Page 1

 ɽÜ

 

¬ÍËÑÂÎÎÅËʽÈÙÊËÂÎÏÍËÅÏÂÈÙÊËÂÅÄÁ½ÊÅÂ

‹ – 

ɽÜ

27097

®¬¢³Ÿ¸¬°®§º§«®¯­«¥¯¢¨¹®¯Ÿ«¥º§«©¯¢­¥¨¸ 

  

  

рекламное издание

XXXEJNBSLSV

     


25532


ÑÒÀÒÜÈ Â ÍÎÌÅÐÅ ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ........................................................................4 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ..........................................................7 ÐÀÂÍÅÍÈÅ ÍÀ ÝÊÎ ...............................................................8 Â ÃÀÐÌÎÍÈÈ Ñ ÏÐÈÐÎÄÎÉ ................................................12 ÒÅÍÄÅÐÛ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ ...........................16 «ÇÅËÅÍÎÅ» ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ .............................................. 17 ÏÐÈÐÎÄÀ Â ÄÎÌÅ .............................................................18 «ÑÀÄÓ ÖÂÅÑÒÜ...»?.............................................................. 20 ÄÎÌ, ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÉ ÄÀËÅÊÎ È ÁËÈÇÊÎ ....................... 24 ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ ............................................ 25

75

ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØÁ¹ÉŹËÌɹ «É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ «É̺Ô §ËÇÈľÆÁ¾Á¼ÇÉØо¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾

   

ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ §Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ £¹º¾ÄÕ¨Éǻǽ¡ÀÇÄØÏÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

ÐÓÁÐÈÊÀÒÎÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ 26

Ÿš¡£ÁÉÈÁК¾ËÇƪ˾ÆǻԾŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ £¹Å¾ÆÕÁÁÀ½¾ÄÁØÁÀƾ¼Ç ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˪˹Äհ̼ÌƦ¾É¿¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ¥¾ËÁÀÔªÃǺØÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¤¾ÊÇÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔªËÇÄØÉÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁبǼÇƹ¿ É¾»¾ÊÆdžÈÄÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ›Ø¿ÌÒÁ¾ £Ä¾Á¥¹ÊËÁÃÁœ¾ÉžËÁÃÁ ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ ­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ©¾ÀÁÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ®ÁÅÈÉǽÌÃÏÁØ œª¥«ÇÈÄÁ»Ç

         

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ

70

¨ÇÃÉÔËÁؽÄØÈÇĹ£Ç»ÉǻԾÈÇÃÉÔËÁØ §ºÄÁÏÇ»ÇÐƹØþɹÅÁоÊùØÈÄÁËù §ºÇÁ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ ¨ÇËÇÄÃÁ »¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ §Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ ¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ ¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ «Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾  ¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á ¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ £¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ

        ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁù ªÈ¾Ï˾ÎÆÁù ¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªË¹ÆÃÁ ¹ÈйÊËÁ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ £¡¨Á™ ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¦¹ÊÇÊÔ š¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË ©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇ˪ËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ §ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ. ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÒÀÐÀ ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ ®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ «¹É¹¬È¹Ãǻù

ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ ¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ ©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾§À¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾ šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ «É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹ ¨ÉÇÐÁ¾ÌÊÄ̼Á

ÊÓÏÈÌ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

80   

83     

85  

85     

90

ÏÀÐÒÍÅÐÛ

91

ÃÄÅ ÂÇßÒÜ «ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÓ»

92

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ Â ÃÀÇÅÒÅ

94

ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ

96


4

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ

 £›¥ž«©™ Ÿ¡¤µ¸š´¤§››žž¦§ ›¶£ª¨¤¬™«™¯¡·›§¥ª£§¥ ©žœ¡§¦ž ™°ž«´©ž¥žª¸¯™ œ§™

VSCBOVTSV

§ÅÊÃÊ˹ËÈǽ»¾Ä ÁËǼÁ £¡¦Ÿš¦§¥£§š ¨—š ¬ §š¡ ¤°¦™•¬› ±´

›¹Èɾľ¼Ç½¹ºÔÄÇ»»¾½¾† ÆÇû¹½É¹ËÆÔΞËÉÇ»¿Á† ÄÕØ ÁÀÃÇËÇÉÔÎÈÉÁÎǽÁËÊØ ƹ½ÇÄ×ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÎÀ¹ÊËÉdž ÒÁÃÇ» ÊÇǺҹ¾Ë§ÅÊÃÊ˹Ë ¶ËÇƹ ºÇÄÕѾ оÅ »¹Èɾľ¼Ç½¹™»Ç˽ÇÄØ йÊËÆÁÃÇ»À¹¼Ç½ÌžÆÕÑÁĹÊÕ ƹ ›¹Èɾľ Èǽ¹ÆÆÔŽ¾È¹É˹† žÆ˹ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ÅÖÉÁÁ »Ǻ† ĹÊËÆÇÅϾÆËɾ»»¾½¾Æǽ»¹ÅÆdž ¼Çû¹ÉËÁÉÆÔÎ½ÇŹǺҾÂÈÄÇÒ¹† ½Õ×ÈÇÐËÁ ËÔÊûŨ¾É»ÔÂs ÖËǽ¾ÊØËÁÖ˹¿ÆÔ½ÇÅ ™§„ ªŸš ’”ƹû¹ÉËÁÉÈǹ½É¾ÊÌ ÌħÊǹ»Á¹ÎÁÅÇ»ÊÃ¹Ø »ÅÁ† ÃÉÇɹÂÇƾ„«¹ÉÊùØÃɾÈÇÊËՔǺ† Ò¾ÂÈÄÇÒ¹½Õ× ËÔÊûÅ›Ëdž ÉÇÂs½¾»ØËÁÖ˹¿ÆÔÂÃÁÉÈÁÐÆÔ ½ÇÅƹ£ÇÊÅÁоÊÃÇÅÈÉÇÊȾÃ˾ œ À¹ÊËÉÇÂÒÁÃÇÅÃÇËÇÉǼǺÔÄÇ  ™§„ªËÉÇÁ˾ÄÕƹØÍÁÉŹ«É¾Êˆ” ¨ÄÇÒ¹½Õ½ÇŹs ËÔÊûÅ 

§šª¬¡«ž ª«™«µ· ¦™ª™¢«ž 4530:(";&5"36

»ƾÅɹÊÈÇĹ¼¹¾ËÊØû¹ÉËÁÉ ʻǺǽÆÇÂÈĹÆÁÉÇ»ÃÁÁÇÍÁʆ ÆÔÎÈÇžҾÆÁ ¹оËÔɾžÊØϹ¼Ç† ½¹»§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ»»¾½¾† ÆÇûÅ¿ÁÄÕØ ÁÀÆÁÎ ûÅʽ¹ÆÔÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆԆ ÅÁÀ¹ÊËÉÇÂÒÁùÅÁ©ÇÊËÈÇÊɹ»† ƾÆÁ×ʹƹÄǼÁÐÆÔÅȾÉÁǽÇÅ ¼Ç½¹ÊÇÊ˹»ÄؾË ÁƽÁ† »Á½Ì¹ÄÕÆÔ¾À¹ÊËÉÇÂÒÁÃÁÌÄÌÐÑÁ† ÄÁÈÇùÀ¹Ë¾ÄÁƹ ¨ÉÁÖËÇÅ ÈÇÊɹ»Æ¾ÆÁ×ÊÈÉÇÑÄÔÅžÊØϾÅ ǺӾÅÔ¿ÁÄÁÒÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ »ɾ¼ÁÇƾÌȹÄÁƹ

ËÁÆÊÃÇÅ ¨ÇÄ˹»ÊÃÇÅ ª¹É¼¹ËÊÃÇÅ ±¾Éº¹ÃÌÄÕÊÃÇÅɹÂÇƹΛ°¾É† ĹÃÊÃÇÅ šÇÄÕѾÌÃÇ»ÊÃÇÅÁ¬ÊËՆ ¡ÑÁÅÊÃÇÅɹÂÇƹÎÈĹÆÁÉ̾ËÊØ ÈÇÊËÉÇÁËÕÈǽ»¾½ÇÉǼÁ§ºÒ¹Ø ÈÉÇËØ¿¾ÆÆÇÊËÕʾÄÕÊÃÁνÇÉǼ Ãdž ËÇÉÔ¾½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕ»»¾½¾ÆÔ»ÖÃʆ ÈÄ̹˹ÏÁ×Ì¿¾»¼Ç½Ì ÊÇÊ˹† »ÁË ÃÅ ª¾ÂйÊÈÉǻǽÁËÊØÃÇÆÃÌÉÊ ƹÇÈɾ½¾Ä¾ÆÁ¾ÈǽÉؽÐÁù ÊËÉdž Á˾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔƹǺӾÃ˹ÎƹІ ÆÌËÊػǻËÇÉÇÂÈÇÄÇ»ÁƾÁ×ÆØ

ª¹½ÃʾÆËغÉ× §ºÄ¹ÊËÕǺÆÇ»ÁË ½ÇÉǼÁ £¡¦Ÿ•´£– •¦§±¤£ ¨¬§˜£¦¤£™ ™š¥›Ÿ¨¢•¦§¥£§š ±¦§—£¦š ±¦Ÿª ™£¥£˜

¨Ç½ÈÁʹÆÇÊǼĹѾÆÁ¾ž¿½Ì ©Çʹ»ËǽÇÉÇÅÁÈɹ»Á˾ÄÕÊË»ÇÅ §ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁÇÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾† ÆÁÁɾ¼ÁÇÆÌÊ̺ÊÁ½Á»ǺӾž ÅÄÆÉ̺ľÂƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ½ÇÉǼÃʾÄÕÊÃÁÅƹʾľÆÆÔÅÈÌƆ Ã˹ŠƾÁž×ÒÁÅÃÉ̼ÄǼǽÁÐÆdž ¼ÇÊÇǺҾÆÁØ ¨ÇÌÊÄÇ»ÁØÅ;½¾É¹ÄÕÆÇ ÈÉǼɹÅÅÔÊÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹† ÆÁØÀ¹ÊоËǺĹÊËÆǼÇÁžÊËÆÔÎ º×½¿¾ËÇ»ÊÇÊ˹»ÁË ÅÄÆÉ̆ ºÄ¾ÂªÉ¾½ÊË»¹ºÌ½ÌËƹÈɹ»Ä¾† ÆÔƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈǽӾÀ½ÆÔÎ ½ÇÉǼÃƾºÇÄÕÑÁÅÈÇʾľÆÁØÅ »œÇÉÕÃÇ»ÊÃÇÅ ƹžÆÊÃÇÅ £É̆

—•¡¨¥¦Ÿ£¡¤£¦š Ÿš™š§¥šŸ£¢ ¦§¥¨Ÿ«´œ™•¢´–°—­š˜£™š§¦Ÿ£ ˜£¦•™•

¹ÆÇ»ÇÇËÊËÉǾÆÆǾÀ½¹ÆÁ¾ ÈÇÌÄÁϾš¹¼É¹ËÁÇƹÊ˹ƾËǽÆÁÅ ÁÀʹÅÔÎÊǻɾžÆÆÔνÇÑÃÇÄՆ ÆÔÎÌÐɾ¿½¾ÆÁ»™ÅÌÉÊÃÇÅÈdž ʾÄþÁÌ¿¾ÇʾÆÕ×ÈÉÁžË»ʻdž ÁÎÊ˾ƹÎȾɻÔλÇÊÈÁ˹ÆÆÁÃÇ» ªÉÇÃÀ¹»¾ÉѾÆÁØɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÇÊ˹¾ËÊØƾÁÀžÆÆÔÅsʾÆËغÉÕ ¼Ç½¹ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽ¾ËÊÃdž ¼Çʹ½¹»¾½¾ËÊØ»ɹÅùÎÊǼņ ѾÆÁØž¿½Ì;½¾É¹ÄÕÆÔÅ¥Á† ÆÁÊ˾ÉÊË»ÇÅǺɹÀÇ»¹ÆÁØÁƹ̆ ÃÁÁÈɹ»Á˾ÄÕÊË»ÇŧÅÊÃÇÂǺņ ÊËÁÁÍÁƹÆÊÁÉ̾ËÊØÁÀ½»ÌÎÌÉÇ»† ƾº׽¿¾Ë¹ ½¹ÆÁ¾Ì¿¾ÈǽÉÇʆ ÄÇƹϾÄÔÂÖ˹¿ À¹ÊоËо¼ÇÊ̆ Ò¾ÊË»¾ÆÆÇÌ»¾ÄÁÐÁËÊØÈÇľÀƹØ ÈÉǽÇÄ¿¾ÆÁ¾ƹÊËÉ


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.2014

|5


6

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ

ÈÄÇÒ¹½Õ »¾½ÕǺÆÇ»ÄؾÅǾ½Ç† ÑÃÇÄÕÆǾÌÐɾ¿½¾ÆÁ¾ɹÊÊÐÁ˹ÆÇ ƹŹÄÔѾ §ºÒ¹ØÊËÇÁÅÇÊËÕɾÃÇÆÊËÉÌÆ ÏÁÁÇϾÆÁ»¹¾ËÊØ»ÅÄÆÉ̺ľÂ œÉ¹ÍÁÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹»Ô½¾É¿Á† »¹¾ËÊØ ˹ÃÐËÇǺӾÃ˺̽¾Ëʽ¹Æ »ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÌÊ˹ÆǻľÆÆԆ ÅÁÊÉÇùÅÁ¦¹ʾ¼Ç½ÆØÑÆÁ½¾ÆÕ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ÃÇËÇÉÔ¾Ê˹ÉËÇ»¹ÄÁ»ÖËÇÅ¼Ç½Ì Ì¿¾»ÔÈÇÄƾÆÔƹ½»¹½Ï¹ËÕÈÉdž ϾÆËÇ»

§Ê¾Æƾ¾ÆÇ»ÇʾÄÕ¾ ¢• š—£–š¥š›±šŸ£¦š¢—°¥•¦§š§ ¢£—°ž¡• £²§•›¢°ž¡Ÿ¥£¥•ž£¢ ‚¥´–¢£—Ÿ•

§Ê¾ÆÕ×ƹÐƾËÊØÀ¹Ê¾Ä¾ÆÁ¾ ÆǻǼÇ¿ÁÄǼǼÇÉǽù»ÈÇʾĆ þªÇÄƾÐÆÔ ƹÈÄÇÒ¹½Ã¾ÃÇËdž ÉǼǻȾɻԾɾ¹ÄÁÀ̾ËÊØÈÉǾÃË ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆdžйÊËÆǼÇȹÉËƾɆ ÊË»¹»ɹÅùμÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÇ ÈÉǼɹÅÅÔɹÊʾľÆÁØÁÀ¹»¹ÉÁ† ÆǼÇÁ»¾ËÎǼÇ¿ÁÄÕ؝ÇÃÇÆϹÖËdž ¼Ç¼Ç½¹»ÅÁÃÉÇɹÂÇƾŹÄÇÖ˹¿† ÆÇ¿ÁÄÇÂÀ¹ÊËÉÇÂÃÁ„©ØºÁÆǻù” ½ÇÄ¿ÆǺÔËÕÈÇÊËÉǾÆÇËɾΆ Ö˹¿ÆÔÎ½ÇŹ »ÃÇËÇÉÔÎÊÈɹ† »ØËÆÇ»ÇʾÄÕ¾ʾÅÕÁ›ƹÊËdž ØÒ¾¾»É¾ÅØƹ½»ÌÎ½ÇŹÎÌ¿¾ƹ† йËÇÌÊËÉÇÂÊË»ÇÃÉÇ»ÄÁ ƹǺӆ ¾Ã˹λ¾½ÌËÊØÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ¹ƹ½¾»ØËÁ»ÔÈÇÄÆØ×ËÊØÍÌƽ¹† žÆËÆÔ¾ɹºÇËÔ›ÆÌËÉÁÈÄÇÒ¹½ÇІ ÆÔ¾ʾËÁÀ¹ÊËÉÇÂÒÁÃÇź̽ÌËÀ¹† »¾ÉѾÆÔ»Á׾ „¤ÁûÁ½¹ÏÁØ»¾ËÎǼÇÁ¹»¹† ÉÁÂÆǼÇ¿ÁÄÁÒÆǼÇÍÇƽ¹sÀ¹½¹† й ÃÇËÇÉÌ×Ê˹»ÁËÈɾÀÁ½¾ÆË©Çʆ ÊÁÁ¡ɾѹËÕ¾¾ÅÇ¿ÆÇƾËÇÄÕÃÇ

À¹Êо˺׽¿¾ËÆÔÎÊɾ½ÊË»°Ëdž ºÔÌÊÃÇÉÁËÕ»ÔÈÇÄƾÆÁ¾ÈÉǼɹņ ÅÔɹÊʾľÆÁØÁÀ»¾ËÎǼÇ¿ÁÄÕØ ÅÔÈÇÑÄÁƹɾ¹ÄÁÀ¹ÏÁ×ÈÉǾÆ ˹ƹÌÊÄÇ»ÁØμÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆdž йÊËÆǼÇȹÉËƾÉÊË»¹ ¹ÊËÉÇÂÒÁ† ÃÇÅÆǻǼÇÅÁÃÉÇɹÂÇƹ»ÔÊËÌȹ† ¾ËйÊËÆÔÂÁÆ»¾ÊËÇɔ sÇËžËÁļ̆ º¾ÉƹËÇÉ›ÁÃËÇɦ¹À¹ÉÇ» ¥ÖÉÁÁ§ÅÊùÈÇÄÌоÆÇ»ÀØËÕ ƹÇÊǺÔÂÃÇÆËÉÇÄÕÎǽÊËÉÇÁ† ˾ÄÕÊË»¹ÅÁÃÉÇɹÂÇƹ„©ØºÁÆÇ»† ù” ÐËǺÔǺ¾ÊȾÐÁËÕ»ÔÈÇÄƾ† ÆÁ¾ÈÉǼɹÅÅÔȾɾʾľÆÁؼɹ¿† ½¹ÆÁÀ¹»¹ÉÁÂÆÔνÇÅÇ»ƹ˾ÉÉÁ† ËÇÉÁÁ§ÅÊù»¼Ç½Ì›ɹņ ùν¹ÆÆǼÇÈÉǾÃ˹ŹÄÇÖ˹¿† ÆÇ¿ÁÄÇÂÀ¹ÊËÉÇÂÃÁÈɾ½ÌÊÅÇËɾ† ÆÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽ¾ËÊÃǼÇʹ½¹ ÈǽӾÀ½ÆÔÎÈÌ˾ ÇÊ˹ÆÇ»ÃÁǺ† Ò¾ÊË»¾ÆÆǼÇËɹÆÊÈÇÉ˹ªÇ¼Ä¹ÊÆÇ ÈĹÆÌÄÁûÁ½¹ÏÁÁ¹»¹ÉÁÂÆǼÇ¿Á† ÄÕØ »§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ»¼Ç½Ì ƹÈÉǼɹÅÅÌȾɾʾľÆÁØÈɾ½Ì† ÊÅÇËɾÆÇÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÀ»Ê¾Î ÁÊËÇÐÆÁÃÇ»»ǺӾž ÅÄɽÉ̆ ºÄ¾Â¨É¾½ÈÇĹ¼¹¾ËÊØÄÁûÁ½Á† ÉÇ»¹ËÕÊ»ÔѾËÔÊûžËÉÇ» ¿ÁÄÔνÇÅÇ» û¹ÉËÁÉÁɹʆ ʾÄÁËÕоÄÇ»¾Ã›s ¼¼ɾ¼ÁÇÆÌƹÖËÁϾÄÁÁÀ;† ½¾É¹ÄÕÆǼǺ׽¿¾Ë¹ÅÇ¿¾ËºÔËÕ »Ô½¾Ä¾ÆÇºÇľ¾ ÅÄɽÉ̺ľÂ

¥ÁÃÉÇɹÂÇÆ Ǻ¾ÊȾйËÑÃÇÄÇ —¢£—£¡¡Ÿ¥£¥•ž£¢š¢• š—£–š¥š ›±š¤£´—´§¦´™š§¦Ÿž¦•™­Ÿ£ •

›ÊËÉÇØÒ¾ÅÊØÅÁÃÉÇɹÂÇƾ„©Ø† ºÁÆǻù”ƹÉؽÌÊËɾÎÖ˹¿ÆԆ ÅÁ½ÇŹÅÁºÌ½ÌËÈÇÊËÉǾÆÔǺӆ

¾ÃËÔÊÇÏƹÀƹоÆÁØs½¾ËÊÃÁÂʹ½ ÁÑÃÇĹ ¥ÖÉ›ØоÊĹ»»ÇɹÃÇ»ÊÃÁ Á¼Ìº¾ÉƹËÇÉ›ÁÃËÇɦ¹À¹ÉÇ»Ǻ† Ê̽ÁÄÁɹÀ»ÁËÁ¾ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂÊ;† ÉÔÆǻǼÇÅÁÃÉÇɹÂÇƹªËÉÇÁ† ˾ÄÕÊ˻ǽ¾ËÊÃǼÇʹ½¹Ì¿¾Èɾ½Ì† ÊÅÇËɾÆÇȾÉÊȾÃËÁ»ÆÔÅÈĹÆÇÅ À¹ÊËÉÇÂÃÁ„©ØºÁÆÇ»ÃÁ”ÄØ»ÇÀ† »¾½¾ÆÁØÊǻɾžÆÆÇÂÑÃÇÄÔ §§§„£É¹ÊÆÔÂû¹½É¹Ë”¼ÇËÇ»ÇÈɾ† ½ÇÊ˹»ÁËÕÀ¾Å¾ÄÕÆÔÂÌйÊËÇà ƹ† ÎǽØÒÁÂÊØ»ÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁÃÇņ ȹÆÁÁ¨É¾½ÄÇ¿¾ÆÁ¾ÈÇÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÊË»ÌÑÃÇÄÔ»ÆÇ»ÇÅÅÁÃÉÇɹÂÇƾ »ϾÄÇÅǽǺɾÆÇ ¨ÇÆØËÆÇ ÐËÇ»ÇÀ»¾½¾ÆÁ¾ÖËÁÎ ǺӾÃËÇ»ÊÇÏÁ¹ÄÕÆÇÂÁÆÍɹÊËÉÌÆ ËÌÉÔÀ¹ÂžËÇÈɾ½¾Ä¾ÆÆǾ»É¾† ÅØ ÆÇ ùÃÊÇǺÒÁÄ›ØоÊĹ»»Ç† ɹÃÇ»ÊÃÁ ½¾È¹É˹žÆËÌǺɹÀdž »¹ÆÁØÌ¿¾½¹ÆÇÈÇÉÌоÆÁ¾ɾÑÁËÕ »ÇÈÉÇÊÈÇǺ¾ÊȾоÆÁמÊ˹ÅÁ »½¾ËÊÃÁÎʹ½¹ÎÁÑÃÇĹν¾Ë¾Â¿Á† ˾ľÂ„©ØºÁÆÇ»ÃÁ” ÃÇËÇÉÔ¾Ⱦɾ† ¾½ÌË»ÅÁÃÉÇɹÂÇÆÌ¿¾»ÖËÇÅ¼Ç½Ì £ÉÇžËÇ¼Ç Ç˽¾ÄÕÆÇÈÉÇɹºÇ† ˹Æ»ÇÈÉÇÊÊËɹÆÊÈÇÉËÆÔÅǺ¾† ÊȾоÆÁ¾Å¿Á˾ľÂÆǻǼÇÅÁ† ÃÉÇɹÂÇƹ¨ÉǾÃËÇÅÈɾ½ÌÊÅdž ËɾÆÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇɹÀ»ÇÉLj ÆÇÂÈÄÇÒ¹½ÃÁ£ËÇÅÌ¿¾ÉؽÇÅ Ê„©ØºÁÆÇ»ÃÇ”ɹÊÈÇĹ¼¹¾ËÊØǽ† ÆÇÁÀÃÉÌÈƾÂÑÁÎÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆÔÎ ȹÊʹ¿ÁÉÊÃÁÎÈɾ½ÈÉÁØËÁ§ÅÊù ¨¨† ÈÇÖËÇÅÌÆÁùÃÁÎÈÉǺľÅ ÊËɹÆÊÈÇÉËÆÔÅǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾Å ÆǻǼÇû¹É˹Ĺ¿ÁÄÇÂÀ¹ÊËÉdž ÃÁ ùÃÇËžй×Ë»½¾È¹É˹žÆ˾ ËɹÆÊÈÇÉ˹ ºÔËÕƾ½ÇÄ¿ÆÇ ¨ÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔÎÈÇÉ˹ÄÇ» „§ÅÊùؼ̺¾ÉÆÁؔ „§ÅÊÃÉ͔ ­Çƽ¹„ŸÁÄÁÒ¾” ÁÊǺÊË»¾ÆÆÔÎÃÇÉɾÊÈÇƽ¾ÆËÇ»


ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

šÇÄÕÑÁ¾ÊÃÁ½ÃÁ ›ʾËÁʹÄÇÆÇ»ľÈÆǼǽ¾ÃÇɹ„™Éˆ½¾ÃÇɔÈÉdž ½ÇÄ¿¹¾ËÊØɹÊÈÉǽ¹¿¹½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔÎÖľžÆËÇ» ªÃÁ½Ã¹»ɹÀžɾɹÊÈÉÇÊËɹÆؾËÊØƹ»Ê¾Ê˹† ËÌÁÃÇÄľÃÏÁÁ(BVEJ¨Ç½ÉǺÆÇÊËÁÅÇ¿ÆÇÌÀƹËÕ ÈÇ˾ľÍÇÆÌ

¨É¹ÃËÁоÊÃÁÂʾÅÁÆ¹É ¦Ç»¹ØÉÌÊÊùؽ¾É¾»ÆØ„™ÀӜɹ½Ó”ÊÇǺҹ¾Ë ÇÈÉÇ»¾½¾ÆÁÁÈɹÃËÁоÊÃǼÇʾÅÁƹɹ™Ä¾ÃʾرÁɆ ÑÇ»¹ ÊȾÏÁ¹ÄÁÊ˹»ǺĹÊËÁÖÃÇɾÅÇÆ˹ ÊŹØ ÈÇÁ×Æؼ¦¹ʾÅÁƹɾºÌ½ÌËɹÊÊÅÇËɾÆÔ ÈɹÃËÁÃÁÈÉÁžƾÆÁؼÄÁÆÆÔÎ ÁÀ»¾ÊËÃÇ»ÔÎ ¼ÁÈÊdž »ÔÎÁ½É̼ÁÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ÈɹÃËÁоÊùØйÊËպ̽¾Ë ÈÇÊ»ØҾƹÁÀ¼ÇËǻľÆÁ×ÖÃÇ˾ÎÆÇÄǼÁоÊÃÁÎÑËÌù† ËÌÉÇÃÁÃɹÊÇà XXXPCZBWB[QVB

¡ÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂÈÇÄÁÖËÁÄ¾Æ £ÇÅȹÆÁØ„œ¹É¹Æˆ¨Ä¹Ê˔ɹÊÑÁÉؾËÄÁƾÂÃÌŹ˾† ÉÁ¹ÄÇ»ÁÀ»ÊȾƾÆÆǼÇÈÇÄÁÖËÁľƹ¨ÇÄÁÖËÁľÆ„¨ÇÉÁ† ľÃʔÇоÆÕÈÉÇÊË»ÅÇÆ˹¿¾ÁÈÉÁžÆؾËÊؽÄØ˾ÈÄdž ÁÀÇÄØÏÁÁËÉ̺ ÌÊËɹƾÆÁØ˾ÈÄÇÈÇ˾ÉÕÁÈÉÇžÉÀ¹ÆÁØ „¨ÇÉÁľÃʔÅÇ¿ÆÇƹÆÇÊÁËÕ½¹¿¾ƹƾÉÇ»ÆÌ×ÈÇ»¾ÉΆ ÆÇÊËÕÈɹÃËÁоÊÃÁÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ«¹Ã¿¾Ź˾ÉÁ¹Ä ½¹¾ËÎÇÉÇÑÌ×ÑÌÅÇÁÀÇÄØÏÁמ¿Ö˹¿ÆÔÎȾɾÃÉÔËÁ Áž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ

ª»¾ËÁÄÕÆÁýÄØÃÌÎÆÁ £ÇÅȹÆÁØ„¶Ä¾ÃËÉÇÅÁɔÈɾ½Ê˹»ÄؾËÆÇ»ÁÆÃ̹ʆ ÊÇÉËÁžÆ˹sÊ»¾ËǽÁǽÆÔ¾ƹÃĹ½ÆԾʻ¾ËÁÄÕÆÁÃÁ 6-&†3Á6-&†4 ÃÇËÇÉÔ¾ÅÇ¿ÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ½ÄØ ¹ÃϾÆËÆÇÂÈǽʻ¾ËÃÁÃÌÎÇÆÆÔÎÊËÇľÑÆÁÏ »ÁËÉÁÆ ÆÁÑ ÁɹÀÄÁÐÆÇžº¾ÄÁª»¾ËÁÄÕÆÁý¹¾ËƹÈɹ»Ä¾ÆÆǾ ÇÊ»¾Ò¾ÆÁ¾Êɹ»ÆÇžÉÆÔÅÊ»¾ËÇ»ÔÅÈØËÆÇÅÁÑÁÉÇÃÁÅ ̼ÄÇÅÊ»¾ËǻǼÇÈÇËÇùs‰

¹ÈйÊËÁÈÇɹÊÈÉǽ¹¿¾ ›ÃÇÅȹÆÁÁ„§Åž˔ɹÊÈÉǽ¹¿¹¹»ËÇÀ¹ÈйÊ˾ ¬ÃÄÁ¾ÆËÇ»ÃÇÅȹÆÁÁ¾ÊËÕ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕÈÉÁǺɾÊËÁ½Á† ÊÃÁÊϾÈľÆÁØ ËÇÉÅÇÀÆÔ¾ƹÃĹ½ÃÁ »ËÌÄÃÁÁÅÆǼǾ ½É̼Ǿ§ºÉ¹ÀÏÔÀ¹ÈйÊ˾ÂÈɾ½Ê˹»Ä¾ÆÔ»Ź¼¹ÀÁƾ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.2014

©¹ºÇ˹ƹ®¹ÉÕؼÁÆÊÃÇÅ žÊËÇÉÇ¿½¾ÆÁÁ ¦¹À¹»Ç½¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ„§Å ¥†¥ž«™¤¤” À¹»¾ÉѾÆÈÉÇϾÊʹË˾Ê˹ÏÁÁÊ»¹ÉÇÐÆÔÎÈÉÇϾ½ÌÉ ÁȾÉÊÇƹĹ ƾǺÎǽÁÅǽÄØÌйÊËÁØ»ÈÉǾÃ˾®¹† ÉÕؼÁÆÊÃǼÇƾÍËØÆǼÇžÊËÇÉÇ¿½¾ÆÁØ»ɾÊÈ̺ÄÁþ £ÇÅÁÇ¼Ç»ÇÉƹÈÇÊ˹»ÃÌž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂùɆ ùÊÇ»ÁÖÊ˹ù½ǺӾÅÇÅÇÃÇÄÇËÇÆÆ À¹ÃÄ×оƆ ÆÔ»;»É¹Ä¾¼ ÇËÄÁй¾ËÊØÈÇ»ÔѾÆÆÔÅÁËɾ† ºÇ»¹ÆÁØÅÁÃÃÇÆËÉÇÄ×ùоÊË»¹ÈÉǽÌÃÏÁÁ»ÈÉÇϾʆ ʾÁÀ¼ÇËǻľÆÁØ«¹Ã¿¾Èǽ¹ÆÆÇÅ̽ǼǻÇÉ̺̽¾Ë »ÔÈÇÄƾƹÃÇÅÈľÃËƹØÈÇÊ˹»Ã¹ªÉÇÃÁ»ÔÈÇÄƾÆÁØ ɹºÇËsÊÁ×ÄØÈǹ»¼ÌÊ˼

¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ›ÃÇÅȹÆÁÁ„¤¾Ê†Ê¾É»Áʔ»ƹÄÁÐÁÁ½ÇÊùÈÇĹ ÁÀÊÇÊÆÔɹÀžɹÅÁÎÎ ÎÎÅÅ ¯¾ÆÔƹ»Ê¾ɹÀžÉÔÆÁÀÃÁ¾

¥¾ËÐÁÃÁÁÈĹÑÃÁ ›žËÁÀÆÇÂÃÇÅȹÆÁÁ„©Çƽǔ»ƹÄÁÐÁÁžËÐÁÃÁ ÁÈĹÑÃÁ¡Æ˾ɾÊÌ×ÒÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁ×ÈÇËÇ»¹ÉÌÅÇ¿† ÆÇÈÇÄÌÐÁËÕÈÇ˾ľÍÇÆÌ

7


8

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

Равнение на ЭКО  

  +,272,,8,;/?+/.*?958?=GF4858-2G A*;<E:8;;2H79/:/6/;<25*;E216/-*9852

;8,+520/49:2:8./,48<</.022<*=7?*=

;D*<82,./:/,724A2;<86=,81.=?=2021

72 7*1/65/ :=-*HA*;<E7/980/5*,:*;;<*<E;H;-8

:8.;426486>8:<868<9:*,25*;E1*A2;<D62 9:8.=4<*627*:D7422,F486*:4/<D8./0

.*</9/:E0/5*</5E7*217*<=:*5E7D?,858

48768GC2/;:/.;<,*+/19*:*+/78,02

5E/21F4858-2A7D?;<:836*</:2*58,H-* 48,;/6=7*<=:*5E786=9:28+:/5*,98;5/.

7//./;H<25/<2/?*:*4</:68.783</7./7@22

   ;/+D58+D?8:8B8/;

52+D7/+D58<*4-:=;<

7878-85/<7//*;48:// 678-8,/48,8/98<:/+2

</5E;48/8<78B/72/49:2

:8./48-.*A/58,/A/;<,8 ,DA/:9D,*587/.:*8<

:*,5H58,81.=?28;<*,

5H5898;5/;/+H678-842

586/<:8,D/;,*5429:2

,/584=-:80*GC/3;2<=

*@22 258;8>2H 98;5/

7*;?8<E98<89 21025*;/

+HC/, ?-8.*?9:8

B58-8,/4*2;;5/.8,*72H 984*1*52A<87*.,2-*/<;H 62:8,83F7/:-/<2A/;423 4:212;1*9*;D,;/0/ 7/+/1-:*72A7D2??,*<2< 5/<7*5H;<:*7,:8

9D7/;<85E+8-*<D?F7/:

-/<2A/;4262:/;=:;*62 ,8<52A2/8<8;;22;81

.*72/F7/:-8F>>/4<2,

7D?</?7858-23H,5H/<;H ,89:8;867/;<85E48F48

7862A/;426;485E48021

7/7787/8+?8.26D6 '<8298;5=0258<85A

48642.//;81.*72HF48

.868,,81,/./72/2F4;

95=*<*@2H48<8:D?98

1,852<=3<28<2;985E18

,*72H7/,818+78,26D? F7/:-8:/;=:;8,

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

'' %!  ) &%!  %! 

 " &$  " & ))()%  #  $%  


ร‘รร…ร–ร‚ร›รร“ร‘รŠ

,7;8;05D:H61;9J7; 1;9<->>5/:H61;9 <=21>?-/8L2?>;.;6 41-:52 :24-0=L4:LKF22;7=@ 3-KF@K>=21@ >.2=20-KF22=2>@=>H 4->D2?J7;:;955/;1H 5?2<8- J:2=0;:24-/5>59;2 <=592:LKF22/;4;. :;/8L29H25>?;D:575 J:2=055 :-7-<85/-KF22=2>@= >H<@?29<=;54/;1>?/- J7;8;05D:HB<=;1@7?;/ <5?-:5L5.5;?;<85/- 7;9A;=?:;218L354:5

9

;9-><=-7?5D2>75:@82/H9J:2=0;<;?=2.82:529>?-85<;L/8L?I>L

&$%:2?-71-/:;;8IE5:>?/;J7;1;9;/<;>?=;2:;&"# #)'-4=-.;?75/J?;6>A2=2<;>?;L::;>;/2=E2:>?/@K? >L$-5.;8IE5B@><2B;//:->?;LF22/=29L1;>?508-2=9-:5L0121-32 >@F2>?/@2?<=;A2>>5;:-8I:-L->>;C5-C5L>?=;5?282654>;8;9H

$&#)/0;=;122>>-:7@=?/ 0;1@.H8<;>?=;2:J7;1;9 ><->>5/:;6>5>?29;6;?;<82:5L5:2;.HD:H9J:2=0;>.2=20-KF59/:2E :59A->-1;9 $!+' 32824:H21;=;05>128-85;A5C5-8I:;24-L/82:527->- KF22>L<8-:;/>?=;5?28I>?/-<;/>26>?=-:2>;/=292::HBJ7;8;05D:HB /;74-8;/ $2;?>?-K?/J7;>?=;5?28I>?/25$###*((*"& 012<2=/H6J7;1;9.H8<;>?=;2:/ 0;1@-<=282 0;1-<;L/5 8->I5:A;=9-C5LD?;-92=57-:>752=-4=-.;?D575>D5?-K?/;49;3:H9 5><;8I4;/-?I1=2/2>5:@18L>?=;5?28I>?/-9:;0;J?-3:HB1;9;/ -=@.23;94282:;2>?=;5?28I>?/;-7?5/:;=-4/5/-2?>L<=5<;1 12=3720;>@1-=>?/-=-4=-.;?-:H5<=5:L?H9231@:-=;1:H2>5>?29H ;C2:75J7;8;05D2>7;6JAA27?5/:;>?541-:56

    

';>>55>26D->?;32<;>?2<2: :;:-D5:-2?>L>?=;5?28I>?/; J7;1;9;/5;.G27?;/7;992= D2>7;6:21/5359;>?5>;;?/2? >?/@KF5B95=;/H9>?-:1-= ?-9$;/:-E5B@>8;/5LB>;4 1-?I3585F2>:@82/H9J:2= 0;<;?=2.82:529;D2:I>8;3:; =2DI>7;=22512?;.J:2=0;JA A27?5/:HB1;9-B 0;1@/';>>55.H8 <=5:L?*212=-8I:H64-7;: %.J:2=0;>.2=232:55 5<;/HE2:55J:2=02?5D2>7;6 JAA27?5/:;>?5C28IK7;?; =;0;L/8L2?>L>;41-:52<=-/; /HBJ7;:;95D2>75B5;=0-:5 4-C5;::HB;>:;/>?59@85=; /-:5LJ:2=0;>.2=232:5L5<; /HE2:5LJ:2=02?5D2>7;6JA

A27?5/:;>?5=-97-B5><;8 :2:5L1-::;0;4-7;:-/:27;?; =HB=205;:-B:-E26>?=-:H.H 85<;>?=;2:HJ:2=0;JAA27?5/ :H21;9- !127-.=K0;1-5B:- >D5?H/-8;>I12/L?I1/-54:5B 4-)=-8;9/-=:-@825=-.; D29<;>2872#->8L:5:;$;/; >5.5=>7;6;.8->?5 ,7;8;05D:;2>?=;5?28I>?/; 4-?=;:@8;5<=;9HE82::H6 >27?;=(-7/&;19;>7;/I2 4-/2=E58->?=;5?28I >?/;4282:;0;>78-1>7;0;41- :5L(;9585:;! %:;=-><; 8;32:;:-?2==5?;=55("!(; 9585:;/"K.2=2C7;9=-6;:2 :-<8;F-15 0-

 

&=;27?H<;<2=2B;1@:-J:2=0;>.2=20- KF525>?;D:575;>/2F2:5L:-D-85=2-85 4;/H/-?I>L:-7=@<:HB<=21<=5L?5LB:- <=592=:-+2.;7>-=>7;9%%%&=;9?=-7 ?;=/=-97-B4-<8-:5=;/-::;0;7;9<827 >-92=<;;<?5954-C55<=;54/;1>?/-5?2 7@F5B4-?=-?<=21<=5L?5L<2=2E85:->/2 ?;15;1:H25>?;D:575>/2?-

ยฃยฉยกยซยžยฉยกยกยงยจยฉยžยยžยคยžยฆยกยธยถยฃยงยคยงยœยกยฐยฆยงยชยซยกยยงยฅย™ XXXTUSPZSV

ร–รƒร‡ร„ร‡ยผรรร†ร‡ยพ ร…ยพรŠร‹ร‡ร‰ยนรŠรˆร‡ร„ร‡ยฟยพร†รยพ ยฝร‡รŠร‹ยนร‹ร‡รร†ยนร˜รŒยฝยนร„ยพร†ร†ร‡รŠร‹ร• ร‡ร‹รˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”รŽ รˆร‰ยพยฝรˆร‰รร˜ร‹รร‚ ยนยปร‹ร‡ร‹ร‰ยนรŠรŠ รŠร‡รŠร‹ร‡ร˜ร†รยพยผร‰รŒร†ร‹ร‡ยปร”รŽ ยปร‡ยฝรร†ยพรˆร‡รŠร‰ยพยฝรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ รŠยนร…ร‡ยผร‡ยผร‰รŒร†ร‹ยน 

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #20 (717) 26.05.2014

ร–รƒร‡ร„ร‡ยผรรร†ร‡รŠร‹ร• รƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร‚รร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยป ยปรŠยพรŠร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” รรŠรˆร‡ร„ร•ร€รŒยพร…ร”ยพรˆร‰ร ยปร‡ร€ยปยพยฝยพร†รรยฟรร„ร•ร˜ ยฝร‡ร„ยฟร†ร” รร…ยพร‹ร•รŠยพร‰ร‹รรรรƒยนร‹ร” รŠร‡ร‡ร‹ยปยพร‹รŠร‹ยปรร˜รŠร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ร†ร”ร… ร–รƒร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒรร… ร‹ร‰ยพยบร‡ยปยนร†รร˜ร… 

ยบยพร€ร‡รˆยนรŠร†ร‡รŠร‹ร• ยฟรร„ร”รŽ รƒร‡ร…ร…รŒร†รรƒยนรรร‚ ยปร‡ยฝร‡รŠร†ยนยบยฟยพร†รยพ ร–รรยพรƒร‹รยปร†ร‡ยพ ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รยพ รŒยบร‡ร‰รƒยน ร‡ร‹รŽร‡ยฝร‡ยป รŠร†รยฟยพร†รยพ รŒร‰ร‡ยปร†ร˜ร‘รŒร…ยน 


10

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

/30.;,67)3>2,5*3>88,/7.)2<9+313))5366.. 4MPQOMDLZ

 

8DCDO?J[LZHMIORB

6QOM^QP^GGJGNOMDIQGOR]QP^

'.31#-6.5+ *$*12,*+ '%'1/#%,#)2,*+ !(.5+ #-6.'%/23/4.5+ 1*%/-(2,*+ '%'1/ #0#&.5+ 1#-62,*+

$##." #%&!/ $' $&%$&, $#'$'(1 &*$&"&$#0 !-#$ $"")#!/#$$ +$1'(   

)L?V?JDK?^ BMC?A6M% ADQD8DCDO?UGG PMPQM^JP^ IORBJZHPQMJ L?QDKR$-DJD% L?^&\IMLMKG% I?I?IMPLMA? RPQMHVGAMBMO?F% AGQG^5MPPGG AFBJ^CBMPRC?O% PQA?G@GFLDP?& BCD@ZJ?MQKD% VDL?ǹDZǰǺǽǾǬǾǺȃǹǬȋdzǬǴǹǾDZǼDZǽǺǮǬǹǹǺǽǾȈǻǼDZǰǽǾǬǮǴǾDZǷDZǵǭǴdzǹDZǽǬǮǸǺǰDZǼǹǴdzǬȂǴǴǻǼǺǴdzǮǺǰǽǾǮǬIMQM% O?^MBO?LGVGA?% DQO?FAGQGD\IM% JMBGVDPIMBMPDI% QMO?OMPPGHPIMH \IMLMKGIG

)DOM^QLMCDJM DXDGAQMKVQM ǺǽǹǺǮǹǬȋǸǬǽǽǬ ǻǼǺDZǶǾǺǮǹDZǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿDZǾǸǴǼǺǮȇǸǽǾǬǹǰǬǼǾǬǸQ?IGKI?I G $-DJDLMD&PQOM% GQDJ[PQAMAMF% KMELMQMJ[IM NOGPM@J]CDLGG IMKNJDIP?KD% OMNOG^QGHVQM ǰǷȋǽǾǼǺǴǾDZǷȈǹǺǯǺǽDZǶǾǺǼǬǺǼǴDZǹǾǴǼǺǮǬǹǹǺǯǺ ǮDZǽǺǸǺǵǽǮǺDZǵ ȃǬǽǾȈȊǹǬǮǺdzǮDZǰDZǹǴDZDzǴǷȈȋȉǶǺǹǺǸǶǷǬǽǽǬǻǼǺǽǾǺǹDZǮȇǯǺǰǹǺ

(.-2,6    )13+,52.-':.. 453.-)3+67)' 6337),767)3)'7= 1.53)<1 67'2+'57'1  

7?IQMJ[IMCJ^ PM@J]CDLG^QOD% @MA?LGHI?QD% BMOGG$>IMJMBG% VDPIGRPQMHVG% AZDNJMX?CIG F?PQOMHIG&PQ?L% C?OQ?$FD% JDLMD&FC?LGD CMJELMO?PNMJ?% B?Q[P^A\IMJM% BGVDPIGVGPQMK KDPQD ǔǽǻǺǷȈdzǺǮǬǹǴDZ dzDZǸDZǷȈǰǷȋǽDZǷȈȁǺdzǹǬdzǹǬȃDZǹǴȋ ǴǻǬǼǶǺǮȇȁdzǺǹ ǹDZǰǺǻǿǽǾǴǸǺ 3@YDIQCMJEDL @ZQ[CMPQRNDL CJ^M@XDPQADL% LMBMQO?LPNMO% Q?ADJMPGND% CMAMPL?XDL KDPQ?KGCJ^ N?OIMAIG .PPJDCMA?% LGDNOGOMCLM% BMJ?LCW?SQ? AIJ]V?DQAPD% @^ǭDZdzǺǻǬǽǹǿȊ ǼǬdzǼǬǭǺǾǶǿȀǿǹǰǬǸDZǹǾǬǰǷȋǽǺȁǼǬǹDZǹǴȋǿǼǺǮǹȋ ǯǼǿǹǾǬǬǾǬǶDzDZ dzǬȅǴǾǿǴǮǺǽǽǾǬǹǺǮǷDZǹǴDZǸDZǽǾǹǺǽǾǴǺǾǻǺǽǷDZǰǽǾǮǴǵǽǾǼǺǴǾDZǷȈǹȇȁǼǬǭǺǾ

ǩǶǺǷǺǯǴȃDZǽǶǴ ȃǴǽǾȇDZǴǻǼǺǴdzǮDZǰDZǹǹȇDZǴdzǮǾǺǼǴȃǹȇȁǺǾȁǺǰǺǮ ǸǬǾDZǼǴǬǷȇȋǮǷȋȊǾǽȋǹDZǻǼDZǸDZǹǹȇǸǿǽǷǺǮǴDZǸAI?QDBM% OGG$6QOMGQDJ[% LZDK?QDOG?JZ GODPROPZ&

30 30 ©ǗǴȄȈ² ǽǾǼǺǴǾDZǷȈǹȇȁ ǸǬǾDZǼǴǬǷǺǮ ǮǜǺǽǽǴǴǽǺǺǾǮDZǾǽǾǮǿȊǾȉǶǺǷǺǯǴȃDZǽǶǴǸǽǾǬǹǰǬǼǾǬǸGKM% BRQGPNMJ[FM% A?Q[P^@DFAOD% C?CJ^FCMOM% A[^VDJMADI?&# O?PPI?F?JCG% ODIQMONMO?F% AGQG]@GFLD% P?!  "2GIMJ?H /OGAMFDOUDA 7?IGDC?LLZD NMJRVDLZ@J?BM% C?O^GPPJDCMA?% LG]ATMCDIM% QMOMBM@ZJMGF% RVDLMNMO^CI?

AGCMAPQOM% GQDJ[LZTK?QD% OG?JMAA58 )L?PQM^XGHKM% KDLQL?OZLID MVDL[KLMBMLD% I?VDPQADLLZT PQOMGQDJ[LZT K?QDOG?JMAǛǺǼȋǰǶǬ²ȉǾǺ ǰDZǵǽǾǮǴǾDZǷȈǹǺ ǻǼǺǭǷDZǸǹȇDZǸǬǾDZǼǴǬǷȇǽǺȃDZǹȈ ǽDZǼȈDZdzǹȇǸǴǹǬǼǿȄDZǹǴȋǸǴȉǶǺǷǺǯǴȃDZǽǶǴȁ ǽǾǬǹǰǬǼǾǺǮ

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

  " "    " "   


ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

*

11

"4'%02** >/'2%0>66',4*$/034* &0.0$ *),0' >/'2%01042'#-'/*' ",*'&0.">,0/0.@4 >/'2%**$32"$/'/** 3&'+34$5?;*.*/02.".*

-=42"/*),0' 1042'#-'/*' &"/*@2"370&5?4/" >/'2%**.'/=:'9'.0#<9 /<'*/')/"9*4'-=/0$-*@?4 /"0,25("?;5?32'&5

'/'2"8*@>/'2%** &"/*@120*)$0&@4>-',42* 9'34$0&-@30#34$'//<7/5(& -@/*77"2",4'2/<7020:"@ 4'1-0*)0-@8*@*//0$"8*0/ /<+&*)"+/*310-=)0$"/*' $0)0#/0$-@'.<7*3409/*,0$ >/'2%**

435434$*' $<#2030$

0.">40+,"4'%02**.",3* ."-=/00#'31'9*$"?43'#@ >/'2%*'+*)$0)0#/0$-@'.<7 *3409/*,0$0401-'/*'07 -"(&'/*'%02@9''$0&03/"# ('/*'$'/4*-@8*@03$' ;'/*'12*%040$-'/*'1*;* *>-',42012*#02< '-*,0#2*4"/**/"12*.'2 $3'/0$<'&0.",  %0&5#5&543420*4=3@$3004 $'434$**3>4*.34"/&"240.

(@(9:8(5(765-456+;8(/*68(?0*(-:9G*9:6865;/- 3-56+6 9:860:-3D9:*(-8*C403(9:6?2(409:(30E2676 9-3-50G06:,-3D5C-6)B-2:C2644-8?-92615-,*0.046 9:0*692*- 7864C@3-55644(9@:()-4C786,63.(-4 9:860:D0/)-:65(020870?( 9*G/0976,+6:6*2612/045-1630470(,-*6?0+69; ,(89:*66)8(:036*504(50-5(*5-,8-50-*9:860:-3D5;F 05,;9:80FE2636+0?5C=:-=5636+0104(:-80(36*

   #! # # # &'#%    $!#  $  & % % $ # '  "

54*/

"4=@/" !       

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.2014

 86<-99065(3D5C- 06:*-:9:*-55C-97->0( 309:C780786-2:086*( 500*9-+,(680-5:08;F: 9G5(9-8:0<0>086*(55C- 9:860:-3D5C-06:,-36? 5C-4(:-80(3C5(/(8- 264-5,6*(*@0-9-)G05 .-5-85C-:-=5636+00( 30?0-9-8:0<02(:(E:6 5-:63D262(?-9:*65( ,-.569:DE<<-2:0*569:D 0E9:-:02(%:6-A-0+( 8(5:0G:6+6?:6E2973;(:0 8;-4C16)B-2:5-5(*8- ,0:98-,-05-780?050: *8-,(/,686*DF3F,-1

,5(26:(2616)B-2: *8G,3046.566:5-9:0 28(/8G,;E2636+0?5C= 04-G**0,;:6/5(?-50- 26:686-9-+6,5G*23(,C *(-:9G*,(556-765G:0- %2636+0?569:DE:678- .,-*9-+676*C@-55C1 264<68:%:696*8-4-5 5C-(*:64(:0/086*(55C- 909:-4C265,0>065086*( 50G06?09:20*6/,;=( (5-7869:6*-5:03G>0 655(G@(=:(5(*-9D9:6 G2%:6/,686*(G *6 ,(0/2(.,6+628(5(=6 86@(G69*-A-5569:D76

4-A-501E265640?56- 0E<<-2:0*56-6:673-50- /,(50G (261264<68:8(/; 4--:9G:8-);-:,676350 :-3D5C=05-4(3C=/(:8(: 0762(650923F?0:-3D 56-G*3-50-7628(15-1 4-8-*5(@-48-+065- %2636+0?56-9:860:-3D 9:*66,050/*(.5C=76 2(/(:-3-1;86*5G.0/50 6:-369D)C5(,-G:D9G ?:6,3G492(E:626+,( 50);,D9:(5-:568461


12

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

  

    

В гармонии с природой         $ ! -"!%/!!* !$% %# -1%%!$* -( ##0,(,$% &#! .#!% !!&* 1  "#!)$$"#!!$% !$% $1 . -#!#&0, $# %#"#! 1"!%!# !!$"!.! 1!%-%. &%#! ! 1 #- $&,$%&% ! $%!# !!# -(!$%#!%. -(%#!!/%!& !- %$! !-#%. !/!! *$*$%-%#!%!#-- #!#!.0 $-#+ 1%.$1$%#!%.$%!#! %! .1$#. !"!!%-!#& %#!"!#! !&*%(( #%#$%$!$%

      

ǖǔǜǛǔǣ

!!$%#! -$%#!%. -%#& $!.!$!% % !$"!.! 11%$1/!!* $!"$ -1*! %1!#&0,$#- % -#"*!% %$1$% 1"$!-

ǐǑǜǑǎǚ % -/%!!%#-+% %$!$% ! "#!"&$%.!&("#*!!( "# 1( $$! %#%.$ %# ! *$%#! 1%!#&$!- # *%-$% -110%$1 !!'!#% - !$"*0%(!#!+&0%"!!1)0%!$%$1"#!* !$%%! !$%%!$. % $% - &$!1 1%$1 1! ! $%!!$%. !1/%!!$&,$%& 0%#* - %$"%!%!#-"#!1%$#! ! $!.!#


ร‘รร…ร–ร‚ร›รร“ร‘รŠ

13

%$"$& วฉว–วšวŽวŒวžวŒ !,050/D2636+0?-920)-/67(9 5B=*0,6*9:860:-3C56+6;:- 730:-3F'26*(:(5-96,-8.0: 3-:;?0=*-A-9:*26:68B-)B 30)B*8-,5B,3F/,686*CF $(2.-4(:-80(304--:,6*63C 56*B9620-:-7360/6308;EA0- 762(/(:-30

ย™ร„ยพรƒรŠยพร‚ ยคยงยซยฆยกยฃ ยœร„ยนยปร†ร”ร‚รร†ยฟยพร†ยพร‰ยงยงยง ย„ยจยญย„ยฃยนร„ยนรรร†รŠรƒรร‚ร€ยนยปร‡ยฝ รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”รŽร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยปย”

ว›ว‘ว™วšววžว‘ว–ว—วš '2636+0?-920?09:B14(:-80(3,3F ;:-73-50F764-A-5014--: 9-8:0<02(:76,:*-8.,(EA01 -+6D2636+0?-92;E)-/67(9 569:C#*619:*( *6,69:61269:C 0*3(+65-78650>(-469:C 6+5-9:61269:C05-+68E?-9:C 786?569:C,63+6*-?569:C =040?-92(F;9:61?0*69:C

ววœว‘วŽว‘วว™วงว‘ว›ว—ว”วžวง.52127+(50)* 6*052(D2636+0?-920?09:B-0/6 3F>0655B-730:B,8-*-956+6786 09=6.,-50F !50 ,-4659:808;E:=686@0-0/6 3F>0655B-0D2973;(:(>065 5B-9*619:*("30:B6)-97- ?0*(E:,0<<;/065566:28B :;E0/63F>0E:6-9:C,B@(: "804-5FE:9F,3F0/63F>00286 *-3C9:-5028B@

ววŒว“วŒว—วจวžวšวŽวงว•วŸวžว‘ว›ว—ว”วžว‘ว—วจ ( 969:60:0/5(:;8(3C56+64(:-80( 3(69:(3C5B-9*F/B*(EA0-4(:-80(3B #*619:*( ;9:61?0*69:C2=040?-9204 4-=(50?-92040)0636+0?- 9204*6/,-19:*0F4 =686@(F/*;260/63F>0F 76.(85(F)-/67(9569:C *B,-8.0*(-::-47-8( :;8;  "804-5F-:9F,3F;:-73-50F286*30,-8-*F5 56+6763(*769:8612(=26:68B-46+;:3-+26 *6973(4-5F:C9F

วŸวžว‘ว›ว—ว”วžว‘ว—วจยฉวŸวœววŒยช #6*8-4-55B1D2636+0?-920?09:B1;:-730:-3C 9763C/;-:9F,3F/*;260:-7360/63F >00 -96,-8.0:<-5630<684(3C,- +0,6+5-;768-5*3(+6;9:61?0*5-@ 5-5(76405(-:=3676204- -:)-3B1>*-: 06:5-+65-: 7B30

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #20 (717) 26.05.2014

sย›รŠร‡ยปร‰ยพร…ยพร†ร†ร‡ร…ร…รร‰ยพยปรŠยพยบร‡ร„ร•ร‘ยพยปร†รร…ยนร†รร˜รŒยฝยพร„ร˜ยพร‹รŠร˜ ร€ยฝร‡ร‰ร‡ยปร‡ร…รŒร‡ยบร‰ยนร€รŒยฟรร€ร†รยกร…ยพร†ร†ร‡รˆร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒรˆร‰รรˆร‡รƒรŒรˆรƒยพยฟรย† ร„ร•ร˜ร…ร†ร‡ยผรยพยฝยพร„ยนร—ร‹ยปร”ยบร‡ร‰ยปรˆร‡ร„ร•ร€รŒรƒรร‰รˆรรร†ร”รŽยฝร‡ร…ร‡ยปยฃรร‰ย† รˆรรsร–ร‹ร‡ร‡ยบร‡ยฟยฟยพร†ร†ยนร˜ยผร„รร†ยน ร‡ร†รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹รŠร˜ร‹ร‡ร„ร•รƒร‡รร€รˆร‰รย† ร‰ร‡ยฝร†ร”รŽรƒร‡ร…รˆร‡ร†ยพร†ร‹ร‡ยปยผร„รร†ร” รˆยพรŠรƒยนรยปร‡ยฝร”ยซยนรƒร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ย† ร†ร”ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร˜ยปร„ร˜ยพร‹รŠร˜ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร…รร–รƒร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒรรรรŠร‹ร”ร… ยฆยนร‘ร€ยนยปร‡ยฝรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”รŽร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยปรรŠรˆร‡ร„ร•ร€รŒยพร‹ยปรˆร‰ร‡ย† รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปยพรŠร”ร‰ร•ยพยฃยนร„ยนรรร†รŠรƒร‡ยผร‡ร…ยพรŠร‹ร‡ร‰ร‡ยฟยฝยพร†รร˜ยผร„รร†ร” ร†ยนร‰ยนร€ร‰ยนยบร‡ร‹รƒรŒรƒร‡ร‹ร‡ร‰ร‡ยผร‡รˆร‰ยพยฝรˆร‰รร˜ร‹รยพรร…ยพยพร‹ร„รรยพร†ร€รร— ยงยฝรร†รร€รˆร‰รร†รรรˆร‡ยปร‰ยนยบร‡ร‹ร”ร€ยนยปร‡ยฝยนsยฟยพรŠร‹รƒยนร˜รˆร‡ร„รร‹รรƒยน รƒยนรยพรŠร‹ยปยนยซยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒรร‚รƒร‡ร†ร‹ร‰ร‡ร„ร•ร‡รŠรŒร’ยพรŠร‹ยปร„ร˜ยพร‹รŠร˜ร†ยนรƒยนยฟย† ยฝร‡ร…ร–ร‹ยนรˆยพ ร†ยนรรร†ยนร˜ร‡ร‹รˆร‰รยพร…รƒรรŠร”ร‰ร•ร˜รร€ยนรƒยนร†รรยปยนร˜ยปร”รŽร‡ยฝร‡ร… ยผร‡ร‹ร‡ยปร‡ร‚รˆร‰ร‡ยฝรŒรƒรรรย›ยผร‡ยฝรŒร€ยนยปร‡ยฝรˆร‡ยฝร‹ยปยพร‰ยฝรร„ยปร”รŠร‡รƒร‡ยพ รƒยนรยพรŠร‹ยปร‡รŠยปร‡ยพร‚รˆร‰ร‡ยฝรŒรƒรรร รˆร‡ร„รŒรรยปรŠยพร‰ร‹รรรรƒยนร‹ร”รŠร‡ร‡ร‹ยปยพร‹ย† รŠร‹ยปรร˜ร†ยนยปร”รˆรŒรŠรƒยนยพร…ร”ยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”รˆร‡ร‹ร‰ยพยบร‡ยปยนย† ร†รร˜ร…ร†ร‡ยปร‡ยผร‡ยœยงยชยซยนย†


14

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

' ǖǑǜnjǘǔǣǑǝǖnjǫǣǑǜǑǛǔǢnj (:;8(3C5B4D2636+0?- 920?09:B44(:-80(364 ,3F286*3028B@F* 3F-:9F2-8(40?-92(F ?-8-70>( 3F--0/+6:6*3-50F 09763C/;-:9F6)6..-5 5(F+305( 8-,078-04; A-9:*2-8(40?-9261?-8-70 >B=686@(F@;460/63F>0F4686 /6;9:61?0*69:C50/2(F:-736786*6 ,569:C,5(0/+3(*5B==(8(2:-80 9:02786?569:C5(0/+0)

ǘǑǞnjǗǗǚǣǑǜǑǛǔǢnj 6*63C56767;3F85B4286*-3C 5B44(:-80(364F*3F-:9F 4-:(336?-8-70>(640 46:6+6?:665(D2636+0 ?-920)-/67(95(4-:(3 36?-8-70>(:(2.-0/ 5696;9:61?0*(5(,-. 5(5-73(*0:9F5-+680: 05-,-<68408;-:9F

 #$!$ &2636+0?569:C28(920/(*090: 6:=040?-926+6969:(*(9(4B- )-/*8-,5B-4(:-80(3B5(*6 ,5616956*-(7804-8*6,56 ,097-890655B-28(9205(9:0 8-5(28036*616956*-6956*- 

 5-96,-8.(: :6290?5B=264765-5:6*78(2 :0?-9205-04-E:/(7(=(0)-/ *8-,5B,3F/,686*CF

!$'"!! (4B40D2636+0?5B409?0 :(E:9F9:-236:2(5-*B-6)60 7860/*6,04B-0/405-8(3C5B= 969:(*3FEA0=96,B2*(8>- *6+67-92(0/*-9:0,63640:( :-2366)605-*B,-3FE::62 90?5B=*-A-9:*5-*B/B*(E: (33-8+00 &2636+0?5B);4(.5B-08(9:0 :-3C5B-6)6007(5-300/,.; :()(4);2(:869:502(

%$$!'

ǍǔǞǟǘǙnjǫǣǑǜǑǛǔǢnj 0)2(F)0:;45(F?-8-70>(:(2 .-9?0:(-:9FD2636+0?-920 )-/67(9561 /+6:(*30*(-:9F65( 0/9:-236=639:(26:6 8B178670:B*(-:9F46 ,0<0>086*(55B4)0:; 4643F/(A0:B0,- 268086*(50F5(:B3C5;E ?(9:C?-8-70>B5(569F: 97->0(3C5B-2(4-55B-+8( 5;3B(--50.5EE?(9:C7628B*(E: 936-423-F 0:;45B1*63509:B1309:5(7640 5(-:96)61@0<-8560/+6:6* 3-50/)63--D2636+0?5B= 4(:-80(36*05-96,-8 .0:(9)-9:( 8-04;A-9:*(,(5 56+64(:-80(3(/(23E ?(E:9F*:64?:665 ;9:61?0*28(/5B42304( :0?-9204;936*0F45-+50 -:5-76,*-8.-526886/00 ,63+6*-?-5

(0)63--)-/67(95B-0780D:64D9:-:0?5B- 4(:-80(3B7(82-:07(82-:5(F,692(50() 963E:56)-/67(95B,3F/,686*CF

!(2.-)-/*8-,5B40,69:(:6?56786?5B4F* 3F-:9F786)26*6-7628B:0-


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.2014

1 $!$,' ,'(/""(&!"$(#$'( '3 &",' 3%!( #$ '$!#2 #%$!$-0$'+ $"#(+

  

%$!#!+!$&%&$$3(&$( !$,#/%&$*!'# !1#(% !0 #!/(&)$%&$$//($)2"!0 %$'))"#$$&)$#$!2(%&$ *!!3'$&"##/+$ $#'&"(,#/" '( !$% (" &$$('3%!'( #()&!0#/+ "(&!$%$&##3'$!0%&&$#/ #*(0$#$'(( "$(#$'('3'%$'$ #$'(0/!3(0%&$&#&#/.'( #$'" (&)#$$'%!"#3"/#&'%&$ '(&#3($&#3#'$"###/"%!2'"%! '( "$#$$(#'($"$#$'(0"#$$ &( #$%&&$( 

 /!$/$- $',((01 $!$ ,' &#/"'#$/"(&!/ ' )''(##$$%&$'+$#3(&$ (!0#3#)'(&3#'($3."$ "#(!((+#$!$3"!3%&$ $'(1 $!$,' ,'(/+'#(( ,' +"(&!$ #$#+#($!0 $#)'()% 2(#()&!0#/"#$%&$'+$3(+ %$$!0-#'()%$(&(!0' ++ & (&'( &$"($$%&$'+$ (%$'($3##$'$&-#'($# (+#$!$

| 15


16

ÑÒÐÎÉÒÅÍÄÅÐ

Тендеры

PNTL[BLB[SV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˧ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ÁÆÍÇÉŹÏÁØÇɹÀžҾÆÁÁÀ¹Ã¹ÀÇ»

¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹

ÌÄš¾É¾ÀÇ»¹Ø ¸Ãǻľ»™Æ½É¾Â›¹† ľÉÕ¾»ÁÐ ˾Ä   ÖÄÈÇÐ˹TBOPN!NBJMSV

¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹»ÔÈÇĆ

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹

ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ §ÅÊù½ÄØɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹ÀÇ»

ÖľÃËÉÇÆÆÔ¹ÌÃÏÁÇÆ

[BLVQLJHPWSV

ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ

ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂË©­½ÄØɹÀžҾ† ÆÁØÁÆÍÇÉŹÏÁÁÈÇÀ¹Ã¹À¹Å

£™¨©ž¥§¦« ™¦¡¸ ƾÆÁ¾ɹºÇËÈÇùÈÁ˹ÄÕÆÇÅÌɾÅÇƆ ËÌÀ½¹ÆÁØÈǽ¹ÉÎÁ»§ÅÊÃǼÇÅÌÆÁÏÁ† ȹÄÕÆǼÇɹÂÇƹ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ

 É̺

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØÃÇƆ ÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁÃÇÆÃÌÉʆ

¹Ã¹ÀÐÁÃÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆǾùÀ¾ÆÆǾ ÌÐɾ¿½¾ÆÁ¾„¬Èɹ»Ä¾ÆÁ¾ùÈÁ˹ÄՆ ÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹”§ÅÊÃǼÇÅÌÆÁÏÁ† ȹÄÕÆǼÇɹÂÇƹ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ

ƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀžҾƹƹʹ† ˾XXX[BLVQLJHPWSV

£ÇÆ˹ÃËÔÅÌÆÁÏÁȹÄÕÆǾùÀ¾Æ†

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇË 

ÆǾÌÐɾ¿½¾ÆÁ¾„¬Èɹ»Ä¾ÆÁ¾ùÈÁ† ˹ÄÕÆǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹”§ÅÊÃǼÇÅ̆ ÆÁÏÁȹÄÕÆǼÇɹÂÇƹ§ÅÊÃÇÂǺņ ÊËÁ ©­ §ÅÊùØǺÄ §Å† ÊÃÁÂÉ†Æ Ê™Æ½É¾¾»Ã¹ ÌıÃÇÄÕÆ¹Ø  ¨¹ÆÇ»ª¾É¼¾Â¨¾ËÉÇ»ÁÐ ˾Ä   ÖÄÈÇÐ˹[BLVQLJNVO!BENPNSSV

¼§ÅÊà ÌÄš¾É¾ÀÇ»¹Ø sÖ˹¿Á À½¹ÆÁØÈÇÄÁÃÄÁÆÁÃÁ ÊǽÆØÈǽÈÁʹ† ÆÁØÃÇÆËɹÃ˹½Ç¼

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇýǼ ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ ¼

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹

ÖľÃËÉÇÆÆÔ¹ÌÃÏÁÇÆ

£™¨©ž¥§¦«­™ª™§›

ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ

¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹ 

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØÃÇƆ ÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁÃÇÆÃÌÉʆ

¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹»ÔÈÇĆ

 É̺

ƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀžҾƹƹʹ† ˾XXX[BLVQLJHPWSV

ƾÆÁ¾ɹºÇËÈÇùÈÁ˹ÄÕÆÇÅÌɾ† ÅÇÆËÌ͹ʹ½Ç»ÌоºÆǼÇÃÇÉÈÌʹ ’­œš§¬›¨§ªÁºœ¬­£

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇ˼§ÅÊà 

¹Ã¹ÀÐÁ휚§¬›¨§„ªÁºÁÉÊÃÁÂ

ÌĤ¾ÉÅÇÆËÇ»¹ š »˾оÆÁ¾ ½Æ¾ÂÊÅÇžÆ˹À¹ÃÄ×оÆÁØ ÃÇÆËɹÃ˹

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇýǼ ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ ¼

£™¨©ž¥§¦« ¶«™Ÿ™ ™¦¡¸ ¨§¤¡£¤¡¦¡£¡ ¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹»ÔÈÇĆ

ƾÆÁ¾ɹºÇËÈÇùÈÁ˹ÄÕÆÇÅÌɾÅÇƆ ËÌËɾËÕ¾¼ÇÖ˹¿¹À½¹ÆÁØÈÇÄÁÃÄÁ† ÆÁÃÁ­š¬¯¾ÆËɹɾ¹ºÁÄÁ˹ÏÁÁ­ªª ©­„§ÅÊÃÁ”

XXX[BLVQLJHPWSV

¡¦«ž©¦ž«†¨¤§²™£¡ «ž¦ž©§›¡ ™£¬¨§£

¹Ã¹ÀÐÁí¾½¾É¹ÄÕÆǾº×½¿¾Ë† ÆǾÌÐɾ¿½¾ÆÁ¾¯¾ÆËÉɾ¹ºÁÄÁ˹ÏÁÁ ­Çƽ¹ÊÇÏÁ¹ÄÕÆǼÇÊËɹÎÇ»¹ÆÁØ©Çʆ ÊÁÂÊÃÇ­¾½¾É¹ÏÁÁ„§ÅÊÃÁ” £ÇÆ˹ÃËÔ­¾½¾É¹ÄÕÆǾº×½¿¾Ë† ÆǾÌÐɾ¿½¾ÆÁ¾¯¾ÆËÉɾ¹ºÁÄÁ˹ÏÁÁ ­Çƽ¹ÊÇÏÁ¹ÄÕÆǼÇÊËɹÎÇ»¹ÆÁØ©Çʆ ÊÁÂÊÃÇ­¾½¾É¹ÏÁÁ„§ÅÊÃÁ” ©­  §ÅÊùØǺÄ ¼§ÅÊà 

¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾ËÍÁÀÁ† оÊÃÇÂÃÌÄÕËÌÉÔÁÊÈÇÉ˹”

[BLB[PNTLSV

[BLVQLBSV ʹÂËÇÈÉÇ»¾½¾ÆÁÁÃÇÆÃÌÉÊÆÔÎ ËÇɼǻ ˾ƽ¾ÉÇ» ¼ÇÊÀ¹Ã¹ÀÇ»

SPT[BLVQSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔ¾¿¾Æ¾½¾ÄÕÆÁà „¨ÌºÄÁùËÇÉǼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÀ¹ÃÌÈùΔ

UFOEFSFSSV ˾ƽ¾ÉÔÈÇɾ¼ÁÇƹÅ Á˾ŹËÁоÊÃÁÅɹÀ½¾Ä¹Å

POMJOFDPOUSBDUSV ÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ËÇɼÁƹÈÉǽ¹¿Ì ÈÇÃÌÈÃÌËÇ»¹ÉÇ»ÁÌÊÄ̼ »ɾ¿ÁžÇÆĹÂÆ

USBEFTV ˾ƽ¾ÉÔÁÀ¹ÃÌÈÃÁ½ÄØÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ɹÀÄÁÐÆÔÎÍÇÉÅÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁ

J†UFOEFSTSV ˾ƽ¾ÉÔ ÈÇÊ˹»ÃÁ ÃÇÆÃÌÉÊÆÔ¾ËÇɼÁ Á¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¾À¹ÃÌÈÃÁ

QSPDVSFNFOUF†NBOBHFNFOUSV

£ÇÆ˹ÃËÔ­œš§¬›¨§„ªÁºÁÉÊÃÁ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾ËÍÁ† ÀÁоÊÃÇÂÃÌÄÕËÌÉÔÁÊÈÇÉ˹” ©­  §ÅÊùØǺÄ ¼§ÅÊà ÌÄ¥¹ÊľÆÆÁÃÇ»¹  ÇϾÆÃÇ·ÄÁؙľÃʹƽÉǻƹ ˾Ä   ÖÄÈÇÐ˹[BLVQLJ!TJCHVGLSV

À¹ÃÌÈÃÁÈÇ©ÇÊÊÁÁ ÁÈÇÈÉǾÃ˹Åž¿½ÌƹÉǽÆÔÎ ÍÁƹÆÊÇ»ÔÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÂ

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹

UFOEFSCQPTESV

ÖľÃËÉÇÆÆÔ¹ÌÃÏÁÇÆ

ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ É̺

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØÃÇƆ ÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁÃÇÆÃÌÉʆ

WPMHB†LPOLVSTSV ˾ƽ¾ÉÔ½ÄؼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÊËÉÌÃËÌÉ©­ ÁÊËɹƺÄÁ¿Æ¾¼ÇÀ¹É̺¾¿ÕØ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂÊÈÉÇÊÁÀ¹ÃÌÈÃÁ ÃÇÅžÉоÊÃÁÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ©ÇÊÊÁÁÁÊËɹƪ¦œ

VB†UFOEFSTDPN

ƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀžҾƹƹʹ† ˾XXX[BLVQLJHPWSV

˾ƽ¾ÉÔÈǻʾÅƹÈɹ»Ä¾ÆÁØÅ ƹ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ©ÇÊÊÁÁ š¾ÄÇÉÌÊÊÁÁ £¹À¹ÎÊ˹ƹÁž¿½ÌƹÉǽÆÔ¾

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇ˼§ÅÊà 

BMMUFOEFSTL[

ÌÄ¥¹ÊľÆÆÁÃÇ»¹ ÌоºÆÔÂÃÇɆ ÈÌÊ’­œš§¬›¨§ªÁºœ¬­£ »˾о† ÆÁ¾ùľƽ¹ÉÆÔνƾÂÊÅÇžƆ ˹À¹ÃÄ×оÆÁØÃÇÆËɹÃ˹

»¾½ÌÒÁÂÁÊËÇÐÆÁÃÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ÈÇ˾ƽ¾É¹ÅÁÀ¹ÃÌÈùÅ »£¹À¹ÎÊ˹ƾ

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇýǼ ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ

ÈÇÉ˹ÄÖÍ;ÃËÁ»ÆÔÎÀ¹ÃÌÈÇà ÈÉÇÃÕ×ɾžÆË ˾ƽ¾ÉÔ ¼ÇÊÀ¹ÃÌÈÃÁÁÍÇÉÌÅ

¼

©¬œ¡ž«ž¦ž©´ª¥§«©¡«ž¦™ª™¢«žXXXTUSPZ†HB[FUBSV

GPSVNUFOEFSZSV


ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

  

 

«Зеленое» строительство *

64(0/*6/6)56*3G-4C=8-9;896*:(20=2(2+305(,-8-*6 7-962+0790/*-9:D:869:5023-5E2636+0?5CE5-8+6E< <-2:0*5C)C9:86*6/*6,04C9-1946076.(86)-/67(95C ':04(:-80(3C6)-97-?0*(F:4(2904(3D56-E5-8+69)-8-.- 50-067:04(3D5;F:-73696786:0*3G-469:D

!&$ "63A05(96364-5561 9:-5C 44

а<;5,(4-5: а286*3G а625(,*-801,50

106

4

736A(,D

   05.-5-85C-2644;502(>00 *5;:8-55GG6:,-32(3(20 6)6028(92(078

4358;)3-1

106

"&$ "63A05(9:-5C 6: 44

3(+6,(804 /(05<684(>0F ,3G76,+6:6*20 ,(556+64(:-80(3( 78-9993;.); 956*($63,05+ (8=0:-2:68( *+-50G%08626*( 097->0(309:6*56*61 8;99261,-8-*50 /B8(,B

4

736A(,D

1,35

а<;5,(4-5: а286*3G а625(,*-80 а*5-@50-9:-5C а*5;:8-550- 7-8-+686,204358;)3-1

   05.-5-85C- 2644;502(>00 ?09:6*(G 6:,-32(078

 #!

100

"63A05(9:-5C 44 )8;99;=61786<03086*(5 5C1*/(4628(/4-8)8;9( = 44

   

736A(,D?09:6*(G*5;:8-55GG6: ,-32(9:-5763(076:63 2(*5;:8-550-7-8-+686, 20786:0*676.(85(G0)06 6)8()6:2(*5-@50=9:-505 .-5-85C-2644;502(>00E3-2 :802(078 ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.2014

4

1,86

4358;)3-1

а<;5,(4-5: 3-5:6?5C1 а286*3G а);865()0*5C- 9*(0 а98;) а?-856*61763 076:6362 а*5-@5GG 6:,-32(9:-5

5<684(>0G96<0>0(3D56+69(1:( "!!0)089201-,8

17


18

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

    Природа в доме %"  %!  ' ) %& $ & # & ) ) (&' '%! )&)%" $% '&

"# %"   $ "  "!   " $  $ " $       # " % %  

'& &  )& (  &%!  )%  )  & %! & %!   &% %)" %


ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

0/-/:<>8&$/2/(%!&32?=+/).3&1<&11)#&%&-2/ #&3;%)(!*.&1/#

1

 

2

   

"! ! /(%!3<=+/).3&1<&1#%/-& .&(.!8)3/3+!(!3<2?/3%/23)'& .)*3&6.)8&2+/*-;2,))#&1.43<2? +,48).!-#-&23/,!-0/8&+)43> $!-.!4$,?64'./2%&,!3<3!+ 83/";2/#1&-&..;&=,&+31/01)"/ 1;.&#;$,?%&,)84'%;-)+/.7&0 7))&%).&.)?201)1/%/*

 ! !! !! !  /1/9/&2,)#.&$/"4%&301/ .)+!3<-./$/&23&23#&../$/2#&3! 0/=3/-401)#&323#4>32?"/,<9)& /+.!1).&/"6/%)-/23)%,?4#& ,)8&.)?01/231!.23#!-/'./)2 0/,<(/#!3</03)8&2+)&=55&+3; +.!-/$43";3<+!+%&1&#?..;-) 3!+)0,!23)+/#;-)./=+/,/$)8 ./23<0/2,&%.)6%/,'.!";3<0/% 3#&1'%&.!2&13)5)+!3/- &$/%.?24:&23#4>30,!23)+/ #;&01/5),)23!"),)()1/#!..;& .!/2./#&%#4/+)2)3)3!.!+!,< 7)?),)7).+!!3!+'&23&+,/+/- 0/()3.;&/+.!+/3/1;&01)(.!.;=+/,/$)8&2+)8) 23;-)./23/?3.!0/1?%/+%/1/'&/23!,<.;6

3

5

 

/,,489&#2&$/2%&,!3< %&1&#?..;-3/2!-;*%/1/ $/*./2!-;*6/1/9)*#!1) !.3 ,?%/23)'&.)?.!),48 9&$/=55&+3!-/'./2/#-& 23)3<2#&3,;&)3&-.;&0/1/ %;%1&#&2).; &,)+/,&0./ 2-/31?32?0!1+&3),)01/"+! ,?23&.-/'./)20/,<(/ #!3<%&1&#?../&),)01/"+/ #/&0/+1;3)&"4-!'.;&/"/) 2.&01)-&3.;-1)24.+/-),) "&(.&$/+&1!-)8&2+4>0,)3 +4/3%&,/8.;*+!-&.< /3/,/+,489&#2&$/2%& ,!3<"&,;-$/-/'.//+1! 2)3<),)(!+1;3<0!.&,?-) )("!-"4+!%&1&#!

#&1)-/$43";3<)(23&+,!.//"?(!3&,<./ #%&1&#?../*1!-&#&3),<.)+),489&2%&,!3<.& 01)-&3.;-)),)#/#2&2+1;3<)(#)%4+/23),< 0/%1!(4-&#!&3-?$+)*1!22&?..;*2#&3

  

,?/3%&,+))20/,<(4*3&.!341!,<.;&-!3&1)!,; %&1&#/+!-&.<$,).401/"+431/23.)+.!341!,<.;& 3+!.),&.6,/0/+9&123<9&,+

419

¨©¡©§¦´¢ ¡¶£§¤§œ¡°¦´¢ ª«¡¤µ› ¡¦«ž©µž©ž ž£§© ™£ªžªª¬™©´

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.2014

3/320)2/+-/'./01/%/,')3<./$,!#.;- 01).7)0/-?#,?&32?)20/,<(/#!.)&#2&$/01)1/% ./$/).!341!,<./$/!+/*).3&1<&1%/,$/#&8&. "&(/0!2&.)+1!2)#

¶ÃÇÊËÁÄÕÇËÃÉÔ»¹¾Ë ÑÁÉÇÃÁ¾»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ½ÄØ ½¾ÃÇɹËÇɹ¡ÀƾÊÃÇÄÕÃÁÎ ÈÇľÆÕ¾»ÅÇ¿ÆÇʽ¾Ä¹ËÕ ÅÁÆÁ†ÊËÇÄÁýÄØÃÇ; £ÇÉǽ¾É¾»Õ¾»Ǻ¾ÉÆÌËÕ Ï»¾ËÇÐÆÔ¾ùÑÈÇ¡ÀÊÌÎÁÎ ÄÁÊËÕ¾»ÁÀ¼ÇËÇ»ÁËÕùÉËÁÆ̆

¼¾Éº¹ÉÁ½Äؽ¾ÃÇɹÊ˾ÆÔ ªË¹ÉÌ×Èľ˾ÆÌ×ÃÇÉÀÁÆÌÁÄÁ ÊÇÄÇžÆÆÌ×ÑÄØÈÌÈɾ»É¹ËÁËÕ »ùÑÈǨÉÇÀɹÐÆÔ¾»¹ÀÔ ƹÈÇÄÆÁËÕùÅÆØÅÁ ÅÎÇÅ ÊÇÄÇÅÇ ÑÁÑùÅÁ›¾ÆÃÇÅÁÀ ÊÌÎÁλ¾Ë»¾ÂÌÃɹÊÁËÕÇÃÆÇ XXXEPNGSPOUSV


20

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

     

«Саду цвесть...»?  

&%&+$5&8$8%*#+ ,& ')%!$+&!"7! $"')''+%+!+0) ' 6+'%,%'%&+,($&!),+*8()' *+!)#'&*+),#/!7 &0!%4. '3#+'('*+)'!+5&'4!($'+ &,7 &8+5*8' $&&!%')' +%*%4%' )28*5#! ')'* *)5 &'*+!&%)&!" %!&!*+)/!!'')!++'+-#+0+' ()$8'&*%'+)8 &&('',%6)%*#()!&8$,0 *+!'+')'%'2')'*#'%*, '+&!#()'11%('$' ,&'% 4)*+!*')'+'+&5 '$')'!+5')'41$!'$ +4*800$'# *'',&*') &!*,2*+,72!. $&4.&* &!"!4*#,&'4.! 7 +')'4$&''$ %$& ),$"()!6+'%($&!),+*84 *!+5&%& )5 !#')+!&4.#,*+)&!#'

ǎǻDZǼǮǿȊǺȃDZǼDZǰȈǺdzDZǷDZǹȋǾȈǭǿǰǿǾǾDZǼǼǴǾǺǼǴǴǮǰǺǷȈȂDZǹǾǼǬǷȈǹȇȁǸǬǯǴǽǾǼǬǷDZǵ²ǿǷǴȂȇǗDZǹǴǹǬǏDZǼȂDZǹǬǷDZǾǚǶǾȋǭǼȋ ǻǼǘǬǼǶǽǬǴǰǼǝǼDZǰǴǸǬǽȄǾǬǭǹȇȁǻǼǺDZǶǾǺǮ²ǻǼǺǰǺǷDzDZǹǴDZǼDZǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴǴǽǬǰǬ©ǝǴǭǴǼȈªǴǭǷǬǯǺǿǽǾǼǺǵǽǾǮǺ©ǛǾǴȃȈDZǵǯǬǮǬǹǴª

*(!*'#)$! ,%4. &*&()'#+ ('()$#*#)&,$!/$5&!0&'" ,'$')%8 )'1&&'%*' *+'8&!!&.'8+*8(8+5+'&&4.*#,$5(+,) )"&&4*#,$5(+,)4()$+*8 %&!+5&#')+!&4!-,&#/!'&$5 &4'3#+4!'$#!$!/$4.8$'# ),1$!%'&'!1&!), ' ) ,$5 ++'$&('$,0!+5*8$&1-+&4"+ *#!"*#)),#+'8*# #


ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

21

'&%$#&"$! $$$$&&& # %!#$!&"#& $ &&# $ # % "#$ /!%#&$5'%))$'1$!%"$ $5#(!$&'%)5$%(2#")3)% '#5$/(&-"()1*(&"'!%#$% )2(5!!&'%+((%$"1#1$&'%()% $##(5%"$$#$##(! !*&)2($-1#1(&-"'*#(5$, 1'0$ #$$%&%3)%#*('$/,!"$)%( *&'"$5"%*()'% ()#$()')$1, %!'*%#(!$-1 '(!%% &)%#$! #%$%*)2%(,' %$,%'% !1 %!$#%'04)(5%!'*$1%) "1&%%"$$41)!&'$#"*. ()"%*()'% ()%"$$##%'"2 $% %$1&#5)$!%#.#)'*$!#)1 " &%("$'#5!$#(.0%'04) (5.()$1"-!140!%#&"!($% %"$$&'*($1,*.()!%)'')%' &''()%'$#!+%+(# '%!)&%%"$$4%"%('%.$1 "% "2$1 $%!(%"$4%,)1)$(2 %'%-"%#!1)2)#!)%,%.)*( .(%"%'%)2%'(%%%#"&'*( $1 *.()%! 3)%#("*.$%,%#%%'))2(5(%4 %("*40*4%'$-4(",%))% "$)2&'"40*4!%#*)'')%'4" (&-"'%$$*4!%#&$4"5%" $$5&'*($%%*.()!%$!%%&'% $5'%)$*$%*)2(5.)%&%#" $&'%,%5)$$'$1!%##*$!- '%'0$#%("*40*4%' $-4"2-##$%%!')'$%%%#$* $%&'%()%0(%'$&%$5)2%&'%( %%"$$&'%#%% )'')%'" &'%)%!%"(%'$5&'%())2 %+$$('%)2%"$$)"%# %"$1(#%()%5)"2$%&%3)%#*$%0#(% '$(%()$$!%)!$%,%#%%&' ")2&%'5%!'#'+$$('%$5'%)

ЭТО ИНТЕРЕСНО ¥Ç½ÆÔ¾ƹÈɹ»Ä¾ÆÁØ»ĹƽѹÍËÆÇŽÁÀ¹Âƾ ¨ÇÈÌÄØÉÆÔ»ÇÊËÇÐÆÔ¾ ÅÇËÁ»Ô ÆÇɹÊ˾ËÁÆ˾ɾÊ ÃÇÍÇÉÅľÆÁ×ÌйÊËÃÇ»»½Ìξ ÉÌÊÊÃÁν»ÇÉØÆÊÃÁÎÌʹ½¾ºs ÊÄÁÉÁоÊÃÁÅÁº¾É¾ÀùÅÁ ÉÇŹÆËÁоÊÃÁÅÈÉ̽ÇÅ Ä̼ǻÔÅÁ Ï»¾ËÇÐùÅÁ›Ê¾ºÇÄÕѾ»ÆÁŹÆÁØ ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.2014

̽¾ÄؾËÊؽ¾ÃÇɹËÁ»ÆÔÅ ½¾Ë¹ÄØÅ ùÃÈÉÁÃĹ½ÆÔÅ ˹à ÁƾÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆÔÅ ÈÉÇÊËÇ ɹ½Ì×ÒÁżĹÀ¡ÀÈÇÊľ½ÆÁÎ ÇоÆÕÈÉÁØËÆÔɹÀÆÇǺɹÀÆÔ¾ ʹ½Ç»Ô¾ÊÃÌÄÕÈËÌÉÔs¾ÊÄÁ ÃÇƾÐÆÇ ÇÆÁ»ÔÈÇÄƾÆÔÊÇ»ÃÌÊÇÅ

«¹Ã¿¾»Åǽ¾ŹÃÊÁŹÄÕÆǾ ÈÉÁºÄÁ¿¾ÆÁ¾ÃȾɻÇÀ½¹ÆÆÇ ÈÉÁÉǽ¾¦¹ÈÁþÈÇÈÌÄØÉÆÇÊËÁs ÁÅÁ˹ÏÁØÊ˹ÉÁÆÆǼÇ À¹ºÉÇѾÆÆǼÇʹ½¹ Ã̽¹½¹»ÆÇ ƾÊËÌȹĹÆǼ¹оÄÇ»¾Ã¹ XXXHBSEFOFSSV


22

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

*&")*)6&#%% 6 #&+)*(&!)*'(

+)%2-+/)*"&*&&(1*3)6)4* $&'(&)&$ #+/0"'(&,)) &%#$*"""&% &#5*%

% 6$ &#)* #%0,*%&& !% '&-&6* "&'(&)$#&+)*(&!)*"&$'#")%& '&%6*  !%+/)*" -& *$%&&"&$'&

%%*&% 6 )&&(+% 6&)&%%&)* (#3, #%2%)% 6'&)6%%2! # (+#&%%2!

&%"(+'%2"&(* %24#$%*2&&$2$

#2(- *"*+(%2,&($2)**+ ) )*$2'&# (%) )*$&)1% 6$&1%2&(&" *(&' %" "&(* %24#$%*2'&4*&$+*&#3

"&$)*)&)'. # )*&$$&%&(0 *3/*&%&

-& $& $%%&$

#%% '( +)%&!*(( *&( )&* +% "#3%2! )"(2*%&)**" #%0,* &)*%%&&#%% "#5/*)6'&)"+"+

)*(% "&(3 .*&)&% )"+))*%

%2-&&$& 2- &(&!&+)*(&!)*&&

%& *'(&#%% $%&-& $&+%*3%

"&*&(2'($*(2+/)*""# $*)*'%3&)

1%%&)* * ''&/2(#3,*&'&$&*($&*

%&2(*3()*% 6(36"+)*(% " # *(6

% )*2()*% 6#%% '(& )-& *%)"&#3

"&4*'&'(&& *)6 %%(%&&)#&% *(( *&( ()/ 1*)6+/)*&"*$'(&& *

)6&#%% *(( *&( 2)"(+%*(3 ()*% !


ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

23

§ ž¤ž¦ž¦¡ž ¨©¡¬ª™žš¦§¢ «ž©©¡«§©¡¡ ª§ ™ž« ¬¦¡£™¤µ¦´¢ ›¡ ª£©´›™ž« ¦ž§ª«™«£¡ ¤™¦±™­«™

    +/%& '(& &)*%%6)#3

)"&-&6!)*%%6"&('&(. 6 

(+'' &% "(+'%!0 -&(

% . !$)"(&*51 -),

(#%0,*%&&)*(& *#3)* 2'(&"* (+$#%0,*22

'&#%6$(&*2'&&#%% 5 #&+)*(&!)*+#52-*(( *&

( !0$%&&#*% !&'2* $-

% . 6'(&.))&&)'/ 5* 2)&"&"/)*&(&* 2 )'&#3+$)"&$'&%%*2 #&+)*(&!)* &#%% 6

(36*&$/ )#"(+'%&$(%2 "+)*(% " 2 &(& "#+$

2 .*% " '&)6%%2! # (+

#&%%2!&%"&(* %24#

$%*2&&$2(&"( # #3

' %( $#2(- *"*+(%2 ,&($2*") )*$2'&# (%) )*$2&)1% 6

#&(6&0 (%&!'("*

"$&$+*(*3/*&#&

+)*(&!)*&*(( *&( &#%

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.2014

% '( +)%&&+/)*"#+/0 &( *3'(&,)) &%#$&% &

#5*%&-& $2$&'2*&$ %

% 6$ $&+*'((* *3%&)**" +/)*"&( %#3%+5 5$ %"+ '&$&/3)&*&$)# "# %* %'&#%&!$('()*#6*/*& -&/* *3%)&$+/)*" #%% +/)*"/ *&(/)"6 &%&($%%&)3$ )#&%6)*-% /)"&!*&/" (

% 6*"""%&-& $&+/)*3&)&

%%&)* %*&#3"&"# $* '&

/2%& )$ -()*% !)'

. #3%2-%% !&#)* &*%

" 4*&$)#+/%&&!* )3

ǎǬDzǹǺǻǺǹǴǸǬǾȈȃǾǺǺdzDZǷDZǹDZǹǴDZǯǺǼǺǰǬ²ȉǾǺdzǬǭǺǾǬǹDZǾǺǷȈǶǺǬǰǸǴǹǴǽǾǼǬȂǴǴǹǺǴǽǬǸǴȁDzǴǾDZǷDZǵǛǼǴǴȁǿȃǬǽǾǴǴǚǸǽǶǰDZǵǽǾǮǴǾDZǷȈǹǺǸǺDzDZǾǻǼDZǮǼǬǾǴǾȈǽȋǮǯǺǼǺǰǽǬǰdzDZǷDZǹȈǭǿǰDZǾǼǬǰǺǮǬǾȈǯǷǬdzǹDZǾǺǷȈǶǺǮȂDZǹǾǼDZ ǹǺǴǮǺǰǮǺǼǬȁǸǹǺǯǺȉǾǬDzDZǶ ǴǹǬǻǼǴǿǽǬǰDZǭǹȇȁǿȃǬǽǾǶǬȁ


24

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ ГОРОД

больница дом культуры кинотеатр большой парк училище

МЕСТНЫЙ ОКРУГ

МЕСТНЫЙ ОКРУГ

2 км

местный центр культуры центр торговли и бытового обслуживания церковь гимназия центр здоровья

ПОСЕЛОК

небольшой парк местный дом культуры спортзал торговая улица кафе, бар почта

600 м

ПОСЕЛОК

200 м

начальная школа магазин детский сад сквер

5 км

РАЙОННЫЙ ЦЕНТР

РАЙОННЫЙ ЦЕНТР

šÉÁ˹ÆÊÃÁ¾Ìɺ¹ÆÁÊËÔÈɾ½ÄÇ¿ÁÄÁ ÊξÅÌÇÈËÁŹÄÕÆÔÎɹÊÊËÇØÆÁÂ½ÇŹ ½ÇÊÇÏÁ¹ÄÕÆdžºÔËÇ»ÔÎÁÃÌÄÕËÌÉÆÔÎ ǺӾÃËÇ» ÃÇËÇÉÔ¾ƾǺÎǽÁÅÔоÄdž »¾Ã̽ÄØ¿ÁÀÆÁ°¾ÅºÇÄÕѾÇËÃÄÇƾ† ÆÁÂÇËÖËÇÂÅǽ¾ÄÁ ˾Åžƾ¾ºÄ¹¼Ç† ÈÉÁØËÆÔÅÊÐÁ˹¾ËÊØÌйÊËÇýÄØ¿ÁÀ† ÆÁ»¼¹ÉÅÇÆÁÁÊÈÉÁÉǽÇÂ

ГОРОД

™¤ž£§¡š¤¡ £§

¨ÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹Å.VSBUPSs’s

§¥ ɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÆÔÂ

20 км

институты центры культуры театры административный центр

/# «§« £«§®§°ž«Ÿ¡«µš¤¡Ÿž£¨©¡©§ž ¦žªž«§ª§š¬·§«›ž«ª«›ž¦¦§ª«µ ™ª§®©™¦¦§ª«µ°¡ª«§«´¨©¡¤žœ™·²¡®  ž¥ž¤µ¡›§§ž¥§›


ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÁÀÐÒÅÐ 25

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ¨¼ºÅ»ÄÖÃÄź¿¼ÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿Ö¿ÈÆÒÉÒ¹·ÕÉļ̹·ÉÁÊŸÅÇÅÉÄÒÌÈǼ»Èɹ˜·ÇɼÇsÅ»¿Ä¿¾¿ÄÈÉÇÊüÄÉŹ ÈÆÅÈŸÈɹÊÕпÌ ʹ¼Â¿Î¼Ä¿Õ ÆÇÅ»·½ ¿ ÈÅÌǷļĿÕ Á·Æ¿É·Â· §Ê¸Ç¿Á· „¦Ç¼»ÂŽ¼Ä¿Ö Ä· ˜—§©œ§’ s ÌÅÇÅÏ¿ÀÆÅÃÅÐÄ¿Á¹·Ï¼Ãʸ¿¾Ä¼ÈÊ

Ñòîèìîñòü óñëóãè

Êîíòàêòû

—ÅȶŽ¿ºÁÐÄź¹Àµ¸µºÁŵ¼ÁºÎµÇÑÆÇÅÃÌÂкöÏÔ·ÀºÂ½Ô Äà ¶µÅǺÅÂÃÁÈ öÁºÂÈ ™µÂµÔ ÈÆÀȸµ ÄÀµÇµÔ ¦ÇýÁÃÆÇÑ ÉÊÈÆÂÀöÏÔ·ÀºÂ½Ô ƽÁ·ÃÀµÆÈ̺ÇÃÁÄÅöºÀ÷½¼Âµ¿Ã· ÄÅºÄ½ÂµÂ½Ô ÆÃÆǵ·ÀÔºÇÈ˹Ã×

¤Ã·ÃÄÅÃƵÁŵ¼ÁºÎºÂ½Ôź¿ÀµÁзÅȶŽ¿º‚¤Åº¹ÀûºÂ½Ô µ –•¥§š¥ öŵε¾ÇºÆÑ Äà ǺÀºÉõÁ ÃǹºÀµ ź¿ÀµÁÐ  † † † ˜Å¸ÉʸÉÀ× ¢¸ËÎ ††††&NBJMTBMFT!EJNBSLSV

«¬¡ §œŸœ¡¨ Ÿš¡

©¯¢©ª ¥¾Ë¹ÄÄ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÃ

®¡§¡°ª©· †† ††

¾ÅÌйÊËÃÁ»ÃÇËÈšÇÄÕѾÃÌĹÐÕ¾†ÊÇË ÖÄ »Ç½¹ £»†ÉÔ ¹Å ÊËÉÇÁˆ»Ç¼¹ÀÇÈÉǻǽ¹ ¹Ê͹ÄÕËÁɽÇÉǼ

††††

£ÇË˾½¿ÁÈǽÇ˽¾ÄÃÌ»ÃÇËÈÇʾÄþšÇÄÕѾÃÌĹÐÕ¾

£»†ÉÔ ¹Å ÊËÉÇÁˆ»Ç¼¹ÀÇÈÉǻǽ¹ ¹Ê͹ÄÕËÁɽÇÉǼ

††††

£»¹ÉËÁÉÔ»ÊËÉÇØÒÁÎÊØ½ÇŹÎ

¥¾Ë¹ÄÄ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÃ

†† ††

¨ÁÄÇŹË ¹»ËÇÅ ľ¼Ã û†ÉÔ À¾ÅÌÐÈǽ¡Ÿª

¤¾ÊÃÉ̼ÄÔ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ£¹Å™ Ô

††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

ÇÊÃÁ ºÉÌÊÕØ ɹÊÈÁÄÇ»ÇÐŹ˾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÊËÉÇÁ˺̽ÇÃ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÅÌÊÇÉ ϾžÆË ÃÁÉÈÁÐ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÃÁ˽ ††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÅÌÊÇÉ ½ÇÊÃÁ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

¡ÆÊËÉÌžÆËÔ½ÄØɹÊÈÁĹ½ÇÊÇÃ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

¥¾Ë¹ÄÄÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

§Ãƹ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

£Ä¾Â ¼¾ÉžËÁÃÁ À¹ËÁÉù

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

£ÇƽÁÏÁÇƾÉ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

£É¹Êù

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

»¾ÉÁ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

ª¹Æ˾ÎÆÁù

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

­¹Æ¾É¹04#

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

±È¹Ëľ»Ã¹ ¼ÉÌÆËǻù ÃɹÊù

††††

«É̺¹ÊËϾÄÕÆÇËØÆÌ˹Øœª

ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

††††

ÉÃÀÉÇÆÄÆÑÔÖ¼¸ÅÅÆÁÈ˹ÈÀÂÀº¸Ä˼¸ÃÆÉÔÉƺ½ÈÐÀÊÔ¹¸ÈʽÈÅËÖɼ½ÃÂË ÇÃÄÅÃƽÁÆÃöνÇÑöÒÇÃÁ•ÂµÆǵƽ½ŸµÈË ÄÃǺÀºÉÃÂȆ†††½À½ÄÃÒÀº¿ÇÅÃÂÂþÄÃÌǺTBMFT!EJNBSLSV ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.2014


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก

ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยŸยšยกยฃรร‰รˆรรยšยพร‹ร‡ร†ยชร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” ย™ร‰ยบร‡ร„รร‹ ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜ยปยนรŠรŠ ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜Eย†

รƒรŒยบร… รˆร…

ร‰ ร‡ร‹ ร‰

ยฉยพรŠรŒร‰รŠ ยšยชยซ ย™ร‰ร…ยนรƒร‡ร…รˆร„ร—รŠ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ยปรŠยพรŽร…ยนร‰ร‡รƒ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšยพร‹ร‡ร†ยปรŠยพรŽร…ยนร‰ร‡รƒ รŠรƒรยฝรƒร ยšยพร‹ร‡ร†ยปรŠยพรŽร…ยนร‰ร‡รƒ รŠร‡ยบรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ยพรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปร‡ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšยพร‹ร‡ร†ยผรยฝร‰ร‡ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรร‚รŠรŒร„ร•รยนร‹ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚8ย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†ย†ยฅย†

  รƒรŒยบร…

  ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยชรยบยชร‹ร‰ร‡ร‚ยšยพร‹ร‡ร† ยซร‰ยพรŠร‹ ยŸยšยก ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹รŠร‹ร‰ร‡ร‚

ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†ย› ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย† ยฝร‡รŠร‹ รŠรƒรยฝรƒร ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† รˆยพรŠรƒร‡ยบยพร‹ร‡ร† ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†ย› ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰

ย™ยชยฅ ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ ยชร‡ร—ร€ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ย™ยชยฅ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

26

ร‚ร–ร‚

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡

š¾ËÇÆ¥†ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪ†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ š¾ËÇÆ¥† ȾÊÃǺ¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥† š¾ËÇÆ¥†› ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥†ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪ†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ š¾ËÇÆ¥† ȾÊÃǺ¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É É É 

ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ªÇ×ÀªËÉÇ ™ÃËÁ» ™ª¥ ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ªÇ×ÀªËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆ¥† ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥†› ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥†ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪ†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ š¾ËÇÆ¥† ȾÊÃǺ¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥†› ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥†ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪ†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É É É É

«É¾ÊË ™ª¥ ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ªÇ×ÀªËÉÇ ™ª¥ ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

           

    

    

 

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

š¾ËÇÆ¥† ȾÊÃǺ¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥† ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥†› ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥†ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪ†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ š¾ËÇÆ¥† ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥†› ½ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥†ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪ†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

 É É É É É É

ªÇ×ÀªËÉÇ «É¾ÊË ™ª¥ ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê «É¾ÊË ™ª¥ ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆÇË¥†½Ç¥† š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† ¥† ¥† ¥† ¥† ¥†ÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › 

 Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÉ É É ÇËÉ É É

Ÿš¡ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ¹»Ç½ª«£ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ §ÅÊƚ¾ËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ š¾ËÇÆ¥†ÇËÉÃ̺Å

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

27


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† ›  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › 

 Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å 

É É É É É É É

šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ §ÅÊƚ¾ËÇÆ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ §ÅÊƚ¾ËÇÆ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ §ÅÊƚ¾ËÇÆ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆ¥† ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç XXX¿ºÁÇÅÊÃÉÍ š¾ËÇÆ¥† ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç XXX¿ºÁÇÅÊÃÉÍ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç XXX¿ºÁÇÅÊÃÉÍ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç XXX¿ºÁÇÅÊÃÉÍ ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ¥† ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ» XXX¿ºÁÇÅÊÃÉÍ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É É É É

Ÿš¡¥†œ©¬¨¨ §§§ Ÿš¡¥†œ©¬¨¨ §§§ Ÿš¡¥†œ©¬¨¨ §§§ Ÿš¡¥†œ©¬¨¨ §§§ Ÿš¡¥†œ©¬¨¨ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É É É

§ÅÊƚ¾ËÇÆ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ §ÅÊƚ¾ËÇÆ Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† ††

š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV š¾ËÇÆ ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ š¾ËÇÆ ɹÊË»ÇÉ»Ê¾ÎŹÉÇà ½ÇÊ˹»Ã¹ÇËÃ̺Å šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ü

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  ºÌÎ˹ ºÌÎ˹

É É É É É É ÇËÉ ÆÁÀùØ É É

Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

šÄÇùɺÇÄÁËÇ»ÔÂœ§ª«ÎÎ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÎΝ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÎΝ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂ6†ÇºÉ¹ÀÆÔ½ÄØȾɾÅÔоà šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡«ÎȾɾ¼ÇÉǽ ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡«ÎÊ˾Æ ÅÅ ½ÇÊËÈÇÀ» šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›¹ÉÅÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡«Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ ÅŪ£¡£¡ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›¹ÉÅÁËÊ˾ÆǻǠšÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¡¦ª¡†š¤§£ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔÂÎÎ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔÂÎΝ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÉ É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÆÁÀùØ É

šÄÇÆ©¾¼ÁÇÆ šª« šª« ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÇ×ÀªËÉÇ šª« ªÇ×ÀªËÉÇ ¡¦ª¡ œ¾Í¾ÊË šª«

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

28

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก

ยšร„ร‡รƒยผยนร€ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚ยจร‡ร‰ยพยปรร‹รˆยพร‰ยพยผร‡ร‰ร‡ยฝร‡รร†ร”ร‚รŽรŽร…ร… ยšร„ร‡รƒยผยนร€ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚ยจร‡ร‰ยพยปรร‹รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚ รŽรŽร…ร… ยšร„ร‡รƒยผยนร€ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚รŽรŽ ยšร„ร‡รƒยผยนร€ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚รŽรŽย ยšร„ร‡รƒยผยนร€ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚รŽรŽ รˆยพร‰ยปยนร˜รƒยนร‹ยพยผร‡ร‰รร˜ ยšร„ร‡รƒยผยนร€ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚รŽรŽ รˆยพร‰ยปยนร˜รƒยนร‹ยพยผร‡ร‰รร˜ ยšร„ร‡รƒยผยนร€ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚รŽรŽ รˆยพร‰ยปยนร˜รƒยนร‹ยพยผร‡ร‰รร˜ ยšร„ร‡รƒรƒยพร‰ยนร…ร€รร‹ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚ยฅย†รŽรŽร…ร…ยชยฃยกยยฃยก ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ

ร‘ร‹ รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยชรร„รรƒยนร‹ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรร„รรƒยนร‹ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยœยพรยพรŠร‹ ยšยชยซ ยœยพรยพรŠร‹ ยœยพรยพรŠร‹ ยœยพรยพรŠร‹ ยšยชยซ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…#ยฅ

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšร„ร‡รƒยจยžยฆยงยšยžยซยงยฆยฆยดยขรˆยพร‰ยพยผร‡ร‰ร‡ยฝร‡รร†ร”ร‚ ยšร„ร‡รƒยจยžยฆยงยšยžยซยงยฆยฆยดยขรŠร‹ยพร†ร‡ยปร‡ร‚ ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚ PQ[ย†PNTL!NBJMSV ยšร„ร‡รƒรˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ร‚ XXXQFOPCMPLPNTLSV ยšร„ร‡รƒยชรยบรร‹ยฝร„ร˜รˆยพร‰ยพยผร‡ร‰ร‡ยฝร‡รƒ รŽ   รŽ ยšร„ร‡รƒยชรยบรร‹ยฝร„ร˜รŠร‹ยพร† รŽ   รŽ ยšร„ร‡รƒรŠรร„รรƒยนร‹ร†ร”ร‚รˆยพร‰ยพยผร‡ร‰ร‡ยฝร‡รร†ร”ร‚รŽรŽร…ร…

  รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ร‘ร‹

 ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ 

ยชร‡ร—ร€ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‡ร—ร€ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยงร…รŠรƒรร‚รˆยพร†ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร€ย†ยฝ ยชรยบรร‹ยงร…รŠรƒ ยชรยบรร‹ยงร…รŠรƒ ยชรร„รรƒยนร‹ยชร‹ร‰ร‡ร‚

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

TUSPZยŠHB[FUBSV

ยชยฝร†รร…รร‹ยฟยฝรร‹รร€ยฝรŠร…ร„ยฝร“ร…ร›

29


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ šÄÇÃÊÁÄÁùËÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎÎÅÅ šÄÇÃÊ˾ÆǻǠȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔÂÎÎ ÎλƹÄÁÐÁÁ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†† šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª ÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾ÈǽÌÑÃÁ­¤ šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

 ÇËÉ   É É

ªÁÄÁù˪ËÉÇ §¥ª£ª«©§¢¥ž«™¤¤ ªÇ×ÀªËÉÇ ªÇ×ÀªËÉÇ ªÇ×ÀªËÉÇ ªÇ×ÀªËÉÇ Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ «£ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ­šª†††Ë ÈÉÇÐÆ»ÔѾœ§ª«¹ XXXPNTLHSBESV šÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ ­šª»¹ÊÊÇÉËÁž˾ Ä׺ԾɹÀžÉÔ ÈÇÄÇ»ÁÆÃÁ šÄÇÃÁ›™©¥¡«  ÎÎÅÅ›ÇÀŽÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ šÄÇÃÁ›¹ÉÅÁËÎΆ Ͼƹ½Áľɹ ËÇɼ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁË  YY ½ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÎÎÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÎÎÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÎÎÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡«ÎÎ »ÇÀź¾ÀƹÄ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡«ÎÎ »ÇÀź¾ÀƹÄ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡«ÎÎ »ÇÀź¾ÀƹÄ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É É É É É É É É É É É É É ÇËÈÉÇÁÀ» É  É  É É É

Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË šª« ™ÅÌɪËÉÇ  ¹»Ç½ª«£ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ª« ™ª« ™ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡«½ÄØƾÊÌÒÁÎÊ˾Æ ÅŪ£¡£¡ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ªÁºÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ Ê˾ÆǻԾ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ªÁºÁË ȾɾÅÔÐÃÁ ÈÄÁËÔȾɾÃÉÔËÁØ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾Ê˾ÆǻԾÎÎ Ⱦɻ¹Øù˾¼ÇÉÁØ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾Ê˾ÆǻԾÎÎ Ⱦɻ¹Øù˾¼ÇÉÁØ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾Ê˾ÆǻԾÎÎ Ⱦɻ¹Øù˾¼ÇÉÁØ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ½ÄÁƹ ÅÅ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ÃľÂ šÄÇÃÁþɹÅÀÁËǺ¾ËÇÆÆÔ¾ šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾Îμ» šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ ÎÎ ÎÎ šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ¥  ¥  ¥ šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ¥ ƾÊÌÒÁ¾ Ä׺ÔÎɹÀžÉÇ» šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ɹÀžÉÔÀ¹Ã¹ÀÐÁù šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ɹÀžÉÔÀ¹Ã¹ÀÐÁù ½ÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ É  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

šª« ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªÁºÁ˧ÅÊà œ¾Í¾ÊË œ¾Í¾ÊË œ¾Í¾ÊË ªÁºÁ˧ÅÊà ªÇ×ÀªËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁË ¨ª£ ªŸš’ ™ÄÕØÆʪËÉÇ ™ÄÕØÆʪËÉÇ   ªŸš’  ªŸš’  ªŸš’ ¥ÇÆÇÄÁË ¨ª£  ªŸš’

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

30

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡

šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾¨ªš† šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ɹÀžÉÔÀ¹Ã¹ÀÐÁù

 Ã̺Å

ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÇËÉ

¶»¾É¾ÊË §§§ ¥ÇÆÇÄÁË ¨ª£

†† ††††

šÄÇÃÁ¨ªšÎÎ ÎÎ ÎÎ ÎÎ šÄÇÃÁªÁºÁË ÇÍÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ š šš š šš šš šÄÇÃÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÇËÈÉÇÁÀ» šÄÇÃÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÇËÈÉÇÁÀ» šÄÇÃÁ­šª ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ½ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾­šª  šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾­šª»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÇɽ×É š©†† ÈÇɾºÉÁà XXXPNTLHSBESV šÇɽ×É š©†† ½ÄØ»ÆÌËÉÁû¹ÉËÈÉǾÀ½Ç» XXXPNTLHSBESV

Ã̺Å Ã̺Å   ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÇËÉ †É †É

ªÈ¾ÏÇŪËÉÇ ªÁºÁ˧ÅÊà ™ÄÕØÆʪËÉÇ ™ÄÕØÆʪËÉÇ «É¾ÊË ¶»¾É¾ÊË §§§ ªŸš’  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÇɽ×ÉÔ šÇɽ×ÉÔš© š© ›¹ÀÇÆÔ ÌÉÆÔ ÊùžÂÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾ÇÃɹÑ Ï»¼É¹ÆÁË œ¹ÀǺ¾ËÇÆ›¹ÉÅÁË ¨Çɾ»ÁË š¾ËÇľÃÊ ÊÃÁ½ÃÁ œÄÁƹ þɹÅÀÁË ½ÇÊ˹»Ã¹ ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹ÅÅ XXXPNTLHSBESV ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹Å Å XXXPNTLHSBESV ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾¨¦ ÈÄÁ˹ÆÁÀ¹ ½Á¹ÅÅ XXXPNTLHSBESV ÆÁÒ¹ÃÇÄǽϾ»»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ÌÊÃÇÉÁ˾ÄÁ ÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÔ Ÿš¡ºÌ ½ÇÊ˹»Ã¹

ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ü 

ÇËÈÉÇÁÀ» ÊÆÁ¿¾Æ¹ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ 

œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ¶»¾É¾ÊË §§§ ªÆ¹ºªËÉÇœÉÌÈÈ Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ 

†††† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††††

Ÿš¡»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡»¹ÊÊÊ»¹Á ÈÄÁËÔ ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ºÄÇÃÁ­šª Ê»¹Á ºÇɽ×ÉÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ½ÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÊÉÇÐÆÇ ƾ½ÇÉÇ¼Ç ÇºÅ¾Æ »¹ÉÁ¹ÆËÔ »ÇÀŽÇÊË Ÿš¡ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ Ê»¹Á ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ À¹ºÇÉÔ ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡ º¾ËÇÆ ½ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù Ÿš¡ Ê»¹Á ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ Ÿš¡ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊ ϾÆÔÆÁ¿¾À¹»Ç½¹†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¹ÄÁ»Ã¹ÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÇÅƹǺӾÃ˹Î ¡À½¾ÄÁØ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¡À½¾ÄÁØ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ÁÈÇоÉ˾¿¹Å ¡À½¾ÄÁØÄÁ»Æ¾»ÇÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ £¹ÅÆÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾ ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺ¾ËÇÆÇË¥†½Ç¥†

 ÑË ÑË ÑË ÑË  Ã̺Å ÑË   ÑË 

 À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ»  À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ

™ª¥ ªŸš’ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ªÇ×ÀªËÉÇ  ¥¾Ë¹ÎÁÅ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¨ÉÇÅÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªÈ¾ÏÇŪËÉÇ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË Ÿš¡ Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ «£ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ «É¾ÊË Ÿš¡

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ÆÁÒ¹ÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ÇËÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

31


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎÁ½ÉÀ¹»Ç½ÊÃÁ¾¨ÉÇȹÉùÇÊ˹»Ã¹

ÑË

ÆÁÀùØ

·ÉÃÇ» ¡¨

††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇà ÎÅÅ ÑÁÉ ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔÂ¥† ¥†»ƹÄÁÐÁÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎÊ˾ÆÇ»ÇÂ¥† ¥†»ƹÄÁÐÁÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÎÎ ÎλƹÄÁÐÁÁ

ÑË ÑË ÑË ÑË

ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ §¥ª£ª«©§¢¥ž«™¤¤ §¥ª£ª«©§¢¥ž«™¤¤ §¥ª£ª«©§¢¥ž«™¤¤

†† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎÎ Ⱦɻ¹Øù˾¼ÇÉÁØ

Ã̺Å

ÆÁÀùØ

œ¾Í¾ÊË

††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ ÎÎ ÑĹÃǺÄÇà £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ½ÇÊ˹»Ã¹

ÑË  ÑË ÑË

ÇËÉ É ÇËÉ É É

©¾ÊÌÉÊ ™ÃËÁ» ªÇ×ÀªËÉÇ ¥Ìɹ»Õ¾» ¡¨ «É¾ÊË

†† †† †† †† †† †††† ††

šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎÎ »ËÇɹØù˾¼ÇÉÁØ

Ã̺Å

ÆÁÀùØ

œ¾Í¾ÊË

††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ »ÇÀź¾ÀƹÄ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹

  

½Ç¼Ç»ÇÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

™ª¥ ™ª« ™ª¥ ™ª¥

†† †† †† †† †† †† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ

ÑË

ÇËÉ

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

††††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ¥†ÎÎ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ¥† œ§ª«† ÊÃÁ½ÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

ÑË ÑË ÑË 

É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

 «É¾ÊË ©¾¼ÁÇÆ ªÆ¹ºªËÉÇœÉÌÈÈ ªÆ¹ºªËÉÇœÉÌÈÈ

†††† †† †††† †† ††††

šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎÎ Ⱦɻ¹Øù˾¼ÇÉÁØ

Ã̺Å

ÆÁÀùØ

œ¾Í¾ÊË

††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ƹÄ º¾ÀƹÄ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ£¾É¹ÅÀÁËÈɆ»Ç§£ª£ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÈÉÇȹÉù ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ËÉÇË̹ÉƹØÈÄÁËù ʾËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÑĹÃǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ À¹»Ç½ÊÃÁ¾ ÈÉÇȹÉù

   ÑË

É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ ªÇ×ÀªËÉÇ ™ÅÌÉÊËÉÇÂʾɻÁÊ

†††† †† †† †† †† †††† †† †† ††

£ÁÉÈÁÐ £ÁÉÈÁл¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁл¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁЛªž®¥™©§£ ¨ÉÁÊ˹ÆÏÁÇÆÆ¹Ø §ª«™›£™¨§ ›§¦£¬ £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇà ɹÀÆÔÎÀ¹»Ç½Ç»†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ £ÁÉÈÁнÄØÏÇÃÇÄØ¥† ÊÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥†

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

 ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÇË É

™ÄÕØÆʪËÉÇ «¹ÉÊÃ¹Ø ª«©§¢ªž©›¡ª œÉ¹Æ½¯¾Å¾ÆË «¹ÉÊÃ¹Ø ªÆ¹ºªËÉÇœÉÌÈÈ §¥ª£ª«©§¢¥ž«™¤¤

†† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

£ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥† ¦Ç»Ç»¹Éѹ»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ ½ÇÊ˹»Ã¹

ÑË

 É

£ÇÆ˹ÃË

††

£ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥†»Ê¾ÎÀ¹»Ç½Ç» £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥† ¥† ¥† £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥†ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥†ªÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥†»Ê¾ÎÀ¹»Ç½Ç» £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥†

ÑË  ÑË ÑË ÑË 

 É  ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ É 

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ›ÇÊËÇÐÆÔ£ ªÇ×ÀªËÉÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÆ¹ºªËÉÇœÉÌÈÈ ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ šª« ›ÇÊËÇÐÆÔ£  ›ÇÊËÇÐÆÔ£ 

†† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †††† ††††

32

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ›ÇÊÃɾʾÆù £¹ÅÔÑÄǻù £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂǽÁƹÉÆÔÂÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂǽÁƹÉÆÔÂÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÃÇÉÁÐƾ»ÔÂ

  ÑË  

 ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É É

›ÇÊËÇÐÆÔ£ ¶¼Á½¹ «¹ÉÊÃ¹Ø £ ª¥ ¨­ £ ª¥ ¨­ £ ª¥ ¨­

†† †† †† †††† †††† †† †† ††

£ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÉؽǻÇÂǽÁƹÉÆÔ £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÉؽǻÇÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁÐ ÉؽǻÇÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÈÌÊËÇ˾ÄÔ¿¾ÄËÔÂ¥† ½ÇÊËÈÇÀ» £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÈÌÊËÇ˾ÄÔ§¦¨ ¥† ¥† ½ÇÊËÈÇÀ» £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂÈĹÊËÁÐÆǼÇÈɾÊÊÇ»¹ÆÁØ ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»Ç¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆÔ ÑÇÃÇĹ½ ½ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇ˾ÄÔÂÊÁÄÁùËÆÔº¾ÄÔ ½ÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇ˾ÄÔÂÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔ ½ÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇ˾ÄÔÂÊÁÄÁùËÆÔÂÃÇÉÁÐÆ ½ÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇ˾ÄÔÂÊÁÄÁùËÆÔÂÃɹÊÆÔ ½ÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù

  ÑË ÑË ÑË   

 É É É ÇËÉ É É ÇË É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

£ ª¥ ¨­ £ ª¥ ¨­ £ ª¥ ¨­ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ªËÉÇ£ÇÅÈľÃË  ¹»Ç½ª«£  ¹»Ç½ª«£ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ

†† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †††† †††† ††††

£ÁÉÈÁÐÄÁϾ»ÇÂÊÁÄÁùËÆÔ¨Çɾ»ÁË»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÁÉÈÁÐÄÁϾ»ÇÂغÄÇÃÇ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ½ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥†þɹÅÁоÊÃÁÂǽÁƹÉÆÔÂÉؽǻÇ £ÁÉÈÁÐ¥†ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔ £ÁÉÈÁÐ¥† §¦¨ £¹Ä¹ÐÁÆÊà ÈÌÊËÇ˾ÄÔ ÄÁϾ»Ç ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ™ÀÇ»Ç ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† À¹»Ç½ª£ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÉؽǻÇ ½ÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥† »ÇÀź¾ÀƹÄ £ÁÉÈÁÐ¥† »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥††¥†ÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔ ÊÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐ¥†ÊÁÄÁùËÆÔÂÄÁϾ»ÇÂǽÁƹÉÆÔ º¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐ¥†ÊÁÄÁùËÆÔÂÄÁϾ»ÇÂǽÁƹÉÆÔ ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐ¥†ÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔÂÈÇÄÌËÇÉÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÁÉÈÁÐǺĦ¾Í˾À¹»Ç½ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ£¹Ä¹ÐÁÆÊà £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÃɹÊ ¦¾Í˾À¹»Ç½ ¥† ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇË É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇË É ÇË É ½Ç¼Ç»ÇÉ É É ÆÁÀùØ

¹»Ç½ª«£ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ §¥ª£ª«©§¢¥ž«™¤¤ §¥ª£ª«©§¢¥ž«™¤¤ ¶¼Á½¹ ¶¼Á½¹ ¶¼Á½¹ ™ª« ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ ªÆ¹ºªËÉÇœÉÌÈÈ §¥ª£ª«©§¢¥ž«™¤¤ §¥ª£ª«©§¢¥ž«™¤¤ §¥ª£ª«©§¢¥ž«™¤¤ ™ª« ™ª« ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÃɹÊÆÔÂÁÊ»¾ËÄÔ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂ¥† ¥† ¥† ÑÁÉÇùؼ¹ÅŹÏ»¾ËÇ» £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂ¥† §¦¨ £¹Ä¹ÐÁÆÊÃÁÂÉؽ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ§¦¨  £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ§¦¨  £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔÂÃÄÁÆÇ»ÇÂÈǽÀ¹Ã¹À £ÁÉÈÁЧœ¦ž¬¨§©¦´¢±š† ¼šÇ¼½¹ÆÇ»ÁÐ ¨ÉÁÊ˹ÆÏÁÇÆÆ¹Ø £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»†Â£ÁÉÈÀ†½ ǺÄÁÏÃɹÊ ¦¾Í˾À†½ ¿¾Ä ¸Ä̈Êà £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»†Â£ÁÉÈÀ†½ ǺÄÁÏÃɹÊ ¦¾Í˾À†½ ¿¾Ä ¸Ä̈Êà £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»†Â£ÁÉÈÀ†½ ǺÄÁÏÃɹÊ ¦¾Í˾À†½ ¿¾ÄË «×Å £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»†Â£ÁÉÈÀ†½ ǺÄÁÏÃɹÊ ¦¾Í˾À†½ ¿¾ÄË «×Å £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»¿¾Ä«×žÆÕ ǺÄÁÏÃɹʧ¦¨  †Â£ÁÉÈÀ†½ £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»¿¾Ä«×žÆÕ ǺÄÁÏÃɹʧ¦¨  †Â£ÁÉÈÀ†½ £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»ǺÄÁÏÃɹÊ §¦¨  †Â£ÁÉÈÀ†½ ¿¾ÄË ¸Ä̈Êà £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»ǺÄÁÏÃɹÊ §¦¨  †Â£ÁÉÈÀ†½ ¿¾ÄË ¸Ä̈Êà £ÁÉÈÁÐÈÇÄÆÇ˾ÄÔÂÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥†»¹ÊÊ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÁÉÈÁÐÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÈÇÄÌËÇÉÆÔÂ¥† ¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ

   ü ÑË ÑË     ÑË ÑË

ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ   ÇË É É À¹»Ç½ÊùØ À¹»Ç½ÊùØ ÇËÀ¹»Ç½¹ ÇËÀ¹»Ç½¹ À¹»Ç½ÊùØ À¹»Ç½ÊùØ ÇËÀ¹»Ç½¹ ÇËÀ¹»Ç½¹ ÇË É É

™ª« ªÆ¹ºªËÉÇœÉÌÈÈ ªÆ¹ºªËÉÇœÉÌÈÈ ›ÇÊËÇÐÆÔ£ ›ÇÊËÇÐÆÔ£  ªÇ×ÀªËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ œÉ¹Æ½¯¾Å¾ÆË ªÁÄÁù˪ËÉÇ ™É˪ËÉÇ ™É˪ËÉÇ ¥ÌÆÁÆ ¡¨ ¥ÌÆÁÆ ¡¨ ™»¹Æ«¹¿ ™»¹Æ«¹¿ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ  ¹»Ç½ª«£ šª«

†† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †††† †† †† †††† †††† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

33


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £ÁÉÈÁÐɹÀÆÔ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐɹÀÆÔÎŹÉÇÃÁÈÉÇÁÀ» ƾ½ÇÉ ÊÉÇÐÆÇ »ÇÀÅÇºÅ¾Æ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÉؽǻÇÂǽÁƹÉÈÇÄÆÇ˾Ä¥† ½ÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀ £ÁÉÈÁÐÉؽǻÇÂǽÁƹÉÈÇÄÆÇ˾Ä¥† §ÅÊà ¦Ç»ÇÊÁº £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ»¹ÊÊ ›ÁÆÀÁÄÁ «×žÆÕ ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔ º¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÃÇÉÁÐƾ»Ô ÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÇɹƿ¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂʾÉÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐѹÅÇËÆÔ £ÁÉÈÁÐ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ þɹÅÀÁËǺÄÇÃÁ Ÿš¡ £Ä¾Â½Äؼ¹ÀǺ¾ËÇƹ ü ľËÇ ¡¥™ £ÇÄǽÏÔ ÈÖ £ÇÄÕϹÅ Å ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ ÊǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»†»Ç ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÇÄÕϹ½ÇºÇÉÆÔ¾£ª † Á½É £ÇÄÕϹ¿º£ª†¹ÊÇË»¾ÉÊËÁØÅÁ½ÄØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ ½Á¹Å Å £ÇÄÕϹ¿º£ª†¹ÊÇË»¾ÉÊËÁØÅÁ½ÄØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ ½Á¹Å Å £ÇÄÕϹ¿º£ª†ºÊÇË»¾ÉÊËÁØÅÁ½ÄØËÉ̺ÇÈÉǻǽǻ ½Á¹Å Å £ÇÄÕϹÃÇÄǽE ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ ÅÇÆ˹¿ ÖÃÊù»¹ËÇÉ £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½ÇºÇÉÆÔ¾ £ª»¹ÊÊXXXPNTLHSBESV £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾E ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ ÅÇÆ˹¿ £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ Ä׺ԾɹÀžÉÔ £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ Å Å Å ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¾ Ä×ÃÁ¿º £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½Á¹Å¾ËÉÅ £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾ ½Á¹Å¾ËÉ Å £ÇÄÕϹÃÇÄǽ¾ÀÆÔ¾E ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ ÅÇÆ˹¿ £ÇÄÕϹ£ª † ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÆÁÅ £ÇÄÕϹ£ª † ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÆÁÅ £ÇÄÕϹ£ª † ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ÃÆÁÅ £ÇÄÕϹ £©´±£¡ ¦£§¤§¯Á›´œ©žš¸¥ E † ŝÇÊË ÅÇÆ˹¿ £ÇÄÕϹ ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹½ÄØÃÇÄǽϾ» £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ½Á¹ÅÅ ÃÉÔÑù ½ÆÇ £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ½Á¹Å Å ÃÉÔÑù ½ÆÇ £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ½Á¹ÅÅ ÃÉÔÑù ½ÆÇ £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹ÅÅ XXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å XXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹ÅÅ XXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å XXXPNTLHSBESV £ÇÄÕÏÇÃÇÄǽ¾ÀÆǾ£ª ½Á¹Å Å XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾À¨¨† EÅ ÈÄÁ˹†Âƹ¼É XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† EÅ ÈÄÁ˹†Âƹ¼É XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨† E Å ÈÄÁ˹†Âƹ¼É XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑùÃÇÄǽ¾Àƹب¨ ½Á¹Å Å ¥«¬ XXXPNTLHSBESV £ÉÔÑÃÁÁ½ÆÁÒ¹ÃÇÄǽϹ £ÉÔÑÃÁÁ½ÆÁÒ¹ÃÇÄǽϾ» £ÉÔÑÃÁÃÇÄǽϾ»»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £ÉÔÑÃÁ˾ÈÄÇËɹÊÊ £ÉÔÑÃÁ ½Á¹Å¾ËÉÅ £ÉÔÑÃÁ ½Á¹Å¾ËÉ Å ¤ÇËÃÁ˾ÈÄÇËɹÊÊ ¤×ÃùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆÆÔ½ÄØÃÇÄǽϾ»£¤† ¿º XXXPNTLHSBESV ¤×ÃÁ ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ ÃÇÄÕϹÃÇÄǽϾ» ¥¹ÉÑÁľÊËÆÁÐÆÔ¾ ÊËÌȾÆÁ ÈÄÇÒ¹½ÃÁ ¥ÇÆ˹¿¤¶¨ ¥ÇÆ˹¿ÍÌƽ¹Å¾Æ˹ §È¹Ä̺ùÁÀ͹ƾÉÔÅÅ ÎÅÅ TMLSV §ÈÇÉÔÄÁÆÁÂÖľÃËÉÇȾɾ½¹Ð †Å §ÈÇÉÔª›† †Û XXXPNTLHSBESV ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ¨š†È †È †È

34

ÂÖÂ

ÑË  ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË   ÑË 

ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ É É ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ É É  É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ  ÇËÈÉÇÁÀ» É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ   ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ»  ÇËÉ É ÊÆÁ¿¾Æ¹

ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¶¼Á½¹ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇ£ÇÅÈľÃË ªÆ¹ºªËÉÇœÉÌÈÈ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÆ¹ºªËÉÇœÉÌÈÈ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ šª« ¨¾Ë¹Ä §« «É¾ÊË œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ªË¾È¹Æ×à ¡¨  Ÿš¡¶ª£ ¨ÉÇÅÈÉǼɾÊÊ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË Ÿš¡ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ ª¹ÃÇ»¾Ï ¡¨ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË  ¹»Ç½ª«£ Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ «£ ªÇ×ÀªËÉÇ ªÇ×ÀªËÉÇ ªÇ×ÀªËÉÇ  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ™ÃËÁ» ªÇ×ÀªËÉÇ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË Ÿš¡ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ «£  Ÿš¡¶ª£ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ «£ ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇ ªÁºľÊÇÈÉÇÅÃÇÅÈ Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ «£  Ÿš¡¶ª£ ¶»¾É¾ÊË §§§

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †††† †††† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡

¨¾É¾ÅÔÐÃÁºÉÌÊÃǻԾ ½ȾɾÃÉÈÉǾÅÇ»ƹ½½»¾ÉÁÇÃƹÅÁ »Á½¹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁÇË ½ÇÅ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ¨š†† †† ¨¾É¾ÅÔÐÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾¨¨©†  ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ ľÊËÆÁÐÆÔ¾ŹÉÑÁ ½ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥††¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† › ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† › ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† › ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† › ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇË¥†½Ç¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥† ½ÇÊË ÊÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ©™ ¦´®¥™©§£ÇË¥†½Ç¥† ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ŹÉù¥† XXXPNTLHSBESV ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨¾ÊÇà ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɪ† ®¨† ¨ÄÁ˹½ÇÉÇ¿¨¦Î ÈÄÁ˹ËÉÇËÎÎ Î Î Î Î ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب† ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب†ɆÉΠŽÄØÈÇÊËÇØÆÆÔνÇÉǼ ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب† ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب†ɆÉΠŽÄػɾžÆÆÔνÇÉǼ ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب†† ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب† Î  ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب† ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦ ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦Î ÎÎÅÅ XXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦¨™œ ¨ÄÁ˹À¹ºÇɹÎ Å Î Å ¨ÄÁ˹À¹ºÇɹ™ÄŹÀƹؼɹÆÕ ɆÉÎ Î Å XXXPNTLHSBESV ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7 ½ÄÁƹÇË½Ç Å ¨ÄÁ˹ȾɾÃÉÔËÁØ ÈÌÊËÇËù ¨£†™«7 ½ÄÁƹÇË½Ç Å ¨ÄÁ˹ËÉÇË̹Éƹغ¾ËÇÆƹØà Î Î ¨ÄÁ˹ËÉÇË̹Éƹغ¾ËÇÆƹØà Î Î ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÎ ¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾¨¦Î ¨†† ¨† ¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾¨¦Î ¨†† ¨† ¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾ ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨ÄÁËÔùƹÄÕÆÔ¾ ¨ÄÁËÔľÆËÇÐÆÔÎÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ»­¤ † ­¤ † ¨ÄÁËÔȾɾÃÉÔËÁب£Ç˽ÇÅ ÈÄÁ˹ÈÄÇÊùب«™ ¨ÄÁËÔȾɾÃÉÔËÁØÈÄÇÊÃÁ¾¨«™†† †† ¨ÄÁËÔȾɾÃÉÔËÁØÈÌÊËÇËÆÔ¾¨š†† †† ¨ÄÁËÔȾɾÃÉÔËÁØÈÌÊËÇËÆÔ¾¨£† † ¨ÄÁËÔÈÇÃÉÔËÁبœ† † ¨ÄÁËÔÈÇÃÉÔËÁبœ† † ™***» ¨ÄÁËÔÈÇÃÉÔËÁبœ†™***» †™***» ¨Ç½ÌÑÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾ ¨ÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔ ¨ÇɾºÉÁÃÁÁºÇɽ×ÉÔ»¹ÊÊ ¨ÉǼÇÆÔ¨©œ  ©¹ÊË»ÇÉ ©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔÂ¥† ©¹ÊË»ÇÉÃĹ½ÇÐÆÔ ÑËÌùËÌÉÆÔ ©¹ÊË»ÇÉ¥††¥† ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¼ÄÁÆÔ ÊÃÁ½ÃÁ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¼ÄÁÆÔ ÊÃÁ½ÃÁ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¼ÄÁÆÔ ÊÃÁ½ÃÁ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¼ÄÁÆÔ ÊÃÁ½ÃÁ ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£

ÑË ÑË  Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  ü  ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË      Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å 

ÇËÉ ÇËÉ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÇËÉ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É ÇËÉ É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÊÆÁ¿¾Æ¹ É ÊÆÁ¿¾Æ¹ É É É ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ É É É É ÇËÉ É

Ÿš¡¶ª£  ªŸš’ Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ «£ ¶»¾É¾ÊË §§§ ªÈ¾ÏÇŪËÉÇ ¶»¾É¾ÊË §§§ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇ §ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ™ÃËÁ» §ÅÊƚ¾ËÇÆ Ÿš¡ ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ªÇ×ÀªËÉÇ  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ «£ ¶»¾É¾ÊË §§§  Ÿš¡¶ª£ ¶»¾É¾ÊË §§§  Ÿš¡¶ª£  ªŸš’  ªŸš’ ¶»¾É¾ÊË §§§ ¶»¾É¾ÊË §§§  Ÿš¡¶ª£  ªŸš’ Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ «£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£  Ÿš¡¶ª£ Ÿš¡ Ÿš¡ «É¾ÊË  ªŸš’  ªŸš’ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ Ÿš¡ ¶»¾É¾ÊË §§§ Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ «£ ¶»¾É¾ÊË §§§ ¶»¾É¾ÊË §§§ ¶»¾É¾ÊË §§§ ¶»¾É¾ÊË §§§ ¶»¾É¾ÊË §§§ ¶»¾É¾ÊË §§§ Ÿš¡ ªÈ¾ÏÇŪËÉÇ ™ª¥ ¶»¾É¾ÊË §§§ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ §ÅÊƚ¾ËÇÆ §ÅÊƚ¾ËÇÆ Ÿš¡ ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇ ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ªËÉÇÂŹÉÃÇ

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂÇËÉÃ̺Å

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

35


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨ ª»¹ÁÀ¹ºÁ»ÆÔ¾†Å Ê»¹ÁÖľÃËÉÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ ª»¹ÁÀ¹ºÁ»ÆÔ¾ª† ª† ª»¹ÁÇÏÁÆûÁÆËǻԾÊǼÇÄÇ»ÃÇŽÎÎ ÄÇȹÊËÕ½Î

  ÑË

É ÊÆÁ¿¾Æ¹ É

ªËÉÇÂŹÉÃÇ Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ «£ ¶»¾É¾ÊË §§§ ¶ÃÇÊËÉÇÂ

†† †† †† †† †† ††††

ª»¹ÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾ ½ÄÁƹÇ˽ÇÅ XXXPNTLHSBESV ª»¹ÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ»ÇÈÇɪ† † ª»¹Øª†† ª»¹Øª†† † ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½ÃÁ Ê˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø¹ÉŹËÌɹ ªÅ¾ÊÕÊÌιØÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆ ªËÇÂÃÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ª›†† ª›†† ªËÇÂÃÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ª› ÈÉÁÊ˹»ÃÁ½½¾É¾»ØÆÆÔÎÇÈÇɨ« ªËÌȾÆÁľÊËÆÁÏ ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ªËÌȾÆÁ¤ª† «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø ½Á¹ÅÅÅ «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø ½Á¹ÅÅÅ ¬ÊÄ̼Á¹»ËǺ¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾Ä؆Ã̺Å ¬ÊÄ̼Áº¾ËÇÆÇƹÊÇʹ ¬ÊÄ̼Áº¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾ÄØ ʹÅÇÊ»¹Ä¹Ë ¬ÊÄ̼ÁØÅǺÌɹ ­šª»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­šª»Ê¾ÎɹÀžÉÇ» ­šª ºÄÇÃÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ Ä׺ԾɹÀžÉÔ ÈÇÄÇ»ÁÆÃÁ ­šª ºÄÇÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾½ÄØÊ˾ÆÁÈǽ»¹ÄÇ» ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ­ÁºÉǺ¾ËÇÆ ¯¾Å¾ÆË¥†ü ¡ÊÃÁËÁÅ ²¾º¾ÆÕ† † † † ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ½ÇÊ˹»Ã¹

ÑË ÑË ÑË ÑË Ã̺Å ÑË   йÊ йÊ  ÑË ÑË  žÑÇà 

ÇËÉ ÊÆÁ¿¾Æ¹ É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÊÆÁ¿¾Æ¹ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ 

Ÿš¡¶ª£ ¶»¾É¾ÊË §§§  ªŸš’  ªŸš’ ¾½¹Ä ¨ª£ ªÈ¾ÏÇŪËÉÇ ¶»¾É¾ÊË §§§  ªŸš’ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ Ÿš¡ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇ ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇ  ¹»Ç½ª«£ ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇ Ÿš¡ ™ÃËÁ» œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ Ÿš¡ ªËÉÇÂŹÉÃÇ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË ™Ê͹ÄÕË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆË ½ÇÊ˹»Ã¹ š¹ÄĹÊËºÌ ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ À¾ÅÄØ š¹ÄĹÊËºÌ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ ½ÇÊ˹»Ã¹ š¹ÄĹÊËºÌ ȾÊÇà ̼ÇÄÕ š¹ÄĹÊË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË š¹ÄĹÊË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË š¹ÄĹÊË ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ÇÈÁÄÃÁ À¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾Å ȾÊÇà þɹÅÀÁË ½ÇÊË š¹ÄĹÊË ȾÊÇà Ò¾º À¾ÅÄØ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ⱦɾ¼ÆÇ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ š¹ÄĹÊË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÊÌȾÊÕ оÉÆÇÀ¾Å þɹÅÀÁË œÁÈÊœ†º¾ÄÔ œÁÈÊ »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ œÄÁƹǼƾÌÈÇÉƹØ ü œÄÁƹÊËÉÇÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÇÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË »ÇÀź¾ÀƹÄɹÊоË œÄÁƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÇÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË œÄÁƹѹÅÇËƹØ ü œÄÁƹ ¼ÉÌÆË ÊÌȾÊÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ œÄÁƹ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ÇÈÁÄÃÁ œÄÁƹ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ÇÈÁÄÃÁ œÄÁƹ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÊÌȾÊÕ оÉÆÇÀ¾Å þɹÅÀÁË º¹ÄĹÊË ½ÇÊ˹»Ã¹ œÉÌÆËÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ

36

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

    Ë ü ü ÑË  ÑË  Ë 

ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ   º¾ÀƹÄ ÇÈËÇ»¹Ø  É  É  ÇÈËÇ»¹Ø ÇËÉ

£ÇÀÄÇ» ¡¨ ¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ ™»ËǜÉÌÈÈ §§§  ªËÉÇÂŹÑ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ªËÉÇÂŹÑ ¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ™»ËǜÉÌÈÈ §§§  œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË Ÿš¡

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †††† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ Çº¹»ÃÁ½Äغ¾ËÇƹÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹÊË»ÇÉÇ» Çº¹»ÃÁ½ÄØÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¹ËÉÇË̹ÉÆÇÂÈÄÁËÃÁ ¾ÅÄØÈÄǽÇÉÇ½Æ¹Ø ¼ÄÁƹ ȾÊÇà þɹÅÀÁË  ¾ÅÄØÈÄǽÇÉÇ½Æ¹Ø þɹÅÀÁË ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹  ¾ÅÄØ º¹ÄĹÊË ȾÊÇà Ò¾º þɹÅÀÁË ̼ÇÄÕ Ⱦɾ¼ÆÇ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ

  

  

™ª¥ ™ª¥ ¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž 

†† †† †† †† †††† †† †† ††

¾ÅÄØ ÇÈÁÄÃÁ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ ÇËʾ» ÊÌȾÊÕ  ¾ÅÄØ Ⱦɾ¼ÆÇ ̼ÇÄÕ  ¾ÅÄØ ÈÄǽÇÉǽÆÔÂÊÄǽÄؽ¹Ð ǼÇÉǽǻ ºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ¡À»¾ÊËÕ¼¹Ñ¾Æ¹ØÈÌÑÇÆù ¡À»¾ÊËռɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆƹØ ¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹Øƾ¼¹Ñ¾Æ¹Ø ¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹ØÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ¡À»¾ÊËÕ  ü £¾É¹ÅÀÁˆ † † £¾É¹ÅÀÁˆ † †ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ½ÇÊË £¾É¹ÅÀÁˆ † † £¾É¹ÅÀÁˆ † † £¾É¹ÅÀÁˆ † † »ÇÀÅºÆ¹Ä ½ÇÊ˹»Ã¹Ç˽ÇÃ̺Å £¾É¹ÅÀÁˆ † † ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ £¾É¹ÅÀÁˆ † † ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ £¾É¹ÅÀÁËžÄÃÁ Êɾ½ÆÁ ÃÉÌÈÆÔ»žÑùÎ

  ü ü ü     

À»ÇÆÁ˾   ÇËÉ É ÇË É ƾ½ÇÉǼÇ    ÆÁÀùØ

œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ªËÉÇÂŹÑ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ Ÿš¡ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ ¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ ªËÉÇÂŹÑ  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  ÔÃÇ» ¡¨

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †††† †† ††

£¾É¹ÅÀÁË ¹Ê͹ÄÕË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ϾžÆË ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË º¹ÄĹÊË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ £¾É¹ÅÀÁË ¼ÄÁƹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ̼ÇÄÕ ÇÈÁÄÃÁ À¾ÅÄØ ÅÉÃÉÇÑù ÇËʾ» £¾É¹ÅÀÁË ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÊÌȾÊÕ оÉÆÇÀ¾Å º¹ÄĹÊË £¾É¹ÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÊÌȾÊÕ оÉÆÇÀ¾Å º¹ÄĹÊË ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ϾžÆË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ »žÑùΠÉÇÊÊÔÈÕ× ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ȾÊÇà £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ȾÊÇà £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà º¹ÄĹÊË À¾ÅÄØ ÊÌȾÊÕ £¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË ȾÊÇà £¾É¹ÅÀÁËǺ¾ËÇÆÇË¥†½Ç¥† £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹغ¾Ä¹Ø XXXOBUVSFTUPOFSV £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ»ºÁ¼†ºÖ¼¹Î XXXOBUVSFTUPOFSV

   Ë Ë  Ë Ë Ã̺Å Ã̺Å Ë Ë

ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾  ÇÈËÇ»¹Ø ÇÈËÇ»¹Ø ÇËÈÉÇÁÀ»  ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É

ÔÃÇ» ¡¨ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ™»ËǜÉÌÈÈ §§§ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â §ÅÊƚ¾ËÇÆ Ÿš¡ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ

†† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÉÇÑùÅɹÅÇÉÆ¹Ø ÍɹÃÏÁ؆ÅÅ XXXOBUVSFTUPOFSV £ÉÇÑùÅɹÅÇÉÆ¹Ø ÍɹÃÏÁ؆ÅÅ XXXOBUVSFTUPOFSV £ÉÇÑùÅɹÅÇÉÆ¹Ø ÍɹÃÏÁ؆ÅÅ XXXOBUVSFTUPOFSV £ÉÇÑùÅɹÅÇÉÆ¹Ø Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¥¾ÄÃÇźÁÃÇÉÅǻԠ¥¥Ÿ¨ ¥¾Ä ¥¥ª† ¥¾Ä ¥«† ¥«† ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ¥£©½ÇË ÆǻԾ XXXPNEPNSV ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌÈǽÊËÉÇÁË¥ÌÊÇÉ ¥ÌùÁÀ»¾ÊËÆØÃÇ»¹Ø §ÈÁÄÃÁ §ÈÁÄÃÁλÇÂÆÔ¾ §ÈÁÄÃÁλÇÂÆÔ¾ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ §ÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ §ÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ §Ëʾ»Ò¾ºÆØ ¨œª §Ëʾ»Ò¾ºÆØ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË §Ëʾ»Ò¾ºÆØ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇà ¨¾ÊÇûžÑùÎÁƹ»¹Ä ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÊÇÃÀ¾ÉÆÁÊËÔ ½ÇÊ˹»Ã¹

Ë Ë Ë Ã̺Å ü ü ü ÑË ÑË Ã̺Å     žÑÇà 

É É É À»ÇÆÁ˾  É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ É ƾ½ÇÉǼÇ    ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ 

¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ Ÿš¡ ¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ  ¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ  Ÿš¡ ¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™»ËǜÉÌÈÈ §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †††† †††† †††† †† †† †††† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

37


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁË º¹ÄĹÊË Ò¾º¾ÆջʾÎÍÉ þɹÅÀÁË ½ÇÊË Æº¾ÀƹÄ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂ

Ë Ë Ë Ë Ë  

É É É É É  

ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ªËÉÇÂŹÑ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ»žÑùΠ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ ÇËʾ» ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ ÇËʾ» ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË þɹÅÀÁË ½ÇÊ˹»Ã¹Ç˽ÇË ¨¾ÊÇà ¹Ê͹ÄÕË þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà ¼ÄÁƹ ̼ÇÄÕ Ò¾º À¾ÅÄØ º¹ÄĹÊË ÇÈÁÄÃÁ ÅÉÃÉÇÑù þɹÅÀÁË ¨¾ÊÇà ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ »žÑùΠÉÇÊÊÔÈÕ× ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ ¨¾ÊÇà ÊÌȾÊÕ ¼ÄÁƹ º¹ÄĹÊËºÌ ¨¾ÊÇà ̼ÇÄÕ Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË ¨¾ÊÇà Ò¾º »ËÇÉÁÐÒ¾º ºÁËÔÂÃÁÉÈÁÐ ¼ÉÌÆË »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¡¤ )080 ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ† † þɹÅÀÁË ̼ÇÄÕ À¾ÅÄØ ʹÅÇÊ»¹ÄË ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕº¹ÄĹÊË À¾ÅÄØ þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ ̼ÇÄÕ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ þɹÅÀÁË ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ þɹÅÀÁË ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÊÌȾÊÕ оÉÆÇÀ¾Å þɹÅÀÁË º¹ÄĹÊË ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË º¹ÄĹÊ˛ԻÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ÇÈÁÄÃÁ Ⱦɾ¼ÆÇ º¹ÄĹÊË ¼ÄÁƹ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ÇÈÁÄÃÁ Ⱦɾ¼ÆÇ º¹ÄĹÊË ¼ÄÁƹ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÊÌȾÊÕ ̼ÇÄÕ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ϾžÆË ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÔÈÌÐÁ¾Ê½ÇÊ˹»ÃÇ ªÌȾÉÈĹÊËÁÍÁùËÇÉÔ ªÌȾÊÕ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ оÉÆÇÀ¾Å þɹÅÀÁË º¹ÄĹÊË ½ÇÊ˹»Ã¹ «¾ÈÄǺÄÇÃÁ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈǽÃÄ×Ð XXXMFUPSV ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄÕ£ÌÀºÃÇÅÃǻǠÇ˺ÇÉÆÔ ¬ÊÃÇÉÁ˾ÄÁƹºÇɹÈÉÇÐÆÇÊËÁº¾ËÇƹ ¯¾Å¾ÆËü ¯¾Å¾ÆËü¨¯† ¯¾Å¾ÆË»žÑùÎ ¯¾Å¾ÆË»žÑùΨ¯Çü ¯¾Å¾ÆË»Ê¾ÎŹÉÇà ½ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥† ¼«ÇÈÃÁ ü »ÇÀź¾ÀƹÄ ¯¾Å¾ÆË¥† ¼«ÇÈÃÁ ü »ÇÀź¾ÀƹÄ ¯¾Å¾ÆË¥† †ü§ª«™›£™¨§ ›§¦£¬§¨« ©§ ¦¡¯™

      Ã̺Å  Ë Ë Ë Ë  Ã̺Å Ë Ë Ã̺Å  Ã̺Å  žÑÇà žÑÇà  žÑÇÃ

ÇËÉ ÆÁÀùØ  ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾   À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ   ÇÈËÇ»¹Ø ƾ½ÇÉǼÇ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÇ»¹Ø ÇÈËÇ»¹Ø À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÇËÉ

¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ £ÇÀÄÇ» ¡¨  §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ÔÃÇ» ¡¨ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž ™»ËǜÉÌÈÈ §§§ §ÅÊƚ¾ËÇÆ  ¹»Ç½ª«£ œÉÁÆ»¾Â œÉÁÆ»¾Â œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË  ª«©§¢ªž©›¡ª §ÅÊƚ¾ËÇÆ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ™ª¥ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ¤¾ËÇ «ª£ §ÅÊƚ¾ËÇÆ ™ª¥ §ÅÊƚ¾ËÇÆ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ Ÿš¡ ¥ÇÆÇÄÁË ¨ª£ ™ÃËÁ» ™ª« ™ª« œÉ¹Æ½¯¾Å¾ÆË

†† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

38

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡

¯¾Å¾ÆË¥† ü ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾ÆË¥† ü ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾ÆË¥† ¥†¥£©Ë§ª«™›£™¨§ ›§¦£¬ ¯¾Å¾ÆË¥† ȾÊÇà þɹÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ žÑÃÁÉÇÊÊÔÈÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË¥£© ¯¾Å¾ÆË¥£©ü¨¯† ¨¯† ¯¾Å¾Æ˨¯ žÑÃÁü ÅÃÉË ½ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯§žÑÃÁü ÅÃÉË ½ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾Æ˨¯†»¥£©ÈÇË º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ

žÑÇà žÑÇÃ Ë Ã̺Å Ë  ÑË

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇÈËÇ»¹Ø ÇÈËÇ»¹Ø †É

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ œÉ¹Æ½¯¾Å¾ÆË §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §ÅÊƚ¾ËÇÆ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™ª¥ ™ª¥ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¯¾Å¾Æ˨¯††§ ¨¯††§§ª«™›£™¨§ ›§¦£¬§¨« ©§ ¦¡¯™ ¯¾Å¾Æ˨¯†»¥£©ÈÇË º¾À½Çº¹»ÇÃÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¯¾Å¾Æ˨¯†ÈÇü ¯¾Å¾ÆË°¡ª«´¢ º¾À½ÇºÀÇÄÔÁ;ÉÉÇÈÔÄÁ ¨¯††ÈÇü ¯¾Å¾Æ˱¨¯ žÑÃÁü ÅÃÉË ½ÇÊ˹»Ã¹ ¯¾Å¾ÆË »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ ¯¾Å¾ÆË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ °¾ÉÆÇÀ¾Å ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÊÌȾÊÕ þɹÅÀÁË º¹ÄĹÊË ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ† † † ²¾º¾ÆÕ† † † †† ²¾º¾ÆÕ† † † ²¾º¾ÆÕ† † † ²¾º¾ÆջʾÎÍɹÃÏÁ ²¾º¾ÆÕ»ËÇÉÁÐÆÔ† † ²¾º¾ÆÕ»ËÇÉÁÐÆÔ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ ÇËʾ» ²¾º¾ÆÕ»ËÇÉÁÐÆÔ ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ þɹÅÀÁË ÊÌȾÊÕ ÇËʾ» ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ²¾º¾ÆÕÄ׺ÇÂÍɹÃÏÁÁ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ²¾º¾ÆÕ͆ † † º¹ÄĹÊË ½ÇÊ˹»Ã¹Ç˽ÇË

žÑÇà ÑË žÑÇà žÑÇà  Ã̺Å Ë Ë   Ë Ë   

ÇËÉ †É †É †É ÇÈËÇ»¹Ø À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÇ»¹Ø É ÇËÉ  É É  ½¾Ñ¾»Ç 

œÉ¹Æ½¯¾Å¾ÆË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™ª¥ ¨ÉÇÅÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË §ÅÊƚ¾ËÇÆ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ™ÃËÁ» ¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ ¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ ªËÉÇÂŹÑ  ¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ  ¨ÉÇÅÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃË œÉÁÆ»¾Â §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †††† †††† †††† †††† †† †† †† ††

²¾º¾ÆÕÍɆ † † ²¾º¾ÆÕ º¹ÄĹÊË ȾÊÇà À¾ÅÄØ þɹÅ ̼ÇÄÕ Ⱦɾ¼ÆÇ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ²¾º¾ÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ½ÇÊ˹»Ã¹ ɹÊоËʻǽÁ˾ľÅ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ̼ÇÄÕ ÇÈÁÄÃÁ À¾ÅÄØ ¼ÄÁƹ ÅÉÃÉÇÑù ÇËʾ» ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà ϾžÆË À¾ÅÄØ ÊÌȾÊÕ ʾËù ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ÇËʾ» ȾÊÇà º¹ÄĹÊË þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ »ËÇÉÁÐÆÔÂÒ¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ÇËʾ» ȾÊÇà º¹ÄĹÊË þɹÅÀÁË ¼ÄÁƹ »ËÇÉÁÐÆÔÂÒ¾º¾ÆÕ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà ¼ÄÁƹ ÊÌȾÊÕ оÉÆÇÀ¾Å þɹÅÀÁË º¹ÄĹÊË ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà À¾ÅÄØ ̼ÇÄÕ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË ½ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ Ⱦɾ¼ÆÇ º¹ÄĹÊË ²¾º¾ÆÕ ϾžÆË ȾÊÇÃ

     Ë  Ë Ã̺Å

ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ  ÇÈËÇ»¹Ø  ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾

Ÿš¡  ™»ËǜÉÌÈÈ §§§ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ÔÃÇ» ¡¨ §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž  œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË  §ÅÊƚ¾ËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †††† †† †††† †††† †††† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ œÁÈÊÇùÉËÇÆÇËÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

39


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ œÁÈÊÇ»ÇÄÇÃÆÇ œ›¤†ÊÌȾÉÄÁÊË Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ¾Á»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ ÅÅ Ê˹ƽÁ»Ä¹¼ÇÊË XXXSV œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVG»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVGÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ  ÅÅ

ûÅ  ÄÁÊË ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™¦¡ ªËÉdž¥¹Ê˾É œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ·†ËÉÁϾÆËÉ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇƣƹÌͤÁÊËÔÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ÁǼƾÊËÇÂÃÁ¾ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ

ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ÑË

  À»ÇÆÁ˾ 

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™¦¡ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂɆÉ Î Å Ë ÅÅ XXXPNTLHSBESV œ£¤»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹ÌÍ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ£¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹ÌÍ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØœ£¤œ›¤ ¤¾Æ˹¼¾ÉžËÁÀ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂÁÈÉÇÍÄÁÊ˹

ÑË ÑË ÑË ÑË ÄÁÊË ÄÁÊË 

  É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ 

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™¦¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÄÁËÔ¼ÁÈÊǻԾÈÌÊËÇ˾ÄÔ¾ÎÎÅÅ ¨Ç½»¾ÊÈÉØÅÇÂÎ ¨ÉÇÍÁÄÁÁÈǽ»¾ÊÔ½ÄØƹÉÌ¿Á»ÆÌËÉɹºÇË XXXSV ¨ÉÇÍÁÄՙĺ¾Ê»¹ÊÊ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤ÎÎÁ½É ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¦Î ¨ªÎ ¨ªÎ ¨ªÎ ¨ÉÇÍÁÄÕ½ÄØœ£¤¨¨¦Î ¨¨Î ¨¦Î ¨¦Î ¨ÉÇÍÁÄÕ͹ʹ½ÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕÑÄØÈÆÔÂÎ Î ª¹ÅÇɾÀÔ½ÄØœ£¤œ›¤ ª¥¤Y ÅÅ

ÑË ÑË ÇË É ÆÁÀùØ ÈÅ ÇËÉ ÈÅ ÇËÉ Ã̺ÅÑË ÇË É Ã̺ÅÑË ÇË É ÈÅ ÇËÉ ÈÅ ÇËÉ ÇËÃÇÈ ÄÁÊË É

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ ·†ËÉÁϾÆËÉ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™¦¡ ¨ÇÄÁžÉ¯¾ÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

40

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยชยฅยคร…ร… ยชร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„รยบยนร€ยนร„ร•ร‹ร‡ยปร”ยพร†ยพยผร‡ร‰ร—รรยพ ยชร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„รยฝร„ร˜ร‡ร‹รƒร‡รŠร‡ยป รŽ ยชร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„รร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยชร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„รยจย›ยฎร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยชร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„รรˆยพร†ร‡รˆร‡ร„รรร€ร‡รรยนร†รŒร‰ยนร‹ ยชร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„รรˆยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŒร‰ยพร‹ยนร† ยชร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„ร• รŠร‹ยพร† รƒร‰ร‡ยปยพร„ รˆยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ ร…รร†ยปยนร‹ยน ยฝร‡รŠร‹ยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยฌรˆร„ร‡ร‹ร†รร‹ยพร„ร•ยฝร„ร˜รŠร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„ยพร‚

 ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹  รƒยปร… 

ร‰ รŠรƒรยฝรƒร ร‡ร‹ร‰ ยฝรร„ยพร‰รŠรƒรยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยœยพร‰ร…ยพรŠยงร…รŠรƒ ยซย ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยจร‡ร„รร…ยพร‰ยฏยพร†ร‹ร‰ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยชร‡ร—ร€ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃยนร…ยพร†ร•รรร€ยฝยพร„รร˜รร€ร†ยพยผร‡ ยšร‡ร‰ยฝร—ร‰ยผร‰ยนร†รร‹ร†ร”ร‚ยœยจย† XXXOBUVSFTUPOFSV ยšร‡ร‰ยฝร—ร‰ยผร‰ยนร†รร‹ร†ร”ร‚ยœยจย† XXXOBUVSFTUPOFSV ยšร‡ร‰ยฝร—ร‰ยผร‰ยนร†รร‹ร†ร”ร‚ยœยจย† XXXOBUVSFTUPOFSV ยœร‰ยนร†รร‹ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ ร„ยพรŠร‹ร†รรร” XXXOBUVSFTUPOFSV ยœร‰ยนร†รร‹รˆร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ XXXOBUVSFTUPOFSV ยœร‰ยนร†รร‹ร‹ยพร‰ร…ร‡ร‡ยบร‰ยนยบร‡ร‹ยนร†ร†ร”ร‚ XXXOBUVSFTUPOFSV ยœร‰ยนร†รร‹ร‘ร„รรร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ XXXOBUVSFTUPOFSV ยœร‰ยนร†รร‹ ร…ยพร…ร‡ร‰รยนร„ร•ร†ร”ยพรŠร‡ร‡ร‰รŒยฟยพร†รร˜ รƒยนรยพรŠร‹ยป XXXOBUVSFTUPOFSV

  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… 

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ 

ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร•

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃยนร…ยพร†ร•ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ รŠร„ยนร†ยพร ยปรŠยพรยปยพร‹ยน XXXSV ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ยฝร„ร˜รยนรŠยนยฝร‡ยป ยฃยนร…ยพร†ร•รˆร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚ ยฃยนร…ยพร†ร•ร‰ยปยนร†ร”ร‚ รˆร„รร‹ร†ร˜รƒยฟยพร„ร‹ร”ร‚รŠยบร„ยพรŠร‹รƒยนร…ร XXXOBUVSFTUPOFSV ยฃยนร…ยพร†ร•ร‰ยปยนร†ร”ร‚ รˆร„รร‹ร†ร˜รƒรƒร‡ร‰รรร†ยพยปร”ร‚ XXXOBUVSFTUPOFSV ยฃยนร…ยพร†ร•ร‰ยปยนร†ร”ร‚ รˆร„รร‹ร†ร˜รƒร‰ร‡ร€ร‡ยปร”ร‚ XXXOBUVSFTUPOFSV ยฃยนร…ยพร†ร•ร‰ยปยนร†ร”ร‚ รˆร„รร‹ร†ร˜รƒรŠยปยพร‹ร„ร‡ย†รรร‡ร„ยพร‹ร‡ยปร”ร‚ XXXOBUVSFTUPOFSV ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ยปยนรŠรŠ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ ยบร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰ ร†รร€รƒรยพรยพร†ร” XXXSV ยฃร‰ร‡ร‘รƒยนร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ร†ยนร˜ รร‰ยนรƒรรร˜ย†ร…ร… XXXOBUVSFTUPOFSV ยคยพรŠร‹ร†รรร”รร€ยผร‰ยนร†รร‹ยนรร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ยน XXXOBUVSFTUPOFSV ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰รˆร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ XXXOBUVSFTUPOFSV ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ร‘ร„รรร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ XXXOBUVSFTUPOFSV ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ ยผร‰ยนร†รร‹รŠร‡ยปรŠยพยผร‡ร…รร‰ยน XXXOBUVSFTUPOFSV ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ ยผร‰ยนร†รร‹รŠร‡ยปรŠยพยผร‡ร…รร‰ยน XXXOBUVSFTUPOFSV ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ ยผร‰ยนร†รร‹รŠร‡ยปรŠยพยผร‡ร…รร‰ยน XXXOBUVSFTUPOFSV ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ ยผร‰ยนร†รร‹ ร„ยพรŠร‹ร†รรร” XXXOBUVSFTUPOFSV ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ ยฝร‡ร„ร‡ร…รร‹ยบยพยฟยพยปร”ร‚ XXXOBUVSFTUPOFSV ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ ร…ยพร…ร‡ร‰รยนร„ร•ร†ร”ยพรŠร‡ร‡ร‰รŒยฟยพร†รร˜ รƒยนรยพรŠร‹ยป XXXOBUVSFTUPOFSV ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ ร‹ร‰ยนยปยพร‰ร‹รร†ยฟยพร„ร‹ร”ร‚ XXXOBUVSFTUPOFSV ยจร„รร‹ยนรƒยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽ

รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร‹ รƒยปร… รƒยปร…   รƒยปร… รƒยปร… 

ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰  ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‰ ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡

ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยฅยนร„ยนรŽรร‹ ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฅยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ยฝร„ร˜ร…ร‡ร’ยพร†รร˜ ยšร‡ร‰ยฝร—ร‰ร” ยšร‰รŒรŠรยนร‹รƒยน ย›รยบร‰ร‡รŠร‹ร‡ร„ร”ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปยฝรร€ยผร‡ร‹ร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰รˆร„รร‹รƒร XXXSV ย›ร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒร ยœยพร‡ร‹ยพรƒรŠร‹รร„ร•ยซ ยฃร‰ยนรŠรร‹ยพร„รยฝรร€ยผร‡ร‹ร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰รˆร„รร‹รƒร ยฐยพรŽรร˜ ยฃร‡ร‰ยพร˜ ยฃรร‹ยนร‚ XXXSV ยงยผร‰ยนร†รรรร‹ยพร„รรˆร‰ร‡ยพร€ยฝยนยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ยพ

ร‘ร‹ รƒยปร…  รƒยปร… 

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰

ยฅรรŽยพร„ร•ยคย™ ยกยจ ยšยก ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยฅรรŽยพร„ร•ยคย™ ยกยจ ยšยก ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยšยก

ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจรยผร…ยพร†ร‹ร” รƒร‰ยนรŠรร‹ยพร„รยฝร„ร˜ยบยพร‹ร‡ร†ยน ยผรรˆรŠยน ร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ร‡ร‚รˆร„รร‹รƒร ยจร„ยนรŠร‹รรรรƒยนร‹ร‡ร‰ยฝรร€ยผร‡ร‹ร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰รˆร„รร‹รƒร XXXSV ยจร„ยนรŠร‹รรรรƒยนร‹ร‡ร‰ยชย† ยฎยจย† ยจร„รร‹รƒยนร‹ยนรƒร‹รร„ร•ร†ยนร˜ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰รŽรŽ รŽรŽ รŽรŽ รƒรร‰รˆรรรรƒ ร‰ร‡ร…ยนร‘รƒยน ร…ยพร‰รŠยพยฝยพรŠ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜

รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยปร… รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยจร‰ร‡ร…รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยœยฃ ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยจร‰ร‡ร…รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยœยฃ ยšยก ยชร‡ร—ร€ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยฉยพยผรร‡ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย†

TUSPZยŠHB[FUBSV

ยชยฝร†รร…รร‹ยฟยฝรร‹รร€ยฝรŠร…ร„ยฝร“ร…ร›

41


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ ยปรยบร‰ร‡รˆร‰ยพรŠรŠร‡ยปยนร†รยพ ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ รŒรƒร„ยนยฝรƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนยชยฃยกยยฃย™ 48ย†HSVQQSV ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รŽ OFXรŽ รŽ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠ รˆร‡ร‰ยพยบร‰รรƒรŠยนยฝร‡ยปร”ร‚ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ รˆร‡ร‰ยพยบร‰รรƒ รƒร‰ร”ร‘รƒยนยฝร„ร˜รŠร‹ร‡ร„ยบร‡ยป ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยปร†ยนร„รรรรรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยปร†ยนร„รรรรรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ 48ย†HSVQQSV ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยปร†ยนร„รรรร ยปรยบร‰ร‡ร„รร‹ร•ยพ 48ย†HSVQQSV

 รƒยปร… ร‘ร‹ รƒยปร… ร‘ร‹ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ย™ยชยฅ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยจยฃยญ ยฅรรŽยพร„ร•ยคย™ ยกยจ ยšยก ยฅร‡ร†ร‡ร„รร‹ ยจยชยฃ ยชร‡ร—ร€ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยจยฃยญ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยจยฃยญ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยฃยนร„รรร‡ร‰ร†รร˜ ยจยนรŒร‹รร†รƒยน รŽ รŽ 48ย†HSVQQSV ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜รƒยนร‹รŒร‘รƒยน ร‰ร‡ร…ยนร‘รƒยน รƒรร‰รˆรรรรƒ รƒร„ยพยปยพร‰ 48ย†HSVQQSV ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ร‡ร‹รŠร…ยฝร‡รŠร…ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ 48ย†HSVQQSV ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ยฐยพร‹ร”ร‰ยพรƒยนร…ร†ร˜ ยบร‰รŒรŠรยนร‹รƒยน ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ ยบร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ ยผรยบรƒยนร˜รŠย†ร…ยนรŠรƒรยฝร‡รƒร†ยนยบร‡ร„ร•ร‘ร‡ยบร“ยพร… 48ย†HSVQQSV ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ รƒยนรยพรŠร‹ยปยพร†ร†ยนร˜รŒรƒร„ยนยฝรƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน 48ย†HSVQQSV ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ ร†ยพรƒร‡ร†ยฝรรรร˜ ยจร„รร‹รƒยนร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ยนร˜ รยปยพร‹ยนยปยนรŠรŠ ยฝร‡รยปยพร‹ร‡ยป 48ย†HSVQQSV ยจร‡ร‰ยพยบร‰รรƒรŽรŽ รŽรŽ รŽรŽ รŽรŽ ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒ ยจร‡ร‰ยพยบร‰รรƒรŠยนยฝร‡ยปร”ร‚ ยปรยบร‰ร‡ร„รร‹ร•ยพรŽรŽ 48ย†HSVQQSV ยจร‡ร‰ยพยบร‰รรƒรŠยนยฝร‡ยปร”ร‚ ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡รƒร รยนรŠยนยฝร†ยนร˜รˆร„รร‹รƒยน 48ย†HSVQQSV ยจร‡ร‰ยพยบร‰รรƒรรŽรŽ รŽรŽ รŽรŽ ยจร‡ร‰ยพยบร‰รรƒรรยบร‡ร‰ยฝร—ร‰ร” ยซร‰รŒยบยนยฝร‰ยพร†ยนยฟร†ยนร˜EรŠรˆยพร‰รร‡ร‰ยนรรยพร‚รยปรรร„ร•ร‹ร‰ยพ ยญร‡ร‰ร…ร”ยฝร„ร˜ร‹ร‰ร‡ร‹รŒยนร‰ร†ร‡ร‚รˆร„รร‹รƒร

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร… ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยจยฃยญ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยจยฃยญ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยจยฃยญ ยฅรรŽยพร„ร•ยคย™ ยกยจ ย™รƒร‹รยป ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยจยฃยญ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยจยฃยญ ยฅรรŽยพร„ร•ยคย™ ยกยจ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยจยฃยญ ยชร‡ร—ร€ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยจยฃยญ ยชย›ยผร‰รŒรˆรˆ ยจยฃยญ ยšยก ย™รƒร‹รยป ยšยก ยจร‰ร‡ร…รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยœยฃ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ยชร‹ยนร„ร•ยฐรŒยผรŒร†ยฆยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยนร˜รŠร‹ยนร„ร• ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยน ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนย†ย†ย†ย†ย†ยชร‹ยœยชยœยงยชยซย† ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนย™***ยœยช ยฝรยนร…ย†ร…ร… ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนย™***ย†ร…ร…รŠร‹ยœยช ยœยช ย™ยช ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนย™***Eยฝร„ร…Eยฝร„ ร…Eยฝร„ ร… ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜E ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜E ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜E ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜E ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรŠร‹ยพรƒร„ร‡รˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜Eร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ร€ยนร…ยพร†ยนรŠร‹ยนร„ยนร‰ร…ยนร‹รŒร‰ร” ยšยนร„รƒยน ยฃยปยนยฝร‰ยนร‹รŽย†รŽรŠร‹ยชยจ ยฃร‰รŒยผร…ร…ยชร‹ยฎยญ ยฃร‰รŒยผ ย†ย†ย†ย†ย†ย†ย†ย†ย†ย†ร…ร…ยชร‹รˆรŠ ยฃร‰รŒยผร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… รŽร†ร‹ ยฃร‰รŒยผ รƒยปยนยฝร‰ยนร‹ ร‘ยพรŠร‹รยผร‰ยนร†ร†รรƒ ยฃร‰รŒยผรย†ร…ร…รŠร‹  ยฎ ยœยช ยฎยœยชย™ ยฎยœยซ ยฌย™รƒยนร„รยบร‰ร‡ยป ยครรŠร‹ ย† ย† ย† ร…ร…ยชร‹ยฎยฆยซ ยครรŠร‹ย† ย†ร…ร…ยชร‹ รŽ ร… ยœยงยชยซย†

 รƒยผ ร‹ รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…  รƒยผ รƒยผ รƒยผ ร‹ รƒยผ รƒยผ

 ย† ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ย† ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ย†ร‰ ย† ร‰

ยฉยพยผรร‡ร†ย†รร†ยปยพรŠร‹ ยคยžยฅย™ยฆ ยงยฅยชยฃยชยซยฉยงยขยฅยžยซย™ยคยค ย™รˆร‡ยผยพร‚ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ยจร‰ร‡รรร„ร• ย™ร‰ร…ยนรƒร‡ร…รˆร„ร—รŠ ย™ร‰ร…ยนรƒร‡ร…รˆร„ร—รŠ ย™ร‰ร…ยนรƒร‡ร…รˆร„ร—รŠ ย™ร‰ร…ยนรƒร‡ร…รˆร„ร—รŠ ยยพยฝยนร„ ยจยชยฃ ยฉยพยผรร‡ร†ย†รร†ยปยพรŠร‹ ย™รˆร‡ยผยพร‚ ยคยžยฅย™ยฆ ยคยžยฅย™ยฆ ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ย™รˆร‡ยผยพร‚ ยคยžยฅย™ยฆ ยคยžยฅย™ยฆ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยครรŠร‹ ร‹ร‰รŒยบยน รˆร‰ร‡ยปร‡ร„ร‡รƒยน ยนร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยน

ยงยฅยฆยฎ

ย†ย† ย†ย†

ยครรŠร‹ย† ย†ย†ย†ย†ย†ย†ย†ร…ร…ยชร‹ยœยงยชยซย† ยครรŠร‹ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚"*4* รŽรŽร…ร… ยครรŠร‹ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ร‡ร‹ ยฝร‡ร…ร…"*4*   ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ย† ย† ย† ย† ย† ย† ย† ร…ร… ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŽรŽร…ร… ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รŽรŽร…ร… ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚รŽ ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ร‡รƒร‰ยนร‘ยพร†ร†ร”ร‚ ยครรŠร‹ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ รˆร„ร‡รŠรƒรร‚ รŽ ร‹ร‡ร„ร’ ร…ร… ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยครรŠร‹ยจย›ยคย†ร…ร… รˆร‰ร‡รŠยพรร†ร‡ย†ยปร”ร‹ร˜ยฟร†ร‡ร‚ ยครรŠร‹ร‰รรร„ยพร†ร”ร‚ย†ย†ร…ร…ยชร‹ ยครรŠร‹รŽรƒ ย† ย† ย† ย† ย† ย† ร…ร…ยชร‹ ยครรŠร‹ร” ย†ร…ร…รŠร‹  ยฎ ยœยช ยœ ยฃยจ ยฎยœยชย™ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹

รƒยผ ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒยผ รƒยปร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒยปร… รƒยผ รƒยผ รƒยผ 

 ย† ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย† ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ย† ร‰ ย† ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜

ยคยžยฅย™ยฆ ยฌร‹รƒรร†ยน ยฐยจ ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ยคยžยฅย™ยฆ ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยฌร‹รƒรร†ยน ยฐยจ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ย™ยชยซ ยคยžยฅย™ยฆ ยคยžยฅย™ยฆ ยคยžยฅย™ยฆ ย™รˆร‡ยผยพร‚ ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃรŒรˆร„ร—ร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡ยฝร†ร‡ร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚ร‡ร‹ร‹

ยงยฅยฆยฎ

ย†ย† ย†ย†

ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ร„รรŠร‹ร‡ยปร‡ร‚ รŠร‡ร‰ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ยฅยพร‹ยนร„ร„ร‡รˆร‰ร‡รƒยนร‹ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ ยงร‹ยปร‡ยฝร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’รร‚ร‡ร‹ยฝร‡ร…ร… ร€ยพร‰รƒยนร„ร•ร†ร”ร‚ ร…ยนร‹ร‡ยปร”ร‚ ยจร‡รƒรŒรˆรƒยนร„ร‡ร…ยนรยพร‰ร†ร”รŽรรยปยพร‹ร†ร”รŽร…ยพร‹ยนร„ร„ร‡ยป

ร‹ ร‹ ร‘ร‹ 

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยฃร‡ร…รŠร‹ยนร‰ ยœยนร‰ร…ร‡ร†รร˜รŠรˆร„ยนยปยน ยชรยบยฅยพร‹ยนร„ร„รรŠร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

42

ร‚ร–ร‚

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡

¨ÇÃÌÈùÄÇŹоÉÆÔÎÁÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÇÄÇʹÎ†Î†ÎªË ¨ÇÄÇʹ¼ÃΆΠº¹Äù†ÊË œª ¨ÉÁ¾ÅÄÇŹÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÉÁ¾ÅÄÇŹÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÉÁ¾ÅÄÇŹоÉÆÔÎÁÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÉÁ¾ÅÄÇŹоÉÆÔÎÁÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÉÁ¾ÅÄÇŹоÉÆÔΞ˹ÄÄÇ»

 ü   

À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ¤ž¥™¦ ™ÈǼ¾Â ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË

†††† †† †† †† †† †† †††† †† †††† ††

¨ÉÁ¾ÅÄÇŹоÉÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÉÇ»ÇÄÇù ÅÅËÇ ËÆ ÇÏÁÆà ¨ÉÇ»ÇÄÇù»ØÀ¹ÄÕÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨ÉÇ»ÇÄÇù§£ ÈÉÌ¿ÁÆÆ¹Ø Æ¿ ©¾ÄÕÊÔ ÑȹÄÔ ÃɾȾ¿Á¿½ ªÃÌÈùÄÇŹоÉÆÔÎÁÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ªÃÌÈùÄÇŹоÉÆÔÎÁÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» «É̺¹ÎÏ˪˜§ª«† «É̺¹ÎÎ ªË®¦«

 ü ü Ë Ë  ü ü

À»ÇÆÁ˾ † É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É

ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ¤ž¥™¦ §ÅÇÅ £ÇÅÊ˹É £ÇÅÊ˹É ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦

†††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

«É̺¹›œ¨½Ì††††œ§ª«† «É̺¹›œ¨ š± ËÇÄÊËÇÊ˾ÆƹØ «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÃÉ̼ĹØÇ˽ÇÅÅ "*4* ÎÆË «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÈÉÇÍÁÄÕƹØÎ Î ÎÅÅÁ½É «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØÎ†ÎªË «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØÎÎ ÎÎ ÎÎ ½ÄÅ «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕÆ¹Ø ÎÎ ÎÎ ÎÎ ½ÄÅ «É̺¹ÖÄÊ»      «É̺¹ÖÄÊ»¬¬¬¬¬¬›œ¨ «É̺¹ÖÄÊ»ÇÏÁÆݬ    «É̺¹ÖÄÊ»ÈÉÇÍÎ Î Î Î Î Î Î Î «É̺¹ÖÄÊ»ÈÉÇÍÎ Î Î Î Î Î Î Î

ü Å Å ü ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

 † É ÇËÉ ÇËÉ † É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ

¤ž¥™¦ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ¤ž¥™¦ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺¹ÖÄÊ»¹ÉÆΆΠÅÅœ§ª«† «É̺ÔE†œ§ª«ÁºÌ «É̺Ô›œ¨ ÖľÃËÉÇÊ»¹ÉÆÔ¾ ÏË Î½ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆԾΆΠ«É̺ÔÈÉÇÍÁÄÕÆԾΆÎΆÎÊË œª ¬¼ÇÄÇà ¬¼ÇÄÇà    ÄÁÊË   ¬¼ÇÄÇÃÎÎ ÎνÄÅÎÎ½Ä Å ¬¼ÇÄÇÃΆÎÊ˨ªª¨ œª ±»¾ÄľÉ ±»¾ÄľÉ¨†¬ ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÆÅÅÊË  Î ùÄÁºÉÇ»¹ÆÆÔ ±¾ÊËÁ¼É¹ÆÆÁÃÅŪˮ¦«

ü Ë  ÈÅ ÈÅ   ü

 † É ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É É

¤ž¥™¦ £ÇÅÊ˹É ™ÈǼ¾Â ™ÈǼ¾Â ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¨©§¥¥ž«™¤¤ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ ™ÈǼ¾Â ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ™ÈǼ¾Â ™ÈǼ¾Â ¤ž¥™¦

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ™Æ¼¹ÉÔ À½¹ÆÁغÔÊËÉÇ»ÇÀ»Ç½ÁÅÔ¾ ™ÉŹËÌɹ ȾÉÁǽ     ™ÉŹËÌɹE  ʾËùÃĹ½ÇÐƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ›ÇÉÇ˹ À¹ºÇÉÔ Ǽɹ½Ô ½»¾ÉÁ ɾѾËÃÁ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ÁƽÀ¹Ã¹ÀÔ ¼¹É¹Æ

ûÅ  

ÇËÉ  ½Ç¼Ç»ÇÉ

¡¦ª¡  £Ç»Ã¹†ÁÀ¹ÂÆ

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¹ºÇÉÔÁÀÈÉÇÍƹÊËÁĹÇËÉûÅ

†† †† †† †† ††††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

43


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ›ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔ ÃÇ»¹ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔ ÇŹ½¹ÐÆÔ¾ÁÀľ¼ÃÁΞ˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ žÅÃÇÊËÕ ÈÖ ¹ºÇÉÔÁÀÈÉÇÍƹÊË ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ÆÁÀÃÁ¾ϾÆÔ XXXSV  »¾ÉÇʾËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾º¹ÃÇ»½ÄػǽÔÈÇɹÀžɹÅÀ¹Ã¹ÀÐÁù ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¡À½¾ÄÁØ™©§°¦´ž ƹ»¾ÊÔ½Äع»ËÇ ¡À½¾ÄÁØ™©§°¦´ž ˾ÈÄÁÏÔ £¹ÉùÊ˾ÈÄÁÏÔªÁºÁÉÊù؆ £¹Ë¹Æù  ÅÅ £»¹½É¹Ë  £»¹½É¹Ë†††ÅÅªË £¾ÊÊÇÆÔ½ÄØÊû¹¿ÁÆ £É̼     

 À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ÆÁÀùØ  † É 

ªÇ×ÀªËÉÇ ¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£ ¡¦ª¡ ¨¾Ë¹Ä §« ·†ËÉÁϾÆËÉ ¬ËÃÁƹ °¨ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ š¯©¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£ ¥ÇÆÇÄÁË ¨ª£ ™ÊËə ™ÊËə ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ  ¤ž¥™¦ ¨¾Ë¹Ä §«  

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£Ç»Ã¹ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ÁÀ½¾ÄÁÂÄ׺ÇÂÊÄÇ¿Æ ¼¹É¹ÆËÁØ ½Ç¼Ç»ÇÉ £Ç»Ã¹†ÁÀ¹ÂÆ

††

¤¾ÊËÆÁÏÔ ÊËɾÅØÆÃÁ˾ľÊÃÇÈÁоÊÃÁ¾ ű«§£ ¤ÁÊËƾɿ¹»»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ   ¤ÁÊËÎà ¼Ã»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØǼɹ½ÃÁ ȾÉÁĹ ÃÇÀÔÉÕÃÁ Î̽Ãǻù ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ»Ê¾Î»Á½Ç» ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¨¹»ÁÄÕÇÆÔËÇɼǻԾ ÃÁÇÊÃÁ ºÔËÇ»ÃÁ ºÇÃÊÔ ÅǽÌÄÕÆÔ¾À½¹ÆÁØ ¨ÄÁÆËÌÊÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁŹËǻԠÀ¾ÉùÄÇ ÑÄÁÍ ¨ÇÄÇʹÎ Î Y ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ»ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ©ÌºÃ¹Á¼ÁºÃ¹ÄÁÊ˹ÈÇɹÀžɹÅÀ¹Ã¹ÀÐÁù ª¾ÈËÁÃƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ ª¾ËùÀ»¾ÉǻǽоÊÃ¹Ø »Á½Ç» »ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØ ÎÅ ØÐÁÅÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÉÇ»ÅÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØEÅÅ ØÐÎ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØEÅÅ ØÐÎ »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¹ÉŹËÌɹE  ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ž±ž›§ ÈɹÂʆÄÁÊËƹʹÂ˾TUSPZ†HB[FUBSV ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØÐÎ ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØÐÎ ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ

   Ë ûÅ Å ûÅ ÑË ûÅ ÑË     

À»ÇÆÁ˾   ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½ÇÊ˹»Ã¹ ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇËÉ É  ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ 

£ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ  ªÇ×ÀªËÉÇ «¶ªª ¾½¹Ä ¨ª£ «¶ªª ™©«¹ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ¨¾Ë¹Ä §« ¥ÁÉʾËÃÁ  Ÿš¡¶ª£ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ™ª« ™ª«  £ÌƼÌÉϾ» ¡¨ ªÇ×ÀªËÉÇ ªÇ×ÀªËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØоÂùÎ Î ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùŹÄØÉƹØÎ ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾ËùÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¾ËùÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø ͹ʹ½Æ¹Ø»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ ª¾ËùÊ»¹ÉƹØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ ª¾ËùÊËØ¿ÃÁÈÇĹ ÎÅ ØÐÎÅÅ ª¾ËùËùƹØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆ¹Ø ƾɿ¹»¾×Ò¹ØƹÊÃĹ½¾ ª¾Ëù¯¨›ªž˹ÄĹÉÅÁÉÌ×Ò¹Ø ÑËÌùËÌÉÆ¹Ø ØÐÎÅÅ ª¾Ëù¯¨›ªž˹ÄĹÉÅÁÉÌ×Ò¹Ø ØÐÎÅÅ ª¾Ëù¯¨›ªž˹ÄĽÄØÀ¹ºÇÉÇ» »ÔÊÇ˹½Ç Å ØÐÎÅÅ ª¾Ëù¯¨›ªž˹ÄÄÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ XXXTFULBPNTLSV ª¾ËùÑËÌùËÌÉƹØÎ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î ª¾Ëù†É¹ºÁϹÎ  Å ØÐ ÁÅÅ XXXPNTLHSBESV ª¾Ëù†É¹ºÁϹ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ºÇľ¾»Á½Ç»»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ØÐÎ ½ÄÅ »ÔÊ »ÇÀź¾ÀƹÄ

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÑË ÉÌÄÇÆ 

 ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ  É ÇËÉ É ÇËÉ É É ÇËÉ  ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É

¥Ìɹ»Õ¾» ¡¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¬ËÃÁƹ °¨ ¥ÁÉʾËÃÁ ¥ÁÉʾËÃÁ Ÿš¡¶ª£ ¥ÁÉʾËÃÁ ™Éņª¾ËÇÐÆÔÂÀ†½ ™Éņª¾ËÇÐÆÔÂÀ†½ ™Éņª¾ËÇÐÆÔÂÀ†½ ™Éņª¾ËÇÐÆÔÂÀ†½ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¬ËÃÁƹ °¨ ™ÅÌɪËÉÇ ©ÇŹÆ×à ¡¨  Ÿš¡¶ª£ ¥ÁÉʾËÃÁ ™ª« ™ª«

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

44

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

 ûÅ Ã̺Å ûÅ ûÅ   ÃÇÅÈ  ü 

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยชยพร‹รƒยนย†ร‰ยนยบรรยน ร˜รรŽ ยฝร„ร… ยปร”รŠ ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยซยพรˆร„รรร” ยฌยผร‡ร„ร‡รƒ     ยฌยผร‡ร„ร‡รƒย†ย†ย†ย†ย†ย†ย†ย†ย†ย†ยชร‹ ยฌยผร‡ร„ร‡รƒยนร„ร—ร…รร†รยพยปร”ร‚   ยฌยผร‡ร„ร•ร†รรƒยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฑยปยพร„ร„ยพร‰ ย†ย†ย†ย†ย†ย†ย†ยชร‹ ยฑยปยพร„ร„ยพร‰     ยฑรˆรร„ร•รƒรยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”รƒร‰ร‡ยปร„รยฝร‡ยบร‡ร‰ร†ร”ยพ ยปร‡ยฝร‡ร‡ร‹ร„รยปร” ร‡ร‹รƒร‡รŠร”

  รƒยผ  รƒยผ  

ร‰ ร†รร€รƒยนร˜  ย† ร‰  ย† ร‰  ร†รร€รƒยนร˜

ย™ยชยซ ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยคยžยฅย™ยฆ  ยคยžยฅย™ยฆ  ยชรยบร‹ร‰ยนร†รŠร–รรร‰

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฅยพร‹รร€ร”ยชรƒร‡ยบร˜ร†ร”ยพรร€ยฝยพร„รร˜ ย™ร†รƒยพร‰ร‰ยนร…ร†ร”ร‚รŽ    รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน ยšร‡ร„ร‹ยนร†รƒยพร‰ร†ร”ร‚รŠยผยนร‚รƒร‡ร‚E   รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน ยšร‡ร„ร‹ยปร”รŠร‡รƒร‡รˆร‰ร‡รร†ร”ร‚รƒร„รˆร‰  รˆร‡ร„ร†ยนร˜ร‰ยพร€ร•ยบยน รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน ยšร‡ร„ร‹ร„ยพร…ยพร‘ร†ร”ร‚รŽย† รŽยœยงยชยซ รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน ยšร‡ร„ร‹ยฅ   รŠยผยนร‚รƒร‡ร‚ ยšร‡ร„ร‹ร…ยพยบยพร„ร•ร†ร”ร‚Eย† ยฝร„ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน ยšร‡ร„ร‹รรŒร†ยฝยนร…ยพร†ร‹ร†ร”ร‚ยœยงยชยซย† ยšร‡ร„ร‹ ยผยนร‚รƒยน ร‘ยนร‚ยบยนรˆร„ ยผร‰ร‡ยปยพร‰ รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน ยšร‡ร„ร‹ร” ยผยนร‚รƒร ย›รร†ร‹รˆร‡ร„รŒรƒร‰รŒยผร„ร”ร‚รˆร‡ร‹ยนร‚ร†ร‡ร‚%ย† ยฝร„ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน ย›รร†ร‹รŠยปร†รŒร‹ร‰ยพร†ร†รร…ร‘ยพรŠร‹รยผร‰%JO รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน ยœยปร‡ร€ยฝรยปรร†ร‹ร‡ยปร”ยพ ยพร‰ร‘ยพร†ร”ยพ รƒร‡ร‰รƒยผ E ย† ยฝร„ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน ยœยปร‡ร€ยฝรรŠร‹ร‰-  ย†    รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน ยœยปร‡ร€ยฝรรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพย†ร…ร… XXXPNTLHSBESV ยœยปร‡ร€ยฝรรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพย†ร…ร… XXXPNTLHSBESV ยœยปร‡ร€ยฝรรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพร…ร… XXXPNTLHSBESV ยœยปร‡ร€ยฝรรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพร…ร… XXXPNTLHSBESV ยœยปร‡ร€ยฝรรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพย†ร…ร… XXXPNTLHSBESV ยœยปร‡ร€ยฝรร‘รรยพร‰ร†ร”ยพย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน ยœยปร‡ร€ยฝร รยนรŠร‡ยปรƒยน รƒยผ XXXPNEPNSV ยร—ยบยพร„ร•ย†ยผยปร‡ร€ยฝร•E  ยฝร„ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน ยฃร„ร—รยผยนยพรร†ร”ร‚ รƒร‡ร…ยบรร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ร†ยนรƒร„ยนยฝร†ร‡ร‚ รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน ยฃร‡ร†ร‹ร‰ยผยนร‚รƒยนร‡รรร†รƒ รยพร‰ร† รŠร‹ยนร„ร•ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฃร‰ยพรˆยพยฟ ยฃร‰ยพรˆยพยฟรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ร‚ ร…ยพร‹รร€ร” 

ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒยผ รƒยผ รƒยผ ร‘ร‹ รƒยผ รƒยผ ร‘ร‹ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ 

ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜

ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยซร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚ยร‡ร…#04$) ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยงร…ยร‡ร… ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร• ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃร‰รŒยผร‡ร‹ร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ยครŒยผยน ยครŒยผยน รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน ยคยพรŠร‹ร†รรร” รˆร‡ร‰รŒรร†รรร€ร†ยพร‰ยฟยนยปยพร—ร’ยพร‚รŠร‹ยนร„ร XXXยนรƒยปยนร…รร‰ร‰ร ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ยฝร…ยพร‹ยนร„รˆร‰ร‡รรร„ร˜E ยซยนร‚ยปยนร†ร• ยฝร„ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ยฟรˆยนรŠรŠรร‰ รŒร†รยปยพร‰รŠยนร„ร•ร†ร”ร‚E ยฝร„ย† ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€รˆร‡ยผรรˆรŠร‡รƒยนร‰ร‹ร‡ร†รŒE  ยฝร„ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ยฑยฌยฏรŒร†รยปยพร‰รŠยนร„ร•ร†ร”ร‚ รŽร…ร…ยปรŒรˆยนรƒรˆร‡ร‘ร‹ร‡รรร†รƒร‡ยป ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร” ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร” ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”ยปยนรŠรŠยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ร„ร—ยบร‡ร‚รยปยพร‹ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”ยฝร„ร˜รŠร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„ยพร‚ยปยนรŠรŠ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร” ร‘รŒร‰รŒรˆร” ยฝร—ยบยพร„ร ยนร†รƒยพร‰ร” ยชรƒร‡ยบยนรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ ยชรƒร‡ยบร”รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพE  รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน ยชร‹ร˜ยฟรƒร รŽร‡ร…รŒร‹ร” ร†ยพร‚ร„ร‡ร†ร‡ยปร”ยพ ยซร‰ร‡รŠE ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน ยฏยพรˆร•ยฅย†ยฅ รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน ยฑยนร‚ยบร” ยผยนร‚รƒรยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยฑรˆรร„ร•รƒยนร‰ยพร€ร•ยบ ยฅ E      รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน ยฑรˆร„รร†ร‹ร”ยœยงยชยซย†E ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน ยฑรŒร‰รŒรˆย†ยผร„รŒรŽยนร‰ร•รŠยนร†ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรร‚ Eย† ยฝร„ย† รˆร‰ยฅยนร‰รƒรŠยน 

ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ รŒรˆยนรƒ  ร‘ร‹  ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร… ร… ร‘ร‹ รƒยผ ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰  ร†รร€รƒยนร˜ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ ร‰

ยฉร‡ร†ยฝร‡ ย™รƒยปยนร…รร‰ย†ยฃ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ยจร‰ร‡รรร„ร• ยซร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚ยร‡ร…#04$) ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยฌร‹รƒรร†ยน ยฐยจ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ย™ยบร‰ยนร€รยปร’รรƒ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡ ยฉร‡ร†ยฝร‡

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยคยพรŠร‡รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ยชร‹ร‡ร„ร˜ร‰ร†ร”ยพรร€ยฝยพร„รร˜ยจร‡ยผร‡ร†ยนยฟ ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยถ ย™ ย› ยช ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย› ยช ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽ ยšร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนรŽ ยšร‰ยพยปร†ร‡ร‡รรร„รร†ยฝร‰ร‡ยปยนร†ร†ร‡ยพEย†รŠร…

TUSPZยŠHB[FUBSV

รˆร… รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚

ยชยฝร†รร…รร‹ยฟยฝรร‹รร€ยฝรŠร…ร„ยฝร“ร…ร›

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

45


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยšร‰รŒรŠ ยšร‰รŒรŠรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ร‘ร‹

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยนร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ รŠรƒรยฝรƒรร‡ร‹ร‡ยบร“ยพร…ยน

รƒรŒยบร…

ย†ร‰ 

ย†ย†ย†ย†

ยšร‰รŒรŠรŽรŽ ร…รŽรŽ ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร… ยšร‰รŒรŠรŽรŽ ร…รŽรŽ ร…รŽรŽ ร… ยšร‰รŒรŠรŽรŽ ร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร… ยšร‰รŒรŠรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร… ยšร‰รŒรŠรŽ รŽ รŽ รŽร…ร… ยšร‰รŒรŠยปยนรŠรŠรŽยปรˆ ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ รŠร‡รŠร†ยน ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜รŽยปรˆ ยšร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยฝร„รร†ยนร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšร‰รŒรŠร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚รŽยปรˆ ยšร‰รŒรŠรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽ ยšร‰รŒรŠรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽยบรŠ ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŽรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร… ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŽรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ร‘ร‹ รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… ร‘ร‹ รˆร…  รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰  ร‰  ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

 ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป  ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡ยฝร‰ร˜ยฝ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡ยฝร‰ร˜ยฝ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡ยฝร‰ร˜ยฝ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡ยฝร‰ร˜ยฝ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŽรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร… ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร… ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠรŒรŽร‡ร‚รŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚รŠร‡รŠร†ยน ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยถ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยถ ย™ ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน

ร‘ร‹ ร‘ร‹ รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนรŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝรร…ร…ร‹ร‡ร„ร’รร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡รŽยปรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร… ยšร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚รร… ยšร‰รŒรŠร‡รƒรŠร‹ร‰ร‡ยผยนร†ร”ร‚ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยจร„รร†ร‹รŒรŠ ร†ยนร„รรร†รรƒ รŒยผร‡ร„ร‡รƒ ร‘ร‹ยนรˆรรƒรร…ร†ยฝร‰รŒยผร‡ยพ

รˆร… รˆร… รˆร… 

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยถ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹$ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹$ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย™

รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…

ร‡ร‹ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

46

ร‚ร–ร‚

ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡ยฝร‰ร˜ยฝ ย†ย†ย†ย† ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ย†ย† ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ย†ย†

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก

ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยžยปร‰ร‡รŠร‡รŠร†ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€รƒยพยฝร‰ยน ยฝร„รร†ยนยฝร‡ร… ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร„รรˆร”รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รƒยนร†ยนยฝรŠรƒรร‚รŽรŽ ยถ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรƒยพยฝร‰ร‘ร‹รร„ร•รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยนรŽรŽย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรˆยนรŽรŽย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนยฌรŠร‹ร•ย†ยกร„รร…รŠรƒ  รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡ร„ร•รŽยนรŽรŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยนรŽรŽย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยนรŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยนรŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยนรŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยถรƒรŠร‹ร‰ยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยนรŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยนรŽรŽย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‡รŠรร†ยนรŠร‰ยนร’รŽรŽย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽย†ยชรŠ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‡รŠร†ยนยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒ  รŽ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนร‹ยพร‰ร…ร‡ร‡ร„ร•รŽยนรŽรŽย† ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ร‡รŠรร†ยน รƒยพยฝร‰ ร‡รˆรร„รƒร ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยบร„ร‡รƒย†รŽยนรŒรŠ รร…รร‹ยนรรร˜ยบร‰รŒรŠยน รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร† ร‡รŠรร†ยน รƒยพยฝร‰ ร‡รˆรร„รƒร ย›ร‡รŠรƒยคยงยชยฃยฌยซยฆยดยขยฝร„ร˜ยฝร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ย›ร‡รŠรƒยคยงยชยฃยฌยซยฆยดยขร†ยนร‡รŠร†ร‡ยปยพรˆรยพร„รร†ร‡ยผร‡ยปร‡รŠรƒยนรรˆร‰ร‡รˆร‡ร„รรŠยน ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰ยพร€รƒยน ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰ยพร€รƒยน ร…ยนร‘รร†ยนรƒรŒยบร…รŠยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒร‡ร‚ ยœร‡ร‰ยบร”ร„ร• รŠร‰ยพร€รƒยน ร‡รˆรร„รƒร ยยปยพร‰รยบยนร†ร†ร”ยพร„รรˆยนยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยยฟรŒร‹ รˆยนรƒร„ร˜ ยร‡รŠรƒยนยฝยปยพร‰ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠ ร‡รŠรร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยนร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยšร‰ยนร‹รŠรƒ รŽ ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‡รŠร†ยน ยกร‰รƒรŒร‹รŠรƒ รŽ ยร‡รŠรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒยปร… รˆร… รƒยปร…  รƒรŒยบร… ร…ยนร‘รร†ยน รƒรŒยบร… ร‘ร‹ ร‰รŒร„ร‡ร† รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ 

ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠรƒร‡ร… ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠรƒร‡ร… ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยนยคย› ยกยจ ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยนยคย› ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ย™ร…รŒร‰รŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠยพร‰ยปรรŠ ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร…

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

  

ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร‡รŠรร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝร…ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ร…ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน ยบยพร‰ยพร€ยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรŠยพรยพร†รร‚ ยฝร„ ร…ร… ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠรŽรˆยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜  ร…ร… ยบร‰รŒรŠ

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ย†ร‰

 ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยฃรŒร€ร•ร…รร†ร‡ยปย›ยจ ยกยจ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยฅรŒร‰ยนยปร•ยพยป ยกยจ 

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย†

รƒรŒยบร…

ย†ร‰ 

ย†ย†

  รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… 

  ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย†

ยร‡รŠรƒยน ยบร‰รŒรŠร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ รŠรƒรยฝรƒรร‡ร‹ร‡ยบร“ยพร…ยน ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆ ยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽยปรˆ ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜ร„ย†รยนรŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ยช ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜รŠร‡รŠร†ยน รŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รŠร‡รŠร†ยน ร‹ร‡ร„ร’ ร…ร… ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยน รˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ย†ร… ร‡รˆรร„รƒร

ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡ยฝร‰ร˜ยฝ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡ยฝร‰ร˜ยฝ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡ยฝร‰ร˜ยฝ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”ร‚รŠรƒร„ยนยฝ ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยนยคย› ยกยจ

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยร‡รŠรƒยนรˆร‡ร„ยนร‡ร‹ร‰รˆร…

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #20 (717) 26.05.14

47


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยร‡รŠรƒยนรˆร‰ร‡ร…รŠรŒร‘รƒยน ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ยปยพร„ร•ยปยพร‹ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ยผร„ยนยฝรƒยนร˜ ยนร†ยผยนร‰รŠรƒยนร˜ร„ย†รยน รŽรŽรŽรŠร‡ร‰ร‹ย ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ยผร„ยนยฝรƒยนร˜รยปยพร„ร•ยปยพร‹ รŽรŽ ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ ร€ยนยบร‡ร‰ร†ยนร˜ ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยร‡รŠรƒยนร‹ยพร‰ร‰ยนรŠร†ยนร˜ ร€ยนยบร‡ร‰ร†ยนร˜ รŠร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน ร‡รˆรร„รƒร ยžยปร‰ร‡ยปยนยผร‡ร†รƒยนรร€ร‡รŠรร†ร” ยžยปร‰ร‡ยฝร‰ร‡ยปยน ร‹ร‡รˆร„รยปร†ร”ยพยบร‰รรƒยพร‹ร” XXXHBSBOUย†QMBTUDPN ยกร…รร‹ยนรรร˜ยบร‰รŒรŠยนร„ย†รยนรŽรŽย ยกร…รร‹ยนรรร˜ยบร‰รŒรŠยนรŠร‡รŠร†ยนรŽรŽยช ยฃร‰ยพรˆยพยฟร†ยนร˜ร‰ยพร‚รƒยนรŽรŽยบรŠ ยคยพรŠรƒร‰รŒยผร„ร”ร‚รŠร‡รŠร†ยน ยคยพรŠร‹ร†รรยนรˆร‡ยปยนร‘รร…ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยนร… ร…ยนรŠรŠรยปยบยพร‰ยพร€ร” รŠร‡รŠร†ร” ร†ยพร…ยพรรƒร‡ยพรƒยนรย†ยปร‡ ยคยพรŠร‹ร†รรร” รˆยพร‰รร„ยน ร‡ยผร‰ยนยฟยฝยพร†รร˜ รร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยฆยนร„รรร†รรƒร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน ร„รรˆยนยปยนรŠรŠ ยงยบร†ยนร„รรรƒยน รˆร„รร†ร‹รŒรŠ ยปยนยผร‡ร†รƒยนรŠร‡รŠร†ยน ยงรˆรร„รƒร ยงรˆรร„รƒรรŠรŒรŽรยพรรรŠร‹ร”ยพ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยงรˆรร„รƒรรŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ยงรˆรร„รƒร รŠร‹ร‰รŒยฟรƒยน ยงรˆรร„รƒร รŠร‹ร‰รŒยฟรƒยน รŠร‰ยพร€รƒยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร• ร‘ร„ยนรƒ รˆยพรŠร‡รƒ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ร‡ยปยนรŠรŠ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร†ร‡ ร„ร—ยบร‡ยพรŠยพรยพร†รยพ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ ยฝร‡ร…ยนยบยนร†รรร€ยบร‰รŒรŠยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ รŠร‡รŠร†ยน CSVTUFSFN!ZBOEFYSV

รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รˆร…   รƒยปร… รƒยปร… รˆร… รƒรŒยบร… ร‘ร‹ รˆร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  รƒรŒยบร…  รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰  ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰

 ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠรƒร‡ร… ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยนยคย› ยกยจ ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยนยคย› ยกยจ ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ย™ร„ร•ร˜ร†รŠยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยฃร‡ร„รˆยนรƒร‡ยปยนยคย› ยกยจ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ย™ยปร‹ร‡ยœร‰รŒรˆรˆ ยงยงยง ยจยฉยฃย†ยชร‹ร‰ร‡ร‚รŠยพร‰ยปรรŠ ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ย™ร„ร•ร˜ร†รŠยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ยฃร‡ร€ร„ร‡ยปย›ยก ยกยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย†

ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ร„ร—ยบร‡ยผร‡รŠยพรยพร†รร˜ ยปร†ยนร„รรรรˆร‡ยฝร€ยนรƒยนร€ย†ย†ย†ย†

ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจร… ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจร… ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจร… ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจร… ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚รŽร…ร… รŽร…ร… รŽร…ร…ยฎยจร… ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ร‡ร‚ ยบร‰รŒรŠ ยฝร‡รŠรƒยน ยผร‡ร‰ยบร”ร„ร• รˆร„ยนรŽยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„รŽยปรˆ ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร„ยนยผร รŠร‹ร‰ร‡รˆรร„ยน ร‡ยบร‰ยพร‘ยพร‹รƒยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ยปรŠยพรŽยปรยฝร‡ยปยร‡รŠรƒยนร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ร†ยพร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜ ยบร‰รŒรŠ ยจร‡ร„รƒรยนยบยนร‘รŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ย™ยž ยถ ยจร‡ร„รƒรรƒยพยฝร‰รŠร‡ร‰ร‹ย™ย› ยช ยจร‡ร„รƒรร„รรˆยนรŽรŽย† ยจร‡ร„รƒรร„รรˆยนรŽรŽย† ยจร‡ร„รƒรร‡ร„ร•รŽยนรŽรŽ ยจร‡ร„รƒรร‡รŠรร†ยนรŽรŽย†รŠร‡ร‰ร‹ยถ ย™ ย› ยช ยจร‡ร„ร‡รƒยฝร„ร˜รŠยนรŒร†ร”รร€ย™ยšย™ยฑยก ยฃยนร…ยพร‰รŒร† รŽ ยจร‡ร„ร‡รƒรร€ร„รรˆร”รŽ ยจร‡ร„ร‡รƒร‹ยพร‰ร…ร‡ยนยบยนร‘รŽรŽย†ยถ ยชร‡รŠร†ยนยฝร‡รŠรƒยนรŠรŒรŽยนร˜ร‡ยบร‰ยพร€ร†ยนร˜รŽรŽ ยชร‡รŠร†ยนร†ยนร’ยพร„ร•ร†รรƒรŽรŽ ยชร‡รŠร†ยนรˆยพร‰รร„ยนรŽรŽรŠ ยชร‡รŠร†ยน ยบร‰รŒรŠร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยชร‡รŠร†ยน ร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยนร†ยนร„รรร†รรƒรŽรŽ ยชร‹ร‡ร„ยบร€ยนยบร‡ร‰ร†ร”ร‚ร‡รรร„รร†ยฝร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚Eย† ยฝร„รร†ยน ยชร‹ร‡ร„ยบรรƒรยฝยพร‰ยพยปร˜ร†ร†ร”ยพ ร… ยชร‹ร‡ร„ยบรรƒร รˆร‰ร‡ยฟรร„รร†ร”ร†ยนร€ยนยบร‡ร‰ รŒรŠร‹ยนร†ร‡ยปรƒยนร€ยนยบร‡ร‰ยน ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ยฑร‹ยนรƒยพร‹ร†รรƒ ยฑร‹ยนรƒยพร‹ร†รรƒรŽรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ยฑร‹ยนรƒยพร‹ร†รรƒรŽรŽร…ร…รŽยปร‡ร‚ร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝ ยฑร‹ยนรƒยพร‹ร†รรƒ รˆร‰ร‡ยฟรร„รร†ร” รŠร‹ร‡ร„ยบร” ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน รŠรƒรยฝรƒร ยฑร‹ยนรˆรรƒรŽรŽย†ย™รŠ

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…  รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รˆร… รƒรŒยบร… รˆร… รˆร… รƒรŒยบร… รˆร… ร‘ร‹ ร‘ร‹      ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ รˆร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰

ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚รˆร‡ยฝร‰ร˜ยฝ ยยพร‰ยพยปร‡รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠรƒร‡ร… ยคยพรŠรƒร‡ร… ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ย™ร„ร•ร˜ร†รŠยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยคยพรŠยชยพร‰ยปรรŠย† ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” ยคยพรŠย†ร–รƒรŠรˆร‰ยพรŠรŠ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยฑยนร‰ร‘รŒร†ร‡ยปรร ยกยจ ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยจยนร‰ร‹รŠร“ยพร€ยฝยน ยป ยงร…รŠรƒรร‚รˆรร„ร‡ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยร‰ยพยปยพรŠร†ร‡ย†รˆร„รร‹ร†ร”ยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” 04#รŽร…ร… 04#รŽร…ร… 04#รŽรŽร…ร… ยฃรร‰ร‡ยป ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ 04#รŽรŽร…ร… รŽรŽร…ร… ยฃรร‰ร‡ยป ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ 04#ร…ร…

48

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #20 (717) 26.05.14

ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ 

ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ 

ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ

ยจร‰รยพร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ 04#†ÈÄÁ˹ ΠΙ£¯¡¸¦ž§©§œ§ 04#†ÈÄÁ˹ ΠΙ£¯¡¸¦ž§©§œ§ 04#†ÈÄÁ˹Î ÅÅ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É

™ÊËə ™ÊËə ¨ÇÄÁžÉ¯¾ÆËÉ

†† †† †† ††

04#†ÈÄÁ˹  ÅŝÇÊ˹»Ã¹ 04#†ÈÄÁ˹»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ 04#†ÈÄÁ˹ ½ÇÊ˹»Ã¹ 04›ÎÎ ¤¹Ë»ÁØ#-%3

ûÅ ÄÁÊË 

ÇËÉ ÇËÉ É

¹ÂϾ» ¡¨ ©ÇŹÆ×à ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ ™ÅÌɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† ††

™ÊºÇùÉËÇÆÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆÅŨ¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÅŬ͹ ›¨ ›¨ÊÇÉË ɹÀžÉ Î Î ÅÅ ›¨ Î Î ÅÅ Ë»¾É½ «ÌÉÁÆÊà »ÇÀź¾ÀƹÄ ›¨ÊÇÉË ɆÉ Î Å ËÇÄÒÅÅ XXXPNTLHSBESV ›¨ Î  † ÅÅ ›¨Î ÅÅ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ›¨Î ÅÅ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ

ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË 

É ÇËÉ É ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç É †É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ·†ËÉÁϾÆËÉ ­¹Æ¼É¹½ ™ª« ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ©ÇŹÆ×à ¡¨ ™ÅÌɪËÉÇ ™ÅÌɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¨Î ›¨ÎÎ ÅÅË»¾É½¹Ø›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ›¨ÎÎ ÅÅË»¾É½¹Ø§ÈË ÉÇÀÆÁϹªÃÁ½ÃÁ ›¨ÎÎ ›¨ÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨ ª¨ ÊÇÉË ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¨ÎΞº ÊËÉÇÁË »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ª¨ÎΞº ÊËÉÇÁË »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ª¨ Î žº¾ÄÕÆ¹Ø »ÇÀź¾ÀƹÄ ª¨ Î Î Î žº¾ÄÕƹØ ª¨ÎΞº ÊËÉÇÁË »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË   ÄÁÊË 

 É É É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ·†ËÉÁϾÆËÉ ©ÇŹÆ×à ¡¨ ™ÅÌɪËÉÇ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ™ÅÌɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¨Á½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ª¨žº¾ÄÕÆ¹Ø ɆÉ Î Å ËÇÄÒÅÅ XXXPNTLHSBESV ª¨žº¾ÄÕÆ¹Ø ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ª¨ÊËÉÇÁË ÎÇÊ˹»Ã¹ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÎÎÅÅ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÎÎÅÅ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÎÎÎÎ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ÎÅÅ ª¨ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ª¨ÑÄÁÍ Î Î

 ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË 

À»ÇÆÁ˾ †É ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ É É ÆÁÀùØ ÇËÉ É

£ÌÀØ Ź¼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ­¹Æ¼É¹½ ©ÇŹÆ×à ¡¨ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ª« œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

49


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยจร„รร‹ยน04#ร…ร… ยคยนร‹ยปรร˜ ยฃยนร„ยพยปยนร„ยน ยจร„รร‹ยน04#  ร…ร… ยจร„รร‹ยน04#ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยจร„รร‹ยน04#ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ร‰ย†ร‰ รŽ ร… ร‹ร…ร… XXXPNTLHSBESV ยจร„รร‹ยน04#ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ร‰ย†ร‰ รŽ ร… ร‹ร…ร… XXXPNTLHSBESV ยฉรŒยบยพร‰ร‡รยฝยฟรยฝรƒรร‚ ร…ยนรŠร‹รรƒยนร‡ร‹รƒยผ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ย†ร…ร… TMLSV ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ย†ร…ร… TMLSV ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ย†ร…ร… TMLSV ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ย†ร…ร…

 รƒยปร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒยผ    

ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ย†ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ย™ยชยซ ย™ยชยซ ย™ยชยซ ยชรยบร„ยพรŠร‡รˆร‰ร‡ร…รƒร‡ร…รˆ ยชรยบร„ยพรŠร‡รˆร‰ร‡ร…รƒร‡ร…รˆ ยชรยบร„ยพรŠร‡รˆร‰ร‡ร…รƒร‡ร…รˆ ย™ยชยซ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ย†ร…ร… TMLSV ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ย†ร…ร… TMLSV ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ย†ร…ร… TMLSV ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽย†ร…ร… ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽย†ร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ร‘ร„รรร‡ยปร†ยพร‘ร„รรร‡ยป ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ย†ร…ร… TMLSV

         

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร†รร€รƒยนร˜ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร†รร€รƒยนร˜ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰

ยชรยบร„ยพรŠร‡รˆร‰ร‡ร…รƒร‡ร…รˆ ยชรยบร„ยพรŠร‡รˆร‰ร‡ร…รƒร‡ร…รˆ ยชรยบร„ยพรŠร‡รˆร‰ร‡ร…รƒร‡ร…รˆ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ย™ยชยซ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ย™ยชยซ ยฉร‡ร…ยนร†ร—รƒ ยกยจ ย™ยชยซ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ย™ยชยซ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ย™ยชยซ ยชรยบร„ยพรŠร‡รˆร‰ร‡ร…รƒร‡ร…รˆ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ย†ร…ร… TMLSV ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร… ย†ร…ร… TMLSV ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยน ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนย†ร…ร…ยบยพร‰ยพร€ยน รŽ ยญยนร†ยพร‰ยนยบยนรƒยพร„รร€รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜รŽ ยญยนร†ยพร‰ยนยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยซยนยปยฝยน ยซร—ร…ยพร†ร• ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยญยนร†ยพร‰ยนร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜รŽ ยญยนร†ยพร‰ยนยง4#  ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยง4#  ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽ    ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽ     ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ ยปร‡ร€ร…ยบร† รŠรƒรยฝรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ ยปร‡ร€ร…ยบร† รŠรƒรยฝรƒร

 ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹  ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹   ร„รรŠร‹  

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜  ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยชรยบร„ยพรŠร‡รˆร‰ร‡ร…รƒร‡ร…รˆ ยชรยบร„ยพรŠร‡รˆร‰ร‡ร…รƒร‡ร…รˆ ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยฉร‡ร…ยนร†ร—รƒ ยกยจ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ย™ร…รŒร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ย™ร…รŒร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

50

ร‚ร–ร‚

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡

­¹Æ¾É¹­£ÎÅŻĹ¼ÇÊË »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅŻĹ¼ÇÊË ºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹­£Î ÅŻĹ¼ÇÊË »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅŻĹ¼ÇÊË »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ Î ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­ª­Î   ÅÅ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹ ɆÉ Î Å ËÇÄÒ  ÁÅÅ XXXPNTLHSBESV ­¹Æ¾É¹ «­£ÎÅÅ»¹ÊÊ ¯ª¨ Î ÅÅ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ¯ª¨ Î †ÅÅ »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ¯ª¨Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨Î ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±Á;Ɇ»ÇÄÆÇ»ÇÂ

     ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É ÇËÉ ½ÇÊ˹»Ã¹    ÇËÉ    ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ½ÇÊ˹»Ã¹

™ÅÌɪËÉÇ ™ÅÌɪËÉÇ ™ÅÌɪËÉÇ ™ÅÌɪËÉÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™ª« ™ª« ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ š¹ÆÁ ŹÄÇÖ˹¿ÆǾÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç š¹ÆÁ ÊÉ̺Ô½ÇŹ ÃÇË˾½¿ÁÈǽÃÄ×Ð š¾Ê¾½ÃÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹

 

 À»ÇÆÁ˾

«¶ªª ™ÄÕØÆʪËÉÇ ¾É¾»ÇÊËÉÇÂ

†††† †† ††

š¾Ê¾½ÃÁ ÎÇÀÈÇÊËÉÇÂÃÁ šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹¨¦ Ê˹ÄÕ ùÈɾÅÇÆË ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Øž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E†ÅÅ ›ÇÂÄÇà ľƆ½¿ÌËž¿»¾ÆÏǻԠXXXPNEPNSV œ»ÇÀ½ÁE ÅÅ XXXPNEPNSV

ÑË ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ü

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ šÌɆ›Ç½ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †††† †† †† †† †† †† ††

œ¾ÉžËÁÞ¿»¾ÆÏǻԽÄØÊÉ̺ǻ XXXPNEPNSV ÇŹÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ÇŹ º¹ÆÁÁÀºÉÌʹ ÈÉǾÃË»Èǽ¹ÉÇà ÊÃÁ½ÃÁ

ü 

ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

§ÅÇÅ †† †† ¾É¾»ÇÊËÉÇ †† §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×Ò¹ØÇË ÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

51


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ÇŹ º¹ÆÁ º¾Ê¾½ÃÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ÇŹ ÊÉÌºÔ º¹ÆÁ ÃÇË˾½¿ÁÈǽÃÄ×Ð £ÇË˾½¿Á ÊÉÌºÔ ½ÇŹ º¹ÆÁÈǽÃÄ×Ð ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ ÈÄÁËÔ ÃÇÄÇÊÆÁÃÁ ½»¾ÉÃÁ½ÄØŹƼ¹ÄÇ»ÁùÅÁÆÇ» §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØÄÕÆØÆ¹Ø ½¿ÌËÇ»¹Ø XXXPNEPNSV ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹاƽÌËÁÊÊ«¾ÉÅÇ ¨ÄÁËÔÐ̼ÌÆÆÔ¾ÈǽùÀ¹Æ ùÀ¹ÆÔ XXXPNEPNSV ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ XXXPNEPNSV ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ» ½¹ÐÆÔνÇÅÁÃÇ» ÊÃÇÅÈľÃËÇÅ

  ü ÉÌÄÇÆ ûÅ ÑË ûÅ

À»ÇÆÁ˾  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» É

¾É¾»ÇÊËÉÇ ™ÄÕØÆʪËÉÇ ™ÄÕØÆʪËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÉ̺†ª¾É»ÁÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÉÌºÔ ºÉÌÊ ½ÇÊù ¼ÇɺÔÄÕ ÊɾÀù ÑȹÄÔ

£ÌÀÕÅÁÆÇ»›¨ ¡¨

††††

ªÉÌºÔ ½ÇŹ º¹ÆÁ ÃÇË˾½¿ÁÈǽÃÄ×Ð ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽ¾É¾»ØÆÆÔνÇÅÇ» º¹ÆÕ ½¹ÐÆÔνÇÅÁÃÇ» ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ» ÃÇË˾½¿¾Â ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÀÇÏÁÄÁƽɺɾ»Æ¹ ½ÇŹ º¹ÆÁ º¾Ê¾½ XXXMFUPSV ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇùÉùÊÆÔÎÁºÉÌÊÇ»ÔνÇÅÇ»ÇËÍÌƽ¹Å¾Æ˹½ÇÃÉÔÑÁ «¾ÉÅǤ¾ÆÊ˾ÆǻǻÈÄÁ˹ΠXXXPNEPNSV ­¹Æ¾É¹ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ

 ûÅ  ÌȹÃ ÄÁÊË

 ÇËÉ ÆÁÀùØ  ÇËÈÉÇÁÀ» ½ÇÊ˹»Ã¹

™ÄÕØÆʪËÉÇ ªÉ̺†ª¾É»ÁÊ ªÆ¹ºªËÉÇœÉÌÈÈ ¤¾ËÇ «ª£ ªÉ̺†ª¾É»ÁÊ §ÅÇÅ ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† †† †††† †† †† †† †† †† ††

ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ ¤ÁÊËÈÇÄÁùɺÇƹËÆÔÂÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ §ºÉ¹ºÇËùÁÈÇÄÁÉǻùÃÉÇÅÃÁÊ˾ÃĹ À¾ÉùÄ §É¼Ê˾ÃÄÇ  ÅÅ ¨§¤¡£™©š§¦™«  ÅÅ

ûÅ ÈÅ 

É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ª¹ËÌÉÆ ¨£ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨

†† †† †† †† ††

§É¼Ê˾ÃÄÇÎÅÅ ËÇÄÒÁƹ †ÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ˾ÈÄÁÏÔ¯» ÈÉÇÀÉ›ƹÄÁÐÁÁ™£¯¡¸ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ˾ÈÄÁÏÔ¯» ÈÉÇÀÉ›ƹÄÁÐÁÁ™£¯¡¸ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ˾ÈÄÁÏÔ¯» ÈÉÇÀÉ›ƹÄÁÐÁÁ™£¯¡¸ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÎÅÅ ÅÅÈÉÇÀ Ï»¾Ë

 ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¨ÇÄÁžÉ¯¾ÆËÉ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ¯¾ÆËÉ£ÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÄÁùɺÇƹËÎÈÉÇÀɹÐÆÔ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÎÅÅÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÎ ÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÅÇÆÇÄÁËÆÔÂÎÅÅ ËÇÄÒÁƹ  ÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹËɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ½ÄØ˾ÈÄÁÏ ÃÇÀÔÉÕÃÇ» ɾÃĹÅÔ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

©ÇŹÆ×à ¡¨ ¹ÂϾ» ¡¨ ™ª« ¨ÇÄÁžÉ¯¾ÆËÉ ©ÇŹÆ×à ¡¨

†† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÄÁùɺÇƹËɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ XXXSV ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇËÏ»¾Ë ÈÉÇÀɽÄØ˾ÈÄÁÏ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇËÏ»¾Ë ÈÉÇÀɽÄØ˾ÈÄÁÏ ¨ÇÄÁùɺÇƹ˪§«§›´¢ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇËÇ»ÔÂÎÅÅ ËÇÄÒÁƹ  ÅÅ ¨ÇÄÁÖÍÁɨ¶«Î ËÇÄÒÁƹ ÅÅ ÈÉÇÀɹÐÆÔÂ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

·†ËÉÁϾÆËÉ ™ÊËə ™ÊËə šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¨ÇÄÁžÉ¯¾ÆËÉ ¨ÇÄÁžÉ¯¾ÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

52

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยชรรŠร‹ยพร…ร”รˆร‡ร„รยปยนรรˆร‰ร‡ยปยพร‹ร‰รยปยนร†รร˜ยนยปร‹ร‡ร…ยนร‹ ยชร‹ยพรƒร„ร‡   ร…ร…ร‹ร‡ร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร‡ยพรร…ยนร‹รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร‡ยพ ยชร‹ยพรƒร„ร‡รยฝร‰รŠร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”รŠร‡รŠรƒ ยนยป ร…ยนร‰ร‘ ยชร‹ยพรƒร„ร‡รยฝร‰รŠร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”รŠร‡รŠรƒ ยนยป ร…ยนร‰ร‘ ยชร‹ยพรƒร„ร‡รŠยนร‹รร†ร‡ยปร‡ยพรŽร…ร… ร‹ร‡ร„ร’รร†ยน ร…ร… ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยซยพรˆร„รรร”รร€ร‡รรร†รƒร‡ยปยนร†ร†ร‡ร‚รˆร‰ร‡รรร„ร•ร†ร‡ร‚ร‹ร‰รŒยบร” รŠร‡ร‹ร‡ยปร”ร‚รˆร‡ร„รรƒยนร‰ยบร‡ร†ยนร‹ ยซยพรˆร„รรร” รˆร‡ร„รรƒยนร‰ยบร‡ร†ยนร‹ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยซยพรˆร„รรร” รˆร‡ร„รรƒยนร‰ยบร‡ร†ยนร‹ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยซร‰รรˆร„ยพรƒรŠ     

 รƒยปร…  ร„รรŠร‹  รƒยปร…

ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร‡ร‹ร‰  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร‡ร‹ร‰

ย™รŠร‹ร‰ย™ ยชยนร‹รŒร‰ร† ยจยฃ ยฃรŒร€ร˜ ร…ยนยผ ยฃรŒร€ร˜ ร…ยนยผ ยจร‡ร„รร…ยพร‰ยฏยพร†ร‹ร‰ ย™ยปยนร†ร‹ยน ย™รŠร‹ร‰ย™ ยจร‡ร„รร…ยพร‰ยฏยพร†ร‹ร‰ ยชยนร‹รŒร‰ร† ยจยฃ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยชรŒรŽรยพรŠร…ยพรŠรย›ร˜ยฟรŒร’รยพ #FSHBVG#BV1VU[(JQTร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ #FSHBVG#BV1VU[;FNFOUร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนรยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร€ยนร‹รร‰รƒยน #&3("6' $FSFTJUร‡รˆร‹ร‡ร… ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยบยพร€รŒรŠยนยฝร‡รร†ยนร˜ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ยนร˜ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยบยพร„ยนร˜ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนรรร†รร‘ร†ยนร˜

รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ

   

ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนรยพร…ยพร†ร‹ร†ยนร˜ ยœรรˆรŠยœย† ร…ยพร‘ร‡รƒรƒยผ XXXOBUVSFTUPOFSV ยœรรˆรŠยœย† ร…ยพร‘ร‡รƒรƒยผ XXXOBUVSFTUPOFSV ยœรรˆรŠยœย† ร…ยพร‘ร‡รƒรƒยผ XXXOBUVSFTUPOFSV ยœร„รร†ยนรƒร‡ยนร„รร†ร‡ยปยนร˜ ยซยพร‰ยนรƒร‡ร‹ ยฃร„ยพร‚ร‡ยบร‡ร‚ร†ร”ร‚ ยจร‡ร„ร”รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รยพรŠร˜ย›ยพร‹ร‡ร†รร‹ ยทร†รรŠ ,OBVG ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ #FSHBVG ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพ ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพ$FSFTJU ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ ยชร…ยพรŠรรŠรŒรŽรยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ $FSFTJ รยฝร‰ ยชร…ยพรŠร•รƒร„ยนยฝร‡รร†ยนร˜ยผร„รร†ร‡ย†ร‘ยนร…ร‡ร‹ร†ยนร˜ยซยพร‰ร‰ยนรƒร‡ร‹ ยชร…ยพรŠร•รƒร„ยนยฝร‡รร†ยนร˜ยฟยนร‰ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ยฝร„ร˜ร†ยนร‰รŒยฟร‰ยนยบร‡ร‹ ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ยซยพร‰ร‰ยนรƒร‡ร‹

รƒยผ  รƒยผ รˆยนรรƒยน ร…ยพร‘ร‡รƒ รƒยผ รƒยผ  รƒยผ รƒยผ

 ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ 

ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยจร‰รร‰ร‡ยฝร†ร”ร‚รƒยนร…ยพร†ร• ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยคยพยปร‘ยน ย™ยฆยยก ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร• ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยจร‰ร‡ร‰ยนยบ ยœร„ยนยฝรƒยพยปรร ยจร‡ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒยน ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

TUSPZยŠHB[FUBSV

ยชยฝร†รร…รร‹ยฟยฝรร‹รร€ยฝรŠร…ร„ยฝร“ร…ร›

53


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยชรŒรŽรยพรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพรŠร…ยพรŠร ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยน4IFFUSPDL ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนย›ยพร‹ร‡ร†รร‹,3 ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนย›ยพร‹ร‡ร†รร‹-3 ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยญรŒยผยพร†รร—ร„ร„ยพร‰ยฃร†ยนรŒร ยชยจยบ ยฐยพร„ร˜ยบรร†รŠรƒ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยทร†รรŠยšร„รรƒยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜รรร†รร‘ร†ยนร˜ ยฑรˆยนร‹ร„ยพยปรƒยนยทร†รรŠรยนรŠยนยฝยบยพร„ร”ร‚ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนย›ร‡ร„ร…ยนย†รŠร„ร‡ร‚ยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยผร„รร†ร‡ย†ร‘ยนร…ร‡ร‹ร†ยนร˜ยฟยนร‰ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยปร”รŠร‡รƒร‡รˆร‰ร‡รร†ยนร˜ยซยพร‰ร‰ยนรƒร‡ร‹ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยฉร‡ร‹ยบยนร†ยฝ ยฃร†ยนรŒร ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยฉร‡ร‹ยผรรˆรŠยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยฉร‡ร‹ยผรรˆรŠยชยซย™ยฆยย™ยฉยซยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜ ยฑร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยนยทร†รรŠยซยพรˆร„ร‡ร†ยผรรˆรŠร‡ยปยนร˜

 รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ      

ย™รƒร‹รยป ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ย›ยพร‰ร‹รรƒยนร„ร• รรร‰ร…ยน ย›ยพร‰ร‹รรƒยนร„ร• รรร‰ร…ยน ย›ยพร‰ร‹รรƒยนร„ร• รรร‰ร…ยน ย›ยพร‰ร‹รรƒยนร„ร• รรร‰ร…ยน ยจร‰ร‡ร‰ยนยบ ยžยปร‰ร‡ร„ยนรƒร ย™ยฆยยก ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ย™ยฆยยก ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ย™ยฆยยก ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยฆยซยจ ยžยปร‰ร‡ร„ยนรƒร ยจร‡ร„รร…ยพร‰ยฏยพร†ร‹ร‰ ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยœยพร‰ร…ยพรŠยงร…รŠรƒ ยซย

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃร„ยพรยฅยนรŠร‹รรƒรยœยพร‰ร…ยพร‹รรƒร #FSHBVG(SBOJUรƒร„ยพร‚ยฝร„ร˜รƒยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ยนรร‹ร˜ยฟยพร„ร‡ยผร‡รˆร‰รร‰ร‡ยฝร†ร‡ยผร‡รƒยนร…ร†ร˜ #FSHBVG,FSBNJL.BYJNVNรƒร„ยพร‚ยฝร„ร˜รˆร„รร‹รƒรรŒรŠรร„ยพร†ร†ร”ร‚ #FSHBVG,FSBNJL130รƒร„ยพร‚ยฝร„ร˜รˆร„รร‹รƒร รˆร‡ยฝรŽร‡ยฝรร‹ยฝร„ร˜รƒยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ยน #FSHBVG,FSBNJLรƒร„ยพร‚ยฝร„ร˜รˆร„รร‹รƒร #FSHBVG.PTBJLรƒร„ยพร‚ยบยพร„ร”ร‚ยฝร„ร˜ร…ร‡ร€ยนรรƒรรรˆร‰ร‡ร€ร‰ยนรร†ร‡ร‚รˆร„รร‹รƒร ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜ยบยนรŠรŠยพร‚ร†ร‡ยปย™รƒยปยนรŠร‹ร‡รˆ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜รƒยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ยน ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜ร˜รยพรรŠร‹ร‡ยผร‡ยบยพร‹ร‡ร†ยน รŠรยบรร‹ยน ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠยฃร„ยพร‚รŠรŒรˆยพร‰รˆร‡ร„รร…ยพร‰ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠยฃร„ยพร‚ร‹ยพร‰ร…ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠยฃร„ยพร‚รŒร†รยปยพร‰รŠยนร„ร•ร†ร”ร‚ ยœยพร‰ร…ยพร‹รรƒยฝร„ร˜ร…ยพยฟรˆยนร†ยพร„ร•ร†ร”รŽร‘ยปร‡ยปย™ยฃยฏยžยฆยซย† ย›ยกยคย™ยซยžยฉยฅ ยœยพร‰ร…ยพร‹รรƒยฝร„ร˜ร…ยพยฟรˆยนร†ยพร„ร•ร†ร”รŽร‘ยปร‡ยปยงยฃยชยกยจยคย™ยชยซ ย›ยกยคย™ยซยžยฉยฅ ยœยพร‰ร…ยพร‹รรƒยฝร„ร˜ร…ยพยฟรˆยนร†ยพร„ร•ร†ร”รŽร‘ยปร‡ยปยซยžยฃยซยงยฉ ย›ยกยคย™ยซยžยฉยฅ ยœยพร‰ร…ยพร‹รรƒยฝร„ร˜ร…ยพร‹ยนร„รƒร‰ร‡ยปร„รยซยžยฃยซยงยฉยญยคยžยฃยช รรˆร…ร„ ยœยพร‰ร…ยพร‹รรƒร รƒร„ยพร ยฃร„ยพร‚ยปร‡ยฝร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚%%% ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒร‡ยผร‡ร„รร†ร‡ร„ยพรŒร…ยน'PSCP )PNBLPMM 5IPNTJU ยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜รˆร„รร‹รƒรยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ย›ร‡ร„ร…ยน ยงร…ร„ร—รƒรŠ ยทร†รรŠ ยฃร†ยนรŒร ยฝร‡รŠร‹รˆร‡ร€ยป ยฃร„ยพร‚ยฝร„ร˜ร˜รยบยพร‹ร‡ร†ยนยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ย›ร‡ร„ร…ยน ยงร…ร„ร—รƒรŠ ยšยพร‰ยผยนรŒร ยฝร‡รŠร‹รˆร‡ร€ยป ยฃร„ยพร‚ยคยนรƒร‰ยน ,MFP .FUZMBOยฝร„ร˜ยปรร†รร„ร‡ยปร”รŽ รร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”รŽรรŠร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ยพยป ยฃร„ยพร‚ร‡ยบร‡ร‚ร†ร”ร‚10-:&9 ยฃร„ยพร‚ยจยพร‰ร„ยผรรˆรŠยผรรˆรŠร‡ยปร”ร‚ยฝร„ร˜ยผรรˆรŠร‡รƒยนร‰ร‹ร‡ร†ยน ยฃร„ยพร‚รŒรŠรร„ยพร†ร†ร”ร‚ยฟยนร‰ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ยซยพร‰ร‰ยนรƒร‡ร‹ ยฃร„ยพร‚รŽร‡ร„ร‡ยฝร†ยนร˜รŠยปยนร‰รƒยนยฝยจย›ยฎ8FSOFS.VMMFS 4JOUFYยฑยปร”ร†ยพร€ยนร…ยพร‹ร†ร” ยฃร„ยพร‚ยทร†รรŠ ยฃร„ยพร‚ยทร†รรŠ99* ยฃร„ยพร‚ยทร†รรŠยจร„ร—รŠ ยฅยนรŠร‹รรƒยนรˆร‡ร„รรŒร‰ยพร‹ยนร†ยบรร‹รŒร…ร†ยนร˜ยœยกยจยžยฉยยžยชยฅยง ยจยพร†ยนร…ร‡ร†ร‹ยนยฟร†ยนร˜#&-*/,"ร„ ยบร”ร‹ร‡ยปยนร˜รˆร‰ร‡รยปยนรŠรŠ ยจยพร†ยนร…ร‡ร†ร‹ยนยฟร†ยนร˜1SPGGMFY ยจยพร†ยนร…ร‡ร†ร‹ยนยฟร†ยนร˜ยปยนรŠรŠ ยจยพร†ยนร…ร‡ร†ร‹ยนยฟร†ยนร˜รˆร‰ร‡รยพรŠรŠรร‡ร†ยนร„ร•ร†ยนร˜ร„รร‹ร‰ร‡ยป ยจยพร†ยนร…ร‡ร†ร‹ยนยฟร†ยนร˜รˆร‰ร‡รยพรŠรŠรร‡ร†ยนร„ร•ร†ยนร˜ยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ร„

รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒยผ ร…ยพร‘ร‡รƒ ร…ยพร‘ร‡รƒ  รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ยบยนร„ร„ร‡ร†

        ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยคยนรƒร‡รƒร‰ยนรŠร‡รร†ร”ยพรร€ยนร’รร‹ร†ร”ยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” ย™ร†ร‹รรŠยพรˆร‹รรƒรยฝร„ร˜ยฝยพร‰ยพยปยน#BTF #FMPDJE #FMCPS #&-*/," ร„ ย™รยพร‹ร‡ร† รยนรŠร‡ยปรƒยน  ร„ร†ยพรยนรŠร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยšยนร„ร„ร‡ร†รรรƒรรŠรƒร‰ยนรŠรƒร‡ร‚ ยปรŠยพรยปยพร‹ยนรˆร‡3"- ยšยพร†ร€รร†ย†รƒยนร„ร‡ร‘ยน ร†ยพรร‰ยนรŠยช รยนรŠร‡ยปรƒยน ร„ร†ยพรยนรŠร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ย›รŠร˜รˆร‰ร‡ยฝรŒรƒรรร˜ยซยกยฃยฃยฌยฉยกยคย™ รƒร‡ร„ยพร‰ร‡ยปรƒยน ยœร‰รŒร†ร‹ยœยญย†รƒร‰ยนรŠร†ร‡ย†รƒร‡ร‰รรร†ยพยปร”ร‚ รŠยปยพร‹ร„ร‡ย†รŠยพร‰ร”ร‚ ยœร‰รŒร†ร‹ยœยญย†รŠยพร‰ร”ร‚ รƒร‰ย†รƒร‡ร‰  รƒยผ ยœร‰รŒร†ร‹ยœยญย† รƒร‰ยนรŠร†ร‡ย†รƒร‡ร‰รรร†ยพยปร”ร‚ รŠยพร‰ร”ร‚ รรƒยผ ยœร‰รŒร†ร‹ร‡ยปรƒยนยนรƒร‰รร„ร‡ยปยนร˜ยผร„รˆร‰ร‡ร†รรƒร†ร‡ยปยพร†รร˜ รยนรŠร‡ยปรƒยน  ร„ ยœร‰รŒร†ร‹ร‡ยปรƒรร–รˆร‡รƒรŠรยฝร†ร”ยพ ยปร‡ยฝร†ร‡ยฝรรŠรˆยพร‰รŠรร‡ร†ร†ร”ยพ รˆร‡ร„รรŒร‰ยพร‹ยนร†ร‡ยปร”ยพ

ร„ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒยผ รƒยผ รƒยผ ร‘ร‹ 

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยžยปร‰ร‡ร„ยนรƒร ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยงร‰ยผร‰ยพร…รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยงร‰ยผร‰ยพร…รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยงร‰ยผร‰ยพร…รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยฆยซยจ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย†

ยฃร‰ยนรŠรƒยน ยฃร‰ยนรŠรƒยน ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปยฝยฝร„ร˜รŠร‹ยพร† รˆร‡ร‹ร‡ร„รƒร‡ยปรƒยผ ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปร‡ยฝร‡ร–ร…รŒร„ร•รŠรร‡ร†ร†ยนร˜ยคยนรƒร‰ยน 7(5ยร„ร˜ร‡ยบร‡ยพยป รˆร‡ร‹ร‡ร„รƒร‡ยป ยปยนร†ร†ร‡ร‚ ยฃร‰ยนรŠรƒยนยปร‡ยฝร‡ร–ร…รŒร„ร•รŠรร‡ร†ร†ยนร˜ยจร‰ร‡รรรƒรŠ รŠรŒรˆยพร‰ยบยพร„ยนร˜รƒยผ ยฃร‰ยนรŠรƒยนยจยญย†รยฎย›ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรยปยพร‹ร‡ยป ยฃร‰ยนรŠรƒยนยจยญย†  รƒยผ

 ร„ รƒยผ  ร‘ร‹ รƒยผ รƒยผ

ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยปร†ยนร„รรรร ร‡ร‹ ร‰

ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร• ยคยพยปร‘ยน ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รŠร‹ร‰ร‡ร‚ ย™ยฆยยก ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยฆร‡ยปร”ร‚ยฉยพยผรร‡ร† ยฉยพร…ร‡ร†ร‹รŠร‹ร‰ร‡ร‚

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

54

ร‚ร–ร‚

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡

£É¹ÊÃÁ»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊ £É¹ÊÃÁÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ £É¹ÊÃÁÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾ £É¹ÊÃÁ†Ä¹ÀÌÉÁ-BTVS 5PQMBTVS 5PQMBTVS67QMVT #&-*/," Ï»¾ËÇ» ¤¹ÃºÁËÌÅÆÔ ͹Êǻù   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ ¤¹Ã¦¯† ¨­† ®›† ȹÉþËÆÔ ¤¹ÃȹÉþËÆÔ†¹ÄÃÁ½† †ÃÇÅÈÇÄÁÌɾË »Ç½ #&-*/," œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹Ã¨­† Ä ¦¯† Ä ¤¹ÃÇÃɹÊù¤¹Ãɹ ɹÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ §º¾ÊÈÔÄÁ»¹Ë¾ÄÕ¿Á½ÃÁ½Äغ¾ËÇƹ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ §ÄÁ͹ ͹Êǻù   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆƹØ ¨ÇÃÉÔËÁØÈÇĹÖÈÇÃÊÁ½ÆÔ¾ ÈÇÄÁÌɾ˹ÆǻԾ ¨É¾ÇºÉ¹ÀÇ»¹Ë¾ÄÕÉ¿¹»ÐÁÆÔ £¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ ©† ©† »ºÇÐþ ùÆÁÊËɾÄ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ’ ͹Êǻù Ä ª¾É¾ºÉØÆùƹÇÄÁ;†ÇÃÊÇÄÕ Ä ªÁùËÁ»£¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÃÁÈÁ½¹É ͹Êǻù  Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ ªÅԻùÊ˹ÉÇÂÃɹÊÃÁ£¾Å¾ÉÇ»Ç Ä ªÇÄÕ»¾ÆËƾÍËØÆÇ ͹Êǻù Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ ªÈÁÉËƹѹËÔÉÆÔ ͹Êǻù Ä ªË¾ÃÄÇ¿Á½ÃǾ ͹Êǻù  Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆǾ «ÁÃÃÌÉÁņ¹ÆËÁʾÈËÁÃÁ ÃɹÊÃÁ ĹÃÁ ÃÇľÉǻù ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁËœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁË ͹Êǻù   Äƾ͹ÊÇ»¹ÆÆÔ ¶Å¹ÄÕ¦¯†º¾Ä¹Ø À¾Ä ʾÉ оÉÆ ¦Ç»ÇÃÇÄÇÉü ¶Å¹ÄÕ¦¯†œ§ª« »Ê¾Ï»¾Ë¹ Áü ¶Å¹ÄÕ¨­†»¹ÊʦǻÇÃÇÄÇÉœÄǺÌÊ ü ¶Å¹ÄÕ¨­†œ§ª« »Ê¾Ï»¾Ë¹ Áü ¶Å¹ÄÕ¨­†ÊÌȾɺ¾Ä¹Ø¦Ç»ÇÃÇÄÇÉü ¶Å¹ÄÕ¨­†¿ÃÇɦǻÇÃÇÄÇÉ ü

ü  Ä ÑË Ä ÑË ü ü ü ü ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË ÑË  ÑË ü ü ü ü ü ü

 À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªËÉdž¥¹Ê˾É £ÌÀØ Ź¼ ¦«¨ ž»ÉÇĹÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ž»ÉÇĹÃÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¨ÇªËÉÇÂù ¨ÉÇɹº ¨ÉÇɹº ·ËÁÊ §ÅÇÅ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ¦«¨ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«§¨†£™«™¤§œ

£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

04#†,30/0 ,SPOPTQBO 04#†ÈÄÁ˹ÎΩÇÊÊÁØ 04#†ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ÈÄÁËÔ Î XXXSV

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ

§Ë½¾Ä†Ã¹ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ·†ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† ††

04#†ÈÄÁ˹ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ šÁËÌÅÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ†ü »ÇÀź¾ÀƹÄ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ ü ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ûÅ žÑÇÃ

ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

¹ÂϾ» ¡¨ ™ª« ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÇËÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

55


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ žÑÇà ü šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔš¦ žÑÇà ü šÁËÌÅ ŹÊËÁùºÁËÌÅƹØ»žÑùÎ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ .630- £¹Ð¾ÊË»Ç ɹÀÌÅƹØϾƹ™£¯¡¸ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ1MBTUNP ¨›® º¾ÄÔ¾ ÃÇÉÁÐ ÊÃÁ½ÃÁ ›Ç½ÇÊËÇÃÁž˹ÄÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ¥¨¨©žª«¡Ÿ ›Ç½ÇÊËÇÃÁž˹ÄÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ¥¨¥§ž©¦ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ.VSPM £¹Æ¹½¹ ÈĹÊËÁà ›ÇÄÇÃÆÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǾÅÁÃÉǹÉÅÁÉÌ×Ò¾¾½º¾ËÇÆÇ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇÈË ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ǽÆÇÅžÊ˾ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¨©§­¦™ª«¡¤ °ž©ž¨¡¯™¦ž§©§œ§ ›ÔÎǽ¹Æ˾ÆÆÔ ›ÔÎǽ»¾ÆËÁÄØÏÁÁ¥¨ ›ÔÎǽ»ÔËØ¿ÃÁÁÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÊÃÇÄȹÃÇÅ ›ÔÎǽÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂ¥¨ œ¾ÉžËÁýÄØž˹ÄÃÉÇ»ÄÁ«ž£«§©­¤ž£ª ÍÈÅÄ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ §Æ½ÌËÁÊ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU§ÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É§ÍÁϽÁľÉÔ Ÿ¾ÄǺ»Ç½ÇÊËÇÐÆÔ ¡À½¾ÄÁؼÁºÃÁƹÀ¹Ã¹ÀÄ׺ÇÂÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁÁ XXXSV £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £ÇƾÃÖľžÆËÀ¾Ä¾ÆÔ  Î £ÇƾÃÖľžÆËÃÇÉÁÐƾ»Ô  Î £ÇƾÃÖľžÆËÃɹÊÆÔ  Î £Çƾà ¾Æ½Ç»¹ ÈĹÆÃÁ½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ £ÉÇ»ÄاƽÌÄÁÆÎ Å £ÉÇ»ÄØ ŹÊËÁùÈÇÄÁÌɾ˹ÆÇ»¹ØºÁËÌÅƹؽÄØÃÉÇ»ÄÁ £ÉÇ»ÄØ ž˹ÄľоɾÈÁϹ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ »¾ËÉǻԾ ÃÇÆÕÃÁ ¾Æ½Ç»Ô¾ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ »Ç½ÇÊËÇÃÁž˹Ä ÈĹÊËÁà £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ À¹Å¾ÉÁɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ £Ä¹Ì½Á†ÉÁÊÌÆÇüÄÁÆØÆÇÂоɾÈÁÏÔ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ľÊËÆÁÏÔÊÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÅÁ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ƹɾÀù»ɹÀžÉ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ Ǽɹ¿½¾ÆÁØÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ¨ÉÁÀŹ ÊËÇÂÃÇÊËÕÏ»¾Ë¹Á¼ÄØÆϹ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ¨ÉÁÀŹ Ï»¾Ë¹ž˹ÄÄÁÃÁ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ Êƾ¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄÕ £ÉÇ»Ä؛ʾ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÊÇËÈÇÄÁùɺÇÆ¹Ë ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»Ä؛ʾ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÊÇËÈÇÄÁùɺÇÆ¹Ë ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»Äج˾ÈÄÁ˾ÄÁ«ž®¦§ ¤™¢¦©§£ «¡ª¥™ ÊÇËÈÇÄÁùɺ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ §š§©£™ ª£¡£¡ £ÉÇ»ÄØœ¡š£™¸°ž©ž¨¡¯™ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄبÉÇÍƹÊËÁħ¯¡¦£§› ÊÇËÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»Äب§¤¡£™©š§¦™«†«ž¨¤¡¯´ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ½ÇºÇÉù™£¯¡¸ £ÉÇ»Äب§¤¡£™©š§¦™«†«ž¨¤¡¯´ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ½ÇºÇÉù™£¯¡¸ £ÉÇ»Äب§¤¡£™©š§¦™«†«ž¨¤¡¯´ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ½ÇºÇÉù™£¯¡¸ ¤¾Æ˹ÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÕƹؽÄØÈÉÇÍƹÊËÁŤÁÈľÆˆ§ ÎÅÅ ¤¾ÊËÆÁϹÃÉÇ»¾ÄÕƹØÊ˾ÆÇ»¹Ø ¤ÁÊË»ÇÄÆÁÊËÔ§ƽÌÄÁÆ Î Å ¼»ÇÀ½Á»ÃÇÅÈľÃ˾ ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾É ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ½ÇÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂƹÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À XXXSV ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨ǻ¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å XXXSV ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ¥¨† À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë XXXSV ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¦ª† À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë XXXSV ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë XXXSV ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë XXXSV ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë XXXSV ¤ÁÊËÊ˾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»Ô »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ǼƾÌÈÇÉÆÔ XXXSV ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃÇÉÁÐÆ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾Æ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹É ™¥ž© ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ«¾ÎÆÇÆÁÃÇÄÕ»»¾½É¾ ü ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹؽÄؼÁºÃÇÂоɾÈÁÏÔ­ÁÃʾÉ ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹØÃÉÇ»¾ÄÕƹØ«¾ÎÆÇÆÁÃÇÄÕ «¾ÎÆÇŹÊË  ü ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹØÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø žÑÃÁÈÇü XXXPNTLHSBESV ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›® ¹Å¾É ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¨ÉǾÃË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ

56

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

ÑË ÑË žÑÇà ÑË ûÅ  ü ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÈÅ ÑË ÑË ÑË ÄÁÊË  ÑË ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ Ìȹà ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÈÅ ÑË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË »¾½ÉÇ »¾½ÉÇ »¾½ÉÇ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ 

É É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÇËÉ É É É ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ 

ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ™ÊËə ªÁºÁ˧ÅÊà £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ÊËə ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ·†ËÉÁϾÆËÉ ¡¦ª¡ §ÅžË §ÅžË §ÅžË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÁºÁ˧ÅÊà ¦«¨ ™ÄÕØÆʪËÉÇ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁºÁ˧ÅÊà ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ  ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ÄÕØÆʪËÉÇÂ

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ#BOHB¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ

ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ¡¦ª¡ ¡¦ª¡

†† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ.POUFSSFZ Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ/PSNBO ©™ª°ž«šžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ/PSUIFSO4IBLF¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ§ª«™›£™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ¥§¦«™Ÿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»Ê¾Ï»¾Ë¹ ™¥ž© ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ÇÆ˾ÉɾÂ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

¡¦ª¡ ¹ÂϾ» ¡¨ ¡¦ª¡ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›  ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÇËÀ¹Å¾É¹½ÇÅÇÆ˹¿¹ XXXSV ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÅÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾ɾ £¹Êù½ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ »ÔÊÇ˹ÊËÌȾÆÁÅÅ ÇÏÁÆÃÇ» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ¨ǻ¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ©¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ºÇľ¾ÇË˾ÆÃÇ»»Á½Ç» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ƹɾÀù»ɹÀžÉ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÈÉÇÍƹÊËÁÄ ʹ½ÁƼ ÈÄÇÊÃÁÂÄÁÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥ÇÊËÁÃȾɾÎǽÆÇ §4#ÈÄÁ˹ƾÑÄÁÍÇ»¹ÆƹØ §¼É¹¿½¾ÆÁ¾ÃÉÇ»¾ÄÕÆǾ §Ãƹ7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Ãƹ¥™¦ª™©¦´ž7&-69  ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆùš¾ÊÑÌÅƹØÈÉÁ½Ç¿½¾ §Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù›ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ §Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù¡ÅÁ˹ÏÁØƹËÌɹÄÕÆÇ §Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù¤¾¼Ã¹Ø»ÅÇÆ˹¿¾ §Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù¥Ç½ÌÄÕƹØоɾÈÁϹ §Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù¦¾¼¹º¹ÉÁËÆÔ¾ ̽ǺÆÔ¾ÄÁÊËÔ §Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù§ËÇÍÁÏÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ §Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù¨ÇϾƾž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ §Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù©¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ §Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù¬ÆÁùÄÕÆÔ»ƾÑÆÁ»Á½

  ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ  ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

ÆÁÀùØ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É ÊÃÁ½ÃÁ É ÇËÉ É ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ É É É É É É É É É É

·†ËÉÁϾÆËÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÇ×ÀªËÉÇ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ªÁºÁ˧ÅÊà §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §Ë½¾Ä†Ã¹ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ £ÌÊËÇ» ¡¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Æ½ÌÄÁÆ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇÃ¥§¦«™Ÿ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔ ÃɹÊÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà ™¥ž© §Æ½ÌÄÁÆÀ¾Ä¾ÆÔ  Î 

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É

·†ËÉÁϾÆËÉ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §ÅžË

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

58

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡

§Æ½ÌÄÁÆÃÇÉÁÐƾ»Ô  Î §Æ½ÌÄÁÆÃɹÊÆÔ  Î §Æ½ÌÄÁÆÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô §Æ½ÌÄÁÆ Î Å ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä¾ÆÔ §Æ½ÌÄÁÆ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË 

É É ÇÈËÇ»¹Ø À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÇ»¹Ø

§ÅžË §ÅžË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÁºÁ˧ÅÊà §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† ††

§ËÃÇÊÔÇÃÇÆÆÔ¾ §«¤¡›´ §ËÃÇÊÔ ÇËÄÁ»Ô¥ÇÆ˹¿ ¨Ä¹Æù¾Æ½Ç»Ô ¨Ä¹ÆùùÉÆÁÀƹØ ¨Ä¹ÆùÃÇÆÕùÈÄÇÊÃǼÇ ¨Ä¹ÆùÈÉÁÅÔùÆÁØ ¨Ä¹ÆùÊƾ¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄØ ¨Ä¹ÆùËÇÉϾ»¹Ø ¨Ä¹Æù̼Ĺ»ÆÌËɾÆƾ¼Ç ¨Ä¹Æù̼ĹƹÉÌ¿ÆǼÇ ¨Ä¾ÆùÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø »¾ÊÕ¹ÊÊÌƹÊ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø¥£© ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø¥£© ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ XXXSV ¨ÄÁ˹04#ÎÎÅÅ °¾ÎÁØ ¤¹Ë»ÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ª«™›£™ ¨É¹ÂžÉ ¨ÉÇÍÁÄÕƹÈɹ»ÄØ×ÒÁÂÎ ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÈÇËÇÄÇÐÆÔÂÎ ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÑÄØÈÆÔ¨±† Ê˹ÄÕÇÏÁÆà ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍÁÄÕÑÄØÈÆÔ¨±† Ê˹ÄÕÇÏÁÆà ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍÄÁÊË¥¨†ÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍÄÁÊË¥¨†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍÄÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹÑ »Ê¾Ï»ÁɹÀÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨ÉÇÍÄÁÊ˪†ÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍÄÁÊ˪†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ¨ÉÇÍƹÊËÁį»¾Ë ÏÁÆ㩧›¤¸ ­™ª™™ÃÏÁØ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÎ ÇÃɹѾÆÆÔªªË ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÎ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔªª Ë 

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÉÌÄÇÆ ûÅ »¾½ÉÇ  ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É É É ÆÁÀùØ É É ÇËÉ É ÇËÉ

šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ·†ËÉÁϾÆËÉ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™ÄÕØÆʪËÉÇ ™ÊËə œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»¹ÊÊÊÇÊÃĹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĽÄØ ™š§©™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ©™ª°ž« ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺ÇÂÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ À¹Å¾É ɹÊÐ ÊÇËÈÇÄÁùɺ™£¯¡¸ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÄ׺ÇÂÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ À¹Å¾É ɹÊÐ ÊÇËÈÇÄÁùɺ™£¯¡¸ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥¨" # 3ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨ǻ¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ¦§›¡¦£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦžª¬²¡¢¦† ¦† ¦†§ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦžª¬²¡¢¦ª† ¦ª†ÏÁÆà ÇÃɨ©§ž£« ¨ÉÇÍƹÊËÁĦªÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨ǻ¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂÈǽž©ž›§ £™¥ž¦µ½ÄØÀ¹ºÇɹ ͹ʹ½¹

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ̽Á»ÁË ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÇ×ÀªËÉÇ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ™ÊËə ™ÊËə ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ ªÇ×ÀªËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇËÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

59


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÄ׺ÔÎɹÀžÉÇ» ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆԝÄØÀ¹ºÇɹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆԝÄØÃÉÇ»ÄÁ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆԝÄØ͹ʹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂ¥¨†ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦†¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦†¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦ª†ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ©¹ÀÆԾϻ¾Ë¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔª†ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÁÄÁÇÃɹÑ ¥¨† ¥¨† ¥¨† ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÁÄÁÇÃɹÑ ¦ª† ª† ¦† ¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÁÄÁÇÃɹÑ ª† ¥¨† ¥¨† ¥¨† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»ÇÃɹѪ† ª† ª† ¥¨† ª¦† £ÌÈÇĹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹѾÆÆÔ ƹɾÀùÈÇɹÀžÉÌ »ƹÄÁÐ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ɹÊоËÁÀ¹Å¾Éº¾ÊÈĹËÆÇ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Åª† ª† ª† ¦ª† Ä׺¹Ø½ÄÁƹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ª† ¦† ¦† ª† ¦ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨ǻ¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ¦ ¦ ¦ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ¦† ¦† ¦†§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¨ǻ¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÊÍÁ¼ÌÉÆÇÂǺɹºÇËÃÇÂÃÉÇÅÃÁ£ÌÈÇĹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª†ÏÁÆà ÇÃÉ ™¥ž© ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ª ª ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ª† ª†ÇÏÇÃÉ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ª ÅÈ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔÂÈÇ»¹ÑÁÅɹÀÅ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ¥§¦«™Ÿ §ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÈÇÄÁÅ¾É »ƹÄÁÐƹÊÃĹ½¾ ɾÀùÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ§›¡¦£™¨ÇÄÁùɺÇƹËÈÉÇÍÁÄÕ¥¨† ©¹À½»Á¿ÆÔ¾ž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɾѾËÃÁ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£ ©¦¨ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£†»ÉÌÄÇƹÎÈÇ Å XXXPNTLHSBESV ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£† »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨ ©¦£ ½ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨† ûÅ ©¦£† ûÅ ½ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££ ©£¨ ©¨¨ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££†»ÉÌÄÇƹÎÈÇÅ XXXPNTLHSBESV ©Ìº¾ÉÇÁ½©££† »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££† ©¨¨† ©£¨† »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨ ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨†»ÉÌÄÇƹÎÈÇÅ XXXPNTLHSBESV ©Ìº¾ÉÇÁ½©£¨† »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨ ©££ ©£¨ ½ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨ ©£¨ ©££ É̺¾Å¹ÊË©¦¨ ©¦£ Ê˾ÃÄÇÁÀÇÄ®¨¨ ®£¨ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ûÅ ©£¨† ©££† ûÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ» ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† »ÇÀź¾ÀÆ¹Ä Ç˽Áľɹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨†»ÉÌÄÇƹÎÈÇÅ XXXPNTLHSBESV ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ-†ºÉÌÊ 8PPETUPLÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼ›¡¦¡¤§›´¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԣ¹Æ¹½¹ ª¹Â½ÁƼ›¡¦¡¤§›´¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠÀ¹Å¾É ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆË »ƹÄÁÐÁÁ ª¹Â½ÁƼ£Çɹº¾ÄÕƹØɾÂùÇÏÁÆÃÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å ª¹Â½ÁƼ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¹Â½ÁƼ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢§ª«™›£™ ¥§¦«™Ÿ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ£Çɹº¾ÄÕƹØɾÂù ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ £™°žª«›§ ª¹ÅÇɾÀÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ª¹ÅÇɾÀÏ»¾ËÆÇ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM £¹Æ¹½¹ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM£¹Æ¹½¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®š¾Ä¹ØÃÇÉÁÐƾ»¹Ø ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®œ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹

60

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

 ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ   ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË  ÉÌÄÇÆ ûÅ ÑË  ÑË  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÑË  ÑË ûÅ ûÅ  ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ÑË ÑË   

ÊÃÁ½ÃÁ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇË É ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÇË É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ɹÊÈÉǽ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ †É ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É À»ÇÆÁ˾ É É É †É ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÎÇÉÇѹØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ É É ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

£ÌÊËÇ» ¡¨ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªÇ×ÀªËÉÇ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ¡¦ª¡ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¡¦ª¡ ªÇ×ÀªËÉÇ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™»¹Æ˹ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ­¹ºÉÁùŸ¹Ä×ÀÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™ª« ©ÇŹÆ×à ¡¨ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉÇÂŹÉÃÇ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™ª« ™ÅÌɪËÉÇ ªËÉÇÂŹÉÃÇ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ™ª« ªËÉÇÂŹÉÃÇ ©ÇŹÆ×à ¡¨ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ª« ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË œÄ¹½Ã¾»ÁÐ §Ë½¾Ä†Ã¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¹ÂϾ» ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §Ë½¾Ä†Ã¹ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §Ë½¾Ä†Ã¹ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªÇ×ÀªËÉÇ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®œ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®§ÈËÇÅÁ»ÉÇÀÆÁÏÌ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®§ËÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ»§ÅÊþ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.630-¨›®§ËÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ»§ÅÊþ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM £¹Æ¹½¹ ɹÊÊÉÇÐù ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ/*$0-- ÇÍÁϽÁÄ¾É ™¥ž© ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 ÇÍÁϽÁÄ¾É ©™ª°ž«

   

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù §Ë½¾Ä†Ã¹ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ»¹ÊÊ »¦™¤¡°¡¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØžË ÇÏÁÆà ÇÃɹѧËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄɹÀÄÏ» XXXSV ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹Ä ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄœ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄœ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄœÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄœÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄħÈËÇÅÁ»ÉÇÀÆÁÏÌ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ©¹ÀÆԾϻ¾Ë¹

 ÈÅ    

ÇËÄÁÐƹØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¡¦ª¡ ·†ËÉÁϾÆËÉ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ©¹ÀÆԾϻ¾Ë¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ɹÊÈÉǽ¹¿¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùئ™žŸ¦™¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùØÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÊÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥ž«™¤¤¡°žª£™¸ÊǺÊË»¾ÆÆǼÇÈÉÇÁÀ» ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥§ž©¦ ÇÍÁϽÁÄ¾É ¥§¦«™Ÿ œ™©™¦«¡¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊË œ¾ÉŹÆÁØ XXXSV ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø.630- 361-"45 ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø1-"45.0 ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹب©žª«¡Ÿ ÇÍÁϽÁÄ¾É ª£¡£¡ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ÁÀ¨›®%0$,& 1-"45.0 ÊÃÁ½ÃÁ ªÁÊ˾ÅԻǽÇÊËÇÐÆÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªÆ¾¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄÕ ªË¾ÃÄÇÁÀÇÄ É̺¾Å¹ÊË ®¨¨»ÉÌÄÇƹÎÈÇÅ XXXPNTLHSBESV «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ¨œª ªÁ¼Å¹ƾÊÌÒÁ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨¨½ÄØÈÉǼÇÆÇ» Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇËÈÉÇÁÀ» «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨ª½ÄØÊËǾÃÁÊËÉÇÈÁÄ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇËÈÉÇÁÀ» «É̺¹»Ç½ÇÊËÇÐƹØ «É̺¹¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØ «É̺¹ÁÀÇÄÁÉÇ»¹ÆƹØ ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÉÇÍƹÊËÁĹ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­Ä×¼¾ÉÌùÀ¹Ë¾ÄÁ»¾Ëɹ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹ØšÇľ¾ÍÇÉÅÁÏ»¾ËÇ» °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹Ø›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹Øœ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹ØœÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹ØÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿

  ÑË    ÑË ÑË ÑË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÑË ÑË ÑË  ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÎÇÉÇѹØ ÇËÉ ÊÌȾÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ É É ÇË É ÇËÉ ÇË É É É É ÇËÄÁÐƹØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™Ë¾ÆÁù §Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ·†ËÉÁϾÆËÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ™»¹Æ˹ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹Ø ¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹Ø¦¹½¾¿Æ¹ØÃÉÇ»ÄØ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹Ø§ÈËÇÅÁ»ÉÇÀÆÁÏÌ °¾É¾ÈÁϹ5&(0-"¼ÁºÃ¹Ø§ËÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ»§ÅÊþ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ*$01"- »Ç½ÇÊËÇÃÁ/*$0-- °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,"5&1"-»¹ÊÊ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9 *,01"- 4)*/(-"44 5*-&3$"5 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9 »Ç½ÇÊËÇÃÁ1-"45.0 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ4)*/(-"44 »Ç½ÇÊËÇÃÁ¥§ž©¦ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ5&(0-" »Ç½ÇÊËÇÃÁ¨©žª«¡Ÿ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"šÇľ¾ÍÇÉÅÁÏ»¾ËÇ» °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"œ¹É¹ÆËÁØùоÊË»¹

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¹ÂϾ» ¡¨ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

61


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"œÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-" ¹Å¾ÉɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"¦¹½¾¿Æ¹ØÃÉÇ»ÄØ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"§ÈËÇÅÁ»ÉÇÀÆÁÏÌ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø5&(0-"§ËÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ»§ÅÊþ °¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø©ÌÍľÃÊ ¡ÃÇÈ¹Ä ±ÁÆ¼Ä¹Ê ¾Ã¾ °¾É¾ÈÁϹÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø ÅؼùØ£¹Ë¾È¹Ä ­ÁÆÄØƽÁØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊÃ¹Ø ºÁËÌÅÆ¹Ø ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ °¾É¾ÈÁϹƹËÌÉÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþÁÈǽÀ¹Ã¹À »Ê¾½ÇºÇÉÖľžÆËÔ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆùš¾ÊÑÌÅƹØÈÉÁ½Ç¿½¾ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù›ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù¡ÅÁ˹ÏÁØƹËÌɹÄÕÆÇÂ

ûÅ  ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ É É É

™Ë¾ÆÁù ·†ËÉÁϾÆËÉ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¡¦ª¡ ™»¹Æ˹ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù¤¾¼Ã¹Ø»ÅÇÆ˹¿¾ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù¥Ç½ÌÄÕƹØоɾÈÁϹ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù¦¾¼¹º¹ÉÁËÆÔ¾ ̽ǺÆÔ¾ÄÁÊËÔ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù§ËÇÍÁÏÈɾ½Ê˹»Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù¨ÇϾƾž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù©¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ °¾É¾ÈÁϹ§Æ½Ì»ÁÄŦǻÁÆù¬ÆÁùÄÕÆÔ»ƾÑÆÁ»Á½ ±Á;Ɇ»ÇÄÆÇ»Ç ΠŠËÇÄÒÅÅ »ÇÀź¾ÀƹÄ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

É É É É É É É É

™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

25534

62

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก

ยฑรรยพร‰ย†ยปร‡ร„ร†ร‡ยปร‡ร‚ รŽร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยฑรรยพร‰ย†ยปร‡ร„ร†ร‡ยปร‡ร‚ ยผยกรŠรƒรร‹รร… XXXPNTLHSBESV ยฑรรยพร‰ย†ยปร‡ร„ร†ร‡ยปร‡ร‚ ยผยฃร‰ยนรŠร†ร‡ร˜ร‰รŠรƒ XXXPNTLHSBESV ยฑรรยพร‰รยฝร‰รŠร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”รŠร‡รŠรƒ ยนยป ร…ยนร‰ร‘ 

ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ 

ร†รร€รƒยนร˜ ย†ร‰ ย†ร‰ 

ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยฃรŒร€ร˜ ร…ยนยผ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฑรรยพร‰รˆร„ร‡รŠรƒรร‚ รŽ ร… ร‹ร‡ร„ร’ร…ร… ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยฑรรยพร‰รˆร„ร‡รŠรƒรร‚รŽร…ร… ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยบยพร€ร‡รˆยนรŠร‹ร†ร‡รŠร‹รรƒร‰ร‡ยปร„ร รŠร†ยพยผร‡ร€ยนยฝยพร‰ยฟยนร‹ยพร„รรยฝร‰ ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยฝร‡ยบร‡ร‰ร†ร”ยพ ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยฝร‡ยบร‡ร‰ร†ร”ยพยฝรƒร‰ร‡ยปร„รรรยนรŠยนยฝยนรˆร‡ยปยนร‘รร…ร‰ยนร€ร…ยพร‰ยนร… ยปร‹ยพรยฝร†ร˜ ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยฝร‡ยบร‡ร‰ร†ร”ยพร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹รยร„ร˜รƒร‰ร‡ยปร„ร ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยฝร‡ยบร‡ร‰ร†ร”ยพร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹รยร„ร˜ร‡รƒร‡ร† ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยฝร‡ยบร‡ร‰ร†ร”ยพร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹รยร„ร˜รยนรŠยนยฝยน ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยฝร‡ยบร‡ร‰ร†ร”ยพร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹รยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปรร…ยบร”รŠร‹ร‰ร‡ ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยฝร‡ยบร‡ร‰ร†ร”ยพร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹รยฆยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ยถร„ยพร…ยพร†ร‹ร”ยฝร‡ยบร‡ร‰ร†ร”ยพร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹รยงรˆร‹ร‡ร…รยปร‰ร‡ร€ร†รรรŒ

 ร„รรŠร‹  รˆร…   

ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰

ย™ยชยซ ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยชรยบรร‰รŠรƒรร‚ยจร‰ร‡รรร„ร• ยฅยนรƒย†ยร‡ร…รˆร„ร—รŠ ย™ร‹ยพร†รรƒยน ย™ร‹ยพร†รรƒยน ย™ร‹ยพร†รรƒยน ย™ร‹ยพร†รรƒยน ย™ร‹ยพร†รรƒยน ย™ร‹ยพร†รรƒยน

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยซยพรˆร„ร‡ร€ยปรŒรƒร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ ยครร‹ร•ยพรˆยพรร†ร‡ยพ รˆร„รร‹ร” รƒร‡ร„ร‡รŠร†รรƒร ยฝยปยพร‰รƒร ยฝร„ร˜ร…ยนร†ยผยนร„ร‡ยปรรƒยนร…รร†ร‡ยป ยจร„รร‹ร” รรŒยผรŒร†ร†ร”ยพรˆร‡ยฝรƒยนร€ยนร† รƒยนร€ยนร†ร” XXXPNEPNSV 634" ยฅ รƒยปร… ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ย™ร‰ร…ร‡รร‡ร„ ย™ร‰ร…ร‡รร‡ร„ร‹รรˆย› ร‡ร‹ร‰ยนยฟยนร—ร’ยนร˜ร‹ยพรˆร„ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜

  รƒยปร… รƒยปร…

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‰ ร‰ ยปร†ยนร„รรรร

ยงร…ยร‡ร… ยงร…ยร‡ร… ย™ยชยซ ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยฆร‡ยปร”ร‚ยฉยพยผรร‡ร†

ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย™รŠยบยพรŠร‹ร„รรŠร‹ XXXPNEPNSV ย™รŠยบยพรŠร‹ร‘ร†รŒร‰ร‡ยปร‡ร‚ XXXPNEPNSV ย™รŠยบยพรŠร‹ย†รƒร‰ร‡ร‘รƒยน XXXPNEPNSV ยšร‰ร‡ร†ร˜sร–รรยพรƒร‹รยปร†ยนร˜ร€ยนร’รร‹ยนรŠร‹ยพร†ร‡ร‹รˆร‰ร‡ร…ยพร‰ร€ยนร†รร˜รรˆร„ยพรŠยพร†ร ยšร‰ร‡ร†ร˜รƒร‰ยนรŠรƒยนย†รŒร‹ยพรˆร„รร‹ยพร„ร•ร…ร…ร…ร…ร‡ยบร”รร†ร‡ร‚ร‹ยพรˆร„ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร

รƒยผ รƒยผ รƒยผ ร„ ร„

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยงร…ยร‡ร… ยงร…ยร‡ร… ยงร…ยร‡ร… ยซยพรˆร„ร‡ยœร‰ยนยฝ ยซยพรˆร„ร‡ยœร‰ยนยฝ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยœร‰ยนร†รŒร„ยนยปรŠรˆยพร†ยพร†ร†ยนร˜ร‡ร‹ร‰รƒรŒยบร…

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #20 (717) 26.05.14

63


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ›¹Ë¹º¹À¹ÄÕËÇ»¹ØÁǼƾÀ¹ÒÁ˹«¡ §¤½Ç¼É¹½ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Øž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E†ÅÅ XXXPNEPNSV ›ÇÂÄÇÃľƆ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠXXXPNEPNSV œÁ½Édž ȹÉÇ »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥žœ™­¤ž£ª XXXPNTLHSBESV œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؆ÅÅ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆÆ¹Ø XXXPNEPNSV œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆÆ¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆÆ¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØû¹ÉËÁÉÔÁ½ÇŹž»ÉdžšÄÇÃÅÅ  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØû¹ÉËÁÉÔÁ½ÇŹªÇÆǨĹËÅÅ  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØû¹ÉËÁÉÔ« ¡†«¾ÉÅÇ »ÌÃÇ¡ÀÇÄÅÅ  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇÃ&630†«¡ §¤ÅÅ  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØȾɾÃÉÔËÁ¨¾ÆÇ˾ÉŤ¶ ÅÅ  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽȹÉþËÁĹÅÁƹË'MPP3FT ÅÅ  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØ ¡ §›ž©¤¹ÂËÎ ÈÄÁË ûÅ Ã̺Å ¡ §›ž©§ÈËÁŹÄÎ ÈÄÁËûÅ Ã̺Å ¡ÀÇÄĹËsÈÇÃÉÔËÁ¾¿Á½ÃÇþɹÅÁоÊÃǾÅÆǼÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆǾ ¡ÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø&630†«¡ §¤»Ê¾ÎÈÄÇËÆÇÊ˾ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄؽÔÅÇ»ÔÎËÉ̺¥š§©ÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÅÅ ¦œ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄØʹÌÆÔ¨¾ÆÇ˾ÉņÅÅÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔ½Ǽɹ½ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄØÊÁÊ˾Å»¾ÆËÁÄØÏÁÁ¥š§©†­Ç˽ÇÅÅ ǼƾÀ¹ÒÁ˹ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄØÊ˾Æ3FT8BMM ÅÅ»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ ÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄØ˾ÈÄǼÇÈÇŨ¾ÆÇ˾ÉŤ¨ ¶ÃÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄØËÉ̺»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁبÇÉÁľÃÊ«ËÇÄÒÁÆdžÅÅ ¡ÀÇÄØÏÁØ£¹ÉËÇƺ¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÅŽǼɹ½¦œ ¡ÀÇÄØÏÁØ¥¹Ë¨ÉÇÑÁ»ÆÇš¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÅŽǼɹ½¦œ ¡ÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹؙÉÅÇÍÇÄƹÊ˾ÃÄÇʾËþ ¡ÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹبÇÉÁľÃÊÊÍÇÄռdžÅÅ

Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÌȹÃ ÌȹÃ Ä Ã̺Å ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÄÁÊË ÌȹÃ ûÅ ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ É ÇËÈÉÇÁÀ» É ÆÁÀùØ É É ½ÇÉ É ÇËÉ É É É É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ

¦ª« §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË šÇ¿Ç»ÊÃÁ §ÅÇÅ ¨£«¾ÈÄԝÇÅ ¨£«¾ÈÄԝÇÅ ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅžË §ÅžË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹعÄ×ÅÁÆÁ¾»ÇÂÍÇÄռǨ¾ÆÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹØž˹ÄÄÁÀÁÉĹ»Ê¹ÆÇŶÃÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ƹبÇÉÁľÃÊ ¡ÀÇÊȹÆ ÈľÆù ½Äغ¹ÆÁ ͹ʹ½¹ ÃÉÇ»ÄÁ›ƹÄÁÐÁÁ ¡ÀÇÊȹÆ ÈľÆù ½ÄØÀ¹ÒÁËÔÌ˾ÈÄÁ˾ÄØ›ƹÄÁÐÁÁ £¹ÉËÇƺ¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÅÅǼƾÀ¹ÒÁËÆÔ½Ǽɹ½¦œ £ÉÇÑù ½ÉǺľÆù ȾÆÇÈĹÊ˹ £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊ˹ ½ÉǺľÆù £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊËÇ»¹Ø XXXPNEPNSV £ÉÇÑùÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÕƹØ ¤¹ÂÆÉÇä¹Â˶Í;ÃË ÈÄÁËûÅ Ã̺Å ¥¹ËǼƾÀ¹ÒÁËÆÔÂ¥š§© ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ˾ÈÄÇÁÀ¹ÄØÏÁÇÆÆÔ¾ ¥¹ËÔÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔ¾¥ ¥ ¥ ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡ ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹

ûÅ ûÅ ÈÅ  ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÌȹÃ ÉÌÄÇÆ ÌȹÃ Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ü

 É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ»

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ¦ª« ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä §ÅÇÅ ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢ §ÅžË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ «¾ÈÄÇ»Áà ¨£­ ¹»Ç½š™«¡  £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

64

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨¹ÃÄØ»Ë×ùΠľÆËÇÐÆ¹Ø »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¹ÃÄØ»ÇÂÄÇÐƹØÎÅ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØÅ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹؽ¿ÌËÇ»¹Ø XXXPNEPNSV ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØÄÕÆØÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨¹ÃÄØÄÕÆØƹØ»ÌȹÃǻþÅ XXXPNTLHSBESV ¨¹ÃÄØË×à ü ü ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø XXXPNEPNSV ¨¹ÃÄØ Ë×Ãü ü ľÆËÇÐƹØÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹Æ¾ÄÁ͹ʹ½ÆÔ¾Ì˾ÈľÆÆÔ¾6/*1"/ »¹ÉÁ¹ÆËÇ»ɹÊÏ»¾ËÃÁ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÁÅÈÇÉËÆǾÊÔÉÕ¾ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËY Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ¨¾ÆÇÈĹÊËY Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊËY ƾÊÔÈľËÊØ ƾÃÉÇÑÁËÊØ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊËYYÅÅÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË»¹ÊÊ §ª«™›£™ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ÎÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊ˥ΠÅÅ ºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ ÎÅ ËÇÄÒÅÅ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ ÎÅ ËÇÄÒÅÅ »ÇÀź¾ÀƹÄ

  ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ü ü ûÅ Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å  

ÇË É É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾   ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É É

™ª« œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÇÅ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™ÅÌɪËÉÇ ™ª« ™ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

26948

    

¨¾ÆÇÈĹÊËÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »Ê¾ŹÉÃÁ ¨¾ÆÇÈĹÊËÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¼ÉÌÈȹ¼ÇÉ×оÊËÁœ† ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ÎËÇÄÒ Ä׺¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ÎËÇÄÒ Ä׺¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ÎËÇÄÒ Ä׺¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ÎËÇÄÒ Ä׺¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ÎËÇÄÒ Ä׺¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ÎËÇÄÒ Ä׺¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹º¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ¨ªš†¥† ÎËÇÄÒ Ä׺¹Ø½ÇÊ˺¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ¨ªš†¥† ÎËÇÄÒ Ä׺¹Ø½ÇÊ˺¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†¥† ¨ªš†¥† ÎËÇÄÒ Ä׺¹Ø½ÇÊ˺¾ÊÈÄ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î ËÇÄÒ†ÅÅ XXXPNTLHSBESV ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑù ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î †ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹

TUSPZŠHB[FUBSV

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

 ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ É É É É É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ É É É É É É É

¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢ ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢ ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢ ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢ ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢ ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢ ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢ ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢ ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢ ¨£«¾ÈÄԝÇÅ ¨£«¾ÈÄԝÇÅ ¨£«¾ÈÄԝÇÅ ¨£«¾ÈÄԝÇÅ ¨£«¾ÈÄԝÇÅ ¨£«¾ÈÄԝÇÅ ¨£«¾ÈÄԝÇÅ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªÇ×ÀªËÉÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¨£«¾ÈÄԝÇÅ ¨£«¾ÈÄԝÇÅ ¨£«¾ÈÄԝÇÅ ¨£«¾ÈÄԝÇÅ ¨£«¾ÈÄԝÇÅ ¨£«¾ÈÄԝÇÅ ¨£«¾ÈÄԝÇÅ

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

65


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†͹ʹ½ÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑù ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ¨¾ÆÇÈĹÊ˪†ª†ª†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ XXXSV ¨¾ÆÇÈĹÊË XXXPNEPNSV ¨¾ÆÇÈĹÊË ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊË ÃÉÇÑù»ÊȾÆ ½ÉǺÄ Ä׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ½ÇÊ˺¾ÊÈĹËÆÇ ¨¾ÆÇÈĹʈÃÉÇÑù ¨¾ÆÇÈľÃÊ Î ÅÅ ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈľÃÊ»¹ÊÊ ½¾Ñ¾»Ç ¨¾ÆÇÈľÃʽÇÊ˹»Ã¹

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË  Ã̺Å ÄÁÊË Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾ É É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ

¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨£«¾ÈÄԝÇÅ ªÇ×ÀªËÉÇ ¨£«¾ÈÄԝÇÅ ¨¾ÆÇÈĹʈ¬É¹Ä ¨£«¾ÈÄԝÇÅ ·†ËÉÁϾÆËÉ §ÅÇÅ ¨£«¾ÈÄԝÇÅ ¨£«¾ÈÄԝÇÅ ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢ ¨£«¾ÈÄԝÇÅ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÆÇÈľÃÊ «¾ÎÆÇÈľÃÊ ªËÇÈľÃÊ ªËÁɾÃÊ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊ˾ÉÇÄ «ž®¦§¨¤ž£ª ¨ž¦§¨¤ž£ª ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ»¹ÊÊ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ¨¾ÆÇÈÄÖÃÊ Î Î   ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ XXXSV ¨¾ÆÇÊ˾ÃÄǼɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆÆǾ¥ ¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁÄ¾Æ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆÆÔž˹ÄÄÁÀÁÉĹ»Ê¹ÆÇÅ ¨¾ÆÇ˾ÉÅ ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨ÄÁËÔÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔ¾¨† ¨† ¨† ¨¨Ÿ† ¨ÄÁËÔȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾ ÈÌÊËÇ˾ÄÔ¾ÁÈÇÄÆÇ˾ÄÔ¾ÎÎÅÅ ¨ÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ†ÅÅ

 Ã̺Å ÄÁÊË ÑË Ã̺Å ÑË ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ 

šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¹ÂϾ» ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ·†ËÉÁϾÆËÉ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ «¾ÈÄÇ»Áà ¨£­ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÉÁľÃÊÅÅ ¨ÇÉÁľÃÊÁ¨¾ÆÇ˾ÉŻʾλÁ½Ç» ¨ÇÉÁľÃÊÈÇÄÁÖËÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ»¹ÊÊ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ»»ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø»ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ XXXPNEPNSV ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ XXXPNEPNSV ªÃÇÉÄÌȹ¨¨¬ E†ÅÅ ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ©ª«† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶†«†«† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ¶ † ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ªËÁÉÖÃÊsÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔÂȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ ªËÇÈľÃÊ Î ÅÅ ÅÅ ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁض£§«ž¨¤¡¦ ÖÃÇÄǼÁÐÆÇÁ½Çļǻ¾ÐÆÇ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ&630†›¾Æ˦½ÄØ͹ʹ½Ç»ÅÅ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ Ã̺Å ÄÁÊË Ã̺Å ûÅ

ÇË É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É

1SPSBC Ź¼ ¦ª« œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¨¾Ë¹Ä §« œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË «¾ÈÄÇ»Áà ¨£­ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË «¾ÈÄÇ»Áà ¨£­ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÁ˧ÅÊà ¦ª«

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

66

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡

«¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ&630†¤™¢«º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø†üÃ̺Å «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ&630†¤¡«­º¹À¹ÄÕËǻԦœÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ&630†«¡ §¤ùžÆƹØ»¹Ë¹»Ê¾ÎÈÄÇËÆÇÊ˾ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6' *407&3 «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,OBVG *TPWFS 6STB 3PMMFUÁ½É XXXSV «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™£ª¡ ¶£§›ž© «ž®¦§ ©ÇÃĹÂË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕË-JOFSPDL ¶ÃÇ»¾É ©ÇÃĹÂË ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø3PDLXPPM¤¹ÂËš¹ËËÊ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾§ª«™›£™ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø¨† «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø«ž®¦§›ž¦« «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø«ž®¦§¤™¢« «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹«¾ÎÆÇ ¬Éʹ £Æ¹ÌÍ ¤¹ÂÆÉÇêÃÁ½ÃÁ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ ʹÌÆ ˾ÈÄÔÎÈÇÄÇ» XXXSV «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØʹÌÆÔ¨¾ÆÇ˾ÉŤ­½Ç¼É¹½†ÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÊ˾Æ»¾ÆËÁÄÁÉ̾ŹØ3FT8BMM ÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØ˾ÈÄǼÇÈÇŨ¾ÆÇ˾ÉŤ¨ ¶ÃÇÍÇĆÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØ͹ʹ½¹ÁÃÉÇ»ÄÁ3PDLXPPM «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀÊ˾ÃÄÇÑ˹ȾÄÕÆǼÇ»ÇÄÇÃƹ*407&3 «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀÊ˾ÃÄÇÑ˹ȾÄÕÆǼÇ»ÇÄÇÃƹ¬«ž¨¤¸ž› «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¥š§©†­º¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂƾ¼ÇÉ×ÐÁ½Ǽɹ½ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÅÁÆ»¹Ë¹,OBVG *TPWFS ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁض£§›™«™¨É¾ÅÁÌÅÄ׺ԾȹÉËÁÁ»ÃɹËÐÊÉÇÝÇÊË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁض£§«ž¨¤¡¦ Î Î  ›ƹÄÁÐÁÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÁ»ÉÌÄÇƹÎÁÈÄÁ˹ΠÆÁÀϾÆÔ »ÇÀŽÇÊË XXXSV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ

Ã̺Å ûÅ Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ Ã̺Å ÌȹÃ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÌȹÃ ÌȹÃ ûÅ ÌȹÃ Ã̺Å ÉÌÄÇÆ Ã̺Å

ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ É ½¾Ñ¾»Ç É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É

¦ª« ¦ª« ¦ª« ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ·†ËÉÁϾÆËÉ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ¹ÂϾ» ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ·†ËÉÁϾÆËÉ ¦ª« ¦ª« ¦ª« ªÁºÁ˧ÅÊà  ¹»Ç½š™«¡  £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¦ª« ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄǜɹ½ ªÁºÁ˧ÅÊà ·†ËÉÁϾÆËÉ §Ë½¾Ä†Ã¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¤¹ÂÆÉÇà ©ÇÃĹÂË ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨ž¦§¨¤ž£ª ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨ž¦§¨¤ž£ª ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ±¡©§£¡¢›´š§© ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¤¹ÂÆÉÇä¹ÂËÖÍ;ÃË «ž®¦§›ž¦« ©§£¤™¢« ¡ §›ž© ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ&630†›¾Æ˦ÅŽÄØ͹ʹ½Ç»üÃ̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ&630†¤™¢«º¹À¹ÄÕËǻԦœ†üÃ̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ&630†¤¡«­º¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÅÅ ¦œ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ&630†«¡ §¤ùžÆƹØ»¹Ë¹½Ç¼É¹½ ¦œ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ*407&3 ,/"6' 634" «¡ª¥™Äغ¹ÆÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ*407&3 ,/"6' 634" «¡ª¥™ÄØÃÉÇ»ÄÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ*407&3 ,/"6' 634" «¡ª¥™ÄØ͹ʹ½¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ*407&3 ,/"6' 634" «¡ª¥™¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ,OBVG ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ30$,800-¤¹ÂËš¹ËËʪùƽÁà ÈÄÁË ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ3PMMFU )BOTPM ûÅ »ÇÀź¾ÀƹÄ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂ-*/&30$, «ž®¦§ ¶ÃÇ»¾ÉÄØÃÉÇ»ÄÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂ-*/&30$, «ž®¦§ ¶ÃÇ»¾ÉÄØ͹ʹ½¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂ-*/&30$, «ž®¦§ ¶ÃÇ»¾É¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԚ™«¡  «ž®¦§ ™£ª¡ÇÊ˹»Ã¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԶÃÇ»¾É ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԠÅÁÆ»¹Ë¹»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁÐÆÔ »¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁÐÆÔ »¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁÐÆÔ »¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ »ÇÀÅºÆ ÊÃÁ½ÃÁ ËÇɼ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½Äغ¹ÆÁ¨¾ÆÇ˾ÉŤ­½Ç¼É¹½ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÊ˾ÆÁÃÉÇ»ÄÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÊ˾ƨÇÉÁľÃʆÅÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØ˾ÈÄǼÇÈÇŨ¾ÆÇ˾ÉŤ¨ ¶ÃÇÍÇĆÅÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¡Àº¹ÎÎÅÅ

ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ûÅ Ã̺Å ûÅ Ã̺Å ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÉÌÄÇÆ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ ÌȹÃ ûÅ ûÅ ÌȹÃ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ §ÅžË ™ª« ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ¹ÂϾ» ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà £ÌÊËÇ» ¡¨  ¹»Ç½š™«¡  £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ ™ÅÌɪËÉÇ ¦ª« ™ÊËə ¦ª« ¦ª« ­¹Æ¼É¹½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÇËÉÌȹÃ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

67


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยฌร‹ยพรˆร„รร‹ยพร„ร•ยกร€ยบยนรˆร„รร‹ร” รƒยปร… รˆร„ร‡ร‹ร†ร‡รŠร‹ร• ยฌร‹ยพรˆร„รร‹ยพร„ร•ยกร€ร‡ยปยพร‰ รˆร„รร‹ร” รƒยปร… ยฌร‹ยพรˆร„รร‹ยพร„ร•ยฃร†ยนรŒร ยฌร‹ยพรˆร„รร‹ยพร„ร•ยฃร†ยนรŒร ยฌร‹ยพรˆร„รร‹ยพร„ร•ยฅยšยงยฉย†ยญยบยนร€ยนร„ร•ร‹ร‡ยปร”ร‚รร‡ร„ร•ยผรร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ยฝร‡ยผร‰ยนยฝ ยฌร‹ยพรˆร„รร‹ยพร„ร•ยฅรร†ยปยนร‹ยน รŽร… รƒยปร… ร‡รˆร‹ร‰ร‡ร€ร†รรยน ยฌร‹ยพรˆร„รร‹ยพร„ร•ยจยพร†ร‡รˆร„ร–รƒรŠ รˆร„รร‹ รƒยปร… รƒรŒยบร… ยฌร‹ยพรˆร„รร‹ยพร„ร•ยฉร‡รƒร„ยนร‚ร‹ยจรƒยปร… ยปร‡ร€ร…ยบยพร€ร†ยนร„ ยฌร‹ยพรˆร„รร‹ยพร„ร•ยฉร‡รƒร„ยนร‚ร‹ รˆร„รร‹ รƒยปร… รƒรŒยบร… ยฌร‹ยพรˆร„รร‹ยพร„ร•ยชยซยžยฃยคยงย›ย™ยซย™ รƒยปร… XXXPNTLHSBESV ยฌร‹ยพรˆร„รร‹ยพร„ร•ยชร‹ร‡รˆร„ยพรƒรŠ

รŒรˆยนรƒ รŒรˆยนรƒ รƒยปร… ร‰รŒร„ร‡ร† รŒรˆยนรƒ รŒรˆยนรƒ รŒรˆยนรƒ 

ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ย†ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยฆยชยซ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยงร…ร…ยพร‹ ย™ยชยซ ยงร…ร…ยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฌร‹ยพรˆร„รร‹ยพร„ร•ยซยพรŽร†ร‡ยšร„ร‡รƒยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ รˆร„รร‹ รƒยปร… รƒรŒยบร… ยฌร‹ยพรˆร„รร‹ยพร„ร•ยซยพรŽร†ร‡ย›ยพร†ร‹ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ รˆร„รร‹ รƒยปร… รƒรŒยบร… ยฌร‹ยพรˆร„รร‹ยพร„ร•ยซยพรŽร†ร‡รˆร„ยพรƒรŠ รˆร„รร‹ รƒยปร… รƒรŒยบร… ยฌร‹ยพรˆร„รร‹ยพร„ร•ยฌยฉยชย™ยจย† ร‰ย†ร‰รŽร…ร… ร‹ร…ร… XXXPNTLHSBESV ยฌร‹ยพรˆร„รร‹ยพร„ร•ยญยพร†รรƒรŠ รƒยปร… ยฌร‹ยพรˆร„รร‹ยพร„ร•ยถยฃยงย›ย™ยซย™ร‡ร‹รŠรŒร‹รŠร‹ยปรยพยผร‰ร”ร€รŒร†ร‡ยปรรŒรŠยนยฝรƒรร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ยน ยฌร‹ยพรˆร„รร‹ยพร„ร•ยถยฃยงย›ยžยฉยซยคย™ยขยซยบยนร€ยนร„ร•ร‹ รƒยปร… XXXPNTLHSBESV ยฌร‹ยพรˆร„รร‹ยพร„ร• ร„ยพร† ยถยฃยงยซยžยจยคยกยฆ ยฌร‹ยพรˆร„รร‹ยพร„ร•ร…รร†ยปยนร‹ยน ยบยนร€ยนร„ร•ร‹ รˆยพร†ร‡รˆร„ยนรŠร‹ ยญร‡ร„ร•ร…ยนย†รŽร‡ร„รŠร‹ ยถรƒร‡ยปยนร‹ยนร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ยชยพร‰ร‹รรรรรร‰ร‡ยปยนร†ร‡ XXXUFQMPย†HSBEDPN ยถรƒร‡ยปยนร‹ยนยซยพรˆร„ร‡ยœร‰ยนยฝรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปร‡ รˆร‰ร‡ยฝยนยฟยน รŒร‹ยพรˆร„ยพร†รยพรŠยผยนร‰ยนร†ร‹รยพร‚ ยถยฃยงย†ยฝยฟรŒร‹ร„ยพร†ร‹ร‡รร†ร”ร‚ยปร‰รŒร„ร‡ร†ยพร… XXXPNTLHSBESV

รŒรˆยนรƒ รŒรˆยนรƒ รŒรˆยนรƒ รŒรˆยนรƒ  รŒรˆยนรƒ รƒรŒยบร… รƒยปร…  ร‰รŒร„ร‡ร†

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ย†ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŽร‡ร‰ร‡ร‘ยนร˜ ร‰  ร‰

ยงร…ร…ยพร‹ ยงร…ร…ยพร‹ ยงร…ร…ยพร‹ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยซยพรˆร„ร‡ยœร‰ยนยฝ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ ยชรยบรร‹ยงร…รŠรƒ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยซยพรˆร„ร‡ยœร‰ยนยฝ ยซยพรˆร„ร‡ยœร‰ยนยฝ ยชร‹ร‰ร‡ร‚รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยญยนรŠยนยฝร†ร”ยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”รรƒร‡ร†รŠร‹ร‰รŒรƒรรร ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยปรร†รร„ร‡ยปยนร˜ร… ยซร—ร…ยพร†ร• ร…ร‡ร‰ร‡ร€ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ย›รŠยพยฝร„ร˜รƒร‰ร‡ยปร„รยปร‡ยฝร†ร‡ร…ร…ยพรŠร‹ยพ ยฃยนรŠรŠยพร‹ร”รยนรŠยนยฝร†ร”ยพยฃยญย† ยฃยญย† รยปยพร‹ร‡ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹รŒร—ร’รยพยฝร„ร˜ร…ร‡รƒร‰ร”รŽรยนรŠยนยฝร‡ยป ยจยนร†ยพร„รรยนรŠยนยฝร†ร”ยพยฆยงย›ยดยž6/*1"/ ร‡รรรรยนร„ร•ร†ร”ร‚รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปรร‹ยพร„ร• ยจยนร†ยพร„รรยนรŠยนยฝร†ร”ยพรŒร‹ยพรˆร„ยพร†ร†ร”ยพ6/*1"/ ยปยนร‰รยนร†ร‹ร‡ยปร‰ยนรŠรยปยพร‹รƒร ยจยนร†ยพร„ร•รยนรŠยนยฝร†ยนร˜ยจยญย† ยจยญย† ยจยญย† รŠร‹ยนร„ร•ร‡ร รˆร‡ร„รร–รŠร‹ยพร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยจร„รร‹รƒยนยฃยคยกยฆยฃยžยฉยฝร‡ร‹ยฝยพร„รƒรรยนรŠยนยฝร‡ยป XXXSV ยจร„รร‹รƒยนรยนรŠยนยฝร†ยนร˜ยซยพร‰ร‰ยนรƒร‡ร‹ XXXSV ยจร‰ร‡รร†ยนรŠร‹รร„รยปยพร‹ร†ร‡ร‚รร‡รรร†รƒ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚ย›ยกยยงย› ย™ยฃยฏยกยธยฉย™ยชยจยฉยงยย™ยŸย™ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚ ย›ยกยยงย› ย™ยฃยฏยกยธยฉย™ยชยจยฉยงยย™ยŸย™ ยชยนร‚ยฝรร†ยผ#-0$,)064& ร‰ยนรŠรŠร‰ร‡รรƒยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ XXXSV ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚%0$,& ร€ยนร…ยพร‰รร‰ยนรŠรยพร‹ยบยพรŠรˆร„ยนร‹ร†ร‡ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚7"3*'03.ยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜รƒยนรยพรŠร‹ยปยน

ร‘ร‹ รƒยปร… ร‘ร‹ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰ รŠรƒรยฝรƒร ร‡ร‹ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รŠร†รยฟยพร†ยน ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยชรยบรร‹ยงร…รŠรƒ ยฅยนรƒย†ยร‡ร…รˆร„ร—รŠ ยกยฆยชยก ย›ยพร‰ร‹รรƒยนร„ร• รรร‰ร…ยน ยšร‡ร†ยฝยนร‰ยพร†รƒร‡ ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยกยฆยชยก ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ย™รŠร‹ร‰ย™ ย™รŠร‹ร‰ย™ ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน ยฃยนร„ยนร‘ร†รรƒ ยกยจ ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยฅยนรƒย†ยร‡ร…รˆร„ร—รŠ ย™ร‹ยพร†รรƒยน

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚7"3*'03.ยงร‹รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปรร‹ยพร„ร˜ยปยงร…รŠรƒยพ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚7"3*'03.ยฉยนร€ร†ร”ยพรยปยพร‹ยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚7"3*'03.ยฉยนรŠรˆร‰ร‡ยฝยนยฟยนยชรŒรˆยพร‰รยพร†ยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚709ย›ร†ยนร„รรรรรŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน

ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ย™ร‹ยพร†รรƒยน ย™ร‹ยพร†รรƒยน ย™ร‹ยพร†รรƒยน ย™ร‹ยพร†รรƒยน

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚709ยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜รƒยนรยพรŠร‹ยปยน ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚709ยœรยบรƒยนร˜รŠรรŠร‹ยพร…ยนรŠรƒรยฝร‡รƒ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚709ยงร‹รˆร‰ยพยฝรŠร‹ยนยปรร‹ยพร„ร˜ยปยงร…รŠรƒยพ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรร‚ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรร‚รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน

รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร‘ร‹ ร‘ร‹

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ย™ร‹ยพร†รรƒยน ย™ร‹ยพร†รรƒยน ย™ร‹ยพร†รรƒยน ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

68

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #20 (717) 26.05.14

ยจร‰รยพร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ›¡§› ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË™£¯¡¸ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ºÉ¾»ÆÇ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ÃÇÅÈĆØ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԚ¤§£†®™¬ª ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁÐÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Å ÃÇÅÈľÃËÈÇ»¹ÑÁÅɹÀÅ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁšÉÌÊ šÉ¾»ÆÇ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ£Çɹº¾ÄÕƹؽÇÊù ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÊ»¾ËÄǾ˾ÅÆǾ½¾É¾»Ç ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂœÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ¹Å¾É ɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ

ÑË  ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀÃÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™ÊËə ™»¹Æ˹ £ÌÊËÇ» ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ¨ǻ¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ɹÀÄÏ»¾Ë¹ ɹÊÐ¾Ë XXXSV ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ©ÇÊÊÁØ £¹Æ¹½¹ ɹÊÊÉÇÐù ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔÂ/"*-*5& §©«§ ÃÁÉÈÁÐ ùžÆÕ Ҿȹ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ›ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔÂœÁºÃ¹ØÊÁÊ˾ŹÊÃÁ½Çà ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ£¹Å¾ÆƹØÃĹ½Ã¹ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ£ÁÉÈÁÐƹØÃĹ½Ã¹ ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ »Á½ùÅÆØÁÃÁÉÈÁй XXXSV ª¹Â½ÁƼ -†ºÉÌÊ ª¹Â½ÁƼ 8PPETUPDL ª¹Â½ÁƼ ÃÇɹº¾ÄÕƹؽÇÊù ª¹Â½ÁƼ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾ɧËÈÉÇÁÀ» ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹ØÒ¾ÄÇÐÆÇÊËÇÂÃ¹Ø ÈÉÇÍÁÄÁ ̼ÇÄÃÁ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾ £§¦µ£¡ ¨¤™¦£¡ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾ £§¦µ£¡ ¨¤™¦£¡ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹

ûÅ  ÑË ÑË ȹƾÄÕ ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË  ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

™Ë¾ÆÁù ·†ËÉÁϾÆËÉ £ÌÊËÇ» ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ™Ë¾ÆÁù ·†ËÉÁϾÆËÉ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ ¡¦ª¡ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ™ÊËə ™ÊËə

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ›¾ËÉǼÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÊȹÆ œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ ¥¹¼Æ¾Ä ûÅ œÁ½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¡ÀÇÊÈ¹Æ ·Ë¹ÍÇÄ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,)PVTFXSBQ ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU ÇÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ÆËÇÆÁËÇ»¹Ø8BUFSTUPQ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁغ¾ËÇƹÈÉÇÆÁù×ҹت«©§¥¡£ª £™¤µ¥™«©§¦ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£™¤µ¥™«©§¦ ÈÉÇÆÁù×Ò¹Ø º¾ËÇÆ ÃÁÉÈÁÐ Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£™¤µ¥™«©§¦s ½Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆüÃ̺Å Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£™¤µ¥™«©§¦†±§›¦´¢ ÈÉÇÆÁà º¾ËÇÆ ÃÁÉÈ Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£™¤µ¥™«©§¦†¶£§¦§¥ ÈÉÇÆÁà º¾ËÇÆ ÃÁÉÈ Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁتËÉÇÅÁÃÊÇ˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔÂŹ˾ÉÁ¹Ä œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦™ # $ % ™¥§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª" 4"§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª.- #-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª3 37 3†Ë¾ÉÅÇ¥ÇÆ˹¿ ¥¹ÊËÁù¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊ »ƹÄÁÐÁÁ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊÊÍÇÄռǠ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É) ÇÍÁϽÁľÉÔ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù»¾ËÉdž»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁËƹا¦¬¤¡¦™ ûÅ ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù¼Á½Édž»¾ËÉÇÀ¹ÒÁËƹا¦¬¤¡¦4" ûÅ ¨Ä¾Æù¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾ÆùÇËɹ¿¹×ҹؼÁ½ÉdžȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬¤¡¦3˾ÉÅÇ ûÅ ¨Ä¾ÆùȹÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ ¨Ä¾ÆùȹÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹا¦¬«¡ª3 ûÅ ¨Ä¾ÆùȹÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹا¦¬«¡ª3 ûÅ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¼Á½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹ ûÅ ¨Ä¾ÆÃÁ¼Á½Édž ȹÉdž »¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹

TUSPZŠHB[FUBSV

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ü ü ü ü ü ü ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÑË ÈÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÑË ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ 

 É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™Ë¾ÆÁù ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ·ËÁÊ ¨ÉÇÅÃÇÅÈľÃË œ£ ¦Ç»Ô©¾¼ÁÇÆ ¦Ç»Ô©¾¼ÁÇÆ ¦Ç»Ô©¾¼ÁÇÆ ¦Ç»Ô©¾¼ÁÇÆ ·ËÁÊ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªÁºÁÉÊÃÁ¨ÉÇÍÁÄÕ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ  ¹ÂϾ» ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÇÅ §ÅžË §ÅÇÅ §ÅžË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅžË ¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄÕ §ÅžË §ÅžË §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁºÁ˧ÅÊà ™Ë¾ÆÁù

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

69


ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ยฉยพร€รร†ร‡ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรยพรร€ยฝยพร„รร˜ยฎรร…รˆร‰ร‡ยฝรŒรƒรรร˜ยœยชยฅยซร‡รˆร„รยปร‡ ย™รŠยบยพรŠร‹ร‘ร†รŒร‰ร‡ยปร‡ร‚ XXXPNEPNSV ย™รŠยบยพรŠร‹ย†รƒร‰ร‡ร‘รƒยน XXXPNEPNSV ย™รŠยบยพรŠร‹ย†ร„รรŠร‹ XXXPNEPNSV ย™รŠยบยพรŠร‹ย†ร‘ร†รŒร‰ ร‹รƒยนร†ร• ย›รร†รรˆร„ยนรŠร‹ยปยนรŠรŠ ยฃยนรˆร‰ร‡ร„ร‡ร† รˆร‡ร„รยนร…รยฝ ยฃยนร‰ยบรยฝรƒยนร„ร•รรร˜ XXXPNEPNSV ยฃยพร‰ร‡รŠรร† รยนรŠร‡ยปรƒยน   ร„ร†ยพรยนรŠร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยฆยนยบรยปรƒร รŠยนร„ร•ร†รรƒรย™ยช ย™ยจ ย™ยชยจ ย™ยœยก ย™ยญยซ ย™ยญย› ยฎยšยจ ยคยจ ยฎยšยช ยฆยนยบรยปรƒร รŠยนร„ร•ร†รรƒรย™ยช ย™ยจ ย™ยชยจ ย™ยœยก ย™ยญยซ ย™ยญย› ยฎยšยจ ยคยจ ยฎยšยช ยจยนร‰ร‡ร†รร‹ยจยงยฆย†ยš ยจยฅยš ยจยถ ยจยนร‰ร‡ร†รร‹ยจยงยฆย†ยš ยจยฅยš ยจยถ ยจยนร‰ร‡ร†รร‹ ยนรŠยบร‡รƒยนร‰ร‹ร‡ร† ยจร‡ร„รรŒร‰ยพร‹ยนร† ยฉรŒรƒยนยปยนยปร”รŠร‡รƒร‡ยผร‡ยฝยนยปร„ยพร†รร˜ รรร‹รร†ยผรย†ร…ร… ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‹ยพรƒรŠร‹ร‡ร„รร‹ยชยซยถยญ ยชยญ ยญร‹ร‡ร‰ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยปยนรŠรŠ ยถยบร‡ร†รร‹ร„รรŠร‹ รƒร‰รŒยผ

รƒยผ รƒยผ รƒยผ  รƒยผ ร‘ร‹     

ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร‰ ร‰ ร‰

ยงร…ยร‡ร… ยงร…ยร‡ร… ยงร…ยร‡ร… ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยงร…ยร‡ร… ยชร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‰รƒร‡ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยจยนร‰ร‹ย†ยชยพร‰ยปรรŠ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รร˜ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยฃร‡ยปร‰ร‡ยปร”ยพรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร˜ #FSHBVG#BTFร‰ร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรยพร…ยพร†ร‹ร†ร”ร‚ ย†ร…ร… #FSHBVG#PEFO'JOBMรŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜รˆร‡ร„ ย†ร…ร… #FSHBVG#PEFO(SPTTร‰ร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ย†ร…ร… #FSHBVG#PEFO*OUFS(SPTTร†ยนร„รยปร…รร†ยพร‰ยนร„รˆร‡ร„ ยผร„ร˜ร†รรˆร‡ยปยพร‰รŽร† ย†ร…ร… #FSHBVG#PEFO.FEJVNร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚รˆร‡ร„ ย†ร…ร… #FSHBVG1SBLUJLยบยนร€ร‡ยปยนร˜รŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยฅย† ยฅย† ย›รŠยพยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรร€ยœย›ยค ยœรยฝร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ ยนร†ร‹รรƒร‡ร‰ร‰ร‡ร€รร˜ รŒร‹ยพรˆร„ยพร†รยพ ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜รร€ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝยฝยพร‰ยพยปยน5BSLFUU ยชรร†ร‹ยพร‰ร‡รŠ ยฃร‰ร‡ยปร„รร–ร„ยนรŠร‹ร‡ร…ยพร‰ร†ร”ยพยบยพรŠร‘ร‡ยปร†ร”ยพ ยคยนร…รร†ยนร‹ ยคยนร…รร†ยนร‹รƒร„ยนรŠรŠยน5BSLFUU 2VJDL4UFQ 8JTNBSU ยชรร†ร‹ยพร‰ร‡รŠ ยคยนร…รร†ยนร‹รƒร„ยนรŠรŠยนยšร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰ย›ร”รŠร‡รƒร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹รƒร„ ยผร‡ร‰ร˜รรร‚ยปร‡รŠรƒ XXXMBNJOBUPNTLSV ร‡รˆร‹ร‰ร‡ร€ร† ยคยนร…รร†ยนร‹ร‹ร‡ร„รŠร‹ร”ร‚ร…ร… รƒร„ยนรŠรŠ ยคยนร…รร†ยนร‹ยถยจยก ยญร‰ยนร†รรร˜ รƒร„ยนรŠรŠ ยคยพร†ร‹ร”รƒร„ยพร‚รƒรยพ ยฝยปรŒรŠร‹ร‡ร‰ร‡ร† ร‹รƒยนร†ยพยปร”ยพยฝรƒร‡ยปร‰ร‡ยปรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร‚รร„รร†ร‡ร„ยพรŒร…ร‡ยป ยครร†ร‡ร„ยพรŒร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ย™ยฆยซยกยชยซย™ยซยกยฐยžยชยฃยกยขยฝร„ร˜ร‰ยพร†ร‹ยผยพร†ย†รƒยนยบรร†ยพร‹ร‡ยป ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยนร†ร‹รรŠร‹ยนร‹รรยพรŠรƒรร‚รร‹ร‡รƒร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝร˜ร’รร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร… รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚ยยงยชยซย™ย›ยฃย™ยšยžยชยจยคย™ยซยฆยง ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ยฌร€ร‡ร‰ร”รˆร‡ยฝยฝยพร‰ยพยปร‡รยนยบรŠร‹ร‰ยนรƒรรร˜ ร‘รร‰  ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยผยพร‹ยพร‰ร‡ยผยพร†ร†ร”ร‚รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยฝรˆร‡ร…ยพร’รŠยปร”รŠร‡รƒร‡ร‚ร†ยนยผร‰รŒร€รƒร‡ร‚ร†ยนรˆร‡ร„ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยผร‡ร…ร‡ยผยพร†ร†ร”ร‚รƒร‡ร…ร…ยพร‰ร รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปรƒร…ยพรŽยนร†รรยปร‡ร€ยฝยพร‚รŠร‹ยปรร˜ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร…ยนยผยนร€รร†ร‡ยปรยซยฏ ร…ร†ร‡ยฟยพรŠร‹ยปร‡ร‰ยนรŠรยปยพร‹ร‡รƒ รร€ร†ร‡รŠร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร• ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร‹ร‰ยพร†ยนยฟยพร‰ร†ร”รŽรรรร‹ร†ยพรŠย†ร€ยนร„ร‡ยป ยนร†ร‹รรŠรƒร‡ร„ร•ร€ รร€ร†ร‡รŠร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ยนยฝร…รร†รรŠร‹ร‰ยนร‹รยปร†ร”รŽรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ รƒร„ยนรŠรŠรรƒยนรยนยบรŠร‹ร‰ยนรƒรรร˜ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ยฝยพร‹รŠรƒรรŽรร‘รƒร‡ร„ร•ร†ร”รŽรŒรร‰ยพยฟยฝยพร†รร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ร…ยพยฝรรรร†รŠรƒรรŽรŒรร‰ยพยฟยฝยพร†รร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ร‡ยบร“ยพรƒร‹ร‡ยป ร‡รˆร‹ร‡ยปร”ยพรยพร†ร”ร‡ร‹ร‰รŒร„ร‡ร†ยน รŠรƒรยฝรƒร ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ร‡รˆยพร‰ยนรรร‡ร†ร†ร”รŽรร‰ยพยนร†รร…ยนรร€ยนร„ร‡ยปรŠยบยนรƒร‹ยพร‰รรรŠร„ร‡ยพร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜รŠรˆร‡ร‰ร‹รยปร†ร”รŽร€ยนร„ร‡ยป ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜รŽรร…รรยพรŠรƒรรŽร„ยนยบร‡ร‰ยนร‹ร‡ร‰รร‚ รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร”ร‚รƒร€ยนยผร‰ร˜ร€ร†ยพร†รร˜ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ร€ยปรŒรƒร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ร‚ยฝรƒรร†ร‡ร‹ยพยนร‹ร‰ร‡ยปรรŠร‹รŒยฝรร‚ร€ยปรŒรƒร‡ร€ยนรˆรรŠร ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รรƒร‡ยปร‰ร‡ร„รร†ยฝร„ร˜ยผร‡รŠร‹รร†รรรยบรร€ร†ยพรŠย†รยพร†ร‹ร‰ร‡ยป ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ รˆร‰รร‰ร‡ยฝร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” ร…ร†ร‡ยฟร‰ยนรŠรยปยพร‹ร‡รƒยฝยฝรร€ยนร‚ร†ยน ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รˆรƒย™ร†ยผยนร‰ยน ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚5BSLFUU รร€ร†ร‡รŠร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚รรƒร‰ยนรŠรยปร”ร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รˆร‰ร‡ร‹รยปร‡รˆร‡ยฟยนร‰ร†ร”ร‚ ยผร‰รŒรˆรˆยนยผร‡ร‰ร—รยพรŠร‹รยœ ยฝร„ร˜รˆรŒร‹ยพร‚ร–ยปยนรƒรŒยนรรร

70

ร‚ร–ร‚

รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร‘ร‹ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

   ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ย™ยฆยยก ยฆยซยจ ย™ยฆยยก ยฆยซยจ ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ยฆยยก 1SPSBC ร…ยนยผ ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก

ยพร‹รˆร™ร•ร‚รŠยฝ TUSPZยŠHB[FUBSV

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ

ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รŠรŠยนร†รร‹ยนร‰ร†ร”ร…รรร–รƒร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒรร…รรŠยพร‰ร‹รรรรƒยนร‹ยนร…ร ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยซยนร‰รƒยพร‹ร‹ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร…ยพร‰ รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚ร‡รˆร‹ร‡ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยซยนร‰รƒยพร‹ร‹รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚ รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร… ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚   ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ร–รƒร‡ร†ร‡ร…ย†รƒร„ยนรŠรŠยน ร‘รร‰รร†ยนร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ยจยนร‰ร…ยน ยจยนร‰รƒยพร‹รˆร‰ร‡ยบรƒร‡ยปร”ร‚ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ ร€ยนร…รƒร‡ยปยนร˜ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร„รร†ร‹รŒรŠร„รรŠร‹ยปยพร†ร†รรยน รŠร‡รŠร†ยน ร„รรˆยน รƒยพยฝร‰ยปยนรŠรŠ ยจร„รร†ร‹รŒรŠร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร”ร‚ยจย›ยฎ ยฝร„รร†ยน รˆร… ยจร„รร†ร‹รŒรŠร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร”ร‚รŠรƒยนยบยพร„ร•ย†รƒยนร†ยนร„ร‡ร…รรŠรร„รรƒร‡ร†ร‡ยปร”ร…รƒร‰ยนยพร…ยฃยนรยพรŠร‹ยปร‡ ยจร„รร†ร‹รŒรŠ ร…ยนรŠรŠรยปยฝรŒยบยนยžยปร‰ร‡ ย†ร… ยจร„รร‹รƒยนร‰ยพร€รร†ร‡ยปยนร˜&DP4UFQ ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รยพยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร‡ยพ ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รยพรˆร‰ร‡ยบรƒร‡ยปร‡ยพร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร‡ยพ ร–รƒร‡ร„ร‡ยผ รŠร†รยฟยนร—ร’ยพยพร†ยนยผร‰ร†ยนรŠรŒรŠร‹ยนยปร” ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รยพรŠรˆร‡ร‰ร‹รยปร†ร‡ย†รยผร‰ร‡ยปร‡ยพ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ย›ยพร‹ร‡ร†รร‹รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‰ร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•ยผร‰รŒยบร”ร‚ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ย†ร…ร… ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ยฝร‡ร…ร… ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนย†ร…ร… ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚รˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร‚ยบยพรŠร‘ร‡ยปร†ร”ร‚ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยถรƒร‡รˆร‡ร„ยผรรˆรŠร‡ยปร”ร‚ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยทร†รรŠยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹รŒร†รยปยพร‰รŠยนร„ร•ร†ร”ร‚ ย†ร…ร… ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยทร†รรŠย†ยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹รŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนย†ร…ร… ยจร‡ร„รˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ร‚รˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”ร‚ ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยจร‡ร„รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ยทร†รรŠยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹ย† ย†ร…ร… ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚รร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚$"-&0 6/*."5 ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰5IFSNP ยฑยปยพรรร˜ ยฝร„ร˜ยปร„ยนยฟร†ร”รŽรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚รร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚รˆร‡ยฝร„ยนร…รร†ยนร‹ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚ รร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ OULPNTLSV ยจร‡ร„ร”% ยจร‡ร„ร”ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ยพ ยจร‡ร„ร”รˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ยพยบยพรŠร‘ร‡ยปร†ร”ยพ ยจร‡ร„ร”ร‹ยพรˆร„ร”ยพร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรยพรยปร‡ยฝร˜ร†ร”ยพ ยจร‡ร‰ร‡ยผรร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรยพยบร‰ร‡ร†ร€ยน รŠยพร‰ยพยบร‰ร‡ ร€ร‡ร„ร‡ร‹ร‡ รˆร‡ยฝยฝยพร‰ยพยปร‡ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รŽร…ร… ยบยพยฟ ยบยพร„ ร‡ร‰ยพรŽ รŠร„รƒร‡รŠร‹ร• ร‡รŠร‡รƒยน ยชร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยทร†รรŠ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ย›ยพร‹ร‡ร†รร‹ ยฃร†ยนรŒรย†ยฌยšยง ยซยพร‰ร…ร‡ร‰ยพยผรŒร„ร˜ร‹ร‡ร‰รˆร‰ร‡ยผร‰ยนร…ร…รร‰รŒยพร…ร”ร‚ ยฝยนร‹รรรƒรˆร‡ร„ยน ยฝยนร‹รรรƒยปร‡ร€ยฝรŒรŽยน ยฑร†รŒร‰ร”ยฝร„ร˜รŠยปยนร‰รƒรร„รร†ร‡ร„ยพรŒร…ยน ยบร‡ร„ยพยพรยปยพร‹ร‡ยป

 รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร… รˆร… ร‘ร‹  รƒยผ รƒยปร… รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยปร… รƒยปร…   ร‘ร‹ รƒยปร… ร‘ร‹ รˆร…

ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ   ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร†ยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  ร‰ ร‰

ย™ยฆยยก ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยฅยนรƒย†ยร‡ร…รˆร„ร—รŠ ย™ยฆยยก ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” 1SPSBC ร…ยนยผ ย™ยฆยยก ยฅร†ร‡ร˜ร† ยกยจ 1SPSBC ร…ยนยผ ยทร‹รรŠ ย™ยฆยยก ยฆยซยจ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยฆยซยจ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยฃร‰ร‡ยปยซร‰ยพร‚ยฝย†ยงร…รŠรƒ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยฃร‰ร‡ยปยซร‰ยพร‚ยฝย†ยงร…รŠรƒ ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ยฃร„รร…ยนร‹ยฃร‡ร†ร‹ร‰ร‡ร„ร• ยฆยซยจ ยฆยซยจ ยฆยซยจ ยฃร‰ร‡ยปยซร‰ยพร‚ยฝย†ยงร…รŠรƒ ย™ยฆยยก ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ยฆยยก

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยบร„รรร‡ยปร‡รร†ยนร˜รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜รˆร„รร‹รƒยน ยฃยนรยพร„ร•ยปยนรŠรŠ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽ รŠร‡ร‰ร‹ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽ รˆร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยฃรร‹ยนร‚ ยฅร‡ร€ยนรรƒยน ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยจร„รร‹รƒยนรƒยนรยพร„ร•ร†ยนร˜ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ยปร†ยนร„รรรร ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ รŠร‡ร‰ร‹ ยจร„รร‹รƒยนร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ยนร˜ ยฉยนรŠรˆร‰ร‡ยฝยนยฟยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒร‡ร‚รˆร„รร‹รƒรยชรƒรยฝรƒรยฝร‡

  รƒยปร… รƒยปร…  

ร‡ร‹ร‰ รŠรƒรยฝรƒร ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ 

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยฅยนรŠร‹ยพร‰ ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยฆร‡ยปร‡รŠยพร„ ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยคยพยปร‘ยน ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยจร‰ร‡ร‰ยนยบ ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†

ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰  

ยคยพยปร‘ยน ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร ยงยบร‡ร ยงยบร‡ร ยงยบร‡รยปรร†รร„ร‡ยปร”ยพ ร…ร‡ร—ร’รยพรŠร˜ ยงยบร‡รยซรŒร‰รร†รŠรƒยฝรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”รŽยงยšยณยžยฃยซยงย› ร‡รˆร‹ รŠยนร…ร”ยพร†รร€รƒรยพรยพร†ร” ยงยบร‡รรร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”ยพรˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ ยงยบร‡รรร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”ยพร‘รร‰รร†ร‡ร‚ร… ยšยพร„ร•ยผรร˜ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยงยบร‡ร ยบร‡ร„ยพยพยปรยฝร‡ยป ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รยพรˆร‰ร‡ยบรƒร‡ยปร‡ยพร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ร‡ยพ ร–รƒร‡ร„ร‡ยผรรร†ร‡ยพรรŠร‹รร„ร•ร†ร‡ยพ ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡รรรŠร‡ร‰ร‹ ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยรยนยผร‡ร†ยนร„ร• ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยžร„รƒยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยจยนรŒร‹รร†รƒยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยฉร‡ยผร‡ยฟรƒยน

ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร†  ร‰รŒร„ร‡ร† รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยจร„รร‹รƒยนรˆร‡ร‹ร‡ร„ร‡รร†ยนร˜ร‡ร‹ร‰รƒยปร…

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #20 (717) 26.05.14

71


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ 4VQFSȹƾÄÁ¨›®¤™¥¡¦¡©§›™¦¦´ž ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ º¾Ä¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ÇÈË ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ º¾Ä¹Ø ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂÃ¹Ø ÉÇÀÆ ›¹¼ÇÆù¨›®ÎÅÅ Ï»¾ËƹØ ›¹¼ÇÆù¨›®º¾Ä¹Ø Ï»¾ËÆ¹Ø Î Å «×žÆÕ ¨¹Æ¾ÄÁÈĹÊËÁÃǻԾ »¹¼ÇÆù ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾÈĹÊËÁÃǻԾ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÅÅºÇľ¾»Á½Ç» ÇÈË ÉÇÀÆÁϹ ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾Ä¹ØŹËÇ»¹Ø ¨¹Æ¾ÄÕ¨›®ÎÎÅÅ º¾ÄÔ¼ÄØƾÏ ¨ÄÁËùÈÇËÇÄÇÐƹØ

 ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË ÑË ûÅ

ÇËÉ  ÇËÉ ÇË É ÇËÉ   ÇËÉ

¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÁ˧ÅÊà §Ë½¾Ä†Ã¹ ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¤¾»Ñ¹

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁ ¨ÄÁÆËÌÊÈÇËÇÄÇÐÆÔ ¨ÄÁ˹ÈÇËÇÄÇÐƹؙƼ¹É¹ ¨ÄÁ˹ÈÇËÇÄÇÐƹؙƼ¹É¹Ä×ÃÊšž¤´¢ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾†ÌÉǻƾ»Ô¾ »ÇÄƹ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÀÑ»¹ ¼ÄØÆϾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾%&4$03 ÃÄÁÆÇ»¹ØÊÁÊ˾Ź

 ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

™¦¡ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ «¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾œ¾ÉŹÆÁØ ŹËǻԠĹà º¾ÊÑÇ»ÆÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾©ÇÊÊÁØ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾­É¹ÆÏÁØ ºÇľ¾Ï»¾ËÇ»»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾­É¹ÆÏÁØ ¼ÄØÆϾ»Ô¾ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾­É¹ÆÏÁØ ŹËǻԾ ÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾­É¹ÆÏÁØ ÍÇËÇȾйËÕ ÖÃÊÃÄ×ÀÁ»ÆÔ¾͹ÃËÌÉÔ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾ ùоÊË»¾ÆÆÔÂÅÇÆ˹¿ªÉÇÃÁÀ¼ɹº½ÆØ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ™ÉÅÊËÉÇƼ ɾ¾ÐÆÔ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇÂ¥¾Ë¹ÄÄÁÊË

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÑË ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ 

«¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î ¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË §Ë½¾Ä†Ã¹ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

»¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ »¾ÉÁº¹ÆÆÔ¾ÄÁȹ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ »¾ÉÁ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ˾ÉÅÇÊ˾ÃÄÇ »¾ÉÁÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁØÁ¨›® »ÎǽÆÔ¾¼ÉÌÈÈÔ ÇÍÁÊÆÔ¾

ÑË ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ £ÇÆÊ˙Ä

†† †† †† †† †† ††

»¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ©ÇÊÊÁضÄÕºÇÉ £Á˹ XXXSV »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾»ÎǽÆÔ¾¼ÇËǻԾ ©ÇÊÊÁØ ÁÄÁÈÇ»¹ÑÁÅɹÀÅ »¾ÉÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ÈÉÇÁÀ†»Ç©ÇÊÊÁØ™¼¹Ë »¾ÉÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ÈÉÇÁÀ†»Ç©ÇÊÊÁØœ¹É½Á¹Æ »¾ÉÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ÈÉÇÁÀ†»Ç©ÇÊÊÁØ«ÇȹÀ

 ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ É É É

ªËÉdž¥¹Ê˾É ·†ËÉÁϾÆËÉ ªÇ×ÀªËÉÇ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

72

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž©

»¾ÉÁ ÇÃƹÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ ¥ÇÆ˹¿ÁǺÊÄÌ¿ÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ

 

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

§¼Æ¾À¹ÒÁ˹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹

†† †† †† ††

§Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ š¹ÄÃÇÆÔÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ç¼ÇÈÉÇÍÁÄØ ÇÊ˾ÃľÆÁ¾ »ÔÆÇʽÇÊÅ š¹ÄÃÇÆÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ š¹ÄÃÇÆÔ ÇÊ˾ÃľÆÁ¾ÁÀÈÉÇÍÁÄب›® š¹ÄÃÇÆÔ¤§Ÿ¡¡§Ë½¾ÄùÈǽÃÄ×Ф¾ËÆÁ¾ª£¡£¡ ›Ç½ÇÇËÄÁ»ÔÁÇËÃÇÊÔ½ÇÃÇÆ ÇÏÁÆà ÇÃɹѾÆÆÔ¾ ½¾Ñ¾»Ç œÁºÃ¹ ÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ¥ž«™¤¤šÔÊËÉÇ œÉÌÈÈÔ»ÎǽÆÔ¾ ˹źÌÉÔ ¨›® ¹Ä×ÅÁÆÁ  §Ãƹ7FLBÈǽÃÄ×Ð §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾ '",30¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾ 3050¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾ 7&-69¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ §Ãƹ¨›® §Ãƹ¨›® §Ãƹ¨›®#SVHNBOO†Ã¹Å¾ÉÆÔ¾ §Ãƹ¨›®šž ¥§¦«™Ÿ™¡ ™¥ž©™§ª«ÇËÉ ÊÉÇÃÁÀ¼ɹº½ÆØ §Ãƹ¨›®ÈǽÃÄ×У¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÔÂÅÇÆ˹¿ªÉÇÃÁÀ¼ɹº½ÆØ

  ÑË  ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É

£ÇÆÊ˙Ä ž»ÉÇ¥ÇÆ˹¿ £ÇÆÊ˙Ä ¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË ¥¹Ã†ÇÅÈÄ×Ê ™ÊËə ¥¹Ê˾ɪËÉÇ £ÇÆÊ˙Ä £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªÁºÊËÉÇÂÈǽÉؽ ™ÄÕØÆʪËÉÇ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ  ¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË  ¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Ãƹ¨›® ½»¾ÉÁ¨›® º¹ÄÃÇÆÔ Äǽ¿ÁÁ XXXSV §Ãƹ¨›® ¿¹Ä×ÀÁ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ §Ãƹ º¹ÄÃÇÆÔÁ½»¾ÉÁ¨›® §Ãƹ ›ž©¡¨›®Á"-Ä׺ÔÎÏ»ÁÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁ ÊÉÇÃÁÀ¼ɹº½ÆØ §Ãƹ ½»¾ÉÁ º¹ÄÃÇÆÔÁÀ¨›® §Ãƹ ½»¾ÉÁ º¹ÄÃÇÆÔÁÀ¨›® §Ãƹ ½»¾ÉÁ º¹ÄÃÇÆÔÁÀ¨›® §Ãƹ ½»¾ÉÁ º¹ÄÃÇÆÔ¨›® ÊÃÁ½ÃÁÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ §Ãƹ ½»¾ÉÁ º¹ÄÃÇÆÔ ÇÍÁÊÆÔ¾Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁÁÀ¨›®Á"- §Ãƹ ½»¾ÉÁ º¹ÄÃÇÆÔ ÇÍÁÊÆÔ¾Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁÁÀ¨›®Á"- §Ãƹ ½»¾ÉÁ º¹ÄÃÇÆÔ ÇÍÁÊÆÔ¾Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁÁÀ¨›®Á"- §Ãƹ ½»¾ÉÁ º¹ÄÃÇÆÔ ÇÍÁÊÆÔ¾Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁÁÀ¨›®Á"- §Ãƹ ½»¾ÉÁ º¹ÄÃÇÆÔ ÇÍÁÊÆÔ¾Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁÁÀ¨›®Á"- §Ãƹ ½»¾ÉÁ º¹ÄÃÇÆÔ ÇÍÁÊÆÔ¾Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁÁÀ¨›®Á"- §Ãƹ ½»¾ÉÁ º¹ÄÃÇÆÔ ÇÍÁÊÆÔ¾Ⱦɾ¼ÇÉǽÃÁÁÀ¨›®Á"- §Ãƹ Äǽ¿ÁÁ ½»¾ÉÁ¨›®Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿Á §Ê˾ÃľÆÁ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ §Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ»ÁÄǽ¿ÁÂƹÉÌ¿Æ¹Ø »ÆÌËɾÆÆØØ §Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿Á »ÔÆÇÊ ÃÉÔÑÁ §ËÃÇÊÔÁÇËÄÁ»Ô ÈǽÇÃÇÆ ÈĹÊËÁÃÁÊÖƽ»ÁÐ XXXSV ¨›®ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¹Ä×ÅÁÆÁ ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁª™¦«ž®¦¡°žª£¡ž ¬±ž›´ž §­¡ª¦´ž ©¾ÅÇÆËÁ§šª¤¬Ÿ¡›™¦¡ž§£§¦ ›ž©ž¢¨›®Á"-Ä׺ÇÂÊÄÇ¿Æ ©¾ÅÇÆËÁɾ¼ÌÄÁÉǻùÇÃÇƨ›® ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ª¾ËÃÁÅÇÊÃÁËÆÔ¾ ÇÃƹ ½»¾ÉÁ º¹ÄÃÇÆÔ¨›® ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ª¾ËÃÁÅÇÊÃÁËÆÔ¾ ÇËÃÇÊÔ ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁ ª¾ËÃÁÅÇÊÃÁËÆÔ¾ ÇËÃÇÊÔ ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁ »Ç½ÇËÄÁ»ÔÁÅÆǼǾ½É ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆƹØ

ûÅ              ÑË ÑË ÑË ÑË 

ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾      À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  É  

·†ËÉÁϾÆËÉ ž»ÉÇ¥ÇÆ˹¿ «¶ªª ¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË ªÁºÊËÉÇÂÈǽÉؽ ªÁºÊËÉÇÂÈǽÉؽ ªÁºÊËÉÇÂÈǽÉؽ ªÇ×ÀªËÉÇ ªÁºÊËÉÇÂÈǽÉؽ ªÁºÊËÉÇÂÈǽÉؽ ªÁºÊËÉÇÂÈǽÉؽ ªÁºÊËÉÇÂÈǽÉؽ ªÁºÊËÉÇÂÈǽÉؽ ªÁºÊËÉÇÂÈǽÉؽ ªÁºÊËÉÇÂÈǽÉؽ £ª¥†ÇÃƹ ¨£ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ž»ÉÇ¥ÇÆ˹¿ £ÇÆÊ˙Ä ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ·†ËÉÁϾÆËÉ ž»ÉÇ¥ÇÆ˹¿  ¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË  ¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ œ¾ÉžÊ§ÅÊà « ž»ÉÇ¥ÇÆ˹¿  ¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ

†† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ  ¹ºÇÉÔ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ ÁÀÈÉÇÍƹÊËÁĹ  ¹ºÇÉÔÁÀÈÉÇÍƹÊËÁĹ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ

TUSPZŠHB[FUBSV

ÈÅ 

ÇËÉ ÆÁÀùØ

¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ™»¹Æ˹

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† ††

73


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© §¼É¹¿½¾ÆÁØœ¹É½ÁÊ ©¾Ñ¾ËÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ ©¾Ñ¾ËÃÁʹ½Ç»Ô¾ÁÀ¹ºÇÉÆÔ¾ÈĹÊËÁÃǻԾ

 ûÅ ÉÌÄÇÆ

 ÇËÉ ÇËÉ

1SPSBC Ź¼ ­¹ºÉÁùŸ¹Ä×ÀÁ ¦ª«

†† †† †† †† ††

™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¹ºÉÁùŸ¹Ä×ÀÁ šÁÇÆ ™¦¡ ­¹ºÉÁùŸ¹Ä×ÀÁ šÁÇÆ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË šÁÇÆ ­¹ºÉÁùŸ¹Ä×ÀÁ ­¹ºÉÁùŸ¹Ä×ÀÁ ™¦¡ šÁÇÆ ­¹ºÉÁùŸ¹Ä×ÀÁ  ¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË ­¹ºÉÁùŸ¹Ä×ÀÁ šÁÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹ(BVEJ%FDPS ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹ¹ÉÇÐÆǾǺɹÅľÆÁ¾ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹž»ÉÇÈĹÊË ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹùÉÆÁÀÔÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹùÉÆÁÀÔ ÊÃÉÔËÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÃÇÄÇÆÆÔ ÈÁÄØÊËÉÔ ÈÕ¾½¾Ê˹ÄÔ ùÈÁ˾ÄÁ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÅÇĽÁƼÁƹÊ˾ÆÔÁÈÇËÇÄÃÁÇËÅÅ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÇÍÇÉÅľÆÁ¾ùÅÁÆÇ» ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÈÇËÇÄÇÐÉÇÀ¾ËÃÁ ÃÌÈÇĹ£¾ÊÊÇÆÔ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÊ˹ËÌÁ ÆÁÑÁ­ÇÆ˹ÆÔ ¾ÃÇɽÄØ͹ʹ½¹À½¹ÆÁ ­É¾ÊÃÁ ¼ÇËǻԾ ÁƽÁ»Á½½ÁÀ¹ÂƾÉɾѾÆÁØ ƾÊ˹ƽ¹ÉËɹÀžÉ ­É¾ÊÃÁ §©«§ ÈÇù˹ÄǼÌ

      ûÅ ûÅ

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾É¾»ÇÐÆÔ¾šÉÁÀÁšÉÁÀ%PVCMF Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ÅÌÄÕËÁ͹ÃËÌÉÆÔ¾ ùÉÆÁÀÔ ÃɹËйÂÑÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ ɹÀÆÇǺɹÀÁ¾˾ÃÊËÌÉÁɹÊÏ» Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ÈĹÊËÁà ¹Ä×ÅÁÆÁ ˾ÃÊËÁÄÕ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ÈĹÊËÁà ˾ÃÊËÁÄÕ ž˹ÄÄ »Ê¾Ï»¾Ë¹ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ»Ê¾ÎËÁÈÇ»½ÄØ½ÇŹÁ½¹ÐÁ¡ œ§«§›¤ž¦¡ž½ÆØ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ ÈĹÊËÁà ÁÀÇËɹ »Ê¾Ï» ÃɹËйÂÑÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾™Ä×ÅÁÆÁ ½¾É¾»Ç Ÿ¹Ä×ÀÁÅÌÄÕËÁ͹ÃËÌÉÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊŹ˾ÉÁ¹ÄÇ» ÃɹËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆË ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ½ÄØ½ÇŹÁ½¹ÐÁ ÊÉÇÃÁÀ¼ɹº½ÆØ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ »Ê¾»Á½ÔÈÉÇÍÁÄØ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÉÌÐÆǾÁÖľÃËÉÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ º¾ÄÔ ʾÉÔ ÃÇÉÁÐ º¾¿

ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ

É ÇËÉ †É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ œÉ¹ÆÁË ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁ º¹ÉÆÔ¾ÊËÇÂÃÁ ùоÊË» XXXOBUVSFTUPOFSV œÉ¹ÆÁË ÊËÇľÑÆÁÏÔƹÃÌÎÇÆÆÔ¼¹ÉÆÁËÌÉ XXXOBUVSFTUPOFSV œÉ¹ÆÁË ÊËÇľÑÆÁÏÔÈǽÅÇÂÃÌ XXXOBUVSFTUPOFSV ¥É¹ÅÇÉ ÈǽÇÃÇÆÆÁÃÁ º¹ÉÆÔ¾ÊËÇÂÃÁ XXXOBUVSFTUPOFSV ¥É¹ÅÇÉ ÊËÇľÑÆÁÏÔƹÃÌÎÇÆÆÔ¼¹ÉÆÁËÌÉ XXXOBUVSFTUPOFSV ¥É¹ÅÇÉ ÊËÇľÑÆÁÏÔÈǽÅÇÂÃÌ ùоÊË»¾ÆÆÇ XXXOBUVSFTUPOFSV ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Å

   ÈÅ

 ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ 

¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔÂƹɾÀù»ɹÀžÉ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ ƹɾÀùÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ

   ÇËÉ ÇËÉ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÂϾ» ¡¨ œ¾ÉžÊ§ÅÊà «

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÇÆÊ˙Ä ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªËÉdž¥¹Ê˾É £ÇÆÊ˙Ä £ÇÆÊ˙Ä ¥¹Ê˾ɪËÉÇ £ÇÆÊ˙Ä ¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ £ÌÎÆÁƹÀ¹Ã¹À £ÌÎÆÁÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÅÌÈÉǾÃËÌ £ÌÎÆÁ ÑùÍԆÃÌȾƹÀ¹Ã¹À ¥¾º¾ÄÕÃÇÉÈÌÊƹØƹÀ¹Ã¹À ¥¾º¾ÄÕƹÀ¹Ã¹ÀÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÅÌÈÉǾÃËÌ ±Ã¹ÍԆÃÌȾƹÀ¹Ã¹À ±Ã¹ÍԆÃÌȾƹÀ¹Ã¹À ±Ã¹ÍԆÃÌȾ ÈÉÁÎÇ¿Á¾ ÊȹÄÕÆÁ ½¾ËÊÃÁ¾ ÊËÇÄÔÁÅÆǼǾ½É

74

ÂÖÂ

 ÈÅ  ÈÅ ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥

«Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¾ÉùĹ »¾Ñ¹Ä¹ ÊËÇÂÃÁ ¡À½¾ÄÁØÁÀÇɼÊ˾ÃĹÈÇÄÃÁ ÈǽÊ˹»ÃÁ ϾÆÆÁÃǽ¾É¿¹Ë¾ÄÁ £¹ÉËÇ˾ÃÁ ÑùÍÔ͹ÂÄǻԾ £ÇÉÀÁÆÔ½ÄØɹÊÈÉǽ¹¿ £ÇÉÀÁÆÔÈÇÃÌȹ˾ÄÕÊÃÁ¾ ¤ÁÊËȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ»¹ÊÊ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ËÇɼǻǾ »ÁËÉÁÆÔ ÁÀ¤ª¨ÁÄÁ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ç¼ÇÈÉÇÍÁÄØ ª¾ÂÍÔ ªÁÊ˾ÅÔ+PLFS 7FSUJLBM (MPCBM ªÁÊ˾ÅÔɹÅÇÐÆÔ¾ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁÃÇÆÊÇÄÕÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁȹľËÆÔ¾ ¼Ä̺ÁÆÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁȾɾùËÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁÈÇÄÇÐÆÔ¾»¹ÊÊ ªË¾ÄĹ¿ÁËÇɼǻԾ ªËÇÂÃÁÈǽȾйËÆÌ×ÈÉǽÌÃÏÁ× «¾Ä¾¿ÃÁ¼Á½É¹»ÄÁоÊÃÁ¾ Ë «¾Ä¾¿ÃÁÈÇÃÌȹ˾ÄÕÊÃÁ¾ ±Ã¹ÍÔ¹ÉÎÁ»ÆÔ¾»¹ÊÊ ±Ã¹ÍÔ¼¹É½¾ÉǺÆÔ¾»¹ÊÊ ±Ã¹ÍÔÇÍÁÊÆÔ¾»¹ÊÊ

 ÑË ÑË ÑË ÄÁÊË    ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ    ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ £ÇÆÊ˙Ä ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£

†† †† †† ††

¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á ›ÁËɹ¿ÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ȹÆÆǽ¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ÁÀÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùĹ  ¾ÉùĹ»¹ÊÊ

ûÅ 

ÇËÉ 

¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ ¤¾ÊËÆÁϹÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ŹÊÊÁ»º¾É¾ÀÔ ÊÇÊÆÔ ƾžÏÃǾùІ»Ç ÑË

ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† ††

#VEFSVT ¦ª« ¦ª« ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ ¨ÉÁÉǽÆÔÂùžÆÕ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ £¹ÅÁÆÔ#VEFSVT œ¾ÉŹÆÁØ £¹ÅÁÆÔƹÊËÇØÒÁ¾½ÉÇ»ØÆÔ¾ £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾&MFDUSPMVY £¹ÅÁÆÔ XXXOBUVSFTUPOFSV £¹ÅÁÆÔ XXXOBUVSFTUPOFSV £¹ÅÁÆÔ ǺÄÁÏǻù½ÄØ»ÊËÉǾÆÆÔÎËÇÈÇà XXXOBUVSFTUPOFSV £¹ÅÁÆÔ ÈÇÉ˹ÄԼɹÆÁËÆÔ¾ XXXOBUVSFTUPOFSV £¹ÅÁÆÔ ÈÇÉ˹ÄÔÅɹÅÇÉÆÔ¾ XXXOBUVSFTUPOFSV £¹ÅÁÆÔ ÈÇÉ˹ÄÔÊɾÀÆÔŽ¾ÃÇÉÇÅ XXXOBUVSFTUPOFSV ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ ÈÄÁËÔ ÃÇÄÇÊÆÁÃÁ ½»¾ÉÃÁ½ÄØŹƼ¹ÄÇ»ÁùÅÁÆÇ» ¨ÄÁËÔÐ̼ÌÆÆÔ¾ÈǽùÀ¹Æ ùÀ¹ÆÔ XXXPNEPNSV

 ÑË ÑË    

 ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÈÉÇÁÀ» 

§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´ ¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØÁ¹ÉŹËÌɹ šÇÐÇÆÇÃÇÏÁÆà оÉÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ʹÆ˾ÎÆÁù ÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾ËÇ»¹ÉÔ žÉÑÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £¹ºÁÆÔ½ÌѾ»Ô¾ £¹ºÁÆÔ½ÌѾ»Ô¾Ê¼Å £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁع»ËÇÆÇÅƹؽÄؽ¹Ð ½ÇÅÇ» ÃÇË˾½¿¾Â ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ¹ÉÅÁÉÇ»¹Æ«¨¤ %6$5 ½¼Á½ÉÇÁÀËÉ̺ ª¹Æ͹ØÆÊ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ©ÇÊÊÁØ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ »¹Æƹ ÃÌÎÆØ ÌÅÔ»¹ÄÕÆÁÃ

   ÑË ÑË 

 ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

 ¨ÇªËÉÇÂù ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªËÉÇÁ˾ÄÕ §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ .BDIJOF4UPSF Ź¼

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ›¾ÆËÁÄÁÇËÉÑË

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

75


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ «É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ ›¾ÆËÁÄÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ºÉÇÆÀǻԾ Ð̼ÌÆÆÔ¾Ì†Ì ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔÂºÈ šÇÄǼǾ ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔ弃 šÇÄǼǾ ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔ † šÉ ›¾ÆËÁÄÕÐ̼ÌÆÆÔ    ›¾ÆËÁÄÕÐ̼ÌÆÆÔÂÍÄ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ œÉØÀ¾»ÁÃÁÌ†Ì Öľ»¹ËÇÉÔ’ ’ ’ ’ Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁȝ£ ¹¼ÄÌÑù»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾  ¹¼ÇËǻùÅÇÆ˹¿Æ¹Ø ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾  ¹¼ÇËǻùËÉ̺ƹØ ɾÀÕºÔ ʼÇÆÔ ºÇй˹  ¹½»Á¿Ã¹    ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿  ¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØÐºÉ  ¹½»Á¿ÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ÁÐ̼ÌÆÆÔ¾Ì†Ì ÈɆ»Ç©ÇÊÊÁØ  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔÂ'"'  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔÂ'"'  ¹Ë»ÇÉÔÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾½ÁÊÃǻԾÌ†Ì £Ä¹È¹ÆǺɹË ÈÉÌ¿ ¡Ë¹ÄÁØ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £Ä¹È¹ÆǺɹËÆÔÂÍĹÆÏ  

ÑË   ÑË     ÑË  ÑË 

ÇËÉ   ÇËÉ     ÇËÉ  ÇËÉ 

¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ªª™ ªª™  ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ªª™  ªª™ ªª™ ªª™ ªª™ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ªª™ ªª™ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£Ä¹È¹ÆÔǺɹËÆÔ¾Ê˹ÄÕÆÔ¾ ĹËÌÆÆÔ¾ Ð̼ÌÆÆÔ¾Ì†Ì £É¹Æ†ÎǽǻǽÄØŹÆÇžËɹ £É¹Æœ™  £É¹Æ£©¨ £É¹Æ¥¹¾»ÊÃǼÇ  £É¹Æ¨ª   £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂºÈ šÇÄǼǾ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂºÈ šÇÄǼǾ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂ-% £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂ-% DD ÍÍ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂÈǽÈÉÁ»¹ÉÃÌ £É¹ÆѹÉǻǪ«™¦™©« ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà £É¹ÆѹÉǻԻ¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ £É¹ÆÔѹÉǻԾ¤ £É¹ÆÔѹÉǻԾÈÉÁ»¹ÉÆÔ¾ ÅÌÍËǻԾ ÍĹÆϾ»Ô¾Ì†Ì £É̼ÁÇËɾÀÆÔ¾ ¤¾Æ˹­¬¥ ľÆʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ ¤×ÃÈÇÄÁžÉÆÔÂËÁȤ оÉÆÔ ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ  ¤×ÃÈÇÄÁžÉÆÔÂËÁÈ« ¤×ÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁȤ ¤×ÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁÈ« ¥ÌÍ˹оÉÆ ÇÏÁÆÃÇ» Ê˹ÄÕÆ »¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¥ÌÍËÔ ɾÀÕºÔ ʼÇÆÔ ÃÇÆËɼ¹ÂÃÁ ÈÉÇÃĹ½ÃÁ ľÆ ÃÇÊÁÐù §Ë»Ç½Ô»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨¾É¾ÎǽÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ©¾ÀÕº¹ÇÏÁÆà оÉÆ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¼ÇÆÇÏÁÆà оÉÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ «ÉÇÂÆÁû¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­¹ÊÇÆÁƹÀ¾ÉùÄÕƹØƾɿ¹» ­ÁÄÕËÉÔÍĹÆϾ»Ô¾ ÅÌÍËǻԾÌ†Ì ­Ä¹Æ¾Ï»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ­Ä¹ÆÏÔ ÇË»Ç½Ô ȾɾÎÇ½Ô ËÉÇÂÆÁÃÁ ÈɆ»Ç©ÇÊÊÁØ ®ÇÅÌËËÉ̺ÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾

ÑË    ÑË   ÑË ÑË    ÑË    ÑË ÑË 

ÇËÉ    ÇËÉ   ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ    ÇË É    ÇËÉ ÇËÉ 

¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­   ªª™ ªª™ §¨«¨¤™ª« ªª™ ªª™ .BDIJOF4UPSF Ź¼ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ §¨«¨¤™ª« ªª™ ªª™ ªª™ ªª™ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­    ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

76

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ «ÉÌºÔ ¤×ÃÁÈÇÄÁžÉÆdžÃÇÅÈÇÀÁËÆÔ¾ ɹÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ XXXSV ¨ÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ1JMTB «É̺¹130"26" ÍÁËÁƼÁ11†3 1/† ÎÇĻǽ¹ «É̺¹130"26" ÍÁËÁƼÁ11†3 1/†ÎÇÄ ¼Çɻǽ¹ «É̺¹130"26" ÍÁËÁƼÁ11†3 1/†¼Çɻǽ¹ ÇËÇÈľÆÁ¾ «É̺¹›œ¨»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ «É̺¹›œ¨ÇÏÁÆû¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ «É̺¹»ÆÌËɾÆƾ ƹÉÌ¿ÆÇÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ «É̺¹À¾ÉùÄÕƹØƾɿ¹»

ÑË Å Å Å  Å 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ½Ç¼Ç»ÇÉ 

·†ËÉÁϾÆËÉ .BDIJOF4UPSF Ź¼ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨  £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹئ¨›® Çɹƿ¾»¹Ø «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØ°£ «É̺¹ž˹ÄÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø «É̺¹ƾɿ¹»»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ «É̺¹Ǻʹ½Æ¹Ø¦¨›®  «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø «É̺¹ÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø   «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø4%3† «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø½ÄØÈÉÇÃÇÄÇ» «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø¨¶†ÈÇœ§ª«Ì†† «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ «É̺¹ÖÄÊ»¹ÉƹØ»¹ÊÊ œ§ª«† «É̺ÔÁÀÊÑÁËǼÇÈÇÄÁÖËÁľƹ6QPOPS œ¾ÉŹÆÁØ 

       

    ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»  

ªª™ ªª™ ªª™   ¨¾Ë¹Ä §« ¨¾Ë¹Ä §«  ¨¾Ë¹Ä §«  ¨¾Ë¹Ä §«   #VEFSVT

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ËÇÈľÆÁ¾Á¼ÇÉØо¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾½»Ç½ÇÊƹº¿Ç˽ÇÄ XXXPWLSV š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØÇ˽ÇÄ š¹ÃÁɹÊÑÁÉÁ˾ÄÕÆÔ¾½ÄØÇËÇÈľÆÁØÇ˽ÇÄ XXXPWLSV š¾ÊȾɾºÇÂÆÁÃÁ½ÄØÃÇËÄÇ» ½Çй»ËɹºÇËÔ XXXPWLSV šÇÂľÉÔ"$7 ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕÇËÄ š¾ÄÕ¼ÁØ XXXPWLSV šÇÂľÉÔ#VEFSVT œ¾ÉŹÆÁØ ½ÄØÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ šÇÂľÉÔ-"1&4" ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕÇËÄ ¡Ë¹ÄÁØ XXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÈÉÇËÖľÃËÉ&MFDUSPMVY†Ã›Ë XXXPWLSV ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾"&( 4UJFCFM&MUSPO ¼¹É¹ÆËÁØ ›Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ OULPNTLSV œÇɾÄÃÁ¼¹ÀǻԾ#BMUVS 3JFMMP (JFSTDI XXXPWLSV œÇɾÄÃÁ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾#BMUVS 3JFMMP (JFSTDI XXXPWLSV œÇɾÄÃÁÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ¼¹À½ÁÀ¾ÄÕ 3JFMMP XXXPWLSV ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ+FSFNBJT œ¾ÉŹÆÁØ ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ƾÌ˾ÈľÆÆÔ¾ XXXPWLSV ÔÅÇÎǽÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ Ì˾ÈľÆÆÔ¾ XXXPWLSV £Ä¹È¹Æº¹Ä¹ÆÊÁÉÇ»ÇÐÆÔ £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔ/PJSPU ­É¹ÆÏÁØ #BMMV /PCPÁ½É £ÇÆ»¾ÃËÇÉÔÊ˹ÄÕÆÔ¾ ȹƾÄÕÆÔ¾ ,FSNJ œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV £Ç˾ĺ¹ÆÆÔÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £Ç˾ļ¹À½ÁÀ¾ÄÕ-BNCPSHIJO 1SPUIFSN 4*.& ¼¹É¹ÆËÁØ ʾɻÁÊ £Ç˾ļ¹À½ÁÀ¾ÄÕ7JFTTNBOO†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ ¼¹É¹ÆËÁØ ʾɻÁÊ £Ç˾ļ¹ÀǻԾƹÈÇÄ7BJMMBOU†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ ¼¹É¹ÆË ʾɻÁÊ £Ç˾ļ¹ÀǻԾƹÊ˾Æ%"&800† ÛË £ÇÉ¾Ø ¼¹É¹ÆËÁØ ʾɻÁÊ £Ç˾ļ¹ÀǻԾƹÊ˾Æ1SPUIFSN ªÄÇ»¹ÃÁØ ¼¹É ʾɻÁÊXXXPWLSV

 ÑË    ÑË     ÑË ÑË   

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

­ÄǼÁÊËÇÆ §¨«¨¤™ª« ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ #VEFSVT ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ™†«¾ÎÆÁù £ÄÁŹË£ÇÆËÉÇÄÕ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ #VEFSVT ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ §¨«¨¤™ª« ™†«¾ÎÆÁù ­ÄǼÁÊËÇÆ ¬ËÃÁƹ °¨ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÊ˾Æ7BJMMBOU†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ ¼¹É¹ÆËÁØ ʾɻÁÊ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÊ˾Æ7JFTTNBOO†ÛË œ¾ÉŹÆÁØ ¼¹É ʾɻÁÊ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾƹÊ˾ÆÆÔ¾»¹ÊÊ ¼¹É¹ÆËÁØ ʾɻÁÊ £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾÇ˾оÊË»¾ÆÆǼÇÁÀ¹É̺¾¿ÆǼÇÈÉÇÁÀ» £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾,*563".*†ÛË £ÇÉ¾Ø XXXPWLSV £ÇËÄÔƹÇËɹºÇËþ&OFSHZ-PHJD†ÛË ª±™ ¼¹É¹ÆËÁØ ʾɻÁÊ

   

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

77


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ £ÇËÄÔƹÊ˾ÆÆÔ¾¼¹ÀǻԾ#VEFSVT œ¾ÉŹÆÁØ £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ½ÉÇ»¹ ̼ÇÄÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾#VEFSVT œ¾ÉŹÆÁØ £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾%BLPO†ÛË °¾ÎÁØ ¼¹É¹ÆËÁØ ʾɻÁÊ £ÇËÄÔË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔ¾7*"%364†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔÐ̼ÌÆÆÔ¾¼¹ÀǻԾ½ÁÀ¾ÄÕÆÔ¾#VEFSVT œ¾ÉŹÆÁØ £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾%BLPO†ÛË °¾ÎÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾,041&-†ÛË ¨ÇÄÕѹ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾1SPUIFSN†ÛË ªÄÇ»¹ÃÁØ XXXPWLSV £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾1SPUIFSNÇËÛË £ÇËÄÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾©Ìʦ¡«†ÛË ©ÇÊÊÁØ XXXPWLSV £ÉÇÆÑ˾ÂÆɹ½Á¹ËÇÉÆÔ Ê˹ÄÕÆÇ Ð̼ÌÆ ½×º¾ÄÕÆÔ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊԽɾƹ¿ Êû¹¿ »ÁºÉ¹Ï ÏÁÉÃÌÄØÏ ¦¹ÊÇÊԽɾƹ¿ÆÔ¾ ;ùÄÕÆÔ¾ œ¾ÉŹÆÁØ ©ÇÊÊÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÊû¹¿ÁÆÆÔ¾42 (SVOEGPT œ¾ÉŹÆÁØ XXXPWLSV ¦¹ÊÇÊÔÏÁÉÃÌÄØÏÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊ (SVOEGPT 8JMMP œ¾ÉÅ XXXPWLSV

 ÑË    ÑË    

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

#VEFSVT ¬ËÃÁƹ °¨ #VEFSVT ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ #VEFSVT ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ §¨«¨¤™ª« ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ §¨«¨¤™ª« ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÁÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉ&MFDUSPMVY ÈǽÊËØ¿ÃÌ º¾ÀÊËØ¿ÃÁ XXXPWLSV ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂ&MFDUSPMVY ¼¹É¹ÆËÁØÄ¾Ë XXXPWLSV ¨ÇÄ˾ÈÄÔÂÖľÃËÉÁоÊÃÁÂ&MFDUSPMVYª£¡£¡ »¹ÊÊ XXXPWLSV ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁ»Ç½ØÆÔ¾ ƾɿ¹»¾Âù OULPNTLSV ¨ÇÄÇ˾ÆϾÊÌÑÁ˾ÄÁÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ ƾɿ¹»¾Âù OULPNTLSV ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ ¼¹À ½ÁÀ ÇËɹº ˾ÈÄǻǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾."45&3 ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ"5. ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ$"-*%034VQFS† † ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ,0//&3 ºÁž˹Ä ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ10-0† † ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ4&7&/4† † ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô«¾ÉŹÄ©™¨ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô«¾ÉŹÄ©™¨ ©¹½Á¹ËÇÉ¥ª†† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉ¥ª†¥ ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉ«† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ ɾÊË ©¹½Á¹ËÇÉÔ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ÁÐ̼ÌÆÆÔ¾ ©¹½Á¹ËÇÉÔÊ˹ÄÕÆÔ¾#VEFSVT œ¾ÉŹÆÁØ ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾¥ª† ¥ª†©¾Ê˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ªÁÊ˾ÅÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÃÇËÄÔ ɹ½Á¹ËÇÉÔ ºÇÂľÉÔ ˾ÈÄÈÌÑÃÁÁ½É «¶¦ÔÁÀ¼ÇËÇ»ÁÅÄ׺Ծž½Õ ĹËÌÆÕ ƾɿ¹»¾Âù ¬Ê˹ÆǻùÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔÎÃÇËÄÇ» ÅÇÆ˹¿ÇËÇÈľÆÁØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ¼¹É¹ÆËÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇÃÇËÄÔÇ˾оÊË»¾ÆÆǼÇÁÀ¹É̺¾¿ÆǼÇÈÉÇÁÀ»

    ÑË ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ  ʾÃÏÁØ    

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

«¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ £ÄÁŹË£ÇÆËÉÇÄÕ £ÄÁŹË£ÇÆËÉÇÄÕ ­ÄǼÁÊËÇÆ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ™†«¾ÎÆÁù £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªª™ ªª™ ªª™ ªª™ ªª™ ¬ËÃÁƹ °¨ §¨«¨¤™ª« #VEFSVT ©¹½Á¹ËÇÉÔ ·†ËÉÁϾÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÇƹ¼É¾» ª¹Æ˹†šÉÇ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ »¾½ÉÇ ѹÂù ÉÌÊÊÃÁ½ÌÑ ™ÉÇŹËÔ½Äت¨™ ʹÌÆ º¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ™ËËɹÃÏÁÇÆԻǽÆÔ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ ™ËËɹÃÏÁÇÆÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹¨¦ Ê˹ÄÕ ùÈɾÅÇÆË ›Ç½ÇÈǽ¼ÇËǻù ÇÐÁÊËù»Ç½Ô XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ œ¹ººÉdž½Á¹º¹À û¹ÉÏÁËÁ˽ ùžÆÕ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ ¹Å¾ÉÍÇËÇžËÉÇÅ»ºÇÄÕÑÁκ¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ»ÁÀÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ £¹Å¾ÆÕ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤¾ÊËÆÁÏÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ½Äغ¹ÊʾÂƹ ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ ½»¾ÉùËÇÈÇÐÆ¹Ø À¹½»Á¿Ã¹ȾÐÆ¹Ø ÃÇÄÇÊÆÁà ÈÄÁ˹ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔÈľÆÇÐÆÔ¾½ÄØÇ˽¾ÄÃÁº¹ÊʾÂƹ ¥ÇÆ˹¿ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁؽÄغ¹ÊʾÂÆÇ» ¦¹ÊÇÊÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ ¦¹ÊÇÊÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÍÇÆ˹ÆÇ» ÈÉ̽ǻ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÍÇÆ˹ÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄػǽÆÔιËËɹÃÏÁÇÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ

78

ÂÖÂ

ÑË  ÑË ÈÅ ÑË ÃÇÉ ÑË ÃÇÉ ÑË ûÅ    

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ 

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ šÌɆ›Ç½ ™Ã»¹ÅÁɆ£ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥

§ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ»ʾɻÁÊÆǾ §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ §ºÌоÆÁ¾ ÃÇÆÊÌÄÕ˹ÏÁØÈÇǺÊÄÌ¿º¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ §Ê»¾Ò¾ÆÁ¾Èǽ»Ç½ÆǾ Ê»¾ËǽÁǽÆǾ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ¨¾ÊÃÇÌĹ»ÄÁ»¹Ë¾ÄÕ½Äع»ËÇÅÇÂÃÁ ¨Ä¾Æù¨›® XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ¨ÄÁËù½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» 4&3"16- XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ¨ÄÁËùÁÀ¼ÁŹĹÂÊÃÇÂÉÇÀÇ»ÇÂÊÇÄÁÎÎ ÎÎ ¨Ç½Ç¼É¾»½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ©¾ÅÇÆ˺¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ½ÄØÈǽ»Ç½ÆǼÇÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ»º¹ÊʾÂƾ «ÉÌºÔ ¹ÉŹËÌɹ¨›® XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ¬ÎǽÀ¹»Ç½Ç»º¹ÊʾÂƾ ÎÁÅÁоÊÃÁ¾Êɾ½ÊË»¹ ­ÁÄÕËÉÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ ­ÇÆ˹ÆÔÌÄÁÐÆÔ¾ ÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ®ÁÅÈɾȹɹËÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»ª«® XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ®ÁÅÈɾȹɹËÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÈÉ̽ǻ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ

žÊØÏ ûÅ ÑË  ÑË     

ÇËÉ  ÇËÉ  ÇË É  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ¨¾Ë¹Ä §« ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹ÅÁɆ£ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

­ÄǼÁÊËÇÆ ™†«¾ÎÆÁù ­ÄǼÁÊËÇÆ ™†«¾ÎÆÁùÉÍ

†† †† †† †† †† ††

›¾ÆËÁÄØÏÁØ ÈÉǾÃË ÈÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ›¾ÆËÁÄØÏÁØ ˾ÈÄǻԾÀ¹»¾ÊÔ ºÔË»¾ÆËÁÄØËÇÉÔ ̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÁÁ½É ›¾ÆËÁÄØÏÁØ»¾ÊÕÊȾÃËÉǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØÇË™½Ç¸ XXXPWLSV ›¾ÆËÁÄØÏÁØÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ XXXPWLSV

ÑË  

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

™†«¾ÎÆÁù ·†ËÉÁϾÆËÉ ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ

†† †† †† †† †† †† ††

26692

›¾ÆËÁÄØËÇÉÔùƹÄÕÆÔ¾4)6'5 #"--6»¹ÊÊ XXXPWLSV ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔùƹÄÕÆÔ¾ Çʾ»Ô¾ ϾÆËÉǺ¾¿ÆÔ¾ ÌÄÁËÃÁ ›¾ÆËÁÄØËÇÉÔ ƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ ÍÁÄÕËÉ ÑÌÅǼÄÌÑÁ˾ÄÁ XXXPWLSV ›¾ÆËÁÄØÏÁÇÆÆÔ¾ɾѾËÃÁÁ½ÁÍÍÌÀÇÉÔ›¦™¤¡°¡¡ ›¾ÆËÁÄØÏÁت¨ž¯¨©ž¤§Ÿž¦¡ž½ÄØûÁÃÇË˾½¿¾Â ›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ»ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À ÅÇÆ˹¿ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ"&( #BMMV 1BOBTPOJDš¾À»ÔÎǽÆÔÎ ½ÇÐ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.JEFB #BMMV 5PTTPU &MFDUSPMVY»¹ÊÊ XXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.JTUVCJTIJ&MFDUSJD 5PTTPU #BMMV»¹ÊÊ XXXPWLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.JUTVCJTIJ&MFDUSJD 1BOBTPOJD %BJLJO ¸ÈÇÆÁØ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ.JUTVCJTIJ)FBWZ .%7 50405 -FTTBS 'VKJUTV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ ÊÈÄÁˆÊÁÊ˾ÅÔ ƹÈÇÄÕÆ ùÊʾËÁ½É

   ÑË ÑË 

ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ

ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ™†«¾ÎÆÁùÉÍ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ­ÄǼÁÊËÇÆ ­ÄǼÁÊËÇÆ ™†«¾ÎÆÁù ™†«¾ÎÆÁù ·†ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ OULPNTLSV £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ ÈÉǾÃË ÈÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ¼¹É¹ÆËÁØ ¥¹Ë¾ÉÁ¹Äº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂǼƾÀ¹ÒÁËÆÔÂÉÌÄÇÆÆÔÂ¥š§©†ÅÅ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ »¾ÆËÁÄØÏÁÁ XXXPWLSV §¼Æ¾À¹ÒÁ˹»ÇÀ½ÌÎǻǽǻ&5†7FOU† ¨ÇÉÁľÃʤ­ʹÅÇÃľÂù†ÅÅ ±ÁƹÅÇÆ˹¿Æ¹Ø’ ÅÅ

 ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

£ÄÁŹË£ÇÆËÉÇÄÕ ™†«¾ÎÆÁù ¦ª« ­ÄǼÁÊËÇÆ ¦ª« ¦ª« ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¥¹Ë¾ÉÁ¹Äº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂǼƾÀ¹ÒÁËÆÔÂÇËÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

79


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™

¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ §Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ ¤¹Åȹ¼¹ÄǼ¾Æ†7 ¤¹ÅȹÄ×ÅÁƾÊϾÆËƹ؆›Ë 5%.&MFDUSJD ¤¹ÅȹÊ»¾ËǽÁǽƹØ »™ÉÅÊËÉÇƼ ¤¹ÅȹÊ»¾ËǽÁǽƹØ ÏÇÃÇÄÕž ¤¹ÅȹÊ»¾ËǽÁǽƹØ›Ë ¤¹ÅȹÊ»¾ËǽÁǽƹØ›Ë ›Ë›ÏÇÃÇÄÕ« ¤¹ÅȹÊ»¾ËǽÁǽƹØ.38 À¹Å¾Æؾ˼¹ÄǼ¾ÆÇ»Ì×›Ë ¤¹ÅȹÊ»¾ËǽÁǽƹØÊ»¾Ð¹ƹ»¾ËÉÌ ›Ë ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ҹ؛˟£®¨™£ 5%.&MFDUSJD ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ҹػ¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾&,' ¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁÆÁÊÏ043".†8 ¤¹ÅÈÔƹùÄÁ»¹ÆÁØÇ˽Ç8 ¤¹ÅÈÔ Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔž˹ÄÄǼ¾ÆÆÔ  ›Ë ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔª›ž«§¡§¦´ž†›Ë»ƹÄÁÐÁÁ ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔÊ»¾ËǽÁǽÆÔ¾  ›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁúÔËǻǤ¨šÊÄ×ÅĹÅÈÇÂÇ˽Ç8 ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¦¨šÇ»¹Ä†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁ䨧ΛËʶÈɹ ª»¾ËÁÄÕÆÁ䨧Îʶ¨©™ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÄ×ÅÁƾÊϾÆËÆÔ¤ª¨ *1 ÎÎÎÎ›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁ檨 ¦¨¨ ¤¨§ ©£¬ ª»¾ËÁÄÕÆÁê¹Ìƹ ›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽ-&%ÎƹÃĹ½ÆÇ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽ-&%λ¹ÉÅÊËÉÇƼÎ ¼¹É¹ÆËÁؼǽ¹ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽ-&%ÎƹÃĹ½ÆÇ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽÆÔÂÈÇËÇÄÇÐÆÔ ¹Æ¹ÄǼÎ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ¹ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆԾʻ¾ËǽÁǽÆÔ¾ Ä×ÅÁƾÊϾÆËÆÔ¾ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÈÔľ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¾*1 ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÊ»¾ËǽÁǽÆÔ¾ÄÁƾÂÆÔ¾  ›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁËÇоÐÆÔ¾.3 ªÇÍÁËÔº¾ÄÔ¾ÁÃÇÉÁÐƾ»Ô¾ XXXSV

 ÑË    ÑË     ÑË       

ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÆÁÀùØ

©§ ž«£™ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ¨ÇªËÉÇÂù £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ ·†ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

™»ËÇŹË›™†©†™&,' ™»ËÇŹË›™††ÈÇÄ Ç˽Ǚ 5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË½ÁÍ™›«©Ç˽ǙŹ 5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË½ÁÍ;ɾÆÏÁ¹ÄÕÆÔ™†&,' ™»ËÇŹË½ÁÍ;ɾÆÏÁ¹ÄÕÆÔ™† ŹÄǼ¹º¹ÉÁËÆÔ &,' ™»ËÇŹË½ÁÍ;ɾÆÏÁ¹ÄÕÆÔ™†&,' šÇÃÊÔ»ÊËÉ ƹÃĹ½ û¹ÉËÁÉÆÔ¾ÍÁÉÅÔ™›› šÇÃÊÔÈĹÊËÁÃǻԾÇËÅǽÌľÂ5&,'03 ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁЛ™† ¬ §›† ™† ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾›™†©†™&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾›™†©†™&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾›™†© †™&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾›™†© †™&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾›™†™&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁƹÃĹ½ÆǼÇÅÇÆ˹¿¹-FHSBOE2VUFP ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁÊÃÉÔËÇÂÁÇËÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ ʾÉÁ &,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁÏ»ŹËÇ»ÀÇÄ ¹Ä ¿¾Å†Ê¾É ȾÊÇà -FHSBOE ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÈÉÇž¿ÌËÇÐÆԾʆÎÁ†Å¾ÊË-FHSBOE ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ4DIOFJEFS&MFDUSJDʾÉÁÁ4&%/" ¡ÊȹÆÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ª»¾ËÇÀ¹É§ÈËÇÅ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©Ç˽Ǚ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕ¹»ËÇŹË›™†©Ç˽Ǚ

80

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

 ÑË ÑË    ÑË      ÑË 

ÇË É ÇË É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ »ƹÄÁÐÁÁ ÇËÉ »ƹÄÁÐÁÁ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ

£ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ™Æ˹ɹ¦Êà ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ 

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ›ÔÃÄ×й˾ÄÕÊÈǽʻ¾ËÃÇÂÁÁƽÁùËÇÉÇÅ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁÊÈÉÇËØ¿ÃÇÂE†ÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽ  ÅÅ £¹º¾ÄÕ£ª¨› ±››¨ ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕ¨›ª ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄՆùƹÄ º¾Ä Î ÅÅ-&(3"/% ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄ ƹÈÇÄÕÆÔ ÎÅÅ ÎÁÎÅÅ £¹º¾ÄՆùƹÄ ȾÉÍÇÉ »Ê¾ɹÀžÉÔ £¹º¾ÄՆùƹÄÎ Î Î Î 5%.&MFDUSJD £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î ¤ÇËÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈÉÇ»ÇÄÇÐÆÔ¾  ÅÅ045&, ¤×ÐÃÁ½ÄØÉÇÀ¾ËÇÃÅÇÆ˹¿»ÈÇÄ4DIOFJEFS&MFDUSJD ¦¹ÃÇƾÐÆÁüÁÄÕÀÔ½ÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ†Ø¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁÀÇÄÁɽÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ†Ø¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¨ÇÄÃÁ ÊËÇÂÃÁ ¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ ÃÉÔÑÃÁÞ˹ÄÄÁоÊÃÁÅÄÇËùŝ£ª ¨ÌÊù˾ÄÁ£¥¶™&,' ¨ÌÊù˾ÄÁ£«¶™&,' ©¹ÀÓ¾ÅÔÊÁÄǻԾ1 / 1FÇ˽Ǚ 5%.&MFDUSJD ©ÇÀ¾Ëù3+ƹÃĹ½Æ¹Ø-FHSBOE2VUFP ©ÇÀ¾ËùÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆ¹Ø ƹÊ˾ÆÆ¹Ø ÈÇÉË3+ £¹ËF *%$ ©ÇÀ¾Ëù˾ľÍÇÆÆ¹Ø $BU ÈÇÉË3+ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù†Í¹ÀƹØ »ÊËÉ ȾɾÆÇÊÁƹÉÌ¿ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù½ÄØÖľÃËÉÇÈÄÁËÁ½ÌÎÇ»Çà ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄùÊÁÄÇ»¹Ø»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÇ˽Ǚ †› ©ÇÀ¾ËÃÁ&GBQFM†.PTBJD½ÄØùº¾ÄՆùƹÄÇ» ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ$"3*7" -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¾*1-FHSBOE ©ÇÀ¾ËÃÁÖÄÁËÆÔÎʾÉÁÂ$FMJBOF 6/*$"501 ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×Ъ»¾ËÇɾ¼ ˾ÄÁ«›†ÉÇÀ¾ËÃÁšÇÄÏ»¼¹ÅŹ -FHSBOE ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁʾÉÁÁ"/".-FHSBOE»ƹÄÁÐÁÁ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁ؆Á†Í¹ÀÆÔ¾ÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁ؆ÍÊÁÅÁÊËÇÉÆÔ¾ ªËØ¿ÃÁƾÂÄÇÆǻԾ½ÄØùº¾ÄØ- ÅÅ ÑË ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁÍ ÍÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ ¶Æ¾É¼Çžɹ ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ†Í¹ÀÆÔ¾ †™ «É̺¹¼ÇÍÉÁÉÇ»¹Æƹب›® ¨› ¨¦ «É̺¹¿¾ÊËùØE†ÅÅ »Ê¾¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ «É̺¹¿¾ÊËùب›®ÅÅ ¬ §© ©&,' ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ²ÁËÔ†Á†Í¹ÀÆǼÇÌо˹ƹÃĹ½ÆÔ¾»ÊËɹÁ»ž˹ÄÄ5%.&MFDUSJD ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˲©› ˲©¦†    5%.&MFDUSJD ²ÁËÔÊÅÇÆ˹¿ȹƾÄÕײ¥¨†   ÁÊÈÇÄÆ*1*1 5%.&MFDUSJD ¶Ä¾ÃËÉÁù

 Å   Å          Å    ÑË         ÑË    ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É É É É É É É É É É É É É É É É É É É ÇË É ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ªËÉÇÁ˾ÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ šÇÃÊÔû¹ÉËÁÉ»ÊËɹ¾»¹¾ÅÔ¾ÈǽÊоËÐÁû¹ÊÊ .PFMMFS ™»ÊËÉÁØ £ÇÅÈÇƾÆËÔ½ÄØÊ»¾ËǽÁǽÆÔÎÊ»¾ËÁÄÕÆÁÃÇ» £ÇÉǺÃÁ»ÊËÉ»º¾ËÇÆƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺÃÁ»ÊËÉ»¼ÃƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺÃÁ»ÊËÉ»¼à º¾ËÇÆÌÆÁ»¾ÉʹÄƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺÃÁÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÁɹÊȹØлº¾ËÇÆƹºÇÉÆÔ¾ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊ )&(&- £ÇÉǺÃÁÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÁɹÊȹØлœ£ƹºÇÉÆÔ¾ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊ )&(&- ¤ÇËÇÝ£ªž˹ÄÄÁÐľÊËÆÁÐÆÔ   ÅÅ ¤ÇËÇÝ£ªž˹ÄÄÁÐÈÉÇ»ÇÄÇÐ    ÅÅ ¤ÇËÇÝ£ªž˹ÄÄÁоÊÃÁ    ÅÅ ¥ÁÆÁ†ÃÇÄÇÆÆÔ½ÄØÌÊËÖľÃËÉdžÌÊËÇÆÇ»ÇÐÁÀ½¾ÄÁÂ-FHSBOE ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁž½ÆÔ¾ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ÁÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ »¾ÊÕ¹ÊÊ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äت£ªÁʾɻ¾ÉÆÔ¾ÑùÍԆÊËÇÂÃÁÇ˽Ç6

TUSPZŠHB[FUBSV

      

ÄÌÐѹØ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀÃÁ¾ ½¾Ñ¾»Ç

©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ 

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

81


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ¨É¾ÊʆÃľÒÁ½ÄØǺ¿ÁŹùº¾ÄÕÆÔÎƹÃÇƾÐÆÁÃÇ» ÑÁÉÇùÊÊ ±«§£ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁÊÃÉÔËÇÂÁÇËÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ ʾÉÁ &,' ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×Ð «7Á5'†ÉÇÀ¾ËÃÁ »ËнÄØùº¾ÄՆùƹÄÇ» ,$ ±Ã¹ÍÔƹÊ˾ÆÆÔ¾ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈǽÌÊ˪£ªǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ±Ã¹ÍÔ˾ľÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÇÆÆÔ¾Ç˽Ç6¹ÆËÁ»¹Æ½¹ÄÕÆÔ¾ ±Ã¹ÍÔÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾¡¶£Ç˽ÇÅǽ ¸ÒÁÃÁÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ¹»ËÇŹËÁÃÁÈÇ»¹ÑÁÅÊξŹÅ

   

ÆÁÀÃÁ¾ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾

£ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ©§ ž«£™ ©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¦Ç»Ô©¾¼ÁÇÆ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¶Ä¾ÃËÉÇÄÁ½¾É

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©§ ž«£™ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹º¾ÄÕ¨Éǻǽ¡ÀÇÄØÏÁØ ™ÊºÇ˾ÃÊËÇÄÁË ˾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ŹÉÃÁ™ š ›ÁÆÁÈĹÊË»¹ÊÊ ¡ÀÇľÆ˹¿¾ÄËdžÀ¾Ä¾Æ¹Ø ÊÁÆØØÎ £¹º¾ÄÕ/:.ž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ £¹Ë £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ £¹ËF £¹º¾ÄÕ651/FPMBOȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ £¹ËF £¹º¾ÄÕ651 ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÁÆÊËÉÌžÆË £¹º¾ÄÕ››œs¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œs¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œ ››œÆ¼ ››œÆ¼†MT £¹º¾ÄÕ››œ†¨ž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œ†¨ž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ£œÎ ɾÀÁÆǻԠ£¹º¾ÄÕʹÅÇɾ¼ÌÄÁÉ̾ÅÔ½ÄØǺǼɾ»¹ËÉ̺ ÃÉÇ»ÄÁ ÈÄÇÒ¹½Çà £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ3(6 £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ4"5 $BWFM ¡Ë¹ÄÁØ £¹º¾ÄՆùƹĝ£ª »ËÐÈǽÊÁÄǻԾÁÃÇÅÈÕ×˾ÉÆÔ¾ÉÇÀ¾ËÃÁ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ¦Ç¿ÆÁÏÔ½ÄØɾÀÃÁùº¾ÄØ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊ ±«§£ ¨Éǻǽ¨› ¨›ª ±››¨ ¨Éǻǽ¨›ª ±››¨ ¨¬œ¦¨ £ª¨› ùº¾ÄÕ››œÎ »ƹÄÁÐÁÁ ¨Éǻǽ¨¬œ›Î¿À ¨Éǻǽª¡¨ ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ ¬½ÄÁÆÁ˾ÄÁºÔËǻԾÁÊÁÄǻԾ »Ê¾ËÁÈÇɹÀžÉÔ&,' ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', ¶ºÇÆÁË ¶Ä¾ÃËÉÇùÉËÇÆ ¶Ä¾ÃËÉÇùÉËÇÆ ¶Ä¾ÃËÉÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

  Å Å  Å Å             Å ÈÅ    

É É É É ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ É É É É ÆÁÀÃÁ¾ É É É É É É É É É É É É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ É ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ É »ƹÄÁÐÁÁ ÆÁÀÃÁ¾ É ÆÁÀÃÁ¾ É É É É ÇÈËÇ»¹Ø

¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ £Ä¾ÅÅÔÈÉÌ¿ÁÆÆÔ¾8"(0»¹ÊÊ †ûÅÅ œ¾ÉŹÆÁØ ¨É¾½ÇÎɹÆÁ˾ÄÁ¨¨¦™&,' ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ†Í¹ÀÆÔ¾&,' ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ†Í¹ÀÆÔ¾&,' ±Ã¹ÍÔ›©¬ ±©ª ™›©ÈÇ»¹ÑÁÅÊξŹÅ ²ÁËÃÁ&,'ÈĹÊËÁÃǻԾ*1 *1Ç˽ÇÅǽÌľÂ ²ÁËÃÁ£ªÈĹÊËÁÃǻԾ*1 *1Ç˽ÇÅǽÌľÂ ²ÁËÃÁû¹ÉËÁÉÆÔ¾ ÃÇË˾½¿ÆÔ¾ÈÇ»¹ÑÁÅÊξŹÅ ²ÁËÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾¼¾ÉžËÁÐÆÔ¾*1&,'

82

ÂÖÂ

    

ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦«

²ÁËÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨ ²©¦¥&,' ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦ ²©›Ç˽ÇÅǽÌľÂ&,' ²ÁËÔÌоËÆdžɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¬¦ ²©¬›Ç˽ÇÅǽ&,'

 

ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾

£ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ

†† †† †† †† †† ††

«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁùªÈ¾Ï˾ÎÆÁù ™¼É¾¼¹ËÈǽɹºÇËÃÁɹÊË»Çɹ ™¨© Ã̺ÅÊÈǽǼɾ»ÇÅ†† ††

š¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾ÄÁ ©ÇÊÊÁØ †Ä

ÑË

ÇËÉ

¨¹ÉËƾÉ

††

š¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾ÄÁÇËÇÅÊÃǼÇÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾Ä؆Ä

¬¥¥†

†† ††

¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªË¹ÆÃÁ ¹ÈйÊËÁ£ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ™ÈȹɹËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾"JLFO ©¾Ê¹Æ˹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇËÔÊÌȹÃÇ»ÇÐÆÔÅÁľÆ˹ÅÁ

ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ É

§¨«¨¤™ª« œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† ††

ÇËÉ

¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­

†† ††

£¡¨Á™ ¥¹ÆÇžËÉÔ ˾ÉÅÇžËÉÔ ÇÈɹ»Ô ˾ÉÅÇŹÆÇžËÉÔ

ÑË

ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ™ÈȹɹËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾©¾Ê¹Æ˹ ™ÂþÆ ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ª™¡†¹ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ª™¡†¹ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£† ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ E ¥©† ª ¤¶  ¥ÇÊû¹ 

   ü

½Ç¼Ç»ÇÉ É É É É É ÇË É

.BDIJOF4UPSF Ź¼ ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ©ÇƽÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† ††¨¾Ë¹Ä §« 

†† ††

¦¹ÊÇÊÔ ¦¹ÊÇÊ£¦ªš¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË ¨ÁĹÄǺÀÁÃÇ»¹Ø›Ë ÅÅ †ÎǽÅÁÆ.BLJUB )3¨¾ÉÍÇɹËÇÉ4%4†QMVT ›Ë ¿ ü.BLJUB .()'¦¹¼É¾»¹Ë¾ÄÕ¼¹ÀÇ»ÔÂ¥ÇÒÆÇÊËÕÃ›Ë "*,&/ .4º¾ÆÀÇÈÁĹ Ã̺ÊÅ ÛËÄÊ ÑÁƹÊÅ º¹Ã Ä4UJIM ™ÈȹɹËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ š¾ÆÀǼ¾Æ¾É¹ËÇÉ)JUBDIJ4$ L7 š¾ÆÀǼ¾Æ¾É¹ËÇÉÔ š¾ÆÀÇÈÁĹ45*)-.4

   ÑË ÑË

É É É É É À»ÇÆÁ˾ É

.BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF «ÇɼǻԝÇÅ#04$) ¥Ìɹ»¾Â §¨«¨¤™ª« «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ÆÀÇÈÁÄÔ š¾ËÇÆÇžѹÄÃÁ œ¹ÀÇÆÇÃÇÊÁÄÃÁ É¾ÄÕ#04$)(4#3& ¡Æ»¾ÉËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ)JUBDIJ™¥ ¥¹ÑÁƹÑÄÁÍÇ»¹ÄÕƹØ̼ÄÇ»¹Ø%FXBMU ¥ÇÄÇËÇÃÇ˺ÇÂÆÔÂ.BLJUB$ ¨¾ÉÍÇɹËÇÉ.BLJUB)3 ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ

  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË 

  É É É É É 

«ÇɼǻԝÇÅ#04$) «ÇɼǻԝÇÅ#04$) «ÇɼǻԝÇÅ#04$) «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥Ìɹ»¾Â «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥Ìɹ»¾Â «ÇɼǻԝÇÅ#04$)

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¥¹ÑÁƹÑÄÁÍÇ»¹ÄÕƹØÇËÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

83


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ªÆ¾¼Ç̺ÇÉÒÁÃ$4$"/"%*"/" ªË¹ÆÃÁ «ÉÁÅžÉÔº¾ÆÀÁÆǻԾ ¬±¥)JUBDIJ44 ¬±¥†¥ÑÄÁÍŹÑ̼Ä›Ë ǺÅÁÆ ÅÅ¡Æ˾ÉÊÃÇÄ ±ÌÉÌÈÇ»¾É˹ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂ)JUBDIJ%7' ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË#PTDI %SFNFM ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË)BNNFS ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË6SBHBO ÌºÉ £Á˹ ©ÇÊÊÁØ ¼¹É¹ÆËÁØ½ÇľË ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË¥¹ÃÁ˹ ®Á˹ÐÁÁ½É

ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË 

É À»ÇÆÁ˾ É É É ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾

«¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «ÇɼǻԝÇÅ#04$) §¨«¨¤™ª« ¥Ìɹ»¾Â .BDIJOF4UPSF ¥Ìɹ»¾Â ·†ËÉÁϾÆËÉ ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™Æ˹ɹ¦Êà §É¼É¾ÅÊËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà §É¼É¾ÅÊËÉÇ ™Æ˹ɹ¦Êà ¨ÇªËÉÇÂù «ÇɼǻԝÇÅ#04$) «ÇɼǻԝÇÅ#04$) ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà «ÇɼǻԝÇÅ#04$) «ÇɼǻԝÇÅ#04$) œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË ÁÊÃÁ¹ÄŹÀÆÔ¾ ÁÊÃÁÈÁÄÕÆÔ¾ ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇÂÁÖľÃÉdž ɹÊÎǽÆÁà ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇ »¾ÊÕ¹ÊÊ ÇÈËÇÅ ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ ÃÁÊËÁ £ÁÊËÁ »¹ÄÁÃÁ £Ä×ÐÁ¼¹¾ÐÆÔ¾ £ÇÉÇÆÃÁºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾3VLP œ¾ÉŹÆÁØ ¥ÇÄÇËÃÁ ÆÇ¿Ç»ÃÁ ª»¾ÉĹ ½ÁÊÃÁ °¾É¾ÆÃÁ½ÄØÄÇȹË

  ÑË    

 À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ƾ½ÇÉǼÇ   

§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇ˪ËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ ›ÔÑÃÁ†ËÌÉÔ¬¤«† Ǻľ¼Ð ÇÏÁÆà »ƹÄÁÐÁÁ ÁÊÃÁ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ÇÈËÇÅ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ»»ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø»ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ XXXPNEPNSV

 ÑË ûÅ ûÅ

ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

ªËÉÇ£ɾȾ¿£ÇÅÈľÃË ™Æ˹ɹ¦Êà §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† ††

§ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾§¼Æ¾À¹ÒÁ˹ £Ä¹È¹ÆÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ £É¹ÊùǼƾÀ¹ÒÁËƹØ ž˹Äùº¾ÄÕ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ ¤¾Æ˹˾ÉÅÇÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÕƹØʹÅÇÃĤ«ª¥ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹ÒžË ½¾É¾» ¿ºÃÇÆÊËÉ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹¥¡œ† XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ ü §¼Æ¾À¹ÒÁ˹&630†¤ÁˆÅÅ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ŹËÈÉÇÑÁ»ÆǺ¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÅÅ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹¥š§©ÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔ†ÅÅ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹¨Ä¹À¹ÊÃľ†ŹÊËÁù §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ

 ü ÑË ÌȹÃ ûÅ ÌȹÃ ûÅ ü 

 ½Ç¼Ç»ÇÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ É ÇËÉ É ÇËÉ É 

©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§ÀÇÆ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ ü §Ëº¾ÄÁ»¹Ë¾ÄÕÈǽɾ»¾ÊÁƾª¹¼ÌÊ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ Ä ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽÄØËùƾ»ÔÎ ÃÇ»ÉÇ»ÔÎÈÇÃÉÔËÁ ü ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃÊ ǼƾÀ¹Ò†¹ÆËÁʾÈËÁà XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ †ü ¨ÉÇÈÁËù†¹ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ½¾ÀÁÆ;ÃËÇÉ º¾ËÇÆ ½É¾»¾ÊÁƹ ü ©Ìù»¹ÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ªÇÊ˹»½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔÂÀ¹ÒÁË,SBTVMB»¹ÊÊ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ ü ªË»ÇÄÔ ¼ÇÄÇ»ÃÁ ¬Ê˹ÆǻùÊÁÊ˾Å»Á½¾ÇƹºÄ×½¾ÆÁØ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ ±Ã¹ÍÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ½ÇÛ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  

ÇËÉ É ÇËÉ †É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË §¼Æ¾À¹ÒÁ˹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÑĹ¼º¹ÌÅÔÈÇÆÁÀÃÁÅϾƹÅ

84

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

 ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¥¹Ê˾ɪËÉÇ ·†ËÉÁϾÆËÉ

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† ††


ª¨ž¯§žŸ™®§ «§›™©´«™©™ ›ÇÉÇ˹ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾"MVUFDI )PSNBOO %PPSIBO ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾ »Ê¾»Á½ÔÈÉÇÍÁÄØ ¬Ê˹ÆǻùÑĹ¼º¹ÌÅÇ»ÁžιÆÇËÃÉÔËÁØ»ÇÉÇË XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ ±Ä¹¼º¹ÌÅÔ

 ûÅ 

 ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ 

­¹ºÉÁùŸ¹Ä×ÀÁ ­¹ºÉÁùŸ¹Ä×ÀÁ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ­¹ºÉÁùŸ¹Ä×ÀÁ

†† †† †† †† ††

ª¨ž¯§žŸ™®§ «§›™©´«™©™ ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ ¨¾ÉйËÃÁª¨ž¯ «©™£« «§°£™ ÊĹ˾ÃÊÆÔÅÈÇÃÉÔË ÈÉ¥¹ÉÃʹ ¨¾ÉйËÃÁκ Ĺ˾ÃÊ ÃÇ¿¹§ÈËÇÅ ©Ìù»ÁÏÔ ȾÉйËÃÁ ÇÐÃÁ ŹÊÃÁ

ȹɹ ÑË 

ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ

©ÇƽÇ ™Æ˹ɹ¦Êà ©¾ÅÇÆËÊËÉÇÂ

†† †† †† †† ††

©¾ÅÇÆËÊËÉÇ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† ††

®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ £ÁÊËÁ »¹ÄÁÃÁ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ºÌŹ¿ÆÔ¾ÃɾÈÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾½ÄØŹÄØÉÆÔÎɹºÇË ¥¾ËÄÔÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾ ÊÁÆ˾ËÁоÊÃÁ¾ ±È¹¼¹ËÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»ÔÂ

 ÑË ü

ÇË É É ÇË É É

«¹É¹¬È¹Ãǻù ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Øž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E†ÅÅ ÁÊȾÆʾɆÌÊËÉÇÂÊ˻ǽÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁÈǽÊÃÇËÐ žÅÃÇÊËÁÈÇÄÁÖËÁľÆǻԾºÌ ¤¾Æ˹ÊÁ¼Æ¹ÄÕƹؽÄØǼɹ¿½¾ÆÁ ¤¾Æ˹ÌȹÃÇ»ÇÐƹØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø ÈÇÄÁÖÊËÉÇ»¹Ø ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ½»ÌÊËÇÉÇÆÆÁ¾ƹ»ÊȾƾÆÆÇÂÇÊÆÇ»¾ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾½ÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ÊÃÇËÐ ¤ÇËÇÃÇ»ÇÒÆÇ ÅØÊÆÇ ÃÇƽÁ˾ÉÊÃÁ ¥¹ÊËÁÃÁºÁËÌÅÆÔ¾¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊ ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ¥£©½ÇË ÆǻԾ XXXPNEPNSV

ÉÌÄÇÆ ÑË ÑË ÃÅ ÑË ÑË º¹Æù ÑË

ÇËÈÉÇÁÀ» É É É ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË š© ¨£­ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¨ÉÇž˾ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÇÍÉÇ˹ɹ ùÉËÇÆÆÔ¾ÃÇÉǺÃÁÄ׺ÔÎɹÀžÉÇ» ºÁËÌÅƹØÌȹÃǻù

¨ÉÇž˾Â

††

¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌÈǽÊËÉÇÁË¥ÌÊÇÉ ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾ žÑÃÁ½ÅÌÊÇɹÄ ¨¹Ã¾ËÔ»¹ÃÌÌÅÆÔ¾»¹ÊÊ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø »ËÇÉÇÂÊÇÉË ¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÇľÍÁÆǻԾ ¨Ä¾ÆÃÁ˾ÈÄÁÐÆÔ¾ÊȾÏ ©ÇÊ ¹¼ÉÇ ÉÇʹ ÌÉÇ¿¹ÂÆ¹Ø ÊÁºÁÉÊÃ¹Ø ÖÄÁË ªÃÇËÐ ŹÄØÉÆÔÂÊÃÇËÐ ÊÃÇËÐÊÄǼÇËÁÈÇÅ ªËɾÂІÈľÆù½ÄØŹÑÁÆÆÇ ÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ªËɾÂІÈľÆùÈÁÒ¾»¹Ø

ÑË ÑË ûÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÈÅ ÑË ü ÑË

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É É É ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É É É É É É

§ÅÇÅ ©¾ÅÇÆËÊËÉÇ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆǾ

ûÅ

ÇËÉ

¾½¹Ä ¨ª£

†† ††

©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ™Æ¼¹ÉÔ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ šÄÇÃȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ PQ[†PNTL!NBJMSV šÄÇÃȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ XXXQFOPCMPLPNTLSV šÌɾÆÁ¾¹ÄŹÀÆǾÇË»¾ÉÊËÁ½ÇÅÅ šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹¨¦ Ê˹ÄÕ ùÈɾÅÇÆË šÔËÇ»ÃÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÈÉǽ¹¿¹ ¹É¾Æ½¹ ›ÁºÉÇÌÃĹ½Ã¹þɹÅÁоÊÃÇÂÈÄÁËÃÁ ›Ê¾»Á½ÔɾÅÇÆ˹

TUSPZŠHB[FUBSV

ûÅ  ÈÅ ÑË 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É 

¾½¹Ä ¨ª£ §ÅÊÃÁÂȾÆǺ¾ËÇÆÀ†½ §ÅÊÃÁÂȾÆǺ¾ËÇÆÀ†½ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ šÌɆ›Ç½ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ·ËÁÊ ©¾ÅÇÆË §§§

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† ††

85


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ›Ê¾»Á½ÔɾÅÇÆËÆÔÎ Ç˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔɾÅÇÆËÆÔÎ Ç˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ» ÃÉÇ»ÄÁ ÈǽÀ¾ÅÆÔÎÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ¹Å¾Æ¹ÈÇÄÇ»

   

  ÈÇÊž˾ À»ÇÆÁ˾ 

«¶ªª ·ËÁÊ «¶ªª ¦Ç»Ô©¾¼ÁÇÆ ¦«¨ ©¾ÅÇÆË §§§

†† †† †† †††† †† †† †††† ††

¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ÃÁÇÊÃÇ» ºÔËÇ»Çà ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉ º¹ÄÇà ÃÇÄÇÆÆ ;ÉÅ ¹ÉÇÐÈÇÃÉÁ½É ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ȹÉþËÉÇÀ¾Ë ºÇɽ ÅǽÌľÂƹ»ÔÊÇÃÇËÇÐÁÅÈǺÇÉ̽ £¹ÉùÊÆǾÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç £ÇË˾½¿Á ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç ¥ÇÆ˹¿Î̽ǿȹÉþËÆÔÎÈÇÄÇ»ÊÈÉÁÅ»ÔÊÇÃÇËÇÐÁÅÈǺÇÉ̽ §ºÇ¼É¾»ËÉ̺ ÃÉÇ»ÄÁ ½ÇÉÇ¿¾Ã ÊËÌȾƾ §ºÊľ½Ç»¹ÆÁ¾À½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁÂ

ûÅ Ë  ûÅ  

ÇËÉ ÇËÉ  É À»ÇÆÁ˾ 

ªÁ¼Å¹ ¾½¹Ä ¨ª£ ¥ÆÇØÆ ¡¨ «¶ªª ¾½¹Ä ¨ª£ ¥ÆÇØÆ ¡¨ £ÉÇ»«É¾Â½†§ÅÊà ·ËÁÊ

†† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †† ††

§ÍÁÊÈǽÃÄ×Ð ¨¹»ÁÄÕÇÆÔËÇɼǻԾ ÃÁÇÊÃÁ ºÔËÇ»ÃÁ ºÇÃÊÔ ÅǽÌÄÕÆÔ¾À½¹ÆÁØ ¨ÇÄÔƹÄÁ»ÆÔ¾½ÄØÄ׺ÔλÁ½Ç»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁÁ ¨ÇÄÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾ ¨ÉǾÃËÔȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁû¹ÉËÁÉ ©¹ºÇËÔÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾

 ûÅ  ÑË ÑË 

 ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ 

«¶ªª ™©«¹ ¦«¨ ·ËÁÊ ¾½¹Ä ¨ª£ ™ÄÕØÆʪËÉÇ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ™ÄÕØÆʪËÉÇÂ

†††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

«ÇùÉÆÔ¾ÁÀ̺ÇÍɾÀ¾ÉÆÔ¾ɹºÇËÔ

¬¥¥†

†† ††

©¾Àù¹ÄŹÀƹØ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇƹËÇÄÒÁÆÇÂÅÅ ©¾Àù¹ÄŹÀƹØÃÁÉÈÁй ½¾ÅÇÆ˹¿ ©¾Àù¹ÄŹÀƹØÈÉǾÅÇ» ÈÉǾÃË ©¾Àù¹ÄŹÀƹØÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ» ÃÇÄÇÆÆ ÅÇÆÇÄÁËÆÔÎȾɾÃÉÔËÁ ©¾Àù¹ÄŹÀÆ¹Ø ÅÇÆ˹¿ ÌÊÁľÆÁ¾ ©¾ÅÇÆ˺¹ÄÃÇÆÇ» »ÔÆÇÊÃÉÔÑÁ ©¾ÅÇÆ˺¾ËÇÆÆÔÎÈÇÄÇ» ©¾ÅÇÆË»ÇÍÁʾ

    

    

©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ž»ÉÇ¥ÇÆ˹¿ ·ËÁÊ ©¾ÅÇÆË §§§

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¾ÅÇÆËÈÇÄÁžÉÆÔÎÈÇÃÉÔËÁÂÈÇĹ ©¾ÅÇÆËÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔû¹ÉËÁÉ ÇÍÁÊÇ» ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽ¾É¾»ØÆÆÔνÇÅÇ» º¹ÆÕ ½¹ÐƽÇÅÁÃÇ» XXXMFUPSV ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ» ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ»ÁÀºÉÌʹ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ»ÈǽÃÄ×Ð ùÉùÊÆÔÎ ºÉÌÊÇ»ÔÎ ȾÆǺ¾ËÇÆÆÔÎ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ» ½¹Ð º¹ÆÕ ¼¹É¹¿¾Â ÈÉÁÊËÉǾÃÇËÍÌƽ½ÇÃÉÇ»ÄÁ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ» ÃÇË˾½¿¾Â ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ» ÃÇË˾½¿¾Â ½¹Ð º¹ÆÕ ¼¹É¹¿¾Â ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÀÃÁÉÈÁй ½ÇŹ º¹ÆÁ º¾Ê¾½ÃÁ XXXMFUPSV ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÀÇÏÁÄÁƽɺɾ»Æ¹ ½ÇŹ º¹ÆÁ º¾Ê¾½ÃÁ ½ÇÊ˹»Ã¹

    ûÅ  

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  À»ÇÆÁ˾ É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾

¦«¨ ¦«¨ ¤¾ËÇ «ª£ ž»ÉÇ¥ÇÆ˹¿ «¶ªª ©™£§ ªÆ¹ºªËÉÇœÉÌÈÈ ™»¹Æ˹ ¤¾ËÇ «ª£ ¾É¾»ÇÊËÉÇÂ

†† †† †† †††† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† ††

86

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ยฉย™ยšยงยซยดยฌยชยคยฌยœยก

ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡รร€ร‹ยพรˆร„ร‡ยบร„ร‡รƒร‡ยปยบร‰ยพยปร†ยน ยฝร‡ร…ยน ยบยนร†ร ยบยพรŠยพยฝ XXXMFUPSV ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡รƒยนร‰รƒยนรŠร†ร”รŽยฝร‡ร…ร‡ยป ยชร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•รŠร‹ยปร‡ร‹ร‡ร‰ยผร‡ยปร”รŽรˆยนยปรร„ร•ร‡ร†ร‡ยป ยบร”ร‹ร‡ยปร‡รƒ รƒยนร‰รƒยนรŠร†ร”รŽร€ยฝยนร†รร‚ ยซยพร‰ยนรŠรŠยน ยปยพร‰ยนร†ยฝยน ร€รร…ร†รร‚รŠยนยฝ ยฌรƒร„ยนยฝรƒยนร‘ร‹รŒรร†ยนร˜รˆยนร‰รƒยพร‹ยน ร…ยนรŠรŠรยป รˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜ยฝร‡รŠรƒยน ยฌรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปร‡ร…ยนร†รŠยนร‰ยฝร†ร”รŽรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ร‡รรรŠร†ร”รŽร€ยฝยนร†รร‚รยฝร‡ร…ร‡ยป ยฌรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปร‡รˆยพรŠรƒร‡รยพร…ยพร†ร‹ร†ร”รŽรŠร‹ร˜ยฟยพรƒ

   

   

ยคยพร‹ร‡ ยซยชยฃ ยซยถยชยช ยฉย™ยยฃยง ยžยปร‰ร‡ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยฅร†ร‡ร˜ร† ยกยจ ยฉย™ยยฃยง ยทร‹รรŠ

ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฌรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปร‡รˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร‡ร‚รƒร‰ร‡ยปร„รยฅร‡ร†ร‹ยนยฟยฉยพร…ร‡ร†ร‹ยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜ ยฌรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปร‡รˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”รŽยบยพรŠร‘ร‡ยปร†ร”รŽรˆร‡ร„ร‡ยปยฅร‡ร†ร‹ยนยฟยฉยพร…ร‡ร†ร‹ยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜ ยฌรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปร‡รˆร‡ร‹ร‡ร„รƒร‡ยปย™ร‰ร…รŠร‹ร‰ร‡ร†ยผ ยฌรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปร‡รˆร‰ร‡ร…ร”ร‘ร„ยพร†ร†ร”รŽรˆร‡ร„ร‡ยป ยฌรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปร‡ รˆร‡ยฝยผร‡ร‹ร‡ยปรƒยนรร‰ยพร…ร‡ร†ร‹ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”รŽรˆร‡ร„ร‡ยป ยฌร‹ยพรˆร„ยพร†รยพรˆยพร‰ยพรƒร‰ร”ร‹รร‚ร€ยนยฝยพร†ร•ยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜รƒยนรยพรŠร‹ยปยน ยญรŒร†ยฝยนร…ยพร†ร‹ร” ยผรยฝร‰ร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร˜ ยฑร„รรร‡ยปรƒยน ร„ยนรƒรร‰ร‡ยปรƒยน รˆร‡รƒร‰ร”ร‹รยพร…ยนรŠร„ร‡ร…

   รƒรŒยบร… 

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ 

ยฆยซยจ ยฆยซยจ ยซยถยชยช ยทร‹รรŠ ยฆยซยจ ยซยพรˆร„ร‡ยœร‰ยนยฝ ยฆยซยจ ยฅร†ร‡ร˜ร† ยกยจ

ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย†

ยฃร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพรรยนรŠยนยฝร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร” ย›รŠยพยปรยฝร”รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร‡ย†ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟร†ร”รŽร‰ยนยบร‡ร‹ ยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพยฝร‡ยบร‡ร‰ร†ร”รŽร–ร„ยพร…ยพร†ร‹ร‡ยปรˆร‡ยปยนร‘รร…ร–รŠรƒรร€ยนร… ยฃยนรˆร‰ยพร…ร‡ร†ร‹ร…ร˜ยผรƒร‡ร‚รƒร‰ร‡ยปร„ร ร†ร‡ยปร”ร‚ร…ยพร‹ร‡ยฝ ยบยพร€รŒยผร‰ร‡ร€ร”รˆร‰ร‡ร‹ยพรยพรƒ ยฃร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹รŒยพร…รƒร‰ร‡ยปร„ร—รรยนรŠยนยฝรˆร‡ยฝรƒร„ร—ร ยฃร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพรรยนรŠยนยฝร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร” ยฃร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพรรยนรŠยนยฝร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร”รˆร‡ยฝรƒร„ร—ร รŒรŠร‹ร‰ร‡ร‚รŠร‹ยปร‡ร…ยนร†รŠยนร‰ยฝ ยฃร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร” ร…ยพร…ยบร‰ยนร†ยน ร†ยนรˆร„ยนยปร„ร˜ยพร…ร”ยพ ร…รยพร‰ยพรˆรรยน ร‡ร†ยฝรŒยปรร„ร„ยน ยฃร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพร‰ยนยบร‡ร‹ร”ร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร ร‰ยนรŠรยพร‹ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ รƒร‡ร…รˆร„ยพรƒร‹ยนรรร˜ ยฃร‰ร‡ยปร„รรˆร‡ร„รร…ยพร‰ร†ร”ยพยบยพรŠร‘ร‡ยปร†ร”ยพ ร‰รŒร„ร‡ร†ร†ร”ยพ

    

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ รˆร‡รŠร…ยพร‹ยพ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰  ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ รˆร‡รŠร…ยพร‹ยพ

ยฉย™ยยฃยง ยชรยผร…ยน ยฆร‡ยปร”ร‚ยฉยพยผรร‡ร† ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยฉยพร…ร‡ร†ร‹ ยงยงยง ยฉย™ยยฃยง ย™ยปยนร†ร‹ยน ยฆร‡ยปร”ร‚ยฉยพยผรร‡ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟรƒร‰ร”ร‘ร„ร—ยบร‡ร‚รŠร„ร‡ยฟร†ร‡รŠร‹ร ยงยบร‘รยปรŠยนร‚ยฝรร†ยผร‡ร…ยฝร‡ร…ร‡ยป ยบยนร„รƒร‡ร†ร‡ยป ยงร‹ยฝยพร„รƒยนรยนรŠยนยฝร‡ยปรŠยนร‚ยฝรร†ยผร‡ร… รŠร‹ยพร†ร‡ยปร”ร…รรˆยนร†ยพร„ร˜ร…ร รƒยพร‰ยนร…รรƒร‡ร‚ ยฉยนยบร‡ร‹ร”รƒร‰ร‡ยปยพร„ร•ร†ร”ยพยผยนร‰ยนร†ร‹รร˜ ยฉยนยบร‡ร‹ร”รยนรŠยนยฝร†ร”ยพ ยชยพร‹รƒยนยฝร„ร˜รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”รŽร„ยพรŠร‡ยปยปร†ยนร„รรรรรŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนยปยงร…รŠรƒยพ ยชยพร‹รƒยนรยนรŠยนยฝร†ยนร˜ยปร†ยนร„รรรรรŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนยปยงร…รŠรƒยพ XXXPNEPNSV

รƒยปร…   รƒยปร… รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰   ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป

ยชร‰รŒยบย†ยชยพร‰ยปรรŠ ยžยปร‰ร‡ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟ ยชร‰รŒยบย†ยชยพร‰ยปรรŠ ยซยถยชยช ยซยถยชยช ยงร…ยร‡ร… ยงร…ยร‡ร…

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฉยพร…ร‡ร†ร‹ ยงยงยง ยซยถยชยช ยชยพยปยพร‰ย†ยทยผ ยชยนร†ร‹ยนย†ยšร‰ร‡ ยชยพยปยพร‰ย†ยทยผ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยชยนร†ร‹ยพรŽร†รรยพรŠรƒรยพร‰ยนยบร‡ร‹ร” ย›ร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝ ย›ร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝ ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รยพยœยนร‰ยนร†ร‹รร˜ ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟร†ยนร‰รŒยฟรยปร†รŒร‹ร‰รŠยพร‹ยพร‚ยปร‡ยฝร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝยน รƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟรŠรรŠร‹ยพร…ร‡ร‹ร‡รˆร„ยพร†รร˜ ยปร‡ยฝร‡รˆร‰ รƒยนร†ยนร„รร€ยนรรร ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยผยนร‰ยนร†ร‹รร˜ ยจร‰ร‡รรรŠร‹รƒยนร†ยนร‰รŒยฟรŠยพร‹ยพร‚รƒยนร†ยนร„รร€ยนรรรร…ยนร‘รร†ร†ร”ร…รร‰รŒรร†ร”ร…รŠรˆร‡รŠร‡ยบร‡ร…

  

  รŠรƒรยฝรƒร 

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยฅร‡ร†ร‹ยนยฟรƒร‰ร”ร‘ร‡ร‹ร‰รƒยปร…

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #20 (717) 26.05.14

87


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ™Ë˾ÊËÇ»¹ÆƹØÖľÃËÉÇ˾ÎÆÁоÊùØĹºÇɹËÇÉÁؽǛ ›»Ç½ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇýÇÛ»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ× ›Ê¾»Á½ÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔÎɹºÇË ¥ÇÆ˹¿ÃÇÅÈÕ×˾ÉÆÔÎʾ˾ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾»û¹ÉËÁɹΠйÊËÆÔÎ½ÇŹΠÇÍÁʹÎ ªºÇÉùÑùÍÇ»™›«§¥™«¡ ™¯¡¡ ¬¨©™›†¸ ›©¬ ™›© ²§ ²© ¨© ²ª ªºÇÉùÑùÍÇ»›©¬ ±©ª ™›© ØÒÁÃÇ»ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ʾÉËÁÍÁÃ¹Ë ªºÇÉùÑùÍÇ»ÈÇ»¹ÑÁÅÊξŹÅ ʾÉËÁÍÁÃ¹Ë 

    

 À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾

¶É¼ÇÆÇÅÁù ¶¤ž£«©§ª«©§¢ «¶ªª §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ

†† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

¬ÊÄ̼Á¹Ë˾ÊËÇ»¹ÆÆÇÂÖľÃËÉÇ˾ÎĹºÇɹËÇÉÁÁ½Ç› ÈÉÇÀ»ÇÆù ¬Ê˹Æǻù˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔιÆ˾ÆÆ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÇË™½Ç¸½ÄØ×ÉÁ½ÁÐÁÍÁÀÄÁÏ ª©§ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ »Ô¾À½ÊȾφ˹º¾ÊÈÄ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ ¾ÊËÕª©§

  

 ½Ç¼Ç»ÇÉ ½¾Ñ¾»Ç 

¶¤ž£«©§ª«©§¢ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¨©§¥š´«¶¦ž©œ§ §§§ ªœ¶ª ¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾ Ä׺ԾɹÀžÉÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ÊɹÀ¼ÉÌÀÃÇ šÌɾÆÁ¾ºÇÄÕѾ½¾ºÁËÆÔÎÊû¹¿ÁÆ šÌɾÆÁ¾ºÇÄÕѾ½¾ºÁËÆÔÎÊû¹¿ÁÆ šÌɾÆÁ¾ºÇÄÕѾ½¾ºÁËÆÔÎÊû¹¿ÁÆ šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹¨¦ Ê˹ÄÕ ùÈɾÅÇÆË

ÑË  ÈÅ

ÇËÈÉÇÁÀ»  ÇËÉ

œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË ›ÇÉÇËÆÁÃÇ» ¡¨ ›ÇÉÇËÆÁÃÇ» ¡¨ ›ÇÉÇËÆÁÃÇ» ¡¨ šÌɆ›Ç½

†††† †††† †† †††† ††††

šÌɾÆÁ¾ ɾÅÇÆË ÄÁûÁ½¹ÏÁØÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì šÌɾÆÁ¾ ɾÅÇÆË ÄÁûÁ½¹ÏÁØÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ¹ºÁ»Ã¹Ê»¹Â½ÄÁÆǽÇÅ ©¹ºÇËÔº¾ËÇÆÆÔ¾ ÍÌƽ¹Å¾ÆË ©¹ºÇËÔºÌÉǻԾ½ÇÅ ©¹ºÇËÔÊ»¹ÂÆÔ¾ ­Ìƽ¹Å¾ÆËÔƹÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔλÁÆËÇ»ÔÎÊ»¹ØÎ

   Å 

 À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ ÇËÉ

›ÇÉÇËÆÁÃÇ» ¡¨ ›ÇÉÇËÆÁÃÇ» ¡¨ ©¾¼ÁÇÆ ¹¼É¾ºÁƤ¦ ¡¨  ªŸš’ ¶ÃÇÊËÉÇÂ

†† †††† †††† †††† †††† †† †† ††††

¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾§À¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹¨¦ Ê˹ÄÕ ùÈɾÅÇÆË ›¹ÀÇÆÔ ÌÉÆÔ ÊùžÂÃÁº¾ËÇÆÆÔ¾ÇÃɹÑ Ï»¼É¹ÆÁË

ÈÅ 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

šÌɆ›Ç½ 

†† ††††

¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ¹Å£¹Å™À ¡¤ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ¹Å£¹Å™À  ¡¤ ›Ô»ÇÀ¥¬ª§©™ ¼ÉÌÆ˹¹Å ¡¤ £¹Å™  ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ȾÊÇà ̼ÇÄÕ À¾ÅÄØ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË º¹ÄĹÊË À¾ÅÄØ

88

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

   

   ƾ½ÇÉǼÇ

  ¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ 

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†††† †††† †††† †††† †† †† †† ††


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¾ÅÇÆ˹¿À½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ɹÊÐÁÊËùÃÀ¹ÊËÉÇÂþ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ¥£©½ÇË ÆǻԾ XXXPNEPNSV ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌÈǽÊËÉÇÁË¥ÌÊÇÉ

 ÑË ÑË

 ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

ª¾»¾É†·¼ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †† †† †† ††

«É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹ ›Ô¼ÉÌÀùÈÇÄÌ»¹¼ÇÆÇ» ÈĹËÍÇÉŶÊ˹ù½¹£É¹Æ˪ÔÈÌÐÁ¾¼ÉÌÀÔ

¯¾ÆËÉÄǼÁÊËÁÃÁ

†† ††

™»ËÇ»ÔÑù Å ™»ËÇÃɹƼÈË ÊËɾĹÅ ™»ËÇŹÆÁÈÌÄØËÇÉË Ä×ÄÕù»ÔľËŦ¾¼¹º¹ÉÁË›ÇÀÅÇ¿¾Æº¾ÀƹÄ ™»ËÇȾɾ»ÇÀÃÁ £¹Å™ ½ÇÅ ½ÇË ™»ËÇȾɾ»ÇÀÃÁ £¹Å™ ÈÄÇÒ¹½Ã¹ ºÇÉËÇ»ÇÂÊɹÀ½»Á¿ÃÇÆÁùÅÁ½ÇÅ ™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™ ¹ ʹÅÇÊ»¹Ä¹ ʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁù ¹»ËÇ»ÔÑÃÁ ËɹĹ ™»ËÇÌÊÄ̼ÁÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ¼ÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ™»ËÇÌÊÄ̼Á œ™ ¾ÄÕ¼ÉÌÀÇ»¹Ø½ÇÅ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¼ÉÌÀÐÁÃÁ

йÊ   йÊ 

ÇËÉ  ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

ªÁ¼Å¹  š© ¨£­ š©  ¨£­  ªŸš’ ª«©§¢ªž©›¡ª 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™»ËÇÃɹÆËƹº¹À¾£¹Å™ ¹™»ËǼÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ¬ÊÄ̼ÁÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ йÊ

½Ç¼Ç»ÇÉ

™ËĹÆËÁʆ

††††

™»ËÇÌÊÄ̼Á £¹Å™  ¡¤ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹ Ò¾º ̼ÇÄÕ ȾÊÇà ™É¾Æ½¹¹»ËÇ»ÔÑÃÁ Å ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹ½ÄØÇÈɾÊÊÇ»ÃÁ ÈÉǽ̻ÃÁ ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹ½ÄØÈƾ»ÅÇžιÆÁÀÅÇ» ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇËùÅÁ ™É¾Æ½¹ȹÉþËÆdžÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÇÂŹÑÁÆÔ¨Éǽ¹¿¹ ©ÇÊÊÁØ ™É¾Æ½¹ʹÅÇÊ»¹ÄÇ»¼È†Ë

 йÊ  ÊÌËÃÁ ÑË

 ÇËÉ  É À»ÇÆÁ˾

ªËÉÇÂŹÑ ªÁ¼Å¹ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ©¹À½Çĺ¹ÂʾɻÁÊ ¥ÆÇØÆ ¡¨ œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË

†††† †† †† †† †† †† †††† ††††

š¾ËÇÆÇžѹÄÃÁ ›Ô»ÇÀ¥¬ª§©™ ¼ÉÌÆ˹¹Å ¡¤ £¹Å™  œ©¬ §¨ž©ž›§ £¡ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ £¹Å™  ÌÊÄ̼ÁÍÉÇÆ˹ÄÈǼÉÌÀÐÁù ¼ÉÌÀÐ œ¾ÇžËÉÁØÃÌÀÇ»¹ Èǽ¼ÇËǻù ÈÇÃɹÊù¹»ËÇÅǺÁľÂ œ£ª¥ ™ª†ºÇÐù ÖÃÊù»¹ËÇÉ ºÌÄÕ½ÇÀ¾É ¹»ËÇÃɹÆ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ¡¤ £™¥™ ¦ž§©§œ§ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ »ÇÉÇ»¹Âù½ÇË XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹ÉÍ £¹Å™   ¡¤ œ™ ¾ÄÕʹÅÇÊ»¹ÄÔ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇÃÁ½É ¥¹ÆÁÈÌÄØËÇɆ¹»ËÇ»ÔÑù Å ÊËɾĹË ºÇÉËË Å

   Ð йÊ

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ  À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ É

.BDIJOF4UPSF Ź¼ ¨©£†ªËÉÇÂʾɻÁÊ ™»ËǜÉÌÈÈ §§§ ª«©§¢ªž©›¡ª §ÄÁÅÈÁ¹½¹ªËÉdž §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¹»Ç½ª«£

†† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †††† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

89


£¬¨¡¥°™ª«¦´ž§š³¸›¤ž¦¡¸ ©¹ºÇËÔÃÌÀÇ»ÆÔ¾¹»ËÇÅǺÁľÂ ©¾ÅÇÆ˹»ËÇÅǺÁľÂžÄÃÇÊÉÇÐÆÔ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃË Ë Ë Ë Ë £¹Å™ ÖÃÊù»¹ËÇÉ ¹»ËÇÃɹÆ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃË ºÇÉËÅ ÊËɾĹË ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃË ÊËɾĹË ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁúÇÉËË ÊËɾĹË ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ʹÅÇÊ»¹Ä £¹Å™  œ™ ¾ÄÕºÇÉËÇ»¹Ø ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃÁ¼È½ÇË Ⱦɾ»ÇÀùɹÀÄÁÐÆÔμÉÌÀÇ»Á˾ÎÆÁÃÁ ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃÁɹÀÆÔ¾ Ⱦɾ»ÇÀùƾ¼¹º¹ÉÁ˹

    

   À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

 ªÇ×ÀªËÉÇ ªÁ¼Å¹  ª«©§¢ªž©›¡ª Ÿš¡¶ª£ 

†††† †††† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† ††††

ªË¹ÆÏÁØÑËÌùËÌÉÆ¹Ø Ê˹ÆÏÁØÈǽɹºÇËÃÁɹÊË»Çɹ ¬ÊÄ̼Á¹»ËǺ¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾Ä؆Ã̺Å ¬ÊÄ̼Á¹»ËÇÃɹƹ£¹Å™ †½ÄÁÆÆÇžÉÅ £¹Å™ †Ê¹ÅÇÊ»¹ÄÅ ¬ÊÄ̼Á¹»ËÇÃɹƹ£™«§Ë »ÔľËÊËɾÄÔÅ †ÂÖ˹¿À½¹ÆÁØ ¬ÊÄ̼Áº¾ËÇÆÇƹÊÇʹ ¬ÊÄ̼Á¼Á½ÉÇÅÇÄÇ˹ ÖÃÊù»¹ËÇɹ ¹»ËÇʹÅÇÊ»¹Ä¹ ™ª†ºÇÐÃÁsÁÄÇÊÇÊ ¬ÊÄ̼ÁÅÁÃʾɹ ¬ÊÄ̼ÁʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁù½Ç Ë ¬ÊÄ̼ÁÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ÈǼÉÌÀÐÁÃÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔ ¬ÊÄ̼ÁËɹĹ ¬ÊÄ̼ÁÍÌɼÇƹ ºÌ½Ã¹ ½ÇË ¬ÊÄ̼ÁØÈÇÆÊÃǼǹ»ËÇÃɹƹ¼ÈË ÊËɾĹÅ

  йÊ йÊ    

½Ç¼Ç»ÇÉ  É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ 

š© ¨£­ ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇ   ¹»Ç½ª«£ ¥ÇÆÇÄÁËÊËÉÇ ª¾»¾É†·¼ š©  ¨£­ š©  ¨£­ š©  ¨£­ š©  ¨£­ š©  ¨£­ 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ

†† ††

¨ÉÇÐÁ¾ÌÊÄ̼Á ™È£¹Å™  ¡¤ ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË ȾÊÇà Ò¾º ÇÈÁÄÃÁ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹÀ»ÇÆÁ˾

£¬¨¡¥°™ª«¦´ž§š³¸›¤ž¦¡¸ ¨Éǽ¹×À¾Å¾ÄÕÆÔ¾ÌйÊËÃÁÈÇ°¾ÉĹÃÊÃÇÅÌËɹÃËÌ ¨Éǽ¹×À¾ÅÄ×ÈǽÊËÉÇÁËÃÅÇËоÉËÔ¼ÇÉǽ¹§ÅÊù ÊÇËÇÃ

90

ÂÖÂ

ÊÇËù 

É É

šª« šª«

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† †† †† ††


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

| ÏÀÐÒÍÅÐÛ | 91

¬ÁÆǼÈÉ×Á¼¿ÁÉÎÍξ¼

¾»¼Èӹҹȼº»·ÃŽ¼É¼ÆÅ»·ÉÓǼÁ·Ãʹ„¨ÉÇÅÀ†º·¾¼Éʓ §¼Á·ÃÄÒ¼·º¼ÄÉÈɹ·¹¥ÃÈÁ¼ ™›™†£¼»¿·«¯ À¹ÄÌÊÄ̼ ˆ† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô ÇÍ Ë††

¤·Ï¿Æ·ÇÉļÇÒ¹»Çʺ¿ÌºÅÇÅ»·Ì

›¼Â¼¼¹· Ÿ¦«¯„§ÅÊÃÁ” À¹Ä½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎÌÊÄ̼

§¼Á·÷¥Ä·ÀÄ ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà  ÌĤ¾ÉÅÇÆËÇ»¹ Ë ††

¡ÅÃÆ·ÄÓÅĆü»¿· Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» ùº ˆ †

šÊȼ¼ÉŹ· Ÿ¦ £ÁÅ¥¹ÄÌÆϾ»¹ ÈÉ¥Áɹ  §¼Á·ÃÄ·ÖÆÂÅз»Á· «¯„§ÅÊÃÁ” À¹Ä½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎÌÊÄ̼

´»¹·ÄÈ¡ÅÄÈ·ÂɿĺšÇÊÆÆ ÌÄ£¾Å¾ÉÇ»ÊÃ¹Ø ÇÍ Ë†† ††

§Ÿ¡

ÌģɹÊÆÔ¨ÌËÕ 

›¼ÄÓ¹ÒÌÅ»·s¦¥¤œ›œ¢³¤Ÿ¡ ¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹Æ¹ªÁºÁÉÊÃÁÅÇÃÉÌ¿ÆÔÅž¿É¾¼ÁÇƹÄÕÆÔÅ˾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆÔÅÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾Å¥¨«©©­ùÃɾÃĹÅÆǾ ª¥¡ ɾÃĹŹºÇľ¾ ª»†»ÇÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ¨¡’­ª†ÇËŸ¾»·É¼ÂÓ ™§„¡¡œ„Á¥¹ÉÔ ªÎǼ»¿É¼Â¿¨œ¤Ì¼Ç»ÔÎ š¡¤¹ºÌÆÊÃÁš¼Ä¼Ç·ÂÓÄÒÀ»¿Ç¼ÁÉÅǨœ¤Ì¼Ç»ÔÎ QBWFM!EJNBSLSV —»Ç¼ÈǼ»·ÁÍ¿¿¿¿¾»·ɼÂÓÈɹ· §ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™ Ö˹¿ Ë͆ † §¼»·ÁͿ֚·¹ÄÒÀǼ»·ÁÉÅǪš£¹À¹ÆϾ»¹ SFEBLUPS!EJNBSLSV ›¿¾·ÀÄ›¶¦¹Å ™¼ÇÈÉÁ·¦™¤¾ÇÆÇ»¹¡ÅÇǼÁÉÊÇ·¿Ä·¸ÅÇ£¡šÇÉǽÁƹ ¥É»¼ÂǼÁ·ÃÒ¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔÈÇËÍ † ††††¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹ ††††™Æ¹Ê˹ÊÁØ£¹Ìφ††¦¹Ë¹ÄÕت¾Ã¹Ð¾»¹†††§Ãʹƹ±¹ÎÇ»¹&†NBJMPGGJDF!EJNBSLSV ¦¼Î·ÉÓ§§§„«ÁÈǼɹÍÁØ„¨ÉÁÆËÁƼ” ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĪ˹ÆÏÁÇÆÆ¹Ø ÊŹ¼ÆÁËÇÆÇÊÁ˾ľÂɾ½¹ÃÏÁÁ¦ÇžÉÈǽÈÁʹÆ»ȾйËÕÈǼɹ† ÍÁÃÌÁ͹ÃËÁоÊÃÁ»¼ ¹Êǽ¾É¿¹ÆÁ¾Á½ÇÊËÇ»¾ÉÆÇÊËÕɾÃĹÅÆÔÎǺÓػľÆÁÂÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕƾÊÌËɾÃĹÅǽ¹˾ÄÁª¾ÉËÁÍÁùËÔ ÁÄÁϾÆÀÁÁƹɾÃĹÅÁÉ̾ÅÔ¾ËÇ»¹ÉÔÁÌÊÄ̼ÁÊÈɹÑÁ»¹Â˾ÌɾÃĹÅǽ¹˾ľÂ«ÇÐùÀɾÆÁع»ËÇÉÇ»ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÆÔÎÊ˹˾Âƾ»Ê¾¼½¹Êǻȹ½¹¾ËÊËÇÐÃÇÂÀɾÆÁØɾ½¹ÃÏÁÁ¨É¾† ˾ÆÀÁÁÈÇɾÃĹžÈÉÁÆÁŹ×ËÊØ»˾оÆÁ¾½Æ¾ÂÊǽÆØÈ̺ÄÁùÏÁÁɾÃĹÅÆÔÎǺÓØ»ľÆÁ¡½¾ÁÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ɾѾÆÁØɾÃĹÅÆÔÎÅÇ½Ìľ ɹÀɹºÇ˹ÆÆÔλ¡œ„Á¥¹ÉÔ Ø»ÄØ×ËÊØÁÎÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÕ×ÁÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØËÇÄÕÃÇÊÈÁÊÕžÆÆǼÇÊǼĹÊÁØ™ÒÌÅ»Á·½»ÅºÅÄÅüǷ„¨ÉÇÅÀ†º·¾¼ÉғÖ¹ÂÖ¼ÉÈÖÆŻɹ¼Ç½»¼Ä¿¼Ã¹ÒÆÅÂļĿÖŸ־·É¼ÂÓÈɹ ž—¥„ŸŸš„›¿£·ÇÁ“ƼǼ»ǼÁ·ÃÅ»·É¼ÂÖÿ sŹ˾ÉÁ¹ÄÈ̺ÄÁÃ̾ËÊØƹÈɹ»¹ÎɾÃĹÅÔ­¼ÄÒ¿»Çʺ¿¼ÈÊмÈɹ¼ÄÄÒ¼ÊÈÂŹ¿ÖÆÇÅ»·½¿ÉŹ·ÇŹ¹»·ÄÄÅÃÄÅüǼ »¼ÀÈɹ¿É¼ÂÓÄÒÄ·ÃÅüÄɹÒÌÅ»·¿¾»·Ä¿Ö¹ȹ¼É

®¤¬œ¢¹¦£

Вниманию предприятий и организаций! žÊÄÁ »Ô ƾ ÈÇÄÌÐÁÄÁ Çоɾ½ÆÇ ÆÇžÉ „ª«©§¢†œ™ ž«´” s ÈÇÀ»ÇÆÁ˾ ÈÇ ˾Ä † Á ÇÍÇÉÅÁ˾ ÈǽÈÁÊÃÌ šžª¨¤™«¦§


92 | ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

¬œ­«¬ª­®¬œ©¡©¤¡ žª¨­¦¡ ²¡©®¬œ§¸©·¥¬œ¥ª©

„¦Â·Ä¼É·´Â¼ÁÉÇ¿Á·“ ÌÄŸÌÃÇ»¹ †† ÖľÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ ÁÀ½¾ÄÁØ

„¡¿Ã·“ Ź¼¹ÀÁÆ ¥¹ÄÕϾ» ÌÄœ¾ÉϾƹ 

„¿Â¿ÐÄ¿Á“ ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹ØÃÇÅȹÆÁØ „šÅÇÅ»ÈÁ¿¼ǼϼĿ֓ §§§ ÌĝÇƾÏÃ¹Ø Ìı¾º¹Ä½Áƹ †† †† †† ¿ÁÄÁÒÆdž ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ

„—ÂÓ˼Ƿ͓ ÌħÃËغÉÕÊÃ¹Ø ™ ††

„—Á¹·†Ã·ÈɼǓ ϾÆËÉ ÊǻɾžÆÆÇÂʹÆ˾ÎÆÁÃÁ ÈÉ¥¹ÉÃʹ †† ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ žº¾ÄÕ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË

ÆÅÅË¿È·ÃÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿À¿ÅǺ·Ä¿¾·Í¿À ¼§ÅÊÃÖÃÀ —¨¡„¨ÉÇÅÀ£·ÇÁ¼É“ Ìħɽ¿ÇÆÁÃÁ½À¾ ††

„¨ÉÇÅÀ£Å»¼Çē ËÇɼǻ¹ØʾËÕ Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» ††

.BDIJOF4UPSF Ź¼¹ÀÁÆʹÆ˾ÎÆÁÃÁ ÁÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆ˹ ÌĦ¹ÎÁÅÇ»¹ †† ††

„¨ÉÇſɼÂÓÄÒÀÆÅÇɷ“ ËÇɼǻdžÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ „¢¼È†´ÁÈÆǼÈȓ ÍÁÉŹ §§§¨É¾ÊËÁ¿ „œ¹ÇÅƼÀÈÁ¿À“ ÌĆت¾»¾ÉÆ¹Ø Ìģ̺ÔѾ»¹ ™ ½»¾ÉÆÇÂÎÇĽÁƼ Ö˹¿ ÇÍ †† ÌÄ¡ÉËÔÑÊùØ †† ¦¹º¾É¾¿Æ¹Ø ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ½»¾ÉÁ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽ¾É¾»ØÆÆÔÎ ÊÁÊ˾ÅÔȾɾ¼ÇÉǽÇà ½ÇÅÇ»

„´Â¼ÁÉÇÅÈÉÇÅÀ“ ÌĤ¾ÉÅÇÆËÇ»¹ † ÖľÃËÉǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÆ ËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

#04$) ÌÄŸÌÃÇ»¹ †† ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

„¡¼Ç·Ã·†¥ÃÈÁ“ Ź¼¹ÀÁÆ ÌģɹÊÆÔ¨ÌËÕ þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù ù;ÄÕ þɹÅǼɹÆÁË ¼¾ÉžËÁù ÃľÁ

›¼Æ·ÇɷüÄÉ ÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ· ÌÄ£¤ÁºÃƾÎ˹  Ö˹¿ †† †† ÅÖÉÁؼÇÉǽ¹§ÅÊù

„¢¿ÄżÊÃ5BSLFUU Ÿſ3BTDI“ ÌĬоºÆ¹Ø †† ǺÇÁ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ ÈÇÃÉÔËÁØ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾

„¥Ãüɓ ÌĨ¹ÉËÊÓ¾À½¹ 

††

„£·ÈɼǓ Ź¼¹ÀÁÆ §§§„¤Ç¼ÁÊËÁÔ ÌħÃËغÉÊÃ¹Ø 

™ÒÈÅÁ·ÖÔË˼ÁÉ¿¹ÄÅÈÉÓÅÉÇ·¾Ã¼Ð¼Ä¿Ö ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ»„ªËÉdž¼¹À¾Ë¾”½ÇÊËÁ¼¹¾ËÊØ À¹ÊоËÎÇÉÇÑÇƹĹ¿¾ÆÆǼÇɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØ ©¾½¹ÃÏÁØÁÀ½¹ÆÁØ„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”ÁÊÎǽÁËÁÀ ÈÉÁÆÏÁȹù¿½Ç¾Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÇÄ¿ÆÇƹÂËÁ ʻǾ¼ÇÈÇËɾºÁ˾ÄبÇÖËÇÅÌÅԻԺɹÄÁƾ† ÊÃÇÄÕÃÇÊÈÇÊǺǻɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØÁÀ½¹ÆÁØ

„›¿·Ä·†¨¿¸¿Çӓ Ìħɽ¿ÇÆÁÃÁ½À¾ †† ͹ʹ½ÆÔ¾ ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ Á¼Á½ÉÇÁÀÇÄŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

ʹÄÇÆ „Ÿ¤©œ§³œ§†›™œ§Ÿ“ Ìľ˧ÃËغÉØ 

††

½»¾ÉÁ ÍÌÉÆÁËÌɹ ɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ

„µ¾·“ ¨«­ §§§ ÌĸÃǻľ»¹ †† ††

1SPSBC „­¼ÄÉÇÁÇŹ¿“ ÌĨ¹ÉËÊÓ¾À½¹ ™ Ìħɽ¿ÇÆÁÃÁ½À¾ †† †† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ɹºÇËÔ Ç˽¾ÄÇÐŹˆÄÔ Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ

ǼÁ·ÃÄÒÀÅÉ»¼Âº·¾¼ÉÒÖÃÀ ¹ÁÇÊÆļÀÏ¿ÌÈƼͿ·Â¿¾¿ÇŹ·ÄÄÒÌ ÷º·¾¿Ä·ÌÄ·Ë¿ÇüÄÄÒÌÈÉÅÀÁ·Ì ÈÇÊľ½Ì×ÒÁŹ½É¾Ê¹Å §ÅÊùÖÃÀ ÆŽ¿Â¿ÐÄÒÃÊÆÇ·¹ÂÖÕпÃÅǺ·Ä¿¾·Í¿Öà º¥ÃÈÁ·ÖÃÀ „Ÿ£§„¨Çľ˔ §§§ Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» „¥ÁÃÉÇɹÂÇÆ„¶Æ¾É¼Áؔ §§§ Ìĭ̼¾ÆÍÁÉÇ»¹ †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ ÌĆت¾»¾ÉÆ¹Ø š †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ ÌĝÇƾÏÃ¹Ø †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ Ìľ˧ÃËغÉØ ™ †† „¯¾ÆËɟÁĪ¾É»Áʔ º™ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ» ÖË ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† „§Å¡·È“ ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØÃÇÅȹÆÁØ ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹† ÌīɾËÕØÃÇ»ÊÃ¹Ø ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ÇÍÁÊ ††

„¨ÉÇÅÀ¸·É“ Ź¼¹ÀÁÆ „£¿ÇŹÅÀ¿ÄÈÉÇÊüÄɓ ÌÄŸÌÃÇ»¹ ÌÄœ¾ÉϾƹ † † †† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÖľÃËÉdž º¾ÆÀdž ¹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔÂÁÆÊËÉÌžÆËÁ ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ Ê»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

„©œ¦¢¥›™œ§Ÿ“ ÌĆت¾»¾ÉÆ¹Ø ††

»ÎǽÆÔ¾ ÈÉÇËÁ»Ç† ÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ „©ÅÂ÷μ¹ÈÁ¿À»¹Åǔ ÇÈËǻdžÉÇÀÆÁÐƹØ ÃÇÅȹÆÁØ Ìľ˧ÃËغÉØ †† þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù þɹÅǼɹÆÁË ù;ÄÕ

„˜¿Åē

ÌĆت¾»¾ÉÆ¹Ø ™ Ìĝ¾ÈÌ˹ËÊÃ¹Ø ™ ÇÍÁÊ †† ÌƙÉÅÁÁ ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ †† †† Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ËÉÇË̹ÉƹØ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ ÈÄÁËù ÇÃƹ ½»¾ÉÁ ¹»ËÇÅ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ »ÇÉÇ˹ ÄÁÆÇľÌÅ Ì˾ÈÄÁ† ˾ÄÁÁĹÅÁÆ¹Ë „›¹¼Ç¿†Í¼ÄÉǓ „¦Â·Ä¼É·Æ¿ÉÁ¿“ KERAMA MARAZZI ÈÉ¥¹ÉÃʹ ÈÉ¥¹ÉÃʹ ™ ÌÄŸÌÃÇ»¹ †† †† ††

.BDIJOF4UPSF ÊÌȾÉŹÉþË žιÆÁÀÅÇ»ÁŹÑÁÆ ÌĆؤÁÆÁØ 

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹† ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ† ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” †† ††

­ªž¡®­¦¤¥¬œ¥ª© „—ɼĿÁ·“ Ìľ˩££™  ÇÍ

„£¼É·Â¦ÇÅË¿Âӓ Ìħɽ¿ÇÆÁÃÁ½À¾ 

††

»Ç½ÇÊËÇÐÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ž˹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÈÉÇÍƹÊËÁÄ ʹ½ÁƼ ¼Á½Édž ȹÉdž ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ

„¿Â¿ÐÄ¿Á“ ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹Ø ÃÇÅȹÆÁØ §§§ ÌĆت¾»¾ÉÆ¹Ø š †† ††

„š·Ã·Õē ««£ ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÌħÃËغÉÕÊÃ¹Ø ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ Ö˹¿ ÇÍÁÊ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹† „§ÊÈÁ¿÷ɓ †† ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ÈÉ¥¹ÉÃʹ ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ †† ÊÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØÁ»Ç½Ç† Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„¦·Ç÷“ §§§

ÌÄ£ÇÉÇľ»¹ ÇÍ

††††

„—ÇÃÈÄ·¸“ « §§§ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø † ††

„´Ä¼ÇºÅÈÄ·¸“ ¨£­ ÌĦ¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø 

„¦ÇÅÇ·¸“ ÌĆبÇʾÄÃÇ»¹Ø †† Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„¡¹·ÇÉ¿ÇÄÒÀ¹ÅÆÇÅȓ ÌÄš¹ÉιËǻǠ †† ½»¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹˆ ÆÔ¾§Ãƹ¨›® ¿¹Ä×ÀÁ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

Êƹº¿¾ÆÁØ ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÔ

„™Å»ÖÄÅÀ“ Ÿ¦ ÌÄ¥ŸÌÃÇ»¹ ™ †††† ††

„¥ÃÈÁ¿À¦ÅÈ·»“ «£ ÌħÅÊÃ¹Ø ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„¦¼ÇÈƼÁÉ¿¹·“ Ź¼¹ÀÁÆÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ÈÉ¥Áɹ ȹ» †††† „—¸Ç·¾¿¹Ð¿Á“ ÌÄ ¹»Ç½ÊÃ¹Ø †† „˜¿ÁÅÃƓ ÌĦ¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø †† „­¼ÄÉdž¨Ë¼Ç·“ §§§ ÌÄ ¹»Ç½ÊÃ¹Ø ††


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

„£¿ÇŸż¹“ Ź¼¹ÀÁƆÊÃĹ½ Ìľ˩££™ ††

¦¤¬ªž­¦¤¥¬œ¥ª©

„©ÅÂ÷μ¹ÈÁ¿À»¹ÅǓ §§§ Ìľ˧ÃËغÉØ  „©¿ÁÁÊǿ·“ §§§„™¦™” ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔ œ¥„£¡«†¡Æ˾Éվɔ ½ÁÊËÉÁºÕ×ËÇÉ Ö˹¿ ÌĨ¹ÉËÊÓ¾À½¹ †† †† †† ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„›ÅÃÅɼÌÄ¿Á·“ Ìľ˩££™ †† Ê˾ÄĹ¿ÁÁ»ÁËÉÁÆÔ ÃÇƽÁ† ÏÁÇƾÉÔ ºÔËÇ»¹Ø˾ÎÆÁù ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„©£¡ŸÄÈÉÇÊüÄɓ Ź¼¹ÀÁÆ ÌÄ¡ÈÈǽÉÇÅÆ¹Ø ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁ ÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„£·º·¾¿Ä ÌžÖÀÈɹ¼ÄÄÒÌ ÉŹ·ÇŹ“

„£·ÁǷȓ Ź¼¹ÀÁÆ ÌĆأ¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø 

††

††

ÎÇÀËÇ»¹ÉÔ ÈÇÊ̽¹ ºÔËÇ»¹Ø˾ÎÆÁù žº¾ÄÕ ÅØ¼Ã¹Ø ÁÆÊËÉÌžÆË

„¤¼Ã¼ÍÁ¿ÀÆÅȼÂÅÁ“

„˜ÅǼÀ“ 

††

«¨­ §§§ ÌĝÁÅÁËÉÇ»¹ ÇÍ

ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹† ÄÔ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈÇÃÉÔËÁØ

Ìĝ¾Ã¹ºÉØ 

„™È¼»ÂÖǼÃÅÄÉ· ¿»Å÷“ ÌÄ£ÁÉÇ»¹ †† Ç˽¾ÄÇÐÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

Ìħ£ÇѾ»Ç¼Ç 

ÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁËÊžÊÁ þɹÅÁÐÈÄÁËù ù;ÄÕ

„¨¿¸¿ÇÓÁ¼Ç·Ã¿Á·“ ÌĝÅÁËÉÁ¾»¹ 

††

¬ ¨ ª  ¨ œ š ¹ ®

„¨ÉÇÅÀ£Å»¼Çē ËÇɼǻ¹ØʾËÕ ÌĆؤÁÆÁØ †† †† ÊËÉÇÁËÁÇ˽¾Ä Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

¢ª¦š

„¦¥¢Ÿ£—¡¨“ §§§ ¨£­ ÌģɹÊÆÇÈɾÊƾÆÊÃ¹Ø ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„š·Ç·ÄɆ¦Â·Èɓ §§§ ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔ ½ÁÊËÉÁºÕ×ËÇÉ §§§„¨¾ÆÇ˾Éņ¬É¹Ä” ÌħÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹ › †† ÅÆǼÇùÆ

¼Á½ÉÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ

„¨¿¸¿ÇÈÁ¿À ÁÅÃÃÊÄ·ÂÓÄ¿Á“ ™§ ÌÄ®¹ÉÕÃÇ»ÊÃ¹Ø †† ††

„¦Å¼ɓ ¡¥ §§§ Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» †† ¿ÁÄÁÒÆdž ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ

„¤·¥ÁÇʽÄÅÀ“ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà ÌħÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹ †† ††††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

§¡©¤©­¦¤¥¬œ¥ª©

„£ÊÇ·¹¼À“ Ź¼¹ÀÁÆ ÌĆبÌ˾»¹Ø ȹ»ÁÄÕÇÆ ºÌËÁÃ

„µ½ÄÒÀÇÒÄÅÁ“ ü¸¼ÂÓÄÒÀÁÅÇÆÊÈ ÌĆبÌ˾»¹Ø †† žº¾ÄÕ ʹÆ˾ÎÆÁù ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

®§«ž¼ª§³¢ª¯­

„¨ÁŸÖÄÁ·†­¼ÄÉǓ ÌĆبÌ˾»¹Ø ȹ»ÁÄÕÇÆ’ ºÌËÁÃ

„©Ç¼À»†—Çɓ ¦Çº¾Ä¾»ÊÃÁÂËÌÈÁà ÇÍÁÊ †† ††

„¦ÅÉÊÏ¿ȷÓ ÌĆبÌ˾»¹Ø à Ö˹¿ ºÌËÁà ††

ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽dž »¹ÆÁ¾ ÁÆ»¾Æ˹ÉÕ ÊÁÊ˾ÅÔ º¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ÇÎɹÆÔ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Å ÃÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»Ì ÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„™Å»ÅÆÇŹŻοÁ“ Ź¼¹ÀÁÆ ÌĪ˹ÄÕÊÃÇ¼Ç 

„¨¿¸·Çȓ »ÔÊ˹»ÇÐÆÔÂÀ¹Ä ÉÔÆÇÄ·¿ÆÔ” ÌĨÌ˾»¹Ø  ȹ»ÁÄÕÇÆ’ ºÌËÁà †† ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾»ÇÉÇ˹ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ

„š¿»ÇÅÈ˼Ƿ“ ʾËÕŹ¼¹ÀÁÆÇ» ÌĆبÌ˾»¹Ø  ÉÔÆÇÄ·¿ÆÔ” ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Å ÃÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»Ì ÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„¨ÉÇÅÀ£Å»¼Çē ËÇɼǻ¹ØʾËÕ ÌĪ¾ÉÇ»¹ †† ÊËÉÇÁËÁÇ˽¾Ä Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„š¿»ÇÅÈ˼Ƿ“ ÌÄ£Ç˾ÄÕÆÁÃÇ»¹ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ½ÄØÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔÎÊÁÊ˾Å

„µ½ÄÒÀÇÒÄÅÁ“ ÌĆبÌ˾»¹Ø  ȹ»ÁÄÕÇÆ’

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Å ÃÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»Ì ÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„¨¿¸¿ÇÖÎÁ·“ ËÇɼǻ¹ØÃÇÅȹÆÁØ ÌĆأ¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø †† †† ¼ÁÈÊÇùÉËÇÆ ÈÉÇÍÁÄÕ

„¡ªž¶“ Ź¼¹ÀÁÆ §§§ ÌĪ¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø ††

†† ††

„´Â¼ÁÉÇÅÿǓ

Ìľ˧ÃËغÉØ 

††††

þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

 „§œ¶“ ÌĆإÇÄǽ¾¿Æ¹Ø ™ †† †† Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„¤Å¹Åȼ“ ÊËÉÇÂŹÉÃ¾Ë ÌÄ£Çƾ»¹ ™ †† þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù ù;ÄÕ Ê¹Æ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ

„«·È¡¡ÅÓ «ª£ ÌÄ«ÌÈÇľ»¹ † „§Å¾¼ÉÁ· “ Ź¼¹ÀÁÆÖľÃËÉÇ˾ÎÆÁÃÁ Ìľ˧ÃËغÉØ  ÏÇÃÇÄÕ

†† †† ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐƹØ ÁÖľÃËÉÇ˾ÎÆÁоÊùØÈÉdž ½ÌÃÏÁØ Ê»¾ËÇ˾ÎÆÁù

„˜Ç¿¾“ ʹÄÇÆ ÌÄ›¹ËÌËÁƹ š ††

ÑËÇÉÔ ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ǺÇÁ ÃɾȾ¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

„˜ÅÂÓÏÅÀ›Åà ›Ç¼¹¼È¿Äғ

Ìĝ¾Ã¹ºÉØ 

†† †† »Ê¾½Äؽ¾É¾»ØÆÆǼÇ ½ÇÅÇÊËÉǾÆÁØ

ÌĪ¾½Ç»¹ ›

††

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„¥É»¼ÂÅÎÄÒ¼ ÷ɼǿ·Âғ ÊËÉÉÔÆÇ侻Ǻ¾É¾¿ Éؽ žÊËÇ †† 

„¤·ÉÖ½ÄÒ¼ÆÅÉÅÂÁ¿“ ʹÄÇÆ ¤¾ÊÆǨÉǾÀ½  «£„§¹ÀÁʔ †† †††† ÈÇËÇÄÃÁ

¨ÉÇſɼÂÓÄÒÀ»Åà „¥©¿›¥“

„¡·Â¼†¨¿¸“ « Ìľ˧ÃËغÉØ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂϾÆËÉ ††

ËÇɼǻ¹ØʾËÕ ¡¨ªÅÁÉÆÇ»¹«¨ Ìľ˧ÃËغÉØ 

„£¿ÁÇÅÇ·ÀÅĆ ´Ä¼Çº¿Ö“ §§§ Ìĭ̼¾ÆÍÁÉÇ»¹ †† †† ¿ÁÄÁÒÆdžÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ ÊÄÌ¿ºÔ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

§¼ÈÆʸ¿Á·ÄÈÁ·Ö ¸·¾·ÈÄ·¸½¼Ä¿Ö ÌĪ¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø 

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

Ìħ£ÇѾ»Ç¼Ç ™

¼ÁÈÊÇùÉËÇÆ ÃÇÅÈľÃË̆ ×Ò ÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁËÊžÊÁ ʹ½ÁƼ ȹƾÄÁÊ˾Æ

„£¿ÇÁÇ·ÈÅÁ“ 

††††

#04$) Ìľ˧ÃËغÉØ †† ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË

Ÿª­¯ œ¬­®ž¡©©·¡¤ªµ¡­®ž¡©©·¡ ¯³¬¡¢ ¡©¤»«ª­®¬ª¤®¡§¸­®ž¯¤¢¦± œ¦²¤ª©¡¬©·¡ªµ¡­®žœ ›¼Æ·ÇɷüÄÉ ·Ç̿ɼÁÉÊÇÒ ¿ºÇ·»ÅÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ· ÌĤ¾ÆÁƹ ™ ††

›¼Æ·ÇɷüÄÉ ÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ·

ÌÄ£¤ÁºÃƾÎ˹ ††

¨ÅÕ¾ÈÉÇſɼ¼À ¥ÃÈÁÅÀŸ·ÈÉ¿ Ǽº¿ÅÄ·ÂÓÄż ŸѼ»¿Ä¼Ä¿¼ Ç·¸ÅÉÅ»·É¼Â¼À ÌĸÃǻľ»¹ ††

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ª¦®»¬¸­¦¤¥¬œ¥ª©

| ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | 93


94 | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #20 (717) 26.05.14

¬œ£¨¡¬·¬¡¦§œ¨©·±¨ª ¯§¡¥ ¬

¬

¬ ¬ 

¬¬

¬ ¬¬

¬

®¬¡ªžœ©¤»¦¹§¡¦®¬ª©©·¨ ž¡¬­¤»¨ª¬¤Ÿ¤©œ§¨œ¦¡®ªž ¥¹Ã¾ËÈÉÁÆÁŹ¾ËÊØËÇÄÕÃÇ»ÍÇÉŹ˾ž©4ÁËÇÄÕÃÇ»»Á½¾ǽÆǼÇ͹ÂĹ º¾ÀÊÊÔÄÇÃƹ½É̼Á¾͹ÂÄÔ «¾ÃÊË ÄǼÇËÁÈÔ Á ÊξÅÔ ½ÇÄ¿ÆÔ ºÔËÕ » »¾ÃËÇÉÆÇÅ »Á½¾ ›Ê¾ ÑÉÁÍËÔ ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕȾɾ»¾½¾ÆÔ»ÃÉÁ»Ô¾£ÉÁ»Ô¾½ÇÄ¿ÆÔÊǽ¾É¿¹ËÕƾºÇľ¾ ÌÀÄÇ»°¾ÉÆÔÂÏ»¾ËÌ˾ÃÊËÇ»½ÇÄ¿¾ÆÊÇÊËÇØËÕËÇÄÕÃÇÁÀ›M¹Êà ¹ƾÁÀ»Ê¾Î оËÔɾÎÏ»¾ËÇ»¦¾ÇºÎǽÁÅÇÑÉÁÍËÔžÄÃǼÇþ¼ÄØÈÇÊ˹»ÁËÕÇW¾¼ÉSJOU ¡ÄÄ×ÊËɹÏÁÁ ÈÇžҾÆÆÔ¾»Å¹Ã¾Ë ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕ»ÍÇÉŹ˾5*''ɹÀɾ† ѾÆÁ¾ÅEQJº¾ÀÊ¿¹ËÁØÁŹÊÑ˹ºÁÉÇ»¹ÆÁØ­¹ÂÄƾ½ÇÄ¿¾ÆÊǽ¾É¿¹ËÕ ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔιÄÕ͹†Ã¹Æ¹ÄÇ»ÁÈÌ˾›ʾϻ¾Ë¹ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÆÔ¾»›¹Ñ¾Â È̺ÄÁùÏÁÁ ¹˹ÿ¾ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÆÔ¾»ÁÅÈÇÉËÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÖľžÆ˹Πƾ† ǺÎǽÁÅÇȾɾ»¾ÊËÁ»$.:,ÄØÈÇÄÌоÆÁØùоÊË»¾ÆÆǼÇоÉÆǼÇÏ»¾Ë¹ Èɾ½ÈÇÐËÁ˾ÄÕÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊÇÊ˹»ÆÇÂоÉÆÔ ª¥:£  ÇÄ¿¾Æ ºÔËÕ ËÇÄÕÃÇ ǽÁÆ ÊÄÇ  ƾ ½ÇÄ¿ÆÇ ºÔËÕ ƾ»Á½ÁÅÔÎ ǺӾÃËÇ» „ÅÌÊÇɹ” ÃÇËÇÉÔ ÅǼ ÈÇØ»ÁËÕÊØ » ÈÉÇϾÊʾ ɹºÇËÔ ƹ½ ŹþËÇÅ ›Ê¾ ÖľžÆËÔŹþ˹ ½¹¿¾ƾ»Á½ÁÅÔ¾ ƾ½ÇÄ¿ÆÔ»ÔÎǽÁËÕÀ¹ɹÀžÉÔÅdž ½ÌÄÕÆÇÂʾËÃÁ ¹ÈɾҾÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ»ÇÉÁ¼ÁƹĆŹþ˹ÎÊ»¾ÉÎËÇÆÃÌ× „»ÇÄÇÊØÆÌה Ǻ»Ç½ÃÌǺӾÃËÇ» ¥¹Ã¾Ë ÈÉÁÆÁŹ¾ËÊØ ƹ ½ÁÊþ˹Î ;*1  *0.&(" Ê˹ƽ¹ÉËÆÔÎ ½Áʆ þ˹Î q »ÇÀÅǿƹ ¹ÉÎÁ»¹ÏÁØ™3+ ;*1 3"3 ɹÊȾйËùƹÈÉÁÆ˾ɾ ƾžƾ¾EQJ»ǽÆÇÅÖÃÀ¾ÅÈÄØɾ ËÇÐÆÇÊǻȹ½¹×Ò¹ØÊ˾ŠÐËǺ̽¾Ë »Ô»¾½¾ÆÇƹÈľÆÃÌ žÊÄÁ ŹþË ƾ ÊÇÇË»¾ËÊ˻̾Ë ÖËÁÅ ËɾºÇ»¹ÆÁØÅ ÁÀ½¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ƾ ƾʾË ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁÀ¹»ÇÀÅÇ¿ÆÔ¾ÁÊù¿¾ÆÁØ»È̺ÄÁùÏÁØÎ

®¬¡ªžœ©¤»¦«ª œ³¡­®¬ª³©ª¥¬¡¦§œ¨· ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100¬

¡ÆÍÇÉŹÏÁÇÆƹØйÊËÕÊËÉÇÃÁ½ÇĿƹÊǽ¾É¿¹ËÕƾºÇľ¾ÀƹÃÇ» »ÃÄ׆ йØÈÉǺ¾ÄÔ ÁƹÐÁƹËÕÊØÊÇÈɾ½¾ÄØ×Ò¾¼ÇÊÄÇ»¹ ÁžÆÁÊÌÒ¾ÊË»Á˾ÄՆ ÆÇ¼Ç ƹÉÁϹ˾ÄÕÆǼǨÉÁºÇÄÕѾÅÃÇÄÁоÊË»¾ÀƹÃÇ»ɾ½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾË À¹ÊǺÇÂÈɹ»ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÕÊÇÃɹҾÆÁئ¾½ÇÈÌÊù×ËÊØ»ƹйľÊËÉÇÃÁ ĹËÁÆÊÃÁÂÑÉÁÍË ù»ÔÐÃÁ ÊÄÇ»¹ÁÀÈÉÇÈÁÊÆÔκÌû ªÇÉËÁÉǻùÊËÉÇÃÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØÃÇÅÈÕ×˾ÉÇŝ»¹ȾɻÔÎÊÄÇ»¹ÊËÉÇÃÁ ƾÊÇÃɹҹ×ËÊئ¹À»¹ÆÁ¾ÍÁÉÅÔȾй˹¾ËÊØÊËÉÇÐÆÔÅÁºÌû¹ÅÁ ÃÉÇž ¹ººÉ¾»Á¹ËÌÉ ›¼É¹Í¾„«¾Ä¾ÍÇÆԔ›ÔÅÇ¿¾Ë¾ÌùÀ¹ËÕƾºÇľ¾½»ÌÎ˾ľÍdž ÆÇ»›ÆÁŹÆÁ¾¨ÉÁÇÍÇÉÅľÆÁÁÀ¹Ã¹À¹Êľ½Ì¾ËÌùÀ¹ËÕƹÀ»¹ÆÁ¾ɹÀ½¾Ä¹ » ÃÇËÇÉÇź̽¾ËɹÀžҾƹÁÆÍÇÉŹÏÁØ©¾½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾËÀ¹ÊǺÇÂÈɹ»Ç ɹÀžҹËÕÊËÉÇÐÆÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁ×»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÉ̺ÉÁÃÇÂ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÈ! Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе» 1. Реклама товаров, реклама о самом рекламодателе, если осуществляемая им деятельность требует специального разрешения (лицензии), но такое разрешение (лицензия) не получено, а также реклама товаров, запрещенных к производству и реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации, не допускается. 2. Рекламодатель по требованию рекламораспространителя обязан предоставлять документально подтвержденные сведения о соответствии рекламы требованиям настоящего Федерального закона, в том числе сведения о наличии лицензии, об обязательной сертификации, о государственной регистрации. 3. Не допускаются недобросовестная реклама и недостоверная реклама. Недобросовестная реклама содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами; порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента, осуществляется под видом рекламы другого товара и др. Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения, в т.ч. о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, о любых характеристиках товара, о стоимости или цене товара, об официальном или общественном признании, о получении медалей, призов, дипломов или иных наград, фактическом размере спроса на рекламируемый или иной товар, об изготовителе или о продавце рекламируемого товара и др. 4. Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. 5. Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги (для юридического лица - наименование, для ИП - фамилию, имя, отчество). 6. Если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита, пользованием им и погашением кредита, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заемщика и влияющие на нее. 7. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должна содержать сведения о месте и способах получения проектной декларации. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, не допускается в период приостановления в соответствии с федеральным законом деятельности застройщика

¨ © ¡ ¦ ž ª § š ¤ ·  ž ¦ ¡ ¡ « © ž š § › ™ ¦ ¡ ¢ © ž  ™ £ ¯ ¡ ¸ œ™ ž«´ ›¨©™› ž §«£™ ™«µ › ©™ ¥ž²ž¦¡¡ ¥™« ž† ©¡™ ¤ ™ ©ž™£¯¡¸ ¦ž ¦žªž« §«› ž«ª «›ž¦¦ §ª«¡  ™ §ª«§›ž©¦§ª«µ ¦™¨ž°™«™¦¦§¢ ¡¦­ §©¥ ™† ¯¡¡ › ª›¸  ¡ ª š´ª « © ´¥ ¡ ¥ž¦ž¦¡ž¥ ¯ž¦

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ И ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ» МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!

«¬¤¡¨¬¡¦§œ¨· »ºÄÁ¿¹ÂÑÁ¾»ÔÈÌÊÃÁÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÊØƾÈÇÀ½Æ¾¾ÌùÀ¹ÆÆÔÎÊÉÇÃÇ»

 ¼§ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™

‘

­¹¼ÉÄÅÀ ŸÂŽÁ¿

™ÄÊÉǼÄļºÅ¸ÂÅÁ·

™ÒÌÅ»¿¾Ƽηɿ

 

½Ç

½Ç 

½Ç

½ÇšÉÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾žÊËƹǺÄǿùÎƹÊÉÇÃºÇľ¾žÊØϾ»ƾÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØ

¬¡¦§œ¨©·¥ª® ¡§ ˆ † † † † ¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹†††† ™Æ¹Ê˹ÊÁØ£¹Ìφ†††† §Ãʹƹ±¹ÎÇ»¹††† ¦¹Ë¹ÄÕت¾Ã¹Ð¾»¹††††


« ­ª ¤·¿Ã¼ÄŹ·Ä¿¼ÅǺ·Ä¿¾·Í¿¿

¥š§¤

µÇ¿»¿Î¼ÈÁ¿À·»Ç¼È

™ºÊÇÄ×˪ËÉÇÂ¥¹ÉÃ¾Ë §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĆت¾»¾ÉÆ¹Ø ¹

™»ËǜÉÌÈÈ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĆ؛ÇÊËÇÐÆ¹Ø 

™»ËÇÊËÉÇÂÁÆ»¾ÊË §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄŹÉ˹ 

™ÃËÁ» §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄ­ÌÉŹÆÇ»¹ 

™ÄÕØÆÊ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĨ¹ÉËÊÓ¾À½¹ 

™ÅÌÉÊÃǾ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄ ¾Ä¾Æ¹Ø 

šÁÀƾʆ¨¹ÉËÆ¾É §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĝÇÃÇ»ÊÃ¹Ø 

›¾Ê˹ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĝÅÁËÉÁ¾»¹ û

œÄ¹»§ÅÊêËÉÇ«ɾÊË §§§¨ª£

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĆ؟¾Ä¾ÀÆǽÇÉÇ¿Æ¹Ø 

œÉ¹Æ½ÊËÉÇÂËÇɼ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĆؤÁÆÁØ Ç͹

œÉ¹Æ½¯¾Å¾ÆË §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĆؤÁÆÁØ †

œÉÁÆ»¾Â §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĆت¾»¾ÉÆ¹Ø 

žÉÅÇÄÇ»¦š ¡¨

§œ©¦

¹ÈªÁºªËÉdž §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄ«»¹ÉÃÇ»ÊÃÇ¼Ç ¹ ÇÍ

ªŸš’«É¾Ê˹Ÿ¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄ›¹»ÁÄÇ»¹ 

£ÇÀÄÇ»™› ¡¨

§œ©¦

£ÇÄÇÆƹ¨¾É»ÇŹÂÊÃ¹Ø §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø 

£ÇÅÈľÃ˹ÏÁØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎǺӾÃËÇ» £ª§ §§§

§œ©¦

§ÅÊÃÁÂÉ†Æ È¡ÉËÔÑÊÃÁ †ÂªË¾ÈÆÇÂȾÉ û

¤¹ÆϾ»ÁСª ¡¨

§œ©¦

¥™«™©™†šž«§¦ §§§

§œ©¦

¥ÇÁʾ¾ÆÃÇ™¦ ¡¨

§œ©¦

¥Ìɹ»Õ¾»§› ¡¨

§œ©¦

§Å¤×ÃÊ §§§¨­

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĚǼ½¹Æ¹®Å¾ÄÕÆÁÏÃÇ¼Ç 

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §§§«

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĆ؟¾Ä¾ÀÆǽÇÉÇ¿Æ¹Ø 

§ÊÆÇ»¹ϾžÆË

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄ¥¾ÄÕÆÁÐÆ¹Ø 

§Ë½¾Ä†£¹ §§§«£

§œ©¦

¼§ÅÊà Ìľ˩££™ 

©ÇŹÆ×êœ ¡¨

§œ©¦

ª¹»ÁÆ™· ¡¨

§œ©¦

ª›¼ÉÌÈÈ §§§¨£­

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĨ¾ÉÇ»¹ 

ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĆجÐÎÇÀÆ¹Ø 

ª¡š¨§¤¡¥ž©ª«©§¢ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĆجÐÎÇÀÆ¹Ø 

ªÁºªËÉÇÂ¥¹ÊË¾É §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄ™ÈɾÄØ 

ªÇ×À†ªËÉÇ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĆئǻÇÊËÉǾ»ÊÃ¹Ø û

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄ ¾Ä¾Æ¹Ø 

ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ §§§

§œ©¦

§ÅÊÃÁÂɆÆ Ê¥¾ÄÕÆÁÐÆǾ ÌıÃÇÄÕÆ¹Ø û

ªËÉÇÂŹÉÃÇ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄ†Ø ¹»Ç½ÊÃ¹Ø 

ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄ­ÉÌÆÀ¾ ÇÍÁÊ

ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄš¹ÉιËǻǠ¹ û

ªËÉÇÂʾɻÁÊ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà Èɜ̺ÃÁƹ 

«¾ÈÄÔ½ÇÅ §§§¨£

§œ©¦

¼§ÅÊà Ìľ˧ÃËغÉØ û

«É¾ÊË §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÈÉ¥Áɹ 

­¹ÂÀÇÌ˽ÁÆÇ»©œ ¡¨

§œ©¦

­¹ÊÃÃÇÅ §§§ª£

§œ©¦

­¾ÑÆÊËÉÇ §§§

§œ©¦

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §§§

§œ©¦

±¹ÉÑÌÆÇ»ÁС› ¡¨

§œ©¦

¶¼Á½¹ §§§

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø º û

¶Æ¾É¼ÇÊƹº §§§¨£­

§œ©¦

¼§ÅÊà ÌĦ¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø 

¼§ÅÊà ÌĤ¾ÉÅÇÆËÇ»¹ ÇÍ

¼§ÅÊà ÌÄ«ÌÈÇľ»¹ ¼§ÅÊà Ìħɽ¿ÇÆÁÃÁ½À¾ 

§­¢¡¥¯«Ÿª¥¢ ¤·¿Ã¼ÄŹ·Ä¿¼ÁÅÃÆ·Ä¿¿ §Ë½¾Ä†£¹

¦ÅÂĿķ¿Ã¼ÄŹ·Ä¿¼¸·ÄÁ·

¤ÅüǺ¼Ä¼Ç·ÂÓÄÅÀ¿ͼľ¿¿¸·ÄÁ·§ÅÈÈ¿¿

§§§«£„©¾Æ¾ÊʹÆÊ£¹ÈÁ˹Ĕ

¡¨§»ÊØÆÆÁÃÇ»¹

§™§„¦¹ÏÁÇƹÄÕÆÔº¹Æë©™ª«”

’ÇË

¡¨§»ÊØÆÆÁÃÇ»¹

§™§„§«¨š¹ÆÔ

’ÇË


96 | ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | ├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #20 (717) 26.05.14 ┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

"┬є; CERESIT ...................................................................53 ISOVER .....................................................................67 KATEPAL .................................................................. 61 KNAUF ........................................................40, 53, 67 TARKETT ..................................................................70 URSA .................................................................63, 67

лљ лљлњлблълњлФлелџлљ .........................................................89 лљлњлблълюлљлб лћлўлцлцлЋлалЋлЮлдлўлљлЏлглЮлФлЎ .................... 80 лљлњлблълюлълЎлџлў ..........................................................79 лљлњлблълБлАлЏлБлЊлў ...........................................................89 лљлџлњлљлалўлБлюлФ..........................................................75 лљлџлАлЋлАлАлБлљлалФ ...........................................73, 78, 81 лљлЏл«люлўлЮлўлЎ ..................................................... 73-74 лљлЮлЊлљлалФ............................................................43, 85 лљлЮлџлЋла ......................................................................45 лљлЮлџлЋлалФ ..................................................................45 лљлЮлблўлАлЋлЪлблўлџлў.................................................54-55 лљлЪлЪлљлалљлб .................................................................83 лљлЪлЪлљлалљлб лАлњлљлалълДлЮлФлЎ........................................83 лљлЪлЪлљлалљлблФ..............................................................83 лљлЪлЪлљлалљлблФ лАлњлљлалълДлЮлФлЋ.....................................83 лљлалЋлЮлћлљ ............................................................85, 89 лљлалюлљлблБлалљ ...................... 26, 36, 42-44, 75-76, 79 лљлАлЉлЋлАлб .............................................................63, 70 лљлАлЉлълблЋлџлАлблълЏлўлб ...................................................82 лљлАлцлљлЏлглб ...........................................................36-38 лљлблблалљлџлдлўлълЮлФ лњлълћлЮлФлЋ ....................................78 лљлдлЋлблълЮ....................................................................54

├ї├Ё ├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ├Ё├ї ├љ├Ё├і ├І├ђ├ї├Џ ├Ј├ј ├њ├Ё├І: 949-100

лЉ лЉлљлџ ...........................................................................83 лЉлљлџлў ........................................................................ 77 лЉлљлџлў лалљлАлелўлалўлблЋлЏлглЮлФлЋ .................................. 77 лЉлљлЏлџлљ ................................................................42-43 лЉлљлЏлџлълЮлФ ...............................................................73 лЉлљлЏлЏлљлАлб.....................................................36-39, 88 лЉлљлЏлЏлълЮ ...................................................................54 лЉлљлЮлў ......................... 48, 51-52, 64, 67, 78, 86-87 лЉлљлАлАлЋлЎлЮлФ .............................................................78 лЉлЋлЮлЌлълЪлўлЏлљ ...........................................................83 лЉлЋлЮлЌлълЪлўлЏлФ ..........................................................83 лЉлЋлАлЋлћлџлў .................................................... 51-52, 86 лЉлЋлблълЮ ....................................26-28, 31, 69, 81, 84 лЉлЋлблълЮлълюлЋлелљлЏлџлў ........................................83, 89 лЉлЋлблълЮлълАлюлЋлАлўлблЋлЏлў.............................................83 лЉлўлблБлю ........................................................28, 55-56 лЉлЏлљлЊлълБлАлблалълЎлАлблњлъ ....................................... 37, 88 лЉлЏлълџ лЊлљлЌлълЉлЋлблълЮлЮлФлЎ ..................................28-29 лЉлЏлълџ лЪлЋлЮлълЉлЋлблълЮлЮлФлЎ ................................29, 85 лЉлЏлълџ лАлўлЉлўлб...........................................................29 лЉлЏлълџ лАлблЋлЮлълњлълЎ ...................................................30 лЉлЏлълџ лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлблЮлФлЎ................................30, 36 лЉлЏлълџлў лњлљлалюлўлб.....................................................30 лЉлЏлълџлў лЊлљлЌлълЉлЋлблълЮлЮлФлЋ ...............................28, 30 лЉлЏлълџлў лЪлЋлЮлълЉлЋлблълЮлЮлФлЋ .....................................30 лЉлЏлълџлў лЪлълЏлўлАлблўлалълЏлЉлЋлблълЮлЮлФлЋ ................ 30-31 лЉлЏлълџлў лАлўлЉлўлб ........................................................ 31 лЉлЏлълџлў лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлблЮлФлЋ .............................31, 88 лЉлълЎлЏлЋлалФ.......................................................... 77-78 лЉлълџлАлФ.................................................44, 80-81, 86 лЉлълЏлб .........................................................................45 лЉлълЏлблФ .....................................................................45 лЉлълДлљлблљ .................................................................... 76 лЉлалЋлњлЮлљ ................................................ 51-52, 86-87 лЉлалЋлњлЮлъ ............................................................45, 69 лЉлалълЮлЌлљ ................................................................... 71 лЉлалБлА ............................................................45-48, 69 лЉлалБлАлълџ....................................................................46 лЉлалБлАлДлљлблџлљ ....................................................... 41-42 лЉлБлалФ........................................................................84 лЉлБлалЋлЮлўлЋ ............................................51, 78, 85, 88 лЉлФлблълњлџлў...................................................44, 85-86

лњ лњлљлЊлълЮлџлљ .............................................46-48, 68, 72 лњлљлЊлълЮлџлљ лњлўлЮлўлЏлълњлљл» ........................................68 лњлљлЊлълЮлџлљ лЪлњлЦ ........................................................72 лњлљлЌлълЮлФ ...........................................................31, 88

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лњлљлЏлўлџлў.............................................................84-85 лњлљлЮлЮлљ .....................................................................75 лњлљлблљ лЉлљлЌлљлЏлглблълњлљл» .............................................63 лњлЋлЮлблўлЏлў ................................................................. 76 лњлЋлЮлблўлЏлг ................................................................. 76 лњлЋлЮлблўлЏл»лблълалФ ......................................................79 лњлЋлЮлблўлЏл»лдлўл» .........................................................79 лњлЋлалЋлњлџлљ ...................................................51, 64, 85 лњлЋлблълЮлўлб .................................................... 53-54, 71 лњлЋлелљлЏлљ ..................................................................75 лњлўлЏлљлблЋлалю ..............................................................54 лњлўлЏлџлљ...................................................................... 81 лњлўлЮлб ........................................................................45 лњлўлблалљлќлў ................................................................75 лњлўлблалљлќлў лЦлБлћлълќлЋлАлблњлЋлЮлЮлФлЋ...........................75 лњлўлблалўлЮлФ ...............................................................75 лњлълћлълЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлў.............................................. 77 лњлълћлълЪлалълњлълћ ................................................. 75, 87 лњлълћлълълблЏлўлњлФ .................................................45, 73 лњлълћлълАлблълџ ..............................................................42 лњлълћлълАлблълџлў ....................................... 41-42, 56, 61 лњлълЌлћлБлЦлълњлълћлФ .....................................................79 лњлълЎлЏлълџ ............................................................51, 64 лњлълЏлюлљ ..............................................................40, 54 лњлълЏлюлљ-лАлЏлълЎ .........................................................54 лњлълалълблљ.......................................................43-44, 84 лњлълалълблљ лљлњлблълюлљлблўлДлЋлАлџлўлЋ ...............................84 лњлълАлџ ................................................................. 47, 70 лњлФлњлълЌ люлБлАлълалљ .................................36-39, 88-90 лњлФлџлЏл«лДлљлблЋлЏлг .....................................................80 лњлФлџлЏл«лДлљлблЋлЏлў ...............................................80-82 лњлФлџлЏл«лДлљлблЋлЏлў лљлњлблълюлљлблўлДлЋлАлџлўлЋ................. 80 лњлФлбл»лќлџлў...............................................................56 лњлФлЦлълћ лљлЮлблЋлЮлЮлФлЎ ..............................................56 лњлФлЦлълћ лњлЋлЮлблўлЏл»лдлўлў ..........................................56 лњлФлелџлў-лблБлалФ .......................................................84

лЊ лЊлљлЌлълЉлЋлблълЮ............................................................. 31 лЊлљлЌлълЮлълџлълАлўлЏлџлў .................................................83 лЊлљлЎлџлљ ......................................................................45 лЊлљлЎлџлў ......................................................................45 лЊлњлЏ ............................................................................70 лЊлњлълЌлћлў...............................................45, 51, 56, 58 лЊлЋлълблЋлџлАлблўлЏлг ......................................................... 41 лЊлЋлалџлБлЏлЋлА ................................................... 53-54, 71 лЊлЋлалюлЋлблўлџ.................................................51, 54, 56 лЊлЋлалюлЋлблўлџлў ............................................................54 лЊлўлЉлџлљ ...............................................................44, 73 лЊлўлћлалълўлЌлълЏл»лдлўл» ............................. 56, 69, 86-87 лЊлўлЏлглЌлФ ................................................................... 81 лЊлўлЪлА ..................................................................36, 53 лЊлўлЪлАлълњлълЏлълџлЮлъ....................................................40 лЊлўлЪлАлълџлљлалблълЮ ................................................40, 49 лЊлџлЏ ............................................................................40 лЊлЏлўлЮлљ ..................................................31, 35-39, 53 лЊлълЏлълњлџлў .................................................................84 лЊлълалЉлФлЏлг........................................................... 47-48 лЊлълалЋлЏлџлў ................................................................. 77 лЊлълалЋлЏлџлў лЊлљлЌлълњлФлЋ .............................................. 77 лЊлълцлалълблалБлЉлљ.......................................................... 81 лЊлалљлЮлўлб ............................................... 31, 41, 74, 88 лЊлалљлЮлБлЏлљ ..................................................................64 лЊлалБлЌлълЪлЋлалЋлњлълЌлџлў ............................. 37-39, 89-90 лЊлалБлЮлб .........................................................36, 38, 54 лЊлалБлЮлблълњлџлљ.............................................................54 лЊлалБлЮлблълњлџлў.............................................................54 лЊлалБлЪлЪлФ лњлЦлълћлЮлФлЋ ...............................................73 лЊлал»лЌлЋлњлўлџлў ............................................................ 76

лћ лћлљлблДлўлџ.................................................................... 71 лћлњлЋлалў ............................................ 43-44, 47, 72-73 лћлњлЋлалў люлЋлќлџлълюлЮлљлблЮлФлЋ ...................................72 лћлњлЋлалў люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЋ .............................44, 72 лћлњлЪ ...........................................................................49 лћлЋлџлъла ...................................................................... 74 лћлЋлюлълЮлблљлќ ......................................................86, 88 лћлЋлблАлџлўлЋ.................................................................. 74 лћлўлЌлљлЎлЮ...................................................................85 лћлўлАлџлў .....................................................................84

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лћлўлцлцлБлЌлълалФ .........................................................79 лћлЮлўлЕлљ лџлълЏлълћлЋлЌлЮлФлЋ......................................... 31 лћлЮлўлЕлљ лџлълЏлълћлдлЋлњ .......................................31, 34 лћлълЉлљлњлџлљ лњ лЉлЋлблълЮ ........................................31, 69 лћлълЉлљлњлџлў лћлЏл» лЉлЋлблълЮлљ........................................36 лћлълЉлълалЮлФлЋ лГлЏлЋлюлЋлЮлблФ ......................................58 лћлълќлћлЋлЪлалўлЋлюлЮлўлџ ............................................... 76 лћлълюлљ, лЉлљлЮлў ....................................... 51-52, 86-87 лћлълАлџлљ лћлЏл» лЪлълЏлљ.................................................. 47 лћлълАлџлљ лЮлЋлълЉлалЋлЌлЮлљл» ........................................... 47 лћлълАлџлљ лълЉлалЋлЌлЮлљл» .......................................... 47-48 лћлълАлџлљ лАлБлЦлљл» ........................................................48 лћлълАлџлљ лЪлљлалџлЋлблЮлљл» ....................................... 47, 70 лћлалЋлЏлг ......................................................................83 лћлалЋлЮлљлќ ..................................................................78 лћлАлЪ ...........................................................................49 лћлФлюлълЦлълћлФ ........................................................... 77

лЋ лЋлњлалълњлљлЊлълЮлџлљ .......................................................48 лЋлюлџлълАлблў ................................................................85 лЋлюлџлълАлблг.................................................................44

лќ лќлљлЏл«лЌлў ............................................. 60, 73-74, 85 лќлЉлў ................................................ 26-27, 31, 34-39 лќлЋлЏлЋлЌлълЉлЋлблълЮ....................................30-31, 34-36 лќлЋлЏлълЉ .....................................................................56

лЌ лЌлљлЉлўлњлџлљ лАлњлљлЎ .....................................................88 лЌлљлЉлъла ......................................................................48 лЌлљлЉлълалФ ..............................................31, 43-44, 73 лЌлљлЊлЏлБлелџлљ .............................................................. 76 лЌлљлћлњлўлќлџлљ ...................................................... 76, 78 лЌлљлћлњлўлќлџлў ............................................................. 76 лЌлљлЪлДлљлАлблў...............................................................83 лЌлљлблњлъла .................................................................... 76 лЌлљлблњлълалФ ................................................................ 76 лЌлљлблўлалџлљ .................................................................53 лЌлЋлюлЏл» ........................................................36-39, 88 лЌлЋлалџлљлЏлъ .................................................................44 лЌлЋлалџлљлЏлљ .................................................................75

лў лўлЌлњлЋлАлблг лЊлалљлЮлБлЏлўлалълњлљлЮлЮлљл»........................... 37 лўлЌлњлЋлАлблг лџлълюлълњлљл» ............................................. 37 лўлЌлЊлълблълњлЏлЋлЮлўлЋ люлЋлблљлЏлЏлълџлълЮлАлблалБлџлдлўлЎ ...... 44 лўлЌлћлЋлЏлўл» лќлЋлЏлЋлЌлълЉлЋлблълЮлЮлФлЋ ........................... 31 лўлЌлълњлЋла ......................................................64, 67-68 лўлЌлълЏлЋлЮлблљ ...............................................................82 лўлЌлълАлЪлљлЮ ...........................................56, 64, 66, 69 лўлЮлњлЋлЮлблљлалг ............................................................85 лўлЮлњлЋлалблъла ..............................................................83 лўлЮлњлЋлалблъла лАлњлљлалълДлЮлФлЎ.....................................83 лўлЮлАлблалБлюлЋлЮлб ...................................................82-84 лўлЮлблЋлалАлџлълЏ ............................................................84 лўлГлџ.....................................................................80-82

лџ лџлљлЉлЋлЏлг .......................................................81-82, 84 лџлљлЉлЋлЏлг-лџлљлЮлљлЏ ................................................ 81-82 лџлљлЉлўлЮлФ лћлБлелЋлњлФлЋ .............................................75 лџлљлюлЋлЮлг ........... 34, 37, 41, 53, 59, 69, 74-75, 78 лџлљлюлЋлЮлг лълЉлЏлўлдлълњлълДлЮлФлЎ ................................ 41 лџлљлюлЋлЮлг лЪлалўлалълћлЮлФлЎ ........................................ 41 лџлљлюлЋлЮлг лалњлљлЮлФлЎ................................................. 41 лџлљлюлўлЮлФ .................................................................75 лџлљлЮлљлЏлўлЌлљлдлўл»......................................................75 лџлљлЮлўлАлблалљ ..............................................................55 лџлљлЪлалълЏлълЮ.......................................................70, 82 лџлљлалЉлўлћ лџлљлЏлглдлўл» ...............................................70 лџлљлалЮлўлЌлФ ............................................................... 74 лџлљлАлАлЋлблФ.................................................................68 лџлљлАлАлЋлблФ лцлљлАлљлћлЮлФлЋ ..........................................68 лџлљлблљлЮлџлљ .................................................................44 лџлљлцлЋлЏлг ................................................................... 71 лџлњлљлћлалљлб...........................................................42, 44 лџлЋлалљлюлЌлўлб ............................. 31-32, 36-39, 88, 90 лџлЋлалљлюлЌлўлблълЉлЏлълџлў .......................................32, 34

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лџлЋлалљлюлълЊлалљлЮлўлб ............................................. 41, 71 лџлЋлалълАлўлЮ ................................................................70 лџлЋлАлАлълЮлФ......................................................... 44, 74 лџлўлълАлџлў............................................................44, 86 лџлўлалЪлўлД........................................26, 32-34, 38, 69 лџлўлалЪлўлД лџлЋлалљлюлўлДлЋлАлџлўлЎ ..................................33 лџлўлалЪлўлД лџлалљлАлЮлФлЎ ..............................................33 лџлўлалЪлўлД лАлўлЏлўлџлљлблЮлФлЎ .......................................34 лџлўлалЪлўлД лАлблалълўлблЋлЏлглЮлФлЎ...................................34 лџлўлАлблў ................................................................84-85 лџлЏлљлЪлљлЮ ............................................................. 76-77 лџлЏлљлЪлљлЮ лълЉлалљлблЮлФлЎ ............................................. 76 лџлЏлљлЪлљлЮлФ ........................................................ 76, 84 лџлЏлљлЪлљлЮлФ лълЉлалљлблЮлФлЋ.......................................... 76 лџлЏлЋлў.........................................................................54 лџлЏлЋлЎ.....................................................30, 34, 53-54 лџлЏлЋлЎ лћлЏл» лЪлЏлўлблџлў................................................54 лџлЏлЋлЎ лълЉлълЎлЮлФлЎ .............................................53-54 лџлЏлЋлЎ-люлљлАлблўлџлљ .....................................................84 лџлЏлЋлюлюлФ .................................................................82 лџлЏл«лДлў ....................................................................84 лџлълњлалълЏлўлЮ..............................................................70 лџлълЌлФлалглџлў .......................................................43-44 лџлълЏлглдлљ лџлълЏлълћлЋлЌлЮлФлЋ ........................................34 лџлълюлЪлЏлЋлџлблљлдлўл» ........................58, 60-62, 73, 87 лџлълюлЪлЏлЋлџлблБл«лЕлўлЋ....34, 40, 56, 59, 68, 73, 79, 83 лџлълЮлњлЋлџлблълалФ ........................................................ 77 лџлълЮлњлЋлџлблълалФ лАлблљлЏлглЮлФлЋ................................... 77 лџлълЮлћлўлдлўлълЮлЋлалФ..................................................79 лџлълЮлћлўлдлўлълЮлўлалълњлљлЮлўлЋ .....................................79 лџлълЮлЋлџ......................................................................56 лџлълЮлглџлў............................................................56, 69 лџлълалълЉлџлў ................................................................ 81 лџлълблЋлЏ....................................................................... 77 лџлълблЏлФ................................................................ 77-78 лџлълблЏлФ лЊлљлЌлълњлФлЋ .................................................. 77 лџлълблЏлФ лълблълЪлўлблЋлЏлглЮлФлЋ ......................................78 лџлълблЏлФ лблњлЋлалћлълблълЪлЏлўлњлЮлФлЋ ..............................78 лџлълблЏлФ лДлБлЊлБлЮлЮлФлЋ ................................................78 лџлалљлЮ ........................................................................ 76 лџлалљлЮ люлљлЋлњлАлџлълЊлъ ................................................ 76 лџлалљлЮ лелљлалълњлълЎ ................................................... 76 лџлалљлЮлФ..................................................................... 76 лџлалљлЮлФ лелљлалълњлФлЋ ............................................... 76 лџлалљлАлџлљ ............................................................54, 84 лџлалљлАлџлў .............................................................54-55 лџлалЋлЪлЋлќ...................................................................45 лџлалълњлЋлЏлглЮлФлЋ лалљлЉлълблФ ....................................... 87 лџлалълњлЏлў ...........40, 42, 45, 50, 52, 54, 56, 58-61, 63-70, 82, 86-87 лџлалълњлЏл» ............................................... 56, 59, 61-62 лџлалълюлџлў ...........................................................52, 60 лџлалълЮлелблЋлЎлЮ ..........................................................78 лџлалълелџлљ люлалљлюлълалЮлљл» ................................ 37, 41 лџлалълелџлљ лЪлълЏлўлАлблўлалълЏлглЮлљл».............................64 лџлалБлЊ .....................................................42, 44-45, 70 лџлалБлЊ лЮлЋлалќлљлњлЋл«лЕлўлЎ ........................................42 лџлалБлЊ лълблалЋлЌлЮлълЎ ....................................................45 лџлалБлЊлў лълблалЋлЌлЮлФлЋ ................................................. 76 лџлалФлелџлў лџлълЏлълћлдлЋлњ ...........................................34 лџлБлЦлЮлў ...................................................................... 74 лџлБлЦлЮл» ......................................................................75

лЏ лЏлљлџ ....................................................................55, 72 лЏлљлџлў ........................................................................55 лЏлљлюлўлЮлљлб ................................................... 64, 70-71 лЏлљлюлЪлљ .....................................................................80 лЏлљлюлЪлФ ....................................................................80 лЏлљлблБлЮлг ....................................................................78 лЏлћлАлЪ.........................................................................75 лЏлЋлЮ .................................................................... 68, 76 лЏлЋлЮлблљ лАлўлЊлЮлљлЏлглЮлљл» ............................................85 лЏлЋлЮлблљ лБлЪлљлџлълњлълДлЮлљл» .........................................85 лЏлЋлЮлблљ лцлБлю ............................................................. 76 лЏлЋлЮлблФ лџлЏлЋлЎлџлўлЋ .....................................70, 75, 85 лЏлЋлЪлЮлўлЮлљ ................................................................ 74 лЏлЋлА лџлалБлЊлЏлФлЎ.........................................................48 лЏлЋлАлљ .........................................................................84 лЏлЋлАлблЮлўлдлљ.................................................48, 56, 75


┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лЏлЋлАлблЮлўлдлФ............................41, 44-45, 48, 56, 78 лЏлўлЮлълЏлЋлБлю ........................................................ 70-71 лЏлўлАлб .....40-44, 48-53, 55-56, 58-59, 63-66, 70, 75 лЏлўлАлб лЊлЏлљлћлџлўлЎ.......................................................56 лЏлўлАлб лълдлўлЮлџлълњлљлЮлЮлФлЎ.........................42, 44, 56 лЏлўлАлб лЪлЏлълАлџлўлЎ .....................................................56 лЏлўлАлб лЪлълЏлўлџлљлалЉлълЮлљлблЮлФлЎ ................................52 лЏлўлАлб лЪлалълцлўлЏлўлалълњлљлЮлЮлФлЎ ..............................56 лЏлўлАлб лЪлЋлалцлълалўлалълњлљлЮлЮлФлЎ...............................75 лЏлўлАлблФ .........................................40, 42, 56, 58, 62 лЏлўлблглЋ..................................................52, 63, 75, 78 лЏлўлблглЋ лЪлЋлДлЮлълЋ .................................52, 63, 75, 78 лЏлълћлќлўлў ..................................................................73 лЏлълблџлў ............................................................... 34, 81 лЏлълблълџ ...............................................................81, 85 лЏл«лЏлглџлљ ..................................................................89

лю люлљлЮлълюлЋлблалФ .........................................................83 люлљлалелў лЏлЋлАлблЮлўлДлЮлФлЋ ........................................34 люлљлАлблўлџлљ ...........................................50, 54, 56, 69 люлљлАлблўлџлљ лЉлўлблБлюлЮлљл» ..........................................56 люлљлАлблўлџлў .........................................................54, 85 люлљлблЋлалўлљлЏ .......................................................69, 79 люлљлблЋлалўлљлЏлФ ................26, 36, 39, 41, 48, 54-55, 64, 68, 70, 75, 78, 83 люлљлблЋлалўлљлЏлФ лЪлЏлЋлЮлълДлЮлФлЋ .................................78 люлљлелўлЮлљ лелЏлўлцлълњлљлЏлглЮлљл» ..............................83 люлљлелўлЮлФ ...............................................................89 люлЋлЉлЋлЏлг ................................................................... 74 люлЋлЉлЋлЏлг лџлълалЪлБлАлЮлљл» ........................................... 74 люлЋлЏ........................................................................... 37 люлЋлюлЉлалљлЮлљ............................................................. 87 люлЋлюлЉлалљлЮлФ............................................................56 люлЋлблљлЏлЏлълўлЌлћлЋлЏлўл» .........................................43-44 люлЋлблљлЏлЏлълџлълЮлАлблалБлџлдлўлў...............................43-44 люлЋлблљлЏлЏлълЪлалълџлљлб ..................................................42 люлЋлблљлЏлЏлълДлЋлалЋлЪлўлдлљ .....................................56, 58 люлЋлблўлЌлФ ..................................................................45 люлЋлблЏлФ .....................................................................85 люлЋлблЏлФ лЦлълЌл»лЎлАлблњлЋлЮлЮлФлЋ ..................................85 люлЋлелџлў .......................................37, 39, 56, 85, 89 люлЋлелџлў лЪлълЏлўлЪлалълЪлўлЏлЋлЮлълњлФлЋ .......... 37, 85, 89 люлўлЮлњлљлблљ ...................................................41, 67-68 люлълЌлљлўлџлљ ............................................................... 71 люлълЏлћлўлЮлЊлў ............................................................. 74 люлълЏлълблџлў ................................................................84 люлълЏлълблълџ ................................................................83 люлълЏлълблълџ лълблЉлълЎлЮлФлЎ .........................................83 люлълЮлблљлќ ........... 34, 44, 48, 53, 58-62, 69, 71-73, 78-79, 81, 85-88 люлълЮлблљлќ лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўл» .................................78 люлълЮлблљлќ лАлўлАлблЋлю лълблълЪлЏлЋлЮлўл» ............ 78-79, 87 люлълАлблўлџ ..................................................................58 люлалљлюлъла .......................................................... 41, 74 люлБлцлблљ...................................................................... 76 люлБлцлблФ .................................................................... 76

лЮ лЮлљлњлЋлАлФ ..................................................................44 лЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлў ........................................................79 лЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлг.........................................................83 лЮлљлџлълЮлЋлДлЮлўлџ ........................................................ 81 лЮлљлЏлўлДлЮлўлџ .............................................................48 лЮлљлАлълА......................................................................83 лЮлљлАлълАлФ ...........................................................78, 83 лЮлљлАлълАлФ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ ....................................78 лЮлљлЕлЋлЏлглЮлўлџ ..........................................................48 лЮлўлелў ...................................................................... 74 лЮлълќлЮлўлдлФ ..............................................................82 лЮлълќлълњлџлў ...............................................................84

лъ лълЉлълЊлалЋлњ .................................................................86 лълЉлълў........................................................................ 71 лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ...................... 78 лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлълњ ................... 78 лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лблълалЊлълњлълЋ ...............................75 лълЉлалљлЉлълблџлљ лў лЪлълЏлўлалълњлџлљ лџлалълюлџлў лАлблЋлџлЏлљ ..................................................52 лълЉлАлЏлБлќлўлњлљлЮлўлЋ ......................................73, 78-79

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лълЊлЮлЋлЉлўлълЌлљлЕлўлблљ............................52, 55, 64, 84 лълЊлЮлЋлЌлљлЕлўлблљ .................64, 73, 79, 84-85, 88-89 лълЊлЮлЋлблБлелўлблЋлЏлў ....................................................84 лълЊлалљлћлФ ...................................................................43 лълЊлалљлќлћлЋлЮлўлЋ .........................................................58 лълЊлалљлќлћлЋлЮлўл»...........................................48, 56, 73 лълЊлалљлЮлўлДлўлблЋлЏлў..................................................... 41 лълЌлЋлЏлЋлЮлЋлЮлўлЋ..........................................................88 лълџлЮлљ .................................................................58, 73 лълџлЮлљ люлљлЮлАлљлалћлЮлФлЋ.....................................58, 73 лълџлЮлљ лЪлњлЦ ...............................................................73 лълЏлўлцлљ .....................................................................55 лълЮлћлБлњлўлЏлЏлљ..............................................58, 62, 87 лълЮлћлБлЏлўлЮ.............................................56, 58-59, 69 лълЪлљлЏлБлЉлџлљ ..............................................................34 лълЪлўлЏлџлў......................................... 36-39, 47-48, 90 лълалЊлАлблЋлџлЏлъ .............................................................52 лълАлблЋлџлЏлЋлЮлўлЋ ..........................................................73 лълблЉлЋлЏлўлњлљлблЋлЏлг ......................................................84 лълблњлълћ ......................................................................42 лълблњлълћлФ .................................................................. 76 лълблћлЋлЏлџлљ........................................................... 73, 87 лълблџлълАлФ ....................................................45, 59, 73 лълблџлълАлФ лълџлълЮлЮлФлЋ ..............................................59 лълблълЪлЏлЋлЮлўлЋ ..................................................... 77, 87 лълДлџлў ........................................................................85

лЪ лЪлљлџлЏл».................................................. 47, 52, 64-65 лЪлљлЮлЋлЏлў ............................................... 65, 68, 71-72 лЪлљлЮлЋлЏлў лЪлњлЦ ..........................................................72 лЪлљлЮлЋлЏлў лЪлЏлљлАлблўлџлълњлФлЋ......................................72 лЪлљлЮлЋлЏлў лАлблЋлЮлълњлФлЋ ....................................... 71-72 лЪлљлЮлЋлЏлў лцлљлАлљлћлЮлФлЋ .....................................65, 68 лЪлљлЮлЋлЏлг.......................................................68-69, 72 лЪлљлЮлЮлъ .....................................................................75 лЪлљлалџлЋлб ...................................................... 64, 71, 86 лЪлљлалълЊлўлћлалълњлЋлблалълўлЌлълЏл»лдлўл» ..........................59 лЪлљлалълўлЌлълЏл»лдлўл» ..............................52, 56, 65, 69 лЪлљлалълЮлўлб ................................................................70 лЪлЋлЮлљ ........................................................................54 лЪлЋлЮлълЉлЋлблълЮ .....................................................29, 85 лЪлЋлЮлълЪлЏлљлАлб ........................................41, 65-66, 68 лЪлЋлЮлълЪлълЏлўлАлблўлалълЏ...............................................66 лЪлЋлЮлълЪлълЏлўлБлалЋлблљлЮ................................................ 41 лЪлЋлЮлълАлблЋлџлЏлъ..........................................................66 лЪлЋлЮлълблЋлалю .................................................64, 66-67 лЪлЋлЮлълцлълЏ ................................................................64 лЪлЋлалЋлЊлЮлълЎ.........................................................36-39 лЪлЋлалЋлюлФлДлџлў.......................................30-31, 34-35 лЪлЋлалЋлЦлълћлФ.............................................................. 76 лЪлЋлалўлЏлљ ............................................................44, 48 лЪлЋлалцлълалљлблъла .........................................................83 лЪлЋлалДлљлблџлў...............................................................85 лЪлЋлАлџлълЉлЋлблълЮ............................................. 26-27, 35 лЪлЋлАлълџ ............................................35-39, 48, 88-90 лЪлЋлДлў .................................................................75, 78 лЪлўлЊлюлЋлЮлблФ ............................................................. 41 лЪлўлЏлљ ........................................................................83 лЪлўлЏлълюлљлблЋлалўлљлЏ....................................... 46-48, 51 лЪлўлЏлълюлљлблЋлалўлљлЏлФ ................................................48 лЪлўлЏл»лАлблалФ ............................................................. 74 лЪлЏлљлЮлџлљ ...................................................................59 лЪлЏлљлАлблўлцлўлџлљлблъла........................................... 35, 41 лЪлЏлљлАлблўлцлўлџлљлблълалФ .............................................. 31 лЪлЏлЋлЮлџлљ ................................59, 64, 66, 69, 79, 85 лЪлЏлЋлЮлџлљ лљлалюлўлалълњлљлЮлЮлљл» ....................66, 69, 85 лЪлЏлЋлЮлџлљ лЪлълћлџлалълњлЋлЏлглЮлљл» .................................59 лЪлЏлЋлЮлџлў .....................................................59, 69, 85 лЪлЏлўлЮлблБлА ............................................. 44, 48, 71-72 лЪлЏлўлблљ лћлълалълќлЮлљл» ...............................................35 лЪлЏлўлблљ лблалълблБлљлалЮлљл».............................................35 лЪлЏлўлблџлљ лџлљлцлЋлЏлглЮлљл» ........................................... 71 лЪлЏлўлблџлљ лџлЋлалљлюлўлДлЋлАлџлљл» ................................... 71 лЪлЏлўлблџлљ лЮлљлЪлълЏлглЮлљл» ........................................... 71 лЪлЏлўлблџлљ лЪлълблълЏлълДлЮлљл» .........................................72 лЪлЏлўлблџлљ лблалълблБлљлалЮлљл» ............................. 35, 41-42 лЪлЏлўлблџлљ лцлљлАлљлћлЮлљл» .............................................68 лЪлЏлўлблФ лЊлўлЪлАлълњлФлЋ ...............................................40 лЪлЏлўлблФ лћлълалълќлЮлФлЋ .............................................35 лЪлЏлўлблФ лЏлЋлЮлблълДлЮлФлЦ лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлблълњ ............... 35 лЪлЏлўлблФ люлўлЮлЋлалљлЏлълњлљлблЮлФлЋ ...............................66

| ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | 97

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лЪлЏлўлблФ лЪлљлЌлълЊлалЋлЉлЮлЋлњлФлЋ ...................................66 лЪлълЊлълЮлљлќ ................................................................45 лЪлълЊлалБлЌлДлўлџ ............................................................90 лЪлълћлњлЋлА лЪлал»люлълЎ .................................................40 лЪлълћлълџлълЮлЮлўлџ ........................................................ 74 лЪлълћлълџлълЮлЮлўлџлў ............................................... 73-74 лЪлълџлалљлАлџлљ ..............................................................89 лЪлълџлалФлблўлЋ ............................................... 64, 71, 87 лЪлълџлалФлблўлЋ лЪлалълЉлџлълњлълЋ ..................................... 71 лЪлълџлалФлблўл» ...............................................35, 55, 70 лЪлълЏ ....................................................... 70-71, 78, 81 лЪлълЏ лблЋлЪлЏлФлЎ ................................................... 71, 78 лЪлълЏлўлџлљлалЉлълЮлљлб ..................52-53, 56, 60, 67, 69 лЪлълЏлўлЪлалълЪлўлЏлЋлЮ ............................................ 66, 77 лЪлълЏлўлАлблўлалълЏ .........................................................66 лЪлълЏлўлАлблўлалълЏлЉлЋлблълЮ .......................................35-36 лЪлълЏлўлБлалЋлблљлЮ ...................................................54, 70 лЪлълЏлълАлљ .............................................................43-44 лЪлълЏлълблЋлЮлдлЋлАлБлелўлблЋлЏлў .......................................78 лЪлълЏлФ ......................................................... 53, 71, 86 лЪлълЏлФ лЉлЋлблълЮлЮлФлЋ ................................................. 71 лЪлълЏлФ лЮлљлЏлўлњлЮлФлЋ ................................................86 лЪлълалЋлЉлалўлџ .......................................................31, 42 лЪлълалЋлЉлалўлџлў ....................................................35, 42 лЪлълалўлЏлЋлџлА ..........................................64, 66-67, 79 лЪлълалълЊлў ................................................................... 71 лЪлълалблљлЏлФ ................................................................75 лЪлълблълЏлџлў .......................................................... 72, 74 лЪлълблълЏлџлў лЮлљлбл»лќлЮлФлЋ ..........................................72 лЪлълблълЏлълџ .................................................................72 лЪлълблълЏлълџ лЪлълћлњлЋлАлЮлълЎ ........................................72 лЪлалљлЎлюлЋла ................................................................59 лЪлалЋлћлюлЋлблФ лўлЮлблЋлалглЋлалљ ......................................75 лЪлалЋлћлълЦлалљлЮлўлблЋлЏлў................................................82 лЪлалЋлълЉлалљлЌлълњлљлблЋлЏлг лалќлљлњлДлўлЮлФ ...................... 55 лЪлалўлЉлълалФ ...............................................................80 лЪлалўлЦлълќлўлЋ ............................................................. 74 лЪлалълњлълћ ...................................................................82 лЪлалълњлълЏлълџлљ ...........................................................43 лЪлалълЊлълЮлФ................................................................35 лЪлалълЋлџлблўлалълњлљлЮлўлЋ..............44, 78-79, 85-86, 88 лЪлалълќлЋлџлблълалФ .......................................................80 лЪлалълЪлўлблџлљ ..............................................................84 лЪлалълцлўлЏлг лљлЏлЉлЋлА ..................................................40 лЪлалълцлўлЏлг лћлЏл» лЊлџлЏ ...............................................40 лЪлалълцлЏлўлАлб ..............................................................59 лЪлалълцлЮлљлАлблўлЏ..............................44, 56, 58-60, 68 лЪлБлАлџлљлблЋлЏлў ............................................................. 81 лЪлБлелџлў лблЋлЪлЏлълњлФлЋ........................................78, 83

ла лалљлЉлълблФ лЉлЋлблълЮлЮлФлЋ.............................................88 лалљлЉлълблФ лЉлБлалълњлФлЋ ...............................................88 лалљлЉлълблФ лџлалълњлЋлЏлглЮлФлЋ ................................. 86-87 лалљлЉлълблФ лАлњлљлЎлЮлФлЋ...............................................88 лалљлЉлълблФ лАлњлљлалълДлЮлФлЋ..........................................86 лалљлЉлълблФ лАлблалълўлблЋлЏлглЮлФлЋ ...................................86 лалљлЉлълблФ лцлљлАлљлћлЮлФлЋ ............................................ 87 лалљлћлўлљлблъла...............................................................78 лалљлћлўлљлблълалФ ...........................................................78 лалљлЌлфлЋлюлФ ............................................................... 81 лалљлАлблњлъла ..........................................................28, 35 лалЋлЌлглЉлљ ............................................................. 45, 76 лалЋлЎлџлљ...............................................................48, 60 лалЋлюлълЮлб ...........................51, 73, 78-79, 85-88, 90 лалЋлелЋлблџлў ..................................... 43-44, 60, 74, 79 лалЋлелЋлблџлў люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЋ .............................. 74 лалълЌлЋлблџлў .................................................... 74, 80-82 лалълЏлглАлблљлњлЮлў....................................... 73-74, 84-85 лалБлЉлЋлюлљлАлб.................................................. 35, 60-61 лалБлЉлЋлалълўлћ .......................................................50, 60 лалБлџлљлњлљ.............................................................70, 84 лалБлџлљлњлљ лЪлълќлљлалЮлФлЋ ............................................84 лалБлџлљлњлўлдлФ .............................................................85

лА лАлљлЎлћлўлЮлЊ ...................................... 58, 60, 68-69, 71 лАлљлЎлћлўлЮлЊ лњлўлЮлўлЏлълњлФлЎ................... 60, 68-69, 71 лАлљлЎлћлўлЮлЊ люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЎ .......................60, 69 лАлљлЏлглЮлўлџлў..............................................................70 лАлљлюлълЪлълЊлалБлЌлДлўлџ .................................................90 лАлљлюлълЪлълЊлалБлЌлДлўлџлў ..............................................90

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лАлљлюлълалЋлЌ .........................................................45, 60 лАлљлюлълалЋлЌлФ...............................................40, 45, 56 лАлљлЮлблЋлЦлЮлўлџлљ .........................................................75 лАлљлЮлцлљл»лЮлА .............................................................75 лАлљлБлЮлљ ......................................................................80 лАлљлБлЮлФ ................................................48, 64, 67, 78 лАлњлљлў .................................................................31, 36 лАлњлљлалџлљ ...................................................................54 лАлњлљл» ........................................................................36 лАлњлЋлалЏлљ ....................................................................84 лАлњлЋлблўлЏлглЮлўлџ .........................................................80 лАлњлЋлблўлЏлглЮлўлџлў.................................................79-80 лАлњл»лЌлў......................................................................36 лАлЊлълЮ ......................................................................... 76 лАлЊлълЮлФ ..................................................................... 76 лАлЋлЎлцлФ ....................................................................75 лАлЋлалЋлЉлал»лЮлџлљ .........................................................55 лАлЋлблџлљ.......................32, 39, 43-44, 66, 69, 84, 87 лАлЋлблџлљ люлљлЏл»лалЮлљл» ................................................44 лАлЋлблџлљ лАлњлљлалЮлљл» ...................................................44 лАлЋлблџлљ лблџлљлЮлљл» ......................................................44 лАлЋлблџлљ лцлљлАлљлћлЮлљл» ...........................66, 69, 84, 87 лАлЋлблџлљ лелблБлџлљлблБлалЮлљл» .........................................44 лАлЋлблџлљ-лалљлЉлўлдлљ ......................................................44 лАлЋлблџлў люлълАлџлўлблЮлФлЋ.............................................73 лАлўлЉлўлб ................................................................ 29-31 лАлўлџлљлблўлњ .................................................................55 лАлўлАлблЋлюлљ лњлълћлълАлблълДлЮлљл» ............................. 60-61 лАлўлАлблЋлюлФ лњлълћлълАлблълДлЮлФлЋ ................................. 61 лАлџлљлюлЋлЎлџлў ......................................................31, 88 лАлџлўлЪлўлћлљла..............................................................55 лАлџлълЉлљ......................................................................45 лАлџлълЉлФ.......................................................45, 52, 66 лАлџлълалЏлБлЪлљ...............................................................66 лАлџлълблД ......................................................................85 лАлюлЋлАлў лАлБлЦлўлЋ ........................................................53 лАлюлЋлАлўлблЋлЏлў............................................................75 лАлюлЋлАлг ..............................................................36, 53 лАлюлЋлАлг лАлБлЦлљл» ........................................................36 лАлЮлЋлЊлълЌлљлћлЋлалќлљлблЋлЏлў ...........................................63 лАлЮлЋлЊлълБлЉлълалЕлўлџ ...................................................83 лАлълЏлглњлЋлЮлб ...............................................................55 лАлълцлўлблФ..................................................................80 лАлЪлЋлдлълћлЋлќлћлљ ........................................................85 лАлЪлЋлдлблЋлЦлЮлўлџлљ .......................................................83 лАлалЋлЌлџлљ.............................................................. 47-48 лАлалБлЉлФ ............................................................... 51-52 лАлблљлЉлўлЏлўлЌлљлблълалФ.................................................. 81 лАлблљлЉлўлЏлўлЌлљлблълалФ лЮлљлЪлал»лќлЋлЮлўл» ..................... 81 лАлблљлЏлг...42, 51, 56, 59, 61, 68-69, 77-78, 85, 88 лАлблљлЏлг лълдлўлЮлџлълњлљлЮлЮлљл»...............................56, 69 лАлблљлЮлџлў..............................................................83-84 лАлблЋлџлЏлъ .......................................................52-53, 55 лАлблЋлџлЏлъ лќлўлћлџлълЋ...................................................55 лАлблЋлџлЏлълълЉлълў ......................................................... 71 лАлблЋлџлЏлълЪлЏлљлАлблўлџ...................................................66 лАлблЋлџлЏлълблЋлџлАлблълЏлўлб ........................................70, 82 лАлблЋлџлЏлълблџлљлЮлг........................................................66 лАлблЋлЏлЏлљлќлў ..............................................................75 лАлблълЎлџлў ............................................... 36, 74-75, 81 лАлблълЏлЉ.......................................................................48 лАлблълЏлЉлФ ...................................................................48 лАлблълЏлЋлелЮлўлдлФ ....................................................... 74 лАлблълЏлФ ..................................................................... 74 лАлблалЋлЎлД-лЪлЏлЋлЮлџлљ....................................................85 лАлблалЋлюл»лЮлџлў ...........................................................44 лАлблалълўлблЋлЏлглАлблњлъ лћлълюлълњ .............................52, 86 лАлблалълўлблЋлЏлглАлблњлъ лЪлълћ лџлЏл«лД .............................38 лАлблБлЪлЋлЮлў лЏлЋлАлблЮлўлд...............................................36 лАлбл»лќлџлљ............................................................. 70-71 лАлбл»лќлџлў ..............................................44-45, 78, 81 лАлБлЪлЋлалЪлЏлљлАлблўлцлўлџлљлблълалФ ..................................38 лАлДлЋлблДлўлџлў ........................................................ 81-82 лАлДлЋлблДлўлџлў лГлЏлЋлџлблалълГлЮлЋлалЊлўлў..................... 81-82 лАлГлЮлћлњлўлД ................................................................73 лАлГлЮлћлњлўлД-лЪлљлЮлЋлЏлў .......................................... 40-41 лАлГлЮлћлњлўлД-лЪлљлЮлЋлЏлг ................................................ 41

лб лблљлалљ .........................................................................85 лблЋлџлАлблълЏлўлб .............................................................82 лблЋлЏлЋлќлџлў .................................................................75

├ї├Ё ├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ├Ё├ї ├љ├Ё├і ├І├ђ├ї├Џ ├Ј├ј ├њ├Ё├І: 949-100

├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #20 (717) 26.05.14


98 | ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | ├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #20 (717) 26.05.14 ┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лблЋлЪлЏлўлдлФ .............................................44-45, 52-53

лБлћлЏлўлЮлўлблЋлЏлў .......................................................... 82

лблЋлЪлЏлълўлЌлълЏл»лдлўл» .................................... 63, 66-67

лБлЌлъ ..................................................................... 80-81

лблЋлалюлълюлљлЮлълюлЋлблалФ ............................................ 83

лБлџлЏлљлћлџлљ .......................................................... 42, 87

лблЋлалюлълюлЋлблалФ........................................................ 83

лБлЪлЏлълблЮлўлблЋлЏлг ................................................. 41, 61

лблЋлалюлълЪлалълцлўлЏлг ................................................... 61

лБлалЮлФ ................................................................31, 88

лблЋлалюлълалЋлЊлБлЏл»лблъла ................................................ 71

лБлАлЏлБлЊлў .................................................36, 85, 88-90

лблЋлЦлЮлълЏлљлЎлб............................................................. 67

лБлАлблљлЮлълњлџлў .....................................................80, 82

лблўлАлюлљ ..............................................................56, 67

лБлблЋлЪлЏлЋлЮлўлЋ ............................................... 68, 70, 87

лблџлљлЮлг ......................................................................70

лБлблЋлЪлЏлўлблЋлЏлг ..................................................... 67-68

лблълЪлЏлўлњлъ................................................................. 70

лБлЦлълћ лЌлљ лњлълћлълЎ лњ лЉлљлАлАлЋлЎлЮлЋ............................ 79

лблалўлюлюлЋлалФ ............................................................84

лБлелю .........................................................................84

лблалълЎлЮлўлџ ................................................................ 76 лблалълЎлЮлўлџлў ............................................................. 76

лц

лблалълА .........................................................................45

лцлљлЮлЋлалљ ......................................................48, 50-52

лблалБлЉлљ..........36, 42-43, 51, 61, 77-78, 81, 85, 88 лблалБлЉлљ лњлЊлЪ........................................................ 43, 77

лцлљлЮлЋлалљ лЏлљлюлўлЮлўлалълњлљлЮлЮлљл» ..................... 50, 52 лцлљлАлљлћлЮлФлЋ лалљлЉлълблФ ............................................ 87

лблалБлЉлљ лњлълћлълАлблълДлЮлљл» ......................................... 61

лцлљлАлљлћлФ ...........................................................61, 69

лблалБлЉлљ лЊлълцлалўлалълњлљлЮлЮлљл» ............................ 61, 81

лцлљлАлљлћлФ лњлЋлЮлблўлЏлўлалБлЋлюлФлЋ ........................ 61, 69

лблалБлЉлљ лџлљлЮлљлЏлўлЌлљлдлўлълЮлЮлљл» .............................. 77

лцлўлЏлглбла ................................................................... 79

лблалБлЉлљ люлЋлблљлЏлЏлълЪлЏлљлАлблўлџлълњлљл» ........................ 77

лцлўлЏлглблалФ ......................................................... 76, 79

лблалБлЉлљ лЪлълЏлўлЪлалълЪлўлЏлЋлЮлълњлљл» ............................ 77

лцлўлЏлглблалФ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ .................................. 79

лблалБлЉлљ лЪлалълцлўлЏлглЮлљл» .................................... 43, 77

лцлўлблўлЮлЊлў ......................................................... 70, 77

лблалБлЉлљ лГлЏ. лАлњлљлалЮлљл»............................................. 77

лцлЏлљлЮлЋлд ................................................................... 76

лблалБлЉлФ лњлЊлЪ ............................................................. 43

лцлЏлљлЮлдлФ ................................................................. 76

лблалБлЉлФ лЪлалълцлўлЏлглЮлФлЋ ......................................... 43

лцлълЏлглюлљ-лЦлълЏлАлб ..................................................... 68

лблГлЮлФ........................................................................78

лцлълЮлблљлЮлФ ........................................................ 74, 79

лБ лБлљлЎлб-лАлЪлўлалўлб ......................................................... 55 лБлњлЏлљлќлЮлўлблЋлЏлў ...................................................... 79 лБлЊлълЏлълџ .............................................................43, 45 лБлЊлълЏ..........................................................................73 лБлЊлълЏлџлў .................................................................... 69

лцлблълалълЪлЏлљлАлб ..................................................70, 82 лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлб ........................................................... 88 лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлблФ ................................................. 87-88 лцлБлалЮлўлблБлалљ .......................................................72-74

лЦ лЦлълюлБлб...................................................................... 76 лЦлълюлБлблФ .................................................................. 45

┬ф┬Ф┬Е

лд лдлЋлюлЋлЮлб ................................................32-33, 36-39 лдлЋлЪлг ........................................................................45 лдлАлЪ........................................................................... 51

лД лДлЋлалЋлЮлџлў.................................................................84 лДлЋлалЋлЪлўлдлљ .......................................... 56, 58, 61-62 лДлЋлалЋлЪлўлдлљ лџлалълњлЋлЏлглЮлљл» ................................... 62 лДлЋлалЮлълЌлЋлю........................................................ 36-39

ле лелљлЎлЉлљ .................................................................... 45 лелљлЎлЉлФ ................................................................... 45 лелњлЋлЏлЏлЋла .........................................................43, 45 лелЋлАлблўлЊлалљлЮлЮлўлџ ............................................. 42-43 лелўлЮлљ ...............................................................79, 83 лелўлцлЋла .......................................................51, 62-63 лелџлљлцлФ.....................................................75, 82, 84 лелџлљлцлФ лЊлљлалћлЋлалълЉлЮлФлЋ...................................... 75 лелџлљлцлФ-лџлБлЪлЋ .........................................................74 лелЏлљлЊлЉлљлБлюлФ....................................................84-85 лелЏлўлцлълњлџлљ ............................................................ 87 лелЮлБлалФ ................................................................... 71 лелЪлљлЊлљлб ................................................................... 85 лелЪлљлЏлФ ................................................................... 43 лелЪлљлблЏлЋлњлџлљ лЊлўлЪлАлълњлљл» ...................................... 53 лелЪлўлЏлглџлљ ............................................................... 45 лелЪлўлЏлглџлў ............................................................... 45 лелблљлџлЋлблЮлўлџ ........................................................... 48 лелблљлЪлўлџ .................................................................. 48 лелблълалФ.....................................................................74 лелблБлџлљлблБлалџлљ ...................................................53-54 лелблБлџлљлблБлалџлљ лЊлўлЪлАлълњлљл».................................... 53 лелблБлџлљлблБлалџлљ лдлЋлюлЋлЮлблЮлљл»................................. 53

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лелБлюлълЊлЏлБлелўлблЋлЏлў ................................................ 79 лелБлалБлЪ-лЊлЏлБлЦлљлалг .................................................... 45 лелБлалБлЪлълњлЋлалб .........................................................84 лелБлалБлЪлФ ................................................................. 45

лЕ лЕлЋлЉлЋлЮлг ........................................31, 35-39, 88-89 лЕлўлблџлў .................................................................... 82 лЕлўлблџлў лџлњлљлалблўлалЮлФлЋ ......................................... 82 лЕлўлблФ люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЋ .................................... 82 лЕлўлблФ лалљлАлЪлалЋлћлЋлЏлўлблЋлЏлглЮлФлЋ .......................... 83

лГ лГлЉлълЮлўлб ............................................................70, 82 лГлџлълњлљлблљ ........................................................... 67-68 лГлџлълцлълЏ ...........................................................64, 67 лГлџлАлџлљлњлљлблъла.............................................34, 89-90 лГлЏлЋлњлљлблълалФ............................................................ 76 лГлЏлЋлџлблалўлџлљ ............................................................ 81 лГлЏлЋлџлблалълћлФ ........................................................... 83 лГлЏлЋлџлблалълўлЮлАлблалБлюлЋлЮлб .................................. 83-84 лГлЏлЋлџлблалълџлљлалблълЮ .................................................. 82 лГлЏлЋлџлблалълџлълблЏлФ .................................................... 78 лГлЏлЋлюлЋлЮлблФ лћлълЉлълалЮлФлЋ ............................... 63, 69 лГлюлљлЏлг .....................................................................55

л« л«лЮлўлА.......................................................... 53-54, 71

л» л»лЕлўлџлў.................................................................... 82

├ї├Ё ├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ├Ё├ї ├љ├Ё├і ├І├ђ├ї├Џ ├Ј├ј ├њ├Ё├І: 949-100

лБлЊлълЏлг .............................................36-39, 78, 88-90 лБлЊлълЏлглЮлўлџ ............................................................... 45

лцлалЋлАлџлў....................................................................74

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ъ┬ф┬ц┬А┬д┬Ў┬▒┬А┬░┬А┬Ф┬Ў┬Ф┬ъ┬ц┬А┬«┬Д┬Ф┬И┬Ф┬е┬Д┬Ю┬ъ┬ц┬А┬Ф┬х┬ф┬И┬ф┬Џ┬Д┬А┬Ц┬Ц┬д┬ъ┬д┬А┬ъ┬Ц┬Д┬д┬Ў┬▒┬ъ┬Ц┬А┬а┬Ю┬Ў┬д┬А┬А ┬Ц┬┤┬ф┬г┬Ю┬Д┬Џ┬Д┬ц┬х┬ф┬Ф┬Џ┬А┬ъ┬Ц┬Д┬е┬г┬џ┬ц┬А┬Б┬г┬ъ┬Ц┬ф┬Ў┬Ц┬┤┬ъ┬А┬д┬Ф┬ъ┬Е┬ъ┬ф┬д┬┤┬ъ┬е┬А┬ф┬х┬Ц┬Ў


Строй газета № 20 - 2014 г. Спецвыпуск.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you