Page 1

ÂÃÂÊÂÁÂÈÙʽÜÍÂÇȽÉʽÜÀ½ÄÂϽ

ÌÍÅÂÉÍÂÇȽÉØÌËÏÂÈÂÑËʽÉŠ Š Š Š

¹É¹º¹ËÔ»¹Â ƹÃÉÔѾ

– ÅÛÈÜÀËÁ½ ¯¥­£®¢­¯¥±¥³¥­«Ÿª ÚÇÄÂÉÌÈÜÍË¿

§½ÁƱ™œ ÃÆÇ»ÇÅÌÇÃÆÌ

ÎϽ¿ÅÏ ËÇʽ

 ¬Ð¹Ê˻̠»ÉÇÀÔ¼ÉÔѾ


ÌÍÅÂÉÍÂÇȽÉØÌËÏÂÈÂÑËʽÉŠ0,Š Š Š

Как перестать беспокоиться и начать жить?

Доказано, что беспокойство может не просто испортить Вашу жизнь, но и привести к серьезным нарушениям в работе нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Поэтому так важно выбрать хорошее средство от беспокойства – эффективное и натуральное. Одно из них – это «Валериана Форте» от компании «Эвалар». «Валериана Форте Эвалар» отличается повышенным содержанием экстракта валерианы – 125 мг в каждой таблетке, что и придает ей эффект «Форте». Вы почувствуете разницу уже с первой таблетки! Доказано, что успокаивающий эффект валерианы достигается при дозировках от 100 мг, а дозы меньше оказывают лишь

эффект плацебо (самовнушения).2 Достаточно сопоставить эти цифры, чтобы сделать выводы в пользу «Валерианы Форте Эвалар». «Валериана Форте Эвалар» отличается еще и тем, что она идеально подходит для людей, ведущих активный образ жизни. Ведь «Валериана Форте Эвалар» дополнена мелиссой и мятой. Такое сочетание эффективно снижает беспокойство и тревогу, но не влияет на Вашу активность днем. Именно такое сочетание трав используется в мировой практике. Потому что именно они снижают беспокойство, не снижая работоспособность днем, и способствуют быстрому засыпанию ночью.

«Валериана Форте Эвалар» не является лекарством, и ее можно принимать длительно, чтобы избавиться от беспокойства, которое мешает Вам жить. С «Валерианой Форте Эвалар» Вы сможете спокойно, без раздражения встретить любые события дня, а вечером – быстро заснуть. За превосходные релаксирующие свойства «Валериане Форте Эвалар» присвоено название «Релаксозан». Спрашивайте в аптеках «Валериану Форте» («Релаксозан») именно от компании «Эвалар»! «Валериана Форте Эвалар», чтобы перестать беспокоиться и начать жить!

Спрашивайте во всех аптеках города! «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный), 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», тел./факс (3854) 39-00-50, www. evalar.ru ОГРН 1022200553760

1 2

По результатам общенационального голосования в категории «Натуральные препараты для укрепления здоровья и повышения качества жизни». Сертификат №09/107/10 от 15.10.2009. Налетов С.В. Укр.Мед.Часопис, №3(71) – V/VI 2009. Стр. 41.

СоГР №77.99.23.3.У.8118.10.07 БАД СЭЗ №77.99.15.915.В.006855.06.07, СЭЗ №77.99.03.915.Д.009652.09.08 НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. Реклама

«Эвалар» - марка № 1 в России!1

E


ÌÍÅÂÉÍÂÇȽÉØÌËÏÂÈÂÑËʽÉŠ Š Š Š

£¨£±£›­£›¨®¡¨› У

же пять лет жильцы дома №1В на улице 75 Гвардейской бригады обустраивают свой дворик и ремонтируют дом на заработанные деньги, а все в округе завидуют. Как зарабатывают? Все очень просто! В аренду сдают крышу своего дома. Компания TELE2 арендует площадь на крыше дома №1В на улице 75 Гвардейской бригады. По началу жильцы сомневались, боялись. Специалисты из разных служб проводили специальные измерения, чтобы увериться в безопасности такого мероприятия. О результатах исследования рассказывали жильцам, и сомнения у людей постепенно развеялись. Решились на это, и за пять лет ни разу не пожалели. По словам Александры Петровны Васильевой, старшей по дому, сначала арендная плата перечислялась на счет управляющей компании. Случайно узнав об этом, жильцы решили инициативу взять на себя, все-таки надежней будет. Заключили договор с компанией, открыли счет на имя старшей по дому и стали получать ежемесячную плату. И никакого обмана! Деньги хоть и небольшие, а жилищные проблемы постепенно решаются. Заработанные деньги на общем собрании распределяются по первым нуждам. Первым делом сделали игровую площадку для детей со специальным ограждением. Тут и разноцветные скамеечки, большая песочница (там же лежат игрушки – для всех общие), качели, чтобы покачаться на которых выстраивается целая очередь, беседки, где и книжку можно почитать, и от жары спрятаться. Каждый день во дворе детвора: кто играет в песок, кто на качелях качается, а кто учится водить вертолет хоть и ненастоящий.

Сознательным и инициативным жильцам и управляющая компания рада пойти навстречу: помогают ремонт в подъездах делать да и к просьбам жильцов теперь внимательнее относятся. В этом дворе есть свои традиции. К примеру, день двора – 14 июля. Все праздники отмечают с музыкой, шарами, концертами. Сами дети придумывают номера и показывают родителям. «Веселье, детский гам – и душа радуется! – говорит Александра Петровна, – хочется мне, чтобы у детей спортивная площадка была, в подъезде окна пластиковые поставить надо до зимы: уж больно холодно в квартирах бывает». Живем мы в такое время, что кроме нас, о нашем благополучии никто не позаботится. Те, кто поактивней, жить хочет лучше – они и живут, потому что на месте не сидят, ищут возможности. И как показывает практика, возможности всегда есть, было бы желание. Вторым делом сделали парковку и расширили дорогу к дому. А раньше ведь была целая проблема: дорога узкая, проехать невозможно. Как-то пожар был, а пожарной машине никак к дому не подъехать. Словом, тушите, как хотите! Теперь таких проблем нет – машинам есть, где парковаться. Уже сделали ремонт в нескольких подъездах. Поставили внутренние деревянные двери, покрыли лаком. Дочь Александры Петровны Лиза и внучка, одиннадцатиклассница Катя, с удовольствием рисуют на стенах подъезда. Любимые сказочные герои – зайцы, черная пантера, Лунтик – их уже знает вся соседская малышня. Александра Петровна любит цветы, на площадках старается разводить. И красиво, и зелено, и всегда порядок! В такой подъезд зайти приятно, а жить – одно удовольствие.


¬«ª¢¡¢¨¹ª¥§ ÅÛÈÜ

¦¶©² ¡ —¤— ¢ 07.00 Д/ф «Долина волков» 08.00 Д/ф «Война и мир» 09.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 Сейчас 09.20 «Дайте жалобную книгу» 11.10, 20.30 Реальный мир 12.20 «Игра без правил» 14.20 Д/с «Неизвестная Африка» 15.00 «Колумб. Забытое плавание» 16.20 Д/с «Мир будущего» 17.00 Д/ф «Кирилл Лавров. Жизнь без фальши» 18.00 Открытая студия 19.00 «Программа Светланы Сорокиной и Андрея Максимова» 21.00 «Потерянная книга Нострадамуса» 22.00 Свобода мысли 23.30 «Без права на провал» 01.15 Шаги к успеху 02.45 «Умница Уилл Хантинг»

§¥¨¨Ÿ¶

¨©¨

¤©™

06.00 Утро России 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 09.35, 15.30, 18.15, 21.30 Вести-Омск 10.05, 04.35 «Родить вундеркинда» 11.00 «О самом главном» 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.55 Вести 12.55 «Богатая и любимая» 13.55 «Райские яблочки» 15.50 «Тайны следствия» 17.30 «Кулагин и партнеры» 18.35 «Дворик» 19.05 «Ефросинья» 20.00 «Слово женщине» 21.50 Спокойной ночи, малыши! 22.00 «Вы заказывали убийство» 23.55 «Дворжецкие. Вызов судьбе» 00.50 «Славянский базар-2010» 02.15 Честный детектив 02.45 «Как найти идеал» 05.30 Городок. Дайджест

06.00, 07.00 М/с 07.30, 09.30, 12.00, 15.30 Папины дочки 08.30, 20.30 Воронины 09.00 6 кадров 10.00 Я лечу 11.00, 16.30 Кремлевские курсанты 13.30 Приключения мишек Гамми 14.00 Настоящие охотники за привидениями м/с 14.30, 15.00 М/с 17.30 Галилео 18.30 Даешь молодежь! 19.00 Папины дочки 20.00 Игрушки 21.00 Ранетки 22.00 Учитель на замену 00.00 Видеобитва. Лучшее 00.30 История российского шоубизнеса 01.30 Жнец 03.15 Зачарованные

06.00 «Рублёвка. Live» 07.00 Сегодня утром 08.30 Кулинарный поединок 09.30 Чистосердечное признание 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 10.25 «Профессия - репортер» 11.00 «Агент особого назначения» 12.00 Суд присяжных 13.30 «Адвокат» 15.30 Чрезвычайное происшествие 16.30 «Улицы разбитых фонарей» 18.30 Чрезвычайное происшествие 19.30 «Столица греха» 21.30 «Глухарь» 23.35 «Сеанс с кашпировским» 00.25 «Таксист» 01.15 Футбольная ночь 01.50 «Человек, несущий смерть» 04.00 Особо опасен! 05.05 «2,5 человека»

©™

©™†­œ¤©§

›¥£—¯¤Ÿ

07.00, 14.00 «Разрушители мифов» 08.00, 15.00 «Альф» 09.00 Упс! 10.00, 16.00 «Человек-невидимка» 11.00, 05.00 «Эксперты» 12.00 «Богус» 17.00 «Затерянный мир» 18.00 «За гранью возможного» 19.00 Д/ф «Мурат Насыров. Кто-то простит, кто-то поймет» 20.00 «Кости» 21.00 «Реальность или фантастика» 22.00 «Посланник» 00.00 Звездный корабль Галактика 01.00 «Удивительные истории» 02.00 «Пила-2» 04.00 «Баффи - истребительница вампиров»

05.30, 07.30 «Настроение» 07.00 «Игры большого города» 08.25 «Взрослые дети» 09.50 «Салон красоты» 11.30,13.30, 17.30, 20.30, 00.40 События 11.45 «Постскриптум» 12.55 Детективные истории 14.00 «В центре событий» 15.00, 17.20 «Петровка, 38» 15.15 «Одно дело на двоих» 16.30 «Бывшие. Саддам Хусейн» 18.25 «Золотая тёща» 19.55 «Зубастые стоматологи» 21.00 «Пять с плюсом» 22.00 «Цепь» 23.50 «Момент истины» 01.40 «Культурный обмен» 02.10 «Имре Кальман». Д/ф 02.55 «Легионер»

³›ž¶œ£«› §©¥¨› ª¦›¬­£¥£¦£Ÿ « ©

Е

сли вы решили поменять окна в своей квартире или доме, к их выбору надо подготовиться основательно. Первым делом, определиться, какие окна будут соответствовать вашим требованиям: деревянные или пластиковые. Сразу скажем, однозначно ответить на этот вопрос нельзя, ведь различные оконные профили используются для различных функций. Можно сказать, что требования к окнам разнонаправленные, поэтому и выбор окна из того или иного материала зависит от комплексной оценки его свойств. Сегодня большое значение придается таким требованиям, как экономичность, функциональность и архитектурная (дизайнерская) составляющая. В пользу выбора пластиковых окон (ПВХ) говорят следующие факты: 1. Оптимальный баланс цена/качество. 2. Не требует ухода за внешней поверхностью. 3. Многокамерные ПВХ профили имеют равный с деревом коэффициент сопротивления теплопередаче. 4. ПВХ – самозатухающее вещество с высокой температурой возгорания и малым количеством выделяемого при горении тепла. Преимущества окон ПВХ В отличие от дерева, которое отличает малая долговечность первоначального качества, горючесть, высокая цена, окна ПВХ имеют множество преимуществ. Теплоизоляция Теплоизоляция является одной из главных функций окна. Теплоизолирующие свойства окна оценивают с помощью так называемого приведенного сопротивления теплопередаче. Чем оно выше, тем теплоизоляция окна лучше. Обычное стекло проводит тепло не больше кирпичной кладки, но в два раза меньше бетона и намного больше, чем материалы оконной коробки и переплета (кроме алюминия); словом, именно здесь происходят основные потери тепла. Интересно, что для отапливаемых помещений вообще не до-

пускается одинарное застекление. Теплоизоляцию окон повышают, используя два-три стеклянных листа с воздушными промежутками между ними 6-20 мм. Воздух, заполняющий промежуток, служит хорошим теплоизолятором. Чтобы обеспечить определенное расстояние между листами стекла, предварительно по периметру устанавливают специальную дистанционную рамку. А чтобы влага не попадала в воздушный промежуток, стекло вместе с рамкой по периметру заливают специальной мастикой. Если вместо воздуха в стеклопакет «закачать» более тяжелый, но, конечно, прозрачный газ – например инертный – то теплоизоляцию окна можно улучшить на 15-20 %. Для каждого используемого в этих целях газа – аргона, криптона, ксенона, гексафторида серы – существует своя оптимальная ширина промежутка между листами стекла. Потери тепла через стеклопакет снижают также нанесением на стекло одного из низкоэмиссионных покрытий; их делят на «твердые» и «мягкие» (можно встретить и другие термины: k-покрытие и i-покрытие, покрытия on-line и off-line). Воздухонепроницаемость Не менее важной функцией окон является обеспечение воздухообмена в здании. Вентиляция необходима не только для устранения запахов, углекислого газа, но и для создания нормального режима влажности в помещении, удаления излишков влаги. Воздухообмен в квартирах чаще всего обеспечивается вытяжной вентиляцией всего дома. Свежий воздух притекает в помещение через окна и двери. Для этого каждое окно даже в закрытом состоянии должно пропускать воздух (при наличии перепада давления DР снаружи и внутри помещения). Это свойство и называют воздухопроницаемостью. По нормам она не должна превышать 6 кг/м2*ч при величине DР = 10 Па, что соответствует скорости ветра на улице 15 км/ч. Воздухопроницаемостью можно управлять, используя особый вентилируемый профиль, перфорированные эластичные уплотнения или вентилируемые планки, устанавливаемые в верхней части окон. ÌÍËÁËÈÃÂÊÅÂʽÎ

06.25 «Мир в твоей тарелке» 07.00 «В день седьмой» 07.30 «Городское путешествие» 08.00 «Татьянин день» 09.00 «Дела семейные » 10.00 «Пророк» 11.00 «И падает снег». Д/ф 12.30, 21.30 «Мегаполис» 13.00 «Наш дом» 15.00 «Женская форма» 16.00 «Дороги Индии». 17.00 «Возвращение в Эдем». 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех». 18.30 «Служебные романы». Д/с 19.25 «Знак качества» 20.00 «Такая обычная жизнь». 21.00 «Я, побывавший там...» 22.00 «Отчаянные домохозяйки». 23.30 «Взрослый сын» 01.10 «Моя жена меня приворожила»

§œ¤†©™ 06.00 «Новый день» 06.10, 11.55, 13.40, 17.55, 20.25, 23.55 «Центральная магистраль» 07.00 «Здравствуй утро!» 08.30 «Солдаты - 7» 09.30, 00.00 «Новости 24» 10.00, 18.30 «Честно» 11.00 «Час суда» 12.00, 16.00 «Экстренный вызов» 12.30, 14.00 «Званый ужин» 13.30,17.30,19.30,22.30,00.30 Час новостей 15.00 «Давай попробуем?» 16.30 Черкизона. Одноразовые люди 18.00, 01.00 «Громкое дело» 20.00 «Национальный характер» 20.30 «Солдаты. И офицеры» 21.30 «Последний секрет мастера» 23.00 «Справедливость» 01.30 «Улицы разбитых фонарей» 02.30 «Репортерские истории» 03.00 «Контакт»

¡ ª¢³© ª§— 08.00 Евроньюс 11.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 11.30 «Робин Гуд. Возвращение» 13.05 Линия жизни 13.55, 20.55 Д/ф «Противоречивая история Жанны д’Арк» 14.45 «Экзамен на чин». «Сценки» 16.30 Все о собаках 16.35, 17.45 М/с 16.40 «Последнее лето детства» 17.55, 03.00 Д/с «Улицы лемуров» 18.20, 03.25 «Очевидное-невероятное» 18.50 Энциклопедия 19.00 Пьер Булез и оркестр де Пари 20.00 Атланты. В поисках истины 21.45 Острова 22.25 «Чичен-Итца. Тайна гибели майя» 22.40 Aсademia 23.30 «Век Мопассана» 00.50 «Николай Вавилов»

©¤© 06.00 «Необъяснимо, но факт» 07.10 «Такси» 07.40, 08.00 «Никелодеон на ТНТ» 08.30, 01.00 «Комеди клаб» 09.30, 18.30, 20.00 «Универ» 10.30, 19.35 «Счастливы вместе» 11.30 «Никелодеон на ТНТ» 14.00 «Омск. Life» 14.30 «Женская лига» 15.00 «Сomedy woman» 16.00 «Кто подставил кролика Роджера» 18.00 «Любовь на районе». 19.00, 20.30 «Интерны» 21.00 «Мистер крутой» 23.00, 00.00, 02.55 «Дом-2 00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой» 02.00, 02.25 «Сайнфелд» 03.50, 04.25 «Убойной ночи» 05.00 «Информационноразвлекательная программа»

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

¦œ§™² ¡ —¤— ¢ 06.00 Доброе утро 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости 10.05 Малахов + 11.20 Модный приговор 12.20 Контрольная закупка 13.20 Участок 14.20, 05.20 Детективы 15.20 Понять. Простить 16.20 Хочу знать 16.50 «Обручальное кольцо» 17.50 Федеральный судья 19.20 «След» 20.00 Давай поженимся! 21.00 Жди меня 22.00 Время 22.30 «Большая нефть» 23.20 «Познер» 00.20 Коко Шанель и Игорь Стравинский 02.30 «Американская семейка» 03.00, 04.05 «Капитан Зум и академия супергероев»

«§ª¥¡Ÿ¢­¥

СЕРИАЛ¨¦¥§ © 08.00, 10.15 «Моя планета» 10.00, 12.00, 14.55, 21.10, 01.15 Вести-спорт 10.45, 15.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир. Россия - Словакия 12.10 Вести-спорт. Местное время 12.20 Футбол. Чемпионат мира. Финал 14.45, 21.00, 01.00 Вести.Ru 16.20, 17.30, 18.45, 19.50 Вести-спорт. ЮАР 16.35 Лучший гол ЮАР-2010 17.00 Чемпионат мира по футболу. Лучшее 17.45 Регби-7. Чемпионат европы 20.05 Лучший гол ЮАР-2010 20.30 Чемпионат мира по футболу 21.30 ЮАР-2010. Финал 02.35 «Наука 2.0. Моя планета» 03.35 Вести-спорт 03.45 Пляжный футбол


Ÿ¯«­ª¥§ ÅÛÈÜ

¦¶©² ¡ —¤— ¢ 07.00, 13.20 Д/ф «Хищники планеты» 08.00 Д/ф «Война и мир» 09.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 Сейчас 09.20 «Без права на провал» 10.55 Д/ф «Отмель Эливал» 12.20 Д/с «Подводная одиссея Кусто» 14.25 Д/с «Неизвестная Африка» 14.55, 21.00 Д/ф «Потерянная книга Нострадамуса» 16.20 Д/с «Мир будущего» 17.00 Д/ф «Русский Ирак» 18.00 Открытая студия 19.00 «Программа передач Светланы Сорокиной и Андрея Максимова» 20.30 Реальный мир 22.00 Свобода мысли 23.30 «Танцор диско» 02.20 Ночь на пятом 02.50 «Мечта Кассандры» 04.55 Д/с «Самые, самые, самые...»

§¥¨¨Ÿ¶

¨©¨

¤©™

§œ¤†©™

06.00 Утро России 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 09.35 Вести-Омск. Утро 10.05 «Русский «Титаник» 11.00 «О самом главном» 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести 12.35 Местное время. Вести-Сибирь 12.55 «Богатая и любимая» 13.55 «Райские яблочки» 15.30, 18.15, 21.30 Вести-Омск 15.50 «Тайны следствия» 17.30 «Кулагин и партнеры» 18.35 «Дворик» 19.05 «Ефросинья» 20.00 «Слово женщине» 21.50 Спокойной ночи, малыши! 22.00 «Вы заказывали убийство» 23.55 «Загремим под фанфары...» 00.50 «Славянский базар-2010» 01.55 Вести + 02.15 «Как только сможешь» 04.30 «Девушка-сплетница»

06.00, 13.30, 14.00 М/с 07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00 Папины дочки 08.00, 20.00 Игрушки 08.30, 20.30 Воронины 09.00, 23.45 6 Кадров 10.00 Я лечу 11.00, 16.30 Кремлевские курсанты 14.00 Настоящие охотники за привидениями 14.30 Земля до начала времен 15.00 Что новенького, Скуби Ду? 17.30 Галилео 18.30 Даешь молодежь! 21.00 Ранетки 22.00 Замена. Последний урок 00.00 Видеобитва. Лучшее 00.30 Инфомания 01.00 Жнец 02.40 Зачарованные

06.00 «Рублёвка. Live» 07.00 Сегодня утром 08.30 Квартирный вопрос 09.30 Чистосердечное признание 10.00, 13.00, 16.00, 23.15 Сегодня 10.25 «Профессия - репортер» 11.00 «Агент особого назначения» 12.00 Суд присяжных 13.30 «Адвокат» 15.30 Чрезвычайное происшествие 16.30 «Улицы разбитых фонарей» 18.30 Чрезвычайное происшествие 19.00 Сегодня 19.30 «Столица греха» 21.30 «Глухарь» 23.35 «Сеанс с Кашпировским» 00.25 «Таксист « 01.25 «Сталин. Live» 02.25 «Помутнение» 04.10 «Контора» 05.10 «2,5 человека»

06.00 «Новый день» 06.20, 13.30, 19.30, 17.30, 22.30, 00.30 «Час новостей» 07.00 «Здравствуй утро!» 08.30 «Солдаты - 7» 09.30, 00.00 «Новости 24» 10.00, 18.30 «Честно» 11.00 «Час суда» 12.00 «Экстренный вызов» 12.30, 14.00 «Званый ужин» 15.00 «Давай попробуем?» 16.00 «Экстренный вызов» 16.30 Черкизона. Одноразовые люди 18.00, 01.00 «Громкое дело» 20.00 «Местные жители» 20.30 «Солдаты. И офицеры» 21.30 «Последний секрет мастера» 23.00 «Справедливость» 01.30 Улицы разбитых фонарей 02.30 Призрак оперы 04.30 «Я - путешественник» 05.00 «Военная тайна с Прокопенко»

©™†­œ¤©§

›¥£—¯¤Ÿ

©™ 07.00, 14.00 «Разрушители мифов» 08.00, 15.00 «Альф» 09.00 Упс! 10.00, 16.00 «Человек-невидимка» 11.00, 05.00 «Эксперты» 12.00 Д/ф «Мурат Насыров. Кто-то простит, кто-то поймет» 13.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса» 17.00 «Затерянный мир» 18.00 «За гранью возможного» 19.00 «Подлинная жизнь агента 007» 20.00 «Кости» 21.00 Д/ф «Реальность или фантастика: во власти призраков» 22.00 «Лепрекон: возвращение» 00.00 «Звездный корабль Галактика» 01.00 «За гранью возможного» 02.00 «Посланник» 04.00 «Баффи - истребительница вампиров»

05.30, 07.30 «Настроение» 07.00, 13.50, 16.15, 18.00, 19.30, 21.30, 01.20 «Город сегодня» 08.30 «Будни уголовного розыска» 10.10 «Монетный дворик» 10.55 «Культурный обмен» 11.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.45 «События» 11.45, 14.00 «Ландыш серебристый». 14.10 «Момент истины» 15.00 «Петровка, 38» 15.15 «Одно дело на двоих». 16.30 «Бывшие. Радован Караджич» 17.20 «Петровка, 38» 17.55, 21.25 «Омск сегодня» 18.25 «Золотая тёща» 19.55 «Прогнозы» 21.00 «Автосфера» 22.00 «Цепь» 23.50 «В.И.Ленин. Что скрывали мифы» 01.45 «Профессионалы»

©¤©

¡ ª¢³© ª§—

06.25 «Мир в твоей тарелке» 07.00 «Я, побывавший там...» 07.30 «Городское путешествие» 08.00 «Татьянин день» 09.00 «Дела семейные » 10.00 «Пророк». 11.00 «И падает снег» 12.30, 21.30 «Мегаполис» 13.00 «Взрослый сын». 14.40 «Иностранная кухня» 15.00 «Звёздная жизнь» 16.00 «Дороги Индии». 17.00 «Возвращение в Эдем». 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех». 18.30 «Служебные романы» 20.00 «Такая обычная жизнь». 21.00 «Живое дело» 22.00 «Отчаянные домохозяйки» 23.30 «Оглянись!..» 01.15 «Моя жена меня приворожила»07.30 Евроньюс 11.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 11.30 «Робин Гуд. Возвращение» 13.00 «Резец и музыка». С. Коненков 13.40, 20.50 Д/ф «Противоречивая история Жанны д’Арк» 14.35, 00.50 «Николай Вавилов» 16.00 Географическая видеоэнциклопедия 16.40 «Не покидай...» 17.55, 02.55 Д/с «Улицы лемуров» 18.20, 03.25 «Очевидное-невероятное» 18.50 Энциклопедия 18.55 Элен Гримо и Клаудио Аббадо на фестивале в Люцерне 20.00 Антланты. В поисках истины 21.45 «Больше, чем любовь» 22.25 «Монастырь святой Екатерины на горе Синай» 23.30 «Век Мопассана»

d25224

06.00 «Необъяснимо, но факт» 07.10 «Такси» 07.40, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Никелодеон на ТНТ» 08.30, 01.00 «Комеди клаб» 09.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Универ» 10.30, 11.00, 19.35 «Счастливы вместе» 14.00 «Саша + Маша» 14.30 «Женская лига» 15.00 «Comedy woman» 16.00 «Мистер крутой» 18.00 «Любовь на районе». 19.00, 20.30 «Интерны» 21.00 «Нереальный блокбастер» 22.25 «Наша Russia» 23.00, 00.00, 03.00 «Дом-2» 00.35 «Автосфера» 02.00 «Клуб бывших жен» 03.50, 04.25 «Убойной ночи» 05.00 «Информационноразвлекательная программа»

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

¦œ§™² ¡ —¤— ¢ 06.00 Доброе утро 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости 10.05 Малахов + 11.20 Модный приговор 12.20 Контрольная закупка 13.20 Участок 14.20 Детективы 15.00 Другие новости 15.20 Понять. Простить 16.20 Хочу знать 16.50 «Обручальное кольцо» 17.50 Федеральный судья 19.20 «След» 20.00 Давай поженимся! 21.00 Пусть говорят 22.00 Время 22.30 «Большая нефть» 23.20 «Тур де франс» 00.30 «Мои звезды прекрасны» 02.00 «Американская семейка» 02.30 «8 миллионов способов умереть» 04.50 «Дурнушка»

«§ª¥¡Ÿ¢­¥

¨¦¥§ © 09.00, 01.30 «Моя планета» 10.00, 12.00, 14.55, 20.05, 01.15, 03.35 Вести-спорт 10.15 «Юар-2010. Неделя спорта» 11.15 «Наука 2.0» 11.45 Рыбалка с Радзишевским 12.15 Академическая гребля 13.40 Стендовая стрельба. Чемпионат Европы 14.45, 19.55, 01.00 Вести.Ru 15.10, 03.45 Пляжный футбол 16.25, 06.00 Футбол. Чемпионат мира. Женщины до 20 лет 18.25 Лучший гол ЮАР-2010 18.50 «ЮАР-2010. Неделя спорта» 20.25 Легкая атлетика 23.30 Футбол России 00.35 Лучший гол ЮАР-2010 05.00 Стендовая стрельба


®­¢¡ ÅÛÈÜ

¦œ§™² ¡ —¤— ¢ 06.00 Доброе утро 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости 10.05 Малахов + 11.20 Модный приговор 12.20 Контрольная закупка 13.20 Участок 14.20 Детективы 15.00 Другие новости 15.20 Понять. Простить 16.20 Хочу знать 16.50 «Обручальное кольцо» 17.50 Федеральный судья 19.20 «След» 20.00 Давай поженимся! 21.00 Пусть говорят 22.00 Время 22.30 «Большая нефть» 23.20 Д/ф «Мадам Анни Жирардо» 00.30 «Последний урок» 02.10 «Американская семейка» 02.40 «Под солнцем Тосканы» 04.50 «Дурнушка»

¦¶©² ¡ —¤— ¢ 07.00, 13.20 Д/ф «Хищники планеты» 08.00 Д/ф «Война и мир» 09.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 Сейчас 09.20 «Рокировка в длинную сторону» 11.15 Реальный мир 12.20 Подводная одиссея Кусто 14.30 Д/с «Неизвестная Африка» 15.00 Д/ф «Потерянная книга Нострадамуса» 16.20 Д/с «Мир будущего» 17.00 Д/ф «Псковский набат» 18.00 Открытая студия 19.00 «Программа передач» 20.30 Реальный мир 21.00 Д/ф «Последний бой 300 спартанцев» 22.00 Свобода мысли 23.30 «Влюбиться в невесту брата» 01.30 Ночь на пятом 01.55 «Крепостная актриса»

«§ª¥¡Ÿ¢­¥

§¥¨¨Ÿ¶

¨©¨

¤©™

§œ¤†©™

©¤©

06.00 Утро России 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 09.35, 15.30 Местное время. Вести-Омск. Утро 10.05 «Секрет его молодости. Карел Готт» 11.00 «О самом главном» 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести 12.35, 18.15, 21.30 Местное время. Вести-Сибирь 12.55 «Богатая и любимая» 13.55 «Райские яблочки» 15.50 «Тайны следствия» 17.30 «Кулагин и партнеры» 18.35 «Дворик» 19.05 «Ефросинья» 20.00 «Слово женщине» 21.50 Спокойной ночи, малыши! 22.00 «Вы заказывали убийство» 23.55 «Двое против Фантомаса» 00.50 «Славянский базар-2010» 01.55 Вести + 02.15 «Монолог»

06.00 М/с 07.00 Приключения Вуди и его друзей м/с 07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00 Папины дочки 08.00, 20.00 Игрушки 08.30, 20.30 Воронины 09.00, 23.45 6 Кадров 10.00 Я лечу 11.00, 16.30 Кремлевские курсанты 13.30 Приключения мишек Гамми 14.00 Настоящие охотники за привидениями 14.30 Приключения Вуди и его друзей 15.00 Что новенького, Скуби Ду? 17.30 Галилео 18.30 Даешь молодежь! 21.00 Ранетки 22.00 Победитель получает все 00.00 Видеобитва. Лучшее 00.30 Инфомания 01.00 Жнец 02.40 Зачарованные

06.00 «Рублёвка. Live» 07.00 Сегодня утром 08.30 Дачный ответ 09.30 Чистосердечное признание 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 10.25 «Профессия - репортер» 11.00 «Агент особого назначения» 12.00 Суд присяжных 13.30 «Адвокат» 15.30 Чрезвычайное происшествие 16.30 «Улицы разбитых фонарей» 18.30 Чрезвычайное происшествие 19.30 «Столица греха» 21.30 «Глухарь» 23.35 «Сеанс с Кашпировским» 00.30 «Таксист « 01.30 «Сталин. Live» 02.25 «Марсельский контракт» 04.15 «Контора» 05.10 «2,5 человека»

06.00 «Новый день» 06.20, 13.30, 17.30, 19.30, 22.30, 00.30 «Час новостей» 07.00 «Здравствуй утро!» 08.25, 12.25, 15.55, 17.50, 22.55, 00.50 «Новостная магистраль» 08.30 «Солдаты - 8» 09.30, 00.00 «Новости 24» 10.00, 18.30 «Честно» 11.00 «Час суда» 12.00, 16.00 «Экстренный вызов» 12.30, 14.00 «Званый ужин» 15.00 «Давай попробуем?» 16.30 Черкизона 18.00, 01.00, 05.30 «Громкое дело» 19.25 «Политех. Сегодня» 20.00 «Молодежная редакция» 20.30 «Солдаты. И офицеры» 21.30 Последний секрет мастера 23.00 «Справедливость» 01.30 «Улицы разбитых фонарей» 02.30 «Ускользающий вирус» 04.30 «Нина»

06.00 «Необъяснимо, но факт» 07.10 «Такси» 07.40, 08.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Никелодеон на ТНТ» 08.30, 01.00 «Комеди клаб» 09.30, 10.00, 18.30, 20.00 «Универ» 10.30, 11.00 «Счастливы вместе» 14.00 «Саша + Маша» 14.30 «Женская лига» 15.00 «Comedy woman» 16.00 «Нереальный блокбастер» 17.25 «Наша Russia» 18.00 «Любовь на районе» 19.00, 20.30 «Интерны» 19.30 «Омск. Life» 21.00 «Верзила Салмон» 23.00, 00.00 «Дом-2» 00.40 «Секс» с Анфисой Чеховой 02.00 «Клуб бывших жен» 03.00 «Дом-2. Мечты сбываются» 03.50, 04.25 «Убойной ночи» 05.00 «Информационноразвлекательная программа»

©™

©™†­œ¤©§

›¥£—¯¤Ÿ

¡ ª¢³© ª§—

¨¦¥§ ©

06.00 М/ф 07.00 «Разрушители мифов» 08.00, 15.00 «Альф» 09.00 Упс! 10.00, 16.00 «Человек-невидимка» 11.00, 05.00 «Эксперты» 12.00 «Подлинная жизнь агента 007» 13.00 Д/ф «Жизнь после людей» 14.00 «Разрушители мифов» 17.00 «Затерянный мир» 18.00, 01.00 «За гранью возможного» 19.00 Д/ф «Ева Браун. Жена на сутки» 20.00 «Кости» 21.00 «Реальность или фантастика: последний пещерный человек» 22.00 «Тварь из глубины» 00.00 «Звездный корабль Галактика» 02.00 «Лепрекон: возвращение» 04.00 «Баффи - истребительница вампиров»

05.30, 07.30 «Настроение» 07.00, 13.50, 16.15, 18.00, 19.30, 21.30, 01.15 «Город сегодня» 08.35 «Д’Артаньян и три мушкетера» 10.20 «Музыкальная история» 10.55 «Тяжелые деньги». Д/ф 11.30, 13.30, 17.30, 20.40, 00.40 «События» 11.45, 14.00 «Двойной капкан» 15.00, 17.20 «Петровка, 38» 15.15 «Одно дело на двоих» 16.30 «Бывшие. Первез Мушарафф» 17.55, 20.35, 21.25 «Омск сегодня» 18.25 «Золотая тёща» 19.55 «Омский район. О главном» 21.00 «На высоте» 22.00 «Цепь» 23.45 «В.И.Ленин. Что скрывали мифы» 01.40 «Бум» 03.40 «Одно дело на двоих»

06.25 «Мир в твоей тарелке» 07.00 «Живое дело» 07.30 «Городское путешествие» 08.00 «Татьянин день». 09.00 «Дела семейные » 10.00 «Пророк». 11.00 «И падает снег» 12.30, 21.30 «Мегаполис» 13.00 «Оглянись!..» 14.45 «Вкусы мира» 15.00 «Звёздная жизнь» 16.00 «Дороги Индии» 17.00 «Возвращение в Эдем» 18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех» 18.30 «Служебные романы» 20.00 «Такая обычная жизнь». 21.00 «Местные жители» 22.00 «Отчаянные домохозяйки» 23.30 «Два Фёдора» 01.15 «Моя жена меня приворожила»

07.30 Евроньюс 11.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 11.30 «Человек с золотой рукой» 13.30 Д/ф «Древо жизни» 13.40 Д/ф «Возвращение М. Петипа» 14.35 «Николай Вавилов» 16.00 Географическая видеоэнциклопедия 16.40 «Не покидай...» 17.55, 02.55 Д/с «Улицы лемуров» 18.20, 03.25 «Очевидное-невероятное» 18.50 Энциклопедия 19.00 Концерт в ГМИИ им. А. С. Пушкина 19.40 Д/ф «Бремен» 20.00 Атланты. В поисках истины 20.50 Д/ф «Париж в песнях» 21.45 Д/ф «Плоское небо» 22.40 Aсademia 23.30 «Век Мопассана» 00.50 «Возращение броненосца»

ʽԽÈËʽÎ

Звукоизоляция Еще одна из неотъемлемых функций окон – служить защитой от уличного шума. Так, окно с одной рамой и однокамерным стеклопакетом снижает его уровень на 30-35 дБ, а с двухкамерным – на 32-40 дБ. Дальнейшее повышение звукоизоляции возможно, если использовать два оконных переплета: при спаренном, наиболее распространенном в отечественном домостроении, она достигает 40-49 дБ, а при двойном – 45-56 дБ. Типовой двухкамерный стеклопакет 4-8-4-8-4 грешит тем, что, снижая уличный шум, сам немного «гудит», поэтому воздушные промежутки лучше взять разными, например 8 и 12 мм, 8 и 16 мм, или установить в стеклопакете листы стекла разной толщины, например наружное может иметь толщину 8 мм, а внутреннее – 4 мм. Достаточно эффективно, если один из листов стеклопакета выполнен из «триплекса», вторая функция которого – снижать шум. Герметичность стыков пластикового окна также влияет на звукоизоляцию. Поэтому должно иметь как минимум две герметичные прокладки, установленные по всему периметру, причем хорошее прилегание прокладки пластикового окна должно быть обеспечено при помощи фурнитуры. Энергосбережение Пластиковые окна и остекленные лоджии на 20-25 % сберегают затраты энергии на обогрев помещений и продлевают ресурс отопительного оборудования, что, в конечном итоге, обеспечивает немалую экономию денежных средств. Известно, что при современном остеклении жилых домов около 40 % тепловой энергии уходит на улицу именно через окна. Причем основные потери тепла происходят путем излучения. Чтобы справиться с «утечкой», используется теплосберегающее стекло. Так, в течение отопительного сезона эффект от окна ПВХ средних размеров, застекленного стеклопакетом с теплосберегающим стеклом, эквивалентен сжиганию 120 кг жидкого топлива. Экологичность пластиковых окон Новый продукт, которым являются в России пластиковые окна, всегда вызывает вопросы о своих потребительских качествах. Особенно важными являются вопросы безопасности ПВХокон для здоровья людей и их влияние на окружающую среду. На заре применения в строительной индустрии ПВХ действительно содержал отдельные тяжелые металлы. На сегодняшний день все ведущие производители профиля ПВХ изменили химическую формулу материала на безопасную и прошли необходимые экологические проверки. При производстве пластиковых окон теперь ис-

Таблица. Вид работ Ежегодная подготовка окна к зиме Ежегодная реставрация окна

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ08.00, 01.30 «Моя планета» 08.55 Футбол России 10.00, 12.00, 15.10, 19.55, 01.15, 03.35 Вести-спорт 10.15, 12.15 Легкая атлетика 13.10 Скоростной участок 13.40 Стендовая стрельба 14.45 Рыбалка с Радзишевским 15.00, 19.45, 01.00 Вести.Ru 15.20 Профессиональный бокс 16.25, 05.55 Футбол. Чемпионат мира. Женщины до 20 лет 18.25 Футбол России 19.25 Лучший гол ЮАР-2010 20.15 Легкая атлетика. Чемпионат России 23.00 «Под прикрытием» 03.45 Профессиональный бокс 04.50 Стендовая стрельба

пользуется новая технология, поэтому эти профили больше не содержат свинец. Исходным веществом для поливинилхлорида, в первую очередь, является поваренная соль (хлорид натрия). При производстве ПВХ используются нефть и газ – натуральное сырье, из которого путем крекинга получают газообразный этилен. В результате нескольких химических реакций образуется поливинилхлорид – устойчивое соединение, абсолютно безвредное для здоровья человека. Процесс получения ПВХ является замкнутым, он протекает в соответствии со всеми действующими нормами и с соблюдением необходимых мер безопасности окружающих. Примеры применения ПВХ – изготовление сосудов для хранения донорской крови и кровяной плазмы, установка пластиковых окон в ДК-Хаусе – доме для аллергиков и астматиков Германии. Специальная группа врачей этого медучреждения после долгих исследований выбрала окна из ПВХ профиля, потому что в нем нет никаких вредных выделений химических веществ. Поэтому вы можете с уверенностью ставить пластиковые окна, здоровью они не навредят. Деревянное окно: стоимость обслуживания Теперь подсчитаем, сколько денег вам необходимо на ежегодный ремонт и реставрацию старого деревянного окна. И это без учета вашего времени и сил. Если вы не планируете делать это самостоятельно, прибавьте к полученной сумме затраты на услуги ремонтника (см. таблицу «Расчет ежегодных затрат на деревянное окно») Итак, в год на одно деревянное окно мы потратим 526 рублей. Если умножить эту сумму на количество окон в квартире или доме получится еще больше. Для примера, возьмем двухкомнатную квартиру с балконом. Будем считать, что на двойную балконную дверь уйдет примерно та же сумма, что и на одно окно. 526 руб. Х 3 окна + 526 рублей (балконная дверь) = 2104 рубля Итак, в год на деревянные окна в двухкомнатной квартире уйдет 2104 рубля. За три года – 6312 рублей, а за десять лет – 21 040 рублей. Учитывая инфляцию, эта сумма может возрасти минимум в 2 раза. И это при том, что мы не учли фактор временных и физических затрат. Мы рассмотрели преимущества пластиковых окон и реальные затраты на ремонт старых деревянных окон. Ваша задача – за неделю решить, какие окна вы выбираете для своего дома. Если вы, все же, планируете отремонтировать старые окна – отправляйтесь в магазин с нашим списком и покупайте нужные товары. Если уже решили установить окна ПВХ, в следующем номере мы расскажем, с чего начать.

«Расчет ежегодных затрат на деревянное окно» Материал/фасовка Количество Цена за ед. Итого Резинка уплотнительная 1 шт. 75,00 руб. 75,00 руб. для утепления окон, упаковка 6 м. Штапик деревянный 2 шт. 49,00 руб. 98,00 руб. Противомоскитная сетка

Шпатлевка акриловая, банка 1 кг. Ежегодный ремонт окна Краска эмалевая ПФ, банка 1 кг. (покраска, шпатлевание) Олифа, 1л бутылка Наждачная шкурка, рулон 50 см. Итого

130/150 см 129,00 руб. 129,00 руб. 1 кг 1 шт. 2 шт. 1 шт.

39,00 руб. 39,00 руб. 41,00 руб. 41,00 руб. 62,00 руб. 124,00 руб. 20,00 руб. 20,00 руб. 526,00 руб.


¦¶©² ¡ —¤— ¢ 07.00, 13.20 Д/ф «Хищники планеты» 08.00 Д/ф «Эвтаназия. Милосердие или убийство?» 09.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 Сейчас 09.20 «Великие голодранцы» 11.10, 20.30 Реальный мир 12.20 Подводная Одиссея команды Кусто 14.25 Д/с «Неизвестная Африка» 15.00, 21.00 «Последний бой 300 спартанцев» 16.20 Д/с «Мир будущего» 17.00 Д/ф «Лучшие сыщики России» 18.00 Открытая студия 19.00 «Программа Светланы Сорокиной и Андрея Максимова» 22.00 Свобода мысли 23.30 «Смерть скачет на лошади» 01.50 Ночь на пятом 02.20 «Влюбиться в невесту брата»

Ó÷ðåäèòåëè: Ëàáóíñêèé Á.È., Ëóãîâûõ Ï.Ã. Èçäàòåëü: ÇÀÎ «ÐÈà «Ðóáèêîí» Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð: Ëóãîâûõ Ï.Ã. Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Âûøåãîðîäöåâà À.À. (vaa@dimark.ru) Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð: Ñòåïàíîâà Ã.Ñ. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü: Êèéêî À.Â. Êîððåêòóðà: Àâèëî÷êèíà Ò.Ï., Øèëåõèíà Î.Â.

§¥¨¨Ÿ¶

¨©¨

¤©™

06.00 Утро России 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 09.35 Местное время. Вести-Омск. Утро 10.05 «Полусухой закон. Схватка со змием» 11.00 «О самом главном» 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести 12.35 Местное время. Вести-Сибирь 12.55 «Богатая и любимая» 13.55 «Райские яблочки» 15.30, 18.15, 21.30, 01.55 Вести-Омск 15.50 «Тайны следствия» 17.30 «Кулагин и партнеры» 18.35 «Дворик» 19.05 «Ефросинья» 20.00 «Слово женщине» 21.50 Спокойной ночи, малыши! 22.00 «Вы заказывали убийство» 23.55 «Русские в Югославии» 00.50 «Славянский базар-2010» 02.15 «Террорист»

06.00 М/с 07.30, 09.30, 12.00, 15.30, 19.00 Папины дочки 08.00, 20.00 Игрушки 08.30, 20.30 Воронины 09.00, 23.45 6 Кадров 10.00 Я лечу 11.00, 16.30 Кремлевские курсанты 13.30 Приключения мишек Гамми 14.00 Настоящие охотники за привидениями 14.30 Приключения Вуди и его друзей 15.00 Что новенького, Скуби Ду? 17.30 Галилео 18.30 Даешь молодежь! 21.00 Ранетки 22.00 Большое дело 00.00 Видеобитва. Лучшее 00.30 Инфомания 01.00 Жнец 02.40 Зачарованные

06.00 «Рублёвка. Live» 07.00 Сегодня утром 08.30 Следствие вели.. 09.30 Чистосердечное признание 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 10.25 «Профессия - репортер» 11.00 «Агент особого назначения» 12.00 Суд присяжных 13.30 «Адвокат» 15.30 Чрезвычайное происшествие 16.30 «Улицы разбитых фонарей» 18.30 Чрезвычайное происшествие 19.30 «Столица греха» 21.30 «Глухарь» 23.15 Сегодня 23.35 «Сеанс с Кашпировским» 00.30 «Таксист « 01.25 «Сталин. Live» 02.25 «Квентин Дорвард» 04.15 «Контора» 05.10 «2,5 человека»

©™

©™†­œ¤©§

›¥£—¯¤Ÿ

06.30 М/ф «Сильвестр и Твити» 07.00, 14.00 «Разрушители мифов» 08.00, 15.00 «Моя любимая ведьма» 09.00 Упс! 10.00, 16.00 «Человек-невидимка» 11.00, 05.00 «Эксперты» 12.00 «Ева Браун. Жена на сутки» 13.00 Д/ф «Охотники на монстров» 17.00 «Затерянный мир» 18.00 «За гранью возможного» 19.00 Д/ф «Убить генсека» 20.00 «Кости» 21.00 Д/ф «Реальность или фантастика: корабли-призраки» 22.00 «Помутнение разума» 00.00 Звездный корабль Галактика 01.00 «За гранью возможного» 02.00 «Тварь из глубины»

05.30, 07.30 «Настроение» 08.30 Д’Артаньян и три мушкетера 10.20 «Маргарита Терехова. Летящая по волнам». Д/ф 11.10 «День аиста» 11.30,13.30, 17.30, 20.30, 00.55 События 11.45, 14.00 «Единственная дорога» 14.10 «Доказательства вины» 15.00, 17.20 «Петровка, 38» 15.15 «Одно дело на двоих». 16.30 «Бывшие. Беназир Бхутто» 18.25 «Золотая тёща» 19.55 «Прогнозы» 21.00 «Игры большого города» 22.00 «Цепь» 23.50 Временно доступен 01.55 «Бум»-2. 04.05 «Опасная зона»

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ñèáèðñêèì îêðóæíûì ìåæðåãèîíàëüíûì òåððèòîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì ÌÏÒÐ ÐÔ 20.03.2001 ã. êàê ðåêëàìíîå ÑÌÈ (ðåêëàìà áîëåå 40%). Ñâ-âî î ðåãèñòðàöèè ¹ ÏÈ 12-0563. Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 644043, ã. Îìñê, óë. Òàðñêàÿ, 13à, 5 ýòàæ. Ò/ô: (3812) 949-100, 949-101, 949-102, 949-103, 949-104. E-mail: office@dimark.ru.

Áåñïëàòíîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïî ïî÷òîâûì ÿùèêàì è ïðåäïðèÿòèÿì ã. Îìñêà âåäåò êóðüåðñêàÿ ñëóæáà Ìàêñ Ïðåññ-ìýéë.Ò/ô: (3812) 949-101. Ïå÷àòü: òèïîãðàôèÿ ÎÀÎ «Ñîâåòñêàÿ Ñèáèðü» ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Íåìèðîâè÷à-Äàí÷åíêî, 104 ñ ìàãíèòîíîñèòåëåé ðåäàêöèè. Íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó è ôàêòè÷åñêè â 18:00 07.07.2010 ã. ÒÂ-ïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ÇÀÎ «Ñåðâèñ Ò».

§œ¤†©™

06.25 Мир в твоей тарелке с С. Цигалем 07.30 «Городское путешествие» 08.00 «Татьянин день». 09.00 «Дела семейные » 10.00 «Пророк» 11.00 «И падает снег» 13.00 «Два Фёдора». 15.00 «Звёздная жизнь». Д/с 16.00 «Дороги Индии». 17.00 «Возвращение в Эдем» 18.00 «Служебные романы» 19.00 «Девчонка на прокачку» 19.30, 23.00 «Одна за всех» 20.00 «Такая обычная жизнь» 21.05 «Молодежная редакция» 22.00 «Отчаянные домохозяйки» 23.30 «Эта женщина в окне» 01.15 Моя жена меня приворожила

Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ ãàçåòû «Îìñêèé Äîìîâîé» http://www.dimark.ru/omskiy_domovoy/ skachat_nomer#section1

ÒÈÐÀÆ 210 000 ÝÊÇ. ÒÈÐÀÆ ÃÀÇÅÒÛ ÑÅÐÒÈ ÔÈÖÈÐÎÂÀÍ ÍÀÖÈÎ ÍÀËÜÍÎÉ ÒÈÐÀÆÍÎÉ ÑËÓÆÁÎÉ

06.00 «Новый день» 06.10, 11.55, 13.45, 17.55, 20.25, 23.55 «Центральная магистраль» 06.20, 13.30, 17.30, 19.30 Час новостей 07.00 «Здравствуй утро!» 08.30 «Солдаты - 8» 09.30, 00.00 «Новости 24» 10.00, 18.30 «Честно» 11.00 «Час суда» 12.00, 16.00 «Экстренный вызов» 12.30, 14.00 «Званый ужин» 15.00 «Давай попробуем?» 16.30 Черкизона. Одноразовые люди 18.00, 01.00, 05.30 «Громкое дело» 20.00 «Промышленный капитал» 20.30 «Солдаты. И офицеры» 21.30 «Последний секрет мастера» 22.30, 00.30 «Час новостей» 23.00 «Справедливость» 01.30 «Улицы разбитых фонарей» 02.30 «Остин Пауэрс - голдмембер»

¡ ª¢³© ª§— 07.30 Евроньюс 11.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 11.30 «Капитан Кидд» 13.00 Д/ф «Лоскутный театр» 13.15 Д/ф «Париж в песнях» 14.10, 00.50 Возращение броненосца 16.00, 18.50 Энциклопедия 16.30 М/ф «В гостях у лета» 16.50 «Лев ушел из дома» 17.55, 02.55 Д/с «Улицы лемуров» 18.20, 03.25 Очевидное-невероятное 19.00 Лиза де Ла Саль в Москве 20.00 Атланты. В поисках истины 20.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева» 21.30 «Дженне. Глиняный город» 21.45 Д/ф «Так неспокойно на душе» 22.40 Aсademia 23.30 «Век Мопассана»

Çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñóò ðåêëàìîäàòåëè. Ñåðòèôèêàòû è ëèöåíçèè íà ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè ñïðàøèâàéòå ó ðåêëàìîäàòåëåé. Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðîâ îïóáëèêîâàííûõ ñòàòåé íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Ïðåòåíçèè ïî ðåêëàìå ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèé. Âûõîä êàæäîãî íîìåðà ãàçåòû «Îìñêèé äîìîâîé» ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ÇÀÎ «ÐÈà «Ðóáèêîí» ïåðåä ðåêëàìîäàòåëÿìè 3 — Ìàòåðèàë ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû. Öåíû è óñëîâèÿ ïðîäàæè äåéñòâèòåëüíû íà ìîìåíò âûõîäà èçäàíèÿ©¤© 06.00 «Необъяснимо, но факт» 07.10 «Такси» 07.40 «Никелодеон на ТНТ» 08.30, 01.00 «Комеди клаб» 09.30, 18.30, 20.00 «Универ» 10.30, 19.35 «Счастливы вместе» 11.30 «Никелодеон на ТНТ» 14.00 «Саша + Маша» 14.30 «Женская лига» 15.00 «Comedy woman» 16.00 «Верзила Салмон». 18.00 «Любовь на районе». 19.00, 20.30 «Интерны» 21.00 «Американский пирог» 23.00, 00.00, 03.00 «Дом-2». 00.35 «Автосфера» 02.00 «Клуб бывших жен» 03.50, 04.25 «Убойной ночи» 05.00, 05.30 «Информационноразвлекательная программа»

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

¦œ§™² ¡ —¤— ¢ 06.00 Доброе утро 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 04.00 Новости 10.05 Малахов + 11.20 Модный приговор 12.20 Контрольная закупка 13.20 Участок 14.20 Детективы 15.00 Другие новости 15.20 Понять. Простить 16.20 Хочу знать 16.50 «Обручальное кольцо» 17.50 Федеральный судья 19.20 «След» 20.00 Давай поженимся! 21.00 Пусть говорят 22.00 Время 22.30 «Большая нефть» 23.20 Человек и закон 00.30 «Обмани меня» 01.20 «Париж! Париж!» 03.30 «Воссоединение семьи Медеи»

«§ª¥¡Ÿ¢­¥

СЕРИАЛ

´¢¯Ÿ¢­ ÅÛÈÜ

¨¦¥§ © 08.00, 17.10 «Моя планета» 10.00, 12.00, 13.40, 19.50 Вести-спорт 10.15, 12.15, 13.55 Легкая атлетика. Чемпионат России 13.30, 19.40, 01.00 Вести.Ru 20.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир. 1/8 Финала 22.40 «Высшая сила» 01.15 Вести-спорт 01.30 «Наука 2.0. Моя планета» 03.35 Вести-спорт 03.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир. 1/8 Финала 06.15 Регби. «Кубок трех наций». Новая Зеландия - ЮАР


½ÈÅʽ ­½¿ÅÈÙ¿ʽ ©½Ï½ÊÛÇ

ÍÐÇË¿ËÁÅÏÂÈÙÓÂÊÏͽ ¾ÅËÅÊÑËÍɽÓÅËÊÊËÆ ÉÂÁÅÓÅÊ؈ ½ÍÉËÊÅܘ ¿Í½ÔÏͽÁÅÓÅËÊÊËÆ ÉÂÁÅÓÅÊØ ÍÂÑÈÂÇÎËÏÂͽÌ¿Ï

¨ÅÓŠŠŠ­ËÎÄÁͽ¿Ê½ÁÄËÍËÏÀ

¥ ¿ÊË¿Ù ¿ÎÏÍÂÔ½ Î ÉÂÁÅÓÅÊÎÇÅÉ ÓÂÊÏÍËÉ ˆ ½ÍÉËÊÅܘ®ÈË¿Ë ½ÈÅÊ­½¿ÅÈÙ¿Ê u ´½ÎÏË Ç ʽÉ ¿ ÓÂÊÏÍ ˾ͽֽÛÏÎÜ ̽ÓÅÂÊÏØ Î ËÎÊË¿ÊØÉÅ ýÈ˾½ÉÅ ʽ ¾ËÈÅ ¿ ÌËÄ¿ËÊËÔÊÅÇ  ¿ÎÐÎϽ¿½Ò Ô½Ö¿ÊÅÃÊÅÒÇËÊÂÔÊËÎÏÜÒ ÁËÎϽ¿ÈÜۊ ÖžËÈÙÕÅÂÎÏͽÁ½ÊÅÜ ÊÂÍÂÁÇËÌÍÅ¿ËÁÜÖÅÂÇÅʊ ¿½ÈÅÁÅĽÓÅÅ ©ÊËÀÅ ÅÄ ÊÅÒ ÐàÌÍËÒËÁÅÈÅ ÇÐÍÎØ ÈÂÔÂÊÅÜ Ð Ê¿ÍËÈËÀ½ ɽÊнÈÙÊËÀË ÏÂͽÌ¿Ͻ ÁÍЊ ÀÅÒ ÎÌÂÓŽÈÅÎÏË¿ ÔÏË Á½¿½ÈË ¿ÍÂÉÂÊÊØÆ ÚÑÑÂÇÏ ½ĽÏÂÉÌÍ˾ÈÂÉØ¿ËĿͽֽÈÅÎÙ ¬ÂÍ¿ËÌÍÅÔÅÊËÆÚÏÅÒ¿ËÅÎÏÅÊпÎÂʽÍËÁÊØÒÊÂÁЊ ÀË¿ Ü¿ÈÜÛÏÎÜ ʽÍÐÕÂÊÅ ÑÐÊÇÓÅÅ ÌÂÔÂÊÅ ÃÂÈÔÊˊ ÀË ÌÐÄØÍÜ Å ÌËÁÃÂÈÐÁËÔÊËÆ ÃÂÈÂÄØ «¾ ÚÏËÉ ÄʽŠ ÛÏ Ð¿Ø ÊÂÉÊËÀÅŸ¿ËÎÏËÔÊËÆÉÂÁÅÓÅÊÂÐÃÂÁ½¿ÊË ÅÄ¿ÂÎÏÊË ÔÏËĽοÜÄÇÅ ÎÐÒËÃÅÈÅÜ ĽÅÒʽÌÍÜÊ ÊÅÂËÏ¿ÂÔ½ÂÏÃÂÈÔÊØÆÌÐÄØÍٝĽÉØÕÓØ¿Ë¿ÎÂÉ ËÍÀ½ÊÅÄÉ u ÌËÁÃÂÈÐÁËÔʽÜ ÃÂÈÂĽ ¬ÅϽÊÅ Ìˊ Ä¿ËÊËÔÊÅǽ ÉÂÃÌËÄ¿ËÊËÔÊØÒÁÅÎÇË¿ ÎÐÎϽ¿Ë¿ËÎЊ ÖÂÎÏ¿ÈÜÂÏÎÜÁÅÑÑÐÄÊËÔÂÍÂÄÇÍË¿ÂÊËÎÊØÂÎËÎÐÁØ ÌÍÅÈÂÀ½ÛÖÅÒÇÊÅÉÉØÕÓ«ÏÏËÀË ʽÎÇËÈÙÇËͽĊ ¿ÅÏØÚÏÅÉØÕÓØ ǽÇÔ½ÎÏËËÊÅʽÒËÁÜÏÎÜ¿Á¿ÅÊ ÊÅÅ Ľ¿ÅÎÅÏÇÍË¿ËÎʽ¾ÃÂÊÅÂÇËÎÏÊˊÎÐÎϽ¿ÊËÆÎŊ ÎÏÂÉØ «ÁÊËÆÅÄÑÐÊÇÓÅÆÌÂÔÂÊÅÜ¿ÈÜÂÏÎÜÍÂÀÐÈÜÓÅÜ˾Š ÉÂÊÊØÒÌÍËÓÂÎÎË¿¿ÒÍÜÖ¿ËÆÏǽÊÅ¢ÎÈÅÌËͽýŠ

ÂÏÎÜÌÂÔÂÊÙ ÏËÒÍÜÖ¿½ÜÏǽÊÙÈÅÕ½ÂÏÎÜÐÌÍÐÀËÎÏÅ ÅÚȽÎÏÅÔÊËÎÏÅ ÔÏËÉËÃÂÏÌÍÅ¿ÂÎÏÅÇͽÄÍÐÕÂÊÅÛ ÉÂÃÌËÄ¿ËÊËÔÊØÒÒÍÜÖÂÆ ¬ÍÅ ÐÌËÏ;ÈÂÊÅÅ ¾ËÈÙÕËÀË ÇËÈÅÔÂÎÏ¿½ ÉÜÎÊØÒ ÌÍËÁÐÇÏË¿ ¾ÐÈÙËÊË¿ ÎÐÌË¿ ÃÅÍË¿ÃÅ¿ËÏÊËÀËÌÍˊ ÅÎÒËÃÁÂÊÅÜ ½ÈÇËÀËÈÜ¿ËÍÀ½ÊÅÄÉÂ˾ͽÄÐÂÏÎܾËÈي ÕËÂÇËÈÅÔÂÎÏ¿ËÉËÔ¿ËÆÇÅÎÈËÏØ ÇËÏËͽÜ˾ÂÄ¿ÍŠ ÃÅ¿½ÂÏÎÜ ¿ ÌÂÔÂÊÅ ¢ÎÈÅ ÌÂÔÂÊÙ ÎÏͽÁ½ÂÏ ÏË ÚÏËÏ ÌÍËÓÂÎÎʽÍÐÕ½ÂÏÎÜ ÅÎËÈÅÉËÔ¿ËÆÇÅÎÈËÏØ ÐͽŠ ÏØ ËÏÇȽÁØ¿½ÛÏÎÜ ¿ ÎÐÎϽ¿ÊØÒ ÒÍÜÖ½Ò ÚÌÅÑÅĽÒ ÇËÎÏÂÆ ËÇËÈËÎÐÎϽ¿ÊØÒ ÏǽÊÜÒ ¬ËÎÏÂÌÂÊÊË ͽĿŊ ¿½ÂÏÎÜĽ¾ËÈ¿½ÊÅ ÇËÏËÍËÂʽÄØ¿½ÂÏÎÜÌËÁ½ÀÍËÆ «ÔÂÊÙÁËÈÀËÌËÁ½ÀͽÉËÃÂÏÌÍËÏÂǽÏÙ¾ÂÎÎÅÉÌÏËɊ ÊˬÍË¿ËÓÅÍË¿½ÏÙÌÍÅÎÏÐ̾ËÈÂÆ¿ÎÐÎϽ¿½Ò ÌËĿˊ ÊËÔÊÅÇ ÉËÃÂÏ ÌËÉÅÉË ÐÌËÏ;ÈÂÊÅÜ ÌÅÖÅ ¾ËÀ½Š ÏËÆÌÐÍÅʽÉÅ ÉÜÎËÅÁÍ ÃÅͽÉÅ Ïͽ¿É½ÎÐÎϽ¿½ ˾ֽÜ ÑÅÄÅÔÂÎǽÜ Å ÊÂÍ¿ÊˊÚÉËÓÅËʽÈÙʽÜ ÌÂÍŠ ÀÍÐÄǽ ɽÈËÌËÁ¿ÅÃÊØÆ˾ͽÄÃÅÄÊÅÅÁÍ °Í½ÏØ ÉËÀÐÏ ËÏÇȽÁØ¿½ÏÙÎÜ ¿ ÌËÔÇ½Ò ˾ͽÄÐÜ ǽÉÊÅ ½ϽÇÿÁÍÐÀÅÒËÍÀ½Ê½Ò «ÁÊËÆÅÄÌÍÅÔÅÊͽĿÅÏÅÜǽϽͽÇÏØÀȽÄÜ¿ÈÜÂϊ ÎÜʽÍÐÕÂÊÅÂÑÐÊÇÓÅÅÌÂÔÂÊŠ¾ÂÈÇË¿ËÀË ÌÐÍŊ ÊË¿ËÀË˾ÉÂʽ ¥Ï½Ç ÂÎÈÅ¿½ÎÔ½ÎÏËÉÐÔ½ÂϾËÈÙ¿ÎÌÅÊ ÎÐÎϽŠ ¿½Ò ʽÁË ˾ͽÏÅÏÙ ¿ÊÅɽÊÅ ʽ ÌÂÔÂÊÙ ¬Í˾ÈŠ ÉØ Î ÌÂÔÂÊÙÛ ÉËÃÊË ĽÌËÁËÄÍÅÏÙ ϽÇàÌÍÅ ÌËÜ¿Š ÈÂÊÅÅÌÍØÖÂÆ ÌËÇͽÎÊÂÊÅÜÇËÃÅʽÁÌÂÍÂÊËÎÅÓÂÆ ÃÂÈÏˊ¾ÂÈËÉʽÈÂÏÂʽÜÄØÇ ÅÊËÀÁ½νÉÜÄØÇÅÉŠ ÂÏ ÜÍÇˊÇͽÎÊÐÛ ËÇͽÎÇÐ ©ËÀÐÏ ¾ØÏÙ ÅÄÉÂÊÂÊÅÜ ¾ËÈÙÕËÀË ̽ÈÙÓ½ Ìͽ¿ËÆ ÊËÀÅ ÁÂÑËÍɽÓÅÜ ÎЊ ÎϽ¿½ ¾ËÈÂÄÊÂÊÊËÎÏÙÌÍÅÁ¿ÅÃÂÊÅÅÅÈÅ̽ÈÙ̽ÓÅÅ ªËÀÏ¿½ÜÌȽÎÏÅʽʽ¾ËÈÙÕËÉ̽ÈÙÓÂÏÂÍÜÂÏοËÅ ĽÖÅÏÊØÂÑÐÊÇÓÅÅÌÍËÏÅ¿¾½ÇÏÂÍÅÆÅÀÍžÇË¿ Éˊ ÃÂÏͽĿÅÏÙÎÜÀÍžÇË¿ËÂÌËͽÃÂÊÅ ÉÅÇËÄØÎÏËÌ ®ʽÍÐÃÊËÆÎÏËÍËÊØ̽ÈÙÓ½ʽ¾ÈÛÁ½ÂÏÎÜÅÊÏÂÊÎÅ¿Š ÊØÆÍËÎÏÇËÃÅ ϽÇʽÄØ¿½ÂÉØÂʽÏËÌÏØÕÅ©ËÀÐÏ

¾ØÏÙ ¾ËÈÅ ¿ Ìͽ¿ËÉ ÌËÁ;ÂÍÙ  ÅÊËÀÁ½ Î ÅÍͽÁŊ ½ÓÅÂÆ ʽ ÎÌÅÊÐ ¿ Ìͽ¿Ë ÌÈÂÔË ¬ËÜ¿ÈÂÊÅ ҽͽNJ ÏÂÍÊØÒÎËÎÐÁÅÎÏØÒÄ¿ÂÄÁËÔÂÇʽÌͽ¿ËÉÌÈÂÔÂÅÈÅ ¿˾ȽÎÏÅÌͽ¿ËÀËÌËÁ;ÂÍÙÜÉËÃÂÏÀË¿ËÍÅÏÙËΊ ÍÙÂÄÊËÉÒÍËÊÅÔÂÎÇËÉÏÂÔÂÊÅÅĽ¾ËÈ¿½ÊÅÜ ¬ÍÅ ÌÍ˾ÈÂɽÒ ÎË ÎÏËÍËÊØ ÇËÎÏÊˊÎÐÎϽ¿ÊËÆ ÎŊ ÎÏÂÉØ Ð ÔÂÈË¿Âǽ ÉËÀÐÏ ¾ØÏÙ ʽÍÐÕÂÊÅÜ Å ÎË ÎÏˊ ÍËÊØ ÏËÈÎÏËÀË Å ÏËÊÇËÀË ÇÅÕÂÔÊÅǽ ©ËÃÂÏ ¾ØÏÙ ÁÅξ½ÇÏÂÍÅËÄ ¿ ÍÂÄÐÈÙϽÏ ÇËÏËÍËÀË ʽÍÐÕ½ÂÏÎÜ ÌÂÍ¿½ÍÅ¿½ÊÅÂÌÅÖÅ ÐοËÂÊÅÂÅÄÊÂÂÊÂ˾ÒËÁÅÉØÒ ¿ÅϽÉÅÊË¿ ɽÇÍˊ Å ÉÅÇÍËÚÈÂÉÂÊÏË¿ ©ËÀÐÏ ¾ØÏÙ ĽÌËÍØ ÌÍÅ ÇËÏËÍØÒ ÌÍËÅÎÒËÁÅÏ ¿Î½ÎØ¿½ÊÅ ÌÍˊ ÁÐÇÏË¿ ÀÊÅÂÊÅÜ ¿ ˾ÖÅÆ ÏËÇ ÇÍË¿Ë˾ͽÖÂÊÅÜ ÐÎŊ ÈÅ¿½ÂÏÎÜʽÀÍÐÄǽʽÌÂÔÂÊÙ ËÎȽ¾ÈÜÂÏÎÜÂÂ˾ÂĊ ¿ÍÂÃÅ¿½ÛÖ½Ü ÑÐÊÇÓÅÜ ¬ÍÅ ϽÇËÉ ÎËÎÏËÜÊÅÅ Ê ¿ÎÂÀÁ½ ¾Ø¿½ÂÏ ÚÑÑÂÇÏÅ¿ÊØÉ ʽÄʽÔÂÊÅ ÌÍÂ̽ͽŠ ÏË¿ ÌÅϽÛÖÅÒ ÇËÎÏÊÐÛ Å ÒÍÜÖ¿ÐÛ ÏǽÊÙ ¿ Ô½Îϊ ÊËÎÏÅ ÎËÁÂÍýÖÅÒ ǽÈÙÓÅÆ ÒËÊÁÍËÅÏÅÊÎÐÈÙÑ½Ï ÀÈÛÇËÄËÉÅÊÎÐÈÙѽÏÅÁÍ ÏÇËÊÅÌÍËÎÏËÊÂÎÉËÀÐÏ ÌËÈÊËÓÂÊÊ˿νÎØ¿½ÏÙÎÜ ¡ÈÜ¿ØÜ¿ÈÂÊÅÜ¿ÎÂÒÚÏÅÒËÏÇÈËÊÂÊÅÆÐʽοÓÂÊÏÍ ÌÍË¿ËÁÅÏÎÜÁŽÀÊËÎÏÅǽ¿ÎÂÀËËÍÀ½ÊÅÄɽÔÂÈË¿Âǽ ÇËÏËͽÜ ĽÉÂÊÜÂÏ ÉÊËÀË ÁÍÐÀÅÒ Ê ¿ÎÂÀÁ½ ÊÐÃÊØÒ ÅÁËÍËÀËÎÏËÜÖÅÒ˾ÎÈÂÁË¿½ÊÅÆŸËÎÊË¿ÂÂÂÉÂÏˊ ÁÅǽ­±ËÈÈÜuÚÏËÅÄÉÂÍÂÊÅÂÌËǽĽÏÂÈÂÆÌË½ÇЊ ÌÐÊÇÏÐÍÊØÉÏËÔǽÉʽÇÅÎÏÜÒÅÎÏË̽Ò§½ÃÁ½ÜÏËÔǽ οÜĽʽοÊÐÏÍÂÊÊÅÉËÍÀ½ÊËÉŸØÜ¿ÈÜÂÏÎÜÌÍÅÔÅʽ ¾ËÈÂÄÊÅÅϽÇʽÄØ¿½ÂÉËÂÜÁÍË̽ÏËÈËÀÅÅuË͊ À½Ê ĽÌÐÎǽÛÖÅƾËÈÂÄÊšŽÀÊËÎÏÅǽÌË¿ÍÂÉÂÊÅ ĽÊÅɽÂÏŠ ԽΠ½ÂÎÈÅÊÐÃÊËͽÄ˾ͽÏÙÎÜÂÖ ſÌÎÅÒËÈËÀÅÔÂÎÇËÆÌÍÅÔÅʾËÈÂÄÊÅ ÏË Š Խν ¬ËÎÈ ÁŽÀÊËÎÏÅÇÅ ̽ÓÅÂÊÏÐ ʽÄʽԽÂÏÎÜ Úъ ÑÂÇÏÅ¿ÊËÂÈÂÔÂÊÅÂÌÍžËÍËÉÚÈÂÇÏÍËɽÀÊÅÏÊˊ Ô½ÎÏËÏÊˊǿ½ÊÏË¿ËÆ ÏÂͽÌÅÅ ÇËÏËÍØÆ ĽÁ½ÂÏ ËÍÀ½ÊÅÄÉÐÔ½ÎÏËÏØÊËÍɽÈÙÊËͽ¾ËϽÛÖÅÒËÍÀ½Š

ÊË¿ ¿Ô½ÎÏÊËÎÏÅÔ½ÎÏËÏØʽÌͽ¿ÈÂÊÊØÂʽ¿ËÎÎϽŠ ÊË¿ÈÂÊÅÂÑÐÊÇÓÅÆÌËÄ¿ËÊËÔÊÅǽ ÎÐÎϽ¿Ë¿ ÌÂÔÂÊÅ ÃÂÈÔÊËÀËÌÐÄØÍÜ ÌËÁÃÂÈÐÁËÔÊËÆÃÂÈÂÄØÅÁÍ ŸËÄÁÂÆÎÏ¿ÅÂÅÁÂÏʽÇÈÂÏËÔÊËÉÐÍË¿Ê ϽÇǽÇ ÅÎÌËÈÙÄÐÛÏÎÜÚÈÂÇÏÍËɽÀÊÅÏÊØÂÇËȾ½ÊÅÜ ÎÇËÏˊ ÍØÉÅËÍÀ½ÊÅÄÉÔÂÈË¿Âǽ¿ÒËÁÅÏ¿ÍÂÄËʽÊάÍËÅΊ ÒËÁÅÏÄʽÔÅÏÂÈÙÊËÂÐÎÅÈÂÊÅÂÊËÍɽÈÙÊØÒ ÑÅÄÅËÈˊ ÀÅÔÂÎÇÅÒ ÅËÎȽ¾ÈÂÊÅÂ̽ÏËÈËÀÅÔÂÎÇÅÒÇËȾ½ÊÅÆ ÅÎÒËÁÜÖÅÒËϾËÈÙÊØÒËÍÀ½ÊË¿ÔÂÈË¿Âǽ ÔÏËÌÍſˊ ÁÅÏÏǽÊÅÅËÍÀ½ÊØ¿ÄÁËÍË¿ËÂÎËÎÏËÜÊÅ ¡ËÌËÈÊÅÏÂÈÙÊË ÌÍË¿ËÁÅÏÎÜ ÅÊÁÅ¿ÅÁнÈÙÊØÆ ÌËÁŠ ¾ËÍÎÌËÉËÖÙÛÏÂÎÏÅÍË¿½ÊÅÜž¡Ë¿ ¾ÅËÈËÀÅÔÂÎÇÅ ½ÇÏÅ¿ÊØÒÁ˾½¿ËÇ ÇËÏËÍØÂÎÌËÎ˾ÊØËÔÅÎÏÅÏÙË͊ À½ÊÅÄÉËÏÏËÇÎÅÊË¿ ÌËÉËÔÙÌÂÔÂÊÅ ÌËÁÃÂÈÐÁËÔÊËÆ ÃÂÈÂÄ  ¿ËÎÌËÈÊÅÏÙ ÁÂÑÅÓÅÏ ÌËÈÂÄÊØÒ ¾½ÇÏÂÍÅÆ ½ĽÏÂÉÏËÈÙÇËÌËÎÈÂÚÏËÀËÊÂÁËÎϽÛÖÅƾ½È½ÊÎÉŊ ÇÍˊÅɽÇÍËÚÈÂÉÂÊÏË¿ ÌÅϽÛÖÅÒÇËÎÏÊˊÎÐÎϽ¿ÊÐÛ ÎÅÎÏÂÉÐ ¡½ÛÏÎÜÍÂÇËÉÂÊÁ½ÓÅÅÌËÌÅϽÊÅÛ ˾ͽÄÐÃÅÄÊÅ °ÎÅÈÅ¿½ÂÏ ÚÑÑÂÇÏ ÈÂÔÂÊÅÜ ÅÎÌËÈÙÄË¿½ÊÅ ÅÎÓŠ ÈÜÛÖÂÆÉÐÄØÇÅ ɽÎνÃʽÇÍË¿½ÏŊɽÎνÃÂÍ ª° Šž¢®¯ ÇËÏËͽÜ¿ËÄÁÂÆÎÏ¿ÐÂÏʽËÍÀ½ÊÅÄÉÌЊ ÏÂÉ ÏËÔÂÔÊËÀË ɽÎνý ¿ÁËÈÙ ¿ÎÂÀË ÌËÄ¿ËÊËÔÊÅǽ ºÏËÌËÄ¿ËÈÜÂÏÍÂÑÈÂÇÏËÍÊË¿ËÄÁÂÆÎÏ¿Ë¿½ÏÙÊÂÏËÈي ÇËʽνÉÌËÄ¿ËÊËÔÊÅÇ ÊËÅʽÌÂÔÂÊÙ ÌËÁÃÂÈÐÁËԊ ÊÐÛÃÂÈÂÄÐÅÁÍËÍÀ½ÊØ£§¯ ½ÇÏÅ¿ÅÄÅÍÐÜ˾ÉÂʊ ÊØÂÌÍËÓÂÎÎØ ËÔÅÖÂÊÅÂËÍÀ½ÊÅÄɽÔÂÍÂÄÇËÃÐ ŸËÎÎϽʽ¿ÈÅ¿½Ü ͽ¾ËÏÐ ÌÂÔÂÊÅ ÌËÁÃÂÈÐÁËÔÊËÆ ÃÂÈÂÄØ ÃÂÈÔÊËÀËÌÐÄØÍÜ ÉØÌËÉËÀ½ÂÉËÍÀ½ÊÅÄÉÐ ÎËÒͽÊÅÏÙÑÐÊÇÓÅÅÌËÄ¿ËÊËÔÊÅǽÅÎÐÎϽ¿Ë¿

¢ÎÈÅÊÐÃʽʽսÌËÉËÖÙ ¿½ÉÀËÏË¿ØÌˊ ÉËÔÙ¿ÓÂÊÏ;ÅËÅÊÑËÍɽÓÅËÊÊËÆÉÂÁÅÓÅÊØ ˆ ½ÍÉËÊÅܘ

ª ¢ « ž ²« ¡ ¥ ©  §« ª ® °¨ ¹¯ ³ ¥ ¼ ® ¬ ¢ ³ ¥  ¨ ¥ ® ¯ ¤½ÌÅÎÙÌËÏÂÈŠŠ ÁËÌŠŠÉ˾ §Í½ÎÊËÀ¿½ÍÁÂÆÎÇ½Ü ¿ÒËÁÎËÁ¿Ëͽ 

Особенности летнего похудения

Многие из нас замечали, что летом бывает трудно поддерживать стройность. Казалось бы – летом так легко соблюдать диеты! Но вместо того, чтобы худеть, мы с необъяснимой легкостью обзаводимся лишними объемами. В чем причина? За ответом мы обратились к специалисту – диетологу Светлане Костюковой. — 95 % женщин страдают от задержки воды в организме1, усиливающейся именно летом, и сокрушаются по поводу лишнего веса, целлюлита и отекших ног. Бесполезно истязать себя строгими диетами, если ко-

рень всех бед – жидкость, которая задерживается в организме. Если жировые клетки «перегружены» лишней жидкостью, все обменные процессы в них замедляются. Из-за этого эффективность всех диет и процедур по сжиганию жира резко снижается. Но выход есть. Начните похудение с глубокого дренажа жировой ткани. Только когда уйдет лишняя жидкость – начнется интенсивное сжигание жира. Поэтому для лета наиболее подходящим средством похудения являются дренажные напитки. Один из них – «Турбослим дренаж» от компании «Эвалар» на основе натуральных компонентов. «Турбослим дренаж» оказывает 4 действия сразу: дренирует, сжигает жиры, очищает, тонизирует2. Главное – это дренаж. Ведь именно в процессе дренажа снижается вес, исчезают отеки, одутлова-

тость. И главное – стремительно уходят объемы. «Турбослим дренаж» способствует снижению аппетита, оказывает мягкое послабляющее и мочегонное действие, способствует пропорциональной коррекции фигуры. Представьте: Вы просто пьете напиток «Турбослим дренаж» и стремительно худеете3! А когда из жировых клеток уходит влага – самое время воспользоваться кремами для активного похудения, ведь при совмещении с дренажом их эффективность увеличивается на 80%4! Инновационные формулы кремов «Турбослим» для тела и для лица в сочетании с дренажом помогут Вам достичь наилучшего результата. 1 «3 Chenes» №6-зима, с.34. 2 Сертификат соответствия СДС «Марка года» № МГ RU.002.П0154. 3 При соблюдении рекомендованного режима питания. 4

Тест при участии 51 женщины после 4 недель использования.

Турбослим дренаж

СоГР №77.99.23.3.У.8118.10.07 БАД СЭЗ №77.99.15.915.В.006855.06.07, СЭЗ №77.99.03.915.Д.009652.09.08 НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. Реклама

E

ž«¨¼¯®¬¥ª ®°®¯Ÿ¸Š¨¢´¥¬¢´¢ª¹¥£¢¨´ª¸¦¬°¤¸­¹

E


¦¶©² ¡ —¤— ¢ 07.00, 13.20 Д/ф «Хищники планеты» 08.00 Д/ф «Женщины в армии, или Русские амазонки» 09.00, 12.00, 16.00, 20.00 Сейчас 09.20 «Весна» 11.30, 20.30 Реальный мир 12.20 Подводная Одиссея команды Кусто 14.30 Д/с «Неизвестная Африка» 15.05 «Последний бой 300 спартанцев» 16.20 Д/с «Мир будущего» 17.00 Д/ф «Операция «Муслим» 18.00 Открытая студия 19.00 «Программа С. Сорокиной и А. Максимова» 21.00 Д/ф «Последний день Помпеи» 22.00 Свобода мысли 23.00 «Петля» 02.55 «Смерть скачет на лошади»

§¥¨¨Ÿ¶

¨©¨

¤©™

06.00 Утро России 10.05 Мой серебряный шар 11.00 «О самом главном» 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести 12.35 Вести-Сибирь 12.55 «Богатая и любимая» 13.55 «Райские яблочки. Жизнь продолжается» 15.50 «Тайны следствия» 17.30 «Кулагин и партнеры» 18.35 «Дворик» 19.05 «Ефросинья» 20.00 «Слово женщине» 21.50 Спокойной ночи, малыши! 22.00 Фестиваль «Юрмала» 23.55 «Славянский базар в Витебске» 01.30 «Девчата» 02.20 «Держи ритм» 04.45 «Еще одна пятница» 06.25 Городок. Дайджест

06.00 Волчий дождь м/с 07.00, 14.30 Приключения Вуди и его друзей м/с 07.30, 09.30, 12.00, 15.30 Папины дочки 08.00, 20.00 Игрушки 08.30, 20.30 Воронины 09.00 6 кадров 10.00 Я лечу 11.00, 16.30 Кремлевские курсанты 13.30 Приключения мишек Гамми 14.00 Настоящие охотники за привидениями м/с 15.00 Что новенького, Скуби Ду? М/с 17.30 Галилео 18.30 Даешь молодежь! 19.00 Папины дочки 21.00 Водный мир 23.30 Даешь молодежь! 01.00 Красная жара 03.00 Игры патриотов

06.00 «Рублёвка. Live» 07.00 Сегодня утром 08.30 «Главный герой» представляет 09.30 Чистосердечное признание 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 10.25 «Профессия - репортер» 11.00 «Агент особого назначения» 12.00 Суд присяжных 13.30 «Адвокат» 15.30 Чрезвычайное происшествие 16.30 «Улицы разбитых фонарей» 18.30 Чрезвычайное происшествие 19.30 Следствие вели 20.30 «Семин» 22.25 НТВшники. Хочу быть боссом 23.25 «Диктатура мозга» 00.35 Женский взгляд 01.10 «Сталин. Live» 02.10 «Нирвана» 03.55 «Контора» 04.55 «2,5 человека»

©™

©™†­œ¤©§

›¥£—¯¤Ÿ

06.30 М/ф «Сильвестр и Твити» 07.00, 14.00 «Разрушители мифов» 08.00, 15.00 «Моя любимая ведьма» 09.00 Упс! 10.00, 16.00 «Человек-невидимка» 11.00 Д/ф «80 чудес света» 12.00 Д/ф «Убить генсека» 13.00 Д/ф «Городские легенды. Тобольск. Окно в прошлое» 17.00 «Затерянный мир» 18.00 «За гранью возможного» 19.00 «Экскалибур» 22.00 «Полярная буря» 00.00 Звездный корабль Галактика 01.00 Европейский покерный тур 02.00 «Дорога на запад» 04.00 «Баффи - истребительница вампиров»

05.30, 07.30 «Настроение» 07.00, 13.50, 16.15, 18.00, 19.30, 21.30, 01.30 «Город сегодня» 08.25, 01.55 «Д’Артаньян и три мушкетера» 09.50 «34-й скорый» 11.30,13.30, 7.30, 20.30, 00.55 События 11.45, 14.00 «Десять негритят» 15.00, 17.20 «Петровка, 38» 15.15 «Одно дело на двоих» 16.30 «Бывшие. Эрих Мильке» 18.25 «Золотая тёща» 19.55 «Прогнозы» 21.00 «Винни-Пух и день забот» м/ф 22.00 Вечеринка в «Клубе юмора» 23.00 «Фантомас против СкотландЯрда»

§œ¤†©™

©¤©

06.00 «Новый день» 06.10, 11.55, 13.40, 17.55, 20.25, 23.55 «Центральная магистраль» 06.20, 13.30, 17.30, 19.30 Час новостей 07.00 «Здравствуй утро!» 08.30 «Солдаты - 7» 09.30, 00.00 «Новости 24» 10.00, 18.30 «Честно» 11.00 «Час суда» 12.00, 16.00 «Экстренный вызов» 12.30, 14.00 «Званый ужин» 15.00 «Давай попробуем?» 16.30 «В час пик» 18.00, 01.00 «Громкое дело» 20.00 «Круглый стол» 20.30 Эпицентр: смертельный сдвиг 22.30, 00.30 «Час новостей» 23.00 «Фантастика под грифом «Секретно» 01.30 «Улицы разбитых фонарей» 02.30 «Своя чужая жизнь»

06.00 «Необъяснимо, но факт» 07.10 «Такси» 07.40 «Котопес» 08.00 «Как говорит Джинджер» 08.30, 21.00, 01.00 «Комеди клаб» 09.30, 18.30 «Универ» 10.30, 19.35 «Счастливы вместе» 11.30, 12.30 М/с 14.00 «Омск. Life» 14.30 «Женская лига» 15.00, 22.00 «Comedy woman» 16.00 «Андре» 18.00 «Любовь на районе» 19.00 «Интерны» 20.00 «Битва экстрасенсов» 23.00, 00.00 «Дом-2» 00.35 «Секс» с Анфисой Чеховой» 02.00 «Клуб бывших жен» 03.00 «Дикость» 05.10 Информационноразвлекательная программа

¡ ª¢³© ª§—

06.25 Мир в твоей тарелке с С. Цигалем 06.55, 09.55, 12.05, 16.55, 21.05, 22.55 «Новостная магистраль» 07.00 «Молодежная редакция» 07.30 «Дачные истории» 08.00 «Татьянин день» 09.00 «Дела семейные » 10.00 «Пророк» 11.00 «Необыкновенные судьбы» д/с 13.00 «Эта женщина в окне…» 15.00 «На чужих ошибках» 16.00 «Дороги Индии» 17.00 «Возвращение в Эдем» 18.00, 23.00 «Одна за всех» 19.00 «Вероника не придёт» 21.10 «Я иду искать» 22.00 «Отчаянные домохозяйки» 23.30 «Сокровища древнего храма»ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

¦œ§™² ¡ —¤— ¢ 06.00 Доброе утро 10.00, 13.00, 16.00 Новости 10.05 Малахов + 11.20 Модный приговор 12.20 Контрольная закупка 13.20 Участок 14.20 Детективы 15.00 Другие новости 15.20 Понять. Простить 16.20 Хочу знать 16.50 «Обручальное кольцо» 17.50 Федеральный судья 19.00 Вечерние новости 19.20 «Поле чудес» 20.10 Давай поженимся! 21.00 Пусть говорят 22.00 Время 22.30 «Пророк» 01.20 «Ни жив ни мертв» 03.20 «Телеведущий» 05.00 «Гуру»

´®¯ª¸¢«ž·¼Ÿ¨¢ª¥¼

СЕРИАЛ

¬¼¯ª¥³ ÅÛÈÜ

¨¦¥§ ©

07.30 Евроньюс 11.0, 20.30, 00.30 Новости культуры 11.30 «Партийный билет» 13.25 Д/ф «Париж Сергея Дягилева» 14.10 «Возращение броненосца» 16.00 Видеоэнциклопедия 16.50 «Лев ушел из дома» 17.55, 02.55 Д/с «Улицы лемуров» 18.20, 03.25 Д/ф «Алгоритм Берга» 19.00 Трио Wanderer и Ришар Гальяно 19.45 Вокруг смеха. Нон-стоп 20.50 «Диалоги с Антоном Павловичем» 21.05 Д/ф «Развлечения и преступления на Монмартре» 22.00 «Шарлотта Корде» 23.35 Линия жизни 00.50 «Мания Жизели»

08.15, 15.50,02.45 «Моя планета» 10.00, 12.00, 15.10, 19.35, 01.20,03.45 Вести-спорт 10.15, 12.15 Легкая атлетика. Чемпионат России 13.40, 05.00 Стендовая стрельба. Чемпионат Европы 14.45 Рыбалка с Радзишевским 15.00, 19.20, 01.00 Вести.Ru 15.20 Точка отрыва 19.55, 06.00 Футбол. Чемпионат мира. Женщины до 20 лет. Бразилия Швеция 21.55, 03.55 Футбол России. Перед туром 22.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир. 1/4 Финала 01.45 Профессиональный бокс

¡«®° «ÏÁØÒ ÇÍÐÀÈËÎÐÏËÔÊË  ®ÈÐþ½ÄʽÇËÉÎÏ¿ÉÐÍ 

£¥Ÿ«¯ª¸¢ ­®¯¢ª¥¼ ŸØÄË¿¿ÂϿͽԽÇÎÐÏ ÏŠŠ Æ¾ËÈÅÏ ¿ÂÏÇÈÅÊÅǽ ¿ÂϽÌÏŠ ǽ Ÿ½ÏÐÏÅʽ  ŸÂÏÇÈÅÊÅǽŸÂÎÙÎÌÂÇÏÍÐÎÈŸÂϽ̊ ÏÂǽ ÎÁËÔ§©½ÍÇν  Ï  «ÏÁ½ÉÇËÏÜÏ ÉÂÎ Š ¿ÂÔ

¤¦©¸ ®®°¡¸

¡Ÿ¢­¥ ¤©§¥

¬ÍËÁ½ÛÊË¿ÉÜÀÇɾËÏ Í ÐÀÈÁÅ¿½ÊØËÏÍ ɽÈËÀ½¾ÁÅ¿½ÊØËÏÍ ÁÅ¿ŠÇÊÅÃÇÅËÏÍ ˾ÂÁ ÄËÊØËÏÍ ÇÐÒÊÅËÏÍ §ÐÒÊÅ ÌÍÅÒËÃÅ Î̽ÈÙÊÅ ÁÂÏÎÇÅ ÎÏÂÊÇÅʽĽǽÄ¡ËŠ ÎϽ¿Ç½¾ÂÎÌÈžËÈÙÕËƿؾËÍ ˾ſÏǽÊÂƤ½ÆÉ «««¨§ ÍŽÁʽ Ï  ¨ÅÊÅÜ ž²ÉÂÈÙÊÅÓÇËÀË  ÎÁËÔ

ª¢¡Ÿ¥£¥©«®¯¹ ¬ÍËÌÅÎǽ ÀͽÃÁ½Ê 

СДАЮ

Ÿ¯«¬¢­¢Ÿ«¤§¥ ¡½É ÎÎÐÁÐ ÁË ÏÍ Ľ ԽΠ ÊÅÄÇÅÆ ¡½ÉÎÎÐÁОØÎÏÍË ÌÍËÎÏË ÅÊÁŊ ¿ÅÁžÂÄĽÈËÀ½ÅÌËÍÐÔÅÏ ¡ÂÊÙÀÅÁËÏÍ 

ÇÇÐͽÏÉÂÏÁ¿ÂÍÅ 

¬ÂÍÂÂÄÁØ ÀÍÐÄÔÅÇÅ 

ŸËÍËϽ Ľ¾ËÍØÅÁÍ 

¤ÂÈÙ ¤Å¨ ÀÍÐÄÔ ÏŠ  ¤ÂÈÙ ¤Å¨ ÀÍÐÄÔ ÏŠ ½ ¤ÂÈÙ ÏÂÊÏ ÊÂÁËÍ 

ŸÍÂÄǽ ¿Ø¾ËÍĽÉÇË¿ ŸÎÇÍØÏÅ  

¡ÂÊÙÀÅĽÉÅÊÁËÏÍ 

É ÀÍÐÄÔÅÇŊɾÂÈÙÖÅÇÅ 

¡ÂÊÙÀÅ 

¤ÂÈÙ¿ØÎËÇÏÂÊÏ  ¤ÂÈÙ ¤¥¨ ÀÍÐÄÔ  ¤ÂÈÙ ¤Å¨ ÀÍÐÄÔÅÇÅ ŠŠ

¡ÂÊÙÀÅ 

¤ÂÈÙ ÊÂÁ 

®ÎÐÁ½ 

¤¡«­«Ÿ¹¢

½ ¤ÂÈÙ ÍÔ 

¨ÂÔÂÊÅÂĽ¿ÅÎÅÉËÎÏÂÆ ´ÅÎÏǽ¿ÎÂÀËËÍÀ½ÊÅÄɽ 

©½ÎÏÂÍÎǽÜÌËÍÂÉËÊÏÐÒˊ ÈËÁÅÈÙÊÅÇË¿ ¾¿ØÒ ½Í½ÊŠ ÏÅÜ 

§«©¬¹»¯¢­¸ «­ ¯¢²ª¥§ ®Ÿ¼¤¹

­ÂÉËÊÏÅÉÌËÍÏÊØÒÅËÏÂÔÂÎÏ¿ÂÊÊØÒ ÒËÈËÁÅÈÙÊÅÇË¿ 

ÍÐÄËÌÂÍ¿ËÄÇÅÁÂÕ  ÍÐÄËÌÂÍ¿ËÄÇÅ  ÍÐÄËÌÂÍ¿ËÄÇÅ 

ª½ÎÏËÜÖÅ ÀÌÂÍ¿ËÄÇÅ ʽ ¤ÂÈÅ ¬½ÎνÃÅÍÌÂÍ¿ËÄÇÅ ÏŠŠ ¬ÂÍ¿ËÄǽÀ½Í½Ã ÇÅËÎÇ ¾ØÏË¿ ÇË ÊÏ ÊÂÀ½¾½Í  ¬ÂÍ¿ËÄÇÅ ÀÍÐÄÔÅÇÅ ®ÌËÀÍÐÄÔ ͽÄÊ ÌÂÍ¿ËÄ ÉÂÏ À½Í Š ŠŠŠŠ ®ÌËÀÍÐÄԟοÅÁØÌÂÍ¿ ®½ÉËÌËÀÍÐÄÔÅÇÏ ÎËÏ

®½ÉËÌËÀÍÐÄÔÅÇ 

°¡¥« Ÿ¥¡¢« ±«¯«

­ÂÉËÊÏÇËÉÌÙÛÏÂÍË¿ 

®ÍËÔÊËÇ¿ŠÍÐÁÎÂÉÙÅʽ¿½Š ÕÅÒÐÎÈË¿ÅÜÒ 

© ¥¼

«§ª«®¯¢§¨¢ª¥¢

©¢ž¢¨¹

ÊÏÂÊʽ¯ŸŠŠ ¾¿ØÒËÁ ÊÏÂÊʽ¯Ÿ¯ ¾¿ØÒ ­ÂÉËÊϯŸ  ­ÂÉËÊϯŸ ÉËÊÅÏËÍË¿ 

¡¿ÂÍÅ ÉÂÏ ÍÂÕÅÁÍŸÍÂÄǽĽɊ ÇË¿ ÐÏÂÌÈ  ¡¿ÂÍÅÉÂÏ ÍÂÕÂÏÇÅ ÐÎϽÊĽɊ ÇË¿ ÐÏÂÌÈÂÊÅ®¿½Íǽ 

¤½¾ËÍØ ÉÂÏÍÂÕÂÏÇÅ ¤½ÉÇÅ ËÏÁÂÈǽÁ¿ÂÍÂÆ 

 

  

 

   

d 14258

¥ÄÀËÏË¿ÈÂÊÅ ÍÂÉÉÂϽÈÅÄÁ ÐÎϽÊĽÉÇË¿ 

ž¸¯«Ÿ¼¯¢²ª¥§

©ÂÏÁ¿ÂÍÅ ǽÔÂÎÏ¿Ë 

­ÂÉËÊÏÒËÈËÁÅÈÙÊÅÇË¿®ÏÅÊËÈ ¥ÊÁÂÄÅÏÅÁÍ ¾¿ØÒËÁÊØÒ ÁË Ô 

"SJTUPO "SEP #PTI *OEFTJUÅÁÍ ­ÂÉËÊÏ ÎÏÅͽÈÙÊØÒ ɽÕÅʊ ½¿ÏËɽÏË¿ ʽ ÁËÉÐ ½Í½ÊÏÅÜ ©½ÎÏÂÍÎÇ½Ü  ­ÂÉËÊÏÒËÈËÁÅÈÙÊÅÇË¿ ¾ÂÄ¿ØÒ À½Í½ÊÏ ŠŠ ŠŠ

¬ÂÍÂÏÜÃǽɾÂÈÅ ÍÂÉËÊÏ ÉËÁÂÍÊÅĽÓÅÜ 

©ÂÏÁ¿ÂÍÅ ÍÂÕ ËÀͽÁÇÅ 

¥ÄÀËÏËÇËÊ Á¿ÂÍÂÆ ÎÏÐÈÙ¿ʽ ĽǽÄÅÄÁÂÍ¿½ 

©ÂÏÁ¿ÂÍÅ ÍÂÕÂÏÇÅ ÌÂÍÂÀËÍËÁÇÅ ŸÍÂÄǽĽÉÇË¿ ÐÏÂÌÈÂÊÅ 

¬ÂÍÂÏÜÃǽÉɾÂÈÅ ¬ÂÍÂÏÜÃǽÉɾÂÈÅ 

¬ÂÍ ÍÂÉÉɾÈÛ¾ÎÈ 

­ÂÉËÊÏÒËÈËÁÅÈÙÊÅÇË¿®ÏÅÊËÈ ¥ÊÁÂÄÅÏÅÁÍ ¾¿ØÒËÁÊØÒ ÁËÔ 

¡¿ÂÍÅÉÂÏ ÍÂÕÂÏÇÅ ÐÏÂÌÈŸÍÂÄǽ ĽÉÇË¿ ½¿ÏËÊËÉο½Íǽ 

­ÂÉËÊÏÒËÈËÁÅÈÙÊÅÇË¿ 

¡¿ÂÍÅÉÂÏ ÐÏÂÌÈ ĽÉÇÅ ÍÂÕ ¿ËÍËϽ ËÀͽÁÇÅ ο½Íǽ 

®ÍËÔÊØÆÍÂÉËÊÏÒËÈËÁÅÈÙÊŊ ÇË¿®ÏÅÊËÈ ¥ÊÁÂÄÅÏÅÁÍÐÀÅÒ ªÂÁËÍËÀË ½Í½ÊÏÅÜžÂÄ¿ØŠ ÒËÁÊØÒ ŠŠ ŠŠ

СНИМУ §¿ŠÍпÈÛ¾ËÉ͊Ê ÏŠŠ §¿ŠÍÐ ÇËÉʽÏÐ ¨Âʽ ¨Û¾ËÂÃÅÈÙ Ï «ÈÙÀ½ Š ŠÇÇ¿ ¾ÌËÎÍÂÁ £ÅÈÙ¾ÌËÎÍÂÁÊÅÇË¿ £ÅÈÙÂÈÛ¾ËÂÎÍËÔÊË £ÅÈÙÂÈÛ¾ËÂÎÍËÔÊË £ÅÈÙ Ï §¿ÁÎÂÉÙÅ 

¡¿ÂÍÅÉÂÏ ÍÂÕÂÏÇÅ 

­ÂÉËÊÏÎÏÅͽÈÙÊØÒ ÌËÎÐÁËÉËÂԊ ÊØÒɽÕÅÊ ÚÈÌÈÅÏ ®Ÿ´ ÒËÈËÁ ¯Ÿ ŸØÂÄÁʽÁËÉ ½Í½ÊÏÅÜ  ÍÐÄËÌÂÍ¿ËÄÇÅ ÀÍÐÄÔŊ ÇÅ 

§¿ÌËÎÐÏËÔÊË  §¿½ÍÏÅÍÐ ÔÁËÉ §¿½ÍÏÅÍÐ ÔÁËÉ ¬ԽΠÌËÎÐÏËÔÊË 

¡¿ÂÍÅÉÂÏ ÊÂÁËÍËÀË 

¯½ÍË­ÂÕÂÊÅܟؾËÍ

½ ¤ÂÈيÏÂÊÏ ÊÂÁ ½ ¤ÂÈيÏÂÊÏ ÊÂÁËÍ ÇͽÊÏ ÎÏÍÂȽÉ ÇͽÊÏ ÎÏÍÂȽÉ Š

ŠŠÇÇ¿ÌËÎÐÏԽΠ¾ÌËÎÍ £ÅÈÙÂÈ۾ˠ¾ØÎÏÍË £ÅÈÙÂÈ۾ˠÎÍËÔÊË Š

ÊÏÅ¿ÅÍÐÎʽÜĽÖÅϽ­ÂÉËÊϬ§ ʽÁËÉОÂÄ¿ØÒËÁÊØÒ ­ÂÉËÊÏÇËÉÌÙÛÏÂÍË¿ ­ÂÉËÊÏÇËÉÌÙÛÏÂÍË¿ ­ÂÉËÊÏÇËÉÌÙÛÏÂÍË¿ ÏŠ

ÍÐÄËÌÂÍ ¤ÂÈÙ ÊÂÁËÍ ÀÍÐÄÔŸØŠ ¿ËÄÉÐÎËͽ  ½ ¤ÂÈÙ ÀÍÐÄÔÅÇÅ Š ½ ¤ÂÈÙ ¤Å¨ ÀÍÐÄÔ ½ ¤ÂÈÙ ÊÂÁËÍ ½ ¤ÂÈيÏÂÊÏ ÀÍÐÄÔ ÁÂÕ 

£ÅÈÙ ÏŠŠ ŠŠŠŠ §¿ÌËÎÐÏËÔÌËԽΠŠ Š ŠÇÇ¿ÌËÎÐÏËÔԽΠ¾Ì Š ŠÇÇ¿ÌËÎÐÏËÔԽΠ¾Ì 

¡¿ÂÍÅÉÂϽÈ ÍÂÕÂÏÇÅ Ç˿ǽ ¿ËÍˊ Ͻ Ľ¾ËÍØ ÌÂÍÂÀËÍËÁ Ï

©ÂÏÁ¿ÂÍÅ ÐÏÂÌÈ ÍÂÕ ĽɊ ÇÅ ο½Íǽ ËÀͽÁÇÅ ©ÂϽÈÁ¿ÂÍÅ ÍÂÕÂÏÇÅ ÌÂÍÂÀËÍËÁŠ ÇÅ ¿ËÍËϽ Ľ¾ËÍØ Ç˿ǽ «¾Å¿Ç½Á¿ÂÍÂÆ ¿ÅÊÅÈ 

§¿ÁÎÂÉÙÅ ÎÍËÔÊË ÏŠ §¿½ÍÏÅÍÐ ÔÁËÉ ®ÍËÔÊËÇ¿½ÍÏÅÍÐÁÎÂÉÙÅ 

ž½ÈÇËÊØËÏÏÍ ˾Õſǽ ǽÃÁËÉÐÌËÁ½ÍËÇ 


®°žž«¯ ÅÛÈÜ

07.00 Д/с «Лучшее из Голливуда вместе с Табом Хантером» 08.00 «Машина человеческого тела» 09.30 Клуб знаменитых хулиганов 09.55 «Расмус-бродяга» 12.30 «Ас из асов» 14.30 Прогресс 15.00 Исторические хроники 16.00 Личные вещи 17.00 Сейчас 17.30 «Мисс Марпл. Убийство в доме викария» 19.30 «Загадка Эндхауза» 21.30 «Опасный Бангкок» 23.30 «Адский небоскреб» 01.25 «Последнее танго в Париже» 04.00 «Проказник из психушки» 05.50 Д/ф «Великие исполнители: Фрэнк Синатра»

¨©¨

¤©™

§œ¤†©™

06.55 «Табор уходит в небо» 09.00,12.00, 15.00, 21.00 Вести 09.10, 12.10 Вести-Омск 09.20 «Ну, Котеночкин, погоди!» 10.20 «Приключения мышонка Переса» 12.20 ГТРК «Иртыш». Наш Омск 12.40 Вы и ваше право 12.55 Нехорошо забытое старое 13.05 Законодатель 13.15 Комната смеха 14.20 Сто к одному. 15.20 Вести-культура 15.30 «Она вас любит?» 17.05 «Кто хочет стать Максимом Галкиным» 18.05 Субботний вечер 20.00, 21.25 «Первая попытка» 00.20 «Теория хаоса» 02.00 «Джон Кью» 04.25 «Выше холма»

06.00 Мистер Cудьба 08.00 «А вдруг получится?», «Завтра будет завтра». М/ф 08.20 Смешарики м/с 08.30 Финес и Ферб м/с 09.00 Папины дочки 11.00 Галилео 12.00 Воронины 14.00 Маленькие волшебники м/с 15.00 Приключения Тома и Джерри м/с 16.00 6 кадров 16.30 Водный мир 19.00 6 кадров 21.00 Смерть ей к лицу 23.00 Даешь молодежь! 00.00 Эйр Америка 02.00 Скачок во времени 03.45 Зачарованные 04.40 Сабрина - маленькая ведьма

07.30 Сказки Баженова 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 «Золотой ключ» 08.50 «Без рецепта» 09.25 Смотр 10.20 Главная дорога 10.55 Кулинарный поединок 12.00 Квартирный вопрос 13.25 Особо опасен! 14.05 «Лучший город земли. Москва бандитская» 15.05 Своя игра 16.20 Очная ставка 17.10 Преступление будет раскрыто 19.25 Русские сенсации 21.05 Ты не поверишь! 21.40 «Гром ярости» 23.30 «Полицейская академия-2» 01.20 «Радиоволна» 03.55 «Контора» 04.50 «Мужчины в большом городе»

06.00 «Новый день» 06.10, 10.50, 11.55, 17.55, 21.20, 23.20 «Центральная магистраль» 06.20 «Час новостей» 07.00 «Круглый стол» 07.40 «Дальние родственники» 08.00 «Реальный спорт» 08.30 «Я - путешественник» 09.00 Эпицентр: смертельный сдвиг 11.00 «Местные жители» 12.00 «Карданный вал» 12.30 «Репортерские истории» 13.00 «Военная тайна» 14.00, 02.00 Черкизона.Одноразовые люди 18.00 «В час пик» 19.00 «Неделя. Инфо» 19.45 «Деловой разговор» 20.30 «Громкое дело. Спецпроект» 21.30 «Шанхайский полдень» 23.30 «Красный угол»

©™

©™†­œ¤©§

›¥£—¯¤Ÿ

¡ ª¢³© ª§—

06.00 Д/ф «Чужая жизнь композитора Евгения Мартынова» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30 М/ф 10.00 М/ф 10.30 «Золотой теленок» 14.00 «Полярная буря» 16.00 Д/ф «Земля 2057: люди» 17.00 «Розвелл: атака пришельцев» 19.00 Д/ф «Жизнь после людей» 20.00 «Длинный уикенд» 22.00 «Я все еще знаю, что вы сделали прошлым летом» 00.00 «Пси-фактор» 01.00 «За гранью возможного» 02.00 «Дорога на запад» 05.00 Д/ф «80 чудес света»

06.55 «Марш-бросок» 07.55 «Живая природа» 08.40 «Храбрый заяц». Мультфильм 09.00 «Кортик» 10.30, 17.30, 14.30, 01.20 «События» 10.55 «Пять с плюсом» 11.55 «Женатый холостяк» 13.40 «Городское собрание» 14.45 «Клуб юмора» 15.35 «Голубая стрела» 17.45 «Петровка, 38» 18.00 «Любите, пока любится» 19.00 «Мужчина для жизни» 21.00 «Автосфера» 21.25 «Игры большого города» 22.00 «Постскриптум» 23.10 «Леон» 01.35 «Десять негритят» 04.10 «Одно дело на двоих»

06.00 Мультфильмы 06.35, 07.10, 14.05 «Одна за всех» 07.05, 10.30, 14.55, 18.10, 20.30, 23.20 «Новостная магистраль» 07.40 «Цветочные истории» 08.00, 00.50 «Скажи, что не так?!» 09.00 «Живые истории» 10.00 «Спросите повара» 10.40 «Я иду искать» 11.30 «Сокровища древнего храма» 15.00 «Женская форма» 16.00 «Вероника не придёт» 18.00 «Девчонка на прокачку» 18.30, 21.30 «Пуаро Агаты Кристи» 21.00 «Я, побывавший там...» 23.30 «Не ходите, девки, замуж» 01.50 Моя жена меня приворожила 02.50 «Молодые и дерзкие»

07.30 Евроньюс 11.40 «Выстрел» 12.55 Писатели нашего детства 13.25 «Без трех минут ровно» 14.35 М/ф 14.55 Заметки натуралиста 15.25 Жили-были старик со старухой 17.40 Великие романы ХХ века 18.05, 02.55 Д/ф «Земля и ее святыни. Загадки ландшафта» 19.00 Романтика романса 19.40 Спектакль. «Амфитрион» 22.05 Д/ф «Эдит Пиаф. Гимн любви» 23.00 Новости культуры 23.20 «Раболио» 00.45 Другие берега, другие жизни 01.50 Квартет Стэна Гетца и Чет Бэйкер

©¤© 06.00, 07.00 М/с 08.30 «Пять с плюсом» 08.50 «Необъяснимо, но факт» 10.00 «Школа ремонта» 11.00 «Предчувствия, спасшие жизнь» д/ф 12.00 «Комеди клаб» 13.00 «Ешь и худей!» 13.30 Женская лига 14.00 Сosmopolitan 15.00 «Универ» 17.00 «Патруль времени» 18.50, 19.35, 22.00 «Наша Russia» 20.00 «Электра» 23.00, 00.00 «Дом-2» 00.30 «Убойная лига». 01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой» 02.15, 02.45 «Информационноразвлекательная программа» 03.10 «Женщины»

¨¦¥§ © 08.00, 10.15, 01.40, 03.55 «Моя планета» 10.00, 12.00, 14.15, 19.40, 01.20, 03.45 Вести-спорт 10.45, 22.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 12.20 Будь здоров! 12.50, 05.00 Стендовая стрельба. Чемпионат Европы 13.50, 06.05 Рыбалка с Радзишевским 14.05, 01.00 Вести.Ru 14.30 Регби. «Кубок трех наций». Новая Зеландия - ЮАР 16.20 Футбол России. Перед туром 17.25 Бокс. Чемпионат Европы. Финалы 19.55 Футбол. Чемпионат мира. Женщины до 20 лет. Гана - Корея 21.55 Профессиональный бокс

  

d26555

  

   

ÌÍÅÂÉÍÂÇȽÉØÌËÏÂÈÂÑËʽÉŠ Š Š Š

¦¶©² ¡ —¤— ¢

§¥¨¨Ÿ¶

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

¦œ§™² ¡ —¤— ¢ 07.00, 11.00, 13.00 Новости 07.10 М/ф «Федорино горе» 07.20 «Один из нас» 09.10 Дисней-клуб 10.00 Играй, гармонь любимая! 11.10 Непутевые заметки. 11.30 Смак 12.10 «Моя родословная» 13.20 В логове сомалийских пиратов 14.20 Д/ф «Пьер Ришар. Невезучий счастливчик» 15.20 «Беглецы» 17.00 Цирк со звездами 19.00 Футбол. Чемпионат России. XIII тур. «Спартак» - «Рубин» 21.00 Кто хочет стать миллионером? 22.00 Время 22.15 «По ту сторону кровати» 00.00 «Генсбур. Любовь хулигана» 02.30 «Пять легких пьес» 04.30 «Остров»

´®¯ª¸¢«ž·¼Ÿ¨¢ª¥¼

СЕРИАЛ
¦œ§™² ¡ —¤— ¢ 06.50, 07.10 «Городской романс» 07.00 Новости 08.50 Служу Отчизне! 09.20 Дисней-клуб 10.10 Здоровье 11.00 Новости 11.20 Пока все дома 12.10 «Счастье есть!» 13.00 Новости 13.10 Д/ф «Подари мне жизнь!» 13.40 «Коко Шанель» 17.20 Д/ф 18.00 «Черный принц» 19.30 «Олимпиада-80. 30 лет спустя» 22.00 Время 22.15 «Концерт» 00.40 «Цыпочка» 02.20 Футбол. Чемпионат России. XIII тур. «Локомотив» - «Алания» 04.20 «Дурнушка»

§¥¨¨Ÿ¶

¨©¨

¤©™

06.55 «31 июня» 09.40 Утренняя почта 10.15 «Приключения мышонка Переса-2» 12.00 Вести 12.10, 15.20 Вести-Омск 12.50 Городок. Дайджест 13.20 «Любовь земная» 15.00 Вести 15.30 Честный детектив 16.00 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Рождение легенды» 17.00 Смеяться разрешается 19.10 «Осенние заботы» 21.00 Вести 21.25 «Ромашка, кактус, маргаритка» 23.15 «Человек, который знал все» 01.20 «Незнакомцы» 03.00 «Сплетня» 04.50 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Рождение легенды»

06.00 Домохозяйка 07.50 М/ф 08.20 Смешарики м/с 08.30 Финес и Ферб м/с 09.00 Домашний арест 11.00 Галилео 12.00 Снимите это немедленно! 13.00 Игрушки 15.00 6 кадров 16.00 6 кадров 16.30 Даешь молодежь! 17.30 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее 19.00 6 Кадров 21.00 Поместье «Холодный ручей» 23.15 История российского шоубизнеса 00.15 Идальго 02.45 Люди-кошки 05.00 Сабрина - маленькая ведьма

06.45 М/с «Люди Икс: эволюция» 07.30 Дикий мир 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.15 «Русское лото» 08.45 Их нравы 09.25 Едим дома 10.20 «Первая кровь» 11.00 «Кремлевские жены. Нина Берия. Жена дьявола» 12.00 Дачный ответ 13.25 «Золото партии» 15.05 Своя игра 16.20 И снова здравствуйте! 17.10 Преступление будет раскрыто 19.25 Чистосердечное признание 19.55 «Дорожный патруль» 00.00 Авиаторы 00.30 «Брачный контракт» 02.30 «Поймать и посадить» 04.10 «Контора» 05.15 «Мужчины в большом городе»

©™

©™†­œ¤©§

›¥£—¯¤Ÿ

06.00 Д/ф «Путешествия во времени» 07.00, 08.00, 08.30 М/ф 09.00 М/ф «Отчаянные бойцы бакуган» 09.30 М/ф «фостер: дом друзей из мира фантазий» 10.00 «Я шагаю по Москве» 11.45 «Капитан» 14.00, 04.00 «Женский клуб по расследованию убийств» 16.00 Д/ф «Земля 2057: города» 17.00 «Монстр» 19.00 Д/ф «Жизнь после людей» 20.00 «Три мушкетера» 22.00 «Прирожденные убийцы» 00.30 «Пси-фактор» 01.30 «Пила-3»

07.25 «Фактор жизни» 07.55 «Живая природа» 08.40 «21 кабинет» 09.20 «Все в сад Ольги Аросевой!» 09.55 «Барышня и кулинар» 10.30, 00.50 «События» 11.20, 21.30 «Пять с плюсом» 11.45 Семь стариков и одна девушка 13.30 «Наш ласковый Миша» д/ф 14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 14.50 «Московская неделя» 15.25 «Смех с доставкой на дом» 16.10 «Не могу сказать «Прощай» 18.00 «Тебе, настоящему» 21.00 «На высоте» 22.00 «В центре событий» 23.00 «Генеральская внучка-2» 01.05 Временно доступен 02.10 «Папа»

§œ¤†©™

©¤© 06.00 «Рога и копыта: возвращение» м/с 07.00 «Жизнь и приключения робота-подростка». М/с 08.25 «Автосфера» 08.50 «Необъяснимо, но факт» 09.50 Лотерея 10.00 «Школа ремонта» 11.00 «Битва экстрасенсов» 12.00 «Комеди клаб» 13.00 «Патруль времени» 15.00 «Интерны» 117.00 «Электра» 19.00, 19.35, 22.15 «Наша Russia» 20.00 «Дом летающих кинжалов» 23.00, 00.00, 01.55 «Дом-2 00.30 «Сomedy woman» 01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой» 02.50 «Король серферов» 04.50, 05.20 «Убойной ночи»

06.00 «Новый день» 06.10, 08.45, 14.55, 17.55, 22.55, 00.50 «Центральная магистраль» 06.20 «Молодежная редакция» 07.00 «Промышленный капитал» 07.25, 20.20 «Шоу бабы Любы» 08.25, 04.30 «Неизвестная планета» 08.55 «Шанхайский полдень» 11.00 «Неделя. Инфо» 11.45 «Спортивный регион» 12.30 «Нереальная политика» 13.00 «Громкое дело. Спецпроект» 14.00 «Слепой» 18.00 «В час пик» 19.00 «Несправедливость» 20.00 «В день седьмой» 21.00 «Чистильщик» 23.00 «Глубокое синее море» 01.00 «Мировой бокс» 01.30 Черкизона. Одноразовые люди 02.30 «Слепой»

¡ ª¢³© ª§—

06.00 Мультфильмы 06.30, 07.00, 12.30 «Одна за всех» 08.00 «Не ходите, девки, замуж» 09.15, 11.40, 14.50, 17.50, 20.35, 23.25 «Центральная магистраль» 09.20 «Завидные женихи». Д/ф 09.50 «Зонтик для новобрачных» 12.00 «Молодежная редакция» 12.40 Профессии. Дорогие женщины 13.10 «Брак по расчёту» 15.00, 01.00 «Дело Астахова» 17.00 «Она написала убийство» 18.00 «Девчонка на прокачку» 18.30,21.30 «Коломбо» 20.40 «Дневники экспедиции» 21.00 «Омский лекарь» 23.30 «За двумя зайцами» 02.00 Моя жена меня приворожила¨¦¥§ ©

07.30 Евроньюс 11.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» 11.40 «Дым Отечества» 13.10 Легенды мирового кино 15.10, 02.55 Д/ф «Общая территория» 16.05 «Сэр Александр Аникст» 16.45 «Прикосновение Венеры» 18.05 «Со мною вот что происходит...» Е. Евтушенко 19.35 «Идеальный муж» 21.05 Церемония вручения высшей театральной премии «Хрустальная Турандот» 22.00 «Мария-Антуанетта» 23.30 Балет. «Пламя Парижа» 01.25 Роковая ночь

08.20 «Наука 2.0. Моя планета» 10.00,12.00,15.10,19.35, 01.20, 03.45 Вестиспорт 10.15, 17.25, 01.40, 03.55 «Моя планета» 10.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир. 1/2 Финала 12.20 Страна спортивная 12.50, 05.00 Стендовая стрельба. Чемпионат Европы 13.55, 19.50 Профессиональный бокс 15.00, 01.00 Вести.Ru 15.25 Футбол. Чемпионат мира. Женщины до 20 лет. Англия Мексика 20.50 «Солдат» 22.40 Пляжный футбол. Чемпионат мира. Отборочный турнир. Финал

­¤ª«¢ ПРОДАМ ¡ÍË¿½ ÌÂÎËÇ Ö¾ÂÊÙ §½ÉÅÊÚÈÂÇÏÍˊÅÁÍË¿ÜÊËÆ  §ÅÍÌÅÔ ÓÂÉÂÊÏ ÌÂÎËÇ ¬ÂÍÂÀÊËÆ ÌÂÎËÇ Ö¾ÂÊÙ ÄÂÉÈÛ ÀÈÅÊÐ ÐÀËÈÙ ÁÍË¿½ ¬ÂÎËÇ Ö¾ÂÊÙ ÀÈÅʽ ÄÂÉÈÜ ÐÀËÈÙ ÇÂͽÉÄÅÏ 

¬ÍËÁ½ÛÁËÎÇÐÌËȽ ¿ÍË¿½Š ÀËÊÇÐËÏÍÇ¿É Ï

КУПЛЮ ÇÓÅÅ¡ËÍËÀË 

­ÂÉËÊÏÌËÏËÈÇË¿ ÎÏÂÊ Ë¾ËÅ °ÉÂۿΠ 

°®¨° ¥

ž½Ï½ÍÂÅ ¿½ÊÊؾР Ÿ½ÊÊØ ¾½Ï½ÍÂžР ½Í½ÃÉÂÏ ÊÂÁËÍËÀË §ËÉÌÙÛÏÂÍ ÉËÃÊËÊÂÅÎÌÍ ¨ËÉÔÂÍÊØÒÉÂϽÈ ¬ÍÂÁÉÂÏØÎϽÍÅÊØ ­½ÁÅËÁÂϽÈÅ ®ÏÅÍɽծžÅÍÙÅÁÍ ¯ÂÈ¿ÅÄËÍÅÁÍÏÂÒÊ ²ËÈËÁÈÛ¾ËÆËÏÍ ²ËÈËÁÅÈÙÊÅǾР

²ËÈËÁÅÈÙÊÅÇ µ¿ÂÆÊɽÕ´½Æǽ 

®¯­«¦§ ­¢©«ª¯ ­ÂÉËÊÏÇ¿½ÍÏÅÍ ÁÅĽÆÊ 

ÏȽÊÏÅΪ½ÏÜÃÊØ ÌËÏËÈÇÅ­½ÎÎÍËÔǽ ʽÉÂÎÏ ŸËÁËÌÍË¿ËÁ ÎÔÂÏÔÅÇÅ ËÏËÌÈÂÊÅ  À½Í½ÊÏÅÜ  ©ËÊϽÃǽÉÅÊË¿ ªÂÁËÍËÀËÍÂÉËÊÏÇ¿½ÍÏÅÍ νʊ ÏÂÒͽ¾ËÏØ ÚÈÂÇÏÍÅǽ «ÏÁÂÈǽÇ¿½ÍÏÅÍ 

«ÏËÌÈÂÊÅÂ ¿ËÁËÌÍ 

¬ÂÔÅ ǽÉÅÊØ ÐÇȽÁǽ ¬ÈÅÊÏÐÎ ʽÈÅÔÊʽÄ½Ç½Ä ­ÂÉÇ¿½ÍÏÅÍ 

­ÂÉËÊÏÇ¿½ÍÏÅÍÅ¿½ÊÊØÒ ÇËÉÊ½Ï 

ÊÏÂÊʽ¯Ÿ ¾¿ ŸËÁËÌÍË¿ËÁ ËÏËÌÈÂÊÅ ǽʽÈŊ ĽÓÅÜ¡ÂÕÂ¿Ë À½Í½ÊÏÅÜ 

­ÂÉËÊÏÇ¿½ÍÏÅÍ 

       S 

­ÂÉËÊÏÇ¿½ÍÏÅÍ ŠŠ

­ÂÉËÊÏÇ¿½ÍÏÅÍ ǽÑÂÈÙ ÊÅÄÇÅÂÓÂÊØ ­ÂÉËÊÏ Ç¿½ÍÏÅÍ ÇËÏÏÂÁÃÂÆ §ÍË¿ÈÜ νÆÁÅÊÀ ÏÍËÏнÍʽÜ ÌÈÅÏǽ  ©½ÎÏÂÍʽԽΠ ¬ÂÍ ÍÂÉ ÍÂÎϽ¿ÍÉɾ ­ÂÉËÊÏÎÏÅÍɽÕÅÊ 

­ž«¯ «¾×Ü¿ÈÂÊÅÜËÏÍÐÁËÐÎÏÍËÆÎÏ¿ÂÁоÈÅÍÐÛϊ ÎÜ¿§ËÉÉÂÍÔÂÎÇËÆÎÈÐþÂĽÊÜÏËÎÏÅ ŠŠ

СТРОИТЕЛЬСТВО «ÏÁÂÈËÔÊÅÇÅ 

ПРОЧЕЕ ­½¾ËϽ ÌËÁͽ¾ËÏǽ °ÒËÁĽÃÅ¿ËÏÊʽÁËÉÐ ¡ÅÎÌÂÏÔÂÍ «ÒͽÊÊÅÇ ËÏÏÍ ÁÉÅÊÅÎÏͽÏËÍ ­½¾ËϽʽÁËÉÐ   

на рынке с 1998

        !"#"$%&'#( 2$ 3'- #")*%,- , '&(4 , '  & $%!  %$  ! 

' %$ "%

 %  %$ " %

   %$#'

*%5 (60' 7

высокая конкурентоспособная зарплата (без задержек);

официальное трудоустройство, соцпакет;

возможность карьерного и финансового роста (большинство наших руководителей начинали с менеджеров по продажам);

возможность совмещения с учебой на вечернем и заочном отделении;

получение уникального опыта работы для студентов.

%)# *+","*"-."$+ по продажам, отработав в «ДиМарке» более 6 месяцев, %$%&%#+%/#&'0"" $(&0"1

,())+*

ÌÍÅÂÉÍÂÇȽÉØÌËÏÂÈÂÑËʽÉŠ0,Š Š Š

¦¶©² ¡ —¤— ¢ 07.00 Д/с «Лучшее из Голливуда вместе с Табом Хантером» 08.00 Д/ф «Спасение китов» 09.00 М/ф 09.20 «Синяя птица» 11.00 «В нашу гавань заходили корабли...» 12.00 Шаги к успеху 13.00 Истории из будущего 13.30 Д/ф «Последний день Помпеи» 14.15 «Человек в проходном дворе» 19.30 Сейчас 20.00, 21.05 «Картина маслом. Я и другие. Конформизм или соглашательство» 20.05 Д/ф «Я и другие» 22.00 «Приступить к ликвидации» 00.40 «Нашествие». Рок-фестиваль

´®¯ª¸¢«ž·¼Ÿ¨¢ª¥¼

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

Ÿ«®§­¢®¢ª¹¢ ÅÛÈÜ

8-908-798-8965 (с 9:00 до 18:00),948-520, добавочный 114 Тарская, 13А, 7 этаж, к. 709. Резюме по факсу 948-334, e-mail: personal@staomsk.ru


¯Ÿ ÌÍËÀͽÉɽ

–  ÅÛÈÜÀËÁ½

 ¯¥­£®¢­¯¥±¥³¥­«Ÿª

ÌÍÅÂÉÍÂÇȽÉØÌËÏÂÈÂÑËʽÉŠ Š Š Š

ÚÇÄÂÉÌÈÜÍË¿

Омский Домовой №26 (467)  
Омский Домовой №26 (467)  

от 9 июля 2010 г.

Advertisement