Page 1

Watersportvereniging De Koenen

Koenennieuws

November 2012


Watersportvereniging De Koenen Opgericht 6 januari 1933 -

Koenennieuws

Aangesloten bij het Watersportverbond Jollenpad 13, 1081 KC Amsterdam Tel. Havenmeester 06-47162157 Fax 020-642 47 06 www.wvdekoenen.nl ING 178472 K.v.K. Amsterdam nr. V 531960

Erevoorzitter: Mevr. E.R. Wouda Ereleden: J.F. Koolmeijer, O.G. Steegstra, B.J.F. Stijger Bestuursleden: M. Gijzelaar Voorzitter

Telefoon: 0297 - 593971 E-mail: voorzitter@wvdekoenen.nl

H. Oosterbaan Secretaris

Telefoon: 020 - 6458386 E-mail: secretaris@wvdekoenen.nl

Mevr. A.M. Wolkers-Koppe Penningmeester a.i. en vice-voorzitter

Telefoon: 020 - 6454844 E-mail: penningmeester@wvdekoenen.nl

M. Smit Havencommissaris

Telefoon: 020 - 7529576 E-mail: haven@wvdekoenen.nl

C. Thรถne Schepencommissaris

Telefoon: 023 - 5391306 E-mail: schepen@wvdekoenen.nl

Mevr. M.C. Oomens-de Rijk Wedstrijdcommissaris

Telefoon: 0297 - 560987 E-mail: wedstrijden@wvdekoenen.nl

Mevr. C. Oosterbaan-Bresser Clubhuiscommissaris

Telefoon: 06 - 48523780 E-mail: clubhuis@wvdekoenen.nl

D.J. Broertjes Commissaris communicatie

Telefoon: 06 - 53771020 E-mail: pr@wvdekoenen.nl

Haven: F.C. Wijnbergh Havenmeester

Telefoon: 06 - 47162157 E-mail: havenmeester@wvdekoenen.nl

Schriftelijke correspondentie met de bestuursleden via e-mail of via het adres van de vereniging.

November 2012 1


UITNODIGING Het bestuur heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering op zondag 16 december 2012 om 14.00 uur te houden in het clubhuis van de vereniging AGENDA 1.

Opening

2.

Ingekomen stukken

3.

Mededelingen van het bestuur

4.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2012

5.

Benoeming penningmeester Het bestuur stelt voor om de heer D.J. Broertjes te benoemen

6.

Benoeming 2e penningmeester Het bestuur stelt voor mevrouw A.M. Wolkers-Koppe te benoemen, die dan aftreedt als penningmeester a.i.

7.

Tussentijds aftreden van de commissaris communicatie, de heer D.J. Broertjes Het bestuur stelt voor in zijn plaats te benoemen de heer H. Smits.

8.

Renovatie haven, goedkeuring meerjarige lening

9.

Sailability presentatie

10.

Prijsuitreikingen

11.

Rondvraag

12.

Sluiting

Zoals gebruikelijk zullen de loodsen gedurende de vergadering gesloten zijn

Kijk ook op www.wvdekoenen.nl 2


Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de W.V. De Koenen gehouden op 13 april 2012 in het clubgebouw van de vereniging. Aanwezig: 54 leden, 3 begunstigers 1.

Opening De voorzitter opent even na acht uur de vergadering en heet allen en met name onze erevoorzitter mevrouw E.R. Wouda en de ereleden de heren J.F. Koolmeijer en O.G. Steegstra van harte welkom. De penningmeester a.i. mevrouw Marga Wolkers kan vanwege vakantie in het buitenland vanavond de vergadering niet bijwonen. De aanwezigen worden verzocht de mobiele telefoons uit te zetten en de presentielijst te tekenen. De voorzitter geeft aan dat de vergadering conform de statuten is opgeroepen. Hij vraagt allen een ogenblik stilte om ons lid de heer Frank Herman van der Zee die op 21 maart jl. is overleden te gedenken.

2.

Ingekomen stukken De heer Cor Straatmeijer heeft een e-mail gestuurd waarin hij meedeelt, dat hij vanavond helaas verhinderd is, maar dat hij het met de voorgestelde erfpachtvorm eens is. Tevens bedankt hij het bestuur en vooral ook onze voormalige secretaris Maarten Wildschut voor de geleverde inspanningen rondom dit belangrijke onderwerp. Voorts is er een mail ontvangen van de heer Pim Sitter met het voorstel om de najaarsvergadering te vervroegen naar eind oktober met als doel dat tijdens de najaarsvergadering genomen besluiten per 1 januari van het volgende jaar meteen geĂŤffectueerd kunnen worden. Dit onderwerp zal eerst in de komende bestuursvergadering behandeld worden.

3.

Mededelingen van het bestuur Afgelopen week is er begonnen met het hellingen en alle schepen zijn inmiddels zonder problemen te water gelaten. Zoals reeds tijdens de laatste ledenvergadering medegedeeld heeft het bestuur bij de Deelraad bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van de aangevraagde subsidie. Een nieuwe subsidieaanvraag is inmiddels ingediend. In februari is deze door de Gemeente voor advies doorgestuurd naar de Stichting Financiering Bouw Sportaccommodaties. In afwachting daarvan is een beslissing over deze aanvraag 16 weken opgeschort. Ook op de aanvraag om de strook grond langs het fietspad in erfpacht te 3


nemen teneinde het doordeweekse parkeerprobleem enigszins op te kunnen lossen is nog niet door de Deelraad gereageerd. Onze havencommissaris Mark Smit geeft een toelichting op de werkzaamheden aan het sanitair in de achterhaven o.l.v. ons lid Ron Jolink, waardoor deze ruimte geschikt zal worden gemaakt voor rolstoelgebruikers. De stichting Sailability draagt de kosten voor deze aanpassing. De vloer is via een contact bij Sailabilty geïntroduceerde aannemer betegeld maar dit is duidelijk niet vakkundig uitgevoerd en zal opnieuw gedaan moeten worden. Sailability laat voorts nog een vlot bouwen zodat de zeilers vanuit hun rolstoel gemakkelijker in hun boot kunnen komen. Om aan het nijpende huisvestingsprobleem van de havenmeester en zijn gezin voorlopig tegemoet te komen heeft het bestuur besloten om een kleine woonark aan te schaffen, die we onverwachts tegen een zeer redelijke prijs konden overnemen van de aannemer van onze steigerwerken. Er is inmiddels intensief contact met de Deelraad geweest om een vergunning voor dit arkje te krijgen; de aanvraagprocedure loopt nog. De PR-commissaris Dirk Jan Broertjes kan melden dat de VriendenLoterij een succes is; er zijn nu ongeveer 20 loten aangemeld. Indien men meedoet met deze loterij dan is het van belang dat men te kennen geeft dat men voor De Koenen meespeelt. De helft van de inleg komt namelijk ten goede van onze vereniging. De voorzitter moet helaas mededelen dat er op dit moment weer forse financiële problemen bij het Watersportverbond zijn. Werd er in het najaar nog een positief resultaat voor 2011 verwacht van ongeveer € 26.000,-, thans is er een tekort van €530.000,-. Zoals het er voorlopig naar uitziet is dit tekort voornamelijk voor ca. € 350.000,- gerelateerd aan Topsport en veroorzaakt door de Topsport; het overige deel is gerelateerd aan de algemene afdelingen en aan andere sectoren. Op donderdag 19 april zal er door het Watersportverbond bij de WV Onklaar Anker een regiovergadering worden georganiseerd, waarbij ook dit onderwerp aan de orde zal komen. Het NOC en de NSF zijn het Watersportverbond inmiddels bijgesprongen zodat dit jaar is veilig gesteld. De heer Elmer Boon is gedurende een aantal jaren samen met de heer Freek 4


Koolmeijer lid geweest van de ballotagecommissie. Elmer heeft zijn taak altijd zeer serieus opgevat maar vindt het nu tijd worden om samen met zijn partner Lenie, die binnenkort met pensioen gaat, wat langere vaartochten te gaan maken. Het bestuur heeft mevrouw Liesbeth Wouda en de heer Pim Dijkema gevraagd samen met de heer Freek Koolmeijer, die deel blijft uitmaken van de ballotagecommissie, in deze voor de vereniging belangrijke commissie zitting te willen nemen. Dat zowel onze erevoorzitter als Pim (drager van de gouden Koenenspeld) de vereniging door en door kennen en weten wat er van nieuwe leden verwacht wordt, behoeft geen nader betoog. Het bestuur is dan ook heel verheugd dat beide kandidaten positief op dit verzoek hebben gereageerd. Ten slotte maakt de voorzitter de aanwezigen er op attent dat a.s. zaterdag 21 april de Opening van het seizoen zal plaatsvinden. Om 12.00 uur wordt de vlag gehesen en om 14.00 uur wordt begonnen met het admiraalvaren. Daarna is er een borrel bij de WV Amsterdam, waarbij ook de leden van De Koenen welkom zijn. Op zondag 22 april worden de traditionele openingswedstrijden gehouden; de inschrijfformulieren voor deze wedstrijden liggen in het clubhuis. 4.

Notulen Algemene Ledenvergadering van 17 december 2011 De notulen worden doorgenomen en vervolgens geaccordeerd onder dankzegging aan de secretaris.

5.

Jaarverslag van de penningmeester en het verslag van de kascommissie Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de penningmeester a.i. Helaas is het tot op heden nog niet gelukt om de vacature van penningmeester ingevuld te krijgen. De voorzitter brengt de teleurstelling van het bestuur hieromtrent nogmaals over aan de vergadering. Op 27 maart jl. is de kascommissie, vertegenwoordigd door mevrouw Brenda Scheffer en de heer Coen de Bruin, bij de penningmeester a.i. ontvangen. Zij hebben de betreffende stukken gecontroleerd en er zijn door hen geen onregelmatigheden vastgesteld. De kascommissie stelt derhalve voor om het bestuur dĂŠcharge te verlenen voor het in 2011 gevoerde financiĂŤle beleid. De vergadering gaat hier onder applaus mee akkoord.

6.

Jaarverslag van de secretaris Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris. 5


7.

Jaarverslag van de havencommissaris Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de havencommissaris.

8.

Jaarverslag van de schepencommissaris Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de schepencommissaris.

9.

Jaarverslag van de clubhuiscommissaris Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de clubhuiscommissaris.

10.

Jaarverslag van de wedstrijdcommissaris Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de wedstrijdcommissaris.

11.

Jaarverslag van de commissaris communicatie Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de commissaris communicatie.

12.

Begroting 2012 Bij afwezigheid van de penningmeester a.i. geeft de voorzitter een korte toelichting op de begroting voor het jaar 2012. Deze begroting wordt met applaus goedgekeurd.

13.

Voorstel tariefsverhoging Het voorstel van het bestuur om de tarieven voor de ligplaatsen en het hellingen met ingang van de winterstalling 2012-2013 met 2 % te verhogen wordt door de vergadering goedgekeurd.

14.

Verkiezing leden en reserveleden kascommissie De heer Max van Eck stelt zich als reservelid beschikbaar voor de kascommissie. De kascommissie zal vanaf heden derhalve bestaan uit laatstgenoemde aangevuld door mevrouw Brenda Scheffer en de heer Guido Niewold die reservelid was en als reservelid de heer Max van Eck. De heer Coen de Bruin zal afscheid nemen van de kascommissie.

15.

Voorstel overgang van huur naar erfpacht De voorzitter geeft een korte toelichting op dit voorstel. Erfpacht geeft zoals het er thans naar uitziet een zeker financieel voordeel ten opzichte van huur van ons terrein maar geeft bovendien meer rechtszekerheid dan huur. Alle aanwezigen steunen het voorstel om over te gaan naar een vast 25-jarig erf6


pachtcanon. Het voorstel wordt dan ook onder applaus aangenomen. 16.

Periodiek aftreden van de voorzitter, de heer M. Gijzelaar, die herkiesbaar is. Michel is aftredend maar stelt zich wederom beschikbaar als voorzitter. Het luide applaus van de aanwezige leden laat er geen twijfel over bestaan dat men nog altijd een groot vertrouwen in onze voorzitter heeft.

17.

Periodiek aftreden van de wedstrijdcommissaris, mevr. M. C. OomensDe Rijk De wedstrijdcommissaris is inmiddels al twee termijnen in functie en wil eigenlijk het stokje overdragen aan een ander. Er heeft zich echter tot op heden nog geen opvolger aangediend, hetgeen haar heeft doen besluiten om zich herkiesbaar te stellen met de afspraak dat zij tussentijds zal aftreden zodra er een geschikte opvolger is gevonden. De voorzitter vraagt bovendien aan de aanwezigen als zij denken een geschikte kandidaat voor deze functie te kunnen zijn of misschien iemand kennen die de wedstrijdcommissaris zou kunnen opvolgen, dit aan het bestuur te laten weten. V贸贸r er begonnen zal worden met de rondvraag verzoekt de voorzitter de heer Elmer Boon, die zoals eerder gemeld afscheid zal nemen van de ballo-

Mede dankzij E.W. Driessen B.V. kan de Rescue van w.v. de Koenen haar zeilwedstrijden en zeilopleidingen begeleiden met een

VERKOOP & JACHTHAVEN Oudehaagseweg 47, 1066 BV Amsterdam. Tel. 020 - 5110033, Fax 020 - 5110044 E-Mail info@ewdriessen.nl / www.bostonwhaler.nl

7


tagecommissie naar voren te komen. Ten eerste wordt Elmer hartelijk gefeliciteerd door de voorzitter met zijn onlangs behaalde nationaal kampioenschap Micro Magic zeilen. Maar hij wordt vooral bedankt voor de voortreffelijke wijze waarop hij altijd in de ballotagecommissie heeft opgetreden. De gesprekken met kandidaat-leden zijn niet altijd eenvoudig. Het komt namelijk regelmatig voor dat men geen flauw idee heeft wat het lidmaatschap van een actieve watersportvereniging precies behelst. In sommige gevallen moet de kandidaat duidelijk gemaakt worden dat hij of zij beter gebruik kan maken van een particuliere jachthaven dan lid worden van onze vereniging. Elmer heeft in de loop der tijd voldoende ervaring opgedaan om ook deze “slecht nieuws gesprekken� op de juiste wijze te kunnen voeren. Hij merkt op zijn beurt op dat hij altijd heel prettig heeft samengewerkt met Freek Koolmeijer. Voorts is hij er zeer content mee dat Liesbeth Wouda en Pim Dijkema bereid zijn gevonden om plaats te nemen in de ballotagecommissie. Als dank voor zijn werk voor de deze commissie ontvangt Elmer een cadeautje om iets voor zijn boot te kunnen aanschaffen en bovendien nog een bos bloemen voor zijn partner Lenie. 18.

Rondvraag De heer Hugo Caron geeft aan dat hij, samen met enkele andere Laserzeilers, graag eens met het bestuur van gedachte zou willen wisselen over de toekomst van onze vereniging. Hij kan weliswaar geen bestuursfunctie vervullen, maar hij wil wel het bestuur op andere wijze helpen. Voorts biedt hij aan om de wedstrijdcommissaris op verschillende terreinen te assisteren. De heer Michel van der Jagt maakt de aanwezigen attent op de komende Pinkstertocht en roept allen op zich in te schrijven voor dit gezellige evenement.

19.

Sluiting Om 20.46 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Jubileum havenmeester Direct na sluiting van de ledenvergadering wordt onze havenmeester Floris Wijnbergh verzocht naar het clubhuis te komen. De havenmeester treedt vervolgens onder luid applaus het clubhuis binnen. 8


Floris was op 1 januari 2012 precies 12 ½ jaar in dienst van de WV De Koenen. De voorzitter merkt op dat de vooropleiding van banketbakker kennelijk een uitstekende start betekent voor een havenmeester want dat hebben we wel eens eerder meegemaakt………….. Michel vermeldt dat Floris over een groot verantwoordelijkheidsgevoel jegens onze vereniging beschikt, dat hij altijd heel hard werkt, maar dat hij vooral over een groot Koenenhart beschikt. Vaak stelt hij zijn vrije tijd ook nog ter beschikking van de vereniging. Kortom hij doet nog veel meer andere dingen voor de vereniging dan we redelijkerwijs van een havenmeester zouden mogen verwachten. Zo houdt Floris zich ook nog druk bezig met onze website en met nog verscheidene andere zaken voor De Koenen. Als blijk van waardering voor al zijn werk overhandigt de voorzitter Floris een paar originele Dubarry bootlaarzen en een bos bloemen voor Annemiek. Het laatste woord is aan de clubhuiscommissaris die allen uitnodigt om eerst de barbezetting-lijst in te vullen en vervolgens een door de vereniging aangeboden drankje aan de bar te nuttigen. Notulist: H. Oosterbaan

Voorzitter: M. Gijzelaar

Toelichting agendapunt 8. Renovatie haven Voorstel tot het aangaan van een meerjarige lening met Robouw B.V. Na een gesprek dat wij in afgelopen oktober hadden met de heer van Hout van de Stichting Financiering Bouw Sportaccomodaties heeft deze zich bereid verklaard om een positief advies uit te brengen voor de subsidiëring van de steigers in de voorhaven, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Een van deze voorwaarden is dat onze vereniging kan aantonen dat wij de financiering van de plannen sluitend hebben, het zogenaamde dekkingsplan. Ook is een voorwaarde dat het totale project in de winter van 2013/2014 wordt afgerond. Dat betekent dat in die winter meerdere steigers vervangen moeten worden. Dat kunnen wij voor zover wij nu kunnen beoordelen niet volledig uit eigen middelen betalen. De heer Rob Piet van Robouw B.V., die altijd het professionele deel van onze steigerwerken doet, heeft zich bereid verklaard om ons te helpen door ons een lening tegen gunstige voorwaarden te willen verstrekken voor het deel dat wij niet direct kunnen betalen. Het te financieren deel zal dan in enkele jaren, maximaal 5, worden terugbetaald. Hiermee hebben wij dan ons financiële dekkingsplan rond. De exacte voorwaarden van de lening moeten nog worden besproken en vastge9


steld. Het bestuur wil echter voorkomen dat de verder afhandeling van de subsidieaanvraag door het ontbreken van een sluitend dekkingsplan in gevaar komt. Daarom verzoekt het bestuur de leden om in de Algemene Ledenvergadering van december aanstaande: 1) akkoord te gaan met het aangaan van een lening ter grootte van maximaal € 100.000,- voor maximaal vijf jaar gerekend vanaf 1 januari 2014. 2) Het bestuur te machtigen om de definitieve leningsvoorwaarden met de heer Rob Piet cq Robouw B.V. te onderhandelen en vast te leggen.

IN MEMORIAM Op 21 maart 2012 overleed Frank Herman van der Zee, hij werd slechts 64 jaar Frank werd op 1 maart 1997 lid van de WV De Koenen. Hij was in bezit van een klassieke Super Van Craft kruiser maar we kennen hem vooral van zijn fraaie 30m2 met zeilnummer 22 waarin hij actief wedstrijd zeilde en ook vaak mee op de Nieuwe Meer te zien was. Frank had ook altijd veel belangstelling voor onze getalenteerde jeugdzeil(st)ers die hij actief ondersteunde. Wij wensen zijn echtgenote Marion en kinderen en kleinkinderen veel sterkte om dit verlies te dragen. •••••• In de zomer zond Hugo Caron de Laserzeilers het volgende bericht: "...Een jobstijding. Johan Pel is overleden. Johan zeilde korte tijd met ons mee. Hij had er plezier in. Wij ook. Daar is nu een eind aan gekomen..." Het was een genoegen om samen met Johan Pel te varen. Hij was een goede en sportieve zeiler. Een wedstrijd ging hij niet uit de weg, maar hij zag het als een spelletje. We hebben hem nooit boos gezien. Wel zagen we hem vaak breed lachend om eigen en andermans capriolen te water of elders. We missen hem in onze club en wensen zijn familie veel sterkte toe.

10


VERVANGING HAVENMEESTER Dit jaar hebben we prioriteit gegeven aan het vinden van een manier om onze havenmeester de gelegenheid te geven te genieten van zijn vrije dagen en vakanties. Daarbij bleek des te meer dat de groep mensen waar we structureel een beroep op kunnen doen om de havenmeester te vervangen steeds kleiner wordt. Met als gevolg dat we ons hebben afgevraagd, hoe we daar op een andere manier mee om moeten en kunnen gaan. In deze moderne tijd wordt het gewoon steeds moeilijker vrijwilligers te vinden die zo’n tijdrovende en verantwoordelijke klus op zich willen nemen. De oplossing die ons nu voor ogen staat, heeft consequenties voor de service en dienstverlening, zoals we die al jaren gewend zijn. Daarom gaan we het hele jaar 2013 aan de slag met de beschreven regeling en zullen we die in december evalueren. Op basis daarvan ontwerpen we een definitieve regeling. De regeling is als volgt: Op de dagen dat de havenmeester verlof heeft, wordt hij in het zomerseizoen van zonsopgang tot zonsondergang vervangen door een vervangend havenmeester. In het winterseizoen is in de maanden november, december, maart en april tussen 9.00 en 10.00 uur en tussen 16.00 en 17.00 uur een vervangend havenmeester aanwezig. In de maanden januari en februari zal de haven tijdens de vrije dagen van de havenmeester gesloten zijn. De vervangend havenmeester is lid van WV De Koenen. Havencommissaris en voorzitter benoemen in samenspraak met de havenmeester de vervangend havenmeester(s). De vervangend havenmeester krijgt per dag dat hij/zij de havenmeester vervangt een vergoeding van 15 euro. Deze regeling gaat in op 1 januari 2013 en geldt in principe voor het hele jaar. Mark Smit, Havencommissaris

UIT HET CLUBHUIS We hebben dit jaar weer veel activiteiten op de vereniging gehad en er zullen nog enkele volgen. Alvorens we het jaar gaan afsluiten, wil ik iedereen hartelijk bedanken die zich heeft ingezet voor alle werkzaamheden in en rondom het clubhuis. Behalve de “vaste” keukenploeg wil ik hierbij graag van de gelegenheid gebruik maken om Lenie de Bruin te bedanken voor de fantastische wijze waarop zij onlangs weer de jaarlijkse schoonmaakdag van het clubhuis en de keuken, samen met een flinke groep vrijwilligers, tot zo’n succes heeft gemaakt. 11


Tevens wil ik twee opmerkingen bij de bardiensten maken. Ik krijg soms klachten van leden die een bardienst draaien, dat zij geconfronteerd worden met een vies achtergelaten keuken en een niet aangevulde frisdrank-koelkast. Zou u indien u een bardienst draait hier even aan willen denken ? Het andere punt gaat over de barlijsten. Als u zich inschrijft op de lijst in het clubhuis, wilt u dat dan doen met voor- en achternaam. Dan bent u voor ons makkelijker terug te vinden tussen de ruim 500 leden. Bij voorbaat dank voor uw medewerking! Carla Oosterbaan-Bresser Clubhuiscommissaris

Kijk ook op www.wvdekoenen.nl

OPTIMISTENTRAINERS GEZOCHT De resultaten van de jeugdtrainingen in de Optimisten beginnen we nu te zien. Heel wat zeilertjes uit de wedstrijdgroep van JanKees en Annemarijn scoren hoog. Daar zullen we nog het een en ander van horen. Ik ben er trots op dat we met z’n allen zo veel talent naar boven halen. Maar de beginners van vorig jaar dreigen nu de dupe te worden van het succes. Ze moeten doorstromen naar een hogere groep binnen de club om plaats te maken voor de nieuwe zeilertjes. We hebben Optimisten en we hebben rescueboten. We missen alleen nog een paar trainers. We zijn niet zo veeleisend: kindvriendelijk, vergevingsgezind, streng als het nodig is, erg veel plezier maken en vooral veel lachen. Een Vaarbewijs I is voor de snelle begeleidingsboot ook een vereiste. We zoeken minstens een vast iemand voor elke week en een assistent-begeleider. Kom op Koenenleden. Ik heb het ook zomaar geprobeerd, kreeg cursussen via De Koenen en nu kan ik alleen maar zeggen: “Het is zooooo heeeeel erg leuk om te doen en o zo dankbaar!”. Geef je op bij Maria Oomens, wedstrijden@wvdekoenen.nl Pim Dijkema, Jeugdtrainer

12


SAILABILITY Het eerste volledige jaar Sailability hebben we achter de rug. Het jaar stond in het teken van aanpassingen aan de haven om mensen die minder mobiel zijn en/of in een rolstoel zitten op een goede manier te kunnen ontvangen. Zoals jullie allemaal ongetwijfeld gemerkt hebben is het sanitair in de achterhaven aangepakt, de steigers toegankelijk gemaakt, een nieuw vlot met tillift en oprijplaat drijft nu aan de passantensteiger, een oprijplaat om het clubhuis binnen te komen en het pad vanaf het winkeltje van Floris naar en rond het clubhuis is opnieuw bestraat. Al deze aanpassingen, die voor het grootste deel door sponsors van Sailability zijn bekostigd, hebben de haven volledig toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. Verder zijn er drie (1 eenpersoons en 2 tweepersoons) volledig aangepaste bootjes bij ons op de haven gekomen waar mensen met een beperking zo zelfstandig en veilig mogelijk mee kunnen zeilen. Tijdens de georganiseerde zeildagen en zelfs de sluitingswedstrijden wordt hier veel gebruik van gemaakt. Er hebben 20 zeilers met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking dit jaar de wateren van de Nieuwe Meer verkend. Twee van hen zijn nieuw, maar die verwachten we komend jaar zeker terug. In 11 zeildagen hebben er 108 keer mensen gezeild. Dat zijn bijna 10 zeilers per dag. Er waren 25 vrijwilligers die dit allemaal hebben mogelijk gemaakt. Het merendeel zal dat ook in 2013 doen. Nadat we kennisgemaakt hadden, de aanpassingen hadden gerealiseerd en zijn begonnen met zeilen, bleek al snel dat er ook binnen De Koenen een groot draagvlak is ontstaan voor de manier waarop Sailability mensen met een beperking bij ons op De Koenen de gelegenheid bieden te genieten van watersport. We kunnen terugkijken op een zeer succesvolle start in de samenwerking tussen De Koenen en Sailability. Dit geeft dan ook vertrouwen in de toekomst waarbij het de bedoeling is dat Sailability volledig ge誰ntegreerd wordt binnen onze watersportvereniging en wij steeds meer bestuurlijke en vrijwilligerstaken op ons nemen om dit succesvol te laten blijven. Belangstelling om een handje uit te steken? Meld je aan bij Mark Smit, haven@wvdekoenen.nl

LIGPLAATS ZOMER 2013 AANVRAGEN Bij dit Koenennieuws vindt u het aanvraagformulier zomerligplaats 2013. Voor schepen die in de haven liggen, in de loodsen staan of zich hoe dan ook op het 13


haventerrein bevinden, is stallinggeld verschuldigd. Als er geen aanvraag is gedaan, wordt dat het seizoenstarief of daggeld. De aanvragen moeten ieder jaar in een bepaalde periode worden gedaan. U kunt uw aanvraag in de brievenbus van het clubhuis stoppen of per post versturen t.a.v. de schepencommissaris. Ook kunt u de aanvraag per e-mail doen aan: schepen@wvdekoenen.nl. Geef alle scheepsgegevens door die op het formulier gevraagd worden. Als u per e-mail aanvraagt, vermeld dan in het vakje onderwerp ‘Aanvraag zomer 2013’, anders bestaat de kans dat uw aanvraag als spam verwijderd wordt. U kunt ook via de website aanvragen bij ‘Formulieren’. Als u ‘elektronisch’ aanvraagt krijgt u een bevestiging dat uw aanvraag in behandeling is. Toewijzen van plaatsen is moeilijk. Niet alle aanvragen kunnen gehonoreerd worden. Het huishoudelijk reglement wordt hierbij gehanteerd. De schepencommissaris kan schepen afwijzen. Hier volgen de criteria voor een ligplaats in de haven: Aanvragen van leden die niet aan alle verplichtingen jegens de club hebben voldaan, worden zonder meer afgewezen! Aanvragen van leden die korter dan twee jaar lid zijn hebben in het algemeen minder kans op een plaats. Toewijzing vindt vervolgens plaats op basis van de ligplaats van vorig jaar en op het gewogen lidnummer. De aanvraag moet voor zondag 27 januari 2013 om 18.00 uur binnen zijn. Met vriendelijke groet, Carsten Thöne Schepencommissaris

MAILADRESSEN Steeds vaker gebruiken wij de e-mail om onze leden op de hoogte te brengen van allerlei wetenswaardigheden. Wij hebben ruim 500 leden en donateurs en van ongeveer 350 hebben wij een e-mailadres. Wij krijgen graag de mailadressen van de ontbrekende 150 leden. Heb je een emailadrs; stuur het dan naar secretaris@wvdekoenen.nl. We krijgen ook steeds mailtjes terug. Als dat meerdere keren gebeurt, halen wij het adres uit het adressenbestand. Dat hebben wij nu gedaan met de mailadressen van onderstaande leden: 14


Lid nr.: 2853 - Rene Baggers Lid nr.: 3046 - Ellen Boswijk Lid nr.: 3480 - Kathelijn de Bruyne Lid nr.: 9002 - Dirk Adrichem (donateur) Lid nr.: 3511 - Tycho van Duren Lid nr.: 3489 - Annemarie Fakkeldij Lid nr.: 2995 - Henk Groenendijk Lid nr.: 3577 - Michael Giezen Lid nr.: 3292 - Jules Hesse Lid nr.: 3376 - J. Kuyckhoven Lid nr.: 3415 - Hans Maliepaard Lid nr.: 3045 - E.G.H. Laurijssens Lid nr.: 3071 - Jan Peperkamp Lid nr.: 2781 - Jelle Roos Lid nr.: 2509 - Fred Schaaf Lid nr.: 2369 - Brenda Scheffer Lid nr.: 3640 - Isaac Verster Lid nr.: 3645 - Olivier Segers Lid nr.: 3646 - Isabel Segers Lid nr.: 3473 - Pam Witsenboer Wil je toch e-mail van De Koenen blijven ontvangen geef dan je juiste mailadres door aan: secretaris@wvdekoenen.nl. Dat geldt ook voor de eigenaren van de volgende mailadressen. Wij kunnen nergens het adres aan een lid in ons bestand koppelen. Als het adres van jou is, meldt het dan aan de secretaris. jacqueline-goosens@planet.nl besgreyling@wanadoo.nl molenpad13@ziggo.nl fenffen@yahoo.nl msas64@hetnet.nl govert@sjm.xs4all.nl marieke-op-pad.nl ??? info@docadd.nl saskia@smipper.demon.nl graa2489@planet.nl devries@dds.nl pieter@beyondborders.nl 15


Pinkstertocht 2013 De Pinkstertocht 2012 was door de inzet van de heren Henny, Ramon en Michel een groot succes. Het is mooi als leden zich zo inzetten om andere leden een bijzonder Pinksterweekend te bezorgen. We hebben vernomen dat het zo langzamerhand overbekende, beruchte trio Michel, Ramon, Henny nu al weer bezig is met de voorbereidingen voor een spectaculaire Pinkstertocht 2013. Reserveer hem alvast in je nieuwe agenda. De data zijn 18, 19 en 20 mei 2013.

Havenproblemen Het lijkt wel of de problemen rondom het parkeren dit jaar snel veel groter zijn geworden. Zoals bekend is het bestuur al jaren bezig met de gemeente en ieder ander denkbare instantie om een structurele oplossing te vinden voor dit probleem. Bij wie of op welke wijze we dit ook ter sprake brengen; we komen geen stap verder. Er zijn diverse leden die oplossingen hebben aangedragen, bedankt daarvoor! We hebben al deze voorstellen onderzocht en we hebben dit vooral gedaan om te kijken hoe het parkeren de watersportpraktijken op De Koenen niet in de weg gaan staan. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een idee waarvan we de haalbaarheid onderzoeken om aan het eind van de jollensteiger waar momenteel ruimte over is een soort privé parkeerterreintje op onze eigen grond te creëren. Ook dit heeft nogal wat haken en ogen en een prijskaartje… Wordt vervolgd. Gelukkig gaan we de steiger voor het clubhuis deze winter wel vervangen. Floris begint na de komst van Sinterklaas met het demonteren van de huidige steiger. In januari verwachten we dat hij samen met vrijwilligers en Robouw aan de bouw van de nieuwe steiger kan werken. Er is ook al gekeken naar de steigers van de binnenhaven dat zal de komende jaren zijn beslag krijgen. Een wat minder voortvarend bericht over de gasaansluiting. Deze aanvraag loopt nu ongeveer een jaar, het eind hiervan is nog niet in zicht, maar we hopen op de volgende ALV hier uitsluitsel over te geven. Mark Smit Havencommissaris. VriendenLoterij Doe je al mee met de VriendenLoterij voor De Koenen? Als je meespeelt met de VriendenLoterij en je kiest De Koenen om voor te spelen, gaat 50% van de inleg naar De Koenen. Elke maand weer. En zelf maak je kans op een van de vele prijzen. Ga naar www.vriendenloterij.nl en speel mee. 16


Jaaruitslag Laserzeilers De Woensdagavond Laserzeilers hebben in 2012 een paar records gebroken. Er hebben maar liefst 30 verschillende zeilers aan de onderlinge wedstrijden deelgenomen. Daaronder veel nieuwe gezichten. Er werden ook nog nooit zo veel starts gemaakt. Hugo Caron startte maar liefst 51 keer en won het jaarklassement met grote overmacht. In het klassement van de beste gemiddelde score moest hij nipt de eer laten aan Tom Hijmans. Volgend jaar weer op de woensdagavonden en als het even kan met een jeugdafdeling. De jaaruitslag laat alleen de zeilers met 20 starts of meer zien. Daarom dit jaar geen Nienke Wolkers, Wout de Visser, Casper Schaaf, Louk Nelissen en Gerard Bueters in de lijst. Ook nieuwelingen zoals Sanne en Boj missen daardoor. Ga voor de volledige uitslag naar de website.

1. Hugo Caron 2. Tom Hijmans 3. Erik van den Thillart 4. Sven Oosterbaan 5. Jasper van Mens 6. Ronald Karten 7. Pieter Vroegop 8. Mariette Ackermans 9. Didier Geheniau 10. Hans Brouwer

punten 286 205 197 159 141 123 83 83 60 21

starts 51 32 37 29 32 34 22 29 29 20

Kijk ook op www.wvdekoenen.nl

Kandidaat leden (maart 2012 t/m november 2012) 3653 3654 3655 3656 3657 3658

J. van der Does M. Henny T. Cohen de Lara B. Hollander H. Korff F. Drion

Nic. Maesstraat 90hs Zuiderakerweg 30 Van Eeghenstraat 26hs Prins Hendriklaan 48 Keizersgracht 97-1e et. De Warren 8 17

1071 RE Amsterdam 1069 MH Amsterdam 1071 GG Amsterdam 1075 BE Amsterdam 1015 CH Amsterdam 1187 LL Amstelveen


3659 T. Deveson 3661 W. Prins 3662 S. Kramer 3663 T. Marijnen 3664 S. Marijnen 3665 X. Ruperink 3666 M. Tetteroo 3667 H. Brouwer 3668 T. Schrรถder 3669 P. van Loon 3671 P. de Jong

Nieuwemeerdijk 161 Keizer Karelweg 414 Sloterkade 85-2e et. Sarphatikade 6 Sarphatikade 6 Thomsonstraat 97 Leiduinstraat 4-3e et. Archimedesplein 117 Tilanusstraat 45-4e et. Klifrakplantsoen 37 Prinses Margrietstraat 44

1171 NJ Badhoevedorp 1181 RK Amstelveen 1058 HJ Amsterdam 1017 WV Amsterdam 1017 WV Amsterdam 1171 ZG Badhoevedorp 1058 SJ Amsterdam 1098 KA Amsterdam 1091 BE Amsterdam 3544 RG Utrecht 1077 LA Amsterdam

Eventuele bezwaren tegen definitieve opname van deze leden in Koenenverband moeten uiterlijk 365 dagen na ontvangst van deze bekendmaking schriftelijk bij de secretaris zijn ingediend.

Opzeggingen De volgende leden en donateurs zullen met ingang van 31-12-2012 uit het ledenbestand worden gehaald; zij hebben hun lidmaatschap opgezegd. 3000 3532 3595 3293 9137 3402 3516 3529 3127 2841 3509 2855 9102 3379 1945 3478

P. Bruyn F.H. Bracht M. Colsen C.M. Feeke-Steegstra H. Grijmans J. Hogendoorn K. van der Lee J. van Mens J. Neijenhuis J.A. van Ravenzwaai L. Schelleman M. Smit-Hester H.G. Weve M. Wรถlcken J.M. van der Woude Y. Wuite

3533 3568 2040 3294 2135 3632 3370 2979 3273 3239 2465 3212 3528 2671 3477

18

E. Bracht M.J. Clijsen J. Ennik F. Feeke J. Guttmann P. van Lange T. Ludenhoff E.J. Meijer N. Post J. van Rooijen J. Smit E.A.M. Vlaming-Solleveld R. Wielings H. Wiegman J. Wuite


KOENENKALENDER 2013 6 januari

Nieuwjaarsreceptie, aanvang 14.00 uur

11 januari

Klaverjassen

18 januari

Theorieles jeugdwedstrijdzeilen, aanvang 17.00 uur

27 januari

Snertfuif, aanvang 17.00 uur

1 februari

Klaverjassen

8 februari

Theorieles jeugdwedstrijdzeilen, aanvang 17.00 uur

22 februari

Klaverjassen

1 maart

Theorieles jeugdwedstrijdzeilen, aanvang 17.00 uur

3 maart

Informatieochtend jeugdzeilen + squadrontraining Cadet met droogpak

10 maart

Winterprogramma (knopen) + squadrontraining Cadet met droogpak

15 maart

Klaverjassen

16 maart

Zaterdag Winterprogramma (zwembadles 11 tot 13 uur) + squadrontraining Cadet met droogpak

22 maart

Theorieles jeugdwedstrijdzeilen, aanvang 17.00 uur

24 maart

Winterprogramma + squadrontraining Cadet met droogpak

5 april

Eerste vrijdagavondtraining Cadetten

5 april

Klaverjassen

12 april

Ledenvergadering, aanvang 20.30 uur

15 april

Aanvang hellingen

15 april

Schoonmaakdag clubhuis

17 april

Eerste woensdagavond Lasergroep

17 april

Eerste woensdagavond training Optimisten

19 april

Eerste vrijdagavond training Optimisten

20 april

Opening vaarseizoen, vlag hijsen om 12.00 uur

21 april

ASK openingswedstrijden (De Schinkel)

26 april

Klaverjassen 19


17 mei

Weespertrekvaart mannenkoor, aanvang 21.00 uur

18 - 20 mei

Pinkstertocht

22-23 juni

Promotiewedstrijden

3 juli

Laatste woensdagavondtraining Optimisten voor de zomerstop

5 juli

Laatste vrijdagavondtraining voor de zomerstop

16 augustus

Eerste vrijdagavondtraining Cadet na de zomerstop

21 augustus

Eerste woensdagavondtraining Optimisten na de zomerstop

23 augustus

Eerste vrijdagavondtraining Optimisten na de zomerstop

8 september

Scoutingwedstrijden

25 september

Laatste woensdagavondtraining Optimisten voor de winterstop

27 september

Laatste vrijdagavondtraining Optimistenvoor de winterstop

29 september

ASK Sluitingswedstrijden (De Schinkel)

4 oktober

Laatste vrijdagavondtraining-theorie teamwedstrijden Cadet voor de winterstop

5-6 oktober

Teamwedstrijden Cadet

14 oktober

Aanvang hellingen

27 oktober

Slotwedstrijd, diner & prijsuitreiking Lasergroep

10 november

Laser 6 Uren van de Nieuwe Meer

24 november

Sinterklaasfeest, aanvang 14.00 uur

15 december

Ledenvergadering, aanvang 14.00 uur Kijk voor het actuele programma op www.wvdekoenen.nl

met ons drukwerk, uw doel bereikt Drukkerij de Bij bv Donauweg 2c 1043 AJ Amsterdam Tel 0031 (0)20 6136699 Fax 0031 (0)20 6137009 www.debij.nl

20

KoenenNieuws november 2012  

Clubblad van Watersportvereniging De Koenen uit Amsterdam.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you