Page 1

 ÁÂǽ¾ÍÜ

¬ÍËÑÂÎÎÅËʽÈÙÊËÂÎÏÍËÅÏÂÈÙÊËÂÅÄÁ½ÊÅÂ

®ª«Ÿ¸© «¡«©

‹

– 

ÁÂǽ¾ÍÜ

      

 ! "!# $%&

26640

e-mail: zsgb5@yandex.ru, www.zsgb5.ru

22359

   

©§›™

«©¬¦´¢›´š§© 

рекламное издание

XXXEJNBSLSV

26360
51-81-01 70-43-25 51-09-82

Официальный дилер

26536

«KNAUF», «АЛБЕС», «ЮНИС», «Геркулес», «ТЕКС». Гипсокартон, ГВЛ «KNAUF» Профиль оцинкованный «KNAUF», «АЛБЕС» Теплоизоляция «Knauf Insulation» Потолки «Армстронг» Реечные потолки «АЛБЕС» Пены, герметики, жидкие гвозди

Офис ул. Серова, 30 www.stroymodernomsk.ru

РАСПРОДАЖА ГКЛ «БЕЛГИПС»

225 р./лист


ÑÒÀÒÜÈ Â ÍÎÌÅÐÅ

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

57

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ........................................................................4

ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØÁ¹ÉŹËÌɹ «É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ «É̺Ô §ËÇÈľÆÁ¾Á¼ÇÉØо¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾

   

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ..........................................................8 ÄÐÎÂÀ: ÒÐÓÄÍÛÉÂÛÁÎÐ ....................................................10 ÑÍÅÃÓ – ÁÎÉ! .................................................................... 14 ÈÍÄÅÊÑ ÖÅÍ ÍÀ ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ.................................... 17

ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ

ÒÅÍÄÅÐÛ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ ...........................18

§Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ £¹º¾ÄÕ¨Éǻǽ¡ÀÇÄØÏÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ ............................................19

ÐÓÁÐÈÊÀÒÎÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ 20

Ÿš¡£ÁÉÈÁЪ˾ÆǻԾŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ £¹Å¾ÆÕÁÁÀ½¾ÄÁØÁÀƾ¼Ç ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˪˹Äհ̼ÌƦ¾É¿¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ¥¾ËÁÀÔªÃǺØÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¤¾ÊÇÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔªËÇÄØÉÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁبǼÇƹ¿ É¾»¾ÊÆdžÈÄÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ £Ä¾Á¥¹ÊËÁÃÁœ¾ÉžËÁÃÁ ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ›Ø¿ÌÒÁ¾ ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ ­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ©¾ÀÁÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ®ÁÅÈÉǽÌÃÏÁØ œª¥«ÇÈÄÁ»Ç

         

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ

52

¨ÇÃÉÔËÁؽÄØÈÇĹ£Ç»ÉǻԾÈÇÃÉÔËÁØ §ºÄÁÏÇ»ÇÐƹØþɹÅÁоÊùØÈÄÁËù §ºÇÁ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ ¨ÇËÇÄÃÁ »¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ §Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ ¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ ¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ «Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾  ¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á ¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ £¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ

        ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁù ªÈ¾Ï˾ÎÆÁù ¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªË¹ÆÃÁ ¹ÈйÊËÁ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ £¡¨Á™ ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¦¹ÊÇÊÔ š¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË ¥¾Ë¹ÄÄÇɾ¿ÌÒÁÂÁÆÊËÉÌžÆË ©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇ˪ËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ §ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ. ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÒÀÐÀ

62   

66      

69

ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ ®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ «¹É¹¬È¹Ãǻù

 

ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ

70

¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ ©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾§À¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾ šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ «É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹

   

ÊÓÏÈÌ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

74

ÂÀÊÀÍÑÈÈ

74

 

ÏÀÐÒÍÅÐÛ

75

ÃÄÅ ÂÇßÒÜ «ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÓ»

76

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ Â ÃÀÇÅÒÅ

78

ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ

80


ÑÒÐÎÉ ÈÍÔÎ

§šª¬¡«ž ª«™«µ· ¦™ª™¢«ž 4530:(";&5"36

XXXNTLUBNCPWSV

§ÅÁÐÁÊÇÀ½¹×ËȹÉà ¤¥£—£™§¦´Ÿ£¢Ÿ¨¥¦§—£¥¬š¦Ÿª¥• –£§¤£©£¥¡¥£—•¢³¤•¥Ÿ•¦š ¡šž¢£˜££§™°ª•—¡Ÿ¥£¥•ž£¢š ‚¡£¦Ÿ£—Ÿ•

­ÇƽɹÀ»ÁËÁØ¿ÁÄÁÒÆǼÇÊËÉdž Á˾ÄÕÊË»¹§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁÈÉǻǽÁË ÃÇÆÃÌÉÊË»ÇÉоÊÃÁÎɹºÇËÈÇÍÇɆ ÅÁÉÇ»¹ÆÁ×ȹÉùʾžÂÆǼÇÇ˽Ԇ ι»ÅÁÃÉÇɹÂÇƾ„¥ÇÊÃǻù†” ¹† Ø»ÃÁƹÌйÊËÁ¾ÈÉÁÆÁŹ×ËÊØ»ɹÀ† ÄÁÐÆÔÎÆÇÅÁƹÏÁØÎƹÄÌÐÑÁÂÖÊÃÁÀ ÈĹÆÁÉÇ»ÃÁȹÉù ¾¼ÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄՆ ÆǾƹÈÇÄƾÆÁ¾ÁÄÌÐѾ¾ƹÀ»¹ÆÁ¾ «¹Ã¿¾ÈÉǻǽÁËÊØÄÁ˾ɹËÌÉÆÔÂÃÇƆ ÃÌÉÊÊÇÐÁƾÆÁÂÇȹÉþÁɹÀ»Á»¹×† Ò¾ÅÊØÅÁÃÉÇɹÂÇƾ„¥ÇÊÃǻù†” ›­Çƽ¾„ŸÁÄÁÒ¾”ÊÇǺÒÁÄÁ ÐËǹ»† ËÇÉÔÄÌÐÑÁÎÈĹÆÁÉÇ»ÇÐÆÔÎɾѾ† ÆÁÂÈÇÄÌйËÈÌ˾»ÃÌƹǽÆÌÁÀ»¾½Ì† ÒÁιÉÎÁ˾ÃËÌÉÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔλԆ Ê˹»ÇÃÊËɹÆÔ ¹ÈǺ¾½Á˾ÄÁ»½É̆ ¼ÁÎÆÇÅÁƹÏÁØκ̽ÌËƹ¼É¹¿½¾ÆÔ ½¾Æ¾¿ÆÔÅÁʾÉËÁÍÁù˹ÅÁɹÀÄÁІ ÆǼǽÇÊËÇÁÆÊË»¹ ›­ÇƽÌ¿¾ÈÇÊËÌÈÁÄÇÀ¹Ø»ÃÁ ½ÄØÌйÊËÁØ»ÃÇÆÃÌÉʾÖÊÃÁÀÇ»ÁŹ† þËÇ»ÈĹÆÁÉÇ»ÃÁȹÉù Èɾ½Ädž ¿¾ÆÁÂÈÇƹÈÇÄƾÆÁ×ȹÉù »¹ÉÁ† ¹ÆËÇ»¾¼ÇƹÀ»¹ÆÁØÁÄÁ˾ɹËÌÉÆÔÎ ɹºÇËÇɹÀ»ÁËÁÁȹÉùšÇÄÕÑÁƆ ÊË»ÇÌйÊËÆÁÃÇ»ÃÇÆÃÌÉʹsƹÐÁƹ׆ ÒÁ¾¹ÉÎÁ˾ÃËÇÉÔ ÊË̽¾ÆËÔÁÈÉÇÊËÇ ƾɹ»ÆǽÌÑÆÔ¾¿Á˾ÄÁ§ÅÊù§ÆÁ

Èɾ½Ä¹¼¹×ËɹÀžÊËÁËÕ»À¾Ä¾ÆÇ ÀÇƾÅÁÃÉÇɹÂÇƹ„¥ÇÊÃǻù†”½Ç† ÉÇ¿ÃÁ½Äغ¾¼¹Á»¾ÄÇÊÁȾ½ÆÔÎÈÉdž ¼ÌÄÇà ÈÄÇÒ¹½ÃÁ½ÄØÀ¹ÆØËÁÂÂǼÇ ÁÊÈÇÉËÁ»ÆÔÎÁ¼É ÇËÃÉÔËÔÂÃÁÆÇ˾† ¹ËÉ »ÇÄվɽÄػԼÌĹÊǺ¹Ã ½¾ËÊÃÁ¾ ÈÄÇÒ¹½ÃÁÁÅÆǼǾ½É̼Ǿ›Èɾ½Ä¹† ¼¹¾ÅÔÎƹÀ»¹ÆÁØλÇÊÆÇ»ÆÇÅÖÈÁ˾† ËÔ ιɹÃ˾ÉÁÀÌ×ÒÁ¾ºÌ½ÌÒÁÂȹÉà ¬×ËÆÔ ªÈÇÉËÁ»ÆÔ ¥¹É¹ÍÇÆÊÃÁ  ªÁÄÕ»¾ÊËÇÉÊÃÁÂsÈÇƹÀ»¹ÆÁ׺ÄÁ† ¿¹ÂѾÂÌÄÁÏԛʾÈÉÁÊĹÆÆÔ¾»¹† ÉÁ¹ÆËÔɹÀžҾÆÔƹÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÇÅ ʹÂ˾­Çƽ¹„ŸÁÄÁÒ¾” ¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇÃÁÃÇÆÃÌÉÊÆÔÎɹºÇË ÈÉǽľÆ½ÇØÆ»¹Éؼǽ¹

ÃÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×Ò¾ÅÌȾÉÁǽÌÈɾ½Ô½Ì† Ò¾¼Ç¼Ç½¹ û¹½É¹ËÆÔΞËÉÇ» §½Æ¹ÃÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔ¾À¹ÊËÉÇÂÒÁ† ÃÁÇùÀ¹ÄÁÊÕºÇľ¾¹ÃËÁ»ÆÔs û¹½É¹ËÆÔΞËÉÇ» žÊÄÁÈÇÊÅÇËɾËÕ½ÁƹÅÁÃÌÊËÉdž Á˾ÄÕÊË»¹¿ÁÄÕØÀ¹Èɾ½Ô½ÌÒÁ¾ž† ÊØÏÔ˾ÃÌÒ¾¼Ç¼Ç½¹ ËÇÅÇ¿ÆÇʽ¾† ĹËջԻǽÌÇÅÊÃÁÎÀ¹ÊËÉÇÂÒÁÃÇ» ¾Ò¾¾ÊËÕѹÆÊùýÇÊËÁ¼ÆÌËÕÌÉÇ»† ÆØÈɾ½Ô½ÌÒ¾¼Ç¼Ç½¹ ˹ÃÁÈɾ»Àdž ËÁ¾¼Ç

«¾ÅÈÔÊÆÁÀÁÄÁÊÕ

—²Ÿ¦¤ ¨•§•«³¡£¦§¬š¥šœ¥š

¥ÇÊËÀ¹ÈÇļǽ¹ —§•¥¦Ÿ£¡¥•ž£¢š™£¦§¥£ ——š

—£¡¦Ÿ£ž£– •¦§¦§¥£§±› ±š ¦§• ¬¨§±¡š™ š¢¢šš

§ÅÊÃÊ˹ËǺƹÉǽǻ¹ÄÁÆÍÇɆ ŹÏÁ×Ç¿ÁÄÁÒÆÇÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¾ »§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ»ØÆ»¹É¾†ÆÇغɾ ¼Ç½¹¨Ç¾¼Ç½¹ÆÆÔÅ »ØÆ»¹É¾† ÆÇغɾÆÔƾÑƾ¼Ç¼Ç½¹»§ÅÊÃÇÂǺ† ĹÊËÁ»»¾½¾ÆÇû¹½É¹ËÆÔÎ žËÉÇ»ǺҾÂÈÄÇÒ¹½Á¿ÁÄÔνdž ÅÇ» ÁÀÆÁÎû¹½É¹ËÆÔΞ† ËɹsÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÁÀ¹ÊËÉÇÂÒÁ† ùÅÁ¶ËÇÊÇÊ˹»ÄؾËÊÇÇË»¾ËÊË»¾Æ† ÆÇ Á ùƹÄǼÁÐÆÇÅÌ ȾÉÁǽÌÈɾ½Ô½ÌÒ¾¼Ç¼Ç½¹ ¦¾ÈÇÊɾ½ÊË»¾ÆÆÇ»ÆÇغɾǺÒÁ¾ ˾ÅÈÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ÆÁ¿¾s 

 ™¸›£¡¤¸¬°™ª«¡¸›£§¦£¬©ªž¶ª£¡ §› ¡¥™£ž«§›¨¤™¦¡©§›£¡¨™©£™ ¨©ž¤§Ÿž¦¡¢¨§¦™¨§¤¦ž¦¡·¨™©£™ ›™©¡™¦«§›žœ§¦™ ›™¦¡¸ ¡ ¤¡«ž©™«¬©¦´®©™š§«§©™ ›¡«¡¡¨™©£™¬Ÿž ¨§ª«¬¨¡¤§›­§¦©™ ›¡«¡¸Ÿ¡¤¡²¦§œ§ ª«©§¡«ž¤µª«›™§¥ª£§¢§š¤™ª«¡

Ÿ¨£­•

›«¹ÉÊÃÇÅÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÇÅ ɹÂÇƾ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ»»¾ÄÁ»ÖÃʆ ÈÄ̹˹ÏÁ×ÅÇÊËоɾÀɾÃ̧ѹ ƹËɹÊʾ°¾ÃÉÌѾ»ÇsªÇÌÊùÆdž »ÇªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇǺӾÃ˹ƹйÄÁ »Á×ƾÁÀ¹»¾ÉÑÁÄÁÀ¹ÈÇļǽ¹¦Ç† »ÔÂÅÇÊ˽ÇÄ¿¾ÆǺ¾ÊȾÐÁËÕÃÇÅÅ̆ ÆÁùÏÁמ¿½ÌÈØËÕ׏ÄÔÅÁʾņ ÅÁÁ½¾É¾»ÆØÅÁ ¹˹ÿ¾ÈÇ»ÔÊÁËÕ º¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕÁùоÊ˻ǽÇÉÇ¿ÆǼÇ ½»Á¿¾ÆÁØ ¨ÉǾÃËɹÀɹºÇ˹Ƨ§§ „¨ÉǾÃËÆdžÁÊÊľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÊùØÍÁɆ Ź„¨¡£” ¹¼¾ÆÈǽÉؽÐÁÃÇŻԆ ÊËÌÈÁÄǧ™§„¥ÇÊËǻǾɾÅÇÆËÆdž ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǾÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾”ªËÉdž Á˾ÄÁÊƾÊÄÁÊ˹ÉÔ½¾É¾»ØƆ ÆÔÂÅÇÊËÁÈÇÊËÉÇÁÄÁÆǻԠ¹˹Æ ¿¾»Ç½ÇʺÉÇÊÆÔ¾ÄÇËÃÁ ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾ Ǽɹ¿½¾ÆÁØÁÃÇÆÌÊԪ̺ÈǽÉؽ† ÐÁÃsœ¨©ª¬’sÈÇÄÇ¿ÁĹʆ ͹ÄÕËÁʽ¾Ä¹ÄÈÉÁÊÔÈÆÔ¾ǺÇÐÁÆÔ ƹÈǽÎǽ¹Î £¹ÃÊÇǺҹ¾Ëɾ¼ÁÇƹÄÕÆÔÂÅÁƆ ÊËÉÇ ǺҹØÈÉÇËØ¿¾ÆÆÇÊËÕÅÇÊËdž »Ç¼ÇȾɾÎǽ¹ÊÇÊ˹»ÁĹž† ËÉÇ» ¹½ÄÁƹʹÅǼÇÅÇÊ˹s žËɹ ÈÉǽÇÄ¿¾ÆÁ¾ƹÊËÉ

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

4


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.2013

|5

¬›™Ÿ™ž¥´žª¨ž¯¡™¤¡ª«´ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ ªÇ»Ê¾ÅƾÅÆǼǻɾžÆÁÇ˽¾ÄؾËƹÊÇËÈɹÀ½ÆÁù ÃÇËÇÉÔ »Ê¾Ä׺ØËǽÁƹÃÇ»ÇƾÀ¹»ÁÊÁÅÇÇË»ÇÀɹÊ˹¨Ç½ºÇÂÃɾÅľ»ÊÃÁÎ ÃÌɹÆËÇ»»Ç½¾Ë»ù¿½Ô½ÇŦǻÔ¼ǽ¦¹ÈÇÉǼ¾ƹÊËÌȹ׆ Ò¾¼Ç¼Ç½¹ÅÔ ùÃÈɹ»ÁÄÇ Èǽ»Ç½ÁÅÁËǼÁ ¬ÎǽØÒÁ¼ǽºÔÄÈÄǽÇË»ÇÉÆÔÅÁÖÍ;ÃËÁ»ÆÔŽÄØÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÆÇÂÇËɹÊÄÁ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ƹÅ̽¹ÄÇÊÕÅÆǼǼǽÇÊËÁÐÕ¡ÖËÇʻ؆ À¹ÆÇʻƾ½É¾ÆÁ¾ÅÁÆÆÇ»¹ÏÁÇÆÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎŹ† ˾ÉÁ¹ÄÇ»ÆǻǼÇÈÇÃÇľÆÁØ Êɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁ¾ÂÈÉǼɾÊÊÁ»ÆÔÎÈÉǾÈ ÆÔÎɾѾÆÁ»ǺĹÊËÁÊËÉÇÂÁƽÌÊËÉÁÁ›¼Ç½ÌÈÉǽÇÄ¿ÁÄÇÊÕ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǿÁÄÔνÇÅÇ» ÈÇØ»ÁÄÁÊÕÆǻԾÅÁÃÉÇɹÂÇÆÔÊÊǻɾ† žÆÆǹÉÎÁ˾ÃËÌÉÇ ÌÄÌÐÑÁÄÇÊÕùоÊË»ÇÈÉÇ¿Á»¹ÆÁؼɹ¿½¹Æ ¨ÌÊËÕƹÊËÌȹ×ÒÁ¼ǽºÌ½¾Ë̽¹ÐÆÔÅÁÈÉǽÌÃËÁ»ÆÔÅ ÈÇÄÆÔÅ ÆÇ»ÔÅÁ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËØÅÁÁ½ÇÊËÁ¿¾ÆÁØÅÁ ºÇ¼¹ËÔÂØÉÃÁÅÁÊǺÔËÁ؆ ÅÁÁ½ÇºÉÔÅÁ½¾Ä¹ÅÁ Ÿ¾Ä¹×»¹ÅÌÊȾÎÇ»»½¾Ä¹ÎÁÀ¹† ÅÔÊĹΠÇÊÌÒ¾Ê˻ľÆÁØʹÅÔÎÊž† ÄÔÎÈĹÆÇ»ÁË»ÇÉоÊÃÁÎÁ½¾Â ½Ç† ÉÇ»ÕØ ÊйÊËÕØÁºÄ¹¼ÇÈÇÄÌÐÁØ»¹Å Á»¹ÑÁÅʾÅÕØÅ

ªœœÉ¾º¾ÆÒÁÃÇ» ¹Å¾ÊËÁ˾Äըɾ½Ê¾½¹Ë¾Äبɹ»Á˾ÄÕÊË»¹§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ÅÁÆÁÊËÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹Á¿ÁÄÁÒÆdžÃÇÅÅÌƹÄÕÆǼÇÃÇÅÈľÃʹ §ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

С Новым 2014 годом!


ÑÒÐÎÉ ÈÍÔÎ

¬ÐÁËÕÊØÊÃÇÅÍÇÉËÇÅ —£¡¦Ÿ£ž£– •¦§™£¦§¥•—•³§

ºÄ¾ÂËÇÄÕÃÇ»˾ÃÌÒ¾Å¼Ç½Ì ÈÉÁоÅ ºÇÄÕѹØйÊËÕÁÀÆÁÎs;½¾É¹ÄÕÆÔ¾ ½¾ÆÕ¼Á›ϾÄÇÅ¿¾ÈĹÆÁÉ̾ËÊØÈdž ËɹËÁËÕÈÇÉؽùÅÁÄÄÁÇÆÇ»

Ÿ£¡–¢¥£—•¢¢¨³­Ÿ£ ¨™š§¦•™

›ÈÇʾÄþš¾ÄÔ¸ɻ«¾»ÉÁÀ† ÊÃÇÅɹÂÇƾÀ¹»¾Éѹ¾ËÊØ»ÇÀ»¾† ½¾ÆÁ¾À½¹ÆÁØÑÃÇÄÔÁ½¾ËÊÃǼÇʹ† ½¹¨Ç½¹ÆÆÔÅÇËÃÉÔËǼÇÁÆ˾Éƾˆ ÁÊËÇÐÆÁù ʾÂйÊƹÖËÇÅǺӾÃ˾ ÈɹÃËÁоÊÃÁ¼ÇËÇ»ÇÀ½¹ÆÁ¾ÑÃÇÄÔ Á»¾½ÌËÊØɹºÇËÔÈÇÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½† þ½¾Ëʹ½¹›ÆǻǿǽÌÊËÉÇÁ˾ÄÁ ÈĹÆÁÉÌ×ËÈÉÇ»¾ÊËÁÇ˽¾ÄÃÌÁºÄ¹¼Ç† ÌÊËÉÇÂÊË»ÇÈÇžҾÆÁ ¹˹ÿ¾Èǽ† »¾ÊËÁÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔ¾ÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÁ §ºÓ¾Ã˺̽¾ËǺÇÉ̽ǻ¹ÆÊǺÊË»¾Æ† ÆÇÂÃÇ˾ÄÕÆÇ ÇÊƹҾÆ˾ÈÄÇÂÊËdž ØÆÃÇ ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔÅÁɾÀ¾É»Ì¹† ɹÅÁ »Ç½ÇƹÈÇÉÆǺ¹ÑƾÂÁÊÁÊ˾† ÅÇÂɾÀ¾É»ÆǼÇÖľÃËÉÇÊƹº¿¾ÆÁØ ¨Çù¿¾»ÈÇʾÄþš¾ÄÔ¸ɾÊËÕ ËÇÄÕÃÇÊɾ½ÆØØÑÃÇĹ ÈÇÊËÉǾÆƹØ ºÇÄÕѾľËƹÀ¹½«Ì¹Ä¾ËÁÊÈÇɈ À¹ÄÌƾ¾ƹÎǽØËÊØƹÌÄÁϾ¨ÇÊľ À¹»¾ÉѾÆÁØɹºÇËƹÆÇ»ÇÅǺӾÃ˾ ʾÄÕйƾÈÇÄÌйËÃÇÅÍÇÉËÆǾÌÐɾ¿† ½¾ÆÁ¾ǺɹÀÇ»¹ÆÁØÃÇźÁÆÁÉÇ»¹Æ† ÆǼÇËÁȹƹÌоÆÁÃÇ»Á½Ç† ÑÃÇÄØË ÊÇËÃÉÔËÔÅÁÊÈÇÉËÁ»ÆÔÅÁ ÈÄÇÒ¹½Ã¹ÅÁÁÃɹÊÁ»ÔÅÁÌйÊËùÅÁ ½ÄØÈÉǼÌÄÇýÇÑÃÇÄÕÆÁÃÇ» £¹ÃÊÇǺҹ¾ËÈɾÊʆÊÄÌ¿º¹ÅÁÆÁ† Ê˾ÉÊË»¹ ƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÖËǼÇǺӆ ¾Ã˹»ɹÅùÎɾ¼ÁÇƹÄÕÆÇÂÁ;½¾† ɹÄÕÆÇÂÈÉǼɹÅÅÊÇÏɹÀ»ÁËÁØʾĹ »Ô½¾Ä¾ÆÇÊ»ÔѾÅÁÄÄÁÇÆÇ»É̆

¹ºÌ½¾Ëʹ½ Ÿ£¡¤•¢³‚¦–«š¢§¥£¦§¥£ž¤¥ œ¢• ¤£–š™§š š¡•¨Ÿ«£¢•¢•¥š Ÿ£¢¦§¥¨Ÿ«³œ•–¥£­š¢¢£˜£œ™•¢´

¾Ëʹ½ ÇËÆÇ»ÇÊÁºÁÉϾ» —£¡¦Ÿš¤£´—§¦´š®š£™¢™š§¦Ÿž ¦•™¢• š—£–š¥š›±š

¨Ç½»¾½¾ÆÔÁËǼÁÃÇÆÃÌÉʹÊɾ† ½ÁÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ÃÇËÇÉÔ¾Èɾ˾ƽdž »¹ÄÁƹ»ÇÀ»¾½¾ÆÁ¾½¾ËÊÃǼÇʹ½¹ ƹžÊË»ÅÁÃÉÇɹÂÇƾ¨ÉÁºÉ¾¿† ÆÔ»£ÁÉÇ»ÊÃÇÅÇÃÉ̼¾§ÅÊù¦Ç»Ç¾ ½ÇÑÃÇÄÕÆǾÌÐɾ¿½¾ÆÁ¾ºÌ½¾ËÊËÉdž ÁËÕÊØÈÇÌ¿¾ɾ¹ÄÁÀÇ»¹ÆÆÇÅÌÈÉǾÃËÌ ¹ÄÇËÊŹÃÊÁŹÄÕÆÇ ƹйÄՆ ÆÇ ÊËÇÁÅÇÊËÕ×ÃÇÆËɹÃ˹ºÇľ¾оÅ »ÅÁÄÄÁÇÆÇ»É̺ľÂºÇÉÇÄÇÊÕ ƾÊÃÇÄÕÃÇÃÇÅȹÆÁ›ÁÎÐÁÊľºÔÄÁ ˹ÿ¾ÆÇ»ÇÊÁºÁÉÊùØÊËÉÇÂÃÇÅȹÆÁØ „«ÉÖÂʆɾ¼ÁÇƔÁËמÆÊùØ„ª£„ªËÉdž ÈǽÉؽ” ÃÇËÇɹØÌ¿¾»ÇÀ»Ç½ÁĹÁ½¾ÆËÁІ ÆÔÂǺӾÃË»§ÅÊþ»ÅÁÃÉÇɹÂÇƾ’ §½Æ¹ÃÇÈÇɾÀÌÄÕ˹˹ÅËÇɼǻ Êdž ¼Ä¹ÊÆÇÈÉÇËÇÃÇÄÌ ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÆÇÅÌ ƹÈÇÉ˹ľÀ¹ÃÌÈÇà ËɾºÇ»¹ÆÁØÅÀ¹† ùÀÐÁùÊÇÇË»¾ËÊ˻ǻ¹Ä¹ËÇÄÕÃÇ„ª£ „«ÉÖÂʆɾ¼ÁÇƔ¡Å¾ÆÆÇÖ˹ÃÇÅȹÆÁØ ÁÈǺ¾½ÁĹ»¹ÌÃÏÁÇƾ Èɾ½ÄÇ¿Á» À¹ǺӾÃËÇÃÇÄÇ ÅÁÄÄÁÇÆÇ»É̆ ºÄ¾Â»ÌÎÖ˹¿ÆǾÀ½¹ÆÁ¾ÈǽÉؽÐÁ† ÃÌÈɾ½ÊËÇÁË»»¾ÊËÁ»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ× ½Ç½¾Ã¹ºÉؼǽ¹

—•¡¨¥¦Ÿ£¡¤£¦š Ÿš

¨Ç½¹ÆÆÔÅÇËÃÉÔËǼÇÁÆ˾Éƾˆ ÁÊËÇÐÆÁù ùÀ¾ÆÆǾÌÐɾ¿½¾ÆÁ¾„§Å† ÊÃǺÄÊËÉÇÂÀ¹Ã¹ÀÐÁÔÈǽ»¾ÄÇÁËǼÁ ¹ÌÃÏÁÇƹƹɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ×À½¹ÆÁØ ƹÌÄÁϾš¹¼É¹ËÁÇƹ ¹»ÌÎÖ˹¿† ÆǾÊËÉǾÆÁ¾ ÃÇËÇÉǾ½ÇļǾ»É¾ÅØ ƾÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÄÇÊÕ ǺĹÊËÆÔ¾»Ä¹ÊËÁ ÈÉÁǺɾÄÁ»¼Ç½Ì̧§§„™ÅÌɔ ƹËÇɼ¹Î ¨ÇÊľƹ½ÊËÉÇÂÃÁËɾËÕ¾¼ÇÖ˹† ¿¹ÁùÈÁ˹ÄÕÆǼÇɾÅÇÆ˹»ƾź̆ ½¾ËÇËÃÉÔ˽¾ËÊÃÁÂʹ½ƹžÊË ¨ÇÌÊÄÇ»ÁØŹÌÃÏÁÇƹ ƹɹºÇËÔLj »Ç½ÁËÊØƾºÇľ¾½¾»ØËÁžÊØϾ» ©¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ¾ÂÀ¹ÂžËÊا§§ „ª¨£„ªÁºÏ¾ÆËÉÇÊËÉÇ”£ÇÅȹÆÁØ ½¾Ã¹ºÉغÔĹÈÉÁÀƹƹÈǺ¾½Á† ˾ľÅ¹ÌÃÏÁÇƹ£ÇÆËɹÃ˺̽¾ËÀ¹† ÃÄ×оÆÈÇƹйÄÕÆÇÂϾƾsÈÇÐËÁ ÅÄÆÉ̺ľ ˹ÃùÃÃÇÆÃÌɾÆËÇ» ̪¨£„ªÁºÏ¾ÆËÉÇÊËÉÇ”ƾÇùÀ¹ÄÇÊÕ ¦¹ÈÇÅÆÁÅ ÐËÇÖ˹¿¾ÃÇÅȹÆÁØ ÊËÉÇÁËÑÃÇÄÌʽ¾ËÊÃÁÅʹ½ÇÅ»ÅÁ† ÃÉÇɹÂÇƾ„£ÉÁÊ˹ÄĔª½¹Ð¹ǺӾÃ˹ ƹžоƹƹ½¾Ã¹ºÉؼǽ¹ ¨ÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔÎÈÇÉ˹ÄÇ» „§ÅÊùؼ̺¾ÉÆÁؔ „§ÅÊÃÉÁÖÄ˔ LWOFXTSV ÁÊǺÊË»¾ÆÆÔÎÃÇÉɾÊÈÇƽ¾ÆËÇ»

¬›™Ÿ™ž¥´ž©ž£¤™¥§™«ž¤¡ „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”Ì¿¾ľËØ»† ÄؾËÊؽÇÊËÇ»¾ÉÆÔÅÁÊËÇÐÆÁ† ÃÇÅ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ½ÄØ ÊȾÏÁ† ¹ÄÁÊËÇ» Á ÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ» ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ

žŸž¥žª¸°¦§ ›´®§¸« «ž¥™«¡°žª£¡ž¦§¥ž©™ ÈÇÀ»ÇÄØ×ÒÁ¾ ÈÇÄÆÇϾÆÆÇ ɹÊÃÉÔËÕ ǺÊÌ¿½¹¾ÅÌ× ˾† ÅÌ ɹÊÊùÀ¹ËÕǺÌйÊËÆÁùÎ ÉÔÆù ÈÉÁ»¾ÊËÁÊɹ»ÆÁ˾ÄՆ ÆÌ× ˹ºÄÁÏÌ »ÃÄ×й×ÒÌ× » ʾºØ ƹÁžÆÇ»¹ÆÁ¾ Çɼ¹ÆÁ† À¹ÏÁÁ ÊËÇÁÅÇÊËÕÁùоÊË»¾Æ† ÆÔ¾ ιɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÁ ËÇ»¹É¹ ÃÇÆ˹ÃËÔ

«¾Å¹ÆÇžɹ §š §©©´¦£™¶¤ž£«©§¡¦ª«©¬¥ž¦«§› ¹Ë¹»ÔÎǽ¹;»É¹Äؼǽ¹

¬ÊÄÇ»ÁØÌйÊËÁبÉÁɹÀžҾÆÁÁɾÃĹÅÆǼÇŹþ˹

ÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆǼÇɹÀžɹ»ÔÈÇÄÌй¾Ë¾˹ÃǼÇ¿¾ǺӾŹ ª«™«µ·šžª¨¤™«¦§›ƾ»ÔÅÇ¿¾Ë¾ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ËÕÁÆÍÇÉŹÏÁ× Ç ʻǾ ÃÇÅȹÆÁÁ Ç ÃÇÆÃÌɾÆËÆÔÎ ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»¹Î »¹Ñ¾Â ÈÉǽÌÆ ÏÁÁÁÄÁǺÌÊÄ̼¹Î Èɾ½ÇÊ˹»ÄؾÅÔλ¹Ñ¾ÂÃÇÅȹÆÁ¾ÂƹÉÔÆþ ƹÈÇÄÕÆÔÎÈÇÃÉÔËÁ»§ÅÊþ

¬¦¡£™¤µ¦™¸›§ ¥§Ÿ¦§ª«µ§š©™«¡«µª¸£¬ £§¢ ¯ž¤ž›§¢™¬¡«§©¡¡  ™¡¦«ž©žª§›™¦¦§¢¡¥ž¦¦§ ›¨©§¬£¯¡¡©´¦£™¶¤ž£«©§¡¦ª«©¬¥ž¦«§› ¶ÃÇÆÇÅÁоÊùػԼǽ¹ tÖÃÇÆÇÅÁؽ¾Æ¾¿ÆÔÎÊɾ½ÊË» t»ÆÁŹÆÁ¾Ͼľ»Ç¹̽ÁËÇÉÁÁ t ÈÉÁ»Ä¾Ð¾ÆÁ¾ ÆÇ»ÔÎ ȹÉËƾÉÇ» ÁÀ ÐÁÊĹ ÐÁ˹˾ľÂ „ªËÉdž

©ž™£¯¡¸„ª«©§¢† œ™ ž«´”¨©¡œ¤™±™ž« ›™ª¨©¡¦¸«µ¬°™ª«¡ž 

¬ÐÁËÔ»¹Ø ÐËÇƾ»Ê¾ÊÇǺҾÆÁØÅǼÌËƾÊËÁÀƹÐÁÅÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁÇƆ ÆÌ×ƹ¼ÉÌÀÃÌ ɾ½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾËÀ¹ÊǺÇÂÈɹ»ÇÇ˺ÇɹÁɾ½¹ÃËÁÉdž »¹ÆÁØÈɾ½ÇÊ˹»ÄؾÅǼÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹

ɹÀžÊËÁ»½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÌ× ÁÆÍÇÉŹÏÁ×

¨Ç½ÉǺƾ¾ ÈÇ ˾ľÍÇƹÅ † † ††† šÌ½¾Åɹ½ÔÊÈÇÊǺÊ˻ǻ¹ËÕɹÀ»ÁËÁ×»¹Ñ¾¼ÇºÁÀƾʹ

¼¹À¾ËԔtÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇ»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

6


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.2013

|7

  

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

26517


ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

ª¹Â˺̽¾ËÀ¹ÈÌÒ¾ÆÊɹÀÌÈǽ½»ÌÅؽǞÆÆÔÅÁÁžƹÅÁ [FSLBMPSVÁÀ¾ÉùÄÇÉͪËÇÁËÇËžËÁËÕ ÐËǽÄØ̽Ǻ† ÊË»¹ÈÇÄÕÀÇ»¹Ë¾Ä¾ÂÊ˹ÉÔÂʹÂË„ª¹ËÌÉƹ”ÈÉǽÇÄ¿ÁËÊ»Ç× ɹºÇËÌ»Ñ˹ËÆÇÅɾ¿Áž

™ËÅÇÊ;ÉÆǾÇÊ»¾Ò¾ÆÁ¾ £ÇÅȹÆÁØ„¶Ä¾ÃËÉÇÅÁɔÈÇÈÇÄÆÁĹʻǹÊÊÇÉËÁžÆË ½ÁÅÅÁÉ̾ÅÔÅÁÊ»¾ËǽÁǽÆÔÅÁĹÅȹÅÁÇËÁÀ»¾ÊËÆǼÇ ºÉ¾Æ½¹/BWJHBUPS¹ÆÆÔ¾ĹÅÈÔÈɾ½Æ¹ÀƹоÆÔ½ÄØÊÇÀ½¹† ÆÁØÅؼÃÇ¼Ç ÈÉÁ¼ÄÌѾÆÆǼÇÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ ¹½ÁÅÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾Èdž À»ÇÄؾËžÆØËÕÌÉÇ»¾ÆÕÇÊ»¾Ò¾ÆÆÇÊËÁ»ÈÇžҾÆÁÁ ÐËǽ¾† Ĺ¾ËÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾Ê»¾ËÇÅƹÅÆǼÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕƾ¾¦Ç»ÁÆù Èɾ½Ê˹»Ä¾Æ¹»ËɾÎÅǽ¾ÄØÎÈǽÏÇÃÇÄÕ¾ÊÇÊ»¾ËÇ»ÔÅ ÈÇËÇÃÇÅ»ÁÄÅ ¹˹ÿ¾ÈǽÏÇÃÇÄÕ¾ÊÇÊ»¾ËÇ»ÔÅ ÈÇËÇÃÇÅ»ÄÅ

ª»ÔÊ˹»ÃÁsʽÁÈÄÇŹÅÁ £ÇÅȹÆÁØ„¶ÃÇ»¹Ë¹§ÅÊáƿÁÆÁÉÁƼ”»ÖËÇżǽÌÈɾ½† Ê˹»ÁĹÊ»ÇÁ˾ÎÆÇÄǼÁÁƹž¿½ÌƹÉǽÆÇ»ÔÊ˹»Ã¾ ,B[#JME†¨ÇÁËǼ¹ÅÃÇÆÃÌÉʹÁÆÆÇ»¹ÏÁ»ÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÆÇÂÇËɹÊÄÁ„«Ç»¹ÉÔ ŹÉÃÁ ˾ÎÆÇÄǼÁÁ”„¶ÃÇ»¹Ë¹§ÅÊáƆ ¿ÁÆÁÉÁƼ”Ê˹Ĺ¾½ÁÆÊË»¾ÆÆÇÂÁÀÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎÃÇÅȹÆÁÂÈdž º¾½Á˾ľÅÁÈÇÄÌÐÁĹ½ÁÈÄÇÅÀ¹ÄÌÐÑÌ×ÈɾÀ¾Æ˹ÏÁ×ÈÉdž ½ÌÃ˹ÁÈÉÁÀÀÉÁ˾ÄÕÊÃÁÎÊÁÅȹËÁ ¹˾ÎÆÇÄǼÁоÊùØÄÁ† ÆÁØÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹À¹ÁÆ˾ɾÊÇ»¹Ä¹ƾËÇÄÕÃÇùÀ¹ÎÊ˹Ɔ ÊÃÁ¾ÁÉÇÊÊÁÂÊÃÁ¾Çɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁ ÆÇÁÁÆÇÊËɹÆÆÔÎÈɾ½Ê˹† »Á˾ľÂ

¦¹É̿ƹØÁ»ÆÌËɾÆÆØØɾÀÕº¹ ›žËÁÀÆÇÂÃÇÅȹÆÁÁ„©ÇƽǔÆǻǾÈÇÊËÌÈľÆÁ¾«¾È¾ÉÕ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÈÇØ»ÁÄÁÊÕžËÐÁÃÁÁÈĹÑÃÁ

¨ÇËÇÄÇûû¹ÉËÁÉÌ ›ÃÇÅȹÆÁÁ„¨É¾ÊËÁ¿”ƹйĹÊÕ¹ÃÏÁØ ÈÇÌÊÄÇ»ÁØÅÃdž ËÇÉÇÂÈÉÁÌÊ˹Æǻþº¾ÄÔκ¾ÊÑÇ»ÆÔÎÈÇËÇÄÃÇ»ŹËǻǠ ¼ÄØÆϾ»ÇÂÁʹËÁÆÇ»ÇÂ͹ÃËÌÉÔƹ»Ê×ÈÄÇÒ¹½Õû¹ÉËÁÉÔ Èɾ½ÇÊ˹»ÄؾËÊØÊÃÁ½Ã¹ ƹ»¾ÊÕŹ˾ÉÁ¹Ä

„£¹È¾ÄÕù”»¼ÇÊËØÎ ›ɹÅùΨÉǼɹÅÅÔÖÃÇÄǼÁоÊÃǼÇÈÉÇÊ»¾Ò¾ÆÁØÊdž ËÉ̽ÆÁÃÁ§™§„§ÅÊÛǽÇùƹĔ½¾Ã¹ºÉØÈÉÇ»¾ÄÁÌËɾƆ ÆÁÃÖÃÇÄǼÁÁ½ÄØ»ÇÊÈÁ˹ÆÆÁÃÇ»½¾ËÊÃǼÇʹ½¹’¡Å¾Æ† ÆÇ»ÖËÇ˽¾ÆÕ»¼ÇÊËÁÃÆÁÅÈÉÁÑĹÄ׺ÁÅÁϹ½¾Ë»ÇÉÔs£¹† ȾÄÕù§Æ¹ƾËÇÄÕÃÇÈÉÁƾÊĹÈǽ¹ÉÃÁ ÆÇÁɹÊÊùÀ¹Ä¹ ÇËÇÅ ÈÇоÅÌƹ½ÇϾÆÁËÕÁº¾É¾ÐÕ»Ç½Ì œ¾Æ¾É¹ÄÕÆÔ½ÁɾÃËÇɧ™§„§ÅÊÛǽÇùƹĔ›¹Ä¾ÉÁ £¹À¹ÆϾ»ÈǽоÉÃÆÌÄ ÐËÇÖÃÇÄǼÁоÊÃǾÈÉÇÊ»¾Ò¾ÆÁ¾Ø»† ÄؾËÊØÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂÅÁÊÊÁ¾ÂÇÅÊÃǼÇ„›Ç½ÇùƹŔ„¶Ë¹½¾Ø† ˾ÄÕÆÇÊËÕƹÈɹ»Ä¾Æ¹ƹËÇ ÐËǺÔÈÉÁ»ÁËÕ½¾ËØÅÁÅÇÄǽ¾† ¿Áº¾É¾¿ÆǾÇËÆÇѾÆÁ¾Ã»Ç½¾ùÃǽÆÇÅÌÁÀʹÅÔÎϾÆÆÔÎ ɾÊÌÉÊÇ»ƹ ¾Åľ” sÌË»¾É¿½¹¾ËÇÆ

„·†ËÉÁ”½¾Ä¹¾ËÃÄÁÅ¹Ë „£ÇÅȹÆÁØ·†ËÉÁϾÆËɔÇËÃÉÔĹÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕÊË»Ç ÃÄÁŹËÁоÊÃǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ«¾È¾ÉÕ»ÃÇÅȹÆÁÁÅÇ¿ÆÇ ÈÉÁǺɾÊËÁÈǻԼǽÆÔÅϾƹÅÃÇƽÁÏÁÇƾÉÔ »Ç½Çƹ¼É¾† »¹Ë¾ÄÁ ˾ÈÄÇ»¾ÆËÁÄØËÇÉÔ ÊÌÑÁÄÃÁ½ÄØÉÌà ÖľÃËÉÇùÅÁ† ÆÔ ˾ÈÄǻԾÈÌÑÃÁ ˾ÈÄǻԾÀ¹»¾ÊÔ ̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÁ »¾ÆËÁ† ÄØËÇÉÔ ºÇÂľÉÔÁÅÆǼǾ½É̼Ǿ¨Ç½ÉǺÆÇÊËÁsƹʹÂ˾ „·†ËÉÁϾÆËɹ”

„š¹ÆÆÔ”ʾÀÇÆ ªÃÁ½ÃÁƹÁÆÊËÉÌžÆËÔ ›ÃÇÅȹÆÁÁ.BDIJOFTUPSFÈÉÇÎǽÁËÊȾÏÁ¹ÄÕƹØÆǻdž ¼Ç½ÆØعÃÏÁØÈǽ½¾»ÁÀÇÅ„¨ÇÃÌȹÂ˾»½¾Ã¹ºÉ¾ÈÇÇÈËǻǠϾƾ” »ÃÇËÇÉÇÂÌйÊË»Ì×ËËÇ»¹ÉԺɾƽ¹"JLFO¼¾Æ¾É¹Ëdž ÉÔ Ê»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ Êƾ¼Ç̺ÇÉÇÐƹØ˾ÎÆÁù ÖľÆ ËÉdžÁ¼¹ÀǻԾÈÌÑÃÁºÉ¾Æ½Ç»„¡¦«ž©ª£§¤”Á'FMJTBUUJ½É¾† ÄÁ ÑÌÉÌÈÇ»¾ÉËÔ ÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÔ¾ŹÑÁÆÔÁ½É¹˹ÿ¾Èdž ÈÌÄØÉÆÔ¾ËÇ»¹ÉԺɾƽǻ#04$)Á0NCSB™ÃÏÁØÈÉǽÄÁËÊØ ½Ç½¾Ã¹ºÉؼǽ¹

¾ÉùĹ»¡Æ˾Éƾ˾ ¥¹Ê˾ÉÊÃÇÂÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùĹ„ª¹ËÌÉƔ»ØÆ»¹É¾ÈĹÆÁ† É̾ËÊØÀ¹ÈÌÊÃÆǻǼÇʹÂ˹¦¹ʹÂ˾ÈÇÅÁÅÇºÇľ¾̽Ǻ† ÆǼÇÁÆ˾É;ÂʹÈĹÆÁÉ̾ËÊØ»»¾ÊËÁϾÄÔÂÉؽÈÇľÀÆÔÎ ÈÉÁÄÇ¿¾ÆÁ ùÃËÇùÄÕÃÌÄØËÇÉÊËÇÁÅÇÊËÁ ÈÉÁºÄÁÀÁ˾ÄՆ ÆÔÂɹÊоËɹÀžÉÇ»À¾ÉùÄÁÁÀ½¾ÄÁÂÁÀÊ˾ÃĹÇËÆÇÊÁ† ˾ÄÕÆÇÉÇÊ˹оÄÇ»¾Ã¹ »ÔÀÇ»À¹Å¾ÉÒÁùÁÅÆǼǾ½É̼Ǿ

›„šÇÄÕÑÇŝǞÉ¾»¾ÊÁÆԔ½¾ÂÊË»Ì×˹ÃÏÁÁƹÈÉdž ½ÌÃÏÁׄº¹ÆÆǼǔƹÈɹ»Ä¾ÆÁØs»¹¼ÇÆùþ½É »¹¼ÇÆùÇÊÁ† ƹ¦Ç»Ç¾ÈÇÊËÌÈľÆÁ¾ÈÇÄÃÇ»sþ½É ¹º¹Ñ

„ÇÊËÌÈƹØÊɾ½¹”»½¾ÂÊË»ÁÁ ž½ÁÆÊË»¾ÆÆÔÂÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÕ˹ÃËÁÄÕÆÇÂËÉÇË̹ÉÆÇ ÈÄÁËÃÁ»§ÅÊþ¨£­„š¡”»½¾Ã¹ºÉ¾ƹйĹÈÇÄÌйËÕÃÉÌȆ ÆÔ¾À¹Ã¹ÀÔÇ˽¾È¹É˹žÆËÇ»ÃÌÄÕËÌÉÔ ǺɹÀÇ»¹ÆÁØÁËÉ̆ ½¹ ¹˹ÿ¾ÇËɹÂÇÆÆÔι½ÅÁÆÁÊËɹÏÁ»ɹÅùÎ;½¾† ɹÄÕÆÇÂÈÉǼɹÅÅÔ„ÇÊËÌÈƹØÊɾ½¹”¦Ç»ÇÂÈÄÁËÃÇ  Èɾ½Æ¹ÀƹоÆÆǽÄØ̽ǺÊË»¹ÇÉÁ¾ÆËÁÉÇ»¹ÆÁØÁÆ»¹ÄÁ½Ç» ÈÇÀɾÆÁ× Ì¿¾»¼Ç½ÌƹÐÆÌËǺÇÉ̽ǻ¹ËÕÑÃÇÄÔ ȹɆ ÃÇ»ÃÁ ȾɾÎǽÔÁÅÆǼÁ¾½É̼Á¾ȾѾÎǽÆÔ¾ÀÇÆÔ„¨Édž ¼É¹ÅŹ„ÇÊËÌÈƹØÊɾ½¹”sºÇÄÕÑÇÂÁ»¹¿ÆÔÂѹ¼ÃºÇľ¾ ÃÇÅÍÇÉËÆÇ¿ÁÀÆÁÁÆ»¹ÄÁ½Ç»ÁƹÑ»ÃĹ½ ùÃÈÇÊ˹»Ã¹ ÈÉǽÌÃÏÁÁº¾ÀÄÁÑÆÁÎƹϾÆÇà ËɹËƹÎɹƾÆÁ¾ÁËɹÆʆ ÈÇÉËÁÉÇ»ÃÌÅÆǼÇÀƹÐÁ˽ÄØƹʔ sÇËžËÁÄÇÉÌÃǻǽÊË»Ç ÃÇÅȹÆÁÁ

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

8


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.2013

Подарки для покупателей фасадов «ИНСИ» ¨§£¬¨£™ ­™ª™™ s ¶«§ ¦ž ž¡¦§›©ž¥ž¦¦§ž ž¢ª«›¡ž ™ ¨©§¯žªª ª§ª«§¸²¡¢ ¡ ¦žª£§¤µ£¡® ¶«™¨§› £§¥¨™¦¡¸ „¡¦ª¡” ™©¡« £¤¡ž¦«™¥›™›™Ÿ¦ž¢±¡®±™œ™£¦§›§¥¬­™ª™¬§£§¦¯™­ž›©™¤¸œ§™ ¶«§©™ ©™š§«£™¯›ž«§›§œ§©ž±ž¦¡¸¡¥§¦«™Ÿ¦§¢ª®ž¥´ š¤™œ§™©¸£§«§©´¥¨§£¬¨™«ž¤µª¦™¡¥ž¦´±¡¥¡¬ª¡¤¡¸¥¡§šž©«ª¸ § ¶«™¨™ ¨©¡¦¸«¡¸ ©ž±ž¦¡¸ § ›¦ž±¦ž¥ ›¡ž ­™ª™™ ¡ š¬ž« ¡¥ž«µ ¦™ ©¬£™® œ§«§›´¢ ¨©§ž£« ¨§ £§«§©§¥¬ §ª¬²žª«›¡«ª¸ ¥§¦«™Ÿ

Ïîïðîáóéòå ôàñàä íà öâåò §Ð¾ÆÕ»¹¿ÆÇÀ¹É¹Æ¾¾ÇÈɾ½¾ÄÁËÕÊØÊÏ»¾ËÇÅ͹ʹ½¹Á ÃÇźÁƹÏÁ¾Â ͹ʹ½ÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ÐËǺÔ » ½¹ÄÕƾÂѾÅ ƾ ɹÀÇйÉÇ»¹ËÕÊØ » ɾÀÌÄÕ˹˾ ¦Ç ùà ʽ¾Ä¹ËÕ Èɹ»ÁÄՆ ÆÔ»ԺÇÉ ÇÊǺ¾ÆÆǾÊÄÁÊËÇÄÃÆÌÄÊØÊÖËÁÅ»ÇÈÉÇÊÇŻȾɆ »Ô¾ žÊ˾ÊË»¾ÆÆÇ ÄÌÐѾƾ»ÔºÁɹËÕÏ»¾ËŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»ƹ† ̼¹½ ÃÇÈÁÉÇ»¹ËÕ»¹ÉÁ¹ÆËÔʽÉ̼ÁÎÀ½¹ÆÁÂÁÄÁÊÇ»¾ÉѹËÕ ùÃÁ¾†ÄÁºÇʹÅÇÊËÇØ˾ÄÕÆÔ¾ÈÇÈÔËÃÁÈÇÈÉÇÉÁÊǻþ͹ʹ† ½¹¨ÇĹ¼¹ËÕÊØƹ»ÇǺɹ¿¾ÆÁ¾ËÇ¿¾ƾÊľ½Ì¾ËsÊÄÁÑÃÇÅ ƾƹ½¾¿ÆǾÖËǽ¾ÄÇ›ƹÊËÇØÒ¾¾»É¾Åػʾɾѹ¾ËÊغ¾À ÄÁÑÆÁÎÌÊÁÄÁ ÈÇËÇÅÌÐËǾÊËÕÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÔ ÃÇËÇÉÔ¾ƹÄdž ¿¹ËƹÍÇËÇ„ÊÔÉǼǔÀ½¹ÆÁØ»ÁÉË̹ÄÕÆÔÂ͹ʹ½»ƾÊÃÇÄՆ ÃÁλ¹ÉÁ¹Æ˹ÎÏ»¾Ë¹¨ÉÁÇËÊÌËÊË»ÁÁÍÇËÇ»ÇÀÅÇ¿ÆÇƹÄÇ¿¾† ÆÁ¾ƹÊξÅÌÀ½¹ÆÁبÇÃÌȹ˾ÄÁ„¡¦ª¡”ÈÇÄÌй×ËÖËÌÌÊÄ̆

¼ÌÊÇ»¾ÉѾÆÆǺ¾ÊÈĹËÆÇÖËÇÂÀÁÅÇ  ¥ Æ Ç ¼ Ç Ä ¾ Ë Æ Á   Ç È Ô Ë É ¹ º Ç Ë Ô Æ ¹ É Ô Æ Ã ¾ Í ¹ Ê ¹ ½ Æ Ô Î Á Ã É Ç » ¾ Ä Õ Æ Ô Î Å ¹ Ë ¾ É Á ¹ Ä Ç » Ñ Á É Ç Ã ¹ Ø º ¹ À ¹ È Ç Ê Ë É Ç ¾ Æ † ÆÔÎ ǺӾà ËÇ» À¹ ½¾Ê ØËÁľËÁØ ÊÌÒ¾Ê Ë»Ç»¹ÆÁØ ÃÇÅȹ † Æ Á Á È Ç À » Ç Ä Ø ¾ Ë Ê È ¾ Ï Á ¹ Ä Á Ê Ë ¹ Å „ ¡¦ª¡ ” º Ô Ê Ë É Ç È É ¾ ½ † Ä ¹ ¼ ¹ Ë Õ Æ ¹ Á Ä Ì Ð Ñ Á ¾ É ¾ Ñ ¾ Æ Á Ø Æ ¹ Á º Ç Ä ¾ ¾ Ö Í Í ¾ Ã Ë Æ Ô ¾ Á¼¹ÉÅÇÆÁÐÆÔ¾ÊÇо˹ÆÁØÁľ¼ÃÇÈǽÊËɹÁ»¹ËÕÊØÈǽÁƽÁ† »Á½Ì¹ÄÕÆÔ¾À¹ÈÉÇÊÔù¿½Ç¼ÇÃÄÁ¾Æ˹ šÄ¹¼Ç½¹ÉØ ɹÀɹºÇ˹ÆÆÇÅÌ Ï»¾ËÇ»ÇÅÌ ɾѾÆÁ× Ä׆ ºÔ¾ÊÇÅƾÆÁØÈÇÈǻǽÌÏ»¾Ë¹ ɹÀžɹÁÃÇźÁƹÏÁÁ͹† ʹ½ÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» Ì ÈÇÃÌȹ˾ľÂ ÇËȹ½¹×Ë ʹÅÁ ÊǺÇ Á ½ ¹ Ä Õ Æ ¾ Â Ñ Á   È Ì Ë Õ à Æ Ç » Ç Å Ì Í ¹ Ê ¹ ½ Ì Ê Ë ¹ Æ Ç » Á Ë Ê Ø ÁÆ˾ɾÊƾ¾

Íå ìîíòèðóåì, ïîêà íå ñïðîåêòèðóåì ªÄ¾½Ì×ÒÁÅ ѹ¼ÇÅ ÈÇÊľ »ÔºÇɹ Ï»¾ËǻǼÇ ɾѾÆÁØ Ø»ÄؾËÊØɹÀɹºÇËùÅÇÆ˹¿ÆÇÂÊξÅÔ£¹ÃÁÏ»¾ËǻǾɾ† ѾÆÁ¾ „¡¦ª¡” ½¹ÉÁË Ê»ÇÁÅ ÃÄÁ¾Æ˹Å ÖËÌ ÌÊÄ̼Ì ½Ç ÃÇÆϹ ;»É¹ÄØ ¦¾»Ê¾Àƹ×ËÇ˹ÃÇÅ»¹¿ÆÇÅÁǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆÇÅѹ¼¾ ùà ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÊξŹžÊÄÁº¾ÀÏ»¾ËǻǼÇɾѾÆÁØÇÈÔËÆÔÂÈdž ÃÌȹ˾ÄÕ ÅÇ¿¾Ë ǺÇÂËÁÊÕ ËÇ ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ÊξŹ s ÖËÇ ½ÇÃ̆ žÆË ÈÇÃÇËÇÉÇÅ̺̽ÌËɹºÇ˹ËÕÅÇÆ˹¿ÆÁÃÁ ËǾÊËÕº¾À ƾ¼ÇÅÇÆ˹¿ÇÊÌÒ¾ÊË»ÁËÕƾ»ÇÀÅÇ¿ÆÇ ¡ÆÔÅÁÊÄÇ»¹ÅÁÖËǼÇËÇ»ÔÂÈÉǾÃËǺÄÁÏÇ»ÃÁÀ½¹ÆÁØÊ ËÇÐÆǽÇÅÁÄÄÁžËɹÈĹÆÁÉÇ»ÃÇÂɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÁػʾÎÖľ† žÆËÇ»Ç˽¾ÄÃÁ͹ʹ½¹ ɹÀɹºÇ˹ÆÆÔÂÁÆ¿¾Æ¾É¹ÅÁÈǽÃÇƆ ÃɾËÆǾÊËÉǾÆÁ¾š¾ÀÌÊÄÇ»ÆÇ ÖËÇºÇľ¾ËÉ̽ǾÅÃÁÂÁ½ÄÁ†

˾ÄÕÆÔ ÈÉÇϾÊÊ оÅ ɹÀɹºÇËù Ï»¾ËǻǼÇ ɾѾÆÁØ Èdž ÊÃÇÄÕÃÌÌÐÁËÔ»¹¾Ë»Ê¾Æ×¹ÆÊÔÃÇÆÃɾËÆǼÇÀ½¹ÆÁØ ¨ÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÔ Àƹ×Ë ÐËÇ ƹ ʹÅÇÅ ½¾Ä¾ ù¿½¹Ø Èdž ÊËÉÇÂùÌÆÁùÄÕƹ ùÃǺÔËÁÈÇ»ÇÂÇƹƾùÀ¹Ä¹ÊÕ ÈÇֆ ËÇÅÌƹÅÆǼÇƹ½¾¿Æ¾¾ ̽Ǻƾ¾ÁÈÉÁØËƾ¾½Ç»¾ÉØËÕ˹ÃÁ¾ »¹¿ÆÔ¾ɾѾÆÁØ»ÔÊÇÃÇû¹ÄÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆÔÅÊȾÏÁ¹ÄÁÊ˹Å ÃÇÅȹÆÁ ½¹»ÆÇɹºÇ˹×ÒÁÎƹÉÔÆþ͹ʹ½ÆÔÎŹ˾ÉÁ¹† ÄÇ»£ÇÅȹÆÁØ„¡¦ª¡”Ø»ÄؾËÊØ˹ÃÁÅÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÇÅ©¹À† »Á»¹ØÊÕȹɹÄľÄÕÆÇÊʹÅÁÅÁ˾ÎÆÇÄǼÁØÅÁ „¡¦ª¡”»Ôɹ† ºÇ˹Ĺ¼ÁºÃÁÂÈǽÎǽÈǽʹÅÔ¾ÊÄÇ¿ÆÔ¾À¹ÈÉÇÊÔÃÄÁ¾ÆËÇ» ºÄ¹¼Ç½¹ÉØоÅ̻ԺÇÉÈÇÃÌȹ˾ÄØƹÄ׺ÇÅÖ˹ȾɹºÇËÈÇ ǺÄÁÏǻþÀ½¹ÆÁغ̽¾ËÁÊÃÄ×ÐÁ˾ÄÕÆÔÅ

™ÃÏÁØƹɹÀɹºÇËÃÌÏ»¾ËǻǼÇɾѾÆÁØÁÅÇÆ˹¿ÆÇÂÊξ† ÅÔ½¾ÂÊ˻̾˽ÄØ×ÉÁ½ÁоÊÃÁÎÄÁÏ ¨Ç½ÉǺƾ¾ǺÌÊÄÇ»ÁØÎÅÇ¿ÆÇÌÀƹËÕÈÇ˾ľÍÇÆ̆† †† À»ÇÆÇà ÈÇ ©ÇÊÊÁÁ º¾ÊÈĹËÆÔ  ÄÁºÇ » ÇÍÁʹÎ ÃÇÅȹÆÁÁ

|9


10

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

XXXIBSLDPNVB

¨©¡§«§¨¤ž¦¡¡§¥™ £«§†«§¨©ž¨§°¡«™ž« ¶¤ž£«©¡°žª«›§ £«§†«§ œ§©·°žž«§¨¤¡›§ ¦§©§›™ ¨§†¨©žŸ¦ž¥¬¦žª™·«ª›§¡® ¨§ ¡¯¡¢

ДРОВА: трудныйвыбор ªÈÉÁÎǽÇÅÎÇÄǽǻÁƹйÄÇÅÇËÇÈÁ˾ÄÕÆǼÇʾ† ÀÇƹ»ÇÀÉÇÊÊÈÉÇÊƹ½ÉÇ»¹ÁÁιÄÕ˾ÉƹËÁ»ÆÔ¾ Êɾ½ÊË»¹sËÇÈÄÁ»ÆÔ¾ºÉÁþËÔÁȾÄľËÔ¦ÇÊƹ† йÄÇÅÀÁÅÔ˹ÿ¾ºÔÄÁÇËÃÉÔËÔº¹ÆÆÔÂÁùÅÁƆ ÆÔÂʾÀÇÆÔ™ÊÖËÁÅ ÊÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇ »ÇÀÆÁù¾Ë »ÇÈÉÇÊоÅËÇÈÁËÕ ÉÇ»¹ºÔ»¹×ËɹÀÆÔ¾Ÿ¹ÉÁÎ ÈÉÁ¼ÇɾÆÁÁÀ¹»ÁÊÁËÇËÈÇÉǽÔ½¾É¾»Õ¾»Á»Ä¹¿† ÆÇÊËÁ¾É¾»ÕØùÃÄ×½Á ù¿½¹ØÈÇÉǽ¹Áž¾Ë Ê»ÇÂιɹÃ˾ÉÁÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁ¾ιɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÁ žÊËÕÊɾ½ÁÆÁÎÊÁÄÕÆÔ¾ÁÊĹºÔ¾ Ò¾½ÉÔ¾ÁÊÃÌÈÔ¾ ½Ç˾ÈĹ©¹ÊÊÅÇËÉÁÅƾÃÇËÇÉÔÎÁÀÆÁÎ ²¿ËÆÊØÂÌËÍËÁØÁÍ¿ÂÎÅÊØsÊÇÊƹ ¾ÄÕ ËÌØÁ½É̼Á¾ §ÊǺ¾ÆÆÇÊËÁÇËÄÁй×ËÊØ»ÔÊÇÃÁÅÊǽ¾É¿¹ÆÁ† ¾ÅÊÅÇÄÔ ÃÇËÇɹØƾʼÇɹ¾ËÈÇÄÆÇÊËÕ×ÁÀ¹ÊÇÉ؆ ¾ËÊ»ÇÁÅÁÇÊ˹ËùÅÁ½ÔÅÇÎǽÁ»ÆÌËɾÆÆÁ¾йÊËÁ ËÇÈÃÁ¨ÉÁÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁÁ˹ÃǼÇËÇÈÄÁ»¹ƾÁÀº¾¿† ÆÇǺɹÀÇ»¹ÆÁ¾ÃÇÈÇËÁƹÊ˾ÃľùÅÁƹ ¾ÊÄÁÇÆÇ ¾ÊË՝Äؽ¹ÆÆǼÇ»Á½¹ËÇÈÄÁ»¹ιɹÃ˾ÉƹºÇľ¾ ÈÉǽÇÄ¿Á˾ÄÕƹØÊÌÑù½ÉÇ»

¨ÅÎÏ¿ÂÊÊØÂÌËÍËÁØÁÍ¿ÂÎÅÊØ sÅؼÃÁ¾ÄÁȹ ÇÊÁƹ ËÇÈÇÄÕÁ½É̼Á¾¡À†À¹ ƾ»ÔÊÇÃÇÂÈÄÇËÆÇÊËÁ½ÉÇ»¹ÁÀ˹ÃÁÎÈÇÉǽºÔÊËÉÇ ʼÇɹ×Ë ƾǺɹÀÌ×Ë̼ľ ǺĹ½¹×ËÆÁÀÃÇÂ̽¾ÄՆ ÆÇÂ˾ÈÄÇË»ÇÉÆÇÂÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ× sË»¾É½Ô¾½Ìº º¾É¾À¹ ¼É¹ºÁ½É̼Á¾ÉÇ»¹ ÁÀ˹ÃÁÎÈÇÉǽ½É¾»¾ÊÁÆÔǺ¾ÊȾÐÁ»¹×ËÊ˹ºÁÄՆ ÆÌ×ɹºÇÐÌ×˾ÅȾɹËÌÉÌ»ËÇÈþÁ»ÔÊÇÃÌ×̽¾ÄՆ ÆÌ×˾ÈÄÇË»ÇÉÆÌ×ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ

§šª¬¡«ž¦™ª™¢«ž 4530:(";&5"36

«§¨¤¡›¦´ž®™©™£«ž©¡ª«¡£¡ «ÇÈÄÁ»ÆÔ¾ιɹÃ˾ÉÁÊËÁÃÁÈÇÉǽ½¾É¾»Õ¾»»¾ÊՆ ŹɹÀÄÁÐÆÔ¡ɹÀÄÁй×ËÊØÇÆÁÈǼÇÉ×оÊËÁ ƹºÔ† ËÇ»ÇÅØÀÔþ„ÈÄÇÎǼÇÉØ˔Á„ÎÇÉÇÑǼÇÉØ˔ ˾ÈÄÇÈÉdž ÁÀ»Ç½Á˾ÄÕÆÇÊËÁ ŹÄÇ¿¹ÉÌÁÅÆǼÇ¿¹ÉÌ ½ÔÅÆÇÊËÁ ǺÓØÊÆØËÕƾƹ½Ç ÁÀÇÄÕÆÇÊËÁ ÃÇÄÁоÊË»Çƾ¼ÇÉ׆ ÐÁÎÃÇÅÈÇƾÆËÇ»»ËùÆØνɾ»¾ÊÁÆÔ ÇËÃÇËÇÉǼÇÀ¹† »ÁÊÁË ŹÄÇÁÄÁÅÆǼÇÀÇÄÔÇÊ˹¾ËÊØÈÇÊľËÇÈÃÁ ®Ç† ÉÇÑÁ¾ÁùоÊË»¾ÆÆÔ¾sÖËǽÉÇ»¹Ê»ÔÊÇÃǼÇÉ×о† ÊËÕ×Á˾ÈÄÇÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÕÆÇÊËÕ× ÆÇÊŹÄǽÔņ ÆÇÊËÕ×ÁÀÇÄÕÆÇÊËÕרÄÇÎÁ¾½ÉÇ»¹sÌÃÇËÇÉÔλʾ ƹǺÇÉÇË §ºÒ¾¾ËɾºÇ»¹ÆÁ¾Ã½ÉÇ»¹ÅÄ׺ÔÎÈÇÉǽÇÆÁ ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕÎÇÉÇÑÇÈÉÇÊÌѾÆÔª»¾¿¾ÊÉ̺ľÆƹØ ½É¾»¾ÊÁƹ ƹÊÔÒ¾ÆƹػĹ¼Ç »Ê¾¼½¹¼ÇÉÁËÈÄÇÎÇ £Ê˹ËÁ Á½¾¹ÄÕÆǾ»É¾ÅؽÄØÀ¹¼ÇËÇ»ÃÁ½É¾»¾ÊÁÆÔÄ׆ ºÇ¼ÇƹÀƹоÆÁØsʾɾ½ÁƹÀÁÅÔ½¾É¾»ÕØ„ÊÈØ˔ ÊÇà ƾÁ½¾Ë ÈÇÊƾ¼Ìľ¼ÃÇ»ÇÀÁËÕ ª¹ÅǾɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÆǾ»ľʹΩÇÊÊÁÁ½¾É¾»Çs º¾É¾À¹s½¹¾Ë½ÉÇ»¹ÈÇÐËÁÁ½¾¹ÄÕÆǼÇùоÊË»¹É¾† »¾ÊÁƹÁÃÇɹº¾É¾ÀÔƹÊÔÒ¾ÆÔ̼ľ»Ç½ÇÉǽÆÔÅÁÊdž ¾½ÁƾÆÁØÅÁ ½¾¼Ë¾Å §Æ¹ľ¼ÃÇ»ÇÊÈĹžÆؾËÊØ ¼ÇÉÁË ¿¹ÉÃÇÁ½ÉÌ¿ÆÇ ½¹¾ËÊɹ»ÆÁ˾ÄÕÆÇŹÄÇÀÇÄÔ«ÇÆÃÁ¾ º¾É¾ÀǻԾÄÌÐÁÆÃÁÁÃÇɹsÄÌÐѾ¾Êɾ½Ê˻ǽÄØɹʆ ËÇÈÃÁùÅÁÆÇ»ÁɹÀ¿Á¼¹ÆÁØʹÅÇ»¹ÉÇ»¦Ç¾ÊËÕÌÖËÁÎ ½ÉÇ»Áƾ½ÇÊ˹ËÇÃÁÎƾÄÕÀØÀ¹È¹Ê¹ËÕ»ºÇÄÕÑÇÅÃdž ÄÁоÊË»¾ ÎɹÆØËÊØÇÆÁÈÄÇÎÇsºÔÊËÉǼÆÁ×ËÁÈɾ»É¹† Ò¹×ËÊØ»ËÉÌÎÌ

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

¨ÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅXXXESPWBEPTUBWLBSV]SVMJNEPNPNSV]XXXOFXTIPVTFSV] TVCTDSJCFSV]XXXESPWB†L†EPNVSV]XXX[T†[SV]XXXSVTBSUJDMFTDPN] XXXXPPEIFBUSV][BSNPOOFU


11

®ÇÉÇѹÊÇÊƹ ÇÊǺ¾ÆÆǾÊÄÁƹ½Édž »¹ÈÇÑÄÇÊ˹ÉǾÊÅÇÄÁÊËǾ½¾É¾»Ç™»ÇË Ê¾ÄÕ×ÁÄÁÊË»¾ÆÆÁϾ½¾ÄÇǺÊËÇÁËÁƹ† о¡Î½É¾»¾ÊÁƹÊÅÇÄÁÊ˹ ÆÇÊ»Áľ»¹Ë¹ Áž¾ËȾɾÃÉÌоÆÆÔ¾»ÇÄÇÃƹ žÄǻԾ ÈÇľÆÕØÊÁÄÕÆÇɹÊËɾÊÃÁ»¹×ËÊØ ÄÁÊË»¾Æ† ÆÁÐÆÔ¾sÇоÆÕÈÄÇËÆÔ¾œÇÉØËÇÆÁ¿¹ÉÃÇ ÆÇƾÊÁÄÕÆÇ ½¹×ËÅÆǼÇÀÇÄÔ ÃËÇÅÌ¿¾ Áž×ËÃÇ»¹ÉÆÌ×ÈÉÁ»ÔÐÃÌ»ÔÊËɾÄÁ»¹ËÕ ̼ÇÄÕÃÁ ÇËо¼Ç»ùÅÁÆÁÎƾÈÇÄÇ¿ÁÑÕ ÉÇ»¹ÁÀÇÊÁÆÔËɾºÌ×ËÇÊǺÇËҹ˾ÄՆ ÆÇÂÊÌÑÃÁÁžÄÃÇÂÃÇÄÃÁ§ÊÁƹ¼ÇÉÁËØɆ ÃÁÅ ÉÇ»ÆÔÅ »ÔÊÇÃÁÅƾ̼¹ÉÆÔÅÈĹž† ƾÅž¾˾ÈÄÇË»ÇÉƹØÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ½¹¿¾ ƾÅÆǼÇ»ÔѾ оÅÌÊÇÊÆÔÁ¾ÄÁ¦¾½¹† ¾ËÃÇÈÇËÁ£Ê˹ËÁÊÈÁÐÃÁ½¾Ä¹×ËËÇÄÕÃÇ ÁÀÇÊÁÆÔ¨ÉÁ¼ÇɾÆÁÁÇƹ½Ç¿Á¼¹¾Ë˾Lj ÄÇ¿¾ÆÁØʹ¿Á ÃÇËÇÉÔ¾ǺɹÀÌ×ËÊØ»ËÉ̆ º¾ÈÉÁËÇÈþ½É̼ÁÅÁÈÇÉǽ¹ÅÁ½É¾»¾ÊÁÆÔ Á¾ÊÄÁÎÇËغÔɹÀ»žÊØÏȾÐÃÌÈÉÇËÇÈÁËÕ ÇÊÁÆÇ ËÇÐÁÊËÁËÕËÉ̺ÌÆÌ¿½ÔƾºÌ½¾Ë §ÄÕιÈÉÁ¼ÇɾÆÁÁ½¹¾Ëƾ»ÔÊÇÃǾÈņ ÅØÁºÔÊËÉÇÈÉǼÇɹ¾Ë ɹÊÊÔȹØÊÕƹŹʆ ÊÌ¿¹ÉÃÁÎ ½ÇļÇÈÔĹ×ÒÁÎ̼ľ ˾ÈÄdž Ë»ÇÉƹØÊÈÇÊǺÆÇÊËÕÁÎÇоÆÕ»ÔÊÇù¤ÌІ Ѿ оÅÇÄÕÎǻԾ ½ÉÇ» ÈÇ¿¹ÄÌ ÐËÇÁƾË ÄØùÅÁÆÇ»ÈÉÇÊËÇÁ½¾¹ÄÕƹ ¦¾»ÔÊÇÃǼÇùоÊË»¹ÈÇľÆÕØÈÇÄÌй† ×ËÊØÁÀ½É¾»¾ÊÁÆÔÁ»ÔÁËÇÈÇÄØ ÉÇ»¹ÁÀÑÁÉÇÃÇÄÁÊË»¾ÆÆÔÎÈÇÉǽs ½Ìº ºÌà ¼É¹º »ØÀ ÄÁȹ ÃÄ¾Æ ùÑ˹Æs ÇоÆÕÎÇÉÇÑÁÈÇ˾ÈÄÇÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄÕÆÇÊËÁ Á¼ÇÉ×оÊËÁ§½Æ¹ÃÇÖËÁν¾É¾»Õ¾»ŹÄÇ ʻǽÁËÕÁÎƹ½ÉÇ»¹s¼É¾Î ÈÉÁ»ÇÀÁËÕÁÀ† ½¹Ä¾Ã¹s»Ä¾ËÁË»ÃÇȾ¾ÐÃ̪ËÇÄÕ¿¾»ÔÊdž ÃǼÇùоÊË»¹Á½É¾»¾ÊÁƹÈÄǽǻÔν¾É¾† »Õ¾» غÄÇÆØ ¼ÉÌѹ ÆÇÁÁÅÁÅÇ¿ÆÇɹÀ† ¿ÁËÕÊØËÇÄÕÃÇÈÇÊÄÌй×s¾ÊÄÁʹ½ÈÇѾÄ ƹɹÊÃÇÉо»ÃÌ

QSPTJESSV

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

§¤œ§«¤ž·²¡ž ¬œ¤¡™·«¬š§›´ž œ©™š§›´ž £ž©§›´ž ©§›™ ¨§¶«§¥¬¡® ª¤ž¬ž«›´š¡©™«µ ¤¸£™¥¡¦§› ¡¥™¦œ™¤§›

¬½¾ÄÕƹØ˾ÈÄÇË»ÇÉƹØÊÈÇÊǺÆÇÊËսɾ»¾ÊÁÆÔɹÀÄÁÐÆÔÎÈÇÉǽ

¨ÇÉǽ¹

¨ÄÇËÆÇÊËÕ¹ºÊÇÄ×ËÆÇ ÊÌÎǽɾ»¾ÊÁÆÔ ¼ÊÅ

¥¹ÊÊÇ»¹Ø˾ÈÄÇË»ÇÉƹØ ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ ÃùÄ

¬½¾ÄÕƹØ ˾ÈÄÇË»ÇÉƹØ ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ ÃùÄ

¬š

 

šž©ž ™

 

ª§ª¦™

 

§¤µ®™

 

ž¤µ

 

§ª¡¦™

 

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.2013


12

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

™¤µ«ž©¦™«¡›¦´ž›¡´«§¨¤¡›™

FVCQSV

XXXUNE

™ÄÕ˾ÉƹËÁ»ÇÂËɹ½ÁÏÁÇÆÆÔŽÉÇ»¹ÅØ»ÄØ×ËÊØËdž ÈÄÁ»ÆÔ¾ºÉÁþËÔÁȾÄľËÔ ¯ËÌÈÅ¿ÊؾÍÅÇÂÏØ ÅÈÅ¿ÍËÁÍË¿½sË»¾É½Ç¾ ºÁÇËÇÈÄÁ»Ç ÁÀ¼ÇËǻľÆÆǾÁÀȾɾɹºÇ˹ÆÆǼǽ̺¹ º¾É¾ÀÔÁλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ½¾É¾»Õ¾»©Ç½Áƹ¾»ÉǽÉÇ»s œ¾ÉŹÆÁØ ¼½¾ºÉÁþ˹ÅÁÈÇÄÕÀÌ×ËÊØʼǽ¹ ÇÊËÇÁÆÊË»¹ºÉÁþËÇ» s»ÔÊÇùØ˾ÈÄÇË»ÇÉÆÇÊËÕ ¹ÄÇ¿Á»ƾÊÃÇÄÕÃÇÃÁ† ÄǼɹÅÅÇ»ËÇÈÄÁ»ÆÔκÉÁþËÇ»»¾Ð¾ÉÇÅ ÅÇ¿ÆÇÊȹËÕ »Ê×ÆÇÐÕ ÆÁÇоÅƾº¾ÊÈÇÃÇØÊÕ sÆÁÀùØÀÇÄÕÆÇÊËÕÁÈÇÐËÁÈÇÄÆǾÇËÊÌËÊË»Á¾ÇËÎdž ½Ç»¨ÉÁʼÇɹÆÁÁºÉÁþËÇ»ƾʼÇɹ¾ÅÔÎйÊËÁÏÇÊ˹† ¾ËÊØƾºÇľ¾ ÁÌÈÇËɾºÁ˾ľÂƾËƾǺÎǽÁÅÇÊËÁ йÊËÇÐÁÊËÁËÕÃÇË¾Ä ȾÐÕÁÄÁùÅÁÆ žÊËÕËÉÁÈÉÁÀƹÆÆÔÎÊ˹ƽ¹É˹ºÉÁþËÇ»36' /&4530Á1*/*,":«ÇÈÄÁ»ÆÔ¾ºÉÁþËÔ36' »ÍÇɆ žÃÁÉÈÁй ÈÇØ»ÁÄÁÊÕƹÉÔÆþȾɻÔÅÁ¡À¼Ç˹»ÄÁ† »¹×ËÊØÇÆÁÁÀº¾É¾ÀÔ λÇÁÁ½Ìº¹«ÇÈÄÁ»ÆÔºÉÁþË /&4530Èɾ½Ê˹»ÄؾËÊǺÇÂÏÁÄÁÆ½É ˹ÿ¾ùÃÁ½É̆ ¼Á¾»Á½Ô ÈÇÐËÁƾ½ÔÅÁËÈÉÁ¼ÇɾÆÁÁ ÁÈÇÊľʼÇɹ† ÆÁØÇÊ˹×ËÊØ̼ÄÁªË¹Æ½¹ÉË1*/*,":Èǽ»¾É¼¹¾ËÊØ ˾ÉÅÁоÊÃÇÂǺɹºÇËþÁºÄ¹¼Ç½¹ÉØÖËÇÅÌŹÃÊÁŹÄՆ ÆÇÌÊËÇÂÐÁ»ÃžιÆÁоÊÃÁÅ»ÇÀ½¾ÂÊË»ÁØŧÆÁ½¾¹ÄՆ ÆÇÈǽÎǽÁ˽ÄØËÇÈÃÁùÅÁƹÁÈÉÁ»Ä¾Ã¹¾ËÈÇËɾºÁ† ˾ľÂƾǺÔÐÆÇÂÍÇÉÅÇÂÅÆǼǼɹÆÆÁùÊÇË»¾ÉÊËÁ† ¾Å»ÆÌËÉÁ›Ê¾»Á½ÔËÇÈÄÁ»ÆÔκÉÁþËÇ»ÃÇÅȹÃËÆÔ ÁÀ¹ÆÁŹ×Ë»ƾÊÃÇÄÕÃÇɹÀžÆÕѾžÊ˹ оŽÉÇ»¹ ®É¹ÆÁËÕËÇÈÄÁ»ÆÔ¾ºÉÁþËÔÅÇ¿ÆÇ»Ä׺ÇÅÈÇžҾ† ÆÁÁ ÈÉÁÌÊÄÇ»ÁÁ ÐËÇÇÆÁºÌ½ÌËÀ¹ÒÁÒ¾ÆÔÇ˻Ĺ¼Á

У мягкой древесины языки пламени короткие, а у твердой – длинные, поэтому твердую древесину предпочтительнее сжигать в больших просторных топливниках ¬ÂÈÈÂÏØ ÈÁľËÔ ȾÄľËÊ ½É¾† »¾ÊÆÔ¾ËÇÈÄÁ»ÆÔ¾¼É¹ÆÌÄÔ Èɾ½† Ê˹»ÄØ×ËÊǺÇÂÏÁÄÁƽÉÁоÊÃÇÂÍÇɆ ÅÔÈɾÊÊÇ»¹ÆÆÔ¾ÇËÎǽԽɾ»¾ÊÆdž ¼ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ¹É̺¾¿ÇÅȾÄľ† ËÔÑÁÉÇÃÇÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØ»ùоÊË»¾ ËÇÈÄÁ»¹½Äع»ËÇŹËÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÃdž ˾ľÆùúÔËÇ»Ç¼Ç ˹ÃÁÈÉÇÅÔц ľÆÆǼÇÌÉÇ»ÆØÀ¹ÊоËËÇ¼Ç ÐËÇÁž† ×ËÀƹÐÁ˾ÄÕÆÌ×ÖÃÇÄǼÁоÊÃÌ×Êdž Ê˹»ÄØ×ÒÌ× ǺĹ½¹×Ë˾ÈÄÇË»ÇÉÆÇ ÊÈÇÊǺÆÇÊËÕ× ÊÇÈÇÊ˹»ÁÅÇÂÊ̼ľŠ ÁÊɹ»ÆÁ˾ÄÕÆǽ¾Ñ¾»Ô ¨¾ÄľËÔÈÉÇÁÀ»Ç½ØËÊغ¾ÀÈÉÁž† ƾÆÁØùÃÁΆÄÁºÇÎÁÅÁоÊÃÁνǺ¹† »Çà ÐËÇÁǺ¾ÊȾÐÁ»¹¾ËÖÃÇÄǼÁо† ÊÃÌ×ÐÁÊËÇËÌËÇÈÄÁ»¹¡ÆÔÅÁÊÄÇ»¹† ÅÁ ÖËÇ˾¿¾ʹÅÔ¾½ÉÇ»¹ ÊÍÇÉÅÁÉdž

VMIWPMHBOFUSV

¨¾ÄľËÔ


»¹ÆÆÔ¾»̽ǺÆÌ×½ÄØËɹÆÊÈÇÉËÁÉÇ»ÃÁ Îɹƾ† ÆÁØÁÈÉÁžƾÆÁØÍÇÉÅÌ ©¹ÀžÉÔȾÄľËǺÔÐÆÇsÅÅ»½Á¹Å¾Ëɾ ÁsÅŽÄÁÆÆÇ »À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁÇËÁÊÈÇÄՆ À̾ÅǼÇÊÔÉÕØÁùоÊË»¹ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ ÎÇËØ Êľ½Ì¾ËÇËžËÁËÕ »ÊËɾй×ËÊØȾÄľËÔÁ½É̆ ¼ÁÎɹÀžÉÇ» ƹÈÉÁžÉ»¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊþÈÉdž ÁÀ»Ç½ØËȾÄľËÔ½Á¹Å¾ËÉÇÅÅÅ ›Ä¹¿ÆÇÊËÕȾÄľËÊÇÊ˹»ÄؾËs ÐËÇ ÈÇÀ»ÇÄؾËÁÎÊÌÊȾÎÇÅÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ»ÈÁÉdž ÄÁÀÆÔÎÃÇËĹÎ «¾ÈÄÇË»ÇÉƹØÊÈÇÊǺÆÇÊËÕüȾÄľË Ã›Ë йÊ Èɹ»½¹ ËÌËƾÊËÇÁËÀ¹ºÔ»¹ËÕ Ç£¨ËǼÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ ¼½¾ÇÆÁÊ¿Á¼¹×ËÊØ Á»½¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÇÊËÁÖ˹ÏÁÍɹžÆÕѾ ÐËÇ ÈÉÁžÉÆÇ» ɹÀ¹ºÇÄÕѾоÅ̽ÉÇ»ÇÊ˹† ËÇÐÆÇÈÉÁºÄÁÀÁ˾ÄÕÆÇ ÆÇ»¾ÊÕŹǺɹÀÆÇÅÇ¿† ÆÇÊùÀ¹ËÕ ÐËÇÊǽ¾É¿¹ÆÁ¾ÖƾɼÁÁ»ǽÆÇÅ ÃÁÄǼɹÅžȾÄľËɹ»ÆؾËÊØÖƾɼÁÁ Êǽ¾É† ¿¹Ò¾ÂÊØ»ÈÇÄÇ»ÁƾÄÁËɹ¿Á½ÃǼÇËÇÈÄÁ»¹

TUSPJNEOVB

ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ

£™Ÿ§¥¬ª›§ž

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.2013

°ž¥›´±ž §¤µ¦§ª«µ ©ž›žª¡¦´ «ž¥ °™²ž¨©¡ž«ª¸ °¡ª«¡«µ«§¨£¬ ¡´¥§®§

ESPWBNJHPNSV

°¾ÅÇ˹ÈÄÁ»¹ËÕ½ÇÅ ù¿½ÔÂÎÇÀØÁÆɾѹ† ¾ËʹÅ ¨¾ÄľËÔÎÇÉÇÑÁs½¹×ËÅÆǼÇ˾ÈĹ ÆÁÀÃdž ÀÇÄÕÆÔ¾cž½ÁÆÊË»¾ÆÆǾ ÐËÇÈɾÈØËÊ˻̾ËÑÁ† ÉÇÃÇÅÌɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁ×ȾÄÄ¾Ë ÖËÇÇËÆÇÊÁ† ˾ÄÕƹؽÇÉǼǻÁÀƹȾÄľËÆÔÎÃÇËÄÇ»ªËÇÁ† ÅÇÊËÕȾÄľËÆǼÇÃÇËĹÅÇÒÆÇÊËÕ×ÛËÊdž Ê˹»ÄؾËÇËËÔÊÉ̺ľÂžÊÄÁÌ¿¾ÌÊ˹ÆÇ»† ľÆË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔÂÃÇË¾Ä ËÇ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÌÊ˹† ÆÇ»ÁËÕȾÄľËÆÌ×¼ÇɾÄÃÌÁÊÖÃÇÆÇÅÁËÕƹÊËdž ÁÅÇÊËÁÃÇËŧ½Æ¹ÃÇ ƾÊÅÇËÉØƹ½ÇÉǼǻÁÀ† ÆÌǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ÌÐÁËÔ»¹ØÊËÇÁÅÇÊËÕËÇÈÄÁ† »¹ оɾÀs¼Ç½¹ÁÆ»¾ÊËÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾½¾ÆÕ¼Á »ÇÀ»É¹ËØËÊØ É¾»¾ÊÆÔ¾ËÇÈÄÁ»ÆÔ¾ºÉÁþËÔÁž×ËÑÁ† ÉÇÃÌ×ǺĹÊËÕÈÉÁžƾÆÁØÁÅǼÌËÁÊÈÇÄÕÀdž »¹ËÕÊؽÄػʾλÁ½Ç»ËÇÈÇà ÃÇËÄÇ» ÇËÄÁÐÆÇ ¼ÇÉØË»ùÅÁƹÎÁȾÐùΠ¼ÉÁÄØÎÁ˽ ¦Ç»Ê¾¿¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØ¿ÁÄÁÒ¹Ëɹ½ÁÏÁ† ÇÆÆÇÁÊÈÇÄÕÀÌ×˽ÉÇ»¹ÄØȾÐÁÁùÅÁƹ ùà Èɹ»ÁÄÇ ÁÊÈÇÄÕÀ̾ËÊؽɾ»¾ÊÁƹÄÁÊË»¾ÆÆÔÎ ½¾É¾»Õ¾»s½Ìº º¾É¾À¹ ÇÄÕι ÇÊÁƹ º¾É¾À¹ ¤ÌÐÑÁ¾½ÉÇ»¹½Äغ¹ÆÁsÊÇÊÆǻԾ ¾ÄǻԾ º¾É¾ÀǻԾžÊÄÁÇÆÁÎÇÉÇѾ¼ÇùоÊË»¹ ËÇƹ† ÈÇÄÆØ×ËȹÉÆÌ×Ð̽¾ÊÆÔÅľÊÆÔŹÉÇŹËÇÅ ÁÎÇÉÇÑÁÅ¿¹ÉÇÅš¾É¾ÀǻԾ½ÉÇ»¹ÊÈÇÊǺÆÔ ¾Ò¾Á½¾ÀÁÆÍÁÏÁÉÇ»¹ËÕÈÇžҾÆÁ¾ÌºÇ»Ô¾ ½ÉÇ»¹ ¾ÊÄÁÇÆÁ½ÇÄ¿ÆÔÅǺɹÀÇÅÈÉÇÊÌѾÆÔ ½¹×ËÇËÄÁÐÆÔ¿¹É¤ÁÈǻԾ½ÉÇ»¹ÎÇËÕÁɹÀ† ¼Çɹ×ËÊØž½Ä¾ÆÆÇ Æǽ¹×ËÊËÇÂÃÁ¿¹É§ÆÁ ÊÐÁ˹×ËÊØϾľºÆÔÅÁ®»ÇÂÆÔ¾½ÉÇ»¹ÈÉÁ½¹×Ë ȹÉÆÇÂÈÉÁØËÆÌ×¹ËÅÇÊ;ÉÌλÇÂÆǼÇľʹ ¼Ç† ÉØËÇоÆÕ¿¹ÉÃÇ §ÊǺÔÂɹÀ¼Ç»ÇÉǽÉÇ»¹Î½ÄØÈÉÁ¼ÇËǻľ† ÆÁػʾÅÁÄ׺ÁÅÔÎѹÑÄÔÃÇ»Áº¹Éº¾ÃםÄØ ÖËÁÎϾľÂÄÌÐѾÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕËÇÄÕÃǽÉÇ»¹ ÄÁÊË»¾ÆÆÔÎÈÇÉǽsÇÄÕÎÁ ÇÊÁÆÔ ÉغÁÆÔ о† ɾÅÌÎÁ ʹ½Ç»ÔÎÈÄǽǻÔν¾É¾»Õ¾» ÆÇƾº¾† ɾÀÔ 

13


14

ÑÒÐÎÉÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

BTJNPSV

š§¤µ±¡ž¥™ªª´ª¦žœ™šž ¨©§›žž¦¡¸  ¡¥¦ž¢§°¡ª«£¡£©§›¤¡¡¬š§©£¡ «ž©©¡«§©¡¡¥§œ¬«ª«™«µšž§¢ ¤¸¨ž±ž®§§›¦™«©§«¬™©™® ™›«§¥§š¡¤¡ª«§›¦™§©§œ™®¡›¥žª«™® ¤¸ª«§¸¦£¡

СНЕГУ БОЙ! ¨ÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅOPWBLSPWMZBSV]EBDIBEFDPSSV

Š руб. за 1 кв. м

ª«§¡¥§ª«µ¬š§©£¡ ª¦žœ™›§¥ª£ž

¬ºÇÉùÊƾ¼¹ÊÃÉÔÑs ƾǺÎǽÁŹØžɹ §È¹ÊÆÇÊËÕƹÎÇ¿½¾ÆÁØÊƾ¼¹ƹÃÉǻľÀ¹ÃÄ×й¾ËÊØ»¾¼Ç ȾÉÁǽÁоÊÃÇÅÈǽ˹Á»¹ÆÁÁÁǺɹÀÇ»¹ÆÁÁƹľ½Á›Ç½¹À¹† ºÁ»¹¾Ë»Ç½ÇÊËÇÃÁ ǺɹÀÌ×ËÊØǼÉÇÅÆÔ¾ÊÇÊÌÄÕÃÁ ÐËÇÅÇ¿¾Ë ɾ¹ÄÕÆÇÈÇÊ˹»ÁËÕÈǽ̼ÉÇÀÌÀ½ÇÉǻվÁ½¹¿¾¿ÁÀÆÕÄ×½¾Â ÊÇÎɹÆÆÇÊËÕ¹»ËÇÅǺÁľÂÁÈÉÇо¼ÇÁÅÌÒ¾ÊË»¹§ËÊÌËÊË»Á¾ Êƾ¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾Ä¾ÂÈÉÁ»Ç½ÁËÃĹ»ÁÆÇǺɹÀÆÔÅÊÎǽ¹ÅÊƾ¿† ÆÔÎŹÊÊÊÃÉÇ»¾Äզǽ¹¿¾ÁÎƹÄÁÐÁ¾ƾ»Ê¾¼½¹ÅÇ¿¾ËÈɾ† ½Ç˻ɹËÁËÕÖËÇËÈÉÇϾÊÊ»ȾÉÁǽÔǺÁÄÕÆÔÎÊƾ¼Çȹ½Ç»§Êdž ºÌ×ÇȹÊÆÇÊËÕÊƾ¿ÆÔ¾ÊÃÇÈľÆÁØÈɾ½Ê˹»ÄØ×˽ÄØÆÁ¿ÆÁÎ ØÉÌÊÇ»ÅÆǼÇÌÉǻƾ»ÔÎÃÉÇ»¾ÄÕ¨¹½¾ÆÁØÈÄÇËÆÔÎÊƾ¿ÆÔÎ ÈĹÊËÇ»ÅǼÌËÈǻɾ½ÁËÕÁÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÁÈÇÃÉÔËÁØ §ÐÁÊËùÃÉÔÑÇËÊƾ¼¹ɾ¼Ä¹Å¾ÆËÁÉÇ»¹Æ¹ɹÀÄÁÐÆÔÅÁ ÆÇÉŹËÁ»ÆÔÅÁ½ÇÃÌžÆ˹ÅÁ ÇÈɾ½¾ÄØ×ÒÁÅÁÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÔÎ ÄÁÏÁÌÐɾ¿½¾ÆÁØ ¹˹ÿ¾ÊÇÊ˹»ÁÈÇÉؽÇÃƾǺÎǽÁÅÔÎɹ† ºÇË£ÉÇ»ÄÁÅÆǼÇû¹ÉËÁÉÆÔνÇÅÇ» ƹÎǽØÒÁÎÊØƹº¹Ä¹Æ† ʾÌÈɹ»ÄØ×ÒÁÎÃÇÅȹÆÁ ÇÐÁÒ¹×ËÊØ ùÃÈɹ»ÁÄÇ ½»ÇÉÆÁ† ùÅÁÄÁºÇ½É̼ÁÅÁɹºÇÐÁÅÁ ÃÇËÇÉÔ¾ÈǽÎǽØ˽Äؽ¹ÆÆǼÇ žÉÇÈÉÁØËÁØÈÇÊÇÊËÇØÆÁ×À½ÇÉÇ»ÕجºÁɹËÕÊƾ¼ÊÃÉÇ»¾ÄÕ ½ÇÅÇ» ÈÉÁƹ½Ä¾¿¹ÒÁÎйÊËÆÔÅÄÁϹŠØ»ÄؾËÊØǺØÀ¹ÆÆdž ÊËÕ×ʹÅÁÎÎÇÀؾ» ¦Ç½¹Ä¾ÃÇƾù¿½Ì×ÃÉÇ»Ä×ÅÇ¿ÆÇÇÐÁÊËÁËÕʹÅÇÊËÇ؆ ˾ÄÕÆÇ ƾÁžØÊȾÏÊƹÉØ¿¾ÆÁØÁƹ»ÔÃÇ»»¾ÉÎÇĹÀ¹ÆÕØ ªÄǿƹØÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁØ ɾÀÃÁ¾ÌÃÄÇÆÔ ÇËÊÌËÊË»Á¾Ǽɹ¿½¹† ×ÒÁÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂÊÇÀ½¹×ËÇȹÊÆÔ¾ÌÊÄÇ»ÁؽÄØÈÉÇ»¾½¾ÆÁØ ÇÐÁÊËÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÄØÃÄÁŹËÁоÊÃÁÎÌÊÄÇ»ÁØ ¹È¹½ÆÇ ªÁºÁÉÁÊƾ¼sǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆÔ¹ËÉÁºÌËÀÁ† ÅÔªǽÆÇÂÊËÇÉÇÆÔÇÆɹ½Ì¾Ë¼Ä¹À ʽÉ̆ ¼ÇÂsÈÉÁÆÇÊÁËƾ̽ǺÊË»¹»»Á½¾ºÇÄՆ ÑÁÎѹÈÇÃÁÄÁϾÄÔÎÈĹÊËÇ»ƹÃÉÔѹÎ ½ÇÅÇ»ÁƾÈÉÇĹÀÆÔÎÊ̼ÉǺǻƹ½ÇÉdž ¼¹Îª»Ç¾»É¾Å¾ÆƹØ̺ÇÉùÊƾ¼¹ÈÇÅdž ¿¾ËÈɾ½Ç˻ɹËÁËÕȾйÄÕÆÔ¾ ¹ÈÇÉÇ ÁËɹ¼ÁоÊÃÁ¾ÈÉÇÁÊѾÊË»ÁØ


ร‘ร’รรŽร‰รŽรรŽรร“ร„รŽร‚ร€รรˆร…

ยชร‹ร‡รร…ร‡รŠร‹ร•รŒยบร‡ร‰รƒรรŠร†ยพยผยนรŠรƒร‰ร”ร‘ร รˆร‰ร‡รร€ยปยพยฝยพร†ร†ยนร˜ รŠรˆยพรรยนร„รร€รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร…รยบร‰รยผยนยฝยนร…ร ร€ร†ยนรรร‹ยพร„ร•ร†ร‡ร†รยฟยพ ร‹ยพรŽรŒยบร”ร‹รƒร‡ยป รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ยพร…ร‡ยผรŒร‹รˆร‡ร†ยพรŠร‹รรŽร‡ร€ร˜ยพยปยนรร‡ร‹ยปยพร‹ย† รŠร‹ยปยพร†ร†ร”ยพร€ยนรŒยบร‡ร‰รƒรŒร„รรยนรร€ย†ร€ยนรŠรŽร‡ยฟยฝยพร†รร˜รŠรƒร‰ร‡ยปร„ร รˆร„ร‡ร‹ร†ร”รŽรŠร†ยพยฟร†ร”รŽร…ยนรŠรŠ รˆยนยฝยพร†รร˜ร„ยพยฝร˜ร†ร”รŽยผร„ร”ยบรรŠร‡รŠรŒย† ร„ยพรƒยฉยนรŠรยพร†รƒรร€ยนยปรรŠร˜ร‹ร‡ร‹ร†ยพรŠรƒร‡ร„ร•รƒรรŽรยนรƒร‹ร‡ร‰ร‡ยป sร‹ร‡ร„ร’รร†ยนรŠร†ยพยฟร†ร‡ยผร‡รˆร„ยนรŠร‹ยน sรŒยผร‡ร„ร†ยนรƒร„ร‡ร†ยนรƒร‰ร‡ยปร„ร sยนรƒร‹รยปร†ร‡รŠร‹ร•ยฝยปรยฟยพร†รร˜รˆยพร‘ยพรŽร‡ยฝร‡ยปรยนยปร‹ร‡ร…ร‡ยบรร„ยพร‚ sรˆร‡ยผร‡ยฝร†ร”ยพรŒรŠร„ร‡ยปรร˜ รˆร‰รร‰ยพร€รƒรรŽรˆร‡ร‰ร”ยปยนรŽยปยพร‹ร‰ยนรŽ ร‰ยนยบร‡ร‹ร”ร†ยพรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝร˜ร‹รŠร˜ sรŠร‡รŠร‹ร‡ร˜ร†รยพรŠร†ยพยฟร†ร‡ยผร‡รˆร‡รƒร‰ร‡ยปยนsร‰ร”รŽร„ร‡ยพ ร‹ยนร„ร‡ยพ ร€ยนร„ยพยฝยพร†ยพยปร‘ยพยพ ยฌยบร‡ร‰รƒรŒรƒร‰ร‡ยปยพร„ร•รŒยฝร‡ยบร†ยพร‚ยปรŠยพยผร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝรร‹ร•ยปยฝร†ร รƒร‡ยผยฝยนรƒร‡ร„รรยพรŠร‹ยปร‡รˆร‰ร‡รŽร‡ยฟรรŽรรˆร‰รรˆยนร‰รƒร‡ยปยนร†ร†ร‡ยผร‡ร‹ร‰ยนร†รŠย† รˆร‡ร‰ร‹ยนรŒร…ยพร†ร•ร‘ยนยพร‹รŠร˜ย›ร‡รƒร‰รŒยผร€ยฝยนร†รร˜ ยผยฝยพรˆร‰ร‡ยปร‡ยฝรร‹รŠร˜ ร‡รรรŠร‹รƒยน ร†ยนร‹ร˜ยผรยปยนยพร‹รŠร˜ร€ยนยผร‰ยนยฟยฝยนร—ร’ยนร˜ร„ยพร†ร‹ยน ยชยบร‰ร‡รŠรŠร†ยพยฟร†ร”รŽรˆร„ยนรŠร‹ร‡ยปรŠรƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร€ยนรˆร‰ยพร’ยพร† ร†ยนรŠร„ยพยฝรŒร—ร’รยพร‡ยบร“ยพรƒร‹ร” sร†ยนรŽร‡ยฝร˜ร’รยพรŠร˜ร†รยฟยพรŠร‹ร‰ร‡ยพร†รร˜ sร„ร—ยบร”ยพรˆร‰ร‡ยปร‡ยฝยน ร†ยพร€ยนยปรรŠรร…ร‡ร‡ร‹รรŽร†ยนร€ร†ยนรยพร†รร˜ sรƒรŒรŠร‹ยนร‰ร†รรƒรยฝยพร‰ยพยปร•ร˜ sร†ยนยปยพรŠร†ร”ยพรƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรรรร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพร†ยนรŠร‹ยพร†ยนรŽ ร€ยฝยนร†รร‚ ยร„ร˜รŒยบร‡ร‰รƒรรŠรƒร‰ร‡ยปยพร„ร•รŠร†ยพยฟร†ร”รŽรˆร„ยนรŠร‹ร‡ยปรร†ยนย† ร„ยพยฝรรรŠรˆร‡ร„ร•ร€รŒร—ร‹ยฝร‡ยปร‡ร„ร•ร†ร‡ร‘รร‰ร‡รƒรร‚ยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รย† ร…ยพร†ร‹รŠร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ร†ร‡ยผร‡ร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รร˜ ยปร‹ร‡ร…รรรŠร„ยพ รˆร‰ร‡รยพรŠรŠรร‡ร†ยนร„ร•ร†ร‡ยผร‡ rยคร‡รˆยนร‹ร” ยฝยพร‰ยพยปร˜ร†ร†ร”ยพรร„รรˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร”ยพ ร‡ยฝร†ร‡ร‰รŒรย† ร†ร”ยพรร„รยฝยปรŒร‰รŒรร†ร”ยพ ร†ร‡ร†ยพรŠรƒร‰ยพยบรƒรรร„ร‡รˆยนร‹ร”ยฝร„ร˜รŒยบร‡ร‰ย† รƒรรŠร†ยพยผยน รˆร‡ยปร‰ยพยฟยฝยนร—ร’รยพรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร˜รƒร‰ร”ร‘ยกร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยฝร‡ร„ยฟยพร†รร…ยพร‹ร•ร‰รŒรƒร‡ร˜ร‹ร•ยฝร„ร˜รˆร‰ยพยฝร‡ร‹ยปร‰ยนร’ยพร†รร˜ยพยผร‡ยปร”ย† รŠรƒยนร„ร•ร€ร”ยปยนร†รร˜รร€ร‰รŒรƒ ร…ร‡ยฟยพร‹รˆร‰รยปร˜ร€ร”ยปยนร‹ร•รŠร˜รƒร‡ร‰ร‡ร‹รƒร‡ร‚ ยปยพร‰ยพยปรƒร‡ร‚รƒรˆร‡ร˜รŠรŒ rยชรƒร‰ยพยบรƒร rยคยพยฝร‡ร‰รŒยบร” rยชร‹ร‰ยนรŽร‡ยปร‡รร†ร”ยพร‹ร‰ร‡รŠร”ยงร†รยฝร‡ร„ยฟร†ร”รร…ยพร‹ร•ร†ยนย† ยฝยพยฟร†รŒร—ร‹ร‡รรƒรŒรƒร‰ยพรˆร„ยพร†รร˜ รรŽรรŠรˆร”ร‹ร”ยปยนร—ร‹ร‰ร”ยปรƒร‡ยปร”ร… รŒรŠรร„รยพร… ร‰ยนยปร†ร”ร…รร„รรˆร‰ยพยปร”ร‘ยนร—ร’รร…รƒยผ รƒร‰ยพรˆร˜ร‹ รƒร…ร‡ร†ร‹ยนยฟร†ร‡ร…รŒรˆร‡ร˜รŠรŒรŠร€ยนยฝร rยฅร‡ร†ร‹ยนยฟร†ร”ยพรˆร‡ร˜รŠยน rยจยพร‰ยพร†ร‡รŠร†ร”ยพรŠร‹ร‰ยพร…ร˜ร†รƒร รร…ยพร—ร’รยพร‘รร‰รร†รŒร†ยพร…ยพย† ร†ยพยพร…ร… ยฝร„ร˜รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•รŠรŒรƒร„ร‡ร†ร‡ร…ยบร‡ร„ยพยพยผร‰ยนยฝรŒย† รŠร‡ยปรร„รร…ร‡รƒร‰ร”รŽรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร‚ร†ยพร‡ยบรŽร‡ยฝรร…รƒร‰ร—รƒยฝร„ร˜ร€ยนรยพย† รˆยนร€ยนรƒร‡ร†ยพรƒ ยชยปร‡ยพยปร‰ยพร…ยพร†ร†ยนร˜รรรŠร‹รƒยนรƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร‡ร‹รŠร†ยพยผยนรร†ยนร„ยพยฝร รŠรˆยนรŠยพร‹รƒร‰ร”ร‘รร‡ร‹ยปร†ยพรˆร„ยนร†ร‡ยปร”รŽร‰ยพร…ร‡ร†ร‹ร‡ยป รร…รŒร’ยพรŠร‹ยปร‡ ร†ยนรŽร‡ยฝร˜ร’ยพยพรŠร˜รˆร‡ยฝร†รร…รsร‡ร‹รˆร‡ยปร‰ยพยฟยฝยพร†รร˜รร„รรˆร‡ร„ร†ร‡ย† ยผร‡รŒร†รรร‹ร‡ยฟยพร†รร˜ ยนยผร„ยนยปร†ร‡ยพsร‡ยบยพรŠรˆยพรรร‹ยบยพร€ร‡รˆยนรŠร†ร‡รŠร‹ร• รˆร‰ร‡รŽร‡ยฝร˜ร’รรŽยปร‡ร€ร„ยพร€ยฝยนร†รร‚ร„ร—ยฝยพร‚

FMFQIBOUย†DPN

ยกร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ร”

ยจร‹รŒยฝรยฝรรˆรœรยพร‹รร‡ร…รŽรŠร‚ร€ยฝsรŠยนร…ร‡ยพยบยนร†ยนร„ร•ร†ร‡ยพ ร†ร‡รรŠยนร…ร‡ยพรˆร‡รˆรŒร„ร˜ร‰ร†ร‡ยพรˆร‰รรŠรˆร‡รŠร‡ยบร„ยพร†รยพ ร‰ยนยบร‡ร‹ยนร‹ร• รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ร…รŠร„ร‡ยฟร†ร‡ ร†ร‡ร‡รยพร†ร•รˆร‰รร˜ร‹ร†ร‡ยชรˆยพรรยนร„ร•ร†ร”ยพ ร„ร‡รˆยนร‹ร”ยฝร„ร˜รŒยบร‡ร‰รƒรรŠร†ยพยผยนรˆร‡ร…ร‡ยผรŒร‹ยบร”รŠร‹ร‰ร‡รรƒยนรยพย† รŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ร‰ยนรŠรรรŠร‹รร‹ร•ร‰ร‡ยปร†ร”ยพร‹ยพร‰ร‰รร‹ร‡ร‰รร รŒยบร‰ยนร‹ร•รŠร†ยพยผ รŠรˆร‡ร‰ร‡ยผยนรรˆรŒร‹รรƒยฝร‡ร…รŒ ยชยพยผร‡ยฝร†ร˜ร†ยนร‰ร”ร†รƒยพรˆร‰รรŠรŒร‹รŠร‹ยปรŒยพร‹ร…ร†ร‡ยฟยพรŠร‹ยปร‡ยปยนย† ร‰รยนร†ร‹ร‡ยปรˆร‡ยฝร‡ยบร†ร”รŽร„ร‡รˆยนร‹ รŠร‰ยพยฝรรƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”รŽรยนร†ยพร‰ร†ร”ยพ รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร”ยพรร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรยพ ร†ร‡ยปร”ยบรร‰ยนร‹ร•ร‡ยฝรร† รร€ร†รรŽรˆร‰รยฝยพร‹รŠร˜รร†ยฝรยปรยฝรŒยนร„ร•ร†ร‡ รˆร‡ยฝรŠร‡ยบรŠร‹ยปยพร†ร†ร”ยพ ร€ยนรˆร‰ร‡รŠร”รรŒยฝร‡ยบรŠร‹ยปร‡รรŠรˆร‡ร„ร•ร€ร‡ยปยนร†รร˜ ยฎร‡รร‚ยพร‹ร‡รรˆรœรยพร‹รร‡ร…รŽรŠร‚ร€ยฝsยบร‡ร„ยพยพรŠยพร‰ร•ยพร€ย† ร†ร‡ยพรˆร‰รรŠรˆร‡รŠร‡ยบร„ยพร†รยพ ร‰ยนยบร‡ร‹ยนร‹ร•รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ร…ร†ยพร…ร†ร‡ยผร‡ รŠร„ร‡ยฟร†ยพยพยฆร‡รŠร„ยพยฝรŒยพร‹ร€ยนร…ยพร‹รร‹ร•รร‹ร‡ รร‹ร‡รŠยพยผร‡รˆร‡ร…ร‡ย† ร’ร•ร—รŒยบร‡ร‰รƒยนรŠร†ยพยผยนรŠร‹ยนร†ร‡ยปรร‹รŠร˜รƒยนรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ยพยพ ร‹ยพร…ยบร‡ย† ร„ยพยพ ยพรŠร„รรˆร‡ยฝรŠร„ร‡ยพร…รŠร†ยพยผยนรร…ยพยพร‹รŠร˜ร‡รˆร‰ยพยฝยพร„ยพร†ร†ร‡ยพ รƒร‡ร„รรยพรŠร‹ยปร‡ร„ร•ยฝยนยชรƒร‰ยพยบรƒร‡ร…รร„รรŠรˆยพรรยนร„ร•ร†ร”ร…ร„ยพยฝร‡ย† ร‰รŒยบร‡ร…ร…ร‡ยฟร†ร‡รˆร‡รŠร‹รŒรยนร‹ร• ร‡ร‹ยบรร‹ร•รร‡ร‹รƒร‡ร„ร‡ร‹ร•ร„ยพยฝ รˆร‡ย† รŠร„ยพ รŠร‡ยบร‰ยนร‹ร•ยพยผร‡รรŠรƒรร†รŒร‹ร•ร†ยนร‡ยบร’รŒร—รƒรŒรรŒรŠร‡รŠร†ยพยผร‡ร… ยร„ร˜รŒยบร‡ร‰รƒรรŠร†ยพยผยนรร„ร•ยฝยนร…ร‡ยฟร†ร‡รˆร‰รร…ยพร†รร‹ร•รรŠรˆยพย† รรยนร„ร•ร†ร”ร‚รร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ร†ยนรˆร‰รร…ยพร‰ ร•ร…รร‹ร‡ร…ร‚รˆร‹รŒยฝยŠ รร˜ร…รˆร‚รร‹รรยพร˜

EBDIBEFDPSSV

ยยปร‡ร‰sร‹ยพร‰ร‰รร‹ร‡ร‰รร˜ ยบยพร€ร‡รˆยนรŠร†ร‡รŠร‹ร ยฌยบร‡ร‰รƒยนรŠร†ยพยผยนร†ยนร‹ยพร‰ร‰รร‹ร‡ร‰รรsร‡ยฝร†ยนรร€รŠยนร…ร”รŽรŠยพย† ร‰ร•ยพร€ร†ร”รŽร€ยนยบร‡ร‹ร€รร…ร†ยพยผร‡ยปร‰ยพร…ยพร†รย›รˆรŒร‘รรŠร‹ร‡ร…รŠร†ยพยผยพ ยพรŠร‹ร•ร…รร†รŒรŠ รƒร‡ยผยฝยนร‡ร†ร€ยนรŠร‹รร„ยนยพร‹ยปรŠยพยบยพร€ร‰ยนร€ยบร‡ร‰ยน ร„ร‡ย† ยฟรร‹รŠร˜รŠยพร‰ร•ยพร€ร†ร”ร…รŠร„ร‡ยพร…ร†ยนรƒร‰ร”ร‘รร€ยฝยนร†รร‚ รˆร‰ยพยปร‰ยนร’ยนย† ยพร‹รŠร˜รˆร‡ยฝร†ร‡ยผยนร…รยปรŠยบรร‹ร”ร‚รŠร„ร‡ร‚รรˆยพร‰ยพร…ยพร‰ร€ยนยพร‹ยปร„ยพยฝ ร€ยนรŠร”รˆยนยพร‹ยฝยปร‡ร‰ ยผยนร€ร‡ร†รร‹ยนรƒยฝยนร„ยพยพยกร…ยพร†ร†ร‡รˆร‡ยฝยนร†ร†ร‡ร‚ รˆร‰รรรร†ยพรŠร„ยพยฝรŒยพร‹ร€ยนยฝรŒร…ยนร‹ร•รŠร˜ร‡รƒยนรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ร‚รŒยบร‡ร‰ย† รƒยพรŠร†ยพยผยน รƒร‡ร‹ร‡ร‰ยนร˜ร†ยพร‡ยบรŽร‡ยฝรร…ยนร†ยพร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ยฝร„ร˜ร‡ยบยพรŠรˆยพย† รยพร†รร˜รƒร‰ยนรŠร‡ร‹ร” ร†ร‡ร‹ยนรƒยฟยพร‡รˆร‰ยพยฝยพร„ยพร†ร†ร‡ยผร‡รƒร‡ร…รร‡ร‰ร‹ยน รยบยพร€ร‡รˆยนรŠร†ร‡รŠร‹ร ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #50 (697) 23.12.2013

15


16

ÑÒÐÎÉÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

QPMF X X XW

SV

§¿½ÁÍËÓÅÇÈÁÈÜоËÍÇÅÎÊÂÀ½žÊ˾ÊË»¾ÆÆÇ ÖËǺ̆ ½¾ËƾÊȾÏÁ¹ÄÕÆÔÂÊƾ¼Ç̺ÇÉÇÐÆÔÂû¹½ÉÇÏÁÃÄ ¹ËÇË¿¾ ʹÅÔ ƹÃÇËÇÉÇÅÌÊËɹÁ»¹×Ëʹ͹ÉÁÁÄÁÈÉÇÊËÇù˹×ËÊØ À¹¼ÇÉǽÇŽÄØɹÀ»Ä¾Ð¾ÆÁØž½ÁÆÊË»¾ÆÆǾËɾºÇ»¹ÆÁ¾s ƹ»¾ÊÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØ̺ÇÉÃÁÊƾ¼¹ ÁƹоÆÁо¼Ç ÃÉÇžùÃÌËÇÈ˹ËÕÊƾ¼¾Ò¾ºÇÄÕѾ ÌƾÈÇÄÌÐÁËÊØ ©ËÏ˾ÈËÇÁÈÜоËÍÇÅÎÊÂÀ½¬ºÇÉùÊƾ¼¹ÅÇËǺÄdž ÃÇÅÈÇÄÆÇÊËÕ×ÇÈɹ»½¹Æ¹ »¾½ÕÖËÇÌ¿¾ƾÉÌÐƹØ̺ÇɆ ù ž½Ä¾ÆƹØÁʽÄÁ˾ÄÕÆÔÅÁȾɾÉÔ»¹ÅÁ ¹ÈÇÄÆÇÊËÕ× žιÆÁÀÁÉÇ»¹ÆƹØɹºÇ˹ ÃÇËÇɹØÅÇ¿¾Ë½ÄÁËÕÊØÉÇ»ÆÇ ÊËÇÄÕÃÇ ÊÃÇÄÕÃÇƾǺÎǽÁÅǽÄؽÇÊËÁ¿¾ÆÁØÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆdž ¼ÇɾÀÌÄÕ˹˹ ¬ËÀÍÐÄÔÅÇÁÈÜоËÍÇÅÎÊÂÀ½¥ÁÆÁËɹÃËÇɽÄØ̺ÇɆ ÃÁÊƾ¼¹ ÁÄÁÈǼÉÌÀÐÁÃsÖËÇùɽÁƹÄÕÆÔ¾žÉÔ ÃǼ½¹ ½»Çɽ¾ÂÊË»Á˾ÄÕÆÇʾÉÕ¾ÀÆÇÀ¹Å¾ÄǪÈÇÅÇÒÕ×½¹ÆÆÇ ˾ÎÆÁÃÁÅÇ¿ÆÇƾËÇÄÕÃÇ̺ɹËÕÊƾ¼ ÆÇÁÈÇÅÇÐÕ»ÌÊËÉdž ÊË»¾Êƾ¿ÆǼÇÉÃÁÁÄÁÃɾÈÇÊËÁ

š§¤žž¨©ž¨©¡¸«¡¢ ›©§ªª¡¡¨©ž¤™œ™·« ª›´±ž¦™¡¥ž¦§›™¦¡¢ ¦™›žª¦§¢§ª¦™ª«£¡¤¸ ¬š§©£¡ª¦žœ™¡š§©µš´ ªœ§¤§¤ž¡¯ž¢ XXXLV[CBTTSV

­™£«´ »

šÇľ¾ÃÇÅȹÆÁ »§ÅÊþÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕÆÇ À¹ÆÁŹ¾ËÊØ̺ÇÉÃÇÂÊƾ¼¹

»

ªÈ¾ÏÁ¹ÄÁÊËÔ ¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»Ædž ˾ÎÆÁоÊÃÇÂÁÆÊȾÃÏÁÁ ÃÇÆËÉÇÄÁÉÌ×Ë̺ÇÉÃÌÊƾ¼¹ ÊÃÉÔÑ ¹ʺÉÇѾÆÆÔ Êƾ¼ƹÈÉǾÀ¿Ì×йÊËÕ ÇÊ˹ÆÇ»ÃÁÁËÉÇË̹ÉÔ ƹÉÌÑÁ˾ÄØżÉÇÀÁËÑËɹÍ

»

ÇƹÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁ ™ ªÁª«§ÈÇ̺ÇÉþ Êƾ¼¹sžËÉÇ»

»

§ÅÊûÎǽÁË»ËɾËÁ Êƾ¼Ç»ÇÂɹÂÇÆ ©ÇÊÊÁÁ¶ËÇÀƹÐÁË ÐËÇ ÇÅÊÃÁ¾ÃÉÇ»ÄÁ½ÇÄ¿ÆÔ »Ô½¾É¿Á»¹ËÕÊƾ¼Ç»Ì× ƹ¼ÉÌÀÃÌ»üƹÅ ÁÄÁÊÅÅÇÃÉǼÇÊƾ¼¹

©¾¹¼¾ÆËÔ

²ÅÉÅÔÂÎǽÜоËÍǽÎÊÂÀ½ÅÈÙÁ½ª½¹»Æ¾¼Ç»É¾Å¾ÆÁÁÀ»¾Êˆ ÆÇ ÐËÇ̺ÁɹËÕÊƾ¼Áľ½ ¹ÇÊǺ¾ÆÆÇƹľ½ÕÊÈÇÉǼǻÁ½ÇÉÇ¿¾ÃÎdž ÉÇÑÇÈÇÅǼ¹¾ËǺÔÃÆÇ»¾ÆƹØÃÌÎÇÆƹØÊÇÄ՝ÄؽÇÉÇ¿¾ÃÁÊÈÇÄՆ À̾ËÊØÁȾÊÇà ÃÇËÇÉÔÂÅÇ¿ÆÇɹÊÊÔȹËÕÈÇÊľ̺ÇÉÃÁ ÐËǺÔÈÇÄ̆ ÐÁËÕº¾ÀÇȹÊÆÌ×ÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËզǽ¹ÆÆÔ¾žËǽÔÁž×ËÊ»ÇÁƾ½Ç† Ê˹ËÃÁ ÃÇËÇÉÔ¾ÈÇÆÁŹ¾Ëù¿½Ô£ÈÉÁžÉÌ ÊÇÄÕɹÀÓ¾½¹¾ËÈǽdž Ñ»ÔǺ̻Á ¹ȾÊÇÃÈɾ»É¹Ò¹¾ËÊØ»¼ÉØÀÕÁ ÊÇÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇ ÇÊ˹¾Ë† ÊØƹÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁ½ÇÉÇ¿¾ÃÈÇÊľ˹ØÆÁØÁ»ÔÊÔιÆÁØÊƾ¼¹ ¹˹Æ ¿¾ÈÇÊËÇØÆÆÇƾʾËÊØ»½ÇÅƹËÇ¿¾Ǻ̻Á¨Ç½¹ÆÆÇÅÌÈǻǽÌÈɾ½† Ĺ¼¹¾ËÊعÄÕ˾ÉƹËÁ»ÆÔžËǽs̺ÇÉùÊƾ¼¹ÊÈÇÅÇÒÕ×ÊȾÏÁ¹ÄՆ ÆÔÎɾ¹¼¾ÆËÇ» ¹ÆƹØÎÁÅÁØÈÉÁ½ÌŹƹÇоÆÕ½¹»ÆÇ ÆÇ»ÇË»ÑÁÉÇÃÌ×ÈÉǽ¹† ¿Ì»ÔÑĹÊɹ»ÆÁ˾ÄÕÆÇƾ½¹»ÆÇ£ÇƾÐÆÇ ÎÁÅÁØƹËÇÁÎÁÅÁØ ÐËdž ºÔºÔËÕƾº¾ÀÇȹÊÆÇ Æǻʾ¼½¹ÅÇ¿ÆÇÈǽǺɹËÕÈǽÎǽØÒÁ»¹ÉÁ† ¹ÆË »¾½Õ½¹ÆÆÔ¾Êɾ½ÊË»¹ÈÉÇÁÀ»Ç½ØËÊØƹɹÀÆÔÎÇÊÆÇ»¹Î ÈÇÇËÄÁ† й×ÒÁÅÊØÍÇÉÅÌĹŠ½¹ÁɹÀÆÔÅÁÀ¹»Ç½¹ÅÁ«Ç¾ÊËÕ »ÔºÉ¹Ëջʾ¼† ½¹ÅÇ¿ÆÇ ª¾¼Ç½ÆØÃÌÈÁËÕɾ¹¼¾ÆËÔÅÇ¿ÆÇÇоÆÕ½¹¿¾ƾ½ÇÉÇ¼Ç ºÌû¹ÄÕÆÇ ÐÌËÕ½ÇÉÇ¿¾ËÇ¿¾ÃÌÎÇÆÆÇÂÊÇÄÁ ÆÇËÇÄÕÃÇÊÈɹ»ØËÊØÇÆÁÊÇÊƾ¼ÇÅ ¼ÇɹÀ½ÇÄÌÐѾ¥ÆǼÁ¾ÁÀÆÁÎƾɹÀÓ¾½¹×ËɾÀÁÆÌÁÇºÌ»Õ ƾËɹ† »ØËÈÇлÌÁ˹ý¹Ä¾¾«¹ÃÐËÇÇÊ˹¾ËÊػԺɹËÕŹÃÊÁŹÄÕÆÇÈǽÎdž ½ØÒÁ¾ÈÉÇËÁ»ÇÊƾ¿ÆÔ¾Á¹ÆËÁ¼ÇÄÇľ½ÆÔ¾ɾ¹¼¾ÆËÔÁÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ ÁÎÈÇÁÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÊÈÉÁžƾÆÁ¾ÅÀ¹ÒÁËÔ


17

ÑÒÐÎÉÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

©™ ››ž¦žž¤¡ ª«©§¢†œ™ ž«™ ¨©žª«™›¤¸ž« ¡¦ž£ª¯ž¦ ¦™§ª¦§›¦´ž ª«©§¢¥™«ž©¡™¤´ ›§¥ª£ž

¡Æ½¾ÃÊϾÆÇÊÆÇ»¹Æƹ½¹ÆÆÔÎÃÇÅȹÆÁ†ÄÁ½¾ÉÇ»ÉÔÆùsÈÇÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ »ù¿½ÇÅʾ¼Å¾Æ˾ÈǼÉÌÈȾËÇ»¹ÉÇ» ¹º¹ÀÇ»Ì×»¾ÄÁÐÁÆÌÈÉÁÆÁŹ¾ÅÊɾ½Æ¾¾ÀƹоÆÁ¾ϾÆÔÀ¹ƾ½¾Ä×ƹÇÈɾ† ½¾ÆÆÌ×¼ÉÌÈÈÌËÇ»¹É¹ǽÆÇÂŹÉÃÁ ǽÆǼÇǺӾŹ ÊÌоËÇÅÁÄÁº¾ÀÌо˹ ¦ªÁ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎÌÊÄ̼ rº¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥ º¾À½Çº¹»ÃÁ rÃÁÉÈÁÐ¥ÈÉÇÊËÇ º¾À½Çº¹»ÃÁÁɹÀ¼ÉÌÀÃÁ rÊ˾ÃÄÇ¥ »ƹɾÀþ rϾžÆË¥ »žÑùΠrž˹ÄÄÁоÊùØ¹ÉŹËÌɹœª ʦª 

¡ÀžƾÆÁ¾Êɾ½ÆÁÎϾÆÈÇËÇ»¹ÉÆÔżÉÌÈȹÅ»§ÅÊþ ÇÊÕ:†Êɾ½ÆØØϾƹ»É̺ÄØÎ ÇÊÕ9†½¹Ë¹

šž«§¦ 

£¡©¨¡°

ª«ž£¤§š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥ Ã̺Å

£ÁÉÈÁÐ¥ÈÉÇÊËÇ ÑË

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

¯ž¥ž¦«  

 ™©¥™«¬©™ 

¯¾Å¾ÆË¥ Ë

¥¾Ë¹Ä¹ÉŹËÌɹœª ½Á¹Å¾ËÉ Ë

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

  

  

  

 «¹ºÄÁϹÏ¾Æ ÀËÁ

¬«¤¥³¥¼¡¯ ž¢¯«ªÏË¿½ÍÊØÆ©ÎÍÌȽÎÏÅÔ ÍоĽÉ

§¥­¬¥´© ÌÍËÎÏËÆ ÍоĽÕÏ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®¯¢§¨«© ÍоĽÉ

³¢©¢ª¯© ÍоĽÏ

©¢¯¨­©¯°­ ®%ª© ÍоĽÏ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.2013


18

ÑÒÐÎÉÒÅÍÄÅÐ

Тендеры

¡¦«ž©¦ž«†¨¤§²™£¡ «ž¦ž©§›¡ ™£¬¨§£ PNTL[BLB[SV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˧ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ÁÆÍÇÉŹÏÁØÇɹÀžҾÆÁÁÀ¹Ã¹ÀÇ»

[BLB[PNTLSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ §ÅÊù½ÄØɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹ÀÇ»

©ž¥§¦«¨§¥ž²ž¦¡¢ ž«ª™™

ÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ»ÖľÃËÉÇÆÆÇ ÍÇÉž

¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹

ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ É̺

ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂË©­½ÄØɹÀžҾ† ÆÁØÁÆÍÇÉŹÏÁÁÈÇÀ¹Ã¹À¹Å

¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹»ÔÈÇÄƾ† ÆÁ¾ɹºÇËÈÇɾÅÇÆËÌÀ½¹ÆÁØ ÈÇž† Ò¾ÆÁ ½¾ËÊÃǼÇʹ½¹ ɹÊÈÇÄÇ¿¾Æ† ÆǼÇÈǹ½É¾Ȩ̂ÅÊùØǺĹÊËÕ ¨ÇĆ ˹»ÊÃÁÂɹÂÇÆ Ê¨ÉǼɾÊÊ ÌÄ«¾ÄՆ Źƹ ¹

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØÃÇƆ ÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁÃÇÆÃÌÉʆ

[BLVQLBSV

ƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀžҾƹƹʹ† ˾XXX[BLVQLJHPWSV

ʹÂËÇÈÉÇ»¾½¾ÆÁÁÃÇÆÃÌÉÊÆÔÎ ËÇɼǻ ˾ƽ¾ÉÇ» ¼ÇÊÀ¹Ã¹ÀÇ»

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇË©­ 

SPT[BLVQSV

§ÅÊùØǺÄ ¼§ÅÊà ÌĨ¾É¾Ä¾Ë¹  ÊÅÇžÆ˹À¹ÃÄ×оÆÁؽǼǻÇɹ»˾† оÆÁ¾ùľƽ¹ÉÆÔνƾÂ

ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔ¾¿¾Æ¾½¾ÄÕÆÁà „¨ÌºÄÁùËÇÉǼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÀ¹ÃÌÈùΔ

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇýǼ ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ

UFOEFSFSSV

¹Ã¹ÀÐÁÙ½ÅÁÆÁÊËɹÏÁبÇÄ˹»†

ÊÃǼÇÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆǼÇɹÂÇƹ

£ÇÆ˹ÃËÔ™½ÅÁÆÁÊËɹÏÁبÇÄ˹»† ÊÃǼÇÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆǼÇɹÂÇƹ ©­  §ÅÊùØǺÄ ¨ÇÄ˹»ÊÃÁÂ É†Æ ÉȨÇÄ˹»Ã¹ ÌĤ¾ÆÁƹ  ¨Ä¹ÊËÌƙľÃʹƽɦÁÃÇĹ¾»ÁÐ ˾Ä   ͹ÃÊ   ÖÄÈÇÐ˹QPMUBW!NSPNTLQPSUBMSV ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹Lj

¼

£™¨©ž¥§¦««¬™¤ž«§› ¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹ 

ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ

¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹›ÔÈÇĆ ƾÆÁ¾ɹºÇËÈÇùÈÁ˹ÄÕÆÇÅÌɾÅÇƆ ËÌË̹ľËÇ»»À½¹ÆÁÁÊ˹ÉÇÂÁÆǻǠÑÃÇÄÔ¥£§¬„¨ÌÑÃÁÆÊùت§±”

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØÃÇƆ ÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁÃÇÆÃÌÉʆ

¹Ã¹ÀÐÁÃ¥ÌÆÁÏÁȹÄÕÆǾùÀ¾Æ†

ÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ»ÖľÃËÉÇÆÆÇÂÍÇÉž

 É̺

ƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀžҾƹƹʹ† ˾XXX[BLVQLJHPWSV

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇ˧ÅÊùØǺ†

ĹÊËÕ ¨ÇÄ˹»ÊÃÁÂɹÂÇÆ Ê¨ÉǼɾÊÊ ÌÄ«¾ÄÕŹƹ¹ ½ÇʾÆËغÉؼ

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇýǼ ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ ¼

©ž¥§¦«¨§¥ž²ž¦¡¸ ª«™¯¡§¦™©™ ¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹ÆǾǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆǾÌÐɾ¿½¾ÆÁ¾ „¨ÌÑÃÁÆÊùØÊɾ½ÆØØǺҾǺɹÀÇ»¹† ˾ÄÕƹØÑÃÇŧÅÊÃǼÇÅÌÆÁÏÁȹÄՆ ÆǼÇɹÂÇƹ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ”

£ÇÆ˹ÃËÔ™½ÅÁÆÁÊËɹÏÁاÅÊÃǼÇ

ÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆǼÇɹÂÇƹ ©­  §ÅÊùØǺÄ ¼§ÅÊà ÌĤ¾ÉÅÇÆËÇ»¹ ¹ ̺ǻ¹§ÄÕ¼¹›Ä¹½ÁÅÁÉǻƹ ˾Ä͹ÃÊ   ÖÄÈÇÐ˹[BLVQLJNVO!BENPNSSV

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹ ÇËÃÉÔËÔ¹ÌÃÏÁÇÆ»ÖľÃËÉÇÆÆÇ ÍÇÉž

POMJOFDPOUSBDUSV ÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ËÇɼÁƹÈÉǽ¹¿Ì ÈÇÃÌÈÃÌËÇ»¹ÉÇ»ÁÌÊÄ̼ »ɾ¿ÁžÇƆĹÂÆ

USBEFTV ˾ƽ¾ÉÔÁÀ¹ÃÌÈÃÁ½ÄØÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ɹÀÄÁÐÆÔÎÍÇÉÅÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁ

J†UFOEFSTSV ˾ƽ¾ÉÔ ÈÇÊ˹»ÃÁ ÃÇÆÃÌÉÊÆÔ¾ËÇɼÁ Á¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¾À¹ÃÌÈÃÁ

QSPDVSFNFOUF†NBOBHFNFOUSV À¹ÃÌÈÃÁÈÇ©ÇÊÊÁÁ ÁÈÇÈÉǾÃ˹Åž¿½ÌƹÉǽÆÔÎ ÍÁƹÆÊÇ»ÔÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÂ

WPMHB†LPOLVSTSV ˾ƽ¾ÉÔ½ÄؼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÊËÉÌÃËÌÉ©­ ÁÊËɹƺÄÁ¿Æ¾¼ÇÀ¹É̺¾¿ÕØ

UFOEFSCQPTESV

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØÃÇƆ ÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁÃÇÆÃÌÉʆ

VB†UFOEFSTDPN

 É̺

¹Ã¹ÀÐÁÚ¬ §§

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇË §Å†

º¹ÆÇ»¹™¦” ©­ §ÅÊùØ ǺÄ ¼§ÅÊà ÌĨ¾É¾Ä¾Ë¹ ®¹Ê¹Ædž »¹¤×ºÇ»Õ£ÇÆÊ˹ÆËÁÆǻƹ ˾Ä   ͹ÃÊ   ÖÄÈÇÐ˹PHLC†N[!NBJMSV

˾ƽ¾ÉÔÈÇɾ¼ÁÇƹÅ Á˾ŹËÁоÊÃÁÅɹÀ½¾Ä¹Å

¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂÊÈÉÇÊÁÀ¹ÃÌÈÃÁ ÃÇÅžÉоÊÃÁÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ©ÇÊÊÁÁÁÊËɹƪ¦œ

ƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀžҾƹƹʹ† ˾XXX[BLVQLJHPWSV

£ÇÆ˹ÃËÔš¬ §§„œ£š’ÁÅ£¹†

[BLVQLJHPWSV

ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ

¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹»ÔÈÇÄƾ† ÆÁ¾ɹºÇËÈÇɾÅÇÆËÌÊÄÌ¿¾ºÆǼÇÈdž žҾÆÁØ»Ê˹ÏÁÇƹɾÖ˹¿¹ „œ£š’ÁÅ£¹º¹ÆÇ»¹™¦”

XXX[BLVQLJHPWSV

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹

˾ƽ¾ÉÔÈǻʾÅƹÈɹ»Ä¾ÆÁØÅ ƹ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ©ÇÊÊÁÁ š¾ÄÇÉÌÊÊÁÁ £¹À¹ÎÊ˹ƹÁž¿½ÌƹÉǽÆÔ¾

ÊùØǺĹÊËÕ §ÅÊÃÁÂɹÂÇÆ Ê¨Ìц ÃÁÆÇ ÌÄľË¨Çº¾½Ô »˾оÆÁ¾ ùľƽ¹ÉÆÔνƾÂÊÅÇžÆ˹À¹† ÃÄ×оÆÁØÃÇÆËɹÃ˹

BMMUFOEFSTL[

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇýǼ ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ

GPSVNUFOEFSZSV

¼

©¬œ¡ž«ž¦ž©´ª¥§«©¡«ž¦™ª™¢«žXXXTUSPZ†HB[FUBSV

»¾½ÌÒÁÂÁÊËÇÐÆÁÃÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ÈÇ˾ƽ¾É¹ÅÁÀ¹ÃÌÈùÅ »£¹À¹ÎÊ˹ƾ ÈÇÉ˹ÄÖÍ;ÃËÁ»ÆÔÎÀ¹ÃÌÈÇà ÈÉÇÃÕ×ɾžÆË ˾ƽ¾ÉÔ ¼ÇÊÀ¹ÃÌÈÃÁÁÍÇÉÌÅ


ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÁÀÐÒÅÐ 19

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ¨¼ºÅ»ÄÖÃÄź¿¼ÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿Ö¿ÈÆÒÉÒ¹·ÕÉļ̹·ÉÁÊŸÅÇÅÉÄÒÌÈǼ»Èɹ˜·ÇɼÇsÅ»¿Ä¿¾¿ÄÈÉÇÊüÄÉŹ ÈÆÅÈŸÈɹÊÕпÌ ʹ¼Â¿Î¼Ä¿Õ ÆÇÅ»·½ ¿ ÈÅÌÇ·Ä¿Õ Á·Æ¿É·Â· §Ê¸Ç¿Á· „¦Ç¼»ÂŽ¼Ä¿Ö Ä· ˜—§©œ§’ s ÌÅÇÅÏ¿ÀÆÅÃÅÐÄ¿Á¹·Ï¼Ãʸ¿¾Ä¼ÈÊ

Ñòîèìîñòü óñëóãè

Êîíòàêòû

—ÅȶŽ¿ºÁÐÄź¹Àµ¸µºÁŵ¼ÁºÎµÇÑÆÇÅÃÌÂкöÏÔ·ÀºÂ½Ô Äà ¶µÅǺÅÂÃÁÈ öÁºÂÈ ™µÂµÔ ÈÆÀȸµ ÄÀµÇµÔ ¦ÇýÁÃÆÇÑ ÉÊÈÆÂÀöÏÔ·ÀºÂ½Ô ƽÁ·ÃÀµÆÈ̺ÇÃÁÄÅöºÀ÷½¼Âµ¿Ã· ÄÅºÄ½ÂµÂ½Ô ÆÃÆǵ·ÀÔºÇÈ˹ýÁ

¤Ã·ÃÄÅÃƵÁŵ¼ÁºÎºÂ½Ôź¿ÀµÁзÅȶŽ¿º‚¤Åº¹ÀûºÂ½Ô µ –•¥§š¥ öŵε¾ÇºÆÑ Äà ǺÀºÉõÁ ÃǹºÀµ ź¿ÀµÁÐ  † † † ¦Ã½É× ˜ÅÀÉÂÀŸ ††††&NBJMTBMFT!EJNBSLSV

«¬¡ §œŸœ¡¨

©¯¢©ª

®¡§¡°ª©·

£ÇľÉÇ»ÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

¤¾¼Ãǻǹ»ËÇÅǺÁÄÕ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

††††

¤ÁÊË Ñ»¾ÄÄ¾É ½»Ì˹»É ËÉ̺¹ ̼ÇÄÇà ¹ÉŹËÌɹ

ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

††††

¨ÁÄÇŹË ¹»ËÇÅ ľ¼Ã û†ÉÔ À¾ÅÌÐÈǽ¡Ÿª

¤¾ÊÃÉ̼ÄÔ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ£¹Å™ Ô

††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

™ÉŹËÌɹ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

š¾ËÇÆ ȾÊÇà ÃÁÉÈÁÐ ϾžÆË

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

£Ä¾Â ¼¾ÉžËÁÃÁ À¹ËÁÉù

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

£ÇƽÁÏÁÇƾÉ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

£É¹Êù

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

¥¾ËÁÀÔ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

ª¹Æ˾ÎÆÁù

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

­¹Æ¾É¹04#

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

±È¹Ëľ»Ã¹ ¼ÉÌÆËǻù ÃɹÊù

††††

ÉÃÀÉÇÆÄÆÑÔÖ¼¸ÅÅÆÁÈ˹ÈÀÂÀº¸Ä˼¸ÃÆÉÔÉƺ½ÈÐÀÊÔ¹¸ÈʽÈÅËÖɼ½ÃÂË ÇÃÄÅÃƽÁÆÃöνÇÑöÒÇÃÁ£ÀºÆº•Â½Æ¿½Âþ ÄÃǺÀºÉÃÂȆ†††½À½ÄÃÒÀº¿ÇÅÃÂÂþÄÃÌǺTBMFT!EJNBSLSV ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.2013


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก

ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยŸยšยกยฃรร‰รˆรรยชร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜ยปยนรŠรŠ

ยšยชยซ

ย†ย† ย†ย†

ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡ยบยนร€ยนร„ร•ร‹ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜ยฝร…ร‡ร†ร‡ร„รร‹รƒร‡ร†รŠร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร„ยพ

รˆร…

ร‡ร‹ร‰

ยยพยฝยนร„ ยจยชยฃ

ย†ย† ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร„ยพรƒรŠยบร„ร‡รƒรยผยนร€ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ยพรŽรŽ  ร…ร…

รƒรŒยบร…

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยœยพร‰ร…ยพรŠ ยซย

ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†

รƒรŒยบร…

ร‰

ย™รƒร‹รยป

ย†ย† ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†ย†ยฅย†

รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰

ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹รŠร‹ร‰ร‡ร‚

ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†ย†ยฅย† ยชยฃยกยยฃยกยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰

ย™ยชยฅ

ย†ย† ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†

รƒรŒยบร…

ร‰

ย™รƒร‹รยป

ย†ย† ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

ย™รƒร‹รยป

ย†ย† ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ร‹ร‡ยปยนร‰ร†ร”ร‚ยฅย†  ร‰

ยšรร€ร†ยพรŠย†ยจยนร‰ร‹ร†ยพร‰

ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ร‹ร‡ยปยนร‰ร†ร”ร‚ยฅย†  ร‰

ยšรร€ร†ยพรŠย†ยจยนร‰ร‹ร†ยพร‰

ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ร‹ร‡ยปยนร‰ร†ร”ร‚ยฅย† ย› ร‰

ยšรร€ร†ยพรŠย†ยจยนร‰ร‹ร†ยพร‰

ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ร‹ร‡ยปยนร‰ร†ร”ร‚ยฅย† ย› ร‰

ยšรร€ร†ยพรŠย†ยจยนร‰ร‹ร†ยพร‰

ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ร‹ร‡ยปยนร‰ร†ร”ร‚ยฅย† ย› ร‰

ยšรร€ร†ยพรŠย†ยจยนร‰ร‹ร†ยพร‰

ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ร‹ร‡ยปยนร‰ร†ร”ร‚ยฅย† ย› ร‰

ยšรร€ร†ยพรŠย†ยจยนร‰ร‹ร†ยพร‰

ย†ย†

20

ร‚ร–ร‚

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › É

šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ

††

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV

Ã̺Å

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV

Ã̺Å

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV

Ã̺Å

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV

Ã̺Å

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV

Ã̺Å

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV

Ã̺Å

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

           

    

    

 

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV

Ã̺Å

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

š¾ËÇÆ ȾÊÃǺ¾ËÇƤ׺ԾŹÉÃÁÁÃÇÄÁоÊ˻ǝÇÊËÈǼÇÉǽ̺¾ÊÈÄ

Ã̺Å

ÇËÉ††††

š¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔÇËÉ

¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ

†† ††

šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ü

ºÌÎ˹

É

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ü

ºÌÎ˹

É

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

šÄÇùɺÇÄÁËÇ»ÔÂœ§ª«ÎÎ

Ã̺Å

É

šÄÇÆ©¾¼ÁÇÆ

††††

šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÎΝ

Ã̺Å

É

šª«

†† ††

šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÎΝ

Ã̺Å

É

šª«

†† ††

šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂ6†ÇºÉ¹ÀÆÔ½ÄØȾɾÅÔоÃ

ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† ††

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡« Î Ⱦɾ¼ÇÉǽ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ ÑË šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡« Î Ê˾Æ ÅŝÇÊËÈÇÀ»

ÑË

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡«Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ ÅŪ£¡£¡

Ã̺Å

É

šª«

†† ††

šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¡¦ª¡†š¤§£ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

Ã̺Å

ÇËÉ

¡¦ª¡

††

šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔÂÎÎ

Ã̺Å

ÇËÉ

œ¾Í¾ÊË

†† ††

šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔÂÎΝ

Ã̺Å

É

šª«

†† ††

šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¨Çɾ»ÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔÂÎÎÅÅ

ÑË

É

ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† ††

šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¨Çɾ»ÁËÊ˾ÆǻǠ ÎÎÅÅ

Ã̺Å

É

ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† ††

šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎÎ

Ã̺Å

ÇËÉ

œ¾Í¾ÊË

†† ††

šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎΝ

Ã̺Å

É

šª«

†† ††

šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎÎȾɻ¹Øù˾¼ÇÉÁØ

Ã̺Å

ÆÁÀùØ

œ¾Í¾ÊË

†† ††

šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎÎ

Ã̺Å

ÇËÉ

œ¾Í¾ÊË

†† ††

šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎÎȾɻ¹Øù˾¼ÇÉÁØ

Ã̺Å

ÆÁÀùØ

œ¾Í¾ÊË

†† ††

šÄÇÃþɹÅÀÁËǺ¾ËÇÆÆÔÂ¥®®ÅŪ£¡£¡

Ã̺Å

É

šª«

†† ††

šÄÇêÁºÁËÊ˾ÆǻǠȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾

ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† ††

šÄÇÃÊÁÄÁùËÆÔÂȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔÂÎÎÅÅ

ÑË

É

ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† ††

šÄÇÃÊÁÄÁùËÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎÎÅÅ

ÑË

É

ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† ††

šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†ÇËÉÃ̺Å

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

21


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

ÑË

šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV

ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV

ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV

ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV

ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV

ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV

ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV

ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

šÄÇÃÑĹÃǺ¾ËÇÆÆÔÂÎÎ

ÑË

É††

šÄÇÃÁ›™©¥¡«  ÎÎÅÅ›ÇÀŽÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ

Ã̺Å

É

šª«

†† ††

šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ Èǽ½ÇÆ»ÃÄ×оÆ»ÊËÇÁÅ 

Ã̺Å

É

ªËÉǼ¹ÀǺ¾ËÇÆ

††††

šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾šž«§¤ž£ªÎÎ  ÅÅ

Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾

œ¾ÉÅ¾Ê «

††

šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÎÎÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇÃ

ÑËªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÎÎÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇÃ

ÑËªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÎÎÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇÃ

ÑËªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡«½ÄØƾÊÌÒÁÎÊ˾Æ ÅŪ£¡£¡

Ã̺Å

É

šª«

†† ††

šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ªÁºÁË ȾɾÅÔÐÃÁ ÈÄÁËÔȾɾÃÉÔËÁØ

Ã̺Å

ÆÁÀùØ

ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† ††

šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ½ÄÁƹ ÅÅ

Ã̺Å

ÆÁÀùØ

ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† ††

šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ªÁºÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ Ê˾ÆǻԾ

Ã̺Å

É

ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË

†† ††

šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾  ¥  ¥  ¥ 

Ã̺Å

ÇËÉ

ªŸš’

†† ††

šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ¨ªš 

Ã̺Å

ÇËÉ

ªŸš’

†† ††

šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ ÎÎ ÎÎ

Ã̺Å

ÇËÉ

ªŸš’

†† ††

šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ¥ ƾÊÌÒÁ¾ Ä׺ÔÎɹÀžÉÇ»

Ã̺Å

ÇËÉ

ªŸš’

†† ††

šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ɹÀžÉÔÀ¹Ã¹ÀÐÁù ½ÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å

ÇËÉ

ªŸš’

†† ††

šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾­šª»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹

ÑË

ÇËÉ

ªŸš’

†† ††

šÇɽ×É š©†† ÈÇɾºÉÁà XXXPNTLHSBESV

ÑË

†É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

šÇɽ×É š©†† ½ÄØ»ÆÌËÉÁû¹ÉËÈÉǾÀ½Ç» XXXPNTLHSBESV

ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

›ÇÄÇÃÆǹÉÅÁÉÌ×Ò¾¾½Äغ¾ËÇƹ ÍÁºÉ¹ ÇÊ˹»Ã¹

ü

½Ç¼Ç»ÇÉ

§Å¤×ÃÊ

†† ††

œÁȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÀ»ÇÆÁ˾

Á¤¾Æ

††

22

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹ÅÅ XXXPNTLHSBESV

ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å Å XXXPNTLHSBESV

ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹ÅÅ XXXPNTLHSBESV

ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ¨§«™±ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹØ

ü›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ

†† ††

Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»Çɨ§«™±ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹØ

ü

ÇËÉ

¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£

†† ††

Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹØ

ü

ÇËÉ

¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£

†† ††

Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁ ÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÔ

ü

ÇËÉ

¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£

†† ††

Çº¹»Ã¹»ÃĹ½ÇÐÆÔÂɹÊË»ÇÉÀ»ÇÆÁ˾

Á¤¾Æ

††

Çº¹»Ã¹ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹØÇº¹»ÃÁ½Äغ¾ËÇƹª† ¬†¨† ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀ ÈÇÉÇǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕª§ ü

À»ÇÆÁ˾

Á¤¾Æ

††

½Ç¼Ç»ÇÉ

§Å¤×ÃÊ

†† ††

Çº¹»ÃÁ½Äغ¾ËÇÆÇ»ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹÊË»ÇÉÇ»½Ç¼Ç»ÇÉ

™ª¥

†† ††

Ÿš¡ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ Ê»¹Á ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ À¹ºÇÉ ȾɾÅÔÐÃÁ 

ÑË

À»ÇÆÁ˾

¥¾Ë¹ÎÁÅ

††

Ÿš¡»¹ÊÊ Ê»¹Á ÈÄÁËÔ ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ ȾɾÅÔÐÃÁ 

ÑË

À»ÇÆÁ˾

ªŸš’

†† ††

Ÿš¡ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊ ϾÆÔÆÁ¿¾À¹»Ç½¹†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

¨ÉÇÅÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

††††

Ÿš¡¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ

¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ

†† ††

¹Å¾Æ¹Ê˹ÄÕÆÇÂ¹ÉŹËÌÉÔ ½¾Ñ¾»Ä¾ Ê˾ÃÄdžº¹À¹ÄÕËÇÈĹÊË¹ÉŹËÌɹ

ÈÅ

ÇËÉ

¾½¹Ä ¨ª£

†† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎÁ½ÉÀ¹»Ç½ÊÃÁ¾¨ÉÇȹÉùÇÊ˹»Ã¹

ÑË

ÆÁÀùØ

·ÉÃÇ» ¡¨

††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇà ÎÅÅ ÑÁÉ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÑË

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÉ

™ÃËÁ»

†† †† ††††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÃĹ½Ã¹ 

ªËÉǙɏËÌɹ

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁYYÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ¦¹Äº¾ÀƹÄ

ÑË

ÇËÉ

ªËÉÇ«¾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨­ ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁYYÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ¦¹Äº¾ÀƹÄ

ÑË

ÇËÉ

ªËÉÇ«¾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨­ ††††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁYYÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ¦¹Äº¾ÀƹÄ

ÑË

ÇËÉ

ªËÉÇ«¾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨­ ††††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª£¡£¡½Ç¼Ç»ÇÉ

™ª¥

†† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª£¡£¡½Ç¼Ç»ÇÉ

™ª¥

†† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁYYÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ¦¹Äº¾ÀƹÄ

ÑË

ÇËÉ

ªËÉÇ«¾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨­ ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁYYÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ¦¹Äº¾ÀƹÄ

ÑË

ÇËÉ

ªËÉÇ«¾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨­ ††††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁYYÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ¦¹Äº¾ÀƹÄ

ÑË

ÇËÉ

ªËÉÇ«¾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨­ ††††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ½ÇÊ˹»ÃÌÇɼ¹ÆÁÀ̾Š

™ÃËÁ»

†† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ Æ¹Ä º¾ÀÆ¹Ä É

¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨

††††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ÇËÉ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÑĹÃǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ À¹»Ç½ÊÃÁ¾ ÈÉÇȹÉù ÑË

ÇËÉ

™ÅÌÉÊËÉÇÂʾɻÁÊ

††

£ÁÉÈÁл¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹

ÆÁÀùØ

«¹ÉÊÃ¹Ø 

††††

ÑË

£ÁÉÈÁл¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀùÀ»ÇÆÁ˾

ª«©§¢ªž©›¡ª

†† ††

£ÁÉÈÁл¹ÊʧÈË ÉÇÀÆÁϹ

ÑË

ÇË É

¦¹ÉÁÏÔÆ·· ¡¨

††††

£ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇà ɹÀÆÔÎÀ¹»Ç½Ç»†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ

ÑË

ÆÁÀùØ

«¹ÉÊÃ¹Ø 

†† ††

£ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù

ÑË

ÆÁÀùØ

¶¼Á½¹

††††

£ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ›ÇÊÃɾʾÆù £¹ÅÔÑÄǻù ÆÁÀùØ

¶¼Á½¹

†† ††

£ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥†

ÑË

 É

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† ††

£ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥†ÇÊ˹»Ã¹ƾ½ÇÉǼÇ

ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ

††††

£ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥†ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÑË

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

£ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥†ªÃÁ½ÃÁ

ÑË

 É

šª«

†† ††

£ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹

ÑË

ÆÁÀùØ

«¹ÉÊÃ¹Ø 

††††

£ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂǽÁƹÉÆÔÂÃÇÉÁÐƾ»ÔÂ

ÑË

É

£ ª¥ ¨­

††

£ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂǽÁƹÉÆÔÂÃɹÊÆÔÂ

ÑË

É

£ ª¥ ¨­

††

£ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÃÇÉÁÐƾ»ÔÂ

ÑË

 É

£ ª¥ ¨­

††

£ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÃɹÊÆÔÂ

ÑË

 É

£ ª¥ ¨­

††

£ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÉؽǻÇÂǽÁƹÉÆÔÂ

ÑË

É

£ ª¥ ¨­

††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

23


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÉؽǻÇÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂ

ÑË

 É

£ ª¥ ¨­

††

£ÁÉÈÁÐþɹÅÁÐ ÉؽǻÇÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔÂ

ÑË

ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

£ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂÈĹÊËÁÐÆǼÇÈɾÊÊÇ»¹ÆÁئÁÀÃÁ¾ϾÆÔÇËÉ

¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ

†† ††

£ÁÉÈÁÐ¥† §¦¨ £¹Ä¹ÐÁÆÊà ÈÌÊËÇ˾ÄÔ ÄÁϾ»ÇÇÊ˹»Ã¹

ÑË

ÇËÉ

¶¼Á½¹

†† ††

£ÁÉÈÁÐ¥† ™ÀÇ»Ç ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆԝÇÊ˹»Ã¹

ÑË

ÇËÉ

¶¼Á½¹

†† ††

£ÁÉÈÁÐ¥† À¹»Ç½ª£ ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÉؽǻǝÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù

ÑË

ÆÁÀùØ

¶¼Á½¹

††††

£ÁÉÈÁÐ¥†›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÇË É

ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ

††††

£ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÃɹÊ ƾÍ˾À¹»Ç½ ¥†ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÑË

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

£ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔÂÃÄÁÆÇ»ÇÂÈǽÀ¹Ã¹À

üªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† ††

£ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š†

ÑË

É

ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† ††

£ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»†Â£ÁÉÈÀ†½ ǺÄÁÏÃɹÊ ¦¾Í˾À†½ ¿¾Ä ¸Ä̈Êà 

À¹»Ç½ÊùØ

™É˪ËÉÇÂ

††††

£ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»†Â£ÁÉÈÀ†½ ǺÄÁÏÃɹÊ ¦¾Í˾À†½ ¿¾Ä ¸Ä̈Êà 

À¹»Ç½ÊùØ

™É˪ËÉÇÂ

††††

£ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»†Â£ÁÉÈÀ†½ ǺÄÁÏÃɹÊ ¦¾Í˾À†½ ¿¾ÄËÔ «×Å 

ÇËÀ¹»Ç½¹

¥ÌÆÁÆ ¡¨

††

£ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»†Â£ÁÉÈÀ†½ ǺÄÁÏÃɹÊ ¦¾Í˾À†½ ¿¾ÄËÔ «×Å 

ÇËÀ¹»Ç½¹

¥ÌÆÁÆ ¡¨

††

£ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»¿¾Ä «×žÆÕ ǺÄÁÏÃɹÊ §¦¨ †Â£ÁÉÈÀ†½À¹»Ç½ÊùØ

™»¹Æ«¹¿

††††

£ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»¿¾Ä «×žÆÕ ǺÄÁÏÃɹÊ §¦¨ †Â£ÁÉÈÀ†½À¹»Ç½ÊùØ

™»¹Æ«¹¿

††

£ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»ǺÄÁÏÃɹÊ §¦¨ †Â£ÁÉÈÀ†½ ¿¾ÄËÔ ¸Ä̈Êà 

ÇËÀ¹»Ç½¹

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

††

£ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»ǺÄÁÏÃɹÊ §¦¨ †Â£ÁÉÈÀ†½ ¿¾ÄËÔ ¸Ä̈Êà 

ÇËÀ¹»Ç½¹

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ

††††

£ÁÉÈÁÐÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÈÇÄÌËÇÉÆÔÂ¥† ¥† ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ

ÑË

 É

šª«

†† ††

£ÁÉÈÁÐɹÀÆÔ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ÇË É

ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ

††††

£ÁÉÈÁÐɹÀÆÔÎŹÉÇÃÁÈÉÇÁÀ»¦¾½ÇÉǼǪÉÇÐÆÇ›ÇÀÅǺžÆÇÊË††††

£ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔº¾ÄÔÂ

ÑËªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† ††

£ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ»¹ÊÊ ›ÁÆÀÁÄÁ «×žÆÕ ÇÊ˹»Ã¹

ÑË

ÇËÉ

¶¼Á½¹

†† ††

£ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔÂ

ÑË

 É

ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† ††

£ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÃÇÉÁÐƾ»ÔÂ

ÑË

 É

ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† ††

£ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÃɹÊÆÔÂ

ÑË

 É

ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† ††

£ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔÂÄÁϾ»ÇÂ

ÑË

 É

ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† ††

£ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÇɹƿ¾»ÔÂ

ÑËªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† ††

£ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕ

ÑËªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† ††

£ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂʾÉÔÂ

ÑËªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† ††

£ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÄÁϾ»ÇÂ

ÑË

 É

ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† ††

£ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ É

ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ

††††

£ÁÉÈÁÐѹÅÇËÆÔÂ

ÑË

ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

£ÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹

ÑË

ƾ½ÇÉǼÇ

ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ

††††

£Ä¾Â½Äؼ¹ÀǺ¾ËÇƹ ü ľËÇ ¡¥™ 

ÑË

ÇËÉ

šª«

†† ††

£ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½ÇºÇÉÆÔ¾ £ª»¹ÊÊXXXPNTLHSBESV

ÑË

ÇËÉ

Ÿš¡¶ª£

†† ††

£ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹ÅÅ XXXPNTLHSBESV

ÑË

ÇËÉ

Ÿš¡¶ª£

†† ††

£ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å XXXPNTLHSBESV

ÑË

ÇËÉ

Ÿš¡¶ª£

†† ††

£ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹ÅÅ XXXPNTLHSBESV

ÑË

ÇËÉ

Ÿš¡¶ª£

†† ††

£ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å XXXPNTLHSBESV

ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

£ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å XXXPNTLHSBESV

ÑË

ÇËÉ

Ÿš¡¶ª£

†† ††

£ÉÔÑùÃÇÄǽ¾À¨¨† EÅ ÈÄÁ˹†Âƹ¼É XXXPNTLHSBESV

ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

£ÉÔÑùÃÇÄǽ¾À¨¨† E Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼É XXXPNTLHSBESV

ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

£ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† EÅ ÈÄÁ˹†Âƹ¼É XXXPNTLHSBESV

ÑË

ÇËÉ

Ÿš¡¶ª£

†† ††

£ÉÔÑÃÁÁ½ÆÁÒ¹ÃÇÄǽϹÀ»ÇÆÁ˾

™ÃËÁ»

†† ††

¤×ÃùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ½ÄØÃÇÄǽϾ»£¤† ¿º XXXPNTLHSBESV

ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

§ÈÇÉÔª›† †Û XXXPNTLHSBESV

ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

§ÈÇÉÔª›†† Û XXXPNTLHSBESV

ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

¨¾É¾ÅÔÐÃÁÀ»ÇÆÁ˾

™ÃËÁ»

†† ††

¨¾É¾ÅÔÐÃÁºÉÌÊÃǻԾ ½ȾɾÃÉÈÉǾÅÇ»ƹ½½»¾ÉÁÇÃƹÅÁ »Á½¹ ÑË

ÇËÉ

Ÿš¡¶ª£

†† ††

¨¾É¾ÅÔÐÃÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ½ÇÊ˹»Ã¹

ÇËÉ

ªŸš’

†† ††

ÑË

¨¾É¾ÅÔÐÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾

ÑË

ÇËÉ

ªŸš’

†† ††

¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇËÉ

šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ

††

¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥††¥†

Ã̺Å

ÇËÉ

¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇÂ

††

24

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ̼ÇÄÕ

Ã̺Å

É

™ÃËÁ»

†† ††

¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV

Ã̺Å

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV

Ã̺Å

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV

Ã̺Å

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

¨¾ÊÃǺ¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔÉ

¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ

†† ††

¨Á¼Å¾ÆËÔÀ»ÇÆÁ˾

Á¤¾Æ

††

¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɪ† ®¨†

ü

ÇËÉ

¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£

†† ††

¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب††

ÑË

É

ªŸš’

†† ††

¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب† Î 

ÑË

É

ªŸš’

†† ††

¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦Î ÎÎÅÅ XXXPNTLHSBESV

ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦¨™œ

ÑË

ÇËÉ

ªŸš’

†† ††

¨ÄÁ˹À¹ºÇɹ™ÄŹÀƹؼɹÆÕ Î Î Å XXXPNTLHSBESV

ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7 ½ÄÁƹÇË½Ç Å

ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7 ½ÄÁƹÇË½Ç Å

ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À

ûÅ

É

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† ††

¨ÄÁĘ̈¦† ºÌ ÃÌÈÄ×

ÑË

ƾ½ÇÉǼÇ††††

¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾¨¦Î ¨†† ¨† 

ÑË

ÇËÉ

ªŸš’

†† ††

¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾¨¦Î ¨†† ¨† 

ÑË

ÇËÉ

ªŸš’

†† ††

¨§«™± ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹؽǺ¹»Ã¹»ɹÊË»ÇÉ º¾ËÇÆ

ü›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ

†† ††

¨§«™± ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹؽǺ¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ

ü

ÇËÉ

¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£

†† ††

¨ÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀÆÔ¾½Çº¹»ÃÁ±Ë¹Âƺ¾É¼®¾ÅÁ½Ç¼Ç»ÇÉ

™ª¥

†† ††

¨Ì½É¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø¨™¨†À»ÇÆÁ˾

Á¤¾Æ

††

©¹ÊË»ÇÉÇËÉ

šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ

††

©¹ÊË»ÇÉ¥††¥†

Ã̺Å

ÇËÉ

¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇÂ

††

©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔÉ

¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ

†† ††

©Ìº¾Å¹ÊË©¦£É

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨É

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

ª»¹ÁÇÏÁÆûÁÆËǻԾÊǼÇÄÇ»ÃÇŽÎÎ ÄÇȹÊËÕ½Î

ÑË

É

¶ÃÇÊËÉÇÂ

††††

ª»¹ÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾ ½ÄÁƹÇ˽ÇÅ XXXPNTLHSBESV

ÑË

ÇËÉ

Ÿš¡¶ª£

†† ††

ª»¹Øª††

ÑË

É

ªŸš’

†† ††

ª»¹Øª†† †

ÑË

ÇËÉ

ªŸš’

†† ††

ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½ÃÁ Ê˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø¹ÉŹËÌɹ

ÑË

ÇË É

¾½¹Ä ¨ª£

†† ††

ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾ÁÀÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁù º¹À¹ÄÕËÇÈĹÊËÁù

ÑË

ÇË É

¾½¹Ä ¨ª£

†† ††

ªËÇÂÃÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ª› ÈÉÁÊ˹»ÃÁ½½¾É¾»ØÆÆÔÎÇÈÇÉ ¨« 

ÑË

ÇËÉ

ªŸš’

†† ††

ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÀ»ÇÆÁ˾

Á¤¾Æ

††

«É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø ½Á¹ÅÅÅÉ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥†ÇËÉÃ̺Å

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

25


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø ½Á¹ÅÅÅÉ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† ††

¬ÃÉÔËÁؽÄغ¾ËÇƹÁÊËÉÇÂÈÄÇÒ¹½ÇÃ

«¾ÎÆÇ˾ÆË

††

¬ÊÄ̼Á¹»ËǺ¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾Ä؆Ã̺Å

¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇÂ

††

¬ÊÄ̼Áº¾ËÇÆÇƹÊÇʹ

йÊ

É

¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇÂ

††

­šª»Ê¾ÎɹÀžÉÇ»À»ÇÆÁ˾

™ÃËÁ»

†† ††

­ÁºÉ¹ ¹ÉÅÁÉÌ×ҹؽǺ¹»Ã¹ À»ÇÆÁ˾

Á¤¾Æ

††

¯¾Å¾ÆË¥†ü ¡ÊÃÁËÁÅ 

žÑÇÃ

É

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

±Ä¹ÃǺ¾ËÇÆÆÔºÄÇÃÎÎ

ÑË

É††

±Ä¹ÃǺÄÇÃÁ§¨«§¥¥¦§œ§ ›§¦¡«žÀ»ÇÆÁ˾††

²¾º¾ÆÕ† † † †ÇËÉ

šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ

††

ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË ™Ê͹ÄÕ˲¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ƾ½ÇÉǼÇ

£ÇÀÄÇ» ¡¨

††

š¹ÄĹÊËºÌ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØƾ½ÇÉǼÇ

¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ

††

š¹ÄĹÊË ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ÇÈÁÄÃÁ À¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾Å ȾÊÇà þɹÅÀÁ˝ÇÊË 

º¾ÀƹÄ

ªËÉÇÂŹÑ

††††

š¹ÄĹÊË ȾÊÇà Ò¾º À¾ÅÄØ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ⱦɾ¼ÆÇ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ

††š¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà ½ÇÊ˹»Ã¹ ª£¡£¡½Ç¼Ç»ÇÉ

™ª¥

†† ††

œÁÈÊœ†º¾ÄÔÂ

üªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

œÁÈÊÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¹Ä¾º¹ÊËÉ œ†   ü 

žÑÇÃ

ÇË É

§Å¤×ÃÊ

†† ††

œÁÈÊÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¹Ä¾º¹ÊËÉ œ† ü 

žÑÇÃ

ÇËÉ

§Å¤×ÃÊ

†† ††

œÁÈÊ »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ

üªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

œÄÁƹǼƾÌÈÇÉƹØ ü 

ÑË

É

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

œÄÁƹÊËÉÇÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÇÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË »ÇÀź¾ÀƹÄɹÊоË

ªËÉÇÂŹÑ

††††

œÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÇÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË

¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ

††

œÄÁƹѹÅÇËƹØ

ü

Ç˽Áľɹ

§Å¤×ÃÊ

†† ††

œÄÁƹѹÅÇËƹØ ü 

ÑË

É

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

Çº¹»ÃÁÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀÆÔ¾½Äغ¾ËÇƹ¨¥¨½Ç¼Ç»ÇÉ

™ª¥

†† ††

¾ÅÄØ ÈÄǽÇÉǽÆÔÂÊÄǽÄؽ¹Ð ǼÇÉǽǻ ºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç

ªËÉÇÂŹÑ

†† †† ††††

¾ÅÄØÈÄǽÇÉÇ½Æ¹Ø ¼ÄÁƹ ȾÊÇà þɹÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹

¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ

¾ÅÄØÈÄǽÇÉÇ½Æ¹Ø þɹÅÀÁË ϾžÆË Ò¾º¾Æ՝ÇÊ˹»Ã¹

§ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž †† ††

¾ÅÄØ º¹ÄĹÊË ȾÊÇà Ò¾º þɹÅÀÁË ̼ÇÄÕ Ⱦɾ¼ÆÇ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ††

¡À»¾ÊËÕ¼¹Ñ¾Æ¹ØÈÌÑÇÆù

üªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† ††

¡À»¾ÊËռɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆƹØ

üªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† ††

¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹ØÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ

ü

É

ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† ††

¡À»¾ÊËÕƾ¼¹Ñ¾Æ¹Ø ÈÌÑÇÆù  ü ¥£© ÇÊ˹»Ã¹

žÑÇÃ

ÇËÉ

§Å¤×ÃÊ

†† ††

¡À»¾ÊËՆȹÊ˹§ÅÄ×ÃÊ üÇÊ˹»Ã¹

ȹþË

ÇËÉ

§Å¤×ÃÊ

†† ††

£¾É¹ÅÀÁˆ † †ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÇËʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊË

ªËÉÇÂŹÑ

†† ††

£¾É¹ÅÀÁˆ † † ½ÇÊ˹»Ã¹ƾ½ÇÉǼÇ

¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ

††

£¾É¹ÅÀÁˆ † † »ÇÀźƹĝÇÊ˹»Ã¹Ç˽ÇÃ̺Å

§ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž †† ††

£¾É¹ÅÀÁË»žÑùÎÁÉÇÊÊÔÈÕ× ϾžÆË ȾÊÇà ̼ÇÄ՝ÇÊ˹»Ã¹

§ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž †† ††

£¾É¹ÅÀÁËžÄÃÁ Êɾ½ÆÁ ÃÉÌÈÆÔ»žÑùÎÆÁÀùØ

ÔÃÇ» ¡¨

488-928,

26537

£¾É¹ÅÀÁË º¹ÄĹÊË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ£¾É¹ÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ̼ÇÄÕ ÇÈÁÄÃÁ À¾ÅÄØ ÅÉÃÉÇÑù ÇËʾ» 

†† ††

††

À»ÇÆÁ˾

œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ

†† ††

£¾É¹ÅÀÁË ϾžÆË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ »žÑùΠÉÇÊÊÔÈÕםÇÊ˹»Ã¹

§ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž †† ††

£¾É¹ÅÀÁË ÑĹà º¹ÄĹÊË ºÁËÔÂÃÁÉÈÁÐ††

£¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ȾÊÇÃ

ËœÉÁÆ»¾Â

†† ††

£¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ȾÊÇÃ

œÉÁÆ»¾Â

†† ††

26

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà º¹ÄĹÊË À¾ÅÄØ ÊÌȾÊ՝ÇÊ˹»Ã¹

Ë

ƾ½ÇÉǼÇ††††

£¾É¹ÅÀÁË™Ê͹ÄÕ˲¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ƾ½ÇÉǼÇ

ÔÃÇ» ¡¨

†† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª£¡£¡½Ç¼Ç»ÇÉ

™ª¥

†† ††

£ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØÍɹÃÏÁ؆ ††ÅÅ͹ÊÇ»¹ÆÆÔÂ

Ë

ÇËÉ

§Å¤×ÃÊ

†† ††

¥¾ÄÃÇźÁÃÇÉÅǻԠ¥¥Ÿ¨

üªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† ††

¥¾ÄÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥«† †üÇÊ˹»Ã¹

žÑÇÃ

ÇËÉ

§Å¤×ÃÊ

†† ††

¥¾Ä ¥¥ª†

ü

É

ªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† ††

¥¾Ä ¥«† ¥«†

üªÁÄÁù˪ËÉÇÂ

†† ††

¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇË ÆǻԾ XXXPNEPNSV

ÑË

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ 

ÑË

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¥É¹ÅÇÉÅÇÄÇËÔÂÍɹÃÏÁØ ÅÅ͹ÊÇ»¹ÆÆÔÂ

Ë

ÇËÉ

§Å¤×ÃÊ

†† ††

§ÈÁÄÃÁλÇÂÆÔ¾ÇÊ˹»Ã¹ƾ½ÇÉǼÇ

¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ

††

§Ëʾ»ȾÊù ÍɹÃÏÁØÇË ÅÅ ½Ç¼Ç»ÇÉ

§Å¤×ÃÊ

†† ††

§Ëʾ»Ò¾ºÆØ

¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ

††††¨¾ÊÇÃ¨¾ÊÇûžÑùÎÁƹ»¹ÄÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

žÑÇÃË ÆÁÀùØ

¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ

††††

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ»žÑùΝÇÊ˹»Ã¹ÆÁÀùØ

£ÇÀÄÇ» ¡¨

††

¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ º¹ÄĹÊË Ò¾º¾ÆջʾÎÍɹÃÏÁ þɹÅÀÁ˝ÇÊËƺ¾ÀƹÄ

ªËÉÇÂŹÑ

†† ††

¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË þɹÅÀÁ˝ÇÊ˹»Ã¹Ç˽ÇË

§ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž †† ††

¨¾ÊÇÃÊÌÎÇ ÍɹÃÏÁ؆ ÅÅ  Áü

žÑÇÃ

¨¾ÊÇà ¼ÄÁƹ ̼ÇÄÕ Ò¾º À¾ÅÄØ º¹ÄĹÊË ÇÈÁÄÃÁ ÅÉÃÉÇÑù þɹÅÀÁË 

ÇËÉ

§Å¤×ÃÊ

†† ††

À»ÇÆÁ˾

œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ

†† ††

¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ »žÑùΠÉÇÊÊÔÈÕםÇÊ˹»Ã¹

§ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž †† ††

¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ þɹÅÀÁË

ËœÉÁÆ»¾Â

¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ þɹÅÀÁË

ËœÉÁÆ»¾Â

†† ††

¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ º¹ÄĹÊË À¾ÅÄØ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ ̼ÇÄÕ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ††

†† ††

¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ оÉÆÇÀ¾Å††††

¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË º¹ÄĹÊ˛ԻÇÀÅÌÊÇɹ

Ë

ƾ½ÇÉǼÇ†† ††

¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÊÌȾÊÕ ̼ÇÄÕÀ»ÇÆÁ˾

ª«©§¢ªž©›¡ª

†† ††

¨¾ÊÇÙÊ͹ÄÕË£¾É¹ÅÀÁ˲¾º¾ÆÕ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ƾ½ÇÉǼÇ

ÔÃÇ» ¡¨

†† ††

¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆԝÇÊ˹»Ã¹ÇËÉ

¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ

††

¨ÇÄǼºÉ¾À¾ÆËǻԠΠÅ

«¾ÎÆÇ˾ÆË

††

¨ÇÄǼºÉ¾À¾ÆËǻԠΠÅ

«¾ÎÆÇ˾ÆË

††

¨ÇÄǼºÉ¾À¾ÆËǻԠΠÅ

«¾ÎÆÇ˾ÆË

††

¨ÇÄǼºÉ¾À¾ÆËǻԤ׺ԾɹÀžÉÔ

«¾ÎÆÇ˾ÆË

††

¨ÇÄǼ¨›®©¹ÀžÉÔɹÀÆÔ¾

«¾ÎÆÇ˾ÆË

††

¨ÇÄǼÌ˾ÈľÆÆÔ©¹ÀžÉÔɹÀÆÔ¾

«¾ÎÆÇ˾ÆË

††

ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÔ'† .1†ÈɆ»Ç±Ë¹Âƺ¾É¼®¾ÅÁ½Ç¼Ç»ÇÉ

™ª¥

†† ††

¬¼ÇÄÕÉ

™ÃËÁ»

†† ††

¬¼ÇÄÕ£ÌÀºÃÇÅÃǻǠÇ˺ÇÉÆÔÂƾ½ÇÉǼÇ††

¬¼ÇÄÕ£ÌÀº¹ÊÊ ½ÉÇ»¹ º¾É¾À¹ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ¼ÄÁƹ À¾ÅÄØ††

¬¼ÇÄÕ£ÌÀº¹ÊÊ £¹À¹ÎÊ˹ƝÇÊ˹»Ã¹

Ë

ÇËÉ

¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ

††

¬¼ÇÄÕ ÇÈÁÄÃÁ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ÇËʾ» ÊÌȾÊÕÀ»ÇÆÁ˾

œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ

†† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

27


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¯¾Å¾Æ˼ÄÁÆÇÀ¾ÅÁÊËÔÂ

žÑÇÃ

½ÁľÉ

§Å¤×ÃÊ

†† ††

¯¾Å¾ÆË¥† üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

žÑÇÃ

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

¯¾Å¾ÆË¥† üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

žÑÇÃ

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

¯¾Å¾ÆË¥† ¥† žÑÃÁü ¥£©ÇÊ˹»Ã¹½Ç¼Ç»ÇÉ

™ª¥

†† ††

¯¾Å¾ÆË¥† ¥†¥£© Ë ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

Ë

ÇËÉ

œÉ¹Æ½¯¾Å¾ÆË

†† ††

¯¾Å¾ÆË¥† ¥†§ÈË ÉÇÀÆÁϹÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

žÑÇÃ

ÇËÉ

œÉ¹Æ½¯¾Å¾ÆË

†† ††

§ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž †† ††

¯¾Å¾ÆË¥† ȾÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ žÑÃÁÉÇÊÊÔÈ՝ÇÊ˹»Ã¹

¯¾Å¾Æ˨¯†»¥£©ÈÇË º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ 

ÑË

†É ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† ††

¯¾Å¾Æ˨¯†»¥£©ÈÇË º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ 

ÑË

†É ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† ††

¯¾Å¾Æ˨¯†ÈÇü

žÑÇÃ

†É

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† ††

¯¾Å¾ÆËÊÌȾɺ¾ÄÔÂü ¥ «ÌÉÏÁØ ÇÊ˹»Ã¹

žÑÇÃ

½Ç¼Ç»ÇÉ

§Å¤×ÃÊ

†† ††

¯¾Å¾ÆË͹ÊÇ»¹ÆÆÔ   ü ÇÊ˹»Ã¹

žÑÇÃ

ÇË É

§Å¤×ÃÊ

†† ††

¯¾Å¾ÆË°¡ª«´¢ º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¨¯††ÈÇü

žÑÇÃ

†É

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† ††

¯¾Å¾Æ˱¨¯† ¨¯†  ¨¯† žÑÃÁ ¥£© ƹ»¹Ä½Ç¼Ç»ÇÉ

™ª¥

†† ††

¯¾Å¾ÆË »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ

¨ÉÇÅÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

††††

²¾º¾ÆÕ

¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ

††††

²¾º¾ÆÕ † † † ÇÊ˹»Ã¹ÇËÉ

¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ

††

²¾º¾ÆÕ† † † ††

ªËÉÇÂŹÑ

†† ††

²¾º¾ÆÕ»ËÇÉÁÐÆÔÂ

Ã̺Å

É

ªÈ¾ÏȾɾɹºÇËÐÁÃ

††††

²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ½¾Ñ¾»Ç

¨ÉÇÅÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

††††

²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ȾÊÇà þɹÅÀÁË

œÉÁÆ»¾Â

†† ††

²¾º¾ÆÕÅɹÅÇÉÆÔÂÍɹÃÏÁ؆ÅÅ

Ë

ÇËÉ

§Å¤×ÃÊ

†† †† †† ††

²¾º¾ÆÕÅɹÅÇÉÆÔ ÃÉÇÑù ¥£©

Ë

Ç˽Áľɹ

§Å¤×ÃÊ

²¾º¾ÆÕ͆ † † º¹ÄĹÊ˝ÇÊ˹»Ã¹Ç˽ÇË

§ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž †† ††

²¾º¾ÆÕ º¹ÄĹÊË ȾÊÇà À¾ÅÄØ þɹÅ ̼ÇÄÕ Ⱦɾ¼ÆÇ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ 

††

²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ̼ÇÄÕ ÇÈÁÄÃÁ À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ÅÉÃÉÇÑù ÇËʾ» 

À»ÇÆÁ˾

œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ

†† ††

²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË À¾ÅÄØ ÊÌȾÊÕ ʾËùÇÊ˹»Ã¹

§ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž †† ††

²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ÊÌȾÊÕ þɹÅÀÁË ϾžÆË ʾËùÃĹ½ÇÐƹØ

§ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž †† ††

²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ Ⱦɾ¼ÆÇ º¹ÄĹÊ˝ÇÊ˹»Ã¹

Ë

ƾ½ÇÉǼÇ††††

²¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ

Ë

É

™ÃËÁ»

†† ††

²¾º¾ÆÕ£¾É¹ÅÀÁ˨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ƾ½ÇÉǼÇ

ÔÃÇ» ¡¨

†† ††

¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ,/"6'ÄÁÊ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ£¤ › ÅÅÎ

ûÅ

É

ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ

†† ††

,/"6'ÄÁÊ˻Ĺ¼ÇÊËÇÂÃÁÂœ£¤ › ÅÅÎ

ûÅ

É

ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ

†† ††

,/"6'ÄÁÊËÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ£¤ ÅÅÎ

ûÅ

É

ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ

†† ††

,/"6'ÄÁÊËÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ£¤ ÅÅÎ

ûÅ

É

ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ

†† ††

œÁÈÊÇùÉËÇÆÆÁÀùØ

ªËÉdž¥¹Ê˾É

††

œÁÈÊÇùÉËÇÆ

œÄ¹½Ã¾»ÁÐ

††

œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVG»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅ

ûÅ

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVGÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ  ÅÅ

ûÅ

ÇËÉ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† ††

œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ

ÑËªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ 

ÑËªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ

ÑËªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ 

ÑËªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂ Î Å Ë ÅÅ XXXPNTLHSBESV

ÑË

É

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† ††

28

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ

ÑËªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ 

ÑËªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ

ÑËªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ 

ÑËªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

œ£¤»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÄÁÊË

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

œ£¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÄÁÊË

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

¨ÄÁËÔ¼ÁÈÊǻԾÈÌÊËÇ˾ÄÔ¾ÎÎÅÅ

ÑËªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'©ÁÎ˾ɨ¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁÂ

Å

 É

ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ

†† ††

¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'©ÁÎ˾ɨ¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁÂ

Å

 É

ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ

†† ††

¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'©ÁÎ˾ɨ¨Î-ÅÈÇËÇÄÇÐÆÔÂ

Å

 É

ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ

†† ††

¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'©ÁÎ˾ɨ¨¦Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁÂ

Å

 É

ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ

†† ††

¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'©ÁÎ˾ɨª†Î-ÅÊËǾÐÆÔÂ

Å

 É

ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ

†† ††

¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'©ÁÎ˾ɨª†Î-ÅÊËǾÐÆÔÂ

Å

 É

ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ

†† ††

¨ÉÇÍÁÄՙĺ¾Ê»¹ÊÊ

ÈÅ

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ÎÎÁ½É

ÈÅ

ÇËÉ

šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨

†† ††

ª¥¤ÅÅÉ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† ††

£¹Å¾ÆÕÁÁÀ½¾ÄÁØÁÀƾ¼Ç ¡À½¾ÄÁØÁÀÅɹÅÇɹÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÀ¹Ã¹À¹ÅÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁÇËÉ

¶›ž©žª«

††

¡À½¾ÄÁØÁÀÅɹÅÇɹ ¼É¹ÆÁ˹ Ëɹ»¾ÉËÁƹÁÇÆÁÃʹÀ»ÇÆÁ˾

¶›ž©žª«

††

£¹Å¾ÆÕ½ÄØ͹ʹ½Ç» ùÅÁÆÇ»ÁÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ»šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ

ûÅ

ÇËÉ

¶›ž©žª«

††

£¹Å¾ÆÕǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ½ÄØ͹ʹ½Ç»

Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾††

£¾É¹ÅǼɹÆÁË £Á˹ ÎÊÅ

ûÅ

ÇËÉ

¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ

††

£¾É¹ÅǼɹÆÁË ©ÇÊÊÁØ Î

ûÅ

ÇËÉ

¨Ä¹Æ¾Ë¹ÈÄÁËÃÁ

††

£¾É¹ÅǼɹÆÁË»¹Êʬ½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹À»ÇÆÁ˾

¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹

††††

¨ÄÁ˹þɹÅǼɹÆÁËÎ½¾Ñ¾»Ç

­¹Æ¼É¹½

†† ††

¨ÄÁËùǺÄÁÏÇ»ÇÐƹؽÄØ͹ʹ½Ç»ÁÁÆ˾ÉÕ¾ÉÇ»ÁÀ¼ÁÈʹ ǺľÐ 

œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ

†† ††

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ ÊËÌȾÆÁ ÊËÇľÑÆÁÏÔ º¹ÉÆÔ¾ÊËÇÂÃÁÀ»ÇÆÁ˾

¶›ž©žª«

††

¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ ¨ÄÁËù½Äت«§ ÊÃĹ½ÊÃÁÎÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔÎÈÇžÒ ¼¹É¹¿¾Â

œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ

†† ††

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ ÌÃĹ½Ã¹ 

ªËÉǙɏËÌɹ

††††

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÎ/FXÎ ÎÇËÈÉÇÁÀ»

ÑË

ÇËÉ

¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨

††††

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ£ÁÉÈÁо ­Á¼Ìɹ ÎÊÅ ʾɹØÁÃɹÊ ËÊÅ

ûÅ

†É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØœ§«¡£™ ÎÊÅ ʾɹØÁÃɹÊÆ¹Ø Ë ÊÅ

ûÅ

†É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØÍÁ¼ÌÉÆ¹Ø û¹½É¹ËƹØ»Á½Ç» Ï»¾ËƹØ»¹ÊÊ

œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ

†† ††

¨ÇɾºÉÁà ºÇɽ×ÉÔ ɹÀÆÔÎɹÀžÉÇ»

œÉ¹ÆÁ˾ÃÊ

†† ††

¨ÇɾºÉÁÃÁÀ»ÇÆÁ˾

™ÃËÁ»

†† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˪˹Äհ̼ÌƦ¾É¿¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕ ™ÉŹËÌɹ

©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË

††

™ÉŹËÌɹ†ªËœªœ§ª«†

ü

 † É

¤ž¥™¦

†† ††

™ÉŹËÌɹÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØEÇ˽ÇÅÅ À¹Å¾Æ¹Ê˹Ä¹ÉŹËÌÉÔ

ÈÅ

ÇËÉ

¾½¹Ä ¨ª£

†† ††

š¹Äù

©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË

††

£É̼ ÅŪˮ­

ü

 É

¤ž¥™¦

†† ††

£É̼ †ÅŪËÈÊ

ü

 † É ¤ž¥™¦

†† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVGÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÇËÉ»Å

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

29


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £É̼ùÄÁºÉÇ»¹ÆÆÔÂÅŪË

ü

 É

¤ž¥™¦

†† ††

£É̼ƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇ˽ÇÅÅ ÎÆË

ü

ÇËÉ

œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹

†† ††

£É̼ û¹½É¹Ë ѾÊËÁ¼É¹ÆÆÁÃ

Ë

ÇËÉ

£ÇÅÊ˹É

††

¤ÁÊË † ÅŪˮ¦«

ü

†É

¤ž¥™¦

†† ††

¤ÁÊË † ÅŪ˜§ª«†

ü

 † É

¤ž¥™¦

†† ††

¤ÁÊË † ÅÅªË Î Å œ§ª«

ü

 † É

¤ž¥™¦

†† ††

¤ÁÊËƾɿ¹»¾×ÒÁÂ"*4* ÎÎÅÅ

ÑË

É

¬ËÃÁƹ °¨

†† ††

¤ÁÊËƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇË ½ÇÅÅÎ Î ÎÆ ÎÆË

ü

ÇËÉ

œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹

†† ††

¤ÁÊËÇÏÁÆà † ÅÅœ§ª«†

ü

 † É

¤ž¥™¦

†† ††

¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÎÎÅÅ

ÄÁÊË

É

¬ËÃÁƹ °¨

†† ††

¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÎÎÅÅ

ûÅ

ÇËÉ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† ††

¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÎÇËÉ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† ††

¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇÃɹѾÆÆÔÂ

ûÅ

ÇËÉ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† ††

¤ÁÊ˨›¤†ÅÅ ÈÉÇʾÐÆdž»ÔËØ¿ÆÇ 

ü

 † É

¤ž¥™¦

†† ††

¤ÁÊËÉÁÍľÆÔ†ÅŪË

ü

 † É

¤ž¥™¦

†† ††

¤ÁÊËÎà † ÅŪ˜§ª«†

ü

 † É

¤ž¥™¦

†† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˺ÌÈÉÇÍÁÄÕ ËÉ̺¹ ½»Ì˹»É

Ë

ÇËÉ

§Å ¥

††††

¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˺Ì̼ÇÄÇà Ñ»¾ÄľÉ

Ë

ÇËÉ

§Å ¥

††

¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËľ¿¹ÄÔ½»Ì˹»É ̼ÇÄÇÃ

Ë

ÇËÉ

§Å ¥

††

¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËľ¿¹ÄÔÂËÉ̺¹ ÄÁÊË

Ë

ÇËÉ

§Å ¥

††††

¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËÄÁÊËǻǠÊÇÉËÇ»ÇÂ

Ë

ÇËÉ

£ÇÅÊ˹É

††

¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËƾɿ¹»¾×ÒÁÂ

Ë

ÇËÉ £ÇÅÊ˹É

††

§Ë»Ç½ƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇ˽ÇÅÅ À¾ÉùÄÕÆÔ ŹËǻԠ

ÑË

ÇËÉ

œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹

†† ††

¨ÇÄÇʹΆΪË

ü

 É

¤ž¥™¦

†† ††

¨ÉÇ»ÇÄù›É

ªËÉǙɏËÌɹ

††

¨ÉÇ»ÇÄÇù»ØÀ¹ÄÕÆ¹Ø XXXPNEPNSV

ü

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨ÉÇ»ÇÄÇù§£ ÈÉÌ¿ÁÆÆ¹Ø Æ¿

Ë

ÇËÉ

£ÇÅÊ˹É

††

¨ÉÇ»ÇÄÇùÇÏÁÆà ÅÅËÇ

ü

 É

¤ž¥™¦

†† ††

¨ÉÇÍÁÄÕÀ¹¿ÁÅÆǹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ)%).

Å

½Ç¼Ç»ÇÉ

§Å ¥

††††

©¾ÄÕÊÔ ÑȹÄÔ ÃɾȾ¿Á¿½

Ë

ÇËÉ

£ÇÅÊ˹É

††

ª¾Ëù¯¨›ªž˹ÄĹÉÅÁÉÌ×Ò¹Ø ÑËÌùËÌÉƹØØÐÎÅÅ

ûÅ

É

™Éņª¾ËÇÐÆÔÂÀ†½

†† ††

ª¾Ëù¯¨›ªž˹ÄĹÉÅÁÉÌ×Ò¹Ø ØÐÎÅÅ

ûÅ

É

™Éņª¾ËÇÐÆÔÂÀ†½

†† ††

ª¾Ëù¯¨›ªž˹ÄĽÄØÀ¹ºÇÉÇ» »ÔÊÇ˹½Ç Å ØÐÎÅÅ

ûÅ

ÇËÉ

™Éņª¾ËÇÐÆÔÂÀ†½

†† ††

ª¾Ëù¯¨›ªž˹ÄÄÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ XXXTFULBPNTLSV

ûÅ™Éņª¾ËÇÐÆÔÂÀ†½

†† ††

«É̺¹ÎÏ˪˜§ª«†

ü

 É

¤ž¥™¦

†† ††

«É̺¹ÎÎ ªË®¦«

ü

É

¤ž¥™¦

†† ††

«É̺¹›œ¨½Ì†œ§ª«†

ü

 É

¤ž¥™¦

†† ††

«É̺¹›œ¨ š± ËÇÄÊËÇÊ˾ÆƹØ

©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË

††

«É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÃÉ̼ĹØÇ˽ÇÅÅ"*4* ÎÆË

Å

ÇËÉ

œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹

†† ††

«É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÈÉÇÍÁÄÕƹØÎ Î ÎÅÅÁ½É

Å

ÇËÉ

œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹

†† ††

«É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØΆΪË

ü

 † É

¤ž¥™¦

†† ††

«É̺¹ÖÄÊ»¹ÉƆÎÅÅœ§ª«†

ü

 É

¤ž¥™¦

†† ††

«É̺ÔE†œ§ª«ÁºÌ

Ë

ÇËÉ

£ÇÅÊ˹É

††

¬¼ÇÄÇÃ

©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË

††

±»¾ÄľÉ

©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË

††

¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ™Æ¼¹ÉÔ À½¹ÆÁغÔÊËÉÇ»ÇÀ»Ç½ÁÅÔ¾

ûÅ

ÇËÉ

¡¦ª¡

††

š¡©£

ÑË

É

§Å ¥

††††

›ÇÉÇ˹œ™©™Ÿ¦´ž ÃÇÀÔÉÕÃÁ ›ž©¡ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ÆÁÀùØ††

›ÇÉÇ˹¥ž«™¤¤¡°žª£¡ž ›ž©¡ ™š§©´ ©ž±ž«£¡£™°žª«›ž¦¦§ 

ÆÁÀùØ††

›ÇÉÇ˹ À¹ºÇÉԪǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ÈÇÄÁžÉƹØÈÇÃɹÊù

£ÇÊÅÔÑÁÆ ¡¨

††

»¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ›§©§«™ ™š§©´ ©ž±ž«£¡£™°žª«›ž¦¦§ÇËÉ††

30

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔÀ»ÇÆÁ˾

¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£

††

»¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ɾѾËÃÁ ž˹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ

ªËÉǙɏËÌɹ

††

»¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ɾѾËÃÁªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç

£ÇÊÅÔÑÁÆ ¡¨

††††

ÇŹ½¹ÐÆÔ¾ÁÀľ¼ÃÁΞ˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂ

ûÅ

ÇËÉ

¡¦ª¡

††

žÅÃÇÊËÕ½ÁÀËÇÈÄÁ»Ç7Ã̺Å

ÑË

É

§Å ¥

††††

¹ºÇÉÔ¥ž«™¤ »ÇÉÇ˹ÁÀÈÉÇÍƹÊËÁĹ ÃÇÀÔÉÕÃÁ£™°žª«›ž¦¦§ÆÁÀùØ††

¹ÈйÊËÁ¿½ ª§¦£ ÃÉÌÈÆǾÄÁËÕ¾ 

ÑË

É

§©Ÿ£

†† ††

¹ÈйÊËÁ¿½ ª§¦£ ÃÉÌÈÆǾÄÁËÕ¾ 

ÑË

É

§©Ÿ£

†† ††

»¾ÉÇʾËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ

ûÅ

ÇËÉ

¬ËÃÁƹ °¨

†† ††

¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂÀ»ÇÆÁ˾

š¯©¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£

††

¡À½¾ÄÁØ™©§°¦´ž ƹ»¾ÊÔ½Äع»ËÇ 

™ÊËə

††

¡À½¾ÄÁØ™©§°¦´ž ˾ÈÄÁÏÔ 

™ÊËə

††

£¹ÉùÊ˾ÈÄÁÏÔªÁºÁÉÊù؆

ÃÇÅÈ

ÆÁÀùØ

ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† ††

£»¹½É¹Ë†ÅŪË

ü

 † É

¤ž¥™¦

†† ††

£ÇÀÔÉÕÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾£™°žª«›ž¦¦§ÆÁÀùØ††

¤¾ÊËÆÁÏÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ¨ž©¡¤™ ¨™¦¬ª´£™°žª«›ž¦¦§ÆÁÀùØ††

¤ÁÊË Ñ»¾ÄÄ¾É ½»Ì˹»É ËÉ̺¹ ̼ÇÄÇà ¹ÉŹËÌɹƾ½ÇÉǼÇ††††

¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁؤ·š§¢ª¤§Ÿ¦§ª«¡£™°žª«›ž¦¦§ÆÁÀùØ††

¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ»Ê¾Î»Á½Ç»

«¶ªª

††

¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿

«¶ªª

††††

¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿

Ë

ÇËÉ

¾½¹Ä ¨ª£

†† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç

£ÇÊÅÔÑÁÆ ¡¨

††††

§¼É¹½ÃÁ ž˹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁؤ·š§¢ª¤§Ÿ¦§ª«¡ÆÁÀùØ††

¨¹»ÁÄÕÇÆÔËÇɼǻԾ ÃÁÇÊÃÁ ºÔËÇ»ÃÁ ºÇÃÊÔ ÅǽÌÄÕÆÔ¾À½¹ÆÁØ

ûÅ

ÇËÉ

™©«¹

†† ††

¨¹Æ½ÌÊÔ ľÊËÆÁÏÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ¨ž©¡¤™ £™°žª«›ž¦¦§ÆÁÀùØ††

¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç

£ÇÊÅÔÑÁÆ ¡¨

††††

¨ÄÁÆËÌÊÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁŹËǻԠÀ¾ÉùÄÇ ÑÄÁÍ

Å

ÇËÉ

œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹

†† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ»ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹

ûÅ

ÇËÉ

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

©¹ºÇËÔËÇùÉÆÔ¾½Ç¼Ç»ÇÉ

™ÂÉÇÆ¥

†† ††

©¾Ñ¾ËÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ›ž©¡ ›§©§«™ ™š§©´£™°žª«›ž¦¦§ÆÁÀùØ††

©ÌºÃ¹Á¼ÁºÃ¹ÄÁÊ˹ÈÇɹÀžɹÅÀ¹Ã¹ÀÐÁù½Ç¼Ç»ÇÉ

œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹

†† ††

ª¾Ëù¹ÉŹËÌÉÆ¹Ø ÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ùÉùÊÔ¹ÉŹËÌÉÆÔ¾

ªËÉǙɏËÌɹ

††

ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØ ÎÅ ØÐÁÅÅ

ÑË

ÇËÉ

Ÿš¡¶ª£

†† ††

ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÉÇ»ÅÅ½ÇÊ˹»Ã¹

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

††

ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ½ÇÊ˹»Ã¹

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

††††

ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ½¾Ñ¾»Ç††††

ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ

ÑË

ÆÁÀùØ

¬ËÃÁƹ °¨

†† ††

ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ

ÑË

ÆÁÀùØ

¬ËÃÁƹ °¨

†† ††

ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ

ÑË

ÆÁÀùØ

¬ËÃÁƹ °¨

†† ††

ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ

ÑË

ÆÁÀùØ

¬ËÃÁƹ °¨

†† ††

ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ

ÑË

ÆÁÀùØ

¬ËÃÁƹ °¨

†† ††

ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ

ÑË

ÆÁÀùØ

¬ËÃÁƹ °¨

†† ††

ª¾ËùŹÄØÉƹØÎ

ûÅªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ

ûÅ

ÇËÉ

¬ËÃÁƹ °¨

†† ††

ª¾ËùÊËØ¿ÃÁÈÇĹ ÎÅ ØÐÎÅÅ

ÑË

É

Ÿš¡¶ª£

†† ††

ª¾ËùÑËÌùËÌÉƹØÎ

ûÅªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

ª¾Ëù†É¹ºÁϹ

ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ

¬ËÃÁƹ °¨

†† ††

ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î

ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ

©ÇŹÆ×à ¡¨

††

ª¾Ëù†É¹ºÁϹÎ  Å ØÐ ÁÅÅ XXXPNTLHSBESV

ÑË

ÇËÉ

Ÿš¡¶ª£

†† ††

¬¼ÇÄÇÃΆΪ˜§ª«†

ü

 † É

¤ž¥™¦

†† ††

¬ÉÆÔÇËÉ

™ÂÉÇÆ¥

†† ††

±»¾ÄľÉ †ªËœ§ª«†

ü

 † É

¤ž¥™¦

†† ††

²ÁËɾÃĹÅÆÔÂÎ

Å

É

§Å ¥

††††

¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ »Ç½ÇÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔÆÁÀùØ

ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

31


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยฅยพร‹รร€ร”ยชรƒร‡ยบร˜ร†ร”ยพรร€ยฝยพร„รร˜ ยšร‡ร„ร‹ร” ยผยนร‚รƒร

ยซร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚ยร‡ร…#04$)

ย†ย† ย†ย†

ยœยนร‚รƒยน ยบร‡ร„ร‹ ร‘รˆรร„ร•รƒยนยยพร‘ยพยปร‡

ร‘ร‹ยงยฉยŸยยฃ

ย†ย† ย†ย†

ยœยนร‚รƒยน ยบร‡ร„ร‹ ร‘รˆรร„ร•รƒยนยยพร‘ยพยปร‡

ร‘ร‹ยงยฉยŸยยฃ

ย†ย† ย†ย†

ยœยปร‡ร€ยฝร รยนรŠร‡ยปรƒยน รƒยผ XXXPNEPNSV

รƒยผ

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ยงร…ยร‡ร…

ย†ย† ย†ย†

ยœยปร‡ร€ยฝรรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพย†ร…ร… XXXPNTLHSBESV

รƒยผ

ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย

ย†ย† ย†ย†

ยœยปร‡ร€ยฝรรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพย†ร…ร… XXXPNTLHSBESV

รƒยผ

ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย

ย†ย† ย†ย†

ยœยปร‡ร€ยฝรรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพร…ร… XXXPNTLHSBESV

รƒยผ

ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย

ย†ย† ย†ย†

ยœยปร‡ร€ยฝรรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพร…ร… XXXPNTLHSBESV

รƒยผ

ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย

ย†ย† ย†ย†

ยœยปร‡ร€ยฝรรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพย†ร…ร… XXXPNTLHSBESV

รƒยผ

ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย

ย†ย† ย†ย†

ยฃร‰ยพรˆยพยฟ

ร‘ร‹

ร‡ร‹ ร‰

ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•

ย†ย†

ยคยพรŠร‹ร†รรร” รˆร‡ร‰รŒรร†รรร€ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยพร‚รŠร‹ยนร„ร XXXยนรƒยปยนร…รร‰ร‰ร

ย™รƒยปยนร…รร‰ย†ยฃ

ย†ย† ย†ย†

ยฆยนยปยพรŠร” ร‘ยนร‰ร†รร‰ร” ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰

ย™ร‚ร‰ร‡ร†ยฅ

ย†ย† ย†ย†

ยจร‰ร‡ยฝรŒรƒรรร˜ร…ยพร‹รร€ร†ยนร˜

ร‘ร‹ยงยฉยŸยยฃ

ย†ย† ย†ย†

ยจร‰ร‡ยฝรŒรƒรรร˜ร…ยพร‹รร€ร†ยนร˜

ร‘ร‹ยงยฉยŸยยฃ

ย†ย† ย†ย†

ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ยฑยฌยฏ รŒร†รยปยพร‰รŠยนร„ร•ร†ร”ร‚ รŽร…ร…ยปรŒรˆยนรƒรˆร‡ร‘ร‹ร‡รรร†รƒ

รŒรˆยนรƒ

ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย

ย†ย† ย†ย†

ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”

ยซร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚ยร‡ร…#04$)

ย†ย† ย†ย†

ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ

ร‘ร‹

ร‡ร‹รƒร‡รˆ

ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน

ย†ย† ย†ย†

ยชรƒร‡ยบยนรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜

ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰

ยฌร‹รƒรร†ยน ยฐยจ

ย†ย† ย†ย†

ยชร‹ร˜ยฟรƒร รŽร‡ร…รŒร‹ร” ร†ยพร‚ร„ร‡ร†ร‡ยปร”ยพ

ย™ยบร‰ยนร€รยปร’รรƒ

ย†ย† ย†ย†

ยฎร‡ร…รŒร‹ร”ร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรยพรŠยฝร—ยบยพร„ยพร…รยบร‡ร„ร‹ร‡ร…ยปยนรŠรŠ

ร‘ร‹

ร‡ร‹ ร‰

ย›ยงยฃยช

ย†ย† ย†ย†

ยฑรˆรร„ร•รƒยน ยผยนร‚รƒยน ยบร‡ร„ร‹ยยพร‘ยพยปร‡

ร‘ร‹ยงยฉยŸยยฃ

ย†ย† ย†ย†

ยฑรˆรร„ร•รƒยน ยผยนร‚รƒยน ยบร‡ร„ร‹ยยพร‘ยพยปร‡

ร‘ร‹ยงยฉยŸยยฃ

ย†ย† ย†ย†

ยฑรŒร‰รŒรˆร” รŠยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รŒร†รยปยพร‰รŠยนร„ร•ร†ร”ยพ

ร‘ร‹ยงยฉยŸยยฃ

ย†ย† ย†ย†

ยฑรŒร‰รŒรˆร” รŠยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”รŒร†รยปยพร‰รŠยนร„ร•ร†ร”ยพ

ร‘ร‹ยงยฉยŸยยฃ

ย†ย† ย†ย†

ยคยพรŠร‡รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ยชร‹ร‡ร„ร˜ร‰ร†ร”ยพรร€ยฝยพร„รร˜ยจร‡ยผร‡ร†ยนยฟ ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยถ ย™ ย› ยช

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย› ยช

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ

รƒยปร…

ร‰

ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ

ย†ย† ย†ย†

ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽ

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยคยพรŠรƒร‡ร…

ย†ย†

ยšร‰ยพยปร†ร‡ร‡รรร„รร†ยฝร‰ร‡ยปยนร†ร†ร‡ยพEย†รŠร…

รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰

ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚

ย†ย† ย†ย†

ยšร‰รŒรŠรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…

รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰

ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป

ยšร‰รŒรŠรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…

ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰

ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ย†ย†

ยšร‰รŒรŠรŽรŽ ร…รŽรŽ ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รƒรŒยบร…

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพย†ย†

ยšร‰รŒรŠรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…

รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰

ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป

ย†ย†

ยšร‰รŒรŠรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…

ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰

ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ย†ย†

ยšร‰รŒรŠรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…

รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰

ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป

ย†ย†

ยšร‰รŒรŠรŽรŽ ร…รŽรŽ ร…รŽรŽ ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รƒรŒยบร…

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพย†ย† ย†ย†

ยšร‰รŒรŠรŽรŽ ร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รƒรŒยบร…

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพยšร‰รŒรŠรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…

รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰

ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ย†ย†

ยšร‰รŒรŠรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…

ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰

ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป

ย†ย†

ยšร‰รŒรŠรŽ รŽ รŽ รŽร…ร…

รˆร…

ย†ร‰ย†ย†

ยšร‰รŒรŠยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ รŠร‡รŠร†ยน 

รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰

ยซยพรŽร†ร‡รยพร†ร‹ร‰

ย†ย†

ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยฝร„รร†ยนร…ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รƒรŒยบร…

ร‰

ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ

ย†ย†

ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยฃยนรยพรŠร‹ยปร‡

รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰

ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ

ย†ย†

ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ยจร‡ยผร‡ร†ยนยฟยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰

ยยงยฃ

ย†ย† ย†ย†

ยšร‰รŒรŠร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รƒรŒยบร…

ร‰ย†ย†ย†ย†

32

ร‚ร–ร‚

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยšร‰รŒรŠร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รƒรŒยบร…

ยšร‰รŒรŠร‰ยนร€ร„รŠยพรยพร†รร˜รˆรร„รร…รˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€รŽรˆรร„รˆยฉยนรŠรยพร‹ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ รƒรŒยบร…

ร‰ย†ย†ย†ย†

ร‡ร‹ร‰

ยœร‰รŒร€ร„ร˜รƒ ยกยจ

ย†ย† ย†ย†

ยšร‰รŒรŠรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽ

รˆร…

 ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ยšร‰รŒรŠรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽยบรŠ

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŽรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…

ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰

ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ย†ย†

ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŽรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…

ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰

ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป

ย†ย†

ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŽรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…

ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰

ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ย†ย†

ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…

ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰

ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป

ย†ย†

ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ รŠร‡รŠร†ยน ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚

รˆร…

ร‡ร‹ร‰

ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ

ย†ย† ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยถ

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย›

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย›

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย›

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™

รˆร…

ร‡ร‹ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน

รˆร…

ร‡ร‹ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ 

รƒยปร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย›

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช

รˆร…

ร‡ร‹ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย›

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹$

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย›

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹$

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย›

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย†

รƒยปร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย›

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย›

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย™

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ร‡รŠรร†ยน  ย†

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ร‡รŠรร†ยน 

รƒยปร…

ร‰

ยซยพรŽร†ร‡รยพร†ร‹ร‰

ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡ รŠร‡รŠร†ยน ร‡รŠรร†ยน 

รˆร…

ร‡ร‹ร‰

ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ

ย†ย† ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€รƒยพยฝร‰ยน ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร…

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยคยพรŠรƒร‡ร…

ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”รŽ

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยคยพรŠรƒร‡ร…

ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รŠร‡ร‰ร‹ย™ย›

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รŠร‡ร‰ร‹ยช

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย™ย›

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยน ย†

รˆร…

ร‡ร‹ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยนรŽรŽย†

รˆร…

ร‡ร‹ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยฌรŠร‹ร•ย†ยกร„รร…รŠรƒ  รŽ 

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยคยพรŠรƒร‡ร…

ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡ร„ร•รŽยน  รŠร‡ร‰ร‹ย™

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ย†

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ย†

รˆร…

ร‡ร‹ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย™

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ย›

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยน ย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร‡ร‹ร‰ร‘ร‹

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #50 (697) 23.12.13

33


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ›¹¼ÇÆùÇÊÁƹ †ÊÇÉ˪

ûÅ

É

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

›¹¼ÇÆùÇÊÁƹ †

ÈÅ

ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

›¹¼ÇÆùÇÊÁƹÊɹÒ †

ÈÅ

ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

›¹¼ÇÆùÊÇÊƹ £É¹ÊÆÇØÉÊà  Î 

ûÅ

ÇËÉ

¤¾ÊÃÇÅ

††

›¹¼ÇÆùÊÇÊƹÎΆªÊ

ÈÅ

É

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

›¹¼ÇÆù ºÄÇÆιÌÊ ÊÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ÇÊÁƹ þ½É ÇÈÁÄÃÁÇËÉ

£ÇÄȹÃÇ»¹¤› ¡¨

††††

›ÇÊÃÓ¤§ª£¬«¦´¢½Äؽɾ»¾ÊÁÆÔ›§¦¡«ž

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

›ÇÊÃÓ¤§ª£¬«¦´¢ƹÇÊÆÇ»¾ÈоÄÁÆÆǼÇ»ÇÊùÁÈÉÇÈÇÄÁʹ›§¦¡«ž

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

É

œÇɺÔÄÕ ÊɾÀù

Ã̺Å

œÇɺÔÄÕ ÊɾÀù¥¹ÑÁƹÃ̺ÅʽÇÊ˹»ÃÇÂ

ŹÑÁƹ É

ÇÊùǺɾÀÆ¹Ø ƾǺɾÀƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾†žËÉÇ»

Ã̺Å

¾É¾»ÇÊËÉÇÂ

†† ††

±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨

††

†É ¥ÁÑÌÃÇ» ¡¨

††

ÇÊù½»¾ÉÆ¹Ø ºÉÌÊ ÇÊÁƹ º¾É¾À¹Ä׺ǼÇʾоÆÁ؝ÇÊ˹»Ã¹

™ÅÌÉÊËÉÇÂʾɻÁÊ

††

ÇÊù½ÄØÈÇĹÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ šÉ¹ËÊà Î

ûÅ

ÇËÉ

¤¾ÊÃÇÅ

††

ÇÊù½ÄØÈÇĹÊÇÊƹ ¡ÉÃÌËÊà Î

ûÅ

ÇËÉ

¤¾ÊÃÇÅ

††

ÇÊùƾǺɾÀƹØ

Ã̺Å

É††

ÇÊùƾǺɾÀƹØ

Ã̺Å

É

±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨

††

ÇÊùƾǺɾÀƹØ Ë¾Ê ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å

É††††

ÇÊùƾǺɾÀƹØ Ë¾Ê ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å

É††††

ÇÊùƾǺɾÀƹØ  ÅÅ ǺɾÀÆ¹Ø ºÉÌÊ

Ã̺Å

†É 

††††

ÇÊùƾǺɾÀƹØ  ÅŽÄÁÆÅÎÈÁÄȝÇÊË ÅÇÆ˹¿

Ã̺Å

ÇËÉ

œÉÌÀÄØà ¡¨

†† ††

ÇÊùƾǺɾÀƹØÄÁÊË»¾ÆÆÔÎÈÇÉǽ ÇÊÁƹ º¾É¾À¹ 

Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾†† ††

ÇÊùƾǺɾÀƹØλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅÅÅ

Ã̺Å

ÇËÉ

¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ »

ÇÊùƾǺɾÀƹØλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅÅÅ

Ã̺Å

ÇËÉ

§ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ††

ÇÊùƾǺɾÀƹØλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅÅÅ

Ã̺Å

ÇËÉ

¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ »

††

ÇÊùƾǺɾÀƹØλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ ÅÅÅ

Ã̺Å

ÇËÉ

§ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ††

ÇÊùƾǺɾÀƹ؝ÇÊ˹»Ã¹£¹Ð¾ÊË»Ç

Ã̺Å

ÇËÉ

¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ

††

ÇÊùǺɾÀƹØ

Ã̺Å

É††

ÇÊùǺɾÀƹØ

Ã̺Å

É

£ÌÀÕÅÁÆÇ»›¨ ¡¨

††††

ÇÊùǺɾÀƹØ

Ã̺Å

É

±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨

††

ÇÊùǺɾÀƹØÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨Å

Ã̺Å

ÇËÉ

¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ »

††

ÇÊùǺɾÀƹØÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨Å

Ã̺Å

ÇËÉ

§ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ††

ÇÊùǺɾÀƹØÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨Å

Ã̺Å

ÇËÉ

¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ »

††

  

ÇÊùǺɾÀƹØÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨Å

Ã̺Å

ÇËÉ

§ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ††

ÇÊùǺɾÀƹØÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨Å

Ã̺Å

ÇËÉ

¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ »

††

ÇÊùǺɾÀƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å

É††††

ÇÊùǺɾÀƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å

É††††

ÇÊùǺɾÀƹØɹÀÄʾоÆÁØÈǽÀ¹Ã¹ÀÎÈÁÄȝÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿

Ã̺Å

ÇËÉ

œÉÌÀÄØà ¡¨

†† ††

ÇÊùǺɾÀÆ¹Ø ºÉÌÊɹÀÄÁÐÆÔÎʾоÆÁ ½Ä ÅÅ

Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾

¤¾ÊÇËÇɼǻÔÂÊÃĹ½

†† ††

ÇÊùǺɾÀƹ؝ÇÊ˹»Ã¹£¹Ð¾ÊË»Ç

Ã̺Å

É

¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ

††

ÇÊùȹÉþËƹØĆϹÎÎÊÇÉ˪

ÈÅ

É

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

34

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽ รŠร‡ร‰ร‹ย›

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย›

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ยช

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ รŠร‡ร‰ร‹ยช

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย™ย›

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ยช

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย›

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ยช

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย™ย›

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ย†ร…

รˆร…

ร‡ร‹ร‰

ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ

ย†ย† ย†ย†

ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŽรŽร…ร…

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยซยพรŽร†ร‡รยพร†ร‹ร‰

ย†ย†

ยร‡รŠรƒยนรˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน

รƒรŒยบร…

ร‰ย†ย†

ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ยปยพร„ร•ยปยพร‹ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ย

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ยผร„ยนยฝรƒยนร˜ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน  รŠร‡ร‰ร‹ย

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยผร„ยนยฝรƒยนร˜รยปยพร„ร•ยปยพร‹ รŽรŽ

รˆร…

ร‡ร‹ร‰

ยคยพรŠรƒร‡ร…

ย†ย†

ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ ร€ยนยบร‡ร‰ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยนยคย› ยกยจ

ย†ย†

ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร‡รŠรร†ร”ยฝยพร‘ยพยปร‡

ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹

ย†ย†

ยžยปร‰ร‡ยฝร‰ร‡ยปยน ร‹ร‡รˆร„รยปร†ร”ยพยบร‰รรƒยพร‹ร” XXXHBSBOUย†QMBTUDPN

ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹

ย†ย†

ยกร…รร‹ยนรรร˜ยบร‰รŒรŠยนร„ย†รยนรŽรŽย

รƒยปร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ยกร…รร‹ยนรรร˜ยบร‰รŒรŠยนรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽยช

รƒยปร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ยคยพรŠร‹ร†รรยนรˆร‡ยปยนร‘รร…ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยนร… ร…ยนรŠรŠรยปยบยพร‰ยพร€ร” รŠร‡รŠร†ร” ร†ยพร…ยพรรƒยนรย†ยปร‡

ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ยครรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ ยปรŠยพรŽร‹รรˆร‡ร‰ยนร€ร…ยฉยนรŠรยพร‹ ยฝร‡รŠร‹ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰

ยœร‰รŒร€ร„ร˜รƒ ยกยจ

ย†ย† ย†ย†

ยฆยนร„รรร†รรƒร„ย†รยน รŠร‡รŠร†ยน ร„รรˆยนยปยนรŠรŠ

รˆร…

ร‡ร‹ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ยงยบร†ยนร„รรรƒยน รˆร„รร†ร‹รŒรŠ ยปยนยผร‡ร†รƒยน รŠร‡รŠร†ยน 

รƒรŒยบร…

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพย†ย†

ยงรˆรร„รƒรร‰

ยซยพรŽร†ร‡รยพร†ร‹ร‰

ย†ย†

ยงรˆรร„รƒร

รƒรŒยบร…

ร‰

ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ

ย†ย†

ยงรˆรร„รƒรรŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนร‡ร‹ร‰

ยจยฉยฃย†ยชร‹ร‰ร‡ร‚รŠยพร‰ยปรรŠ

ย†ย†

ยงรˆรร„รƒรยงยจยกยคยฃยกยงยจยกยคยฃยกยจร‰ร‡ยฝยนยฟยนยยงยชยซย™ย›ยฃย™

ยœร‰รŒร€ร„ร˜รƒ ยกยจ

ย†ย† ย†ย†

ยงรˆรร„รƒร รŠร‹ร‰รŒยฟรƒยน

รƒรŒยบร…

ร‰

ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚

ย†ย† ย†ย†

ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ร‡ยปยนรŠรŠยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰

ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚

ย†ย† ย†ย†

ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ร‡ ร„ร—ยบร‡ยพรŠยพรยพร†รยพยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รƒรŒยบร…

ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ยร‡ร…ยนยบยนร†รรร€ยบร‰รŒรŠยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยชรƒรยฝรƒร 

ร‡ร‹ร‰

ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚

ย†ย† ย†ย†

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป

ย†ย† ย†ย†ย†ย†

ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ รŠร‡รŠร†ยน 

รƒรŒยบร…

ร‰

ยฃร‡ร€ร„ร‡ยปย›ยก ยกยจ

ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจร…

รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰

ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ย†ย†

ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจร…

รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰

ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป

ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจร…

รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰

ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ย†ย†

ย†ย†

ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจร…

รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰

ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป

ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจร…

รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰

ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ย†ย†

ย†ย†

ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รƒรŒยบร…

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปย†ย†ย†ย†

ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รƒรŒยบร…

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปย†ย†ย†ย†

ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„รŠรŒรŽร‡ร‚ยฝรŒยบ ยบรŒรƒ ร˜รŠยพร†ร• ร‡ร„ร•รŽยนยšยนร‰ร‹ยพร‰รŠร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰ ยนยปร‹ร‡ย†ย†ย†ย†

ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰

ยœร‰รŒร€ร„ร˜รƒ ยกยจ

ย†ย† ย†ย†

ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚

ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร„ยนยผร รŠร‹ร‰ร‡รˆรร„ยน ร‡ยบร‰ยพร‘ยพร‹รƒยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รƒรŒยบร…

ร‰

ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ยปรŠยพรŽยปรยฝร‡ยปยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠย†ร‰ 

ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย†

ยจร„ยนรŽยนร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รƒรŒยบร…

ร‰ย†ย†ย†ย†

ยจร„ยนรŽยนร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยปร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รƒรŒยบร…

ร‰ย†ย†ย†ย†

ยจร‡ยผร‡ร†ยนยฟรƒร‡ร‰ร‡ยบร‡รร†ร”ร‚ รˆร„รร†ร‹รŒรŠ ร‘ร‹ยนรˆรรƒ ร‰ยพร‚รƒยนร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยซยพรŽร†ร‡รยพร†ร‹ร‰

ย†ย†

ยจร‡ยผร‡ร†ยนยฟ รŠร‰ยพร€รƒยนยผร‡ร‰ยบร”ร„ร•ยฉยนรŠรˆร‰ร‡ยฝยนยฟยนยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰

ยยงยฃ

ย†ย† ย†ย†

ยจร‡ร„รƒรยนยบยนร‘รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยถ

รˆร…

ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

TUSPZยŠHB[FUBSV

ยชยฝร†รร…รร‹ยฟยฝรร‹รร€ยฝรŠร…ร„ยฝร“ร…ร›

35


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÇÄÃÁþ½ÉÊÇÉË™› ª

ÈÅ

ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

¨ÇÄÃÁÄÁȹÎΆ

ÈÅ

ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

¨ÇÄÃÁÄÁȹÎΆ

ÈÅ

ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

¨ÇÄÃÁÇÄÕιÎÎ

ÈÅ

ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

¨ÇÄÃÁÇÊÁƹÎΆÊÇÉ˶ ™ › ª

ÈÅ

ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

¨ÇÄÇýÄØʹÌÆÔÁÀ™š™±¡ £¹Å¾ÉÌÆ Î

ÈÅ

ÇËÉ

¤¾ÊÃÇÅ

††

¨ÇÄÇÃÁÀÄÁÈÔÎ

ÈÅ

ÇËÉ

¤¾ÊÃÇÅ

††

©¾ÂùÃɾȾ¿Æ¹ØÎκÊ

ÈÅ

 É

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

ªÇÊƹºÉÌÊÎÎ

ÈÅ

É

¤¾Êª¾É»Áʆ

††

ªÇÊƹºÉÌÊÎÎ

ÈÅ

É

¤¾Êª¾É»Áʆ

††

ªÇÊƹºÉÌʽ»¾ÉÆÇÂÃÇÉǺÃÁÎÎ

ÈÅ

É

¤¾Êª¾É»Áʆ

††

ªÇÊƹºÉÌʽ»¾ÉÆÇÂÃÇÉǺÃÁÎÎ

ÈÅ

É

¤¾Êª¾É»Áʆ

††

ªÇÊƹ½ÇÊùÊÌιØǺɾÀƹØÎÎ

Ã̺Å

É

¤¾Êª¾É»Áʆ

††

ªÇÊƹƹҾÄÕÆÁÃÎÎ

ÈÅ

É

¤¾Êª¾É»Áʆ

††

ªÇÊƹȾÉÁĹÎÎÊ

ÈÅ

É

¤¾Êª¾É»Áʆ

††

ªÇÊƹȾÉÁĹÎÎÊ

ÈÅ

É

¤¾Êª¾É»Áʆ

††

ªÇÊƹȾÉÁĹÎÎÊ

ÈÅ

É

¤¾Êª¾É»Áʆ

††

ªÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ»¹¼ÇÆùÎÎ

ûÅ

É

¤¾Êª¾É»Áʆ

††

ªÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ»¹¼ÇÆùÎÎ

ûÅ

É

¤¾Êª¾É»Áʆ

††

ªÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹƹÄÁÐÆÁÃÎÎ

ÈÅ

É

¤¾Êª¾É»Áʆ

††

ªÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹƹÄÁÐÆÁÃÎÎ

ÈÅ

É

¤¾Êª¾É»Áʆ

††

ªÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹƹÄÁÐÆÁÃÎÎ

ÈÅ

É

¤¾Êª¾É»Áʆ

††

ªÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹÈÄÁÆËÌÊÎÎ

ÈÅ

ÇËÉ

¤¾Êª¾É»Áʆ

††œÉÌÀÄØà ¡¨

†† ††

ªÉ̺ԽǺÉÇ˽ÇÅÇ»º¹ÆÕ»ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À©¹ÊÐ¾Ë ½ÇÊË ÅÇÆ˹¿ ªËÇĺÀ¹ºÇÉÆÔÂÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆÔÂE† ½ÄÁƹ

ÑË

É

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

­¹Æ¾É¹ÎÅÅ½¾Ñ¾»Ç

­¹Æ¼É¹½

†† ††

­¹Æ¾É¹ÎÅÅ½¾Ñ¾»Ç

­¹Æ¼É¹½

†† ††

­¹Æ¾É¹ÎÅÅ½¾Ñ¾»Ç

­¹Æ¼É¹½

†† ††

­¹Æ¾É¹ÎÅÅ½¾Ñ¾»Ç

­¹Æ¼É¹½

†† ††

­¹Æ¾É¹ÎÅÅ½¾Ñ¾»Ç

­¹Æ¼É¹½

†† ††

­¹Æ¾É¹ÎÅÅ½¾Ñ¾»Ç

­¹Æ¼É¹½

†† ††

­¹Æ¾É¹ÎÅÅ½¾Ñ¾»Ç

­¹Æ¼É¹½

†† ††

­¹Æ¾É¹ÎÅÅ½¾Ñ¾»Ç

­¹Æ¼É¹½

†† ††

­¹Æ¾É¹ÎÅÅ½¾Ñ¾»Ç

­¹Æ¼É¹½

†† ††

­¹Æ¾É¹ÎÅÅ½¾Ñ¾»Ç

­¹Æ¼É¹½

†† †† ††

±Ë¹Ã¾ËÆÁÃ

ÑË

É

±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨

±Ë¹Ã¾ËÆÁÃÎÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ

ÑË

É

§ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ††

±Ë¹Ã¾ËÆÁÃÎÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ

ÑË

É

¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ »

±Ë¹Ã¾ËÆÁà ÈÉÇ¿ÁÄÁÆÔ ÊËÇÄºÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁÀ»ÇÆÁ˾

§ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ††

††

±Ë¹ÈÁÃÎΆ™Ê

ÈÅ

 É

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

É¾»¾ÊÆdžÈÄÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ 04#ÎÅÅ

ÄÁÊË

½Ç¼Ç»ÇÉ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

04#ÎÅÅ

ÄÁÊË

½Ç¼Ç»ÇÉ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

04#ÎÎÅÅ £ÁÉÇ» ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÄÁÊË

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

04#ÎÎÅÅ £ÁÉÇ» ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÄÁÊË

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

04#ÅÅ

­¹Æ¼É¹½

†† ††

04#ÈÄÁ˹»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹

©ÇŹÆ×à ¡¨

††

04#†ÈÄÁ˹ Î Î ™£¯¡¸¦ž§©§œ§

ÄÁÊË

›§¦¡«ž

™ÊËə

††

04#†ÈÄÁ˹ Î Î ™£¯¡¸¦ž§©§œ§

ÄÁÊË

›§¦¡«ž

™ÊËə

††

04#†ÈÄÁ˹  ÅŝÇÊ˹»Ã¹

ûÅ

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

04#†ÈÄÁ˹ÇÊ˹»Ã¹

ÄÁÊË

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

™ÊºÇùÉËÇÆÎ ÅÅÉ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† ††

36

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยœรรˆรŠร‡รƒยนร‰ร‹ร‡ร†ร…ร… ยจยพร‰ร…ร• ร‡ร‹ร‰

ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ

ย†ย† ย†ย†

ยœรรˆรŠร‡รƒยนร‰ร‹ร‡ร†ร…ร…ยฌรยนร‰

ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ

ย†ย† ย†ย†

ยœรรˆรŠร‡รƒยนร‰ร‹ร‡ร†ร…ร… ยฌรยน ร‰

ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ

ย†ย† ย†ย†

ยย›ยจรŠร‡ร‰ร‹ ร‰ยนร€ร…ยพร‰ รŽ รŽ ร…ร…

ร„รรŠร‹

ยฝยพร‘ยพยปร‡

ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ

ย†ย† ย†ย†

ยย›ยจ รŽ  ย† ร…ร… 

ร„รรŠร‹

ร‡ร‹ร‰

ยฉร‡ร…ยนร†ร—รƒ ยกยจ

ย†ย†

ยย›ยจรŽ

ร„รรŠร‹ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยย›ยจรŽรŽ ร…ร…ร‹ยปยพร‰ยฝยนร˜ย›ร‡ร€ร…ร‡ยฟร†ยนยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

ร„รรŠร‹

ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡

ย†ย† ย†ย†

ยย›ยจรŽรŽ ร…ร…ร‹ยปยพร‰ยฝยนร˜ยงรˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยนยชรƒรยฝรƒร

ร„รรŠร‹

ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡

ย†ย† ย†ย†

ยย›ยจรŽรŽ ร‰

ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ

ย†ย† ย†ย†

ยย›ยจรŽรŽ ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ

ร„รรŠร‹

ร†รร€รƒยนร˜

ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร

ย†ย† ย†ย†

ยยชยจ รŠร‡ร‰ร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฉร‡ร…ยนร†ร—รƒ ยกยจ

ย†ย†

ยยชยจรŠร‡ร‰ร‹ รŽ ร… ร‹ร‡ร„ร’ร…ร… XXXPNTLHSBESV

ร„รรŠร‹

ย†ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย

ย†ย† ย†ย†

ยยชยจ รŽ รŽ ร…ยพยบยพร„ร•ร†ยนร˜

รƒรŒยบร…

ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹

ย†ย† ย†ย†

ยยชยจรยฝร‰รŠร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”รŠร‡รŠรƒ ยนยป ร…ยนร‰ร‘ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฃรŒร€ร˜ ร…ยนยผ

ย†ย†

ยยชยจร…ยพยบยพร„ร•ร†ยนร˜ รŽ ร… ร‹ร‡ร„ร’ร…ร… XXXPNTLHSBESV

ร„รรŠร‹

ย†ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย

ย†ย† ย†ย†

ยยชยจร…ยพยบยพร„ร•ร†ยนร˜ รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ยฝยพร‘ยพยปร‡

ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ

ย†ย† ย†ย†

ยยชยจรŠร‹ร‰ร‡รร‹ รŽยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

ร„รรŠร‹

ร‡ร‹ร‰

ยฉร‡ร…ยนร†ร—รƒ ยกยจ

ย†ย†

ยยชยจรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜รŽรŽร…ร…

ร„รรŠร‹

ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡

ย†ย† ย†ย†

ยยชยจรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜รŽรŽร…ร…

ร„รรŠร‹

ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡

ย†ย† ย†ย†

ยยชยจรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ รŽ รŽร‡ร‹ร‰

ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ

ย†ย† ย†ย†

ยยชยจรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜รŽรŽยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ

ร„รรŠร‹

ร†รร€รƒยนร˜

ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร

ย†ย† ย†ย†

ยยชยจรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ รŽร…ร…

ร„รรŠร‹ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยยชยจร‘ร„รร รŽ รŽร‰

ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ

ย†ย† ย†ย†

ยยชยจร‘ร„รร รŽ รŽร‰

ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ

ย†ย† ย†ย†

ยจร„รร‹ยน04#  ร…ร…

รƒยปร…

ยฝยพร‘ยพยปร‡

ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร

ย†ย† ย†ย†

ยจร„รร‹ยน04#ร…ร… ยคยนร‹ยปรร˜ ยฃยนร†ยนยฝยน ร‡ร‹ร‰

ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ

ย†ย† ย†ย†

ยจร„รร‹ยน04#ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ รŽ ร… ร‹ร‡ร„ร’ร…ร… XXXPNTLHSBESV

ร„รรŠร‹

ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย

ย†ย† ย†ย†

ยจร„รร‹ยน04#ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ รŽ ร… ร‹ร‡ร„ร’ร…ร… XXXPNTLHSBESV

ร„รรŠร‹

ย†ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย

ย†ย† ย†ย†

ยฉรŒยบยพร‰ร‡รยฝยฟรยฝรƒรร‚ร…ยนรŠร‹รรƒยนร‡ร‹รƒยผ

รƒยผ

ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡

ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ

ร„รรŠร‹

ร†รร€รƒยนร˜

ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร

ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ

ร„รรŠร‹

ร†รร€รƒยนร˜

ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร

ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ

ร„รรŠร‹

ร†รร€รƒยนร˜

ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร

ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ

ร„รรŠร‹

ร†รร€รƒยนร˜

ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร

ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ

ร„รรŠร‹

ร†รร€รƒยนร˜

ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร

ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ

ร„รรŠร‹

ร†รร€รƒยนร˜

ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร

ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ

ร„รรŠร‹

ร†รร€รƒยนร˜

ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร

ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ

ร„รรŠร‹

ร†รร€รƒยนร˜

ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร

ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร… ร‹ร‡ร„ร’  รร…ร… XXXPNTLHSBESV

ร„รรŠร‹

ร‡ร‹ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยซย

ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รรยฝยพร‘ยพยปร‡

ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ

ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รรยฝยพร‘ยพยปร‡

ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ

ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รรยฝยพร‘ยพยปร‡

ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ

ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รรยฝยพร‘ยพยปร‡

ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ

ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยนรŽย†ร…ร…รŠร‡ร‰ร‹ ร‘ร„รรร‡ยปร†ยพร‘ร„รรร‡ยป

ยฉร‡ร…ยนร†ร—รƒ ยกยจ

ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รรยฝยพร‘ยพยปร‡

ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ

ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รรยฝยพร‘ยพยปร‡

ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ

ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รรยฝยพร‘ยพยปร‡

ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ

ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยย›ยจร‡ร‹ร‰ร„รรŠร‹

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #50 (697) 23.12.13

37


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ½¾Ñ¾»Ç

­¹Æ¼É¹½

†† ††

­¹Æ¾É¹†Åź¾É¾À¹ Î ­¹Æ¾É¹º¹Ã¾ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆƹØÎ ­¹Æ¾É¹»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ «¹»½¹ «×žÆÕ ÇÊ˹»Ã¹ ­¹Æ¾É¹ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØÎ ­¹Æ¾É¹§4#  ÅÅ ­¹Æ¾É¹§4#  ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£Î    ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£Î     ÅÅ

ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË   ÄÁÊË

ÆÁÀùØ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ É ÇËÉ

ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ­¹Æ¼É¹½ ©ÇŹÆ×à ¡¨ ­¹Æ¼É¹½ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ Î ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­ª­Î   ÅÅ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»

     ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË

É É É É É É É É ÇËÉ ½ÇÊ˹»Ã¹    ÇËÉ 

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»

ÄÁÊË­¹Æ¼É¹½

†† ††

­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ÄÁÊË­¹Æ¼É¹½

†† ††

ÄÁÊË­¹Æ¼É¹½

†† ††

­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ÄÁÊË

­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»­¹Æ¼É¹½

†† ††

­¹Æ¾É¹ «­£ÎÅÅ»¹ÊÊ ¯ª¨Î ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨Î ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨Î ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨Î ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±Á;Ɇ»ÇÄÆÇ»ÇÂ

 ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½ÇÊ˹»Ã¹

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«¶ªª

††††

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ š¹ÆÁ ŹÄÇÖ˹¿ÆǾÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç

38

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ š¾Ê¾½ÃÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹À»ÇÆÁ˾

¾É¾»ÇÊËÉÇÂ

††

›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ

ÉÌÄÇÆ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

›ÇÂÄÇà ľƆ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠXXXPNEPNSV

ÉÌÄÇÆ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

œ»ÇÀ½ÁE ÅÅ XXXPNEPNSV

ü

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

œ¾ÉžËÁÞ¿»¾ÆÏǻԠ½ÄØÊÉ̺ǻ XXXPNEPNSV

ü

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

ÇŹÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹À»ÇÆÁ˾

¾É¾»ÇÊËÉÇÂ

††

ÇŹ º¹ÆÁÁÀºÉÌʹ ÈÉǾÃË»Èǽ¹ÉÇêÃÁ½ÃÁÀ»ÇÆÁ˾

§ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ††

ÇŹ º¹ÆÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹¨ÉǾÃË ÅÇÆ˹¿

§ÅÇÅ

††††

ÇŹ º¹ÆÁ º¾Ê¾½ÃÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹À»ÇÆÁ˾

¾É¾»ÇÊËÉÇÂ

††

¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ ÈÄÁËÔ ÃÇÄÇÊÆÁÃÁ ½»¾ÉÃÁ ©ÌºÏÇ»Êà XXXPNEPNSVÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

§¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹

ü

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø ½¿ÌËÇ»¹Ø XXXPNEPNSV

ÉÌÄÇÆ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹاƽÌËÁÊÊ«¾ÉÅÇ

ûÅ

 É

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† ††

ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ XXXPNEPNSV

ÑË

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ»Ä׺ÔÎɹÀžÉÇ»ÁÃÇÅÈľÃ˹ÏÁÁÇÊ˹»Ã¹††††

ªÉÌºÔ ºÉÌÊ ½ÇÊù ¼ÇɺÔÄÕ ÊɾÀù ÑȹÄÔ

£ÌÀÕÅÁÆÇ»›¨ ¡¨

††††

ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ» ½¹ÐÆÔνÇÅÁÃÇ» ÊÃÇÅÈľÃËÇÅ

ûÅ

É

ªÉ̺†ª¾É»ÁÊ

††

ªÉ̺Ô½ÇÅÇ» º¹Æ՝ÇÊ˹»Ã¹ªºÇÉù

ûÅ

ÇËÉ

¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ

††

ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽ¾É¾»ØÆÆÔνÇÅÇ» º¹ÆÕ ½¹ÐÆÔνÇÅÁÃÇ»

ûÅ

ÇËÉ

ªÉ̺†ª¾É»ÁÊ

††

ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇùÉùÊÆÔÎÁºÉÌÊÇ»ÔνÇÅÇ»ÇËÍÌƽ¹Å¾Æ˹½ÇÃÉÔÑÁ

ªÉ̺†ª¾É»ÁÊ

††

­¹Æ¾É¹ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ

ÄÁÊË

½ÇÊ˹»Ã¹

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

­ÇÄÕ¼¹¹Ä×ÅÁÆÁ¾»¹Ø½Äغ¹ÆÕ

ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ §ºÉ¹ºÇËùÁÈÇÄÁÉǻùÃÉÇÅÃÁÊ˾ÃĹ À¾ÉùÄ

ÈÅ

ÇËÉ

ª¹ËÌÉÆ ¨£

††

§É¼Ê˾ÃÄÇ  ÅÅ ¨§¤¡£™©š§¦™«  ÅÅÀ»ÇÆÁ˾

šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨

†† ††

¨ÇÄÁùɺÇƹË ˾ÈÄÁÏÔ¯» ÈÉÇÀÉ›ƹÄÁÐÁÁ™£¯¡¸

ÄÁÊË

ÇËÉ

™ÊËə

††

¨ÇÄÁùɺÇƹË ˾ÈÄÁÏÔ¯» ÈÉÇÀÉ›ƹÄÁÐÁÁ™£¯¡¸

ÄÁÊË

ÇËÉ

™ÊËə

††

¨ÇÄÁùɺÇƹË ˾ÈÄÁÏÔ¯» ÈÉÇÀÉ›ƹÄÁÐÁÁ™£¯¡¸

ÄÁÊË

ÇËÉ

™ÊËə

††

¨ÇÄÁùɺÇƹËÎÈÉÇÀɹÐÆÔÂ

ÄÁÊË

ÇËÉ

©ÇŹÆ×à ¡¨

††

¨ÇÄÁùɺÇƹËÎÅÅÅÅ

ÄÁÊË

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

¨ÇÄÁùɺÇƹËÎÅÅ ÅÅÈÉÇÀ Ï»¾ËÀ»ÇÆÁ˾

šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨

†† ††

¨ÇÄÁùɺÇƹËɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ½ÄØ˾ÈÄÁÏ ÃÇÀÔÉÕÃÇ» ɾÃĹÅÔÆÁÀùØ

©ÇŹÆ×à ¡¨

††

¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇËÏ»¾Ë ÈÉÇÀɽÄØ˾ÈÄÁÏ

ÄÁÊË

ÇËÉ

™ÊËə

††

¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇËÏ»¾Ë ÈÉÇÀɽÄØ˾ÈÄÁÏ

ÄÁÊË

ÇËÉ

™ÊËə

††

ªÁÊ˾ÅÔÈÇÄÁ»¹ÁÈÉÇ»¾ËÉÁ»¹ÆÁع»ËÇŹË¦ž§©§œ§

™ÊËə

††

ªË¾ÃÄÇ   ÅÅËÇÆÁÉÇ»¹ÆÆǾÁŹËÁÉÇ»¹ÆÆǾ

ûÅ

ÇËÉ

ª¹ËÌÉÆ ¨£

††

ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ 

£ÌÀØ Ź¼

††

ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ 

£ÌÀØ Ź¼

††

ªË¾ÃÄdž»ÁËÉÁÆÆǾ ) - 

ÑË

ÇËÉ

§Å ¥

††

«¾ÈÄÁÏÔ ÈÇÄÁùɺÇÆ¹Ë ÅÇÆ˹¿¦ž§©§œ§

™ÊËə

††

«ÉÁÈľÃÊ     

ûÅ

ÇËÉ

ª¹ËÌÉÆ ¨£

††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

39


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยฃร„ยพรยฅยนรŠร‹รรƒรยœยพร‰ร…ยพร‹รรƒร #FSHBVG(SBOJUรƒร„ยพร‚ยฝร„ร˜รƒยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ยนรร‹ร˜ยฟยพร„ร‡ยผร‡รˆร‰รร‰ร‡ยฝร†ร‡ยผร‡รƒยนร…ร†ร˜

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

#FSHBVG,FSBNJL.BYJNVNรƒร„ยพร‚ยฝร„ร˜รˆร„รร‹รƒรรŒรŠรร„ยพร†ร†ร”ร‚

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

#FSHBVG,FSBNJL130รƒร„ยพร‚ยฝร„ร˜รˆร„รร‹รƒร รˆร‡ยฝรŽร‡ยฝรร‹ยฝร„ร˜รƒยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ยน 

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

#FSHBVG,FSBNJLรƒร„ยพร‚ยฝร„ร˜รˆร„รร‹รƒร

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

#FSHBVG.PTBJLรƒร„ยพร‚ยบยพร„ร”ร‚ยฝร„ร˜ร…ร‡ร€ยนรรƒรรรˆร‰ร‡ร€ร‰ยนรร†ร‡ร‚รˆร„รร‹รƒร

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠยฃร„ยพร‚ยบยนร€ร‡ยปร”ร‚

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยปย™รƒยปยนรŠร‹ร‡รˆ

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜รƒยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ยน

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜ร˜รยพรรŠร‹ร‡ยผร‡ยบยพร‹ร‡ร†ยน รŠรยบรร‹ยน 

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠยฃร„ยพร‚รŠรŒรˆยพร‰รˆร‡ร„รร…ยพร‰

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠยฃร„ยพร‚ร‹ยพร‰ร…ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠยฃร„ยพร‚รŒร†รยปยพร‰รŠยนร„ร•ร†ร”ร‚

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยœยพร‰ร…ยพร‹รรƒยฝร„ร˜ร…ยพยฟรˆยนร†ยพร„ร•ร†ร”รŽร‘ยปร‡ยปย™ยฃยฏยžยฆยซย† ย›ยกยคย™ยซยžยฉยฅ

รƒยผย›ยพร‰ร‹รรƒยนร„ร• รรร‰ร…ยน

ย†ย† ย†ย†

ยœยพร‰ร…ยพร‹รรƒยฝร„ร˜ร…ยพยฟรˆยนร†ยพร„ร•ร†ร”รŽร‘ยปร‡ยปยงยฃยชยกยจยคย™ยชยซ ย›ยกยคย™ยซยžยฉยฅ

รƒยผย›ยพร‰ร‹รรƒยนร„ร• รรร‰ร…ยน

ย†ย† ย†ย†

ยœยพร‰ร…ยพร‹รรƒยฝร„ร˜ร…ยพยฟรˆยนร†ยพร„ร•ร†ร”รŽร‘ยปร‡ยปยซยžยฃยซยงยฉ ย›ยกยคย™ยซยžยฉยฅ

รƒยผย›ยพร‰ร‹รรƒยนร„ร• รรร‰ร…ยน

ย†ย† ย†ย†

ยœยพร‰ร…ยพร‹รรƒยฝร„ร˜ร…ยพยฟรˆยนร†ยพร„ร•ร†ร”รŽร‘ยปร‡ยปยถยคยฌยฉ ย›ยกยคย™ยซยžยฉยฅ

รƒยผย›ยพร‰ร‹รรƒยนร„ร• รรร‰ร…ยน

ย†ย† ย†ย†

ยœยพร‰ร…ยพร‹รรƒร รƒร„ยพร

ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰

ยจร‰ร‡ร‰ยนยบ

ย†ย†

ยฃร„ยพร‚ยชย™ ยฆยจ

ยงร…รŠรƒร–ร„ยนรŠร‹ร‡รˆร‡ร„รร…ยพร‰

ย†ย† ย†ย†

ยฃร„ยพร‚ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚%%% ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยฉร‡รŠรŠรร˜ 

รƒยผ

ร‡ร‹ร‰

ยžยปร‰ร‡ร„ยนรƒร

ย†ย† ย†ย†

ยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜ร‡ยบร„รรร‡ยปรƒรรˆยพรยพร‚รรƒยนร…รร†ร‡ยป  รƒยผ 

ร…ยพร‘ร‡รƒ

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ยงร…ยคร—รƒรŠ

ย†ย† ย†ย†

ยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜รˆร„รร‹รƒรยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ย›ร‡ร„ร…ยน ยงร…ร„ร—รƒรŠ ยทร†รรŠ ยฃร†ยนรŒรยร‡รŠร‹รˆร‡ร€ยป

ร…ยพร‘ร‡รƒ

ร†รร€รƒยนร˜

ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร

ย†ย† ย†ย†

ยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜รŠรรŠร‹ยพร…ร‹ยพรˆร„ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรรรยนรŠยนยฝยน รƒยผ

ร…ยพร‘ร‡รƒ

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ยงร…ยคร—รƒรŠ

ย†ย† ย†ย†

ยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜ร˜รยบยพร‹ร‡ร†ยนยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ย›ร‡ร„ร…ยน ยงร…ร„ร—รƒรŠ ยšยพร‰ยผยนรŒรยร‡รŠร‹รˆร‡ร€ยป

ร…ยพร‘ร‡รƒ

ร†รร€รƒยนร˜

ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร

ย†ย† ย†ย†

ยฃร„ยพร‚ยจยพร‰ร„ยผรรˆรŠยผรรˆรŠร‡ยปร”ร‚ยฝร„ร˜ยผรรˆรŠร‡รƒยนร‰ร‹ร‡ร†ยน

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยฃร„ยพร‚ยทร†รรŠ

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยฃร„ยพร‚ยทร†รรŠ99*

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยฃร„ยพร‚ยทร†รรŠยจร„ร—รŠ

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยฅยนรŠร‹รรƒยนรˆร‡ร„รรŒร‰ยพร‹ยนร†ยบรร‹รŒร…ร†ยนร˜ยœยกยจยžยฉยยžยชยฅยงร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฆยซยจ

ย†ย†ย†ย†

ยจยพร†ยนร…ร‡ร†ร‹ยนยฟร†ยนร˜#&-*/,"ร„ ยบร”ร‹ร‡ยปยนร˜รˆร‰ร‡รยปยนรŠรŠ

ร‘ร‹

ร‰

ยžยปร‰ร‡ร„ยนรƒร

ย†ย† ย†ย†

ยจยพร†ยนร…ร‡ร†ร‹ยนยฟร†ยนร˜รˆร‰ร‡รยพรŠรŠรร‡ร†ยนร„ร•ร†ยนร˜ร„รร‹ร‰ร‡ยป

ร‘ร‹

ร‰

ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹

ย†ย†

ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยชรŒรŽรยพรŠร…ยพรŠรย›ร˜ยฟรŒร’รยพ #FSHBVG#BV1VU[(JQTร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜

รƒยผ#FSHBVG#BV1VU[;FNFOUร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนรยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร€ยนร‹รร‰รƒยน #&3("6' $FSFTJU ร‡รˆร‹ร‡ร… 

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยบยพร€รŒรŠยนยฝร‡รร†ยนร˜

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ยนร˜ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยบยพร„ยนร˜

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรรร†รร‘ร†ยนร˜

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนรยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜ร†ยนรƒร„ยพรยปยนร†รร˜รˆร„รร‹รƒรยปยบยนรŠรŠยพร‚ร†ยพยงร…ร„ร—รƒรŠ รƒยผยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

ร…ยพร‘ร‡รƒ

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ยงร…ยคร—รƒรŠ

ย†ย† ย†ย†

ยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜รˆร„รร‹รƒรยงร…ร„ร—รƒรŠยฝร„ร˜ร†ยนร‰รŒยฟ ยปร†รŒร‹ร‰ยพร†ร†รรŽร‰ยนยบร‡ร‹  รƒยผ 

ร…ยพร‘ร‡รƒ

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ยงร…ยคร—รƒรŠ

ย†ย† ย†ย†

ยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜ร˜รยพรรŠร‹ร‡ยผร‡ยบยพร‹ร‡ร†ยน ยผยนร€ร‡ย† รˆยพร†ร‡ยบร„ร‡รƒร‡ยป ยงร…ร„ร—รƒรŠ รƒยผ

ร…ยพร‘ร‡รƒ

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ยงร…ยคร—รƒรŠ

ย†ย† ย†ย†

40

ร‚ร–ร‚

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยฃร„ยพร‚ร‡ยบร‡ร‚ร†ร”ร‚

รˆยนรรƒยน

ร‡ร‹ร‰

ยคยพยปร‘ยน

ย†ย†

ยฉร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•รˆร‡ร„ยนยผร‰รŒยบร”ร‚ รŠร‹ร˜ยฟรƒยน ยงยฅยคยทยฃยชรƒยผยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

ร…ยพร‘ร‡รƒ

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ยงร…ยคร—รƒรŠ

ย†ย† ย†ย†

ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพ

รƒยผ

ร‡ร‹ร‰

ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•

ย†ย†

ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพ$FSFTJUยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰

ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน

ย†ย†ย†ย†

ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ

รƒยผ

ร‡ร‹ร‰

ยจร‰ร‡ร‰ยนยบ

ย†ย†

ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ

ยœร„ยนยฝรƒยพยปรร

ย†ย†

ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ $FSFTJ รยฝร‰ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡

ยจร‡ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒยน

ย†ย†ย†ย†

ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยน4IFFUSPDL

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนย›ยพร‹ร‡ร†รร‹,3

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนย›ยพร‹ร‡ร†รร‹-3

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยงร…ร„ร—รƒรŠยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜  รƒยผ

ร…ยพร‘ร‡รƒ

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ยงร…ยคร—รƒรŠ

ย†ย† ย†ย†

ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยงร…ร„ร—รƒรŠรยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜  รƒยผ

ร…ยพร‘ร‡รƒ

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ยงร…ยคร—รƒรŠ

ย†ย† ย†ย†

ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยจรŒรยนรŠ

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยฌร†รรร„ร‡ร‹

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรรร†รร‘ร†ยนร˜ยบยพร„ยนร˜รยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜  รƒยผ 

ร…ยพร‘ร‡รƒ

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ยงร…ยคร—รƒรŠ

ย†ย† ย†ย†

ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยญรŒยผยพร†รร—ร„ร„ยพร‰ยฃร†ยนรŒร ยชย†ยจยบ ยฐยพร„ร˜ยบรร†รŠรƒ 

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยทร†รรŠยšร„รรƒยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜รรร†รร‘ร†ยนร˜

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยทร†รรŠยฃยฉยงยฆรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ยนร˜รรร†รร‘ร†ยนร˜รŠรŒรˆยพร‰ยบยพร„ยนร˜

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยทร†รรŠรยนรŠยนยฝยบยพร„ร”ร‚

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนย›ร‡ร„ร…ยนย†รŠร„ร‡ร‚ยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ร‡ยบร„ยพยผรยพร†ร†ยนร˜ยงร…ร„ร—รƒรŠ  รƒยผ 

ร…ยพร‘ร‡รƒ

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ยงร…ยคร—รƒรŠ

ย†ย† ย†ย†

ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยฝยพรƒร‡ร‰ยนร‹รยปร†ยนร˜ยงร…ร„ร—รƒรŠ ยฃร‡ร‰ร‡ยพยฝ ยฉยพร„ร•ยพร ยฝร„ร˜รยนรŠยนยฝยน รƒยผ

ร…ยพร‘ร‡รƒ

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ยงร…ยคร—รƒรŠ

ย†ย† ย†ย†

ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยงร…ร„ร—รƒรŠรร€ยปยพรŠร‹รƒร‡ยปร‡ย†รยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜  รƒยผ 

ร…ยพร‘ร‡รƒ

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ยงร…ยคร—รƒรŠ

ย†ย† ย†ย†

ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยฉร‡ร‹ยบยนร†ยฝ ยฃร†ยนรŒร

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยฉร‡ร‹ยผรรˆรŠ/&8ยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยฉร‡ร‹ยผรรˆรŠยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยฉร‡ร‹ยผรรˆรŠยชยซย™ยฆยย™ยฉยซยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยทร†รรŠยซยพรˆร„ร‡ร†ยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยคยนรƒร‡รƒร‰ยนรŠร‡รร†ร”ยพรร€ยนร’รร‹ร†ร”ยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” ย™ร†ร‹รรŠยพรˆร‹รรƒรยฝร„ร˜ยฝยพร‰ยพยปยน#BTF #FMPDJE #FMCPS #&-*/," ร„

ร„

ร‡ร‹ร‰

ยžยปร‰ร‡ร„ยนรƒร

ย†ย† ย†ย†

ย™รยพร‹ร‡ร† รยนรŠร‡ยปรƒยน  ร„ร†ยพรยนรŠร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ 

ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡

ย†ย† ย†ย†

ยšยพร†ร€รร†ย†รƒยนร„ร‡ร‘ยน ร†ยพรร‰ยนรŠยช รยนรŠร‡ยปรƒยน ร„ร†ยพรยนรŠร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ 

ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡

ย†ย† ย†ย†

ยœร‰รŒร†ร‹ยœยญย†รƒร‰ยนรŠร†ร‡ย†รƒร‡ร‰รรร†ยพยปร”ร‚

รƒยผ

ร‡ร‹ร‰

ยงร…รŠรƒร–ร„ยนรŠร‹ร‡รˆร‡ร„รร…ยพร‰

ย†ย† ย†ย†

ยœร‰รŒร†ร‹ยœยญย†รƒร‰ยนรŠร†ร‡ย†รƒร‡ร‰รรร†ยพยปร”ร‚ รŠยปยพร‹ร„ร‡ย†รŠยพร‰ร”ร‚

รƒยผ

ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡

ย†ย† ย†ย†

ยœร‰รŒร†ร‹ร‡ยปรƒยนยนรƒร‰รร„ร‡ยปยนร˜ยผร„รˆร‰ร‡ร†รรƒร†ร‡ยปยพร†รร˜ รยนรŠร‡ยปรƒยน  ร„ 

ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡

ย†ย† ย†ย†

ยœร‰รŒร†ร‹ร‡ยปรƒยนยนรƒร‰รร„ร‡ยปยนร˜ยงร…ร„ร—รƒรŠ ร„ ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รƒยนร†รรŠร‹ร‰ยน ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ยงร…ยคร—รƒรŠ

ย†ย† ย†ย†

ยœร‰รŒร†ร‹ร‡ยปรƒยนรร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰ร†ยนร˜  ร„ 

รƒยนร†รรŠร‹ร‰ยน ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ยงร…ยคร—รƒรŠ

ย†ย† ย†ย†

ยœร‰รŒร†ร‹ร‡ยปรƒรร–รˆร‡รƒรŠรยฝร†ร”ยพ ยปร‡ยฝร†ร‡ยฝรรŠรˆยพร‰รŠรร‡ร†ร†ร”ยพ รˆร‡ร„รรŒร‰ยพร‹ยนร†ร‡ยปร”ยพยฆยซยจ

ย†ย†ย†ย†

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฃร‰ยนรŠรƒยน

 ร„

ร‰

ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•

ย†ย†

ยฃร‰ยนรŠรƒยน

รƒยผ

ร‡ร‹ร‰

ยคยพยปร‘ยน

ย†ย†

ยฃร‰ยนรŠรƒยนยนรƒร‰รร„ร‡ยปยนร˜ยฝร„ร˜รยนรŠยนยฝร‡ยปรรร†ร‹ยพร‰ร•ยพร‰ร‡ยป

ยœร‰ยนร†รร‹ยพรƒรŠ

ย†ย† ย†ย†

ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปร‡ยฝร‡ร–ร…รŒร„ร•รŠรร‡ร†ร†ยนร˜ยจร‰ร‡รรรƒรŠ รŠรŒรˆยพร‰ยบยพร„ยนร˜รƒยผ

ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡

ย†ย† ย†ย†

ยฃร‰ยนรŠรƒรยปร‡ยฝร‡ร–ร…รŒร„ร•รŠรร‡ร†ร†ร”ยพยปยนรŠรŠ

รƒยผยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยฅยนรŠร‹ยพร‰

ย†ย†

ยฃร‰ยนรŠรƒรรยฝร‰รŠร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”รŠร‡รŠรƒ ยนยป ร…ยนร‰ร‘ 

ยฃรŒร€ร˜ ร…ยนยผ

ย†ย†

ยฃร‰ยนรŠรƒรรˆร‡ร„รรŒร‰ยพร‹ยนร†ร‡ยปร”ยพร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฆยซยจ

ย†ย†ย†ย†

ยฃร‰ยนรŠรƒรย†ร„ยนร€รŒร‰ร-BTVS 5PQMBTVS 5PQMBTVS67QMVT #&-*/," รยปยพร‹ร‡ยป

ร„

ร‡ร‹ร‰

ยžยปร‰ร‡ร„ยนรƒร

ย†ย† ย†ย†

ยคยนรƒยบรร‹รŒร…ร†ร”ร‚ รยนรŠร‡ยปรƒยน   ร„ร†ยพรยนรŠร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ 

ร‘ร‹

ยคยนรƒรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ร”ร‚ย†ยนร„รƒรยฝย† ย†รƒร‡ร…รˆร‡ร„รรŒร‰ยพร‹ ยปร‡ยฝร†ร”ร‚ #&-*/," ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ร„

ร‡ร‹ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡

ย†ย† ย†ย†

ร‡ร‹ร‰

ยžยปร‰ร‡ร„ยนรƒร

ย†ย† ย†ย†

ยคยนรƒยจยญย† ร„ ยฆยฏย† ร„

ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡

ย†ย† ย†ย†

ยคยนรƒร‡รƒร‰ยนรŠรƒยนยคยนรƒร‰ยน ร‰ยนรŠร‹ยปร‡ร‰รร‹ยพร„รร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡

ยจร‡ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒยน

ย†ย†ย†ย†

ยฅยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ร„ยนรƒร‡รƒร‰ยนรŠร‡รร†ร”ยพ

รƒยผ

ร‡ร‹ร‰

ยจร‰ร‡ร‰ยนยบ

ย†ย†

ยฅยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ร„ยนรƒร‡รƒร‰ยนรŠร‡รร†ร”ยพ

รƒยผ

ร‡ร‹ร‰

ยจร‰ร‡ร‰ยนยบ

ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยœร‰รŒร†ร‹ยœยญย†ร‡ร‹ร‰รƒยผ

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #50 (697) 23.12.13

41


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾›ÁÆÁÃÇÉ š¹ÉÕ¾ÉÁ½É

ü

ÇËÉ

§Å ¥

††††

¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾¡Æ˾ÉÃ×É ®¹É½ËÇÈ ¡Æ˾É˾ÂÆ

ü

ÇËÉ

§Å ¥

††

§¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹

ü

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

§ÄÁ͹ ͹Êǻù   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆ¹Ø 

ÑË

ÇËÉ

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

¨ÇÃÉÔËÁØÈÇĹÖÈÇÃÊÁ½ÆÔ¾ ÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾÀ»ÇÆÁ˾

¦«¨

††††

¨É¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÉ¿¹»ÐÁÆÔ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä

ÑË

ÇËÉ

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ 

ÑË

ÇËÉ

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ 

ÑË

ÇËÉ

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù Ä 

ÑË

ÇËÉ

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

ª¾É¾ºÉØÆù ƹÇÄÁ;†ÇÃÊÇÄÕ Ä

ÑË

ÇËÉ

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

ªÁùËÁ» £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä

ÑË

ÇËÉ

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

ªÃÁÈÁ½¹É ͹Êǻù  Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ 

ÑË

ÇËÉ

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

ªÅԻùÊ˹ÉÇÂÃɹÊÃÁ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä

ÑË

ÇËÉ

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

ªÇÄÕ»¾ÆËƾÍËØÆÇ ͹Êǻù Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ 

ü

ÇËÉ

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

ªÈÁÉËƹѹËÔÉÆÔ ͹Êǻù Ä 

ÑË

ÇËÉ

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

ªË¾ÃÄÇ¿Á½ÃǾ ͹Êǻù  Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆǾ 

ÑË

ÇËÉ

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

¬¹ÂˆÊÈÁÉÁË ͹Êǻù   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ 

ÑË

ÇËÉ

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

¶Å¹ÄÕ¦¯†º¾Ä¹Ø À¾Ä ʾÉ оÉÆ ¦Ç»ÇÃÇÄÇÉü

ü

ÇËÉ

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

¶Å¹ÄÕ¨­†»¹ÊʦǻÇÃÇÄÇÉœÄǺÌÊü

ü

ÇËÉ

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

¶Å¹ÄÕ¨­†ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¦Ç»ÇÃÇÄÇÉü

ü

ÇËÉ

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

¶Å¹ÄÕ¨­†¿ÃÇɦǻÇÃÇÄÇÉü

ü

ÇËÉ

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ 04#†#PMEFSBKB ,30/0

ÄÁÊË

ÇËÉ

04#†ÈÄÁ˹ÎΩÇÊÊÁØ

ÄÁÊË

É

ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË

†† ††

04#†ÈÄÁ˹ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅŝÇÊ˹»Ã¹

ûÅ

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ  üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

žÑÇÃ

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ žÑÇà ü 

ÑË

É

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ žÑÇà ü 

ÑË

É

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† †† 25534

šÁËÌÅ ŹÊËÁùºÁËÌÅƹØ»žÑùÎ

žÑÇÃ

ÆÁÀùØ

ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË

†† ††

›Ç½ÇÊËÇÃÁ .630- £¹Ð¾ÊË»Ç ɹÀÌÅƹØϾƹ™£¯¡¸

ÑË

›§¦¡«ž

™ÊËə

††

›Ç½ÇÊËÇÃÁž˹ÄÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ¥¨¨©žª«¡ŸÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

›Ç½ÇÊËÇÃÁž˹ÄÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ¥¨¥§ž©¦ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

›Ç½ÇÊËÇÃÁ 1MBTUNP ¨›® º¾ÄÔ¾ ÃÇÉÁÐ ÊÃÁ½ÃÁ

ûÅ

ÆÁÀùØ

ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† ††

›Ç½ÇÊËÇÃÁ.VSPM £¹Æ¹½¹ ÈĹÊËÁÃÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

›ÇÄÇÃÆÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǾÅÁÃÉǹÉÅÁÉÌ×Ò¾¾½º¾ËÇÆÇ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇÈË

ü

ÇËÉ

¡¦ª¡

††

›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¨©§­¦™ª«¡¤ °ž©ž¨¡¯™¦ž§©§œ§

ûÅ

›§¦¡«ž

™ÊËə

††

œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ §Æ½ÌËÁÊ

ÑË

ÇËÉ

¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê

†† ††

œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU§ÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™

ûÅ

ÇËÉ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† ††

œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦§ÍÁϽÁľÉÔ

ûÅ

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž«

ûÅ

ÇËÉ

šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† ††

œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É§ÍÁϽÁľÉÔ

ûÅ

ÇËÉ

šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† ††

£ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

ÈÅ

ÇËÉ

¡¦ª¡

††

£ÉÇ»ÄØ §Æ½ÌÄÁÆΠņÂÄÁʈ»Èǽ¹ÉÇÃ

ÄÁÊË

À»ÇÆÁ˾

ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† ††

£ÉÇ»ÄØ¥¹ÊËÁùÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇ»¹ØºÁËÌÅƹؽÄØÃÉÇ»ÄÁÀ»ÇÆÁ˾

¦«¨

††

£ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ »¾ËÉǻԾ ÃÇÆÕÃÁ ¾Æ½Ç»Ô¾

ÑË

ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

£ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ »Ç½ÇÊËÇÃÁž˹Ä ÈĹÊËÁÃÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

£ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ

ûÅ

ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

£ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ À¹Å¾ÉÁɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

42

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ £Ä¹Ì½Á†ÉÁÊÌÆÇüÄÁÆØÆÇÂоɾÈÁÏÔ

ûÅ

ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

£ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

£ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ľÊËÆÁÏÔÊÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÅÁ

ÑË

ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

£ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ƹɾÀù»ɹÀžÉ

ûÅ

ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

£ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ Ǽɹ¿½¾ÆÁØÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾

ÑË

ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

£ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ¨ÉÁÀŹ†ÊËÇÂÃÇÊËÕÏ»¾Ë¹Á¼ÄØÆϹ

ûÅ

ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

£ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ¨ÉÁÀŹ†Ï»¾Ë¹ž˹ÄÄÁÃÁ

ûÅ

ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

£ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ Êƾ¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄÕ

ÑË

ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

£ÉÇ»Ä؛ʾ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇÆ¹Ë ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸

ûÅ

ž±ž›§

™ÊËə

††

£ÉÇ»Ä؛ʾ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇÆ¹Ë ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸

ûÅ

›§¦¡«ž

™ÊËə

††

£ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸

ûÅ

¦ž§©§œ§

™ÊËə

††

£ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸

ûÅ

›§¦¡«ž

™ÊËə

††

£ÉÇ»Äج˾ÈÄÁ˾ÄÁ«ž®¦§ ¤™¢¦©§£ «¡ª¥™ ÊÇËÈÇÄÁùɺ™£¯¡¸ ÌȹÃ

¦ž§©§œ§

™ÊËə

††

£ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ §š§©£™ ª£¡£¡

ÇËÉ

™ÊËə

††

ûÅ

£ÉÇ»ÄØœ¡š£™¸°ž©ž¨¡¯™ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸

ûÅ

›§¦¡«ž

™ÊËə

††

£ÉÇ»ÄبÉÇÍƹÊËÁħ¯¡¦£§› ÊÇËÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸

ûÅ

ž±ž›§

™ÊËə

††

£ÉÇ»Äب§¤¡£™©š§¦™«†«ž¨¤¡¯´ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ½ÇºÇÉù™£¯¡¸

ÄÁÊË

¦ž§©§œ§

™ÊËə

††

£ÉÇ»Äب§¤¡£™©š§¦™«†«ž¨¤¡¯´ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ½ÇºÇÉù™£¯¡¸

ÄÁÊË

¦ž§©§œ§

™ÊËə

††

£ÉÇ»Äب§¤¡£™©š§¦™«†«ž¨¤¡¯´ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ½ÇºÇÉù™£¯¡¸

ÄÁÊË

¦ž§©§œ§

™ÊËə

††

¤ÁÊË»ÇÄÆÁÊËÔ§ƽÌÄÁÆ Î Å ¼»ÇÀ½Á»ÃÇÅÈľÃ˾

ÄÁÊË

À»ÇÆÁ˾

ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† ††

¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾É

ûÅ

ÇËÉ

¡¦ª¡

††

¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ½ÇÅÅ

ûÅ

ÇËÉ

¡¦ª¡

††

¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂ

ûÅ

ÆÁÀùØ

ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† ††

¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇÂ

ûÅ

ÆÁÀùØ

ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† ††

¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡

ÄÁÊË

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹É ™¥ž©

ÄÁÊË

ÇËÉ

šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨

†† ††

¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ«¾ÎÆÇÆÁÃÇÄÕ »»¾½É¾ ü

»¾½ÉÇ

ÆÁÀùØ

ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË

†† ††

¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹؽÄؼÁºÃÇÂоɾÈÁÏÔ ­ÁÃÊ¾É ÆÁÀùØ

ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË

†† ††

¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹØÃÉÇ»«¾ÎÆÇÆÁÃÇÄÕ «¾ÎÆÇŹÊË »»¾½É¾ ü

»¾½ÉÇ

ÆÁÀùØ

ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË

†† ††

¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹØÃÉÇ»¾ÄÕƹØ žÑÃÁÈÇü XXXPNTLHSBESV

ÑË

É

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† ††

¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›® ¹Å¾É

ûÅ

ÊÃÁ½ÃÁ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¥ÇÆ˹¿

ûÅ

ÊÃÁ½ÃÁ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† ††

¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¨ÉǾÃË

ûÅ

ÊÃÁ½ÃÁ

šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ

ûÅ

À»ÇÆÁ˾

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ ™¥ž©

ûÅ

ÇËÉ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸

ÄÁÊË

¦ž§©§œ§

™ÊËə

††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸

ÄÁÊË

¦ž§©§œ§

™ÊËə

††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸

ÄÁÊË

¦ž§©§œ§

™ÊËə

††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸

ûÅ

ÇËÉ

™ÊËə

††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ©™ª°ž«

ûÅ

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ¥§¦«™Ÿ

ûÅ

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ§ª«™›£™

ûÅ

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ#BOHB¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

ûÅ

ÇËÉ

¡¦ª¡

††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

ûÅ

ÇËÉ

¡¦ª¡

††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ.POUFSFZ Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

ûÅ

ÇËÉ

¡¦ª¡

††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ/PSUIFSO4IBLF¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»

ûÅ

ÇËÉ

¡¦ª¡

††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

43


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ÆÁÀùØ

ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹

ûÅ

ÇËÉ

¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê

†† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ Ä׺ԾÀ»ÇÆÁ˾

¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ

††††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ Ä׺ԾÀ»ÇÆÁ˾

¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ

††††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ÇÆ˾ÉɾÂÆÁÀùØ

ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØÀ»ÇÆÁ˾

¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ

†† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ À¹Å¾É ɹÊо˺ÈÀ»ÇÆÁ˾

¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ

††††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ À¹Å¾É ɹÊо˺ÈÀ»ÇÆÁ˾

¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ

†† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿

ûÅ

À»ÇÆÁ˾

ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ƹɾÀù»ɹÀžÉ

ûÅ

ÇËÉ

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ÊÃÁ½ÃÁ

£ÌÊËÇ» ¡¨

††

¥ÇÆ˹¿£©§›¤¡¤·š§¢ª¤§Ÿ¦§ª«¡

ûÅ

½¾Ñ¾»Ç

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† ††

§Ãƹ7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™ŸÊÃÁ½ÃÁ

šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† ††

§Ãƹ¥™¦ª™©¦´ž7&-69 ™¥ž©†¥§¦«™ŸÊÃÁ½ÃÁ

šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† ††

§Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇÃ¥§¦«™Ÿ

ÄÁÊË

ÇËÉ

šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨

†† ††

§Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡

ÄÁÊË

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

§Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔ ÃɹÊÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà ™¥ž©

ÄÁÊË

ÇËÉ

šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† ††

§Æ½ÌÄÁÆ Î Å ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä¾ÆÔÂ

ÄÁÊË

À»ÇÆÁ˾

ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† ††

¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø¥£©½¾Ñ¾»Ç

­¹Æ¼É¹½

†† ††

¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø¥£©½¾Ñ¾»Ç

­¹Æ¼É¹½

†† ††

¨ÄÁ˹04#ÎÎÅÅ °¾ÎÁØ ¤¹Ë»ÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ª«™›£™

ûÅ

ÇËÉ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† ††

¨É¹ÂžÉ

»¾½ÉÇ

ÇËÉ

ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË

†† ††

¨ÉÇÍÁÄÕƹÈɹ»ÄØ×ÒÁÂÎ ½ÄÅ Ë ÇËÉ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† ††

¨ÉÇÍÁÄÕÈÇËÇÄÇÐÆÔÂÎ ½ÄÅ Ë ÇËÉ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† ††

¨ÉÇÍÁÄÕÑÄØÈÆÔ¨±† Ê˹ÄÕÇÏÁÆà ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

ÈÅ

ÇË É

¡¦ª¡

††

¨ÉÇÍÁÄÕÑÄØÈÆÔ¨±† Ê˹ÄÕÇÏÁÆà ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

ÈÅ

ÇË É

¡¦ª¡

††

¨ÉÇÍÄÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹÑ »Ê¾Ï»ÁɹÀÅ ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ûÅ

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁÄ Ï»¾Ë ÏÁÆà £©§›¤¸ ­™ª™™ÃÏÁØ 

ûÅ

ÇËÉ

™ÊËə

††

¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÁÄÁÇÃɹÑ ¥¨† ¥¨† ¥¨† ª†

ûÅ

ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÁÄÁÇÃɹÑ ¦ª† ª† ¦† ¦†

ûÅ

ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÁÄÁÇÃɹÑ ª† ¥¨† ¥¨† ¥¨†

ûÅ

ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

¨ÉÇÍƹÊËÁĪ«ž¦§›§¢ª† ª†ÏÁÆà ÇÃÉ ™¥ž©

ûÅ

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁÄ£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ©™ª°ž«

ûÅ

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁÄ£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ¥§¦«™Ÿ

ûÅ

ÇËÉ

šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁĦžª¬²¡¢¦ª† ¦ª†ÏÁÆà ÇÃɨ©§ž£«

ûÅ

ÇËÉ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁĦžª¬²¡¢¦† ¦† ¦†§ª«™›£™

ûÅ

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁÄÎ ÇÃɹѾÆÆÔª

ûÅ

É

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁÄÎ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔª Ë 

ûÅ

É

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁÄÎ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔª Ë 

ûÅ

É

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁĦªÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÈÇÄÁžÉÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾ ÅÇÆ˹¿À»ÇÆÁ˾

¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ

†† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÄ׺ÔÎɹÀžÉÇ»ÊÃÁ½ÃÁ

£ÌÊËÇ» ¡¨

††

¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹѾÆÆÔ ƹɾÀùÈÇɹÀžÉÌ

ûÅ

ÇË É

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ©¹ÊоËÁÀ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ

ûÅ

ÇËÉ

¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê

†† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÈÇÄÁÅ¾É ÅÇÆ˹¿ƾ½ÇÉÇ¼Ç ɹÊо˺¾ÊÈÄ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Åª† ª† ª† ¦ª† Ä׺¹Ø½ÄÁƹ 

À»ÇÆÁ˾

¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ

††††

ÆÁÀùØ

ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ª† ¦† ¦† ª† ¦ª†ÆÁÀùØ

ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»

ûÅ

ÇËÉ

¡¦ª¡

††

¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»

ûÅ

ÇËÉ

¡¦ª¡

††

¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÈÇÄÁÅ¾É À¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇÀ»ÇÆÁ˾

¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ

††††

¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ¦† ¦† ¦†§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

ûÅ

ÇËÉ

¡¦ª¡

††

¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÈÇÄÁžÉÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾À»ÇÆÁ˾

¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ

†† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ¦ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ À¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇÀ»ÇÆÁ˾

¥¾¼¹¨ÉÇÍÁÄÕ

††††

¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ª† ª†ÇÏÇÃÉ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

ûÅ

ÇËÉ

¡¦ª¡

††

¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÈÇÄÁÅ¾É »ƹÄÁÐƹÊÃĹ½¾ ʾÀÇÆɹÊÈÉǽ¹¿¹

ûÅ

ÇËÉ

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

44

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÉÇÍƹÊËÁĤ׺Ç£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ÊÇËÈÇÄÁùɺ™£¯¡¸ ûÅ

ÇËÉ

™ÊËə

††

¨ÉÇÍƹÊËÁĤ׺Ç£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ÊÇËÈÇÄÁùɺ™£¯¡¸ ûÅ

ÇËÉ

™ÊËə

††

¨ÉÇÍƹÊËÁĦ§›¡¦£™¨ÇÄÁùɺÇƹËÈÉÇÍÁÄÕ¥¨†

ûÅ

ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

©Ìº¾Å¹ÊË©¦£ ©¦¨À»ÇÆÁ˾

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† ††

©Ìº¾Å¹ÊË©¦£†»ÉÌÄÇƹÎÈÇ Å XXXPNTLHSBESV

ÑË

†É

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† ††

©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨ ©¦£ÇÊ˹»Ã¹ÆÁÀùØ

©ÇŹÆ×à ¡¨

††

©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨† ûÅ ©¦£† ûŝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÉÌÄÇÆ

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

©Ìº¾ÉÇÁ½©££

ûÅ

É

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

©Ìº¾ÉÇÁ½©££ ©£¨ ©¨¨À»ÇÆÁ˾

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† ††

©Ìº¾ÉÇÁ½©££†»ÉÌÄÇƹÎÈÇÅ XXXPNTLHSBESV

ÑË

É

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† ††

©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨É

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨†»ÉÌÄÇƹÎÈÇÅ XXXPNTLHSBESV

ÑË

†É

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† ††

©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨É

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨ ©££ ©£¨ÇÊ˹»Ã¹ÆÁÀùØ

©ÇŹÆ×à ¡¨

††

©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨ ©£¨ ©££ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨ ©¦£ ªË¾ÃÄÇÁÀÇÄ®¨¨ ®£¨©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ûÅ ©£¨† ©££† ûŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ» ÉÌÄÇÆªËÉǪ˹ƽ¹ÉË

†† ††

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨†»ÉÌÄÇƹÎÈÇÅ XXXPNTLHSBESV

ÑË

É

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† ††

ª¹Â½ÁƼ

œÄ¹½Ã¾»ÁÐ

††

ª¹Â½ÁƼ-ºÉÌÊ 8PPETUPLÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþÊÃÁ½ÃÁ

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ

ÑË

ÇËÉ

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ

ÑË

ÇËÉ

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

ª¹Â½ÁƼ›¡¦¡¤§›´¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž«

ûÅ

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

ª¹Â½ÁƼ›¡¦¡¤§›´¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™

ûÅ

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂ

ûÅ

ÇË É

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

ª¹Â½ÁƼ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž«

ûÅ

ÇËÉ

šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† ††

ª¹Â½ÁƼ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™

ûÅ

ÇËÉ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM £¹Æ¹½¹ ÈĹÊËÁÃÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM £¹Æ¹½¹ ©¹ÊÊÉÇÐùÀ»ÇÆÁ˾

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ/*$0-- ÇÍÁϽÁÄ¾É ™¥ž©À»ÇÆÁ˾

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 ÇÍÁϽÁÄ¾É ©™ª°ž«À»ÇÆÁ˾

šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØžË ÇÏÁÆà ÇÃɹѧËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

ÈÅ

ÇËÉ

¡¦ª¡

††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹Ä ÈĹÊËÁÃÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùØÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾ÅªÃÁ½ÃÁ

ÑË

ÇËÉ

¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê

†† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥§ž©¦ ÇÍÁϽÁÄ¾É ¥§¦«™Ÿ œ™©™¦«¡¸À»ÇÆÁ˾

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹب©žª«¡Ÿ ÇÍÁϽÁÄ¾É ª£¡£¡À»ÇÆÁ˾

šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨

†† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐÆ¹Ø ž˹ÄÄ ÈĹÊËÁÃÀ»ÇÆÁ˾

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÁÀ¨›®%0$,& 1-"45.0ªÃÁ½ÃÁ

ÑË

ÇËÉ

¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê

†† ††

ªË¾ÃÄÇÁÀÇÄ É̺¾Å¹ÊË ®¨¨»ÉÌÄÇƹÎÈÇÅ XXXPNTLHSBESV

ÑË

É

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† ††

«¾ÆËÎ

ÈÅ

ÇËÉ

¥ÇÉÇÀ ¡¨

††

«¾ÆËÎ

ÑË

ÇËÉ

¥ÇÉÇÀ ¡¨

††

«¾ÆËÎÀ»ÇÆÁ˾

¥ÇÉÇÀ ¡¨

††

«¾ÆËÎÀ»ÇÆÁ˾

¥ÇÉÇÀ ¡¨

††

«¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ¨œª ªÁ¼Å¹ƾÊÌÒÁ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

ÈÅ

ÇË É

¡¦ª¡

††

«¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨¨ ½ÄØÈÉǼÇÆÇ» Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇËÈÉÇÁÀ»

ÈÅ

ÇËÉ

¡¦ª¡

††

«¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨ª ½ÄØÊËǾÃÁÊËÉÇÈÁÄ Ê˹ÄÕÇÏÁÆçËÈÉÇÁÀ»

ÈÅ

ÇË É

¡¦ª¡

††

­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿À»ÇÆÁ˾

¦Ç»ÇʾÄ

†† ††

­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿À»ÇÆÁ˾

¦Ç»ÇʾÄ

†† ††

°¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ*$01"- »Ç½ÇÊËÇÃÁ/*$0--

ûÅ

ÇËÉ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† ††

°¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,BUFQBM *DPQBM 4IJOHMBT»¹ÊʪÃÁ½ÃÁ

ûÅ

À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź

††

°¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9 *,01"- 4)*/(-"44 5*-&3$"5

ûÅ

ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÇËÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

45


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9 »Ç½ÇÊËÇÃÁ1-"45.0

ûÅ

ÇËÉ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† ††

°¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ4)*/(-"44 »Ç½ÇÊËÇÃÁ¥§ž©¦

ûÅ

ÇËÉ

šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† ††

°¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ5&(0-" »Ç½ÇÊËÇÃÁ¨©žª«¡ŸÊÃÁ½ÃÁ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

°¾É¾ÈÁϹÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø ÅؼùØ£¹Ë¾È¹Ä ­ÁÆÄØƽÁØ ÊÃÁ½ÃÁ

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

°¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

ûÅ

ÇËÉ

¡¦ª¡

††

°¾É¾ÈÁϹƹËÌÉÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþÁÈǽÀ¹Ã¹À »Ê¾½ÇºÇÉÖľžÆËÔ

ÑË

ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠ¡ÊÃÁËÁÅ XXXPNTLHSBESV

ÄÁÊË

†É

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† ††

±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠ£É¹ÊÆÇØÉÊà XXXPNTLHSBESV

ÄÁÊË

†É

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† ††

±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÄÁÊË

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

±Á;ÉÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ 

£ÌÀØ Ź¼

††

±Á;ÉÈÄÇÊÃÁÂÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÄÁÊË

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

ÇËÉ

¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê

†† ††

¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾½ÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹŠ»˾нÆØ ÈÅ

«¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ ÈÄÁËÔ ÃÇÄÇÊÆÁÃÁ ½»¾ÉÃÁ ©ÌºÏÇ»Êà XXXPNEPNSV 

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

††††

*TPWFS 634" 08&/4$03/*/( «¡ª¥™§ª«™›£™

ÇËÉ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† ††

Ã̺Å

™ÉÅÇÍÇÄ

ûÅ

É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

™Êº¾ÊËÄÁÊË XXXPNEPNSV

ü

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠXXXPNEPNSV

ü

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù XXXPNEPNSV

ü

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

›¹Ë¹º¹À¹ÄÕËÇ»¹ØÁǼƾÀ¹ÒÁ˹«¡ §¤½Ç¼É¹½

Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾

¦ª«

†† ††

›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ XXXPNEPNSV

ÉÌÄÇÆ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

›ÇÂÄÇÃľƆ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠXXXPNEPNSV

ÉÌÄÇÆ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥žœ™­¤ž£ª XXXPNTLHSBESV

ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† †† 

œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؆ÅÅ

Ã̺Å

É††

œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆÆ¹Ø XXXPNEPNSV

Ã̺Å

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؝ÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å

É

«¾ÈÄÔ½ÇÅ

††

œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؝ÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å

ÆÁÀùØ

«¾ÈÄÔ½ÇÅ

††

ž»ÉÇËÁÀÇÄ ž»ÉÇĹÂË ÈÄûÅÉ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† ††

»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØû¹ÉËÁÉÔÁ½ÇŹ1IPOF4UBSÅÅ

ÄÁÊË

É

¦ª«

†† ††

»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØû¹ÉËÁÉÔÁ½ÇŹž»ÉdžšÄÇÃÅÅ

ÄÁÊË

½ÇÉ

¦ª«

†† ††

»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØû¹ÉËÁÉÔ« ¡†«¾ÉÅÇ »ÌÃÇ¡ÀÇÄÅÅ

ûÅ

½ÇÉ

¦ª«

†† ††

»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇÃ&630†«¡ §¤ÅÅ

ûÅ

ÇËÉ

¦ª«

†† ††

»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØȾɾÃÉÔËÁ¨¾ÆÇ˾ÉŤ¶ ÅÅ

ûÅ

ÇËÉ

¦ª«

†† ††

»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽȹÉþËÁĹÅÁƹË'MPP3FT ÅÅ

ûÅ

É

¦ª«

†† ††

»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØ

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

¡ÀÇÄĹËsÈÇÃÉÔËÁ¾¿Á½ÃÇþɹÅÁоÊÃǾÅÆǼÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆǾ

Ä

É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

46

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¡ÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø&630†«¡ §¤»Ê¾ÎÈÄÇËÆÇÊ˾Â

Ã̺Å

ÇËÉ

¦ª«

†† ††

¡ÀÇÄØÏÁؽÄؽÔÅÇ»ÔÎËÉ̺¥š§©ÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÅÅ ¦œ

ûÅ

É

¦ª«

†† ††

¡ÀÇÄØÏÁؽÄØʹÌÆÔ¨¾ÆÇ˾ÉņÅÅÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔ½Ǽɹ½

ûÅ

ÇËÉ

¦ª«

†† ††

¡ÀÇÄØÏÁؽÄØÊÁÊ˾Å»¾ÆËÁÄØÏÁÁ¥š§©†­Ç˽ÇÅÅ ǼƾÀ¹ÒÁ˹

ûÅ

ÇËÉ

¦ª«

†† ††

¡ÀÇÄØÏÁؽÄØÊ˾Æ3FT8BMM ÅÅ»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ ÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ

ûÅ

É

¦ª«

†† ††

¡ÀÇÄØÏÁؽÄØ˾ÈÄǼÇÈÇŨ¾ÆÇ˾ÉŤ¨ ¶ÃÇÍÇÄ

ûÅ

ÇËÉ

¦ª«

†† ††

¡ÀÇÄØÏÁؽÄØËÉ̺»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁبÇÉÁľÃÊ«ËÇÄÒÁÆdžÅÅ

ÈÅ

ÇË É

¦ª«

†† ††

¡ÀÇÄØÏÁØ£¹ÉËÇƺ¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÅŽǼɹ½¦œ

ÄÁÊË

É

¦ª«

†† ††

¡ÀÇÄØÏÁØ¥¹Ë¨ÉÇÑÁ»ÆÇš¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÅŽǼɹ½¦œ

ÌȹÃ

É

¦ª«

†† ††

¡ÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹؙÉÅÇÍÇÄƹÊ˾ÃÄÇʾËþ

ûÅ

É

¦ª«

†† ††

¡ÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹبÇÉÁľÃÊÊÍÇÄռǠ†ÅÅ

ûÅ

ÇËÉ

¦ª«

†† ††

¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹعÄ×ÅÁÆÁ¾»ÇÂÍÇÄռǨ¾ÆÇÍÇÄ

ûÅ

 É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹØž˹ÄÄÁÀÁÉĹ»Ê¹ÆÇŶÃÇÍÇÄ

ûÅ

ÇËÉ

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ƹبÇÉÁľÃÊ

ÈÅ

ÇË É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

£¹ÉËÇƺ¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÅŧ¼Æ¾À¹ÒÁËÆÔ½Ǽɹ½¦œ

ÄÁÊË

É

¦ª«

†† ††

£ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊËÇ»¹Ø XXXPNEPNSV

Ã̺Å

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¥¹ËǼƾÀ¹ÒÁËÆÔÂ¥š§©

ÉÌÄÇÆ

É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾«¾ÎÆÇ ȾÆÇÈÄÖÃÊ »ƹÄÁÐÁÀ»ÇÆÁ˾

›¾Ê˹¨ÉÇÅ

††

¥¹ËÔÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔ¾¥ ¥ ¥

Ã̺Å

ÇËÉ

«¾ÈÄÇ»Áà ¨£­

†† ††

¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡ ƾ¼ÇÉ×Ð

ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ

¹»Ç½š™«¡ 

††

¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡ ƾ¼ÇÉ×Ð

ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ

£ÉÇÆÁ½

††

¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡ ƾ¼ÇÉ×Ð

ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ

£É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨

††††

¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡ ƾ¼ÇÉ×Ð

ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ

£¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨

††

¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡ ƾ¼ÇÉ×Ð

ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ

¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ

††

¥ÁÆ»¹Ë¹»¹Êʝ§ª«™›£™½¾Ñ¾»Ç

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

§¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹

ü

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨¹ÃÄØ»ÇÂÄÇÐƹØÎÅÉ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† ††

¨¹ÃÄؽ¿ÌËÇ»¹Ø »ÉÌÄÇƾÅ XXXPNTLHSBESV

ÉÌÄÇÆ

É

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† ††

¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ½¿ÌËÇ»¹Ø XXXPNEPNSV

ÉÌÄÇÆ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø XXXPNEPNSV

ÉÌÄÇÆ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÅÇËÉ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† ††

¨¹ÃÄØË×à ü üÇËÉ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† ††

¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø

ü

ÇËÉ

§ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ

†† ††

¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø XXXPNEPNSV

ü

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨¹ÃÄØ Ë×Ãü ü ľÆËÇÐƹØŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ü

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

¨¹É¹ÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊÀ»ÇÆÁ˾

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† ††

¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ

ÑËªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ

ÑËªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ

ÑËªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

47


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ

ÑËªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

¨¾ÆÇÈĹÊË»¹Êʝ§ª«™›£™

Ã̺Å

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

¨¾ÆÇÈĹÊË¥ÎÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅÇËÉ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† ††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ÎËÇÄҤ׺¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ

Ã̺Å

ÆÁÀùØ

ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢

†† ††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ÎËÇÄҤ׺¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ

Ã̺Å

ÆÁÀùØ

ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢

†† ††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ÎËÇÄҤ׺¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ

Ã̺Å

ÆÁÀùØ

ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢

†† ††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ÎËÇÄҤ׺¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ

Ã̺Å

ÆÁÀùØ

ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢

†† ††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ÎËÇÄҤ׺¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ

Ã̺Å

ÆÁÀùØ

ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢

†† ††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ÎËÇÄҤ׺¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ

Ã̺Å

ÆÁÀùØ

ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢

†† ††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ¨ªš†¥† ÎËÇÄҤ׺¹Ø½ÇÊ˺¾ÊÈĹËÆÇ Ã̺Å

ÆÁÀùØ

ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢

†† ††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ¨ªš†¥† ÎËÇÄҤ׺¹Ø½ÇÊ˺¾ÊÈĹËÆÇ Ã̺Å

ÆÁÀùØ

ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢

†† ††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ¨ªš†¥† ÎËÇÄҤ׺¹Ø½ÇÊ˺¾ÊÈĹËÆÇ Ã̺Å

ÆÁÀùØ

ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢

†† ††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å

ÇËÉ

«¾ÈÄÔ½ÇÅ

††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹

ÄÁÊË

É

«¾ÈÄÔ½ÇÅ

††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹

ÄÁÊË

É

«¾ÈÄÔ½ÇÅ

††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹

ÄÁÊË

É

«¾ÈÄÔ½ÇÅ

††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹

ÄÁÊË

É

«¾ÈÄÔ½ÇÅ

††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹

ÄÁÊË

É

«¾ÈÄÔ½ÇÅ

††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹

ÄÁÊË

É

«¾ÈÄÔ½ÇÅ

††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î ËÇÄÒ†ÅÅ XXXPNTLHSBESV

ÄÁÊË

ÇËÉ

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† ††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î †ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ÄÁÊË

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹

É

«¾ÈÄÔ½ÇÅ

††

Ã̺Å

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹

ÄÁÊË

É

«¾ÈÄÔ½ÇÅ

††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹

ÄÁÊË

É

«¾ÈÄÔ½ÇÅ

††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹

ÄÁÊË

É

«¾ÈÄÔ½ÇÅ

††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹

ÄÁÊË

É

«¾ÈÄÔ½ÇÅ

††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹

ÄÁÊË

É

«¾ÈÄÔ½ÇÅ

††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹

ÄÁÊË

É

«¾ÈÄÔ½ÇÅ

††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å

É

«¾ÈÄÔ½ÇÅ

††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å

É

«¾ÈÄÔ½ÇÅ

††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ

Ã̺Å

É

«¾ÈÄÔ½ÇÅ

††

¨¾ÆÇÈĹÊË XXXPNEPNSV

ÄÁÊË

¨¾ÆÇÈĹÊË ÃÉÇÑù»ÊȾÆ ½ÉǺÄ Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ Ã̺Å

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

ÆÁÀùØ

ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢

†† ††

¨¾ÆÇÈĹÊ˝ÇÊ˹»Ã¹Ç˽Áľɹ

«¾ÈÄÔ½ÇÅ

††

¨¾ÆÇÈĹÊ˝ÇÊ˹»Ã¹Ç˽Áľɹ

«¾ÈÄÔ½ÇÅ

††

¨¾ÆÇÈĹʈÃÉÇÑùÉ

«¾ÈÄÔ½ÇÅ

††

¨¾ÆÇÈľÃÊ Î ÅÅ Ñ˝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÄÁÊË

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

¨¾ÆÇÈľÃÊ Î ÅÅ Ñ˝ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÄÁÊË

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ

ÄÁÊË

À»ÇÆÁ˾

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ»¹ÊÊ

ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ¨¾ÆÇÈÄÖÃÊ Î Î  

Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾

ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† ††

¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇĶ£ª«©¬¡©§›™¦¦´¢ÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å

ÇËÉ

šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨

†† ††

¨¾ÆÇÊ˾ÃÄǼɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆÆǾ¥ÇËÉ

¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ

†† ††

¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂ

ûÅ

É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁÄ¾Æ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆÆÔž˹ÄÄÁÀÁÉĹ»Ê¹ÆÇÅ

ûÅ

É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø XXXPNEPNSV

ÈÅ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø Ñ  

ûÅ

ÇËÉ

¥ÇÉÇÀ ¡¨

††

¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø XXXPNEPNSV

ÈÅ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø XXXPNEPNSV

ÈÅ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª %

ûÅ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø XXXPNEPNSV

ÈÅ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø XXXPNEPNSV

ÈÅ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨ÄÁËÔÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔ¾¨† ¨† ¨† ¨¨Ÿ†

Ã̺Å

ÇËÉ

«¾ÈÄÇ»Áà ¨£­

†† ††

¨ÄÁËÔȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾ ÈÌÊËÇ˾ÄÔ¾ÁÈÇÄÆÇ˾ÄÔ¾ÎÎÅÅ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

48

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ†ÅÅ

Ã̺ÅªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

¨ÇÉÁľÃÊÅÅ

ûÅ

ÇË É

1SPSBC Ź¼

†† ††

¨ÇÉÁľÃÊÁ¨¾ÆÇ˾ÉŻʾλÁ½Ç»

ûÅ

À»ÇÆÁ˾

¦ª«

†† ††

¨ÇÉÁľÃÊÈÇÄÁÖËÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ»¹ÊÊ

ûÅ

 É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ 

ûÅ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ XXXPNEPNSV

ûÅ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ XXXPNEPNSV

ÑË

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫†

ÈÅ

É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ©ª«†

ûÅ

ÇËÉ

«¾ÈÄÇ»Áà ¨£­

†† ††

ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ¶ †

ûÅ

ÇËÉ

«¾ÈÄÇ»Áà ¨£­

†† ††

ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ †

ÈÅ

ÇËÉ

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

ªËÁÉÖÃÊsÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔÂȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ

Ã̺Å

É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

«¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁض£§«ž¨¤¡¦ ÖÃÇÄǼÁÐÆÇÁ½Çļǻ¾ÐÆÇ 

Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾

ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† ††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ&630†›¾Æ˦½ÄØ͹ʹ½Ç»ÅÅ

ûÅ

É

¦ª«

†† ††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ&630†¤™¢«º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø†üÃ̺Å

Ã̺Å

ÇËÉ

¦ª«

†† ††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ&630†¤¡«­º¹À¹ÄÕËǻԦœÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÅÅ

ûÅ

É

¦ª«

†† ††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ&630†«¡ §¤ùžÆƹØ»¹Ë¹»Ê¾ÎÈÄÇËÆÇÊ˾Â

Ã̺Å

É

¦ª«

†† ††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ1&/0)0.&½ÄØ½ÇŹ

ûÅ

À»ÇÆÁ˾

¦ª«

†† ††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ1&/05&3.

ûÅ

À»ÇÆÁ˾

¦ª«

†† ††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™£ª¡ ¶£§›ž© «ž®¦§ ©ÇÃĹÂË

Ã̺Å

ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕË-JOFSPDL ¶ÃÇ»¾É ©ÇÃĹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÌȹÃ

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø

Ã̺Å

ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø3PDLXPPM¤¹ÂËš¹ËËÊ

Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾

ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† ††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾

Ã̺Å

ÇËÉ

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹«¾ÎÆÇ ¬Éʹ £Æ¹ÌÍ ¤¹ÂÆÉÇêÃÁ½ÃÁ ÌȹÃ

ÇËÉ

¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê

†† ††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØʹÌÆÔ¨¾ÆÇ˾ÉŤ­½Ç¼É¹½†ÅÅ

ÇËÉ

¦ª«

†† ††

ûÅ

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÊ˾Æ»¾ÆËÁÄÁÉ̾ŹØ3FT8BMM ÅÅ

ûÅ

É

¦ª«

†† ††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØ˾ÈÄǼÇÈÇŨ¾ÆÇ˾ÉŤ¨ ¶ÃÇÍÇĆÅÅ

ûÅ

ÇËÉ

¦ª«

†† ††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØ͹ʹ½¹ÁÃÉÇ»ÄÁ3PDLXPPM

Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾

ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† ††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡ ƾ¼ÇÉ×Ð

ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ

¹»Ç½š™«¡ 

††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡ ƾ¼ÇÉ×Ð

ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ

£ÉÇÆÁ½

††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡ ƾ¼ÇÉ×Ð

ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ

£É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨

††††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡ ƾ¼ÇÉ×Ð

ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ

£¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨

††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡ ƾ¼ÇÉ×Ð

ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ

¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ

††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¥š§©†­º¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂƾ¼ÇÉ×ÐÁ½Ǽɹ½

ûÅ

ÇËÉ

¦ª«

†† ††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÅÁÆ»¹Ë¹«¡ª¥™ ,OBVG *TPWFSÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÌȹÃ

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁض£§›™«™¨É¾ÅÁÌÅÄ׺ԾȹÉËÁÁ»ÃɹËÐÊÉÇÝÇÊË

«¾ÈÄǜɹ½

††

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁض£§«ž¨¤¡¦    

›ƹÄÁÐÁÁ

Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾

ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ

Ã̺Å

ÇË É

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¤¹ÂÆÉÇà ©ÇÃĹÂË ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË

ÌȹÃ

ÇËÉ

™ÊËə

††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨ž¦§¨¤ž£ª ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË

ÌȹÃ

ÇËÉ

™ÊËə

††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨ž¦§¨¤ž£ª ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË

ÌȹÃ

ÇËÉ

™ÊËə

††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ±¡©§£¡¢›´š§© ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË

ÌȹÃ

¦ž§©§œ§

™ÊËə

††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¤¹ÂÆÉÇä¹ÂËÖÍ;ÃË «ž®¦§›ž¦« ©§£¤™¢« ¡ §›ž©

ÌȹÃ

¦ž§©§œ§

™ÊËə

††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ&630†›¾Æ˦ÅŽÄØ͹ʹ½Ç»üÃ̺Å

ûÅ

É

¦ª«

†† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ&630†¤™¢«º¹À¹ÄÕËǻԦœ†üÃ̺Å

Ã̺Å

ÇËÉ

¦ª«

†† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ&630†¤¡«­º¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÅÅ ¦œ

ûÅ

É

¦ª«

†† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ&630†«¡ §¤ùžÆƹØ»¹Ë¹½Ç¼É¹½ ¦œ

Ã̺Å

ÇËÉ

¦ª«

†† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ,OBVG ûÅ Ã̺Å 

ÉÌÄÇÆªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ™ÊËɹ ûÅÉ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԚ™«¡ «ž®¦§ ™£ª¡ÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԠÅÁÆ»¹Ë¹»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ÊÃÁ½ÃÁ

£ÌÊËÇ» ¡¨

††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԠ¶ÃÇ»¾É

Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾

ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡ ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ

ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ

¹»Ç½š™«¡ 

††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕË»ÇÄÇÃƹš™«¡ ÇËÉÉÌÄÇÆ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

49


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡ ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ

ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ

£ÉÇÆÁ½

††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡ ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ

ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ

£É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨

††††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡ ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ

ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ

£¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨

††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡ ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ

ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ

¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ

††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½Äغ¹ÆÁ¨¾ÆÇ˾ÉŤ­½Ç¼É¹½

ûÅ

É

¦ª«

†† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÊ˾ÆÁÃÉÇ»ÄÁ

ÌȹÃ

ÇËÉ

™ÊËə

††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÊ˾ƨÇÉÁľÃʆÅÅ

ûÅ

ÇËÉ

¦ª«

†† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØ˾ÈÄǼÇÈÇŨ¾ÆÇ˾ÉŤ¨ ¶ÃÇÍÇĆÅÅ

ûÅ

†É

¦ª«

†† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¡Àº¹ÎÎÅÅ

ÌȹÃ­¹Æ¼É¹½

†† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¡ÀÇ»¾É «ÁÊŹ £Æ¹ÌÍ 3PMMFUÀ»ÇÆÁ˾

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄգƹÌÍ

ÌȹÃ

ÇËÉ

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¥š§©†­º¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔ½Ǽɹ½

ûÅ

ÇËÉ

¦ª«

†† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¥ÁÆ»¹Ë¹'&/*,4 ÎÅ ûÅ ÇÈËÉÇÀÆÁϹ

ÉÌÄÇÆªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕª«ž£¤§›™«™ ûÅ XXXPNTLHSBESV

ÌȹÃ

†É

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÈÄÁËÔ ûÅÇËÉ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÉÌÄÇÆûÅ ûÅÇËÉ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÉÌÄÇÆûÅ ûÅÇËÉ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¬©ª™¨† ÎÅÅ ËÇÄÒÅÅ XXXPNTLHSBESV

ÌȹÃ

†É

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¶£§›™«™ÇËÊÌËÊË»Á¾¼ÉÔÀÌÆÇ»ÁÌʹ½ÃÁŹ˾ÉÁ¹Ä¹

«¾ÈÄǜɹ½

††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¶£§›ž©«¤™¢« º¹À¹ÄÕËǻԠ ûÅ XXXPNTLHSBESV

ÌȹÃ

†É

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ¤¾Æ ¶£§«ž¨¤¡¦

Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾

ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† ††

­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË

ûÅ

É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

¶ÃÇ»¹Ë¹ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Äت¾ÉËÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÇ XXXUFQMP†HSBEDPN

«¾ÈÄǜɹ½

††

¶ÃÇ»¹Ë¹«¾ÈÄǜɹ½ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ÈÉǽ¹¿¹ Ì˾ÈľÆÁ¾Ê¼¹É¹ÆËÁ¾Â

«¾ÈÄǜɹ½

††

¶£§†¿ÌËľÆËÇÐÆÔ »ÉÌÄÇƾÅ XXXPNTLHSBESV

ÉÌÄÇÆ

É

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† ††

­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ›¹¼ÇÆù»ÁÆÁÄÇ»¹Ø Å «×žÆÕ ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂùØ

ÑË

ÇËÉ

ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† ††

›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ǽÆÇÅžÊ˾ÊÃÁ½ÃÁ

¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê

†† ††

£¹ÊʾËÔ͹ʹ½ÆÔ¾£­† £­† Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

ûÅ

ÇË É

¡¦ª¡

††

¨¹Æ¾ÄÕ͹ʹ½Æ¹Ø¨­† ¨­† ¨­† Ê˹ÄÕÇÏ ÈÇÄÁÖÊ˾É ÇËÈÉÇÁÀ

ûÅ

ÇËÉ

¡¦ª¡

††

ª¹Â½ÁƼ ©ÇÊÊÁØ £¹Æ¹½¹ ©¹ÊÊÉÇÐù

ÑË

ÇËÉ

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ™£¯¡¸©™ª¨©§™Ÿ™

ÑË

›§¦¡«ž

™ÊËə

††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ™£¯¡¸©™ª¨©§™Ÿ™

ÑË

›§¦¡«ž

™ÊËə

††

ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064&©¹ÊÊÉÇÐùÀ»ÇÆÁ˾

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ

ÑË

ÊÆÁ¿¾Æ¹

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË™£¯¡¸

ÑË

ÇËÉ

™ÊËə

††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%0$,& )PM[QMBTU»¹ÊÊ›ƹÄÁÐÁÁÀ»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź

††††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ%0$,& ¹Å¾ÉÁɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇÇËÉ

¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê

†† ††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÂ

ÑË

ÇËÉ

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÂ

ÑË

ÇËÉ

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ÆÁÀÃÁ¾

£ÌÊËÇ» ¡¨

††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԚ¤§£†®™¬ª

ÑË

ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁšÉÌÊ šÉ¾»ÆÇ

ÑË

ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ£Çɹº¾ÄÕƹؽÇÊù

ûÅ

ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÊ»¾ËÄǾ˾ÅÆǾ½¾É¾»Ç

ûÅ

ÆÁÀùØ

ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† ††

ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÃÇÅÈľÃËÈÇ»¹ÑɹÀÅ 

À»ÇÆÁ˾

¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê

†† ††

ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ÊÃÁ½ÃÁ

£ÌÊËÇ» ¡¨

††

ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔÂ/"*-*5& §©«§ ÃÁÉÈÁÐ ùžÆÕ Ҿȹ

ÑË

ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

50

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ

ȹƾÄÕ

ÇËÉ

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

ª¹Â½ÁƼ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾ɧËÈÉÇÁÀ»

ûÅ

ÇËÉ

¡¦ª¡

††

­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿À»ÇÆÁ˾

¦Ç»ÇʾÄ

†† ††

­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿À»ÇÆÁ˾

¦Ç»ÇʾÄ

†† ††

¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾ £§¦µ£¡ ¨¤™¦£¡ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹

ûÅ

›§¦¡«ž

™ÊËə

††

¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾ £§¦µ£¡ ¨¤™¦£¡ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹

ûÅ

›§¦¡«ž

™ÊËə

††

œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ›¾ËÉǼÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÊȹÆ

ûÅ

 É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ ½ÇÉÆÁËÀ»ÇÆÁ˾

¥ÇÉÇÀ ¡¨

††

œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ ¥¹¼Æ¾Ä ûÅ 

ûÅ

ÆÁÀùØ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† ††

œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹÈÉÇÆÁù×ҹت«©§¥¡£ª £™¤µ¥™«©§¦

ü

ÇËÉ

¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£

†† ††

œÁ½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ÀÇÊÈ¹Æ §Æ½ÌËÁÊ»ƹÄÁÐÁ

ÉÌÄÇÆ

À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂÊÁÊ˾Ź

††

œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ

ûÅ

ÇË É

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,)PVTFXSBQ ÇÍÁϽÁľÉÔ

ûÅ

ÇËÉ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† ††

œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU ÇÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™

ûÅ

ÇËÉ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† ††

œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦'4 '% '9§ÍÁϽÁľÉÔ

ûÅ

ÇËÉ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† ††

œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦4- '-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ

ûÅ

½¾Ñ¾»Ç

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† ††

œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦™ ™¥§ÍÁϽÁľÉÔ

ûÅ

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦› ª %§ÍÁϽÁľÉÔ ™¥ž©

ûÅ

ÇËÉ

šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨

†† ††

œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª" 4"§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž«

ûÅ

ÇËÉ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† ††

œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª.- #-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ

ûÅ

½¾Ñ¾»Ç

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª3 37 3†Ë¾ÉÅÇ¥ÇÆ˹¿

ûÅ

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É) ÇÍÁϽÁľÉÔ

ûÅ

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É ÇÍÁϽÁľÉÔ

ûÅ

ÇËÉ

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† ††

¥¹ÊËÁù¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø XXXPNEPNSV

ÈÅ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø Ñ  

ÈÅ

ÇËÉ

¥ÇÉÇÀ ¡¨

††

¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø XXXPNEPNSV

ÈÅ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø XXXPNEPNSV

ÈÅ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª %

ûÅ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø XXXPNEPNSV

ÈÅ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø XXXPNEPNSV

ÈÅ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¼Á½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹ ûÅ

ÉÌÄÇÆ

À»ÇÆÁ˾

ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† ††

±ËÇɹ½Äع»ËÇÅǾà ¹Å¾É¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹

«¾ÎÆÇ˾ÆË

††

±ËÇɹ½Äؼ¹É¹¿¹ Ͼι ÊÃĹ½¹ ¹Å¾É¥ÇÆ˹¿ÇÊ˹»Ã¹

«¾ÎÆÇ˾ÆË

††

©¾ÀÁÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ®ÁÅÈÉǽÌÃÏÁØœª¥«ÇÈÄÁ»Ç ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠXXXPNEPNSV

ü

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù XXXPNEPNSV

ü

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

™Êº¾ÊˆÄÁÊË XXXPNEPNSV

ü

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

™ÊºÇùÉËÇÆ ÑÆÌÉ ËùÆÕ »ÇÄÇÃÆÇ ƹºÁ»Ã¹ ȹÉÇÆÁË

§ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ

†† ††

¡À½¾ÄÁØɾÀÁÆǻԾÈÇœ§ª«ÌÁ«¬

§ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ

†† ††

£¹ÉºÁ½ùÄÕÏÁØ XXXPNEPNSV

ü

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

£¾ÉÇÊÁÆ ͹Êǻù   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ 

ÑË

ÇËÉ

ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† ††

£Ç»ÉÔɾÀÁÆǻԾ žźɹÆÆǾÈÇÄÇËÆÇ ÌÈÄÇ˼̺йËÔÂ

§ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ

†† ††

¤¾Æ˹ÃÇÆ»¾Â¾ÉÆ¹Ø ¦§©¡¡ÁÀ¹ÅÃÁÃÆÁÅ

§ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ

†† ††

¨ÄÁËÔɾÀÁÆÇÃÇɽÆÔ¾ÎÎ

§ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ

†† ††

©¾ÀÁƹ»¹ÃÌÌÅÆ¹Ø ÈÇÉÁÊË¹Ø ÈÁÒ¾»¹Ø ˾ÎÈĹÊËÁÆÔ

§ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ

†† ††

©¾ÅÆÁÃÄÁÆǻԾÁ½É»Á½Ç»

§ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ

†† ††

©Ìù»¹ɾÀÁÆǻԾÁ¨›®Æ»ÁƹÈÇÉ©›®ÇÅÌËÔ

§ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ

†† ††

­ËÇÉÇÈĹÊË ľÆ˹­¬¥ ÈÇÄÁÌÉ¾Ë¹Æ ùÈÉÇÄÇÆ

§ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ

†† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

51


ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ

ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รร˜ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยฃร‡ยปร‰ร‡ยปร”ยพรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร˜ #FSHBVG#BTFร‰ร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรยพร…ยพร†ร‹ร†ร”ร‚ ย†ร…ร… 

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

#FSHBVG#PEFO'JOBMรŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜รˆร‡ร„ ย†ร…ร… 

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

#FSHBVG#PEFO(SPTTร‰ร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ย†ร…ร… 

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

#FSHBVG#PEFO*OUFS(SPTTร†ยนร„รยปร…รร†ยพร‰ยนร„รˆร‡ร„ ยผร„ร˜ร†รรˆร‡ยปยพร‰รŽร† ย†ร…ร… 

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

#FSHBVG#PEFO.FEJVNร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚รˆร‡ร„ ย†ร…ร… 

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

#FSHBVG1SBLUJLยบยนร€ร‡ยปยนร˜รŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยฅ ยฅ

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยœรยฝร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ ยนร†ร‹รรƒร‡ร‰ร‰ร‡ร€รร˜ รŒร‹ยพรˆร„ยพร†รยพร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฆยซยจ

ย†ย†

ยฃร‰ร‡ยปร„รร–ร„ยนรŠร‹ร‡ร…ยพร‰ร†ร”ยพยบยพรŠร‘ร‡ยปร†ร”ยพร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฆยซยจ

ย†ย†ย†ย†

ยคยนร…รร†ยนร‹

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ

ย†ย† ย†ย†

ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹รƒร„ ยผร‡ร‰ร˜รรร‚ยปร‡รŠรƒ XXXMBNJOBUPNTLSV ร‡รˆร‹ร‰ร‡ร€ร†

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ย™ร„ร•รยพร‰ยนร

ย†ย†

ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ย†รƒร„ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยšยพร„ร•ยผรร˜ 

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยชร‹รร„ร•ร†ร”ร‚รˆร‡ร„

ย†ย† ย†ย†

ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ย†รƒร„ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยšยพร„ร•ยผรร˜ 

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยชร‹รร„ร•ร†ร”ร‚รˆร‡ร„

ย†ย† ย†ย†

ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ย†รƒร„ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยšยพร„ร•ยผรร˜ 

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU

ย†ย† ย†ย†

ยคยนร…รร†ยนร‹ยถยจยก ยญร‰ยนร†รรร˜ รƒร„ยนรŠรŠ

รƒยปร…

ยคยพร†ร‹ร”รƒร„ยพร‚รƒรยพ ยฝยปรŒรŠร‹ร‡ร‰ร‡ร† ร‹รƒยนร†ยพยปร”ยพยฝรƒร‡ยปร‰ร‡ยปรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร‚รร„รร†ร‡ร„ยพรŒร…ร‡ยป ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰

1SPSBC ร…ยนยผ

ย†ย† ย†ย†

 ร‰

ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹

ย†ย†

ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…

รƒยปร…

ร‰

ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ

ย†ย† ย†ย†

ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยชร‹รร„ร•ร†ร”ร‚รˆร‡ร„

ย†ย† ย†ย†

ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUUยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ร‘รร‰ ร…

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU

ย†ย† ย†ย†

 Tarkett   

 

 

 

26532

 !" # $% "&' (

ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUUรƒร‡ร…ร…ยพร‰ ร‘รร‰ ร…

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU

ย†ย† ย†ย†

ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUUรˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร…ยพร‰ ร‘รร‰ ร…

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…5BSLFUU

ย†ย† ย†ย†

ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รˆรƒย™ร†ยผยนร‰ยน

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ

ย†ย†

ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยซยนร‰รƒยพร‹ร‹ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร…ยพร‰ รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚

รƒยปร…ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย†

ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยซยนร‰รƒยพร‹ร‹รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚ รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร… ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚   ร…ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฅยนรƒย†ยร‡ร…รˆร„ร—รŠ

ย†ย† ย†ย†

ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ยจยนร‰ร…ยน

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ

ย†ย†

ยครร†ร‡ร„รรŒร…ยซยนร‰รƒยพร‹ร‹ ยชร”รƒร‹ร”ยปรƒยนร‰ ร‰ร‡ร€ร†รรยน รƒยปร…

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยฃยนร…ร†ยพยป ยกยจ

ย†ย†ย†ย†

ยจยนร‰รƒยพร‹รˆร‰ร‡ยบรƒร‡ยปร”ร‚ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ ร€ยนร…รƒร‡ยปยนร˜ XXXMBNJOBUPNTLSV

รƒยปร…

ร‰

ย™ร„ร•รยพร‰ยนร

ย†ย†

ยจร„รร†ร‹รŒรŠ$&;"3 ยจร‡ร„ร•ร‘ยน ยฝร„รร†ยน ร… ร‡รˆร‹ร‰ร‡ร€ร†รรยนยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰

ยฃยนร…ร†ยพยป ยกยจ

ย†ย†ย†ย†

ยจร„รร†ร‹รŒรŠร„ย†รยน รŠร‡รŠร†ยน ร„รรˆยน รƒยพยฝร‰ยปยนรŠรŠ

รˆร…

ร‡ร‹ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†

ยจร„รร†ร‹รŒรŠร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร”ร‚ยจย›ยฎ ยฝร„รร†ยน รˆร…

ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰

1SPSBC ร…ยนยผ

ย†ย† ย†ย†

ยจร„รร†ร‹รŒรŠ ร…ยนรŠรŠรยปยฝรŒยบยนยžยปร‰ร‡ ย†ร… ร‰

ยชรร…รร‡ร†รร˜รˆยนร‰รƒยพร‹ยน

ย†ย†ย†ย†

ยจร„รร‹รƒยนร‰ยพร€รร†ร‡ยปยนร˜&DP4UFQ

1SPSBC ร…ยนยผ

ย†ย† ย†ย†

ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รยพรŠรˆร‡ร‰ร‹รยปร†ร‡ย†รยผร‰ร‡ยปร‡ยพร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฆยซยจ

ย†ย†

ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ย›ยพร‹ร‡ร†รร‹รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

52

ร‚ร–ร‚

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV


ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‰ร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•ยผร‰รŒยบร”ร‚ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ย†ร…ร… 

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ยฝร‡ร…ร…

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนย†ร…ร…

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยงร…ร„ร—รƒรŠ รƒยผ

ร…ยพร‘ร‡รƒ

ร‡ร‹ร‰

ยงร…ยคร—รƒรŠ

ย†ย† ย†ย†

ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚รˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร‚ยบยพรŠร‘ร‡ยปร†ร”ร‚ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฆยซยจ

ย†ย†

ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยถรƒร‡รˆร‡ร„ยผรรˆรŠร‡ยปร”ร‚

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยทร†รรŠยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹รŒร†รยปยพร‰รŠยนร„ร•ร†ร”ร‚ ย†ร…ร… 

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยทร†รรŠย†ยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹รŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนย†ร…ร…

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยจร‡ร„รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ยทร†รรŠยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹ย† ย†ร…ร… 

รƒยผยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚รˆร„ยพร†ร‡รร†ร”ร‚ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟรˆร‡ยฝร„ร—ยบร”ยพร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร”ยพรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร˜

รƒยปร…

ร‰

ยชย›ยฏยพร†ร‹ร‰

ย†ย†ย†ย†

ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰5IFSNP ยฑยปยพรรร˜ ยฝร„ร˜ยปร„ยนยฟร†ร”รŽรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚

รƒยปร…

ร‰

ย™ร„ร•รยพร‰ยนร

ย†ย†

ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚รร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚รˆร‡ยฝร„ยนร…รร†ยนร‹

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ย™ร„ร•รยพร‰ยนร

ย†ย†

ยจร‡ร„ร”%ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฆยซยจ

ย†ย†

ยจร‡ร„ร”ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ยพร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฆยซยจ

ย†ย†

ยจร‡ร„ร”รˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ยพยบยพรŠร‘ร‡ยปร†ร”ยพร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฆยซยจ

ย†ย†ย†ย†

ยจร‡ร‰ร‡ยผรยนร„ร—ร…รร†รยพยปร”ยพ ยฉร˜ร€ยนร†ร• ยฝร„รร†ยน ร… ร‡รˆร‹ร‰ร‡ร€ร†รรยนยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰

ยฃยนร…ร†ยพยป ยกยจ

ย†ย†ย†ย†

ยจร‡ร‰ร‡ยผรยนร„ร—ร…รร†รยพยปร”ยพ ยฉร˜ร€ยนร†ร• ยฝร„รร†ยน ร… ร‡รˆร‹ร‰ร‡ร€ร†รรยนยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰

ยฃยนร…ร†ยพยป ยกยจ

ย†ย†ย†ย†

ยจร‡ร‰ร‡ยผรยนร„ร—ร…รร†รยพยปร”ยพ ยฉร˜ร€ยนร†ร• ยฝร„รร†ยน ร… ร‡รˆร‹ร‰ร‡ร€ร†รรยนยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰

ยฃยนร…ร†ยพยป ยกยจ

ย†ย†ย†ย†

ยจร‡ร‰ร‡ยผรยนร„ร—ร…รร†รยพยปร”ยพ ยฉร˜ร€ยนร†ร• ยฝร„รร†ยน ร… ร‡รˆร‹ร‰ร‡ร€ร†รรยนยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰

ยฃยนร…ร†ยพยป ยกยจ

ย†ย†ย†ย†

ยจร‡ร‰ร‡ยผรยนร„ร—ร…รร†รยพยปร”ยพ ร‘รร‰ร‡รƒยนร˜รยปยพร‹ร‡ยปยนร˜ยผยนร…ร…ยนยฑรร‰รร†ยน ย†รŠร…ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฅร‡ร‰ร‡ร€ ยกยจ

ย†ย†

ยจร‡ร‰ร‡ยผย†รŒยผร‡ร„รŠร‰ยพร€รร†ร‡ยปร‡ร‚ยปรŠร‹ยนยปรƒร‡ร‚ยฝร„ร˜รŠร‹รŒรˆยพร†ยพร‚ ยฉร˜ร€ยนร†ร• ร‡รˆร‹ร‰ร‡ร€ร†รรยนยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰

ยฃยนร…ร†ยพยป ยกยจ

ย†ย†ย†ย†

ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รŽร…ร… ยบยพยฟ ยบยพร„ ร‡ร‰ยพรŽ รŠร„รƒร‡รŠร‹ร• ร‡รŠร‡รƒยน

รƒยปร…ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยชร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยทร†รรŠ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ย›ยพร‹ร‡ร†รร‹ ยฃร†ยนรŒรย†ยฌยšยง

ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยซยพร‰ร…ร‡ร‰ยพยผรŒร„ร˜ร‹ร‡ร‰รˆร‰ร‡ยผร‰ยนร…ร…รร‰รŒยพร…ร”ร‚ ยฝยนร‹รรรƒรˆร‡ร„ยน ยฝยนร‹รรรƒยปร‡ร€ยฝรŒรŽยน 

ร‘ร‹

ร‰

ย™ร„ร•รยพร‰ยนร

ย†ย†

ยงยบร„รรร‡ยปร‡รร†ยนร˜รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜รˆร„รร‹รƒยน ยฃยนรยพร„ร•ยปยนรŠรŠร‡ร‹ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยฅยนรŠร‹ยพร‰

ย†ย†

ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽ รŠร‡ร‰ร‹รŠรƒรยฝรƒร

ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร

ย†ย†

ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽ รˆร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยฃรร‹ยนร‚ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฆร‡ยปร‡รŠยพร„

ย†ย†

ยฅร‡ร€ยนรรƒยน ยฃรร‹ยนร‚ 

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร

ย†ย†

ยฅร‡ร€ยนรรƒยน ยฉร‡รŠรŠรร˜ 

ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร

ย†ย†

ยจร„รร‹รƒยนรƒยนรยพร„ร•ร†ยนร˜

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยคยพยปร‘ยน

ย†ย†

ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยจร‰ร‡ร‰ยนยบ

ย†ย†

ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยฐยพรŽรร˜ ยจร‡ร„ร•ร‘ยน ยฑรร‰ร‡รƒรร‚ยปร”ยบร‡ร‰

ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร

ย†ย†

ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ ยกรŠรˆยนร†รร˜ ยกร‹ยนร„รร˜ ยฑรร‰ร‡รƒรร‚ยปร”ยบร‡ร‰

ยจร„ยนร†ยพร‹ยนรˆร„รร‹รƒร

ย†ย†

ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ยปร†ยนร„รรรร

ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร

ย†ย†

ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ รŠร‡ร‰ร‹ร‡ร‹ร‰

ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร

ย†ย†

ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนร‡ร‹ร‰

ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน

ย†ย†ย†ย†

ยจร„รร‹รƒยนร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ยนร˜ยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰

ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน

ย†ย†ย†ย†

ยฉยนรŠรˆร‰ร‡ยฝยนยฟยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒร‡ร‚รˆร„รร‹รƒรยชรƒรยฝรƒรยฝร‡

ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร

ย†ย†

ร‰

ยคยพยปร‘ยน

ย†ย†

ยงยบร‡ร ยงยบร‡ร

ร‰รŒร„ร‡ร†

ยงยบร‡รร‡ร‹ร‰

ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ

ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร ยšยพร„ร‡ร‰รŒรŠรŠรร˜ ร‰ร‡ร€ร†รรยน

ร‰รŒร„ร‡ร†

ร‡ร‹ร‰รŒยบ

ยฃยนร…ร†ยพยป ยกยจ

ย†ย†ย†ย†

ยงยบร‡ร ยœร‡ร…ยพร„ร• ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน

ร‰รŒร„ร‡ร†

ร‡ร‹ร‰

ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป

ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร ยฃร‡ร‰ร—รƒร‡ยปรƒยน ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน

ร‰รŒร„ร‡ร†

ร‡ร‹ร‰

ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป

ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร ยฅรร†รŠรƒ ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน

ร‰รŒร„ร‡ร†

ร‡ร‹ร‰

ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป

ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร ยจยพร†ร€ยน 

ร‰รŒร„ร‡ร†

ร‡ร‹ร‰

ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป

ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร ยฉร‡รŠรŠรร˜ ร‰ร‡ร€ร†รรยน

ร‰รŒร„ร‡ร†

ร‡ร‹ร‰รŒยบ

ยฃยนร…ร†ยพยป ยกยจ

ย†ย†ย†ย†

ยงยบร‡ร ยฌรƒร‰ยนรร†ยน ร‰ร‡ร€ร†รรยน

ร‰รŒร„ร‡ร†

ร‡ร‹ร‰รŒยบ

ยฃยนร…ร†ยพยป ยกยจ

ย†ย†ย†ย†

ยงยบร‡ร#/รˆร‰ย†ยปยนยœร‡ร„ร„ยนร†ยฝรรยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพร‰รŒร„ร‡ร† รŽ ร…ร‡ร‹ร‰

ยšร‰รร€

ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ร‡ร‹ร‰รƒยปร…

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #50 (697) 23.12.13

53


ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ยงยบร‡ร.BSCVSHรˆร‰ย†ยปยนยœยพร‰ร…ยนร†รร"/%"/5&ร‰รŒร„ร‡ร† รŽ ร…ร‡ร‹ร‰

ยšร‰รร€

ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร.BSCVSHรˆร‰ย†ยปยนยœยพร‰ร…ยนร†รร'-03*4ร‰รŒร„ร‡ร† รŽ ร…ร‡ร‹ร‰

ยšร‰รร€

ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร.BSCVSHรˆร‰ย†ยปยนยœยพร‰ร…ยนร†รร(0-%$"3%ร‰รŒร„ร‡ร† รŽ ร…ร‡ร‹ร‰

ยšร‰รร€

ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร.BSCVSHรˆร‰ย†ยปยนยœยพร‰ร…ยนร†รร-"7&/&;*"/"ร‰รŒร„ร‡ร† รŽ ร…ร‡ร‹ร‰

ยšร‰รร€

ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร.BSCVSHรˆร‰ย†ยปยนยœยพร‰ร…ยนร†รร/:.1)&ร‰รŒร„ร‡ร† รŽ ร…ร‡ร‹ร‰

ยšร‰รร€

ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร.BSCVSHรˆร‰ย†ยปยนยœยพร‰ร…ยนร†รร016-&/$&ร‰รŒร„ร‡ร† รŽ ร…ร‡ร‹ร‰

ยšร‰รร€

ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร4*31*รˆร‰ย†ยปยนยกร‹ยนร„รรยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพร‰รŒร„ร‡ร†รŽ ร…ร‡ร‹ร‰

ยšร‰รร€

ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร7*/$&/;0รˆร‰ย†ยปยนยกร‹ยนร„รร13"(6&ร‰รŒร„ร‡ร† รŽ ร…ร‡ร‹ร‰

ยšร‰รร€

ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡รยบร‡ร„ยพยพยปรยฝร‡ยปย†ร‰

ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ

ย†ย†

ยงยบร‡รย›ยพร‰รŠยนร„ร•รˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ รŽร…ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน

ร‰รŒร„ร‡ร†

ร‡ร‹ร‰

ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป

ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡รยปรร†รร„ร‡ยปร”ยพ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยกร‹ยนร„รร˜ 

ร‰รŒร„ร‡ร†ยงยบร‡ร3BTI

ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡รยจยนร„รร‹ร‰ยนรˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ รŽร…ยงรˆร‹ยฉร‡ร€ร†รรยน

ร‰รŒร„ร‡ร†

ร‡ร‹ร‰

ยฅรร‰ร‡ยบร‡ยพยป

ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡รร‹ยพรƒรŠร‹รร„ร•ร†ร”ยพ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ 

ร‰รŒร„ร‡ร†ยงยบร‡ร3BTI

ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡รรร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”ยพรŽร…

ร‰รŒร„ร‡ร†ยงยบร‡ร3BTI

ย†ย†

ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยรยนยผร‡ร†ยนร„ร•

รƒยปร…ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยžร„รƒยน

รƒยปร…ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยจยนรŒร‹รร†รƒยน

รƒยปร…ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยฉร‡ยผร‡ยฟรƒยน

รƒยปร…ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยญร„รร€ยพร„รร†รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ร‚รˆร‰ย†ยปยนยœยพร‰ร…ยนร†รร รŽ ร…ร‰

ยšร‰รร€

ย†ย† ย†ย†

ยจยนร†ยพร„รรŠร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพ 4VQFSรˆยนร†ยพร„รยจย›ยฎยคย™ยฅยกยฆยกยฉยงย›ย™ยฆยฆยดยžยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนร‡ร‹ร‰

ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน

ย†ย†ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยจย›ยฎรŽร…ร… ยบยพร„ยนร˜ ร…ร‡ร‰ร‡ร€ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ร‡รˆร‹

ร‘ร‹ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยจย›ยฎรŽร…ร… ยบยพร„ยนร˜ ร…ร‡ร‰ร‡ร€ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ร‰ร‡ร€ร†

ร‘ร‹ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยจย›ยฎรŽร…ร… รยปยพร‹ร†ยนร˜

ร‘ร‹ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยจย›ยฎ ยบยพร„ยนร˜ รยปยพร‹ร†ยนร˜ รŽ ร… ยซร—ร…ยพร†ร• 

ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰

ยชรยบรร‹ยงร…รŠรƒ

ย†ย† ย†ย†

ยจยนร†ยพร„รรˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร”ยพ ยปยนยผร‡ร†รƒยน

ร‘ร‹

ร‡ร‹ ร‰

ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน

ย†ย† ย†ย†

ยจยนร†ยพร„รรŠร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพร‡ร‹ร‰

ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ

ย†ย† ย†ย†

ยจยนร†ยพร„รรŠร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพรˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร”ยพ

ยœร„ยนยฝรƒยพยปรร

ย†ย†

ยจยนร†ยพร„ร•ยจย›ยฎรŽร…ร…ยบร‡ร„ยพยพยปรยฝร‡ยปร‡รˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยน

ร‘ร‹ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยจยนร†ยพร„ร•ยจย›ยฎรŽรŽร…ร… ยบยพร„ยนร˜ร…ยนร‹ร‡ยปยนร˜

ร‘ร‹ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยจยนร†ยพร„ร•ยจย›ยฎรŽรŽร…ร… ยบยพร„ร”ร‚ยผร„ร˜ร†ยพร

ร‘ร‹ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย†

ยจร„รร†ร‹รŒรŠยจย›ยฎ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยจร‡ร„ร•ร‘ยน รŠร…ร˜ยผรƒรร…รƒร‰ยนยพร…รรƒรƒ

 ร…

ร‡ร‹ร‰

ยฅร‡ร‰ร‡ร€ ยกยจ

ย†ย†

ยจร„รร‹รƒยนรˆร‡ร‹ร‡ร„ร‡รร†ยนร˜

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยคยพยปร‘ยน

ย†ย†

ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒร ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพ ยบยพรŠร‘ร‡ยปร†ร”ยพ %&4$03รƒร„รร†ร‡ยปยนร˜รŠรรŠร‹ยพร…ยน

รˆร…

ร‡ร‹ร‰

ยซยพร‰ร…ร‡ยซยพรŽ

ย†ย†

ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ร…ยนร‹ร‡ยปร”ร‚ ร„ยนรƒ ยบยพรŠร‘ร‡ยปร†ร”ร‚

รˆร…

ร‡ร‹ร‰

ยซยพร‰ร…ร‡ยซยพรŽ

ย†ย†

ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพ ยฉร‡รŠรŠรร˜ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนยปยงร…รŠรƒยพ

รˆร…

ร‡ร‹ร‰

ยซยพร‰ร…ร‡ยซยพรŽ

ย†ย†

ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพ ยญร‰ยนร†รรร˜ ยบร‡ร„ยพยพรยปยพร‹ร‡ยปยปยงร…รŠรƒยพ

รˆร…

ร‡ร‹ร‰

ยซยพร‰ร…ร‡ยซยพรŽ

ย†ย†

ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพ ยญร‰ยนร†รรร˜ ยผร„ร˜ร†รยพยปร”ยพ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนยปยงร…รŠรƒยพ

รˆร…

ร‡ร‹ร‰

ยซยพร‰ร…ร‡ยซยพรŽ

ย†ย†

54

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #50 (697) 23.12.13

ยจร‰รยพร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ

ÈÅ

ÇËÉ

«¾ÉÅÇ«¾Î

††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ­É¹ÆÏÁØ ÍÇËÇȾйËÕ ÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÔ¾͹ÃËÌÉÔ

ÈÅ

ÇËÉ

«¾ÉÅÇ«¾Î

††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†ÌÉǻƾ»Ô¾ »ÇÄƹ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ

ÈÅ

ÇËÉ

«¾ÉÅÇ«¾Î

††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÀÑ»¹ ¼ÄØÆϾ»Ô¾

ÈÅ

ÇËÉ

«¾ÉÅÇ«¾Î

††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ

ÈÅ

ÇËÉ

«¾ÉÅÇ«¾Î

††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾£¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÔÂÅÇÆ˹¿ ÊÉÇÃÁÀ¼ɹº½ÆØ 

ÑË

À»ÇÆÁ˾

¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË

†† ††

¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ™Ƽ¹É¹

ûÅªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ™Ƽ¹É¹

ûÅªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ™Ƽ¹É¹Ä×ÃÊ šž¤´¢ 

ûÅªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ™ÉÅÊËÉÇƼ ɾ¾ÐÆÔÂ

ûÅ

ÇËÉ

§Ë½¾Ä†Ã¹

†† ††

»¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ »¾ÉÁº¹ÆÆÔ¾ÄÁȹ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ÑË

ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

»¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ÇËÉ

ªËÉdž¥¹Ê˾É

††

»¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ɾѾËÃÁªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç

£ÇÊÅÔÑÁÆ ¡¨

††††

»¾ÉÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ©ÇÊÊÁØ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ 

ÑË

ÇËÉ

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË «

†† ††

»¾ÉÁ ÇÃƹÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÉÍ

§¼Æ¾À¹ÒÁ˹

†† ††

§Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ š¹ÄÃÇÆÔ¤§Ÿ¡¡§Ë½¾ÄùÈǽÃÄ×Ð ÁÅÆÁ¾ª£¡£¡ÇËÉ

¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË

†† ††

›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÁÇËÃÇÊÔ½ÇÃÇÆ ÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆÔ¾¾Ñ¾»Ç

ÑË

ÇËÉ

¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê

†† ††

œÁºÃ¹ ÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ¥ž«™¤¤šÔÊËÉÇ›§¦¡«ž

™ÊËə

††

§Ãƹ7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™ŸÊÃÁ½ÃÁ

šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† ††

§Ãƹ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ ½»¾ÉÁÁÀŹÊÊÁ»¹ÊÇÊÆÔ

ûÅ

ÇËÉ

¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ

††

§Ãƹ¥™¦ª™©¦´ž7&-69 ™¥ž©†¥§¦«™ŸÊÃÁ½ÃÁ

šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† ††

§ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ

ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

§ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾3050¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ

ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

§ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ

ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

§Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×У¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÔÂÅÇÆ˹¿ ÊÉÇÃÁÀ¼ɹº½ÆØ 

ÑË

É

¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË

†† ††

§Ãƹ¨›®šž ¥§¦«™Ÿ™¡ ™¥ž©™§ª« ÊÉÇÃÁÀ¼ÇËɹº½Æ¾Â 

ÑË

À»ÇÆÁ˾

¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË

†† ††

§ÃƹÈĹÊËÁÃǻԾ

ÑË

ÇËÉ

§©Ÿ£

†† ††

§ÃƹÈĹÊËÁÃǻԾ

ÑË

ÇËÉ

§©Ÿ£

†† ††

§Ãƹ º¹ÄÃÇÆÔÁ½»¾ÉÁ¨›®

«¶ªª

††††

§Ãƹ ›ž©¡¨›®Á"-Ä׺ÔÎÏ»¾ËÇ»ÁÃÇÆÍÁ¼ÌÉ ÊÉÇÃÁÀ¼ɹº½Æ¾Â 

À»ÇÆÁ˾

¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË

†† ††

§ËÃÇÊÔ½ÄØÇÃÇÆÅÅ Î Î Î 

ÄÁÊË

†É

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁª™¦«ž®¦¡°žª£¡ž ¬±ž›´ž §­¡ª¦´žÀ»ÇÆÁ˾

¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË

†† ††

©¾ÅÇÆËÁ§šª¤¬Ÿ¡›™¦¡ž§£§¦ ›ž©ž¢¨›®Á"- Ä׺ÇÂÊÄÇ¿Æ É

¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË

†† ††

ª¾ËÃÁÅÇÊÃÁËÆÔ¾ ÇËÃÇÊÔ ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁ »Ç½ÇËÄÁ»ÔÁÅÆǼǾ½É

ÑË

É

¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË

†† ††

¬¼ÇĨ›®Î Å

ÑËªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

¬¼ÇĨ›®Î Å

ÑËªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

¬¼ÇĨ›®Î Å

ÑËªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆƹØ

œÄ¹½Ã¾»ÁÐ

††

¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ  ¹ºÇÉÔÁʹ½Ç»Ô¾ɾѾËÃÁÈĹÊËÁÃÇÔ¾

ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ

¦ª«

†† ††

§¼É¹¿½¾ÆÁØœ¹É½ÁÊ

1SPSBC Ź¼

†† ††

§¼É¹¿½¾ÆÁØ À¹ºÇÉÔ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿

ÈÅ

É

¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ

††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

55


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹ(BVEJ%FDPS

™Éˆ¾ÃÇÉ

†† ††

¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹ¹ÉÇÐÆǾǺɹÅľÆÁ¾ÇËÉ

™Éˆ¾ÃÇÉ

†† ††

¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹž»ÉÇÈĹÊË

™Éˆ¾ÃÇÉ

†† ††

¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹùÉÆÁÀÔÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ÇËÉ

™Éˆ¾ÃÇÉ

†† ††

¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹùÉÆÁÀÔ ÊÃÉÔËÇÊ»¾Ò¾ÆÁØÇËÉ

™Éˆ¾ÃÇÉ

†† ††

¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÃÇÄÇÆÆÔ ÈÁÄØÊËÉÔ ÈÕ¾½¾Ê˹ÄÔ ùÈÁ˾ÄÁÇËÉ

™Éˆ¾ÃÇÉ

†† ††

¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÅÇĽÁƼÁƹÊ˾ÆÔÁÈÇËÇÄÃÁÇËÅÅÇËÉ

™Éˆ¾ÃÇÉ

†† ††

¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÇÍÇÉÅľÆÁ¾ùÅÁÆÇ»ÇËÉ

™Éˆ¾ÃÇÉ

†† ††

¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÈÇËÇÄÇÐÉÇÀ¾ËÃÁ ÃÌÈÇĹ£¾ÊÊÇÆÔÇËÉ

™Éˆ¾ÃÇÉ

†† ††

¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÊ˹ËÌÁ ÆÁÑÁ­ÇÆ˹ÆÔÇËÉ

™Éˆ¾ÃÇÉ

†† ††

¾ÃÇɽÄØ͹ʹ½¹À½¹ÆÁÂÇËÉ

™Éˆ¾ÃÇÉ

†† ††

­É¾ÊÃÁ ¼ÇËǻԾ ÁƽÁ»Á½½ÁÀ¹ÂƾÉɾѾÆÁØ ƾÊ˹ƽ¹ÉËɹÀÅ¾É 

ûÅªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

­É¾ÊÃÁ §©«§ ÈÇù˹ÄǼÌ

ûÅªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¥ÌÄÕËÁ͹ÃËÌÉÆÔ¾£¹ÉÆÁÀԣɹËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ ûÅ

ÇËÉ

šÁÇÆ

†† ††

Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ˾ÃÊËÁÄÕ ž˹Äěʾϻ¾Ë¹

ÇËÉ

šÁÇÆ

†† ††

ûÅ

Ÿ¹Ä×ÀÁ»Ê¾ÎËÁÈÇ»ÄØ½ÇŹÁ½¹ÐÁ¡ œ§«§›¤ž¦¡ž½ÆØ

ûÅ

ÇËÉ

¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË

†† ††

Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ÁÀÇËɹ ›Ê¾Ï»£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ

ûÅ

ÇËÉ

šÁÇÆ

†† ††

Ÿ¹Ä×ÀÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾™¤™Ä×˾Î ÎÅ

ÑË

É

§Å ¥

††

Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾±ÁÉÇÃÁ¹ÊÊŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ

ûÅ

ÇËÉ

šÁÇÆ

†† ††

©ÇÄÕÊ˹»ÆÁÄØ½ÇŹÁ½¹ÐÁ ÊÉÇÃÁÀ¼ɹº½ÆØ 

ÑË

ÆÁÀùØ

¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË

†† ††

©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ©ÌÐÆǾÁÖľÃËÉÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾š¾ÄÔ ʾÉÔ ÃÇÉÁÐ º¾¿

ûÅ

ÇËÉ

šÁÇÆ

†† ††

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Å

ÈÅªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Å

ÈÅªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Å

ÈÅªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Å

ÈÅªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Å

ÈÅªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Å

ÈÅªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Å

ÈÅªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† ††

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔÂƹɾÀù»ɹÀžÉ

ÈÅ

ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨

†† ††

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁÁÀÅɹÅÇɹ ¼É¹ÆÁ˹Èǽ»¹ÑɹÀžÉ

¶›ž©žª«

††

ªËÇľÑÆÁÏÔÁº¹ÉÆÔ¾ÊËÇÂÃÁÁÀ¼É¹ÆÁ˹ÁÅɹÅÇɹ

¶›ž©žª«

††

¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ £ÌÎÆÁ ÑùÍԆÃÌȾƹÀ¹Ã¹À½Ç¼Ç»ÇÉ

ªËÉdž¥¹Ê˾É

††

±Ã¹ÍԆÃÌȾ ÈÉÁÎÇ¿Á¾ ÊȹÄÕÆÁ ½¾ËÊÃÁ¾ ÊËÇÄÔÁÅÆǼǾ½É

ÑË

À»ÇÆÁ˾

¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË

†† ††

«Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¾ÉùĹ »¾Ñ¹Ä¹ ÊËÇÂÃÁ

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† ††

¡À½¾ÄÁØÁÀÇɼÊ˾ÃĹ ÈÇÄÃÁ ÈǽÊ˹»ÃÁ ϾÆÆÁÃǽ¾É¿¹Ë¾ÄÁ 

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† ††

£¹ÉËÇ˾ÃÁ ÑùÍÔ͹ÂÄǻԾ

ÑË

ÇËÉ

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† ††

56

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ £ÇÉÀÁÆÔ½ÄØɹÊÈÉǽ¹¿

ÑË

ÇËÉ

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† ††

£ÇÉÀÁÆÔÈÇÃÌȹ˾ÄÕÊÃÁ¾

ÑË

ÇËÉ

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† ††

¤ÁÊËȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ»¹ÊÊ

ÄÁÊË

ÇËÉ

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† ††

ª¾ÂÍÔ

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† ††

ªÁÊ˾ÅÔ+PLFS 7FSUJLBM (MPCBM

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† ††

ªÁÊ˾ÅÔɹÅÇÐÆÔ¾ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔ¾

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† ††

ªË¾ÄĹ¿ÁÃÇÆÊÇÄÕÆÔ¾

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† ††

ªË¾ÄĹ¿ÁȹľËÆÔ¾ ¼Ä̺ÁÆÆÔ¾

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† ††

ªË¾ÄĹ¿ÁȾɾùËÆÔ¾

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† ††

ªË¾ÄĹ¿ÁÈÇÄÇÐÆÔ¾»¹ÊÊ

ÑË

ÇËÉ

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† ††

ªË¾ÄĹ¿ÁËÇɼǻԾ

ÑË

ÇËÉ

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† ††

ªËÇÂÃÁÈǽȾйËÆÌ×ÈÉǽÌÃÏÁ×

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† ††

«¾Ä¾¿ÃÁ¼Á½É¹»ÄÁоÊÃÁ¾ Ë

ÑË

ÇËÉ

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† ††

«¾Ä¾¿ÃÁÈÇÃÌȹ˾ÄÕÊÃÁ¾

ÑË

ÇËÉ

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† ††

±Ã¹ÍÔ¹ÉÎÁ»ÆÔ¾»¹ÊÊ

ÑË

ÇËÉ

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† ††

±Ã¹ÍÔ¼¹É½¾ÉǺÆÔ¾»¹ÊÊ

ÑË

ÇËÉ

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† ††

±Ã¹ÍÔÇÍÁÊÆÔ¾»¹ÊÊ

ÑË

ÇËÉ

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† ††

¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á ›ÁËɹ¿ÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ȹÆÆǽ¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ÁÀÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùĹ

ûÅ

ÇËÉ

ª¹ËÌÉÆ ¨£

††

¾ÉùĹ»¹ÊÊ

ª¹ËÌÉÆ ¨£

††

¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ »¾ÉÁ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ˾ÉÅÇÊ˾ÃÄÇ

ÑË

ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

¤¾ÊËÆÁϹÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ŹÊÊÁ»º¾É¾ÀÔ ÊÇÊÆÔ ƾžÏùІ»Ç

ÑË

ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

£¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ £¹ÅÁÆÔƹÊËÇØÒÁ¾½ÉÇ»ØÆÔ¾

ÑË

ÇËÉ

¦ª«

†† ††

¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ ÈÄÁËÔ ÃÇÄÇÊÆÁÃÁ ½»¾ÉÃÁ ©ÌºÏÇ»Êà XXXPNEPNSVÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨ÇÉ˹ÄÔùÅÁÆÆÔ¾ÁÀ¼É¹ÆÁ˹ Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ

¶›ž©žª«

††

¨ÇÉ˹ÄÔùÅÁÆÆÔ¾ÁÀÅɹÅÇɹ Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ

¶›ž©žª«

††

§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´ ¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØÁ¹ÉŹËÌɹ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ʹÆ˾ÎÆÁù ÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾ËÇ»¹ÉÔƾ½ÇÉǼÇ

¨ÇªËÉÇÂù

††††

£¹ºÁÆÔ½ÌѾ»Ô¾ÇËÉ

¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇÃ

†† ††

£¹ºÁÆÔ½ÌѾ»Ô¾Ê¼Å¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ¹ÉÅÁÉÇ»¹Æ«¨¤ %6$5 ½¼Á½ÉÇÁÀËÉ̺ ÑË

ÇËÉ

§ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£

††

É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ £¹ºÁÆÔ½ÌѾ»Ô¾ÇËÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

57


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ª¹Æ͹ØÆÊ

ÑË

ÇËÉ

ªËÉÇÁ˾ÄÕ

††

ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ ©ÇÊÊÁØ ÇËÉ

§ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£

††

ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ»¹ÊÊ ©ÇÊÊÁØ 

ÑË

ÇËÉ

›§£ª

†† ††

ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ»¹Æƹ ÃÌÎÆØ ÌÅÔ»¹ÄÕÆÁÃÇËÉ

¾ÄÕÍÁÆ Ź¼

†† ††

«É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔÂºÈ šÇÄǼǾ 

ªª™

†† ††

›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔ弃 šÇÄǼǾ 

ªª™

†† ††

œÉØÀ¾»ÁÃÁÌ†Ì Öľ»¹ËÇÉÔ’ ’ ’ ’ ’

ÑË

ÇËÉ

¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­

†† ††

Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁȝ£

ªª™

†† ††

¹¼ÇËǻùËÉ̺ƹØ ɾÀÕºÔ ʼÇÆÔ ºÇй˹ 

ªª™

†† ††

¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿

ªª™

†† ††

¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿

ªª™

†† ††

¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿Ì†Ì ÈɆ»Ç©ÇÊÊÁØ 

ÑË

ÇËÉ

¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­

†† ††

¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØкÉ

ªª™

†† ††

¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØкɝ̆Ì ÈɆ»Ç©ÇÊÊÁØ 

ÑË

ÇËÉ

¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­

†† ††

¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔÂ'"'

ªª™

†† ††

¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔÂ'"'

ªª™

†† ††

58

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔ½ÁÊÃǻԝ̆Ì

ÑË

ÇËÉ

¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­

†† ††

£Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂÊ˹ÄÕÆÇ ĹËÌÆÆÔ Ð̼ÌÆÆԝ̆Ì

ÑË

ÇËÉ

¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­

†† ††

£É¹ÆѹÉÇ»ÇÂºÈ šÇÄǼǾ 

ªª™

†† ††

£É¹ÆѹÉÇ»ÇÂºÈ šÇÄǼǾ 

ªª™

†† ††

£É¹ÆѹÉÇ»ÇÂ-% DD ÍÍ 

ªª™

†† ††

£É¹ÆѹÉÇ»ÇÂÈÉÁ»¹ÉÆÇ ÍĹÆϾ»Ô̆Ì

ÑË

ÇËÉ

¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­

†† ††

£É¹ÆѹÉÇ»ÇÂɹÀºÇÉÆÔÂÊȝ̆Ì

ÑË

ÇËÉ

¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­

†† ††

£É¹ÆѹÉǻǪ«™¦™©« ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà 

ªª™

†† ††

£É¹ÆѹÉǻԛ›3.

ÑË

ÇË É

›§£ª

†† ††

£É¹ÆѹÉǻԛ¦3.

ÑË

ÇË É

›§£ª

†† ††

£É¹ÆѹÉǻԛ¦ÊƹÃÁ½ÆǼ¹ÂÃÇÂ3.

ÑË

ÇË É

›§£ª

†† ††

£É¹ÆÔѹÉǻԾ¤½Ç¼Ç»ÇÉ

¾ÄÕÍÁÆ Ź¼

†† ††

£É¹ÆÔѹÉǻԾÊ˹ÄÕÆÔ¾ÁĹËÌÆÆÔ¾À»ÇÆÁ˾

™ÉÅ˾ÎÃÇÅÈľÃË

†† ††

¤¾Æ˹­¬¥ ¿¼ÌË­¬¥

§ÅÊÃÖĹÊËÇÈÇÄÁžÉ

†† ††

¤×ÃÈÇÄÁžÉÆÔÂËÁȤ оÉÆÔ ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ 

ªª™

†† ††

¤×ÃÈÇÄÁžÉÆÔÂËÁÈ«

ªª™

†† ††

¤×ÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁȤ

ªª™

†† ††

¤×ÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁÈ«

ªª™

†† ††

¥¹ÆÇžËÉÈÇùÀÔ»¹×ÒÁÂ¥¨¬ÇËÉ

™ÉÅ˾ÎÃÇÅÈľÃË

†† ††

§Ë»Ç½ϾÄÕÆÇËØÆÌËÔÂœ§ª«†ÌÎ ÇËÉ

™ÉÅ˾ÎÃÇÅÈľÃË

†† ††

§Ë»Ç½ϾÄÕÆÇËØÆÌËÔÂœ§ª«†ÌÎ ÇË É

™ÉÅ˾ÎÃÇÅÈľÃË

†† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

59


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ §Ë»Ç½ϾÄÕÆÇËØÆÌËÔÂœ§ª«†ÌÎ ÇËÉ

™ÉÅ˾ÎÃÇÅÈľÃË

†† ††

¨¾É¾ÎǽÔÃÇÆϾÆËÉÁоÊÃÁ¾ ɾÀºÔ ʼÇÆÔÀ»ÇÆÁ˾

™ÉÅ˾ÎÃÇÅÈľÃË

†† ††

­ÁÄÕËÉʾËйËÔÂŹ¼ÆÁËÆԝ̆ÌÀ»ÇÆÁ˾

™ÉÅ˾ÎÃÇÅÈľÃË

†† ††

­ÁÄÕËÉÔÍĹÆϾ»Ô¾ ÅÌÍËǻԾÌ†Ì

ÑË

ÇËÉ

¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­

†† ††

­ÁËÁƼÁ ɾÀÕºÔ ʼÇÆÔ ÈÉÇÃĹ½ÃÁ ľÆ ÃÇÊÁÐù 

ÑË

ÇË É

¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­

†† ††

­Ä¹Æ¾Ïœ§ª«†Ê˝ÌÇËÉ

™ÉÅ˾ÎÃÇÅÈľÃË

†† ††

­Ä¹Æ¾Ïœ§ª«†Ê˝ÌÇËÉ

™ÉÅ˾ÎÃÇÅÈľÃË

†† ††

­Ä¹Æ¾Ïœ§ª«†Ê˝ÌÇËÉ

™ÉÅ˾ÎÃÇÅÈľÃË

†† ††

®ÇÅÌËËÉ̺ÆÔÂÇËÉ

™ÂÉÇÆ¥

†† ††

½Ç¼Ç»ÇÉ

™ÂÉÇÆ¥

†† ††

«ÉÌºÔ šÇÐÇÆÇÃÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØœÉØÀ¾»Áà  ½Ç¼Ç»ÇÉ

™ÂÉÇÆ¥

†† ††

žÉцÑËÌϾÉ½Ç¼Ç»ÇÉ

™ÂÉÇÆ¥

†† ††

¥ÌÍ˹Ð̼£¼¹ÂùÐ̼ÌÆƹØ½Ç¼Ç»ÇÉ

™ÂÉÇÆ¥

†† ††

§Ë»Ç½ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ½Ç¼Ç»ÇÉ

™ÂÉÇÆ¥

†† ††

¨ÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ1JMTBÀ»ÇÆÁ˾

¾ÄÕÍÁÆ Ź¼

†† ††

©¾ÀÕº¹ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ½Ç¼Ç»ÇÉ

™ÂÉÇÆ¥

†† ††

ª¼ÇÆÔÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ½Ç¼Ç»ÇÉ

™ÂÉÇÆ¥

†† ††

ªË¾ÃÄÇËùÆÕ

ûÅ

ÇËÉ

¥ÇÉÇÀ ¡¨

††

«É̺¹113ª1/EÅÅ «ÌÉÏÁØ 

Å

ÇË É

›§£ª

†† ††

«É̺¹113ª1/¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹعÄEÅÅ «ÌÉÏÁØ 

Å

ÇË É

›§£ª

†† ††

«É̺¹113ª1/Ê˾ÃÄÇ»ÇÄÇÃÆÇEÅÅ «ÌÉÏÁØ 

Å

ÇË É

›§£ª

†† ††

«É̺¹130"26" ÍÁËÁƼÁ11†3 1/† ÎÇĻǽ¹

Å

½Ç¼Ç»ÇÉ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

«É̺¹130"26" ÍÁËÁƼÁ11†3 1/†ÎÇÄ ¼Çɻǽ¹

Å

½Ç¼Ç»ÇÉ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

«É̺¹130"26" ÍÁËÁƼÁ11†3 1/†¼Çɻǽ¹ ÇËÇÈľÆÁ¾

Å

½Ç¼Ç»ÇÉ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

«É̺¹»ÆÌËɾÆƾ ƹÉÌ¿ÆÇÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ

Å

½Ç¼Ç»ÇÉ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

«É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹئ¨›® Çɹƿ¾»¹Ø 

ªª™

†† ††

«É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨

ªª™

†† ††

«É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØ°£

ªª™

†† ††

«É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØÅÅ «ÌÉÏÁØ 7FTCP

Å

ÇË É

›§£ª

†† ††

«É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØÅÅ «ÌÉÏÁØ 7FTCP

Å

ÇË É

›§£ª

†† ††

«É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØÅÅ «ÌÉÏÁØ 7FTCP

Å

ÇË É

›§£ª

†† ††

«É̺ÔÁÍÁËÁƼÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ7&4#0 «ÌÉÏÁØ »¹ÊÊ

»¹ÊÊ

ÇͽÁľÉ

›§£ª

†† ††

¶Ä¾»¹ËÇÉ’  ½Ç¼Ç»ÇÉ

™ÂÉÇÆ¥

†† ††

§ËÇÈľÆÁ¾Á¼ÇÉØо¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÈÉÇËÇÐÆÔ¼¹Àǻԧ™ ¡ª†ÛË

ÑË

ÇËÉ

›§£ª

†† ††

›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÕÖÄƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ§™ ¡ª†Ä

ÑË

ÇËÉ

›§£ª

†† ††

›ÇÀ½ÌÎÇ̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÁÁÇÐÁÊËÁ˾ÄÁƹXXXLMJNBU ÊÃÁ½ÃÁÀ»ÇÆÁ˾

ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË

††

£Ç˾ĺ¹ÆÆÔÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

ÑË

É

¬ËÃÁƹ °¨

†† ††

£ÇËÄÔƹÈÇÄÕÆÔ¾¼¹ÀǻԾ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾»¹ÊÊ ©ÇÊÊÁØ 

ÑË

ÇËÉ

›§£ª

†† ††

£ÇËÄÔƹÊ˾ÆÆÔ¾¼¹ÀǻԾ  Û˧™ ¡ª

ÑË

ÇËÉ

›§£ª

†† ††

£ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ½ÉÇ»¹ ̼ÇÄÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

ÑË

ÇËÉ

¬ËÃÁƹ °¨

†† ††

£ÉÇÆÑ˾ÂƽÄØɹÊÑÁɺ¹Ã¹§ÈËÇËÉ

™ÂÉÇÆ¥

†† ††

¥ÇÆ˹¿½ÔÅÇÎǽǻÀ»ÇÆÁ˾

«¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊÃ

†† ††

§ºÇ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ½ÄØ½ÇŹ ÇÍÁʹÁÊÃĹ½ÊÃÁÎÈÇžҾÆÁÂ

ÑË

ÇËÉ

ª›¯¾ÆËÉ

††††

§ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇËÄÇ»¼ÇɾÄÇÃ½¾Ñ¾»Ç

«¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊÃ

†† ††

60

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ÃÇ˾ÄÕÆÔÎÆÁÀùØ

«¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊÃ

†† ††

©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ"5.

ʾÃÏÁØ

ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ$"-*%034VQFS† †

ʾÃÏÁØ

ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ,0//&3 ºÁž˹Ä

ʾÃÏÁØ

ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ10-0† †

ʾÃÏÁØ

ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ4&7&/4† †

ʾÃÏÁØ

ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

††

©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô«¾ÉŹÄ©™¨

ʾÃÏÁØªª™

†† ††

©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô«¾ÉŹÄ©™¨

ʾÃÏÁØ

ÇËÉ

ªª™

†† ††

©¹½Á¹ËÇÉ¥ª†† ¦†«¹¼ÁÄ 

ªª™

†† ††

©¹½Á¹ËÇÉ¥ª†¥ ¦†«¹¼ÁÄ 

ªª™

†† ††

©¹½Á¹ËÇÉ«† ¦†«¹¼ÁÄ 

ªª™

†† ††

©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ ɾÊË

ʾÃÏÁØ

ÇËÉ

¬ËÃÁƹ °¨

†† ††

©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾¤ÁÈÇ»ÁϹ»¹ÊÊ

ʾÃÏÁØ

ÇËÉ

›§£ª

†† ††

©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾§™ ¡ª»¹ÊÊ

ʾÃÏÁØ

ÇËÉ

›§£ª

†† ††

©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾¥ª† ¥ª†©¾Ê˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾÀ»ÇÆÁ˾

©¹½Á¹ËÇÉÔ

††

©¹Åù½ÄØÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆǼÇƹÊÇʹ§ÈË½Ç¼Ç»ÇÉ

™ÂÉÇÆ¥

†† ††

©¾ÅÇÆ˽ÁÀ¾ÄÕÆÔÎÃÇËÄÇ»¼ÇɾÄÇÃÀ»ÇÆÁ˾

«¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊÃ

†† ††

«¶¦ÔÁÀ¼ÇËÇ»ÁÅÄ׺Ծž½Õ ĹËÌÆÕ ƾɿ¹»¾Âù

¶Ä¾ÃËÉÇƹ¼É¾»

††

­Ä¹ÆÏÔ©ÇÊÊÁØ3:† 3:†½Ç¼Ç»ÇÉ

™ÂÉÇÆ¥

†† ††

ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ »¾½ÉÇ ѹÂù ÉÌÊÊÃÁ½ÌÑ 

ÑË

ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

™ÉÇŹËÔ½Äت¨™ ʹÌÆ º¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ

™Ã»¹ÅÁɆ£

†† ††

™ËËɹÃÏÁÇÆԻǽÆÔ¾½Äغ¹ÊʾÂƹÇËÉ

›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊÃ

††

™ËËɹÃÏÁÇÆÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ†¼¾ÂÀ¾É ÁÊÃÌÊÊË»»ÇÄƹ ¼Á½ÉÇŹÊʹ¿

¡»¹Æ†£ÌȹĹ

†† ††

™ËËɹÃÏÁÇÆÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ

™Ã»¹ÅÁɆ£

†† ††

š¹ÊʾÂƽÄؽ¹ÐÁ

¡»¹Æ†£ÌȹĹ

†† ††

š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ

ÑË

ÇËÉ

™Ã»¹ÅÁɆ£

†† ††

›Ç½ÇÈǽ¼ÇËǻù ÇÐÁÊËù»Ç½Ô XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ

ÑË™Ã»¹ÅÁɆ£

†† ††

œ¹ººÉdž½Á¹º¹À û¹ÉÏÁËÁ˽ ùžÆÕ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ 

ÃÇÉ

ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

¹Å¾ÉÍÇËÇžËÉÇÅ»ºÇÄÕÑÁκ¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ

ÑË

ÇËÉ

™Ã»¹ÅÁɆ£

†† ††

¡À¼ÇËǻľÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ»ÁÀÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹÇËÉ

›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊÃ

††

£¹Å¾ÆÕ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ÃÇÉ

ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

¤¾ÊËÆÁÏÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ½Äغ¹ÊʾÂƹÇËÉ

›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊÃ

††

¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ ½»¾ÉùËÇÈÇÐÆ¹Ø À¹½»Á¿Ã¹ȾÐÆ¹Ø ÃÇÄÇÊÆÁà ÈÄÁ˹ 

ÑË

ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †

¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔÈľÆÇÐÆÔ¾½ÄØÇ˽¾ÄÃÁº¹ÊʾÂƹ

ûÅ

ÇËÉ

›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊÃ

††

¥ÇÀ¹Áù½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»

ûÅ¡»¹Æ†£ÌȹĹ

†† ††

¥ÇÆ˹¿ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁؽÄغ¹ÊʾÂÆÇ»À»ÇÆÁ˾

›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊÃ

††

¦¹ÊÇÊÔ½Äغ¹ÊʾÂƹÇËÉ

›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊÃ

††

¦¹ÊÇÊÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÍÇÆ˹ÆÇ» ÈÉ̽ǻ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍÇËÉ

™Ã»¹ÅÁɆ£

†† ††

§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ

™Ã»¹ÅÁɆ£

†† ††

§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂƹÀ»ÇÆÁ˾

›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊÃ

††

§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÍÁÄÕËɹÏÁØ Èǽʻ¾Ëù

¡»¹Æ†£ÌȹĹ

†† ††

§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÍÇÆ˹ÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ

™Ã»¹ÅÁɆ£

†† ††

§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄػǽÆÔιËËɹÃÏÁÇÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ

™Ã»¹ÅÁɆ£

†† ††

§ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ»ʾɻÁÊÆǾ

žÊØÏ

ÇËÉ

›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊÃ

††

§ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ

ûÅ™Ã»¹ÅÁÉ

†† ††

§ºÌоÆÁ¾ ÃÇÆÊÌÄÕ˹ÏÁØÈÇǺÊÄÌ¿º¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ

™Ã»¹ÅÁɆ£

†† ††

§Ê»¾Ò¾ÆÁ¾Èǽ»Ç½ÆǾ Ê»¾ËǽÁǽÆǾ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ

ÑË

ÇËÉ

™Ã»¹ÅÁɆ£

†† ††

¨Ä¾Æù¨›® XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ

™Ã»¹ÅÁɆ£

†† ††

¨ÄÁËù½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» 4&3"16- XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ

™Ã»¹ÅÁɆ£

†† ††

¨Ç½Ç¼É¾»½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ

™Ã»¹ÅÁɆ£

†† ††

©¾¹¼¾ÆËÔÎÁÅÁоÊÃÁ¾½ÄØÌÎǽ¹À¹»Ç½ÇÂ

¡»¹Æ†£ÌȹĹ

†† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ £¹Å¾ÆÕ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆÇËÉÃÇÉ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

61


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ©¾ÅÇÆ˺¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ

™Ã»¹ÅÁɆ£

†† ††

ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ½ÄØÈǽ»Ç½ÆǼÇÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ»º¹ÊʾÂƾÇËÉ

›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊÃ

††

ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÊʾÂÆÇ»ÈǽÃÄ×Ð

¡»¹Æ†£ÌȹĹ

†† ††

«ÉÌºÔ ¹ÉŹËÌɹ¨›® XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ

™Ã»¹ÅÁɆ£

†† ††

¬ÎǽÀ¹»Ç½Ç»º¹ÊʾÂƾ ÎÁÅÁоÊÃÁ¾Êɾ½ÊË»¹ÇËÉ

›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊÃ

††

­ÁÄÕËÉÔ½Äغ¹ÊʾÂƹÇËÉ

›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊÃ

††

­ÇÆ˹ÆÔÇËÈÉÇÊËÔνÇÖÄÁËÆÔÎ

¡»¹Æ†£ÌȹĹ

†† ††

­ÇÆ˹ÆÔÌÄÁÐÆÔ¾ ÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍÇËÉ

™Ã»¹ÅÁɆ£

†† ††

®ÁÅÈɾȹɹËÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»ª«® XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ

™Ã»¹ÅÁɆ£

†† ††

®ÁÅÈɾȹɹËÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÈÉ̽ǻ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍÇËÉ

™Ã»¹ÅÁɆ£

†† ††

›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ›¾ÆËÁÄØÏÁØ»º¹ÊʾÂƹÎÁʹÌƹΠÇÊÌÑÁ˾ÄÁ»ÇÀ½Ìι

¡»¹Æ†£ÌȹĹ

†† ††

›¾ÆËÁÄØÏÁت¨ž¯¨©ž¤§Ÿž¦¡ž½ÄØûÁÃÇË˾½ÇËÉ

ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË

††

›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ û¹½É¹Ë ÊÈÁɹÄÕ 

ûÅ

ÇËÉ

ªÁºÃÇÅÈľÃË

††††

£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ"&( #BMMV 1BOBTPOJDš¾À»ÔÎǽÆÔÎ ½ÇÐÇËÉ

ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË

††

£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÅǺÁÄÕÆÔ¾#BMMV &MFLUSPMVYÇËÉ

ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË

††

¥¹Ë¾ÉÁ¹Äº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂǼƾÀ¹ÒÁËÆÔÂÉÌÄÇÆÆÔÂ¥š§©†ÅÅ

ûÅ

ÇËÉ

¦ª«

†† ††

¥ÇÆ˹¿ ɾÅÇÆË «§ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÇ»ªÃÁ½ÃÁÀ»ÇÆÁ˾

ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË

††

§¼Æ¾À¹ÒÁ˹»ÇÀ½ÌÎǻǽǻ&5†7FOU†

ûÅ

À»ÇÆÁ˾

¦ª«

†† ††

¨ÇÉÁľÃʤ­ʹÅÇÃľÂù†ÅÅ

ûÅ

À»ÇÆÁ˾

¦ª«

†† ††

¬Ê˹Æǻù»¾ÆËÁÄØÏ&MFLUSPMVY ÈÉÁËÇІ»ÔËØ¿ /&8 ɾÃÌȾɹÏÁØ ÇËÉ

ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË

††

±ÁƹÅÇÆ˹¿Æ¹Ø’ ÅÅ

ÈÅ

ÆÁÀùØ

ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† ††

¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ §Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ ¤¹Åȹ¼¹ÄǼ¾Æ7†7ÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

¤¹ÅȹÄ×Å1IJMJQT0TSBN†8

ÑË

ÇË É

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É£¤¤ÈÉÇÅÔÑľƹ؆›Ë ž†ž 

ÑË

½¾Ñ¾»Ç

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ҹػË5%.&MFDUSJD

ÑË

ÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

¤¹ÅÈԝ©¤»Ë

ÑË

ÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁÆÁÊÏ043".8†8ÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

¤¹ÅÈÔƹùÄÁ»¹ÆÁØÇË8½Ç8ÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

¤¹ÅÈÔÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ɹÀÆÔ¾ùоÊË»¾ÆÆÔ¾

ÑË

ÊÃÁ½ÃÁ

¨Ä¹Æ¾Ë¹ÖľÃËÉÁù

†† ††

¤¹ÅÈÔÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ɹÀÆÔ¾ ùоÊË»¾ÆÆÔ¾

ÑË

ÊÃÁ½ÃÁ

¨Ä¹Æ¾Ë¹ÖľÃËÉÁù

†† ††

¤¹ÅÈÔ Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁƾ½ÇÉǼÇ

¨ÇªËÉÇÂù

††††

¨ÉÇ¿¾ÃËÇɪ›ž«§¡§¦´¢»Ë À¹Å¾ÆؾË›Ë 

ÑË

ÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

¨ÉÇ¿¾ÃËÇɹ»Ê¾»Á½Ô

ÑË

ÊÃÁ½ÃÁ

¨Ä¹Æ¾Ë¹ÖľÃËÉÁù

†† ††

¨ÉÇ¿¾ÃËÇɹ»Ê¾»Á½Ô

ÑË

ÊÃÁ½ÃÁ

¨Ä¹Æ¾Ë¹ÖľÃËÉÁù

†† ††

ª»¾ËÁÄÕÆÁúÔËǻǤ¨šÊÄ×ÅĹÅÈÇÂÇ˽Ç8ÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¦¨šÇ»¹Ä8†8É

©§ ž«£™ 

†† ††

ª»¾ËÁÄÕÆÁ䛧λË

ÑË

ÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

ª»¾ËÁÄÕÆÁ䪨ΛË*1 »Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ ¶¨©™

ÑË

ÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

"%# "!

$"    

ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÄןÔËǻǤ¨šÇ˽ǛË5%.&MFDUSJD

ÑË

ÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

ª»¾ËÁÄÕÆÁ樚 ¦¨¨ ¦¨§

ÑË

À»ÇÆÁ˾

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¤ª¨ÊÄ×ÅĹÅÈÇÂ8†8½¾Ñ¾»Ç

©§ ž«£™ 

†† ††

ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽ-&%ÎƹÃĹ½ÆÇÂÆÁÀÃÁ¾

©§ ž«£™ 

†† ††

ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽ-&%ÎƹÃĹ½ÆÇÂÆÁÀÃÁ¾

©§ ž«£™ 

†† ††

62

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽ-&%λ¹ÉÅÊËÉÇƼÎÆÁÀÃÁ¾

©§ ž«£™ 

†† ††

ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽ-&%ÎƹÃĹ½ÆÇÂÆÁÀÃÁ¾

©§ ž«£™ 

†† ††

ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈÔľ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¾*1ÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁɹÀÆÔ¾¤¨§ ©£¬ ¦¨š -&%Î Î Î ÎÁ˽

ÑË

ÊÃÁ½ÃÁ

¨Ä¹Æ¾Ë¹ÖľÃËÉÁù

†† ††

ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁɹÀÆÔ¾¤¨§ ©£¬ ¦¨š -&%Î Î Î ÎÁ˽

ÑË

ÊÃÁ½ÃÁ

¨Ä¹Æ¾Ë¹ÖľÃËÉÁù

†† ††

ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁʽ¹ËÐÁÃÇŽ»Á¿¾ÆÁØ œ¾ÉŹÆÁØÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÌÄÁÐÆÔ¾©£¬

ÑË

ÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

+ )+"$.% $)('.& (""*!&-# 

,)

(  

¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

™»ËÇŹË›™††ÈÇÄ ÇË™½Ç™5%.&MFDUSJD

ÑË

ÇË É

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

™»ËÇŹË›™††ÈÇÄ ÇË™½Ç™5%.&MFDUSJD

ÑË

ÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

™»ËÇŹË½ÁÍ™›«©Ç˽ǙŹ5%.&MFDUSJD

ÑË

ÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD

ÑË

ÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD

ÑË

ÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹË›™† ›™† ¬ §›† ™†

ÑË

»ƹÄÁÐÁÁ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹË ¬ § ½Á͹»ËÇŹËԻʾÎÆÇÅÁƹÄÇ»ÁÈÉÇÁÀ»

ÑË

ÊÃÁ½ÃÁ

¨Ä¹Æ¾Ë¹ÖľÃËÉÁù

†† ††

›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹË ¬ § ½Á͹»ËÇŹËԻʾÎÆÇÅÁƹÄÇ»ÁÈÉÇÁÀ»

ÑË

ÊÃÁ½ÃÁ

¨Ä¹Æ¾Ë¹ÖľÃËÉÁù

†† ††

›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØÊÃÁ½ÃÁ

©§ ž«£™ 

†† ††

›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁƹÃĹ½ÆǼÇÅÇÆ˹¿¹-FHSBOE2VUFPÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ¯»ŹËÇ»ÀÇÄ ¹Ä ¿¾Å†Ê¾É ȾÊÇà -FHSBOE 

ÆÁÀÃÁ¾

©§ ž«£™ 

†† ††

›ÔÃÄ×й˾ÄÁƹ¼ÉÌÀÃÁ ÅÁÆÁ†É̺ÁÄÕÆÁà ÇË™½Ç™

ÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††›ÔÃÄ×й˾ÄÁÈÉÇž¿ÌËÇÐÆԾʆÎÁ†ÎžÊË-FHSBOEÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

›ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ª»¾ËÇÀ¹É§ÈËÇÅ

ÑË

ÇËÈÉÇÁÀ»

™Æ˹ɹ¦ÊÃ

††

›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©ÇË™½Ç™ÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©ÇË™½Ç™ÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

›ÔÃÄ×й˾ÄÕÊÈǽʻ¾ËÃÇÂÁÁƽÁùËÇÉÇÅ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁÊÈÉÇËØ¿ÃÇÂE†ÅÅÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁÊÈÉÇËØ¿ÃÇ»†™

Å

ÇË É

¨Ä¹Æ¾Ë¹ÖľÃËÉÁù

†† ††

œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁÊÈÉÇËØ¿ÃÇ»†™

Å

ÇË É

¨Ä¹Æ¾Ë¹ÖľÃËÉÁù

†† ††

œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ

Å

ÇË É

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ

Å

ÇË É

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ

Å

ÇË É

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÁ¹ÅÅÅ

Å

ÇË É

¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê

†† ††

œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÁ¹ÅÅÅ

Å

ÇË É

¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê

†† ††

£¹º¾ÄÕ£ª¨› ±››¨ ɹÀÄÁÐÆÔ ÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄÕ¨›ª ɹÀÄÁÐÆÔ ½¾Ñ¾»Ç

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹÄ º¾Ä Î ÅÅ-&(3"/% ­É¹ÆÏÁØÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹÄ ƹÈÇÄÕÆÔ ÎÅÅ ÎÁÎÅÅÊÃÁ½ÃÁ

©§ ž«£™ 

†† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

63


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ £¹º¾ÄՆùƹÄ ȾÉÍÇÉ »Ê¾ɹÀžÉÔÀ»ÇÆÁ˾

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î

Å

ÇË É

¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î

Å

ÇË É

¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î Î

Å

ÇË É

¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹÄÎ Î Î Î5%.&MFDUSJD

Å

ÇË É

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹÄÎ Î Î Î5%.&MFDUSJD

Å

ÇË É

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹÄÄ׺ÔÎËÁÈÇɹÀžÉÇ» ƹÀƹоÆÁØÁÈÉÇÀ»Ç½Á˾ÄØ

Å

ÊÃÁ½ÃÁ

¨Ä¹Æ¾Ë¹ÖľÃËÉÁù

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹÄƹÈÇÄÕÆÔ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇÂÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇÂÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇÂÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

¤ÇËÃÁž˹Ä ÈÉÇ»ÇÄÇнÄØÈÉÇÃĹ½ÃÁùº¾Äاª«ž£ ¡¶£†ÅÅ

Å

ÊÃÁ½ÃÁ

¨Ä¹Æ¾Ë¹ÖľÃËÉÁù

†† ††

¤ÇËÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈÉÇ»ÇÄÇÐÆÔ¾†  ÅÅ045&,

Å

ÇË É

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

¤×ÐÃÁ½ÄØÉÇÀ¾ËÇÃÅÇÆ˹¿»ÈÇÄ4DIOFJEFS&MFDUSJD½¾Ñ¾»Ç

©§ ž«£™ 

†† ††

¦¹ÃÇƾÐÆÁüÁÄÕÀÔ½ÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ†Ø¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â½¾Ñ¾»Ç

©§ ž«£™ 

†† ††

¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁÀÇÄÁɽÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ†Ø¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â½¾Ñ¾»Ç

©§ ž«£™ 

†† ††

©¹ÀÓ¾ÅÔÊÁÄǻԾ 1 / 1F ÇË™½Ç™5%.&MFDUSJD

ÑË

ÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

©ÇÀ¾ËùÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆ¹Ø ƹÊ˾ÆÆ¹Ø ÈÇÉË3+ £¹ËF *%$ÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

©ÇÀ¾Ëù˾ľÍÇÆÆ¹Ø $BU ÈÇÉË3+ÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù†Í¹ÀƹØ »ÊËÉ ȾɾÆÇÊÁƹÉÌ¿ ÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù½ÄØÖľÃËÉÇÈÄÁËÁ½ÌÎÇ»ÇÃÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

©ÇÀ¾Ëù »ÁÄùÊÁÄÇ»¹Ø»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÇË™½Ç™ †›ÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

©ÇÀ¾ËÃÁ&GBQFM†.PTBJD½ÄØùº¾ÄՆùƹÄÇ»ÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ$"3*7" -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¾*1-FHSBOEÀ»ÇÆÁ˾

©§ ž«£™ 

†† ††

©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÌÊË .",&- «ÌÉÏÁØ

ÑË

ÇË É

¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê

†† ††

©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÌÊË £›™©«™ ¡¶£

ÑË

ÇË É

¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê

†† ††

©ÇÀ¾ËÃÁÖÄÁËÆÔÎʾÉÁÂ$FMJBOF 6/*$"501À»ÇÆÁ˾

©§ ž«£™ 

†† ††

©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×Ъ»¾ËÇɾ¼ ˾ÄÁ«›†ÉÇÀ¾ËÃÁšÇÄÏ»¼¹ÅŹ -FHSBOEÊÃÁ½ÃÁ

©§ ž«£™ 

†† ††

©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ »ÁÄÃÁÇ˾ÐÁÁÅÈÇÉËÆǼÇÈÉÇÁÀ»†»¹

ÑË

ÊÃÁ½ÃÁ

¨Ä¹Æ¾Ë¹ÖľÃËÉÁù

†† ††

ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁ؆Á†Í¹ÀÆÔ¾

ÑË

ÊÃÁ½ÃÁ

¨Ä¹Æ¾Ë¹ÖľÃËÉÁù

†† ††

ªËØ¿ÃÁƾÂÄÇÆǻԾ½ÄØùº¾ÄØ- ÅÅ ÑË ÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

64

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ªÐ¾ËÐÁÃÁÖÄÖƾɼÁÁ†Á†Í¹ÀÆÔ¾ ǽÆdžÁÅÆǼÇ˹ÉÁÍÆÔ¾ ¼¹É¹ÆËÁØ ÑË

ÊÃÁ½ÃÁ

¨Ä¹Æ¾Ë¹ÖľÃËÉÁù

†† ††

ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁÍ Í ÖľÃËÉÇÆÆÔ¾

ÑË

ÇËÉ

¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê

†† ††

«É̺¹¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÈÉÇËØ¿ ½¾É¿¹Ë¾ÄÁÊÀ¹Ò¾ÄÃÇÂE†½¾Ñ¾»Ç

©§ ž«£™ 

†† ††

«É̺¹¿¾ÊËùØE†ÅÅ »Ê¾¹ÃÊʾÊ̹ÉÔÀ»ÇÆÁ˾

©§ ž«£™ 

†† ††

«É̺¹¿¾ÊËùؼĹ½Ã¹Ø¨›®½†ÅÅ

Å

ÇË É

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

«É̺¹¨›®¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÀÇƽÇÅ%ÅņÅÅÇÈËÊÃÁ½ÃÁ

©§ ž«£™ 

†† ††

«É̺¹¨›®¿¾ÊËùØ%ÅņÅÅÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

¬ §›†©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD

ÑË

ÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

¬ §›†©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD

ÑË

ÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

²ÁËÔ†Á†Í¹ÀÆǼÇÌо˹ ƹÃĹ½ÆÔ¾»ÊËɹÁ» ž˹Ä5%.&MFDUSJD

ÑË

ÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJDÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJDÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJDÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

²ÁËÔÊÅÇÆ˹¿ȹƾÄÕײ¥¨†  ÁÊÈÇÄÆ*1*1 5%.&MFDUSJD

ÑË

ÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

²ÁËÔÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨†  ÁÊÈÇÄÆ*1*1 5%.&MFDUSJD ÑË

ÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

²ÁËÔÌо˹ÁɹÊÈɾ½ž˹ÄÄÁÈĹÊËÁÃɹÀÄËÁÈÇɹÀžÉÇ»ÁÈÉÇÁÀ» ÑË

ÊÃÁ½ÃÁ

¨Ä¹Æ¾Ë¹ÖľÃËÉÁù

†† ††

²ÁËԆºÇÃÊÔÈĹÊËÁÃǻԾ²©¦ › †¨Ç˽ÇÅǽÌľÂ5%.&MFDUSJDÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

¶Ä¾ÃËÉÁù

ÑË

ÇËÉ

ªËÉÇÁ˾ÄÕ

††

¶Ä¾ÃËÉÇÊоËÐÁÃÁ†Í¹ÀÆÔ¾ÇËÉ

¶Ä¾ÃËÉǧÅÊÃ

†† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÊоËÐÁÃÁ†Í¹ÀÆÔ¾É

¶Ä¾ÃËÉǧÅÊÃ

†† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ šÇÃÊÔû¹ÉËÁÉ»ÊËɹ¾»¹¾ÅÔ¾ÈǽÊоËÐÁû¹ÊÊ .PFMMFS ™»ÊËÉÁØÊÃÁ½ÃÁ

©§ ž«£™ 

†† ††

£ÇÅÈÇƾÆËÔ½ÄØÊ»¾ËǽÁǽÆÔÎÊ»¾ËÁÄÕÆÁÃÇ»À»ÇÆÁ˾

©§ ž«£™ 

†† ††

£ÇÉǺù»ÊËÉ»º¾ËÇÆƹºÇÉÆÔ¾É

©§ ž«£™ 

†† ††

£ÇÉǺù»ÊËÉ»¼ÃƹºÇÉÆÔ¾É

©§ ž«£™ 

†† ††

£ÇÉǺù»ÊËÉ»¼à º¾ËÇÆÌÆÁ»¾ÉʹÄƹºÇÉÆÔ¾ÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

¥ÁÆÁ†ÃÇÄÇÆÆÔ½ÄØÌÊËÖľÃËÉdžÌÊËÇÆÇ»ÇÐÁÀ½¾ÄÁÂ-FHSBOE½¾Ñ¾»Ç

©§ ž«£™ 

†† ††

§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äت£ªÁʾɻ¾ÉÆÔ¾ÑùÍÔ†ÊËÇÂÃÁÇË6½Ç6½¾Ñ¾»Ç

©§ ž«£™ 

†† ††

±Ã¹ÍÔƹÊ˾ÆÆÔ¾ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈǽÌÊ˪£ªǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

±Ã¹ÍÔ˾ľÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÇÆÆÔ¾ÇË6½Ç6¹ÆËÁ»¹Æ½¹ÄÕÆÔ¾ÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

±Ã¹ÍÔÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾¡¶£Ç˽ÇÅǽÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄÕ¨Éǻǽ¡ÀÇÄØÏÁØ ››œÎ 

Å

ÇË É

¨Ä¹Æ¾Ë¹ÖľÃËÉÁù

†† ††

››œÎ É

¶Ä¾ÃËÉǧÅÊÃ

†† ††

››œÎ 

Å

ÇË É

¨Ä¹Æ¾Ë¹ÖľÃËÉÁù

†† ††

››œÎ É

¶Ä¾ÃËÉǧÅÊÃ

†† ††

¡ÀÇľÆ˹¿¾ÄËdžÀ¾Ä¾Æ¹Ø ÊÁÆØØÎÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄÕ/:.ž½ÆÔÂÎÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ £¹Ë

Å

ÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ £¹ËF

Å

ÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄÕ651/FPMBOȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ £¹ËF É

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄÕ651 ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÁÆÊËÉÌžÆËÀ»ÇÆÁ˾

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄÕ››œÎ 

Å

 É

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

£¹º¾ÄÕ››œs¨Æ¼ ™ †-4Î 

Å

 É

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

£¹º¾ÄÕ››œs¨Æ¼ ™ †-4Î 

Å

 É

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¶Ä¾ÃËÉÇÊоËÐÁÃÁÇËÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

65


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« £¹º¾ÄÕ››œÎ

Å

 É

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

£¹º¾ÄÕ››œÎ

Å

 É

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

£¹º¾ÄÕ››œÎ

Å

 É

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

£¹º¾ÄÕ››œÎ 

Å

 É

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

£¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ  É

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ É

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î É

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î É

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î É

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î É

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4ÎÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4ÎÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î É

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î É

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î É

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4ÎÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4ÎÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄÕ»Á˹Øȹɹ651 '51ùË ȹÉÔ

Å

»ƹÄÁÐÁÁ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

£¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÎ «¬ 

Å

ÇË É

¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê

†† ††

£¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÎ ϾƹùоÊË»Ç 

Å

ÇË É

¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê

†† ††

£¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÎ «¬ 

Å

ÇË É

¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê

†† ††

£¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÎ ϾƹùоÊË»Ç 

Å

ÇË É

¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê

†† ††

£¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÆ¼Î ϾƹùоÊË»Ç 

Å

ÇË É

¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê

†† ††

£¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÆ¼Î ϾƹùоÊË»Ç 

Å

ÇË É

¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê

†† ††

£¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ3(

Å

½¾Ñ¾»Ç

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

£¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ3(6É

©§ ž«£™ 

†† ††

£¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ4"5 $BWFM ¡Ë¹ÄÁØÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

¨Éǻǽ¨›ª ±››¨ ¨¬œ¦¨ £ª¨›

Å

»ƹÄÁÐÁÁ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

¶Ä¾ÃËÉÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔÇÈËÇ»¹Ø

¶Ä¾ÃËÉÇÄÁ½¾É

††

¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ›©¬ ²§ £ª§Á½É̼ǾÒÁËǻǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

ÑË

ÊÃÁ½ÃÁ

¨Ä¹Æ¾Ë¹ÖľÃËÉÁù

†† ††

£Ä¾ÅÅÔÈÉÌ¿ÁÆÆÔ¾8"(0»¹ÊÊ †ûÅÅ œ¾ÉŹÆÁØÇËÉ

©§ ž«£™ 

†† ††

«É¹ÆÊÍÇÉŹËÇÉÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

¶Ä¾ÃËÉǧÅÊÃ

†† ††

¬½ÄÁÆÁ˾ÄÁºÔËǻԾÁÊÁÄǻԾɹÀÄÁÐÆÔÎËÁÈÇɹÀžÉÇ»

ÑË

ÊÃÁ½ÃÁ

¨Ä¹Æ¾Ë¹ÖľÃËÉÁù

†† ††

«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁùªÈ¾Ï˾ÎÆÁù š¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾ÄÁ ©ÇÊÊÁØ †Ä

ÑË

ÇËÉ

¨¹ÉËƾÉ

††

¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªË¹ÆÃÁ ¹ÈйÊËÁ£ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ›ÇÀ½ÌÎÇʺÇÉÆÁà ɾÊÁ»¾É 7 Ã̺Å

ÑË

É

§Å ¥

††††

ÉǺÕÊ˹ÄÕƹØÃÇÄÇ˹؝ª£ ÅÅœ§ª«†

Ë

É

§Å ¥

††††

žÅÃÇÊËÕ½ÄØ»Ç½Ô 7Ã̺Å

ÑË

É

§Å ¥

††††

§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇËÔÊÌȹÃÇ»ÇÐÆÔÅÁľÆ˹ÅÁ

ÑË

É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

¨É¾ÊÊÇËÃÉÔËÔÂƹÃÄÇÆؾÅÔ ÌÊÁÄÁ¾ËÊ Åǽ¾ÄÕ£›

ÑË

É

§Å ¥

††††

66

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ªË¹ÆÇý¾É¾»ÇǺɹº¹ËÔ»¹×ÒÁÂÊ»¾ÉÄÁÄÕÆdžȹÀǻԪ›¨™†

ÑË

É

§Å ¥

††††

ªË¹ÆÇý¾É¾»ÇǺɹº¹ËÔ»¹×ÒÁÂÊ»¾ÉÄÁÄÕÆÔÂ

ÑË

É

§Å ¥

††††

ªË¹ÆÇÃÀ¹ËÇÐÆÔ 

ÑË

É

§Å ¥

††††

±¹ÊÊÁ±¨«†

ÑË

É

§Å ¥

††††

ÇËÉ

¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­

†† ††

£¡¨Á™ ¥¹ÆÇžËÉÔ ˾ÉÅÇžËÉÔ ÇÈɹ»Ô

ÑË

ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ™ÈȹɹËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾©¾Ê¹Æ˹ ™ÂþÆ½Ç¼Ç»ÇÉ

¾ÄÕÍÁÆ Ź¼

†† ††

ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™É

ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË

††

ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™É

ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË

††

ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™É

ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË

††

ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™É

ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË

††

ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™É

ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË

††

¦¹ÊÇÊÔ ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾0BTJT»¹ÊÊ

ÑË

ÇËÉ

›§£ª

†† ††

ªË¹ÆÏÁÁƹÊÇÊÆÔ¾0BTJT»¹ÊÊ

ÑË

ÇËÉ

›§£ª

†† ††

.BDIJOF4UPSF

†† ††

š¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË ¨ÁĹÄǺÀÁÃÇ»¹Ø›Ë ÅÅ †ÎǽÅÁÆ.BLJUBÉ

)3¨¾ÉÍÇɹËÇÉ4%4†QMVT ›Ë ¿ ü.BLJUBÉ

.BDIJOF4UPSF

†† ††

.()'¦¹¼É¾»¹Ë¾ÄÕ¼¹ÀÇ»ÔÂ¥ÇÒÆÇÊËÕÃ›Ë "*,&/É

.BDIJOF4UPSF

†† ††

.4š¾ÆÀÇÈÁĹ Ã̺ÊÅ ÛËÄÊ ÑÁƹÊÅ º¹Ã Ä4UJIM 

É

.BDIJOF4UPSF

†† ††

™ÈȹɹËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾

«ÇɼǻԝÇÅ#04$)

†† ††

š¾ÆÀǼ¾Æ¾É¹ËÇÉ)JUBDIJ4$ L7

ÑË

É

¥Ìɹ»¾Â

†† ††

š¾ÆÀÇÈÁĹ45*)-.4

ÑË

É

«¥£¡ÆÊËÉÌžÆË

††

š¾ÆÀÇÈÁÄÔ

«ÇɼǻԝÇÅ#04$)

†† ††

š¾ËÇÆÇžѹÄÃÁ

«ÇɼǻԝÇÅ#04$)

†† ††

œ¹ÀÇÆÇÃÇÊÁÄÃÁ

«ÇɼǻԝÇÅ#04$)

†† ††

É¾ÄÕ#04$)(4#3&

ÑË

É

«¥£¡ÆÊËÉÌžÆË

††

¡Æ»¾ÉËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ)JUBDIJ™¥

ÑË

É

¥Ìɹ»¾Â

†† ††

¥¹ÑÁƹÑÄÁÍÇ»¹ÄÕƹØ̼ÄÇ»¹Ø%FXBMU

ÑË

É

«¥£¡ÆÊËÉÌžÆË

††

¥ÇÄÇËÇÃÇ˺ÇÂÆÔÂ.BLJUB$

ÑË

É

«¥£¡ÆÊËÉÌžÆË

††

¨¾ÉÍÇɹËÇÉ.BLJUB)3

ÑË

É

¥Ìɹ»¾Â

†† ††

¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ

«ÇɼǻԝÇÅ#04$)

†† ††

ªÆ¾¼Ç̺ÇÉÒÁÃ$4$"/"%*"/"

ÑË

É

«¥£¡ÆÊËÉÌžÆË

††

ªË¹ÆÃÁ

«ÇɼǻԝÇÅ#04$)

†† ††

¬±¥)JUBDIJ44

ÑË

¬±¥†¥±ÄÁÍŹÑ̼Ä›Ë ǺÅÁÆ ÅÅ¡Æ˾ÉÊÃÇÄ 

É

¥Ìɹ»¾Â

†† ††

É

.BDIJOF4UPSF

†† ††

±ÌÉÌÈÇ»¾É˹ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂ)JUBDIJ%7'

ÑË

É

¥Ìɹ»¾Â

†† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË)BNNFS

™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁÃ

†† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË6SBHBO ̺É £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¹É¹ÆËÁØ½ÇľË

ÑË

ÇËÈÉÇÁÀ»

™Æ˹ɹ¦ÊÃ

††

¥¾Ë¹ÄÄÇɾ¿ÌÒÁÂÁÆÊËÉÌžÆË ¡ÆÊËÉÌžÆË

TUSPZŠHB[FUBSV

ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉ

§Å ¥

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

††††

67


ยซยžยฎยฆยกยฃย™ยงยšยงยฉยฌยยงย›ย™ยฆยกยžยกยฆยชยซยฉยฌยฅยžยฆยซ ยฉรŒรร†ร‡ร‚รร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ ยรรŠรƒรยนร„ร…ยนร€ร†ร”ยพ

ย™ยบร‰ยนร€รยปร’รรƒ

ย†ย† ย†ย†

ยรรŠรƒรรˆรร„ร•ร†ร”ยพ

ย™ยบร‰ยนร€รยปร’รรƒ

ย†ย† ย†ย†

ยกร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ร‰รŒรร†ร‡ร‚ รŠยปยพร‰ร„ยน ยบรŒร‰ร” รƒรรŠร‹รร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡

ยจร‡ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒยน

ย†ย†ย†ย†

ยกร†รŠร‹ร‰รŒร…ยพร†ร‹ร‰รŒรร†ร‡ร‚ย›ยพรŠร•ยนรŠรŠยงรˆร‹ร‡ร…

ร‘ร‹

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ย™ร†ร‹ยนร‰ยนยฆรŠรƒ

ย†ย†

ยฃรรŠร‹ร ยปยนร„รรƒร

ยซร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚ยร‡ร…#04$)

ย†ย† ย†ย†

ยฃร„ร—รรยผยนยพรร†ร”ยพ

ยซร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚ยร‡ร…#04$)

ย†ย† ย†ย†

ยฃร‡ร‰ร‡ร†รƒรยบรร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรยพ3VLP ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ 

ย™ยบร‰ยนร€รยปร’รรƒ

ย†ย† ย†ย†

ยฅร‡ร„ร‡ร‹รƒร ร†ร‡ยฟร‡ยปรƒร

ยซร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚ยร‡ร…#04$)

ย†ย† ย†ย†

ยชยปยพร‰ร„ยน ยฝรรŠรƒร

ยซร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚ยร‡ร…#04$)

ย†ย† ย†ย†

ยฐยพร‰ยพร†รƒรยฝร„ร˜ร„ร‡รˆยนร‹

ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹

ย†ย†

ยงยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยฝร„ร˜ร‰ยนยบร‡ร‹ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพร„ยพรŠยน ย›ร”ร‘รƒรย†ร‹รŒร‰ร”ยฝร‡ร… ยชยพร‰ร‹รรย›ร†ยนร„รรรร

ร‘ร‹

ร†รร€รƒยนร˜

ยชร‹ร‰ร‡ร‚รŠรรŠร‹ยพร…ยน

ย†ย†

ย›ร”ร‘รƒรย†ร‹รŒร‰ร”ยฝร‡ร… รŠยพร‰ร‹รรรˆร‰ร‡ยฝยนยฟยน ยนร‰ยพร†ยฝยนยปร†ยนร„รรรรร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ย›ยพรŠร‹ยนยจร‰ร‡ร…

ย†ย†ย†ย†

ย›ร”ร‘รƒรย†ร‹รŒร‰ร”ยฌยจยซ ร‡ยบร„ยพยผร ร‡รรร†รƒ ร„ยพรŠยนรŠร‹ร‰ร‡รร‹ ร„ยพรŠร‹ร†รรร”ย›ร†ยนร„รรรร

ร‘ร‹

ร†รร€รƒยนร˜

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฃร‰ยพรˆยพยฟยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ย†ย†

ย›ร”ร‘รƒรย†ร‹รŒร‰ร”ยฌยจยซ ร‡ยบร„ยพยผร ร‡รรร†รƒ ร„ยพรŠยนรŠร‹ร‰ร‡รร‹ ร‹ร‰ยนร†รŠรร‡ร‰ร…ย›ร†ยนร„รรรร

ร‘ร‹

ร†รร€รƒยนร˜

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยฃร‰ยพรˆยพยฟยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ย†ย†

ยรรŠรƒร รŠยปยพร‰ร„ยน ยบรŒร‰ร” ยฃรร‹ยนร‚ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยงรˆร‹ร‡ร…

ร‘ร‹

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ย™ร†ร‹ยนร‰ยนยฆรŠรƒ

ย†ย†

ยคยพรŠยนรŠร‹ร‰ร…ยพร‹ยนร„ร‰ยนร…ร†ร”ยพ รƒร„รร†ร‡ยปร”ยพยชยพร‰ร‹รรย›ร†ยนร„รรรรร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยชร‹ร‰ร‡ร‚รŠรรŠร‹ยพร…ยน

ย†ย†

ยคยพรŠยนรŠร‹ร‰ร‡รƒร‰ยชยพร‰ร‹รรย›ร†ยนร„รรรรร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยชร‹ร‰ร‡ร‚รŠรรŠร‹ยพร…ยน

ย†ย†

ยคยพรŠยนรŠร‹ร‰ร‡รร‹ ยปร”ร‘รƒรย†ร‹รŒร‰ร” ยนร‰ยพร†ยฝยนยปร†ยนร„รรรรร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ย›ยพรŠร‹ยนยจร‰ร‡ร…

ย†ย†

ยคยพรŠยนรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรยพร‰ยนร…ร†ร”ยพ ยคยชยจยฉ ยนร‰ยพร†ยฝยน

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰รŠรŒร‹

ยชร‹ร‰ร‡ร‚รŠรรŠร‹ยพร…ยน

ย†ย†

ยคยพรŠร‹ร†รรร” รŠร‹ร‰ยพร…ร˜ร†รƒร รˆร‡ยฝร…ร‡รŠร‹ร,3"64&ยปร†ยนร„รรรร†รร€รƒยนร˜

ยชร‹ร‰ร‡ร‚รŠรรŠร‹ยพร…ยน

ย†ย†

ยชยพร‹รƒยนยฝร„ร˜ร„ยพรŠร‡ยปยปร†ยนร„รรรร

รƒยปร…

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยชร‹ร‰ร‡ร‚รŠรรŠร‹ยพร…ยน

ย†ย†

ยชยพร‹รƒยนยฝร„ร˜รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”รŽร„ยพรŠร‡ยป ยปร†ยนร„รรรรรŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนยปยงร…รŠรƒยพ 

รƒยปร…

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ยงร…ยร‡ร…

ย†ย† ย†ย†

ยชยพร‹รƒยนรยนรŠยนยฝร†ยนร˜ ยปร†ยนร„รรรรรŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนยปยงร…รŠรƒยพ XXXPNEPNSV

รƒยปร…

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ยงร…ยร‡ร…

ย†ย† ย†ย†

ยงรŽร‰ยนร†ร†ร‡ยพรรˆร‰ร‡ร‹รยปร‡รˆร‡ยฟยนร‰ร†ร‡ยพร‡ยบร‡ร‰รŒยฝร‡ยปยนร†รยพยงยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยน ยฃร„ยนรˆยนร†ร”รˆร‡ยฟยนร‰ร†ร”ยพ

ยฉยพยผรร‡ร†ย†รร†ยปยพรŠร‹

ยฃร‰ยนรŠรƒยนร‡ยผร†ยพร€ยนร’รร‹ร†ยนร˜ ยฝยพร‰ยพยปร‡ ร…ยพร‹ยนร„รƒยนยบยพร„ร• XXXร‡ยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยนย†ร‰ร

รƒยผยฅยนรรŒร„รร†ยน ยงยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยน ย†ย† ย†ย†

ย†ย†

ยคยพร†ร‹ยนร‹ยพร‰ร…ร‡รŒรˆร„ร‡ร‹ร†รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜รŠยนร…ร‡รƒร„ยคยซยชยฅ XXXร‡ยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยนย†ร‰ร

ร…

ร‰

ยฅยนรรŒร„รร†ยน ยงยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยน ย†ย† ย†ย†

ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟรร‡ยบรŠร„รŒยฟรˆร‡ยฟยนร‰ร†ร‡ร‚รŠรยผร†ยนร„รร€ยนรรร XXXร‡ยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยนย†ร‰ร

ยฅยนรรŒร„รร†ยน ยงยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยน ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‰ยนยบร‡ร‹รƒยนร‡ยผร†ยพร€ยนร’ ร…ยพร‹ ยฝยพร‰ยพยป ยฟยบรƒร‡ร†รŠร‹ร‰ XXXร‡ยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยนย†ร‰ร ยฅยนรรŒร„รร†ยน ยงยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยน ย†ย† ย†ย†

ยงยผร†ยพยบรร‡ร€ยนร’รร‹ยนยฅยกยœย† ยงร€ร‡ร†XXXร‡ยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยนย†ร‰ร

ร‰

ยฅยนรรŒร„รร†ยน ยงยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยน ย†ย† ย†ย†

รƒยผ

ยงยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยน&630ย†ยครร‹ย†ร…ร…

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยฆยชยซ

ย†ย† ย†ย†

ยงยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยนยฅยนร‹ยจร‰ร‡ร‘รยปร†ร‡ร‚ยšยนร€ยนร„ร•ร‹ร‡ยปร”ร‚ร…ร…

รŒรˆยนรƒ

ร‰

ยฆยชยซ

ย†ย† ย†ย†

ยงยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยนยฅยšยงยฉรร‡ร„ร•ยผรร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ย†ร…ร…

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยฆยชยซ

ย†ย† ย†ย†

ยงยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยนยจร„ยนร€ยนรŠรƒร„ยพร‚ย†ร…ยนรŠร‹รรƒยน

รƒยผ

ร‰

ยฆยชยซ

ย†ย† ย†ย†

ย†ย†

ยงยผร†ยพร‹รŒร‘รร‹ยพร„ร

ยฉยพยผรร‡ร†ย†รร†ยปยพรŠร‹

ยงร€ร‡ร† ร‡ยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยนย†ยนร†ร‹รรŠยพรˆร‹รรƒ XXXร‡ยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยนย†ร‰ร

รƒยผยฅยนรรŒร„รร†ยน ยงยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยน ย†ย† ย†ย†

ยงร‹ยบยพร„รยปยนร‹ยพร„ร•รˆร‡ยฝร‰ยพยปยพรŠรร†ยพยชยนยผรŒรŠร„ XXXร‡ยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยนย†ร‰ร

ร„ยฅยนรรŒร„รร†ยน ยงยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยน ย†ย† ย†ย†

ยจร‰ร‡รˆรร‹รƒยนย™ร†ร‹รรŠยพรˆร‹รรƒยฆร‡ร‰ร‹ยพรƒรŠย†ยยพร€รร†รยพรƒร‹ร‡ร‰ ยบยพร‹ร‡ร† ยฝร‰ยพยปยพรŠรร†ยน 

ร‘ร‹ยฅยนรรŒร„รร†ยน ยงยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยน ย†ย† ย†ย†

ยจร‰ร‡รˆรร‹รƒยนร‡ยผร†ยพร€ยนร’รร‹ร†ยนร˜ยฝร„ร˜ร‹รƒยนร†ยพยปร”รŽ รƒร‡ยปร‰ร‡ยปร”รŽรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร‚

รƒยผยฅยนรรŒร„รร†ยน ยงยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยน ย†ย† ย†ย†

ยจร‰ร‡รˆรร‹รƒยนยจรร‰รร„ยนรƒรŠ ร‡ยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยนย†ยนร†ร‹รรŠยพรˆร‹รรƒ XXXร‡ยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยนย†ร‰ร

รƒยผยฅยนรรŒร„รร†ยน ยงยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยน ย†ย† ย†ย†

ยฉรŒรƒยนยปยนรˆร‡ยฟยนร‰ร†ร”ยพ

ยฉยพยผรร‡ร†ย†รร†ยปยพรŠร‹

ยชร‡รŠร‹ยนยปยฝยพรƒร‡ร‰ยนร‹รยปร†ร”ร‚ร€ยนร’รร‹ร†ร”ร‚,SBTVMB XXXร‡ยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยนย†ร‰ร

ยฅยนรรŒร„รร†ยน ยงยผร†ยพร€ยนร’รร‹ยน ย†ย† ย†ย†

68

ร‚ร–ร‚

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV

ย†ย†


ª¨ž¯§žŸ™®§ «§›™©´«™©™ ªË»ÇÄÔ ¼ÇÄÇ»ÃÁ

©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË

††

±Ã¹ÍÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾

©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË

††

›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ ™»ËÇŹËÁù½ÄØÄ׺ÔλÇÉÇËÀ»ÇÆÁ˾

ªËÁÄÕªËÉǪÁºÁÉÕ

†† ††

›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾À»ÇÆÁ˾

ªËÁÄÕªËÉǪÁºÁÉÕ

†† ††

›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ÈǽӾÅÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ÇËÉ

¥§¬¤µ

†† ††

›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ÈǽӾÅÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ÇËÉ

¥§¬¤µ

†† ††

›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ÈǽӾÅÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ÇËÉ

¥§¬¤µ

†† ††

›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ÈǽӾÅÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ÇËÉ

¥§¬¤µ

†† ††

›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ÈǽӾÅÆÔ¾ ÇËùËÆÔ¾ ɹÊȹÑÆÔ¾ÇËÉ

¥§¬¤µ

†† ††

±Ä¹¼º¹ÌÅÔ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾À»ÇÆÁ˾

ªËÁÄÕªËÉǪÁºÁÉÕ

†† ††

ª¨ž¯§žŸ™®§ «§›™©´«™©™ ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ šÉ¾À¾Æ˧¨ §› ¨›

ÈÅ

É

¤ÁÆÊÁÁ

††

¨¹Ä¹ËùÊ»¹ÉÒÁù

«¾ÎÆÇ˾ÆË

††

¨¾ÉйËÃÁκ Ĺ˾ÃÊ ÃÇ¿¹§ÈËÇÅ

ÑË

ÇËÈÉÇÁÀ»

™Æ˹ɹ¦ÊÃ

††

®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ºÌŹ¿ÆÔ¾ ÃɾÈÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ½ÄØŹÄØÉÆÔÎɹºÇË

ÑË

 É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

±È¹¼¹ËÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»ÔÂ

ü

É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

«¹É¹¬È¹Ãǻù ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E  ÅÅ

ÉÌÄÇÆ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

ÁÊȾÆʾɆÌÊËÉÇÂÊ˻ǽÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁÈǽÊÃÇËÐ

ÑË

É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

¤¾Æ˹ÊÁ¼Æ¹ÄÕƹؽÄØǼɹ¿½¾ÆÁÂ

ÑË

É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

¤¾Æ˹ÌȹÃÇ»ÇÐƹØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø ÈÇÄÁÖÊËÉÇ»¹Ø

ÃÅ

ÇËÉ

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ½»ÌÊËÇÉÇÆÆÁ¾ƹ»ÊȾƾÆÆÇÂÇÊÆÇ»¾

ÑË

 É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾½ÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ÊÃÇËÐ 

ÑË

 É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

¥¹ÊËÁÃÁºÁËÌÅÆÔ¾¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊ

º¹Æù

ÇËÉ

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇË ÆǻԾ XXXPNEPNSV

ÑË

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ 

ÑË

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨¹Ã¾ËÔ»¹ÃÌÌÅÆÔ¾»¹ÊÊ

ÑË

 É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ

ûÅ

 É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø XXXPNEPNSV

ÈÅ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø Ñ  

ûÅ

ÇËÉ

¥ÇÉÇÀ ¡¨

††

¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø

ûÅ

 É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÇË ÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

69


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø XXXPNEPNSV

ÈÅ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø XXXPNEPNSV

ÈÅ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø XXXPNEPNSV

ÈÅ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø 

ÈÅ

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø »ËÇÉÇÂÊÇÉË

ÈÅ

 É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÇľÍÁÆǻԾ

ÉÌÄÇÆ

É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

¨Ä¾ÆÃÁ˾ÈÄÁÐÆÔ¾ÊȾÏ ©ÇÊ ¹¼ÉÇ ÉÇʹ ÌÉÇ¿¹ÂÆ¹Ø ÊÁºÁÉÊÃ¹Ø ÖÄÁË 

ÈÅ

 É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

ªÃÇËÐ ŹÄØÉÆÔÂÊÃÇËÐ ÊÃÇËÐÊÄǼÇËÁÈÇÅ

ÑË

 É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

ªËɾÂІÈľÆù½ÄØŹÑÁÆÆÇ ÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ

ü

É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

ªËɾÂІÈľÆùÈÁÒ¾»¹Ø

ÑË

 É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

††

©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹Æ¼¹ÉÇ» ÊÃĹ½Ç» ȹ»ÁÄÕÇÆÇ»

ûÅ

ÇËÉ

¾½¹Ä ¨ª£

†† ††

¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆǾ

ûÅ

ÇËÉ

¾½¹Ä ¨ª£

†† ††

¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂ

Ë

ÇËÉ

¾½¹Ä ¨ª£

†† ††

¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ÁÇÍÁÊÆÔÎÀ½¹ÆÁÂ

ûÅ

ÇËÉ

¾½¹Ä ¨ª£

†† ††

¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÅǽÌÄÕÆÔÎÀ½¹ÆÁÂ

ûÅ

ÇËÉ

¾½¹Ä ¨ª£

†† ††

¨ÉǾÃËÔȾɾ»Ç½¹ÁȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁû¹ÉËÁÉ

ÑË

ÇËÉ

¾½¹Ä ¨ª£

†† ††

©¹ÀɹºÇËùÈÉǾÃËÇ»½ÁÀ¹ÂƹÁÆ˾Éվɹ

¾½¹Ä ¨ª£

†† ††

©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ™ºÊÇÄ×ËÆǻʾ»Á½ÔɾÅÇÆËÆdžÇ˽¾ÄÇÐɹºÇË XXXFWSPTUSPZPNTLSV

ž»ÉÇÊËÉÇÂ

††

™ÄŹÀƹØɾÀù¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇƹËÇÄÒÁÆÇÂÅÅ

©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ

††

™ÄŹÀƹØɾÀùÃÁÉÈÁй¾ÅÇÆ˹¿

©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ

††

™ÄŹÀƹØɾÀùÈÉǾÅÇ»¨ÉǾÃË

©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ

††

™ÄŹÀƹØɾÀùÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ» ÃÇÄÇÆÆ ÅÇÆÇÄÁËÆÔÎȾɾÃÉÔËÁÂ

©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ

††

™ÄŹÀƹØɾÀù ÅÇÆ˹¿ ÌÊÁľÆÁ¾

©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ

††

™ÄŹÀÆǾºÌɾÆÁ¾ÇË»¾ÉÊËÁ½ÇÅÅ

©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ

††

™Æ¼¹ÉÔ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿

ûÅ

ÇËÉ

¾½¹Ä ¨ª£

†† ††

›ÆÌËɾÆÆØØÇ˽¾Äùû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» ½ÇÅÇ» XXXFWSPTUSPZPNTLSV

ž»ÉÇÊËÉÇÂ

††

›ÆÌËɾÆÆØØÇ˽¾ÄùÇÍÁÊÇ» û¹ÉËÁÉ ½ÇÅÇ» º¹ÆÕ

ûÅ

ÇËÉ

¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ

††

›Ê¾»Á½ÔɾÅÇÆËÆÔÎ Ç˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË

«¶ªª

††

›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË

«¶ªª

††††

œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ» ÃÉÇ»ÄÁ ÈǽÀ¾ÅÆÔÎÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁÂÀ»ÇÆÁ˾

¦«¨

††††

¹ÐÆÔ½ÇÅ»Ãɾ½ÁËš¾ÀȾɻǼÇ»ÀÆÇʹ½ÇËÉ

¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ

††

½¹ÆÁØÊÃĹ½ÊÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾

ûÅ

ÇËÉ

¾½¹Ä ¨ª£

†† ††

¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ÃÁÇÊÃÇ» ºÔËÇ»ÇÃ

ûÅ

ÇËÉ

ªÁ¼Å¹

†† ††

¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉ º¹ÄÇà ÃÇÄÇÆÆ ;ÉÅ ¹ÉÇÐÈÇÃÉÁ½É

Ë

ÇËÉ

¾½¹Ä ¨ª£

†† ††

¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ȹÉþËÉÇÀ¾Ë ºÇɽ ÅǽÌľÂƹ»ÔÊÇÃÇËÇÐÁÅÈǺÇÉ̽ ªÁÅÍÇÆÁØȹÉþ˹

††††

£¹ÉùÊÆǾÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç«¶ªª

††£ÇË˾½¿Á¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç

ûÅ

É

¾½¹Ä ¨ª£

†† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿

Ë

ÇËÉ

¾½¹Ä ¨ª£

†† ††

70

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ยฉย™ยšยงยซยดยฌยชยคยฌยœยก ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡รƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร‚

ร‹

ร‡ร‹ร‰

ยยพยฝยนร„ ยจยชยฃ

ย†ย† ย†ย†

ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟรŽรŒยฝร‡ยฟรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ร”รŽรˆร‡ร„ร‡ยปรŠรˆร‰รร…ยปร”รŠร‡รƒร‡ร‹ร‡รรร…รˆร‡ยบร‡ร‰รŒยฝ

ยชรร…รร‡ร†รร˜รˆยนร‰รƒยพร‹ยน

ย†ย†ย†ย†

ยฆยนร„รยปร†ร”ยพรˆร‡ร„ร”ร„ร—ยบร”รŽยปรยฝร‡ยปร–รƒรŠรˆร„รŒยนร‹ยนรรรร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฆยซยจ

ย†ย†ย†ย†

ยงรรรŠรˆร‡ยฝรƒร„ร—ร

ยซยถยชยช

ย†ย†ย†ย†

ยจร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพรรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡รƒร‡ร‹ร‹ยพยฝยฟยพร‚

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยยพยฝยนร„ ยจยชยฃ

ย†ย† ย†ย†

ยจร‰ร‡ยพรƒร‹ร”รˆยพร‰ยพรˆร„ยนร†รร‰ร‡ยปรƒรรƒยปยนร‰ร‹รร‰

ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰

ยยพยฝยนร„ ยจยชยฃ

ย†ย† ย†ย†

ยฉยนยบร‡ร‹ร”ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ยพ ร…ร‡ร†ร‡ร„รร‹ร†ร”ยพรรŒร†ยฝยนร…ยพร†ร‹ร” รˆยพร‰ยพรƒร‰ร”ร‹รร˜รยฝร‰ 

รƒรŒยบร…

ร‡ร‹ร‰

ยยพยฝยนร„ ยจยชยฃ

ย†ย† ย†ย†

ยฉยนยบร‡ร‹ร”รŠยปยนร‰ร‡รร†ร”ยพ รร€ยผร‡ร‹ร…ยพร‹ร„ยพรŠร‹ร†รร ยบยนร„ร‡รƒ รยพร‰ร… รƒร‡ร„ร‡ร†ร†รยฝร‰ 

ร‹

ร‡ร‹ร‰

ยยพยฝยนร„ ยจยชยฃ

ย†ย† ย†ย†

ยฉยพรƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร˜ร€ยฝยนร†รร‚รรŠร‡ร‡ร‰รŒยฟยพร†รร‚ยจร‰ร‡ยพรƒร‹ร”ร†ยนร‰ยพรƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร—

ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰

ยยพยฝยนร„ ยจยชยฃ

ย†ย† ย†ย†

ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”รŽรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร‚รˆร‡ร„ยนร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฆยซยจ

ย†ย†

ยฉยพร…ร‡ร†ร‹ร†ร‡ย†ร‡ร‹ยฝยพร„ร‡รร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร”รƒยปยนร‰ร‹รร‰ ร‡รรรŠร‡ยปร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฆยซยจ

ย†ย†

ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ยฝร‡ร…ร‡ยปรร€ยบร‰รŒรŠยน

ยซยถยชยช

ย†ย†ย†ย†

ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡รรˆร‰ร‡ยพรƒร‹รร‰ร‡ยปยนร†รยพ ยนร†ยผยนร‰ร”

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยยพยฝยนร„ ยจยชยฃ

ย†ย† ย†ย†

ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡รร€ร‡รรร„รร†ยฝร‰ยบร‰ยพยปร†ยน ยฝร‡ร…ยน ยบยนร†ร ยบยพรŠยพยฝรƒร ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚

ย†ย†

ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡รƒยนร‰รƒยนรŠร†ร”รŽยฝร‡ร…ร‡ยป

ยซยถยชยช

ย†ย†ย†ย†

ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ร…ร‡ยฝรŒร„ร•ร†ร”รŽร€ยฝยนร†รร‚

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยยพยฝยนร„ ยจยชยฃ

ย†ย† ย†ย†

ยซร‡ร‰ยผร‡ยปร”ยพรˆยนยปรร„ร•ร‡ร†ร” รƒรร‡รŠรƒร ยบร”ร‹ร‡ยปรƒร ยบร‡รƒรŠร” ร…ร‡ยฝรŒร„ร•ร†ร”ยพร€ยฝยนร†รร˜

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ย™ยฉยซยน

ย†ย† ย†ย†

ยฌรƒร„ยนยฝรƒยนร‘ร‹รŒรร†ยนร˜รˆยนร‰รƒยพร‹ยน ร…ยนรŠรŠรยป รˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜ยฝร‡รŠรƒยน

ยชรร…รร‡ร†รร˜รˆยนร‰รƒยพร‹ยน

ย†ย†ย†ย†

ยฌรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปร‡รˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร‡ร‚รƒร‰ร‡ยปร„รยฅร‡ร†ร‹ยนยฟยฉยพร…ร‡ร†ร‹ยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฆยซยจ

ย†ย†ย†ย†

ยฌรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปร‡รˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”รŽยบยพรŠร‘ร‡ยปร†ร”รŽรˆร‡ร„ร‡ยปยฅร‡ร†ร‹ยนยฟยฉยพร…ร‡ร†ร‹ยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฆยซยจ

ย†ย†ย†ย†

ยฌรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปร‡รˆร‡ร‹ร‡ร„รƒร‡ยปย™ร‰ร…รŠร‹ร‰ร‡ร†ยผ

ยซยถยชยช

ย†ย†

ยฌรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปร‡ รˆร‡ยฝยผร‡ร‹ร‡ยปรƒยนรร‰ยพร…ร‡ร†ร‹ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”รŽรˆร‡ร„ร‡ยปร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฆยซยจ

ย†ย†ย†ย†

ยฌร‹ยพรˆร„ยพร†รยพยฝร‡ร…ร‡ยปยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜

รƒยปร…

ร‰

ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ

ย†ย†

ยฌร‹ยพรˆร„ยพร†รยพรˆยพร‰ยพรƒร‰ร”ร‹รร‚ร€ยนยฝยพร†ร•ยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜รƒยนรยพรŠร‹ยปยน

รƒรŒยบร…

ร‰

ยซยพรˆร„ร‡ยœร‰ยนยฝ

ย†ย†

ยญรŒร†ยฝยนร…ยพร†ร‹ร”ยœรยฝร‰ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฆยซยจ

ย†ย†

ยฑร„รรร‡ยปรƒยน ร„ยนรƒรร‰ร‡ยปรƒยน รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…ยนรŠร„ร‡ร…

ยชรร…รร‡ร†รร˜รˆยนร‰รƒยพร‹ยน

ย†ย†ย†ย†

ยฃร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพรรยนรŠยนยฝร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร” ย™ยบรŠร‡ร„ร—ร‹ร†ร‡ยปรŠยพยปรยฝร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”รŽรรยนรŠยนยฝร‰ยนยบร‡ร‹ XXXFWSPTUSPZPNTLSV

ยžยปร‰ร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚

ย†ย†

ยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพยฝร‡ยบร‡ร‰ร†ร”รŽร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ร‡ยปรˆร‡ยปยนร‘รร…ร–รŠรƒรร€ยนร…

ยชรยผร…ยน

ย†ย† ย†ย†

ยฃร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร”ยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜

ยซยถยชยช

ย†ย†

ยฃร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพ รยนรŠยนยฝร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร”ร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟ XXXFWSPTUSPZPNTLSV

ยžยปร‰ร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚

ย†ย†

ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟรรŒร‹ยพรˆร„ยพร†รยพรƒร‰ร‡ยปร„รยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜

รƒยปร…

ร‰

ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ

ย†ย†

ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟรƒร‰ร”ร‘ร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร

รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰

ยชร‰รŒยบย†ยชยพร‰ยปรรŠ

ย†ย†

ยงร‹ยฝยพร„รƒยนรยนรŠยนยฝร‡ยปรŠยนร‚ยฝรร†ยผร‡ร… รŠร‹ยพร†ร‡ยปร”ร…รรˆยนร†ยพร„ร˜ร…ร รƒยพร‰ยนร…รรƒร‡ร‚

ยชร‰รŒยบย†ยชยพร‰ยปรรŠ

ย†ย†

ยชยพร‹รƒยนยฝร„ร˜รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”รŽร„ยพรŠร‡ยป ยปร†ยนร„รรรรรŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนยปยงร…รŠรƒยพ 

รƒยปร…

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ยงร…ยร‡ร…

ย†ย† ย†ย†

ยชยพร‹รƒยนรยนรŠยนยฝร†ยนร˜ ยปร†ยนร„รรรรรŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนยปยงร…รŠรƒยพ XXXPNEPNSV

รƒยปร…

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ยงร…ยร‡ร…

ย†ย† ย†ย†

ยญยนรŠยนยฝร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร”

ยซยถยชยช

ย†ย†

ยชยนร†ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรยพร‰ยนยบร‡ร‹ร” ย›ร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝ ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รยพยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜

ยซยถยชยช

ย†ย†

ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟร†ยนร‰รŒยฟรยปร†รŒร‹ร‰รŠยพร‹ยพร‚ยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝยน รƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜

ยชยพยปยพร‰ย†ยทยผ

ย†ย†

ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟรŠรรŠร‹ยพร…ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜รŠรƒรยฝรƒร

ยซยพรŽร†ร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยงร…รŠรƒ

ย†ย† ย†ย†

ยจร‰ร‡รรรŠร‹รƒยนร†ยนร‰รŒยฟรŠยพร‹ยพร‚รƒยนร†ยนร„รร€ยนรรรร…ยนร‘รร†ร†ร”ร…รร‰รŒรร†ร”ร…รŠรˆร‡รŠร‡ยบร‡ร…

ยชยพยปยพร‰ย†ยทยผ

ย†ย†

ยถร„ยพรƒร‹ร‰ร‡ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร” ย™ร‹ร‹ยพรŠร‹ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ร–ร„ยพรƒร‹ร‰ร‡ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒยนร˜ร„ยนยบร‡ร‰ยนร‹ร‡ร‰รร˜ยฝร‡ย›

ยฉยฌยชย™ยฆ

ย†ย†ย†ย†

ย›ยปร‡ยฝร–ร„ยพรƒร‹ร‰ร‡รŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปร‡รƒยฝร‡รƒย›ยปร–รƒรŠรˆร„รŒยนร‹ยนรรร—ยบร”รŠร‹ร‰ร‡

ยถยคยžยฃยซยฉยงยชยซยฉยงยข

ย†ย† ย†ย†

ย›รŠยพยปรยฝร”ร–ร„ยพรƒร‹ร‰ร‡ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟร†ร”รŽร‰ยนยบร‡ร‹

ยซยถยชยช

ย†ย†ย†ย†

ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟรŠรรŠร‹ยพร…ยฃยกยจรย™

ยฉยฌยชย™ยฆ

ย†ย†ย†ย†

TUSPZยŠHB[FUBSV

ยชยฝร†รร…รร‹ยฟยฝรร‹รร€ยฝรŠร…ร„ยฝร“ร…ร›

71


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¥ÇÆ˹¿ ÈÉǾÃË ÈÌÊÃÇƹĹ½Ã¹ÊÁÊ˺¾ÀÇÈÁÈÇ¿¹ÉÆdžÇÎÉÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ

©¬ª™¦

††††

¨¹ÊÈÇɈÈÉÇËÇÃÇÄƹÌоËÆdžÁÀžÉÁ˾ÄÕÆÔÂÃÇÅÈľÃÊÇËÉ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

¨ÉǾÃËÆÔ¾ɹºÇËÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÊÁÊ˾ÅÖľÃËÉÇÊƹº¿¾ÆÁØÁ£¡¨Á™

©¬ª™¦

††††

©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ¾ÊËÕª©§

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

ªºÇÉùÑùÍÇ»™›«§¥™«¡ ™¯¡¡Á¬¨©™›¤ž¦¡¸

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

ªºÇÉùÒÁËÇ»ÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÊξŹÅ½¾Ñ¾»Ç

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

ªºÇÉùÖľÃËÉÇÒÁËÇ» ÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²© ¨© ²ª½¾Ñ¾»Ç

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

¬ÊÄ̼Á¹Ë˾ÊËÇ»¹ÆÆÇÂÖľÃËÉÇ˾ÎĹºÇɹËÇÉÁÁ½Ç› ¨ÉÇÀ»ÇÆù À»ÇÆÁ˾

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÇË™½Ç¸ÄØ×ÉÁ½ÁÍÁÀÄÁϪ©§

¨©§¥š´«¶¦ž©œ§

†† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ›Ô¾À½ÊȾφ˹º¾ÊÈÄ½¾Ñ¾»Ç

ªœ¶ª

††

¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÊÁÊ˾ÅÖľÃËÉÇÊƹº¿¾ÆÁØÁÖľÃËÉÇÇÊ»

©¬ª™¦

††††

¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ©¹ºÇËÔÊ»¹ÂÆÔ¾

Å

ÇËÉ

ªŸš’

†† ††

©¹ºÇËÔÊ»¹ÂÆÔ¾

Å

ÇËÉ

ªŸš’

†† ††

­Ìƽ¹Å¾ÆËÔƹÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔλÁÆËÇ»ÔÎÊ»¹ØÎÇËÉ

¶ÃÇÊËÉÇÂ

††††

¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾§À¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ¹Ê͹ÄÕËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÌÃĹ½Ã¹ËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ††

¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ ›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹÁÊƾ¼¹ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÇ ʹÅÇÊ»¹Ä ÈǼÉÌÀÐÁà À»ÇÆÁ˾††††

›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹÀ»ÇÆÁ˾

ªÈ¾ÏȾɾɹºÇËÐÁÃ

††††

›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹††††

›Ô»ÇÀ¥¬ª§©™ ª¦žœ™¹Å ¡¤ £¹Å™ 

¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ

††

›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË º¹ÄĹÊË À¾ÅÄØƾ½ÇÉǼÇ†† ††

¾ÅÇÆ˹¿À½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁÂÀ»ÇÆÁ˾

ªÈ¾ÏȾɾɹºÇËÐÁÃ

††††

¾ÅÇÆ˹¿À½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ɹÊÐÁÊËùÃÀ¹ÊËÉÇÂþ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ

ª¾»¾É†·¼

††

¾ÅÇÆ˹¿Ê˾ÆÁÀÃÁÉÈ º¾ËÇƹ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ XXXFWSPTUSPZPNTLSV

ž»ÉÇÊËÉÇÂ

††

¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇË ÆǻԾ XXXPNEPNSV

ÑË

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ 

ÑË

ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ

†† ††

«É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹ ™È£¹Å™  ¡¤¬¼ÇÄÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÇÈÁÄÃÁ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ 

À»ÇÆÁ˾

œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ

†† ††

™»ËÇ»ÔÑù Å

ÇËÉ

ªÁ¼Å¹

†† ††

йÊ

™»ËǼÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁÈǼÇÉÇ½Ì ©ÇÊÊÁÁ ¦ÁÊÊ¹Æ ˾ÆË †Ë ½Ç¼Ç»ÇÉ

§Å¤×ÃÊ

†† ††

™»ËǼÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ¬ÊÄ̼Á¼ÉÌÀÐÁÃÇ»½Ç¼Ç»ÇÉ

œÉÌÀÄØà ¡¨

†† ††

™»ËÇÃɹƼÈË ÊËɾĹÅ††

™»ËÇÃɹƼÈË ÊËɾĹżÈË ÊËɾĹÅ††

™»ËÇŹÆÁÈÌÄØËÇÉË Ä×ÄÕù»ÔľËŦ¾¼¹º¹ÉÁË›ÇÀÅÇ¿¾Æº¾ÀƹÄ††

™»ËÇÊȾÏ˾ÎÆÁùʹÅÇÊ» ½ÄÁÆÆÇžÉÔ ÈǼÉÌÀÐ ÖÃÊù» £¹Å™ †Ëؼ¹Ð 

½Ç¼Ç»ÇÉ††††

™»ËÇÌÊÄ̼Ás£¹Å™  ¡¤ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹ Ò¾º ̼ÇÄÕ ȾÊÇÃ

ªËÉÇÂŹÑ

††††

™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™ ¹ ʹÅÇÊ»¹Ä¹ ʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁù ¹»ËÇ»ÔÑÃÁ ËɹĹ

йÊ

ÇËÉ

ªŸš’

†† ††

72

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ™»ËÇÌÊÄ̼ÁÃɹÆËƹº¹À¾¹»ËÇÅǺÁÄØ£¹Å™ 

йÊ

½Ç¼Ç»ÇÉ

™«¤™¦«¡ª†

††††

™»ËÇÌÊÄ̼ÁÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ¼ÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁÀ»ÇÆÁ˾

ª«©§¢ªž©›¡ª

†† ††

™»ËÇÌÊÄ̼Á œ™ ¾ÄÕ¼ÉÌÀÇ»¹Ø½ÇÅ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¼ÉÌÀÐÁÃÁÇËÉ††

™É¾Æ½¹¹»ËÇ»ÔÑÃÁ Å

йÊ

ÇËÉ

ªÁ¼Å¹

†† ††

™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹ½ÄØÇÈɾÊÊÇ»ÃÁ ÈÉǽ̻ÃÁ

©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ

††

™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹ½ÄØÈƾ»ÅÇžιÆÁÀÅÇ»

©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ

††

™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇËùÅÁ

©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ

††

™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇËùÅÁ

ªÇÄǻվ»¹ ¡¨

††††

™É¾Æ½¹ȹÉþËÆdžÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÇÂŹÑÁÆÔ¨Éǽ¹¿¹ ©ÇÊÊÁØ 

ÊÌËÃÁ

É

ªÁÅÍÇÆÁØȹÉþ˹

††††

š¾ËÇÆÇžѹÄÃÁÀ»ÇÆÁ˾

¾ÄÕÍÁÆ Ź¼

†† ††

›Ô»ÇÀ¥¬ª§©™ ª¦žœ™¹Å ¡¤ £¹Å™  œ©¬ §¨ž©ž›§ £¡ÆÁÀùØ

¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ

††

œ¾ÇžËÉÁØÃÌÀÇ»¹ Èǽ¼ÇËǻù ÈÇÃɹÊù¹»ËÇÅǺÁľÂ††††

œ£ª¥ ™ª†ºÇÐù ¶ÃÊù»¹ËÇÉ šÌÄÕ½ÇÀ¾É ™»ËÇÃɹÆÀ»ÇÆÁ˾

ª«©§¢ªž©›¡ª

†† ††

œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ™»ËǼÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁœÉÌÀÐÁÃÁ½Ç¼Ç»ÇÉ

œÉÌÀÄØà ¡¨

†† ††

œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁœ©¬ §›¡£¡†«§¦¦¬ÊÄ̼Á¼ÉÌÀÐÁÃÇ»½Ç¼Ç»ÇÉ

œÉÌÀÄØà ¡¨

†† ††

Ÿ½Ⱦɾ»ÇÀÃÁ

ÑË§©Ÿ£

†† ††

Ÿ½Ⱦɾ»ÇÀÃÁ

ÑË§©Ÿ£

†† ††

£¹Å™  ¡¤ œ™ ¾ÄÕ ʹÅÇÊ»¹ÄÔ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇÃÁ½É††††

£ÌÀÇ»ÆÔ¾ɹºÇËÔ¹»ËÇÅǺÁľÂ††††

§ËÊÔÈù½ÇÉǼ»ËÇÉÁÐÆÔÅÒ¾ºÆ¾Å ºÁËÔÅÃÁÉÈÁÐÇÅ ¨œª ¡¤ )080ƾ½ÇÉǼÇ††

©¾ÅÇÆ˹»ËÇÅǺÁľÂžÄÃÇÊÉÇÐÆÔÂ††††

©¾ÅÇÆË»¹¼ÇÆÇ»

ÑË

ÇËÉ

§©Ÿ£

†† ††

©¾ÅÇÆË»¹¼ÇÆÇ»

ÑË

ÇËÉ

§©Ÿ£

†† ††

ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃË ºÇÉËÅ ÊËɾĹË

ªÁ¼Å¹

†† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ™É¾Æ½¹¹»ËÇ»ÔÑÃÁÇËÉйÊ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

73


£¬¨¡¥°™ª«¦´ž§š³¸›¤ž¦¡¸ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃË ÊËɾĹ Ë

¹ÊÄÇÆ

††††

ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁúÇÉËË ÊËɾĹË††††

ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ª¹ÅÇÊ»¹Ä £¹Å™ œ™ ¾ÄÕºÇÉËÇ»¹ØÀ»ÇÆÁ˾

ª«©§¢ªž©›¡ª

†† ††

ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁã¹Å™ ¼È˪ËɾĹË

·ÉÃÇ» ¡¨

††

ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃÁ¼È½ÇË Ⱦɾ»ÇÀùɹÀÄÁÐÆÔμÉÌÀÇ»Á˾ÎÆÁÃÁ À»ÇÆÁ˾

Ÿš¡¶ª£

††

¬ÊÄ̼Á¼Á½ÉÇÅÇÄÇ˹À»ÇÆÁ˾

ªÈ¾ÏȾɾɹºÇËÐÁÃ

††††

¬ÊÄ̼Á¼Á½ÉÇÅÇÄÇ˹ ÖÃÊù»¹ËÇɹ ¹»ËÇʹÅÇÊ»¹Ä¹ ™ª†šÇÐÃÁsÁÄÇÊÇÊ

ª¾»¾É†·¼

††

¬ÊÄ̼Á¼Á½ÉÇÆÇ¿ÆÁÏÀ»ÇÆÁ˾

ªÈ¾ÏȾɾɹºÇËÐÁÃ

††††

¬ÊÄ̼ÁÈÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ»¹¼ÇÆÇ»

ÑË

ÇËÉ

§©Ÿ£

†† ††

¬ÊÄ̼ÁÈÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ»¹¼ÇÆÇ»

ÑË

ÇËÉ

§©Ÿ£

†† ††

¬ÊÄ̼ÁÍÉÇÆ˹ÄÕÆǼÇÈǼÉÌÀÐÁù £¹Å™ ¹††

¬ÊÄ̼ÁØÈÇÆÊÃǼǹ»ËÇÃɹƹ¼ÈË ÊËɾĹÅ††††

®ÇÈȾÉ®›ÈÉǽ¹ÅÑË

ÑË

É

§©Ÿ£

†† ††

®ÇÈȾÉ®›ÈÉǽ¹ÅÑË

ÑË

É

§©Ÿ£

†† ††

£¬¨¡¥°™ª«¦´ž§š³¸›¤ž¦¡¸ £ÌÈÄ×ÈÄÁĘ̈¦† ºÌ 

ÑË

ƾ½ÇÉǼÇ††††

¨Éǽ¹×À¾Å¾ÄÕÆÔ¾ÌйÊËÃÁÈÇ°¾ÉĹÃÊÃÇÅÌËɹÃËÌ

ÊÇËù

É

šª«

†† ††

¨Éǽ¹×À¾ÅÄ×ÈǽÊËÉÇÁËÃÅÇËоÉËÔ¼ÇÉǽ¹§ÅÊù ÊÇËÇÃÉ

šª«

†† ††

›™£™¦ª¡¡ «É¾ºÌ×ËÊØÊ»¹ÉÒÁÃÁƹŹÑÁÆÌÃÇÆ˹ÃËÆÇÂÊ»¹ÉÃÁ

ªËÉǙɏËÌɹ

††

«É¾ºÌ×ËÊØÊ»¹ÉÒÁÃÁÉÌÐÆǽ̼ǻÇÂÊ»¹ÉÃÁ

ªËÉǙɏËÌɹ

††

74

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

| ÏÀÐÒÍÅÐÛ | 75

¬ÁÆǼÈÉ×Á¼¿ÁÉÎÍξ¼

¾»¼Èӹҹȼº»·ÃŽ¼É¼ÆÅ»·ÉÓǼÁ·Ãʹ„¨ÉÇÅÀ†º·¾¼Éʓ §¼Á·ÃÄÒ¼·º¼ÄÉÈɹ·¹¥ÃÈÁ¼ ™›™†£¼»¿·«¯ À¹ÄÌÊÄ̼ ˆ† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô ÇÍ Ë††

¤·Ï¿Æ·ÇÉļÇÒ¹»Çʺ¿ÌºÅÇÅ»·Ì

›¼Â¼¼¹· Ÿ¦«¯„§ÅÊÃÁ” À¹Ä½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎÌÊÄ̼

§¼Á·÷¥Ä·ÀÄ ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà  ÌĤ¾ÉÅÇÆËÇ»¹ Ë ††

¡ÅÃÆ·ÄÓÅĆü»¿· Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» ùº ˆ †

šÊȼ¼ÉŹ· Ÿ¦ £ÁÅ¥¹ÄÌÆϾ»¹ ÈÉ¥Áɹ  §¼Á·ÃÄ·ÖÆÂÅз»Á· «¯„§ÅÊÃÁ” À¹Ä½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎÌÊÄ̼

´»¹·ÄÈ¡ÅÄÈ·ÂɿĺšÇÊÆÆ ÌÄ£¾Å¾ÉÇ»ÊÃ¹Ø ÇÍ Ë 

§Ÿ¡

ÌģɹÊÆÔ¨ÌËÕ 

›¼ÄÓ¹ÒÌÅ»·†¦¥¤œ›œ¢³¤Ÿ¡ ¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹Æ¹ªÁºÁÉÊÃÁÅÇÃÉÌ¿ÆÔÅž¿É¾¼ÁÇƹÄÕÆÔÅ˾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆÔÅÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾Å¥¨«©©­ùÃɾÃĹÅÆǾ ª¥¡ ɾÃĹŹºÇľ¾ ª»†»ÇÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ¨¡’­ª†ÇËŸ¾»·É¼ÂÓ ™§„¡¡œ„Á¥¹ÉÔ ªÎǼ»¿É¼Â¿¨œ¤Ì¼Ç»ÔÎ š¡¤¹ºÌÆÊÃÁš¼Ä¼Ç·ÂÓÄÒÀ»¿Ç¼ÁÉÅǨœ¤Ì¼Ç»ÔÎ QBWFM!EJNBSLSV —»Ç¼ÈǼ»·ÁÍ¿¿¿¿¾»·ɼÂÓÈɹ· §ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™ Ö˹¿ Ë͆ † §¼»·ÁͿ֚·¹ÄÒÀǼ»·ÁÉÅǪš£¹À¹ÆϾ»¹ SFEBLUPS!EJNBSLSV ›¿¾·ÀÄ&¡£ÌÀƾÏÇ»¹ ™¼ÇÈÉÁ·¦™¤¾ÇÆÇ»¹¡ÅÇǼÁÉÊÇ·¿Ä·¸ÅÇ™™¦ÁÃÁËоÆÃÇ ¥É»¼ÂǼÁ·ÃÒ¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔÈÇËÍ † † † ††††¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹††††™Æ¹Ê˹ÊÁØ £¹Ìφ††§Ä¾ÊØ™ÆÁÊÃÁƹ†††¦¹Ë¹ÄÕت¾Ã¹Ð¾»¹†††§Ãʹƹ±¹ÎÇ»¹&†NBJMPGGJDF!EJNBSLSV ¦¼Î·ÉÓ§§§„«ÁÈǼɹÍÁØ„¨ÉÁÆËÁƼ” ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĪ˹ÆÏÁÇÆÆ¹Ø ÊŹ¼ÆÁËÇÆÇÊÁ˾ľÂɾ½¹ÃÏÁÁ¦ÇžÉÈǽÈÁʹÆ»ȾйËÕÈǼɹ† ÍÁÃÌÁ͹ÃËÁоÊÃÁ»¼ ¹Êǽ¾É¿¹ÆÁ¾Á½ÇÊËÇ»¾ÉÆÇÊËÕɾÃĹÅÆÔÎǺÓػľÆÁÂÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕƾÊÌËɾÃĹÅǽ¹˾ÄÁª¾ÉËÁÍÁùËÔ ÁÄÁϾÆÀÁÁƹɾÃĹÅÁÉ̾ÅÔ¾ËÇ»¹ÉÔÁÌÊÄ̼ÁÊÈɹÑÁ»¹Â˾ÌɾÃĹÅǽ¹˾ľÂ«ÇÐùÀɾÆÁع»ËÇÉÇ»ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÆÔÎÊ˹˾Âƾ»Ê¾¼½¹Êǻȹ½¹¾ËÊËÇÐÃÇÂÀɾÆÁØɾ½¹ÃÏÁÁ¨É¾† ˾ÆÀÁÁÈÇɾÃĹžÈÉÁÆÁŹ×ËÊØ»˾оÆÁ¾½Æ¾ÂÊǽÆØÈ̺ÄÁùÏÁÁɾÃĹÅÆÔÎǺÓØ»ľÆÁ¡½¾ÁÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ɾѾÆÁØɾÃĹÅÆÔÎÅÇ½Ìľ ɹÀɹºÇ˹ÆÆÔλ¡œ„Á¥¹ÉÔ Ø»ÄØ×ËÊØÁÎÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÕ×ÁÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØËÇÄÕÃÇÊÈÁÊÕžÆÆǼÇÊǼĹÊÁØ™ÒÌÅ»Á·½»ÅºÅÄÅüǷ„¨ÉÇÅÀ†º·¾¼ÉғÖ¹ÂÖ¼ÉÈÖÆŻɹ¼Ç½»¼Ä¿¼Ã¹ÒÆÅÂļĿÖŸ־·É¼ÂÓÈɹ ž—¥„ŸŸš„›¿Ã·ÇÁ“ƼǼ»ǼÁ·ÃÅ»·É¼ÂÖÿ sŹ˾ÉÁ¹ÄÈ̺ÄÁÃ̾ËÊØƹÈɹ»¹ÎɾÃĹÅÔ­¼ÄÒ¿»Çʺ¿¼ÈÊмÈɹ¼ÄÄÒ¼ÊÈÂŹ¿ÖÆÇÅ»·½¿ÉŹ·ÇŹ¹»·ÄÄÅÃÄÅüǼ »¼ÀÈɹ¿É¼ÂÓÄÒÄ·ÃÅüÄɹÒÌÅ»·¿¾»·Ä¿Ö¹ȹ¼É

®¤¬œ¢¹¦£

Вниманию предприятий и организаций! žÊÄÁ »Ô ƾ ÈÇÄÌÐÁÄÁ Çоɾ½ÆÇ ÆÇžÉ „ª«©§¢†œ™ ž«´” s ÈÇÀ»ÇÆÁ˾ ÈÇ ˾Ä † Á ÇÍÇÉÅÁ˾ ÈǽÈÁÊÃÌ šžª¨¤™«¦§


76 | ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

¬œ­«¬ª­®¬œ©¡©¤¡ žª¨­¦¡ ²¡©®¬œ§¸©·¥¬œ¥ª©

„¦Â·Ä¼É·´Â¼ÁÉÇ¿Á·“ ŸÌÃÇ»¹ †† ÖľÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ ÁÀ½¾ÄÁØ

¿Â¿ÐÄ¿Á ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹ØÃÇÅȹÆÁØ §§§ ÇƾÏùØÌÄ †† †† ¿ÁÄÁÒÆdž ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ

—ÂÓË¼Ç·Í ÌħÃËغÉÕÊÃ¹Ø ™ ††

„¡¿Ã·“ Ź¼¹ÀÁÆ ¥¹ÄÕϾ» ÌÄœ¾ÉϾƹ 

šÅÇÅ»ÈÁ¿¼Ç¼Ï¼Ä¿Ö ±¾º¹Ä½Áƹ ††

„—Á¹·†Ã·ÈɼǓϾÆËÉ ÊǻɾžÆÆÇÂʹÆ˾ÎÆÁÃÁ ¥¹ÉÃʹ †† ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ žº¾ÄÕ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË

ÆÅÅË¿È·ÃÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿À¿ÅǺ·Ä¿¾·Í¿À ¼§ÅÊÃÖÃÀ —¨¡„¨ÉÇÅÀ£·ÇÁ¼É“ §É½¿ÇÆÁÃÁ½À¾ ††

„¨ÉÇÅÀÃÅ»¼Çē ËÇɼǻ¹ØʾËÕ Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» ††

„›¼ÂÓ˿ē ÷º·¾¿ÄÈ·ÄɼÌÄ¿Á¿ ÌĦ¹ÎÁÅÇ»¹ †† †† ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ

¨ÉÇſɼÂÓÄÒÀÆÅÇÉ·Â ËÇɼǻdžÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ¢¼È†´ÁÈÆÇ¼È ÍÁÉŹ §§§¨É¾ÊËÁ¿ „œ¹ÇÅƼÀÈÁ¿À“ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø £ÌºÔѾ»¹ ™ ½»¾ÉÆÇÂÎÇĽÁƼ Ö˹¿ ÇÍ †† ÌÄ¡ÉËÔÑÊùØ ††  ƹº¾É¾¿Æ¹Ø ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾Á ½»¾ÉÁ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽ¾É¾»ØÆÆÔÎ ÊÁÊ˾ÅÔȾɾ¼ÇÉǽÇà ½ÇÅÇ»

„´Â¼ÁÉÇÅÈÉÇÅÀ“ ¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹ † ÖľÃËÉǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÆ ËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

#04$) ŸÌÃÇ»¹ †† ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË

„¢¿ÄżÊÃ5BSLFUU Ÿſ3BTDI“ ¬Ð¾ºÆ¹Ø †† ǺÇÁ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ ÈÇÃÉÔËÁØ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾

£·º·¾¿ÄÈÉÇſɼÂÓÄÒÌ ÷ɼǿ·ÂŹ ¥¹»Ä×ËÇ»©© ¡¨

œ¾ÉϾƹ 

™ÒÈÅÁ·ÖÔË˼ÁÉ¿¹ÄÅÈÉÓÅÉÇ·¾Ã¼Ð¼Ä¿Ö ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ»„ªËÉdž¼¹À¾Ë¾”½ÇÊËÁ¼¹¾ËÊØ À¹ÊоËÎÇÉÇÑÇƹĹ¿¾ÆÆǼÇɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØ ©¾½¹ÃÏÁØÁÀ½¹ÆÁØ„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”ÁÊÎǽÁËÁÀ ÈÉÁÆÏÁȹù¿½Ç¾Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÇÄ¿ÆÇƹÂËÁ ʻǾ¼ÇÈÇËɾºÁ˾ÄبÇÖËÇÅÌÅԻԺɹÄÁƾ† ÊÃÇÄÕÃÇÊÈÇÊǺǻɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØÁÀ½¹ÆÁØ

„›¿·Ä·†¨¿¸¿Çӓ Ìħɽ¿ÇÆÁÃÁ½À¾  †† ͹ʹ½ÆÔ¾ ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á ¼Á½ÉÇÁÀÇÄŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

ʹÄÇÆ Ÿ¤©œ§³œ§†›™œ§Ÿ ľË§ÃËغÉØ 

††

½»¾ÉÁ ÍÌÉÆÁËÌɹ ɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ

ǼÁ·ÃÄÒÀÅÉ»¼Âº·¾¼ÉÒÖÃÀ ¹ÁÇÊÆļÀÏ¿ÌÈƼͿ·Â¿¾¿ÇŹ·ÄÄÒÌ ÷º·¾¿Ä·ÌÄ·Ë¿ÇüÄÄÒÌÈÉÅÀÁ·Ì ÈÇÊľ½Ì×ÒÁŹ½É¾Ê¹Å §ÅÊùÖÃÀ ÆŽ¿Â¿ÐÄÒÃÊÆÇ·¹ÂÖÕпÃÅǺ·Ä¿¾·Í¿Öà º¥ÃÈÁ·ÖÃÀ „Ÿ£§„¨Çľ˔ §§§ Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» „¥ÁÃÉÇɹÂÇÆ„¶Æ¾É¼Áؔ §§§ Ìĭ̼¾ÆÍÁÉÇ»¹ †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ ÌĆت¾»¾ÉÆ¹Ø š †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ ÌĝÇƾÏÃ¹Ø †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ Ìľ˧ÃËغÉØ ™ †† „¯¾ÆËɟÁĪ¾É»Áʔ º™ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ» ÖË ††

¥¥¥„¨ÉÇÅÀ†Ã·ÈɼǓ©£« „§Å¡·È“ ªËÉÇÁ˾ÄÕƹØÃÇÅȹÆÁØ ÌīɾËÕØÃÇ»ÊÃ¹Ø ÇÍ

ÌģɹÊÆÔ¨ÌËÕ 

†† ††††

ÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁËÊžÊÁ ½»¾ÉÁ ɾÅÇÆË Ç˽¾ÄùÈÇžҾÆÁ  ÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ

„¨ÉÇÅÀ¸·É“ ÷º·¾¿Ä „£¿ÇŹÅÀ¿ÄÈÉÇÊüÄɓ ŸÌÃÇ»¹ œ¾ÉϾƹ † † †† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÖľÃËÉdž º¾ÆÀdž ¹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔÂÁÆÊËÉÌžÆË Á ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ Ê»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

©œ¦¢¥›™œ§Ÿ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø ††

»ÎǽÆÔ¾ ÈÉÇËÁ»Ç† ÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ „©ÅÂ÷μ¹ÈÁ¿À»¹Åǔ ÇÈËǻdžÉÇÀÆÁÐƹØ ÃÇÅȹÆÁØ ľË§ÃËغÉØ †† þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù þɹÅǼɹÆÁË ù;ÄÕ

„˜¿Åē

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

„¡¼Ç·Ã·†¥ÃÈÁ“ „¨É·Ç¿Á¬ÅÉÉ·¸ÒΓ Ź¼¹ÀÁÆ Å¹¼¹ÀÁÆ ÌģɹÊÆÔ¨ÌËÕ ¥¹ÉÃʹ þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù †† ù;ÄÕ þɹÅǼɹÆÁË ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈÇÃÉÔËÁØ ǺÇÁ ¼¾ÉžËÁù ÃľÁ ʹÆ˾ÎÆÁù Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ ›¼Æ·ÇɷüÄÉ ÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ· ¤ÁºÃƾÎ˹£ÌÄ Ö˹¿ †† †† ¥ÖÉÁؼÇÉǽ¹§ÅÊù

„µ¾·“ ¨«­ §§§ ¸Ãǻľ»¹ †† ††

1SPSBC „­¼ÄÉÇÁÇŹ¿“ ÌĨ¹ÉËÊÓ¾À½¹ ™ §É½¿ÇÆÁÃÁ½À¾ †† †† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ɹºÇËÔ Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾ņÄÔ Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ

¾ÈÌ˹ËÊÃ¹Ø ¹ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø †† †Â™ÉÅÁÁ †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ †† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ËÉÇË̹ÉƹØ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÈÄÁËù ÇÃƹ ½»¾ÉÁ ¹»ËÇÅ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ »ÇÉÇ˹ ÄÁÆÇľÌÅ Ì˾ÈÄÁ† ˾ÄÁÁĹÅÁÆ¹Ë „›¹¼Ç¿†Í¼ÄÉǓ „¦Â·Ä¼É·Æ¿ÉÁ¿“ KERAMA MARAZZI ÈÉ¥¹ÉÃʹ£ ¥¹ÉÃʹ ™ ŸÌÃÇ»¹ †† †† †† .BDIJOF4UPSF ÊÌȾÉŹÉþË žιÆÁÀÅÇ»ÁŹÑÁÆ ÌĆؤÁÆÁØ 

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹† ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

šÂ·ÈÈÆÇÅà §§§ °¾ÉÆÔѾ»ÊÃÇ¼Ç †

­ªž¡®­¦¤¥¬œ¥ª© „—ɼĿÁ·“ ʾ˩££™ ÇÍ

„š·Ã·Õē ««£ §ÃËغÉÕÊÃ¹Ø ÖË ÇÍ †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ™Å»ÖÄÅÀ Ÿ¦ ¥¹ÉѹĹŸÌÃÇ»¹ ™ †††† ††

„£¼É·ÂÂÆÇÅË¿Âӓ §É½¿ÇÆÁÃÁ½À¾ 

††

»Ç½ÇÊËÇÐÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ž˹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÈÉÇÍƹÊËÁÄ ʹ½ÁƼ ¼Á½Édž ȹÉdž ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ

„œ¹ÇÅ·Á¿“ ľË§ÃËغÉØ 

††

ĹÃÇÃɹÊÇÐƹØÈÉǽÌÃÏÁØ

©¡„¥ÃÈÁ¿À¦ÅÈ·»“ §ÅÊÃ¹Ø ††

¿Â¿ÐÄ¿Á ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹Ø ÃÇÅȹÆÁØ §§§ ª¾»¾Éƹ؆ØÌÄš †† ††

„§ÊÈÁ¿÷ɓ

„¦·Ç÷“ ¥¥¥ 

ÌÄ£ÇÉÇľ»¹ ÇÍ

††††

„—ÇÃÈÄ·¸“« §§§ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø † ††

„´Ä¼ÇºÅÈÄ·¸“ ¨£­ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø 

„¦ÇÅÇ·¸“ †Ø¨ÇʾÄÃÇ»¹Ø †† Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„¡¹·ÇÉ¿ÇÄÒÀ¹ÅÆÇÅȓ š¹ÉιËǻǠ †† ½»¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹˆ ÆÔ¾§Ãƹ¨›® ¿¹Ä×ÀÁ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

ÈÉ¥¹ÉÃʹ ÊÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØÁ»Ç½Ç† Êƹº¿¾ÆÁØ£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹† ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„¦¼ÇÈƼÁÉ¿¹·“ Ź¼¹ÀÁÆÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ÈÉ¥Áɹ ȹ» †††† „—¸Ç·¾¿¹Ð¿Á“ ¹»Ç½ÊÃ¹Ø †† „˜¿ÁÅÃƓ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø †† „­¼ÄÉdž¨Ë¼Ç·“ §§§  ¹»Ç½ÊÃ¹Ø ††


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

„£¿ÇŸż¹“ Ź¼¹ÀÁƆÊÃĹ½ ľË©££™ ††

„›ÅÃÅɼÌÄ¿Á·“ ľË©££™ †† Ê˾ÄĹ¿ÁÁ»ÁËÉÁÆÔ ÃÇƽÁ† ÏÁÇƾÉÔ ºÔËÇ»¹Ø˾ÎÆÁù

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁ ÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Åà ÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»Ì ÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž ¼¹À¾Ë¹” ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¦¤¬ªž­¦¤¥¬œ¥ª©

„£·º·¾¿Ä ÌžÖÀÈɹ¼ÄÄÒÌ ÉŹ·ÇŹ“ „£·ÁǷȓ Ź¼¹ÀÁÆ

§£ÇѾ»Ç¼Ç 

††

ÎÇÀËÇ»¹ÉÔ ÈÇÊ̽¹ ºÔËÇ»¹Ø˾ÎÆÁù žº¾ÄÕ ÅØ¼Ã¹Ø ÁÆÊËÉÌžÆË

„¤¼Ã¼ÍÁ¿ÀÆÅȼÂÅÁ“

„˜ÅǼÀ“ 

††

«¨­ §§§ ÁÅÁËÉÇ»¹ ÇÍ

†Ø£¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø 

ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹† ÄÔ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈÇÃÉÔËÁØ

¾Ã¹ºÉØ 

„™È¼»ÂÖǼÃÅÄÉ· ¿»Å÷“ ÌÄ£ÁÉÇ»¹ Ç˽¾ÄÇÐÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ††

ÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁËÊžÊÁ þɹÅÁÐÈÄÁËù ù;ÄÕ

„¨¿¸¿ÇÓÁ¼Ç·Ã¿Á·“ ÅÁËÉÁ¾»¹ 

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

 §œ¶ †Ø¥ÇÄǽ¾¿Æ¹Ø ¹ †† †† Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ¬ ¨ ª  ¨ œ š ¹ ®

¢ª¦š

¿Â¿ÐÄ¿Á ¥¥¥„š·Ç·ÄɆ¦Â·Èɓ ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹ØÃÇÅȹÆÁØ ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔ §§§ ľË§ÃËغÉØÌÄ ½ÁÊËÉÁºÕ×ËÇÉ ¹ §§§„¨¾ÆÇ˾Éņ¬É¹Ä” †† ÌħÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹ › †† ŸÁÄÁÒÆdž †† ÅÆǼÇùÆ

ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ ¼Á½ÉÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ

¤·¥ÁÇʽÄÅÀ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà §ÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹ ††  ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇÃ

¦ÅÂ¼É ¡¥ §§§ ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ»ÌÄ †† ¿ÁÄÁÒÆdž ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ

††

¦¥¢Ÿ£—¡¨ §§§ ¨£­ £É¹ÊÆÇÈɾÊƾÆÊÃ¹Ø ††

„¨¿¸¿ÇÈÁ¿À ÁÅÃÃÊÄ·ÂÓÄ¿Á“ ™§ ®¹ÉÕÃÇ»ÊÃ¹Ø †† ††

„¡ÇŹ¿Á“ «ª£ ÌÄ¡ÈÈǽÉÇÅÆ¹Ø †† †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„µ½ÄÒÀÇÒÄÅÁ“ ü¸¼ÂÓÄÒÀÁÅÇÆÊÈ ¨Ì˾»¹Ø †† žº¾ÄÕ ʹÆ˾ÎÆÁù ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

®§«ž¼ª§³¢ª¯­

„¨ÁŸÖÄÁ·†­¼ÄÉǓ †Ø¨Ì˾»¹Ø ȹ»ÁÄÕÇÆ ºÌËÁÃ

„©Ç¼À»†—Çɓ ¦Çº¾Ä¾»ÊÃÁÂËÌÈÁà ÇÍÁÊ †† ††

„¦ÅÉÊÏ¿ȷÓ ÌĆبÌ˾»¹Ø à ÖË ºÌËÁà ††

ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽dž »¹ÆÁ¾ ÁÆ»¾Æ˹ÉÕÊÁÊ˾ÅÔ º¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ÇÎɹÆÔ

­¼ÄÉǝ¿Â¨¼Ç¹¿È ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹Ø ÃÇÅȹÆÁØ §§§ ™ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ»ºÌÄÕ»¹É  †† †† ŸÁÄÁÒÆdž ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ

¨¿¸¿ÇÖÎÁ· ËÇɼǻ¹ØÃÇÅȹÆÁØ £¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø †† †† ¼ÁÈÊÇùÉËÇÆ ÈÉÇÍÁÄÕ

¤·ÉÖ½ÄÒ¼ÆÅÉÅÂÁ¿ ʹÄÇÆ ¤¾ÊÆǨÉǾÀ½ «£§¹ÀÁÊ ††  ÈÇËÇÄÃÁ

§¡©¤©­¦¤¥¬œ¥ª©

„£ÊÇ·¹¼À“ Ź¼¹ÀÁÆ †Ø¨Ì˾»¹Ø ȹ»ÁÄÕÇÆ ºÌËÁÃ

þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„™Å»ÅÆÇŹŻοÁ“ Ź¼¹ÀÁÆ ÌĪ˹ÄÕÊÃÇ¼Ç 

„¨¿¸·Çȓ »ÔÊ˹»ÇÐÆÔÂÀ¹Ä ÉÔÆÇÄ·¿ÆÔ” ¨Ì˾»¹Ø  ȹ» ºÌËÁà †† ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾»ÇÉÇ˹ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ

„¨ÉÇÅÀÃÅ»¼Çē ËÇɼǻ¹ØʾËÕ ÌĪ¾ÉÇ»¹ †† ÊËÉÇÁËÁÇ˽¾Ä Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„š¿»ÇÅÈ˼Ƿ“ ÌÄ£Ç˾ÄÕÆÁÃÇ»¹ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØ ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔÎÊÁÊ˾Å

„µ½ÄÒÀÇÒÄÅÁ“ ¨Ì˾»¹Ø  ȹ»ÁÄÕÇÆ’

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” †† ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Åà ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Åà ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Åà ÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»Ì ÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ¼¹À¾Ë¹” †† †† ††

¡·Â¼†¨¿¸ ©› Ìľ˧ÃËغÉØ ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂϾÆËÉ ††

††

„¤Å¹Åȼ“ÊËÉÇÂŹÉÃ¾Ë £Çƾ»¹ ™ †† þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù ù;ÄÕ Ê¹Æ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ

¡ªž¶ ÷º·¾¿Ä ¥¥¥ ª¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø ††

†† ††

„¨ÉÇÅÀÃÅ»¼Çē ËÇɼǻ¹ØʾËÕ Ìľ˧ÃËغÉØ †† ÊËÉÇÁËÁÇ˽¾Ä Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„«·È¡¡ÅÓ «ª£ ÌÄ«ÌÈÇľ»¹ † §Å¾¼ÉÁ· Ź¼¹ÀÁÆÖľÃËÉÇ˾ÎÆÁÃÁ Ìľ˧ÃËغÉØ  ÏÇÃÇÄÕ

†† †† ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐƹØÁ ÖľÃËÉÇ˾ÎÆÁоÊùØÈÉdž ½ÌÃÏÁØ Ê»¾ËÇ˾ÎÆÁù

¨ÉÇſɼÂÓÄÒÀ»Åà „¥©¿›¥“ §£ÇѾ»Ç¼Ç ™

„¨ÉÇÅÀ†›ÅÓ «ÇɼǻÔ¼ÇÉǽ

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà 

ȹ»ÁÄÕÇÆ

„˜Ç¿¾“ʹÄÇÆ ›¹ËÌËÁƹ š

††

±ËÇÉÔ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ§ºÇÁ £É¾È¾¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

˜ÅÂÓÏÅÀ›Åà ›Ç¼¹¼È¿ÄÒ

†¼Ç¾Ã¹ºÉØ 

†† †† »Ê¾½Äؽ¾É¾»ØÆÆǼÇ ½ÇÅÇÊËÉǾÆÁØ

ª¾½Ç»¹ ›

††

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„¥É»¼ÂÅÎÄÒ¼ ÷ɼǿ·Âғ ÊËÉÉÔÆÇ侻Ǻ¾É¾¿ Éؽ žÊËÇ †† ¼ÁÈÊÇùÉËÇÆ ÃÇÅÈľÃË̆ ×Ò ÊÌÎÊËÉÇÁËÊžÊÁ ʹ½ÁƼ ȹƾÄÁÊ˾Æ

#04$) ľË§ÃËغÉØ †† ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË

£¿ÁÇÅÇ·ÀÅĆ´Ä¼Çº¿Ö §§§ ­Ì¼¾ÆÍÁÉÇ»¹ÌÄ  †† †† ŸÁÄÁÒÆdžÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ ÊÄÌ¿ºÔ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

§¼ÈÆʸ¿Á·ÄÈÁ·Ö ¸·¾·ÈÄ·¸½¼Ä¿Ö ª¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø 

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

Ÿª­¯ œ¬­®ž¡©©·¡¤ªµ¡­®ž¡©©·¡ ¯³¬¡¢ ¡©¤»«ª­®¬ª¤®¡§¸­®ž¯¤¢¦± œ¦²¤ª©¡¬©·¡ªµ¡­®žœ ›¼Æ·ÇɷüÄÉ ·Ç̿ɼÁÉÊÇÒ¿ ºÇ·»ÅÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ· ÌĤ¾ÆÁƹ ™ ˆ†

›¼Æ·ÇɷüÄÉ ÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ·

ÌÄ£¤ÁºÃƾÎ˹  ˆ†

¨ÅÕ¾ÈÉÇſɼ¼À ¥ÃÈÁÅÀŸ·ÈÉ¿ Ǽº¿ÅÄ·ÂÓÄż ŸѼ»¿Ä¼Ä¿¼ Ç·¸ÅÉÅ»·É¼Â¼À ÌĸÃǻľ»¹  ˆ†

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ª¦®»¬¸­¦¤¥¬œ¥ª©

| ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | 77


78 | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #50 (697) 23.12.13

¬œ£¨¡¬·¬¡¦§œ¨©·±¨ª ¯§¡¥ ¬

¬

¬ ¬ 

¬¬

¬ ¬¬

¬

®¬¡ªžœ©¤»¦¹§¡¦®¬ª©©·¨ ž¡¬­¤»¨ª¬¤Ÿ¤©œ§¨œ¦¡®ªž ¥¹Ã¾ËÈÉÁÆÁŹ¾ËÊØËÇÄÕÃÇ»ÍÇÉŹ˾ž©4ÁËÇÄÕÃÇ»»Á½¾ǽÆǼÇ͹ÂĹ º¾ÀÊÊÔÄÇÃƹ½É̼Á¾͹ÂÄÔ «¾ÃÊË ÄǼÇËÁÈÔ Á ÊξÅÔ ½ÇÄ¿ÆÔ ºÔËÕ » »¾ÃËÇÉÆÇÅ »Á½¾ ›Ê¾ ÑÉÁÍËÔ ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕȾɾ»¾½¾ÆÔ»ÃÉÁ»Ô¾£ÉÁ»Ô¾½ÇÄ¿ÆÔÊǽ¾É¿¹ËÕƾºÇľ¾ ÌÀÄÇ»°¾ÉÆÔÂÏ»¾ËÌ˾ÃÊËÇ»½ÇÄ¿¾ÆÊÇÊËÇØËÕËÇÄÕÃÇÁÀ›M¹Êà ¹ƾÁÀ»Ê¾Î оËÔɾÎÏ»¾ËÇ»¦¾ÇºÎǽÁÅÇÑÉÁÍËÔžÄÃǼÇþ¼ÄØÈÇÊ˹»ÁËÕÇW¾¼ÉSJOU ¡ÄÄ×ÊËɹÏÁÁ ÈÇžҾÆÆÔ¾»Å¹Ã¾Ë ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕ»ÍÇÉŹ˾5*''ɹÀɾ† ѾÆÁ¾ÅEQJº¾ÀÊ¿¹ËÁØÁŹÊÑ˹ºÁÉÇ»¹ÆÁØ­¹ÂÄƾ½ÇÄ¿¾ÆÊǽ¾É¿¹ËÕ ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔιÄÕ͹†Ã¹Æ¹ÄÇ»ÁÈÌ˾›ʾϻ¾Ë¹ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÆÔ¾»›¹Ñ¾Â È̺ÄÁùÏÁÁ ¹˹ÿ¾ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÆÔ¾»ÁÅÈÇÉËÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÖľžÆ˹Πƾ† ǺÎǽÁÅÇȾɾ»¾ÊËÁ»$.:,ÄØÈÇÄÌоÆÁØùоÊË»¾ÆÆǼÇоÉÆǼÇÏ»¾Ë¹ Èɾ½ÈÇÐËÁ˾ÄÕÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊÇÊ˹»ÆÇÂоÉÆÔ ª¥:£  ÇÄ¿¾Æ ºÔËÕ ËÇÄÕÃÇ ǽÁÆ ÊÄÇ  ƾ ½ÇÄ¿ÆÇ ºÔËÕ ƾ»Á½ÁÅÔÎ ǺӾÃËÇ» „ÅÌÊÇɹ” ÃÇËÇÉÔ ÅǼ ÈÇØ»ÁËÕÊØ » ÈÉÇϾÊʾ ɹºÇËÔ ƹ½ ŹþËÇÅ ›Ê¾ ÖľžÆËÔŹþ˹ ½¹¿¾ƾ»Á½ÁÅÔ¾ ƾ½ÇÄ¿ÆÔ»ÔÎǽÁËÕÀ¹ɹÀžÉÔÅdž ½ÌÄÕÆÇÂʾËÃÁ ¹ÈɾҾÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ»ÇÉÁ¼ÁƹĆŹþ˹ÎÊ»¾ÉÎËÇÆÃÌ× „»ÇÄÇÊØÆÌה Ǻ»Ç½ÃÌǺӾÃËÇ» ¥¹Ã¾Ë ÈÉÁÆÁŹ¾ËÊØ ƹ ½ÁÊþ˹Î ;*1  *0.&(" Ê˹ƽ¹ÉËÆÔÎ ½Áʆ þ˹Î q »ÇÀÅǿƹ ¹ÉÎÁ»¹ÏÁØ™3+ ;*1 3"3 ɹÊȾйËùƹÈÉÁÆ˾ɾ ƾžƾ¾EQJ»ǽÆÇÅÖÃÀ¾ÅÈÄØɾ ËÇÐÆÇÊǻȹ½¹×Ò¹ØÊ˾ŠÐËǺ̽¾Ë »Ô»¾½¾ÆÇƹÈľÆÃÌ žÊÄÁ ŹþË ƾ ÊÇÇË»¾ËÊ˻̾Ë ÖËÁÅ ËɾºÇ»¹ÆÁØÅ ÁÀ½¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ƾ ƾʾË ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁÀ¹»ÇÀÅÇ¿ÆÔ¾ÁÊù¿¾ÆÁØ»È̺ÄÁùÏÁØÎ

®¬¡ªžœ©¤»¦«ª œ³¡­®¬ª³©ª¥¬¡¦§œ¨· ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100¬

¡ÆÍÇÉŹÏÁÇÆƹØйÊËÕÊËÉÇÃÁ½ÇĿƹÊǽ¾É¿¹ËÕƾºÇľ¾ÀƹÃÇ» »ÃÄ׆ йØÈÉǺ¾ÄÔ ÁƹÐÁƹËÕÊØÊÇÈɾ½¾ÄØ×Ò¾¼ÇÊÄÇ»¹ ÁžÆÁÊÌÒ¾ÊË»Á˾ÄՆ ÆÇ¼Ç ƹÉÁϹ˾ÄÕÆǼǨÉÁºÇÄÕѾÅÃÇÄÁоÊË»¾ÀƹÃÇ»ɾ½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾË À¹ÊǺÇÂÈɹ»ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÕÊÇÃɹҾÆÁئ¾½ÇÈÌÊù×ËÊØ»ƹйľÊËÉÇÃÁ ĹËÁÆÊÃÁÂÑÉÁÍË ù»ÔÐÃÁ ÊÄÇ»¹ÁÀÈÉÇÈÁÊÆÔκÌû ªÇÉËÁÉǻùÊËÉÇÃÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØÃÇÅÈÕ×˾ÉÇŝ»¹ȾɻÔÎÊÄÇ»¹ÊËÉÇÃÁ ƾÊÇÃɹҹ×ËÊئ¹À»¹ÆÁ¾ÍÁÉÅÔȾй˹¾ËÊØÊËÉÇÐÆÔÅÁºÌû¹ÅÁ ÃÉÇž ¹ººÉ¾»Á¹ËÌÉ ›¼É¹Í¾„«¾Ä¾ÍÇÆԔ›ÔÅÇ¿¾Ë¾ÌùÀ¹ËÕƾºÇľ¾½»ÌÎ˾ľÍdž ÆÇ»›ÆÁŹÆÁ¾¨ÉÁÇÍÇÉÅľÆÁÁÀ¹Ã¹À¹Êľ½Ì¾ËÌùÀ¹ËÕƹÀ»¹ÆÁ¾ɹÀ½¾Ä¹ » ÃÇËÇÉÇź̽¾ËɹÀžҾƹÁÆÍÇÉŹÏÁØ©¾½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾËÀ¹ÊǺÇÂÈɹ»Ç ɹÀžҹËÕÊËÉÇÐÆÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁ×»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÉ̺ÉÁÃÇÂ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÈ! Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе» 1. Реклама товаров, реклама о самом рекламодателе, если осуществляемая им деятельность требует специального разрешения (лицензии), но такое разрешение (лицензия) не получено, а также реклама товаров, запрещенных к производству и реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации, не допускается. 2. Рекламодатель по требованию рекламораспространителя обязан предоставлять документально подтвержденные сведения о соответствии рекламы требованиям настоящего Федерального закона, в том числе сведения о наличии лицензии, об обязательной сертификации, о государственной регистрации. 3. Не допускаются недобросовестная реклама и недостоверная реклама. Недобросовестная реклама содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами; порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента, осуществляется под видом рекламы другого товара и др. Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения, в т.ч. о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, о любых характеристиках товара, о стоимости или цене товара, об официальном или общественном признании, о получении медалей, призов, дипломов или иных наград, фактическом размере спроса на рекламируемый или иной товар, об изготовителе или о продавце рекламируемого товара и др. 4. Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. 5. Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги (для юридического лица - наименование, для ИП - фамилию, имя, отчество). 6. Если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита, пользованием им и погашением кредита, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заемщика и влияющие на нее. 7. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должна содержать сведения о месте и способах получения проектной декларации. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, не допускается в период приостановления в соответствии с федеральным законом деятельности застройщика

¨ © ¡ ¦ ž ª § š ¤ ·  ž ¦ ¡ ¡ « © ž š § › ™ ¦ ¡ ¢ © ž  ™ £ ¯ ¡ ¸ œ™ ž«´ ›¨©™› ž §«£™ ™«µ › ©™ ¥ž²ž¦¡¡ ¥™« ž† ©¡™ ¤ ™ ©ž™£¯¡¸ ¦ž ¦žªž« §«› ž«ª «›ž¦¦ §ª«¡  ™ §ª«§›ž©¦§ª«µ ¦™¨ž°™«™¦¦§¢ ¡¦­ §©¥ ™† ¯¡¡ › ª›¸  ¡ ª š´ª « © ´¥ ¡ ¥ž¦ž¦¡ž¥ ¯ž¦

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ И ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ» МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!

«¬¤¡¨¬¡¦§œ¨· »ºÄÁ¿¹ÂÑÁ¾»ÔÈÌÊÃÁÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÊØƾÈÇÀ½Æ¾¾ÌùÀ¹ÆÆÔÎÊÉÇÃÇ»

 ¼§ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™

¬¡¦§œ¨©·¥ª® ¡§

‘

­¹¼ÉÄÅÀ ŸÂŽÁ¿

™ÄÊÉǼÄļºÅ¸ÂÅÁ·

™ÒÌÅ»¿¾Ƽηɿ

ˆ † † † †

 

½Ç

½Ç ¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹†††† §Ä¾ÊØ™ÆÁÊÃÁƹ††††

 

½Ç

½ÇšÉÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾žÊËƹǺÄǿùÎƹÊÉÇÃºÇľ¾žÊØϾ»ƾÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØ

 ™Æ¹Ê˹ÊÁØ£¹Ìφ†††† §Ãʹƹ±¹ÎÇ»¹††† ¦¹Ë¹ÄÕت¾Ã¹Ð¾»¹††††


80 | ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | ├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #50 (697) 23.12.13 ┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

лЉлБлалФ........................................................................68

"┬є;

┬ф┬Ф┬Е

лћ

лЉлБлалЋлЮлўлЋ .................................................................70

┬ф┬Ф┬Е

лўлЮлњлЋлалблъла ..............................................................67

лћлљлблДлўлџ....................................................................53

лўлЮлњлЋлалблъла лАлњлљлалълДлЮлФлЎ.....................................67

лћлњлЋлалў .................................................. 30-31, 55, 57

лўлЮлАлблалБлюлЋлЮлб ...................................................65-68

лћлњлЋлалў люлЋлќлџлълюлЮлљлблЮлФлЋ ...................................55

лўлЮлблЋлалАлџлълЏ ............................................................67

лњлљлЊлълЮлџлљ .............................................33-36, 50, 54

лћлњлЋлалў люлЋлќлџлълюлЮлљлблЮлФлЋ ...................................55

лўлГлџ.....................................................................63-65

лњлљлЊлълЮлџлљ лњлўлЮлўлЏлълњлљл» ........................................50

лћлњлЋлалў люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЋ .......................30-31, 55

лњлљлЊлълЮлџлљ лЪлњлЦ ........................................................54

лћлњлЪ ........................................................................... 37

лџ

лњлљлЏлўлџлў...................................................................68

лћлЋлџлъла ................................................................55-56

лџлљлЉлЋлЏлг ................................................63, 65-66, 68

лњлљлЮлЮлљ .....................................................................58

лћлЋлюлълЮлблљлќ ......................................................70, 72

лџлљлЉлЋлЏлг-лџлљлЮлљлЏ ................................................63-64

лњлљлблљ лЉлљлЌлљлЏлглблълњлљл» .............................................46

лћлЋлалќлљлблЋлЏлў ............................................................65

лџлљлЉлўлЮлФ лћлБлелЋлњлФлЋ ............................................. 57

лњлЋлЮлблўлЏлг .................................................................58

лћлЋлблАлџлўлЋ..................................................................56

лџлљлюлЋлЮлг ............................................. 24, 29, 50, 61

лњлЋлЮлблўлЏл»лдлўл» .........................................................62

лћлўлЌлљлЎлЮ...................................................................70

лџлљлюлЋлЮлг лълЉлЏлўлдлълњлълДлЮлФлЎ ................................29

лњлЋлалЋлњлџлљ ...................................................39, 46, 69

лћлўлАлџлў .....................................................................68

лџлљлюлўлЮлФ ................................................................. 57

лњлЋлблълЮлўлб ....................................................41, 52-53

лћлЮлўлЕлљ лџлълЏлълћлЋлЌлЮлФлЋ...................................22-23

лџлљлЮлўлАлблалљ .............................................................. 41

лњлЋлелљлЏлљ ..................................................................56

лљлџлАлЋлАлАлБлљлалФ .................................................. 55, 61

лћлълЉлљлњлџлљ лњ лЉлЋлблълЮ ........................................23, 25

лџлљлЪлалълЏлълЮ.............................................................. 51

лњлўлЏлљлблЋлалю ..............................................................40

лљлЏлЋлЉлљлАлбла ...............................................................26

лћлълЉлљлњлџлў лћлЏл» лЉлЋлблълЮлљ........................................23

лџлљлалЉлўлћ лџлљлЏлглдлўл» ............................................... 51

лњлўлЏлџлљ......................................................................64

лљлЮлЊлљлалФ...................................................... 30, 70-71

лћлълЉлљлњлџлљ лњ лалљлАлблњлъла ..........................................25

лџлљлалџлљлАлФ лљлалюлљлблБлалЮлФлЋ .................................... 31

лњлўлЏлџлў .....................................................................64

лљлЮлблўлАлЋлЪлблўлџ..........................................................68

лњлўлблалљлќлў ................................................................ 57

лљлЮлблўлАлЋлЪлблўлџлў....................................................... 41

лњлўлблалљлќлў лЦлБлћлълќлЋлАлблњлЋлЮлЮлФлЋ........................... 57

лљлЪлЪлљлалљлб .................................................................67

лњлълћлълЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлг ..............................................60

лљлЪлЪлљлалљлб лАлњлљлалълДлЮлФлЎ........................................67

лњлълћлълЪлалълњлълћ ................................................. 57, 71

лљлЪлЪлљлалљлблФ..............................................................67

лњлълћлълълблЏлўлњлФ .................................................31, 55

лљлЪлЪлљлалљлблФ лАлњлљлалълДлЮлФлЋ.....................................67

лњлълћлълАлблълџлў ..............................................42, 45-46

лљлалЋлЮлћлљ ......................................................68, 72-73

лњлълЌлћлБлЦлълњлълћлФ .....................................................62

лљлалюлљлблБлалљ ..............20, 23, 25, 29, 31, 57-58, 62

лњлълЎлЏлълџ ............................................................39, 46

CERESIT ............................................................. 40-41 ISOVER ..............................................................46, 49 KATEPAL ..................................................................45 KNAUF .........................................................28-29, 49 TARKETT ..................................................................52 URSA ........................................................................46

лљ лљлњлблълњлФлелџлљ .........................................................72 лљлњлблълюлљлблўлџлљ .........................................................69 лљлњлблълюлљлблФ .............................................................63 лљлњлблълБлАлЏлБлЊлў .....................................................72-73 лљлџлњлљлалўлБлюлФ.......................................................... 57

лЉлФлблълњлџлў......................................................... 31, 71

лњ

лљлАлЉлЋлАлб ............................................................. 46, 51

лњлълЏлюлљ ..............................................................29, 40

лљлАлцлљлЏлглб ........................................................... 26-27

лњлълЏлюлљ-лАлЏлълЎ ......................................................... 41

лљлблблалљлџлдлўлълЮлФ лњлълћлЮлФлЋ .................................... 61

лњлълалълблљ.......................................................30-31, 69

лљлдлЋлблълЮ.................................................................... 41

лњлълалълблљ лљлњлблълюлљлблўлДлЋлАлџлўлЋ ...............................69 лњлълалълблљ лЊлљлалљлќлЮлФлЋ .............................................30

лЉ лЉлљлџ ...........................................................................67 лЉлљлЏлџлљ ......................................................................29 лЉлљлЏлџлълЮлФ ...............................................................55 лЉлљлЏлЏлљлАлб.....................................................26-28, 72 лЉлљлЮлў ............................................. 35, 38-39, 50, 71

лњлълАлџ ........................................................................52

лћлълЉлљлњлџлљ лЪлалълблўлњлълюлълалълЌлЮлљл» ....................... 23

лџлљлалЮлўлЌлФ ...............................................................56

лћлълЉлљлњлџлў лЪлалълблўлњлълюлълалълЌлЮлФлЋ ...................... 26

лџлљлАлАлЋлблФ.................................................................50

лћлълЉлълалЮлФлЋ лГлЏлЋлюлЋлЮлблФ ......................................44

лџлљлАлАлЋлблФ лцлљлАлљлћлЮлФлЋ ..........................................50

лћлълќлћлЋлЪлалўлЋлюлЮлўлџ ...............................................58

лџлљлцлЋлЏлг ...................................................................53

лћлълюлљ, лЉлљлЮлў ................................................... 39, 71

лџлњлљлћлалљлб.....................................................30-31, 62

лћлълалЮлўлб ................................................................... 51

лџлЋлалљлюлЌлўлб .................................................26-28, 72

лћлълАлџлљ лћлЏл» лЪлълЏлљ..................................................34

лџлЋлалљлюлЌлўлблълЉлЏлълџлў ....................................... 23, 27

лћлълАлџлљ лЮлЋлълЉлалЋлЌлЮлљл» .....................................34-35

лџлЋлалљлюлълЊлалљлЮлўлб .............................................29, 53

лћлълАлџлљ лълЉлалЋлЌлЮлљл» ................................................34

лџлЋлалълАлўлЮ ................................................................ 51

лћлълАлџлљ лАлБлЦлљл» ........................................................36

лџлЋлАлАлълЮлФ................................................................56

лћлълАлџлљ лЪлљлалџлЋлблЮлљл» ..............................................34

лџлўлълАлџлў............................................................ 31, 71

лћлалЋлЏлг ......................................................................67

лџлўлалЪлўлД........................................20, 23-24, 26, 50

лћлалълЉлг......................................................................66

лџлўлалЪлўлД лџлалљлАлЮлФлЎ .............................................. 24

лћлАлЪ ........................................................................... 37

лџлўлалЪлўлД лАлўлЏлўлџлљлблЮлФлЎ ....................................... 24

лњлФлњлълЌ люлБлАлълалљ .................................26-28, 72-73

лЋ

лњлФлџлЏл«лДлљлблЋлЏлг .....................................................63

лЉлљлАлАлЋлЎлЮлФ ............................................................. 61 лЉлЋлЮлЌлълЪлўлЏлљ ...........................................................67 лЉлЋлЮлЌлълЪлўлЏлФ ..........................................................67 лЉлЋлАлЋлћлџлў .................................................... 38-39, 71 лЉлЋлблълЮ ..............................20-21, 23, 25-26, 65, 68 лЉлЋлблълЮлълюлЋлелљлЏлџлў ........................................67, 73 лЉлЋлблълЮлълАлюлЋлАлўлблЋлЏлў.............................................66 лЉлўлблБлю ..............................................................21, 42 лЉлЏлљлЊлълБлАлблалълЎлАлблњлъ .......................................26, 72 лЉлЏлълџ лЊлљлЌлълЉлЋлблълЮлЮлФлЎ ........................................ 21 лЉлЏлълџ лАлўлЉлўлб........................................................... 21 лЉлЏлълџ лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлблЮлФлЎ................................. 21-22 лЉлЏлълџлў лњлљлалюлўлб............................................... 21-22 лЉлЏлълџлў лЊлљлЌлълЉлЋлблълЮлЮлФлЋ ...............................20, 22

лџлўлалЪлўлД лАлблалълўлблЋлЏлглЮлФлЎ................................... 24 лџлўлАлблў ......................................................................68

лњлФлџлЏл«лДлљлблЋлЏлў ...............................................62-64

лЋлњлалълњлљлЊлълЮлџлљ .......................................................35

лџлЏлљлЪлљлЮ ...................................................................59

лњлФлелџлў-лблБлалФ .......................................................68

лЋлюлџлълАлблг..........................................................31, 66

лџлЏлљлЪлљлЮ лълЉлалљлблЮлФлЎ .............................................59

лЊ

лќ

лџлЏлљлЪлљлЮлФ ...............................................................68

лЉлљлАлАлЋлЎлЮ ................................................................. 61

├ї├Ё ├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ├Ё├ї ├љ├Ё├і ├І├ђ├ї├Џ ├Ј├ј ├њ├Ё├І: 949-100

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

лўлЮлњлЋлЮлблљлалг ............................................................69

лЊлљлЌлълЮлълџлълАлўлЏлџлў .................................................67

лќлљлЏл«лЌлў .................................................................56

лЊлљлЎлџлљ ......................................................................32

лќлљлЏл«лЌлў лЌлљлЕлўлблЮлФлЋ .........................................56

лЊлљлЎлџлў ......................................................................32

лќлЉлў ...................................................................20, 23

лЊлњлълЌлћлў................................................32, 39, 43-44

лЌ

лЊлЋлълблЋлџлАлблўлЏлг ......................................................... 51 лЊлЋлалџлБлЏлЋлА ...................................................40-41, 53 лЊлЋлалюлЋлблўлџ.........................................................39-40 лЊлЋлалюлЋлблўлџлў ............................................................40 лЊлўлЉлџлљ ...............................................................31, 55 лЊлўлћлалълЪлљлалълњлЋлблалълўлЌлълЏл»лдлўл» .......................... 51 лЊлўлћлалълўлЌлълЏл»лдлўл» ............................. 42, 51, 70-71 лЊлўлЏлглЌлФ ...................................................................64 лЊлўлЪлА .........................................................................26 лЊлўлЪлАлълџлљлалблълЮ .................................... 28-29, 36-37 лЊлџлЏ ......................................................................28-29

лџлЏлЋлў...................................................................39-40 лџлЏлЋлЎ.................................................................. 24, 40 лџлЏлЋлЎ лћлЏл» лЪлЏлўлблџлў................................................40 лџлЏлЋлЎ лћлЏл» лЪлЏлўлблџлў................................................40 лџлЏлЋлЎ лълЉлълЎлЮлФлЎ ...................................................40 лџлЏлЋлЎ-люлљлАлблўлџлљ .....................................................68 лџлЏлЋлюлюлФ .................................................................66

лЌлљлЉлъла ......................................................................23 лЌлљлЉлълалФ .....................................................30-31, 55 лЌлљлћлњлўлќлџлљ ...................................................... 58, 61 лЌлљлюлџлў ..................................................................... 51 лЌлљлЪлДлљлАлблў........................................................31, 66 лЌлљлблњлъла ....................................................................58 лЌлљлблўлалџлљ .................................................................40 лЌлЋлюлЏл» ........................................................26-28, 72

лџлЏл«лДлў ....................................................................68 лџлълњлалФ..................................................................... 51 лџлълЌлФлалглџлў ....................................................... 30-31 лџлълЏлглдлљ лџлълЏлълћлЋлЌлЮлФлЋ ........................................ 24 лџлълюлЪлЏлЋлџлблљлдлўл» ...................................................44 лџлълюлЪлЏлЋлџлблБл«лЕлўлЋ...........................42-44, 62, 66 лџлълЮлћлўлдлўлълЮлЋлалФ..................................................62 лџлълЮлћлўлдлўлълЮлўлалълњлљлЮлўлЋ .....................................62

лЌлЋлалџлљлЏлъ ................................................................. 31

лџлълЮлглџлў............................................................ 42, 51

лЌлЋлалџлљлЏлљ ........................................................... 56-57

лџлълалълЉлџлљ ................................................................65

лў

лџлълалълЉлџлў ................................................................36

лџлълблЏлФ......................................................................60

лЉлЏлълџлў лЪлълЏлўлАлблўлалълЏлЉлЋлблълЮлЮлФлЋ ...................... 22

лЊлЏлўлЮлљ ................................................................26-28

лЉлЏлълџлў лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлблЮлФлЋ ....................................22

лЊлълЏлълњлџлў .................................................................69

лЉлълџлАлФ....................................................... 31, 65, 71

лЊлълалЉлФлЏлг...........................................................34-35

лЉлълЏлб .........................................................................32

лЊлълцлалълблалБлЉлљ..........................................................63

лўлЌлњлЋлАлблг лЊлалљлЮлБлЏлўлалълњлљлЮлЮлљл»...........................26

лЉлълЏлблФ .....................................................................32

лЊлалљлЮлБлЏлљ ..................................................................46

лўлЌлњлЋлАлблг лџлълюлълњлљл» .............................................26

лџлълблЏлФ лълблълЪлўлблЋлЏлглЮлФлЋ ......................................60

лЉлълДлљлблљ ....................................................................58

лЊлалБлЌлълЪлЋлалЋлњлълЌлџлў .............................26-28, 72-73

лўлЌлњлЋлАлблг лЮлЋлЊлљлелЋлЮлљл».........................................26

лџлалљлЮ .................................................................59, 73

лЉлалЋлњлЮлљ ............................................................ 39, 71

лЊлалБлЮлб ....................................................................... 41

лўлЌлЊлълблълњлЏлЋлЮлўлЋ

лџлалљлЮ лелљлалълњлълЎ ...................................................59

лЉлалЋлњлЮлъ ............................................................32, 50

лЊлалБлЮлблълњлџлљ............................................................. 41

люлЋлблљлЏлЏлълџлълЮлАлблалБлџлдлўлЎ..............................31, 70

лџлалљлЮлФ.....................................................................59

лЉлалЋлЌлЋлЮлб..................................................................69

лЊлалБлЮлблълњлџлў............................................................. 41

лўлЌлълњлЋла .............................................................49-50

лџлалљлЮлФ лелљлалълњлФлЋ ...............................................59

лЉлалБлА ............................................................32-36, 50

лЊлал»лЌлЋлњлўлџ ...............................................................60

лўлЌлълЏлЋлЮлблљ ...............................................................65

лџлалљлАлџлљ ............................................................41, 68

лЉлалБлАлълџ....................................................................33

лЊлал»лЌлЋлњлўлџлў ............................................................58

лўлЌлълАлЪлљлЮ .................................................. 42, 48, 51

лџлалљлАлџлљ лљлџлалўлЏлълњлљл» ........................................... 41

лџлълблЋлЏ.......................................................................60


┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

| ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | 81

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лџлалљлАлџлў ............................................................. 41-42

люлўлЮлњлљлблљ ................................................... 47, 49-50

лЪлљлЮлЮлъ ..................................................................... 57

лџлалЋлЪлЋлќ...................................................................32

люлълЌлљлўлџлљ ........................................................ 53, 61

лЪлљлалџлЋлб ......................................................46, 52, 70

лЪлълблљле ..............................................................23, 25

лџлалълњлЋлЏлглЮлФлЋ лалљлЉлълблФ ....................................... 71

люлълЏлћлўлЮлЊлў .............................................................56

лЪлљлалълўлЌлълЏл»лдлўл» ..................................... 39, 42, 51

лЪлълблълЏлџлў ...........................................................54-56

лџлалълњлЏлў ....................................... 28, 30-31, 37, 39,

люлълЏлълблџлў ................................................................68

лЪлљлалълЮлўлб ................................................................ 51

лЪлълблълЏлџлў лЮлљлбл»лќлЮлФлЋ ....................................54-55

42-47, 49-52, 70-71

люлълЏлълблълџ ................................................................67

лЪлЋлЮлљ ........................................................................40

лЪлълблълЏлълџ .................................................................55

лџлалълњлЏл» .............................................................42-44

люлълЏлълблълџ лълблЉлълЎлЮлФлЎ .........................................67

лЪлЋлЮлълЪлЏлљлАлб ...................................................... 47-48

лЪлълблълЏлълџ лЪлълћлњлЋлАлЮлълЎ ........................................55

лџлалълюлџлў ..................................................................39

люлълЮлблљлќ ...........31, 33-36, 39, 43-45, 51, 53, 55,

лЪлЋлЮлълЪлълЏлўлАлблўлалълЏ.........................................48-49

лЪлалљлЎлюлЋла ................................................................44

лџлалълЮлелблЋлЎлЮ ..........................................................60

60-62, 64-65, 68, 70-71

лЪлЋлЮлълАлблЋлџлЏлъ..........................................................48

лЪлалЋлћлюлЋлблФ лўлЮлблЋлалглЋлалљ ...................................... 57

лџлалълелџлљ люлалљлюлълалЮлљл» ....................................... 27

люлълЮлблљлќ лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўл» ................................. 61

лЪлЋлЮлълблЋлалю ........................................................46-50

лЪлалЋлълЉлалљлЌлълњлљлблЋлЏлг лалќлљлњлДлўлЮлФ ...................... 42

лЪлълалблљлЏлФ ................................................................ 57

лџлалБлЊ ...................................................................29-30

люлълЮлблљлќ лАлўлАлблЋлю лълблълЪлЏлЋлЮлўл» ......................... 71

лЪлЋлЮлълцлълЏ ................................................................ 47

лЪлалЋлАлА ......................................................................66

лџлалБлЊ лЮлЋлалќлљлњлЋл«лЕлўлЎ ........................................30

люлалљлюлъла ................................................................. 27

лЪлЋлалЋлњлълЌлџлў............................................................73

лЪлалўлЉлълалФ ...............................................................62

лџлБлЦлЮлў ......................................................................56

люлалљлюлъла люлълЏлълблФлЎ ............................................. 27

лЪлЋлалЋлЊлЮлълЎ........................................................26, 28

лЪлалўлЦлълќлўлЋ .............................................................56

лџлБлЦлЮл» ......................................................................58

люлБлцлблљ......................................................................60

лЪлЋлалЋлюлФлДлџлў.................................................... 22-24

лЪлалълњлълћ .............................................................65-66

лЏ

лЮ

лЏлљлџ ....................................................................41, 54

лЮлљлЉлўлњлџлљ ................................................................ 51

лЏлљлюлўлЮлљлб ...................................................46, 52-53

лЮлљлњлЋлАлФ ............................................................ 31-32

лЏлљлюлЪлљ .....................................................................62 лЏлљлюлЪлФ ..............................................................62-63

лЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлг.........................................................67 лЮлљлџлълЮлЋлДлЮлўлџ ........................................................64

лЏлљлблБлЮлг .................................................................... 61

лЮлљлЏлўлДлЮлўлџ .......................................................35-36

лЏлЋлЮ ....................................................................50, 60

лЮлљлАлълАлФ ...........................................................61, 67

лЏлЋлЮлблљ лАлўлЊлЮлљлЏлглЮлљл» ............................................69 лЏлЋлЮлблљ лБлЪлљлџлълњлълДлЮлљл» .........................................69 лЏлЋлЮлблљ лцлБлю ......................................................51, 59 лЏлЋлЮлблФ лџлЏлЋлЎлџлўлЋ ..................................... 52, 57, 69

лЮлљлАлълАлФ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ .................................... 61 лЮлљлЕлЋлЏлглЮлўлџ ..........................................................36 лЮлўлелў ......................................................................56 лЮлълќлълњлџлў ...............................................................68

лЏлЋлЪлЮлўлЮлљ ................................................................56 лЏлЋлАлљ .........................................................................68 лЏлЋлАлблЮлўлдлљ........................................................ 35, 57 лЏлЋлАлблЮлўлдлФ................................... 31-32, 43, 61, 68 лЏлўлЮлълЏлЋлБлю ..............................................................52 лЏлўлАлб ..............28-31, 36-39, 42-44, 46-48, 55, 57 лЏлўлАлб лЊлЏлљлћлџлўлЎ.......................................................43 лЏлўлАлб лълдлўлЮлџлълњлљлЮлЮлФлЎ................................30, 43 лЏлўлАлб лЪлЋлалцлълалўлалълњлљлЮлЮлФлЎ............................... 57 лЏлўлАлблФ ...............................................................43-44 лЏлўлблглЋ........................................... 31, 39, 46, 57, 61 лЏлўлблглЋ лЪлЋлДлЮлълЋ ................................. 39, 46, 57, 61 лЏлълћлќлўлў ..................................................................55 лЏлълблџлў ......................................................................64 лЏл«лЏлглџлљ ..................................................................72

лъ лълЉлълЊлалЋлњлљлблЋлЏлў .....................................................60 лълЉлълў..................................................................53-54 лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ...................... 61 лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлълњ ................... 61 лълЉлалљлЉлълблџлљ лў лЪлълЏлўлалълњлџлљ лџлалълюлџлў лАлблЋлџлЏлљ ..................................................39 лълЉлАлЏлБлќлўлњлљлЮлўлЋ ...................................... 55, 60-61 лълЊлЮлЋлЉлўлълЌлљлЕлўлблљ............................ 39, 42, 47, 68 лълЊлЮлЋлЌлљлЕлўлблљ .............................. 46-47, 55, 62, 68 лълЊлЮлЋлблБлелўлблЋлЏлў ....................................................68 лълЊлалљлќлћлЋлЮлўл»..................................................43, 55 лълЌлЋлЏлЋлЮлЋлЮлўлЋ..........................................................72 лълџлЮлљ .................................................................44, 55

лю люлљлЮлълюлЋлбла .............................................................59 люлљлЮлълюлЋлблалФ .........................................................67 люлљлАлблўлџлљ ..................................... 37, 40, 42-43, 51 люлљлАлблўлџлљ лЉлўлблБлюлЮлљл» ....................................42-43 люлљлАлблўлџлў .........................................................40, 69 люлљлблЋлалўлљлЏ ..............................................................62 люлљлблЋлалўлљлЏлФ ..............................20, 26, 28-29, 36, 41-42, 47, 50, 52, 57, 61, 67 люлљлблЋлалўлљлЏлФ лЪлЏлЋлЮлълДлЮлФлЋ ................................. 61

лълџлЮлљ лћлЋлалЋлњл»лЮлЮлФлЋ.............................................55 лълџлЮлљ люлљлЮлАлљлалћлЮлФлЋ.....................................44, 55 лълџлЮлљ лЪлњлЦ ...............................................................55 лълџлЮлљ лЪлЏлљлАлблўлџлълњлФлЋ ..........................................55 лълЏлўлцлљ .....................................................................42 лълЮлћлБлЏлўлЮ...........................................................42-44 лълЪлўлЏлџлў.........................................26-28, 34-35, 72 лълалЊлАлблЋлџлЏлъ .............................................................39 лълАлБлелўлблЋлЏлў ...........................................................62 лълАлБлелўлблЋлЏлў лњлълЌлћлБлЦлљ ........................................62

лЪлЋлалЋлЦлълћлФ..............................................................60

лЪлалълњлълЏлълџлљ ...........................................................30

лЪлЋлалўлЏлљ ............................................................31, 36

лЪлалълЋлџлблўлалълњлљлЮлўлЋ...........................31, 60, 70-72

лЪлЋлалцлълалљлблъла .........................................................67

лЪлалълќлЋлџлблъла ...........................................................62

лЪлЋлалДлљлблџлў...............................................................69

лЪлалълЪлўлблџлљ ..............................................................68

лЪлЋлАлџлълЉлЋлблълЮ............................................. 21, 24-25

лЪлалълцлўлЏлг лљлЏлЉлЋлА ..................................................29

лЪлЋлАлълџ ............................................26-28, 63, 72-73

лЪлалълцлўлЏлг лћлЏл» лЊлџлЏ ...............................................29

лЪлЋлДлў ........................................................................ 57

лЪлалълцлЏлўлАлб ..............................................................44

лЪлўлЊлюлЋлЮлблФ .............................................................25

лЪлалълцлЮлљлАлблўлЏ............................................31, 42-45

лЪлўлЏлљ ........................................................................67

лЪлБлћлалљ лљлЏл«люлўлЮлўлЋлњлљл» ......................................25

лЪлўлЏлълюлљлблЋлалўлљлЏ.......................................32-36, 39

лЪлБлелџлў лблЋлЪлЏлълњлФлЋ...............................................67

лЪлўлЏлълюлљлблЋлалўлљлЏлФ ................................................35 лЪлўлЏл»лАлблалФ .............................................................56

ла

лЪлЏлљлАлблўлцлўлџлљлблъла..................................................25

лалљлЉлълблФ лЉлЋлблълЮлЮлФлЋ............................................. 71

лЪлЏлљлАлблўлцлўлџлљлблълалФ ..............................................23

лалљлЉлълблФ лАлњлљлЎлЮлФлЋ...............................................72

лЪлЏлЋлЮлџлљ .................................44, 48, 51, 61, 69-70

лалљлЉлълблФ лАлњлљлалълДлЮлФлЋ.......................................... 71

лЪлЏлЋлЮлџлљ лљлалюлўлалълњлљлЮлЮлљл» ....................48, 51, 69

лалљлћлўлљлблъла............................................................... 61

лЪлЏлЋлЮлџлў ............................................................51, 70

лалљлћлўлљлблълалФ ........................................................... 61

лЪлЏлўлЮлблБлА ......................................31, 35-36, 52, 54

лалљлЌлфлЋлюлФ ...............................................................64

лЪлЏлўлблљ лћлълалълќлЮлљл» ...............................................25

лалљлАлблњлъла ..........................................................23, 25

лЪлЏлўлблџлљ лџлљлцлЋлЏлглЮлљл» ...........................................53

лалЋлЌлўлЮлљ ................................................................... 51

лЪлЏлўлблџлљ лџлЋлалљлюлўлДлЋлАлџлљл» ...................................53

лалЋлЌлглЉлљ ....................................................................60

лЪлЏлўлблџлљ лЮлљлЪлълЏлглЮлљл» ...........................................53

лалЋлЎлџлљ................................................................35-36

лЪлЏлўлблџлљ лЪлълблълЏлълДлЮлљл» .........................................54

лалЋлџлълЮлАлблалБлџлдлўл».................................................. 71

лЪлЏлўлблџлљ лблалълблБлљлалЮлљл» ...................................25, 29

лалЋлюлЮлў ..................................................................... 51

лЪлЏлўлблФ лЊлўлЪлАлълњлФлЋ ...............................................29

лалЋлюлълЮлб ........................................ 55, 61-62, 71, 73

лЪлЏлўлблФ лћлълалълќлЮлФлЋ .............................................25

лалЋлелЋлблџлў ...................................................30-31, 55

лЪлЏлўлблФ люлўлЮлЋлалљлЏлълњлљлблЮлФлЋ ...............................48

лалЋлелЋлблџлў люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЋ .............................. 31

лЪлЏлўлблФ лЪлљлЌлълЊлалЋлЉлЮлЋлњлФлЋ ...................................48

лалълњлЮлўлблЋлЏлг лЪлълЏлљ................................................. 41

лЪлълЊлълЮлљлќ .........................................................32, 35

лалълЌлЋлблџлў ....................................................56, 62-64

лЪлълЊлалБлЌлДлўлџ ............................................................72

лалълЏлглАлблљлњлЮлў..........................................................56

лЪлълћлълџлълЮлЮлўлџ ........................................................56

лалБлЉлЋлюлљлАлб........................................................25, 45

лЪлълћлълџлълЮлЮлўлџлў ........................................29, 55-56

лалБлЉлЋлалълўлћ ....................................................... 37, 45

лЪлълџлалљлАлџлљ .......................................................30, 73

лалБлџлљлњлљ.............................................................51, 68

лЪлълџлалФлблўлЋ ........................................ 44, 46, 52, 71

лалБлџлљлњлљ лЪлълќлљлалЮлФлЋ ............................................68

лЪлълџлалФлблўл» ................................................42, 52-53 лЪлълЏ ..............................................................52-53, 64

лА

лЪлълЏ лблЋлЪлЏлФлЎ ..........................................................53

лАлљлЎлћлўлЮлЊ .............................................45, 50-51, 53

лЪлълЏлўлџлљлалЉлълЮлљлб .........................39, 43, 45, 49-50

лАлљлЎлћлўлЮлЊ лњлўлЮлўлЏлълњлФлЎ.........................45, 50, 53

лълблЉлЋлЏлўлњлљлблЋлЏлг ......................................................68

лЪлълЏлўлЪлалълЪлўлЏлЋлЮ ............................................48, 60

лАлљлЎлћлўлЮлЊ люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЎ .......................45, 50

лълблњлълћ .........................................................30, 59-60

лЪлълЏлўлАлблўлалълЏ .........................................................48

лАлљлюлълЪлълЊлалБлЌлДлўлџ ........................................... 73-74

лълблћлЋлЏлџлљ..................................................... 55, 70-71

лЪлълЏлўлБлалЋлблљлЮ ................................................... 40, 51

лАлљлюлълЪлълЊлалБлЌлДлўлџлў .............................................. 74

лълблџлълАлФ ...........................................................31, 55

лЪлълЏлълЊ ...................................................................... 27

лАлљлюлълалЋлЌ ................................................................32

лълблълЪлЏлЋлЮлўлЋ ..................................................... 60, 71

лЪлълЏлълАлљ ...................................................................30

лАлљлюлълалЋлЌлФ......................................................32, 43

лЪ

лЪлълЏлълблЮлъ................................................................. 51

лАлљлЮлблЋлЦлЮлўлџлљ ......................................................... 57

лЪлълЏлФ ................................................................ 53, 71

лАлљлЮлцлљл»лЮлА ............................................................. 57

люлЋлблљлЏлЏлълџлълЮлАлблалБлџлдлўлў........................30-31, 70

лЪлљлџлЏл»............................................................... 39, 47

лЪлълЏлФ лЉлЋлблълЮлЮлФлЋ .................................................53

лАлљлБлЮлФ ................................................ 36, 47, 49, 61

люлЋлблљлЏлЏлълЪлалълџлљлб ............................................29-30

лЪлљлЮлЋлЏлў ...................................................................54

лЪлълалЋлЉлалўлџ .......................................................22, 29

лАлњлљлў .................................................................23, 25

люлЋлблљлЏлЏлълДлЋлалЋлЪлўлдлљ ......................................42-44

лЪлљлЮлЋлЏлў лЪлњлЦ ..........................................................54

лЪлълалЋлЉлалўлџлў ...........................................................29

лАлњлљл» ........................................................................25

люлЋлблўлЌлФ .................................................................. 31

лЪлљлЮлЋлЏлў лЪлЏлљлАлблўлџлълњлФлЋ......................................54

лЪлълалўлЏлЋлџлА .......................................... 47, 49-50, 62

лАлњлЋлалЏлљ ....................................................................68

люлЋлелџлў ........................................27-28, 43, 69, 72

лЪлљлЮлЋлЏлў лАлблЋлЮлълњлФлЋ .............................................54

лЪлълалълЊлў ...................................................................53

лАлњлЋлблўлЏлглЮлўлџ ...................................................62-63

люлЋлелџлў лЪлълЏлўлЪлалълЪлўлЏлЋлЮлълњлФлЋ .......... 27, 69, 72

лЪлљлЮлЋлЏлг.......................................................50-51, 54

лЪлълалълЊлў лљлЏл«люлўлЮлўлЋлњлФлЋ...................................53

лАлњлЋлблўлЏлглЮлўлџлў.................................................62-63

люлљлелўлЮлљ лелЏлўлцлълњлљлЏлглЮлљл» ..............................67 люлљлелўлЮлФ ...............................................................73 люлЋлЉлЋлЏлг ...................................................................56 люлЋлЏ........................................................................... 27 люлЋлЏ лАлблалълўлблЋлЏлглЮлФлЎ........................................... 27 люлЋлюлЉлалљлЮлФ............................................................43 люлЋлблљлЏлЏлълўлЌлћлЋлЏлўл» ......................................... 30-31

├ї├Ё ├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ├Ё├ї ├љ├Ё├і ├І├ђ├ї├Џ ├Ј├ј ├њ├Ё├І: 949-100

├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #50 (697) 23.12.13


82 | ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | ├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #50 (697) 23.12.13 ┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лАлњл»лЌлў......................................................................25

лАлблалЋлюл»лЮлџлў ........................................................... 68

лБлЊлълЏлг ...................................................25-28, 60, 72

лАлЊлълЮлФ ..............................................................58, 60

лАлблалълўлблЋлЏлглАлблњлъ лћлълюлълњ .................................... 71

лБлћлЏлўлЮлўлблЋлЏлў .......................................................... 66

лАлЋлЎлцлФ .................................................................... 57

лАлбл»лќлџлљ...................................................... 41, 52-53

лБлЌлъ ....................................................................63, 65

лелњлЋлЏлЏлЋла .......................................................... 30-31

лАлЋлалЋлЉлал»лЮлџлљ ......................................................... 42

лАлбл»лќлџлў ..................................................... 31-32, 64

лБлџлЏлљлћлџлљ .................................................... 29, 71-72

лелЋлАлблўлЊлалљлЮлЮлўлџ ................................................... 30

лАлЋлблџлљ..................................... 28, 30-31, 49, 68, 71

лАлБлЪлЋлалЪлЏлљлАлблўлцлўлџлљлблъла ..................................... 25

лБлалЮлФ ....................................................................... 31

лелўлЮлљ ...............................................................62, 67

лАлЋлблџлљ люлљлЏл»лалЮлљл» ................................................ 31

лАлБлЪлЋлалЪлЏлљлАлблўлцлўлџлљлблълалФ .................................. 27

лБлАлЏлБлЊлў ................................................. 26, 70, 72-74

лелўлцлЋла .............................................................38, 46

лАлЋлблџлљ лцлљлАлљлћлЮлљл» .................................. 49, 68, 71

лАлДлЋлблДлўлџлў ........................................................ 64-65

лБлблЋлЪлЏлЋлЮлўлЋ ............................................... 50, 52, 71

лАлЋлблџлљ лелблБлџлљлблБлалЮлљл» ......................................... 31

лАлДлЋлблДлўлџлў лГлЏлЋлџлблалълГлЮлЋлалЊлўлў........................... 65

лБлблЋлЪлЏлўлблЋлЏлг ..................................................... 49-50

лАлЋлблџлљ-лалљлЉлўлдлљ ...................................................... 31

лАлГлЮлћлњлўлД-лЪлљлЮлЋлЏлў ................................................ 28

лБлЦлълћ лЌлљ лњлълћлълЎ лњ лЉлљлАлАлЋлЎлЮлЋ............................ 62

лАлўлЉлўлб ................................................................ 21-22

лб

лц

лАлўлџлљлблўлњ ................................................................. 42

лблљлалљ .........................................................................69

лцлљлЮлЋлалљ ............................................................. 36-39

лАлўлАлблЋлюлљ лњлълћлълАлблълДлЮлљл» ................................... 45

лблЋлЏлЋлќлџлў ................................................................. 57

лАлўлАлблЋлюлФ лњлълћлълАлблълДлЮлФлЋ ................................. 45

лблЋлЮлб ..................................................................45, 72

лАлџлўлЪлўлћлљла.............................................................. 42

лблЋлЪлЏлўлдлФ ......................................................... 31, 39

лАлџлълЉлљ......................................................................32

лблЋлЪлЏлълўлЌлълЏл»лдлўл» ................................................. 49

лАлџлълЉлФ..............................................................39, 49

лблЋлалюлълюлЋлблалФ........................................................ 67

лАлџлълблД ................................................................ 69-70

лблЋлалюлълЪлалълцлўлЏлг ................................................... 45

лАлюлЋлАлў лАлБлЦлўлЋ ........................................................ 41

лблЋлалюлълалЋлЊлБлЏл»лблъла ................................................ 53

лАлюлЋлАлўлблЋлЏлў............................................................ 58

лблЋлЦлЪлЏлљлАлблўлЮлФ....................................................... 51

лАлЮлЋлЊлълБлЉлълалЕлўлџ ................................................... 67

лблўлАлюлљ .................................................43, 46, 49-50

лАлълЏлглњлЋлЮлб ............................................................... 42

лблџлљлЮлг ...................................................................... 51

лАлЪлЋлдлълћлЋлќлћлљ ........................................................ 69

лблълЪлЏлўлњлъ.......................................................... 31, 51

лАлЋлблџлў люлълАлџлўлблЮлФлЋ............................................. 55

ле

лелџлљлцлФ............................................... 56-57, 65, 69 лелџлљлцлФ лЊлљлалћлЋлалълЉлЮлФлЋ...................................... 57 лелџлљлцлФ-лџлБлЪлЋ ........................................................ 56 лелЏлљлЊлЉлљлБлюлФ.......................................................... 69

лАлЪлЋлдлблЋлЦлЮлўлџлљ ....................................................... 66 лАлалЋлЌлџлљ.............................................................. 34-35 лАлалБлЉлФ ........................................................36, 38-39 лАлблљлЉлўлЏлўлЌлљлблълалФ.................................................. 64

лАлблљлЏлг............................................. 29, 43-45, 50-51 лАлблљлЏлг лълдлўлЮлџлълњлљлЮлЮлљл»............................... 43, 51

лцлљлЮлЋлалљ лЏлљлюлўлЮлўлалълњлљлЮлЮлљл» ...................... 38-39 лцлљлАлљлћлЮлФлЋ лалљлЉлълблФ ............................................ 71

лелЮлБла ....................................................................... 51 лелЪлљлЊлљлб ................................................................... 69 лелЪлљлЏлФ ................................................................... 30

лцлљлАлљлћлФ ........................................................... 45, 51

лелЪлљлблЏлЋлњлџлљ лЊлўлЪлАлълњлљл» ...................................... 40

лцлљлАлљлћлФ лњлЋлЮлблўлЏлўлалБлЋлюлФлЋ ........................ 45, 51

лелЪлўлЏлглџлљ ............................................................... 32

лцлўлЉлалљ ..............................................................22, 26

лелблљлџлЋлблЮлўлџ ........................................................... 36

лцлўлЏлглбла ................................................................... 60

лелблљлЪлўлџ ............................................................ 35-36

лцлўлЏлглблалФ .........................................................60, 62

лелблълалФ.................................................................... 56

лцлўлЏлглблалФ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ .................................. 62

лелблБлџлљлблБлалџлљ ................................................... 40-41

лцлўлблўлЮлЊлў ................................................................ 60

лелблБлџлљлблБлалџлљ лЊлўлЪлАлълњлљл».............................. 40-41

лцлЏлљлЮлЋлд ................................................................... 60

лелблБлџлљлблБлалџлљ лдлЋлюлЋлЮлблЮлљл»................................. 40

лцлЏлљлЮлдлФ ................................................................. 61

лелБлалБлЪлълњлЋлалб ......................................................... 67

лцлълЏлглЊлљ.................................................................... 39

лелБлалБлЪлФ ................................................................. 32

лцлълЏлглюлљ-лЦлълЏлАлб ..................................................... 50

лелБлалБлЪлФ, лАлљлюлълалЋлЌлФ ......................................... 32

лцлълЮлблљлЮлФ ........................................................56, 62

лЕ

лцлблълалълЪлЏлљлАлб ......................................................... 51

лЕлЋлЉлЋлЮлг ...............................................26-28, 72-73

лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлблФ ................................................. 71-72

лЕлўлб.......................................................................... 31

лцлБлалЮлўлблБлалљ ...................................................... 55-56

лАлблљлЮлџлў.............................................................. 66-67

лелЏлљлЊлЉлљлБлюлФ лљлњлблълюлљлблўлДлЋлАлџлўлЋ ..................... 69 лелЏлўлцлълњлџлљ ............................................................ 71

лцлалЋлАлџлў................................................................... 56

лАлблљлЉлўлЏлўлЌлљлблълалФ лЮлљлЪлал»лќлЋлЮлўл» ..................... 64

лЕлўлб лалЋлџлЏлљлюлЮлФлЎ................................................ 31 лЕлўлблФ лалљлАлЪлалЋлћлЋлЏлўлблЋлЏлглЮлФлЋ .......................... 65

лАлблљлЮлълџ.............................................................. 66-67

лблалљлЮлАлцлълалюлљлблълалФ ............................................. 66

лАлблљлЮлдлўлў лЮлљлАлълАлЮлФлЋ .......................................... 67

лблалБлЉлљ............................................25, 30-31, 60, 65

лАлблЋлџлЏлъ .............................................................39, 42

лблалБлЉлљ лњлЊлЪ............................................................... 30

лАлблЋлџлЏлъ лќлўлћлџлълЋ................................................... 42

лблалБлЉлљ лЊлълцлалўлалълњлљлЮлЮлљл» ................................... 65

лЦлълюлБлблФ ........................................................... 32, 51

лАлблЋлџлЏлълълЉлълў .........................................................54

лблалБлЉлљ лџлљлЮлљлЏлўлЌлљлдлўлълЮлЮлљл» .............................. 60

лАлблЋлџлЏлълЪлЏлљлАлблўлџ................................................... 49

лблалБлЉлљ люлЋлблљлЏлЏлълЪлЏлљлАлблўлџлълњлљл» ........................ 60

лд

лАлблЋлџлЏлълблџлљлЮлг.................................................49, 60

лблалБлЉлљ лЪлалълцлўлЏлглЮлљл» ........................................... 30

лдлЋлюлЋлЮлб ............................................................. 26-28

лАлблЋлЏлЏлљлќлў .............................................................. 57

лблГлЮлФ........................................................................ 61

лдлАлЪ...........................................................................38

лБ

лД

лАлблълЏлЉлФ ................................................................... 36

лБлљлЎлб-лАлЪлўлалўлб ......................................................... 42

лДлЋлалЋлЮлџлў................................................................. 68

лАлблълЏлЋлелЮлўлдлФ ................................................29, 56

лБлЊлълЏлълџ .............................................................. 30-31

лДлЋлалЋлЪлўлдлљ ........................................... 42-43, 45-46

лАлблълЏлФ .....................................................................56

лБлЊлълЏ..........................................................................55

лДлЋлалЋлЪлўлдлљ лџлалълњлЋлЏлглЮлљл» ................................... 46

л«

лАлблалЋлЎлД-лЪлЏлЋлЮлџлљ.................................................... 70

лБлЊлълЏлълџ .............................................................. 30-31

лДлЋлалЮлълЌлЋлю........................................................ 26-27

л«лЮлўлА.......................................................... 40-41, 53

лАлблълЎлџлў ........................................ 25, 29, 56-57, 65 лАлблълЏлЉ.......................................................................36

├ї├Ё ├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ├Ё├ї ├љ├Ё├і ├І├ђ├ї├Џ ├Ј├ј ├њ├Ё├І: 949-100

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

лЦ

лГ

лЦлълюлБлб......................................................................60 лГлџлълњлљлблљ ........................................................... 49-50 лГлџлълцлълЏ ..................................................... 47, 49-50 лГлџлАлџлљлњлљлблъла.......................................................... 73 лГлЏлЋлњлљлблъла ............................................................... 60 лГлЏлЋлњлљлблълалФ............................................................ 58 лГлЏлЋлџлблалўлџлљ ...................................................... 62-66 лГлЏлЋлџлблалълўлЮлАлблалБлюлЋлЮлб ........................................ 67 лГлЏлЋлюлЋлЮлблФ лћлълЉлълалЮлФлЋ ............................... 46, 51 лГлюлљлЏлг .....................................................................42

┬ъ┬ф┬ц┬А┬д┬Ў┬▒┬А┬░┬А┬Ф┬Ў┬Ф┬ъ┬ц┬А┬«┬Д┬Ф┬И┬Ф┬е┬Д┬Ю┬ъ┬ц┬А┬Ф┬х┬ф┬И┬ф┬Џ┬Д┬А┬Ц┬Ц┬д┬ъ┬д┬А┬ъ┬Ц┬Д┬д┬Ў┬▒┬ъ┬Ц┬А┬а┬Ю┬Ў┬д┬А┬А ┬Ц┬┤┬ф┬г┬Ю┬Д┬Џ┬Д┬ц┬х┬ф┬Ф┬Џ┬А┬ъ┬Ц┬Д┬е┬г┬џ┬ц┬А┬Б┬г┬ъ┬Ц┬ф┬Ў┬Ц┬┤┬ъ┬А┬д┬Ф┬ъ┬Е┬ъ┬ф┬д┬┤┬ъ┬е┬А┬ф┬х┬Ц┬Ў


Строй газета № 50  
Строй газета № 50  
Advertisement