Page 1

Andy Warhol akýmý Diyarbakýr'da

Özel Haber Aziz FÝDANCI

Diyarbakýr'da Andy Warhol akýmý ilk kez sahnelendi. Büyük ilgi toplayan etkinlik sokakta bisiklet turuyla baþladý. Etkinlik daha sonra tek kiþilik performansla devam etti. Büyük bir hayranlýkla izlenen gösteri uzun süre alkýþlandý. 8’de

Çocuklarda alerjik bronþiyal astýma dikkat

Belediyespor kritik virajda

M

emorial Diyarbakýr Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümü'nden Uz. Dr. Hakan Onur, çocuklarda alerjik bronþiyal astým hakkýnda bilgi verdi. Astýmýn bazý genetik ve olumsuz çevresel faktörlerin bir araya gelmesiyle oluþtuðunu belirten Uz. Dr. Onur, olumsuz çevresel faktörler arasýnda en baþta alerjenlerin geldiðini söyledi. 8’de

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Bayrampaþaspor maçý hazýrlýklarýna baþladý. Turhan Özyazanlar yönetiminde futbolcular antrenmanýn ilk 15 dakikasýnda kuvvet çalýþmasý yaptý. Kritik virajlar bitmiyor

Diyar’ýn kredisi bitti

„ 12’de

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un, Teknik sorumlusu Turhan Özyazanlar her maçýn bir final olduðunu belirterek þunlarý söyledi: "Kritik virajlar bitmiyor. Uzun bir süre daha bu kritik virajlarýn içinde olabiliriz” dedi. 12’de

Mektup samimiyetimizi teyit etti www.diyarbakirolay.com.tr

ÇARÞAMBA 9 NÝSAN 2014

Özel Ha ber Rýza BA RUT

Fiyatý : 25 KR

Abdullah Öcalan'ýn Newroz'da okunan mektubunu deðerlendiren AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, mektubunun hükümete yönelik kafalardaki soru iþaretlerini kaldýrdýðýný ve hükümetin samimiyetini teyit ettiðini söyledi.

Baþbakan iradeyi ortaya koydu Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, çözüm sürecinde 15 ayý geride býraktýklarýný ve bu süre zarfýnda ölümlerin yaþanmamasýnýn önemli olduðunu belirtti. Altaç, çözüm sürecinin iradesini ve kararlýlýðýný Baþbakan'ýn ortaya koyduðunu ve sürecin baþlangýcýnda bütün soru iþaretlerini açýklamalarýyla giderdiðini ifade etti.

Cezalarýný fidan dikerek çektiler

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker

Soru iþaretlerini kaldýrdý Abdullah Öcalan'ýn Newroz'da okunan son mektubunun önemli olduðunu belirten Altaç, “Geçen seneki mektupta soru iþaretleri vardý. Bu seneki mektuba baktýðýnýz zaman hükümetimize yönelik kafalardaki soru iþaretlerinin kaldýrýlmasýna yönelik bir mektup olduðu anlaþýlýyor. Öcalan, ''Evet hükümet samimiyetini ortaya koymuþtur'' diyor” dedi. 7 de

Açlýk sýnýrý bin 121 TL 6’da „ Sayfa

D

iyarbakýr'da Denetimli Serbestlik Yasasý'ndan yararlanan 70 hükümlü, cezalarýný doða ile bütünleþerek çekti. 70 hükümlü, Kent Ormaný'nda 200 fidaný toprakla buluþturdu. 3’te

Tarým ve hayvancýlýk fuarý açýldý

D

iyarbakýr bir fuara daha ev sahipliði yaptý. Ortadoðu Tarým, Hayvancýlýk, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarý'nýn 6'ncýsý düzenlenen törenle açýldý. Burada konuþan Bakan Eker, CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu'na yapýlan saldýrýyý kýnadý. 5’te

Muhtarlardan yanlýþ aza sýralamasý iddiasý D

D

Suriçi'nde korkutan yangýn

„ 3’te

icle Üniversitesi Þiir Kulübü öðrencileri, þiir ve resmin bir arada toplandýðý 'Rengim Þiir' adlý resim sergisi düzenlediler. Cahit Sýtký Tarancý, Ahmet Arif, Sezai Karakoç gibi Diyarbakýr'ýn ünlü 10 þairin þiirlerine uygun resim çizen öðrenciler, eserlerini Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi Fuar Salonu'nda sergiledi. 7’de

Hasankeyf'te turizm ataðý

B

atman'ýn Hasankeyf Ýlçe Kaymakamlýðý, yaklaþan turizm sezonu ile birlikte Hasankeyf'e yerli ve yabancý turistleri çekmek için birbirinden güzel projeler hayata geçiriyor. 7’de

Beton mikseri faciaya neden oldu

D

iyarbakýr'da iþçileri taþýyan servis otobüsüne beton mikserinin çarpmasý sonucu 10 kiþi yaralandý. Sayfa 3’te

Kendi filmlerini çektiler „ Sayfa

7’de

Geçim kaynaðý boya sandýðý

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.

„ 3’te

Öðrencilerden resim sergisi

iyarbakýrlý bazý muhtarlar, 30 Mart yerel seçimlerinin ardýndan aza sýralamasýnda hata olduðunu iddia ederek, Ýl Seçim Kurulu önünde toplandý. 4’te


2

Saðlýk

9 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA

Ayakkabý seçimine dikkat!

Acýbadem Ankara Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Dilek Koç Yýlmaz, yanlýþ ayakkabý seçiminin tüm vücut için zararlý olduðunu söyledi.

A

yaklarýn doðal bir mühendislik harikasý olduðunu belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Dilek Koç Yýlmaz, "Ayaklar 26 kemik, 33 eklem, 107 ligamen ve 19 kastan oluþan en komplike uzuvlarýndan biri ve insan vücudunun tüm aðýrlýðýný taþýmakla görevli. Bu nedenle ayaklarda görülen saðlýk sorunlarý beraberinde diðer bölgelerindeki saðlýk sorunlarýný da getirebiliyor. Gün içinde ergonomik olarak yanlýþ tercih edilen ayakkabýlar giymek; sýrt ve kalça aðýrlarýndan kireçlenmeye kadar birçok saðlýk sorununa yol açabiliyor" ifadesini kullandý. Yanlýþ ayakkabý seçiminin neden olduðu sorunlara dikkat çeken Dr. Yýlmaz, yaþanan sorunlarý þöyle sýraladý: Q Duruþ Bozukluðu: Yüksek topuklar vücudun aðýrlýk merkezini öne doðru iterek bel ve kalçanýn normal duruþunu bozuyor, bel kavisi artýyor. Bu durum da bel ve kalça kaslarýnda aþýrý gerginlik ve aðrý oluþmasýna yol açýyor. Q Diz ve Bacak Aðrýsý: Yüksek topuklu ayakkabýlar giyildiðinde vücut aðýrlýðý öne kayýyor ve dizlere

aþýrý yük biniyor. Bu da beraberinde diz aðrýsýna ve zamanla diz ekleminde kireçlenmelere yol açabiliyor. Ayrýca topuklu üzerinde daha çok kasýlan baldýr kaslarý bir süre sonra bacak aðrýlarýný da beraberinde getiriyor. Q Aþil Tendon Kýsalýðý: Topuk ne kadar yüksek ise ayaðýn ön kýsmý öne doðru o kadar çok bükülüyor ve aþil tendonunu kýsaltarak aðrýlara yol açabiliyor. Q Topuk Tümseði: Yüksek topuklu ayakkabýlarýn sert arka kýsýmlarý ya da kayýþlarý zamanla topuðu tahriþ ederek "Haglund Deformitesi" denilen ve topuk arkasýnda yer alan kemiðin büyümesine neden oluyor. Q Ayak Aðrýsý ve Ayak Bileði Yaralanmalarý: Yüksek topuklar vücut aðýrlýðýný dengeli daðýtamýyor ve uzun süreli giyilmesi sonucu parmak diplerinde "metatarsalji" denilen eklem aðrýlarý ortaya

çýkýyor. Ayrýca yüksek topuklar dengenin bozulmasýna yol açtýðýndan düþme riskini arttýrarak bilek yaralanmalarýna davetiye çýkarabiliyor. Q Bunyon Oluþumu: Önü dar ayakkabýlar, baþparmakta

aðrýlý kemik büyümesine, baþparmaðýn iç taraftaki diðer parmaklara doðru eðilmesine neden olabiliyor ve þekil bozukluðu ortaya çýkabiliyor. Q Morton Nöroma: Yüksek topuk ve önü dar ayakkabýlar 3. ve 4. parmaklar arasýnda yer alan sinir dokusunda kalýnlaþmaya yol açarak parmaklarda aðrý ve uyuþukluða neden olabiliyor. Q Çekiç Parmak Deformitesi: Parmak önü dar ayakkabýlar, küçük parmaklarýn orta eklem hizasýnda bükülmelerine yol açýyor ve sonucunda parmaklar, ayakkabý giyilmese bile bükülü kalýyor. Bu da çekiç parmak görünümüne yol açar. Q Týrmak Batmasý: Burnu dar ayakkabýlar tercih edildiðinde baþ parmaklarda týrnaklara sürekli baský uygulandýðýndan zamanla týrnak batmasý sorunu ortaya çýkabiliyor. Bununla birlikte nasýr, mantar gibi diðer sorunlar da gözlenebiliyor.

Ýþte yað yakan besinler! Diyetisyen Serkan Tutar ya lardan kurtulmakta etkili olan besinlerle ilgili bilgiler verdi.

Y

az aylarý yaklaþýrken kilolardan kurtulmak isteyen kiþilerde bir o kadar çoðaldýðýný ifade eden Tutar, þu bilgileri önerdi: Yoðurt: kilo kaybý saðlayan lezzetli besinlerin baþýnda gelen yoðurt yüksek protein içeriðine sahiptir. Protein içeriðinin yüksek olmasý mide de uzun süre kalmasýna ve sizi daha uzun süre tok tutmasýný saðlar. Ayrýca vücudumuz protein içeriði yüksek olan besinleri sindirirken daha fazla kalori harcadýðý da unutulmamalýdýr. Quinoa: Kilo kaybý saðlayan baþlýca besinlerden birisi olan Quinoa ülkemizde çok sýk bulunmamaktadýr. 1 fincanýnda 8 gram protein, 5 gram lif bulunmasý nedeni ile uzun süre tok tutmasýnýn yaný sýra barsak sisteminin düzenli çalýþmasýna da katký saðlamaktadýr. Pirinci piþirir gibi kolay piþirilmektedir. Ýçerisine sebze veya fýndýk gibi besinleri ekleyerek sofralarýnýzýn vazgeçilmezi olabilir. Tarçýn: Yapýlan bilimsel çalýþmalar tarçýnýn kan þekeri seviyesi üzerine dengeleyici etkisi olduðu bilinmektedir. Tip 2 diyabetlilerde iþtah azalmasýný saðlar. Tatlý ihtiyacýnýzý tarçýn ile kalori arttýrmadan halledebilirsiniz. Tarçýný çay, kahve ve yoðurt gibi besinler ile birlikte kullan-

abilirsiniz. Baharatlar: Baharatlar bazý insanlarda iþtahý arttýrýrken bazýlarýnda azaltmaktadýr. Ama bilinen en büyük etkisi anlýk metabolizmayý hýzlandýrmaktadýr. Bu durumda sizin kilo vermenizi kolaylaþtýracaðý anlamýna gelmektedir. Bu nedenle mide rahatsýzlýklarýnýz yoksa baharatlarý tüm yemeklerinizde rahatlýkla tüketebilirsiniz. Yeþil Çay: Bazý çalýþmalar yeþil çayýn karýn bölgesindeki yaðlanmayý azalttýðýný göstermiþtir. Ýçerisinde bulunan kateþinler ile metabolizma hýzýnýzý arttýrýr. Yeþil çaydan maksimum seviyede yararlanmak için gün içerisinde 2-3 adet içilmesi gereklidir. Ayrýca yeþil çay iyi bir dikkat arttýrýcýdýr. Greyfurt: Greyfurt sihirli bir yað yakýcý deðildir. Ama az kalori içeriði ve uzun süre tok tutmasý nedeni ile zayýflamanýza yardýmcý olur. Greyfurt iyi bir ara öðün tercihi olabilir. Ayrýca yoðurt ile karýþtýrýp da tüketebilirsiniz. Karpuz: Su içeriði yüksek olan karpuz iyi bir kilo verdirici olmasýna karþýn yüksek miktarda tüketilmesi nedeni ile kilo yapmaktadýr. Günde belirli miktarlarda tüketilen karpuz mide de uzun süre kalmasý nedeni ile uzun süre tokluk hisli saðlar. Ayrýca likopen açýsýndan zengin

olduðu için bazý kanser türlerine karþý koruyucudur. Ayrýca A ve C vitamini içeriðinin yüksek olmasý nedeni ile antioksidan özelliklidir. Çið Sebzeler: Çið sebzeler çok iyi bir aperatiftir. Fazlasý ile tokluk hissi saðlamasýnýn yaný sýra su içeriði yüksek olduðu için kalorisi de düþüktür. Tüm et ve türevleri yanýnda çið sebze tüketilmesi sizi daha uzun süre tok tutacak ayný zamanda demir emiliminin daha iyi olmasýný saðlayacaktýr. Yumurta: Yapýlan çalýþmalar sabah simit gibi yüksek karbonhidratlý besinler yerine yumurta gibi yüksek protein içerikli besin tüketmenin hem daha uzun süre tok tuttuðunu hem de daha hýzlý kilo vermenizi saðladýðý görülmüþtür. Özellikle yumurta beyazýnýn beslenme programýnda bulunmasý önemlidir. Kahve: Kahve gün içerisinde doðru kullanýlýrsa iyi bir alternatif, yanlýþ kullanýlýrsa kötü bir alternatiftir. Kahve metabolizma hýzlandýran baþlýca içeceklerdendir. Özellikle spor yapan kiþilerin spordan 30-45 dakika önce kahve tüketmesi gereklidir. Gün içerisinde fazla miktarda kahve tüketiminin ödem yaptýðý unutulmamalýdýr. Çorba: Fazla miktarda un kullanarak yapýlmayan çorbalar kilo vermek için iyi bir alternatiftir. Yapýlan bilimsel çalýþmalar gün içerisinde yüksek protein içerikli çorba tüketen bireylerin daha hýzlý kilo verdiðini göstermiþtir. Çorba vücuda sývý alýmý açýsýndan da önemli bir besin kaynaðýdýr. Salata: Yapýlan bilimsel çalýþmalar yemekten 20 dakika önce salata tüketen bireylerin yemekte %40 oranýnda daha az besin tükettiðini göstermiþtir. Özellikle içerisinde bol yeþillik kullanýlmasý mide hacmini doldurmasý açýsýndan önemlidir. Gün içerisinde sýklýkla salata çeþitlerini tercih etmelisiniz. Salatalar içerisinde mýsýr ve patatesin bulunmamasý gereklidir. Sirke: Kilo vermek isteyen bireylerin barsak sistemlerinin düzenli çalýþmasý önemlidir. Eðer sýklýkla kabýzlýk problemi yaþýyorsanýz kilo verme hýzýnýz çok yavaþ olur. Sabahlarý kalkar kalkmaz 1 su bardaðý içerisine 3-4 damla sirke damlatmanýz kabýzlýk problemi yaþamanýzý engelleyecektir. Bu durumda daha hýzlý kilo vermenizi saðlar.

Akneler antibiyotiksiz ürünlerle tedavi ediliyor

A

kne tedavisinde geliþtirilen üç yeni etken madde, sorunu ortadan kaldýrýyor. Dünyada farmakoloji alanýnda çok sayýda çalýþmaya imza atan ve alana iliþkin 16 patentli ürün geliþtiren Ýtalyan Bilim insaný Dr. Gianfranco de Paoli Ambrosi, aknelerin dermatolojide en sýk karþýlaþýlan sorunlar arasýnda yer aldýðýný belirterek, genellikle adolesan çaðdaki gençlerde ve 30'lu yaþlardaki yetiþkin kadýnlarda görüldüðünü söyledi.

AKNE'NÝN OLUÞMA SEBEBLERÝ Aknenin oluþumunda, cildin aþýrý yað üretimi, cilt hücrelerinin fazla üretimi ve propioni bakterium aknes (PBA) diye isimlendirilen bakterinin etken olduðunu ifade eden Ambrosi, dýþ faktörlerin baþýnda stresin geldiðini dile getirdi. Ambrosi, polikistik over gibi hormonlarýn etkilemiþ olduðu hastalýklarýn da akneye neden olabildiðinin altýný çizerek, "Bu yüzden akne tedavisinde hem dermatolog hem jinekolog ile iþbirliði gerekebilir" dedi. Çevresel etkenlere baðlý olarak

oluþabilen klorakne (chloracne) ise dýþ alerjenlerden kaynaklandýðýna, bazý kimyasal ve kozmetik içeriklere baðlý da ortaya çýkabildiðine iþaret eden Ambrosi, kozmetik aknesi halinde ise bu ürünlerin içinde yer alan aktif içeriklerin etkili olabildiðini söyledi.

AKNE TEDAVÝSÝNDE YENÝ ÜÇ ETKEN MADDE Bilim insaný Dr. Ambrosi, ilaç dýþýnda akne tedavisine yönelik çalýþmalar yürütüldüðünü anlatarak, þunlarý kaydetti: "Akne tedavisinde kullanýlan 3 yeni etken madde bulunuyor. Bu yeni etken maddeler içinde yer alan 'Trietilsitrat' ve 'Etillinolate' ile aþýrý sebum, aþýrý hücre üretimi, bakteriler ve enflamasyon üzerinde etki saðlanýrken; 'GTPeptide 10' ise bakteriler ve enflamasyon üzerinde baþarý saðlýyor. Bu içerikler; kremler, losyonlar, güneþ koruyucular gibi kolayca kullanýlabilen ürünler içinde rahatlýkla yer alýyor ve yan etkisiz biçimde akne tedavisinde görev yapýyorlar." Ambrosi, bu etken maddelerin bulunduðu peelingler de sayesinde de akne tedavisinin hýzlandýðýný belirtti.

Susuzluðun neden olduðu rahatsýzlýklar

Y

eterli yaðýþ olmamasý nedeni ile tarým alanlarý baþta olmak üzere tüm yaþamý tehdit eden susuzluk, yaný baþýndaki sürahide öylece durduðu halde yeterince su içmeyen insanlarda geri dönülmez hasarlara yol açýyor. Günde ortalama 8 bardak su içmemiz gerekirken vücudumuz 10 bardak su kaybediyor.

Ýþte yeterince su içmemenin yol açtýðý 11 rahatsýzlýk Kilo alma Vücudunuz etkin bir þekilde toksinleri elimine edemez ve yað

hücrelerinin içinde saklar. Bunun yanýnda eðer vücut yeterli su ile toksinlerin güvenli bir þekilde atamýyorsa yað hücresini serbest býrakmaz.


Hýrsýzlýk yapmak isterken yakalandýlar B

atman'da bir iþ yerinde hýrsýzlýk yapmak isterken yakalanan soyguncular, teslim olmamak için polise zor anlar yaþattý. Diyarbakýr Caddesi üzerinde bir maðazaya hýrsýzlýk yapmak amacýyla giren 3 kadýn, maðaza sahipleri tarafýndan son anda fark edildi. Yapýlan ihbarýn ardýndan maðazadan kaçmak isteyen 3 kadýn ile olay yerine gelen polis ekipleri arasýnda kovalamaca yaþandý. Diyarbakýr Caddesi üzerindeki refüjde kýstýrýlan kimliði öðrenilemeyen zanlýlar, ekipler tarafýndan yakalandý. Yakalanan kadýnlar ifadeleri alýnmak üzere emniyete götürüldü. ÝHA

Cezalarýný fidan dikerek çektiler 9 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA

Diyarbakýr'da Denetimli Serbestlik Yasasý'ndan yararlanan 70 hükümlü, cezalarýný doða ile bütünleþerek çekti. 70 hükümlü, Kent Ormaný'nda 200 fidaný toprakla buluþturdu.

D

iyarbakýr'da Denetimli Serbestlik Yasasý'ndan yararlanan 70 kiþi, aðaç dikme cezasý aldý. Hükümlüler, düzenlenen bir etkinlik ile 200 fidan dikerek cezalarýný çekti. Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz, HSYK müfettiþleri, Emniyet Müdürü Dr. Halis Böðürcü ve denetimli serbestlik kapsamýnda bulunan 70 hükümlünün katýlýmýyla Kent Orman isimli mesire alanýnda fidan dikme töreni düzenlendi. Törende bir açýklama yapan Vali Kýraç, kentte son dönemlerde yapýlan sosyal etkinliklere dikkat çekerek, Diyarbakýr'ýn artýk farklý konularý konuþtuðunu söyledi.

'Topraktan vazgeçemeyiz' Geçtiðimiz hafta Kütüphane Haftasý ve tiyatro festivalinin düzenlendiðini aktaran Vali Kýraç, "Havadan, sudan, topraktan vazgeçemeyiz. Bütün bunlar insan içindir. Ormanlar artýk bugün dünyanýn sigortasý noktasýndadýr. Bu bölge ormansýz, kuþsuz olamaz. Ülkemiz erozyonda yýlda 500 milyon ton toprak kaybediyor. Bu kaybý önle-

menin tek yolu aðaç dikmektir. Aðaç dikmek ayný zamanda bir ibadettir. 'Kýyametin yarýn kopacaðýný bilseniz bile elinizdeki son fidaný dikin' diye buyuran Hadis-i Þerif var. Kendi adlarýna bugün fidan dikecek 70 arkadaþýmýz, o fidanlar büyüyüp aðaç oluncaya kadar, onlarý sahiplenip büyüttükleri taktirde dünyanýn güzelleþmesine katký vermiþ olacaklar" dedi.

200 fidan dikildi Fidan dikim töreninde konuþan Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz ise, iki ay önce Diyarbakýr'da göreve baþladýðýný hatýrlatarak, yapýlan etkinliklerle kentin önemli yerlerini tanýma fýrsatýný elde ettiðini ifade etti. Bugün huzurlu ve rahat olduklarýný dile getiren Baþsavcý Solmaz, "Diyarbakýr olarak böylesi güzel etkinliklerle, kentin güzel gösterilmesi adýna emeði geçen herkese teþekkürlerimi iletiyorum" þeklinde konuþtu. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan 70 yükümlü ve protokol üyelerinin katýlýmýyla 200 fidan dikildi. ÝHA

Ýzinsiz kazý ilçeyi susuz býraktý H

akkari'nin Yüksekova ilçesinde belediyeden izinsiz yapýlan kazý sonucu ilçe susuz kaldý. Ýlçenin Küçük Sanayi Sitesi civarýnda özel þahsa ait olduðu belirtilen bir iþ makinesi, çalýþma yaptýðý sýrada ilçenin tamamýný besleyen þehir deposuna ait þebeke hattýna zarar verdi. Ýlçeye su vermek için Yüksekova Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri çalýþma baþlattý. Þehir Þebeke Þefi Saffet Aydýn, söz konusu arýzanýn bölgede çalýþan özel bir iþ makinesinin su borularýna zarar vermesinden kaynaklandýðýný söyledi. Aydýn, "Özellikle ilçemizde özel þirket ve þahýslara ait iþ makinelerinin belediyeden habersiz kazý çalýþmasý yapmalarý, çoðu zaman arýzalara neden oluyor. Bu gibi çalýþmalarda belediye ekiplerinden yardým istenmesi durumunda, biz kendilerine gereken yardýmý yaparýz. Ayrýca belediye teknikerleri kazý çalýþmasý yapýlýrken, döþenen su borularýna zarar gelmemesi için bu vatandaþlarýmýza yardýmcý olacaktýr. Kendileri kazý çalýþmasý baþlatmadan önce belediyeden yardým talep ederlerse biz de bu tarz sýkýntýlar yaþamayýz. Þehir þebeke hattýna zarar veren þahýslar hakkýnda cezai iþlem yaptýrýlacak" dedi. ÝHA

Geçim kaynaðý boya sandýðý

D

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde Yaþar Çaçan isimli kiþi, ayakkabý boyacýlýðý yaparak 6 kiþilik ailesine bakmaya çalýþýyor. Kulp ilçesinde ayakkabý boyayarak geçimini saðlayan Çaçan, ayakkabý boyayarak ailesini geçindirdiðini söyledi. Ayakkabý boyacýlýðý yaparak 2 çocuðunu okuttuðunu, babasý, kýz kardeþi ve ailesine baktýðýný dile getiren Çaçan, Eski Mahalle'de yýkýk bir evde kaldýklarýný söyledi. Ailesinde kendisinden baþka çalýþan kimsenin olmadýðýný anlatan Çaçan, "Ben tek baþýma çalýþýyorum ve babamýn yaþlýlýk maaþý var onun haricinde hiçbir mal varlýðým ve gelirim yok. Maddi durumum iyi deðil. Babam 85 yaþýnda yaþlý ve hasta, hem babama bakýyorum hem de iki çocuk okutuyorum. Sað olsun Kulp Kaymakamý benim durumu gördü ve bana bir ayakkabý sandýðý ile ayakkabý boyasýnda kullanýlacak tüm malzemeleri bana verdi. Bende bu sandýðý üç yol üzerinde kurdum. Her gün burada ayakkabý boyacýlýðý yaparak günlük 15 ile 20 lira para kazanýyorum. Kazandýðým parayla zor þartlar altýnda ailemi geçindirmeye çalýþýyorum. Çocuklarýmýn eðitimlerini tamamlamalarý, aile geçimimi rahat bir þekilde saðlayabilmem, eski ve yýkýlmak üzere olan evimi tamir edebilmem için yetkililerin ve hayýrsever vatandaþlarýn bize yardým etmesini istiyorum" dedi. ÝHA

Beton mikseri faciaya neden oldu D

iyarbakýr'da iþçileri taþýyan servis otobüsüne beton mikserinin çarpmasý sonucu 10 kiþi yaralandý. Kaza, Diyarbakýr-Elazýð karayolu 10. kilometresi DSÝ. 10. Bölge Müdürlüðü önündeki kavþakta meydana geldi. DSÝ. 10 Bölge Müdürlüðü personelini taþýyan 21 S 0365 plakalý servis otobüsü, müdürlüðün çýkýþ kapýsýndan ana caddeye çýktýðý esnada Elazýð istikametinden gelen 21 KA 424 plakalý beton mikseri ile çarpýþtý. Çarpmanýn etkisi ile devrilen servisin içinde bulunan 10 kiþi çeþitli yerlerinden yaralandý. Yaþanan kaza sonrasýnda olay yerine çok sayýda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken yaralýlar ambulanslarla Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Olay yerine inceleme yapan polis ekipleri, beton mikseri þoförünü gözaltýna aldý. Kaza ile ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA

Yeni baþkan göreve hýzlý baþladý B

itlis'in Adilcevaz Belediye Baþkanlýðý'nda yapýlan görev deðiþiminin ardýndan yeni yönetim hýzlý bir þekilde göreve baþladý. Sonbahar mevsiminde kanalizasyon çalýþmalarýndan dolayý yollarda oluþan çukurlar vatandaþlara zor anlar yaþatýrken, araçlarda da maddi olarak zararlar meydana getiriyordu. Adilcevaz Belediyesi'nin yeni yönetimi, vatandaþlarýn daha fazla maðdur olmamasý için ilk iþ olarak bozulan yollarý geçici bir þekilde onarmaya iþine koyuldu. Yapýlan çalýþmadan dolayý memnun olduklarýný ifade eden vatandaþlar, yama yapýlarak sýkýntýlarýnýn geçicide olsa giderilmesini beklediklerini söyleyerek, yeni yönetime baþarýlar dilediler. ÝHA

Suriçi'nde korkutan yangýn D

iyarbakýr'ýn merkez Suriçi ilçesi Cevatpaþa Mahallesi'nde bir binanýn ikinci katýnda yangýn çýktý. Maddi hasara neden olan yangýn, mahalle sakinlerine korkulu anlar yaþattý. Cevatpaþa Mahallesi Çubukçu Sokak'ta bulunan Eþsiz Apartmaný'nýn ikinci katýnda akþam saatlerinde çýkan yangýn maddi hasara neden oldu. Bilinmeyen bir nedenle çýkan yangýnda, dairedeki tüm ev eþyalarý kullanýlmaz hale geldi. Yangýn esnasýnda evde kimsenin bulunmamasý olasý bir can kaybýnýn önüne geçti. Olay yerine giden Ýtfaiye ekipleri yangýna müdahale ederek söndürdü. ÝLKHA

Silah kaçakçýlarýna baskýn

S

ilah kaçakçýlarýna yönelik Mardin'de düzenlenen baskýnda 17 tabanca ile bir Kalaþnikof silah ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 kiþi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mardin merkez ve ilçelerinde silah kaçakçýlarýna yönelik bir baskýn düzenlendi. Düzenlenen baskýnda 17 tabanca, 18 þarjör, 61 tabanca fiþeði ve 1 Kalaþnikof silah ele geçirildi. Mardin Ýl Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, baskýnlarda gözaltýna alýnan 14 kiþiden 2'sinin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, Mardin E Tipi Kapalý Cezaevi'ne konulduðu ifade edildi. Açýklamanýn devamýnda ayrýca, silahla tehdit suçundan aranan ve 6 yýl 8 ay hapis ve 20 bin 750 lira para cezasý kesinleþmiþ A.C., tehdit suçundan aranan ve 2 yýl 4 ay hapis cezasý bulunan H.Ç. olmak üzere toplam 2 kiþinin yakalanarak çýkarýldýklarý adli makamlarca tutuklandýðý kaydedildi. ÝLKHA


4

Gündem

9 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA

Ahmet Türk mazbatasýný aldý

1 katrilyon borç yükü var Mardin Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Ahmet Türk, bir katrilyona yakýn borçla belediyenin kendilerine teslim edildiðini söyledi ve ekledi: ''Belediyeyi böyle kabul etmeyeceðiz. Gerekli yerlere baþvuru yapýp hakkýmýzý arayacaðýz.''

M

ardin Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkanlarý Ahmet Türk ve Februniye Akyol ile BDP Mardin Artuklu Belediyesi Eþ Baþkanlarý Emin Irmak ve Leyla Sevinç Bozan, Mardin Adliyesi'ne giderek mazbatalarýný aldý. Mazbatayý aldýktan sonra açýklama yapan Türk, yerel seçimleri baþarýlý ve olaysýz bir þekilde atlattýklarýný belirtti. Türk, "30 Mat yerel seçimlerini olaysýz bir þekilde atlattýðýmýz için çok mutluyuz. Bu konuda yanýmýzda olan ve olmayan tüm herkese teþekkür ediyoruz. Bizler seçim zamanýnda dediðimiz gibi þimdide diyoruz ki bizler her zaman halkýmýzýn hizmetinde olacak ve onlara hizmet etmek için buradayýz. Amacýmýz demokratik özerk bir belediyecilik yaratmak dedik ve þimdi de onu uygulamaya koyacaðýz. Tabii ki eþ baþkanlarýmýzla beraber çalýþacak, sivil toplum kuruluþlarý ve halkýmýzla birlik olarak bu þekilde bir çalýþma yürüteceðiz" dedi.

'Belediyeyi büyük bir borçla alýyoruz' Belediyeyi büyük bir borçla devraldýklarýný aktaran Türk, "Ne yazýk ki belediyeyi büyük bir borçla devir almaktayýz. Adeta tasfiye kurulu belediyenin tüm mallarýný hazineye devretmiþ durumdadýr. Örnek olarak Kýzýltepe Havalimaný yanýnda bulunan yaklaþýk 4 parsellik bir arsayý hazineye devretmiþ. Ýl Özel Ýdare'deki araçlar bazý kurumlara devir edilmiþ. Adeta belediyenin tüm mallarýný tasfiye etmiþler. Tabi ki bunu yaparlarken BDP aldýðý takdirde bu þekilde yapmýþlar. Ama almýþ olduðumuz bir bilgiye göre de AKP almýþ olsaydý böyle bir þey mümkün olmayacaktý. Daha önce Mardin Belediyesi olan binayý Artuklu Belediyesi'ne devretmiþtir. Bunu da yapmalarýnýn sebebi de AKP belediyeyi aldýklarý takdirde yapmýþlar" diye konuþtu.

Batmanlý emekliler evlerine kavuþuyor yapýmýna baþlandý. Müteahhitlerle görüþtük ve müteahhitler bize TOKÝ'yi verilen süreden öncede bitirebileceklerini söylediler. Kaba inþaatý olarak bazý binalarýmýzýn 6-7 katý atýlmýþ. Diðerlerinde hepsinin temelleri atýlmýþ durumdadýr" dedi.

'Halkýn malýný kimseye vermeyiz' Hiç kimsenin halkýn malýnýn kimseye verme hakkýnýn olmadýðýný anlatan Türk, halkla beraber belediyeye sahip çýkacaklarýný söyledi. Halkýn malýný kimseye vermeyeceklerini dile getiren Türk, bu oyunlarýn hepsini bozacaklarýný belirtti. Türk, "Bizler yapýlan bu oyunlarýn hepsini bozacaðýz. Bir katrilyona yakýn borçla belediyeyi bize teslim ediyorlar. Ama bizler bu oyuna gelmeyeceðiz. Halkýmýzla beraber çalýþacak ve Sayýþtay'a tüm gerekli yerlere baþvuracaðýz. Bu belediye Süryanisi, Arabý, Türkü, Kürdü, Mehelmisi ile tüm halklarýn belediyesidir. Hiç kimsenin bundan bir kuþkusu olmasýn. Biz hiçbir halký birbirinden ayýrmayacaðýz. Özellikle bizler daha önce dediðimiz gibi Arap, Süryani ve Mehelmi halkýna daha farklý davranacak ve onlara ayrýcalýklar saðlayacaðýz. Bu konuda endiþeniz olmasýn" ifadelerini kullandý. ÝHA

Köy yerleþkesine asfalt þantiyesi kuruldu

Bin 472 konut yapýlacak

T

ürkiye Emekliler Derneði Batman Þube Baþkaný Hüseyin Ekmen, bin 472 üyeleri için Kuyubaþý Batman Sosyal Rehabilitasyon Merkezi arkasýnda yapýlan konutlarýn çalýþmalarýnýn hýzla devam ettiðini söyledi. Bin 472 emekli için yapýlan konutlar hakkýnda bilgi veren Ekmen, "TOKÝ ile ilgili yaptýðýmýz çalýþma sonucu þuanda temeller bir buçuk aydýr atýlmýþ durumdadýr. Evlerle ilgili son hýzla çalýþmalar yapýlýyor ve üyelerimiz rahat olsunlar herhangi bir sýkýntý yoktur. Bu evlerimiz verilen tarihten öncede bitebilir. 22 ay gibi bir süre verildi. Bir buçuk aydýr

Emeklilerin bazý konutlarýnýn kaba inþaatýnýn neredeyse bitme aþamasýna geldiðini dile getiren Ekmen, "Toplam TOKÝ'miz 40 bloktan oluþuyor. 6 tane blokumuz 2+1'dir. 34 blokta 3+1'dir. Toplam olarak bin 472 konut olacak. Tabiki bu emeklilerimiz için büyük bir yatýrýmdýr. Türkiye'de ilk defa Batman'da emekliler için böylesi bir TOKÝ yapýlýyor. Bu da Türkiye Emekliler Derneði Batman Þubesi sayesinde oldu" þeklinde konuþtu. Yýllarca ev hayali kuran emekliler, yapýmý devam eden konutlarýn en kýsa sürede kendilerine teslim edileceði günü þimdiden dört gözle bekler durumda. ÝLKHA

9 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA YIL: 13 SAYI: 4588 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Bingöl-Genç, Bingöl-Solhan ve Çevreyolu yapýmý iþini alan özel bir firma, merkez Çeltiksuyu Köyü yerleþkesinde þantiye kurdu. Duruma tepki gösteren köy halký, þantiye alanýnda protesto gösterisi ve basýn açýklamasý yaptý.

B

asýn açýklamasýný okuyan Çeltiksuyu Köyü Muhtarý Yüksel Gürdeðer, kurulan þantiyenin çevre tahribatýna neden olacaðýný savundu. Köyde tarým ve hayvancýlýðýn ciddi manada zarar göreceðini söyleyen Muhtar Gürdeðer, "Doðru düzgün bir keþif ve ölçüm yapýlmadan asfalt fabrikasý bir oldu bittiye getirilmek istenmektedir. Bundan dolayý köyde 'tarým ve hay-

vancýlýðýn ciddi zararlar göreceði, çocuk, yaþlý ve hastalarýn saðlýk problemleri yaþayacaðý ve oluþacak fabrika atýklarýnýn akarsulara ciddi zararlar vereceði' kaygýsýný hepinizle paylaþmak istiyoruz. Daha önce tarým reformu kapsamýnda organik tarým bölgesi olarak da gösterilen ve tarým hayvancýlýk bölgesi köyleri arasýnda olan bu köyde, tarým ve hayvancýlýk yatýrýmý yerine asfalt fabrikasýnýn yapýlmasý kabul edilebilir bir durum deðildir. Bizler Çeltiksuyu köyü sakinleri olarak; geleceðimizi zehirleyen, bitki türlerine ciddi zararlarý olan, ekolojik dengeyi bozan fabrikanýn yapýmýna izin vermeyeceðiz" dedi.

'Þantiyeyi istemiyoruz' Þantiyeyi istemediklerini belirten köy sakin-

lerinden Hatun Gürdeðer, köyde nefes darlýðý yaþayan hastalarýn olduðunu belirterek, þantiyeyi istemediklerini söyledi. Asfalt þantiyeleri hakkýnda yeterli bilgiye sahip olmayan halkýn kandýrýlmaya çalýþýldýðýný savunan köy sakinlerinden Þahin Pervane de, "Öncelikle zararý yok deniliyor. Zararý olduðunda kaldýrýrýz diyorlar ama biz örneklerini Türkiye genelinde görüyoruz. Zaten bunlarýn süreleri 2 ile 4 yýl arasýnda kuruluyor. Ve þuanda halk kandýrýlýyor" þeklinde konuþtu. Þantiyenin yerleþim alaný dýþýna çýkarýlmasý gerektiðini ifade eden Gökhan Gök ise, "Yerleþim alanýnýn dýþarý çýkarýlsýn herkese zarar veriyor. Biz yetkililerden fabrikanýn yerleþim alanýndan çýkarýlmasýný istiyoruz" þeklinde konuþtu.

Yol kestiler Yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan Bingöl Havalimaný'na giden yolu çift taraflý olarak trafiðe kapatan köylüler, uzun süre burada protesto gösterisi yaptý. Þantiye yetkililerinin alana gelmesini isteyen köylü halký, yolu trafiðe açmamakta diretti. Sürücüler ile köylüler arasýnda zaman zaman gerginlik yaþanýrken, olay yerine jandarma ekipleri geldi. Duruma müdahale etmek isteyen jandarma ekiplerine tepki gösteren halk, alana yetkili mercilerin gelmesini istedi. Jandarma ekipleri, þantiyede çalýþmalarý durdurduktan sonra köylüler eylemi sonlandýrdý. ÝHA

Muhtarlardan yanlýþ aza sýralamasý iddiasý Diyarbakýrlý bazý muhtarlar, 30 Mart yerel seçimlerinin ardýndan aza sýralamasýnda hata olduðunu iddia ederek, Ýl Seçim Kurulu önünde toplandý.

D

iyarbakýr Sur Ýlçesi Özekli Mahallesi muhtarý Mustafa Ataþoðlu, azalarýn seçim sýralamasýnda hata olduðunu, kendileri tarafýndan belirlenen þahýslarýn isimlerinde yanlýþlýk yapýldýðýný öne sürdü. Ataþoðlu, "Birinci sýraya yazdýðýmýz azanýn adý sekizinci sýrada görülüyor, sekizinci sýraya yazdýðýmýz azanýn adý ise birinci sýrada. Biz mahalle muhtarlarý yapýlan bu yanlýþýn düzeltilmesi için Seçim Kurulu müdürüyle konuþmak için geldik" dedi. Bazý muhtar adaylarýnýn sýfýr oy alarak seçimi kaybettiklerini belirten Ataþoðlu, yapýlan sýralama hatasýnýn düzeltilmeden mazbatalarýný almayacaklarýný ve göreve baþlamayacaklarýný söyledi. ÝHA


CMYK

Bölge Haber

9 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA

5

Tarým ve hayvancýlýk fuarý açýldý Diyarbakýr bir fuara daha ev sahipliði yaptý. Ortadoðu Tarým, Hayvancýlýk, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarý'nýn 6'ncýsý düzenlenen törenle açýldý. Burada konuþan Bakan Eker, CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu'na yapýlan saldýrýyý kýnadý. için çok önemli yatýrým fýrsatlarýnýn bulunduðunu belirtmeliyim. Yeni teþvik sisteminde 6. Bölgede yer alarak büyük bir avantaj yakalayan Diyarbakýr, tarým ve tarýma dayalý özel sektör yatýrýmlarý için önemli bir cazibe merkezi konumuna gelmiþtir" þeklinde konuþtu.

TÜYAP tarafýndan bu yýl 6'ncýsý düzenlenen Ortadoðu Tarým, Hayvancýlýk, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarý düzenlenen törenle açýldý. Fuar açýlýþýna Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný M. Mehdi Eker ile Vali Mustafa Cahit Kýraç katýldý. Fuarda konuþan Vali Cahit Kýraç, teknolojik ilerlemeyle birlikte dünyanýn köklü bir deðiþim sürecinden geçtiðini belirtti. Vali Kýraç, "Toplumlarýn refahýna katkýda bulunan bu deðiþimin sonucu olarak dünya nüfusu hýzla artmaktadýr. Dolayýsýyla, tarým ve güvenli gýda arzýnýn önümüzdeki dönemde dünya gündeminin en ön sýrasýnda yer alacaðýný tahmin etmek hiç de zor deðildir. Son yýllarda ülkemizde tarým sektörü göreceli olarak kârlý bir sektör haline gelmiþtir. Diyarbakýr, tarým ve hayvancýlýk açýsýndan stratejik bir konumda yer almaktadýr. Buðday ilk kez Diyarbakýr'ýn da içinde yer aldýðý Yukarý Mezopotamya'da evcilleþtirilmiþtir. Bu bölge birçok tarýmsal ürünün gen merkezidir" dedi.

Bakan Eker'den saldýrýya kýnama

'Diyarbakýr cazibe merkezi' GAP'ýn getirdiði ivme ile birlikte Diyarbakýr'ýn, tarýmsal ürünler açýsýndan daha rekabetçi ve verimli bir yapýya dönüþtüðünü anlatan Kýraç, "Diyarbakýr, Þanlýurfa'dan sonra GAP sulama hedefi içinde en büyük paya sahip ildir. Sulama projelerinin tamamlanmasýyla, bugün sulanan alanlarýn yaklaþýk 4 kat ve ürün verimliliðinin yaklaþýk üç kat artmasý beklenmektedir. Tarýmsal üretimin artmasý ve sanayinin geliþmesiyle birlikte Diyarbakýr, yakýn coðrafyasýndaki Ortadoðu, Kuzey Afrika ve Orta Asya böl-

gesinin 'tarýma dayalý ihracat merkezi' olabilir. Sulama alanýndaki bu geliþmeler, bölgedeki istihdama da önemli katkýlar saðlayacaktýr. Diyarbakýr konumu ve kadim geçmiþinin farkýnda olarak tarým alanýnda önemli bir misyon üstlenmiþtir. Önümüzdeki dönemde istihdamý artýrýcý, tarým ve sanayi entegrasyonuna katkýda bulunacak giriþimlerin sayýsýný artýrmak gerekmektedir. Bu alanlarda, gerek giriþimcilerimiz ve gerekse yerli ve yabancý yatýrýmcýlarýmýz

Eczacýlýk Fakültesi'nden gezi

Dicle Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hamdi Temel, Eczacýlýk Fakültesi hocalarý ve öðrencileri ile beraber özel bir ecza deposunu gezdi. Ecza deposunun müdürü Cemal Kaya rehberliðindeki gezide öðrencilere deponun bilgi iþlem, satýn alma, ESCO ýtriyat, sevkiyat, depolar, soðuk hava deposu, mal teslim ve mal kabul bölümleri gezdirildi. Cemal Kaya, Eczacýlýk Fakültesi hocalarýnýn ve öðrencilerinin sorularýna cevap verdi. Gezi, ecza deposunda öðlen yemeði ve toplu fotoðraf çekimiyle son buldu. ÝLKHA

Batman'da mesleki eðitim kursu düzenlenecek Batman Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü (ÝÞKUR) tarafýndan Nisan ayý içerisinde farklý mesleklerde 225 kiþilik Mesleki Eðitim Kursu düzenlenmesi kararlaþtýrýldý. ÝÞKUR, 225 kiþilik Mesleki Eðitim Kursu ile iþverenlere kalifiye iþgücü, iþ bulma zorluðu içerisinde olan birçok iþsize de iþ olanaðý saðlamayý hedefliyor. Batman Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdür Vekili Mahmut Polat, "Mesleki kurslarýmýz vasýtasý ile nitelikli iþgücü yetiþtirmekle birlikte, özellikle genç iþsizlerimizin meslek edinmelerini ve böylece istihdam edilebilirliklerine de katký saðlamýþ oluyoruz. Gerek özel sektör iþverenlerimiz ile gerekse Halk Eðitim Müdürlüðümüz ile yapmýþ olduðumuz iþbirliði protokolleri gereði ilimizde 225 kiþilik Mesleki Eðitim Kursu planlandý. yöresel kilim dokuma(60), kadýn giysileri dikimi(60), erkek giysileri dikimi(20), çaðrý merkezi elemaný(20) makineci dikiþ (25), ayakkabýcýlýk(15), pasta yapým elemaný(20) ve çocuk bakýmý(25) mesleklerinde açacaðýmýz kurslara katýlan kursiyerlerimize günlük 20 TL cep harçlýðý, iþ kazasý ve meslek hastalýðý sigortasý giderleri ve genel saðlýk sigorta primleri karþýlanacak ayrýca yaptýðýmýz protokol gereði baþarýlý olan kursiyerlerimize ÝÞKUR ve MEB onaylý sertifika edinmiþ olacaklar" dedi. ÝLKHA

Zayi ilaný Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum çocuðum Yunus Adar Barut’a nüfus cüzdanýný kaybettim.Hükümsüzdür Ercan Barut

AB Siyasi Danýþmaný Diyarbakýr'da Avrupa Birliði Siyasi Ýþler Danýþmaný Michael Miller ve Avrupa Birliði Türkiye Komisyon Temsilcisi Sema Kýlýçer, Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkanlarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý`ya nezaket ziyaretinde bulundu. Miller, böyle güzel bir günde Diyarbakýr'da olmaktan dolayý mutlu olduklarýný dile getirirken, Kýþanak da kendilerini Diyarbakýr'da görmekten duyduðu memnuniyeti belirtti. Görüþmede seçim sonuçlarý, bölgedeki ve kentteki güncel siyasi geliþmelere iliþkin sohbet edildi. Haber Merkezi

Batman'da mesleki eðitim kursu düzenlenecek

Batman Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü (ÝÞKUR) tarafýndan Nisan ayý içerisinde farklý mesleklerde 225 kiþilik Mesleki Eðitim Kursu düzenlenmesi kararlaþtýrýldý. ÝÞKUR, 225 kiþilik Mesleki Eðitim Kursu ile iþverenlere kalifiye iþgücü, iþ bulma zorluðu içerisinde olan birçok iþsize de iþ olanaðý saðlamayý hedefliyor.Batman Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdür Vekili Mahmut Polat, "Mesleki kurslarýmýz vasýtasý ile nitelikli iþgücü yetiþtirmekle birlikte, özellikle genç iþsizlerimizin meslek edinmelerini ve böylece istihdam edilebilirliklerine de katký saðlamýþ oluyoruz. Gerek özel sektör iþverenlerimiz ile gerekse Halk Eðitim Müdürlüðümüz ile yapmýþ olduðumuz iþbirliði protokolleri gereði ilimizde 225 kiþilik Mesleki Eðitim Kursu planlandý. yöresel kilim dokuma(60), kadýn giysileri dikimi(60), erkek giysileri dikimi(20), çaðrý merkezi elemaný(20) makineci dikiþ (25), ayakkabýcýlýk(15), pasta yapým elemaný(20) ve çocuk bakýmý(25) mesleklerinde açacaðýmýz kurslara katýlan kursiyerlerimize günlük 20 TL cep harçlýðý, iþ kazasý ve meslek hastalýðý sigortasý giderleri ve genel saðlýk sigorta primleri karþýlanacak ayrýca yaptýðýmýz protokol gereði baþarýlý olan kursiyerlerimize ÝÞKUR ve MEB onaylý sertifika edinmiþ olacaklar" dedi. ÝLKHA

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker de fuarda bir konuþma yaptý. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'na yapýlan saldýrýyý deðerlendiren Bakan Eker, Kýlýçdaroðlu'na yapýlan saldýrýyý kýnadý. Bakan Eker, saldýrýnýn seçimlerden sonra yaþanmasýna dikkat çekti. Bakan Eker, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Sayýn Kemal Kýlýçdarðlu'na TBMM'de yapýlan saldýrýyý þiddetle kýnýyorum. Menfur bir saldýrýdýr, kendisine geçmiþ olsun dileklerinde bulunuyorum. Bu tür saldýrýlarý milletimiz nefretle karþýlamaktadýr. Hiç kimseye hiçbir þekilde yapýlmamasý gereken bir davranýþtýr. Olayýn müsebbibi olan kiþi de yakalanýp, hukuk önünde hesabýný verip cezasýný çekecektir. Çok üzüldüðümü ve nefretle kýnýyorum. Olayýn seçimin ertesinde meydana gelmesi ayrýca manidardýr. Saldýrýnýn niyetini, perde arkasýnda ne var ne yok bilmiyordum. Ama her ne sebep ve þekille olursa olsun, bu tür saldýrýlarýn TBMM veya baþka bir yerde, bir siyasi partinin genel baþkanýna, mensubuna yapýlmasý hiçbir þekilde kabul edilemez, nefretle karþýlanýr" ifadelerini kullandý. Haber Merkezi

Eþ Baþkanlardan esnaf ziyareti Göreve baþlayan Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkanlarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý, Gazi Caddesi esnafýný ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Fahrettin Çaðdaþ ve Genel Sekreter Yardýmcýsý Þahin Elkaan ile birlikte belediye binasýndan yürüyerek Gazi Caddesi'ne giden eþ baþkanlar, halk ve esnaf tarafýndan büyük ilgi ile karþýlandý. Esnaflar Kýþanak ve Anlý'ya yeni görevlerinde baþarýlar dileyerek, beklentilerine iliþkin taleplerini dile getirdi. Meyan kökü ikram edilen eþ baþkanlar, Hasanpaþa Haný'nda kahve içerek esnafla sohbet etti. Baþkanlar kentin en önemli turizm merkezi olan Gazi Caddesi'nin temiz tutulmasýna iliþkin esnaflardan hassasiyet göstermelerini istedi. Haber Merkezi


6

EKONOMÝ

9 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA

Açlýk sýnýrý bin 121 TL Memur-Sen, her ay düzenli olarak yaptýðý açlýk-yoksulluk araþtýrmasý verilerini açýkladý. Araþtýrmaya göre Türkiye'deki 4 kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrý bin 121 TL, yoksulluk sýnýrý ise 3 bin 333 TL olarak belirlendi. Memur-Sen tarafýndan her ay düzenli olarak yaptýrýlan açlýk-yoksulluk araþtýrmasýnda, Türkiye'deki 4 kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrý bin 121 TL, yoksulluk sýnýrý ise 3 bin 333 TL olarak belirlendi. Isýnma madde fiyatlarýnda düþüþ yaþanýrken; ulaþým, haberleþme, giyim, temizlik, eðitim-kültür, saðlýk, barýnma, çevre ve su fiyatlarýnda artýþ oldu. Mart ayýnda Þubat ayýna göre gýda madde fiyatlarýnda ortalama deðiþim yüzde 2,48'lik bir artýþ gözlendi. Gýda madde fiyatlarýnda Þubat ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 29,01 artýþla Karnabahar'da yaþandý. Artan ve azalan fiyatlar Mart ayýnda Þubat ayýna göre giyim madde fiyatlarýnda ise ortalama deðiþim yüzde 0,84'lük bir artýþ olarak gözlendi.

Giyim madde fiyatlarýnda Þubat ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 8,63 artýþla iç çamaþýrý (tek kadýn) olurken, kýþlýk kýyafetlerde düþüþler yaþandý. Giyim madde fiyatlarýnda Ocak ayýna göre en göze çarpan düþüþlerin yüzde 6,76 azalýþla kaban (kadýn), yüzde 5,71 azalýþla kaban (erkek), yüzde 5,01 azalýþla kazak (erkek) ve yüzde 4,98 azalýþla bot (kadýn) ürünlerinin fiyatýnda yaþandý. Mart ayýnda Þubat ayýna göre ýsýnma madde fiyatlarýnda ortalama deðiþim yüzde 0,36'lýk bir azalýþ olarak gözlendi. Isýnma madde fiyatlarýnda Þubat ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 1,37 azalýþla tüp ücreti oldu. Araþtýrmaya göre kömür madde fiyatýnda ise yüzde 0,17'lik düþüþ gözlendi.

Ulaþým fiyatlarý arttý Mart ayýnda Þubat ayýna göre aydýnlanma madde fiyatýnda bir deðiþim olmaz iken, barýnma madde fiyatlarýnda ortalama 0.34'lük bir artýþ oldu. Mart ayýnda Þubat ayýna göre saðlýk madde fiyatlarýnda ortalama deðiþim yüzde 1,20'lik bir artýþ olarak gözlenirken, ulaþým madde fiyatlarýnda yüzde 0.01'lik bir artýþ olduðu belirlendi. Ulaþým madde fiyatlarýnda Þubat ayýna göre en göze çarpan deðiþimin yüzde 1,58 artýþla uçak ücreti, yüzde 1,40 artýþla bisiklet ve yüzde 1,18'lik artýþla araba ile ilgili temizlik ve bakým ürünleri fiyatlarýnda olduðu gözlendi. Bununla birlikte ulaþým madde fiyatlarýnda yüzde 2,49 LPG ve yüzde 2,33 azalýþ Araba Kiralama Ücreti fiyatlarýnda olduðu tespit edildi. ÝLKHA

Þeker Fabrikasý'na 'hayali tüccar' darbesi Muþ Þeker Fabrikasý Müdürü Nizamettin Güler, hayali tüccarlar yüzünden kotada açýk verdiklerini ve bu yüzden fabrikanýn zarar ettiðini söyledi. Makamýnda açýklama yapan Nizamettin Güler, pancar ekim sezonunun baþladýðýný belirtti. Hayali tüccarlardan dolayý kotada açýk verdiklerini ve bu yüzden fabrikanýn zarar ettiðini vurgulayan Güler, "4-5 bin ton kota elinde bulunduruyor ama tek bir kilogram pancar ekmiyor. Köyde sanki fabrika ortaðýymýþ gibi, yarý yarýya çiftçiden pancar alýyor. Bizim 160 TL fiyatla aldýðýmýz pancarý, bu adamlar 80 TL'ye alýyor ve fabrikaya 160 TL'ye satýyor. Yani bu hayali çiftçiler hiçbir

emek vermeden 80 TL'yi cebine atýyor. Dolayýsýyla bu hayali tüccarlarýn elindeki pancarýn hepsi ekilmediði için yaklaþýk 150 bin ton açýk veriyoruz. Geçen sene 350 bin ton pancar kotamýz olmasýna raðmen 208 bin ton pancar aldýk. Genel müdürlük nezdinde kampanyanýn 100 güne çýkartýlmasý ve en az 500 bin ton kota olmasýný istedik. Bizden kotadaki açýðýmýzý kapatmamýz halinde artýrým yapýlacaðýný söylediler. Genel müdürlük de haklý. 350 bin tondan, 200 bin ton pancar gelirse sýkýntý olur. Birçok fabrika 100 bin ton pancar bulamazken, biz 150 bin ton açýk veriyoruz. Durum böyle olunca söz hakkýmýz da olmuyor. Köy köy dolaþtýk ve çiftçilerimizi

bilinçlendirdik. Bingöl, Bitlis ve Muþ'a baðlý ilçeleri gezdik. Hayali tüccarlarla mücadele ediyoruz. Çiftçilerle el ele verip fabrikamýzý kara geçireceðiz. Çiftçilerimizin hayali tüccarlarýn kölesi yapmayacaðýz" dedi. 'Tefecilik yapýyorlar' Hayali tüccarlarý tefeciye benzeten Güler, "Biz, açýðýn kaynaðýný araþtýrdýk ve hayali tüccarlarýn farkýna vardýk. Adamlar resmen tefecilik yapýyor. Çiftçiler, bizim verdiðimiz 160 TL fiyattan yakýnýyor ama hayali tüccarlara 80 TL'ye pancar satýyor. Adam kotasýný köylüye ektiriyor. Biz bu açýðý kapatabilirsek yýllýk 300 bin ton pancar iþlememiz hayal ola-

Sedat Kuruyemiþ

maz. Bunu baþarýrsak 30 milyon TL kara geçeriz. 2012-2013 kampanya döneminde 217 bin ton pancardan yaklaþýk 23 milyon TL zarar ettik. 2013-2014 kampanyasýnda ise 208 bin ton pancar aldýk ve 473 bin TL zarar gösterdik. Yani çiftçileri bilinçlendirdik ve artýk çamur getirmiyorlar. Geçen yýl çamurla mücadele ettik ve fabrikayý 23 milyon TL zarardan kurtardýk. Bu sene de mücadelemiz hayali tüccarlarla olacak. 2013-2014 kampanya döneminde yaklaþýk 30 bin ton kristal þeker elde ettik. Elimizde 19 bin ton civarýnda þeker bulunuyor. Satýþlarýmýz devam ediyor. Fabrika olarak bölgenin þeker ihtiyacýný biz karþýlýyoruz" þeklinde konuþtu. ÝHA

Çiftçilere 5 bin meyve fidaný daðýtýldý Hakkari Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan çiftçilere 5 bin adet meyve fidaný daðýtýldý. Ýl Özel Ýdarisi kaynaklarý kullanýlarak Hakkari'de "Meyveciliði Geliþtirme Projesi" için 4 bin yarý bodur elma ve bin ceviz fidaný daðýtýmý yapýldý. Ýl merkezi ve ilçelerde kýþ aylarýnda bahçeleri zarar gören çiftçilere fidanlarýn daðýtýmýnýn yapýldýðýný belirten Hakkari Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü yetkilileri, Hakkari'de meyveciliðin geliþtirilmesi için çiftçilere gelir getiren meyveciliðin önümüzdeki yýllarda da desteklenmesinin süreceðini ifade ederek, il genelinde yaklaþýk 5 bin meyve fidanýnýn çiftçilere daðýtýldýðýný belirttiler. ÝHA

Meþhur Çiðköfteci Osman Usta ve Kahvaltý salonu

Mehmet Kaçar Her türlü kuruyemiþ çeþiti mevcuttur

7/24 Hizmetinizdedir ev ve iþyerlerine servis yapýlýr

Ofis Cahit Sýtký Tarancý Sokak Dicle Apt. 27/ A

Tel : 0 530 695 31 14

Servet

0531 811 86 08

Nezir çayevi Her türlü sýcak ve soðuk içecek servisleriyle hizmetinizde...

Tel: 0532 395 65 15

Giyim


GÜNCEL

9 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA

7

‘Mektup samimiyetimizi teyit etti’

Abdullah Öcalan'ýn Newroz'da okunan mektubunu deðerlendiren AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, mektubunun hükümete yönelik kafalardaki soru iþaretlerini kaldýrdýðýný ve hükümetin samimiyetini teyit ettiðini söyledi. Özel Haber Rýza BARUT

Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, çözüm sürecinde 15 ayý geride býraktýklarýný ve bu süre zarfýnda ölümlerin yaþanmamasýnýn önemli olduðunu belirtti. Çözüm sürecinin iradesini ve kararlýlýðýný Baþbakan'ýn ortaya koyduðunu ve sürecin baþlangýcýnda bütün soru iþaretlerini açýklamalarýyla giderdiðini ifade eden Altaç, ''Sayýn Baþbakan, bu iþin geleceði için her þeyini riske edeceðini söylemiþti. Bu geçen süreçte hükümet, AK Parti ve Sayýn Baþbakan samimiyetini ortaya koydu. Bunu vatandaþta artýk kabullenmeye baþladý. Bunun kararlýlýðýný vatandaþlarýmýz görüyor. Abdullah Öcalan'ýn Newroz'da okunan son mektubu da bu anlamda önemli. Geçen seneki mektupta soru iþaretleri vardý. Bu seneki mektuba

baktýðýnýz zaman hükümetimize yönelik kafalardaki soru iþaretlerinin kaldýrýlmasýna yönelik bir mektup olduðu anlaþýlýyor. Öcalan, ''Evet hükümet samimiyetini ortaya koymuþtur'' diyor. Biz bunu 2002'den beri söylüyoruz. Ama birileri bunu yeni görmeye baþladý. 2002'de olaðanüstü hali kaldýrýrken de biz samimi olduðumuzu söylüyorduk. Biz 2004'te yerel dil ve lehçelerde özel kurslarýn önünü açarken de bunu söylüyorduk. Sayýn Baþbakanýmýz 2005'te burada 'Kürt meselesi benim meselemdir' derken de samimiyetimizi ifade ediyorduk. Ama birileri, kafasýnda kötü niyet olduðu için, art niyet olduðu için bunu kabullenemiyordu. Mektup bu anlamda bir öz eleþtiridir. AK Parti iktidarýnýn

Kürtleri ve Türkleri geçmiþ bin yýllardan alýp, gelecek bin yýllara taþýma gayreti içerisinde olduðunun anlatýmýdýr mektup'' dedi. 'Demokrasi kendini yeniliyor' Ýl Baþkaný Altaç, Türkiye'nin son 12 yýlda çok iyi bir noktaya geldiðini herkesin görmesi gerektiðini söyledi. Altaç, ''12 yýl önce okullarda Kürtçe seçmeli dersin olacaðý, üniversitelerde Kürdoloji bölümlerinin kurulacaðý söylenseydi hepimiz küçük dilimizi yutardýk. Ama bugün bunlarý da konuþmuyoruz artýk, hepsi geçti. Demokratikleþme, demokrasi canlý bir organizma gibidir. Kendini sürekli yeniliyor ve yeni yeni ihtiyaçlar ortaya çýkarýyor. Bizde bu ihtiyaçlara, toplumun beklenti ve taleplerine cevap

vermek için elimizden gelen gayreti göstereceðiz. En son bir demokratikleþme paketi ile siyasi partilerin hazineden alacaðý yardým yüzde 7'den yüzde 3'e indirildi. Bu hem BDP için, hem diðer partiler için önemli bir adýmdý. Yine eski yerleþim yeri isimlerinin iadesiyle ilgili düzenleme yapýldý. Bu da demokratikleþme anlamýnda önemli bir çalýþmadýr. Tutukluluk süresinin 5 yýlla sýnýrlandýrýlmasý da önemli bir uygulamadýr. Yapýlanlar, hükümetin bütün sorunlarý çözme iradesini gösteriyor. Sayýn Baþbakan Yardýmcýmýz hasta tutuklularla ilgili bir düzenleme yapýlacaðýný açýkladý. Bu da insani bir olaydýr. Yarýnýn Türkiye'sini attýðýmýz adýmlarla inþa ediyoruz'' þeklinde konuþtu.

Öðrencilerden resim sergisi Dicle Üniversitesi Þiir Kulübü öðrencileri, þiir ve resmin bir arada toplandýðý 'Rengim Þiir' adlý resim sergisi düzenlediler. Cahit Sýtký Tarancý, Ahmet Arif, Sezai Karakoç gibi Diyarbakýr'ýn ünlü 10 þairin þiirlerine uygun resim çizen öðrenciler, eserlerini Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi Fuar Salonu'nda sergiledi. Serginin açýlýþýna Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün, Ýl Halk Kütüphanesi Müdürü Ahmet Özbek, Diyarbakýr Ahmet Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi Müdürü Metin Aksoy, öðretim üyeleri ve öðrenciler katýldý. Açýlýþ kurdelesini kesen Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün, "Diyarbakýrlý þairlerin torunlarý olan Diyarbakýrlý Üniversite Öðrencilerinin, hemþerilerinin, bu mirasýný bugün daha yüksek bir noktaya çalýþtýklarýný gururla görüyoruz. Bugün Dicle Üniversitesi'nde okuyan öðrenciler sanat adýna bir ilki gerçekleþtirdiler. Þiir gibi soyut bir sanatý, bir sanatçý duyarlýlýðýyla somut olan resme dönüþtürdüler" dedi. ÝLKHA

Kendi filmlerini çektiler Mardin'in Kýzýltepe ilçesinde yaþayan bir grup genç, kumbarada topladýklarý paralarla film çekti. Ramazan Kýzýlýrmak'ýn yazdýðý ve Ýsmail Çelik'in yönettiði "Stop" filminin çekimleri Kýzýltepe'de devam ediyor. Oyuncular ve yönetmenin kendi aralarýnda oluþturduðu kumbarada toplanan parayla çekilen filme Kýzýltepeliler yoðun ilgi gösteriyor. Yönetmen Ýsmail Çelik, film çekiminde çok zorlandýklarýný, mekan ve araç sýkýntýsý çektiklerini söyledi. Filmin oyuncularýnýn çoðunun esnaf olduðunu kaydeden Çelik, oyuncularýn büyük bir hýrsla çekimlere katýldýðýný dile getirdi. Çelik, filmin çoðunu çektiklerini yüzde 10'luk bir dilimin kaldýðýný sözlerine ekledi. Sýfýr bütçeyle çekiliyor Filmin oyuncularýndan Ayetullah Bütün, sýfýr bütçeyle çekilmesine karþýn filmin muhteþem olacaðýný söyledi. Bütün, "Filmde rol alan arkadaþlarýn gruplaþtýklarýný ve bu iþe gönül verdiklerini görünce çok gururlandým. Ben aslen Þýrnaklýyým ve onlarla olmakla çok mutluyum. Yönetmen Ýsmail Çelik'e de bu grubu bir araya getirdiði için teþekkür ediyorum" dedi. Stop filminin oyuncularýndan Mehmet Aygün ise lokanta iþletmecisi olmasýna raðmen oyunculuða merakýnýn olduðunu söyledi. Film ekibinde aile ortamý yakalandýðýný belirten Aygün, "Sinema gerçekten gönülden gelen bir þeydir ve bu grupta o kocaman gönlü fark edince bu iþi daha fazla sevmeye baþladým" diye konuþtu. Filmde Mardin'de görev yapan Elazýðlý öðretmenler de oyuncu olarak yer aldý. ÝHA

'YÖK kalkmalý'

Hasankeyf'te turizm ataðý

Batman'ýn Hasankeyf Ýlçe Kaymakamlýðý, yaklaþan turizm sezonu ile birlikte Hasankeyf'e yerli ve yabancý turistleri çekmek için birbirinden güzel projeler hayata geçiriyor. Hasankeyf Kaymakamlýðý, Hasankeyf'in cazibe merkezi olmasý için kollarý sývadý. Hasankeyf Kaymakamý Temel Ayca, medeniyet beþiði Hasankeyf'te bu yýl turizmin artmasý için yaptýklarý ve yapacaklarý projeler hakkýnda bilgi verdi. Nisan ayý ile birlikte Hasankeyf'te turizmin canlanmaya baþladýðýný belirten Ayca, "Havalarýn da güzelleþmesiyle her geçen gün Hasankeyf'e gelen turist sayýsýnda artýþ oluyor. Bizde Hasankeyf Kaymakamlýðý olarak bu yaz gelen turistlerimize daha profesyonel bir turizm hedefliyoruz. Bu kapsamda en çok yapmak istediðimiz projelerden bir tanesi de, Hasankeyf'e turist bürosu açmak. Hasankeyf giriþindeki boþ olan alanýmýz seyir alan olarak bilinen bir alandýr. Burada resmi turist bürosu açmayý hedefliyoruz. Bir aksilik olmazsa 15-20 gün içerisinde binamýzýn inþaatý bitip hizmete açmýþ olacaðýz. Bu büromuzda üç tane görevli olacak. Resmi görevli ve üniversite mezunu arkadaþlar olacaklar. Gelen insanlara Hasankeyf'in tarihini daha profesyonel anlatacaklar" dedi. Ýlçe giriþi turizm amaçlý kullanýlacak Hasankeyf giriþindeki boþ olan alanda 4-5 tane hediyelik eþya yeri düþündüklerini ifade eden Kaymakam Ayca, "Hasankeyf'te üretilecek olan turistlik

eþyalarýn burada satýlmasý hedefleniyor. Bu boþ alan Hasankeyf'in görsel alanda en güzel alaný diyebiliriz buraya. Buraya oturma banklarý düþünüyoruz. Ýnsanlar akþam saatlerinde oturup Hasankeyf'in manzarasýný buradan seyredebilecekler. Ayný zamanda buraya küçük bir kafeterya düþünüyoruz. Özellikle gelen turistler sýcaktan çok bunalýyorlar. Oturup gölgelik bir alanda daha rahat bir þekilde manzarayý seyredebilecekler. Bu alana araçlar þuanda park ediyor. Bizde bunun için giriþteki alt tarafta bundan sonra park olarak orayý kullanacaðýz. Burasý sadece insanlarýn oturacaðý bir alan haline gelecek. Bu alaný yazýn turizm amaçlý kullanmayý hedefliyoruz" þeklinde konuþtu.

Hediyelik eþya atölyesi açýlacak Hasankeyf'e gelen turistlerin tam anlamýyla profesyonel bir turizm yapamadýðýný ifade eden Ayca, "Profesyonel bir turizm yapýldýðýný söyleyemeyiz, çok eksiðimiz var. Bu açýlacak olan turizm bürosuyla da bu eksiklerimizi gidermeyi planlýyoruz. Onun dýþýnda baþka projemizde Hasankeyf'te üretilecek olan hediyelik eþyalar. Þuan da bir kurs açtýk ve bu kursun neticesinde bir ay içerisinde hediyelik eþya atölyesi açmayý planlýyoruz. Bu atölyede Hasankeyf'e özgü hediyelik eþyalar üretilecek ve ürettiðimiz bu eþyalarý Hasankeyf'e gelen turistlerimize satmayý planlýyoruz. Bu da Hasankeyf'in turizmine bir katký saðlayacaðýný düþünüyoruz" ifadelerini kullandý. ÝLKHA

Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Genel Baþkaný Gürkan Avcý, Yüksek Öðretim Kurulu'nun (YÖK) tamamen laðvet edilmesi gerektiðini söyledi.

DES Genel Baþkaný Gürkan Avcý, üniversitelerin psikoloji, siyaset bilimi, mühendislik, teknoloji, uluslararasý iliþkiler, kamu yönetimi, sosyoloji ve benzeri kürsülerinden Türkiye'nin sorunlarýnýn çözümüne dair sesiz kaldýðýný ifade etti. Avcý, "Türkiye'de herkes konuþuyor. Ancak en fazla konuþmasý gereken, Türkiye'nin önündeki engelleri aþmasý için rehberlik yapmasý gereken üniversiteler ve bilim insanlarý hiç konuþmuyor. En etkin taþýyýcý olmasý gereken üniversitelerimizin özgürlüðü, adaleti saðlamada öncü rol üstlenmesi gerekir. Türkiye'de, üniversitelere olaðanüstü yatýrým yapýldýðý bir süreçte bilgi noksanlýðýný ideolojiyle dolduran, mesuliyetsiz bir özgürlük talep eden üniversitelere deðil, gerçeði arayan ve etkin sosyal rol üstlenen üniversitelere ihtiyaç vardýr" dedi.

'Üniversiteler özgür olmalý' Avcý, "Bugün yaþanan terör, yoksulluk, adaletsizlik, ayrýmcýlýk, küresel ýsýnma, fýrsat eþitsizliði, çevre kirliliði, nüfus artýþý, kültür, siyasi yozlaþma, trafik terörü, deprem gibi sorunlarýn çözümünde üniversitelerin sessiz kalmasýna tahammül edilmemelidir. Üniversiteler kendilerini bu sorunlarýn dýþýnda tutamaz. Üniversitelerimiz sokaktaki insan içinde çözüm üretmelidir. Üniversiteler gerektiðinde toplumla, yöneticilerle ve iktidarlarla ters düþen fikirler ortaya koyar, onlarý eleþtirir. Aksi halde toplumsal ilerleme olmaz. Aksi halde özgür üniversite de olmaz. Türkiye'nin yaþadýðý beyin göçü sorununun sorumlusu ve suçlusu da, tersine bir beyin göçü politikasý vizyon ve becerisi olmayan da YÖK'tür" þeklinde konuþtu. 'Geliþimin önünde engel' YÖK'ün üniversite hocalarýnýn, öðrencilerin ve diðer eðitim bileþenlerinin üzerinde karabasan gibi durduðunu söyleyen Avcý, "YÖK, 12 Eylül darbesinden beri baskýcý, statükocu ve antidemokratik tavýrlarýndan pek bir þey kaybetmedi. Üniversite hocalarýnýn, öðrencilerin ve diðer eðitim bileþenlerinin üzerinde karabasan gibi duran YÖK, belki de yükseköðretim sistemimizin ve bilvesile Türkiye'nin geliþmesinin önündeki en büyük engellerden birisi oldu. Bu itibarla Baþbakan Sayýn Erdoðan'a ve Milli Eðitim Bakaný Sayýn Avcý'ya bir çaðrýda bulunuyor ve miadýný dolduran YÖK'ü kaldýrmalarý gerektiðini hatýrlatýyorum" ifadelerini kullandý. ÝLKHA


8

Haber

9 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA

Andy Warhol akýmý Diyarbakýr'da Diyarbakýr'da Andy Warhol akýmý ilk kez sahnelendi. Büyük ilgi toplayan etkinlik sokakta bisiklet turuyla baþladý. Etkinlik daha sonra tek kiþilik performansla devam etti. Büyük bir hayranlýkla izlenen gösteri uzun süre alkýþlandý. Dünya'da Pop-Art akýmýnýn önemli temsilcisi olarak kabul edilen Andy Warhol akýmý, usta oyuncu Ebru Atilla Sagay tarafýndan Diyarbakýrlýlarla buluþtu. Sagay, tek kiþilik oyunuyla popüler kültüre eleþtirisel yaklaþýmý konu edindi. "Çok Yaþa Andy Warhol" adýyla Türkiye'nin yaný sýra birçok ülkede üstün baþarýlara imza atan Ebru Atilla Sagay, Diyarbakýr'da bir ilke imza attý. Sagay, tek kiþilik performansý ile ilgi odaðý oldu. Performansýn ardýndan açýklama yapan Ebru Atilla Sagay, "Ýzmir'de 2007 yýlýndan beri profesyonel tiyatro yapýyorum. Baþlangýçta amacým tiyatroda yeni bir dil ve sahneleme metodlarý geliþtirmekti. Zamanla çocuklarýmýn popüler tiyatrolarda sýkýldýklarýný, inandýrýcý bulmadýklarýný fark ettim. O zaman kendi adýma seçtiðim yolun doðru olduðuna karar verdim. Alýþýlmýþýn dýþýnda belki de unutulmaya yüz tutmuþ olaylar hakkýnda projeler üretmekteyim. Böylece insanlar, ülkeler

hatta düþler arasýnda köprü oluþturmuþ oluyorum. Deðerli hocalardan ders aldým. Athol Fugard'ýn Domuz Ahýrý oyununda Praskovya rolüyle ilk profesyonel oyunculuk deneyimimi yaþadýktan sonra 2010 yýlýnda Tiyatro Nienor'u kurdum'' dedi. Ezber bozan etkinlik Ýlk projesinin toplumun dýþladýðý sanatçý kadýnlara dair hazýrladýðý Camille isimli tek kiþilik, 2 perdelik oyun olduðunu ifade eden Sagay, ''Camille'i Ýzmir Fransýz kültür, Ýstanbul Haldun Dormen Tiyatrosu ve Ege bölgesinde çeþitli yerlerde oynadýktan sonra Uluslararasý A'vignon Tiyatro Festivali'nden davet aldým. Ardýndan Ýngiltere'nin Londra ve Brighton þehirlerine turneler gerçekleþtirdim. Tek baþýma bir tiyatroyu ayakta tutarken, öðrendiklerim doðrultusunda popüler kültürü eleþtirdiðim Çok Yaþa Andy Warhol ile Ýstanbul Alternatif Tiyatro Festivali'ne Ýzmir'den

davet alan tek tiyatro olarak katýldým. Deðerli yönetmenim Gürol Tombul her mekana farklý reji yaparak bu sýra dýþý performans dizisini gerçekleþtirmemde en büyük destekçim oldu. Cer modern Müzesi'nin özel daveti ile Warhol-Munch sergisinde Andyoloji: Bir Warhol meseli ismiyle yaptýðým performanstan sonra çeþitli Ýllerimizde sahnelemeye devam etmekteyim. Ezber bozacak bir etkinlik olacaðýna inanarak Diyarbakýr'da Sinemasal sanat kahvesinde seyircilerle interaktif olarak bir performans gerçekleþtirdim. Duyduðum yorumlarýn çoðunluðu böyle bir performansla ilk kez karþýlaþtýklarýna ve heyecan duyduklarýna dair olduðu için mutluyum. Oyunun mesajlarýna doðru yerlerinde tepki veren, özgürce performansa katýlan Diyarbakýrlý sanat sever kardeþlerime yeni projelerimi de getirmek için elimden geleni yapacaðým'' þeklinde konuþtu.

Özel Haber Aziz FÝDANCI

Kadýn hastalýklarýna bitkisel çözüm Diyarbakýrlý herbalist Cahit Gürkaþ, aslanpençesi, civanperçemi ve hayýt tohumunun regl döneminin sancýlý geçmesini önlediðini söyledi.

Gürkaþ, düzensiz beslenme ve hormonlu gýdalarýn tüketilmesi nedeni ile kadýnlarda doðurganlýk sorununun oluþtuðunu belirtti. Kadýnlarýn en çok þikayette bulunduklarý hastalýklarýn baþýnda adet düzensizliðinin geldiðini ifade eden Gürkaþ, aslanpençesi, civanperçemi ve hayýt tohumunun adeti düzenlediði ve sancýlý geçmesini önlediðini kaydetti. Gürkaþ, "Bugün Türkiye'nin dört bir tarafýnda yetiþtirilen hayýt tohumu bu konudaki sýkýntýlarýn giderilmesinde oldukça etkili. Ayrýca kadýn hastalýklarýna iyi gelen ve Türkiye'de yetiþtirilen diðer bitkilerden biri de antibiyotik özelliðini taþýyan tüm aðrý ve sýzýlara iyi gelen civanperçemidir. Sarý kantaron, papatya ve testere diþli aslanpençesinin de regl dönemindeki sancýlarýn önler. Kadýnlar, bitkisel ilaçlarý kullanýrken dikkatli ve yeterli bilgiye sahip olmalý" dedi. Regl döneminin sancýlý geçmesinin nedenlerinin baþýnda, düzensiz beslenme, stres, antibiyotikler, doðum kontrol haplarý ve kortizonlu haplar geldiðini anlatan Gürkaþ, kadýnlarýn özellikle kahvaltýlarýný zamanýnda yapmalarý ve düzenli beslenmeleri gerektiðini sözlerine ekledi. ÝHA

Çocuklarda alerjik bronþiyal astýma dikkat Memorial Diyarbakýr Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümü'nden Uz. Dr. Hakan Onur, çocuklarda alerjik bronþiyal astým hakkýnda bilgi verdi. Astýmýn bazý genetik ve olumsuz çevresel faktörlerin bir araya gelmesiyle oluþtuðunu belirten Uz. Dr. Onur, olumsuz çevresel faktörler arasýnda en baþta alerjenlerin geldiðini söyledi. Hava kirliliði, hayvan kürkleri, soðuk hava, sigara dumaný ve kapalý alanlar astým geliþimine zemin hazýrlayan diðer faktörlerden olduðunu belirten Dr. Onur, çocuklarýn hava yollarý normalden daha hassas olduðu için belirtilen durumlar çocuklardaki astýmý tetikleyebildiðini dile getirdi. Belirtiler 5 yaþýn altýnda çýkýyor Dr. Onur, "Astým belirtileri çocuklarda farklýlýk göstereceði gibi hafif, orta, aðýr olmak üzere kendini hissettirebilir. Ýlerlemiþ astým vakalarýnda çocuðun yaþamý tehdit altýnda olabileceðinden vakit kaybetmeden tedaviye baþlanarak þikayetler kontrol altýna alýnmalýdýr. Astýmdan tamamen kurtulmayý saðlayacak bir tedavi bulunmamaktadýr. Ancak astým, doðru taný, düzenli takip ve iyi bir tedavi ile kontrol altýna alýnabilir. Annenin gebelik sýrasýnda sigara kullanmasý çocukta birçok hastalýða neden olmakta ve astým riskini de artýrmaktadýr. Bu nedenle gebelik dönemi de dahil olmak

üzere çocuðun hiçbir þekilde sigara dumanýna maruz kalmamasýna özen göstermelidir. Astýmýn belirtileri hastalarýn büyük çoðunluðunda 5 yaþýn altýnda ortaya çýkar. Aslýnda bu yaþ grubundaki çocuklarda hýþýltý ve nefes darlýðýnýn astýmdan mý yoksa farklý bir nedenden mi kaynaklandýðý genellikle anlaþýlamaz. Ancak hýþýltý astýmýn belirtisi olabileceðinden, çocukta görülebilecek bazý þikayetlere karþý dikkatli olunmalýdýr" dedi. Alerji testleri þart Genel olarak geçici özellik gösteren þikayetlerin çocukluk çaðýnýn geçici hýþýltýsý olduðunu aktaran Dr. Onur, "Astým hastalarýnýn bir kýsmýnda bulgular yaþla birlikte gerileme gösterir ve hastalarýn bir bölümünde kaybolabilir. Ancak belirtiler azalsa veya kaybolsa bile çocuklarýn önemli bir kýsmýnda ileri yaþlarda astým bulgularý ortaya çýkabilir. Çocuklarda ilk 3 yaþ içinde en önemli alerjenler besinlerdir. Çocuklarda alerjik reaksiyon oluþturan bazý besinler, astýma da neden olabilir. Bunlar çocuðun yaþý ilerledikçe daha çok ön plana çýkacaðýndan, ilk 3 yaþ içinde uzman doktora danýþarak alerji testleri yaptýrýlmalý ve çocuk düzenli takip altýnda olmalýdýr. Alerjiye yol açan besinler arasýnda; süt, yumurta, yer fýstýðý, fýndýk, ceviz, balýk, kabuklu deniz ürünleri, buðday ve soya olarak gösterilmektedir" diye konuþtu. ÝHA

Mardin 112'nin baþarýsý Mardin Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Mehmet Derviþ, 22 istasyonda 38 ambulans ile hizmet veren 112 Acil Servis Ýstasyonu'nun geçtiðimiz yýl yüzde 89'luk bir baþarý elde ettiðini söyledi.

Mardin Ýl Saðlýk Müdürlüðü'nde "Yýlýn Hekimi" ve "112 Çalýþanlarýna Ödül Töreni" düzenledi. Törene Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Mehmet Derviþ, Müdür Yardýmcýsý Dr. Salih Albayrak, Halk Saðlýðý Müdürü Uz. Dr. Nureddin Özdener ve saðlýk personeli katýldý. Mardin'de görev yapan Dr. Çaðdaþ Barýþ Güzel, mesleðinin ilk yýlýnda Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan yýlýn doktoru seçilerek, ödülünü Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Mehmet Derviþ'in elinden aldý. Törende ayrýca 112 Acil Servis çalýþanlarýna gösterdikleri yüksek performanslarýndan dolayý baþarý belgesi ile ödüllendirildi. Ödül töreninin ardýndan açýklama yapan Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Mehmet Derviþ, insan hayatýný kurtaran saðlýk personeline çalýþmalarýnda baþarý diledi. 2 milyon 390 bin 400 çaðrý 112 Acil Servis olarak her yýl vakalara müda-

içerisinde müdahale edebilmek hedeflenen bir durumdu. Yine 2013 yýlýnda kent merkezinde en geç 10 dakika içerisinde olaylara müdahale oranýmýz yüzde 89 oldu. Kýrsalda ise bu oran yüzde 85 þeklinde müdahale edilmiþ. Yani 112 koyduðu hedeflere belli oranda yaklaþmada baþarýlý olmuþ. Hava ambulansý ise geçtiðimiz sene 60 olaya zamanýnda müdahale etti" dedi.

halede yeni hedeflerin belirlendiðini ve çalýþmalarýn bu kapsamda yürütüldüðüne dikkat çeken Derviþ, 2013 yýlýnda 112 Acil Merkezi'ne toplam 2 milyon 390 bin 400 çaðrý olduðunu ve bu çaðrýlarýn 23 bin 436 tanesinin vaka olduðunu belirtti. Personelin büyük bir öz veriyle çalýþtýðýný ifade eden Derviþ, "Ayný yýl içinde aylarýn ortalamasýna bakýldýðýnda ise 1803 vaka sayýsý ile en düþük müdahale edilen ay Mart olmuþ. En çok müdahale edilen ay ise 2 bin 504 vaka ile Aralýk ayý oldu. Özellikle merkezimizin kent merkezinde ve ilçelerinde kendine koyduðu bir takým hedefler vardý. Bunlardan en önemlisi bir vakaya kent merkezinde en fazla 10, kýrsal da ise 30 dakika

233 personel görev yapýyor Vatandaþlarýn saðlýðýný her þeyin önünde tuttuklarýný, bu sebeple 112 Acil Servis Ýstasyonu'na her sene yeni araçlar kazandýrdýklarýný söyleyen Dr. Mehmet Derviþ, "Mardin 112 Acil Servis Ýstasyonu'nda 18'i doktor, 27'si paramedik, 140'ý acil týp teknisyeni ve 48'i diðer alanlarda çalýþanlarla birlikte toplamda 233 personel görev yapmakta. Bu yýl Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan 112 Acil Ýstasyonu'na gönderilen 7 adet yeni ambulansla birlikte istasyon bünyesinde toplamda 38 ambulansla hizmet verilmekte. Bunlarýn arasýnda birer tanesi motosiklet, paletli, dört yataklý ve son olarak obez hastalar için yoðun bakým ünitesine sahip vinçli ambulans bulunmakta. Mardin'de 112 Acil Servis hizmetlerinin hýzlý ve saðlýklý yapýlmasý için tüm personel ve yöneticiler yaðmur, çamur, gece gündüz demeden 24 saat büyük bir öz veriyle hizmet veriyorlar." diye konuþtu. ÝLKHA


Ý ç Politika

9 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA

9

'Ýhaneti asla unutmayacaðýz'

Yerel seçimler öncesinde AK Parti'ye karþý her yöntemin uygulandýðýný belirten Baþbakan Erdoðan, "Siyaset, demokrasi tarihi bu alçaklýðý, bu ihaneti asla unutmayacak" dedi. B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, yerel seçimlerin ardýndan partisinin Meclis'teki ilk grup toplantýsýnda konuþtu. 30 Mart seçimlerini geride býraktýklarýný belirten Baþbakan, ''AK Parti olarak girdiðimiz 8. seçimi de tartýþmasýz bir zaferle sonuçlandýrdýk. 30 Mart seçimlerini, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesini zafere taþýnan herkese sonsuz þükranlarýmý sunuyorum. Her türlü hileden uzak duran, her türlü hileyi de ortaya çýkaran sandýk görevlilerine teþekkür ediyorum. Aziz milletimize çok teþekkür ediyorum, her birinden Allah razý olsun. Türkiye'nin zaferini kendi zaferi olarak kabul eden dünyadaki dost ve kardeþlerimize teþekkür ediyorum. Gerçekten çok zorlu bir seçim sürecinden geçtik. Demokrasimizin en meþakkatli seçimini yaptýk. Çok kirli, ahlak dýþý, edep dýþý kampanyalarýn yapýldýðý bir seçim sürecinden geçtik. Hedef hükümetimizden, AK Parti'den çok Türkiye'ydi. Her yöntemi kullandýlar. Sokak hareketlerini devreye aldýlar. Ýnançlarý, mezhepleri acýmasýzca istismar ettiler. Ýnsanlýk dýþý her yöntemden medet umdular. Bunlarý unutmak mümkün deðil, asla unutmayacaðýz. Dýþiþleri'nin toplantýsýný dinlediler, kaydettiler, servis ettiler. Ýnsanlarýn mahrem görüþmeleri üzerinden haftalarca yayýn yaptýlar. Vefat etmiþ annelerinden tutun, millete hakaret ettiler.

Vatana ihaneti, ajanlýk tescillenen yapý için talimat verdi. Þahsýma aileme yapýlanlarý asla sinemeye çekmeyeceðiz. Kendi paralel yargýlarý önünde deðil, milletin yargýlarý önünde hesap verecekler. Paralel yapýnýn kayýtsýz para toplanmasýna artýk müsamaha göstermeyelim, elinizdeki bilgileri bizlerle paylaþýn diyorum. Namussuzlar kadar namuslular cesur olmazsa baþarý elde edilemez. Tehdit ve þantaj yapýlanlarýn bunu bizimle paylaþmasýný istiyorum. Örgüt liderinin bir holding patronu, örgüt yöneticisi olduðu görülmüþtür. Tabandaki kardeþlerimizin hayal kýrýklýðý yaþadýðýný biliyorum. Sadece onlar deðil, bizler de ihanete uðradýk. Hz. Yusuf'un hissiyatý neyse biz de oyuz. Sýrtýmýzdan hançerlendik'' Ýfadelerini kullandý.

'Ahlak dýþý siyaset yenildi' Seçimde hile yapýlacak dediler. Anketlerle manüpilasyon yaptýlar. Ýnsanlarý sokaða çýkarmak için haberler yaptýlar. O atýlan manþetleri unutmadýk, unutmayacaðýz. Siyaset, demokrasi tarihi bu alçaklýðý, bu ihaneti asla unutmayacak'' þeklinde konuþtu.

'Sýrtýmýzdan hançerlendik' Kimsenin yaptýðýnýn yanýna kar

Kadýnlardan AK Partili baþkana tepki

B

DP Kadýn Meclisleri ile HDK/HDP Kadýn Meclisi, Bingöl Belediye Baþkaný'nýn kadýnlara yönelik cinsiyetçi ve ayrýmcý sözlerine sert tepki göstererek kýnadý. Kadýnlar, Belediye Baþkaný'ndan özür ve istifa istedi. BDP Kadýn Meclisleri yaptýðý açýklamada, AKP Hükümeti iktidarda olduðu 12 yýl boyunca kadýnlarý ötekileþtiren, dýþlayan ve eve hapsetmek isteyen tutumundan vazgeçmediðini belirtildi. Açýklamada, "Bunun son örneði Bingöl'ün AKP'li Belediye Baþkaný Yücel Barakgazi'dir. Seçim çalýþmalarý boyunca kadýnlarýn yoðun emek ve mesai harcadýðý ve kadýnlarýn desteðiyle seçildiðini bilen Barakgazi, buna raðmen kadýn düþmaný tutumunu sergilemekten geri kalmamýþtýr. AKP'li baþkan, seçilir seçilmez yaptýðý ilk toplantýda belediye baþkan yardýmcýlýðýnda ve baþkan vekilliðinde kadýnlara görev vermeyeceði, bunun dinen ve örfen de uygun olmadýðýný belirtmiþtir" denildi.

larýn güçlü bir duruþ sergileyerek, Bingöl belediyesinde kadýnlarýn deðil, kadýn düþmaný zihniyetin istifa etmesi için mücadele edilmelidir. Bingöl baþta olmak üzere, hiçbir yerde kadýn düþmaný, ayrýmcý ve cinsiyetçi politikalara geçit verilmemeli ve bununla sürekli mücadele halinde olunmalýdýr."

'Özür dileyerek istifa etmeli' Açýklamada þöyle denildi: "Kadýnlarý sosyal ve siyasal yaþamýn dýþýnda býrakan, demokrasinin eþit temsiliyet ve katýlým ilkesini hiçe sayan ve taraf olunan uluslararasý sözleþmeleri çiðneyen bu bakýþ açýsýnýn sadece Yücel Barakgazi'nin düþüncesi deðil, mensubu olduðu AKP'nin zihniyet yapýsý olduðunu çok iyi biliyoruz. Kadýnlara yönelik her türlü hak ihlalinin ve þiddetin korkunç boyutlara ulaþmasýnýn arkasýndaki asýl neden kadýn düþmaný bu zihniyet yapýsýdýr. Barýþ ve Demokrasi Partisi Kadýn Meclisleri olarak; AKP'li belediye baþkanýný bu sözlerinden dolayý kýnýyoruz. Barakgazi'nin tüm kadýnlardan özür dileyerek istifa etmesini gerekmektedir. AKP Bingöl'de kadýn düþmaný belediyeciliðin temsilcisi olarak anýlmak istemiyorsa, bir an önce Yücel Barakgazi'yi görevden almasý gerekmektedir. Bingöl'deki tüm kadýnlarý ve duyarlý halkýmýzý da, Barakgazi'nin bu sözlerine karþý demokratik tepkilerini dile getirmeye çaðýrýyoruz. Tutum sergileyerek istifa eden Meclis Üyesi Nurten Ertuðrul'u ile dayanýþma halinde olmaya çaðýrýyoruz. Özellikle kadýn-

'Nefret suçu iþledi' HDK/HDP Kadýn Meclisi ise "Bingöl'ün AKP'li Belediye Baþkaný Yücel Barakgazi, cins ayrýmcýlýðý ve kadýn düþmanlýðý yaparak, sadece biz kadýnlarýn tepki ve öfkesini kazanmadý; açýk bir ayrýmcýlýk yaparak nefret suçu iþledi" dedi. Barakgazi'nin, "Belediye baþkan yardýmcýlýðýna ve belediye baþkan vekilliðine bayanlarý getirmeyi düþünmüyoruz. Dinen de örf'en de bu uygun deðil. Toplum bunu hazmetmez" söylemini hatýrlatan HDK/HDP Kadýn Meclisleri "Biz de bu uygulamayý ve söylemi asla hazmetmeyeceðiz. Kadýnlardan yüzde 65 oy alarak seçilen Barakgazi'ye, baþkan vekilliðini bile layýk görmediði kadýnlarýn belediye baþkaný olduðu, Bingöl'ün batýsýna ve güneyine þöyle bir bakmasýný; bu sözleri nerede sarf ettiðini hatýrlamasýný tavsiye ediyoruz. 11 il ve 68 ilçede seçimleri kazanan BDP'li belediyelerde kadýnlar ve erkekler birlikte yönetecek. Tüm kadýnlarý AKP'nin cins ayrýmcýlýðýna, kadýn düþmanlýðýna karþý birlikte mücadele etmeye, kadýn düþmaný ve nefret suçu iþleyen Barakgazi'yi de istifaya çaðýrýyoruz" denildi.

kalmayacaðýný ifade eden Baþbakan Erdoðan, ''Biz bu ülkede demokrasiyi ve siyaseti çoðaltmaya devam edeceðiz. Sandýkta verilen mesajý okumaya çalýþacaðýz. Gezi olaylarýnýn 17 ve 25 Aralýk darbe giriþiminin içi yüzünü millet gördü. Bütün tahrik ve kirli kampanyalara raðmen milletimiz sokaða çýkmadý. Oyuna gelmedi, tuzaða düþmedi. Milletimiz bize paralel yapýyla mücadele talimatýný verdi.

Samimi her iddiayý ciddiye aldýklarýný belirten Baþbakan Erdoðan, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Yetimin hakkýný asla yedirmeyiz. Her iftiraya da boyun eðecek deðiliz. Muhalefetin yavuz hýrsýz ev sahibini bastýrýrmýþ mantýðýyla adým attýðýný görüyoruz. Millet senin yalanlarýný inanmadý, Ýstanbul'da tarihi Osmanlý tokadýný yediniz. Her seferinde millet size adalet tokadýný atmaya devam edecek. 2014 yerel seçimlerinde oy oranýmýz yüzde 45.5 oldu. Seçim sonuçlarýný hazmedemeyenler, oy

oranýný genel seçimle karþýlaþtýrmak gibi bir kurnazlýða giriyorlar. Elma armutla kýyaslanmaz. AK Parti oy oranýný 2009 seçimine göre 7 puan artýrmýþtýr. AK Parti, CHP ve MHP'nin oy oranýndan daha fazla oy almýþtýr. AK Parti rakiplerine açýk ara fark atmýþtýr. 823 belediyeyi AK Parti adaylarý kazanmýþtýr. Belediyelerin yüzde 59'unu AK parti almýþtýr. AK Parti, 81 vilayetin 48'inde birinci partidir. 29'uncu ikinci parti, sadece 4'ünde üçüncü parti olmuþtur. 7 coðrafi bölgenin 6'sýnda AK Parti birinci oldu. Ege'de 1500 oy farkýyla ikinci olduk. AK Parti'nin oylarýnda yedi ilde küçük düþüþler yaþandý. AK Parti'nin oylarý hiçbir ilde yüzde 10'un altýna düþmedi. Sadece bir ilde, Tunceli'de yüzde 20'nin altýnda olmuþtur. AK Parti girdiði 8. seçimde de bir Türkiye partisi olduðunu gösterdi. Yenilgiyi hazmetmek, baþarýsýzlýðý kabul etmek gerekir. Pensilvanya'nýn medyasýna sýrtýný yaslayýp insaný sokaða dökmekle seçim kazanýlmaz. Ankara'da itiraz ettiler, bazý sandýklar yeniden sayýldý. AK Parti'nin oylarý daha da arttý. Baþarýsýz olduðumuz illerde kendimizi sorguya çekip, deðerlendirme yapacaðýz. 30 Mart'ta kazanan Türkiye, 77 milyon olmuþtur. Ahlakdýþý, iftira ve çamur siyaseti yenilmiþtir. Büyük Türkiye kazanmýþtý. Ýstiklal ve istikbal mücadelesi zafer elde etmiþtir.'' Haber Merkezi

'Geri adým atmayacaðýz'

Partisinin TBMM Grup Toplantýsý'na giderken yumruklu saldýrýya uðrayan CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, þiddetin kendilerini engellemeyeceðini belirterek, "Asla geri adým atmayacaðýz" dedi.

C

HP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, partisinin TBMM Grup Toplantýsý'na giderken yumruklu saldýrýya uðradý. kýlýçdaroðlu grup toplantýsýna girerken, BDP'lilerle el sýkýþtýðý anda bir þahsýn yumruklu saldýrýsýna uðradý. Bir þahýs Kemal Kýlýçdaroðlu'na doðru yürüyerek tekmeliyumruklu saldýrýyý gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu, dört yumruk darbesi aldý ve gözlüðü kýrýldý. Yüzü þiþmesin diye Kýlýçdaroðlu'na ilk müdahale olay yerinde milletvekili Ali Özgündüz tarafýndan yapýldý. Özgündüz, CHP liderinin yumruk isabet eden gözünün altýna para bastý.

Saldýrgan Erzurumlu TBMM Ýdare Amiri ve CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'na yapýlan yumruklu saldýrýyý O.Ö. isimli þahsýn gerçekleþtirdiðini bildirdi. Özdemir, yumruklu saldýrý sýrasýnda Kýlýçdaroðlu'nun yanýnda olduðunu söyledi. Saldýrgan gözaltýna alýndýktan sonra CHP Ýstanbul milletvekilleri Aydýn Ayaydýn ve Ali Özgündüz ile birlikte Çankaya'da karakola giderek durumu takip ettiklerini belirten Özdemir, "Saldýrgan Erzurumlu. Ankara Altýndað'da

yaþýyor. 1986 doðumlu. Ýsmi O.Ö.. Hiçbir partinin üyesi olmadýðýný bize söyledi. 3 milletvekili olarak biz konuyu takip ediyoruz" dedi.

Grup toplantýsýnda konuþtu Kemal Kýlýçdaroðlu, uðradýðý saldýrýnýn ardýndan partisinin grup toplantýsýnda kürsüye çýktý. Konuþmasýnýn baþýnda kendisine yapýlan saldýrýyý deðerlendiren

Kýlýçdaroðlu, "Baskýlar, þiddet bizi engelleyemez. Asla geri adým atmayacaðýz, inançlarýmýzdan asla vazgeçmeyeceðiz. Bu ülkeye saðlýklý bir demokrasiyi ya getireceðiz ya getireceðiz. Baskýlar þiddet bunlar bizi engelleyemez. Yedi düvele karþý mücadele etmiþ bir gelenekten geliyoruz biz. Biri yumruk attý diye geri adým atmayýz'' þeklinde konuþtu.

'Kiþisel verilerin kaydý yasal deðil'

A

vrupa Adalet Divaný, veri kaydýna iliþkin düzenlemelerin AB yasalarýný ihlal ettiði kararýný verdi. Veri kaydýný savunanlar ve eleþtirenler, Lüksemburg'dan gelecek kararý mer-

akla bekliyordu. Avrupa Adalet Divaný, s vatandaþlarýn telefon ve internet verilerinin özel bir neden olmaksýzýn kovuþturma amacýyla kaydedilmesinin AB yasalarýna uygun olup olmadýðý konusundaki kararýný açýkladý. Adalet Divaný, veri kaydýna iliþkin düzenlemelerin AB yasalarýný ihlal ettiði sonucuna vardý. Söz konusu düzenlemelerin reformdan geçirilmesi gerektiðine karar verildi. Gelecekte, telefon, internet ve e-mail verilerinin kaydýnýn "kesinlikle çok gerekli" olduðu koþullarla sýnýrlý tutulmasý gerektiði belirtildi. 2006 yýlýna ait düzenlemeler 2006 yýlýndan bu yana AB devletleri, yetkililere aðýr suçlarýn aydýnlatýlmasýnda yardýmcý

olmasý amacýyla telekomünikasyon firmalarýnýn bu tarz verileri iki yýla kadar saklamasýný zorunlu tutuyordu. Uygulama AB içerisinde uzun süredir tartýþmalara yol açýyor. Geçen yýlýn Aralýk ayýnda Adalet Divaný'ndan bir uzman, bu AB düzenlemesinin temel haklar sözleþmesiyle uyuþmadýðý ve iyileþtirilmesi gerektiði sonucuna varmýþtý. Kararýn Almanya'da da yasal bir düzenlemenin yolunu açmasý bekleniyor. Þu anda herhangi bir düzenleme bulunmuyor. Hrýstiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti, koalisyon anlaþmasýnda veri kaydýnýn yeniden düzenlenmesi üzerinde çalýþýlmasý konusunda anlaþmýþtý. Koalisyon, AB düzleminde kayýt süresinin üç aya indirilmesini istiyor.


10

Haber

9 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA

ABD Kýbrýs için devre girdi

Liderlere müzakere desteði

Kýbrýs sorununa yön veren ABD, adada devam eden müzakere sürecine ivme kazandýrmak amacýyla taraflar arasýnda güven yaratacak bazý önlemlerin hayata geçirilmesini istiyor. týðý görüþmede, 1974'ten beri Türk tarafýnýn kontrolünde yerleþime kapalý tutulan sahil kenti Maraþ'ýn kendilerine verilmesi konusunda Amerika'dan yardým istedi. Anastasiades, Maraþ'ýn iadesinin güçlü bir iyi niyet adýmý oluþturacaðýný savunarak böylece Rum halkýnýn rahatlýkla çözüme ikna edilebileceðini öne sürdü. Rum lider, Maraþ'ýn iadesinin güven yaratýcý önlemler kapsamýna dahil edilmesi ve bu konuda Türk tarafýnýn ikna edilmesi için Washington yönetiminden destek de talep etti.

L

iderlerle temaslar yapmak için adaya gelen Amerikan Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Eric Rubin, Kýbrýs'taki iki halkýn beklentisine ve gereksinimlerine uygun güven yaratýcý yöntemler bulunmasý için liderlere destek vereceklerini açýkladý. Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiades'le görüþtükten sonra açýklama yapan Eric Rubin, Washington yönetiminin güven yaratýcý

önlemlerin müzakerelerde gerçek anlamda ilerleme yaratacaðýna inandýðýný belirtti. Taraflar arasýnda güven yaratacak önlemlerin önemine iþaret eden Amerikalý diplomat, "müzakerelerde gerçek ilerleme olanaklarý yaratacak güven yaratýcý önlemlerin bulunmasýna yardýmcý olacaðýz" dedi.

Maraþ'ý istiyorlar Rum lider Anastasiades, Rubin'le yap-

Kapsamlý çözümün parçasý Türk tarafý, Maraþ'ýn kapsamlý çözümün parçasý olduðunu ve toprak konusundan baðýmsýz ele alýnamayacaðýný belirtiyor. Maraþ'ýn Rumlara verilmesinin güven yaratýcý önlem olmadýðýný belirten Türk tarafý, güven yaratýcý önlemlerin iki tarafýn da yararýna olacak adýmlardan oluþmasý gerektiðini deðerlendiriyor. Öte yandan Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, müzakerelerin Haziran'da tamamlanmasýný öngören bir yol haritasý çizdiklerini, ancak bunun Rum Lider Nikos Anastasiades tarafýndan reddedildiðini açýkladý.

Rusya'dan iç savaþ uyarýsý Ukrayna'nýn doðusunda hafta sonu baþlayan gerilim týrmanýrken, Rusya ile Kiev arasýndaki siyasi tansiyon da yükseldi. Ukrayna'nýn güneydoðusundaki askeri operasyonlara son vermesini isteyen Rusya, iç savaþ uyarýsý yaptý. Rus yanlýlarý, Ukrayna'nýn doðusundaki Khariv kentinde bölgesel yönetim binasý önünde yangýn çýkardý. Rusya'ya katýlmak isteyen ve baðýmsýzlýk ilan eden Moskova taraftarlarý, bulduklarý tüm malzemeleri ateþe verdi. Ukrayna güvenlik güçleri sabaha karþý operasyon baþlattý. Kiev

yönetimi terör operasyonunda 70 ayrýlýkçýnýn gözaltýna alýndýðýný duyurdu. Operasyon nedeniyle Khariv'de kent merkezinde yoðun güvenlik önlemleri alýndý. Rusya ise Ukrayna'yý uyardý. Rus Dýþiþleri Bakanlýðý, Ukrayna'nýn güneydoðusunda giriþilen askeri operasyon hazýrlýklarýna son verilmesini istedi. Açýklamada bunun bir iç savaþa yolabileceði uyarýsý yapýldý. Hafta sonu Rus yanlýlar Ukrayna'nýn doðusundaki üç kentte hükümet binalarýnýn kontrolünü ele geçirmiþti.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

9 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA

11

Yolspor'da hazýrlýklar baþladý Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup takýmlarýndan Yolspor hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Cizre Basraspor hazýrlýklarýna Karayollarý tesislerinde Teknik direktör Ýbrahim Tungaç yönetiminde baþladý.

Erganispor'da Gençlerbirliði alarmý Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup takýmlarýndan Erganispor, Tatvan Gençlerbirliði ile deplasmanda yapacaðý maçtan galibiyetle ayrýlmak istiyor.

K

ulüp Baþkaný Nedim Þimþek, yaptýðý açýklamada, hafta sonu deplasmanda oynayacaklarý Tatvan Gençlerbirliði maçýndan mutlak galibiyetlen ayrýlacaklarýný belirterek, "Son haftalarda yakaladýðýmýz çýkýþlarý sürdürmek istiyoruz. Takýmýmýzda sakat ya da cezalý futbolcumuz yok " dedi.

Çýkýþýmýzý sürdürmek istiyoruz

T

eknik Direktörü Ýbrahim Tungaç, Cizrebasraspor maçýný kazanmak istediklerini söyledi. Tungaç yaptýðý açýklamada, deplasmanda yapacaklarý Girmeli Belediyespor maçýný kazanýp galibiyetlerine bir yenisini eklemek ve þampiyonluða bir adým daha yaklaþmak istediklerini belirtti. Tungaç, "Cizre Basraspor ile deplasmanda karþýlaþacaðýz. Rakibimiz þuan ligin Üçüncü sýrasýnda 46 puaný bulunuyor bizim ise aramýzdaki puan farký ise 2 puan var aramýzda Bu nedenle yapacaðýmýz karþýlaþma zor geçecek. Cizrebasraspor maçýný kazanmak istiy-

oruz" dedi. "RAKÝPLERDEN EKSÝÐÝMÝZ YOK" Yolspor Teknik Direktörü Ýbrahim Tungaç, Play-Off hedefine ulaþmak için umutlu ve inançlý olduklarýný söyledi. Yarýþý kovalayan takýmlardan çekinmediklerini belirten Tungaç, "Grubumuzda her takým her takýmý yenebiliyor. Kimsenin kimseden fazla farký yok. Þu ana kadar oynadýðýmýz futbol ve aldýðýmýz sonuçlarla bu iþi baþarabileceðimizi gösterdik. Bundan sonra kalan 2 maçýmýzda istediðimiz sonuçlarý alarak Play-Off'a kalmak istiyoruz." dedi. Taþkýn Civelek

Erganispor Teknik Direktörü Süleyman Arpa, yaptýðý açýklamada, deplasmanda oynayacaðýmýz Tatvan Gençlerbirliði maçýný kazanýp üst üste 2. galibiyetlerine imza atmak istediklerini söyledi. Son haftalarda önemli sonuçlara imza atarak iyi bir çýkýþ yakaladýklarýný kaydeden Arpa, hem ligdeki konumlarýnýn hem de puan durumlarýnýn iyi olduðunu belirtti. Ligin en rahat takýmlarý arasýnda bulunduklarýný dile getiren Arpa, "Yakaladýðýmýz bu baþarýlý çýkýþý yarýn sahamýzda yapacaðýmýz Tatvan Gençlerbirliði maçýnda da sürdürmek istiyoruz" dedi.

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

Burhan Eþer, kariyerinin en baþarýlý günlerini geçiriyor S

por Toto Süper Lig'de bu sezon 12 kez gol sevinci yaþayarak gol krallýðý yarýþýnda iddialý duruma gelen Sivasspor'un baþarýlý orta saha oyuncusu Burhan Eþer, kariyerinin en baþarýlý günlerini geçiriyor. Kýrmýzý-beyazlý ekibin sezon baþýnda Mersin Ýdmanyurdu ekibinden transfer ettiði orta saha oyuncusu Eþer, ilk sezonunda baþarýlý bir grafik çiziyor. Ligde geride kalan 28 haftada 27 maçta forma þansý bulan ve 2 bin 244 dakika sahada kalan Eþer, teknik direktör Roberto Carlos'un vazgeçemediði isimler arasýnda yer alýyor. Sivasspor'da 13 gollü Aatif Chahechouhe'den sonra en golcü isim olan Eþer, attýðý gollerle kýsa sürede taraftarýn sev-

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

gisini kazanmayý baþardý. Süper Lig'de Diyarbakýr, Gençlerbirliði, Eskiþehir ve Mersin Ýdmanyurdu formalarýyla 8 sezonda 185 maça çýkan ve bu maçlarda 20 kez fileleri havalandýran Eþer, Sivasspor formasýyla bu sezon oynadýðý 27 lig maçýnda 12 gole imza atarak futbolculuk kariyerinin en verimli dönemine imza attý.Burhan Eþer, ligde 12 gole ulaþtýðýný ve bunu hiç penaltý kullanmadan baþardýðýný söyledi. Her gol attýðýnda çok büyük sevinç yaþadýðýný belirten Eþer, kýrmýzý-beyazlý ekibin Brezilyalý teknik direktörü Roberto Carlos'un hücum futbolunu tercih ettiðini, bunun da gol yollarýnda etkili olmalarýný saðladýðýný vurguladý.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

Diyarbakýrspor A.Þ


12

9 NÝSAN 2014 ÇARÞAMBA

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor 1 günlük iznin ardýndan dün Seyrantepe tesislerinde gerçekleþtirdiði antrenman ile deplasmanda oynayacaðý Bayrampaþaspor maçý hazýrlýklarýna baþladý. T urhan Özyazanlar yönetiminde futbolcular antrenmanýn ilk 15 dakikasýnda kuvvet çalýþmasý yaptý. Ardýndan antrenman taktik çalýþmasýyla sona erdi. Kritik virajlar bitmiyor Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un, Teknik sorumlusu Turhan Özyazanlar her maçýn bir final olduðunu belirterek þunlarý söyledi: "Kritik virajlar bitmiyor. Uzun bir süre daha bu kritik virajlarýn içinde olabiliriz. Tabi ki, ligdeki sýkýþma puan sýkýþmasý, alttaki takýmlarýn kazanmasý, üstteki gurupla aþaðý yukarý birleþmesi ligin belki zevkini arttýrýyor, belki de heyecanýný daha fazla yukarýya çýkartýyor. Bu dönemde tabi ki puanlara yine her zaman olduðu

gibi ihtiyacýmýz var. Ýstanbul'da iyi bir takýma karþý oynayacaðýz. Ligin iyi futbol oynayan, pozitif futbol oynayan, topa sahip olan ve yetenekli oyunculardan kurulu bir takýmýyla oynayacaðýz. Her maç ayný þeyi söylüyoruz. Ýçeride dýþarýda her oynadýðýmýz maçta hedefimiz maksimum olarak 3 puaný almak. Zorlu bir deplasman olacak bunu biliyoruz. Futbolcularýmýza olan bir güven var. Zorlu bir karþýlaþma olacak ama dediðim gibi artýk deplasmanda da iyi þeyler yapan bir takýmýz. Bayrampaþaspor'un da kalitesi, taraftarý, ortamýnýn nasýl olduðunu biliyoruz. En iyi þekilde bu hafta içini hazýrlýklarla geçirip Bayrampaþaspor maçýna hazýr olacaðýz" dedi. Taþkýn Civelek

Diyar'ýn kredisi bitti S

por Toto 3. Lig 3. Grup'ta deplasmanda Kýrýkhanspor'a 2-0 yenilerek Keçiörengücü'nün yenildiði haftada büyük fýrsat tepen Diyarbakýrspor A.Þ'nin kredisi bitti. Maçýn 18. dakikasýnda çift sarý karttan atýlan Hasan Ýnci ve 83. dakikada direkt kýrmýzý kart gören Atilla Erel'e hakeme yönelik davranýþlarýndan dolayý PFDK tarafýndan aðýr ceza verilmesi gündeme geldi. Yönetim, teknik heyetin raporuyla iki futbolcuya yüklü oranda para cezasý vermenin ve kadro dýþý býrakýlacaðýný kaydetti. Tartýþmalý kararlara imza atan Elazýðlý hakem Mustafa Burak Er ise tepkiye neden oldu. Kulüp Yönetimi, hakemin verdiði

kararlarda art niyet aradýklarýný söyledi. Yönetim, "Yenildiðimiz maçta bile hakeme teþekkür eden bir kulübüz. Ama bu hakem iyi niyetli deðildi. Bir takýmýn kaderiyle bu kadar oynanmaz. Ýlgili yerlere þikâyet edeceðiz. Kart görerek takýmý yalnýz býrakan futbolculara da gerekli cezayý vereceðiz. Ne olursa olsun böyle kritik haftalarda futbolcular daha dikkatli olmalýdýr. Oynadýðýmýz iyi futbola yazýk oluyor. 10 kiþi ile mücadele ettiðimiz bölümlerde de net pozisyonlar kaçýrdýk. Bu kadar gol kaçarsa nasýl maç kazanacaðýz?Çok üzgünüz ama artýk önümüze bakacaðýz" dedi.

KADAYIFÇI LEVENT USTA 1970

" 'ten Buggüne Deððiþmeyen eþsiz lezzet"

Künefeci Levent Usta

Deneyimli kadromuz

75 Yol Kavþaðýnda Hizmetinize Girmiþtir

Diyarbakýr Halkýna Ýlk Künefeyi 1998 Yýlýnda Ofis Tren Rayý Künefeci Levent Usta Þubemizde Biz Tattýrdýk " . ýnýz d a T k a m a D Deðiþmeyen

"

Merkez: Gevran Cad. Trenyolu Sok. Þatkar 5 Apt. Altý Ofis / Diyarbakýr - Tel : 223 45 46 Þube : Gevran Cad. No : 2 Ofis / Diyarbakýr Tel : 228 52 31 - 228 01 01 Þube : Elazýð Cad. No : 3 Çamlýca / Diyarbakýr Tel :228 56 46 Þube : Lise Cad. Ýhsan Bey Apt. Altý Çamlýca / Diyarbakýr Tel : 228 56 10 Þube : Diclekent Bulvarý 75 Yol Kavþaðý Levent Usta Plaza Tel: 0412 290 80 66 - 0412 290 80 77

www.kadayifcileventusta.com

09 04 2014 gazete sayfaları