeleri yapmalarýný istedi. Kaçak kullananlara suç duyurusu Dicle EDAÞ bir yandan borcunu ödemeyen abonelerini icraya verirken, diðer yandan da kaçak elektrik kullanmaktan vazgeçmeyen abonelere karþý 300 personelle sürdürdüðü kaçakla mücadele çalýþmalarý sonu-

cunda kaçak elektrik kullandýðýný tespit ettiði aboneleri hakkýnda cezai iþlem uygulayarak, suç duyurusunda bulunuyor. Kaçak elektrik kullanýmýyla ilgili en fazla suç duyurusu icradaki gibi Þanlýurfa'da yapýlýrken, ikinci sýrada Þýrnak, üçüncü sýrada Diyarbakýr yer aldý. Kaçak elektrik kullanmayý alýþkanlýk haline getirenler de yine bundan vazgeçmeleri hususunda uyarýldý. ÝHA

Kesintiler esnafý canýndan bezdirdi Batman'da elektriklerin sýk sýk kesilmesi esnaflarý canýndan bezdirdi. Elektrik kesintileri yüzünden maðdur olduklarýný belirten çarþý esnafý, yetkililerden sorunu acilen gidermelerini istedi. Batman'da özellikle Mehtap Sinemasý, çarþý merkezi ve bazý mahallelerde elektrik kesintilerinin sýkça ve 2-3 gün gibi uzun süre yaþanmasý maðduriyetlere sebep oluyor. Kýrtasiye, berber, market gibi iþyerlerini iþleten esnaflar, iþ yapamaz hale geldiklerini belirterek yetkilileri göreve çaðýrdý. Elektriklerinin sýk sýk gitmesinden dolayý çok maðdur olduklarýný ifade eden berberler, elektrik kesintilerinin bazen günde 2 veya 3 gün üst üste gittiðini belirterek, bu yüzden müþterilerini kaybettiðini vurguladýlar. Berberler, özellikle kýþ aylarýnda kira ödeyemez hale geldiklerini, yaþanan sorunun en kýsa sürede hallolmasýný isteyerek, yetkilileri göreve çaðýrdý. Elektrik kesintileri yüzünden maðdur olduðunu dile getiren market sahibi Hasan Basut ise, "Bazen günde 2 veya 3 gün sürekli üst üste elektriklerimiz kesiliyor. Gün içerisinde defalarca elektriklerimiz gidiyor. Bu da bizleri çok maðdur durumda býrakýyor. Elektriklerimiz özellikle kýþ aylarýnda gidiyor. Yaþanan elektrik kesintileri bizi çok maðdur ediyor. Bu böyle devam ederse tüm esnaflar olarak DEDAÞ'a yürüyeceðiz. Yetkililerin bu sorunu bir an önce gidermesini istiyorum" dedi. ÝLKHA

Þýrnak'ta bal

üretiminde düþüþ Þýrnak Arýcýlar Birliði Baþkaný Habip Aþan, Þýrnak'ta bal üretiminde rekoltenin düþtüðünü söyledi. Aþan, yýlda 400-500 ton bal üretiminin yapýldýðý Þýrnak'ta bu yýlki rekoltenin 250 ton civarýnda olduðunu belirtti. Bahar aylarýnda yaþanan kuraklýk nedeniyle çiçeklerin erken kuruduðunu bildiren Aþan, bu nedenle rekolte düþüþ yaþandýðýný kaydetti. Ýl genelinde çoðunluðu Beytüþþebap, Uludere ve Þýrnak merkeze baðlý

Balveren Beldesi'nde organik bal üretim iþi ile uðraþan 500 çiftçinin olduðunu belirten Aþan, "Dünyada olduðu gibi Þýrnak'ta da bal üretiminde de rekolte düþük oldu. Þýrnak'ta bal üretiminin geliþtirilmesi yönünde çalýþma yapýlýyoruz. Bunun için Þýrnak Valiliði'ne bir proje sunduk. Projenin destek bulmasý halinde 120 aile daha arýcýlýk yapacak ve 340 üyemizin de modern arýcýlýða geçiþi saðlanmýþ olacak" dedi. AA

KESK 19 Aralýk'ta eylem yapacak Ahlat'a þalgam fabrikasý Eðitim Sen Diyarbakýr Þubesinde basýn açýklamasý düzenleyen KESK Diyarbakýr Þubesi, isteklerinin karþýlanmamasý halinde 19 Aralýk'ta eylem yapacaklarýný bildirdi.

Açýklamayý okuyan KESK Diyarbakýr Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Seyfettin Polat, TBMM Genel Kurulu'nda görüþülmeye baþlanacak olan 2014 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçesinin halkýn deðil, savaþýn, rantýn, sermayenin bütçesi olduðunu ileri sürerek, bütçenin geri çekilmesini istedi. Bütçeyi kabul etmediklerini ifade eden Selahattin Polat, insanca yaþam hakkýnýn her geçen gün emekçilerin ellerinden alýndýðýný ve ödedikleri verginin kendilerine savaþ, baský ve ölümler olarak geri döndüðünü

iddia etti. Kayýplarýn telafisi için her kamu emekçisinin maaþýna en az 3 yüz lira zam yapýlmasýný, herkese iþ ve ücret güvencesi saðlanmasýný, ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasýný, maaþlarýn vergi artýþýndan etkilenmemesini, kadýn emekçilere pozitif ayrýmcýlýk uygulanmasýný, baský, tutuklama ve sürgüne son verilmesi taleplerinde bulunan Polat, bu taleplerin karþýlanmamasý halinde 19 Aralýk günü eylem yapacaklarýný duyurdu. Öte yandan 19 Aralýk Perþembe günü KESK'e üye olan çalýþanlarýn yapacaklarý eylemden dolayý halkýn maðdur olacaðý belirtilerek, gerekli önlemlerin alýnmasý uyarýsý yapýldý. ÝLKHA

Bitlis'in Ahlat ilçesinde giriþimci Rýdvan Bildirici tarafýndan yaptýrýlan þalgam suyu fabrikasý törenle açýldý. Kale Baðý Þalgam Suyu Üretim Tesisi'nin açýlýþýna Ahlat Ýlçe Emniyet Müdürü Gazi Kaçmaz, Ýlçe Müftüsü Zahit Demirel, bazý kurum amirleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Açýlýþýn ardýndan kurum amirleri ve vatandaþlar tesisi gezdi. Þirket Müdürü Sefa Iþýk, tesisin açýlýþý ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanýndan sipariþ aldýklarýný söyledi. Müdür Iþýk, Ahlat Þalgamý'nýn zamanla bir marka haline geleceðini belirterek, "Bilindiði üzere Adana ilimiz þalgamla özdeþleþmiþtir. Bu yörenin sofrasýndan eksik etmediði þalgam suyunun ham maddesi yöremizde eskiden beri 'keþur' olarak adlandýrýlan siyah havuçtur. Kale Mahallemizin baðlarýnda yapmýþ olduðumuz ön denemelerle bu sebzenin gayet verimli bir þekilde

yetiþtiðini gözlemledik. Siyah havuç üretimini bölgemizde artýrarak çiftçimize yeni bir ürün ve iþsizlerimize de istihdam alaný oluþturmayý hedeflemekteyiz. Þu an itibariyle 7 personel ile üretime baþlamýþ bulunmaktayýz. Amacýmýz, cevizi, bastonu, balý, büryaný ve sayamadýðýmýz birçok

deðeri olan memleketimizin kaliteli bir marka deðeri olan þalgam ismiyle de anýlmasýdýr. Þalgam suyunun, saðlýk üzerinde birçok fonksiyonel etkisi de bulunmaktadýr. Þalgam suyu fabrikamýzýn, yöremize, memleketimize ve halkýmýza hayýrlý uðurlu olmasýný diliyorum" dedi. ÝHA


GÜNCEL

7

'Kürt halký geleceðinden emin' 11 ARALIK 2013 ÇARÞAMBA

DTK Eþ Baþkaný ve Mardin Milletvekili Ahmet Türk, "Yeni bir dönemin içindeyiz. Mücadelemizi hiç kimsenin bastýrma gücü yoktur. Çünkü Kürt halký, geleceðinden emindir ve onun için bedel ödemeye hazýrdýr" dedi. Mardin'in Kýzýltepe ilçesinde "Rojava ile dayanýþma konseri" düzenlendi. Çevre ilçelerden de yoðun katýlýmýn olduðu konsere Mardin Baðýmsýz Mardin Milletvekili Ahmet Türk, BDP Muþ Milletvekili Demir Çelik'in de aralarýnda bulunduðu binlerce kiþi katýldý. Elde edilen gelirin Rojava'ya gönderileceði konser, saygý duruþuyla baþladý. Saygý duruþunun ardýndan ilk konuþmayý BDP Muþ Milletvekili Demir Çelik yaptý. Rojava'da demokratik özerkliðin ve "Kürdistan"ýn oluþmasýnýn bugüne kadar sürdürülen direniþ ve bu uðurda yaþamýný yitirenler sayesinde olduðunu dile getiren Çelik, hiçbir gücün örgütlü bir halký yenemeyeceðini belirtti. Çelik, "Bugünün kýymetini bilmek ve Kürt Halk Önderi Sayýn Abdullah Öcalan'ýn bilinciyle hareket etmek bizim görevimizdir. Buradan binlerce kez selamlar olsun. Örgütlü bir halk gücüyle, haklarýmýzý alana kadar mücadele edeceðiz. Daha koþacak çok yolumuz var. Maratonun daha ilk kilometrelerini koþuyoruz. Onun için çok çalýþmalýyýz. Hedefimiz özgür demokratik Kürdistan'dýr" þeklinde konuþtu. 'Demokratik özerkliðimizi kuracaðýz' Daha sonra DTK Eþbaþkaný ve Mardin milletvekili Ahmet Türk bir konuþma yaptý. Türk,

Yüksekova'da polis kurþunuyla katledilen M. Reþit Ýþbilir ve Veysel Ýþbilir'i anarak konuþmasýna baþladý. Ortadoðu'da Kürtlerin önemli bir aktör olduðunu vurgulayan Türk, Kürtlerin özgür olmadýðý bir Ortadoðu'da diðer haklarýn da özgür olamayacaðýný belirtti. 21. yüzyýlýn Kürtlerin yüz yýlý olduðunu hatýrlatan Türk, "Bu yüzyýl Kürtlerin Özgürlük yüz yýlýdýr. Rojava, Bakur, Baþur ve Rojhilat'ta demokratik özerkliðimizi kuracaðýz ve Kürdistan'ý özgürleþtireceðiz. Biz bu inançtayýz. Biz caný gönülden Rojava direniþinin yanýndayýz. Bütün Kürt siyasetçileri þunu iyi bilsin; Rojava direniþi Kuzey, Doðu ve Güney Kürtlerinin onurudur. Bazýlarý kiþisel çýkarlarýný Kürt toplumun çýkarlarýnýn önünde görüyor. Bu yanlýþtýr ve Kürt halkýna yapýlan büyük bir ihanettir. Siyasetçiler Kürt halkýnýn çýkarý için siyaset yürütmelidir. Rojava mücadelesinde ilerlerse yarýn Kuzey'de ilerler. Onun için Rojava direniþi çok önemlidir. Kendimizi kandýrmayalým, siyasetimizi ve birliðimizi geniþletmezsek gerçekten mücadelemiz geri gider. Onun için Rojava direniþinin baþarýsý Bakur ve Doðu'nun baþarýsý olacaktýr" ifadelerini kullandý. 'Halk bedel ödemeye hazýr' Ahmet Türk, sözlerini þöyle sürdürdü: "Yeni

bir dönemin içindeyiz. Mücadelemizi hiç kimsenin bastýrma gücü yoktur. Çünkü Kürt halký, geleceðinden emindir ve onun için bedel ödemeye hazýrdýr. Bugüne kadar Kürt halký özgürlüðü için binlerce þahadet yaþanmýþtýr. Kürtler, bu þahadetlerin yolunda özgürlüðüne doðru yürüyor. Bütün halklar bunu iyi bilsin, Kürtler özgürleþmeden hiç kimse özgürleþmez. Biz istiyoruz, bütün Ortadoðu haklarý özgürlüðüne kavuþsun. Haklarýn düþmaný deðiliz, halklarýn özgür geleceðini güvence altýna alýnmasý için alanlardayýz. Kürtler elbette özgürlüðünü kazanacak. Elbette Kürtler özgürleþtikçe Ortadoðu'da özgürleþecektir. Farkýndaysanýz, hep Kürdistanî halklar diyoruz. Çünkü Kürdistan'da Süryani, Arap, Mihelmi, Ezidi ve diðer farklý kimliklere sahip kardeþlerimizi Kürdistani halk olarak görüyoruz ve onlar da Kürdistan'ýn sahipleridir. Biz bazýlarý gibi 'Türkiye Türkler'indir' demiyoruz. Biz de diyoruz ki; Kürdistan bütün Kürdistani halklarýndýr." Konuþmalarýn ardýndan etkinlik, sanatçý Seyda Perinçek, Yunusê Agýrî, Ayfer Düzdaþ, Þ.Elî Temel Korosu, Koma Besta, Koma Sorxwin Nudem ve Govenda Faraþîn gruplarýnýn sahne almasýnýn ardýndan sona erdi.

Fark ücretlerin en düþük olduðu il Özel Batman Yaþam Hastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Dinç, fark ücretlerin en düþük olduðu ilin Batman olduðunu söyledi. Özel hastanelerin saðlýk hizmeti karþýlýðýnda vatandaþtan alabileceði fark oranlarýnýn yüzde 90'dan yüzde 200'e yükseltildiði belirten Dinç, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Bakanlar Kurulu'na gönderdiði düzenlemenin yaklaþýk 2 ay önce alýnan kararýn yürürlüðe girdiðini ifade etti.

'Hastalarýmýzdan talep etmedik' Yeni düzenlemede alýnan kararýn ülke genelinde 550 özel hastane ile birlikte Batman'da bulunan özel hastaneleri ilgilendirdiðini belirten Dinç, "SGK son 7 yýldýr özel saðlýk

kuruluþlarýna ödediði ücretlere çok ciddi bir artýþ yapmadý. Ancak vatandaþýn ödediði fark ücretleri önce yüzde 30'dan yüzde 70'e, sonra yüzde 90'a, en son da yüzde 200'e çýkarýldý. Ýki kat fark ücreti uygulamasý iki ay önce hayata geçirildi.

Özel Batman Yaþam Hastanesi olarak yasal olarak bizlere belirlenen yüzde 200'lük fark ücretini hiç bir hastamýzdan talep etmedik. Çýkan haberlerden dolayý özel hastanelerden ürken hastalarýn buna itibar etmemelerini bekliyoruz" dedi.

'A kalite' hizmet Batman'da bulunan özel hastanelerin kamu görevini de çok güzel bir þekilde yerine getirdiði ifade eden Dinç, "Batman kamuoyunun bilmesinde fayda gördüðümüz bir konu var. Fark ücretlerin en düþük olduðu il Batman'dýr. Çok kaliteli saðlýk hizmeti sunan hastaneler vatandaþla karþý karþýya býrakýlmaya çalýþýlýyor. Hastanemiz kaliteli doktor kadrosu, saðlýkçýlarý ve güler yüzlü personelleri ile A kalite hizmet veriyor. Amacýmýz Batman ve Batmanlýlarýn bundan yararlanmasýný saðlamaktýr" þeklinde konuþtu. ÝHA

Altaç: Ýnsanlarýmýzýn sýkýntýsý bizimdir Yüksekova'da hayat normale döndü Hakkari'nin Yüksekova Ýlçesi'nde 4 gün boyunca devam eden olaylarýn ardýndan ilçe normale döndü. Esnaf kepenk açarken, olaylarda zarar gören cadde ve sokaklarda temizlenmeye baþlandý. PKK'lýlara ait mezarlýklarýnýn tahrip edildiði ileri sürülerek baþlayan olaylarda amca-yeðen Mehmet Reþit ve Veysel Ýþbilir'in öldürülmesi ve Bemal Tokçu'nun da aðýr yaralanmasý ile birlikte týrmanan olaylar, 4 gün boyunca sürdü. Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Dursun Odabaþý Týp Merkezi'nde yoðun bakýma alýnan Tokçu'nun saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu belirtilirken, Yüksekova'da esnaf 4 gün boyunca kepenk açmadý. Fýrýn ve nöbetçi eczanelerin dýþýnda hiç bir iþyeri açýlmadýðý ilçede vatandaþlar da zor durumda kaldý. 4 gün boyunca gerginliðin üst seviyede olduðu ilçede dün hayat normale döndü. Esnaflar kepenklerini açarken, belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda temizlik yaptý.

10 Aralýk Ýnsan Haklarý Günü nedeniyle mesaj yayýmlayan AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, "Ýnsanýmýzýn mutluluðu bizim mutluluðumuz, onlarýn sýkýntýsý bizim sýkýntýmýzdýr" dedi. 10 Aralýk Ýnsan Haklarý Günü nedeniyle yazýlý bir mesaj yayýmlayan AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Türkiye'de insan haklarýna saygý anayasanýn deðiþtirilemez ilkeleri arasýnda yer aldýðýna dikkat çekti. Altaç mesajýnda, "Ne mutlu bize ki, adaletin tecelli ettiði bir ortama kavuþmuþ bulunuyoruz. Kuvvetlinin hukuku deðil, adaletin hukukunun egemen olduðu bir ülkede yaþýyoruz. Bilindiði üzere 10-16 Aralýk günlerini içine alan bu hafta Ýnsan Haklarý ve Demokrasi Haftasý olarak kutlanmaktadýr. Temel hak ve özgürlüklerin sürekli ileri götürülmesi, insan haklarý, demokrasi ve hukukun üstünlüðü ilkelerinin tam anlamýyla ülkemizde yerleþtirilebilmesi

için gerekli çabayý göstermek ana hedeflerimiz arasýndadýr. Türkiye'de insan haklarýna saygý, anayasamýzýn deðiþtirilemez ilkeleri arasýndadýr. Her insanýn dini, dili, ýrký ve mezhebi ne olursa olsun eþit olduðuna inanýyor, demokrasinin, hukuk devleti ilkesinin korunmasý ve geliþtirilmesine büyük önem veriyoruz. Ýnsan haklarý bilincinin ve insan haklarýnýn tam olarak benimsenerek uygulanmasý için gerekli sorumluluk duygusunun bireylerde özellikle sivil toplum kuruluþlarý ve medyada bulunmasý büyük önem taþýmaktadýr. Ýnsan haklarýnýn tüm dünyada daha fazla saygý göreceði inancýyla, herkesin barýþ dolu bir dünyada insan onuruna yakýþýr bir hayat sürmesini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. ÝHA

BYEGM Ýl Müdürleri Diyarbakýr'da toplandý Baþbakanlýk Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü'nce (BYEGM) düzenlenen il müdürleri toplantýsý Diyarbakýr'da yapýldý. BYEGM Ýl Müdürü Melik Akaslan, Batman'da 5-6 Aralýk'ta düzenlenen "Çözüm Süreci ve Yerel Medya" temalý 25. Yerel ve Bölgesel Medya Buluþmalarýnýn ardýndan Diyarbakýr'da BYEGM il müdürleri toplantýsýnýn gerçekleþtirildiðini söyledi. Akaslan, toplantýnýn BYEGM Diyarbakýr Ýl Müdürlüðü'nün ev

sahipliðinde çözüm sürecine katký sunmak amacýyla düzenlendiðini kaydetti. Akaslan, BYEGM Genel Müdürü Murat Karakaya'nýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýya Genel Müdür Yardýmcýsý Uður Eroðlu, daire baþkanlarý ile Ýstanbul, Antalya, Muðla, Bursa, Edirne, Trabzon, Samsun, Afyon, Ýzmir, Konya, Adana, Erzurum, Gaziantep, Þanlýurfa, Çanakkale, Kayseri ve Diyarbakýr il müdürlerinin katýldýðýný belirtti. AA

Sýnýr ötesine yardým Þanlýurfa Sivil Toplum Kuruluþlarý Ýnsani Yardým Platformu, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 14 ayda 126 týr yardým malzemesi gönderdi. Platformun bir yýlý aþkýn bir süredir yürüttüðü "Sýnýr Ötesine Yardým Kampanyasý" çerçevesinde saðladýðý gýda, ilaç, oyuncak ve giyim malzemeleri Suriye'ye gönderilmeye devam ediyor. Bu kapsamda temin edilen yardýmlar, Paþabaðý Mahallesi'ndeki depoda gönüllülerce kolilendikten sonra 2 TIR'a yüklenerek yola çýkarýldý. Platform Baþkan Yardýmcýsý Adil Saraç, Suriye'deki savaþýn 3'üncü yýlýný doldurduðunu belirtti. Halkýn 3 yýl boyunca ölümlerin ve bombalarýn gölgesinde yaþadýðýný ifade eden

Saraç, "Komþu halka yardým elini uzatmak amacýyla baþlattýðýmýz kampanya bugün 14'üncü ayýný dolduruyor. Bugün 125 ve 126'ncý TIR'larýmýzý gönderiyoruz. Oradaki insanlarýn derdine derman olmaya çalýþýyoruz. Biz bu týr sayýlarýný övünmek için deðil yerinmek için söylüyoruz. Çünkü bu sayýlar oradaki halkýn yaklaþýk 5 milyon olduðunu hesap edersek çok az. Kedi köpek etinin yenmesinin mübah olduð u, insanlarýn 'sabaha çýkar mýyým' korkusunu yaþadýðý yerlere daha fazla yardým edilmesini bekliyoruz. Yardýmlarýn aksamadan sürmesi için hayýrseverlerimizin desteðinin sürmesini istiyoruz" dedi. AA


8

Haber

11 ARALIK 2013 ÇARÞAMBA

'Okuldan atýlma uygulamasý olmalý'

Muþ Alparslan Üniversitesi (MÞÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Ýnanç, baþarýlý öðrencilerin baþarýsýz öðrencilerden ayýrt edilmesi için okuldan atýlma uygulamasýnýn olmasý gerektiðini söyledi. larý nedir? Bizim Öðrencilerimize karþý sorumluluklarýmýz nedir? Bunlarý bile bilemez duruma geldik. Öyle oldu ki düþünün bir öðrenci 18 yaþýnda üniversiteye baþlýyor, ama o öðrenci 40-45 yaþýnda mezun oluyor. Çünkü hiçbir sorumluluðu yok. Artýk harçta ödemiyor. Kimse ona hesapta soramýyor. 18 yaþýnda okula giden 40 yaþýnda mühendis oluyor. Allah aþkýna ondan mühendis olur mu? Ondan doktor olur mu? Ondan hiç bir þey olmaz. O açýdan dünyanýn hiçbir yerinde böyle bir uygulama yoktur. Muhakkak ki süre ve ders noktasýndan baþarý kriterleri olmasý gerekiyor. Sadece sürede deðil bunu her zaman tartýþýyoruz. Elbette ki çeþitli gerekçelerle bu baþarý baþarýsýzlýk yahut kiþiye özel ailevi nedenlerden dolayý okulun süresi uzatabilir, bu mümkün. Ama bunun bir sýnýrýnýn olmasý gerekiyor" dedi.

'Baþarý ve baþarýsýzlýk ayýrt edilmeli'

M

uþ Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Ýnanç, 2011 yýlýnda çýkarýlan öðrenci affýnda yapýlacak olan yeni düzenlemeyi olumlu bulduklarýný açýkladý. Affýn doðru bir kavram olmadýðýný belirten Ýnanç, "Büyük bir yüzde ile baktýðýmýz zaman affýn baþarý getirmediðini görüyoruz. Nihayetinde 2 yýl önce sýnýrsýz af çýktýðýndan gerçekten yanlýþ bir karardý. Ýyi niyetli, ancak sonuçlarý ile baktýðýmýzda yanlýþ bir karardý. Çünkü üniversitelerde gerçekten biz bile sayým yapamýyoruz. Öyle bir noktaya getirdi ki öðrenci sayýmýz nedir? Öðrencimizin bize karþý sorumluluk-

Af konusunun farklý bir boyutu da olduðunu belirten Ýnanç, "Terör faaliyetleri gibi olaylarla ilgilisi olan öðrenciler, üniversiteleri karýþtýrýyorlar. O da ayrý bir konu. Bizim burada baþarýlý öðrenci ile baþarýsýz öðrenciyi bir birinden ayýrmamýz gerekiyor. Eðer koruyacaksak tartýþmasýz ve öncelikle baþarýlý öðrencinin haklarýný korumak zorundayýz. Baþarýlý öðrenci geliyor derse, 10 sene önce o bölüme girmiþ bir öðrenci de geliyor. Hoca ders anlatýyor, o hocaya soruyor 'bu ne diyor' hiçbir þey anlamýyor. O öðrencinin suçu ne? O öðrenci 10 yýl önce o bölümü kazanmýþ, ama 10 yýl sonra gelip kendinden yaþça küçük öðrencilerle derse giriyor. Böyle bir þey olmaz ki. O açýdan baþarýsýzlýðýn takdir edildiði, ödüllendirildiði, baþarýlýnýn cezalandýrýldýðý bir sistem hiçbir zaman için adil olamaz. Eðer biz burada birilerinin hakkýný savunacaksak öncelikle baþarýlý öðrenciyi göz önünde bulunduracaðýz" þeklinde konuþtu. Rektör Ýnanç, baþarýlý öðrenci ile baþarýsýz öðrencinin birbirinden ayýrt edilmesi gerektiðini belirterek, bu durumun ise okuldan atýlma ile mümkün olduðunu sözlerine ekledi. ÝHA

Göðüs aðrýsý zatürre olabilir M

emorial Diyarbakýr Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Bölümü'nden Doç. Dr. Güngör Ateþ, akciðer dokusu iltihabý olan zatürrenin bakteri, virüs ve mantarlar gibi çeþitli mikroplara baðlý olarak ortaya çýktýðýný belirtti. Bazý hastalýklarda ve hasta gruplarýnda zatürreye neden olan etkenler farklýlýk gösterdiðinin uyarýsýnda bulunan Ateþ, "Örneðin, kortizona benzer vücut direncini düþüren ilaçlar kullananlarda, organ nakli yapýlmýþ, kanser, AIDS hastalarýnda baðýþýklýk sistemi ileri derecede baskýlanmýþ olduðu için zatürreye yol açan mikroplar, normal insanlardakinden farklýdýr. Bunlarda zatürrenin sebebi normal insanlarda hastalýk yapmayan çeþitli bakteri, virüs ve mantarlardýr. Pnömoni teþhisinin ancak hastanýn klinik muayenesi sýrasýnda konulabilir. Þikayetler öncesinde bazen üst solunum yolu enfeksiyonlarý da görülebilir. Zatürre teþhisi doktorun steteskop adý verilen aletle hastanýn akciðerini dinlerken duyduðu tipik seslerin varlýðý ile konulur. Bunun yanýnda, akciðer grafisi ve vücutta enfeksiyonu gösteren kan tetkik sonuçlarý da kesin tanýnýn konulmasýnda etkilidir. Hastaya bazý durumlarda uygulanan, balgam ve idrar tetkiki ile tomografi gibi ek tanýsal yöntemlerin yaný sýra bronkoskopi denilen havayollarýný kamerayla görüntüleyen

yöntemlere de ihtiyaç duyulabilir" dedi.

Tedavi yöntemleri Zatürre hastalarýnýn çok önemli bir bölümünün hastaneye yatýrýlmadan tedavi

edilebilir olduðunu dikkat çeken Ateþ, ayaktan verilecek uygun antibiyotiklerle 48-72 saat

içinde ateþi düþen, genel durumu düzelen, þikayetleri azalan hastalarýn tedavisine ayaktan devam edebileceðini söyledi. Ateþ, "Ancak ilk 72 saatte antibiyotiklerle ateþi düþmeyen, genel durumu düzelmeyen hastalarýn gecikmeksizin yeniden doktora baþvurmasý gerekir ve hastalarýn durumuna göre takiplerinin hastane servislerinde veya yoðun bakýmda da yapýlabilir. Hastalýðýn seyrinin yanýnda hastadaki bazý özellikler de yatýþ kararýný etkilemektedir. Genellikle küçük çocuklar ve yaþlýlarýn, evde bakým ve tedavisi yapýlamayan hastalarýn, kalp hastalýðý, kanser, böbrek yetmezliði, þeker hastalýðý, KOAH, astým hastalýklarý olan kiþilerin hastaneye yatýrýlarak tedavi edilmesi gerekir. Antibiyotikler ve yeterli sývý verilmesi dýþýnda, oksijen, nefesi rahatlatýcý ilaçlar, aðrý kesici ve ateþ düþürücüler, balgam sökmeyi kolaylaþtýran ilaçlar, nadiren de öksürük kesiciler kullanmak gerekebilir. Ayrýca hastalýðýn durumuna göre hastanýn bazen yoðun bakým þartlarýnda solunum cihazý desteði ile tedavi edilmesi gerekebilir" þeklinde konuþtu. ÝHA

Lice'de "eþler arasý iletiþim" semineri D

iyarbakýr Valiliði tarafýndan Lice ilçesinde "Eþler Arasý Ýletiþim" konulu seminer düzenlendi. Seminer Lice Ayþe Toprak konferans salonunda araþtýrmacý yazar Vehbi Vakkasoðlu'nun sunumuyla yapýldý. Vakkasoðlu seminerin açýlýþ konuþmasýnda eþler arasý iletiþimde kadýnlarýn zarafet, ziyafet ve ziyaretle, erkeklerin ise sevgi, saygý, sabýr ve sadakat ile ailelerde iletiþimin artýrýlabileceðini söyledi. Vakkasoðlu, annelerin annelik duygusunun bilincinde olmasýyla aile kurtarýlacaðýný ifade ederek, sevgisi az olanlarýn ailesinde ve aile içindeki iletiþiminde eksiklikler olacaðýný belirtti. Bireylerin eþ seçiminde dikkatli olmasý gerektiðine vurgu yapan Vakkasoðlu, eþ adayýnda öncelikle seven bir yürek ve güvenebilecek bir ahlak olup olmadýðýna bakýlmasý gerektiðini dile getirdi. Seminer, Vakkasoðlu'nun sunumunun ardýnda soru cevap þekliyle devam edildi. ÝHA

Siirt'te ücretsiz konser verilecek S

iirt'te Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn organizasyonuyla bir konser verileceði belirtildi. Siirt kültür Merkezi'nde 13 Aralýk 2013 tarihinde verilecek olan konserin ücretsiz olduðunu ifade eden Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Cengizhan Baþaran, konserin Siirt'in yaný sýra 10 ilde eþ zamanlý olarak verileceðini söyledi. Baþaran, ücretsiz olarak verilen konsere tüm vatandaþlarý davet ederek, "Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nca Doðu ve Güneydoðu Bölgesi'nde yaþayan halkýmýzla bütünleþmek, geleneksel kültür deðerlerimiz içerisinde önemli yeri olan "Türk Halk Müziðini" sevdirmek amacýyla böyle bir etkinlik düzenleniyor. Kültür ve sanatýmýza katkýda bulunmak amacýyla, bakanlýðýmýza baðlý Ýstanbul Devlet Modern Folk Müziði topluluðu sanatçýlarýnca 13 Aralýk 2013 tarihinde saat: 19.00'da Siirt Kültür Merkezi'nde konser gerçek-

leþtirilecektir. Konser ücretsiz olup tüm halkýmýz davetlidir. Ayrýca yine Kültür Müdürlüðü bünyesinde Halk Eðitim Merkezi Salonu'nda 20 Aralýk'ta Kültür Bakanlýðý sanatçýlarý, Þanlýurfa Belediyesi sanatçýlarý, Grup Dergah sanatçýlarýnýn oluþturduklarý grupla üç dilli Urfa sýra gecesi konseri verilecektir" dedi. ÝHA

Koçanýs Kilisesi Almanya'da tanýtýldý Hakkari'nin tarihi ve kültürel mirasýnýn en önemli eserlerinden olan Koçanýs Kilisesi, Almanya'da yapýlan sunum ve fotoðraf sergisi ile tanýtýldý.

H

akkari Üniversitesi Projeler Birimi tarafýndan "Kültürlerin Yakalanmasý" Projesi kapsamýnda Almanya'nýn Dresden eyaletinde 7 ülke bir araya geldi. Proje çerçevesinde bir araya gelen mimar, tarihçi ve fotoðrafçýdan oluþan katýlýmcýlar, ülkelerinde unutulmaya yüz tutmuþ tarihi ve kültürel bir yapý seçip üzerinde çalýþmalar yaptýlar. Yapýlan çalýþmalarda, tarihi yapýlarýn tarihleri ve mimari yapýlarý hakkýndaki bilgiler çekilen fotoðraflar ve videolarla verildi. Çalýþmalardaki tarihi yerlerin tekrar nasýl restore edilebileceði, yapýlarýn günümüze uygun olarak nasýl kullanýlabileceði ve bu çalýþmalarda nelerin dikkate alýnmasý gerektiði üzerine çalýþmalar yapýldý. Hakkari Üniversitesi'nden öðretim görevlileri M. Emin Kök, Aliye Neþe Yapýörer ve Murat Adýyaman, Hakkari il merkezine baðlý Konak Köyü'nde bulunan Nasturiler'e ait Koçanýs Kilisesi üzerine bir çalýþma hazýrlayýp sundular.

1689 yýlýnda tamamlandý Konak Köyü'nde 1689 yýlýnda yapýmý tamamlanan Koçanýs Kilisesi, Patrik Mar Þhalita'nýn da ikamet ettiði yerde bulunmasýndan dolayý Nasturiler için büyük bir öneme sahip olup, 1924 yýlýna kadar Nasturiler için inanç merkezi konumunda bulunuyordu. Bugün kullanýlmayan ve hazine avcýlarý tarafýndan büyük tahribata uðramýþ olan Koçanýs Kilisesi ile ilgili hazýrlanan sunum yoðun ilgi gördü.

Yapýlan proje ile ilgili olarak bir açýklama yapan Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ebubekir Ceylan, "Üniversitemizin projeler birimi aktif olarak çalýþmalarýný yürütmektedir. Üniversitemizce hazýrlanan veya ortak olduðumuz projelerle ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik yapýsýnýn geliþimine büyük katkýlar saðlamaya çalýþýyoruz. Hakkari, kültürel deðerler bakýmýndan çok zengin bir il. Üniversite olarak özellikle gerçekleþtirilen uluslararasý kültür projeleriyle Hakkari'nin kültürünün daha iyi tanýtýlmasý için çalýþmalar yürütüyoruz" dedi. ÝHA


Ýç-Dýþ Politika

Merasima fermî ya bibîranînê Mandela hat lidarxýstin M

erasima fermî ya bibîranînê ya ji bo serokê berê yê Dewleta Afrîkaya Baþûr Nelson Mandela hat lidarxistin.Di merasima fermî ya bibîranînê li Stadyûma FNBê ya li Johannesbûrgê tê lidarxistin de ji ber þiliya zêde demeke kurt di hatûçûyê de astengî derket. Arîkarê Serokê Konseya Neteweyî ya Afrîkayê (ANC) Cyrîl Ramaphosa, axaftineke ku xîtabî beþdarvenên merasimê dike, kir. Ramaphosa got ku "Ji bo navê mirovatiyê çi bê gotin, Mandela kurtasiya wan hemûya ne. Ew ji bo azadkirina me hemûyan xebitî. Reþ û Spî ferq nekir." Hatibû ragihandin ku Serokê DYAyê Barack Obama,

11 ARALIK 2013 ÇARÞAMBA

9

Serokê Dewleta Brezîlyayê Dîlma Rousseff, Arîkarê Serokê Dewleta Çînê Lî Yûanchao, Serokê Dewleta Nambiyayê Hîfîkepûnye Pohamba, Serokê Dewleta Hindistanê Pranab Mûkherjee, Serokê Dewleta Kubayê Raûl Castro Rûz, Serokê Dewleta Filistînê Mehmûd Ebbas, Serokê Dewleta Afganistanê Hemîd Karzaî, Serokomarê Almanyayê Joachîm Gaûck, Serokomarê Fransayê Francoîs Hollande û li ser navê Keybanûya Îngilistanê Prens Charles jî di nav de 89 serokên dewlet û hikûmetan dê beþdarî merasima fermî ya bibîranîna serokê berê yê Dewleta Afrîkaya Baþûr bibin. Arîkarê Serokwezîr Beþîr Atalay li ser navê Tirkiyeyê beþdarî merasimê bû. AA

Balbay li TBMMê ye P

arlementerê CHPê yê Îzmirê Mustafa Balbay piþtî ku ji girtîgehê derket hate meclisê. Balbay got: "Ez pir bi kelecan im."Parlementerê CHPê yê Îzmirê Mustafa Balbay bi jina xwe Gulþah Balbayê re hat meclisê. Li meclisê Cîgirserokê Koma CHPê Akîf Hamzaçebî, Alîkarên Serokê Giþtî Umut Oran û Bulent Tezcan Balbay pêþwazî kirin. Balbay li ser pirsên rojnamegeran got: "Ez weke rojnamegeran ji vî derî re gelek caran ketibûm hundir. Cara ewil e ku wek parlementer dikevim hundir. Bi rastî ez pir bi kelecan im. Ez vê meclisê pir girîng dibînim. Çi dibe bila bibe li ser her tiþtî re ye. Ez bixwe xeyal dikim ku bi 550 kesî ve gelek tiþt tên kirin. Em gava ewil bi hev re diavêjin." Balbay piþt re derbasî miqamê Serokê Giþtî yê CHPê Kemal Kiliçdaroglu bû.Balbay dema ku ber bi asansorê ve çû rastî Parlementerê BDPê yê Mûþê Sirri Sakik hat, wî û Sakik hevdu hembêz kirin. AA

Tirkiye ji 13 welatan nefta xam, 5 welatan jî gaza sirûþtî dikire W

ezîrê Vejen û Çavkaniyên Sirûþtî Yildiz: "Em niha ji 13 welatan nefta xam û ji 5 welatan jî xaza sirûþtî dikirin. Em hewl didin ku hejmara wan welatan zêde bibe."Wezîrê Vejen û Çavkaniyên Sirûþtî Taner Yildiz têkiliyên vejenê yên di navbera Herêma Kurdistana Iraqa Federal (HKIF) û Tirkiyeyê nirxand û wiha got: "Me bi Hewlêr û Bexdayê re hevdîtin kirin. Di van hevdîtinan de me li ser pergaleke bi 3 alî li hev kir. Lê wan got 'Em ê di navbera xwe de hel bikin.' Me jî got ji bo me nepirsgirêk e, hûn di navbera xwe de hel bikin. Niha her tiþt di destê wan de ye. Em vê yekê pêþniyarî Iraqê dikin. Em dibêjin, hebûnên xwe bi mere par ve bikin. Jixwe tiþtekî ku tunebe tu kes nikare bide hev. Ji bo vê jî ne lazim e ku rageþî derkeve."Yildiz beþdarî bernameya TRT Haberê ya zindî bû û der barê mijarên ku di rojevê de agahî dan.Yildiz diyar kir ku hejmara welatên ku Tirkiye jê nefta xam dikire ji 11an derxistine 13an û welatên ku jê xaza sirûþtî tê kirîn jî 5 e. Ji bo ku ev hejmar zêde bibe xebatên xwe didomînin.AA

Kürtçe haberlerin Türkçesi

Mandela son yolculuðuna uðurlandý CHP'li Balbay TBMM'de

G

üney Afrika'nýn eski Devlet Baþkaný Nelson Mandela için düzenlenen resmi anma töreni düzenlendi.Johannesburg'da yer alan FNB Stadyumu'nda yapýlan resmi anma töreninde, þiddetli yaðýþlarýn aksattýðý trafik nedeniyle kýsa süreli gecikme yaþandý.Afrika Ulusal Konseyi (ANC) Baþkan Yardýmcýsý Cyril Ramaphosa, törene katýlanlara hitaben yaptýðý konuþmada, "Mandela insaniyet namýna ne varsa onlarýn özetidir. Hepimizi özgürleþtirmek için çalýþtý. Siyah ve beyaz" ifadelerini kullandý.Güney Afrika'nýn eski Devlet Baþkaný Mandela için yapýlacak resmi anma törenine, aralarýnda ABD Baþkaný Barack Obama, Brezilya Devlet Baþkaný Dilma Rousseff, Çin Devlet Baþkan Yardýmcýsý Li Yuanchao, Nambiya Devlet Baþkaný Hifikepunye Pohamba, Hindistan Devlet Baþkaný Pranab Mukherjee ve Küba Devlet Baþkaný Raul Castro Ruz, Filistin Devlet Baþkaný Mahmut Abbas, Afganistan Devlet Baþkaný Hamit Karzai, Almanya Cumhurbaþkaný Joachim Gauck, Fransa Cumhurbaþkaný Francois Hollande ve Ýngiltere Kraliçesi Elizabeth'i temsilen Prens Charles'ýn da aralarýnda bulunduðu 89 devlet ve hükümet baþkanýnýn törene katýlacaðý duyurulmuþtu. Törende Türkiye'yi Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay temsil etti.AA

Yokluðu Deðil Varlýðý Paylaþalým E

C

ezaevinden tahliye edilen CHP Ýzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Meclis'e geldi.Balbay, eþi Gülþah Balbay ile birlikte Meclis'i geliþinde partisinin Grup Baþkanvekili Akif Hamzaçebi, Genel Baþkan Yardýmcýlarý Umut Oran ve Bülent Tezcan tarafýndan karþýlandý. Gazetecilerin sorularý üzerine Balbay, "Bu kapýdan gazeteci olarak çok girdim. Ýlk defa milletvekili olarak giriyorum. Gerçekten heyecanlýyým. Bu Meclis'i çok önemsiyorum. Ne olursa olsun her þeyin üzerinde... Kendimce 550 kiþiyle birlikte yapabileceðimiz çok þey var diye hayal ediyorum. Ýlk adýmý beraber atýyoruz."Balbay, daha sonra CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun Meclis'teki makam odasýna geçti. Bu arada Balbay, asansöre giderken karþýlaþtýðý BDP Muþ Milletvekili Sýrrý Sakýk ile de kucaklaþtý. AA

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Türkiye'nin ham petrol aldýðý ülke sayýsýný 11'den 13'e çýktýðýný, doðal gaz alýnan ülke sayýsýný da 5'ten 67'ye çýkarmak için çalýþtýklarýný belirtti. Kuzey Irak ve Irak'la enerji iliþkilerine dönük deðerlendirmelerde bulunan Yýldýz, Baðdat ve Erbil'de yaptýklarý görüþmelerde Türkiye, Kuzey Irak ve Merkezi Hükümetin olduðu bir üçlü mekanizma konusunda anlaþtýklarýný ifade etti. Yýldýz, "Ancak onlar 'kendi aramýzda hallederiz' dediler. Bizim için önemli deðil, 'siz kendi aranýzda halledin' dedik. Top þimdi onlarda. Biz Irak'a þunu öneriyoruz: Yokluðu deðil, varlýðý paylaþýn. Olmayan bir þeyi paylaþa-

mazsýnýz. Bunun için gerginlik oluþturmaya gerek yok" deðerlendirmesinde bulundu. Bakan yýldýz,"Ham petrol aldýðýmýz ülke sayýsýný 11'den 13'e çýkardýk. Doðal gazý 5 ülkeden alýyoruz, bunu da 6-7'ye çýkarmak için çalýþýyoruz. Biz, ülke, enerji ve güzergah çeþitliliðini artýrmaya çalýþýyoruz. Þu anda enerji arzýmýz talepten daha fazla hale geldi. Bu soðuk hava koþullarýnda bizim doðal gaz arzýyla ilgili bir problemimiz bulunmuyor. Ancak günlük bazý olaylar olabiliyor. Örneðin Nijerya'dan +25 derecede çýkan bir tanker 2 gün boyunca Marmara Ereðlisi'ne yanaþamadý. Bu durumda yurt içi sevkýyatta bir problem olmasý gerekiyordu. Ancak baþka yerlerden bunu telafi ettik. Mesela dün akþam Denizli'deki ana doðal gaz boru hatlarýndan birini bir müteahhit, kepçeyle çalýþma yaparken patlattý. Geceleyin Denizli'nin üçte birine doðal gaz verilemez oldu. Bu öngörülen bir þey deðildi. Hemen tamiratý baþladý ama müteahhitlerimizin de dikkatli olmasý gerekiyor. Mesela Þanlýurfa'da elektrik kesiliyor diye bazý arkadaþlar trafoyu basýyorlar, yakýyorlar, yýkýyorlar. Vatandaþa elektrik gelsin diye yaptýklarý bu iþlem doðru deðil."AA


10

11 ARALIK 2013 ÇARÞAMBA

Ýç-Dýþ Politika

Hak ihlallerinde patlama yaygýn þiddet uygulamalarý son derece kaygý verici olup, mutlaka etkin bir þekilde soruþturulmasý gereken bir olaylardýr. ÝHD ve TÝHV Dokümantasyon Merkezleri'nin verilerine göre; 2013 yýlýnda çatýþmalar nedeniyle 34 kiþi yaþamýný yitirmiþ, 8 kiþi de yaralanmýþtýr. Kara mayýnlarýnýn patlamasý sonucu 7 kiþi yaþamýný yitirirken 18 kiþi de yaralanmýþtýr."

Son iki ayda 225 gözaltý

Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD), 2013 yýlýnda baþta iþkence olmak üzere toplanma ve gösteri haklarý ihlallerinde adeta patlama yaþandýðýný belirtti. ÝHD, gösteriler sýrasýnda 15 kiþinin öldürüldüðünü ve son iki ayda 225 kiþinin gözaltýna alýndýðýný bildirdi. "Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirge'sinin kabul ediliþinin 65. yýl dönümünde insan haklarý deðerleri için halklar ve toplumlar tarafýndan direnme hakkýnýn kullanýlarak etkili mücadeleler yürütülmeye devam ettiðini görüyoruz" denilen yazýlý açýklamada Kürt sorununa dikkat çekti. "Maalesef 2013, ülkemizde aðýr insan haklarý ihlallerinin yaþandýðý bir yýl olmuþtur" denilen açýklamada, Türkiye'nin insan haklarý ve demokrasi genel sorununun en önemli halkasý olan Kürt Sorunu'nun barýþçý yollardan çözümüne yönelik çabalarýn artmasý ve buna baðlý olarak savaþ/çatýþma nedeniyle kimsenin ölmemesi olumlu bir geliþme olarak kaydedildi. Bununla birlikte Taksim Gezi Parký protestolarý süreci baþta olmak üzere

tüm toplumun maruz kaldýðý polis þiddetine dikkat çeken ÝHD, 2013 yýlýnda baþta iþkence olmak üzere toplanma ve gösteri haklarý ihlallerinde adeta bir patlama yaþandýðýný vurguladý.

Gösterilerde 15 kiþi öldürüldü 2013 yýlý ihlallerinden dolayý yaþamýný yitirenlerle ilgili istatistiklere yer verilen açýklama þöyle devam etti: "ÝHD ve TÝHV Dokümantasyon Merkezleri'nin verilerine göre 1 Ocak-30 Kasým 2013 tarihleri arasýnda: Kolluk güçlerinin yargýsýz infazý, dur ihtarýna uyulmadýðý gerekçesiyle veya rastgele ateþ açmasý sonucu 25 kiþi, gösterilerde 15, faili meçhul cinayet sonucu 7, cezaevlerinde çeþitli nedenlerle 25 kiþi yaþamýný yitirdi.'' ÝHD açýklamasýnda, devlet saldýrýlarýnda ölen insanlarla ilgili istatistiklere yer verildi: "Özellikle 6 Aralýk 2013 tarihinde Hakkari Yüksekova'da 2 kiþinin güvenlik görevlileri tarafýndan infaz olarak nitelendirebileceðimiz þekilde öldürülmesi, güvenlik görevlilerinin hastane ortamý dahil

ÝHD, "Anadil hakkýnýn kullanýmýný, Kürt dilinin kullanýmýný yasal güvenceye alan yaþamsal deðiþiklikler yapýlmamýþtýr, konu hala siyasetin malzemesi olarak kullanýlmaktadýr" diye eklerken, 2013 yýlýnda örgütlenme faaliyetlerine yönelik insan haklarý ihlallerine de deðinildi. Kürtlere yönelik siyasi suçlamalardan dolayý 1.280 kiþinin gözaltýna alýndýðý ve bunlarýn 445'inin tutuklandýðýný kaydeden ÝHD, yýlýn ilk 9 ayýnda bu Kürt siyasetine yönelik operasyonlarda 164 kiþinin gözaltýna alýndýðý belirtirken, yaþanan artýþa dikkat çekmek için sonraki iki ayda ise 225 kiþinin gözaltýna alýndýðýný söyledi. Açýklamada, önemli bir kýsmý KCK davalarýndan olmak üzere 1288 kiþiye toplam 2.502 yýl 11 ay 15 gün hapis cezasý verildiði bildirildi. Yine Türkiye sivil toplum ve sendika üyelerine yönelik baskýlara dikkat çeken ÝHD açýklamasýnda; "KESK'in 12'si kadýn, 35'i erkek olmak üzere toplam 47 yönetici ve üyesi, ÇHD'nin genel baþkaný Avukat Selçuk Kozaðaçlý ve avukat olan diðer 8 yönetici ve üyesinin tutuklu" olduðuna dikkat çekildi. ÝHD açýklamasýnýn düþünce, ifade ve inanç özgürlüðü kýsmýnda Türkiye'nin durumunun kaygý verici olduðu belirtildi.

BM Suriye'de bir ilk gerçekleþtirecek

Kürtlere hava yolu ile yardým

B

irleþmiþ Milletler, savaþýn yaþandýðý Suriye'ye ilk kez hava köprüsüyle yardýmda bulunacak. Yardým Irak üzerinden yapýlacak. Birleþmiþ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliði, yardýmýn Suriye'nin kuzeyinde Kürt nüfusun yaþadýðý Haseke'ye yapýlacaðýný duyurdu. Bu, BM'nin Suriye'ye hava köprüsüyle yapacaðý ilk yardým olma niteliði

taþýyor. Kuzey Irak'ta Erbil'den kalkacak ticari uçaklar, Haseke'ye gýda baþta olmak üzere yardým ulaþtýracak. BM, yardým için Irak ve Suriye hükümetlerinin onayýnýn alýndýðýný belirtti. 76 uçak Perþembe gününden Pazar gününe kadar Haseke'ye uçuþ gerçekleþtirecek. Amaç Haseke'deki 50 bin ile 60 bin kiþiye yardým ulaþtýrmak.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


11 ARALIK 2013 ÇARÞAMBA

11

Erganispor, Gençlerbirliðispor hazýrlýklarýna baþladý Erganispor’da Girmeli Belediyespor maçý sonrasý verilen izin sona erdi.

E

rganispor'da futbolcular dün saat 14.00'de hafta sonu sahasýnda oynayacaðý Tatvan Gençlerbirliði maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Teknik Direktör Þadan Üzülmez idman öncesi oyuncularýyla yaklaþýk yarým saat süren bir toplantý yaptý. Toplantýnýn Ardýndan Üzülmez, yönetiminde çalýþan Siyah- Sarý futbolcular koþu, kültür fizik, 52 ve çift kale maç yaptý. Erganispor Yönetimi hafta sonu sahalarýnda oynayacaklarý Tatvan Gençlerbirliðispor maçýnda taraftarlarýnýn desteðiyle kazanmak istiyor. Yönetim, "3 puandan baþka düþüncemiz yok. Tüm taraftar-

larýmýzý maça davet ediyoruz." dediler.

'HER MAÇ FÝNAL OLACAK' Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup'ta geride kalan 11 haftanýn 1'ini bay geçirip,10 maçta 3 galibiyet,4 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 13 puan kazanan Erganispor,Pazar günü kendi sahasýnda oynayacaðý Tatvan Gençlerbirliðispor maçýna mutlak 3 puan hedefiyle hazýrlanýyor. Teknik Sorumlu Þadan Üzülmez yönetiminde hazýrlýklarýný sürdüren Sarý-Siyahlý takým, taraftarlarýnýn desteðini bekliyor. Yeni yönetim ,takýmýn

ligde kalmasý için her maçýn final olacaðýný ifade ederek taraftarlardan destek istedi.

'ÝKÝNCÝ YARIDA FARKLI OLACAÐIZ' Erganispor Yönetimi ilk yarýda kalan maçlarda en iyi sonuçlarý alarak ikinci yarýda daha farklý bir takým olacaklarýný iddia etti. Yönetim ," "Biz kulübü devraldýktan sonra 4 maç oynadýk. Bunlarýn 4'ünde beraber kaldýk. Bir maç da kazandýk. Yüksekova Belediyespor ve Kurtalanspor deplasmanlarýndan 1- 1'lik sonuçlarla berabere kaldýk. Ýçerde de rakibimizin sahaya çýk-

mamasý üzerine bay geçirdik. Bu hafta sahamýzda Tatvan Gençlerbirliðispor ile oynayacaðýz. Bu maçý da kazanarak, 5 maçta 16 puana ulaþacaðýz. Asýl amacýmýz devre arasýna kadar rakiplerimiz ile olan puan farkýný en aza indirmek ve devre arasýnda yapacaðýmýz nokta transferlerle ligde kalmayý garantiye almaktýr. Biz takýmý son sýrada aldýk. Þimdi 4 maçta 3 basamak yukarýya yükseldik. Ancak devre arasýnda çok iyi transferlerle takýmý bu sezon bu ligde tutacaðýz. Ancak, devre arasýnda kimsenin aklýna gelmeyen transferleri Ergani'ye getireceðiz." diye konuþtu.

Batman Petrolspor hedefine ulaþacaktýr henüz yakalayamadýk. Tüm sýkýntý ve sorunlara raðmen sahamýzda oynayacaðýmýz Orhan Gazispor karþýlaþmasýndan umutluyum." diyerek, þöyle konuþtu: "Çünkü, takým olarak kaliteli futbolculardan oluþan tecrübeli bir kadromuz var. Hafta sonu zorlu Orhangazispor ile puan mücadelesi vereceðiz. Tüm Batman halký centilmenlik kurallarý çerçevesinde kendi takýmlarý olan Petrolspor'a destek vermelerini istiyorum. Ancak bu þekilde takým hedefine ulaþýr.''

S

por Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor hafta sonu sahasýnda ligin güçlü ekiplerinden Orhan Gazispor ile karþýlaþacak.

Tek hedefin puan ve puanlar olduðunu belirten TPAO Batman Bölge Müdürü ve Petrolspor Kulüp Baþkaný Gökhan Akýn, ''Takým olarak ligde arzu ettiðimiz baþarýyý

PETROLSPOR ORHANGAZÝSPOR 'A GÜNDE ÇÝFT ÝDMAN ÝLE HAZIRLANIYOR Orhangazispor karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarýný günde çift idman ile sürdüren kýrmýzý-

beyazlý ekipte tek hedef galibiyet olarak açýklandý. TPAO tesislerinde sabah fitnes salonunda akþamda sahada teknik ve taktik aðýrlýklý çalýþmalar yaparak Erzurumspor maçýna hazýrlanan kýrmýzý-beyazlý ekipte moraller de yerinde. Yapýlan çalýþmalara tüm futbolcularýn katýlmasý teknik heyeti oldukça sevindirdi. Batman Petrolspor Teknik Direktörü Durmuþ Ali Çolak, yaptýðý açýklamada, ''Takým olarak toparlanmaya çalýþýyoruz. Eksiklerimizi tespit ederek çözüm yolu arýyoruz. Ligin ilk yarýsýnda kalan 2 karþýlaþmayý en iyi þekilde deðerlendirerek puan sýralamasýnda çýtayý yükseltmek istiyoruz. Gün geçtikçe bu takým gerçek gücüne kavuþacaktýr. OrhanGazispor karþýlaþmasýndan son derece umutluyum. Yapýlan çalýþmalarda sporcu arkadaþlarýmýn

istekli oluþu beni zorlu karþýlaþma öncesi mutlu etti'' dedi.

Yanar : Takýmda Moral ve Motivasyon Yüksek Orhan Gazispor maçýnda tek hedefin puan ve puanlar olduðunu belirten Batman Petrolspor Futbol Direktörü Þahabettin Yanar, "Takým en kýsa zamanda kendine gelecektir. Batman'lý sporseverlerin desteði ile birlik beraberlik içerisinde petrol sporun çýtasýný hep birlikte yükselteceðiz. Hafta sonu sahamýzda oynayacaðýmýz Orhan Gazispor karþýlaþmasýndan puan ve puanlar bekliyorum. Takýmda moral ve motivasyonun yüksek oluþu zorlu karþýlaþma öncesi bizi sevindirmiþtir" dedi.

Siirtspor Tekirova maçýna hazýrlanýyor Spor Toto 3. Lig 1. Grup takýmlarýndan Siirtspor, bu hafta deplasmanda oynayacaðý Tekirova Belediyespor maçý hazýrlýklarýný sürdürüyor.

T

eknik Sorumlu Ahmet Erten , küme düþme hattýnda bulunduklarý için büyük sýkýntý yaþadýklarýný belirterek, bundan kurtulmak amacýya bu maçtan üç puan almak için sahaya çýkacaklarýný söyledi. Erten , þöyle konuþtu: "Bu sayede ligde kalma iddiamýzý sürdürdük. Bu hafta deplasmanda oynayacaðýmýz Tekirova Belediyespor maçý hazýrlýklarýna baþladýk. Ýþimizi sýký tutuyoruz. Bu maçtan üç puanla çýkmamýz gerekir. Bu maça oyuncularýmýz Atatürk Stadyumunda taktik ve kondisyon aðýrlýklý çalýþmalarla sýký bir þekilde hazýrlanýyor. Geçen haftaki maçta kýrmýzý kart gören Burak Koyuncu takýmdaki yerini alamayacak. Ligin Ýlk yarý bitimine sayýlý haftalar kaldý. Bu haftalarda oynayacaðýmýz maçlardan mutlaka galibiyet almamýz gerekir. Ligde kalabilmek için bunu baþarmaya mecburuz” dedi.

Sahibinden Satýlýk Lüx Daireler - 4.Katta bulunan 2 adet daire - 3 Oda- 1 Salon - Ana cadde üzeri - Durak, Alýþveriþ merkezi - Okul- Islak zemin granit - Odalar parke, Net : 150 m2 Karayollarý Kantar kavþaðý Umut apt. Ziraat Bankasý Bitiþiði

0531 992 72 64


12

CMYK

11 ARALIK 2013 ÇARÞAMBA

Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, deplasmanda oynayacaðý Alanyaspor maçýndan da galibiyetle ayrýlmayý hedefliyor.

G

rubunda bugüne kadar oynadýðý Ofspor, Bayrampaþa, Pazarspor, Kýzýlcahamamspor, Körfez Futbol Kulübüspor, Ýstanbul Güngörenspor, maçlarýnýn tamamýndan 3 puanla ayrýlarak. Spor Toto 2. Lig takýmlarý arasýnda maçlarýný kazanan tek takým olma baþarýsýný gösteren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, pazar günü oynayacaðý Alanyaspor maçýný da kazanmak istiyor. Kulüb Baþkaný Metin Kýlavuz, genç oyunculardan oluþan takýmýnýn baþarýlý grafiðini ligin baþlangýcýndan bu yana sürdürdüðünü belirterek, takýmýnýn, bütün dikkatleri üzerine çektiðini söyledi. Pazar günü deplasmandan oynayacaklarý Alanyaspor maçý hazýrlýklarýný Teknik Direktör Turhan Özyazanlar nezaretinde sürdürdüklerini ifade eden Kýlavuz, þöyle konuþtu: "Çalýþmalarýmýzý Cuma günü yapacaðýmýz son antrenmanla tamamlayacaðýz. Cumartesi günü Alanyaya gideceklerini belirten Baþkan Metin Kýlavuz ,Ligde oynadýðýmýz tüm maçlarý kazandýðýmýz için rakiplerimiz bizimle oynayacaklarý karþýlaþmaya daha motive oluyorlar. Ancak biz iyi bir ekip kurduk. Yönetim, teknik heyet ve oyuncularýn birlikteliði de maçlarýn skoruna yansýyor.

Hepimiz görevimizi en iyi þekilde yapmak için çaba sarf ediyoruz. Galibiyet zincirimizin bir yerde sona ereceðini biliyoruz. Çünkü sezon sonuna kadar tüm maçlarý kazanmak mümkün deðil. Ama serinin uzamasýný da istiyoruz. Biz ligde þampiyonluðu hedefledik. Hedefimize ulaþmak için bu galibiyetlere ihtiyaç var. Alanyaspor takýmý iyi bir ekip, iþimiz kolay olmayacak. Ama kazanmak için maça çýkýyoruz. Galibiyet serimizi sürdüreceðiz."

7'de 7 yapmak istiyoruz Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul ise Alanyaspor'un gençlerden kurulu iyi bir ekip olduðunu belirterek, " Alanyaspor bugüne kadar ligde oynadýðý maçlarda istediði puaný toplayarak lig sýralamasýnda Lider olarak yer alýyor. Oysa ligdeki bu yeri hak etmiyorlar. Zaten geçen hafta Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldýlar. Bu nedenle maç çok zorlu geçecek ancak 7'de 7 yapmak istiyoruz. Çünkü biz her maçýmýza galibiyet için çýkýyoruz. Bunu baþaracaðýmýza inanýyoruz. Çünkü çok iyi bir ekip oluþturduk" dedi. Taþkýn Civelek

Diyar sýký çalýþýyor

Diyarbakýrspor A.Þ'de yeni hedef bu kez lig dördüncüsünü saf dýþý býrakmak. Diyarbakýrspor A.Þ son 5 haftada 4 galibiyet alarak zirve yürüyüþünü sürdürdü.

G

üneydoðu ekibi, 2 hafta önce Türkiye'nin tek namaðlup lideri Menemen Belediyespor'u, ardýndan deplasmanda lig 3.sü Ýstanbulspor'u ayný skorlarla devirdi. Diyarbakýrspor A.Þ hafta sonu kendi sahasýnda oynayacaðý Erzincan Refahiyespor maçýn hazýrlýklarýna dün baþladý. Teknik direktör Namýk Altýnsoy Ýstanbulspor maçýndan hemen sonra ara vermeden bu maçýn hazýrlýklarýna baþladýklarýný belirterek "Sahamýzdaki maçý kazanmak her zaman hedefimiz ve amacýmýzdýr.Sahasýndaki maçlarý kazanan takýmlar hep baþarýlý olan takýmlardýr. Ýç sahadaki maçý kazanmak adýna sahaya her þeyimizi yansýtmak zorundayýz. Bunun bil-

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

incindeyiz. Pazar günü oynayacaðýmýz maç bizim açýmýzdan çok deðerli ve önemli" diye konuþtu. Diyarbakýrspor A.Þ yönetimi, geçtiðimiz hafta Ýstanbulspor karþýlaþmasýnda destek olan taraftarlara teþekkür ettiler, bu hafta sonu Erzincan Refahiyespor'u da eli boþ göndereceklerini belirten . Yönetim : "Bizim hedefimiz belli, hiç bir rakip ayrýmý yapmadan her maça galibiyet için çýkýyoruz. Diyarbakýrspor A.Þ'nin gücü bu ligin çok üstünde. Ama tüm rakiplerimize saygý duyuyoruz. Ciddiyeti asla elden býrakmadan lig sonuna kadar ne olacaðý belli olmayan bir ligde mücadele ediyoruz. Þampiyonluk bizim açýmýzdan þimdi görünmüyor. Özellikle geçmiþte kirlenen imajýmýzý da düzelttik" dediler"

Yolspor’da üzüntü hakim Tatvan Gençlerbirliði ile oynamasý gereken maçýn yoðun kar yaðýþý nedeniyle ertelenmesi üzerine Tatvan'dan Diyarbakýr'a dönen Yolspor bu duruma üzüldü.

B

ölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup'ta zirve yarýþýný ilgilendiren maça iyi hazýrlandýklarýný ve Tatvan'a kazanmak için gittiklerini belirten teknik sorumlu Ýbrahim Tungaç, saha þartlarýnýn buna izin vermediðini söyledi.

'ERTELEME BÝZÝ ÜZDÜ' Tungaç,"Bu maça iyi hazýrlanmýþtýk. Kazanacaðýmýza inanýyorduk. Bu amaçla Tatvan'a gittik. Bu kadar hazýrlýk ve yolculuktan sonra maç yapmadan dönmek bizi üzdü. Saha þartlarý çok kötüydü. Maç tarihini TFF belirleyecek. Biz artýk lider Cizre Basraspor'la bu hafta sahamýzda yapacaðýmýz Cizre Basraspor maçýna odaklanacaðýz." dedi. CMYK

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

11 12 2013 gazete sayfaları  
11 12 2013 gazete sayfaları  
Advertisement