Page 1

ÎÁÇÎÐ ÐÛÍÊÀ ÄÂÅÐÅÉ

рекламное издание

Издательская группа «ДиМарк»

№07 (503) 22 февраля 2010

ÎÏͽÊÅÓ½

Где найти толковый рекламный отдел?

ÎÏͽÊÅÓ½

ОТВЕТ ОДИН!

Профессиональное строительное издание

®


ÑÒÀÒÜÈ Â ÍÎÌÅÐÅ

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

 ËÎÄÊÅ ÁÈÇÍÅÑÀ ÒÅÏËÎÄÂÅÐÅÉ ........................................5

ÏÓÒÅÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒ×ÈÊÀ ........................................12

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÇÄÅËÈß È ÀÐÌÀÒÓÐÀ ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ È ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß ÒÐÓÁÛ ÎÒÎÏËÅÍÈÅ È ÃÎÐß×ÅÅ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÑÀÓÍÛ. ÁÀÑÑÅÉÍÛ. ÀÊÂÀÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÂÅÍÒÈËßÖÈß È ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

«ÊÎÍÄÎл ÏÐÈËÅÒÅË ÍÀ ÊÀÂÊÀÇ ........................................13

ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ

ÊÀÊÈÅ ËÀÌÏÛ ÂÛÃÎÄÍÅÅ?................................................. 14

ÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÁÎÐÛ ÝËÅÊÒÐÎÓÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß ÊÀÁÅËÜ. ÏÐÎÂÎÄ. ÈÇÎËßÖÈß ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ........................................................................6 ÎÑÍÎÂÛ ÁÓÄÓÙÈÕ ÊÎÍÒÐÀÊÒÎÂ ........................................10 ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÛ: ÐÅÌÎÍÒÓ ÁÛÒÜ ...........................10

ÄÂÅÐÈ ÈÇ ÏÐÎÈÇÂÎÄÍÛÕ ÄÐÅÂÅÑÈÍÛ ..............................16 ÄÂÅÐÈ ÈÇ ÌÀÑÑÈÂÀ ÑÎÑÍÛ .............................................. 17 ÎÁÇÎÐ ÐÛÍÊÀ ÄÂÅÐÅÉ .......................................................19 ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ........................................... 25

ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

ÐÓÁÐÈÊÀÒÎÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÑÔÀËÜÒ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎÊ. ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ ÊÀÌÅÍÜ È ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÍÅÃÎ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÌÎÙÅÍÈß ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒ. ÑÒÀËÜ. ×ÓÃÓÍ. ÍÅÐÆÀÂÅÞÙÀß ÑÒÀËÜ ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ. ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß ÖÂÅÒÍÛÅ ÌÅÒÀËËÛ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÑÏËÀÂÛ ÌÅÒÈÇÛ. ÑÊÎÁßÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß ËÅÑÎÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÑÒÎËßÐÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß. ÏÎÃÎÍÀÆ ÄÐÅÂÅÑÍÎ-ÏËÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÑÐÓÁÛ. ÄÎÌÀ. ÁÀÍÈ ÑÒÅÊËÎ. ÑÂÅÒÎÏÐÎÇÐÀ×ÍÛÅ ÏËÀÑÒÈÊÈ. ÎÐÃÑÒÅÊËÎ ÊËÅÈ. ÌÀÑÒÈÊÈ. ÃÅÐÌÅÒÈÊÈ ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ. ÂßÆÓÙÈÅ ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÛÅ È ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß È ÂÅÒÐÎÈÇÎËßÖÈß ÐÅÇÈÍÎÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÇÄÅËÈß. ÕÈÌÏÐÎÄÓÊÖÈß. ÃÑÌ. ÒÎÏËÈÂÎ

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ ÏÎÊÐÛÒÈß ÄËß ÏÎËÀ. ÊÎÂÐÎÂÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß ÎÁËÈÖÎÂÎ×ÍÀß ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÀß ÏËÈÒÊÀ ÎÁÎÈ ÏÀÍÅËÈ ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ ÄÂÅÐÈ. ÈÇÄÅËÈß ÄËß ÏÐÎÅÌÎÂ. ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ ÎÊÍÀ. ËÎÄÆÈÈ ÇÀÙÈÒÍÛÅ È ÎÃÐÀÆÄÀÞÙÈÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÄÅÊÎÐ. ËÅÏÍÈÍÀ ÆÀËÞÇÈ. ÊÀÐÍÈÇÛ. ØÒÎÐÛ ÏÎÄÎÊÎÍÍÈÊÈ. ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÊÈ. ÑÒÎËÅØÍÈÖÛ ÌÅÁÅËÜ. ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ ÒÎÐÃÎÂÎ-ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÎÅ È ÑÊËÀÄÑÊÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÇÅÐÊÀËÀ. ÂÈÒÐÀÆÈ ÊÀÌÈÍÛ. ÏÅ×È

26 26 29 31 32 33 33 34 36 36 36 41 43 43 44 45 46 48 55 59 60 61

61 61 62 63 63 64 66 67 67 68 68 68 68 69 69 69

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÄÎÐÎÆÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ. ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÑÒÀÍÊÈ. ÇÀÏ×ÀÑÒÈ. ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ ÊÈÏ È À ÊÎÌÏÐÅÑÑÎÐÛ. ÏÍÅÂÌÎÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÑÂÀÐÎ×ÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÍÀÑÎÑÛ ÁÅÍÇÎ-, ÝËÅÊÒÐÎÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÐÓ×ÍÎÉ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÐÀÁÎÒ. ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ËÅÑÀ ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÁÐÀÇÈÂÛ. ÑÌÀÇÊÈ ÎÕÐÀÍÍÎÅ È ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÑÀÄÎÂÎ-ÏÀÐÊÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ ÂÎÐÎÒÀ. ØËÀÃÁÀÓÌÛ.ÒÓÐÍÈÊÅÒÛ ËÈÔÒÛ. ÏÎÄÚÅÌÍÎ-ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ. ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÒÀÐÀ ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ È ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÎÉ ÇÀÙÈÒÛ ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÈÍÂÅÍÒÀÐÜ ÒÀÐÀ. ÓÏÀÊÎÂÊÀ

ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ ÈÇÛÑÊÀÍÈß. ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÄÈÇÀÉÍ ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ È ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ ÇÅÌËßÍÛÅ, ÁÓÐÎÂÛÅ, ÑÂÀÅÁÎÉÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ, ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÛ ËÀÍÄØÀÔÒÍÎÅ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ. ÎÇÅËÅÍÅÍÈÅ. ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÄÅÌÎÍÒÀÆ. ÂÛÂÎÇ È ÓÁÎÐÊÀ ÌÓÑÎÐÀ ÀÐÅÍÄÀ ÄÎÐÎÆÍÎÉ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÈ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ È ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÅ ÓÑËÓÃÈ Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ. ÐÈÝËÒÎÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ. ÀÐÅÍÄÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÓÃÈ

ÊÓÏÈÌ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÊÓÏÎÍ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÄÎÑÒÀÂÊÈ ÏÀÐÒÍÅÐÛ ÃÄÅ ÂÇßÒÜ «ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÓ» ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ Â ÃÀÇÅÒÅ ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ

69 69 70 72 73 75 76

77 77 77 79 79 79

80 80 80 80 80 81 81 82 82 82 82 83 84 84 85

85 85 85 85

85 85 86 87 87 88 88 88 88 88 89 89 89

89 90 91 92 94 96


4 | ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10   

    ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

 

  

  

 

 

 

2)'2 # -$!& 1+ 2)&2 %,) 1+ *&'"()'  !* .'#1+ 2)&2') '*+'/&0" 2,+2*+)'")0&'# &0" %*+' 1+ +$ 6 7 6 7 73!*(+/)4+5I767 =A:>@8E=?@:A:F=D@C<CCE9>B;CHEG

!"#


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

| ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ | 5

¡ÅÃÆ·Ä¿Ö„©¼ÆÂÅ%¹¼Ç¿’ ÅÈÄŹ·Ä·¹¥ÃÈÁ¼μÉÒǼ ºÅ»·Ä·¾·»¨¼ºÅ»ÄÖ ļÈÃÅÉÇÖÄ·ÈÂŽÄÊÕ ÔÁÅÄÅÿμÈÁÊÕ ŸÈÉ·ÄŹÁÊ ÔÉÅ»¿Ä·Ã¿ÎÄÅ Ç·¾¹¿¹·ÕзÖÈÖ ¿ÆǼÊÈƼ¹·ÕзÖ Ë¿Ç÷ ÁÅÉÅÇ·Ö ¾·Ä¿Ã·¼ÉÈÖÆÇÅ»·½·Ã¿ »¹¼Ç¼À¹ÌÅ»ÄÒÌ ÆÇÅÉ¿¹ÅÆŽ·ÇÄÒÌ ¿ü½ÁÅÃÄ·ÉÄÒÌ¥ÉÅà Á·ÁŹ·ȼºÅ»ÄÖÈ¿ÉÊ·Í¿Ö Ä·ÇÒÄÁ¼»¹¼Ç¼À¿Á·Á ÈļÀÈÆÇ·¹ÂÖÕÉÈÖ ÆǼ»ÆǿĿ÷ɼ¿ ÃÒÇ·ÈÈÆÇÅȿ¿ ÇÊÁŹŻ¿É¼ÂÖÁÅÃÆ·Ä¿¿ „©¼ÆÂÅ%¹¼Ç¿’—ÄÉÅÄ· £·Â·ÌŹ· t ˜ÅÊÆÅ ›½ÅŸ¼Ô½ºÀÏ ¸Â À¿Ä½ÅÀÃÉ׺¸Ð¹À¿Å½ÉºËÉÃƆ ºÀ×ÍŽÉʸ¹ÀÃÔÅÆÉÊÀ t›È¾É»Ô¾ÃÉÁÀÁÊƹѹÃÇÅȹ† ÆÁØÈÇÐÌ»Ê˻ǻ¹Ä¹»¾ÊÆdžľËÇÅ ¼ ÃǼ½¹ǺҾ¾ÐÁÊÄÇÈÉdž ½¹¿ ÌȹÄÇ ºÇľ¾ оÅ ƹ  ÊÁ½¾ÄÁº¾ÀɹºÇËÔ¨ÇÊľÖËǼÇ ƹºÄ×½¹Ä¹ÊÕ ˾ƽ¾ÆÏÁØ ÈÇÊ˾† ȾÆÆǼÇÈÇ»ÔѾÆÁØÈÉǽ¹¿¦Ç » ȾÉÁǽ ÃÉÁÀÁʹ ÅÔ ƾ À¹ÃÉԆ ÄÁÆÁǽÆÇÂËÇɼǻÇÂËÇÐÃÁ Êdž ËÉ̽ÆÁÃÇ» ËÇ¿¾ ƾ ÊÇÃɹҹÄÁ Ñ˹Ë Ì ƹÊ ƾºÇÄÕÑÇ  ÆÇ ϾƆ ÆÔÂsÇÃÇÄÇоÄÇ»¾Ã£ÊÄÇ»Ì »Ê¾ÊÇËÉ̽ÆÁÃÁÈÉÇÑÄÁǺÌоÆÁ¾ ƹÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔÎËɾÆÁƼ¹Î ¨Éǽ¹»ÏÔ»ʹÄÇƹλʾ¼½¹ÈÇÊdž »¾ËÌ×Ë ùÃʽ¾Ä¹ËÕÈɹ»ÁÄÕÆÔ »ÔºÇɽ»¾ÉÁ ¹ÁÆ¿¾Æ¾ÉÔùо† ÊË»¾ÆÆÇ Ê ¼¹É¹ÆËÁ¾Â ÌÊ˹ÆÇ»ØË ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ×»ÈÉǾÅ °ËǺÔ »Ô½¾É¿¹ËÕ ÃÇÆÃÌɾƆ ÏÁ× » ÌÊÄÇ»ÁØÎ ƾÊ˹ºÁÄÕÆdž ÊËÁ ÅÔƹйÄÁºÇÄÕѾ»ÃĹ½Ô† »¹ËÕ»ɾÃĹÅÌ ÈÇ»ÔѹËÕùо† ÊË»Ç ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁØ ɹÊÑÁÉÁÄÁ Åǽ¾ÄÕÆÔ Éؽ ™ » ÈÇÊľ½Æ¾¾ »É¾ÅØÊ˹ÄÁɹÀ»Á»¹ËÕ˹ÃǾƹ† Èɹ»Ä¾ÆÁ¾ ùÃÁÆ˾ÉƾˆŹ¼¹ÀÁÆ Á¼ÇÉØйØÄÁÆÁØ t ¨¸Éɸ¾Àʽ ÇƼÈƹŽ½ ƹÀÅʽÈŽʆĸ»¸¿ÀŽÀ»ÆÈ׆ ϽÁÃÀÅÀÀc t›É¾ÅØƾÊËÇÁËƹžÊ˾ ɹÀ† »Á»¹×ËÊØÆǻԾ˾ÎÆÇÄǼÁÁ Ãdž ËÇÉÔ¾ » ½¹ÄÕƾÂѾÅ ÈÇÄÌй×Ë ÑÁÉÇÃǾ ɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁ¾ ›ÇË

Á ʾ¼Ç½ÆØ ÅÇ¿ÆÇ ƾ »ÔÎǽÁËÕ ÁÀ½ÇŹ ÐËǺÔÐËdžËÇÌÀƹËÕ Èdž ÊÅÇËɾËÕÁÄÁÃÌÈÁËÕšÌû¹ÄÕÆÇ Ìù¿½Ç¼Ç¾ÊËÕÃÇÅÈÕ×˾ÉÁ½Çʆ ËÌÈ » ¡Æ˾ÉƾË £¹Ã ÁÀ»¾ÊËÆÇ ÊÈÉÇÊÉÇ¿½¹¾ËÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾ Èdž ÖËÇÅÌ»ÈÇÊľ½Æ¾¾»É¾ÅØÅÔÀ¹† ÆÁŹ¾ÅÊØ ¹ÃËÁ»ÆÔÅ ÈÉǽ»Á¿¾† ÆÁ¾ÅÁÆ˾ÉƾˆŹ¼¹ÀÁƹÁPO†MJOF ÈÉǽ¹¿ › ÃÇÅȹÆÁÁ ¾ÊËÕ Ê»Ç ʹÂË IUUQXXXUFQMPEPPSSV ƹÃÇËÇÉÇÅÅÇ¿ÆÇÇÀƹÃÇÅÁËÕÊØ ÊÁÊËÇÉÁ¾ÂƹѾÂÍÁÉÅÔ Èɾ½† Ĺ¼¹¾ÅÔÅ ËÇ»¹ÉÇÅ Á ÌÊÄ̼¹ÅÁ ¹˹ÿ¾½É̼¹ØÁÆÍÇÉŹÏÁئ¹† ÈÉÁÅ¾É ÆÇ»ÇÊËÁÃÇÅȹÆÁÁ Èdž ľÀÆÔ¾ÊÇ»¾ËÔ ʾÉËÁÍÁùËÔ ƹ† ÑÁŹ¼¹ÀÁÆÔÁ˽ ½¾ÊÕ¿¾sǺɹËƹØÊ»ØÀÕ ʻǾ† ǺɹÀƹØÃÆÁ¼¹¿¹ÄǺÁÈɾ½Ädž ¿¾ÆÁ ¼½¾ù¿½ÔÂÃÄÁ¾ÆËÅÇ¿¾Ë ÇÊ˹»ÁËÕÊ»ÇÂÇËÀÔ»s½ÄØƹÊÖËÇ ÇоÆÕ »¹¿ÆÇ žÊËÕ ÁÆÍÇÉŹÏÁØ ÁÇÈÉǻǽÁÅÔιÃÏÁØÎ

žÒ¾ ƹѹ ÃÇÅȹÆÁØ Ø»ÄؾËÊØ ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔŽÁľÉÇÅ˹ÃÇÂÁÀ† »¾ÊËÆÇÂÍÁÉÅÔ ùÄ©¾Ë»ÁÀ¹Æ” ¥ÔÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹ÆÔƹʹÅÔ ŹÊÊÇ»ÔÂʾ¼Å¾ÆËÉÔÆùÁÈɾ½† Ĺ¼¹¾Å ƹÑÁÅ ÃÄÁ¾Æ˹Å ½»¾ÉÁ Ç˽ÇËÔÊØÐÉ̺ľ ½ÄØÖÃdž ÆÇņÁÊɾ½Æ¾¼ÇÃĹÊʹ¥Ç½¾ÄՆ ÆÔÂÉؽÈɾ½Ê˹»Ä¾ÆºÇľ¾½»¹½† ϹËÕ×ÇÊÆÇ»ÆÔÅÁÈÇÀÁÏÁØÅÁ °ËÇùʹ¾ËÊØÈɾ½ÈÇÐ˾ÆÁ ËÇ ʾ¼Ç½ÆØÀ¹Ã¹ÀÐÁÃÁÇ˽¹×ËÁκdž ľ¾ ½ÇÉǼÁÅ ½»¾ÉØÅ ÇË ËÔÊ É̺ Á »ÔѾ šÇÄÕѾ »ÆÁŹ† ÆÁØÇÆÁÊ˹ÄÁ̽¾ÄØËÕ˹ÃÁÅι† ɹÃ˾ÉÁÊËÁùŠùûÀÄÇÅÇÊËdž ÃÇÊËÕ ˾ÈÄdž Á ÑÌÅÇÁÀÇÄØÏÁØ ª ÈÉÁÎǽÇÅ ÆÇ»ÔÎ ˾ÎÆÇÄǼÁ ½ÁÀ¹ÂÆ ½»¾ÉÁ ËÇ¿¾ Ê˹Ä ƾ ž† ƾ¾ »¹¿¾Æ ÆÇ »Ê¾ ÎÇËØË ÐËǺÔ ÆÇ»¹Ø ½»¾ÉÕ ÊÄÌ¿ÁĹ ƾ ËÇÄÕÃÇ À¹ÒÁËÇ ÆÇÁ¼¹ÉÅÇÆÁÐÆÇ»ÈÁ† ÊÔ»¹Ä¹ÊÕ»ÖÃÊ˾ÉÕ¾ÉÁÁÆ˾ÉÕ¾É Ä׺ǼÇ½ÇŹ

Ê

ÀÊÎÉ ÁÛ ÁÅÇÍÀÄÅÆÍÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈß ÍÅ ÊÀÇÀËÀÑÜ, ÂÑÅÃÄÀ ÅÑÒÜ ÂÛÕÎÄ. Î×ÅÍÜ ÂÀÆÍÎ ×ÅÒÊÎ ÑÒÀÂÈÒÜ ÖÅËÈ È ÏËÀÍÎÌÅÐÍÎ ÈÕ ÄÎÁÈÂÀÒÜÑß, È ÓÌÅÒÜ ÄÎÑÒÎÉÍÎ ÂÛÉÒÈ ÈÇ ËÞÁÎÃÎ ÏÎËÎÆÅÍÈß. ÄËß ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÖÅËÈ ÍÅÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎ ÎÄÍÎÃÎ ÆÅËÀÍÈß, ÍÓÆÍÎ ÌÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÀÒÜ È ÈÌÅÒÜ ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÎÖÅÍÒ ÑÀÌÎÎÒÄÀ×È

¨ÇÀ»ÇÆÁ» ÈÇ „¼ÇÉØо ÄÁ† ÆÁÁ” »Ô ÈÇÄÌй¾Ë¾ ÈÉÇ;ÊÊÁ† ÇƹÄÕÆÌ× Á ùоÊË»¾ÆÆÌ× ÃÇƆ ÊÌÄÕ˹ÏÁ×ÈÇÌÊ˹Æǻþ½»¾É¾Â ¼¹É¹ÆËÁÂÆdžʾɻÁÊÆÇÅÌ ǺÊÄ̆ ¿Á»¹ÆÁ× ¹˹ÿ¾ÈÇÈɾ½ÇÊ˹»† ľÆÁ× ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎ ÇÈÏÁ ÅÇÆ˹¿Ì ÌÊ˹Æǻþ Ç˽¾ÄþLj ÃÇÊÇ» ½»¾É¾Â„ÈǽÃÄ×ДÁ½É

t š¸Ð¸ ÂÆÄǸÅÀ× ׺Ã׽ʆ É× ÆÌÀÎÀ¸ÃÔÅÓÄ ÇȽ¼ÉʸºÀ† ʽýÄÂÆÄǸÅÀÀ„¬¦¨§¦©ª“ ©Ê¸ÃÔÅÓ½ ¼º½ÈÀ ÏÊÆ ¿¸ ÕÊÀÄ ÉÊÆÀÊ t ªÇ»É¾Å¾ÆÆÔ¾ ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ÁÆÇ»¾ÂѾ¾ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÃÇËdž ÉÔ¾ÈÇÀ»ÇÄØ×Ë»ÔÈÌÊùËÕ½»¾ÉÁ »ÔÊÇÃǼÇùоÊË»¹ÄØ̽ǺÊË»¹ ÃÄÁ¾ÆËÇ»ÌƹÊÇɼ¹ÆÁÀÇ»¹ÆÔʹ† ÄÇÆÔ½»¾É¾Â»ɹÀÄÁÐÆÔÎйÊËØÎ ¼ÇÉǽ¹§ÅÊù¶ËÇ«£„ª¹Î¹ÄÁƔ »ÔÊ˹»ÇÐÆÔ¾À¹ÄÔ»«£„§¹ÀÁʔ Ź¼¹ÀÁÆ„ªËÉÇÁ˾ÄՔ «£„™ÅÌɔ ÊËÉÇÂÉÔÆÇÄ·¿ÆÔ” «ÇɼǻÔ ½»ÇÉ„›ÇÊËÇÐÆÔ”Á˽ £ËÇÅÌ¿¾ÅÔÀ¹ÃÄ×ÐÁÄÁÖÃʆ ÃÄ×ÀÁ»ÆÔ ½ÁÊËÉÁºÕ×ËÇÉÊÃÁ ½Ç¼Ç»ÇÉ Ê À¹»Ç½ÇÅ „¶¤µš§©” ÁƹѾÂÃÇÅȹÆÁÁÈÉÁʻǾÆÊ˹† ËÌÊ ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆǼÇ ʾɻÁÊÆǼÇ ϾÆËɹ ½¹×ÒÁÂÈɹ»ÇƹÇùÀ¹† ÆÁ¾ û¹ÄÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆǼÇ ÅÇƆ ˹¿¹ÁùоÊË»¾ÆÆǼÇʾɻÁÊÆdž ¼ÇǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁØ

t ˜ÅÊÆÅ ›½ÅŸ¼Ô½ºÀÏ º¸† ÐÀ ÆÊÅÆнÅÀ× É ǸÈÊŽȸÄ ÇƹÀ¿Å½É˺ÂÈÀ¿ÀÉ ÀÏÊÆÇƆ ÄÆ»¸½Ê ÇȽËÉǽº¸ÖÑÀÄ ÂÆĆ ǸÅÀ×ļ½È¾¸ÊÔÉןÇøºË t¬ƹÊ»ÃÇÅȹÆÁÁƾÊÃÇÄÕÃÇ Ç˽¾ÄÇ» ÇÈËǻԠ ÉÇÀÆÁÐÆÔ  ʾɻÁÊÆÔ†ÁÅԻʾ¼½¹¼ÇËÇ»Ô Ã»À¹ÁÅǻԼǽÆÔÅÇËÆÇѾÆÁ¾Å ÁÊƹÑÁÅÁȹÉËƾɹÅÁ ÁÊÃÄÁ† ¾Æ˹ÅÁªÇËÉ̽ÆÁй¾ÅÊ˹ÃÁÅÁ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØÅÁ ùà „š¹ÌϾÆËÉ ªÁºÁÉՔ «£ „§ÅÊÃÁ ¨Çʹ½” ʾËÕ Ź¼¹ÀÁÆÇ» „ÇÅÇÊËÉÇ” ÃÇÅȹÆÁØ „ ™«¥§ª­ž©´” «„¦¹£Çƾ»¹” Ź¼„›¹ÑÁ½»¾† ÉÁ” ʾËÕŹ¼¹ÀÁÆÇ»„»¾ÉÁ˾” ͹ºÉÁù½»¾É¾Â„©§ª«©™” ÃÇņ ȹÆÁØ„¨¹É¹½ÆÔ›Îǽ”Á½É̼Á† ÅÁ ¶ËÇ ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇ ÌÊËÇÂÐÁ»Ô¾ ÍÁÉÅÔ ƹ ÇÅÊÃÇÅ ÉÔÆþ ½¹¿¾ ƾÊÅÇËÉØƹÃÉÁÀÁÊ £¹ÃǺԺ¾Àƹ½¾¿ÆÇÂÊÁË̆ ¹ÏÁØƾùÀ¹Ä¹ÊÕ ÁÀƾ¾»Ê¾¼½¹ ¾ÊËÕ »ÔÎǽ §Ð¾ÆÕ »¹¿ÆÇ оˆ ÃÇ Ê˹»ÁËÕ ϾÄÁ Á ÈĹÆÇžɆ ÆÇ ÁÎ ½ÇºÁ»¹ËÕÊØ Á ÌžËÕ ½Ç† ÊËÇÂÆÇ »ÔÂËÁ ÁÀ Ä׺ǼÇ ÈÇÄdž ¿¾ÆÁØ¥ÆǼÇÀ¹»ÁÊÁËÇËɾѾ† ÆÁÂÉÌÃǻǽÊË»¹ÄؽÇÊËÁ¿¾† ÆÁØ ϾÄÁ ƾ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇ ǽÆdž ¼Ç¿¾Ä¹ÆÁØ ÆÌ¿ÆÇÅÆǼÇɹºÇ† ˹ËÕ Á ÁžËÕ ºÇÄÕÑÇ ÈÉÇϾÆË ʹÅÇÇ˽¹ÐÁ

«¾ÉȾÆÁ¾ ÌÈÇÉÊË»ÇÁƹÊËdž ÐÁ»ÇÊËÕs¼Ä¹»ÆÔ¾ùоÊË»¹ Ãdž ËÇÉÔ¾ ÈÇÅǼ¹×Ë » Ä׺ÇÅ ½¾Ä¾ ªËÇÁË ÈÉÇØ»ÄØËÕ ¿¾Ä¾ÀÆÌ× »Ô† ½¾É¿ÃÌ ƾ Èǽ½¹»¹ËÕÊØ ÖÅÇÏÁ† ØÅ ÊÇ»¾Ë¹Å ÊÇ ÊËÇÉÇÆÔ Á ƾ¼¹† ËÁ»ÆÇÅÌƹÊËÉÇ× ¦¾ žƾ¾ »¹¿ÆÔÅ » Ä׺ÇÅ ºÁÀƾʾØ»ÄؾËÊØÀ¹»Ç¾»¹ÆÁ¾½Ç† »¾ÉÁØÌÃÄÁ¾ÆËÇ»£Ç¼½¹¿¾ÃÇņ ȹÆÁØ ƾ ȾɻÔ ¼Ç½ ƹ ÉÔÆþ ÌÀƹ»¹¾Å¹ Á Áž¾Ë ÇÈɾ½¾Ä¾Æ† ÆÔ ÁÅÁ½¿ ËÇ ƾ žƾ¾ Àƹ† ÐÁŹØ À¹½¹Ð¹ s ÖËÇ ÊÇÎɹƾÆÁ¾ ÁÈɾÌÅÆÇ¿¾ÆÁ¾½Ç»¾ÉÁØ ¦Ì¿ÆÇ ÌžËÕ ÈÉÁÆØËÕ Ä׺Ç ̽¹É ÁÆǼ½¹ ÈÄÔËÕ ÈÉÇËÁ» ˾† оÆÁØ Á »Ê¾¼½¹ ½¾É¿¹ËÕ ÉÌÃÌ ƹÈÌÄÕʾ ÐËǺԻǻɾÅØÇËɾ† ¹¼ÁÉÇ»¹ËÕ ½¹¿¾ ƹ ŹľÂÑÁ¾ ÁÀžƾÆÁؤ׺ÇÂÃÉÁÀÁÊÅÇ¿† ÆÇÁÆÌ¿ÆÇƾÈÉÇÊËÇȾɾ¿ÁËÕ ¹ ÌÊ»ÇÁËÕ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆÔ¾ ÌÉÇÃÁ Á Ì»Á½¾ËÕ ½¹¿¾ ŹľÂÑÁ¾ ºÉ¾† ÑÁ»ÄǽþºÁÀƾʹ t ¯ÊÆ ÇÈÆÉĸÊÈÀº¸½ÊÉ× º¹ÃÀ¾¸ÁнĹ˼ËÑ½Ä tªÄÇ¿ÆǼǻÇÉÁËÕǽ¹ÄÕƾ† ѾÂÊÁË̹ÏÁÁƹÉÔÆþ ÆÇÅÆdž ¼Á¾Ì»¾É¾ÆÔ»ËÇÅ ÐËÇʹÅÔÂË؆ ¿¾ÄÔÂȾÉÁǽÈÇÀ¹½Á¬ƹÊ¿¾ ½¹¿¾»ÃÉÁÀÁÊs»Ê¾½ÄØÃÄÁ¾ÆËÇ» ªÌÒ¾Ê˻̾ËÄ׺¹ØÍÇÉŹÇÈĹËÔ ùÃÈÇƹÄÁÐÆÇÅÌ ˹ÃÁº¾ÀƹÄÁІ ÆÇÅÌɹÊоË̦¹Ñ¹ÃÇÅȹÆÁØÈdž ÊËÇØÆÆÇǺÆÇ»ÄؾËÊ»ÇÂÅǽ¾ÄՆ ÆÔÂÉؽ Êľ½ÌØÈÇÊľ½ÆÁÅɹÀ† ɹºÇËùÅ»¾½ÌÒÁÎÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾† ľ ÁÌÄÌÐѹ¾ËùоÊË»ÇÈɾ½Ç† Ê˹»ÄؾÅÔÎÌÊÄ̼ÈÇǺÊÄÌ¿Á»¹† ÆÁ×ƹÑÁÎÃÄÁ¾ÆËÇ» ¥Ô ƾ ÊËÇÁÅ ƹ žÊ˾ Á ɹʆ ÑÁÉؾÅÊȾÃËÉÌÊÄ̼Ìƹʻʾ¼† ½¹ ÅÇ¿ÆÇ ÈǽǺɹËÕ ž˹ÄÄÁ† оÊÃÌ× ÁÄÁ ½¾É¾»ØÆÆÌ× ½»¾ÉÕ ¹ ˹ÿ¾ À¹Ã¹À¹ËÕ Ç˽¾ÄÃÌ »Æ̆ ËɾÆÆÁÎÇËÃÇÊÇ»»ÎǽÆÇž˹Ć ÄÁоÊÃǽ»¾ÉÁžÒ¾ÅÔÇùÀԆ »¹¾Å ÌÊÄ̼Á ÈÇ û¹ÄÁÍÁÏÁÉdž »¹ÆÆÇÅÌÅÇÆ˹¿ÌÁ¼¹É¹ÆËÁÂÆdž ÅÌǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ× «¹Ã¿¾ ÈÇ ÅÆǼÇÐÁÊľÆÆÔÅ ÈÉÇÊÕº¹ÅƹÑÁÎÃÄÁ¾ÆËÇ»ÁȹɆ ËƾÉÇ» ÅԻƾ½ÉÁÄÁÆǻǾƹ† Èɹ»Ä¾ÆÁ¾ s ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ½»¾ÉÁ›ϾÆËɹÄÕÆÇÅÇÍÁʾÁƹ ʹÂ˾ ÃÇÅȹÆÁÁ Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÔ ǺɹÀÏÔÈÉǽÌÃÏÁÁ «¹ÃÁÅǺɹÀÇÅ ÃÇÆÊ˹ËÁÉÌ× ƹ¹É¾Æ¾ÉÔÆùÇÊ˹ÆÌËÊØËÇÄÕÃÇ ÊÁÄÕÆÔ¾Á¼ÉÇÃÁ ÊÈÇÊǺÆÔ¾Èɾ† ½ÇÊ˹»ÁËÕÃÄÁ¾ÆËÌ»ÔÊÇÃǾùо† ÊË»ÇƾËÇÄÕÃÇËÇ»¹É¹ ÆÇÁʾɆ »ÁÊÆÔÎÌÊÄ̼£ËÇɹºÇ˹ÄÊÇÊËdž ÈÉÇϾÆËÆÇÂÇ˽¹Ð¾ÂsËÇ˺̽¾Ë ɹºÇ˹Ëջʾ¼½¹ t ©Ç¸ÉÀ¹Æ ¿¸ ÀÅʽȺÔÖ À˼¸ÏÀº¸Ð½Ä˹À¿Å½ÉË šÀºÂµ• š­¢•

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

 ËÎÄÊÅ ÁÈÇÍÅÑÀ ÒÅÏËÎÄÂÅÐÅÉ


6 | ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 ÂÛÑÒÀÂÊÀ «ÏÐÎÌÑÒÐÎÉÝÊÑÏλ ¦¹ ÈÉÇÑÄÇ ƾ½¾Ä¾ » §Å† ÊÃÇÅ ǺĹÊËÆÇÅ ÖÃÊÈÇϾÆËɾ ÈÉÇÑĹ »ÔÊ˹»Ã¹ „¨ÉÇŪËÉdž ¶ÃÊÈǔž¾ÈÇʾËÁÄÁÈÇÄÆÇÅÇІ ÆÔ Èɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ ÈɾÀÁ½¾Æ† ˹ ©­ » ªÁºÁÉÊÃÇÅ ;½¾É¹ÄՆ ÆÇÅ ÇÃÉ̼¾ ™Æ¹ËÇÄÁ £»¹Ñ† ÆÁÆ ¼Ìº¾ÉƹËÇÉ Èɾ½Ê¾½¹Ë¾ÄÕ Èɹ»Á˾ÄÕÊË»¹ §ÅÊÃÇ Ǻņ ÊËÁ ¤¾ÇÆÁ½ ¨Çľ¿¹¾» ¹ ˹ÿ¾ ÌйÊËÆÁÃÁ ÈÉÇѾ½Ñ¾¼Ç » §Å† Êþ À¹Ê¾½¹ÆÁØ £ÇÇɽÁƹÏÁÇƆ ÆǼÇ ÊÇ»¾Ë¹ ÈÇ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÇ Á ƹÌÐÆdž˾ÎÆÁоÊÃÇ ÈÇÄÁËÁ† þ ¥¾¿É¾¼ÁÇƹÄÕÆÇ ¹ÊÊÇÏÁ† ¹ÏÁÁ „ªÁºÁÉÊÃǾ ÊǼĹѾÆÁ¾” Á ¥¾¿É¾¼ÁÇƹÄÕÆǼÇ ÃÇÇɽÁ† ƹÏÁÇÆÆǼÇ ϾÆËɹ ªÇ×À¹ Ź† ÑÁÆÇÊËÉÇÁ˾ľÂ ©ÇÊÊÁÁ » ªÁ† ºÁÉÊÃÇÅ ;½¾É¹ÄÕÆÇÅ ÇÃÉ̼¾ œÇÊËÁ ÇÊÅÇËɾÄÁ ÖÃÊÈÇÀÁÏÁ× ÈÉǽÌÃÏÁÁÊÁºÁÉÊÃÁÎÈɾ½ÈÉÁ† ØËÁÂÈÇ˾ŹËÁþÈǽÈÉǼɹÅÅ „¨ÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ½ÄØ ËÇÈÄÁ»ÆdžÖƾɼ¾ËÁоÊÃǼÇ ÃÇÅÈľÃʹ”Á„«É¹ÆÊÈÇÉËÆǾŹ† ÑÁÆÇÊËÉǾÆÁ¾” ÃÇËÇÉÔ¾À¹Ãɾ† ÈľÆÔ » ž¿É¾¼ÁÇƹÄÕÆÇ ÁƆ ÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÇ ÈÉǼɹÅž „ªÁ† ºÁÉÊÃǾ ŹÑÁÆÇÊËÉǾÆÁ¾” À¹ §ÅÊÃÇÂǺĹÊËÕ× › »ÔÊ˹»Ã¾ ÈÉÁÆØÄÁ ÌйÊËÁ¾ ºÇľ¾Èɾ½ÈÉÁØËÁÂÁƹÌІ ÆÔÎ ÌÐɾ¿½¾ÆÁ ÁÀ ɾ¼ÁÇÆÇ» ªÁºÁÉÊÃǼÇ;½¾É¹ÄÕÆǼÇÇÃÉ̆ ¼¹ ¨ÉÁ Èǽ¼ÇËǻþ ÖÃÊÈÇÀÁÏÁÁ ¹ÃϾÆË ºÔÄ ʽ¾Ä¹Æ ƹ ÁÆÆÇ»¹† ÏÁÁÁÅǽ¾ÉÆÁÀ¹ÏÁ× ƹǺӾ† ½ÁƾÆÁ¾ ƹÌÃÁ Á ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ½ÄØ ÊÃÇɾÂѾ¼Ç »Æ¾½É¾ÆÁØ Ædž »¾ÂÑÁÎ˾ÎÆÇÄǼÁÂƹÈɾ½ÈÉÁ† ØËÁØΪ­§

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÈÍÄÅÊÑ ÏÐÎÌÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ §ÅÊÃÊ˹Ë ǺƹÉǽǻ¹Ä ÁƆ ÍÇÉŹÏÁ×ǺÁƽ¾ÃʾÈÉÇÅÔц ľÆÆǼÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹»ØÆ»¹É¾ ¼Ç½¹§ÆÊÇÊ˹»ÁÄ ÈÇÇËÆÇѾÆÁ×ÃØÆ»¹É׼dž ½¹¦¹ÁÄÌÐÑÌ×½ÁƹÅÁÃÌÈÉdž ½¾ÅÇÆÊËÉÁÉÇ»¹ÄÁǺɹº¹ËÔ»¹† ×ÒÁ¾ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹s  ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç Á ɹÊÈɾ½¾Ä¾† ÆÁ¾ÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ ¼¹À¹Á»Ç† ½Ô s  ¬»¾ÄÁÐÁÄÊØ »Ô† ÈÌÊÃƾÍ˾ÈÉǽÌÃËÇ»ƹ  ŹÑÁÆÁǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØs» ɹÀ¹ ɾÀÁÆÇ»ÔÎÁÈĹÊËŹÊÊdž »ÔÎ ÁÀ½¾ÄÁ s »  ɹÀ¹ ÎÁ† ÅÁоÊÃÁÎÈÉǽÌÃËÇ»sƹ  ÁÀ½¾ÄÁ ÁÀ ÃÇ¿Á s ƹ  ½É¾»¾ÊÁÆÔsƹ › ØÆ»¹É¾ ¼Ç½¹ ÇËÆÇÊÁ† ˾ÄÕÆÇ ØÆ»¹ÉØ ¼Ç½¹ Ì»¾† ÄÁÐÁÄÇÊÕ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ½Á† À¾ÄÕÆǼÇ ËÇÈÄÁ»¹ s ƹ  ŹʾÄ ÊŹÀÇÐÆÔÎ s ƹ  º¾ÆÀÁƹ Ê ÇÃ˹ÆÇ»ÔÅ ÐÁÊÄÇÅ

Ç˽Çsƹ ƹÊdž ÊÇ»ϾÆËÉǺ¾¿ÆÔÎsƹ  ÅÇËǺÄÇÃÇ»ÁÅÇËÇÃÌÄÕËÁ»¹Ëdž ÉÇ» s »  ɹÀ¹ ˾ÎÆÁоÊÃdž ¼Ç ̼ľÉǽ¹ s » ɹÀ¹ ;Ædž ĹÊÁÆ˾ËÁоÊÃǼÇsƹ  ÈÇÄÁÊËÁÉÇĹ ƹ  ÑÁÆ s » ɹÀ » ØÆ»¹É¾ ¼Ç† ½¹ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ÑÁÆ ºÔÄÇ ÈÉÁÇÊ˹ÆǻľÆÇ ÈÇÄÁžɆ ÆÔÎËÉ̺s» ɹÀ¹ ˾ÈÄǻǠÖƾɼÁÁsƹ ¬ÄÌÐѾÆÁ¾ Ê˹ËÁÊËÁоÊÃÁÎ ÈÇùÀ¹Ë¾Ä¾Â Ê»ØÀ¹ÆÇ ÊÇ Ê˹ºÁ† ÄÁÀ¹ÏÁ¾ÂÁƹйÄÇÅÉÇÊ˹ÖÃdž ÆÇÅÁÃÁ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ»Ç»Ëdž ÉÇÅÈÇÄ̼ǽÁÁ¼Ç½¹ Ì»¾† ÄÁоÆÁ¾Å ÊÈÉÇʹ ƹ ÉÇÊÊÁ† ÊÃÇÅ ÉÔÆþ ƹ ÈÉǽÌÃÏÁ× ƾ† Í˾ÎÁÅÁоÊÃÇ  ÎÁÅÁоÊÃÇ Á ¹»ËÇÅǺÁÄÕÆÇ ÈÉÇÅÔц ľÆÆÇÊËÁ ¹ ˹ÿ¾ Ì»¾ÄÁоÆÁ† ¾Å ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆǼÇ ǺÇÉÇƆ ÆǼÇÀ¹Ã¹À¹ ª»Ç»ÃĹ½»Ì»¾ÄÁоÆÁ¾ÁƆ ½¾Ãʹ ÈÉÇÅÔÑľÆÆǼÇ ÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË»¹»Æ¾ÊÄÁÆǻԾÈɾ½ÈÉÁ† ØËÁØ »»¾½¾ÆÆÔ¾»ÊËÉÇ»§Å† ÊÃÇÂǺĹÊËÁ›¼Ç½Ì»»¾† ½¾ÆÔ»½¾ÂÊË»Á¾ÌÊ˹Æǻù¼Á† ½ÉÇÇÐÁÊËÃÁ ƹ §ÅÊÃÇÅ ƾ͆ ˾Ⱦɾɹº¹ËÔ»¹×ҾŠÀ¹»Ç† ½¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆƹØ ÄÁÆÁØ „«ÉÁÈľÃʔ » ª¨ ™§ „¥¹Ë¹† ½ÇÉs§ÅÊÃÑÁƹ”›¼Ç½Ì » §ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ ÁÆ»¾ÊËÁÏÁÁ » ÇÊÆÇ»ÆÇ ùÈÁ˹Ä ÊÇÊ˹»ÁÄÁ ÅÄɽÉ̺ľÂ

ÎÖÅÍÙÈÊΠÍÀÃÐÀÄÈËÈ › ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÇÅ ¥ÁÆÁÊ˾Ɇ ÊË»¾ÁÅÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÔÎÇËÆÇѾÆÁ ÊÇÊËÇØĹÊÕ ž¿É¾¼ÁÇƹÄÕƹØ ƹÌÐÆdžÈɹÃËÁоÊùØ ÃÇÆ;† ɾÆÏÁØ ÈÇÊ»ØÒ¾Æƹ؆ľËÁ× ɹºÇËÔ§ÅÊÃǼÇÇ˽¾Ä¾ÆÁØ©Çʆ ÊÁÂÊÃǼÇ ǺҾÊË»¹ ÇϾÆÒÁ† ÃÇ» » ɾ¼ÁÇƾ §É¼¹ÆÁÀ¹ËÇÉÇÅ ÃÇÆ;ɾÆÏÁÁ »ÔÊËÌÈÁÄÇ §Å† ÊÃǾ ɾ¼ÁÇƹÄÕÆǾ Ç˽¾Ä¾ÆÁ¾ ©ÇÊÊÁÂÊÃǼÇ ǺҾÊË»¹ ÇϾƆ ÒÁÃÇ» ÈÉÁ Èǽ½¾É¿Ã¾ ¥ÁÆÁ† Ê˾ÉÊË»¹ÁÅÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÔÎÇËÆdž ѾÆÁ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ›ÃÇƆ

;ɾÆÏÁÁÈÉÁÆØÄÁÌйÊËÁ¾ÖÃʆ ȾÉËÔ ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎ ÇϾÆÇÐÆÔÎ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ  ¹ ˹ÿ¾ ÉÌÃǻdž ½Á˾ÄÁÁÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÔ¼ÇÊ̽¹É† ÊË»¾ÆÆÔÎ Çɼ¹ÆÇ» »Ä¹ÊËÁ Ã̆ ÉÁÉÌ×ÒÁλÇÈÉÇÊÔÇϾÆÇÐÆÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ » ¨ÉÁÁÉËÔÑÕ¾ §ËÃÉÔĹ ÃÇÆ;ɾÆÏÁ× ËÇÉ¿¾† ÊË»¾ÆƹØϾɾÅÇÆÁØƹ¼É¹¿½¾† ÆÁØÄÌÐÑÁÎÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ»ÇϾ† ÆÇÐÆÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ÇùÀԆ »¹×ÒÁÎ Ê»ÇÁ ÌÊÄ̼Á » §ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ›Îǽ¾ÈľƹÉÆǼÇÀ¹† ʾ½¹ÆÁØɹÊÊÅÇËɾÆÔ»ÇÈÉÇÊÔ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ÁÆ˾ÄľÃË̹ÄÕÆÇ ÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÕ×

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÎ ÝÍÅÐÃÎÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ › ¥ÁÆÁÊ˾ÉÊË»¾ ÖÃÇÆÇÅÁÃÁ §ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ ÈÉÇÑÄÇ À¹Ê¾† ½¹ÆÁ¾ ɹºÇо ¼ÉÌÈÈÔ ÈÇ ɹÀ† ɹºÇËþ½ÇļÇÊÉÇÐÆÇÂϾľ»Ç ÈÉǼɹÅÅÔ „¨Ç»ÔѾÆÁ¾ ÖƾɆ ¼¾ËÁоÊÃÇÂÖÍ;ÃËÁ»ÆÇÊËÁÖÃdž ÆÇÅÁÃÁ §ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ Á Êdž ÃɹҾÆÁ¾ Öƾɼ¾ËÁоÊÃÁÎ ÁÀ† ½¾É¿¾Ã » º×½¿¾ËÆÇÅ ʾÃËdž ɾƹ†¼Ç½Ô”›ÊÇÊ˹» ¼ÉÌÈÈÔ »ÇÑÄÁ Èɾ½Ê˹»Á˾ÄÁ Çɼ¹ÆÇ» ÁÊÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÇ »Ä¹† ÊËÁ §ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ ºÁÀƾʆ ÊÇǺҾÊË»¹ Á ƹÌÐÆÇ ǺҾ† ÊË»¾ÆÆÇÊËÁ Öƾɼ¾ËÁÃÁ ½¾È̆ ˹ËÔ ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÆǼÇ ÊǺɹ† ÆÁاÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ¦Ç»¹Øɾ¼ÁÇƹÄÕƹØÈÉǼɹņ Ź ÈÇ ÅƾÆÁ× ɹÀɹºÇËÐÁÃÇ» ºÌ½¾Ë ƹÈɹ»Ä¾Æ¹ ƹ ÈÇ»ÔѾ† ÆÁ¾ Öƾɼ¾ËÁоÊÃÇ ÖÍ;ÃËÁ»† ÆÇÊËÁ»ÈÉÇÅÔÑľÆÆÇÅ ÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÆÇÅ ¹¼ÉÇÈÉÇÅÔÑľÆÆÇÅ ¿ÁÄÁÒÆdžÃÇÅÅÌƹÄÕÆÇÅ ÃÇņ ÈľÃʹΠÁƹÊÇÃɹҾÆÁ¾ÖƾɆ ¼¾ËÁоÊÃÁÎÁÀ½¾É¿¾Ã»ÊÇÏÁ¹ÄՆ ÆÇ º×½¿¾ËÆÇ Ê;ɾ¨Ä¹ÆÁ† É̾ËÊØ ÊÇÀ½¹ËÕ ƾÊÃÇÄÕÃÁÎ ÈÁ† ÄÇËÆÔÎ ÈÄÇÒ¹½Çà ƹ ÈÉÇÅÔц ľÆÆÔÎÈɾ½ÈÉÁØËÁØÎ ÈÉÇ»¾ÊËÁ Öƾɼ¾ËÁоÊÃÁ¾ ǺÊľ½Ç»¹ÆÁØ Ǻ¾ÊȾÐÁËÕÌоËÁÃÇÆËÉÇÄÕÈdž ËɾºÄ¾ÆÁØÖƾɼÇɾÊÌÉÊÇ» ÌÊdž »¾ÉѾÆÊ˻ǻ¹ËÕÊÁÊ˾ÅÌÁÎÆÇɆ ÅÁÉÇ»¹ÆÁØ»º×½¿¾ËÆÇÂÊ;ɾ ©¾¹ÄÁÀ¹ÏÁØ žÉÇÈÉÁØËÁ ÈÉdž

¼É¹ÅÅÔ ÈÇÀ»ÇÄÁË Ǻ¾ÊȾÐÁËÕ ¾¿¾¼Ç½ÆǾ ÊÆÁ¿¾ÆÁ¾ Öƾɼdž ¾ÅÃÇÊËÁ »¹ÄǻǼÇ ɾ¼ÁÇƹÄՆ ÆǼÇ ÈÉǽÌÃ˹ §ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ ½ÇÁÈÇËɾºÄ¾ÆÁØÖƾɼ¾ËÁ† оÊÃÁÎɾÊÌÉÊÇ»Á»Ç½ÔÌÐɾ¿† ½¾ÆÁØÅÁº×½¿¾ËÆÇÂÊ;Éԧņ ÊÃÇÂǺĹÊËÁ½Ç›Ê¾ÖËÁž† ÉÔ ÊÈÇÊǺÆÔ ɾÑÁËÕ ÇÊÆÇ»ÆÔ¾ ÈÉǺľÅÔ ÖƾɼÇʺ¾É¾¿¾ÆÁØ ƾ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇ ÖÍ;ÃËÁ»ÆǾ Áʆ ÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ Áž×ÒÁÎÊØ ÅÇ҆ ÆÇÊ˾ ÈÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ì ÖľÆ ËÉÁоÊÃÇ Á ˾ÈÄǻǠÖƾɼÁÁ ÈÇ˾ÉÁ ÖƾɼÇɾÊÌÉÊÇ» » ÈÉdž ϾÊʾÁÎÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ÁËɹÆʆ ÈÇÉËÁÉÇ»ÃÁ ½Ç ÈÇËɾºÁ˾ľ  ¹˹ÿ¾ƾ½ÇÊ˹ËÇÃÇÊƹҾÆÆdž ÊËÁ À½¹ÆÁ  ÊËÉǾÆÁ Á ÊÇÇÉ̆ ¿¾ÆÁÂÈÉÁºÇɹÅÁÌо˹Öƾɼ¾† ËÁоÊÃÁÎɾÊÌÉÊÇ»Á»Ç½Ô

ÑÎÇÄÀÄÓÒ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÓÞ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÓÞ ÊÎÌÏÀÍÈÞ › §ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ ÈÉÁ Èǽ† ½¾É¿Ã¾ ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ ÃÇÉÈÇɹ† ÏÁÁ ƹÆÇ˾ÎÆÇÄǼÁ Á ­Çƽdž »ÇºÁÉ¿Á¥¥›šºÌ½¾ËÊÇÀ½¹Æ¹ ©¾¼ÁÇƹÄÕƹØ ÁÆ»¾ÊËÁÏÁÇÆƹØ ÃÇÅȹÆÁØ ›ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ ÈÇØ»† ľÆÁØ»ɾ¼ÁÇƾÌ¿¾»ºÄÁ¿¹Â† Ѿ¾ »É¾ÅØ ÆǻǼÇ ÁÆÊËÉÌžƆ ˹ ÈÉǽ»Á¿¾ÆÁØ ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇƆ ÆÔÎÈÉǾÃËÇ»sǽƹÁÀ˾ÅǺ† ÊÌ¿½¾ÆÁØƹÈÉÇѾ½Ñ¾Â»ÊËɾ† о¼Ìº¾ÉƹËÇɹ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ¤¾ÇÆÁ½¹¨Çľ¿¹¾»¹ÊÈɾ½Ê˹† »Á˾ÄØÅÁ ©§ª¦™¦§«ž® §™§ „šÁÀƾʆ™ÄÕØÆʔ Á œ£ „«Á˹Ɣ ¨Ç ÊÄÇ»¹Å ÌÈɹ»ÄØ×Ò¾¼Ç ½Á† ɾÃËÇɹ œÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇ ÃÇɆ ÈÇɹÏÁÁ „©ÇÊƹÆÇ˾Δ Ádž ÆÁʹ œÇɽÁƹ » §ÅÊÃÇ Ǻņ ÊËÁ Èɾ½ÈÇĹ¼¹¾ËÊØ ÊÇÀ½¹ËÕ ʾ† ÉÕ¾ÀÆÔ ϾÆËÉ ùоÊË»¾ÆÆÇ „ÌȹÃÇ»ÃÁ”ÈÉǾÃËÇ»»ÊÇÇË»¾Ë† ÊË»ÁÁÊÉÔÆÇÐÆÔÅÁËɾºÇ»¹ÆÁ† ØÅÁ Á Ê˹ƽ¹É˹ÅÁ ÁÆÊËÁËÌËÇ» ɹÀ»ÁËÁØ ÇË À¹ÃÄ×оÆÁØ ÃÇËdž ÉÔλÇÅÆǼÇÅÀ¹»ÁÊÁ˻Խ¾Ä¾† ÆÁ¾ÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØÁÈÉÁ»Ä¾† оÆÁ¾ÁÆ»¾ÊËÁÏÁ «¹Ã¿¾ºÔÄɹÊÊÅÇËɾÆÎǽɾ† ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ˹ÃÁÎ ÃÉÌÈÆÔÎ ÁÆ»¾† ÊËÁÏÁÇÆÆÔÎÈÉǾÃËÇ» ùÃÊËÉdž Á˾ÄÕÊ˻ǻ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁÀ¹† »Ç½¹ ÈÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ì »ÔÊÇÃdž ÇÃ˹ÆǻǠÃÁÊÄÇÉǽÇÊǽ¾É¿¹† Ҿ½Ǻ¹»ÃÁú¾ÆÀÁƹŠ¹˹Æ ¿¾ ÊÇÀ½¹ÆÁ¾ » ɾ¼ÁÇƾ ÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË»¹ ÈÇÄÆǼÇ ÏÁÃĹ ¼Ä̺dž ÃǼÇȾɾ½¾Ä¹ÃɾÅÆÁتǽ¾Â† ÊË»Á¾ ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ½¹ÆÆÔÎ ÈÉdž ¾ÃËÇ» s Èɾ½Å¾Ë ÊǻžÊËÆÔÎ ÌÊÁÄÁÂÁǽÆÇÁÀ¼Ä¹»ÆÔÎÈÇÄdž ¿¾ÆÁ žÅÇɹƽÌŹ Ç ÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»¾Èɹ»Á˾ÄÕÊË»¹§ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ „›Æ¾ÑÖÃÇÆÇź¹Æù” ©ÇÊÊÁÂÊÃÇ ÃÇÉÈÇɹÏÁÁ ƹÆdž ÄÅùÃÀ»ºÂ½ºµÆÇÅ


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

|7


8 | ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 ˾ÎÆÇÄǼÁÂÁœÉÌÈÈÔÃÇÅȹÆÁ „«Á˹Ɣ ÈǽÈÁʹÆÆǼÇ»ÆÇغɾ ¼Ç½¹

ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÏÐÎÅÊÒΠ§ ƹйľ ɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ÈÉdž ¾Ã˹ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ƹ ˾ÉÉÁ† ËÇÉÁÁ §ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ À¹»Ç½¹ ÈÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ì ÈÇÄÌÈÉǻdž ½ÆÁÃǻǼÇ ÃɾÅÆÁØ À¹Ø»Ä¾ÆÇ ¾Ò¾»ʾÆËغɾ¼Ç½¹ ÃǼ† ½¹ ºÔÄÇ ÈǽÈÁʹÆÇ ÊǼĹѾ† ÆÁ¾Ç½ÇļÇÊÉÇÐÆÇÅÊÇËÉ̽ÆÁ† оÊË»¾Á»À¹ÁÅǻԼǽÆÇÅȹɆ ËƾÉÊË»¾»Ê;ɾÁÆ»¾ÊËÁÏÁÇƆ ÆÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ž¿½Ì Èɹ† »Á˾ÄÕÊË»ÇÅ §ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ ƾžÏÃÇÂÃÇÅȹÆÁ¾Â„¯¾ÆËÉdž ˾ÉÅ ­ÇËÇ»ÇÄ˹ÂÃÊ ™œ” Á ™§ „œÉÌÈȹÃÇÅȹÆÁ„«Á˹Ɣ ¹† »Ç½ ÈÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ì »ÔÊÇÃdž ÇÃ˹ÆÇ»ÇÂÃÁÊÄÇÉǽÇÊǽ¾É¿¹† Ҿ½Ǻ¹»ÃÁú¾ÆÀÁƹÅ ÖËÁĆ ËɾˆºÌËÁÄǻǼÇ ÖÍÁɹ ¶«š¶ Ê ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾Å ƹÈÇÉÁÊËÔÎ ÈÇÄÁÊÄÇÂÆÔÎÅ¾ÅºÉ¹Æ sǽÁÆ ÁÀǺӾÃËÇ»ºÁÇÃĹÊ˾ɹ›¾¼Ç ɹÅùÎ ˹ÿ¾ ºÌ½¾Ë ÈÇÊËÉǾÆ ÃÇÅÈľÃÊ ÈÇ ¼Ä̺ÇÃÇ Ⱦɾɹ† ºÇËþºÇľ¾ËÔÊËÇÆÆÀ¾É† ÆÇ»ÔÎ ÃÌÄÕËÌÉ » ¼Ç½ ¦¹ Èɾ½† ÈÉÁØËÁÁ ºÌ½¾Ë ÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÕÊØ ÃɹÎÅ¹Ä ÃľÂÃÇ»Áƹ ǽÆÁÅ ÁÀ ÈÉǽÌÃËÇ» ȾɾɹºÇËÃÁ ºÌ† ½¾ËºÁÇÖ˹ÆÇÄ

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ¦¹ ÈÉÇѾ½Ñ¾Â ƾ½¾Ä¾ ¨É¾† ÀÁ½¾ÆË ©ÇÊÊÁÁ ÅÁËÉÁ ¥¾½†

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÈ!

»¾½¾»»Îǽ¾»ÁÀÁ˹»§ÅÊÃÌ× ǺĹÊËÕÈÉÇ»¾ÄÊÇ»¾Ò¹ÆÁ¾ Èdž Ê»ØÒ¾ÆÆǾ ÈÉǺľŹÅ ɹÀ»Á† ËÁØ ËÇÈÄÁ»ÆdžÖƾɼ¾ËÁоÊÃǼÇ ÃÇÅÈľÃʹ›ƾÅÈÉÁÆØÄÁÌй† ÊËÁ¾ÐľÆÔ;½¾É¹ÄÕÆǼÇÈɹ† »Á˾ÄÕÊË»¹ ÉÌÃǻǽÁ˾ÄÁ É؆ ½¹ÊÁºÁÉÊÃÁÎɾ¼ÁÇÆÇ» Èɾ½† Ê˹»Á˾ÄÁ ÃÉÌÈƾÂÑÁÎ ÃÇÅȹ† ÆÁ  À¹ÆÁŹ×ÒÁÎÊØ ½ÇºÔо Á ȾɾɹºÇËÃÇ ̼ľ»Ç½ÇÉǽ† ÆǼÇÊÔÉÕØ›ÊÇ»¾Ò¹ÆÁÁÈÉÁ† ÆØÄÌйÊËÁ¾¼Ìº¾ÉƹËÇɧÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ¤¾ÇÆÁ½¨Çľ¿¹¾» › Ð ÁÊÄ ¾ Ç ÊÆ Ç » Æ ÔÎ À ¹ ½ ¹ Ð ÊËÇØÒÁÎ Ⱦɾ½ «¶£ ÈɾÀÁ† ½¾ÆË ÅÁËÉÁ ¥¾½»¾½¾» ƹ† À»¹Ä À¹ÈÌÊà ½ÇļÇÊÉÇÐÆǼÇ ÉÔÆùÖƾɼ¾ËÁоÊÃÇÂÅÇÒÆdž ÊËÁ ÌÊÃÇɾÆÁ¾ Åǽ¾ÉÆÁÀ¹ÏÁÁ Èɾ½ÈÉÁØËÁÂƾÍ˾ȾɾɹºÇˆ ÃÁ Ì»¾ÄÁоÆÁ¾ »ÔÈÌÊù »ÔÊdž ÃÇùоÊË»¾ÆÆÔÎ ƾÍ˾ÈÉǽÌÆ ËÇ» ÊËÁÅÌÄÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÆ»¾ÊËÁ† ÏÁÇÆÆÇÂÁÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÇ¹Æ ËÁ»ÆÇÊËÁ Èɾ½ÈÉÁØËÁ «¶£ ¹˹ÿ¾ÊÇÀ½¹ÆÁ¾¾½ÁÆÇÂÊÁÊ˾† ÅÔÌо˹½»Á¿¾ÆÁØƾÍ˾ÈÉdž ½ÌÃËÇ»£ÉÇžËÇ¼Ç ÈÇÅƾÆÁ× ¼Ä¹»Ô¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¹ ÇÊǺǾ»ÆÁ† ŹÆÁ¾ ƾǺÎǽÁÅÇ ǺɹËÁËÕ ƹÈÉǺľÅÔ̼ľ½ÇºÔ»¹×Ҿ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÇÊËÁ › Îǽ¾ ½ÁÊÃÌÊÊÁÁ ÊÇÊËÇØ»† ѾÂÊØƹÊÇ»¾Ò¹ÆÁÁ»§ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ ǺÊÌ¿½¾Æ Éؽ »Ç† ÈÉÇÊÇ» Ê»ØÀ¹ÆÆÔÎ Ê ɹÀ»ÁËÁ† ¾Å ÃÇÆÃÌɾÆÏÁÁ ƹ ÉÔÆþ ƾ† Í˾†Á¼¹ÀÇÈÉǽÌÃËÇ»ÁÊÇ»¾É† ѾÆÊ˻ǻ¹ÆÁØ ½¾ÂÊË»Ì×Ò¾† ¼Ç»©ÇÊÊÁÁÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹ ùʹ×Ò¾¼ÇÊØ»ÇÈÉÇʹǺÇÉÇ˹ ƾÍ˾ÈÉǽÌÃËÇ»

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒ – ÂÛÑÎÊÎÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÍÎÌÓ ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈÞ ¨ÉÁÇÉÁ˾ËÆÌ× ÉÇÄÕ » Ådž ½¾ÉÆÁÀ¹ÏÁÁÁÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÇÅ ɹÀ»ÁËÁÁ ÇËɹÊľÂ ËÇÈÄÁ»Ædž Öƾɼ¾ËÁоÊÃǼÇ ÃÇÅÈľÃʹ §ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁÁ¼É¹¾ËɹÀ»Á† ËÁ¾»ÔÊÇÃÇ˾ÎÆÇÄǼÁÐÆǼÇŹ† ÑÁÆÇÊËÉǾÆÁØ›ɾ¼ÁÇƾƹÃdž ÈľÆÈɹÃËÁоÊÃÁÂÇÈÔËɾ¹ÄÁ† À¹ÏÁÁ ÈÉǼɹÅÅÆdžϾľ»Ç¼Ç ÈǽÎǽ¹ÃȾɾÇÊƹҾÆÁ×ÇɆ ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁ «¶£ ÆÇ»ÔÅ ÁÅÈÇɆ ËÇÀ¹Å¾Ò¹×ÒÁÅ ǺÇÉ̽ǻ¹† ÆÁ¾Å Ê ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁ¾Å ÈÇ˾Ɔ ÏÁ¹Ä¹ Èɾ½ÈÉÁØËÁ §¨£ ©¾¹† ÄÁÀ¹ÏÁØ ɹÀɹºÇ˹ÆÆÔÎ »§Å† ÊÃÇÅ ɾ¼ÁÇƾ Ͼľ»ÔÎ ÈÉdž ¼É¹ÅÅ„ªÁº›¨£Æ¾Í˾¼¹À†” Á„ªÁº›¨£Æ¾Í˾¼¹À«¶£”ÊÌй† ÊËÁ¾Å Èɾ½ÈÉÁØËÁ ¦Ç»ÇÊÁ† ºÁÉÊÃÇ «ÇÅÊÃÇ «×žÆÊÃÇ ǺĹÊ˾ Á ™Ä˹ÂÊÃǼÇ ÃɹØ Ǻ¾ÊȾÐÁĹ»ÔÈÌÊÃÊÇ˾Æ»Á½Ç» ˾ÎÆÇÄǼÁоÊÃÇ ÈÉǽÌÃÏÁÁ ½ÄØËÇÈÄÁ»ÆdžÖƾɼ¾ËÁоÊÃǼÇ ÃÇÅÈľÃʹ ªÌоËÇÅÆÇ»ÔÎÀ¹½¹ÐÈÇÁƆ ÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÇÅÌ ɹÀ»ÁËÁ× ©Çʆ ÊÁÁ Á »Ô»Ç½¹ ÊËɹÆÔ ƹ ºÇ† ľ¾ »ÔÊÇÃÁ ˾ÎÆÇÄǼÁоÊÃÁ ÌÉÇ»¾ÆÕ ɹÀɹºÇ˹ƹ ž¿† ɾ¼ÁÇƹÄÕƹØ ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇƆ ƹØ ÈÉǼɹÅŹ ÇʻǾÆÁØ »Ô† ÊÇÃÇ˾ÎÆÇÄǼÁÐÆÇ ¼É¹¿½¹Æ† ÊÃÇ ÈÉǽÌÃÏÁÁ ƹ ÈÉÇÅÔц ľÆÆÔÎ Èɾ½ÈÉÁØËÁØÎ ªÁºÁɆ ÊÃǼÇ ;½¾É¹ÄÕÆǼÇ ÇÃÉ̼¹ s

„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”Ì¿¾ľËØ»ÄؾËÊؽÇÊËÇ»¾ÉÆÔÅ ÁÊËÇÐÆÁÃÇÅÁÆÍÇÉŹÏÁÁ½ÄØÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ»ÁÈÉdž ;ÊÊÁÇƹÄÇ» ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇ ÇËɹÊÄÁ ž¿¾Å¾ÊØÐÆÇ »ÔÎǽØË˾ŹËÁоÊÃÁ¾ÆÇžɹ ÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁ¾ÈÇÄÆdž ϾÆÆÇɹÊÃÉÔËÕǺÊÌ¿½¹¾ÅÌ×˾ÅÌ ɹÊÊùÀ¹ËÕǺ ÌйÊËÆÁùÎÉÔÆù ÈÉÁ»¾ÊËÁÊɹ»ÆÁ˾ÄÕÆÌ×˹ºÄÁÏÌ »ÃÄ×й×ÒÌ× » ʾºØ ƹÁžÆÇ»¹ÆÁ¾ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ ÊËÇÁÅÇÊËÕ Á ùоÊË»¾ÆÆÔ¾ ιɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÁ ËÇ»¹É¹ ÃÇÆ˹ÃËÔ©¾½¹ÃÏÁØ„ªËÉdž¼¹À¾ËԔÁÆÍÇÉÅÁÉ̾Ë»¹Ê Ç ˾ŹËÁþ Èɾ½ÊËÇØÒ¾¼Ç ÆÇžɹ Á ÈÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Ë ÈÉÁÆØËÕ ÌйÊËÁ¾ ɹÀžÊËÁ» ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÌ× ÁÆÍÇÉŹÏÁ×

Òåìà íîìåðà: ÎÁÇÎÐ ÐÛÍÊÀ ÍÀÏÎËÜÍÛÕ ÏÎÊÐÛÒÈÉ Äàòà âûõîäà: 29 ìàðòà 2010 ãîäà

Öåëåñîîáðàçíîñòü ©¹ÀžҾÆÁ¾ ɾÃĹÅÆÇ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ » ˾Ź† ËÁоÊÃÇÅ »ÔÈÌÊþ ÁÀ½¹ÆÁØ Ø»ÄؾËÊØ ÌÆÁùÄÕÆÇ »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ×ÊÇǺÒÁËÕÇÃÇÆÃÌɾÆËÆÔÎÈɾÁÅ̆ Ò¾ÊË»¹ÎÈÉǽÌÃÏÁÁÁÄÁǺÌÊÄ̼¹Î Èɾ½ÇÊ˹»Äؾ† ÅÔλ¹Ñ¾ÂÃÇÅȹÆÁ¾Â ½ÄØÌÀÃÇÂϾľ»ÇÂÐÁ˹† ˾ÄÕÊÃǹ̽ÁËÇÉÁÁ À¹ÁÆ˾ɾÊÇ»¹ÆÆÇÂÁžÆÆÇ» ËÇÅ»Á½¾ÈÉǽÌÃÏÁÁ ÁÆÍÇÉŹÏÁØÇÃÇËÇÉÇź̽¾Ë ɹÀžҾƹ»˾ŹËÁоÊÃÇÅǺÀÇɾ

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ

„ªÁºÁÉÊÃǾ ŹÑÁÆÇÊËÉǾ† ÆÁ¾” › ɹÅùÎ ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÇ ƹÌÐÆdž˾ÎÆÁоÊÃÇ ÊȾÏÁ¹† ÄÁÀ¹ÏÁÁ §ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ Lj »¾½¾Æ¹ ¼ÇÄǻƹØ ÉÇÄÕ » ɹÀ† »ÁËÁÁ ÁÅÈÇÉËÇÀ¹Å¾Ò¹×Ò¾¼Ç ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ½ÄØ ˾ÈÄÇÖƾɆ ¼¾ËÁоÊÃǼÇ ÃÇÅÈľÃʹ Ê ϾƆ ËÉÇÅ ÃÇÇȾɹÏÁÁ ÇÃÉÌ¿ÆǼÇ ŹÊÑ˹º¹»§ÅÊþ©¾¼ÁÇƻԆ ÊËÌÈÁÄɹÀɹºÇËÐÁÃÇÅÈǽÈÉdž ¼É¹ÅÅÔ„ªÁºÅ¹Ñ†«¶£”sɹÀ† »ÁËÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ÁÅÈÇÉËdž À¹Å¾Ò¹×Ò¾¼Ç ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ½ÄØËÇÈÄÁ»ÆdžÖƾɼ¾ËÁоÊÃǼÇ ÃÇÅÈľÃʹ » ɹÅùÎ ÃÇËÇÉÇ ɾ¹ÄÁÀ̾ËÊØ ÃÉÌÈÆÔÎ ÃÇņ ÈľÃÊÆÔÎÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÔÎ˾Å ¹½¾ÂÊ˻ǻ¹ÆÔ ÊǺÊË»¾ÆÆÔ¾ Êɾ½ÊË»¹Èɾ½ÈÉÁØËÁÂÁÊɾ½† ÊË»¹ÃÇÉÈÇɹËÁ»ÆÔÎÀ¹Ã¹ÀÐÁÃÇ» ÈÇÈÉØÅÔŽǼǻÇɹÅ ›Ê¾¼Ç»ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾Åغdž ľ¾ Èɾ½ÈÉÁØËÁ ŹÑÁÆdž Á ÈÉÁºÇÉÇÊËÉǾÆÁØ §ÅÊÃÇ ǺĹÊËÁ »ÔÈÌÊù×Ë ÇÃÇÄÇ ƹÁžÆÇ»¹ÆÁ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ÊÁÊ˾Š ÈÉÁºÇÉÇ» Á Ź˾ÉÁ¹† ÄÇ» ½ÄØ ÆÌ¿½ «¶£ ϾÄÔ Éؽ ÃÇËÇÉÔÎ ÆÇÊÁË ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇƆ ÆÔ ιɹÃ˾É œÇ½Ç»Ç »ÔÈÌÊà ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ½ÄØ ËÇÈÄÁ»Ædž Öƾɼ¾ËÁоÊÃǼÇÃÇÅÈľÃʹÈɾ† »Ôѹ¾Ë ÅÄɽÉ̺ľÂ»¼Ç½ ¨ÉǽÌÃÏÁØ ÈÇÊ˹»ÄؾËÊØ ºÇ† ľ¾ Èɾ½ÈÉÁØËÁØÅ ÇËɹʆ ľÂ ËÇÈÄÁ»ÆdžÖƾɼ¾ËÁоÊÃǼÇ ÃÇÅÈľÃʹ ¤ÃÁµÇºÅ½µÀµÁ½ÂǺźÇ Ƶ¾Ç÷½ÆöÆÇ·ºÂÂÐÊ ¿ÃÅźÆÄùºÂÇ÷

¨ÉÁ ɹÀžҾÆÁÁ ɾÃĹÅÆǼÇ Źþ˹ ÇÈɾ½¾† ľÆÆǼÇ ɹÀžɹ »Ô ÈÇÄÌй¾Ë¾ Ê˹ËÕ× ˹ÃǼÇ ¿¾ ǺӾŹšžª¨¤™«¦§›ƾ»ÔÅÇ¿¾Ë¾ÇÈ̺ÄÁÃdž »¹ËÕÁÆÍÇÉŹÏÁ×ÇʻǾÂÃÇÅȹÆÁÁ ÈÉǽÌÃÏÁÁ ½¹ËÕ ÃĹÊÊÁÍÁùÏÁ× ¦™¨§¤µ¦´® ¨§£©´«¡¢ ÌùÀ¹ËÕ ùÃÁ¾»Á½ÔÈÉǽÌÃÏÁÁÁÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁ ÈÇÄÕÀÌ×ËÊØ ÊÈÉÇÊÇÅ ÁÀÌÐÁËÕ ÊÇÊËÇØÆÁ¾ ÉÔÆù ¦™¨§¤µ¦´® ¨§£©´«¡¢ » §ÅÊþ Á ÅÆǼǾ ½É̼Ǿ

Ýêîíîìè÷åñêàÿ âûãîäà ¶ËÇË»¹ÉÁ¹ÆËɹÀžҾÆÁØÈÇÀ»ÇÄÁË»¹Å sÊÖÃÇÆÇÅÁËÕ½¾Æ¾¿ÆÔÎÊɾ½ÊË» sÈÇÄÌÐÁËÕ»ÆÁŹÆÁ¾Ͼľ»ÇÂÐÁ˹˾ÄՆ ÊÃǹ̽ÁËÇÉÁÁ s ÈÉÁ»Ä¾ÐÕ ÆÇ»ÔÎ ȹÉËƾÉÇ» ÁÀ ʾ¼Å¾Æ˹ ÐÁ† ˹˾ľÂ ¼¹À¾ËÔ s ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ» ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇ ÇËɹÊÄÁ ¬ÐÁËÔ»¹Ø ÐËÇ ƾ »Ê¾ ÊÇǺҾÆÁØ ÅǼÌË ƾÊËÁ ÀƹÐÁÅÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÌ×ƹ¼ÉÌÀÃÌ ɾ½¹ÃÏÁØ ÇÊ˹»ÄؾËÀ¹ÊǺÇÂÈɹ»ÇÇ˺ÇɹÁɾ½¹ÃËÁÉÇ»¹† ÆÁØÈɾ½ÇÊ˹»ÄؾÅǼÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ šÇľ¾ ÈǽÉǺÆÌ× ÁÆÍÇÉŹÏÁ× »Ô ÅÇ¿¾Ë¾ ÈÇÄÌÐÁËÕÈÇ˾ľÍÇƹņ † Ç˽¾Ä „ªËÉdž¼¹À¾ËԔ ÁÄÁ††† šÌ½¾Å ɹ½Ô ÊÈÇÊǺÊ˻ǻ¹ËÕ ɹÀ»ÁËÁ× »¹Ñ¾¼Ç ºÁÀƾʹ


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

|9


10 | ÆÈÂÈ È ÑÒÐÎÉ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

ÎÑÍÎÂÛ ÁÓÄÓÙÈÕ ÊÎÍÒÐÀÊÒΠ§ÊÁŹŻ¿É¼Â¿¿ÉÅÆ üļ»½¼ÇÒÅÃÈÁźÅ ÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿Ö¹˼¹Ç·Â¼ ¹¼ÇÄÊ¿ÈÓ¿¾¸¿¾Ä¼ÈÉÊÇ· ¹¦·¹ÂÅ»·Ç §¼ÈÆʸ¿Á· ¡·¾·ÌÈÉ·Ä º»¼ÆÇŹ¼Â¿ ¹ÈÉǼΠ¿¾ÁÅÉÅÇÒÌ Ä·¾¹·Â¿Ǽ¾ÊÂÓÉ·É¿¹ÄÒÿ ¥Çº·Ä¿¾·ÉÅǷÿÔÉÅÀ ÉÅǺŹÅÔÁÅÄÅÿμÈÁÅÀ ÿÈÈ¿¿¸Ò¿ ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿Ö¥ÃÈÁ· ¿¥ÃÈÁ·ÖÉÅǺŹÅ ÆÇÅÃÒϼÄÄ·ÖƷ·ɷ £ÔÇ¿Ö¹¾Ö·Ä·ȼ¸Ö ȼÇÓ¼¾ÄÊÕηÈÉÓ Ç·ÈÌŻŹ ÆÅÔÉÅÃÊ ÅÃÈÁ¿¼ÆǼ»ÆǿĿ÷ɼ¿ ÊηÈɹŹ·Â¿¹Æż¾»Á¼ Ä·ÂÓºÅÉÄÅÀÅÈÄŹ¼ ›ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾ÅØ»§ÅÊÃÇÂǺ† ĹÊËÁÁ§ÅÊþɾ¹ÄÁÀ̾ËÊØÉؽʾ† ÉÕ¾ÀÆÔÎÈÉǾÃËÇ»ÊÌйÊËÁ¾Åù† À¹ÎÊ˹ÆÊÃÇÂÊËÇÉÇÆÔ ÇÊ»¹Á»¹¾ËÊØ ÃÇÅÈľÃÊÆÔÂÈǽÎǽÃÇʻǾÆÁ× ˾ÉÉÁËÇÉÁ½ÄØ¿ÁÄÁÒÆǼÇÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»¹ ¾ÊËÕÉؽÁÆ˾ɾÊÆÔÎÈÉdž ¾ÃËÇ»»Ê;ɹÎÃÇÅžÉоÊÃÇÂƾ† ½»Á¿ÁÅÇÊËÁ ÇËÃÉÔËÁØÆÇ»ÔÎÈÉdž

ÁÀ»Ç½ÊË»™Ê¨¹»Äǽ¹ÉÇÅ ÃËÇÅÌ ¿¾ §ÅÊÃÊ»ØÀÔ»¹×ËȹÉËƾÉÊÃÁ¾ ÇËÆÇѾÆÁØ ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ò¾¾Êdž ¼Ä¹Ñ¾ÆÁ¾ºÔÄÇÈǽÈÁʹÆÇÅÖÉÇÅ §ÅÊùÁ¹ÃÁÅÇŨ¹»Äǽ¹É¹» ¼Ç½Ì ¬Ê˹ÆÇ»ÁËÕÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»Ç ž¿½Ì¹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁØÅÁÁ½¾Ädž »ÔÅÁÃÉ̼¹ÅÁ§ÅÊùÁ¨¹»Äǽ¹† ɹ ÈÉǽ¾ÅÇÆÊËÉÁÉÇ»¹ËÕǺɹÀÏÔ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÁÅÇÂÈÉǽÌÃÏÁÁÁƹ† ËÁȹÉËƾÉÇ»½ÄØɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁÊdž »Å¾ÊËÆÔÎÈÉǾÃËÇ»s¼Ä¹»ÆÔ¾À¹† ½¹ÐÁ ÃÇËÇÉÔ¾Ê˹»ÁÄÁȾɾ½Êdž ºÇÂÈɾ½ÈÉÁØËÁØÁÇÅÊÃÇ Áȹ»† Äǽ¹ÉÊÃÇÂÊËÇÉÇÆ ªÉ¾½Á ÇÅÊÃÁÎ Èɾ½ÈÉÁØËÁ  ÈÉÁÆØ»ÑÁÎ ÌйÊËÁ¾ » ËÇɼǻdž ÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÇÂÅÁÊÊÁÁ ºÔÄÁ§§§ ¦¨¯„¶Ä×ʹƔ §§§¦¨§„¥ÇÊËdž »ÁÔ §§§ „« „§ÅÊù¼ÉÇŹє §§§„ªËÉÇÂ͹ʹ½”Á½É̼Á¾§ÅÁ† ÐÁÈÇÊ˹ɹÄÁÊÕÈÇùÀ¹ËÕÊÇʾ½ØÅ ÁžÆÆÇ˾Ê;ÉÔºÁÀƾʹ ÃÇËÇÉÔ¾ ÅǼÌËÀ¹ÁÆ˾ɾÊÇ»¹ËÕžÊËÆÔÎÈÉdž ÁÀ»Ç½Á˾ľÂÁÈÇËɾºÁ˾ľÂÊËÉdž Á˾ÄÕÊË»Ç Öƾɼ¾ËÁù ÈÉÁºÇÉdž ÊËÉǾÆÁ¾ ËÇɼǻÄØ ǺɹÀÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ½É¹»ÇÇÎɹƾÆÁ¾ «Ç É¿ ¾ ÊË » ¾ Æ Æ Ç ¾ Ç Ë Ã É Ô Ë Á ¾ ËÇɼǻdžÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÇ ÅÁÊÊÁÁ ÊÇÊËÇØÄÇÊÕ»ʹÅÇÅÁÀ»¾ÊËÆÇÅȹ»† Äǽ¹ÉÊÃÇÅÃÇÆ;ɾÆφÀ¹Ä¾„¦ÌÉ §Ë¹Æ” ¼½¾ÈÉÇÑĹÁÈɾÀ¾Æ˹ÏÁØ ¼ÇÉǽ¹§ÅÊù ¦¹»ÊËɾо¹ÃÁŹš¹ÃÁË¿¹Æ¹ŸÌ† ĹŹÆÇ»¹Ê»ÁϾ†ÅÖÉÇÅž»¼¾ÆÁ¾Å

­É¾ÀÇɼ¾ÉÇźÔÄÁÀ¹ËÉÇÆÌËԻdž ÈÉÇÊÔ ½¹ÄÕƾÂѾ¼Ç ɹÊÑÁɾÆÁØ ȹÉËƾÉÊÃÁÎ Ê»ØÀ¾Â ž¿½Ì ¼ÇÉdž ½¹ÅÁšÔÄÇɾѾÆÇÇɼ¹ÆÁÀÇ»¹ËÕ »¼Ç½Ì»ÁÀÁ˽¾ÄÇ»ÔÎÃÉ̼ǻ ¨¹»Äǽ¹É¹ » §ÅÊà ™ÃÁÅ ÈÇǺ¾† Ò¹Ä ÐËÇÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÁ¨¹»Äǽ¹† ɹºÌ½ÌË»ÊÇÊ˹»¾ùÀ¹ÎÊÃǽ¾Ä¾† ¼¹ÏÁÁƹÆ¾¼ÇÉǽ¹§ÅÊù«¹Ã† ¿¾ ž»¼¾ÆÁ ­É¾ÀÇɼ¾É Ⱦɾ½¹Ä »™ÃÁŹËÃÇÅžÉоÊÃÁ¾Èɾ½ÄÇ¿¾† ÆÁØÇÅÊÃǼǺÁÀƾʹÁÈɾ½ÄÇ¿¾† ÆÁع½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ§ÅÊùÈÇÊdž »Å¾ÊËÆÇÅÌÌйÊËÁ×»ž¿½ÌƹÉǽ† ÆÔÎ ÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÁÎÁÊÇÏÁ¹ÄÕÆdž ÃÌÄÕËÌÉÆÔΞÉÇÈÉÁØËÁØÎ ÈÉǻdž ½ÁÅÔλƹѾżÇÉǽ¾ ›Îǽ¾ÅÁÊÊÁÁÈÉÇÑÄÁÈÉØÅÔ¾ ½¾ÄǻԾȾɾ¼Ç»ÇÉÔÉÌÃǻǽÁ˾† ľÂÇÅÊÃÁÎÁȹ»Äǽ¹ÉÊÃÁÎÈɾ½† ÈÉÁØËÁ  ÃÉÇž Èɾ½Ê˹»Á˾ľÂ Èɾ½ÈÉÁØËÁ Á Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ¨¹»Äǽ¹ÉÊÃÇÂǺĹÊËÁƹºÁÀƾʆ »ÊËɾÐÌ ÈÉÁ¾Î¹ÄÁ Á Èɾ½ÈÉÁÆÁ† Ź˾ÄÁ ÁÀ ¶ÃÁº¹ÊËÌÀ¹ ¦¹ ùо† ÊË»ÇÁ»ÔÊÇÃÌ×¹ÃËÁ»ÆÇÊËÕ½¾Ädž »Ç¼Ç»À¹ÁÅǽ¾ÂÊË»ÁØƾÈÇ»ÄÁØÄÁ ÁÊÄÇ¿ÆÇÊËÁÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÇÂÊÁË̆ ¹ÏÁÁ»ÅÁɾ ¨ÇÅƾÆÁ×ÌйÊËÆÁÃÇ»Ⱦɾ¼Ç† »ÇÉÇ» ÊÇʾ½ÊÃǾ ÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾ ƹ† ÑÁÎ ¼ÇÉǽǻ ¼Ç»ÇÉÁË » ÈÇÄÕÀÌ ɹÀ»ÁËÁؽ¹ÄÕƾÂѾ¼ÇÊÇËÉ̽ÆÁ† оÊË»¹ ¹ÖËÇÀƹÐÁË ÐËÇ»ÊÃÇÉÇÅ »É¾Å¾ÆÁÈÇØ»ØËÊØÆǻԾÊǻžÊˆ ÆÔ¾ÈÉǾÃËÔ ½Ç¼Ç»ÇÉÔÁ»Ô¼Ç½†

ÆÔ¾ ÃÇÆËɹÃËÔ §§§ „ªËÉǽ¾† ÃÇɔÈÉÇ»¾ÄÇȾɾ¼Ç»ÇÉÔÇƹņ ¿Á»¹ÆÁÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ÆÇ»ÔÎÊdž »É¾Å¾ÆÆÔÎ ºÇɽ×ÉÇ» ÁɾÃËÇÉ ÍÁÉÅÔ£ÇÆÊ˹ÆËÁƨÁ»Ç»¹ÉÐÁÃƾ ÁÊÃÄ×й¾Ë ÐËǾ¼ÇÍÁÉŹÊÅÇ¿¾Ë ÌйÊ˻ǻ¹ËÕ»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾½ÇÉǼ »¨¹»Äǽ¹ÉÊÃÇÂǺĹÊËÁÌ¿¾»ÖËÇÅ ¼Ç½Ìš×½¿¾ËÆǾÌÐɾ¿½¾ÆÁ¾§Å† ÊÃÇÂǺĹÊËÁ„§ÅÊÃǾÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ ľʹÅÁ”ÊÐÁ˹¾ËȾÉÊȾÃËÁ»ÆÔÅÁ Ⱦɾ¼Ç»ÇÉÔÊžº¾ÄÕÆÔÅÁÈɾ½† ÈÉÁØËÁØÅÁ¨¹»Äǽ¹ÉÊÃÇÂǺĹʆ ËÁ Ç ÈÇÊ˹»Ã¾ ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ¨É¾½Ê˹»Á˾ÄØÅÁ§§§„›ÁÃËÇÉÁ؆ žº¾ÄՔ ½ÇÊËÁ¼ÆÌËÔ Èɾ½»¹ÉÁ† ˾ÄÕÆÔ¾½Ç¼Ç»ÇɾÆÆÇÊËÁÇÈÇÊ˹»† ùλ§ÅÊÃÅؼÃÇžº¾ÄÁǽÆÇ ÁÀ ȹ»Äǽ¹ÉÊÃÁÎ ÍÁÉÅ ¹ ˹ÿ¾ ÈÇÊ˹»Ã¹ÎŹËɹÊÇ»ÁÈÉÌ¿ÁÆÆÔÎ ºÄÇÃÇ»»¨¹»Äǽ¹É §§§¦¨§„¥§¦«žªª§©¡”ÌÊ˹† ÆÇ»ÁÄÇÃÇÆ˹ÃËÔÊÉÌÃǻǽÁ˾ÄØÅÁ Ç˽¾ÄÇ»ǺɹÀÇ»¹ÆÁØ À¹»¾½Ì×ÒÁ† ÅÁ½¾ËÊÃÁÎʹ½Ç»ÈÇ»ÇÈÉÇʹŻƾ† ½É¾ÆÁØŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»ÊÁÊ˾ÅÔ„¥ÇƆ ˾ÊÊÇÉÁ”»½ÇÑÃÇÄÕÆÔÎÌÐɾ¿½¾† ÆÁØά½¹ÐÆÇÊÄÇ¿ÁÄÁÊÕȾɾ¼Ç»Ç† ÉÔ§§§„¨§„™ÄÕØÆʔÊÈɾ½ÈÉÁ† ØËÁØÅÁ À¹ÁÆ˾ɾÊÇ»¹ÆÆÔÅÁ»Èdž Ê˹»Ã¹ÎËÇ»¹ÉÇ»ÁÀ©ÇÊÊÁÁÁɹʆ ÑÁɾÆÁÁ »Æ¾ÑƾÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ¤ÃÁµÇºÅ½µÀµÁÄźÆÆ ÆÀÈ»¶Ðµ¹Á½Â½ÆÇŵ˽½ £ÁƿþöÀµÆǽ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÏÎÄÇÅÌÍÛÅ ÏÅÐÅÕÎÄÛ: ÐÅÌÎÍÒÓ ÁÛÒÜ ™¥ÃÈÁ¼ķηÉÒÇ·¸ÅÉÒ ÆÅÆÅ»ºÅÉŹÁ¼ÆÇżÁÉÄÅ ÈüÉÄÅÀ»ÅÁÊüÄÉ·Í¿¿ ¹ȹ־¿ÈÆǼ»ÈÉÅÖпà ¹ÔÉÅúŻʷ¹·Ç¿ÀÄÅ ¹ÅÈÈÉ·ÄŹ¿É¼ÂÓÄÒà ǼÃÅÄÉÅÃÆÅ»¾¼ÃÄÒÌ ƼϼÌÅ»ÄÒÌƼǼÌŻŹ ¨¾É»ÔÂÈǽÀ¾ÅÆÔÂȾѾÎǽ† ÆÔÂȾɾÎǽºÔÄÈÇÊËÉǾÆ»§Å† Êþ » ¼Ç½Ì ƹ ȾɾʾоÆÁÁ ÌÄÁÏÔ ¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹ Á ÈÉÇÊȾÃ˹ ¥¹ÉÃʹ ¹ÆÁÅ » ÈÇØ»ÁĆ ÊØȾɾÎǽƹȾɾʾоÆÁÁÌÄÁÏ œ¹¼¹ÉÁƹ Á ¤ÁºÃƾÎ˹ » s ƹ ȾɾʾоÆÁÁ ÌÄÁÏ ¤¾ÆÁƹ Á¤ÁºÃƾÎ˹ ª¾¼Ç½ÆØƹǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁÁ¥¨ „œÇÉ˾ÎÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁؔ ƹÎǽØËÊØ ÈǽÀ¾ÅÆÔÎȾѾÎǽÆÔÎȾɾ†

Îǽǻ ºÇÄÕÑÁÆÊË»Ç ÁÀ ÃÇËÇÉÔÎ ÈÇÊËÉǾÆÔ»†¼Ç½ÔÈÉÇÑÄdž ¼Ç»¾Ã¹ ¹ËÉÁÊÄÁÑÆÁżǽ¹ ÐËÇ ½¾ÂÊ˻̾Ë ÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆǾ Èɾ½† ÈÉÁØËÁ¾ ÈÇÊÄÇ»¹Å¾¼Ç½ÁɾÃËÇɹ ™Ä¾Ãʹƽɹ £¹É˹»Ç»¹ ʽ¾Ä¹ÆÇ ƾŹÄÇ ÐËǺÔǺӾÃËÔÈÇÊËÇØƆ ÆÇÈǽ½¾É¿Á»¹ËÕ»ÆÇÉŹÄÕÆÇÅ ˾ÎÆÁоÊÃÇÅÁʹÆÁ˹ÉÆÇÅÊÇÊËdž ØÆÁÁ Ǻ¾ÊȾÐÁ»¹ËÕƾǺÎǽÁÅÌ× º¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕÁÃÇÅÍÇÉË «¹Ã »È¾É»Ô¾À¹ÈÇÊľ½ÆÁ¾½¾† ÊØËÕľËºÔÄÁÀ¹Å¾Æ¾ÆÔÖľÃËÉdž ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ Á ƹÊÇÊÆǾ Ǻdž É̽ǻ¹ÆÁ¾ Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ ÈÉdž »¾½¾ÆÇ ºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç » ËÐ ¹Ê͹ÄÕËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÌÊ˹ÆǻľÆÔ ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾ÀƹÃÁ ÃÆÇÈÃÁËɾ»Ç¿† ÆÇ ÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ » ƾÃÇËÇÉÔÎ ÈǽÀ¾ÅÆÔÎȾɾÎǽ¹ÎÈÇØ»ÁÄÁÊÕ ÊǻɾžÆÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ»Á½¾Çƹº† Ä×½¾ÆÁØ Á ÈÇ¿¹ÉÆdžÇÎɹÆƹØ ÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØ Çɼ¹ÆÁÀÇ»¹Æ¹ÃÉ̆ ¼ÄÇÊÌËÇÐƹØÇÎɹƹ

«¾Å ƾ žƾ¾ ùà ÈǽоÉÃÆÌÄ ™Ä¾ÃʹƽÉ £¹É˹»Ç» ½¹»ÆÇ ƹ† ÀɾĹƾǺÎǽÁÅÇÊËÕÈÉÇ»¾½¾ÆÁØ ɾÅÇÆ˹¼ÇÉǽÊÃÁÎÈǽÀ¾ÅÆÔÎȾ† ѾÎǽÆÔÎȾɾÎǽǻ¶ËÇ»ÈÉÇц ÄÇÅ ¼Ç½Ì ºÔÄÇ ½ÇÃÌžÆ˹ÄÕÆÇ Èǽ˻¾É¿½¾ÆÇÊȾÏÁ¹ÄÁÊ˹ÅÁÇņ ÊÃǼÇÍÁÄÁ¹Ä¹„©ÇÊ¿¾Ä½ÇÉÈÉǾÆ ˹”Á„§ÅÊüɹ¿½¹ÆÈÉǾÃ˹” Ãdž ËÇÉÔ¾ÈÉÇ»¾ÄÁ˾ÎÆÁоÊÃǾÁÁƆ ÊËÉÌžÆ˹ÄÕÆǾǺÊľ½Ç»¹ÆÁ¾ƾʆ ÃÇÄÕÃÁÎȾɾÎǽǻ ¦¹ ÇÊÆÇ»¹ÆÁÁ ÖÃÊȾÉËÆÇ ÇϾÆÃÁ ÈÇÊľ Ëҹ˾ÄÕÆǼÇ ɹʆ ÊÅÇËɾÆÁØ Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÆÔÎ »¹† ÉÁ¹ÆËÇ» Ê ÌоËÇÅ ˾ÎÆÁоÊÃÇ Á ÍÁƹÆÊǻǠÊÇÊ˹»ÄØ×ÒÁÎ » ÈÉÇÑÄÇÅ ¼Ç½Ì ¹½ÅÁÆÁÊËɹ† ÏÁ¾Â §ÅÊù ºÔÄÇ ÈÉÁÆØËÇ ɾ† ѾÆÁ¾ÇÈÉÇ»¾½¾ÆÁÁ¹»¹ÉÁÂÆdž »ÇÊÊ˹ÆÇ»Á˾ÄÕÆǼÇ ɾÅÇÆ˹ ÈǽÀ¾ÅÆÔÎ ȾѾÎǽÆÔÎ Ⱦɾ† Îǽǻ ª¾ÂйÊ » ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁ Ê ½Ç¼Ç»ÇÉÇÅ ÃÇËÇÉÔ ÈǽÈÁ†

ʹÆ ÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÔÅ Èɾ½ÈÉÁ؆ ËÁ¾Å„œÇÉ˾ÎÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁؔÊǽ† ÆÁÅÁÀÈÉǾÃËÆÔÎϾÆËÉÇ» ƹй† ˹Èǽ¼ÇËǻùÈÉǾÃËÆdžÊžËÆÇ ½ÇÃÌžÆ˹ÏÁÁ ½ÄØ ÈÉÇ»¾½¾ÆÁØ ºÌ½ÌÒ¾¼ÇɾÅÇÆ˹ £¹Ã ÈÇØÊÆÁÄ ƹйÄÕÆÁà Ç˽¾† Ĺ ½¾È¹É˹žÆ˹ ½ÇÉÇ¿ÆÇ ½¾Ø† ˾ÄÕÆÇÊËÁÁ ºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»¹Åֆ ÉÁÁ ›ÁÃËÇÉ °Á¿Å¹Ã » ÖËÇÅ ¼Ç† ½ÌÈĹÆÁÉ̾ËÊØÇËɾÅÇÆËÁÉÇ»¹ËÕ ÈǽÀ¾ÅÆÔ¾ ȾѾÎǽÆÔ¾ ȾɾÎdž ½ÔÌ£¯„¥¹ØÃÇ»ÊÃÁ”Á¨ÇÐ˹ņ ˹ ƹÌÄÁϹΤ¾ÆÁƹÁœ¹¼¹ÉÁƹ »ÊË»ÇɾÌÄÁÏÔ¤ÁºÃƾÎ˹ ¹˹Æ ¿¾ƹȾɾʾоÆÁÁÌÄÁϤ¾ÆÁƹs ¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹Á¤¾ÆÁƹsÈÉÇÊȾÃË ¥¹ÉÃʹ¦¹ÖËÁϾÄÁºÌ½¾Ë»Ô½¾Ä¾† ÆÇÇÃÇÄÇÅÄÆÉ̺ľÂ©¾ÅÇƈ ÆÔ¾ɹºÇËÔƹÐÆÌËÊØÊƹÊËÌÈľÆÁ† ¾ÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇʾÀÇƹ ¤ÃÁµÇºÅ½µÀµÁ ÄźÆÆÆÀÈ»¶Ð µ¹Á½Â½ÆÇŵ˽½¸ÃÅùµ


12 | ÑÒÐÎÉÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

ÏÓÒÅÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒ×ÈÊÀ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÏÁÁ sÌË»¾É¿½¹¾Ë¤¾»¥ÁÆÌĆ œÈ¿ÆÅÆÒÉ·ÉÓÈÖ ÄÁÆ À¹Å¾ÊËÁ˾ÄÕÃÇÅžÉоÊÃdž Ä·Ç¿ÈŹ·ÉÓÁ·ÇÉ¿ÄÊ ¼Ç½ÁɾÃËÇɹœÉÌÈÈÔÃÇÅȹÆÁ „¨©§¨¤ž£ª” ǽÆǼÇÁÀÇÊÆdž ÄÒļÏļºÅÈÅÈÉÅÖÄ¿Ö »¹Ë¾Ä¾Â ÉÇÊÊÁÂÊÃǼÇ ÉÔÆù ÇÅÈÈ¿ÀÈÁźÅÇÒÄÁ· ¨›® ÈÉÇÍÁľÂ s ªËÉÇÁ˾ÄՆ Æ·ÈÉ¿ÁŹÒÌÅÁÅÄ ÉÅ ÆÔÎÈÄÇÒ¹½Çû¼Ç½ÌÀ¹† ÄÇ¿¾ÆÇÃɹÂƾŹÄÇ ÁÇÉÁ¾Æ† ÆÇ¿»¼ÉÈÖ¿ÈÆÅÂӾŹ·ÉÓ ËÁÉÇ»¹ËÕÊØƹǺӾÃËǻǾÇÊ˾† ºÂ·¹ÄÒßǷ¾ÅÃ ÃľÆÁ¾»˾ÃÌҾżǽÌƾÈÉÁ† ɼÃÄÒ¼ÁÇ·ÈÁ¿ ÎǽÁËÊبÇÖËÇÅÌƾǺÎǽÁÅÇ ŹÃÊÁŹÄÕÆÇÌ»¾ÄÁÐÁ»¹ËÕʻǑ ¦ÇÅ¿¾¹Å»¿É¼Â¿ÅÁÅÄÄÒÌ ÈÉÁÊÌËÊË»Á¾ ƹ ÉÔÆþ йÊËÆdž ÁÅÄÈÉÇÊÁÍ¿À¿¾¦™¬ ¼ÇÈÇËɾºÁ˾ÄØ ËǾÊËÕɹÀ»Á† ȼÀηÈÄ·ÌÅ»ÖÉÈÖ »¹ËÕ ½ÁľÉÊÃÌ× ʾËÕ Á ÇËÃÉԆ »¹ËÕÈÇ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁÊǺÊË»¾Æ† ¹ÁÇ·ÀļÈÂŽÄÅà ÆÔ¾ËÇÐÃÁÈÉǽ¹¿£ÉÇžËÇ¼Ç ÆÅÂŽ¼Ä¿¿™¾ÇÒ¹ÄÅÀ »¹¿ÆÇ ÈÉǽÇÄ¿¹ËÕ ÈÇ»ÔѹËÕ ÌÉÇ»¾ÆÕ û¹ÄÁÍÁùÏÁÁ ËÇɼdž ÈǼ»Ä¼ºÅ»Å¹ÅÀÆÇ¿ÇÅÈÉ »Ç¼ÇȾÉÊÇƹĹ ÐËǺÔ»ÌÊÄdž ºº¹ »ÁØÎ ¿¾ÊËÃÇ ÃÇÆÃÌɾÆÏÁÁ ƾ ÆǿļÈÊηÈÉÄ¿Á·Ã ½¾ÅÈÁƼǻ¹ËÕɹ½ÁÈÇÄÌоÆÁØ À¹Ã¹ÀÇ»›ÆÔƾÑÆÁÎÌÊÄÇ»ÁØÎ ÇÒÄÁ·ʹ¼Ç¼ÄÄÅÈÉÓ ÁžÆÆÇ ŹÊ˾ÉÊË»Ç Á ÈÉÇ;ʆ ¹¸¼¾Å¸Â·ÎÄÅøʻÊмà ÊÁÇƹÄÁÀÅžƾ½¿¾ÉÇ»ÈÇÈÉdž ¦ÅÔÉÅÃÊ Áź»· ½¹¿¹ÅÁÁÎû¹ÄÁÍÁùÏÁػԆ «¥©¥]µ¢¦¥¦¤ ·¥˜¬«¨¥ ª«¨¯¨š˜ª˜§¦ª¨¡¢£ ¥ª¦š ÎǽØËƹȾɻÔÂÈĹÆ»ºÇÉÕº¾ ķηÂÈÖË¿Ä·ÄÈŹÒÀ À¹žÊËÇÈǽÊÇÄÆϾŔ ÁÇ¿¾¿È ÁÅÉÅÇÒÀ «¹Ã ùà ¿¾ ʾÂйÊ »Ô¿ÁËÕ ÏÁØÃÇÄÁоÊË»ÇÀ¹Ø»ÇÃƹÌй† ȼÇÓ¼¾ÄÅÅÉÇ·¾¿ÂÈÖ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØÅ ÇÃÇÆ £¹Ã ÊËÁ¾ » ÃÇÆÃÌÉʹÎ Ì»¾ÄÁÐÁÄÇÊÕ  ÒÐÓÄÍÎÅ ÂÐÅÌß – Ä·ÅɼμÈɹ¼ÄÄÅÀ ÊÆÁ¿¹ËÕ ÁÀ½¾É¿ÃÁ ¼½¾ Áʆ ÈÉÁžÉÆÇ »½»Ç¾ s ɹÊÊùÀԆ ÍÀÄÅÆÍÛÅ ÏÀÐÒÍÅÐÛ! ùËÕÀ¹Ã¹ÀÔÁùÃÁÎȹÉËƾÉÇ» »¹¾Ë ™Æ½É¾Â «ÁÎÇÆÇ» ÊȾÏÁ† ÈÉÇſɼÂÓÄÅÀÅÉÇ·È¿ »ÔºÉ¹ËÕ ¹ÄÁÊËÈÇɹºÇ˾ÊÃÇÉÈÇɹËÁ»† ¨ÇÅÁÅÇ ÈÉÇÐÁÎ ͹ÃËÇÉÇ» ÆÔÅÁ ÃÄÁ¾Æ˹ÅÁ ¼ÉÌÈÈÔ ÃÇņ ÌÊȾÎ ÁÄÁ ƾ̽¹Ð¹ ƹ ÇÃÇƆ ÃÄź¿¼ÅÁ·¾·Â¿ÈÓ ȹÆÁ„ªÁÅÈľÃʔs£ÉÇžËdž Æ Ç Å É Ô Æ Ã ¾ Ã Ç Å È ¹ Æ Á  † ÁÔÉÅÃÊļºÅÉŹÒ ÎÏÒ ÈËÈ ÐÎÇÍÈÖÀ? ¼Ç ʾÂйÊ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁ ¼Ç† ȾɾɹºÇËÐÁÃÇ»»ÇÅÆǼÇÅÀ¹† ¨ Ç Ê Ä Ç » ¹ Å Ö Ã Ê È ¾ É Ë Ç » ÈÇ Êɹ»Æ¾ÆÁ× Ê ƹйÄÇÅ ¼Ç½¹ ǺӾÅÔ ÈÉǽ¹¿ ÈĹÊËÁ† ÃÇ»ÔÎÇÃÇÆÃÃÇÆÏ̼ǽ¹ÌȹÄÁ »Êɾ½Æ¾Åƹ†™ÈÇËɾ† ºÁ˾ÄÕÊÃÁ¾Èɾ½ÈÇÐ˾ÆÁØÀƹ† ÐÁ˾ÄÕÆÇÊžÊËÁÄÁÊÕ»ÊËÇÉÇÆÌ º×½¿¾ËÆÔÎɾѾÆÁ ¨Ç½¹ÆÆÔŹ¼¾ÆËÊË»¹4ZNCPM† .BSLFUJOH ƹ ÅÇžÆË ƹй† Ĺ ÃÉÁÀÁʹ » ©ÇÊÊÁÁ ƹÊÐÁËԆ »¹ÄÇÊÕ ÇÃÇÄÇ ÃÇÅȹÆÁ  À¹ÆÁŹ×ÒÁÎÊØ ȾɾɹºÇËÃÇ ¨›® ÈÉÇÍÁÄØ Á ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ† ¾Å ÈĹÊËÁÃÇ»ÔÎ ÇÃÇÆÆÔÎ ÃÇƆ ÊËÉÌÃÏÁ§ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÇÂÊ˹ËÁ† ÊËÁÃÁÆ¾Ë ÆÇÌйÊËÆÁÃÁÉÔÆù ÌË»¾É¿½¹×Ë ÐËÇÊ˾ÎÈÇÉÐÁʆ ÄÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ ÇÃÇÆ Êdž ÃɹËÁÄÇÊÕ ÈÇ žÆÕѾ žɾ ƹ ¨Ç ÇϾÆþ ÊȾÏÁ¹ÄÁ† ÊËÇ» » ƹÊËÇØÒ¾¾ »É¾ÅØ ÈÉÁ† žÉÆÇ ËɾËÕ ÍÁÉÅ ÊȾÏÁ¹ÄÁ† ÀÁÉÌ×ÒÁÎÊØ ƹ »ÔÈÌÊþ ¨›® ÇÃÇÆ ƹÎǽÁËÊØ Èǽ ̼ÉÇÀÇ ɹÀÇɾÆÁØ ¬¿¾ ʾÂйÊ » ɾ† ¼ÁÇƹÎ ÇËоËÄÁ»Ç ƹºÄ×½¹¾Ë† ÊØ˾ƽ¾ÆÏÁØÌÎǽ¹ÊÉÔÆùй† ÊËÁÁ¼ÉÇÃÇ» »ȾɻÌ×Çоɾ½Õ ÖËÇ žÄÃÁ¾ Á Êɾ½ÆÁ¾ ÃÇÅȹ† ÆÁÁ ɹºÇ˹×ÒÁ¾ƹÄÇùÄÕÆÔÎ ÉÔÆùÎÊÇÊĹºÇ½ÁÍ;ɾÆÏÁ† ÉÇ»¹ÆÆÔÅÊÈÉÇÊÇÅ

§½ÆÁÅ ÁÀ Çо»Á½ÆÔÎ ÊÈdž ÊǺǻ ½ÄØ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ ¨›® ÇÃÇÆ „ÇÊ˹ËÕÊØ ƹ Èņ »Ì”ÊÐÁ˹¾ËÊØÈÇÄÌоÆÁ¾ÃÉÌȆ ÆÔÎÁ½ÇļÇÊÉÇÐÆÔÎÈǽÉؽǻ ÊÈÇÅÇÒÕ×ÌйÊËÁØ»˾ƽ¾É¹Î

ËÇ»Ô Ã ÊÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÇÅÌ ÊÆÁ¿¾† ÆÁ× ϾÆ ƹ Ê»Ç× ÈÉǽÌÃÏÁ× ¥ÆǼÁ¾ÇËÃÉÇ»¾ÆÆǽ¾ÅÈÁƼ̆ ×ËÁ ÈÔ˹ØÊÕÊÇÎɹÆÁËÕÈÇÄdž ¿¾ÆÁ¾ ƹ ÉÔÆþ ɹºÇ˹×Ë ʾ† º¾»̺ÔËÇÔ

Â

ÍÛÍÅØÍÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ ÈÌÅÍÍÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÎ È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ ÌÅÍÅÄÆÅÐÎÂ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ È ÈÕ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß ÂÛÕÎÄßÒ ÍÀ ÏÅÐÂÛÉ ÏËÀÍ Â ÁÎÐÜÁÅ ÇÀ ÌÅÑÒÎ ÏÎÄ ÑÎËÍÖÅÌ.

¦Ç ÃÇÅžÉоÊÃÁ¾ ½¾»¾ÄÇȾ† ÉÔ ɾ½ÃÇ ÈÉǻǽØË ÃÇÆÃÌÉÊÔ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌ Áž×Ë ÌÊËÇØ»ÑÁ¾† ÊØ Á ÈÉÇÐÆÔ¾ Ê»ØÀÁ Ê ȹÉËƾ† ɹÅÁ£ÉÇžËÇ¼Ç ÃÉÁÀÁÊÈÉÁ† »¾Ä » ȾɻÌ× Çоɾ½Õ à Êdž ÃɹҾÆÁ× ǺӾÅÇ» ÃÇÅžɆ оÊÃÇÂÀ¹ÊËÉÇÂÃÁ«¹ÃÐËÇÈÉÁ† žÉÆÇǺҾ¼ÇÐÁÊĹ˾Ɔ ½¾ÉÇ»ʾÂйÊÈÉǻǽØËÊؼÇÊ̆ ½¹ÉÊË»¾ÆÆÔÅÁ Á ÅÌÆÁÏÁȹÄՆ ÆÔÅÁÀ¹Ã¹ÀÐÁùÅÁ „› ÌÊÄÇ»ÁØÎ ÍÁƹÆÊǻdž ¼Ç ÃÉÁÀÁʹ ÀƹÐÁÅÇÊËÕ ˾Ɔ ½¾ÉÇ» ½ÄØ ÇÃÇÆÆÔÎ ÃÇÅȹÆÁ ÅÆǼÇÃɹËÆÇ »ÇÀÉÇÊĹ ªÌÒ¾† ÊË»¾ÆÆÇ ÌÊÁÄÁĹÊÕ ÃÇÆÃÌɾƆ

§½Æ¹ÃÇѹÆÊÔ»ÔÁ¼É¹ËÕ˾Ɔ ½¾ÉÔ ¾ÊËÕ ËÇÄÕÃÇ Ì ÃÉÌÈÆÔÎ ÃÇÅȹÆÁ ÃÇËÇÉÔ¾ÅǼÌËÈɾ½† ÄÇ¿ÁËÕ ƹÁºÇľ¾ ÈÉÁ»Ä¾Ã¹† ˾ÄÕÆÌ× ϾÆÌ Ǻ¾ÊȾÐÁËÕ ƾ† ǺÎǽÁÅÔ ǺӾÅ ÈÉÇÁÀ»Ç½† ÊË»¹ÁÊǺɹËÕÈɾ½Ê˹»Á˾ÄՆ ÆÔ ÈÇÉË;ÄÕ ½ÇÃÌžÆ˹ÏÁÁ ½ÄØ ËÇ¼Ç ÐËǺÔ À¹Ø»Ã¹ ºÔĹ ɹÊÊÅÇËɾƹ › ˹ÃÇ ÊÁË̹ÏÁÁ ÃÇÅȹÆÁÁ ½¾Ä¹×Ë Ê˹»ÃÌ ƹ »ÇÀÉÇ¿½¹×† ÒÁÂÊØ ÊÈÉÇÊ ÊÇ ÊËÇÉÇÆÔ йʈ ÆÔÎ ÈÇËɾºÁ˾ľÂ „ ¼Ç½ Ê˹ƾ˼ǽÇÅйÊËÆÁù ˹Ãùà ÃÇÅžÉоÊÃÁÂʾÃËÇɾҾ½ÇĆ ¼Ç ºÌ½¾Ë ÈɾºÔ»¹ËÕ » Ê˹¼Æ¹†

»ÁÊØË ÇË Èɹ»ÁÄÕÆǼÇ »ÔºÇɹ ȹÉËƾÉÇ» ªÉ¾½Á ƾÊÃÇÄÕÃÁÎ ½¾ÊØËÃÇ»ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ¨›® ÈÉÇÍÁľ ÃÇËÇÉÔ¾ʾÂйÊɹ† ºÇ˹×Ë»©ÇÊÊÁÁ ƾÈÉÇÊËÇƹ† ËÁ ÇÈËÁŹÄÕÆǼÇ ÈÇÊ˹»ÒÁù ½¾ÊÕ ÆÌ¿ÆÇ ÌÐÁËÔ»¹ËÕ ϾÄÔ ÃÇÅÈľÃÊ͹ÃËÇÉÇ» Êɾ½ÁÃdž ËÇÉÔÎ ϾÆÇ»¹Ø ÈÇÄÁËÁù ÁÀ† »¾ÊËÆÇÊËÕ ºÉ¾Æ½¹ Á ÑÁÉÇùØ ÄÁƾÂù ÈÉǽÌÃËÇ» ¦¾ žƾ¾ »¹¿Æ¹ ÇËĹ¿¾ÆƹØ ÄǼÁÊËÁù ÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹ÆÆÇÊËÕ ÈÉÇÁÀ»Ç† ½Á˾ÄØ ÈÉÇÍÁÄØ ƹ Ê˹ºÁÄՆ ÆǾùоÊË»ÇÁÈǽ½¾É¿ÃÌȾɾ† ɹºÇËÐÁÃÇ» ÈÉÇÍÁÄØ ƹÐÁƹØ ÇËǺÌоÆÁØȾÉÊÇƹĹÁÀ¹Ã¹Æ† ÐÁ»¹Ø ÈÇÊ˹»Ã¹ÅÁ Á ƹĹ½ÃÇ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ Ÿ¾Ä¹Ø Èɾ½ÄÇ¿ÁËÕ ÈÇËɾ† ºÁ˾Ä× ùà ÅÇ¿ÆÇ ºÇľ¾ ÑÁ† ÉÇÃÁÂÊÈÁÊÇúɾƽǻ ƾɾ½† ÃÇÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁÇÃÇÆÊ˹ɹ† ×ËÊØƹĹ½ÁËÕÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»Ç Ê ƾÊÃÇÄÕÃÁÅÁ ÈÇÊ˹»ÒÁùÅÁ ¨›® ÈÉÇÍÁľÂ ¦Ç ÖÃÊȾÉËÔ ÇËžй×Ë ϾÄÔ Éؽ ƾ¼¹ËÁ»† ÆÔÎ ÈÇÊľ½ÊË»Á ˹ÃǼÇ Èǽ† Îǽ¹ §½ÆǻɾžÆƹØ ɹºÇ† ˹ ƹ ƾÊÃÇÄÕÃÁÎ ÈÉÇÍÁÄÕÆÔÎ ÊÁÊ˾ŹÎ ɹÀÆÔÎ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á† ˾ľÂ Ì»¾ÄÁÐÁ»¹¾Ë ÊÃĹ½ÊÃÁ¾ À¹È¹ÊÔ ÌÊÄÇ¿ÆؾË ÄǼÁÊËÁÃÌ 


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

ÈÉÁ»Ç½ÁË Ã ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÅ ÈÇ˾ÉØÅ »É¾Å¾ÆÁ ƹ Ⱦɾƹ† Ĺ½ÃÌ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ Á ÊÆÁ¿¹† ¾ËÊÉÇþ¼ÇÊÄÌ¿ºÔ£ÉÇžËÇ¼Ç ǺÁÄÁ¾ÈÉǽ¹»¹¾ÅÔκɾƽǻ ÊÁÄÕÆÇ ÌÊÄÇ¿ÆؾË ɹºÇËÌ ËÇɆ ¼Ç»Ç¼ÇȾÉÊÇƹĹ ˹ÃùÃɹÀ† ÅÔ»¹¾Ë ϾÄÇÊËÆÇÊËÕ ÈÇÀÁÏÁdž ÆÁÉÇ»¹ÆÁØ¥¾Æ¾½¿¾ÉÌÈÇÈÉdž ½¹¿¹ÅºÌ½¾ËËÉ̽ÆÇǺÓØÊÆØËÕ ÈÇÃÌȹ˾ÄØÅ »оÅÈɾÁÅÌÒ¾† ÊË»¹ ǽÆÇ ÇÃÇÆÆÇ ÊÁÊ˾ÅÔ Ⱦɾ½ ½É̼Ç  ÇÊǺ¾ÆÆÇ ¾ÊÄÁ ÇÆÁ ǽÁƹÃÇ»Ô ÈÇ ιɹÃ˾ÉÁ† ÊËÁùÅÁÇËÆÇÊØËÊØÃǽÆÇÂϾ† ÆÇ»ÇÂù˾¼ÇÉÁÁ «¹Ã ÐËÇ ÄÇØÄÕÆÇÊËÕ Ã ǽÆdž Å̺ɾƽÌÅÇ¿¾ËÇùÀ¹ËÕÊػԆ ¼Ç½Æ¾¾ оÅ ÈÇÈÔËù „ÌÊÁ½¾ËÕ ƹ ƾÊÃÇÄÕÃÁÎ ÊËÌÄÕØΔ §Ã¹† À¹»ÑÁÊÕ„ÈǽÃÉÔÄÇŔÁÀ»¾Êˆ ÆǼÇ ºÉ¾Æ½¹ Á ÈÉÇØ»Á» ʾºØ »ùоÊË»¾ƹ½¾¿ÆǼÇȹÉËƾɹ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁÇÃÇÆÈÇÄÌй×Ë ƾŹÄÇ ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË» ªÉ¾½Á ÆÁÎÊÆÁ¿¾ÆÁ¾ÊǺÊË»¾ÆÆÔÎÀ¹† ËɹË ƹ ÄǼÁÊËÁÃÌ ɾÃĹÅÆÌ× ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÕ Á ÈÇÁÊà ŹÉþ† ËÁƼǻÔÎ ɾѾÆÁ  ¹ ˹ÿ¾ ÊÇÃɹҾÆÁ¾ ɹÊÎǽǻ ƹ Ǻ̆ оÆÁ¾ȾÉÊÇƹĹ ›¾½ÌÒÁ¾ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁ¨›® ÈÉÇÍÁľÂ ʾ¼Ç½ÆØ Èɾ½Ä¹¼¹†

×ËɹÀÆÇǺɹÀÆÔ¾ÈÉǼɹÅÅÔ ÈÇÅÇÒÁ ÃÇËÇÉÔ¾ ÅǼÌË Çù† À¹ËÕÊØ ºÇÄÕÑÁÅ ÈǽÊÈÇÉվŠ½ÄØ ȾɾɹºÇËÐÁÃÇ» » ÖËÇ ƾ† ľ¼ÃǾ»É¾ÅØ „› œÉÌÈȾ ÃÇÅȹÆÁ „¨©§† ¨¤ž£ª” ÊÌÒ¾Ê˻̾Ë ƾÊÃÇÄՆ ÃÇ »Á½Ç» Èǽ½¾É¿ÃÁ ȹÉËƾ† ÉÇ» s ɹÊÊùÀÔ»¹¾Ë ¤¾» ¥Á† ÆÌÄÄÁÆ s ¶ËÇ ǺÌоÆÁ¾ ËÇɆ ¼Ç»Ç¼Ç ȾÉÊÇƹĹ Á ˾ÎÆÁо† ÊÃÁÎ ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ˾ÎÆÁо† ÊÃÁÂʾɻÁÊ »ËÇÅÐÁÊľ¹Ì½ÁË ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ÈÉǼɹÅÅÆÔ¾ ÁÆÊËÉÌžÆËÔ ½ÄØ ÈÉǾÃËÁÉdž »¹ÆÁØ ɹÊоË»¾ËÉÇ»ÔÎƹ¼É̆ ÀÇà ÊǻžÊËÆÔ¾ ɾÃĹÅÆÔ¾ ÁÈÉÇÅǹÃÏÁÁ ÇÍÇÉÅľÆÁ¾Ëdž оÃÈÉǽ¹¿ÁËÈ›˾ÃÌҾżdž ½ÌÅÔÊÇÊɾ½ÇËÇÐÁÅ»ÆÁŹÆÁ¾ ƹ ÈÉǼɹÅŹΠ ÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁÎ ÌÊÁÄÁËÕ ÈÉÁÊÌËÊË»Á¾ ƹÑÁÎ ȹÉËƾÉÇ» ƹ ÉÔÆþ йÊËÆǼÇ À¹Ã¹ÀÐÁù§ÊǺÔ¹ÃϾÆËʽ¾† Ĺ¾ÅƹǺÌоÆÁÁ˾ÎÆÁоÊÃÁÎ ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» À¹Å¾É ÅÇÆ˹¿ ÈÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ ÖÃÊȾÉËÁÀ Á ËÇɆ ¼Ç»Ç¼Ç ȾÉÊÇƹĹ «É¾ÆÁƼÁ ÈÇ ÈÉǽ¹¿¹Å ºÌ½ÌË ÁžËÕ ËÉÁ ƹÈɹ»Ä¾ÆÁØ ÈÉǽ¹¿Á ÈÇ ˾† ľÍÇÆÌ ÈÇ»¾½¾ÆÁ¾ À¹Å¾ÉÒÁ† ÃÇ»ÁÊȾÏÁÍÁùÈÉǽ¹¿ÇÃÇÆ ÁÀÈÉÇÍÁÄØ1301-&9”

| ÑÒÐÎÉÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ | 13

ÐÅÇÅÐÂÛ È ËÎÂÓØÊÈ ¨Ç ½¹ÆÆÔÅ ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁ ÃÇÅȹÆÁÁ „§£¦™ ¥¹Éþ† ËÁƼ” ÊËÇÁÅÇÊËÕ ÈĹÊËÁÃÇ»ÔÎ ÇÃÇÆ À¹ ¼Ç½ ÊÆÁÀÁĹÊÕ »Êɾ½Æ¾Åƹ¡À†À¹ÖËǼÇ ɾÆ˹º¾ÄÕÆÇÊËÕºÁÀƾʹÈÇÈÉdž ÁÀ»Ç½ÊË»ÌÇÃÇÆÁÀ¨›®ʾÂйÊƾ Èɾ»Ôѹ¾Ë†›˹ÃÁÎÌÊÄdž »ÁØÎÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁÇÃÇÆÁÀԆ ÊÃÁ»¹×Ë »Ê¾ ÆǻԾ »ÇÀÅÇ¿Ædž ÊËÁ ½ÄØ ÊÇÃɹҾÆÁØ ÁÀ½¾É¿¾Ã ÁÊÆÁ¿¾ÆÁØʾº¾ÊËÇÁÅÇÊËÁÈÉdž ½ÌÃÏÁÁ¦ÇɾÊÌÉÊÔ½ÄØÖÃÇÆdž ÅÁÁÌ¿¾½¹»ÆÇÁÊоÉȹÆÔ›ƹ† йľ¼Ç½¹ÈÇÊ˹»ÒÁÃÁʽ¾† ĹÄÁѹ¼ƹ»ÊËɾÐÌȾɾɹºÇˆ ÐÁùÅ Á ÊÆÁÀÁÄÁ ϾÆÔ ƹ ¨›® ÈÉÇÍÁÄÕ ÆÇ ʾÂйÊ ÁÀ†À¹ Èdž ½ÇÉÇ¿¹»Ñ¾¼Ç ÊÔÉÕØ »ÔÆÌ¿½¾† ÆÔ»ÆÇ»ÕÈÇ»ÔѹËÕÁÎ ¦¾ÃÇËÇÉÔ¾ ÌйÊËÆÁÃÁ ÉÔÆù Ê˹ÄÁ¹ÃËÁ»ÆÇÈÉÁžÆØËÕ˹ÃÁ¾ ÊÇÅÆÁ˾ÄÕÆÔ¾žËǽÔ̽¾Ñ¾»† ľÆÁØ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ùà Áʆ ÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ ƾÇÉÁ¼ÁƹÄÕÆÔÎ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÎ »ÔºÇÉ ºÇľ¾ ½¾Ñ¾»ÇÂÍÌÉÆÁËÌÉÔ ªËÇÁÅÇÊËÕ ÍÌÉÆÁËÌÉÔ Êdž Ê˹»ÄؾË ƾ ºÇľ¾ ÇË Ͼ† ÆÔÇÃƹ¦Ç»ÈÉÇϾÊʾÖÃÊÈÄ̆ ¹Ë¹ÏÁÁÁžÆÆÇƹƾ¾ÄÇ¿¹ËÊØ ƹÁºÇÄÕÑÁ¾ ƹ¼ÉÌÀÃÁ ¦¾ ÊËdž

ÁË À¹ºÔ»¹ËÕ Á ËÇ ÐËÇ ƾŹĹØ ½ÇÄØ Èɾ˾ÆÀÁ ÈÇËɾºÁ˾ľÂ »ÇÀÆÁù¾Ë ÁžÆÆÇ ÁÀ†À¹ ƾ½Ç† Ê˹ËÃÇ»ɹºÇËÔÍÌÉÆÁËÌÉÔ«¹Ã ÐËÇÈÇÈÔËùÊÖÃÇÆÇÅÁËÕƹÖËÇÅ ÃÇÅÈÇƾÆ˾ ÅÇ¿¾Ë Ǻ¾ÉÆÌËÕÊØ ½ÄØÃÇÅȹÆÁÁÈÇ˾ɾÂÃÄÁ¾ÆËÇ» Á »ÃÇƾÐÆÇÅÁËǼ¾ »ÇÀÅÇ¿ÆÇ ÁÌÎǽÇÅÊÉÔÆù £¹Ã ÊÐÁ˹×Ë ÖÃÊȾÉËÔ ÍÁ† ƹÆÊǻԠÃÉÁÀÁÊ ÈÉÁ »Ê¾Å ¾¼Ç ƾ¼¹ËÁ»ÆÇÅ »ÇÀ½¾ÂÊË»ÁÁ ƹ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÌ× ÁƽÌÊËÉÁ× » йÊËÆÇÊËÁ ƹ ʾ¼Å¾ÆË Èņ ÊËÁÃÇ»ÔÎÇÃÇÆ ÇùÀ¹ÄÁÇÈɾ† ½¾Ä¾ÆÆǾ ÇÐÁÒ¹×Ò¾¾ »ÄÁ؆ ÆÁ¾ ¬Ð¹ÊËÆÁÃÁ ÉÔÆù »Çľ† ƾ»ÇľÂ»ÔÆÌ¿½¾ÆÔÊÇÃɹҹËÕ ÁÀ½¾É¿ÃÁ ÈÇ»ÔѹËÕ ÖÍ;Æ ËÁ»ÆÇÊËÕºÁÀƾʹ ÁÊùËÕÆǻԾ ÈÌËÁÌ»¾ÄÁоÆÁØÈÉǽ¹¿›É¾† Åغ¾À̽¾É¿ÆǼÇÉÇÊ˹ÊÈÉÇʹ ƹ ÇÃÇÆÆÔ¾ ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÈÉdž ÑÄÇ ÆÇ ÉÔÆÇà ¨›® ÇÃÇÆ ¾Ò¾ ÇоÆÕ ½¹Ä¾Ã ÇË ƹÊÔÒ¾ÆÁØ ¡ ˾ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁ ÇÃÇÆ Ãdž ËÇÉÔ¾ ÊÌž×Ë Ⱦɾ¿ÁËÕ ÆԆ ƾÑÆÁ¾ ÈÇËÉØʾÆÁØ ÈÇ»ÔÊØË Ê»Ç× ÃÇÆÃÌɾÆËÇÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ Á ÈÇÄÌйË ѹÆÊ Ê˹ËÕ ÄÁ½¾É¹† ÅÁÇËɹÊÄÁ ¤ÅºÆÆÆÀÈ»¶µ ˜ÅÈÄÄпÃÁĵ½¾ ‚¤¥£¤ šŸ¦

™ºÅÇÅ»¼¡·ÈÆ¿ÀÈÁ¼ §¼ÈÆʸ¿Á¿›·º¼ÈÉ·Ä È˼¹Ç·ÂÖķη·Ç·¸ÅÉÊ ÆÅÈÉÅÖÄÄÅ»¼ÀÈɹÊÕзÖ ¹ÒÈÉ·¹Á·„®¼ÂÖ¸¿ÄÈÁ·Ö ÈÉÇÅÀ¿Ä»ÊÈÉÇ¿Ö ’™ÒÈÉ·¹Á·Èɷ· Ǽ·ÂÓÄÒùÁ·»Åà ¹ÔÁÅÄÅÿμÈÁżÇ·¾¹¿É¿¼ ¹ÄŹÓŸǷ¾Å¹·ÄÄźÅ ¨¼¹¼ÇÅ¡·¹Á·¾ÈÁźÅ ˼»¼Ç·ÂÓÄźÅÅÁÇʺ· ¥»Ä¿Ã¿¾„º¹Å¾»¼À ÆÇźǷÃÃҒÈɷ· »¼ÃÅÄÈÉÇ·Í¿Ö ŸÅÇʻŹ·Ä¿Öȼǿ¿ „¡ÅÄ»Åǒr¿»¼Ç· ¹¿¸ÇÅÆǼÈÈÊÕмºÅ ŸÅÇʻŹ·Ä¿Ö »ÂÖÈÉÇÅÀ¿Ä»ÊÈÉÇ¿¿ ÆÇÅ¿¾¹Å»Èɹ· ¾Â·ÉÅÊÈÉŹÈÁźÅ¾·¹Å»· „¨ÉÇÅÀɼÌÄ¿Á·’ §ËžËÁÅ ÐËÇ ŹÄǼ¹º¹ÉÁˆ ƹØ ÌÊ˹Æǻù „£ÇƽÇɆ” ùÃ

«¥©¥]¥˜š³©ª˜š¢šœ˜›©ª˜¥

ÌÆÁùÄÕÆÔ ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÔ ÈÉǽÌÃËÁžÆÆÇ»§ÅÊþ» ¼Ç½Ì ºÔĹ ̽ÇÊËǾƹ ÇÄÇËÇ ž½¹ÄÁ „¨ÇÊ˹»ÃÁ ƹ ÉÔÆÇà ȾɆ »ÔÎ ÊÇ˾Æ ŹÄǼ¹º¹ÉÁËÆÔÎ ÌÊ˹ÆÇ»Çà „£ÇƽÇɔ ƹйÄÁÊÕ » ÈÉÇÑÄÇÅ ¼Ç½Ì s ɹÊÊÌ¿½¹† ¾Ë¼¾Æ¾É¹ÄÕÆÔ½ÁɾÃËÇɧ§§ „ªËÉÇÂ˾ÎÆÁù” ›¹Ä¾ÉÁ ©Ç† ÊËÇ»s¨ÉÁɹÀɹºÇËþÆÇ»ÁƆ ÃÁÅÔʽ¾Ä¹ÄÁÊ˹»ÃÌƹÈÇÃ̆ ȹ˾ľÂ ÁÀ ÐÁÊĹ ÁÆÁÏÁ¹ËÁ»† ÆÔÎÄ×½¾ÂÊƾºÇÄÕÑÁÅÊ˹Ɇ ËǻԎ¾ÄÇ»ÔÅùÈÁ˹ÄÇÅÁƹ

ÊÄÌйÂÈÇËɾºÆÇÊËÁ»ºÇÄÕÑÁÎ ǺӾŹÎÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹Ź˾ÉÁ† ¹ÄÇ»šÄ¹¼Ç½¹ÉØÈÉǽÌŹÆÆÇÅÌ ƾÊÄÇ¿ÆÇÅÌ˾ÎÆÇÄǼÁоÊÃÇÅÌ ÈÉÇϾÊÊÌ ÈÇÄÆÇÊËÕ×¹»ËÇÆÇņ ƹØÌÊ˹Æǻù„£ÇƽÇɔÈÇÀ»Ç† ÄؾËÊÇÀ½¹ËÕÈÉÁºÔÄÕÆÔºÁÀ† ƾÊ ½¹¿¾ ƹÐÁƹ×Ò¾ÅÌ Èɾ½† ÈÉÁÆÁŹ˾Ä׬ÊÄÇ»ÁØÈÉÇÊËÔ¾ Á½ÇÊËÌÈÆÔ¾ƾºÇÄÕÑǾÈÇž† Ò¾ÆÁ¾º¾À¼ÉÌÀÇÈǽӾÅÆÔΞ† ιÆÁÀÅÇ» Ê Èǽ¹Ð¾Â ÖľÃËÉdž ÖƾɼÁÁ›ÁÄÁ› ɹºÇ† ˹ » ǽÁÆÇÐÃÌ ÁÄÁ » ƾºÇÄՆ ÑǺÉÁ¼¹½¾¬Ê˹ÆÇ»ÃÌ̽Ǻ†

ÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ»Ä׺ÇÂÊ;† ɾÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ ÆÇÈɾ½Ê˹»† ÄؾËÊØ ÐËÇ ƹÁºÇľ¾ ϾľÊdž ǺɹÀƹ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁØ » ÁƽÁ† »Á½Ì¹ÄÕÆÇÅ ½ÇÅÇÊËÉǾÆÁÁ ÇÊǺ¾ÆÆÇ»ʾľ” °ËÇ ¿ ÖËÁ ιɹÃ˾ÉÁÊËÁ† ÃÁ ÇÈËÁŹÄÕÆÇ ÊÇÇË»¾ËÊ˻̆ ×˼ÇÉÆÔÅÁÇ˽¹Ä¾ÆÆÔÅɹ† ÇƹÅ £¹»Ã¹À¹ ¦¾ ÀÉØ ÁÆÆÇ»¹† ÏÁÇÆÆÔ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÃÁÊ˹ÄÁÈɾ½† žËÇÅÈÉÁÊ˹ÄÕÆǼÇ»ÆÁŹÆÁØ ùÃÉÌÃǻǽÁ˾ľÂÈɹ»Á˾ÄՆ ÊË»¹ ©¾ÊÈ̺ÄÁÃÁ ¹¼¾ÊË¹Æ ˹à Á ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÎ Èɾ½ÈÉÁ† ÆÁŹ˾ľÂ¥Ô¿¾ÈǽоÉÃƾŠ ÐËÇ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ Èɾ½Æ¹Àƹ† оÆǽÄØÈÇÄÌоÆÁØǺÑÁÉÆÇ ÆÇžÆÃĹËÌÉÔº¾ËÇÆÆÔÎÁÀ½¾† ÄÁ s Ê˾ÆÇ»ÔÎ Á ºÇɽ×ÉÆÔÎ ùÅƾ  ËÉÇË̹ÉÆÇ ÈÄÁËÃÁ s ÈÇ ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ÈÇÄÌÊÌÎǼÇ »Á† ºÉÇÈɾÊÊÇ»¹ÆÁØ §ÊÆÇ»ÆÔÅÁ ½ÇÊËÇÁÆÊË»¹ÅÁ „£ÇƽÇɹ” Ø»† ÄØ×ËÊØ »ÔÊÇÃǾ ùоÊË»Ç ÈÉÁ ÆÁÀÃÇ ʾº¾ÊËÇÁÅÇÊËÁ ǺÇÉ̆ ½Ç»¹ÆÁØ ÇËÉ̺ ºÔ† ÊËÉÔ »»Ç½ » ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ× ÅÁÆÁŹÄÕÆÔ¾ùÈÁ˹ÄÕÆÔ¾À¹† ËɹËÔƹÈǽ¼ÇËÇ»ÃÌÈÉÇÁÀ»Ç½† ÊË»¹ ºÔÊËÉÇÇÃÌȹ¾ÅÇÊËÕÁÅdž ºÁÄÕÆÇÊËÕÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ •Â¹Åº¾Ÿ£¦§š¢š«Ÿž

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

«ÊÎÍÄÎл ÏÐÈËÅÒÅË ÍÀ ÊÀÂÊÀÇ


14 | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÀÊÈÅ ËÀÌÏÛ ÂÛÃÎÄÍÅÅ? ¤·Ï·ÈÉÇ·Ä·¸ÒÈÉÇÒÿ Ï·º·Ã¿¿»¼ÉÁÇÒÄÅÎÄÅÀ ÔÁÅÄÅÿÁ¼¨Á·½»ÒúŠ»ÅÃͼÄÒÄ·Ô¼ÁÉÇÅÔļÇ º¿Õ¸Ê»ÊÉÇ·ÈÉ¿¿ÆÇ¿¸Â¿ ½·ÉÓÈÖÁÿÇŹÒà ͼÄÉŹ¾·Á™É Î ™É·Á¿Ì ÊÈÂŹ¿ÖÌÃÒ¹ÒÄʽ»¼ÄÒ ¸Ê»¼ÃŸǷзÉÓÈÖ Á¹ÅÆÇÅÈÊÔÁÅÄÅÿ¿ Ô¼ÁÉÇÅÔļǺ¿¿ §ÊÆÇ»ÆÔ¾ ÊÈÇÊǺÔ ÖÃÇÆdž ÅÁÁ ùà » û¹ÉËÁɹΠ ˹à Á »

ÇÍÁʹΠ ÖËÇ ÈÉÁžƾÆÁ¾ ÖƾɆ ¼Çʺ¾É¾¼¹×Ҿ ˾ÎÆÁÃÁ ÃĹʆ ʹ ™ ǺǼɾ»¹Ë¾Ä¾Â Ê »ÔÊdž ÃÁÅ £¨ ÖÃÇÆÇÅÁØ Ê»¾Ë¹ ÈÉÁ† žƾÆÁ¾ ½»ÌÎ˹ÉÁÍÆÔÎ Êоˆ ÐÁÃÇ»Á˽ ª¾¼Ç½ÆØ ÅÔ ɹÊÊÅÇËÉÁÅ ùà ÊÖÃÇÆÇÅÁËÕ » ÇÍÁʾ ƹ Ê»¾Ëdž ˾ÎÆÁþ ¹ ËÇÐƾ¾ ÈÇÈÔ˹¾Å† ÊØ ̺¾½ÁËÕ ƹÊÃÇÄÕÃÇ »Ô¼Ç½† ƾ¾ À¹Å¾Æ¹ ĹÅÈ ƹùÄÁ»¹† ÆÁØ » ÇÍÁÊÆÔÎ ÈÇžҾÆÁØÎ ƹ ÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ ¤¹Åȹ ƹùÄÁ»¹ÆÁØ » ›Ë ’ ÁÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾Ĺņ ÈÔ ’   Áž×Ë ÈÉÁºÄÁÀÁ† ˾ÄÕÆÇ ǽÁƹÃÇ»Ì× ˾ÅȾɹË̆ ÉÌ ÆÇÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾Ĺņ

ÈԺ̽ÌËÇÊ»¾Ò¹ËÕÇÍÁÊÆǾÈdž žҾÆÁ¾ ƹÅÆǼÇ ÄÌÐѾ ¤¹Å† ȹ ƹùÄÁ»¹ÆÁØ » ›Ë ÇÊ»¾† Ò¹¾Ë ÈÇžҾÆÁ¾ ˹à ¿¾ ùà Á ÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×Ò¹Ø ĹÅȹ » ›Ë ÆÇ ¾¾ ˾ÅȾɹËÌɹ ºÇ† ľ¾ оÅ » ɹÀ¹ »ÔѾ «¹ÃÁÅ ǺɹÀÇÅ йÊËÕ ÖƾɼÁÁ ÈÉdž ÊËÇ ˾ÉؾËÊØ ËɹËÁËÊØ ƹ ƹ† ¼É¾»»ÇÀ½Ìι ¹»¹Â˾ »ÔØÊÆÁÅ » Êɹ»Æ¾† ÆÁÁ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ ½¹ÆÆÔÎ ĹÅÈ s ÖËÇ ʾ¼Ç½ÆØ ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇ ¹ÃË̹ÄÕÆÇ ÈÉÁ ɹÊËÌÒÁÎ ˹ÉÁ† ͹ÎƹÖľÃËÉÇÖƾɼÁ× ¡Ë¹Ã »ÇÀÕőÅ ÈÉÁžÉÆÌ× Ï ¾Æ Ì Æ ¹ ÖÄ ¾Ã Ë É Ç ÖÆ ¾É ¼Á × s É̺ÄØÀ¹ÛËУ¹¿½ÔÂÈdž

Êľ½Ì×ÒÁ ¼Ç½ ƾ À¹ºÔ»¹¾Å Ͼƹ ɹÊˑË ƹ ªÉ¾½Æ¾¾ »É¾ÅØ ɹºÇËÔ ÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹† ×Ҿ ĹÅÈÔ † йÊÇ» ÄØ ɹÊо˹ »ÇÀ՞Š й† ÊÇ» ªÉ¾½Æ¾¾ »É¾ÅØ ɹºÇËÔ ǺÔÐÆÇ ĹÅÈÔ йÊÇ» ž¿¾½Æ¾»ÆÇ ĹÅÈÔ ¼ÇÉØË ÇÃÇÄÇ йÊÇ»›¼Ç½ĹÅȹ¼ÇÉÁË йÊÇ» ˹ÃÁÅ ǺɹÀÇÅ ÖƾɼÇʆ º¾É¾¼¹×Ҿ ĹÅÈÔ λ¹ËÁË ƹ ¼Ç½¹ ¹ ÖËÇ »É¾ÅØ Ì ƹÊ ʼÇÉÁË ǺÔÐÆÔÎĹÅÈÔ ¨ÉÇÊľ½ÁÅ ÖÃÇÆÇÅÁ× ÖľÆ ËÉÇÖƾɼÁÁ Ì оËÔɾÎÉÇ¿Ãdž »Ç¼ÇÊ»¾ËÁÄÕÆÁùÊĹÅȹÅÁÁ ʽ¾Ä¹¾Å½ÄØʾºØ»Ô»Ç½Ô XXXWBTJMFLTUSPZSV

ÒÀÁËÈÖÀ 1 ¦™³¯¥˜· £ÇĆ»ÇĹÅÈ ¬Ê˹ÆǻľÆƹØÅÇÒÆÇÊËÕ ĹÅÈÔÈÇ›Ë Ã›Ë ĹÅÈÔÈÇÉ̺ľÂ¼Ç½ÈÄ×Êù¿½Ô ¹ËɹËÔƹĹÅÈÔ Êľ½Ì×ÒÁ¼ǽºÇÄÕѾƹ ÁÆÍÄØÏÁØ É̺À¹¼Ç½¹ ¨Ä¹Ë¹À¹ÖƾɼÁ׼ǽ É̺ÛËÐ   É̺¼Ç½ ¨Ä¹Ë¹À¹ÖƾɼÁ׼ǽ  É̺ÛËÐ   É̺¼Ç½ ¨Ä¹Ë¹À¹ÖƾɼÁ׼ǽ  É̺ÛËÐ   É̺¼Ç½ ¨Ä¹Ë¹À¹ÖƾɼÁ׼ǽ  É̺ÛËÐ   É̺¼Ç½ ¡«§œ§À¹ÖƾɼÁ×À¹¼Ç½¹  ¡ËǼÇÊÀ¹Ëɹ˹ÅÁƹĹÅÈÔÀ¹¼Ç½¹  µ¢¦¥¦¤ ·Ÿ˜›¦œ˜ÊÀ¹Ëɹ˹ÅÁƹĹÅÈÔ 

µ¥¨›¦©™¨›˜¶±˜· ĹÅÈÔÈÇ›Ë Ã›Ë ĹÅÈÔÈÇÉ̺É̺ ¾½ÁÆǻɾžÆÆÇ   É̺¼Ç½   É̺¼Ç½   É̺¼Ç½   É̺¼Ç½  


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

| 15


16 | ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

ÄÂÅÐÈ ÈÇ ÏÐÎÈÇÂÎÄÍÛÕ ÄÐÅÂÅÑÈÍÛ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

r ²ÁËǻԾ ½»¾ÉÁ s ÖËÇ Èdž ¦ÅÈÉÅÖÄÄ·ÖÇ·¸ÅÉ· ½É¾»¾ÊÁÆÔ ɹÀÄÁÐÆÇ ËÇÄÒÁ† ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÆÔ ¤ÁÊËÔ ÊÃľ¾ÆÔ ž¿½Ì Êdž ÉÇ¿½¾ÆÁ¾ÊǻɾžÆÆÔÎ˾ÎÆdž ÆÇÅ¿¾¹Å»¿É¼Â¼À ºÇÂ ÃľØÅÁ ƹ ÇÊÆÇ»¾ ÊÁÆ˾ËÁ† ÄǼÁ » ɹÊо˾ ƹ ŹÊÊǻǼÇ ÏÎ ÓÑÒÀÍÎÂÊÅ ÄÂÅÐÈ Ä·»ÆŹÒϼĿ¼Ã оÊÃÁÎ ÊÅÇÄ ¡À½¾ÄÁØ Ê ÈÉÁž† ÈÇÃÌȹ˾ÄؚĹ¼Ç½¹ÉØÁÀǺɾ† ÄØ ƹйĹ ÇÊÅÇËÉÁ˾ »Ô† ͹ƾÉÔ ǺĹ½¹×Ë »Ô† ˾ÆÁ×˹ÃǼÇ»Á½¹½»¾É¾ÂÃɹ† ºÉ¹ÆÆÌ× ½»¾ÉÕ ƹ Èɾ½Å¾Ë ƹ† ÊÈÉÅÀο¹ÅÈÉ¿»Ç¼¹¼È¿ÄÒ ƾÆÁ¾Å ÊÇÃÇ ÈÉÇÐÆÇÊËÕ× Ë»¾É½ÇÊËÕ× ÊÁ»Ô¾ÁùоÊË»¾ÆÆÔ¾½»¾ÉÁ˾† ÄÁÐÁØ ËɾÒÁÆ ÊÌÐÃÇ» ÁÄÁ ÊÅdž Ä·»ÊÂÊÎϼĿ¼Ã¼¼ ÁƾÁÀžÆÆÇÊËÕ×ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁÇƆ ȾÉÕÅÇ¿¾ËÈÇÊ˹»ÁËÕÐÌËÕÄÁƾ ÄØÆÔÎ ÈÉÇÊÄǾà ¾ÊÄÁ ÐËdžÄÁºÇ ÔÁÈÆÂÊ·É·Í¿ÅÄÄÒÌ ÆÔÎùоÊË»»˾оÆÁ¾½ÄÁ˾ÄÕÆdž ù¿½¹Ø ʾÅÕØ » ƹѾ ÊËɹƾ ÁÀ ȾɾÐÁÊľÆÆǼÇ ÈÉÁÊÌËÊ˻̆ ¼Ç»É¾Å¾ÆÁ ªÌÒ¾Ê˻̾Ë ƾÊÃÇÄÕÃÇ ÇÊÆÇ»† ¾Ë ˹ÃÌ× ½»¾ÉÕ ÄÌÐѾ ƾ ÌÊ˹† Á·Î¼Èɹ ¨ÇÅÁÅÇȾɾÐÁÊľÆÆÔÎŹ˾† ÆÔÎ ËÁÈÇ» ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ˹ÃÁÎ ƹ»ÄÁ»¹ËÕ ¹À¹Å¾ÆÁËÕƹºÇľ¾ Ä·»Ç·Í¿Åķ¿¾·Í¿¼À¼¼ ÉÁ¹ÄÇ» ÊÌÒ¾ÊË»Ì×ËÁ½É̼Á¾ ž† ½»¾É¾Â ÊÇ ÊÈÄÇÑÆÔÅ À¹ÈÇĆ ùоÊË»¾ÆÆÌ× ƾÆÁ¾Å ÊÊÇËÇ»ÔÅÀ¹ÈÇÄƾÆÁ† ¹Ä¾¾ÆÌ¿ÆÇǺɹËÁËÕ»ÆÁ† ¿ÈÆÅÂӾŹ·Ä¿ÖÆÇ¿¹¼Â¿ ƾ¾ɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÆÔ¾ ¾Å Ê ÍÁ¼ÌÉÆÇ ÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÕ× ŹÆÁ¾ƹÊÇÇË»¾ËÊË»Á¾½»¾ÉÁɹÀ† ÁÉÅÃÊ ÎÉÅÆÅÖ¹¿Â¿ÈÓ ÔÈËÅÍ×ÀÒÛÅ ¹ ˹ÿ¾ ÈÌÊËÇ˾ÄÔ¾ ÆÇ ÈÉÁ žÉ̽»¾ÉÆÇÂÃÇÉǺÃÁ ƹÃÇËdž Ç·¾Â¿ÎÄÒ¼ÆÇÅ¿¾¹Å»ÄÒ¼ È ÙÈÒÎÂÛÅ ÄÂÅÐÈ ÖËÇÅ»¹ÉÁ¹ÆËÇ»Ç˽¾ÄÃÁÁÌÃɹ† ÉÌ׺̽¾ËÃɾÈÁËÕÊؽ»¾ÉÕ¥¹Ê† ѾÆÁØs»½¾ÊØËÃÁÁ½¹¿¾ÊLj ÊÁ»Æ¹ØÃÇÉǺùÈÉÁľ¼ÃÇŽ»¾É† »Ç¼¹¼È¿ÄҥĿ¿Ã¼ÕÉ §ÊÆÇ»ÆÇ ιɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÇ  ÆÁɹÀºÇÄÕѾªËÇÁÅÇÊËÕÒÁ† ÆÇÅ ÈÇÄÇËƾ Ǻ¾ÊȾÐÁ»¹¾Ë ƹÁ† ÌÅÇÅÏ¿¼ȹÅÀÈɹ· ƹÃÇËÇÉÌ×Ǻɹҹ×Ë»ÆÁŹÆÁ¾ ËÇ»Ôν»¾É¾Â»ºÇÄÕѾÂÊ˾Ⱦ† ÄÌÐÑÁ ɾÀÌÄÕ˹Ë ÈÉÁ ÅÇÆ˹¿¾ ¹ηÈÉÄÅÈÉ¿ ÂÊÎϼ ÈÇËɾºÁ˾ÄÁÈÉÁÈÇÃÌÈþÈɾ½† ÆÁ À¹»ÁÊÁË ùà ɹÀ ÇË ÍÁÆÁц ¦¾ÇºÎǽÁÅÇ ÈÉÇÊľ½ÁËÕ ÐËǺÔ žËÇ» ƾǺÎǽÁÅÔλºÔËÌ ÖËÇ ǺɹºÇËÃÁ »¾½Õ ½»¾ÉÕ s ½»¾ÉƹØ ÃÇÉǺù Á ʹŹ ½»¾ÉÕ Ǽ·º¿ÇÊÕÉÄ·¿¾Ã¼Ä¼Ä¿Ö ÁλƾÑÆÁ»Á½¡ÄÁÑÕÈÇËÇÅ ÆÇ ÖËÇ ƾ ËÇÄÕÃÇ ½»¾ÉÆǾ ÈÇÄLj ºÔÄÁÁÀ¼ÇËǻľÆÔÁÀǽÆǼÇÁËdž ¹Â·½ÄÅÈÉ¿¦Ç¿ÔÉÅà ƹÐÁƹ×ËÊØɹÀÅÔÑľÆÁØÇù† ÆÇ ÆÇ Á »¾ÊÕ ÃÇÅÈľÃÊ ÊÇÊËdž ¼Ç¿¾Ź˾ÉÁ¹Ä¹ Áƹо»ÔÉÁÊÃ̆ ØÒÁÂÁÀ½»¾ÉÆÇÂÃÇÉǺÃÁ ƹ† ¾Ë¾ ÈÇÄÌÐÁËÕ ½»¾ÉÕ Ê ÈÇÊËÇØÆÆÇ »¹¼Ç¿¿¾ÆŻŸÄÒÌ оÊË»¾ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÆÔÎŹ˾ÉÁ† ¹ÄÇ» ÈɹÃËÁÐÆÇÊËÁÁƾǺÎǽÁ† ÄÁÐÆÁÃÇ» ½¾ÃÇɹËÁ»ÆǼÇÊ˾Æ »Ôȹ½¹×ÒÁÅÁȾËÄØÅÁÄÁºÇй† ÷ɼǿ·ÂŹ¸Å¼¼ ÅÇÊËÁ ÈÉÁǺɾ˾ÆÁØ ËǼÇ ÁÄÁ Ĺ ÌÈÄÇËÆÁ˾ľÂ Á ÅÆǼǼÇ ÊËÇÀ¹ÃÄÁÆÁ»¹×ÒÌ× »ÅÈÉÊÆÄÒÆÅͼļ ÁÆǼÇÈɾ½Å¾Ë¹ ½É̼ǼÇ ¹Ë¾ÅÅÇ¿ÆÇÈÉÁÊËÌȹËÕÃƹ† ¨ÉÁÈÇÃÌÈþÁ»ÔºÇɾ½»¾É¾Â »¾ÑÁ»¹ÆÁ× ½»¾ÉÆÔÎ Ⱦ˾ÄÕ žÊ† ¨ÉÅ¿ÃÅÈÉÓÉ·Á¿Ì»¹¼Ç¼À ½¾ÂÊ˻̾ËËÇ¿¾Èɹ»ÁÄǦǽ¹† ÄÁ»Ô»ÔºÉ¹ÄÁ½»¾ÉÕŹÊÊÁ»ÆÌ× ¾·¹¿È¿ÉÆǼ¿ÃÊмÈɹ¼ÄÄÅ ¿¾¾ÊÄÁ»ÔÈÇ¿¾Ä¹¾Ë¾ɹÀÌÀƹËÕ ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ Á¼ÉÇÅÇÀ½ÃÌ× ËÇÈÉÁžÆØÂ˾ʹ† ­ÌÉÆÁËÌɹ s ÖËÇ ½»¾ÉÆÔ¾ ÅÉÉźŠÁ·Á¿¼ÆÅÇÅ»Ò ÈǽÉǺÆÇÊËÁÇ˾ÎÆÇÄǼÁÁÈÉdž ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ »ÔÈÇÄÆØ×ÒÁ¾ ÅÔ¾ ƹ½¾¿ÆÔ¾ Á ÃɾÈÃÁ¾ ȾËÄÁ ÁÀ»Ç½ÊË»¹½»¾ÉÁ ÁÊÈÇÄÕÀ̾ÅÔÎ »¼Ç¼¹·¿ÈÆÅÂÓ¾ÊÕÉÈÖ Ź˾ÉÁ¹Ä¹Î Á ÇËÄÁÐÁØÎ ǽÆÇ ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆÔ¾ ÍÌÆÃÏÁÁ ÉÌІ ùÃÁ¾ƹ½¾Ë¾ »ÖËÇŽ¾Ä¾ÄÌÐѾ ƾÖÃÇÆÇÅÁËÕ ÈÇËÇÅÅÇ¿¾ËǺdž ¹ÆÇÅͼÈȼ¿¾ºÅÉŹ¼ĿÖ ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÇË ½É̼Ç  ½¹Ä¾† ÃÁ À¹ÅÃÁ ȾËÄÁ ÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÁ ËÁÊÕ ½ÇÉÇ¿¾ › Ä׺ÇÅ ÊÄÌй¾ ÑÈÁƼ¹Ä¾ËÔ Èɾ½ÇÎɹÆÁ˾ÄՆ ÄÌÐѾÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ½»¾ɹÀӾņ ÏÆÅÄ· ÆǿüÄÖ¼ÃźÅ ÃÇƾù¿½ÔÂÈÉǽ¹»¾ÏÊÅÇ¿¾Ë »ÆØËÆÇ ÇË»¾ËÁËÕ ƹ ÈÇÊ˹»Ä¾Æ† ÆÔ¾ ϾÈÇÐÃÁ ½Ç»Ç½ÐÁÃÁ £¹† ÆÔ¾ȾËÄÁ ÐËÇǺ¾ÊȾÐÁ»¹¾ËÈÉÁ оÊË»Ç ÍÌÉÆÁËÌÉÔ ½ÇÄ¿ÆÇ Êdž »ÂÖÄ·ÇʽÄÅÀÅÉ»¼ÂÁ¿ ÆÔ¾»ÇÈÉÇÊÔ¥Ô¿¾ÈÇÊ˹ɹ¾Å† ¨ÄÁËÔ ƹ ÇÊÆÇ»¾ »ÇÄÇÃƹ Êɾ½Æ¾Â ÈÄÇËÆÇÊËÁ .%' Ǻ† Ĺ½¹×Ë ÅÆÇ¿¾ÊË»ÇÅ ÇËÄÁÐÆÔÎ ÈɹÃËÁоÊÃÁÎ Ê»ÇÂÊË» » йʈ ÆÇÊËÁ ÈÇÊËÇØÆÊË»ÇÅ ¼¾Çž† ËÉÁоÊÃÁÎ ɹÀžÉÇ» » ˾оÆÁ¾ ½ÄÁ˾ÄÕÆǼÇ ȾÉÁǽ¹ »É¾Å¾ÆÁ œÄ¹»ÆǾ ½ÇÊËÇÁÆÊË»Ç ½¹ÆÆǼÇ Ź˾ÉÁ¹Ä¹sÁ½¾¹ÄÕÆǾÊÇо˹† ÆÁ¾ž¿½ÌË»¾É½ÇÊËÕ×ÁËÇÄÒÁ† ÆÇ ËÇÄÒÁƹÄÁÊËÇ»ÁÀ.%'s Ç˽ÇÅÅ ¨ÄÁËÔÁÀ.%'»Ô† ɹº¹ËÔ»¹×ËÊØÁÀÈɾ½Æ¹ÀƹоƆ ÆǼÇƹ»ÔÉ̺ÃÌľʹÁÇËÎǽǻ ½¾É¾»ÇǺɹºÇËÃÁ É¾»¾ÊÆÇÊËÉÌ¿¾ÐƹØ ÈÄÁ˹ ª¨ ÁÀ¼Ç˹»ÄÁ»¹¾ËÊØÁÀÊËÉÌ¿† ÃÁ ÊžѹÆÆÇÂÊÇÊ»ØÀÌ×ÒÁÅŹ† ˾ÉÁ¹ÄÇÅ ƹ ÇÊÆÇ»¾ ÊÁÆ˾ËÁо† ÊÃÁÎ ÊÅÇÄ ¨¹Æ¾ÄÁ ǽÆÇÉǽÆÇ ËÇÄÒÁÆÔÈÇÄÌй×ËÊØÈÌ˾ÅÈɾʆ ÊÇ»¹ÆÁØÁÊȾùÆÁبÉÁžƾÆÁ¾ ÖËǼÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹»ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ ž¿ÃÇÅƹËÆÔν»¾É¾ÂÈÇÀ»ÇÄؾË ½ÇÊËÁÐÕÈÇÊËÇØÆÊË»¹¼¾ÇžËÉÁо† ÊÃÁÎɹÀžÉÇ»½»¾ÉÁ ¹˹ÿ¾Lj ÄÁÐÆÇÂÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÁ ­¹Æ¾É¹ s Ź˾ÉÁ¹Ä ÁÀ¼ÇËÇ»† ľÆÆÔ ÁÀ ÅÆÇ¿¾ÊË»¹ ÄÁÊËÇ»

ÊؽÇƾÊËÁ½Ç»¹Ñ¾¼ÇÊ»¾½¾ÆÁØ ŹÃÊÁÅÌÅ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ƾǺ† ÎǽÁÅÇ ÈÉÁ »ÔºÇɾ ½¾É¾»ØƆ ÆÔν»¾É¾Â ¦¹ÐƾÅ Ê ËÇ¼Ç ÐËÇ ÈÇ ÊÈÇÊdž ºÌÁÀ¼ÇËǻľÆÁØɹÀÄÁй×Ë ùà Èɹ»ÁÄÇ ÒÁËǻԾ Á ÍÁľÆй† ËÔ¾½»¾ÉÁ r ­ÁľÆйËÔ¾ ½»¾ÉÁ ÈǽɹÀ† Ìž»¹×Ë ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ ϾƆ ÆÔÎË»¾É½ÔÎÈÇÉǽ½¾É¾»¹ ½Ìº ¼É¹º ÇɾÎ Á ½É »ÔÊÇÃǾ ù† оÊË»Ç Á ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÌ× Ͼ† ÆÌ §½Æ¹ÃÇ » ÈÇÊľ½Æ¾¾ »É¾ÅØ ºÇÄÕÑÌ× ÈÇÈÌÄØÉÆÇÊËÕ Ǻɾ† ÄÁÍÁľÆйËÔ¾½»¾ÉÁÁÀÅؼÃÁÎ ÈÇÉǽ½É¾»¾ÊÁÆÔ ˹ÃÁÎ ùÃÊdž Êƹ ¹˹ÿ¾ÁÀÃÇźÁÆÁÉÇ»¹Æ† ÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» §ÆÁ ÃÇƾІ ÆÇ¿¾ ½¾Ñ¾»Ä¾ÁǺĹ½¹×Ëƾ† ÈÄÇÎÁŻƾÑÆÁÅ»Á½ÇÅ ÆÇÈÉÁ ÖËÇÅÌÊËÌȹ×Ë»ùоÊË»¾Á½ÇĆ ¼Ç»¾ÐÆÇÊËÁ §ÉÁ¼ÁƹÄÕƹØ ˾Ά ÆÇÄǼÁØÁÀ¼ÇËǻľÆÁØ˹ÃÁν»¾† ɾ½¾Ä¹¾Ë»ÇÀÅÇ¿ÆÔÅÈÉÇϾÊÊ ÁÎʺÇÉÃÁº¾ÀùÃÁΆÄÁºÇ»ÊÈdž ÅǼ¹Ë¾ÄÕÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» »Éǽ¾ ÃľØ¶ËÇǽÁÆÁÀ͹ÃËÇÉÇ» Ǻ̆ ÊĹ»ÄÁ»¹×ÒÁλʾËÌ¿¾ÈɾÊÄdž »ÌËÌ×½Çļǻ¾ÐÆÇÊËÕ

ÇË»¾ËÊ˻ǻ¹ËÕ ùоÊË»Ì ½»¾ÉÁ »Á½ÁÅÔ¾ ÖľžÆËÔ ǺØÀ¹Ë¾ÄՆ ÆÇ ½ÇÄ¿ÆÔ ¼¹ÉÅÇÆÁÐÆÇ ÊÇо† ˹ËÕÊØ Ê ¾¾ ½ÁÀ¹ÂÆÇÅ ª¹ÅÔÅ ÈÇÈÌÄØÉÆÔÅ Ź˾ÉÁ¹ÄÇÅ Áʆ ÈÇÄÕÀ̾ÅÔÅ ½ÄØ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁØ ½»¾ÉÆÔÎÉÌоÃÁ½É̼ÁιÃʾÊÊ̆ ¹ÉÇ» Ø»ÄؾËÊØĹËÌÆէƹǺ† Ĺ½¹¾ËÎÇÉÇÑÁÅÁ¹ÆËÁÃÇÉÉÇÀÁ† ÇÆÆÔÅÊ»ÇÂÊË»¹ÅÁ ÇоÆÕÈņ ÊËÁÐƹÁÃÇÅÍÇÉËƹƹÇÒÌÈÕ £¹Ð¾ÊË»ÇÍÌÉÆÁËÌÉÔƹÈÉØÅÌ× »ÄÁؾËƹÆÇÉŹÄÕÆǾÍÌÆÃÏÁ† ÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾½»¾ÉÁ

ÌÎÍÒÀÆ ÄÅÐÅÂßÍÍÎÉ ÄÂÅÐÈ ®ÇÉÇѹØ ½»¾ÉÕ ƾ ½ÇĿƹ ÈÉÇÈÌÊùËÕ ÈÇÊËÇÉÇÆÆÁÎ À»Ì† ÃÇ» Á ǺØÀ¹Æ¹ Ǻ¾ÊȾÐÁËÕ ËÁ† ÑÁÆÌÁÈÇÃǝÄØÖËǼÇÆÌ¿ÆÇ »ÔºÉ¹ËÕ½»¾ÉÕÁÀÄÌÐÑÁÎŹ˾† ÉÁ¹ÄÇ» Á ¼Ä¹»ÆǾ Èɹ»ÁÄÕÆÇ ¾¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ¬Ê˹Æǻù ½»¾† ÉÁ ƹ ȾɻÔ »À¼Äؽ ù¿¾ËÊØ ÊǻʾÅľ¼ÃÁŽ¾ÄÇÅ ÆÇƹʹ† ÅÇŽ¾Ä¾ÖËÇƾÊǻʾÅ˹Ú¾À ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆÔÎÀƹÆÁ»ÖËÇÂǺ† ĹÊËÁ»¹ÅƾǺÇÂËÁÊÕ

ƾǺÎǽÁÅÇÊËÁ ̽ǺÆǾ Á ÃÇņ ÍÇÉËÆǾÊÆØËÁ¾½»¾ÉÁº¾ÀÇËÃÉ̆ ÐÁ»¹ÆÁØȾ˾ÄÕ«¹ÃÁ¾ȾËÄÁǺÔІ ÆÇÊƹº¿¾ÆÔÈǽÑÁÈÆÁùÅÁ Ãdž ËÇÉÔ¾ÈÉÁ½¹½Ì˽»¾ÉÁƾǺÔÃÆdž »¾ÆÆÌ׾¼ÃÇÊËÕÎǽ¹Á ÊÇÇË»¾Ë† ÊË»¾ÆÆÇ ÈÉǽÄØËÊÉÇþ¾ÊÄÌ¿ºÔ ¨¾ËÄÁÃɾÈØËÊØÑÌÉÌȹÅÁÃÊË»ÇɆ þ ½»¾ÉÁ Á ÃÇÉǺþ ˹ÃÁÅ Ǻɹ† ÀÇÅ ÐËǺÔ ÑÄØÈÃÁ ºÔÄÁ À¹Èǽ† ÄÁÏÇ Ê ÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÕ× ÈĹÊËÁÆÔ Áƹо ½»¾ÉÕ ƾ»ÇÀÅÇ¿ÆÇ ºÌ½¾Ë À¹ÃÉÔËÕÈÇÄÆÇÊËÕ× °ËǺÔ ÌÄÌÐÑÁËÕ À»ÌÃÇÁÀdž ÄØÏÁ× ÁÀº¹»ÁËÕÊØ ÇË »¾À½¾Ê̆ Ҿ ÈÔÄÁ Á ÈÉǽ̻¹×ÒÁÎ ƹ† ÊûÇÀÕ »¾ËÉÇ» ÅÇ¿ÆÇ ÁÊÈÇÄՆ ÀÇ»¹ËÕ ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÌ× ÈÉÇÃĹ½ÃÌ ÃÇËÇɹØ ÌÃĹ½Ô»¹¾ËÊØ » ½»¾É† ÆÇÂÃÇÉǺþ É̼ÁÅÁ ÊÄÇ»¹ÅÁ ÈÉÁ »ÔºÇ† ɾ ½»¾ÉÁ ƾǺÎǽÁÅÇ ÉÌÃǻǽ† Ê˻ǻ¹ËÕÊØƾËÇÄÕÃǾ¾»Æ¾ÑÆÁÅ »Á½ÇÅÁϾÆÇ ÆÇÁоËÃÇÈÇÆÁ† ŹËÕ ÐËÇ»¹ÅƾǺÎǽÁÅÇsù† оÊË»Ç ÁÀÔÊùÆÆÇÊËÕ Á ÈÉÇІ ÆÇÊËÕÁÄÁ¿¾ÃɹÊÁ»¹ØÈÉÇÊËÇ˹ À¹ÌžɾÆÆÌ×ÈĹËÌ £ÀºÆÔ˜•¤£¢ XXXEWFSZFV


ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #07 (503) 22.02.10

| ร‘ร’รรŽร‰รŽรร‡รŽร | 17

ยฆยพรŠร…ร‡ร‹ร‰ร˜ ร†ยน ร‹ร‡ รร‹ร‡ รŠยพยผร‡ยฝร†ร˜ รŠรŒร’ยพรŠร‹ยปรŒยพร‹ ยบร‡ร„ร•ร‘ร‡ยพ รƒร‡ร„รรยพรŠร‹ยปร‡ ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽ ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยป ยฝร„ร˜ รˆร‰ร‡ย† รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยน ยฝยปยพร‰ยพร‚ ร†ยพร€ยนร…ยพร†รย† ร…ร‡ร‚รƒร„ยนรŠรŠรรƒร‡ร‚ยปรŠยพร‹ยนรƒยฟยพร‡รŠร‹ยนยพร‹ย† รŠร˜ยฝยพร‰ยพยปร‡ ยยพร‰ยพยปร‡ รŠรˆร‡รŠร‡ยบร†ร‡ ยปร†ยพรŠร‹ร ร‡รŠร‡ย† ยบรŒร— ยนร‹ร…ร‡รŠรยพร‰รŒ ยน ร‹ยนรƒยฟยพ รŒร„รŒรย† ร‘รร‹ร• ร€ยฝร‡ร‰ร‡ยปร•ยพ ยถร‹ร‡ ร‰ยนร€ร“ร˜รŠร†ร˜ยพร‹ย† รŠร˜ ร†ยพ ร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ ร–รŠร‹ยพร‹รรร†ร”ร… ยปรยฝร‡ร… ร†ร‡ ร‹ยนรƒยฟยพ ร–รƒร‡ร„ร‡ยผรรร†ร‡รŠร‹ร•ร— ร ร†ยนย† ร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร‡รŠร‹ร•ร— ยฃร‰ร‡ร…ยพ ร–ร‹ร‡ยผร‡ ยฝยพย† ร‰ยพยปร˜ร†ร†ร”ยพ ยฝยปยพร‰ร ร‡ร‹ร„รรร†ร‡ ร€ยนร’รย† ร’ยนร—ร‹ ร‡ร‹ ร‘รŒร…ยน ร รŠร‡รŽร‰ยนร†ร˜ร—ร‹ ร‹ยพรˆย† ร„ร‡ยปร†รŒร‹ร‰รยฝร‡ร…ยนยซยนรƒรร…ร‡ยบร‰ยนร€ร‡ร… ร…ร‡ยฟร†ร‡รŠยฝยพร„ยนร‹ร•ยปร”ยปร‡ยฝ รร‹ร‡ยฝยพร‰ยพย† ยปร‡ย†ร–ร‹ร‡รยฝยพยนร„ร•ร†ร”ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ยฝร„ร˜ รŠร‡ร€ยฝยนร†รร˜ยฝยปยพร‰ยพร‚ ยจร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปร‡ ยฝยปยพร‰ยพร‚ ยปร‡ยบร‰ยนย† ร„ร‡ ยป รŠยพยบร˜ ร†ร‡ยปยนร‹ร‡ร‰รŠรƒรยพ ร‰ยพร‘ยพร†รร˜ รŠ รรŠรˆร‡ร„ร•ร€ร‡ยปยนร†รยพร… รŠร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ร†ร”รŽ ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร‚ ร ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยป ยจร‡ย† ร„ร‡ร‹ร†ร‡รร€ยผร‡ร‹ยนยปร„รยปยนยพร‹รŠร˜รร€ร…ยนรŠรŠรย† ยปยนรŠร‡รŠร†ร”ย›ร”รŠร‡รƒยนร˜รรรŠร‹ร‡ร‹ยนร‡ยบร‰ยนย† ยบร‡ร‹ยนร†ร†ร”รŽรˆร‡ยปยพร‰รŽร†ร‡รŠร‹ยพร‚รร‹ร‡รร†ยนร˜ ยผยพร‡ร…ยพร‹ร‰รร˜ยฝร‡รŠร‹รยผยนร—ร‹รŠร˜ยบร„ยนยผร‡ยฝยนร‰ร˜ รรŠรˆร‡ร„ร•ร€ร‡ยปยนร†รร— ยปร”รŠร‡รƒร‡ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ย† ยผรรร†ร‡ยผร‡ยฝยพร‰ยพยปร‡ร‡ยบร‰ยนยบยนร‹ร”ยปยนร—ร’ยพยผร‡ ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜รรร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ร‡ยป

รˆร‡ร„ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร„ร‚ร…รรˆ รˆร‡ รŒร€ร‘ร‘รˆร‚ร€ ร‘รŽร‘รร›


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

18 | ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10


19 | ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

¤·ÅÃÈÁÅÃÇÒÄÁ¼ ÆǼ»ÈÉ·¹Â¼Ä¸ÅÂÓÏÅÀ ·ÈÈÅÇɿüÄÉ»¹¼Ç¼À Á·ÁÅɼμÈɹ¼ÄÄźŠ É·Á¿¿ÃÆÅÇÉÄźÅ ÆÇÅ¿¾¹Å»Èɹ·¢¿»¼Ç·Ã¿ ¹ÁÇ¿¾¿ÈÃŽÄÅÄ·¾¹·ÉÓ ÇÅÈÈ¿ÀÈÁ¿¼»¹¼Ç¿ ›Ê¾½»¾ÉÁ½¾ÄØËÊØƹËÉÁºÇÄՆ ÑÁ¾ ¼ÉÌÈÈÔ »ÎǽÆÔ¾ ž¿ÃÇņ ƹËÆÔ¾ Á º¹ÄÃÇÆÆÔ¾ › ƹѾÅ ǺÀÇɾÅÔºÇľ¾ÈǽÉǺÆÇɹʆ ÊÅÇËÉÁÅȾɻԾ½»¾ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌ º¹ÄÃÇÆÆÔ¾½»¾ÉÁÊÄÇ¿ÆÇƹÀ»¹ËÕ Ç˽¾ÄÕÆÔÅʾ¼Å¾ÆËÇÅÉÔÆùsÁÎ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾Å ǺÔÐÆÇ À¹ÆÁŹ† ×ËÊØÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁÇÃÇÆ › ½¹ÆÆÇÅ ÊÄÌй¾ ÃĹÊÊÁÍÁ† ùÏÁØ ÇÊÆÇ»¹Æ¹ ƹ Ź˾ÉÁ¹Ä¾ ÁÀ ÃÇËÇÉǼÇ ÁÀ¼Ç˹»ÄÁ»¹×ËÊØ ½»¾ÉÁ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌÁžÆÆÇÇËÖËdž ¼Ç»ȾɻÌ×Çоɾ½ÕÀ¹»ÁÊÁËÁÎ ÊËÇÁÅÇÊËÕ

ÂÕÎÄÍÛÅ ÄÂÅÐÈ £ÇÅȹÆÁÁ Èɾ½Ä¹¼¹×ÒÁ¾ ÖËÁ ½»¾ÉÁ ƹ ÇÅÊÃÇÅ ÉÔÆþ ÅÇ¿ÆÇ ɹÀ½¾ÄÁËÕ ƹ ù˾† ¼ÇÉÁÁ žÄÃÁ¾ ÍÁÉÅÔ Èɾ½† Ĺ¼¹×ÒÁ¾ ƾ½ÇÉǼÁ¾ ½»¾ÉÁ Êɾ½ÆÁ¾ Á ÃÉÌÈÆÔ¾ s Áž×ÒÁ¾ ʾÉËÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆÌ×ÈÉǽÌÃÏÁ× ƹ½Ä¾¿¹Ò¾¼ÇùоÊË»¹ ÃÉÌÈÆÔ¾ Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ Èɾ½Ä¹¼¹×ÒÁ¾ WJQsÈÉǽÌÃÏÁ× Ê ½ÇÉǼÇ Lj ½¾ÄÃÇÂÁÍÌÉÆÁËÌÉÇÂÁ ƹÃÇÆ¾Ï ÃÇÅȹÆÁÁ Èɾ½Ä¹¼¹×ÒÁ¾ºÉÇÆÁ† ÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÈÌľƾÈÉǺÁ»¹¾ÅÔ¾ þ»Ä¹ÉǻԾÁ½É̼Á¾½»¾ÉÁ ùà ¼Ç»ÇÉÁËÊØ Êƹ»ÇÉÇ˹ÅÁ §ÅÊÃÁÂÉÔÆÇûÎǽÆÔν»¾É¾Â ½Ç»ÇÄÕÆÇ ÅÇÄǽ £¹Ã ʹÅdž ÊËÇØ˾ÄÕÆÔ ʾ¼Å¾ÆË ÇÆ ƹйÄ ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ËÕÊØËÇÄÕÃÇ»†Î ¼Ç½¹Î ª¾ÂйÊ » ÈÉǽ¹¿¾ Èɾ½† Ê˹»Ä¾ÆÔ ɹÀÄÁÐÆÔ¾ Åǽ¾ÄÁ ½»¾É¾Â ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎ Á À¹É̺¾¿† ÆÔÎ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ ɹÀÆÇ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁÁ ÊËÁÄØÁ ÃÇƾÐÆÇ ϾÆÔ ¨ÉÁžÉÆÇ ÉÔÆù ÈÉÁ† ƹ½Ä¾¿ÁË ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÅ ÈÉÇÁÀ† »Ç½Á˾ÄØÅ ¹½¾ÄØËž¿½Ì ÊǺÇ À¹É̺¾¿ÆÔ¾ ÃÇÅȹÆÁÁ ÁÊǻžÊËÆÔ¾Èɾ½ÈÉÁØËÁتɾ† ½ÁÁÆÇÊËɹÆÆÔÎÍÁÉÅƹÁºÇľ¾ ɹÊÈÉÇÊËɹƾƹÈÉǽÌÃÏÁء˹† ÄÁÁ £ÁË¹Ø ¡ÀɹÁÄØÁ™Æ¼ÄÁÁ ¥¾ÊËÆÔ¾ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁ»Îǽ† ÆÔÎ ½»¾É¾Â s „ž»ÉǽÇŔ ¡¨ £ÇÄȹÃÇ»¹ „¦Ç»¹ËÇɔ „§ÅÊÆ ¹»ËÇËɹÆʔ „¨ÉÇÅʾɻÁʔ „ªËÉÇÂľÊʾɻÁʔ „¸Ê¾ÆՔ Á ½É̼Á¾ ®½ÅÓ s ÆÊ  ¼Æ ÊÓÉ×Ï È˹ýÁ »¾ÉÁ ƹ À¹Ã¹À ÅǼÌËÊËÇÁËÕ½ÇÉÇ¿¾

«¥©¥]›£˜š¥˜·Ÿ˜œ˜¯˜œš¨¡sŸ˜± ª˜

¨ÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÅ Á ÈÉǽ¹¿¹† ÅÁ »ÎǽÆÔÎ ½»¾É¾Â » §ÅÊþ ƹ ʾ¼Ç½ÆØ À¹ÆÁŹ×ËÊØ ÃÇÅȹÆÁ §ÆĸʽÈÀ¸ÃËÀ¿»ÆÊƺýÅÀ× ºÍƼÅÓ½¼º½ÈÀ¼½Ã×ÊÉן r¼½È½º×ÅÅÓ½ rÇÈÆÌÀÃÔÅÓ½ rÉʸÃÔÅÓ½ rÂÆĹÀÅÀÈƺ¸ÅÅÓ½ ÄØǺ¾ÊȾоÆÁØ˾ÈÄdžÁÀ»Ì† ÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÎ ùоÊË» ÈÉÁ† žÆؾËÊØƾÊÃÇÄÕÃÇ˾ÎÆÇÄǼÁ ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕƹØ ǺÁ»Ã¹ ½»¾ÉÁ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ½»¾ÉÁ ÁÀ ºÇľ¾ ŹÊÊÁ»ÆǼÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ ÈÇžҾ† ÆÁ¾»ÆÌËÉÕÈÇÄÇËƹÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔÎ À»ÌÃdž Á ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» œ½È½º×ÅÅÓ½ºÍƼÅÓ½¼º½ÈÀ §ÆÁ ÅǼÌË ºÔËÕ ɹÀÆÔÎ ËÁ† ÈÇ» ÍÁľÆйËÔÅÁ Ê ÌÊÁľÆÆÇ Ǻ»ØÀÃÇ  Ì˾ÈľÆÆÔÅÁ ÒÁËdž »ÔÅÁ ¨ÉÁ ¿¾Ä¹ÆÁÁ ÇÆÁ ÅǼÌË ºÔËÕÑÈÇÆÁÉÇ»¹Æԧ˽ÇÈÇÄÆÁ† ˾ÄÕÆÔÎÊ»ÇÂÊË»À¹»ÁÊÁËÁϾƹ ½»¾ÉÁ ¥ÁÆÁÅÌÅ ƹ ÇÅÊÃÇÅ ÉÔÆþ s ÆÂÆÃÆ ÊÓÉ È˹ ŹÃÊÁÅÌÅ s ÈÉÁ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁÁ ƹÀ¹Ã¹ÀsÇÆÈ׼¸ÊÓÉÈ˹ ¦Ç ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ ½»¾ÉÁ ºÇľ¾ Ì»¾É¾ÆÆÇ ½¾É¿¹Ë ȾɻǾ žÊËÇ ùà ž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ¹ ùà »Îǽ† ÆÔ¾ ÈÉÁžÆØ×ËÊØ »Ê¾ ɾ¿¾ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌʼĹ»ÆÇÂÍÌÆÃÏÁ¾Âs À¹ÒÁËÆÇ s ÄÌÐѾ ÊÈɹ»ÄØ×ËÊØ ½»¾ÉÁÁÀ½É̼ÁÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»

§ÈÆÌÀÃÔÅÓ½¼º½ÈÀ šÔ»¹×˽»ÌλÁ½Ç»ÁÀ¹Ä×ÅÁ† ÆÁØÁÁÀ¨›® ™Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ƹÎǽØË »Ê¾ ºÇÄÕѾ¾ ÈÉÁžƾÆÁ¾ » ǺҾ† ÊË»¾ÆÆÔÎ À½¹ÆÁØÎ ƹÈÉÁÅ¾É ÇÊ˾ÃľÆÁÁ»ÎǽÆÔμÉÌÈȧÆÁ ÅǼÌËÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹ËÕÊØùû»Ô† ÈÇÄƾÆÆÔ¾ÁÀÊÁÊ˾ÅÆÔÎÈÉÇÍÁ† ľÂ͹ʹ½Ô ˹ÃÁ»½»¾ÉÆÔ¾ÈÉdž ¾ÅÔÊ˾ÆÁÀ½É̼ÁÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» šÄ¹¼Ç½¹ÉØ¿¾ÊËÃÇÂÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ½»¾ÉÁ ÁÀ ¹Ä×ÅÁÆÁØ ÅǼÌË ºÔËÕ ÌÊ˹ÆǻľÆÔ»À½¹ÆÁØκÇÄÕÑÇ ÈÉÇÎǽÁÅÇÊËÁŹ¼¹ÀÁƹΠù; ʺ¾ÉùÊʹΠ º¹ÆùΠ ºÁÀƾʆ ϾÆËɹÎ Á ˽ ¼½¾ ËɾºÌ¾ËÊØ ÁÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆÇÊËÕ ÊÇÎɹÆØ׆ Ò¹ØÊØ ÈÉÁ ºÇÄÕÑÁÎ ƹ¼ÉÌÀùÎ ÁÁÆ˾ÆÊÁ»ÆÇÂÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁÁ ¨ÉÇÁÀ»Ç½ØË »ÎǽÆÔ¾ ½»¾ÉÁ Á À¿ ÇÈÆÌÀÃ× §š­ s ƹÈÉÁÅ¾É ÈÉÇÍÁÄÕ £›ž (SFFOMJOF §½Æ¹ÃÇ ÈÉÇÍÁÄÕÇËÄÁй¾ËÊØÇËÈÉÇÍÁÄØ º¹ÄÃÇÆÆÇ ½»¾ÉÁ §Æ ÅÇÒƾ¾ ºÇÄÕѾÈÇɹÀžɹŠÃÉÇžËÇ¼Ç ½ÄØ»ÎǽÆÔν»¾É¾ÂÁÊÈÇÄÕÀ̾ˆ ÊØ ÌÊÁľÆƹØ ÍÌÉÆÁËÌɹ «¹ÃÁ¾ ½»¾ÉÁɹÊÊÐÁ˹ÆÔƹÈÇžҾÆÁØ Ê »ÔÊÇÃÇ ÈÉÇÎǽÁÅÇÊËÕ× ˾ Ź¼¹ÀÁÆÔ ÇÍÁÊÔ¡ÎϾƹǺÔІ ÆÇ ƹÎǽÁËÊØ » Èɾ½¾Ä¹Î † ÊÓÉ×ÏÈ˹ýÁ ©Ê¸ÃÔÅÓ½¼º½ÈÀ ©ÇÊÊÁÂÊÃÁ¾ Ê˹ÄÕÆÔ¾ ½»¾ÉÁ »È¾É»Ô¾ ÈÇØ»ÁÄÁÊÕ ƹ ÉÔÆþ ÃǼ½¹ɾÀÃÇ»ÇÀÉÇÊÊÈÉÇÊƹ½»¾†

ÉÁ Ê À¹ÒÁËÆÔÅÁ Ê»ÇÂÊË»¹ÅÁ ¨¾É»Ô¾ Åǽ¾ÄÁ ºÔÄÁ ½¹Ä¾ÃÁ ÇËÊÇ»¾ÉѾÆÊË»¹ ÆÇ ˾Åƾž† ƾ¾ ÈÇÃÌȹ˾ÄÁϾÆÁÄÁÁκÇÄՆ Ѿ оÅǺÔÐÆÔ¾½¾É¾»ØÆÆÔ¾ ¨ÇػľÆÁ¾ ƹ ÉÔÆþ ÈÉdž ½ÌÃÏÁÁ À¹È¹½ÆÔÎ ÍÁÉÅ ºÇľ¾ ùоÊË»¾ÆÆÔÎ Á ƹ½¾¿ÆÔÎ ÊËÁ† ÅÌÄÁÉÇ»¹ÄÇ ÌÊÇ»¾ÉѾÆÊ˻dž »¹ÆÁ¾ Ç˾оÊË»¾ÆÆÔÎ Åǽ¾Ä¾Â › ƹÊËÇØÒ¾¾ »É¾ÅØ ÉÇÊÊÁÂÊÃÁ¾ Ê˹ÄÕÆÔ¾ ½»¾ÉÁ ÆÁоÅ ƾ ÎÌ¿¾ À¹È¹½ÆÔÎ ªÇ»É¾Å¾ÆÆÔ¾ Ê˹ÄÕÆÔ¾ ½»¾† ÉÁ ÉÇÊÊÁÂÊÃǼÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ÁÀ¼Ç˹»ÄÁ»¹×ËÊØ Ê ÁÊÈÇÄÕÀdž »¹ÆÁ¾Å ƹÈÇÄÆÁ˾ÄØ ÁÀ ȾÆdž ÈĹÊ˹ ºÉÌʹ ǺÔÐÆÇ ÊÇÊÆdž »Ç¼Ç ÅÁƾɹÄÕÆÇ »¹ËÔ ÁÄÁ „À¹ÊÔÈÃÁ” ­ÌÆÃÏÁØ ƹÈÇÄÆÁ† ˾ÄØ s ÁÀÇÄÁÉÇ»¹ËÕ û¹ÉËÁÉÌ ÇËÑÌŹ›½»¾ÉØÎÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ƹÈÉÁÅ¾É Á˹ÄÕØÆÊÃÇ %* #* 1PSUF #MJOEBUF ÁÄÁ ÁÀɹÁÄÕÊÃÇ 4VQFSMPDL ƹÈÇÄÆÁ˾ľÅ Ø»Ä؆ ¾ËÊØ ÈÇÄÁÌÉ¾Ë¹Æ ǺĹ½¹×ÒÁ ÎÇÉÇÑÁÅÁ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÅÁ Ê»ÇÂÊË»¹ÅÁ ¹¿¾ ʹŹØ ÈÉÇÊ˹Ø Ê˹ÄÕƹØ ½»¾ÉÕ ÈÇÅƾÆÁ×ÖÃÊȾÉËÇ» ƾ ÅÇ¿¾ËÉÊÆÀÊÔ¼½Ð½ºÃ½†ÊÓÉ È˹šÇÄÕѹØйÊËÕÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ ÇÅÊÃǼÇ ÉÔÆù s ½»¾ÉÁ ϾÆÇ ÆʼÆÊÓÉÈ˹œÆÈƾ½ ÊÓÉÉ̺ľÂÊËÇØË ùÃÈɹ»ÁÄÇ ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ Åǽ¾ÄÁ s ºÉdž ÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÈÌľÊËÇÂÃÁ¾ Èdž ¿¹ÉÇÊËÇÂÃÁ¾ Ê ÖľÃËÉÇÆÆÔÅÁ À¹ÅùÅÁÁËÈ ¢ÆĹÀÅÀÈƺ¸ÅÅÓ½¼º½ÈÀ ¥ Ç ¼ Ì Ë º Ô Ë Õ Á À ¼ Ç Ë Ç » Ä ¾ Æ Ô Ê È É Á Å ¾ Æ ¾ Æ Á ¾ Å É ¹ À Ä Á Ð Æ Ô Î Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ÐËÇ Ì»¾ÄÁÐÁ»¹¾Ë »ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ ÈÉÁ½¹ÆÁØ ÁÅ ƾ† ǺÎǽÁÅÔÎ ˾ÎÆÁоÊÃÁÎ ιɹÆ ˾ÉÁÊËÁÃÁ»Æ¾ÑÆÁÎÍÇÉů¾Æ¹ ƹÈÉØÅÌ× À¹»ÁÊÁË ÇË ÈÉÁž† ÆؾÅÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»ÁÖÃÊÃÄ×ÀÁ»† ÆÇÊËÁɹºÇËÔª¹Å¹Ø½¾Ñ¾»¹Øs †ÊÓÉÈ˹ýÁ

ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÐÛÍÊÀ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÕ ÄÂÅÐÅÉ ¦¹ ʾ¼Ç½ÆØÑÆÁ ½¾ÆÕ »Ô† ÉÁÊǻԻ¹¾ËÊØ ˹ùØ ùÉËÁƹ ÐËÇ ÇÈËÁÅÁÊËÁоÊÃÁ¾ ÈÉǼÆÇÀÔ »ÔÊùÀ¹ÆÆÔ¾½ÄØоÉÆÇž˹Ć ÄÌɼÁÁ ÈɹÃËÁоÊÃÁƾɾ¹ÄÕÆÔ ¥ÔÅÇ¿¾ÅƹºÄ×½¹ËÕ»Ê×¼ÇÄÌ× ÊÌËÕ ÃÉÁÀÁʹ » йÊËÁ ǺӾÅÇ» Ê˹ÄÕÆǼÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ¹˹ÿ¾ »йÊËÁϾƪ¾¼Ç½Æؽ»¹ÖËÁÎÈdž ùÀ¹Ë¾ÄØÀ¹ÆÁŹ×ËʹÅÔ¾ÆÁÀÃÁ¾ ÈÇÀÁÏÁÁ §½ÆÁÅÁ ÁÀ ȾɻÔÎ ÈÇÊËɹ† ½¹ÄÁ ÇË »ÄÁØÆÁØ ÃÉÁÀÁʹ ž† ˹ÄÄÌɼÁоÊÃÁ¾ÃÇźÁƹËÔ©Çʆ ÊÁÁ Á ¬ÃɹÁÆÔ s ÇÆÁ Á ʾÂйÊ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÎÁÇÎÐ ÐÛÍÊÀ ÄÂÅÐÅÉ


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

20 | ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 ʺÇÄÕÑÁÅËÉ̽ÇÅÊÈɹ»ÄØ×ËÊØ Ê ƾ½ÇÊ˹ËÇÐÆÇ ÃÇÆÓ×ÆÃËÌÉÇ ¡ ÖËÇ »Ê¾ ÈÉÇÁÊÎǽÁË ƾ»ÀÁɹØ ½¹¿¾ƹǼÉÇÅÆÔÂÇÈÔËɹºÇËÔ »ƾÈÉÇÊËÔÎÃÉÁÀÁÊÆÔÎÌÊÄÇ»ÁØÎ £ ÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ× »ÇÊÊ˹ÆǻľÆÁ¾ ÆÇÉŹÄÕÆÇ ½¾Ø˾ÄÕÆÇÊËÁ ž† ˹ÄÄÌɼÁоÊÃÁÎ ÃÇźÁƹËÇ» ¹˹ÿ¾ÈÇÄÌоÆÁ¾ÁÎÈÉÁºÔľ  ÈÉÇÁÊÎǽÁË ÊÄÁÑÃÇÅ ž½Ä¾Æ† ÆÔÅÁÁÉǺÃÁÅÁѹ¼¹ÅÁ«¹Ã¿¾ »¾ÊÕŹ ǼÇÉй¾Ë Á ËÇ ǺÊËÇ؆ ˾ÄÕÊË»Ç ÐËÇ ÃÉÁÀÁÊ ÇÒÌËÁÅ ƾ ËÇÄÕÃÇ ƹ Ê˹ÄÕÆÇÅ ÉÔÆþ ÇÆ ÐÌ»Ê˻̾ËÊØÈÇ»Ê×½Ì › ƹÊËÇØÒ¾¾ »É¾ÅØ ƹ ÉÔÆþ ž˹ÄÄÁоÊÃÁÎ ½»¾É¾Â §ÅÊù ÇÃÇÄÇÍÁÉÅ Èɾ½Ä¹¼¹×ÒÁÎ ÈÉǽÌÃÏÁ× ùà Ç˾оÊË»¾ÆÆÇ¼Ç ˹ÃÁÀ¹É̺¾¿ÆǼÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ÈÉÁоŠ ºÇÄÕÑǼÇ ϾÆǻǼÇ ½Á¹È¹ÀÇƹ ÇË ½Ç ËÔÊ É̺ Á »ÔѾ ¥ÆǼÁ¾ ÃÇÅȹÆÁÁ À¹† ÆÁŹ×ËÊØ ƾ ËÇÄÕÃÇ ÈÉǽ¹¿¾Â ÁÌÊ˹ÆÇ»Ãǽ»¾É¾Â ÆÇÁÁÎÁÀ† ¼ÇËǻľÆÁ¾Å¨ÉÁоŠ»¹Éʾƹľ ˹ÃÁÎÍÁÉÅƾËÇÄÕÃÇž˹ÄÄÁо† ÊÃÁ¾ ½»¾ÉÁ ÆÇ Á ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ Á¿¹Ä×ÀÁ Á»ÁËɹ¿Á Ážº¾ÄÕ ÃÇÉÈÌÊƹØc ¨ÇÄÇ»Áƹ ÃÇÅžɆ оÊÃÁÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÂȹɹÄľÄÕÆÇ ž˹ÄÄÁоÊÃÁÅ ½»¾ÉØÅ Èɾ½† Ĺ¼¹¾Ë ͹ʹ½ÆÔ¾ ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ɹºÇËÔ ɾÅÇÆË Á Ç˽¾ÄÃÌ Èdž žҾÆÁ ¶ËÇ ÅÆǼÇǺɹÀÁ¾ Á ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÇÊËÕ ÈÇÅǼ¹×Ë ºÇÄÕÑÁÆÊË»ÌÈɾ½ÈÉÁÆÁŹ˾ľÂ »Ô¿Á»¹ËÕ»ÊÄÇ¿ÆÔ¾»É¾Å¾Æ¹ ›˾оÆÁ¾ºÄÁ¿¹ÂÑÁΞÊØϾ» ϾÆÔƹ»ÎǽÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ½»¾ÉÁ Èɾ½ÈÇĹ¼¹×˹ƹÄÁËÁÃÁ ÉÔÆù »Ê¾¿¾ºÌ½ÌËɹÊËÁ Áƾ ËÇÄÕÃÇ » Ê»ØÀÁ Ê ̽ÇÉÇ¿¹ÆÁ¾Å ž˹ÄĹ ¬½ÇÉÇ¿¹ÆÁ¾ ÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË»¹ ÈÉÁ»¾½¾Ë à Åǽ¾ÉÆÁÀ¹† ÏÁÁ ˾ÎÆÁÃÁ Á ÊÈÇÊǺǻ ÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË»¹ » ϾÄØÎ ÇÈËÁÅÁÀ¹ÏÁÁ ÈÇËɾºÄ¾ÆÁØ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ™ ÖËÇ ÈÉÁ»¾½¾ËÃÉÇÊËÌÆÇ»ÔÎǺɹÀÏÇ» ÁÅǽ¾Ä¾Â½»¾É¾Â »ËÇÅÐÁÊľ Ê ÌÄÌÐѾÆÆÔÅÁ ÍÌÆÃÏÁØÅÁ À¹† ÒÁËÔ ¦¾ÃÇËÇÉÔ¾ÇÅÊÃÁ¾Èɾ½ÈÉÁÆÁ† Ź˾ÄÁÌ»¾É¾ÆÔ ÐËÇƹÉÔÆþž† ˹ÄÄÁоÊÃÁν»¾É¾Âʾ¼Ç½ÆØÌ¿¾ ƾÊËÇÁ˼ǻÇÉÁËÕÇÃÉÁÀÁʾ ÎÇËØ ÊǼĹÊÆÔ ÐËÇÈÉǽ¹¿Á»¼ ÌȹÄÁƹ† ÆÇÊ»ØÀÔ»¹ÄÁ ÖËÇ Ê ʾÀÇÆÆÇÊËÕ× £Ç¼½¹ ½¹ÐÁ ÇËÈÌÊù s ɾÅÇÆËÇÅ Á À¹Å¾ÆÇ ½»¾É¾Â À¹ÆÁŹËÕÊØ ºÔÄÇ ƾ† ÃǼ½¹ ª¾ÀÇÆ s ÇʾÆՆÀÁŹ ª¾† ¼Ç½ÆØ ÅÆǼÁ¾ ÇÅÊÃÁ¾ ÃÇÅȹÆÁØ Èɾ½Ä¹¼¹×Ë ½»¾ÉÁ ½ÄØ ÖÃÇÆÇņ ÃĹÊʹÇ˽ÇÉ̺ľ  ¾ÊËÕ ½»¾ÉÁ Á ÈɾÅÁÌņÃĹÊʹ ÊËÇÁÅÇÊËÕ ÈÇÊľ½ÆÁÎ ½ÇÎǽÁË ½Ç ËÔÊØÐ Á »ÔѾ › Êɾ½Æ¾Å ƹ ÉÔÆþ ùоÊË»¾ÆÆÌ× ½»¾ÉÕ ÅÇ¿ÆÇÈÉÁǺɾÊËÁÀ¹†ËÔÊ É̺ §ÅÁÐÁ » ÇÊÆÇ»ÆÇÅ ÈÉÁ† Ǻɾ˹×Ë ½»¾ÉÁ » Èɾ½¾Ä¹Î É̺ľ ¹ÅÆǼÁ¾Ê˹ɹ׈ ÊØÌÄÇ¿ÁËÕÊØ»ÊÌÅÅÌ»É

ª¹ÅÔ¾½¾Ñ¾»Ô¾ƹÇÅÊÃÇÅÉÔÆþ ½»¾ÉÁÃÁ˹ÂÊÃǼÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ Ç˽ÇÉ̺ľÂ¦Çʾ† ¼Ç½ÆØ ÊÃĹ½Ô»¹¾ËÊØ ˾ƽ¾ÆÏÁØ ÃǼ½¹ Ä×½Á Ê˹ɹ×ËÊØ ÃÌÈÁËÕ ºÇľ¾ùоÊË»¾ÆÆÔ¾½»¾ÉÁ ÈÌÊËÕ Á½ÇÉÇ¿¾ ªËÇÁÅÇÊËÕ ½»¾É¾Â ÈÇÊËÇØÆÆÇ ƾƹÅÆÇ¼Ç ÆÇÈÇ»Ôѹ¾ËÊبdž Ê˹»ÒÁÃÁ ǺÓØÊÆØ×Ë ÖËÇ ÆǻǠÍÌÉÆÁËÌÉÇ  ËɹÆÊÈÇÉËÆÔÅÁ ɹÊÎǽ¹ÅÁÁ˽ ¡ ¾Ò¾ ½¹¿¾ Ê ÌоËÇÅ ËÇ¼Ç ÐËÇ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ÈÇù ÊËÇÁË » ƹѾÅ ¼ÇÉǽ¾ ÈÇÉؽù ½»¾É¾ÂÊ˹ÉǼÇǺɹÀϹ ËǾÊËÕ ˾Π ÃÇËÇÉÔ¾ ÈÇÊ˹»ÁÄÁ ¾Ò¾ »½¹Ä¾ÃÁ¾ÊÇ»¾ËÊÃÁ¾»É¾Å¾Æ¹ÈÉÁ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾½ÇŹ ˾À¹ÆØËÕÊØ ÇÅÊÃÁÅÃÇÅȹÆÁØžÊËÕоÅ ¥ÆǼÇǺɹÀÁ¾ »¹ÉÁ¹ÆËÇ» Áʆ ÈÇÄƾÆÁؽ»¾É¾ÂÁÁÎÀ¹ÒÁËÆÔÎ Ê»ÇÂÊË» ÑÁÉÇÃÁÂÊȾÃËÉÊÇÈ̈ ÊË»Ì×ÒÁÎÌÊÄ̼ ½¹¿¾»ÃÉÁÀÁÊ ÈÉÁØËÆÇ̽Á»ÄؾˣɾÈÃÇ„ÊËÇ؆ ÒÁ¾ ƹ ÆǼ¹Î” ÃÇÅȹÆÁÁ ½¹×Ë ùà Èɹ»ÁÄÇ ¼¹É¹ÆËÁÁ ƹ ʻǠÈÉǽÌÃË ÈÇÊÃÇÄÕÃÌÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÕ ʾ¼Ç½ÆØ ºÉ¹Ã Ê˹ÆÇ»ÁËÊØ ÖÃÇÆdž ÅÁоÊÃÁƾ»Ô¼Ç½ÆÇ ›½ÇÃÉÁÀÁÊÆÔÂȾÉÁǽÉÔÆÇà ž˹ÄÄÁоÊÃÁÎ ½»¾É¾Â ¹ÃËÁ»ÆÇ ɹÀ»Á»¹ÄÊØ ÐËÇ ÇÈɾ½¾ÄØÄÇÊÕ ÅÇÄǽÇÊËÕ×ÁƾƹÊÔÒ¾ÆÆÇÊËÕ× ÉÔÆù ¹˹ÿ¾»ÔÊÇÃÁÅÌÉǻƾÅ ÈɾÊËÌÈÆÇÊËÁ »ËÐû¹ÉËÁÉÆÔÅÁ Ãɹ¿¹ÅÁ ÁÌÊÁľÆÁ¾ÅËɾºÇ»¹† ÆÁÂÃÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÇÂÀ¹ÒÁ˾ ÈÇžҾÆÁ §¿Á½¹ÄÇÊÕ ÐËÇ ÊÈÉÇÊÈÉǽÇÄ¿ÁËɹÊËÁ ǽÆǻɾ† žÆÆÇÌÊÁÄÁËÊØÃÇÆÃÌɾÆÏÁØ ÆÇ ÃÉÁÀÁÊÈÉÁ»¾ÄÃÀƹÐÁ˾ÄÕÆÇÅÌ ÊÇÃɹҾÆÁ×½ÇÎǽǻƹʾľÆÁØ À¹Å¾½Ä¾ÆÁ× ˾ÅÈÇ» ÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÊË»¹ ¿ÁÄÇ Á ÃÇÅžÉоÊÃÇ ƾ½»Á¿ÁÅÇÊËÁ ÊÇÃɹҾÆÁ× ÁÆ»¾ÊËÁÏÁ»ɹÀ»ÁËÁ¾ÁǺÆÇ»† ľÆÁ¾ÇÊÆÇ»ÆÔÎÍÇƽǻ›Ê¾ÖËÇ ƾ¼¹ËÁ»ÆÇ ÇËɹÀÁÄÇÊÕ ƹ ÉÔÆþ ž˹ÄÄÁоÊÃÁν»¾É¾Â ½¹¿¾ƾ† ÊÅÇËÉØƹÊÆÁ¿¾ÆÁ¾ϾƻʻØÀÁ ÊÇ ÀƹÐÁ˾ÄÕÆÔÅ ȹ½¾ÆÁ¾Å ϾÆ ƹž˹ÄÄ ¨ÉÁ»¾½¾ÆÆÔ¾ »ÔѾ ˾ƽ¾Æ† ÏÁÁ ÊÈɹ»¾½ÄÁ»Ô Á ½ÄØ ÉÔÆù ž˹ÄÄÁоÊÃÁν»¾É¾Â»§ÅÊþ › ½¹ÄÕƾÂѾÅ ϾÆÔ ºÌ½ÌË ž† ÆØËÕÊع½¾Ã»¹ËÆÇÖÃÇÆÇÅÁоÊÃÇ ÊÁË̹ÏÁÁ »ÇÀÅÇ¿ÆÇ ÈÇØ»ØËÊØ ½»¾ÉÁÆǻǼÇÃĹÊʹÊÀ¹ÅÃǻǠÊÁÊ˾ÅÇ ÈÇ»ÔѾÆÆÇ »ÀÄÇÅdž ÊËÇÂÃÇÊËÁ ¦Ç ɾÀÃǼÇ ÊùÐù ϾÆ ƾ ºÌ† ½¾Ë ½¹ÁÈÇ»ÔѾÆÁØƾÊÄÁÑÃÇÅ À¹Å¾ËÆÔ ˹à ùà ÈÉÇÁÊÎǽØË ÈĹ»ÆÇ ¦¾ÊÅÇËÉØ ÆÁ ƹ ùÃÁ¾ ÃÉÁÀÁÊÔ Ä×½Á ½¾Ä¹ÄÁ ½¾Ä¹×Ë ÁºÌ½Ì˽¾Ä¹ËÕɾÅÇÆË ¹ÀƹÐÁË ÁžÆØËÕ½»¾ÉÁ ©ÔÆÇà ½ÁÃË̾Ë Ê»ÇÁ ÌÊÄÇ»ÁØ ÎÇоÑÕɹºÇ˹ËÕs¹½¹ÈËÁÉÌÂÊØ ›ÇËÁ„º¾¼¹×˔Èɾ½ÈÉÁÆÁŹ˾ÄÁ ÈÇÀ¹»Ç½¹ÅÁ͹ºÉÁùÅ»ƹ½¾¿† ½¾À¹ÈÇÄÌÐÁËÕƾ½ÇÉǼÇÂÁùо†

ÊË»¾ÆÆÔ ËÇ»¹É ¹¿¾ ÃÉÌÈÆÔ¾ ÍÁÉÅÔ ÃÇËÇÉÔ¾ À¹ÆÁŹÄÁÊÕ ÁÅÈÇÉËÇÅ Ê˹ɹ×ËÊØ„ÈÉÁºÉ¹ËÕ ÃÉÌùŔÇ˾оÊË»¾ÆÆǼÇÈÉÇÁÀ† »Ç½Á˾ÄØž˹ÄÄÁоÊÃÁν»¾É¾Â ¨ÉÁ ÖËÇÅ ÇÆÁ ½¾Ä¹×Ë ÊÃÁ½ÃÁ ƹ ÁÅÈÇÉËÆÌ× ÈÉǽÌÃÏÁ× Ê˹† ɹØÊÕ ÎÇËÕ ùÆËÇ ɾ¹ÄÁÀÇ»¹ËÕ À¹Ä¾¿¹»ÑÁÂÊØËÇ»¹É «¹ÃÇ»Ç ÈÉÇÑÄǾ Á ƹÊËÇØÒ¾¾ ž˹ÄÄÁоÊÃÁν»¾É¾Â¡ÎºÌ½Ì† Ò¾¾ ½ÌŹ¾ÅÅÔ ƾžƾ¾ÇÈËÁ† ÅÁÊËÁÐÆÇ ›¾½Õ ùоÊË»¾ÆƹØ »ÎǽƹØ ½»¾ÉÕ ÇÊƹҾÆƹØ ƹ† ½¾¿ÆÇÂÊÁÊ˾ÅÇÂÀ¹ÈÇɹ sÄÌІ ѹØÀ¹ÒÁ˹»¹Ñ¾¼ÇÊÈÇÃÇÂÊË»ÁØ ÁºÄ¹¼ÇÊÇÊËÇØÆÁØ

ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ ÄÂÅÐÈ ¦¹ÁºÇÄÕѾ¾ ɹÊÈÉÇÊËɹ† ƾÆÁ¾ s ÇÃÇÄÇ s Áž×Ë ž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾½»¾ÉÁÁÀ½¾É¾»¹ Á½¾É¾»ÇÈǽǺÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» »¾ÉÁ ÁÀ ž˹ÄĹ Á ÈĹÊËÁ† ù Á ÊÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇ »ÇÊÆÇ»ÆÇÅɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ÁÊÃĹ½† ÆÔ¾ ÈÇù ƾ ƹÑÄÁ ½ÇÊËÇÂÆǼÇ ÈÉÁžƾÆÁØ»¿ÁÄÕ¾¦ÇÅǽ¾ÄÁ ÁÀÈǽǺÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»ƹÇņ ÊÃÇÅ ÉÔÆþ Èɾ½Ä¹¼¹×ËÊØ ÇÆÁ ºÇÄÕѾ »ÇÊËɾºÇ»¹ÆÔ » ÇÍÁ† ʹÎ Á ËÇɼǻdžɹÀ»Ä¾Ã¹Ë¾ÄÕÆÔÎ ϾÆËɹÎ ¨Ç Ź˾ÉÁ¹ÄÌ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁØ ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾½»¾† ÉÁºÔ»¹×ËÈØËÁËÁÈÇ» rʺ½È¼ÆÃÀÉʺ½ÅÅÓ½ r ͺÆÁÅÓ½ ̸ŽÈƺ¸ÅÅÓ½ ʺ½È¼ÆÃÀÉʺ½ÅÅÓÄÐÇÆÅÆÄ rͺÆÁÅÓ½ rÂÆĹÀÅÀÈƺ¸ÅÅÓ½ r À¿ ÀÉÂËÉÉʺ½ÅÅÓÍ ĸʽ† ÈÀ¸Ãƺ ¨ÇÊÈÇÊǺ̽¾ÂÊË»ÁØƹÉÔÆþ Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÔ ½»¾ÉÁ ȸÉǸІ ÅÓ½ ȸ¿¼ºÀ¾ÅÓ½ ÉÂø¼ÅÓ½ ¸ºÊÆĸÊÀϽÉÂÀ½ › §ÅÊþ ¾ÊËÕ žÊËÆÔ¾ ÈÉÇÁÀ† »Ç½Á˾ÄÁž¿ÃÇÅƹËÆÔν»¾É¾Â ÃÇÅȹÆÁØ„¦Ç»¹ËÇɔ „ž»ÉǽÇŔ ¡¨ ¹»ÕØÄÇ» ¡¨ £ÇÄȹÃÇ»¹ „§ÅÊù»ËÇËɹÆʔ „ªËÉÇÂľʆ ʾɻÁʔ „¸Ê¾ÆՔÁ½É̼Á¾®½ÅÓ Ÿ ÀÍ ÇÈƼËÂÎÀÖ † ÊÓÉ È˹ ™ » ϾÄÇÅ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÇÅ ÁÈÉǽ¹¿¾Âž¿ÃÇÅƹËÆÔν»¾† ɾ » §ÅÊþ À¹ÆÁŹ×ËÊØ ÃÇÅȹÆÁ ¦¹À¹Ã¹ÀÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØÖÄÁËƹØ ÈÉǽÌÃÏÁØ ÆÇƹÈÇÉؽÇýÇÉdž ¿¾«¹Ã¿¾ƹÇÅÊÃÇÅÉÔÆþÈɾ½† Ê˹»Ä¾ÆÔÀ¹É̺¾¿ÆÔ¾ÃÇÅȹÆÁÁ "HPQSPGJM "MBWVT ­ÁÆÄØƽÁØ "TUPS .PCJMJ #VTTBSF (MBTT $P-VWJQPM 1PSUBEF[B ¡ÊȹÆÁØ 6OJBSUF ¡ÊȹÆÁØ šÁÇÆ £Á˹  Á ÉÇÊÊÁÂÊÃÁ¾ 3V %PPS ª¹ÆÈ ¨¾Ë¾ÉºÌɼ „™½Ç” „™Ä¾ÃʹƆ ½ÉÁÂÊÃÁ¾ ½»¾ÉÁ” ¬ÄÕØÆÇ»Êà „šÄÇÆ¥¹Ê˾ɔ „›ÇÄÎÇ»¾Ï” ¦ ¦Ç»¼ÇÉǽ „£É¹ÊÆǽ¾É¾»ÒÁÔ „¥¾º¾ÄՆ¥¹ÊÊÁ»” „§ÈËÁŔ £¹† ÄÁÆÁƼɹ½ „ªÇÍÕؔ «»¾ÉÊùØ ǺĹÊËÕ „¯ÁÉÃÇƔ ¬ÄÕØÆÇ»Êà 

„™Ä˹†ÇŔ šÁÂÊà Á ƾÃÇËdž ÉÔ¾½É̼Á¾ ©¹ÊÊÅÇËÉÁÅ ϾÆǻԾ ιɹÆ ˾ÉÁÊËÁÃÁ ÈÄ×ÊÔ Á ÅÁÆÌÊÔ ƹ† À»¹ÆÆÔλÔѾËÁÈÇ»ž¿ÃÇÅƹˆ ÆÔν»¾É¾Â ªº½È¼ÆÃÀÉʺ½ÅÅÓ½ ÇËÆÇÊØËÊØ Ã ȾɻÇ  »ÔÊѾ ½É¾»¾ÊÆÇ ù˾¼ÇÉÁÁ §ÆÁ ÁÀ† ¼Ç˹»ÄÁ»¹×ËÊØÁÀŹÊÊÁ»¹ Ë»¾É½ÇÄÁÊË»¾ÆÆÔÎÈÇÉǽ½¾É¾»¹ ½Ìº¹ ØʾÆØ ÇÄÕÎÁ º¾É¾ÀÔ ºÌù Ãľƹ ÃɹÊÆǼÇ ½¾É¾»¹ ¤Á† ÊË»¾ÆƹØ ½É¾»¾ÊÁƹ ÇËÄÁй¾ËÊØ Ç˽É̼ÁÎÈÇÉǽƾËÇÄÕÃÇʻǾ ÈÉÁÉǽÆÇÂÃɹÊÇËÇ ÆÇÁºÇľ¾ »ÔÊÇÃÇ ÈÉÇÐÆÇÊËÕ× ¨ÇÖËÇÅÌ ˹ÃÁ¾ ½»¾ÉÁ ʹÅÔ¾ ½ÇÉǼÁ¾ ¦¹ÈÉÁÅ¾É ½»¾ÉÁ ÁÀ ŹÊÊÁ»¹ ½Ìº¹ ÊËÇØË ÇË ËÔÊ É̺ ÆÊ ¼Æ†ÊÓÉ×ÏÈ˹ýÁ ¡Æ½ÇƾÀÁÂÊÃÁ¾½»¾ÉÁÁÀŹʆ ÊÁ»¹ÃɹÊÆǼǽ¾É¾»¹ÈØËՆѾÊËÕ ľËƹÀ¹½ºÔÄÁÇоÆÕÈÇÈÌÄØÉÆÔ §ËйÊËÁ ÈÇËÇÅÌ ÐËÇ ½Ç»ÇÄÕÆÇ ɾ½ÃÇÁÊÈÇÄÕÀ̾ÅÔ»ÊÇ»¾ËÊÃÁ ȾÉÁǽ ÖËÇË Ź˾ÉÁ¹Ä » ÊÇÀƹ† ÆÁÁ ƹѾ¼Ç ÈÇÃÌȹ˾ÄØ ÈÉÇÐÆÇ ¹ÊÊÇÏÁÁÉ̾ËÊØʽÇÊ˹ËÃÇÅÁ»Ô† ÊÇÃÁÅ ÈÇÄÇ¿¾ÆÁ¾Å » ǺҾÊË»¾ › ƹÊËÇØÒ¾¾ »É¾ÅØ ƹ ÇÅÊÃÁ ÉÔÆÇý»¾ÉÁÁÀŹÊÊÁ»¹ÃɹÊÆǼÇ ½¾É¾»¹ ÈÇÊ˹»ÄؾË ¹Æ¼ÄÁÂÊùØ ÍÁÉŹ ,0.0%03 ÈÉǽ¹×Ò¹Ø ½»¾ÉÁùú¾ÀĹÃǻǼÇÈÇÃÉÔËÁØ † ÊÓÉ×Ï È˹ýÁ ˹à Á Ê Èɾ½ÈÉǽ¹¿ÆÇ ĹÃÁÉÇ»ÃÇ ÇÃÖÉsÊÓÉ×ÏÀÈ˹ýÁ ¨ÇÊ˹»ÄؾÅÌ× » ƹÑÌ ÊËɹÆÌ ÈÉǽÌÃÏÁ× Á˹ÄÕØÆÊÃÁÎ ÍÁÉÅ ÅÇ¿ÆÇÇËƾÊËÁÃÖÄÁËÆǼÉÌÈȾ ùà ÈÇ Ͼƾ ÆÊ ¼Æ ÊÓÉ×Ï È˹ýÁ ˹à Á ÈÇ ùоÊË»Ì Lj ½¾ÄÃÁ ­ºÆÁÅÓ½ ̸ŽÈƺ¸ÅÅÓ½ ʺ½È¼ÆÃÀÉʺ½ÅÅÓÄÐÇÆÅÆÄ §ÆÁÁÀ¼Ç˹»ÄÁ»¹×ËÊØÁÀ ŹÊÊÁ»¹ λÇÂÆǼÇ ½¾É¾»¹ ÄÁ† ÊË»¾ÆÆÁϹ ÊÇÊƹ ¾ÄÕ ͹ƾ† ÉÇ»¹ÆÔ ÑÈÇÆÇÅ ϾÆÆÔÎ Ë»¾É† ½ÇÄÁÊË»¾ÆÆÔÎ ÈÇÉǽ ½¾É¾»¹ ¶ËÇË ÑÈÇÆ ǺĹ½¹¾Ë »Æ¾Ñƾ ÊÎÇ¿¾ÊËÕ× Ê ½»¾ÉÕÅÁ »ÔÊѾ ϾÆǻǠù˾¼ÇÉÁÁ Áž¾Ë »Ô† ÊÇÃÌ× ÈÉÇÐÆÇÊËÕ ¨ÉÁžƾÆÁ¾ Ⱦɾ½Ç»Ç ˾ÎÆÇÄǼÁÁ »¹Ã̆ ÌÅÆǼÇ ÈɾÊÊÇ»¹ÆÁØ ÑÈÇÆÇÅ Ë»¾É½ÔÎ ÈÇÉǽ ½¾É¾»¹ Ê˹»ÁË ÅÆǼÁÎǺԻ¹Ë¾Ä¾Â»ËÌÈÁÃÖËÇ ½ÌºÁÄÁƾ½Ìº › ƾÃÇËÇÉÔÎ ÇÅÊÃÁÎ ʹÄÇƹÎ ½»¾É¾Â »¹Å Êù¿ÌË ÐËÇ ÖËÇ ÃÇƾÐÆÇ ŹÊÊÁ»›ÃÇÆϾ ÃÇÆÏÇ» ÇÆÁ ÈɹÃËÁоÊÃÁ ƾ† ÇËÄÁÐÁÅÔ ÇË ŹÊÊÁ»¹ Ë»¾É½ÇÄÁÊË»¾ÆÆÔÎÈÇÉǽ½¾É¾»¹ ¹ϾƹǺÔÐÆÇɹÀ¹»½»¹žÆՆ Ѿ¨ÇÖËÇÅÌ˹ÃÁ¾½»¾ÉÁʹÅÔ¾ ÎǽǻԾ Êɾ½Á ÈÉǽ»ÁÆÌËÔÎ ÇÅÊÃÁÎÈÇÃÌȹ˾ľÂ ªËÇÁÅÇÊËÕ ½»¾ÉÁ ÁÀ ŹÊÊÁ»¹ λÇÂÆǼÇ ½¾É¾»¹ ͹† ƾÉÇ»¹ÆÆÇ ÑÈÇÆÇÅ ϾÆÆÔÎ Ë»¾É½ÇÄÁÊË»¾ÆÆÔÎÈÇÉǽÈÇ˾Ά


ÆÇÄǼÁÁ »¹ÃÌÌÅÆǼÇ ÈɾÊÊÇ»¹† ÆÁØ ÉÆÉʸºÀÊ ÆÊ ¼Æ ÊÓÉ×Ï È˹ýÁ »¾ÉÁ » ÃĹÊÊÁоÊÃÇÅ ÊËÁľ ÈÇÃÉÔËÔ¾ ÑÈÇÆÇÅ ÃɹÊÆǼÇ ½¾É¾»¹ s »ÁÀÁËƹØ ùÉËÇÐù ÁÊȹÆÊÃÁÎÍÁÉÅ 130." +)&3 1035"%&544" 7*4&- 6/*"35& ªÇо˹ÆÁ¾½ÇÊËÌÈÆÇÂϾÆÔ † ËÔÊØÐÉ̺ľ Á»ÔÊÇÃǼÇùо† ÊË»¹ʽ¾Ä¹ÄÁÁÊȹÆÊÃÁ¾Åǽ¾ÄÁ ÇоÆÕÈÇÈÌÄØÉÆÔÅÁÌÇ˾оÊË»¾Æ† ÆǼÇÈÇËɾºÁ˾ÄØ«¹Ã ƹùÆÌƾ ½¾ÍÇÄ˹ ÈÇÐËÁ ù¿½¹Ø »ËÇɹØ ½»¾ÉÕ ÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹¾Å¹Ø»ƹѾ ÊËɹƾ ºÔĹÁÊȹÆÊÃÇ ­ºÆÁÅÓ½ tÖËǽ»¾ÉÁÁÀŹÊÊÁ»¹ λÇÂÆǼǽ¾É¾»¹ÁÄÁÊË»¾ÆÆÁÏÔ ¯¾Æ¹ ˹ÃÁÎ ½»¾É¾Â ÃÇľºÄ¾ËÊØ ÆʼÆÊÓÉ×ÏÈ˹ýÁ À¹Êdž ÊÆÌ ÁÄÁ ¾ÄÕ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ¾Ò¾ ½ÇÉÇ¿¾ ¬ÐÁËÔ»¹Ø ÊËɾÅľÆÁ¾ Ç˾оÊË»¾ÆÆǼÇ ÈÇËɾºÁ˾ÄØ ÃÇÊÆÇ»¹Ë¾ÄÕÆÇÊËÁ ÅÆǼÁ¾ÉÇʆ ÊÁÂÊÃÁ¾ ÃÇÅȹÆÁÁ »ÔÈÌÊù×Ë ½»¾ÉÁ ÁÀ ÊÇÊÆǻǼÇ ŹÊÊÁ»¹ ¦¹ÈÉÁÅ¾É ÈÉǽÌÃÏÁØÃɹÊÆÇØɆ ÊÃÇÂÍÁÉÅÔ„¥¾ÃɹƔ½»¾ÉÆǾ ÈÇÄÇËÆÇ Á ÃÇÉǺù ÖËÁÎ ½»¾É¾Â ʽ¾Ä¹ÆÔ ÁÀ ƹºÇÉÆǼÇ ŹÊÊÁ»¹ ¹Æ¼¹ÉÊÃÇÂÊÇÊÆÔ ºÇľ¾ÈÄÇËÆÇ ÈÇ Êɹ»Æ¾ÆÁ× Ê ¾¾ ÉǽÊË»¾ÆÆÁ† Ͼ  ÈÉÇÁÀɹÊ˹×Ҿ » Êɾ½† ƾ ÈÇÄÇʾ ¾»ÉÇȾÂÊÃÇ йÊËÁ ©ÇÊÊÁÁ Á ÈÇÃÉÔËÔ ÊÇÊÆÇ»ÔÅ º¾ÊÊÌÐÃÇ»ÔÅÑÈÇÆÇÅ ¢ÆĹÀÅÀÈƺ¸ÅÅÓ½ ¡À¼Ç˹»ÄÁ»¹×ËÊØ ÁÀ ƾÊÃÇÄՆ ÃÁÎ ÊÇÊ˹»ÄØ×ÒÁÎ ºÉÌÊÃÇ» ŹÊÊÁ»¹ ÊÇÊÆÔ .­ žÄÃdž ½ÁÊȾÉÊƹØ ÍɹÃÏÁØ s »ÇÄÇÆ ÆÇ Êɾ½Æ¾Â ÈÄÇËÆÇÊËÁ Á ª¨ ½É¾»¾ÊÆdžÊËÉÌ¿¾ÐƹØ ÈÄÁ˹ £É¹ÊØËÊØ ǺÃľÁ»¹×ËÊØÈľÆÃÇ ÁÄÁ ÑÈÇÆÇÅ ɹÀÄÁÐÆÔÎ ÈÇÉǽ ½¾É¾»¹ §ÆÁ ÁÀ¼Ç˹»ÄÁ»¹×ËÊØ ¼Ä¹½ÃÁÅÁ º¾À ÍɾÀ¾ÉÇ»ÃÁ ÉÁ† ÊÌÆù ÁÄÁ ÍÁľÆÇà › Åǽ¾ÄØÎ Èǽ ÇÊ˾ÃľÆÁ¾ ÈÉÁžÆØ×ËÊØ ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ɾÂÃÁ ¯¾Æ¹ ¼º½ÈÀ À¿ ÂÆĹÀÅÀ† Èƺ¸ÅÅÓÍ ĸʽÈÀ¸Ãƺ ÅÇ¿¾Ë ÃÇľº¹ËÕÊØ ÆÊ È˹ýÁ ¼Æ ÊÓÉ×Ï §Æ¹ À¹»ÁÊÁË ÇË ËÇ¼Ç ùÃÁÅ ÁžÆÆÇ Ź˾ÉÁ¹ÄÇÅ À¹† ÈÇÄƾÆÇ »ÆÌËɾÆƾ¾ ÈÉÇÊËɹƆ Ê˻ǝÄؽÇÉǼǽ»¾ÉÁÊƹйĹ ÊÃľÁ»¹×ËÊØ ºÉÌÊÃÁ ÁÀ ŹÊÊÁ»¹ ÊÇÊÆÔ ÈÇËÇÅ ƹ ÆÁÎ Ê Ǻ¾ÁÎ ÊËÇÉÇÆÈÉÁÃľÁ»¹¾ËÊØÈÉÇÊÄÇÂù ÁÀ ¥­ Á ƹÃľÁ»¹¾ËÊØ ÑÈÇÆ ϾÆÆÔÎ ÈÇÉǽ ½¾É¾»¹ › ½»¾ÉØÎ Èǽ¾Ñ¾»Ä¾ „ƹÐÁÆù” ½É̼¹Ø ÊÇÊÆǻԺÉÌÊÇÃÃɾÈÁËÊØËÇÄÕÃÇ ÈÇ ȾÉÁžËÉÌ ¹ »Ê¾ ÇÊ˹ÄՆ ÆǾ ÈÉÇÊËɹÆÊË»Ç À¹ÈÇÄÆؾËÊØ ȾɾÅÔÐùÅÁ » »Á½¾ ÊÇË ¨Ç† ËÇÅƹÈÉÇÊÄÇÂÃÌÁÀ¥­ÈÉÁ† ÃľÁ»¹¾ËÊØ ÑÈÇÆ ϾÆÆÔÎ ÈÇÉǽ ½¾É¾»¹ £ ÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ× ÁÆǼ½¹ Ç˾оÊË»¾ÆÆÔ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁ » ϾÄØÎ ÖÃÇÆÇÅÁÁ ľÈØË ÑÈÇÆ ÈÉØÅÇƹÒÁËÔ º¾ÀÈÉÇÊÄÇÂÃÁ

¬ÀÅÉÂÀ½ ¼º½ÈÀ ÉÊÆ×Ê s ÊÓÉ×Ï È˹ýÁ 8*3&#0 ,*-4("3% £ÉÇžº¾ÄÔν»¾É¾Â ÍÁÆÊÃÁ¾ÍÁÉÅÔ»ÔÈÌÊù×Ë˹ÿ¾ ͹ƾÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ½»¾ÉÁ Ç˽¾Ä¹Æ† ÆÔ¾ ½ÌºÇ»ÔÅ ºÌÃÇ»ÔÅ Á ½¹¿¾ º¾É¾ÀÇ»ÔÅ ,*-4("3% ÑÈÇÆÇÅ ®ÇËØ ʾ¼Ç½ÆØ ÍÁÆÊÃÁ¾ ½»¾ÉÁ ƾ ǺĹ½¹×Ë˹ÃÇÂÈÇÈÌÄØÉÆÇÊËÕ× ùà » † ¼Ç½¹Î ÇÆÁ Èdž Èɾ¿Æ¾ÅÌ ÈÇÄÕÀÌ×ËÊØ ÌÊËÇÂÐÁ† »ÔÅ ÊÈÉÇÊÇÅ ƹ Ç˾оÊË»¾ÆÆÇÅ ÉÔÆþs»ÇÊÆÇ»ÆÇÅÊɾ½ÁÄ׺Á† ˾ľÂÊ»¾ËÄÔÎËÇÆÇ»ÁĹÃÇÆÁІ ÆǼÇʾ»¾ÉÆǼǽÁÀ¹Âƹ ÉǸÅÉÂÀ½ ½»¾ÉÁ ùà Èɹ† »ÁÄÇ ÇËÍÇÉÅÇ»¹ÆÔ ÁÀ ƾ½ÇÉdž ¼ÁÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ª¨ Á ¥­ £ÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆǾ ÈÇÄÇËÆÇ Èdž ÃÉÔËÇËÇÆÃÁÅÊÄǾÅÑÈÇƹ †  ÅÅ Ì ƾÃÇËÇÉÔÎ ÍÁÉÅ 7*4&- ÈǽÆÁžÊËÕ¾Ò¾ÁËÇÆùØ ÈÉÇÊÄÇÂùÁÀÈÇÄÁžÉÆÇÂÈľƆ ÃÁ ¡ÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ¾ ƾ½ÇÉǼÁÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ÈÇÀ»ÇÄÁÄÇ ÊÌÒ¾† ÊË»¾ÆÆÇÊÆÁÀÁËÕÊËÇÁÅÇÊËÕ¼ÇËdž »ÇÂÈÉǽÌÃÏÁÁ›ÁËǼ¾ ʾ¼Ç½ÆØ »Æ¾ÑÆÁ»Á½ÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔÎ ½»¾É¾Â ÊËÇÁÅÇÊËÕ× † ËÔÊØÐ ŹÄÇ оÅÇËÄÁй¾ËÊØÇËÖÄÁËÆÔÎ Åǽ¾Ä¾ÂÁÀŹÊÊÁ»¹ÊËÇÁÅÇÊËÕ× ÈǽËÔÊØÐÉ̺ľÂ œº½ÈÀ À¿ ÀÉÂËÉÉʺ½ÅÅÓÍ ĸʽÈÀ¸Ãƺ ¶Ëǽ»¾ÉÁÁÀ¥­ ª¨Á½É ¦¾½¾É¾»ØÆÆÔÅÁ ÁÎ ÅÇ¿ÆÇ ƹ† À»¹ËÕ Ê ƹËØ¿ÃÇ §ÆÁ ÊÇÊËÇØË ÁÀ ½¾É¾»ØÆÆǼÇ ºÉÌÊù ÈÇ Ⱦ† ÉÁžËÉÌ ùÉùʹ ¡Î ÇÊÆÇ»ÆǾ ÇËÄÁÐÁ¾ ÇË ÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔÎ ½»¾É¾Â À¹ÃÄ×й¾ËÊØ » ËÇÅ ÐËÇ ÊƹÉÌ¿Á ÈÉÁÃľ¾ÆÔ ½»¾ ËÇÆÃÁ¾ ȹƾÄÁÁÀÃɹѾÆǼÇÁÄÁĹÅÁ† ÆÁÉÇ»¹ÆÆǼÇÁÅÈÇÉËÆǼÇ¥­ §Æ ƹÊËÇÄÕÃÇ ËÇÆÃÁ Á ľ¼ÃÁ  ÐËÇ ¼Ç»ÇÉÁËÕ Ç »ÔÊÇÃÇ ÈÉÇІ ÆÇÊËÁƾÈÉÁÎǽÁËÊØ®½Å¸ʸÂÀÍ ¼º½È½ÁsÆʼƆÊÓÉ×Ï ¦¹ÁºÇÄÕѾ ÈÇÈÌÄØÉÆÇÊËÕ× ÈÇÄÕÀÌ×ËÊØ ËÆ Ǻľ¼Ð¾ÆÆÔ¾ ÍÁÆÊÃÁ¾ Åǽ¾ÄÁ º¾ÄǼÇ Ï»¾Ë¹ "-"764 ,*-4(""3% ."55*† 07* Á ½É ›ÔÈÌÊù×ËÊØ ÒÁ† ËǻԾ ¼Ä¹½ÃÁ¾ † ËÔÊØÐÁ É̺ľ  Á ÍÁľÆйËÔ¾ ÈɾÊʆ ÍÇÉÅÇ»¹ÆÆÔ¾Åǽ¾ÄÁ †ËÔÊØÐ É̺ľ 

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ ÐÀÇÂÈÒÈß ÐÛÍÊÀ ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÕ ÄÂÅÐÅÉ ¦¹ÑÁ ÖÃÊȾÉËÔ ɹÀÇÑÄÁÊÕ » Ç Å Æ ¾ Æ Á Ø Î Ç Ë Æ Ç Ê Á Ë ¾ Ä Õ Æ Ç ½¹ÄÕƾÂѾ¼Ç ɹÀ»ÁËÁØ ÉÔÆù ž¿ÃÇÅƹËÆÔÎ ½»¾É¾Â §½ÆÁ ÊÐÁ˹×Ë ÐËÇ»ÊÁÄÌ̽ÇÉÇ¿¹ÆÁØ Á ÈÇÊ˾ȾÆÆǼÇ ÁÊËÇÒ¾ÆÁØ ɾ† ÊÌÉÊÇ» ƹËÌɹÄÕÆÔÎ ÈÉÁÉǽÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ºÌ½ÌË »Ê¾ ÑÁɾ ÈÉÁžÆØËÕÊØ ÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÔ¾ ˾ÎÆÇÄǼÁÁ » ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ Áʆ ÃÌÊÊË»¾ÆÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»½ÄØÈdž ÃÉÔËÁØÁ½¾ÃÇɹËÁ»ÆÇÂÇ˽¾ÄÃÁ

½»¾É¾ÂœÈË»À½sÐËǺÇÄÕÑÁƆ ÊË»Ç Ä×½¾Â Èɾ½ÈÇÐËÌË Ê˹»ÁËÕ ½»¾ÉÁ ÁÀ ƹËÌɹÄÕÆǼÇ ÑÈÇƹ ¨ÇËɾºÁ˾ÄÕ ÈɹÃËÁÐ¾Æ ÇÆ Îdž Ð¾Ë ÐËǺÔ ½»¾ÉÁ ÈÉÇÊÄÌ¿ÁÄÁ ½ÇÄÕѾ ªÈ½ÊÔÀ Ì»¾É¾ÆÔ ÐËÇ ȾÉÊȾÃËÁ»Ô ɹÀ»ÁËÁØ ÉÔÆù ºÌ½ÌË ÇÈɾ½¾ÄØËÕÊØ Ì»¾ÄÁо† ÆÁ¾Å ÊÈÉÇʹ ƹ ž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ½»¾ÉÁ ÁÀ ƹËÌɹÄÕÆǼÇ ½¾É¾»¹ »ËÇÅÐÁÊľsÁÀÖÄÁËÆÔÎÈÇÉǽ ½É¾»¾ÊÁÆÔ ÄØ §ÅÊù ÖËÇ ½Ç† »ÇÄÕÆÇ »¾ÉÇØËƹØ ȾÉÊȾÃËÁ»¹ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌľʹ»ǺĹÊËÁλ¹ËÁË ¾Ò¾ƹ½ÇļÇ ¶ÃÊȾÉËÔÊǼĹÊÁÄÁÊÕÊÇÀƹ† ÐÁ˾ÄÕÆÔÅ ÌÃɾÈľÆÁ¾Å ÈÇÀÁ† ÏÁÂÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ ƹ ÇÅÊÃÇÅ ÉÔÆþ » ϾÄÇÅ £Çʆ »¾ÆÆÇ ÖËÇË ͹ÃË Èǽ˻¾É¿½¹¾Ë Á ËÇ ÐËÇ Ç˾оÊË»¾ÆÆÔ¾ ½»¾† ÉÁ ÈÇ˾ÊÆÁÄÁ ÁÅÈÇÉËÆÔ¾ ½¹¿¾ » ʾ¼Å¾Æ˾ ÖÄÁËÆÇ ÈÉǽÌÃÏÁÁ ¶ËÇǺÓØÊÆؾËÊØƾËÇÄÕÃÇϾÆdž »ÔÅ͹ÃËÇÉÇÅ ÆÇÁ»ÇÀÉÇÊÑÁÅ À¹ÊоËÈÉÁžƾÆÁؾ»ÉÇȾÂÊÃÁÎ ˾ÎÆÇÄǼÁÂùоÊË»ÇÅÁÀ½¾ÄÁ ¡ÅÈÇÉËÆÔ¾ »ÎǽÆÔ¾ ½»¾ÉÁ ÈÉÇÁ¼ÉÔ»¹×Ë ÈÇ ÊÇÇËÆÇѾÆÁ× Ͼƹ†Ã¹Ð¾ÊË»Ç »¾ÄÁÃÁ À¹ËɹËÔ ƹ ËɹÆÊÈÇÉËÁÉÇ»ÃÌ Á ƹÃÉÌËÃÁ ÈÉǽ¹»ÏÇ»s½ÇÇËÊËÇÁÅdž ÊËÁ ÁÆǼ½¹ Áž×Ë ƾÈÉÇÀɹІ ÆÔ¾ÌÊÄÇ»Áؼ¹É¹ÆËÁÁÁ½ÇļÇ ½Ç ƾÊÃÇÄÕÃÁΞÊØϾ» ÁÀ¼ÇËÇ»Ä؆ ×ËÊØƹÀ¹Ã¹À ¾ÊÄÁƾÈǽÇѾÄ Ê˹ƽ¹ÉËÆÔÂɹÀÅ¾É §ÊǺ¾ÆÆÇÊËÕ×ÇÅÊÃǼÇÉÔÆù Ê˹Ä ÊÁÆ˾À Á½¾Â À¹È¹½ÆǾ»† ÉÇȾÂÊÃÁÎ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ ¦¹ÈÉÁÅ¾É ƾÃÇËÇÉÔ¾ Åǽ¾ÄÁ ½»¾É¾Â ÈÇ ʻǾ ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÅǼÌË ºÔËÕ ÊÎÇ¿Á Ê ÁÀ½¾ÄÁØÅÁ ÁÊȹÆÊÃÁÎ ÍÁÉÅ ÍÌÉÆÁËÌɹ ƹ ÆÁÎ ÅÇ¿¾Ë ºÔËÕ ÍÁÆÊÃ¹Ø ¹½ÁÀ¹ÂÆÁ˹ÄÕØÆÊÃÁÅ §ÅÊÃÁÂÉÔÆÇÞ¿ÃÇÅƹËÆÔÎ ½»¾É¾Â »ÇËÄÁÐÁ¾ÇËÉÔÆùÇÃÇƆ ÆÔÎ ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ Èɾ½Ê˹»Ä¾Æ žÆÕÑÁÅ ÃÇÄÁоÊË»ÇÅ ÃÇÅȹ† ÆÁ ¦Ç ùоÊË»¾ÆÆÔ¾ ½»¾ÉÁ ÇÊǺ¾ÆÆÇž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ½ÇÊÁÎ ÈÇɽÄØÅÆǼÁÎØ»ÄØ×ËÊØ ÊÃÇɾ¾ ÊÁÅ»ÇÄÇÅ ½ÇÊ˹Ëù ƾ¿¾ÄÁ ƾ† ǺÎǽÁÅÇÊËÕ× ¦¹ÑÁÖÃÊȾÉËÔÇËžй×Ë ÐËÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁƾÊËÇØËƹžÊ˾ Ê˹ɹ×ËÊØ ̽Á»ÄØËÕ Ê»¾¿ÁÅÁ ɾѾÆÁØÅÁ ¨É¾½Ä¹¼¹×ËÊØ Ædž »Ô¾ ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ÈÇ »ÇÈÉÇʹÅ º¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ À»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÁ ½Çļǻ¾ÐÆÇÊËÁ ¶Ë¹ ˾ƽ¾ÆÏÁØ ÊÇÎɹÆÁËÊØ»½¹ÄÕƾÂѾÅ ¦¹ »À¼Äؽ ƹÑÁÎ ÖÃÊȾÉËÇ» » ºÄÁ¿¹ÂѾÅ ºÌ½ÌҾŠºÌ½¾Ë ¹ÃËÁ»ÆÇ ɹÀ»Á»¹ËÕÊØ ƹÈɹ»† ľÆÁ¾ ž¿ÃÇÅƹËÆÔÎ ½»¾É¾Â ½ÄØ ÃÇÉÈÇɹËÁ»ÆǼÇ ʾÃËÇɹ s » Ê»ØÀÁ Ê ÈÉÁËÇÃÇÅ ƹ ÇÅÊÃÁ ÉÔÆÇà ÊËÇÄÁÐÆÔÎ Á À¹È¹½ÆÔÎ ÃÇÅȹÆÁ  À¹ÁÆ˾ɾÊÇ»¹ÆÆÔÎ »ùоÊË»¾ÆÆÔÎÁÀ½¾ÄÁØÎ ›Å¾Ê˾Ê˾ÅʾÂйÊÁ½¾ËºÇÉՆ º¹À¹ÃÄÁ¾Æ˹ÁÅÈÇÉËÆÔÎËÇ»¹ÉÇ»

| ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ | 21

Ê Ç˾оÊË»¾ÆÆÔÅÁ ¡ÅÈÇÉËÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ½»¾ÉÁ ½ÇÉÇ¿¾ ÆÇÁÎùоÊË»ÇƾÊÃÇÄÕÃÇ»ÔѾ »¾ÉÁÉÇÊÊÁÂÊÃǼÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ½¾Ñ¾»Ä¾ ÆÇùоÊË»ÇƾÃÇËÇÉÔÎ ͹ºÉÁÃÇÊ˹»ÄؾË¿¾Ä¹ËÕÄÌÐѾ† ¼Ç¡»ÇËʾÂÐ¹Ê ÇËÃÉÇ»¾ÆÆÁй×Ë ÖÃÊȾÉËÔ ƹºÄ×½¹¾ËÊØ ˹ùØ ùÉËÁƹ ÃÄÁ¾ÆË ÈÉÇÊËÇ Ⱦɾ† Ê˹ÄÊÅÇËɾËÕƹž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ½»¾ÉÁ À¹È¹½ÆǼÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ «Ç ¾ÊËÕ ÇÆ ÅÇ¿¾Ë Á ÎÇ˾Ä ºÔ ÈÉÁǺɾÊËÁ ÖËÁ ½»¾ÉÁ ÆÇ ϾÆÔ À¹ÑùÄÁ»¹×Ë ª¾¼Ç½ÆØ ùÃÆÁÃǼ½¹ Ê˹ÄÃÁ† »¹¾ÑÕÊØÊ˾ŠÐËǽ¹¿¾½¹Ä¾ÃÇ ƾº¾½ÆÔ¾Ä×½Á ÊËɾÅØËÊØÊÖÃdž ÆÇÅÁËÕÁÈÉÁǺɾÊËÁƾ½ÇÉǼÁ¾ ž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾½»¾ÉÁ¶ËÇÅǼÌË ºÔËÕÁĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÁÑÈdž ÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾½»¾ÉÁ£¹ÃÈɹ»ÁÄÇ ÖËÇ ½»¾ÉÁ Ç˾оÊË»¾ÆÆǼÇ ÁÄÁ ÃÁ˹ÂÊÃǼÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ›ÇËÁÌƹÊ»ƾÃÇËÇÉÔÎÇÅÊÃÁÎ Ź¼¹ÀÁƹΠɹÊÊùÀÔ»¹×ËÖÃÊȾɆ ËÔ ƹžËÁÄÁÊÕÄÁ½¾ÉÔÈÉǽ¹¿ ¶ËÇʹÅÔ¾ƾ½ÇÉǼÁ¾¼ÉÌÆËÇ»¹Æ† ÆÔ¾ Á ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ½»¾ÉÁ Ç˾оÊË»¾ÆÆǼÇ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ™ » ÃĹÊʾ ÈÇÈÌÄØÉÆÔÎ ÍÁľƆ йËÔÎ ÑÈÇÆÁÉÇ»¹ÆÆÔÎ ½»¾É¾Â ÈÉÇÐÆÇǺÇÊÆÇ»¹ÄÁÊÕƾÊÃÇÄÕÃÇ Åǽ¾Ä¾Â ½Ç ËÔÊ À¹ ½»¾ÉÆÇ ºÄÇà ¨ÉÁоÅ Á ÃÇÉǺù Á ƹ† ÄÁÐÆÁÃs½¾É¾»ØÆÆÔ¾¦ÁùÃǼÇ ¥­ ¤¹ÃǻǾ ÈÇÃÉÔËÁ¾ s Èdž ÄÁÌɾ˹Æ ¦¹ºÁɹ×Ë ǺÇÉÇËÔ Á ¼Ä¹½ÃÁ¾ ÑÈÇÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ½»¾† ÉÁ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÖËÁÎ ½»¾É¾Â ƾÊÄÇ¿ÆÇ ½¹¿¾ƾºÇÄÕÑÁ¾Ͼι » ÊÇÊËÇØÆÁÁ ƹĹ½ÁËÕ ÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË»ÇÁÈÇÊ˹»ÁËÕƹÈÇËÇÛʾ ºÇÄÕѾ Á ºÇÄÕѾ ÅÇÄǽÔÎ Èdž ÃÌȹ˾ľÂǺɹҹ×ËʻǾ»ÆÁŹ† ÆÁ¾ƹ¼Ä¹½ÃÁ¾ ˹ÃƹÀÔ»¹¾ÅÔ¾ ÒÁËǻԾ ÑÈÇÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ½»¾† ÉÁªËÇÁÅÇÊËÕ»ÉÇÀÆÁϾLj ËÔÊ É̺ À¹ ½»¾ÉÆÇ ºÄÇà §ÆÁ »Ô¼ÄؽØËÊËÁÄÕÆÇÁÊǻɾžÆÆÇ £ÊÇ¿¹Ä¾ÆÁ× ÇÆÁ»Ê¾†Ë¹ÃÁÁž† ×Ë ƾ½ÇÊ˹ËÃÁ ª¹ÅÔ ºÇÄÕÑÇ ƾ½ÇоËsÇоÆÕÈÉÇÊËÔ¾Åǽ¾ÄÁ Èǽ Ê˾ÃÄÇ Á ÇоÆÕ ŹľÆÕÃÁ »ÔºÇÉ ¦Ç ½ÌŹ¾ËÊØ ÃÉÁÀÁÊƾ»¾Ð¾Æ Á » ºÄÁ¿¹ÂѾ¾ »É¾ÅØ ÊÁË̹ÏÁØ ºÌ½¾Ë žÆØËÕÊØ ÉÔÆÇà ©ÇÊÊÁÁ ÊÅÇ¿¾ËÈÇɹ½Ç»¹ËÕƹÊÆÇ»ÔÅÁ Åǽ¾ÄØÅÁÁ»Á½¹ÅÁƾ½ÇÉǼÁÎ ÆÇùоÊË»¾ÆÆÔÎùÞ¿ÃÇÅƹˆ ÆÔÎ ˹ÃÁ»ÎǽÆÔν»¾É¾Â šÀºÂµ›§£¡¥¦Ÿ•´ ¤Å½Äù¸ÃÇ÷¿ºÁµÇºÅ½µÀµ ½ÆÄÃÀѼ÷µÀ½ÆÑƵ¾ÇÐ XXXNBSLFUJOHSCDSV XXXTPTUBWSV XXXLOPXIPVTFSV XXXESEWFSJSV XXXEWFSJVTUSV šÄ¹¼Ç½¹ÉÁÅƹÑÁÎÖÃÊȾÉËÇ» ª¾É¼¾Ø°ÁÊËÁÄÁƹ À¹Å½ÁɾÃËÇɹ ¡¨ °ÁÊËÁÄÁƹ ª¾É¼¾Ø ¹Ä¾ÊÃÇ ÉÌÃǻǽÁ˾ÄØÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆǼÇ Èɾ½ÈÉÁØËÁØ ¹Ä¾ÊÃǪ¡

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10


†

š¹É¹ÆÇ»¹ «¹ËÕØƹœ¾Æƹ† ½Õ¾»Æ¹

†Ø¤ÁÆÁØ  ˆ†

›ÇÄÎÇ»¾Ï  ʹÄÇƽ»¾É¾Â ¡¨±¾ÉÊË×ÃÇ»›™

†

šÇÄ˾ÆÃÇ» ®ÁÅÁÃÇ»  ª¾É¼¾Â™Êι† Ë† † ËÇ»ÁÐ

 š¹ÊËÁÇÆ §§§ ¨«£

†

†

«ÉÇØáÉÁƹ œ¾Æƹ½Õ¾»Æ¹

†

†

±¹º¹ÆÇ»›Ä¹† ¥¹ÊľÆÆÁÃÇ»¹  ½ÁÅÁÉœ¾Æƹ† ˆ †† ½Õ¾»ÁÐ

ª¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø ž»Éǽ»¾ÉÕ ʾËÕʹ† ™ ˆ† ÄÇÆÇ»¡¨«ÉÇØᜠ††

°ÁÉÃÁÆ›ÁÃËÇÉ ›¹ÊÁÄÕ¾»ÁÐ

±¾ÉÊË×ÃÇ» ›ÁÃËÇəľÆ ʹƽÉÇ»ÁÐ

ÇŽ»¾É¾Â ʾËÕ ʹÄÇÆÇ»¡¨±¹º¹† ÆÇ»›œ»¾ÉÁœÌ½ ʾËÕʹÄdž ª¹ÀÇÆÇ»¹  ÆÇ»¡¨°ÁÉÃÁÆ›› ˆ

†Ø°¾É¾½Ç»¹Ø  Ö˹¿ ˆ† †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø ÇÍ Ë††

¶ÃÇ«¾Îª¾É»ÁÊ §§§ ÇļÁɾ»¹  «­ ˆ†

«¾ÈÄǝ»¾ÉÁ  ¡¨¥¹Ä¹ÎÇ»†

†

ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ¥¾½»¾½¾»¹ ˆ†žÆÁʾ† ¦Áƹ›¹Ä¾ÆËÁ† ÊÃ¹Ø ˆ† Æǻƹ

™Ä˹ÂÊÃÁ¾½»¾ÉÁ  ¡¨¥¾½»¾½¾»¹

¥¹Ä¹ÎÇ» ™ÆËÇÆœ¾Æƹ† ½Õ¾»ÁÐ

†

«¹É¹Æ¾ÆÃÇ ›¹ÊÁÄÁ¦ÁÃdž Ĺ¾»ÁÐ

ÇŤ¾Ê §§§¾É¾† §ÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹  »ÇǺɹº¹ËÔ»¹×Ò¹Ø Ë͆† ÃÇÅȹÆÁØ

‘

˜¼È½É ʽýÌÆÅ

Çø† ÉÊÀÂ

¬ ¦ÈËÂƺƆ ¼ÀʽÃ×

¥¸¿º¸ÅÀ½ÂÆÄǸ† ÅÀÀ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ĹÅÁƹËÇË ŹÊÊÁ» ÊÇÊÆÔÇË

ÇË

ĹÅÁÆ¹Ë Źʆ ÊÁ»ÊÇÊÆÔÇË É̺

†

†

ŹÊÊÁ»ÊÇÊÆÔ ÇËÉ̺

©ÇÊÊÁØ

† 

†

£Á˹ ©ÇÊÊÁØÁ ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË»Ç

º¾ÊÈĹËÆÇ

ÈĹËÆÇ

ÈĹËÆÇ

ÈĹËÆÇ

ÈĹËÆÇ

›ÇÄÎÇ»¾Ï ›¦Ç»¼ÇÉǽ £É¹ÊÆǽ¾É¾»ÒÁà °¾ÄغÁÆÊà ªÇ† ÍÕØ ¥ÇÊû¹ ©¹½¹ ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃ

©ÇÊÊÁØ £Á˹Â

ÈĹËÆÇ

º¾ÊÈĹËÆÇ

ÈĹËÆÇ

º¾ÊÈĹËÆÇ

œÆÉʸºÂ¸ ÇøÊÅÆ ¹½ÉÇøÊÅÆ

­ÇɨÇÊË ©¾Ë»ÁÀ¹Æ ¶ÄÕºÇÉ

­ÇɨÇÊË ©ÇÊÊÁØ

™Ä˹½ÇÅ šÁÂÊÃ

ŹÊÊÁ»ÊÇÊÆÔ ªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ† ÇËÉ̺ »Ç½ÊË»Ç

§ÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃÔÀ ÊÆȻƺ¸×ĸȸ

›ÇÄÎÇ»¾Ï ›¦Ç»¼ÇÉǽ ªÇ† ÍÕØ ¥ÇÊû¹ ¥¹† ÉÁÇ©ÁÇÄÁ ©ÇÊÊÁ؆ ĹÅÁƹËÇË ¡Ë¹ÄÁØ ¥¾º¾ÄÕ ½Ç Á ¥¹ÊÊÁ» «ÌĹ ͹† ŹÊÊÁ»ÊÇÊÆÔ ºÉÁù§ªš ¥¹ÂÃÇÈ ÇË½Ç -VJEPPS ¬ÄÕØÆÇ»Êà  ©¹½¹ ¬ÄÕØÆÇ»Êà £É¹ÊÆǽ¾É¾»ÒÁà °¾ÄغÁÆÊà Á ÅƽÉ

† 

ÇË

† 

† 

† 

†

†

ĽʸÃÃ

¼½È½ºÆ ºÍƼÅÓ½

ÎÁÇÎÐ ÎÌÑÊÎÃÎ ÐÛÍÊÀ ÄÂÅÐÅÉ

º¾ÊÈĹËÆÇ

ÈĹËÆÇ

ÈĹËÆÇ

ÈĹËÆÇ

ÈĹËÆÇ

ÇËÉ

ÈĹËÆÇ

ÈĹËÆÇ

ÈĹËÆÇ

«ÉʸÅƺ¸

¼Ç½

Ç˼ǽ¹ ½ÇľË »À¹»Á† ÊÁÅÇÊËÁ ÇËÈÉÇÁÀ† »Ç½Á˾ÄØ

Ä׺¹Ø

Ä׺¹Ø

Ä׺¹Ø

Ä׺¹Ø

ÇËžÊ »À¹»Á† ÊÁÅÇÊËÁ ÇËÈÉÇÁÀ† »Ç½Á˾ÄØ

¼Ç½

Ä׺¹Ø

Ä׺¹Ø

Ä׺¹Ø

ƹÄÁÐÆÔ ɹÊоË

Ä׺¹Ø

¼Ç½

¼Ç½ ʾɻ ǺÊĺ¾Ê† ÊÉÇÐÆÇ

¼Ç½

¼Ç½

ƾË

›¸È¸ÅÊÀ×

¬ÆÈĸ ÆÇøÊÓÇËÁƽÁ»Á† ½Ì¹ÄÕÆÇ ÇËǺӾ† Ź

ÇË É̺ÁƽÁ»Á† ½Ì¹ÄÕÆÇ

ÈÇÊËÇØƆ ÆÔÅÃÄÁ† ¾Æ˹Å

ÁƽÁ»Á† ½Ì¹ÄÕƹØ ÊÁÊ˾Ź ÊÃÁ½ÇÃ

ÈǹÃÏÁØÅ ȾÉÁdž ÇË ½ÁоÊÃÁ

ÈǹÃÏÁØÅ ÁÃÌÈdž ƹÅ

¼ÁºÃ¹Ø ÊÁÊ˾Ź ÊÃÁ½Çà ÁƽÁ»Á† ½Ì¹ÄÕÆÇ

Èǽdž ¼Ç»ÇɾƆ ÆÇÊËÁ¼ÁºÃ¹Ø ÊÁÊ˾Ź ÊÃÁ½Çà ÁƽÁ»Á† ½Ì¹ÄÕÆÇ§ÈË ÉÇÀ† ÆÁϹ

§ÈË ÉÇÀ† ÆÁϹ

§ÈË ÉÇÀ† ÆÁϹ

§ÈË ÉÇÀ† ÆÁϹ

§ÈË ÉÇÀ† ÆÁϹ

§ÈË ÉÇÀ† ÆÁϹ

ÉÇÀ† ÆÁϹ

ÉÇÀ† ÆÁϹ

ÉÇÀ† ÆÁϹ

ľË

ľË

ľË

ľË

ľË

ľË

ľË

ľË

¼Ç½¹

§È½¼Æ† ¢ÆÆºÆ ©ÈÆ ¦ÇÊ Çøʸº ÊÆȆ ȸ¹Æ† ©ÂÀ¼ÂÀ ÈÆ¿† »ÆºÓÍ ÀÃÀ ÊÓŸ ÅÀθ È˹ ÊÆϽ ÈÓŽ

22 | ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10


£ÇÊËØÆÇ¡»¹Æ ¦ÁÃÇĹ¾»ÁÐ

›ÎÇ½Æ¹Ø  ˆ†††

 ™»ËÇÊȾÏÁ¹ÄÁÊË ¡¨

†

†

†

†

†

ÇË

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¾Å¾ÆËÕ¾» ™Ä¾ÃʹƽÉ ™Æ¹ËÇÄÕ¾»ÁÐ

­ÉÌÆÀ¾  ˆ† ††††

­ÁÆÊÃÁ¾À¹ÅÃÁÁ ½»¾ÉÁ ʾɻÁÊÆÔ ϾÆËÉ §§§

±ËɹÌÎŹÆ §Ä¾¼·ÉÕ¾»ÁÐ ™ÃÊÁƾÆÃÇ ›Ä¹½ÁÅÁÉ ¤¾ÇÆÁ½Ç»ÁÐ

ª¾Å¾ÆÇ»¹«¹† ËÕØƹ·ÉÕ¾»Æ¹

šÇÄÕÑÁ¾¨ÇÄØ «ÇÈÇÄÁÆ¹Ø  ˆ† ŸÁÉÆÇ»ª¾É† †† †† ¼¾Â¨¾ËÉÇ»ÁÐ §ÅÊÃ¹Ø  ˆ† ††

ªÁº¹ÉÊ ¡¨™ÃÊÁƾƆ š®Å¾ÄÕÆÁÏÃÇ¼Ç ÃÇ›¤ ˆ†

œ¹¼¹ÉÁƹ ÇÍ Ë† †† †ØªÇÄƾÐÆ¹Ø › ˆ† ††

ªÁºÊËÉÇÂÈdž ½Éؽ §§§ ¨ÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆdž ÃÇÅžÉоÊùØ ÍÁÉŹ¡ÉºÁÊ ËÇɼǻ¹Ø ÃÇÅȹÆÁØ¡¨ª¾Å¾† ÆÇ»¹ ¶Æ¾É¼ÇÊËÉÇÂÃÇņ ÈľÃË §§§

ž™¤†§ÅÊà ÇÈËǻdž †ØŸ¾Ä¾ÀÆǽÇÉÇ¿† ª¹Ë¹ÄÃÁÆ ÉÇÀÆÁÐƹØÃÇÅȹÆÁØ Æ¹Ø ˆ šÇÉÁÊ›¹Ä¾† §§§ † ÉÕ¾»ÁÐ

†

†

›Ë×ÉÁƙƹËdž ÄÁ£ÇÆÊ˹Ɔ ËÁÆÇ»ÁÐ

 §ÅÊƤ¾Ê ¨«­

Çø† ÉÊÀÂ

¬ ¦ÈËÂƺƆ ¼ÀʽÃ×

ªÇÃÇÄÇ»ª¾É† ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÕÆ¹Ø ™ ¼¾Â™Ä¾ÃʹƆ ˆ† ½ÉÇ»ÁÐ

˜¼È½É ʽýÌÆÅ

™Ä˹ÂÊÃ¹Ø ™ ˆ†

¥¸¿º¸ÅÀ½ÂÆÄǸ† ÅÀÀ

 ¸Ê¾ÆÕ §§§

‘

§ÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃÔÀ ÊÆȻƺ¸×ĸȸ

ÈĹËÆÇ

œÆÉʸºÂ¸ ÇøÊÅÆ ¹½ÉÇøÊÅÆ

†

†

†

ŹÊÊÁ»ÊÇÊÆÔ ÇË

†

ÈĹËÆÇ

ÈĹËÆÇ

º¾ÊÈĹËÆÇ

ÈĹËÆÇ

¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊÃ

­ÁÆÊÃÁ¾"-"764

ÈĹËÆÇ

ÈĹËÆÇ

ÈĹËÆÇ

ÈĹËÆÇ

ÈĹËÆÇ

ÈĹËÆÇ ½Ç¼Ç† »ÇÉƹØ

ÈĹËÆÇ

«ÉʸÅƺ¸

ľË

¼Ç½

¼Ç½

¼Ç½

¼Ç½

ƾǼɹ† ÆÁоÆÇ

†ľË

›¸È¸ÅÊÀ×

Ä׺¹Ø

Ä׺¹Ø

Ä׺¹Ø

Ä׺¹Ø

Ä׺¹Ø

Ä׺¹Ø

º¾ÀƹÄ

¬ÆÈĸ ÆÇøÊÓ

º¾ÊÈĹËÆÇ

ÈĹËÆÇ »Îǽƹ؆ É̺ ž¿† ÃÇÅƹËƹ؆ É̺

¼Ç½

Ä׺¹Ø

ÈĹËÆÇ ž¿† ÃÇÅÇËÉ À¹»Ç½ÊùØ º¾ÊÈĹËÆÇ »ÎǽÆÔ¾Á º¾ÀÆ¹Ä Ç˼ǽ¹ ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿ §Ë

¨ÉÇÍÁÄÕ¶ÃÊÈÉÇÍ ÉÇÊÊÁÂÊÃǾÈÉdž ÁÀ»Ç½ÊË»ÇÈÇƾ† žÏÃÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁ º¾ÊÈĹËÆÇ ÁÀ¼Ç˹»ÄÁ»¹¾ËÊØ» «×žÆÁ ÊǺÁɹ¾ËÊØ »§ÅÊþ

£Á˹Â

£Á˹Â

­¹ºÉÁù­ÇÉÖÊË §ÅÊÃ

£ÇÉ¾Ø ¤¾ÇÆ

¼ÇÊ˺ÄÇݬ †ÇË ªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ† ÈĹËÆÇ ½Ç† ĹÅÁƹË »Ç½ÊË»Ç ¼Ç»ÇÉƹØ

ŹÊÊÁ»

ŹÊÊÁ»ÇË ªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ† ½Ç »Ç½ÊË»Ç

¼½È½ºÆ ºÍƼÅÓ½

›ÎǽÆÔ¾Źʆ ÊÁ»ÇË ž¿ÃÇÅƹˆ ÆÔ¾ÑÈÇÆÁÉdž »¹ÆÆÔ¾† ĹÅÁ† ÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ † † ÃɹѾÆÔ¾ ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ † ÈÉÇËÁ»ÇÈdž ¿¹ÉÆÔ¾† ¾ÊËÕ ž¿ÃÇņ ¾ÊËÕ ƹËÆÔ¾ĹÅÁ†  ƹˆ Á ÑÈÇÆÁɆ »ÔѾ

 ŹÊÊÁ» †

†

ÇË ½Ç†

ÇË

†

†

ĽʸÃÃÇË

†ÇË É̺† ÊËdž Ê»ÔѾ ÁÅÇÊËÁ É̺†

ƾË

ȾƆ º¾ÀÈɾ† ÊÁÇƾɹÅ ½ÇÈĹËÔ †

ƾËÇË

¼ÁºÃ¹Ø ÊÁÊ˾Ź ÊÃÁ½Çà ÁƽÁ»Á† ½Ì¹ÄÕÆÇ

»Ê¾Å

ľË

ľË

¼Ç½¹

§ÈË ÉÇÀ† ÆÁϹ

žĆ ÃÁ ÇÈË ÉÇÀ† ÆÁϹ

¼Ç½¹

ľË

ľË ÇÈË ¼Ç† ÉÇÀ† ½¹Èņ ÆÁϹ ÊËÁÃ

ÉÇÀ† ÆÁϹ §ÈË ÉÇÀ† ÆÁϹ

ÉÇÀ† ÆÁϹ

§ÈË Ä¾Ë ÉÇÀ† ¼Ç½¹» ÆÁϹ §ÅÊþ

Ź¼¹† ÀÁÆÇ» §ÈË

ËÇɼ ÉÇÀ† ¼Ç½¹ ËÇоÃƹ ÆÁϹ ÉÔÆùÎ

§È½¼Æ† ¢ÆÆºÆ ©ÈÆ ¦ÇÊ ÊÆȆ Çøʸº ȸ¹Æ† ÈÆ¿† »ÆºÓÍ ÀÃÀ ÊÓŸ ÅÀθ È˹ ÊÆϽ ÈÓŽ §ÈË ÇË ÉÇÀ† Ä¾Ë ÆÁϹ

¼ÁºÃ¹Ø ÊÁÊ˾Ź ÊÃÁ½Çà ÁƽÁ»Á† ½Ì¹ÄÕÆÇ

ÁƽÁ»Á† ½Ì¹ÄÕÆÇ

©ÂÀ¼ÂÀ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

| ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ | 23


˜¼È½É ʽýÌÆÅ

¬ ¦ÈËÂƺƆ ¼ÀʽÃ×

¾ÊËÕ ÇË 

¡ÑÌËÁƹ›¾† ÉÇÆÁù›ÁÃËdž Éǻƹ

šÌÄÇËÇ»›Ø† оÊĹ»¦ÁÃdž Ĺ¾»ÁÐ

ľË§ÃËغÉØ  ˆ†

œ¾ÉϾƹ  ˆ

»¾ÉÁ˾ ʾËÕŹ¼¹† ÀÁÆÇ» §§§

 §§§¨ÉÇĹÂÆ

°ÁÊËÁÄÁÆ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ™Ä¾ÃʹƽÉ Ë† †† ÅÁËÉÁ¾»ÁÐ

 °ÁÊËÁÄÁÆ™ ¡¨

£Çƽ×ÉÁÆ ™Ä¾Ãʾ ·ÉÕ¾»ÁÐ

¹Ä¾ÊÃǪ¾É¼¾Â ¡»¹ÆÇ»ÁÐ

ÈÉ¥Áɹ ¡ ˆ†

ÈÉ¥Áɹ  ˆ† ††

 ¡ÉËÔÑÄ¾Ê §§§ «­

 ¹Ä¾ÊÃǪ¡ ¡¨

†

Ådž ½¾Ä¾Â ÊɹÀ† ÄÁÐÆÇ ÌÃÇņ ÈľÃ˹† ÏÁ¾Â ÇË 

ªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË»Ç

ŹÊÊÁ»ÇË

ªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË»Ç

ÈĹËÆÇ

«ÉʸÅƺ¸

º¾ÊÈĹËÆÇ

ÈĹËÆÇ 

ÈĹËÆÇ

º¾ÊÈĹËÆÇ

º¾ÊÈĹËÆÇ

»ÎǽÁË» ÊËÇÁÅÇÊËÕ À¹Ã¹À¹

ÈĹËÆÇ 

¾ÊËÕ

¾ÊËÕ

ÈĹËÆÇ

ÇË

ÈĹËÆÇ 

ƾË

º¾ÊÈĹËÆÇ

ÈĹËÆÇ

»ÎǽÁË»ÊËÇÁ† ÅÇÊËÕÀ¹Ã¹À¹

É

¥¾¿ÃÇÅƹËƹ؆ º¾ÊÈĹËÆÇ É »Îǽƹ؆É

ÈĹËÆÇ »ÎǽÁË» ÊËÇÁÅÇÊËÕ À¹Ã¹À¹

œÆÉʸºÂ¸ ÇøÊÅÆ ¹½ÉÇøÊÅÆ

ŹÊÊÁ»ÇË ªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ† ÈĹËÆÇ ½Ç »Ç½ÊË»Ç É

†

£Á˹ ©ÇÊÊÁØ

ª¹ºÄÁÆ›ÁÃËÇÉ ¦ÁÃÇĹ¾»ÁÐ

†Ø¤ÁÆÁØ  ˆ

 ­¹ÊÃÃÇÅ §§§ª£

ÇË

ÇË ŹÊÊÁ»ÈǽÀ¹† šÁÇÆ «ÁË¹Æ ™ÄŹÀ ½Ç ùÀÇË ªÌȾɽ»¾ÉÁ

¥¾Ä¾ÊËÇ» ›Ä¹½ÁÊĹ» ›ØоÊŻǻÁÐ

šÁÇÆ ÇÈËǻԠÊÃĹ½ ¡¨

ƾË

›¹»ÁÄÇ»¹  ˆ† £ÁŹ ¨«­§§§

ªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ† »Ç½ÊË»Ç

¾ÊËÕ ÇË 

¥¹ÄÕϾ»ž»¼¾† ÆÁ™ľÃʹƆ ½ÉÇ»ÁÐ

œ¾ÉϾƹ  ˆ† ††

¥ÁÉžº¾ÄÕÆÇ ÍÌÉÆÁËÌÉÔ §§§ ¤ª¨

§ÅÊÃ

ƾË

ƾË

™Ä½ÇÑÁƹ §ÄÕ¼¹›ÁÃËdž Éǻƹ†

7FSEB

ʹÅÁ

§ÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽÃÔÀ ÊÆȻƺ¸×ĸȸ

¾ÊËÕ ĹÅÁÆÁÉ ÈÇÄÇËÆÇÇË ©ÇÊÊÁØ £Á˹ ͹† ŹÊÊÁ»ÑÈdž ºÉÁÐÆÔ¾

ÆÁÉÈÇÄÇËÆÇÇË 

¾ÊËÕ

ŹÊÊÁ»ÇË º¾ÀÊËÇÁÅÇÊËÁ ÍÌÉÆÁËÌÉÔ

¼½È½ºÆ ºÍƼÅÓ½

ÎÁÇÎÐ ÎÌÑÊÎÃÎ ÐÛÍÊÀ ÄÂÅÐÅÉ

ª¾ÆÆ¹Ø  ˆ

ÇË ÇË ½Ç  

¾ÊËÕ

†

ĽʸÃÃ

 ªËÉÇÂŹÊË¾É §§§

Çø† ÉÊÀÂ

¹Ã¹ÉØƶ½Ì† ¹É½ª¾É¼¾¾»ÁÐ

šÌÄÔËÆÇ» ªÁºÉ¾Åžº¾ÄÕ §§§ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø ™ ™Ä¾ÃʹƽÉ ™Ä¾ÃʹƽÉdž ¨«£ à ˆ† »ÁÐ

¥¸¿º¸ÅÀ½ÂÆÄǸ† ÅÀÀ

¹»¾ÉËؾ»¹  ˆ†‘

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¼Ç½

¼Ç½¹

 ¼Ç½¹

¼Ç½

Ä׺¹Ø

Ä׺¹Ø

Ä׺¹Ø

Ä׺¹Ø

Ä׺¹Ø

Ä׺¹Ø

¼Ç½ ÈÇÊľ† ¼¹É¹ÆË §ºÊÄÌ¿Á† »¹ÆÁ¾

¼Ç½

Ä׺¹Ø

Ä׺¹Ø

ľË ƹ ÈĹÊËÁà ¼Ç½¹ ž˹ÄÄÁ† оÊÃÁ¾

žÊ

Ä׺¹Ø

Ä׺¹Ø

Ä׺¹Ø Ãɾ½Á† ËÇ»¹ÆÁ¾ ™ÄÕ͹† º¹ÆÃ

¼Ç½

Ä׺¹Ø

¬ÆÈĸ ÆÇøÊÓ

¼Ç½

›¸È¸ÅÊÀ×

ÁƽÁ»Á† ½Ì¹ÄÕÆÇÁƽÁ»Á† ½Ì¹ÄÕƹØ ÊÁÊ˾Ź ÊÃÁ½ÇÃ½»¾ÉÁ† 

¼ÁºÃ¹Ø ÊÁÊ˾Ź ÊÃÁ½Çà ÁƽÁ»Á† ½Ì¹ÄÕÆÇ

ÇÈËÇ»ÔÅ ÈÇÃÌȹ† ˾ÄØÅ ÁƽÁ»Á† ½Ì¹ÄÕÆÇ ȾƆ ÊÁÇƾɹŠÇˆ ƹº¹Àdž »Ì×ÊËÇÁ† ÅÇÊËÕ ÁƽÁ»Á† ½Ì¹ÄÕÆÇ ÈÇ ɾÃÇžƆ ½¹ÏÁÁÁ ȾÆÊÁÇƾ† ɹÅ

¾ÊËÕ¼Ç½¹

§ÈË ÉÇÀ† ÆÁϹ

ÉÇÀ† ÆÁϹ

ÉÇÀ† ÆÁϹ

¼Ç½¹

ľË

ľË

¼Ç½¹

ľË

§ÈË ÉÇÀ† ÆÁϹ ÉÇÀ† ÆÁϹ

ľË

ľË

¼Ç½¹

§ÈË ÉÇÀ† ÆÁϹ

§ÈË ÉÇÀ† ÆÁϹ

§ÈË ÉÇÀ† ÆÁϹ

§ÈË ª»ÔѾ ÉÇÀ† Ä¾Ë ÆÁϹ

§ÈË ÉÇÀ† ÆÁϹ

§ÈË ª»ÔѾ ÉÇÀ† Ä¾Ë ÆÁϹ

§È½¼Æ† ¢ÆÆºÆ ©ÈÆ ¦ÇÊ Çøʸº ÊÆȆ ȸ¹Æ† ÈÆ¿† ÀÃÀ »ÆºÓÍ ÊÓŸ ÅÀθ È˹ ÊÆϽ ÈÓŽ

¼ÁºÃ¹Ø ÊÁÊ˾Ź ÊÃÁ½Çà ÁƽÁ»Á† ½Ì¹ÄÕÆÇ

ȾÆÊÁÇƾ† ƹ ɹÅ ÈĹÊËÁà  ¼ÁºÃ¹Ø ÊÁÊ˾Ź ƹž† ˹Ä

ÊÃÁ½ÇÃÁƽÁ»Á† ½Ì¹ÄÕÆÇ

©ÂÀ¼ÂÀ

24 | ÑÒÐÎÉÎÁÇÎÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10


Ïðåäëîæåíèÿ íà ÁÀÐÒÅÐ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

25

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ¨¼ºÅ»ÄÖ¹ÊÈÂŹ¿ÖÌÁÇ¿¾¿È·ÃÄź¿¼ÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿Öʽ¼¿ÈÆÒÉÒ¹·ÕÉļ̹·ÉÁÊŸÅÇÅÉÄÒÌÈǼ»Èɹ ¹Ǽ¾ÊÂÓɷɼ μºÅ Ä· ÇÒÄÁ¼ ÈÉǼÿɼÂÓÄÅ ķοķ¼É ¹Å¾ÇŽ»·ÉÓÈÖ ¸·ÇɼÇ ™ ȹ־¿ È ÔÉ¿Ã „¨ÉÇÅÀº·¾¼É·’ ÅÉÁÇÒ¹·¼É ÄŹÊÕ ÇʸǿÁÊ„¦Ç¼»ÂŽ¼Ä¿ÖÄ·˜—§©œ§’˜·ÇɼÇȼºÅ»ÄÖrÔÉÅÅ»¿Ä¿¾¿ÄÈÉÇÊüÄÉŹ ÁÅÉÅÇÒÀÆÅÃŽ¼Éʹ¼Â¿Î¿ÉÓ ÆÇÅ»·½¿¿ÈÅÌÇ·Ä¿ÉÓ¹·ÏÁ·Æ¿É·Â

Ñòîèìîñòü óñëóãè

Êîíòàêòû

›ÆÇ»ÇÂÉ̺ÉÁþÅÔÈɾ½Ä¹¼¹¾ÅɹÀžҹËÕÊËÉÇÐÆÔ¾ǺÓػľÆÁØ ÈǺ¹É˾ÉÆÇÅÌǺžÆ̝¹ÆƹØÌÊÄ̼¹ÈĹËƹتËÇÁÅÇÊËÕÉÊÈÆÂÀ ǺÓػľÆÁØ ÊÁÅ»ÇĹÊÌБËÇÅÈÉǺ¾ÄÇ»ÁÀƹÃÇ»ÈɾÈÁƹÆÁØ ÊÇÊ˹»ÄؾËÈ˹ýÁ

¨Ç »ÇÈÉÇʹÅ ɹÀžҾÆÁØ ɾÃĹÅÔ » É̺ÉÁþ „¨É¾½ÄÇ¿¾ÆÁØ ƹš™©«ž©”ǺɹҹÂ˾ÊÕÈÇ˾ľÍÇƹÅÇ˽¾Ä¹ɾÃĹÅÔ  † † † † † †ª¸ÊÔן £×нºÉ¸×††††&†NBJMTBMFT!EJNBSLSV

«¬¡ §œŸœ¡¨

©¯¢©ª

®¡§¡°ª©·

†ÃÇÅƹËƹØû¹ÉËÁɹ ÆÇ»ÇÊËÉÇÂùšÄÇÃÁªÁºÁË

Ÿš¡ ÃÁÉÈÁÐ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆËÁ½É

†† ††

†ÃÇÅÆû¹ÉËÁÉÌ»¸ÊÆǨÇÄØƾûÅ

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÈÉǽÌÃËÔÈÁ˹ÆÁØËɹÆÊÈÇÉËÁ˽

††††

šÇɽ×ÉÔ ÅÃɹÆԺ̼¹É¹¿ Î Åž˹ÄÄ

¤¹ »¹ÉÁ¹ÆËÔ

†† ††

›¹¼ÇÆù ½ÇÊùÈÇĹ ÈÄÁÆËÌÊ ƹÄÁÐÆÁà ÊÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ þ½É

¥¾º¾ÄÕÃÇÉÈÌÊÆ¹Ø Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ ÃÇ»ÉǻԾÈÇÃÉÔËÁØ ÄÁÆÇľÌÅ

†† ††

ÇÊù »¾ÆÁÃÁº¹ÆÆÔ¾ žËÄÔÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾

§ÍÁÊƹØžº¾ÄÕ

††††

Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØÈÄÁËÔ¨£ ­šª ¨¥Á½É Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØÃÇÄÕϹÃÇÄǽϾ»

œÉÌÀǻԾÁÄÁľ¼ÃǻԾ¹»ËÇ ¹½»Á¿ÃÁ½Á¹Å¾ËÉÇÅÁ

†† ††

£¹ÉËÇÆÆÔ¾ÃÇÉǺÃÁÎ ¼ÇÍÉÇùÉËÇÆ Ê˾ÃÄÇÅÅ ¹É¾Æ½¹ÇÍÁÊÆÔÎÁÊÃĹ½ÊÃÁÎÈÇžҾÆÁÂ

ªËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ɹÊÊÅÇËÉÁÅ»¹ÉÁ¹ÆËÔ

†† †

£»¹ÉËÁÉÔ

¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË

†† ††

£»¹ÉËÁÉÔ ȾÊÇà º¾ËÇÆ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ £»¹ÉËÁÉÔ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË Ÿš¡ œª¥ ľ¼Á¼ÉÌÀ¹»ËÇ

†† ††

£ÇÉÈÌÊÆžº ÃÌÎÆÁ ÊȹÄÕÆÁ ÇÍÁÊÆÔ¾ÊËÇÄÔÁ˽

±È¹ËÄ ÈÇÄƹÄÁ» ÃľÂ½ÈÄÁËÃÁ ¼ÉÌÆËǻù ÇËÎǽԝ›¨ ††

£É¹ÆÃÇÀÄǻǣ£† †Ãû¹ÉËÁɹ ÇÊùÈÇĹ »¹¼ÇÆù §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÈÇȾɾɹºÇËþľʹ

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ľÊÃÉ̼ÄÔ ¤¾ÊÃÉ̼ÄÔ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ľÊÃÉ̼ÄÔ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ľÊÃÉ̼ÄÔÂ

¤ª¨ ª¨ ›¨ ›¨§ ¥­ 04# ͹ƾɹ

§Ë½¾ÄŹˆÄÔ ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÔ ¼ÇÍÉÇùÉËÇÆ ÖľÃËÉÇŹË †††† £¹ÆϾÄØÉÊÃÁ¾ËÇ»¹ÉÔ

¥¾º¾ÄÕ¬ÄÕØÆÇ»ÊÃÇÂ¥­

£¹ÉËÉÁ½¿Á½ÄØÈÉÁÆ˾ɹ

†† ††††

††

¥Ø¼Ã¹Øžº¾ÄÕ

£ÁÉÈÁÐ

§ºÌоÆÁ¾»¹»ËÇÑÃÇľ ™»ËÇËɹÆÃÇÄľ½¿

§Ê»¾ËÁËÈÉÁºÇÉÔÁÖľÃËÉÇÅÇÆËÁÀ½ º¹Æ½¹¿ÆÔ¾ÊÃɾȹ †† ÁľÆ˹ À¹¿ÁÅÔ¹ÆþÉÆÔÂÁ¼¾ÉžËÈÉÇùÄÔ»¹×ÒÁ  ª¡¨ ÁÀÇľÆ˹ ÈÁÊËÇľËÊÃǺÇÀ¹º ÊÃÇºÔ ÊÁÄÁÃÇÆ ÊŹÀù ƾÀ¹Å¾ÉÀ¿Á½ÃÇÊËÕ ¼ÇÍÉÇùÉËÇÆ º¾ÆÀÁÆ À¹ÈйÊËÁ½ÈÉÁÀŹËÉÇƹ ÃľÂǺÇÂÆÔÂÁ¨›™ ¹»ËÇ»ÔÑù ÊȾÏǽ¾¿½¹

§Ë½¾Äù½É¾»¾ÊÁÆǺ¹ÆÕ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇʹÌÆ

¾É¾»ÇǺÉÊ˹ÆÃÁ ÊËÉÇÂŹ˾ÉÁÄÔ›¹ÉÁ¹ÆËÔ

††††

§Ë½ÔλȹÉÆÇ˾ľ¥¾Ð˙

»¾ÉÁžË ¨›® ÇÃÆÇǼƾÊË ¨›® ȾÊÇÃÊËÉÇÁË ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ ƹùÄÁ»¹ÆÁØ Ê˾ÃÄÇ¿¹ÉÇÊË ÊȾÏǽ¾¿½¹ ľËÀÁÅ ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÔ ʹÆ˾Î ÃɹÊù ÃÇľÉÇ»¹ÆÆ¹Ø ÎÁÅÁؽ»Ç½ÇÇÐÁÊËÃÁ

††††

¨ÁÄÇŹË ¹»ËÇÅ ľ¼Ã û†ÉÔ À¾ÅÌÐÈǽ¡Ÿª

¤¾ÊÃÉ̼ÄÔ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ£¹Å™ Ô

††

¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÊÌÎǽ̺ ºÌà ØʾÆÕ ÇÄÕι

™»ËÇ©¹ÊÊÅÇËÉÁÅ»¹ÑÁ»¹ÉÁ¹ÆËÔ

††††

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ÃÁÉÈÁÐ ÉÇŹÑù ÉÇÃÃÇ Ï»¾ËƹØ ¯¾Å¾ÆË ÈÇɾºÉÁà ºÇɽ×ÉÔ Å Ï»¾ËÆÇ ÈÄÁËùËÉÇË̹ÉÎ ¨¾ÊÇà ʾËù £¹ÄÁÍÇÉÆÁØ ªÁÏÁÄÁØ ÃÇÄǽ¾Ï ÈÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇÉ ǺÄÁÏÇ»ÇÐƹØɹÀÆÔ¾ɹÀžÉÔÁÏ»¾Ë¹ÃɹÊù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø ½ÄØ͹ʹ½Ç»ÁÁÆ˾Éվɹ ©¾ÀÏÔ ƹÈÁÄÕÆÁÃÁ ÍɾÀÔ ÅÁÃÉÇžËÉÔ ɹÀ»¾ÉËÃÁ

†† ††

›¹ÉÅÁË ÃÁÉÈ ÈÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ ͹ʹ½ ¿º¼¹É¹¿¥ÔÄÕÆÁϹ ††††

©¾ÃĹŹƹɹ½ÁÇ ªÁºÁÉÊùØ¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ

£ÄÁÆÁƼǻԾÌÊÄ̼Á ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾º¹ÊʾÂƹ

¬ÊÄ̼Áº¹ÀÔÇ˽Ôι¨ÇÄÁËÇ˽¾Ä

ž¿¾Å¾ÊƹÉùÆÏËÇ»ºÌκĹÆÃÁ ÃÇÆ»¾ÉËÔÈÇ©ÇÊÊÁÁ ††††

††††

ÉÃÀÉÇÆÄÆÑÔÖ¼¸ÅÅÆÁÈ˹ÈÀÂÀº¸Ä˼¸ÃÆÉÔÉƺ½ÈÐÀÊÔ¹¸ÈʽÈÅËÖɼ½ÃÂË ËÇÈÉÇÊÁÅÊÇǺÒÁËÕǺÖËÇÅ«¹ËÕØƾ¤ØѾ»ÊÃÇ ÈÇ˾ľÍÇÆ̆†††ÁÄÁÈÇÖľÃËÉÇÆÆÇÂÈÇÐ˾TBMFT!EJNBSLSV


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

26 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

­®¬ª¤®¡§¸©·¡¨œ®¡¬¤œ§·¤¦ª©­®¬¯¦²¤¤ ¢¤¦¤¬«¤³­®¡©ªž·¡¨œ®¡¬¤œ§· š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà š¾ËÇƼÁ½ÉÇ˾ÎÆÁоÊÃÁÂÊÌÄÕ͹ËÇÊËÇÂÃÁ š¾ËÇÆÇË¥†½Ç¥†ÇÊ˹»Ã¹ÈǼÇÉǽÌÁǺĹÊËÁ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥†  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥†  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† ›  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¥† › 

 Ã̺Å Ã̺Å    

ÇÈËÇ»¹Ø ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇ™ÄÕØÆÊ ¨£­š© ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÀ¹»Ç½  Ÿš¡¶ª£ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† ›  š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › š¾ËÇÆ¥† › 

É̺ É̺ É̺ É̺ É̺ É̺ É̺ É̺

    

§§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ §§§¥¹D˾Ɇº¾ËÇÆ

†† † †† † †† † †† † †† † †† † †† † †† †

š¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ š¾ËÇÆÈÉÇÅÁ¹½ÅÈÇÄ «ÇÈÁƼ ¨ÇÄÁÅ¾É Ǻ¾ÊÈÔľ» ǺҾÊËÉɹº šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†  šÄÇÃÁ›¹ÉÅÁËœš† œš† œš† œš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ËÇÄÒ  ÅÅ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË ÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËœš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾¨Ç»¾ÉÁË šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾¨Çɾ»ÁËÎÎXXXTUSVTUSV šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾¨Çɾ»ÁËÎÎXXXTUSVTUSV šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾¨Çɾ»ÁËÎÎXXXTUSVTUSV šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾¨Çɾ»ÁËÎÎXXXTUSVTUSV šÄÇÃÁÁÀØк¾ËÇƹªÁºÁË š† š† š† Ⱦɾ¼ÇÉǽ š† š† 

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

 ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É ÇËÉ ÇËÉ̺ ÇËÉ̺ É ϾÆÔÀ¹»Ç½ ϾÆÔÀ¹»Ç½ ϾÆÔÀ¹»Ç½ ÇËÉ É É É ÇËÉ É É É É 

¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¨ÉÇŨÇÄ š¾ËÇÆ §§§ š¾ËÇÆ §§§ š¾ËÇÆ §§§ š¾ËÇÆ §§§ š¾ËÇÆ §§§ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉÇÈ¹Æ §§§ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ª†«É¹ÊË §§§ ª†«É¹ÊË §§§ ª†«É¹ÊË §§§ ª†«É¹ÊË §§§ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †††† †† ††

šÄÇÃÁÁÀØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ ªÁºÁË šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾­šª šÇɽ×Éš©††¥† ½ÄØ»ÆÌËÉÁû¹ÉËÈÉǾÀ½Ç» ›¹ÀÇÆÔ ÌÉÆÔ ÊùžÂÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾ÇÃɹÑ Ï»¼É¹ÆÁË ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ›¹ÉÅÁËœš† œš† œ¹É¹¿¿º ΠΠŠʽÇÊ˹»ÃÇ ÅÇÆ˹¿ÇÅÁ»ÇÉÇ˹ÅÁ œ¹É¹¿¿º ΠΠŠʽÇÊ˹»ÃÇ ÅÇÆ˹¿ÇÅÁ»ÇÉÇ˹ÅÁ ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å Å ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å Å ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å Å Çº¹»Ã¹»º¾ËÇƼÁ½ÉÇÊÌÄÕ͹ËÇÊËÇÂùØ™½ÅÁÃÊ Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÔ ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹØ Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÔ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁÁÀ¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ Çº¹»ÃÁ½ÄØÌÃĹ½ÃÁº¾ËÇƹ»ÌÊÄÇ»ÁØÎÇËÉÁϹ˾ÄÕÆÔÎ˾ÅȾɹËÌÉ Ÿš¡ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ Ê»¹Á ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ À¹ºÇÉ ȾɾÅÔÐÃÁ 

 ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É É É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¹ÂϾ» ¡¨ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹  Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ¤¹½ÁÆ ¡¨ ¤¹½ÁÆ ¡¨  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨£­š©  ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ª£¨¾Ë¹Ä ¥¾Ë¹ÎÁÅ

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


Ÿš¡»¹ÊÊ Ê»¹Á ÈÄÁËÔ ºÄÇÃÁ ÄÇËÃÁ ľÊËÆÁÏÔ þɹÅÀÁËÁ½É Ÿš¡ŹÉÑÁ Ÿš¡ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡ÈÄÁËÔ Ÿš¡¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¡À½¾ÄÁØ¿º ºÄÇÃÁ­šª À¹ºÇÉ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ ȾɾÅÔÐÃÁ Ê»¹Á £¾É¹ÅÀÁË»žÑùÎÄ £¾É¹ÅÀÁËǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎ¥† £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎΝÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÈÌÊËÇËÆÔ¾ ÈÉÇȹÉùÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾȾɾ¼ÇÉ ÈÉÇȹÉùÎÎ ÎÎ

     ÑË  

ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÇ»¹Ø  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

¥¹ÃÉÇÊ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¥¹ÃÉÇÊ ªËÉÇ™ÄÕØÆÊ ª§ËÁÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¥Ìɹ»Õ¾» ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ¶ÃÇÄ¡Æ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊÀ¹»Ç½¹º¾ÀÈÇÊɾ½ÆÁÃÇ»ÇÈËÇ»¹Ø

ªËÉÇ™ÄÕØÆÊ

††††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ Ä׺¹ØŹÉù £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÈÉÇȹÉùÎÎ ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÑĹÃǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ À¹»Ç½ÊÃÁ¾ ÈÉÇȹÉù £ÁÉÈÁÐ ¤ÌÀÁÆÇ ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ ¤ÌÀÁÆÇ ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ §¦¨ ǺÄÁϝÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ §¦¨  ǺÄÁϝÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁУ  ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁУ  ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹©¹À¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹©¹À¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁнÄØÃÇË˾½¿¾ÂʽÇÊ˹»ÃÇÂÁɹÀ¼ÉÌÀÃÇ £ÁÉÈÁнÄØÃÇË˾½¿¾ÂÏ»¾ËÆÇ»ƹÄÁÐÁÁ £ÁÉÈÁнÄØȾоÂÁùÅÁÆÇ» £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÊÇÄÇžÆÆÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁ¿¾ÄËÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÃÇÉÁÐƾ»ÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÄ׺Ç £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂǽÁƹÉÆÔÂÊÁÄÁùËÆÔº¾ÄÔ ¿¾ÄËԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂǽÁƹÉÆÔÂÏ»¾ËÆÇ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÕ„š¾É¾Ê˹” £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÃɹÊÆÔÂ¥ ¥ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÈÌÊËÇ˾ÄÔ ÃɹÊÆ ¿¾ÄË ¥† ÄÁϾ» ™ÀÇ»Ç £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÈÌÊËÇ˾ÄÔ ÃɹÊÆÔÂ¥† ¥† £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÏ»¾ËÆÇ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔ ÊÁÄÁùËÆÔº¾ÄÔ ¿¾ÄËԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÍÁ¼ÌÉÆÔ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÏ»¾ËȾÊÇÐÆÔ £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔ ÈĹÊËÁÐÆǼÇÈɾÊÊÇ»¹ÆÁئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»ÇÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇ˾ÄÔ £ÁÉÈÁÐ¥† £ÁÉÈÁÐ¥† £ÁÉÈÁÐ¥† £ÁÉÈÁÐ¥† ʽÇÊ˹»ÃÇ £ÁÉÈÁÐ¥†ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ Ê»ÔѾË

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË     ËÔÊÑË   ËÔÊÑË       ÑË ÑË ÑË ÑË

 À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ  ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇË É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÇË É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇË É ÇË É ÇË É É À»ÇÆÁ˾

 ¶ÃÇÄ¡Æ ™ÅÌÉÊËÉÇÂʾɻÁÊ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ¶¼Á½¹ÈÄ×Ê ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ œÉ¹Æ½ªËÉÇ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ

†† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ÃɹÊÆÔ ÊÁÄÁùËÆÔ º¾ÄÔ  £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† £ÁÉÈÁÐ¥†ÌÄÌÐѾÆÆÔ £¹Ä¹ÐÁÆÊà ¥†šÉÁÃþɆ£¾É¹ÅÁù §ÅÊà £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ £ÁÉÈÁÐ¥† À†½ª£ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† £ÁÉÈÁÐ¥† ¥† ¥†ÄÁϾ»ÇÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔÂÃÄÁÆǻǠ£ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔÂÄ׺Ç £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐÈÇÄÆÇ˾ÄÔÂ¥† ʽÇÊ˹»ÃÇ £ÁÉÈÁÐÈÇÄÌËÇÉÆÔÂÏ»¾ËÆÇÂʽÇÊ˹»ÃÇÂ

 ÑË   ÑË   ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ÑË 

 É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É É ÆÁÀùØ ÇË É ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ   ÇË É ½Ç¼Ç»ÇÉÆ

¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ©ª¬† š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ¨£­š© ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 27

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÆÁÈ. ÊÈÐÏÈ×. ÑÒÅÍÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

28 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 £ÁÉÈÁÐÉؽǻÇ ÄÁϾ»ÇªÉÇÐÆÇ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹›¹ÉÁ¹ÆËÔǺžƹ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ º¾¿¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ º¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ¼ÇÄ̺Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ À¾Ä¾ÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ǽÁƹÉÆÔ ÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ǽÁƹÉÆÔ ÉؽǻÇ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ Çɹƿ¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ É»¹ÆÔÂùžÆÕ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÉÇÀǻԠ£ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ˾ÅÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÌËÇÄÒ¾ÆÆÔ ÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ ÌËÇÄÒ¾ÆÆÔ ÉؽǻÇ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ оÉÆÔ ʾÉÔ  £ÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹ £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½ÇºÇÉÆÔ¾ £ª»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÇÄÕϹÃÇÄǽϾ» ŝÇÊ˹»Ã¹ £ÇÄÕϹ ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ÃÇÄǽϾ»E Å

  ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ËÔÊÑË ÑË 

ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ½Ç¼Ç»ÇÉÆ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ

 ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ Ÿš¡¶ª£  ÔÃÇ» ¡¨ ¥¹ÃÉÇÊ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎÀ¹»Ç½ÊÃÁ¾ ÈÇœ§ª«Ì ½ÇÊ˹»Ã¹ƾ½ÇÉǼÇ

ÔÃÇ» ¡¨

††

£ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å ¼ÇÉÄÇ»Áƹ½ÄØÃÇÄǽϾ» £ÇÄÕÏÇ£ª† † £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† ½Á¹Å Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† ½Á¹Å Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† ½Á¹Å Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼ÉÌÀÃÁ ¤×ÃùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ½ÄØÃÇÄǽϾ»£¤† ¿º¾ËÇÆ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÌÊËÉÇÂÊË»¹ÉÌľ¿ÆÔνÇÉÇ¿¾ÃÁ»ÀľËÆÔÎÈÇÄÇÊ ¦¹ÆÇ˾ÎÆÇÄǼÁÁ½ÄØÀ¹ÒÁËÔÁ»ÇÊÊ˺¾ËÇƹ†Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ/BOPDSFUF §ÐÁÊËÁ˾ÄÕÃÁÉÈÁйÇË»ÔÊÇÄÇ» §ÐÁÊËÁ˾ÄÕ͹ʹ½Ç» »ÔÊÇÄÇ» ɹÀ»Ç½Ç» œÁ½ÉÇÊËÇÈ ¨œ¨ªË¹Æ½¹É˛Ĺ¼ÇÊËÎÎÅÅ ȹÀǼɾºÆ¾»¹ØÈÄÁ˹ ¨¾ÆÇǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕ½ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇƹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾½ÄغÄÇÃÇ»ªÁºÁË »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À ¨¾É¾ÅÔÐÃÁºÉÌÊÃǻԾ ½ȾɾÃÈÉǾÅÇ»ƹ½½»¾ÉØÅÁÁÇÃƹÅÁ †»Á½¹ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇË¥†½Ç¥ÇÊ˹»Ã¹ÈǼÇÉǽÌÁǺĹÊËÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨¾ÊÇûžÑùÎü ¨Á¼Å¾ÆËÔ ÃɹÊÁ˾ÄÁ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÄغ¾ËÇƹª† ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇɹÊË»Çɹ º¾ËÇƹ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  Ä ÑË ÑË ÑË  Ã̺Å Ã̺Å   

É É É É À»ÇÆÁ˾ É É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇÈËÇ»¹Ø À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ª£¨¾Ë¹Ä ª£¨¾Ë¹Ä ¨£­š©  §ÅÇÅ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º ªÁºÁ˧ÅÊà  Ÿš¡¶ª£ ªËÉÇ™ÄÕØÆÊ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ  Ÿš¡¶ª£ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÀ¹»Ç½ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 29

¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù †Ä׺ǽÄÁÆÔ ÈǽÀ¹Ã¹À ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7†»ÔÊÇ˹ÅņÈÌÊËÇË ¨ÄÁ˹ȾѾÎǽƹب£ Î Å ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁ˹ȾѾÎǽƹب¨† Î Å ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁ˹ÈÇÃÉÔËÁØÈÉÇÅÀ½¹ÆÁ†¨œ†¹Ë†7 ÎÅÈÄÁ˹ɾºÉÁÊ˹Ø ¨£Ÿ ¨ÄÁËÔ ȾɾÃÉÔËÁب£ ¨«™ ÈÄÁËÔÀ¹ºÇɹ ÈÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾Á½É ¨ÇÄÔÈÉÇÅÔÑľÆÆԾƹÄÁ»ÆÔ¾.BTUFSUPQ ¨ÇɾºÉÁà ºÇɽ×É ½ÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ ¨Éǽ¹ÅÃÁÉÈÁЪÉÇÐÆÇ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ©¹ÊË»ÇÉ ©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ ©¹ÊË»ÇÉÇË¥†½Ç¥†ÇÊ˹»Ã¹ÈǼÇÉǽÌÁǺĹÊËÁ ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت† ½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت† ½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت†ºÇ†½ÄÁƹÅ º¾ÀÇÊËÉÁØ ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت† ½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت† ½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»¹ØÍÌƽ¹Å¾ÆËƹت† ½ÄÁƹÅ †Øƹ¼ÉÌÀù ÊÇÊËÉÁ¾Å ª»ØÀÁº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁÃǻԾ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½ÃÁ ª»ØÀÁº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁÃǻԾ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½ÃÁ ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾ÁÀº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁù ª»ØÀÁÁÀº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁù ªÁºÁËš† š† ªÁºÁ˽ÄØÊ˾Æ  Î ªÁºÁ˽ÄØÊ˾ÆÁȾɾ¼ÇÉǽÇÝÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ ÎΝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ªÁºÁËÊ˾ÆǻǝÇÊ˹»Ã¹ ª¡š¡«§ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ š† š† š† š† š† ª¡š¡«§ÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ š† š† š† š† š† ªÅ¾ÊÁ&NBDP½ÄØɾÅÇÆ˹ÁÀ¹ÒÁËÔº¾ËÇƹ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË  Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å 

ÇËÉ É É É É ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÇ»¹Ø ÇËÉ É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¥¹ÃÉÇÊ ª£¨¾Ë¹Ä  Ÿš¡¶ª£ ªÁº¼¹ÀÊËÉǽ¾Ë¹ÄÕ ªËÉÇ™ÄÕØÆÊ ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÀ¹»Ç½ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ª£¨¾Ë¹Ä

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÅ¾ÊÁɾÅÇÆËÆÔ¾½Äغ¾ËÇÆÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÔ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁÀ¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ½Äغ¾ËÇƹ ¯¾Å¾Æ˨¯† ü «ÇÈÃÁ ¡ÊÃÁËÁÅ 

 žÑÇÃ

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

¨£­š© ª£¨¾Ë¹Ä ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ

†† †† †† †† †† ††

£¹ÉÕ¾É £¹ÉÕ¾É ™šªªËÉÇ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ¥ÇÊËÇ»ÁÃ

†††† †††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÑÔÀËÜÒ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

­·«¯³¤¡¨œ®¡¬¤œ§·œ­°œ§¸®

¡À»¾ÊËռɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆƹØ­¹Êǻù†üÇÊ˹»Ã¹

   

  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ 

††††

†þɹÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ™Ç£¾É¹ÅÀÁË  c Ò¾º¾ÆÕ ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™Ç£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç£¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç²¾º¾ÆÕ  c þɹÅÀÁË ϾÅ›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™Ç²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ þɹÅÀÁË ϾÅ›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™Ç²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ þɹÅÀÁË ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ ™ÆËÁÃÇÉÁ»ÇÊÊ˹ÆǻľÆÁ¾¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ†ÊžÊÁ&NBDP œÁÈÊœ†º¾ÄÔ œÁÈʆ»¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ œÁÈÊÇùÉËÇƪ¹Å¹É¹ ÅÅ

    ü ü 

ÆÁÀùØ    À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ÊȾÏϾƹ 

¥ÇÊËÇ»Áà £¹ÉÕ¾É ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂÁ£ £¹ÉÕ¾É ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ªËÉÇÂÁ£ ª£¨¾Ë¹Ä ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¡Æ˾ɪËÉÇÂ

†† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†††† †††† †† ÊÇË

†††† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÄÁƹ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÔ ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹØ Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÔ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁÁÀ¹Å¾½ÄÁ˾ÄÁ ¡À»¾ÊËÆØÃÍɆ ¡À»¾ÊËÕ ¡À»¾ÊËռɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆƹØ ¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹Ø ƾ¼¹Ñ¾Æ¹Ø ¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹Ø ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ¡À»¾ÊËÕÅÇÄÇ˹عÃËÁ»Æ¹Ø ¡À»¾ÊËÕÅÇÄÇ˹ؼÁ½É¹ËƹØ £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË

   Ë Ë Ë  

  À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾    

¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¨£­š© ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¨£­š©  ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

  c ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆË›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ  c £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË›ÇÀÅºÆ »ÇÀÅʹÅǻԻÇÀ † ²¾º¾ÆÕÄ׺ÍÉ þɹÅÀ ϾÅ›ÇÀÅºÆ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ † £¾É¹ÅÀÁËÄ׺ÇÂÍÉ Ò¾º ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ † ȾÊÇÃÄ׺ÇÂÍɲ¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ †Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍÉ£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÛÏÓ×ÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÀÑÔÀËÜÒ

30 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 £¾É¹ÅÀÁË £¾É¹ÅÀÁË ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁË ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾŪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁË † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ £¾É¹ÅÀÁË † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË »žÑùΠ £¾É¹ÅÀÁË ̼ÇÄÕ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÇËʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ̼ÇÄդ׺ǾÃÇÄÁоÊË»Ç £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄÕ›ÇÀÅÇ¿¾ÆºÆ £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË™Ê͹ÄÕ˲¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ·ÆÁʝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ † † ÐÁÊ˹د¾Å¾ÆË›ÇÀź¾ÀƹĝÇÊ˹»Ã¹ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ † † ÐÁÊ˹د¾Å¾Æ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¥¾ÄÃÇźÁÃÇÉÅÇ»ÔÂ¥¥Ÿ¨ ¥¾Ä ¥¥ª† ¥¾Ä ¥«† ¥«† ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ §ÈÁÄÃÁ ¼ÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ȾÊÇà ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ÇËʾ»Ò¾º §Ëʾ»Ò¾ºÆØÍɆ † † ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇË¥†½Ç¥†ÇÊ˹»Ã¹ÈǼÇÉǽÌÁǺĹÊËÁ

Ã̺Å      ü   Ë Ë Ë ÑË  Ã̺Å

ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ½ÇÊËÌÈƹØ ½ÇÊËÌÈƹØ ½ÇÊËÌÈƹØ ƾ½ÇÉǼÇ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¥¹ÃÉÇÊ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™šªªËÉÇ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªËÉÇÂŹÑ žÆ¹ ¡¨ žÆ¹ ¡¨ žÆ¹ ¡¨ ÔÃÇ» ¡¨ ™¼ÉÇʾɻÁÊ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ¥ÇÊËÇ»Áà ™šªªËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §ÅÇÅ ªËÉÇÂŹÑ ¨£­š©  ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÀ¹»Ç½

†† †† †† ÊÇË

†††† †† ÊÇË †† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà † ¹ÇÄ׺Ç Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ ¨¾ÊÇÃÃɹÊÆÔ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨¾ÊÇÃÊÌÎÇÂÍɹÃÏÁÇÆÆÔ»žÑùÎ ¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ§Ëʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÙÊ͹ÄÕË£¾É¹ÅÀÁ˲¾º¾ÆÕ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÄغ¾ËÇƹª† ¨Éǽ¹¿¹Á½ÇÊ˹»Ã¹†Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË ©¹ÊË»ÇÉÇË¥†½Ç¥†ÇÊ˹»Ã¹ÈǼÇÉǽÌÁǺĹÊËÁ ªÅ¾ÊÕÃĹ½ÇÐƹØ¥†ÊžÊÕ§œ¦ž¬¨§©¦™¸ ¼É ªÇÄÕÈÁÒ¾»¹Ø ÃÇÉÅÇ»¹Ø ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ ½Ç ¹ÇÄ׺ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ϾžÆ˝ÇÊË »ÇÀÅºÆ ¬¼ÇÄÕ £ÌÀº¹ÊÊ ÃÇÅÃǻǠÇ˺ÇÉÆÔ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¬¼ÇÄÕÃÌÀº¹ÊÊÃÁÂÃÇÅÃǻǠȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÇÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË ¯¾Å¾ÆË

Ë   ü Ë   Ã̺Å ü Ë Ë      

É ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ É ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ    

«¾ÈÄÇÃÇÆËÉÇÄÕ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ™šªªËÉÇ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¥ØÊǾ½Ç»Ó ªËÉÇÂŹÑ ÔÃÇ» ¡¨ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ §ÅÊÃÊƹºÏ¾Å¾ÆË ¥ÇÆÇÄÁË º¾ËÀ¹»Ç½ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ªÁÄÁù˪ËÉÇ «¾ÈÄÇÃÇÆËÉÇÄÕ ªËÉÇÂÈǽÉؽ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂŹÑ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ

†† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†††† †††† †† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 31

¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ̼ÇÄժƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ¹ÇÄ׺Ç ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ÇËËÇÆÆÔ½Çc ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇÝÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË ©ÇÊÊÁØ ¯¾Å¾ÆËËÇÆÆϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ »žÑùΠƹ»¹ÄÇÅ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¯¾Å¾ÆËü†Å¾ÑÇà ¯¾Å¾ÆËü¥†¨¯ ¹»Ç½ÊùØ͹ÊǻùÇÊ˹»Ã¹›ÇÀÅºÆ ¯¾Å¾ÆË™§Ä׺ÇÂϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ »žÑùΠƹ»¹ÄÇÅ ›ÇÀÅÇ¿¾ÆºÆ ¯¾Å¾ÆË¥† ¯¾Å¾ÆË¥†¥† ü»žÑ«ÇÐÆÔ»¾Ê¦ÁÀÃÁ¾ϾÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥†ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥†ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥† ¯¾Å¾ÆË¥£© ¯¾Å¾Æ˨¯†¤¹Í¹É¿ü ¯¾Å¾Æ˨¯† ¨¯† ¥£© žÑÃÁü ½ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯†§ ¥£©†ËÇÆƹ ¯¾Å¾Æ˨¯†¥£© ¯¾Å¾Æ˨¯††ÈÇü ¯¾Å¾ÆËϾžÆËÇ»ÇÀÇÅ »žÑùΠƹ»¹ÄÇÅ ªÆ¹º¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ¯¾Å¾Æ˱¨¯††ÈÇü ¯¾Å¾ÆË ¼ÁÈÊÇùÉËÇÆ ÈÉÇÍÁÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ȾÆÇÈĹÊË Ì˾ÈÄÁ˾ÄÕ ¯¾Å¾ÆË ¥†¥† ü ¯¾Å¾ÆË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˪ƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾Ä¹Ø»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈϾžÆËƹ؝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ¼ÁÈÊÇ»¹Ø ÍÁÆÁÑƹØÈÇÄÁžÉƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø©§«š™¦ ©§«œ¡¨ª ©§«œž©ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ËÌùËÌÉùϾžÆËƹØœ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆÕ † ¹ÇÄ׺£¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆ˝ÇÊ˹»Ã¹ »ÇÀÅºÆ ²¾º¾ÆջʾÎÍɹÃÏÁ ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕÍɆ † † ²¾º¾ÆÕÍɹÃÏÁØÎÁ˽ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄÕ›ÇÀÅÇ¿¾ÆºÆ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË ̼ÇÄդ׺ǾÃÇÄÁоÊË»Ç ²¾º¾ÆÕ£¾É¹ÅÀÁ˨¾ÊÇÝÇÊ˹»Ã¹

 ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ    ÆÁÀùØ Ë ÆÁÀùØ     ÑË †É  ÑË †É  ü Ç˽Áľɹ žÑÇà ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  †üÊÃÁ½ÃÁ †ü ÊÃÁ½ÃÁ ü ÆÁÀùØ ü ÊÃÁ½ÃÁ Ë É     ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½ÇÊËÌÈƹØ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½ÇÊËÌÈƹØ ½ÇÊËÌÈƹØ ƾ½ÇÉǼÇ

™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÂÈǽÉؽ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ™šªªËÉÇ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ªËÉÇÂÈǽÉؽ ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ :À†¯¾ÆËÉ ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ¡Æ˾ɪËÉÇ §ÅÊÃÊƹºÏ¾Å¾ÆË ª§ËÁÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ Ÿš¡¶ª£ ¥ÇÊËÇ»Áà  Ÿš¡¶ª£ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ž©¥™£ š¹É¹ºÁÆÊùغ¹À¹ ™šªªËÉÇ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ «¾ÈÄÇÃÇÆËÉÇÄÕ ™¼ÉÇʾɻÁÊ «É¾ÊË’ ¥ÇÊËÇËÉؽ ™šªªËÉÇ ¥ÇÊËÇ»Áà ™¼ÉÇʾɻÁÊ ªËÉÇÂÈǽÉؽ žÆ¹ ¡¨ ¨£­š©  §ÅÊÃÊƹºÏ¾Å¾ÆË žÆ¹ ¡¨ žÆ¹ ¡¨  ÔÃÇ» ¡¨

†† ÊÇË

†††† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† ÊÇË

†† †††† †† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË †† †† ÊÇË

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÏÅÐÅÃÎÐÎÄÎÊ. ÑÝÍÄÂÈ×-ÏÀÍÅËÈ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

šÄÇÃÁ›¹ÉÅÁËœš† œš† œš† œš†ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÊ˾ÆǻԾÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁÁÀØк¾ËÇƹªÁºÁË š† š† š† Ⱦɾ¼ÇÉǽ š† š†  ›¹ÉÅÁË œ›¤»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎÅţƹÌÍ œ›¤£Æ¹Ì͆ªÌȾÉÈÇÄÎÎÅÅ ûÅ œ›¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎÅţƹÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ  ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œÁÈÊÇùÉËÇÆ ÅÅ ÅŪ˹ƽÁ»Ä¹¼ÇÊË©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹

 ÑË ÑË ÑË ûÅ ÄÁÊË ûÅ  ÄÁÊË 

 ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ É Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ 

£ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ªËÉdž¥¹Ê˾É ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ :À†¯¾ÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVG»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ÅÅ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVGÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ ÅÅ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇÆÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ œÁÈÊÇùÉËÇÆ£¦™¬­Ê˹ƽ¹ÉËÆÔÂɆÉ Î Å ËÇÄÒ Á ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƪ¹Å¹É¹ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉË ÅÅ£¦™¬­ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉË ÅÅ£¦™¬­ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ £Æ¹ÌÍ œÁÈÊÇùÉËÇƝÇÊ˹»Ã¹ œ£¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅţƹÌÍ œ£¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ›ÇÄŹ œ£¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅœÁ͹Ê

ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ

½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ †É ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ Ç˽Áľɹ É É

¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥¹Ê˾É  Ÿš¡¶ª£ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¨œ®¡¬¤œ§· §»«¡¬¡Ÿª¬ª ª¦­¹© ž¤³«œ©¡§¤


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÀÌÅÍÜ È ÈÇÄÅËÈß ÈÇ ÍÅÃÎ

32 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 œ£¤ › »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ›ÇÄŹ œ£¤ › »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅţƹÌÍ œ£¤ § ǼƾÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅţƹÌÍ £¾É¹ÅÀÁËÄ Ã̺Å ÊÌιØÀ¹ÊÔÈùÇÊÆÇ»¹ÆÁØÈÇĹÈǽœ›¤ ¤¾Æ˹ŹÄØÉƹØ ÃɾÈÈ   ÅÅ ¦ª ¥¹ØÐÇýÄØÑËÌùËÌÉÃÁÅÅ ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ º¾ÊÈĹËÆÔÂÀ¹Å¾É ¨ÄÁËÔȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇÃÎÎÅÅ ¨Ç½»¾ÊÈÉØÅǽÄب¨ÎÅÅ ¨Ç½»¾ÊÊÀ¹¿ÁÅÇŽÄب¨Î ¨¨ÊǾ½ÁÆÁ˾ÄÕǽÆÇÌÉǻƾ»Ô£©™š ¨ÉÇÍÁÄÁÁÈǽ»¾ÊÔ½ÄØƹÉÌ¿ÆÔÎÁ»ÆÌËɾÆÆÁÎɹºÇ˧˾оÊË»¾ÆÈÉÇÁÀ» ¨ÉÇÍÁÄÕ;†ÇºÉ¹ÀÆÔ ¨ÉÇÍÁÄՙĺ¾Ê»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÉÇÍÁÄÕœ†ÇºÉ¹ÀÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ ¨¨ ¨¨¦ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ Á½É ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ ¨ª ¨ª†ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤™Äº¾Ê¨¦†ÎÎÎ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤™Äº¾Ê¨¦†ÎÎÎ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤™Äº¾Ê¨¦†ÎÎÎ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤™Äº¾Ê¨¨††ÎÎ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤™Äº¾Ê¨¨¦††ÎÎ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤£Æ¹Ìͨ¨¦††ÎÎÎÎÎ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¨Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¨¦Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨ª†Î½ÄÁƹÅ

ûÅ ûÅ ûÅ žÑÇà ÇËÃÇÉ ÑË ûÅ ÑË ÑË ÑË  ÈÅ Å ÈÅ Å ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

 É Ç˽Áľɹ É Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË

£ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ª­£ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ¥¹Ê˾É ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ :À†¯¾ÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ  ¹ÂϾ» ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨ª†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨ª†Î½ÄÁƹÅ ¨ÉÇÍÁÄÕŹØÐÃÇ»ÔÂÅÅ ÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¬ÎÎÎ -Å ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»ÔÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨¬¹Ä×Å ÇÏÁÆÎÎÎ ª¾ÉÈØÆùʹÅÇÃÄ ÊÅ ¦ª ª¾ËùŹÄØÉƹØÎÅÅÅÅÅ ª¾ËùÊ˾ÃÄÇËùƾ»¹ØÎÅÅŹÄØÉÆ¹Ø ûÅ ª¾ËùÊ˾ÃÄÇËùƾ»¹ØÎÅÅÑËÌùËÌÉÆ¹Ø ûÅ ª¥¤¨É¾ÅÁÌÅ ª¥¤¬£ Ê˾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»ÔÂÄÁÊË ÎÎÅÅ ªË¾ÃÄÇǺÇÁ ©Ç¼Ç¿Ã¹Êɾ½ÆØØ ÊÇÉË ûÅ ªË¾ÃÄÇÎÇÄÊËȹÌËÁÆù ¼ÉÅš¾ÀƹÄÁÐÆÔ ƹÄÁÐÆÔÂɹÊÐ¾Ë ¦ª ªË¾ÃÄÇÎÇÄʈȹÌËÁÆù8FMMUPO†¶ÃÇÆÇÅ ûÅ ÈļÉÅ ­ÁÆÄØƽÁØ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ÅÅ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÈÇÖľžÆËÆÇÂʺÇÉÃÁÁËɾÎÊÄÇÂÆÔ¾ «Ø¼¹Èǽ»¾Ê¹ÅÅ

ÑË ÑË Å ÑË ÑË ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ ÄÁÊË ÉÌÄÇÆ Å ÉÌÄÇÆ  ÑË

ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË ÊÃÁ½ÃÁ Ç˽Áľɹ ÉÇÀÆÇÈË ÉÇÀÆÇÈË Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ ÉÇÀÆÇÈË Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ ÇÈËÉÇÀÆ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ

¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ¡Æ˾ɪËÉÇ ª­£ ¡Æ˾ɪËÉÇ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ¡Æ˾ɪËÉÇ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ªËÉÇÂÊƹº £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶›ž©žª« ¶›ž©žª«

†† ††

¦œ¨¡©¸¤¤£ ¡§¤»¤£©¡Ÿª ¡À½¾ÄÁØÁÀÅɹÅÇɹÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÀ¹Ã¹À¹ÅÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¡À½¾ÄÁØÁÀÅɹÅÇɹ ¼É¹ÆÁ˹ Ëɹ»¾ÉËÁƹÁÇÆÁÃʹ

 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 33

£¹Å¾ÆÕ½ÄØ͹ʹ½Ç» ùÅÁÆÇ»ÁÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ»šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ £¹Å¾ÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÉ»¹ÆÔÂÎÎ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¹Å¾ÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ Ê˾ÆǻԾºÄÇÃÁÎÎ ÎÎ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔÂĹƽѹÍËÆÔ £¹Å¾ÆÕÈÉÁÉǽÆÔÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ £¹Å¾ÆÕÊ˾ÆÇ»ÇÂÁǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÊǺƹ¿¾ÆÆÇÂ͹ÃËÌÉÇ £¹Å¾ÆÕÊ˾ÆǻǠÉ»¹ÆÔ ÃɹÊÆÔÂÎÎ £¹Å¾ÆÕÊ˾ÆǻǠÉ»¹ÆÔ ʾÉÔ ÃɹÊÆÔÂÎÎ £¹Å¾ÆÕÊ˾ÆǻǠÉ»¹ÆÔ ʾÉÔ ÃɹÊÆÔ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¾É¹ÅǼɹÆÁË £Á˹ ÎÊÅ £¾É¹ÅǼɹÆÁË ©ÇÊÊÁØ Î £¾É¹ÅǼɹÆÁË'*03"/0μÄØÆϾ»Ô £¾É¹ÅǼɹÆÁË£¾É¹ÅÁÆÎ £¾É¹ÅǼɹÆÁËšÇÄÕÑÇ»ԺÇɦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¥É¹ÅÇɹÆËÁÐÆÔ º¾¿¾»Ô À¾Ä¾ÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¡Æ½ÁØ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹ØǺÄÁÏÇ»ÇÐƹØɹÀÆÔ¾ɹÀžÉÔÁÏ»¾Ë¹ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ ÊËÌȾÆÁ ÊËÇľÑÆÁÏÔ º¹ÉÆÔ¾ÊËÇÂÃÁ

     ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  

À»ÇÆÁ˾     ÇËÉ ÇËÉ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¶›ž©žª« ¶ÃÇÄ¡Æ ™Ã»ÁÄÇÆ ™Ã»ÁÄÇÆ ™Ã»ÁÄÇÆ ¶ÃÇÄ¡Æ ¶ÃÇÄ¡Æ ¶ÃÇÄ¡Æ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ :À†¯¾ÆËÉ ¶›ž©žª« œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ¶›ž©žª«

†† †† †††† †††† †††† †††† † †† †††† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨œ®¡¬¤œ§· §»¨ªµ¡©¤» šÇɽ×ɽÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁɆÉÎÎÊņʾÉÔ šÇɽ×ÉÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV ›ÁºÉÇÊËÇÄÔÇËÈÉÇÁÀ»½ÁÀ¼ÇËËÉÇË̹É ͹ʹ½ÆÇÂÈÄÁËÃÁÁÑĹÃǺÄ ›Ç½ÇÊËÇýÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁɆÉÎÎÊņʾÉÔ £¹Å¾ÆÕºÇɽ×ÉÆÔ £¹Æ¹ÄԽɾƹ¿ÆÔ¾ÈĹÊËÁÃǻԾ ɾѾËÃÁ XXXQMJULBPNTLSV £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ¥† ¥† ÈÉÇȹÉù »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ùžÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ÈÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ £É¹ÊÁ˾ÄÁ½ÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁË °¾ÎÁØ £ÇÉ¾Ø £Á˹ ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨Á¼Å¾ÆËÔ ÃɹÊÁ˾ÄÁ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁËÃÁ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ›ÔÊÇÃǾùІ»Ç

ÑË  ÑË ÑË   

É À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾   

Ÿš¡¶ª£ ¨£­š¡ :À†¯¾ÆËÉ  Ÿš¡¶ª£ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¨£­š¡ ¶ÃÇÄ¡Æ :À†¯¾ÆËÉ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ :À†¯¾ÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† † †† †† †† †† †† ††

¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɪ† ¨ÄÁËù½Äت«§ ÊÃĹ½ÊÃÁÎÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÈÇžÒ ¼¹É¹¿¾Â ¨ÄÁËùËÉÇË̹É ÈÇɾºÉÁÃÁ »Ç½ÇÊËÇÃÁ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ǼɹÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ºÇɽ ÈÇɾºÉÁÃÁ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁÈÉÇȹÉù ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ XXXQMJULBPNTLSV ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾É £¹ËÌÑù £ÁÉÈÁÐÁÃʾɹØÁÃɹÊÆ¹Ø ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹Éƹأľ»¾É ʾɹØÁÃɹÊÆ¹Ø ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ­Á¼Ìɹ £ÁÉÈÁо ÎÊÅʾɹØÁÃɹÊÆ¹Ø ËÇÄÒÊÅ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÍÁ¼ÌÉÆ¹Ø û¹½É¹ËƹØ»Á½Ç» Ï»¾ËƹØ»¹ÊÊ ¨ÄÁËùÏÇÃÇÄÕƹØ„£ÇÄÇËÔÂùžÆՔ „ªÄ¹Æ¾Ï” ¨ÇɾºÉÁà ºÇɽ×ÉÔ ÅÏ»¾ËÆÇ ¨ÇɾºÉÁà »Ç½ÇÊËÇýÄØËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ¤×ºÇÂÏ»¾Ë ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇɪ† ­ÇÉÅÔ½ÄØÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÆÇÂÁ͹ʹ½ÆÇÂÈÄÁËÃÁ›ÑÁÉÇÃÇŹÊÊ

   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» †É †É †É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» 

¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ :À†¯¾ÆËÉ ¶ÃÇÄ¡Æ ¨£­š¡ ¨¹ËÉÇÊ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ¨¹ËÉÇÊ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ¨¹ËÉÇÊ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ :À†¯¾ÆËÉ

†† †† †† †† †† †† † †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÌÅÒÀËËÎÏÐÎÊÀÒ. ÑÒÀËÜ. ×ÓÃÓÍ. ÍÅÐÆÀÂÅÞÙÀß ÑÒÀËÜ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

™ÉŹËÌɹ†ÅŪ˜ª ™ÉŹËÌɹ™†ÅÅÊËœª œª ™ª š¹Äù††ªË š¹Äù†£† £† š† ±† ¥ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ £¹Æ¹ËÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ÈÇœ§ª« %*/ £¹Ë¹Æù Ê˪¨

ü ËÆ ü ËÆ  ËÆ

 †É ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É

ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£ ¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£ œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î ªÇÄÁ½ÖÀ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£»¹½É¹Ë†ÅÅªË £»¹½É¹ËΆÎÊ˪¨ £É̼ÅŪˮ­ £É̼†ÊË®œª™ ®œ« ®¦™ ®¦ £É̼†Ê˪¨  ® œª £É̼†ÅÅªË £É̼†Ê˪¨ £É̼ùÄÁºÉÇ»¹ÆÆÔ†ÅÅ £É̼ƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇ˽ÇÅÅ ÎÆË ¤¾Æ˹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø › Ë † ÅÅ ¤ÁÊË † ÅÅªË Î  ¤ÁÊË  ÅÅªË Î  ¤ÁÊË †ÅÅ Î ªË ¤ÁÊË † ÅŨ›¤ªË

ü ËÆ ü ËÆ ËÆ ü ËÆ ËÆ ü ü ü ü ü ü

 † É É É ÇËÉ É † É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ † É É † É † É

ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ¤¶¨ÃÇÅ §§§ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ªÈÉÇÊ ªÈÉÇÊ ªÈÉÇÊ ªÈÉÇÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¨¡®œ§§ª«¬ª¦œ®­®œ§¸³¯Ÿ¯©©¡¬¢œž¡ºµœ»­®œ§¸


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ. ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß

34 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 ¤ÁÊ˼à †ÊË œª ¤ÁÊËÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÇÆÆÔ †ÊË Î ®œª™ œ ¤ÁÊËž½ÆÔÂ¥ ¥ Ë †ÅÅ ¤ÁÊËƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇË ½ÇÅÅ"*4*   ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ  ÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÎÎ ÎÎ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇÃɹѾÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¤ÁÊËÉÁÍľÆÔ†ÅÅ ¤ÁÊËÉÁÍľÆÔ ††ÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆà † ÅÅ ¤ÁÊËÎà † ÅŪËÈÊ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁØÁ½É̼ÁÎÊ˹ľÂÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËÄ׺Ç©¾ÀùÈÇɹÀžÉÇÊ˹»Ã¹›ÇÀÅɹÊоËʻǽÁ˾ľÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËоÉÆÔÂÄ׺Ç »¹ÊÊ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ÇËÅ ½ÇÊË §Ë»Ç½ƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇ˽ÇÅÅ À¾ÉùÄÕÆÔ ŹËǻԠ ¨ÇÄÇʹÎ†ÎªË ¨ÇÄÇʹ¼ÃΆΠ¨ÉÇ»ÇÄÇù›©†† ¨ÉÇ»ÇÄÇù»ØÀ¹ÄÕƹØ ¨ÉÇÍÁÄÕ¼ÆÌËÔÂÑ»¾ÄľÉ’† ¨ÉÌËÇÃΦ« E†ÅÅ ¨ÉÌËÇúÉÇÆÀǻԚ©™Ÿ† š©§¯ªE†ÅÅ ¨ÉÌËÇÞ½ÆÔÂ¥ E†ÅÅ ¨ÉÌËÇÃÊ˹ÄÕÆÇÂE† ɹÊÈÉǽ¹¿¹ ¨Ì½É¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø¨™¨† ¨™¨†

ËÆ ËÆ ü ü  ÄÁÊË ËÆ ü ü ü   ÑË ü ËÆ ËÆ ü ËÆ ü ü ü ü ü

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ ÇËÉ É † É † É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ † É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ¤¶¨ÃÇÅ §§§ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ž©¥™£ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªÈÉÇÊ ªÈÉÇÊ ªËÉÇž˹ÄÄ «£  §ÅÊÃÊƹºÏ¾Å¾ÆË ¤¶¨ÃÇÅ §§§ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ §ÅÇÅ ªÇÄÁ½ÖÀ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††††

ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÎÅÅ «É̺¹†œ§ª«† «É̺¹¹Ä×Å›†EÎÎ «É̺¹›œ¨½Ì  œ§ª«† «É̺¹›œ¨½Ì† «É̺¹›œ¨ E†ÇÊ˹»Ã¹ «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÈÉÇÍÁÄÕƹØÎÅÅÎÅÅÎÅÅÁ½É «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÃÉ̼ĹØÇ˽ÇÅÅ"*4* ÎÆË «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕÆÎÎ †ÎÎ ÅÅ «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØû¹½É¹Ëƹ؆ «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØÈÉØÅÇ̼ÇÄÕƹØÇËνÇÎ «É̺¹ÏËΆΠ«É̺¹ÖÄÊ» E†ÇÊ˹»Ã¹ «É̺¹ÖÄÊ»† ¬¼ÇÄÇÃÎªË ¬¼ÇÄÇÆªË ¬¼ÇÄÇÃΆÎÊ˨ªª¨ œª °ÌÑù¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø™£ ™£¥ ™£¨ ±»¾ÄľÉ¨†¬ ±»¾ÄľÉ †ªË ±»¾ÄľÉ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÆÅÅÊË  Î ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁà ÅŪˮ¦« ±Áƹ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø™« »Ê¾ɹÀžÉÔ

ü ü ü ü ËÆ Å Å ü ËÆ ËÆ ËÆ ËÆ ü ü ËÆ ü ËÆ ü ËÆ ü ü

 É † É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ † É ÇËÉ ÇËÉ ÇÉ ÇËÉ É † É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ † É ÇËÉ É ÇËÉ

ªÈÉÇÊ ªÈÉÇÊ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªËÉÇž˹ÄÄ «£ ¤¶¨ÃÇÅ §§§ ¤¶¨ÃÇÅ §§§ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÇÄÁ½ÖÀ ªËÉÇž˹ÄÄ «£ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªÈÉÇÊ ªÇÄÁ½ÖÀ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ªËÉÇž˹ÄÄ «£ ªÇÄÁ½ÖÀ ªÈÉÇÊ ¥¾Ë¹ÄÄÌɼ

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¨¡®œ§§ª¦ª©­®¬¯¦²¤¤¨¡®œ§§ª¤£ ¡§¤» š¹ÃÁɹÀÄÁÐÆǼÇǺӾŹÁÀÆ¿ ¾ÅÃÇÊËÁ ›¹¼ÇÆÐÁÃÁ¿ÁÄÔ¾ ù; ѹÑÄÔÐÆÔ¾ ŹÊ˾ÉÊÃÁ¾ÑÁÆÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¼¹É¹¿ÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ ½»¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ À¹ºÇÉÔ ɾѾËÃÁ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁ Ãǻù œ¹É¹¿¿º ΠΠŠʽÇÊ˹»ÃÇ ÅÇÆ˹¿ÇÅÁ»ÇÉÇ˹ÅÁ œ¹É¹¿Á˾ÈÄÔ¾ ¹»ËÇÅÇÂÃÁ ÊÃĹ½Ô œ»ÇÀ½Á     ÅÅ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ÊÈǽʻ¾ËÃÇÂ

  ÑË ü 

 À»ÇÆÁ˾  É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ 

®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ™©«¹ §É¾Á½ ›ÇÄÕ»¹Ã·› ¡¨ ¤¹½ÁÆ ¡¨ ªËÉÇÂÊƹº ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ §É¾Á½

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††††


»¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁ Ãǻù »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁ »¾ÉÇʾËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ £¹Æ¹ËÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ÈÇœ§ª«Ì %*/XXXJOFOJSV £¹Ð¾ÄÁ†Å¾ÊËÆÔ¾ £Ç»Ã¹¹¿ÌÉÆ¹Ø ÃÇÀÔÉÕÃÁ ȾÉÁĹ ƹ»¾ÊÔ ¼¹ÀÇÆÆÔ¾Ǽɹ¿½¾ÆÁØ £Ç»Ã¹¹¿ÌÉƹØÈÉÇÃ¹Ë ÉÁÍľÆÁ¾ ÊÃÉÌÐÁ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼ÇËÇ»½Ì¼ÇǺɹÀÍÇÉÅ £Ç»Ã¹¹¿ÌÉƹØɾѾËÃÁ½ÄØÇÃÇÆÁº¹ÄÃÇÆÇ» £Ç»Ã¹¹¿ÌÉƹØÖľžÆËÔ½ÄØÄ׺ÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ £Ç»Ã¹Î̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆ¹Ø À¹ºÇÉÔ ȾÉÁĹ ÃÇÀÔÉÕÃÁªÃÁ½ÃÁ ¤¾ÊËÆÁϹÃÉÇ»¾ÄÕƹØ ¤¾ÊËÆÁϹоɽ¹ÐƹØ'",30 ¤¾ÊËÆÁÏÔž˹Ä Ǽɹ¿½¾ÆÁØ ÃÉÔÄÕÏÇ ÃÇÀÔÉÕÃÁÁ½Éž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¹¼¹ÀÁÆÔ ÃÁÇÊÃÁ ºÌ½ÃÁÇÎɹÆÔ ºÔËÇ»ÃÁÁÀÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ ¥¾º¾ÄÕž˹ÄÄÁоÊù؆ÑùÍÔºÌμ¹Ä˾ÉÊÃÁ¾ ž½ÁÏÁÆÊÃÁ¾ ¥¾º¾ÄÕž˹ÄÄÁоÊù؆ÑùÍÔɹÀ½¾»¹ÄÕÆÔ¾ ËÌźÔ ¥¾Ë¹ÄÄÁоÊÃÁ¾½»¾ÉÁ†ÃÇÆÊËÉÌÃËÇÉ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ÁƾÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ

ÑË     ûÅ      

ÇËÉ   À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÃÌÈÄ× ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ½Ç¼Ç»ÇÉ

›ÇÄÕ»¹Ã·› ¡¨ §É¾Á½ ¬ËÃÁƹ °¨ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ¡Æ¾ÆÁ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ¦¹À¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¦¹À¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¦¹À¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¦¹À¹É¾ÆÃÇ ¡¨ £ÁŹ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¬ËÃÁƹ °¨ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™©«¹ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ §É¾Á½ £ÁŹ

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÅǽÌÄÕÆÔ¾ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥ÇÂÃÁ† †Ê¾ÃÏÁÇÆÆÔ¾ÁÀÆ¿ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ƾÊ˹ƽ¹ÉËÆǾÁž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ƾÊ˹ƽ¹ÉËÆǾ ɾÅÇÆËÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ËÇɼǻǾÁÀÆ¿ ¨¾ÉÁĹ ÈÇÉÌÐÆÁÁÀÆ¿ ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÕʺ¹ÃÇÅÁÀÆ¿ ¨ÄÁÆËÌÊÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ŹËǻԠÀ¾ÉùÄÇ ÑÄÁÍ ¨ÉÇ»ÇÄÇù›©† EÅÅ ¨ÉÇ»ÇÄÇù»ØÀ¹ÄÕÆ¹Ø E ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏ ÇÃɹÑ ª† ª† ¥¨† ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏ ÇÃɹÑ ª† ª† ¥¨† ª† ©¾Ñ¾ËÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ½»¾ÉÁ »ÇÉÇ˹ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁ À¹ºÇÉÔ Ãǻù ©¾Ñ¾ËÃÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ƹÇÃƹ ½»¾ÉÁªÃÁ½ÃÁ ªž«£™£¤™§°¦™¸ɆÉ Î Å ØÐÎÁÎÅÅ ªž«£™£¤™§°¦™¸ɆÉ Î Å ØÐÎÁÎÅÅ ªž«£™ª«¸Ÿ£¡¨§¤™ɆÉ Î Å ØÐÎÅÅ ›É†½Á¹ÅÅÅ ª¾ËùÀ»¾ÉǻǽоÊùØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÉÇ»ÅÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØоÂùÎ Î ÈÇÄ׺ÔÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظоÂùÎ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظоÂùÎ

    Å  ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË   

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾    ÇËÉ ÃÌÈÄ× ÈÉǽ¹Å ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ É ½ÇÊ˹»Ã¹ ½ÇÊ˹»Ã¹  

™©«¹ ¾½¹Ä¨ª£ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ¤¶¨ÃÇÅ §§§ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ›ÇÄÕ»¹Ã·› ¡¨ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ªÆ¹ºÊ¾É»ÁÊ ªÆ¹ºÊ¾É»ÁÊ £ÌƼÌÉϾ» ¡¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ. ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈß

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 35

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10


ÖÂÅÒÍÛÅ ÌÅÒÀËËÛ. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÅ ÑÏËÀÂÛ

36 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 ª¾ËùŹÄØÉƹØÎ ª¾Ëùƾɿ¹»¾×Ò¹Ø ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØÁƾÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ»¹ÊÊ ª¾ËùÊ»¹ÉÆ¹Ø ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø ª¾ËùÑËÌùËÌÉƹØÎ ª¾ËùÑËÌùËÌÉƹد¨›ªÇÏÁÆÃÎ ÅÅ ªž«£™†©™š¡¯™ɆÉÎ Å ØÐÎÅÅ ªž«£™†©™š¡¯™ɆÉÎ Å ØÐÎÅÅ ªž«£™†©™š¡¯™ɆÉÎ Å ØÐÎÅÅ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹÎ Î ÈÉ ª¾Ëù†É¹ºÁϹÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÁÀÇÏÁÆž˹ÄĹ ªË¾ÄĹ¿Á ÊËÇÄÔɹÀ½¾ÄÇÐÆÔ¾ÁÀÆ¿ ±¹ÉÆÁÉÔ½ÄØž˹ÄÄÁоÊÃÁν»¾É¾ÂÁ»ÇÉÇË ±Ã¹ÍÔÃÇÄľÃËÇÉÆÔ¾ ±Ã¹ÍÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ËÌÅºÔ Ê˾ÄĹ¿Á ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾

ûÅ ºÈÇÊÉ    À»ÇÆÁ˾  ûÅ ºÈÇÊÉ ûÅ Ç˽Áľɹ ÑË É ÑË É ÑË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾    ÇÈËÉÇÀÆ    ÆÁÀùØ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ¬ËÃÁƹ °¨ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ £ÇÆÇƾÆÃÇ ¡¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ §É¾Á½ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ¨ÇÀÁËÉÇÆ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

²ž¡®©·¡¨¡®œ§§·­«¡²¤œ§¸©·¡­«§œž· ¨ÉÇÍÁÄÁ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ɹÀÆǼÇƹÀƹоÆÁØ ªÇÅÇɾÀÔÈÇœ£¤ ½¾É¾»Ì ž˹ÄÄÌ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «É̺¹û¹½É¹Ë ¹Ä×Å ÅÅ ¬¼ÇÄÇùÄ×Å  ÅÅ

  

 ÆÁÀùØ 

¾ÆÇƆ§ÅÊà ž©¥™£  ¾ÆÇƆ§ÅÊà  ¾ÆÇƆ§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¨¡®¤£·­¦ª»©·¡¤£ ¡§¤» ™ÆþÉÔ ÑÈÁÄÕÃÁ ›ÁƈʹÅÇɾÀ½ÄØœ£¤ œ›¤ ʨ± ½×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½Á ¼ÉÁºÃÁ œ¹ÂÃÁ ºÇÄËÔ ºÇÄËÔžº¾ÄÕÆÔ¾ ѹºÔ œ»ÇÀ½Á œ»ÇÀ½Á†ÅÅ»ØÒÁùÎÈÇü œ»ÇÀ½Á†ÅÅ»ØÒÁùÎÈÇü œ»ÇÀ½Á†ÅÅ»ØÒÁùÎÈÇü œ»ÇÀ½ÁÅÅ»ØÒÁùÎÈÇü œ»ÇÀ½Á»¹ÊÊ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ©¾»½¹ †ÅÅ ×º¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ ÃɾȾ¿½ÄØ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁ  ¹»¾ÉËÃÁÇÃÇÆÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ »¹ÊÊ  ¹ÃľÈÃÁÏ»¾ËÆÔ¾  ¹ÅÃÁ"QFDT .PUUVSB $JTB ,BMF .VM†U†-PDLÁ½É

ÌȹÃ ÑË ÑË ü ü ü ü ü ü ü ÑË  

À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

™ª £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ™ª §ÅÇÅ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ž©¥™£ ™ª ™ª ªÃǺØÆùϾÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ņÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ»ÇÀ½ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾­¹Êǻù††üÇÊ˹»Ã¹

ü

ÇËÉ††††

¹ÅÃÁ#PSEFS œ¾ÉÁÇÆ ¶ÄÕºÇÉ ¨Édžª™¥Á½É  ¹ÅÃÁ.PUUVSB $JTB ÊȾɾÃǽÁÉÇ»ÃÇ  ¹ÅÃÁœ¾ÉÁÇÆ ¶ÄÕºÇÉ ™È¾ÃÊ ¨Édžª¹ÅÁ½É  ¹ÅÃÁ½ÄØž¿ÃÇÅƹËÆÔν»¾É¾Â žº¾ÄÁÁÇÃÇÆ"CMPZ ­ÁÆ ¡ÊȹÆÁØ  ¹ÅÃÁ½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ ¡ÊȹÆÁØ  ¹ÅÃÁŹ¼ÆÁËÆÔ¾ º¾ÊÑÌÅÆǾÀ¹ÃÉÔ»¹ÆÁ¾  ¹ÅÃÁÖľÃËÉÇžιÆÁоÊÃÁ¾Á½É  ¹ÅÃÁ†Æ¾»Á½ÁÅÃÁ ÃǽǻԾÁ½É ¡À½¾ÄÁØÃɾȾ¿ÆÔ¾ £ÄØÅžÉÔÃɾȾ¿ÆÔ¾ £É¾È¾¿ÁÖľžÆËÔÁÀƾɿ¹»Ê˹ÄÁ £ÉÇÆÑ˾ÂÆÔÃɾȾ¿ÆÔ¾ ¥¾Î¹ÆÁÀÅÔÇÃÇÆÆÔ¾©† »¹ÊÊ ¥¾Î¹ÆÁÀÅÔÏÁÄÁƽÉ ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ºÇľ¾»¹ÉÁ¹ÆËÇ» ¥¾Î¹ÆÁÀÅÔÏÁÄÁƽÉǻԾ$JTB .VM†U†-PDL ,BMF "QFDT §ÈÇɹºÉÌʹ ½¾É¿¹Ë¾ÄÕº¹ÄÃÁ ̼ÇÄÃÁ ÈĹÊËÁÆÔ ¨¾ËÄÁŹØËÆÁÃǻԾ ùй×ÒÁ¾ÊØ ¡ÊȹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ Î Î ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ Î Î ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Î Î ª¹ÅÇɾÀÔ ½×º¾ÄÁ ªÃǺ¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ «ÉÇÊÔ ϾÈÁ ùɹºÁÆÔ ˹ÄɾÈÔ ÃÇÌÑÁ ºÄÇÃÁ ±ÌÉÌÈɹÅÆÔÂÈǺ¾ËÇÆÌ †ÅÅ

  ÑË ÑË      ÌȹÃ ÑË ÑË ÑË ÑË ÌȹÃ ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÉÇÀÆ

¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ņÆ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÃǺØÆùϾÆËÉ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ņÆ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ņÆ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™£›™¥¡© ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ  ¹ÅÃÁ£Ä×ÐÁ ņÆ ™ª ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ™ª ¬ËÃÁƹ °¨ ™ª ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§¡­ª«¤§ª¨œ®¡¬¤œ§·­®ª§»¬©·¡¤£ ¡§¤»«ªŸª©œ¢ ™ÆËÁʾÈËÁÚ¡§† §œ¦žš¡§ ™²¡«™ ™ÆËÁʾÈËÁà ºÉÌÊ ½ÇÊù ¼ÇɺÔÄÕ ÊÉÌºÔ ÅÇÎ š¹ÄØÊÁƹ£ÇÄÇÆÁ¹ÄÎν¾ÃÁƼ šÄÇÃÁÇÃÇÆÆÔ¾ º¹ÄÃÇÆ Äǽ¿ÁÁÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ š¤§£†®™¬ª ¹Æ¼¹ÉÊÃĆϹ  †ÊÇÉ˶ÃÊËɹ ™ › ª š¤§£†®™¬ª ¹Æ¼¹ÉÊÃÊÇÊƹ  †ÊÇÉË™ š¤§£†®™¬ª ¹Æ¼¹ÉÊÃÊÇÊƹ  †ÊÇÉË› š¤§£†®™¬ª ¹Æ¼¹ÉÊÃÊÇÊƹ  †ÊÇÉ˪

†ü ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç É ÇËÉ É É É

™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¨ÉÇÍÉ̺ù ¤¾ÊÃÇÅ ÇŤ¾Ê š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª

†† †††† † †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | 37

ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถ ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร… ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽรŽ ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠรŠร‡รŠร†ยน ยšยคยงยฃย†ยฎย™ยฌยช ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ยปยนยผร‡ร†รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ร‡รŠรร†ยน ยฝร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรร‹ยฝ ยšร‰รŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน ร‰ยนร€ร„รรร†ร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ  ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŽ

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร…รˆ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…     รˆร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰     ร‰

ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยร‡ร…ยคยพรŠ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยน ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน     ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ร‹ร…ร‘รŽรรˆร‹รŽรŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›. ร‘ร’รŽร‹รŸรรร›ร… รˆร‡ร„ร…ร‹รˆรŸ. รรŽรƒรŽรร€ร†

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #07 (503) 22.02.10ยžยซยจยนยตยฅยขยฎยงยฅยกยงยฅรŠยฝรŠร‚รŽรยฝรŠรยฝรรรŠรร›ยฟยฝร€ร‹รŠร‡ร Y ยชยซยŸยฅยชยงยยฏร‚รรยฝรŽรŠยฝรœรร‹รŽร‡ยฝ ยฟร‚รˆร™ยฟร‚ร รˆร…รŽรยฟร‚รŠรŠร…ร“ยฝ ร’ยŠร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยยŠยŸยŸยŠยฎ ยชยซยŸยฅยชยงยยฅร‰ร…รยฝร“ร…รœยพรร‚ยฟรŠยฝยฎยซยฎยชยร’ร’ยŠร‰ร‰ ยชยซยŸยฅยชยงยยฌร‚รร…รˆยฝรรˆรœรˆร‚รŽรรŠร…ร“ร˜ยฎยซยฎยชยร’ร’ยŠร‰ร‰ ยžรˆร‹ร‡ยŠร’ยฝรรŽยงยขยกยญร’ร’ยŠ ร‰ร‰ยฎร‹รรยยŠยŸยฎ ยžรˆร‹ร‡ยŠร’ยฝรรŽยงยขยกยญร’ร’ยŠ ร‰ร‰ยฎร‹รรยยŠยŸยฎ ยŸยฝร€ร‹รŠร‡ยฝยงยขยกยญ ร’ร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยยŸยฎ ยŸยฝร€ร‹รŠร‡ยฝยงยขยกยญ ร’ร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยˆยบยงยฎยฏยญยย˜ ยŸยฝร€ร‹รŠร‡ยฝยˆยฅร‰ร…รยฝร“ร…รœยพรรรŽยฝย˜ยงยขยกยญร’ร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยยŸยฎ ยกร‹รŽร‡ยฝรŒร‹รˆยฝยงยขยกยญร’ร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยˆยบยงยฎยฏยญยย˜ยยŸ ยฌรˆร…รŠรรรŽ รร€ร‹รˆร‹ร‡ รŠยฝร–ร‚รˆร™รŠร…ร‡ร…ร„ยงยขยกยญย ยฎร‹รรยยŸ ยฌร‹รˆร‹ร‡ร…ร„ยงยขยกยญยรรˆรœรŽยฝรรŠร…ยพยฝรŠร™ร’ร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยยŸ ยŸยฝร€ร‹รŠร‡ยฝ รˆร…รŽรยฟร‚รŠรŠร…ร“ยฝ ร’ร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยยŸยฎ ยŸยฝร€ร‹รŠร‡ยฝ รˆร…รŽรยฟร‚รŠรŠร…ร“ยฝ ร’ร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยˆยบยงยฎยฏยญยย˜ ยžรˆร‹ร‡ยŠร’ยฝรรŽ รˆร…รŽรยฟร‚รŠรŠร…ร“ยฝ ร’ร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยยŸ#ยฎ ยžรˆร‹ร‡ยŠร’ยฝรรŽ รˆร…รŽรยฟร‚รŠรŠร…ร“ยฝ ร’ร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยยŸ#ยฎ ยžรˆร‹ร‡ยŠร’ยฝรรŽ รŽร‹รŽรŠยฝ ร’ร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยยŸ#ยฎ ยฌยฝรŠร‚รˆร™รŽรร‚รŠร‹ยฟยฝรœ รˆร…รŽรยฟร‚รŠรŠร…ร“ยฝ ร’ร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยบยยŸ ยกร‹รŽร‡ยฝรŒร‹รˆยฝยตยฅยญยซยงยยผ รˆร…รŽรยŠร“ยฝ ร’ ร’ร‰ร‰ยฎร‹รรยบยยŸ ยกร‹รŽร‡ยฝรŒร‹รˆยฝ รˆร…รŽรยฟร‚รŠรŠร…ร“ยฝ ร’ร’ยŠร‰ร‰ยฎร‹รรยบยยŸ ยกร‹รŽร‡ยฝรŽรรร‹ร€ยฝรŠยฝรœ รŽร‹รŽรŠยฝ Y YยŠ ยกร‹รŽร‡ยฝร‹ยพร•ร…ยฟร‹ร”รŠยฝรœรŽรรร‹ร€ยฝรŠยฝรœ รˆร…รŽรยฟร‚รŠรŠร…ร“ยฝ ร’ร’ยŠร‰ร‰ ยกร‹รŽร‡ยฝร‹ยพรŠยฝรˆร…ร”ร‡ยฝ รˆร…รŽรยฟร‚รŠรŠร…ร“ยฝ ร’ร’ยŠร‰ร‰ ยžรรรŽร‹ร‡ รŽร‹รŽรŠยฝ ยŠ YยŠ YยŠรŒรร‹ร‰รŽรร•ร‡ยฝ ยซยพรร‚ร„ร˜ร…ร‹รŽรยฝรร‡ร…ยฟยฝร€ร‹รŠร‡ร… รร‹รŽร‡ร…รŒร‹รˆยฝร…รรรร€ร‹ร†รŒรร‹รรร‡ร“ร…ร…

ยšร‰รŒรŠยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽ ยšร‰รŒรŠยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽ ยšร‰รŒรŠยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽ ยšร‰รŒรŠยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽ ยšร‰รŒรŠยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽ ยšร‰รŒรŠยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพร„ร—ยบร‡ร‚ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠยฝยปยพร‰ร†ร‡ร‚รƒร‡ร‰ร‡ยบรƒรรŽ ยšร‰รŒรŠรƒร‡ร‰ร‡ยบรƒยน ร‘ร‹ยนรƒยพร‹ ร‘ร‹ยนรˆรรƒ ยšร‰รŒรŠรƒร‡ร‰ร‡ยบร‡รร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยฝร„รร†ยนร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ยปร†ยนร„รรรรรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ ยšร‰รŒรŠรŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŽรŽร…ร… ยšร‰รŒรŠรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ร‚ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ยšร‰รŒรŠรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ร‚ ยฝร‡รŠรƒยน ยšร‰รŒรŠรŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร‰ยนร€ร„รรร†ร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜

 ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ รŒร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ รŒร‰ รŒร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ ร‡ยฟร‰ รŒร‰ รŒร‰ รŒร‰ ร•ร

รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…  รˆร… รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒรŒยบร…

ร„ยฟร‹รŠร…รร‚ ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹รร ร‹ร ร ร‹รร ร‹รร ยฟรŽร‚รŒร‹ร

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰  ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

td.sibkedr@mail.ru ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜ ยฏยกยˆยฎร…ยพร…รรŽร‡ร…ร†ยงร‚รรย˜

ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย†  ยฆยนร€ยนร‰ยพร†รƒร‡ ยกยจ ยคยพรŠยจร‰ร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠยจร‰ร‡ร… ยœร‰รยบยนร†ร‡ยป ยฐยจ

ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ ยŠยŠ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†

รˆร‡ร„ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

  


รˆร‡ร„ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร‹ร…ร‘รŽรรˆร‹รŽรŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›. ร‘ร’รŽร‹รŸรรร›ร… รˆร‡ร„ร…ร‹รˆรŸ. รรŽรƒรŽรร€ร†

38 | ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #07 (503) 22.02.10 ยšร‰รŒรŠ ยบร‰รŒรŠรŽรˆ ยฝร‡รŠรƒยนรŽรˆร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยšร‰รŒรŠ ยบร‰รŒรŠร‡รƒร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ รŠร‡รŠร†ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽรˆยปยนรŠรŠยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน รŠร‰ยพร€รƒยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร• ยฝร‰ร‡ยปยน ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน รŠร‰ยพร€รƒยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร• ยฝร‰ร‡ยปยน ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ยช ย ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยฅรŒร‰ยนยปร•ยพยป ยกยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยจร‰ร‡รร‰รŒยบรƒยน ยจร‰ร‡รร‰รŒยบรƒยน ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช

ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ร„รรŠร‹ยป ยคร—รƒรŠยซยžยฃยชยซยฌยฉยกยฉยงย›ย™ยฆยฆย™ยธ ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ร„รรŠร‹ยป ยคร—รƒรŠยซยžยฃยชยซยฌยฉยกยฉยงย›ย™ยฆยฆย™ยธ ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ร„รรŠร‹ยป ยคร—รƒรŠยซยžยฃยชยซยฌยฉยกยฉยงย›ย™ยฆยฆย™ยธ ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ร„รรŠร‹ยป ยคร—รƒรŠยซยžยฃยชยซยฌยฉยกยฉยงย›ย™ยฆยฆย™ยธ ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ร‡รŠรร†ยน รƒยพยฝร‰ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยปยนรŠรŠ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน  รŽรŽย†ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽ รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽ รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนรŽ รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนย™รŽ รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนยชรŽ รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ ร‡รŠรร†ยน รŽร…ร…  รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยพยปร‰ร‡ รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”  ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰ย†รŽรŽย†ร…ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รŽรŽย†ร…ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยฃร„ยนรŠรŠรรƒยน รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร…  รƒยปร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยจย›ยฎยบยพร„ยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยจย›ยฎรยปยพร‹ร†ยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร…

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร…รˆ ร…รˆ ร…รˆ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒยปร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยคยพรŠยจร‰ร‡ร… ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยชร”ร‰ยปยนรยพยปยน ยกยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย†


ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร•รŠร‰ยพร€รƒยนยฅยนร‘รร†ยนรƒรŒยบร…รŠยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒร‡ร‚ ยร‡รŠรƒยน ร„รรŠร‹ยป ยคร—รƒรŠยซยžยฃยชยซยฌยฉยกยฉยงย›ย™ยฆยฆย™ยธ ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ยร‡รŠรƒยน ร„รรŠร‹ยป ยคร—รƒรŠยซยžยฃยชยซยฌยฉยกยฉยงย›ย™ยฆยฆย™ยธ ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยน ร„รรŠร‹ยป ยคร—รƒรŠยซยžยฃยชยซยฌยฉยกยฉยงย›ย™ยฆยฆย™ยธ ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยน ร„รรŠร‹ยป ยคร—รƒรŠยซยžยฃยชยซยฌยฉยกยฉยงย›ย™ยฆยฆย™ยธ ย†รŠร‡ร‰ร‹ย ยร‡รŠรƒยน ร„รรŠร‹ยป ยคร—รƒรŠยซยžยฃยชยซยฌยฉยกยฉยงย›ย™ยฆยฆย™ยธ ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ย ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒรŠร‡รŠร†ยน  ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยป ยคร—รƒรŠ รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยป ยคร—รƒรŠ ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยป ยคร—รƒรŠ ย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยป ยคร—รƒรŠ รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ย†รŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร… ยร‡รŠรƒยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร‡รŠรร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยร‡รŠรƒยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร‡รŠรร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ร…ร…ยฝร„รร†ยนย†ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜   ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜   ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ย†ร…ร…รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽรˆ ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร…ร… รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ร…ร…ยฝร„รร†ยนย†ร…รŠร‡ร‰ร‹ย† ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽ  ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร…ร… ร…ร… ร…ร…รŽ ย™ร†ยผยนร‰รŠรƒ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽ  ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽ   ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽ   ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ย†ร…ร…รŠร‡รŠร†ยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜รร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ ร‘รˆรŒร†ร‹ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽรŽย†ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร…ยนรŠรŠรยปร†ยนร˜ ยบยพร„ยนร˜ยบยพร‰ยพร€ยน ยชรƒรยฝรƒร ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร…ยนรŠรŠรยปร†ยนร˜ ร‹ยพร‰ร…ร‡ร…ร‡ยฝรรรรรร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ยบยพร‰ยพร€ยน ยชรƒรยฝรƒร ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรŠร‡รŠร†ยนรŽร‡ร‹ย†ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ร‡ยปยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร…  รƒยปร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ร‡ยปยนร˜ รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยš ยร‡รŠรƒยนรŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยผร„ยนยฝรƒยนร˜  ยร‡รŠรƒยนรŠรŒรŽยนร˜ รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยปยพร„ร•ยปยพร‹  ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยน รŽรŽ รŠร‡ร‰ร‹ย™ ยš ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร‡รŠรร†ร”รŽรŽย†ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร‡รŠรร†ร” ยบรŠรŒรรƒร‡ยปยนร˜รŽร…ร… ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€รŠร‡รŠร†ร” ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรร” ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€รŠร‡รŠร†ร” ร‘รร‰ ยฝร„รร†ยน  ยฆยนร„รรร†รรƒ รŠร‡รŠร†ยน รŽร…ร…ยฝร„ รˆร… ยฆยนร„รรร†รรƒยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยนยปรยฝร‡ยป ยฆยนร„รรร†รรƒยฝรŒยบ ร˜รŠยพร†ร• ยบรŒรƒ ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ร…ร… ยฆยนร„รรร†รรƒรˆร„ร‡รŠรƒรร‚รŠร‡รŠร†ยนรŠร‡ร‰ร‹ ยฆยนร„รรร†รรƒรˆร‡ร„รŒรƒร‰รŒยผร„ร”ร‚รŠร‡รŠร†ยนรŠร‡ร‰ร‹ ยฆยนร„รรร†รรƒรรยผรŒร‰ร†ร”ร‚ ร‡รƒร‰รŒยผร„ร”ร‚ รŠร‡รŠร†ยน ยฝร„รร†ยนย† ร… ยฆยนร„รรร†รรƒยธรŠยพร†ร• ยฝรŒยบ ยบรŒรƒ ร˜รŠยพร†ร• ยฆยนร„รรร†รรƒยธรŠยพร†ร• รƒยนยปรƒยนร€รŠรƒยนร˜ร„รรˆยน ร…ร… ยฆยนร„รรร†รรƒ รˆร„รร†ร‹รŒรŠ ร‰ยพร‚รƒยน ร†ยนร’ยพร„ร•ร†รรƒ ยฆยนร„รรร†รรƒรร‰ยพร€ร†ร”ยพ ยฝร‡ร…ร‡ยปยนร˜ร‰ยพร€ร•ยบยน ยฆยนร’ยพร„ร•ร†รรƒยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽ ยฆยนร’ยพร„ร•ร†รรƒ ร‰ยนรŠรƒร„ยนยฝรƒยน รˆร„ยนร†รƒยนร‡ร‹ ยฝร‡ ร… ยงร‹รŽร‡ยฝร”รƒรŒรŠรƒร‡ยปร”ยพ รŠรŒรŽรยพ ยจยพร‰รร„ยนยฃร‡ร„ร‡ร†รยนร„รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยบยพร‰ยพร€ยน ยพรŠร‹ยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ร‚ยปร„ยนยฟร†ร‡รŠร‹ร ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยบยพร‰ยพร€ยน ยพรŠร‹ยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ร‚ยปร„ยนยฟร†ร‡รŠร‹ร ร‡รˆยนร„รŒยบรƒยน ร‡ยผร‰ยนยฟยฝยพร†รร˜ 

ร…ยนร‘รร†ยน รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร…รˆ รƒยปร… ร…รˆ ร…รˆ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร…รˆ ร…รˆ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… ร…รˆ ร…รˆ ร‘ร‹ รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… ร…รˆ รƒรŒยบร… ร‘ร‹ รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ร‰ ย†ร‰ ย†ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยร‡ร…ยคยพรŠ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย†  ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยยนร‰ร‹ยนยพยป ยกยจ ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน  ยร‡ร…ยคยพรŠ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ  ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยšยยยฆยงยฌย†ยฎย™ยฌยช ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยยนร‰ร‹ยนยพยป ยกยจ ยร‡ร…ยคยพรŠ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยคยพรŠยจร‰ร‡ร… ยชร”ร‰ยปยนรยพยปยน ยกยจ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ย™ย›ย™รƒร‡ร…รˆยนร†ร ย™ย›ย™รƒร‡ร…รˆยนร†ร ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยฆยนร€ยนร‰ยพร†รƒร‡ ยกยจ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยชร”ร‰ยปยนรยพยปยน ยกยจ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฆยนร€ยนร‰ยพร†รƒร‡ ยกยจ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยฅรŒร‰ยนยปร•ยพยป ยกยจ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ร„ยพรŠ ยซย ยšร‡ร˜ร‰รƒรร†ยน ยกยจ ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยžร‰ร‘ร‡ยป ยกยจ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยร‡ร…ยคยพรŠ ยžร‰ร‘ร‡ยป ยกยจ ยžร‰ร‘ร‡ยป ยกยจ ยคยพรŠยจร‰ร‡ร… ยชร”ร‰ยปยนรยพยปยน ยกยจ ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรƒร‡ร… ย™ย›ย™รƒร‡ร…รˆยนร†ร ยคยพรŠรƒร‡ร… ย™ย›ย™รƒร‡ร…รˆยนร†ร ย™ย›ย™รƒร‡ร…รˆยนร†ร

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ร‹ร…ร‘รŽรรˆร‹รŽรŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›. ร‘ร’รŽร‹รŸรรร›ร… รˆร‡ร„ร…ร‹รˆรŸ. รรŽรƒรŽรร€ร†

| ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | 39

รˆร‡ร„ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #07 (503) 22.02.10


รˆร‡ร„ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร‹ร…ร‘รŽรรˆร‹รŽรŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›. ร‘ร’รŽร‹รŸรรร›ร… รˆร‡ร„ร…ร‹รˆรŸ. รรŽรƒรŽรร€ร†

40 | ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #07 (503) 22.02.10 ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยบยพร‰ยพร€ยน  ร…ร… ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ยนร…ยนร‰ยนร†ร‹ ยปยพร†ยผยพ ย™รร‰รรƒยน  ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ยบรŒรƒรŠรŒรŽร‡ร‚ รŠร”ร‰ร‡ร‚ ยฝร‡รŠรƒยน ร‘ร‹ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ยฝรŒยบรŠรŒรŽร‡ร‚ รŠร”ร‰ร‡ร‚ ยฝร‡รŠรƒยน ร‘ร‹ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ รƒยปร… ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ รƒยปร… ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ยบยพร‰ยพร€ยน ร‡รŠรร†ยน รƒรŒยบร… ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ รŠร‡รŠร†ยน รƒรŒยบร… ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ รƒยปร… ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ รƒยปร… ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ รŠร‡รŠร†ยน ร„ร—ยบร”ยพร‰ยนร€ร…ยพร‰ร” ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ ยบยพร‰ยพร€ยน รƒรŒยบร… ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„รŠรŒรŽร‡ร‚ยฝรŒยบ ยบรŒรƒ ร˜รŠยพร†ร• ร‡ร„ร•รŽยนยšยนร‰ร‹ยพร‰ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร˜รŠยพร†ร•รŠรŒรŽร‡ร‚ รŠร”ร‰ร‡ร‚ ยฝร‡รŠรƒยน ร‘ร‹ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยฝร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รƒรŒยบร… ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ยปรŠยพรŽยปรยฝร‡ยป ยจร„รร†ร‹รŒรŠยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽ รˆร… ยจร„รร†ร‹รŒรŠยฃร‡ร‰ร‡ร†ยนรŠร‡รŠร†ยน ร…รˆ ยจร„รร†ร‹รŒรŠยคร‡ยฝร‡รรƒยนรŠร‡รŠร†ยน ร…รˆ ยจร„รร†ร‹รŒรŠรˆร‡ร‹ร‡ร„ร‡รร†ร”ร‚ รˆร‡ร„ร‡ยปร‡ร‚ รˆร… ยจร‡ยฝยฝร‡ร†ร” ยบยพร‰ยพร€ยน รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹ ยจร‡ยฝยฝร‡ร†ร” ยบยพร‰ยพร€ยน รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹ ยจร‡ร„ยนร‹ร รƒยนยปรƒยนร€รŠรƒยนร˜ร„รรˆยน รŽร…ร… รˆร… ยจร‡ร„ร‡รƒยฝร„ร˜รŠยนรŒร†ร”รร€ย™ยšย™ยฑยก ยฃยนร…ยพร‰รŒร†  ร…รˆ ยจร‡ร„ร‡รƒรร€รƒยพยฝร‰ยน ย†รŽ รˆร… ยจร‡ร„ร‡รƒรร€ร„รรˆร”รŽ ร…รˆ ยจร‰ร‡ยฝยนร—ยบร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒรŒ รŠร‰รŒยบ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽรŽ รƒยปร… ยชร‹ร‡ร„ยบรŒยผร„ร‡ยปร‡ร‚ยฃร‡ร„ร‡ร†รยนร„  ร‘ร‹ ยฌยผร‡ร„ร‡รƒ ร‰ยนรŠรƒร„ยนยฝรƒยน ร†ยนร„รรร†รรƒ รˆร„รร†ร‹รŒรŠร‡ร‹ยฝร‡ ร…รˆ ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยšยช ย†ร…ร… ยซร—ร…ยพร†ร• ยบยนรƒยพร„รร€รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ ร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร„รรŠร‹ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร… ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร„รรŠร‹ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร„รรŠร‹ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร… ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร„รรŠร‹ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร… ร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร„รรŠร‹ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร… ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร„รรŠร‹ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร„รรŠร‹ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร… ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร„รรŠร‹ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ย†ร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป รƒรŒยบร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ย†ร…ร… ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป รƒรŒยบร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร„รรŠร‹ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร… ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร„รรŠร‹ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร„รรŠร‹ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร… ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร„รรŠร‹ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร„รรŠร‹ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร… ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร„รรŠร‹ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ย†ร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ย†ร…ร… ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร„รรŠร‹ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ย†ร…ร… ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝ รƒรŒยบร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ย†ร…ร… ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝ รƒรŒยบร… ยฒรร‹ร…ยพยบยพร„ร•ร†ร”ร‚ยชรƒรยฝรƒร รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡     ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰     ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

 ยžร‰ร‘ร‡ยป ยกยจ ยžร‰ร‘ร‡ยป ยกยจ ยžร‰ร‘ร‡ยป ยกยจ ยจร‰ร‡รร‰รŒยบรƒยน ยจร‰ร‡รร‰รŒยบรƒยน ยœร‰รยบยนร†ร‡ยป ยฐยจ ยœร‰รยบยนร†ร‡ยป ยฐยจ ยจร‰ร‡รร‰รŒยบรƒยน ยจร‰ร‡รร‰รŒยบรƒยน ยร‡ร…ยคยพรŠ ย™ย›ย™รƒร‡ร…รˆยนร†ร ยžร‰ร‘ร‡ยป ยกยจ ยฅรร‘รŒรƒร‡ยป ยกยจ ยยนร‰ร‹ยนยพยป ยกยจ ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยร‡ร…ยคยพรŠ ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยฏยพร†ร‹ร‰ย†รŠรยพร‰ยน ยžร‰ร‘ร‡ยป ยกยจ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ย™ย›ย™รƒร‡ร…รˆยนร†ร

ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


¬¡ž¡­©ª«§¤®©·¡¨œ®¡¬¤œ§· 04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÎÎ ÅÅ £¹Æ¹½¹ ÇÊ˹»Ã¹ 04#ÈÄÁ˹ÇÊ˹»Ã¹ 04#† »Ä¹¼½ÄØÃÉÇ»¾ÄÕ ÈÇÄÇ» Ê˾Æ °¾ÎÁ؆¤¹Ë»ÁØ 04#† »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÎÎÅÅ £¹Æ¹½¹ ›¨ ÎÎ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ›¨ÊÇÉËÎÎ ÅÅ šÉ¹ËÊà ›¨ Î Å ËÇÄÒ ÅÅ ›¨ Î Å ËÇÄÒ ÅÅ ›¨Î ›¨  ÅÅË»¾É½¹Ø›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ›¨  ÅÅË»¾É½¹Ø§ÈË ÉÇÀÆÁϹªÃÁ½ÃÁ ›¨Î ÎÅÅ ›¨ÎÇÊ˹»Ã¹ ›¨ÎÎ ›¨ÎÎ ÅÅ ¤¾ÊÇÊÁºÁÉÊà ÇÊ˹»Ã¹ ›¨Á½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ›¨§ÎÎ ÅÅ ½¾ÃÇÉÇ» ª¨ÊÇÉ˹ɆÉ Î Å ËÇÄÒÅÅ ª¨ÎÎÅÅÊËÉÇÁ˾ÄÕƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨ÎÅÅÊËÉÇÁ˾ÄÕƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨ Î žº¾ÄÕƹØ Î ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ª¨Á½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ª¨žº ÊËÉÇÁ˝ÇÊ˹»Ã¹ ª¨žº¾ÄÕƹØ ÎÎ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨žº¾ÄÕƹØÑÄÁÍÇ»¹ÆƹØ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ÎÎ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ª¨ÑÄÁÍ Î Î £¹ÆÊà ª¨ÑÄÁÍ Î Î «×žÆÕ ¤ª¨ÎºÌà »ÁÑÆØ º¾ÄÔ ʾÉ ÃɾÅǻԠ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà 

ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÑË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ Ç˽Áľɹ ÆÁÀùØ ÇËÉ †É †É À»ÇÆÁ˾ É É  À»ÇÆÁ˾ §ËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ †É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ž©¥™£ ¹ÂϾ» ¡¨ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ž©¥™£ §¥ª£¤žª«§©œ  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¯¾ÆËɆÊ;ɹ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ £ÌÀØ Ź¼ §¥ª£¤žª«§©œ  Ÿš¡¶ª£ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË £ÌÀØ Ź¼ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ž©¥™£ §¥ª£¤žª«§©œ ž©¥™£ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤ª¨ÎÇɾΠÃÄ¾Æ غÄ º¾É¾À¹ ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ¤ª¨ÎÎÅźÌÃ˾ÅÆ Ê»¾ËÄ »ÁÑÆعù½¾Å ÇÃÊ»ÇÉ½Ë ÇɾÎ ¤ª¨ÎÎÅŽ̺ÊÇÄƾÐÆ ½ÔÅйË ÃÄ¾Æ ÇÄÕι ¼ÉÌѹ ¤ª¨ÎÎÅÅ¥¹ÉÁؤÌÁÀ¹ º¾É¾À¹ »Ôº¾Ä¾Æ½¾É¾»Ç ¤ª¨ÎÎÅŽ¾ÃÇÉÇ»É¾» ÍÇÆ ͹Æ˹À ž˹ÄÄÁà ¤ª¨ÎÎÅÅÆÇ»ÁÆÃÁ›Ôº¾Ä¾É º¹ÅºÌà »ÁÑÆØœ¹ÅÁÄÕËÇÆ ¤ª¨ÎÎÅÅÆÇ»ÁÆÃÁ§ÄÁ»¹ÑÇÃÇÄ Åǽ¾ÉÆ Å¹Æ¼Ç ĹÂÅ ¤ª¨ÎÎÅÅÆÇ»ÁÆÃÁ©ÇÀǻԿ¾ÅÐ̼ º¾É¾À¹ÅɹÅÇÉÆ ¤ª¨ÎÎÅÅ ½¾ÃÇÉÇ» ¤ª¨ÎÎÅÅ¥¹ÉÁؤÌÁÀ¹ ÇÄÕι ºÌÃ˾ÅÆ »¾Æ¼¾ ʾÉÔ ¤ª¨ ɹÊÃÉÇ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾žº¾ÄÁ ¨ÄÁ˹04#ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨ÄÁ˹04#»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØɆÉ Î Å ËÇÄÒÅÅ ¨ÄÁ˹04#† »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÎÎ ÅÅ ª±™ ¨ÄÁ˹04#† »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃ¹Ø ÎÎ  ÅÅ œ¾ÉŹÆÁØ ª¥¤ÅÅ «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø EÅÅ ÅÅ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ ÊÇÉË ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ ÊÇÉË ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ ÊÇÉË ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅ ÊÇÉË ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ­¹Æ¾É¹ Î ÅÅÊÇÉË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

    ÄÁÊË  ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É †É É É ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç

¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ §¥ª£¤žª«§©œ ¥¾º¾ÄÕÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ¡ÅȾÉÁ؆§ÅÊÆʾɻÁÊ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ Ÿš¡¶ª£ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÄÐÅÂÅÑÍÎ-ÏËÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 41

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10


รˆร‡ร„ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

ร„รร…ร‚ร…ร‘รรŽ-รร‹รˆร’รร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร›

42 | ร‘ร’รรŽรˆร’ร…ร‹รœรร›ร… รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› รˆ รŠรŽรร‘ร’รร“รŠร–รˆรˆ | ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #07 (503) 22.02.10 ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร

ร„รรŠร‹       

ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡

ยžยฉยฅย™ยฃ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนย†ร…ร…ยบยพร‰ยพร€ยน รŽ ยญยนร†ยพร‰ยนร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜รŽรŽร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยšยช ย†ร…ร… ยซร—ร…ยพร†ร• ยบยนรƒยพร„รร€รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ  ร…ร… รŽ รŠร‡ร‰ร‹ รŠร‡ร‰ร‹ร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ  ร…ร… รŽ รŠร‡ร‰ร‹ รŠร‡ร‰ร‹ร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃ ร…ร… รŽ รŠร‡ร‰ร‹ รŠร‡ร‰ร‹ร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร… รŽ รŠร‡ร‰ร‹ รŠร‡ร‰ร‹ร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ย†ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร…ร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽย†ร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญรŽรŽร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ย†ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ย†ร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ย†ร…ร… ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝ ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ร…ร… รŽ รŠร‡ร‰ร‹ รŠร‡ร‰ร‹ร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยชยญ ย†ร…ร… ยซร—ร…ยพร†ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽยปร‡ร‚ร†ยนร˜ ยบยพร‰ยพร€ร‡ยปยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยญยนร†ยพร‰ยน ร…ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

   ร„รรŠร‹  ร„รรŠร‹         ร„รรŠร‹   ร„รรŠร‹  ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒรŒยบร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒรŒยบร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒรŒยบร… ร„รรŠร‹ รƒรŒยบร…    

ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜   ร‡ร‹ร‰     ร‡ร‹ร‰   ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ   

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร‹ร‡ร‰ยผรŠยพร‰ยปรรŠ ยงยฅยชยฃยคยžยชยซยงยฉยœ ยฃร‰ร”ยฟยพยปรŠรƒรร‚ ยกยจ ยฃร‰ร”ยฟยพยปรŠรƒรร‚ ยกยจ ยฃร‰ร”ยฟยพยปรŠรƒรร‚ ยกยจ ยฃร‰ร”ยฟยพยปรŠรƒรร‚ ยกยจ ยฃร‰ร”ยฟยพยปรŠรƒรร‚ ยกยจ ยฃร‰ร”ยฟยพยปรŠรƒรร‚ ยกยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 43

¯ª¨ Î Å ËÇÄÒÁÅÅ ¯ª¨ÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ÅÅÎ ¯ª¨ÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ÅÅ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨ÎÎcÅÅ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

†É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ

Ÿš¡¶ª£ ž©¥™£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¬¯· ª¨œœ©¤ šÉ¾»ÆÇÇÏÁÄÁƽÉ ¹Æ¼¹ÉÊÇÊƹ E†ÅÅÈǼÇƹ¿ šÉ¾»ÆÇÇÏÁÄÁƽÉ ¹Æ¼¹ÉÊÇÊƹ E†ÅÅÈǼÇƹ¿ šÉ¾»ÆÇÇÏÁÄÁƽÉ»ÊÉ̺¾ ¹Æ¼¹ÉÊÇÊƹ E†ÅÅ šÉ¾»ÆÇÇÏÁÄÁƽÉ»ÊÉ̺¾ ¹Æ¼¹ÉÊÇÊƹ E†ÅÅ ÇŹ º¹ÆÁÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ £ÇÉǺÃÁÊÉ̺ľÆÆÔ¾½»¾ÉÆÔ¾½ÄØÊÉ̺ǻ £ÇÉǺÃÁÊÉ̺ľÆÆÔ¾ÇÃÇÆÆÔ¾ÈǽÈĹÊËÁÃǻԾÇÃƹ½ÊÉ̺ǻ ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÈÉÇÃĹ½ÇÐÆÔ»ÊÉ̺Ô ž¿½ÌºÉ¾»¾Æ ËÇÄÒ  ÅÅ ¥ÇλžÑùÎ ¦¹ÄÁÐÆÁÃÁùÉÆÁÀÔ½ÄØÊÉ̺ǻ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹

ÈÅ Ã̺Å ÈÅ Ã̺Å ÈÅ  ûÅ žÑÇà ü

ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ ÇË É É ÇËÈÉÇÁÀ»

š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª š¦§¬†®™¬ª ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ¾ÄÕ˹ ¾ÄÕ˹ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¦ª« ¨ÉÇÍÉ̺ù ¾ÄÕ˹ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †††† †††† †† ††

¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹاƽÌËÁÊÊ«¾ÉÅÇ ©¾ÀÕº¹½ÄØÊÉ̺ǻ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ»ÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÉ̺ÔÄ׺Ծ ªÉ̺ÔÄ׺Ծ ªÉ̺ÔÉÌÐÆÇÂÉ̺ÃÁ¨ÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ÅÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾Â ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾Â ɾÅÇÆË Ç˽¾Äù ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÊÉ̺ǻ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕž¿»¾ÆÏÇ»ÔÂ Ä¾Æ ­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø½Äغ¹ÆÕ ­ÇÄÕ¼¹½Äغ¹ÆÕ

ÉÌÄÇÆ  ûÅ ûÅ ûÅ   ÉÌÄÇÆ

½¾Ñ¾»Ç ÇËÈÉÇÁÀ» É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¾ÄÕ˹ §ÅÇÅ ÇŤ¾Ê ¨ÉÇÍÉ̺ù ¨ÉÇÍÉ̺ù ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ª£†œÉ¹ÆÁË ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨

†† †† †††† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÅÊËÎ. ÑÂÅÒÎÏÐÎÇÐÀ×ÍÛÅ ÏËÀÑÒÈÊÈ. ÎÐÃÑÒÅÊËÎ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

œ¾ÉžËÁÃÁ ÃľÁ½ÄØÀ¾ÉÃ¹Ä Ê˾ÃĹ ¦ª ¾ÉùÄÇ"($ (MBWFSCFM ÅźÉÇÆÀ¹Î ÎÅÅ  ¾ÉùÄÇ"($ (MBWFSCFM ÅÅʾɾºÉÇÎ ÎÅÅ £ÉÇÑùÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕƹØ»ÊȾƾÆÆ¹Ø ½ÉǺđƹ؝ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ §ºÉ¹ºÇËùÁÈÇÄÁÉǻùÃÉÇÅÃÁÊ˾ÃĹ À¾ÉÃ¹Ä ¬­†ÊÃľÂù §É¼Ê˾ÃÄÇ §©œª«ž£¤§  Åņ¨§¤¡£™©š§¦™«  ÅÅ §É¼Ê˾ÃÄÇÈÉÇÀɹÐÆǾ ÅÇÄÇÐÆǾ †ÅÅ

ÇÈË    

 ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

ª­£ ªË¾ÃÄÇŹÉþË ªË¾ÃÄÇŹÉþË ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ¨£ª¹ËÌÉÆ ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨  ¾ÆÇƆ§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§É¼Ê˾ÃÄÇ©¾Àù §Ê˾ÃľÆÁ¾»ÁËÉÁÆ ¹»¹ÉÁÂÆǾ ¨Ä¹ÊËÁÃÄÁÊËǻǠ   ÅÅ ƹɾÀù ¨Ä¹ÊËÁè›®†ÅÅ ¨Ä¹ÊËÁÃÁ¨¶« ª™¦ †ÅÅ

  

  

¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ £©§¦¡ ¾ÆÇƆ§ÅÊà  ¾ÆÇƆ§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­®¡¦§ª­ž¡®ª«¬ª£¬œ³©·¡«§œ­®¤¦¤ª¬Ÿ­®¡¦§ª


ÊËÅÈ. ÌÀÑÒÈÊÈ. ÃÅÐÌÅÒÈÊÈ

44 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 ¨Ä¾Æù½ÄØÊ˾ÃĹ ÀÇÄÇËÇ ʾɾºÉÇ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ÅÅÅÅ ÅÅÈÉÇÀ Ï»¾Ë ¨ÇÄÁùɺÇƹË ÅÅÅÅ ÅÅÈÉÇÀ Ï»¾Ë ¨ÇÄÁùɺÇƹËÈÉÇÀɹÐÆÔ ÅÇÄÇÐÆÔ †ÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹËɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ½ÄØ˾ÈÄÁÏ ƹ»¾ÊÇ»ÁɾÃĹÅÔ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇËǻԠªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ ÅÅ ©¾Àù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ªË¾ÃÄÇ  ÅÅ ªË¾ÃÄÇ   ÅÅ¥ šÇÉ ªË¾ÃÄÇ   ÅÅŹËÁÉÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇ   ÅÅËÇÆÁÉÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇÅÅ¥ šÇÉ 

       

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾   ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

ªË¾ÃÄÇŹÉþË ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨  ¾ÆÇƆ§ÅÊà :À†¯¾ÆËÉ ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ªË¾ÃÄÇŹÉþË ¨£ª¹ËÌÉÆ ¨£ª¹ËÌÉÆ ªË¾ÃÄÇŹÉþË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªË¾ÃÄÇ-BDPCFMÏ»¾ËÆǾÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆǾÅÅÎ (MBWFSCFM ªË¾ÃÄǹÉÅÁÉÇ»¹ÆÆǾÅÅ ªË¾ÃÄǹÉÎÁ˾ÃËÌÉÆǾÏ»¾ËÆǾ ͹ʹ½ÆǾ †ÅÅ ªË¾ÃÄǽ¾ÃÇɹËÁ»ÆǾÉÁÍľÆǾ»¹ÊÊ ºÏ» Ï»¾ËÆǾ ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ªË¾ÃÄÇ¥¹Ë¾Ä×ÃÊŹËǻǾ¼Ä¹½ÃǾºÏ» ºÉÇÆÀ¹ ªË¾ÃÄÇÇÃÇÆÆǾ ɾÀùÈÇɹÀžɹŝÇÊ˹»Ã¹¬Ê˹Æǻù§Ê˾ÃľÆÁ¾ɹÅ ªË¾ÃÄÇɾÍľÃËÁ»ÆǾ ÊÇÄÆϾÇËɹ¿¹×Ò¾¾ †ÅÅ ªË¾ÃÄÇ˾ÈÄÇʺ¾É¾¼¹×Ò¾¾5PQ/ÅÅ ÅÅ (MBWFSCFM ªË¾ÃÄÇËÇÆÁÉÇ»¹ÆÆǾ»ŹÊʾ  ÅÅ ºÉÇÆÀ¹ ªË¾ÃÄÇËÇÆÁÉÇ»¹ÆÆǾ»ŹÊʾ  ÅÅ ʾÉǾ ªË¾ÃÄÇÌÀÇÉйËǾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªË¾ÃÄÇÌÀÇÉйËǾÁÅÈÇÉËÆǾ»¹ÊÊ ºÏ» ªË¾ÃÄÇÌÀÇÉйËǾÁÅÈÇÉËÆǾ»¹ÊÊ ºÉÇÆÀ¹ ÀÇÄÇËÇ ªË¾ÃÄÇÌÀÇÉйËǾÁÅÈÇÉËÆǾ»¹ÊÊ ÊÁƾ¾ À¾Ä¾ÆǾ ªË¾ÃÄÇÌÀÇÉйËǾŹËǻǾÁÅÈÇÉËÆǾ»¹ÊÊ ºÏ» ªË¾ÃÄÇÌÀÇÉйËǾŹËǻǾÁÅÈÇÉËÆǾ»¹ÊÊ ºÉÇÆÀ¹ ªË¾ÃÄÇÌÀÇÉйËǾŹËǻǾÁÅÈÇÉËÆǾ»¹ÊÊ ¼ÇÄ̺Ǿ ªË¾ÃÄÇ©¾ÀùÈÇɹÀžɹŠ½ÇÊ˹»Ã¹ ªË¾ÃÄǪ»¾ÉľÆÁ¾ÇË»¾ÉÊËÁ ɾÀù ǺɹºÇËùÃÉÇÅÃÁ ªË¾ÃÄdžǺɹºÇËùÃÉÇÅÇà ʾÉľÆÁ¾ «¾ÈÄÁÏÔÁÀÊÇËǻǼÇÈÇÄÁùɺÇƹ˹

           

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

ªË¾ÃÄÇŹÉþË ªË¾ÃÄÇŹÉþË ªË¾ÃÄÇŹÉþË ªË¾ÃÄÇŹÉþË £ÌÀØ Ź¼ ªË¾ÃÄÇŹÉþË ªË¾ÃÄÇŹÉþË ªË¾ÃÄÇŹÉþË ªË¾ÃÄÇŹÉþË ªË¾ÃÄÇŹÉþË ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ªË¾ÃÄÇŹÉþË ªË¾ÃÄÇŹÉþË ªË¾ÃÄÇŹÉþË ªË¾ÃÄÇŹÉþË ªË¾ÃÄÇŹÉþË ªË¾ÃÄÇŹÉþË ªË¾ÃÄÇŹÉþË ªË¾ÃÄÇŹÉþË ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦§¡¤¨œ­®¤¦¤Ÿ¡¬¨¡®¤¦¤ ,-&06-53" ÃľÂ½Ê˾ÃÄÇǺǾ» ǺǾ»ƹÍÄÁÀ¾ÄÁƧÊÆÇ»¾ œ™©™¦«ŹÊËÁùÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØÊÁÄÁùËƹأľÁ˻ʾ œ»ÇÀ½Á¿Á½ÃÁ¾$SBGUVN ’   ÅÄ œ»ÇÀ½Á¿Á½ÃÁ¾-/  ª±™ ¦ª œ¾ÉžËÁùÃÉÁÄ ¹ÃÉÁĆÊÁÄÁÃÇÆ Ï»¾ËÆÇ ¦ª œ¾ÉžËÁÃÊÁÄÁÃÇÆǻԠ¹ÃÉÁÄǻԚ¾ÀƹÄÁÐÆÔ ƹÄÁÐÆÔÂɹÊÐ¾Ë ¦ª œ¾ÉžËÁÃÌÆÁ»¾ÉʹÄ ʹÆÁ˹É )BVTFS ¦ª œ¾ÉžËÁÃÁ¹ÃÉÁÄǻԾ ÊÁÄÁÃÇÆǻԾ ˾ÉÅÇÊËÇÂÃÁ¾ ƾÂËÉ #&-*/," œ¾ÉžËÁÃÁ½ÄØȹÉþ˹†Ï»¾ËÇ» #&-*/," œ¾ÉžËÁÃÁ¥¹ÃÉÇÍľÃÊ œ¾ÉžËÁÃÁ¥ÇžÆË œ¾ÉžËÁÃÁª¹ÀÁĹÊËÔ ›ÁùÉ œ¾ÉžËÁÃÁ ÃľÁ

¼É Ç˽Áľɹ †ü ÇÈËÉÇÀÆ ÑË Ç˽Áľɹ ÇÈË ÇÈË ùÉËÉÁ½¿ÊÃÁ½ÃÁ ÇÈË É ÑË ÇËÉ ÑË É ÑË ÆÁÀÃÁ¾ ÑË ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀùØ 

£ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ª­£  ª­£ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ  ª­£ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¨£­š©  ¨ÉÇɹº

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ¾ÉžËÁÃÁʹÀÁĹÊËÔ½Äؼ¾ÉžËÁÀ¹ÏÁÁ½¾ÍÇÉÅѻǻ ÈÇÄÁÌÉ¾Ë ¹ÃÉÁÄÇ» œ¾ÉžËÁÃÁʹÀÁĹÊËÔ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÍÇƹɾ ÇÊ˾ÃľÆÁØ ½ÇÉǼ ÅÇÊËÇ» ¡ÆÊËÉÌžÆ˹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔ ŹÄØÉÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ ¦ª £Ä¾Âª™ š­† £Ä¾Â1VGBT œ¾ÉŹÆÁØ ½ÄØÄ׺ÔÎÃɹÊÇÃÁĹÃÇ» ¦ª £Ä¾ÂšÔÊËÉǺ¹Àǻԯž¦™†£™°žª«›§ £Ä¾ÂšÔÊËÉǪ«™¦™©«»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ £Ä¾ÂšÔÊËÉÇÂÌÆÁ»¾ÉʹĽÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ £Ä¾Â»Ç½ÇÊËÇÂÃÁÂ%%% œž©¥™¦¡¸ ©§ªª¡¸ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊº¹ÀǻԠ£Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»™Ã»¹ÊËÇÈ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ½ÄØØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ ÊÁºÁ˹ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊÊÌȾÉÈÇÄÁžÉ £Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊ˾ÉÅÇÊËÇÂÃÁÂ

ü ü ÇÈË ü ÇÈË ü ü ü ü ü ü ü ü ü

«™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ ª­£ ¦¹½¾¿½¹  ª­£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ž»ÉÇĹÃÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 45

£Ä¾Âœ¾ÉÃÌľÊÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ £Ä¾Â½ÄØù;ÄØ·ÆÁÊ ·ÆÁÊ99*ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾Â½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ ª¡š¡«™œ¾ÉÃÌľÊÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾Â½Äب›® ¥ $PTNPGFO £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌľÊÌÆÁ»¾ÉÊÊÌȾÉÈÇÄÁžÉÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Ä¾ÂÃÇÆ˹ÃËÆÔ žźɹÆÆÔ œž©¥™¦¡¸ ©§ªª¡¸ £Ä¾Â¥ÇžÆË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¾ÂÅÇÆ˹¿ÆÔº¾ÀɹÊË»ÇÉÁ˾ľÂ½ÄØÈÇÉÁÊËÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» #&-*/," £Ä¾Â¨¾ÉļÁÈʼÁÈÊǻԽÄؼÁÈÊÇùÉËÇƹ £Ä¾Â·ÆÁÊ £Ä¾Â·ÆÁÊ99* £Ä¾Â·ÆÁÊš¾ÄÍÁÃʺ¾ÄÔ½ÄØÅÇÀ¹ÁÃÁ ÅɹÅÇɹ ȹÆÆÇ £Ä¾Â·ÆÁʨÄ×Ê £Ä¾Â·ÆÁÊ«¾ÈÄÇÃľÂ½ÄØÌ˾ÈÄÁ˾ÄØ £ÇÅÈľÃËÔ½ÄØÌÎǽ¹À¹ÇÃƹÅÁ¨›® Ⱦƹ ÇÐÁÊËÁ˾ÄÁ$PTNPGFO   ¨¾Æ¹(0-%(6/Ä 406%"-Ä 6-5*." #"6."45&3 ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø 130'* ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÄ5ZUBO ,WBESP .BHJD'PBN ¦ª ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø#&-*/,"Ä ºÔËÇ»¹ØÈÉÇÍ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø1V†5FDI ÅÄ ºÔËÇ»¹ØÈÉÇÍÁ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØºÔËÇ»¹Ø ÈÉÇÍÁ ÈÁÊËÇľËÔ ÇÐÁÊËÁ˾ÄÁ ¦ª ¨ÉÇÅԻù½ÄØȾÆÔ ªÃÇËн»ÌÎÊËÇÉÇÆÆÁ Å ªÅÇŶ†ÊÇË»¾É½Á˾ľÅ ±ÁËÉÇà ü ü ±È¹Ëľ»Ã¹4IFFUSPDL ±È¹Ëľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË,3 ±È¹Ëľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË-3 ±È¹Ëľ»Ã¹›ÇÄŹ†±Ç» ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾ÀÌʹ½ÇÐƹØ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ¼ÁÈÊÇ»¹Ø ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊÈÇÄÁžÉƹػǽÇÊËÇÂÃ¹Ø º¾Ä¹Ø ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊÈÇÄÁžÉƹػǽÇÊËÇÂÃ¹Ø ʾɹØ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊÍÁÆÁÑƹØ ±È¹Ëľ»Ã¹ŹÊÄØÆdžÃľ¾»¹Ø«¾ÃÊ £ÌÀÕÅÁÐ ±È¹Ëľ»Ã¹¨Ì͹Ê ±È¹Ëľ»Ã¹¬ÆÁÍÄÇË ±È¹Ëľ»Ã¹­Ì¼¾ÆÍ×ÄľÉ£Æ¹ÌÍ ª†¨º °¾ÄغÁÆÊà ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊšÄÁüÁÈÊÇ»¹ØÍÁÆÁÑƹØ ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁʪĹ½ ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊ­¹Ê¹½º¾ÄÔ ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊ­¹Ê¹½ʾÉÔÂ

ü ºÈÇÊÉ ü ÊÃÁ½ÃÁ ü ÊÃÁ½ÃÁ   ü ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÑË ÇËÉ ÑË É ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ÑËÄÁËÉ ÇÈËÉÇÀÆ º¹ÄÄÇÆ ÇÈËÉÇÀÆ  ÇÈË É ÑË ÇËÉ ÑË Ç˽Áľɹ ÇÈË   ü À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ÑË À»ÇÆÁ˾ ü À»ÇÆÁ˾ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¾ÆÇƆ§ÅÊà ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ž»ÉÇĹÃÁ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ž»ÉÇĹÃÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ «™¤¡¥™¦ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ œ¹É¹ÆËÈĹÊË  ª­£ ž»ÉÇĹÃÁ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ  ª­£ œ¹É¹ÆËÈĹÊË  ¾ÆÇƆ§ÅÊà ¦¹½¾¿½¹ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÓÕÈÅ ÑÌÅÑÈ. ÂßÆÓÙÈÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

™ËÄ¹Ê À¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁü ’º¾Ä¹Ø ¨ÇÄÕѹ ™ËÄ¹Ê À¹ËÁÉù½ÄØÈÄÁËÃÁ ü Ï»¾ËƹØ ¨ÇÄÕѹ š¾É¼¹Ì͆#BV1VU[;FNFOU ÑËÌùËÌÉù͹ʹ½Æ¹Ø ü š¾É¼¹Ì͆#PEFO;FNFOU'JOBM¥† ÍÁÆÁÑÆÔÂÈÇÄ ü š¾É¼¹Ì͆#PEFO;FNFOU(SPTT¥† ÈÇÄʹÅÇÆÁ»¾ÄÁÉÌ×ÒÁÂÊØ ü š¾É¼¹Ì͆#PEFO;FNFOU.FEJVN¥† ÈÇÄʹÅÇÆÁ»¾ÄÁÉÌ×ÒÁÂÊØ ü š¾É¼¹Ì͆'JOJTI1PMZNFS ÑȹËľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØÈÇÄÁžÉƹØ ÊÄdžÅÅ š¾É¼¹Ì͆'JOJTI;FNFOU ÑȹËľ»Ã¹Ͼź¾Ä¹ØÍÁÆÁÑÆ¹Ø ü š¾É¼¹Ì͆(SBOJU ÃľÂ½Äغ¹ÊʾÂƹ ËØ¿¾ÄÔÎÈÄÁË ü š¾É¼¹Ì͆,*55 À¹ËÁÉù½ÄØѻǻº¾Ä¹ØÊ¾É¹Ø ü š¾É¼¹Ì͆1SBLUJL ÊËؿù½ÄØÈÇĹ¥† ü š¾É¼¹Ì͆,FSBNJL,FSBNJL130 ÃľÂÌÊÁľÆ½þɹÅǼɹÆ ü ›¾ËÇÆÁË ʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØÈÇÄ ü ›¾ËÇÆÁˆ,3-3 ÑȹËđ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹؼÁÈÊÇ»¹Ø ü ­ÁÆÄØƽÁØ ›ÇÄŹ†œÁÈʪËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ œ† ü ›ÇļǼɹ½ ›ÇÄŹ†¡Æ˾ÉÕ¾É ÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ ü ›ÇÄŹ†£¾É¹ÅÁèÄ×Ê ÃľÂÌÊÁľÆÆÔ½ÈÄÁËÃÁ þɹÅǼɹÆ ›ÇÄŹ†£¾É¹ÅÁà ÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ ½ÄØ»ÆÌËɾÆÆÁÎÁƹÉÌ¿ÆÔÎɹºÇËü ›ÇÄŹ†¥ÇÆ˹¿ ¼ÁÈÊÇ»ÔÂÅÇÆ˹¿ÆÔÂÃľ ü ›ÇÄŹ†ªÄÇÂ¥¦ ÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹ØŹÑÁÆÆǼÇƹƾʾÆÁØ ›ÇÄŹ†ªÄÇ ÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø ü ›ÇÄŹ†­ÁÆÁÑ ÑȹÃľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹؼÁÈÊÇ»¹Ø ü ›ÇÄŹ†±Ç» ÑȹËľ»Ã¹¼ÁÈÊÇ»¹Ø ü œ¾ÉÃÌľÊ¬ÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔªÌȾÉÈÇÄÁÅ¾É ÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ ü œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ¼É̺ÔÂÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÇĹ ÊÄdžÅÅ ü œ¾ÉÃÌÄ¾Ê À¹ËÁÉù½ÄØѻǻº¾Ä¹ØÊ¾É¹Ø ü œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ÃľÂ½ÄØØк¾ËÇƹ˾ÉÅÇÊËÇÂÃÁ™£›™ª«§¨ ü œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØÈÇÄ ÊÄdžÅÅ ü œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ÊËؿù½ÄØÈÇĹ ÊÄdžÅÅ ü œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ÑȹËľ»Ã¹º¾ÀÌʹ½ÇÐƹØÍÁÆÁÑƹؼÁÈÊÇ»¹Ø ü œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ÑËÌùËÌÉùƹϾžÆËÆÇÂÇÊÆÇ»¾ ü œ¾ÉÃÌľʆÃľÂ½ÈÄÁËÃÁ¬ÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔªÌȾÉÈÇÄÁžÉÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ¾ÉÃÌľʆÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ ½Äت¡š¡«™ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ¾ÉÃÌľʆÈÇļÉ̺ÔÂÉÇ»ÆÁ˾ÄÕÈÇÄÍÁÆÁÑÆԝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ¾ÉÃÌľʆÊžÊÕÃĹ½ÇÐƹØ¥† ÊžÊÕǼƾÌÈÇÉÆ¹Ø ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ¾ÉÃÌľʆÑËÌùËÌÉùϾžÆËƹؼÁÈÊÇ»¹ØÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œÉÌÆËǻù¬ÆÁ»¾ÉʹÄ«ž£ª ¹ËÁÉùœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ™ËÄ¹Ê $FSFTJU ÇÈËÇÅ 

ü Ç˽Áľɹ ü Ç˽Áľɹ ü É ü É ü É ü É ü É ü É ü É ü É ü É ü É ü Ç˽Áľɹ ü Ç˽Áľɹ ü É ü É ü É ü É ü Ç˽Áľɹ ü É ü Ç˽Áľɹ ü Ç˽Áľɹ ü Ç˽Áľɹ ü Ç˽Áľɹ ü Ç˽Áľɹ ü Ç˽Áľɹ ü Ç˽Áľɹ ü Ç˽Áľɹ ü Ç˽Áľɹ ü Ç˽Áľɹ ü Ç˽Áľɹ  üÊÃÁ½ÃÁ ü ÊÃÁ½ÃÁ ü ÊÃÁ½ÃÁ ü ÊÃÁ½ÃÁ ü ÊÃÁ½ÃÁ Ä ÆÁÀùØ ºÈÇÊÉ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­¯±¤¡­¨¡­¤ž»¢¯µ¤¡


ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÛÅ È ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

46 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 £Ä¾Â½ÄغÄÇÃÇ»ªÁºÁË ü £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁ·ÆÁÊ ·ÆÁÊ99*ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £Æ¹Ì͆Á¹Å¹Æˆ ½¾ÃÇɹËÁ»Æ¹ØϾžÆËƹØÑËÌùËÌÉù £Æ¹Ì͆£ÇË˾½¿Æ¹Ø ÊžÊÕϾÅ͹ʹ½Æ¹ØÑËÌùËÌÉÆdžÃĹ½ÇÐƹØ £Æ¹Ì͆¥¨† ÑËÌù˼ÁÈÊÇ»¹ØŹÑÁÆƹƾʾÆÁØ °¾ÄغÁÆÊà ü £Æ¹Ì͆¨¾ÉÄÍÁÃʆœ› ÃľÂ¼ÁÈÊǻԠ°¾ÄغÁÆÊà ü £Æ¹Ì͆©Ç˺¹Æ½ ÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø ü £Æ¹Ì͆ª¾»¾Æ¾É†£Æ¹ÌÍ ÃľÂ½ÄØÖÃÊËÉÌÀÁÁÁ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁ £Æ¹Ì͆¬š§ ÊËØ¿½ÈÇĹǺľ¼Ð ÊĆÅÅ ɹÊÎ üûÅÅÅ £Æ¹Ì͆¬ÆÁÍÄÇË ÑȹËľ»Ã¹ÍÁÆÁÑÆ¹Ø œ¾ÉŹÆÁØ ü £Æ¹Ì͆¬Æ˾ÉÈÌËφ¬¨ ÑËÌùËÌÉù͹ʹ½Æ¹Ø ü £Æ¹Ì͆­ÄÁÀ¾Æ£Ä¾º¾É ÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁÁ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÁ £Æ¹Ì͆­Ì¼¾ÆÍ×ÄľɆœ› ÑȹËľ»Ã¹¼ÁÈÊÇ»¹Ø °¾ÄغÁÆÊà ü ¤¹ÃÁ ÎÁÅÁؽÄØȹÉþ˹ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØɾÅÇÆ˹½ÇÉÇ¿ÆÔÎÈÇÃÉÔËÁ ¨Ì͹Ê’ ÑȹËđ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØÈÇÄÁžÉÆ¹Ø ü œ¾ÉŹÆÁØ ©¹ÊÑÁ»Ã¹½ÄØù;ÄØœ¾ÉÃÌľÊº¾Ä¹ØÁÏ»¾ËƹØ›ÊØȹÄÁËɹ

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  ü ü

À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÉÇÀÆ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ ÇÈËÉÇÀÆ

ªÁºÁ˧ÅÊà ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ žÉÑÇ» ¡¨ ª£¨¾Ë¹Ä £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©Ç˜ÁÈÊ ÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø ü ¨¾ÉÅÕ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾,OBVG 6OJT œ¾ÉÃÌÄ¾Ê šÔÊËÉÇ ›ÇÄŹÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹÇÊ˹»Ã¹ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÇÊ˹»ɾÅÇÆËÆÔÂ*74*-(*%301-0.#" ªÇÊ˹»ɾÅÇÆËÆÔÂ*74*-70%04501 ¯¾Å¾ÆË»žÑùÎ ¯¾Å¾ÆËɹÊÑÁÉØ×ÒÁÂÊØ º¾ÀÌʹ½ÇÐÆÔ ºÔÊËÉǽ¾ÂÊË»Ì×ÒÁÂ¥™£­¤§¬ ±ÁËÉÇà ü ¼ÇËÇ»¹ØÍÁÆÁÑƹØÑȹËđ»Ã¹ »¾½ÉÇ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾ÀÌʹ½ÇÐƹØÍÁÆÁÑƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ»Ä¹¼ÇÊËϾžÆËÆ¹Ø º¾Ä¹ØÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹¼ÁÈÊÇ»¹Ø­¹É»¾ÊËü ±È¹Ëľ»Ã¹¼ÇËÇ»¹Ø±¡«©§£ ª†¨º ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ËÌùËÌÉù#30;&9ŹÑÁÆƹØ ±ËÌùËÌÉù›ÇÄŹ†ÊÄǼÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉùœ¾ÉÃÌľÊÁÀ»¾ÊËÃǻdžϾžÆËƹØ ±ËÌùËÌÉùœ¾ÉÃÌľÊ͹ʹ½Æ¹Ø ±ËÌùËÌÉùœ¾ÉÃÌľÊϾžÆËƹØ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹ØšÁÇÈĹÊ˪ÌȾÉϾƹ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹ØšÁÇÈĹÊ˪ÌȾÉϾƹ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø©§«š™¦ ©§«œ¡¨ª ©§«œž©ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±ËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø­¹É»¾ÊË ü ±ËÌùËÌÉù©Ç˺¹Æ½ £Æ¹ÌÍ ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʼÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʆ¥±¥™±¡¦¦™¸¼ÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù·ÆÁÊ«¾ÈÄÇƼÁÈÊÇ»¹Ø

ü Ç˽Áľɹ     ½Ç¼Ç»ÇÉ ü ÇËÉ ü ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ü Ç˽Áľɹ  üÀ¹»Ç½ÊùØ  ü À¹»Ç½ÊùØ É ü À¹»Ç½ÊùØ ü ÆÁÀùØ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ÇËÉ ü ÇËÉ ü À¹»Ç½ÊùØ É ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ ü ºÈÇÊÉ

£ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ¨ÉÇɹº ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ  ª£¨¾Ë¹Ä £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ  ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ  ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

§œ¦ª¦¬œ­ª³©·¡¤£œµ¤®©·¡¨œ®¡¬¤œ§· "MQJOB†'BTTBEFOXFJTT ÃɹÊù»Ö͹ʹ½Æ¹Ø Ä "MQJOB†(SVOE†,PO[FOUSBU ¼ÉÌÆËǻùÌÃɾÈÄØ×Ò¹Ø ÃÇÆϾÆËɹË Ä "MQJOB†*OOFOXFJTT ÃɹÊù»Ö ÌÊËÇÂÐÁ»¹ØÃÅÇÃÉÇÂÈÉÇËÁÉþ Ä "MQJOB†.BUUMBUFY ÃɹÊù»Ö ÌÊËÇÂÐÁ»¹ØÃÁÊËÁɹÆÁ× Ä "MQJOB†1SFNJVNMBUFY ÃɹÊù»Ö ÁÀÆÇÊÇÊËÇÂÃ¹Ø Ä 46)0†¡ÀÇÖÄ¡ÀÇÈÉÇÆ¡ÀÇ»¹ÃÊ ü ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ™Ã»¾ÊË›ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊù½ÄØ»ÇÀ½ÌÎǻǽǻ ™Ã»¾Ê˪ÃɹÊù»Ç½ÆǽÁÊȾÉÊÁÇÆƹØ ™Ã»¾ÊËǼƾÀ¹ÒÁËƹØÃɹÊùÌÆÁ»¾ÉʹÄÕƹØž˹ÄÄ ½¾É¾»Ç ™ÆËÁÃʾɾºÉš¹À¹½ÄØÈÉÁ½Ê˹ÉÁÆÔ¿¾Ä¾ÀÆÁÀ½ )&-*04 ™ÆËÁʾÈËÁÚ¡§† §œ¦žš¡§ ™²¡«™ ™ÆËÁʾÈËÁÃÁ½Äؽ¾É¾»¹#BTF #FMPDJE #FMCPS #&-*/," Ä ™Ï¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ ̹ˆÊÈÁÉÁË š¹ÄÄÇÆÐÁÃÁÊÃɹÊÃÇ »Ê¾Ï»¾Ë¹ÈÇ3"- šÁËÌŹÊË ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØŹÊËÁù ºÁËÌÅƹØ ü ›ÇÄŹ†¡Æ˾ÉÕ¾É ü ¼ÉÌÆËǻù½ÄØÊÁÄÕÆÇ»ÈÁËÔ»¹×ÒÁÎÇÊÆÇ»¹ÆÁ ›ÇÄŹ†£ÇÆ˹ÃË ü ¼ÉÌÆËǻù ½ÄؼĹ½ÃÁÎÇÊÆÇ»¹ÆÁ º¾ËÇƹ ›ÊØÈÉǽÌÃÏÁØ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù œÉÌÆË$FSFTJU ¨ÌÍ¹Ê ®ÇŹËÇÆ œÉÌÆË3PTUJ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ĹÃɹ «¾ÃÊ ÄÁ»Æ¹ ¨ÉÇÍÁÃÊ œÉÌÆ˹ÃÉÁÄǻԼÄ̺ÇÃǼÇÈÉÇÆÁÃÆÇ»¾ÆÁØ œÉÌÆËš¾ËÇÆÇÃÇÆ˹ÃËü œÉÌÆËœ¹ÅŹ†¬©†¹ÃÉÁÄÌɾ˹ƽÄØž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉ †ÃÇÅÈÅ œÉÌÆËœ­†ÃɆÃÇÉÁÐ ʾÉ ü ¼©ÇÊËÇ» œÉÌÆËœ­†ÃɆÃÇÉÁÐ ʾÉ ü ¼©ÇÊËÇ» œÉÌÆËœ­†ÈÇž˹ÄÄÌÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô ʾÉÔ œÉÌÆËœ­† ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐ ʾÉÔ  Áü œÉÌÆËœ­† ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô ʾÉÔ ü ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ œÉÌÆ˽Äؽ¾É º¾ÄÔ ¦¯ †ÃÇÅÈÊ»ÔÊÊÌÎÇÊË )&3#&354 )&-*04 œÉÌÆË«¹ÆÃÈɹÂŽ»ÆÌËÉÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁ¾ÅÃÊƾÍ˾ÈÉǽÌà †ÃÇÅÈ

Ä É Ä É Ä É Ä É Ä É ü Ç˽Áľɹ ü ü ü  À»ÇÆÁ˾ †ü ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ Ä ÊÃÁ½ÃÁ ÑË À»ÇÆÁ˾ ü Ç˽Áľɹ ü É ü É ÇËÉ ü ºÈÇÊÉ Ä ºÈÇÊÉ †Ä ÊÃÁ½ÃÁ  ü É ü ÇË É ü ÇË É ü ÊÃÁ½ÃÁ ü É ü ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ü É

£ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ž»ÉÇĹÃÁ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ž»ÉÇĹÃÁ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ §É¼É¾ÅÊËÉÇ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ­ÁÆÃɹÊù ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ œ¹ÅŹ ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§› ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ž»ÉÇĹÃÁ œ¹ÅŹ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


œÉÌÆË­¤†£ ›¤† œ­† ®ª† œÉÌÆ˶ÈÁÈɹÂÅÅšÖÈÇÃÊÁ½ ÎÁÅÇÊ˽ž˹ÄÄÇÃÇÆ †ÃÇÅÈ ü œÉÌÆËǻù½ÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄÃÇ» ¼Ä̺ÇÃÇÈÉÇÆÁù×Ò¹Ø œÉÌÆËǻù½ÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄÃÇ» ¼Ä̺ÇÃÇÈÉÇÆÁù×Ò¹Ø ž»ÉÇÄ×Ãʝ††.BUUMBUFY »ÖÃɹÊù ÊËÇÂùØÃÁÊËÁɹÆÁ× ž»ÉÇÄ×Ãʝ††8BOEGBSCF »ÖÃɹÊù »Ä¹¼ÇÈÉÇÐÆ¹Ø ÊÌÃÇÆÆdžŹËÇ»¹Ø ž»ÉÇÄ×ÃÊž† »ÖÃɹÊù½ÄØÈÇËÇÄÃÇ» º¾Ä¹Ø ŹËÇ»¹Ø ü ž»ÉÇÄ×ÃÊž†Í »ÖÃɹÊù͹ʹ½Æ¹Ø¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø º¾Ä¹Ø ü ž»ÉÇÄ×ÃÊž†¹ ¼ÉÌÆËǻùÈÉÇÆÁù×Ò¹Ø Ê¹ÆËÁʾÈËÁÃÇÅ ü ¹ÒÁ˹ËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ©¡£§¤§¥ ¡ÆÊËÉÌžÆËŹÄØÉÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ ¹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔ ¦ª £ÇľÉ16'".*9 Ï»¾Ë¹ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ÃÇÆϾÆËɹË £ÇÆϾÆËɹËÔÃɹÊÁ˾ľÂ ÇË˾ÆÃÇ» )&3#&354 "--&/%0 œž©¥™¦¡¸ £É¹Êù¹ÃÉÁÄÇ»¹Ø½ÄØ͹ʹ½Ç»ÁÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ» £É¹Êù»½š¾ÄÇÊƾ¿Ã¹ œÇÄ̺ù ¶½¾ÄÕ»¾ÂʝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £É¹Êù½ÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄÃÇ»ŹËÇ»¹Ø«™¢œ™›†›™†ü £É¹Êù½ÄØÊ˾ÆÁÈÇËÇÄÃÇ»ŹËÇ»¹Ø«™¢œ™›†›™†ü £É¹Êù½ÄØ͹ʹ½Ç»º¾Ä¹Ø«™¢œ™›†™£†ü £É¹Êùž»ÉÇ ÈÉǽÌÃÏÁØ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù £É¹ÊùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽÄØÃÁÉÈÁйÁ¿ºÃÇÆÊËÉÌ۝†™£†§›š/&0 £É¹ÊùǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÇž˹ÄÄ̙û¾ÊËü £É¹Êù­¹Â¾ÉÈÉÇ˾à ǼƾÀ¹ÒÁËƹØÈÇž˹ÄÄÌ £É¹Êù ÁÅÁËÁÉÌ×Ò¹ØÊËÉÌÃËÌÉ̽¾É¾»¹ ¡ÊȹÆÁØ Ï»¾Ë¹»¹ÊÊ £É¹ÊÃÁ»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¹ÊÃÁÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ £É¹ÊÃÁÖŹľ»Ô¾Á»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆÆÔ¾§¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇɦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ £É¹ÊÃÁ†Ä¹ÀÌÉÁ-BTVS 5PQMBTVS 5PQMBTVS67QMVT #&-*/," Ï»¾ËÇ» ¤¹ÀÌÉÕ¹ÃÉÁĹËƹؽÄØÇÃÇƆº¾Ä ËÇÆÁÉ ÈÉÇÀɹÐƹØ )&-*04 ¤¹ÀÌÉÕ½ÄØʹÌÆ º¾ÊÏ»¾ËÆ¹Ø »Ç½Æ¹Ø #&-*/,"*OUFSJFS4BVOB ¤¹Ã¦¯† ¦¯† ®›† ȹÉþËÆÔ ¤¹Ã™£† ¶¨† £§† ¬©† ¤¹Ã¹ÄÃÁ½ÆÔ ¹ÃÉÁÄǻԠÈÉÇÈÁËÃÁ Áü ¤¹Ã½ÄØÄǽÇƼÄØÆÏ ŹËǻԠÈÇÄÌŹËǻԠ#&-*/," 5&44"30- ¤¹Ã¦¯†ÃÇÅÈÈÇÄÁÌɾË †ÃÈÇÄÁÌɾË )&3#&354 )&-*04 ¤¹ÃȹÉþËÆÔ†¹ÄÃÁ½††ÃÇÅÈÇÄÁÌɾ˻ǽÆÔ #&-*/," œž©¥ 

ü À»ÇÆÁ˾ ü É ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ ü É ü É ü É ü É ü É ü É ÇÈË ÅÄ ÇÈËÉÇÀÆ À»ÇÆÁ˾  †ü ÇÈËÉÇÀÆ ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ ÑË ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  »¾½ÉÇ ü ÇÈË ü    À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ü À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¦¹½¾¿½¹ œ¹ÅŹ ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§› £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ª£¨¾Ë¹Ä ª­£ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ž»ÉÇĹÃÁ œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§› ­ÁÆÃɹÊù ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨  ª­£ ªËÉdž¥¹Ê˾É £ÌÀØ Ź¼ :À†¯¾ÆËÉ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ¦¹½¾¿½¹ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ ž»ÉÇĹÃÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤¹ÃÁ ¹ÆËÁʾÈËÁÃÁÈÉǽÌÃÏÁÁ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù ¤¹Ãɹ £Ä¾Â¨›™ ¥Ç½ÁÍÁùËÇɪËÉÇÁ˾ÄÕ¶ÃÊËɹ ü ¤¾Æ˹ŹÄØÉƹØ ÃɾÈÈ   ÅÅ ¦ª ¤¾Æ˹˾ÉÅÇÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÕƹØʹÅÇÃľØÒ¹ØÊؤ«ª¥† ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ¹ÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÇÆÆÔ¾½ÄØž˹ÄĹ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾½ÄØž˹ÄĹ ¥¾ÄÃÁ ÍÄÇŹÊ˾ÉÔ½Äؽ¾É¾»¹ ½ÄØɾÊ˹»É¹ÏɹºÇË œ¾ÉŹÆÁØ ¥¡œ ǼƾºÁÇÀ¹ÒÁ˹ ¦ÇÉ˾ÃÊĹà ǼƾÀ¹ÒÁ˹ ¦ÇÉ˾ÃÊĹÃǼƾÀ¹ÒÁ˹ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹«¾ÉÅÁÆÌÊ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ž˹ÄĹ §Ëº¾ÄÁ»¹Ë¾ÄÕÈǽɾ»¾ÊÁƾª¹¼ÌÊÄ §Ë»¾É½Á˾ÄÁ’ ’¨¶¨™ œ¬ §ÐÁÊËÁ˾ÄÕ͹ʹ½Ç» »ÔÊÇÄÇ» ɹÀ»Ç½Ç» œÁ½ÉÇÊËÇÈ ¨¾Æ¹(0-%(6/Ä 13&.*6.(6/Ä 406%"-ÄÁ½É ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿ÈÉÇÍÁÅÄ ¨ž¦™ÅÇÆ˹¿Æ¹ØºÔËÇ»¹ØÅÄ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØºÔËÇ»¹Ø ÈÉÇÍÁ ÈÁÊËÇľËÔ ÇÐÁÊËÁ˾ÄÁ ¦ª ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇɽÄغ¾ËÇƹ ü ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇɽÄؽɾ»¾ÊÁÆÔ ü ¨ÉÇÈÁËù¦ÇÉ˾ÃʆÇÃËÇɽÄؽɾ»¾ÊÁÆÔ º¾ËÇƹ ¹ÆËÁʾÈËÁà ü ¨ÉÇÈÁËù¦ÇÉ˾Ãʆ¨ÉÇÍÁĹÃËÁù½Äغ¾ËÇƹ ¹ÆËÁʾÈËÁà ü ¨ÉÇÈÁËù¦ÇÉ˾Ãʆ¨ÉÇÍÁĹÃËÁù½Äؽ¾É¾»¹ ü ¹ÆËÁʾÈËÁà ¨ÉÇÈÁËù§ÀÇÆÃÇÆϾÆËɹË ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà  ü ¨ÉÇÈÁËù§ÀÇÆɹÊË»ÇÉ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ¼ ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʪª† ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ü ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʆ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ºÇÐùü ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʆ¤×ÃÊ ü ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃʆ«¾ÉŹ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ü ¨ÉÇÈÁËùªÇÊ˹»™ÊÍÇɆ¶ÃÊËɹ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà ü ©† ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁË ¹Ï¾ËÇÆ ÇÄÁ͹»ùÆÁÊËɹÎÈÇÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ©† ©† ©† ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ªÅԻùÊÇÄÁÄ ÍÁÉŹª¹¼ÌÊ ÊÃÁÉÈÁй ùÅÆØ 

 ü ÇÈË ÑË  ÑË ü  ü  Ä ü Ä Ç˺¹Ä ÑË ÑË ÇÈË ü ÑË ÑË ÑË ÑË ü ºÇÐù ºÇÐù ºÇÐù ÑË ÑË ºÇÐù ÑË ü Ä

­ÁÆÃɹÊù £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ª­£ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¨£­š©  ¨ÉÇɹº ¨£­š©  ž»ÉÇĹÃÁ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¨£­š©  §ÅÇÅ ¨£­š©  ¨£­š©  ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¦¹½¾¿½¹ §ÅÇÅ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§›  ª­£ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ¦¹½¾¿½¹ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ¥¹ÐÌÄÁƹ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÉ ÇË É       ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÛÅ È ÇÀÙÈÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 47

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10


ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

48 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 ªÇÊ˹»¹ÆËÁÃÇÉÉÇÀÁÂÆÔ½ÄØÊ˹ÄÁ º¾ËÇƹ ÃÁÉÈÁй©¡£§¤ ªÈ¾ÏÖŹÄÁ ĹÃÁɹÀÄÁÐÆǼÇƹÀƹоÆÁØ ªÈ¾ÏÖŹÄÁ ĹÃÁɹÀÄÁÐÆǼÇƹÀƹоÆÁØ ªË¾ÃÄÇ¿Á½ÃǾ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁËœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ¬¹ÂˆªÈÁÉÁË ¹Ï¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÁ˾ÄՆ ©† ÊÇÄÕ»¾ÆË ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊº¾Ä¹Ø»Ä¹¼ÇÊËÇÂùØÈϾžÆËƹ؝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹œ¾ÉÃÌľÊ¼ÁÈÊÇ»¹Ø ÍÁÆÁÑÈÇÄÁžÉƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±È¹Ëľ»Ã¹Èǽ¾É¾»Ì5&44"30- 5*,,63*-" #&-*/,"†Ï»¾ËÇ» ±È¹Ëľ»Ã¹¶¨† ¨­† ¶Å¹ÄÁ¹ÖÉÇÀÇÄÕÆÔ¾ ž˹ÄÄÁÃÀÇÄÇËÇ ÎÉÇÅ ʾɾºÉÇÏ»¾ËÆÔ¾ ¶Å¹ÄÕœ¹ÅŹ†¬©†¹ÃÉÁÄÌɾ˹Æ ÎÁÅÇÊËÇÂýž˹ÄÄÇÃÇÆ †ÃÇÅÈ ¶Å¹ÄÕ½ÄØɹ½Á¹ËÇÉÇ» #&-*/," º¾Ä¹Ø ¼ÄØÆÏ ÈÇÄÌŹËǻԠ ¶Å¹ÄÕ¦¯†œ§ª«»Ê¾Ï»¾Ë¹ üÁü ¶Å¹ÄÕ¨­†º¾Ä¹Ø ü ¼©ÇÊËÇ» ¶Å¹ÄÕ¨­†º¾Ä¹Ø ü ¼©ÇÊËÇ» ¶Å¹ÄÕ¨­†œ§ª«»Ê¾Ï»¾Ë¹ Áü 

ü É ü ½¾Ñ¾»Ç ü ½¾Ñ¾»Ç  À»ÇÆÁ˾ Ä ½¾Ñ¾»Ç †üÀ¹»Ç½ÊùØ †ü À¹»Ç½ÊùØ ÑË ÇËÉ ü À»ÇÆÁ˾ Ç˺¹Ä ÇÈËÉÇÀÆ ü É À»ÇÆÁ˾ ü É ü ÇË É ü ÇË É ü ÇËÉ

ª£¨¾Ë¹Ä ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§› ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ¤¡£š™¤¤§› ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ž»ÉÇĹÃÁ ¦¹½¾¿½¹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ œ¹ÅŹ ž»ÉÇĹÃÁ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ¤¡£š™¤¤§› ¤¡£š™¤¤§› §É¼É¾ÅÊËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Å¹ÄÕ¨­†ɹÀÄÁÐÆÔÎÏ»¾ËÇ» ü ¼©ÇÊËÇ» ¶Å¹ÄÕ¨­† º¾Ä¹Ø ü ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ ¶Å¹ÄÕ¨­† Ï»¾Ë¹»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ü ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ ¶Å¹ÄÕ¨­† ¿¾ÄËdžÃÇÉÁÐƾ»¹Ø ü ª†¨¾Ë¾ÉºÌɼ ¶Å¹ÄÕ«¹ÆÃȾÂÆ˽»ÆÌËÉÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁ¾ÅÃÊƾÍ˾ÈÉǽ †ÃÇÈÅ ¶Å¹ÄÕ¶¨† ®›† ¥¤† ¨­†

ü ü ü ü ü ü

¤¡£š™¤¤§› ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ œ¹ÅŹ ¦¹½¾¿½¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

  «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦¬ªž¡§¸©·¡¨œ®¡¬¤œ§· -JUFSPPG  À¾Ä¾ÆÔ»ÇÄÆÁÊËÔÂÄÁÊË ¼»ÇÀ½¾Âº¾ÊÈĹËÆÇ -JUFSPPG  ÃÇÉÁÐƾ»Ô»ÇÄÆÁÊËÔÂÄÁÊË ¼»ÇÀ½¾Âº¾ÊÈĹËÆÇ -JUFSPPG  ÃɹÊÆÔ»ÇÄÆÁÊËÔÂÄÁÊË ¼»ÇÀ½¾Âº¾ÊÈĹËÆÇ -0(*$300''143 143 ÅÅʾÉÔ -0(*$300'54- ÅÅ¿¾ÄËÔ 0OEVMJOF À¾Ä¾ÆÔ 0OEVMJOF ÃÇÉÁÐƾ»Ô 0OEVMJOF ÃɹÊÆÔ 04#ÈÄÁ˹ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ 1MBTUNP†»Ç½ÇÊËÇÃÁ¨›® ÊÃÁ½ÃÁ½Ç ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØŹÆʹɽÆÔÎÇÃÇÆ'",30 šÁÃÉÇÊË šÁÃÉÇÊË šÁÃÉÇÊË«£¨ šÁÃÉÇÊË«£¨ šÁÃÉÇÊË®£¨ šÁÃÉÇÊË®£¨ šÁÃÉÇÊË®¨¨ šÁÃÉÇÊË®¨¨ ®£¨ šÁÃÉÇʈÃÉÇ»ÄØ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ šÁÈÇÄÕ šÁÈÇÄÕ šÁÈÇÄÕ ¶£¨ «£¨ ®£¨ ÃÉ†Ê¾É šÁÈÇÄÕ«£¨ šÁÈÇÄÕ«£¨ šÁÈÇÄÕ«¨¨

    ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ É É É ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É


šÁÈÇÄÕ¶£¨ šÁËÌÅ šÁËÌÅ»žÑùΛÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÁËÌÅÆØÍËØÆÇÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦»ºÌÎ˹ÎÈÇü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ ºÌÎ˹ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ žÑÇà ü šÁËÌÅÆÔ¾ÉÌÄÇÆÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ûÅ  ÑË ÑË ÑË 

ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ É À»ÇÆÁ˾ É É 

«¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ž©¥™£ Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ­¹ÊÃÃÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP º¾ÄÔ¾ Ï»¾ËÆÔ¾ ¨ÇÄÕѹ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ¨›® ¨ÇÄÕѹ 

 

À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ

ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† ††

›ªž¤¸£©§›¤¡Á­™ª™§› ¬«ž¨¤¡«ž¤¡ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›§§ª«§°¦™¸ª¡ª«ž¥™¨›®%0$,&š¾ÊÈÄÀ¹Å¾É ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›§§ª«§°¦™¸ª¡ª«ž¥™¨›®1-"45.0š¾ÊÈÄɹÊБË ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ›ÇÄÆÁÊËÔÂÄÁÊË0/%6-*/&œ»ÇÀ½Áº¾ÊÈĹËÆÇ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ*$01"- ­ÁÆÄØƽÁØ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ36'-&9 ­ÁÆÄØƽÁØ ›¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ4)*/(-"4 ©ÇÊÊÁØ ªÃÁ½ÃÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœ¡©§†Á¨™©§¡ §¤¸¯¡¸«ZWFL ¡ÀÇÊÈ¹Æ §Æ½ÌËÁÊ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁœ¤™£¡¢¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾÆÊÇÊÃĹ½¹ÇÊ˹»Ã¹ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ§š§©¦´ž¶¤ž¥ž¦«´ÃÇÆÕÃÁ ùÉÆÁÀÔ ̼ÇÄÃÁ ÈĹÆÃÁ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥¹ÆʹɽÆÔ¾ÇÃƹ'",30 7&-69Á¹ÃʾÊÊ̹ÉÔÃÆÁÅ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥¾Ë¹ÄÄÁоÊÃÁ¾›§§ª«§°¦´žª¡ª«ž¥´ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™4VQFSNPOUFSSFZ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™4VQFSNPOUFSSFZÊÈÇÃÉ13*4." ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾÆ¥¨ ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƦ©¹ÊБ˺¾ÊÈĹËÆÇ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƦª¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƪªÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ›Ê‘½ÄØÃÉÇ»ÄÁ¨©§­¤¡ª«ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÇÃɹѾƪ ›ÔÎǽÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU§ÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É§ÍÁϽÁľÉÔ ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ͹ʹ½¹ ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹŠ žÆ½Ç»¹ ¡À½¾ÄÁؼÁºÃÁ¦¹À¹Ã¹ÀÄ׺ÃÇÆÍÁ¼›Ê¾Ï»¾Ë¹ ÇËÃÇÊÔ ÇËÄÁ»ÔÁ˽ £Çƾà £ÇƾÃÎÎ Å £ÉÇ»ÄØĹÂËÉÌÍ ™É¼¾ÆËÁƹ Î £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØšÁ£ÉÇ«ÇÄÕÀÁŹ £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØšÁ£ÉÇ«ÇÄÕľËÇ ûÅ £ÉÇ»ÄØƹÈĹ»ÄؾŹØ£«ÍľÃÊ ûÅ £ÉÇ»ÄØÖÃÇÆÇÅÃĹÊÊ ¹Æ¹ÄǼ§Æ½ÌÄÁƹ Î Å £«ÍľÃÊ ËùÆÕ ÎÇÄÊË ÈÇÄÁÖÊËÉ ¤¹ÂËÉÌ͆ÃÉÇ»ÄØ ¹Æ¹ÄǼÇƽÌÄÁƹ Î  ¤¾ÊËÆÁÏÔоɽ¹ÐÆÔ¾'BLSP»ÑÁÉÇÃÇŹÊʦÁÀùØϾƹ ¤ÁÊË»ÇÄÆÁÊËÔÂÇƽÌÄÁÆ ÃɹÊÆ ÃÇÉÁÐÆ À¾Ä ¤ÁÊË»ÇÄÆÁÊËÔ§ƽÌÄÁƬ¯ž¦ž¦´¢ ¤ÁÊË»ÇÄÆǻǧƽÌÄÁÆ›ÃÇÅÈľÃ˾ÍÁÉžÆÆÔμ»ÇÀ½¾Â›Ê¾Ï»¾Ë¹ ¤ÁÊËÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂ-JUF3PPG Î  ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÔÂÎÎ ÎÎ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁ ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ¥¨† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»¦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ¥¨† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¦ª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹ ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹¦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹¦¹É¾Àù ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹¦¹É¾Àù ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà™¥ž© ¤ÁÊËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾§¦¬¤¡¦ ¥¹ÊËÁù™Â†ªÁ†šÁËÁ¥šœ ¥¹ÊËÁù¡Ÿ§©™‡¥š¨†œ±Å ÑǻƹØŹÊËÁù ¥¹ÊËÁùÃľ¾»¹ØªÄ¹»ØÆù ¥¹ÊËÁùÃÉÇ»¾ÄÕƹØ ÎÇÄǽÆǼÇÈÉÁžƾÆÁØ 

 ÈÅ ÈÅ ÄÁÊË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÑË ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ÄÁÊË ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÄÁÊË ÉÌÄÇÆ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ        ÄÁÊË ü ü ü ü

ÊÃÁ½ÃÁ ÇÈËÉÇÀÆ ÇÈËÉÇÀÆ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÉÇÀÆ É̺ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾     ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

™Éù†¹ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½ £ÉÇÆÁ½ ­¹ÊÃÃÇÅ :À†¯¾ÆËÉ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà :À†¯¾ÆËÉ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà :À†¯¾ÆËÉ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ œÉ¹Æ½ªËÉÇ :À†¯¾ÆËÉ :À†¯¾ÆËÉ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ :À†¯¾ÆËÉ :À†¯¾ÆËÉ :À†¯¾ÆËÉ :À†¯¾ÆËÉ :À†¯¾ÆËÉ :À†¯¾ÆËÉ  ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 49

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

50 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÉÌÄÇÆÆÔÂÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ£« ÈǽÃĹ½ÇÐÆÔ ÊÈÇÊÔÈÃÇ  ¥¾ÅºÉ¹Æ¹ÈÇÄÁžÉƹØ&$01-"457†31 ÅÅʾÉÔ ¥¾ÅºÉ¹Æ¹ÈÇÄÁžÉƹب›® ¥¾ÅºÉ¹Æ¹ÈÇÄÁžÉƹØ«¨§ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔ¨›® «¨§©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ¥ÇÆ˹¿¤ÁϾÆÀÁØ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›® ¹Å¾É ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¥ÇÆ˹¿ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¨ÉǾÃË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾȪÌȾÉÅÇÆ˾ÉɾÂÈÇÄÁÖÊËÉ ÈÉÁÀŹ©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™»ɹÀžÉ ™¥ž© ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™»ɹÀžÉ©™ª°ž« ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™»ɹÀžÉ¥§¦«™Ÿ

ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾ É É ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ

ªÁºÁ˧ÅÊà «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ­¹ÊÃÃÇÅ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ £ÉÇÆÁ½ ªËÉÇÂÊƹº ™Éù†¹ ™Éù†¹ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™»ɹÀžÉ§ª«™›£™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ›ªž¯›ž«™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ¥§¦«™Ÿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ©™ª£©§¢šžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ4VQFSNPOUFSSFZ ©™ª°ž« ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ º¾ÊÈĹËÆÔÂÀ¹Å¾É ɹÊоË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ÃĹÊÊÁоÊÃÁ»ƾÑÆÁ»Á½ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ÆÁÀùØϾƹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ÇËÄÁÐÆǾùоÊË»Ç

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ   

ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  

£ÉÇÆÁ½ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ÄÁÊËÔÊÇÊÃĹ½¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ©ÇÊÊÁØ ÑÁÉÇùØÏ»¾ËÇ»¹Ø¼¹ÅŹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ½ÇÊ˹»Ã¹ ûÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾ÉɾÂÀ¹Å¾É ûÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾ÉɾÂÅÇÆ˹¿ ûÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾ÉɾÂɹÊоË ûÅ

  À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ɹÊÃÉǺ¾ÊÈĹËÆÇ À¹Ã¹À ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ¦¹É¾Àù©¹ÀÆÇǺɹÀÏ»¾Ë¹©¹ÊоË ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùšžª¨¤™«¦§

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ :À†¯¾ÆËÉ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùšžª¨¤™«¦§ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ƹɾÀùšžª¨¤™«¦§ ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ À¹Å¾ÉÁÅ ÈÉÁ»¾À¾Å ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÁÅÈÇÉËÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾¨Ä¹ÊËÁÀÇÄœ¹É¹ÆËÁØľË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÁÅÈÇÉËÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾¨©¡ ¥™ ­ÁÆ œ¹É¹ÆËÁØľË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ§ËÀ¹Å¾É¹½ÇÅÇÆ˹¿¹¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ¨ÇÄƹØÃÇÅÈÄ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ

ûÅ ûÅ ûÅ   

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ :À†¯¾ÆËÉ ­¹ÊÃÃÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥§¦«™Ÿ£©§›¤¡¤·š§¢ª¤§Ÿ¦§ª«¡ ¥ÇÊËÁÃȾɾÎǽÆÇÂÊÃɾÈľÆÁ¾Å ¦¹ÈÔľÆÁ¾ÃÉÇ»¾ÄÕ Ê˾ÆȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ §¼É¹¿½¾ÆÁ¾ÃÉÇ»¾ÄÕÆǾ §£¦™7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Ãƹ¥™¦ª™©¦´ž'BLSP7FMVY §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30 7&-69ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7FMVY'BLSPªÃĹ½ §£¦™¥™¦ª™©¦´ž7&-69 ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §¦¬¤¡¦»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÀ¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇÃ¥§¦«™Ÿ §¦¬¤¡¦»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ §¦¬¤¡¦»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔÃɹÊÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà™¥ž© §Æ½ÌÄÁÆÃÇÉÁÐƾ»Ô ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Áº¾ÊÈĹËÆÇ §Æ½ÌÄÁÆÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä¾ÆԝÇÊ˹»Ã¹ §Æ½ÌÄÁƬ¯ž¦ž¦¦´¢

ûÅ ÑË       ÄÁÊË

½¾Ñ¾»Ç É À»ÇÆÁ˾ É ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ   À»ÇÆÁ˾

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ª£¨¾Ë¹Ä ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ £ÉÇÆÁ½ ™Éù†¹ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ £ÉÇÆÁ½ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Æ½ÌÄÁÆ Î Å ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä¾ÆÔ §Æ½ÌÄÁƆÃÉÇ»ÄØ ¾ÊËÕ¬¯ž¦ž¦¦´¢ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ º¾ÄÔ¾ÁÃÇÉÁÐƾ»Ô¾ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ ½ÄØÈǽÑÁ»ÃÁùÉÆÁÀÇ» ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ ÆÁÀùØϾƹ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ ÇÈĹ˹ÁÇ˼ÉÌÀù»ǽÆÇÅžÊ˾ ¨¹Æ¾ÄÁÊÇÍÁËÆÔ¾»ÁÆÁÄǻԾ ÊÈÄÇÑÆÔ¾ÁȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÅÃÉ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¼Á½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹ ûÅ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨ÄÁ˹04# ÅÅ °¾ÎÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ª«™›£™

ÄÁÊË ÄÁÊË    ûÅ   ÉÌÄÇÆ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ    À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ 

ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªËÉÇÂËÇɼʾɻÁÊ ªÁºÁ˧ÅÊà :À†¯¾ÆËÉ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 51

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

52 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 ¨ÄÁËÔȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾ ËÇÄÒÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨Ç½ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁؽÄØ»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅǼÇ͹ʹ½¹ ¨ÉÇÍÁÄÕƹÈɹ»ÄØ×ÒÁÂνÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÈÇËÇÄÇÐÆÔÂÎ ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÊ˾ÆÇ»ÇÂÎ ½ÄÅ Ë ¨©§­¦™ª«¡¤ª«ž¦§›§¢ª† ª†ÏÁÆà ÇÃÉ ™¥ž© ¨©§­¦™ª«¡¤£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ©™ª°ž« ¨©§­¦™ª«¡¤£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ¥§¦«™Ÿ ¨©§­¦™ª«¡¤¦žª¬²¡¢¦ª† ¦ª†ÏÁÆà ÇÃɨ©§ž£« ¨©§­¦™ª«¡¤¦žª¬²¡¢¦† ¦† ¦†§ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÎ ÃɹѾÆÆÔª ª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÎ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔª ª Ë ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÀ¹Å¾É ɹÊоËÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔÂÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ ÇÏÁÆÃÇ» »ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺ÇÂ¥¨†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺Ǫ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨ ÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔËÁ¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨ ÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔËÁ¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨ ÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ ÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔËÁ¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ ÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔËÁ¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ ÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĦª ÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔËÁ¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦª ÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔËÁ¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦª ÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁĦª† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦª† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĦª† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦª† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂ¥¨† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ¦ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆà ÇÃɹÑ »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À©¹ÊоË ¨©§­¦™ª«¡¤ÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆÔ ÈÇÄÁÅ¾É ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹Æ Ä׺½ÄÈÇœ§ª«Ì ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¦ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹Æ Ä׺½ÄÈÇœ§ª«Ì ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¦ª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂ¥¨Ä׺½ÄÁƹ½Ç ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÈÇœ§ª«Ì ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¦ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÈÇœ§ª«Ì ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¦ª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔªÄ׺¹Ø½ÄÁƹ½Ç ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔËÁ¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔËÁ¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ Ä׺½Ä¦ª ¦ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ Ä׺½Ä¥¨

 ÑË  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ     ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ    ûÅ ûÅ ûÅ 

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾     À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ª£¨¾Ë¹Ä ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ  ¹ÂϾ» ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ Ä׺½ÄÈÇœ§ª«Ì ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ Ä׺½Äª ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Åª† ª† ¦ª† Ä׺¹Ø½ÄÁƹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Åª† ª† ¦ª† Ä׺¹Ø½ÄÁƹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ª† ¦† ¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ª† ¦† ¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ÈÇÄÁÅÈÇÃÉÔËÁ¾ ɹÊоË ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ÏÁÆà ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ÏÁÆà ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ¨† ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ¨† ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊ˾ÆÇ»ÇÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊ˾ÆǻǠÇÏÁÆÃÇ»¡À¼ÇËÄ׺½Ä »ƹÄƹÊÃĹ½¾ ¨ÉÇÍƹÊËÁħËÀ¹Å¾É¹½ÇÅÇÆ˹¿¹¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ¨ÇÄƹØÃÇÅÈÄ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£ ©¦¨ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£† ½ÄÁƹ Å ©Ìº¾Å¹ÊË É̺¾ÉÇÁ½ ½ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½ ©Ìº¾Å¹ÊË šÁËÌÅ ºÁËÌÅƹØŹÊËÁù »žÑùΠ¨©™¢¥ž© ©Ìº¾ÉÇÁ½¿Á½ÃÁ¨š£† ÈÇÄÁžÉÆdžºÁËÌÅƹØÃÇÅÈÇÀÁÏÁØ ʹÀÁĹÊËÔ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££ ©£¨ ©¨¨ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££† ½ÄÁƹÅ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££†ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨† ½ÄÁƹÅ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨†ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨†ÇÊ˹»Ã¹

      ûÅ ûÅ ûÅ     ÑË  ÄÁËÉü ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇËÉ  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ É ÆÁÀùØ ÇÈËÉÇÀÆ À»ÇÆÁ˾ †É †É 

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªËÉÇÂÊƹº ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ :À†¯¾ÆËÉ ­¹ÊÃÃÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ Ÿš¡¶ª£ ž©¥™£ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË «™¤¡¥™¦ œÉ¹Æ½ªËÉÇ  Ÿš¡¶ª£ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨  Ÿš¡¶ª£ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©Ìº¾ÉÇÁ½ É̺¾Å¹ÊËšÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆԝÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª™¢¡¦œ›¡¦¡¤§›´¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%0$,&»¹ÊÊ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԽÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÀ¹Å¾É ª™¢¡¦œ›¡¦¡¤§›´¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂɹÊоË ª¹Â½ÁƼÇþ ª™¢¡¦œ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ½ÇÊ˹»Ã¹

ÉÌÄÇÆ    ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾

ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¹ÂϾ» ¡¨ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ  ¹ÂϾ» ¡¨ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ™Éù†¹ £ÉÇÆÁ½ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÀ¹Å¾É ª™¢¡¦œ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂɹÊоË ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å »ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼ¥Á˾Æ ª¹Â½ÁƼ§©«§ ª¹Â½ÁƼ§©«§ ª¹Â½ÁƼ­¹ÂƚÁÉ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹ÅÇɾÀÔÃÇÆÕÃǻԾ ­ÁÆÄØƽÁØ ª¹ÅÇɾÀÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ­ÁÆÄØƽÁØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ž˹ÄÄÈĹÊËÁà ¥ÇÆ˹¿©¹ÊоË ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ½ÇÊ˹»Ã¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà À¹Å¾É ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ɹÊоË ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ º¾Ä¹Ø ÃÇÉÁÐƾ»¹Ø ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÆÁÀùØϾƹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÇÈÄÁÇ˼ÉÌÀù»ǽÆÇÅžÊ˾

ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË        

À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ   

¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂÊƹº ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ™Éù†¹ ­¹ÊÃÃÇÅ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 53

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊÐÎÂÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

54 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÇËÇÍÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÇËÄÁÐÆǾùоÊË»Ç ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630- ¨›® £¹Æ¹½¹ ÈÉÇÊËÁ̽ǺÊ˻ǻÅÇÆ˹¿¾ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ/*$0-- ÇÍÁϽÁÄ¾É ™¥ž© ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1MBTUNP ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 ÇÍÁϽÁÄ¾É ©™ª°ž« ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄɹÀÄÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ ÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ ÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥§ž©¦ ÇÍÁϽÁÄ¾É ¥§¦«™Ÿ œ™©™¦«¡¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊË œ¾ÉŹÆÁØ ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËɹÀÄÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹب©žª«¡Ÿ ÇÍÁϽÁÄ¾É ª£¡£¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐƹÊÃĹ½¾

        

  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¹ÂϾ» ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà £ÉÇÆÁ½ :À†¯¾ÆËÉ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ :À†¯¾ÆËÉ :À†¯¾ÆËÉ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ÊÃÁ½Ã¹ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊÄÁ»ÆÔ¾ªÃĹ½ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈĹÊËÁÃǻԾ ªÆ¾¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄÕËÉ̺йËÔ ªË¾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»ÔÂÄÁÊË»ÔÊѾ¼ÇÊÇÉ˹›Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ǼƾÌÈÇÉÆÔ ªÖƽ»ÁЩ¹Êо˺¾ÊÈĹËÆÇ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÁÈÇÖľžÆËÆÇÂʺÇÉÃÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ «¾ÎÆÇÖĹÊ˶£¨ «¾ÎÆÇÖĹÊ˶£¨ «¾ÎÆÇÖĹÊ˶¨¨ «¾ÎÆÇÖĹÊË «£¨ «£¨ «¨¨ ¬ÆÁÍľÃÊ«£¨ ¬ÆÁÍľÃʶ£¨ ¬ÆÁÍľÃʶ£¨ ¬ÆÁÍľÃʶ£¨ ¬ÆÁÍľÃʶ¨¨ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ÈÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ 634" ,/"6' °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ*$01"- »Ç½ÇÊËÇÃÁ/*$0-- °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,BUFQBM *DPQBM 4IJOHMBT»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9 »Ç½ÇÊËÇÃÁ1-"45.0 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ4IJOHMBTT °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ4)*/(-"44 »Ç½ÇÊËÇÃÁ¥§ž©¦ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ5&(0-" »Ç½ÇÊËÇÃÁ¨©žª«¡Ÿ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø36'-&9 ­ÁÆÄØƽÁØ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø4)*/(-"4»ÌȹÃǻþûÅ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-" ¡Ë¹ÄÁØ ™ÆËÁà °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-" ¡Ë¹ÄÁØ £Ä¹ÊÊÁà °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-" ¡Ë¹ÄÁØ ¦ÇɽÁà °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹ØÍÁÆÊùتÇƹ˹»ÌȹÃǻþûÅ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø±ÁÆ¼Ä¹Ê £¹Ë¾È¹Ä©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ °¾É¾ÈÁϹÅؼùØ36'-&9 *,0 ±ÁƼĹÊ ¼ÁºÃ¹ØоɾÈÁϹ ©¹ÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ±Á;Ɇ»ÇÄÆ Î Å ËÇÄÒÅÅ ¼¡ÊÃÁËÁÅ ±Á;Ɇ»ÇÄÆ Î Å ËÇÄÒÅÅ ¼£É¹ÊÆÇØÉÊà ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÈÄÇÊÃÁ ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÈÄÇÊÃÁ ¡ÊÃÁËÁÅ £É¹ÊÆÇØÉÊà ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǝÇÊ˹»Ã¹ ±Á;ÉÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁ ΠŠËÇÄÒÅÅ

 ÈÅ   ûÅ Ã̺Å ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË  ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË   ÄÁÊË

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É É É ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ É É É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ †É †É †É  É

ªÁºÁ˧ÅÊà «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉÇÂÊƹº ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ :À†¯¾ÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ª£¨¾Ë¹Ä «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ £ÉÇÆÁ½ ¹ÂϾ» ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨  Ÿš¡¶ª£ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ  Ÿš¡¶ª£ ªËÉÇÂÊƹº ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ £ÌÀØ Ź¼  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 55

±Á;ÉÈÄÇÊÃÁ ΠŠËÇÄÒÅÅ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁÇÊ˹»Ã¹ ¶Ä¾Å¾ÆËÒÁÈÏǻԠ¶Ä¾Å¾ÆËÔº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÉÇ»ÄÁ

ÄÁÊË  

É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

Ÿš¡¶ª£ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇÆ¡À¼ÇË»ÃÇÉÇËÃÁ¾ÊÉÇÃÁ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇƤ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇƦ¾Ê˹ƽÖľžÆËÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ͹ʹ½¹ÁÇÃÇƪ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ÖľžÆËÔ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾

   

   À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

*TPCPY «¾ÎÆÇ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ *407&3 634" 08&/4$03/*/( «¡ª¥™§ª«™›£™ 634"˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊ ™Êº¾ÊËÄÁÊË ™Êº¾ÊËÄÁÊËÇÂË ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ›¹Ë¹ùžÆƹغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø/PCBTJM-JOFSPDL«¾ÎÆÇ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ›ÇÂÄÇà ½¿ÌË Ä¾Æ ›ÇÂÄÇà ÄÕÆØÆÇ  œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ«¹Â»¾ÃTPGU

  ü ü ü Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ

À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» Ç˽Áľɹ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ œ¹É¹ÆËÈĹÊË §ÅÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹»¾Ã œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇĆ% œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹØœ† œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØȾÆÇÍÇÄ ÁÀÇÄÇÆ ȾÆÇ˾ÉÅ ¡ §¤¤™«ÈÇÃÉÔËÁ¾¿Á½ÃdžþɹÅÁоÊÃǾÅÆǼÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆǾ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ†ÍÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ¡ÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇ»¾É ›ÁĹ˾ÉÅ ¬Éʹ ¡ÀÇÄÇÆ ¨Ä¾ÆÖÃÊ ¨¾ÆÇÈĹÊËÁËÈ ¡ÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×Ò¹ØȾÆÇÍÇÄ ¹ÉÅÇÍÇÄ ÖÃÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹعÄ×ÅÁÆÁ¾»ÇÂÍÇÄռǨ¾ÆÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹØž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆĹ»Ê¹ÆÇņ¶ÃÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ƹبÇÉÁľÃÊ

ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ûÅ ûÅ  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»  ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä «¾ÈÄÔ½ÇÅ £ÇÅȹÆÁØ«ª¨ œ¹É¹ÆËÈĹÊË ¦ª« ¨£­š© £ÇÅȹÆÁØ«ª¨ œ¹É¹ÆËÈĹÊË œ¹É¹ÆËÈĹÊË œ¹É¹ÆËÈĹÊË

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ƹبÇÉÁľÃʽÁ¹Å¾ËÉÇ˽ÇÅÅ ¡ÀÇÊȹÆ™#$% ȹÉÇ»¾ËÉǼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊËÇ»¹Ø ¥¹Ë¾ÉÁ¹Ä˾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂ08&/4$03/*/( ¥¹Ë¾ÉÁ¹Ä˾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂ08&/4$03/*/( ¥ÁÆ»¹Ë¹,/"6' 30--&5 ûÅ Ã̺ŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¥¡¦›™«™»¹Êʝ§ª«™›£™ ¥ÁÆ»¹Ë¹£Æ¹ÌÍ%PVCMF3PMM†ÅÅ ûÅ Ã̺ÅÉÌÄÇÆ ¥ÁÆ»¹Ë¹£Æ¹ÌÍ5FSNP3PMM†ÅÅ ûÅ Ã̺ÅÉÌÄÇÆ ¥ÁÆ»¹Ë¹£Æ¹ÌÍ5FSNP4MBC†ÅÅ ûÅ Ã̺ÅÈÄÁËÔ ¥ÁÆ»¹Ë¹£Æ¹ÌÍ™ÃÌÊËÁù†ÅÅ ûÅ Ã̺ÅÈÄÁËÔ ¥ÁÆ»¹Ë¹£Æ¹ÌÍ›¾ÆË­¹Ê¹½†ÅÅ ÈÄüÃ̺Å ûÅ Ã̺ÅÈÄ ¥ÁÆ»¹Ë¹£Æ¹ÌÍ›¾ÆË­¹Ê¹½†ÅÅ ÈÄüÃ̺Å ûÅ Ã̺ÅÈÄ ¥ÁÆÈÄÁ˹¨¨Ÿ† §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØ»Ë×ùÎÈÇü ¨¹ÃÄØ»ÇÂÄÇÐƹØÎÅ ¨¹ÃÄؽ¿ÌËÇ»¹ØÅ Å ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ½¿ÌËÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø 

ûÅ ÇË É ûÅ Ã̺Å ÇËÈÉÇÁÀ» ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ÇËÉÌÄ ÊÃÁ½ÃÁ ½¾Ñ¾»Ç ÌȹÃǻù É ÌȹÃǻù É ÌȹÃǻù É ÌȹÃǻù É ÌȹÃǻù É ÌȹÃǻù É Ã̺Å ü ÇËÈÉÇÁÀ» ü †É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÉÌÄÇÆ ÇËÈÉÇÁÀ» ÉÌÄÇÆ ÇËÈÉÇÁÀ»

¦ª« £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ §ÅÇÅ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¹ÂϾ» ¡¨ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §ÅÇÅ  Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

®¡«§ª£ž¯¦ª¤£ª§»²¤»


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß

56 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØÅ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐÆ¹Ø ȹÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ü ü ›§¢¤§£Å ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹ÃÄØÄÕÆØƹØË×à ü ¨¹ÃÄØË×à ü ü ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇƦ ¨¾ÆÇÁÀÇÄ ÄÁÊËÔ ÃÉÇÑù À¹ÄÁ»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË ¨¾ÆÇÈĹÊË ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË  ÅÅ ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ 

  ü ü ÉÌÄÇÆ ÑË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ž©¥™£ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ §ÅÇÅ ž©¥™£ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ šÌËÇ» §ÅÇÅ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ž©¥™£ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† ††††

¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÅÅ ƾÃÉÇÑÁËÊØÁƾÊÔÈľËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨ž¦§¨¤™ª«»¹Êʝ§ª«™›£™ ¨¾ÆÇÈĹÊËÄÁÊËǻǨªš†ªÎ Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ƾÃÉÇÑÁËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ÎÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥†ÇËÅņÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥† ¥†ÎÎcÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÑË ÑË ÑË ÑË  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÂϾ» ¡¨ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇÂ

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î ËÇÄÒ†ÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÎΆÊÅ Ã̺Å ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎ Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË

ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ Ç˽Áľɹ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ Ÿš¡¶ª£ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÎΆÊÅ Ã̺Å ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ËÇÄÒÁƹÄ׺¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ªÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˪†ª†ª†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË ¼ÉÌÈȹ¼ÇÉ×оÊËÁœ† ¨¾ÆÇÈĹÊË ¼ÉÌÈȹ¼ÇÉ×оÊËÁœ† ¨¾ÆÇÈĹÊË ÁÅÈÇÉËÆǾÊÔÉÕ¾ œ† ¨¾ÆÇÈĹÊË ÁÅÈÇÉËÆǾÊÔÉÕ¾ œ† ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ«¾ÎÆÇÈľÃÊ ¡ÀǺÇÃÊ ªËÁÉÖÃÊ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ¶ÃÊËÉÇĝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨ž¦§¨§¤¡ª«¡©§¤¶£ª«©¬¡©§›™¦¦´¢ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÊ˾ÃÄǼɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆÆǾ¥ ¨¾ÆÇ˾ÉÅ Åņ»ÁºÉÇÑÌÅÇÁÀÇÄØÏÁØ ¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ ¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁÄ¾Æ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆÆÔž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔÅĹ»Ê¹ÆÇÅ ¨¾ÆÇ˾ÉÅÊÍÇÄռǽÄغ¹ÆÕ ʹÌÆLjÅÅ ½Ç‰ª ¨¾ÆÇ˾ÉÅ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆÆÔÂĹ»Ê¹ÆÇŽ˾ÈÄǼÇÈÇĹLjÅÅ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø  ÅÃÉ ÉÌù» Å ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾«¹Â»¾Ã ·Ë¹ÍÇÄ ¨ÄÁ˹04#ÅÅ ¨ÄÁ˹ÅÁƾɹÄÇ»¹Ëƹب¨Ÿ† ¨ÄÁËÔº¹À¹ÄÕËǻԾ ¨ÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔ¨¾ÆÇÈľÃÊ †ÅÅ ¨ÇÄÁÍÇÅ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽǺÇÁ ¨ÇÉÁľÃʤª£¨½ÄØÀÁÅƾ¼Çº¾ËÇÆÁÉÇ»¹ÆÁØ ÊÅÃÉÈđÆÃÇ  ¨ÇÉÁľÃÊÈÇÄÁÖËÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ»¹ÊÊ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ ªÃÇÉÄÌÈÔÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ÍÇËEÅŽÇEÅÅ ªÃÇËйÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ ªÇÍ˺ÇɽÎÎ ÅÅ ›¨ÅØ¼Ã¹Ø ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫 ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇËùÆÁÉÇ»ÁƼǻԾ«©† «©† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  Ã̺Å ÑË   Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å   ûÅ  ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ûÅ ûÅ  ÑË ÄÁÊË  ûÅ ÈÅ 

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ Ç˽Áľɹ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ ÆÁÀùØ Ç˽Áľɹ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ½ÁľÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ 

«¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÁº¨ÇÄÁžɪËÉÇ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ»É¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁ :À†¯¾ÆËÉ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¦ª« œ¹É¹ÆËÈĹÊË œ¹É¹ÆËÈĹÊË ¦ª« ¦ª« §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁºÊËÉÇÂËÇɼ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œ¹É¹ÆËÈĹÊË ¦ª« œ¹É¹ÆËÈĹÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ª£¨¾Ë¹Ä £ÇÅȹÆÁØ«ª¨ §¥ª£¤žª«§©œ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ œ¹É¹ÆËÈĹÊË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¦¹½¾¿½¹ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 57

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÒÅÏËÎÇÂÓÊÎÈÇÎËßÖÈß

58 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ †

ûÅ ÈÅ

ÇËÉ ½ÁľÉ À»ÇÆÁ˾

ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË œ¹É¹ÆËÈĹÊË ¦¹½¾¿½¹

†† †† †† †† ††

ªË¾ÃÄÇËùÆÕÆÁÀùØ

¨ÉÇÅÊÄ×½¹

††

:À†¯¾ÆËÉ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ £ÇÅȹÆÁØ«ª¨ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ™Éù†¹ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ™Éù†¹ ™Éù†¹ £ÇÅȹÆÁØ«ª¨ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ™Éù†¹ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ¦ª« ¦ª« ¦ª« ž©¥™£ ž©¥™£ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™Éù†¹ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™Éù†¹ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ™Éù†¹ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ £ÉÇÆÁ½ œÉ¹Æ½ªËÉÇ Ÿš¡¶ª£ ™Éù†¹ ª£¨¾Ë¹Ä ¦ª« ™Éù†¹ ™Éù†¹ ™Éù†¹  Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ £ÉÔ¿¾»ÊÃÁ ¡¨  Ÿš¡¶ª£ œÉ¹Æ½ªËÉÇ ¦ª« £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,OBVG *TPWFS 6STB 3PMMFUÁ½É›ÇÀŽÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ  «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*407&3»ÈÄÁ˹Π»ÉÌÄÇƹΝÇÊ˹»Ã¹ Ìȹà À»ÇÆÁ˾ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆǤ™¢« «¾ÎÆǚ¤§£ «¾ÎÆǛž¦« «¾ÎÆÇ©¬­ Ìȹà À»ÇÆÁ˾ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6'¯¾ÆÔÊÆÁ¿¾ÆÔ Ìȹà À»ÇÆÁ˾ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ)"/40-ªÈ¾ÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÄØÊƹº¿¾ÆϾ» Ã̺Å À»ÇÆÁ˾ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*TPWFS À»ÇÆÁ˾ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*407&3s¬Ë¾ÈÄؾ» »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À  «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ*407&3 »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À  «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™£ª¡ º¹À¹ÄÕË »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À  «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™£ª¡ º¹À¹ÄÕË ÃÉÇ»ÄØ ͹ʹ½  «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™£ª¡ ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ  «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊ ÆÁÀùØ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØËÉ̺ÇËE½ÇE ÈÅ À»ÇÆÁ˾ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §š§£ª›¾ÆË Ã̺Å É «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §›ž©†£¦™¬­†«¡ª¥™ ÊÃÁ½ÃÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁاª ûÅ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁاª ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁب† Ã̺Å É «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁبž¦§¨§¤¡ª«¡©§¤¶£ª«©¬¡©§›™¦¦´¢ Ã̺Å ÇËÉ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁبž¦§¨§¤¡ª«¡©§¤¶£ª«©¬¡©§›™¦¦´¢ Ã̺Å ÇËÉ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÈÇÉÁľÃÊ ÁÀÇÄÇÆ ȾÆÇÍÇÄ ÖÃÇÍÇÄ ûÅ À»ÇÆÁ˾ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁب¨Ÿ† Ã̺Å É «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ©§£Ä¹ÂË Ã̺Å ÇËÉ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ©§£Ä¹ÂË Ã̺Å ÇËÉ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§ º¹À¹ÄÕË »ƹÄÁÐÁÁÁƹÀ¹Ã¹À  «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§ º¹À¹ÄÕË ÃÉÇ»ÄØ ͹ʹ½  «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§ º¹À¹ÄÕË ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ  «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆǚÄÇà Ã̺Å É «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆǛ¾ÆË Ã̺Å É «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆǤ¹ÂË Ã̺Å É «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆǤ¹ÂË Ã̺Å É «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆǤ¹ÂË Ã̺Å É «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§Ä¹ÂË «ž®¦§ºÄÇà «ž®¦§»¾ÆË «ž®¦§ÉÌÍ Ã̺Å ÇËÉ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§¨¤ž£ªªË¹Æ½¹ÉË Ã̺Å É «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§¨¤ž£ªœ Ã̺Å É «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«ž®¦§¨¤ž£ªªË¹Æ½¹ÉË Ã̺Å É «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆÇ©ÌÍ Ã̺Å ÆÁÀùØ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ«¾ÎÆÇ©ÌÍ› Ã̺Å À»ÇÆÁ˾ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁضÃÊËÉÌÀÁØ 914 Ã̺Å É «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁضÃÊËÉÌÀÁت«™¦™©« 914 Ã̺Å É «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁضÃÊËÉÌÀÁØ 914 Ã̺Å É «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҽǼɹ½ª ʹÄ×ÅÁÆÍÇÄռǠ†ÅÅ ûÅ ÇËÉ «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØʹÄÍÇÄռǠ½Ç¼É¹½ †¨§©¡¤ž£ª¤­†ÅÅ ûÅ ÇËÉ «¾ÈÄÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØÊžËÈđÆÃÇ ½ÄØÈÇĹ †¶£§­§¤†ÅÅ ûÅ ÇËÉ «ÁÊŹ ÆÁÀùØ «¡ª¥™¥†›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ÉÌÄÇÆ ÆÁÀùØ «¡ª¥™¨†›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ÉÌÄÇÆ ÆÁÀùØ «É̺Ô˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ÑË ÆÁÀÃÁ¾ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ÌȹÃǻù ÇËÉ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ÎÅ ½¾Ñ¾»Ç ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ)BOTPM Ã̺Å ÇȈÉÇÀÆÁϹ ÉÌÄÇÆ À»ÇÆÁ˾ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ*407&3 ÌȹÃǻù ÇËÉ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ,OBVG ûÅ Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ºÈÇÊÉ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ08&/4$03/*/( ûÅ ÉÌÄÇÆ ÇËÉ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ08&/4$03/*/( ûÅ ÌȹÃǻù ÇËÉ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ634" ÌȹÃǻù ÇËÉ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ6STB ûÅ Ã̺Å ÑË ºÈÇÊÉ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԚ™«¡  «ž®¦§ ™£ª¡ÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕœ™©™¦« ûÅ À»ÇÆÁ˾ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ£¦™¬­ɆÉÎ Å ËÇÄÒÅÅ»ÉÌÄÇƾ ûÅ ÉÌÄÇÆ É ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨ž¦§¨§¤¡ª«¡©§¤¶£ª«©¬¡©§›™¦¦´¢ Ã̺Å ÇËÉ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹Æ ¨¨¬  À»ÇÆÁ˾ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨ÇÉÁľÃÊ ËÇÄÒ†ÅÅ ûÅ ÇË É ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨¨Ÿ ÌȹÃǻù ÇËÉ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ž®¦§ ÌȹÃǻù ÇËÉ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ž®¦§ ÌȹÃǻù ÇËÉ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ɆÉÎ Å ËÇÄÒÅÅ»ÉÌÄÇƾûÅ ÉÌÄÇÆ É ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÉÌÄÇÆûÅ ŹË ûÅ À»ÇÆÁ˾ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«ÁÊŹ ÉÌÄÇÆ ŹËÇÊ˹»Ã¹  ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬©ª™¥†ɆÉÎ Å ËÇÄÒÅÅ ÉÌÄÇÆ É ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬«ž¨¤¸ž› ûÅ À»ÇÆÁ˾ ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË Ê˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇ ¹Ä×ÅÍÇÄÕ¼¹ ÅÅ ûÅ ÇËÉ ­ÇÄÕŹ†®ÇÄʈ ûÅ ÅÁÆ»¹Ë¹ÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆƹØ ½Ç Ê ÌȹÃǻù Ç˽Áľɹ ¶ÃÊËÉ̽ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĨ¾ÆÇÈÄÖÃʆÊ ÅÅ Ã̺Å É ¶ÃÊËÉ̽ȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĨ¾ÆÇÈÄÖÃʆ ÅÅ Ã̺Å É


°œ­œ ©·¡¨œ®¡¬¤œ§·¤¦ª©­®¬¯¦²¤¤ )PM[QMBTUª™¢¡¦œ œ¾ÉŹÆÁØ ¤ÌÐѾ¾½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ +†É¾Âùº¾Ä¹Ø +†É¾ÂùÃÇÉÁÐƾ»¹Ø ›Ç½ÇÊÄÁ»1MBTUNP ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%PDLF œ¾ÉŹÆÁØ ›Ê¾Ï»¾Ë¹ ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ.JUUFO £¹Æ¹½¹ ›ƹÄÁÐÁÁ ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œ»ÁÆÁÄǻԧ©«§ ©ÇÊÊÁØ ›Ê‘½ÄØ͹ʹ½Ç»ª™¢¡¦œž˹ÄÄÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾ÅªÃÁ½ÃÁ ¦¹ÈÔľÆÁ¾͹ʹ½Ç»ȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ ¨¨¬ §ÃÇÄÇÇÃÇÆƹØÈĹÆù º¾Ä¹Ø §ÃÇÄÇÇÃÇÆƹØÈĹÆù ÃÇÉÁÐƾ»¹Ø ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ©¹Êо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾ÁÀÌÆÁùÄÕÆǼÇÍÁÆÊÃǼÇÊÔÉÕØÊÈÇÃÉÔËÁ¾Å17%' ¨¹Æ¾ÄÕÃÇÅÈÇÀÁËƹعÄ×ÅÁÆÅÅ ÎÅ ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø˾ÉɹÃÇËǺÄÁÏÇ»ÇÐƹØ»¹ÊÊ ¨ÄÁËÔȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾ ËÇÄÒÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÕùÊʾËÆÔ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ª™¢¡¦œ›ÁÆÁÄÇ»ÔÂ¥¡««ž¦ ª™¢¡¦œ›ÁÆÁÄǻԧ©«§ ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064& ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ'*/&#&3 ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠœ¾ÉŹÆÁØ §ÍÁÏÈɾ½Ê˹»†»Ç©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ©¹Êо˝ÇÊ˹»Ã¹¥ÇÆ˹¿ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%PDLF »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%PDLF À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ

  ÑË ÑË ÑË ÑË     ûÅ ûÅ    

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É  

  ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÁÉÃÉÇ»ÄÁ ª£¨¾Ë¹Ä  ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¾ÆÇƆ§ÅÊà ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ª£¨¾Ë¹Ä ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™Éù†¹ ™Éù†¹ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË :À†¯¾ÆËÉ :À†¯¾ÆËÉ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%PDLF ÆÁÀùØϾƹÀ¹»ÔÊÇÃǾùоÊË»Ç ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%PDLF ÑÁÉÇùØÏ»¾ËÇ»¹Ø¼¹ÅŹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԩ¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ ÑÁÉÇùØÏ»¾ËÇ»¹Ø¼¹ÅŹ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄ ©ÇÊÊÁØ Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ÄÁÊËÔÊÇÊÃĹ½¹ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁÐ »Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ Ä׺ԾÏ»¾Ë¹ÁɹÀÅ ª™¢¡¦œž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÈǽÀ¹Ã¹À ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÇÊÃĹ½¹ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ›ÇÀÅƹɾÀùÈÇɹÀžÉÌ©¹ÀÄÏ»¾Ë¹©¹ÊоË ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃǻԠɹÊÃÉǺ¾ÊÈĹËÆÇ À¹Ã¹À ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ª™¢¡¦œÏÇÃÇÄÕÆÔÂ/"*-*5& ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ÁÅÁ˹ÏÁØùÅÆØÁÃÁÉÈÁй ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ÑÁÉÇùØÏ»¾ËÇ»¹Ø¼¹ÅŹ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ ½ÄØÇ˽¾ÄÃÁÏÇÃÇÄØ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ›Á½ùÅÆØÁÃÁÉÈÁй©¹ÀÄÁÐÏ»¾ËÇ»©¹ÊНÇÊË ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ 

    ûÅ    ÑË   

 ÇËÉ   À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ   À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ­¹ÊÃÃÇÅ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ :À†¯¾ÆËÉ ­¹ÊÃÃÇÅ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ :À†¯¾ÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÔÀÑÀÄÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

| ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | 59

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÃÈÄÐÎÈÇÎËßÖÈß È ÂÅÒÐÎÈÇÎËßÖÈß

60 | ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾›Ê¾¼½¹»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾Ï»¾Ë¹ ªÁÊ˾ÅÔÅÇÆ˹¿ÆÔ¾½ÄØÃÇÅÈÇÀÁ˹ ªÇÍÁËȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ º¾ÄÔ ªÇÍÁËȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¬¼ÇÄ»ÆÌËɾÆÆÁº¾ÄÔ ¬¼ÇÄƹÉÌ¿ÆÔº¾ÄÔ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÄØʹ½ÁƼ¹ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÈǽÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ»¾ÆË͹ʹ½Ç» ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ 

     

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¾ÆÇƆ§ÅÊà   ªËÉÇÂÊƹº :À†¯¾ÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ

 †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

Ÿ¤ ¬ª¤£ª§»²¤»¤ž¡®¬ª¤£ª§»²¤» ¨ÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾žźɹÆÔ1-"/5&3 ¨ÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾žźɹÆÔ1-"/5&3†HFP ¨ÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾žźɹÆÔ1-"/5&3TUBOEBSU œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹5ZWFL œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¡ÀÇÊȹÆ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¥¾¼¹ÍľÃÊ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹­ÁºÉÇ˾à œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁؙû¹ÊËÇÈ ÃľÂ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ϾžÆËƹØÊžÊÕ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹÈÉÇÆÁù×ҹ؜¡©§®¡« œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹÈÉÇÆÁù×ҹبž¦ž«©§¦ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹÈÉÇÆÁù×ҹتËÉÇÅÁÃÊ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ÊÌιØÊžÊÕ ™Ã»¹ÊËÇÈ

ûÅ ûÅ ûÅ    ü  ü

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ºÈÇÊÉ

«¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ¨£­š© ¨£­š©  ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹½ÄØÃÉÇ»¾ÄÕ ͹ʹ½Ç» ŹÆʹɽ¦ÁÀÃϾÆÔ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÄ׺ÔÎÈÇ»¾ÉÎÆÇÊ˾†.BTUFSTFBM &NBDP œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØǺŹÀÇÐƹتĹ»ØÆù œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽ»¹ÄÇ» º¹ÊʾÂÆÇ»ÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ©¡£§¤ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÈÉÇÆÁù×ҹؤ¹Î˹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ«¹Â»¾Ã œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ«¹Â»¾Ã œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØѻǻ ¿¼ÌË ¨ÇÉÁľÃÊ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁط˹ÍÇÄ œÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª  œÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ 5:7&, &-5&5& œÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁتȹƤ¹ÂË œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,)PVTFXSBQ ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU ÇÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦'4 '% '9§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦4- '-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ

 ü ü ü ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ  

:À†¯¾ÆËÉ ª£¨¾Ë¹Ä «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ª£¨¾Ë¹Ä «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ œ¹É¹ÆËÈĹÊË ¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ £ÉÇÆÁ½ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦™ ™¥§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦› ª %§ÍÁϽÁľÉÔ ™¥ž© œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØÃÉÇ»¾ÄÕƹاƽÌËÁÊ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª" 4"§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª.- #-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª3 37 3†Ë¾ÉÅÇ¥ÇÆ˹¿ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É) ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇÈÉÇÃĹ½Ã¹¨ž¦žš™© ¡ §ª¨™¦™ š ª  ¥¾ÅºÉ¹ÆÔȹÉǼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ûÅ ¨¹Édž ¼Á½ÉdžÁ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ÅÃÅ ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÅ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆÃÁ¼Á½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾¡ÀÇÊȹÆ™ › ©­ ¨Ä¾ÆÃÁ¼Á½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ªÈ¹Æ¤¹ÂË™ › ª  ©­ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÈÇƹÈÔľÆÁ×ÃÉÇ»¾ÄÕ Ê˾ÆÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇÅ

ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ 

ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ   ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà £ÉÇÆÁ½ £ÉÇÆÁ½  ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ £ÉÇÆÁ½ ¨£­š©  ™Éù†¹ ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉÇÂÊƹº §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¤Á½¾É §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¤Á½¾É §ÅÇÅ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ªÁºÁ˧ÅÊà ª£¨¾Ë¹Ä

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 61

¬¡£¤©ª®¡±©¤³¡­¦¤¡¤£ ¡§¤»±¤¨«¬ª ¯¦²¤»Ÿ­¨®ª«§¤žª ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù ™Êº¾ÊˆÄÁÊË ™Êº¾ÊˆÑÆÌÉ ËùÆÕ ›ÁÆÁÄÈĹÊË»¹ÊÊ £¹ÈÉÇÄÇÆ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà £¹ÉºÁ½ùÄÕÏÁØ ¥Ç×Ò¾¾Êɾ½ÊË»ÇÈÇ»ÔÊÇĹÅƹÃÁÉÈÁо ¦¹ºÁ»Ã¹¼É¹ÍľÃÊ ¦¹ºÁ»Ã¹ʹÄÕÆÁÃÇ»¹Ø™¨ ™¨© ¤¨ ™œ¡ ™ª ¦¹ºÁ»Ã¹ʹÄÕÆÁÃÇ»¹Ø»¹ÊÊ ¦¹ºÁ»ÃÁ ʹÄÕÆÁÃÁ™ª ™¨ ™ª¨ ™œ¡ ™­« ™­› ®š¨ ¤¨ ®šª

ü ü ü  ü  ü ü ü ü 

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ 

§ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº §ÅÇÅ ¨ÉÇÅ«¾ÎªÆ¹º §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§É¼Ê˾ÃÄÇ §ÐÁÊËÁ˾ÄÕ͹ʹ½Ç» »ÔÊÇÄÇ» ɹÀ»Ç½Ç» œÁ½ÉÇÊËÇÈ ¨¹ÉÇÆÁ˨¥š ¨§¦†š ¨¹ÉÇÆÁ˨§¦†š ¨¥š ¨¶ ¨ÇÃÉÔËÁ¾¼ÉØÀ¾À¹ÒÁËÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÊÃÇÄÕÀØÒ¾¾ ¨ÇÄÁÌɾ˹Æ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁË ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª«¶­† ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ «¾ÃÊËÇÄÁË «¾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ™ š ÃÉ̼ ÄÁÊË «¾ÎÈĹÊËÁÆÔ¥šª «¥£² ÃÇ»ÉÔɾÀÁÆǻԾ ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', Ê˾ɿ¾ÆÕ ÄÁÊË »ËÌÄù ­ËÇÉÇÈĹÊË»¹ÊÊ ­ËÇÉÇÈĹÊË­†ÃÉ̼ ÄÁÊË »ËÌÄù ­ÌņľÆ˹ ­ÌņÑÆÌÉ ¶ºÇÆÁËÄÁÊË ÃÉ̼

 Ä   ü ü ü ü ü  ü ü ü 

 ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÇÅ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ®¨¡ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ®¨¡ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ®¨¡ ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ®¨¡ ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÏÎÊÐÛÒÈß ÄËß ÏÎËÀ. ÊÎÂÐÎÂÛÅ ÏÎÊÐÛÒÈß

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

ª® ¡§ª³©·¡¨œ®¡¬¤œ§·¤©®¡¬¸¡¬ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ÈÇļÉ̺ÔÂÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ ÈÇÄÍÁÆÁÑÆԝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ¾ÉžËÁÃÁÁÑȹËľ»ÃÁÏ»¾ËÆÔ¾ º¾ÀÌʹ½ÇÐÆÔ¾ ¦ª ÇÊùŹÊÊÁ»Æ¹Ø"NCFS8PPE œ¾ÉŹÆÁØ ÇÊùȹÉþËƹØ"CFSIPG ÇÊùȹÉþËƹØ"MQFOIPM[ œ¾ÉŹÆÁØ ÇÊùȹÉþËƹØ"-1&/)0-;¬š œ¾ÉŹÆÁØXXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùȹÉþËƹØ"-1&/)0-;¬š œ¾ÉŹÆÁØXXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùȹÉþËƹØ&LPQBSLFUU ºÉÇÑÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø ÇÊùȹÉþËƹØ(3"#0 ĹÃѾÊËÁÊÄÇÂÆÔ XXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùȹÉþËƹØ)BSP ÇÊùȹÉþËƹØ1BSLZ œ¾ÉŹÆÁØ ǽÆÇÈÇÄÇÊƹØ ÇÊùȹÉþËƹØ5BSLFUU½»ÌÎÀ¹ÅÃǻԠXXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùȹÉþËƹØ5BSLFUU½»ÌÎÀ¹ÅÃǻԠXXXMBNJOBUPNTLSV ÇÊùȹÉþËƹØ8PPE#FF ǽÆÇÈÇÄÇÊÆ¹Ø ÇÊùȹÉþËƹØ5BSLFUU ÇÊùȹÉþËƹØ5FSIVSOF œ¾ÉŹÆÁØ ÖÄÁËƹØ»Á½Ç» ¤¹ÅÁƹË ¤¹ÅÁƹË"#&3)0' œ¾ÉŹÆÁØ  ÃĹÊÊ ¤¹ÅÁƹË#BMUFSJP ,BJOEM 7PHVF 1SFNJVN 2VJDLTUFQ ¤¹ÅÁƹË1BSBGMPPSÃÄ ¤¹ÅÁƹË1BSBGMPPSÃÄ ¤¹ÅÁƹË1SFNJVNÃÄ ¤¹ÅÁƹË5BSLFUU »Á½Ç» ËÇÄÒ ÁÅÅ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ¤¹ÅÁƹË5BSLFUU "CFSIPG 2VJDL4UFQ $MBTTJD ¤¹ÅÁƹË5BSLFUU 2VJDL4UFQ›ÔÊÇÃǾùоÊ˻ǚÇÄÕѻԺÇɦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼5BLFUU3PCJOTPOÀ¹ÒÁ˹À¹ÅùÃÄÈǽÄÇ¿»Èǽ¹ÉÇà ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼5BSLFUU8PPETUPDÀ¹ÒÀ¹»Ç½»ÇÒÃĨǽÄÇ¿»Èǽ¹ÉÇà ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂ2VJDL4UFQ&MJHOBÃÄÈǽÄǿù»¨§™©§£ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ&DPGMPPSJOH ÃÄ œ¾ÉÅ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ&DPGMPPSJOH ÃÄ œ¾ÉÅ ªÌȾÉÈɾ½ÄÇ¿ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ2VJDL4UFQ$PVOUSZ ÃÄ š¾ÄÕ¼ÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ2VJDL4UFQ&MFHBODF ÃÄ š¾ÄÕ¼ÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ2VJDL4UFQ&MJHOB ÃÄ š¾ÄÕ¼ÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ2VJDL4UFQ1FSTQFDUJWF ÃÄ š¾ÄÕ¼ÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ5BSLFU3PCJOTPO ÃÄ œ¾ÉŹÆÁØ 

ü ÇÈË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ª­£ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ªËÉǽÇÅ ªËÉǽÇÅ ž»ÉÇÈÇÄ ªËÉǽÇÅ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ªËÉǽÇÅ ªËÉǽÇÅ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ®ÇÀØÁÆ :À†¯¾ÆËÉ ªËÉǽÇÅ ªËÉǽÇÅ ªËÉǽÇÅ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

«ª¦¬·®¤» §»«ª§œ¦ªž¬ªž·¡«ª¦¬·®¤»


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÎÁËÈÖÎÂÎ×ÍÀß ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÀß ÏËÈÒÊÀ

62 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ5BSLFU8PPETUPLÃÄ œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ"CFSIPG ÃÄ œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ"CFSIPG"OUJRVFÃÄÅÅÊ͹ÊÃÇ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎ'BVTÃÄ ¡ÊȹÆÁØ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂƹÀ¹ÅùÎÊÌȾɼÄ &MFTHP4VQFSHMBO[ ÃÄ ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁ ÈǽÄǿù»¨§™©§£ XXXMBNJOBUPNTLSV ¤¹ÅÁƹ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁ ÈǽÄǿù»¨§™©§£ XXXMBNJOBUPNTLSV ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ½»ÌÊËÇÉÇÆ Ëùƾ»Ô¾½ÃÇ»ÉÇ»ÔÎÈÇÃÉÔËÁÂÁÄÁÆÇľÌÅÇ» ¤ÁÆÇľÌÅ ¤ÁÆÇľÌÅ5BSLFUU ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǠªÔÃËÔ»Ã¹É ÇËÉÌÄÇƹ½Ç»¹¼Çƹ Å ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǠªÔÃËÔ»Ã¹É ÇËÉÌÄÇƹ½Ç»¹¼Çƹ Å ¤ÁÆÇľÌźÔËǻǠªÔÃËÔ»Ã¹É ÇËÉÌÄÇƹ½Ç»¹¼Çƹ † Å ¤ÁÆÇľÌÅÄÁÊËǻǽÄغÇÄÕÆÁÏÃÄ ¤ÁÆÇľÌÅÄÁÊËǻǽÄØɾÊËÇɹÆÇ»ÃÄ ¤ÁÆÇľÌÅÄÁÊËÇ»ÇÂÃľ¾»ÇÂÃÄ ¤ÁÆÇľÌÅÄÁÊËÇ»ÇÂÊû¹ÉϾ»ÇÂÃÉÇÅÃÇÂÃÄ ¤ÁÆÇľÌÅÈÇÄÌÃÇÅžÉоÊÃÁ ©ÇÊÊÁØ ¤ÁÆÇľÌÅ«¹ÉþË˺ÔËǻǠÅ ¤ÁÆÇľÌÅ«¹ÉþËËÃÇÅžÉоÊÃÁ ÑÆÌÉ ÃľÂ ¤ÁÆÇľÌÅ«¹ÉþËËÈÇÄÌÃÇÅžÉÏÁØ Å ¨¹ÉþË1FSHPœ¹É¹ÆËÁØÄ¾Ë ÃÄÁÆÊÁÊ˾ÅÔ ±»¾ÏÁØ ¨¹ÉþËÁÀÖÃÀÇËÁоÊÃÁÎÈÇÉǽ ÌÃĹ½Ã¹ ¨¹ÉþËžɺ¹Ì ÌÃĹ½Ã¹ ¨¹Éþ˨©§š£§›´¢»Ä¹¼ÇÊË ÈǽÄǿùšžª¨¤™«¦§ XXXMBNJOBUPNTLSV ¨¹Éþ˨©§š£§›´¢»Ä¹¼ÇÊË ÈǽÄǿùšžª¨¤™«¦§ XXXMBNJOBUPNTLSV ¨¹Éþ˨©§š£§›´¢»Ä¹¼ÇÊË ÈǽÄǿùšžª¨¤™«¦§ XXXMBNJOBUPNTLSV ¨¹Éþ˨©§š£§›´¢»Ä¹¼ÇÊË ÈǽÄǿùšžª¨¤™«¦§ XXXMBNJOBUPNTLSV ¨¹Éþ˨©§š£§›´¢»Ä¹¼ÇÊË ÈǽÄǿùšžª¨¤™«¦§ XXXMBNJOBUPNTLSV ¨¹ÉþËÑËÌÐÆÔ º¾Ä¹Øº¾É¾À¹ ªÃÁ½ÃÁ ¨¹ÉþËÑËÌÐÆÔ ˾ÉÅÇÅǽÁÍÁÏÁÉÇ»¹Æƹغ¾É¾À¹ ªÃÁ½ÃÁ ¨¹ÉþËÑËÌÐÆÔ½̺ ºÌà ØʾÆÕ ÃľÆ ƹËÌÉ ÌÃĹ½Ã¹ ¨¹ÉþËÑËÌÐÆÔÂÃľÆÎÅÅ ƹËÌÉ ÌÃĹ½Ã¹ ¨¹ÉþËÌÃĹ½Ã¹ ɾÊ˹»É¹ÏÁØ ÃÇÅÈÇƾÆËÔ ¨ÄÁÆËÌÊ º¾É¾À¹ ªÃÁ½ÃÁ ¨ÄÁÆËÌÊ2VJDL4UFQÑÈÇÆÁÉ ĹÅÁÆÁÉ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É ÇËÉ ÇÈËϾÆÔ ÇÈËϾÆÔ ÇÈËϾÆÔ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇËÉ

ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ªËÉǽÇÅ ªËÉǽÇÅ œ¹É¹ÆËÈĹÊË ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ®ÇÀØÁÆ ¦Ç»ÔÂÊÃĹ½ ¦Ç»ÔÂÊÃĹ½ ¦Ç»ÔÂÊÃĹ½ ªËÉǽÇÅ ªËÉǽÇÅ ªËÉǽÇÅ ªËÉǽÇÅ ¦Ç»ÔÂÊÃĹ½ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË žÉÑÇ» ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ ªËÉǽÇÅ ªËÉǽÇÅ ªËÉǽÇÅ ªËÉǽÇÅ ªËÉǽÇÅ ™›™ÃÇÅȹÆÁ ™›™ÃÇÅȹÆÁ žÉÑÇ» ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ £É¹ÊÆÔ½ÇÅ ™›™ÃÇÅȹÆÁ ž»ÉÇÈÇÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÄÁÆËÌÊÁÀϾÆÆÔÎÈÇÉǽ½É¾»¾ÊÁÆÔ ½Ìº ºÌà ØʾÆÕ ž»ÉÇ ÅÅ ¨ÄÁÆËÌÊÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂ%FDPSB-.Y† ¨ÇÄÕѹ ÊÅؼÃÁÅÃɹ¾ÅÁÃà ¨Ç½ÄǿùÈǽȹÉÃ¾Ë ĹÅÁƹË ¨ÇÃÉÔËÁØƹÈÇÄÕÆÔ¾ ¨ÇÄĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ4DBOEJLœ¹É¹ÆËÁØľË£ÄÁÆÊÁÊ˾ÅÔ ±»¾ÏÁØ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ›¾ËÇÆÁËʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊÄ×ÃʽÇÅÅ йʹ /FX ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊÉÇ»ÆÁ˾ÄÕ¼É̺Ô½ÄØÈÇĹ †ÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊؽÇÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇÂœ¾ÉÃÌľÊÊËؿù½ÄØÈÇņÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ£ƹÌͬš§ ÊËؿùϾžÆËƹØÊȾÆÇÈÇÄÁÊ˽ÇÊÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆǶÃÇÈÇļÁÈÊǻԠ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇÆˬÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ †ÅÅ ¨ÇÄƹÄÁ»ÆÇ·ÆÁʆœÇÉÁÀÇÆËÊËؿù½ÄØÈÇņÅÅ ¨ÇÄÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ º¾ËÇÆÆÔ «ÇÈÁƼ ¨ÇÄÁÅ¾É ǺҾÊËÉÇÁËɹºÇËÔ ¨ÇÄʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁÂÊØ·ÆÁÊœÇÉÁÀÇƈ †ÅÅ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÊ»¾ÉÎËÇÆÃÁ ÈǽÈÄÁËÃÌ ÄÁÆÇľÌÅ œ¹É¹ÆËÁØľË ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ † ûÅÊɾ¼ÌÄØËÇÉÇÅ À¹Å¾ÉÔº¾ÊÈÄ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ†ûÅÊɾ¼ÌÄØËÇÉÇÅ À¹Å¾ÉÔº¾ÊÈÄ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁ † ûÅÊɾ¼ÌÄØËÇÉÇÅ À¹Å¾ÉÔº¾ÊÈÄ ¨ÉǺù¦™¨§¤µ¦™¸ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ ÈǽÄǿùšžª¨¤™«¦§ ¨ÉǺù¦™¨§¤µ¦™¸ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ ÈǽÄǿùšžª¨¤™«¦§ ¨ÉǺù¦™¨§¤µ¦™¸ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ ÈǽÄǿùšžª¨¤™«¦§ ¨ÉǺù¦™¨§¤µ¦™¸ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ ÈǽÄǿùšžª¨¤™«¦§ ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊËƹÀ¹ÅùÎ ÅÅ"CFSIPG œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊË Ãľ¾»¹Ø3PCJOTPO ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊË ƹÀ¹ÅùÎ8JDBOEFST ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊË ƹÀ¹ÅùÎÃÄ 17$ ¨ÉǺùƹÈÇÄÕÆ¹Ø »Ä¹¼ÇÊË ƹÀ¹ÅùÎÃÄ 835 ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÎÅÅš¾¿ º¾Ä ÇɾΠÊÄÃÇÊËÕ ÇÊÇù ª»¹ÉùÎÇÄǽƹؽÄØѻǻÄÁÆÇľÌŹ4JOUFY)† ÅÄ Ɲª ªÃÇËн»ÌÎÊËÇÉÇÆÆÁ ËùÆÕ ÈľÆù ½ÄØƹÈÇÄÕÆÔÎÈÇÃÉÔËÁ ªÅ¾ÊÕš´ª«©§¢±£¯†½ÃĹ½ÃÁ ÑËÌùËÌÉÃÁ ÈÇĹ ªËؿùšÔÊËÉǦ› †ÅÅ ªËؿùšÔÊËÉǦ›¯ †ÅÅ ʹÅÇ»ÔÉ ªËؿù½ÄØÈÇĹ·ÆÁÊ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›¾ËÇÆÁË «¹ÊË £Æ¹Ì͆¬š§

ÈÅ Å ûÅ  ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÇÈË ÇÈË ü ü ü 

É É ÇË É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÇËÉ É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ºÈÇÊÉ  ÇË É ÇË É ÇËÉ ºÈÇÊÉ

žÉÑÇ» ¡¨ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ¦ª« ªËÉÇÁ˾ÄÕ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¨ÉÇŨÇÄ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¦Ç»Ô¾˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǽÇÅ ªËÉǽÇÅ ªËÉǽÇÅ ªËÉǽÇÅ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ž»ÉÇÈÇÄ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ª­£  ª­£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª§¤²ªžª³©œ»¦¡¬œ¨¤³¡­¦œ»«§¤®¦œ ¹½ÁÅƹɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁ×þɹÅÁоÊÃÌ×ÈÄÁËÃÌ ›ÇļǼɹ½ £¹Í¾ÄÕ £¹Í¾ÄÕ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

žÉÑÇ» ¡¨ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ªËÉdž¥¹Ê˾É

†† †† ††


£¾É¹ÅǼɹÆÁË £Á˹ ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔÂλƹÄÁÐÁÁ ÊÃĹ½»§ÅÊþ £¾É¹ÅǼɹÆÁË ©ÇÊÊÁØ ŹËÇ» ÈÇÄÁÉǻΠλƹÄÁÈǽÀ¹Ã¹À £¾É¹ÅǼɹÆÁË ƾÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆԝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £¾É¹ÅǼɹÆÁËÎ Î Î Î Î £¾É¹ÅǼɹÆÁËΠΡ˹ÄÁØ ¡ÊȹÆÁØ»¹ÊÊ £¾É¹ÅǼɹÆÁË,&3"."."3";;*ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ £¾É¹ÅǼɹÆÁËÊËÌȾÆÕ,&3"."."3";;* £ÄÁÆþÉ ¡ÊȹÆÁØ £É¾ÊËÁÃÁ½ÄØÈÄÁËÃÁ †† ††††ÅÅ ¥ÇÀ¹Áù £Á˹  ¥ÇÀ¹Áù £Á˹ ¡Ë¹ÄÁØ ¥ÇÀ¹Áù ÊžÊÁ½Äغ¹ÊʾÂƹ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ œ¾ÉŹÆÁØ °¾ÎÁØ ¨ÇÄÕѹ ±ÁÉÇÃÁ»ԺÇÉ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¡ÊȹÆÁØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¡ÊȹÆÁØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ¡ÊȹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ±ÁÉÇÃÁ»ԺÇÉ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ £Á˹ ¡Ë¹ÄÁØ ¡ÊȹÆÁØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ ©ÇÊÊÁØ ¡ÊȹÆÁØ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;*ÊÇÉË Î ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;*ÊÇÉË ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;*ÆÇ»ÁÆÃÁ¼ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;*ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ,&3"."."3";;* ÊÃÁ½ÃÁ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùغ¾Ä¹ØÎ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊÃ¹Ø ƹÈÇÄÕƹØÎÅÅ ÊÇÉË ›ÇļǼɹ½ ¨ÄÁËùþɹÅÁоÊÃ¹Ø ǺÄÁÏÇ»ÇÐƹØÎÅÅ ÊÇÉË ›ÇļǼɹ½ ©¹ÊÈÉǽ¹¿¹þɹÅÁоÊÃÇÂÈÄÁËÃÁ,&3"."."3";;*

| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 63

 ûÅ ûÅ  ÇÈË ûÅ ûÅ ûÅ    ûÅ    ûÅ ûÅ 

ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ £ž©™¥™†§ÅÊà ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ £ž©™¥™†§ÅÊà £ž©™¥™†§ÅÊà ¦Ç»ÇʾÄ ª­£ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¨ÉÇɹº ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ £ž©™¥™†§ÅÊà £ž©™¥™†§ÅÊà £ž©™¥™†§ÅÊà £ž©™¥™†§ÅÊà £ž©™¥™†§ÅÊà £ž©™¥™†§ÅÊà žÉÑÇ» ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ £ž©™¥™†§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

 ÇËÉ ÇËÉ     ªÃÁ½ÃÁ ªÃÁ½ÃÁ ªÃÁ½ÃÁ ªÃÁ½ÃÁ ªÃÁ½ÃÁ ªÃÁ½ÃÁ ªÃÁ½ÃÁ ªÃÁ½ÃÁ ªÃÁ½ÃÁ ªÃÁ½ÃÁ   ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ

ª­£ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ªÄ¹»ØÆÊÃÁ¾ǺÇÁ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» œ¹É¹ÆËÈĹÊË ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹ ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂɹÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

 :À†¯¾ÆËÉ ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¹ÂϾ» ¡¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁºÁ˧ÅÊà  ª­£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÏÀÍÅËÈ ÑÒÅÍÎÂÛÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

›¹ÄÁÃÁ Ñȹ˾ÄÁ½ÄØÈÉÁùËÃÁǺǾ» ÃľÂǺÇÂÆÔ ¦ª §ºÇÁ §ºÇÁ œ¾ÉŹÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÊÊÁØ ÇË»Á½Ç» ÄÁûÁ½¹ÏÁØ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ›¾ÉʹÄÕ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œ¾ÉŹÆÁØ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œÇžÄÕ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Æ¾ÈÉÇŹÂÆ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¡Ë¹ÄÁØ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÇÉ×Ãǻù ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¥ÁÆÊà ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­É¹ÆÏÁØ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÁÀ¹ÂƾɹÅ §ºÇÁƹËÌɹÄÕÆÔ¾ º¹ÅºÌà ½¿ÌË §ºÇÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹3"4$)†ªÁÆËɹ §ºÇÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹›¾ÉʹÄÕ §ºÇÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹œÇžÄÕ §ºÇÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹œÇžÄՆ­ÇÃÊ §ºÇÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹£ÇÉ×Ãǻù §ºÇÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹¤¹ÆÁ˹ §ºÇÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹¥ÁÆÊà §ºÇÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹¨¹ÄÁËɹ §ºÇÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹¨¾ÆÀ¹ §ºÇÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ª¹É¹ËÇ» §ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆǻԾ ÎÅ Ï»¾ËÆÔ¾ §ºÇÁÍÄÁÀ¾ÄÁÆǻԾÈǽÈÇÃɹÊÃÌ ÎÅ º¾ÄÔ¾ §ºÇÁ ƹËÌɹÄÕƹØÈÉǺù ¨ÇÄÁÍÇÅ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽǺÇÁ ªË¾ÃÄÇǺÇÁ4XFEUFYÁ¹¼ÇƹÄÕ ªË¾ÃÄÇǺÇÁ4XFEUFYžÄù ªË¾ÃÄÇǺÇÁ4XFEUFY¨¹ÌËÁÆù ªË¾ÃÄÇǺÇÁ4XFEUFY©Ç¼Ç¿Ã¹ ªË¾ÃÄÇǺÇÁ4XFEUFY©Çź ªË¾ÃÄÇǺÇÁž¤£™ ©§œ§Ÿ£™š¾ÀƹÄÁÐÆÔ ƹÄÁÐÆÔÂɹÊÐ¾Ë ¦ª ªË¾ÃÄÇÎÇÄÊËȹÌËÁÆù ¼ÉÅš¾ÀƹÄÁÐÆÔ ƹÄÁÐÆÔÂɹÊÐ¾Ë ¦ª

ÇÈË      ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

«œ©¡§¤­®¡©ªž·¡ '†ǺɹÀÔÂÈÉÇÍÁÄÕÅ ›¹¼ÇÆùº¾Ä¹ØÁÏ»¾ËƹئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ©¹ÊоË ›¹¼ÇÆù¨›® ¹ºÉÁÃÇÊ ºÁÉ×À¹ Ĺ¼Ìƹ ¼ÇÄ̺¹Ø ÄÁÅÇÆ »ÇÄƹ ÊÁɾÆÕ ›¹¼ÇÆù¨›® º¾Ä¹Ø Ï»¾ËÆ¹Ø Å ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ º¾Ä¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ÇÈË ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ º¾Ä¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ÉÇÀÆ ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ Ï»¾ËƹØ ›¹¼ÇÆù¨›®Îº¾Ä¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÏ»¾ËƹØ ›¹¼ÇÆù¨›®Î Å «×žÆÕ ÇÈËÁÉÇÀÆ ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø Å ¥§©§ §ª«§¢£™¸ ›¹¼ÇÆù¨›®Ï»¾ËÆ¹Ø Å ¥§©§ §ª«§¢£™¸ £Ä¾Â ¿Á½ÃÁ¾¼»ÇÀ½Á½ÄØȹƾľ ÈĹÊËÁÃÇ»

ÅÈ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ûÅ ÑË ÑË ÇÈË

 É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É 

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ªª¤


ÏÎÒÎËÊÈ

64 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 ¨¹Æ¾ÄÁÁ»¹¼ÇÆù¨›®Ç˨©§¡ ›§¡«ž¤¸ š¾ÊÈĹËƹؽÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁ¥­  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¥­  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¥­£ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ©¹ÊоË ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® Î ÅÁÅÁ˹ÏÁؽ¾É¾»¹ ¨©§¡ ›§ª«›§ »Á½Ç» ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® Î Å ž˹ÄÄÁà ¨©§¡ ›§ª«›§ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® Î Å Ï»¾ËÆÉÁÊÌÆÇà ¨©§¡ ›§ª«›§ ºÇľ¾»Á½Ç» ¨¹Æ¾ÄÁ¨›® Πŝ¤¸™°¡¡œ™©™Ÿ™ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Î Å ž˹ÄÄÁà ¨©§¡ ›§ª«›§ »Á½Ç» ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Î Å Ï»¾ËÆÇÂÉÁÊÌÆÇà ¨©§¡ ›§ª«›§ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ  ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ  ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ç˨©§¡ ›§¡«ž¤¸ÈǽÀ¹Ã¹À½ÇŽÄÁÆÇ ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ï»¾ËÆÔ¾  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®Ï»¾ËÆÔ¾  Å ¨¹Æ¾ÄÁ¨›®§¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉÏ»¾ËÇ»©¹ÊоË›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ

ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË  

ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË :À†¯¾ÆËÉ  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË  ¹ÈªÁº¨ÇÄÁžÉ«¨¨ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË :À†¯¾ÆËÉ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ¥­ªÇ×ÀʾÉÁأĹÊÊÁà ¶ÃÇÆÇÅ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ¥­ªÇ×ÀʾÉÁØ¥¾½ÁÌÅ §ÉÁ¼¹ÅÁ ¥Ç½¾ÉÆ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾÈĹÊËÁÃǻԾ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÅÅºÇľ¾»Á½Ç»ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾Ä¹ØŹËÇ»¹Ø ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›® ŹËÇ»¹Øº¾Ä¹Ø ÎÎÅÅ ûÅ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›® ŹËÇ»¹ØÏ»¾ËÆ¹Ø ÎÎÅÅ ûÅ ¨Ä¹ÆùÊ˹ÉËÇ»¹ØÅ ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔÂÅ ¨ÉÇÍÁÄÕ¨›®ÅÅ ½ÄØù;ÄÕÆÇÂÈÄÁËÃÁ - Å ¨ÉÇÍÁÄÕÊǾ½ÁÆÁ˾ÄÕÆÔÂÅ ªË¾ÃÄÇȹþËԝÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ¬¼ÇÄ»ÆÌËɾÆÆÁÂÅ ¬¼ÇÄƹÉÌ¿ÆÔÂÅ ¬¼ÇÄÇè›®ÅÅ- Å º¾ÄÔÂ

ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ÅÈ ÅÈ Å ÅÈ ÅÈ ÅÈ Å

 É É ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ É É Ç˽Áľɹ É  É É Ç˽Áľɹ

£ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ  £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨  £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

«ª®ª§¦¤ ¨ÄÁËùÈÇËÇÄÇÐ0XB†5"63644JSJVT4DIMJIU4BOEJMB ÎÎÅÅ ¨ÄÁËùÈÇËÇÄÇÐƹØ"SNTUSPOH†#"*,"-0BTJT%VOF ÎÎÅÅ ¨ÄÁËùÈÇËÇÄÇÐƹعÄ×řĺ¾Ê º¾ÄÔÂÎÉÇÅÀÇÄÇËÇž˹ÄÄÁà ÎÅÅ ¨ÄÁËùÈÇËÇÄÇÐƹØ›Çļ¹1SFTUJHF #/#. ÎÎÅÅ

ÑË ÑË ÑË ÑË

Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ

£ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ

†† †† †† ††

¨ÄÁËùÈÇËÇÄÇÐƹØžÆÁʾ†¤×ÃÊ ÎÎÅÅ ¨ÇËÇÄÃÁ ¨ÇËÇÄÃÁº¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ ±»¾ÂϹÉÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁº¾ÊÑÇ»ÆÔ¾°¹ÉÌËËÁ ¡Ë¹ÄÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁÅÆǼÇÌÉǻƾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ºÑÇ»ÆÔ¾Ëùƾ»Ô¾$-*140 %&4$03 ±»¾ÂϹÉÁØ œ¾ÉÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ š¾ÄÕ¼ÁØ š¹ÌϾÆËÉ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ š¾ÄÕ¼ÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ %&4$03ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËº¾ÄÔ Ï»¾ËÆÇ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ʹËÁÆ ÅÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ

ÑË ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

Ç˽Áľɹ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ QPUPMPLSV ÇËÉ ÇËÉ

£ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¦¹ËØ¿ÆÇGG ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ©¾ÅʹÆ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó £ÇÄÇɪËÉÇ «ž©¥§«ž® ™¦«¬©™Ÿ ¦¹ËØ¿ÆÇGG «ž©¥§«ž®

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ š¹ÌϾÆËÉ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ĹÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ĹÃǻԾÏ»¾ËÆÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ʹËÁƺ¾ÄÔ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ Ê¹ËÁÆ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ĹÃǻԾÏ»¾ËÆÔ¾ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ĹÃǻԾÏ»¾ËÆÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾÏ»¾ËÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ­É¹ÆÏÁØ ʹËÁÆÏ»¾ËÆÇ †ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ÊÈÉÇÍÁľÅÁÅÇÆ˹¿ÇÅ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ É É É É É É É †É †É †É †É ÇËÉ

¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ¦¹ËØ¿ÆÇGG

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ĹÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ Ê¹ËÁƺ¾ÄÔ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ «¹Â»¹ÆÕ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ «¹Â»¹ÆÕ ʹËÁƺ¾ÄÔ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ «¹Â»¹ÆÕ Ä¹ÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ Ï»¾ËÇ»ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ¼ÄØÆϾ»Ô¾ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ÊÈÉÇÍÁľÅÁÅÇÆ˹¿ÇÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ʹËÁÆÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ÍÇËÇȾйËÕ ÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÔ¾͹ÃËÌÉÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ĹÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ĹÃǻԾº¾ÄÔ¾ ÊÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†ÌÉǻƾ»Ô¾ »ÇÄƹÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

É É †É É ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É †É É À»ÇÆÁ˾

­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ £ÇÄÇɪËÉÇ «ž©¥§«ž® ©¾ÅʹÆ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® ¦¹ËØ¿ÆÇGG «ž©¥§«ž® «ž©¥§«ž® ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ ­É¹ÆªË̽ÁÇ «ž©¥§«ž®

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¹ÃÌÊËÁоÊÃÁ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾$-*140 %&4$03 &EFMXFJTT ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾%FTDPS œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾&EFMXFJTT†    ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾&EFMXFJTT œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾¹ÃÃÌÊËÁоÊÃÁ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾½ÄØž½ÌÐɾ¿½¾ÆÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾½ÄØÑÃÇÄÁ½¾Ëʹ½Ç» ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ÈÇÄÌÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆԾʺľÊËùÅÁ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ÊÍÇËÇȾйËÕ× ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ÍÇËÇȾйËÕ ÈÇËÇÄÃÁ Ê˾ÆÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁؽÄؽÁÀ¹ÂƾÉÇ» ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆ¾Ï ŹË ʹËÁÆ ¾»ÉÇȾÂÊÃÁÎÈÉÇÁÀ»Ç½ÁË ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ

 ûÅ ûÅ ûÅ      ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

 À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ½ÄؽÁľÉ À»ÇÆÁ˾      É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ÇÄÇËǾʾоÆÁ¾ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ £ÇÄÇɪËÉÇ £ÇÄÇɪËÉÇ $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ $-*140†§ÅÊà $-*140†§ÅÊà ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË  ÇÄÇËǾʾоÆÁ¾ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØÆϾ»Ô¾Ï»¾ËÇ» ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾À¹Åѹ ž˹ÄÄÁà ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾À»¾À½ÆǾƾºÇ ºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ĹÃǻԾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ©ÇÊÊÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ŹËǻԾ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÈľÆÇÐÆÔ¾ ¨›® ºÇľ¾Ï»¾ËÇ»†ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ɹÀÆÇÌÉǻƾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾©™ª°ž«ª«§¡¥§ª«¡POMJOF ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾©ÇÊÊÁØ ŹË ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÀ¹½¾ÆÕ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ʹËÁÆ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ʹËÁÆ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆԾϻ¾ËÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ š¹ÌϾÆËÉ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÆÁÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ÈÉÇ;ÊÊÁÇÆÅÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁ؆ľË ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ÈÉÇ;ÊÊÁÇÆÅÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁ؆ľË ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ÈÉÇ;ÊÊÁÇÆÅÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁ؆ľË ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ÈÉÇ;ÊÊÁÇÆÅÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁ؆ľË

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   

ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» É É É À»ÇÆÁ˾ QPUPMPLSV ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

™¦«¬©™Ÿ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ™»¹Æ˹¿†ÁÀ¹ÂÆ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ™»¹Æ˹¿†ÁÀ¹ÂÆ ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ™»¹Æ˹¿†ÁÀ¹ÂÆ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ™¦«¬©™Ÿ ™¦«¬©™Ÿ ¦¹ËØ¿ÆÇGG ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¨ÇËÇÄÇƜ¹É¹ÆË ¦Ç»ÍÇɏ˨ÇËÇÄÃÇ»Ó ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¨É¾ÊËÁ¿†ª¾É»ÁÊ ¨É¾ÊËÁ¿†ª¾É»ÁÊ ¨É¾ÊËÁ¿†ª¾É»ÁÊ ¨É¾ÊËÁ¿†ª¾É»ÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

ÏÎÒÎËÊÈ

| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 65

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10


ÄÂÅÐÈ. ÈÇÄÅËÈß ÄËß ÏÐÎÅÌÎÂ. ÔÓÐÍÈÒÓÐÀ

66 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ËÇÆÃÁ¾ËÇоÐÊ»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ IÅÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ÍÇËÇȾйËÕƹËùÆÁÁ¨›® ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†#"33*40- ­É¹ÆÏÁØ ÇÉÁ¼ÁÆ¹Ä »¹ÊÊ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†%&$,&/'&45 œ¾ÉŹÆÁØ ÊÅÇÆË ÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ÍÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ ­©™¦¯¡¸ º¾ÄÔÂĹà ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆǺ¾ÊÑÇ»ÆÔÂ%&4$03 &EFMXFJTT ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ»©™ªª©§°£¬º¾À ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ»©™ªª©§°£¬º¾À ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ»©™ªª©§°£¬º¾À ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆǼÄØÆϾ»Ô ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľŠº¹¼¾Ë ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆǼÄØÆϾ»Ô ­É¹ÆÏÁØ ¡Ë¹ÄÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿Æǽ»ÌÎÌÉǻƾ»Ô ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂŹËǻԠ©ÇÊÊÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľŠº¹¼¾Ë ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂƹËØ¿ÆÇÂʹËÁÆǻԠ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇ©¾ÆÇÄÁËÈɾÅÁÌņÃĹÊʹ ¨ÇËÇÄÇÃƹËØ¿ÆÇÂËùƾ»Ôº¾ÊÑÇ»ÆÔÂ$-*140­ÇËÇȾйËÕ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ"SNTUSPOH ɾ¾ÐÆÔ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇžÆÁʾ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇžÆÁʾ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇžÆÁʾ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆǤÁÄÁØ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆǧ¹ÀÁÊ ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ™ĺ¾Ê ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ™ĺ¾Ê ÊÌȾÉÀÇÄÇËÇ º¾ÄÔ ÊÌȾÉÎÉÇÅ Å Å ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ¹Ä×řĺ¾Ê ÎÉÇÅÊÌȾÉÎÉÇÅÀÇÄÇËÇž˹ÄÄÁà ¨ÇËÇÄÇÃɾ¾ÐÆÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô™ĺ¾Ê º¾ÄÔÂŹËǻԼÄØÆϾ»Ô ¨ÉÇÍÁÄÕÈĹÊËÁÃÇ»ÔÂ&EFMXFJTT ¨ÉÇÍÁÄÕÈÇËÇÄÇÐÆÔ™ÉÅÊËÉÇƼº¾ÄÔÂŹËǻԠûÅ ¨ÉÇÍÁÄÕÈÇËÇÄÇÐÆÔ™ÉÅÊËÉÇƼÎÉÇÅÀÇÄÇËÇ ûÅ

 ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

 ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ QPUPMPLSV QPUPMPLSV QPUPMPLSV ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ½ÇÊËÌÈƹØ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ QPUPMPLSV ÆÁÀÃÁ¾ ºÈÇÊÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ºÈÇÊÉ ºÈÇÊÉ ÆÁÀùØ ºÈÇÊÉ ÇËÉ É É ½ÄؽÁľÉ Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ

$-*140†§ÅÊà ©¡«™¥ «£™Âʺ¾É¼ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ©¾ÅʹÆ «ž©¥§«ž® ™¦«¬©™Ÿ ¡»Ä¾» ¡¨ ™¦«¬©™Ÿ ™¦«¬©™Ÿ ™¦«¬©™Ÿ ¡»Ä¾» ¡¨ ¡»Ä¾» ¡¨ ™¦«¬©™Ÿ ¡»Ä¾» ¡¨ ¡»Ä¾» ¡¨ ™¦«¬©™Ÿ ¡»Ä¾» ¡¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ®ÇÀØÁÆ ¡Æ˾ɪËÉÇ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¡Æ˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ž»ÉÇÈÇÄ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÄÇɪËÉÇ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ž¡¬¤¤£ ¡§¤» §»«¬ª¡¨ªž°¯¬©¤®¯¬œ ™ÉÃÁ »Á½ ÅǽÌÄÕÆ º¾Ä ƾÇÃÉÈÉǾÅÇ˽ÇÅÅ ÄÁûÁ½ ™ÉÃÁ »Á½Ç» ŹÊÊÁ»½Ìº¹ º¾É ÑÈÇÆÈÉǾÅÇ˽ÇÅÅ ™ÉÃÁ ½»¾ÉÁÁÀÊÇÊÆÔ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ »¾ÉÁ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾%FDP ¡ÀɹÁÄÕ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅ »¾ÉÁ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾(&3%"45"3(49 ›¾ÄÁÃǺÉÁ˹ÆÁØ »¾ÉÁ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾(&3%"45"34 ›¾ÄÁÃǺÉÁ˹ÆÁØ »¾ÉÁ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾(&3%"45"349 ›¾ÄÁÃǺÉÁ˹ÆÁØ »¾ÉÁ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾/VWP ¡ÀɹÁÄÕ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅ »¾ÉÁ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÁ¾5FDIOP ¡ÀɹÁÄÕ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅ »¾ÉÁ»Îǽ ž˹Ä ž¿ÃÇÅ ĹÅÁÆ¹Ë ÑÈÇƝÇÊ˹»Ã¹ ÌÊ˹Æǻù »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ÇÊ˹»Ã¹ »¾ÉÁ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ ŹÊÊÁ»ÊÇÊÆÔ »¾ÉÁ½ÄØʹÌÆÔϾÄÕÆÇÊ˾ÃÄØÆÆÔ¾ ËÇÆÁÉǻù ­ÁÆÄØƽÁØ »¾ÉÁÁȾɾ¼ÇÉǽÃÁÁÀ̽¹ÉÇÈÉÇÐÆǼÇÊ˾ÃĹ¥ÇÆ˹¿ »¾ÉÁÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ »¾ÉÁÄ׺Ծ ŹÊÊÁ»ÊÇÊÆÔƹÀ¹Ã¹À »¾ÉÁž¿ÃÇÅƧÈËÁÅ š¾Ã¹É £É¹ÊÆǽ¹É »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ÑÈÇÆ ĹÅÁÆ¹Ë §¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉÅǽ¾Ä¾Â »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾¼ÉÌÆËÇ»¹ÆÆÔ¾ ÈÇÄÇËÆÇ†É ÃÇÉǺù†É 

  ÃÇÅÈÄ ÑË ÑË ÑË ÃÇÅÈÄ ÃÇÅÈÄ  ÑË    ÑË

ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É  ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É

¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ™»ËÇÊȾÏÁ¹ÄÁÊË ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ™»ËÇÊȾÏÁ¹ÄÁÊË ­¹ÊÃÃÇÅ ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¨£ª¹ËÌÉÆ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ ÇŤ¾Ê ®ÇÀØÁÆ ªËÉdž¥¹Ê˾É :À†¯¾ÆËÉ Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

»¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ĹÅÁƨ¹ÄÁËɹ¥ÁĹÆÁ¡Ë¹ÄÕØÆÇɾμÄÌÎǾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ĹÅÁƨ¹ÄÁËɹ¥ÁĹÆÁ¡Ë¹ÄÕØÆÇɾÎÊ˾ÃÄÇ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ĹÅÁÆ«ÁÍ͹ÆÁ¥­¼ÄÌÎǾ ÈÇÄÇËÆÇ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ĹÅÁÆ«ÁÍ͹ÆÁ¥­ª«ž£¤§›¡«©™Ÿ ÈÇÄÇËÆÇ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ĹÅÁƹËÅÁĹÆÊÃÁÂÇɾΠÁ˹ÄÕØÆÊÃÁÂÇɾÎ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ƹËÌɹÄÕÆÔÂÑÈÇƝ¬š ÈÇÄÇËÆÇ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »ÎǽÆÔ¾ ÊÇÊƹ ½Ìº ºÌà ¡À¼ÇË ÅÇÆ˹¿ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ ÑÈÇÆ ĹÅÁÆ¹Ë ÃɹÊù ­ÁÆÄØƽÁØ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾¥¹ÊÊÁ» ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ƹÀ¹Ã¹À »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ©ÇÊÊÁضÄÕºÇÉ £Á˹ §¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉÅǽ¾Ä¾Â »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾»ÎǽÆÔ¾ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾»ÎǽÆÔ¾ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁ Ãǻù »¾ÉÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »¾ÉÁÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË;;: ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË54 ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË4 ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË;: ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË: ›: ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË4 ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË3: ©ÇÊÊÁØ 

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË  ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É

Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¥ÁÉžºÍÌÉÆÁËÌÉÔ £ÇÄȹÃÇ»¹ ¡¨ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË :À†¯¾ÆËÉ ®ÇÀØÁÆ  Ÿš¡¶ª£ ›ÇÄÕ»¹Ã·› ¡¨ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ š¾Æ½×ÃÇ» ¡¨ ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


»¾ÉÁÈÇ»ÔѾÆÆÇ»ÀÄÇÅÇÊËÇÂÃÇÊËÁ­ÇÉÈÇÊË: ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ­ÁÆÄØƽÁØ ©ÇÊÊÁØ »¾ÉÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÔ½ÄØƹ»¾ÊÃÁ"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ »¾ÉÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ÊǺÊË»ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ªÃÁ½ÃÁ »¾ÉÁ ½¾É¾»Ç ÑÈÇÆ ÇɾΠ»ÁÑÆØ ½Ìº ©ÇÊÊÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ »¾ÉÁÇË»ÎǽÆÔνǞ¿ÃÇÅƹËÆÔΪÃÁ½ÃÁ »¾ÉÕ½ÄØʹÌÆ ù»Ã¹ÀÊùØÄÁȹ ÊÇÊ˾ÃÄÇÅ ÇºÇɽ»¾ÉÆÇÂƹËÌÉÑÈÇÆ ĹÅÁÆ Ç»Ç½ÐÁÃ/05&%0ª† Ç»Ç½ÐÁÃ/05&%0ª† Ç»Ç½ÐÁÃ/05&%0ª† Ç»Ç½ÐÁÃÁÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃÁ¾ †ü Ç»Ç½ÐÁÃÁÇËü£†%0. £ÇÉ¾Ø Çˆ‰½Ç ‰ Ç»Ç½ÐÁÃÁÇËü"CMPZLj‰½Ç ‰ ­ÁÆÄØƽÁØ ¥¾º¾ÄÕƹÀ¹Ã¹À ÑÆÃÌȾ ÃÌÎÆÁ ÈÉÁÎÇ¿Á¾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ ¦¹ÄÁÐÆÁý»¾ÉÆǺ¾ÄÔ ÑÈÇÆ ĹÅÁƹË † Å ­ÁÆÄØƽÁØ ©ÇÊÊÁØ ¦¹ÄÁÐÆÁÃ¥­ªÇ×À¥¼Ä¹½ÃÁ ÎÎÅÅ ɹÊÏ»¾ËÇà ¦¹ÄÁÐÆÁÃ¥­ªÇ×À¥ÈÇÄÌÃÉ̼ÄÔ ÎÎÅÅ ɹÊÏ»¾ËÃÁ ¦¹ÄÁÐÆÁÃÁ½»¾ÉÆÔ¾ĹÅÁÆ º¾ÄÔ¾ ¥ÁĹÆÊÃÁÂÇɾΠ¡Ë¹ÄÕØÆÊÃÁÂÇɾΠ ¦¹ÄÁÐÆÁÃÁ½»¾ÉÆÔ¾ƹËÌɹÄÕÆÔÂÑÈÇƝ¬š ¨¾ËÄÁ»»¾ÉËÆÔ¾ E  ÅÅ ¨¾ËÄÁ»»¾ÉËÆÔ¾ ɾ¼ÌÄÁÉ̾ÅÔ¾ ÊÃÇÄȹÐùÅÁ ¨¾ËÄÁ½»¾ÉÆÔ¾ ȾËÄÁÊÈǽÑÁÈÆÁÃÇÅ ¡ÊȹÆÁØ ­ÁÆÄØƽÁØ ¨¾ËÄÁÊÓ¾ÅÆÔ¾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ º¹ÉÆÔ¾ Ï»¾ËÇ» ¨¾ËÄÁÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾ ÊÓ¾ÅÆÔ¾ ºÈÇÃÉÔËÁØ ©¾Ñ¾ËÃÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁÇËǺӾŹ ©ÇÄÁÃÁƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ¾½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â ©ÌÐÃÁ½½»¾É¾Â1BMMBEJVN "SDIJF &ETPO "EFQUÁ½É ©ÌÐÃÁ½»¾ÉÆÔ¾ ÇÃÇÆÆÔ¾"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ ¡ÊȹÆÁØ ©ÌÐÃÁ½ÄØ»ÎǽÆÔÎÁž¿ÃÇÅƽ»¾É¾Â"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ ¡ÊȹÆÁØ ©ÌÐÃÁ À¹ÅÃÁ½ÄØɹÀ½»Á¿ÆÔν»¾É¾Â ©ÌÐÃÁ À¹ÅÃÁ½ÄØÍÁÆÊÃÁν»¾É¾Â ©ÌÐÃÁ†À¹Ò¾ÄÃÁ ѹÉÔ ÃÆÇÈÃÁ ©ÌÐÃÁ†ÊÃÇºÔ ÉÌÐÃÁ†ÊËØ¿ÃÁ ª¾ÂÍÔªÃÁ½ÃÁ ªÃǺÔ½»¾ÉÆÔ¾"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ ±ÈÁƼ¹Ä¾ËÔ À¹ÊÇ»Ô À¹½»Á¿ÃÁ

| ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | 67

ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË   ÑË ÑË   ÑË 

É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇÈËÉÇÀÆ ÇËÉ É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¶£§«ž®ªž©›¡ª ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË £ÁŹ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ »¾ÉÁ˾ žÉÑÇ» ¡¨ Ÿš¡¶ª£ ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¥ÁÉžºÍÌÉÆÁËÌÉÔ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ £ÁŹ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ ªÃǺØÆùϾÆËÉ £ÁŹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÃǺØÆùϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÇÀÙÈÒÍÛÅ È ÎÃÐÀÆÄÀÞÙÈÅ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

›ÎǽÆÔ¾¼ÉÌÈÈÔ ˹źÌÉÔ ¨›® ¹Ä×ÅÁÆÁ  ¤Ç½¿ÁÁɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁØ §Ãƹ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ §ÃƹÁÀÊÇÊÆÔ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'BLSP ¨ÇÄÕѹ 7FMVY ¹ÆÁØ ›¹ÊʦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ §Ãƹ¨›® ,#& (FBMBO 0SUFY &YQSPG ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ¥ÇÆ˹¿ §Ãƹ¨›®#SVHNBOO †Ã¹Å¾ÉÆ §Ãƹ¨›® ½»¾ÉÁ¨›® º¹Äà Äǽ¿ÁÁ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁÈÇÄÆÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁÁ

 ûÅ   

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ 

¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ ™»ËÇÊȾÏÁ¹ÄÁÊË :À†¯¾ÆËÉ ­¹ÊÃÃÇÅ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ :À†¯¾ÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

§Ãƹ ½»¾ÉÁ¨›® §Ãƹ ½»¾ÉÁ Äǽ¿ÁÁÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÆǾ ÇÍÁÊÆÔ¾Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁ §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿Á §Ë½¾Äùº¹ÄÃÄǽ¿ÈÃÄ×Ð ¹Å¾ÉÒÁú¾ÊÈĹËÆǨÇÃÌȹ˾ÄØÅÈǽ¹ÉÃÁ §Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ» »ÔÆÇÊÃÉÔÑÁ §Ë½¾ÄùÇËÃÇÊÇ»ÇÃÇƨ›® §ËÃÇÊÔ½ÄØÇÃÇÆÅÅ ÅÅÎ §ËÃÇÊÔÁÇËÄÁ»Ô¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ ÈĹÊËÁÃÁÊÖƽ»ÁнÄػƾÑÁ»ÆÌËÉÇ˽¾ÄÃÁ §ËÄÁ»ÔÈĹÊ˽»ÆÌËÉÁƹÉÌ¿ÆÇËÃÇÊÇ» ÊÖƽ»ÁІȹƾÄÁÊƹÄÁÐ §ËÄÁ»Ô¥¹ÉÃÁÀÔ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ ¨¾Æ¹ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØ†Ä ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ªÖƽ»ÁІȹƾÄÕ½ÄØÇËÃÇÊÇ»ÅÅ ÅÅÎ ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬Ê˹ÆǻùÈǽÇÃÇÆÆÁÃÇ»¨›® ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆƹØ

     ÑË º¹Æù  ÑË ÑË ÑË 

  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÇÈËÉÇÀÆ É À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇË É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ 

¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ÇŤ¾Ê ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ­¹ÊÃÃÇÅ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¹ÂϾ» ¡¨ :À†¯¾ÆËÉ «™¤¡¥™¦  ¥¹Ê˾ɪËÉÇ  ¹ÂϾ» ¡¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ

†† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£œµ¤®©·¡¤ªŸ¬œ¢ œºµ¤¡¦ª©­®¬¯¦²¤¤ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ¼¹É¹¿ÆÔ¾ ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾  ¹ºÇÉÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ ½»¾ÉÁ ɾѾËÃÁ Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁ Ãǻù ©¾Ñ¾ËÃÁÀ¹ºÇÉÆÔ¾ ʹ½Ç»Ô¾ ÈĹÊËÁà 

 

 

¶ÆÁ¼É¹Æ ›ÇÄÕ»¹Ã·› ¡¨ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË

†† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ª¦©œ§ª ¢¤¤


ÄÅÊÎÐ. ËÅÏÍÈÍÀ

68 | ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ȾÉÍÇÉÁÉ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ Ê˹ÄÕÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÔ ±ÌÅÇÈǼÄÇÒ¹×ÒÁ¾ ÑÌÅÇÇË˹ÄÃÁ»¹×ÒÁ¾Ǽɹ¿½¾ÆÁØ

  

 ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ 

¶ÆÁ¼É¹Æ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ¥¹Ê˾É £ÇÆÊËÉÌÃÏÁØ

†† †† †† †† †† ††

¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ›¾ÉʹÄÕ ϾÆËÉǺǾ» ¨ÇÄÁŹÃÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÕØÃÇ» ¡¨ ¨ÉÇÍÁƽÌÊËÉÁØ ¶ÆÁ¼É¹Æ ¨ÉÇÍÁƽÌÊËÉÁØ ­¹ÊÃÃÇÅ ¨ÉÇÍÁƽÌÊËÉÁØ ¶ÆÁ¼É¹Æ ¥¹Ê˾É ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¨ÉÇÍÁƽÌÊËÉÁØ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¡¦ª¬§¡«©¤©œ £¹ÉÆÁÀÔ ÅÇĽÁƼÁ ÃÇÄÇÆÁÀÈÇÄÁÌÉ (BVEJ%FDPS ÊȾÏÈɾ½½ÁÀ¹ÂÆ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÇÃÇÄÇƹÁžÆÇ»¹ÆÁ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹùÅÁÆÔ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹùÈÁ˾ÄÁ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹùÉÆÁÀÔ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÃÇÄÇÆÆÔ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÃÌÈÇĹ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÅÇĽÁƼÁ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹȹÆÆÇ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÈÄÁÆËÌÊÔ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÈÇÄÌÃÇÄÇÆÆÔ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÁƹÁÀÈÇÄÁÌɾ˹ƹÉÇÀ¾ËÃÁ ÊȾÏÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÁÀ¹ÂƾɹÅ ¤¾ÈÆÔ¾ÁÀÁÀÈÇÄÁÌɺÇɽ ȹÆÆÇ ÉÇÀ¾Ë ÃÌÈÇĹ ÈÁÄØÊËÉÔ(BVEJ%FDPS

      

ÆÁÀùØ      ÆÁÀùØ

¢œ§º£¤¦œ¬©¤£·´®ª¬· Ÿ¹Ä×ÀÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ »¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆË ÉÌÄÇÆÆÔ¾ »¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ†»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ ±ËÇÉÔÉÌÄÇÆÆÔ¾

  ûÅ  ûÅ 

½¾Ñ¾»Ç  ÇËÉ  ÇËÉ 

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

«ª ª¦ª©©¤¦¤«¡¬¡Ÿª¬ª ¦¤­®ª§¡´©¤²· ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁϾÄÕÆÇÊ˾ÃÄØÆÆÔ¾ º¾ÀɹÅÆÇÊ˾ÃÄ»ÁËÉ ÇÍÁÊÆÔ¾ªÃÁ½ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ÅÈ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ÅÈ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ÅÈ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ÅÈ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ÅÈ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ÅÈ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ÅÈ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ÅÈ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ÅÈ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃ'JOF%FL¨›®º¾ÄÔ  ÅÈ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ ŠÈÅ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ ŠÈÅ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ÈÅ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ÈÅ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ÈÅ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ÈÅ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ  ÈÅ ¨§§£§¦¦¡£¨›®º¾ÄÔÂƹɾÀù»ɹÀžÉ ÈÅ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ÈÅ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ÈÅ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ÈÅ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ÈÅ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ÈÅ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ÈÅ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ÈÅ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ÈÅ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®†º¾ÄÔ ÅÅɹÊÈÁÄ»Ä׺ÇÂɹÀžÉ ÈÅ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁÈĹÊËÁÃǻԾ ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ ªËÇľÑÆÁÏԻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ÎÎ ÅÅÏ»¾ËÇ» ÑË ªËÇľÑÆÁÏÔ¥­ª§· ÎÎ ÑË ªËÇľÑÆÁÏÔ¥­ª§· ÎÎ ÑË

ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ É É

©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ¨ÇÄÁžÉ¥¹ÉþË ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÂϾ» ¡¨ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ «™¤¡¥™¦ ªÔÉ»¹Ð¾»¹ ¡¨ §¥ª£¤žª«§©œ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¡£ ›¡£ ¾ÆÇƆ§ÅÊà ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªËÉdž¥¹Ê˾É £ÇÄȹÃÇ»¹ ¡¨ §¥ª£¤žª«§©œ ¨£ª¹ËÌÉÆ ¬ÊȾÎ  ¾ÆÇƆ§ÅÊà ¥ÁÉžºÍÌÉÆÁËÌÉÔ ¥¹Ê˾ɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¡¡§¸°¯¬©¤®¯¬œ ›ÁÆÁÄÁÊÃÇ¿¹ ¦¾Í˾ùÅÊà »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÇÈËÇņÊÃÁ½ÃÁ ›ÁÆÁÄÁÊÃÇ¿¹ «»¾ÉÕ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÇÈËÇņÊÃÁ½ÃÁ ¾É¿¹Ë¾ÄÁ½ÁÊ˹ÆÏÁÇÆÆÔ¾ £ÌÎÆÁƹÀ¹Ã¹À £ÌÎÆÁ ÑùÍԆÃÌȾƹÀ¹Ã¹À £ÌÎÆÁ ÑùÍԆÃÌȾ žº¾ÄÕÃÇÉÈÌÊƹئ¹À¹Ã¹À ¤¾ÊËÆÁÏÔ ȾÉÁĹ Ǽɹ¿½¾ÆÁØ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥¹ËɹÏÔÇÉËÇȾ½ÁоÊÃÁ¾Ä׺ÔÎɹÀžÉÇ» ¥¾º¾ÄÕÁÀÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùĹ ¨¾É¾ËؿùÁɾÅÇÆ˥ؼù؞º¾ÄÕƹÀ¹Ã¹À ªÃÇËн»ÌÎÊËÇÉÇÆÆÁ Å ½¾Ñ¾»Ç ­ÌÉÆÁËÌɹžº¾ÄÕÆ¹Ø ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÑù͹ņÃÌȾ ɹÊÈÁĤª¨ ±Ã¹ÍԆÃÌȾ

ûÅ ûÅ      

 ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÉÇÀÆ À»ÇÆÁ˾


| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 69

®ª¬Ÿªžªž·­®œžª³©ª¡¤­¦§œ ­¦ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡ ›¹¼ÇÆÐÁÃÁ¿ÁÄÔ¾ ù; ѹÑÄÔÐÆÔ¾ ŹÊ˾ÉÊÃÁ¾ÑÁÆÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ¥ÇÆ˹¿ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» Ź¼¹ÀÁÆÇ» ÃÁÇÊÃÇ» ù;ÈÇÖÊÃÁÀ¹ÅÀ¹Ã¹ÀÐÁù §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ËÇɼǻǾÁÀÊ˾ÃĹ¥ÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ «¾Ä¾¿ÃÁ¼Á½É¹»ÄÁоÊÃÁ¾ ©ÇÃĹ XXXJOFOJSV

  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

™©«¹ ™©«¹ ¨£ª¹ËÌÉÆ ¡Æ¾ÆÁ

†† †† †† †† †† †† ††

£¡¬¦œ§œž¤®¬œ¢¤ ›ÁËɹ¿ÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ȹÆÆǽ¾ÃÇɹËÁ»ÆǾÁÀÊ˾ÃĹ ¾ÉùĹÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÅÌÀ¹Ã¹ÀÌ  ¾ÉùÄÇ ɾÀù ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿

 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

¨£ª¹ËÌÉÆ ¨£ª¹ËÌÉÆ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨

†† †† ††

§É¼Ê˾ÃÄÇÏ»¾ËÆǾ ÅÅ ¨Ä¹ÊËÁ蛮ϻ¾ËÆÇ ÅÅ ¨Ä¾Æù»ÁËɹ¿Æ¹Ø

 

 

¾ÆÇƆ§ÅÊà  ¾ÆÇƆ§ÅÊà  ¾ÆÇƆ§ÅÊÃ

†† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍÁÄÕº¹¼¾ËÆÔ ¹Ä×ÅÁÆÁ ©¾Àù ǺɹºÇËùÀ¾ÉùĹÁÊ˾ÃĹÈÇÄ׺ÔÅɹÀžɹÅ ­ÌÉÆÁËÌɹ½ÄØÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùÄ

 

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¾ÆÇƆ§ÅÊà ¨£ª¹ËÌÉÆ ¨£ª¹ËÌÉÆ

†† †† †† ††

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÇÄÅËÈß È ÀÐÌÀÒÓÐÀ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

£¹ÅÁÆÔ½ÄØû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔ½ÄØû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» XXXLBNJOPNTLSV £¹ÅÁÆÔƹËÌɹÄÕÆÔ¾ ËÇÈÃÁ ÈÇÉ˹ÄÔ ¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÊÖÍ;ÃËÇÅ¿Á»Ç¼ÇÈĹžÆÁ»Á½Ç» £¹ÅÁÆÔÊ»¾ÉÎÑÁÉÇÃÁ¾ ËÇÈÃÁ ÈÇÉ˹ÄÔXXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔʾÉÁÁ§ÈËÁÍÄÖÂÅ $MBTTJD £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉ ÈÌÄÕ˝¬ ™Æ¼ÄÁØ £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

   

¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ»

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹ÅÁÆÔÖľÃËÉ ºÇľ¾»Á½Ç» ™Æ¼ÄÁØ £¹Æ¹½¹ XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ¡ÉĹƽÁØ £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ £Á˹ ½ÁÊ˹ÆÏÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ Ê»¾ÉÎÑÁÉÇÃÁ¾XXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ÖÍ;ÃË¿Á»Ç¼ÇÈĹžÆÁXXXLBNJOPNTLDPN £¹ÅÁÆÔ ȾÐÁ ¼ÉÁÄÕ º¹Éº¾Ã× £¹ÅÁÆÔ ËÇÈÃÁ ­É¹ÆÏÁØ œ¾ÉŹÆÁØ °¾ÎÁØ 

ÑË  ÑË ÑË 

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥ÁÉùÅÁÆÇ» ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥¹Æ¼¹À¾Ø

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªª¬¯ ªžœ©¤¡¤¨œ®¡¬¤œ§· §»¤©¢¡©¡¬©·±­¤­®¡¨ ­œ©®¡±©¤³¡­¦¤¡¤£ ¡§¤»¤œ¬¨œ®¯¬œ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØ»¹ÆÆÇ»¾Ñ¹ÄÃÁ ÈÇÄÇÐÃÁÁÊȾÆʾÉÔ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½ÄØ»¹ÆÆÇÂÑËÇÉÃÁ Ñ˹ƼÁ ÈÇÄÇÐÃÁ À¾ÉùĹÁ˽ ™§ÅÇÆ˹¿»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ™§ÅÇÆ˹¿ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ™É¾Æ½¹Ê»¹ÉÇÐÆǼǹÈȹɹ˹½ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ ™ÖɹËÇÉÔ »ÇÀ½ÌÑÆÔ¾ÃĹȹÆÔ ›¹Æƹ Å ›¹ÆƹÐ̼ÌÆƹØ ›¹ÆÆÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¹ÃÉÁÄǻԾ Ð̼ÌÆÆÔ¾ ¡ÊÈ  ÅÄÁûÁ½†Ø ›¹ÆÆÔÐ̼ÌÆÆÔ¾ «œÇɹ ¦Ç»ÇÃÌÀƾÏà ›¹ÆÆÔÐ̼ÌÆÆÔ¾ «œÇɹ ¦Ç»ÇÃÌÀƾÏà ›¾ÆËÁÄջǽÇÈÉǻǽÆÔ ¡Ë¹ÄÁØ ›¾ÆËÁÄÕ¼¹ÀǻԠ¡Ë¹ÄÁØ  ¹Ò¾ÄÃÁ ÃÆÇÈÃÁ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÁË̹ľËÇ»"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ ¡ÊȹÆÁØ 

  ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË

½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÉÊÌËÃÁ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇËÉ

¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ª¥†ª ª¥†ª Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¥ÁÉʹÆ˾ÎÆÁÃÁ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ™Ã»¹ÈĹÊË ™Ã»¹ÈĹÊË ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦œ¨¤©·«¡³¤


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ È ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß

70 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 £¹ºÁƹ½ÌѾ»¹Ø £¹ºÁƹ½ÌѾ»¹Ø £¹ºÁÆÔ½ÌѾ»Ô¾ £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁبÇÄÁ˾à £¹Æ¹ÄÁϹÀÁØ £¹ÉËÉÁ½¿½ÄØÊžÊÁ˾ÄØE† ¤¾Æ˹­¬¥ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ¹ÉÅÁÉÇ»¹Æ«¨¤ %6$5 ½¼Á½ÉÇÁÀËÉ̺ ¥¹Æ¿¾ËÔɾÀÁÆǻԾ ʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ ¥ÇÂùƾɿ¹»¾×Ò¹Ø ¥ÇÂÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¥ÇÂÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ¥ÇÆ˹¿»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¦¹ÊÇÊÔ;ùÄÕÆÔ¾4'" ¨Ç½»Ç½Ã¹¼ÁºÃ¹Ø¥ÇÆÇÍľÃÊ ¨Ç½»Ç½Ã¹¼ÁºÃ¹Ø¥ÇÆÇÍľÃÊ ¨Ç½»Ç½Ã¹½»Ç½Ô ¼ÁºÃ¹ØÇ˽ÇÊÅ »¹ÊÊ™£›™«ž®¦¡£™ ¨Ç½½ÇÆÔ½ÌѾ»Ô¾ ¨Ç½½ÇÆÔ½ÌѾ»Ô¾ ¨Ç½½ÇÆÔ½ÌѾ»Ô¾ ¨Ç½½ÇÆÔ½ÌѾ»Ô¾ ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁ ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁƾɿ¹»¾Âù ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÕ ¨ÉÇÃĹ½ÃÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ȹɹÆÁËǻԾ ¨ÉÇÃĹ½ÃÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɾÀÁÆǻԾ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ§™ ¡ª ©¹½Á¹ËÇÉÔ ©¹½Á¹ËÇÉÔ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹ÃÇ»ÁƹÊÈÕ¾½¾Ê˹ÄÇÅ ©¹ÃÇ»ÁÆÔ4"/*53&/% +*,"þɹÅÁù ª¹Æ͹ØÆÊ ª¹Æ͹ØÆÊ ª¹Æ͹ØÆÊ ª¹Æ͹ØÆÊ ª¹Æ͹ØÆÊ ª¹Æ͹ØÆÊ ©ÇÊÊÁØ ªÁÍÇÆÔ™ÆÁ†¨Ä¹ÊË ªÁÍÇÆÔ½ÄØɹÃÇ»ÁÆ »¹ÆÆ ÌÅÔ»¹ÄÕÆÁÃÇ»™¦¡ ªÄÁ»Ô½ÌÆÁ˹À ͹ÆËÉÌºÔ ÊÁÍÇÆÔ½ɹÃÇ» »¹ÆÆ ½ÌÑùº »¹ÊÊ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ%BNJYB¼¹É¹ÆËÁØľË ¹ÆÁØ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ(SPIF œ¾ÉŹÆÁØ ÃÌÎÆØ »¹Æƹ ɹÃÇ»Áƹ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ(VTUBWTCFSH ±»¾Ï ÃÌÎÆØ ɹÃÇ»Áƹ »¹Æƹ ¼¹É¹Æ†Ä ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ½ÄØ»¹ÆÆ ɹÃÇ»ÁÆ ÅǾà »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ½ÄØ»¹ÆÆÔ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ½ÄØÃÌÎÆÁ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ0UUPOF.FMPEB ¡Ë¹ÄÁØ ½ÄØÃÌÎ ɹÃÇ»ÁÆ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ½ÄØ»¹ÆÆÔ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÕ½ÄØÅÇÂÃÁ «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾1134 «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÌÇ˽ÇÅÅ «É̺ÔÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾE† «Ìź¹ ¬ÆÁ˹À»ÃÇÅÈľÃ˾ ɹÃÇ»Áƹ ÈÕ¾½¾Ê˹Ä ©ÇÊÊÁØ ¡ÊȹÆÁØ ÄÁûÁ½¹ÏÁØ ¬ÆÁ˹À»ʺÇɾ ¬ÆÁ˹ÀÔ ¬ÆÁ˹ÀÔ ª¹Å¹É¹ 4"/*5" 4"/*53&/% +*," .*-"/0 þɹÅÁù ­ÁÄÕËÉE†ÅÅ ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁù ­ÁËÁƼÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ­ÁËÁƼÁÃÇÅÈɾÊÊÁÇÆÆÔ¾½ÄØž˹ÄÄÁоÊÃÁÎËÉ̺(FCP ­ÁËÁƼÁÃÇÅÈɾÊÊÁÇÆÆÔ¾½ÄØÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»ÔÎËÉ̺ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ­ÁËÁƼÁɾÀպǻԾʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ ­ÌņľÆ˹ ®ÇÅÌËÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹Æ¼»Ç½ÇÈÉǻǽÆÔÂÇËÊÅ ±Ä¹Æ¼Á½ÊËÁɹÄÕÆÔÎŹÑÁÆ ƹÄÁ»ÆÔ¾ ÊÄÁ»ÆÔ¾ ÇË Å ±Ä¹Æ¼ÁÀ¹ÄÁ»ÆÔ¾ ÊÄÁ»ÆÔ¾½ÄØÊËÁɹÄÕÆÔÎŹÑÁÆÇË ņ Å

   ÑË ÑË ÑË   ÑË     ÑË ÑË ÑË      ÑË ÃÇÅÈÄ ÑË ÑË ÑË ÑË     ÑË ÈÅ  ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ü ÑË ÑË ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ Ç˽Áľɹ ÆÁÀÃÁ¾ Ç˽Áľɹ ÆÁÀùØ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

¥ÁÉʹÆ˾ÎÆÁÃÁ ¥ÁÉʹÆ˾ÎÆÁÃÁ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà œ¹É¹ÆËÈĹÊË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¥ÁÉʹÆ˾ÎÆÁÃÁ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ª¥†ª ª¥†ª ™£›™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¥ÁÉʹÆ˾ÎÆÁÃÁ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¥ÁÉʹÆ˾ÎÆÁÃÁ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¥ÁÉʹÆ˾ÎÆÁÃÁ ›§£ª ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ¥ÁÉʹÆ˾ÎÆÁÃÁ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÇÄÁŹÃÊ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¥ÁÉʹÆ˾ÎÆÁÃÁ ¥ÁÉʹÆ˾ÎÆÁÃÁ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¥ÁÉʹÆ˾ÎÆÁÃÁ ¥ÁÉʹÆ˾ÎÆÁÃÁ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ™£›™ ¥ÁÉʹÆ˾ÎÆÁÃÁ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¥ÁÉʹÆ˾ÎÆÁÃÁ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¨ÇÄÁŹÃÊ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¥ÁÉʹÆ˾ÎÆÁÃÁ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™£›™ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ®¨¡ ™£›™ ™Ã»¹ÈĹÊË ™Ã»¹ÈĹÊË ¨ÇÄÁŹÃÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

®¬¯ª«¬ªžª ©œ»œ¬¨œ®¯¬œ¤­ª¡ ¤©¡©¤» ™Èȹɹ˽ÄؼÁ½É¹»ÄÁоÊÃÁÎÁÊÈÔ˹ÆÁ ÇÈɾÊÊÇ»ÒÁà ™ÉŹËÌɹÀ¹ÈÇÉƹØ ›¾ÆËÁÄÁºÉ ºÈ ›¾ÆËÁÄÁÃÐÈ ÃÐÈ ›¾ÆËÁÄÁ ÃɹÆÔ ÃĹȹÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ›ÔÎǽùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ­ÁÆÄØƽÁØ Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÁ

ÑË   

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨£­š© ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¨©§¥™©¥™«¬©™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¹½»Á¿Ã¹EÍÄÊѹÉÇ»ÔÅÃɹÆÇÅ ¹½»Á¿ÃÁÊÆ¿ ÊÆ¿  ¹½»Á¿ÃÁÐºÉ  ¹½»Á¿ÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ Ð̼ÌÆÆÔ¾  ¹½»Á¿ÃÁ À¹Ë»ÇÉÔ ÍĹÆÏÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾  ¹Ë»ÇÉÔ†  ¹Ë»ÇÉÔ½ÁÊÃǻԾ ÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾8"554  ¹Ë»ÇÉÔ½ÁÊÃǻԾ ÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾8"554 £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø ©ÇÊÊÁØ £¹Æ¹ÄÁϹÀÁØ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂEÅÅ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂE†ÅÅ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂÊÍÁÄÕËÉÇÅE† £Ä¹È¹ÆÔ £Ä¹È¹ÆÔÈɾ½ÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ¾ƹ ½¹»Ä¾ÆÁ¾ ¹ËÅ £ÇÄÕϹÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÕÆÔ¾½ÄØùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÇÂ͹ÊÇÆÁÆÔE† £É¹ÆËɾÎÎǽǻǽÄØŹÆÇžËɹšºÃÊÉÌÐÃÇ £É¹ÆѹÉǻǠ£É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅÊÍÁÄÕËÉÇÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ ÅÅ

ÑË    ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË

É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ÆÁÀùØ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ É ÇËÉ ÇËÉ ¼ÁºÃÁ¾ É ÇËÉ É ÇËÉ É †É

©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ¨£­š©  « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ™£›™ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ›¾Ä¾Ê¦¨§ §§§ ¥ÁÉʹÆ˾ÎÆÁÃÁ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

£É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂEÅÅ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂE†ÅÅ £É¹ÆÔ† £É¹ÆÔѹÉǻԾ7BMUFD £É¹ÆÔѹÉǻԾ ÍÌÉÆÁËÌɹ £É¾È¾¿½ÄØÈÇÄÁžÉÆÔÎËÉ̺ ¤¾ÆʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÂÇË¼É ¥ÌÍËÔ ËÉÇÂÆÁÃÁ ̼ÇÄÕÆÁÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾8*-0 §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ê»¹ÉÇÐÆǾ½ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ §Ë»Ç½Ô §Ë»Ç½Ô ÈÉǺÃÁ ÃÇÆËɼ¹ÂÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾É¾ÎǽÔ ¨ÄÁËÔ¼¹ÀǻԾ ¨Ç½»Ç½Ã¹¼ÁºÃ¹Ø†ÊÅ ©¹½Á¹ËÇÉÔ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË    ÑË 

É É ÇËÉ ¼ÁºÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ ÆÁÀùØ ¼ÁºÃÁ¾ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ 

©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¨£­š©  ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ¨£­š©  « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ œ¹Àª¾É»ÁÊ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¼ÇÆÔE†ÅÅ ª¼ÇÆÔ ɾÀÕºÔ ºÇй˹»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªÈ¾ÏÃɹÆEÅÅʼ¹ÂùÅÁ ªÈ¾ÏÃɹÆEÅÅʼ¹ÂùÅÁ ªÐ¾ËÐÁûǽÔE†ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ ªÐ¾ËÐÁÃÁ»Ç½ÔºÔËǻԾ ªÐ¾ËÐÁÃÁ¼¹À¹ «¾ÉÅÇɾ¼ÌÄØËÇÉÔ«† † «† † «É¹ÈÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÆÁÀùØ É É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ

©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨£­š© ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ™£›™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÒÐÓÁÎÏÐÎÂÎÄÍÀß ÀÐÌÀÒÓÐÀ È ÑÎÅÄÈÍÅÍÈß

| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 71

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10


ÒÐÓÁÛ

72 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 «ÉÇÂÆÁÃÁ «É̺ÆÔ¾À¹¼ÇËÇ»ÃÁ† «É̺ÇÈÉǻǽ,0'6-40ÁÀƾɿÊ˹ÄÁ½»ÆÌËɾÆƾ¼Ç¼¹ÀÇÊƹº¿¾ÆÁØ «É̺ÇÈÉǻǽ,0'6-40ÁÀƾɿÊ˹ÄÁ½ÅÇÆ˹¿¹ËÇÈÄÁ»ÇÈÉǻǽ¹œª¥ «É̺ÇÈÉǻǽ,0'6-40ÁÀƾɿÊ˹ÄÁ½˾ÈÄǼÇÈÇĹ »Ç½ÇÈÉǻǽ¹ «É̺ÔÁÍÁËÁƼÁ¨›®½ÄػǽÇÊƹº¿¾ÆÁØÁº¹ÊʾÂÆÇ» «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÌÇ˽ÇÅÅ ­ÁÄÕËÉÔžιÆÁоÊÃÁ¾ÁŹ¼ÆÁËÆdžžιÆÁоÊÃÁ¾

    ÑË

¼ÁºÃÁ¾ ¼ÁºÃÁ¾ ʾÀÊÃÁ½ÃÁ ʾÀÊÃÁ½ÃÁ ʾÀÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ

« ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ šÇɾ «¨­ šÇɾ «¨­ šÇɾ «¨­ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­ÁÄÕËÉÔLj ­ÁÄÕËÉÔ ŹÆÇžËÉÔ ÊоËÐÁÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­ÁËÁƼÁ† ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÔÎËÉ̺ ­ÁËÁƼÁÁËÉ̺Ô1*-4"½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ÁÇËÇÈľÆÁØ ­ÁËÁƼÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ±Ä¹Æ¼ÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾†ÊÅ

   ÑË ÑË

¼ÁºÃÁ¾ ÆÁÀùØ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ÇͽÁľÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ

« ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ¨£­š©  « ™†§ÅÊÆʾɻÁÊ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ›§£ª ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

®¬¯· ™ÉŹËÌɹɾ¼ÌÄÁÉÌ×Ò¹Ø0WFOUSPQ ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻÊÃÇÉÄÌȹÅÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹE†ÅÅ £¹Æ¹ÄÁϹÀÁØ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ê»¹ÉÇÐÆǾ½ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ ¨ÇÄÁÖËÁľÆÊÑÁËÔÂ,"/†UIFSN ª¾È¹É¹ËÇÉÔÑĹŹ41307&/5 «É̺¹113ª1/1*-4"

ÑË  ÑË ÑË 

Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾  Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ ÇͽÁľÉ

ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ª£¨¾Ë¹Ä ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ›§£ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺¹113ª1/¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ1*-4" «É̺¹113ª1/1*-4" «É̺¹113ª1/¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ1*-4" «É̺¹113ª1/1*-4" «É̺¹113ª1/¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ1*-4" «É̺¹113ª1/1*-4" «É̺¹¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØE† «É̺¹½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ ÇËÇÈľÆÁØ"RVBUFDIÇÈË ÉÇÀÆÁϹ «É̺¹½ÄػǽÇÈÉǻǽ¹ ÇËÇÈľÆÁØ'%†1-"45ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ «É̺¹½ÄØùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ"RVBUFDI¨¨E -†ÅÅ «É̺¹½ÄØùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ¨§¤¡«©§¦¨¨E -†ÅÅ «É̺¹½ÄØÇËÇÈľÆÁØ8&'" À¾Ä¾Æ¹Ø œ¾ÉŹÆÁØ ¹ÉÅÁÉÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇÅ «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø ¡Ë¹ÄÁØ E  

   ÈÅ ÈÅ ÈÅ  Å ÈÅ

ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÇͽÁľÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ Ç˽Áľɹ ÇËÉ ÇËÉ

›§£ª ›§£ª ›§£ª ›§£ª ›§£ª ›§£ª ™£›™ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¥ÁÉʹÆ˾ÎÆÁÃÁ ™Ã»¹ÈĹÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 73

«É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø7BMQFY «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹ØE† «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹ØE†™£›™†ÈĹÊËÁà «É̺¹ ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÊ˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇÅE† «É̺ÔÁÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾¨¨¬»ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂǺÇÄÇÐþ EÅņÅÅ «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ °¾ÎÁØ E   «É̺ÔùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾¨ÇÄÁËÖÃE «É̺Ôž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃǻԾE  «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÑË  Å

ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™£›™ ™£›™ ™£›™ ª£¨¾Ë¹Ä ™Ã»¹ÈĹÊË ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾E† ÍÁËÁƼÁ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÌÇ˽ÇÅÅ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾƾ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾E† ÍÁËÁƼÁ «É̺ÔÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ÍÁËÁƼÁ&LPQMBTUJL °¾ÎÁØ «É̺ÔÈɾ½ÔÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾¨¨¬»ÈÇÄÁÖËǺÇÄÇÐþEÅņÅÅ «É̺Ô˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ­ÁËÁƼÁ½ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÇÂËÉ̺Ô ¡Ë¹ÄÁØ E  ­ÁËÁƼÁ½ÄØž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»ÇÂËÉ̺Ô7BMQFY ­ÁËÁƼÁùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ¾ °¾ÎÁØ E   ­ÁËÁƼÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾE† ­ÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾE†™£›™†ÈĹÊËÁÃ

  ÑË  ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ

¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ™Ã»¹ÈĹÊË ª£¨¾Ë¹Ä ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ™Ã»¹ÈĹÊË Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™Ã»¹ÈĹÊË ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ™£›™ ™£›™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ È ÃÎÐß×ÅÅ ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

/&8º¹ÃÁ œ™¤ž™ žźɹÆÆÔ¾ÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ /&8À¹»¾ÊÔ œ™¤ž™ ˾ÈÄǻԾ /&8˾ÈÄÇ»¾ÆËÁÄØËÇÉ œ™¤ž™ƹÄ׺ÔλÁ½¹ÎËÇÈÄÁ»¹ ™»ËÇŹËÁù½ÄØƹÊÇÊÇ»»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØXXXPWLSV ™»ËÇÖľÃËÉÇÇËÇÈľÆÁ¾«¾ÈÄÇÍÇÆ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ™§ÅÇÆ˹¿ÃÇ˾ÄÕÆÔÎ ™ÉŹËÌɹ˾ÉÅÇɾ¼ÌÄÁÉÌ×Ò¹Ø%"/'04 š¹ÃÁžźɹÆÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ †Ä š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØÇ˽ÇÄÁËÉÇ» XXXPWLSV š¾ÊȾɾºÇÂÆÁÃÁ½ÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV šÇÂľÉÔ"$7 ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕÇËÄ š¾ÄÕ¼ÁØ XXXPWLSV ›¾ÆËÁÄÕɹ½Á¹ËÇÉÆÔ ¡Ë¹ÄÁØ  ›Ç½Çƹ¼ÉÈÉÇËÇÐÆÖľÃËÉ6OJUIFSNÇËÃ›Ë XXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»ÈÉÇË ƹÃÇÈÖľÃ «¾ÉžÃÊ &MFDUSPMVY ¶»¹Æ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ ÈÉÇËÇÐÆÔ¾ #04$)†+6/,&34 œ¾ÉŹÆÁØ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ¼¹ÀǻԾ ÖľÃËÉǻǽÇƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ"SJTUPO ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾/*#& ±»¾ÏÁØ Ç˽ÇÄ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÃÇÊ»¾ÆÆǼÇƹ¼É¾»¹/*#& ±»¾ÏÁØ Ç˽ÇÄ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁƹÃÇÈÁËÖľÃËÉ/*#& ±»¾ÏÁØ Ç˽ÇÄ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÈÉÇËÇÐÆÔ¾ÖľÃËɶ»¹Æ ©ÇÊÊÁØ Ç˽ÇÛË ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÈÉÇËÇÐÆÔ¾ ƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ«¾ÉžÃÊ ™««

   ÑË ÑË   ÑË      ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ É ʾÀÊÃÁ½ÃÁ ʾÀÊÃÁ½ÃÁ ʾÀÊÃÁ½ÃÁ ʾÀÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ª¥†ª ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ™Ã»¹ÈĹÊË ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ™Ã»¹ÈĹÊË ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ œ¹Àª¾É»ÁÊ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ šÇɾ «¨­ šÇɾ «¨­ šÇɾ «¨­ šÇɾ «¨­ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ«¾ÉžÃÊ ™«« ™ÉÁÊËÇÆXXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÖľÃËÉÁÐƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾"3*450/†Ä ÊÃÁ½Ã¹ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾«¾ÉžÃ栀 ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕ™ÉÁÊËÇƆÄÁËÉÇ» ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÈÉÇËÇÐÆÔ¼¹Àǻԧ™ ¡ª†ÛË œÁ½ÉǹÃÃÌÅÌÄØËÇÉÔÇ˽ÇÄÁËÉÇ» XXXPWLSV œÇɾÄÃÁ¼¹ÀǻԾ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œÇɾÄÃÁ¼¹ÀǻԾ 3JFMMP (JFSTDI XXXPWLSV œÇɾÄÃÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾3JFMMP (JFSTDIXXXPWLSV œÇɾÄÃÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ 3JFMMPXXXPWLSV œÉÌÈȹº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁÃÇËĹ ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ƾÌ˾ÈľÆÆÔ¾XXXPWLSV ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ Ì˾ÈľÆÆÔ¾XXXPWLSV  ¹»¾Ê¹˾ÈÄÇ»¹Ø#BMMV «ÉÇÈÁÃÁ½ÉXXXLMJNBUSV  ¹»¾ÊÔ»ÇÀ†Ë¾È #BMMV «ÉÇÈÁà «¾ÈÄÇÅ¹Ñ 'SJDP†ÛË  ¹»¾ÊÔ˾ÈÄǻԾ £Ä¹È¹ÆÈɾ½ÇÎɹÆÁ˾ÄÕÆÔ œ¾ÉŹÆÁØ º¹É º¹É º¹É £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÐ̼ÌÆÆÔÅɹ½Á¹ËÇɹÅ £ÇÆ»¾ÃËÇÉ/&8#BMMV ƾÊ¿Á¼¹¾ËÃÁÊÄÇÉǽ £ÇÆ»¾ÃËÇɬÆÁ»¾ÉʹÄ £ÇÆ»¾ÃËÇɬÆÁ»¾ÉʹÄ £ÇÆ»¾ÃËÇɬÆÁ»¾ÉʹÄ

  ÑË       ÑË   

 ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç  À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ Ìƹʽ¾Ñ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ™Ã»¹ÈĹÊË ›§£ª ­ÄǼÁÊËÇÆ œ¹Àª¾É»ÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆ ™Ã»¹ÈĹÊË ¨©§¥™©¥™«¬©™ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ª®ª«§¡©¤¡¤Ÿª¬»³¡¡žª ª­©œ¢¡©¤¡


รˆร‡ร„ร€ร’ร…ร‹รœร‘รŠร€รŸ รƒรร“รรร€ ยซร„รˆรŒร€รรŠยป รรรˆยจรŒ รร…รŠร‹ร€รŒร› รรŽ ร’ร…ร‹: 949-100

รŽร’รŽรร‹ร…รรˆร… รˆ รƒรŽรรŸร—ร…ร… ร‚รŽร„รŽร‘รร€รร†ร…รรˆร…

74 | รŽรรŽรร“ร„รŽร‚ร€รรˆร… รˆ รŒร€ร’ร…รรˆร€ร‹ร› ร„ร‹รŸ รˆรร†ร…รร…รรร›ร• ร‘รˆร‘ร’ร…รŒ | ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #07 (503) 22.02.10 ยฃร‡ร†ยปยพรƒร‹ร‡ร‰ยฌร†รยปยพร‰รŠยนร„ ยฃร‡ร†ยปยพรƒร‹ร‡ร‰ร”ยฃยชยฃยฉร‡รŠรŠรร˜ ยฃร‡ร†ยปยพรƒร‹ร‡ร‰ร”ร‡ร‹ร‡รˆรร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพย™รƒรƒร‡ร‰ยฝ ยฃร‡ร†ยปยพรƒร‹ร‡ร‰ร”ร‡ร‹ร‡รˆรร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร”ยพยฃยจยฆยฃ ยฃร‡ร†ยปยพรƒร‹ร‡ร‰ร”ร‡ร‹ร‡รˆรร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพยฌร†รยปยพร‰รŠยนร„ยฃยชยฃ ยฃร‡ร†ยปยพรƒร‹ร‡ร‰ร”รŠร‹ยนร„ร•ร†ร”ยพ รˆยนร†ยพร„ร•ร†ร”ยพ ,FSNJ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร†ยปยพรƒร‹ร‡ร‰ร”ร–ร„ยพรƒร‹ #"--6 /PJSPU&MFDUSPMVY &EJTTPO ยซยพรˆร„ร‡รร‡ร†ยšร‰รร€ ยฃร‡ร†ยปยพรƒร‹ร‡ร‰ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพ ย† รƒย›ร‹ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜XXXPWLSV ยฃร‡ร†ยปยพรƒร‹ร‡ร‰ร” รร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ยพร‡ยบร‡ยผร‰ยพยปยนร‹ยพร„รยปยงร…รŠรƒยพXXXLMJNBUSV ยฃร‡ร†ร‹ยพร‚ร†ยพร‰ร”ร…ร‡ร‰รŠรƒรยพย†รรŒร‹ ย†รรŒร‹)JHI$VCF ย†รรŒร‹0QFO5PQ รร…รˆร‡ร‰ร‹ ยฃร‡ร‹ยพร„ยผยนร€ร‡ยปร”ร‚ย†รƒร‡ร†ร‹รŒร‰ร†ร”ร‚#"9*.BJOJ ยกร‹ยนร„รร˜ รƒย›ร‹ร‡ร‹ร‡รˆร„ ยœย›ยช ยฃร‡ร‹ยพร„ยผยนร€ร‡ยปร”ร‚'POEJUBM ยกร‹ยนร„รร˜ รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‹ร„ร”ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฃร‡ร‹ร„ร”ยปยนรƒรŒรŒร…ย†ยปร‡ยฝร‡ยผร‰ยพร‚ร†ร”ยพ ยผยนร€ยฝรร€#0045&3 ยทยฃร‡ร‰ยพร˜ ย† ยœรƒยนร„รยนรŠ ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร†ยนรŠร‹ยพร†,JUVSBNJ ยทยฃร‡ร‰ยพร˜ 8PSEย† ร‡ร‹ยฝร‡รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร†ยนรŠร‹ยพร†7JFTTNBOOย†รƒย›ร‹ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ร”ยพ%"&800ย†รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‰ยพร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ยฝรร€ร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†,JUVSBNJ ยทยฃร‡ร‰ยพร˜ ,4+(ย†3 ร‡ร‹ยฝร‡รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ยฝรร€ยพร„ร•%"&800ย†รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‰ยพร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ยฝรร€ยพร„ร•7JFTTNBOOย†รƒย›ร‹ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ยฝรร€ยพร„ร•'&330-*ย†รƒย›ร‹ ยกร‹ยนร„รร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร†ยนรˆร‡ร„7BJMMBOUย†รƒย›ร‹ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร†ยนรŠร‹ยพร†7BJMMBOUย†รƒย›ร‹ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร”ยพ ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร”ยพ#"9*ร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ร”ยพรร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร”ยพร‡ร‹ยฝร‡รƒย›ร‹ รŠรƒรยฝรƒยน ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร”ยพ#FSFUUB ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร”ยพ#04$)ย†+6/,&34 #6%&364 ยฃร‡ร‹ร„ร”ยผยนร€ร‡ยปร”ยพ&MFDUSPMVY ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพยถยปยนร† ยฃร‡ร‹ร„ร”ยฝรร€ร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†,JUVSBNJ ยทยฃร‡ร‰ยพร˜ 5VSCPย†3 ร‡ร‹ยฝร‡รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‹ร„ร”ยฝรร€ยพร„ร• #6%&364 ยฃร‡ร‹ร„ร”ร†ยนร‡ร‹ร‰ยนยบร‡ร‹รƒยพ&OFSHZ-PHJDย†รƒย›ร‹ ยชยฑย™ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‡ร‹ร‡รˆรร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพยฝร‰ร‡ยปยนรŒยผร‡ร„ร•ร–ร„ยพรƒร‹ร‰ร‡ยฃย™ยฉย™ยฃย™ยฆ ย†รƒย›ร‹ ยฃร‡ร‹ร„ร”รˆยนร‰ร‡ยปร”ยพยผยนร€ยฝรร€#0045&3 ยทยฃร‡ร‰ยพร˜ ร‡ร‹ ยฝร‡ร‹รˆยนร‰ยนรยนรŠ ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‹ยปยพร‰ยฝร‡ร‹ร‡รˆร„รยปร†ร”ยพ#6%&364 ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‹ยปยพร‰ยฝร‡ร‹ร‡รˆร„รยปร†ร”ยพ%BLPOย†รƒย›ร‹ ยฐยพรŽรร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ร‹ยปยพร‰ยฝร‡ร‹ร‡รˆร„รยปร†ร”ยพ7*"%364ย†รƒย›ร‹ ยฐยพรŽรร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„1SPUFSN ,PTQFM ยจร‡ร„ร•ร‘ยน ย†รƒย›ร‹รŠร‹ยพร‰ร…ร‡รŠร‹รรรร‰รƒรŒร„ร†ยนรŠร‡รŠ ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพ ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพ%BLPOย†รƒย›ร‹ ยฐยพรŽรร˜ XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพ,041&-ย†รƒย›ร‹ ยจร‡ร„ร•ร‘ยน XXXPWLSV ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพยฝร„ร˜ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ยถยปยนร† ยฉร‡รŠรŠรร˜ ร‡ร‹ ยฝร‡รƒย›ร‹

 ร‘ร‹     ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‘ร‹       รŠรˆยพรรยพร†ยน        

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ยฝรร„ยพร‰ยน   ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŒร†ยนรŠยฝยพร‘ รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร  รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร   ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร

ยจยฉยงยฅย™ยฉยฅย™ยซยฌยฉย™ ยžยปร‰ร‡รŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรƒยน ยจร‡ร€รร‹ร‰ร‡ร† ยจร‡ร€รร‹ร‰ร‡ร† ยจร‡ร€รร‹ร‰ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ,-*."5 ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ย™รƒยปยนรˆร„ยนรŠร‹ ยฏยพร†ร‹ร‰ยผยนร€รŠยพร‰ยปรรŠ ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยœยนร€ยชยพร‰ยปรรŠ ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยœยนร€ยชยพร‰ยปรรŠ ยฅยนร†ยผยนร€ยพร˜ ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยฅยนร†ยผยนร€ยพร˜ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยฅยนร†ยผยนร€ยพร˜ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยฅยนร†ยผยนร€ยพร˜ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃร‡ร‹ร„ร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพยถยฃยงย†รƒย›ร‹ ยฉร‡รŠรŠรร˜ XXXPWLSV ยฅยนร†ร‡ร…ยพร‹ร‰ร”ย†ยฅยจยน ร‹ยพร‰ร…ร‡ร…ยพร‹ร‰ร” ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟรƒร‡ร‹ยพร„ร•ร†ร”รŽ ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟรŠรรŠร‹ยพร…ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ ยฆยนรŠร‡รŠรรร‰รƒรŒร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ร‚7PSUFY);ย† ย† ยœยพร‰ร… รŠรƒร‡ร…รˆร„รŠร‡ยพยฝรร† ยฆยนรŠร‡รŠรรร‰รƒรŒร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ร‚ยฝร„ร˜ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ ยฆยนรŠร‡รŠร”ยฝร‰ยพร†ยนยฟร†ร”ยพยฝร„ร˜รรรŠร‹ร‡ร‚รยผร‰ร˜ร€ร†ร‡ร‚ยปร‡ยฝร” ยฆยนรŠร‡รŠร”ยฝร‰ยพร†ยนยฟร†ร”ยพ รยพรƒยนร„ร•ร†ร”ยพXXXPWLSV ยฆยนรŠร‡รŠร”รŠรƒยปยนยฟยพร†ร†ร”ยพ42 (SVOEGPT ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยฆยนรŠร‡รŠร”รŠรƒยปยนยฟยพร†ร†ร”ยพ46#-*/& ยกร‹ยนร„รร˜ XXXPWLSV ยฆยนรŠร‡รŠร”รรร‰รƒรŒร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ยพยปยนรŠรŠ (SVOEGPT ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXPWLSV ยงยบร‡ยผร‰ยพยปร‹ร‰รŒยบ ยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝ รƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร˜ รƒร‰ร‡ยปยพร„ร• ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒร‡ยป ยงยบร‡ยผร‰ยพยปร‹ร‰รŒยบ ยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝยน รƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร รƒร‰ร‡ยปยพร„ร• ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒร‡ยป ยงยบร‡ยผร‰ยพยปยนร‹ยพร„รรร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ยพร‡ร‹ ยฝร‡ รƒย›ร‹ ยงยบร‡ยผร‰ยพยปยนร‹ยพร„รรร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ยพรˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”ยพ4BVOSBJO ยงยบร‡ยผร‰ยพยปยนร‹ยพร„รรร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ยพยซยพรˆร„ร‡รร‡ร† 'SJDP *1 รร†ยนยผรรˆรŠร‡รƒยนร‰ร‹ร‡ร†ยพ ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพรŠยปยนร‰ร‡รร†ร‡ยพยฝร„ร˜รˆร‡ร„รรˆร‰ร‡รˆรร„ยพร†ยน ยงยบรŠร„รŒยฟรยปยนร†รยพยผยนร‰ยนร†ร‹รร‚ร†ร‡ยพรรŠยพร‰ยปรรŠร†ร‡ยพรƒร‡ร‹ยพร„ร•ร†ร‡ยผร‡ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜ ยจร‡ยฝยปร‡ยฝรƒยนยผยนร€ร‡ยปยนร˜ยผรยบรƒยนร˜,0'6-40รร€ร†ยพร‰ยฟรŠร‹ยนร„รยฝยผยนร€ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜ ยจร‡ยฝยปร‡ยฝรƒยนยฝยผยนร€รƒร‡ร‹ร„ร‡ยปร†ยพร‰ยฟรŠร‹ยนร„ร•&NJGMFY ยกร‹ยนร„รร˜ ร‡รˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยน ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„5FSNPรŠรˆร‡ยฝยนยปร„ยพร†รยพร…ร–ร„รˆร‡ร„ยพร‚ยœย™ยฉย™ยฆยซยกยธร„ยพร‹ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„5IFSNP ยฑยปยพรรร˜ ยฝยปร„ยนยฟร†รˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยจยคยžยฆยงยฐยฆยดยขXXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยจยคยžยฆยงยฐยฆยดยขXXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚ยจยคยžยฆยงยฐยฆยดยขรˆร‡ยฝรŠร‹ร˜ยฟรƒรŒ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚ ยฑยปยพรรร˜ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚%FWJ ยยนร†รร˜ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚รยปร‡ยฝร˜ร†ร‡ร‚ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยผยนร‰ยนร†ร‹รร˜ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚ยจยคยžยฆยงยฐยฆยดยขXXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚ยจยคยžยฆยงยฐยฆยดยขรˆร‡ยฝร„ยนร…รร†ยนร‹ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚ยซยพรˆร„ร‡ร„ร—รƒรŠ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ย†ร‡รˆร‹ร‡ยปรรƒยนร…รŠรˆยพรรยพร†ร” ยจร‡ร„ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รร5IFSNP ยฑยปยพรรร˜ ยฝยปรŒรŽยฟรร„ร•ร†ร”ร‚ ยจร‡ร„ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚ยซยžยจยคยงยคยทยฃยชยปยนรŠรŠXXXPWLSV ยจร‡ร„ร‡ร‹ยพร†รยพรŠรŒร‘รร‹ยพร„รร†ยพร‰ยฟ ยจร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพรƒร‡ร‹ยพร„ร•ร†ร”รŽ รŠรรŠร‹ยพร…ยปร‡ยฝร‡ย†รยผยนร€ร‡รŠร†ยนยบยฟยพร†รร˜ ยจร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพรŠรรŠร‹ยพร…ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรรXXXPWLSV ยจร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพรŠรรŠร‹ยพร…ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ ยปยพร†ร‹รร„ร˜รรรXXXPWLSV

   ร‘ร‹       ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒร‡ร…รˆร„ ร‘ร‹ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร‘ร‹  

 ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠรƒรยฝรƒยน ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ   ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‰ ร‡ร‹ร‰ รŠยพร€รŠรƒรยฝรƒร 

ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยชยฅย†ยช ยถรƒรŠรˆยพยฝรรรร˜ย† ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ย™รƒยปยนรˆร„ยนรŠร‹ ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยฆร‡ยปร”ยพร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยซยพรˆร„ร‡ร–ร†ยพร‰ยผร‡รƒร‡ร…รˆร„ ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ย™รƒยปยนย†ยจร„ยนรŠร‹รรƒ ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฝร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฝร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฝร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฝร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฝร‡ร… ยจร‡ยซร‡ร„รƒร‡ยปยนร˜รƒร‡ร…รˆ ย™รƒยปยนรˆร„ยนรŠร‹ ยฅรร‰ยฃร„รร…ยนร‹ยน ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฝร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฝร‡ร… ยจร‡ร„รร…ยนรƒรŠ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฝร‡ร… ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยžยปร‰ร‡รŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรƒยน ยšร‡ร‰ยพร‚ ยซยจยญ ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร† ยญร„ร‡ยผรรŠร‹ร‡ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


¨ÌÑÃÁ½ÁÀ ¼¹À ÖÄ˾ÈÄǻԾ ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ»§ÅÊþXXXLMJNBUSV ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ«ÉÇÈÁà #BMMV «¾ÈÄÇŹÑ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ'FSPMMJ *EFBM$PNGPSU ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ'FSPMMJ *EFBM$PNGPSU ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ'FSPMMJ *EFBM$PNGPSU ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ§™ ¡ª ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª†† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª†† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª†† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª††¥ ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª††¥ ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔÂ¥ª††¥ ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ«† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ«† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ«† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ ɾÊË ©¹½Á¹ËÇÉÔ ©¹½Á¹ËÇÉÔ307"-¹Ä×Å ©¹½Á¹ËÇÉÔ30:"- §ÈËÁŹÄ¹Ä×Å ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁƾ»Ô¾7&,503-69 ¡Ë¹ÄÁØ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾(-0#"-709 .*9 ,-"44 ¡Ë¹ÄÁØ ÊÃÁ½ÃÁ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾Ä׺ÔÎŹÉÇà ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾«ž©¥™¤† ©ÇÊÊÁØ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹªÃÁ½Ã¹ ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV ©¹½Á¹ËÇÉÔ¡½¾¹ÄÃÇÅÍÇÉË ©¹½Á¹ËÇÉÔÇËÇÈľÆÁعÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾¥ª† ɾÊ˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾¥ª† ɾÊ˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ©¾½ÌÃËÇɽ¹»Ä¾ÆÁØ ¡Ë¹ÄÁØ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ËÇÉÔÀ¹¼¹ÀÇ»¹ÆÆÇÊËÁ ªÁÊ˾ÅÔ¹»ËÇÖľÃËÉÇÇËÇÈľÆÁØ«¾ÈÄÇÍÇÆ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉƹÈɆØ©¾Ê¹Æ˹½Äؼ¹ÀÃÇËÄÇ» »ÔÎÅÇÒ ›Ë ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉ©¾Ê¹Æ˹»ƹÄ ÈÇÄƹÊÊœ¹É¹ÆË ʾɻ»§ÅÊþ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁؽÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊ XXXPWLSV ªË¹ÆÏÁÁƹÊÇÊÆÔ¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ»¹ÊÊ XXXPWLSV ªÐ¾ËÐÁÃÁ»Ç½Ôª›†¥¾Ë¾É «¾ÈÄÇÆÇÊÁ˾ÄÕ¦ÁÃǼ¾ÄՆ «¾ÉÅÇɾ¼ÌÄØËÇÉ*.*5½ÄØÖÇËÇÈÄÃÇÅÆ*1 *1 «¶¦Ô»Ç½ØÆÔ¾Ç˽ÇÛË «¶¦Ô»ÇÀ½ÌÑÆÔ¾ÇË ½ÇÛË «¶¦ÔÄ׺Ծ ƾɿ ž½Õ ĹËÌÆÕ Ê˹ÄÕ ¨ÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ºÔÊËÉÇ ¬Ê˹ÆÇ»ÃÁÈÉÁËÇÐÆdž»ÔËØ¿ÆÔ¾ÊɾÃÌȾɹÏÁ¾Â˾ÈĹ%BOWFOU 754 ¬ÊËÉÇÂÊË»¹¼ÇɾÄÇÐÆÔ¾,JUVSBNJƹÈÉÁÉǽÆÇż¹À¾Á½ÁÀËÇÈÄÁ»¾ ­ÁÄÕËÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾½ÄØÇÐÁÊËÃÁ»Ç½ÔXXXPWLSV ±Ä¹Æ¼Á¼¹ÀǻԾ½ÄØÃÇËÄÇ»»¹ÊÊXXXPWLSV ¶ÄùÄÇÉÁ;ÉÔÇ˽ÇÛË ¶ÄÃÇÆ»¾ÃËÇÉƹÊ˾ÆÆÔÂÇË ½ÇÛË ¶ÄÃÇËÄÔ«¶¦Ç»Ô¾Ç˽ÇÛË ¶Ä¾ÃËÉÇùÄÇÉÁ;ÉÔ «¶¦Ô ˾ÈÄÇ»¾ÆËÁÄØËÇÉÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÃÇÆ»¾ÃËÇÉÔ

            ʾÃÏÁØ ÑË ʾà À»ÇÆÁ˾ ÑË ʾÃÏÁØ   ÑË    À»ÇÆÁ˾ Ä       

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÃÌÈÄ× À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÈÉǽ¹Å ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ Ç˽Áľɹ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾  É ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ ʾÀÊÃÁ½ÃÁ   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ,-*."5 ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ›§£ª ¬ËÃÁƹ °¨ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¬ËÃÁƹ °¨ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÇÄÁŹÃÊ ¥ÁÉʹÆ˾ÎÆÁÃÁ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ™Ã»¹ÈĹÊË ¨ÇÄÁŹÃÊ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÇÄÁŹÃÊ ­ÄǼÁÊËÇÆ ž»ÉÇʹÆ˾ÎÆÁù ¨ÌÎÇ»¹ ¡¨ ©¹½Á¹ËÇÉÔ ©¹½Á¹ËÇÉÔ ™Ã»¹ÈĹÊË ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¨ÇÄÁŹÃÊ ™Ã»¹ÈĹÊË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶Ä¾ÃËÉÇƹ¼É¾» ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆ šÇɾ «¨­ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­œ¯©·œ­­¡¥©·œ¦žœ®¡±©ª§ªŸ¤¤ /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ÅÇÆ˹¿ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄعËËɹÃÏÁÇÆÇ» /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÈǽǼɾ»¹»Ç½Ô /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÍÁÄÕËɹÏÁÁ»Ç½Ô

  

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™

†† †† †† †† †† †† †† ††

/&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ Èǽ»Ç½ÆǾÇÊ»¾Ò¾ÆÁ¾ /&8º¹ÊʾÂÆ œ™¤ž™ ÎÁÅɾ¹¼¾ÆËÔ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ™ËËɹÃÏÁÇÆԻǽÆÔ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ ™ËËɹÃÏÁÇÆÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ†¼¾ÂÀ¾É ÁÊÃÌÊÊË»¾ÆƹØ»ÇÄƹ ¼Á½ÉÇŹÊʹ¿ š¹ÊʾÂƽÄؽ¹ÐÁ š¹ÊʾÂÆÔÁÀÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹXXXBRVBNJSSV š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ £¹Æ¹½¹ ÊǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Å

    

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

œ™¤ž™ œ™¤ž™ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ™£›™¥¡© ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¥¹Æ¼¹À¾Ø

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÀÓÍÛ. ÁÀÑÑÅÉÍÛ. ÀÊÂÀÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

| ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | 75

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10


ÂÅÍÒÈËßÖÈß È ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ

76 | ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ £¹Æ¹½¹ †ÊȾÏϾÆÔ½ÄØÅÇÆ˹¿ÆÁÃÇ» š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ ùÈÁ˹ÄÕÆÔ¾§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ йÑÁÈÉ̽¹XXXBRVBNJSSV ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔùƹÄÕÆÔ¾ ɹ½Á¹ÄÕÆÔ¾ ÃÉÔÑÆÔ¾ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÁƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ¡ÀÇÄØÏÁؽ»ÇÀ½ÌÎǻǽǻʹÅÇÃÄ ž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆƹØÈľÆù ÁÅÅ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄØ»ÇÀ½ÌÎǻǽǻʹÅÇÃľØÒ¹ØÊØ ÍÇÄÕ¼¹ †ÅÅ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ,FOUBUTV 1BOBTPOJD )VBMJOHÁ½É ¤¾ÊËÆÁÏÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ½Äغ¹ÊʾÂƹ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔÈľÆÇÐÆÔ¾½ÄØÇ˽¾ÄÃÁº¹ÊʾÂƹ ¥ÁÆÁ†º¹ÊʾÂÆÔ¼Á½ÉÇŹÊʹ¿ÆÔ¾ÊǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Å ¥ÇÀ¹Áù½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ¥ÇÀ¹Áù½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ¥ÇÆ˹¿ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁؽÄغ¹ÊʾÂÆÇ» ¦¹ÊÇÊÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» œ¾ÉŹÆÁØ ¡ÊȹÆÁØ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»XXXPWLSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»»¹ÊÊXXXBRVBNJSSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÍÁÄÕËɹÏÁØ Èǽʻ¾Ëù §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄػǽÆÔιËËɹÃÏÁÇÆÇ» œ¾ÉŹÆÁØ ¡ÊȹÆÁØ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄػǽÆÔιËËɹÃÏÁÇÆÇ»XXXBRVBNJSSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÈǽ»Ç½ÆǼÇÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ»º¹ÊʾÂƾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÈǽǼɾ»¹»Ç½Ôº¹ÊʾÂƹ œ¾ÉŹÆÁØ ¡ÊȹÆÁØ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÈÉǼɾ»¹»Ç½ÔXXXBRVBNJSSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÍÁÄÕËɹÏÁÁ»Ç½ÔXXXBRVBNJSSV §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ƹÊÇÊÆdžÍÁÄÕËÉÇ»¹ÄÕÆǾ œ¾ÉŹÆÁØ ¡ÊȹÆÁØ §ºÉ¹ºÇËùÁÌÎǽÀ¹»Ç½Ç®ÁÅÈɾȹɹËÔš¹ÊʾÂÆÔÁÈÉ̽Ô §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ»ʾɻÁÊÆǾ §Ê»¾Ò¾ÆÁ¾Èǽ»Ç½ÆǾXXXBRVBNJSSV §Ê»¾Ò¾ÆÁ¾Ê»¾ËǽÁǽÆǾ ÌÄÁÐÆǾ ÈÉÇÅÔÑľÆÆǾ XXXBRVBNJSSV §Ë½¾Äùº¹ÊʾÂÆÇ»ÈľÆÃǨ›®XXXBRVBNJSSV ¨Ä¾Æù¨›®½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ¨É¾È¹É¹ËÔÎÁÅÁоÊÃÁ¾½ÄػǽԻº¹ÊʾÂƾ ÈÉ̽Ì ©¾¹¼¾ÆËÔÎÁÅÁоÊÃÁ¾½ÄØÌÎǽ¹À¹»Ç½Ç ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÆÕÁʹÌÆXXXBRVBNJSSV ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÊʾÂÆÇ»Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁXXXBRVBNJSSV ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÊʾÂÆÇ»ÈǽÃÄ×Ð «ÉÌºÔ ÍÁËÁƼÁ ¹ÉŹËÌɹÁÀ¨›®EÇ˽ÇÅÅ ¬ÎǽÀ¹»Ç½Ç»º¹ÊʾÂƾ ÎÁÅÁоÊÃÁ¾Êɾ½ÊË»¹ ­ÁÄÕËÉÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ ­ÁËÁƼÁ½Äغ¹ÊʾÂƹ†ËÉ̺¹¨›® ­ÇÄÕ¼¹¹Ä׎Äغ¹ÆÕ ʹÌÆ ËÇÄÒ ÅÃŹÉÅÁÉÇ»¹Æƹ؆™©¥§­§¤ ­ÇÆ˹ÆÔÇËÈÉÇÊËÔνÇÖÄÁËÆÔÎ ­ÇÆ˹ÆÔÌÄÁÐÆÔ¾ ÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ XXXBRVBNJSSV ­ÇÆ˹ÆÔ ƹʹ½ÃÁ ƹÊÇÊÔ ÍÁÄÕËÉÔ Èǽʻ¾Ëù Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ­ÇÆ˹ÆÔ ÍÇÆ˹ÆÆÔ¾ÃÇÅÈľÃËÔÊƹʹ½Ã¹ÅÁÁÈǽʻ¾ËÃÇ ®ÁÅÈɾȹɹËÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÈÉ̽ǻXXXBRVBNJSSV ®ÁÅÈɾȹɹËÔ½ÄØÌÎǽ¹À¹»Ç½Ç»º¹ÊʾÂƾ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ °¹Ñ¹º¹ÊʾÂƹÁÀÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ

   ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ                ûÅ    

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¨ÇÄÁŹÃÊ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ™£›™¥¡© ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ¦ª« ¦ª« ™ÆÃÇɆ»¾ÆË ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ­ÄǼÁÊËÇÆ ™£›™¥¡© ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ™£›™¥¡© ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¥¹Æ¼¹À¾Ø ™£›™¥¡© ™£›™¥¡© ¥¹Æ¼¹À¾Ø ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™£›™¥¡© ™£›™¥¡© ™£›™¥¡© ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ™£›™¥¡© ™£›™¥¡© ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ¨ÇÄÁŹÃÊ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¥¹Æ¼¹À¾Ø ¦ª« ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ™£›™¥¡© ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ™£›™¥¡© ¨ÇÄÁŹÃÊ ¥¹Æ¼¹À¾Ø

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ž¡©®¤§»²¤»¤¦ª© ¤²¤ª©¤¬ªžœ©¤¡ /&8̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÁ»ÇÀ½Ìι œ™¤ž™ ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ÁºÔËǻԾ ™§ÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ›¾Æ˹»ËÇŹËÁùXXXPWLSV ›¾ÆËɾѾËÃÁ »ÇÀ½ÌÎǻǽÔXXXPWLSV ›¾ÆËÌÊ˹ÆǻùÈÉÁËÇÐÆdž»ÔËؿƹØ»¹ÊÊXXXPWLSV ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔ4)6'5 ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔ4ZTUFN"JS 7FOUSFY ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔºÔËǻԾ›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ¼¹É¹ÆËÁØÄ¾Ë ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔÇÃÇÆÆÔ¾›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ &-*$&/5 ¡Ë¹ÄÁØ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔʽ»Á¼¹Ë¾Ä¾ÅÆÁÀÃǼÇƹÈÉØ¿¾ÆÁØ › ›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ›¾ÆËÁÄØÏÁغ¹ÊʾÂÆÇ»ÁʹÌÆ ›¾ÆËÁÄØÏÁØ»º¹ÊʾÂƹÎÁʹÌƹΠÇÊÌÑÁ˾ÄÁ»ÇÀ½Ìι ›¾ÆËÁÄØÏÁØû¹ÉËÁÉÆ¹Ø Å¹Ä¹Ø ÈÉÇÅ ÅÇÆ˹¿ ÈÉǾÃË ›¾ÆËÁÄØÏÁØÇËÈÉǾÃ˹½ÇÅÇÆ˹¿¹ ›¾ÆËÁÄØÏÁØ ¹ÊÈÁɹÏÁØ »Ç½ÇÊËÇÃÁ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾¡À½¾ÄÁØÁÀÇÏÁÆà ›¾ÆËÁÄØÏÁØÈÉǾÃË ÈÉǽ¹¿¹ ÅÇÆ˹¿ ›ÇÀ½ÌÎǻǽ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô ½ÄÁƹ†Å E†ÅÅ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÁƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÁÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÇÂÊ˹ÄÁ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÊÁÊ˾ŹÊÈÁɹÏÁÁ ›ÔÎǽ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ ­ÁÆÄØƽÁØ œ¹ÀÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ »¾ÉÏÔɾ»ÁÀÁÇÆÆÔ¾ÈĹÊËÁÃǻԾ›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ÁÍÍÌÀÇÉÔ ¹Æ¾ÅÇÊ˹ËÔÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ  ¹»¾ÊÔ˾ÈÄǻԾ»§ÅÊþƹXXXLMJNBUSV £¹Æ¹ÄÔ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾¨›® ÈÄÇÊÃÁ¾ ÃÉ̼ÄÔ¾ ›ž¦«ª ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ

    ÑË  ÑË    ÑË ÑË    ÑË ÑË  

½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

œ™¤ž™ ª¥†ª ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¥ÁľÆ ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆ ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ª¹Å¹ÉÁÆ ¡¨ ¥ÁľÆ ¨ÇÄÁŹÃÊ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà «¾ÎÆÇÃɹË ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆ ¥ÁľÆ «¾ÎÆÇÃɹË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ «¾ÎÆÇÃɹË ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ ™Ã¹½¾ÅÁØÃÄÁŹ˹ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¥ÁľÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ"&( #BMMV 1BOBTPOJDš¾À»ÔÎǽÆÔÎ ½ÇÐ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ#"--6 .JEFB 1BOBTPOJD -(¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ%"*,*/ ,&/5"546¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.*%&"»¹ÊÊXXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.*456#*4)*&-&$53*$»¹ÊÊXXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ1BOBTPOJD .JUTVCJTIJ&MFDUSJD %BJLJO 7FOUFSSB ¼¹É¼Ç½¹ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ»§ÅÊþXXXLMJNBUSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÄ׺Ծ¥ÇÆ˹¿ ½¾ÅÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅǺÁÄÕÆÔ¾&MFDUSPMVY #"--6 £ÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾ £ÇËÄÔ¼¹À ƹÊ˾ÆÆÔ¾&MFLUSPMVY ¤×ÃÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ ¥ÇÆ˹¿»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ» ¥ÇÆ˹¿ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»737ÁÅÌÄÕËÁÀÇƹÄÕÆÔÎÊÁÊ˾Å ¥ÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇƽÁÏ¥ÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ÖĽÈÄÇÊÃÁÎÁÃÉ̼ÄÔΨ›®ùƹÄ›ž¦«ª ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»˾ÎÆÁоÊÃǾ §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾Å»¾ÆËÁÄØÏÁÁ˾ÎÆÁоÊÃǾ ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØϺÔË›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ºÇľ¾»Á½Ç» ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØÏž˹Ä ÇÏÁÆÃÇ» Ï»¾ËÆÔ¾ ›ž¦«ª ÇÈË ÉÇÀÆ ©¾Ñ¾ËÃÁ»¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ©¾Ñ¾ËÃÁɹ½Á¹ËÇÉÆÔ¾›ž¦«ª ¬ÃɹÁƹ ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ªÁÊ˾ÅÔ¹ÊÈÁɹÏÁÁ

      ÑË    ÑË ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ Ìƹʽ¾Ñ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

| ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ | 77

ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆ ,-*."5 ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ª¥†ª ™Ã¹½¾ÅÁØÃÄÁŹ˹ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆ ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆ ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆ ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆ ¨ÇÄÁŹÃÊ ¨ÇÄÁŹÃÊ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ¨ÇÄÁŹÃÊ ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÝËÅÊÒÐÎÓÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

¹§¡¦®¬ª®¡±©¤¦œ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÄ×ÅÁÆĹÅÈ ¤¹ÅȹÄ×Å80TSBN ½Æ¾»ÆÇÂÊ»¾Ë ¤¹ÅȹƹùÄÁ»¹ÆÁØ(& $BNFMJPO ¤¹ÅȹƹùÄÁ»¹ÆÁØ ÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×Ò¹Ø Ä×ÅÁƾÊϾÆËÆ¹Ø ©¤ ¤¹ÅȹÖʺ¾É¾¼¹×Ò¹Ø/BWJHBUPS666 ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ›Ë›Ë†ÏÇÃÇÄÕ&¼Ç½¼¹É©Ç¿½¾ÊË»¾ÆÊÃÇ¼Ç ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ›Ë›Ë†ÏÇÃÇÄÕ&¼Ç½¼¹É©Ç¿½¾ÊË»¾ÆÊÃÇ¼Ç ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ›Ë›Ë†ÏÇÃÇÄÕ&¼Ç½¼¹É©Ç¿½¾ÊË»¾ÆÊÃÇ¼Ç ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×Ò¹Ø$BNFMJPO /BWJHBUPS ¶É¹ ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ҹأÇÊÅÇÊ ©ÇÊÊÁØ Ç˽ǛËÈÇËɾºÄ¾ÆÁØ ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ҹئ™›¡œ™«§©»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤¹ÅÈÔ/BWJHBUPS 0TSBN 1IJMJQT ¤š ¤ ¤š ¤ ¤š ¤ ¤¹ÅÈÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁÆ1IJMJQT 4JMWBOJB

     ÑË  

 É ÆÁÀÃÁ¾  É É É É ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ 

¾ÆÇƆ§ÅÊà ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ª§ËÁÇ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ †† †† †† ›¾ÊÕÊ»¾Ë ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ  ¾ÆÇƆ§ÅÊÃ

†† †† †††† †† †† †† †† †† ™ÈɾÄÇ» ¡¨ ™ÈɾÄÇ» ¡¨ ™ÈɾÄÇ» ¡¨ †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉ87U†º¾ÄÔÂ7JUP  ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉ›Ë7U†º¾ÄÔ  ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ ž˹ÄÄǼ¹ÄǼ¾ÆÆÔ ÇË½Ç›Ë ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔ›Ë ›Ë ›Ë ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔ›Ë ›Ë ›Ë ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔÊ»¾ËǽÁǽÆÔ¾ Ê»¾ÉÎÖÃÇÆÇÅÁÐÆÔ¾ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃ"343 "344 ¤›§ɹÊËÉǻԾ ¤¨§ ¦ª¨ ¦¨§ ¦¨¨ ¨ª® ª»¾ËÁÄÕÆÁ䨧 ¤ª¨ ¤¨¨Î ª»¾ËÁÄÕÆÁÃɹÊËÉǻԤ×ÅÊ»¾ËÎÅŠΛË0TSBN ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈǽĹÅÈÌƹùÄÁ»¹ÆÁت¹Ìƹ ©ÇÆ½Ç ®ÉÌÊ˹ÄÕ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÊ»¾ËǽÁǽÆÔ¾½ÌÄÁÏÔÁÈÇžҾÆÁ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁËÇоÐÆÔ¾3† 3† 3† ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁËÇоÐÆÔ¾Èǽ¼¹ÄǼ¾ÆĹÅÈÌ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ¹ÆËÁ»¹Æ½¹ÄÕÆÔ Ä×ÅÁƾÊϾÆËÆÔ ©£¬ ªÇÍÁËÔº¾ÄÔ¾ÁÃÇÉÁÐƾ»Ô¾½ÄØÇ˽¾ÄÃÁùÉÆÁÀÇ»¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ­ÇƹÉÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­ÇƹÉÁÊ»¾ËǽÁǽÆÔ¾¹ÃÃÌÅÌÄØËÇÉ ½ÇÐƾÈɾÉÔ»ɹº ºÈǽÀ¹Éؽ

  ÑË  ÑË  ÑË ÑË ÑË  

 É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É  ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ

¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ›¾ÊÕÊ»¾Ë ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ÁÇĹƽ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ  ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ÁÇĹƽ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ª§ËÁÇ :À†¯¾ÆËÉ ›¾ÊÕÊ»¾Ë

†† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹§¡¦®¬ª¯­®œ©ªžª³©·¡¤£ ¡§¤» ™»ËÇŹË½Á ™»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ ™»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ ›ÁÄù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÁÄù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÁÄù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÁÄù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÁÄù £ ¦ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÁÄù £ ¦ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É 

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

 ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ª­ž¡®¤®¡§¸©·¡«¬¤ª¬·


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÝËÅÊÒÐÎÓÑÒÀÍÎÂÎ×ÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß

78 | ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 É ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÁÍËÇù¬ §-3 © ™ ř Ù ËÁÈ™ª -FHSBOE ­É ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ª»¾ËÇÀ¹É§ÈËÇÅ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁȪ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÂ-3 1 " L" ËÁÈ$ -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÁ¹Å†ÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÁ¹Å†ÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÁ¹Å†ÅÅ Á͹»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ř Á͹»ËÇŹË¡¶£†ÈÇÄ™†™ř £¹º¾ÄÕ 6«©›Á˹Øȹɹ ½»Æ¾ÑÈÉÇÃĹ½ÃÁ ù˾ ȹÉÔ £¹º¾ÄÕ 6«©›Á˹Øȹɹ ùË ȹÉÔ ½ÄØȹËÐ /FD ±»¾ÏÁØ £¹º¾ÄÕ 6«©›Á˹Øȹɹ ù˾ ȹÉÔ £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î Î £¹º¾ÄՆùƹĻʾÎɹÀžÉÇ» £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄÔ -FHSBOE Y ­É¹ÆÏÁØ £ÇÉǺÃÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ»ÃÁÉÈÁÐ º¾ËÇÆ œ£¤ £ÇÉǺÃÁɹÊȹØÐÆÔ¾½ÄØÇËÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤¾¼É¹Æ½$"3*7"º¾Ä™  ¤ÇËÃÁľÊËÆÁÐÆÔ¾ ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾0TUFD ©ÇÊÊÁØ † ¤ÇËÃÁž˹Ä ȾÉÍÇÉÁÉ0TUFD ©ÇÊÊÁØ Y ¤ÇËÃÁž˹Ä ȾÉÍÇÉÁÉ0TUFD ©ÇÊÊÁØ Y ¤ÇËÃÁž˹Ä ȾÉÍÇÉÁÉ0TUFD ©ÇÊÊÁØ Y ¤ÇËÃÁž˹Ä ȾÉÍÇÉÁÉ0TUFD ©ÇÊÊÁØ Y ¤ÇËÃÁž˹Ä ȾÉÍÇÉÁÉ0TUFD ©ÇÊÊÁØ Y ¤ÇËÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ¤ÇËÃÁÈÉÇ»ÇÄÇÐÆÔ¾ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾0TUFD ©ÇÊÊÁØ †Î ¨¹Æ¾ÄÁÃÇÅÅÌ˹ÏÁÇÆÆÔ¾ ù˾ 3+ †ÈÇÉËÇ» ¨¹Æ¾ÄÁÃÇÅÅÌ˹ÏÁÇÆÆÔ¾ ù˾ ËÁÈ †ȹÉ ¨¹ËÉÇÆÔþɹÅÁоÊÃÁ¾ £Á˹ ž ©¹ÀÓ¾ÅÑ˾ÈÊ©±›±™› †ÑËÔÉÕà ©ÇÀ¾Ëù¼ÆÇÈ©™†§ÉѹÊÈǽÈÉÃÇÆË  ©ÇÀ¾Ëù£ ¦ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾Ëù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾Ëù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾Ëù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾Ëù £ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾Ëù £ ¦ ™-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ (64*&-&$53*, ©ÇÊÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ .",&- «ÌÉÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ 130%"9 ›¾Æ¼ÉÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ š¾ÄÇÉÌÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ (BMFB-JGF MFHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ .PTBJD -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ 4BHBOF -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ 4VOP -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ 7BMFOB -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ¦ž¨«¬¦ ľ˾Æ ­É¹ÆÏÁ؆©ÇÊÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÈÉÁŹ ›¾ÊʾƆ¶Ä¾ÃËÉÇ ©ÇÊÊÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ¶Ä¾ÃËÉÇŹÃÊ ¬ÃɹÁƹ ªÈÁɹÄÁ½ÄØÖÄÃÇÆÍÇÉÇ㶆 £¶† £¶† ªËØ¿ÃÁ ÊÃǺÔùº¾Ä ÇËÅŽÇÅÅ

    ÑË          Å Å Å ÑË ÑË Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å ÑË ÑË Å Å Å Å Å Å Å ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇËÉ ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ™Æ˹ɹ¦Êà œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« œ©™­¡« «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ œ©™­¡«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁÍ Í ÁƽÌÃÏÁÇÆÆÔ¾ÁÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ «É̺¹¨›®¿¾ÊËùؼĹ½Ã¹Ø½Á¹Å†ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¬½ÄÁÆÁ˾ÄÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¬½ÄÁÆÁ˾ÄÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ .",&- «ÌÉÏÁØ ¬ §¡¶£©Î™†™ř ¬ §¡¶£©Î™†™ř ¬Ê˹ÆǻùÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×Ò¹ØÀ¹ÒÁËƹØ ¶§¬ Ç˽ÇÛË ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÁËÔ ÇËì § ²ÁËÔ ÈĹÊËÁà ž˹ÄÄ ²ÁËÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØÁÌо˹†Í¹ÀƹÃĹ½Á»ÆÌËɾÆž˹ÄÄÁÐ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØÁÌо˹†Í¹ÀƹÃĹ½Á»ÆÌËɾÆž˹ÄÄÁÐ ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØƹÃĹ½ÆÁ»ÆÌËɆ¹»ËÇÅÈĹÊËÁà ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾Ä¾ÆÁØƹÃĹ½ÆÁ»ÆÌËɆ¹»ËÇÅÈĹÊËÁà ¶ÄÃÇÆÍÇÉÃÁÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ ºÔËǻԾ

ÑË Å ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÆÁÀÃÁ¾ ÇË É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

| ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ | 79

¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ™£›™ ª¥†ª

†† †† †† †† †† ††

ÝËÅÊÒÐÎÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

¹§¡¦®¬ª¨ª©®œ¢©·¡¤£ ¡§¤» ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁùº¾ÄÕÆÔ¾ž½ÆÔ¾ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ¨ÇÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾˾ÈÄÔ¾ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ

ÑË ÑË 

ÇË É ƹÀ¹Ã¹À À»ÇÆÁ˾

™ÊºÇ˾ÃÊËÇÄÁË ˾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ŹÉÃÁ™ š ›ÁÆÁÄÈĹÊË»¹ÊÊ £¹º¾ÄÕ™›šº±› ›ºº±› ™››œ ™™š¤ ™™±› ™ªš ››œ ››œÆ¼ ››œÆ¼†-4 £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œ £œ £¹º¾ÄÕ››œ ¨¬¦¨ ¨›† £¹º¾ÄÕ½ÄØÀ¹ÒÁËÔËÉ̺ÇËÀ¹Å¾ÉÀ¹ÆÁØ £¹º¾ÄÕ£ª¨›  £¹º¾ÄÕ£ª¨›œ  £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£††™ £¹º¾ÄÕ©£† †™ 4"5† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄÕ©£†† £¹º¾ÄՆùƹÄÇËνÇÎ £¹ÈÉÇÄÇÆ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ÃÉ̼ ÄÁÊË ºÄÇà ¦¹ºÁ»Ã¹¼É¹ÍľÃÊ ¦¹ºÁ»Ã¹ʹÄÕÆÁÃÇ»¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨Éǻǽ651"8(LBU¾ÎÎ5FMUFLT ¨Éǻǽ651"8(LBU¾ÎÎ5FMUFLT ¨Éǻǽ››œÎ ¨Éǻǽ››œÎ ¨Éǻǽ››œÎ оÉÆÔ  ¨Éǻǽ¨›ªÎ ¨Éǻǽ¨›ª ¨¬¦¨ ¨¬œ¦¨ ±››¨ ¨Éǻǽ¨©ªÎ ¨Éǻǽ¨©ªÎ ¨Éǻǽª¡¨»Ê¾ʾоÆÁØ ¨Éǻǽ±››¨Î  ¨ÉǽÌÃÏÁØùº¾ÄÕƹØ

  Å Å   Å Å Å Å Å Å Å Å ü ü ü ü Å Å Å Å Å Å Å Å  

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾

ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê «¾ÈÄÇÖƾɼÇÃÇÅÈÄ ª§ËÁÇ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ª§ËÁÇ ®¨¡ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê šÌÉÃÇ»ÊùØ šÌÉÃÇ»ÊùØ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªË¾ÃÄÇËùÆÕÆÁÀùØ

¨ÉÇÅÊÄ×½¹

††

ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª«¶­† ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁË ª«¶­ ª­ ÄÁÊË «¾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ™ š ÃÉ̼ ÄÁÊË «¾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ŹÉù™ š ÃÉ̼ ÄÁÊË «É̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁ ¼ÇÍɹ ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', Ê˾ɿ¾ÆÕ ÄÁÊË »ËÌÄù ­ËÇÉÇÈĹÊË­†ÃÉ̼ ÄÁÊË »ËÌÄù ¶ºÇÆÁË ¶Ä¾ÃËÉÇùÉËÇÆ

ü  ü   ü 

ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ   ÆÁÀùØ 

§ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ ª§ËÁÇ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¨ÉÇÅÈÇÊ˹»Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÅÊƹº ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œ™¤ž™ ª§ËÁÇ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ «

†† †† †† †† †† †† ††

¹§¡¦®¬ªªª¬¯ ªžœ©¤¡ /&8ÖľÃËÉÇÊ˹ÆÏÁÁ œ™¤ž™ º¾ÆÀÁÆǻԾÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾ ™»ËÇŹËÔ ½Á͹»ËÇŹËÔ ¬ § ÖÄÒÁËÔ ›ÇÀ½ÌÎÇÇÐÁÊËÁ˾ÄÕ ̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÕ7FOUB œ¾ÉŹÆÁØ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÔ«ª ¡ ¦«ª ¸«¨ §ª¥ §ª§ «† «±¨ «§¨

  

½Ç¼Ç»ÇÉ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦œ¡§¸«¬ªžª ¤£ª§»²¤»


ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÄÎÐÎÆÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ. ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ

80 | ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

®¡±©¤¦œªª¬¯ ªžœ©¤¡¤©­®¬¯¨¡©® ­®¬ª¤®¡§¸©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡ ª¬ª¢©œ»®¡±©¤¦œ­«¡²®¡±©¤¦œ "#4ÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ÈǼÉÌÀÐÁÃÁ ËØ¿¾ÄÔ¾ʹÅÇÊ»¹ÄÔ »Ô»ÇÀÊƾ¼¹ ÅÌÊÇɹ /&8º¾ËÇÆÇɹÊË»ÇÉÇÊžÊÁ˾ÄÁ œ™¤ž™ /&8»ÁºÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ œ™¤ž™ ™¼É¾¼¹ËÔÇÃɹÊÇÐÆÔ¾"45630 ¡Ë¹ÄÁØ ™¼É¾¼¹ËÔȾÊÃÇÊËÉÌÂÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ›ÁºÉÇÈÄÁËÔÁɾÀÐÁÃÁѻǻ©ÇÊÊÁØ )0/%" œÁ½ÉÇËÇÄù˾ÄÁ ÃɹÆǻԾËÇÉÅÇÀ¹  Ð½ÄØÃɹÆÇ»º¹Ñ¾ÆÆÔÎ ÅÇÊËÇ»ÔÎ ÃÇÀÄÇ»ÔÎXXXJOFOJSV  ¹ÈйÊËÁÃÃɹƹź¹Ñ¾ÆÆÔÅ ÅÇÊËÇ»ÔÅ ÃÇÀÄÇ»ÔÅ ¹»ËÇÃɹƹÅ  ¹ÈйÊËÁÃÊȾÏ˾ÎÆÁþ  ¹Î»¹ËÔ½ÄØž˹ÄĹXXXJOFOJSV £¹Å¾ÉÔÊËÉÌÂÆÇÂÇÐÁÊËÃÁ ©ÇÊÊÁØ ¤¾º¾½ÃÁ ˹ÄÁȾɾ½»Á¿ÆÔ¾ Ê˹ÏÁÇƹÉÆÔ¾ ÉÌÐÆÔ¾ ÖÄXXXJOFOJSV ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ©¾½ÌÃËÇÉÔ ÅÇËÇɆɾ½ÌÃËÇÉÔ ªË¹ÆÏÁØÑËÌùËÌÉÆ¹Ø ¨ÌËÏŹÂÊ˾É£¹Ä¾Ë¹£Æ¹Ì͆¨­« «¾ÄÕ;ÉÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾XXXJOFOJSV

        ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ Ç˽Áľɹ 

™šªªËÉÇ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ×ÃÇƆ¦ª£ ×ÃÇƆ¦ª£ ×ÃÇƆ¦ª£ œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î ¡Æ¾ÆÁ œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î ¡Æ¾ÆÁ ×ÃÇƆ¦ª£ ¡Æ¾ÆÁ ¨©§¥™©¥™«¬©™ œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î £ÇÅÈľÃËÆÔ¾ÊÁʆÅÔ ¡Æ¾ÆÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«¬ª¨·´§¡©©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡­®œ©¦¤£œ«³œ­®¤¦ª¨«§¡¦®¯ºµ¤¡ £¹Æ¹ËÔȾÆÕÃǻԾ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ÆÔ¾ ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾXXXJOFOJSV ¦Ç¿ÆÁÏÔ¼ÁÄÕÇËÁÆÆÔ¾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇËÔÊÌȹÃÇ»ÇÐÆÔÅÁľÆ˹ÅÁ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ⱦɾ¼ÉÌÀÇÐÆǾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ⱦɾ¼ÉÌÀÇÐÆǾ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ⱦɾ¼ÉÌÀÇÐÆǾ ¨ÁÄÇɹŹľÆËÇÐƹØ«¹Â¼¹ ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ¨ÁÄÇɹÅÔ À¹ËÇÐÆÔ¾Ê˹ÆÃÁÃÉÇÅÃÇǺɹÀÆÔ¾ ©¾½ÌÃËÇÉÔ ÅÇËÇɆɾ½ÌÃËÇÉXXXJOFOJSV ªË¹ÆÃÁľÆËÇÐÆÇÈÁÄÕÆÔ¾ ªË¹ÆÃÁÍÇÉŹËÆdžɹÊÃÉǾÐÆÔ¾ ÃÉÇÅÃÇǺÄÁÏ Ê»¾ÉÄÁÄÕÆdžÈÉÁʹ½ÇÐÆÔ¾ ªË¹ÆÃÁÍ̼ǻ¹ÄÕÆÔ¾ ɾÂÊÅÌÊǻԾ ÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ªËÉÇÈÔùƹËÆÔ¾ ˾ÃÊËÁÄÕÆÔ¾ ϾÈÆÔ¾ ɾÅÆÁÊËØ¿ÆÔ¾XXXJOFOJSV ¯¾ÈÁ¼ÉÌÀÇÈǽӾÅÆÔ¾ ÈÉÁ»Ç½ÆÔ¾ ËؼǻԾXXXJOFOJSV

       

   ÇËÉ À»ÇÆÁ˾   

¡Æ¾ÆÁ ×ÃÇƆ¦ª£ œ¹É¹ÆËÈĹÊË ©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ¦¹À¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¦¹À¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¡Æ¾ÆÁ ×ÃÇƆ¦ª£ ×ÃÇƆ¦ª£ ×ÃÇƆ¦ª£ ¡Æ¾ÆÁ ¡Æ¾ÆÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

 É É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

ªËÉǼɹ½ ¡Æ¾ÆÁ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ¯¾ÆËɼ¹ÀʾɻÁÊ ¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ¡»¹ÆÇ» ¡¨ ›¾Ä¾Ê¦¨§ §§§ ©¾ºÉÁÒ¾» ¡¨ ¨©§¥™©¥™«¬©™

†† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¦¤«¤œ ™ÇÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô§ÈĹ˹ÈÇÊľÇÈÄÇźÁÉÇ»¹ÆÁثɾºÌÂ˾ÄÁϾÆÀÁ× ›¾ÊÔÃɹÆǻԾXXXJOFOJSV ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEªœ› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE† ›Ç½ÇÊоËÐÁÃEÅÅ›ª£¥ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃE†ª«› ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁª£š ª›£ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁª£š ª›£ ›Ç½ÇÊоËÐÁÃÁ ª£š ª›£ ¥¹ÆÇžËÉÔ ¥¹ÆÇžËÉÔ ¥¹ÆÇžËÉÔ ƹÈÇÉÇžÉÔ ÊоËÐÁÃÁ¼¹À¹ ¨ÉÁºÇÉÔÌо˹˾ÈĹ »Ç½Ô ȹɹÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾):%3045" ·£ÇÉ¾Ø ©¾¼ÌÄØËÇÉ˾ÅȾɹËÌÉÔ»Ç½Ô ¿Á½ÃÇÊËÆÇ £ÇɹÄÄ©«›Ÿ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁª¶«††±­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁª¶«¹†††­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁª¶«¹†††­†™ ªÐ¾ËÐÁÃÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁª¶«¹†††­†™ «¾ÉÅÇžËÉ««Ÿ¥ ÇÈɹ»¹À¹ÒÁËÆ¹Ø ºÇºÔÑù «¾ÉÅÇžËÉÔ «¾ÉÅÇžËÉÔ¿Á½ÃÇÊËÆÔ¾

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË        

¦ª¨«¬¡­­ª¬·«©¡ž¨ª¤©­®¬¯¨¡©®


­žœ¬ª³©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡¤¨œ®¡¬¤œ§· /&8ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ê»¹ÉÇÐÆǾ œ™¤ž™ ™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔ½ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»ÔÎËÉ̺ † »ÇÀŹɾƽ¹ ™ÈȹɹËԹɼÇÆÆdž½Ì¼Ç»ÇÂÊ»¹ÉÃÁ ¡Ë¹ÄÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ™ÈȹɹËÔÁÆ»¾ÉËÇÉÆԾʻ¹ÉÇÐÆÔ¾ ¡Ë¹ÄÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ™ÈȹɹËÔÈĹÀÅɾÀÃÁž˹ÄĹ&MNBUFDI œ¾ÉŹÆÁØ 5FMXJO ¡Ë¹ÄÁØ ›ÔÈÉØÅÁ˾ÄÁÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ œÇɾÄÃÁÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÈÇÄ̹»ËÇŹ˹Å «›J œ¾ÉŹÆÁØ œÇɾÄÃÁÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾«¡œ ŸÁ½ÃÇÊËÁ¹ÆËÁÈÉÁ¼¹ÉÆÔ¾ ȹÊËÔÁÊÈɾÁÈÉÇËÁ»ºÉÔÀ¼ ¡Æ»¾ÉËÇÉÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ 8FMEP ¦¾ÇÆ&4"# £¹º¾ÄÕ£œY Î £É̼ÁÀ¹ÐÁÊËÆÔ¾ ÇËɾÀÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÔ¾ ľȾÊËÃǻԾ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔɹÊÎǽÆÔ¾ƹȹ»ËÇÅ¹Ë ¹É¼ÇÆ ÈĹÀŹ ¥¹ÑÁÆÃÁÈÇÉ˹ËÁ»ÆÔ¾¼¹ÀÈĹÀÅɾÀÃÁž˹ÄÄÄÁÊ˹ ËÉ̺ º¹ÄÇà ,PJLF ¥¹ÑÁÆÔÈÇÉ˹ÄÕÆÔ¾ÈĹÀż¹ÀɾÀÃÁž˹ÄĹÊ°¨¬,PJLF ¸ÈÇÆÁØ ¥¹ÑÁÆÔÑÇ»ÆÇ ɾÄÕ¾ÍÆÇÂÊ»¹ÉÃÁ %BMFY œ¾ÉŹÆÁØ ¥¾ÄÃÁÁŹÉþÉÔÈÇž˹ÄÄÌ Ê˾ÃÄÌ ÈĹÊËÁÃÌ ¦¹Ê¹½ÃÁƹÊ»¹ÉÇÐÆÔ¹Èȹɹ˽ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØ«¡œÊ»¹ÉÃÁ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ê»¹ÉÇÐÆǾ&8. &MNBUFDI œ¾ÉŹÆÁØ 5FMXJO ¡Ë¹ÄÁØ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Ê»¹ÉÇÐÆǾ½ÄØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ ¨Ä¹ÀŹËÉÇÆÔÁÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÈĹÀŹËÉÇƹÅ ¨ÇÄ̹»ËÇŹËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ 8FMEP&4"# ¨Ä¹ÀŹ 

         ÑË   

½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ   ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ÇË É   ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

œ™¤ž™ ¨ÇÄÁŹÃÊ ×ÃÇƆ¦ª£ ×ÃÇƆ¦ª£ ×ÃÇƆ¦ª£ ×ÃÇƆ¦ª£ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ×ÃÇƆ¦ª£ ×ÃÇƆ¦ª£ ×ÃÇƆ¦ª£ ×ÃÇƆ¦ª£ §ÅÊöľÃËÉǽ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà §ÅÊöľÃËÉǽ ×ÃÇƆ¦ª£ ™Ã»¹†¨Ä¹ÊËÁà §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÄ̹»ËÇŹËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾&MNBUFDI &8. œ¾ÉŹÆÁØ 5FMXJO ¡Ë¹ÄÁØ ¨ÉÇ»ÇÄÇùÊ»¹ÉÇÐƹØÈÇƾɿ¹»Á¹Ä×ÅÁÆÁ× ¨ÉÇ»ÇÄÇùÊ»¹ÉÇÐƹت›œª ©¾½ÌÃËÇÉÔ¼¹ÀǻԾ ɾ¼ÌÄØËÇÉÔ ÃĹȹÆÔ ÀÐÃÆÁÅ ©¾À¹ÃÁÁ¼¹ÀǻԾ¼ÇɾÄÃÁ ©Ìù»¹ÃÁÊÄÇÉǽÆÔ¾ÁÈÉÇȹÆǻԾ ªÇ¾½ÁÆÁ˾ÄÁùº¾ÄÕÆÔ¾ ÖľÃËÉǽǽ¾É¿¹Ë¾ÄÁ ÃľÅÅÔÀ¹À¾ÅľÆÁØ ªÇÈĹ ÖľÃËÉǽÔ½ÄØÈÇÉ˹ÄÕÆÔÎÌÊ˹ÆÇ»Çà ªÉ¾½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ ÊȾÏǽ¾¿½¹ «É¹ÃËÇÉÔ½ÄØÊ»¹ÉÃÁº¹ÄÇà ,PJLF ¸ÈÇÆÁØ «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔ«¥  † «É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ »ÔÈÉØÅÁ˾ÄÁ ɾÇÊ˹ËÔ ¨Ä¹ÀŹ ¬¼ÇÄÕÆÁÃÁŹ¼ÆÁËÆÔ¾ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ-#6 ¶Ä¾ÃËÉǽÔ»ÇÄÕÍɹÅǻԾ ÈÉÁʹ½ÈÉÌËÃÁ½ÄØ«¡œ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ½ÄØƹÈĹ»ÃÁ ɾÀÃÁž˹ÄÄÇ» ¶Ä¾ÃËÉǽÔ½ÄØÊ»¹ÉÃÁƾɿ¹» ž½Á Ð̼Ìƹ ¹Ä×ÅÁÆÁØ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥1† ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥©†›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¥©† ª ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£§£ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ¬§¦¡

            

 À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

×ÃÇƆ¦ª£ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ×ÃÇƆ¦ª£ ×ÃÇƆ¦ª£ ×ÃÇƆ¦ª£ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ž©¥™£ §ÅÊöľÃËÉǽ ž©¥™£ ž©¥™£ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾    É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ¨©§¥™©¥™«¬©™ ×ÃÇƆ¦ª£ ×ÃÇƆ¦ª£ ×ÃÇƆ¦ª£ ×ÃÇƆ¦ª£ ×ÃÇƆ¦ª£ ×ÃÇƆ¦ª£ ×ÃÇƆ¦ª£ ™Ã»¹ÈĹÊË ×ÃÇƆ¦ª£ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ¨£­š© ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ×ÃÇƆ¦ª£ ™Ã»¹Ä¹ÂÆ ×ÃÇƆ¦ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

©œ­ª­· /&8ÅÇËÇÈÇÅÈÔ œ™¤ž™ º¾ÆÀÁÆǻԾÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾ /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ »Ê¾ÎËÁÈÇ»ÁɹÀžÉÇ» /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ Ê˹ÆÏÁÁ»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ /&8ƹÊÇÊÔ œ™¤ž™ ÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾ œÉØÀ¾»ÁÃÁ ¥ÇÂÃÁ»ÔÊÇÃǼǽ¹»Ä¾ÆÁØ"OOPWJ3FWFSCFSJ†¹ËÅ ¡Ë¹ÄÁØ ¥ÇËÇÈÇÅÈÔ4QFSPOJ ¡Ë¹ÄÁØ 3PCJO ¸ÈÇÆÁØ º¾ÆÀÁÆǻԾÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾ ¦¹ÊÇÊ$"-1&%"ÁÀƾɿÊ˹ÄÁ½É¾Æ¹¿ ÈǼÉÌ¿Êû¹¿ÁÆ ¼¹É¹ÆË½ÇľË ¦¹ÊÇÊ$"-1&%"ʾÉÁÁ/. 2Ç˽ÇÃ̺ÅÐ ÈÇ»ÔÊÁ˾ÄÁ ¼¹É¹ÆËÁØ ¦¹ÊÇÊ$"-1&%"Êû¹¿ÁÆ ¼Ä̺ÁÆÁ¹»ËÇŹËº¾ÀÇȹÊÆÃÆÁÅ œ™©™¦«¡¸ ¦¹ÊÇÊ$"-1&%" ."3*/"½É¾Æ¹¿ÆÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ œ™©™¦«¡¸ ¦¹ÊÇÊ$"-1&%" ."3*/"ƹÊÇÊÆÔ¾Ê˹ÆÏÁÁ½ÄØÃÇË˾½¿¾Â œ™©™¦«¡¸ ¦¹ÊÇÊÈÇ»ÔѾÆÁؽ¹»Ä¾ÆÁØ ¦¹ÊÇÊʹÅǻʹÊÔ»¹×ÒÁÂ$BMQFEB ¡Ë¹ÄÁØ ¦¹ÊÇÊÔ8JMMP (SVOEGPT ¦¹ÊÇÊÔ8JMP ›Ç½Çľ ©Ìо¾ÃÁ½É ¦¹ÊÇÊÔºÔËǻԾ Ä׺Ծ ¦¹ÊÇÊÔ½ÄؽÁÀËÇÈÄÁ»¹ÁŹʾÄ."3*/" $"-1&%" œ™©™¦«¡¸ ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾ ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½É¾Æ¹¿ÆÔ¾ ¦¹ÊÇÊÔ;ùÄÕÆÔ¾$BMQFEB 4QFSPOJ ¡Ë¹ÄÁØ œ™©™¦«¡¸

      ÑË    

ÍÀÑÎÑÛ

| ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | 81

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10


ÁÅÍÇÎ-, ÝËÅÊÒÐÎÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

82 | ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾%"# ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾6OJQBNQ œ¾ÉŹÆÁØ ª»¾ÉÄÁÄÕÆÔ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÃÁƹŹ¼ÆÁËÆÇÂÇÊÆÇ»¾."# œ¾ÉŹÆÁØ ªË¹ÆÏÁØùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØÇË»¾½¾ÆÁØÊËÇÃÇ» Ä ­ÁÄÕËÉÔ ­¥¥ ­¥­ /&8ÃÇÅÈɾÊÊÇÉÔ œ™¤ž™ Ⱦɾ½»Á¿ÆÔ¾ÁÊ˹ÏÁÇƹÉÆÔ¾ /&8ÃÇÅÈɾÊÊÇÉÔ œ™¤ž™ ÈÇÉÑƾ»Ô¾Á»ÁÆËǻԾ /&8Èƾ»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË œ™¤ž™ ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇËùÅÁ ¹ÈйÊËÁÁɹÊÎǽÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÃÃÇÅÈɾÊÊÇɹŠ £ÇÅÈɾÊÊÇÉÔš¾¿¾ÏÃÁ¾ £ÇÅÈɾÊÊÇÉÔºÔËǻԾ ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÔ¾ £ÇÅÈɾÊÊÇÉÔ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾"5.04 °¾ÎÁØ £ÇÅÈɾÊÊÇÉÔÈÇÉÑƾ»Ô¾ »ÁÆËǻԾ'*/* ¡Ë¹ÄÁØ £ÇÅÈɾÊÊÇÉÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ §ÊÌÑÁ˾ÄÁ»ÇÀ½Ìι0.* ¡«™¤¡¸ ¨Æ¾»ÅÇÁÆÊËÉÌžÆË ªÁÊ˾ÅÔ»ÇÀ½ÌÎÇÈǽ¼ÇËÇ»ÃÁ ªË¹ÆÏÁÁÃÇÅÈɾÊÊÇÉÆÔ¾ÅǽÌÄÕÆÔ¾ ¬Ê˹ÆÇ»ÃÁÃÇÅÈɾÊÊÇÉÆÔ¾½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾ ¬Ê˹ÆÇ»ÃÁÃÇÅÈɾÊÊÇÉÆÔ¾ÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ­ÁÄÕËÉÔ»ÇÀ½ÌÑÆÔ¾0.* ¡Ë¹ÄÁØ 

 ÑË ÑË         

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»    ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» 

¨©§¥™©¥™«¬©™ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ×ÃÇƆ¦ª£ ™Ã»¹ÈĹÊË ¨©§¥™©¥™«¬©™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ œ™¤ž™ ©¹À½Çĺ¹Â†Ê¾É»ÁÊ ¨£­š© ×ÃÇƆ¦ª£ ­¡™£ ×ÃÇƆ¦ª£ ×ÃÇƆ¦ª£ ×ÃÇƆ¦ª£ ×ÃÇƆ¦ª£ ×ÃÇƆ¦ª£ ¨£­š©  ¨£­š©  ¨£­š©  ¨£­š©  ×ÃÇƆ¦ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †

¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÁÄÕ « ™Æ˹ɹ¦ÊÃ

†† †† †† †† ††

Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™ª ™ª ™Æ˹ɹ¦Êà Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ª­£ Ź¼›Ç½ÇÈÉǻǽÐÁà ™£›™ ™ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¡©£ª ¹§¡¦®¬ª¤©­®¬¯¨¡©® œ¾Æ¾É¹ËÇɺ¾ÆÀ)65&3 œ¾ÉÅ »¹ÊÊÇË ½Ç£›Ëœ¹É ʾɻ»§ÅÊþ œ¾Æ¾É¹ËÇɽÁÀ)65&3 œ¾ÉÅ »¹ÊÊÇË ½Ç£›Ëª¾É»»§ÅÊþ ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË6SBHBO ̺É £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¹É¹ÆËÁØ½ÇľË

 ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»

¬¯³©ª¥¤©­®¬¯¨¡©® ™ÈȹɹËÉÌÐÆÇÂÊ»¹ÉÇÐÆÔ½ÄØÈÇÄÁžÉÆÔÎËÉ̺E† šÁËÔ8IJSMQPXFS šÌÉÔ Ê»¾ÉŶ¦£§© ›¾ÊÕ¹ÊÊÉÌÐÆǼÇÁÆÊËÉÌžÆ˹§ÈËÇÅ ¡ÆÊËÉÌžÆ˽ÄØÀ¹ÐÁÊËÃÁ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆËÉ̺Ô† † †  ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇ»¹ÊÊ ƹÁžÆÇ»¹ÆÁ»ƹÄÁÐÁÁ ¦ª ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÈÉÁÊÈÇÊǺľÆÁØ ¦Ç¿ÆÁÏÔ½ÄØɾÀÃÁÈĹÊËÁÃÇ»ÔÎËÉ̺ ¬ÉÇ»ÆÁ#.*

ÑË ÌȹÃ ÑË ÑË ÑË ÇÈË ÑË ÑË

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ªª¬¯ ªžœ©¤¡ §»¬œª®­®¬ª¤®¡§¸©·¡§¡­œ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔÇËÇÅÊÃǼÇÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔȾɾ½»Á¿ÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔȾɾ½»Á¿ÆÔ¾ ʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ª¾ÉËÁÍ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ¬¤«† Ǻľ¼Ð¾ÆÆÔ¾ ÇÏÁÆà ľʹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾›ƹÄÁÐÁÁ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ ľʹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ ľʹ͹ʹ½ÆÔ¾ ¤¾Ê¹ɹÅÇÐÆǼÇËÁȹ ÈǽÅÇÊËÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¦¾½ÇÉǼÇ ¤¾Ê¹Ê˹ÄÕÆÔ¾͹ʹ½ÆÔ¾ɹÅÇÐÆǼÇËÁȹ

    ûÅ

ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

«¾ÎÆÇÊƹº ¾½¹Ä¨ª£ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇ£ɾȾ¿£ÇÅÈÄ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£

†† †† †† †† †† †† †† †††† †††† ††††

¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɹÅÆÔ¾ ÃÄÁÆǻԾª¾ÉËÁÍ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɹÅÆÔ¾ ¤ª¨© ¹É¾Æ½¹ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÇÅÊÃǼÇÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ɹÅÆÔ¾ ¹É¾Æ½¹ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ »ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ ÇÃɹѪ¾ÉËÁÍ ÈÉǽ¹¿¹ ¹É¾Æ½¹ ¤¾Ê¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ¬¤«† Ǻľ¼Ð¾ÆÆÔ¾ ÇÏÁÆÛƹÄÁÐÁÁ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø ÎÅ ûÅÉÌÄÇÆ 

 ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉÊÌË ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾

¾½¹Ä¨ª£ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź «¾ÎÆÇÊƹº «¾ÎÆÇÊƹº ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź ªËÉÇ£ɾȾ¿£ÇÅÈÄ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

¬œ­±ª ©·¡¨œ®¡¬¤œ§·œ¬œ£¤ž·­¨œ£¦¤ ÁÊÃǺɾÀÆÇÂ¹ÄŹÀÆÔÂÈÉÇÍ ,"3#04"/ Î ËÌÉºÇ ʾ¼Å¾ÆË ÁÊÃǺɾÀÆÇÂ¹ÄŹÀÆÔÂÈÉÇÍ ,"3#04"/ Î ËÌÉºÇ ʾ¼Å¾ÆË ÁÊÃÁ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ÈËÇÅ £É̼À¹ÐÁÊËÆÇ ¤Ì¼¹¹ºÉ¹ÀÁ» Î £É̼ÇËɾÀÆÇ ¤Ì¼¹¹ºÉ¹ÀÁ» Î  £É̼ÇËɾÀÆÇ ¤Ì¼¹¹ºÉ¹ÀÁ» Î £É̼ÇËɾÀÆÇÂ,"3#04"/ Î Î £É̼ÇËɾÀÆÇÂ,"3#04"/ Î Î £É̼ËÇÉϾ»ÇÂľȾÊËÃǻԠ£¤«Î À¾ÉÆÇ© ©

 ÑË   

ÇË É ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É

™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™Æ˹ɹ¦Êà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


 

 À»ÇÆÁ˾

™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ž»ÉÇĹÃÁ

†† †† †† †† †† ††

ª±¬œ©©ª¡¤«¬ª®¤žª«ª¢œ¬©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡ ™ª¬ »Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ™ª¬ ǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ™ª¬ ǼƾÀ¹ÒÁ˹Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ™ª¬ ÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉƹØÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØ ÃÇÆËÉÇÄÕ½ÇÊËÌȹ ÅÇÆ˹¿ ™Ì½ÁǽÇÅÇÍÇÆÔ $PNNBY £ÇÊÇÅ ™Ì½ÁǽÇÅÇÍÇÆÔ¯ÁÍɹÄ ›¾ÆËÁÄÕÈÇ¿¹ÉÆÔÂ̼Äǻǩ¨«£ ›Á½¾Ç½ÇÅÇÍÇÆÔ $PNNBY £ÇÊÇÅ ›Á½¾Ç½ÇÅÇÍÇÆÔ 'BMDPO 5BOUPT ›Á½¾Ç½ÇÅÇÍÇÆÔ¯ÁÍÉ¹Ä )ZVOEBJ ›ÁÀÁË ª§¥¥™® (BSEJ ›Á½¾ÇùžÉÔ ›Á½¾ÇùžÉÔ»ÆÌËɾÆÆÁ¾ ›Á½¾ÇùžÉÔÌÄÁÐÆÔ¾ ›Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾ ›Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾ ›Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁ¾¥ÇÆ˹¿»Á½¾ÇùžÉÊÏÁÍÉÀ¹ÈÁÊÕ×ÁÆÍÇÉÅ ›Á½¾Çɾ¼ÁÊËɹËÇÉÏÁÍÉǻǠ»Á½¾Ç†ùÆ ¹Ì½ÁdžùÆ .+1&( ›Á½¾Çɾ¼ÁÊËɹËÇÉÏÁÍÉǻǠ»Á½¾Ç†ùÆ .+1&( ›Á½¾Çɾ¼ÁÊËɹËÇÉÔÏÁÍÉǻԾ ›Ç½ÇÈÉǻǽÈÇ¿¹ÉÆÔ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ 

          

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ùоÊË» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ùоÊË»

™ª¬ ™ª¬ ™ª¬ ™ª¬ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɨÁɹÆË «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Éǽ¹¿¹ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ©¾ÅÇÆË À¹ÉؽùǼƾËÌÑÁ˾ľÂ

 

 

±Ë¹Æ¼ ¡¨ ±Ë¹Æ¼ ¡¨

†† ††

œÁ½É¹ÆËÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ »¾ÉÕÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉƹØ »¾ÉÕÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉƹØž˹ÄÄÁоÊùØËÁȹ-†&* ǽÆÇÊË» »¾ÉÕÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉƹØž˹ÄÄÁоÊùØËÁȹ-†&* ǽÆÇÊË» »¾ÉÕÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉƹØž˹ÄÄÁоÊùØËÁȹ-†&* ½»ÌÊË» ÇÅÇÍÇÆÔû¹ÉËÁÉÆÔ¾¥ÇÆ˹¿ ¹ÅÃÁ»É¾ÀÆÔ¾ ƹÃĹ½ÆÔ¾ ÈÇ»ÔÑʾÃɾËÆÇÊËÁ"CMPZ ­ÁÆ ¡ÊȹÆÁØ  ¹ÅÃÁÃǽǻԾÖľÃËÉÇžιÆÁоÊÃÁ¾"CMPZ ­ÁÆÄØƽÁØ £ÇÉ¾Ø  ¹ÅÃÁÖľÃËÉÇžιÆÁоÊÃÁ¾ ÖľÃËÉÇŹ¼ÆÁËÆÔ¾  ¹ÉؽùǼƾËÌÑÁ˾ľ ˾ÎÆÁоÊÃǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾  Æ¹ÃÁÈǨšÁ§«ʹÅÇÃľØÒÁ¾ÊØ  Æ¹ÃÁÈÇ¿¹ÉÆǺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¡À»¾Ò¹Ë¾ÄÕÇÎɹÆÆÔÂǺӾÅÆÔ ¡À»¾Ò¹Ë¾ÄÕÈÇ¿¹ÉÆÔ½ÔÅǻǠ¡Æ»¾Æ˹ÉÕÈÇ¿¹ÉÆÔ ¥Ç½ÌÄÕÈÇÉÇÑÃǻǼÇÈÇ¿¹ÉÇËÌѾÆÁØ¥¨¨ É šÌɹƆ  ¥ÇÆÁËÇÉÔ½ÄØÊÁÊ˾Å»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔν»¾É¾Â §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾»Ç½ÇȾÆÆǾ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË       

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾

¨ÉÇÅ˾Î ¨ÉÇÅ˾Î ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª ¶£§«ž®ªž©›¡ª œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¨ÉÇÅ˾Î ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¨ÉÇÅ˾Î ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¡ÅÈÌÄÕÊ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¡ÅÈÌÄÕÊ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¡ÅÈÌÄÕÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ§¨ §¬ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §¨† §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ǼƾÊËÇÂùØ ¨Ä¹Ã¹ËÔÈÇÈÇ¿¹ÉÆǺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ˾ÉÉÇÉÁÀÅÌ ÇÎɹƾËÉ̽¹ ¨ÇÄÇËÆÁÒ¾ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾ¨¨ Î Å ¨ÉÁºÇÉÔÈÉÁ¾ÅÆdžÃÇÆËÉÇÄÕÆÔ¾ÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿«§§¨ªÌÊ˹ÆÇ»ÇÃÈÇ¿¹ÉÇËÌÑ »Á½¾ÇƹºÄ ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØ ©¹ÀɹºÇËùÈĹÆǻֻ¹Ã̹ÏÁÁÈÉÁÈÇ¿¹É¾ ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔ½ ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔ½ ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔ¨£»ʺÇɾœ©† ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÇÎɹÆƹØÁÈÇ¿¹ÉƹØ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉƹØ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈÇ¿¹ÉƹØ ªÁÊÁ˾ŹÏÁÍÉÇ»¹Ø»Á½¾ÇƹºÄ×½7JEFP(BSBOUùžÉ¹Ì½ÁÇùƹĹ ªÁÊ˾Ź»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ ªÁÊ˾Ź»Á½¾ÇÊľ¿¾ÆÁØÀ¹ǺӾÃ˹ÅÁ ¹»ËÇŹËÁоÊùØ ªÁÊ˾ŹÃÇÆËÉÇÄؽÇÊËÌȹ†ÈÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ʾɻÁÊÆǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ªÁÊ˾ŹÃÇÆËÉÇÄؽÇÊËÌȹ†ÌоËɹºÇо¼Ç»É¾Å¾ÆÁ ªÁÊ˾ÅÔ»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ ªÁÊ˾ÅÔÃÇÆËÉÇÄØÁÌÈɹ»Ä¾ÆÁؽÇÊËÌÈÇÅ ªÁÊ˾ÅÔÇÈÇ»¾Ò¾ÆÁØÇÈÇ¿¹É¾ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ 

             

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ É É É É À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É ùоÊË» ùоÊË» À»ÇÆÁ˾ É ùоÊË» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ùоÊË»

¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¨ÉÇÅ˾Î ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¨ÉÇÅ˾Î ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¨¨™¥¹ÉÊ ¡ÅÈÌÄÕÊ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¨ÉÇÅ˾Î ¨ÉÇÅ˾Î ¯¾ÆËɨÁɹÆË ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¡ÅÈÌÄÕÊ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÎÕÐÀÍÍÎÅ È ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

£É̼ÁÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ±ÃÌÉùÑÄÁÍÇ»¹ÄÕƹØ© © š¾Ä¼ÇÉǽ °¾ÄغÁÆÊà ±ÄÁÍÑÃÌÉù»Ç½ÇÊËÇÂÃ¹Ø ÑÁÉÁƹÅÅ š¾Ä¼ÇÉǽ 

| ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | 83

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10


ÑÀÄÎÂÎ-ÏÀÐÊÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

84 | ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 ªÁÊ˾ÅÔÈÇ¿¹ÉÇËÌѾÆÁØ ÈÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ªÁÊ˾ÅÔÏÁÍÉǻԾ»Á½¾ÇƹºÄ׺¾ÆÁØ4NBSU7JEFP*ùƹĹ»Á½¾Ç ªÁÊ˾ÅÔÏÁÍÉǻԾ»Á½¾ÇƹºÄ×½4NBSU7JEFP*7½ÇùžÉ ÈĹËÔ ªÉ¾½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ ªË»ÇÄÈÇ¿¹ÉÆÔª¨©† ©ª†¨ «ÌÉÆÁþËÔ 1FSDP ±Ã¹ÍÈÇ¿¹ÉÆÔ ±Ã¹ÍÈÇ¿¹ÉÆÔ±¨£ ÃɹÊÆ º¾Ä ƹ»¾Ê »ÊËÉǾÆ ±Ã¹ÍÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ /JDF ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ /JDF ²ÁËÈÇ¿¹ÉÆÔ»ÃÇÅÈľÃ˾ ²ÁËÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ÊÃÇÅÈľÃ˹ÏÁ¾Â

       

ùоÊË» É É É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ ¯¾ÆËɨÁɹÆË «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¨ÉÇÅ˾Î ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¨ÉÇÅ˾Î ¨Ç¿¹Éƹغ¾ÀÇȹÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¹Æ¼¹À¾Ø ¥¹Æ¼¹À¾Ø

†† †† †† ††

­œ ªžª«œ¬¦ªžœ»®¡±©¤¦œ ¨Ä¾Æù¨›®½ÄØÈÉ̽ǻ ­ÇÆ˹ÆÔ ÈÉÌ½Ô ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ½¾ÃÇÉÃÇÅÈÇÀÁÏÁÁ

 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

žª¬ª®œ´§œŸœ¯¨·®¯¬©¤¦¡®· ™»ËÇŹËÁù½ɹÊȹÑÆÔÎÁÇËùËÆÔλÇÉÇË ™»ËÇŹËÁù½ɹÊȹÑÆÔÎÁÇËùËÆÔλÇÉÇË ™»ËÇŹËÁù½ɹÊȹÑÆÔÎÁÇËùËÆÔλÇÉÇË ™»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇË ™»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇË /JDF 

  

  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ

†† †† †† †† †† †† †† ††

™»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇË ɹÊȹÑÆÔÎ ÇËùËÆÔÎ ™»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇË ɹÊȹÑÆÔÎ ÇËùËÆÔÎ ™»ËÇŹËÁù½ÄػʾλÁ½Ç»»ÇÉÇË ™»ËÇŹËÁù½ÄØÄ׺ÔλÇÉÇË ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ªÃÁ½ÃÁ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ¼¹É¹¿ÆÔ¾ ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ¼¹É¹¿ÆÔ¾ ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÑĹ¼º¹ÌÅÔÈÇÆÁÀÃÁÅϾƹÅ ›ÇÉÇ˹ÇËùËÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ɹÊȹÑÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ɹÊȹÑÆÔ¾ ɹÀ½»Á¿ÆÔ¾†ÈÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ʾɻÁÊÆǾǺÊÄÌ¿ ›ÇÉÇ˹ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ›ÇÉÇ˹ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ ÅÇÆ˹¿ ¹ºÇÉÔ'&/4:4 ÇÏÁÆÃÊ˹ÄÕ ÈÇÉÇÑÃÈÇÄÁžÉÆÈÇÃÉÔËÁ¾ ¡À¼ÇËÇ»»Ê¾Î»Á½Ç»»ÇÉÇ˹»ËÇŹË ʾÃÏÁÇÆ ¼¹É¹¿ÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ £¹ÄÁËÃÁ »ÇÉÇ˹'&/4:4 ¨ÉÁ»Ç½Ô¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾½ÄØ»ÇÉÇË ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ

            

  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  

¶ÆÁ¼É¹Æ ¶ÆÁ¼É¹Æ ¨ÉÇÍÁƽÌÊËÉÁØ ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ¨£­š¡ ¶ÆÁ¼É¹Æ ¶ÆÁ¼É¹Æ :À†¯¾ÆËÉ ¨ÉÇÍÁƽÌÊËÉÁØ ¨ÉÇÍÁƽÌÊËÉÁØ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¨ÉÇÍÁƽÌÊËÉÁØ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¡»¹ÆÌÑÃÁÆ ¡¨ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁСÀ¼ÇËǻľÆÁ¾»ɹÀžÉ¥ÇÆ˹¿ «¾ÎÆÁùȾɾ¼ÉÌÀÇÐƹØ «ÌÉÆÁþËÔ «ÌÉÆÁþËÔ 1FSDP «ÌÉÆÁþËԆÈÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ʾɻÁÊÆǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ ¬ÊÁľÆÁ¾¼¹É¹¿ÆÔλÇÉÇË ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾

       

  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ùоÊË» À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾

©™ªª§£†¶¤£§¥ :À†¯¾ÆËÉ ¨ÉÇÍÁƽÌÊËÉÁØ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ®¹ÉоÆÃÇ ¡¨ ¨ÉÇÍÁƽÌÊËÉÁØ ™ºÊÇÄ×˺¾ÀÇȹÊÆ ªËÁÄÕÊËÉǪÁºÁÉÕ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ ©™ªª§£†¶¤£§¥ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ /JDF ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ /JDF ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ /JDF ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ /JDF ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ ¹»ËÇŹËÁù½ÄØ»ÇÉÇË /JDF 'BBD ('" .BSBOUFDªÃÁ½ÃÁ ±Ä¹¼º¹ÌÅԆÈÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ʾɻÁÊÆǾǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾

   

| ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ. ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÒÀÐÀ | 85 À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

«¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ¶ÆÁ¼É¹Æ ¶ÆÁ¼É¹Æ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ «¾ÎÆÇÄǼÁÁº¾ÀÇȹÊÆ ©ÇÄ˾Ãʆª¾É»ÁÊ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§¤°®·«ª ¶¡¨©ª®¬œ©­«ª¬®©ª¡ªª¬¯ ªžœ©¤¡ £É¹ÆÔº¹Ñ¾ÆÆÔ¾ ÅÇÊËǻԾ ÃÇÀÄǻԾ ÃÇÆÊÇÄÕÆÔ¾ ¤¾º¾½ÃÁ¥«¥ ªËÉÇÈÔùƹËÆÔ¾ ˾ÃÊËÁÄÕÆÔ¾ ϾÈÆÔ¾ ɾÅÆÁÊËØ¿ÆÔ¾ ªËÉÇÈÔ˾ÃÊËÁÄÕÆÔ¾ ùƹËÆÔ¾ ϾÈÆÔ¾ ɾÅÆÁÊËØ¿ÆÔ¾ «¹ÄÁÉÌÐÆÔ¾ ÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ¯¾ÈÁ¼ÉÌÀÇÈǽӑÅÆÔ¾ÈÇœ§ª«Ì %*/ ÈÉÁ»Ç½ÆÔ¾ ËؼǻԾ

   

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î œÉÌÀÇÈǽӾÅÊȾÏ˾Î

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­«¡²ª ¡¢ œ±ª£®ªžœ¬·®œ¬œ

ÈÇÛÑÊÀÍÈß. ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÄÈÇÀÉÍ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

­«¡²ª ¡¢ œ¤­¬¡ ­®žœ¤© ¤ž¤ ¯œ§¸©ª¥£œµ¤®· £ÇÊË×ÅÊ»¹ÉÒÁùºÉ¾À¾ÆËǻԠÊÇÊÈÁÄÃÇÅ ÁÀÊÈÁÄù ÃÇ¿Á ¥¹ÊÃÁÊ»¹ÉÒÁùËÁȹ®¹Å¾Ä¾ÇÆ ¨¾ÉйËÃÁɾÀÁÆ4 . - 9- κÊɾÀÁÆËÇÐ ©ÇÊÊÁØ ¼ÇÄÁÏÔ ¦ª ¨¾ÉйËÃÁκ Ĺ˾ÃÊ ÃÇ¿¹§ÈËÇÅ ©Ìù»ÁÏԺɾÀ¾ÆËǻԾ Ãɹ¼ÁÊ»¹ÉÒÁùºÉ¾À¾ÆËǻԾ ÊÈÁÄÃǻԾ ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹͹ºÉÁÐÆ¹Ø ¼ÇËÇ»¹ØÈÇÑÁ» ±ÆÌɨ™½Á¹Å ÅÅ ±È¹¼¹Ë£±†½¿ÌË Ä¾Æ ÄÕÆǽ¿ÌË ±È¹¼¹Ë¨¨˾Î ÈÄÇÊÃÁ ʾÆÇ»ØÀ ²ÁËÃÁÊ»¹ÉÒÁÃÇ» À¹ÒÁËÆÔ¾ùÊÃÁ ÇÐÃÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ª§¥  

 ÇÈË ÑË  ÈÅ ü ü 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

§ÅÊöľÃËÉǽ §ÅÊöľÃËÉǽ ª­£ ™Æ˹ɹ¦Êà §ÅÊöľÃËÉǽ ¦ÁùÊ ¦¹½¾¿½¹ ¦¹½¾¿½¹ ¦¹½¾¿½¹ §ÅÊöľÃËÉǽ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦ª« ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ œ¹É¹ÆËÈĹÊË œ¹É¹ÆËÈĹÊË œ¹É¹ÆËÈĹÊË

†† †† †† †† †† ††

§ÅÇÅ œ¹É¹ÆËÈĹÊË œ¹É¹ÆËÈĹÊË œ¹É¹ÆËÈĹÊË œ¹É¹ÆËÈĹÊË œ¹É¹ÆËÈĹÊË œ¹É¹ÆËÈĹÊË ¦ª« §ÅÇÅ œ¹É¹ÆËÈĹÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ œ¹É¹ÆËÈĹÊË œ¹É¹ÆËÈĹÊË œ¹É¹ÆËÈĹÊË œ¹É¹ÆËÈĹÊË œ¹É¹ÆËÈĹÊË œ¹É¹ÆËÈĹÊË œ¹É¹ÆËÈĹÊË œ¹É¹ÆËÈĹÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

±ª£®ªžœ¬·¤©ž¡©®œ¬¸ ªÃÇËйÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô Ĺ»Ê¹ÆǻԠ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ 51-  Å ›ÔÎǽ¹Æ˾ÆÆÔ ­ÁÆÄØƽÁØ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ÊÃÇËÐ Áž˹ÄÄÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ºÌŹ¿ÆÔ¾ ÃɾÈÈÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ½ÄØŹÄØÉÆÔÎɹºÇË ±È¹¼¹ËÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»ÔÂ

ûÅ  

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  

›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ ÁÊȾÆʾÉÌÊËÉÇÂÊ˻ǽÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁÈǽÊÃÇËÐ ¤¾Æ˹ÊÁ¼Æ¹ÄÕƹؽÄØǼɹ¿½¾ÆÁ ¤¾Æ˹ÌȹÃÇ»ÇÐƹØÈÇÄÁÖÊËÉÇ»¹Ø ¤¾Æ˹ÌȹÃÇ»ÇÐƹØÊËؼÁ»¹×Ò¹ØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ½»ÌÊËÇÉÇÆÆÁ¾ƹ»ÊȾƾÆÆÇÂÇÊÆÇ»¾ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾½ÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ÊÃÇËÐ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÌȹÃÇ»ÇÐÆÔ†¨§©¡¤ž£ª † ÅÅ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¹Ã¾ËÔ»¹ÃÌÌÅÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø »ËÇÉÇÂÊÇÉË ¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÇľÍÁÆǻԾ ¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾƹÀ¹Ã¹À ©ÇÊÊÁØ ¨Ä¾ÆÃÁ˾ÈÄÁÐÆÔ¾ÊȾÏ ©ÇÊÊÁØ ÉÇʹ ÌÉÇ¿¹ÂÆ¹Ø ÊÁºÁÉÊÃ¹Ø ÖÄÁË ªÃÇËÐ ŹÄØÉÆÔÂÊÃÇËÐ ÊÃÇËÐÊÄǼÇËÁÈÇÅ ªËɾÂІÈľÆù½ÄØŹÑÁÆÆÇ ÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ªËɾÂІÈľÆùÈÁÒ¾»¹Ø1& «¾ÉÅÇȹþË»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ÉÌÄÇÆ    ûÅ ÑË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ    

ÇËÈÉÇÁÀ»    ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»    

¬œª®·¯­§¯Ÿ¤ ¤£·­¦œ©¤»«¬ª¡¦®¤¬ªžœ©¤¡¤ ¤£œ¥© ™ª¬ ÈÉǾÃËÆÔ¾ɹºÇËÔÁÊÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÊžË ÁÀ¹ÂÆÈÇËÇÄÃÇ» ÊË¾Æ ÍÇËÇȾйËÕ ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾Éվɹ ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ½ÁÀ¹ÂÆ¿ÁÄÔÎÁƾ¿ÁÄÔÎÈÇžҾÆÁ ȾɾÈĹÆÁÉǻù ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ½ÁÀ¹ÂÆ¿ÁÄÔÎÁƾ¿ÁÄÔÎÈÇžҾÆÁ ȾɾÈĹÆÁÉǻù

  ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾  É É

™ª¬ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ¨Ç«ÇÄÃÇ»¹ØÃÇÅÈ ¡½¾Ø­ÁÃÊ ¡½¾Ø­ÁÃÊ

†† †† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

®œ¬œ¯«œ¦ªž¦œ


ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÐÅÌÎÍÒÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ È ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

86 | ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 §ËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁÈǽÃÄ×нÁÀ¹ÂÆ ÊËÉÇÁË ɾÅÇÆË ÅÇÆ˹¿ǺÇÉ̽ ¨Ç½½¾É¿Ã¹ÈÉǾÃËƹØ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹Æ¼¹ÉÇ» ÊÃĹ½Ç» ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆǾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÁÇÍÁÊÆÔÎÀ½¹ÆÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ©¹ºÇËÔÈÉǾÃËÆÔ¾¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ

    

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

š¾ÄÕÍÇÉË ©¹À½Çĺ¹Â†Ê¾É»ÁÊ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ

†† †† †† †††† †† †††† †††† †† †† ††

¬¡¨ª©®©ª­®¬ª¤®¡§¸©·¡¤ª® ¡§ª³©·¡¬œª®· "CTPMVUOP»Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎÁɾÅÇÆËÆÔÎɹºÇË ù;ÄÕ†É̺ľÂ "CTPMVUOP»Ê¾»Á½ÔɾÅÇÆËÆÔÎɹºÇË›¹ÆƹØÃÇÅƹ˹ÈǽÃÄ×Ð /&8ÅÇÆ˹¿º¹ÊʾÂÆǻǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ œ™¤ž™ ™Ç»Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄɹºÇ˫ɾÀ»Ô¾ɹºÇÐÁ¾œ¹É¹ÆËÁÂÆÔ½ǼǻÇÉ ™Ç»Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË›¹ÆƹØÈǽÃÄ×ЫɾÀ»Ô¾ɹºÇÐÁ¾ ™Ç»Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇ˫ɾÀ»Ô¾ϾÆԫɾÀ»Ô¾ɹºÇÐÁ¾ ™Æ¼¹ÉÔ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ ™§ÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾

    

 ½Ç¼Ç»ÇÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¶¼Á½¹†ÊËÉÇ ±ÃÇĹɾÅÇÆ˹ œ™¤ž™ ªËÉǼɹ½ ªËÉǼɹ½ ªËÉǼɹ½ ¾½¹Ä¨ª£ ª¥†ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇËÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ›Ê¾»Á½ÔɾÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË ›ÎǽÆÔ¾¼ÉÌÈÈÔ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ›ÔÈÇÄÆؾÅÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ »¾ÉÁ ɾÅÇÆË ÌÊ˹Æǻù©¾ÅÇÆËÀ¹ÅÃÇ» ½Ç»Ç½ÐÁÃÇ» ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ½ÁÀ¹ÂÆ¿ÁÄÔÎÁƾ¿ÁÄÔÎÈÇžҾÆÁ ȾɾÈĹÆÁÉǻù ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃË ½ÁÀ¹ÂÆ¿ÁÄÔÎÁƾ¿ÁÄÔÎÈÇžҾÆÁ ȾɾÈĹÆÁÉǻù ¹ºÁ»Ã¹Ê»¹Â

    ûÅ ûÅ 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ½Ç¼Ç»ÇÉ É É 

¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¨É¾ÊËÁ¿†¤«­ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¾½¹Ä¨ª£ ­¹ÊÃÃÇÅ ™ÄÕÃÇÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÈÉǾÃË ¡½¾Ø­ÁÃÊ ¡½¾Ø­ÁÃÊ ¾½¹Ä¨ª£

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

½¹ÆÁØÊÃĹ½ÊÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¡À¼ÇËž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ º¹ÄÇà ÃÇÄÇÆÆ ;ÉÅ ¹ÉÇÐÆÈÇÃÉÁ½É ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» £¹ÈÁ˹ÄÕÆÔÂɾÅÇÆË ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁ £ÇÅÈľÃÊÆǾÊƹº¿¾ÆÁ¾ÊËÉÇÁËǺӾÃËÇ»¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ ÌÊÄ̼ÁÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ £ÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾ £ÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ÃÇ˾ÄÕÆÔÎ £ÇË˾½¿Á¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔƹÈÔľÆÁ¾ÅȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹ ¨¨¬ ¤ÇŹ¾ÅÊ˾ÆÔ ÈÉǾÅÔ ÇË»¾ÉÊËÁØÄ׺Ծ»º¾ËÇƾ ÃÁÉÈÁо ¥¹¼¹ÀÁÆÔ ÃÁÇÊÃÁ ºÔËÇ»ÃÁÁÀÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ ¥¾ÅºÉ¹ÆÔ¨›® «¨§©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ¥ÇÆ˹¿¤ÁϾÆÀÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥ÁÆÁ†Å¹¼¹ÀÁÆÔ ȹ»ÁÄÕÇÆÔ ÃÁÇÊÃÁ ù; ºÌ½ÃÁÇÎɹÆÔÈÃÄ×Ð ¥ÇÆ˹¿ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»ÁÊÁÊ˾Å»¾ÆËÁÄØÏÁÁ

       

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ™ÄÕÃÇÉ ™ÄÕ͹Á§Å¾¼¹ ¨£­ ª¥†ª ª¥†ª ¾½¹Ä¨ª£ ª£¨¾Ë¹Ä ¥ÁιÄÔÐÁ£ ¡¨ ™©«¹ ­¹ÊÃÃÇÅ ¾½¹Ä¨ª£ ™©«¹ ™ÆÃÇɆ»¾ÆË

†† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥ÇÆ˹¿ÃÇ˾ÄÕÆÔÎ ¥ÇÆ˹¿ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¦¹½ÀÇÉ˾ÎÆÁоÊÃÁ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ §Ë»¾ÉÊËÁغ¾ÀƹÉÌѾÆÁØ͹ʹ½¹»ÃÁÉÈÁо §Ë»¾ÉÊËÁØÁ½¾¹ÄÕÆÔ¾º¾ÀƹÉÌѾÆÁØ͹ʹ½¹»¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÇź¾ËÇƾ ¨¹»ÁÄÕÇÆÔ ĹÉÕÃÁ ËÇƹÉÔ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾ÂÇËÆÌľ»Ç¼ÇÏÁÃĹÈǽÃÄ×Ð ¨ÉǾÅÔ»¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇƾÁÃÁÉÈÁо¨ÉǾÃËƹØÈǽ½¾É¿Ã¹ ©¹ºÇËÔº¾ËÇÆÆÔ¾ ÅÇÆÇÄÁËÆÔ¾ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ȾɾÃÉÔËÁØÁ½É ©¹ºÇËÔùžÆÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾û¹ÉËÁÉÈǽÃÄ×Ð ©¹ºÇËÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ©¹ºÇËÔÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ ÈÉÇÅÔÑÈÇÄÔ «ÇÈÁƼ ¨ÇÄÁžÉ ©¹ºÇËÔÈÌÊÃÇƹĹ½ÇÐÆÔ¾ÃÇ˾ÄÕÆǼÇÁ¼¹ÀǻǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ©¹ºÇËÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾›Ê¾»Á½Ô ©¹ºÇËÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ©¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÀ½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ¨ÉǾÃËÔƹɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ× ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉÁÇÍÁÊÇ» ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉû¹ÄÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆÔÂœ¹É¹ÆËÁØ

          

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ʾÀÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

ª¥†ª ¾½¹Ä¨ª£ ™ÄÕÃÇÉ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ©¹À½Çĺ¹Â†Ê¾É»ÁÊ ©¹À½Çĺ¹Â†Ê¾É»ÁÊ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ©¹À½Çĺ¹Â†Ê¾É»ÁÊ ¾½¹Ä¨ª£ ¨É¾ÊËÁ¿†¤«­ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ¨ÉÇŨÇÄ šÇɾ «¨­ ¾½¹Ä¨ª£ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¾½¹Ä¨ª£ ©¾ÅʹÆ ¨É¾ÊËÁ¿†¤«­

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††


©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉÈÃÄ×НǼǻÇɨǽºÇÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»ÇÊ˺¾ÊÈÄ ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÃÇË˾½¿¾Â ÇÍÁÊÇ» Ź¼¹ÀÁÆÇ» ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» ©¾ÅÇÆËû¹ÉËÁɝǼǻÇÉ ¼¹É¹ÆËÁØ ©¾ÅÇÆËÇÍÁÊÇ» ©¾ÅÇÆËÈǽӾÀ½Ç» ©¾ÅÇÆËÊÃĹ½ÊÃÁÎÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÈÇžҾÆÁ ©¾ÅÇÆË Ç˽¾Äù ©¾ÊËǻɹÏÁؽ¾É¾»ØÆÆÔÎÈÇÃÉÔËÁ ªËÉÇÁˆ»ÇÃÇË˾½ ½¹Ð½ÇÅ º¹ÆÕÈÃÄ×Щ¹ÊоË£ÇÅÈľÃ¥ÇÆ˹¿ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǽ¹É¹¿¾Â ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ» º¹ÆÕÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ÈǽÃÄ×Ð ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÇ˽¾Äùº¹ÆÁ ʹÌÆÔ º¹ÊʾÂƹ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ¹Æ¼¹ÉÔ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆǾ¿ÁÄÁÒÆǾÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇË˾½¿¾Â ÇÊǺÆØÃÇ» ½¹ÐÆÔνÇÅÁÃÇ» ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç Ç˽¾Äùº¹ÆÕ ʹÌÆÈǽÃÄ×Ð ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÃÇ˾ÄÕÆÔÎ ÅǽÌÄÕÆÔ¾ÃÇ˾ÄÕÆÔ¾ ¬ÊÄ̼ÁÌÃĹ½ÃÁȹÉþ˹ ±ËÌùËÌÉù½¾ÃÇɹËÁ»Æ¹Ø ƹƾʾÆÁ¾ ÈǽºÇÉŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ

  ûÅ         ûÅ 

  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ ʾÀÊÃÁ½ÃÁ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ 

| ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ | 87

 «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ™ÄÕÃÇÉ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ™ÄÕÃÇÉ žÉÑÇ» ¡¨ ­¹ÊÃÃÇÅ ¨É¾ÊËÁ¿†¤«­ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¾½¹Ä¨ª£ ¨É¾ÊËÁ¿†¤«­ ¾½¹Ä¨ª£ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ šÇɾ «¨­ žÉÑÇ» ¡¨ ™ÄÕÃÇÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †††† †† ††

™ÄÕÈÉÇÅ ™ÄÕÈÉÇÅ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ ™ÄÕÃÇÉ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ™ÄÕÈÉÇÅ ™ÄÕÈÉÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ¾½¹Ä¨ª£ ª£†œÉ¹ÆÁË «ÁÅÇѾÆÃÇž™ ¡¨ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ «¾ÎÆÇÄǼÁØÃÉÇ»ÄÁ ¾½¹Ä¨ª£ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ­¹ÊÃÃÇÅ ™ÄÕÈÉÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

¦¬ªž¡§¸©·¡¤°œ­œ ©·¡¬œª®· ™ÄÕÈÁÆÁÀÅÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ ɹºÇËÔ»ÔÊÇËÆÔ¾ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¹ÄÃÇÆÇ» ¼¹É¹¿¾Â œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÃÉÇ»¾ÄÕÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÃÉÇ»¾ÄÕÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÀ½¹ÆÁ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÊÄÇ¿Æ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ¥ÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ¥ÇÆ˹¿ ¥ÇÆ˹¿»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔÎ͹ʹ½Ç» ¥ÇÆ˹¿ʹ½ÁƼ¹»ÁÆÁÄÇ»Ç¼Ç ž˹ÄÄÁоÊÃǼÇœ¹É¹ÆËÁØ½ÇľË ¨ÇÃɹÊùÀ½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¨ÇÃɹÊù;ÉÅ ÈÇËÇÄÃÇ»Á½É»Á½ÔÈÇÃɹÊÃÁ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ¥ÇÆ˹¿ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁœ¹É¹ÆËÁØ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾¤×º¹ØÊÄÇ¿ÆÇÊËÕœ¹É¹ÆËÁØ½ÇľË ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾¤×º¹ØÊÄÇ¿ÆÇÊËÕœ¹É¹ÆËÁØ½ÇľË ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾¨ÄÇÊÃÁ¾ ÅؼÃÁ¾ ÃÉÇ»ÄÁ ƹÈĹ»ÄؾÅƹÉÌÄÇÆÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾¨ÄÇÊÃÁ¾ ÅؼÃÁ¾ ÃÉÔÑÁ ƹÈĹ»ÄؾÅƹÉÌÄÇÆÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ªÃ¹ËÆÔ¾ÃÉÇ»ÄÁ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ªÃ¹ËÆÔ¾ÃÉÔÑÁ ©¹ºÇËÔ͹ʹ½ÆÔ¾ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ ž˹ÄÄÈĹÊËÁà ¥ÇÆ˹¿©¹ÊоË ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÄÇÊÃÁÎÃÉÇ»¾ÄÕÁÀºÁËÌÅÆÔÎÉÌÄÇÆÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ­¹Ê¹½ÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÊÄÇ¿Æ©¹ÊоË£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØ¥ÇÆ˹¿ ±»Ôž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔ¾ Ì˾ÈľÆÁ¾ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁؽdž‰ª

 ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ    ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ÈÅ

½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ   ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»  ÇËÉ

™›Ç½ÇÈÉǻǽ ÇËÇÈľÆÁ¾ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ™©¾ÅÇÆËùÈÁ˹ÄÕÆÔ»ǽÇÈÉǻǽ¹ ÇËÈÇÈľÆÁØ ™ªÁÊ˾ÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃǼÇÈÇÄÁ»¹ ™ªÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØ ƾ½ÇÉǼÁ¾ ™¬Ê˹ÆǻùÁǺ»ØÀùÃÇËÄÇ» ™Ç»Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË ™Ç»Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË ÊоËÐÁÃÁ ÇÈÄÇźÁÉǻù ™Ç»Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇËœ¹É¹ÆËÁØ ÄÁϪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ

    

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ  ÆÁÀùØ  

ª«¨ ª«¨ ª«¨ ª«¨ ª«¨ ¶¼Á½¹†ÊËÉÇ ±ÃÇĹɾÅÇÆ˹ ™¼ÉÇʾɻÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ÊÇË

™ÇÅÁÆÊÉÇÃÁ›Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ ÇËÇÈīɾº†Ë¾½Ç¼ÈǽÉؽ¹ ™ÇʹÆ˾ÎɹºÇËÔÄ׺ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁœ¹É¹ÆËÁØùІ»¹ÊËÉÇÂÇɼ¹ÆÁÀ¹Ï ™ÇÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô§ÈĹ˹ÈÇÊľÇÈÄÇźÁÉÇ»¹ÆÁثɾºÌÂ˾ÄÁϾÆÀÁ× ™ºÊÇÄ×ËùІ»ÇʹÆ˾ÎɹºÇË Ä׺»Á½ÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ«É¾ºÌÂ˾ÄÁϾÆÀÁ× ™§ÅÇÆ˹¿»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ™§ÅÇÆ˹¿ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ›¹ÆÆÔ¾ÃÇÅƹËÔÈǽÃÄ×Ъ¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÇËÇÈľÆÁ¾Ç¼Ç»ÇÉ ÄÁϾÆÀÁ؛ǽÇùƹĹ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ÇËÇÈľÆÁ¾ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ÅÇÆ˹¿ ›Ê¾»Á½ÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁÎɹºÇË §›£ ¥ÇÆ˹¿»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ

      

½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉǼɹ½ ¥ÇÊËÇ»Áà ª¥†ª ª¥†ª ¥ÇÊËÇ»Áà ©¾ÅʹÆ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ª¥†ª ª¥†ª

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† ÊÇË

†† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­œ©®¡±©¤³¡­¦¤¡¬œª®·


ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÀÆÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ

88 | ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 ¥ÇÆ˹¿ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÅÇÆ˹¿»½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ƹÉÌ¿Á»ÆÌËÉʾ˾»ǽÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ŻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ ÇËÇÈľÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁXXXPWLSV ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁXXXPWLSV ¥ÇÆ˹¿ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾»Ç½ÇÈÉǻǽ¹ ÇËÇÈľÆÁØ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁœ¹É ÄÁÏ §ºÌоÆÁ¾ÅÇÆ˹¿ÆÁÃÇ»ɹºÇ˾ÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÁŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁ ¨ÉÁºÇÉÔÌо˹˾ÈĹ »Ç½Ô ȹɹÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ¨ÉÇÐÁÊËùƹÉÌ¿ʾ˾ÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁŹÑÁÆÆÔÅÁÉÌÐÆÔÅÊÈÇÊǺÇÅ ©¹ºÇËÔʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ ÇËÇÈľÆÁ¾ »Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ¹ÏÁØ ª¹Æ˾ÎÆÁù›Ê¾»Á½Ôɹº©¾Å À¹Å¾Æ¹£» ÇÍÁÊÔÁ˽ľËƹÉÔÆþÌÊÄ̼ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ¬ÀÄÔ˾ÈÄǻԾ¹»ËÇŹËÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾†ÅÇÆ˹¿ÈǽÃÄ×Ð ¬Ê˹ÆǻùÊоËÐÁÃÇ»

       

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  É À»ÇÆÁ˾  ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ 

ª¥†ª ª¾»¾É†·¼ ™£›™ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ¤Á½¾É¥ÇÆ˹¿ ™£›™ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ª¾»¾É†·¼ ª£†œÉ¹ÆÁË ¥ÁιÄÔÐÁ£ ¡¨ ™ÄÕÃÇÉ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ™ÄÕÃÇÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

Á¥¹ÃªËÉÇ ª¥†ª ™ª¬ ©¹ÊÊ»¾Ë ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¶ÃÊȾ½ÁÏÁ؆ ªÇņ¾ÄÕÊÇË ¾½¹Ä¨ª£ ªÁºÖľÃËÉÇʾɻÁÊ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ª¾»¾ÉÆǾÊÁØÆÁ¾ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¶Ä¾ÃËÉÇÊËÉÇ ¥ÁιÄÔÐÁ£ ¡¨ ª¥†ª

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹§¡¦®¬ª¨ª©®œ¢©·¡¬œª®· ™Ç©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁœ¹É¹ÆËÁØ ™§ÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ™ª¬ ÖľÃËÉÁù »Ê¾»Á½ÔɹºÇË ¥ÇÆ˹¿»ÆÌËɾÆÆÁÎÁƹÉÌ¿ÆÔÎÖľÃËÉÇʾ˾›ÔÀǻ־ÃËÉÁù ¥ÇÆ˹¿ÄÇùÄÕÆdž»ÔÐÁÊÄÁ˾ÄÕÆÔÎʾ˾ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÖľÃËÉÇÊƹº¿¾ÆÁØ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ÖľÃËÉÇĹºÇɹËÇÉÁØ ©¹ºÇËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ ÁÀ¼Ç˞˾ÊËÆÁÏ º¹ÄÇà ;ÉÅ ÃÇÄÇÆÆÁ½É ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾†ÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ ªºÇÉùÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²ª ²£ ªºÇÉùÒÁËÇ»ÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÊξŹÅ ¶Ä¾ÃËÉÁù›Ê¾»Á½Ôɹº©¾Å À¹Å¾Æ¹£» ÇÍÁÊÔÁ˽ľËƹÉÔÆþÌÊÄ̼ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ

        

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ¼ÁºÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾

£¡¨§»©·¡ ¯¬ªž·¡ ­žœ¡ª¥©·¡¬œª®· °¯© œ¨¡©®· šÌɾÆÁ¾ºÇÄÕѾ½¾ºÁËÆÔÎÊû¹¿ÁÆ šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì šÌɾÆÁ¾ ɾÅÇÆË ÄÁûÁ½¹ÏÁØÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ©¹ºÇËÔÊ»¹ÂÆÔ¾

  

  À»ÇÆÁ˾

š¥› šÌɆ»Ç½ šÌɆ»Ç½ š¥› ¾½¹Ä¨ª£

†††† †† †† †††† ††

§œ© ´œ°®©ª¡«¬ª¡¦®¤¬ªžœ©¤¡ª£¡§¡©¡©¤¡§œŸª¯­®¬ª¥­®žª š¾Ê¾½ÃÁʹ½Ç»Ç†È¹ÉÃǻԾ ÁÀ½¾ÄÁØÇËÈÉÇ;ÊÊÁÇƹĹ ›¹ÀÇÆÔ ÌÉÆÔ ÊùžÂÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾ÇÃɹÑ Ï»¼É¹ÆÁË ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈÄ ÁÀ¹ÂÆĹƽѹÍËÆÔ ½ÁÀ¹ÂƆÈÉǾÃËÁÆ˾Éվɹ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇùÅÁÆÇ» º¹Éº¾Ã× ȾоÂÀÁÅÆÁ¾ʹ½Ô ÍÇÆ˹ÆÔ ĹƽѹÍË

  

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

¾ÄÕ˹ ¡½¾Ø­ÁÃÊ šÄ¹¼Ç» ¡¨

†††† †††† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¡¨ª©®œ¢ž·žª£¤¯ª¬¦œ¨¯­ª¬œ ™Ë£†ÈǼÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹ ™Ë£†ÈǼÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹

 

 

™šªªËÉÇ ™šªªËÉÇÂ

†† ÊÇË

†† ÊÇË

›Ô»ÇÀÊƾ¼¹ ›Ô»ÇÀÊƾ¼¹ ¾ÅÇÆ˹¿À½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ɹÊÐÁÊËùÃÀ¹ÊËÉÇÂþ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¾ÅÇÆ˹¿Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁʻԻÇÀÇÅÅÌÊÇɹ ¥¾ËĹ žιÆÁоÊÃǾÈǽž˹ÆÁ¾ ¥¾ËĹ žιÆÁоÊÃǾÈǽž˹ÆÁ¾ ¬ºÇÉùÊƾ¼¹ ¬ºÇÉùÊƾ¼¹

    

    

 ª¾»¾É†·¼ ­™¨ §§§  

†††† †††† †† †††† †††† †††† †††† ††††

œ¬¡© œ ª¬ª¢©ª¥¤­®¬ª¤®¡§¸©ª¥®¡±©¤¦¤ ™Ë Á¤†ÃÇÄÎÇÀ†½ÇˣɹÀ†›ÇÄջdž½ÇË£† ÍÉÇÆË ÇËÐ ™ËÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔÂÈǼÉÌÀÐ ÃÇ»Ñ Ã̺Å ÉЪƹº¿¾ÆϹÅÈɾÅÁÁ ™ËϾžÆËÇ»ÇÀ Á¤†ÃÇÄÎÇÀ½ÇˣɹÀ†›ÇÄջǽÇ˪ƹº¿ÈɾÅÁÁ ™»ËÇÌÊÄ̼Á†£¹Å™   Á¤ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇÅÌÊÇɹ Ò¾º ̼ÇÄÕ ȾÊÇà ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇËùÅÁ ¨ÉÇùËÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÔÎŹÑÁÆÈǽ¾É¾»Ì ¬ÊÄ̼Á¼Á½ÉÇÅÇÄÇ˹ ÖÃÊù»¹ËÇɹ ¹»ËÇʹÅÇÊ»¹Ä¹ »Ç½ÇÇËÄÁ»¹

   

   

¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂŹÊ˾ÉÃÇÅÈÄ ¥ÇÊËÇ»Áà ªËÉÇÂŹÑ ªÇÄǻվ»¹ ¡¨ žÉÑÇ» ¡¨ ª¾»¾É†·¼

†† ÊÇË

†† ÊÇË

†† †† †††† †††† †† ††


| ÊÓÏÈÌ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß | 89

º¬¤ ¤³¡­¦¤¡¤°¤©œ©­ªž·¡¯­§¯Ÿ¤ž­®¬ª¤®¡§¸­®ž¡¬¤¹§®ª¬­¦¤¡¯­§¯Ÿ¤ ™É¾Æ½¹ÈÇžҾÆÁ ÇÍÁÊÔ ËÇɼÈÄÇÒ¹½Á ™É¾Æ½¹ÈÇžҾÆÁ ÇÍÁÊÇ» ËÇɼǻÔÎÈÇžҾÆÁ ™É¾Æ½¹˾ÈÄǼÇÊÃĹ½¹ûÅ ªÇÊ˹»Ä¾ÆÁ¾ÊžË

 ûÅ 

ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ 

¡½¾Á½ÄØ»¹Ñ¾¼Ç½ÇŹ ›Ê¾½ÄØɾÅÇÆ˹ ¥¹Æ¼¹À¾Ø ™ÄÕÃÇÉ

†††† †† †† †† †† †† ††

®¬œ©­«ª¬®©·¡¯­§¯Ÿ¤œ¬¡© œ®¬œ©­«ª¬®œ ™Å¥¹  ÈÄÇÒ¹½Ã¹ Å ™Å¥¹  ÈÄÇÒ¹½Ã¹ Å ™›«§£©™¦£™«§¼ÈËÆÊËɾņÅƹĺ¾Àƾ¹Äʦª ™»ËÇÃɹÆԼȆ ÊËɾĹ½ÇÅ ™»ËÇÃɹÆԼȆ ÊËɾĹ½ÇÅ ™»ËÇÌÊÄ̼Á ™»ËÇÌÊÄ̼ÁÇËœ™ ¾ÄÁ½ÇÊȾÏËɹÆÊÈÇÉ˹ ›Ô¼ÉÌÀùÈÇÄÌ»¹¼ÇÆÇ» œÁ½ÉÇÅÇÄÇË œÁ½ÉÇÅÇÄÇË œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁÈǼÇÉÇ½Ì ǺĹÊËÁ ©ÇÊÊÁÁ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ†ºÌÄÕ½ÇÀ¾ÉÔ ÖÃÊù»¹ËÇÉÔ ¨£ª¥ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ†£¹Å™  ʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃÁ œ™ ¾ÄÕ ¡ÀÇÄØÏÁØ˾ÈÄÇËɹÊÊÊÃÇÉÄÌȹÅÁÁÀȾÆÇÈÇÄÁÌɾ˹ƹEÅņÅÅ

 йÊ      

 É  À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾

 ª«£  ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ™ÆËÇÆÇ» °¨ ªÁÄÁù˪ËÉÇ  ¥¾½»¾½¾» ¡¨ ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ ª£¨¾Ë¹Ä

†††† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† ††

£¹Å™ ÈÉÁÏ¾È œ¹À¾ÄÕ ˾ÆË ­ÇÉŹÇÈĹËÔÄ׺¹Ø ¨¾É¾¾À½Ô ¼ÉÌÀÐÁÃÁ ¨Ç¼ÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹Ä ºÌÄÕ½ÇÀ¾É ¼Á½ÉÇÅÇÄÇË ÖÃÊù»­ÇÉŹÇÈĹËÔÄ׺ ¨Ç¼ÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ ¨Ç¼ÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁüÈË ÊËɾĹËƹĺ¾ÀƹÄʦª ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃÁɹÀÆÔ¾ Ⱦɾ»ÇÀÃÁžË¼¹É¹¿¾Â ¬ÊÄ̼Á¹»ËÇʹÅÇÈǼÉšÇÉË Å ¼ÈË ÊËɾĹ¼È½ÇË ½ÄÁƹÅ ¬ÊÄ̼ÁÈÇÐÁÊËþ½ÇÉǼ«É¹ÃËÇÉš¾Ä¹ÉÌÊÕ ʹ»Çà £¹Å™À ¶ÃÊù»¹ËÇÉ ¶ÃÊù»¹ËÇÉ ¸ÅǺÌÉE ÅÅ ½ÇÅ ¸ÅǺÌÉE ÅÅ ½ÇÅ

      

   ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ À»ÇÆÁ˾   

¥¾ÉÁ½Á¹Æ ¥ÇϾÆÃÇ ¡¨ ¥¾ÉÁ½Á¹Æ  ª«£ œÇÄÇ»ÆØ ¡¨ ¾½¹Ä¨ª£ ªËÉÇÂɾÅʾɻÁÊ  

†††† †† †† †††† †††† †††† †† †† †††† †††† †† †† †††† †††† †††† ††††

ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÓÃÈ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

™Æ˾ÆÆÔÖÍÁÉÆÔ¾ ÊÈÌËÆÁÃǻԾ ¦«› «ÉÁÃÇÄÇÉ )PUCJSE ™Ì½ÁÇȹƾÄÁ½ÄؽÇÅÇÍÇÆÇ» ™Ì½ÁÇËÉ̺ÃÁ½ÄؽÇÅÇÍÇÆÇ» ›ÁËÉÁÆÔ ÃÁÇÊÃÁ ÈÉÁĹ»ÃÁ Ê˾ÄĹ¿Á ÁÀ"-ÈÉÇÍÁÄØ Ê˾ÃĹ À¾ÉùĹ ¹ÅÇÃÖľÃËÉÇŹ¼ÆÁËÆÔ¨Ǿ˨ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÈǽÀ¹Ã¹À ËÇɼȹ»ÁÄÕÇÆÇ»Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÁÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁÁ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ËÇɼǻÔÎǺӾÃËÇ»ÁÀƾ¼ÇÉ×ÐÁÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ¥ÇÆ˹¿¹»ËÇŹËÁоÊÃÁÎÑĹ¼º¹ÌÅÇ» ¥ÇÆ˹¿ÁÁÀ¼ºÔËÇ»Çà ¿ÁÄ»¹¼ÇÆÐ ȹ»ÁÄÕÇÆÇ» ù; ÅÁÆÁ†Å¹¼¹À ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾Å»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÀ¹ÒÁËÔËÇ»¹ÉÇ»ÇËÃɹ¿

     

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

œ¹Ä¹ÃËÁùª¥£ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ™©«¹ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ™©«¹ ™©«¹ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ™©«¹ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÃÇÆËÉÇÄØÁÌÈɹ»Ä¾ÆÁؽÇÊËÌÈÇÅ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇÎɹÆÆÇÂÁÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ¥ÇÆ˹¿ËÌÉÆÁþËÇ» ¥ÇÆ˹¿ ½¾ÅÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË ˾ÎǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»œ¹É¹ÆËÁØ §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾Å»ƹºÄ×½ ÃÇÆËÉÇÄؽÇÊËÌȹÁÈÉÇËÁ»ÇÃɹ¿ÊÁÊ˾Å §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇÎɹÆÆdžÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ ¨ÉǾÃË ÅÇÆ˹¿»¾ÆËÁÄØÏÁÁ ©¾ÅÇÆËÊоËÐÁÃǻ־ÃËÉÇÖƾɼÁÁ

    

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¯¾ÆËɺ¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ¥ÁÉ£ÄÁŹ˹ ¡»¹ÆÇ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¦¯«¤¨³œ­®©·¡ª¶»ž§¡©¤» ™ÉŹËÌɹ ™ÉŹËÌɹÀ¹ÈÇÉƹØ £ÌÈÄמ˹ÄÄ ÄÁÊË Ñ»¾ÄľÉ £ÌÈÄ×ÈÉÇÍƹÊËÁÄºÌ £ÌÈÄ×ÖľÃËÉÇ½Ô Ê»¹ÉÇÐÆÌ×ÈÉÇ»ÇÄÇÃ̱¹ÉÆÁÉÔ ÑĹƼÁ ¤ÁÊË §Ë»Ç½Ô «É̺¹

    

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

©¾¼ÁÇƆ¡Æ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆ¡Æ»¾ÊË  ©¾¼ÁÇƆ¡Æ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆ¡Æ»¾ÊË ©¾¼ÁÇƆ¡Æ»¾ÊË

†† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† ††

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

«¬ª³¤¡¯­§¯Ÿ¤


90 | ÑËÓÆÅÁÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÈ!

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе» 1. Реклама товаров, реклама о самом рекламодателе, если осуществляемая им деятельность требует специального разрешения (лицензии), но такое разрешение (лицензия) не получено, а также реклама товаров, запрещенных к производству и реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации, не допускается. 2. Рекламодатель по требованию рекламораспространителя обязан предоставлять документально подтвержденные сведения о соответствии рекламы требованиям настоящего Федерального закона, в том числе сведения о наличии лицензии, об обязательной сертификации, о государственной регистрации. 3. Не допускаются недобросовестная реклама и недостоверная реклама. Недобросовестная реклама содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами; порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента, осуществляется под видом рекламы другого товара и др. Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения, в т.ч. о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, о любых характеристиках товара, о стоимости или цене товара, об официальном или общественном признании, о получении медалей, призов, дипломов или иных наград, фактическом размере спроса на рекламируемый или иной товар, об изготовителе или о продавце рекламируемого товара и др. 4. Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. 5. Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги (для юридического лица - наименование, для ИП - фамилию, имя, отчество). 6. Если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита, пользованием им и погашением кредита, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заемщика и влияющие на нее. 7. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должна содержать сведения о месте и способах получения проектной декларации. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, не допускается в период приостановления в соответствии с федеральным законом деятельности застройщика

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ И ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ» МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

| ÏÀÐÒÍÅÐÛ | 91

¬ÁÆǼÈÉ×Á¼¿ÁÉÎÍξ¼

¾»¼Èӹҹȼº»·ÃŽ¼É¼ÆÅ»·ÉÓǼÁ·Ãʹ„¨ÉÇÅÀ†º·¾¼Éʓ §¼Á·ÃÄÒ¼·º¼ÄÉÈɹ·¹¥ÃÈÁ¼ ˜¿º™¿Â¿»½ ÌģɹÊÆǼ»¹É½¾ÂÊÃ¹Ø †™ ˆ† †† ™›™†£¼»¿· «¯ À¹ÄÌÊÄ̼ ˆ† ›¼Â¼¼¹· Ÿ¦ «¯ À¹ÄÌÊÄ̼ ¡ÅÃÆ·ÄÓÅĆü»¿· Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» ùº ˆ † £·Áȿ÷†¥ÃÈÁ ÈÉ£¥¹ÉÃʹ ˆ† †† ¦ÇÅ»¹¿½¼Ä¿¼ Ìģ̺ÔѾ»¹ ˆ† †† §Ÿ¡ ÌģɹÊÆÔ¨ÌËÕ ÇÍ Ë†† †† ­¼ÄÉǧ¼Á·ÃÄÒ̪ÈÂʺ ÈÉ£ÇÉÇľ»¹ ÇÍÁÊ Ë† Ë͆† ¯Æ·Á ®¦ Ź¼„œÇÄ̺ÇÂǼÇƾÔ ´»¹·ÄÈ¡ÅÄÈ·ÂɿĺšÇÊÆÆ ÌÄ£¾Å¾ÉÇ»ÊÃ¹Ø ÇÍ Ë 

¤·Ï¿Æ·ÇÉļÇÒ¹»Çʺ¿ÌºÅÇÅ»·Ì —Ë¿Ä·†¦·Â·»· ¼¥ÇÊû¹ ÌĦÁÃÇÄÕÊÃ¹Ø ÇÍÁÊ 

Ë ††

¤ÅÇ÷†¤Å¹ÅÈ¿¸¿ÇÈÁ ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĪǻ¾ËÊÃ¹Ø 

Ë ††

§¼Á·÷¥Ä·ÀÄ ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĤ¾ÉÅÇÆËÇ»¹ 

Ë ††

§¼Á·÷¹Ǽº¿ÅÄ·Ì ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĨÇ˹ÆÁÆÊÃ¹Ø † 

Ë †† ††

§£¡„¨¿¸¿Çӓ ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà £É¹ÊÆÔÂÈÉÇÊȾÃË Ç͆ Ë ††

›¼ÄÓ¹ÒÌÅ»·†¦¥¤œ›œ¢³¤Ÿ¡„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”À¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹Æ¹ªÁºÁÉÊÃÁÅÇÃÉÌ¿† ÆÔÅž¿ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÔÅ˾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆÔÅÌÈɹ»ľ† ÆÁ¾ÅÅÁÆÁÊ˾ÉÊË»¹©­Èǽ¾Ä¹ÅȾйËÁ ˾ľɹ½Á† Ç»¾Ò¹ÆÁØÁÊɾ½ÊË»ŹÊÊÇ»ÔÎÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÂùà ɾÃĹÅÆǾª¥¡ ɾÃĹŹºÇľ¾ ª»Á½¾Ë¾ÄÕÊË»ÇÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ¨¡’­ª†ÇË Ÿ¾»·É¼ÂÓ ™§„¡¡œ„Á¥¹ÉÔªÎǼ»¿É¼Â¿¨œ¤Ì¼Ç»ÔÎ š¡¤¹ºÌÆÊÃÁ š¼Ä¼Ç·ÂÓÄÒÀ»¿Ç¼ÁÉÅǨœ¤Ì¼Ç»ÔÎ QBWFM!EJNBSLSV

—»Ç¼ÈǼ»·ÁÍ¿¿¿¿¾»·ɼÂÓÈɹ· §ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™ Ö˹¿ Ë͆ † † † † §œ›—¡­Ÿ¶šÂ·¹ÄÒÀǼ»·ÁÉÅÇ™™›ÔѾ¼ÇÉǽϾ»¹ WBB!EJNBSLSV ¢¿É¼Ç·ÉÊÇÄÒÀǼ»·ÁÉÅÇž¡š¾É¾Æ½¾¾»¹ FCFSFOEFFWB!EJNBSLSV ™ÒÆÊÈÁ·ÕпÀǼ»·ÁÉÅÇœªªË¾È¹ÆÇ»¹¥É¹¼ÉÈɹ¼ÄÄÒÀȼÁǼɷÇÓ™›£ÁÂÃÇ ›¿¾·ÀÄ ¹ÇÈÉÁ·¦™¤¾ÇÆÇ»¹ ™™²¾È¾ËÇ»™™¥ÁƹÃÇ» ¡ÅÇǼÁÉÊÇ·§›±ÁľÎÁƹ¤·¸ÅÇ«¨™»ÁÄÇÐÃÁƹ «ÅÉźǷ˿¿™¦§À¾ÉÇ» ¦¼Î·ÉÓ§§§„¨ÉÁÆËÁƼ” ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĪ˹ÆÏÁÇÆÆ¹Ø  ÊŹ¼ÆÁËÇÆÇÊÁ˾ľÂɾ½¹ÃÏÁÁ

¥©›œ¢§œ¡¢—£²¨ÉÁ‘ÅɾÃĹÅÔÈÇËÍ † † † † ††††¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹†††«¹ËÕØƹ«¹É¹Æ††† §Ä¾ÊØ™ÆÁÊÃÁƹ†††«¹ËÕØƹ¤ØѾ»Êù؆††œÌÀ¾ÄÕšÁúÌĹËÇ»¹ †††›¹Ä¾ÆËÁƹš¹Ä¹ÑÇ»¹†††ž¼ÇÉ£ÇÀÔɾ»††††±¹ØΞËÇ»Ÿ¹Æ¹Ë &†NBJMPGGJDF!EJNBSLSV ›Ÿ¨©§Ÿ˜ª­Ÿ¶š¾ÊÈĹËÆǾɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁ¾»¾½‘ËÃÌÉÕ¾ÉÊùØ ÊÄÌ¿º¹„¥¹ÃʨɾÊʆÅÖÂĔ ˆ † † »ÆÌËɾÆÆÁ ¦Å»Æ¿È·ÄŹƼηÉÓ͹ÃËÁоÊÃÁÁÈǼɹÍÁÃÌ»¼ ¹Êǽ¾É¿¹ÆÁ¾Á½ÇÊËÇ»¾ÉÆÇÊËÕɾÃĹÅÆÔÎǺÓػľÆÁÂÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕƾÊÌËɾÃĹÅǽ¹˾ÄÁ ª¾ÉËÁÍÁùËÔÁÄÁϾÆÀÁÁƹɾÃĹÅÁÉ̾ÅÔ¾ËÇ»¹ÉÔÁÌÊÄ̼ÁÊÈɹÑÁ»¹Â˾ÌɾÃĹÅǽ¹˾ľÂ «ÇÐùÀɾÆÁع»ËÇÉÇ»ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÆÔÎÊ˹˾Âƾ»Ê¾¼½¹Êǻȹ½¹¾ËÊËÇÐÃÇÂÀɾÆÁØɾ½¹ÃÏÁÁ ¨É¾Ë¾ÆÀÁÁÈÇɾÃĹžÈÉÁÆÁŹ×ËÊØ»˾оÆÁ¾½Æ¾ÂÊǽÆØÈ̺ÄÁùÏÁÁɾÃĹÅÆÔÎǺÓØ»ľÆÁ ¡½¾ÁÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ɾѾÆÁØɾÃĹÅÆÔÎÅÇ½Ìľ ɹÀɹºÇ˹ÆÆÔλ¡œ„Á¥¹ÉÔ Ø»ÄØ×ËÊØ ÁÎÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÕ×ÁÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØËÇÄÕÃÇÊÈÁÊÕžÆÆǼÇÊǼĹÊÁØ™ÒÌÅ»Á·½»ÅºÅÄÅüǷ „¨ÉÇÅÀ†º·¾¼ÉғÖ¹ÂÖ¼ÉÈÖÆŻɹ¼Ç½»¼Ä¿¼Ã¹ÒÆÅÂļĿÖŸ־·É¼ÂÓÈɹž—¥„ŸŸš„›¿Ã·ÇÁ“ ƼǼ»ǼÁ·ÃÅ»·É¼ÂÖÿ sŹ˾ÉÁ¹ÄÈ̺ÄÁÃ̾ËÊØƹÈɹ»¹ÎɾÃĹÅÔ ­¼ÄÒ¿»Çʺ¿¼ÈÊмÈɹ¼ÄÄÒ¼ÊÈÂŹ¿ÖÆÇÅ»·½¿ÉŹ·ÇŹ¹»·ÄÄÅÃÄÅüǼ»¼ÀÈɹ¿† ɼÂÓÄÒÄ·ÃÅüÄɹÒÌÅ»·¿¾»·Ä¿Ö¹ȹ¼É

¤£ œ®¡§¸­¦œ»Ÿ¬¯««œˆ ¤¨œ¬¦—  ½ÄÂϽ ˆ«ÉÎÇÅÆ¡ËÉË¿ËƘ £ÐÍʽȊǽϽÈËÀ ˆ©Â¾ÂÈÙ¥ÊÏÂÍÙÂ͘

¯ÂÈÂÑËÊÊØÆÎÌͽ¿ËÔÊÅÇ ˆ£•ÈÏØÂÎÏͽÊÅÓØ «ÉÎÇÅÆ¡ËÉË¿ËƘ ËÍËÁÎǽÜ ÅÊÑËÍɽÓÅÊʽÜ ÎÅÎÏÂɽ

®¤¬œ¢ ¹¦£

¯¥­£ ¤¢¯¸ ®¢­¯¥±¥³¥­«Ÿª ª³¥«ª¨¹ª«¦ ¯¥­£ª«¦®¨°£ž«¦

™½É¾ÊÁÀ½¹˾ÄÕÊË»¹ §ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™ Ö˹¿ Ë͆ † † † † &†NBJMPGGJDF!EJNBSLSV XXXEJNBSLSV

žª¤¡¦™±¡°¡«™«ž¤¡®§«¸«¨§ž¤¡«µª¸ª›§¡¥¥¦ž¦¡ž¥§¦™±ž¥¡ ™¦¡¡ ¥´ª¬§›§¤µª«›¡ž¥§¨¬š¤¡£¬ž¥ª™¥´ž¡¦«ž©žª¦´ž¨¡ªµ¥™

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100
92 | ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

¬œ­«¬ª­®¬œ©¡©¤¡ žª¨­¦¡ ²¡©®¬œ§¸©·¥¬œ¥ª©

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† „¦Â·Ä¼É·´Â¼ÁÉÇ¿Á·“ ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ŸÌÃÇ»¹ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹† †† ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ÖľÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ †† ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ ÁÀ½¾ÄÁØ

§ÊÈÁÂ¿Ã·É £É¨ÌËÕ ªÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØ Á»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ

÷º„œ¹ÇÅŸſ“ ¨Á·»‘ „¨¹Êʹ¿” « ¬ÆÁ»¾ÉʹÄÕÆ¹Ø ¥¹ÉÃʹ †† ǺÇÁ ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź† Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ˾ÉÁ¹ÄÔ ¼¾ÉžËÁÃÁ ÃľÁ ÖľÃËÉÇËÇ»¹ÉÔ ʹÆ˾ÎÆÁù

„—Á¹·†Ã·ÈɼǓϾÆËÉ „§¼ÃÂÕÁȓʾËÕŹ¼¹ÀÁÆÇ» ÊǻɾžÆÆÇÂʹÆ˾ÎÆÁÃÁ «¯§ÅÊÃÁ ¥¹ÉÃʹ †† †† ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ ÊÁÊ˾ÅÔÇËÇÈĆØÁ žº¾ÄÕ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅÆ¹Ë »Ç½ÇÊƹº¿†Ø

„£¼¸¼ÂÓ£¿Ç·“ ¼ÉÌÈȹÃÇÅȹÆÁ ÈÉ¥¹ÉÃʹ£ †† ††

„´Â¼ÁÉÇÅÈÉÇÅÀ“ ¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹ †† ÖľÃËÉǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÆ ËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

#04$) ŸÌÃÇ»¹ †† ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË

—¨¡„¨ÉÇÅÀ£·ÇÁ¼É“ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø † ††„›¼ÂÓ˿ē ÷º·¾¿ÄÈ·ÄɼÌÄ¿Á¿ ÌĦ¹ÎÁÅÇ»¹ †† †† ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ

ÊоËÐÁÃÁ»Ç½Ô ¼¹À¹ ˾ÈĹ ÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ

††

„´ÁÈÆŹ¼ÃÅȓ ¬Ð¾ºÆ¹Ø †† ǺÇÁ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ ÈÇÃÉÔËÁØ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾

.BTIJOF4UPSF „ŸÄÈÉÇÊüÄɓ Ź¼¹ÀÁÆ šÌËÔÉÊÃÁº¹À¹É Ö˹¿ §ÃËغÉÕÊÃ¹Ø ††

™Å»ÖÄÅÀ Ÿ¦ ¥¹ÉѹĹŸÌÃÇ»¹ ™ †††† ††

ʹÄÇÆ Ÿ¤©œ§³œ§†›™œ§Ÿ

„¡·Äȼdž¨¿¸¿Çӓ ¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹ †† ÇÃƹ Äǽ¿ÁÁ

4/&: ÃÇÅȹÆÁØ ¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹ †† ȾÐÁ ùÅÁÆÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇʹÌÆ

Ź¼¹ÀÁÆ „¨É·Ç¿Á¬ÅÉÉ·¸ÒΓ £É¹ÊÆÔ¨ÌËÕ Ź¼¹ÀÁÆ †† ¥¹ÉÃʹ þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù †† ù;ÄÕ þɹÅǼɹÆÁË ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈÇÃÉÔËÁØ ǺÇÁ ¼¾ÉžËÁù ÃľÁ ʹÆ˾ÎÆÁù Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

„ÆÅÅË¿È·ÃÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿À¿ÅǺ·Ä¿¾·Í¿À „¼§ÅÊÃÖÃÀ „ǼÁ·ÃÄÒÀÅÉ»¼Âº·¾¼ÉÒÖÃÀ „Ä·ÈÉÇſɼÂÓÄÒÌÇÒÄÁ·Ìº¥ÃÈÁ· ·¿ÆÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà †Ø¨Ì˾»¹Ø ÖÃÀ «ÇɼǻÔ¼ÇÉǽ ØÉŹÉù ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇÃÖÃÀ ¤¾»Çº¾É¾¿ÆÔÂÉÔÆÇà ™»ËÇ»ÇÃÀ¹Ä £ÇŹÉÇ»¹ ÖÃÀ ¤¾ÆÁÆÊÃÁÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà ©Ç¿½¾ÊË»¾ÆÊÃÇ¼Ç ÖÃÀ ®ÁËÉÔÂÉÔÆÇà ¡ÈÈǽÉÇÅÆ¹Ø ™ÖÃÀ ¸ÉŹÉù„ ¹º¹ÂùÄÕÊùؔ ÈÉ¥Áɹ ¹ÖÃÀ „¹ÁÇÊÆļÀÏ¿ÌÈƼͿ·Â¿¾¿ÇŹ·ÄÄÒÌ ÷º·¾¿Ä·ÌÄ·Ë¿ÇüÄÄÒÌÈÉÅÀÁ·Ì ÈÇÊľ½Ì×ÒÁŹ½É¾Ê¹Å §ÅÊùÖÃÀ „ÆŽ¿Â¿ÐÄÒÃÊÆÇ·¹ÂÖÕпÃÅǺ·Ä¿¾·Í¿Öà º¥ÃÈÁ·ÖÃÀ „Ÿ£§„¨Çľ˔ §§§ Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» „£ÇÅ˾ÄʾɻÁʔ ÌÄ¥¹ÊľÆÆÁÃÇ»¹ †† „¥ÁÃÉÇɹÂÇÆ„¶Æ¾É¼Áؔ §§§ Ìĭ̼¾ÆÍÁÉÇ»¹ †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ ÌĆت¾»¾ÉÆ¹Ø š †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ ÌĝÇƾÏÃ¹Ø †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ Ìľ˧ÃËغÉØ ™ †† „¬£„¬×˯¾ÆËɔ §§§ ÌÄœ¾ÉϾƹ †† „¯¾ÆËɟÁĪ¾É»Áʔ º™ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ» š ÖË ††

„¢¼¹Ï·“ Ź¼¹ÀÁÆ ©¹ºÁÆÇ»Áй †† þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù ¼¾ÉžËÁÃÁ ÃɾȾ¿ÆÔ¾ÁÀ† ½¾ÄÁØ ǺÇÁ Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ

™·È¿Â¼ÄÁÅ™™ °¨ œ¹¼¹ÉÁƹ 

ľË§ÃËغÉØ 

††

„§ÊÈÈÁ¿ÀÈÉ¿Âӓ žº¾ÄՆϾÆËÉ ±¾º¹Ä½Áƹ †† žº¾ÄÕÃÇÉÈÌÊÆ¹Ø ÇÍÁÊƹØ

††

„—ÆÅÂÂœ §§§ ËÇɼǻÔ½ÇÅ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø ††

š·¾¼ÉÄÒÀÁ¿ÅÈÁ ÈǽÀ¾ÅÆÔÂȾɾÎǽƹ ÇÊË„¨ÄÇÒ¹½Õ¤¾ÆÁƹ”

¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ ©œ¦¢¥›™œ§Ÿ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø ††††

¯ÂÒÁŹ·œµ ¡¨ §ÃËغÉÕÊÃ¹Ø ÖË ÇÍ †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„µ¾·“ ¨«­ §§§ ¸Ãǻľ»¹ †† ††

„­¼ÄÉÇÁÇŹ¿“ ­ÉÌÆÀ¾ ÇÍ †† † ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ɹºÇËÔ Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾ņÄÔ

„¨¼Çº¿¼Ë†«·È·»“ ÈÉ¥¹ÉÃʹ š ÇÍ Ë†† ÇÃƹ ½»¾ÉÁ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÊÁÊ˾ÅÔ

„£·ÈɼÇ¢·Àē œÌʹÉÇ»¹ °¨²¾Éº¹ÃÇ» ††

Ÿ»¼¿»ÂÖ¹·Ï¼ºÅ»Å÷ ľË§ÃËغÉØ 

††

††

ĹÃÇÃɹÊÇÐƹØÈÉǽÌÃÏÁØ

ÌÄ ¹»¾ÉËؾ»¹ 

†† ††††

ÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁËÊžÊÁ ½»¾ÉÁ ɾÅÇÆË Ç˽¾ÄùÈÇžҾÆÁ  ÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ

¥¹Ä¹ÎÇ» ¡¨ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø ††††

„¨ÉÇÅÀ¸·É“ ÷º·¾¿Ä „£¿ÇŹÅÀ¿ÄÈÉÇÊüÄɓ „œ¹ÇÅ»¿¾·ÀĔ ŸÌÃÇ»¹ Ź¼¹ÀÁÆ œ¾ÉϾƹ † † ¥¹ÊľÆÆÁÃÇ»¹ †† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ †† ÖľÃËÉdž º¾ÆÀdž ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ¹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔÂÁÆÊËÉÌžÆË Á Ź˾ÉÁ¹ÄÔ Ê»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

¡ÅÃÆ·Ä¿Ö„:žͼÄÉǓ ¾ÈÌ˹ËÊÃ¹Ø ¹ †Â™ÉÅÁÁ †† †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ËÉÇË̹ÉƹØ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÈÄÁËù ÇÃƹ ½»¾ÉÁ ¹»ËÇÅ »ÇÉÇ˹ ÄÁÆÇľÌÅ „›¹¼Ç¿†Í¼ÄÉǓ †

Ê»¾ËÇ˾ÎÆÁù Ê»¾ËÁÄÕÆÁ† ÃÁ ùº¾ÄÕ ÈÉǻǽ

„œ¹ÇÅ·Á¿“ ľË§ÃËغÉØ 

¥¥¥„¨ÉÇÅÀ†Ã·ÈɼǓ©£«

ÈÉ¥¹ÉÃʹ£ 

„ŸÄɼÇÁ·¸¼Âӓ °¾Ä×ÊÃÁÆϾ» 

©¡„¥ÃÈÁ¿À¦ÅÈ·»“ §ÅÊÃ¹Ø †† ††

½»¾ÉÁ ÍÌÉÆÁËÌɹ ɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ

KERAMA MARAZZI

µ¾· §§§ œÌʹÉÇ»¹ ÖË ††

™ÒÈÅÁ·ÖÔË˼ÁÉ¿¹ÄÅÈÉÓÅÉÇ·¾Ã¼Ð¼Ä¿Ö ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ»„ªËÉdž¼¹À¾Ë¾”½ÇÊËÁ¼¹¾ËÊØ À¹ÊоËÎÇÉÇÑÇƹĹ¿¾ÆÆǼÇɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØ ©¾½¹ÃÏÁØÁÀ½¹ÆÁØ„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”ÁÊÎǽÁËÁÀ ÈÉÁÆÏÁȹù¿½Ç¾Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÇÄ¿ÆÇƹÂËÁ ʻǾ¼ÇÈÇËɾºÁ˾ÄبÇÖËÇÅÌÅԻԺɹÄÁƾ† ÊÃÇÄÕÃÇÊÈÇÊǺǻɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØÁÀ½¹ÆÁØ

„š·Ã÷“ œ¾ÉϾƹ Ɇ†

„£·ÈɼÇÄÔɓ Ź¼¹ÀÁÆ œ¾ÉϾƹ 

„šÇ·ËŸ©“ ž—¥ §ÃËغÉÕÊÃ¹Ø ††

šÂ·ÈÈÆÇÅà §§§ °¾ÉÆÔѾ»ÊÃÇ¼Ç †

„˜Ç¿Á“ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø ††

„™¼ÈÓȹ¼É“ ÌĤ¾ÊÃÇ»¹ Ê»¾ËÇ˾ÎÆÁù

„¦Â·Ä¼É·Æ¿ÉÁ¿“ ¥¹ÉÃʹ ™ ††

KERAMA MARAZZI ŸÌÃÇ»¹ ††

„˜¿Åē ›¹»ÁÄÇ»¹ 

††

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„—¾¸ÊÁ·¡ÅÃËÅÇÉ·“©› §§§ †Ø¤ÁÆÁØ ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹† ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” †† †† ††


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

| ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | 93

¦¤¬ªž­¦¤¥¬œ¥ª©

„—ÇÃÈÄ·¸“« §§§ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø † ††

§ÊÈÁ¿÷É ¥Áɹ ††

„¦ÇÅÇ·¸“ †Ø¨ÇʾÄÃÇ»¹Ø † Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„¦Â·Ä¼É·´Â¼ÁÉÇ¿Á·“ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø †† ÖľÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

„£·ÈɼǦ¿ɓ ¡¨©Ì½¹ÃÇ» ¥Áɹ ȹ» ††

„—¸Ç·¾¿¹Ð¿Á“ ¹»Ç½ÊÃ¹Ø ††

††

ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹† ÄÔ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈÇÃÉÔËÁØ

ÎÇÀËÇ»¹ÉÔ ÈÇÊ̽¹ ºÔËÇ»¹Ø˾ÎÆÁù žº¾ÄÕ ÅØ¼Ã¹Ø ÁÆÊËÉÌžÆË

„¤Å¹Åȼ“ÊËÉÇÂŹÉÃ¾Ë £Çƾ»¹ ™ †† þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù ù;ÄÕ Ê¹Æ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ

„¤¼Ã¼ÍÁ¿ÀÆÅȼÂÅÁ“

„˜ÅǼÀ“ «¨­ §§§ ÁÅÁËÉÇ»¹ ÇÍ

„¨ÉÇÅÀ¢ÕÁÈ¡¼Ç·Ã¿Á·“

††

† †

þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù ù;ÄÕ ÃÁÉÈÁÐ ¼¹ÀǺ¾ËÇÆ ÑĹÃǺÄdž ÃÁ ÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆԾʞÊÁ

„¨¿¸¿ÇÓÁ¼Ç·Ã¿Á·“

„§ÊÈÁ¿÷ɓ

„˜Ç¿¾“ʹÄÇÆ

«ÇɼǻÔ¼ÇÉǽ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇÃ

††

±ËÇÉÔ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ§ºÇÁ £É¾È¾¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

„£·ÁǷȓ Ź¼¹ÀÁÆ †Ø£¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø 

††

¾Ã¹ºÉØ 

„¡¹·ÇÉ¿ÇÄÒÀ ¹ÅÆÇÅȓ š¹ÉιËǻǠ †† ½»¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹˆ ÆÔ¾§Ãƹ¨›® ¿¹Ä×ÀÁ

„˜¿ÁÅÃƓ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø ††

„­¼ÄÉdž¨Ë¼Ç·“ §§§ ¹»Ç½ÊÃ¹Ø ††

††

„£¿ÇŸż¹“ Ź¼¹ÀÁƆÊÃĹ½ ľË©££™ ††

„¬Å¾Ö¿Ä“ʹÄÇÆ Ç˽¾ÄÇÐÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ¥¹ØÃÇ»ÊÃÇ¼Ç †† Èǽ»¾ÊÆÔ¾ÈÇËÇÄÃÁ ½»¾ÉÁ ÄÁÆÇľÌÅ

þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„›ÅÃÅɼÌÄ¿Á·“ „«·ÈÁÁÅÓ ľË©££™ ¤ÁÆÁØ Ɉ †† »Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁËɹºÇË£ÉÇ» Ê˾ÄĹ¿ÁÁ»ÁËÉÁÆÔ ÃÇƽÁ† ͹ʹ½Å†Ä »Ç½ÇÊËʆÅÔ ÏÁÇƾÉÔ ºÔËÇ»¹Ø˾ÎÆÁù žË½»¾ÉÁ

—¹ÉÅ÷ɿÁ·—¨ ľË©££™ ††§œ¶ †Ø¥ÇÄǽ¾¿Æ¹Ø ¹ †† †† Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ™¿ÁÊÂŹ °¨ ÈÉ£ÇÊÅÁоÊÃÁ ¼¹À¾ËÆÔÂÃÁÇÊÃ

„¡ÅÃÈÅÃÅÂÓÈÁ·Ö ÈÉÇÅÀÁ·“ †Ø«É¹ÆÊÈÇÉËÆ¹Ø ™ †† ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾† ÉÁ¹ÄÔ ºÔËÇ»¹ØÎÁÅÁØ Ÿ¾Å»ÅÆ¥ÃÈÁ §§§ ľË©££™ ÇÍ †† 

„¦·ÄÅǷ÷† „¨ÉÇÅÀ÷ɼǿ·Â҆ ­¼ÄÉǓ “ ľË©££™ ÇÍ ÌÄ£ÁÉÇ»¹ «¾Ä͹Ãʆ† †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ Ç˽¾ÄÇÐÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ 1PMJGBSC Èɾ½Ê˹»Áˆ»Ç»§ÅÊþ ľË§ÃËغÉØ †† † ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

¦¥¢Ÿ£—¡¨ §§§ ¨£­ £ÁÉÇ»¹ ††

„¡ÅÃÆ·Ä¿Ö„šÅÇÆ·Èɓ ÌħÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹ » ˆ ÅÆǼÇùÆ

¼Á½ÉÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ

„¨¿¸¿ÇÈÁ¿À ÁÅÃÃÊÄ·ÂÓÄ¿Á“ ™§ ®¹ÉÕÃÇ»ÊÃ¹Ø †† ††

„›Åû¹¼Ç¼À“ ʾËÕʹÄÇÆÇ» ¡¨ ¥¹ÊľÆÆÁÃÇ»¹ ††

„˜Ç¿º·»·­¦¨“ §§§ ±¾º¹Ä½Áƹ ††

„¦·ÇÉļdžš·Ç·Äɓ ¬£ ™§ §ÊÅÁÆÁƹ ™ †† ††

§¡©¤©­¦¤¥¬œ¥ª©

„¡Ç¼ÆÁ¿ÀÅǼϼÁ“ ¨Ì˾»¹Ø ½»¾ÉÁ ÍÌÉÆÁËÌɹ

„µ½ÄÒÀÇÒÄÅÁ“ ¨Ì˾»¹Ø †† žº¾ÄÕ ʹÆ˾ÎÆÁù ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

„š¿»ÇÅÈ˼Ƿ“ ʾËÕŹ¼¹ÀÁÆÇ» ±¹ËËƨÄ×Ê §§§ ¨Ì˾»¹Ø ††

„š¿»ÇÅÈ˼Ƿ“ „œ¹ÇÅƼÀÈÁ¿À“Ź¼¹ÀÁÆ „§ÊÈÁ¿÷ɓ ÌÄ£Ç˾ÄÕÆÁÃÇ»¹ «É̽¹ ¥¹ÉÃʹ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØ †† †† ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔÎÊÁÊ˾Š½»¾ÉÁ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ªÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØÁ»Ç½Ç† ÊÁÊ˾ÅÔȾɾ¼ÇÉǽÇà Êƹº¿¾ÆÁØ£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ £†Ä„™Å»ÅÆÇŹŻοÁ“ „—ÈË·†ÉǼÀ»“ ªË¹ÄÕÊÃÇ¼Ç †† »Ç½ÇÈÉǻǽ ùƹÄÁÀ†Ø ÇËÇÈĆ¾

„¨¿¸·Çȓ »ÔÊ˹»ÇÐÆÔÂÀ¹Ä ÉÔÆÇÄ·¿ÆÔ” ¨Ì˾»¹Ø  ȹ» ºÌËÁà †† ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾»ÇÉÇ˹ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

§£ÇѾ»Ç¼Ç 

ÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁËÊžÊÁ þɹÅÁÐÈÄÁËù ù;ÄÕ

ÅÁËÉÁ¾»¹ 

ª¦®»¬¸­¦¤¥¬œ¥ª©

„¬Å¾Ã¼¸¼ÂÓÉÅǺ“

„¡Ê¾Ö“Ź¼¹ÀÁÆ ª¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø ††

ÎÇÀËÇ»¹ÉÔ ÈÇÊ̽¹ ĹÃdž ÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„˜¼ÂÅē ™»Á¹ÏÁÇÆÆ¹Ø ™

††

оÉÆÔž˹ÄÄÇÈÉÇùË

„¨ÉÇſɼÂӓ ÌĤ¾ÊÆÇÂÈÉǾÀ½ (цоколь). ††

ÈÇËÇÄÃÁ þɹÅÈÄÁËù;ÄÕ ʹÆ͹ØÆÊ žº¾ÄÕ½»¹ÆÆÇ  »Îǽ½»¾ÉÁ ÃɾȾ¿ ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”††

™Å»ÖÄÅÀ Ÿ¦ ›¹ËÌËÁƹ › †

ªÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØÁ»Ç½Ç† Êƹº¿¾ÆÁØ£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ

„©†¥ÃÈÁ“ §§§ †Ø£¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø †† ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈÇÃÉÔËÁØ

™ÒÈÉ·¹Á·ÈÉ·ÂÓÄÒÌ »¹¼Ç¼À-JPO žÆÁʾÂÊÃ¹Ø 

¨ÉÇſɼÂÓÄÒÀ»Åà „¥©¿›¥“ §£ÇѾ»Ç¼Ç ™

„¨ÉÇÅÀ†›ÅÓ «ÇɼǻÔ¼ÇÉǽ

 

ª¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø 

††

›¹ËÌËÁƹ š

††

„¤¥ª†¬—ª¨“ ˜ÅÂÓÏÅÀ»Åà »Ç¼¹¼È¿ÄÒ

†¼Ç¾Ã¹ºÉØ 

† †† »Ê¾½Äؽ¾É¾»ØÆÆǼÇ ½ÇÅÇÊËÉǾÆÁØ

ª¾½Ç»¹ ›

††

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

Ÿ¦šÂ·»Á¼¹¿Î™— ľË§ÃËغÉØ Éؽ ÊËÉÉÔÆÇ侻Ǻ¾É¾¿ †† ¼ÁÈÊÇùÉËÇÆ ÃÇÅÈľÃË̆ ×Ò ÊÌÎÊËÉÇÁËÊžÊÁ ʹ½ÁƼ ȹƾÄÁÊ˾Æ

ȹ»ÁÄÕÇÆ

#04$) ľË§ÃËغÉØ †† ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”††

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà 

Ÿª­¯ œ¬­®ž¡©©·¡¤ªµ¡­®ž¡©©·¡ ¯³¬¡¢ ¡©¤»«ª­®¬ª¤®¡§¸­®ž¯¤¢¦± œ¦²¤ª©¡¬©·¡ªµ¡­®žœ ›¼Æ·ÇɷüÄÉ ·Ç̿ɼÁÉÊÇÒ¿ ºÇ·»ÅÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ· ÌĤ¾ÆÁƹ ¹ ˆ†

›¼Æ·ÇɷüÄÉ ÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ·

ÌÄ£¤ÁºÃƾÎ˹  ˆ†

¨ÅÕ¾ÈÉÇſɼ¼À ¥ÃÈÁÅÀŸ·ÈÉ¿ Ǽº¿ÅÄ·ÂÓÄż ŸѼ»¿Ä¼Ä¿¼ Ç·¸ÅÉÅ»·É¼Â¼À ÌĸÃǻľ»¹  ˆ†

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

­ªž¡®­¦¤¥¬œ¥ª©


94 | ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 ¯¥­£ ¤¢¯¸®¢­¯¥±¥³¥­«Ÿª ª³¥«ª¨¹ª«¦¯¥­£ª«¦®¨°£ž«¦

ÌÍÂÃÊÂÂʽĿ½ÊÅÂÀ½ÄÂÏØ ½ÄÂϽÅÄÁ½ÂÏÎÜÎÑ¿ͽÈÜÀËÁ½

¬œ­²¡©¦¤

ƹɹÀžҾÆÁ¾ɾÃĹÅÔʼ »ɹÊϾÆÃÁ»ÎǽÁËÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ȾйËÕÁɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁ¾¼¹À¾ËÔ

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË »ÇÈÉÇÊÔÁÆ˾ÉվɹÁ ½ÁÀ¹Âƹ ÇÎɹÆÆÔÎÁ˾ľÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÇÆÆÔÎÊÁÊ˾Š ÊÁÊ˾ÅÃÄÁŹˆÃÇÆËÉÇÄØ ®¿É·É¼ÂÓÈÁ·Ö·Ê»¿ÉÅÇ¿ÖÉÌÃǻǽÁ˾ÄÁÁžƾ½¿¾ÉÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÃÇÅȹÆÁ ÈÉǾÃËÁÉÇ»ÒÁÃÁ ÈÉÇɹºÔ ¡«© ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÁÁÈÉǽ¹»ÏÔÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» йÊËÆÔ¾ À¹ÊËÉÇÂÒÁÃÁ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ºÉÁ¼¹½Ô ¦¼Ç¿Å»¿ÎÄÅÈÉÓ¹ÒÌÅ»·ɹÀ»ƾ½¾Ä× ÈÇƾ½¾ÄÕÆÁà Ÿ¾»·É¼ÂÓ ™§„¡¡œ„Á¥¹ÉÔ ¨Âʽ¸·»ÅÈÉ·¹Á¿ ™§„."91SFTT†.BJM”

¨œ§©Ÿ«Ÿ­Ÿ§¥™—¤¤² ©Ÿ§—ÔÁ¾ «ÅÇ÷É™¦¼Î·ÉÓǺÄǿù†žÄÇ»¹ÆƹØºÌŹ¼¹

¼ÉûÅ »ÃľÂÃÁs ÇÍʾËƹØºÌŹ¼¹ ¼ÉûÅ »ÆÌËɾÆÆØØйÊËÕs ¼¹À¾ËƹØºÌŹ¼¹¼ÉûÅ ¥¸Ñ¼Ã†ÈÇÄÇÊÔ ¥Æ¿È·Ä¿¼„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”†ÁÊËÇÐÆÁÃÁÆÍÇÉŹÏÁÁÇ ϾƹÎƹËÇ»¹ÉÔÁÌÊÄ̼Á ɹÊÊÐÁ˹ÆƹØƹÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÇ» ÁÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ›ù¿½ÇÅ ÆÇžɾÇÃÇÄÇϾÆÇ»ÔÎÊËÉÇáÀ½¹ÆÁ¾ÇÊ»¾Ò¹¾Ë ÉÔÆÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ɾÅÇÆËÆdž

¨ª ¯§¸©œ»¬¡¦§œ¨œª§ª¢¦¤ ­ÇÉŹË

† † ©¹ÀÅ¾É ÅÅ ¼ÇÉÎ ¨ÄÇÒ¹½Õ ûÊÅ ǺÄÇ¿ÃÁ »¾ÉË

¨ÉÁÀǻԾ ÊËÉÇÃÁ

†Ø ǺÄǿù

¨ÉÁÀǻԾ †Ø ÊËÉÇÃÁ ǺÄǿù

†ØǺÄǿù ¨ÉÁÀǻԾ ÈǽÃĹȹÆÇÅ ÊËÉÇÃÁ

š§¦¬ª ÆÂǺÄǿþÎ Î

ÈÇÄÇÊÔ»ÆÌËÉÁÎ Î

ÈÇÄÇʹ»ÆÌËÉÁÎ Î

†††Î

†††

ÈÇÄÇʹ

Î†††

†††

†††

†††

Î†††

†††

†††

†††

†††

†††

Î†††

†††

†††

††††††

†††

†††

ÈÇÄÇʹ ÈǽǺɾÀ

£ÇɾÑÇÃ

¨ª ¯§¸©œ»¬¡¦§œ¨œž©¯®¬¡©©¤¡«ª§ª­· ž¦§¡¥¦¤ ­ÇÉŹË

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÊȾÏÅǽÌÄÕ   

©¹ÀÅ¾É ÅÅ ¼ÇÉλ¾ÉË

Î Î Î Î Î Î Î Î Î

¨ÄÇÒ¹½Õ ûÊÅ   

›ÆÌËɾÆÆÁ¾ ÈÇÄÇÊÔ к

   

¨ÉÁÀǻԾ ›ÃľÂÃÁ ÇÍÊ¾Ë ÈÇÄÆÇÏ»¾Ë

ÊËÉÇÃÁ ††† ††† ††† ††† †††  ††† 

šÇÆÌÊÔ ††† ††† ††† ††† ÊËÉÇÃÁÁÄÁ Î

ÊËÉÇÃÁÄÁ Î

ÈÇÄÇʹ

Y

†††ÊËÉÇÃÁÄÁ Î

ÈÇÄÇʹ ÈǽǺɾÀ

Î

†††ÊËÉÇÃÁÄÁ Î

¨ÉÁÆÁŹ×ËÊØÀ¹Ø»ÃÁƹ ÌÊ˹ÆÇ»ÃÌ ÍÁÉžÆÆÔÎ ¼¹À¾ËÆÔÎÊËǾĪËÉdž œ¹À¾Ë¹” ÇÊ˹»Ã¹ ËɾºÌ¾ÅǼÇ ÃÇÄÁоÊË»¹ÖÃÀ¾ÅÈÄØÉÇ» ¼¹À¾Ëù¿½Ì×ƾ½¾Ä× ªÇǺÒÁ˾ÇʻǾÅ¿¾Ä¹† ÆÁÁ»¹Ñ¾ÅÌȾÉÊÇƹÄՆ ÆÇÅÌžƾ½¿¾ÉÌ

­®¬ª³©œ»¬¡¦§œ¨œž©¯®¬¡©©¤¡«ª§ª­· £ÇÄÁоÊË»ÇÊËÉÇà ªËÇÁÅÇÊËÕǽÆÇÂÊËÉÇÃÁ ›Ô½¾Ä¾ÆÁ¾ÊËÉÇþ½ÁÆÔÅ ºÄÇÃÇÅ ÃÇÄÁоÊË»ÇÊËÉÇà ªËÇÁÅÇÊËÕǽÆǼǺÄÇù

† 

† 

†

†

Á 

®ÏÍËǽ ˆª½ÅÉÂÊË¿½ÊÅ ÏË¿½Í½˜ ÎËÁÂÍÃÅÏ Ê ¾ËÈ  ÎÅÉ¿ËÈË¿ ¿ÇÈÛÔ½Ü ÌÍ˾ÂÈØ Å ÄʽÇÅ ÌÍÂÌŊ ʽÊÅÜ

¨ÉÁÀǻԾÊËÉÇÃÁɹÀžҹ×ËÊØËÇÄÕÃÇ»ËÇÅ¿¾ÆÇžɾ ÐËÇÁÅǽÌÄÕƹØɾÃĹŹ

­¦¤ ¦¤ ›Ô¼Ç½ÆǾƹйÄÇÈÉÁȾɻÇÅɹÀžҾÆÁÁ»ÆÇžɹΆ ÈÉÁ¾½ÁÆǻɾžÆÆÇÂÈɾ½ÇÈĹ˾ɹÀžҾÆÁØ»ÆÇžɹΆ ÈÉÁ¾½ÁÆǻɾžÆÆÇÂÈɾ½ÇÈĹ˾ɹÀžҾÆÁØ»ÆÇžɹΆ ÈÉÁ¾½ÁÆǻɾžÆÆÇÂÈɾ½ÇÈĹ˾ɹÀžҾÆÁØ»ÆÇžɹΆ

©œ²¡©¦¤ ɹÀžҾÆÁ¾Źþ˹»ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆÇÅžÊ˾ÈÇÄÇÊÔ† ƹÈÁʹÆÁ¾Ê˹˾†¸¼ÈÆ·ÉÄÅ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ɾÃĹÅÆÔÎŹþËÇ» ÁÀžƾÆÁØ»ŹþËÔ† ¸¼ÈÆ·ÉÄÅ

¤ÃÀ¼ÎÁÇØÍƼÛ¿ÌÏË˼ˆ Ĩ¼ÌƗ œ ¬¡­ ªÈÍÆ ÏÇ®¼ÌÍÆ¼Û œ Ùμ &."*-PGGJDF!EJNBSLSV )551XXXEJNBSLSV ®¡§ª® ¡§œ¬¡¦§œ¨·    ¤ÌÄɼ ¯ÍÎØÛÉÒÁ¾¼ ®¼ÎØÛɼ®¼Ì¼É ªÇÁÍÛœÉÄÍÆÄɼ ®¼ÎØÛɼ§ÛÔÁ¾ÍƼÛ ŸÏÃÁÇ؝ÄƽÏǼÎʾ¼ ž¼ÇÁÉÎÄɼ ¼Ç¼Ôʾ¼ ¡¿Ê̦ÊÃ×ÌÁ¾ ´¼ÛÑÈÁÎʾ¢¼É¼Î


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10

| ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ | 95

¬œ£¨¡¬·¬¡¦§œ¨©·±¨ª ¯§¡¥ ¬

¬

¬

 ¬

¬ ¬

¬

 ¬

¬

¬

®¬¡ªžœ©¤»¦¹§¡¦®¬ª©©·¨ ž¡¬­¤»¨ª¬¤Ÿ¤©œ§¨œ¦¡®ªž

®¬¡ªžœ©¤»¦«ª œ³¡­®¬ª³©ª¥¬¡¦§œ¨·

 ¥¹Ã¾Ë ÈÉÁÆÁŹ¾ËÊØ ËÇÄÕÃÇ » ÍÇÉŹ˾ ž©4 Á ËÇÄÕÃÇ » »Á½¾ ǽÆǼÇ͹ÂĹº¾ÀÊÊÔÄÇÃƹ½É̼Á¾͹ÂÄÔ «¾ÃÊË ÄǼÇËÁÈÔÁÊξÅÔ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕ»»¾ÃËÇÉÆÇÅ»Á½¾›Ê¾ ÑÉÁÍËÔ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕȾɾ»¾½¾ÆÔ»ÃÉÁ»Ô¾£ÉÁ»Ô¾½ÇÄ¿ÆÔÊdž ½¾É¿¹ËÕƾºÇľ¾ÌÀÄÇ»ªÄ¾½Á˾ ÐËǺÔоÉÆÔÂÏ»¾ËÌ˾ÃÊËÇ» ÊÇÊËÇØÄËÇÄÕÃÇÁÀ›M¹Êà ¹ƾÁÀ»Ê¾ÎоËÔɾÎÏ»¾ËÇ»¦¾ÇºÎǽÁÅÇ ÑÉÁÍËÔžÄÃǼÇþ¼ÄØÈÇÊ˹»ÁËÕÇW¾¼ÉSJOU ¡ÄÄ×ÊËɹÏÁÁ ÈÇžҾÆÆÔ¾»Å¹Ã¾Ë ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕ»ÍÇÉŹ˾ 5*''ɹÀɾѾÆÁ¾ÅEQJº¾ÀÊ¿¹ËÁØÁŹÊÑ˹ºÁÉÇ»¹ÆÁØ­¹ÂÄ ƾ½ÇÄ¿¾ÆÊǽ¾É¿¹ËÕ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔιÄÕ͹†Ã¹Æ¹ÄÇ»ÁÈÌ˾›ʾ Ï»¾Ë¹ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÆÔ¾»›¹Ñ¾ÂÈ̺ÄÁùÏÁÁ ¹˹ÿ¾ÁÊÈÇÄÕÀdž »¹ÆÆÔ¾»ÁÅÈÇÉËÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÖľžÆ˹ΠƾǺÎǽÁÅÇȾɾ»¾ÊËÁ» $.:, ÄØ ÈÇÄÌоÆÁØ ùоÊË»¾ÆÆǼÇ оÉÆǼÇ Ï»¾Ë¹ Èɾ½ÈÇÐËÁ† ˾ÄÕÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊÇÊ˹»ÆÇÂоÉÆÔ ª¥:£  ÇÄ¿¾Æ ºÔËÕ ËÇÄÕÃÇ ǽÁÆ ÊÄÇ  ƾ ½ÇÄ¿ÆÇ ºÔËÕ ƾ»Á½ÁÅÔÎ ǺӾÃËÇ» „ÅÌÊÇɹ” ÃÇËÇÉÔÂÅǼÈÇØ»ÁËÕÊØ»ÈÉÇϾÊʾɹºÇËÔ ƹ½ŹþËÇÅ›Ê¾ÖľžÆËÔŹþ˹ ½¹¿¾ƾ»Á½ÁÅÔ¾ ƾ½ÇÄ¿ÆÔ »ÔÎǽÁËÕÀ¹ɹÀžÉÔÅǽÌÄÕÆÇÂʾËÃÁ ¹ÈɾҾÆÇ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ » ÇÉÁ¼ÁƹĆŹþ˹Î Ê»¾ÉÎËÇÆÃÌ× „»ÇÄÇÊØÆÌה Ǻ»Ç½ÃÌǺӾÃËÇ» ¥¹Ã¾ËÈÉÁÆÁŹ¾ËÊØƹ½ÁÊþ˹Î;*1 *0.&(" Ê˹ƽ¹ÉËÆÔÎ ½ÁÊþ˹Îq »ÇÀÅǿƹ¹ÉÎÁ»¹ÏÁØ™3+ ;*1 3"3 ɹÊȾйËù ƹÈÉÁÆ˾ɾƾžƾ¾EQJ»ǽÆÇÅÖÃÀ¾ÅÈÄØɾ ËÇÐÆÇÊǻȹ† ½¹×Ò¹ØÊ˾ŠÐËǺ̽¾Ë»Ô»¾½¾ÆÇƹÈľÆÃÌ žÊÄÁŹþËƾÊÇÇË»¾ËÊ˻̾ËÖËÁÅËɾºÇ»¹ÆÁØÅ ÁÀ½¹Ë¾ÄÕÊË»Çƾ ƾʾËÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁÀ¹»ÇÀÅÇ¿ÆÔ¾ÁÊù¿¾ÆÁØ»È̺ÄÁùÏÁØÎ «¬¤¡¨¬¡¦§œ¨· »ºÄÁ¿¹ÂÑÁ¾»ÔÈÌÊÃÁÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÊØƾÈÇÀ½Æ¾¾ÌùÀ¹ÆÆÔÎÊÉÇÃÇ» ‘

­¹¼ÉÄÅÀ ŸÂŽÁ¿

®˜

™ÒÌÅ»¿¾Ƽηɿ

 

½Ç

½Ç 

½Ç

½ÇšÉÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾žÊËƹǺÄǿùÎƹÊÉÇÃºÇľ¾žÊØϾ»ƾÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØ

¡ÆÍÇÉŹÏÁÇÆƹØ йÊËÕ ÊËÉÇÃÁ ½ÇĿƹ Êǽ¾É¿¹ËÕ ƾ ºÇľ¾ ÀƹÃÇ» »ÃÄ×йØ ÈÉǺ¾ÄÔ Á ƹÐÁƹËÕÊØ Ê ÇÈɾ½¾ÄØ×Ò¾¼Ç ÊÄÇ»¹ ÁžÆÁÊÌÒ¾ÊË»Á˾ÄÕÆÇ¼Ç ƹÉÁϹ˾ÄÕÆǼǨÉÁºÇÄÕѾÅ ÃÇÄÁоÊË»¾ ÀƹÃÇ» ɾ½¹ÃÏÁØ ÇÊ˹»ÄؾË À¹ ÊǺÇ Èɹ»Ç ÈÉÇÁÀ† »Ç½ÁËÕÊÇÃɹҾÆÁئ¾½ÇÈÌÊù×ËÊØ»ƹйľÊËÉÇÃÁĹËÁÆÊÃÁ ÑÉÁÍË ù»ÔÐÃÁ ÊÄÇ»¹ÁÀÈÉÇÈÁÊÆÔκÌû ªÇÉËÁÉǻùÊËÉÇÃÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØÃÇÅÈÕ×˾ÉÇŝ»¹ȾɻÔÎÊÄÇ»¹ ÊËÉÇÃÁƾÊÇÃɹҹ×ËÊئ¹À»¹ÆÁ¾ÍÁÉÅÔȾй˹¾ËÊØÊËÉÇÐÆÔÅÁ ºÌû¹ÅÁ ÃÉÇž ¹ººÉ¾»Á¹ËÌÉ › ¼É¹Í¾ „«¾Ä¾ÍÇÆԔ ›Ô ÅÇ¿¾Ë¾ ÌùÀ¹ËÕ ƾ ºÇľ¾ ½»ÌÎ ˾ľÍÇÆÇ» ›ÆÁŹÆÁ¾ ¨ÉÁ ÇÍÇÉÅľÆÁÁ À¹Ã¹À¹Êľ½Ì¾ËÌùÀ¹ËÕƹÀ»¹ÆÁ¾ɹÀ½¾Ä¹ »ÃÇËÇÉÇź̽¾ËɹÀž† ҾƹÁÆÍÇÉŹÏÁØ©¾½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾËÀ¹ÊǺÇÂÈɹ»ÇɹÀžҹËÕ ÊËÉÇÐÆÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁ×»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÉ̺ÉÁÃÇÂ

¨ © ¡ ¦ ž ª § š ¤ ·  ž ¦ ¡ ¡ « © ž š § › ™ ¦ ¡ ¢ © ž  ™ £ ¯ ¡ ¸ œ™ ž«´ ›¨©™› ž §«£™ ™«µ › ©™ ¥ž²ž¦¡¡ ¥™« ž† ©¡™ ¤ ™ ©ž™£¯¡¸ ¦ž ¦žªž« §«› ž«ª «›ž¦¦ §ª«¡  ™ §ª«§›ž©¦§ª«µ ¦™¨ž°™«™¦¦§¢ ¡¦­ §©¥ ™† ¯¡¡ › ª›¸  ¡ ª š´ª « © ´¥ ¡ ¥ž¦ž¦¡ž¥ ¯ž¦

¬¡¦§œ¨©·¥ª® ¡§ ¼§ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™ ˆ † † † † ¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹†††† §Ä¾ÊØ™ÆÁÊÃÁƹ†††† «¹ËÕØƹ«¹É¹Æ†††† «¹ËÕØƹ¤ØѾ»Êù؆††† œÌÀ¾ÄÕšÁúÌĹËÇ»¹†††† ›¹Ä¾ÆËÁƹš¹Ä¹ÑÇ»¹†††† ž¼ÇÉ£ÇÀÔɾ»†††† ±¹ØΞËÇ»Ÿ¹Æ¹Ë††††

œμÆÂÁɼÔÄ˼ÌÎÉÁÌ× ›Ê‘½ÄØ»¹Ê šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô ÇÍ Ë†† £ÇÅȹÆÕÇƆž½Á¹ Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» ùº ˆ † ¶½»¹ÆÊ£ÇÆʹÄËÁƼœÉÌÈÈÌÄ£¾Å¾ÉÇ»ÊÃ¹Ø ÇÍ Ë 

™Ä¿Ã·Ä¿ÕÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿À¿ÅǺ·Ä¿¾·Í¿À žÊÄÁ»ÔƾÈÇÄÌÐÁÄÁÇоɾ½ÆÇÂÆǞɼ¹À¾ËÔtÈÇÀ»ÇÆÁ˾ÈÇ˾ƆÁÇÍÇÉÅÁ˾ÈǽÈÁÊÃÌšžª¨¤™«¦§ ¹ÈÇÄÆÁ˾ÃÌÈÇÆšžª¨¤™«¦§¢ÈǽÈÁÊÃÁÁÇËÈɹ»Õ˾Èǹ½É¾ÊÌ ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™ Ö˹¿ÁÄÁÈÇ͹ÃÊ̆ †

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¬


96 | ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 ª¥©¢ª«Ÿª¥¢¯«Ÿ­

®¯­

®¯­

"x;



(30)& *407&3  ,"5&1"- 16†5&$) 634"† 

›™œ§¦£™† † ›™œ§¦£™šž¤™¸ ›™œ§¦£™¨›® † ›™œ§¦°¡£¡  ›™ §¦´  ›™¤¡£¡ ›™¦¦´ª«™¤µ¦´ž ›™¦¦™°¬œ¬¦¦™¸ ›™¦¦´°¬œ¬¦¦´ž ›™¦¦™ † ›™¦¦´ † ›ž¦«¡¤¡ ›ž¦«¡¤µ  ›ž¦«¡¤µ¨§Ÿ™©¦´¢ ›ž¦«¡¤¸«§©´ ›ž¦«¡¤¸¯¡¸ ›ž©ž›£™  ›žª´ ›ž«§¦¡«  ›¡š©§§š§©¬§›™¦¡ž ›¡š©§¨¤¡«´ ›¡ž§§¥§­§¦´ ›¡ž§£™¥ž©´ ›¡ž§¦™š¤·ž¦¡ž ›¡ž§©žœ¡ª«©™«§© ›¡ž§©žœ¡ª«©™«§©´ ›¡¤™«ž©¥ ›¡¤£™ ›¡¦¡¤¡ª£§Ÿ™ ›¡¦¡¤¨¤™ª«  ›¡«©™Ÿ ›¡«©™Ÿ¡ ›¡«©™Ÿ¡®¬§Ÿžª«›ž¦¦´ž ›¡«©¡¦´ ›§§¦™œ©ž›™«ž¤µ ›§§¦™œ©ž›™«ž¤¡ ›§§¨©§›§  † ›§§ª«§£ ›§§ª«§£¡  ›§§ª°ž«°¡£ ›§§ª°ž«°¡£¡ ›§ ¬®§›§ ›§ ¬®§›§´ ›§ ¬®§§°¡ª«¡«ž¤µ ›§¢¤§£ † ›§¤¥™† ›§¤¥™†œ¡¨ª ›§¤¥™†¥§¦«™Ÿ ›§¤¥™†ª¤§¢ † ›§¤¥™†­¡¦¡± ›§¤¥™†±§› ›§©§«™ † † ›§©§«™™›«§¥™«¡°žª£¡ž  ›§©§«™œ™©™Ÿ¦´ž ›«¬¤£™  ›´›§ ¥¬ª§©™ ›´›§ ª¦žœ™  ›´£¤·°™«ž¤µ ›´£¤·°™«ž¤¡ † ›´£¤·°™«ž¤µ™›«§¥™«¡°žª£¡¢ ›´¨©¸¥¡«ž¤¡ ›´¨©¸¥¡«ž¤¡ª›™©§°¦´ž ›´®§™¦«ž¦¦´¢ ›´®§›ž¦«¡¤¸¯¡§¦¦´¢ ›´®§´›ž¦«¡¤¸¯¡§¦¦´ž ›´±£¡†«¬©´

‹ ™›«§¥™«¡£™  † ™›«§¥™«¡£™¤¸›§©§« † ™›«§¥™«´ ™›«§¥§¢£¡ ™›«§¬ª¤¬œ¡ ™›«§¶¤ž£«©§§«§¨¤ž¦¡ž ™œ©žœ™«´ ™£ªžªª¬™©´ †  ™¤·¥¡¦¡¢ ™¤µ¨¡¦¡ ¥ ™¦œ™©´ † ™¦£ž©´ ™¦«ž¦¦´ ™¦«¡ªž¨«¡£ † ™¦«¡ªž¨«¡£¡ † ™¨¨™©™« † ™¨¨™©™«ª›™©§°¦´¢ ™¨¨™©™«´ ™©œ§¦ ™©ž¦™ † † ™©£¡ ™©¥™«¬©™ † †  ™©¥™«¬©™ ™¨§©¦™¸  ™ªšžª«  ™ªš§«ž£ª«§¤¡« ™ª­™¤µ« † ™ª¬  ™««©™£¯¡§¦´›§¦´ž ™¬¡§§¥§­§¦´ ™¯ž«§¦ †

Œ

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ª¥©¢ª«Ÿª¥¢¯«Ÿ­

š™œž« š™£¡  š™£¡©™ª±¡©¡«ž¤µ¦´ž š™¤£™ š™¤£¡ š™¤£§¦ š™¤¤§¦ š™¤¸ª¡¦™ š™¥š¬£  š™¦¡  š™¦¡ ª™¬¦´ š™ªªž¢¦ š™ªªž¢¦´ † šžªž£¡ šž«§¦  š¡£©§ª« š¡¨§¤µ š¡«¬¥  š¡«¬¥™ª« š¡«´ š¤™œ§¬ª«©§¢ª«›§ š¤§£­¬¦™¥ž¦«¦´¢ š¤§£¡œ™ §šž«§¦¦´ž  š¤§£¡§£§¦¦´ž š¤§£¡­¬¦™¥ž¦«¦´ž š§š´±£™ š§¢¤ž©´ š§¤«´ š§°™«™ š§°£™ † š©ž›¦™  š©ž›¦§ š©§¦ ™ † š©¬ª † š©¬ª§£ š¬©´ š¬©ž¦¡ž š´«§›£¡ 

ª¥©¢ª«Ÿª¥¢¯«Ÿ­

®¯­

œ¡©§¡ §¤¸¯¡¸   œ¡©§¥§¤§« œ¡©§«§¤£™«ž¤¡ œ¡¨ª œ¡¨ª§£™©«§¦  œ£¤† œ¤¡¦™ † œ§©š´¤µ  œ§©ž¤£¡  œ§©ž¤£¡œ™ §›´ž œ§­©§«©¬š™ œ©™¦¡«  œ©™¦¬¤™ œ©™­¡« † œ©¡š£¡ œ©¡š£¡ œ©¬ §¨ž©ž›§ £¡ œ©¬¦« † œ©¬¦«§›£™ † œ©¸ ž›¡£¡

 ›ž©¡ † † ›ž©¡› ¤§¥§ª«§¢£¡ž ›ž©¡›®§¦´ž ›ž©¡¤¸ª™¬¦´ ›ž©¡¥žŸ£§¥¦™«¦´ž ›ž©¡¥žŸ£§¥¦™«¦´ž ›ž©¡¥ž«™¤¤¡°žª£¡ž † ›ž©¡¨©§«¡›§¨§Ÿ™©¦´ž ›ž©¡©™ ›¡Ÿ¦´ž ›ž©µ¨©§«¡›§¨§Ÿ™©¦™¸ ›¨  ›¨§ ž£§©  ž¥§¦«™Ÿ † ž©Ÿ™«ž¤¡ ž©Ÿ™«ž¤µ ¡ ™¢¦ † ¡ ™¢¦†¨©§ž£«† ¡ª£ ¡ª£¡ ¡­­¬ §©´ ¦¡²™£§¤§ž ¦´ž ¦¡²™£§¤§¯ž› §š™›£™›šž«§¦  §š§©¦´ž¶¤ž¥ž¦«´ §›§°¡£ §›§°¡£¡ §Ÿž¨©¡ž¥¦¡£¡ §¥™ š™¦¡ §¥§­§¦´ §ª£™¤¸¨§¤™ §ª£™¦ž§š©ž ¦™¸ §ª£™§š©ž ¦™¸ † §ª£™ª«©§œ™¦™¸ §ª£™ª¬®™¸ §ª£™¨™©£ž«¦™¸  ©ž¦™Ÿ ª¨ ´¥§®§´ ·šž¤¡ ·šž¤µ†œ›§ ¡

 ž›©§›™œ§¦£™ ž¥£§ª«¡

Ž

‘

œ™ §®§´ œ™¢£¡ œ™©™Ÿ  œ™©™Ÿ¡ œ›¤† œ›§ ¡    œ›§ ¡Ÿ¡£¡ž œž¦ž©™«§© œž©£¬¤žª† † † œž©¥ž«¡£ œž©¥ž«¡£ª¡¤¡£§¦§›´¢ œž©¥ž«¡£¡† œ¡©™¦«´ œ¡©§¨™©§›ž«©§¡ §¤¸¯¡¸

Ÿ™¤· ¡

Ÿ™¤· ¡ ™²¡«¦´ž Ÿš¡ † Ÿ¡£§ª«¡

ª¥©¢ª«Ÿª¥¢¯«Ÿ­

®¯­

’ ™š¡›£™ª›™¢  ™š§© †  ™š§©´ † †  ™š§©´¥ž«™¤¤¡°žª£¡ž  ™›žª™«ž¨¤§›™¸  ™›žª´«ž¨¤§›´ž   ™›¡Ÿ£™  ™›¡Ÿ£¡   ™ ž¥¤ž¦¡¸  ™¥£¡   ™¥§£  ™¨°™ª«¡   ™ª´¨£™  ™«›§©´  ™«¡©£™  ™²ž¤£¡  ž©£™¤§   ž©£™¤™†  ¦™£¡¨§¨š

“ ¡ ›žª«¦¸£ ¡ ›žª«µœ©™¦¬¤¡©§›™¦¦™¸ ¡ ›žª«µ£§¥§›™¸ ¡ œ§«§›¤ž¦¡ž¥žšž¤¡ ¡ œ§«§›¤ž¦¡ž ¥ž«™¤¤§£§¦ª«©¬£¯¡¢  ¡ ž¤¡¸Ÿš ¡ §š§£ª † ¡ §›ž© ¡ §¤§¦  ¡ §ª¨™¦   ¡¦›ž¦«™©µ  ¡¦ª«©¬¥ž¦«   ¡¦ª«©¬¥ž¦«™š©™ ¡›¦´¢ ¡¦ª«©¬¥ž¦«¥™¤¸©¦´¢ ¡¶£ †

• £™šž¤µ† £™šž¤µ†£™¦™¤ † £™šž¤µ†£™¦™¤´ £™š¡¦™¬±ž›™¸ † £™š¡¦´¬±ž›´ž £™¤§©¡­ž©´ £™¥ž¦µ † £™¥ž¦µš§©·©¦´¢ £™¥ž¦µ§š¤¡¯§›§°¦´¢ £™¥ž¦µ¨©¡©§¦´¢ £™¥ž©´ £™¥ž©´ª«©¬¢¦§¢§°¡ª«£¡ £™¥¡¦´ † £™¦™¤¡ ™¯¡¸ † † £™¦™«´  £™¦¡ª«©™ † £™¨©§¤§¦  £™©š¡£™¤µ¯¡¸ £™©¦¡ ´  £™©«©¡Ÿ  £™«™¦£™ £™­ž¤µ  £™°ž¤¡ £›™©™«  £ž©™¥ ¡« † £ž©™¥ ¡«§š¤§£¡  £ž©™¥§œ©™¦¡« † £¡§ª£¡  £¡©¨¡°† £¡©¨¡°£ž©™¥¡°žª£¡¢ £¡©¨¡°£©™ª¦´¢ £¡©¨¡°ª¡¤¡£™«¦´¢ £¡ª¤§©§ £¤™¨™¦  £¤™¨™¦¨©ž§®©™¦¡«ž¤µ¦´¢ £¤™¨™¦§š©™«¦´¢ £¤™¨™¦´† £¤™¨™¦´¨©ž§®©™¦¡«ž¤µ¦´ž £¤ž¡ † £¤ž¢ † † £¤ž¢œž©£¬¤žª £¤ž¢œ¡¨ª§›´¢


ª¥©¢ª«Ÿª¥¢¯«Ÿ­

®¯­

£¤ž¢¤¸¨¤¡«£¡ † £¤ž¢¤¸¨¤¡«£¡ † £¤ž¢§š§¢¦´¢ £¤ž¢¨›™ £¤ž¥¥´ £¤·°¡ £¤¸¥¥ž©´ £¦§¨£¡  £§›©´ £§›£™®¬§Ÿžª«›ž¦¦™¸ £§ ´©µ£¡  £§¤ž© £§¤µ¯™£§¤§ž ¦´ž £§¥¨¤ž£«™¯¡¸† †   † £§¥¨¤ž£«¬·²¡ž  †  † † £§¥¨§ ¡¯¡¸ £§¥¨©žªª§©´  £§¦›ž£«§©  £§¦›ž£«§©´ £§¦›ž£«§©´ª«™¤µ¦´ž £§¦¡¯¡§¦ž©´ † £§¦¡¯¡§¦¡©§›™¦¡ž † £§¦ž£ £§¦«ž¢¦ž©´ £§¦µ£¡ £§©§š£™  £§©§š£¡  £§ª«·¥ª›™©²¡£™ £§«ž¤ £§«¤´† £§«ž¤µ¦´ž £§«¤´œ™ §›´ž £§«¤´§«§¨¡«ž¤µ¦´ž £§«¤´«›ž©§«§¨¤¡›¦´ž £©™¦ £©™¦±™©§›§¢ £©™¦´† £©™¦´±™©§›´ž £©™ª£™† £©™ª£™™£©¡¤§›™¸ £©™ª£¡ £©ž¨žŸ  £©žª«¡£¡¤¸¨¤¡«£¡ £©§›ž¤µ¦´ž©™š§«´ £©§›¤¡   † † † £©§›¤¸  £©§¥£¡ † £©§±£™¥©™¥§©¦™¸ £©§±£™¨§¤¡ª«¡©§¤µ¦™¸ £©¬œ   £©¬œ¦ž©Ÿ™›ž·²¡¢ £©¬œ§«©ž ¦§¢ £©¬œ¡±¤¡­§›™¤µ¦´ž £©´¤µ¯§ £¬®¦¡† £¬®¦¸

– ¤™£  ¤™£¡ † ¤™¥¡¦™« † † ¤™¥¨™ ¤™¥¨´ † ¤™«¬¦µ ¤ª¨  ¤žšž£¡  ¤žœ©™¦ ¤ž¦   ¤ž¦«™¥™¤¸©¦™¸  ¤ž¦«™ª¡œ¦™¤µ¦™¸ ¤ž¦«™¬¨™£§›§°¦™¸ ¤ž¦«™­¬¥ ¤ž¦«´£¤ž¢£¡ž  ¤ž¨¦¡¦™ ¤ž¨¦¡¦™¡ ¨§¤¡¬©ž«™¦™ ¤žª™  ¤žª«¦¡¯™ ¤žª«¦¡¯´   ¤¡¦§¤ž¬¥ ¤¡ª«† †  †  ¤¡ª«£©§›ž¤µ¦´¢

ª¥©¢ª«Ÿª¥¢¯«Ÿ­

®¯­

¤¡ª«§¯¡¦£§›™¦¦´¢ † ¤¡ª«¨¤§ª£¡¢  ¤¡ª«¨©§­¡¤¡©§›™¦¦´¢ ¤¡ª«´ †  ¤¡«µž ¤¡«µž¨ž°¦§ž ¤¡­«´ ¤§Ÿ¡¡  ¤§«£¡ 

— ¥™¦Ÿž«´ ¥™¦§¥ž«©´  ¥™ª«¡£™   ¥™ª«¡£™£¤žž›™¸ ¥™ª«¡£™£©§›ž¤µ¦™¸ ¥™ª«¡£¡ ¥™«ž©¡™¤   ¥™«ž©¡™¤´ †   †   † ¥™«ž©¡™¤´¨¤ž¦§°¦´ž ¥™±¡¦´ ¥™¸°§£ ¥™¸°§£¤¸±«¬£™«¬©£¡ ¥­ † ¥žšž¤µ † ¥žšž¤µ£§©¨¬ª¦™¸ ¥ž¤ ¥ž¥š©™¦™ ¥ž¥š©™¦´  ¥ž«™¤¤§¡ ž¤¡¸ † ¥ž«™¤¤§£§¦ª«©¬£¯¡¡ † ¥ž«™¤¤§¨©§£™« † ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ † ¥ž«¡ ´ ¥ž«¤™ ¥ž®™¦¡ ¥´ ¥ž±£¡† ¥ž±£¡¨§¤¡¨©§¨¡¤ž¦§›´ž  ¥¡¦›™«™  ¥¡¦¡†š™ªªž¢¦´ ¥¡¦¡†¥™œ™ ¡¦´ ¥¡¦¨¤¡«™ ¥§¬¤µ¨§©§±£§›§œ§ ¨§Ÿ™©§«¬±ž¦¡¸ ¥§ ™¡£™  ¥§¢£™ ¥§¢£¡  ¥§¤¡¦œ¡ ¥§¦«™Ÿ † † †  † † † ¥§¦«™Ÿ§š§©¬§›™¦¡¸ ¥§¦«™Ÿ¨™›¡¤µ§¦§›  ¥§¦«™Ÿª¡ª«ž¥§«§¨¤ž¦¡¸  ¥§ª«¡£ ¥§«§¨§¥¨´ ¥§«§©†©ž¬£«§© ¥§«§©†©ž¬£«§©´ ¥©™¥§© ¥¬­«´

˜ ¦™š¡›£™  ¦™›žª ¦™›žª´ ¦™£§¦ž°¦¡£¡£™šž¤µ¦´ž ¦™¤¡°¦¡£ †  ¦™¤¡°¦¡£¡  ¦™¨§©§¥ž©´ ¦™ª§ª  ¦™ª§ª´†  † ¦™ª§ª´š´«§›´ž ¦™ª§ª´¤¸š™ªªž¢¦™ ¦™²ž¤µ¦¡£ ¦§Ÿ¦¡¯´ 

™ §š§œ©ž› §š§œ©ž›™«ž¤¡ §š§¡  §š§©¬§›™¦¡ž¦™ª§ª¦§† ­¡¤µ«©§›™¤µ¦§ž §š§©¬§›™¦¡ž¤¸š™ªªž¢¦™

| ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ | 97

ª¥©¢ª«Ÿª¥¢¯«Ÿ­

®¯­

§š§©¬§›™¦¡ž¤¸š™ªªž¢¦§› † §š§©¬§›™¦¡ž ¤¸¨§§œ©ž›™›§´ † §š§©¬§›™¦¡ž¤¸¨§›§¦§œ§ §ª›ž²ž¦¡¸ §š§©¬§›™¦¡žª›™©§°¦§ž †  §š§©¬§›™¦¡ž«§©œ§›§ž  §š©™š§«£™¡¨§¤¡©§›£™£©§¥£¡ ª«ž£¤™ §š©™š§«£™¡¬®§ ™›§§¢ §š©™š§«£™§œ¦ž ™²¡«¦™¸ §šª¤¬Ÿ¡›™¦¡ž † † §œ¦žš¡§ ™²¡«™ † §œ¦ž ™²¡«™  §œ¦ž«¬±¡«ž¤¡ §œ¦ž«¬±¡«ž¤µ §œ©™Ÿž¦¡ž §œ©™Ÿž¦¡¸  § ž¤ž¦ž¦¡ž §£¦™   §£¦™ž©ž›¸¦¦´ž §£¦™¥™¦ª™©¦´ž  §£¦™¨›® §¤¡­™ §¦¬¤¡¦  §¨™¤¬š£™ §¨¡¤£¡ §©œª«ž£¤§  §ª«ž£¤ž¦¡ž  §ª¬±¡«ž¤¡  §ª¬±¡«ž¤¡›§ ¬®™  §«šž¤¡›™«ž¤µ §«›§ §«›§´  §«ž¤£™   §«£§ª´  §«§¨¤ž¦¡ž † §°¡ª«¡«ž¤µ  §°£¡

š ¨™£¤¸ † ¨™¦ž¤¡ † ¨™¦ž¤¡¨›® ¨™¦ž¤¡ª«ž¦§›´ž † ¨™¦ž¤¡­™ª™¦´ž  ¨™¦ž¤µ  ¨™¦¦§ † ¨™¦¦§ž£§©™«¡›¦§ž ¨™©£ž« ¨™©§œ¡©§›ž«©§¡ §¤¸¯¡¸ ¨™©§¡ §¤¸¯¡¸  ¨™©§¦¡« ¨™ª«´ ¨™«©§¦´ ¨ž¦™   ¨ž¦§¡ §¤ ¨ž¦§§š©™ §›™«ž¤µ ¨ž¦§¨¤™ª« † ¨ž¦§¨§¤¡ª«¡©§¤ † ¨ž¦§¨§¤¡¬©ž«™¦ ¨ž¦§ª«ž£¤§ ¨ž¦§«ž©¥  ¨ž¦§­§¤  ¨ž©ž›§ £¡ ¨ž©ž¥´°£¡ † ¨ž©ž®§´ ¨ž©¡¤™  ¨ž©°™«£¡ ¨žª£§šž«§¦  ¨žª§£† ¨ž«¤¡  ¨ž«¤¡›ž©¦´ž ¨ž«¤¡¥™¸«¦¡£§›´ž ¨ž°¡  ¨¡œ¥ž¦«´  ¨¡¤§¥™«ž©¡™¤ † ¨¡¤§¥™«ž©¡™¤´ ¨¡¤§©™¥™ ¨¡¤§©™¥´ ¨¡ª«§¤ž«´  ¨¤™ ¥™«©§¦´ ¨¤™¦£™ 

ª¥©¢ª«Ÿª¥¢¯«Ÿ­

®¯­

¨¤™ª«¡£¨›®  ¨¤™ª«¡­¡£™«§©  ¨¤ž¦£™    † ¨¤ž¦£™™©¥¡©§›™¦¦™¸  ¨¤ž¦£¡   ¨¤¡¦«¬ª †  ¨¤¡¦«¬ª´ ¨¤¡«™¥¡¦ž©™¤§›™«¦™¸ ¨¤¡«™¨ž±ž®§¦™¸ ¨¤¡«£™£ž©™¥¡°žª£™¸ ¨¤¡«£™¨§«§¤§°¦™¸ ¨¤¡«£™«©§«¬™©¦™¸ ¨¤¡«£™­™ª™¦™¸  ¨¤¡«´§©§Ÿ¦´ž ¨¤¡«´¨™ §œ©žš¦ž›´ž ¨¦ž›¥§¡¦ª«©¬¥ž¦«  ¨§œ§¦™Ÿ  ¨§œ©¬ °¡£ † ¨§œ©¬ °¡£¡ ¨§›žª¨©¸¥§¢ ¨§›žªª ™Ÿ¡¥§¥ ¨§›§£™œ¡š£™¸ † ¨§§¦´  ¨§§¦´¬±ž›´ž ¨§¤§Ÿ£™ † ¨§¥§ª«£¡ ¨§§£§¦¦¡£ ¨§§£§¦¦¡£¡  ¨§£©™ª£™ ¨§£©´«¡ž†  ¨§£©´«¡¸ † ¨§£©´«¡¸¦™¨§¤µ¦´ž ¨§¤ † ¨§¤¤™¥¡¦¡©§›™¦¦´¢ ¨§¤«ž¨¤´¢  ¨§¤™«¡ ¨§¤¡£™©š§¦™« † ¨§¤¡¨©§¨¡¤ž¦ ¨§¤¡ª«¡©§¤ ¨§¤¡¬©ž«™¦ ¨§¤¡­§¥  ¨§¤¡¶ª«© † ¨§¤§ª™ ¨§¤§«ž¦¯žª¬±¡«ž¤¡  ¨§¤§«ž¦¯žª¬±¡«ž¤µ ¨§¤§«¦¡²ž¨©§«¡›§¨§Ÿ™©¦§ž ¨§¤§«¦§ ¨§¤¬™›«§¥™«´ª›™©§°¦´ž ¨§¤´  ¨§©žš©¡£  ¨§©žš©¡£¡ ¨§©¡¤ž£ª † ¨§©«™¤´ ¨§«§¤£¡ † ¨§«§¤£¡¦™«¸Ÿ¦´ž † ¨§«§¤§£ ¨§«§¤§£¦™«¸Ÿ¦§¢ ¨§«§¤§£¨§›žª¦§¢ ¨§«§¤§£©žž°¦´¢ ¨©™¢¥ž© ¨©ž¨™©™«´®¡¥¡°žª£¡ž ¨©¡š§©´   ¨©¡›§´ ¨©¡¤™›£¡ ¨©¡®§Ÿ¡ž ¨©¡¯ž¨ ¨©§š£™ † ¨©§š£¡ ¨©§›§ ¨©§›§¤§£™† ¨©§›§¤§£™ª›™©§°¦™¸ ¨©§ž£«¡©§›™¦¡ž  † ¨©§ž¥ ¨©§ž¥´ ¨©§Ÿž£«§© ¨©§Ÿž£«§©´ ¨©§¨¡«£™  ¨©§¨¡«£¡ ¨©§­¡¤¡™¤·¥¡¦¡ž›´ž ¨©§­¡¤µ™¤šžª ¨©§­¡¤µ¤¸œ£¤ ¨©§­¡¤µ¥™¸°£§›´¢ ¨©§­¡¤µ¨›® ¨©§­¡¤µ¨¬ ¨©§­¤¡ª«

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10


98 | ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (503) 22.02.10 ª¥©¢ª«Ÿª¥¢¯«Ÿ­

®¯­

¨©§­¦™ª«¡¤ †  ¨©¬«£¡ ¨¬©™™¤·¥¡¦¡ž›™¸ ¨¬±£¡«ž¨¤§›´ž

› ©™š§«´šž«§¦¦´ž ©™š§«´£™¥ž¦¦´ž ©™š§«´£©§›ž¤µ¦´ž ©™š§«´§«ž¤§°¦´ž ©™š§«´¨©§ž£«¦´ž ©™š§«´¨¬ª£§¦™¤™§°¦´ž ©™š§«´ª™¦«ž®¦¡°žª£¡ž ©™š§«´ª›™¢¦´ž ©™š§«´ª›™©§°¦´ž ©™š§«´ª«©§¡«ž¤µ¦´ž ©™š§«´­™ª™¦´ž ©™¡™«§©  ©™¡™«§©´ †  ©™£§›¡¦™ ©™£§›¡¦™ª¨µžžª«™¤§¥ ©™£§›¡¦´ ©™ª£¤™£™ † ©™ª«›§©† ©™ª«›§©´  ©žœ¬¤¸«§© ©žœ¬¤¸«§©´ ©ž¬£«§© ©ž ™£¡ ©ž °¡£¡ ©ž µš™  ©ž¢£™ ©ž£§¦ª«©¬£¯¡¸ † ©ž¥¦¡  ©ž¥§¦«   † ©ž§ª«™«´ ©ž±ž«£¡ † † † ©ž±ž«£¡›ž¦«¡¤¸¯¡§¦¦´ž ©ž±ž«£¡¥ž«™¤¤¡°žª£¡ž ©ž±ž«£¡©™¡™«§©¦´ž ©§ ž«£¡  ©§¤µª«™›¦¡† ©¬šž¥™ª« ©¬šž©§¡ ©¬£™›  ©¬£™›¨§Ÿ™©¦´¢ ©¬£™›™ ©¬£™›¡¯´ ©¬°£¡ ©¬°£¡›ž©¦´ž

ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÀß ÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈ¨Ì ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

œ ª™¢¡¦œ   ª™¢¡¦œ›¡¦¡¤§›´¢  ª™¢¡¦œ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢  ª™¤µ¦¡£¡ ª™¥§¨§œ©¬ °¡£ ª™¥§¨§œ©¬ °¡£¡ ª™¥§©ž ´  ª™¦«ž®¦¡£™ ª™¦­™¸¦ª ª™¬¦™ ª™¬¦´   ª›™¡ † ª›™©£™ ª›™¸ ª›ž©¤™ ª›ž©¤ž¦¡ž ª›ž«¡¤µ¦¡£ ª›ž«¡¤µ¦¡£¡  ª›¸ ¡ ªœ§¦´ ªžœ¥ž¦« ªž¢­´ ªž©¨¸¦£™ ªž«£™ †  ªž«£™¥™¤¸©¦™¸  ªž«£™ª›™©¦™¸ ªž«£™­™ª™¦™¸   ªž«£™±«¬£™«¬©¦™¸ ªž«£™†©™š¡¯™ ª¡š¡« †  ª¡œ¦™¤¡ ™«§©´ ª¡œ¦™¤¡ ™¯¡¸

ª¥©¢ª«Ÿª¥¢¯«Ÿ­

®¯­

ª¡ª«ž¥™›§§ª«§°¦™¸ † ª¡ª«ž¥™£§¦«©§¤¸ ª¡ª«ž¥´›§§ª¤¡›¦´ž ª¡ª«ž¥´›§§ª«§°¦´ž † ª¡ª«ž¥´£§¦«©§¤¸ ª¡ª«ž¥´§«§¨¤ž¦¡¸ ª¡­§¦´ ª£™¥ž¢£¡  ª£§š™ ª£§š´   ª£§š´›ž©¦´ž ª£§«°   ª¤¡›´ ª¥™ £¡ ª¥žª¡ª¬®¡ž ª¥žª¡«ž¤¡ ª¥žª¡«ž¤µ ª¥žªµ †  ª¦žœ§ ™ž©Ÿ™«ž¤µ«©¬š°™«´¢ ª§ž¡¦¡«ž¤¡ ª§ž¡¦¡«ž¤µ ª§¤µ ª§¤µ›ž¦« ª§¨¤™ ª§ª«™›¤ž¦¡žª¥ž«  ª§­¡« ª§­¡«´ ª¨ž¯£©™¦ ª¨ž¯§žŸ™  ª¨ž¯«ž®¦¡£™ ª©žª«›§ ª©ž £™ † ª©¬š ª©¬š´  ª«™š¡¤¡ ™«§© ª«™š¡¤¡ ™«§©´ ª«™š¡¤¡ ™«§©´¦™¨©¸Ÿž¦¡¸ ª«™¤µ   ª«™¦£¡ ª«™¦¯¡¡¦™ª§ª¦´ž ª«›§¤¨§Ÿ™©¦´¢ ª«ž£¤§ †  ª«ž£¤§Ÿ¡£§ž ª«ž£¤§§š§¡  ª«ž£¤§¨¤™ª«¡£ ª«ž£¤§«ž£ª«§¤¡«  ª«ž£¤§«£™¦µ ª«ž£¤§®§¤ª«  ª«ž¤¤™Ÿ¡  ª«§¢£¡ ª«§¤š ª«§¤ž±¦¡¯´  ª«§¤´ ª«©ž¢°†¨¤ž¦£™ ª«©§¡«ž¤µª«›§§¥§› ª«©§¨´  ª«¬¨ž¦µ ª«¸Ÿ£™  ª«¸Ÿ£¡  ª¬¨ž©¨¤™ª«¡­¡£™«§© ª¬¨ž©¨¤™ª«¡­¡£™«§©´ ª°ž«°¡£›§´ ª°ž«°¡£¡ †   ª°ž«°¡£¡›§´   ª°ž«°¡£¡¶¤ž£«©§¶¦ž©œ¡¡ ª¶¦›¡°  ª¶¦›¡°†¨™¦ž¤¡ †  ª¶¦›¡°†¨™¦ž¤µ

 «™¢›ž£  «™¤¡  «™©™ «ž£ª«§¤¡«  «ž¤žŸ£¡ «ž¦« «ž¨¤¡¯´ «ž¨¤§›ž¦«¡¤¸«§© «ž¨¤§›ž¦«¡¤¸«§©´ «ž¨¤§¡ §¤¸¯¡¸† †   «ž¨¤§¡ §¤¸¯¡¸¤¸«©¬š «ž¨¤§¦§ª¡«ž¤µ «ž©¥§¥ž«© «ž©¥§¥ž«©´  «ž©¥§©žœ¬¤¸«§©

ª¥©¢ª«Ÿª¥¢¯«Ÿ­

®¯­

«ž©¥§©žœ¬¤¸«§©´ «ž®¦§¤™¢« «ž®¦§¤™¢« «ž®¦§¶¤™ª« «ž®¨¤™ª«¡¦´ «¡ª¥™† «£™¦¡ «£™¦µ † «§¨¤¡›§ «§©¥§ ™ «©™¦ª­§©¥™«§©´  «©™¦ª­§©¥™«§© «©™¦ª­§©¥™«§©´ª›™©§°¦´ž «©™¨´ «©§¢¦¡£¡ «©§ª´ «©¬š™  †  «©¬š™›œ¨ «©¬š™¥ž«™¤¤§¨¤™ª«¡£§›™¸ «©¬š™¨§¤¡¨©§¨¡¤ž¦§›™¸ «©¬š™¨©§­¡¤µ¦™¸ «©¬š´£™¦™¤¡ ™¯¡§¦¦´ž  «©¬š´¥ž«™¤¤§¨¤™ª«¡£§›´ž «¬¥š™ «¶¦´ «¸œ™¨§›žª™

ž ¬™¢«†ª¨¡©¡«  ¬›¤™Ÿ¦¡«ž¤¡ ¬›¤™Ÿ¦¡«ž¤µ ¬œ§¤§£   ¬œ§¤  ¬œ§¤£¡  ¬œ§¤§£   ¬œ§¤§£ ¨›® ¬œ§¤µ† ¬œ§¤µ¦¡£¡  ¬¤¡¦¡«ž¤¡ ¬ § † ¬ ¤´«ž¨¤§›´ž ¬£¤™£™ ¬¦¡«™  ¬¦¡«™ ´ ¬¦¡­¤ž£ª ¬¨¤§«¦¡«ž¤µ ¬©¦´  ¬©§›¦¡ ¬ª¤¬œ¡ † ¬ª«™¦§›£¡  ¬ª«™¦§›£¡¨©¡«§°¦§†›´«¸Ÿ¦´ž ¬ª«©§¢ª«›§ ™²¡«´ ¬«ž¨¤ž¦¡ž ¬«ž¨¤¡«ž¤µ   ¬®§ ™›§§¢›š™ªªž¢¦ž

ª¥©¢ª«Ÿª¥¢¯«Ÿ­

®¯­

¢ °ž©ž¨¡¯™ 

£ ±™¢š´ ±›ž¤¤ž©  ±žª«¡œ©™¦¦¡£ ±¡¦™ ±¡«©§£ † ±¡­ž© † ±£™­ ±£™­¨§Ÿ™©¦´¢ ±£™­´  ±£™­´¥ž«™¤¤¡°žª£¡ž ±£™­´†£¬¨ž ±£¬©£™ ±¤™œš™¬¥´ † ±¤™œš™¬¥´™›«§¥™«¡°žª£¡ž † ±¤™¦œ ±¤™¦œ¡   ±¤™¦œ¡œ™ §›´ž ±¦¬©  ±¨™œ™« ±¨™£¤ž›£™ ±¨™«ž¤¡ ±¨™«¤ž›£™œ¡¨ª§›™¸ † ±¨™«¤ž›£™¥™ª¤¸¦§†£¤žž›™¸ ±¨™«¤ž›£¡ ±¨¡¤µ£¡ ±¨§¦ † ±«™¦œ¡ ±«™¨¡£ ±«§©´ ±«¬£™«¬©£™ † ±«¬£™«¬©£™œ¡¨ª§›™¸ † ±«¬£™«¬©£™¯ž¥ž¦«¦™¸ ±«¬£™«¬©£¡  ±¬©¬¨

¤ ²žšž¦µ † ²¡«  ²¡«¥žšž¤µ¦´¢ ²¡«£¡

¨ ¶š§¦¡«  ¶£§­§¤  ¶£ª£™›™«§© ¶£ª£™›™«§©´ ¶¤ž£«©¡£™

Ÿ ­™¦ž©™ † ­™¦ž©™¤™¥¡¦¡©§›™¦¦™¸ ­™ª™¦´ž©™š§«´ † ­™ª™´ ­™ª™´›ž¦«¡¤¡©¬ž¥´ž ­¡¤µ«© ­¡¤µ«©´ † ­¡¤µ«©´š´«§›´ž ­¡¤µ«©´¤¸š™ªªž¢¦™ ­¡«¡¦œ¡ † ­¤™¦¯´ ­§¤µœ™  ­§¤µ¥™†®§¤ª«  ­§¦™©¡ ­§¦«™¦´  ­«§©§¨¤™ª«  ­¬¦™¥ž¦«´  ­¬©¦¡«¬©™† ­¬©¦¡«¬©™¥žšž¤µ¦™¸

¶¤ž£«©§›§§¦™œ©ž›™«ž¤¡ ¶¤ž£«©§  ¶¤ž£«©§§ž©Ÿ™«ž¤¡ ¶¤ž£«©§´  ¶¤ž£«©§¡¦ª«©¬¥ž¦« ¶¤ž£«©§£™¤§©¡­ž©´ ¶¤ž£«©§£™©«§¦ ¶¤ž£«©§£§¦›ž£«§©´ ¶¤ž£«©§ª«™¦¯¡¡ ¶¤ž¥ž¦«´§š§©¦´ž  ¶¥™¤¡ ¶¥™¤µ

®§¥¬«´

©

¡

·¦¡ª † 

¯ž¥ž¦«† ¯ž¨¡  ¯ª¨ †

ª ¸¥§š¬©


Строй-газета №7 (503)  

от 22 февраля 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you