Page 1

S

OR T C 3E

www.serr.be

G

IN H C A

CO B O *

DS N O GSF N I AR V R %

EMER RKN

% !$

TS I E SIT TEN R E $IV SULEN CON BOND VAK

E W

IGE D E R ME A N VEN L DEE VAN S D I IT ITE RBE S R PEN IVE E O NGR EN E S KAN

N

V IF

SIT R E $IV NNEN PLA

AA

D BO

S EIT

EAD-v ade Westme Vla c and um ere n

Versie 7 - april 2014


Inhoudstafel EAD-vademecum West-Vlaanderen [Evenredige Arbeidsdeelname & Diversiteit]

1. Partners & instrumenten met EAD als ‘core business’ 1.1.

Loopbaan- en diversiteitsplannen (LDP)

1.2.

Diversiteitsconsulenten vakbond

1.3.

Ervaringsfonds

1.4.

Jobcoaching | taalcoaching

1.5.

Jobkanaal

1.6.

Sector

1.7.

Accountmanagement VDAB (nieuw)

1.8.

Tewerkstellingsmaatregelen

2. Sectorale EAD-invulling 2.1.

ABSU [Algemene Belgische Schoonmaak Unie]

2.2.

CEVORA [opleidingscentrum van het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden (ANPCB)]

2.3.

COBOT [sectoraal vormingscentrum voor de textielnijverheid]

2.4.

Diverscity [samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid]

2.5.

EDUCAM [opleidingscentrum van & voor de autosector en de metaalaanverwante sectoren]

2.6.

Eduplus [sectorfonds voor werknemers uit de groene sectoren]

2.7.

FCBO [Formation Car & Bus Opleiding]

2.8.

FVB-FFC Constructiv [Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid]

2.9.

GRAFOC [Printmedia opleidingscentrum]

2.10. Horeca Vorming Vlaanderen [Centrum voor Vorming en Vervolmaking in de Horecasector] 2.11. IPV [Opleidingsadviseur van de Voedingsindustrie] 2.12. IVOC [Opleidingscentrum voor de confectie] 2.13. LOGOS [Vormingsfonds voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer & de logistiek] 2.14. Mediarte.be [Sociaal Fonds voor de Audiovisuele Sector en de Sector van de Filmproductie] 2.15. OCH [Opleidingscentrum Hout] 2.16. Sector kappers, schoonheidszorgen & fitness 2.17. SFP [Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten] 2.18. SFTL [Sociaal Fonds Transport en Logistiek] 2.19. Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Glasnijverheid 2.20. Fonds voor Bestaanszekerheid voor de papier- en kartonbewerking 2.21. Sociaal Fonds Handel in Brandstoffen (nieuw) 2.22. Sociaal Fonds van de Betonindustrie 2.23. Sociaal Fonds Verhuizingen 2.24. TOFAM West-Vlaanderen [Tewerkstellings- en Opleidingsfonds voor Arbeiders Metaal] 2.25. VIVO [Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding in de Social Profit] 2.26. Vooruitzenden [Vormingsfonds voor uitzendkrachten]

April 2014


2.27. VORMELEK [Vormingsfonds voor arbeiders uit de elektrotechnische sector] 2.28. Vormetal Oost- en West-Vlaanderen [Vormingscentrum voor de bedienden van de metaalverwerkende nijverheid] 2.29. VORM DC [Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques] 2.30. Vormingfonds Scheikundige industrie 2.31. Vzw Montage [Sectorfonds voor de bedrijven van het PC van de montage en kraanverhuurbedrijven]

3. Andere partners in het kader van EAD 3.1.

Argos

3.2.

Centra voor Basiseducatie

3.3.

deSOM vzw

3.4.

Groep Intro

3.5.

GTB [Gespecialiseerde Trajectbepalings- en Begeleidingsdienst]

3.6.

Jobcentrum West-Vlaanderen

3.7.

KOPA

3.8.

LED HRM [Laagdrempelig Expertise- en Dienstverleningscentrum]

3.9.

Mentor vzw

3.10.

POM [Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij] West-Vlaanderen

3.11.

Steunpunt Handicap & Arbeid

3.12.

VOKANS

4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen 4.1.

Artikel 60 § 7 via OCMW en Artikel 61 (nieuw)

4.2.

Arbeidskaart A

4.3.

Arbeidskaart B

4.4.

Arbeidskaart C

4.5.

Doelgroepverminderingen

4.6.

Doelgroepvermindering jonge werkzoekenden: startbaanovereenkomst 4.6.1. Doelgroepvermindering laaggeschoolde jongeren

4.7.

Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden: activa 4.7.1. Activa start

4.8.

Doelgroepvermindering oudere werknemers (≼54 jaar)

4.9.

Doelgroepvermindering voor mentoren

4.10.

Ervaringsbewijs

4.11.

ESF [Europees Sociaal Fonds]

4.12.

GIBO [Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming]

4.13.

Herscholing en bijscholing arbeidsongeschikte werknemer

4.14.

IBO [Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming] | IBOT | CIBO

4.15.

IBO-interim

4.16.

Instapstage

4.17.

KMO-Portefeuille

April 2014


4.18.

Loopbaanbegeleiding

4.19.

NODW [Nederlands Op De Werkvloer]

4.20.

Overstappremie

4.21.

Progressieve tewerkstelling

4.22.

Secundair preventieprogramma lage rugpijn

4.23.

Tegemoetkomingen bij tewerkstelling van personen met een handicap

4.24.

Tewerkstellingspremie 50+

4.25.

Tussenkomst bij opleiding in een competentiecentrum van VDAB

4.26.

VOP [Vlaamse Ondersteuningspremie]

5. EAD-wegwijzer West-Vlaanderen Deze 7

de

versie van het West-Vlaamse EAD-vademecum is in de eerste plaats bedoeld voor het netwerk aan consulenten

(makelaars in diversiteit) dat zich dagelijks inzet om Evenredige Arbeidsdeelname & Diversiteit te creëren in West-Vlaanderen. Het biedt een handig overzicht van alle maatregelen, instrumenten en organisaties die in West-Vlaanderen in het kader van EAD kunnen ingezet worden. Het EAD-vademecum op zich is te lijvig om in zijn geheel aan een onderneming te bezorgen, maar uiteraard kan u altijd een of meerdere fiches achterlaten bij de onderneming. Indien u dat wenst kan u van elke fiche een aparte pdf -versie krijgen. Het West-Vlaamse EAD-vademecum dankt haar bestaan o.m. aan de Vlaamse Toolbox EAD. Voor een regelmatige update van de Vlaamse fiches verwijzen we dan ook graag naar volgende link: www.werk.be/online-diensten/toolbox-ead Daarnaast herinneren we u graag aan de West-Vlaamse EAD-wegwijzer waarmee u op een eenvoudige manier (aan de hand van enkele kernwoorden) de belangrijkste EAD-instrumenten kan duidelijk maken aan een onderneming: op de achterzijde van deze wegwijzer staan de nodige websites vermeld waar de onderneming meer informatie kan terugvinden.

Diversity Remix Volgens Wikipedia is een remix ‘een aangepaste versie van een origineel muzieknummer’. Met deze Diversity Remix hebben wij heel wat origineel materiaal (van theoretische insteken tot concrete instrumenten van ondernemingen) bewerkt tot bondige, praktische infofiches die het personeelsbeleid meer divers kunnen doen klinken.

Via www.diversityremix.be kan u alle fiches downloaden m.b.t. werving & selectie, onthaalbeleid, opleidingsbeleid, competentiebeleid, diversiteitsbeleid en kwaliteit van de arbeid.

April 2014


Deel 1 Partners & instrumenten met EAD als ‘core business’

April 2014


1. Partners & instrumenten met EAD als ‘core business’

1.1. Loopbaan- en diversiteitsplannen (LDP)

OMSCHRIJVING

Een loopbaan- en diversiteitsplan (LDP) is een soepel toepasbaar instrument voor het ontwikkelen en voeren van een HR- en organisatiebeleid dat (tegelijk) aandacht besteedt aan: • duurzame diversiteit • competentieontwikkeling verhoging van de werkbaarheid, werkvermogen en werkgoesting • • organisatievernieuwing De projectontwikkelaar van uw regio adviseert u hierbij inhoudelijk. Noot: Voor een instap-LDP volstaat duurzame diversiteit als enig actieterrein. De andere plannen moeten acties bevatten op het terrein van duurzame diversiteit én minstens twee van de drie andere domeinen, tenzij op een of meerdere domeinen concreet kan worden aangetoond dat er al een sterk ontwikkeld duurzaam beleid of resultaten zijn. Concreet neemt een bedrijf, instelling of lokaal bestuur op basis van eigen behoeftes en dus op maat van de organisatie initiatieven/acties om niet alleen mensen te laten instromen, maar ook ervoor te zorgen dat ze kunnen blijven, hun competenties verder kunnen ontwikkelen en aan de slag kunnen blijven in een werkbare job. In elk plan wordt aandacht besteed aan een combinatie van volgende drie punten: • het aangeven van streefcijfers voor instroom, doorstroom, retentie of opleiding van kansengroepen. • het waarderen van veranderende verschillen op de werkvloer met het oog op interne sensibilisering en het creëren van draagvlak voor het gevoerde of te voeren diversiteitsbeleid. • het verankeren van de resultaten van het loopbaan- en diversiteitsplan met het oog op het continueren en verbeteren van het ontwikkelde beleid. De prioritaire doelgroepen van de maatregel zijn allochtonen, ervaren werknemers (50+), personen met een arbeidshandicap en kortgeschoolde jongeren (“ongekwalificeerd uitgestroomde jongeren”).

WAT IS UW VOORDEEL

Het loopbaan- en diversiteitsplan is een Vlaamse subsidiemaatregel waarmee men tot maximum 15.000 euro kan investeren in het personeelsbeleid van de onderneming. De subsidie kan aangewend worden om opleiding en consultancy in te huren en/of om loonkosten van medewerkers te recupereren die een (interne of externe) opleiding volgen of die nieuwe instrumenten ontwikkelen ten behoeve van de onderneming. Bovendien kan men voor het opstellen en opvolgen van het loopbaan- en diversiteitsplan rekenen op gratis procesbegeleiding en expertise van een SERRprojectontwikkelaar Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit. Om een plan op maat van de organisatie te ontwikkelen, kan men kiezen tussen vier soorten loopbaan- en diversiteitsplannen: • instap-LDP: subsidie van maximum 1/2 van de kosten van het plan, met een plafond van €2.500 • LDP: subsidie van maximum 2/3 van de kosten van het plan, met een plafond van €10.000

April 2014


1.1 • •

cluster-LDP (minstens 4 bedrijven/entiteiten samen): subsidie van maximum 2/3 van de kosten van elke te subsidiëren deelnemende organisatie, met een plafond van €3.000 per organisatie groei-LDP: subsidie van maximum 1/2 van de kosten van het plan, met een plafond van €2.500

WELKE WERKGEVERS

Ondernemingen, organisaties in de profit- of social-profit sector, en lokale besturen.

WELKE WERKZOEKENDEN

Niet van toepassing

WELKE WERKNEMERS

Een loopbaan- en diversiteitsplan heeft niet alleen voordelen voor de organisatie zelf, maar komt direct en indirect ook en vooral alle werknemers ten goede.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

• • • • •

Men gaat het engagement aan om ook na de subsidieperiode het loopbaan- en diversiteitsbeleid in de organisatie voort te zetten door aan te geven welke structurele effecten het plan in kwestie beoogt en hoe dat zal worden gerealiseerd. Men legt het plan voor advies voor aan de SERR van uw regio. Men voorziet in cofinanciering van de kosten. Loonkosten en werkingsmiddelen ter uitvoering van het plan komen in aanmerking voor financiering. Alleen de kosten die voortvloeien uit de voorbereiding en uitvoering van de specifieke acties in het plan en die gemaakt zijn in de loop van de subsidieperiode komen voor subsidie in aanmerking. Men heeft nog niet eerder subsidie ontvangen voor een gelijkaardige maatregel. Contacteer uw regionale projectontwikkelaar voor de mogelijke opties.

COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN

Mogelijk op voorwaarde dat er geen dubbele financiering is. Zo mag de organisatie ook het plafond van ‘de minimis’ overheidssteun voor de referentieperiode niet overschrijden. (meer info bij uw regionale projectontwikkelaar).

WAAR AANVRAGEN

Aanvraag tot het opstarten van een plan dient voorgelegd te worden aan de SERR van de regio waar de betreffende organisatie gelegen is. Hiervoor kan men contact opnemen met de projectontwikkelaars EAD van de SERR.

WIE KAN HELPEN

De projectontwikkelaars EAD van de SERR

MEER INFORMATIE

SERR Brugge

SERR Midden-West-Vlaanderen

Kristien Verhaeghe Tel. 050 40 70 38 Tillegemstraat 81 - 8200 Sint-Michiels Brugge diversiteit.brugge@west-vlaanderen.be

Ines Verhalle Bram Bruggeman Tel. 051 27 55 59 Peter Benoitstraat 13 - 8800 Roeselare diversiteit.middenwvl@west-vlaanderen.be

SERR Oostende-Westhoek

SERR Zuid-West-Vlaanderen

Karine Van Daele Wendy De Groote Ine Malysse Tel. 051 51 93 64 Aurisgebouw - Ter Waarde 18 - 8900 Ieper diversiteit.owh@west-vlaanderen.be

Stefaan Windels Purdey Van Heghe Robrecht Delputte Tel. 056 46 16 67 Doorniksesteenweg 218 - 8500 Kortrijk diversiteit.zuidwvl@west-vlaanderen.be

April 2014


1. Partners & instrumenten met EAD als ‘core business’

1.2. Diversiteitsconsulenten vakbond

OMSCHRIJVING

De 3 grote vakbonden, ABVV, ACV en ACLVB, hebben in West-Vlaanderen 5 diversiteitsconsulenten in dienst (2 ABVV, 2 ACV en 1 ACLVB). Zij ondersteunen in de eerste plaats de werknemers en hun afgevaardigden op de werkvloer. Daarnaast ondersteunen ze ook beroepssecretarissen en intern personeel van de vakbonden teneinde het streven naar diversiteit te veralgemenen in de eigen organisatie. Doelstelling is het creëren en vergroten van het draagvlak voor evenredige arbeidsdeelname en diversiteit op de werkvloer. Daartoe ondernemen zij volgende acties: • Trajectmatige ondersteuningen van afgevaardigden en militanten in ondernemingen of organisaties. • Sectorgerichte acties op Vlaams niveau en op regionaal niveau en ondersteuning binnen de sectorconvenants. • Ondersteuning van beroepssecretarissen, loopbaanadviseurs, loopbaanbegeleiders, vormingsdiensten, interne personeelsdiensten, … inzake gelijke kansen en diversiteit. • Aanbieden van en/of mede organiseren van vormingsacties over diversiteit en personeelsbeleid aan vrijgestelden en militanten. • Het ontwikkelen en verspreiden van communicatie-instrumenten en hulpmiddelen in uitvoering van de 2de lijnsfunctie van de consulenten • Activiteiten in samenwerking met structurele projecten diversiteit, en in het bijzonder met de organisaties van kansengroepen. • www.effechecken.be – tips om diversiteit op het sociaal overleg te brengen • CAO 104: opvolgen en ondersteunen afgevaardigden, militanten en secretarissen omtrent werkgelegenheidsplan 45+

WAT IS UW VOORDEEL

De diversiteitsconsulenten sensibiliseren, vormen en ondersteunen met het oog op een groter draagvlak voor evenredige arbeidsdeelname en diversiteit binnen de eigen structuren van de vakbond en binnen de bedrijven en sectoren.

WELKE WERKGEVERS

Bedrijven en organisaties met een syndicale vertegenwoordiging.

WELKE WERKZOEKENDEN

Niet van toepassing

WELKE WERKNEMERS

De diversiteitsconsulenten bieden ondersteuning aan de werknemersafgevaardigden, militanten, leden en in bredere zin aan werknemers in het algemeen.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Niet van toepassing (Werknemersafgevaardigden worden gestimuleerd en ondersteund om het diversiteitsbeleid ten volle via het sociaal overleg van de onderneming te ontwikkelen en uit te voeren)

April 2014


1.2 COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN

Niet van toepassing

WAAR AANVRAGEN

Voor het ABVV: zie www.abvvdiversiteit.be Voor het ACV: zie www.acv-diversiteit.be Voor het ACLVB: zie www.aclvbdiversiteit.centerall.com

MEER INFORMATIE

ABVV diversiteitswerking Christ Vanneste Rijselsestraat 19 8500 Kortrijk Tel. 056 24 05 58 diversiteit.wvl@abvv-wvl.be

Filip Desmet Rijselsestraat 19 8500 Kortrijk Tel. 056 24 05 58 diversiteit.wvl2@abvv-wvl.be

ACV diversiteit Regio Brugge – Oostende – Westhoek Marieke Vanbeselaere Dr. L. Colenstraat 7 8400 Oostende Tel. 059 55 25 65 marieke.vanbeselaere@acv-csc.be

Regio Midden- en Zuid-West-Vlaanderen Geert Lein President Kennedypark 16D 8500 Kortrijk Tel. 056 23 55 11 geert.lein@acv-csc.be

ACLVB Vincent Muhr Koning Albertlaan 95 9000 Gent Tel. 09/ 242 39 78 vincent.muhr@aclvb.be

April 2014


1. Partners & instrumenten met EAD als ‘core business’

1.3. Ervaringsfonds

OMSCHRIJVING

Federaal begrotingsfonds dat werkgevers en sectoren financieel ondersteunt bij acties waarbij de kwaliteit van arbeid van hun 45-plus werknemers verbeterd wordt. Concrete voorbeelden van mogelijke Ervaringsfonds-projecten zijn projecten die de fysische belasting en/of de psychosociale druk verminderen. Enerzijds kunnen ergonomische verbeteringen de oudere werknemer ten goede komen. Anderzijds kan de oudere werknemer met hernieuwde motivatie aan de slag blijven door een nieuwe uitdaging aan te pakken, waarin opgedane kennis en vaardigheden beter kunnen benut worden.

WAT IS UW VOORDEEL

Ondernemingen kunnen een toelage krijgen voor: • (A) het in kaart brengen van de werkbaarheid en het analyseren van de arbeidsomstandigheden met goedgekeurde meet- of diagnose-instrumenten (70% bewezen kosten met maximum €12/betrokken werknemer) • (B) verbeteringsprojecten o Specifieke opleidingen: 50% bewezen kosten met maximum 500 €/betrokken werknemer/maand o Aankopen <250€/stuk: 50% bewezen kosten met maximum 500 €/betrokken werknemer/maand o Aankopen >250€/stuk: 10% bewezen kosten met maximum 500€/betrokken werknemer/maand Indien het verbeteringsproject (B) gekoppeld wordt aan een meetinstrument of diagnosemethode (A) wordt de toelage verhoogd tot 70% of 14% bewezen kosten met een maximum van 750 €/betrokken werknemer/maand) Opgelet: eerst een aanvraag indienen, dan pas zijn de facturen ontvankelijk als bewijsstuk! Ter informatie: Sectoren kunnen een toelage krijgen voor: • het voeren van sensibilisatiecampagnes • het ontwikkelen van meetinstrumenten voor het meten van werkbaarheid • het financieren van een premie die de overgang van nachtploeg naar dagarbeid compenseert

WELKE WERKGEVERS

Elke werkgever die afhangt van een paritair comité (niet van toepassing op openbare diensten, centra voor beroepsopleiding en het vrij onderwijs wanneer het gaat om gesubsidieerde personeelsleden)

WELKE WERKZOEKENDEN

Niet van toepassing

WELKE WERKNEMERS

Alle 45+

April 2014


1.3 SPECIFIEKE VOORWAARDEN

• • • •

niet in staat van faillissement of liquidatie verkeren, geen gerechtelijk akkoord hebben verkregen; gedurende de laatste twee jaar voldaan hebben aan sociale en fiscale verplichtingen; de maatregelen moeten effectief worden uitgevoerd ten aanzien van de werknemers waarvoor de actie werd ondernomen; de werknemers, waarvoor de actie werd ondernomen, moeten ten minste gedurende één jaar verder worden tewerkgesteld volgens de beschreven arbeidsomstandigheden, of arbeidsorganisatie.

COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN

Niet combineerbaar met andere voordelen voor hetzelfde doel en dezelfde werknemer. Wel met RSZ-verminderingen in het kader van bvb activa 45-plus

WAAR AANVRAGEN

Procedure en formulieren op www.ervaringsfonds.be (procedure voor het verkrijgen van een toelage)

WIE KAN HELPEN

De projectontwikkelaar van het Ervaringsfonds, Jenifer Schmit, 02/ 233 46 27,

MEER INFORMATIE

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Jenifer Schmit Ernest Blerotstraat 1 1070 Brussel Tel. 02 233 46 27 - Fax 02 233 46 39

jenifer.schmit@werk.belgie.be www.ervaringsfonds.be

April 2014


1. Partners & instrumenten met EAD als ‘core business’

1.4. Jobcoaching - Taalcoaching

DOEL ORGANISATIE IN HET KADER VAN EAD

Jobcoaching Taalcoaching

WELKE KANSENGROEPEN

• • • •

AANBOD IN HET KADER VAN EAD

De jobcoach biedt de werkgever hulp bij het integreren van nieuwe medewerkers. Het gaat concreet om werknemers uit de volgende doelgroepen: 50-plussers, allochtonen, personen met een handicap en kortgeschoolden.

Allochtonen 50-plussers Personen met een arbeidshandicap Laaggeschoolden (geen diploma Hoger Secundair Onderwijs)

Een jobcoach vormt de ideale schakel tussen de werkgever en werknemer. De coach geeft de personen uit de kansengroepen extra ondersteuning tijdens de inwerkperiode en zorgt ervoor dat de aanwezige competenties ten volle worden benut, zodat een duurzame tewerkstelling mogelijk wordt. Voor anderstalige werknemers kan jobcoaching gecombineerd worden met taalcoaching, waarbij gewerkt wordt aan de taal- en communicatievaardigheden van de nieuwe werknemers. Het doel van jobcoaching is tweeledig: Ten eerste de integratie van de nieuwe werknemer vlot laten verlopen, met het oog op een duurzame tewerkstelling. Ten tweede de weg naar het bedrijfsleven makkelijker maken voor de doelgroepen 50plussers, allochtonen, personen met een handicap en kortgeschoolden. Waarvoor staat de jobcoach in? • Een jobcoach is een neutraal en extern aanspreekpunt voor zowel de werknemer als de ondernemer. • De jobcoach biedt ondersteuning aan de werkgever bij het onthaal van nieuwe werknemers. • Een jobcoach verbetert de taalvaardigheid van de werknemer. • Een jobcoach geeft de werknemer tips i.v.m. de werkhouding en de omgang met andere werknemers. • Een jobcoach zorgt vanaf het begin voor een goede interactie tussen de nieuwe medewerker en de collega’s. Dit heeft een positieve invloed op de werksfeer. • Een jobcoach zoekt voor u uit van welke financiële voordelen u kunt genieten ten gevolge van de aanwerving.

April 2014


1.4 Waarvoor laat de jobcoach ruimte? • De jobcoach vervangt de interne begeleiding niet. Hij wil deze begeleiding vlotter laten verlopen voor de twee partijen en zo de integratie van de werknemer optimaliseren. • De coach stimuleert de zelfredzaamheid en zelfsturing van de werknemer en laat hem voldoende ruimte om zelf zijn weg te zoeken. • De jobcoach laat de ondernemer eveneens voldoende ruimte om de werknemer op technisch vlak bij te scholen. Samengevat: de jobcoach ondersteunt het onthaal en inwerking van de nieuwe werknemer op de werkvloer. Samen met de werkgever wordt een aanpak op maat van het bedrijf uitgestippeld. Zo kan gewerkt worden aan communicatie op de werkvloer, arbeidsattitudes, ontwerpen van een onthaalbeleid,… Dankzij de jobcoach verloopt de integratie van de nieuwe werknemer optimaal en wordt een productieve werksfeer gecreëerd, wat de uitstraling en het rendement van de onderneming ten goede komt. Onder bepaalde voorwaarden is deze begeleiding volledig gratis. Momenteel bieden volgende organisaties job- en taalcoaching aan in de regio WestVlaanderen: Vokans, KOPA, vzw Mentor, vzw Jobcentrum West-Vlaanderen, vzw Tot uw Dienst, VDAB Jobcoach, Loca Consult. Meer informatie is te vinden op de website: www.west-vlaanderen.be/jobcoaching en www.jobentaalcoaching.be

WERKGEBIED IN WESTVLAANDEREN

CONTACTGEGEVENS

Volledige provincie West-Vlaanderen

Het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw (SLN) wordt door de Vlaamse overheid erkend en treedt op als representatieve gesprekspartner voor de aanbieders van begeleidingstrajecten naar werk. SLN overkoepelt de organisaties die in Vlaanderen job- en taalcoaching aanbieden. Sophie Smet Reigerstraat 10 9000 Gent Tel. 09 220 84 31 sophie.smet@sln.be www.sln.be www.jobentaalcoaching.be

April 2014


1. Partners & instrumenten met EAD als ‘core business’

1.5. Jobkanaal

OMSCHRIJVING

Jobkanaal is een wervings- en info-instrument voor werkgevers om op een efficiënte wijze geschikte en gemotiveerde kandidaten uit de kansengroepen te vinden. Jobkanaal is een initiatief van Voka, UNIZO, Verso en VKW met de steun van de Vlaamse Overheid.

WAT IS UW VOORDEEL

• • • •

• •

Gratis wervingsinstrument Verruiming van de wervingskanalen: via Jobkanaal gaat het brede netwerk van arbeidsbemiddelaars op zoek naar geschikte kandidaten. Verbreding van de instroom: Jobkanaal bereikt gescreende werkzoekenden die ondernemingen via de klassieke zoekkanalen vaak mislopen. Kwalitatieve dienstverlening op maat: o Ondersteuning bij het opstellen van functieprofielen o Warme overdracht naar arbeidsbemiddelaars o Nazorg via o.a. jobcoaching, infoverschaffing over subsidiemogelijkheden, tewerkstellingsmaatregelen, personeelsmanagement en diversiteit. Divers personeelsbestand: economische en maatschappelijke win - win; bedrijven komen tegemoet aan een maatschappelijke nood. Eerstelijns HRM Advies

WELKE WERKGEVERS

Alle

WELKE WERKZOEKENDEN

50- plussers, allochtonen en mensen met een arbeidshandicap

WELKE WERKNEMERS

Niet van toepassing

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Niet van toepassing

COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN

Niet van toepassing

WAAR AANVRAGEN

www.jobkanaal.be en info@jobkanaal.be

April 2014


1.5 WIE KAN HELPEN

UNIZO Jan Tytgat Regio Noord-en Midden-WestVlaanderen Wapenplein 10 8400 Oostende Tel. 059 55 19 19 | 0478 64 43 36 jan.tytgat@unizo.be

Voka Daan Hooghe Adviseur Jobkanaal Regio Midden- en Zuid-WestVlaanderen & Ieper/Poperinge President Kennedylaan 9A 8500 Kortrijk Tel. 056 23 50 63 | 0495 306 636 daan.hooghe@voka.be

Francine Lefevere Regio Westhoek en Zuid-West-Vlaanderen Lekkerbeetstraat 2 8500 Kortrijk Tel. 056 26 44 78 | 0496 16 03 09 francine.lefevere@unizo.be

Mieke Goegebeur Adviseur Jobkanaal Regio Noord-West-Vlaanderen & Westhoek President Kennedylaan 9A 8500 Kortrijk Tel. 056 24 16 50 | 0494 21 07 88 mieke.goegebeur@voka.be

Rita Caby Projectassistente Jobkanaal President Kennedylaan 9A 8500 Kortrijk Tel. 056 23 50 42 | 0472 98 02 29 rita.caby@voka.be Verso Jan VerdĂŠe Kolonel Bourgstraat 122 bus 4 1140 Brussel Tel. 0473 82 52 38 jan.verdee@verso-net.be

MEER INFORMATIE

UNIZO: Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, Tel. 02 238 07 16 Verso: Kolonel Bourgstraat 122 bus 4, 1030 Brussel, Tel. 0473 82 52 38 Voka: Koningsstraat 154-158, 1000 Brussel, Tel. 02 229 81 11

April 2014


1. Partners & instrumenten met EAD als ‘core business’

1.6. Sector

OMSCHRIJVING

Een sectorconvenant is een samenwerkingsovereenkomst rond actuele thema's die wordt afgesloten tussen een sector en de Vlaamse regering. Deze thema's zijn: • het verhogen van diversiteit op de werkvloer • een betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt • het bevorderen van levenslang leren De uitvoering van de opdrachten in de sectorconvenants gebeurt door sectorconsulenten, tewerkgesteld bij paritair aangestuurde sectororganisaties.

WAT IS UW VOORDEEL

Voor de uitvoering van afspraken uit het sectorconvenant krijgt elke sector een aantal sectorconsulenten toegewezen. Zij voeren de afspraken uit op het terrein en vormen dus een brugfunctie tussen het beleid, de sectoren en de bedrijven. Zij kunnen o.a. ondersteuning bieden bij de opmaak en uitvoering van een diversiteitsplan en diversiteitsacties.

WELKE WERKGEVERS

Controleer of uw bedrijf deel uitmaakt van een sector met sectorconvenant en contacteer uw sectorconsulent voor meer informatie betreffende enerzijds het convenant en anderzijds eventuele flankerende stimuli die uw sectorfonds aanbiedt in het kader van diversiteit. ABSU (schoonmaak) – PC121: www.absugbn.be ANPCB - PC218: www.cevora.be Artistieke of vermakelijkheidsbedrijf - PC304: www.podiumkunsten.be Autosector - PC112, PSC149.02, PSC149.04: www.educam.be Betonindustrie - PC106.22: www.fondsbeton.be Bezoldigd personenvervoer - PSC140.01, PC140.02, PC140.03: www.sociaalfonds.be Binnenscheepvaart - PC139: www.binnenvaart.be Bouw - PC124: www.debouw.be Brandstoffenhandel - PC127 Diamantnijverheid – PC324 Dienstencheques – PC322.01: www.vormingdienstencheques.be Elektriciens - PSC149.01: www.vormelek-formelec.be Glasindustrie - PC115: www.vgi-fiv.be Grafische - PC130: www.grafoc.be Groene sectoren - PC132, PC144, PC145: www.eduplus.be Horeca - PC302: www.horecavorming.be of www.horecanet.be Hout - PC126, PSC125.01, PSC125.02, PSC125.03: www.och-cfb.be

April 2014


1.6 Internationale handel - PC226: www.logosinform.be Kappers, Fitness en schoonheidszorgen - PC314: www.ubk-uck.org of www.besko.be of www.fitnessorg.be IVOC (kleding en confectie) – PC109, 110, 215: www.ivoc.be Lokale besturen - www.diverscity.be Metaal arbeiders - PC111: www.inom.be/arbeiders of www.ftma.be of www.ftml.be of www.tofam.be Metaal bedienden - PC209: www.inom.be/bedienden of www.limob.be of www.fembobmb.be/ of www.vibam.be/ of www.vormetal.be/emc.asp Montage en kraanverhuur - PC111.3: www.vzwmontage.be Papier en karton - PC136 Scheikundige nijverheid - PC116, PC207: www.focusopchemie.be of www.vkconderwijs.be Social profit - PC 304 + PC 330 + PC331 + PC 318 + PC 319 + PC 329 + PC 327 + PC 'openbare sector' (= nace 85 + nace 92 uit PC 999) www.vivosocialprofit.org Taxi- en lokale autobedrijven - PC140.02: www.taxi-info.be Textielsector - PC120, PC214: www.cobot.be ofwww.fedustria.be Goederenvervoer - PCS140.04, PCS140.09: www.sftl.be Uitzendsector - PC322: www.vfu-ffi.be of www.vooruitzenden.be Vastgoedsector – PC323 Verhuizingen - PC140.05: www.sociaalfonds-verhuizingen.be Verzekeringen – PC 306: www.fopas.be Voeding - PC118, PC220: www.ipv.be

WIE KAN HELPEN

Ondersteuning door sectorconsulenten kan u aanvragen bij uw sectorfonds.

MEER INFORMATIE

Departement Werk en Sociale Economie Team competentiebeleid, sectorconvenants Koning Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel 02 553 39 14 sectorconvenants@vlaanderen.be http://werk-dev.vlaanderen.be/beleid/sectoraal_beleid/ SERV Wetstraat 34-36 1040 Brussel Tel 02 20 90 111 Fax 02 21 77 008 www.serv.be

Meer info over de sectorale EAD-invulling in West-Vlaanderen kan u terugvinden in deel 2 van dit vademecum.

April 2014


1. Partners & instrumenten met EAD als ‘core business’

1.7. Accountmanagement VDAB

OMSCHRIJVING

Bent u op zoek naar nieuw personeel? Wilt u medewerkers opleiden? De accountmanagers van VDAB hebben alles in huis om u professioneel te begeleiden. Klantgerichtheid en maatwerk staan hierbij centraal. Zij zijn uw directe vertegenwoordigers bij de VDAB. De accountmanagers verzorgen individuele en collectieve bedrijfscontacten en werken projecten en acties uit. Doe een beroep op hen en maak van de VDAB "your best return on taxes"!

WAT IS UW VOORDEEL

De accountmanagers bieden gratis advies en ondersteunende acties bij: 1. de aanwerving van personeel. 2. het opleiden van uw medewerker. Zij geven ook informatie over: 3. steunmaatregelen bij tewerkstelling en opleiding. 4. het gebruik van de VDAB-website. 5. andere VDAB-diensten zoals opleiding of loopbaanadvies. Zij gaan na welke producten of diensten van de VDAB of bij een van hun partners het meest geschikt zijn om uw HR-problemen op te lossen.

WELKE WERKGEVERS

Alle werkgevers

WELKE WERKZOEKENDEN

Alle werkzoekenden

WELKE WERKNEMERS

. Alle werknemers

COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN

Niet van toepassing

WAAR AANVRAGEN

U kunt de accountmanagers individueel contacteren via deze link. Algemeen e-mailadres via generieke mailbox: accountmanagers.wvl@vdab.be

MEER INFORMATIE

Persoonlijk contact via: Patrick Deldaele, 0497 272 171. Patrick.deldaele@vdab.be

April 2014


1. Partners & instrumenten met EAD als ‘core business’

1.8. Tewerkstellingsmaatregelen

OMSCHRIJVING

Via de voordelencalculator van www.aandeslag.be kan de gebruiker het financiële voordeel van een bepaalde tewerkstellingsmaatregel berekenen. Hij kan daarop ook beperkte simulaties laten uitvoeren. Als resultaat krijgt de gebruiker drie soorten info: welke maatregelen zijn van toepassing, welke zijn de financiële voordelen (indicatief) ervan en welke gegevens ontbreken om een nauwkeuriger antwoord te bieden.

WAT IS UW VOORDEEL

Welke voordelen krijgt u als u een werknemer (al dan niet tot de kansengroepen behorend) tewerkstelt? Wilt u werken aan een leeftijdsbewust personeelsbeleid in uw onderneming? Wenst u een beroep te doen op buitenlandse werknemers? Wat moet u doen als uw werknemer zijn of haar loopbaan wil onderbreken? Via de wegwijs-pagina (www.werk.be) leidt men u naar alle nuttige informatie en aanvraagformulieren, of verwijst men u door naar specifieke websites. U kan o.m. info bekomen over: • Premies en vergunningen o Tewerkstellingsmaatregelen, maatregelen in de Sociale Economie, tewerkstellingsprogramma’s (Gesco, …) o Premies en subsidies: loopbaan- en diversiteitsplannen, start- en stagebonus, subsidiewegwijzer o Erkenningen en vergunningen: arbeidskaarten en -vergunning voor tewerkstelling buitenlandse werknemers, bureaus private arbeidsbemiddeling • Aanwerven o Een werknemer vinden o Een stagiair vinden o Een leerjongere vinden o Een vacature plaatsen • Opleiding en begeleiding o Een opleiding vinden via VDAB, Syntra, de sector, … o Bedrijfsadvies (KMO-portefeuille) o HR-begeleiding (VDAB-accountmanagers) o Herstructureringen o Herplaatsingsfonds o Subsidieadvies (AO) o Loopbaanbegeleiding o Jobcoaching kansengroepen

MEER INFORMATIE

www.aandeslag.be www.werk.be Deel 4 van dit vademecum biedt eveneens meer informatie ivm subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

April 2014


Deel 2 Sectorale EAD-invulling

April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.1. ABSU Algemene Belgische Schoonmaak Unie

WERKING

De Algemene Belgische Schoonmaak- en Ontsmettingsunie (ABSU) verenigt alle professionele bedrijven in: • de schoonmaaksector • de ontsmettingssector • de zware industriële schoonmaak • de afvalsector • de schoorsteenveegsector Buiten haar vertegenwoordiging in het paritair comité 121, neemt ze eveneens deel aan het beheer van het sociaal fonds en de vormingscentra van de schoonmaak.

PARITAIR COMITE

PC 121 / PC 218

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

Opleiding algemeen: De opleidingen van ABSU zijn bestemd voor het personeel, onder bediende regime, tewerkgesteld in bedrijven van de sector. De opleidingen voor de arbeiders en werkzoekenden gebeuren in de door de sector gesubsidieerde centra voor schoonmaakopleidingen (OCS). De coördinatie van de programma's is verzekerd door ABSU. Mogelijke opleidingen ikv EAD: • Basisopleidingen voor schoonmakers (georganiseerd door de bedrijven en gesubsidieerd door OCS- Opleidingscentrum van de Schoonmaak): o.a. volgende modules: Basistechnieken | Ergonomie • Basisopleiding voor leidinggevenden (door ABSU & CEVORA): o.a. volgende modules: Ergonomie | Veiligheid | Sociale wetgeving | Relationele aspecten • Specifieke opleidingen voor managers en beheerders (door ABSU & CEVORA): o.a. volgende modules: Leiding geven op de werf | Conflictbehandeling | Omgaan met ontevreden klanten NODW: € 18 per persoon per uur voor arbeidersopleidingen. Vooraf subsidies aanvragen (t.a.v. mevr. Engels): documenten beschikbaar via www.ocs-cfn.be Vooraf handtekening ter goedkeuring van de opleiding van 2 representatieve vakbonden (ACV en ABVV) - achteraf gehandtekende aanwezigheidslijst

MEER INFORMATIE

Hilde Engels Gedelegeerd bestuurder Nerviërslaan 117 – bus 48 bis 1040 Brussel Tel. 02 732 13 42 – Fax 02 735 07 87 hilde.engels@absu-ugbn.be - info@absugbn.be www.absugbn.be

April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.2. CEVORA Opleidingscentrum van het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden (ANPCB)

WERKING

CEVORA is opgericht door de sociale partners van de sector met als doel opleiding en tewerkstelling te stimuleren. De acties worden gefinancierd dankzij een bijdrage van ieder bedrijf van de sector. Dit laat Cevora toe zijn al zijn diensten KOSTELOOS aan te bieden aan de ondernemingen en bedienden van de sector, en ook aan werkzoekenden.

PARITAIR COMITE

PC 218

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

• •

• •

Als u beschikt over een opleidingplan in het kader van de sectorale CAO van 19 september 2011, kunt u genieten van opleidingspremies. De ‘Formstimul’ actie, laat u verder toe te genieten van prijsverminderingen in bepaalde opleidingscentra. Opleidingsadvies 50+: Cevora wil bedienden van 50 jaar en ouder ondersteunen om enthousiast aan het werk te blijven en zich goed te voelen in hun job. Via de actie “Opleidingsadvies voor 50+” wil Cevora aan deze ervaren werknemers extra loopbaan- en opleidingskansen geven. Medewerkers kunnen hun vaardigheden in kaart laten brengen en krijgen opleidingsadvies om eventuele lacunes bij te werken... Verhoogde opleidingspremies en Opleidingen voor 45-plussers / Outplacement Mogelijke opleidingen: o coachen & leiden o innovatie en anders organiseren o coachen & leiden van directe medewerkers o leiden van een multicultureel team o leervormen en -stijlen op elkaar afstemmen o mentorship o Nederlands op de werkvloer o onthaal van nieuwe medewerkers o diversiteit in de uitzendsector o IT-opleidingen o … Link met het onderwijs: o stage van 4 à 6 weken in het kader van onze beroepsopleidingen voor werkzoekenden Studies over het ANPCB o Cevora beschikt over een studiedienst die onderzoek verricht en die de arbeidsmarktevolutie op de voet volgt.

April 2013


2.2 •

MEER INFORMATIE

Hulp bij het zoeken van gekwalificeerd personeel Jobber bij Cevora, zijn merk voor werkzoekenden, organiseert het hele jaar door opleidingen voor gemotiveerde werkzoekenden. De deelnemers van deze opleidingen die op zoek zijn naar stageplaatsen of die klaar zijn voor de arbeidersmarkt kunnen een meerwaarde zijn voor uw bedrijf. Bel 0800 99 282, surf naar www.jobber.be of lees het Cevora Magazine om deze mogelijkheid van ‘anders rekruteren’ te benutten.

Annick Gemis Wommelgemsesteenweg 18, 2110 Wijnegem Tel. 03 320 82 90 of 0800 99 175 - Fax 03 320 82 99 annick.gemis@cevora.be www.cevora.be www.jobber.be

April 2013


2. Sectorale EAD-invulling

2.3. COBOT Sectoraal vormingscentrum voor de textielnijverheid

WERKING

Het centrum is bedrijvig op verschillende werkterreinen. De hoofdactiviteit bestaat uit het organiseren en verstrekken van opleidingen voor alle textielwerknemers (b.v. operatoren, regelaars, meestergasten, technici, administratief en commerciële medewerkers,….). Een tweede belangrijke activiteit is 'arbeidsmarktwerking', namelijk het informeren en oriënteren van geschikte medewerkers naar vacatures in textielbedrijven.

PARITAIR COMITE

PC 120 (arbeiders) en PC 214 (bedienden)

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

Opleidingen, bijvoorbeeld: • opleiding geven op de werkvloer (opzetten van een methodiek op maat van het bedrijf, opleiden van peters/meters, ...) • leidinggeven en communicatie • Nederlands op de werkvloer • Positief omgaan met diversiteit Quasi alle open opleidingen zijn gratis voor: • werknemers uit de textielsector (PC 120 en 214) • textielleerkrachten • werkzoekenden, die in de textielnijverheid (opnieuw) een baan zoeken (beperkt tot textielopleidingen).

MEER INFORMATIE

Hannelore Biebau COBOT VZW – Opleidingscentrum voor de textielsector Poortakkerstraat 92 9051 Sint-Denijs-Westrem Tel. 09 222 26 14 Fax. 09 222 02 58 Hannelore.biebau @cobot.be www.cobot.be

April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.4. Diverscity Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelbeleid

WERKING

Diverscity is een paritair samenwerkingsverband tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) als werkgeversfederatie en de 3 erkende overheidsvakbonden ( ACOD-Lokale en regionale besturen, ACV-Openbare diensten en VSOA). De VVSG is de ledenorganisatie van alle Vlaamse gemeenten (308), de OCMW’s (308), een honderdtal politiezones en van een vijftigtal intercommunales. Zij zet zich in voor zowel de politieke mandatarissen als de ambtenaren. Als representatieve gesprekspartner komt zij op voor de belangen van de gemeenten en de OCMW’s ten aanzien van andere overheden en derden. De vereniging werkt aan: • de bevordering van de kwaliteit van de lokale beleidsvoering • de versterking van de lokale beleidsruimte • de versterking van de lokale democratie

PARITAIR COMITE

Niet van toepassing (lokale besturen)

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

Diverscity werkt binnen het kader van het sectorconvenant lokale besturen

MEER INFORMATIE

Diverscity bevordert en ondersteunt vernieuwende projecten rond arbeidsmarktbeleid en HRM-beleid in de sector lokale besturen met het doel lokale besturen en werknemers te ondersteunen in de verdere uitbouw van een divers personeelsbeleid. Daarbij beoogt Diverscity aantrekkelijke arbeidsorganisaties waardoor een goede dienstverlening aan de burgers kan worden gerealiseerd. Diverscity werkt rond volgende instrumenten: • invoering van een sectorale non-discriminatiecode • aanbieden van stageplaatsen • beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) voor het deeltijds onderwijs • opleiding voor niveau E en D in samenwerking met de Centra voor Basiseducatie • werkgelegenheid en re-integratie voor personen met een arbeidshandicap • thematisch: vb. onthaal van nieuwe medewerkers, vorming en opleiding, leeftijdsbewust personeelsbeleid,… • loopbaanplanning en –mobiliteit, competentiemanagement • ervaringsbewijzen • activeringsinstrumenten • HRM-scan • mini-opleidingen in de thuiszorg en kinderopvang • kwalificerende trajecten: verzorgende, zorgkundige, begeleider buitenschoolse kinderopvang, begeleider kinderopvang • werkdruk in de publieke woonzorgcentra • … Pol Despeghel, Hilde Hautekees, Greet Keuleers, Peter Neirynck, Karen Sarens en Lore Vandeurzen Paviljoenstraat 9 1030 Brussel Tel. 02 211 55 00 - Fax: 02 211 56 00 sectorconsulenten@diverscity.be www.diverscity.be April 2013


2. Sectorale EAD-invulling

2.5. EDUCAM Opleidingscentrum van & voor de autosector & de metaalaanverwante sectoren

WERKING

EDUCAM is hét kennis- en opleidingscentrum van en voor de autosector en aanverwante sectoren. Men geeft advies en trainingen, en men onderzoekt de evoluties en tendensen in de bevoegde sectoren. EDUCAM verleent gratis en persoonlijk advies aan alle werkgevers uit de EDUCAMsectoren. Dat zijn alle bedrijven die behoren tot het Paritaire comité 112 (Garagebedrijf) of de Paritaire subcomités 149.2 (Koetswerk), 149.4 (Metaalhandel) en 142.1 (Terugwinning van metalen).

PARITAIR COMITE

PC 112, 142.1, 149.2, 149.4

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

Opleidingsaanbod: o.a. • Leiding geven op de werkvloer • Communiceren op de werkvloer • Veiligheid en Milieu • Adviseren en verkopen aan de balie • Van onthaal tot interactieve receptie • Werkplaatsmanagement • Werving, selectie en retentie • preventie van rugproblemen op het werk • brandpreventie • ... EDUCAM betaalt een premie van 5 euro per vormingsuur, of 40 euro per dag, op voorwaarde dat: • de onderneming een opleidingsplan voor haar arbeiders bij EDUCAM ingediend heeft voor 15 februari van het jaar waarop het plan betrekking heeft. Opmerking: o het indienen van het opleidingsplan is verplicht vanaf 15 werknemers o voor de bedrijven die behoren tot PC 142.1 is het opleidingsplan niet verplicht en geeft elk opleidingsuur recht op een premie van 15 euro, dus 120 euro per dag. Het totaalbedrag van de premies is ongelimiteerd. • het om een door EDUCAM goedgekeurde opleiding gaat • het toegekende vormingskrediet dit toelaat Voor opleidingen van vier dagen en meer kan de loonkost van de werknemer grotendeels gerecupereerd worden via de regeling betaald educatief verlof. Via de KMO-portefeuille betaalt de Vlaamse overheid u 35% van de opleidingskosten terug. Dankzij de samenwerking met CEVORA gelden sommige voordelen ook voor bepaalde bediendeopleidingen.

MEER INFORMATIE

Contactpersonen voor opleidingen: PC 149.4 & 142.1 Daniël Vandormael 02/778 63 30 0470/ 31 19 89 dvandormael@educam.be

PC 112 & 149.2 Patrick Debeef 02/778 63 30 0475/76 97 11 pdebeef@educam.be

Contactpersoon voor diversiteitsplannen: Charlotte Gilson 02/778 63 30 0474/559571 cgilson@educam.be

April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.6. EDUPLUS Sectorfonds voor werknemers uit de groene sectoren

WERKING

Organiseren van vorming en opleiding voor werknemers uit de 4 groene sectoren (landbouw, tuinbouw, aanleg en onderhoud van tuinen, loonwerken). De opleidingen zijn gratis (ook de loonkost wordt terugbetaald!) voor arbeiders die tewerkgesteld zijn in de groene sectoren.

PARITAIR COMITE

PC 132, 144, 145 & 145.04

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

• • • •

MEER INFORMATIE

Stimuleren van instroom, doorstroom en retentie van mensen uit de kansengroepen waarbij ze gebruik maken van: o diversiteitsplannen o tewerkstellingspremies toegekend door de respectievelijke sociale fondsen o opleiding (oa. Nederlands op de werkvloer, peterschapsopleiding, omgaan met verschillen, train-the-trainer, leidinggeven, hef- en tiltechnieken, …) Outplacement: Sectorale regeling voor ontslagen werknemers vanaf 45 jaar en ouder die minstens 1 jaar onafgebroken tewerkgesteld zijn in hetzelfde bedrijf (volgens CAO 82). Opleidingsprojecten, tewerkstellingsprojecten, enz. in samenwerking met externe partners zoals VDAB, RESOC,… Onderwijs: EDUplus poogt een brug te vormen tussen het bedrijfsleven in hun sectoren en het onderwijs. Het is de bedoeling om de noden en behoeften zoveel mogelijk op mekaar af te stemmen. Ervaringsbewijs: EDUplus staat in voor de begeleiding van de kandidaten die het ervaringsbewijs 'hovenier aanleg' en/of 'hovenier onderhoud' willen behalen. Ervaren vaklui kunnen hun vakkennis en werkervaring laten testen: indien ze slagen voor de test bekomen ze het gevraagde ervaringsbewijs. …

Gert De Wint ‘s Gravenstraat 195 9810 Nazareth Tel. 09 388 76 97 - Fax 09 245 28 46 gert.de.wint@eduplus.be www.eduplus.be

April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.7. FCBO Formation car & bus opleiding

WERKING

Het Sociaal Fonds Bus/Car zorgt voor het toekennen van aanvullende sociale uitkeringen aan de werknemers uit de sector en voor de promotie van het beroep en de beroepsopleiding. De vzw Formation Car & Bus Opleiding (FCBO) is de opleidingsvzw van het Sociaal Fonds Bus/Car. FCBO voorziet in de permanente opleiding van de werknemers tewerkgesteld in de sector.

PARITAIR COMITE

PC 140.01

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

Opleiding algemeen: • Rij- en rusttijden en het gebruik van de tachograaf • Communicatie: de carchauffeur met een PR-functie voor zijn bedrijf • Communicatie: omgaan met moeilijke klanten • Verkeersveiligheidstraining op een rijcircuit • Rationeel rijden via basiskennis van mechanica • Veilig rijgedrag in de bergen op bussimulator • Economisch en ecologisch rijden op bussimulator • Veilig rijgedrag op glad wegdek op bussimulator • Mijn gedrag bij een ongeval & vervoer van leerlingen • Mijn gedrag bij een ongeval & preventie van criminaliteit en vervoer van illegalen • Defensief rijden • Defensief rijden op bussimulator • Defensief rijden op openbare weg • Gedrag van de chauffeur ten aanzien van passagiers in nood • Ergonomie • Wegcode en ongevalsaangifte Al deze opleidingen komen in aanmerking voor de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid D in het kader van het KB van 4 mei 2007 en kunnen betaald worden met de KMO-portefeuille of opleidingscheques voor de werknemers.

Peter- en Meterschapsopleidingen: Deze opleidingen worden georganiseerd door FCBO wanneer er voldoende aanvragen zijn. Nederlands op de werkvloer: Deze opleidingen worden gegeven door VDAB. De sector komt tussen voor 50% van de opleidingskost.

MEER INFORMATIE

Hans Robberechts Metrologielaan 8 1130 Brussel Tel. 02 240 16 61- Fax 02 245 79 18 hans.robberechts@fcbo.be - info@fcbo.be - info@sociaalfonds.be www.fcbo.be - www.sociaalfonds.be

April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.8. fvb-ffv Constructiv Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid

WERKING

De doelstelling van het fvb is het zorgen voor voldoende en geschoolde arbeidskrachten in de bouwsector. Hiervoor wordt er gewerkt op basis van drie pijlers: 1. 2. 3.

PARITAIR COMITE

PC 124

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

MEER INFORMATIE

samenwerking met het bouwonderwijs omscholing en doorstroming van werkzoekenden het opleiden van bouwvakarbeiders (werknemers).

BouwKan : een opleidings- en tewerkstellingsproject i.s.m. VDAB en de belangrijkste steden in West-Vlaanderen. Doel van dit project is om werkzoekenden te informeren, op te leiden en toe te leiden naar een job in de bouw. Dit project is actief sedert 2006 en er zijn reeds meer dan 1000 bouwvacatures ingevuld ! (deze gratis service is beschikbaar in de volledige provincie West-Vlaanderen.)

Aanbieden en financieren van opleidingen voor bouwvakarbeiders (technische en niet-vaktechnische opleidingen zoals Nederlands op de Werkvloer, VCA voor kortgeschoolden en anderstaligen, …)

Uitbouw van netwerken met actoren binnen het diversiteitslandschap en het uitwisselen van informatie. (o.a. informatie over de sector, de werking van het fvb, opleidingsmogelijkheden, onderwijs, …)

Informeren van bouwbedrijven over verschillende maatregelen en acties m.b.t. diversiteit, competentiebeleid, ervaringsfonds, mentorschap,…. Indien nodig, wordt er hulp aangeboden aan de bedrijven in het kader van het indienen van dossiers.

fvb-ffc Constructiv Kortrijksestraat 389 b 8500 Kortrijk Tel. 056 24 55 40 - Fax 056 24 55 45 fvb.wvl@constructiv.be www.constructiv.be of fvb.constructiv.be

April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.9. GRAFOC Printmedia opleidingscentrum

WERKING

GRAFOC is het opleidings- en kenniscentrum van en voor de Printmedia industrie in Vlaanderen, waar werknemers en werkgevers van paritair comité 130 terecht kunnen voor advies, kennis en informatie. Door rechtstreekse contacten met bedrijven en mensen uit de sector blijft GRAFOC permanent op de hoogte van de noden en de behoeften die er leven, en vormt zich via continu onderzoek een beeld van actuele trends en ontwikkelingen. GRAFOC streeft er naar hét referentiepunt en expertisecentrum voor de Printmedia industrie te zijn, waar informatie en evoluties worden vertaald in kennis en advies. GRAFOC fungeert als een onafhankelijk, niet-commercieel eerstelijns aanspreekpunt voor PC130 bedrijven en medewerkers. • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

Subsidies voor opleidingen: 35 tot 50% voor Printmedia bedrijven, voor opleidingen aan arbeiders PC 130. Verhoging jaarmaximum voor bedrijven met Opleidingsplan Tegemoetkoming aan werknemers PC130 die op eigen initiatief job gerelateerde opleidingen volgen. Coaching en loopbaanbegeleiding van individuele werknemers, alsook individueel opleidingsadvies en –plan en coaching. Gepersonaliseerd opleidingsadvies voor bedrijven, werknemers, werkzoekenden en andere geïnteresseerden. Eigen opleidingen typo drukafwerking, rugpreventie en Personeelsontwikkeling. Toekennen van sectoraal kwaliteitslabel voor Erkende Stagebedrijven via www.printmediastages.be. Stagebegeleiding werkzoekenden VDAB in Brugge, Turnhout. Strategisch advies op vlak van Personeelsontwikkeling, competentiemanagement, opstellen van Opleidingsplannen, workshops praktisch competentiemanagement voor werkgevers en werknemers, workshops competentiegericht interviewen, etc. Informeren en opvolgen van bedrijven van/met Diversiteitsplannen i.s.m. EAD. Sensibilisering rond het belang van Levenslang Leren. Verkort outplacementtraject voor arbeiders wanneer niet wettelijk verplicht i.s.m. partners. Onderzoek naar de opleidingsbehoeften binnen bedrijven en bij medewerkers; helpen bij het zoeken naar aangepaste bij- en/of omscholing van werknemers. Adviseren over steunmaatregelen en cofinancieringen van GRAFOC, Vlaamse Overheid, KMO Portefeuille, … Aankoop en plaatsing van apparatuur in Printmedia opleidingscentra. 2 door GRAFOC erkende Opleidings- en Competentiecentra (Brugge en Turnhout) waar werknemers, werkzoekenden en onderwijs terecht kunnen voor opleiding. Communicatie via website, E-Newsletter, jaarlijkse Navormingsbrochure, deelname beurzen, … Diverse publicaties ter beschikking voor oa. onderwijs, leerkrachten, werknemers, bedrijven, ea. Permanente Ontdekhoek en workshop in het Beroepenhuis, Gent. Erkenning door ESF, KMO-Portefeuille en VDAB. …

April 2014


2.9 PARITAIR COMITE

PC 130, Paritair Comité voor het Drukkerij-, Grafische kunst- en Dagbladbedrijven.

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

• • • • • • •

Uitvoeren actiepunten in Sectorconvenant ivm. EAD. Ondersteuning Diversiteitsplannen Aandacht voor werkzoekende kansengroepen en maatpak begeleiding door de GRAFOC-Stagebegeleider voor werkzoekenden in opleiding bij VDAB. GRAFOC biedt de Printmedia bedrijven een non-discriminatiecode aan. Deelname aan intersectoraal diversiteitsproject. Stimuleren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid, retentiebeleid, kennisborging, samenwerking met VDAB en 50+-clubs, Ervaringsfonds. …

Mogelijke opleidingen i.k.v. EAD:  Coaching en leidinggeven  Samenwerking en communicatie op de werkvloer  Peter- en Meterschap  Rugpreventie (in eigen aanbod)  Nederlands op de werkvloer (100% inbreng mogelijk via GRAFOC kredietlijn bij VDAB)  ... Goed om weten: • Samenwerkingsovereenkomst met CEVORA, het vormingsfonds voor bedienden PC 218. Cevora opleidingen zijn hierdoor ook toegankelijk voor arbeiders PC130. Partnership met GOC (NL) •

MEER INFORMATIE

Jocelyn Desreumaux Sectorconsulente, HR- & Competentiebeleid en Diversiteit - Professionele coach 0473 96 18 13 - jocelyn.desreumaux@grafoc.be GRAFOC | Printmedia Opleidingscentrum c/o The Egg/Communication Nest Barastraat 175 | 1070 Brussel info@grafoc.be | www.grafoc.be

April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.10. Horeca Vorming Vlaanderen Centrum voor vorming en vervolmaking in de horecasector

WERKING

Horeca Vorming is de vormings- en opleidingsorganisatie van en voor de horecasector. De werking van Horeca Vorming is gericht op duurzame tewerkstelling in de sector en steunt op drie pijlers: o o o

Vorming, Training en Opleiding (VTO) voor werknemers Onderwijs: afstemming opleidingsaanbod - horecasector Arbeidsmarkt: afstemming werkzoekendenopleidingen-horecasector in nauw overleg met de VDAB als arbeidsmarktregisseur.

PARITAIR COMITE

PC 302

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

De website’ Fan van Horeca’ www.fanvanhoreca.be met facebookpagina Doel: - informeren over werken in de horeca, opleiding en bijscholing - positieve beeldvorming: de horecasector biedt veel mogelijkheden voor elk talent De sector stelt gratis affiches, postkaarten en bierviltjes ter beschikking van horecazaken die ‘werken in de horeca’ willen promoten.

Vorming, Training en Opleiding De opleidingen van Horeca Vorming zijn gratis voor werknemers PC 302 en voor werkzoekenden die het laatste jaar in de horecasector gewerkt hebben. Werkgevers kunnen deelnemen aan een opleiding als ze ook één van hun werknemers inschrijven in een opleiding van Horeca Vorming. De opleidingen die gericht zijn op het ontwikkelen van assertiviteit, stress op het werk, zelfmotivatie en leiding geven ondersteunen een duurzaam organisatiebeleid met oog voor diversiteit. Open opleidingsaanbod Horeca Vorming heeft een ruim aanbod van zeer korte en praktijkgerichte opleidingen en workshops, terug te vinden op: http://www.fanvanhoreca.be/opleidingen/onderwijstype/werknemers. Bedrijven (PC 302) met minder dan 50 werknemers kunnen een interne opleiding - gekozen uit het open opleidingsaanbod, - organiseren voor hun personeel, als de groep werknemers voldoende groot is. Kleine bedrijven kunnen, bijv. op gemeentelijk niveau, een cluster vormen en samen een opleiding uit het open aanbod organiseren. Bedrijven met meer dan 50 werknemers kunnen een financiële ondersteuning krijgen voor opleidingen die ze zelf organiseren voor hun personeelsleden. Ze moeten een opleidingsplan opmaken om in aanmerking te komen.

April 2014


2.10 •

Werkplekleren - Horeca Vorming organiseert leermeesteropleidingen voor wie zich wil bekwamen in het begeleiden van een leerling of werkzoekende die in het bedrijf opgeleid wordt (bijv. via stage of een IBO-contract van de VDAB). Deze opleidingen staan ook open voor zaakvoerders. - Horeca Vorming voorziet korte praktijkgerichte opleidingen van 1 of 2 dagen, o.a. ‘Medewerkers begeleiden op de werkvloer’, ‘Coachend feedback geven’, ‘Medewerkers beter evalueren en bijsturen’,.. - Elke jongere uit het deeltijds onderwijs kan in een Individuele Leerovereenkomst (ILW) stappen voor een zestal horecaberoepen. Een sectorconsulent volgt de ILW-contracten op en ondersteunt de werkgever als die dit wenst. De jongeren kunnen eveneens deelnemen aan onze opleidingen uit het open aanbod.

Nederlands op de Werkvloer (voor anderstaligen) en een korte HELP-module met tips (voor Nederlandssprekende collega’s): deze VDAB-opleidingen op maat van het bedrijf worden voor 100 % gefinancierd door Horeca Vorming. Meer info en aanvraagprocedure: http://www.fanvanhoreca.be/opleidingen/werknemers/nederlands-op-de-werkvloer

Premies voor werknemers die een (deel)certificaat willen behalen via het volgen van een horeca-opleiding binnen het studiegebied Voeding in een Centrum voor Volwassenenonderwijs. Meer info en aanvraagprocedure: http://www.fanvanhoreca.be/premiecvo

Didactisch materiaal voor werknemers PC 302 en vooropleidingspartners van Horeca Vorming (gratis) - Basisopleiding Voedselveiligheid via e-learning (op korte termijn te doorlopen, eenvoudig taalgebruik met verklarende woordenlijst - Beeldwoordenboek Keuken. Dit fotowoordenboek maakt (toekomstige) medewerkers vertrouwd met de meest voorkomende ingrediënten, materialen en begrippen die in een professionele keuken gehanteerd worden. Ongeacht de moedertaal kan elke medewerker dank zij de foto’s en de vertalingen begrijpen wat er juist bedoeld wordt. Met dit woordenboek speelt Horeca Vorming Vlaanderen direct in op een belangrijke nood bij de vele nieuwe medewerkers in de sector die niet vertrouwd zijn met de vaktaal en die vaak ook anderstalig zijn. - Beeldwoordenboek Housekeeping voor medewerkers kamerdienst : publicatie voorzien tegen eind 2014

Ook nog goed om weten: 

De horecasector maakt elk jaar een diversiteitsanalyse van de tewerkstelling in de sector: http://www.guidea.be/cijfers-enpublicaties/publicaties-horecaDe sector ondersteunt beroepsopleidingen en instroomprojecten voor werkzoekenden die aan de slag willen in de horeca (keuken, zaal, receptie en kamerdienst in hotels).

April 2014


2.10 MEER INFORMATIE

Horeca Vorming Vlaanderen adres: Anspachlaan 111 bus 4, 1000 Brussel tel.: 02 513 64 84 mail: vormingvlaanderen@horeca.be Consulenten West-Vlaanderen: Anne Mie VERLEYE (Onderwijs en Opleiding Werkzoekenden) T 0479 /63 03 06 E a.verleye@horeca.be J端rgen NIJS (Opleiding Werknemers) T 0479 630 322 E j.nijs@horeca.be

April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.11. IPV Opleidings- en personeelsadviseur van de voedingsindustrie

WERKING

• •

De competenties verhogen van de huidige en toekomstige werknemers (werkzoekenden, leerlingen deeltijds en voltijds onderwijs, uitzendkrachten) in de voedingsindustrie via het organiseren van opleiding en via andere advies- en dienstverlening. Advies en begeleiding via IPV-adviescheques voor het uitbouwen van het personeelsbeleid met onder meer competentieontwikkeling, leren op de werkvloer en het onthaal van nieuwe medewerkers. Ondersteunen personeelsbeleid via HR-scan.

PARITAIR COMITE

PC 118 (arbeiders) en PC 220 (bedienden)

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

Opleiding algemeen: • Sectorspecifieke basisopleidingen inzake voedselveiligheid en hygiëne, arbeidsveiligheid (EHBO, ergonomie, …) op maat van kansengroepen. • Mogelijke opleidingen ikv EAD, bijvoorbeeld: o leidinggeven en communicatie o ICT-basisvaardigheden voor laaggeschoolden o attitudetraining o samenwerking op de werkvloer o conflicthantering o functionerings-, evolutie- en evalutiegesprekken o mentorschap ...voor andere opleidingen: www.ipv.be De mate waarin subsidies te verkrijgen zijn voor opleidingen is afhankelijk van de sectorspecificiteit van de opleiding en het bereik van kansengroepen. Raadpleeg de website voor meer informatie over de financiële regelingen. IPV komt bij opleidingen enkel financieel tussen in de opleidingskosten, niet in de loonkosten. Voortaan volgen ook uitzendkrachten in voedingsbedrijven de IPV-opleidingen aan dezelfde gunstige voorwaarden als de vaste werknemers. IPV sloot hiervoor een akkoord af met VFU. Onthaal: • IPV-adviescheques voor professionele begeleiding bij het structureren van een onthaalbeleid • onthaalbrochure met extra aandacht voor procedures voedselveiligheid en arbeidsveiligheid • onthaaltool: www.beteronthaal.be Peter-/meterschap: Opleidingen peter/meterschap, opleiding onthaal nieuwe medewerkers gericht naar HRM-ers, train the trainer, instructies geven, motivatiegesprekken, het voeren van evolutiegesprekken op de werkvloer,... (zowel in open aanbod als op maat). NODW: De tussenkomst voor NODW bedraagt 35 euro/opleidingsuur. Voor meer informatie: www.ipv.be/zoek - kies 'Talen' bij opleidingen per thema.

April 2014


2.11 Interculturele communicatie: Opleiding interculturele communicatie. Voor meer informatie: www.ipv.be/zoek Competentiemanagement: Een IPV-adviseur kan een bedrijf begeleiden in het hele proces. Bovendien kan het bedrijf van IPV jaarlijks IPV-adviescheques krijgen voor het inhuren van een externe IPV-partner die hen bijstaat in dit proces. Meer info www.competentindevoeding.be Deeltijds lerenden: • Premies van IPV: o voor bedrijven: een begeleidingspremie van € 185 per leerling per maand o voor centra deeltijds onderwijs: € 250 per lln/ jaar met een min. van €1250 • Voor industriële leerlingen: een motivatiepremie van € 180 per leerling per maand. (per dag onwettige afwezigheid op het centrum wordt deze premie verminderd met €30) • Een voedingsbedrijf of centrum voor leren en werken (CLW) kan één keer per jaar een premie ontvangen om promotie te voeren voor ILW. Voor elk bedrijf uit PC 118/220 dat in de communicatieactie wordt vermeld, betaalt IPV max. € 500; • In functie van het functieprofiel voor het beroep waarvoor een bedrijf leerlingen wil opleiden kunnen de patroon, het CDO en IPV samen geïnteresseerde leerlingen informeren en screenen; • Een bedrijf kan het zelfevaluatieinstrument Introtool raadplegen om zichzelf in te schalen m.b.t. werkplekleren (zie www.introtool.be); • Opleiding leerlingen: wanneer er voor de werknemers van het bedrijf een opleiding plaatsvindt, kan de patroon de leerling hiervoor uitnodigen. Het bedrijf kan voor de opleiding van tewerkgestelde leerlingen op dezelfde steun van IPV rekenen als voor zijn reguliere werknemers; • Peterschapsopleidingen of mentorenopleiding: elk bedrijf dat leerlingen begeleidt in het kader van het ILW kan voor de begeleiders beroep doen op een gratis peterschapsopleiding (op maat). Voor meer informatie, download de ILWbrochure. IPV-adviescheques: Via het systeem van adviescheques ondersteunt IPV bedrijven om hun opleidingsbeleid en personeelsbeleid verder uit te bouwen. De bedrijven kunnen jaarlijks genieten van een tussenkomst tussen 1500 euro en 6000 euro voor professionele begeleiding door een externe expert. De cheques kunnen o.a. gebruikt worden voor: • Onthaal nieuwe medewerkers • Leren op de werkplek • Opleidingplanning en competentieontwikkeling HR-scan Een HR-scan helpt bedrijven om hun HR-beleid in kaart te brengen dmv bevraging van alle lagen in de organisatie. Niet alleen komen sterke en verbeterpunten op een breed aantal HR-domeinen aan het oppervlak, maar worden er ook waardevolle adviezen geformuleerd om het HR-beleid verder te professionaliseren. Bovendien valt een eerste coaching om dit te realiseren binnen het gefinancierd budget. Ieder voedingsbedrijf vanaf 5 werknemers heeft eenmalig recht op een financiële tussenkomst om een HR-scan te laten uitvoeren.

April 2014


2.11 Ook nog goed om weten: • IPV heeft een goedepraktijkengids uitgewerkt over diversiteitsplannen in de voedingssector. De bedoeling is om nog meer bedrijven te informeren, te sensibiliseren en te stimuleren om een diversiteitsplan af te sluiten. • Opleidingsprojecten/instroomprojecten voor werkzoekenden ism VDAB en/of uitzendbedrijf voor knelpuntvacatures (productieoperator, magazijnier, slachter, vleesbewerker/uitbener, bakkersgast) in de sector. • INTROTOOL: een zelfevaluatieinstrument dat snel een overzicht geeft van hoe een bedrijf omgaat met nieuwkomers en welke verbeteringen er mogelijk zijn. Men kan dus de kwaliteit van het bedrijf als werkleerplek meten, en dit zowel voor jongeren die stage doen of werken via een leercontract als voor nieuwe werknemers. • Brochure: 'Sleutelen aan basiscompetenties op de werkvloer'. Getuigenissen van voedingsbedrijven rond werken aan vaardigheden en geletterdheid (inspiratiebron voor andere bedrijven)

MEER INFORMATIE

Daniëlle Verlaet Birminghamstraat 225 | 1070 Brussel Tel. 02 528 89 30 of 0473 65 42 84 danielle.verlaet@ipv.be www.ipv.be

April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.12. IVOC Opleiding en advies voor Mode en Confectie

WERKING

IVOC ondersteunt opleidingsactiviteiten in Belgische kleding- en confectiebedrijven. Het zwaartepunt ligt bij opleidingen op de werkvloer. IVOC zoekt met een bedrijf naar de beste aanpak, met of zonder externe opleiders.

PARITAIR COMITE

PC 109 en 215

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

Opleiding algemeen: Een overzicht van de IVOC-opleidingen: Werkgevers en hun werknemers, behorend tot PC 109 en 215, kunnen via IVOC gratis deelnemen aan meer dan 60 opleidingen per semester (enkel de opleidingskost wordt gedekt, niet de loonkost). Andere werknemers kunnen deelnemen mits betaling. Raadpleeg de website voor: • de volledige opleidingskalender • de IVOC-opleidingsdatabase • IVOC-opleidingen op maat in een bedrijf Voorbeelden van opleidingen ikv EAD: • Leiding geven op de werkvloer • ... zie hieronder Onthaal: Ter ondersteuning van het onthaal van nieuwe medewerkers, heeft IVOC een checklist ontwikkeld (raadpleeg de IVOC-website voor de Onthaalchecklist en een Toelichting bij de onthaalchecklist). Peter-/meterschap: Bijv. opleidingen zoals 'Train the trainer' of 'Peter- en meterschap op de werkvloer' NODW: • Opleiding 'Nederlands voor anderstaligen' • 'Nederlands op de werkvloer': de eerste 6 uur worden betaald door IVOC; daarna kan een bedrijf gebruik maken van de IVOC-opleidingsportefeuille Ook goed om weten: • IVOC biedt financiële ondersteuning bij het bepalen van de opleidingsnoden in een bedrijf. Een detectierapport kan op 3 manieren samengesteld worden: o men kan samenwerken met een externe consultant o men kan gebruik maken van de IVOC-detectietool o men kan dit zelf opmaken, in eigen beheer

April 2014


2.12 • •

• •

MEER INFORMATIE

Ondersteuning bij de realisatie van een bedrijfsopleidingsplan: IVOC stelt middelen ter beschikking. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen verzorgt de VDAB de beroepsopleiding van werkzoekenden. Dit gebeurt in de beroepsopleidingscentra maar er bestaan ook verschillende stageformules om de opleiding in een bedrijf te organiseren: IVOC betaalt een motivatiepremie uit aan werkzoekenden in een confectieopleiding bij VDAB en die stage lopen in de sector. Elk jaar biedt IVOC schoolverlaters en werkzoekenden de kans zich in de sector bekend te maken. Daarom beschikt IVOC momenteel over een databank van werkzoekenden – INSERT, www.ivoc.be, ‘zin om in de sector te werken’ Werknemers kunnen hun toekomstplannen in hun job op verschillende wijzen invullen. Sommigen weten niet zo goed welke richting ze uit wensen te gaan en kunnen via loopbaanbegeleiding een duidelijker zicht krijgen. Andere ambiëren een andere functie of andere taken en willen dit via een opleiding voorbereiden. IVOC wil via de leerrekening werknemers financieel ondersteunen om deze opleidingskansen te benutten.

IVOC Eef Thomas Leliegaarde 22 1731 Zellik Tel. 02 481 53 50 – Fax 02 511 71 91 e.thomas@ivoc.be www.ivoc.be www.modeonderwijs.be

April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.13. LOGOS Vormingsfonds voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

WERKING

• • •

organiseren van gratis opleidingen ten voordele van de bedienden van de sector subsidiëren van ondernemingsopleidingen door de onderneming georganiseerd ten voordele van haar bedienden financieren van andere vormingsinitiatieven ten voordele van kansengroepen en toekomstige werknemers voor de sector

PARITAIR COMITE

PC 226

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

Mogelijke opleidingen: • onthaal van nieuwe medewerkers • basisworkshop: werken met competenties • van aanwerving tot vertrek: HR-taken in vogelvlucht • mentorship/peterschap: ook in uw bedrijf? • uw rol als peter/meter • training van trainers • strategisch opleidingsbeleid • team-harmonie: navigeren tussen talenten en hun valkuilen • coachen/leiden van A tot Z • geef stress een plaats in je (werk)leven! Specifieke werkzoekendenprojecten: • Transport en logistiek medewerker • Dispatcher wegvervoer Bijkomende dienstverlening naar de bedrijven: • verstrekken van informatie rond verschillende HR-tools • verlenen van advies bij verschillende HR-problematieken • begeleiden bij het ontwikkelen van een opleidingsbeleid (o.a. sectorale IBO) • infosessie: Investeren in mensen doet renderen ifv. Ervaringsfonds, diversiteitsen loopbaanbegeleiding, innovatieve arbeidsorganisatie, … Organiseren van infosessies voor werkzoekenden (alle doelgroepen): • De “logistieke zitdag” om de sector in beeld te brengen • Gate2Jobs voor werkzoekenden uit de logistiek

MEER INFORMATIE

Siegfried Desmalines Tel. 03 221 97 33 of 0473 755 350 siegfried.desmalines@logosinform.be

Brouwersvliet 33, bus 7 2000 Antwerpen Tel. 03 221 99 75 - Fax 03 221 99 71 www.logosinform.be

April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.14. mediarte.be Sociaal Fonds voor de Audiovisuele Sector en de Sector van de Filmproductie

WERKING

mediarte.be is het Sociaal Fonds van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie in België en omvat alle private radio-zenders, tv-stations, productiehuizen en facilitaire bedrijven. Het is onze doelstelling om alle initiatieven betreffende onderwijs, opleiding en werkgelegenheid binnen de audiovisuele sector te stimuleren. We investeren dan ook resoluut in mensen om de kwaliteit van de audiovisuele producties in België te optimaliseren. mediarte.be is een kenniscentrum dat bedrijven, haar werknemers, maar ook studenten en werkzoekenden begeleidt om hun aspiraties waar te maken. Als neutrale en objectieve partner, informeren, ondersteunen en adviseren we alle betrokkenen uit de sector over werkgelegenheid en opleiding.

PARITAIR COMITE

PC 227 & PC 303.01

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

Opleiding: • • •

mediarte.be biedt een overzicht van het specifiek opleidingsaanbod in de audiovisuele sector (agenda en contactgegevens van opleidingsverstrekkers). werkgevers kunnen beroep doen op mediarte.be voor ondersteuning bij het opzetten van een opleidingsbeleid. mediarte.be biedt opleidingspremies aan voor werkgevers en werknemers : Het premiereglement en bijhorende voorwaarden kan je raadplegen via de website.

Diversiteit: • •

mediarte.be organiseert sensibiliseringsacties rond diversiteit en wil de bedrijven begeleiden en ondersteunen. mediarte.be ondersteunt bedrijven die binnen het kader van diversiteitsplannen initiatieven nemen om hun werknemers opleidingen te geven of een opleidingsdeel willen ontwikkelen

Deeltijds lerenden: •

mediarte.be organiseert samen met de relevante partners infosessies over systemen voor Leren en Werken: o.a. IBO, Leertijd en ILW.

April 2014


2.14 NODW: •

mediarte.be begeleidt bedrijven uit de sector die interesse hebben voor NODW

Vacatures: • •

op de website www.mediarte.be kan je alle vacatures in de Audiovisuele sector plaatsen of raadplegen. voor de sollicitanten zijn er ook tips & tricks beschikbaar

Informatie over de sector: •

MEER INFORMATIE

mediarte.be verzamelt en verspreidt alle sectorinformatie ivm loon, brugpensioen, vorming, flexibiliteit, crisismaatregelen, tijdskrediet, enz.

mediarte.be Landsroemlaan 20 | 1030 Brussel info@mediarte.be | www.mediarte.be 02/428.17.11

April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.15. OCH Opleidingscentrum hout

WERKING

Het Opleidingscentrum Hout (OCH) kan u bijstaan bij het in kaart brengen van uw opleidingsbehoeften en het opstellen van een opleidingsplan voor uw onderneming. Samen met u wordt nagegaan welke opleidingen voor uw bedrijf dringend, noodzakelijk en/of nuttig kunnen zijn en op welke manier ze best georganiseerd worden. Het Opleidingscentrum Hout streeft naar een zo groot mogelijk draagvlak voor zijn activiteiten. Daarom wordt er met alle betrokkenen samengewerkt: onder meer de sociale partners van de sector Stoffering en Houtbewerking, het TCHN, onderwijs, SYNTRA en de interimkantoren. Tevens kan het Opleidingscentrum Hout u begeleiden bij het invullen van uw vacatures en bieden zij outplacementbegeleiding aan. Het opleidingscentrum Hout heeft de opdracht de ondernemingen te begeleiden naar een performant en strategisch competentiebeleid. Het Opleidingscentrum Hout stelt een leidraad ter beschikking van de ondernemingen om hun competenties in kaart te brengen, de knelpunten bloot te leggen en te werken aan het zoeken van een oplossing hiervoor.

PARITAIR COMITE

PC 125.01,.02,.03 & 126

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

Wij hebben tal van opleidingen in “open aanbod” en zijn erkend voor de KMOportefeuille Mogelijke opleidingen: • Leren samenwerken op de werkvloer • Leidinggeven voor meestergasten • Peterschapsopleidingen • Nederlands op de werkvloer • Opleiding instructiegeven (goedgekeurd voor mentorkorting) • … Tevens kunnen zij u helpen bij het uitwerken van ervaringsfonds dossiers. (uitwerken van acties naar 45+) en kunnen wij u ondersteunen bij het opzetten van uw competentiebeleid (onthaalbrochure, opleidingsplanning, uitwerken van functie-en competentieprofielen, werkplekleren ...).

MEER INFORMATIE

Jenny Van Damme Hof ter Vleest dreef 3 1070 Brussel Tel. 02 558 15 51- Fax 02 558 15 89 jenny.vandamme@och-cfb.be www.och-cfb.be/nl/

April 2013


2. Sectorale EAD-invulling

2.16. Sector kappers, schoonheidszorgen & fitness

WERKING

Het Fonds voor Bestaanszekerheid ondersteunt werknemers van PC314 (kappers, schoonheidszorgen en fitness) en komt tegemoet aan hun vraag naar aangepaste vormingen.

PARITAIR COMITE

314

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

RISKTRAINER VOOR KAPPERS Het bevorderen en het optimaliseren van de veiligheid, de hygiëne en de gezondheid op de werkvloer. • Een gratis brochure ‘Risktrainer voor kappers’ • Een gratis ‘Risktrainer’ workshop op de werkvloer voor de medewerkers en de werkgever van een kapsalon in het kader van een diversiteitsplan

ERVARINGSBEWIJS Via deze weg kunnen kandidaten die op een of andere manier de vereiste kwalificaties niet behaalden maar door de dagelijkse praktijk ervaring opdeden, hun competenties bewijzen en een officieel bewijs van bekwaamheid behalen. Kapper, zelfstandig kapper, fitnessbegeleider, groepsfitness begeleider en personal trainer’ Afgestudeerden van de BuSO OV3 opleiding kunnen hun kwalificatie ‘kappersmedewerker’ upgraden naar ‘kapper’ zodat ze hiermee sterker op de arbeidsmarkt staan. OPLEIDINGEN: Opleidingen die kaderen in het Levenslang Leren project van de sector worden in de COACH vormingscentra aangeboden. Werkzoekenden en laatstejaarsstudenten van de 3 deelsectoren kunnen zich aan een speciaal tarief inschrijven voor alle aangeboden vormingen voor de periode van één kalenderjaar. Naast de vakgerichte opleidingen worden ook specifieke opleidingen aangeboden zoals Nederlands voor anderstaligen, basisopleidingen ICT, omgaan met moeilijke klanten, succesvol prospecteren, ergonomie, HR, EHBO, enz.

MEER INFORMATIE

Anne Bertrand Sectorconsulente PC314 Vijfwindgatenstraat 21F | 9000 Gent Tel. 0476 44 37 31 | Anne.bertrand@coiffure.org www.fbz-pc314.be www.coachbelgium.be www.ubk-ucb.org | www.fitness.be | www.besko.be

April 2013


2. Sectorale EAD-invulling

2.17. SFP Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten

WERKING

Het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten van de Vlaamse Gemeenschap is het Fonds voor Bestaanszekerheid van PC 304 of de “vermakelijkheidsbedrijven”, dat wordt beheerd door enerzijds de vertegenwoordigers van de werkgevers (BSV en oKo) en anderzijds de vertegenwoordigers van de werknemers (ACLVB, ACOD-Cultuur en ACV-TranscomCultuur). Het SFP zet acties op rond vorming, opleiding en tewerkstelling in de sector van de professionele muziek, de podiumkunsten en het live entertainment:

• •

• • • • • • • •

het SFP betaalt premies voor het volgen van een opleiding of voor het aanwerven van werknemers behorend tot bepaalde risicogroepen. het SFP heeft een uitgebreide website (www.podiumkunsten.be) met o een overzicht van alle opleidingen die (kunnen) leiden tot tewerkstelling in de artistieke sector o een overzicht van alle bekend gemaakte vacatures in de brede culturele sector het SFP organiseert zelf opleidingen rond onder meer veiligheid, ICT, managementvaardigheden en artistieke en technisch-artistieke training. Het is officieel erkend als opleidingsverstrekker het SFP werkt mee aan de uitbouw van de opleidingen “Podiumtechnieken”, zowel in het reguliere onderwijs als daarbuiten (o.a. via Sabbattini) het SFP overlegt met VDAB om de werking van VDAB beter af te stemmen op de specificiteit van de artistieke sector het SFP is inrichter van het aanvullend sectoraal pensioenplan in PC 304 het SFP is uitvoerder van het sectorconvenant dat de sociale partners van PC 304 met de Vlaamse Regering afsloten het SFP voert het VIA akkoord voor de kunsten uit, waarin een diversiteitsmedewerker zit vervat en extra opleidingsbudget. het SFP vervult een belangrijke rol in de implementatie van een diversiteitsbeleid in de sector …

PARITAIR COMITE

PC 304

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

Algemeen Eén van de pijlers van de werking van het SFP is ‘diversiteit’. We kaderen dit in het globale kader van competentiemanagement. Non-discriminatiecode in de sector De sociale partners sensibiliseren via hun geëigende kanalen alle aangesloten organisaties uit de sector om de gedragscode binnen de CAO, voor zover mogelijk integraal over te nemen en te integreren in hun arbeidsethiek. Indien de integrale overname niet mogelijk is, worden organisaties gestimuleerd om deze code op zijn minst gedeeltelijk te integreren in hun arbeidsethiek.

April 2014


2.17 Diversiteitsplannen Om het aantal diversiteitsplannen te laten groeien, probeert het SFP werkgevers direct en indirect te sensibiliseren. Geïnteresseerde werkgevers worden doorverwezen naar de respectievelijke RESOC- en SERR-consulenten. Lerend netwerk “HR in de artistieke sector” Om de uitwisseling van ervaringen tussen werkgevers over personeelsbeleid te stimuleren heeft het SFP een lerend netwerk opgestart. Een van de besproken onderwerpen is de diversiteit van een team. Stimuleren van een diversiteitsbeleid binnen de ondernemingen Het sectorale premiereglement voor opleiding en tewerkstelling bevat diverse kansengroepen die in aanmerking komen voor premies. Het opzetten van samenwerkingsverbanden met vertegenwoordigers uit kansengroepen (etnisch-culturele minderheden, personen met een arbeidshandicap...). Bedoeling is in contact te treden met de koepels van organisaties voor kansengroepen, aan hen de artistieke sector en zijn specifieke werking toe te lichten en acties te ondernemen naar waargenomen knelpunten. Sabbattini – Opleidingen Assistent-Podiumtechnicus & Assistent Productieleider Het Sabbattini project is ontstaan uit de dringende noodzaak om de permanente vraag naar goed opgeleide technici op de arbeidsmarkt enerzijds, en het aanbod van gemotiveerde, maar niet opgeleide arbeidskrachten anderzijds, op elkaar af te stemmen. Samenwerking met Jobkanaal Samenwerking met andere actoren actief op het terrein van diversiteitsbeleid/EAD Het SFP verricht momenteel beleidsvoorbereidend werk. Dit is weliswaar niet rechtstreeks op de werkgevers en hun werknemers gericht, maar is toch noodzakelijk om nadien diversiteit binnen de sector ingang te doen vinden. Contacten, werkgroepen, samenwerkingsverbanden met allerlei organisaties en instanties zijn noodzakelijk om ervaringsuitwisseling te kunnen bewerkstelligen, om knowhow op te bouwen en om acties in het kader van diversiteit een bredere ingang te doen vinden.

MEER INFORMATIE

Maarten Bresseleers Sainctelettesquare 17 1000 Brussel Tel. 02 201 30 03 maarten@podiumkunsten.be www.podiumkunsten.be

April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.18. SFTL Sociaal fonds transport & logistiek

WERKING

Het SFTL is een Fonds voor Bestaanszekerheid. Het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL) heeft 3 kerntaken: • De sociale partners hebben in verschillende Collectieve Arbeidsovereenkomsten een aantal aanvullende sociale voordelen toegekend die typisch zijn voor de arbeiders uit deze sector. Het SFTL zorgt voor de betaling van deze aanvullende sociale voordelen aan de rechthebbende arbeiders of voor de terugbetaling ervan aan hun werkgevers. • Het SFTL stimuleert de permanente vorming van arbeiders uit de sector. Het voorziet een structurele financiële tussenkomst in de kosten van de werkgevers voor beroepsopleidingen en bijscholingen van hun arbeiders. Bovendien ondersteunt het SFTL de basisopleidingen tot het beroep van vrachtwagenchauffeur en logistieke arbeider die door verschillende opleidingspartners (VDAB, FOREM, Bruxelles Formation en onderwijs) georganiseerd worden voor werkzoekenden, leerlingen en werknemers. Het ondersteunt ook de werking van de opleidingsverstrekkers om te komen tot een kwaliteitsvol aanbod dat beantwoordt aan de bedrijfsbehoeften. • Het SFTL spant zich in om de knelpunten in de vervoerssector op het vlak van werkgelegenheid en arbeidsmarkt weg te werken. Een aantal van deze inspanningen kaderen in opeenvolgende convenanten die het SFTL afsluit met de Vlaamse overheid.

PARITAIR COMITE

PSC 140.03 - Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

• • • • • • • •

Sensibiliseren om kansengroepen via IBO te laten instromen (waarbij het SFTL tussenkomst in de kost voor het behalen van rijbewijzen C/CE) Peterschapsopleiding voor ervaren vrachtwagenchauffeurs en voor logistieke beroepen (train the trainer) Nederlands op de Werkvloer door VDAB gratis dankzij SFTL (kredietlijnkorting van 100 %) Sensibiliseren om stage- en leerwerkplaatsen open te stellen voor leerlingen uit het voltijds en deeltijds BSO Campagne kennismaking met het beroep vrachtwagenchauffeur d.m.v. het project TruckXperience en het klasspel De Verdwenen Vrachtwagenchauffeur: zie ook www.vrachtwagenchauffeur.be Samenwerking met het BIVV (CARA) rond arbeidsgehandicapten Begeleiding van Ervaringsfondsprojecten via een specifiek formulier voor de sector Begeleiding van personen die een Ervaringsbewijs heftruckbestuurder, reachtruckbestuurder en magazijnmedewerker wensen te behalen

Mogelijke opleidingen: • Nederlands op de Werkvloer (NodW) • Peterschapsopleiding voor ervaren vrachtwagenchauffeurs en logistieke beroepen • Permanente Vorming: zie ook www.sftl.be

MEER INFORMATIE

Elise Gadeyne de Smet de Naeyerlaan 115 | 1090 Brussel Tel. Elise: 0471 08 03 72 elise.gadeyne@sftl.be www.sftl.be April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.19. Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Glasnijverheid WERKING

Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Glasnijverheid (FBZ), opgericht door het Paritair Comité 115, financiert, coördineert en organiseert onder andere de permanente vorming voor de werkgevers en arbeiders in de glassector. Via het sectorconvenant, het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector van de glasindustrie, wordt er gewerkt rond 3 centrale actiedomeinen:

PARITAIR COMITE

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

De afstemming tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Een competentiebeleid, waaronder leven lang leren.

Het beleid van evenredige arbeidsdeelname: diversiteit en werkbaarheid.

PC 115 voor de arbeiders en PC 218 voor de bedienden.

• • •

• •

MEER INFORMATIE

CEVORA is het sectoraal vormingscentrum voor de bedienden in de glassector in Vlaanderen. Men kan hier terecht voor verschillende opleidingen. Een aantal van deze opleidingen zijn gratis. Opleidingen voor arbeiders geven recht op een subsidiering, waarmee een deel van de kosten gedekt kunnen worden. Het sensibiliseren van de ondernemingen over de vergrijzingsproblematiek in de sector en samen zoeken naar mogelijke acties in verband met het borgen van kennis en ervaring, innovatieve werkorganisatie en werkbaar maken van werk. Het stimuleren van de ondernemingen in de sector om een diversiteitsplan op te stellen, in samenwerking met de diversiteitsconsulenten. Het uitwisselen van ervaringen tussen bedrijven .

Marnix Vrancken Sectorconsulent Verbond van de Glasindustrie vzw/ FBZ Pleinlaan 5 | 1050 Brussel Tel. 02 542 61 23 | GSM 0474 66 85 81 | Fax 02 542 61 21 marnix.vrancken@vgi-fiv.be www.vgi-fiv.be

April 2013


2. Sectorale EAD-invulling

2.20. Fonds voor Bestaanszekerheid voor de papier- en kartonbewerking WERKING

Het Fonds voor Bestaanszekerheid is actief op volgende werkterreinen: •

de competentieontwikkeling van werknemers in de sector (werknemersopleidingen)

de aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs

competentieontwikkeling van kansengroepen.

PARITAIR COMITE

PC 136 (arbeiders)

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

Opleiding algemeen: • Opleidingen ivm computervaardigheden, veiligheid, grafische, technische en sociale vaardigheden op maat van kansengroepen. Mogelijke opleidingen ikv EAD, bijvoorbeeld: • leidinggeven en communicatie • Nederlands op de werkvloer • attitudetraining • samenwerking op de werkvloer • conflicthantering De opleidingen kaderen in een ESF-project ‘opleidingsaanbod voor werknemers’ en worden door het Fonds volledig terugbetaald. Het Fonds komt enkel financieel tussen in de opleidingskosten, niet in de loonkosten. Diversiteitsplannen Om het aantal diversiteitsplannen te laten groeien, probeert het Fonds voor Bestaanszekerheid werkgevers te sensibiliseren. Geïnteresseerde werkgevers worden doorverwezen naar de respectievelijke RESOC- en SERR-consulenten.

MEER INFORMATIE

Sjoeke Knockaert of Femke Cornelissen Sectorconsulenten Pleinlaan 5 1050 Elsene 0491/375349 of 0499/185594

April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.21. Sociaal Fonds Handel in Brandstoffen

WERKING

Het Sociaal Fonds Handel in Brandstoffen is het fonds voor bestaanszekerheid voor bedrijven uit PC.127. Het heeft als missie: • • •

Het toekennen van sociale voordelen; Het stimuleren van permanente opleiding; Het ondernemen van acties rond knelpunten en aandachtspunten met betrekking tot werkgelegenheid.

PARITAIR COMITE

PC 127

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

Jobcoaching van jongeren onder de 26 jaar die als chauffeur in de sector handel in brandstoffen starten;

Organiseren van een opleiding omgaan met diversiteit voor werkgevers;

Tussenkomst in de kosten van initiële ADR-opleiding voor jongeren onder de 26 jaar;

Organiseren van een peterschapsopleiding voor ervaren chauffeurs;

Gratis Nederlands op de werkvloer via VDAB;

Informeren van brandstofbedrijven rond maatregelen en acties met betrekking tot diversiteit, competentiebeleid, ervaringsfonds, aanwerving, etc.

MEER INFORMATIE

Sara Decorte Léon Lepagestraat 4 1000 Brussel 02/213.14.17 02/502.54.46 sara.decorte@brafco.be www.fonds127.be

April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.22. Sociaal Fonds van de Betonindustrie WERKING

De sociale partners van het Sociaal Fonds van de Betonindustrie zetten zich in voor aanvullende sociale voordelen voor de arbeiders uit de sector, stimuleren een veiliger werkomgeving en organiseren permanente vorming. Een greep uit de activiteiten en diensten van het SFBI: •

Diverse opleidingen in open aanbod en op maat

Hospitalisatieverzekering voor arbeiders werkzaam in de sector

Sectoraal aanvullend pensioenplan

Aanvullende vergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Outplacement

Aanvullende vergoeding brugpensioen

Financiële steun bij een dodelijk arbeidsongeval

PARITAIR COMITE

PSC 106.02

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

Werkgevers actief in de prefab betonindustrie die arbeiders tewerk stellen via een vaste arbeidsovereenkomst in PSC 106.02 kunnen een of meerdere opleidingen aanvragen via de website van SFIB: www.fondsbeton.be. Financiële steun ivm de opleiding is samengesteld uit drie aspecten: • Tussenkomst in de opleidingskosten bedraagt maximum 130€/dag/deelnemers. • Indien het bedrijf een Bedrijfsopleidingsplan heeft ingediend: tussenkomst in de loonkosten: 14,3011€/h. Open aanbod van opleidingen: • Leiding geven voor ploegbazen door Globis • Nederlands op de werkvloer • Peter-/meterschap (Nederlands & Frans) - NIEUW • Preventie van rugklachten en stressbeleid • Toolboxmeetings organiseren (Nederlands & Frans) - NIEUW • Veiligheid: welzijn op de arbeidsvloer • … Tevens kunnen bedrijven uit de sector bij ons terecht ivm advies, concrete hulp bij het opstellen van een bedrijfsopleidingsplan, bijkomende financiële ondersteuning en andere diverse vragen.

MEER INFORMATIE

Violetta Bleus Sectorconsulent Vorstlaan 68 | 1170 Brussel Tel. 02 738 74 34 | Fax 02 734 77 95 opleidingen@fondsbeton.be www.fondsbeton.be

April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.23. Sociaal Fonds Verhuizingen Ambassador Verhuisopleidingen vzw

WERKING

Het Sociaal Fonds voor de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten heeft met de steun van de Vlaamse overheid de vzw Ambassador Verhuisopleidingen opgericht. Dit sectoraal vormingscentrum wil door middel van vormingen de competenties van de verhuizers verhogen, en de tewerkstelling (van kansengroepen) in de sector stimuleren.

PARITAIR COMITE

PC 140.05

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

Opleiding algemeen: Het sectoraal vormingscentrum voor verhuisopleidingen biedt opleidingen aan als: ergonomisch verhuizen, attitudetraining, inpaktechnieken, laad- en los technieken,… . Deze opleidingen zijn gratis voor verhuizers met een P-kaart. Bovendien wordt er een loonkostenrecuperatie van 75 € per opleidingsdag gegeven. De vormingen gaan door in het opleidingscentrum, of worden op vraag van de werkgever ter plaatse georganiseerd; dit stimuleert het werkplekleren. Werkgevers die intern eigen opleidingen organiseren kunnen deze bij Ambassador laten erkennen en zo een tegemoetkoming in de loonkost van de lesgever verkrijgen. Leernetwerken: Op regelmatige basis worden er leeravonden voor werkgevers georganiseerd. Verschillende thema’s komen aan bod, zoals het belang van coaching, hoe omgaan met discriminerende klanten, … . Link met het onderwijs: Ambassador werkt samen met scholen uit het deeltijds beroeps secundair onderwijs om leerlingen toe te leiden naar een werkervaringsplaats in de verhuissector. Werving en selectie: Op vraag van de werkgever kan Ambassador helpen bij het opstellen en verspreiden van vacatures. Het screenen en testen van de sollicitanten kan ook door Ambassador gebeuren. Ambassador benadrukt dat de competenties van de kandidaten centraal staan, ongeacht leeftijd, scholingsgraad en origine. Instroomprojecten: Van de VDAB heeft Ambassador de volgende mandaten verkregen: kosteloze competentieontwikkeling / trajectbegeleiding / arbeidsbemiddeling. Enkele keren per jaar worden door Ambassador instroomprojecten georganiseerd. Niet-werkende werkzoekenden (met bijzondere aandacht voor kansengroepen) worden geselecteerd en door middel van opleiding klaargestoomd voor een job in de verhuis. Tewerkstellingsplaatsen worden gegarandeerd.

MEER INFORMATIE

Juan Caballero / Teske Van Belle Stroobantsstraat 48A, 1140 Evere info@ambassador-vzw.be Tel. 02 240 45 70 www.ambassador-vzw.be www.sociaalfonds-verhuizingen.be

April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.24. TOFAM West-Vlaanderen Tewerkstellings- en opleidingsfonds voor arbeiders metaal

WERKING

TOFAM West-Vlaanderen is het fonds voor tewerkstelling en opleiding van arbeiders in de metaalverwerkende nijverheid. TOFAM West-Vlaanderen neemt opleidingsinitiatieven voor werknemers van de bedrijven uit de paritaire comités 111.1&2. Zo staat het sectorfonds ten dienste van meer dan 1.000 bedrijven die samen meer dan 23.000 arbeiders tewerkstellen. Dit betekent het aanzwengelen van levenslange vorming van werknemers zodat • er snel kan worden ingespeeld op hun behoeften • zij efficiënter hun werk kunnen uitoefenen • zij langer hun werk behouden • zij hun waarde voor de arbeidsmarkt tenminste kunnen behouden • er beter geschoolde werknemers zijn voor een beter presterende metaalverwerkende nijverheid Bovendien draagt TOFAM West-Vlaanderen ook bij tot het verhogen van de competenties van werklozen en jongeren zodat zij in staat zijn werk te vinden binnen de sector en aldus een bijdrage te leveren aan de groei van de sector.

PARITAIR COMITE

PC 111.1 & 2

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

• • • •

MEER INFORMATIE

Promoten en stimuleren van het afsluiten van een diversiteitsplan in samenwerking met de SERR-projectontwikkelaars; Opleiding & toeleiding van kandidaat-werknemers uit de kansengroepen; Stimuleren van de opleiding van werkzoekenden door het verstrekken van een opleidingspremie en tewerkstellingspremie; Opleidingspremie aan bedrijven voor het opleiden van hun werknemers die onder de risicogroepen vallen (sectorale CAO).

Kristof De Vylder - Sectorconsulent TOFAM West-Vlaanderen Archipel Business Center Gent Tramstraat 61 9052 Gent/Zwijnaarde Tel. 09 244 97 16 - Fax 09/244.98.44 - GSM 0497 52 97 76 kristof.devylder@tofam.be www.tofam-wvl.be

April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.25. VIVO Vlaams instituut voor vorming en opleiding in de social profit

WERKING

VIVO is het sectoraal opleidingsinstituut voor de vzw en openbare social profit sectoren. VIVO is opgericht door de sectorale sociale partners in 2000. Van bij de oprichting werd de werking toegespitst op vier thema’s: • aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt (deeltijds leren – deeltijds werken, profilering van beroepen, info opleidingen,…) • levenslang leren (leer- en opleidingsbeleid, competentiemanagement, werkbaar werk, HR-opleidingsaanbod, financiële ondersteuning van opleidingen • diversiteit (werkgevers en werknemers stimuleren, doelgroepwerknemers bereiken,…) • werkzoekenden (voor de opleidingen werkzoekenden wordt er samengewerkt met de VDAB)

PARITAIR COMITE

PC 330 + PC 331 + PC 318 + PC 319 + PC 329 + PC 327 + PC 'openbare sector' (= nace 85 + nace 92 uit PC 999)

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

Informatie rond: • diversiteitsbeleid • peterschap en onthaalbeleid • leeftijdsbewust personeelsbeleid: www.leeftijdindesocialprofit.be • competentiemanagement: www.competentindesocialprofit.be NIEUW: Website rond cultuursensitieve zorg: www.pigmentzorg.be Website voor ondersteuning van het leer- en opleidingsbeleid: www.lerenindesocialprofit.be Website rond oriëntering van jongeren naar social profit: www.werkmetmensen.be Opleiding • Voor de sector van de sociale en beschutte werkplaatsen organiseert VIVO i.s.m. de vormingsfondsen van deze sectoren een sectoraal opleidingsaanbod. D.w.z. dat werkplaatsen bij VIVO kunnen inschrijven voor een gevarieerd pallet van cursussen. Voor het verzorgen van dit aanbod doet VIVO een beroep op externe opleidingsverstrekkers. • Voor alle andere rechthebbende sectoren (uitgezonderd de sociale werkplaatsen) voorziet VIVO in middelen voor een intern aanbod. D.w.z. dat organisaties bij VIVO terechtkunnen voor terugbetaling van opleidingen. • Via ESF biedt VIVO een gratis HR opleidingsaanbod aan. Dit aanbod wordt een laatste keer voorzien in najaar 2014. Continuering naar 2015 wordt onderzocht. De opleidingsvoorwaarden zijn onderverdeeld naargelang de verschillende subsectoren (meer informatie is terug te vinden in de verschillende folders die ook op de website geraadpleegd kunnen worden).

MEER INFORMATIE

VIVO vzw Steunpunt Diversiteit Handelskaai 48 1000 Brussel Tel. 02 250 37 77 - Fax: 02 218 02 39 Tine Winnelinckx - tw@vivosocialprofit.org Saar Casteels – sc@vivosocialprofit.org Steffie Jalhay – sj@vivosocialprofit.org Miranda Vermeiren – mv@vivosocialprofit.org www.vivosocialprofit.org April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.26. Vooruitzenden Vormingsfonds voor uitzendkrachten

WERKING

Via de actie Vooruitzenden geeft de uitzendsector een concrete invulling aan de engagementen opgenomen in het sectorprotocol met de Vlaamse regering. Vooruitzenden werkt rond 3 centrale prioriteiten. Binnen elke prioriteit zijn verschillende acties opgenomen: • • •

EAD en Kansengroepen o Drempels wegwerken voor instroom en doorstroom Onderwijs – Arbeidsmarkt o Projectmatige samenwerking onderwijs Opleiding – Competentiemanagement

De samenwerking met VDAB loopt doorheen deze prioriteiten heen en richt zich vooral tot instroomacties en opleidingen. Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten is werkgever van de sectorconsulenten en is een paritair beheerde vzw die de volgende taken op zich neemt: • • •

Coördineren en stimuleren van collectieve en individuele opleidingsinspanningen voor (kandidaat-)uitzendkrachten Samenwerken met derden rond opleiding van uitzendkrachten, onder meer met de sectorale opleidingsfondsen van sectoren waarin de uitzendsector actief is Centraal infopunt voor vragen rond opleiding van (kandidaat-) uitzendkrachten

PARITAIR COMITE

PC 322

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

• • • • • • • • •

MEER INFORMATIE

Diversiteitsplannen bij uitzendbedrijven en klantgebruikers: sensibilisering en ondersteuning Opleiding diversiteit uitzendconsulenten Tewerkstelling kansengroepen via allerhande samenwerkingsprojecten E-learning uitzendarbeid www.interim-info.be en Interimspel (cfr: http://www.vfuffi.be/index.php?id=79&tx_ttnews[tt_news]=128&tx_ttnews[backPid]=81&cHash=b 4df79b6fd0e42e7ffc2c1f9ed2f8d02- ) MVO scan Mobiliteitsprojecten Samenwerking Actief 50+ clubs VDAB Promotie VOP premie, duodag www.diversiteitwerkt.be

Annick De Wulf Sectorconsulent Vooruitzenden West-Vlaanderen Havenlaan 86 b302c 1000 Brussel gsm 0471-927595 annick.dewulf@vooruitzenden.be www.vooruitzenden.be of www.vfu-ffi.be

April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.27. VORMELEK Vormingsfonds voor arbeiders uit de elektrotechnische sector

WERKING

Bedrijven die behoren tot het Paritair Subcomité (PSC) 149.01 voor elektriciens: installatie en distributie en arbeiders tewerkstellen, kunnen een beroep doen op de diensten van Vormelek (RSZ-prefix: 067 of 467). Vormelek peilt continu naar de opleidingsbehoeften van de bedrijven uit de sector en probeert hierop een passend antwoord te formuleren. Zij waakt permanent over de bijscholing van de arbeiders uit de sector. Er worden stimuli uitgewerkt om de integratie van vakmensen in de sector te bevorderen en om ernstige opleidingsinspanningen te ondersteunen.

PARITAIR COMITE

PC 149.01

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

Momenteel is er geen sectoraal akkoord over vorming en innovatie De sectorale sociale partners hebben eind 2013 geen akkoord gevonden over de nieuwe cao’s die de opdrachten voor Vormelek vastleggen. Daardoor is onze dienstverlening tot een minimum beperkt. Dit houdt onder andere in dat er momenteel geen opleidingspremies betaald kunnen worden. De Vormelek-opleidingen lopen wel gewoon door. Bedrijven kunnen voor meer informatie contact opnemen met de opleidingsadviseur van Vormelek of met hun beroepsfederatie. Opleiding 'Peter- en meterschap op de werkvloer'. Dit is een Vormelek-opleiding en gratis voor arbeiders uit PSC 149.01 en bedrijfsleiders die een jongere tewerkgesteld hebben in het kader van ‘leren en werken’. Interculturele communicatie: Vormelek erkent opleidingen, ook in het kader van interculturele communicatie. Competentiemanagement: Vormelek erkent opleidingen die competenties bevorderen binnen de bedrijven en betrekking hebben tot de job. Vormelek werkt verschillende dossiers uit om competenties zichtbaar te maken en te bevorderen in bedrijven. Deeltijds lerenden: SYNTRA, IFAPME, de onderwijsnetten (de Centra voor Deeltijds Onderwijs (CDO)) en Vormelek werken samen om het alternerend leren uit te bouwen tot een volwaardig en kwalitatief opleidingssysteem. Ook nog goed om weten: • Vormelek heeft ook een 'opleidingsplanner' ontwikkeld afgestemd op de sector: een handig instrument dat bondig en duidelijk is gehouden. Met de Vormelekplanner staat de zaakvoerder even bewust stil bij zijn onderneming en haar eventuele behoeften. Moet het personeel worden omgeschoold naar aanleiding van nieuwe afzetmarkten? Functioneert het personeel wel zoals het hoort? Groeit de onderneming? … Wanneer al deze vragen beantwoord zijn, is het nog maar een fluitje van een cent om het bedrijfsopleidingsplan in te vullen. Ondernemingen die toch graag worden begeleid bij het opstellen van het bedrijfsopleidingsplan kunnen hiervoor een beroep doen op Vormelek.

April 2014


2.27. •

MEER INFORMATIE

Samenwerking met VFU (Vormingsfonds voor Uitzendkrachten): alle Vormelek opleidingen kunnen kosteloos aangeboden worden aan uitzendkrachten. Bovendien heeft de onderneming ook nog recht op de Vormelek premie, op voorwaarde dat de uitzendkracht in dienst werd genomen. Ook de VCA opleiding is in dit gratis aanbod opgenomen. Vormelek biedt de bedrijven advies over mogelijke opleidingsprojecten en ondersteuning bij het opstellen van aanvraagdossiers voor het Hefboomkrediet en het Europees Sociaal Fonds.

Stroom-Opwaarts een campagne om jongeren warm te maken voor elektrotechniek, werd gelanceerd: www.stroomopwaarts.be. De website heeft een sectie voor werkgevers m.b.t. personeel vinden en houden en m.b.t. jongeren aanwerven, voor scholen en opleidingscentra en de Elektroclub voor 10 tot 14-jarigen. Op de website vind je ook verschillende studies en cijfergegevens over de sector zoals: beroepsprofielen, sectorfoto's, …

Astrid De Schrijver Marlylaan 15/8 b2 Avenue du Marly Brussel 1120 Bruxelles Tel 02 476 16 76 | Fax 02 476 17 76 astrid.de.schrijver@vormelek-formelec.be www.vormelek-formelec.be www.stroomopwaarts.be | www.restezbranches.be

April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.28. Vormetal Oost- en West-Vlaanderen Vormingscentrum voor de bedienden van de metaalverwerkende nijverheid

WERKING

Vormetal O&W-Vlaanderen organiseert en bevordert de opleiding voor de bedienden uit de metaalverwerkende nijverheid uit Oost- en West-Vlaanderen met de bedoeling de continuïteit van hun tewerkstelling te helpen verzekeren. De acties van Vormetal O&W-Vlaanderen richten zich naar gebaremiseerde/baremiseerbare bedienden en naar risicogroepbedienden (CAO van 8 november 1999). De middelen die Vormetal O&W-Vlaanderen daarvoor ter beschikking heeft, zijn de bijdragen van de Oost- en West-Vlaamse bedrijven voor hun bedienden PC 209 in het Fonds Inom-Bedienden en het Fonds Risicogroepen.

PARITAIR COMITE

PC 209

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

Open opleidingen Vormetal biedt opleidingen aan waaraan bedienden uit de sector en bepaalde werkzoekenden kunnen participeren. De aangeboden opleidingen situeren zich in diverse domeinen: informatica, taal, kwaliteit, veiligheid, milieu, productie & logistiek, persoonlijke en sociale vaardigheden, competentiemanagement,… Opengestelde bedrijfsinterne opleidingen Een bedrijf organiseert zelf een opleiding en krijgt hiervoor een tussenkomst van Vormetal. Op de opleiding moet men externe deelnemers uit de andere bedrijven uit de sector toelaten. Ontslagbegeleiding bij collectief ontslag Vormetal komt financieel tussen in de ontslagbegeleiding van bedienden die betrokken zijn in een collectief ontslag. Ontslagbegeleiding bij individueel ontslag Een bediende ouder dan 45 jaar of een bediende die ontslagen wordt om technische of economische redenen, kan met tussenkomst van Vormetal begeleid worden in het zoeken naar een nieuwe job. Technische opleidingen Voor een bediende die een technische opleiding volgt tijdens de arbeidstijd bij een externe opleidingsinstelling kan een tussenkomst aangevraagd worden bij Vormetal. Werkzoekendenprojecten In samenwerking met VDAB en derden worden werkzoekenden opgeleid en toegeleid via stages in bedrijven naar knelpuntvacatures binnen onze sector. Diversiteitsprojecten Promoten en stimuleren van het afsluiten van een diversiteitsplan in samenwerking met de SERR-projectontwikkelaars

MEER INFORMATIE

Mario Naessens Archipel Business Center Gent – Tramstraat 61 9052 Gent/Zwijnaarde Tel. 09 244 97 57 - Fax 09 244 97 68 mario.naessens@vormetal.be www.vormetal.be

April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.29. VORM DC Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques

WERKING

Het sectoraal vormingsfonds staat ten dienste van alle werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité 322.01. Het werd in 2009 opgericht door de sociale partners. • • •

Het vormingsfonds werkt mee aan het uitstippelen van een opleidingsbeleid voor alle werknemers en ondernemingen in de sector, door het uitbouwen, coördineren en bekendmaken van opleidingsinitiatieven. Het vormingsfonds wil een sectorale meerwaarde geven, door er voor te zorgen dat de opleidingsvragen uit de sector worden beantwoord en de opleidingsinspanningen worden gefaciliteerd. Als beginnend sectorfonds, werkt het vooral aan de uitbouw van een opleidingsaanbod in de verschillende regio’s over heel België.

PARITAIR COMITE

PC 322.01

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

Opleiding algemeen: Het sectoraal vormingsfonds beschikt (momenteel nog) niet over eigen leslokalen, lesgevers of pedagogisch materiaal waarmee opleidingen worden gegeven. Samen met publieke en private opleiders bieden wij korte opleidingsmodules aan die voor elke dienstenchequewerknemer toegankelijk zijn. Deze opleidingen kunnen eveneens bedrijfsintern georganiseerd worden. Mogelijke opleidingen ikv EAD: Ergonomisch schoonmaken | Interieuronderhoud | Productenkennis en veilig gebruik | Reinigen van verticale oppervlakten | Sanitair onderhoud | Taalopleiding | Werkorganisatie | Strijken voor beginners, gevorderden of strijkcentrales | Onderhoud verschillende vloeren | Vakopleiding huishoudelijke hulp | EHBO Alle opleidingen zijn ‘doe-opleidingen’ met een minimum aan theorie. De nadruk ligt op de praktijk en (het verwerven van) de nodige vaardigheden. Dit zorgt ervoor dat de opleidingen ook toegankelijk blijven voor werknemers die weinig kennis hebben van het Nederlands, allochtone werknemers en/of werknemers met een beperkte scholing. Tool "diversiteit en discriminatie", een instrument om als dienstencheque-onderneming om te gaan met discriminatoire vragen en in te zetten op diversiteit (beleidsmatig): zie www.vormingdienstencheques.be Kostprijs/subsidies: De opleiding dient eerst aangevraagd en erkend te worden door het federaal opleidingsfonds. Het federaal opleidingsfonds dienstencheques zorgt voor een gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten na het indienen van een dossier door het bedrijf. Alle opleidingen voor dienstenchequewerknemers zijn erkend bij deze overheidsdienst en komen in aanmerking voor een gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten.

MEER INFORMATIE

Patricia D'hooge - Sectorconsulent West-Vlaanderen Tel. 02/421.15.89 Gsm.0479/76.07.78 Patricia.D'hooge@vormingdienstencheques.be Peter Van de Veire - Directeur Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques Tel. 02/241 15 88 | 02/241 15 83 peter.vandeveire@vormingdienstencheques.be Havenlaan 86C bus 302 | 1000 Brussel www.vormingdienstencheques.be

April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.30. Vormingsfonds Scheikundige Industrie Fondsen voor vorming arbeiders & bedienden scheikundige nijverheid

WERKING

• • • • •

PARITAIR COMITE

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

Opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven ten behoeve van de risicogroepen in de sector bevorderen. In samenwerking met externe opleidingsverstrekkers opleidingen aanbieden in functie van collectieve noden. Ondersteuning bieden aan sectorspecifieke technologiecentra - opleidingscentra: ACTA vzw, WVOK vzw (werk, vorming, onderwijs, kunststoffentechnologie), Cefochim. Doelstellingen van het Vlaams Sectorconvenant opvolgen en uitwerken. Projecten voor onderwijs ondersteunen: bijv. onderwijsdidactische pakketten “wie het schoentje past” en “gsm-houder” voor het vak technologische opvoeding in de 1ste graad secundair onderwijs, het oefenpakket “mooi en cool met chemie” voor leerlingen van de 3de graad basisonderwijs. Deelname aan tewerkstellingscellen.

PC 116 (arbeiders) en 207 (bedienden) •

SIRA opleiding: Elk jaar krijgen een 30tal jongeren 1 jaar lang afwisselend opleiding in een school en praktijkervaring in Antwerpse bedrijven om het beroep ‘operator in de chemie’ te leren (deeltijdse startbaanovereenkomst). Voor meer informatie zie www.sira-opleiding.be.

Project 1825: Jongeren krijgen een opleiding van 1 jaar (alternerend leren en werken) tot beginnende procesoperator in de procesindustrie. De opleiding wordt erkend door de VDAB. Voor meer informatie zie www.acta-vzw.be.

META-project (Mechanisch Talent): Gedurende 1 jaar tijd worden jongeren via het systeem van alternerend leren en werken opgeleid tot onderhoudstechnicus van industriële installaties. De opleiding is door VDAB erkend als beroepsopleiding. Voor meer informatie zie www.acta-vzw.be.

Opleidingsaanbod voor risicogroepen: o.a. Nederlands op de werkvloer en ICTbasisvaardigheden.

Competentieadvies en adviescheques voor KMO’s: Kmo’s binnen de sector kunnen beroep doen op expertise van ons netwerk m.b.t. het aantrekken, ontwikkelen en behouden van competenties en talenten van de medewerkers. Hierbij wordt op maat en met oog voor bedrijfsrealiteit gewerkt. De sector is neutraal in de keuze van externe adviseurs. www.fondschem.be

Nulmeting diversiteit: Vormingsfondsen chemie hebben het HIVA aangezocht om de diversiteit binnen de werknemersgroep (tewerkgesteld binnen de scheikundige nijverheid) in kaart te brengen.Om voorbereid te zijn op een steeds krappere en meer divers wordende arbeidsmarkt van morgen, wil de sector immers beter inzicht verwerven in de wijze waarop ondernemingen omgaan met de steeds toenemende diversiteit in het aanbod op de arbeidsmarkt en hoe de aanwezige diversiteit kan worden omgezet in een meerwaarde voor de bedrijven. Deze nulmeting zal als uitgangspunt dienen voor concrete acties.

April 2014


2.30. MEER INFORMATIE

Contactpersoon diversiteit: Iris Wyns - p/a ACTA vzw Putsesteenweg 51-53, 2920 Kalmthout Tel. 03 620 23 85 - Fax 03 666 36 51 GSM 0496 593 622 iris.wyns@acta-vzw.be www.focusopchemie.be

Fondsen voor Vorming in de Scheikundige Nijverheid Dominique Boyen Boulevard Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel Tel. 02 238 98 89 dboyen@essenscia.be www.fondschem.be

April 2014


2. Sectorale EAD-invulling

2.31. vzw Montage Sectorfonds voor de bedrijven van het PC van de montage en kraanverhuurbedrijven

WERKING

De vzw Montage is het sectorfonds voor de bedrijven van het paritaire comité 111.3. Dit is het paritaire comité van de montage en kraanverhuurbedrijven. Tot deze specifieke sector horen onder meer de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren. Daarnaast behoren ook tot de sector de werkgevers en werklieden van de ondernemingen (met uitzondering van deze die ressorteren onder het PC voor het bouwbedrijf) waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het verhuren van diensten en/of materieel voor het uitvoeren van allerlei hijswerken. Vzw Montage heeft tot doel de tewerkstelling en opleiding van risicogroepen te bevorderen binnen de sector. Vzw Montage biedt ook opleidingen aan voor arbeiders die tewerkgesteld zijn in de bedrijven uit het paritaire comité 111.3.

PARITAIR COMITE

PC 111.3

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

Werknemersopleidingen De sector organiseert sectorspecifieke opleidingen in haar Competentiecentrum COMOKRA (www.comokra.be). Dit is een uniek publiek-privaat samenwerkingsverband tussen VDAB, de sector en een privébedrijf. Door deze nauwe samenwerking tussen de sector en VDAB, kan aan bedrijven van de montagesector (PC 111.3) een reductie van 50% op de kostprijs van de opleiding voor werknemers worden verleend voor opleidingen bij COMOKRA of andere VDAB competentiecentra, indien aangevraagd via vzw Montage. COMOKRA biedt volgende opleidingen aan: aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten (IS006), hoogwerker (IS005), roterende verreiker (IS031), bestuurder mobiele kraan (AV013) en flensmonteur (IS010). Cursisten die slagen voor het examen ontvangen een VCAerkend attest. De attesten worden in tweevoud opgemaakt, een exemplaar voor de houder en een exemplaar voor de werkgever. Op deze manier kunnen werknemers ook zelf hun opleidingscurriculum beheren. Bedrijven kunnen ook opleidingssubsidies aanvragen bij vzw Montage voor de opleidingen die zij organiseren voor hun werknemers bij andere opleidingsverstrekkers. Hiervoor dient het bedrijf een opleidingsplan in bij vzw Montage. De sectorconsulenten helpen het bedrijf graag bij de opmaak ervan. Deze opleidingssubsidies gelden voor werknemers uit risicogroepen. Communicatietraining voor kraanmachinisten en monteurs Kraanmachinisten en monteerders hebben rechtstreeks contact met eindklanten. Als visitekaartje van uw bedrijf, zijn goede communicatieve vaardigheden van groot belang. De training (1 dag) kan op het bedrijf gegeven worden of op een externe locatie.

April 2014


2.31 ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

Nederlands op de Werkvloer (NODW): Bedrijven kunnen voor NODW gebruik maken van de kredietlijn van vzw Montage bij VDAB. Hierdoor krijgen zij korting op de opleidingskostprijs. Deeltijds lerenden: Vzw Montage werkt samen met het CLW Don Bosco te Wilrijk voor de opleiding “Rigger-monteerder”. De deeltijds lerende jongeren kunnen tijdens de opleiding aan de slag met een contract van het Industrieel Leerlingenwezen in een bedrijf uit de sector of in de ruimere metaalsector. Zij werken één week in het bedrijf en gaan de andere week naar school. Tijdens de opleiding kunnen de leerlingen volgende bijkomende attesten behalen: hoogwerker, verreiker, aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten en basisveiligheid. Ook goed om weten: • Ervaringsbewijs: Vzw Montage is erkend als Testcentrum voor het Ervaringsbewijs 'bestuurder mobiele kraan' en ‘pijpfitter’. Het testcentrum heeft alle bestaande en nieuwe praktijkproeven laten valideren door ESF. Ervaren kraanmachinisten en pijpfitters kunnen na een begeleidend gesprek deelnemen aan een praktijkproef. •

De nieuwe CAO van de sector vermeldt de opmaak van een opleidingscurriculum voor alle werknemers uit de sector. De werkgever geeft jaarlijks een kopie en geeft een exemplaar mee aan de werknemer die het bedrijf verlaat.

Werkzoekendenopleidingen: de sector organiseert op permanente basis beroeps-opleidingen voor bestuurder mobiele kraan (COMOKRA). De opleiding is modulair samengesteld en duurt ca 12 weken. Ze wordt gevolgd door een stage van 20 dagen. Doelgroep: werkzoekenden, voorrang voor kansengroepen. Ism VDAB wordt gewerkt aan een nieuwe beroepsopleiding voor monteerder. De opgeleide monteerder kan nadien via een opleidingsstage instromen in de montagesector.

MEER INFORMATIE

Stagebegeleiding: Vzw Montage is in opdracht van VDAB stagebegeleider voor cursisten van de beroepsopleidingen bestuurder mobiele kraan. Cursisten kunnen bij de consulent van vzw Montage terecht om een stageplaats te zoeken in een bedrijf uit de sector. Tijdens de stage komt de stagebegeleider op bezoek om het verloop van de stage te bespreken. Na de stage worden cursisten meestal aangeworven door het stagebedrijf.

Berit Van den Bussche Brouwerijstraat 10 1840 Steenhuffel Tel. 052 315 300 - Fax 052 315 316 berit.vandenbussche@vzwmontage.be www.vzwmontage.be

April 2014


Deel 3 Andere partners in het kader van EAD

April 2014


3. Andere partners in het kader van EAD

3.1. Argos

DOEL ORGANISATIE IN HET KADER VAN EAD

• • • • • • • • •

Trajectbegeleiding Sollicitatietraining en nazorg Opleiding sociale vaardigheden Opleiding technische vaardigheden - competentieversterking Werkervaring Voortrajecten Nalezen van documenten op begrijpbare taal + lay out Opmaak vormingspakketten op maat van de kansengroepen Acties in het kader van de dichting digitale kloof

WELKE KANSENGROEPEN

• • • • • • • •

Allochtonen 50-plussers Personen met een arbeidshandicap Ex-gedetineerden Mensen met een psychiatrisch verleden Laaggeschoolden (geen diploma Hoger Secundair Onderwijs) Senioren Jongeren deeltijds onderwijs

AANBOD IN HET KADER VAN EAD

Argos staat in voor: attitudetraining, technische opleidingen rond poetsen, opleiding callcentermedewerker, opleidingen Nederlands voor anderstalige werknemers, opleiding sociale vaardigheden, sollicitatietraining, begeleiding bij in dienst nemen van werklozen in trajectbegeleiding nl. het uitzoeken van de tewerkstellingsmaatregelen, werkervaringsprojecten, trajectbegeleiding, nazorg, nalezen en verzorgen van de layout van onthaalbrochures naar eenvoudige en begrijpbare taal, het ontwikkelen van opleidingen en vormingspakketten op maat voor de kansengroepen en op vraag van derden.

WERKGEBIED IN WESTVLAANDEREN

• • • •

CONTACTGEGEVENS

Anita Gillis Fochlaan 1/2A 8900 Ieper Tel. 057 23 93 40 agillis.argos@skynet.be www.argosvzw.be

Regio Midden-West-Vlaanderen Regio Oostende - Westhoek Regio Zuid-West-Vlaanderen West-Vlaanderen

April 2013


3. Andere partners in het kader van EAD

3.2. Centra voor Basiseducatie

DOEL ORGANISATIE IN HET KADER VAN EAD

• •

Opleiding sociale vaardigheden Nalezen van documenten op begrijpbare taal

WELKE KANSENGROEPEN

• • • • • • • •

Allochtonen 50-plussers Personen met arbeidshandicap (Ex-)gedetineerden Mensen met een psychiatrisch verleden Laaggeschoolden Laaggeletterden Werkzoekenden

AANBOD IN HET KADER VAN EAD

Open aanbod (voor alle laaggeschoolden toegankelijk) Dit zijn gratis cursussen die op verschillende locaties worden gegeven. Basiseducatie is er voor mensen die niet over de vereiste basisvaardigheden beschikken om mee te draaien in onze maatschappij. We geven cursussen op volgende leergebieden: • lezen en schrijven voor Nederlandstaligen • wiskunde en rekenen • ICT • Nederlands voor anderstaligen • lezen en schrijven voor niet- of andersgealfabetiseerde anderstaligen • Maatschappij-oriëntatie: communicatieve vaardigheden, sociale vaardigheden, theoretisch rijbewijs, geheugentraining, kaartlezen, gezondheid, … • Opstap talen: basiscursus Frans, basiscursus Engels Aanbod op maat: Dit zijn cursussen die kunnen worden ingekocht door een organisatie of bedrijf voor hun laaggeschoolde werknemers. Deze cursus kan op de werkvloer worden georganiseerd en wordt speciaal ontwikkeld op maat van de noden van de opdrachtgever. Enkele voorbeelden: • Sterk op het werk: communicatie op de werkvloer • Wegwijs in je papieren: papieren van de werkgever begrijpen, formulieren invullen die je nodig hebt op het werk • Rekenen op de werkvloer: inhoudsmaten in de keuken, oppervlakte in de bouw De West-Vlaamse centra voor basiseducatie hebben een gezamenlijke brochure waarin dit aanbod staat omschreven. Organisaties en bedrijven kunnen deze folder aanvragen op onderstaand contactadres.

April 2013


3.2 Klare taal Een organisatie kan een brochure, formulieren, brief voor laaggeschoolde doelgroep, website, … laten nalezen. Het Centrum voor Basiseducatie hertaalt door aanpassingen in de lay-out maar vooral door het gebruik van een klare, eenvoudige taal. Hiervoor kan een organisatie of bedrijf een klare taalcheque aankopen. In een workshop klare taal leert het Centrum voor Basiseducatie medewerkers van een organisatie zelf hun publicaties aanpassen zodat ook laaggeletterden de boodschap begrijpen.

WERKGEBIED IN WESTVLAANDEREN

Volledige provincie West-Vlaanderen

CONTACTGEGEVENS

CBE Brugge – Oostende – Westhoek Karien Hoste Collaert Mansionstraat 24 8000 Brugge Tel. 050 34 15 15 karienhoste@open-school.be CBE Kortrijk – Roeselare An Butaye Sint-Elooisdreef 56A 8500 Kortrijk Tel. 056 22 62 84 info@openschool12.be

April 2013


3. Andere partners in het kader van EAD

3.3. deSOM vzw

DOEL ORGANISATIE IN HET KADER VAN EAD

deSOM vzw overkoepelt het Onthaalbureau Inburgering, de Sociaal Tolken- en Vertaaldienst en het Integratiecentrum West-Vlaanderen. De drie deelwerkingen hebben één en hetzelfde doel: door een gericht aanbod personen en organisaties begeleiden en ondersteunen in een proces om iedereen als evenwaardig burger deel te laten nemen aan onze samenleving.

WELKE KANSENGROEPEN

Personen van vreemde herkomst, woonwagenbewoners, personen zonder wettig verblijf

AANBOD IN HET KADER VAN EAD

Het Onthaalbureau Inburgering West-Vlaanderen organiseert inburgeringstrajecten op maat. Dit aanbod biedt inburgeraars de mogelijkheid om hun zelfredzaamheid te verhogen en volwaardig te participeren aan de samenleving. Het bestaat uit: een cursus Nederlands; een cursus maatschappelijke oriëntatie; begeleiding bij het zoeken naar werk, een opleiding of info over sport, cultuur en vrije tijd. Individuele trajectbegeleiding maakt mogelijk dat het inburgeringstraject aansluit bij de werk- en gezinssituatie van de inburgeraar en bij zijn toekomstplannen. Het integratiecentrum West-Vlaanderen biedt lokale besturen, diensten en organisaties advies, vorming en procesbegeleiding inzake toegankelijkheid, participatie en samenleven in diversiteit. Het centrum werkt op maat en vanuit een actieve participatie van alle betrokkenen. Procesbegeleiding Opzetten van verandertrajecten waarbij het organisatiebeleid, personeelsbeleid en aanbod worden afgestemd op de diverse samenleving. Inhoudelijk wordt advies en begeleiding geboden bij: • de analyse van de huidige situatie en gewenste situatie; • missie- en visiebepaling op diversiteit; • het werken aan een draagvlak en betrokkenheid van de organisatie; • de opmaak van actieplannen; • het werken aan toegankelijkheid; • het opzetten en verankeren van concrete initiatieven. Vormingsaanbod • training en workshops op maat: omgaan met discriminatie, interculturele competenties, interculturele communicatie, omgaan met vooroordelen en stereotypen; • vormingen verblijfswetgeving: infosessies, basisvormingen voor eerstelijnswerkers.

De Sociaal Tolken- en Vertaaldienst West-Vlaanderen biedt tolkenhulp ter plaatse om de communicatie tussen organisaties of diensten en personen die het Nederlands niet of onvoldoende machtig zijn, te verbeteren. Doel is een maximale toegankelijkheid van hulp- en dienstverlenende organisaties te garanderen. Daarnaast biedt de dienst ook sociaal vertalingen aan voor informatieve en administratieve documenten waarvoor geen beëdiging nodig is. .

April 2014


3.3

WERKGEBIED IN WESTVLAANDEREN

Volledige provincie West-Vlaanderen

CONTACTGEGEVENS

deSOM vzw – Inburgering West-Vlaanderen President Kennedypark 30 8500 Kortrijk T.: +32 56 74 21 50 | Fax +32 56 74 21 51 inburgering@deSOM.be | westvlaanderen.inburgering.be deSOM vzw – Integratiecentrum President Kennedypark 30 8500 Kortrijk T. +32 56 74 21 50 | Fax +32 56 74 21 51 info@deSOM.be | www.deSOM.be deSOM vzw – Sociaal Tolken- en Vertaaldienst President Kennedypark 30 8500 Kortrijk T. +32 56 74 21 52 | Fax +32 56 74 21 51 tolkenvertaaldienst@deSOM.be | www.deSOM.be

April 2014


3. Andere partners in het kader van EAD

3.4. Groep Intro

DOEL ORGANISATIE IN HET KADER VAN EAD

• • • • •

Trajectbegeleiding Opleiding sociale vaardigheden Brugtraject/voortraject Werkervaring-inschakeling Jobcoaching

WELKE KANSENGROEPEN

• • • • • • • •

Kortgeschoolden Allochtonen 50 plussers Personen met een arbeidshandicap Jongeren deeltijds onderwijs Ex-gedetineerden Mensen met een psychiatrisch verleden Laaggeschoolden

AANBOD IN HET KADER VAN EAD

oriënterende opleidingen voor werkzoekenden o Sectorspecifieke oriëntatie o Breed oriënterende opleidingen competentieversterkende opleidingen voor doelgroepwerknemers o Communicatie op de werkvloer o Toepassen sleutelcompetenties o Attitudetraining o Competentiemanagement o Omgaan met kwaliteit, positionering, veiligheid, stress, … o Werkvloer gerelateerde thema’s trajectbegeleiding voor kansengroepen met inbegrip van jobcoaching, individuele begeleiding en oriëntering naar werk: o Intake o Screening en oriëntatie o Jobbemiddeling o Nazorg/jobcoaching werkervaringsproject voor kansengroepen o werkvloerbegeleiding binnen de werkervaringsmodule o inschakelingsmodule

WERKGEBIED IN WESTVLAANDEREN

Provincie West-Vlaanderen

April 2014


3.4 CONTACTGEGEVENS

Directie: Johan Gaudissabois - Nieuwstraat 7 - 8000 Brugge Coรถrdinatie: regio Brugge: Vicky Coryn - vicky.coryn@groepintro.be - 050/350990 regio Oostende-Veurne-Diksmuide: Hans Huyghe - hans.huyghe@groepintro.be - 059/802042 regio Kortrijk: Hilde Bouckenooghe - hilde.bouckenooghe@groepintro.be - 056/202005 regio Roeselare-Ieper: Wouter Verschaeve - wouter.verschaeve@groepintro.be - 051/246264

April 2014


3. Andere partners in het kader van EAD

3.5. GTB Gespecialiseerde trajectbepalings- en begeleidingsdienst

DOEL ORGANISATIE IN HET KADER VAN EAD

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

WELKE KANSENGROEPEN

Personen met een arbeidshandicap

AANBOD IN HET KADER VAN EAD

GTB staat voor gespecialiseerde trajectbepalings- en begeleidingsdienst. Het is een dienst die werkzoekenden met een arbeidshandicap begeleidt naar een gepaste tewerkstelling via een traject op maat. GTB richt zich tot werkzoekenden met een arbeidshandicap, meer bepaald: werkzoekenden met een handicap erkend door het VAPH, werkzoekenden die buitengewoon secundair onderwijs gevolgd hebben en werkzoekenden met een geattesteerde arbeidsbeperking door een arts. In bepaalde gevallen kunnen ook werkenden met arbeidshandicap beroep doen op GTB. De dienstverlening van GTB wordt aangeboden in alle werkwinkels van Vlaanderen. De begeleiding gebeurt er op afspraak. Samen met werkzoekende stippelt GTB het traject naar werk uit. Daarbij wordt nagegaan of de klant in aanmerking komt voor bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM). Voor de uitvoering van de verschillende stappen in het traject worden partners aangesproken: gespecialiseerde diensten voor arbeidsonderzoek (GA), Opleidingscentra VDAB, Gespecialiseerde opleidingscentra (GOB), Jobkanaal, ... Wil je meer informatie over GTB? Bekijk dan de website: http://www.gtb-vlaanderen.be.

WERKGEBIED IN WESTVLAANDEREN

CONTACTGEGEVENS

Trajectbegeleiding Sensibiliseren van ondernemingen in het kader van EAD

Volledige provincie West-Vlaanderen

Koen Vandamme Stationsdreef 83 8800 Roeselare Tel. 051 25 32 25 Koen.vandamme@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be

April 2014


3. Andere partners in het kader van EAD

3.6. Jobcentrum vzw

DOEL ORGANISATIE IN HET KADER VAN EAD

Jobcentrum creëert extra kansen op duurzame tewerkstelling. Werkzoekenden met een arbeidshandicap en personen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt kunnen bij ons terecht voor hulp bij een langdurige tewerkstelling. Werknemers of zelfstandigen met vragen over hun loopbaan kunnen bij ons terecht voor begeleiding en advies. Bedrijven, (lokale) overheden en organisaties staan we bij tijdens de aanwerving en inschakeling van een (nieuwe) medewerker.

WELKE KANSENGROEPEN

Personen met een arbeidshandicap

AANBOD IN HET KADER VAN EAD

Instroom nieuwe medewerkers Openstellen werkvloer voor personen met een arbeidshandicap Hulp bij de zoektocht naar passende medewerkers: dankzij intensieve begeleiding hebben we een duidelijk beeld van de mogelijkheden van de werkzoekende. Tijdens een kosteloze opleiding op de werkvloer maakt u kennis met de vaardigheden van uw potentiële werknemer. Wij volgen alles op en sturen bij waar nodig.

Coaching van een nieuwe medewerker • • •

GIBO (Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding) Gespecialiseerde hulp waar nodig: werkplekcoach, dienst ergo, dienst ICT Administratieve ondersteuning bij aanvragen tewerkstellingsmaatregelen, berekenen loonkost, etc.

Duurzame tewerkstelling Loopbaanbegeleiding voor werknemers • •

Antwoorden op loopbaanvragen: aanpassingen takenpakket, heroriëntatie, sociaaljuridische vragen, etc. Ondersteuning bij werkhervatting na ziekte of arbeidsongeval

Gespecialiseerde dienstverlening • • • • •

Aanpassingen aan de werkpost Ergonomiescan Workshops rond specifieke thema’s voor collega’s en leidinggevenden: depressie, burnout, autisme, ad(h)d, etc. Opleidingen ergonomie op maat van functie en werkvloer Jobcoaching

April 2014


3.6 WERKGEBIED IN WESTVLAANDEREN

Volledige provincie West-Vlaanderen

CONTACTGEGEVENS

Sofie Meeuws Koolskampstraat 24 8830 Gits Tel. 0471 13 31 37 Sofie.meeuws@jobcentrum.be www.jobcentrum.be

April 2014


3. Andere partners in het kader van EAD

3.7. KOPA

DOEL ORGANISATIE IN HET KADER VAN EAD

De tewerkstellingskansen van werkzoekenden uit de kansengroepen vergroten en bestendigen via opleiding, begeleiding en coaching.

WELKE KANSENGROEPEN

• • • •

Allochtonen Laaggeschoolden (geen diploma Hoger Secundair Onderwijs) 50-plussers Personen met een arbeidshandicap

AANBOD IN HET KADER VAN EAD

Kopa West-Vlaanderen is een opleidings- en tewerkstellingsproject (OTP), dat de tewerkstellingskansen van werkzoekenden uit de kansengroepen wil vergroten en bestendigen. De afkorting Kopa staat dan ook voor Kans OP Arbeid. Dit bereiken we via verschillende acties die gericht zijn op het versterken van de zelfredzaamheid van onze cursisten: oriëntering, vormingen, opleidingen, begeleiding en coaching, zowel groepsgericht als via individuele begeleiding. De opleidingen en begeleidingsacties worden georganiseerd in samenwerking met VDAB en ESF. Arbeidsmarktgerichte opleidingen Verkoop Opleiding van 13 weken waarvan 3 weken stage. In het theoretische gedeelte is naast technische vorming, de training van sociale vaardigheden zoals communicatie en assertiviteit cruciaal. Het technisch gedeelte bevat verkoopstechnieken, etalage, omgaan met klanten, klantvriendelijkheid… Het praktijkgedeelte bestaat uit een stage bij een winkelketen, zowel voor kassier(ster), algemeen winkelbediende als verkoopsmedewerker. ISP (ingroei social profit) De ingroei social profit is als persoonsvorming bedoeld als “remediëring van tekortkomingen qua attitudes in de mate dat dit past in een op maat van de werkzoekende afgestemd traject en als brede voorbereiding op de vervolgopleidingen social profit”. Er wordt een programma van 13 weken aangeboden met 80 uren stage inbegrepen. De drie pijlers zijn: informerende en praktische sectororiëntatie, geschiktheidsbeoordeling op basis van de evolutie van de cursist in de ISP die gebaseerd is op een competentiegericht evaluatiemodel en kennismaking met het werkveld via voorbereide praktijkbezoeken en leerstage. Modules Op aanvraag organiseert Kopa West-Vlaanderen ook begeleidingsmodules die uit diverse pakketten kunnen bestaan. Deze pakketten worden gecombineerd om de juiste opleiding voor de juist doelgroep samen te stellen: • • • • • •

sollicitatietraining taalbegeleiding communicatietraining persoongerichte vorming computervaardigheden oriëntatie

April 2014


3.7 Momenteel organiseert KOPA in samenwerking met VDAB begeleidingen Basis ICT, Jobmatching voor Anderstaligen over heel West-Vlaanderen.

Jobcoaching / Taalcoaching KOPA biedt ook job/taalcoaching aan. Wij begeleiden (nieuwe) werknemers op de werkvloer om te komen tot een optimale samenwerking tussen werknemer en werkgever. Wij vertrekken vanuit de kwaliteiten en de behoeften van mensen en gaan steeds oplossingsgericht te werk met beide partijen. Onze service: • Ondersteuning van het onthaal van de werknemer • Coaching van de werknemer gedurende een half jaar of een jaar • Werken aan de arbeidsattitude en –vaardigheden • Opvolging en bijsturing op maat • Aanspreekpunt voor werkgever en werknemer • Taalbegeleiding • De coaching is gratis voor nieuwe werknemers die behoren tot de kansengroepen en dit gedurende de eerste zes maanden van de tewerkstelling of het eerste jaar bij een taalcoaching.

WERKGEBIED IN WESTVLAANDEREN

CONTACTGEGEVENS

Volledige provincie West-Vlaanderen

Lennert Lanssens Jules Peurquaetstraat 27 8400 Oostende Tel. 059 556054 Lennert.lanssens@kopa-wvl.be www.kopa.be

April 2014


3. Andere partners in het kader van EAD

3.8. LED HRM Laagdrempelig Expertise- en Dienstverleningscentrum HRM

DOEL ORGANISATIE IN HET KADER VAN EAD

WELKE KANSENGROEPEN

Alle (geen specifieke focus)

AANBOD IN HET KADER VAN EAD

Analyse van HRM-vragen Iedere manager kan bij het LED HRM terecht met vage of specifieke vragen over: • De organisatie van het werk, de taakverdeling, het opmaken van een functiebeschrijving, … • De wijze van leiding geven. • De hantering van personeelstechnieken zoals rekrutering en selectie, evaluatie, opleiding, communicatie, verloning, … • De uitbouw of optimalisering van een strategisch HRM

Ondersteuning van de ontwikkeling van en de innovatie bij KMO’s en nonprofitbedrijven op het vlak van personeelsmanagement. Sensibilisering van organisaties in het kader van EAD.

Het LED HRM helpt deze vragen te kaderen, ze correct te definiëren, ze te analyseren. Het LED HRM kan daarbij meteen de rol van spiegel opnemen en directe feedback geven.

HRM eerstelijnsadvies Voor heel wat van de HRM-vragen kan het LED HRM op korte termijn een eerstelijnsadvies geven.

Doorverwijzing naar HRM dienstverleners Het LED HRM kan bij zeer gespecialiseerde vragen of grotere projecten doorverwijzen naar de passende partners. Het LED HRM werkt daarbij commercieel onafhankelijk en objectiverend.

Inschakeling hogeschoolstudenten HRM Het LED HRM kan VIVES studenten Bachelor Sociaal Werk –Afstudeerrichting Personeelswerk en studenten Bachelor in de Toegepaste Psychologie – Afstudeerrichting Arbeid en Organisatie inschakelen via projecten, stages, eindwerken, bachelorproeven, enz … Deze studenten worden dan begeleid door ervaren docenten HRM.

Binnen de drie West-Vlaamse hogescholen - HOWEST, VIVES - is er heel wat kennis en expertise aanwezig in uiteenlopende domeinen. Zowel docenten, onderzoekers als studenten zijn continu bezig met het bedenken en toepassen van vindingrijke antwoorden op vragen uit het werkveld.

April 2014


3.8 Via een netwerk van LED’s wil de Provincie West-Vlaanderen die kennis, expertise en creativiteit vlot en betaalbaar ter beschikking stellen van ondernemingen en non-profit organisaties. KMO’s en non-profit organisaties kunnen bij deze Led’s terecht voor onder meer advies, voorstudies, proefopstellingen, praktische probleemoplossingen en het inzetten van een stagiair of eindwerkstudenten. Op die manier blijven de hogescholen de vinger aan de pols houden bij het werkveld en de organisaties krijgen creatieve oplossingen aangereikt: een win-win voor beide partijen.

WERKGEBIED IN WESTVLAANDEREN

Volledige provincie West-Vlaanderen

CONTACTGEGEVENS

VIVES studiegebied social agogisch werk Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk Dirk De Vos of Katrien Naessens Projectmedewerkers LED HRM Tel. 056/26.41.50 | Fax 056/21.58.03 dirk.devos@vives.be | katrien.naessens@vives.be www.lednetwerk.be

April 2014


3. Andere partners in het kader van EAD

3.9. Mentor vzw

DOEL ORGANISATIE IN HET KADER VAN EAD

• • • • • •

Advies aan organisaties, bedrijven en werkgevers (HRM, Financieel, Organisatieontwikkeling,…) Opleiding: opleidingen op maat, aanbod Mentor Academy beroepsopleidingen Werving en selectie van de juiste werknemers, begeleiders, coördinatoren Outplacement Begeleiding: Jobcoaching en taalcoaching van werknemers Oriëntering aan werkzoekenden (assessment) en werknemers (loopbaanbegeleiding + individuele screening op maat)

WELKE KANSENGROEPEN

• • • • • •

AANBOD IN HET KADER VAN EAD

Advies en ondersteuning Mentor consult begeleidt organisaties bij de uitbouw van een gezonde en evenwichtige dagelijkse werking die rekening houdt met economische, menselijke en maatschappelijke factoren door een degelijke managementondersteuning op diverse vlakken. Mentor consult heeft een sterke expertise op vlak van competentiegericht personeelsbeleid en kwaliteitszorg.

Allochtonen 50 plussers Ex-gedetineerden Personen met een arbeidshandicap Mensen met een psychiatrisch verleden Laaggeschoolden

Advies inzake:        

Opzetten van peter/meterschap Introduceren van functionerings- en evaluatiegesprekken Invoeren van competentiemanagement Leeftijdsbewust personeelsbeleid Onthaalbeleid Uitvoeren van tevredenheidsmetingen (klanten/medewerkers) Strategieontwikkeling …

Opleiding op maat Mentor biedt diverse opleidingen aan op maat. Dit kan zowel voor werknemers, burgers, openbare besturen, … . Deze opleidingen situeren zich hoofdzakelijk binnen 3 groepen: HRM thema’s, ICT opleidingen op maat, sociale vaardigheden. Een greep uit ons aanbod: Omgaan met kansengroepen Omgaan met personen met een handicap Klantvriendelijkheid Talentgesprekken voeren (pop) … Meer informatie over deze opleidingen kan u terugvinden op onze website (www.mentorvzw.be doorklikken naar opleidingen op maat).

April 2014


3.9 Een van onze troeven zijn de ICT opleidingen op maat â&#x20AC;&#x2DC;alle officepakketten op verschillende niveaus). Dit kan bij de klant ter plaatse. Ondersteuning â&#x20AC;&#x2DC;werving en selectieâ&#x20AC;&#x2122; De afdeling Mentor consult geeft selectie advies over het persoons- en arbeidsprofiel op basis van competenties. Dit gebeurt, op locatie of in ons eigen competentiecentrum, aan de hand van een screening op maat waarbij Mentor over verschillende instrumenten en methodieken beschikt. Mentor kan de onderneming hierbij advies geven over zowel kennis, vaardigheden als attitudes van een persoon. Als erkend privaat arbeidsbemiddelingsbureau kunnen we ook instaan voor de selectie van de juiste persoon met die competenties die u zoekt. In het kader van deze erkenning bieden we eveneens outplacementbegeleiding aan. Beroepsopleiding en begeleiding Via beroepsgerichte opleiding staat men in voor het bijbrengen van de nodige technische vaardigheden en arbeidsattitude bij werkzoekenden met als einddoel het bevorderen van een duurzame tewerkstelling in het reguliere economisch circuit. Deze opleidingen situeren zich binnen volgende sectoren: bediende en horeca. Via sollicitatietraining, begeleiding, bemiddeling en opvolging tijdens en na de opleiding, worden cursisten individueel begeleid. De begeleiding stopt niet bij het vinden van werk. Met het aanbod jobcoaching en taalcoaching kan Mentor zowel de werkgever als de werknemer ondersteunen in de eerste maanden van de tewerkstelling.

WERKGEBIED IN WESTVLAANDEREN

Volledige provincie West-Vlaanderen

CONTACTGEGEVENS

Kristof Spruyt | Tim Vandewalle Wandelweg 11a 8500 Kortrijk 056 26 44 34 info@mentorvzw.be www.mentorvzw.be

April 2014


3. Andere partners in het kader van EAD

3.10. POM West-Vlaanderen Provinciale ontwikkelingsmaatschappij

DOEL ORGANISATIE IN HET KADER VAN EAD

Sensibiliseren van ondernemingen ikv EAD

WELKE KANSENGROEPEN

Niet van toepassing

AANBOD IN HET KADER VAN EAD

De POM West-Vlaanderen versterkt het ondernemerschap van de sociale ondernemers, door samenwerking en overleg te stimuleren tussen de sociale ondernemingen onderling, de reguliere economie en kennisinstellingen, om te komen tot een duurzame en kwalitatieve tewerkstelling voor kansengroepen op de arbeidsmarkt. Het Speerpunt Sociale Economie realiseert deze mission statement via drie grote actiedomeinen en treedt daarbij op als initiator, facilitator en/of coördinator. 1. Integratie kansengroepen in de economie De doelgroep van dit actiedomein is het reguliere bedrijfsleven, de West-Vlaamse KMO’s, met een focus op kansengroepvriendelijke ondernemingen (bijv.en o.a. de maatwerkafdelingen). Er is maar één economie. De sociale economie is daar een onderdeel van en werkt complementair met de ‘reguliere economie’. Overleg en afspraken met het reguliere bedrijfsleven zijn hierbij belangrijk. Hiervoor werd een provinciale ronde tafel van werkgevers reguliere en sociale economie opgestart door de voorzitter van de POM West-Vlaanderen. Met het nieuwe maatwerkdecreet verdwijnen de schotten tussen sociale en reguliere economie. Ook de klassieke economie zal de mogelijkheid krijgen om kansengroepen collectief (minstens 5 VTE) in te schakelen op de werkvloer. De POM wil het concept van de maatwerkafdelingen mee uitdragen in West-Vlaanderen en zal hiervoor sensibiliserende acties opzetten in samenwerking met partners op het terrein. Maatwerkafdelingen kunnen een beroep doen op de maatwerkbedrijven (voorheen de beschutte en sociale werkplaatsen) voor zowel het aanwerven van kansengroepen (instroom doorstroom) als voor de begeleiding van deze kansengroepen op hun werkvloer. 2. Versterken ondernemerschap van de sociale economie , dit via het opzetten van onder meer Europese projecten om kennis en vorming ondernemingsoverstijgend ter beschikking te stellen van de sociale economie, het opzetten van experimenten en pilootprojecten met de sociale economie, … 3. Het provinciaal aanspreekpunt sociale economie | data – promotie – advies Hieronder situeert zich onder meer de jaarlijkse update van de studie ‘tewerkstellingsinitiatieven voor kansengroepen in de West-Vlaamse sociale economie’, tot op RESOC-niveau. De laatste editie is met cijfers tot en met 2010. Een update voor 2011 en 2012 is voor het najaar van 2013. Wat betreft de promotie van de sociale economie is er sinds maart 2013 een eerste publicatie over de sociale economie in West-Vlaanderen ‘sociale economie – verrassend alledaags’.

April 2013


3.9 Deze is digitaal beschikbaar op de website van de POM maar kan ook aangevraagd worden. Een overzicht van alle producten en diensten van West-Vlaamse sociale ondernemingen vind je op www.sociale-ondernemingen.be. Daarnaast werkt de POM West-Vlaanderen ook rond 'Duurzaam Ondernemen'. De POM sensibiliseert en ondersteunt via haar praktijkgerichte projecten bedrijven om duurzaam te ondernemen. De bedrijven krijgen erkenning voor hun inspanningen en kunnen structureel werken aan de inhoudelijke uitbouw van duurzaam ondernemen. Een concreet initiatief is onder meer het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. Het Charter is voor bedrijven een praktisch hulpmiddel om een proactief duurzaamheidsbeleid uit te bouwen, continu bij te sturen en te verbeteren. De deelnemende bedrijven engageren zich om jaarlijks te werken rond 10 thema's, waar concrete doelstellingen en acties aan worden gekoppeld. Na positieve evaluatie door een team van deskundigen ontvangt het bedrijf een jaarcertificaat voor de geleverde inspanningen. Eén van de thema’s binnen het Charter Duurzaam Ondernemen is ‘mensvriendelijk ondernemen’ waarbij er o.a. aandacht uitgaat naar diversiteit op de werkvloer. Bedrijven worden via hun deelname aan het Charter gestimuleerd hier acties rond te ondernemen en continu te verbeteren. Integratie van kansengroepen en omgaan met diversiteit is immers een belangrijk onderdeel van ‘duurzaam ondernemen’.

WERKGEBIED IN WESTVLAANDEREN

CONTACTGEGEVENS

Volledige provincie West-Vlaanderen

Ilse Van Houtteghem (sociale economie) Eefje Hernalsteen (duurzaam ondernemen) Koning Leopold III-laan 66 8200 Sint-Andries/Brugge Tel. 050 40 31 66 ilse.van_houtteghem@pomwvl.be eefje.hernalsteen@pomwvl.be www.pomwvl.be www.charterduurzaamondernemen.be

April 2013


April 2013


3. Andere partners in het kader van EAD

3.11. Steunpunt handicap en arbeid

OMSCHRIJVING

Ondersteuning bieden aan de EAD-consulenten via • informatie op de website www.handicapenarbeid.be in de vorm van dossiers over handicap en arbeid. • de helpdesk via e-mail of telefoon waar men met allerlei vragen over handicap en arbeid terecht kan. • vormingen rond arbeidshandicap DVD “werkgevers overtuigen” te bekijken op de website voor consulenten om werkgevers te sensibiliseren. Deze is gratis ter beschikking voor consulenten in het EAD-beleid. Bijhouden van de laatste nieuwe wetgevingen omtrent handicap en tewerkstelling.

WAT IS UW VOORDEEL

• • •

Alle vragen rond handicap en arbeid kunnen worden gesteld aan deze dienst. Het steunpunt biedt regelmatige vormingen aan op eigen initiatief en op vraag van de doelgroep Informatie rond handicap en arbeid is te raadplegen op www.handicapenarbeid.be bij het venster Dossiers.

WELKE WERKGEVERS

Er is geen rechtstreeks contact met bedrijven of personen met een handicap. Het steunpunt werkt op vraag van volgende consulenten: • Jobconsulenten van Jobkanaal • Diversiteitsconsulenten van de VDAB • Projectontwikkelaars EAD en Leeftijd en Werk • Sectorconsulenten

WAAR AANVRAGEN?

Via mail naar brecht.provoost@handicapenarbeid.be Via telefoon: 0499 76 19 51 Via de website: www.handicapenarbeid.be

WIE KAN HELPEN

Brecht Provoost helpt je graag verder met je vraag. Het steunpunt handicap en arbeid kan beroep doen op een hele achterban van gebruikersorganisaties waaronder Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid, JKVG-De Werkbank, VFG, Vlaams Patiëntenplatform, GRIP vzw,…

MEER INFORMATIE

Steunpunt Handicap en Arbeid Van Vaerenberghstraat 6 2600 Antwerpen-Berchem Tel. 03 609 54 49 - Fax 03 609 54 41 www.handicapenarbeid.be

April 2012


3. Andere partners in het kader van EAD

3.12. Vokans

• • • • • • •

Jobcoaching en Taalcoaching op de werkvloer Loopbaancoaching Outplacement HR-ondersteuning en competentiebeheer Beroepstechnische en attitudetrainingen Taalondersteuning (nalezen van documenten op begrijpbare taal; Nederlands op de werkvloer; …) Taalcoaching tijdens IBO

WELKE KANSENGROEPEN

• • • •

Laaggeschoolden (geen diploma Hoger Secundair Onderwijs) Allochtonen 50-plussers Personen met een arbeidshandicap

AANBOD IN HET KADER VAN EAD

Nederlands op de werkvloer Taaltraining, taalondersteuning, taalcoaching

DOEL ORGANISATIE IN HET KADER VAN EAD

Nalezen info- en onthaalbrochures op laaggeletterdheid en/of anderstaligen HRM-dienstverlening: Diverse trainingen (Personeelsgesprekken voeren, competentiegericht rekruteren en selecteren, onthaalbeleid, peter-/meterschap, Mentor, Train the coach, …), screening van werknemers, Jobcoaching van nieuwe werknemers, competentiemanagement, … Outplacement Individuele outplacementbegeleiding Attitudetrainingen arbeidsattitudes, deontologie en beroepshouding, klantgericht werken, communicatietraining, assertiviteit, omgaan met feedback en kritiek, omgaan met stress, omgaan met agressie en conflicten, diversiteit, … Technische trainingen: werkorganisatie (plannen en organiseren), schoonmaaktechnieken, textielzorg, rugsparend werken, veiligheid op werkvloer, PC-trainingen (Windows, Word, Excel, email, internet), ..

WERKGEBIED IN WESTVLAANDEREN

CONTACTGEGEVENS

Volledige provincie West-Vlaanderen

Greet Deconinck Kanunnik Dokter Louis Colenstraat 7 8400 Oostende 059 55 25 24 greet.deconinck@vokans.be www.vokans.be

April 2014


Deel 4 Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

April 2014


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.2. Arbeidskaart A OMSCHRIJVING

De arbeidskaart A geeft toelating om te werken bij eender welke werkgever voor eender welk beroep, en is geldig voor onbepaalde duur. Zij kan worden verkregen na 4 jaar loondienst* met een arbeidskaart B tijdens een periode van maximaal 10 jaar wettig en ononderbroken verblijf in België, voorafgaand aan de aanvraag. Deze termijn van 4 jaar kan herleid worden tot 3 jaar voor onderdanen van Algerije, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Macedonië, Marokko, ServiëMontenegro, Tunesië, Turkije, Bulgarije en Roemenië. De termijn van 4 of 3 jaar wordt verminderd met een jaar als men samen met een echtgenoot of geregistreerde partner of kinderen wettig in België verblijft. *niet alle arbeid wordt meegerekend zoals bijvoorbeeld stage, au pair, werknemer van een buitenlands werkgever,…

WAT IS UW VOORDEEL

Als de werknemer in het bezit is van een arbeidskaart A heeft de werkgever geen arbeidsvergunning nodig.

WAAR AANVRAGEN

De arbeidskaart A moet worden aangevraagd door de betrokken buitenlandse werknemer zelf. Hij dient hiertoe een aanvraagdossier in bij de dienst arbeidsmigratie in zijn/haar provincie.

WIE KAN HELPEN

De Dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingsbureaus in je provincie of de centrale Dienst Arbeidsmigratie te Brussel.

MEER INFORMATIE

Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren Provincie West-Vlaanderen Jacob van Maerlantgebouw Koning Albert I laan 1.2, bus 62 8200 Brugge (Sint Michiels) Tel: 050 24 74 70 / Fax 050 24 74 75 E-mail: arbeidskaart.brugge@vlaanderen.be

Centrale Arbeidsmigratie Dienst in Brussel Koning Albert II-laan 35 bus 21 1030 Brussel Tel: 02 553 39 42 / Fax: 02 553 44 22 E-mail: arbeidskaart@vlaanderen.be

April 2014


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.3. Arbeidskaart B OMSCHRIJVING

Arbeidskaart B geldt voor een tewerkstelling in loondienst bij één bepaalde werkgever. De arbeidskaart B voor de werknemer, is altijd het rechtstreekse en gelijktijdige gevolg van de toekenning van een arbeidsvergunning aan een werkgever. De arbeidskaart B kan dus nooit afzonderlijk of rechtstreeks door de betrokken werknemer zelf worden aangevraagd. In de arbeidsvergunning wordt aan de werkgever de toelating verstrekt om een (welbepaalde) buitenlandse werknemer onder strikte voorwaarden tewerk te stellen, in een welbepaalde betrekking. De arbeidsvergunning en de arbeidskaart B worden toegekend voor de gevraagde tewerkstellingsperiode met een maximumduur van 12 maanden. Hernieuwing van de arbeidsvergunning en de arbeidskaart is mogelijk. De werkgever moet een hernieuwing aanvragen nog voor het verstrijken van de geldigheidsperiode.

WAT IS UW VOORDEEL

De arbeidskaart B geeft werkgevers de mogelijkheid om werknemers aan te werven die nog niet in België verblijven. Dat kan een troef zijn om knelpuntvacatures gemakkelijker in te vullen.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Er zijn heel wat specifieke voorwaarden, onder meer: °Een arbeidsmarktonderzoek : Op de arbeidsmarkt mogen geen kandidaten beschikbaar zijn die (eventueel met een beperkte beroepsopleiding) deze betrekking op korte termijn kunnen invullen. °De werknemer is nog in het buitenland °Internationale overeenkomst : De arbeidsvergunning mag in principe enkel worden toegekend voor werknemers die onderdaan zijn van landen waarmee België internationale overeenkomsten inzake tewerkstelling heeft afgesloten (Algerije, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Kroatië, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië en Turkije. Ook de toetredingsakkoorden met de nieuwe EU-lidstaten Bulgarije en Roemenië worden als een internationale overeenkomst inzake tewerkstelling aanzien). °Afsluiten van een modelovereenkomst : De arbeidsvergunning wordt pas toegekend wanneer het aanvraagdossier een door de werkgever en de werknemer ondertekende type arbeidsovereenkomst voor arbeiders of bedienden bevat met vermelding van een aantal verplichte bepalingen die door de wetgever werden opgelegd. °Geneeskundig getuigschrift van arbeidsgeschiktheid : Wanneer het een eerste tewerkstelling in België betreft voor de betrokkene kandidaat werknemer dient bij de aanvraag een recent geneeskundig getuigschrift te worden gevoegd waarin de arbeidsgeschiktheid van de werknemer wordt bevestigd.

April 2014


4.2 °weigeringsgronden: Ook als is aan alle toekenningsvoorwaarden voldaan, dan nog zal de administratie weigeren in een aantal gevallen. Voor meer info: zie link ‘ MEER INFORMATIE’

WAAR AANVRAGEN

De aanvraag tot het bekomen van een arbeidsvergunning en een arbeidskaart B moet steeds worden ingediend door de werkgever. werkgever. Hij dient hiertoe een aanvraagdossier in bij de dienst arbeidsmigratie in zijn/haar provincie.

WIE KAN HELPEN

De Dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingsbureaus in je provincie of de centrale Dienst Arbeidsmigratie te Brussel.

MEER INFORMATIE

Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren Provincie West-Vlaanderen Jacob van Maerlantgebouw Koning Albert I laan 1.2, bus 62 8200 Brugge (Sint Michiels) Tel: 050 24 74 70 / Fax 050 24 74 75 E-mail: arbeidskaart.brugge@vlaanderen.be

Centrale Arbeidsmigratie Dienst in Brussel Koning Albert II-laan 35 bus 21 1030 Brussel Tel: 02 553 39 42 / Fax: 02 553 44 22 E-mail: arbeidskaart@vlaanderen.be http://www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/arbeidskaartenberoepskaart/arbeidskaart-b-en-arbeidsvergunning https://www.werk.be/online-diensten/werknemers-buitenlandse-nationaliteit/de-arbeidskaart-ben-de-arbeidsvergunning

April 2014


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.4. Arbeidskaart C OMSCHRIJVING

Aan bepaalde categorieën van vreemdelingen die niet naar België zijn gekomen om te werken (bvb studenten, kandidaat-vluchtelingen,…) kan een arbeidskaart C worden toegekend. Arbeidskaart C geldt voor elk beroep in loondienst bij om het even welke werkgever en is geldig voor bepaalde duur (max. 1 jaar) en vernieuwbaar, zolang men aan de voorwaarden voldoet om een arbeidskaart C te bekomen. De belangrijkste categorieën die in aanmerking komen voor een arbeidskaart C zijn: • Asielprocedure: vreemdelingen die een asielaanvraag indienden en na 6 maanden nog geen beslissing van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen ontvangen hebben • Subsidiaire bescherming: vreemdelingen met een tijdelijk verblijfsrecht gekregen op basis van subsidiaire bescherming (elektronische A kaart) • Slachtoffer mensenhandel: vreemdelingen in procedure van slachtoffer mensenhandel (attest van immatriculatie of een elektronische A kaart) • Medische regularisatie (9ter): vreemdelingen met een positieve gegrondheidsbeslissing in hun medische regularisatieaanvraag (elektronische A kaart) • Humanitaire regularisatie (9 bis): vreemdelingen die tijdelijk geregulariseerd zijn op basis van artikel 9bis van de Verblijfswet krijgen een elektronische A kaart en kunnen werken met een arbeidskaart , maar enkel als de verlening van hun tijdelijk verblijfsrecht uitdrukkelijk afhankelijk is gemaakt van werk • Familielid van een derdelander: familieleden van een niet-EU-onderdaan kunnen zowel tijdens de procedure gezinshereniging als na een definitief positieve beslissing werken met een arbeidskaart C. Hierop bestaan wel enkele uitzonderingen! • Student: vreemdelingen die op basis van hun studies in België een verblijfsrecht hebben gekregen, kunnen met een arbeidskaart C maximaal 20 uur per week werken • Familielid van een diplomaat: echtgenoten, geregistreerde partners of minderjarig kinderen van een diplomaat of consul of iemand met een andere bijzondere verblijfstitel, kunnen werken met een arbeidskaart C, als er tussen België en het herkomstland een wederkeringheidsakkoord bestaat.. • Bijlage 15: vreemdelingen in één van bovenstaande gevallen en in het bezit van een bijlage 15 in afwachting van hun verblijfsdocument, kunnen werken met arbeidskaart C.

WAT IS UW VOORDEEL

Als de werknemer in het bezit is van een arbeidskaart C heeft de werkgever geen arbeidsvergunning nodig.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

De arbeidskaart C is geldig voor maximaal 1 jaar maar kan worden vernieuwd indien men nog steeds aan de voorwaarden voldoet. . Het is aan de werkgever om de verblijfsstatus van zijn werknemer te controleren.

WAAR AANVRAGEN

Het is de betrokken vreemdeling die de aanvraag moet indienen bij de dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingsbureaus in de provincie.

WIE KAN HELPEN

De Dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingsbureaus in je provincie of de centrale Dienst Arbeidsmigratie te Brussel.

MEER INFORMATIE

Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren Provincie West-Vlaanderen Jacob van Maerlantgebouw Koning Albert I laan 1.2, bus 62 8200 Brugge (Sint Michiels) Tel: 050 24 74 70 / Fax 050 24 74 75 E-mail: arbeidskaart.brugge@vlaanderen.be

Centrale Arbeidsmigratie Dienst in Brussel Koning Albert II-laan 35 bus 21 1030 Brussel Tel: 02 553 39 42 / Fax: 02 553 44 22 E-mail: arbeidskaart@vlaanderen.be April 2014


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.5. Doelgroepverminderingen OMSCHRIJVING

WAT IS UW VOORDEEL

De doelgroepverminderingen beogen ofwel een bepaalde groep werkgevers te favoriseren, ofwel bepaalde werknemers. Per tewerkstellingslijn van de werknemer kan de werkgever één van deze doelgroepverminderingen aanduiden voor zover zowel hijzelf als de werknemer aan de criteria voldoet. De doelgroepvermindering (Pg) berekent men, per tewerkstellingslijn, door een forfaitair verminderingsbedrag te vermenigvuldigen met de vaste vermenigvuldigingsfactor en de prestatiebreuk: Pg = G x µ x βg Afhankelijk van de beoogde doelgroep stemt G overeen met G1, G2 of G3. De vermindering wordt toegekend gedurende een aantal kwartalen, eveneens variërend volgens de karakteristieken van de doelgroep. Naar aanleiding van specifieke crisismaatregelen werden tijdelijk bijkomend de forfaits G4, G5, G6 en G7 ingevoerd. Als gevolg van de maatregelen in het kader van het relanceplan worden bijkomend de forfaits G8 en G9 ingevoerd. De vermindering bedraagt voor: • G1 : 1.000,00 EUR, • G2 : 400,00 EUR, • G3 : 300,00 EUR,, • G8 : 1.500,00 EUR • G9 : 800,00 EUR.

WELKE WERKGEVERS

nieuwe werkgevers voor hun eerste aanwervingen werkgevers die een collectieve arbeidsduurvermindering of een vierdagenweek instellen herstructurering, tijdelijke crisismaatregel

WELKE WERKZOEKENDEN

langdurig werkzoekenden

April 2014


4.5 WELKE WERKNEMERS

oudere werknemers, jonge werknemers, opleiders of begeleiders

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Nvt

COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN

Met structurele bijdragevermindering en voor erg laag geschoolden ook met Activa SBO

WAAR AANVRAGEN?

De aanvraagprocedure bij de RSZ verloopt via de werkgever. zie ook rva.be â&#x20AC;&#x201C; startbanen RVA attesteert door middel van de werkkaart (startbaankaart is opgenomen in de attestering met werkkaarten cfr. Activa)

WIE KAN HELPEN?

RVA

MEER INFORMATIE?

www.socialsecurity.be

April 2014


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.6. Doelgroepvermindering jonge werkzoekenden: startbaanovereenkomst OMSCHRIJVING

Sommige jongeren hebben het moeilijker dan andere om een job te vinden. Om hen te helpen bestaat al geruime tijd een RSZ-voordeel voor de werkgevers die hen aanwerven: de “doelgroepvermindering voor jonge werknemers”. Dit is een korting op de sociale zekerheidsbijdragen die de werkgevers voor die jongeren moeten betalen Dit RSZ-voordeel valt uiteen in 4 soorten verminderingen: de vermindering voor min 19-jarigen de vermindering voor erg laag geschoolde startbaners (19-26 jaar) de vermindering voor laaggeschoolde startbaners (19-26 jaar) de vermindering voor werkzoekende middengeschoolde startbaners (19-26 jaar

WAT IS UW VOORDEEL

• De vermindering voor -19-jarigen 1000 € per kwartaal voor een voltijdse werknemer van bij de aanwerving tot en met het laatste kwartaal van het jaar waarin de jongere 18 jaar wordt. Als de jongere erg laag geschoold of laaggeschoold is en nadien nog in dienst blijft, dan kan men overschakelen op de vermindering (2) of (3), mits het afhalen van een werkkaart Start bij de RVA • De vermindering voor erg laag geschoolde startbaners (19-26 jaar) eerst 1.500 € per kwartaal gedurende 12 kwartalen, daarna 400 € per kwartaal gedurende 4 kwartalen. de vermindering kan nooit verder lopen dan het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt • De vermindering voor laag geschoolde startbaners (19-26 jaar) eerst 1.500 € per kwartaal gedurende 8 kwartalen, daarna 400 € per kwartaal gedurende 4 kwartalen - de vermindering kan nooit verder lopen dan het kwartaal waarin de jongere 26 jaar wordt • De vermindering voor werkzoekende middengeschoolde startbaners (19-26 jaar eerst 1.000 € per kwartaal gedurende 4 kwartalen, daarna 400 € per kwartaal gedurende 8 kwartalen

WELKE WERKGEVERS

Alle werkgevers mogen onbeperkt jongeren met een startbaan tewerkstellen. Werkgevers die op 30 juni van het voorgaande jaar minstens 50 werknemers in dienst hadden, moeten een verplicht aantal jongeren tewerkstellen (3% van het personeelsbestand in de privé-sector en 1,5% van het personeelsbestand in de publieke sector en in de private non-profitsector). . Allochtone en mindervalide jongeren tellen dubbel bij het nagaan van de startbaanverplichting.

WELKE WERKZOEKENDEN

Elke jongere van minder dan 26 jaar die ingeschreven is als werkzoekende (in gelijk welk land van de Europese Unie+ Zwitserland, ongeacht de nationaliteit), kan werken met een startbaanovereenkomst tot het einde van het kwartaal waarin hij/zij 26 jaar wordt. De jongere mag geen studies met een volledig leerplan meer volgen.

April 2014


4.6 WELKE WERKNEMERS SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Nvt – voor werkzoekenden voor de vermindering voor -19-jarigen: Geen voor de andere 3 soorten vermindering: werkkaart Start (RVA

COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN

Met structurele bijdragevermindering en voor erg laag geschoolden ook met Activa SBO

WAAR AANVRAGEN?

De aanvraagprocedure bij de RSZ verloopt via de werkgever. zie ook rva.be – startbanen RVA attesteert door middel van de werkkaart (startbaankaart is opgenomen in de attestering met werkkaarten cfr. Activa)

WIE KAN HELPEN?

RVA

MEER INFORMATIE?

April 2014


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.6.1. Doelgroepvermindering laaggeschoolde jongeren OMSCHRIJVING

Op 1 januari 2014 werd deze maatregel gewijzigd: laaggeschoolde jongeren zullen vanaf dan in aanmerking komen tot hun 30 jaar (i.p.v. 27 jaar) en zes maanden werkzoekende moeten zijn (i.p.v. 12 maanden)

WAT IS UW VOORDEEL

De loonkostvermindering bestaat uit 2 luiken • de werkgever geniet een vermindering van de patronale bijdragen met 1.500 € per kwartaal voor een voltijdse werknemer. Bij onvolledige prestaties (deeltijdse arbeid, slechts deel van kwartaal gewerkt, …) gebeurt een verrekening • Elke maand ontvangt de jongere 500 € vanwege de RVA. De werkgever mag dit bedrag aftrekken van het loon dat hij aan de werknemer moet betalen Beide voordelen samen geven dus een loonkostvermindering van 1.000 € per maand. Beide voordelen worden gedurende 3 jaar (12 kwartalen of 36 maanden) toegekend.

WELKE WERKGEVERS

Alle werkgevers uit de privésector

WELKE WERKZOEKENDEN

jongeren die laaggeschoold zijn, minstens één jaar ingeschreven zijn als werkzoekende en uitkeringsgerechtigd zijn,

WELKE WERKNEMERS

Nvt

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Laaggeschoolde jongeren, die bij de aanwerving nog geen 30 jaar oud zijn geen diploma of getuigschrift van hoger secundair onderwijs hebben bij aanwerving werkzoekend en uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn en bovendien minstens gedurende 6 maand ingeschreven geweest zijn als werkzoekende in de loop van de 18 maanden voorafgaand aan de aanwerving

COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN

Met structurele bijdrageverminderingen

WAAR AANVRAGEN?

De werkzoekenden die voldoen aan de voorwaarden voor deze doelgroepvermindering, kunnen bij het regionaal bureau van de RVA waarvan zij afhangen, een werkkaart krijgen als bewijs dat zij aan die voorwaarden voldoen. Kan de kandidaat werknemer zo’n geldige kaart voorleggen, dan ben je als werkgever zeker dat je van de financiële voordelen zal kunnen genieten. Indien de werkzoekende op het ogenblik van zijn indienstneming niet in het bezit is van een geldige werkkaart, dan kan ook de werkgever de kaart aanvragen bij de RVA.

WIE KAN HELPEN?

Regionale RVA kantoor van de hoofdverblijfplaats van de jongere werkzoekende

MEER INFORMATIE?

www.rva.be

April 2014


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.7. Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden: activa OMSCHRIJVING

Deze doelgroepvermindering voorziet een bijkomende patronale lastenverlaging voor de aanwerving van langdurig niet-werkende werkzoekenden.

WAT IS UW VOORDEEL

Het Activaplan voorziet in 2 voordelen voor wie werkzoekenden aanwerft: • aftrek van het nettoloon van de Activering van de werkloosheidsuitkering of van de maatschappelijke integratie voor een bedrag van maximum 500 EUR per maand voor een voltijdse tewerkstelling bij een verminderde arbeidsgeschiktheid • vermindering of vrijstelling van de basisbijdragen patronale RSZ ten belope van € 1000/KW gedurende een aantal kwartalen, eventueel gevolgd door een vermindering van € 400/KW gedurende een aantal kwartalen voor een voltijdse tewerkstelling. Het bedrag en de duurtijd van de vermindering hangen af van: o de leeftijd van de werkzoekende en o de periode van niet-werkend werkzoekend zijn. In 2010 en 2011 gold een regeling van versterkte activering van de uitkeringen voor bepaalde categorieën van werklozen die aangeworven werden in het kader van het activaplan. Deze maatregel is afgelopen op 31 december 2011. Voor deze win-win aanwervingsplannen geldt een overgangsmaatregel, maar er zijn geen nieuwe intreders meer mogelijk.

WELKE WERKGEVERS

Werkgevers uit de privé sector, onderworpen aan RSZ. Volgende werkevers uit openbare sector voor hun contractueel personeel: Autonome overheidsbedrijven, openbare kredietinstellingen, openbare maatschappijen voor personenvervoer, openbare uitzendbureaus Provincies, gemeenten, OCMW’s Onderhouds-, administratief en ondersteunend personeel van onderwijsinstellingen Let op: niet voor statutaire aanwervingen.

WELKE WERKZOEKENDEN

Langdurig niet-werkende werkzoekenden, al dan niet steungerechtigd (hetzij werkloosheidsuitkering, hetzij leefloon). De werkgever neemt iemand in dienst met een geldige werkkaart of vraagt de werkkaart aan bij het werkloosheidsbureau van de verblijfplaats van de werknemer binnen de 30 dagen na indiensttreding.

April 2014


4.7

WELKE WERKNEMERS

Nvt

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Om van de RSZ-vermindering en de werkuitkering te kunnen genieten moet de werknemer in het bezit zijn van een werkkaart. Deze kan aangevraagd worden door de werknemer bij het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. De werkkaart blijft 6 maanden geldig en toont aan dat deze werknemer in aanmerking komt voor Activa. Beschikt de werknemer nog niet over een werkkaart, dan kan deze aangevraagd worden door de werkgever bij het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA (formulier C63 werkkaart) ten laatste binnen 30 dagen na de dag van indienstneming.

COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN

Deze maatregel is cumuleerbaar met structurele verminderingen.

WAAR AANVRAGEN?

Bij het werkloosheidsbureau (RVA) van de verblijfplaats van de werknemer. Dit dient te gebeuren binnen de 30 dagen na indiensttreding. via www.rva.be (activa)

WIE KAN HELPEN?

RVA

MEER INFORMATIE?

April 2014


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.7.1. Activa start OMSCHRIJVING

WAT IS UW VOORDEEL

WELKE WERKGEVERS

WELKE WERKZOEKENDEN

Laaggeschoolde jongeren van buitenlandse afkomst of met een handicap en alle erg laag geschoolde jongeren kunnen gedurende 6 maanden van de RVA een werkuitkering van 350 € per maand ontvangen. De werkgever mag dit bedrag aftrekken van het nettoloon. Deze maatregel kreeg van de RVA de benaming “Activa Start. De werkuitkering uitbetaald door de RVA aan de jongere bedraagt 350 € per maand en wordt gedurende maximum 6 maanden toegekend (de maand van de indienstneming plus de 5 daaropvolgende maanden). De werkgever mag dit bedrag wel in mindering brengen van het nettoloon van de jongere. Alle werkgevers komen in aanmerking, zowel uit de private sector en de openbare sector als uit de non-profitsector en de vzw’s •

erg laaggeschoolde jongeren (= hoogstens een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs of hoogstens een getuigschrift van het deeltijds technisch of beroepssecundair onderwijs • laaggeschoolde jongeren (= niet in het bezit van een diploma van secundair onderwijs) die bovendien o ofwel van buitenlandse afkomst zijn (= zelf niet de nationaliteit van een EU-lidstaat bezitten, of van wie minstens één van de ouders deze nationaliteit niet bezit of niet bezat bij overlijden, of van wie minstens twee van de grootouders deze nationaliteit niet bezitten of niet bezaten bij overlijden o ofwel geregistreerd zijn als persoon met een handicap bij het Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap (of bij een van de andere gewest- of gemeenschapsfondsen voor personen met een handicap Bovendien moet de jongere bij de aanwerving • jonger zijn dan 26 jaar • niet meer leerplichtig zijn en geen studies volgen in dagonderwijs • ingeschreven zijn als werkzoekende en voltijds beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt • aangeworven worden met een voltijdse startbaanovereenkomst type 1 (= gewone arbeidsovereenkomst) voor minstens 6 maanden • aangeworven worden binnen de 21 maanden na het einde van de leerplicht en/of de studies in dagonderwijs • in de 12 maanden voorafgaand aan de indiensttreding geen enkele werkuitkering of financiële tussenkomst van een OCMW hebben genoten in zijn loonkost (bv. Activa, Activa-OCMW, …) De werknemer kan slechts één keer in aanmerking komen voor “Activa-Start”, m.a.w. in het kader van één bepaalde tewerkstelling voor rekening van één bepaalde werkgever

April 2014


4.7.1 WELKE WERKNEMERS SPECIFIEKE VOORWAARDEN COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN

De werkkaart “Start” levert het bewijs dat de jongere in aanmerking komt voor de werkuitkering. Deze werkkaart wordt door de jongere aangevraagd met een formulier C 63 Werkkaart. De werkuitkering “Activa Start” mag gecumuleerd worden met de verminderingen van RSZ-werkgeversbijdragen (structurele lastenvermindering, doelgroepvermindering jonge werknemers) maar niet met een andere werkuitkering ten laste van de RVA of een OCMW (Activa, Sine, doorstromingsprogramma

WAAR AANVRAGEN?

Regionaal RVA kantoor van de hoofdverblijfplaats van de jongere

WIE KAN HELPEN?

RVA

MEER INFORMATIE?

www.rva.fgov.be www.werkbelgie.be

April 2014


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.8. Doelgroepvermindering oudere werknemers: ≥54 jaar OMSCHRIJVING

De "vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen – doelgroepvermindering voor oudere werknemers" is een maatregel om te hoge loonkosten te voorkomen voor de werkgevers die een oudere werknemer tewerkstellen of in dienst willen nemen. Door de loonkosten van de oudere werknemers te verminderen, moedigt men de werkgevers aan om deze werknemerscategorie langer aan het werk te houden.

WAT IS UW VOORDEEL

Bij voltijdse tewerkstelling recht op een RSZ-vermindering van : Leeftijd op de laatste dag van het kwartaal 54-57 jaar 58-61 jaar 62-64 jaar Vanaf 65 jaar

vermindering € 400/KW € 1.000/KW € 1.500/KW € 800/KW

Bij onvolledige prestaties in het kwartaal wordt rekening gehouden met de prestatiebreuk en een vaste multiplicator , die het mogelijk maakt af te wijken van een strikt proportionele vermindering van de bijdragen.

WELKE WERKGEVERS

• • •

WELKE WERKZOEKENDEN

Nvt

WELKE WERKNEMERS

• • •

Werkgevers, die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan alle takken van de sociale zekerheid Niet voor Sociale Maribel werkgevers en beschutte en sociale werkplaatsen. De meeste overheidswerkgevers zijn uitgesloten

Onderworpen zijn aan alle takken van de sociale zekerheid en behoren tot categorie 1 voor de structurele bijdragevermindering (geen werknemers Sociale Maribel, beschutte of sociale werkplaatsen) minstens 54 jaar zijn op de laatste dag van het kwartaal een kwartaalloon hebben dat lager is dan € 13.401,07

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Nvt

COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN

cumuleerbaar met tewerkstellingspremie 50+ en werkhervattingstoeslag werknemer niet cumuleerbaar met activa 45+ en andere RSZ-verminderingen

April 2014


4.8 WAAR AANVRAGEN?

De werkgever duidt in de driemaandelijkse aangifte van de RSZ naast de lijn van de betrokken werknemer aan dat hij of zij hiervoor van het voordeel van deze maatregel wenst te genieten.

WIE KAN HELPEN?

Het sociaal secretariaat van de werkgever.

MEER INFORMATIE?

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Victor Hortaplein 11 1060 Brussel Tel. 02 509 31 11 - Fax 02 509 30 19 www.onssrszlss.fgov.be/onssrsz/nl/home.htm webmaster@onssrszlss.fgov.be www.sociale zekerheid.be

April 2014


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.9. Doelgroepvermindering voor mentors OMSCHRIJVING

Een lastenverlaging voor werkgevers die opleidingen op de werkvloer organiseren voor jongeren of hun leerkrachten en die daarvoor een of meer werknemers als begeleider/opleider inzetten. Het gaat bijvoorbeeld om stagiairs uit het voltijds secundair onderwijs, jongeren met een leerovereenkomst of leerkrachten uit het secundair onderwijs die een praktijkstage lopen. Doel van deze lastenverlaging:

werkgevers aanmoedigen om hun ondernemingen of instellingen open te stellen voor opleidingen op de werkvloer. Zo kunnen ze onder andere meehelpen om de ongeschoolde uitstroom uit het onderwijs terug te dringen of om jonge werkzoekenden bij te scholen WAT IS UW VOORDEEL

Een korting op de socialezekerheidsbijdragen die deze werkgevers normaal gezien moeten betalen voor hun werknemers die begeleider/opleider zijn (de “mentors”). Het basisverminderingsbedrag is 800 euro per kwartaal, maar de vermindering kan nooit meer bedragen dan de werkelijk verschuldigde bijdrage. Bij onvolledige prestaties van de mentor, wordt het bedrag geproratiseerd.

WELKE WERKGEVERS

àlle werkgevers, die • stages of opleidingen in hun onderneming/instelling laten doorgaan voor leerlingen/cursisten/stagiairs die tot de beoogde doelgroepen behoren en

WELKE WERKZOEKENDEN

WELKE WERKNEMERS

een of meer van hun werknemers belasten met de begeleiding van deze stages of opleidingen: dit zijn de “mentors”

Nvt

De mentoren moeten: • ten minste 5 jaar professionele ervaring hebben in het beroep dat geheel of gedeeltelijk aangeleerd wordt in het kader van de stage of opleiding

in het bezit zijn van

o o o

ofwel een getuigschrift mentoropleiding ofwel een ervaringsbewijs mentor, ofwel een pedagogisch diploma dat betrekking heeft op het beroep dat geheel of gedeeltelijk aangeleerd wordt in het kader van de stage of opleiding.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

gelden mbt • aantal jongeren in opleiding: max 1 doelgroepvermindering per begonnen schijf van 5 jongeren in opleiding • aantal stage-/opleidinguren: max 1 doelgroepvermindering per volledige schijf van 400 uren voor overeenkomsten van 1 jaar

April 2014


4.9. â&#x20AC;˘

Duur mentorencontract: max 1 jaar en samenvallend met begin en einde van een kwartaal, niet met een schooljaar voor stages en opleidingen van jongeren en leerkrachten die niet op de DMfA aangifte komen van de werkgever

â&#x20AC;˘

alle nuttige gegevens betreffende zijn onderneming of instelling en de aangestelde mentors aan de Directie van de jongere en de oudere werknemers van de AD WEA bezorgen

COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN

Structurele bijdragevermindering Werkgevers met startbaanverplichting (<= 50 werknemers) kunnen een gedeeltelijke vermindering krijgen van de startbaanverplichting als ze opleidingen en stages op de werkvloer voorzien olv mentoren.

WAAR AANVRAGEN?

aanduiding van de vermindering op de DMfA aangifte of DMfAPPL alle nuttige gegevens mbt de onderneming en de mentoren verstrekken aan de Directie van de jongere en de oudere werknemers

WIE KAN HELPEN?

MEER INFORMATIE?

www.werkbelgie.be Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Victor Hortaplein 11 1060 Brussel Tel. 02 509 31 11 - Fax 02 509 30 19 www.onssrszlss.fgov.be/onssrsz/nl/home.htm webmaster@onssrszlss.fgov.be

April 2014


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.10. Ervaringsbewijs OMSCHRIJVING

Dankzij het Ervaringsbewijs kunnen personen zinvolle, aan een beroep verbonden competenties, verzilveren. Al de competenties en ervaringen die iemand heeft verworven in een opleiding, op de werkvloer, doorheen alledaagse activiteiten, kunnen meegenomen worden om een ervaringsbewijs te behalen. Tijdens de begeleidingsfase stelt de kandidaat een talentenmap op. Dit is een soort portfolio, met alle werkervaringen, leerervaringen en levenservaring (inclusief eventuele bewijsstukken). Hulp van een begeleider is mogelijk. Daarna volgt een praktijkproef waarin iemand moet aantonen dat hij de competenties voor dat beroep onder de knie heeft. Daarna ontvangt men het ervaringsbewijs, of men krijgt een advies waarin wordt meegegeven welke competenties men reeds bezit en welke nog via een opleiding of verdere werkervaring ontwikkeld kunnen worden. Momenteel bestaat het ervaringsbewijs voor een 55-tal beroepen, maar deze lijst wordt steeds uitgebreid. Stand van zaken op www.ervaringsbewijs.be

WAT IS UW VOORDEEL

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

WELKE WERKGEVERS

Werkgevers uit sectoren waarbij een ervaringsbewijs werd uitgewerkt voor een bepaald beroep kunnen hun werknemers informeren en stimuleren om hieraan deel te nemen.

Het ervaringsbewijs maakt competenties van mensen zichtbaar Aangezien de standaard, de meetlat waaraan mensen moeten voldoen tijdens de praktische proef, werd opgesteld door de sectorale sociale partners, kan men als werkgever zeker zijn dat wel degelijk alle competenties van een bepaald beroep mee werden opgenomen en getest.

(Folders en affiches - algemeen en per beroep - kunnen worden aangevraagd bij het Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie of via de website)

WELKE WERKZOEKENDEN

Alle werkzoekenden met specifieke ervaring binnen een bepaald beroep.

WELKE WERKNEMERS

Alle werknemers met specifieke ervaring binnen een bepaald beroep.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Niet van toepassing

COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN

Geen impact op andere maatregelen.

April 2014


4.10 WAAR AANVRAGEN

Contacteer het desbetreffende testcentrum via www.ervaringsbewijs.be

WIE KAN HELPEN

• • •

MEER INFORMATIE

Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie Ervaringsbewijs Koning Albert II-laan 35 bus 21 1000 Brussel Tel. 02 553 40 50 - Fax 02 553 44 22 ervaringsbewijs@vlaanderen.be www.ervaringsbewijs.be

Het desbetreffende testcentrum www.ervaringsbewijs.be Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie

April 2014


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.11. ESF Europees Sociaal Fonds

OMSCHRIJVING

Het Europees Sociaal Fonds wordt beschouwd als de belangrijkste Europese financiële ondersteuning van de inspanningen die de lidstaten leveren in het nastreven van de Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren zoals mee bepaald in de Lissabonstrategie. Het ESF ondersteunt scholingsmaatregelen en werkgelegenheidsregelingen en bevordert sociale integratie en inpassing in het arbeidsproces van werklozen en achterstandsgroepen. Het Europees Sociaal Fonds programma Vlaanderen (Doelstelling 2, 2007-2013) beoogt door competentieontwikkeling en begeleiding in een transitionele arbeidsmarkt, aangepaste maatwerkbenadering van kwetsbare groepen en een mensgericht ondernemersklimaat te komen tot een hogere, kwalitatieve en meer diverse werkzaamheid. • Toepassingsgebied: heel Vlaanderen Financiering: 468 miljoen euro • Het structuurfonds ESF vormt een aanvulling op nationale of private financieringen bij de uitvoering met een steunpercentage: van ongeveer 38% tot max. 60%, afhankelijk van de prioriteit.

ACTIVITEITEN MBT EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME & DIVERSITEIT

Prioriteiten: •

• •

MEER INFORMATIE

Talenten activering en duurzame integratie op de arbeidsmarkt o transities van school naar werk versoepelen o transities van inactiviteit/werkloosheid naar werk versoepelen o transities tussen beroepen en functie en van werk naar werk vereenvoudigen Bevorderen van sociale inclusie van kansengroepen via maatgericht werken o werkervaring o aangepaste trajecten voor kansengroepen o werken aan doorgroei en doorstroom in de sociale economie Ondernemings- en organisatiecultuur focussen op mens en maatschappij o strategisch HR- en competentiebeleid in ondernemingen o aangepaste arbeidsorganisatie o maatschappelijk verantwoord ondernemen o organisatiebekwaamheid en samenwerking Innovatie Transnationale en interregionale samenwerking

Het ESF-Agentschap kreeg de opdracht van de Vlaamse Regering toegewezen om het ESF-programma in Vlaanderen en de aanverwante programma’s te beheren en is een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA). ESF-Agentschap Gasthuisstraat 31 1000 Brussel Tel. 02 546 22 11 - Fax 02 546 22 40 Contactpersoon: annemie.roets@esf.vlaanderen.be www.esf-agentschap.be

April 2013


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.12. GIBO Gespecialiseerde Individuele beroepsopleiding in de onderneming

OMSCHRIJVING

Een GIBO of Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding is een variant op de klassieke individuele beroepsopleiding (IBO) en is bedoeld voor personen met een arbeidshandicap. Via de GIBO leidt u een werkzoekende met een arbeidshandicap op binnen uw bedrijf. Een GIBO kan maximaal 52 weken duren.

WAT IS UW VOORDEEL

Tijdens de opleiding betaalt u geen loon, geen RSZ en ook geen productiviteitspremie zoals bij de gewone IBO. VDAB betaalt de productiviteitspremie in uw plaats. U betaalt slechts een verzekering tegen arbeidsongevallen en een tussenkomst in de verplaatsingskosten.

WELKE WERKGEVERS

• • •

Alle werkgevers uit de private en openbare sector (ondernemingen, vzw's of administratieve overheid) Exploitatiezetel gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitgesloten: rechterlijke macht (rechtbanken, Hof van Cassatie, Hoge Raad voor de Justitie, Hoven van Beroep) en wetgevende macht (Kamer van Volksvertegenwoordigers, Senaat, Vlaams Parlement, Raad van State, Provincieraad, Gemeenteraad). Zo kan de gemeenteraad zelf geen IBO krijgen; de gemeentelijke diensten, ocmw’s en intercommunales kunnen dit wel.

WELKE WERKZOEKENDEN

Een GIBO kan uitsluitend voor niet-werkende werkzoekenden met een arbeidshandicap die in begeleiding zijn bij een gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst (GOB). Het GOB regelt de aanvraag.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

• • •

COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN

De beslissing over het toestaan van de IBO, de duurtijd (maximaal 52 weken voor een GIBO) en eventuele stopzetting ligt bij de VDAB en gebeurt in overleg met alle partijen. De onderneming zorgt voor een opleidingsplan en voor de Dimona-aangifte. De VDAB-consulent volgt het verloop van de opleiding op. De opleiding wordt onmiddellijk gevolgd door een aanwerving met een contract van bepaalde of onbepaalde duur. De medewerker geniet na het tekenen van de arbeidsovereenkomst van bescherming tegen ontslag voor de duurtijd die gelijk is aan de duurtijd van de IBO. De cursist mag nog niet in het bedrijf gewerkt hebben met uitzondering van een interimcontract van maximum 14 kalenderdagen.

Bij indienstneming na de opleiding kunt u nagaan of de cursist in aanmerking komt voor een tewerkstellingsmaatregel die u financiële voordelen biedt.

April 2014


4.12 WAAR AANVRAGEN?

via www.vdab.be/gibo Het GOB regelt de aanvraag van de GIBO.

WIE KAN HELPEN?

• •

de VDAB-servicelijn op het nummer 0800 30 700. uw regionaal VDAB-contactpersoon:

West-Vlaanderen Pieter Goudeseune Rijselsestraat 57 8500 Kortrijk pieter.goudeseune@vdab.be 0472/34.51.10

MEER INFORMATIE?

VDAB Keizerslaan 11 1000 Brussel Tel. 0800 30 700 www.vdab.be/ibo.

April 2014


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.13. Herscholing en bijscholing arbeidsongeschikte werknemer OMSCHRIJVING

Indien een arbeidsongeschikte werknemer geen activiteit meer kan verrichten binnen zijn referentieberoepen kan hij zich herscholen met behoud van uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid. Een bijscholing of opfrissing van een eerder uitgeoefend referentieberoep komt in sommige gevallen ook in aanmerking. De ziekteverzekering neemt de kosten van de herscholing of bijscholing (inschrijvingskosten, materiaalkosten, verplaatsingskosten,…) ten laste. Eventueel is een voorafgaand beroepsoriënterend onderzoek mogelijk.

VOORWAARDEN

De Hoge Commissie van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit beslist (op voorstel van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds) of de werknemer in aanmerking komt. Hierbij wordt rekening gehouden met volgende criteria: • De werknemer is omwille van medische redenen definitief ongeschikt voor het uitoefenen van één van zijn referentieberoepen. • De herscholing naar het nieuwe beroep of een bijscholing voor één van zijn referentieberoepen moet verenigbaar zijn met zijn algemene en medische toestand en met zijn intellectuele en fysieke mogelijkheden. • De werknemer is in staat en gemotiveerd om een opleiding te volgen, die een reële kans op re-integratie op de arbeidsmarkt biedt.

VOORDELEN WERKNEMERS

De werknemer vergroot zijn kansen op een nieuwe job bij de eigen of een nieuwe werkgever. De kosten van de herscholing of bijscholing (inschrijvingskosten, materiaalkosten, verplaastsingskosten,…) met eventuele bedrijfsstages vallen ten laste van de ziekteverzekering of de VDAB. De werknemer behoudt de uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid gedurende het volledige opleidingstraject indien erkend door het RIZIV, tot maximaal 6 maanden na de herscholing of bijscholing. De werknemer ontvangt een vergoeding per effectief gevolgd lesuur en een forfaitaire vergoeding bij het succesvol doorlopen van de opleiding.

April 2014


4.13 VOORDELEN WERKGEVER

De werkgever hoeft de kosten voor de herscholing en soms ook de bijscholing van de werknemer niet te dragen. De werkgever, die een stageplaats aanbiedt aan de werknemer in herscholing of bijscholing, beschikt over een ruime proefperiode om de motivatie en de vaardigheden van de werknemer te evalueren.

MEER INFORMATIE?

Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering (RIZIV) Bestuursdirectie van de herscholing (en van de revalidatie) Tervurenlaan, 168 (4de verdieping) 1150 Brussel Tel :02/739.73.75 http://www.riziv.fgov.be bib@riziv.be Landsbond der Christelijke Mutualiteiten Tel: 02/246.41.11 http://www.cm.be landsbond@cm.be Landsbond van de Liberale Mutualiteiten Tel: 02/542.86.00 http://www.mut400.be info@mut400.be Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen Tel: 02/778.92.11 http://www.mloz.be/ info@mloz.be Nationaal verbond van Socialistische Mutualiteiten Tel: 02/515.02.11 http://www.socmut.be info@socmut.be Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen Tel : 02/538.83.00 http://www.neutrale-ziekenfondsen.be info@neutrale-ziekenfondsen.be Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Tel: 02/229.35.00 http://www.caami-hziv.fgov.be info@caami-hziv.fgov. Fonds voor beroepsziekte Tel. 02 22 66 211 http://www.fmp-fbz.fgov.be Bron: DM@Work http://www.disability-management.be/downloads/ ( â&#x20AC;&#x153;Disability Management in de Belgische ondernemingenâ&#x20AC;?)

April 2014


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.14. IBO | IBOT | CIBO Individuele beroepsopleiding in de onderneming

OMSCHRIJVING

Een IBO is een opleidingsmaatregel die het aanwerven van een minder ervaren werkloze aantrekkelijk maakt. Sluit je een IBO-contract af met hem, dan volgt hij eerst een opleiding op je werkvloer van 1 à 6 maanden. Tijdens die opleiding hoef je geen loon of RSZ te betalen, enkel een productiviteitspremie.

WAT IS UW VOORDEEL

Zolang de opleiding loopt betaalt u geen loon, RSZ, patronale bijdragen, eindejaarspremie en vakantiegeld. U betaalt slechts een verzekering tegen arbeidsongevallen, een tussenkomst in de verplaatsingskosten en een productiviteitspremie. Deze premie wordt berekend als het verschil tussen het normale loon voor het aan te leren beroep en de gemiddelde werkloosheidsuitkering. Dit wordt u maandelijks gefactureerd door de VDAB. Wenst u zelf na te gaan wat voor uw bedrijf de kostprijs zou kunnen zijn, surf dan naar www.vdab.be. Onder de flap “werkgevers”, “maatregelen” en “IBO” (of via www.vdab.be/ibo) kunt u zelf een simulatieberekening maken.

WELKE WERKGEVERS

Alle werkgevers uit de private en openbare sector (ondernemingen, vzw's of administratieve overheid)

WELKE WERKZOEKENDEN

De medewerker die je aanwerft met een IBO-contract moet aan deze voorwaarden beantwoorden: • • •

Hij is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij VDAB. Hij heeft z'n vorige job niet opgezegd om met een IBO te starten. Hij heeft nog niet eerder voor jouw bedrijf gewerkt. Uitzondering: hij mag wel net vóór de start van de IBO 14 kalenderdagen in je bedrijf gewerkt hebben als uitzendkracht (10 werkdagen in een 5-dagenstelsel of 12 dagen in een 6dagenstelsel). Hij heeft -indien van toepassing- een geldige verblijfsvergunning en arbeidskaart.

April 2014


4.14 WELKE WERKNEMERS

Nvt

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

• • •

De beslissing over het toestaan van de IBO, de duurtijd (normaal minimum 1 maand en maximum 6 maand) en eventuele stopzetting ligt bij de VDAB en gebeurt in overleg met alle partijen, maar de beslissing ligt altijd bij de VDAB. De onderneming zorgt voor een opleidingsplan en voor de Dimona-aangifte. De VDAB-consulent volgt het verloop van de opleiding op. De opleiding moet gevolgd worden door een aanwerving met een contract van bepaalde of onbepaalde duur.

Een IBOT is een variant op de klassieke IBO en is bedoeld voor anderstaligen die taalondersteuning nodig hebben. Tijdens de opleidingsperiode krijgt de medewerker twee maal per week taalondersteuning en begeleiding van VDAB (max. 4u per week). Zo krijgt hij het Nederlands dat hij nodig heeft in z’n job beter onder de knie. Een CIBO is een variant op de klassieke IBO en is bedoeld voor werkzoekenden die al een lange tijd werkloos zijn. De opleiding duurt minimum 4 weken en maximum 52 weken. Voor de eerste 6 maand betaal je geen loon, geen RSZ en geen productiviteitpremie, als de IBO langer dan 6 maand is, dan val je voor de overige periode terug op het normale IBOstelsel: enkel een productiviteitspremie. Voor een C-IBO komen enkel werkzoekenden in aanmerking die in begeleiding zijn bij VDAB én die al een lange tijd werkloos zijn.

• •

Werkzoekenden jonger dan 25 moeten minstens 13 maanden werkloos zijn Werkzoekenden ouder dan 25 jaar moeten minstens 25 maanden werkloos zijn

COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN

Bij indienstneming na de opleiding kunt u nagaan of de cursist in aanmerking komt voor een tewerkstellingsmaatregel die u financiële voordelen biedt.

WAAR AANVRAGEN?

via www.vdab.be/ibo

WIE KAN HELPEN?

• •

de VDAB-servicelijn op het nummer 0800 30 700. uw regionaal VDAB-contactpersoon:

West-Vlaanderen Pieter Goudeseune Rijselsestraat 57 8500 Kortrijk pieter.goudeseune@vdab.be 0472/34.51.10

MEER INFORMATIE?

VDAB Keizerslaan 11 1000 Brussel Tel. 0800 30 700 www.vdab.be/ibo.

April 2014


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.15. IBO-interim Individuele beroepsopleiding in de onderneming - interim

OMSCHRIJVING

Een IBO-interim is een variant op de klassieke individuele beroepsopleiding (IBO) en is bedoeld voor de kansengroepen. Een IBO-interim omvat (maximum) 8 weken uitzendarbeid gevolgd door een IBO bij dezelfde werkgever.

WAT IS UW VOORDEEL

Als interimkantoor krijgt u kandidaten uit de kansengroepen sneller geplaatst én biedt u uw klant-werkgever de mogelijkheid om een kandidaat onder gunstige voorwaarden op te leiden op de werkvloer.

WELKE WERKGEVERS

• • •

WELKE WERKZOEKENDEN

Alle werkgevers uit de private en openbare sector (ondernemingen, vzw's of administratieve overheid) Exploitatiezetel gevestigd in het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitgesloten: rechterlijke macht (rechtbanken, Hof van Cassatie, Hoge Raad voor de Justitie, Hoven van Beroep) en wetgevende macht (Kamer van Volksvertegenwoordigers, Senaat, Vlaams Parlement, Raad van State, Provincieraad, Gemeenteraad). Zo kan de gemeenteraad zelf geen IBO krijgen; de gemeentelijke diensten, ocmw’s en intercommunales kunnen dit wel.

IBO-Interim kan uitsluitend voor de volgende doelgroep werkzoekenden: o personen ouder dan 50 jaar, o personen met een arbeidshandicap, o personen van allochtone afkomst.

met uitzondering van: o kandidaten uit de doelgroepen die, in de 3 maanden voorafgaand aan de IBO-Interim, meer dan 14 werkdagen uitzendarbeid verricht hebben, en dit voor dezelfde werkgever en in dezelfde functie als de IBO-Interim. o Sommige werkzoekenden die trajectbegeleiding volgen bij een partner van VDAB (=getenderde werkzoekenden).

WELKE WERKNEMERS

Nvt

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Leden van Federgon vullen het formulier 'Aanmelding voor IBO-interim' in dat te vinden is op extranet van Federgon en sturen het ingevulde formulier naar VDAB, Ingrid Martens, Keizerslaan 11, 1000 Brussel E-mail: Ingrid.martens@vdab.be Tel: 02 506 29 24 De lokale VDAB-contactpersoon contacteert het uitzendkantoor voor verdere afspraken over de te volgen procedures en de registratie.

April 2014


4.15 COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN

Bij indienstneming na de opleiding kan uw klant-werkgever nagaan of de cursist in aanmerking komt voor een tewerkstellingsmaatregel die u financiële voordelen biedt.

WAAR AANVRAGEN?

• •

www.federgon.be www.vdab.be/ibo

WIE KAN HELPEN?

• •

de VDAB-servicelijn op het nummer 0800 30 700. uw regionaal VDAB-contactpersoon:

West-Vlaanderen Pieter Goudeseune Rijselsestraat 57 8500 Kortrijk pieter.goudeseune@vdab.be 0472/34.51.10

MEER INFORMATIE?

VDAB Keizerslaan 11 1000 Brussel Tel. 0800 30 700 www.vdab.be/ibo.

April 2014


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.16. Instapstage OMSCHRIJVING

Je biedt jongeren zonder diploma secundair onderwijs gedurende drie maanden een stage aan tegen voordelige voorwaarden zodat ze een eerste werkervaring kunnen opdoen.

WAT IS UW VOORDEEL

Je betaalt de stagiair per maand een stagevergoeding van 200 euro (bij een voltijdse stage). Je moet hier geen sociale bijdragen op betalen. RVA op zijn beurt geeft de jongere per gewerkte dag een stage-uitkering van 26,82 euro. Wat doet VDAB of een van zijn partners? • We zoeken voor jou de ideale kandidaat. • We helpen jou met het organiseren van de stage. • Wij volgen gedurende de stage de evolutie van de stagiair samen met jou op.

WELKE WERKGEVERS

Alle werkgevers uit de private en openbare sector (ondernemingen, vzw's of administratieve overheid)

WELKE WERKZOEKENDEN

Een instapstage is een betaalde stage van drie maanden voor jongeren die: • jonger zijn dan 25 jaar, • geen diploma middelbaar onderwijs hebben, en • al 6 maanden van hun beroepsinschakelingstijd achter de rug hebben.

WELKE WERKNEMERS

NVT

April 2014


4.16 SPECIFIEKE VOORWAARDEN

• • •

Je lijst op voorhand op wat de taken zijn die de stagiair gaat doen en je legt uit hoe je hem gaat begeleiden. Je maakt dus een opleidings- en begeleidingsplan. Je houdt de aanwezigheden van de stagiair bij. Op het einde van de stageperiode van drie maanden geef je een overzicht van de competenties die de stagiair verworven heeft.

COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN

Bij indienstneming na de opleiding kunt u nagaan of de cursist in aanmerking komt voor een tewerkstellingsmaatregel die u financiële voordelen biedt.

WAAR AANVRAGEN?

http://werkgevers.vdab.be/werkgevers/instapstage/default.shtml

WIE KAN HELPEN?

• •

de VDAB-servicelijn op het nummer 0800 30 700. uw regionaal VDAB-contactpersoon:

West-Vlaanderen Pieter Goudeseune Rijselsestraat 57 8500 Kortrijk pieter.goudeseune@vdab.be 0472/34.51.10

MEER INFORMATIE?

VDAB Keizerslaan 11 1000 Brussel Tel. 0800 30 700 www.vdab.be/ibo.

April 2014


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.17. KMO-portefeuille OMSCHRIJVING

De KMO-portefeuille (voorheen: BEA, Budget Economisch advies) is een subsidiemaatregel gericht naar kleine en middelgrote ondernemingen gericht op het verbeteren van het huidig of toekomstig bedrijfsfunctioneren door het inhuren van • Opleiding • Advies over ondernemen (communicatieplan, marketingstudie, SWOT analyse) • Technologieverkenning • Advies over internationaal ondernemen • Strategisch advies

WAT IS UW VOORDEEL Steun% Steunplafond per pijler Maximum per periode periode

WELKE WERKGEVERS

• • • • • •

Opleiding

Advies

Technologieverkenning

Internationaal ondernemen

Strategisch advies

50% €2500

50% €2500

75% €10000

50% €5000

50% €25000

€15000

€25000 1 jaar

KMO’s en vrije beroepen (<250WN’s en <€50 miljoen omzet of <€43 miljoen omzet) Gevestigd zijn in het Vlaams gewest Onderneming uit de privé sector (participatie administratieve overheid <25%) Aanvaardbare activiteit (nacecode lijst) Voldoen aan de regelgeving van toepassing in het Vlaams gewest Vzw’s zijn uitgesloten (tenzij als dienstverlener)

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

De dienstverlening moet worden aangeboden door een erkende partner. De lijst van de erkende partners vind je op www.kmo-portefeuille.be

WAAR AANVRAGEN

De aanvraag, verwerking en toekenning van de subsidie gebeurt via een elektronische ondernemersportefeuille op www.kmo-portefeuille.be De subsidieaanvraag kan worden ingediend tot 14 kalenderdagen na de start van de prestaties

MEER INFORMATIE

Vlaamse Overheid Agentschap Economie Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid - cel KMO-portefeuille Ellipsgebouw - 14e verd. Koning Albert II-laan 35 bus 12 1030 BRUSSEL Telefoon: Bel gratis 1700 Fax: 02/553 37 88

April 2014


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.18. Loopbaanbegeleiding OMSCHRIJVING

Loopbaanbegeleiding is een coachingstraject voor werknemers om een antwoord te vinden op individuele loopbaanvragen. Via het systeem van loopbaancheques kunnen werknemers individueel loopbaanbegeleiding aanvragen. Werkgevers kunnen echter ook zelf interne of externe loopbaanbegeleiding aanbieden en zo hun medewerkers versterken en motiveren. Loopbaanbegeleiding ondersteunt zowel de werkgever als de werknemer in de realisatie van de veranderingsprocessen. Niet zozeer de veranderingsprocessen zelf worden aangepakt, wel de impact die deze hebben op het functioneren van beide partijen. Het bedrijf wil voortgang, de werknemer wil zijn plaats in de organisatie op een zinvolle manier kunnen waarmaken. Deze twee invalshoeken met elkaar verzoenen is de taak van de onafhankelijke loopbaanbegeleider. Uiteraard is dit een dienst op maat van het bedrijf. In volgende gevallen is loopbaanbegeleiding in uw bedrijf zinvol: • u richt een nieuwe afdeling op; • u herstructureert bestaande afdelingen; • u hebt medewerkers die willen doorgroeien binnen het bedrijf; • u hebt medewerkers die zich in hun job verder willen ontwikkelen; • u wilt een degelijk uitgebouwd opleidingsplan uitwerken voor uw medewerkers, afgestemd op uw bedrijfsdoelstellingen; … Volgende punten maken geen deel uit van loopbaanbegeleiding: • outplacement; • afslankingsmaatregelen die gepaard gaand met een sociaal plan; • wervings- en selectieactiviteiten; • technische screenings; • opleiding

WAT IS UW VOORDEEL

U kunt uw personeelsbeleid optimaliseren, rekening houdend met de competenties en de verruimde inzetbaarheid van uw medewerkers. Uw medewerkers voelen zich door u gesteund in hun ontwikkeling. Dat versterkt hun motivatie en de band met uw bedrijf. Het ziekteverzuim vermindert. Op termijn bespaart het u de kost om nieuwe krachten – die minder goed voorbereid zijn op het werk – aan te trekken. Medewerkers komen te weten wie ze zijn, wat ze te bieden hebben en wat ze willen bereiken. Hun inzetbaarheid vergroot. Dit laat u toe jobrotaties of promoties beter voor te bereiden. Uw medewerkers ontdekken zelf welke opleidingen ze nog nodig hebben. Opleidingsinspanningen die passen in het verwachtingspatroon van uw medewerkers en afgestemd zijn op uw bedrijfsdoelstellingen, zijn het meest rendabel. Noot: De individuele werknemer die zelf het initiatief neemt, heeft recht op loopbaancheques, waardoor hij/zij maar een klein deel van de kosten betaalt.

WELKE WERKGEVERS

Alle

WELKE WERKNEMERS

Alle

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Nvt

April 2014


4.18 COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN

Geen impact op andere maatregelen

WAAR AANVRAGEN?

Voor de werkgever: Er zijn meerdere aanbieders. Informatie bij de federatie van HR-dienstverleners op www.federgon.be (ledenlijst-zoekmotor; recruitment search & selection). Diverse loopbaancentra die loopbaanbegeleiding aanbieden voor werknemers (met loopbaancheques), beschikken eveneens over een aanbod voor werkgevers. De erkende loopbaancentra staan op www.vdab.be/loopbaanbegeleiding. Indivuduele werknemer: bij een erkend loopbaancentrum Meer info: www.vdab.be/loopbaanbegeleiding.

MEER INFORMATIE?

Individuele werknemer: www.vdab.be: www.vdab.be/loopbaanbegeleiding/WestVlaanderen.shtml Werkgever: www.federgon.be

April 2014


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.19. NODW Nederlands op de werkvloer

OMSCHRIJVING

Bij een opleiding Nederlands op de werkvloer (NODW) leren werknemers Nederlands terwijl ze aan het werk zijn in uw bedrijf. Concreet komt het erop neer dat uw werknemers persoonlijk worden begeleid tijdens de werkuren. Als het om meerdere werknemers gaat, kunnen zij ook in groep begeleid worden. De opleiding is kort maar intensief en specifiek gericht op het taalgebruik van de werkvloer. Indien uw werknemer een Individuele Beroepsopleiding (IBO) krijgt in uw bedrijf, spreken we van IBO met taalondersteuning en wordt de technische opleiding gecombineerd met een taalopleiding. Als binnen de IBO enkel maar het Nederlands dient te worden verbeterd (en dus geen technische opleiding nodig is ) spreken we van een taal-IBO. De duur van de opleiding is afhankelijk van de doelstellingen, maar het aangewezen minimum is 20 uur voor individuele lessen en 40 uur voor groepslessen. De prijs bedraagt 75 euro per gegeven lesuur, ongeacht hoeveel personen er deelnemen. Ben je een kmo, dan geeft VDAB je korting op de opleiding Nederlands op de werkvloer. IBO met taalondersteuning / taal-IBO wordt gratis aangeboden door VDAB.

WAT IS UW VOORDEEL

Een cursus Nederlands op de werkvloer draagt ertoe bij dat werknemers met hun collega’s kunnen communiceren. Ze kunnen zelfstandiger functioneren en informatie verwerken. Op lange termijn betekent dit voor uw bedrijf een grotere efficiëntie en minder verloop. In een opleiding Nederlands op de werkvloer komt uitgesproken vaktechnische taal aan bod. Hierin schuilt het fundamentele verschil met bedrijfsexterne, algemene lessen Nederlands. De taalopleiding is volledig afgestemd op de situatie binnen uw bedrijf. De lesgever werkt in uw bedrijf met documenten en formulieren van de werkvloer. Mogelijke tussenkomsten in de kostprijs: Uw sectorieel opleidingsfonds kan in bepaalde gevallen tussenkomen in de kosten en VDAB heeft ook raamakkoorden met sommige sectoren. Korting voor Kmo’s: Heb je minder dan 10 werknemers, dan betaal je 50% minder. Heb je tussen 10 en 25 werknemers, dan betaal je 25% minder. Bovendien kan je als kmo in aanmerking komen voor een subsidiemaatregel: de kmo-portefeuille. Nederlands op de werkvloer is een erkende opleiding voor betaald educatief verlof (nummer N-1039-01).

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Een opleiding Nederlands op de werkvloer kan pas slagen met de steun van iedereen in uw bedrijf. Bijgevolg is de betrokkenheid van alle collega’s van cruciaal belang. Waar nodig betrekt de lesgever de Nederlandstalige collega’s bij de opleidingsactiviteit. Een begeleidingsgroep volgt het ganse proces op en evalueert de vorderingen.

April 2014


4.19 Extra communicatiemodule: HELP Je kan de opleiding Nederlands op de werkvloer ook combineren met een korte communicatiemodule: HELP (Hoe Efficiënt Luisteren en Praten met anderstaligen).

WIE KAN HELPEN?

Hierbij krijgen jij en je Nederlandstalig personeel tips over hoe je best met anderstalige medewerkers communiceert. Je leert bijvoorbeeld hoe je instructies zo kan formuleren dat ze helder zijn voor anderstalige collega's. Verder komen taboes en misverstanden aan bod via oefeningen.

Deze module bestaat uit een sessie van twee à drie uur.

uw regionaal VDAB-contactpersoon: Henk Vandenbroucke Rijselsestraat 57 8500 Kortrijk Tel. 056 24 74 87 henk.vandenbroucke@vdab.be de VDAB-servicelijn op het nummer 0800 30 700

MEER INFORMATIE?

www.vdab.be/opleidingen

April 2014


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.20. Overstappremie OMSCHRIJVING

Sinds 1 mei 2010 kunnen oudere werknemers een tijdelijke premie krijgen indien ze op eigen verzoek bij dezelfde werkgever over stappen van zware arbeid naar een minder belastende job, én zij hierdoor inkomensverlies lijden.

VOORWAARDEN

Deze maatregel is van toepassing indien gelijktijdig aan de volgende voorwaarden is voldaan: • de overstap vindt plaats na 30 april 2010; • de overstap gebeurt bij dezelfde werkgever; • de overstap heeft inkomensverlies tot gevolg; • op datum van de overstap is de werknemer ten minste 50 jaar; • op datum van de overstap verricht de werknemer ten minste 5 jaar zwaar werk. Ook indien de werkgever een vzw is kan men van deze steun genieten.

WAT IS UW VOORDEEL

Een werknemer kan de overstappremie slechts één keer in zijn loopbaan verkrijgen. Het bedrag van de overstappremie en de periode ervan: • werknemers jonger dan 55 jaar krijgen een maandelijkse premie van €81,19 voor een periode van 12 maanden; • werknemers vanaf 55 jaar krijgen een maandelijkse premie van €108,24 voor een periode van 24 maanden; • werknemers vanaf 58 jaar krijgen een maandelijkse premie van €135,30 voor een periode van 36 maanden.

WAAR AANVRAGEN

De werknemer moet een aanvraag indienen met een formulier C131.9 bij een uitbetalingsinstelling naar keuze (hetzij de HVW, hetzij de uitbetalingsinstelling van een vakbond: het ACV, het ABVV of de ACLVB). De aanvraag dient ingevuld te worden door de werknemer en de werkgever. De uitbetalingsinstelling stuurt de aanvraag door naar de RVA, die de premie toekent. De aanvraag moet bij de RVA aankomen uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin de overstap plaats vindt. De uitbetaling van de overstappremie gebeurt door de uitbetalingsinstellingen

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u terecht bij het gewestelijk werkloosheidsbureau van de RVA van uw woonplaats. De coördinaten van deze bureaus kan u bekomen bij het Hoofdbestuur, gevestigd te: RVA Keizerslaan 7 1000 Brussel Tel. 02 515 41 11 Fax 02 514 11 06 www.rva.be

April 2014


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.21. Progressieve Tewerkstelling OMSCHRIJVING

De maatregel ‘progressieve tewerkstelling’ biedt de mogelijkheid om na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid het werk geleidelijk aan te hervatten. Een arbeidsongeschikte werknemer kan het werk gedeeltelijk (enkele uren per dag of enkele dagen per week) hervatten. De werknemer behoudt, naast het loon van de werkgever voor de gepresteerde arbeid, het recht op een zekere uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid van het ziekenfonds. De progressieve werkhervatting gebeurt met het oog op een volledige terugkeer van de arbeidsongeschikte werknemer.

WAT IS UW VOORDEEL

De werknemer met zijn specifieke ervaring en competenties blijft actief in het bedrijf De overgang van arbeidsongeschiktheid naar hertewerkstelling verloopt geleidelijk voor de werknemer De werknemer blijft in contact met de werkgever, het bedrijf en de collega’s De werknemer blijft erkend als arbeidsongeschikt, waardoor bij herval de werkgever geen gewaarborgd loon dient uit te betalen Het inkomen van de werknemer die het werk progressief hervat, is meestal hoger dan bij volledige arbeidsongeschiktheid

WELKE WERKGEVERS

Deze maatregel geldt voor alle werknemers in de privésector en voor werknemers die contractueel tewerkgesteld worden bij een overheid (ambtenaren hebben eigen regelgeving)

WELKE WERKZOEKENDEN

Progressieve hertewerkstelling kan ook toegepast worden bij tewerkstelling bij een nieuwe werkgever.

WELKE WERKNEMERS

• • •

De werknemer moet eerst volledig arbeidsongeschikt erkend zijn (met volledig stopzetten van de activiteiten) (tenminste 1 dag) De werknemer moet meer dan 50% arbeidsongeschikt zijn vanuit medisch oogpunt (beoordeling door adviserend geneesheer). De activiteit van progressieve tewerkstelling moet verenigbaar zijn met de gezondheidstoestand van de betrokkenen.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN

De aanvraag moet gebeuren de dag voor de tewerkstelling. De adviserend geneesheer heeft 30 dagen de tijd om de aanvraag goed of af te keuren. Maar in principe mag men al opstarten. (sinds april 2013)

COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN

Cumulatie met tewerkstellingsondersteunende maatregelen VDAB mogelijk (VOP, arbeidspostaanpassingen, tussenkomst in kostprijs arbeidskledij of gereedschap, IBO, GIBO…)

April 2014


4.21 WAAR AANVRAGEN?

Procedure: • Progressieve tewerkstelling gebeurt op initiatief van de arbeidsongeschikte werknemer (eventueel via preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, werkgever of andere intermediairen) en/of adviserend geneesheer. • De arbeidsongeschikte neemt contact op met zijn werkgever of arbeidsgeneesheer om concreet te bepalen welk werk, welk volume en welk uurrooster gepresteerd zal worden. • De adviserend geneesheer geeft uiteindelijk toestemming voor de aard en het volume van de activiteit die hernomen mag worden.

WIE KAN HELPEN?

Sociale dienst ziekenfonds of online aanvraagdocumenten via de website van uw ziekenfonds.

MEER INFORMATIE?

www.cm.be www.socmut.be/SocMut www.wlz.be Bron: DM@Work http://www.disability-management.be/downloads/ (Doorklikken op “Disability Management in de Belgische ondernemingen”)

April 2014


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.22. Secundair preventieprogramma lage rugpijn OMSCHRIJVING

Het fonds voor de beroepsziekten (FBZ) biedt een preventieprogramma voor lage rugpijn aan voor personen die rugbelastend werk verrichten en die arbeidsongeschikt zijn wegens lage rugpijn. Het programma bestaat uit twee delen: • Een revalidatieprogramma voor de rug met toepassing van kinesitherapie, ergotherapie, fysiotherapie,… uitgevoerd in een revalidatiecentrum. • Ergonomische maatregelen om de werkhervatting te vergemakkelijken Dit preventieprogramma richt zich op arbeidsgerelateerde lage rugpijn, en wil de kans verminderen dat lage rugpijn chronisch wordt en arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft.

VOORWAARDEN

• • • •

• •

VOORDELEN WERKNEMERS

De werknemer moet bezoldigd contractueel of statutair personeelslid zijn in een bedrijf of bij een gemeentelijke of provinciale overheid. De werknemer verricht er rugbelastend werk en staat onder gezondheidstoezicht van een arbeidsgeneesheer wegens het tillen van lasten of wegens blootstelling aan mechanische trillingen overgedragen via het zitvlak. Het risico ‘tillen van lasten’ is vermeld in de risico-analyse van de werkpost. De werknemer is arbeidsongeschikt ten gevolge van: o frequente mechanische lendenpijn (minimaal 4 weken, maximaal 3 maanden) o een terugval in een periode van 12 maanden (minimaal 1 week, maximaal 3 maanden) o een chirurgische ingreep aan de lendenwervelkolom (minimaal 4 weken, maximaal 3 maanden) Er mogen geen medische bezwaren zijn tegen het volgen van het revalidatieprogramma. De werknemer neemt op vrijwillige basis deel aan het programma.

De deelname aan het revalidatieprogramma is kostenloos. Het Fonds voor de Beroepsziekten betaalt het remgeld dat de werknemer normaal zelf zou betalen voor de revalidatie. De werknemer ontvangt een tegemoetkoming van het Fonds voor de Beroepsziekten in de reiskosten. De werkelijke arbeidsomstandigheden worden bij de revalidatie in aanmerking genomen. Er is een mogelijkheid tot uitvoering van een ergonomische studie van de werkpost, waardoor een verbetering van de arbeidsomstandigheden verwacht kan worden

April 2014


4.22 VOORDELEN WERKGEVER

De werkgever ontvangt een financiële tegemoetkoming wanneer hij een ergonomische analyse van de arbeidsomstandigheden laat uitvoeren of ergonomische verbeteringen realiseert. Het advies dat volgt uit de ergonomische analyse kan in de meeste situaties doorgetrokken worden naar de hele afdeling waardoor meerdere werknemers baat hebben bij het advies. De werkgever kan kiezen voor een opleiding van een groep van werknemers in plaats van het individuele advies waardoor opnieuw meerdere werknemers baat hebben bij de maatregel.

MEER INFORMATIE?

Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering (RIZIV) Bestuursdirectie van de herscholing (en van de revalidatie) Tervurenlaan, 168 (4de verdieping) 1150 Brussel Tel :02/739.73.75 http://www.riziv.fgov.be bib@riziv.be Landsbond der Christelijke Mutualiteiten Tel: 02/246.41.11 http://www.cm.be landsbond@cm.be Landsbond van de Liberale Mutualiteiten Tel: 02/542.86.00 http://www.mut400.be info@mut400.be Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen Tel: 02/778.92.11 http://www.mloz.be/ info@mloz.be Nationaal verbond van Socialistische Mutualiteiten Tel: 02/515.02.11 http://www.socmut.be info@socmut.be Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen Tel : 02/538.83.00 http://www.neutrale-ziekenfondsen.be info@neutrale-ziekenfondsen.be Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Tel: 02/229.35.00 http://www.caami-hziv.fgov.be info@caami-hziv.fgov. Fonds voor beroepsziekte Tel. 02 22 66 211 http://www.fmp-fbz.fgov.be Bron: DM@Work http://www.disability-management.be/downloads/ ( “Disability Management in de Belgische ondernemingen”)

April 2014


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.23. Tegemoetkomingen bij tewerkstelling van personen met een handicap OMSCHRIJVING

Mogelijke tegemoetkomingen bij tewerkstelling of opleiding van personen met een handicap.

WAT IS UW VOORDEEL

Aanpassing aan de arbeidspost: in geval er een aanpassing aan de arbeidspost is vereist die niet gebruikelijk is in de beroepstak en deze aanpassing noodzakelijk is voor de uitoefening van de taken. De tegemoetkoming wordt betaald aan de werkgever en dekt het prijsverschil tussen een gebruikelijk model en een aangepast model. Tussenkomst in arbeidsgereedschap en arbeidskledij: in geval het gereedschap en/of de kledij niet gebruikelijk zijn in de beroepstak en indien de werkgever zelf niet verplicht is om voor deze kosten in te staan. Enkel bijkomende kosten in vergelijking met die voor een valide werknemer worden vergoed. Ze worden betaald aan de persoon met een arbeidshandicap en blijven zijn/haar eigendom ook bij eventuele verandering van werkgever. Verplaatsingskosten van en naar het werk/opleiding: indien de werknemer met een arbeidshandicap onmogelijk zonder begeleider van het openbaar vervoer kan gebruik maken of indien hij/zij zich omwille van zijn/haar handicap met eigen vervoer moet verplaatsen. De hoogte van de tussenkomsten zijn afhankelijk van de tussenkomsten van de werkgever en verschillen naargelang het gaat om openbaar vervoer, verplaatsing van de persoon met handicap met zijn eigen vervoermiddel, vervoer door een derde of een collectieve ophaaldienst. Om in aanmerking te komen voor deze tussenkomst, moet men aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen, o.a. minder dan 300 meter kunnen stappen als gevolg van een locomotorische of cardiorespiratoire aandoening. Bijstand van tolk voor doven en slechthorenden: als werknemer, werkzoekende of werkzoekende in opleiding bij de VDAB kan je beroep doen op een tolk. Om gebruik te maken van een tolk wordt er best contact opgenomen

met het Vlaams Communicatie-Assistentie-Bureau voor doven (CAB). WELKE WERKGEVERS

• • • •

WELKE WERKZOEKENDEN

Nvt

WELKE WERKNEMERS

De persoon met een arbeidshandicap waarvan de aard en de ernst van de arbeidshandicap zodanig is dat er voor de professionele integratie op de werkvloer één of meerdere bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM’s) nodig zijn. De persoon met arbeidshandicap moet wel het recht op de BTOM’s toegekend gekregen hebben vooraleer er gebruik te kunnen van maken. Het toekennen van het recht gebeurt door de VDAB, Dienst Arbeidshandicapspecialisatie (DAH).

Werkgevers met een privaat rechtelijk statuut Overheidsdiensten, steden en gemeenten, provincies, OCMW’s Onderwijssector (+ gemeenschapsonderwijs) Zelfstandigen

April 2013


4.23 SPECIFIEKE VOORWAARDEN

Nvt

COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN

Combineerbaar met alle andere tewerkstellingsmaatregelen

WAAR AANVRAGEN?

Dienst Arbeidshandicap West-Vlaanderen VDAB Brugge Kon. Albert I-laan ½ 8200 Sint-Michiels Tel. 050 44 04 04 dah-westvlaanderen@vdab.be Contactgegevens andere provincies: http://vdab.be/arbeidshandicap/adressen.shtml

WIE KAN HELPEN?

Arbeidshandicapsdeskundige DAH Ivan Ongenae Tel. 050 44 04 01 Ivan.Ongenae@vdab.be Rebecca Peel Tel. 050 44 04 03 Rebecca.peel@vdab.be

MEER INFORMATIE?

VDAB Keizerslaan 11 1000 Brussel Servicelijn 0800 30 700 Website www.vdab.be/arbeidshandicap CAB Dendermondsesteenweg 449 9070 Destelbergen www.cabvlaanderen.be E-mail: tolkaanvraag@cabvlaanderen.be

April 2013


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.24. Tewerkstellingspremie 50+ OMSCHRIJVING

De tewerkstellingspremie 50+ is een maatregel van de Vlaamse Regering die een vermindering van de loonkost meebrengt voor werkgevers die een niet-werkende werkzoekende 50-plusser aanwerven met een contract van onbepaalde duur.

WAT IS UW VOORDEEL

Je krijgt gedurende 1 jaar (4 kwartalen) of twee jaar (8 kwartalen) elk kwartaal (=3 maanden) een premie. De hoogte van de premie wordt bepaald op basis van: • De leeftijd van de vijftigplusser toen je hem in dienst nam • Hoelang hij werkloos was toen je hem in dienst nam • Het referteloon. Dit is het brutoloon van je werknemer + de werkgeversbijdragen – de verminderingen op de werkgeversbijdragen. Het referteloon is per kwartaal begrensd. Leeftijd

Tussen 50 en 55 jaar

Tussen 50 en 55 jaar

Ouder dan 55 jaar

Ouder dan 50 jaar

Werkloos

Minder dan 1 jaar 30% van referteloon 2.703,28 euro

Tussen 1 en 2 jaar 50% van referteloon 4.505,46 euro

Minder dan 2 jaar 50% van referteloon 4.505,46 euro

Meer dan 2 jaar 50% van referteloon 4.505,46 euro

4 kwartalen

4 kwartalen

4 kwartalen

8 kwartalen

Hoogte premie Maximum premie Duur premie

WELKE WERKGEVERS

Deze maatregel geldt voor alle werkgevers met een exploitatiezetel (=vestiging) in het Vlaams Gewest of zich ertoe verbinden een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest te vestigen binnen de 5 kwartalen te rekenen vanaf de indiensttreding van de 50-plusser. Wie kan geen beroep doen op deze maatregel? • openbare instellingen en intercommunales • bedrijven waarvan de loonkosten, gedurende het jaar dat voorafgaat aan de aanvraag van de tewerkstellingspremie, voor meer dan vijftig procent gefinancierd worden met subsidies verleend door de federale of Vlaamse overheid; • dienstenchequebedrijven voor prestaties die vergoed worden via het dienstenchequesysteem

WELKE WERKZOEKENDEN

De niet-werkende werkzoekende ouder dan 50 jaar die: • minstens 1 dag voorafgaand aan de indiensttreding bij de VDAB is ingeschreven als niet-werkende werkzoekende of een uitkering krijgt van het ziekenfonds; • wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur; • tewerkgesteld wordt in je bedrijf, minstens zolang als je voor hem een premie krijgt De 50-plusser mag in de zes manden voorafgaand aan de indiensttreding een beperkte tijd bij jou gewerkt hebben. Voorwaarde is dat de loonkost tijdens de voorafgaande tewerkstelling kleiner was dan 1.000 euro.

WELKE WERKNEMERS

Nvt

April 2014


4.24 SPECIFIEKE VOORWAARDEN

VDAB betaalt enkel voor periodes waarin effectief loon uitgekeerd wordt aan de 50plusser. Periodes waarvoor geen premie uitbetaald wordt, zijn: langdurige ziekte, loopbaanonderbreking, verlof op dwingende redenen, periode van technische werkloosheid,…

COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN

De premie 50+ mag niet gecumuleerd worden met: • dienstencheques, wat betreft de erkende onderneming, vermeld in artikel 2, § 1, 6°, van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en banen • de werkuitkering, vermeld in artikel 10, § 2 van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, voor indiensttredingen vanaf 1 oktober 2010 • de premie, vermeld in artikel 11 van het besluit van de Vlaamse regeling van 10 juli 2008 betreffende werkervaring • de loonpremie voor de doelgroepwerknemer, vermeld in artikel 7 van het decreet van 22 december 2006 houdende de lokale diensteneconomie • de loonpremie, vermeld in artikel 12 van het decreet van 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen • de subsidieregeling voor doelgroepwerknemers, vermeld in het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1996 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van de werknemers in de beschutte werkplaatsen die erkend zijn door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie • de premie, vermeld in het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen en het besluit van de Vlaamse regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen • de tussenkomt, vermeld in hoofdstuk III van het koninklijk besluit nr. 25 van 24 maart 1982 tot opzetting van een programma ter bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciële sector

WAAR AANVRAGEN?

Binnen de 3 maanden na aanwerving van de niet-werkende werkzoekende kan de premie online aangevraagd worden via de VDAB-website – www.vdab.be Om een aanvraag te kunnen indienen moet u als werkgever geregistreerd zijn in de gegevensbank van de VDAB.

WIE KAN HELPEN?

• •

MEER INFORMATIE?

VDAB Keizerslaan 11 1000 Brussel Tel. 0800 30 700 www.vdab.be/ibo.

de VDAB-servicelijn op het nummer 0800 30 700. De backoffice tewerkstellingsmaatregelen twm@vdab.be.

April 2014


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.25. Tussenkomst bij opleiding in een competentiecentrum van VDAB OMSCHRIJVING

De VDAB organiseert in haar opleidingscentra trainingen en opleidingen in nauwe samenwerking met bedrijfsleven en sectoren/sectorondsen. Deze opleidingen zijn betalend.

WAT IS UW VOORDEEL

Voor bepaalde categorieën van werknemers kan echter een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van betaling worden bekomen: Type vrijstelling De risicowerknemers, jonger dan 18 jaar, onderworpen aan de deeltijdse leerplicht en die geen secundair onderwijs met volledig leerplan meer volgen, op voorwaarde dat zij de opleiding starten binnen de eerste 2 jaar na indienstneming De risicowerknemers die de opleiding starten binnen de eerste 6 maand na indienstneming De werknemer die met werkloosheid wordt bedreigd ingevolge collectief of individueel ontslag of de werknemer die behoort tot een onderneming in moeilijkheden De werknemer die met werkloosheid wordt bedreigd omdat de onderneming in herstructurering is Vermindering op bedrijfsgrootte: de werkgever heeft max. 25 werknemers in dienst: • < 10 werknemers • 10 t/m 25 werknemers Werknemers die op vraag van hun trajectbegeleider in het licht van een verdere integratie in het normale economische circuit opleiding vragen: • Doelgroepwerknemers: “sociale economie” • Personen tijdens de tewerkstelling in artikel 60 §7 • Werknemers WEP+ • Werknemers in vooropzeg die niet meer moeten presteren en volledig uitbetaald worden (=verbrekingsvergoeding) op voorwaarde dat ze ingeschreven zijn als CATWZ 03. Onvrijwillig deeltijdse werknemers Werknemersopleidingen in het kader van het recessiebeleid (tijdelijke maatregel)

Betoelaging 100%

50%

100% 50%

50% 25%

100%

100% 100%

Ook vzw’s kunnen voor hun werknemers genieten van deze vrijstellingen.

MEER INFORMATIE

VDAB - directie competentiecentra Afdeling Klantenbeheer en Planning Emanuelle Bernolet Keizerslaan 11 1000 Brussel Tel. 02 506 12 22 - Fax 02 506 12 20 rudy.dhoore@vdab.be www.vdab.be Bron: subsidieleidraad Agentschap Ondernemen

April 2014


4. Andere subsidiekanalen, instrumenten en tewerkstellingsmaatregelen

4.26. VOP Vlaamse ondersteuningspremie

OMSCHRIJVING

De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel (BTOM) waarbij werkgevers een tussenkomst kunnen krijgen in de loonkost als ze een werknemer met een arbeidshandicap tewerkstellen onder normale arbeidsvoorwaarden.

WAT IS UW VOORDEEL

Standaardregeling: Sinds 01/10/2010 is het BVR van 18/07/2008 aangepast. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de standaardregeling die beperkt wordt in tijd en op het feit dat het referteloon op vlak van verhoging ook begrensd wordt. De werkgever krijgt een bepaald percentage van de loonkost terugbetaald. Bij een normale procedure van de VOP krijgt de werkgever: • • • •

e

e

Periode 1: kwartaal van 1 aanwerving tot en met 5 kwartaal: 40% op het begrensd referteloon. Periode 2: kwartaal 6 tot en met 9: 30% op het begrensd referteloon. Periode 3: kwartaal 10 tot en met 20: 20% op het begrensd referteloon. Periode 4: vanaf kwartaal 21 springt de VOP op 0

Opgelet: de standaardregeling voor de Vlaamse Ondersteuningspremie voor Interimkantoren en Zelfstandigen wordt anders berekend. Meer informatie hieromtrent is terug te vinden via de website www.vdab.be/arbeidshandicap. In het laatste kwartaal voorafgaand op de einddatum worden de werkgevers schriftelijk gecontacteerd zodat ze tijdig een verlenging op het percentage van 20% kunnen aanvragen. Dit wordt na gunstig advies door de arbeidshandicapdeskundige vastgelegd voor 20 kwartalen. Op elk moment kan er ook een verhoging aangevraagd worden “zie afwijking op de standaardregel”. Berekening VOP: De VOP wordt berekend op het referteloon, d.w.z. het brutoloon vermeerderd met basiswerkgeversbijdragen RSZ min RSZ-verminderingen. Het referteloon dat in aanmerking wordt genomen is begrensd tot 6-maal het Gewaarborgd Minimum Maandinkomen per kwartaal. (GMMI = 1.501,82 euro – geïndexeerd op 01/12/2012). Afwijking op de standaardregel: als blijkt dat het toegekende percentage niet meer volstaat omwille van een hoger rendementsverlies, kan er door de werkgever een verhoging van het huidige percentage aangevraagd worden. Dit kan oplopen tot maximum 60% met begrenzing, d.w.z. dat het plafond van het Gemiddeld Gewaarborgd Minimum Maandinkomen vanaf 01/12/2012 ook van toepassing is.

WELKE WERKGEVERS

• • • • •

Werkgevers met een privaat rechtelijk statuut (inclusief interimkantoren en dienstenchequesbedrijven) Nieuw! Steden en Gemeenten, provincies, OCMW’s Nieuw! Onderwijssector (+ gemeenschapsonderwijs) Nieuw! Zelfstandigen die na 1.10.2008 een zaak opstarten in hoofdberoep of die na deze datum erkend wordt als persoon met een arbeidshandicap (mits het aantonen van voldoende activiteiten) Niet de overheidsadministraties en de overheidsbedrijven met publiekrechtelijk statuut (vb. VRT, Belgacom, De Post,…)

April 2013


4.26 WELKE WERKNEMERS

• •

COMBINATIE MET ANDERE MAATREGELEN

Personen met een arbeidshandicap die volgens de VDAB voor hun beroepsintegratie nood hebben aan een VOP. Het recht op de VOP moet eerst toegekend zijn aan de werknemer vooraleer de werkgever er gebruik van kan maken. De uiteindelijke beslissing wordt meegedeeld aan de persoon met een arbeidshandicap. Dit kan in uitzonderlijke gevallen van bepaalde duur zijn. Personen met een arbeidshandicap moeten een arbeidscontract hebben waarbij ze onderworpen zijn aan de RSZ. Personen met een arbeidshandicap moeten in Vlaanderen wonen en ingeschreven zijn in de VDAB. Nederlandstalige Brusselse inwoners komen ook in aanmerking.

Een combinatie met andere BTOM’s en tewerkstellingsmaatregelen is mogelijk (aanpassing arbeidspost, activa, ...). Het is niet combineerbaar met: • Arbeid in sociale en beschutte werkplaatsen • Wep+ en GescoWep+

WAAR AANVRAGEN

Dienst Arbeidshandicap West-Vlaanderen VDAB Brugge Kon. Albert I-laan ½ 8200 Sint-Michiels Tel. 050 44 04 04 dah-westvlaanderen@vdab.be Contactgegevens andere provincies: http://vdab.be/arbeidshandicap/adressen.shtml

WIE KAN HELPEN

Vragen rond het recht op de VOP Arbeidshandicapspecialist DAH Michèle Lonneville Tel. 050 44 04 05 | Michele.Lonneville@vdab.be Arbeidsdeskundige DAH Ivan Ongenae Tel. 050 44 04 01 | Ivan.Ongenae@vdab.be Arbeidsdeskundige DAH Rebecca Peel Tel. 050 44 04 03 | Rebecca.Peel@vdab.be Vragen rond het gebruik van de VOP Daisy Duyck Tel. 050 44 04 04 | Daisy.Duyck@vdab.be Carmen De Schauwer Tel. 050 44 04 04 | Carmen.DeSchauwer@vdab.be

MEER INFORMATIE

VDAB Keizerslaan 11 1000 Brussel Servicelijn: 0800 30 700 Website: www.vdab.be/arbeidshandicap

April 2013


Deel 5 EAD-wegwijzer West-Vlaanderen

April 2014


April 2014


April 2014

EAD-vademecum West-Vlaanderen (april 2014)  

Deze 7de versie van het West-Vlaamse EAD-vademecum is in de eerste plaats bedoeld voor het netwerk aan consulenten (makelaars in diversiteit...

EAD-vademecum West-Vlaanderen (april 2014)  

Deze 7de versie van het West-Vlaamse EAD-vademecum is in de eerste plaats bedoeld voor het netwerk aan consulenten (makelaars in diversiteit...

Advertisement