Page 1

Radara yakalanmayana tablet

Muþ merkeze baðlý Suluca köyünde 1923 yýlýndan beri muhtar seçimi tek liste halinde yapýlýyor. Muþ'un Suluca köyün-

Özel Haber

D

iyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü, kentte hýz yapmadýðý için radara

Muþ'ta örnek köy PKK þu anda çýkmýþtýr T

de ihtiyar heyeti tarafýndan belirlenen isim, tek aday olarak seçime giriyor ve emekli olana kadar muhtarlýk yapýyor. 8’de

ürkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Cemil Çiçek, 8 mayýs tarihinin sanal bir tarih olduðunu, PKK'nýn bir kýsmýnýn çekildiðini söyledi. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün çözüm sürecine iliþkin sorularýný yanýtlayan TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, "PKK nasýl çýkmasý gerekiyorsa þu anda çýkmýþtýr" dedi. 10’da

yakalanmayan kiþiler arasýnda kura çekerek bir kiþiye Tüv Turk sponsorluðunda tablet bilgisayar verdi. 5’te

Kardeþ Aile Projesi PAZAR 5 MAYIS 2013

Karþýt görüþlü öðrenciler kavga etti

Van'ýn Cumhuriyet Mahallesi Muhtarý Leyla Tanrýtanýr'ýn daveti üzerine 'Kardeþ Aile Projesi' kapsamýnda Ankara ile Kocaeli'den 2 kadýn muhtar Van'a geldi. 8’de

Demokratik geleceðin insa süreci www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

"Demokratik kurtuluþ özgür yaþam" sloganý ile Akdeniz Bölge gezisi kapsamýnda Dersim katliamýnýn yýldönümü nedeniyle Mersin Dersimliler Derneði'ni ziyaret eden BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, "Dersim katliamý, Dersim halkýný tarih sahnesinden silmeyi hedefleyen bir katliamdý" dedi. 'Dersim direniþi temsil ediyor'

A

dýyaman'da karþýt görüþlü öðrenciler arasýnda çýkan kavgaya polis müdahale etti. Önceki gün Altýnþehir Parký yakýnlarýnda iki kiþi arasýnda çýkan kavga daha sonra büyümüþ ve 1'i býçaklý, 2'si darp sonucu 3 kiþi yaralanmýþtý. 3’te

Kýþanak, büyük acýlara ve travmalara raðmen Dersim halkýnýn kendisini var edebildiðinin altýný çizerek, "Bu nedenle hem katliamý hem direniþi temsil eder Dersim. Bu anlamda da katliamlara maruz kalan ya da benzer tehlikeler altýnda olan halklara da bir umut ýþýðýdýr. Bu kadar büyük bir soykýrým operasyonuna karþýlýk, kendisini var etmeyi baþarabilmiþ, kendi acýlarýyla yüzleþebilmiþ, yaþamýþ olduðu travmayý onarmak için kendi örgütlüðünü yaratabilmiþ bir halk olarak direniþi temsil ediyor Dersim" deðerlendirmesini yaptý. 7’de

Önemli bir sürece girdik

CHP'de ulusalcýlýk tavan yaptý BDP süreci halka anlatýyor

B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Grup Baþkan Vekili Iðdýr Milletvekili Pervin Buldan, önemli bir sürece girdiklerini ve tarihi bir süreç yaþadýklarýný söyledi. 10’da

CHP'den geçtiðimiz günlerde istifa eden ve BDP'ye geçen Halfeti Belediye Baþkaný Mahmut Özdemir, "CHP'nin tabaný da barýþtan yana, fakat genel merkez bu konuda ikilem yaþýyor. Bu durum beni ciddi þekilde rahatsýz etti. 7’de

Said-i Nursi sempozyumu düzenleniyor Bitlis Valiliði, Bitlis Belediyesi, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüðü ile Risale Akademi ve Akademik Araþtýrmalar Vakfý, 08-12 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda, "keþfedilmeyi bekleyen bir hayat ve fikriyat: Said Nursi Ve Risale-i Nur" konulu bir sempozyum düzenleyeceði belirtildi. 5’te

Mardin'in Derik ve Þýrnak'ýn Cizre ilçeleri ile Batman'da, halkýn yeni süreçle ilgili görüþ ve önerileri alýnýrken, BDP'liler yeni sürecin önemini aktardý. 7’de

Diyarbakýr'da kaza : 2 yaralý Edinilen bilgilere göre kaza, akþam saat 20.45 sýralarýnda Diyarbakýr-Mardin karayolu Çöp Arýtma Tesisleri önündeki kavþakta meydana geldi. Kavþaktan dönmeye çalýþan 33 FR 099 plakalý otomobile, karþýdan gelmekte olan 21 AS 124 plakalý otomobil çarptý. 3’te

Halý Saha Dostluk Maçý

Suriye halk otobüsü hedef alýndý 3’te Ýþ-Kur otobüsü Iðdýr'da 6’da Adýyaman'da madencilik zirvesi 6’da Van'da saðlýkta 'A sýnýfý' hizmet 8’de

„11’de

Hiçbir bedel ödemeyiz 9’da

Kayýp yakýnlarýnýn eylemi Cumartesi Anneleri eyleminde, 90'lý yýllarda katledilen Necat Acu, Abdullah Acu ve Ömer Candoruk'un akýbetleri soruldu. Ömer Candoruk'un eþi Haným Candoruk, JÝTEM davasýnda eþini katledenlerin cezalandýrýlmamalarýna tepki göstererek, mahkemenin haksýzlýða son vermesini istedi. 7’de

Mardin'de toz fýrtýnasý Suriye üzerinden Türkiye'ye gelen toz bulutu nedeniyle Mardin'in Derik ilçesinde esnaf ve vatandaþlar zor anlar yaþadý. 8’de


2

Saðlýk

5 MAYIS 2013 PAZAR

Türkiye'de 4 milyon

astým hastasý var

4 Mayýs Dünya Astýmlýlar Günü olarak ele alýnýyor. Çevre kirliliði, modern yaþam biçimi, katký maddeli gýdalar sebebiyle her geçen gün görülme sýklýðý artan ve kronik bir hastalýk olan astým 7'den 77'ye birçok kiþiyi etkiliyor.

Yapýlan son araþtýrmalar, dünyada 300 milyon, Türkiye'de ise 4 milyon kiþinin astým olduðunu söylüyor. Liv Hospital Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Ferah Ece, astýmýn özellikle kadýnlar ve çocuklarda daha sýk görülen bir hastalýk olduðuna dikkat çekerek, "Astým ataklarla gelen kronik bir hastalýk olduðu için onunla yaþamayý bilmek ve ilaçlarýn düzenli kullanýlmasý çok önemli. Çünkü astým kontrol altýna alýnmadýðýnda hayat kýsýtlayýcý bir hastalýk oluyor. Yürümek, hareket etmek bile mümkün

olmayabiliyor" dedi. Astým, solunum yollarýnýn mikrobik olmayan bir iltihap sonucu aþýrý derecede duyarlý olmasýna ve bazý etkenlerle ataklar halinde daralmasýna neden olan bir solunum yolu hastalýðý. Toz, duman, koku gibi uyaranlar öksürük, nefes darlýðý ve göðüste sýkýþma hissi gibi yakýnmalara yol açýyor. Krizde hava yollarýný saran kaslar kasýlýyor, hava yollarýnýn yüzeyleri iltihaplanýp þiþmeye baþlar, balgam oluþuyor. Tüm bu tepkimeler hava yollarýnýn daha daralýp tahriþ

olmasýna neden olur ve hýrýltý, hýþýltý ile kendini gösteriyor. Astým tedavisinde; belirtilerin kontrol altýna alýnmasý, kiþilerin normal aktivitelerini sorunsuz yapabilmeleri, astým ataklarýnýn önlenmesi, akciðer fonksiyonlarýnýn normal ya da normale yakýn seviyelerde tutulmasý

hedefleniyor. Bu da tetikleyici risk faktörlerine maruziyetin ortadan kaldýrýlmasý ve astým tedavisinin düzenlenerek belirli aralýklarla takibi ile mümkün oluyor. Astým tedavisinde kullanýlan ilaçlar kontrol edici ve nefes açýcý olmak üzere iki gruba ayrýlýyor.

Ruj için bir kötü haber daha THY hosteslerine platin sarýsý, kýzýl saç ve kýrmýzý ruj yasaðý tartýþýlýrken yurtdýþýnda yapýlan bir araþtýrma rujlardaki tehlikeye dikkat çekiyor. Araþtýrmaya göre rujlarda metal seviyesi insan saðlýðýna zararlý derecede yüksek. Önceki araþtýrmalar bu konuda bazý endiþeleri yükseltirken, son yapýlan araþtýrma çok popüler markalarýn rujlarýnda da

aðýr metallere rastlandý. Rujlarda pillerde kullanýlan ve kanserojen, aðýr toksik bir madde olan kadmiyum, krom, alüminyum ve diðer metallere rastlandý.

Tehlikeli Boyutta California'daki ünlü Berkeley Üniversitesi'nden, araþtýrmayý yürüten ekibin baþýndaki Profesör Katharine Hammond "Rujlarda 9 farklý aðýr metalin olup olmadýðýný inceledik ve hemen hepsinde bu maddelerin olduðunu tespit ettik. Ancak bu aðýr metallerin düzeyinin olmasý gerekenden çok daha yüksek

oranda olduðunu belirledik." dedi. Araþtýrmacýlar sekiz farklý ruj ve 24 farklý dudak parlatýcýsýný inceledi. Hammond: Kadmiyum, krom, alüminyum ve manganez metalleri bizi gerçekten endiþelendirecek boyuttaydý. Örneðin fazla kadmiyum ciddi böbrek problemlerine neden olabilir." dedi. Uzmanlar bu sonuçlarýn kadýnlarý paniðe sürüklememesini ancak araþtýrmalarýn derinleþtirilmesi gerektiðini, bunun sadece bir ön araþtýrma olduðunu belirtiyor.

Sara krizini öngören cihaz Beyne yerleþtirilen küçük bir implant ile epilepsi krizlerinin öngörülebileceði düþünülüyor. Beynin elektrik faaliyetini temel alarak ölçüm yapan cihaz, hastalara kriz riskinin yüksek, orta ya da düþük olduðu yönünde uyarýda bulunuyor. Lancet Nöroloji dergisinde yayýmlanan ve 15 kiþi üzerinde yapýlan araþtýrmada, cihazýn bazý hastalarda iþe yaradýðý görüldü. Epilepsy Action adlý yardým kuruluþu, bunun "heyecan verici bir geliþme" olabileceðini, ancak kesin konuþmak için erken olduðunu söyledi. Dünya çapýnda 50 milyon epilepsi hastasý bulunuyor. Beynin belli bölümlerinde meydana gelen anormal aktivite, istem dýþý titreme gibi sonuçlarý olan krizlere yol açýyor. Beyin yüzeyindeki sinyaller beyne yerleþtirilen cihazla göðüse yerleþtirilen baþka bir cihaza gönderiliyor. Burada toplanan veriler, kriz olasýlýðýný hesaplayan taþýnýr bir alete aktarýlýyor. Avustralya'da üç hastanede yapýlan ve NeuroVista ilacýnýn üreticileri tarafýndan finanse edilen denemelerde farklý sonuçlar elde edildi. Sistemin kriz öncesinde hastanýn beyin dalgalarýný tanýmasý için ilk dört ay beyinler gözlendi. Cihaz yerleþtirilen sekiz hastada krizlerin önceden haber verilmesi konusunda baþarý oraný %56 ila %100 arasýnda deðiþiyordu. Melbourne Üniversitesi'nden Profesör Mark Cook, iþe yaradýðý kanýtlandýðý takdirde bu

teknoloji sayesinde epilepsi hastalýðýnýn öngörülemezliðinin ortadan kalkabileceðini söyledi. Öngörü sayesinde hastalarýn baðýmsýzlýðý konusunda önemli bir adým atýlmýþ olacaðýný ifade eden Cook, öngörünemezlik nedeniyle sürekli ilaç alýmýný gerektiren tedavi þeklinin de deðiþebileceðini vurguladý.

Çocuðunuz psikopat olabilir!

Saranýn Önlenmesi Ýçin Çalýþmalarý Baþlatabilir Bonn Üniversitesi týp merkezinden Christian Elger ve Florian Mormann bu çalýþmayý, "epilepsi krizini öngörmenin mümkün olduðunu gösteren büyük bir adým" olarak deðerlendirdi. Epilepsy Action'dan Simon Wigglesworth, denek sayýsýnýn azlýðý ve verilerin deðiþkenliði göz önüne alýnarak bu konuda daha fazla çalýþma yapmak gerektiðini ifade etti. Wigglesworth, "Hasta kriz öncesi uyarýldýðýnda gerekli tedbirleri alarak krizi en güvenli þekilde atlatabilir. Bu aygýt bakýcýlarýn da iþine yarar. Krizlerin öngörüsü ile hastalýk hakkýndaki bilgimizi arttýrýp daha kolay idaresi ve nihai olarak da önlenmesi için çalýþmalar yapabiliriz" dedi.

Kadýnlar buna programlý! Bilim insanlarýna göre kadýn beyni biyolojik olarak çok yemeye programlanmýþ. Araþtýrmada erkeklere göre kadýnlarýn altý kat daha fazla þekerli yiyecekler yemeye yatkýn olduðu belirtildi. Amerikalý uzmanlardan kadýnlarý üzecek bir haber geldi. Uzmanlara göre erkek ile kadýn arasýnda yemek alýþkanlýðý konusuda fark var. Uzmanlara göre kadýn, yeme bozukluklarýna karþý biyolojik olarak daha savunmasýz. Bilim insanlarý diþi farelerin erkek farelere oranla midesini týka basa doldurma eðilimi daha fazla olduðunu ortaya çýkardý. Yani kadýnlarýn çok yeme alýþkanlýðý sadece kültürel deðil ayný zamanda biyolojik bir durummuþ. Ýlk kez hayvanlarda diþi ile erkek arasýnda yemek yemek konusunda fark olduðunu ortaya çýkarmasý açýsýndan araþtýrma önemli. Uzmanlar bu araþtýrmanýn insanlarda da ayný etkiyi yapacaðýný düþünüyor. Aþýrý yeme bozukluðu olan insanlar alýþýlmadýk derecede sýk yemek yerler ve bu alem sýrasýnda kendini kaybederler. Kadýnlarda yeme bozukluðu erkeklere göre 10 kat

daha fazla. Michigan Eyalet Üniversitesi'nden psikolog Prof. Kelly Klump "Yeme bozukluklarýnýn erkeklerden daha çok kadýnlarda yaygýn olduðuna bakýldýðýnda kültürel ve psikolojik basýnçlara odaklanýlýr. Ama bu çalýþmada biyolojik faktörün de ez az diðer faktörler kadar etkili olduðu görüldü" dedi.Uzmanlara göre yeme bozukluðunun sebebinin biyolojik olduðuna dair kuvvetli kanýtlar var. Prof. Klump ve arkadaþlarý 60 fareyi besleyerek bir deney gerçekleþtirdi. Bu farelerin yarýsý diþi yarýsý erkek idi. Ýki hafta periyodik olarak yiyecek topaðýnýn yerine vanilyalý dondurma verildi.Bütün yeme testlerinde diþi farelerin erkek farelere göre altý kat daha fazla olduðu görüldü. Prof. Klump aþýrý yeme eðiliminin beynin doðal ödül sistemiyle alakalý olabileceðini söyledi.Yapýlan araþtýrma ile yeme bozukluklarýnýn tedavisinde önemli adým atýlabilir. Araþtýrma International Journal of Eating Disorders dergisinde yayýmlandý.

Çocuklarýn ileride psikopat bir davranýþa yönelip yönelmeyeceðinin beyin taramasý ile belirlenebileceði ileri sürüldü. Uzmanlara göre bunda beynin bir bölgesi önemli rol oynuyor. Londra Üniversitesi uzmanlarý tarafýndan yapýlan araþtýrmada çocuklarýn ileride psikopat olup olmayacaðý beyin taramasý ile ortaya çýkarýlabileceði belirtildi. Bilim insanlarý psikopatlarýn beyninin belirli bir bölümü, baþkasýnýn acý çektiði fotoðraf gösterildiðinde herhangi bir tepki vermedðini kaydetti. Bu bölge empati rolü oynandýðýnda etkileniyor, yani baþkalarýnýn duygularýný kavrama kapasitesi ile ilgili. Bilim insanlarý bu lekelerin çocuklarýn ileride psikopat olup olmayacaðý riskinin basit bir iþareti olduðunu söylüyor. Araþtýrmada 10 ile 16 yaþ arasý 55 erkek çocuk ele alýndý. Ebeveynleri ve öðretmenlerine göre bu çocuklarýn 37'sinde çocuk kriterleri baðlamýnda 'davranýþ sorunlarý' var. Davranýþ sorunu olan çocuklarda saldýrganlýk ve sahtekarlýk gibi antisosyal davranýþ özellikleri görülebiliyor. Londra Üniversitesi'nden Prof. Essi Viding "Bizim çalýþmamýzda davranýþ sorunu olan çocuklarýn beyinleri baþkasýnýn acý çektiðini gördüðünde tipik olmayan tepki verdiði görüldü. Bu çalýþmada bunu görmek önemliydi. Bu biyolojik yazgýdan çok güvenlik açýðýnýn ilk göstergesi" dedi.

Zayi ilaný Hatay/Ersin nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Ferdanur Eker ----------------------------------------------------------Diyarbakýr Trafik þubeden almýþ olduðum (C) sýnýfý sürücü belgemi 03.05.2013 tarihinde kaybettim.Hükümsüzdür. Murat Bilgiç


Diyarbakýr'da kaza : 2 yaralý Diyarbakýr-Mardin karayolunda meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza, akþam saat 20.45 sýralarýnda Diyarbakýr-Mardin karayolu Çöp Arýtma Tesisleri önündeki kavþakta meydana geldi. Kavþaktan dönmeye çalýþan 33 FR 099 plakalý otomobile, karþýdan gelmekte olan 21 AS 124 plakalý oto-

mobil çarptý. Çarpýþmanýn etkisi ile araçlar 20 metre sürüklenirken, her iki aracýn sürücüsü yaralandý. Yaralý sürücülerden Nuri Ö. saðlýk durumu aðýr olduðu için Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi acil servisine, ismi öðrenilemeyen diðer sürücü ise Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldýðý öðrenildi.

Diyarbakýr'a ziyaretçi akýný 5 MAYIS 2013 PAZAR

Diyarbakýr'ýn fethinin 1374. yýlý nedeniyle Malatya, Ýstanbul ve Eskiþehir'de faaliyet gösteren Anadolu Gençlik Dernekleri Diyarbakýr'a tur düzenledi. Diyarbakýr'ýn fethi için Anadolu Gençlik Derneði tarafýndan düzenlenecek olan etkinliðe katýlmak için gelen öðretmenler ve öðrenciler kentin tarihi mekanlarýný gezdi. Tarihi Hasan Paþa Haný'ný gezen kafile Ulu Camii ve Keçiburcu gibi Diyarbakýr'ýn tarihi yerlerini ziyaret etti. Pendik Anadolu Gençlik Derneði Baþkaný Harun Kulaksýz, Diyarbakýr'ý çok beðendiklerini ifade etti. Kulaksýz, "Diyarbakýr'ýn fethi için buraya geldik. Burasý hiç zannettiðimiz gibi bir yer deðil. Diyarbakýr'a gelmekle

buraya dýþardan bakmak ayný deðil. Diyarbakýr haberlerde görüldüðü gibi bir yer deðil. Ýnsanlarý çok sýcakkanlý. Geçtiðimiz yerlerde selam verdiðimiz insanlar selamýmýzý baþ göz üstüne diyerek kabul ediyor" þeklinde konuþtu. Diyarbakýr hakkýnda söylenenlerin asýlsýz olduðunu gelip burayý görünce anladýk diyen Kulaksýz, barýþ sürecini desteklediklerini ve böyle bir süreçte Diyarbakýr'a gelmekten memnun olduklarýný sözlerine ekledi.

Mayýna benzer cisim korkuttu

Polis hýrsýzý suçüstü yakaladý Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde camiye gelen yaþlý vatandaþlarýn parasýný çalan hýrsýz, suçüstü yakalanarak tutuklandý. Edinilen bilgiye göre, Cizre'deki camilerde farklý tarihlerde hýrsýzlýk yaptýðý tespit edilen F.T. (42), Nusaybin Caddesi üzerinde bulunan Ýpekyolu Camii'nde M.R. isimli

yaþlý adamýn parasýný çalmaya çalýþýrken Asayiþ Büro Amirliði'nce kurulan özel hýrsýzlýk ekibi tarafýndan yakalandý. Yaþlý vatandaþlarýn parasýný çalan zanlýyý linç edilmekten ise polis kurtardý. Gözaltýna alýnan F.T., ifadesi alýnmak üzere Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. Emniyetteki iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan adli mercilere sevk edilen zanlý, çýkarýldýðý mahkemece tutuklanarak Cizre K Tipi Kapalý Cezaevi'ne gönderildi. 6 ayrý suçtan sabýkasý olan F.T'nin muslukçuluk diye tabir edilen hýrsýzlýk yöntemi ile farklý tarihlerde M.E. isimli yaþlý vatandaþýn bin 950 TL'sini, Ý.T.'nin 700 TL'sini çaldýðý belirlendi.

Hakkari'nin Þemdinli ilçesine baðlý Baðlar köyünde tarihi mekanlarý gezen lise öðrencileri tarafýndan köydeki tarihi Taþköprü'nün yakýnlarýnda fark edilen mayýna benzer cisim korkuya neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Yüksekova Ýmam Hatip Lisesi öðretmenleri ve öðrencileri, Þemdinli'ye 20 kilometre mesafede bulunan Baðlar köyü yakýnlarýndaki tarihi alanlarý gezmeye gitti. Tarihi Taþköprü yakýnlarýna yapýlan gezi sýrasýnda mayýna benzer bir cisim fark edildi. Cisim öðrenciler arasýnda paniðe neden olurken, Yüksekova Ýmam Hatip Lisesi öðretmeni Mehmet Eskici, "Öðrencilerimizle bir gezi düzenledik. Gezi sýrasýnda tarihi Taþköprü yakýnlarýnda mayýna benzer bir cisim fark ettik. Cismi gördükten sonra öðrencilerimizi oradan uzaklaþtýrdýk. Daha sonra köy sakinlerine bilgi vererek yetkililere haber vermelerini istedik. Þu an cisim orada olabilir. Bir an önce tedbir alýnmalý" dedi.

Valilikten 'mayýn' Karþýt görüþlü öðrenciler açýklamasý kavga etti

Iðdýr Valiliði, Korhan Yaylasý'nda 2 askerin þehit düþtüðü mayýn patlamasýyla ilgili açýklamada bulundu. Iðdýr Valiliðinden yapýlan yazýlý açýklamada, "1 Mayýs 2013 günü saat 16.37 sýralarýnda, il merkezine baðlý Korhan Yaylasý'nda görev esnasýndayken BTÖ mensuplarý tarafýndan döþenen EYP'nin patlamasý sonucunda þehit olan askerlerle ilgili gerek yaygýn medyada gerekse yerel medyada yer alan bazý haberler gerçeði yansýtmamaktadýr. Hepimizi derinden yaralayan müessif olayýn yaþandýðý bölge, jandarma komutan-

lýðýna baðlý Korhan Karakolu'nun sorumluluk alaný içerisinde olup, görevli askerlerimiz burada zaman zaman keþif ve devriye görevlerini icra etmektedir. Piknik yapýlan il özel idaresine ait sosyal tesislerin bulunduðu yer ile elim olayýn meydana geldiði yer ayrý ve baðýmsýz alanlardýr. Kaldý ki daha önceki yýllarda da Korhan Yaylasý Þenliklerinin düzenlendiði bu bölgede böyle üzücü bir olay yaþanmamýþtýr. Olayla ilgili tahkikat baþlatýlmýþtýr. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Van'da elektrik kesilecek Van'da, yapýlacak çalýþmalardan dolayý bazý bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacaðý bildirildi. Van Valiliði'nden yapýlan yazýlý açýklamada, 5 Mayýs 2013 günü

07.00-17.00 saatleri arasýnda TOKÝ konutlarýnýn fiziki baðlantýlarýnýn yapýlmasý nedeniyle Edremit ilçesi ve Edremit TOKÝ konutlarýna elektrik verilemeyeceði belirtildi.

Adýyaman'da 3 öðrenci serbest Adýyaman Üniversite'nde polis tarafýndan gözaltýna alýnan 3 öðrenci, ifadeleri alýndýktan sonra serbest býrakýldý. Adýyaman Üniversite'nde okuyan öðrenciler, önceki gün akþam yaptýklarý basýn açýklamasýnýn ardýndan üniversite kampusu önünde karþýt

görüþlü bir grubun saldýrýsýna uðramýþtý. Yaþanan kavga sýrasýnda öðrencilere müdahale eden polis, Mehmet Ceyran, Veli Eþitmez ve Ferid Yýlmaz adlý öðrencileri gözaltýna aldý. Adýyaman Emniyet Müdürlüðü'nde ifadeleri alýnan 3 öðrenci, daha sonra serbest býrakýldý.

Adýyaman'da karþýt görüþlü öðrenciler arasýnda çýkan kavgaya polis müdahale etti.

Önceki gün Altýnþehir Parký yakýnlarýnda iki kiþi arasýnda çýkan kavga daha sonra büyümüþ ve 1'i býçaklý, 2'si darp sonucu 3 kiþi yaralanmýþtý. Yaþanan kavganýn ardýndan bugün karþýt görüþlü öðrenciler arasýnda gün boyu gerilim yaþandý.

Polis ekipleri her iki grubun birbirine yaklaþmamasý için ortada set oluþturdu. Birbirine yaklaþamayan öðrenciler arasýnda daha sonra taþlý kavga baþladý. Bir grup öðrenci, diðer gruba taþlarla saldýrdý. Polis ekip-

leri yaþanan bu olay üzerine taþ atan gruba biber gazýyla müdahale etti. Gazdan gazeteciler de etkilendi. 3 kiþiyi gözaltýna alan polis, gruplarýn birbirine yaklaþmamasý için tüm önlemleri aldý.

Sulh' yazýsý tahrip edildi Batman'da barýþ süreci ile birlikte Cumhuriyet Meydaný'ndaki Atatürk Anýtý'ndaki 'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazýsý yerine asýlan 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' yazýsý tahrip edildi. Cumhuriyet Meydaný'nda bulunan Atatürk anýtýndaki 30 yýllýk 'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazýsý geçtiðimiz günlerde valilik tarafýndan deðiþtirilerek yerine yine Atatürk'ün sözü olan 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' yazýsý asýlmýþtý. Yazýnýn deðiþtirilmesinin ardýndan kimliði belir-

siz kiþiler 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' yazýsýný karalayarak yerine yeni 'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazmýþtý. Püskürtme boya ile Atatürk anýtýna kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler tarafýndan 'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazýsýnýn yazýlmasýnýn ardýndan dün akþam saatlerinde ise yine kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler tarafýndan 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' yazýsý tahrip edildi. Birilerinin barýþ sürecinde ortalýðý karýþtýrmak istediklerini belirten görgü

tanýklarý, "Yazý parçalandýktan sonra birkaç yeri telefonla aradýk. Bir sonuç alamadýk daha sonra olay yerine polisler geldi. Polislerle de tartýþtýk. Bu bir provokasyondur, baþka bir þey deðil. Yazý kime ne yapmýþ, bu süreçte böyle bir þeyin yapýlmasý çok yanlýþtýr. Kolluk kuvvetleri eðer isterlerse bu þahýslarý çýkarabilirler. Kimlikleri, kim olduklarý ve niçin bunu yaptýklarýný öðrenebilirler. Bu süreçte böyle bir þeyin yapýlmasý doðal deðildir" ifadelerini kullandý.


4

Gündem

5 MAYIS 2013 PAZAR

Kadýn gözüyle barýs Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin düzenlediði Uluslararasý Kadýn Giriþimciler Forumu'nda (IWEF) konuþan kadýn giriþimciler barýþ mesajý verdi.

bahsedeceðim. Burada bizim halimizi bilmeyen, harita üzerinde yerimizi bilmeyen kiþiler olabilir. Çocuklarým Gazze'deki ailemi tanýmýyorlar. Çünkü yüz yüze iletiþim kuramadýk. Burada þehrimizi yükseltmek için bulunuyorum. Tüm Filistinli konular beni çok derinden yaralýyor. Gazze'deki kadýnlar için mesaj getirmek istiyorum. Gazze'de 104 bin þehit verdik. Kadýn ve çocuklar katliama uðradý. Uluslararasý kanun ve insan haklarý nerede? Ýnsanlar bundan dolayý acý çekiyor. Ýsrail iþgali her zaman sivil halka karþý oluyor. Ýsrail iþgali bizim þehrimizi küçük þehirlere ve köylere böldü. Her zaman acý çekiyoruz. Kadýnlarýmýz her zaman savaþtan çekiniyorlar. Buradaki Ýsrail iþgali evlerimizi ve þehrimizi yok ediyor. Filistinli çocuklar ve kadýnlar için lütfen bize yardým ediniz" dedi.

yanayýz, insanlarýn zulüm yaþamasýna karþýyýz. Bu yýl dünyanýn en büyük ve en anlamlý nevruzunu yaþadýk. Ýlk defa barýþ sürecinde barýþ kelimeleriyle resmi olarak ve bilhassa baþbakan Tayyip Erdoðan'nýn söylemleriyle böyle bir sürece girdiði için çok anlam kazanmýþtýr ve buda bir dönüm noktasý olmuþtur" dedi.

"Ýnþallah Bir An Önce Barýþ Sürecimiz Tamamlanmýþ Olur"

Kuzey Irak'tan gelen Kürt hükümeti temsilcisi Shiren ibrahim Fattah, "Ben Kürt kadýnlarýyla ilgili stratejilere deðineceðim. Eðer barýþ yapmasanýz hiçbir þey yapamazsýnýz. Kadýnlarýn çözümle ilgili bir fikirleri var. Bence Türk-Kürt kadýný baðýmsýz olmak için birlikte hareket etmek istemiþtir. Biz kadýnlar tüm Kürdistan'da etkili olabilmek için çalýþtýk. Bundan dolayý Kürt kadýný baþka bir kadýna yardýmcý olmak istiyor. Kürdistan'daki kadýnlar baðýmsýz medyayý kullanarak planlar yapýyor. Bu forumda barýþa bir mesaj olmasý için Ýngilizce konuþuyorum. Bizler tüm kadýnlarla iletiþime geçmek istiyoruz. Bugün kadýnlar güçlü lider olarak hareket ediyorlar" diye konuþtu. Basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayan Kuzey Irak Kürt hükümeti temsilcisi Shiren ibrahim Fattah "Türkler çok zulüm görmüþ çok rahat bir hayatlarý olmamýþ bunu herkes bilir. Biz zulüm gördüðümüz için her zaman barýþtan

Diyarbakýr Giriþimci Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Dr. Gülþen Duran da, yaptýðý konuþmada barýþ mesajý verdi. Duran, "Irak'tan bir heyet getirdik buraya, 5 kýta 81 ülkeden giriþimci kadýnlarýmýz geldiler. Bugünkü konumuz da barýþ ve kadýn konusudur. Öncelikle bir toplumu oluþturan kadýnlardýr. Kadýnlar ne kadar güçlü olursa barýþ o kadar erken olur. Barýþýn olmadýðý yerde de ekonomi olmaz, ilerleme olmaz giriþimcilik olmaz. Bizim de çok büyük inancýmýz var bununla ilgili. Barýþ olursa kazanýmýmýz da olur biz barýþ gelsin istiyoruz, daha sonra ekonomik katký olsun istiyoruz. Biz Güneydoðulu olarak bunu uzun yýllar yaþadýk. Gerçekten ekonominin olmadýðý yerde terör oluyor. Savaþýn olduðu yerde ekonomi olmuyor. Bu eþitliði saðlamak lazým hükümetimizde bu konuyla ilgili çok ciddi atýlýmlar attý. Ok yaydan çýktý bir kere inþallah bir an önce barýþ sürecimiz tamamlanmýþ olur ve biz de bundan kadýnlar olarak destek almýþ oluruz. Aðlamayan anne her zaman yaratýcýdýr. Tüm kadýnlarýmýzda çok olumlu geliþmeler var, herkes çok mutlu, dünyanýn dört bir tarafýndan Kürdü, Türkü, Arapý, Çerkezi, Kýrgýzý herkes geldi buraya güzel bir organizasyon oldu" Ýfadelerini kullandý.

Ödüller 13 Mayýs'ta verilecek

Dünya Aþý Haftasý etkinlikleri

"Türk-Kürt Kadýný Baðýmsýz Olmak Ýçin Birlikte Hareket Etmek Ýstemiþtir" Diyarbakýr'daki forumda konuþan ve askeri çatýþmalarda sivillerden çok kadýnlarýn zarar gördüðünü belirten Filistin Genç ve Kadýnlarý Destekleme Merkezi Genel Müdürü Iman Abd El Rahman, gözyaþlarýna boðulurken, Diyarbakýr Giriþimci Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Dr. Gülþen Duran ise kadýnlarýn güçlenmesi ile barýþýn daha hýzlý geleceðini dile getirdi. Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin destekleriyle gerçekleþen "81 ülke -81 þehir sloganý" ile yola çýkan Uluslararasý Kadýn Giriþimciler Forumu ( IWEF), dünyanýn dört bir yanýndan kadýn giriþimcileri Conrad Otel' de bir araya getirdi. Formun ikinci gününde Filistin Genç ve Kadýnlarý Destekleme Merkezi Genel Müdürü Ima Abd El Rahman, Azerbaycan Milletvekili Melahat Ýbrahimqizi, Kürt hükümeti temsilcisi Shiren Ýbrahim Fattah, Diyarbakýr Giriþimci Ýþ Kadýnlarý Derneði Baþkaný Dr. Gülþen Duran "Barýþ ve

Kadýn" konulu panele katýldý. Toplantýda konuþan Azerbaycan Milletvekili Melahat Ýbrahimqizi, "Þunu ümit ediyorum ki, burada konuþulan konular çok önemli. Benim ülkemde bazý çatýþmalar var. Kadýnlar Ermenistan'da çatýþma halinde. Askeri çatýþmalarda sivillerden çok kadýnlar zarar görmektedir. Hala 10 milyondan fazla kadýn ve çocuk çatýþma halindedir. Biz sivil toplum kadýnlarý olarak bu konularý her zaman gündemde tutmamýz gerekir. Kadýnlarla iþbirliði yapmak devamlýlýðý saðlayacaktýr. Bu platform savaþlara þiddete zulme karþý olan bir platform olacaktýr. Böylece refah getirecektir tüm dünyaya" þeklinde konuþtu.

"Gazze'de 104 Bin Þehit Verdik" Panelde bir konuþma yapan Filistin Genç ve Kadýnlarý Destekleme Merkezi Genel Müdürü Iman Abd El Rahman, gözyaþlarýný tutamadý. Rahman, "Burada çektiðimiz maðduriyetlerden

Bitlis Öðretmenler Derneði (BÖDER) tarafýndan Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle düzenlenen 'Bitlis O'nu Okuyor' yarýþmasýnda dereceye girenlerin ödüllerin 13 Mayýs'ta verileceði belirtildi. Toplam 11 bin kiþinin katýlýmýyla 2 kategoride yapýlan yarýþmada 571 kiþi ödül almaya hak kazandýðý belirtildi. Büyük ödülün otomobil olduðu yarýþmada, 3 kiþiye umre, 13 kiþiye dizüstü bilgisayar, 13 kiþiye tablet, 3 kiþiye i-pad, 3 kiþiye i-phone, 3 kiþiye bulaþýk makinesi, LCD televizyon, 13 kiþiye fotoðraf makinesi, 13 kiþiye cep telefonu, 13 kiþiye bisiklet, 113 mp4 çalar, 113 mp3 çalar, 226 basket ve futbol topu ve kitap setlerinin 13 Mayýs

5 MAYIS 2013 PAZAR YIL: 12 SAYI: 4258 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

2013 Pazartesi günü konserli bir organizasyonla sahiplerine daðýtýlacaðý belirtildi. Organizasyon koordinatörü Nazdar Giriþ, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, Bitlis halkýnýn yarýþmaya gösterdiði ilginin kendilerine ilham verdiðini ve gelecek yýl daha geniþ kapsamlý bir yarýþmanýn gündemlerinde olduðunu söyledi. Giriþ, "Yarýþmanýn Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) adýna olmasý insanlarýn teveccühüne neden ol-

du. Bu konuda yardým teklifinde bulunan insanlarýn çokluðu hepimizi duygulandýrdý" dedi. Kendilerinden desteði esirgemeyen baþta Bitlis Valiliði olmak üzere Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü, Bitlis Belediyesi ve Bitlis Müftülüðü'ne teþekkür eden Nazdar Giriþ, tüm Bitlis halkýný ödül törenine davet etti. Giriþ, "O'nun yarýþmasýnýn ödül törenine de ayný ilgiyi herkesin göstermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandý.

Siirt'te bir ilk

Siirt'te bir ilk gerçekleþtirilerek halk arasýnda kunduracý göðsü olarak bilinen pektus ekskavatus, ravitch tekniði uygulanarak ameliyat edilmeye baþlandý.

S

iirt Devlet Hastanesi'nde Yücel Göknar adlý askerin göðsünde oluþan derin bir çukur yaklaþýk 6 saat süren baþarýlý bir operasyonla giderildi. Siirt Devlet Hastanesi Göðüs Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Sedat Güneþ, ravitch tekniðiyle uygulanan ameliyatýn, Türkiye'de bulunan 57 üniversite hastanesinin ancak 30'unda gerçekleþtirilebildiðini ifade etti. Dr. Güneþ, "Hastada halk arasýnda kunduracý göðsü diye bilinen, göðüs kafesinin içeri doðru çökmesi þeklinde görülen bir hastalýk saptandý. Bunun tedavisi olarak önceden açýk cerrahi yöntemle orta hattýn kesilmesiyle bir operasyon gerçekleþtiriyorduk. Bu, son derece kontrollü, hastanýn hareketlerini uzun süre kýsýtlayan bir yöntemdir.

Hastamýzýn kemik yapýsý sert olduðundan ravitch yöntemiyle yaptýðýmýz operasyonda, göðüs kafesi çukur bulunduðundan 300 sisi bir sývý taþýyabiliyordu, steryumu çö küktü, bunu açarak göðüs kafesine platin yerleþtirdik. Bu ameliyat büyük merkezlerde yapýlabilen ve normal þartlarda 'multidisipliner' dediðimiz kardiyoloji uzmanýna, göðüs hastalýklarý uzmanýna ve anestezi uzmanýna danýþýlarak bu noktada ciddi yardýmlarýný alýyoruz. Kullanýlacak malzemenin temin edilmesini de öngörüyoruz. Türkiye'nin önemli üniversite hastanelerinde ancak yapýlabilen bu büyüklükte bir ameliyat Siirt'te ilk kez yapýldý. Yaklaþýk 6 saat süren bir operasyon sonunda hasta 24 saat sonra ayaða

kalkarak yürüdü" dedi. Hasta Yücel Göknar, hastalýðýnýn zor denecek kadar kolay geçtiðini ifade etti. Göknar, "Salý günü ameliyat oldum, çarþamba günü de ayaða kalkarak yürüdüm, kunduracý göðsü olarak bilinen bu hastalýkla nefes alýp vermekte zorlanýyordum, en ufak bir yürümede týkanýklýk yaþýyor ve bayýlacak gibi oluyordum. Ameliyat olmak için büyükþehirlerdeki hastaneler önerildi, ancak Siirt Devlet Hastanesi'nde iyi bir göðüs cerrahi uzmaný olduðunu öðrendim, neticesinde yapýlan baþarýlý ameliyatla rahatsýzlýðýmdan kurtuldum. Küçük bir aðrý dýþýnda kendini çok iyi hissediyor ve nefes alýp vermekte zorlanmýyorum. Doktora çok teþekkür ediyorum" diye konuþtu.

Hakkari Ýl Halk Saðlýk Müdürlüðü "Dünya Aþý Haftasý" etkinlikleri kapsamýnda il ve ilçelerde düzenlediði resim yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere deðiþik hediyeler verdi. Dünya Saðlýk Örgütü tarafýndan 22 - 27 Nisan 2013 tarihleri arasýnda düzenlenmesine karar verilen ''Dünya Aþý Haftasý'' etkinlikleri kapsamýnda Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan il ve ilçe ilk ve orta okullarda gerçekleþtirilen resim yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilerin ödüllerini vermek için bir tören düzenlendi. Yarýþmada birinci olan Þilan Kaya isimli öðrenciye bisiklet, ikinci olan Sitem Güngör isimli öðrenciye tablet bilgisayar, üçüncü olan Þükran Ýzci isimli öðrenciye de baðlama ve ayrýca ilk üçe giremeyen 7 öðrenciye de teselli ödülü olarak spor ayakkabý ve spor çantasý hediye edildi. Hakkari Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlenen törene Ýl Halk Saðlýðý Müdür Vekili Dr. Ýsmail Erkam Tüzgen, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Þerafettin Saraçoðlu, Hakkari Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Vakkas Özmercan, yardýmcýsý Ekrem Hanlýgil ve Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü þube müdürleri ve sponsor firmalar katýldý.


CMYK

Bölge Haber

5 MAYIS 2013 PAZAR

5

Radara yakalanmayana tablet Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü, kentte hýz yapmadýðý için radara yakalanmayan kiþiler arasýnda kura çekerek bir kiþiye tablet bilgisayar verdi. Trafik kurallarýna uymayý ve hýz yapmamayý halka anlatmaya çalýþan Diyarbakýr Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü, hýz yapmayarak radara yakalanmayan kiþilerin araba plakalarýný belirledi. Bilgisayarlarýnda kayýtlý olan radardan ceza almamýþ 5 bin plaka küçük kaðýtlara yazýlýp bir kutuya konuldu ve kura çekimi yapýldý. Kura çekimi Diyarbakýr Polisevinde yapýldý. Kura çekimini vatandaþlara yaptýran Diyarbakýr Trafik Denetleme Þube Müdürü Emniyet Amiri Seyit Cingöz, "Tamamýyla bizden baðýmsýz kiþiler çekimi yaptý. Bir asil 3 yedek plaka çekildi. Tablet Bilgisayar kazanan talihlinin plakasýndan kendisine ulaþarak hediyesini vereceðiz" dedi.

Said-ii Nursi sempozyumu düzenleniyor Bitlis Valiliði, Bitlis Belediyesi, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüðü ile Risale Akademi ve Akademik Araþtýrmalar Vakfý, 08-12 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda, "keþfedilmeyi bekleyen bir hayat ve fikriyat: Said Nursi Ve Risale-i Nur" konulu bir sempozyum düzenleyeceði belirtildi. Bitlis Eren Üniversitesi'nde düzenlenecek olan sempozyumda ünlü akademisyenler, profesörler ve Said Nursi'nin talebeleri tarafýndan, Said Nursi'nin hayatý ve fikirleri, hapishane ve sürgün günleri, hayat tarzý, sanata bakýþ açýþý, hayatýndaki muhataplar ve mekanlar, O'nun saklý dünyasý, tarih aynasýnda Bediüzzaman, Said Nursi ve Ýslam Dünyasý, hayat tarzý üzereni konuþmalar ve sempozyumlar yapýlacak. Said Nursi'nin tüm hayatýnýn her yönüyle ele alýnacaðýný sempozyumda Said Nursi'nin talebelerinden Prof. Dr. Mehmet Aybak'ýn, Sait Özdemir, Abdullah Yeðin, Abdülkadir Badýllý, Dr. Suat Alkan ve Selahaddin Akyýl kendi dilleriyle O'nun hayatýný anlatacak. Bir hafta boyunca devam edecek olan sem-

pozyumun son gününde ise katýlýmcýlar Bediüzzaman'nýn doðduðu köy olan Hizan ilçesine baðlý Nurs köyüne gidecek. Burada Said Nursi'nin doðduðu yerleri ziyaret edecek olan katýlýmcýlar burada verilecek olan öðle yemeðinin ardýndan Bitlis'ten ayrýlacaklar.

Talihli bulunup hediyesi verilecek Kura çekimini yapan kiþilerden birinin daha önce yaptýðý kazada felç kalan bir yaþlýnýn olmasý dikkat çekti. Kaza geçirip felç kalan Halef Öztemel asil talihliyi çekti. 21 AL 321 plakalý aracýn sahibi Tablet Bilgisayarýn talihlisi oldu. Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü yetkilileri aracýn sahibine ulaþýp hediyesini verecek Kura çekimi sýrasýnda Diyarbakýr Emniyet Müdür Yardýmcýsý Murat Kolcu , Trafik Tescil Þube Müdürü Ahmet Özdemir ve Trafik Denetleme Þube Müdürü Seyit Cingöz de hazýr bulundu. Kura sonrasý resmi tutanak tutuldu. HABER MERKEZÝ -ÖZEL

Baþkan Þahin UCLG-MEWA üyesi seçildi Tunceli Belediye Baþkaný Edibe Þahin, Birleþmiþ Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doðu ve Batý Asya Bölge Teþkilatý Kongresi Dünya Konseyi (UCLGMEWA) üyesi seçildi. UCLG-MEWA, Birleþmiþ Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doðu ve Batý Asya Bölge Teþkilatý Kongresi Yönetim Kurulu, Konsey ve Genel Kurul Ortak Toplantýsý Tahran Belediyesi'nin ev sahipliðinde, Ýran Ýslam Cumhuriyeti'nin baþkenti Tahran'da gerçekleþtirildi. UCLG-MEWA Birleþmiþ Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doðu ve Batý Asya Teþkilatý Kongresi Tahran'da 10-11 Nisan tarihinde gerçekleþti. Ýran ve çevre ülkelerle

birlikte, Orta Doðu ve Batý Asya (MEWA) Bölgesi'nden 10'dan fazla ülkeden, 120'yi aþkýn yerel yönetim, yerel yönetim birliði ve merkezi yönetim temsilcisinin katýldýðý UCLG-MEVA kongresi ile baðlantýlý olarak toplantý gerçekleþmiþti. 20132016 döneminde görev yapacak UCLG Dünya Teþkilatý ve UCLG-MEWA yönetim organlarýyla ilgili olarak seçimler yapýldý. Tunceli Belediye Baþkaný Edibe Þahin, UCLGMEWA Kongresi, Yönetim Kurulu, Konsey ve Genel Kurul Ortak toplantýsýnda alýnan karar ile UCLG Dünya Konseyi'nin

üyesi olarak seçildi. Seçimin ardýndan UCLGMEVA Genel Sekreteri Mehmet Duman Belediye Baþkaný Edibe Þahin'i tebrik ederek, "Yerel yönetim alanýnda tanýk olduðumuz baþarýlý çalýþmalarýnýzý, UCLG ve UCLG-MEVA çatýsý altýnda bölgemizdeki ve dünyadaki yerel yönetimlere dönük olarak da sürdüreceðiniz inancýyla sizi tebrik eder ve önümüzdeki dönemde yakýn iþ birliði içinde çalýþmayý dilerim'' dedi.

Yumurta bayramý BDP'li belediye kendi vekilini icraya verdi Hakkari Belediye Baþkanlýðý Hukuk Ýþleri Müdürlüðünün, 8 yýl boyunca emlak vergisini ödemeyen Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Hakkari Milletvekili Esat Canan'ý icraya verdiði ortaya çýktý. BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ile birlikte Hakkari'ye gelen Milletvekili Esat Canan, gazetecilerin, "Belediyenin sizi icraya verdiði doðru mu?" sorusu üzerine önce konuþmak istemedi, daha sonra da, "Reklam olur" diyerek, "Belediye Baþkaný benim ile ilgili ödeme emri gönderdi. Biz de ödeme emri karþýsýnda emlak vergisi ile ilgili borcumuzu ödedik. 10 bin TL civarýnda bir borcumuz vardý. Ýcra dairesine verilmiþ, biz de icra yolu ile ödememizi yaptýk" ifadelerini kullandý. Hakkari Belediye Baþkaný Fadýl Bedirhanoðlu ise, sistemin içinden birini çýkarýp diðerlerini icraya vermenin ahlaki olmadýðýný belirterek, "Bundan dolayý vekilimiz de olsa, en yakýnýmýz ya da partilimiz de olsa icra listesini bozmuyoruz. Kurallara uyarak önceden uyarý yazýsý gönderiyoruz. Uyarý yazýsýna raðmen zamanýnda ödenmiyorsa biz icraya sevk ediyoruz. Ýcra birimimiz var. Bu birim de görevini yapýyor. Bu olayda da ayný þey oldu. Þu an icralýk 1 milyon TL'nin üzerinde alacaðýmýz var. Vekilimizin 10 bin TL borcu vardý. Kaç yýl önce olduðunun bilmiyorum ama 1 yýllýk deðildi, geçmiþten kalan bir borç idi" þeklinde konuþtu. Belediyenin, 2006 yýlýndan bu yana su, emlak ve çevre vergisi ödemediði gerekçesiyle Canan'ý 2011 yýlýnda icraya vererek borcu 2013 yýlýnýn þubat ayýnda tahsil ettiði öðrenildi.

geleneði yaþatýlýyor Siirt'in geçmiþinde farklýlýklarýn ahengi sonucunda oluþan ortak kültürün güzel örneklerinden olan ve "Þýhrýl bayf" olarak bilinen yumurta bayramý geleneðini yeniden canlandýrmak üzere 5 Mayýs günü Þeyh-üt Türki tepesinde bir festival düzenleneceði belirtildi.

Pazar günü saat 10.00 ile 13.00 arasýnda yapýlacak festivalde kentin kültürünün örneði olarak, renkli yumurtalarýn tokuþturulacaðý, çocuklar ve büyüklerin yerel oyunlar oynayacaðý bildirildi. Eski Siirt Barosu Baþkaný Av. Ali Özel ile bazý Sivil Toplum

Kuruluþu (STK) temsilcileri tarafýndan 5 Mayýs tarihinde yapýlacak etkinlikle yumurta bayramý geleneðinin yeniden yaþatýlacaðý belirtildi. Unutulmaya yüz tutmuþ ve yörede Þýhrýl bayf olarak bilinen yumurta bayramý her yýl mayýs ayýnda kutlanýr. Bayram nedeniyle bütün evlerde yumurta kaynatýlýr. Niþanlý ve yeni evlilere 100 ile 500 arasýnda yumurta gönderilir. Kurulan bayram yerinde çeþitli renklere boyanmýþ yumurtalar tokuþturulur. Bir araya gelen erkekler çeþitli oyunlar oynar. Uzun atlama ve koþu müsabakalarý yapýlýr. Mahalli yumurta bayramý oynama yeri sabahlarý Týnaz Tepe, ikindi vak-

tinde Zeynebül Mahaddise Hazretleri Türbesi'nin bulunduðu mevkiinde yapýlýrdý. Ertesi gün niþanlýlarýn eðlenceleri baþlar. Buna 'Þýhril Memelik' olarak bili-

nen niþanlý teþhiri denir. Her aile, müstakbel gelinini alýp Þeyh-üt Türki yamacýndaki Þeyh Osman mevkiine götürerek eðlenceye dahil olur.


6

EKONOMÝ

Adýyaman'da madencilik zirvesi 5 MAYIS 2013 PAZAR

Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) tarafýndan Adýyaman'da gerçekleþtirilen 'Saklý Potansiyelimiz, Stratejik Madenler Zirvesi'nde, Türkiye'nin yer altý zenginliklerden yeteri kadar faydalanamadýðýnýn altý çizildi. MÜSÝAD tarafýndan gerçekleþtirilen ve ülkenin deðiþik bölgelerinden iþadamlarýnýn yaný sýra çok sayýda davetlinin katýldýðý zirvede, madenciliðin Gayri Safi Milli Hasýla'ya olan katkýsýnýn artýrýlmasý gerektiði vurgulandý. Grant Ýskender Otel'de gerçekleþtirilen zirve, açýþ protokol konuþmalarýyla baþladý. Adýyaman Valisi Mahmut Demirtaþ, Adýyaman'ýn sahip olduðu madenler hakkýnda detaylý bilgi verip Adýyaman'daki mermer rezervlerinin ekonomik açýdan büyük önem taþýdýðýný belirterek, "Özellikle son yýllarda yoðun talep gören ve 'emparador' olarak adlandýrýlan mermer üretimi bölge ekonomisine önemli katký saðlamaktadýr. Adýyaman'daki mermer rezervinin Türkiye'deki mermer rezervinin yüzde 15'i olduðu tahmin edilmekte ve bu da yaklaþýk 2 milyar ton mermer anlamýna gelmektedir. Dolayýsýyla Adýyaman mermer sektöründe önemli bir yere sahiptir. Adýyaman'da 2011 yýlýnda 400 bin ton mermer üretimi yapýlmýþtýr. Üretilen mermerin yüzde 90'ý ham ve kabaca ihraç edilmektedir" dedi.

En baþta petrol var Adýyaman'da önemli enerji hammaddelerinin baþýnda petrolün geldiðini, az miktarda doðalgaz ve linyit üretimi yapýldýðýný kaydeden Demirtaþ, "Adýyaman'da yeni keþfedilen, kýsmen veya dönemsel olarak iþletilen 2 demir, 15 krom, 14 manganez, 7 bakýr, 2 kurþun çinko, 2 linyit, 1 muskovit, 10 mýcýr, 38 kum çakýl, 4 torf, 23 mermer ocaðý bulunmaktadýr. Zengin madenlerinin olduðu Adýyaman'da yeterli tesis olmadýðý için iþlenmemektedir" diye konuþtu. Adýyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü ise, Anadolu coðrafyasýnýn dünyanýn en zengin coðrafyasý olduðunu vurgulayarak, "Madenlerin yoðun bir þekilde olduðu Anadolu Coðrafyasýdýr. Dünyada gezip görüldükten sonra gelinecek tek yer Anadolu

coðrafyasýdýr. Böyle bir alanda insanlarýn daha baþarýlý olmasý gerekiyor. Genel itibariyle sanayi portföyüne baktýðýmýzda çok nitelikli incelikli sanayi portföyümüz yok. Yüksek sanayi içerisin sanayimiz yok. Bir takým topraða dayaný sanayiyle meþgulüz ama bunu da yeterince geliþtiremiyoruz" dedi.

Nasip iþi Adýyaman Belediye Baþkaný Necip Büyükaslan ise Elazýð, Malatya ve Adýyaman üçgeninin maden bakýmýndan bir hazine olduðunu kaydederek, "10 yýl önce Adýyaman'ýn daðlarýnda mermer çýkacak denilseydi kimse inanmazdý. Cenap'ý Allah'ta bunu bize nasip etmiþ. Ham madde ihracatý deðil, onu mamul hale getirip ihraç etmek lazým. Hem ülke hem de kent ekonomisine katký saðlar. Bazý ülkeler yer altý zenginliklerden mahrum ama kiþi baþýna düþen gelirde çok daha iyiler. Ancak onlar baþka ülkelerden getirdikleri ham maddeleri iþleyip satmasýyla büyük ekonomilere sahip" dedi. MÜSÝAD Adýyaman Þube Baþkaný Mehmet Daðtekin, Adýyaman'ýn mermer rezervi potansiyeline deðinerek, "Bloklar halindeki mermerler geçip gidiyor. Bu mermerler mutlaka iþlenerek Adýyaman'dan gitmelidir. Mermerin dýþýnda saklý madenler mevcuttur. Mermerimiz dahil bütün madenlerimize sahiplik eden Adýyaman, Türkiye olmalýyýz. Türkiye yer altý zenginliklerini en az kullanan devletler arasýndadýr. Yeraltý kaynaklarýmýzý keþfetmemiz lazým" dedi.

Barýþ desteklenmeli MÜSÝAD Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu Baþkaný Cevat Kýr, yaþanan barýþ sürecinden bahsederek bunun mutlaka desteklenmesi gerektiðini, merkezinde insan olan, barýþýn, dostluðun, birlikteliðin olduðu en önemli günlerin yaþandýðýný dile getirdi.

Kýr, Türkiye'nin Gayri Safi Milli Hasýla'daki maden payýnýn yüzde 1.2 olduðunu açýklayarak, "Geliþmiþ ülkelerde Gayri Safi Milli Hasýlada madenciliðin payý büyüktür. ABD'de yüzde 5, Almanya'da yüzde 4, Kanada'da yüzde 3.7, Avustralya'da yüzde 6.5, Rusya'da yüzde 22, ülkemizde ise halen yüzde 1.2 düzeyindedir. Ülkemiz doðal kaynaklarý açýsýndan önemli bir potansiyel taþýmaktadýr. Ancak ülkemiz ekonomisinde madenciliðin önemini arttýrmamýz gerektiði açýk ve net olarak ortadadýr" þeklinde konuþtu. Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Mustafa Uslu ise, Adýyaman'ýn yer altý ve yer üstü kaynaklar bakýmýndan çok zengin olduðunu ifade ederek, "Madenleri gün yüzüne çýkarmamýz gerekiyor. Bugün dünya mermerinin yüzde 4'ü

bu kenttedir. Bunu kütlü olarak çýkartýp göndermemiz doðru deðil. Bunu mamul hale çevirmemiz lazým. Katma deðeri yüksek hale getirip satmazsak yazýk etmiþ oluruz" diye konuþtu. Açýþ konuþmalarýnýn ardýndan MÜSÝAD Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu Baþkaný Cevat Kýr moderatörlüðünde, T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlýðý Maden Ýþleri Genel Müdürlüðü Arama Ruhsatlarý Daire Baþkaný Doðan Tok, Jeofizik Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þube Baþkaný Prof. Dr. Ali Osman Öncel, Adýmer AÞ Genel Müdürü Savaþ Çoban, Adýyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Osman Günaydýn, Özkoyunca Madencilik Yönetim Kurulu Üyesi Koyuncu birer konuþma yaptý.

Maliyetler tedarikçiyi zora sokuyor Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, hiper ve gros marketlere mal satýþý yapan esnaf ve tedarikçilerin ürünlerini satmak için çeþitli sýkýntýlar yaþadýðýný belirterek, "Maliyetler tedarikçiyi canýndan bezdirdi" dedi.

Yeni pasaportlar 2015'te Emniyet Genel Müdürlüðü , Uluslararasý Sivil Havacýlýk Örgütü (ICAO) kararý ile eski pasaportlarýn uygulamasýnýn sona ereceðini, yerine e-pasaportun kullanýlmaya baþlayacaðýný açýkladý 24 Kasým 2015'te tüm dünya genelinde eski tip pasaport uygulamasý sona eriyor. Onun yerini geçecek 'Çiplipasaport', 'biyometrik pasaport' ya da 'elektronik pasaport' olarak da bilinen epasaportlar alacak. Yeni pasaportlarda parmak izinin de saklandýðý çip de yer alacak. Yapýlan açýklamada, e-pasaport uygulamasýyla sýnýr geçiþlerinde isim benzerliðinden dolayý gecikme yaþanmayacaðý ifade edildi. Vatandaþlarýn e-Pasaport almak için 81 il ve 366 ilçe emniyet müdürlüðü bünyesinde halen hizmet veren toplam 447 baþvuru merkezine; yurt dýþýnda yaþayan vatandaþlarýn ise bulunduklarý ülkedeki büyükelçiliklerin konsolosluk þubelerine veya baþkonsolosluklara baþvurabilecekleri belirtildi.

Tatvan'a ISO 9001:2008 belgesi Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) ISO 9001:2008 belgesi aldý. Aracý firma ADN Kýraç Yönetim Danýþmanlýðý tarafýndan, Tatvan TSO'da yaklaþýk 3 ay süren eðitim programlarý sonucunda sertifika almayý hak kazandýðýný belirtilip, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi, ADN Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Kýraç tarafýndan Tatvan TSO Baþkaný Bilal Daðdaðan'a verildi. Tatvan TSO'da düzenlenen sertifika törenine yönetim kurulu üyeleri ve oda çalýþanlarý da katýldý.

TESK Baþkaný Palandöken, yaptýðý yazýlý açýklamada, hiper ve gross marketlere mal veren esnaf ve tedarikçiler ürünlerini satmak için türlü sýkýntýlar çektiklerini, tahsilatýn uzun sürmesi yüzünden periþan olduklarýný kaydetti. Palandöken, açýklamasýnda, "Satýn aldýðý ürünün parasýný tedarikçiye 9 ay sonra ödeyen piyasanýn dev alýcýlarý, ayný zamanda tedarikçilere çeþitli maliyetler yüklüyorlar. Herkesin bildiði insert bedeli, raf elektriði bedeli, temizlikçi ücreti gibi ödeme kalemleri dýþýnda bazý özel maliyetlere de katlanmak zorunda kalmasý tedarikçiyi canýndan bezdirdi. Küçükleri korumak için acil önlem gerekir" ifadelerini kullandý.

Ýþ-Kur otobüsü Tüner yeniden baþkan Iðdýr'da

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleþtirilen S.S. 3 Nolu Þehiriçi Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi'nin olaðan kongresinde baþkanlýða yeniden Abdurrahman Tüner seçildi. Ýlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yapýlan kongreye, S.S. 3 Nolu Þehir içi Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi Baþkaný Abdurrahman Tüner ve üyeler katýldý. Kongre, faaliyet raporunun açýklan-

masý ve genel kurul gündeminin okunmasý ile baþladý. Ardýndan tek listeyle girilen seçimde S.S. 3 Nolu Þehir içi Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifinin mevcut Baþkaný Abdurrahman Tüner tekrar baþkanlýða seçildi. Tüner, kongreye katýlan üyelere teþekkür ederek "Ben bu görevi layýkýyla yerine getirmeye çalýþacaðým. Kongre tüm Yüksekova halkýna hayýrlý olsun" dedi.

Türkiye Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) hizmetlerine eriþimin artýrýlmasý ve ÇSBG, ÝÞ-KUR ve sosyal aktörlerin istihdam konularýna iliþkin politika yapma kapasitesinin artýrýlmasý kapsamýnda 'ÝÞKUR Kampanya Otobüsü' Iðdýr'a geldi. Zübeyde Haným Bulvarýnda konuþlanan 'ÝÞKUR Kampanya Otobüsü' ile ilgili bilgi veren, ÝÞKUR Að Geliþtirme ve Ýletiþim Uzmaný Bülent Kýlýç, otobüste görevli personeller iki gün süreyle Iðdýr'da ÝÞKUR hizmetlerinden faydalanmak isteyen kiþilerle yüz yüze görüþmeler yapacaklarýný belirtti. Kýlýç, "Burada görevli arkadaþlarýmýz, iþ arayanlar ve

iþverenlere sunulan hizmetlerin ötesinde, Ýþgücü Yetiþtirme Kurslarý, Giriþimcilik Programlarý, Ýþbaþý Eðitim Programlarý, Toplum Yararýna Programlar, Ýþ ve Meslek Danýþmanlýðý Hizmetleri gibi çeþitli hizmetleri tanýtacaklar. ÝÞKUR Kampanya Otobüsünün konaklayacaðý yerler: Atatürk Caddesi Zübeyde Haným Bulvarý, Iðdýr Üniversitesi Karaaðaç Kampusu ve Vali Konaðý Caddesi olarak belirlenmiþtir. Vatandaþ, Kampanya Otobüsünü ziyaret ederek, ÝÞKUR görevlileri tarafýndan sunulacak olan online kayýt hizmetinden yararlanabileceklerdir" dedi.


GÜNCEL

5 MAYIS 2013 PAZAR

7

Demokratik geleceðin insa süreci "Demokratik kurtuluþ özgür yaþam" sloganý ile Akdeniz Bölge gezisi kapsamýnda Dersim katliamýnýn yýldönümü nedeniyle Mersin Dersimliler Derneði'ni ziyaret eden BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, "Dersim katliamý, Dersim halkýný tarih sahnesinden silmeyi hedefleyen bir katliamdý" dedi. Kýþanak, baþlayan yeni sürecin de sadece Kürt sorununun çözüme kavuþturulmasý süreci olmadýðýný, demokratik yeni bir geleceðin inþa süreci olduðunu belirti.

"Demokratik kurtuluþ özgür yaþam" sloganýyla Akdeniz Bölge gezisini Mersin'de baþlatan BDP heyeti, hem çözüm sürecini anlatmak hem de Dersim katliamýnýn yýldönümü nedeniyle Mersin Dersimliler Derneði'ni ziyaret etti. BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, Mardin Milletvekili Erol Dora, Adana Milletvekili Murat Bozlak ve PM üyesi Ferhat Encü'nden oluþan ve BDP MYK üyesi Ferhat Tarhan, BDP PM üyeleri Cemil Elden, Zarife Atik ve BDP'li yöneticilerin de eþlik ettiði BDP heyeti, Dernek Baþkaný Celal Temiz ve dernek yöneticileri tarafýndan karþýlandý.

'Her evde katliamýn tanýðý var' Ziyarette konuþan Kýþanak, Dersimli bir sivil toplum örgütünü böyle bir günde ziyaret etmenin ayrýca bir önemi olduðunu belirterek, "Dersim katliamýyla ilgili Bakanlar Kurulu'nun karar aldýðý bir gün. Dersim katliamý soykýrým kelimesiyle tanýmlanacak büyük bir katliamdýr. Dersim halkýný tarihiyle kimliðiyle inancýyla kültürüyle tarih sahnesinden silmeyi hedefleyen bir katliamdý. Büyük acýlar, büyük travmalar yaþandý. Hala her evde Dersim katliamýnýn yaþayan tanýðý var. Hala yarasý açýk olan bir katliam. Dersim'in bütün çocuklarý bu katliamýn acý hatýralarýný dinleyerek, büyümüþtür" diye

konuþtu. Dersim katliamýndan nasibini almamýþ tek bir bireyin kalmadýðýný belirten Kýþanak, "Çünkü bu katliam fiziki imhanýn ötesinde açýkça sonrasýnda da inanç, kimlik ve kültür katliamý olarak devam etmiþtir. Bu anlamýyla söylüyoruz, çok büyük bir katliam. Bir kültürü tamamen tarih sahnesinden silmeye yönelik sistematik bir soykýrýmla karþý karþýya kalmýþtýr Dersim halký" dedi.

'Dersim direniþi temsil ediyor' Kýþanak, büyük acýlara ve travmalara raðmen Dersim halkýnýn kendisini var edebildiðinin altýný çizerek, "Bu nedenle hem katliamý hem direniþi temsil eder Dersim. Bu anlamda da katliamlara maruz kalan ya da benzer tehlikeler altýnda olan halklara da bir umut ýþýðýdýr. Bu kadar büyük bir soykýrým operasyonuna karþýlýk, kendisini var etmeyi baþarabilmiþ, kendi acýlarýyla yüzleþebilmiþ, yaþamýþ olduðu travmayý onarmak için kendi örgütlüðünü yaratabilmiþ bir halk olarak direniþi temsil ediyor Dersim" deðerlendirmesini yaptý.

'Devletin yapmasý gereken, Dersim halkýndan içten bir özür dilemesi' Dersim katliamýyla ilgili yapýlan özür dileme açýklamalarýna deðinen ve Srebrenica katliamý

BDP süreci halka anlatýyor Mardin'in Derik ve Þýrnak'ýn Cizre ilçeleri ile Batman'da, halkýn yeni süreçle ilgili görüþ ve önerileri alýnýrken, BDP'liler yeni sürecin önemini aktardý. Mardin'in Derik ilçesinde Kürt sorunu ekseninde devam eden geliþmeleri deðerlendirmek üzere DTK ve BDP tarafýndan alýnan karar doðrultusunda halk toplantýlarý gerçekleþtirildi. Yeni sürece iliþkin halký bilgilendirmek ve halkýn süreç hakkýndaki görüþ ve önerilerini almak amacýyla yapýlan toplantý ilçeye baðlý Tepebað ve Zeytinpýnar mahallelerinde yapýldý. Tepebað Mahallesi'nde açýk havada, Zeytinpýnar Mahallesi'nde ise, taziye evinde gerçekleþtirilen toplantýya aralarýnda Derik Belediye Baþkan Vekili Doðan Özbahçeci, BDP Derik Ýlçe Baþkaný Adil Aktaþ, DTK delegelerinin de bulunduðu onlarca kiþi katýldý. Toplantýlarda konuþan BDP Derik Ýlçe Baþkaný Adil Aktaþ, yaþanan süreç ve bu dönemde halkýn

üstleneceði rolün önemine dikkat çekerek, "Bizler bu dönemde örgütlülüðümüzü her zamankinden daha fazla geliþtirmek zorundayýz. Yaþanan ve geliþtirilmek istenen süreç demokratik siyasetin ön plana çýktýðý bir süreçtir. Bu süreçte bizler her þeyden önce, süreci baþlatan Kürt Halk Önderi Sayýn Abdullah Öcalan'a, örgütlülüðümüze ve halkýmýza inanýyoruz" diye konuþtu. Toplantý halkýn süreç ile ilgili görüþ, düþünce ve önerilerinin alýnmasýyla sona erdi. BDP Cizre Ýlçe Örgütü, son siyasal geliþmeleri halkla tartýþmak çerçevesinde halk toplantýlarý baþlattý. Ýlk toplantý Nur Mahallesi'nde Belediye Halk ve Taziye Evi'nde gerçekleþtirildi. Toplantýya BDP PM üyeleri Abit Durak ve Niyazi Çevrim, BDP Cizre Ýlçe Örgütü Baþkaný Mehmet Ata Bilen, Cizre Belediye Baþkaný Mustafa Gören, sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin yaný sýra kalabalýk vatandaþ topluluðu katýldý.

Kayýp yakýnlarýnýn eylemi Cumartesi Anneleri eyleminde, 90'lý yýllarda katledilen Necat Acu, Abdullah Acu ve Ömer Candoruk'un akýbetleri soruldu. Ömer Candoruk'un eþi Haným Candoruk, JÝTEM davasýnda eþini katledenlerin cezalandýrýlmamalarýna tepki göstererek, mahkemenin haksýzlýða son vermesini istedi. Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde gözaltýnda kaybedilenlerin akýbetinin aydýnlatýlmasý amacýyla her hafta gerçekleþtirilen Dayikên Þemiyê (Cumartesi Anneleri) eylemi, bu haftada Cizre Lisesi önünde gerçekleþtirildi. Eylemde, kayýp yakýnlarý 1990'lý yýllarda kaybedilen ve faili meçhul cinayetlere kurban giden yakýnlarýnýn fotoðrafýný taþýdý. Bu haftaki oturma eylemine, MEYA-DER ve KURDÝ-DER yöneticileri de katýldý. Eylemde, Zeynep

Acu, askerler tarafýndan katledilen 2 çocuðunun nasýl katledildiðini anlattý. Acu, "1993 yýlýnda Toptepe (Avgamasiya) köyüne bulunan evimize yakýn bir yerde askeri helikopterden atýlan bomba ile çobanlýk yapan Necat oðlum katledildi. Oðlumun parçalanmýþ bedenini yerlerden topladýk. Ýkinci oðlum Abdullah ise, bir yýl aradan sonra iþe gitmiþti, eve geliyordu yolda askerler tarafýndan silahlarla tarandý. Ardýndan yaralý olarak yakalandý ve askerler tarafýndan Þýrnak'a götürüldü. Oðlumun cenazesi uzun bir süre sonra bize verildi. Çocuklarýmý katleden insanlar cezalandýrýlmadan bizler bu mücadeleden vazgeçmeyeceðiz. Kanýmýzýn son damlasýna kadar kaybettiðimiz çocuklarýmýz için adalet arayýþýnda olacaðýz" dedi.

için geçtiðimiz günlerde Sýrbistan Cumhurbaþkaný Tomislav Nikoliç'in diz çökerek özür dilemesini hatýrlatan Kýþanak, þunlarý söyledi: "Sýrp lider 'diz çökerek özür diliyorum' dedi. Bu cümlenin kendisi bile özrün nasýl dileneceðini açýk bir biçimde ortaya koyar. Ne yazýk ki biz de Dersim katliamý çok konuþulmakla birlikte hala içten ve samimi bir özür duymadýk. Daha çok herkes bunun politikasýný yapýyor. Özür dilemiþ gibi yapýyor. Oysa Dersim katliamý geçiþtirilecek bir katliam deðil. Açýkça belgeleriyle, tanýklarýyla gizlisi saklýsý olmayan bir katliamdýr. Bu konuda devletin, hükümetin yapmasý gereken tek þey, açýkça bundan icap duymasý. Yanlýþ yaptýðýný kabul etmesi ve Dersim halkýndan içten bir özür dileyerek, bir anlamda af dilemesi." PKK Lideri Öcalan ile devlet arasýnda baþlayan görüþmelere de deðinen Kýþanak, baþlayan yeni sürecin toplumsal barýþý tesis etme süreci olduðuna dikkat çekerek, "Bu sadece Kürt sorununun çözüme kavuþturulmasý süreci deðildir. Demokratik yeni bir geleceðin inþa sürecidir. Olmasý gereken de toplumsal barýþýn saðlanmasýdýr. Bu toplumsal barýþýn saðlanmasý içerisinde de Dersim katliamý gibi katliamlarla artýk yüzleþilmesi, telafi edilmesi gerekiyor. Yeni süreç, toplumsal uzlaþýyý saðlayacak derecede Dersim halkýnýn, yeni Türkiye'nin inþasýnda hak ettiði yeri almasýdýr. Demokratik bir Türkiye'nin geleceðini inþa süreci olarak bakýyoruz. Biz bu süreçte Dersim halkýnýn kendi talepleriyle, kendi gelecek arzusuyla ve kendi hayalleriyle bu sürecin içinde yer almasýný bekliyoruz" dedi.

'Demokratik mücadele yolunda yürümemiz gerekiyor' "Dünyanýn hiçbir yerinde egemenler bir sabah kalkýp insanlara haklarýný bahþetmiyorlar" diyen Kýþanak, "Ancak bu politikalarýný sürdüremediklerini anladýklarý yerde o politikayý deðiþtirme ihtiyacý duyuyorlar. Biz de artýk Türkiye'de bu katliamcý zihniyetin, bu tekçi ve asimilasyoncu zihniyetin sürdürülemez olduðunu büyük oranda açýða çýkardýk. Ama istediðimiz, arzuladýðýmýz demokratik bir deðiþimi yaratabilmek için de, bu yeni baþlayan süreci de demokratik mücadele süreci olarak görmek ve bu yolu böyle yürümemiz gerekiyor" diye belirtti.

Barýþa herkes destek vermeli Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Çukurca'da halka seslendi. Demirtaþ, barýþ sürecine herkesin destek vermesi gerektiðini söyledi. BDP Genel Baþkaný Demirtaþ; BDP Hakkari milletvekilleri Esat Canan, Adil Zozani, Belediye Baþkaný Fadýl Bedirhanoðlu, BDP Ýl Baþkaný Rahmi Kurt ile Çýðlý köyünü ziyaret ettikten sonra Çukurca ilçesine geçti. Cumhuriyet Caddesi'ndeki belediye binasý önünde halka seslenen Demirtaþ, barýþ sürecine herkesin destek vermesi gerektiðini belirterek, "Kürt'ü Kürdistan'da yok saydýklarý için gençler daðdadýr. Biz ahlaki sorumluluðumuzdan dolayý kanýn durmasý için elimizden geleni yapýyoruz. Biz Adalet ve Kalkýnma Partisi'ni desteklemiyoruz. Biz akan kanýn durmasýný destekliyoruz. 'Asimilasyonu kaldýrdýk' diyorlar, halen Kürtçe isimler nüfus cüzdanlarýna konulamýyor. Kürt'e ait ne varsa ona teslim edilmesi gerekir. Abdullah Öcalan'ýn çaðrýsý üzerine KCK karar aldý. PKK'lýlar bu daðlardan çekiliyor. Bu fýrsatý iyi deðerlendirmek lazým. Daðlar boþaltýlýyor, askerin taburlarý boþaltmasý lazým. Çukurca'da askeriye halktan daha fazla. Bu taburlar artýk kaldýrýlsýn. Yol kontrollerinde abartýlý arama noktalarý, koruculuk sistemi kaldýrýlmalýdýr. Eðer doðru adým atýlýrsa inþallah bu toprak asla savaþa tanýklýk etmeyecektir. Bu coðrafyada acý yaþayan herkes barýþa destek veriyor. Sizden tek ricamýz bu dönemde birlik ve beraberliðinizi bozmayýn. Allah'ýn izniyle, halkýn desteði ile buradan kalýcý barýþ müjdeleri vermiþ olacaðýz" ifadelerini kullandý.

CHP'de ulusalcýlýk tavan yaptý CHP'den geçtiðimiz günlerde istifa eden ve BDP'ye geçen Halfeti Belediye Baþkaný Mahmut Özdemir, "CHP'nin tabaný da barýþtan yana, fakat genel merkez bu konuda ikilem yaþýyor. Bu durum beni ciddi þekilde rahatsýz etti. Benim bu saatten sonra bu partide geçmiþimi ezip geçmenin bir anlamý yok. Sayýn Öcalan'ýn doðmuþ olduðu bu topraklara saygý duymak zorundayým" dedi. Öcalan'ýn Diyarbakýr Newroz'unda yaptýðý tarihi çaðrýya Türkiye ve bölgenin dört bir yanýndan destek gelirken, oluþan sürece Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) karþý bir politika izlemesi, CHP içerisinde ayrýþmalara neden oldu. Yaþanan geliþmeler neticesinde özellikle bölge illerinin birçok yerinde CHP'den istifalar yaþanýrken, istifa edenlerin bazýlarý ise BDP'ye katýldý. CHP'den istifalarýn yaþandýðý yerlerden biri de Urfa. CHP Suruç Ýlçe Örgütü'nün 12 kiþilik yönetimi istifa ettikten sonra PKK Lideri Öcalan'ýn doðduðu ilçe olan Halfeti'de iki dönemdir CHP'den belediye baþkaný seçilen Mahmut Özdemir de, CHP'nin "çözüm sürecine" yeterince katký sunmadýðýný ve Kürtlerin taleplerine kulak týkadýðýný belirterek, partisinden istifa etti. Özdemir, hem Kürtlerin hem de Türklerin oylarýyla 2 dönemdir belediye baþkanlýðý yaptýðýný söyledi. Özdemir, son süreçte CHP Genel Merkezi'ne

sürece iliþkin birçok öneri verdiklerini, fakat hiçbirinin dikkate dahi alýnmadýðýný belirtti. Bu konuda hiç duyarlýlýk gösterilmediðini belirten Özdemir, CHP'nin Kürt sorununun çözüm noktasýnda net bir politikasýnýn olmadýðýnýn altýný çizdi. CHP'nin süreç karþýsýnda halkla paylaþacaðý bir planýnýn olmadýðýný ifade eden Özdemir, "Bu gün ben insaným diyen herkesin barýþa katký sunmasý gerekiyor. CHP'nin tabaný da barýþtan yana fakat genel merkez bu konuda ikilem yaþýyor. Bu durum beni ciddi bir þekilde rahatsýz etti. Benim bu saatten sonra bu partide geçmiþimi ezip geçmenin bir anlamý yok. Ben bu tür durumlarýn sosyal partilerin çözdüðüne inanýyorum. Fakat CHP bunun çok gerisinde. Yani ben bu durumdan orada bulunmaktan rahatsýzdým. Ben Sayýn Öcalan'ýn doðmuþ olduðu bu topraklara saygý duymak zorundayým" dedi.

'CHP sürece eksik kaldý' Bu saatten sonra CHP'de siyaset yapmanýn kendi kiþiliðine ihanet olarak gördüðünü kaydeden Özdemir, þunlarý söyledi: "BDP bana daha yakýn. Nasýl bir

dünya istiyorsam onu amaçlýyor. BDP'nin bu ülkenin demokratikleþmesi ve bu ülkenin yurttaþlarýnýn ortak bir yaþam saðlayabilecek bütün inanç, kültür ve renklerin yer bulmasý için mücadele ettiðine inanýyorum. Kürt özgürlük hareketinin mücadelesinde çok ciddi bir rol oynuyor. Bu konuda bedel vermiþ bir halk var. Bunu baþarýyla taçlandýrmak bizlere düþüyor. Oluþacak barýþýn Ortadoðu'ya farklý bir hava estireceðine inanýyorum. Ve onurlu Kürt halký bu sürecin baþýný çekiyor." Belediyenin Basýn ve Halkla Ýliþkiler Birimi'nde çalýþan Mehmet Vural ise, bir devrimci ve demokrat olarak oluþan süreci desteklediklerinin belirterek, sürecin Türkiye'nin tüm kesimlerini ilgilendirdiðini söyledi. Kürt halkýnýn barýþ mücadelesini bu noktaya getirmesinin halklar açýsýndan önemli olduðunu ifade eden Vural, "CHP bu duruma çok eksik kaldý. BDP'nin mücadelesi bizim için çok önemli ve anlamlýdýr. Türkiye'de farklý bir hava estirecek bir konumda ve bunu amaçlýyor. Biz de kendimizi bunun içinde gördüðümüze inanýyoruz" diye konuþtu.

'CHP'de ulusalcýlýk ve milliyetçilik tavan yaptý' 1974-1975 yýllarýndan beri siyaset içinde yer alan ve belediyenin sekreterlik bölümde çalýþan Mehmet Emin Sakar da, CHP'nin içinde ulusalcýlýk ve milliyetçiliðin tavan yaptýðýný dile getirerek, demokratik siyaset yapabilecek insanlarýn kendini bu yapý içerisinde bulamadýðýna iþaret etti. Sakar, "CHP'nin bu sürece bu denli yaklaþmasý kabul edilemez bir durumdur. Bunu kabul etmediðimiz için ülkenin demokratikleþmesi ve halklar arasýndaki barýþ köprüsünü gören bir kurumda yer almak istedim" dedi. DÝHA


8

A k t ü a l i t e

5 MAYIS 2013 PAZAR

Van'da saðlýkta 'A sýnýfý' hizmet

Van Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan daha kaliteli hizmet vermek amacýyla Aile Saðlýk Merkezi'nde "A sýnýf" hizmeti baþlatýldý. Karþýyaka Mahallesi'nde bulunan 12 Nolu Aile Saðlýk Merkezi'nin A Sýnýfý'na geçiþi nedeniyle bir tören düzenlendi. Açýlýþ kurdelesini Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Bilal Acar, Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Yakup Ýmren ve Aile Saðlýk Merkezi Yönetici Hekimi Dr. Eyüp Kalkan birlikte kestiler. Burada kýsa bir konuþma yapan Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Bilal Acar, mahalle sakinlerinin böyle bir hizmet beklediðini ve bunu da baþardýklarýný söyledi. Dr. Acar, "Bugün burada 12

Nolu Aile Saðlýk Merkezi'ni aile hekimliði yönetmenliðine uygun olarak A sýnýfýna geçiþinin açýlýþýný yapýyoruz. Arkadaþlar bunu için çok mücadele ettiler. Buradaki vatandaþlarýn A sýnýfý hizmetine ihtiyacý vardý arkadaþlar da bunu baþardýlar. Ben emeði geçen hepsini kutluyorum" dedi. Aile Saðlýk Merkezi Yönetici Hekimi Dr. Eyüp Kalkan da, "Aile Saðlýk Merkezimizde 6 doktor olmak üzere toplam 17 saðlýk çalýþaný olarak

hizmet vermekteyiz. Bölgeni nüfusu yaklaþýk 22 bin ve ortalama günde 500 hastaya bakýyoruz. Yani burada Yoðun bir hasta akýþýmýz var. Bizim burasý ile diðer saðlýk merkezinde ayýran en büyük özellik A sýnýfa geçmemizdir. A Sýnýfý ile bölgeye daha kaliteli hizmet vermeyi amaçlýyoruz. Ýnþallah bunu baþarýrýz" þeklinde konuþtu. Açýlýþýn ardýndan saðlýk merkezi gezildi ve davetlilere ikramda bulunuldu.

Mardin'de toz fýrtýnasý

Mardin'in Derik ilçesinde etkili olan toz bulutu hayatý olumsuz etkiledi. Suriye üzerinden Türkiye'ye gelen toz bulutu nedeniyle Mardin'in Derik ilçesinde esnaf ve vatandaþlar zor anlar yaþadý. Derik Devlet Hastanesi yetkilileri, bu tür havalarda yaþlýlar ve çocuklarýn dikkatli olmalarý gerektiðini ifade ederek, "Astým, bronþit ve nefes darlýðý olan hastalarýnýn, küçük çocuklarýn ve yaþlýlarýn tozlu havalarda mecbur kalmadýkça dýþarý çýkmamalarýný öneriyoruz" uyarýsýnda bulundu.

Kardeþ Aile Projesi

Ýlçede etkisini sisle birlikte artýran toz bulutu yaþamý olumsuz etkiliyor. Vatandaþlar aþýrý tozdan etkilenmemek için elbiseleri ile burunlarýný kapatarak gezerken, toz bulutlarýndan dolayý araçlar gündüz ortasýnda farlarýný yakmak zorunda kaldý. Kýzýltepe'de göz gözü görmüyor Mardin'in Kýzýltepe ilçesi de, Suriye üzerinden gelen fýrtýna ile birlikte toz bulutlarýnýn etk-

isi altýnda kaldý. Ýlçede etkisini sisle birlikte artýran toz bulutu yaþamý olumsuz etkiliyor. Kýzýltepe ilçesinde görüþ mesafesi yer yer 100 metrenin altýna düþerken vatandaþlar aþýrý tozdan etkilememek için elbiseleri ile burunlarýný kapatarak gezdi. Toz bulutlarýndan dolayý araçlar gündüz ortasýnda farlarýný yakmak zorunda kaldý. Toz fýrtýnasýn ilçede bulunan meyve aðaçlarýna da zarar verdiði belirtildi.

Kantinlerde hjiyen eðitimi Muþ'un Varto ilçesinde, Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ve Milli Eðitim ve Saðlýk Müdürlüðünce ortaklaþa düzenledikleri program çerçevesinde 'Okul Kantinlerine Yönelik Özel Hijyen Kurallarý Yönetmeliði" kapsamýnda saðlýk ve hijyen semineri verildi.

Van'ýn Cumhuriyet Mahallesi Muhtarý Leyla Tanrýtanýr'ýn daveti üzerine 'Kardeþ Aile Projesi' kapsamýnda Ankara ile Kocaeli'den 2 kadýn muhtar Van'a geldi. Van'ýn ilk ve tek kadýn muhtarý olan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarý Leyla Tanrýtanýr, 'Kardeþ Aile Projesi' kapsamýnda hemcinsleri olan Ankara Etimesgut Ahimesgut Mahalle Muhtarý Aynur Çanakçý ile Kocaeli Gölcük Deðirmendere Topçular Mahalle Muhtarý Rabia Þentürk'ü Van'a davet etti. Ýki gün boyunca Van'ýn tarihi ve kültürel yerlerini muhtarlarla birlikte ziyaret edeceklerini belirten Tanrýtanýr, ilk defa Van'a kadýn muhtarlarýn geldiðini ifade ederek, "Ankara'da ki bir toplantýda 5 yýldýr yürüttüðüm 'Kardeþ Aile Projesi'nden bahsettim. Meslektaþlarým da bu projeme destek amaçlý ilimizi ziyaret ettiler. Ýki gün boyunca ilimizin tarihi ve kültürel yerlerini gezecekler. Bunun yanýnda Van insanýný, gelenek ve göreneklerini, yaþayýþlarýný yakýndan görecekler. Ben ilimize gelen kadýn muhtarlarýmýza yöre halký adýna teþekkür ediyorum" dedi. Bu ziyareti bir baþlangýç olarak gördüðünü dile getiren Tanrýtanýr, "Türkiye'nin bütün muhtarlarýný ilimize davet ediyoruz. Van'ýn güzleliðini ve insanýný yakýndan tanýsýnlar" þeklinde konuþtu. Ankara Etimesgut Ahimesgut Mahalle Muhtarý ayný zamanda Ankara Ýli Muhtarlar Derneði Genel Sekreteri Aynur Çanakçý ise, 'Kardeþ Aile Projesi'ne katký sunmak amacýyla Van'a geldiklerini belirterek, "Van'ý tanýmak istiyoruz. Van'ýn güzelliklerini, doðasýný görmek, Leyla muhtar baþta olmak üzere Van insanýný tanýmak istiyoruz" ifadelerini kullandý. Kocaeli Gölcük Deðirmendere Topçular Mahalle Muhtarý Rabia Þentürk'te, doðunun gezilmesi ve görülmesi gereken bir yer olduðunu ifade ederek, "Bazý projeleri ve görülmesi gereken yerleri görmeye geldik. Batýdan doðuya ilk kadýn muhtarlar olarak biz imzayý attýk. Ýnþallah arkasý da gelir. Kadýn erkek tüm muhtarlarýn doðuyu görmelerini isterim" dedi.

Muþ'un Varto ilçesinde bulunan okullarda görev yapan öðretmen ve okul kantin iþletmecilerine yönelik düzenlenen toplantý Kültür Merkezi Konferans salonunda gerçekleþtirildi. Yaklaþýk 3 öðretmen ve kantin iþletmecilerinin

katýldýðý toplantýya, Milli Eðitim Müdürü Basri Avcý, þube müdürleri, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünden Gýda Mühendisi Yusuf Emre Gezmiþ, Türkan Karakaþ ve Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Sadettin Taþkesen ile Saðlýk Müdürlüðünde görevli Diyetisyen Esra Özkan katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Sadettin Taþkesen , "Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý ve Milli Eðitim Bakanlýðýyla ortaklaþa bir proje yürütüyoruz. Bu proje kapsamýnda, eðitim ve öðretim kurumlarý bünyesindeki yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocaðý gibi iþletmelerin özel hijyen þartlarýna, gýda güvenliðine iliþkin kurallarýnýn belirlenmesi ve uygulanmasý kapsamýndaki

eðitim veriyoruz. Gýda mevzuatý, güvenilir gýda, gýda hijyeni, gýdalarda muhtemel tehlikeler, gýdalarýn bozulmasý ve nedenleri, gýda kaynaklý enfeksiyon ve zehirlenmeler, iþletme hijyeni, personel hijyeni, gýdalarýn depolanmasý ve servis ile satýþa sunulmasý, denetimler ve resmi kontroller hakkýnda detaylý bilgilendirmeler yapýlacaktýr. Okullarýmýzdaki kantin iþletmecilerinin bu kurallar çerçevesinde, hijyenik koþullar altýnda, saðlýklý gýda satýþý yapmalarý ve yeni saðlýklý nesillerin yetiþtirilmesine yardýmcý olmalarýný temenni ediyoruz" dedi. Yaklaþýk 3 saat süren eðitim toplantýsýnda, Gýda Mühendisi Yusuf Emre Gezmiþ, Gýda Mühendisi Türkan Karakaþ ve Saðlýk Ýl Müdürlüðünde görevli Diyetisyen Esra Özkan, katýlýmcýlarý alanlarýnda bilgilendirdi.

Su alev alev yanýyor

Muþ'un Sungu beldesi Hürriyet Mahallesi'nde bir tarladan çýkan sudan çakmak çakýldýðýnda alevler yükseldiðini gören vatandaþlar gözlerine inanamýyor.

13 yýl önce içme suyu bulmak ve bahçenin su ihtiyacýný karþýlamak amacýyla evlerinin önünde bulunan tarlaya sondaj vurarak 200 metreden su çýkaran Veli Muyan isimli vatandaþ, borularda kaynak yaptýklarý sýrada suyun yandýðýný fark ettiklerini

söyledi. Her yýl ilkbahar aylarýnda su kuyusunu temizlediðini ve suyun yanýp yanmadýðý kontrol etmek için kibritle deneme yaptýðýný belirten Veli Muyan, "Suyun hala yandýðýný gördük. Daha önceki yýllarda suyu yakarken alevler 23 metre yükseliyordu. Bu

yýl yaktýðýmýzda alevler yaklaþýk 8-10 metre yükseliyor. Her yýl gittikçe alev artýyor. Biz yaz aylarýnda bu suyu hem doðalgaz hem içme suyu olarak kullanýyoruz hem de bahçemizi suluyoruz" dedi. Sudan ilk kez içtiðinde tadýnýn tuhaf geldiðini ifade eden Muyan, "Buradan çýkan suyla yemek yapýyoruz. Her ihtiyacýmýzý karþýlýyor. Bunun yaný sýra suyu tarlada ve bahçede kullanýyoruz" diye konuþtu. Suyun yandýðýný görünce þaþýrdýklarýný belirten Giyasettin Seçkiner isimli vatandaþ ise, "Daha önce tarla sahibi suyun yandýðýný söylemiþti, ben inanmamýþtým ama þimdi

gözümle görünce çok þaþýrdým. Bu bölgede yanan sular olduðunu biliyoruz ancak bu kadar deðil çünkü

su saatlerce yanýyor, kimse tarafýndan söndürülmezse kesinlikle kendiliðinden sönmüyor" diye konuþtu.


Ýç Politika

9

Hicbir bedel ödemeyiz 5 MAYIS 2013 PAZAR

Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Libya'daki iç savaþ sýrasýnda 63 ülkeden 10 bin vatandaþý Libya'dan çýkartarak ülkelerine gönderdiklerini söyledi. Ýsrail'in özrü sonrasý Türkiye'ye bedel ödettirilemeyeceðini herkesin görmüþ olduðunu belirten Davutoðlu, " Biz kimseye bedel ödettirmek istemeyiz, ödetmek de peþinde deðiliz. Ama birisi bize bedel ödettirmek isterse bu aziz millet adýna, bu caný veririz ama hiçbir bedel ödemeyiz" dedi. Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoglu, Gebze Siyaset Akademisi'ne katýldý. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde konuþma yapan Davutoðlu, Libya'daki iç savaþ sýrasýnda 63 ülkeden 10 bin vatandaþý Libya'dan çýkartarak ülkelerine gönderdiklerini ifade ederek þunlarý söyledi: "2011 yýlýnýn Þubat ayýnda Libya'da iç savaþ þartlarý sürerken bizde ciddi bir alarm oldu. Çünkü Libya'da 25 bin vatandaþýmýz vardý, dilekolay. Bakanlar Kurulu'nda deðerlendirdik, 24 saat çalýþan bizzat benim de gece yarýsý bazen gidip çalýþtýðým bir kriz masasý kurduk. Ve 10 gün içinde 25 bin vatandaþýmýzý þirketlerimizin de yardýmýyla tek tek bulunduklarý þantiyelerden, köylerden, çöllerin ortalarýndan limanlara, hava limanlarýna taþýdýk ve bir hafta içinde ülkemize getirdik. Ýþte organize olmak budur, devlet olmak budur. Devlet ol devlettir ki; kendi vatandaþýnýn nerede olduðunu bilir ve ihtiyaç hissettiðinde hepsini tek tek toplar ailelerine getirir. O günlerde emin olun dünyanýn en güçlü ülkeleri, 'vatandaþlarýmýzý nasýl çýkaracaðýz' diye düþünüyorlardý ve bizden yardým istiyorlardý, 63 ülke yardým istedi. Önemli bir ülkedeki, deðerli muhatabým aradý dedi ki; 'bizim orada 42 kadar vatandaþýmýz var, onlarý da alabilir misiniz?' Dedim ki; 'Sizin orada 47 vatandaþýnýz var ve onlarý çoktan aldýk, ülkemize getirdik, size gönderiyoruz.' 63 ülkeden 10 bin kiþiyi çýkardýk. Vietnam devletinin daha haberi yokken, bin 500 Vietnamlý alýndý ve ülkelerine gönderildi." Son 3 buçuk yýldan sonra, çetin mücadelelerden sonra Ýsrail'in özür dilemesiyle Türkiye'ye bedel ödettirilemeyeceðinin herkesin görmüþ olduðunu ifade eden Bakan Davutoðlu, "Biz

kimseye bedel ödettirmek istemeyiz, ödetmek de peþinde deðiliz. Ama birisi bize bedel ödettirmek isterse bu aziz millet adýna, bu caný veririz ama hiçbir bedel ödemeyiz" dedi.

Konuþmaya daha yeni baþladý Büyükelçilere her toplantýda görüþ beyan etmeleri konusunda talimat verdiðini belirten Bakan Davutoðlu, bundan sonra her zeminde bir Türk görüþünün olacaðýný ifade ederek þöyle konuþtu: "Herkese, her yere anlatacak bir sözümüz var. Kimse zannetmesin ki; bu milleti temsil edenlerin sözü bitti. Biz konuþmaya daha yeni baþladýk. Bundan sonra söyleyecek her zeminde sözümüz olacak ve bundan sonra o konuþmalar

insanlýk vicdanýnýn sözleri olarak dünyanýn her yerinde akis yapacak. Ben bunlarý söylediðimde, 'nasýl bu kadar iddialý olabilirsiniz' diye tenkitler alýyoruz. Eski alýþkanlýkla sözü olmayanlar, söz söyleyecek takati ve birikimi olmayanlar istiyorlar ki; biz de onlar gibi sessiz kalalým. Büyükelçilerimize verdiðim talimat açýktýr. 'Hiçbir toplantý olmayacak ki; siz çýkýp bir görüþ beyan etmemiþ olacaksýnýz. Görüþ beyan eder ve hata ederseniz, o hatanýn sorumluluðunu beraber paylaþýrýz.' Hata eden ama görüþ beyan edebilecek cesarete sahip olan birisi o hatasýný düzeltir, bir sonrakinde doðru söz söyler. Ama görüþ beyan etmekten korkan, söyleyecek sözü olmayan birisinin hata etmeye bile takati olmaz. Bundan sonra her zeminde

bir Türk görüþü olacak." 2005'deki Afrika açýlýmý kararý alýndýðýnda kendilerine, "Avrupa Birliði'ne girmek için yola çýktýlar Afrika açýlýmý yapýyorlar, eksen kaydýrýyorlar" denildiðini söyleyen Bakan Davutoðlu, bunu söyleyenlerin 3 yýl sonra Avrupa'nýn krize gireceðini öngöremediðini belirterek þunlarý söyledi: "Biz 2005'de Afrika açýlýmý yapma kararý aldýðýmýzda birçok yazýlar yazýldý. Keþke o yazýlarý birisi çýkarsa. 'Avrupa Birliði'ne girmek için yola çýktýlar Afrika açýlýmý yapýyorlar, eksen kaydýrýyorlar' dediler. Ama 3 yýl sonra Avrupa'nýn krize gireceðini öngöremediler. Biz komþu ülkelerle sýfýr sorun ve maksimum ekonomik entegrasyon dediðimizde ütopik buldular. Ama komþu ülkelerle ticaretimiz yüzde 8'den yüzde 32'ye çýktýðý için biz Avrupa'daki krizden az etkilendik. Komþu ülkelerin bazýlarýnda kriz çýktýðýnda Afrika'da dýþ ticaretimiz yüzde 2'lerden, 3'lerden, yüzde 10'lara çýktýðý için yeni kapýlar açtýk." Son olarak dünyada ençok temsil edilen 9 büyük ülke olduðumuzun altýný çizen Davutoðlu, bu sene ve gelecek sene dünyanýn en fazla temsil edilen 5 büyük ülkesi olacaðýmýzý ifade ederek þöyle dedi: "2002'de 94 büyükelçiliðimiz vardý, þimdi 134 büyükelçiðimiz var ve bu þekliyle dünyada ençok temsil edilen 9. ülkeyiz. Yani 2023'ün ilk 10'a girme hedefine dýþ temsilde ulaþtýk. 2002 161 dýþ temsilciliðimiz vardý, baþkonsolosluk vesaire þimdi 221. Ýnþallah bu sene ve gelecek sene yaptýklarýmýzla 235'i bulduðumuzda, dünyanýn en fazla temsil edilen 5. büyük ülkesi olacaðýz."

Akil Insanlar BESE üyeleriyle görüþtü

Akil Ýnsanlar Heyeti Marmara Grubu, kendilerini "barýþ elçisi" olarak tanýmlayan 'Barýþ'a Evet, Silahý Engelle (BESE) Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Topkapý Sosyal Tesisleri'nde gerçekleþtirilen toplantýda ilk sözü alan Prof. Dr. Levent Korkut, "Kürtlerin çektikleri, haklarý, özgürlükleri ve Türkiye'de Kürtler dýþýnda kalan diðer gruplarýn sorunlarý. Bu sorunlarýn hepsine demokratikleþme sorunu adýný verebiliriz. Kürt sorunu bunun içinde önemli bir alaný kapsýyor ama sadece o deðil tabi ki. Türkiye demokratikleþme sancýlarý içerisinde bir ülke. Diðer gruplarýn da, sorunlu olan kesimlerin de bu sorunlarýný ifade edebilecekleri uzun sürebilecek süreçten bahsediyoruz ama Kürt

sorununun önemli bir boyutu var. Bu sorunu çözmeden daha ileriye gitmemiz acaba mümkün mü? Bu soruyu herkesin sormasý lazým. Kürtlerin bu konudaki cevabý açýk ama Kürt olmayanlarýn kafasý daha bulanýk gibi gözüküyor" diye konuþtu. Özelikle Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinde sürece daha büyük bir destek verildiðine dikkat çeken Korkut, "Sürece destek açýsýndan konuþuyorum. Bölgeler itibariyle Doðu Anadolu ve Güneydoðu Anadolu'da sürece destek daha fazla, Karadeniz ve Ege'de daha düþük

kalýyor. Bu sürecin ihtiyaçlarý nedir, bunlar üzerinde konuþabilirsek zannediyorum daha zengin bir rapor hazýrlamamýzýn temeli oluþacaktýr" diye konuþtu. Ardýndan söz alan araþtýrmacýyazar Mustafa Armaðan, "Cumhuriyet ergenlik sivilceleri çýkartýyor. Çocukluk önemli hastalýklarýndan kurtuluyor ve olgun bir insan haline gelecek. Sýkýntýlar çekildi, acýlar çekildi ama artýk yeni bir döneme giriyoruz. Herkes yeni döneme göre pozisyonunu almalý. Türkiye'nin geleceðini tasarlamak için buna destek ver-

ilmeli" dedi. Masa baþýndan kalkýp daða çýkmanýn kurallarý bozacaðýný belirten Armaðan, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bu masanýn etrafýndan kalkmamak önemli, kalkýp ta daða çýkýldýðý zaman oyunun kurallarý bozuluyor. Biz diyoruz ki oyunun kurallarý burada buluþalým, konuþalým. En sert þekilde aykýrý düþüncelerimizi de savunalým ama kalkýp ta masayý terk etmeyelim. Bunu baþarýr ise heyet yeterince hizmet yapmýþ olacak. Önemli olan bir annenin, ailenin daha çocuksuz kalmamasý, bunun için çalýþýyoruz. Hep beraber elimizden geleni yapmaya gayret edeceðiz." Toplantýda son olarak söz alan

Muþ Vakfý Ýcra Kurulu Üyesi Þerafettin Ekinci, "Onlarca kiþi kucaðýmda öldü ama bunlardan birisini hiç unutamýyorum. Tatvan'da çatýþmanýn ortasýnda kalmýþ bir düðün minibüsü, bütün doktorlar yaralýlarý paylaþtýk, bize de bir tane küçük bebek düþtü birkaç aylýk. Beyin cerrahisini beklerken çocuk kucaðýmda vefat etti ve biz doktorlar aðladýk. Sadece biz aðlamadýk, bütün Türkiye, bütün insanlýk aðlýyordu. Baþka bir manzarada ise Diyarbakýrlý bir ana göðsünü dövüyor, baðýrýyor, 'Gelin bütün kurþunlarý bana sýkýn, hiç kimse ölmesin, yalnýz ben öleyim ben" diyerek sürecin önemine dikkat çekti.

Anayasa'da uzlaþmaya doðru TBMM Anayasa Uzlaþma Komisyonu üyesi ve CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, iktidarýn anayasa çalýþmalarýna yönelik olarak tarih belirleme noktasýnda talepleri olduðunu belirterek, bu noktada mutabakatýn saðlandýðýný, çalýþmalarýn Temmuz ayý baþýna kadar devam edeceðini söyledi. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Anayasa Uzlaþma Komisyonu toplantýsýnýn sona ermesinin ardýndan gazetecilere açýklamalarda bulundu. Kart, þu anda komisyon olarak 15 maddelik protokolün 11. maddesine göre ikinci aþamayý müzakere ettiklerini belirterek, ilkeleri belirleme ve metin oluþturma aþamasýnda olduklarýný kaydetti. Ýktidarýn bu aþamaya yönelik olarak tarih belirleme noktasýnda talepleri olduðunu vurgulayan Kart, "Bu noktada mutabakat saðlandý. Yasama yýlý sonuna kadar, yani Haziran sonu ya da Temmuz baþý þeklinde mutabakat saðlandý. Ancak bunun devamýnda çalýþmalar kilitlendi. Þu sebeple kilitlendi. Ýkinci aþamanýn sonunda ortaya çýkacak metnin, bütünüyle uzlaþmaya dayalý bir metin olmayacaðý çok açýk. AK Parti, orada ikinci aþamadan sonra Anayasa konusunun tamamýnda bir

Eski ÝRA mensubu Ýrlanda modelini anlattý

uzlaþma olmadýðý takdirde, çalýþmalarýn sonlandýrýlmasýný, üçüncü ve dördüncü aþamanýn yapýlmamasýný istiyor" diye konuþtu.

"4 Grup Da Çalýþmalarýn 1 Temmuz'a Kadar Sürmesi Konusunda Uzlaþtý" "Aslýnda iktidar grubunun Anayasa Komisyonu masasýný 2-3 aydan bu yana terk etmek istediðini çok iyi biliyorduk, iþin özü buydu" diyen Kart, þu ifadeleri kullandý: "Masayý terk etmek noktasýnda kararlý olan siyasi iktidar var. Bunun gerekçesini yaratmaya çalýþýyorlar. Ýyi niyetle ikinci aþamada da her türlü katkýyý vermek çabasý içindeyiz. Ýkinci aþamada yüzde yüz mutabakatýn olmayacaðý çok açýk. Ondan sonra Anayasa'nýn olgunlaþmasý, kamuoyunun tartýþmasýna sunulmasý ve dördüncü

aþama olarak da yeniden müzakerenin yapýlmasý gerekiyor. 15 maddelik protokol bunu söylüyor. Mutabakatla hazýrlanan protokolün askýya alýnmasýný isteyen iktidar

giriþimi söz konusuydu. Bu noktada çalýþmalar týkandý. Salý günü yeniden müzakereler yapýlacak. 4 grup da çalýþmalarýn 1 Temmuz'a kadar sürmesi konusunda uzlaþtý."

Fein partisi milletvekili Conor Murphy, Diyarbakýr'da düzenlenen "Silah Býrakmada Taraflar: Ýrlanda Deneyimi" isimli panele katýldý. Eðitimde Ortak Çözümler Derneði ve Diyarbakýr Siyasal ve Sosyal Araþtýrmalar Enstitüsü'nün (DÝSA) Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði konferans salonunda düzenlenen "Üniversiteli Gençler Mezopotamya'da Buluþuyor" isimli panelin "Silah Býrakmada Taraflar: Ýrlanda Deneyimi" bölümünün konuþmacýlarý BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ ve Ýra Mensubu ayný zamanda Sinn Fein Partisi milletvekili Conor Murphy oldu. Meral Danýþ Beþtaþ'ýn açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan konuþan Murphy, Ýrlandalýlarýn Britanya'ya karþý Ýrlanda Cumhuriyet hareketini yüzlerce yýl savunduklarýný belirterek, bu mücadelenin çoðunun da silahlý mücadele olduðunu söyledi.


10

5 MAYIS 2013 PAZAR

Ýç-DýþPolitika

Önemli bir sürece girdik

Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Grup Baþkan Vekili Iðdýr Milletvekili Pervin Buldan, önemli bir sürece girdiklerini ve tarihi bir süreç yaþadýklarýný söyledi. orsa eðer bunu takdir etmeniz lazým. Eðer takdir etmiyorsanýz, desteklemiyorsanýz, köstek olmayýnýz diyoruz" diye konuþtu.

MHP'yi kale almýyoruz

BDP Ýl Baþkanlýðý binasýnda açýklamalarda bulunan Buldan, önemli bir sürece girdiklerini ve tarihi bir süreç yaþadýklarýný söyledi. BDP Milletvekili Pervin Buldan, "Bakýn 3 aydýr bu coðrafya ya ne bir asker, ne bir gerilla, ne de bir polis cenazesi gelmiyor. Bizleri sevindiren nokta budur. Bize þunu söylüyorlar. 'Bir pazarlýk yapýlýyor' diyorlar. Bir pazarlýk yapýldýðý yok arkadaþlar. Evet bir pazarlýk yapýlýyorsa bu pazarlýk barýþýn pazarlýðýdýr. Bu barýþýn pazarlýðýný yapýyorsak eðer bundan övünmeniz lazým. Bu coðrafyaya cenazeler gelmiy-

CHP'nin sürecin içerisinde olmasý gerektiðini, MHP'yi de kale almadýklarýný vurgulayan Pervin Buldan, özetle þunlarý söyledi: "TBMM'de kurulan çözüm ve barýþ komisyonuna üye vermeyen ve bizleri eleþtiren BDP ve AKP'nin ihtifak yaptýðýný düþünen MHP ve CHP'ye buradan açýk bir þekilde þunlarý söylemek istiyoruz. Özellikle CHP, ana dilde savunma meselesi yasasý genel kurula geldiði gün CHP bu sürece nasýl yaklaþtýðýný çok açýk bir þekilde ifade etmiþtir. Ve bu yasayý desteklememiþtir. Zaten onlarýn bu tavrý, bu süreci desteklemeyecekleri anlamýna gelmektedir. Bizim hiçbir þeyden haberimiz yok diyorlar. Bizi bilgilendirmiyorlar diyorlar. Ýþte alanlardayýz. Ýþte meydanlardayýz. Sokaklardayýz. Halkýmýza anlatýyoruz size de çaðrý yapýyoruz. Gelin, dinleyin, öðrenin sorun bu sürecin içerisine girin. Barýþa katký saðlayýn. Yoksa sandýða gömüleceksiniz diyoruz. CHP'nin yapmasý gereken þey bu sürecin

içerisinde olmasý gerekiyor. Sürece destek vermesi gerekiyor. Barýþa destek vermeyen, barýþa katký sunmayan, savaþtan yana olan akan kardeþ kanýn akmasýndan yana olan partiler, gruplar gelecek olan seçimlerde sandýða gömüleceklerdir. MHP'yi zaten hiç kale bile almýyoruz. Ne dediði umurumuzda bile deðil. Kapýlarý tamamen barýþ sürecine kapatan ve savaþtan rant elde eden, savaþtan para kazanan bir partinin zaten barýþ sürecinde olmasý gibi bir þeyi yok. Ama biz her þeye raðmen bu ülkede yaþayan, bu coðrafyada yaþayan TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partilere ve bütün haklara çaðrý yapýyoruz. Barýþtan yana olun. Akan kardeþ kanýnýn akmasýndan yana olmayýn diyoruz. Eðer barýþa destek verirseniz tarihe altýn harflerle geçeceksiniz. Ama eðer savaþtan yana olursanýz tarihe kara bir leke olarak geçeceksiniz. Bunu da hiçbir zaman unutmamanýz gerekir." BDP'liler yapýlan konuþmalarýn ardýndan Kars'ýn Digor ilçesine gitti. Digor'da halka seslenecek olan BDP'liler, buradan da Kaðýzman ilçesine geçecek.

PKK þu anda çýkmýþtýr Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Cemil Çiçek, 8 mayýs tarihinin sanal bir tarih olduðunu, PKK'nýn bir kýsmýnýn çekildiðini söyledi.A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün çözüm sürecine iliþkin sorularýný yanýtlayan TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, "PKK nasýl çýkmasý gerekiyorsa þu anda çýkmýþtýr" dedi. Çiçek, konuyla ilgili olarak þunlarý söyledi:

'8 Mayýs tarihi sanal bir tarihtir. Bir kýsým þunlar bunlar olmasýn diye tarih verirler. Onlar þimdiye kadar çoktan çekildi. Hiç merak etmeyin. Yapýlmýþ bitmiþ bir iþ için 8 Mayýs'ý beklemenize, 8 Mayýs üzerinden deðerlendirme yapmanýza da gerek yok. Büyük ölçüde çekilmesi gereken kimlerse onlarý þimdiye çoktan çekmiþtir. PKK terör örgütünün yapýsýný iyi okuyabilirseniz geriye dönük

Diyarbakýr'da müzakere paneli Eðitimde Ortak Çözümler Derneði ile Diyarbakýr Siyasal ve Sosyal Araþtýrmalar Enstitüsü tarafýndan düzenlenen ortak panele Türkiye'nin 40 ayrý Ýlinden 50 üniversite öðrencileri katýldý. "Üniversiteli Gençler Mezopotamyada Buluþuyor" isimli panelin moderatörlüðünü M. Emin Aktar yaptý. Maya Arakon, Ýsmail Beþikçi, Büþra Ersanlý, Ayþe Betül Çelik ve geçtiðimiz aylarda serbest býrakýlan KCK tutuklusu Þýrnak Belediye Baþkaný Ahmet Ertak'ýn konuþmacý olarak katýldýðý panelde müzakere ve müzakerenin taraflarý masaya yatýrýldý. Problemlerin çözümünde kadýnlarýn rölünü anlatan Büþra Ersanlý bu kavgada en çok kadýnlarýn acý çektiðini söyledi. En çok acýyý çekenin sürece en iyi destek ve katkýyý sunacaðýný aktaran Ersanlý, kadýnlarýn bu sürece en iyi

desteði sunacaðýna inandýðýný ve kadýnlarýn bu sreçten uzak tutulmamasý gerektiðini ifade etti. Ardýndan söz alan Maya Arakon, sürecin en iyi tarafýnýn þu anda silahlarýn susmuþ olmasý olduðunu aktararak, sadece silahlarýn susmasýnýn yetersiz olduðunu ifade etti. Arakon, "Sürecin en önemli durumu þu anda silahlarýn susmuþ olmasý fakat bu yetmeyecek. Elimizde dönemsel bir siyasi projenin olmasý gerekiyor. Silahlarý býrakýldýktan sonra ne olur sorusuna cevap veremezsek sýkýntý olur. Bunun cevabýný verebilmek gerekiyor. Kuzey Ýrlanda sürecindeki görüþmeler yaklaþýk 15 sene sürmüþtür. Sürecin iki üç ay gibi bir sürede bitecekmiþ gibi halka yansýtýlmasý ileride çok büyük sýkýntýlara neden olabilir. Bu öyle kolay deðildir. Bunun bitmesi yýllar alabilir" diye konuþtu.

Suriye halk otobüsü hedef alýndý tecrübelerinden onlar 8 Mayýs der, bir kýsým önceden tedbirlerini alýr giderler.'

Suriye'nin Rakka kentinde Esad yanlýsý Hava Kuvvetlerine baðlý savaþ uçaklarý yolcu otobüsünü hedef aldý. Saldýrýda çok sayýda yolcu hayatýný kaybetti. Rakka kentinde seyir halinde bulunan bir otobüs, Suriye Hava Kuvvetlerine baðlý Rus yapýmý MÝG 23 tipi savaþ uçaklarý tarafýn-

dan bombalandý. Bombalama soncunda otobüste ve otomobillerde bulunan çok sayýda yolcu hayatýný kaybederken, yaralýlar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldýrýldý. Çevrede bulunan otomobiller de aðýr hasar alýrken, olay yerinde bulunan yöre halký saldýrýyý þiddetle kýnadý.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


5 MAYIS 2013 PAZAR

11

Belediyespor Yönetimi Terleyecek

Büyükþehir'de þampiyon kadronun önemli isimlerinden 6'sýnýn sözleþmesi sona eriyor. Hedef PTT 1.Lig olarak ifade edildiði için dýþ transferde de önemli isimlerin kadroya dahil edileceði belirtildi. 15 Devam,8 Serbest Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da þampiyon olan kadroda 15 futbolcunun sözleþmesi halen devam ederken, 8'inin ise 31 Mayýs 2013 tarihi itibariyle sözleþmeleri sona erecek. Sözleþmesi devam edenler ;Anýl Çetin,Burak Onur,Caner Çolak,Emrah Çalýþlar,Emre Batý,Ercüment Balýkçý,Halil Çaðýrtekin,Ýbrahim Keleþ,Kamil Ýçer, Nedim Köseoðlu,Nezir Özer,Ömer Nazilli,Savaþ Özdemir,Sercan Özdem,Serdar Deniz. Emrah Metoðlu,Erhan Eren,Hakan Akman,Hüsnü Zeybekoðlu,Semih Sargýn,Samet Yeniceli, Yusuf Yaðmur gibi isimlerin sözleþmeleri ise sona ereceði için bunlarla sezon sonunda tekrar masaya oturulacak.

Ýskelet Kadro Korunacak Y.Malatyaspor'dan kiralýk gelen Yusuf ve Samet ile takýmýn önemli gol silahlarý Hakan ve

Emrah Metoðlu ile orta sahanýn beyni kaptan Erhan Eren'le tekrar anlaþýlmasý bekleniyor. Ýç transferde þampiyon kadronun iskeletini korumayý amaçlayan yönetim,teknik heyetin vereceði rapora göre 2.Lig'de faydalý olacaðý düþünülmeyen bir çok oyuncu ile yollarýný ayýracak.

Transfer Ýçin Kaynak Arayýþý Hedef PTT 1.Lig'e çýkmak olarak belirlendiði için yönetimi dýþ transferde de önemli bir sýnav bekliyor. Üst liglerde baþarýlý olmuþ isimlerin transferi için yönetimin hayli uðraþ vermesi beklenirken,iþin bir de ekonomik boyutu var. Þampiyon kadrodaki futbolcularýn maç baþý alacaklarý ve þampiyonluk primleri henüz ödenmedi. Bu rakamlarýn dýþýnda ayrýca transfer için önemli bir bütçe ve kaynak þart. Yönetimin 13 Mayýs'taki kongrede tüzük ,isim ve renk deðiþikliðinin yaný sýra bütçeyi de açýklamasý bekleniyor. Taþkýn Civelek

Halý Saha Dostluk Maçý Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü'nün organize ettiði ve yaklaþýk bir aydan beri süren 'Halý Saha Dostluk Maçlarý' devam ediyor. Önceki gün Halk otobüsü þoförleri ile TÝTAK 2 arasýnda oynanan maçta gülen taraf halk otobüsü þoförleri oldu.

Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü'nün Trafik Haftasý nedeniyle organize ettiði Halý Saha Maçlarýna Halk otobüsleri þoförleri, Servis þoförleri, Minibüs þoförleri ve TÝTAK( Taksi þoförleri ) ile Trafik polislerinden oluþan takýmlar katýlýyor. Maçlar ise Polisevi hali sahada yapýlýyor. Önceki gün yapýlan yarý final maçýnda halk otobüsü þoförleri TÝTAK 2 ile karþýlaþtý. Hakemliðini trafik grup amiri Abdullah Açýlan'ýn yaptýðý maçta halk otobüsü þoförleri TÝTAK2 takýmýný 8-1 yenerek finale

yükseldi. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürü Seyit Cingöz , dostluk adýna yapýlan halý saha maçlarýnýn ayný zamanda trafik bilincini oluþturduðunu kaydederek "Dostluk ve kaynaþma için böyle bir organize yaptýk. Hep spor yapýyoruz, hem dostluk anlamýnda kaynaþýyoruz. Bu etkinlik þoför arkadaþlarýmýzdan yoðun ilgi gördü" dedi. Halý Saha Dostluk Maçý'nýn finali 8 Mayýs tarihinde yapýlacak. Birinciye ve ikinciye kupa verilecek. HABER MERKEZÝ - ÖZEL

Belediye’de þampiyonluk Küçükler hentbol müsabakasý þöleni gerçekleþecek Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Spor Toto 2. Lig'e yükseliþini kutlayacak. 2012-2013 sezonunda baþarýlý bir grafik çizen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Spor Toto 3. Lig'den Spor Toto 2. Lig'e yükseliþini kutlamak için yarýn þampiyonluk þöleni yapýlacak. Tüm halkýn katýlabileceði þölen, Atatürk Stadyumu'nda saat 14.30 da gerçekleþecek.

Spor Toto 3.Lig 1.Grup Takýmlar

Spor Toto 3.Lig 3.Grup Takýmlar

Tunceli'de yapýlan Küçükler hentbol grup müsabakalarý sonunda, Türkiye yarý finallerine katýlacak takýmlar belirlendi. Hentbol Federasyonu Baþkanlýðý 2013 faaliyet programý arasýnda yer alan ve 1-2-3 Mayýs tarihlerinde Tunceli Atatürk Spor Salonu'nda baþlayan kulüpler arasý küçükler kýz-erkek hentbol grup müsabakalarý sona erdi. Elazýð, Mardin ve Tunceli illerinden, küçükler hentbol grup müsabakalarýna katýlanlarda Tunceli Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Mardin Ata Koleji ikinci olarak Türkiye yarý finallerine katýlma hakký kazandý. Küçükler hentbol gurup müsabakalarýna erkekler kategorisinde ise Bingöl, Malatya, Adýyaman, Diyarbakýr ve Tunceli illeri katýldý.

Müsabakalar sonunda Malatya Türkiyemspor Kulübü birinci, Adýyaman Yamanspor Kulübü ise ikinci olarak Türkiye yarý finallerine katýlma hakký kazandý.

Aydýn Judocu Oldu Siirt Valisi Ahmet Aydýn, Türkiye Judo Federasyonu Gözlem ve Temsilci Kurulu Baþkaný Yener Yüksel ve Vali Yardýmcýsý Mustafa Pala ile birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü bünyesinde faaliyet gösteren judo takýmýný ziyaret ederek sporcularla birlikte idman yaptý. Vali Aydýn ve beraberindekiler, Gençlik Hizmetleri Ýl Müdürü Hüsam Olgaç ve judo antrenörü Levent Obuz'dan yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Vali Aydýn, "Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü bünyesinde çeþitli spor dallarýnda, ilimiz ve ülkemizi en iyi þekilde temsil eden bir çok milli sporcumuz var. Daha önce de arkadaþlarýmýzý ziyaret ettik. Kendilerine dershane desteði saðladýk. Ayrýca Türkiye Judo Federasyonu tarafýndan, geçen hafta ilimiz sporcularýna gönderilen malzeme yardýmlarýndan dolayý da Türkiye Judo Federasyonu Baþkaný Faruk Uysal teþekkür ederim" dedi. Vali Aydýn, sporcularýn daha saðlýklý bir ortamda antrenmanlarýný yapmalarý amacýyla, spor salonunun tadilatýný yapacaklarýný da sözlerine ekledi.


12

CMYK

5 MAYIS 2013 PAZAR

REKLAM Küçükler hentbol müsabakasý Tunceli'de yapýlan Küçükler hentbol grup müsabakalarý sonunda, Türkiye yarý finallerine katýlacak takýmlar belirlendi. Hentbol Federasyonu Baþkanlýðý 2013 faaliyet programý arasýnda yer alan ve 1-23 Mayýs tarihlerinde Tunceli Atatürk Spor Salonu'nda baþlayan kulüpler arasý küçükler kýzerkek hentbol grup müsabakalarý sona erdi. Elazýð, Mardin ve Tunceli illerinden, küçükler hentbol grup müsabakalarýna katýlanlarda Tunceli Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Mardin Ata Koleji ikinci olarak Türkiye yarý finallerine katýlma hakký kazandý. 11’de

05.05.2013 Gazete Sayfaları  

05.05.2013 Gazete Sayfaları