Page 1

Diyarbakýr'da anma töreni U

lu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 74. yýlýnda Diyarbakýr'da çeþitli programlarla anýldý. Valilik karþýsýnda bulunan Anýt Park'taki törene Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, 7. Kolordu Komutaný Korgeneral Abdullah Recep, Ýl Jandarma Komutaný Kurmay Albay Hüseyin Hilmi Atalay, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç ve çok sayýda kurum müdürü ile askeri erkan katýldý. 9’da

Helikopter düstü : 17 sehit P

ervari'ye süren operasyonlara destek amacýyla Jandarma Özel Harekat timini taþýyan Siirt Ýl Jandarma Komutanlýðý'na ait bir Sikorsky helikopter, Siirt-Þýrnak-Van üçgeninde yer alan Herekol Daðý'nda dün sabah belirlenemeyen bir nedenle düþtü.Helikopterde bulunan 14'ü Jandarma Özel Harekat mensubu, 2'si pilot ve bir helikopter teknisyeni toplam 17 asker þehit oldu. 7’de

Ýniþ sýrasýnda kayaya çarpmýþ

PAZAR 11 KASIM 2012

www.diyarbakirolay.com.tr

Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Siirt'in Pervari ilçesi kýrsalýnda jandarmaya ait sikorsky tipi helikopterin düþmesiyle ilgili, "Aldýðýmýz ilk bilgiler, havanýn çok yaðýþlý ve sisli olmasý nedeniyle iniþ sýrasýnda kayaya çarpma sonucu bir düþme olduðu yönünde" dedi. 7’de

Fiyatý : 30 KR

5 vekil ve Baydemir aclýk grevinde

BDP faaliyetlerini askýya aldý

Açlýk grevlerini desteklemek amacýyla BDP'li 5 Milletvekili ve Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, DTK’nýn Diyarbakýr’daki binasýnda süresiz açlýk grevine baþladý.

A

Baþkanlardan greve destek Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, cezaevlerindeki açlýk grevlerine destek için tüm belediye baþkanlarý adýna kendisinin açlýk grevine gireceðini söyledi. Baydemir, ‘’Kýþkýrtýcý, küçümseyici, itibarsýzlaþtýrýcý her açýklama ve duruþ, ölümlere davetiye niteliðindedir.’’dedi. 5’te

çlýk grevlerinin 60.gününde hükümetten adým atýlmadýðý gerekçesiyle BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, Aysel Tuðluk, Sýrrý Süreyya Önder, Sabahat Tuncel, Adil Kurt ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, DTK binasýnda süresiz dönüþümsüz açlýk grevine baþladý. Sonuna kadar gideceðiz BDP Eþ Genel baþkaný Gültan Kýþanak, "Cezaevindeki yürütülen eylemin sorumluluklarýna ortak olma eylemidir. Çözüm bulunarak Cezaevindekilerin eylemi sona erersi bizde sona erdiririz. Aksi takdirde sonuna kadar yürümeye kararlýyýz. Ölümler engellenemezse, Türkiye tarihine kara leke olarak yazýlacaktýr" dedi. Sayfa 8’de

Siirt'te PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, suikastlarda kullanýlmak üzere yurt dýþýndan getirilen çok sayýda silah ele geçirildi.Siirt Valisi Ahmet Aydýn, emniyet teþkilatýný bu baþarýsýndan dolayý kutladýðýný belirterek, operasyona katýlanlarý ödüllendireceðini söyledi. Vali Aydýn, "Bunlarýn her biri örgüte gidecekti. Allah korusun birçok sivil vatandaþýmýz, askerimiz þehit olacaktý. Operasyona katýlan bütün arkadaþlarý kutluyorum. Onlarý ödüllendireceðiz" dedi. 3’te

Meteroloji Genel Müdürlüðü bölgede 4 kente fýrtýna ve sel uyarýsý yaptý. 4’te

BDP'li kadýnlar, açlýk grevlerine destek amacýyla meþaleli eylem yapmak istedi. Polis izin vermeyince, tencereli eylem yaptý.Aralarýnda BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan ile Ýl Baþkaný

Diyarbakýrspor'da hedef puan almak

11’de

Meteoroloji sel uyarýsýnda bulundu

Suikast silahlarý ele geçirildi

Kadýnlardan 'tencereli' eylem

PKK 3 öðretmen kaçýrdý Mardin'in Midyat ilçesine baðlý Çalpýnar köyü yakýnlarýndan bir minÝbüsü durduran PKK'lýlar, 3 öðretmeni kaçýrdý. Kaçýrýlan öðretmenlerden Yener Özoðuz'un okul müdür olduðu öðrenildi. 3’te

BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, açlýk grevleri sona erinceye kadar Meclis'te komisyon faaliyetlerini askýya alacaklarýný, sadece Genel Kurul çalýþmalarýna katýlacaklarýný söyledi. BDP'li Sebahat Tuncel, üzerine 'Açlýk grevindeyiz' yazýlý bir önlük giydi. 5’te

Zübeyde Zümrüt'ün de bulunduðu grubun meþaleli eylemine polis izin vermedi. Bunun üzerine kadýnlar ellerine geçirdikleri, tencere, tava, tabak ve kaþýk gibi materyaller ile eylem yaptý. 5’te

Cizre'de mitinge izin çýkmadý

Sayfa 5’te

Bölgeye yatýrým yapana devlet desteði Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, yapýlan yatýrýmlarýn istihdamý arttýrmaya yönelik olduðunu ve bölgeye 10 lira yatýrým yapana devletin 116 lira geri verdiðini söyledi. Sayfa 6’da


2

SAÐLIK

11 KASIM 2012 PAZAR

Soðuk su ateþi daha da yükseltiyor Halk arasýnda yanlýþ bilinen bir uygulama. Ateþi düþürmek için asla soðuk su kullanmayýn. Bu damarlarý büzüþtürüp ateþi daha da çýkartýyor.Uzmanlar, çocuklarda ateþ düþürmek için ailelerin kullandýðý birçok yöntemin çocuðun ateþini düþürmek isterken yükseltebileceði uyarýsýnda bulunuyor. Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Pediatri Bölümü Uzmaný Dr. Melih Çetinkaya, çocuklarda ateþ ve ateþi düþürme metotlarý hakkýnda ailelere uyarýlarda bulundu. Ateþin, enfeksiyon hastalýklarýnda çocuk için bir savunma mekanizmasý olduðunu ailelerin unutmamasý gerektiðini vurgulayan Çetinkaya, ''38 derecenin üzerindeki ýsýya yüksek ateþ denirse de ýsýnýn yükseliþi ciddi bir hastalýk belirtisi olmayabilir'' ifadelerini kullandý.

Oda Serin Olsa Bile Bebeði Soyun Ateþi yüksek olan çocuðun yatýrýlmasý ve oda serinse bile giysilerinin çoðunun çýkarýlmasý gerektiðini anlatan Çetinkaya, ateþi olan bir çocuðun ancak ince bir çarþafla örtünmeye ihtiyacý olduðunu, 39-40 derece ateþi olan çocuðun bütün vücudunun ýlýk su ile

ýslatýlmýþ süngerle silinerek ateþinin düþürülebileceðini anýmsattý.

Asla Soðuk Su Kullanmayýn Dr. Çetinkaya, çocuðun ateþinin 39 derecenin altýna düþene kadar ölçülmesi gerektiðini vurgulayarak, þunlarý kaydetti: ''Hiçbir zaman bu iþ için soðuk su kullanmayýn. Soðuk, kan damarlarýný büzüþtüreceði için ýsýyý düþürmek yerine yükseltecektir. Yapýlan uygulamalar bir netice vermezse, doktor kontrolünde ateþ düþürücü þurup verin. Çocuðunuzun belirli aralýklarla az miktarlarda da olsa sývý þeyler içmesini saðlayýn. Ateþ düþürmek için asla kolonya, alkol, sirke ve buz kullanmayýn. Bunlar damarlarý ani olarak büzer ateþ hemen düþer gibi olur. Sonrasýnda ise damarlar geniþler ve ateþ çok daha fazla yükselir. Özellikle küçük bebeklerde havale riskini artýrýr.''

Bu aþý kanserden koruyor Çok geç taný konabiliyor. En kötü kanser türü olarak gösteriliyor. Ancak aþý olanlar bu kansere yakalanmaktan kurtuluyor.Rahim aðzý kanserine yönelik yapýlan HPV aþýsý, bir kadýný rahim aðzý kanserinden yüzde 100 olmasa da yüzde 70-80 oranýnda koruyor. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya'nýn Serik ilçesine baðlý Belek beldesindeki Gloria Hotels Convention Center'da baþlayan kongreye uluslararasý alanda jinekolojik onkolojide adýndan söz ettiren uzmanlarý da davet ettiklerini belirten Jinekolojik Onkoloji Derneði Baþkaný Prof. Dr. Sinan Berkman, yaklaþýk 320 uzmanýn katýldýðý kongrede jinekolojik onkoloji alanýndaki yeniliklerin tartýþýldýðýný söyle-

di. Çok Geç Taný Konuyor Yumurtalýk kanserinin ise diðer jinekolojik kanser türleri arasýnda en kötüsü olduðuna dikkati çeken Berkman, ''Belirti vermiyor, belirti vermediði için de geç taný konuyor.Tümörün kendisi de hýzlý seyreden, yayýlan bir tür. O bakýmdan bu kanser türünün sonuçlarý en kötüsü'' dedi. Sinan Berkman, ''Karþý görüþler olmasýna raðmen

jinekolojik onkoloji alanýnda çalýþan uzmanlarýn ortak görüþü, HPV aþýlarýnýn yapýlmasý yönünde. Bir takým yan etkilerinden söz ediliyor ama þu anda dünyadaki tüm veriler HPV aþýlarýnýn yararlý olduðu yönünde. Rahim aðzý kanserine yönelik yapýlan HPV aþýsý, bir kadýný rahim aðzý kanserinden yüzde 100 olmasa da yüzde 7080 oranýnda koruyor. Þu andaki bilgilerimiz bu aþýnýn yapýlmasý yönünde.''

NET hastalýðýnýn belirtilerine dikkat!

Çok deðiþik þekillerde ortaya çýkýyor. Sinsi bir hastalýk olarak niteleniyor. Bu hastalýðýn en önemli belirtileri ishal ve ateþ basmasý. 10 Kasým Dünya Nöroendokrin Kanserleri Farkýndalýk Günü'nde düzenlenecek etkinliklerle halka bu kanser türüne karþý duyarlýlýk çaðrýsý yapýlacak. Dünya NET Örgütü'nün Nöroendokrin Tümör (NET) ile mücadeleyi artýrmak için ilan ettiði 10 Kasým Dünya Nöroendokrin Kanserleri Farkýndalýk Günü'nde, bu kanser türüne bilinçlendirme faaliyetleri yapýlacak. Türk Týbbi Onkoloji Derneði Baþkaný ve Türk Kanser Araþtýrma ve Savaþ Kurumu Derneði Genel Sekreteri Prof.

Romatizmaya bitkisel reçete hazýrlayalým! Tabiat bir eczane gibi... Tahýllarda, sebze veya meyvelerde bulunan çeþitli maddeler ve vitaminler, depresyondan tansiyona birçok hastalýða iyi geliyor. Bitkilerin mucizevi dünyasýna yakýndan tanýk olmak ister misiniz?

Enginar Vücuttaki zehri atma etkisi sayesinde baþta romatizma olmak üzere gut hastalýðý ve eklem yanmasýna karþý birebirdir. Folik asit ve potasyum kemikleri güçlendirir.

Domates C vitamini deposudur. Kemiklere kuvvet verir.

Tahýl Ýçerdiði doðal kimyasallar, romatizmanýn yol

açtýðý eklem yanmalarý ve romatizmal aðrýlarý hafifletir.

Kekik Timol adý verilen bir tür doðal yað, vücuttaki diðer yaðlarýn parçalanmalarýna yardýmcý olur. Kekik yaðý banyoda sürüldüðü zaman, romatizma aðrýlarýný büyük bir oranda azaltýr.

Zencefil Kan damarlarýný geniþletip dolaþýmý artýrarak romatizma aðrýlarýný ve yanmalarý yok eder.

Pancar Böbrekleri çalýþtýrýr. Önemli bir potasyum kaynaðýdýr. Kemiklere büyük faydasý vardýr. Vücuttaki tuz oranýný dengeler. Bu sayede böbrekler ve idrar yollarýnýn çalýþmasýný da destekler.

Kavun Orta boy bir kavunun yarýsý, günlük C vitamini

Dr. Þuayib Yalçýn, 10 Kasým Dünya Nöroendokrin Kanserleri Farkýndalýk Günü dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, NET'lerin çok deðiþik þekillerde ortaya çýkan sinsi bir hastalýk grubu olduðunu ifade etti. Belirtileri... Fonksiyonel grupta belirtilere yol açan bazý hormonlarýn salgýlandýðýný dile getiren Yalçýn, buna baðlý olarak özellikle ishal ataklarý, ateþ basmalarý, yüzde kýzarýklýk, tansiyon yükselmeleri, þeker yükselmesi veya düþmesi, inatçý

ihtiyacýný tamamen karþýlar. A vitamini ve betakaroten içerir. Bunlar antioksidan, yani vücudu temizleyici etkiye sahiptir. Dolayýsýyla romatizmaya iyi gelir. Ayrýca böbrekleri rahatlatýr. Yüksek miktarda su ve düþük miktarda kalori içerir. Hurma Türüne göre deðiþse de hurmalarýn birçoðu yüksek oranda demir içerir. Kemikler için faydalýdýr. Besin deðeri yüksek ve önemli bir enerji kaynaðýdýr. Doðal müshil etkisine sahiptir. Kurutulmuþ olanlarýna göre daha yüksek oranda su ve daha düþük kalori içerir.

mide ülserleri gibi durumlarýn NET'leri iþaret edebileceðini bildirdi. Nöroendokrin tümörlerin genellikle çok uzun dönemde ortaya çýkan, yavaþ seyirli tümörler olduðunu ifade eden Yalçýn, bazý durumlarda klinik olarak tespit edilebilir hale gelmesinin birkaç yýl alabildiðini söyledi. Yalçýn, hastalýðýn teþhisinde önemli noktanýn, hastanýn ya da hekimin, ortaya çýkan belirtilerin NET kanseri olabileceði yönünde kuþku duymasý olduðunu vurguladý.


Cizre'de kaza : 3 yaralý

Þ

ýrnak'ýn Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Cizre istikametinden Nusaybin istikametinde seyir halinde olan Mehmet Mehdi Akgüç idaresindeki 33 BTT 28 plakalý TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karþý yönden gelen Mehmet Çelik idaresindeki 33 BCA 82 plakalý baþka bir TIR ile Mehmetçik

11 KASIM 2012 PAZAR

Çeþmesi mevkiinde kafa kafaya çarpýþtý. Kazada, sürücüler Mehmet Mehdi Akgüç ve Mehmet Çelik'in yaný sýra Sipan Kaya adlý yolcu yaralandý. Araçlarda sýkýþan yaralýlar, itfaiye ekiplerinin yuðun çalýþmasý sonrasý sýkýþtýklarý yerden çýkarýldý. Yaralýlar, ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlýrken; yol, yaklaþýk bir saat araç trafiðine kapatýldý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.

Suikast silahlarý ele gecirildi

PKK 3 öðretmen kaçýrdý

Siirt'te PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, suikastlarda kullanýlmak üzere yurt dýþýndan getirilen çok sayýda silah ele geçirildi.

M

ardin'in Midyat ilçesine baðlý Çalpýnar köyü yakýnlarýndan bir minÝbüsü durduran PKK'lýlar, 3 öðretmeni kaçýrdý. Olay, saat 18.00 sýralarýnda ilçe merkezine 10 kilometre uzaklýkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy okulunda görevli öðretmenleri taþýyan servisi durdurun PKK'lýlar, burada bir süre propaganda yaptý. Daha sonra, 7'si öðretmen 11 kiþinin bulunduðu minibüsten Yener Özoðuz, Yunus Aykut ve Mehmet Noyan adlý öðretmenleri yanlarýna alarak bölgeden uzaklaþtý. Kaçýrýlan öðretmenlerden Yener Özoðuz'un okul müdür olduðu öðrenildi. Güvenlik güçlerinin bölgede baþlattýðý operasyon devam ediyor.

S

iirt Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü görevlileri tarafýndan PKK/KCK'ya yönelik olarak gerçekleþtirilen ope-

rasyonda, suikastlarda kullanýldýðý belirtilen 10 adet AK 47 tipi kaleþinkof silah ve bu silahlara ait lazerli dürbün ele geçirildi. Yaklaþýk üç aydan beri sürdürülen operasyonda silahlarýn Kuzey Irak'tan getirileceðinin bilgisine ulaþan ekipler gerçekleþtirilen bir operasyonla silahlarý bir minibüste ele geçirdi. Operasyonda 1 örgüt mensubu da gözaltýna alýndý. Siirt Valisi Ahmet Aydýn, emniyet teþkilatýný bu baþarýsýndan dolayý kutladýðýný belirterek, operasyona katýlanlarý ödüllendireceðini söyledi. Vali Aydýn, "Bunlarýn her biri örgüte gidecekti. Allah korusun birçok sivil vatandaþýmýz, askerimiz þehit olacaktý. Operasyona katýlan bütün arkadaþlarý kutluyorum. Onlarý ödüllendireceðiz" dedi. Açýklamasýnýn ardýndan silahlarý inceleyen Vali Aydýn, tüm polisler adýna Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoðlu'nu kutladý. Misbah YILMAZ

Uyusturucu operasyonu Þ

anlýurfa'nýn Siverek ilçesinde, 57 kilo 800 gram esrar maddesi ele geçirilirken, olaya karýþan 2 kiþi yakalandý. Edinilen bilgiye göre, Siverek Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Büro Ekipleri, doðu illerinden batý illerine götürülmek istenen uyuþturucu maddelere karþý yaptýklarý çalýþmalar sonucunda, Diyarbakýr istikametinden gelen 01 BZY 98 plakalý otomo-

bili durdurup arama yaptý. Araç içerisinde yapýlan aramada 57 kilo 800 gram esrar ele geçirilirken, olaya karýþan Þ.G. ve R.T. gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan her 2 þahýs ifadeleri alýnmak üzere Siverek Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. Burada ifadeleri alýnan Þ.G. ve R.T., haklarýnda düzenlenen 'uyuþturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Bella Estetik Güzellik Epilasyonda 25 yýl ýk deneyim Epilasyon Ýstenmeyen tüylere, son teknoloji Cilt bakýmý cihazlarla kesin çözüm Kýl dönmesi tedavisi Randevu almak için

229 44 55- 223 29 79

Uzman ve deneyimli kadrosuyla çeyrek asýrdýr biz bu iþi yapýyoruz Ofis Ekinciler cad. Devran Ap. Kat:3 No:9 (Saraçoðlu börek karþýsý) Diyarbakýr


4

HABER

11 KASIM 2012 PAZAR

MÜSÝAD'dan Vali Toprak'a ziyaret Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) heyeti, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ý makamýnda ziyaret etti.

Y

apýlacak olan Gýda ve Tarým Sektörü Türkiye Ýstiþare Toplantýsý öncesinde Vali Toprak'ý ziyaret eden Gýda ve Tarým Sektör Kurulu Baþkaný Ýsa Albayrak baþkanlýðýndaki heyet, Türkiye'de tarým ve hayvancýlýk sektöründe yaþanan geliþmeler ve karþýlaþýlan sorunlar hakkýnda bilgi alýþveriþinde bulundu. Vali Toprak, Diyarbakýr'ýn birçok sektörde olduðu gibi tarým ve hayvancýlýk konusunda da çok önemli bir

ekonomik potansiyele sahip olduðunu, yapýmý süren sulama projeleri, Hayvancýlýk Organize Sanayi Bölgesi gibi yatýrýmlarýn da tamamlanmasý ile bu potansiyelin katlanarak geliþeceðini belirtti. Diyarbakýr'ýn tarým ve hayvancýlýk konusunda son dönemlerde önemli ölçüde özel yatýrýmcýyý çektiðine deðinen Vali Toprak, bu ziyaretin bu baðlamda da büyük önem arz ettiðini ifade etti.

Ercis'te depremzedelere para yardýmý Türk Kýzýlay'ý Kurumsal Hizmetler Bölümü tarafýndan Van'ýn Erciþ ilçesindeki depremzede fakir ve yardýma muhtaç ailelere 250'þer TL nakdi yardým yapýldýðý bildirildi.

T

ürk Kýzýlay Erciþ Þube Baþkaný Aydýn Bayraktar, kurumun sosyal yardým adý altýnda Kýzýlay'a baðýþlanan zekâtlardan bir bölümünü Erciþ'teki fakir ve dar gelirli ailelere banka aracýlýðýyla ulaþtýrýldýðýný söyledi. Bayraktar, þube olarak daha önceden müftülük, muhtarlar derneði ve çeþitli kurumlarýn te spit ettiði 205 vatandaþýn isimlerinin kendilerine ulaþtýrýldýðýný, yapýlan inceleme sonucunda ise fakir ve dar gelirli olduklarý belirlenen 180

kiþiye kiþi baþý 250 TL nakdi yardým yapýldýðýný söyledi. Bayraktar, hak sahiplerine kendileri tarafýndan verilecek belge ile birlikte nüfus cüzdanlarýný ibraz etmek suretiyle Ziraat Bankasý Erciþ Þubesi'ne giderek Türk Kýzýlayý Kurumsal Hizmetler Bölümü'ndeki hesaptan 20 gün içinde paralarýný çekebilecekleri ayrýca, baþvuruda bulunmayan vatandaþlarýn ise hak sahipliðini yitirecekleri ve paranýn merkeze iade edileceðini bildirdi.

Ercis deprem konutlarý teslim edildi Van Valisi Münir Karaloðlu, deprem sonrasý köyde evi yýkýlan vatandaþýn günlük 6 lira ile yeni ev sahibi olduðunu belirterek, 2 yýl sonra baþlayacak ödemelerin son ödeme tarihi olan 2033 yýlýnda da yine günlük 6 lira olacaðýný söyledi. dan kurtulmak için el birliðiyle, gönül birliðiyle çalýþtýk. Bu gün Allah'a hamdolsun sizin mutluluðunuzu paylaþmak üzere köyünüzdeyiz" dedi. "GÜNLÜK 6 LÝRAYA EV; 1,5 LÝTRE SÜT PARASINA DA AHIR YAPILIYOR"

V

ali Münir Karaloðlu, Evini Yapan Yardým (EYY) modeliyle Erciþ'in Dinlence ve Akçayuva köylerinde yapýmý tamamlanan evlerin anahtar teslim törenine katýldý. Dinlence köyünde düzenlenen törende konuþan Vali Karaloðlu, 2011 yýlýnýn Van ve Erciþ için sýkýntýlý bir yýl olduðunu belirterek, "Kamu çalýþanlarý olarak tüm depremleri Van ve Erciþ'te yaþadýk. Aslýnda hepimiz birer depremzedeyiz. Bütün çalýþma arkadaþlarýmla beraber biz de sizin gibi depremzedeyiz aslýnda. Hep beraber yine bu sýkýntýlar-

11 KASIM 2012 PAZAR YIL: 12 SAYI: 4083 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Geçtiðimiz yýl depremde evlerini kaybeden ve aðýr hasar gören vatandaþlara Evini Yapana Yardým (EYY) metodu ile devlet tarafýndan kredi imkâný saðlandýðýný ve bu sayede depreme dayanýklý evler yapýldýðýný anýmsatan Karaloðlu; evler için 40 bin, yýkýlan ahýrlar için de 15 bin lira kredi verildiðini bildirdi. Verilen kredilerin 2 yýl ödemesiz olarak ve 20 yýlda geri ödeneceðini bildiren Karaloðlu, "Ev için vermiþ oluðumuz kredi 2 yýl ödemesiz. Yani bu gün evine taþýnan vatandaþýmýz 2015 yýlýnda taksit ödemeye baþlayacak. 2 yýl ödeme yapmayacak. 2 yýl sonra kaç para ödeyecek? Bu kýrk bin liraya karþýlýk, günlük 6 lira, aylýk olarak da 185 lira taksit ödeyecek. Sigara fiyatýnýn 8-9 li ra olduðu bir dönemde devletimiz köyde oturan vatandaþýmýza günlük 6 liraya ev yapma imkâný saðlamýþ. Eðer ahýr yapmak isterse 15 bin lira verilecek. Krediye karþýlýk günlük 2 lira 30 kuruþa, yani 1,5 litre süt parasýna ahýrýný yapmýþ olacak." dedi. "KONUTLARIN PAHALI OLDUÐUNU ÝDDÝA EDENLERÝ, ÝNSAFA DAVET EDÝN" EYY modeliyle ev ve ahýr için verilen kredilerin geri ödemesinin 2015'te baþlayýp 2033 yýlýna kadar devam edeceðini belirten Karaloðlu, ilk taksidinin de son taksidinin de günlük 6 lira olacaðýný söyledi. Vatandaþýmýzýn kafasýný karýþtýrmak için bu rakamlarýn pahalý old uðunu yayan çevreleri insafa davet eden Vali Münir Karaloðlu, þunlarý kaydetti: "Devletin, Erciþli, Vanlý üzerinden para kazandýðýný, TOKÝ'nin para kazandýðýný söyleyen, bu þekilde kafanýzý karýþtýrmak isteyenler var. Ben bunlarý biliyorum. Arkadaþlar Allah rýzasý için bu insanlarý biraz vicdanlý ve izanlý olmaya davet edin. Onlara deyin ki 'Allahtan korkmuyor musunuz?' günlük 2 lira 30 kuruþa ahýr, günlük 6 liraya ev. Siz Allah'tan korkmuyor musunuz? Sizin 'Vicdanýnýz, izanýnýz yok mu deyin onlara." 23 Ekim depremi sonrasý 1 yýl içinde devletin Van ve Erciþ'te 17 bin 471 kalýcý konut tamamlandýðýný, bunun 4 bin 880 adedinin Erciþ'te, geri kalanýnýn ise Van'da inþa edildiðini anýmsatan Karaloðlu, depremden etkilenen 184 köyde ise 9 bin 400 konutun hasar gördüðünü ve bunlarýn yerine verilen kredilerle evler yapýldýðýný ve yapýlmaya devam edeceðini söyledi. Bölgede konut yapmanýn mevsim þartlarý itibariyle kolay olamadýðýný ifade eden Karaloðlu, "Erciþ ve Van merkezde olmak üzere 17 bin 471konut. Bunu söylerken kolay söylüyoruz da, þimdi konut yaptýnýz, konut yapmanýn ne kadar zor olduðunu köylülerimiz iyi biliyor" dedi.

Meteoroloji'den sel uyarýsý Meteoroloji Genel Müdürlüðü 13. Bölge Müdürlüðü, ani sýcaklýk düþmesi sonucu Adýyaman, Elazýð, Malatya, Bingöl ve Tunceli için kuvvetli yaðýþ ve fýrtýna uyarýsýnda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüðü 13. Bölge Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, soðuk ve yaðýþlý havanýn etkisine girecek olan

Adýyaman, Elazýð'ýn güneyinde kalan ilçeleri Maden, Alacakaya, Arýcak ve Palu ile Malatya, Bingöl ve Tunceli'de çok kuvvetli yaðýþlarýn beklendiði bildirildi. Bingöl ve Tunceli'nin yüksek kesimlerinde yaðýþlarýn yer yer kar þeklinde görülebileceði uyarýsý yapýlarak, "Ani hissedilir sýcaklýk düþüþü ile kuvvetli yaðýþ ve fýrtýnanýn oluþturabileceði ani sel, su baskýný, yýldýrým, aðaç ve direklerin devrilmesi, ulaþýmda aksama þeklindeki olaylara karþý vatandaþlarýn ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmalarý, kuvvetli meteorolojik olaylarýn meydana gelmesinden önce yayýnlanacak anlýk meteorolojik uyarýlarý takip etmeleri tavsiye olunur" denildi.


HABER

11 KASIM 2012 PAZAR

Baþkanlardan açlýk grevine destek Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, cezaevlerindeki açlýk grevlerine destek için tüm belediye baþkanlarý adýna kendisinin açlýk grevine gireceðini söyledi.

olmak üzere Türkiye kamuoyunun ortaya koyduðu tavýr, vicdanlarýn köreldiðini ve toplumun yol ayrýmýna geldiðinin iþaretlerini vermektedir. Hükümetin ortaya koyacaðý bundan sonraki tavýr ve cezaevlerinde açlýk grev lerinin sonuçlanma þekli biz seçilmiþleri de yol ayrýmýna getireceðini kamuoyu çok iyi bilmelidir" dedi. "CEZAEVÝNDEKÝ ÖLÜM KOPUÞU VE ÇATIÞMAYI BAÞLATIR"

B

aðlar Belediyesi önünde bir araya gelen BDP'li belediye baþkanlarý, "Açlýk Grevi 60. Günü"nde yazýlý pankart altýnda açýklama yaptý. Ortak açýklamayý okuyan Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, ölüm sýnýrýna dayanan açlýk grevlerinin Kürt sorununun barýþçýl yöntemlerle çözülmesi talebinden ve Kürt halkýnýn özgürlük talebinden ayrý deðerlendirilmeyeceðini söyledi. Baydemir, 2009'dan bu yana KCK adý altýnda yürütülen operasyonlarla aslýnda BDP'ye yönelik Kürt legal siyasetini tasfiye etme amacýyla 9 bin kiþinin tutuklandýðýný savundu. Baydemir þunlarý söyledi: "Kürt halký tüm dinamikleriyle Kürt sorununda adalet ve özgürlük temelinde adil çözümü beklerken, hükümet 90 yýllýk devlet politikasýný devam ettirerek Kürt muhalefetinin seçilmiþlerini tutuklayarak, askeri operasyonlarý týrmandýrarak, güvenlik-tasfiye politikasýný sürdürmeyi tercih etmiþtir. 14 ay boyunca Ýmralý Adasý'nda tutulan Sayýn Öcalan'a aðýrlaþtýrýlmýþ tecrit uygulayarak, adeta çatýþma stratejisini derinleþtirmiþtir. Hükümetin Kürt muhalefetini tasfiye etme, tecrit ve izolasyon politikasý,

güvenlik perspektifiyle çatýþma stratejisi, son bir yýlda en az bin insanýn yaþamýna mal olmuþtur. Tam da böylesi bir atmosfer içerisinde haksýz ve hukuka aykýrý olarak cezaevinde tutulan binlerce siyasi rehine, üç temel taleple bedenlerini ölüme yatýrmýþtýr. Bununla birlikte tecrit politikasý bir çatýþma politikasýdýr. Tecrit politikasý, askeri operasyon politikasýdýr. Bu politikanýn ortaya çýkarmýþ olduðu sonuç; çatýþma ve ölümdür. Her þeyden önce bir yýllýk zaman dilimi içerisinde müzakerelerin askýya alýnmasýndan, çatýþmalarýn baþlamasýndan ve çatýþmalarda yaþanan ölümlerden tecrit politikasýnýn mimarlarý ve uygulayýcýlarý sorumludur." Cezaevlerinde insanlarýn bedenlerini ölüme yatýrmasýnýn, dýþarýda çatýþmalarda yaþamlarýn yitirilmesinin tek nedeninin hükümetin 90 yýllýk bilinen politikalarla Kürt halkýnýn özgürlük talebini bastýrmaya çalýþmasýndan kaynaklandýðýný söyleyen Baydemir, "Türk ve Kürt halký çok iyi bilmelidirler ki cezaevinde bulunan ve bedenini ölüme yatýran insanlar, dýþarýda çatýþmalarda hiç kimse yaþamýný yitirmesin, týkanan müzakere kanallarý tekrar açýlsýn diye yaþamýný ortaya koymaktadýr. Baþta hükümet

Baydemir, Baþbakan'a, hükümete ve Türk halkýna da bir çaðrýda bulunduðunu belirterek þöyle konuþtu: "Kýþkýrtýcý, küçümseyici, itibarsýzlaþtýrýcý her açýklama ve duruþ, ölümlere davetiye niteliðindedir. Birlikte eþit ve özgürce yaþam için, çatýþmasýz ve müzakere ile sorunlarýmýzýn çözümüne kapýlarýn aralanmasý için kaybedecek tek bir saniyemiz yok. Zira açlýk grevinde tek bir insanýmýzýn yaþamýný yitirmesi, telafisi imkansýz bir kopuþun ve derinleþmiþ bir çatýþma sürecinin baþlangýcý olacaðýndan endiþe etmekteyiz. Bu itibarla da derhal tecrit kaldýrýlmalý, müzakereler baþlamalýdýr. Bu uðurda baþta BDP Genel Merkezimizin yapacaðý her türlü çaðrýya, her türlü göreve ve her türlü katkýya seçilmiþ belediye baþkanlarý olarak, il genel meclisi baþkanlarý olarak, meclislerimizle birlikte hazýr olduðumuzu kamuoyuna deklare ediyoruz." Baydemir, bir soru üzerine de BDP Genel Merkezi'nin planlamasý doðrultusunda tüm belediye baþkanlarý, meclis üyeleri ve il genel meclis baþkan ve üyeleri adýna milletvekilleri ile birlikte kendisinin açlýk grevine gireceðini açýkladý. Ortak açýklamayý BDP'li belediye baþkanlarý ve tutuklanan baþkanlar yerine de baþkanvekilleri imzaladý.

Kadýnlardan 'tencereli' eylem BDP'li kadýnlar, açlýk grevlerine destek amacýyla meþaleli eylem yapmak istedi. Polis izin vermeyince, tencereli eylem yaptý.

B

DP'li bir grup kadýnýn, bazý cezaevlerindeki açlýk grevlerine destek vermek amacýyla yapmak istedikleri meþaleli eyleme polis izin vermedi. Bunun üzerine kadýnlar, ellerine aldýklarý tencere, tabak ve kaþýklarý birbirine vurarak durumu protesto etti.

Demokratik Özgür Kadýn Kadýn Hareketi ve bir grup BDP'li kadýnýn katýlýmýyla açlýk grevlerine destek vermek amacýyla Cezaevi önünde meþaleli eylem yapýlmak istendi. Aralarýnda BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan ile Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt'ün de

bulunduðu grubun meþaleli eylemine polis izin vermedi. Bunun üzerine kadýnlar ellerine geçirdikleri, tencere, tava, tabak ve kaþýk gibi materyaller ile eylem yaptý. Ellerindeki metal mutfak malzemelerini birbirine vurarak ses çýkartan kadýnlar, Kürtçe sloganlar attý. Polis, gruba daðýlmalarý için anons yaptý. Cezaevi önüne geçiþlerine izin verilmeyen kadýnlar, 5 dakikalýk oturma eylemi gerçekleþtirdi. Yapýlan oturma eyleminin ardýndan BDP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt kýsa bir açýklama yaparak "Özgürlükten korkmayýn, özgürlük

herkes içindir. Bunu iyi biliyoruz AK Parti özgürlükten, özgür kadýnlardan ve zindanlarýn özgür olmasýndan korkuyor" dedi. Yapýlan açýklamanýn ardýndan kalabalýk, grup sessiz bir þekilde daðýldý.

5

BDP faaliyetlerini askýya aldý BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, açlýk grevleri sona erinceye kadar Meclis'te komisyon faaliyetlerini askýya alacaklarýný, sadece Genel Kurul çalýþmalarýna katýlacaklarýný söyledi. BDP'li Sebahat Tuncel, üzerine 'Açlýk grevindeyiz' yazýlý bir önlük giydi. Halklarýn Demokratik Kongresi (HDK) 2. Olaðan Genel Kurulu, Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Kongreye BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ile BDP milletvekilleri Sebahat Tuncel, Pervin Buldan, Ertuðrul Kürkçü ve Erol Dora da katýldý. BDP milletvekillerinin yakalarýna, açlýk grevlerine destek amacýyla kýrmýzý kurdele taktýklarý gözlenirken, BDP Ýstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ise üzerinde, 'Açlýk grevindeyiz, çözüm müzakere' yazýlý bir önlük giydi. Hükümetin ve devletin Kürtlerin taleplerini görmezden geldiðini ifade eden Demirtaþ, açlýk grevleri sona erinceye kadar parlamentodaki komisyon faaliyetlerini askýya alacaklarýný, sadece Genel Kurul çalýþmalarýna katýlacaklarýný açýkladý. Demirtaþ, kongreden çýkacak mesaj ve dayanýþma duygularýnýn sonuç alma açýsýndan olumlu olacaðýný söyledi. Demirtaþ, açlýk grevleri taleplerinin daha önce de yapýldýðýný belirterek, KCK operasyonlarý ile tutuklananlarýn teslim alýnamadýklarýný ifade etti. Demirtaþ, açlýk grevlerinin KCK operasyonlarýný televizyonlarda anlatan stratejistlere de atýlmýþ bir tokat olduðunu kaydederek, "Siz kimi teslim almaya çalýþýyordunuz? Sizin teslim almak istedikleriniz, bugün sizin faþizan zihniyetinizi teslim almýþtýr. Canlarýný ortaya koyarak onlar sizi teslim alacaktýr. Arkadaþlarýmýzýn siyaset dýþý býrakýlma giriþimlerine karþý tam da siyasetin merkezinde varýz, tutuklasanýz da, bizi yargýlamadan yargýsýz, içeride sorgusuz sualsiz tutsanýz da biz kendimiz için deðil, bir tas çorba ya da yumuþak bir yatak yorgan için deðil, halklarýn özgürlüðü için gerekirse canýmýzý ortaya koymaya devam ederiz" ifadelerini kullandý. Demirtaþ, açlýk grevi yapan mahkumlarla görüþtüðünü belirterek, tutuklularýn, tecritten sonra binden fazla insanýn öldüðünü ve bunu durdurmak için açlýk grevi yaptýklarýný söylediklerini kaydetti. Demirtaþ, "Müzakereler baþlamadan, tecrit bitmeden ve Kürtlerin ana sütü gibi helal olan ana dil hakkýyla ilgili geliþmeler yaþanmadan biz karalýyýz. Hükümette bu kararlýlýðý görmedi, ciddiye almadý. Ýnsanlar bu kadar tarihi bir süreçte canlarýný ortaya koyacak kadar ciddi bir eylem, direniþ sergiliyorlar, yüzlerce, binlerce insan bu kararlýlýðý gösteriyor ama hükümet sadece itibarsýzlaþtýrmak, sadece psikolojik savaþ yürüterek, bu meseleye yaklaþtýðý için 60. güne geldik" diye konuþtu. Demirtaþ, , "Bugünden itibaren Parlamento'daki Komisyon çalýþmalarýmýzý askýya alýyoruz. Anayasa Uzlaþma Komisyonu da dahil olmak üzere, açlýk grevleri bitene kadar. Açlýk grevleri tümden sonlanana kadar, bütün komisyon çalýþmalarýný askýya alýyoruz. Sadece Genel Kurul çalýþmalarýna katýlacaðýz. Orada da gündemimiz açlýk grevleri ve bu talepler olacak" dedi. BDP Ýstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ise cezaevindeki arkadaþlarýnýn iki talepleri olduðunu ifade ederek, "Ana dildeki yasaðýn kalkmasý bunlardan birisi. 21. yüzyýlda Türkiye'nin yaptýðý bu ayýbý yenmek için ölmeye yattýlar. Sadece ana dilde savunma talebi deðil, ana dilde eðitim talebi, ana dili kullanma talebi. Kürtler baþta olmak üzere Türkiye'de yaþayan tüm halklarýn talebidir bunlar" diye konuþtu.


6

EKONOMÝ

11 KASIM 2012 PAZAR

Pamuk ekim alanlarý azaldý B

ayraktar, yaptýðý açýklamada, saðladýðý katma deðer, yaptýðý ihracat, istihdam ettiði nüfusla ülkenin lokomotif sektörlerinden tekstil ve konfeksiyon sanayinin hammaddesi olan pamuðun, tekstilden barut ve film malzemesi yapýmýna kadar yaklaþýk 50 çeþit sanayi ürününde kullanýldýðýný, bu nedenle stratejik bir ürün olduðunu belirtti. Pamuðun bitkisel yað üretiminde, son yýllarda artan miktarda biyodizel üretiminde de hammadde olarak kullanýlmaya baþlanýldýðýný, küspesinin ise, proteini yüksek bir hayvan yemi olarak hayvancýlýðýn önemli bir girdisi olduðunu vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Öte yandan sentetik elyaf üretimindeki artýþlar pamuktan daha fazla olmasýna raðmen, pamuk lifinin doðal oluþu, teri absorbe ediþi, suda kaynatýldýðýnda diðer liflere göre saðlam kalmasý, statik elektriði daha az iletmesi, hava geçirgenliði ve hijyenik özellik taþýma avantajlarý nedeniyle, herkesin, özellikle doðal ürünler kullanmak isteyen insanlarýn tercih ettiði bir üründür. Ekonomimiz için bu denli önemli olan pamukta ülkemiz, dünya pamuk üretimi ve ticaretinde de önemli bir konumdadýr. Dünyada sýnýrlý sayýda ülkenin ekolojisi pamuk tarýmýna elveriþlidir.

Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, pamuk üretim alanlarýnýn 2002-22012 döneminde 7,2 milyon dekardan 4 milyon dekara gerilemesinin önemli bir sorun olduðunu bildirerek, "Üretim alaný 2012 yýlýnda, geçen yýla göre yüzde 35 azaldý" dedi.

Türkiye, dünyada pamuk üretimini gerçekleþtiren az sayýdaki ülkeler arasýnda yer almaktadýr." "SEKTÖR ÖNEMLÝ SIKINTILARLA KARÞI KARÞIYADIR" Özellikle tekstil sektörünün dinamik yapýsý, Türkiye'nin pamuk üretimine uygun ekolojik þartlarý nedeniyle yetiþtiricilik kriterleri açýsýndan uygunluðunun, pamuk üretiminde ve ticaretinde uluslararasý düzeyde rekabet edecek konuma gelinmesini saðladýðýný bildiren Bayraktar, þöyle devam etti: "Ancak bahsedilen olumlu göstergelere raðmen sektör önemli sýkýntýlarla karþý karþýyadýr. Üretici pamuk üretimden vazgeçmektedir. Bunun sonucu pamuk üretim alanlarý 2002-2012 döneminde 7,2 milyon dekardan 4 milyon dekara geriledi. Bu önemli bir sorun. Üretim alaný 2012 yýlýnda, geçen yýla göre yüzde 35 azaldý ve 5,4 milyon dekardan 4 milyon dekara indi. Çiftçinin pamuk üretiminden vazgeçmesi nedeniyle pamukta, Ocak-Eylül dönemi ihracatý, 1 milyar 278 milyon 171 bin dolarken, ithalat 1 milyar 774 milyon 800 bin dolara çýktý. Pamukta 9 aylýk dýþ ticaret açýðý 496 milyon 629 bin dolarla 500 milyon dolara dayandý. Üretim alanlarý gerilemeye devam ederse pamuk üretiminin

düþmesi kaçýnýlmaz olacak, bu da pamuk ithalatýmýzýn daha da artmasýyla sonuçlanacak." "PAMUK TARIMININ EN ÖNEMLÝ SORUNU ARAZÝ PARÇALILIÐI" Türkiye'de pamuk tarýmýnýn en önemli sorunlarýndan birinin, aslýnda tarýmýn da ortak sorunu olan tarým arazilerimizin çok parçalý, düzensiz ve daðýnýklýðý olduðunu bildiren Bayraktar, þöyle devam etti: "Bu sorunun giderilmesi amacýyla; Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýmýzýn 'Miras Hukukundan Kaynaklanan Arazilerin Bölünmesinin Önlenmesi' konusundaki yasa tasarýsý ile her yýl 1 milyon hektar tarým arazisinin toplulaþtýrýlmasý projesine yönelik çalýþmalarýnýn sonuçlanmasý pamuk üretimimizde de iyileþme saðlayacak. Türk pamuðunun üretiminde diðer bir sorun da pamuk maliyetleridir. Ülkemizin pamuk verimi dünya ortalamasýnýn üzerinde olmasýna raðmen, girdi fiyatlarý, tarýma yönelik mal ve hizmetlere uygulanan vergi oranlarý üretici için önemli maliyet unsurlarýdýr. Þöyle ki 2011 yýlý için odalarýmýzdan alýnan verilere göre ortalama maliyet kilogram baþýna 1,65 lira olmuþtur. Buna karþýlýk destek primi kilogram baþýna 37 kuruþ olarak belirlenirken, 2011 yýlý ortalama kütlü satýþ fiyatý ise kilogram baþýna 1,2 lira olarak gerçekleþti. Göstergelere göre 2011'de üreticimiz zarar etti. Bunun sonucu 2012-2013 sezonunda pamuk ekim alanlarýnýn büyük bir kýsmý Çukurova ve Ege'de mýsýr ve buðdaya kaydý. Bu durumun devam etmesi, ekim alanlarýnýn gittikçe azalmasýna, piyasaya olan ürün arzýnda dalgalanmalara neden oluyor." Bayraktar, mazot, gübre, elektrik gibi girdi kalemlerinde ödenen ve üreticiye geri dönüþü çok yetersiz kalan katma deðer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarýnýn düþürülmesi gerektiðini sözlerine ekledi.

Bölgeye yatýrým yapana devlet desteði Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, yapýlan yatýrýmlarýn istihdamý arttýrmaya yönelik olduðunu ve bölgeye 10 lira yatýrým yapana devletin 116 lira geri verdiðini söyledi.

M

üstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) tarafýndan düzenlenen Gýda ve Tarým Sektörü Türkiye Ýstiþare Toplantýsý'na Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Gýda ve Tarým Sektör Kurulu Baþkaný Ýsa Albayrak, MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak ve çok sayýda kurum müdürü ile vatandaþ katýldý. Kur'an-ý Kerim okunmasý ile baþlayan toplantýda MÜSÝAD'ý tanýtmak amacýyla slayt gösterimi sunuldu. Slayt gösterimi ve MÜSÝAD Genel Baþkaný Nail Olpak'ýn konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen Bakan Eker, bölgeye yapýlan yatýrýmlar ve bölgenin tarým üretimi ile ilgili açýklamalarda bulundu. Bakan Eker, bölgesel kalkýnmýþlýk farkýný kaldýrmak için deðil, iþsizlere iþ üretmek için birçok proje ürettiklerini belirterek, "Biz hükümet olarak çok uzunca bir süredir vatandaþlarýmýzýn maruz kaldýðý sosyal, ekonomik, altyapý ile ilgili birçok sorunun bölgesel kalkýnmýþlýk farkýný gidermek için deðil, burada refahý arttýrmak, iþsizlere iþ üretmek, insanlarýn sofrasýna bir tabak daha yemek ilave edebilmek, bir iþsiz kardeþimize daha iþ bulabilmek için buranýn temel zenginlik alanýný oluþturan tarým ve hayvancýlýðý geliþtirmek için birçok proje hazýrladýk" dedi.

Bakan Eker, Þanlýurfa ve Diyarbakýr'ýn tek baþýna Türkiye'de üretilen pamuðun yarýsýndan fazlasýný ürettiðini ifade ederek, "Bugün Þanlýurfa ve Diyarbakýr tek baþýna Türkiye'de üretilen pamuðun yarýsýndan fazlasýný üretiyor. Geçen yýl 2.6 milyon ton üretilen pamuðun yarýsýndan fazlasýný bu iki il üretti. Türkiye'de tarým sektörünün daha iyi bir noktaya gelmesi için bu sene çiftçinin cebine nakden karþýlýksýz, hibe olarak aktardýðýmýz para kasým baþý itibari ile 7 milyar TL, 31 Aralýk itibari ile 7.7 milyar liraya mal olacak" diye konuþtu. Bakan Eker, Ýpekyolu güzergahýnda ipek böcekçiliðini geliþtirdiklerini ve Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinin tek baþýna yaþ ipek böceði koza üretiminde Türkiye üretiminin yarýsýndan fazlasýný ürettiðini söyledi. Bakan Eker, Kulp'ta ürün üretildiðini ve ipek halkasý üretimi için de bir tesis kurulacaðý müjdesini verdi. Bakan Eker, Diyarbakýr'da ve bölgede yatýrým yapan yatýrýmcýnýn fazlasý ile kazandýðýný belirterek, "Burada yatýrým yapan yatýrýmcý 100 lira harcar ise devlet bunun karþýlýðýnda 116 lira para veriyor. Yani devlet üstüne ilave para veriyor. Çalýþtýrdýðý iþçinin sadece net asgari ücretini veriyorsun, cebinden onun sigortasýný bile devlet yaptýrýyor. Bütün bunlar bu bölgenin kalkýnmasý

için, bu bölgedeki kalkýnmýþlýk farkýnýn ve birçok huzursuzluk ile sosyal kültürel problemin esasýný teþkil eden kalkýnmýþlýk farkýný bu þekilde gidermeye çalýþýyoruz hükümet olarak. Bunun için biz bir an önce gerek GAP ile gerek DAP ile bunlarý hayata geçirmeye çalýþýyoruz" þeklinde konuþtu. Yalnýzca Türkiye'de endemik bitki sayýsýnýn 4 bin 200 olduðunu belirten Bakan Eker, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: "Bütün Avrupa kýtasý 10 milyon kilometrekaredir. Bütün Avrupa ülkelerinin endemik bitki sayýsý 2 bin 400'dür. Sadece Türkiye'nin ise 4 bin 200'dür. Bu bitki türü sadece burada yetiþen bitki demektir. Bu endemik bitki türü zenginliði bize yeni bitki çeþitleri geliþtirme, yeni tohumlar geliþtirme, yeni insan ve hayvan gýdasý olarak kullanýlabilecek bitki ve ürünlerin geliþtirilmesinin hazinesidir. Bunun için çok önemlidir. Bilim insanlarý ve araþtýrmacýlar, sanayiciler sürekli bunlar üzerinde çalýþýyorlar. Biz sahip olduðumuz bu hazineyi doðru deðerlendirirsek, doðru iþletirsek çok daha iyi bir noktaya getirmiþ oluruz." Konuþmanýn ardýndan MÜSÝAD Genel Baþkaný Olpak tarafýndan Bakan Eker'e günün anýsýna plaket verildi.

Otoyol gelirleri açýklandý Karayollarý Genel Müdürlüðü'nün "Otoyol ve Köprü Gelirleri" verilerinden derlenen bilgilere göre; Ekim ayýnda köprü ve otoyollardan 30 milyon 198 bin 158 araç geçerken, bu araçlardan toplam 59 milyon 745 bin 584 lira gelir elde edildi. Karayollarý Genel Müdürlüðü sitesinden derlenen bilgilere göre Ekim ayýnda köprülerden 12 milyon 619 bin 121 araç geçerken, 16 milyon 819 bin 545 lira gelir elde edildi. Otoyollardan 17 milyon 579 bin 037 araç geçerken, elde edilen gelir ise 42 milyon 926 bin 039 lira oldu. Böylece Ekim ayýnda köprü ve otoyollardan geçiþ yapan araç sayýsý 30 milyon 198 bin 158 adet olurken elde edilen gelir ise 59 milyon 745 bin 584 lira oldu.

10 AYDA 670 MÝLYON LÝRA GELÝR ELDE EDÝLDÝ Öte yandan köprü ve otoyol gelirleri yýlýn ilk 10 ayýnda 672 milyon 334 bin 491 Tl oldu. Geçiþ yapan araç sayýsý ise 301 milyon 241 bin 146 olarak tespit edildi.

AYLARA GÖRE GEÇÝÞ YAPAN ARAÇ SAYISI VE ELDE EDÝLEN GELÝR OCAK : GELÝR : 60.113.724 ARAÇ SAYISI : 26.378.150 ÞUBAT : GELÝR : 57.505.547 ARAÇ SAYISI : 25.234.034 MART : GELÝR : 68.344.281 ARAÇ SAYISI : 29.862.185 NÝSAN : GELÝR : 69.560.089 ARAÇ SAYISI : 30.149.980 MAYIS : GELÝR : 74.631.725 ARAÇ SAYISI : 32.398.556 HAZÝRAN : GELÝR : 78.957.999 ARAÇ SAYISI : 33.088.262 TEMMUZ : GELÝR : 70.204.283 ARAÇ SAYISI : 31.995.756 AÐUSTOS : GELÝR : 56.755.390 ARAÇ SAYISI : 30.347.066 EYLÜL : GELÝR : 76.515.869 ARAÇ SAYISI : 31.588.999 EKÝM : GELÝR : 59.745.584 ARAÇ SAYISI : 30.198.158

TOPLAM : GELÝR :672.334.491 ARAÇ SAYISI : 301.241.146


GÜNCEL

11 KASIM 2012 PAZAR

7

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri helikopterin düþmesi sonucu 2'si pilot biri teknisyen 17 asker þehit oldu.

Helikopter düstü : 17 sehit

P

ervari'ye süren operasyonlara destek amacýyla Jandarma Özel Harekat timini taþýyan Siirt Ýl Jandarma Komutanlýðý'na ait bir Sikorsky helikopter, Siirt-Þýrnak-Van üçgeninde yer alan Herekol Daðý'nda bu sabah belirlenemeyen bir nedenle düþtü.Helikopterde bulunan 14'ü Jandarma Özel Harekat mensubu, 2'si pilot ve bir helikopter teknisyeni toplam 17 asker þehit oldu. Siirt Valisi Ahmet Aydýn, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlýðý'ndan Pervari ilçesine asker sevkiyatý yapan askeri helikopterin ilçeye 16 kilometre uzaklýkta bulunan Doðanca köyü Hasantepe mevkisinde teknik arýza ve sis nedeniyle düþtüðünü söyledi. Vali Aydýn, helikopterde bulunan 17 askerin þehit olduðu bilgisini aldýklarýný belirtti. Vali Aydýn helikopterin kesin düþüþ nedeninin ise araþtýrýldýðýný söyledi. Helikopterin uçtuðu bölgede sisin etkili olduðu öðrenildi. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevkedilirken, havadan da güvenlik önlemi alýnmasý amacýyla, Kobra tipi helikopterler de gönderildi. Vali Aydýn, helikopterde bulunan 3 subay, 4 astsubay, 1 uzman çavuþ ve 9 uzman erbaþ olmak üzere 17 askerin þehit olduðunu açýkladý.

Þehitlerin isimleri Helikopter kazasýnda þehit olan askerlerden bazýlarýnýn isimleri ise þöyle: "Ýbrahim Çelik (Kayseri), Eren Kýzýlgedik (Mersin), Ömer Büyükköse (Kahramanmaraþ), Erdal Tekin (Adana), Dinçer Ersoy (Tekirdað),

Ýniþ sýrasýnda kayaya çarpmýþ Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Siirt'in Pervari ilçesi kýrsalýnda jandarmaya ait sikorsky tipi helikopterin düþmesiyle ilgili, "Aldýðýmýz ilk bilgiler, havanýn çok yaðýþlý ve sisli

olmasý nedeniyle iniþ sýrasýnda kayaya çarpma sonucu bir düþme olduðu yönünde" dedi. Bozdað, TBMM Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri (KÝT) Komisyonu toplantýsý öncesi Siirt'in Pervari ilçesinin kýrsal kesiminde Jandarma'ya ait sikorsky tipi helikopterin düþmesi sonucu 17 askerin þehit olmasý olayýna iliþkin gazetecilerin sorularýný cevapladý. Devletin bütün ilgili birimlerinin çalýþmalarýný sürdürdüðünü belirten Bozdað, "Komutanlarýmýz, bakanlarýmýz, valilerimiz ve bölgedeki görevlilerimizin tamamý sabah olayýn duyulduðu andan itibaren konunun üzerinde hassasiyetle durmaktadýrlar. Þu anda kazanýn olduðu yere ulaþým saðlanmýþ, þehitlerimizin cenazelerine ulaþýldý ve Siirt merkeze þehitlerin intikalleri devam ediyor. Oradaki iþlemler tamamlandýðýnda sonuçlar açýklanacak. Bizler de gerekirse gideceðiz" diye konuþtu. Olayýn nasýl gerçekleþtiðine iliþkin soru üzerine Bozdað, "Aldýðýmýz ilk bilgiler havanýn çok yaðýþlý ve sisli olmasý nedeniyle iniþ sýrasýnda kayaya çarpma sonucu bir düþme olduðu yönünde. Konuyla ilgili araþtýrmalar devam ediliyor. Askerlerimiz operasyona gidiyordu" karþýlýðýný verdi. Bozdað, þehitlere yapýlacak törenlerle ilgili ise, "Törenle ilgili deðerlendirmeler sürüyor. Þehitlerimizle ilgili çalýþmalar sürüyor. Bu çalýþmalar bittiðinde gerekli açýklamalar kamuoyuyla paylaþýlacak" dedi.

Onur Karasungur (Kayseri), Serkan Periþan, Yusuf Þimþek, Murat Yýldýzhan (Diyarbakýr), Ersan Yenice, Anýl Barýþ Çetin (Manisa), Ekrem Yalçýn (Bartýn), Kürþat Güneþ (Erzurum), Yusuf Tüfekçi (Kayseri)" Siirt'in Pervari ilçesi kýrsalýnda düþen askeri helikopterde þehit düþen 17 askerin acýsý Gümüþhane ve Giresun'a da düþtü. Siirt 3. Komando Tugay Komutanlýðý'ndan Pervari ilçesine asker sevkiyatý yapan askeri helikopterin Pervari ilçesine 16 kilometre uzaklýkta bulunan Doðanca köyü Hasantepe mevkisinde teknik arýza ve sis nedeniyle düþmesi sonucu Giresunlu Astsubay Kýdemli Üstçavuþ Hakan Gemici ile Gümüþhaneli Jandarma Uzman Çavuþ Yusuf Tüfekçi (22) hayatlarýný kaybetti. Bir süre önce evlenen Gemici'nin Giresun'un Keþap ilçesi nüfusuna kayýtlý olduðu, Yusuf Tüfekçi'nin ise Gümüþhane'nin Kürtün ilçesi Akçal köyü nüfusuna kayýtlý olduðu öðrenildi. Þehit olan 17 askerden Jandarma Uzman Çavuþ Dinçer Ersoy'un Tekirdað'ýn Çerkezköy ilçesindeki baba evine ateþ düþtü. Siirt'in Pervari ilçesi kýrsalýnda askeri helikopterin düþmesi sonucu þehit düþen 17 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuþ Dinçer Ersoy'un Çerkezköy'deki ailesine acý haber Merkez Komutaný Binbaþý Memduh Ceylan tarafýndan verildi.

Siirt'te düþen helikopterde þehit olanlardan birinin de Uzman Çavuþ Serkan Periþan'ýn (23) olduðu öðrenildi. Gaziantepli þehit Uzman Çavuþ Serkan Periþan'ýn yaklaþýk 1 yýl önce göreve baþladýðý öðrenildi. Þehitlerden Adana'nýn Feke ilçesinden Uzman Çavuþ Erdal Tekin ve Jandarma Kýdemli Çavuþ Erkan Yalçýn'ýn baba ocaðýna ateþ düþtü. Þehit olan Kahramanmaraþlý Jandarma Uzman Çavuþ Ömer Büyükköse'nin evlenmeye hazýrlandýðý öðrenildi. Giresun'un Keþap ilçesinde oturan ve 18 Ekim 2012 tarihinde hayatýný Elif Gemici ile birleþtiren Astsubay Kýdemli Üstçavuþ Hakan Gemici'nin de Konya'dan bir hafta önce Siirt'in Pervari ilçesine tayininin çýktýðý ifade edildi. Þehit olan Uzman Çavuþ Ýbrahim Çelik'in Kayseri'deki ailesi acý haberle yýkýldý.Çelik'in 4 yýllýk uzman çavuþ olduðu bildirildi. Uzman Çavuþ Serka n Periþan'ýn (23) Gaziantep'teki baba ocaðýna da ateþ düþtü. Þehit Serkan Periþan'ýn bir süre önce niþanlandýðý da öðrenildi. Düþen helikopterde þehit olanlardan biride Konyalý Piyade Uzman Çavuþ Mesut Þeker'di. Þeker ailesine acý haber verildi. Babasý vefat eden þehidin eþinden ayrýldýðý, çocuklarý 9 yaþýnda Merve ve 6 yaþýnda Mevlüt Kaðan'ýn annesi ile birlikte yaþadýðý öðrenildi.

'Dadaslar Timi' Siirt'in Pervari ilçesi kýrsalýnda düþen helikopterde þehit olan Jandarma Özel Harekat Timi'nin "Dadaþlar" olarak anýldýðý öðrenildi.

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlýðý'ndan Pervari ilçesine asker sevkiyatý yapan askeri helikopter, sabah erken saatlerde Pervari ilçesine 16 kilometre uzaklýkta bulunan Doðanca köyü Hasantepe mevkisinde teknik arýza ve sis nedeniyle düþmüþtü. Edinilen bilgiye göre askeri helikopterin bölgeye gerçekleþtirdiði 3. sorti sýrasýnda meydana

Helikopterin palleri kayalýklara çarpmýþ

S

iirt'in Pervari ilçesinde helikopterin düþmesi sonucu 17 askerin þehit olmasýnýn ardýndan kaza ile ilgili detaylar ortaya çýkmaya baþladý. Helikopterin pallerin kayalýklara çarpmasý sonucu düþtüðü öðrenildi. Siirt'in Pervari ilçesi Doðanca köyü Hasantepe mevkisinde operasyona giden Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerini bölgeye indirmeye çalýþýrken düþen Skorskiy tipi helikopterin, pallerin kayalýklara çarpmasý sonucu düþtüðü öðrenildi. Edinilen bilgiye göre, sabah erken saatlerde bölgede nokta operasyonuna giden 4 timden oluþan JÖH'ler askeri helikopterle Hasantepe mevkisine býrakýldý. 14 kiþiden oluþan "Dadaþlar" olarak anýlan 3. Komando Tugay Komutanlýðý'na baðlý Özel Harekat Timi'nin araziye býrakýlmasý amacýyla helikopterin daðlýk ve kayalýk alana yaklaþmasý sýrasýnda helikopterin pallerinin kayalýklara çarptýðý belirtildi. Düþen helikopterde çýkan yangýn ve çarpmanýn etkisiyle 17 askerin þehit olduðu kaydedildi.

gelen kazada, ilk belirlemelere göre 3 subay, 4 astsubay ve 10 uzman çavuþ þehit oldu. Helikopterde þehit olan 3. Komando Tugay Komutanlýðý'na baðlý Özel Harekat Timi'nin "Dadaþlar" ismi ile anýldýðý öðrenildi. Siirt ve çevresinde örgüte yönelik baþarýlý operasyonlara imza atan tim, uzun yýllar terörle mücadele eden askerlerden oluþuyordu.

ELEMANLAR ARANIYOR Baðlar da açýlacak olan yerinde üretim yemek projemize Toplu yemek sektöründe en az 5 yýl tecrübeli Q PROJE SORUMLUSU Q BAY AÞÇILAR Q BAYAN BULAÞIKÇILAR alýnacaktýr.

Tel : 0 212 657 42 68 Mail : personel@yeditepeyemek.com Not : Görüþmeler Diyarbakýr da yapýlacaktýr.


8

11 KASIM 2012 PAZAR

HABER

5 vekil ve Baydemir aclýk grevinde Açlýk grevlerini desteklemek amacýyla BDP'li 5 Milletvekili ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir süresiz açlýk grevine baþladý.

A

çlýk grevlerinin 60.gününde hükümetten adým atýlmadýðý gerekçesiyle BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, Aysel Tuðluk, Sýrrý Süreyya Önder, Sabahat Tuncel, Adil Kurt ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, DTK binasýnda süresiz dönüþümsüz açlýk grevine baþladý. BDP, meclis çalýþmalarýný ise askýya aldýðýný açýkladý. BDP Eþ Genel baþkaný Gültan Kýþanak, "Cezaevindeki yürütülen eylemin sorumluluklarýna ortak olma eylemidir. Çözüm bulunarak Cezaevindekilerin eylemi sona erersi bizde sona erdiririz. Aksi takdirde sonuna kadar yürümeye kararlýyýz. Ölümler engellenemezse, Türkiye tarihine kara leke olarak yazýlacaktýr" dedi.

Talepleri, talebimizdir Cezaevlerindeki açlýk grevleri 60.gününe girerken, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ýn açýklamalarýnýn umutlu olduðu, ancak adým atýlmadýðý ve bu nedenle hükümetten umutlarýný yitirmeleri nedeniyle 3 gün önce Özdal Üçer ile Emine Ayna'nýn baðýmsýz olarak baþlattýklarý açlýk grevine bu kez BDP grup kararý alarak BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, Aysel Tuðluk, Sabahat Tuncer, Sýrrý Süreyya Önder, Adil Kurt süresiz dönüþümsüz açlýk grevine baþladý. DTK binasýnda yapýlan basýn toplantýsýnda konuþan Kýþanak, 10 gündür beri yaptýklarý toplantý sonucunda tüm BDP'lilerin açlýk grevine katýl-

mak istediklerini belirten Kýþanak, "Biz artýk cezaevlerindeki tutsaklarýn bedel ödemesini istemiyoruz. Onlar kendilerini gerçektende böylesi tarihsel bir süreçte tarihsel sorumluluklarýný hissederek bir tutum ortaya koydular. Sonuna kadar saygýlýyýz. Herkesinde bu fedaice duruþa saygýlý davranmasý gerekiyor. Bu talepler izim taleplerimizidir. Bu direniþ bizim direniþimizdir. Biz bugün burada süresiz dönüþümsüz açlýk grevine baþlayan milletvekili ve belediye baþkaný arkadaþýmýzla birlikte þu çaðrýyý yapýyoruz" diye konuþtu

Çözüm bulunursa sona erer Kýþanak"Bülent Arýnç'ýn yaptýðý açýklamalar sonucu beklenti havasý oluþtu. Umudumuzu yitirmedik. Ancak, çözüm olsun diye beklemek iyi bir þey deðil. Tamamý açlýk grevine katýlmak ceza evlerinde yükselen bu çýðlýða

katýlmak için ýsrarlý oldular. Yine belediye baþkanlarýmýz bu konuda bu sorumluluðu mutlaka paylaþmak istediklerini kendileri de bu direniþin içerisinde yer almak istediklerini söylediler. Biz bütün tartýþmalar sonucunda arkadaþlarýmýzý ikna ederek tamamýnýn açlýk grevine girmesine gerek olmadýðýný belirttik. Temsili grupla bu sorumluðu hepsinin adýna yürütüyoruz. Tüm belediyeler adýna büyükþehir belediye baþkaný Osman Baydemir ile birlikte süresiz dönüþümsüz açlýk grevine baþlýyoruz. Tutsaklarýn talebi bizimde talebimizdir. Bizde çözüm müzakerelerin baþlamasýný istiyoruz. Bizde Kürt halkýnýn dili üzerindeki yasaklarýn kaldýrýlmasýný istiyoruz. bu çýðlýðýn sesin duyulmasý için bizde bugünden itibaren süresiz dönüþümsüz açlýk grevine baþlýyoruz. Cezaevlerindekilerin talebi bizimde talebimizdir. Çözüm bulunursa arkadaþlarýmýzýn eylemi sona ererse bizde sona erdiririz. Aksi takdirde sonuna kadar yürümeye kararlýyýz"

Türkiye tarihine kara leke olarak geçecek "Bugün cezaevlerinde bedenini ölüme yatýranlarýn 60.günü bu talepler hepimizin talebidir. Türkiye'nin talebidir. Barýþ çözüm isteyen herkesin ortak talebidir. Kürt sorunu yaklaþýk 200 yýldan beri çatýþma ve þiddet üreten bir sorun olarak bugüne kadar geldi. Ne yazýk ký Cumhuriyeti demokrasi ile buluþturmak tekçi zihniyeti ortadan kaldýrarak demokratik bir yönetim inþa etmek mümkün olmadý. Biz bu kadar büyük bir sorunu sadece cezaevlerinde tutsaklarýn omzuna býrakamayýz. 60 gündür adým, adým ölüme yaklaþýyorlar. Her geçen gün bedenleri bir parça daha eriyor. Ölüm

kýyýsýna gelip dayandýlar. Cezaevlerinde hazýrlanan gözlem raporlarýna dayanan bir gerçek var. Artýk bir dakika bile zamanýmýz yok. Geçireceðimiz her dakika ve saniye cezaevlerinde çözüm için bedenlerini açlýða yatýran bu insanlarýn yaþam hakkýný ortadan kaldýrabilecek kadar tehlike sýnýrýna gelindi. Bu nedenle biz endiþeliyiz kaygýlýyýz. Çözümsüzlüðe tepkiliyiz. Çözüm olsun diye kendi sorumluluklarýmýzý yerine getirmede kararlýyýz. En kýsa zamanda çözüm bulunamazsa olasý ölümler engellenemezse Türkiye'nin siyasi tarihine büyük bir kara leke damgasýný vurmuþ olacak. Hemen þimdi çözüm bulunamazsa hepimizin vicdanýnda büyük bir yara açýlacak. En kýsa zamanda çözüm bulunmazsa Kürt halkýnýn hafýzasýnda yeni bir travma sayfasý açýlacak.

Þantaj deðil, siyasal protestodur Aysel Tuðluk ise, "Kürt halký olarak ne kazandýysak direnerek kazandýk. Bugün de böyledir. Çok söz söylendi, çok konuþuldu açlýk grevleri üzerinden özellikle hükümetin incitici sözlerini duyduk. Açlýk grevi þantaj deðil, siyasal protestodur. Siyasal protestolarýn en samimi fakatsýz, amasýz vicdanlarý ele alan en radikal biçimidir. Hak arama mücadelesinde son merhalesidir"dedi. Diyarbakýr Büyükþehir belediye Baþkaný Osman Baydemir de, 16 yýl önce açlýk grevi için arabulucuk yaptýðýný ve bugün ise 16 yýl sonra katedilen mesafenin bir göstergesi oluduðunu belirterek, "Özgürlükten, Adaletten yana bugün taraf olduðum için bugün buradayým. Zalimle aramýza mesafe koymanýn vakti gelmiþtir" diye konuþtu.

Artýk seslerini duyun' Bingöl'de Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Genç Ýlçe Baþkanlýðý, cezaevlerinde açlýk grevinde bulunan mahkumlarýn taleplerinin yerine getirilmesi için yazýlý bir basýn açýklamasý yaptý.

Ýlçe Baþkaný Zafer Alçiçek tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, "Bir yandan 60 günden beri bedenlerini açlýða mahkum eden bir halk, bir yandan da bu talepleri görmeyip halen idamdan bahseden bir Baþbakan. Tüm bunlar yaþanýrken Baþbakanýn idamý gündeme getirmesi vahim bir durumdur. Baþbakan istediði kadar idamý gündeme getirsin, bu halk kendi hakký bildiði hiçbir talebinden vazgeçmeyecektir. Geçmiþteki sindirme politikalarý günümüzde de geçersiz kýlýnacaktýr. Çünkü karþýsýnda kendi halký için bedenlerini tereddüt bile etmeden feda edecek bir on binler

M

bulunmaktadýr. Ne Baþbakanýn farklý gündemler üretmeye çalýþmasý ne de süregelen sindirme ve inkar politikalarý artýk bir iþe yaramayacaktýr. Barýþ ve Demokrasi Partisi Genç Ýlçe Baþkanlýðý olarak bedenlerini ölüm orucuna yatýran mahkumlarýn artýk seslerinin duyurulmasýný istiyoruz" denildi. Alçiçek ayrýca, pazar günü Bingöl Cezaevi'nde açlýk grevinde olan tutuklu ve hükümlülere destek olmak için BDP il ve ilçe örgütleri ile bir araya gelip basýn açýklamasý düzenleyeceklerini belirtti.

Nusaybin'de açlýk grevi

ardin'in Nusaybin ilçesindeki bazý sivil toplum kuruluþlarý (STK) üyeleri, cezaevlerinde süren açlýk grevlerine dikkat çekmek amacýyla bir günlük oturma eylemi ve açlýk grevi baþlattý. Nusaybin KESK bileþenleri binasýnda toplanan belediye meclis üyeleri, BDP yöneticileri ve bazý STK temsilci ile üyeleri, bir günlük oturma eylemi ve açlýk grevi baþlattý. STK temsilcileri adýna konuþan Eðitim-Sen yöneticisi Çetin Oral, eylemin ilk etapta

24 saatle sýnýrlý olacaðýný söyledi. Cezaevlerinde açlýk grevlerine girenlerin taleplerinin dikkate alýnmasýný isteyen Oral, "Bu çýðlýðýmýz yürekleri yanan annelerin çýðlýðý, zulüm gören Kürt halkýnýn çýðlýðýdýr. Þuandan itibaren destek amaçlý bir günlük oturma eylemi ve açlýk grevine giriyoruz. Cezaevindeki talepler insanidir, hukukidir, yasaldýr. Biz de bunlara dayanarak artýk bu zulmün bir an önce bitmesini, cezaevinde eriyen bedenlerin saðlýðýna kavuþmasý ve taleplerin

karþýlýðýný bulmasýný istiyoruz. Cezaevinden çýkacak herhangi bir ölüm, bir kaos yaratýr. Türkiye özünde deðil, Ortadoðu'da büyük bir çeliþki oluþturur. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti'ne ve duyarlý tüm demokrasi güçlerine diyoruz ki bu sesi duyun. Kulaklarýnýzý ve gözünüzü açýn. Bir an önce taleplerin yerine gelmesini istiyoruz" diye konuþtu. Kefeni temsil eden beyaz önlükleri giyen STK temsilci ve üyeleri, açýklamanýn ardýndan eylemlerine baþladý.


POLÝTÝKA

11KASIM 2012 PAZAR

Atatürk'ü anma töreni

Atatürk Nusaybin'de anýldý

Anma töreninde konuþan Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Atatürk'ün, yüksek siyasi dehaya sahip bir devlet adamý olduðunu söyledi.

A

tatürk'ün kararlýlýðý, sahip olduðu saðlam irade gücü ve yenilikçi kiþiliðiyle Türk ve dünya tarihinde yer alan 'eþsiz bir lider' olduðunu belirterek, "Birinci Dünya ve Kurtuluþ savaþlarýnda gösterdiði askeri yetenekleriyle büyük bir komutan, 1. Dünya Savaþý sonrasýnda, daðýlmanýn eþiðindeki bir milleti, tam baðýmsýzlýk ve kardeþlik duygularý ile yeniden bir araya getirmeyi baþaran siyasi dehaya sahip bir devlet adamýdýr" dedi. Atatürk'ün vefatýnýn 74. yýlý münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu tarafýndan Mili Kütüphane'de 'Atatürk'ü Anma Töreni' düzenlendi. Törene Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (AKDTYK) Baþkaný Prof. Dr. Derya Örs katýldý. Saygý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Ankara Devlet Klasik Türk Müziði Korusu Atatürk'ün sevdiði þarkýlardan oluþan bir konser verildi. Baþbakan Yardýmcýsý

Arýnç, yaptýðý konuþmada, Türkiye'nin baðýmsýzlýk savaþýnda, Atatürk ile mücadele vererek topraða düþen milli mücadele kahramanlarýna ve tüm þehitlere rahmet, gazilere de þükranlarýný ilettiðini belirterek, Atatürk'ün kararlýlýðý, sahip olduðu saðlam irade gücü ve yenilikçi kiþiliðiyle Türk ve dünya tarihinde yer alan eþsiz bir lider olduðunu söyledi. Arýnç, "Birinci Dünya ve Kurtuluþ savaþlarýnda gösterdiði askeri yetenekleriyle büyük bir komutan, 1. Dünya Savaþý sonrasýnda, daðýlmanýn eþiðindeki bir milleti, tam baðýmsýzlýk ve kardeþlik duygularý ile yeniden bir araya getirmeyi baþaran siyasi dehaya sahip bir devlet adamýdýr" dedi. Arýnç, Kurtuluþ Savaþý'nýn sýkýntýlý günlerinde savaþlarýn yorgun düþürdüðü bir milleti, her taraftan iþgal edilmiþ bir vataný ve daðýlan bir orduyu toparlamýþ ve baðýmsýzlýk mücadelesini Türk milletiyle birlikte Anadolu'da baþlattýðýný söyledi. Arýnç, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Atatürk'ün baþarýsýnda taþýdýðý bu müstesna özelliklerinin yanýnda

Türk milletine olan güven ve inancý da büyük rol oynamýþtýr. Onun milletine güveni tamdýr. 19 Mayýs 1919 tarihinde Samsun'a ayak bastýðýnda kendi ifadeleriyle elinde hiçbir maddi kuvvet bulunmuyordu. Yalnýz, yüksek ve manevi bir kuvvet vardý, o kuvvet milletin ta kendisiydi." Atatürk'ün ideallerinin, felsefesinin, ilkelerinin her türlü baðnazlýktan ve dar düþünce kalýplarýndan uzak bir þekilde deðerlendirildiðinde Türkiye'nin içinde bulunduðu sorunlarýn aþýlmasýnda yol gösterici olacaðýna inandýklarýný belirten Arýnç, Atatürk'ün en belirgin özelliklerinden birisinin de fikir adamý olmasý olduðunu söyledi. Arýnç, "Atatürk'ün fikirlerinin özünü oluþturan temel felsefe 'her türlü dogmatik unsurdan arýnmýþ akýlcý bir dünya' görüþüdür" diye konuþtu. Atatürk'ün akla ve ilme verdiði önemi sýklýkla belirttiðini anlatan Arýnç, problemler karþýsýnda ilmin ýþýðýnda çözüm yollarý aramayý tavsiye ettiðini belirtti. Arýnç, "Ülke gerçeklerinden kaynaklanan sorunlar karþýsýnda aklýn ve ilmin rehberliðini kabul eden bu çaðdaþ görüþ

milletimizi daima iyiye, yararlýya ve doðruya yöneltmiþtir" dedi. AKDTYK Baþkaný Prof. Dr. Derya Örs, Atatürk'ün Türk dilini etkili ve güzel kullandýðýný, Nutuk'ta askeri ve siyasi dehasý kadar dili kullanmadaki meziyetinin görüldüðünü ifade etti.

Bitlis'te anma töreni Atatürk, vefatýnýn 74. yýlý dolayýsýyla Bitlis'te de düzenlenen törenle anýldý.

Hizan'da Atatürk anýldý Ý Atatürk, ölümünün 74. yýl dönümünde Bitlis'in Hizan ilçesinde düzenlenen törenlerle anýldý.

T

ören, Hükümet Konaðý önünde Atatürk anýtýna çelenklerin konulmasý ile baþladý. Saat 09.05 de sirenlerin çalýnmasýyla birlikte tüm Türkiye de olduðu gibi Hizan'da da hayat durdu, bayraklar yarýya indirildi. Saygý duruþunda bulunulmasýnýn ardýndan Ýstiklal Marþý'nýn okundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ün ölümünün 74. yýldönümü münasebeti ile baþlayan etkinlikler Hizan Kültür Merkezi Konferans Salonunda devam etti. Törene, Hizan Kaymakam Hayrettin Baskýn, Hizan Belediye Baþkaný Arif Taylan, Hizan jandarma Komutaný Yüzbaþý Serdar Atakan, daire amirleri, öðretmenler, öðrenciler ve vatandaþlar katýldý.

lk olarak Cumhuriyet meydanýnda bulunan Atatürk anýtýna çelenklerin býrakýlmasýyla baþlayan anma programý Kültür Merkezi'nde devam etti. Törende, günün anlam ve önemi belirten konuþmayý yapan Bitlis Lisesi Müdür Yardýmcýsý Suat Özdað, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 10 Kasým 1938 yýlýnda ebediyete intikal ediþinin Türk milletini derin bir üzüntüye boðduðunu söyledi. Özdað "Onun ani ve apansýz ayrýlýþý bütün Türk halklarýný da derinden etkilemiþ ve dünyada geniþ bir yanký uyandýrmýþtýr. Atatürk, yenilikçi, ileriyi görebilen özelliklerinin yanýnda büyük bir komutandýr. Ayný zamanda Türk Kurtuluþ Savaþý'na yön vermiþtir. Milletiyle birlikte 'Ya Ýstiklal Ya Ölüm' parolasýyla hareket ederek, zaferin kazanýlmasýnda en büyük pay sahibi olmuþtur. Atatürk, Kurtuluþ Savaþý sonrasý elde edilen baþarýnýn yeterli olmadýðýný düþünerek, yapýlmasý çok zor olan birçok devrimleri gerçekleþtirmiþtir. Onun Türk milletine en büyük armaðaný Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak olmuþtur.

9

T

ürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 74. yýlýnda Mardin'in Nusaybin ilçesinde anýldý. Tören, Nusaybin Kaymakamý Murat Girgin ve Garnizon Komutaný Piyade Yarbay Salih Üstündað'ýn Atatürk büstüne çelenk býrakmasýyla baþladý. Saat 09.05'te 2 dakikalýk saygý duruþundan sonra Ýstiklal Marþý okunarak, bayraklar yarýya çekildi. Tören, Halk Eðitim Merkezi'ndeki programla devam etti. Nusaybin Milli Eðitim Müdürü Ýzzettin Aydýn, günün anlam ve önemini belirten konuþmasýnda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yaþamýný milletine adayan, parçalanmýþ ve yýkýlmýþ bir imparatorluktan yepyeni ve güçlü bir devlet oluþturan güçlü bir lider, seçkin bir devlet adamý ve büyük bir komutan olduðunu kaydetti. 2. Hudut Tabur Komutanlýðý'nda görevli Piyade Teðmen Hasan Coþkun'un Atatürk'ün askerli kiþiliðini anlattýðý sunumundan sonra þiir ve anýlar okundu.Tören, Atatürk'ün sevdiði þarkýlarýn seslendirilmesiyle sona erdi.

Gerçekleþtirdiði devrimlerle Türk milletine çað atlatmýþ, Türkiye Cumhuriyeti'ni dünya ülkeleri arasýnda saygýn bir hale gelmesini saðlamýþtýr. Bu nedenle 10 Kasým'lar milletçe tuttuðumuz yasa raðmen, Atatürk'ün fikirlerinin daha iyi anlaþýlarak tatbik edileceði günler olmalý" diye konuþtu. Öðrenciler tarafýndan þiirlerin okunduðu ve oratoryo ile sinevizyon gösterisinin sunulduðu törende, Atatürk'ün sevdiði þarkýlar seslendirildi. Törene, Bitlis Valisi Veysel Yurdakul, Vali Yardýmcýlarý Alp Eren Yýlmaz ve Süleyman Çelebi, Ýl Jandarma

Komutaný Albay Enver Aydýn, Belediye Baþkaný Fehmi Alaydýn, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Doðru, kurum amirleri, askeri erkan, öðretmenler ve öðrenciler katýldý.

Atatürk Genc'te de anýldý Diyarbakýr'da anma töreni

U

lu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 74. yýlýnda Diyarbakýr'da çeþitli programlarla anýldý. Valilik karþýsýnda bulunan Anýt Park'taki törene Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, 7. Kolordu

Komutaný Korgeneral Abdullah Recep, Ýl Jandarma Komutaný Kurmay Albay Hüseyin Hilmi Atalay, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç ve çok sayýda kurum müdürü ile askeri erkan katýldý. Törene BDP'li Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir ile yardýmcýlarý ise katýlmadý. Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasý ile baþlayan törende, siren sesleri ile birlikte 2 dakikalýk saygý duruþunda bulunularak, Ýstiklal Marþý okundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 74. yýl dönümünde Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen törenlerle de anýldý. Hükümet Konaðý bahçesinde düzenlenen törene; Genç Kaymakamý Muammer Köken, Genç Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mahmut Yakýþýr, Ýlçe Jandarma Komutaný Binbaþý Naim Çetinkaya ile mülki idare amirleri katýldý. Anýta çelenk sunumunun ardýndan iki dakikalýk saygý duruþu gerçekleþtirildi. Ýstiklal Marþý`nýn okunmasý esnasýnda bayraklar da yarýya indirildi. Hükümet Konaðý bahçesinde düzenlenen törenin ardýndan beraberindeki kurum amirleri

ile esnaf kahvesinde bir araya gelen Genç Kaymakamý Muammer Köken, vatandaþlar ile çay içip bir süre sohbet etti. Genç'te ikinci tören Genç Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü Mehmet Akif Ersoy Toplantý Salonu'nda gerçekleþti. Burada günün anlam ve öneminin belirtildiði konuþmalarýn ardýndan, öðrencilerin hazýrlamýþ olduðu þiirler okundu, daha sonra oratoryo gösterisi sunuldu.


10

11 KASIM 2012 PAZAR

Ýç-Dýþ Haberler

Kosova'da Atatürk konferansý Kosova Priþtineliler Derneði, Aydýnlar Ocaðý, Rumeli Balkan Stratejik Araþtýrmalar Merkezi ve Hoca Ahmet Yesevi Vakfý iþbirliðince, "Atatürk ve Balkanlarda Türk Varlýðý" konulu konferans düzenlendi.

Ýran'dan ÝHA'ya ateþ K

A

BD Savunma Bakanlýðý Ýran'a ait bir SU25 askeri uçaðýnýn bir hafta önce Arap Körfezi üzerinde uluslararasý hava sahasýnda silahsýz bir Amerikan insansýz uçaðýna birkaç el ateþ açtýðýný bildirdi. Bakanlýk Sözcüsü George Little, düzenlediði basýn brifinginde, olayýn 1 Kasým'da ABD saatiyle sabaha karþý 04.50 civarýnda meydana geldiðini, ABD uçaðýnýn isabet almadýðýný, hasarsýz þekilde üssüne geri döndüðünü belirtti. Little, insansýz uçaðýn, ''rutin keþif'' görevi yaptýðýný ve Ýran sahillerinin 26 kilometre açýðýnda uçtuðunu kaydetti. ABD'ye ait bir insansýz uçaða Körfez üzerindeuluslararasý hava sahasýnda ilk kez ateþ açýldýðý bilgisini veren Little, uluslararasý hava sahasýnda bu tür keþif uçuþlarýna devam edeceði yönünde Ýran'ý uyardýklarýný belirtti. ''Bölgedeki askeri varlýklarýmýzý ve kuvvetlerimizi korumak için diplomatik ve askeri anlamda geniþ yelpazede seçeneklere sahibiz ve gerektiðinde bunu yapacaðýz'' diyen Little, olayla ilgili olarak ABD Baþkaný Barack Obama, Savunma Bakaný Leon Panetta ve ilgili Kongre üyelerinin bilgilendirildiðini ifade etti.

onferansa; Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Songül Ozan, Ticaret ve Sanayi Bakan Yardýmcýsý Cüneyt Ustaibo, Kosova Meclisi milletvekili Suza Nobýrdalý, dernek temsilcileri, öðretmenler, Kosova'da görev yapan Türk Polisi ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Konferansýn açýlýþýný yapan Kosova Priþtineliler Derneði Baþkaný Sedat Akbay, Kosova'da Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamýnda, Atatürk'ü daha iyi tanýyabilmek, Atatürk'ün kiþiliði ve eserleri hakkýnda daha fazla bilgi edinmek adýna Kosova genelinde Türk öðrencilerine Atatürk konulu 600 kitabýn daðýtýmýný baþlattýklarýný söyledi. Konferansýn çok anlamlý bir haftada gerçekleþtiðini belirten Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Songül Ozan, "Atatürk'ümüz en güzel Balkanlýydý. Atatürk'ün gönlünde, bütün Anadolu'nun, Türklerin yaþadýðý tüm

coðrafyanýn ama illaki Balkanlarýn özel bir yeri vardý. En çok sevdiði türküler Balkanlar'dandý, bütün çocukluk anýlarý Balkanlarla doluydu. Annesinin, babasýnýn bütün ailesinin geldiði yerdi Balkanlar" ifadelerini kullandý. Ozan, Kosova'daki Türklerin, kendilerine Atatürk'ün emanetleri olduðunu söyleyerek, buradaki Türkleri; dillerini, kültürlerini koruduklarý ve Atatürk'ü sevdikleri için kutladý. Ozan'ýn konuþmasýnýn ardýndan oturum

Rasulayn'da siddetli catýsma Þanlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesine sýnýr olan Suriye'nin Rasulayn bölgesinde meydana gelen ve muhaliflerin kenti ele geçirmesiyle sonuçlanan çatýþmalar sonrasýnda, bölgede tansiyon yeniden alevlendi.

E

sad'a baðlý güçlerin Rasulayn'ý kaybetmesinin ardýndan kente uzak mesafelerden top ve havan atýþlarý yapýlýrken, kentte ise bazý bölgelerde silah sesleri duyuluyor. Ceylanpýnar'a çok yakýn mesafelerdeki noktalara yapýlan havan ve top sesleri, Ceylanpýnar'da da korkuya neden oluyor. Öte yandan, Esad'a baðlý güçlerin bölgeye bir kuvvet gönderdiði, ancak muhaliflerin tanklarýn geçiþ yapabileceði noktadaki bazý köprüleri yýkarak geliþleri engellediði, buna karþýn Esad askerlerinin de zaman zaman muhaliflerin bulunduðu noktalara top ve havan atýþlarý yaptýðý öðrenildi. MUHALÝFLER MUTLU Rasulayn kentini yaklaþýk 35 saat süren çatýþmalarýn ardýndan ele geçirip, Esad güçlerine baðlý yaklaþýk 40 askerle birlikte çok sayýda cephanelik ele geçiren muhalifler, elde ettikleri zaferin mutluluðunu yaþýyor. Ellerinde çok sayýda aðýr silah bulunan muhaliflerin büyük çoðunluðunun gençlerden oluþtuðu görülürken, disiplin ve komuta konusunda eskiye göre önemli geliþmeler saðladýklarý görüldü. Bu arada, Rasulayn'daki çatýþmalarýn ilk gününde Ceylanpýnar'a sýðýnan çok sayýda Suriyeli de, geri dönüþ yapmaya baþladý.

Çuval'cý generalin istifasý ABD Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) Direktörü David Petraeus, görevinden istifa etti. Evlilik dýþý iliþkide bulunduðunu kabul eden Petraeus, Baþkan Barack Obama'ya gönderdiði dilekçesinde, istifasýný kabul etmesini istedi. Petraeus, CIA'ye gönderdiði mektupta ise 37 yýldýr evli olduðunu, evlilik dýþý iliþkiye girerek, ''Büyük bir saðduyusuzluk örneði'' sergilediðini belirtti. Petraeus, Afganistan'daki NATO güçlerinin komutaný olarak görev yaptýktan sonra Eylül 2011'de CIA'in baþkanlýða atanmýþtý. Ulusal Ýstihbarat Baþkaný James Clapper ise Petraeus'un istifasýný büyük kayýp olarak deðerlendirdi.

ÇUVALCI GENERAL Irak'ta Türk askerinin baþýna çuval geçirilmesi olayýnýn kahramaný olan Petraeus, Türkiye'de 'çuvalcý general' olarak anýlýyor.

baþkanlýðýný yürüten Prof.Dr. Mustafa Erkal, "bu toplantý Atatürk ve Balkanlardaki Türkler konusunda bize ýþýk tutacaktýr" diyerek konferansý açtý. Panelistler arasýnda yer alan Rumeli Balkan Stratejik Araþtýrmalar Merkezi Baþkaný Özcan Pehlivanoðlu, Balkanlardaki Türkler konusunda daha fazla farkýndalýk yaratýlmasý gerektiðine dikkat çekerek, "Bugün modern Türkiye cumhuriyetinin kuruluþuna baþta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Balkanlardan gelen insanlarýmýzýn katkýlarý büyük olmuþtur. Bugün geliþmiþ bir Türkiye'den bahsedebiliyorsak, bunda Balkanlý Türklerin büyük rolü vardýr" dedi. Diðer panelistler Hoca Ahmet Yesevi Vakfý Baþkaný Erdoðan Aslýyüce ve Aydýnlar Ocaðý Genel Baþkaný Prof. Dr. Ýbrahim Öztek de "Atatürk ve Balkanlarda Türk Varlýðý" temasýna farklý yaklaþýmlarla deðindi.

Selefiler Tahrir'i doldurdu

Mýsýr'da Selefiler, þeriata dayalý bir anayasa hazýrlanmasý talebiyle dün Tahrir Meydaný'ný doldurdu. "Ýslami hükümlerin uygulanmasý için milyonluk gösteri" sloganýyla Selefiler tarafýndan organize edilen gösteriye binlerce kiþi katýldý. Kahire'nin yaný sýra farklý þehirlerden otobüslerle gösteriye katýlmak üzere ünlü Tahrir Meydaný'na gelen Selefiler, cuma namazý sonrasýnda gösteri düzenledi. "Þeriat hayattýr", "Allah'ýn hukukunu istiyoruz", "Ey Mursi þeriat makamdan üstündür" sloganlarý atan göstericiler, "Allah'ýn Peygamberine söz veriyoruz, Allah'ýn dini için kendimizi feda edeceðiz", "Laikler bize bir daha hükmetemezsiniz", "Halk, Allah'ýn diniyle hükmedilmek istiyor" yazýlý pankartlar taþýdý. El Cemaat Ýslamiye ve Selefi Cephe gibi çok sayýda Selefi grubun katýldýðý gösteride, Baþsavcý Abdülmecid Mahmud'un görevden alýnmasý istendi. Göstericilerden Yasir

Abdülazim, kendisiyle yapýlan röportajda, "Ýslami yasalarýn uygulanmasýný ve yargýçlarýn iþine son verilmesini istiyoruz. Mübarek'in görevden ayrýlmasýna sebep olduðumuz gibi Baþsavcýnýn da görevinden uzaklaþtýrýlmasýna sebep olacaðýz" dedi. Kahire Üniversitesi'nde bir eðitim görevlisi olan Ahmet Abdülbasit ise, "Dünyadaki hiçbir yasa Allah'ýn kutsal kitabýndan daha iyi bir dayanak deðildir" þeklinde konuþtu. Bir baþka gösterici olan Ahmet Servet ise, "Bugün buraya, Allah'ýn kelamýnýn anayasamýz olmasý için geldim" ifadesini kullandý. Bu arada Mýsýr'en en etkin Ýslami gruplarý olan Müslüman Kardeþler ve Selefi El Nur Partisi, eyleme katýlmayacaklarýný açýklamýþtý.

Türkleri 'maganda ' gösteren video Ýsveç'te "Kim attý oðlum? (Vem vare som kasta?)" baþlýðýyla sosyal medyada fenomen olan videonun çekildiði parkýn Liberal Parti tarafýndan "Kültür Alaný" ilan edilmesi önerisi, "Türkleri aþaðýladýðý" iddiasýyla tepkilere neden oldu.

2003 yýlýnda Vastaros þehrinin Djakneberget bölgesindeki bir parkta bir gencin fýrlattýðý frizbinin yolda yürüyen bir baþka gencin baþýna çarptýðý ve çarpmanýn sonucunda gencin "Kim attý oðlum?" (Vem var som kasta?) diye baðýrdýðý videonun görüntüleri, sosyal paylaþým sitesi Youtube'ye "Orman Türkü" (Skogensturken) baþlýðý ile yüklendi. Ýsveç'te 2 milyon 700 bin kiþi tarafýndan izlenen video rekor sayýya ulaþtý. Ýsveç'te sanal alemde en çok izlenen ve yorum yapýlan video olmasý nedeniyle Liberal Parti, Vastaros Belediyesi'ne bir öneri vererek video-

nun çekildiði parkýn "Kültür Alaný" ilan edilmesini istedi. Teklif, Ýsveç basýnýna yansýmasýnýn ardýndan sosyal medyada büyük tepki aldý. Olayýn içerisinde bulunan þahýslarýn hiçbiri Türk olmadýðý halde videonun sosyal medyaya "maganda" anlamýna gelen "Orman Türkü" baþlýðý ile yüklenmesi, Türklerin baðýrýp çaðýran, saða sola saldýran kiþiler gibi göster-

ildiði yorumlarýna neden oldu. Önerinin sosyal medyada tepki almasý üzerine bir açýklama yapan Vastaros þehrinin Liberal Parti Baþkaný Mikael Palmqvist, "Bu video Ýsveç'te 2,7 milyon kiþinin izlediði ve gençlerin arasýndaki farklý tepkileri eðlenceli bir þekilde anlatýyor. Bu yüzden biz de olayýn geçtiði parkýn 'Kültür Alaný' ilan edilmesini istedik" þeklinde konuþtu.


SPOR

11KASIM 2012 PAZAR

11

Diyarbakýrspor'da hedef puan

Spor Toto 3. Lig 3. Grup takýmlarýndan Diyarbakýrspor, Arsinspor'la oynayacaðý maçtan puan almaya þartlandý. Cuma günü akþamý Trabzon'a giden Yeþil-Kýrmýzýlý kafile maç saatine kadar kampa girdi. Antrenör Fehmi Çaðlar, "Diyarbakýrspor olarak sezon baþýndan beri çok kötü durumlar geçirdik. Artýk düzeleceðimize inanýyoruz. Kulübümüze kayyum atandý. Rahatlýkla deplasmana çýkabildik. Takýmýmýzý maç saatine kadar kampa aldýk. Tek düþüncemiz bu haftadan baþlamak kaydýyla iyi sonuçlar alýp ligde bir çýkýþ baþlatmaktýr" dedi.

Maç bilet fiyatlarý açýklandý

Spor Toto 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da, Sandýklýspor maçýnýn bilet fiyatlarý açýklandý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Kulüp Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, "Bilindiði gibi maçýmýz Atatürk Stadý'na alýndý. Bizde kalabalýk bir taraftar kitlesine kavuþacaðýmýz için bilet fiyatlarýný ucuz tuttuk. Yönetimimiz aldýðý kararla kapalý tribün A ve B blok biletlerini 5 lira, maraton bölümü biletlerini 3 lira olarak belirledi. Tüm taraftarlarýmýzý Atatürk Stadý'na davet ediyoruz" dedi.

Batmanlý atletler Ankara'da koþacak Atletizm Federasyonu faaliyet programýnda yer alan 10 Kasým Atatürk'ü anma törenlerine katýlacak olan Batman Karma Atletizm Takýmý karayoluyla Ankara'ya hareket etti. Minik erkek, yýldýz erkek, yýldýz kýz ve genç kýzlar kategorisinde müsabakalara katýlacak karma atletizm takýmýnýn birkaç kategoride Türkiye derecesi almasýnýn beklendiði belirtildi. 15 gün önce yapýlan elemelerde seçilen karma atletizm takýmýnýn çoðunluðu Batman Petrolspor Atletizm Takýmý sporcularýndan oluþurken, 2 bin metre minik erkekler, 2 bin metre yýldýz kýzlar, 3 bin metre yýldýz erkekler ve 3 bin metre genç kýzlar kategorilerinde koþacak 15 sporcunun haftanýn 5 günü

Muþ'ta sporculara malzeme Kalkýnma Bakanlýðý Sosyal Destek Programý (SODES) tarafýndan desteklenen ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneði (TFFHD) Muþ Þube Baþkanlýðý tarafýndan yürütülen 'Muþ Gençliði Voleybolu Sevdi 2' projesi kapsamýnda sporculara malzeme daðýtýldý.

Atatürk Kapalý Spor Salonu'nda düzenlenen törene, Muþ Valiliði Proje Koordinasyon Merkezi (PKM) Koordinatörü Bülent Solmaz, TFFHD Muþ Þube Baþkaný Ferzende Emre ile proje kapsamýnda eðitime tabi tutulacak çocuklar katýldý. Tören öncesi bir konuþma yapan Bülent Solmaz, geçtiðimiz yýl ilki yapýlan projenin çok baþarýlý olmasýndan dolayý bu yýl ikincisinin hazýrlandýðýný söyledi. Geçen yýl 50 kiþiye profesyonel voleybol eðitimi verildiðini hatýrlatan Solmaz, bu yýl ise 60 çocuða eðitim verileceðini belirterek; "Bu arkadaþlarýmýza voleybol eðitimimizin yaný sýra sosyal ve kültürel anlamda çeþitli etkinlikler düzenlenecek. Birinci projemizde büyük bir baþarý elde ettiðimiz için ikincisini yaptýk. Birinci projede voleybol eðitimi gören 7 arkadaþýmýz çeþitli üniversitelere yerleþti. Bu sene de bunu hedefliyoruz" dedi. Risk altýndaki ve dezavantajlý gruptan 60 genç seçtiklerini ifade eden Solmaz, tek amaçlarýnýn bunlarýn birer iyi insan olarak yetiþmesine katký sunmak olduðunu belirtti. Geçen yýl eðitim verilen voleybolcularýn büyük baþarýlar elde edildiðini vurgulayan Solmaz; "Geçen yýl yýldýz ve genç takýmlarýmýz il birinciliði ve bölge þampiyonluðu be Türkiye yarý final þampiyonu oldu. Bunlarýn yaný sýra 22 kursiyere bölgesel lisans çýkarttýk. 28 kursiyere de bölge þampiyonalarý ve Türkiye þampiyonalarýnda mücadele etmeleri için lisans çýkarttýk. 50 kursiyere ise voleybol eðitimi verdik elde ettik" diye

konuþtu. TFFHD Þube Baþkaný Ferzende Emre ise, 60 gence profesyonel voleybol eðitimi vereceklerini ifade etti. proje kapsamýnda Ankara ve Mardin gezilerinin olacaðýný da belirten Ferzende emre, bu yýl bölgesel ligde minikler, gençler ve yýldýzlar kategorilerinde geçen yýl olduðu gibi tekrar þampiyonluklar beklediklerini söyledi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan çocuklara malzeme daðýtýmý yapýldý. Malzeme daðýtýmýnýn ardýndan geçen yýl Türkiye Yarý Final Þampiyonu olan takým tarafýndan gösteri maçý düzenlendi.

Zayi Ýlaný Konya - Selçuklu nufüs müd.almýþ olduðum nufüs cüzdamý ve Konya - Selçuklu trafik þubeden almýþ olduðum (B) sýnýfý sürücü belgemi kaybettim.Hükümsüzdür. Yýldýz UÇAR

antrenman yaparak müsabakalara hazýrlandýklarý açýklandý. Batman Atletizm Ýl Temsilcisi Ufuk Baþkut, Ekim ayý içinde TPAO tesislerinde müsabakalara katýlacak takýmý seçtiklerini, antrenörler nezaretinde takým sporcularý ile yaklaþýk 1 aydan bu yana çalýþmalarýný sürdürdüklerini söyledi. Müsabakalara 4 kategori ve 15 sporcu ile katýlacaklarýný belirten Baþkut, "Amacýmýz geçen sene yaþamýþ olduðumuz Türkiye þampiyonluklarýný kimseye býrakmamaktýr. Batman atletizmi kat kat büyüyerek Türkiye çapýnda söz sahibi olmuþtur. Bunu da elde etmiþ olduðumuz baþarýlar ile kanýtlamýþ bulunmaktayýz" dedi.

Baðlar Basketbol galibiyetle baþladý

Ýsmail ERTUÐRUL Türkiye 3.Ligi D grubunda yer alan ve bu yýl profesyonel olan Baðlar Gençlikspor, Silvan Gençlikspor'u deplasmanda 3-1 skorluk setle yendi. Maça hýzlý baþlayan baðlar ekibi ilk teknik molaya 8-4 önde girdi oyunun kontrolünü sürekli elinde tutan ekip 2, teknik molaya da 16-12 önde girerek ilk seti 25-22 kazandý.2, sete de hýzlý baþlayan baðlar ekibi oyunun tamamýnda kontrolü elinde tutup seti 25-20'lik skorla kazanýp 2-0 öne geçti 3, sete tutuk baþlayan sporcular baþa baþ giden setten 2522 maðlup ayrýldý. 4. sete çok hýrlý baþlayan sporcular set boyunca oyunun kontrolünü elinde tutarak seti 25-18 ve maçý 3-1 kazanmayý bildi. Maç sonunda görüþlerini belirten kulüp baþkaný Ýbrahim Halil Öztopalan sporcularýyla gurur duyduklarýný dile getirdi. Çok güzel bir oyun çýkararak sezonun ilk maçýnda deplasmandan galibiyetle dönmenin mutluluðunu yaþadýklarýný söyleyen Öztopalan bu galibiyeti anýsýný yaþatmak için tekrar kurulan Baðlar Gençlik Spor Kulübünün onursal baþkaný olan rahmetli Cuma Gültekin'e armaðan ettiklerini dile getirdi.


12

CMYK

12 KASIM 2012 PAZARTESÝ

-

REKLAM

.

11.11.2012 Gazete Sayfaları  

11.11.2012 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you