Page 1

Μ ί λ τ η Παρασκευαΐδη Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ

ΑΓΙΑΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ σε σ χ έδ ι ο τ ου 1 92 6 και του 1 9 4 2


Α φ ιέρω μ α στό Α ν α γ ν ω σ τ ή ρ ιο « Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η »

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΓΙΑΣΟΣ

a an

Π ο λυ σ έλ ιδ ο λ ε ύ κ ω μ α τ ο υ Μ ίλ τ η Παρασκευαΐδη με 90 α γ ι α σ ώ ­ τι κα σ χ έ δι ά του φ ι λ ο τ ε χ ν η μ έ ν α από το 1926 έως το 1979. ρωμα στο Αναγνωστήριο Α γιά­ σου, και δεν βρίσκουμε λόγους να σε ευχαριστήσουμε για τη μεγά­ λη προσφορά σου προς το πνευ­ ματικό μας Ί δρυμα. Μόνο π αθια­ σμένοι άνθρωποι, σωστοί καλλιτέ­ χνες, μπορούν να κάνουν αυτό πού ξεφυλλίζοντας βλέπουμε στο θαυμάσιο λεύκωμα. Γέροι, γρηές, νηοί και νηές, τοπία και ό,τι ό­ μορφο στην Α γιάσο, απ' τον Ό ­ λυμπο — Καστέλλι κλπ. ως το σαχνισίνι με τα καφασωτά, άρι­ στα σχεδιασμένα, βρίσκεται στην « Παραδοσιακή Αγιάσο» . Σωστό απόκτημα του Αναγνωστηρίου μας. Δέξου λοιπόν ,αγαπητέ Μίλ­ τη, τις θερμές ευχαριστίες, πρώ­ τα εμού και του Διοικητικού Συμ­ βουλίου, για την ευγενική σου προσφορά προς το Πνευματικό μας Κέντρο, αλλά ταυτόχρονα και τα θερμά μας συγχαρητήρια για την ακατάβλητη επιμονή και προσπάθεια που κατέβαλες για να παρουσιάσεις το όμορφο «λεύ­ κωμα» με την παραδοσιακή Α ­ γιάσο και να το αφιερώσεις από εκτίμηση της υποδειγματικής του πολιτιστικής προσφοράς, στο Α ­ ναγνωστήριο. Καί πάλι ευχαρι­ στούμε και συγχαίρουμε. Η Β ι­ βλιοθήκη μας στολίστηκε με το υπέροχο λεύκωμά σου. Με πολλή αγάπη και εκτίμηση Π ΑΝΟΣ Δ. Π ΡΑ ΤΣΟ Σ

fo .in

io

tir

os gn

Ο συνεργάτης μας, προπολε­ τημα αυτό περιελήφθηκαν και πι­ μικός σκιτσογράφος του «Δ ημο­ οτά φωτοαντίγραφα ξηρογραφί­ κράτη», Μίλτης Παρασκευαΐδης, ας των σχεδίων του πολεμικού μετά την κυκλοφορία της μελέ­ λευκώματος το υ Αγιασώτη ζω ­ Θεμιστοκλή Μαλούκη της του «Ο προϊστορικός οικι­ γράφου σμός του λόφου Προφήτη Η λία (1887 - 1960) για το όποιο λε­ δημοσιευθή Αγίας Παρασκευής Λέσβου , πτομέρειες έχουν που εκδόθηκε με πολλές προσθή­ στην αθηναϊκή εφημερίδα «Το κες σαν ανάτυπο από τον 7ο τόμο Βήμα» της Κυριακής 5 .3 .1 9 7 8 του Δελτίου της Ε τα ιρεία ς Λε­ και στον «Δημοκράτη» της Μυτι­ σβιακών Μελετών — Λεσβιακά» λήνης της 9 .3 .1 9 7 8 . Ο Μίλτης Παρασκευαΐδης, του 1978, συγκέντρωσε επί αρ­ κετές βδομάδες όλα σχεδόν τα που ασχολείται ήδη, μετά την δη­ σχέδιά του πού είχε φιλοτεχνή­ μοσιογραφία, αποκλειστικά με ελαιογραφία, την τέμπερα σει στην περιοχή τη ς Αγιάσου την έως σήμερα από τον Δεκαπενταύ­ και τα σχέδια μονόχρωμων και πο­ γουστο του 1 9 2 6 , όταν ήταν 15 λύχρωμων μολυβιών, έχει ε κτυ­ χρονών, και κατήρτισε με αυτά πώσει και κυκλοφορήσει για το τόμον βιβλιοδετημένου λευκώμα­ κοινόν των φιλότεχνων δύο λευ­ τος με τον τίτλο «Η παραδοσια­ κώματα σχεδίων του το 1976 και κή Αγιάσος Λέσβου σε σχέδια το 1979 με τούς τίτλους «Μορφές της Ρωμιοσύνης» και «Αντισνο­ του 1 9 26 και του 1942». μπιστικά και αντιρομποτικά— 54 Τ ο πολυσέλιδο αυτό λεύκωμα, που είναι διαστάσεων 0 ,2 9 επί ζωγραφικά σχέδια μολυβιού εμ­ 0 ,2 1 , περιλαμβάνει τοπία της Α ­ πνευσμένα από τη Λέσβο, την γιάσου και της περιοχής του Ο­ Εύβοια και την Α ττική ». Ευθύς μετά την παραλαβή του λύμπου, 3 9 προσωπογραφίες χα ­ ρακτηριστικών μορφών της Α γιά­ νέου αδημοσίευτου λευκώματος σου, απ’ τις οποίες οι περισσότε­ 90 αγιασώτικων σχεδίων, ο Πρό­ ρες έχουν πια για πάντα εκλεί­ εδρος του Αναγνωστηρίου της Α­ ψει, και 3 0 αγιασώτικα λαογρα­ γιάσου «Η Ανάπτυξη» κ. Πάνος φικά σχέδια, και αφιερώθηκε από Δ. Πράτσος, απηύθυνε στον καλ­ τον καλλιτέχνη του στο Α­ λιτέχνη του την ακόλουθη επι­ ναγνωστήριο της Αγιάσου «Η στολή με ημερομηνίαν 1 9 .9.1979 «Α γαπητέ Μίλτη. Λάβαμε την Ανάπτυξης για την υποδειγματι­ Παραδοσιακή Αγιάσο», αφιέ­ κή πολιτιστική και καλλιτεχνική του δράση επί 85 χρόνια και στις πιο δύσκολες στιγμές του νησιού

Μ Υ Τ Ι Λ Η Ν Η

μας.

μ α ς .

Μετά τα 9 0 ολοσέλιδα σχέδια της Αγιάσου ακολουθεί στον ίδιο βιβλιοδετημένο τόμο, επίσης πο­ λυσέλιδο παράρτημα με διάφορα ενθύμια της ζωής της Αγιάσου και του καλλιτέχνη. Σ το παράρ­

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5 Ο κτω β ρίο υ

19 7 9


fo .in io tir os gn

a an


Όσ ο ι να

θα το

κοιτάζουν

το

Λεύκωμα

ξεφυλλίζουν

με

πολύ

γ ια

να

μη

των

σχεδίων

μουτζουρωθούν

ή

αυτό

μεγάλη σβήσουν

ε ίν α ι

ανάγκη

προφύλαξη οι

μολυβιές

του.

fo .in

io

tir

os gn

a an

Τα περισσότερα από τα σχέδια του Λευκώματος « Η παραδοσιακή Αγιάσος της Λέσβου» φιλοτεχνήθηκαν από τον Μίλτην Παρασκευαΐδην σε δυυ περιόδους, το 1926 όταν ήταν δεκαπέντε χρονών , και το 1942. Την πρώτη κατά το δεκαπέντισμα της ο ικ ο γ έ ν ε ιας του Χρίστου Παρασκευαΐδου (1869-1937) στην κωμόπολη του Ολύμπου όλο τον Δεκαπενταύγουστο του 1926, οπότε ο Μίλτης ε ίχ ε την ευκα ιρία να δ ια β ά ζ ει και τα λογοτεχνικά β ιβ λ ία του Αναγνωστηρίου « Η Ανάπτυξη» , που ε ίχ ε τη βιβλιο θήκη του απέναντι στον ξενώνα των προσκυνητών που εδεκαπέντιζαν. Ό λα τα μέλη της ο ικ ο γ έ ν ε ιας του Χρίστου και της Α γλαΐας Μίλτης (1911), Μαρία, Θανάσης (1914 ) , Δημητράκης (1917 ) , Πάνος (1920) και Β α σ ιλεία κοιμώνταν, τον αξέχαστο εκ ε ίν ο Δεκαπενταύγου­ στο του 1926, στρωματσάδα σε έ να κ ε λ λ ί του προσκυνή­ ματος της Παναγίας και ήταν επόμενο όλα τα παιδιά, με το πρώτο γλυκοχάραμα, να τρέχουν προς τα ψηλώματα γ ια να ανακαλύψουν τ ι ς π ιο γραφικές ομορφιές της περιοχής του Ο λύμπου· Η δεύτερη συλλογή σχεδίων της Α γιάσου φιλοτεχνήθηκε το 1942 όταν ε ίχ ε αρρωστήσει ε ξ αι τία ς της κατοχι­ κής πείνα ς ο αδελφός του Μίλτη Δημητράκης, που νο­ σηλεύθηκε ε π ί μήνες, με την βοήθεια του ασύγκριτου Αγιασώτη ανθρωπιστή ασκληπιάδη Στρατή Αντωνίου, στην Αγιάσο, όπου πέθανε 25 χρονών σ τι ς 6 Ο κτωβρίου 1942 σαν θύμα των μανιακών οργανωτών του 2ου παγκοσμίου πολέμου. Ο Μίλτης από τη Μυτιλήνη όπου δ ιέ μ ε ν ε , επ ι­ σκεπτόταν έως τ ό τ ε , την χρονιά εκ ε ίν η , την Αγιάσο για παρακολούθηση της προσπάθειας διάσωσης του αδελφού του, πεζοπορικώς, και ε ίχ ε την ευκα ιρία να επ ιδ ιώ κ ει με τα σχέδιά του την ε ι κονογραφική απομνημόνευση των παραδοσιακών χαρακτήρων της Λέσβου και των κα­ τοίκων της, που διατηρούσαν τα πατροπαράδοτα έθιμα του λαϊ κού της πολιτισ μού , αλλά θ α έσβηναν σε λ ίγο για πάντα από τα επακόλουθα των αναστατώσεων του πολέμου.


fo .in o iri st

no ag an


Το

Λεύκωμα

αυτό

στο Αναγνωστήριο

a an

από

ε κτίμηση

αφιερώνεται της Αγιάσου

τη ς

ολόθερμα « Η Ανάπτυξη»

υποδειγματική ς

π ο λ ιτ ισ τ ικ ή ς

προσφοράς

os gn και

σαν

των

λο γο τεχνικ ών

που

είχ α

χρησιμοποίησης

βιβλίω ν

του

στην

παλιά

δια βά σει

ηλ ικ ία

15

χρονών

io

τον

τη ς

tir

σε

ανταπόδοση

Δεκαπενταύγουστο

του

1926.

β ιβ λ ιο θ ή κ η

του

του

fo .in


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag

an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag

an


fo .in o iri st

no ag

an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag

an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag

an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag

an


fo .in

o iri

st

no

ag

an !?Τ ι 1 " 1)^“$ ί! '/·*'> <«Τ>^ ί>·(^.1.Λ Τ^κ>ν^ |·Ι<Γ*ν)^ Κί ' ■ 1· >)^*^ γ * ·* ^ * ^ * ρ^υν ;' γΛ ^|.·»*(.*^)/τί|.. ψ * ύ&ί^ν,'γ&' λ * »Μ [χ Γ" λ ΖκΓ Γώε τ-ν χ*. ><» ✓ τ«(. «νώε ><*·< €"ΖΚ.®*-,&<ΓΚ-οΟκ0ψν° ^<1,.«.//ι·*· (» < . Ί<^' “Γ ^ Ι'Ύ 1ί ^'-' ι<-<’4’,'" νί^1

ίΛοκ-ισ-ιτ

ο

χ ο (5 ^

\,*ΙΛ*εο<!γι -.

1 * ^ 0 ο ύν ώ /, (λ ^ Λ //

ι^ μ

·ώ ^ υ^ ·

ο<νΤ*

^ι* <'*· γ*|ι. <λ(|>^ /< /’*(,<“ΥΥ,/’* /

α

'τ<4* ’

I

ο

/Το< |

τ<τ»^/·<<^| ί * . ^

|?1>3^οΙ- Κ » (

?

χι

-V,


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag

an


fo .in o iri st

no ag

an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag

an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag

an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag

an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag

an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag

an


fo .in o iri st

no ag

an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag

an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag

an


fo .in o iri st

no ag

an


fo .in o iri st

no ag

an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


•ο καθηγητής Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ ΠΑΡΑ­ ΣΚ ΕΥΑΪ ΔΗ Σ όταν ήτο καθηγη­ τής της Ευαγγελικής Σχολής κατά φωτσγραφίαν μετά του ττρωτοτόκου υιού του Μίλτη ληφθείσαν υπό του τότε εν Σμύρνη καί κοτό π ιν βασιλι­ κού φωτογράφου Αθηνών Γ. Μπούκ α

fo .in

o iri

st

no

ag

an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


1>9/ Λ Ε Σ Β Ι Α Κ Η

Π Α Ρ Ο Ι Κ Ι Α

ΣεΔο 7ί>

Ή έκθεση Ν Κριδέρα στόν «Παρνασσό»

«Αρχοντικά της Λέσβου» Φυλλομετρώ τό θαυμάσιο σ’ έκτυπωτική πολυτέλεια λεύ­ κωμα μέ τά «Αρχοντικά τής Λέσβου», δπου έκτος άπό τις θαυμάσιες φωτογραφίες κτιρίων (έξωτερικά, έσωτερικά, τοιχογραφίες κλπ.) ανθολογούνται καί πίνακες τοΰ Θεόφι­ λου κ’ ενδιαφέροντα λαϊκά αντικείμενα τής συλλογής τοΰ Τ. Ελευθεριάδη, τής Πέτρας.

a an

Στήν αρχή,δώδεκα σελίδες εισαγωγή τοΰ Γιάννη Τσα­ ρούχη. Ξέροντας τήν αξία αύτοΰ τοΰ έξαιρετικοΰ ζωγρά­ φου καί διανοητή, έχουμε προκαταβολικά έτοιμασθεϊ νά χα­ ρούμε καί τις επίσης αναμφισβήτητες γνώσεις του γύρω από τό θέμα τοΰ βιβλίου. Δυστυχώς — κι άς μή φανεί πα­ ραδοξολογία— πολύ λίγα πράγματα καταλαβαίνεις από ιόν τρόπο μέ τόν όποιο διατυπώνονται. 'Τπογραμμίζω πώς δεν είναι θέμα νά είσαι ειδικευμένος περί τά εικαστικά καί τήν δρολογία τους, όποτε θά υπήρχαν έλαφρυντικά γιά τόν ανίδεο άναγνώστη. “Ο χι! Ακολουθεί έπίσης πολυσέλιδο κείμενο τοΰ φωτογράφον Σκοπελίτη, αλλά κι απ’ αυτό δέν μπορούμε νά βγάλωμε νόημα, γιατί τοΰ λείπει ή λογική ροή.

os gn

Εντυπωσιακή έπιτυχία έσημείωσε ή τελευταία ατομική έκθεση τοΰ Λεσβίου ζωγράφου Νίκου Κριδέρα στήν αίθου­ σα τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», κατά τήν όποια οί φιλότεχνοι τών Αθηνών έσπευσαν νά αγοράσουν όλους τοΰς έλαιογραφικούς του πίνακες αιγαιοπελαγίτικων Θαλασ­ σινών τοπίων, πολύ πριν άπό τό τέλος της, καί νά παραγγείλονν άλλους πού θά παραλάβουν άπό τό άτελιέ του τής Νέας Κηφισιάς (λεωφόρος Τατοίου 1 0 9 ). Ό πατέρας του Άχιλλεύς Κριδαράς ήταν άπό τή Φίλια καί είχε πάρει μέ­ ρος σέ έκστρατεΐες, κατά τις όποιες, μέ προαγωγές, έφθασε έως τό βαθμό τοΰ άντισυνταγματάρχη. 'Ο Νίκος έδειξε άπό μικρός κλίση πρός τή ζωγραφική καί, σύμφωνα μέ άνακοινώσεις του πού έγιναν άπό τόν τύπο καί άπό τό ραδιόφωνο έξ άφορμής τής νέας του έκθεσης, ή τέχνη του επηρεάσθη­ κε άπό τή ζωγραφική τοΰ καθηγητή του στό Γυμνάσιο Μυ­ τιλήνης Στρατή Γαβαλά καί άπό καλλιτέχνες τών Αθηνών σάν τό Ρωμανίδη καί τόν Α ν τ. Καννάν. Πολλοί άπό τοΰς πίνακες τοΰ Κριδέρα έχουν φιλοτεχνηθεί στό Μπάτσι τής "Ανδρου, όπου ό Λέσβιος ζωγράφος έχει ιδιόκτητη ωραία παοαλιακή κατοικία. Ω.

"Εχοντας ΰπάψει μας ανάλογες παρουσιάσεις εργασιών αύτοΰ τοΰ είδους, αναφορά δηλ. σέ κτίσματα ή φωτογρα­ φίες έσωτερικής διακόσμησης, απ’ τά δικά μας λεσβιακά αρχοντικά, αναγκαστικά περιοριζόμαστε νά χαρούμε άπλώς παν εικόνες, έλαχιστότατα μόνο, μαζί μέ κάποιες άλλες ωραίες έπίσης, αλλά άσχετες μέ τό Θέμα φωτογραφίες. β· κ.

ΦΡΙΞΟΥ ΗΛΙΑΔΗ Γράμματα. Τεύχος 7. Δεκ. 1977. Ό έξαίρετος δημοσιογράφος καί λόγιος συμπατριώ­ της μας κ. Φρίξος Ηλιάδης, κυκλοφόρησε τό 7ο τεΰχΟς τού περιοδικού του «Γράμματτα» μέ έκλεκτές κι αΰτή τή φορά συνεργασίες νέων λογοτεχνών, μέ τό μονόπρα­ κτο τοΰ Φεντερίκο Γκάρσια Λόρκα «Ντόν Κρίστομπαλ — φάρσα γιά κουκλοθέατρο» σέ μετάφραση τού Φ. Η ­ λιάδη, ποιήμαιτα κ.ά. Τό τεύχος «Γράμματα» καί σάν σχήμα καί σάν αληθινά έξοχα έπιμελημένη καί φροντι­ σμένη έκδοση, περιποιεϊ τιμή στόν άγαπητό μας Λέ­ σβιο λογοτέχνη τόν κ. Ηλιάδη κι άξίζει τόν κόπο-νσ τό προμηθευτούν οί άναγνώστες μας, ζητώντας το στή διεύθυνση: Κα Ειρήνη Ηλιάδη - Μπ. "Ανινου 5, Α θ ή ­ να 90$, τηλ. 7628.639.

"Ενας «άγνωστος» στή βιβλιογραφία Λέσβιος ζω­ γράφος, ό Θεμιστοκλής Μαλούκης, πού είχε γεννηθεί στήν Α γιάσο τό 1877 καί πέθανε στήν Αθήνα τό 1960, έγινε τώρα γιά "πρώτη φορά «γνωστός» καί γιά τις νεώτερες γενεές μέ λεπτομερειακές πληροφορίες γιά τήν ζωή καί τό έργο του πού δημοσιεύθηκαν άπό τόν Μίλτη Παρασκευαΐδη στήν έφημερίδα τών Αθηνών «Βήμα» τής Κυοιακής 5 Μαρτίου 1978, καί μέ σχετικό δημοσίευ­ μα στόν «Δημοκράτη» Μυτιλήνης τής 9.3.1978. Ό Μαλούκης άφού είχε έργασθή σάν μαθητευόμενος τού Β. Δαδάκη στήν άγιογράφηση τού Α γίου θ ε ρ ά ­ ποντος Μυτιλήνης καί έπήρε μέρος μέ τήν Μεραρχία Αρχιπελάγους στόν Ιο παγκόσμιο πόλεμο άνοιξε δικό του άτελιέ ζωγραφικής στήν Μυτιλήνη, τήν όποια έγκα τέλειψε γιά πάντα στις άρχές τού 1920. Ά πό τότε έπί μια δεκαετία άγιογράφησε όρθόδοξες έκκλησίες τής Αιγύπτου καί άπό τό 1930 έγ κοίταστάθηκε στήν Α θή ­ να, δπου άγιογράφησε διάφορες έκκλησίες τής Αττι­ κής (μεταξύ τών όποιων καί τόν "Αγιο Ελευθέριο Κάτω Πατησίων), όπρς τό 1945, όποτε τραύμοιτίστηκε σοβαρά πέφτοντας άπό σκαλωσιά κατά τήν άγιογράφη­ ση τής μικρής έκκλησίας τού Προφήτη Ηλία, πού βρί­ σκεται άνάμεσα στό Γαλάτσι καί στό Παλαιό Ψυχικό.

fo .in

Αλλά... Γιατί «Αρχοντικά τής Λέσβου»; Λυτά μόνο τά 2—3 ποΰ παρουσιάζει ό κ. Σκοπελίτης, είναι όλα κι όλα όσα υπάρχουν στό νησί μας; Φοβούμαι πώς μάλλον κάποιο λάθος έχει γίνει στή... στοιχειοθέτηση τοΰ τίτλου.

Θεμιστοκλής Μαλούκης

io

Μετά, οί πολλές καί άριστες φωτογραφίες — μαυρόασ.τρες καί έγχρωμες— αλλά ποΰ κι αύτές όμως έλάχιστα πληροφοριακά στοιχεία προσφέρουν γιατί τούς λείπει ό λεπτομερειακός ΰπομνηματισμός.

Ό ζωγράφος τής, Ά-γιάπηυ______

tir

νΑν αύτοΰ τοΰ είδους τις γραφές τις συναντούσαμε σ’ ένα ή πολλά ποιήματα, σέ κάποιο θεατρικό ή μυθιστορημα­ τικό έργο «παράλογοι*» τεχνοτροπίας, τό πολύ - πολύ Θά λέγαμε ταιριάζει ή όχι στή διάθεσή μας. Σ ’ ένα λεύκωμα, όμως, όπως στήν προκειμένη περίπτωση, ποΰ έπιθυμεΐς νά κατατοπισθεΐς άπό τις γνώσεις καί τις εμπειρίες των ειδι­ κών, νομίζω πώς είναι απαράδεκτο οί συντάκτες του ν’ αδιαφορούν γιά τόν αναγνώστη.

Π ε ρ ιμ έ ν ο υ μ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ,·Απ* μ α ς γ ιά

τό

άρ.

πού

50

Ιο υ ν ίο υ

δλους

Π α ν η γ υ ρ ικ ό θά

τούς

ά να γνώ σ τες

μας

« Δ Ε Λ Τ ΙΟ »

κυκ λοφ ορήσει

στά μ έσα

1978.

,

ΙΗ


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in o iri st

no ag an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an


fo .in io tir

os gn a an

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΓΙΑΣΟΣ σε σχέδια του 1926 και του 1942  

Ο Μίλτης Παρασκευαΐδης συγκέντρωσε όλα σχεδόν τα σχέδιά του που είχε φιλοτεχνήσει στην περιοχή της Αγιάσου έως σήμερα από τον Δεκαπενταύγουσ...

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΓΙΑΣΟΣ σε σχέδια του 1926 και του 1942  

Ο Μίλτης Παρασκευαΐδης συγκέντρωσε όλα σχεδόν τα σχέδιά του που είχε φιλοτεχνήσει στην περιοχή της Αγιάσου έως σήμερα από τον Δεκαπενταύγουσ...

Advertisement