Page 1

 Ñ¿ͽÈÜ

  ¬ÍËÑÂÎÎÅËʽÈÙÊËÂÎÏÍËÅÏÂÈÙÊËÂÅÄÁ½ÊÅÂ

‹ – 

Ñ¿ͽÈÜ 

®¬¢³Ÿ¸¬°®§´¯« «¯«Ÿ¥¯ª©Ÿ¢®ª

26360

Т И В О Т О Г О ? ЧТ А Н С Е В  М А Н       ! "!# $%&

рекламное издание

XXXEJNBSLSV

e-mail: zsgb5@yandex.ru, www.zsgb5.ru

22359

   


26459

25532


ÑÒÀÒÜÈ Â ÍÎÌÅÐÅ

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ È ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÄËß ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÕ ÑÈÑÒÅÌ

ÑÒÐÎÉÈÍÔÎ........................................................................4 ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ ..........................................................8 ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÉ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜ? ....................................10 ÒÅÍÄÅÐÛ ÍÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ ...........................13 ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ ÐÅØÅÍÈÅ .................................. 14 ÂÛÁÐÀÒÜ Ñ ÓÌÎÌ ..............................................................16 ×ÒÎ ÍÀÌ ÑÒÎÈÒ ÄÎÌ ÏÎÑÒÐÎÈÒÜ? ..................................... 20 ÌÅÒÀËË Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ: ÎÒ ÌÅÄÈ ÄÎ ÑÒÀËÈ ................. 24 ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ ............................................ 28

ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØÁ¹ÉŹËÌɹ «É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ «É̺Ô §ËÇÈľÆÁ¾Á¼ÇÉØо¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ ›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾

ÝËÅÊÒÐÎÒÅÕÍÈÊÀ §Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ £¹º¾ÄÕ¨Éǻǽ¡ÀÇÄØÏÁØ ¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

ÐÓÁÐÈÊÀÒÎÐ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ Ÿš¡£ÁÉÈÁЪ˾ÆǻԾŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ £¹Å¾ÆÕÁÁÀ½¾ÄÁØÁÀƾ¼Ç ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˪˹Äհ̼ÌƦ¾É¿¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ¥¾ËÁÀÔªÃǺØÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ¤¾ÊÇÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔªËÇÄØÉÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁبǼÇƹ¿ É¾»¾ÊÆdžÈÄÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ £Ä¾Á¥¹ÊËÁÃÁœ¾ÉžËÁÃÁ ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ›Ø¿ÌÒÁ¾ ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ ­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ©¾ÀÁÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ®ÁÅÈÉǽÌÃÏÁØ œª¥«ÇÈÄÁ»Ç

ÒÅÕÍÈÊÀ. ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒ 29          

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÈÍÒÅÐÜÅÐ

55

¨ÇÃÉÔËÁؽÄØÈÇĹ£Ç»ÉǻԾÈÇÃÉÔËÁØ §ºÄÁÏÇ»ÇÐƹØþɹÅÁоÊùØÈÄÁËù §ºÇÁ ¨¹Æ¾ÄÁÊ˾ÆǻԾ ¨ÇËÇÄÃÁ »¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ §Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ ¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ ¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ «Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾  ¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á ¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ £¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ

        

60   

63   

67

ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁù ªÈ¾Ï˾ÎÆÁù ¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªË¹ÆÃÁ ¹ÈйÊËÁ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ £¡¨Á™ ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¦¹ÊÇÊÔ š¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË ¥¾Ë¹ÄÄÇɾ¿ÌÒÁÂÁÆÊËÉÌžÆË ©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇ˪ËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ §ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ

 

ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÀ. ÕÎÇÒÎÂÀÐÛ. ÒÀÐÀ

70

ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ ®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ «¹É¹¬È¹Ãǻù

 

ÐÀÁÎÒÛ. ÓÑËÓÃÈ

    

71

¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ ©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ ¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾§À¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾ šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ «É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹

   

ÊÓÏÈÌ. ×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

74

 

ÏÀÐÒÍÅÐÛ

75

ÃÄÅ ÂÇßÒÜ «ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÓ»

76

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ ÐÅÊËÀÌÛ Â ÃÀÇÅÒÅ

78

ÀËÔÀÂÈÒÍÎ-ÏÐÅÄÌÅÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ

80


ÑÒÐÎÉ ÈÍÔÎ

 £›™©™«¦´¢¥ž«© Ÿ¡¤µ¸››žž¦ ›§¥ª£§¢§š¤™ª«¡ ›¸¦›™©ž NTN†SV

§ÅÊÃÊ˹ËÈÇÊÐÁ˹Ä žËÉÔ

ÄØǺҾÊË»¾ÆÆǼÇ ÃÇÆËÉÇÄØ

—£¡¦Ÿ£ž£– •¦§¥•¦§¨§§š¡¤°——£ ™•› ±´

—£¡¦Ÿ£ž£– •¦§¦£–¦§—š¢¢Ÿ ¦¡£˜¨§Ÿ£¢§¥£ ¥£—•§±¥•¦ª£™° ¢•Ÿ•¤¥š¡£¢§¬š¥šœš™¢¨³² šŸ §¥£¢¢¨³¦¦§š¡¨

¨Ç½¹ÆÆÔÅÇËÃÉÔËǼÇÁÆ˾Éƾˆ ÁÊËÇÐÆÁùÊÇÊÊÔÄÃÇÂƹ§ÅÊÆ ÊË¹Ë »ØÆ»¹É¾»§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ »»¾½¾Æû¹½É¹ËÆÔžËÉ ¿ÁÄÕØ »ËÇÅÐÁÊľÈÇÐËÁÈÇÄdž »Áƹ sÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆԆ ÅÁÀ¹ÊËÉÇÂÒÁùÅÁ¶ËÇÊÇÊ˹»Ä؆ ¾Ë »Ê¾¼Ç Á ½ÄØÁƆ ½Á»Á½Ì¹ÄÕÆÔÎÀ¹ÊËÉÇÂÒÁÃÇ» ÃÊdž ÇË»¾ËÊË»Ì×Ò¾ÅÌȾÉÁǽÌÈÉÇÑÄdž ¼Ç¼Ç½¹

§šª¬¡«ž ª«™«µ· ¦™ª™¢«ž 4530:(";&5"36

ÄØÇÅÁоÂÀ¹ÈÌҾƹž½ÁƹØ ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆƹØÊÁÊ˾Ź„§ÅÊùØ ǺĹÊË՝ÇÊËÌÈÆǾŸ£®£¹ÈÁ˹ÄՆ ÆÔÂɾÅÇÆ˔ ¶ËÇÌÆÁùÄÕÆÔÂɾÊÌÉÊ ǺǺҹ† ×ÒÁ»Ê×ÁÆÍÇÉŹÏÁ×ÈÇÅÆǼdž û¹ÉËÁÉÆÇÅÌ¿ÁÄÁÒÆÇÅÌÍÇƽÌɾ† ¼ÁÇƹ«¹Ã¹ØÊÁÊ˾ŹǺ¾ÊȾÐÁ»¹¾Ë ÃÇÅÈľÃÊÆÌ×¹»ËÇŹËÁÀ¹ÏÁ×ÁÈdž ÅǼ¹¾ËɾÑÁËջʾÈÇÊ˹»Ä¾ÆÆÔ¾ À¹½¹ÐÁÈÇÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÁɾ¼ÁÇƹÄՆ ÆÇÂÊÁÊ˾ÅÔùÈÁ˹ÄÕÆǼÇɾÅÇÆ˹ ǺҾ¼ÇÁÅÌÒ¾ÊË»¹ÅÆǼÇû¹ÉËÁɆ ÆÔνÇÅÇ»»ǺĹÊËÁ ªÁÊ˾ŹÊÇÊËÇÁËÁÀÈØËÁ˾ŹËÁ† оÊÃÁÎÅǽÌľÂ r„¥ÇÆÁËÇÉÁƼ¿ÁÄÁÒÆǼÇÍÇƆ ½¹”s¾½Áƹغ¹À¹ÖľÃËÉÇÆÆÔÎȹ† ÊÈÇÉËÇ»¿ÁÄǼÇÍÇƽ¹ɾ¼ÁÇƹ r„­ÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÔÎ ÈÉǼɹÅŔsÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹½É¾Ê† ÆÔÎÈÉǼɹÅÅɾ¼ÁÇƹÈÇÅǽ¾ÉÆÁ† À¹ÏÁÁŸ£®

r„šÁÄÄÁƼǻÔÂϾÆËɔs¹»Ëdž ŹËÁÀÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ɹÊоËÔÊÈÇËɾ† ºÁ˾ÄØÅÁÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔÎÁ¿ÁÄÁ҆ ÆÔÎÌÊÄ̼ r„ŸÁÄÁÒƹØÁÆÊȾÃÏÁؔsÖľÆ ËÉÇÆÆÔ½ÇÃÌžÆËÇǺÇÉÇËœÇÊ̽¹É† ÊË»¾ÆÆÇ¿ÁÄÁÒÆÇÂÁÆÊȾÃÏÁÁ r„£¹ÈÁ˹ÄÕÆÔÂɾÅÇÆ˔sÃÇƆ ËÉÇÄÕÁÊÈÇÄƾÆÁØÈÉǼɹÅÅùÈÁ† ˹ÄÕÆǼÇɾÅÇÆ˹ ¨Ç½ÇºÆ¹ØÊÁÊ˾ŹÌ¿¾½¾ÂÊ˻̆ ¾Ë»Éؽ¾ÉÇÊÊÁÂÊÃÁÎɾ¼ÁÇÆÇ»£¹† ÄÁÆÁƼɹ½ÊÃÇ «»¾ÉÊÃÇ §ÉÄdž »ÊÃÇÂǺĹÊËØΣ¹ÃÈÇùÀÔ»¹¾ËÈÁ† ÄÇËÆÔÂÇÈÔË ÊǺÊË»¾ÆÆÁÃÁû¹É† ËÁɹÃËÁ»ÆÇÈÇÄÕÀÌ×ËÊØÈÇÉ˹ÄÇÅ ɹÀžҹ×ËÀ½¾ÊÕÊ»ÇÁǺɹҾÆÁØ Á»ÇÈÉÇÊÔ

«É¹ÊʹÊ˹ƾË º¾ÀÇȹÊÆÇ •—§£™£¥£˜¨‚§³¡š¢±q£¡¦Ÿ £§¥š¡£¢§¥¨³§£¦¢•¦§´§ —™š£Ÿ•¡š¥•¡

¨Ç½¹ÆÆÔÅÇËÃÉÔËǼÇÁÆ˾Éƾˆ ÁÊËÇÐÆÁù ÆÇ»ÇÊÁºÁÉÊÃǾ ­£¬„ªÁºÌÈɹ»ËǽÇɔ;»É¹ÄØ ÈÉǽÇÄ¿¾ÆÁ¾ƹÊËÉ

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

4


ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.2014

|5


ÑÒÐÎÉ ÈÍÔÎ

ƹÀ»¹ÄÇÈǺ¾½Á˾ľÂ½»ÌιÌÃÏÁ† ÇÆÇ»ÈÇùÈÁ˹ÄÕÆÇÅÌɾÅÇÆË̹»† ËǽÇÉǼÁ©„«×žÆÕs¸ÄÌËdž ÉÇ»ÊÃs¡ÑÁÅs§ÅÊÔ £¹ÃÁÆÍÇÉÅÁÉ̾ËÈÇÉ˹ÄÀ¹† ÃÌÈÇà œÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆǾÈɾ½ÈÉÁ† ØËÁ¾§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ„ÇÉÇ¿ÆǾ ɾÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǾÌÈɹ»Ä¾† ÆÁ¾’”ÊŹØÈÇʾÆËغÉØ ¼Ç½¹½ÇÄ¿ÆÇÇËɾÅÇÆËÁÉdž »¹ËÕ†ÃÁÄÇžËÉÇ»ÔÂÌйÊËÇÞ¿† ½ÌÁÃŹ»¹ÉÁÂÆÇÂËɹʆ ÊÔ©¹ºÇËÔÇϾƾÆÔ» ÅÄÆ É̺ľÂ §§§„ªËÉǺ×ÉǔÊŹØ ÈÇʾÆËغÉغ̽¾Ë»ÇÊÊ˹ƹ»† ÄÁ»¹ËÕÈÇÐËÁ†ÃÁÄÇžËÉÇ»ÔÂLj ɾÀÇýÇÉǼÁž¿½ÌÁÃÅ ªËÇÁÅÇÊËÕɹºÇËs ÅÄÆ É̺ľÂ«¹Ã¿¾ËɹÊʹ„«×† žÆÕs§ÅÊԺ̽¾ËÇÊƹҾƹ »Á½¾ÇùžɹÅÁ

š¾Àº¹ÉÕ¾ÉƹØ Êɾ½¹sǺҾ¾½¾ÄÇ —¡²¥£–¦¨™ ¤¥£– š¡¨™£ ¦§¨¤¢£¦§¢£—°ª™£¡£—™ ´¡•  £¡£– ±¢°ª£¡¬šž

¦¹ÈÉÇѾ½Ñ¾Å»¹½ÅÁÆÁÊËɹ† ÏÁÁ§ÅÊùÀ¹Ê¾½¹ÆÁÁ¼ÇÉǽÊÃÇ ɹºÇо¼ÉÌÈÈÔÈÇÇùÀ¹ÆÁ×Êdž ½¾ÂÊË»ÁØ»ɾѾÆÁÁÈÉǺľÅÁÆ»¹† ÄÁ½Ç»ǺÊÌ¿½¹Ä¹ÊÕÈÉǺľŹ½Ç† ÊËÌÈÆÇÊËÁÊËÉÇØÒÁÎÊØÅÆǼÇû¹É† ËÁÉÆÔνÇÅÇ»½ÄØŹÄÇÅǺÁÄՆ ÆÔμÉÌÈÈƹʾľÆÁØ›йÊËÆÇÊËÁ ɾÐÕÑĹÇƾǺÎǽÁÅÇÊËÁÌÊÁľ† ÆÁØÃÇÆËÉÇÄØƹ½ÊǺÄ×½¾ÆÁ¾ÅÀ¹† ùÀÐÁùÅÁÆÇÉÅÁÈɹ»ÁÄÈÉÁÊËÉdž Á˾ÄÕÊË»¾¿ÁÄÕØ»йÊËÁǺ¾ÊȾо† ÆÁؾ¼Ç½ÇÊËÌÈÆÇÊËÁ¶ËÇË»ÇÈÉÇÊ ƹÈÉÇËØ¿¾ÆÁÁÅÆǼÁÎľËÇÊ˹¾ËÊØ ¹ÃË̹ÄÕÆÔÅ šÔÄÇÇËžоÆÇ ÐËÇƹÊ˹½ÁÁ ÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁØÆÇ»ÇÊËÉǾÃËɾºÇ† »¹ÆÁØÀ¹ÃÇÆǽ¹Ë¾ÄÕÊË»¹йҾ»Ê¾† ¼ÇÊǺÄ×½¹×ËÊØ ǽƹÃÇÈÉÁʽ¹† оǺӾÃËÇ»ƾɾ½ÃÇ»ÔØ»ÄØ×ËÊØ ƾ½ÇɹºÇËÃÁ¦¹ÈÉÁÅ¾É ȹƽÌÊÔ ÑÁÉÁƹ½»¾ÉÆÔÎÈÉǾÅÇ»ƾÊÇLj »¾ËÊË»Ì×Ëœ§ª«¹ÅÁÆÇÉŹËÁ»¹Å ¨É¾½Ê˹»Á˾ÄÁǺҾÊË»¾ÆÆÔÎÇɆ ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÂƹÀ»¹ÄÁÃÇÆÃɾËÆÔ¾ ͹ÃËÔƹÉÌѾÆÁ»ÆÇ»ÔÎ½ÇŹÎ

¨ÉÁÊÌËÊË»Ì×ÒÁ¾ƹÀ¹Ê¾½¹ÆÁÁ ÈǽоÉÃÆÌÄÁ ÐËÇÊÇÀ½¹ÆÁ¾º¾Àº¹† ÉÕ¾ÉÆÇÂÊɾ½Ô»§ÅÊþsÖËÇǺ† Ò¾¾½¾ÄÇ ÁÀ½¾ÊÕÇоÆÕ»¹¿Æ¹Lj »¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕù¿½Ç¼ÇÌйÊËÆÁ† ùÈÉÇϾÊʹ›йÊËÆÇÊËÁ ÃÇÅÍÇÉË Áº¾ÀÇȹÊÆÇÊËÕ»ÆÇ»ÔÎÅÁÃÉÇɹ† ÇƹÎʾ¼Ç½ÆØ»ÇÅÆǼÇÅÀ¹»ÁÊØË ÁžÆÆÇÇËÀ¹ÊËÉÇÂÒÁÃÇ» ¹Å¾ÊËÁ† ˾ÄÕÅÖɹ¼ÇÉǽ¹¡ÉÁƹ£¹ÊÕØÆdž »¹Èɾ½ÄÇ¿ÁĹÈÉǽÇÄ¿ÁËÕÖËÌɹ† ºÇËÌÌ¿¾»Å¾Ê˾ÊÆÁÅÁ„¸½ÌÅ¹× ÐËÇÅÔÊǺ¾É¾ÅÊØ»¹Èɾľ¨ÉÁ† ¼Ä¹ÊÁÅƹÀ¹Ê¾½¹ÆÁ¾ɹºÇо¼ÉÌȆ ÈÔÃÉÌÈÆÔÎÈÉǾÃËÁÉÇ»ÒÁÃÇ»ÁÀ¹† ÊËÉÇÂÒÁÃÇ» ÐËǺԻžÊ˾ƹÂËÁ ÈÌËÁɾѾÆÁØÖËÇ»¹¿ÆÇÂÊÇÏÁ† ¹ÄÕÆÇÂÈÉǺľÅԔ

½ÌÃÇÄÁоÊ˻ǺÇÂÏÇ»ÈÉÁɹÊ˾Ë ÅÁÆÁÅÌžҾƹоÄÇ»¾ÃœÌ† º¾ÉƹËÇÉ›ÁÃËÇɦ¹À¹ÉÇ»ÈÇÉÌÐÁÄ ÈÉÇÍÁÄÕÆÔÅÅÁÆÁÊ˾ÉÊË»¹ÅÊÍÇɆ ÅÁÉÇ»¹ËÕȾɾоÆÕÈɾ½ÈÉÁØËÁ ÁûÇËÔ½ÄØÊË̽¾ÆоÊÃÁÎÇËÉؽǻ ÐËǺÔÀ¹¼ÉÌÀÁËÕÁÎɹºÇËÇ»ʹ† ÅǾºÄ¹¼ÇÈÉÁØËÆǾ½ÄØÌйҾÂÊØ ÅÇÄǽ¾¿Á»É¾ÅØsľËÇÅ«É̽ǻÇ ÈÇ˾ÆÏÁ¹ÄÊËÉÇÂÇËÉؽǻÅÇ¿¾Ë ºÔËÕÀ¹½¾ÂÊ˻ǻ¹ÆùÃƹÃÉÌÈÆÔÎ ÁÆÍɹÊËÉÌÃËÌÉÆÔÎÈÉǾÃ˹Π˹à Áƹ»ÇÀ»¾½¾ÆÁÁŹÄÇÖ˹¿ÆǼÇ¿Á† ÄÕØ»§ÅÊþÁƹʾľ ÊÐÁ˹¾Ë›ÁÆ ËÇɦ¹À¹ÉÇ»

ªËÉÇÂÇËÉؽÔ Èǽ¼ÇËÇ»Ø˧ÅÊà Ã׺Áľ×

£¡¦Ÿž¥š˜£¢¤¥š™¦§•— œ•

˜¨–š¥¢•§£¥¤š¥šŸ ³¬§£¡¦Ÿš ¦§¥£ž£§¥´™°¦£ ¡¤ž¦Ÿª¦§¥£ šŸ¢•¤¥£šŸ§° š§´£¡¦Ÿ•

›׺ÁľÂÆÔ½Äؽ»Á¿¾ÆÁØÊË̆ ½¾ÆоÊÃÁÎÇËÉؽǻ¼Ç½ÇÅÊÃÁźdž ϹŠÇËÄÁÐÆÇÀ¹É¾ÃÇžƽǻ¹»ÑÁÅ ʾºØƹÇÄÁÅÈÁÂÊÃÁÎÊËÉÇÂùΠ Èɾ½Ê˹»ÁËÊØ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕÈÉÁÄdž ¿ÁËÕÊ»ÇÁÊÁÄÔƹÃÄ×о»ÔÎǺӆ ¾Ã˹ÎÈǽ¼ÇËÇ»ÃÁýÉ̼ÇÅÌÀƹž† ƹ˾ÄÕÆÇÅÌÊǺÔËÁ×s†Ä¾ËÁ× §ÅÊù ¡ËǼÁÈÉÇѾ½Ñ¾¼ÇËÉ̽ǻǼÇ ʾžÊËɹÁÈĹÆÔƹÆÇ»ÔÂʾÀÇÆ ǺÊÌ¿½¹ÄÁÊÕƹɹÊÑÁɾÆÆÇÅÀ¹† ʾ½¹ÆÁÁÑ˹º¹§ÅÊÃǼÇǺĹÊËÆdž ¼ÇÊË̽¾ÆоÊÃǼÇÇËÉؽ¹ÊÌйÊËÁ† ¾Å¼Ìº¾ÉƹËÇɹ§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ›ÁÃËÇɹ¦¹À¹ÉÇ»¹ ¨ÇÇϾÆþ¼Ä¹»Ôɾ¼ÁÇƹ Çņ ÊÃÁ¾ºÇÂÏÔ½ÇÊËÇÂÆÇÊÈɹ»Ä؆ ÄÁÊÕÊÇÊ»ÇÁÅÁÀ¹½¹Ð¹ÅÁ»¾À½¾ ¼½¾ËÉ̽ÁÄÁÊÕ ¹ÌÊȾÄÁÇÆÁÈÇɹ† ºÇ˹ËÕ»ɾ¼ÁÇƹÎÊËɹÆÔ£Édž žËÇ¼Ç ÁÀʾÅÁËÔÊØÐÊË̽¾ÆËÇ» ÊǻʾÂÊËɹÆÔ ÈÇÄÌÐÁ»ÑÁÎÈ̆ ˾»ÃÁƹÊÇÐÁÆÊÃÁ¾ÊËÉÇÂÃÁ ºÇ† ľ¾о˻¾ÉËÁ оÄÇ»¾Ã ÁžƆ ÆÇÇÅÁÐÁª¾ÂйÊ»Éؽ¹ÎÇÅÊÃdž ¼ÇÅÇÄǽ¾¿ÆǼǽ»Á¿¾ÆÁØÐÁÊÄÁˆ ÊØоËÔɾËÔÊØÐÁÊË̽¾ÆËÇ»§½Æ¹† ÃÇ»Ñ˹º¾Ì»¾É¾ÆÔ ÐËÇ»ÖËÇżdž

ªÇÏÁ¹ÄÕÆÔ¾ǺӾÃËÔ ÈÉÇÍÁƹÆÊÁÉÌ×Ë ´—Ÿ¨¢•©¢•¢¦¥£—•¢š¦§¥£ §š ±¦§—•¦£«• ±¢°ª£–¯šŸ§£— —˜£™¨

¨Ä¹ÆÁÉ̾ËÊØÈÉÁ»Ä¾ÐÕ;½¾† ɹÄÕÆÔ¾Êɾ½ÊË»¹»ÊÌÅžºÇ† ľ¾ÅÄÆÉ̺ľÂ»¼Ç† ½ÌƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽ¾ËÊÃǼÇʹ† ½¹»ÅÁÃÉÇɹÂÇƾ„¨ÉÁºÉ¾¿ÆÔ” ÁÑÃÇÄÔ»ÅÁÃÉÇɹÂÇƾ’£ÁÉÇ»† ÊÃǼÇÇÃÉ̼¹§ÅÊù›ϾÄØÎÈÉÁ† »Ä¾Ð¾ÆÁØÊɾ½ÊË»;½¾É¹ÄÕÆdž ¼Çº×½¿¾Ë¹ÅÁÆÊËÉǾŧÅÊÃÇÂǺ† ĹÊËÁÈɾ½Ê˹»Ä¾ÆÔ»ÅÁÆÁÊ˾Ɇ ÊË»ÇǺɹÀÇ»¹ÆÁØÁƹÌÃÁ©ÇÊÊÁ† ÊÃÇ­¾½¾É¹ÏÁÁº×½¿¾ËÆÔ¾À¹Ø»† ÃÁÈǽ¹ÆÆÔÅǺӾÃ˹Å «¹Ã ƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÑÃÇÄՆ ÆǼÇÌÐɾ¿½¾ÆÁØƹžÊË»ÅÁ† ÃÉÇɹÂÇƾ„¨ÉÁºÉ¾¿ÆÔ”Èņ ÆÁÉ̾ËÊØÈÉÁ»Ä¾ÐÕÊɾ½ÊË»¹;† ½¾É¹ÄÕÆǼǺ׽¿¾Ë¹»ɹÀžɾ ÅÄÆÉ̺ľ ¹ƹÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÊË»ÇǺҾǺɹÀÇ»¹Ë¾ÄÕÆÇÂÑÃÇÄÔ ƹžÊË»ÅÁÃÉÇɹÂÇƾ’£Á† ÉÇ»ÊÃǼǹ»ËÇÆÇÅÆǼÇÇÃÉ̼¹s ÅÄÆÉ̺ľÂ ©¾¼ÁÇƹÄÕÆÔÅÅÁÆÊËÉǾżdž ËÇ»ÁËÊØÈÉǾÃ˪ǼĹѾÆÁØÊÅÁƆ ǺÉƹÌÃÁ©ÇÊÊÁÁ½ÄØÈÇÄÌо† ÆÁØÊɾ½ÊË»;½¾É¹ÄÕÆǼǺ׽† ¿¾Ë¹ƹÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇǺӾÆ ËÇ»¾ËÊÃÁÂʹ½ÈĹÆÁÉ̾ËÊØÈdž ÊËÉÇÁËÕý¾Ã¹ºÉ×˾ÃÌÒ¾¼Ç¼Ç½¹ ¹ÑÃÇÄÌs»¼Ç½Ì ¨ÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔÎÈÇÉ˹ÄÇ»„§ÅÊùØ ¼Ìº¾ÉÆÁؔ „§ÅÊÃÉ͔ „§ÅÊÃÉÁÖÄ˔ LWOFXTSV ÁÊǺÊË»¾ÆÆÔÎÃÇÉɾÊÈÇƽ¾ÆËÇ»

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

6


ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.2014

|7


ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

LPTNPTSV

¬Ë¾ÈľÆÆÔÂ͹ʹ½ £ÇÅȹÆÁØ„¯¾ÆËÉ£ÉÇ»ÄÁ”Èɾ½Ê˹»ÄؾËÆǻԾÌ˾† ÈľÆÆÔ¾͹ʹ½ÆÔ¾ȹƾÄÁ6/*1"/›ƹÄÁÐÁÁºÇľ¾ »Á½Ç»ɹÊÏ»¾ËÇà »ËÇÅÐÁÊľÈǽÃÁÉÈÁÐ Èǽù† žÆÕ ÈǽÅɹÅÇɦ¹½¹ÆÆÔ¾ȹƾÄÁ¼¹É¹ÆËÁÉÇ»¹ÆÔ »Ô¼Ç½ÆÔ¾Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÁØ»¾ÊÕŹÉË

ÄØÀ¹ÒÁËÔɹÊ˾ÆÁ ¦¹ÊÃĹ½ÃÇÅȹÆÁÁ„œ¹É¹Æˆ¨Ä¹Ê˔ÈÇÊËÌÈÁÄÌÃÉÔ»† ÆÇÂŹ˾ÉÁ¹Ä„¥¾¼¹ÊȹÆ™œ©§”ÑÁÉÁÆÇ ÅÁÈÄLj ÆÇÊËÕ×Ç˽ǼûÅ„¥¾¼¹ÊȹÆ™œ©§”ÊÄÌ¿ÁË ½ÄØÀ¹ÒÁËÔɹÊ˾ÆÁÂÇËÀ¹ÅÇÉÇÀÃÇ» ÊÇÄƾÐÆÔÎǿdž ¼Ç» ½Ç¿½¾Â ¼É¹½¹Á»É¾½Á˾ľ ÊÆÁ¿¹¾ËÆÇÉÅÌÈdž ÄÁ»¹ Ì»¾ÄÁÐÁ»¹¾ËÌÉÇ¿¹ÂÆÇÊËÕƹs Ǻ¾ÊȾ† ÐÁ»¹¾ËƾǺÎǽÁÅÔÂÅÁÃÉÇÃÄÁŹË½ÄØɹÊ˾ÆÁ ÊÇÀ† ½¹¾Ëº¹Ä¹ÆÊÆÇÐÆÔÎÁ½Æ¾»ÆÔÎ˾ÅȾɹËÌɚĹ¼Ç½¹† ÉØÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ×ÖËǼÇÌÃÉÔ»ÆǼÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÌžÆՆ ѹ¾ËÊØÊÉÇÃÊÇÀɾ»¹ÆÁØ ¹˹ÿ¾ÌÄÌÐѹ×ËÊØùоÊË»Ç Á»Æ¾ÑÆÁ»Á½ÈÄǽǻ

œÁºÃÁ¾Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ ¨Ç½¹ÉÇÞÐËÔ ›¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÃÇÅȹÆÁÁ„›¾ÊÕÊ»¾Ë”ÈÇØ»ÁÄÊØÆdž »ÔÂÍÇƹÉՆÈÉÇ¿¾ÃËÇÉ„£ÇÊÅÇʔƹÊ»¾ÉÎÓØÉÃÁÎÊ»¾† ËǽÁǽ¹Î ÃÇËÇÉÔÂÊÅÇ¿¾ËÊ˹ËÕÎÇÉÇÑÁÅÈǽ¹ÉÃÇÅ ½ÄØÅÌ¿ÐÁÆԥǽ¾ÄÕÍÇƹÉØ„£ÇÊÅÇʔʹÉËÁÃÌÄÇÅ „”sÖËÇÆǻǾÊÄǻǻÍÇƹÉÆÇÂÁƽÌÊËÉÁÁ¨Ç† ÅÁÅÇÇÊÆÇ»ÆÇÂÍÌÆÃÏÁÁÊ»¾Ð¾ÆÁØÈÉÁºÇÉ»ÔÈÇÄÆ؆ ¾ËÁÅÆÇ¿¾Ê˻ǽÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔΦ¹ÈÉÁÅ¾É ÇÆÇÊƹ† Ò¾Æ64#†»ÔÎǽÇÅ ÐËÇÈÇÀ»ÇÄؾËÈǽÀ¹ÉØ¿¹ËÕÍÇƹÉÕ ÇËÃÇÅÈÕ×˾ɹ ¹˹ÿ¾Ç˹ÃÃÌÅÌÄØËÇɹ˾ľÍÇƹ ÁÈÉÇÐÁÎÈÇÉ˹ËÁ»ÆÔÎÌÊËÉÇÂÊË»¨ÉÇÐÆÔÂÈÉÇɾÀÁƾƆ ÆÔÂÃÇÉÈÌÊÈÇÆɹ»ÁËÊØÉÔºÇÄÇ»¹ÅÁÇÎÇËÆÁùžÅÌ ÆÁÈÇоÅÆÁ½Ç¿½Õ ÆÁÊƾ¼°¾ËÔɾ»ÔÊÇÃÇÅÇÒÆÔÎÊ»¾† ËǽÁǽ¹»½»ÌÎɾ¿ÁŹΠÈÇÄÆÇÅÁÖÃÇÆÇÅÁÐÆÇÅ ÊÈdž ÊǺÆÔɹºÇ˹ËÕйÊÇ»º¾ÀȾɾÉÔ»¹Á½¹»¹ËջȾ† йËÄØ×ÒÁÂÊ»¾ËÇÈÇËÇûÄמÆÇ» ÈÉÇÆÁÀÔ»¹×† ÒÁÂ˾ÅÆÇËÌÈÇÐËÁƹÃÁÄÇžËÉ™ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂÍdž ƹÉÕÈÇÄÌй¾ËÈÁ˹ÆÁ¾ùÃÇË› ˹ÃÁÇ˺ÇÉËǻǠʾËÁ¹»ËÇÅǺÁÄØÁÄÁù˾ɹ

£ÇÅȹÆÁØ„¶Ä¾ÃËÉÇÅÁɔÈɾ½Ê˹»ÄؾËÆÇ»ÁÆÃ̹ʆ ÊÇÉËÁžÆ˹ÇË6OJFMsƹÊ˾ÆÆÔ¾¼ÁºÃÁ¾Ê»¾ËǽÁǽ† ÆԾʻ¾ËÁÄÕÆÁÃÁ ÊÄÌ¿¹ÒÁ¾½ÄØÈÉÁÃÉÇ»¹ËÆÇ¼Ç ÆÇÐÆdž ¼Ç »ÊÈÇÅǼ¹Ë¾ÄÕÆǼÇÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ ¹˹ÿ¾½ÄØÇÊ»¾Ò¾† ÆÁØùÉËÁÆ À¾ÉÃ¹Ä »ÁËÉÁÆÁÅÆǼǼǽÉ̼ǼÇœÁºÃ¹Ø ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÊ»¾ËÁÄÕÆÁÃÇ»ÈÇÀ»ÇÄؾ˻ԺɹËÕǺĹÊËÕ Ê»¾Ð¾ÆÁØ ¹ÖÃÇÆÇÅÆÔÂɹÊÎǽÖƾɼÁÁÈÉǽÄؾËÊÉÇà ÁÎÊÄÌ¿ºÔ½ÇйÊÇ»

šÔÊËÉÇÁ̽ǺÆÇ ›ËɾÎÇÍÁʹ΄§ÅÊÛǽÇùƹŔ½¾ÂÊ˻̾ËÆdž »¹ØÌÊÄ̼¹ÈÇÇÈĹ˾ûÁ˹ÆÏÁÂ˾ȾÉÕÈÇÅÁÅÇɹÊо† ˹ƹÄÁÐÆÔÅÁÅÇ¿ÆÇÇÈĹËÁËÕÌÊÄ̼ÁÎÇÄǽÆǼǻǽdž Êƹº¿¾ÆÁØÁ»Ç½ÇÇË»¾½¾ÆÁØÈǺ¾ÀƹÄÁÐÆÇÅÌɹÊоËÌ ÁžØº¹ÆÃÇ»ÊÃÌ×ùÉËÌ7*4"¦¹ÈÇÅÁƹ¾Å ÐËÇÇÈņ ËÁËÕÌÊÄ̼ÁÈɾ½ÈÉÁØËÁØÈÇùÉ˹Å7*4"Á.BTUFS$BSE ÅÇ¿ÆÇÇÆĹÂƝÄØÖËǼÇÈÇËɾºÁ˾Ä×ÌÊÄ̼ƾǺÎdž ½ÁÅÇÀ¹ÂËÁƹʹÂËÃÇÅȹÆÁÁÁÃÄÁÃÆÌËÕƹØÉÃÁº¹Æ† ƾÉ7*4"Á.BTUFS$BSE ɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÆÔ»ľ»ÇÅÆÁ¿† ƾÅ̼ÄÌÊËɹÆÁÏÔ

›„ª«©§¢†œ™ ž«ž”žª«µ©¬š©¡£™„¦§›§ª«¡ ¶ËÇÅÇ¿¾ËºÔËÕÀ¹ÈÌÊÃÆÇ»ÇÂÄÁÆÁÁÈÉdž £§¥¨™¦¡¢” ÃÇËÇɹØɹÊÊùÀÔ»¹¾ËÇÆÇ»ÇÊËØÎÃÇņ ÁÀ»Ç½ÊË»¹ ÈÇÈÇÄƾÆÁ¾¹ÊÊÇÉËÁžÆËÆÇ ȹÆÁÂÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇʾ¼Å¾Æ˹

¬›™Ÿ™ž¥´ž ¨©¡œ¤™±™ž¥›™ª¨©¡¦¸«µ¬°™ª«¡ž ›žž¦™¨§¤¦ž¦¡¡ ¨™©«¦ž©´ ¦Ç»ÇÊËÕ½ÇĿƹºÔËÕÁÆÍÇÉŹËÁ»ÆÇÂÁÇË»¾Ð¹ËÕƹ »ÇÈÉÇÊÔÐËÇ ¼½¾ ÃǼ½¹ ùÃÁÈÇоÅÌÈÉÇÁÀÇÑÄǺ̆ ½¾ËÈÉÇÁÊÎǽÁËÕ °ËÇÇÀƹй¾Ë½¹ÆÆǾÊǺÔËÁ¾½ÄØ ÃÇÅȹÆÁÁÃÄÁ¾ÆËÇ»

ÄÁÆÁÁ ÇËÃÉÔËÁ¾ÆÇ»ÇÂËÇɼǻÇÂËÇÐÃÁ »Æ¾½É¾ÆÁ¾ÆÇ»ÔÎ˾ÎÆÇÄǼÁ ¼ÄǺ¹ÄՆ ÆÔ¾ÊÃÁ½ÃÁ ÇÊǺԾÈɾ½ÄÇ¿¾ÆÁØ Ìй† ÊËÁ¾»»ÔÊ˹»Ã¹ÎÁ˽

¨ÉÁÊÔĹÂ˾ÁÆÍÇÉŹÏÁ×ÇÆǻdž ÊËØλ¹Ñ¾ÂÃÇÅȹÆÁÁƹF†NBJM SFEBLUPS!EJNBSLSVÄÁºÇÊÇǺҹ† ˾ÈÇ˾ľÍÇÆ̆ ½Çº 

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

8


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.2014

|9

›Ô¼Ç½Æ¹Ø¹ÃÏÁØ Ç;»É¹Äؼǽ¹»ÃÇÅȹÆÁÁ„§Åž˔½¾Â† Ê˻̾˹ÃÏÁØ„ ¹ÐËÇÃÌÈÁÄÁ À¹ËÇÁÈÉǽ¹¾Å” ÈÇÀ»ÇÄ؆ ×Ò¹ØÃÄÁ¾Æ˹ÅÃÇÅȹÆÁÁÈÉÁǺɾÊËÁËÇ»¹ÉÔÈÇÀ¹Ã̆ ÈÇÐÆÇÂϾƾªÉ¾½Á¹ÃÏÁÇÆÆÔÎËÇ»¹ÉÇ»ÄÁÊ˼à ËÉ̺† Æ¹Ø žËÁÀƹØÁÈÉÇйØÈÉǽÌÃÏÁØ

„ªÇÆǨĹ˔sÀ¹ÒÁ˹ÇËÑÌŹ ›¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾§§§„¦ª«”ÈÇØ»ÁÄÁÊÕÊǻɾžƆ ÆÔ¾À»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾ÈÄÁËÔ„ªÇÆǨĹ˔¡Æ½¾ÃÊ ÁÀÇÄØÏÁÁǽÆÇÂȹƾÄÁÊÇÊ˹»Äؾ˽š¹ÆÆÔÂŹ† ˾ÉÁ¹ÄÈÇÀ»ÇÄؾËÊÆÁÀÁËÕÌÉÇ»¾ÆÕ̽¹ÉÆÔÎÁ»ÇÀ½Ìц ÆÔÎÑÌÅÇ»©¹ÀžÉÔÈÄÁËÔ„ªÇÆǨĹ˔ÊÇÊ˹»ÄØ×Ë ÎÎÅÅ ÐËÇǺľ¼Ð¹¾ËÈÉÇϾÊÊÅÇÆ˹¿¹»Ⱦ† ÉÁǽÈÉÇ»¾½¾ÆÁØÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇËÁÄÁɾÅÇÆ˹šÇ† ľ¾ÈǽÉǺÆÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁ×ÅÇ¿ÆÇÈÇÄÌÐÁËÕÌžƾ½† ¿¾ÉÇ»ÃÇÅȹÆÁÁÁƹʹÂ˾

§Ë·†ËÉÁsÊ˾ÈÄÇÅ £¹ÃÈɹ»ÁÄÇ ÃÄÁŹËÁоÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾Á˾ÈÄdž »Ô¾ÖľÃËÉÇÈÉÁºÇÉԻԼǽÆÇÈÇÃÌȹËÕ»ÀÁÅƾ¾»É¾† Åؼǽ¹„£ÇÅȹÆÁØ·†ËÉÁϾÆËɔÈǽ½¾É¿Á»¹¾ËÖËÌ Ëɹ½ÁÏÁ×ÁǺÓØ»ÄؾËÀÁÅÆ××¹ÃÏÁרǾ¾ÌÊÄÇ»ÁØÅ ÃÇƽÁÏÁÇƾÉÔ »Ç½Çƹ¼É¾»¹Ë¾ÄÁ ÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾ÃÇƆ »¾ÃËÇÉÔ ŹÊÄØÆÔ¾ɹ½Á¹ËÇÉÔ ˾ÈÄÇ»¾ÆËÁÄØËÇÉÔ Ê̆ ÑÁÄÃÁ½ÄØÉÌÃÅÇ¿ÆÇÈÉÁǺɾÊËÁÊÇÊÃÁ½ÃǨÉÁ؈ ÆÔºÇÆÌÊ»»Á½¾ÊÆÁ¿¾ÆÆÇÂϾÆÔÇ¿Á½¹¾ËÃÄÁ¾ÆËÇ» ˹ÿ¾ÈÉÁÈÇÃÌÈþÖľÃËÉÇùÅÁÆÇ» ˾ÈÄÇ»ÔÎÈÌѾà ̻Ĺ¿ÆÁ˾ľ ÇÊÌÑÁ˾ľÂÁÇÐÁÊËÁ˾ľÂ»ÇÀ½Ìι ÃLj Äǻ־ÃËÉÁоÊÃÁÎÁ¼¹ÀÇ»ÔÎÁ½É™ÃÏÁØÈÉǽÄÁËÊØ ½ÇÃÇÆϹ;»É¹ÄØ

›ÃÇÅȹÆÁÁ„œÉ¹ÆÁ˾ÃʔºÇÄÕÑÇ»ԺÇÉËÉÇË̹ÉÆÇ ÈÄÁËÃÁÁÀº¾ËÇƹ ÈÇÀ»ÇÄØ×Ò¾ÂɾÑÁËÕÄ׺Ì×À¹½¹† ÐÌÈÇǺÌÊËÉÇÂÊË»ÌÈÉÁľ¼¹×Ò¾Â˾ÉÉÁËÇÉÁÁÁʹ½Ç»Ç† ¼ÇÌйÊËùÄØ̽ǺÊË»¹ÃÄÁ¾ÆËÇ»ÊȾÏÁ¹ÄÁÊËÔÃÇÅȹ† ÆÁÁ½¹½Ì˼ɹÅÇËÆÔÂÊÇ»¾ËÈǻԺÇÉÌÈÄÁËÃÁÁÈɾ½Ädž ¿¹Ë»¹ÉÁ¹ÆËԺĹ¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»¹ÌйÊËù

XXXO†XTQCSV

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

šÇÄÕÑÇ»ԺÇÉ


10

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

Независимый производитель?        

1%*01 

(%2#-;&0'#0)/#.( /0%#-3=/($:%#-0$:342:. )#103-('/((%2(.=20340. ,523#'0--#2# *('*/0+ (%201(+3,0+%#-<4:6*7* #-;/:+,523(%20,25$-<534# /0%*-/0%:+2(,02'%1(2%:( %*3402**1(2(%#-*%)#04.(4 ,525$#394#$/:(*/ 4(2%(/7** $0-((8(. %.-2''0--#20%12*%(-* ,,2#4,03208/0.55,2(1-(/*< 25$-=1004/09(/*<,'0--#25 01:4#(.3=120#/#-*)*20 %#4;,#,042#)=43=*).(/( /*=,523#*/0342#//0+%#-<4: /#3420*4(-;/0+042#3-*. 3,0&02(&*0/# 4*&33@22.3.78+678(&7864. 8+1A78(&2704/4'1&78.3&7+ )4*3D>3./*+3A6+).433& 4'+75+=.(&+87+'D0.65.=42 478&1A34+7@6A+?+'+3A<+ 2+382+8&11-&(4-.87D.-*69).; 6+).434( 734(34+7@6A+*1D564.-(4* 78(&0.65.=&7864.8+1A3@/5+ 740.)1.3&*4'@(&+87D(3&>+2 6+).43+3&7895.(>+2)4*90695 3+/>./564.-(4*.8+1A0.65.=&& 1&=.370./-&(4*7864.8+1A3@;2& 8+6.&14(3&=&16&-6&'480934(4)4 )1.3D34)40&6A+6& @545647.1.5640422+38.64 (&8A714,.(>9C7D3&7864.8+1A342 6@30+7.89&<.C06953@;564.-(4 *.8+1+/7864/2&8+6.&14(

-#'*.*2 

(/%*1./ /.('".$01"%-- 7 2(/, + 4(-0*()' ".$ 01/.(1%+6-53, 1%/( +."

4780967&*411&6&.+(643&'1C*&17D(043<+ 564>14)4)4*&.564*41,&+87D*47.;546(71+* 78(.+B84)469'1A7*&17(4.54-.<..C'4+47 1&'1+3.+3&<.43&1A34/(&1C8@(347.86D*474 '+33478+/(6&-(.8.+B04342.0.(+*+809*464 ,&3.C.2546834)44'469*4(&3.D7@6AD.-&5 =&78+/71.56+*56.D8.+-&(.7.848.254683@; 04251+089C?.;434'9*+8(@39,*+3454095&8A .34786&339C(&1C89*1D.;56.4'6+8+3.DB84 (7(4C4=+6+*A3&56D29C486&-.87D3&7+'+784 .2478.564*90<..

" ! " !     !+;3414).=+70&D1.3.D&1&=.3704)4-&(4*& 7864.8+1A3@;2&8+6.&14(473&?+3&74(6+2+3 3@24'469*4(&3.+2:6&3<9-704/:.62@ 6+*(.*DB897.89&<.C.*1D84)4=84'@3+-&(. 7+8A48.25468&3+4';4*.2@;-&5=&78+/2@6&- 2+78.1.-&0&-@3&.-)484(1+3.+'41A>.378(& 04251+089C?.;3&56+*56.D8.D;477.. 4788&6.:4(+78+78(+33@;2434541./56. (4*.809(+1.=+3.C-&86&8-&(4*&3& )&-


11

snabexp.ru

Ă&#x2018;Ă?Ă&#x2026;Ă&#x2013;Ă&#x201A;Ă&#x203A;Ă?Ă&#x201C;Ă&#x2018;Ă&#x160;

B1+0864B3+6).C.*69).;047(+33@; .56D2@;-&86&8(1.DC?.;3&7+'+784 .2478A564*90<..*3&04.-2+3+3.+ 7+'+784.2478.564*90<..3+70&,+87D 3&3&>.;54095&8+1D; 84.2478A7864. 8+1A3@;2&8+6.&14((5+6(420(&68&1+ )4*&2@9(+1.=.(&8A3+51&3.69+2 +)4*3D79?+78(9C86&-1.=3@+2+84 *@956&(1+3.D54-(41DC?.+56+*56. D8.C975+>346&-(.(&8A7D.(4(6+2D 06.-.7&&60+8.3)4(&D786&8+).D& 1&=.3704)40.65.=34)4-&(4*&54-(41D +83&26+&1.-4(@(&8A(7C564*90<.C 048469C564.-(4*.2&B84 213>890 0.65.=&()4* &3&>+256+*56.D8..56.3D8&564 )6&22&14D1A3478.(6&20&;048464/ 6+)91D634564(4*D87D6&-1.=3@+&0<.. 54-(41DC?.+3&>.201.+38&256.4' 6+8&8A564*90<.C&1&=.3704)4-&(4*& 7864.8+1A3@;2&8+6.&14(3&(@)4*3@; *1D3.;9714(.D;&>.201.+38&2D6+ 042+3*9C71+*.8A-&34(478D2..-,.- 3.-&(4*&3&3&>+27&/8+.('14)+ 64.-(4*78(4.-*+1./.-,+1+-4'+ 843&72+1424,343&-(&8A4*3.2.-7& 2@;*.3&2.=346&-(.(&C?.;7D7+) 2+384(7864.8+1A34)46@30&2704)4 6+).43& 4*&33@24'1&7834)42.37864D4' 1&78A5413478AC4'+75+=.(&+87+'D 7'463@2,+1+-4'+84342$+'+3A<+ 2+38.2+8&11*1D564.-(4* 78(&,+1+-4'+843&03&254 78&(1DC87D.-&-&;78&3& +2+64(704/4'1&78."6&1A 704)46+).43&

Ă&#x2018;Ă&#x2019;Ă?Ă&#x17D;Ă&#x2030;-Ă&#x192;Ă&#x20AC;Ă&#x2021;Ă&#x2026;Ă&#x2019;Ă&#x20AC; #07 (704) 24.02.2014

.*42*+ 

 

 4 +6-(**.,,%/4%0*.#..1$%+  ".$0!./-.#.&%+%'.!%1.- /%01 %+%'.!%1.-

+*&(3./64780967&*411&6& #.+*.34/ +(645+/704/(&1C8@3&3&>+2564.-(4* 78(+3+486&-.17D547041A092@.7541A-9 +27@6A+6477./70.;564.-(4*.8+1+/ 4(&D6477./704.75&370&D1.3.D 54564.-(4*78(95978483@;51.85+6+06@ 8.D'+-45&19'4=34)4:4624(&3.D'@1&56. 4'6+8+3&( )4*9+?+*479?+78(+334 )470&=0&0967&(&1C8@&5+6(@/0(&68&1 )4*&<+3@3&564*90<.C3&>+)456+* 56.D8.D478&3987D3+.-2+33@2.43&=. 3&D74(8464)40(&68&1&6478<+3'9*+8(+ 64D83++(7+)4(56+*+1&; .4'9714 (.8+)43&=&147864.8+1A34)47+-43&04) *&5478&(?.0.7@6AD.04251+089C?.;54 (@7D8<+3@(71+*-&647842<+33&B3+6)4 347.8+1.86&3754683@+6&7;4*@%843+54 591D63&D34074,&1+3.C(@39,*+33&D 2+6& @543.2&+2=849(+1.=+3.+784.24 78.3&>+/564*90<..3+*4'&(.8458.2.- 2&7864.8+1D2.(7(D-.7564)34-.69+2@2 +78+78(+33@2647842<+3&8&0,+74704 6@29(+1.=+3.+275647&3&7864.8+1A3@+ 2&8+6.&1@(<+142.,+1+-4'+8433@+.- *+1.D(842=.71+6+042+3*9+2-&6&3++ *+1&8A-&D(0.3&.-)484(1+3.+3&>+/564 *90<..048469C2@)484(@;6&3.8A3&7(4 .;701&*&;*49*4'34)4*1D-&0&-=.0&764 0&(@(4-&


12

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

$&12342</,6)&4)0)1$.2'($ )(,156&)11>00$6)4,$/2034,26 ()/.).&$46,4%>/,2%2,$3$1)/, 4$(2&$/,'/$+0$5/B12-.4$5.2- 675./>9266)1.2&2&4)0)11>- 4>12.26()/2;1>90$6)4,$/2&1$ 562/?.2<,42.,4$+122%4$+)1;62 32+&2/B)6&23/26,6?&*,+1?5$0>) 50)/>)(,+$-1)45.,),(),4$.6, ;)5.,&)5?53).6426()/2;1>90$6) 4,$/2&263$4.)612-(25.,(232( &)51>93262/.2&,+'26$&/,&$)65B 1$&1764,4255,-5.20342564$156&) !,42.2)4$5342564$1)1,)&.$ ;)56&)$/?6)41$6,&>.,43,;732/7 ;,/,&325/)(1))&4)0B3$+2'4)% 1)&>)'$+2%)6211>)%/2., ,.)4$0+,62%/2.,34251$@6, 5642-0$6)4,$/>34$.6,;)5.,32/ 1256?A7(2&/)6&24B)65B0)561>0, 342,+&2(,6)/B0,

512&1$B(2/B6)3/2,+2/B:,21 1>9.42&)/?1>926()/2;1>90$6) 4,$/2&+$&2+,65B.1$0,+(47',9 4)',212&05.2-2%/$56,342,+ &2(B65B0B'.,)47/211>).42&)/? 1>)6)3/2,',(42,+2/B:,211>) 0$6)4,$/>0,1&$6$0)6$//2;)4) 3,:$3428/,56

%7(7=)0'2(7&7420:)& 5.204$-21)&3/$1$9+$375./, 1,,32342,+&2(56&7(/,112'2/?12 &2/2.1$1$2512&).26242'2%7()6 &>375.$6?5B@.2/2',;)5.,;,56>- /,12/)70 032461>)0$6)4,$/>1$5642- .$92%/$56,34,0)1BA65B&2'4$1, ;)1120.2/,;)56&)&2512&12034, 26()/.),34)(56$&/)1>624'2&> 0,0$4.$0,  

 ,(47',0,

)5.2/?.2,1$B.$46,1$1$%/A($)65B&5).624) 5642,6)/?12-6)91,.,2,62'$0342</>9/)6+1$ ;,6)/?127&)/,;,/5B&&2+6)91,.,,+#321,,, 6$B,"*12-24),34,;)0(2/B(&79325/)(1,9 564$1,0)/$7562-;,&7A6)1()1:,A.425677;) 6201$562B=)-0$.42@.2120,;)5.2-5,67$:,,.2' ($+$0)61>51,*)1,)6)032&4256$342,+&2(56&$ ,32&><)1,).745$,12564$112-&$/A6>2%56$ 12&.$&5).624)5642,6)/?12-6)91,.,02*)64$+ &,&$6?5B32(&705:)1$4,B0 4,($/?1)-<)04256).745$,12564$112-&$ /A6>3264)%,6)/?2%4$6,65B.4255,-5.207342,+ &2(,6)/A.2624>-1)502*)67(2&/)6&24,6?53425 ,++$2657656&,B1)2%92(,0>902=1256)-,.&$/, 8,:,42&$11>94$%2;,9.$(42&,1,<7+$-0)6%2 /))34,&/).$6)/?1$B32:)1)6)91,.$.,6$-5.2'2 342,+&2(56&$ 5/7;$)*)7.4)3/)1,B47%/B342,+2-()61),+ %)*12)32&><)1,):)11$5642,6)/?17A6)91,.7 1)+$&,5,0226564$1>342,+&2(,6)/B


ÑÒÐÎÉÒÅÍÄÅÐ

PNTL[BLB[SV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˧ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ÁÆÍÇÉŹÏÁØÇɹÀžҾÆÁÁÀ¹Ã¹ÀÇ»

[BLB[PNTLSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂ˹½ÅÁÆÁÊËɹÏÁÁ §ÅÊù½ÄØɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹ÀÇ»

[BLVQLJHPWSV ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂʹÂË©­½ÄØɹÀžҾ† ÆÁØÁÆÍÇÉŹÏÁÁÈÇÀ¹Ã¹À¹Å

Тендеры £™¨©ž¥§¦« ™¦¡¸ ¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹ ¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹»ÔÈÇÄƾ† ÆÁ¾ɹºÇËÈÇùÈÁ˹ÄÕÆÇÅÌɾÅÇÆËÌ À½¹ÆÁØ ɹÊÈÇÄÇ¿¾ÆÆǼÇÈǹ½É¾ÊÌ ¼§ÅÊà ÌÄ£Ç˾ÄÕÆÁÃÇ»¹  ¹Ã¹ÀÐÁÃùÀ¾ÆÆǾÌÐɾ¿½¾†

ʹÂËÇÈÉÇ»¾½¾ÆÁÁÃÇÆÃÌÉÊÆÔÎ ËÇɼǻ ˾ƽ¾ÉÇ» ¼ÇÊÀ¹Ã¹ÀÇ»

ÆÁ¾§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ„¯¾ÆËÉÎÇÀ؆ ÊË»¾ÆÆǼÇǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ؜Ĺ»ÆǼÇ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆdžÈɹ»Ç»Ç¼ÇÌÈɹ»Ä¾† ÆÁاÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ”

SPT[BLVQSV

£ÇÆ˹ÃËÔùÀ¾ÆÆǾÌÐɾ¿½¾†

[BLVQLBSV

ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔ¾¿¾Æ¾½¾ÄÕÆÁà „¨ÌºÄÁùËÇÉǼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÀ¹ÃÌÈùΔ

UFOEFSFSSV ˾ƽ¾ÉÔÈÇɾ¼ÁÇƹÅ Á˾ŹËÁоÊÃÁÅɹÀ½¾Ä¹Å

POMJOFDPOUSBDUSV

ÆÁ¾§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ„¯¾ÆËÉÎÇÀ؆ ÊË»¾ÆÆǼÇǺÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ؜Ĺ»Ædž ¼Ç¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆdžÈɹ»Ç»Ç¼ÇÌÈɹ»† ľÆÁاÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ” ©­  §ÅÊùØǺÄ ¼§ÅÊà ÌÄ£¾Å¾ÉÇ»† ÊÃ¹Ø ¾ÅÁƹ¤¹ÉÁʹ›¹ÊÁÄÕ¾»† ƹ ˾Ä͹ÃÊ   ÖÄÈÇÐ˹VTIBW!NHQSPNTLQPSUBMSV

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹

ÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ËÇɼÁƹÈÉǽ¹¿Ì ÈÇÃÌÈÃÌËÇ»¹ÉÇ»ÁÌÊÄ̼ »ɾ¿ÁžÇÆĹÂÆ

ÖľÃËÉÇÆÆÔ¹ÌÃÏÁÇÆ

USBEFTV

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØÃÇƆ ÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁÃÇÆÃÌÉʆ

˾ƽ¾ÉÔÁÀ¹ÃÌÈÃÁ½ÄØÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ɹÀÄÁÐÆÔÎÍÇÉÅÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÁ

J†UFOEFSTSV ˾ƽ¾ÉÔ ÈÇÊ˹»ÃÁ ÃÇÆÃÌÉÊÆÔ¾ËÇɼÁ Á¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¾À¹ÃÌÈÃÁ

ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ É̺

ƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀžҾƹƹʹ† ˾XXX[BLVQLJHPWSV

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇ˼§ÅÊà Ìģdž

QSPDVSFNFOUF†NBOBHFNFOUSV

˾ÄÕÆÁÃÇ»¹ »˾оÆÁ¾ùľƆ ½¹ÉÆÔνƾÂÊǽÆØÀ¹ÃÄ×оÆÁؼÇÊ̆ ½¹ÉÊË»¾ÆÆǼÇÃÇÆËɹÃ˹

À¹ÃÌÈÃÁÈÇ©ÇÊÊÁÁ ÁÈÇÈÉǾÃ˹Åž¿½ÌƹÉǽÆÔÎ ÍÁƹÆÊÇ»ÔÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁÂ

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇýǼ ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ

WPMHB†LPOLVSTSV ˾ƽ¾ÉÔ½ÄؼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÎ ÁÃÇÅžÉоÊÃÁÎÊËÉÌÃËÌÉ©­ ÁÊËɹƺÄÁ¿Æ¾¼ÇÀ¹É̺¾¿ÕØ

UFOEFSCQPTESV ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂÊÈÉÇÊÁÀ¹ÃÌÈÃÁ ÃÇÅžÉоÊÃÁÎÇɼ¹ÆÁÀ¹ÏÁ ©ÇÊÊÁÁÁÊËɹƪ¦œ

 É̺

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØÃÇƆ ÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁÃÇÆÃÌÉʆ

ƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀžҾƹƹʹ† ˾XXX[BLVQLJHPWSV

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇËÌйÊËÇÃÊËÉdž

Á˾ÄÕÊË»¹ɹÊÈÇÄÇ¿¾Æ»£ÁÉÇ»ÊÃÇÅ ¹½ÅÁÆÁÊËɹËÁ»ÆÇÅÇÃÉ̼¾¼§ÅÊù ª׿ÆÇÂÊËÇÉÇÆÔÌйÊËÇÃǼɹÆÁ† ÐÁ»¹¾ËÈǽӾÀ½Æ¹Ø½ÇÉǼ¹Ã¤¾ÆÁƆ ¼É¹½ÊÃÇÅÌÅÇÊË̪»ÇÊËÇÐÆÇÂsÈÉÁ† ÉÌÊÄǻԻ¹Ä ƹÃÇËÇÉÇÅɹÊÈÇÄdž ¿¾ÆÈÇʾÄÇÚÇÄÕѹاÊËÉǻùªʾ† »¾ÉÆÇÂs¹»ËǽÇÉǼ¹ÈÇÊ£¹É¿¹Ês ÈÇÊšÇÄÕѹاÊËÉǻùªÀ¹È¹½ÆÇÂs ÃÇɾÆÆÇÂÊÃÄÇƽÇÄÁÆÔÉ¡ÉËÔÑ ÌÄžÆÁʾÂÊÃ¹Ø ªÅÇžÆ˹ÈǽÈÁʹ† ÆÁØÃÇÆËɹÃ˹½Ç½¾Ã¹ºÉؼ

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇýǼ ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ ¼

£™¨©ž¥§¦« ™¦¡¸ ª¬™ ¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹ ¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹»ÔÈÇĆ ƾÆÁ¾ÈǽÉؽÆÔÎɹºÇËÈÇùÈÁ˹ÄՆ ÆÇÅÌɾÅÇÆËÌÀ½¹ÆÁاÃËغÉÕÊÃǼÇ ɹÂÇÆÆǼÇÊ̽¹¼§ÅÊù

ª«©§¡«ž¤µª«›§ §ª¬œ§›§œ§ £§¥¨¤ž£ª™

£ÇÆ˹ÃËÔ¬Èɹ»Ä¾ÆÁ¾ªÌ½¾ºÆǼÇ ½¾È¹É˹žÆ˹»§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ ©­  §ÅÊùØǺÄ ¼§ÅÊà ÌÄ«¹É† ÊÃ¹Ø «Ã¹ÄÁÃÇ»ž»¼¾ÆÁ·ÉÕ¾»ÁÐ ˾Ä   ͹ÃÊ   ÖÄÈÇÐ˹*QFUJOB!VTEPNTLOFUSV

¦ÇžÉÀ¹Ã¹À¹ 

»¾½ÌÒÁÂÁÊËÇÐÆÁÃÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ÈÇ˾ƽ¾É¹ÅÁÀ¹ÃÌÈùÅ »£¹À¹ÎÊ˹ƾ

¹Ã¹ÀÐÁú׽¿¾ËÆǾÌÐɾ¿½¾ÆÁ¾ §ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ„¨ÉÁÉǽÆÔÂȹÉà p¨ËÁÐÕؼ¹»¹ÆÕq”

GPSVNUFOEFSZSV

£ÇÆ˹ÃËԺ׽¿¾ËÆǾÌÐɾ¿½¾†

ÈÇÉ˹ÄÖÍ;ÃËÁ»ÆÔÎÀ¹ÃÌÈÇà ÈÉÇÃÕ×ɾžÆË ˾ƽ¾ÉÔ ¼ÇÊÀ¹ÃÌÈÃÁÁÍÇÉÌÅ

ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ

¹Ã¹ÀÐÁìÈɹ»Ä¾ÆÁ¾ªÌ½¾ºÆǼÇ ½¾È¹É˹žÆ˹»§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ

BMMUFOEFSTL[

˾ƽ¾ÉÔÈǻʾÅƹÈɹ»Ä¾ÆÁØÅ ƹ˾ÉÉÁËÇÉÁÁ©ÇÊÊÁÁ š¾ÄÇÉÌÊÊÁÁ £¹À¹ÎÊ˹ƹÁž¿½ÌƹÉǽÆÔ¾

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹

ÖľÃËÉÇÆÆÔ¹ÌÃÏÁÇÆ

¼

¦¹ÁžÆÇ»¹ÆÁ¾˾ƽ¾É¹»ÔÈÇĆ ƾÆÁ¾ɹºÇËÈÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻̽¾Ë† ÊÃǼǽÇÊ̼ǻǼÇÃÇÅÈľÃʹ„¨ËÁÐÕØ ¼¹»¹ÆՔÊÀÇÇȹÉÃÇÅ»¼É¹ÆÁϹÎÌÄ ľË§ÃËغÉØ ¤¾ÆÁƼɹ½ÊÃǼÇÅdž Ê˹ ÌƧÊËÉÇ»ÊÃÇ ¼§ÅÊÃÈÉdž ½ÇÄ¿¾ÆÁ¾ɹºÇËÈÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ì

VB†UFOEFSTDPN

˾Ä͹ÃÊ  ÖÄÈdž Ð˹TNBLBSPW!NQSPNTLQPSUBMSV

ÆÁ¾§ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ„¨ÉÁÉǽÆÔ ȹÉÃp¨ËÁÐÕؼ¹»¹ÆÕq” ©­  §ÅÊùØǺÄ ¼§ÅÊà Ìģ̺ÔѾ† »¹ š¾ÄÕÊùØ·ÄÁب¾ËÉǻƹ 

ªÈÇÊǺɹÀžҾÆÁØÀ¹Ã¹À¹

ÖľÃËÉÇÆÆÔ¹ÌÃÏÁÇÆ

ªÌÅŹÍÁƹÆÊÁÉÇ»¹ÆÁØ É̺

¨ÇÉؽÇÃÈɾ½ÇÊ˹»Ä¾ÆÁØÃÇƆ ÃÌÉÊÆǽÇÃÌžÆ˹ÏÁÁÃÇÆÃÌÉʆ

ƹؽÇÃÌžÆ˹ÏÁØɹÀžҾƹƹʹ† ˾XXX[BLVQLJHPWSV

¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ɹºÇ˼§ÅÊà ÌÄ†Ø ¤ÁÆÁØ ƾÈÇÀ½Æ¾¾¼

¨ÉÁ¾ÅÀ¹Ø»ÇýǼ ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾¹ÌÃÏÁÇƹ ¼

©¬œ¡ž«ž¦ž©´ª¥§«©¡«ž¦™ª™¢«žXXXTUSPZ†HB[FUBSV

XXX[BLVQLJHPWSV

¡¦«ž©¦ž«†¨¤§²™£¡ «ž¦ž©§›¡ ™£¬¨§£

13


14

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

      

Для тех, кто принимает решение DHFI<GCQ%" =<;:98765473265310/.32-2 ,031+52374*3)( 5398<0.;38  H_`S]RVRWd_RS`b`^dZaZi_lg V]pcT`WU`\]RccRgRbR\dWbZ: cdZ\SlcdbRpSWc\]oiWTRpc^W: _R_RcRV`\nbU`_`^Zi_Rpab`: bWYZ_W__Rpbe\`pd\RZabJWUe: ]Zb`T\RiRcd`dl\`]WSR_Z[8 `dV` ?hF`k_`cdm8

>dTWc8 \U

>RX_l^bRcjZbW_ZW^T`Y^`X: _`cdW[+%'/6% pT]pWdcp ZVekZ[T\`^a]W\dWaWbWg`V_Z\ V]p\bWa]W_Zp_RcRV`\! Z'.-6'

DHFI<GCQ K "8! FHKD>< =4735<0;8%7=09858*6/=<25% 62:986212."535<26733);"; 8233);%7"2<)9/12673).5 5/:;<;6!33).5 4;.;387.5

BRS`babWVcdRT]pWdc`S`[aR_W: ]ZbRY^Wb`^ g ^Wdb`T >lc`dR_ZX_W[iRcdZ8^Wdb V]Z_R8 

^WdbR ?RSRbZd_lWbRY^Wblcd`]SR8 g g ^WdbR HSkZ[TWc8 d`__l LR\`[YRS`bdbWSeWdfe_VR^W_d cTR[_`U`dZaR

¦§›¡¦£™§«16'"4 ¹ÒÁ˹ÇËÈľʾÆÁ( MVUPDMFBO sÈÉÇÀɹÐÆ¹Ø sÊƾÂËɹÄÕÆÔÅÀ¹È¹ÎÇÅ s½ÄØÈǽ»¾É¿¾ÆÆÔÎÈÇػľÆÁ×ÈľʾÆÁ ÈÇ»¾ÉÎÆÇÊ˾ s½ÄÁ˾ÄÕÆǾ»É¾ÅØÀ¹ÒÁÒ¹¾ËÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÁÇËÈÇØ»† ľÆÁØÈľʾÆÁ sÈÇ»Ôѹ¾Ë»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÇÊËÕÇÊÆÇ»¹ÆÁØ ¨Ç½ÎǽÁ˽ÄØÈÉÁžƾÆÁØƹ»Ê¾ÎÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËØλ¿Á† ÄÔÎÈÇžҾÆÁØÎ »ÃÄ×йØÊȹÄÕÆÁ ÃÌÎÆÁ ÃĹ½Ç»ÃÁ »¹ÆÆÔ¾ÃÇÅƹËÔ Èǽ»¹ÄÔÁ»Ä¹¿ÆÔ¾ÈÇžҾÆÁØ ¨ÉÁžÆÁŹƹǺÇØÎ ÇÃɹѾÆÆÔνÁÊȾÉÊÁÇÆÆÔÅÁ ÃɹÊùÅÁÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËØÎ ÑËÌùËÌÉþ ÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½† þ ùÅƾ ½¾É¾»¾Á½É̼ÁÎÇÊÆÇ»¹ÆÁØÎ

GH>CGD<DECF<LCOAKDH?H H=HJM@H><GCQ #"!# '53;(17.535 9598;. =240&5472&;3*=24;%32; 5/2$5:7;.2;<79#5<;35; G`TRpcZcdW^R:!abWV]RUR: Wda`]mY`TRdW]p^TcWabWZ^e: kWcdTR^Z_Z:$ :cZcdW^l:dW: aWbmTibWYTliR[_`\`^aR\d_`^ Z]WU\`^\`baecW JRY^Wbl`V_`TW_dZ]pd`b_`[ $ :cZcdW^l:!c`a`cdRTZ: ^lc_RbeX_l^ZS]`\R^Zca]Zd: Z^e]mdZca]Zd:cZcdW^Z`S]WU: iRodc\bldeoecdR_`T\eG`Tl[ _RbeX_l[S]`\a`^WcdZdcpVRXW YR`UbRXVW_ZW^cdR_VRbd_`U` SR]\`_RRc_ZXW__l[eb`TW_m je^Ra`YT`]ZdecdR_`TZdmWU` abp^`a`V`\_`^ JRY^Wbl c`\bRdZ]Zcm_R

25 %, 26 %

 TWc8_R a``d_`jW_Zo \cZcdW^R^:


ร‘รร…ร–ร‚ร›รร“ร‘รŠ

DHFI<GCQ#!$ =<;:9876547";3%2=540

 =]RU`VRbp\`_cdbe\hZZcU`bZ: Y`_dR]m_l^bRca`]`XW_ZW^hZ: ]Z_VbRe^W_mjW_lURSRbZdlaZ: ]lid`VW]RWdWW`iW_meV`S_`[ abZcdb`ZdW]m_lgbRS`dRg KbWVZ`c`SW__`cdW[^`VW]Z8 cZcdW^R&:"254hW_db`SWX_Rp `iZcd\RT`YVegR\blj\RhZ]Z_: VbR_RYRkW]\Rg`S]WUiW__l[ YRaec\RTd`T`YTbRdTl\]oiRdW: ]pYRXZUR_Zp

W^W[cdT`\e]mdZTRd`b`Ta`: a`]_Z]`cm^`VW]mo"

cR: ^`[^`k_`[ZYTlaec\RW^lg \`^aR_ZW[ De]mdZTRd`b`S`beV`TR_ab`: cdl^TYRaec\WVTZURdW]W^ 2(-1:!7('57cTWbg_Z^bRca`]`: XW_ZW^\]RaR_`TZT`YVej_`U` fZ]mdbRT^Rc]p_`[TR__WPd` a`YT`]ZdZca`]mY`TRdm^RjZ: _eTdpXW]lgec]`TZpgRcWbTZc: _`W`Sc]eXZTR_ZWa`dbWSeWdcp _R^_`U`bWXW FR\cZ^R]m_Rp^`k: _`cdmZ_cdbe^W_dR8

\>d]c De]mdZTRd`b`SbR: SRdlTRWddWbbZd`: bZojZbZ_`[V`c^ ZU]eSZ_`[V` c^ L`a]ZT_l[SR\ _R ]

DHFI<GCQ

LJHLM<JG<QIECLD< 9K<E<CJ;HLIDN9=C; HFKD

=<;:9876586/@299553260A45 3;(10")826)>9=4589598;./ .2:;4*

=4737>12.=7355%7=091 =<25%62:98673262-265:7 ,2<./?7475< Lb`deRb_Rpa]Zd\RZ^ZdZbe: WdfR\debeabZb`V_`U`\R^_p8 a`T_Wj_W^eTZVe`_ZZVW_dZi: _lRa`bRY_``SbRYZohTWd`T a]Zd\RTlU`V_``d]Z: iRWdcp`dcT`WU`_R: debR]m_`U`R_R]`UR

AWZYlc\R__l[T_Wj_Z[TZV ZncdWdZiWc\ZWcT`[cdTRabZ: T]W\edT_Z^R_ZW^_`UZg I]Zd\R9KR]RZb;cdR_Wde\bRjW: _ZW^abZecRVWS_lgeiRcd\`T ZaRb\`TlgY`_

F`VW]mTZ_TWbd`b_`^Z212,, Zca`]_W_ZpgZ^WWd\]Rccn_Wb: U`nffW\dZT_`cdZ<g`]`V`ab`: ZYT`VZdW]m_`cdm`d V`  \>dGR]ZiZWfZ]mdbR9g`]`V_`: U`\RdR]ZYR;ZcZcdW^lZ`_ZYR: hZZT`YVegRTlU`V_``d]ZiRWd _`TZ_\e`dVbeUZg G`TRp]Z_W[\R :a`d`i_lg\Rc: cWd_lga`]eab`: ^lj]W__lg\`_: VZhZ`_Wb`TcW: bZ[203')6 Z!6'1*'56 g`]`V`ab`ZYT`VZdW]m_`cdmo `d V` \>dc`Tcdb`W__l^ VbW_RX_l^_Rc`c`^TcdR_VRbd: _`[\`^a]W\dRhZZZT`Y^`X_`: cdmoa`V^WcRcTWXWU`T`YVegR

D`^aR_ZpbRcjZbZ]R]Z_W[\e T_edbW__ZgS]`\`T$ :cZcdW^ a`pTZ]Zcm^`VW]m_lWbpVl: Z :ga`d`i_lg\RccWd_lgT_e: dbW__ZgS]`\`Te\`b`iW__lg \R_R]m_lg_ZY\`_Ra`b_lgS]`: \`TLR\XWcdR]`T`Y^`X_`Zc: a`]mY`TRdm_RbeX_l[S]`\$ : cZcdW^lT\RiWcdTWDD=

ยฃยคยžยข16'"4( -"44 ยงยšยงยกยจยงยยงยฃยฉย™ยชยฃยฌ ยกยชยซยžยฃยคยงยงยšยงยก ยฃร„ยพร‚รˆร‰ยพยฝร†ยนร€ร†ยนรยพร†ยฝร„ร˜ร†ยนรƒร„ยพรยปยนย† ร†รร˜รŠร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ยพยป ร‡ยบร‡ยพยปรˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนย† รŠรƒรŒ รร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”รŽร‡ยบร‡ยพยปรยฝร‰รŒยผรรŽ ร‹ร˜ยฟยพร„ร”รŽร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ร”รŽรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร‚ยกยฝยพยนย† ร„ยพร†ยฝร„ร˜ยปร„ยนยฟร†ร”รŽรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #07 (704) 24.02.2014

15

sรŠร‡ยฝยพร‰ยฟรร‹รˆร‡ร„รร…ยพร‰ยจย›ย™ยฝร„ร˜ยปร”รŠร‡รƒร‡ร‚ ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร sยปร”รŠร”รŽยนยพร‹รˆร‰ร‡ร€ร‰ยนรร†ร”ร… sรยพร‰ยพร€ร…รร†รŒร‹ยผร‡ร‹ร‡ยปรƒรˆร‰รร…ยพร†ยพร†รร— sร†ยพร‡ยบร‰ยนร€รŒยพร‹รƒร‡ร…รƒร‡ยป sร†ยนร†ร‡รŠรร‹รŠร˜ยปยนร„รรƒร‡ร… รƒรรŠร‹ร•ร— รร‰ยนรŠรˆร”ร„รร‹ยพร„ยพร… sร‰ยนรŠรŽร‡ยฝรŒยพร‹รŠร˜รˆยนรรƒยนร†ยนร…ยพร‹ร‰ร‡ยป


ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

   

  

 

  

Выбрать с умом   

-8O8IJKU:GH=<<:=H@@IJHF@J=CSEF;FI=?FE8KGFJ=E% N@8CSERMGFBKG8J=C=A:F?E@B8=J:FGHFI B8BFDKD8;8% ?@EKIJHF@J=CSERMD8J=H@8CF:FJ<8JSGH=<GFOJ=E@= /8BGH8:@CF:R9FHFIJ8E8:C@:8=JIVE8JFH;F:RMFH% ;8E@?8N@VMGH=<C8;8UQ@MFGJ@D8CSEF=IFFJEFP=E@= J8B@MG8H8D=JHF:B8BN=E8B8O=IJ:F@8IIFHJ@D=EJ 1FOJF9RI<=C8JSGH8:@CSERA:R9FHE=F9MF<@DFO=J% BFKVIE@JSH8?C@O@VD=><KIKQ=IJ:KUQ@D@LFHD8J8% D@IJHF@J=CSERMD8;8?@EF:

          68BE8FDIBFDHREB=IJHF@J=CSERMD8J=H@8CF:GH=<% IJ8:C=ERIC=<KUQ@=LFHD8JR ;@G=HD8HB=JD8;8?@E% IBC8<! #IG=N@8C@?@HF:8EERAD8;8?@E 8J8B>=IJHF@J=CSERAHREFB ! #BO@ICKBFJFHRMFJEFI@JIVD8;8?@E @IJHF@J=CSER=HREB@:FIEF:EFDFH@=EJ@HF% :8ERE8FGJF:KU@D=CBFFGJF:KUJFH;F:CU 4F?E@OERAI=;D=EJE8<=>EF?8E@D8UJ;@G=HD8H% B=JR@IG=N@8C@?@HF:8EER=D8;8?@ER.D=EEFD=>% <KTJ@D@<:KDV:@<8D@O8Q=:I=;FD=O=JIVGFBKG8J=CS :E8<=><=E8AJ@E8@9FC==:R;F<ERA:8H@8EJGFBKGB@

+,*(#,!%/'.! #,!%/ *.'$# *.

ˎ˓˚ː˛˗ˋ˛˕ː˝˦ ˛˗ˋ˛˕ː ˗ˋ˛˕ː cash&carry &c &car +)!-#%#"#*(''.! #"# & "# "#'.

diynews.ru

16


ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ /4.6,4..)7(24' 2IEF:ER=H8?C@O@VD=><KIJHF@J=CS% ERD@;@G=HD8HB=J8D@@IG=N@8C@?@HF% :8EERD@D8;8?@E8D@ ?8BCUO8UJIV:GH@E% N@G8MFH;8E@?8N@@ H89FJR@GH=<IJ8:% C=EEFD8IIFHJ@D=EJ= *@G=HD8HB=JRH8% 9FJ8UJGFGH@EN@% GKI8DFF9ICK>@:8% E@V?8E@D8UJF9% P@HER=JFH;F:R=GCFQ8<@IF?E8O@J=CS% EFGH=<IJ8:C=EERD8IIFHJ@D=EJFDFJ JRIE8@D=EF:8E@A/O@ICKJ8BF:RMFJEF% IVJIV # $(8KN=EJH& !" 5G=N@8C@?@HF:8EER=D8;8?@ERGH=<% C8;8UJH8IP@H=EERA8IIFHJ@D=EJFGH=% <=C=EERMB8J=;FH@AJF:8HF:<CV<FD8 @H=DFEJ88D8J=H@8CRGHF<8UJC@9FO=% H=?GH@C8:FBF9ICK>@:8E@VC@9FGFF9% H8?N8D:F9F@MICKO8VMKGFBKG8J=CV=IJS :F?DF>EFIJSGFCKO@JSBFEIKCSJ8N@UIG=% N@8C@IJ83CFQ8<SD8;8?@EF:<8EEF;F LFHD8J8B8BGH8:@CFIFIJ8:CV=JFJ <FB:D.D=EEFTJ@FIF9=EEFIJ@;@% G=HD8HB=JF:@IG=N@8C@?@HF:8EERMD8% ;8?@EF:IC=<K=J:G=H:KUFO=H=<SKO@JR% :8JSGH@GC8E@HF:8E@@GFBKGFB 3H@:R9FH=D=><K;@G=HD8HB=JFD @IG=N@8C@?@HF:8EERDD8;8?@EFDE=F9% MF<@DFFJ:=J@JSE8:FGHFIR OJF:RMFJ@% J=BKG@JS:B8BFDBFC@O=IJ:=B8BF;FB8% O=IJ:8@IBFCSBFGC8E@HK=J=GFJH8J@JS /F;<8:RO=JBFILFHDKC@HK=J=<CVI=% 9VFJ:=JRFH@=EJ@HKAJ=IS<8C==E8IFFJ% EFP=E@=G8H8D=JHF: 8IIFHJ@D=EJN=E8 @I=H:@I 1=BFJFHR=D8J=H@8CRE8GH@D=H C@EFC=KDB8L=CSEKUGC@JBKF9F@IK% M@=ID=I@DF>EFGH@F9H=IJ@B8B:IG=% N@8C@?@HF:8EERMD8;8?@E8MJ8B @:;@G=HD8HB=J8M

       

  

*.3,45/.+/.*.3,40'4/,62) ,IC@GH@:R9FH=<8EERMD8J=H@8CF: :R9FCSP=FH@=EJ@HK=J=ISE8N=EKJ=

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.2014

17


18

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

704*4'/"+4*40$"210&':'$-' 40-59:'*&4*$%*1'2."2,'44". &0$0->/09"3405342"*$"@43A2"3

120&"(*3#0->:*.*3,*&,".* "&034"$,"12*10,51,'/"012'

&'-'//5@35..5.0('4#=4>#'3

1-"4/0+0340*410./*4>940 ,,0/852"3120&"(*$'3>,"9'

34$'//=+40$"2.0('4#=4>5(' ,51-'/10?40.5-59:'*&4*$%*1'2."2,'432"

)5('103-'0#<A$-'/*A03/*('/**8'/

       

 

! "339*4=$"4>/"2")/00#2")*'"33024*.'/

4"$%*1'2."2,'4"7/'340*44",,",0#=9/0 4".12'&34"$-'/=40->,070&0$='.0&'-*",

('59*4=$"+4'94010-59*4>,0/35->4"8*@31'

8*"-*34"$%*1'2."2,'4'&0$0->/03-0(/0$= &0-(/=3".*7020:02")#*2"4>3A$12'&.'4' 10,51,**0#-"&"4>704A#=.*/*."->/=.*)/"

/*A.*03420*4'->/0.&'-' 3-*('&-A$"3#0->:'$"(/=2")/00#2"

)*'"33024*.'/4"*%2".04/"A,0/35->4"8*A 40-59:'0#2"4*4>3A$31'8*"-*)*20$"//5@ ,0.1"/*@0$"2$=+&'4&020('9'.12*10

,51,'$%*1'2."2,'4')"40'34>$0).0(/034> 10-59*4>/'40->,07020:5@,0/35->4"8*@ /0*&010-/*4'->/='53-5%*,12*.'252")2"

#04,5&*)"+/'23,0%0120',4"'."-0$"(/=+ 1-@3?40$0).0(/034>,51*4>40$"2?,3,-@

)*$/0%0&*)"+/"/0'%03,02''$3'%012*&'4

3A)",")=$"4>-"/*25A10,51,5$31'8*"-*)*

20$"//0.."%")*/')"2"/''5409/A+4'53-0$*A &034"$,*&"-',0/'$3',0.1"/**12'&034"$

-A@44",5@53-5%5 34>40$"2=,0402='340*410,51"4>*3,-@

9*4'->/0$31'8*"-*)*20$"//=7."%")*/"7 /*.04/03A43A.'4"--09'2'1*8"/"10->/='

10,2=4*A*)8'//=71020&&2'$'3*/= "4",('3"/4'7/*," 400#53-0$-'

/0/',0402=.*030#'//034A.*&"//=7 40$"20$",12*10,51,',"9'34$'/

/0+.'4"--09'2'1*8=$31'8*"-*)*

20$"//0+,0.1"/**$".0#A)"4'->/0 &"&54,0/35->4"8*@*10.0%5410&0

#2"4>."4'2*"-$)"$*3*.034*044*1" &0."40.5('&0$0->/09"340,0.1"

/**12'&-"%"@4*)%040$*4>.'4"--0

9'2'1*8510&)",")*120*)$'34*3004

$'434$5@;*')".'2=*2"39'4= 2*0#2'4"4>/"10->/='10,2=4*A $31'8*"-*)*20$"//=7."%")*/"7340

*4704A#=1040.59404".30#-@&"@4

3A53-0$*A72"/'/*A*42"/31024*20$

,*"4",(''34>53-5%*)".'2"2"39'

40$42"/31024*20$,**04&'-,* "/4'7/*,5$=%0&/010,51"4> $31'8*"-*)*20$"//=7."%")*/"74", ,",359'40.3,*&0,#'31-"4/0+&0

34"$,**53-5%.0/4"("4",0'12*0#

2'4'/*'0,")=$"'43A&':'$-'9'. $%*1'2."2,'4"7


ร‘รร…ร–ร‚ร›รร“ร‘รŠ =#02.'(&5%*1'2."2,'40.*31'8*"-*)*20

$"//=.."%")*/0.)"$*3*404./0%*76",4020$ $1'2$5@09'2'&>043004/0:'/*A8'/"33024*.'/

4"*3'2$*3"$10/A4*' 3'2$*3 $,-@9"@43A53-0

$*A&034"$,*,0/35->4"8**31'8*"-*340$*&25%*' &010-/*4'->/='53-5%*40#=$".-'%9'#=-030

2*'/4*20$"4>3A)"10./*4'3-'&5@;''

1 2

19

     

 420*4'->/='%*1'2."2,'4=12'&-"%"

@4."330$=+#@&('4/=+120&5,4004$'4

34$'//003/0$/='1-@3=10,51,*$%*1'2

."2,'4'?408'/"/'&020%"A*-*#'31-"4

/"A&034"$,""4",('$0).0(/034>12*0#2'

34*$3'/'0#70&*.0'$0&/0..'34' */53=)",-@9"@43A$/'$0).0(/034*10-5

9*4>%2".04/5@,0/35->4"8*@*12*0#2'34* 5/*,"->/=+40$"23-*$=1-"/*25'4'3&'

-"4>/'&020%0+2'.0/440)"10,51,".*3-'

&5'40412"$-A4>3A*.'//0$%*1'2."2,'4

  

0,51,"3420+."4'2*

"-0$42'#5'4510234$" *$2'.'/**/0%&"$10

*3,'/5(/0%0."4'2*"

-"12*70&*43A0#70&*4> 12",4*9'3,*$3'3420*

4'->/='."%")*/=%020

&"32"$/*$"A8'/=*,"

9'34$040$"2" -A?,0/0.**32'&34$ *$2'.'/*-59:')",5

1"4>3A$4",*7%*1'2."2

,'4"7,", "58'/42 359'40.0#:*2/0%0"3

3024*.'/4"*#0/53/0+

1'8*"-*)*20$"//='."%")*/=.0%5412'&

-0(*4>10,51"4'-@,"9'34$'//=+40$"2#0

%"4=+"33024*.'/4*%2".04/=',0/35->

4"8**31'8*"-*340$"4",('&010-/*4'->

/='53-5%*3'2$*3"0940#=/"+4*10&70

&A;*+*.'//0$".."%")*/12*&'43A)"

2"/''0)/",0.*4>3A3"33024*.'/40.*53

-0$*A.*&034"$,*10,51,"$31'8*"-*)*

20$"//0+,0.1"/**0#0+&'43A&020('9'. $%*1'2."2,'4' 3-*$=704*4'12*0#2'34*,"9'34$'//='&0

20%*'*&"('?,3,-@)*$/='."4'2*"-= 40-59:'0#2"4*4>3A$31'8*"-*)*20$"//=+ ."%")*/",('10./*4'940012'&'-'//=' 40$"2=4",*',",.'4"--09'2'1*8"/"10->

/='10,2=4*A*3"/4'7/*,"-59:'12*0#2'

4"4>$."%")*/"7&"//0%04*1" 34"/"$-*$"A3$0+$=#02/"31'8*"-*)*20

$"//0.."%")*/'10./*4'940$?40.3-59"' $".12*&'43A1042"4*4>%02")&0#0->:'$2'

.'/*/"12*0#2'4'/*'$3'7/'0#70&*.=7."

4'2*"-0$9'.12*10,51,'$%*1'2."2,'4'

,"24=4".$=%0&/030$'2

:"4>10,51,*30#'/

/0?40,"3"'43A04&'-09

/=7."4'2*"-0$.'4"-

-0*)&'-*+3"/6"A/3" *7-59:')",51"4>40->,0 $%*1'2."2,'4"7 .'3*4'-*&5:'$=' ,"#*/=/"10->/='10

,2=4*A,'2".*9'3,5@ 1-*4,5*-",0,2"309/=' ."4'2*"-=-59:'#2"4> $31'8*"-*)*20$"//=7 ,0.1"/*A7$4",*7."%"

)*/"7$=#02#0->:',"

9'34$0/"$=30,0.520$

/',40.5('.0(/010-5

9*4>%2".04/5@,0/35->

4"8*@31'8*"-*34"9'%0 /'$342'4*:>$3420*4'->

/=7%*1'2."2,'4"7 40,"3"'43A?-',

42*,*40$/":'.%020

&'#0->:0+$=#0210/'

$=30,0+8'/'12'&-"%"@4 3420*4'->/='2=/,*

       

ยชร‡ยปยพร‹ร”รˆร‡ยปร”ยบร‡ร‰รŒรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”รŽร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร‡ยป ยป

ย›รŠยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”ยบยพร€รรŠรƒร„ร—รยพร†รร˜ยฝร‡ร„ยฟร†ร”ยบร”ร‹ร•รŠยพร‰ร‹รรรรรร‰ร‡ยปยนร†ร” รรŠร‡ร‡ร‹ยปยพร‹รŠร‹ยปร‡ยปยนร‹ร•รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ร…ร†ร‡ร‰ร…ยนร…

ยป

ยชร‹ร‡รร‹รˆร‡ร…ร†รร‹ร• รร‹ร‡รƒยนยฟยฝร”ร‚รร€ยปรยฝร‡ยปรƒร‰ยนรŠรƒรรร…ยพยพร‹รŠยปร‡ร รŽยนร‰ยนรƒร‹ยพร‰รรŠร‹รรƒรยร„ร˜ร€ร‡ร†รˆร‡ยปร”ร‘ยพร†ร†ร‡ร‚ยปร„ยนยฟร†ร‡รŠร‹รยฝร‡ร„ยฟร†ร” รรŠรˆร‡ร„ร•ร€ร‡ยปยนร‹ร•รŠร˜ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรยพยปรยฝร” ยนยฝร„ร˜ยฟรร„ร”รŽรƒร‡ร…ร†ยนร‹s รˆยนร‰ร‡รˆร‰ร‡ร†รรยนยพร…ร”ยพยฆยนรŒรยนรŠร‹รƒยนรŽ รƒร‡ร‹ร‡ร‰ร”ยพยบรŒยฝรŒร‹ร‰ยพยผรŒร„ร˜ร‰ร†ร‡ รˆร‡ยฝยปยพร‰ยผยนร‹ร•รŠร˜ร…ร”ร‹ร•ร— ยฟยพร„ยนร‹ยพร„ร•ร†ร‡รˆร‰รร…ยพร†ร˜ร‹ร•รร€ร†ร‡รŠร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรยพ รƒร‰ยนรŠร˜ร’รยพรŠร‰ยพยฝรŠร‹ยปยน

ยป

ยงรŠร‡ยบยพร†ร†ร‡ยปร†รร…ยนร‹ยพร„ร•ร†ร‡ร†รŒยฟร†ร‡รˆร‡ยฝรŽร‡ยฝรร‹ร•รƒยปร”ยบร‡ร‰รŒรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”รŽ ร‰ยนรŠร‹ยปร‡ร‰ร‡ยปยซยนรƒร‡ร‚ร‹ร‡ยปยนร‰ยฝร‡ร„ยฟยพร†รร…ยพร‹ร•ร†ยพรˆร‡ยปร‰ยพยฟยฝยพร†ร†รŒร— รŒรˆยนรƒร‡ยปรƒรŒรŠร‡รŠรˆยพรรยนร„ร•ร†ร”ร…รร‡รˆร‡ร€ร†ยนยปยนร‹ยพร„ร•ร†ร”ร…รร€ร†ยนรƒยนร…รรŠยปร‡ร‚รŠร‹ยป รƒยนยฟยฝร‡ยผร‡รร€ยปรยฝร‡ยปรŠร…ยพรŠร ยนร‹ยนรƒยฟยพรŠยพร‰ร‹รรรรƒยนรรร‡ร†ร†รŒร—ร–ร…ยบร„ยพร…รŒ

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #07 (704) 24.02.2014

ยป

ยฃยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒรŒร—รˆร„รร‹รƒรŒยฝร„ร˜ยปยนร†ร†ร‡ร‚รŠร‹ร‡รร‹ ยปร”ยบรร‰ยนร‹ร•รŠรˆร‡ยปร”ร‘ยพร†ร†ร‡ร‚ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร•ร— ยปsยžร’ยพร†ยพร€ยนยบร”ยปยนยพร…รˆร‰ร‡รŽรร…รรยพรŠรƒรŒร— รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร‡รŠร‹ร•รรˆร‡ร–ร‹ร‡ร…รŒยบยพร‰ยพร…รƒร„ยนรŠรŠย™ย™ยถร‹ร‡ รŠยนร…ร”ยพยผร„ยนยปร†ร”ยพรˆร‡รƒยนร€ยนร‹ยพร„รร‹ร‡ยผร‡ รร‹ร‡ รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜รˆร„รร‹รƒยนยฝยพร‚รŠร‹ยปรร‹ยพร„ร•ร†ร‡ รˆร‰ยพยฝร†ยนร€ร†ยนรยพร†ยนยฝร„ร˜รˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ยฝยนร†ร†ร‡ยผร‡ร‹รรˆยน

ยป

ยžรŠร„รยปร”รŽร‡ร‹รร‹ยพรŠร–รƒร‡ร†ร‡ร…รร‹ร•ร†ยนร‘ร‹รŒรƒยนร‹รŒร‰รƒยพ รร„รร‘รˆยนร‹ร„ยพยปรƒยพ ร‹ร‡ร„รŒรร‘ยพยปร”ยบร‰ยนร‹ร•ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” ร†ยนรยพร…ยพร†ร‹ร†ร‡ร‚ร‡รŠร†ร‡ยปยพ รยพร…ร†ยนยผรรˆรŠร‡ยปร‡ร‚ ยงร†รยฟยพรˆร‰ยพยฝรˆร‡รร‹รร‹ยพร„ร•ร†ร”รˆร‰รรˆร‡ยปร”ร‘ยพร†ร†ร‡ร‚ ยปร„ยนยฟร†ร‡รŠร‹ร


20

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

Что нам стоит дом построить?   "' !" "&!" "&' 8,078  

%23-0-43,)230A&3.;*03 '*/2%;-2%*71*;7%7?363& 67'*2231)31*%/-,'*6723 6753-7*0?67'3)*033;*2?,% 75%723**'6*-1*A7'3,13+ 2367?&>6753368=*67'-7?,% )81%223*43@731882*/3735>9 3237%/-367%*76B1*;73.%&3 0**45*)45--1;-'>*-=87487- )0B5*%0-,%:--6'3-940%23'

"1<.F5;?>G.0:=>421944B174 =><:4>17G=>.:247GJ=:-=>.199F 84=47,84H>:8=7?C,1<,-:>F ;:.:3.10194I0:8,8:/?>3,>J9?>G =J9,/:0F,>:49,01=J>471>4J;: >:8?6,6.=><:4>17G=>.:.67,0F., I>=J>:7G6:>1019G/46:>:<F1?0, 1>=J9,6:;4>G

0A6>>,6:/:=;:=:-,919?29: .F;7,C4.,>G6<104>F4;<:B19>F ;:948

-286>3,>J9?>F1=<:64 =><:4>17G=>.,

# " &#

 % #" & && 

" 

#"   &  &#& & "

 " & !  &   " # & #% " $ # " %  

! 

$

 "!% $#"! # ! " "#" " "# ##"!#"  # " "  "#

0A6%1-4;:>1 64J.7JI>=J:>9: =4>17G9:943641 ;<:B19>F .<?-7JA40:=>, >:C9:8J/641><1 -:.,94J60:6?819 >,8;,=;:<>/<,2 0,949,#&=;<,. 6,:0:A:013,;: =710941 81=J B1.4;< ,1-2863'4;: >16,0,1>=J;:03, 7:/?21;:=><:19 9:/:247GJ;:H>: 8?8,7:D,9=:.;: 7?C4>G0,99F5.40 6<104>,9,=><:4 >17G=>.:0:8,=9? 7J>:7G6:;:03, 7:/?C,=>6,'!#%

##""  " "  ! #"# #"" %,6:56<104>;:7?C4>G91=7:2 9:>,66,667419>-,96,>:C9: 39,1>9,C>:;:><,>4>H>4019G /4E1:049;7I=:>9:=4"!%#%)$ #%

>17G9:943641=>,.64;:=<,.9194I =;:><1-4>17G=6486<104>:8 !09,6:67419>0:721939,>GC>: 18?;<401>=J:@:<84>G-:7GD:5;, 61>0:6?819>:.-:7GD1C18;<4 ;:7?C19446<104>:.0<?/:/:>4;, ,>,621C>:B171.F1019G/491-F., I>9,74C9F84-,96?-?01>81911 <4=6:.,99:=.J3,>G=J=:=><:4>17G 9:56:8;,94159,9J>:507J.:3.1 0194J247GJ4:;7,>4>G<,-:>F

*>:=,8F5<,=;<:=><,9199F5.406<1 04>:.,94J!90,1>=J;<,6>4C1=6407J 7I-FAB1715 ":7?C1941>,6:/:6<104>,91;<10=>,. 7J1>946,64A=7:29:=>159::90,1> =J91-:7GD:5=?88:54;:0-:7GD41 ;<:B19>F


ร‘รร…ร–ร‚ร›รร“ร‘รŠ

 ! 

$

23+*67'35%,0-;2>9&%2/3' '366--2%6*(3)2B<2-.)*2? 45*)0%(%*7&30**-0-1*2** '>(3)2>*/5*)-7>2%6753- 7*0?67'3+-0?B

21

3:462(<.A*-A8(74:.<.(1?3>;7(/84* )(304* !),6)(30 477.. (-5642 $.1.(1 (30.1$.3(37*+270, &$ 1@7(30" # ! .6(:(30

 "    

! $><:4>17G=>.:247:/:0:8, ;<10:=>,.7J1>=J9,4904.40?,7G9:1 =><:4>17G=>.:247:/:0:8,

$?88,6<104>, $>,.6,;:6<104>? $<:66<104>, "1<.:9,C,7G9F5.39:= !-1=;1C1941 :3<,=>3,18E46, ":0>.1<2019410:A:0,

0:<?- :>  0:71> 91:-:39,C19 3,7:/910.4248:=>4 :> 0: 71> =;<,.6,;:@:<81 & =;<,.6,;:@:<81-,96,

:> <?- :>  0: 71> :> 3,7:/910.4248:=>4 :> 0: 71> =;<,.6,;:@:<81 & =;<,.6,;:@:<81-,96,

"#! 

 #$

  '17G <18:9>4:-?=><:5=>.: 910.4248:=>4

! <104>:.,941@4374B;:03,7:/24 7:5910.4248:=>4;<4:-<1>199:5 =4=;:7G3:.,94186<104>9FA=<10=>. ,96,9,;<:43.:0=>.:=><:4>17G9: 8:9>,29FA4:>017:C9FA<,-:> ;:-7,/:?=><:5=>.?;:81E1945

$?88,6<104>, $>,.6,;:6<104>? $<:66<104>,  

0: <?- :>  0:71>  

"1<.:9,C,7G9F5.39:= !-1=;1C1941 :3<,=>3,18E46,

:> 3,7:/910.4248:=>4 :> 0:

71>07J219E49 0: 71>07J8?2C49 =;<,.6,;:@:<81 & =;<,.6,;:@:<81-,96,

0: <?- :>  91-:711=<:6,015=>.4J6<104>, ;<10:=>,.7199:/:9,;:6?;6?910.4 248:=>40:8:819>,;:/,D194J:= 9:.9:/:6<104>,4=9J>4J:-<18191 94J=3,7:/, :> 3,7:/910.4248:=>4 :> 0:

71>07J219E49 0: 71>07J8?2C49 =;<,.6,;:@:<81 & =;<,.6,;:@:<81-,96,

$# #!$$ !),6)(30 477.. ,3,6(1?3(A1.<,3-.A(30( 477.. 3(479=,78*1,3.,)(304*70.; 45,6(<./ 48 +

 (-5642,3,6(1?3(A 1.<,3-.A(30( 477.. 5,6,6,+.786(<.A48+

":0>.1<2019410:A:0,

 ( !! & $#! +

 "! ":6?;6,474<18:9>247GJ

$.1.(1 (30.1$.3(37*+270, ,3,6(1?3(A1.<,3-.A% $ 48 +

$?88,6<104>, $>,.6,;:6<104>? $<:66<104>, "1<.:9,C,7G9F5.39:= !-1=;1C1941 :3<,=>3,18E46, ":0>.1<2019410:A:0, ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #07 (704) 24.02.2014

:> 0: <?- :>  :>/:0,0: 71>

 3,7:/910.4248:=>4 91:-:39,C19 =;<,.6,;:@:<81 & =;<,.6,;:@:<81-,96,

ย›ย™ยŸยฆยง ยฆยพร‡ยบรŽร‡ยฝรร…ร‡รˆร‡ร…ร†รร‹ร• รร‹ร‡ รŒรˆร‰ยนยปร„ยพร†รยพรƒร‰ยพยฝรร‹ร‡ร…ร†ยนรรร†ยนยพร‹รŠร˜ รŠรˆร‡ยฝรŠรยพร‹ยนยปรŠยพรŽยฝร‡รŽร‡ยฝร‡ยปรร‰ยนรŠรŽร‡ยฝร‡ยป ยจยพร‰ยพยฝรˆร‡ยฝรˆรรŠยนร†รยพร…ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ยน รŠร„ยพยฝรŒยพร‹ยปรŠรˆร‡รƒร‡ร‚ร†ร‡ร‚ร‡ยบรŠร‹ยนร†ร‡ยปรƒยพ ยปร†รร…ยนร‹ยพร„ร•ร†ร‡รˆร‰ร‡รรร‹ยนร‹ร•ยฝร‡รƒรŒร…ยพร†ร‹ ยปร€ยปยพรŠรร‹ร•ยปรŠยพย„ร€ยนย”รย„รˆร‰ร‡ร‹รยปย” ยพร’ยพร‰ยนร€รˆร‰ร‡รŠรรร‹ยนร‹ร•ยปรŠยพร‰ยนรŠรŽร‡ยฝร” รร‹ร‡ร„ร•รƒร‡ร‹ร‡ยผยฝยนรˆร‡ยฝรˆรรŠยนร‹ร•


22

ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ

  #:6?;6,6:>>102,

*(!

 #!&+&-$*2+$4 *(1&+'(4"! ,/ %

  %><:4>17G=>.:0:8,;:0 3,7:/31817G9:/:?C,=>6, -,96:>6<:1>6<104>9?H 7494H=.:38:29:=>GH ;:7?C194I0:><,9D15 <104>;<10:=>,.7I1>=I ,96:8 :=6.F

!&

&+&-$*2+$4 *(1&+'(4$+)$,..(( ,/%

%?88,6<104>, %>,.6,;:6<104>? %<:66<104>,

:>  <?- :>  :>0: 71>

%?88,6<104>, %>,.6,;:6<104>? %<:66<104>,

#1<.:9,C,7G9F5.39:= 

:>:B19:C9:5=>:48:=>4 0:8,6:>>102,07I6<104>:. .<?-7IA 3,7:/-,96? 

#1<.:9,C,7G9F5.39:= 

:> 0: 71>9,8:819> ;:/,D194I07I219E49 :> 0:71>9,8:819> ;:/,D194I07I8?2C49 0:A:0;:0>.1<20199F5 =;<,.6,;:@:<81 !(07I @4374B-?A/,7>1<=6,I49,7: /:.,I:>C1>9:=>G07I.7,017G B1.=:.7,017GB1.-4391=, 0:A:091;:0>.1<20199F5 =;<,.6,;:@:<81 !( =;<,.6,;:@:<81-,96,07I @4374B0,99F1?;<,.719C1 =6:/::>C1>,07I.7,017GB1. =:.7,017GB1.-4391=,

:3<,=>3,18E46, 

"-1=;1C1941  :3<,=>3,18E46,  #:0>.1<2019410:A:0,

"-1=;1C1941 

#:0>.1<2019410:A:0,

:> <?- :>  :> 0915:6:7: 71> 0: 0915:6:7:71> 91:-:39,C19 31817G9F5?C,=>:607I=><: 4>17G=>.,4910.4248:=>G 9,918247:50:8.=:- =>.199:=>467419>, :> 0:71>07I219E49 0: 71>07I8?2C49 =;<,.6,;:@:<81 !( =;<,.6,;:@:<81-,9 6,49F10:6?819>F6<:81 =;<,.:6:0:A:0,A

  #<4:-<1>1941247:/:0:8,=31 817G9F8?C,=>6:8

  #<4:-<1>1941247:/:0:8,C,=>4 0:8,=31817G9F8?C,=>6:8

%?88,6<104>, 

:> 0:  <?-91-: 711 49181911 =>:48:=>4 ;<4:-<1>,18:/:247GI

%>,.6,;:6<104>? %<:66<104>, #1<.:9,C,7G9F5.39:= "-1=;1C1941 :3<,=>3,18E46, 

:>

 :> 0: 71> 91:-:39,C19 91:-:39,C19: :> 71>9,8:819>:-<,E194I 3,6<104>:80:71>9,8:819> ;:79:/:/,D194I6<104>, =;<,.6,;:@:<81 !( 9,7:/:.,I0167,<,B4I

:> <?- ,6=48,7G9,I=?8 8,6<104>,91:/<,94C19,91-: 711 =>:48:=>4;<4:-<1>,18: /:247GI :>  :>0: 71> 91:-:39,C19 91:-:39,C19: :> /:0,9,8:819>:-<,E194I 3,6<104>:80:71>9,8:819> ;:79:/:/,D194I6<104>, =;<,.6,;:@:<81 !( ,;<:=<,-:>:0,>17H9,7:/:.,I 0167,<,B4I :-D4<9F5;1<1C19G=8:><4>1 9,=,5>1-,96,

#+%! *3.$+) (1&+'(4$+)$,..(( ,/ %

#:0>.1<2019410:A:0, :;:794>17G9F1<,=A:0F

:-D4<9F5;1<1C19G=8:><4>1 9,=,5>1-,96,

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ Î ÒÅË: 949-100 9 9 00

4;:>1C9FA;<:/<,884394A 9,;<4:-<1>19416.,<>4<F 0:8,


ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ   

 

  

%?88,6<104>, 

:> 0:  <?- 

%>,.6,;:6<104>? %<:66<104>, #1<.:9,C,7G9F5.39:= "-1=;1C1941 :3<,=>3,18E46, #:0>.1<2019410:A:0,

/:0:.FA :>81=IB1.0:71> 91:-:39,C19 91:-:39,C19: :> 0: 71> =;<,.6,;:@:<81 !( =;<,.6,;:@:<81-,96, 019G/48:29:;:7?C4>G9,74C9F84 4749,8120?9,<:09?H;7,=>46:.?H 6,<>?

:> 0:  <?- 0: 3,67,0F.,18:5 910.4248:=>4

 0: 71> 91:-:39,C19 91:-:39,C19: :> /:0, =;<,.6,;:@:<81 !( =;<,.6,;:@:<81 !( 91:-:39,C19:

!& &+&-$*2+$4 *(1&+'(4$+)$,..(( ,/%

!,74C9F1-139,74C9F1

!'$%

23

 

  <104>;:03,7:/48?E1=>., 9,7H-F1B174;:03,7:/ 910.4248:=>4

  )171.:56<104>;:03,7:/910.4 248:=>407I;:6?;64/:>:.:/:474 =><:IE1/:=I247GI74-:9,;:/,D1 941<,911;:7?C199:/:4;:>1C9:/: 6<104>,

%?88,6<104>, %>,.6,;:6<104>? %<:66<104>, #1<.:9,C,7G9F5.39:= "-1=;1C1941

:> 0: <?- :>  0:71> 91:-:39,C19 910.4248:148?E1=>.:

:3<,=>3,18E46, #:0>.1<2019410:A:0,

:> 0: 71> =;<,.6,;:@:<81 !(

#:0>.1<201941B171.:/: 4=;:7G3:.,94I6<104>,

91><1-?1>=I

:> 0:  <?- :> :> 0: 71> 91:-:39,C19 3,7:/0<?/:5481HE15=I 910.4248:=>4 :> 0:71> =;<,.6,;:@:<81 !( =;<,.6,;:@:<81-,96, ><1-?1>=I

 &+&-$*2+$4 *(1&+'(4$+)$,..(( ,/ %

 

'7?CD19412474E9FA?=7:.45 0:<:/:=>:IE45<18:9>;:6?;6,31 817G9:/:?C,=>6,0:8,:=?E1=> .719417H-FA;<:16>:.;:03,7:/ 6.,<>4<F.=:-=>.199:=>4

  #:6?;6,6:>>102,474>,?9A,?=,

%?88,6<104>, %>,.6,;:6<104>? %<:66<104>, #1<.:9,C,7G9F5.39:= "-1=;1C1941 

:> <?- :> 0: 

71> 9,:-:39,C19 3,7:/910.4248:=>4 

:3<,=>3,18E46, #:0>.1<2019410:A:0,

:> 0:71> =;<,.6,;:@:<81 !( =;<,.6,;:@:<81-,96,

:> <?- :>

 :>0: 71> :> 3,7:/910.4248:=>431817G9:/: ?C,=>6,74-:;<,.,,<190F31817G 9:/:?C,=>6, :> 0:71> =;<,.6,;:@:<81 !( =;<,.6,;:@:<81-,96,

$(! (-$0$+) &+&-$*2+$4*(1&+'(4 $+)$,..(( ,/ 

%

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.2014


24

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

¨§¥ž©ž©™ ›¡«¡¸«ž®¦§¤§œ¡¢¥ž«™¤¤´›ª«©§¢¡¦¬ª«©¡¡ ¨©¡§š©ž«™·«›ªžš§¤µ±¬· ¦™°¡¥§ª«µ

§šª¬¡«ž¦™ª™¢«ž 4530:(";&5"36

МЕТАЛЛ в строительстве: от меди до стали ¨ÇŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÈɾÊʆÊÄÌ¿ºÔœÉÌÈÈÔÃÇÅȹÆÁ„¥¾Ë¹ÄĨÉÇÍÁÄՔ

¬ÂÍÅËÁÅÔÂÎǽÜÎÅÎÏÂɽÒÅÉÅÔÂÎÇÅÒ ÚÈÂÉÂÊÏË¿ʽÎÔÅÏØ¿½ÂÏÉÂϽÈȽ ÉÊˊ ÀÅÂÅÄÇËÏËÍØÒ ¾È½ÀËÁ½ÍÜοËÅÉÐÊŊ ǽÈÙÊØÉοËÆÎÏ¿½É ʽÒËÁÜÏÌÍÅÉÂÊÂÊÅ ¿ÎÏÍËÅÏÂÈÙÎϿªËÂÎÈÅÇËÀÁ½ŠÏËÉÂϽÈÈ ÅÎÌËÈÙÄË¿½ÈÎÜ¿ËÎÊË¿ÊËÉÁÈÜÅÄÀËÏË¿Š ÈÂÊÅÜÇÍË¿ÂÈÙÊØÒÌËÇÍØÏÅÆÅËÏÁÂÈÙÊØÒ ÚÈÂÉÂÊÏË¿ÇÍÂÌÂý ÏËÌËÉÂÍÂͽĿÅÏÅÜ ÏÂÒÊËÈËÀÅÆÂÀËÄʽÔÅÉËÎÏÙÁÈÜÎÏÍËÆÅʊ ÁÐÎÏÍÅÅÎϽÊË¿ÅÏÎܿοØÕª½ÌÍÅÉÂÍ ÉËÃÊËÎÉÂÈËÐÏ¿ÂÍÃÁ½ÏÙ ÔÏËÎÂÀËÁÊÜ ÎϽÈÙÊØÂÇËÊÎÏÍÐÇÓÅÅÜ¿ÈÜÛÏÎÜËÎÊË¿ËÆ ÈÛ¾ËÆǽÌÅϽÈÙÊËÆÌËÎÏÍËÆÇŮ˿ÂÍÕÅ¿ ʾËÈÙÕËÆÚÇÎÇÐÍÎ ÉØÉËÃÂÉÌÍËÎÈŠ ÁÅÏÙÚ¿ËÈÛÓÅÛÉÂϽÈȽ¿ÎÏÍËÅÏÂÈÙÎÏ¿Â

¡ª«§©¡°žª£¡¢¶£ª£¬©ª ©ÂÁÙÅÇ¿ÆÇÇËƾÊËÁÄ»¾Ë¾É¹Æ¹Å”ÊËÉdž Á˾ÄÕÊË»¹Á¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÔ¦¹ÈÉÁÅ¾É ƾÃÇËdž ÉÔ¾ÁÊËÇÉÁÃÁÊÐÁ˹×Ë ÐËÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ¾¾ »ùоÊË»¾ÃÉÇ»¾ÄÕÆǼÇÈÇÃÉÔËÁØƹйÄÁÀ¹† ½ÇļǽÇƹѾÂÖÉÔ¾ÊËÕÅƾÆÁ¾ ÐËǨ¹Æ˾† ÇÆ»¹ÍÁÆÊÃÇÅ™ÃÉÇÈÇľ s»»½ÇÆÖ ÃǼ½¹†ËǺÔÄÈÇÃÉÔËƾºÇÄÕÑÁÅÁÄÁÊ˹ÅÁ ž½Á ¶ËÇÇоÆÕÈÉÇÐÆÔž˹ÄÄ ºÄ¹¼Ç½¹ÉØÍÇɆ ÅÁÉÇ»¹ÆÁ×¼ÇÄ̺ǻ¹ËdžÀ¾Ä¾ÆÇÂȹËÁÆÔÊņ ºÇÈǽ»¾É¿¾ÆÆÔÂÃÇÉÉÇÀÁÁ ¹ÈÇËÇÅÌÊÈÇÊǺ† ÆÔÂÊÄÌ¿ÁËÕ½ÇļÇ›ùоÊË»¾ÃÉÇ»¾ÄÕÆǼÇ Ź˾ÉÁ¹Ä¹ÄÁÊËÇ»Ìמ½ÕÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÄÁÈÇËdž ÅÌ ÐËÇÇƹľ¼Ð¾½¾É¾»ØÆÆÇÂоɾÈÁÏÔÁÌ¿ ˾ÅºÇľ¾s¼ÄÁÆØÆÇÂоɾÈÁÏÔÁÄÁÊ»ÁÆϹ ¦¾Å¹ÄÇ»¹¿ÆÇ˹ÿ¾ÁËÇ ÐËÇž½Õ½ÇÊ˹ËÇІ ÆÇľ¼ÃǼƾËÊØ ÐËÇÈÇÀ»ÇÄØÄÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ ¾¾½ÄØǺÄÁÏÇ»ÃÁÃÌÈÇÄÇ»Á½É̼ÁÎÍÁ¼ÌÉÆÔÎ ÖľžÆËÇ» ÃÇËÇÉÔÅÁǺÔÐÆÇÌÃɹѹÄÁÃÉÇ»† ÄÁÃÌÄÕËÇ»ÔÎÈÇÊËÉǾÃ

¡ª¨§¤µ §›™«µ¥žµ›£™°žª«›ž £©§›ž¤µ¦§œ§¨§£©´«¡¸¦™°™¤¡  ™§¤œ§§¦™±ž¢¶©´ £ƾ½ÇÊ˹ËùÅž½ÁÅÇ¿ÆÇÇËƾÊËÁ¾¾ ÃɹÂƾ»ÔÊÇÃÌ×ÊËÇÁÅÇÊËÕ ÃÇËÇɹØɹÊ˾Ë ¼Ç½Ç˼ǽ¹ ¹˹ÿ¾Ê»ÇÂÊË»ÇÊǻɾžƾÅ˾† ÉØËÕÊ»ÇÂȾɻÇÀ½¹ÆÆÔÂØÉÃÁÂÏ»¾ËÁιɹÆ ˾ÉÆÔºľÊÃÈÇÃÉÔ»¹ØÊÕȹËÁÆÇ ž½ÕÊËɾ† ÅÁ˾ÄÕÆÇËÌÊÃƾ¾ËÁÈÉÁǺɾ˹¾ËιɹÃ˾Ɇ ÆÔÂÀ¾Ä¾ÆÔÂÇË˾ÆÇÃ


ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

®¿ÅÊÂÓs¾Ò¾ǽÁÆ„½ÇļǿÁ† ˾ÄՔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÇÂÇËɹÊÄÁ£¹Ã Áž½Õ Ê»ÁƾÏƹÈÉÇËØ¿¾ÆÁÁÅÆdž ¼Áλ¾ÃÇ»ºÔÄÈÇÈÌÄØÉÆÔÅÃÉÇ»¾ÄՆ ÆÔÅŹ˾ÉÁ¹ÄÇÅÁǽÆǻɾžÆÆÇÁʆ ÈÇÄÕÀÇ»¹ÄÊؽÄØÁÀ¼ÇËǻľÆÁػǽdž ÊËÇÐÆÔο¾ÄǺǻ ËÉ̺Á½ÔÅÇÎǽǻ ¨É¹»½¹ ÁÀ†À¹ʻǾ¼ÇºÇÄÕÑǼÇ»¾† ʹÇÆÄÌÐѾ»Ê¾¼ÇÈǽÎǽÁĽÄØÆÁÀ† ÃÇÊùËÆÔÎÃÉÔÑ ÈÇÊÃÇÄÕÃÌÊÃÉ̆ ËÔÎÊǻɾžƾÅƾÁÀº¾¿ÆÇƹÐÁ† ƹÄÊÈÇÄÀ¹ËÕ£ÉÇžËÇ¼Ç Ê»ÁÆÏǻԾ ÃÉÇ»ÄÁºÔÄÁƾ»͹»Çɾ»ɾ¼ÁÇƹΠʺÇÄÕÑÁÅÁȾɾȹ½¹ÅÁ˾ÅȾɹËÌÉ ÈÇÊÃÇÄÕÃ̺ÔÊËÉÇÈÉÁÎǽÁÄÁ»ƾ¼Ç½† ÆÇÊËÕÁÀ†À¹ÊÌÒ¾ÊË»¾ÆÆÔÎ˾ÅȾɹ† ËÌÉÆÔν¾ÍÇÉŹÏÁ ÃÇËÇÉÔÅÈǽ† »¾É¿¾ÆÖËÇËž˹ÄÄ

XXXLJKBOLBPSH

5VSO­MBUF Ê¹Æ¼Ä „ŹËÇ»¹Ø¿¾ÊËՔ s¾Ò¾ ǽÁÆŹ˾ÉÁ¹Ä »ÇѾ½† ÑÁ»ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂǺÁ† ÎǽƹÐÁƹØÊ9*9»¾Ã¹ ¶ËǺÔÄÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ÁÄÁ¿¾† ľÀÆÔ¾ÄÁÊËÔ ÈÇÃÉÔËÔ¾ Ê»ÁÆÏǻdžÇÄÇ»ØÆÆÔÅÊÈņ »ÇÅ ÃÇËÇÉÔ¾йÊËÇÈÌ˹ÄÁ ʺ¾ÄÇ¿¾ÊËÕ× «ÈË¿ËʹÅÇÈÇʾ† º¾»ÐÁÊËÇÅ»Á½¾ÆÁÃǼ† ½¹ƾÈÉÁžÆØÄÇÊÕ»ÊËÉdž Á˾ÄÕÊË»¾§ºÔÐÆǾ¼ÇÁʆ ÈÇÄÕÀÇ»¹ÄÁ»ÊÈĹ»¹Î à ƹÈÉÁžÉÌ Êž½Õ×½ÄØǺ† ɹÀÇ»¹ÆÁغÉÇÆÀÔ ¹˹ÿ¾ ½ÄØÈÇÃÉÔËÁØºÇľ¾¿¾Êˆ ÃÁΞ˹ÄÄÇ» ƹÈÉÁÅ¾É ÄÌ¿¾ÆǼÇ¿¾Ä¾À¹ÁÄÁÊ˹† ÄÁÈÉÁÈÇÃÉÔËÁÁÄÁÊËǻdž ¼Ç¿¾Ä¾À¹ÇÄÇ»ÇÅùÃɹÀ ÁÈÇÄÌйĹÊÕ¿¾ÊËÕ ªÅÇÂÈÙƹÎǽÁËÊØ »ÊÎǽÆÇÅÈÇÄÇ¿¾ÆÁÁÊÇÄdž »ÇÅÇÆȾÉÁǽÁоÊÃÁÁʆ ÈÇÄÕÀÇ»¹ÄÊØ»ùоÊË»¾ ¼¹ÄÕ»¹ÆÁоÊÃǼÇÈÇÃÉÔËÁØ ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆÔν¾Ë¹Ä¾Â ™»ÇË»ÊÇÀ½¹ÆÁÁÊÈŻǻ ÆÁþÄÕÀ¹ÆÁŹ¾Ë ÈÇ¿¹ÄÌ  ÄÁ½ÁÉÌ×Ò¾¾žÊËÇƹÍÇƾ ÇÊ˹ÄÕÆÔΞ˹ÄÄÇ»šÄ¹† ¼Ç½¹ÉؾÅÌÅÔÁž¾Åƾ† ÀÁÄÕº¾É ÅÇƾÄՆž˹ÄÄ Áƾɿ¹»¾×ÒÌ×Ê˹ÄÕ

ªÂÆÄÅÈÙ¾Âͺdž ľ¾ÁÀ»¾Ê˾Æùĺ¾† ĹØĹËÌÆՔ ÎÇËØÈɹ† »ÁÄÕƾ¾ºÔÄǺÔÁž† ÆÇ»¹ËÕ¾¼Ç„ÆÁþľ† »ÇÂĹËÌÆÕה ˹Ãùà »ÃĹÊÊÁоÊÃÇÅ»¹† ÉÁ¹Æ˾ÖËÇËÊÈĹ»Êdž ÊËÇÁËÁÀž† ½Á ÆÁþÄØÁ ÏÁÆù©¹ÀÆǾÈÉdž ϾÆËÆǾÊÇÇËÆÇѾ† ÆÁ¾½¹¾ËɹÀÆԾϻ¾† ˹ʾɾºÉÁÊËdžº¾ÄÔ  ¿¾ÄËÔ ¼ÇÄ̺ǻ¹ËÔ  À¾Ä¾ÆÔÂÁÄÁÉÇÀǻԠ¡À½¾ÄÁØÁÀƾÂÀÁÄՆ º¾É¹ºÔÄÁƾÁÀžÆÆԆ ÅÁ¹ËÉÁºÌ˹ÅÁÊËÁÄØ ¹Éˆ½¾ÃÇ ©ËÊÂÈيÉÂϽÈÈ Èɾ½Ê˹»ÄؾËÊǺÇ ÊÈĹ»ÁÀ½»ÌÎËɾ† ˾ÂÆÁþÄØÁËɾËÁž† ½Á ¹ÈÇÏ»¾ËÌÇÆÈdž ÎÇ¿ƹÈĹËÁÆ̬½Çº† ÊË»ÇɹºÇËÔÊÅÇƾÄՆ ž˹ÄÄÇÅÀ¹ÃÄ×й† ÄÇÊÕ»ËÇÅ ÐËǾ¼Ç ÅÇ¿ÆǺÔÄÇ»¹ÉÁËÕ ÁȹØËÕÈÉØÅÇƹž† Ê˾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹ† ºÇË ÐËÇÈÇÀ»ÇÄØÄÇ ÊÇÀ½¹ËÕÊÈÄÇÑÆÌ׻dž ½ÇƾÈÉÇÆÁϹ¾ÅÌ×Èdž »¾ÉÎÆÇÊËÕÃÉÇ»ÄÁ

ª›¡¦ž¯¦™¨©§«¸Ÿž¦¡¡¥¦§œ¡®›ž£§› ¡ª¨§¤µ §›™¤ª¸¤¸¡ œ§«§›¤ž¦¡¸›§§ª«§°¦´® Ÿž¤§š§› «©¬š¡´¥§®§§›

³ÅÊÇ»ÐÁÊËÇÅ»Á½¾ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÄÊØùà ÃÉÇ»¾ÄÕÆǾÈÇÃÉÔËÁ¾»š¾ÄÕ¼ÁÁ ­É¹ÆÏÁÁ Áœ¾ÉŹÆÁÁ ¼½¾ÇÆÀ¹Å¾ÆÁÄºÇľ¾½ÇÉǼÁ¾ ž½ÕÁÊ»ÁƾÏ°ËÇùʹ¾ËÊعÆËÁÃÇÉÉÇÀÁ† ÇÆÆǼÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÁØ ËÇÖ˹˾ÎÆÇÄǼÁغԆ ĹÀ¹È¹Ë¾ÆËÇ»¹Æ¹»¼Ç½ÌƾÀ¹»ÁÊÁÅÇ ½É̼Ç˽É̼¹ªÇɾľÅ»Ç­É¹ÆÏÁÁÁ£É¹Ì† ÍÇɽÇÅ»™Æ¼ÄÁÁ¥¾ËǽÈɾ½Ê˹»ÄØÄÊǺÇ ÈÉÇϾÊÊ„¼ÇÉØо¼ÇÈǼÉÌ¿¾ÆÁؔÊϾÄÕ×Èdž ÃÉÔËÁØ¿¾Ä¾À¹ÏÁÆÃÇŦǻÁÆù½Ç»ÇÄՆ ÆǺÔÊËÉÇȾɾºÉ¹Ä¹ÊÕÀ¹Çþ¹Æ«Çɼǻ¹Ø ºÁÉ¿¹ƹ¥¹ÆξË˾ƾÊ˹ĹǽÆÁÅÁÀȾɆ »ÔÎÀ½¹ÆÁ Áž»ÑÁÎÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¾ÃÉÔÑÌ Á»Ç½ÇÊËÇÃÁ ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.2014

25

FVSP†MFTUOJDJSV


26

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

А ЛЮМИНИЙ БЫЛ НЕДОСТ УПЕН ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ И В ДОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВАХ ВПЛОТЬ ДО НАЧА Л А X X ВЕКА

PLSPWMFDPN

ÈÛÉÅÊÅƺÔÄƾ½ÇÊËÌȾÆÈÇɹÀÌÅÆÇ ϾƾÁ»½ÇÊ˹ËÇÐÆÔÎÃÇÄÁоÊË»¹Î»ÈÄÇËÕ ½ÇƹйĹ99»¾Ã¹ ¹Ë¾ÅÇÆÈÇÊ˾ȾÆÆÇÊ˹Ä »ÎǽÁËÕ»¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÌ Èɹ»½¹ ÊƹйĹËÇÄՆ ÃÇùÃŹ˾ÉÁ¹Ä½ÄØÁÀ¼ÇËǻľÆÁؽ¾ÃÇɹ† ËÁ»ÆÔÎÖľžÆËÇ»¨¾É»ÔżÉÇÅÃÁÅ»ÔÎdž ½ÇŹÄ×ÅÁÆÁØƹºÇÄÕÑÌ×ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÌ× ¹É¾ÆÌÊľ½Ì¾ËÊÐÁ˹ËÕ¶ÅȹÂɪ˾ÂËšÁĆ ½ÁƼ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÃÇËÇÉǼǺÔÄÇÀ¹»¾ÉѾ† ÆÇ»¼Ç½Ì¦¹½ÇÄ×¹Ä×ÅÁÆÁØÈÉÁÑĹÊÕ ÀƹÐÁ˾ÄÕƹØйÊËÕÖľžÆËÇ»Ç˽¾ÄÃÁƾºÇ† ÊÃɾº¹ ˹ÃÁÎùý¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ȹÆÆÇ »Îǽ† ÆÇÂÃÇÅÈľÃÊ ½»¾ÉÁÄÁÍ˹£ÉÇžËÇ¼Ç ƹ† ÉؽÌÊÇÊ˹ÄÕ×¹Ä×ÅÁÆÁºÔÄÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹Æ »ƾÊÌÒÁÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØÎÀ½¹ÆÁØÁ½ÄØǺÄÁ† ÏÇ»ÃÁ¾¼Ç͹ʹ½¹

£ƾ½ÇÊ˹ËùŹÄ×ÅÁÆÁØ Êľ½Ì¾ËÇËƾÊËÁƾºÇÄÕÑÌ× ¿¾ÊËÃÇÊËÕ »ËÉǾžÆÕѾ оÅ ÌÊ˹ÄÁ »ÔÊÇÃÌ×˾ÈÄÇÈÉǻdž ½ÆÇÊËÕÁÆÁÀÃÌ×˾ÅȾɹËÌÉÌ ÈĹ»Ä¾ÆÁØ ÈÉÁžÉÆlj$ ¨¾É»Ç¾Ê»ÇÂÊË»ÇÀ¹Ê˹»ÄؾË Ì»¾ÄÁÐÁ»¹ËÕÈÄÇÒ¹½ÕʾоÆÁØ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»ÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ  ¹»ÊÇо˹ÆÁÁÊÇ»ËÇÉÔŽ¾Ä¹† ¾ËÁÎÁÊËÇÐÆÁÃÇÅ˾ÈÄÇÈÇ˾ÉÕ À½¹ÆÁئ¹ÈÉÁÅ¾É »¾ÆËÁÄÁ† É̾ÅÔ¾͹ʹ½Ôƹ¹Ä×ÅÁÆÁ† ¾»ÇÂÈǽÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÊÌÒ¾† ÊË»¾ÆÆÇÌÊËÌȹ×ËÊ˹ÄÕÆÔÅ ÈÇÈÇùÀ¹Ë¾ÄØÅ˾ÈÄÇÁÀÇÄ؆ ÏÁÁ ƾ½¹»¹ØÈÉÁÖËÇÅÊÌÒ¾† ÊË»¾ÆÆǼÇ»ÔÁ¼ÉÔѹ»»¾Ê¾ «É¾ËվʻÇÂÊË»Çƾ¼¹ËÁ»ÆÇLj ɹ¿¹¾ËÊØƹÈÇ¿¹ÉÆǺ¾Àdž ȹÊÆÇÊËÁÈÇÊËÉǾÃ

£§©§¤µª©ž¡ ª«©§¢¥™«ž©¡™¤§› Ÿ¾Ä¾ÀÇ»¹ÉÎÁ˾ÃËÌɾ»ÊËɾй† ¾ËÊØ»оËÔɾÎÑÁÉÇÃÇɹÊÈÉÇÊËɹ† ƾÆÆÔÎÍÇÉŹÎÃÇ»¹ÆǾ¿¾Ä¾ÀÇ Ð̼ÌÆ ÄÁÊËǻǾ¿¾Ä¾ÀÇÁÊ˹Äհ̆ ¼ÌƺÔļĹ»ÆÔÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÅŹ† ˾ÉÁ¹ÄÇÅ9*9»¾Ã¹s»¾Ã¹ÈÉÇÅÔц ľÆÆÇÂɾ»ÇÄ×ÏÁÁ§ÆйÊËÇÁʆ ÈÇÄÕÀÇ»¹ÄÊؽÄØÃÇÆÊËÉÌÃËÁ»ÆÔÎ ɾѾÆÁÂƹÈÉÁÅ¾É ½ÄØÁÀ¼ÇËÇ»† ľÆÁØÃÇÄÇÆÆ ͹ʹ½Ç»ÁÄÁÃÌÈdž ÄÇ»«¹Ã¿¾ÁÀÐ̼Ìƹ½¾Ä¹ÄÁľÊˆ ÆÁÏÔ ÄÁÍËÔ ɾѾËÃÁ »¾É¹Æ½Ô º¹ÄÃÇÆÔ ȾÉÁĹ À¹ºÇÉÔ ÍÇƹ† ÉÁ¦¹ʾ¼Ç½ÆØÑÆÁ½¾ÆÕÐ̼ÌÆÁʆ ÈÇÄÕÀ̾ËÊØ»ÇÊÆÇ»ÆÇŽÄØÁÀ¼Ç† ËǻľÆÁØËÉ̺ÁʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÇ ¹ÉŹËÌÉÔ ¦¹ÁºÇľ¾ÈǽÉǺÆÇÁž¾Ë ÊÅÔÊļǻÇÉÁËÕÇÊ˹ÄÁ¡Å¾ÆÆÇ ÈÇػľÆÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÇÆÆÇÂÊ˹ÄÁ »ʾɾ½Áƾ9*9»¾Ã¹ʽ¾Ä¹ÄÇ»ÇÀ† ÅÇ¿ÆÔÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǻÔÊÇËÆÔÎ

À½¹ÆÁ¨ÉÇÁÀÇÑÄÇÖËǺĹ¼Ç½¹ÉØ ÁÊÊľ½Ç»¹ÆÁØŹƼÄÁÂÊÃǼÇÁÀdž ºÉ¾Ë¹Ë¾ÄØœ¾ÆÉÁš¾Êʾžɹ ÈÉÁ† Ѿ½Ñ¾¼ÇÃÁ½¾¾Ⱦɾ½¾Ä¹¿Á½ÃǼÇ Ð̼Ìƹ»ÄÁËÌ×Ê˹ÄÕÈÌ˾ÅÈÉǽ̻† ÃÁÊûÇÀÕƾ¼ÇÊ¿¹ËǼÇ»ÇÀ½Ìι °ÌËÕÈÇÀ¿¾ºÔĹɹÀɹºÇ˹ƹŹɆ ˾ÆÇ»ÊùØȾÐÕ ÃÇËÇɹØÈÇÀ»ÇÄÁ† ĹÌÊÃÇÉÁËÕÈÉÇϾÊÊÁÊÆÁÀÁËÕʾ† º¾ÊËÇÁÅÇÊËÕÈÇÄÌй¾ÅǼÇŹ˾ÉÁ¹† Ĺ¥ÇÊËÔ ¿¾Ä¾ÀÆǽÇÉÇ¿ÆÔ¾ÃÇņ ÈľÃÊÔÁƾºÇÊÃɾºÔºÔÄÁȾɻԆ ÅÁÃÉÌÈÆÇŹÊÑ˹ºÆÔÅÁǺӾÃ˹† ÅÁÁÀÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÇÆÆÇÂÊ˹ÄÁ žÒ¾ǽÁÆŹ˾ÉÁ¹Ä »Ô»¾½ÑÁ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾˾ÎÆÇÄǼÁÁƹÆdž »ÔÂÌÉÇ»¾ÆÕ ºÔÄɹÀɹºÇ˹Æ˹Æ ¿¾»ÃÇÆϾ9*9»¾Ã¹Çº¹»Ä¾ÆÁ¾ Ê˹ÄÕÆÇÂÈÉÇ»ÇÄÇÃÁ»º¾ËÇƽ¹ÄÇ ÉÇ¿½¾ÆÁ¾¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÌ ÃÇËÇÉÔ »ÉؽÄÁÆÌ¿½¹¾ËÊØ»ÊȾÏÁ¹ÄÕÆÇÅ Èɾ½Ê˹»Ä¾ÆÁÁ

™Æ¼ÄÁÂÊÃÁ ÁÀǺɾ˹˾ÄÕ œ¾ÆÉÁš¾ÊʾžÉ


ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

27

›ƹйľ99»¾Ã¹ÈÇØ»ÁÄÁÊÕƾɿ¹»¾×ÒÁ¾Ê˹ÄÁ ÊɹÀÄÁÐÆÔÅÁÈÉÁžÊØÅÁ ÁÁμĹ»ÆÔŽÇÊËÇÁÆÊË»ÇÅ Ê˹ĹÌÊËÇÂÐÁ»ÇÊËÕÃÃÇÉÉÇÀÁÁ§½ÆÁÅÁÀȹÅØËÆÁÃÇ» ÖËÇÂÖÈÇÎÁØ»ÄؾËÊØÀ½¹ÆÁ¾ÃÇÉÈÇɹÏÁÁ$ISZTMFS ÈÇÊËÉdž ¾ÆÆǾÈÇÈÉǾÃË̹ÉÎÁ˾ÃËÇɹ¬ÁÄÕØŹ›¹Æ¶Ä¾Æ¹ÁÈÉÁ† ÀƹÆÆǾʹÅÔÅÃɹÊÁ»ÔÅƾºÇÊÃɾºÇŦÕ׆¢ÇÉù ª¾¼Ç½ÆØÈɹÃËÁоÊÃÁ»Ê¾ùÈÁ˹ÄÕÆÔ¾À½¹ÆÁØÈdž ÊËÉǾÆÔÄÁºÇƹ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÇÅ ÄÁºÇƹÊ˹ÄÕÆÇÅ ƾÊÌÒ¾ÅùÉùʾ¨ÇÊľ½Æ¾¾ÇËÆÇÊÁËÊØÁÃ˹ÃƹÀԆ »¹¾ÅÔźÔÊËÉÇ»ÇÀ»Ç½ÁÅÔÅÀ½¹ÆÁØÅ ÃÇËÇÉÔ¾ÈɹÃËÁ† оÊÃÁÈÇÄÆÇÊËÕ×»Ô˾ÊÆÁÄÁÄ׺Ծ½É̼Á¾ÊËÉÇÁ˾ÄՆ ÆÔ¾˾ÎÆÇÄǼÁÁÁÀÃÇÅžÉоÊÃǼÇÁÈÉÇÅÔÑľÆÆǼÇ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ XXXMBTHSBWSV

ªË¹ÄÕÆÔ¾ǺÄÁÏÇ»ÃÁ ½ÇùÀ¹ÄÁʻǾØ»ÆǾ ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»ÇȾɾ½ ½É̼ÁÅÁɾѾÆÁØÅÁ

¡ÆǼ½¹»¹½É¾ÊÊ˹ÄÕÆÔÎǺÄÁÏdž »ÇÃÅÇ¿ÆÇÌÊÄÔѹËÕƹɾùÆÁئ¹† ÈÉÁÅ¾É ÖÃÇÆÇÅÁÐÆÔ¾»¹ÉÁ¹ÆËÔ ˹† ÃÁ¾ùÃÄÁƾ¹ÉÆÔ¾ȹƾÄÁ »»Á½Ì ƾºÇÄÕÑÇÂËÇÄÒÁÆÔž˹ÄĹÁÌÈÉdž Ò¾ÆÆÇÂ˾ÎÆÇÄǼÁÁÍÇÉÅÇ»¹ÆÁØ ƾǺ¾ÊȾÐÁ»¹×˺¾ÀÌÈɾÐÆǼ¾Ç† žËÉÁÁ͹ʹ½ÆÔÎÖľžÆËÇ» ¹ÈÇËdž ÅÌƾÇоÆÕÈǽÎǽØ˽ÄØʾÉÕ¾ÀÆdž ¼Ç¼ÇÉǽÊÃǼÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹§ËÆÇÊ؆ ÒÁ¾ÊØ¿¾ÃÊɾ½Æ¾ÅÌϾÆÇ»ÇÅÌʾ¼† žÆËÌ͹ʹ½ÆÔ¾ùÊʾËÔ ÄÁѾÆÆÔ¾ ÇÀƹоÆÆÔÎƾ½ÇÊ˹ËÃÇ» ƾ»Ê¾¼† ½¹»ÈÁÊÔ»¹×ËÊØ»Áž×ÒÁÂÊغ׽† ¿¾Ë ƹÈÉÁžÉ»ɹÅùÎÅÌÆÁÏÁȹÄՆ ÆÔÎÈÉǼɹÅÅɾÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¿ÁÄÔÎ À½¹ÆÁ §½Æ¹ÃÇʾÂÐ¹Ê ÈÇÎÇ¿¾ ɾѾƹ ÁÖ˹ÈÉǺľŹ§Ð¾É¾½ÆÔÅÊùÐÃÇÅ »Ö»ÇÄ×ÏÁÁÊ˹ÄÕÆÔÎ͹ʹ½Ç»ÅÇ¿† ÆÇÊÐÁ˹ËÕÈÇػľÆÁ¾ÆǻǼÇÈÇÃÇľ† ÆÁØǺÄÁÏÇ»Çà ˹ÃÁÎùÃ1SJNFQBOFM ÊÇо˹×ÒÁλʾº¾½ÇÊËÇÁÆÊË»¹͹† ʹ½ÆÔÎùÊʾËÊÖÃÇÆÇÅÁÐÆÇÊËÕ×ÄÁ† ƾ¹ÉÆÔÎȹƾľÂ„ÇºÁËÕÊØÈǽǺ† ÆǼÇɾÀÌÄÕ˹˹̽¹ÄÇÊպĹ¼Ç½¹ÉØ ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.2014

ªÄ¾½Ì×ÒÁÅÀƹÐÁÅÔÅÖ˹ÈÇÅ»ɹÀ»ÁËÁÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎ˾Ά ÆÇÄǼÁÂÊ˹ÄÇÈÇػľÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÔƹ»¾ÊÆÔλ¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔÎ͹† ʹ½Ç» ¦›­ »†Î¼Ç½¹Î99»¾Ã¹»ÊËɹƹΪùƽÁƹ»ÁÁ ÃÇËÇÉÔ¾ À¹Ë¾ÅɹÊÈÉÇÊËɹÆÁÄÁÊÕÇËË̽¹»ž»ÉÇÈÌÁ™Å¾ÉÁĄ̃ǽÃÇÆÊËÉÌÆ ÏÁØ»¾ÆË͹ʹ½Ç»йҾ»Ê¾¼ÇÁÀ¼ÇËÇ»ÄØĹÊÕÁÀÊ˹ÄÁ ÐÌËÕɾ¿¾s ÁÀ¹Ä×ÅÁÆÁØ ¹Ë¾Åƹƾ¾ÃɾÈÁĹÊÕǺÄÁÏǻù ¹ƹƾÊÌÒÌ× Ê˾ÆÌÈǽƾÂsÌ˾ÈÄÁ˾ÄÕ ÊÊǺÄ×½¾ÆÁ¾ÅǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆǼÇ»ÇÀ† ½ÌÑÆǼÇÀ¹ÀÇɹ ¦¹ȾɻÔÎÈÇɹλùоÊË»¾ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÎŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»Áʆ ÈÇÄÕÀÇ»¹ÄÁ»Ê¾ÈǽÉؽ ÇÊǺ¾ÆÆÇÃǼ½¹½¾ÄÇùʹÄÇÊպ׽¿¾ËÆdž ¼ÇйÊËÆǼǽÇÅÇÊËÉǾÆÁتǻɾžƾŽÇÅÁÆÁÉÌ×ÒÁ¾ÈÇÀÁÏÁÁ ƹÉÔÆþ͹ʹ½ÆÔÎǺÄÁÏÇ»ÇÃƹйÄÁÀ¹ÆÁŹËÕ½¾Ñ¾»ÔÂþɹÅdž ¼É¹ÆÁËÁľ¼ÃÁ¾¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ÃÇÅÈÇÀÁËÆÔ¾ȹƾÄÁ§½Æ¹ÃÇÊɹÀ† »ÁËÁ¾Å˾ÎÆÇÄǼÁÁÈÇÄÁžÉÆǼÇÈÇÃÉÔËÁØÄÁÊËÇ»ÇÂÊ˹ÄÁÈÇØ»Á† ĹÊÕ½ÇÊËÇÂƹعÄÕ˾ÉƹËÁ»¹ÈÇÈÌÄØÉÆÔŽÇÈÇÊľ½Æ¾¼Ç»É¾Å¾ÆÁ ͹ʹ½ÆÔÅŹ˾ÉÁ¹Ä¹ÅÊ˹ÄÕÆÔ¾ǺÄÁÏÇ»ÃÁ½ÇùÀ¹ÄÁʻǾØ»ÆǾ ÈɾÁÅÌÒ¾ÊË»ÇȾɾ½½É̼ÁÅÁɾѾÆÁØÅÁÁƹйÄÁÈÇÊ˾ȾÆÆǻԆ ˾ÊÆØËÕÁÎÊÉÔÆù«¾ÎÆÇÄǼÁÐÆÇÊËÕ ÈÉÇÊËÇ˹ÅÇÆ˹¿¹ ÖƾɼÇÖ͆ ;ÃËÁ»ÆÇÊËÕÁ½Çļǻ¾ÐÆÇÊËÕ¦›­ÊÇÊ˹ÄÕÆÇÂǺÄÁÏÇ»ÃÇ»ÊÇо† ˹ÆÁÁÊÈÉÁ»Ä¾Ã¹Ë¾ÄÕÆÔŻƾÑÆÁÅ»Á½ÇÅÁÅÆÇ¿¾ÊË»ÇÅÏ»¾ËÇ»ÔÎ »¹ÉÁ¹ÏÁÂÈľÆÁÄÁʾɽϹ¹ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ»ÁÊËÉÇÁ˾ľÂ

ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁ×ÌÆÁùÄÕÆǼÇǺÇÉ̆ ½Ç»¹ÆÁØÍÁÆÊÃÇÂÃÇÅȹÆÁÁ '03.*"«ÇÐÆÌ×¼¾ÇžËÉÁ×Ê˹ÄÕÆÇ ͹ʹ½ÆÇÂȹƾÄÁǺ¾ÊȾÐÁ»¹×Ë ȹÉÍÇÉÅÁÉÌ×ÒÁξ¾»¹ÄÇ» ¹ÅÇÒƹØɹÊÈÉØÅÄØ×Ò¹ØÌÊ˹Æǻù ÊÆÁŹ¾ËÇÊ˹ËÇÐÆÔ¾ƹÈÉØ¿¾ÆÁØ »ž˹ÄľÁÁÊÃÄ×й¾ËÖÍ;ÃË„ÄÁƆ ÀԔ ÊÃÇËÇÉÔŽÇÊÁÎÈÇÉƾ̽¹»¹† ÄÇÊÕÊÈɹ»ÁËÕÊغÇÄÕÑÁÆÊË»ÌÈÉÇÁÀ† »Ç½Á˾ľ” sǺÓØÊÆؾ˪¾É¼¾Â¸Ã̆ ºÇ» ÉÌÃǻǽÁ˾ÄÕ½¾È¹É˹žÆ˹͹† ʹ½ÆÔÎÊÁÊ˾ÅÁǼɹ¿½¹×ÒÁÎÃÇƆ ÊËÉÌÃÏÁÂœÉÌÈÈÔÃÇÅȹÆÁ„¥¾Ë¹ÄÄ ¨ÉÇÍÁÄՔ£¹ÃÇËžй¾ËÊȾÏÁ¹ÄÁÊË Ⱦɻ¹Ø»©ÇÊÊÁÁÄÁÆÁØÈÇÁÀ¼ÇËǻľ† ÆÁ×ÄÁƾ¹ÉÆÔÎȹƾľÂÊËÇÄÕ»ÔÊdž ÃǼÇùоÊË»¹ÈÇÀ»ÇÄؾË»ÔÈÌÊùËÕ ƾËÇÄÕÃǼĹ½ÃÁ¾ ÆÇÁÉÁÍľÆÔ¾ȹ† ƾÄÁÊ»ÇÄÆÁÊËÇÂÈÇ»¾ÉÎÆÇÊËÕ× ËɾÎ ËÁÈÇɹÀžÉÇ»ÈÇÑÁÉÁƾȹƾÄÁ ÊÉÌÊËÇÅÁº¾À ÊÀ¹ÃÉÔËÔÅÁÁÇËÃÉԆ ËÔÅÁËÇÉϹÅÁ„¨ÇÊÃÇÄÕÃÌǺÄÁÏdž »ÇÐÆÔÂŹ˾ÉÁ¹Ä½¹¾Ë»ÔÊÇÃÌ×ËÇІ ÆÇÊËÕ¼¾ÇžËÉÁоÊÃÁÎȹɹžËÉÇ» Á»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÕ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÇ¼Ç 

§ºÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂŹ˾ÉÁ¹Ä 1SJNFQBOFM

»¾ÉËÁùÄÕÆǼÇÁ½Á¹¼ÇƹÄÕÆǼÇÅÇƆ ˹¿¹ ¾¼ÇÅÇ¿ÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ½ÄØ Ä׺ǼÇËÁȹÀ½¹ÆÁ »ËÇÅÐÁÊľ ÊÇÊÄÇ¿ÆÔÅɾÄÕ¾ÍÇűÁÉÇùØÏ»¾† ËÇ»¹ØȹÄÁËɹ ɹÀÄÁÐÆÔ¾»¹ÉÁ¹ÆËÔ ÈÇÄÁžÉÆÔÎÈÇÃÉÔËÁÂÁƾ»Á½ÁÅÔ¾ ÃɾÈľÆÁؽ¹×ËÈÉÇÊËÇɽÁÀ¹ÂƾɆ ÊÃÇÂÁ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆÇÂÅÔÊÄÁ s½Ç† º¹»Äؾ˹ÉÎÁ˾ÃËÇÉ™ÆÁÊÁØšÇÉÇÀÆdž »¹s«¹ÃÁÅǺɹÀÇÅ ʾ¼Ç½ÆØƹ»¾Ê† ÆÇ»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔÂ͹ʹ½½ÄØŹʆ ÊǻǼÇÈÇËɾºÁ˾ÄØÈÇÄÆÇÊËÕ×Ǻɹ† ËÁÄÊØ»Ê˹ÄÕ À¹ÁÊÃÄ×оÆÁ¾ÅɹÀ»¾ ÐËÇÈÉÇÊÄÇÂÃÁÌ˾ÈÄÁ˾Äؔ


28

ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß ÍÀ ÁÀÐÒÅÐ

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÁÀÐÒÅÐÎÌ! ¨¼ºÅ»ÄÖÃÄź¿¼ÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿Ö¿ÈÆÒÉÒ¹·ÕÉļ̹·ÉÁÊŸÅÇÅÉÄÒÌÈǼ»Èɹ˜·ÇɼÇsÅ»¿Ä¿¾¿ÄÈÉÇÊüÄÉŹ ÈÆÅÈŸÈɹÊÕпÌ ʹ¼Â¿Î¼Ä¿Õ ÆÇÅ»·½ ¿ ÈÅÌÇ·Ä¿Õ Á·Æ¿É·Â· §Ê¸Ç¿Á· „¦Ç¼»ÂŽ¼Ä¿Ö Ä· ˜—§©œ§’ s ÌÅÇÅÏ¿ÀÆÅÃÅÐÄ¿Á¹·Ï¼Ãʸ¿¾Ä¼ÈÊ

Ñòîèìîñòü óñëóãè

Êîíòàêòû

—ÅȶŽ¿ºÁÐÄź¹Àµ¸µºÁŵ¼ÁºÎµÇÑÆÇÅÃÌÂкöÏÔ·ÀºÂ½Ô Äà ¶µÅǺÅÂÃÁÈ öÁºÂÈ ™µÂµÔ ÈÆÀȸµ ÄÀµÇµÔ ¦ÇýÁÃÆÇÑ ÉÊÈÆÂÀöÏÔ·ÀºÂ½Ô ƽÁ·ÃÀµÆÈ̺ÇÃÁÄÅöºÀ÷½¼Âµ¿Ã· ÄÅºÄ½ÂµÂ½Ô ÆÃÆǵ·ÀÔºÇÈ˹ýÁ

¤Ã·ÃÄÅÃƵÁŵ¼ÁºÎºÂ½Ôź¿ÀµÁзÅȶŽ¿º‚¤Åº¹ÀûºÂ½Ô µ –•¥§š¥ öŵε¾ÇºÆÑ Äà ǺÀºÉõÁ ÃǹºÀµ ź¿ÀµÁÐ  † † † ˜Å¸ÉʸÉÀ× ¢¸ËÎ ††††&NBJMTBMFT!EJNBSLSV

©¯¢©ª

®¡§¡°ª©·

£ÇË˾½¿Á û¹ÉËÁÉÔ»ÆÇ»ÇÊËÉÇÂùÎ

™»ËÇÅǺÁÄÁľ¼ÃǻԾ ÁÆÇŹÉÃÁ

††

¨ÁÄÇŹË ¹»ËÇÅ ľ¼Ã û†ÉÔ À¾ÅÌÐÈǽ¡Ÿª

¤¾ÊÃÉ̼ÄÔ ϾžÆË Ò¾º¾ÆÕ£¹Å™ Ô

††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

™ÉŹËÌɹ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

š¾ËÇÆ ȾÊÇà ÃÁÉÈÁÐ ϾžÆË

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

£Ä¾Â ¼¾ÉžËÁÃÁ À¹ËÁÉù

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

£ÇƽÁÏÁÇƾÉ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

£É¹Êù

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

¥¾ËÁÀÔ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

¨ÄÁËùþɹÅÁоÊùØ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

ª¹Æ˾ÎÆÁù

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

­¹Æ¾É¹04#

††††

©¾ÃĹÅÆÔ¾ÌÊÄ̼Á

±È¹Ëľ»Ã¹ ¼ÉÌÆËǻù ÃɹÊù

††††

ÉÃÀÉÇÆÄÆÑÔÖ¼¸ÅÅÆÁÈ˹ÈÀÂÀº¸Ä˼¸ÃÆÉÔÉƺ½ÈÐÀÊÔ¹¸ÈʽÈÅËÖɼ½ÃÂË ÇÃÄÅÃƽÁÆÃöνÇÑöÒÇÃÁ•ÂµÆǵƽ½ŸµÈË ÄÃǺÀºÉÃÂȆ†††½À½ÄÃÒÀº¿ÇÅÃÂÂþÄÃÌǺTBMFT!EJNBSLSV

ÌÅÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

«¬¡ §œŸœ¡¨


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก

ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยŸยšยกยฃรร‰รˆรรยชร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” ย™ร‰ยพร†ยฝยนยผร‡ร‹ร‡ยปร‡ยผร‡ยบรร€ร†ยพรŠยนรˆร‡รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปรŒรƒยพร‰ยนร…ร€รร‹ร‡ยบร„ร‡รƒร‡ยป ย™ร‰ยพร†ยฝยนรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚รŠยปร‡ยบร‡ยฝร†ร‡ยผร‡ร†ยนร€ร†ยนรยพร†รร˜ร‡ร‹รŠร‡ยบรŠร‹ยปยพร†ร†รรƒยนยปยชย™ยง ย™ร‰ร…ยนร‹รŒร‰ยนรˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปยนร˜ยปยนรŠรŠ

 

 

ยซยพรŽยฆยฃ ยงยงยง ยซยพรŽยฆยฃ ยงยงยง ยšยชยซ

ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร„ยพรƒรŠยบร„ร‡รƒรยผยนร€ร‡ยบยพร‹ร‡ร†ร†ร”ยพรŽรŽ  ร…ร… ยšยพร‹ร‡ร†ยปรŠยพรŽร…ยนร‰ร‡รƒยชร‡ยบรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ยพรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปร‡ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰

ยœยพร‰ร…ยพรŠ ยซย ยซร‰ยพรŠร‹ ย™รƒร‹รยป ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

           

    

    

 

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย† ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰

ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ ย™รƒร‹รยป ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†ยชร‡ยบรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ยพรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปร‡ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†รŠรŠรŒรˆยพร‰รˆร„ยนรŠร‹รรยชย†รร€รยพร…ยพร†ร‹ยนยฅย†ยร‡รŠร‹ยชรƒรยฝรƒร ยšยพร‹ร‡ร†ยฅย†ยชร‡ยบรŠร‹ยปยพร†ร†ร‡ยพรˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรŠร‹ยปร‡ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน

รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร… รƒรŒยบร…

ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยซร‰ยพรŠร‹ ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ ยชยพร‰ยปรรŠรˆร„ร—รŠ ยซร‰ยพรŠร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

TUSPZยŠHB[FUBSV

ยชยฝร†รร…รร‹ยฟยฝรร‹รร€ยฝรŠร…ร„ยฝร“ร…ร›

29


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ š¾ËÇÆ¥†ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪ†ÁÀϾžÆ˹¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ š¾ËÇÆ¥†ªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½Ê˻ǝÇÊ˹»Ã¹ š¾ËÇÆ¥†ÊÊÌȾÉÈĹÊËÁͪ†ÁÀϾžÆ˹¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥†  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† ›  š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇÆËÇ»¹ÉÆÔÂ¥† › š¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÎΝ† šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÎΝ† šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÎÎ ÎÎ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å     Ã̺Å Ã̺Å 

É É É É É É É É É É ÇËÉ É É 

ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê «É¾ÊË ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ šª« šª« ªÇ×ÀªËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂ6†ÇºÉ¹ÀÆÔ½ÄØȾɾÅÔоà šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡« Î Ⱦɾ¼ÇÉǽ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡« Î Ê˾Æ ÅŝÇÊËÈÇÀ» šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ›™©¥¡«Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ ÅŪ£¡£¡ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¡¦ª¡†š¤§£ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔÂÎÎ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔÂÎΝ† šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¨Çɾ»ÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔÂÎÎÅÅ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¨Çɾ»ÁËÊ˾ÆǻǠ ÎÎÅÅ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎÎ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎΝ† šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎÎȾɻ¹Øù˾¼ÇÉÁØ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎÎ šÄÇü¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎÎȾɻ¹Øù˾¼ÇÉÁØ šÄÇÃþɹÅÀÁËǺ¾ËÇÆÆÔÂ¥†ÎÎÅŪ£¡£¡ šÄÇêÁºÁËÊ˾ÆǻǠȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÄÇÃÊÁÄÁùËÆÔÂȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔÂÎÎÅÅ šÄÇÃÊÁÄÁùËÆÔÂÊ˾ÆÇ»ÇÂÎÎÅÅ šÄÇÃÁ›™©¥¡«  ÎÎÅÅ›ÇÀŽÇÊ˹»Ã¹ ÊÃÁ½ÃÁ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ ÎÎ ÃľÂ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾šž«§¤ž£ªÎÎ  ÅÅ

 ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å

 ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É ÇËÉ ÇËÉ É É É ÇËÉ É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ É À»ÇÆÁ˾ É É É À»ÇÆÁ˾

ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ šª« ¡¦ª¡ œ¾Í¾ÊË šª« ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ œ¾Í¾ÊË šª« œ¾Í¾ÊË œ¾Í¾ÊË œ¾Í¾ÊË šª« ªÁºÁ˧ÅÊà ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ šª« ªÇ×ÀªËÉÇ œ¾ÉÅ¾Ê «

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÎÎÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÎÎÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›¹ÉÅÁËÎÎÅŽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇà šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾›™©¥¡«½ÄØƾÊÌÒÁÎÊ˾Æ ÅŪ£¡£¡ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ªÁºÁË ȾɾÅÔÐÃÁ ÈÄÁËÔȾɾÃÉÔËÁØ

ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å

  É ÆÁÀùØ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ šª« ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ½ÄÁƹ ÅÅ šÄÇÃÁ¼¹ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ªÁºÁËȾɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ Ê˾ÆǻԾ šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎÊÅ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾  ¥  ¥  ¥ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ¨ªš 

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÆÁÀùØ É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ

ªÁºÁ˧ÅÊà ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªŸš’  ªŸš’

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ÎÎ ÎÎ ÎÎ šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ¥ ƾÊÌÒÁ¾ Ä׺ÔÎɹÀžÉÇ» šÄÇÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ɹÀžÉÔÀ¹Ã¹ÀÐÁù ½ÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁ­šªªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½Ê˻ǝÇÊ˹»Ã¹ šÄÇÃÁÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔ¾­šª»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ Çº¹»Ã¹»º¾ËÇÆ ¨§«™±ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹØ Ÿš¡ Ÿš¡ ÈÄÁËÔ¨£ ¨¦ Ê»¹Á ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ À¹ºÇÉÔ ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡»¹ÊÊ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË ü ÑË ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªŸš’  ªŸš’  ªŸš’ «É¾ÊË  ªŸš’ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¥¾Ë¹ÎÁÅ ¥ª£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† ††

30

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ Ÿš¡»¹ÊÊ Ê»¹Á ÈÄÁËÔ ºÄÇÃÁ ÇÈÇÉÔ ȾɾÅÔÐÃÁ Ÿš¡»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ªÉÇÐÆǦ¾½ÇÉǼǧºÅ¾Æ »¹É†ËÔ›ÇÀŽÇÊ˹»Ã¹ Ÿš¡ÁÀ½¾ÄÁØ º¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇà Ÿš¡¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ

ÑË  

À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ 

ªŸš’ ©¾¹ÄÇÅ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ

†† †† †††† †† †† ††

£¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎÁ½ÉÀ¹»Ç½ÊÃÁ¾¨ÉÇȹÉùÇÊ˹»Ã¹

ÑË

ÆÁÀùØ

·ÉÃÇ» ¡¨

††

£¾É¹ÅÀÁËǺ¾ËÇÆ»Ê¾ÎŹÉÇêǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½Ê˻ǝÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇà ÎÅÅ ÑÁÉ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇà š¹É¹ºÁÆÊÃ¹Ø ¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇà ¥¾ÄÕÆÁÐÆ¹Ø £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ ÎÎÅÅ ÑĹÃǺÄÇà £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎΝÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎΪǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½Ê˻ǝÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÎΪǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½Ê˻ǝÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ Æ¹Ä º¾ÀÆ¹Ä ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ Æ¹Ä º¾ÀÆ¹Ä ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁÊ˾ÆǻԾ Ⱦɾ¼ÇÉǽÇÐÆÔ¾ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ËÉÇË̹ÉƹØÈÄÁËù ʾËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ½ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁËǺÄÇÃÁ ÑĹÃǺÄÇÃÁÎÎ ÎÎ À¹»Ç½ÊÃÁ¾ ÈÉÇȹÉù £ÁÉÈÁÐ š¹É¹ºÁÆÊÃ¹Ø ¹ £ÁÉÈÁл¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁл¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁл¹ÊʧÈË ÉÇÀÆÁϹ £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇà ɹÀÆÔÎÀ¹»Ç½Ç»†ÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ľÂ £ÁÉÈÁÐ»Ê¾ÎŹÉÇÝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁп¾ÄËÔÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁп¾ÄËÔÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ›ÇÊÃɾʾÆù £¹ÅÔÑÄǻù £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥† £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥†ÇÊ˹»Ã¹

ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË ÑË

 ÆÁÀùØ É É É À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÉ É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

«É¾ÊË ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ §ÊÆÇ»¹¯¾Å¾ÆË §ÊÆÇ»¹¯¾Å¾ÆË ™ÃËÁ» ªÇ×ÀªËÉÇ ¥Ìɹ»Õ¾» ¡¨ «É¾ÊË «É¾ÊË ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªÇ×ÀªËÉÇ ™ÅÌÉÊËÉÇÂʾɻÁÊ §ÊÆÇ»¹¯¾Å¾ÆË «¹ÉÊÃ¹Ø ª«©§¢ªž©›¡ª ¦¹ÉÁÏÔÆ·· ¡¨ «¹ÉÊÃ¹Ø ¶¼Á½¹ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ ¶¼Á½¹ ¥ª£ ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† ††††

£ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥†ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔÂ¥†ªÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂǽÁƹÉÆÔÂÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂǽÁƹÉÆÔÂÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÄÁϾ»ÇÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÉؽǻÇÂǽÁƹÉÆÔ £ÁÉÈÁÐùĹÐÁÆÊÃÁÂÉؽǻÇÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔ £ÁÉÈÁУ¹ÅÔÑÄǻù £ÁÉÈÁУ¹ÅÔÑÄǻù £ÁÉÈÁÐþɹÅÁÐ ÉؽǻÇÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔ £ÁÉÈÁÐþɹÅÁоÊÃÁÂÈÇÄÆÇ˾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂǺÄÁÏÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐÃɹÊÆÔÂÈĹÊËÁÐÆǼÇÈɾÊÊÇ»¹ÆÁئÁÀÃÁ¾ϾÆÔ £ÁÉÈÁФÌÀÁÆÇ £ÁÉÈÁФÌÀÁÆÇ £ÁÉÈÁÐ¥† ®¹ÉÁÆÇ £ÁÉÈÁÐ¥†À¹ºÌËÇ»ÇÐÆÔ ¤ÌÀÁÆÇ ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥† À¹»Ç½ª£ ÇÊ˹»Ã¹ ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥† §¦¨ £¹Ä¹ÐÁÆÊà ÈÌÊËÇ˾ÄÔ ÄÁϾ»ÇÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† ™ÀÇ»Ç ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐ¥† À¹»Ç½ª£ ÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÉؽǻǝÇÊË ɹÀ¼ÉÌÀù £ÁÉÈÁÐ¥†›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ¿¾ÄËÔ ÃɹÊÆÔ ¸ºÄÇÐÃÇ £ÁÉÈÁÐǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔÂÃɹÊ ƾÍ˾À¹»Ç½ ¥†ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔÂÃÄÁÆÇ»ÇÂÈǽÀ¹Ã¹À £ÁÉÈÁÐǼƾÌÈÇÉÆÔ ±š† £ÁÉÈÁЧ¦¨ ¥†ǺÄÁÏÇ»ÇÐÆÔ À¹ºÌËÇ»ÇÐÆԝÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»†Â£ÁÉÈÀ†½ ǺÄÁÏÃɹÊ ¦¾Í˾À†½ ¿¾Ä ¸Ä̈Êà £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»†Â£ÁÉÈÀ†½ ǺÄÁÏÃɹÊ ¦¾Í˾À†½ ¿¾Ä ¸Ä̈Êà £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»†Â£ÁÉÈÀ†½ ǺÄÁÏÃɹÊ ¦¾Í˾À†½ ¿¾ÄËÔ «×Å £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»†Â£ÁÉÈÀ†½ ǺÄÁÏÃɹÊ ¦¾Í˾À†½ ¿¾ÄËÔ «×Å 

ÑË ÑË ÑË     ÑË    ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ü ÑË   

ÆÁÀùØ É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É É É É É É É É ÇËÉ É É É ÇËÉ É É É ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ É À»ÇÆÁ˾ À¹»Ç½ÊùØ À¹»Ç½ÊùØ ÇËÀ¹»Ç½¹ ÇËÀ¹»Ç½¹

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ šª« «¹ÉÊÃ¹Ø  £ ª¥ ¨­ £ ª¥ ¨­ £ ª¥ ¨­ £ ª¥ ¨­ £ ª¥ ¨­ £ ª¥ ¨­ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ªËÉÇ£ÇÅÈľÃË ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ §¦¨ª ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ¶¼Á½¹ ¶¼Á½¹ ¶¼Á½¹ ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ  ™É˪ËÉÇ ™É˪ËÉÇ ¥ÌÆÁÆ ¡¨ ¥ÌÆÁÆ ¡¨

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †††† †††† †††† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †††† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÇË ÉÑË

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.14

31


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»¿¾Ä «×žÆÕ ǺÄÁÏÃɹÊ §¦¨ †Â£ÁÉÈÀ†½ £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»¿¾Ä «×žÆÕ ǺÄÁÏÃɹÊ §¦¨  †Â£ÁÉÈÀ†½ £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»ǺÄÁÏÃɹÊ §¦¨  †Â£ÁÉÈÀ†½ ¿¾ÄËÔ ¸Ä̈Êà £ÁÉÈÁÐÇËÈÉÇÁÀ»ǺÄÁÏÃɹÊ §¦¨  †Â£ÁÉÈÀ†½ ¿¾ÄËÔ ¸Ä̈Êà £ÁÉÈÁÐÈÇÄÆÇ˾ÄÔ ÈÇÄÌËÇÉÆÔÂ¥† ¥† ½ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÈÇÄÌÊÌÎǼÇÈɾÊÊÇ»¹ÆÁØʽÇÊ˹»ÃÇ £ÁÉÈÁÐɹÀÆÔ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐɹÀÆÔÎŹÉÇÃÁÈÉÇÁÀ»¦¾½ÇÉǼǪÉÇÐÆÇ›ÇÀÅÇºÅ¾Æ ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÄÁϾ»ÇÂÈÇÄÆÇËǽÁƹÉ º¾ÄÔ ¯¾Æ¹Ê½ÇÊ˹»ªÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÄÁϾ»ÇÂÈÇÄÆÇËÌËÇÄÒ¾Æ º¾ÄÔ ¯¾Æ¹Ê½ÇÊ˹»ªÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇËǽÁƹÉ º¾ÄÔ ¯¾Æ¹Ê½ÇÊ˹»ªÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇËǽÁƹÉ ¿¾ÄËÔ ¯¾Æ¹Ê½ÇÊ˹»ªÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇËÌËÇÄÒ ¿¾ÄËÔ ¯¾Æ¹Ê½ÇÊ˹»ªÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇËÌËÇÄÒ ÃÇÉÁÐ ¯¾Æ¹Ê½ÇÊ˹»ªÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇËÌËÇÄÒ ʾÉÔ ¯¾Æ¹Ê½ÇÊ˹»ªÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÄÁϾ»ÇÂÈÌÊËÇËÌËÇÄÒ¾Æ º¾ÄÔ ¯¾Æ¹Ê½ÇÊ˹»ªÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÄÁϾ»ÇÂÌËÇÄÒÈÌÊËÇË ÃɹÊÆÔ ¯¾Æ¹Ê½ÇÊ˹»ªÃÁ½ÃÁ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ»¹ÊÊ ›ÁÆÀÁÄÁ «×žÆÕ ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÃÇÉÁÐƾ»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÃɹÊÆÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂǽÁƹÉÆÔÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÇɹƿ¾»Ô £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÈÇÄÌËÇÉÆÔº¾ÄÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÈÇÄÌËÇÉÆÔ¿¾ÄËÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÉ»¹ÆÔÂùžÆÕ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂʾÉÔ £ÁÉÈÁÐÊÁÄÁùËÆÔÂÌËÇÄÒ¾ÆÆÔÂÄÁϾ»Ç £ÁÉÈÁЪ£ £ÁÉÈÁÐÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ›ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ £ÁÉÈÁÐѹÅÇËÆÔ £ÁÉÈÁÐ ¥¾ÄÕÆÁÐÆ¹Ø £ÁÉÈÁНÇÊ˹»Ã¹ £Ä¾Â½Äؼ¹ÀǺ¾ËÇƹ ü ľËÇ ¡¥™ £ÇÄǽÏÔ ÈÖ £ÇÄÕϹÅ Å ÃÉÔÑÃÁ ½ÆÁÒ¹ªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½Ê˻ǝÇÊ˹»Ã¹ £ÉÔÑÃÁÁ½ÆÁÒ¹ÃÇÄǽϹ ¨¾ÆÇÁÀÇÄÀ¹ÄÁ»Ã¹ Ê˾ÆÔ ÃÉÔÑÁ ÃÉÇ»ÄØ ÈÇËÇÄÃÁ ž¿Ö˹¿Ⱦɾà ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾É¾ÅÔÐÃÁÈÇÄÁÊËÁÉÇĺ¾ËÇÆÆÔ¾ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆ¥† ̼ÇÄÕ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇÆÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†ÇÊ˪ÃÁ½ÃÁ ¨¾ÊÃǺ¾ËÇƦÁÀÃÁ¾ϾÆÔ ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب†† ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب† Î  ¨ÄÁ˹½ÇÉǿƹب¦¨™œ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø ¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØÎ ¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾¨¦Î ¨†† ¨† ¨ÄÁËÔ½ÇÉÇ¿ÆÔ¾¨¦Î ¨†† ¨† ¨§«™±ÈÉÇËÁ»ÇÅÇÉÇÀƹؽǺ¹»Ã¹»ɹÊË»ÇÉ º¾ËÇÆ ©¹ÊË»ÇÉ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¼ÄÁÆÔªÃÁ½ÃÁ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¼ÄÁÆÔªÃÁ½ÃÁ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¼ÄÁÆÔªÃÁ½ÃÁ ©¹ÊË»ÇÉÇÐÁÒ¾ÆÆÔÂ¥†ÁÀϾžÆ˹¥†Ê½Çº¼ÄÁÆÔªÃÁ½ÃÁ ©¹ÊË»ÇÉÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ

32

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.14

  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË   ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ûÅ ÑË ÑË ÑË ü Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å 

À¹»Ç½ÊùØ À¹»Ç½ÊùØ ÇËÀ¹»Ç½¹ ÇËÀ¹»Ç½¹ É É ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ É É É É ÇË É ÇË É É ÇËÉ ÇË É  É É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ  À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É É ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É

™»¹Æ«¹¿ ™»¹Æ«¹¿ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄԆ šª« ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªËÉÇÂÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¶¼Á½¹ ªËÉÇ£ÇÅÈľÃË ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¥ª£ ¥ª£ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ¥ª£ ¥ª£ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ™ÄÕØÆÊÊȾÏÊËÉÇ ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ §ÊÆÇ»¹¯¾Å¾ÆË ªËÉÇÂɾÊÌÉÊ šª« ¨¾Ë¹Ä §« «É¾ÊË ™ÃËÁ» ¨¾ÆÇÁÀÇƧÅÊà ™ÃËÁ»  ªŸš’  ªŸš’ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ ™ÃËÁ» ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ  ªŸš’  ªŸš’  ªŸš’ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ «É¾ÊË  ªŸš’  ªŸš’ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†††† †† †† †††† †† †† †† †††† †††† †††† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡

ª»¹ÁÇÏÁÆûÁÆËǻԾÊǼÇÄÇ»ÃÇŽÎÎ ÄÇȹÊËսΠª»¹Øª†† ª»¹Øª†† † ª»ØÀÁ¼ÁºÃÁ¾½ÄØÃÁÉÈÁÐÆÇÂÃĹ½ÃÁ Ê˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø¹ÉŹËÌɹ ªËÇÂÃÁ¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇÆÆÔ¾ ª› ÈÉÁÊ˹»ÃÁ½½¾É¾»ØÆÆÔÎÇÈÇÉ ¨« «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø ½Á¹ÅÅÅ «É̺¹¹Êº¾ÊËÇ»¹Ø ½Á¹ÅÅÅ ­šª»Ê¾ÎɹÀžÉÇ» ²¾º¾ÆÕ† † † †

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  

É É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¶ÃÇÊËÉÇ ªŸš’  ªŸš’ ¾½¹Ä ¨ª£  ªŸš’ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ™ÃËÁ» šÁÀƾʆ¨¹ÉËƾÉ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÔÈÌÐÁ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ™Ê͹ÄÕË ™Ê͹ÄÕ˲¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ š¹ÄĹÊË ÇËʾ»Ò¾ºÆØ ÇÈÁÄÃÁ À¾ÅÄØ оÉÆÇÀ¾Å ȾÊÇà þɹÅÀÁ˝ÇÊË œÁÈÊœ†º¾ÄÔ œÁÈÊ »¹¼ÇÆÆÔ¾ÈÇÊ˹»ÃÁ œÄÁƹǼƾÌÈÇÉƹØ ü œÄÁƹÊËÉÇÁË ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÇÈÁÄÃÁ þɹÅÀÁË »ÇÀź¾ÀƹÄɹÊоË œÄÁƹѹÅÇËƹØ ü ¾ÅÄØ ÈÄǽÇÉǽÆÔÂÊÄǽÄؽ¹Ð ǼÇÉǽǻ ºÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç ¡À»¾ÊËÕ¼¹Ñ¾Æ¹ØÈÌÑÇÆù ¡À»¾ÊËռɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆƹØ ¡À»¾ÊËÕÃÇÅÇ»¹ØÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ £¾É¹ÅÀÁˆ † †ȾÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ ÇËʾ»Ò¾ºÆ؝ÇÊË £¾É¹ÅÀÁˆ † †¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ¼ÄÁƹ º¹ÄĹÊ˛ԻÇÀÅÌÊÇɹ £¾É¹ÅÀÁËžÄÃÁ Êɾ½ÆÁ ÃÉÌÈÆÔ»žÑùÎ

 ü ü ÑË ÑË ü ü ü  

ƾ½ÇÉǼÇ º¾ÀƹÄ  É É  É  ÆÁÀùØ

£ÇÀÄÇ» ¡¨ ªËÉÇÂŹÑ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ªËÉÇÂŹÑ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ªËÉÇÂŹÑ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªËÉÇÂŹÑ ÔÃÇ» ¡¨

488-928,

26537

£¾É¹ÅÀÁË Ò¾º¾ÆÕ ȾÊÇà º¹ÄĹÊË À¾ÅÄØ ÊÌȾÊ՝ÇÊ˹»Ã¹ £¾É¹ÅÀÁË™Ê͹ÄÕ˲¾º¾ÆÕ¨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾ÄÃÇźÁÃÇÉÅǻԠ¥¥Ÿ¨ ¥¾Ä ¥¥ª† ¥¾Ä ¥«† ¥«† ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇË ÆǻԾ XXXPNEPNSV ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¾ÊÇûžÑùÎÁƹ»¹ÄÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃʽÇÊ˹»ÃÇÂÈǼÇÉǽÌ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁË Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË º¹ÄĹÊË ÊÌȾÊÕ ̼ÇÄÕ ¼ÄÁƹ ÇËʾ» ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ»žÑùΝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÊÇÃÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ º¹ÄĹÊË Ò¾º¾ÆջʾÎÍɹÃÏÁ þɹÅÀÁ˝ÇÊË ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ À¾ÅÄØ ̼ÇÄÕ þɹÅÀÁË º¹ÄĹÊ˛ԻÇÀÅÌÊÇɹ ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ ÊÌȾÊÕ ̼ÇÄÕ

TUSPZŠHB[FUBSV

Ë ü ü ü ÑË ÑË žÑÇÃ Ë Ë Ë Ë Ë  Ë 

†† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

ƾ½ÇÉǼÇ ƾ½ÇÉǼÇ É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ É É É É É ÆÁÀùØ Æº¾ÀƹÄ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾

 ÔÃÇ» ¡¨ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ ªÁÄÁù˪ËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê ª¾É»ÁÊÈÄ×Ê £ÇÀÄÇ» ¡¨ ªËÉÇÂŹÑ ª«©§¢ªž©›¡ª

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

33


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨¾ÊÇÙÊ͹ÄÕË£¾É¹ÅÀÁ˲¾º¾ÆÕ¯¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¬¼ÇÄÕ ¬¼ÇÄ՝© š¹É¹ºÁÆÊÃ¹Ø ¹ ¬¼ÇÄ՝© ¥¾ÄÕÆÁÐÆ¹Ø 

 Ë Ë

ƾ½ÇÉǼÇ É É É

ÔÃÇ» ¡¨ ™ÃËÁ» §ÊÆÇ»¹¯¾Å¾ÆË §ÊÆÇ»¹¯¾Å¾ÆË

†† †† †† †† †† ††

¬¼ÇÄÕùоÊË»¾ÆÆԝÇÊ˹»Ã¹

Ë

É

¥¹ÃÊÁÅÌÅ

††††

¬¼ÇÄÕùÄÁºÉÇ»¹ÆÆÔ š¹É¹ºÁÆÊÃ¹Ø ¹ ¬¼ÇÄÕùÄÁºÉÇ»¹ÆÆÔ ¥¾ÄÕÆÁÐÆ¹Ø ¬¼ÇÄÕ£ÌÀºÃÇÅÃǻǠÇ˺ÇÉÆÔ ¬¼ÇÄÕÃÌÀº¹ÊÊÃÁ›ÔÊÇÃÁ£¨ ŹÉÃÁÉ £§ ¯¾Å¾ÆË¥† üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾ÆË¥† üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾ÆË¥† ¥†¥£© Ë ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾ÆË¥† ¥†§ÈË ÉÇÀÆÁϹÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯¾Å¾Æ˨¯† š¹É¹ºÁÆÊÃ¹Ø ¹ ¯¾Å¾Æ˨¯† ¥¾ÄÕÆÁÐÆ¹Ø ¯¾Å¾Æ˨¯† ¥¾ÄÕÆÁÐÆ¹Ø ¯¾Å¾Æ˨¯† š¹É¹ºÁÆÊÃ¹Ø ¹ ¯¾Å¾Æ˨¯† ¥¾ÄÕÆÁÐÆ¹Ø ¯¾Å¾Æ˱¨¯† š¹É¹ºÁÆÊÃ¹Ø ¹ ¯¾Å¾Æ˱¨¯† ¥¾ÄÕÆÁÐÆ¹Ø ¯¾Å¾Æ˱¨¯† ¥¾ÄÕÆÁÐÆ¹Ø ²¾º¾ÆÕ† † † †† ²¾º¾ÆÕ»ËÇÉÁÐÆÔ ²¾º¾ÆÕ š¹É¹ºÁÆÊÃ¹Ø ¹ ²¾º¾ÆÕ ¥¾ÄÕÆÁÐÆ¹Ø ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇà þɹÅÀÁË À¾ÅÄØ Ⱦɾ¼ÆÇ º¹ÄĹÊ˝ÇÊ˹»Ã¹ ²¾º¾ÆÕ ̼ÇÄÕ ²¾º¾ÆÕ£¾É¹ÅÀÁ˨¾ÊÇï¾Å¾Æ˝ÇÊ˹»Ã¹

Ë Ë  žÑÇà žÑÇÃ Ë žÑÇà     Ã̺Å Ë Ë Ë Ë 

É É ƾ½ÇÉǼÇ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É É É É É É ƾ½ÇÉǼÇ É ƾ½ÇÉǼÇ

§ÊÆÇ»¹¯¾Å¾ÆË §ÊÆÇ»¹¯¾Å¾ÆË  ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ œÉ¹Æ½¯¾Å¾ÆË œÉ¹Æ½¯¾Å¾ÆË §ÊÆÇ»¹¯¾Å¾ÆË §ÊÆÇ»¹¯¾Å¾ÆË §ÊÆÇ»¹¯¾Å¾ÆË §ÊÆÇ»¹¯¾Å¾ÆË §ÊÆÇ»¹¯¾Å¾ÆË §ÊÆÇ»¹¯¾Å¾ÆË §ÊÆÇ»¹¯¾Å¾ÆË §ÊÆÇ»¹¯¾Å¾ÆË ªËÉÇÂŹÑ ªÈ¾ÏȾɾɹºÇËÐÁà §ÊÆÇ»¹¯¾Å¾ÆË §ÊÆÇ»¹¯¾Å¾ÆË ™ÃËÁ» ÔÃÇ» ¡¨

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† ††

¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØȾɾ¼ÇÉǽÇêÖƽ»ÁІȹƾÄÁ ,/"6'ÄÁÊËÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂœ£¤ ÅÅÎ œÁÈÊÇ»ÇÄÇÃÆÇ œ›¤†ÊÌȾÉÄÁÊË ªË¹Æ½¹ÉËÆÔ¾Á»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ œÁÈÊÇùÉËÇÆ ÅŪ˹ƽÁ»Ä¹¼ÇÊË XXXSV œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVG»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆ,OBVGÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ  ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ 

ûÅ ûÅ  ÄÁÊË ûÅ ûÅ ÑË ÑË

É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ 

ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ™¦¡ ªËÉdž¥¹Ê˾É œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ·†ËÉÁϾÆËÉ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇƻĹ¼ÇÊËÇÂÃÁÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇƣƹÌͤÁÊËÔÊ˹ƽ¹ÉËÆÔ¾ »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ¾ÁǼƾÊËÇÂÃÁ¾ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆÊ˹ƽ¹ÉËÆÔÂÎÎ ÅÅ ¨¾ÉÅÕ œ£¤»Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ œ£¤Ê˹ƽ¹ÉËÆÔ  ÅÅ›ÇÄŹ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØœ£¤œ›¤ ¤¾Æ˹¼¾ÉžËÁÀ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂÁÈÉÇÍÄÁÊ˹

ÑË ÑË ûÅ ÑË ÑË ÑË ÑË ÄÁÊË ÄÁÊË 

 À»ÇÆÁ˾   ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ 

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™¦¡ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™¦¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÄÁËÔ¼ÁÈÊǻԾÈÌÊËÇ˾ÄÔ¾ÎÎÅÅ ¨ÉÇÍÁÄÁÁÈǽ»¾ÊÔ½ÄØƹÉÌ¿Á»ÆÌËÉɹºÇË XXXSV ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'©ÁÎ˾ɨ¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'©ÁÎ˾ɨ¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'©ÁÎ˾ɨ¦†Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'©ÁÎ˾ɨ¨Î-ÅÈÇËÇÄÇÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'©ÁÎ˾ɨ¨¦Î-ÅƹÈɹ»ÄØ×ÒÁ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'©ÁÎ˾ɨª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'©ÁÎ˾ɨª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄÕ,/"6'©ÁÎ˾ɨª†Î-ÅÊËǾÐÆÔ ¨ÉÇÍÁÄՙĺ¾Ê»¹ÊÊ

ÑË Å Å Å Å Å Å Å Å ÈÅ

 ÆÁÀùØ É É É É É É É É ÇËÉ

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ·†ËÉÁϾÆËÉ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

34

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยจร‰ร‡รรร„ร•ยฝร„ร˜ยœยฃยครŽรŽรยฝร‰ ยจร‰ร‡รรร„ร•รยนรŠยนยฝร†ร”ร‚ ยจร‰ร‡รรร„ร•ร‘ร„ร˜รˆร†ร”ร‚รŽ รŽ ยชยนร…ร‡ร‰ยพร€ร”ยฝร„ร˜ยœยฃยคยœย›ยค ยชยฅยคร…ร…

รˆร… รˆร… รˆร… 

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹รƒร‡รˆ ร‰

ยšร‡ร†ยฝยนร‰ยพร†รƒร‡ ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ย™ยฆยยก ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยชร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„รยบยนร€ยนร„ร•ร‹ ร†ยพยผร‡ร‰ร—รรยพ ยชร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„รร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยปร‡ยฝรร‹ยพร„ร˜ ยชร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„รรˆยพร†ร‡รˆร‡ร„รรร€ร‡รรยนร†รŒร‰ยนร‹ ยชร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„รรˆยพร†ร‡รˆร‡ร„รรŒร‰ยพร‹ยนร† ยฌรˆร„ร‡ร‹ร†รร‹ยพร„ร•ยฝร„ร˜รŠร–ร†ยฝยปรรย†รˆยนร†ยพร„ยพร‚

  

รŠรƒรยฝรƒร ยฝรร„ยพร‰รŠรƒรยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‰

ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ ยงร…รŠรƒรˆร‰ร‡รรร„ร•ร‹ร‡ร‰ยผ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยฃยนร…ยพร†ร•รรร€ยฝยพร„รร˜รร€ร†ยพยผร‡ ยšร‡ร‰ยฝร—ร‰ยผร‰ยนร†รร‹ร†ร”ร‚ ย›ร‡รŠรŠร‹ยนร†ร‡ยปร„ยพร†รยพยผร‰ยนร†รร‹ร†ร”รŽรร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ร†ร”รŽรˆร‡ร„ร‡ยป ยœยนยบยบร‰ร‡ ร„ยนยบร‰ยนยฝร‡ร‰รร‹ ยผร‰ยนร†รร‹ ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ ยบร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚#BJOCSPPLCSPXO รƒร‰ยนรŠร†ร‡ย†รƒร‡ร‰รร รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚$IJOBHSFFO ร€ยพร„ยพร†ร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚(PME%FTFSU ยฟยพร„ร‹ร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚4UBS(BMBYZ รยพร‰ร†ร”ร‚รŠร€ร‡ร„ร‡ร‹ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚4UBS(BMBYZ รยพร‰ร†ร”ร‚รŠร€ร‡ร„ร‡ร‹ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยšยพร„ร”ร‚ยฟยพร…รรŒยผ ยบยพร„ร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยšยพร„ร”ร‚ยฟยพร…รรŒยผ ยบยพร„ร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยžร…ยพร„ร•ร˜ร†ร‡ยปรŠรƒรร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยกร…รˆยพร‰รยนร„ยฉยพยฝ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฃยนร†ร‹ร‰ร รŠยปยพร‹ร„ร‡ย†รŠยพร‰ร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฃยนรˆรŒรŠร‹รร†รŠรƒรร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฃร„ยพร†ร‡ยปร”ร‚ร„รรŠร‹ ร‰ร‡ร€ร‡ยปร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยครยปยนยฝรร˜ ยบยพยฟยพยปร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยครยปยนยฝรร˜ ยบยพยฟยพยปร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฅยนร†รŠรŒร‰ร‡ยปรŠรƒรร‚ รŠยพร‰ร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฅยพยฟยฝรŒร‰ยพรยพร†รŠรƒรร‚ รƒร‰ยนรŠร†ร‡ย†รƒร‡ร‰รร รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚รˆร‡ร„รร‰ ร‘ร„รร รŠรƒยนร„ยน ยปรŠยพรยปยพร‹ยน ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฉร‡รŠรŠร‡ยจร‡ร‰รร†ร‡ ร‰ร‡ร€ร‡ยปร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยชยนยปยนร†ร†ยน ยฟยพร„ร‹ร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยฐยพร‰ร†ร”ร‚ยฟยพร…รรŒยผ รยพร‰ร†ร”ร‚ รŽรŽ ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยจร‡ยฝร‰ร‡ยบร†ร‡ร†ยนXXXDFOUSPLBNFOSV

รˆร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… 

ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ 

ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร•

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยœร‰ยนร†รร‹ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยจร‡ยฝร‰ร‡ยบร†ร‡ร†ยนXXXDFOUSPLBNFOSV ยœร‰ยนร†รร‹ ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰รŠร‰ยพยผรร‡ร†ยนร„ร•ร†ร‡ยผร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยฃยนร…ยพร†ร•ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ รŠร„ยนร†ยพรย›รŠยพรยปยพร‹ยน XXXSV ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ยฝร„ร˜รยนรŠยนยฝร‡ยป ยฃยนร…ยพร†ร•ร‡ยบร„รรร‡ยปร‡รร†ร”ร‚ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ ยฃยนร…รร†ร” ร‡ยบร„รรร‡ยปรƒยน รร€ยผร‰ยนร†รร‹ยนรร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ยนยกร€ยผร‡ร‹ร‡ยปร„ยพร†รยพ ร…ร‡ร†ร‹ยนยฟ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽยžยปร‰ร‡ย†ยฃยพร‰ยนร…รรƒยนรŠร‡ร‰ร‹ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ยปยนรŠรŠยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹ยšร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰ยฆรร€รƒรยพรยพร†ร” XXXSV ยฃร‰ร‡ร‘รƒยนร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ร†ยนร˜ยบยพร„ยนร˜ย†ร…ร… ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ย›ยพร‰ยฝยพยœยปยนร‹ยพร…ยนร„ยน ร€ยพร„ยพร†ร”ร‚ รŽรŽ ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ยฃร‰ยพร…ยนยฆร‡ยปยน ยบยพยฟยพยปร”ร‚ รŽรŽ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยน ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ยฃร‰รรŠร‹ยนร„ย›ยนร‚ร‹ ยบยพร„ร”ร‚ รŽรŽ ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ยฉร‡รŠรŠร‡ยคยพยปยนร†ร‹ยพ ยปรร‘ร†ยพยปร”ร‚ รŽรŽ ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰ยซร‰ยนยปยพร‰ร‹รร† ยฝร‡ร„ร‡ร…รร‹ ยฅร‰ยนร…ร‡ร‰รƒร‰ร‡ร‘รƒยนยบยพร„ยนร˜รร‰ยนรƒรรร˜ย†ยปยบรยผยบร–ยผยนรŽ ยงยบร„รรร‡ยปรƒยนรยนรŠยนยฝยนยผร‰ยนร†รร‹ร‡ร… ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ร‡ร… รˆร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร„รร‹ยนรƒยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜รŽ รŽยžยปร‰ร‡ย†ยฃยพร‰ยนร…รรƒยน ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜รŽยžยปร‰ร‡ย†ยฃยพร‰ยนร…รรƒยน ยจร‡ยฝร‡รƒร‡ร†ร†รรƒรยผร‰ยนร†รร‹ร†ร”ยพ ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ร†ร”ยพ ยจร‡ยฝร‡รƒร‡ร†ร†รรƒรรร€ยผร‰ยนร†รร‹ยน ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ยน ร„ร—ยบร‡ร‚รยปยพร‹ ยจร‡ยฝร‡รƒร‡ร†ร†รรƒรร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ยผร‰ยนร†รร‹ ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ ร‡ร†รรƒรŠ ยจร‡ร„ร”ยผร‰ยนร†รร‹ร†ร”ยพรˆร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ยพ ร‘ร„รรร‡ยปยนร†ร†ร”ยพ รŠรŒรƒร„ยนยฝรƒร‡ร‚ ยจร‡ร„ร”ยผร‰ยนร†รร‹ร†ร”ยพรˆร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ยพ ร‘ร„รรร‡ยปยนร†ร†ร”ยพ รŠรŒรƒร„ยนยฝรƒร‡ร‚ ยจร‡ร„ร”ยผร‰ยนร†รร‹ร†ร”ยพรˆร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ยพ ร‘ร„รรร‡ยปยนร†ร†ร”ยพ รŠรŒรƒร„ยนยฝรƒร‡ร‚ ยฉยนยบร‡ร‹ร”ร‡ร‹ยฝยพร„ร‡รร†ร”ยพรŠยผร‰ยนร†รร‹ร‡ร… ร…ร‰ยนร…ร‡ร‰ร‡ร…

 รƒยปร… รƒรŒยบร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร‹ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร‹  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

 ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ

ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฑยพยปร†รร† ยกยจ ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยฑยพยปร†รร† ยกยจ ยฑยพยปร†รร† ยกยจ ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร• ยฏยพร†ร‹ร‰ร‡ยฃยนร…ยพร†ร•

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ร‡ร‹ร‰รƒยปร…

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #07 (704) 24.02.14

35


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆԾʹÆËÁÊÃÇÄÕÀǺɹºÇËÃÇ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾˾ÉÅÇǺɹºÇ˹ÆÆÔ¾ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾§¼ÉÇÅÆÔ»ԺÇÉ ­ÇÉÅÔ¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉ ÈÁÄØÊËÉÔ ÃÇÄÇÆÆÔ º¹ÄØÊÁÆÔ Ï»¾ËÆÁÃÁ ÁÀùÅÆØ ±ÄÁÍǻù ÈÇÄÁÉǻù¼É¹ÆÁËÆÔÎÁÅɹÅÇÉÆÔÎÈÇÄÇ»

ûÅ ÈÅ ûÅ 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¡ ·†ËÉÁϾÆËÉ š¡ ·†ËÉÁϾÆËÉ š¡ ·†ËÉÁϾÆËÉ š¡ ¥ÁξÄÕ¤™ ¡¨ š¡ ªÇ×ÀªËÉÇ ™ÃËÁ» š¡ š¡

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØÅÇÒ¾ÆÁØ šÉÌÊйËù ›ÁºÉÇÊËÇÄÔÇËÈÉÇÁÀ»½ÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁËÃÁ XXXSV œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ« £É¹ÊÁ˾ÄÁ½ÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁËÃÁ °¾ÎÁØ £ÇÉ¾Ø £Á˹ XXXSV §¼É¹ÆÁÐÁ˾ÄÁÈÉǾÀ½¹º¾ËÇÆÆÔ¾ ¨Ä¹ÊËÁÍÁùËÇɽÁÀ¼ÇËËÉÇË̹ÉÈÄÁËÃÁ XXXSV ¨ÄÁËù˹ÃËÁÄÕƹØ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÎ/FXÎ ÎÇËÈÉÇÁÀ»›ÇÀÅÌÃĹ½Ã¹ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉƹØ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÈÇɾºÉÁà ¨ÇɾºÉÁÃÁ ¨ÇɾºÉÁÃÁÎÎ ÎÎ ÎÎ «É̺¹½É¾Æ¹¿Æ¹ØEÊȾÉÍÇɹÏÁ¾ÂÁ»ÍÁÄÕËɾ

ûÅ ûÅ  ü ÑË ûÅ  ÑË Å

ÇËÉ É É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É

¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˪˹Äհ̼ÌƦ¾É¿¹»¾×Ò¹ØÊ˹ÄÕ ™ÉŹËÌɹ ™ÉŹËÌɹ†ªËœªœ§ª«† ™ÉŹËÌɹ†ÅÅ ™ÉŹËÌɹÊ˾ÃÄÇÈĹÊËÁÃÇ»¹ØEÇ˽ÇÅÅ À¹Å¾Æ¹Ê˹Ä¹ÉŹËÌÉÔ š¹Äù £¾É¹ÅÀÁË¥† £É̼ ÅŪˮ­ £É̼ †ÅŪËÈÊ £É̼ †ÅÅ £É̼ùÄÁºÉÇ»¹ÆÆÔÂÅÅªË £É̼ƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇ˽ÇÅÅ ÎÆË £É̼ û¹½É¹Ë ѾÊËÁ¼É¹ÆÆÁà ¤ÁÊË † ÅŪˮ¦« ¤ÁÊË † ÅŪ˜§ª«† ¤ÁÊË † ÅÅªË Î Å œ§ª« ¤ÁÊËƾɿ¹»¾×ÒÁÂ"*4* ÎÎÅÅ ¤ÁÊËƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇË ½ÇÅÅ"*4*   ¤ÁÊËÇÏÁÆà † ÅÅœ§ª«† ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÎÎÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÎÎÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇÃɹѾÆÆÔÂ

 ü ÑË ÈÅ Ã̺Å ü ü ÑË ü ü Ë ü ü ü ÑË ü ü ûÅ ÄÁÊË ûÅ

 † É À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇËÉ É † É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ †É † É † É É ÇËÉ † É ÇËÉ É ÇËÉ

©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¤ž¥™¦ ¥ª£ ¾½¹Ä ¨ª£ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¥ª£ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¥ª£ ¤ž¥™¦ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ £ÇÅÊ˹É ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¬ËÃÁƹ °¨ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ¤ž¥™¦ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¬ËÃÁƹ °¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÔÂÎ ¤ÁÊ˨›¤†ÅÅ ÈÉÇʾÐÆdž»ÔËØ¿ÆÇ  ¤ÁÊËÉÁÍľÆÔ†ÅÅªË ¤ÁÊËÎà † ÅŪ˜§ª«† ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùË ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˺ÌÈÉÇÍÁÄÕ ËÉ̺¹ ½»Ì˹»É ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇù˺Ì̼ÇÄÇà Ñ»¾ÄľÉ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùË»¹ÊÊ ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËľ¿¹ÄÔ½»Ì˹»É ̼ÇÄÇà ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËľ¿¹ÄÔÂËÉ̺¹ ÄÁÊË ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËÄÁÊËǻǠÊÇÉËǻǠ¥¾Ë¹ÄÄÇÈÉÇùËƾɿ¹»¾×ÒÁ §Ë»Ç½ƾɿ¹»¾×ÒÁÂÇ˽ÇÅÅ À¾ÉùÄÕÆÔ ŹËǻԠ ¨ÇÃÌÈùÄÇŹоÉÆÔÎÁÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÇÃÌÈùÄÇŹоÉÆÔÎÁÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÇÄÇʹÎ†ÎªË ¨ÉÁ¾ÅÄÇŹÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÉÁ¾ÅÄÇŹÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÉÁ¾ÅÄÇŹоÉÆÔÎÁÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÉÁ¾ÅÄÇŹоÉÆÔÎÁÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÉÁ¾ÅÄÇŹоÉÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÉÁ¾ÅÄÇŹоÉÆÔΞ˹ÄÄÇ» ¨ÉÇ»ÇÄÇù»ØÀ¹ÄÕÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨ÉÇ»ÇÄÇù§£ ÈÉÌ¿ÁÆÆ¹Ø Æ¿

 ü ü ü Ë Ë ÑË Ë Ë Ë Ë ÑË  ü    ü Ë

ÇËÉ † É † É † É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ·†ËÉÁϾÆËÉ §Å ¥ §Å ¥ ¥ª£ §Å ¥ §Å ¥ £ÇÅÊ˹É £ÇÅÊ˹É œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ¤ž¥™¦ ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË §ÅÇÅ £ÇÅÊ˹É

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †††† †† †††† †† †† ††

36

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÉÇ»ÇÄÇùÇÏÁÆà ÅÅËÇ ¨ÉÇÍÁÄÕÀ¹¿ÁÅÆǹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ)%). ©¾ÄÕÊÔ ÑȹÄÔ ÃɾȾ¿Á¿½ ªÃÌÈùÄÇŹоÉÆÔÎÁÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» ªÃÌÈùÄÇŹоÉÆÔÎÁÏ»¾ËÆÔΞ˹ÄÄÇ» «É̺¹ÎÏ˪˜§ª«† «É̺¹ÎÎ ªË®¦« «É̺¹›œ¨½Ì†œ§ª«† «É̺¹›œ¨ š± ËÇÄÊËÇÊ˾ÆƹØ «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÃÉ̼ĹØÇ˽ÇÅÅ "*4* ÎÆË «É̺¹ƾɿ¹»¾×Ò¹ØÈÉÇÍÁÄÕƹØÎ Î ÎÅÅÁ½É «É̺¹ÈÉÇÍÁÄÕƹØÎ†ÎªË «É̺¹ÖÄÊ»      «É̺¹ÖÄÊ»¬¬¬¬¬¬›œ¨ «É̺¹ÖÄÊ»ÇÏÁÆݬ    «É̺¹ÖÄÊ»ÈÉÇÍÎ Î Î Î Î Î Î Î «É̺¹ÖÄÊ»ÈÉÇÍÎ Î Î Î Î Î Î Î «É̺¹ÖÄÊ»¹ÉƆÎÅÅœ§ª«† «É̺ÔE†œ§ª«ÁºÌ ¬¼ÇÄÇà ¬¼ÇÄÇà    ÄÁÊË   ±»¾ÄľÉ

ü Å Ë  ü ü ü Å Å ü ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ü Ë ÈÅ 

 É ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É É ÇËÉ ÇËÉ † É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ 

¤ž¥™¦ §Å ¥ £ÇÅÊ˹É ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ªÁº¥¾Ë¹ÄÄÁÊË ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ¤ž¥™¦ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¨©§¥¥ž«™¤¤ ¤ž¥™¦ £ÇÅÊ˹É ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¨©§¥¥ž«™¤¤ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË

†† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØ ™Æ¼¹ÉÔ À½¹ÆÁغÔÊËÉÇ»ÇÀ»Ç½ÁÅÔ¾ š¡©£ ›ÇÉÇ˹ À¹ºÇÉԪǺÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ÈÇÄÁžÉƹØÈÇÃɹÊù ›ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔ ÃÇ»¹ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ »ÇÉÇ˹ ɾѾËÃÁ À¹ºÇÉÔ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ɾѾËÃÁªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ÇŹ½¹ÐÆÔ¾ÁÀľ¼ÃÁΞ˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ žÅÃÇÊËÕ½ÁÀËÇÈÄÁ»Ç7Ã̺Å žÅÃÇÊËÕ ÈÖ ¹ºÇÉÔÁÀÈÉÇÍƹÊË©¹ÊоË¥ÇÆ˹¿¦ÁÀÃÁ¾ϾÆÔ XXXSV  ¹ÈйÊËÁ¿½ ª§¦£ ÃÉÌÈÆǾÄÁËÕ¾  »¾ÉÇʾËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁ ¡À½¾ÄÁØ™©§°¦´ž ƹ»¾ÊÔ½Äع»ËÇ ¡À½¾ÄÁØ™©§°¦´ž ˾ÈÄÁÏÔ £¹ÉùÊ˾ÈÄÁÏÔªÁºÁÉÊù؆ £»¹½É¹Ë†ÅÅªË £¾ÊÊÇÆÔ½ÄØÊû¹¿ÁÆ £ÉÔÄÕÏÇ ÃÇÀÔÉÕÃÁ ƹ»¾ÊÔÁ½É̼Á¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ¤¾ÊËÆÁÏÔž˹Ä ȾÉÁĹ Ǽɹ¿½¾ÆÁØ ƾɿ ÃÇźÁ ÈÇÄÁžÉ ¤¾ÊËÆÁÏÔ ÊËɾÅØÆÃÁ˾ľÊÃÇÈÁоÊÃÁ¾ ű«§£ ¥¾Ë¹ÄÄÇÁÀ½¾ÄÁØǼɹ½ÃÁ ȾÉÁĹ ÃÇÀÔÉÕÃÁ Î̽Ãǻù ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ»Ê¾Î»Á½Ç» ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ¥¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ¨¹»ÁÄÕÇÆÔËÇɼǻԾ ÃÁÇÊÃÁ ºÔËÇ»ÃÁ ºÇÃÊÔ ÅǽÌÄÕÆÔ¾À½¹ÆÁØ ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁ ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç ¨ÄÁÆËÌÊÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁŹËǻԠÀ¾ÉùÄÇ ÑÄÁÍ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ»ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹ ©ÌºÃ¹Á¼ÁºÃ¹ÄÁÊ˹ÈÇɹÀžɹÅÀ¹Ã¹ÀÐÁù ª¾ÈËÁÃƹÃÇÈÁ˾ÄÕÆÔ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÉÇ»ÅÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹØÎÅÅ ÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐÆ¹Ø ØоÂùÎ ÎÇËÈÉÇÁÀ»ÇÊ˹»Ã¹ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùÃĹ½ÇÐƹظÐÎÅÅ ÎÅ ª¾ËùŹÄØÉƹØÎ ª¾ËùÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ª¾Ëù¯¨›ªž˹ÄĹÉÅÁÉÌ×Ò¹Ø ÑËÌùËÌÉÆ¹Ø ØÐÎÅÅ ª¾Ëù¯¨›ªž˹ÄĹÉÅÁÉÌ×Ò¹Ø ØÐÎÅÅ ª¾Ëù¯¨›ªž˹ÄĽÄØÀ¹ºÇÉÇ» »ÔÊÇ˹½Ç Å ØÐÎÅÅ ª¾Ëù¯¨›ªž˹ÄÄÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ XXXTFULBPNTLSV ª¾ËùÑËÌùËÌÉƹØÎ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ ª¾Ëù†É¹ºÁϹ Î Î «¾ÈÄÁÏÔ

TUSPZŠHB[FUBSV

ûÅ ÑË   ûÅ ÑË Ã̺Å ûÅ ÑË ûÅ  ÃÇÅÈ ü    Ë  ûÅ Å ûÅ ÑË  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ 

ÇËÉ É  À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇË É ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  ÆÁÀùØ † É  À»ÇÆÁ˾  ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ½ÇÊ˹»Ã¹ ½ÇÊ˹»Ã¹ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ É É ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

¡¦ª¡ §Å ¥ £ÇÊÅÔÑÁÆ ¡¨ ªÇ×ÀªËÉÇ ¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£ £ÇÊÅÔÑÁÆ ¡¨ ¡¦ª¡ §Å ¥ ¨¾Ë¹Ä §«  ·†ËÉÁϾÆËÉ §©Ÿ£ ¬ËÃÁƹ °¨ š¯©¦Á¿¾¼ÇÉǽ¾ÏÁ£ ™ÊËə ™ÊËə ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ¤ž¥™¦ ¨¾Ë¹Ä §«   £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ªÇ×ÀªËÉÇ «¶ªª ¾½¹Ä ¨ª£ £ÇÊÅÔÑÁÆ ¡¨ «¶ªª ™©«¹ £ÇÊÅÔÑÁÆ ¡¨ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ œ¹ÉÅÇÆÁØÊÈĹ»¹ ¨¾Ë¹Ä §«  ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ªËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ¥Ìɹ»Õ¾» ¡¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ¬ËÃÁƹ °¨ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¬ËÃÁƹ °¨ ™Éņª¾ËÇÐÆÔÂÀ†½ ™Éņª¾ËÇÐÆÔÂÀ†½ ™Éņª¾ËÇÐÆÔÂÀ†½ ™Éņª¾ËÇÐÆÔÂÀ†½ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¬ËÃÁƹ °¨ ©ÇŹÆ×à ¡¨ ·†ËÉÁϾÆËÉ

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †††† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

37


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¬¼ÇÄÇÃΆΪ˜§ª«† ±»¾ÄľÉ †ªËœ§ª«† ²ÁËɾÃĹÅÆÔÂÎ ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉÆÔ¾ »Ç½ÇÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ

ü ü Å 

 † É † É É ÆÁÀùØ

¤ž¥™¦ ¤ž¥™¦ §Å ¥ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †††† †† ††

¥¾ËÁÀÔªÃǺØÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ™ÆþÉɹÅÆÔÂÎ    ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄ˹ÆþÉÆÔÂʼ¹ÂÃÇÂE   ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄË»ÔÊÇÃÇÈÉÇÐÆÔÂÃÄÈÉ  ÈÇÄƹØɾÀÕº¹ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄËľžÑÆÔÂΆ Îœ§ª« ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄËžº¾ÄÕÆÔÂE† ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄËÍÌƽ¹Å¾ÆËÆÔÂœ§ª«† šÇÄË ¼¹Âù ѹº¹ÈÄ ¼ÉÇ»¾É ÈÉ¥¹ÉÃʹ  šÇÄËÔ ¼¹ÂÃÁ ›ÁÆËÈÇÄÌÃÉ̼ÄÔÂÈÇ˹ÂÆÇÂ%† ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ›ÁÆËÊ»ÆÌËɾÆÆÁÅѾÊËÁ¼É%JO ÈÉ¥¹ÉÃʹ  œ¹Âù ºÇÄË ÑÈÁÄÕù¾Ñ¾»Ç œ»ÇÀ½Á ͹Êǻù ü XXXPNEPNSV œ»ÇÀ½Á»ÁÆËǻԾ ¾ÉѾÆÔ¾ ÃÇÉü E † ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  œ»ÇÀ½ÁÊËÉ-  †    ÈÉ¥¹ÉÃʹ  œ»ÇÀ½ÁÑÁ;ÉÆÔ¾† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ×º¾ÄՆ¼»ÇÀ½ÕE  ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  £Ä×м¹¾ÐÆÔ ÃÇźÁÆÁÉÇ»¹ÆÆÔ ƹÃĹ½ÆÇ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  £É¾È¾¿ £É¾È¾¿ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ žËÁÀÔ 

ÑË ÑË ü ü ü ÑË ü ü ÑË ÑË ü ü ü ü ÑË ÑË ÑË 

ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇË É ÆÁÀùØ

©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ «ÇɼǻԝÇÅ#04$) ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ §©Ÿ£ §ÅÇÅ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ·†ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£É̼ÇËɾÀÆǤ̼¹ ¤Ì¼¹ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ¤¾ÊËÆÁÏÔ ÈÇÉÌÐÆÁÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ¨ÉǽÌÃÏÁØžËÁÀƹØ ª¹ÅÇɾÀ½ž˹ÄÈÉÇÍÁÄØE «¹Â»¹ÆÕ ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ª¹ÅÇɾÀ¿ȹÊÊÁÉ ÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔÂE ½Ä† ª¹ÅÇɾÀÈǼÁÈÊÇùÉËÇÆÌE  ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ª¹ÅÇɾÀÔ ª¹ÅÇɾÀÔ»¹ÊÊ œ¾ÉŹÆÁØ Ä׺ÇÂÏ»¾Ë ª¹ÅÇɾÀÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¹ÅÇɾÀÔ½ÄØÊÖƽ»ÁІȹƾľÂ»¹ÊÊ ª¹ÅÇɾÀÔ ÑÌÉÌÈÔ ½×º¾ÄÁ ¹ÆþÉÔ ªÃǺ¹ÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾E  ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ªËØ¿ÃÁ ÎÇÅÌËÔ ƾÂÄÇÆǻԾ «ÉÇÊE † ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ¯¾ÈÕ¥†¥ ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ±ÈÁÄÕùɾÀÕº ¥ E      ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ±ÈÁÄÕù ¼¹Âù ºÇÄ˝¾Ñ¾»Ç ±ÈÄÁÆËÔœ§ª«†E † ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ±ÌÉÌȆ¼ÄÌιÉÕ ʹÆ˾ÎÆÁоÊÃÁ E† ½Ä† ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ±ÌÉÌÈÔ ʹÅÇɾÀÔÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ¾

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË  ÑË ÑË Å Å ÑË ÑË ü ÑË ÑË

ÇËÉ  ÇË É ÇË É ÇË É ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É 

©ÇƽÇ ™Ã»¹ÅÁɆ£ §©Ÿ£ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ «ÇɼǻԝÇÅ#04$) §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¬ËÃÁƹ °¨ ©ÇƽÇ ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ §©Ÿ£ ©ÇƽÇ ©ÇƽÇ §©Ÿ£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤¾ÊÇÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔªËÇÄØÉÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁبǼÇƹ¿ šÄÇÆιÌÊ ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎΆÊÇÉ˶ ™ › ª šÄÇÆιÌÊ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎΆÊÇÉË™› › ª šÄÇÆιÌÊ ÊÇÊƹ ÎÎ šÄÇÆιÌÊ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹÎ šÉ¾»ÆÇÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǾE†ÊÅ šÉÌÊÎ šÉÌÊÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅ šÉÌÊÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅ šÉÌÊÎÎ ÅÎΠŝÇÊ˹»Ã¹

38

ÂÖÂ

ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÑË Ã̺Å

É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾ÊÇËÇɼǻÔÂÊÃĹ½ ¤¾ÊÃÇÅ ¾É¾»ÇÊËÉÇ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä 

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ šÉÌÊÎ šÉÌÊÎ šÉÌÊÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅ

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¹ÉÕØ ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ »

†† †††† ††

šÉÌÊÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅ šÉÌÊÎ šÉÌÊÎ šÉÌÊÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅ šÉÌÊÎÎ ÅÎÎ ÅÎΠŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊÎΠŝÇÊ˹»Ã¹

ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

§ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¹ÉÕØ ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » 

†† †† †††† †† †† ††

¤¾ÊÃÉ̼ÄØÃʽÇÊ˹»ÃǪÇÊƹ º¾É¾À¹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ¦™¤šž ¦™¤

¥¹ÃÊÁÅÌÅ

††††

šÉÌÊÎ šÉÌÊÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅ šÉÌÊÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅ šÉÌÊÎ Î Î ÎÅÅ šÉÌÊ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÊÇÊƹ šÉÌÊÄ׺ǼÇʾоÆÁØ ½ÄÁƹŝÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊÄ׺ǼÇʾоÆÁØ ½ÇÊùǺɾÀƹØ  šÉÌÊÄ׺ǼÇʾоÆÁØ ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ  šÉÌÊÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ šÉÌÊɹÀÄʾоÆÁØÈÁÄÁÅÈǽÀ¹Ã¹ÀÎÈÁÄÈ©¹ÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ šÉÌÊɹÀÄÁÐÆÔÎʾоÆÁÇÊ˹»Ã¹¥ÇÆ˹¿ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ šÉÌÊÊÇÊƹÎÎ šÉÌÊÊÇÊƹÎÎºÊ šÉÌÊÊÌÎÇÂÊËÉǼ¹ÆÆÔÂÄ׺ǼÇʾоÆÁØ šÉÌÊ ½ÇÊùǺɾÀ ƾǺɾÀλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ ÇÊÁƹÄ׺ʾоÆÁ؝ÇÊË šÉÌÊÇÃÎÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅ šÉÌÊÇÃÎÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅ šÉÌÊÇÃÎÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅ šÉÌÊÇÃÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅ šÉÌÊÇÃÊÌÎÇÂÊËÉǼ¹ÆÔ ÊÇÊƹ ɹÀÄÁÐÆÔÎʾоÆÁ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎΆÊÇÉË™ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎΆÊÇÉË™ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎΆÊÇÉ˶ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉË› ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉ˪ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÑËÁÄÕÎΆ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉË›

Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÈÅ ÈÅ Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÑË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ †É À»ÇÆÁ˾ É É É É ÇËÉ ÇËÉ É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É ÇËÉ É

¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨  œÉÌÀÄØà ¡¨ ¦¾ÃɹÊÇ» ¡¨ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » ¤¾ÊÇËÇɼǻÔÂÊÃĹ½ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †† †† †† †††† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÇÊùÈÇĹλÈÇÉǽÁÅÅËÇÄÒÁƹ ›¹¼ÇÆùž»ÉÇλÈÇÉǽ Å šÉÌÊ ½ÇÊùǺɾÀƹØɹÀÄÁÐÆÔÎʾоÆÁÂÁÅ šÉÌÊÇÃÊËÉǼ¹ÆÔÂɹÀÄÁÐÆÔÎʾоÆÁ ¨ÄÁÆËÌÊ ƹÄÁÐÆÁà ̼ÇÄÇà Ñ˹ÈÁÃÁÅƽÉ̼Ǿ

ÈÅ ÈÅ ÈÅ 

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

¤¾ÊÇËÇɼǻÔÂÊÃĹ½ ¤¾ÊÇËÇɼǻÔÂÊÃĹ½ ¤¾ÊÇËÇɼǻÔÂÊÃĹ½ ¤¾ÊÇËÇɼǻÔÂÊÃĹ½ ¤¾ÊÇËÇɼǻÔÂÊÃĹ½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉ˪ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÑËÁÄÕÎΆ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉË› ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉ˪ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎΆÊÇÉË™ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎΆÊÇÉ˶ÃÊËɹ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎÎÎ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎÎÊÇÉË› ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎΆÊÇÉ˪ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎΆÊÇÉË› ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎΆÊÇÉ˪ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉË$ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉË› ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉË$ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉË› ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇɈ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÑËÁÄÕÎÎÊÇÉË› ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉ˪ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉË› ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÑËÁÄÕÎΆÊÇÉ˪ ›¹¼ÇÆù ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÑËÁÄÕÎÎÊÇÉË™ ›¹¼ÇÆù ÇÊÁƹ ÎΆ ›¹¼ÇÆùž»ÉÇ ÊÇÊƹ ›¹¼ÇÆùÁÀþ½É¹ ½ÄÁƹ½ÇÅ ›¹¼ÇÆùÁÀÄÁÈÔÎ ›¹¼ÇÆùþ½ÉÊÇÉË™›

ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ

É ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ É É É É É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾ÊÇËÇɼǻÔÂÊÃĹ½ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ›¹¼ÇÆùÇËÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.14

39


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ›¹¼ÇÆùþ½ÉÊÇÉ˪ ›¹¼ÇÆùþ½ÉÑËÁÄÕÎÎÊÇÉË™› ›¹¼ÇÆùÄÁȹÎΆ ›¹¼ÇÆùÄÁȹÎΆ ›¹¼ÇÆùÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ¬ÊËՆ¡ÄÁÅÊà  Î ›¹¼ÇÆùÇÄÕιÎÎÎÊÇÉË™ ›¹¼ÇÆùÇÊÁƹÎΆ ›¹¼ÇÆùÇÊÁƹÎΆ ›¹¼ÇÆùÇÊÁƹÎΆÊÇÉË™ ›¹¼ÇÆùÇÊÁƹÎΆÊÇÉË› ›¹¼ÇÆùÇÊÁƹÎΆÊÇÉ˶ÃÊËɹ ›¹¼ÇÆùÇÊÁƹÎΆÊÇÉ˪ ›¹¼ÇÆùÇÊÁƹÎΆ ›¹¼ÇÆùÇÊÁƹÊɹÒÎΆ ›¹¼ÇÆùÊÇÊƹ £É¹ÊÆÇØÉÊà  Î ›¹¼ÇÆùÊÇÊƹÎΆªÊ

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ

É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾ÊÃÇÅ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾ÊÃÇÅ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¹¼ÇÆù ºÄÇÆιÌÊ ÊÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ÇÊÁƹ þ½É ÇÈÁÄÃÁ ›ÇÊÃÓ¤§ª£¬«¦´¢½Äؽɾ»¾ÊÁÆÔ ›ÇÊÃÓ¤§ª£¬«¦´¢ƹÇÊÆÇ»¾ÈоÄÁÆÆǼÇ»ÇÊùÁÈÉÇÈÇÄÁʹ œÇɺÔÄÕ ½ÉÇ»¹ œÇɺÔÄÕ ÊɾÀù œÇɺÔÄÕ ÊɾÀù¥¹ÑÁƹÃ̺ÅʽÇÊ˹»ÃÇ »¾ÉÁº¹ÆÆÔ¾ÄÁȹ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ÇÊùÎ ÇÊùÎ ÇÊùÎ ÇÊùÎ ÇÊùÎ ÇÊùÎ ÇÊùÎ ÇÊùÎ ÇÊù½»¾ÉÆ¹Ø ºÉÌÊ ÇÊÁƹ º¾É¾À¹Ä׺ǼÇʾоÆÁ؝ÇÊ˹»Ã¹ ÇÊù½ÄØÈÇĹÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ šÉ¹ËÊà Î ÇÊù½ÄØÈÇĹÊÇÊƹ ¡ÉÃÌËÊà Î ÇÊù½ÄØÈÇĹÊÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ÇÊùÁÀº¾É¾ÀÔƾǺɾÀƹØ ÇÊùƾǺɾÀƹØ ÇÊùƾǺɾÀƹØ ÇÊùƾǺɾÀƹØ Ë¾Ê ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇÊùƾǺɾÀƹØÅÅ ÇÊùƾǺɾÀƹØ  ÇÊùƾǺɾÀƹØÅÅ ÇÊùƾǺɾÀƹØÅÅ ÇÊùƾǺɾÀƹØÅÅ

  Ã̺Å ŹÑÁƹ ÑË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ûÅ ûÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÉ ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ É É É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

£ÇÄȹÃÇ»¹¤› ¡¨ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¾É¾»ÇÊËÉÇ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¹ÉÕØ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¹ÉÕØ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¹ÉÕØ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ™ÅÌÉÊËÉÇÂʾɻÁÊ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ ©¾¹ÄÇÅ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

  

ÇÊùƾǺɾÀƹØ  ÅŽÄÁÆÅÎÈÁÄȝÇÊË ÅÇÆ˹¿ ÇÊùƾǺɾÀƹØÄÁÊË»¾ÆÆÔÎÈÇÉǽ ÇÊÁƹ º¾É¾À¹ ÇÊùƾǺɾÀƹØÈÉÇÅÊÌÑù ÊÇÊƹ ÇÊùƾǺɾÀƹØλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅÅÅ ÇÊùƾǺɾÀƹØλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅÅÅ ÇÊùƾǺɾÀƹØλÇÂÆÔÎÈÇÉǽÅÅÅ ÇÊùƾǺɾÀƹØλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ ÅÅÅ ÇÊùǺɾÀƹØ ÇÊùǺɾÀƹØ ÇÊùǺɾÀƹØ ÇÊùǺɾÀƹØÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨Å ÇÊùǺɾÀƹØÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨Å ÇÊùǺɾÀƹØÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨Å ÇÊùǺɾÀƹØÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨Å ÇÊùǺɾÀƹØÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨Å ÇÊùǺɾÀƹØÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ÇÊùǺɾÀƹØɹÀÄʾоÆÁØÈǽÀ¹Ã¹ÀÎÈÁÄȝÇÊ˹»Ã¹ ÅÇÆ˹¿ ÇÊùǺɾÀƹØÊÇÊƹ   ÇÊùǺɾÀÆ¹Ø ºÉÌÊɹÀÄÁÐÆÔÎʾоÆÁ ½Ä ÅÅ ÇÊùǺɾÀÆ¹Ø ºÉÌÊÎÈ»¹ÊÊ ÇÊùǺɾÀÆ¹Ø ƾǺɾÀƹØ  ÅÅ ºÉÌÊ ÇÊùǺɾÀƹØƾǺɾÀƹ؝ÇÊ˹»Ã¹¥ÇÆ˹¿ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ ÇÊùȹÉþËƹØĆϹÎÎÊÇÉ˪ ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎΆÊÇÉË› ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎΆÊÇÉ˪

Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÈÅ ÈÅ ÈÅ

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É †É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É †É ÇËÉ É É É

œÉÌÀÄØà ¡¨ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä £ÌÀÕÅÁÆÇ»›¨ ¡¨ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » œÉÌÀÄØà ¡¨ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ ¤¾ÊÇËÇɼǻÔÂÊÃĹ½ ¥Ìɹ»Õ¾» ¡¨ ¦¾ÃɹÊÇ» ¡¨ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †† ††

40

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎÎÊÇÉË› ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎÎÊÇÉ˪ ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎΆÊÇÉ˪ ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎÎÊÇÉË™› ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎÎÊÇÉ˪ ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎÎÊÇÉË› ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎÎÊÇÉ˪ ÇÊùÈÇĹ ¹Æ¼¹ÉÊùØÊÇÊƹ ÎÎÊÇÉË™› ÇÊùÈÇĹ ÊÇÊƹ ËÇÄÒ ÅÅ ÇÊùÈÉÇÅÊÌÑù ÇÊù˾ÉɹÊƹØ»¾ÄÕ»¾Ë ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎÎÎÊÇÉ˝ ÇÊù˾ÉɹÊƹؼĹ½Ã¹Ø ¹Æ¼¹ÉÊùØĆϹ ÎÎÎÊÇÉ˝ ÇÊù˾ÉɹÊƹØÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ¼Ä¹½Ã¹ØÁ»¾ÄÕ»¾Ë ÎÎ ÇÊù˾ÉɹÊÆ¹Ø À¹ºÇÉƹØ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹ ÊÇÊƹ ¥ÇÆ˹¿ ÉÇ»¹ ¼ÇɺÔÄÕ½¾ÄǻǠ½ÄÁƹ†Å ž»ÉÇ»¹¼ÇÆùÁÀÇÊÁÆÔ ž»ÉǽÉÇ»¹ ËÇÈÄÁ»ÆÔ¾ºÉÁþËÔ XXXHBSBOU†QMBTUDPN ¡ÅÁ˹ÏÁغÉÌʹĆϹÎΝ ¡ÅÁ˹ÏÁغÉÌʹÊÇÊƹÎΪ ¤¾ÊËÆÁϹÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ŹÊÊÁ»º¾É¾ÀÔ ÊÇÊÆÔ ƾžÏÃǾùІ»Ç ¤¾ÊËÆÁÏÔ½¾É¾»ØÆÆÔ¾Ä׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁÁÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁÁ ¤ÁÊË»¾ÆÆÁϹǺɾÀÆ¹Ø ƾǺɾÀ »Ê¾ÎËÁÈÇɹÀÅ©¹ÊÐ¾Ë ½ÇÊË ÅÇÆ˹¿ ¦¹ÄÁÐÆÁÃĆϹ ÊÇÊƹ ÄÁȹ»¹ÊÊ §ºÆ¹ÄÁÐù ƹҾÄÕÆÁà Ñ˹ÈÁÃÁÀÊÇÊÆÔ §ºÆ¹ÄÁÐù ÈÄÁÆËÌÊ »¹¼ÇÆù ÊÇÊƹ §ÈÁÄÃÁ §ÈÁÄÃÁ§¨¡¤£¡§¨¡¤£¡¨Éǽ¹¿¹§ª«™›£™ §ÈÁÄÃÁ ÊËÉ̿ù ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÎ Î Î Î ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄºÉÌÊÎ λÇÂÆÔ¾ÈÇÉÇ½Ô ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÆÇ»¹ÊʝÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÆÇ Ä׺ǾʾоÆÁ¾ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄƾǺɾÀÆÇ  ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀ ƾǺɾÀÇŹº¹ÆÁÁÀºÉÌʹ ½ÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ÊÇÊƹ CSVTUFSFN!ZBOEFYSV ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇÂÎÅÅ ÎÅÅ ÎÅÅ®¨Å ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄǺɾÀÆÇ ƾǺɾÀÆÇ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÊÌÎǽ̺ ºÌà ØʾÆÕ ÇÄÕιš¹É˾ÉÊËÉÇÂŹ˾É ¹»ËÇ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄĹ¼Á ÊËÉÇÈÁĹ ǺɾѾËùÇÊ˹»Ã¹ ¨ÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄԻʾλÁ½Ç»ÇÊùǺɾÀÆ¹Ø ƾǺɾÀÆ¹Ø ºÉÌÊ ¨Ä¹Î¹ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ »ÇÀÅǿƹ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨ÄÁÆËÌÊ ̼ÇÄÇà ÃÇÉǺÇÐÆÔºÉÌÊÁÀÊÇÊÆÔ ¨ÄÁËùËÉÇË̹ÉÆ¹Ø Ä׺¹Ø ¨Ç½½ÇÆÔÆǻԾÎ §¦¨  »Çƹɾ»£ÌË ½ÄØÀ¹ºÌËÇ»ÇÐÆǼÇ ¨ÇÄÃÁ¹º¹ÑÎΆÊÇÉ˶ ¨ÇÄÃÁþ½ÉÊÇÉË™› ª ¨ÇÄÃÁÄÁȹÎΆ ¨ÇÄÃÁÄÁȹÎΆ ¨ÇÄÃÁÇÄÕιÎÎ ¨ÇÄÃÁÇÊÁƹÎΆÊÇÉ˶ ™ › ª ¨ÇÄÇýÄØʹÌÆÔÁÀ™š™±¡ £¹Å¾ÉÌÆ Î ¨ÇÄÇÃÁÀÄÁÈÔÎ ©¾ÂùÃɾȾ¿Æ¹ØÎÎºÊ ªÇÊƹ½ÇÊùÊÌιØǺɾÀƹØÎÎ ªÇÊƹƹҾÄÕÆÁÃÎÎ ªÇÊƹȾÉÁĹÎÎÊ ªÇÊƹ ÄÁÊË»¾ÆÆÁϹƹÄÁÐÆÁÃÎÎ ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ªÉ̺ԽǺÉÇ˽ÇÅÇ»º¹ÆÕ»ƹÄÁÐÁÁÁÈǽÀ¹Ã¹À©¹ÊÐ¾Ë ½ÇÊË ÅÇÆ˹¿ ªÉ̺Ô½ÇÅÇ» ªÉ̺ÔÁÀÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆǼǺÉÌʹ ªËÇĺÀ¹ºÇÉÆÔÂÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆÔÂE† ½ÄÁƹ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ» º¹ÆÕ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ

TUSPZŠHB[FUBSV

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ Ã̺Å ÈÅ ÈÅ ÈÅ   ûÅ ûÅ ÑË Ã̺Å ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å  Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ÑË ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ Ã̺Å ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ     

É É É É É É É É ÇËÉ É É É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç É É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ½Ç¼Ç»ÇÉ É †É É À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ †É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾ÊÇËÇɼǻÔÂÊÃĹ½ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾ÊÃÇÅ £ÇÄȹÃÇ»¹¤› ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ œÉÌÀÄØà ¡¨ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ œÉÌÀÄØà ¡¨ ¾É¾»ÇÊËÉÇ ¾É¾»ØÆÆÔ¾½ÇŹ ¾É¾»ØÆÆÔ¾½ÇŹ ¾É¾»ÇÊËÉÇ ¾É¾»ÇÊËÉÇ  ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » £ÇÀÄÇ»›¡ ¡¨ §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä  œÉÌÀÄØà ¡¨ ¾É¾»ÇÊËÉÇ  °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨  šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾ÊÃÇÅ ¤¾ÊÃÇÅ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾Êª¾É»Áʆ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ œÉÌÀÄØà ¡¨ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †††† †††† †††† †††† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

41


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­šªÎΆÅÅ «×žÆÕ º¹Ã¾ÄÁÀÁÉÇ»¹ÆƹØÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ

     

½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç

­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­£ÎÅÅÑÄÁÍƾÑÄÁÍ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂà «×žÆÕ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅ ÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Ê¹½ÔÁÀŹÊÊÁ»¹º¾É¾ÀÔ ÊÇÊÆÔ ÄÁÊË»¾ÆÆÁÏÔ ±Ë¹Ã¾ËÆÁà ±Ë¹Ã¾ËÆÁÃÎÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ ±Ë¹Ã¾ËÆÁÃÎÎÅÅλÇÂÆÔÎÈÇÉǽ ±Ë¹Ã¾ËÆÁà ÈÉÇ¿ÁÄÁÆÔ ÊËÇÄºÔ ½ÇÊ˹»Ã¹ªÃÁ½ÃÁ ±Ë¹ÈÁÃÎΆ™Ê

     ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÑË ÑË ÑË ÈÅ

½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç     ÇËÉ ÇËÉ     ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ É É É À»ÇÆÁ˾ É

­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ ±¹ÉÑÌÆÇ»ÁÐ ¡¨ §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ » §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† ††

É¾»¾ÊÆdžÈÄÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ 04#ÎÅÅ 04#ÎÅÅ 04#ÎÎÅÅ £ÁÉÇ» ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÆÁÀùØ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† ††

04#ÎÎÅÅÎÎÅÅ £ÁÉÇ» ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ 04#ÅÅ 04#†ÈÄÁ˹ Î Î ™£¯¡¸¦ž§©§œ§ 04#†ÈÄÁ˹ Î Î ™£¯¡¸¦ž§©§œ§ 04#†ÈÄÁ˹  ÅŝÇÊ˹»Ã¹ 04#†ÈÄÁ˹»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ÇÊ˹»Ã¹ 04#†ÈÄÁ˹ÇÊ˹»Ã¹ ™ÊºÇùÉËÇÆÎ ÅÅ œÁÈÊÇùÉËÇÆÅŨ¾ÉÅÕ œÁÈÊÇùÉËÇÆÅŬ͹ œÁÈÊÇùÉËÇÆÅŬ͹

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ÄÁÊË  

ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É É

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ­¹Æ¼É¹½ ™ÊËə ™ÊËə ¹ÂϾ» ¡¨ ©ÇŹÆ×à ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

42

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ยชยซยฉยงยกยซยžยคยตยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฃยงยฆยชยซยฉยฌยฃยฏยกยก ยย›ยจ ยย›ยจรŠร‡ร‰ร‹ ร‰ยนร€ร…ยพร‰ รŽ รŽ ร…ร… ยย›ยจ รŽ  ย† ร…ร… ยย›ยจรŽ ยย›ยจรŽรŽ ยย›ยจรŽรŽ ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยย›ยจ ยยชยจยฆยพยฝร‡ร‰ร‡ยผร‡ ยยชยจ ยยชยจ รŠร‡ร‰ร‹ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยยชยจ รŽ รŽ ร…ยพยบยพร„ร•ร†ยนร˜ ยยชยจรยฝร‰รŠร‹ร‰ร‡ร‚ร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร”รŠร‡รŠรƒ ยนยป ร…ยนร‰ร‘ ยยชยจร…ยพยบยพร„ร•ร†ยนร˜ รŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ ยยชยจรŠร‹ร‰ร‡รร‹ รŽยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยยชยจรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜รŽรŽรŽรŽยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยยชยจรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ยนร˜ รŽร…ร… ยยชยจรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”ยพ รŽ รŽ ยยชยจร‘ร„รร รŽ รŽ ยยชยจร‘ร„รร รŽ รŽ ยจร„รร‹ยน04#ร…ร… ยคยนร‹ยปรร˜ ยฃยนร†ยนยฝยน ยจร„รร‹ยน04#  ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยน รŽ ร…ร… ยปรŠยพรŠร‡ร‰ร‹ยนยร‡รŠร‹ยนยปรƒยนรˆร‡ร€ยปร‡ร†รƒรŒ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร„ยนร…รร†รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รร ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร

ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ รƒรŒยบร…  ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹   รƒยปร… ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹      

ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร†รร€รƒยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ร†รร€รƒยนร˜ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡

ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยฉร‡ร…ยนร†ร—รƒ ยกยจ ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยฆยพรƒร‰ยนรŠร‡ยป ยกยจ ยทย†ร‹ร‰รรยพร†ร‹ร‰ ยฉร‡ร…ยนร†ร—รƒ ยกยจ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฃรŒร€ร˜ ร…ยนยผ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยฉร‡ร…ยนร†ร—รƒ ยกยจ ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยฏยพร†ร‹ร‰รƒร‰ร‡ยปร„ร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยชร‹ร‰ร‹ยพรŽร†ร‡ร„ร‡ยผรร ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽย†ร…ร… รŠร‡ร‰ร‹ ร‘ร„รรร‡ยปร†ยพร‘ร„รรร‡ยป ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนย†ร…ร…ยบยพร‰ยพร€ยน รŽ ยญยนร†ยพร‰ยนย†ร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยปยนรŠรŠร‡ร‰ร‹รร…ยพร†ร‹ยพ ยซยนยปยฝยน ยซร—ร…ยพร†ร• ยร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยญยนร†ยพร‰ยนยญยšยชรŽรŽย†ร…ร… ยซร—ร…ยพร†ร• ยบยนรƒยพร„รร€รร‰ร‡ยปยนร†ร†ยนร˜ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃรŽร…ร…ร‘ร„รรร†ยพร‘ร„รร ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… ยญยนร†ยพร‰ยนยญยฃร…ร… รŽ 

    ร„รรŠร‹ ร„รรŠร‹            

ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร†รร€รƒยนร˜ ร‡ร‹ร‰  ร‰ ร‰ ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยฉร‡ร…ยนร†ร—รƒ ยกยจ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยชร‹ร‰ร‡ร‚ยชร‹ยนร†ยฝยนร‰ร‹ ยฆยพรƒร‰ยนรŠร‡ยป ยกยจ ยฉร‡ร…ยนร†ร—รƒ ยกยจ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยญยนร†ยผร‰ยนยฝ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ ยœร‰ยนร†ยฝยชร‹ร‰ร‡ร‚ยซร‡ร‰ยผ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยญยนร†ยพร‰ยนร‡ร‹ร‰รƒยปร…

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #07 (704) 24.02.14

43


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­£ÅÅ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅĹÅÁÆÁÉÇ»¹ÆƹØ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ»

  ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å

É É ÇËÉ     ÇËÉ ÇËÉ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎÎÅÅ ÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅÊÇÉË «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅÑÄÁÍ »Ä¹¼ÇÊËÇÂùØ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹­ª­ÎΆÅÅ «×žÆÕ ÇËÈÉÇÁÀ» ­¹Æ¾É¹ «­£ÎÅÅ»¹ÊÊ ¯ª¨Î ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨Î ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨Î ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¯ª¨Î ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

    ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÉ̺ԝǬš¹ÆÁ š¹ÆÁ ŹÄÇÖ˹¿ÆǾÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç

«¶ªª

††††

š¾Ê¾½ÃÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹¨¦ Ê˹ÄÕ ùÈɾÅÇÆË ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E†ÅÅ ›ÇÂÄÇà ľƆ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠXXXPNEPNSV œ»ÇÀ½ÁE ÅÅ XXXPNEPNSV œ¾ÉžËÁÞ¿»¾ÆÏǻԠ½ÄØÊÉ̺ǻ XXXPNEPNSV

 ÈÅ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ü ü

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

¾É¾»ÇÊËÉÇ šÌɆ›Ç½ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †††† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÇŹÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ÇŹ º¹ÆÁÁÀºÉÌʹ ÈÉǾÃË»Èǽ¹ÉÇêÃÁ½ÃÁ ÇŹ º¹ÆÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹¨ÉǾÃË ÅÇÆ˹¿ ÇŹ º¹ÆÁ º¾Ê¾½ÃÁÁÀÇÏÁÄÁƽÉÇ»¹ÆÆǼǺɾ»Æ¹ ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ ÈÄÁËÔ ÃÇÄÇÊÆÁÃÁ ½»¾ÉÃÁ ½ÄØŹƼ¹ÄÇ»ÁùÅÁÆÇ» §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø ½¿ÌËÇ»¹Ø XXXPNEPNSV

   ü ÉÌÄÇÆ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

¾É¾»ÇÊËÉÇ §ÅÊÃÁÂÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹Ä §ÅÇÅ ¾É¾»ÇÊËÉÇ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

44

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹاƽÌËÁÊÊ«¾ÉÅÇ ¨¾ÆÇÁÀÇÄÀ¹ÄÁ»Ã¹ Ê˾ÆÔ ÃÉÔÑÁ ÃÉÇ»ÄØ ÈÇËÇÄÃÁ ž¿Ö˹¿Ⱦɾà ¨ÄÁËÔ Ð̼ÌÆÆÔ¾ÈǽùÀ¹Æ ùÀ¹ÆÔ XXXPNEPNSV ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ XXXPNEPNSV ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ» ½¹ÐÆÔνÇÅÁÃÇ» ÊÃÇÅÈľÃËÇÅ

ûÅ  ÑË ûÅ

 É  ÇËÈÉÇÁÀ» É

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¨¾ÆÇÁÀÇƧÅÊà §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÉ̺†ª¾É»ÁÊ

†† †† †††† †† †† †† †† ††

ªÉÌºÔ ºÉÌÊ ½ÇÊù ¼ÇɺÔÄÕ ÊɾÀù ÑȹÄÔ

£ÌÀÕÅÁÆÇ»›¨ ¡¨

††††

ªÉ̺Ôº¹ÆÕ ½ÇÅÇ» ÃÇË˾½¿¾Â ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽ¾É¾»ØÆÆÔνÇÅÇ» º¹ÆÕ ½¹ÐÆÔνÇÅÁÃÇ» ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇùÉùÊÆÔÎÁºÉÌÊÇ»ÔνÇÅÇ»ÇËÍÌƽ¹Å¾Æ˹½ÇÃÉÔÑÁ

 ûÅ 

 ÇËÉ 

¾É¾»ØÆÆÔ¾½ÇŹ ªÉ̺†ª¾É»ÁÊ ªÉ̺†ª¾É»ÁÊ

†† †† ††

ªË¾ÃÄǪ»¾ËÇÈÉÇÀɹÐÆÔ¾ÈĹÊËÁÃÁ§É¼Ê˾ÃÄÇ §ºÉ¹ºÇËùÁÈÇÄÁÉǻùÃÉÇÅÃÁÊ˾ÃĹ À¾ÉùÄ §É¼Ê˾ÃÄÇ  ÅÅ ¨§¤¡£™©š§¦™«  ÅÅ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ˾ÈÄÁÏÔ¯» ÈÉÇÀÉ›ƹÄÁÐÁÁ™£¯¡¸ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ˾ÈÄÁÏÔ¯» ÈÉÇÀÉ›ƹÄÁÐÁÁ™£¯¡¸ ¨ÇÄÁùɺÇƹË ˾ÈÄÁÏÔ¯» ÈÉÇÀÉ›ƹÄÁÐÁÁ™£¯¡¸ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÎÅÅ ÅÅÈÉÇÀ Ï»¾Ë ¨ÇÄÁùɺÇƹËÎÈÉÇÀɹÐÆÔ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÎÅÅÅÅ

ÈÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

ª¹ËÌÉÆ ¨£ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ¯¾ÆËÉ£ÉÇ»ÄÁ ©ÇŹÆ×à ¡¨ ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨ÇÄÁùɺÇƹËɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ½ÄØ˾ÈÄÁÏ ÃÇÀÔÉÕÃÇ» ɾÃĹÅÔ ¨ÇÄÁùɺÇƹËɹÀÄÁÐÆÇÂËÇÄÒÁÆÔ XXXSV ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇËÏ»¾Ë ÈÉÇÀɽÄØ˾ÈÄÁÏ ¨ÇÄÁùɺÇƹËÊÇËÏ»¾Ë ÈÉÇÀɽÄØ˾ÈÄÁÏ ªÁÊ˾ÅÔÈÇÄÁ»¹ÁÈÉÇ»¾ËÉÁ»¹ÆÁع»ËÇŹË ª§«§›´¢ÈÇÄÁùɺÇƹË ªË¾ÃÄÇ   ÅÅËÇÆÁÉÇ»¹ÆÆǾÁŹËÁÉÇ»¹ÆÆǾ ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ªË¾ÃÄÇÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ªË¾ÃÄdž»ÁËÉÁÆÆǾ ) - «¾ÈÄÁÏÔ ÈÇÄÁùɺÇÆ¹Ë ÅÇÆ˹¿ «ÉÁÈľÃÊ     

 ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ  ÑË ûÅ

ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ¦ž§©§œ§ ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ¦ž§©§œ§ ÇËÉ

©ÇŹÆ×à ¡¨ ·†ËÉÁϾÆËÉ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ª¹ËÌÉÆ ¨£ £ÌÀØ Ź¼ £ÌÀØ Ź¼ §Å ¥ ™ÊËə ª¹ËÌÉÆ ¨£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ ›¾ÉËÁùÄÕ ÍÁÉŹ ¨ÉÇɹº ž»ÉÇĹÃÁ ™¦¡ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™¦¡ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ™¦¡ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ž»ÉÇĹÃÁ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£Ä¾Á¥¹ÊËÁÃÁœ¾ÉžËÁÃÁ #FSHBVG(SBOJUÃľÂ½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ÁËØ¿¾ÄǼÇÈÉÁÉǽÆǼÇùÅÆØ #FSHBVG,FSBNJL.BYJNVNÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁÌÊÁľÆÆÔ #FSHBVG,FSBNJL130ÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ ÈǽÎǽÁ˽ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ #FSHBVG,FSBNJLÃľÂ½ÄØÈÄÁËÃÁ #FSHBVG.PTBJLÃľÂº¾ÄÔ½ÄØÅÇÀ¹ÁÃÁÁÈÉÇÀɹÐÆÇÂÈÄÁËÃÁ œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾Â½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»™Ã»¹ÊËÇÈ œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾Â½ÄØþɹÅǼɹÆÁ˹ œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾Â½ÄØØоÁÊËǼǺ¾ËÇƹ ÊÁºÁ˹ œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾ÂÊÌȾÉÈÇÄÁžÉ œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾Â˾ÉÅÇÊËÇÂÃÁ œ¾ÉÃÌľÊ£Ä¾ÂÌÆÁ»¾ÉʹÄÕÆÔ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ™£¯ž¦«† ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ§£ª¡¨¤™ª« ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ«ž£«§© ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁýÄØž¿È¹Æ¾ÄÕÆÔÎѻǻ¶¤¬© ›¡¤™«ž©¥ œ¾ÉžËÁÃÁ ÃľÁ £Ä¾Â»Ç½ÇÊËÇÂÃÁÂ%%% œ¾ÉŹÆÁØ ©ÇÊÊÁØ £Ä¾Â½ÄØÃÇÅžÉоÊÃǼÇÄÁÆÇľÌŹ'PSCP )PNBLPMM 5IPNTJU £Ä¾Â½ÄØÈÄÁËÃÁœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ ·ÆÁÊ £Æ¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ» £Ä¾Â½ÄØØк¾ËÇƹœ¾ÉÃÌÄ¾Ê ›ÇÄŹ §ÅÄ×ÃÊ š¾É¼¹Ì͝ÇÊËÈÇÀ» £Ä¾Â¤¹Ãɹ ,MFP .FUZMBO½ÄØ»ÁÆÁÄÇ»ÔÎ ÍÄÁÀ¾ÄÁÆÇ»ÔÎÁÊ˾ÃÄÇǺǾ» £Ä¾Â¨¾ÉļÁÈʼÁÈÊǻԽÄؼÁÈÊÇùÉËÇƹ £Ä¾ÂÎÇÄǽƹØÊ»¹Éù½¨›®8FSOFS.VMMFS 4JOUFY±»ÔƾÀ¹Å¾ËÆÔ £Ä¾Â·ÆÁÊ £Ä¾Â·ÆÁÊ99* £Ä¾Â·ÆÁʨÄ×Ê ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹Ø#&-*/,"Ä ºÔËÇ»¹ØÈÉÇÍ»¹ÊÊ ¨¾Æ¹ÅÇÆ˹¿Æ¹ØÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØÄÁËÉÇ»

TUSPZŠHB[FUBSV

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ÑË ü žÑÇà žÑÇà ü ü ü ü ÑË ÑË

        ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  É É

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

45


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ªÌÎÁ¾ÊžÊÁ›Ø¿ÌÒÁ¾ ¨ÇÄÔʹÅÇ»Ôɹ»ÆÁ»¹×ÒÁ¾ÊØ›¾ËÇÆÁË ·ÆÁÊ ,OBVG œ¾ÉÃÌÄ¾Ê #FSHBVG #FSHBVG#BV1VU[(JQTÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Ø #FSHBVG#BV1VU[;FNFOUÑËÌùËÌÉùϾžÆËƹØ ,/"6'†¥¨†ÑËÌùËÌÉù¼ÁÈÊÇ»¹Øü°¾ÄغÁÆÊà œ¾ÉÃÌľÊÀ¹ËÁÉù #&3("6' $FSFTJU ÇÈËÇÅ œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹º¾ÀÌʹ½ÇÐƹØ œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹¼ÁÈÊÇ»¹Ø œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹ÈÇÄÁžÉƹػǽÇÊËÇÂÃ¹Ø º¾Ä¹Ø œ¾ÉÃÌľÊÑȹËľ»Ã¹ÍÁÆÁÑƹØ œ¾ÉÃÌľÊÑËÌùËÌÉùϾžÆËƹØ £Ä¾ÂǺÇÂÆÔ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾$FSFTJU¬½ÇºÆ¹Ø½ÇÊ˹»Ã¹ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ªÅ¾ÊÁÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ œ¾ÉÃÌÄ¾Ê $FSFTJ Á½É ±È¹Ëľ»Ã¹4IFFUSPDL ±È¹Ëľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË,3 ±È¹Ëľ»Ã¹›¾ËÇÆÁË-3 ±È¹Ëľ»Ã¹¨Ì͹Ê ±È¹Ëľ»Ã¹¬ÆÁÍÄÇË ±È¹Ëľ»Ã¹­Ì¼¾ÆÍ×ÄľÉ£Æ¹ÌÍ ª¨º °¾ÄغÁÆÊà ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊšÄÁüÁÈÊÇ»¹ØÍÁÆÁÑƹØ ±È¹Ëľ»Ã¹·ÆÁÊ͹ʹ½º¾ÄÔ ±ËÌùËÌÉù›ÇÄŹ†ÊÄǼÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù©Ç˺¹Æ½ £Æ¹ÌÍ ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʼÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù©Ç˼ÁÈʪ«™¦™©«¼ÁÈÊÇ»¹Ø ±ËÌùËÌÉù·ÆÁÊ«¾ÈÄÇƼÁÈÊÇ»¹Ø

žÑÇà ü ü ÑË ü ü ü ü ü ü ȹÐù ü ü  ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

ÇËÉ  É    ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ       

™¦¡ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªËÉÇ¥ǽ¾ÉÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¤¾»Ñ¹ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¨¾ÉÊȾÃËÁ»¹ ¨ÉÇɹº œÄ¹½Ã¾»ÁÐ ¨ÇªËÉÇÂù ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ™ÆËÁʾÈËÁÃÁ½Äؽ¾É¾»¹#BTF #FMPDJE #FMCPS #&-*/," Ä š¹ÄÄÇÆÐÁÃÁÊÃɹÊÃÇ »Ê¾Ï»¾Ë¹ÈÇ3"- ›ÊØÈÉǽÌÃÏÁØ«¡££¬©¡¤™ ÃÇľÉǻù œÉÌÆËœ­† ÃɹÊÆdžÃÇÉÁÐƾ»Ô ʾÉÔ  Áü £É¹Êù £É¹Êù £É¹Êù»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆƹؤ¹Ãɹ 7(5ÄØǺǾ» ÈÇËÇÄÃÇ» »¹ÆÆÇ £É¹Êù¨­†Á®›ɹÀÄÁÐÆÔÎÏ»¾ËÇ» £É¹ÊÃÁ»Ç½ÇÖÅÌÄÕÊÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊ £É¹ÊÃÁÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ £É¹ÊÃÁ†Ä¹ÀÌÉÁ-BTVS 5PQMBTVS 5PQMBTVS67QMVT #&-*/," Ï»¾ËÇ» ¤¹Ã¦¯† ¨­† ®›† ȹÉþËÆÔ ¤¹ÃȹÉþËÆÔ†¹ÄÃÁ½† †ÃÇÅÈÇÄÁÌɾË »Ç½ÆÔ #&-*/," œ¾ÉŹÆÁØ ¤¹ÃÇÃɹÊù¤¹Ãɹ ɹÊË»ÇÉÁ˾ÄÁ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾›ÁÆÁÃÇÉ š¹ÉÕ¾ÉÁ½É ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾¡Æ˾ÉÃ×É ®¹É½ËÇÈ ¡Æ˾É˾ÂÆ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ©¹ÊË»ÇÉÁ˾ÄÕ ©† ©† »ºÇÐþ ùÆÁÊËɾÄ «ÁÃÃÌÉÁņ¹ÆËÁʾÈËÁÃÁ ÃɹÊÃÁ ĹÃÁ ÃÇľÉǻù ¬¹ÂˆÊÈÁÉÁËœ§ª« ºÇÐùÄ ùÆÁÊËɹÄ ¶Å¹ÄÕ¦¯†œ§ª« »Ê¾Ï»¾Ë¹ Áü ¶Å¹ÄÕ¨­†œ§ª« »Ê¾Ï»¾Ë¹ Áü 

Ä ÑË ü Ä ü ü ü Ä Ä ü ü ü ü ü  ü ü

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  É ÇËÉ ÇËÉ »ƹÄÁÐÁÁ  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

ž»ÉÇĹÃÁ §É¼É¾ÅÊËÉÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ªËÉÇÁ˾ÄÕ ¤¾»Ñ¹ ™¦¡ ¦Ç»Ô©¾¼ÁÇÆ ªËÉdž¥¹Ê˾É £ÌÀØ Ź¼ ž»ÉÇĹÃÁ §É¼É¾ÅÊËÉÇ ž»ÉÇĹÃÁ ¨ÇªËÉÇÂù ¨ÉÇɹº ¨ÉÇɹº §Å ¥ §Å ¥ §ÅÇÅ §É¼É¾ÅÊËÉÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇ §É¼É¾ÅÊËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ 04#†,30/0 ,SPOPTQBO 04#†ÈÄÁ˹ÎΩÇÊÊÁØ 04#†ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾ÈÄÁËÔ Î XXXSV 04#†ÈÄÁ˹ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅŝÇÊ˹»Ã¹

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ

ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ

§Ë½¾Ä†Ã¹ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ·†ËÉÁϾÆËÉ ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† ††

šÁËÌÅÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ üÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ šÁËÌÅ ŹÊËÁùºÁËÌÅƹØ»žÑùÎ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ .630- £¹Ð¾ÊË»Ç ɹÀÌÅƹØϾƹ™£¯¡¸ ›Ç½ÇÊËÇÃÁž˹ÄÃÉ̼ÄǼÇʾоÆÁØ¥¨¨©žª«¡Ÿ ›Ç½ÇÊËÇÃÁž˹ÄÈÉØÅÇ̼ÇÄÕÆǼÇʾоÆÁØ¥¨¥§ž©¦

žÑÇà žÑÇà ÑË 

ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ›§¦¡«ž ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ™ÊËə £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

†† †† †† †† †† †† ††

46

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ 1MBTUNP ¨›® º¾ÄÔ¾ ÃÇÉÁÐ ÊÃÁ½ÃÁ ›Ç½ÇÊËÇÃÁ.VSPM £¹Æ¹½¹ ÈĹÊËÁà ›ÇÄÇÃÆÇÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǾÅÁÃÉǹÉÅÁÉÌ×Ò¾¾½º¾ËÇÆÇ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇÈË ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁ»ǽÆÇÅžÊ˾ ›Ê¾½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹¨©§­¦™ª«¡¤ °ž©ž¨¡¯™¦ž§©§œ§ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU§ÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É§ÍÁϽÁľÉÔ ¡À½¾ÄÁؼÁºÃÁ¦¹À¹Ã¹ÀÄ׺ÇÂÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁÁ XXXSV £ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾½ÄØž˹ÄÄÇоɾÈÁÏÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £Çƾà ¾Æ½Ç»¹ ÈĹÆÃÁ½ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ £ÉÇ»ÄØ §Æ½ÌÄÁÆΠņÂÄÁʈ»Èǽ¹ÉÇà £ÉÇ»ÄØ ͹ʹ½Ô ʹ½ÁƼ ºÄÇÆιÌÊ ½ÇºÇÉÆÔ¾ÖľžÆËÔ ¥ÇÆ˹¿ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ »¾ËÉǻԾ ÃÇÆÕÃÁ ¾Æ½Ç»Ô¾ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ »Ç½ÇÊËÇÃÁž˹Ä ÈĹÊËÁà £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ À¹Å¾ÉÁɹÊо˺¾ÊÈĹËÆÇ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ £Ä¹Ì½Á†ÉÁÊÌÆÇüÄÁÆØÆÇÂоɾÈÁÏÔ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ľÊËÆÁÏÔÊÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÅÁ

ûÅ ü ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÄÁÊË ÑË ûÅ ûÅ ÑË

ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ›§¦¡«ž ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ

ªÁºÁ˧ÅÊà £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ™ÊËə ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ·†ËÉÁϾÆËÉ ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÁºÁ˧ÅÊà £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ƹɾÀù»ɹÀžÉ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ Ǽɹ¿½¾ÆÁØÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ¨ÉÁÀŹ†ÊËÇÂÃÇÊËÕÏ»¾Ë¹Á¼ÄØÆϹ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ¨ÉÁÀŹ†Ï»¾Ë¹ž˹ÄÄÁÃÁ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ Êƾ¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄÕ £ÉÇ»Ä؛ʾ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇÆ¹Ë ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»Ä؛ʾ½ÄØÃÉÇ»ÄÁ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇÆ¹Ë ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»Äج˾ÈÄÁ˾ÄÁ«ž®¦§ ¤™¢¦©§£ «¡ª¥™ ÊÇËÈÇÄÁùɺ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄØ¥ž«™¤¤§°ž©ž¨¡¯™ §š§©£™ ª£¡£¡ £ÉÇ»ÄØœ¡š£™¸°ž©ž¨¡¯™ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»ÄبÉÇÍƹÊËÁħ¯¡¦£§› ÊÇËÈÇÄÁùɺ ʹÅÇɾÀÔ™£¯¡¸ £ÉÇ»Äب§¤¡£™©š§¦™«†«ž¨¤¡¯´ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ½ÇºÇÉù™£¯¡¸ £ÉÇ»Äب§¤¡£™©š§¦™«†«ž¨¤¡¯´ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ½ÇºÇÉù™£¯¡¸ £ÉÇ»Äب§¤¡£™©š§¦™«†«ž¨¤¡¯´ ÊÇËÈÇÄÁùɺ ½ÇºÇÉù™£¯¡¸ ¤ÁÊË»ÇÄÆÁÊËÔ§ƽÌÄÁÆ Î Å ¼»ÇÀ½Á»ÃÇÅÈľÃ˾ ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾É ¤ÁÊ˼Ĺ½ÃÁ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ½ÇÅÅ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ¤ÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ ÊÈľÆÃÇ ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ¦¹ÊÃĹ½¾ÁÈǽÀ¹Ã¹À XXXSV ¤ÁÊËÈÄÇÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÆÔÅÈÇÃÉÔËÁ¾Å XXXSV ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ¥¨† ¹Å¾É©¹ÊÐ¾Ë XXXSV ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¦ª† ¹Å¾É©¹ÊÐ¾Ë XXXSV ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊÐ¾Ë XXXSV ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊÐ¾Ë XXXSV ¤ÁÊËÈÉÇÍÁÄÁÉÇ»¹ÆÆÔª† ¹Å¾É©¹ÊÐ¾Ë XXXSV ¤ÁÊËÊ˾ÃÄÇŹ¼ÆÁ¾»Ô »Ä¹¼ÇÊËÇÂÃÁ ǼƾÌÈÇÉÆÔ XXXSV ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ ¤ÁÊËÔ»ÇÄÆÁÊËÔ¾§¦¬¤¡¦ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹É ™¥ž© ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ«¾ÎÆÇÆÁÃÇÄÕ »»¾½É¾ ü ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹؽÄؼÁºÃÇÂоɾÈÁÏÔ ­ÁÃÊ¾É ¥¹ÊËÁùºÁËÌÅƹØÃÉÇ»«¾ÎÆÇÆÁÃÇÄÕ «¾ÎÆÇŹÊË »»¾½É¾ ü ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›® ¹Å¾É ¥¾ÅºÉ¹ÆÔÈÇÄÁžÉÆÔ¾«¨§ ¨›®¨ÉǾÃË ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ§ª«™›£™ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»ɹÀžÉ¥§¦«™Ÿ

ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ Ìȹà ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË »¾½ÉÇ »¾½ÉÇ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ž±ž›§ ›§¦¡«ž ¦ž§©§œ§  ›§¦¡«ž ¦ž§©§œ§ ÇËÉ  ›§¦¡«ž ž±ž›§ ¦ž§©§œ§ ¦ž§©§œ§ ¦ž§©§œ§ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ É É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ªÁºÁ˧ÅÊà ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª›  ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹª¬¨ž©¥§¦«ž©©ž¢ ©™ª¨©§™Ÿ™™£¯¡¸ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ#BOHB¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ.POUFSSFZ Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ/PSNBO ©™ª°ž«šžª¨¤™«¦§ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ/PSUIFSO4IBLF¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ™Æ½¹ÄÌÀÁØ ¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ 

¦ž§©§œ§ ¦ž§©§œ§ ¦ž§©§œ§ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¹ÂϾ» ¡¨ ¡¦ª¡ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÇËÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.14

47


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ»Ê¾Ï»¾Ë¹ ™¥ž© ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ¥ÇÆ˾Éɾ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹÊÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁÅÁ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹªÌȾÉÅÇÆ˾Éɾ ÃÇÅÈľÃ˹ÏÁØ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ƹɾÀù»ɹÀžÉ

ûÅ  ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É

¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÁºÁ˧ÅÊà §Ë½¾Ä†Ã¹

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÈÉÇÍƹÊËÁÄ ʹÅÇɾÀÔ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹšÇľ¾ÇË˾ÆÃÇ»»Á½Ç» ¥¾Ë¹ÄÄÇоɾÈÁϹ§ËÀ¹Å¾É¹½ÇÅÇÆ˹¿¹ XXXSV §Ãƹ7&-69ŹÆʹɽÆÔ¾ ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §Ãƹ¥™¦ª™©¦´ž7&-69 ™¥ž©†¥§¦«™Ÿ §ÃÇÆÆÔ¾§«£§ª´Á§«¤¡›´ §Æ½ÌÄÁÆ

    ÄÁÊË

ÇËÈÉÇÁÀ» ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¾É¾»ØÆÆÔ¾½ÇŹ £ÌÊËÇ» ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ·†ËÉÁϾÆËÉ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ·†ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔ À¾Ä¾ÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇÃ¥§¦«™Ÿ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇ꣡£¡ §Æ½ÌÄÁÆ»ÇÄÆÁÊËÔ¾ÄÁÊËÔ ÃɹÊÆÔ ¼»ÇÀ½Á»Èǽ¹ÉÇà ™¥ž© §Æ½ÌÄÁÆÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô §Æ½ÌÄÁÆ Î Å ÃɹÊÆÔ ÃÇÉÁÐƾ»Ô À¾Ä¾ÆÔ §Æ½ÌÄÁÆ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ½ÇÊ˹»Ã¹ §ËÃÇÊÔ ÇËÄÁ»Ô¥ÇÆ˹¿ ¨¾ÆÇÁÀÇÄÀ¹ÄÁ»Ã¹ Ê˾ÆÔ ÃÉÔÑÁ ÃÉÇ»ÄØ ÈÇËÇÄÃÁ ž¿Ö˹¿Ⱦɾà ¨Ä¾ÆùÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø »¾ÊÕ¹ÊÊÌƹÊ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹ØÅÃÉ ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ XXXSV ¨ÄÁ˹04#ÎÎÅÅ °¾ÎÁØ ¤¹Ë»ÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ª«™›£™ ¨É¹ÂžÉ ¨ÉÇÍÁÄÕƹÈɹ»ÄØ×ÒÁÂνÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÈÇËÇÄÇÐÆÔÂÎ ½ÄÅ Ë ¨ÉÇÍÁÄÕÑÄØÈÆÔ¨±† Ê˹ÄÕÇÏÁÆà ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍÁÄÕÑÄØÈÆÔ¨±† Ê˹ÄÕÇÏÁÆà ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍÄÁÊËÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹÑ »Ê¾Ï»ÁɹÀÅ ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ Ï»¾Ë ÏÁÆà £©§›¤¸ ­™ª™™ÃÏÁØ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÁÄÁÇÃɹÑ ¥¨† ¥¨† ¥¨† ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÁÄÁÇÃɹÑ ¦ª† ª† ¦† ¦† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÇÏÁÆÃÁÄÁÇÃɹÑ ª† ¥¨† ¥¨† ¥¨† ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÎ ÇÃɹѾÆÆÔª

ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË    ÉÌÄÇÆ ûÅ »¾½ÉÇ  ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇÈËÇ»¹Ø À»ÇÆÁ˾ ÇÈËÇ»¹Ø À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÆÁÀùØ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ É

šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÁºÁ˧ÅÊà §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¨¾ÆÇÁÀÇƧÅÊà §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ­¹Æ¼É¹½ ­¹Æ¼É¹½ ·†ËÉÁϾÆËÉ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÊËə £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† 25534

¨ÉÇÍƹÊËÁÄÎ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔª Ë ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÎ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔª Ë ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ»¹ÊÊÊÇÊÃĹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĽÄØ ™š§©™ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ£©§›ž¤µ¦´¢ª† ¥¨†ÏÁÆà ÇÃÉ©™ª°ž« ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ¦§›¡¦£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦžª¬²¡¢¦† ¦† ¦†§ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦžª¬²¡¢¦ª† ¦ª†ÏÁÆà ÇÃɨ©§ž£« ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔÂÈǽž©ž›§ Èǽ£™¥ž¦µ½ÄØÀ¹ºÇɹ ½ÄØ͹ʹ½¹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÃɹѾÆÆÔ ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÄ׺ÔÎɹÀžÉÇ» ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÁÇÃɹѾÆÆÔ ƹɾÀùÈÇɹÀžÉÌ »ƹÄÁÐÁÁ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔª† ª† ª† ¥¨† £ÌÈÇĹ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÔËÁ¾Åª† ª† ª† ¦ª† Ä׺¹Ø½ÄÁƹ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ª† ¦† ¦† ª† ¦ª† ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ†ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇÃɹѾÆÆÔ Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ» ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ¦ ¦ ¦ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ¦† ¦† ¦†§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÃɹѾÆÆÔ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª†ÏÁÆà ÇÃÉ ™¥ž© ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ ª ª

48

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.14

ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ  ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ 

É É ÇËÉ ÇËÉ ̽Á»ÁË ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇË É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ɹÊÈÉǽ

œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ªÇ×ÀªËÉÇ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ªÇ×ÀªËÉÇ £ÌÊËÇ» ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹ ªÇ×ÀªËÉÇ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨ÉÇÍƹÊËÁĪ† ª† ª† ª†ÇÏÇÃÉ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ ÈÇÄÁÅ¾É »ƹÄÁÐƹÊÃĹ½¾ ɾÀùÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ¨ÉÇÍƹÊËÁĤ׺Ç£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ÊÇËÈÇÄÁùɺ™£¯¡¸ ¨ÉÇÍƹÊËÁĤ׺Ç£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ À¹Å¾É ɹÊÐ¾Ë ÊÇËÈÇÄÁùɺ™£¯¡¸ ¨ÉÇÍƹÊËÁÄ¥§¦«™Ÿ §ª«™›£™ ¨ÉÇÍƹÊËÁĦ§›¡¦£™¨ÇÄÁùɺÇƹËÈÉÇÍÁÄÕ¥¨† ©Ìº¾Å¹ÊË©¦£ ©¦¨ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨ ©¦£ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨† ûÅ ©¦£† ûŝÇÊËÈÇÀ»ÇÆÃÌ ©Ìº¾ÉÇÁ½©££ ©£¨ ©¨¨ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨ ©££ ©£¨ÇÊ˹»Ã¹ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨ ©£¨ ©££ ©Ìº¾Å¹ÊË©¦¨ ©¦£ ªË¾ÃÄÇÁÀÇÄ®¨¨ ®£¨ ©Ìº¾ÉÇÁ½©¨¨† ûÅ ©£¨† ©££† ûŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ÉÌÄÇÆ  ÉÌÄÇÆ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ

¡¦ª¡ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ÊËə ™ÊËə §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ©ÇŹÆ×à ¡¨ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ©ÇŹÆ×à ¡¨ ªËÉǪ˹ƽ¹ÉË ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼ ª¹Â½ÁƼ-†ºÉÌÊ 8PPETUPLÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ£¹Æ¹½¹ ª¹Â½ÁƼ›¡¦¡¤§›´¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼ›¡¦¡¤§›´¢¥§¦«™Ÿ†§ª«™›£™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠÀ¹Å¾É ɹÊоËšžª¨¤™«¦§ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊÇÉËÁžÆË »ƹÄÁÐÁÁ ª¹Â½ÁƼ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢Ï»¾ËÇ» ™¥ž©†©™ª°ž« ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ª¹Â½ÁƼ¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢§ª«™›£™ ¥§¦«™Ÿ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ£™°žª«›§ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM £¹Æ¹½¹ ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ.VSPM £¹Æ¹½¹ ©¹ÊÊÉÇÐù

 ÑË ûÅ ûÅ  ÑË ûÅ ûÅ ûÅ  

 ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÎÇÉÇѹØ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾

œÄ¹½Ã¾»ÁÐ §Ë½¾Ä†Ã¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¹ÂϾ» ¡¨ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §Ë½¾Ä†Ã¹ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §Ë½¾Ä†Ã¹ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

49


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ/*$0-- ÇÍÁϽÁÄ¾É ™¥ž© ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ1-"45.0 ÇÍÁϽÁÄ¾É ©™ª°ž« ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ»¹ÊÊ »¦™¤¡°¡¡ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØžË ÇÏÁÆà ÇÃɹѧËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ

  ÈÅ

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÄÁÐƹØ ÇËÉ

¹ÂϾ» ¡¨ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¡¦ª¡

†† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄɹÀÄÏ» XXXSV ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹Ä ÈĹÊËÁà ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ɹÊÈÉǽ¹¿¹ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØž˹ÄÄÁоÊùئ™žŸ¦™¸

  

ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÎÇÉÇѹØ

·†ËÉÁϾÆËÉ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† ††

ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥ž«™¤¤¡°žª£™¸ÊǺÊË»¾ÆÆǼÇÈÉÇÁÀ» ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØ¥§ž©¦ ÇÍÁϽÁÄ¾É ¥§¦«™Ÿ œ™©™¦«¡¸ ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊË œ¾ÉŹÆÁØ XXXSV ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø.630- 361-"45 ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹØÈĹÊËÁÃÇ»¹Ø1-"45.0 ªÁÊ˾Ź»Ç½ÇÊËÇÐƹب©žª«¡Ÿ ÇÍÁϽÁÄ¾É ª£¡£¡ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÆËÎ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ¨œª ªÁ¼Å¹ƾÊÌÒÁ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨¨ ½ÄØÈÉǼÇÆÇ» Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇËÈÉÇÁÀ» «¾ÉÅÇÈÉÇÍÁÄÕ«¨ª ½ÄØÊËǾÃÁÊËÉÇÈÁÄ Ê˹ÄÕÇÏÁÆçËÈÉÇÁÀ» ¬ÈÄÇËÆÁ˾ÄÕ½ÄØÈÉÇÍƹÊËÁĹ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ*$01"- »Ç½ÇÊËÇÃÁ/*$0-- °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ,"5&1"-»¹ÊÊ

   ÈÅ ÑË  ÈÅ ÈÅ ÈÅ  ûÅ 

ÊÌȾÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇËÉ ÇË É ÇËÄÁÐƹØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ

§ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ·†ËÉÁϾÆËÉ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ ¡¦ª¡ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9 *,01"- 4)*/(-"44 5*-&3$"5 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ36'-&9 »Ç½ÇÊËÇÃÁ1-"45.0 °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ4)*/(-"44 »Ç½ÇÊËÇÃÁ¥§ž©¦ °¾É¾ÈÁϹºÁËÌÅƹØ5&(0-" »Ç½ÇÊËÇÃÁ¨©žª«¡Ÿ

ûÅ ûÅ ûÅ 

ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¹ÂϾ» ¡¨

†† †† †† †† †† †† ††

°¾É¾ÈÁϹ¼ÁºÃ¹Ø©ÌÍľÃÊ ¡ÃÇÈ¹Ä ±ÁÆ¼Ä¹Ê ¾Ã¾ °¾É¾ÈÁϹÃÉÇ»¾ÄÕÆ¹Ø ÅؼùØ£¹Ë¾È¹Ä ­ÁÆÄØƽÁØ °¾É¾ÈÁϹž˹ÄÄÁоÊùØ+PLFS¥°† Ï»¾ËÇ»§ËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ °¾É¾ÈÁϹƹËÌÉÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþÁÈǽÀ¹Ã¹À »Ê¾½ÇºÇÉÖľžÆËÔ ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ±Á;ÉÁ½ÉÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔÊÇÊà ¹» ŹÉÑ ±Á;ÉÈÄÇÊÃÁÂÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¶Ä¾Å¾ÆËÔº¾ÀÇȹÊËÆÇÊËÁÃÉÇ»ÄÁªÆ¾¼ÇÀ¹½¾É¿¹Ë¾ÄÁÁ½É ¶Ä¾Å¾ÆËÔÃÉÇ»ÄÁ½ÇºÇÉ ÈĹÆÃÁËÇÉϾ»Ô¾ ÄǺǻԾ ÃÇÆÕÃÁ »Ç½ÇÊËÇÃÁ 

 ûÅ ÑË ÄÁÊË ÄÁÊË 

ÆÁÀùØ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ 

·†ËÉÁϾÆËÉ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¡¦ª¡ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ £ÌÀØ Ź¼ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ·†ËÉÁϾÆËÉ ¾É¾»ØÆÆÔ¾½ÇŹ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

50

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØ ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ ÈÄÁËÔ ÃÇÄÇÊÆÁÃÁ ½»¾ÉÃÁ ½ÄØŹƼ¹ÄÇ»ÁùÅÁÆÇ» ¨ÄÁËÔ Ð̼ÌÆÆÔ¾ÈǽùÀ¹Æ ùÀ¹ÆÔ XXXPNEPNSV ™ÉÅÇÍÇÄ ™ÉÅÇÍÇÄËÁÈ› ÇËɹ¿¹×Ò¹Ø˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ ™Êº¾ÊËÄÁÊË XXXPNEPNSV ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠXXXPNEPNSV ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù XXXPNEPNSV ›¹Ë¹º¹À¹ÄÕËÇ»¹ØÁǼƾÀ¹ÒÁ˹«¡ §¤½Ç¼É¹½ ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E†ÅÅ XXXPNEPNSV ›ÇÂÄÇÃľƆ½¿ÌË ž¿»¾ÆÏǻԠXXXPNEPNSV œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؆ÅÅ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆÆ¹Ø XXXPNEPNSV

 ûÅ ûÅ ü ü ü Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ Ã̺Å Ã̺Å

ÇËÈÉÇÁÀ» É »ƹÄÁÐÁÁ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ»

§ÅÇÅ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦Ç»Ô©¾¼ÁÇÆ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¦ª« §ÅÇÅ §ÅÇÅ šÇ¿Ç»ÊÃÁ §ÅÇÅ

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† 

œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ œÉ¹ÆÌĹ»ÊȾƾÆƹ؝ÇÊ˹»Ã¹ ž»ÉÇËÁÀÇÄ ž»ÉÇĹÂË ÈÄûÅ »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØû¹ÉËÁÉÔÁ½ÇŹž»ÉdžšÄÇÃÅÅ  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØû¹ÉËÁÉÔÁ½ÇŹªÇÆǨĹËÅÅ  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØû¹ÉËÁÉÔ« ¡†«¾ÉÅÇ »ÌÃÇ¡ÀÇÄÅÅ  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØȾɾ¼ÇÉǽÇÃ&630†«¡ §¤ÅÅ  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØȾɾÃÉÔËÁ¨¾ÆÇ˾ÉŤ¶ ÅÅ  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØÈǽȹÉþËÁĹÅÁƹË'MPP3FT ÅÅ  »ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁØÈÉÇ;ÊÊÁÇƹÄÕƹØ ¡ÀÇÄĹËsÈÇÃÉÔËÁ¾¿Á½ÃÇþɹÅÁоÊÃǾÅÆǼÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆǾ ¡ÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø&630†«¡ §¤»Ê¾ÎÈÄÇËÆÇÊ˾ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄؽÔÅÇ»ÔÎËÉ̺¥š§©ÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÅÅ ¦œ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄØʹÌÆÔ¨¾ÆÇ˾ÉņÅÅÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔ½Ǽɹ½ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄØÊÁÊ˾Å»¾ÆËÁÄØÏÁÁ¥š§©†­Ç˽ÇÅÅ ǼƾÀ¹ÒÁ˹ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄØÊ˾Æ3FT8BMM ÅÅ »¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ ÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄØ˾ÈÄǼÇÈÇŨ¾ÆÇ˾ÉŤ¨ ¶ÃÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁؽÄØËÉ̺»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁبÇÉÁľÃÊ«ËÇÄÒÁÆdžÅÅ ¡ÀÇÄØÏÁØ£¹ÉËÇƺ¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÅŽǼɹ½¦œ ¡ÀÇÄØÏÁØ¥¹Ë¨ÉÇÑÁ»ÆÇš¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÅŽǼɹ½¦œ ¡ÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹؙÉÅÇÍÇÄƹÊ˾ÃÄÇʾËþ ¡ÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×ҹبÇÉÁľÃÊÊÍÇÄռdžÅÅ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹعÄ×ÅÁÆÁ¾»ÇÂÍÇÄռǨ¾ÆÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁبÇÉÁľÃÊ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆƹØž˹ÄÄÁÀÁÉĹ»Ê¹ÆÇŶÃÇÍÇÄ ¡ÀÇÄØÏÁØËÉ̺ƹبÇÉÁľÃÊ

Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ Ä Ã̺Å ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÄÁÊË ÌȹÃ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ

É ÆÁÀùØ É ½ÇÉ É ½ÇÉ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇË É É É É ÇËÉ É ÇËÉ ÇË É

«¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹ÉËÇƺ¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÅŧ¼Æ¾À¹ÒÁËÆÔ½Ǽɹ½¦œ £ÉÇÑùȾÆÇÈĹÊËÇ»¹Ø XXXPNEPNSV ¥¹ËǼƾÀ¹ÒÁËÆÔÂ¥š§© ¥¹ËÔÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔ¾¥ ¥ ¥ ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡ ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð ¥¹ËÔ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹½É¾»¾ÊÁÆÔ ¼ÉÌÈȹ ™§©Ç¼Æ¾½¹ ¨¹ÃÄØ»ÇÂÄÇÐƹØÎÅ ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ½¿ÌËÇ»¹Ø XXXPNEPNSV ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØ ÄÕÆØÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨¹ÃÄØľÆËÇÐƹØÅ Å ¨¹ÃÄØË×à ü ü ¨¹ÃÄØË×ÃÇ»¹Ø XXXPNEPNSV ¨¹ÃÄØ Ë×Ãü ü ľÆËÇÐƹØŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¹É¹ÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¨¾ÆÇÁÀÇÄÀ¹ÄÁ»Ã¹ Ê˾ÆÔ ÃÉÔÑÁ ÃÉÇ»ÄØ ÈÇËÇÄÃÁ ž¿Ö˹¿Ⱦɾà ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ

ÄÁÊË Ã̺Å ÉÌÄÇÆ Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ü ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ  ü ü  ÑË

É ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ 

¦ª« §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË «¾ÈÄÇ»Áà ¨£­ ¹»Ç½š™«¡  £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ §ÅÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÇÅ §ÅÇÅ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ §ÅÇÅ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ¨¾ÆÇÁÀÇƧÅÊà ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† ††

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¡ÀÇÄØÏÁØÇËɹ¿¹×Ò¹ØÇËÉûÅ

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.14

51


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊËÎÎÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊË»¹Êʝ§ª«™›£™ ¨¾ÆÇÈĹÊË¥ÎÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ÅÅ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑù ½ÇÊ˹»Ã¹

ÑË ÑË ÑË Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË 

  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É É É É É É 

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ×ÀªËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† Î †ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÎÅŝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†͹ʹ½ÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª† ÃÉÇÑù ½ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆԝÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˨ªš†ª†ÎÄ׺ÇÂËÇÄÒÁÆÔ ¨¾ÆÇÈĹÊ˪†ª†ª†ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ XXXSV ¨¾ÆÇÈĹÊË XXXPNEPNSV ¨¾ÆÇÈĹÊ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹÊ˝ÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈĹʈÃÉÇÑù ¨¾ÆÇÈľÃÊ Î ÅÅ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ ¨¾ÆÇÈľÃÊ»¹ÊÊ ½¾Ñ¾»Ç ¨¾ÆÇÈľÃÊ «¾ÎÆÇÈľÃÊ ªËÇÈľÃÊ ªËÁɾÃÊ ¨ž¦§¨¤ž£ªÇÊ˹»Ã¹ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊ˾ÉÇÄ «ž®¦§¨¤ž£ª ¨ž¦§¨¤ž£ª ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ»¹ÊÊ ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ¨¾ÆÇÈÄÖÃÊ Î Î   ¨¾ÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ XXXSV ¨¾ÆÇÊ˾ÃÄǼɹÆÌÄÁÉÇ»¹ÆÆǾ¥† ¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ ¨¾ÆÇ˾ÉÅÈÇÄÁÈÉÇÈÁÄ¾Æ ½ÌºÄÁÉÇ»¹ÆÆÔž˹ÄÄÁÀÁÉĹ»Ê¹ÆÇÅ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø Ñ  

ÄÁÊË Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË ÄÁÊË Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÄÁÊË  ÄÁÊË  Ã̺Å Ã̺Å ÄÁÊË ÑË Ã̺Å ÑË ûÅ ûÅ ÈÅ ûÅ

ÆÁÀùØ É É É É É É É É É É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» Ç˽Áľɹ Ç˽Áľɹ É ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ

ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªÇ×ÀªËÉÇ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ·†ËÉÁϾÆËÉ §ÅÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ «¾ÈÄÔ½ÇÅ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ šÇ¼ÇÅÇÄÇ»ª› ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¹ÂϾ» ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ·†ËÉÁϾÆËÉ ¨ÉǾÃËÊËÉÇÂÃÇÅÈľÃÊ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ ¥ÇÉÇÀ ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨ÄÁËÔÅÁƾɹÄÇ»¹ËÆÔ¾¨† ¨† ¨† ¨¨Ÿ† ¨ÄÁËÔȹÀǼɾºÆ¾»Ô¾ ÈÌÊËÇ˾ÄÔ¾ÁÈÇÄÆÇ˾ÄÔ¾ÎÎÅÅ ¨ÇÄÁÊËÁÉÇÄÖÃÊËÉ̽ÁÉÇ»¹ÆÆÔ†ÅÅ ¨ÇÉÁľÃÊÅÅ ¨ÇÉÁľÃÊÁ¨¾ÆÇ˾ÉŻʾλÁ½Ç» ¨ÇÉÁľÃÊÈÇÄÁÖËÁľÆ»ÊȾƾÆÆÔ»¹ÊÊ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ XXXPNEPNSV ªÃǺÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾½ ÅÅ XXXPNEPNSV ªÃÇÉÄÌȹ¨¨¬ E†ÅÅ ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ©ª«† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇÈĹÊËÁ骫† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶†«†«† ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ † ¶ † ªË¾ÃÄÇËùÆÕ¶ †

ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ  ÇË É À»ÇÆÁ˾ É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

§ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ «¾ÈÄÇ»Áà ¨£­ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ 1SPSBC Ź¼ ¦ª« œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ¨¾Ë¹Ä §« œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË «¾ÈÄÇ»Áà ¨£­ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË «¾ÈÄÇ»Áà ¨£­ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

52

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ªËÁÉÖÃÊsÖÃÊËÉÌÀÁÇÆÆÔÂȾÆÇÈÇÄÁÊËÁÉÇÄ ªËÇÈľÃÊ Î ÅÅ ÅŝÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇÀ»ÌÃÇÁÀÇÄØÏÁض£§«ž¨¤¡¦ ÖÃÇÄǼÁÐÆÇÁ½Çļǻ¾ÐÆÇ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ&630†›¾Æ˦½ÄØ͹ʹ½Ç»ÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ&630†¤™¢«º¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø†üÃ̺Å «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ&630†¤¡«­º¹À¹ÄÕËǻԦœÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ&630†«¡ §¤ùžÆƹØ»¹Ë¹»Ê¾ÎÈÄÇËÆÇÊ˾ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,/"6' *407&3 «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ,OBVG *TPWFS 6STB 3PMMFUÁ½É XXXSV «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ™£ª¡ ¶£§›ž© «ž®¦§ ©ÇÃĹÂË «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕË-JOFSPDL ¶ÃÇ»¾É ©ÇÃĹ½ÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø3PDLXPPM¤¹ÂËš¹ËËÊ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾§ª«™›£™ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁغ¹À¹ÄÕËÇ»¹Ø»ƹÄÁÐÁÁƹÊÃĹ½¾ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄغ¹ÆÕ ʹÌÆ ˾ÈÄÔÎÈÇÄÇ» XXXSV «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØʹÌÆÔ¨¾ÆÇ˾ÉŤ­½Ç¼É¹½†ÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØÊ˾Æ»¾ÆËÁÄÁÉ̾ŹØ3FT8BMM ÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØ˾ÈÄǼÇÈÇŨ¾ÆÇ˾ÉŤ¨ ¶ÃÇÍÇĆÅÅ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁؽÄØ͹ʹ½¹ÁÃÉÇ»ÄÁ3PDLXPPM «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÁÀº¹À¹ÄÕËÊÌȾÉËÇÆ»ÇÄÇÃƹš™«¡  ƾ¼ÇÉ×Ð «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ¥š§©†­º¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂƾ¼ÇÉ×ÐÁ½Ǽɹ½ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØÅÁÆ»¹Ë¹,OBVG *TPWFSÇÊ˹»Ã¹ÈÇÀ»ÇÆÃÌ «¾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁض£§«ž¨¤¡¦ Î Î  ›ƹÄÁÐÁÁ ¬Ë¾ÈľÆÆÔ¾͹ʹ½ÆÔ¾ȹƾÄÁ6/*1"/ »¹ÉÁ¹ÆËÇ»ɹÊÏ»¾ËÃÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÁ»ÉÌÄÇƹÎÁÈÄÁ˹ΦÁÀϾÆÔ›ÇÀŽÇÊË XXXSV ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¤¹ÂÆÉÇà ©ÇÃĹÂË ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨ž¦§¨¤ž£ª ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¨ž¦§¨¤ž£ª ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ±¡©§£¡¢›´š§© ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¤¹ÂÆÉÇä¹ÂËÖÍ;ÃË «ž®¦§›ž¦« ©§£¤™¢« ¡ §›ž© ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ&630†›¾Æ˦ÅŽÄØ͹ʹ½Ç»üÃ̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ&630†¤™¢«º¹À¹ÄÕËǻԦœ†üÃ̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ&630†¤¡«­º¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔÂÅÅ ¦œ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ&630†«¡ §¤ùžÆƹØ»¹Ë¹½Ç¼É¹½ ¦œ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ,OBVG ûÅ Ã̺Å ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ™ÊËɹ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԚ™«¡  «ž®¦§ ™£ª¡ÇÊ˹»Ã¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԠÅÁÆ»¹Ë¹»¹ÊÊ ½ÇÊ˹»Ã¹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕº¹À¹ÄÕËǻԠ¶ÃÇ»¾É ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕš™«¡  ƾ¼ÇÉ×ÐÁ ÖÃÇÄǼÁл¹ÊÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½Äغ¹ÆÁ¨¾ÆÇ˾ÉŤ­½Ç¼É¹½ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÊ˾ÆÁÃÉÇ»ÄÁ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØÊ˾ƨÇÉÁľÃʆÅÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ½ÄØ˾ÈÄǼÇÈÇŨ¾ÆÇ˾ÉŤ¨ ¶ÃÇÍÇĆÅÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¡Àº¹ÎÎÅÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄգƹÌÍ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¥š§©†­º¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔ½Ǽɹ½ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ¥ÁÆ»¹Ë¹ ÎÅ ûÅ ÇÈËÉÇÀÆÁϹ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕªËÇÈľÃÊ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÈÄÁËÔ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÉÌÄÇÆûÅ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ«¡ª¥™ÉÌÄÇÆûÅ ûÅ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕ ľÆ ¶£§«ž¨¤¡¦ ¬Ë¾ÈÄÁ˾ÄÕÅÁÆ»¹Ë¹ º¹À¹ÄÕË ȾÆÇÈĹÊË ­ÇÄÕŹ†ÎÇÄÊË ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠ¥¾ÄÕÆÁÐÆ¹Ø ±Á;Ɇ»ÇÄÆǻǠ¥¾ÄÕÆÁÐÆ¹Ø 

Ã̺Å ÄÁÊË Ã̺Å ûÅ Ã̺Å ûÅ Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ Ã̺Å ÌȹÃ Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å Ã̺Å ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ ÌȹÃ Ã̺Å ûÅ ÉÌÄÇÆ Ã̺Å ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ÌȹÃ ûÅ Ã̺Å ûÅ Ã̺Å ÉÌÄÇÆ Ã̺Å Ã̺Å ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ÉÌÄÇÆ ûÅ ÌȹÃ ûÅ ûÅ ÌȹÃ ûÅ ÉÌÄÇÆ   Ã̺Å ûÅ ÄÁÊË ÄÁÊË

É ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ É ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ¦ž§©§œ§ ¦ž§©§œ§ É ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ †É ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÎÇÉÇѹØ É É É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÁ˧ÅÊà ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ·†ËÉÁϾÆËÉ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà ¹ÂϾ» ¡¨ §Ë½¾Ä†Ã¹ ·†ËÉÁϾÆËÉ ¦ª« ¦ª« ¦ª« ªÁºÁ˧ÅÊà  ¹»Ç½š™«¡  £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¦ª« ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ªÁºÁ˧ÅÊà ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ·†ËÉÁϾÆËÉ §Ë½¾Ä†Ã¹ ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ™ÊËə ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ  ¹ÂϾ» ¡¨ £ÌÊËÇ» ¡¨ ªÁºÁ˧ÅÊà  ¹»Ç½š™«¡  £ÉÇÆÁ½ £É¹ÂÊ»ÁËƹؤ¦ °¨ £¹Ä¹ÑÆÁÃÇ» ¡¨ ¶»ÇÄ×ÏÁØÃÉÇ»ÄÁ ¦ª« ™ÊËə ¦ª« ¦ª« ­¹Æ¼É¹½ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¦ª« ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ §Ë½¾Ä†Ã¹ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ œÉ¹Æ½ªËÉÇ«Çɼ ªÁºÁ˧ÅÊà §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÊÆÇ»¹¯¾Å¾ÆË §ÊÆÇ»¹¯¾Å¾ÆË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

­¹Ê¹½ÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ ›¹¼ÇÆù»ÁÆÁÄÇ»¹Ø Å «×žÆÕ ÅÇÉÇÀÇÊËÇÂùØ £¹ÊʾËÔ͹ʹ½ÆÔ¾£­† £­† Ï»¾ËÇ» ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¦§›´ž͹ʽÆÔ¾ȹƾÄÁ6/*1"/ ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔÂÈɾ½Ê˹»Á˾ÄÕ ¨¹Æ¾ÄÕ͹ʹ½Æ¹Ø¨­† ¨­† ¨­† Ê˹ÄÕÇÏ ÈÇÄÁÖÊ˾É ÇËÈÉÇÁÀ» ¨ÄÁËù£¤¡¦£ž©½Ç˽¾ÄÃÁ͹ʹ½Ç» XXXSV ¨ÄÁËù͹ʹ½Æ¹Ø«¾ÉɹÃÇË XXXSV

TUSPZŠHB[FUBSV

ÑË ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇË É É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÁºÁ˧ÅÊà ¡¦ª¡ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨ ¡¦ª¡ ·†ËÉÁϾÆËÉ ·†ËÉÁϾÆËÉ

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

53


ª«©§¡«ž¤µ¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡£§¦ª«©¬£¯¡¡ ª¹Â½ÁƼ ©ÇÊÊÁØ £¹Æ¹½¹ ©¹ÊÊÉÇÐù ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ™£¯¡¸©™ª¨©§™Ÿ™ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ™£¯¡¸©™ª¨©§™Ÿ™ ª¹Â½ÁƼ#-0$,)064&©¹ÊÊÉÇÐù ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂ

ÑË ÑË ÑË ÑË

ÇËÉ ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž À»ÇÆÁ˾ ÊÆÁ¿¾Æ¹

§Ë½¾Ä†Ã¹ ™ÊËə ™ÊËə §Ë½¾Ä†Ã¹ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

†† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ XXXSV ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԛ¡§› ÊÇËÇ»ÔÂÈÇÄÁùɺÇƹË™£¯¡¸ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄÇ»ÔÂÁž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÇÊÃĹ½¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԠɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼ»ÁÆÁÄǻԚ¤§£†®™¬ª ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁšÉÌÊ šÉ¾»ÆÇ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ£Çɹº¾ÄÕƹؽÇÊù ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁÂÊÈÇÄÁžÉÈÇÃÉÊ»¾ËÄǾ˾ÅÆǾ½¾É¾»Ç ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ ɹÊÐ¾Ë ½ÇÊ˹»Ã¹ ª¹Â½ÁƼž˹ÄÄÁоÊÃÁ©¹ÀÄÏ»¾Ë¹©¹ÊÐ¾Ë XXXSV ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔÂ/"*-*5& §©«§ ÃÁÉÈÁÐ ùžÆÕ Ҿȹ

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ûÅ ûÅ  ÑË

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ ÆÁÀùØ ÊÃÁ½ÃÁ

·†ËÉÁϾÆËÉ ™ÊËə §Ë½¾Ä†Ã¹ §Ë½¾Ä†Ã¹ £ÌÊËÇ» ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ £ÌÊËÇ» ¡¨ ·†ËÉÁϾÆËÉ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ»ÁÆÁÄǻԠª¹Â½ÁƼÏÇÃÇÄÕÆÔ›Á½ùÅÆØÁÃÁÉÈÁй XXXSV ª¹Â½ÁƼ Ê˹ÄÕÇÏÁÆÃÇ»¹ÆƹØ ©ÇÊÊÁØ ÈÇÄÁÖÊ˾ɧËÈÉÇÁÀ» ¬Ë¾ÈľÆÆÔ¾͹ʹ½ÆÔ¾ȹƾÄÁ6/*1"/ »¹ÉÁ¹ÆËÇ»ɹÊÏ»¾ËÃÁ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ­¹Ê¹½Ô»¾ÆËÁÄÁÉ̾ÅÔ¾ ɹÊÐ¾Ë ÅÇÆ˹¿ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾ £§¦µ£¡ ¨¤™¦£¡ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹ ¶Ä¾Å¾ÆËԽǺÇÉÆÔ¾ £§¦µ£¡ ¨¤™¦£¡ÄØÃÉÇ»ÄÁÁ͹ʹ½¹

ȹƾÄÕ ÑË ûÅ ûÅ  ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ›§¦¡«ž  ›§¦¡«ž

§Ë½¾Ä†Ã¹ ·†ËÉÁϾÆËÉ ¡¦ª¡ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¦Ç»ÇʾÄ ¦Ç»ÇʾÄ ™ÊËə ™ÊËə

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÁ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ›¾ËÉǼÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÊȹÆ œ¾Ç˾ÃÊËÁÄÕ ½ÇÉÆÁË œÁ½Édž »¾ËÉdž ȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¥¾¼¹ÍľÃÊ ¡ÀÇÊÈ¹Æ ¥¹¼Æ¾Ä ûÅ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,)PVTFXSBQ ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ5:7&,4PGU ÇÍÁϽÁľÉԝ§ª«™›£™ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£™¤µ¥™«©§¦ ÈÉÇÆÁù×Ò¹Ø º¾ËÇÆ ÃÁÉÈÁÐ Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£™¤µ¥™«©§¦s ½Çº¹»Ã¹»º¾ËÇƆüÃ̺Å Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£™¤µ¥™«©§¦†±§›¦´¢ ÈÉÇÆÁà º¾ËÇÆ ÃÁÉÈÁÐ Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ£™¤µ¥™«©§¦†¶£§¦§¥ ÈÉÇÆÁà º¾ËÇÆ ÃÁÉÈÁÐ Ç˽Áľɹ œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É ÇÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁØ¡ §ª¨™¦™ # $ % ™¥§ÍÁϽÁľÉÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª" 4"§ÍÁϽÁľÉÔ©™ª°ž« œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª.- #-¥ÇÆ˹¿ÆÔ¾ľÆËÔ œÁ½ÉÇȹÉÇÁÀÇÄØÏÁا¦¬«¡ª3 37 3†Ë¾ÉÅÇ¥ÇÆ˹¿ ¥¹ÊËÁù¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆƹØ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ»¹ÊÊ »ƹÄÁÐÁÁ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊÊÍÇÄռǠ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ·«™­§¤ªÁÄÕ»¾É) ÇÍÁϽÁľÉÔ ¨¹ÉÇÁÀÇÄØÏÁØ ¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁاƽÌËÁÊ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø Ñ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù½ÄØȹÉǼÁ½ÉÇ»¾ËÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ¡ÀÇÊȹÆ™ › ª % ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾ÆÃÁÈǽÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ¼Á½ÉÇȹÉÇ»¾ËÉÇÀ¹ÒÁ˹ ûÅ

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ü ü ü ü ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ  ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ

 É À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÇËÉ É É É É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÆÁÀùØ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ¥ÇÉÇÀ ¡¨ ªËÉ˾ÎÆÇÄǼÁÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ ¦Ç»Ô©¾¼ÁÇÆ ¦Ç»Ô©¾¼ÁÇÆ ¦Ç»Ô©¾¼ÁÇÆ ¦Ç»Ô©¾¼ÁÇÆ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ §Ë½¾Ä†Ã¹ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÃÉÇ»ÄÁ šÇƽ¹É¾ÆÃÇ ¡¨  ¹ÂϾ» ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ  ¹ÂϾ» ¡¨ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ §ÅÇÅ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁºÁ˧ÅÊÃ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¾ÀÁÆÇ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØ®ÁÅÈÉǽÌÃÏÁØœª¥«ÇÈÄÁ»Ç ™Êº¾ÊËÑÆÌÉǻǠXXXPNEPNSV ™Êº¾ÊˆÃÉÇÑù XXXPNEPNSV ™Êº¾ÊˆÄÁÊË XXXPNEPNSV ™Êº¾ÊˆÑÆÌÉ ËùÆÕ

54

ÂÖÂ

ü ü ü 

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾

§ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† †† †† †† †† †† †† ††


ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ย›รร†รรˆร„ยนรŠร‹ยปยนรŠรŠ ยฃยนรˆร‰ร‡ร„ร‡ร† รˆร‡ร„รยนร…รยฝ ยฃยนร‰ยบรยฝรƒยนร„ร•รรร˜ XXXPNEPNSV ยฆยนยบรยปรƒร รŠยนร„ร•ร†รรƒรย™ยช ย™ยจ ย™ยชยจ ย™ยœยก ย™ยญยซ ย™ยญย› ยฎยšยจ ยคยจ ยฎยšยช ยฆยนยบรยปรƒร รŠยนร„ร•ร†รรƒรย™ยช ย™ยจ ย™ยชยจ ย™ยœยก ย™ยญยซ ย™ยญย› ยฎยšยจ ยคยจ ยฎยšยช ยจยนร‰ร‡ร†รร‹ยจยงยฆย†ยš ยจยฅยš ยจยถ ยจยนร‰ร‡ร†รร‹ยจยงยฆย†ยš ยจยฅยš ยจยถ ยจร‡ร„รรŒร‰ยพร‹ยนร† ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‹ยพรƒรŠร‹ร‡ร„รร‹ยชยซยถยญ ยชยญ ยญร‹ร‡ร‰ร‡รˆร„ยนรŠร‹ยปยนรŠรŠ ยถยบร‡ร†รร‹ร„รรŠร‹ รƒร‰รŒยผ

 รƒยผ    

ร‰ ร‰ ร‡ร‹รˆร‰ร‡รร€ยป ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰ ร‰

ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยงร…ยร‡ร… ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹ ยชรยบรˆร‰ร‡ร…รร€ร‡ร„รร‹

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รร˜ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยฃร‡ยปร‰ร‡ยปร”ยพรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร˜ #FSHBVG#BTFร‰ร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรยพร…ยพร†ร‹ร†ร”ร‚ ย†ร…ร… #FSHBVG#PEFO'JOBMรŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜รˆร‡ร„ ย†ร…ร… #FSHBVG#PEFO(SPTTร‰ร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ย†ร…ร… #FSHBVG#PEFO*OUFS(SPTTร†ยนร„รยปร…รร†ยพร‰ยนร„รˆร‡ร„ ยผร„ร˜ร†รรˆร‡ยปยพร‰รŽร† ย†ร…ร… #FSHBVG#PEFO.FEJVNร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚รˆร‡ร„ ย†ร…ร… #FSHBVG1SBLUJLยบยนร€ร‡ยปยนร˜รŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยฅย† ยฅย† ย›รŠยพยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนรร€ยœย›ยค ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜รร€ร‰ยนร€ร„รรร†ร”รŽรˆร‡ร‰ร‡ยฝยฝยพร‰ยพยปยน5BSLFUU ยชรร†ร‹ยพร‰ร‡รŠ ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜รŒยฝยนร‰ร‡รˆร‰ร‡รร†ยนร˜ ร„ยพร†รยปร”ร‚รˆยนร‰รƒยพร‹ XXXMBNJOBUPNTLSV ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜รŒยฝยนร‰ร‡รˆร‰ร‡รร†ยนร˜ ร„ยพร†รยปร”ร‚รˆยนร‰รƒยพร‹ XXXMBNJOBUPNTLSV ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜รŒยฝยนร‰ร‡รˆร‰ร‡รร†ยนร˜ ร„ยพร†รยปร”ร‚รˆยนร‰รƒยพร‹ XXXMBNJOBUPNTLSV ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜รŒยฝยนร‰ร‡รˆร‰ร‡รร†ยนร˜ ร„ยพร†รยปร”ร‚รˆยนร‰รƒยพร‹ XXXMBNJOBUPNTLSV ยร‡รŠรƒยนรˆยนร‰รƒยพร‹ร†ยนร˜รŒยฝยนร‰ร‡รˆร‰ร‡รร†ยนร˜ ร„ยพร†รยปร”ร‚รˆยนร‰รƒยพร‹ XXXMBNJOBUPNTLSV ยคยนร…รร†ยนร‹ ยคยนร…รร†ยนร‹รƒร„ยนรŠรŠยน5BSLFUU 2VJDL4UFQ 8JTNBSU ยชรร†ร‹ยพร‰ร‡รŠ ยคยนร…รร†ยนร‹รƒร„ยนรŠรŠยนยšร‡ร„ร•ร‘ร‡ร‚ยปร”ยบร‡ร‰ย›ร”รŠร‡รƒร‡ยพรƒยนรยพรŠร‹ยปร‡ ยคยนร…รร†ยนร‹#BUFSJP รˆร‰ร‡ยบรƒรˆร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนยปรˆร‡ยฝยนร‰ร‡รƒ XXXMBNJOBUPNTLSV

รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยปร…   รƒยปร… รƒยปร… 

   ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ร„ร•รยพร‰ยนร

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยคยนร…รร†ยนร‹#BUFSJP รˆร‰ร‡ยบรƒรˆร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนยปรˆร‡ยฝยนร‰ร‡รƒ XXXMBNJOBUPNTLSV ยคยนร…รร†ยนร‹#BUFSJP รˆร‰ร‡ยบรƒรˆร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนยปรˆร‡ยฝยนร‰ร‡รƒ XXXMBNJOBUPNTLSV ยคยนร…รร†ยนร‹#BUFSJP รˆร‰ร‡ยบรƒรˆร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนยปรˆร‡ยฝยนร‰ร‡รƒ XXXMBNJOBUPNTLSV ยคยนร…รร†ยนร‹#BUFSJP รˆร‰ร‡ยบรƒรˆร‡ยฝร„ร‡ยฟรƒยนยปรˆร‡ยฝยนร‰ร‡รƒ XXXMBNJOBUPNTLSV ยคยนร…รร†ยนร‹ยปร„ยนยผร‡รŠร‹รƒร„ ยผร‡ร‰ร˜รรร‚ยปร‡รŠรƒ XXXMBNJOBUPNTLSV ร‡รˆร‹ร‰ร‡ร€ร† ยคยนร…รร†ยนร‹ร‹ร‡ร„รŠร‹ร”ร‚ร…ร… รƒร„ยนรŠรŠ ยคยนร…รร†ยนร‹ยถยจยก ยญร‰ยนร†รรร˜ รƒร„ยนรŠรŠ ยคยพร†ร‹ร”รƒร„ยพร‚รƒรยพ ยฝยปรŒรŠร‹ร‡ร‰ร‡ร† ร‹รƒยนร†ยพยปร”ยพยฝรƒร‡ยปร‰ร‡ยปรˆร‡รƒร‰ร”ร‹รร‚รร„รร†ร‡ร„ยพรŒร…ร‡ยป ยครร†ร‡ร„ยพรŒร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ย™ยฆยซยกยชยซย™ยซยกยฐยžยชยฃยกยขยฝร„ร˜ร‰ยพร†ร‹ยผยพร†ย†รƒยนยบรร†ยพร‹ร‡ยป ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยนร†ร‹รรŠร‹ยนร‹รรยพรŠรƒรร‚รร‹ร‡รƒร‡รˆร‰ร‡ยปร‡ยฝร˜ร’รร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ ยชร”รƒร‹ร”ยปรƒยนร‰ ยšยพร„ร•ยผรร˜ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร… รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚ยยงยชยซย™ย›ยฃย™ยšยžยชยจยคย™ยซยฆยง ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ยฌร€ร‡ร‰ร”รˆร‡ยฝยฝยพร‰ยพยปร‡รยนยบรŠร‹ร‰ยนรƒรรร˜ ร‘รร‰  ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยผยพร‹ยพร‰ร‡ยผยพร†ร†ร”ร‚รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยฝรˆร‡ร…ยพร’รŠยปร”รŠร‡รƒร‡ร‚ร†ยนยผร‰รŒร€รƒร‡ร‚ร†ยนรˆร‡ร„ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยผร‡ร…ร‡ยผยพร†ร†ร”ร‚รƒร‡ร…ร…ยพร‰ร รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปรƒร…ยพรŽยนร†รรยปร‡ร€ยฝยพร‚รŠร‹ยปรร˜ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร…ยนยผยนร€รร†ร‡ยปรยซยฏ ร…ร†ร‡ยฟยพรŠร‹ยปร‡ร‰ยนรŠรยปยพร‹ร‡รƒ รร€ร†ร‡รŠร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒร‡รŠร‹ร• ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร‹ร‰ยพร†ยนยฟยพร‰ร†ร”รŽรรรร‹ร†ยพรŠย†ร€ยนร„ร‡ยป ยนร†ร‹รรŠรƒร‡ร„ร•ร€ รร€ร†ร‡รŠร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ยนยฝร…รร†รรŠร‹ร‰ยนร‹รยปร†ร”รŽรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ รƒร„ยนรŠรŠรรƒยนรยนยบรŠร‹ร‰ยนรƒรรร˜

  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… ร‘ร‹ รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰

ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ยฆยยก 1SPSBC ร…ยนยผ ยœยนร‰ยนร†ร‹ย†ยจร„ยนรŠร‹ ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ยฑยพยปร†รร† ยกยจ ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ย›ร”ยผร‡ยฝร†ยนร˜รยพร†ยนร‰รŒยบร‰รรƒร ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ร‡ร‹ร‰รƒยปร…

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #07 (704) 24.02.14

55


ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ยฝยพร‹รŠรƒรรŽรร‘รƒร‡ร„ร•ร†ร”รŽรŒรร‰ยพยฟยฝยพร†รร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ร…ยพยฝรรรร†รŠรƒรรŽรŒรร‰ยพยฟยฝยพร†รร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ร‡ยบร“ยพรƒร‹ร‡ยป ร‡รˆร‹ร‡ยปร”ยพรยพร†ร”ร‡ร‹ร‰รŒร„ร‡ร†ยนยชรƒรยฝรƒร ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜ร‡รˆยพร‰ยนรรร‡ร†ร†ร”รŽรร‰ยพยนร†รร…ยนรร€ยนร„ร‡ยปรŠยบยนรƒร‹ยพร‰รรรŠร„ร‡ยพร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜รŠรˆร‡ร‰ร‹รยปร†ร”รŽร€ยนร„ร‡ยป ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยฝร„ร˜รŽรร…รรยพรŠรƒรรŽร„ยนยบร‡ร‰ยนร‹ร‡ร‰รร‚ รŒรŠร‹ร‡ร‚รรยปร”ร‚รƒร€ยนยผร‰ร˜ร€ร†ยพร†รร˜ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ร€ยปรŒรƒร‡รร€ร‡ร„ร˜รรร‡ร†ร†ร”ร‚ยฝรƒรร†ร‡ร‹ยพยนร‹ร‰ร‡ยปรรŠร‹รŒยฝรร‚ร€ยปรŒรƒร‡ร€ยนรˆรรŠร ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รรƒร‡ยปร‰ร‡ร„รร†ยฝร„ร˜ยผร‡รŠร‹รร†รรรยบรร€ร†ยพรŠย†รยพร†ร‹ร‰ร‡ยป ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ร†ยนร‹รŒร‰ยนร„ร•ร†ร”ร‚ รˆร‰รร‰ร‡ยฝร…ยนร‹ยพร‰รยนร„ร” ร…ร†ร‡ยฟร‰ยนรŠรยปยพร‹ร‡รƒยฝยฝรร€ยนร‚ร†ยน ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รˆรƒย™ร†ยผยนร‰ยน ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚5BSLFUUยกร€ร†ร‡รŠร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚รรƒร‰ยนรŠรยปร”ร‚ ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚ ร€ยนร’รร‹ร†ร”ร‚รŠร„ร‡ร‚ ร…ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รˆร‰ร‡ร‹รยปร‡รˆร‡ยฟยนร‰ร†ร”ร‚ ยผร‰รŒรˆรˆยนยผร‡ร‰ร—รยพรŠร‹รยœ ยฝร„ร˜รˆรŒร‹ยพร‚ร–ยปยนรƒรŒยนรรร ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…รŠรŠยนร†รร‹ยนร‰ร†ร”ร…รรร–รƒร‡ร„ร‡ยผรรยพรŠรƒรร…รรŠยพร‰ร‹รรรรƒยนร‹ยนร…ร ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยซยนร‰รƒยพร‹ร‹ยบร”ร‹ร‡ยปร‡ร‚ รˆร‡ร„รŒรƒร‡ร…ร…ยพร‰ รƒร‡ร…ร…ยพร‰รยพรŠรƒรร‚ร‡รˆร‹ร‡ร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ร–รƒร‡ร†ร‡ร…ย†รƒร„ยนรŠรŠยน ร‘รร‰รร†ยนร… ยครร†ร‡ร„ยพรŒร…ยบร”ร‹ยจยนร‰ร…ยน ยฅยนร‰ร…ร‡ร„ยพรŒร…ยปร€ยนร…ร‡รƒ ร‡ร‹รƒยปร…ยชยฃยกยยฃย™ XXXMBNJOBUPNTLSV ยฅยนร‰ร…ร‡ร„ยพรŒร…ยปร€ยนร…ร‡รƒ ร‡ร‹รƒยปร…ยชยฃยกยยฃย™ XXXMBNJOBUPNTLSV ยฅยนร‰ร…ร‡ร„ยพรŒร…รˆร„ยนร†รƒยน ร‡ร‹รƒยปร…ยชยฃยกยยฃย™ XXXMBNJOBUPNTLSV ยฅยนร‰ร‡ร…ร‡ร„ยพรŒร…รˆร„รร‹รƒยน ร‡ร‹รƒยปร…ยชยฃยกยยฃย™ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจยนร‰รƒยพร‹รˆร‰ร‡ยบรƒร‡ยปร”ร‚ยปร„ยนยผร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒรร‚ ร€ยนร…รƒร‡ยปยนร˜ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร„รร†ร‹รŒรŠร„ย†รยน รŠร‡รŠร†ยน ร„รรˆยน รƒยพยฝร‰ยปยนรŠรŠ ยจร„รร†ร‹รŒรŠร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร”ร‚ยจย›ยฎ ยฝร„รร†ยน รˆร… ยจร„รร†ร‹รŒรŠร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร”ร‚รŠรƒยนยบยพร„ร•ย†รƒยนร†ยนร„ร‡ร…รรŠรร„รรƒร‡ร†ร‡ยปร”ร…รƒร‰ยนยพร…ยฃยนรยพรŠร‹ยปร‡ ยจร„รร†ร‹รŒรŠ ร…ยนรŠรŠรยปยฝรŒยบยนยžยปร‰ร‡ ย†ร… ยจร„รร‹รƒยนร‰ยพร€รร†ร‡ยปยนร˜&DP4UFQ ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รยพรˆร‰ร‡ยบรƒร‡ยปร‡ยพร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ร‡ยพ ร–รƒร‡ร„ร‡ยผ รŠร†รยฟยนร—ร’ยพยพร†ยนยผร‰ร†ยนรŠรŒรŠร‹ยนยปร” ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ย›ยพร‹ร‡ร†รร‹รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠร‰ร‡ยปร†รร‹ยพร„ร•ยผร‰รŒยบร”ร‚ยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยน ย†ร…ร… ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ยฝร‡ร…ร…

รƒยปร… รƒยปร…  รƒยปร…  รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…   รƒยปร… รˆร… ร‘ร‹  รƒยปร… รƒยผ รƒยผ รƒยผ

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝยพร‘ยพยปร‡ ร‡ร‹ร‰   ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‰ ร‡ร‹ร‰  

ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ ย™ยฆยยก ยฑยพยปร†รร† ยกยจ ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ย™ยฆยยก ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ยšร‡ร„ยร‡ร…ยร‰ยพยปยพรŠรร†ร” 1SPSBC ร…ยนยผ ย™ยฆยยก ยฅร†ร‡ร˜ร† ยกยจ 1SPSBC ร…ยนยผ ย™ยฆยยก ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠรŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนย†ร…ร… ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยถรƒร‡รˆร‡ร„ยผรรˆรŠร‡ยปร”ร‚ ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยทร†รรŠยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹รŒร†รยปยพร‰รŠยนร„ร•ร†ร”ร‚ ย†ร…ร… ยจร‡ร„ร†ยนร„รยปร†ร‡ร‚ยทร†รรŠย†ยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹รŠร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนย†ร…ร… ยจร‡ร„รŠยนร…ร‡ยปร”ร‰ยนยปร†รยปยนร—ร’รร‚รŠร˜ยทร†รรŠยœร‡ร‰รร€ร‡ร†ร‹ย† ย†ร…ร… ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰5IFSNP ยฑยปยพรรร˜ ยฝร„ร˜ยปร„ยนยฟร†ร”รŽรˆร‡ร…ยพร’ยพร†รร‚ ยจร‡ร„ร‹ยพรˆร„ร”ร‚ร–ร„ยพรƒร‹ร‰รรยพรŠรƒรร‚รร†รร‰ยนรƒร‰ยนรŠร†ร”ร‚รˆร‡ยฝร„ยนร…รร†ยนร‹ ยจร‡ร„ร”ยปรร†รร„ยจย›ยฎ ยชยฃยกยยฃย™ ร€ยนร’รร‹ยน XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร”ยปรร†รร„ยจย›ยฎ ยชยฃยกยยฃย™ ร€ยนร’รร‹ยน XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร”ยปรร†รร„ยจย›ยฎ ยชยฃยกยยฃย™ ร€ยนร’รร‹ยน XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร”ยปรร†รร„ยจย›ยฎ ยชยฃยกยยฃย™ ร€ยนร’รร‹ยน XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร”ยปรร†รร„ยจย›ยฎรŠยปร‡ยบร‡ยฝร†ร‡ร„ยพยฟยนร’ยนร˜ ยชยฃยกยยฃย™ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร”ยปรร†รร„ร‡ยปร”ยพยจย›ยฎ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร”ยปรร†รร„ร‡ยปร”ยพยชยพร‰ร‹รรรรƒยนร‹ยœ XXXMBNJOBUPNTLSV ยจร‡ร„ร”ร‹ยพรˆร„ร”ยพ ยจร‡ร‰ร‡ยผรยนร„ร—ร…รร†รยพยปร”ยพ ร‘รร‰ร‡รƒยนร˜รยปยพร‹ร‡ยปยนร˜ยผยนร…ร…ยนยฑรร‰รร†ยน ย†รŠร… ยจร‡ร‰ร‡ยผรร…ยพร‹ยนร„ร„รรยพรŠรƒรยพยบร‰ร‡ร†ร€ยน รŠยพร‰ยพยบร‰ร‡ ร€ร‡ร„ร‡ร‹ร‡ รˆร‡ยฝยฝยพร‰ยพยปร‡ ยชยนร‚ยฝรร†ยผยปรร†รร„ร‡ยปร”ร‚รŽร…ร… ยบยพยฟ ยบยพร„ ร‡ร‰ยพรŽ รŠร„รƒร‡รŠร‹ร• ร‡รŠร‡รƒยน ยชร‹ร˜ยฟรƒยนยฝร„ร˜รˆร‡ร„ยนยทร†รรŠ ยœยพร‰รƒรŒร„ยพรŠ ย›ยพร‹ร‡ร†รร‹ ยฃร†ยนรŒรย†ยฌยšยง ยซยพร‰ร…ร‡ร‰ยพยผรŒร„ร˜ร‹ร‡ร‰รˆร‰ร‡ยผร‰ยนร…ร…รร‰รŒยพร…ร”ร‚ ยฝยนร‹รรรƒรˆร‡ร„ยน ยฝยนร‹รรรƒยปร‡ร€ยฝรŒรŽยน ยฑร†รŒร‰ร”ยฝร„ร˜รŠยปยนร‰รƒรร„รร†ร‡ร„ยพรŒร…ยนยšร‡ร„ยพยพรยปยพร‹ร‡ยป

รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยผ รƒยปร… รƒยปร…     ร‘ร‹ รƒยปร… ร‘ร‹ รˆร…

   ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ร†ยนร˜ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ  ร‰ ร‰

ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™รƒยปยนรŠร†ยนยบ ยฅร‡ร‰ร‡ร€ ยกยจ ย™ยฆยยก ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ย™ร„ร•รยพร‰ยนร ย™ยฆยยก

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยบร„รรร‡ยปร‡รร†ยนร˜รƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜รˆร„รร‹รƒยน ยฃยนรยพร„ร•ยปยนรŠรŠ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽ รŠร‡ร‰ร‹ ยฃยพร‰ยนร…ร‡ยผร‰ยนร†รร‹รŽ รˆร‡ร„รร‰ร‡ยปยนร†ร†ร”ร‚ ยฃรร‹ยนร‚ ยฅร‡ร€ยนรรƒยน ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยจร„รร‹รƒยนรƒยนรยพร„ร•ร†ยนร˜

56

ร‘ร’รรŽร‰-รƒร€ร‡ร…ร’ร€ #07 (704) 24.02.14

  รƒยปร…

ร‡ร‹ร‰ รŠรƒรยฝรƒร ร€ยปร‡ร†รร‹ยพ ร‡ร‹ร‰

ยชร‹ร‰ร‡ร‚ย†ยฅยนรŠร‹ยพร‰ ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยฆร‡ยปร‡รŠยพร„ ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยคยพยปร‘ยน

ยจร‰รยพร…ร‰ยพรƒร„ยนร…ร”ย†ยฅยพยฝรยนยผร‰รŒรˆรˆยนย„ยรยฅยนร‰รƒย”

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†


ยงยซยยžยคยงยฐยฆยดยžยฅย™ยซยžยฉยกย™ยคยดยกยฆยซยžยฉยตยžยฉ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ยปร†ยนร„รรรร ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ รŠร‡ร‰ร‹ ยจร„รร‹รƒยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒยนร˜ยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยจร„รร‹รƒยนร†ยนรˆร‡ร„ร•ร†ยนร˜ยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ยฉยนรŠรˆร‰ร‡ยฝยนยฟยนรƒยพร‰ยนร…รรยพรŠรƒร‡ร‚รˆร„รร‹รƒรยชรƒรยฝรƒรยฝร‡

รƒยปร…   

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ 

ยจร‰ร‡ร‰ยนยบ ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยฅรร‰รƒยพร‰ยนร…รรƒร

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†ย†ย† ย†ย†

ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ยฝร‡ยผร‡ยปร‡ร‰ ร‡ร‹ร‰ ย†ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰  

ยคยพยปร‘ยน ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ยงร…รŠรƒรร‚ยจร‡รŠยนยฝ ยซยฃ ย™ยฆยยก ย™ยฆยยก ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร†

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ร‡ร‹ร‰  ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ ร‰ ร‡ร‹ร‰   ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยจยพร‰รŠรˆยพรƒร‹รยปยน ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรร‹ยงร…รŠรƒ ยงร‹ยฝยพร„ย†รƒยน ยฆยพร…ยพรรƒรร‚รˆร‡รŠยพร„ร‡รƒ ยœร„ยนยฝรƒยพยปรร ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยชรยบรŠร‹ร‰ร‡ร‚ยฝรร€ยนร‚ร† ยฅร‡ร‰ร‡ร€ ยกยจ ยคยพยปร‘ยน

ย†ย†ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยงยบร‡ร ยงยบร‡ร ยงยบร‡ร ยงยบร‡รยปรร†รร„ร‡ยปร”ยพ ร…ร‡ร—ร’รยพรŠร˜ ยงยบร‡รยซรŒร‰รร†รŠรƒยฝรŠร‹ร‰ร‡รร‹ยพร„ร•ร†ร”รŽยงยšยณยžยฃยซยงย›ยงรˆร‹ยชยนร…ร”ยพร†รร€รƒรยพรยพร†ร” ยงยบร‡รรร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”ยพรˆร‡ยฝรˆร‡รƒร‰ยนรŠรƒรŒ ยงยบร‡รรร„รร€ยพร„รร†ร‡ยปร”ยพร‘รร‰รร†ร‡ร‚ร… ยšยพร„ร•ยผรร˜ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ยงยบร‡ร ยบร‡ร„ยพยพยปรยฝร‡ยป ยจร‡รƒร‰ร”ร‹รยพรˆร‰ร‡ยบรƒร‡ยปร‡ยพร†ยนรŠร‹ยพร†ร†ร‡ยพยถรƒร‡ร„ร‡ยผรรร†ร‡ยพรรŠร‹รร„ร•ร†ร‡ยพ ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡รรรŠร‡ร‰ร‹ ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยรยนยผร‡ร†ยนร„ร• ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยžร„รƒยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยจยนรŒร‹รร†รƒยน ยชร‹ยพรƒร„ร‡ร‡ยบร‡ร/PSUFYยฉร‡ยผร‡ยฟรƒยน

ร‰รŒร„ร‡ร† ร‰รŒร„ร‡ร†  ร‰รŒร„ร‡ร† รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร… รƒยปร…

ยจยนร†ยพร„รรŠร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพ 4VQFSรˆยนร†ยพร„รยจย›ยฎยคย™ยฅยกยฆยกยฉยงย›ย™ยฆยฆยดยžยฌยฝร‡ยบร†ยนร˜ยฝร‡รŠร‹ยนยปรƒยน ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยจย›ยฎรŽร…ร… ยบยพร„ยนร˜ ร…ร‡ร‰ร‡ร€ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ร‡รˆร‹ ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยจย›ยฎรŽร…ร… ยบยพร„ยนร˜ ร…ร‡ร‰ร‡ร€ร‡รŠร‹ร‡ร‚รƒยนร˜ ร‰ร‡ร€ร† ย›ยนยผร‡ร†รƒยนยจย›ยฎรŽร…ร… รยปยพร‹ร†ยนร˜ ย›ยนยผร‡ร†รƒยน ยจย›ยฎ ยบยพร„ยนร˜ รยปยพร‹ร†ยนร˜ รŽ ร… ยซร—ร…ยพร†ร• ยจยนร†ยพร„รรˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร”ยพ ยปยนยผร‡ร†รƒยน ยจยนร†ยพร„รรŠร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพ ยจยนร†ยพร„รรŠร‹ยพร†ร‡ยปร”ยพรˆร„ยนรŠร‹รรƒร‡ยปร”ยพ ยจยนร†ยพร„ร•ยจย›ยฎรŽร…ร…ยบร‡ร„ยพยพยปรยฝร‡ยป ร‡รˆร‹ ร‰ร‡ร€ร†รรยน ยจยนร†ยพร„ร•ยจย›ยฎรŽรŽร…ร… ยบยพร„ยนร˜ร…ยนร‹ร‡ยปยนร˜ ยจยนร†ยพร„ร•ยจย›ยฎรŽรŽร…ร… ยบยพร„ร”ร‚ยผร„ร˜ร†ยพร ยจร„รร†ร‹รŒรŠยจย›ยฎ ยฉร‡รŠรŠรร˜ ยจร‡ร„ร•ร‘ยน รŠร…ร˜ยผรƒรร…รƒร‰ยนยพร…รรƒรƒ ยจร„รร‹รƒยนรˆร‡ร‹ร‡ร„ร‡รร†ยนร˜

 ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹  ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร‘ร‹ ร… รƒยปร…

ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒร ยจร„รร†ร‹รŒรŠรˆร‡ร‹ร‡ร„ร‡รร†ร”ร‚ ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพ ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพ ยบยพรŠร‘ร‡ยปร†ร”ยพ %&4$03รƒร„รร†ร‡ยปยนร˜รŠรรŠร‹ยพร…ยน

 รƒยปร… รˆร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ย™ยฆยยก ยฅยนรŠร‹ยพร‰ยชร‹ร‰ร‡ร‚ ยซยพร‰ร…ร‡ยซยพรŽ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพ ยœยพร‰ร…ยนร†รร˜ ร…ยนร‹ร‡ยปร”ร‚ ร„ยนรƒ ยบยพรŠร‘ร‡ยปร†ร”ร‚ ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพ ยฉร‡รŠรŠรร˜ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนยปยงร…รŠรƒยพ ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพ ยญร‰ยนร†รรร˜ ยบร‡ร„ยพยพรยปยพร‹ร‡ยปยปยงร…รŠรƒยพ

รˆร… รˆร… รˆร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยซยพร‰ร…ร‡ยซยพรŽ ยซยพร‰ร…ร‡ยซยพรŽ ยซยพร‰ร…ร‡ยซยพรŽ

ย†ย† ย†ย† ย†ย†

ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพ ยญร‰ยนร†รรร˜ ยผร„ร˜ร†รยพยปร”ยพ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนยปยงร…รŠรƒยพ ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพ ยญร‰ยนร†รรร˜ ร…ยนร‹ร‡ยปร”ยพ รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนยปยงร…รŠรƒยพ ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพ ยญร‰ยนร†รรร˜ รร‡ร‹ร‡รˆยพรยนร‹ร• ร–รƒรŠรƒร„ร—ร€รยปร†ร”ยพรยนรƒร‹รŒร‰ร” ยจร‡ร‹ร‡ร„รƒรร†ยนร‹ร˜ยฟร†ร”ยพย†รŒร‰ร‡ยปร†ยพยปร”ยพ ยปร‡ร„ร†ยน รŠร‡รŠรƒร„ยนยฝยนยปยงร…รŠรƒยพ

รˆร… รˆร… รˆร… รˆร…

ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰ ร‡ร‹ร‰

ยซยพร‰ร…ร‡ยซยพรŽ ยซยพร‰ร…ร‡ยซยพรŽ ยซยพร‰ร…ร‡ยซยพรŽ ยซยพร‰ร…ร‡ยซยพรŽ

ย†ย† ย†ย† ย†ย† ย†ย†

TUSPZยŠHB[FUBSV

ยชยฝร†รร…รร‹ยฟยฝรร‹รร€ยฝรŠร…ร„ยฝร“ร…ร›

57


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾º¾ÀÑ»¹ ¼ÄØÆϾ»Ô¾ ¨ÇËÇÄÃÁƹËØ¿ÆÔ¾¼ÄØƾÏ ­É¹ÆÏÁØ ÊÅÇÆ˹¿ÇÅÁÈÉÇÍÁľÅ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ™Ƽ¹É¹ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ™Ƽ¹É¹ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ™Ƽ¹É¹Ä×ÃÊ šž¤´¢ ¨ÇËÇÄÇÃÈǽ»¾ÊÆÇ™ÉÅÊËÉÇƼ ɾ¾ÐÆÔÂ

ÈÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ

«¾ÉÅÇ«¾Î «¾ÉÅÇ«¾Î ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ §Ë½¾Ä†Ã¹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

»¾ÉÁ¡À½¾ÄÁؽÄØÈÉǾÅÇ»­ÌÉÆÁËÌɹ »¾ÉÁº¹ÆÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ »¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾Ì˾ÈľÆÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ ÅÅ »¾ÉÁž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ©ÇÊÊÁضÄÕºÇÉ £Á˹ XXXSV

  ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ

°ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ ªËÉdž¥¹Ê˾É ·†ËÉÁϾÆËÉ

†††† †††† †† †† ††

»¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾»ÎǽÆÔ¾ ¼ÇËǻԾ ©ÇÊÊÁØÁÄÁÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹŠ »¾ÉÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ɾѾËÃÁªÇºÊË»¾ÆÆǾÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç »¾ÉÁÌ˾ÈľÆÆÔ¾ÁÀŹÊÊÁ»¹ »¾ÉÁ ÇÃƹÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÉÍ

  

 À»ÇÆÁ˾ 

ªÇ×ÀªËÉÇ £ÇÊÅÔÑÁÆ ¡¨ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹

†† †† †††† †††† †† ††

§Ãƹ¤Ç½¿ÁÁ š¹ÄÃÇÆÔ¤§Ÿ¡¡§Ë½¾ÄùÈǽÃÄ×Ð ÁÅÆØت£¡£™½Ç œÁºÃ¹ ÇËÄÁ»Ô ÇËÃÇÊÔ¥ž«™¤¤šÔÊËÉÇ œÉÌÈÈÔ»ÎǽÆÔ¾ ˹źÌÉÔ ¨›® ¹Ä×ÅÁÆÁ  §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾'",30¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾3050¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ §ÃƹŹÆʹɽÆÔ¾7&-69¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ §Ãƹ¨›®#SVHNBOO †Ã¹Å¾ÉÆÔ¾

  ÑË ÑË ÑË 

ÇËÉ ›§¦¡«ž À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ À»ÇÆÁ˾

¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË ™ÊËə ¥¹Ê˾ɪËÉÇ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ¥¹Ê˾ɪËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§Ãƹ¨›® ½»¾ÉÁ¨›® º¹ÄÃÇÆÔ Äǽ¿ÁÁ XXXSV §Ãƹ¨›®šž ¥§¦«™Ÿ™¡ ™¥ž©™§ª«™›£™ ÊÉÇÃÁÀ¼ɹº½Æ §ÃƹÈĹÊËÁÃǻԾ §Ãƹ º¹ÄÃÇÆÔÁ½»¾ÉÁ¨›® §Ãƹ ›ž©¡¨›®Á"-Ä׺ÔÎÏ»¾ËÇ»ÁÃÇÆÍÁ¼ÌɹÏÁ ÊÉÇÃÁÀ¼ɹº½Æ §Ê˾ÃľÆÁ¾º¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿Á §Ë½¾Äùº¹ÄÃÇÆÇ» Äǽ¿Á »ÔÆÇÊ ÃÉÔÑÁ §ËÃÇÊÔÁÇËÄÁ»Ô¨Ç½ÇÃÇÆ ÈĹÊËÁÃÁÊÖƽ»ÁÐ XXXSV ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁª™¦«ž®¦¡°žª£¡ž ¬±ž›´ž §­¡ª¦´ž ©¾ÅÇÆËÁ§šª¤¬Ÿ¡›™¦¡ž§£§¦ ›ž©ž¢¨›®Á"- Ä׺ÇÂÊÄÇ¿Æ ©¾ÅÇÆËÁɾ¼ÌÄÁÉǻùÇÃÇƨ›® ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ¬¼ÇĨ›®Î Å ­ÌÉÆÁËÌɹÇÃÇÆƹØ

ûÅ ÑË ÑË     ÑË ÑË ÑË 

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ É À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾  

·†ËÉÁϾÆËÉ ¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË §©Ÿ£ «¶ªª  ¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ·†ËÉÁϾÆËÉ  ¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË  ¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ œÄ¹½Ã¾»ÁÐ

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹ÒÁËÆÔ¾ÁǼɹ¿½¹×ÒÁ¾ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁ  ¹ºÇÉÔÁʹ½Ç»Ô¾ɾѾËÃÁÈĹÊËÁÃÇÔ¾ §¼É¹¿½¾ÆÁØœ¹É½ÁÊ

ÉÌÄÇÆ 

ÇËÉ 

¦ª« 1SPSBC Ź¼

†† †† †† ††

™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¾ÃÇɤ¾ÈÆÁƹ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹ(BVEJ%FDPS ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹ¹ÉÇÐÆǾǺɹÅľÆÁ¾ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾Éվɹž»ÉÇÈĹÊË ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹùÉÆÁÀÔÈÇËÇÄÇÐÆÔ¾ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹùÉÆÁÀÔ ÊÃÉÔËÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÃÇÄÇÆÆÔ ÈÁÄØÊËÉÔ ÈÕ¾½¾Ê˹ÄÔ ùÈÁ˾ÄÁ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÅÇĽÁƼÁƹÊ˾ÆÔÁÈÇËÇÄÃÁÇËÅÅ ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÇÍÇÉÅľÆÁ¾ùÅÁÆÇ» ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÈÇËÇÄÇÐÉÇÀ¾ËÃÁ ÃÌÈÇĹ£¾ÊÊÇÆÔ

58

ÂÖÂ

    

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


§«ž¤§°¦´ž¥™«ž©¡™¤´¡¦«ž©µž© ¾ÃÇɽÄØÁÆ˾ÉվɹÊ˹ËÌÁ ÆÁÑÁ­ÇÆ˹ÆÔ ¾ÃÇɽÄØ͹ʹ½¹À½¹ÆÁ £¹ÅÁÆÔ ǺÄÁÏǻù ÁÀ¼É¹ÆÁ˹ÁÅɹÅÇɹ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ ­É¾ÊÃÁ ¼ÇËǻԾ ÁƽÁ»Á½½ÁÀ¹ÂƾÉɾѾÆÁØ ƾÊ˹ƽ¹ÉËɹÀÅ¾É ­É¾ÊÃÁ §©«§ ÈÇù˹ÄǼÌ

  ûÅ ûÅ

ÇËÉ ÇËÉ  

™Éˆ¾ÃÇÉ ™Éˆ¾ÃÇÉ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

™¦¡ ¥¹Ê˾ɪËÉÇ šÁÇÆ šÁÇÆ šÁÇÆ §Å ¥ ™¦¡ šÁÇÆ  ¹»Ç½§Ãƹ¨Ä¹ÊË šÁÇÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

Ÿ¹Ä×ÀÁ£¹ÉÆÁÀÔ±ËÇÉÔ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾©¹ÀÆÇǺɹÀÁ¾˾ÃÊËÌÉÁɹÊÏ» Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¥ÌÄÕËÁ͹ÃËÌÉÆÔ¾£¹ÉÆÁÀԣɹËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁ»¾ÉËÁùÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ˾ÃÊËÁÄÕ ž˹Äěʾϻ¾Ë¹ Ÿ¹Ä×ÀÁ¼ÇÉÁÀÇÆ˹ÄÕÆÔ¾¨Ä¹ÊËÁà ÁÀÇËɹ ›Ê¾Ï»£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ Ÿ¹Ä×ÀÁÀ¹ÒÁËÆÔ¾™¤™Ä×˾Î ÎÅ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾ Ÿ¹Ä×ÀÁÉÌÄÇÆÆÔ¾±ÁÉÇÃÁ¹ÊÊŹ˾ÉÁ¹ÄÇ»£É¹ËйÂÑÁ¾ÊÉÇÃÁ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁÄØ½ÇŹÁ½¹ÐÁ ÊÉÇÃÁÀ¼ɹº½ÆØ ©ÇÄÕÊ˹»ÆÁ©ÌÐÆǾÁÖľÃËÉÇÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾š¾ÄÔ ʾÉÔ ÃÇÉÁÐ º¾¿

ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ûÅ ÑË ûÅ ûÅ ÑË ûÅ

†É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ ÇËÉ

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁÃÁ¨¾É¾¼ÇÉǽÃÁªËÇľÑÆÁÏÔ ¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Å

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ

  

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔ Š¨Ç½ÇÃÇÆÆÁè›®º¾ÄÔÂƹɾÀù»ɹÀžÉ ªËÇľÑÆÁÏÔ½ÄØÃÌÎÆÁœÉ¹ÆÁË ÅɹÅÇÉ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ÈÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ªËÌȾÆÁ¼É¹ÆÁËÆÔ¾ÑÄÁÍÇ»¹ÆÆÔ¾

ÈÅ ÈÅ ÈÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ

 ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ªÁºÊËÉǽÁÀ¹ÂÆ ¹ÂϾ» ¡¨ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¥¹Ê˾ɪËÉÇ ªËÉdž¥¹Ê˾É ¥¹Ê˾ɪËÉÇÂ

†† †† †† †† ††

¥¾º¾ÄÕ­ÌÉÆÁËÌɹ £ÌÎÆÁÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÅÌÈÉǾÃËÌ £ÌÎÆÁ ÑùÍԆÃÌȾƹÀ¹Ã¹À ±Ã¹ÍԆÃÌȾƹÀ¹Ã¹À

ÈÅ ÈÅ

ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ

«Çɼǻdž»ÔÊ˹»ÇÐÆǾÁÊÃĹ½ÊÃǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¾ÉùĹ »¾Ñ¹Ä¹ ÊËÇÂÃÁ ¡À½¾ÄÁØÁÀÇɼÊ˾ÃĹ ÈÇÄÃÁ ÈǽÊ˹»ÃÁ ϾÆÆÁÃǽ¾É¿¹Ë¾ÄÁ £¹ÉËÇ˾ÃÁ ÑùÍÔ͹ÂÄǻԾ £ÇÉÀÁÆÔ½ÄØɹÊÈÉǽ¹¿ £ÇÉÀÁÆÔÈÇÃÌȹ˾ÄÕÊÃÁ¾ ¤ÁÊËȾÉÍÇÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ»¹ÊÊ ª¾ÂÍÔ ªÁÊ˾ÅÔ+PLFS 7FSUJLBM (MPCBM ªÁÊ˾ÅÔɹÅÇÐÆÔ¾ÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁÃÇÆÊÇÄÕÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁȹľËÆÔ¾ ¼Ä̺ÁÆÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁȾɾùËÆÔ¾ ªË¾ÄĹ¿ÁÈÇÄÇÐÆÔ¾»¹ÊÊ ªË¾ÄĹ¿ÁËÇɼǻԾ ªËÇÂÃÁÈǽȾйËÆÌ×ÈÉǽÌÃÏÁ× «¾Ä¾¿ÃÁ¼Á½É¹»ÄÁоÊÃÁ¾ Ë «¾Ä¾¿ÃÁÈÇÃÌȹ˾ÄÕÊÃÁ¾ ±Ã¹ÍÔ¹ÉÎÁ»ÆÔ¾»¹ÊÊ ±Ã¹ÍÔ¼¹É½¾ÉǺÆÔ¾»¹ÊÊ ±Ã¹ÍÔÇÍÁÊÆÔ¾»¹ÊÊ

 ÑË ÑË ÑË ÄÁÊË    ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ    ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ªÈ¾ÏǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ªË¾ÄĹ¿ÁÇËÉÑË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.14

59


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ¾ÉùĹ›ÁËɹ¿Á ›ÁËɹ¿ÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ ȹÆÆǽ¾ÃÇɹËÁ»ÆÔ¾ÁÀÊ˾ÃĹÁÀ¾ÉùĹ  ¾ÉùĹ»¹ÊÊ

ûÅ 

ÇËÉ 

ª¹ËÌÉÆ ¨£ ª¹ËÌÉÆ ¨£

†† †† †† ††

¨É¾½Å¾ËÔÁÆ˾Éվɹ™Ã»¹ÉÁÌÅÔ¯»¾ËÔ »¾ÉÁ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ˾ÉÅÇÊ˾ÃÄÇ ÑË ¤¾ÊËÆÁϹÈÇ»¹ÑÁÅɹÀžɹÅ ŹÊÊÁ»º¾É¾ÀÔ ÊÇÊÆÔ ƾžÏÃǾùІ»Ç ÑË ¤¾ÊËÆÁÏÔ½¾É¾»ØÆÆÔ¾ƹž˹ÄÄÇùÉùÊ 

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ °ÁÊËÁÄÁƹ¥™ ¡¨

†† †† †† †† ††††

¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¦ª« ¦ª« §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹ÅÁÆÔ¨¾ÐÁ £¹ÅÁÆÔ ǺÄÁÏǻù ÁÀ¼É¹ÆÁ˹ÁÅɹÅÇɹ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿ £¹ÅÁÆÔƹÊËÇØÒÁ¾½ÉÇ»ØÆÔ¾ £¹ÅÁÆÔÖľÃËÉÁоÊÃÁ¾&MFDUSPMVY ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ ÈÄÁËÔ ÃÇÄÇÊÆÁÃÁ ½»¾ÉÃÁ ½ÄØŹƼ¹ÄÇ»ÁùÅÁÆÇ» ¨ÄÁËÔ Ð̼ÌÆÆÔ¾ÈǽùÀ¹Æ ùÀ¹ÆÔ XXXPNEPNSV

 ÑË ÑË 

 ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» 

§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´ ¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ÁÀ½¾ÄÁØÁ¹ÉŹËÌɹ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ʹÆ˾ÎÆÁù ÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆÔ¾ËÇ»¹ÉÔ £¹ºÁÆÔ½ÌѾ»Ô¾ £¹ºÁÆÔ½ÌѾ»Ô¾Ê¼Å £¹Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁع»ËÇÆÇÅƹØ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ »Ç½ÇÀ¹ÒÁËÆÔ¾ ¹ÉÅÁÉÇ»¹Æ«¨¤ %6$5 ½¼Á½ÉÇÁÀËÉ̺ ª¹Æ͹ØÆÊ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ ©ÇÊÊÁØ ªÅ¾ÊÁ˾ÄÁ»¹Æƹ ÃÌÎÆØ ÌÅÔ»¹ÄÕÆÁÃ

  ÑË ÑË 

ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¨ÇªËÉÇÂù ¦¾Å¾ÏÃÁÂÈÇʾÄÇà §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ ™Ã»¹Êƹº œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË ªËÉÇÁ˾ÄÕ §ÅÊÃÁ¨Çʹ½ «£ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼

†††† †† †† †† †††† †† †† †† †† ††

«É̺ÇÈÉǻǽƹØ¹ÉŹËÌɹÁÊǾ½ÁƾÆÁØ ›¾ÆËÁÄÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ ºÉÇÆÀǻԾ Ð̼ÌÆÆÔ¾Ì†Ì ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔÂºÈ šÇÄǼǾ ›¾ÆËÁÄÕĹËÌÆÆÔ弃 šÇÄǼǾ œÉØÀ¾»ÁÃÁÌ†Ì Öľ»¹ËÇÉÔ’ ’ ’ ’ Ç¿½¾ÈÉÁ¾ÅÆÁÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁȝ£ ¹¼ÇËǻùËÉ̺ƹØ ɾÀÕºÔ ʼÇÆÔ ºÇй˹  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿  ¹½»Á¿Ã¹Ê˹ÄÕƹØÊÆ¿

ÑË  ÑË  

ÇËÉ  ÇËÉ  

¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ªª™ ªª™ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ªª™ ªª™ ªª™ ªª™

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¹½»Á¿Ã¹Ð̼ÌÆƹØÐºÉ  ¹½»Á¿ÃÁÊ˹ÄÕÆÔ¾ÁÐ̼ÌÆÆÔ¾Ì†Ì ÈɆ»Ç©ÇÊÊÁØ  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔÂ'"'  ¹Ë»ÇÉÈÇ»ÇÉÇËÆÔÂ'"'  ¹Ë»ÇÉÔÈÇ»ÇÉÇËÆÔ¾½ÁÊÃǻԾÌ†Ì £Ä¹È¹ÆÔǺɹËÆÔ¾Ê˹ÄÕÆÔ¾ ĹËÌÆÆÔ¾ Ð̼ÌÆÆÔ¾Ì†Ì £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂºÈ šÇÄǼǾ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂºÈ šÇÄǼǾ £É¹ÆѹÉÇ»ÇÂ-% DD ÍÍ £É¹ÆѹÉǻǪ«™¦™©« ¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà £É¹ÆÔѹÉǻԾ¤ £É¹ÆÔѹÉǻԾÈÉÁ»¹ÉÆÔ¾ ÅÌÍËǻԾ ÍĹÆϾ»Ô¾Ì†Ì

 ÑË  ÑË ÑË   ÑË

 ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ   ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ

ªª™ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ªª™ ªª™ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ªª™ ªª™ ªª™ ªª™ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

60

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥

¤×ÃÈÇÄÁžÉÆÔÂËÁȤ оÉÆÔ ÃɹÊÆÔ À¾Ä¾ÆÔ  ¤×ÃÈÇÄÁžÉÆÔÂËÁÈ« ¤×ÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁȤ ¤×ÃÐ̼ÌÆÆÔÂËÁÈ« ¥ÌÍËÔ ɾÀÕºÔ ʼÇÆÔ ÃÇÆËɼ¹ÂÃÁ ÈÉÇÃĹ½ÃÁ ľÆ ÃÇÊÁÐù ­ÁÄÕËÉÔÍĹÆϾ»Ô¾ ÅÌÍËǻԾÌ†Ì ­Ä¹ÆÏÔ ÇË»Ç½Ô ȾɾÎÇ½Ô ËÉÇÂÆÁÃÁ ÈɆ»Ç©ÇÊÊÁØ 

  ÑË ÑË ÑË

  ÇË É ÇËÉ ÇËÉ

ªª™ ªª™ ªª™ ªª™ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­ ¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

«ÉÌºÔ ¤×ÃÁÈÇÄÁžÉÆdžÃÇÅÈÇÀÁËÆÔ¾©¹ÀÄÁÐÆԾϻ¾Ë¹ XXXSV ¨ÇÄÁÈÉÇÈÁľÆ1JMTB ªË¾ÃÄÇËùÆÕ

ÑË ûÅ

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

·†ËÉÁϾÆËÉ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ¥ÇÉÇÀ ¡¨

†† †† †† †† ††

«É̺¹130"26" ÍÁËÁƼÁ11†3 1/† ÎÇĻǽ¹ «É̺¹130"26" ÍÁËÁƼÁ11†3 1/†ÎÇÄ ¼Çɻǽ¹ «É̺¹130"26" ÍÁËÁƼÁ11†3 1/†¼Çɻǽ¹ ÇËÇÈľÆÁ¾ «É̺¹»ÆÌËɾÆƾ ƹÉÌ¿ÆÇÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹئ¨›® Çɹƿ¾»¹Ø «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹب¨ «É̺¹ùƹÄÁÀ¹ÏÁÇÆƹØ°£ «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø   «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø4%3† «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø½ÄØÈÉÇÃÇÄÇ» «É̺¹ÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø¨¶†ÈÇœ§ª«Ì††

Å Å Å Å    

½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ  ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

£¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªª™ ªª™ ªª™ ¨¾Ë¹Ä §« ¨¾Ë¹Ä §«  ¨¾Ë¹Ä §«  ¨¾Ë¹Ä §« 

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

61


§š§©¬§›™¦¡ž¡¥™«ž©¡™¤´¤¸¡¦Ÿž¦ž©¦´®ª¡ª«ž¥ §ËÇÈľÆÁ¾Á¼ÇÉØо¾»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾ šÇÂľÉÃÇÊ»¾ÆÆǼÇƹ¼É¾»¹ šÌɾÆÁ¾Êû¹¿ÁÆ »ÔºÇÉÁÊËÇÐÆÁù»Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁØ ›Ç½ÇÊƹº¿¾ÆÁ¾¹»ËÇÆÇÅÆǾ œ¹ÀÇ»¹ØÃÇÄÇÆù#PTDI œ¾Ç˾ÉŹÄÕÆǾÇËÇÈľÆÁ¾ £ÇÄÇÆù¼¹ÀÇ»¹Ø#PTDI»ÔÊÇÃÇÂÅÇÒÆÇÊËÁ £Ç˾Ä#PTDI¼¹ÀÇ»ÔÂƹÈÇÄÕÆÔ £Ç˾Ä#PTDI¼¹ÀÇ»ÔÂƹÊ˾ÆÆÔ £Ç˾Ä#PTDIÃÇƽ¾ÆʹÏÁÇÆÆÔ¼¹ÀǻԠ£Ç˾Ä#PTDIË»¾É½ÇËÇÈÄÁ»ÆÔÂƹÈÇÄÕÆÔÂÊ˹ÄÕÆÇ £Ç˾ĺ¹ÆÆÔÂÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ £Ç˾ļ¹ÀǻԽ»ÌÎÃÇÆËÌÉÆÔÂƹÊ˾ÆÆÔÂ#PTDI £ÇËÄÔ¼¹ÀǻԾÇ˾оÊË»¾ÆÆǼÇÁÀ¹É̺¾¿ÆǼÇÈÉÇÁÀ» £ÇËÄÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾ ½ÉÇ»¹ ̼ÇÄÕ ÇËÈÉÇÁÀ»Ç½Á˾ÄØ ¥ÇÆ˹¿½ÔÅÇÎǽǻ ¥ÇÆ˹¿ÁÈÌÊÃÇƹĹ½ÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔÊÁÊ˾ŻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ

     ÑË  ÑË 

É ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ É ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ É É É É É É ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ

£ÇÅÍÇÉË«¾ÈÄÇ ™Ã»¹Êƹº ™Ã»¹Êƹº £ÇÅÍÇÉË«¾ÈÄÇ ™Ã»¹Êƹº £ÇÅÍÇÉË«¾ÈÄÇ £ÇÅÍÇÉË«¾ÈÄÇ £ÇÅÍÇÉË«¾ÈÄÇ £ÇÅÍÇÉË«¾ÈÄÇ £ÇÅÍÇÉË«¾ÈÄÇ ¬ËÃÁƹ °¨ £ÇÅÍÇÉË«¾ÈÄÇ «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ ¬ËÃÁƹ °¨ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ™Ã»¹Êƹº

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

§ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÃÇËÄÇ»¼ÇɾÄÇà §É¼¹ÆÁÀ¹ÏÁػǽÇÊƹº¿¾ÆÁØÁ»Ç½ÇÈǽ¼ÇËÇ»ÃÁ §ËÇÈľÆÁ¾ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆǾ ¨¾ÐÁ½Äغ¹ÆÁÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ÃÇ˾ÄÕÆÔÎ ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ"5. ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ$"-*%034VQFS† † ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ,0//&3 ºÁž˹Ä ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ10-0† † ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»ÔÂ4&7&/4† † ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô«¾ÉŹÄ©™¨ ©¹½Á¹ËÇɹÄ×ÅÁÆÁ¾»Ô«¾ÉŹÄ©™¨ ©¹½Á¹ËÇÉ¥ª†† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉ¥ª†¥ ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉ«† ¦«¹¼ÁÄ ©¹½Á¹ËÇÉÐ̼ÌÆÆÔ ɾÊË ©¹½Á¹ËÇÉÔÐ̼ÌÆÆÔ¾¥ª† ¥ª†©¾Ê˹»ÉÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÆǻԾ ©¹ÊоËÁÅÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ŻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ ©¹ÊоËÁÅÇÆ˹¿ÊÁÊ˾Å˾ÈÄÇÊƹº¿¾ÆÁØ ©¾ÅÇÆ˽ÁÀ¾ÄÕÆÔÎÃÇËÄÇ»¼ÇɾÄÇà ªÁÊ˾ÅÔÇËÇÈÁ˾ÄÕÆÔ¾£ÇËÄÔ ɹ½Á¹ËÇÉÔ ºÇÂľÉÔ ˾ÈÄÈÌÑÃÁÁ½É «¶¦ÔÁÀ¼ÇËÇ»ÁÅÄ׺Ծž½Õ ĹËÌÆÕ ƾɿ¹»¾Âù ¶Ä¾ÃËÉÇÃÇËÄÔÇ˾оÊË»¾ÆÆǼÇÁÀ¹É̺¾¿ÆǼÇÈÉÇÁÀ»

   ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ ʾÃÏÁØ  ʾÃÏÁØ    

½¾Ñ¾»Ç ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ ÇËÉ ÆÁÀùØ À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ  ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ ÇËÉ

«¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ™Ã»¹Êƹº ™Ã»¹Êƹº «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ £¹Ä¹ÑÆÁà ¡¨ ªª™ ªª™ ªª™ ªª™ ªª™ ¬ËÃÁƹ °¨ ©¹½Á¹ËÇÉÔ ™Ã»¹Êƹº ™Ã»¹Êƹº «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ·†ËÉÁϾÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÇƹ¼É¾» «¾ÉÅÇƹªÁºÁÉÕ

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹ÌÆÔš¹ÊʾÂÆԙû¹Ë¾ÎÆÇÄǼÁÁ ™ÃʾÊÊ̹ÉÔ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ »¾½ÉÇ ѹÂù ÉÌÊÊÃÁ½ÌÑ ™ÉÇŹËÔ½Äت¨™ ʹÌÆ º¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ™ËËɹÃÏÁÇÆԻǽÆÔ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ ™ËËɹÃÏÁÇÆÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ¼¾ÂÀ¾É ÁÊÃÌÊÊË»»ÇÄƹ ¼Á½ÉÇŹÊʹ¿ ™ËËɹÃÏÁÇÆÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ š¹ÊʾÂƽÄؽ¹ÐÁ š¹ÊʾÂÆÔʺÇÉÆdžɹÀºÇÉÆÔ¾ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹¨¦ Ê˹ÄÕ ùÈɾÅÇÆË ›Ç½ÇÈǽ¼ÇËǻù ÇÐÁÊËù»Ç½Ô XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ œ¹ººÉdž½Á¹º¹À û¹ÉÏÁËÁ˽ ùžÆÕ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ ¹Å¾ÉÍÇËÇžËÉÇÅ»ºÇÄÕÑÁκ¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ»ÁÀÈÇÄÁÈÉÇÈÁľƹ £¹Å¾ÆÕ½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¤¾ÊËÆÁÏÔÁÀƾɿ¹»¾×Ò¾ÂÊ˹ÄÁ½Äغ¹ÊʾÂƹ

62

ÂÖÂ

ÑË   ÑË ÈÅ ÑË ÃÇÉ ÑË ÃÇÉ 

ÇËÉ ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ™Ã»¹ÅÁɆ£ šÌɆ›Ç½ ™Ã»¹ÅÁɆ£ šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊÃ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ¤ÁËÕ¾ȾÐÆǾ ½»¾ÉùËÇÈÇÐÆ¹Ø À¹½»Á¿Ã¹ȾÐÆ¹Ø ÃÇÄÇÊÆÁà ÈÄÁ˹ ¥¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔÈľÆÇÐÆÔ¾½ÄØÇ˽¾ÄÃÁº¹ÊʾÂƹ ¥ÇÀ¹Áù½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ¥ÇÆ˹¿ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁؽÄغ¹ÊʾÂÆÇ» ¦¹ÊÇÊÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ ¦¹ÊÇÊÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÍÇÆ˹ÆÇ» ÈÉ̽ǻ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÆÕÁʹÌÆ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂƹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÍÁÄÕËɹÏÁØ Èǽʻ¾Ëù §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÍÇÆ˹ÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄػǽÆÔιËËɹÃÏÁÇÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØÇÐÁÊËÃÁ»Ç½Ô §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ»ʾɻÁÊÆǾ §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾º¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ §ºÌоÆÁ¾ ÃÇÆÊÌÄÕ˹ÏÁØÈÇǺÊÄÌ¿º¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ §Ê»¾Ò¾ÆÁ¾Èǽ»Ç½ÆǾ Ê»¾ËǽÁǽÆǾ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ¨¾ÊÃÇÌĹ»ÄÁ»¹Ë¾ÄÕ½Äع»ËÇÅÇÂÃÁ ¨Ä¾Æù¨›® XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ¨ÄÁËù½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» 4&3"16- XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ¨Ç½Ç¼É¾»½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ©¾¹¼¾ÆËÔÎÁÅÁоÊÃÁ¾½ÄØÌÎǽ¹À¹»Ç½Ç ©¾ÅÇÆ˺¹ÊʾÂÆÇ» XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ½ÄØÈǽ»Ç½ÆǼÇÇÊ»¾Ò¾ÆÁØ»º¹ÊʾÂƾ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻Ǻ¹ÊʾÂÆÇ»ÈǽÃÄ×Ð «ÉÌºÔ ¹ÉŹËÌɹ¨›® XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ¬ÎǽÀ¹»Ç½Ç»º¹ÊʾÂƾ ÎÁÅÁоÊÃÁ¾Êɾ½ÊË»¹ ­ÁÄÕËÉÔ½Äغ¹ÊʾÂƹ ­ÇÆ˹ÆÔÇËÈÉÇÊËÔνÇÖÄÁËÆÔÎ ­ÇÆ˹ÆÔÌÄÁÐÆÔ¾ ÁÆ˾ÉÕ¾ÉÆÔ¾ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ®ÁÅÈɾȹɹËÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ»ª«® XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ ®ÁÅÈɾȹɹËÔ½Äغ¹ÊʾÂÆÇ» ÈÉ̽ǻ XXX¹Ã»¹ÅÁÉÉÍ

ÑË ûÅ ûÅ     žÊØÏ ûÅ ÑË        

ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾  ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ ÇËÉ  ÇËÉ    ÇËÉ  ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

šÇĝÇŝɾ»¾ÊÁÆÔ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹Êƹº ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ™Ã»¹ÅÁÉ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ¨¾Ë¹Ä §« ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ›Ç½ÆÔÂ¥ÁɧÅÊà ¡»¹Æ†£ÌȹĹ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£ ™Ã»¹ÅÁɆ£

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›¾ÆËÁÄØÏÁØÁÃÇƽÁÏÁÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÆÁÀùØ ÇËÉ

¡»¹Æ†£ÌȹĹ ·†ËÉÁϾÆËÉ ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË

†† †† †† †† ††

›ÇÀ½ÌÎǻǽÔÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ û¹½É¹Ë ÊÈÁɹÄÕ ûÅ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ"&( #BMMV 1BOBTPOJDš¾À»ÔÎǽÆÔÎ ½ÇÐ £ÇƽÁÏÁÇƾÉÔÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¾ ÊÈÄÁˆÊÁÊ˾ÅÔ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ ùÊʾËÁ½É 

ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀùØ

ªÁºÃÇÅÈľÃË ªÁºÁÉÊÃÁÂÃÄÁŹË ·†ËÉÁϾÆËÉ

†††† †† †† ††

26692

›¾ÆËÁÄØÏÁØ»º¹ÊʾÂƹÎÁʹÌƹΠÇÊÌÑÁ˾ÄÁ»ÇÀ½Ìι ›¾ÆËÁÄØÏÁØ«¾ÈÄǻԾÀ¹»¾ÊÔ ºÔËǻԾ»¾ÆËÁÄØËÇÉÔ ̻Ĺ¿ÆÁ˾ÄÁÁ½É ›¾ÆËÁÄØÏÁت¨ž¯¨©ž¤§Ÿž¦¡ž½ÄØûÁÃÇË˾½  ¥¹Ë¾ÉÁ¹Äº¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂǼƾÀ¹ÒÁËÆÔÂÉÌÄÇÆÆÔÂ¥š§©†ÅÅ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹»ÇÀ½ÌÎǻǽǻ&5†7FOU† ¨ÇÉÁľÃʤ­ʹÅÇÃľÂù†ÅÅ ±ÁƹÅÇÆ˹¿Æ¹Ø’ ÅÅ

ûÅ ûÅ ûÅ ÈÅ

ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀùØ

¦ª« ¦ª« ¦ª« ªÁºËɹÆÊÖÍÁÉ

†† †† †† †† †† †† †† ††

¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ §Ê»¾ËÁ˾ÄÕÆÔ¾ÈÉÁºÇÉÔ £ÇÅÈÇƾÆËÔ½ÄØÊ»¾ËǽÁǽÆÔÎÊ»¾ËÁÄÕÆÁÃÇ» ¤¹Åȹ¼¹ÄǼ¾Æ†7 ¤¹ÅȹÄ×Å8†0TSBN ½Æ¾»ÆÇÂÊ»¾Ë ¤¹ÅȹÄ×Å1IJMJQT0TSBN†8 ¤¹ÅȹÊ»¾ËǽÁǽƹØ.3(678£Î&DPMB ¤¹ÅȹÊ»¾ËǽÁǽƹØ»™ÉÅÊËÉÇƼ ¤¹ÅȹÖʺ¾É¾¼¹×Ò¹Ø/BWJHBUPS6 6 6 ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É£¤¤ÈÉÇÅÔÑľƹ؆›Ë ž†ž ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ҹ؛Ë5%.&MFDUSJD ¤¹ÅȹÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ҹػ¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾&,' ¤¹ÅÈԝ©¤›Ë ¤¹ÅÈÔÄ×ÅÁÆÁÊÏ043".†8

  ÑË  ÑË ÑË ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ É ÇË É É ÇË É É ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ¤¹ÅȹÄ×ÅÁÆÁÊϾÆËƹØÇË ÉÑË

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.14

63


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ ¤¹ÅÈÔƹùÄÁ»¹ÆÁØÇ˽Ç8 ¤¹ÅÈÔ Ê»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ »ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ¤ž¦«™ª›ž«§¡§¦™¸›™ªª ¨©§Ÿž£«§©$»¾ËǽÁǽÆÔª¨†8 ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉ/BWJHBUPS›Ë º¾ÄÔÂ/'-†3T  ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉ/BWJHBUPS›Ë оÉÆÔÂ/'-†3T  ¨ÉÇ¿¾ÃËÇɪ›ž«§¡§¦´¢›Ë À¹Å¾ÆؾË›Ë ¨©§Ÿž£«§©Ê»¾ËǽÁǽÆÔª¨58†8 ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔž˹ÄÄǼ¾ÆÆÔ  ›Ë ¨ÉÇ¿¾ÃËÇÉÔÊ»¾ËǽÁǽÆÔ¾  ›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁúÔËǻǤ¨šÊÄ×ÅĹÅÈdž8

   ÑË  

ÇËÉ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÉ É É É ÇËÉ É ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¨ÇªËÉÇÂù ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

"%# "!

$"    

ª»¾ËÁÄÕÆÁûĹ¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¦¨šÇ»¹Ä†8 ª»¾ËÁÄÕÆÁä›§Î›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁ䨧Îʶ¨©™ ª»¾ËÁÄÕÆÁ䪨ΛË*1 »Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ ¶¨©™ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÄןÔËǻǤ¨šÇ˽ǛË5%.&MFDUSJD ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÄ×ÅÁƾÊϾÆËÆÔ¤ª¨ *1 ÎÎÎÎ›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁ樚 ¦¨¨ ¦¨§ ª»¾ËÁÄÕÆÁ檨 ¦¨¨ ¤¨§ ©£¬ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÈÉÇÅÔÑľÆÆÔ¤ª¨ÊÄ×ÅĹÅÈdž8 ª»¾ËÁÄÕÆÁê¹Ìƹ ›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽ-&%ÎƹÃĹ½ÆÇ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽ-&%ÎƹÃĹ½ÆÇ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽ-&%λ¹ÉÅÊËÉÇƼ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽ-&%ÎƹÃĹ½ÆÇ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÊ»¾ËǽÁǽÆÔÂÈÇËÇÄÇÐÆÔ ¹Æ¹ÄǼÎ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁ¹ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆԾʻ¾ËǽÁǽÆÔ¾ Ä×ÅÁƾÊϾÆËÆÔ¾ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁʽ¹ËÐÁÃÇŽ»Á¿¾ÆÁØ œ¾ÉŹÆÁØ ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÊ»¾ËǽÁǽÆÔ¾ÄÁƾÂÆÔ¾  ›Ë ª»¾ËÁÄÕÆÁÃÁÌÄÁÐÆÔ¾©£¬ ªÇÍÁËÔº¾ÄÔ¾ÁÃÇÉÁÐƾ»Ô¾ XXXSV

 ÑË ÑË ÑË ÑË      ÑË 

É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÆÁÀÃÁ¾ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ É ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÆÁÀùØ

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ·†ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

+ )+"$.% $)('.& (""*!&-# 

,)

(  

¶Ä¾ÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ ™»ËÇŹË›™††ÈÇÄ Ç˽Ǚ5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË›™†©†™&,' ™»ËÇŹË›™††ÈÇÄ Ç˽Ǚ5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË½ÁÍ™›«©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ™»ËÇŹË½ÁÍ™©Ç˽Ǚ ř¡¶£ ™»ËÇŹË½ÁÍ;ɾÆÏÁ¹ÄÕÆÔ™†&,' ™»ËÇŹË½ÁÍ;ɾÆÏÁ¹ÄÕÆÔ™† ŹÄǼ¹º¹ÉÁËÆÔ &,' ™»ËÇŹË½ÁÍ;ɾÆÏÁ¹ÄÕÆÔ™†&,' ™»ËÇŹË»ÔÃÄ×й˾ÄÕ›™†©Ç˽Ǚ ™»ËÇŹËÔ ¬ § ½Á͹ËÇŹËÔÈɆ»Ç™››±»¾ÏÁØ ›ÔÃÄÁÉÇÀ¾ËÃÁƹÃĹ½ÆǼÇÅÇÆ˹¿¹2VUFP-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹË›™† ›™† ¬ §›† ™† ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾›™†©†™&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾›™†©†™&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾›™†© †™&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾›™†© †™&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾›™†™&,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ-FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁÊÃÉÔËÇÂÁÇËÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ ʾÉÁ &,' ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÁÉÇÀ¾ËÃÁ¯»¾ËŹËÇ»ÀÇÄ ¹Ä ¿¾Å†Ê¾É ȾÊÇà -FHSBOE ›ÔÃÄ×й˾ÄÁƹ¼ÉÌÀÃÁ ÅÁÆÁ†É̺ÁÄÕÆÁà Ç˽Ǚ ›ÔÃÄ×й˾ÄÁÈÉÇž¿ÌËÇÐÆԾʆÎÁ†Å¾ÊË-FHSBOE ›ÔÃÄ×й˾ÄÁ ÉÇÀ¾ËÃÁ ĹÅÈÔÖƾɼÇʺ¾É¾¼¹×ÒÁ¾ª»¾ËÇÀ¹É§ÈËÇÅ ›ÔÃÄ×й˾ÄՆ¹»ËÇŹË›™†©Ç˽Ǚ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®½ÄØÖÄÈÉǻǽÃÁÊÈÉÇËØ¿ÃÇÂE†ÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÁ¹ÅÅÅ œÇÍÉÇËÉ̺¹¨›®ÊÀÇƽÇŽÁ¹ÅÅÅ £¹º¾ÄÕ£ª¨› ±››¨ ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄÕ¨›ª ɹÀÄÁÐÆÔ  £¹º¾ÄՆùƹÄ º¾Ä Î ÅÅ-&(3"/% ­É¹ÆÏÁØ £¹º¾ÄՆùƹÄ ƹÈÇÄÕÆÔ ÎÅÅ ÎÁÎÅÅ

64

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.14

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË    ÑË      ÑË  Å Å Å Å Å  

ÇË É ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ »ƹÄÁÐÁÁ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ ÇË É ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ ÇËÉ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ÇËÉ ÊÃÁ½ÃÁ

¶¤ž£«©§ª«©§¢ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ™Æ˹ɹ¦Êà ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ £¹º¾ÄՆùƹÄ ȾÉÍÇÉ »Ê¾ɹÀžÉÔ £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄ ¶Ä¾ÃÇÉ Î Î Î Î £¹º¾ÄՆùƹÄÎ Î Î Î5%.&MFDUSJD £¹º¾ÄՆùƹÄÎ Î Î Î5%.&MFDUSJD £¹º¾ÄՆùƹÄƹÈÇÄÕÆÔ ¨ÇÉË̼¹ÄÁØ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®ÎÊȾɾ¼ÇÉǽÃÇ £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î £¹º¾ÄՆùƹĨ›®Î ¤¾¼É¹Æ½$"3*7"º¾Ä™  ¤ÇËÃÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ ÈÉÇ»ÇÄÇÐÆÔ¾  ÅÅ045&, ¤§«§£¥ž«™¤¤¡°žª£¡¢045&, ¤×ÐÃÁ½ÄØÉÇÀ¾ËÇÃÅÇÆ˹¿»ÈÇÄ4DIOFJEFS&MFDUSJD ¦¹ÃÇƾÐÆÁüÁÄÕÀÔ½ÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ†Ø¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁÀÇÄÁɽÄØÇÃÇÆϾ»¹Æ†Ø¿ÁÄÈÉǻǽǻÁùº¾Ä¾Â ¨¹ËÉÇÆÔþɹÅÁоÊÃÁ¾ £Á˹ ž ¨ÇÄÃÁ ÊËÇÂÃÁ ¹ÃʾÊÊ̹ÉÔ ÃÉÔÑÃÁÞ˹ÄÄÁоÊÃÁÅÄÇËùŝ£ª ¨ÌÊù˾ÄÁ£¥¶™&,' ¨ÌÊù˾ÄÁ£«¶™&,' ©¹ÀÓ¾ÅÑ˾ÈÊ©±›±™› †ÑËÔÉÕÃǻԠ ©¹ÀÓ¾ÅÔÊÁÄǻԾ 1 / 1F Ç˽Ǚ5%.&MFDUSJD ©ÇÀ¾Ëù¼ÆÇȧÉѹÊÈǽÈÉÃÇÆË  ©ÇÀ¾ËùÁÆÍÇÉŹÏÁÇÆÆ¹Ø ƹÊ˾ÆÆ¹Ø ÈÇÉË3+ £¹ËF *%$ ©ÇÀ¾Ëù˾ľÍÇÆÆ¹Ø $BU ÈÇÉË3+ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù†Í¹ÀƹØ »ÊËÉ ȾɾÆÇÊÆÁƹÉÌ¿Æ ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄù½ÄØÖľÃËÉÇÈÄÁËÁ½ÌÎÇ»Çà ©ÇÀ¾Ëù »ÁÄùÊÁÄÇ»¹Ø»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÇ˽Ǚ †› ©ÇÀ¾ËÃÁ&GBQFM†.PTBJD½ÄØùº¾ÄՆùƹÄÇ» ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ$"3*7" -FHSBOE ­É¹ÆÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ»Ä¹¼ÇÀ¹ÒÁÒ¾ÆÆÔ¾*1-FHSBOE ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÌÊË .",&- «ÌÉÏÁØ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁ½ÄØÊÃÉÌÊË £›™©«™ ¡¶£ ©ÇÀ¾ËÃÁÖÄÁËÆÔÎʾÉÁÂ$FMJBOF 6/*$"501 ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×ÐÊ»¾ËÇɾ¼ ˾ľÍÁ«›†ÉÇÀ¾ËÃÁšÇÄÕÑÏ»¾Ë¼¹ÅŹ-FHSBOE ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁ؆Á†Í¹ÀÆÔ¾ÖľÃËÉÇÆÆÔ¾ ªË¹ºÁÄÁÀ¹ËÇÉÔƹÈÉØ¿¾ÆÁ؆ÍÊÁÅÁÊËÇÉÆÔ¾ ªËØ¿ÃÁƾÂÄÇÆǻԾ½ÄØùº¾ÄØ- ÅÅ ÑË 

 Å Å Å Å Å           Å     ÑË     ÑË ÑË   

À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É É ÇË É ÇËÉ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç É ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ É ÇËÉ É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇË É ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÊÃÁ½ÃÁ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁÍ Í ÖľÃËÉÇÆÆÔ¾

ÑË

ÇËÉ

¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê

†† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

65


¶¤ž£«©§«ž®¦¡£™ «É̺¹¼ÇÍÉÁÉÇ»¹Æƹب›® ¨› ¨¦ «É̺¹¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÈÉÇËØ¿ ½¾É¿¹Ë¾ÄÁÊÀ¹Ò¾ÄÃÇÂE† «É̺¹¿¾ÊËùØE†ÅÅ »Ê¾¹ÃÊʾÊ̹ÉÔ «É̺¹¿¾ÊËùؼĹ½Ã¹Ø¨›®½†ÅÅ «É̺¹¿¾ÊËùب›®ÅÅ «É̺¹¨›®¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆƹØÊÀÇƽÇÅ%†ÅÅ

  Å 

À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾ ÇË É À»ÇÆÁ˾ ÇÈË ÊÃÁ½ÃÁ

£ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÇËÉ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ªËÉÇÁ˾ÄÕ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

       

        !" #$% 

 «É̺¹¨›®¿¾ÊËùØ%†ÅÅ ¬ §© ©&,' ¬ §›†©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ÑË ¬ §›†©Ç˽Ǚř5%.&MFDUSJD ÑË ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÀ¹ÒÇËÃĬ §›†©†™ř¡¶£ ²ÁËÔ†Á†Í¹ÀÆǼÇÌо˹ ƹÃĹ½ÆÔ¾»ÊËɹÁ» ž˹Ä5%.&MFDUSJD ÑË ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦† ²©¦† ²©¦†5%.&MFDUSJD ²ÁËÔÊÅÇÆ˹¿ȹƾÄÕײ¥¨†  ÁÊÈÇÄÆ*1*1 5%.&MFDUSJD ÑË ²ÁËÔÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨†  ÁÊÈÇÄÆ*1*1 5%.&MFDUSJD ÑË ²ÁËԆºÇÃÊÔÈĹÊËÁÃǻԾ²©¦ › †¨Ç˽ÇÅǽÌľÂ5%.&MFDUSJD ¶Ä¾ÃËÉÁù ÑË

¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ šÇÃÊÔû¹ÉËÁÉ»ÊËɹÁ»¹¾ÅÔ¾ÈǽÊоËÐÁû¹ÊÊ™›› .PFMMFS £ÇÉǺÃÁ»ÊËÉ»º¾ËÇÆƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺÃÁ»ÊËÉ»¼ÃƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺÃÁ»ÊËÉ»¼à º¾ËÇÆÌÆÁ»¾ÉʹÄƹºÇÉÆÔ¾ £ÇÉǺÃÁÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÁɹÊȹØлº¾ËÇÆƹºÇÉÆÔ¾ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊ )&(&- £ÇÉǺÃÁÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÁɹÊȹØлœ£ƹºÇÉÆÔ¾ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊ )&(&- ¤ÇËÇÝ£ªž˹ÄÄÁÐľÊËÆÁÐÆÔ   ÅÅ ¤ÇËÇÝ£ªž˹ÄÄÁÐƾȾÉÍÇÉÁÉÁÉ    ÅÅ ¤ÇËÇÝ£ªž˹ÄÄÁÐȾÉÍÇÉÁÉÁÉ    ÅÅ ¤ÇËÇÝ£ªž˹ÄÄÁÐÈÉÇ»ÇÄÇÐÆÔ    ÅÅ ¥ÁÆÁ†ÃÇÄÇÆÆÔ½ÄØÌÊËÖľÃËÉdžÌÊËÇÆÇ»ÇÐÁÀ½¾ÄÁÂ-FHSBOE ¦¹ÃÇƾÐÆÁÃÁž½ÆÔ¾ ¹Ä×ÅÁÆÁ¾»Ô¾ ÁÀÇÄÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ »¾ÊÕ¹ÊÊ §ºÇÉ̽½Äت£ªÁʾɻ¾ÉÆÔ¾ÑùÍԆÊËÇÂÃÁÇ˽Ç6 ¨É¾ÊʆÃľÒÁ½ÄØǺ¿ÁŹùº¾ÄÕÆÔÎƹÃÇƾÐÆÁÃÇ» ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊ ±«§£ ©ÇÀ¾ËÃÁÁ»ÔÃÄ×й˾ÄÁÊÃÉÔËÇÂÁÇËÃÉÔËÇÂÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ ʾÉÁ &,' ©ÇÀ¾ËÃÁ »ÔÃÄ×Ð «7Á5'†ÉÇÀ¾ËÃÁ »ËнÄØùº¾ÄՆùƹÄÇ» ,$ ±Ã¹ÍÔƹÊ˾ÆÆÔ¾ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈǽÌÊ˽×ÂŪ£ªǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁØ ±Ã¹ÍÔ˾ľÃÇÅÅÌÆÁùÏÁÇÆÆÔ¾†6™¦«¡›™¦™¤µ¦´ž ©™ª¨©§™Ÿ™ ±Ã¹ÍÔÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾¡¶£Ç˽ÇÅǽ ¸ÒÁÃÁÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ¹»ËÇŹËÁÃÁÈÇ»¹ÑÁÅÊξŹÅ

          

ÊÃÁ½ÃÁ É É ÇËÉ ÇË É ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀÃÁ¾ ½¾Ñ¾»Ç ÆÁÀÃÁ¾ ÇË É ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹º¾ÄÕ¨Éǻǽ¡ÀÇÄØÏÁØ ™ÊºÇ˾ÃÊËÇÄÁË ˾ÃÊËÇÄÁ˨« ¨«£ ŹÉÃÁ™ š ›ÁÆÁÈĹÊË»¹ÊÊ ¡ÀÇľÆ˹¿¾ÄËdžÀ¾Ä¾Æ¹Ø ÊÁÆØØÎ £¹º¾ÄÕ/:.ž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ£¹Ë £¹º¾ÄÕ651ȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ£¹ËF £¹º¾ÄÕ651/FPMBOȹÉÔ ǽÆÇ¿ÁÄÕÆÔ£¹ËF £¹º¾ÄÕ651 ½×ÂÅǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÁÆÊËÉÌžÆË £¹º¾ÄÕ››œs¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œs¨Æ¼ ™ †-4Î 

  Å Å  Å Å

É É É É ÇËÉ ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾ É É

ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

£¹º¾ÄÕ››œÎ 

Å

 É

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

£¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ £¹º¾ÄÕ››œÎ

Å Å Å

 É É É

¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† †† †† †† †† ††

£¹º¾ÄÕ››œÎ 

Å

 É

¶¤ž£«©§ª«©§¢

†† ††

66

ÂÖÂ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œž½ÆÔÂÎ £¹º¾ÄÕ››œ ››œÆ¼ ››œÆ¼†MT £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ››œ†¨Æ¼ ™ †-4Î £¹º¾ÄÕ»Á˹Øȹɹ651 '51ùË ȹÉÔ £¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÎ «¬ £¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÎ ϾƹùоÊË»Ç £¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÎ «¬ £¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÎ ϾƹùоÊË»Ç £¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÆ¼Î ϾƹùоÊË»Ç £¹º¾ÄÕž½ÆÔ››œÆ¼Î ϾƹùоÊË»Ç £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ3( £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ3(6 £¹º¾ÄÕ˾ľ»ÁÀÁÇÆÆÔÂ4"5 $BWFM ¡Ë¹ÄÁØ £¹º¾ÄՆùƹĝ£ª »ËÐÈǽÊÁÄǻԾÁÃÇÅÈÕ×˾ÉÆÔ¾ÉÇÀ¾ËÃÁ £¹ÈÉÇÄÇÆ ÈÇÄÁ¹ÅÁ½ ¦Ç¿ÆÁÏÔ½ÄØɾÀÃÁùº¾ÄØ ÑÁÉÇÃÁ¹ÊÊ ±«§£ ¨Éǻǽ››œÎ оÉÆÔ  ¨Éǻǽ¨› ¨›ª ±››¨ ¨Éǻǽ¨›ª ±››¨ ¨¬œ¦¨ £ª¨› ¨Éǻǽ¨¬œ›Î¿À ¨Éǻǽª¡¨ ¨Éǻǽ±››¨Î  ªË¾ÃÄÇ˾ÃÊËÇÄÁ˪«¶­ ª­ ¬½ÄÁÆÁ˾ÄÁºÔËǻԾÁÊÁÄǻԾ »Ê¾ËÁÈÇɹÀžÉÔ&,' ­ËÇÉÇÈĹÊË' ', ¶ºÇÆÁË ¶Ä¾ÃËÉÇùÉËÇÆ ¶Ä¾ÃËÉÇùÉËÇÆ ¶Ä¾ÃËÉÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

        Å Å Å Å Å Å Å Å    Å ÈÅ     

 É É É É ÆÁÀÃÁ¾ É É É É É É É É É É É »ƹÄÁÐÁÁ ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ÇË É ½¾Ñ¾»Ç É É À»ÇÆÁ˾ É ÆÁÀÃÁ¾ É ÆÁÀÃÁ¾ »ƹÄÁÐÁÁ »ƹÄÁÐÁÁ ÆÁÀÃÁ¾ É É ÆÁÀÃÁ¾ É É É É ÇÈËÇ»¹Ø

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶Æ¾É¼ÇÈÄ×Ê ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¦Ç»Ô©¾¼ÁÇÆ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÁÉ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ªÁºÈÉÇÅÁÀÇÄÁË ¶Ä¾ÃËÉÇÄÁ½¾É

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

¶Ä¾ÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ £Ä¾ÅÅÔÈÉÌ¿ÁÆÆÔ¾8"(0»¹ÊÊ †ûÅÅ œ¾ÉŹÆÁØ ¨É¾½ÇÎɹÆÁ˾ÄÁ¨¨¦™&,' ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ†Í¹ÀÆÔ¾&,' ªÐ¾ËÐÁÃÁÖľÃËÉÇÖƾɼÁÁ†Í¹ÀÆÔ¾&,' ±Ã¹ÍÔ›©¬ ±©ª ™›©ÈÇ»¹ÑÁÅÊξŹÅ ²ÁËÃÁ&,'ÈĹÊËÁÃǻԾ*1 *1Ç˽ÇÅǽÌľÂ ²ÁËÃÁ£ªÈĹÊËÁÃǻԾ*1 *1Ç˽ÇÅǽÌľÂ ²ÁËÃÁû¹ÉËÁÉÆÔ¾ ÃÇË˾½¿ÆÔ¾ÈÇ»¹ÑÁÅÊξŹÅ ²ÁËÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾¼¾ÉžËÁÐÆÔ¾*1&,' ²ÁËÔž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾ÊÅÇÆ˹¿ÆÇÂȹƾÄÕײ¥¨ ²©¦¥&,' ²ÁËÔɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¦ ²©›Ç˽ÇÅǽÌľÂ&,' ²ÁËÔÌоËÆdžɹÊÈɾ½¾ÄÁ˾ÄÕÆÔ¾²©¬¦ ²©¬›Ç˽ÇÅǽ&,'

      

ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÇËÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ ÇËÉ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾

«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ªËÉÇÁ˾ÄÕÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÇÉǿƹØ˾ÎÆÁùªÈ¾Ï˾ÎÆÁù š¾ËÇÆÇÊžÊÁ˾ÄÁ ©ÇÊÊÁØ †Ä

ÑË

ÇËÉ

¨¹ÉËƾÉ

††

¨ÉÇÅÔÑľÆÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ªË¹ÆÃÁ ¹ÈйÊËÁ£ÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ ›ÇÀ½ÌÎÇʺÇÉÆÁà ɾÊÁ»¾É 7 Ã̺Å ÉǺÕÊ˹ÄÕƹØÃÇÄÇ˹؝ª£ ÅÅœ§ª«† žÅÃÇÊËÕ½ÄØ»Ç½Ô 7Ã̺Å žÅÃÇÊËÕ½ÄØÎɹƾÆÁØœª¥ ÑËÈÇÃ̺Å ÈÉ¥Áɹ §ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇËÔÊÌȹÃÇ»ÇÐÆÔÅÁľÆ˹ÅÁ

ÑË Ë ÑË ÑË

É É É É

§Å ¥ §Å ¥ §Å ¥ «¾Î¦£ §§§ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ ªË¹ÆÇý¾É¾»ÇǺɹº¹ËÔ»¹×ÒÁÂÇËÉÑË

†††† †††† †††† †††† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.14

67


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ¨É¾ÊÊÇËÃÉÔËÔÂƹÃÄÇÆؾÅÔ ÌÊÁÄÁ¾ËÊ Åǽ¾ÄÕ£› ªË¹ÆÇý¾É¾»ÇǺɹº¹ËÔ»¹×ÒÁÂÊ»¾ÉÄÁÄÕÆdžȹÀǻԪ›¨™† ªË¹ÆÇý¾É¾»ÇǺɹº¹ËÔ»¹×ÒÁÂÊ»¾ÉÄÁÄÕÆÔ ªË¹ÆÇÃÀ¹ËÇÐÆÔ  ±¹ÊÊÁ±¨«†

ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË

É É É É É

§Å ¥ §Å ¥ §Å ¥ §Å ¥ §Å ¥

†††† †††† †††† †††† ††††

ÇËÉ

¶Æ¾É¼ÇÊƹº ¨£­

†† ††

£¡¨Á™ ¥¹ÆÇžËÉÔ ˾ÉÅÇžËÉÔ ÇÈɹ»Ô ˾ÉÅÇŹÆÇžËÉÔ

ÑË

ª»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ™ÈȹɹËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾©¾Ê¹Æ˹ ™ÂþÆ ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ª™¡†™ÈȹɹËÊ»¹ÉÇÐÆÔÂÁÆ»¾ÉËÇÉÆÔ ©¾Ê¹Æ˹™ ¶Ä¾ÃËÉǽÔ§£† ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼ E ¥©† ª ¤¶  ¥ÇÊû¹ 

   ü

½Ç¼Ç»ÇÉ É É É É É ÇË É

¾ÄÕÍÁÆ Ź¼ ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ªÁºÁÆÊËÉÌžÆË ©ÇƽÇ

†† †† †† †† †† †† †† †† ††

 ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ

¨¾Ë¹Ä §« ™Ã»¹Êƹº

†† †† ††††

¦¹ÊÇÊÔ ¦¹ÊÇÊ£¦ª «¾ÈÄǻԾƹÊÇÊÔ

 

š¾ÆÀdž ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË ¨ÁĹÄǺÀÁÃÇ»¹Ø›Ë ÅÅ †ÎǽÅÁÆ.BLJUB )3¨¾ÉÍÇɹËÇÉ4%4†QMVT ›Ë ¿ ü.BLJUB .()'¦¹¼É¾»¹Ë¾ÄÕ¼¹ÀÇ»ÔÂ¥ÇÒÆÇÊËÕÃ›Ë "*,&/ .4š¾ÆÀÇÈÁĹ Ã̺ÊÅ ÛËÄÊ ÑÁƹÊÅ º¹Ã Ä4UJIM ™ÈȹɹËÔÊ»¹ÉÇÐÆÔ¾ š¾ÆÀǼ¾Æ¾É¹ËÇÉ)JUBDIJ4$ L7 š¾ÆÀÇÈÁĹ45*)-.4

   ÑË ÑË

É É É É É É

.BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF .BDIJOF4UPSF «ÇɼǻԝÇÅ#04$) ¥Ìɹ»¾Â «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

š¾ÆÀÇÈÁÄÔ š¾ËÇÆÇžѹÄÃÁ œ¹ÀÇÆÇÃÇÊÁÄÃÁ É¾ÄÕ#04$)(4#3& ¡Æ»¾ÉËÇÉÊ»¹ÉÇÐÆÔÂ)JUBDIJ™¥ ¥¹ÑÁƹÑÄÁÍÇ»¹ÄÕƹØ̼ÄÇ»¹Ø%FXBMU ¥ÇÄÇËÇÃÇ˺ÇÂÆÔÂ.BLJUB$ ¨¾ÉÍÇɹËÇÉ.BLJUB)3 ¨ÌÑÃÁ˾ÈÄǻԾ ªÆ¾¼Ç̺ÇÉÒÁÃ$4$"/"%*"/" ªË¹ÆÃÁ ¬±¥)JUBDIJ44 ¬±¥†¥±ÄÁÍŹÑ̼Ä›Ë ǺÅÁÆ ÅÅ¡Æ˾ÉÊÃÇÄ ±ÌÉÌÈÇ»¾É˹ÃÃÌÅÌÄØËÇÉÆÔÂ)JUBDIJ%7' ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË#PTDI %SFNFM ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË)BNNFS ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË6SBHBO ̺É £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¹É¹ÆËÁØ½ÇľË ¶Ä¾ÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË¥¹ÃÁ˹ ®Á˹ÐÁÁ½É

  ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË ÑË  ÑË 

  É É É É É É É É É ÆÁÀùØ ÇËÈÉÇÁÀ» À»ÇÆÁ˾

«ÇɼǻԝÇÅ#04$) «ÇɼǻԝÇÅ#04$) «ÇɼǻԝÇÅ#04$) «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥Ìɹ»¾Â «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË ¥Ìɹ»¾Â «ÇɼǻԝÇÅ#04$) «¥£¡ÆÊËÉÌžÆË «ÇɼǻԝÇÅ#04$) ¥Ìɹ»¾Â .BDIJOF4UPSF ¥Ìɹ»¾Â ·†ËÉÁϾÆËÉ ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™Æ˹ɹ¦Êà §É¼É¾ÅÊËÉÇÂ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

68

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.14

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ


«ž®¦¡£™§š§©¬§›™¦¡ž¡¦ª«©¬¥ž¦« ¥¾Ë¹ÄÄÇɾ¿ÌÒÁÂÁÆÊËÉÌžÆË ¡ÆÊËÉÌžÆË

ÑË

½Ç¼Ç»ÇÉ

§Å ¥

††††

™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà §É¼É¾ÅÊËÉÇ ¨ÇªËÉÇÂù ™Æ˹ɹ¦Êà «ÇɼǻԝÇÅ#04$) «ÇɼǻԝÇÅ#04$) ™ºÉ¹ÀÁ»ÒÁà «ÇɼǻԝÇÅ#04$) «ÇɼǻԝÇÅ#04$) œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©ÌÐÆÇÂÁÆÊËÉÌžÆË ÁÊÃÁ¹ÄŹÀÆÔ¾ ÁÊÃÁÈÁÄÕÆÔ¾ ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇÂÁÖľÃÉdž ɹÊÎǽÆÁà ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ ÃÁÊËÁ ¡ÆÊËÉÌžÆËÉÌÐÆÇ›¾ÊÕ¹ÊʧÈËÇÅ £ÁÊËÁ »¹ÄÁÃÁ £Ä×ÐÁ¼¹¾ÐÆÔ¾ £ÇÉÇÆÃÁºÁž˹ÄÄÁоÊÃÁ¾3VLP œ¾ÉŹÆÁØ ¥ÇÄÇËÃÁ ÆÇ¿Ç»ÃÁ ª»¾ÉĹ ½ÁÊÃÁ °¾É¾ÆÃÁ½ÄØÄÇȹË

  ÑË   

 À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ ÇËÈÉÇÁÀ»   

§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾½ÄØɹºÇ˪ËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ľʹ ÁÊÃÁ Ê»¾ÉĹ ºÌÉÔ £Á˹ ©ÇÊÊÁØ œ¾ÉŹÆÁØ §ÈËÇÅ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ XXXPNEPNSV

ÑË ûÅ ûÅ

ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

™Æ˹ɹ¦Êà §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†† †† †† †† ††

§ÎɹÆÆǾÁÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾§¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ›¾ÆËÁÄÕÈÇ¿¹ÉÆÔÂ̼Äǻǣ¨£† ƹÃÁÈǨšÁ§«ʹÅÇÃľØÒÁ¾ÊØ ¡Æ»¾Æ˹ÉÕÈÇ¿¹ÉÆÔ £¹ÊùÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ £Ä¹È¹ÆÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ £ÇÊË×ÅÔɹºÇÐÁ¾ £É¹ÊùǼƾÀ¹ÒÁËƹØ ½¾É¾»Ç ž˹Äùº¾ÄÕ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÉÍ ¤¾Æ˹˾ÉÅÇÌÈÄÇËÆÁ˾ÄÕƹØʹÅÇÃĤ«ª¥ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÉÍ ¥Ç½ÌÄÕÈÇÉÇÑÃǻǼÇÈÇ¿¹ÉÇËÌѾÆÁØ¥¨¨ É šÌɹƆ  ¥ÇÆ˹¿ÁǺÊÄÌ¿ÈÇ¿¹ÉÆÇÂÊÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁÁ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÉÍ

   ü Å 

É É À»ÇÆÁ˾   É É 

¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¨Ç¿¹ÉǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¹ÒÁ˹ ¯¨š ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË  ¹ÒÁ˹ ¯¨š ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

  

26296

§ºÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾»Ç½ÇȾÆÆǾ §ºÉ¹ºÇËùǼƾÀ¹Ò žË ½¾É¾» ¿ºÃÇÆÊËÉ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÉÍ §¼Æ¾ºÁÇÀ¹ÒÁ˹¥¡œ† §ÀÇÆ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÉÍ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹&630†¤ÁˆÅÅ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹¥¹Ë¨ÉÇÑÁ»ÆÇš¹À¹ÄÕËÇ»ÔÂÅÅ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹¥š§©ÍÇÄÕ¼ÁÉÇ»¹ÆÆÔ†ÅÅ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹¨Ä¹À¹ÊÃľ†ŹÊËÁù §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÁ §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À 

 ü ûÅ ÌȹÃ ûÅ ü  

À»ÇÆÁ˾ É ÇËÉ É ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾  É

¨Ç¿¹ÉǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¦ª« ¨Ç¿¹ÉǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË ¹ÒÁ˹ ¯¨š ¯¾ÆËɨÁɹÆË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

§¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨†   §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §¨† §¼Æ¾ËÌÑÁ˾ÄÕ§¨† À §¨† §ÀÇÆ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÉÍ §Ëº¾ÄÁ»¹Ë¾ÄÕÈǽɾ»¾ÊÁƾª¹¼ÌÊÄ XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÉÍ ¨¾ÉйËÃÁ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ¨ÇÄÇËÆÁÒ¾ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾ¨¨ ÎÅ ¨ÉÇ»¾½¾ÆÁ¾ÈÇ¿¹ÉÆdž˾ÎÆÁоÊÃǼÇÅÁÆÁÅÌŹ

  ü Ä  

 É É  É 

¹ÒÁ˹ ¯¨š ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¯¾ÆËɨÁɹÆË ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹  ¹ÒÁ˹ ¯¨š ¯¾ÆËɨÁɹÆË  ¹ÒÁ˹ ¯¨š

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

69


ª¨ž¯§žŸ™®§ «§›™©´«™©™ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÅÇÆ˹¿«§§¨ªÌÊ˹ÆÇ»ÇÃÈÇ¿¹ÉÇËÌÑ »Á½¾ÇƹºÄ ¨ÉÇÈÁËù™ÆËÁʾÈËÁæÇÉ˾Ãʆ¾ÀÁÆ;ÃËÇÉ º¾ËÇÆ ½É¾»¾ÊÁƹ ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹØ ¨ÉÇÈÁËùǼƾÀ¹ÒÁËƹؽÄØËùƾ»ÔÎ ÃÇ»ÉÇ»ÔÎÈÇÃÉÔËÁ ¨ÉÇÈÁËù¨ÁÉÁĹÃÊ ǼƾÀ¹ÒÁ˹†¹ÆËÁʾÈËÁà XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÉÍ

 ÑË ü ü

ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ 

¨¨™¥¹ÉÊ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¨Ç¿¹ÉǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹

†† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

©¹ºÇйØǽ¾¿½¹ ©Ìù»ÈÇ¿¹ÉÆÔ¨£»ʺÇɾœ©† ©Ìù»¹ÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ©Ìù»ÁÏÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ªÁ¼Æ¹ÄÁÀ¹ÏÁØÈÇ¿¹ÉƹØ ªÇÊ˹»½¾ÃÇɹËÁ»ÆÔÂÀ¹ÒÁËÆÔÂ,SBTVMB XXXǼƾÀ¹ÒÁ˹†ÉÍ ªË»ÇÄÈÇ¿¹ÉÆÔª¨©† ©ª†¨ ªË»ÇÄÔ ¼ÇÄÇ»ÃÁ ®¹Ä¹ËÔɹºÇÐÁ¾ ±Ã¹ÍÈÇ¿¹ÉÆÔ»¹ÊÊÇÉËÁžÆ˾ ±Ã¹ÍÈÇ¿¹ÉÆÔ±¨£ ÃɹÊÆÔ º¾ÄÔ ƹ»¾ÊÆÇ »ÊËÉǾÆÆÔ ±Ã¹ÍÔÈÇ¿¹ÉÆÔ¾

      

 É  À»ÇÆÁ˾ É  É 

¹ÒÁ˹ ¯¨š ¯¾ÆËɨÁɹÆË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË  ¹ÒÁ˹ ¯¨š ¨Ç¿¹ÉǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ¥¹ÐÌÄÁƹ §¼Æ¾À¹ÒÁ˹ ¯¾ÆËɨÁɹÆË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË  ¹ÒÁ˹ ¯¨š  ¹ÒÁ˹ ¯¨š ¯¾ÆËɨÁɹÆË ©¾¼ÁÇƆÁÆ»¾ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

›ÇÉÇ˹±Ä¹¼º¹ÌÅÔ«ÌÉÆÁþËÔ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ›ÇÉÇ˹¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ¾ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ ÑĹ¼º¹ÌÅÔÈÇÆÁÀÃÁÅϾƹÅ

 ûÅ

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

¥¹Ê˾ɪËÉÇ ·†ËÉÁϾÆËÉ

†† †† †† ††

ª¨ž¯§žŸ™®§ «§›™©´«™©™ ªÈ¾Ïǽ¾¿½¹ÁÊɾ½ÊË»¹ÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÇÂÀ¹ÒÁËÔ ¨¾ÉйËÃÁª¨ž¯ «©™£« «§°£™ ÊĹ˾ÃÊÆÔÅÈÇÃÉÔË ÈÉ¥¹ÉÃʹ  ¨¾ÉйËÃÁκ Ĺ˾ÃÊ ÃÇ¿¹§ÈËÇÅ

ȹɹ ÑË

ÇË É ÇËÈÉÇÁÀ»

©ÇƽÇ ™Æ˹ɹ¦ÊÃ

†† †† ††

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† ††

§ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ ¥ÇÉÇÀ ¡¨ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ §ÅÇÅ œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

®ÇÀËÇ»¹ÉÔ¡Æ»¾Æ˹ÉÕ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ºÌŹ¿ÆÔ¾ ÃɾÈÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ½ÄØŹÄØÉÆÔÎɹºÇË ±È¹¼¹ËÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»ÔÂ

ÑË ü

 É É

«¹É¹¬È¹Ãǻù ›¾É¾»Ã¹½¿ÌËÇ»¹Ø ž¿»¾ÆÏÇ»¹Ø E†ÅÅ ÁÊȾÆʾɆÌÊËÉÇÂÊ˻ǽÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁÈǽÊÃÇËÐ ¤¾Æ˹ÊÁ¼Æ¹ÄÕƹؽÄØǼɹ¿½¾ÆÁ ¤¾Æ˹ÌȹÃÇ»ÇÐƹØÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆÇ»¹Ø ÈÇÄÁÖÊËÉÇ»¹Ø ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ½»ÌÊËÇÉÇÆÆÁ¾ƹ»ÊȾƾÆÆÇÂÇÊÆÇ»¾ ¤¾ÆËÔÃľÂÃÁ¾ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾½ÄØÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ÊÃÇËÐ ¥¹ÊËÁÃÁºÁËÌÅÆÔ¾¼Á½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÇÆÆÔ¾»¹ÊÊ ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇË ÆǻԾ XXXPNEPNSV ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ ¨¹Ã¾ËÔ»¹ÃÌÌÅÆÔ¾»¹ÊÊ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆƹØ ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù¹ÉÅÁÉÇ»¹ÆÆ¹Ø Ñ  ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø ¨Ä¾Æù»ÇÀ½ÌÑÆdžÈÌÀÔÉÕÃÇ»¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾Æù½ÄؼÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁÁ оÉÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ˾ÈÄÁÐÆ¹Ø XXXPNEPNSV ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø ÊÇÉË ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆ¹Ø ¨Ä¾ÆùÈÇÄÁÖËÁľÆÇ»¹Ø »ËÇÉÇÂÊÇÉË ¨Ä¾ÆÃÁÈÇÄÁÇľÍÁÆǻԾ

70

ÂÖÂ

ÉÌÄÇÆ ÑË ÑË ÃÅ ÑË ÑË º¹Æù ÑË ÑË ÑË ûÅ ÈÅ ûÅ ûÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÈÅ ÉÌÄÇÆ

ÇËÈÉÇÁÀ» É É ÇËÉ É É ÇËÉ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÉ É ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» É É

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¨Ä¾ÆÃÁ˾ÈÄÁÐÆÔ¾ÊȾÏ ©ÇÊ ¹¼ÉÇ ÉÇʹ ÌÉÇ¿¹ÂÆ¹Ø ÊÁºÁÉÊÃ¹Ø ÖÄÁË ªÃÇËÐ ŹÄØÉÆÔÂÊÃÇËÐ ÊÃÇËÐÊÄǼÇËÁÈÇÅ ªËɾÂІÈľÆù½ÄØŹÑÁÆÆÇ ÉÌÐÆÇÂÌȹÃÇ»ÃÁ ªËɾÂІÈľÆùÈÁÒ¾»¹Ø

ÈÅ ÑË ü ÑË

 É É É É

œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË œ¹É¹Æˆ¨Ä¹ÊË

†† †† †† ††

©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¡ÀÔÊùÆÁبÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾Á½ÁÀ¹ÂÆ £ÇÆÊËÉÌÃÏÁØÊû¹¿ÁÆ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾¹ÉÎÁ˾ÃËÌÉÆǾ ¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆǾÁ¼Á½ÉǼ¾ÇÄǼÁоÊÃǾ

 ûÅ 

½Ç¼Ç»ÇÉƹØ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ

™Ã»¹Êƹº ¾½¹Ä ¨ª£ ™Ã»¹Êƹº

†††† †† †† ††††

©¾ÅÇÆËÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ™ÃÃÌɹËÆÔÂɾÅÇÆËû¹ÉËÁÉ ™Æ¼¹ÉÔ ÁÀ¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ šÄÇÃÁȾÆǺ¾ËÇÆÆÔ¾ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈǽÃÄ×Ð šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹¨¦ Ê˹ÄÕ ùÈɾÅÇÆË šÌɾÆÁ¾ÈÉÇÅÔÑľÆÆÔÎÊû¹¿ÁÆ šÌɾÆÁ¾Êû¹¿ÁÆƹ»Ç½ÌŹÄǼ¹º¹ÉÁËÆÔÅÁºÌÉÇ»ÔÅÁÌÊ˹ÆǻùÅÁ ›¾ÊÕÊȾÃËɺÌÉÇ»ÔÎÌÊÄ̼ ›Ê¾»Á½ÔɾÅÇÆ˹ ›Ê¾»Á½ÔɾÅÇÆËÆÔÎ Ç˽¾ÄÇÐÆÔÎɹºÇË ›Ê¾»Á½ÔÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎɹºÇË œÁ½ÉÇÁÀÇÄØÏÁØÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ ¹ÄÁ»Ã¹ÍÌƽ¹Å¾ÆËÇ» ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÈǽÃÄ×Ð  ¹Å¾Æ¹ÈÇÄÇ»

 ûÅ ÈÅ     

 ÇËÉ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ  ÈÇÊž˾ 

 ¾½¹Ä ¨ª£ šÌɆ›Ç½ ™Ã»¹Êƹº ™Ã»¹Êƹº ™Ã»¹Êƹº ©¾ÅÇÆË §§§ «¶ªª «¶ªª ¦Ç»Ô©¾¼ÁÇÆ ¾É¾»ØÆÆÔ¾½ÇŹ ©¾ÅÇÆË §§§

†††† †† †† †† †††† †††† †† †††† †† †† †††† †† †† †† ††

«ÇùÉÆÔ¾ÁÀ̺ÇÍɾÀ¾ÉÆÔ¾ɹºÇËÔ

¬¥¥†

†† ††

¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ÁÅÇÆ˹¿ÃÁÇÊÃÇ» ºÔËÇ»Çà ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ž˹ÄÄÇÃÇÆÊËÉ º¹ÄÇà ÃÇÄÇÆÆ ;ÉÅ ¹ÉÇÐÈÇÃÉÁ½É ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾ȹÉþËÉÇÀ¾Ë ºÇɽ ÅǽÌľÂƹ»ÔÊÇÃÇËÇÐÁÅÈǺÇÉ̽ £¹ÉùÊÆǾÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç £ÇË˾½¿Á¨ÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»Ç £ÉÇÑùÅɹÅÇÉƹØ»ºÁ¼†ºÖ¼¹ÎÇËËÇÆÆÔ ¥ÇÀ¹ÁùÅɹÅÇÉÆ¹Ø ¼É¹ÆÁËƹØ ¥ÇÆ˹¿¹»ËÇŹËÁÃÁ½ÄØÊû¹¿ÁÆÔ ¥ÇÆ˹¿Î̽ǿȹÉþËÆÔÎÈÇÄÇ»ÊÈÉÁÅ»ÔÊÇÃÇËÇÐÁÅÈǺÇÉ̽ §ºÄÁÏǻù͹ʹ½¹¼É¹ÆÁËÇÅ ÅɹÅÇÉÇÅ ÌÃĹ½Ã¹ §ºÊÄÌ¿Á»¹ÆÁ¾ÊÁÊ˾ŻǽÇÊƹº¿¾ÆÁØ §Ë½¾ÄùÈÇžҾÆÁªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÀȾÆǺ¾ËÇÆÆÔκÄÇÃÇ»¨Ç½ÃÄ×Ð §Ë½¾ÄÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ɾÅÇÆËû¹ÉËÁÉ §ÍÁÊÈǽÃÄ×Ð ¨Ç½ºÇÉƾǺÎǽÁÅǼÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁؽÄغÌɾÆÁØÊû¹¿ÁÆ ¨ÉǾÃËÔȾɾÈĹÆÁÉÇ»ÃÁû¹ÉËÁÉ ©¾ÅÇÆË»ÇÍÁʾ ªºÇÉù½¾É¾»ØÆÆÔνÇÅÇ» º¹ÆÕ£ÉÇ»ɹºÇËÔšÔÊËÉÇ£¹Ð¾ÊË»¾ÆÆÇ ª»¹ÉÇÐÆÔ¾ɹºÇËÔ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽÇÅÇ»ÁÀºÉÌʹ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇÁÀÇÏÁÄÁƽɺɾ»Æ¹ ½ÇŹ º¹ÆÁ º¾Ê¾½ÃÁ ÇÊ˹»Ã¹ ªËÉÇÁ˾ÄÕÊË»ÇùÉùÊÆÔνÇÅÇ» «ÇɼǻԾȹ»ÁÄÕÇÆÔ ÃÁÇÊÃÁ ºÔËÇ»ÃÁ ºÇÃÊÔ ÅǽÌÄÕÆÔ¾À½¹ÆÁØ ¬ÃĹ½Ã¹ÑËÌÐƹØȹÉþ˹ ŹÊÊÁ» ȹÉþËƹؽÇÊù ¬ÊËÉÇÂÊË»ÇÈÇËÇÄÃÇ»™ÉÅÊËÉÇƼ ­ÇÆ˹ÆÔÁÀ¼É¹ÆÁ˹ÁÅɹÅÇɹ ±ÄÁÍǻù ĹÃÁÉǻù ÈÇÃÉÔËÁ¾ŹÊÄÇÅ

ûÅ Ë  ûÅ Ë    ûÅ  ÑË  ÑË  ûÅ  

ÇËÉ ÇËÉ  É À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉƹØ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ  

ªÁ¼Å¹ ¾½¹Ä ¨ª£ ¥ÆÇØÆ ¡¨ «¶ªª ¾½¹Ä ¨ª£ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ™Ã»¹Êƹº ¥ÆÇØÆ ¡¨ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ™Ã»¹Êƹº ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ «¶ªª ™Ã»¹Êƹº ¾½¹Ä ¨ª£ ©¾ÅÇÆË §§§ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ «¶ªª ¾É¾»ÇÊËÉÇ «¶ªª ™©«¹ ¥ÆÇØÆ ¡¨ «¶ªª ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¥ÆÇØÆ ¡¨

†† †† †† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †††† †††† †† †† †† †† †† †††† †† †† †† †† †††† †† †††† †† †††† †† †† †††† †† †† †† ††††

£ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV œÉ¹ÆÁËƹËÌɹÄÕÆÔ¨ǽÉǺÆÇƹXXXDFOUSPLBNFOSV ¡À¼ÇËǻľÆÁ¾½ÇºÇÉÆÔÎÖľžÆËÇ»ÈÇ»¹ÑÁÅÖÊÃÁÀ¹Å £¹ÈɾÅÇÆËÅؼÃÇÂÃÉÇ»ÄÁ¦Ç»ÔžËǽ º¾À̼ÉÇÀÔÈÉÇ˾оà £ÇÅÈľÃË̾ÅÃÉÇ»Ä×Á͹ʹ½ÈǽÃÄ×Ð £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á͹ʹ½ÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔœ¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿ÃÉÇ»¾ÄÕ ɾÅÇÆË­¹Ê¹½Ô ¥ÇÆ˹¿ÃÉÔÑÄ׺ÇÂÊÄÇ¿ÆÇÊËÁ §Ë½¾Äù͹ʹ½Ç»ʹ½ÁƼÇÅ Ê˾ÆÇ»ÔÅÁȹƾÄØÅÁ þɹÅÁÃÇÂ

   ûÅ  ûÅ 

  ÈÇÊž˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ  ÇËÉ 

¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ¯¾ÆËÉÇ£¹Å¾ÆÕ ªÁ¼Å¹ ¦Ç»Ô©¾¼ÁÇÆ §ÅÊÃÈÉÇÍÁÄÕËÇɼ ©¾ÅÇÆË §§§ ¤¾Ê†ÖÃÊÈɾÊÊ «¶ªª ¾É¾»ØÆÆÔ¾½ÇŹ ªÉ̺†ª¾É»ÁÊ ªÉ̺†ª¾É»ÁÊ

›Ô¼Ç½Æ¹ØϾƹÉ̺ÉÁÃÁ £ÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ɹºÇËÔÇËÉûÅ

†† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.14

71


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ¨¾ÆÇÁÀÇÄÀ¹ÄÁ»Ã¹ Ê˾ÆÔ ÃÉÔÑÁ ÃÉÇ»ÄØ ÈÇËÇÄÃÁ ž¿Ö˹¿Ⱦɾà ¨ÇÄÁžÉÆÔ¾º¾ÊÑÇ»ÆÔ¾ÃÉÇ»ÄÁ ÉÌÄÇÆÆÔ¾ÃÉÇ»ÄÁ ª¾Ëù½ÄØÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎľÊÇ» »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ ª¾Ëù͹ʹ½Æ¹Ø »ƹÄÁÐÁÁÊÇÊÃĹ½¹»§ÅÊþ XXXPNEPNSV ­¹Ê¹½ÆÔ¾ɹºÇËÔ

 ûÅ ûÅ 

 ÈÇÊž˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ» 

¨¾ÆÇÁÀÇƧÅÊà ¦Ç»Ô©¾¼ÁÇÆ §ÅÇÅ §ÅÇÅ «¶ªª

†††† †† †† †† †† †† †† ††

©¾ÅÇÆË §§§ «¶ªª ª¾»¾É†·¼ «¾ÎÆÇÊËÉdž§ÅÊà ª¾»¾É†·¼

†† †† †† †† †† ††

¶¤ž£«©§ª«©§¢ «¶ªª ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ £ÇÅÈľÃ˯¾ÆËÉ ¶¤ž£«©¡£™¡ª›¸ µ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ¨©§¥š´«¶¦ž©œ§ ¶¤ž£«©§ª«©§¢ ªœ¶ª

†† †† †††† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† †† ††

ª¹Æ˾ÎÆÁоÊÃÁ¾ɹºÇËÔ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ›Ç½ÇÈÉǻǽ ÇËÇÈľÆÁ¾œ¹É¹ÆËÁØ ¥ÇÆ˹¿ƹÉÌ¿Á»ÆÌËÉʾ˾»ǽÇÈÉǻǽ¹ ùƹÄÁÀ¹ÏÁÁ ÇËÇÈľÆÁØ ¥ÇÆ˹¿ÊÁÊ˾ÅÇËÇÈľÆÁØ ¨ÉÇÐÁÊËùƹÉÌ¿ʾ˾ÂùƹÄÁÀ¹ÏÁÁŹÑÁÆÆÔÅÁÉÌÐÆÔÅÊÈÇÊǺÇÅ

  

  ÊÃÁ½ÃÁ 

¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ ›»Ç½ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇýÇÛ»ÖÃÊÈÄ̹˹ÏÁ× ›Ê¾»Á½ÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔÎɹºÇË ¨¹ÊÈÇɈÈÉÇËÇÃÇÄƹÌоËÆdžÁÀžÉÁ˾ÄÕÆÔÂÃÇÅÈľÃÊ ©¹ºÇËÔÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ ¾ÊËÕª©§ ªºÇÉùÑùÍÇ»™›«§¥™«¡ ™¯¡¡Á¬¨©™›¤ž¦¡¸ ªºÇÉùÑùÍÇ»›©¬ ±©ª ™›© ØÒÁÃÇ»ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ ʾÉËÁÍÁÃ¹Ë ªºÇÉùÑùÍÇ»ÈÇ»¹ÑÁÅÊξŹÅ ʾÉËÁÍÁÃ¹Ë ªš§©£™±£™­§› ÖľÃËÉÇÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²© ÁÅÈÁÇ˾ÐÈÉÇÁÀ» ªºÇÉùÒÁËÇ»ÈÇÁƽÁ»Á½Ì¹ÄÕÆÔÅÊξŹÅ ªºÇÉùÖľÃËÉÇÒÁËÇ» ÒÁËÇ»›©¬ ™›© ²§ ²© ¨© ²ª ¬ÊÄ̼Á¹Ë˾ÊËÇ»¹ÆÆÇÂÖľÃËÉÇ˾ÎĹºÇɹËÇÉÁÁ½Ç› ÈÉÇÀ»ÇÆù ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÇË™½Ç¸ÄØ×ÉÁ½ÁÍÁÀÄÁϪ©§ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ ¶Ä¾ÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔÇËÈÉǾÃ˹½Çʽ¹ÐÁ›Ô¾À½ÊȾφ˹º¾ÊÈÄ

       

ºÔÊËÉÇ ÇËÉ  ÆÁÀÃÁ¾ ÆÁÀÃÁ¾ À»ÇÆÁ˾ ½¾Ñ¾»Ç ½¾Ñ¾»Ç À»ÇÆÁ˾  ½¾Ñ¾»Ç

¾ÅÄØÆÔ¾ ºÌÉǻԾ Ê»¹¾ºÇÂÆÔ¾ɹºÇËÔ ÍÌƽ¹Å¾ÆËÔ šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹¨¦ Ê˹ÄÕ ùÈɾÅÇÆË ©¹ºÇËÔÊ»¹ÂÆÔ¾ ©¹ºÇËÔÊ»¹ÂÆÔ¾ ­Ìƽ¹Å¾ÆËÔƹÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔλÁÆËÇ»ÔÎÊ»¹ØÎ

ÈÅ Å Å 

ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ ÇËÉ

šÌɆ›Ç½ ªŸš’  ªŸš’ ¶ÃÇÊËÉÇÂ

†††† †† †† †† †† ††††

¤¹Æ½Ñ¹ÍËÆǾÈÉǾÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾§À¾Ä¾Æ¾ÆÁ¾šÄ¹¼ÇÌÊËÉÇÂÊË»Ç šÌɾÆÁ¾ÁɾÅÇÆËÊû¹¿ÁÆƹ»Ç½Ì ËÉ̺¹¨¦ Ê˹ÄÕ ùÈɾÅÇÆË

ÈÅ

ÇËÉ

šÌɆ›Ç½

††

¾ÅÇÆ˹¿›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹ ›Ô»ÇÀÁ̺ÇÉùÅÌÊÇɹÁÊƾ¼¹ÊȾÏ˾ÎÆÁÃÇ ʹÅÇÊ»¹Ä ÈǼÉÌÀÐÁà Á˽ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ Êƾ¼¹¬ÊÄ̼Á¼ÉÌÀÐÁÃÇ»ÁÈǼÉÌÀÐÁù ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ¨¾ÊÇà Ò¾º¾ÆÕ þɹÅÀÁË º¹ÄĹÊË À¾ÅÄØ ¾ÅÇÆ˹¿À½¹ÆÁÂÁÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ¾ÅÇÆ˹¿À½¹ÆÁ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁ ɹÊÐÁÊËùÃÀ¹ÊËÉÇÂþ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¥¾ÑÃÁš¡œ†š¶œ ¥£©½ÇË ÆǻԾ XXXPNEPNSV ¥¾ÑÃÁÈÇÄÁÈÉÇÈÁľÆǻԾÆǻԾÁºÌ ÈǽÊËÉÇÁËÅÌÊÇÉ 

    ÑË ÑË

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ ƾ½ÇÉǼÇ À»ÇÆÁ˾ ÇËÈÉÇÁÀ» ÇËÈÉÇÁÀ»

™»ËdžɾÀ¾É» ªÈ¾ÏȾɾɹºÇËÐÁà  ªÈ¾ÏȾɾɹºÇËÐÁà ª¾»¾É†·¼ §ÅÇÅ §ÅÇÅ

†††† †††† †††† †††† †† †† †††† †† †† †† †† ††

«É¹ÆÊÈÇÉËÆÔ¾ÌÊÄ̼Á™É¾Æ½¹ËɹÆÊÈÇÉ˹ ™»ËÇ»ÔÑù Å ™»ËǼÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ¬ÊÄ̼Á¼ÉÌÀÐÁÃÇ»

72

ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.14

йÊ 

ÇËÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ

ªÁ¼Å¹ œÉÌÀÄØà ¡¨

¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔ†¥¾½Á¹¼ÉÌÈȹ„Á¥¹ÉÔ

†† †† †† ††


©™š§«´¬ª¤¬œ¡ ™»ËÇÃɹƼÈË ÊËɾĹÅ ™»ËÇÃɹÆÔ¼ÈË ÊËɾĹżÈË ÊËɾĹÅ ™»ËÇŹÆÁÈÌÄØËÇÉË Ä×ÄÕù»ÔľËŦ¾¼¹º¹ÉÁË›ÇÀÅÇ¿¾Æº¾ÀƹÄ 

 

 

†† †† ††

›Ô¼ÉÌÀùÈÇÄÌ»¹¼ÇÆÇ» ÈĹËÍÇÉŶÊ˹ù½¹£É¹Æ˪ÔÈÌÐÁ¾¼ÉÌÀÔ

¯¾ÆËÉÄǼÁÊËÁÃÁ

†† ††

™»ËÇÊȾÏ˾ÎÆÁùʹÅÇÊ» ÈǼÉÌÀÐ ÖÃÊù» £¹Å™ †Ëؼ¹ÐÁËÈ ™»ËÇÌÊÄ̼Ás£¹Å™   ¡¤ »Ô»ÇÀÊËÉÇÁËÅÌÊÇɹ Ò¾º ̼ÇÄÕ ȾÊÇà ™»ËÇÌÊÄ̼Á£¹Å™ ¹ ʹÅÇÊ»¹Ä¹ ʹÅÇÈǼÉÌÀÐÁù ¹»ËÇ»ÔÑÃÁ ËɹĹ ™»ËÇÌÊÄ̼ÁÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ¼ÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ ™»ËÇÌÊÄ̼Á œ™ ¾ÄÕ¼ÉÌÀÇ»¹Ø½ÇÅ »Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ ¼ÉÌÀÐÁÃÁ

 йÊ 

½Ç¼Ç»ÇÉ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ

™»ËdžɾÀ¾É» ªËÉÇÂŹÑ ªŸš’ ª«©§¢ªž©›¡ª 

†††† †††† †† †† †† †† ††

™»ËÇÌÊÄ̼Á ÃɹÆËƹº¹À¾¹»ËÇÅǺÁÄØ£¹Å™ ªÈ¾Ï˾ÎÆÁù

йÊ

½Ç¼Ç»ÇÉ

™«¤™¦«¡ª†

††††

™É¾Æ½¹¹»ËÇ»ÔÑÃÁ Å ™É¾Æ½¹ÃÇÅÈɾÊÊÇɹÊÈƾ»ÅÇÅÇÄÇËùÅÁ ™É¾Æ½¹ȹÉþËÆdžÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÇÂŹÑÁÆÔ¨Éǽ¹¿¹ ©ÇÊÊÁØ š¾ËÇÆÇžѹÄÃÁ

йÊ ÊÌËÃÁ 

ÇËÉ É À»ÇÆÁ˾

ªÁ¼Å¹ ªÇÄǻվ»¹ ¡¨ ¥ÆÇØÆ ¡¨ ¾ÄÕÍÁÆ Ź¼

†† †† †††† †††† †† ††

œ¾ÇžËÉÁØÃÌÀÇ»¹ Èǽ¼ÇËǻù ÈÇÃɹÊù¹»ËÇÅǺÁľÂ œ£ª¥ ™ª†ºÇÐù ÖÃÊù»¹ËÇÉ ºÌÄÕ½ÇÀ¾É ¹»ËÇÃɹÆ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁ™»ËǼÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁœÉÌÀÐÁÃÁ œÉÌÀÇȾɾ»ÇÀÃÁœ©¬ §›¡£¡†«§¦¦¬ÊÄ̼Á¼ÉÌÀÐÁÃÇ» Ÿ½Ⱦɾ»ÇÀÃÁ £¹Å™   ¡¤ œ™ ¾ÄÕ ʹÅÇÊ»¹ÄÔ ›Ô»ÇÀÅÌÊÇɹ²¾º¾ÆÕ ȾÊÇÃÁ½É

  ÑË 

 À»ÇÆÁ˾ ½Ç¼Ç»ÇÉ ½Ç¼Ç»ÇÉ 

 ª«©§¢ªž©›¡ª œÉÌÀÄØà ¡¨ œÉÌÀÄØà ¡¨ §©Ÿ£ 

†††† †† †† †† †† †† †† †† †† ††††

£ÌÀÇ»ÆÔ¾ɹºÇËÔ¹»ËÇÅǺÁľÂ ¨¾É¾É¹ºÇËù¿¾Ä¾ÀǺ¾ËÇƹÁÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÎÇËÎǽǻ ©¾ÅÇÆ˹»ËÇÅǺÁľÂžÄÃÇÊÉÇÐÆÔ ©¾ÅÇÆË»¹¼ÇÆÇ» ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃË

  ÑË 

 À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ 

 ªÈ¾ÏȾɾɹºÇËÐÁà §©Ÿ£ 

†††† †††† †††† †† †† ††

TUSPZŠHB[FUBSV

ª½ÆÏÅÏË¿½ÍËÍÀ½ÊÅĽÓÅÛ

73


£¬¨¡¥°™ª«¦´ž§š³¸›¤ž¦¡¸

ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃË ºÇÉËÅ ÊËɾĹË ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁÃË ÊËɾĹË ª¹ÅÇÈǼÉÌÀÐÁà ª¹ÅÇÊ»¹Ä £¹Å™ œ™ ¾ÄÕºÇÉËÇ»¹Ø ª¹ÅÇÊ»¹Ä £¹Å™  Ⱦɾ»ÇÀùÄ׺ÔÎÊÔÈÌÐÁÎŹˆÄÇ»¬ÊÄ̼ÁÈǼÉÌÀÐÁÃÇ» ¬ÊÄ̼Á¹»ËÇÃɹÆÇ» ÖÃÊù»¹ËÇÉÇ» ÍÉÇÆ˹ÄÕÆÔÎÈǼÉÌÀÐÁÃÇ» ºÌÄÕ½ÇÀ¾É¹

  

 À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾

ªÁ¼Å¹ ª«©§¢ªž©›¡ª ªÈ¾ÏȾɾɹºÇËÐÁÃ

†† †† †††† †† †† †† ††††

¬ÊÄ̼Á¹»ËÇÊȾÏ˾ÎÆÁÃÁ ¬ÊÄ̼Á¼Á½ÉÇÅÇÄÇ˹ ¬ÊÄ̼Á¼Á½ÉÇÅÇÄÇ˹ ÖÃÊù»¹ËÇɹ ¹»ËÇʹÅÇÊ»¹Ä¹ ™ª†ºÇÐÃÁsÁÄÇÊÇÊ

 

À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ 

ªÈ¾ÏȾɾɹºÇËÐÁà ªÈ¾ÏȾɾɹºÇËÐÁà ª¾»¾É†·¼

†††† †††† ††

¬ÊÄ̼Á¼Á½ÉÇÆÇ¿ÆÁÏ ¬ÊÄ̼ÁÈÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ»¹¼ÇÆÇ» ¬ÊÄ̼ÁÍÉÇÆ˹ÄÕÆǼÇÈǼÉÌÀÐÁù ¬ÊÄ̼ÁÖÃÊù»¹ËÇɹ ¬ÊÄ̼ÁØÈÇÆÊÃǼǹ»ËÇÃɹƹ¼ÈË ÊËɾĹÅ ®ÇÈȾÉ®›ÈÉǽ¹ÅÑË ¶ÃÊù»¹ËÇÉ·¦›

 ÑË  ÑË 

À»ÇÆÁ˾ ÇËÉ À»ÇÆÁ˾ À»ÇÆÁ˾ É É

ªÈ¾ÏȾɾɹºÇËÐÁà §©Ÿ£ ªÈ¾ÏȾɾɹºÇËÐÁà ªÈ¾ÏȾɾɹºÇËÐÁà §©Ÿ£ «¾Î¦£ §§§

†††† †† †† †††† †††† †††† †† †† ††††

£¬¨¡¥°™ª«¦´ž§š³¸›¤ž¦¡¸ ¨Éǽ¹×À¾Å¾ÄÕÆÔ¾ÌйÊËÃÁÈÇ°¾ÉĹÃÊÃÇÅÌËɹÃËÌ ¨Éǽ¹×À¾ÅÄ×ÈǽÊËÉÇÁËÃÅÇËоÉËÔ¼ÇÉǽ¹§ÅÊù ÊÇËÇÃ

ÊÇËù 

É É

šª« šª«

†† †† †† ††

§­¢¡¥¯«Ÿª¥¢ ʽÅÉÂÊË¿½ÊÅÂÇËÉ̽ÊÅÅ «ÏÁÂȊ§½ ¥¬«¿ÎÜÊÊÅÇË¿½ ¥¬«¿ÎÜÊÊÅÇË¿½

74

ÂÖÂ

ÌËÈÊËÂʽÅÉÂÊË¿½Êž½Êǽ «««¯§ˆ­ÂÊÂÎνÊΧ½ÌÅϽȘ ««ˆª½ÓÅËʽÈÙÊØƾ½Êǯ­®¯˜ ««ˆ«¯¬ž½Êǘ

ÊËÉÂÍÀÂÊÂͽÈÙÊËÆÈÅÓÂÊÄÅž½Êǽ­ËÎÎÅÅ

¾ËÈÙÕÂʽ TUSPZŠHB[FUBSV

–ËÏ –ËÏ


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.14

| ÏÀÐÒÍÅÐÛ | 75

¬ÁÆǼÈÉ×Á¼¿ÁÉÎÍξ¼

¾»¼Èӹҹȼº»·ÃŽ¼É¼ÆÅ»·ÉÓǼÁ·Ãʹ„¨ÉÇÅÀ†º·¾¼Éʓ §¼Á·ÃÄÒ¼·º¼ÄÉÈɹ·¹¥ÃÈÁ¼ ™›™†£¼»¿·«¯ À¹ÄÌÊÄ̼ ˆ† šÌÄÕ»¹É¨Çº¾½Ô ÇÍ Ë††

¤·Ï¿Æ·ÇÉļÇÒ¹»Çʺ¿ÌºÅÇÅ»·Ì

›¼Â¼¼¹· Ÿ¦«¯„§ÅÊÃÁ” À¹Ä½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎÌÊÄ̼

§¼Á·÷¥Ä·ÀÄ ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà  ÌĤ¾ÉÅÇÆËÇ»¹ Ë ††

¡ÅÃÆ·ÄÓÅĆü»¿· Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» ùº ˆ †

šÊȼ¼ÉŹ· Ÿ¦ £ÁÅ¥¹ÄÌÆϾ»¹ ÈÉ¥Áɹ  §¼Á·ÃÄ·ÖÆÂÅз»Á· «¯„§ÅÊÃÁ” À¹Ä½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔÎÌÊÄ̼

´»¹·ÄÈ¡ÅÄÈ·ÂɿĺšÇÊÆÆ ÌÄ£¾Å¾ÉÇ»ÊÃ¹Ø ÇÍ Ë 

§Ÿ¡

ÌģɹÊÆÔ¨ÌËÕ 

›¼ÄÓ¹ÒÌÅ»·†¦¥¤œ›œ¢³¤Ÿ¡ ¹É¾¼ÁÊËÉÁÉÇ»¹Æ¹ªÁºÁÉÊÃÁÅÇÃÉÌ¿ÆÔÅž¿É¾¼ÁÇƹÄÕÆÔÅ˾ÉÉÁËÇÉÁ¹ÄÕÆÔÅÌÈɹ»Ä¾ÆÁ¾Å¥¨«©©­ùÃɾÃĹÅÆǾ ª¥¡ ɾÃĹŹºÇľ¾ ª»†»ÇÇɾ¼ÁÊËɹÏÁÁ¨¡’­ª†ÇËŸ¾»·É¼ÂÓ ™§„¡¡œ„Á¥¹ÉÔ ªÎǼ»¿É¼Â¿¨œ¤Ì¼Ç»ÔÎ š¡¤¹ºÌÆÊÃÁš¼Ä¼Ç·ÂÓÄÒÀ»¿Ç¼ÁÉÅǨœ¤Ì¼Ç»ÔÎ QBWFM!EJNBSLSV —»Ç¼ÈǼ»·ÁÍ¿¿¿¿¾»·ɼÂÓÈɹ· §ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™ Ö˹¿ Ë͆ † §¼»·ÁͿ֚·¹ÄÒÀǼ»·ÁÉÅǪš£¹À¹ÆϾ»¹ SFEBLUPS!EJNBSLSV ›¿¾·ÀÄ&¡£ÌÀƾÏÇ»¹ ™¼ÇÈÉÁ·¦™¤¾ÇÆÇ»¹¡ÅÇǼÁÉÊÇ·¿Ä·¸ÅÇ£¡šÇÉǽÁƹ ¥É»¼ÂǼÁ·ÃÒ¨ÉÁ¾ÅɾÃĹÅÔÈÇËÍ † † † ††††¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹††††™Æ¹Ê˹ÊÁØ £¹Ìφ††§Ä¾ÊØ™ÆÁÊÃÁƹ†††¦¹Ë¹ÄÕت¾Ã¹Ð¾»¹†††§Ãʹƹ±¹ÎÇ»¹&†NBJMPGGJDF!EJNBSLSV ¦¼Î·ÉÓ§§§„«ÁÈǼɹÍÁØ„¨ÉÁÆËÁƼ” ¼¦Ç»ÇÊÁºÁÉÊà ÌĪ˹ÆÏÁÇÆÆ¹Ø ÊŹ¼ÆÁËÇÆÇÊÁ˾ľÂɾ½¹ÃÏÁÁ¦ÇžÉÈǽÈÁʹÆ»ȾйËÕÈǼɹ† ÍÁÃÌÁ͹ÃËÁоÊÃÁ»¼ ¹Êǽ¾É¿¹ÆÁ¾Á½ÇÊËÇ»¾ÉÆÇÊËÕɾÃĹÅÆÔÎǺÓػľÆÁÂÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÕƾÊÌËɾÃĹÅǽ¹˾ÄÁª¾ÉËÁÍÁùËÔ ÁÄÁϾÆÀÁÁƹɾÃĹÅÁÉ̾ÅÔ¾ËÇ»¹ÉÔÁÌÊÄ̼ÁÊÈɹÑÁ»¹Â˾ÌɾÃĹÅǽ¹˾ľÂ«ÇÐùÀɾÆÁع»ËÇÉÇ»ÇÈ̺ÄÁÃÇ»¹ÆÆÔÎÊ˹˾Âƾ»Ê¾¼½¹Êǻȹ½¹¾ËÊËÇÐÃÇÂÀɾÆÁØɾ½¹ÃÏÁÁ¨É¾† ˾ÆÀÁÁÈÇɾÃĹžÈÉÁÆÁŹ×ËÊØ»˾оÆÁ¾½Æ¾ÂÊǽÆØÈ̺ÄÁùÏÁÁɾÃĹÅÆÔÎǺÓØ»ľÆÁ¡½¾ÁÁÎ̽ǿ¾ÊË»¾ÆÆÔ¾ɾѾÆÁØɾÃĹÅÆÔÎÅÇ½Ìľ ɹÀɹºÇ˹ÆÆÔλ¡œ„Á¥¹ÉÔ Ø»ÄØ×ËÊØÁÎÊǺÊË»¾ÆÆÇÊËÕ×ÁÁÊÈÇÄÕÀÌ×ËÊØËÇÄÕÃÇÊÈÁÊÕžÆÆǼÇÊǼĹÊÁØ™ÒÌÅ»Á·½»ÅºÅÄÅüǷ„¨ÉÇÅÀ†º·¾¼ÉғÖ¹ÂÖ¼ÉÈÖÆŻɹ¼Ç½»¼Ä¿¼Ã¹ÒÆÅÂļĿÖŸ־·É¼ÂÓÈɹ ž—¥„ŸŸš„›¿Ã·ÇÁ“ƼǼ»ǼÁ·ÃÅ»·É¼ÂÖÿ sŹ˾ÉÁ¹ÄÈ̺ÄÁÃ̾ËÊØƹÈɹ»¹ÎɾÃĹÅÔ­¼ÄÒ¿»Çʺ¿¼ÈÊмÈɹ¼ÄÄÒ¼ÊÈÂŹ¿ÖÆÇÅ»·½¿ÉŹ·ÇŹ¹»·ÄÄÅÃÄÅüǼ »¼ÀÈɹ¿É¼ÂÓÄÒÄ·ÃÅüÄɹÒÌÅ»·¿¾»·Ä¿Ö¹ȹ¼É

®¤¬œ¢¹¦£

Вниманию предприятий и организаций! žÊÄÁ »Ô ƾ ÈÇÄÌÐÁÄÁ Çоɾ½ÆÇ ÆÇžÉ „ª«©§¢†œ™ ž«´” s ÈÇÀ»ÇÆÁ˾ ÈÇ ˾Ä † Á ÇÍÇÉÅÁ˾ ÈǽÈÁÊÃÌ šžª¨¤™«¦§


76 | ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.14

¬œ­«¬ª­®¬œ©¡©¤¡ žª¨­¦¡ ²¡©®¬œ§¸©·¥¬œ¥ª©

„¦Â·Ä¼É·´Â¼ÁÉÇ¿Á·“ ŸÌÃÇ»¹ †† ÖľÃËÉÇǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ ÁÀ½¾ÄÁØ

„¡¿Ã·“ Ź¼¹ÀÁÆ ¥¹ÄÕϾ» ÌÄœ¾ÉϾƹ 

¿Â¿ÐÄ¿Á ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹ØÃÇÅȹÆÁØ §§§ ÇƾÏùØÌÄ †† †† ¿ÁÄÁÒÆdž ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ

šÅÇÅ»ÈÁ¿¼Ç¼Ï¼Ä¿Ö ±¾º¹Ä½Áƹ ††

—ÂÓË¼Ç·Í ÌħÃËغÉÕÊÃ¹Ø ™ ††

„—Á¹·†Ã·ÈɼǓϾÆËÉ ÊǻɾžÆÆÇÂʹÆ˾ÎÆÁÃÁ ¥¹ÉÃʹ †† ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ žº¾ÄÕ½ÄØ»¹ÆÆÔÎÃÇÅƹË

ÆÅÅË¿È·ÃÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿À¿ÅǺ·Ä¿¾·Í¿À ¼§ÅÊÃÖÃÀ —¨¡„¨ÉÇÅÀ£·ÇÁ¼É“ §É½¿ÇÆÁÃÁ½À¾ ††

„¨ÉÇÅÀ£Å»¼Çē ËÇɼǻ¹ØʾËÕ Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» ††

„›¼ÂÓ˿ē ÷º·¾¿ÄÈ·ÄɼÌÄ¿Á¿ ÌĦ¹ÎÁÅÇ»¹ †† †† ʹÆ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ

¨ÉÇſɼÂÓÄÒÀÆÅÇÉ·Â ËÇɼǻdžÊËÉÇÁ˾ÄÕƹØ ¢¼È†´ÁÈÆǼÈÈ ÍÁÉŹ §§§¨É¾ÊËÁ¿ „œ¹ÇÅƼÀÈÁ¿À“ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø £ÌºÔѾ»¹ ™ ½»¾ÉÆÇÂÎÇĽÁƼ Ö˹¿ ÇÍ †† ÌÄ¡ÉËÔÑÊùØ ††  ƹº¾É¾¿Æ¹Ø ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾Á ½»¾ÉÁ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾ Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÊ˻ǽ¾É¾»ØÆÆÔÎ ÊÁÊ˾ÅÔȾɾ¼ÇÉǽÇà ½ÇÅÇ»

„´Â¼ÁÉÇÅÈÉÇÅÀ“ ¤¾ÉÅÇÆËÇ»¹ † ÖľÃËÉǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ ÖľÆ ËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

#04$) ŸÌÃÇ»¹ †† ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË

„¢¿ÄżÊÃ5BSLFUU Ÿſ3BTDI“ ¬Ð¾ºÆ¹Ø †† ǺÇÁ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ ÈÇÃÉÔËÁØ ÃÇÅÈľÃËÌ×ÒÁ¾

£·º·¾¿ÄÈÉÇſɼÂÓÄÒÌ ÷ɼǿ·ÂŹ ¥¹»Ä×ËÇ»©© ¡¨

œ¾ÉϾƹ 

™ÒÈÅÁ·ÖÔË˼ÁÉ¿¹ÄÅÈÉÓÅÉÇ·¾Ã¼Ð¼Ä¿Ö ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ»„ªËÉdž¼¹À¾Ë¾”½ÇÊËÁ¼¹¾ËÊØ À¹ÊоËÎÇÉÇÑÇƹĹ¿¾ÆÆǼÇɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØ ©¾½¹ÃÏÁØÁÀ½¹ÆÁØ„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹”ÁÊÎǽÁËÁÀ ÈÉÁÆÏÁȹù¿½Ç¾Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÁ¾½ÇÄ¿ÆÇƹÂËÁ ʻǾ¼ÇÈÇËɾºÁ˾ÄبÇÖËÇÅÌÅԻԺɹÄÁƾ† ÊÃÇÄÕÃÇÊÈÇÊǺǻɹÊÈÉÇÊËɹƾÆÁØÁÀ½¹ÆÁØ

„›¿·Ä·†¨¿¸¿Çӓ Ìħɽ¿ÇÆÁÃÁ½À¾  †† ͹ʹ½ÆÔ¾ ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Á ¼Á½ÉÇÁÀÇÄŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

ʹÄÇÆ Ÿ¤©œ§³œ§†›™œ§Ÿ ľË§ÃËغÉØ 

††

½»¾ÉÁ ÍÌÉÆÁËÌɹ ɹÀ½»Á¿ÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ

ǼÁ·ÃÄÒÀÅÉ»¼Âº·¾¼ÉÒÖÃÀ ¹ÁÇÊÆļÀÏ¿ÌÈƼͿ·Â¿¾¿ÇŹ·ÄÄÒÌ ÷º·¾¿Ä·ÌÄ·Ë¿ÇüÄÄÒÌÈÉÅÀÁ·Ì ÈÇÊľ½Ì×ÒÁŹ½É¾Ê¹Å §ÅÊùÖÃÀ ÆŽ¿Â¿ÐÄÒÃÊÆÇ·¹ÂÖÕпÃÅǺ·Ä¿¾·Í¿Öà º¥ÃÈÁ·ÖÃÀ „Ÿ£§„¨Çľ˔ §§§ Ìĝ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ» „¥ÁÃÉÇɹÂÇÆ„¶Æ¾É¼Áؔ §§§ Ìĭ̼¾ÆÍÁÉÇ»¹ †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ ÌĆت¾»¾ÉÆ¹Ø š †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ ÌĝÇƾÏÃ¹Ø †† „¬£„ŸÁÄÁÒÆÁÆ” §§§ Ìľ˧ÃËغÉØ ™ †† „¯¾ÆËɟÁĪ¾É»Áʔ º™ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ» ÖË ††

¥¥¥„¨ÉÇÅÀ†Ã·ÈɼǓ©£« „§Å¡·È“ ªËÉÇÁ˾ÄÕƹØÃÇÅȹÆÁØ ÌīɾËÕØÃÇ»ÊÃ¹Ø ÇÍ

ÌģɹÊÆÔ¨ÌËÕ 

†† ††††

ÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁËÊžÊÁ ½»¾ÉÁ ɾÅÇÆË Ç˽¾ÄùÈÇžҾÆÁ  ÖľÃËÉÇÅÇÆ˹¿ÆÔ¾ɹºÇËÔ

„¨ÉÇÅÀ¸·É“ ÷º·¾¿Ä „£¿ÇŹÅÀ¿ÄÈÉÇÊüÄɓ ŸÌÃÇ»¹ œ¾ÉϾƹ † † †† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ ÖľÃËÉdž º¾ÆÀdž ¹ºÉ¹ÀÁ»ÆÔÂÁÆÊËÉÌžÆË Á ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ Ê»¹ÉÇÐÆǾǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾

©œ¦¢¥›™œ§Ÿ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø ††

»ÎǽÆÔ¾ ÈÉÇËÁ»Ç† ÈÇ¿¹ÉÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹËÆÔ¾ „©ÅÂ÷μ¹ÈÁ¿À»¹Åǔ ÇÈËǻdžÉÇÀÆÁÐƹØ ÃÇÅȹÆÁØ ľË§ÃËغÉØ †† þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù þɹÅǼɹÆÁË ù;ÄÕ

„˜¿Åē

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

„¡¼Ç·Ã·†¥ÃÈÁ“ ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† Ź¼¹ÀÁÆ ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌģɹÊÆÔ¨ÌËÕ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹† þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ù;ÄÕ þɹÅǼɹÆÁË †† ¼¾ÉžËÁù ÃľÁ

›¼Æ·ÇɷüÄÉ ÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ· ¤ÁºÃƾÎ˹£ÌÄ Ö˹¿ †† †† ¥ÖÉÁؼÇÉǽ¹§ÅÊù

„µ¾·“ ¨«­ §§§ ¸Ãǻľ»¹ †† ††

1SPSBC „­¼ÄÉÇÁÇŹ¿“ ÌĨ¹ÉËÊÓ¾À½¹ ™ §É½¿ÇÆÁÃÁ½À¾ †† †† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ɹºÇËÔ Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾ņÄÔ Å¹Ë¾ÉÁ¹ÄÔ

¾ÈÌ˹ËÊÃ¹Ø ¹ †Øª¾»¾ÉÆ¹Ø †† †Â™ÉÅÁÁ †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ †† ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ÁÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ËÉÇË̹ÉƹØ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ÈÄÁËù ÇÃƹ ½»¾ÉÁ ¹»ËÇÅ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ »ÇÉÇ˹ ÄÁÆÇľÌÅ Ì˾ÈÄÁ† ˾ÄÁÁĹÅÁÆ¹Ë „›¹¼Ç¿†Í¼ÄÉǓ „¦Â·Ä¼É·Æ¿ÉÁ¿“ KERAMA MARAZZI ÈÉ¥¹ÉÃʹ£ ¥¹ÉÃʹ ™ ŸÌÃÇ»¹ †† †† †† .BDIJOF4UPSF ÊÌȾÉŹÉþË žιÆÁÀÅÇ»ÁŹÑÁÆ ÌĆؤÁÆÁØ 

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹† ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

šÂ·ÈÈÆÇÅà §§§ °¾ÉÆÔѾ»ÊÃÇ¼Ç †

­ªž¡®­¦¤¥¬œ¥ª© „—ɼĿÁ·“ ʾ˩££™ ÇÍ

„š·Ã·Õē ««£ §ÃËغÉÕÊÃ¹Ø ÖË ÇÍ †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾ ͹ʹ½ÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ™Å»ÖÄÅÀ Ÿ¦ ¥¹ÉѹĹŸÌÃÇ»¹ ™ †††† ††

„£¼É·ÂÂÆÇÅË¿Âӓ §É½¿ÇÆÁÃÁ½À¾ 

††

»Ç½ÇÊËÇÐÆÔ¾ÊÁÊ˾ÅÔ ž˹ÄÄÇоɾÈÁϹ ÈÉÇÍƹÊËÁÄ ʹ½ÁƼ ¼Á½Édž ȹÉdž ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ

„œ¹ÇÅ·Á¿“ ľË§ÃËغÉØ 

††

ĹÃÇÃɹÊÇÐƹØÈÉǽÌÃÏÁØ

©¡„¥ÃÈÁ¿À¦ÅÈ·»“ §ÅÊÃ¹Ø ††

¿Â¿ÐÄ¿Á ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹Ø ÃÇÅȹÆÁØ §§§ ª¾»¾Éƹ؆ØÌÄš †† ††

„§ÊÈÁ¿÷ɓ

„¦·Ç÷“ ¥¥¥ 

ÌÄ£ÇÉÇľ»¹ ÇÍ

††††

„—ÇÃÈÄ·¸“« §§§ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø † ††

„´Ä¼ÇºÅÈÄ·¸“ ¨£­ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø 

„¦ÇÅÇ·¸“ †Ø¨ÇʾÄÃÇ»¹Ø †† Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„¡¹·ÇÉ¿ÇÄÒÀ¹ÅÆÇÅȓ š¹ÉιËǻǠ †† ½»¾ÉÁ»ÎǽÆÔ¾ ž¿ÃÇÅƹˆ ÆÔ¾§Ãƹ¨›® ¿¹Ä×ÀÁ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

ÈÉ¥¹ÉÃʹ ÊÁÊ˾ÅÔÇËÇÈľÆÁØÁ»Ç½Ç† Êƹº¿¾ÆÁØ£ÇƽÁÏÁÇƾÉÔ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹† ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„¦¼ÇÈƼÁÉ¿¹·“ Ź¼¹ÀÁÆÇ˽¾ÄÇÐÆÔÎ Ź˾ÉÁ¹ÄÇ» ÈÉ¥Áɹ ȹ» †††† „—¸Ç·¾¿¹Ð¿Á“ ¹»Ç½ÊÃ¹Ø †† „˜¿ÁÅÃƓ ¦¾Í˾À¹»Ç½ÊÃ¹Ø †† „­¼ÄÉdž¨Ë¼Ç·“ §§§  ¹»Ç½ÊÃ¹Ø ††


ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.14

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„£¿ÇŸż¹“ Ź¼¹ÀÁƆÊÃĹ½ ľË©££™ ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„›ÅÃÅɼÌÄ¿Á·“ ľË©££™ †† Ê˾ÄĹ¿ÁÁ»ÁËÉÁÆÔ ÃÇƽÁ† ÏÁÇƾÉÔ ºÔËÇ»¹Ø˾ÎÆÁù

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Åà ÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»Ì ÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž ¼¹À¾Ë¹” ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽† ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¦¤¬ªž­¦¤¥¬œ¥ª©

„©¿ÁÁÊǿ·“ ¥¥¥„—¤—“ ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔ ½ÁÊËÉÁºÕ×ËÇÉ ¨¹ÉËÊÓ¾À½¹ †† †† ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁ ÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„£·º·¾¿Ä ÌžÖÀÈɹ¼ÄÄÒÌ ÉŹ·ÇŹ“ „£·ÁǷȓ Ź¼¹ÀÁÆ

§£ÇѾ»Ç¼Ç 

††

ÎÇÀËÇ»¹ÉÔ ÈÇÊ̽¹ ºÔËÇ»¹Ø˾ÎÆÁù žº¾ÄÕ ÅØ¼Ã¹Ø ÁÆÊËÉÌžÆË

„¤¼Ã¼ÍÁ¿ÀÆÅȼÂÅÁ“

„˜ÅǼÀ“ 

††

«¨­ §§§ ÁÅÁËÉÇ»¹ ÇÍ

†Ø£¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø 

ĹÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹† ÄÔ ƹÈÇÄÕÆÔ¾ÈÇÃÉÔËÁØ

¾Ã¹ºÉØ 

„™È¼»ÂÖǼÃÅÄÉ· ¿»Å÷“ ÌÄ£ÁÉÇ»¹ Ç˽¾ÄÇÐÆdžÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ††

ÊÌÎÁ¾ÊËÉÇÁËÊžÊÁ þɹÅÁÐÈÄÁËù ù;ÄÕ

„¨¿¸¿ÇÓÁ¼Ç·Ã¿Á·“ ÅÁËÉÁ¾»¹ 

††

þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

 §œ¶ †Ø¥ÇÄǽ¾¿Æ¹Ø ¹ †† †† Ç˽¾ÄÇÐÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ ¬ ¨ ª  ¨ œ š ¹ ®

„¨ÉÇÅÀ£Å»¼Çē ËÇɼǻ¹ØʾËÕ ÌĆؤÁÆÁØ †† †† ÊËÉÇÁËÁÇ˽¾Ä Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

¢ª¦š

¿Â¿ÐÄ¿Á ¥¥¥„š·Ç·ÄɆ¦Â·Èɓ ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹ØÃÇÅȹÆÁØ ÇÍÁÏÁ¹ÄÕÆÔ §§§ ľË§ÃËغÉØÌÄ ½ÁÊËÉÁºÕ×ËÇÉ ¹ §§§„¨¾ÆÇ˾Éņ¬É¹Ä” †† ÌħÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹ › †† ŸÁÄÁÒÆdž †† ÅÆǼÇùÆ

ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ ¼Á½ÉÇ˾ÈÄÇÁÀÇÄØÏÁØ ¤·¥ÁÇʽÄÅÀ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà §ÃÉ̿ƹؽÇÉǼ¹ ††  ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇÃ

¦ÅÂ¼É ¡¥ §§§ ¾Ã¹ºÉÁÊËÇ»ÌÄ †† ¿ÁÄÁÒÆdž ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ

¦¥¢Ÿ£—¡¨ §§§ ¨£­ £É¹ÊÆÇÈɾÊƾÆÊÃ¹Ø ††

„¨¿¸¿ÇÈÁ¿À ÁÅÃÃÊÄ·ÂÓÄ¿Á“ ™§ ®¹ÉÕÃÇ»ÊÃ¹Ø †† ††

„¡ÇŹ¿Á“ «ª£ ÌÄ¡ÈÈǽÉÇÅÆ¹Ø †† †† ÃÉÇ»¾ÄÕÆÔ¾Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

§¡©¤©­¦¤¥¬œ¥ª©

„£ÊÇ·¹¼À“ Ź¼¹ÀÁÆ †Ø¨Ì˾»¹Ø ȹ»ÁÄÕÇÆ ºÌËÁÃ

„µ½ÄÒÀÇÒÄÅÁ“ ü¸¼ÂÓÄÒÀÁÅÇÆÊÈ ¨Ì˾»¹Ø †† žº¾ÄÕ ʹÆ˾ÎÆÁù ÈÁÄÇŹ˾ÉÁ¹ÄÔ

®§«ž¼ª§³¢ª¯­

„¨ÁŸÖÄÁ·†­¼ÄÉǓ †Ø¨Ì˾»¹Ø ȹ»ÁÄÕÇÆ ºÌËÁÃ

„©Ç¼À»†—Çɓ ¦Çº¾Ä¾»ÊÃÁÂËÌÈÁà ÇÍÁÊ †† ††

„¦ÅÉÊÏ¿ȷÓ ÌĆبÌ˾»¹Ø à ÖË ºÌËÁà ††

ÈÉÇËÁ»ÇÈÇ¿¹ÉÆǾǺÇÉ̽dž »¹ÆÁ¾ ÁÆ»¾Æ˹ÉÕÊÁÊ˾ÅÔ º¾ÀÇȹÊÆÇÊËÁ ÇÎɹÆÔ

„™Å»ÅÆÇŹŻοÁ“ Ź¼¹ÀÁÆ ÌĪ˹ÄÕÊÃÇ¼Ç 

„¨¿¸·Çȓ »ÔÊ˹»ÇÐÆÔÂÀ¹Ä ÉÔÆÇÄ·¿ÆÔ” ¨Ì˾»¹Ø  ȹ» ºÌËÁà †† ʾÃÏÁÇÆÆÔ¾»ÇÉÇ˹ ÉÇÄÕÊ˹»ÆÁ

„¨ÉÇÅÀ£Å»¼Çē ËÇɼǻ¹ØʾËÕ ÌĪ¾ÉÇ»¹ †† ÊËÉÇÁËÁÇ˽¾Ä Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„š¿»ÇÅÈ˼Ƿ“ ÌÄ£Ç˾ÄÕÆÁÃÇ»¹ ǺÇÉ̽ǻ¹ÆÁ¾ÁŹ˾ÉÁ¹ÄÔ½ÄØ ÁÆ¿¾Æ¾ÉÆÔÎÊÁÊ˾Å

„µ½ÄÒÀÇÒÄÅÁ“ ¨Ì˾»¹Ø  ȹ»ÁÄÕÇÆ’

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁо† ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊÇËÉ̽ÆÁ† ÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ оÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×† ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” †† ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Åà ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Åà ¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾Åà ÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»Ì ÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ÊÇËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕÊËÇÂÃÁÊ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž ÁÀ½¹ÆÁ¾Å„ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ¼¹À¾Ë¹” †† †† ††

­¼ÄÉǝ¿Â¨¼Ç¹¿È ÌÈɹ»ÄØ×Ò¹Ø ÃÇÅȹÆÁØ §§§ ™ÉÎÁ˾ÃËÇÉÇ»ºÌÄÕ»¹É  †† †† ŸÁÄÁÒÆdž ÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ÊÄÌ¿ºÔ

¨¿¸¿ÇÖÎÁ· ËÇɼǻ¹ØÃÇÅȹÆÁØ £¹À¹ÎÊ˹ÆÊÃ¹Ø †† †† ¼ÁÈÊÇùÉËÇÆ ÈÉÇÍÁÄÕ

¤·ÉÖ½ÄÒ¼ÆÅÉÅÂÁ¿ ʹÄÇÆ ¤¾ÊÆǨÉǾÀ½ «£§¹ÀÁÊ ††  ÈÇËÇÄÃÁ

¡·Â¼†¨¿¸ ©› Ìľ˧ÃËغÉØ ªËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂϾÆËÉ ††

††

„¤Å¹Åȼ“ÊËÉÇÂŹÉÃ¾Ë £Çƾ»¹ ™ †† þɹÅÁоÊùØÈÄÁËù ù;ÄÕ Ê¹Æ˾ÎÆÁù ʹÆ͹ØÆÊ

¡ªž¶ ÷º·¾¿Ä ¥¥¥ ª¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø ††

†† ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

„«·È¡¡ÅÓ «ª£ ÌÄ«ÌÈÇľ»¹ † §Å¾¼ÉÁ· Ź¼¹ÀÁÆÖľÃËÉÇ˾ÎÆÁÃÁ Ìľ˧ÃËغÉØ  ÏÇÃÇÄÕ

†† †† ÖľÃËÉÇÌÊ˹ÆÇ»ÇÐƹØÁ ÖľÃËÉÇ˾ÎÆÁоÊùØÈÉdž ½ÌÃÏÁØ Ê»¾ËÇ˾ÎÆÁù

¨ÉÇſɼÂÓÄÒÀ»Åà „¥©¿›¥“ §£ÇѾ»Ç¼Ç ™

„¨ÉÇÅÀ†›ÅÓ «ÇɼǻÔ¼ÇÉǽ

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆÔÂÉÔÆÇà 

ȹ»ÁÄÕÇÆ

„˜Ç¿¾“ʹÄÇÆ ›¹ËÌËÁƹ š

††

±ËÇÉÔ¤¹ÃÇÃɹÊÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ§ºÇÁ £É¾È¾¿ÆÔ¾ÁÀ½¾ÄÁØ

˜ÅÂÓÏÅÀ›Åà ›Ç¼¹¼È¿ÄÒ

†¼Ç¾Ã¹ºÉØ 

†† †† »Ê¾½Äؽ¾É¾»ØÆÆǼÇ ½ÇÅÇÊËÉǾÆÁØ

ª¾½Ç»¹ ›

††

ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆdžÇ˽¾ÄÇÐÆÔ¾ Ź˾ÉÁ¹ÄÔ

„¥É»¼ÂÅÎÄÒ¼ ÷ɼǿ·Âғ ÊËÉÉÔÆÇ侻Ǻ¾É¾¿ Éؽ žÊËÇ †† ¼ÁÈÊÇùÉËÇÆ ÃÇÅÈľÃË̆ ×Ò ÊÌÎÊËÉÇÁËÊžÊÁ ʹ½ÁƼ ȹƾÄÁÊ˾Æ

#04$) ľË§ÃËغÉØ †† ÖľÃËÉÇÁÆÊËÉÌžÆË

£¿ÁÇÅÇ·ÀÅĆ´Ä¼Çº¿Ö §§§ ­Ì¼¾ÆÍÁÉÇ»¹ÌÄ  †† †† ŸÁÄÁÒÆdžÃÇÅÅÌƹÄÕÆÔ¾ ÊÄÌ¿ºÔ

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

§¼ÈÆʸ¿Á·ÄÈÁ·Ö ¸·¾·ÈÄ·¸½¼Ä¿Ö ª¾ÅÁɾоÆÊÃ¹Ø 

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

¨ÉÁ¼Ä¹Ñ¹¾ÅÃÊdž ËÉ̽ÆÁоÊË»ÌÃÇÅȹÆÁÁ ¿¾Ä¹×ÒÁ¾ÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕ ÊËÇÂÃÁÊÁÀ½¹ÆÁ¾Å „ªËÉdž¼¹À¾Ë¹” ††

Ÿª­¯ œ¬­®ž¡©©·¡¤ªµ¡­®ž¡©©·¡ ¯³¬¡¢ ¡©¤»«ª­®¬ª¤®¡§¸­®ž¯¤¢¦± œ¦²¤ª©¡¬©·¡ªµ¡­®žœ ›¼Æ·ÇɷüÄÉ ·Ç̿ɼÁÉÊÇÒ¿ ºÇ·»ÅÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ· ÌĤ¾ÆÁƹ ™ ˆ†

›¼Æ·ÇɷüÄÉ ÈÉÇſɼÂÓÈɹ· ·»Ã¿Ä¿ÈÉÇ·Í¿¿ º¥ÃÈÁ·

ÌÄ£¤ÁºÃƾÎ˹  ˆ†

¨ÅÕ¾ÈÉÇſɼ¼À ¥ÃÈÁÅÀŸ·ÈÉ¿ Ǽº¿ÅÄ·ÂÓÄż ŸѼ»¿Ä¼Ä¿¼ Ç·¸ÅÉÅ»·É¼Â¼À ÌĸÃǻľ»¹  ˆ†

ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100

ª¦®»¬¸­¦¤¥¬œ¥ª©

| ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÃÀÇÅÒÛ | 77


78 | ÑÒÐÎÉ-ÃÀÇÅÒÀ #07 (704) 24.02.14

¬œ£¨¡¬·¬¡¦§œ¨©·±¨ª ¯§¡¥ ¬

¬

¬ ¬ 

¬¬

¬ ¬¬

¬

®¬¡ªžœ©¤»¦¹§¡¦®¬ª©©·¨ ž¡¬­¤»¨ª¬¤Ÿ¤©œ§¨œ¦¡®ªž ¥¹Ã¾ËÈÉÁÆÁŹ¾ËÊØËÇÄÕÃÇ»ÍÇÉŹ˾ž©4ÁËÇÄÕÃÇ»»Á½¾ǽÆǼÇ͹ÂĹ º¾ÀÊÊÔÄÇÃƹ½É̼Á¾͹ÂÄÔ «¾ÃÊË ÄǼÇËÁÈÔ Á ÊξÅÔ ½ÇÄ¿ÆÔ ºÔËÕ » »¾ÃËÇÉÆÇÅ »Á½¾ ›Ê¾ ÑÉÁÍËÔ ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕȾɾ»¾½¾ÆÔ»ÃÉÁ»Ô¾£ÉÁ»Ô¾½ÇÄ¿ÆÔÊǽ¾É¿¹ËÕƾºÇľ¾ ÌÀÄÇ»°¾ÉÆÔÂÏ»¾ËÌ˾ÃÊËÇ»½ÇÄ¿¾ÆÊÇÊËÇØËÕËÇÄÕÃÇÁÀ›M¹Êà ¹ƾÁÀ»Ê¾Î оËÔɾÎÏ»¾ËÇ»¦¾ÇºÎǽÁÅÇÑÉÁÍËÔžÄÃǼÇþ¼ÄØÈÇÊ˹»ÁËÕÇW¾¼ÉSJOU ¡ÄÄ×ÊËɹÏÁÁ ÈÇžҾÆÆÔ¾»Å¹Ã¾Ë ½ÇÄ¿ÆÔºÔËÕ»ÍÇÉŹ˾5*''ɹÀɾ† ѾÆÁ¾ÅEQJº¾ÀÊ¿¹ËÁØÁŹÊÑ˹ºÁÉÇ»¹ÆÁØ­¹ÂÄƾ½ÇÄ¿¾ÆÊǽ¾É¿¹ËÕ ½ÇÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔιÄÕ͹†Ã¹Æ¹ÄÇ»ÁÈÌ˾›ʾϻ¾Ë¹ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÆÔ¾»›¹Ñ¾Â È̺ÄÁùÏÁÁ ¹˹ÿ¾ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÆÔ¾»ÁÅÈÇÉËÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÖľžÆ˹Πƾ† ǺÎǽÁÅÇȾɾ»¾ÊËÁ»$.:,ÄØÈÇÄÌоÆÁØùоÊË»¾ÆÆǼÇоÉÆǼÇÏ»¾Ë¹ Èɾ½ÈÇÐËÁ˾ÄÕÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕÊÇÊ˹»ÆÇÂоÉÆÔ ª¥:£  ÇÄ¿¾Æ ºÔËÕ ËÇÄÕÃÇ ǽÁÆ ÊÄÇ  ƾ ½ÇÄ¿ÆÇ ºÔËÕ ƾ»Á½ÁÅÔÎ ǺӾÃËÇ» „ÅÌÊÇɹ” ÃÇËÇÉÔ ÅǼ ÈÇØ»ÁËÕÊØ » ÈÉÇϾÊʾ ɹºÇËÔ ƹ½ ŹþËÇÅ ›Ê¾ ÖľžÆËÔŹþ˹ ½¹¿¾ƾ»Á½ÁÅÔ¾ ƾ½ÇÄ¿ÆÔ»ÔÎǽÁËÕÀ¹ɹÀžÉÔÅdž ½ÌÄÕÆÇÂʾËÃÁ ¹ÈɾҾÆÇÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ËÕ»ÇÉÁ¼ÁƹĆŹþ˹ÎÊ»¾ÉÎËÇÆÃÌ× „»ÇÄÇÊØÆÌה Ǻ»Ç½ÃÌǺӾÃËÇ» ¥¹Ã¾Ë ÈÉÁÆÁŹ¾ËÊØ ƹ ½ÁÊþ˹Î ;*1  *0.&(" Ê˹ƽ¹ÉËÆÔÎ ½Áʆ þ˹Î q »ÇÀÅǿƹ ¹ÉÎÁ»¹ÏÁØ™3+ ;*1 3"3 ɹÊȾйËùƹÈÉÁÆ˾ɾ ƾžƾ¾EQJ»ǽÆÇÅÖÃÀ¾ÅÈÄØɾ ËÇÐÆÇÊǻȹ½¹×Ò¹ØÊ˾ŠÐËǺ̽¾Ë »Ô»¾½¾ÆÇƹÈľÆÃÌ žÊÄÁ ŹþË ƾ ÊÇÇË»¾ËÊ˻̾Ë ÖËÁÅ ËɾºÇ»¹ÆÁØÅ ÁÀ½¹Ë¾ÄÕÊË»Ç ƾ ƾʾË ÇË»¾ËÊË»¾ÆÆÇÊËÁÀ¹»ÇÀÅÇ¿ÆÔ¾ÁÊù¿¾ÆÁØ»È̺ÄÁùÏÁØÎ

®¬¡ªžœ©¤»¦«ª œ³¡­®¬ª³©ª¥¬¡¦§œ¨· ÌÅ ÄÈÀÃÐÓÏÏÀ «ÄÈÌÀÐÊ» ÏÐÈÅÌ ÐÅÊ ËÀÌÛ ÏÎ ÒÅË: 949-100¬

¡ÆÍÇÉŹÏÁÇÆƹØйÊËÕÊËÉÇÃÁ½ÇĿƹÊǽ¾É¿¹ËÕƾºÇľ¾ÀƹÃÇ» »ÃÄ׆ йØÈÉǺ¾ÄÔ ÁƹÐÁƹËÕÊØÊÇÈɾ½¾ÄØ×Ò¾¼ÇÊÄÇ»¹ ÁžÆÁÊÌÒ¾ÊË»Á˾ÄՆ ÆÇ¼Ç ƹÉÁϹ˾ÄÕÆǼǨÉÁºÇÄÕѾÅÃÇÄÁоÊË»¾ÀƹÃÇ»ɾ½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾË À¹ÊǺÇÂÈɹ»ÇÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÕÊÇÃɹҾÆÁئ¾½ÇÈÌÊù×ËÊØ»ƹйľÊËÉÇÃÁ ĹËÁÆÊÃÁÂÑÉÁÍË ù»ÔÐÃÁ ÊÄÇ»¹ÁÀÈÉÇÈÁÊÆÔκÌû ªÇÉËÁÉǻùÊËÉÇÃÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØÃÇÅÈÕ×˾ÉÇŝ»¹ȾɻÔÎÊÄÇ»¹ÊËÉÇÃÁ ƾÊÇÃɹҹ×ËÊئ¹À»¹ÆÁ¾ÍÁÉÅÔȾй˹¾ËÊØÊËÉÇÐÆÔÅÁºÌû¹ÅÁ ÃÉÇž ¹ººÉ¾»Á¹ËÌÉ ›¼É¹Í¾„«¾Ä¾ÍÇÆԔ›ÔÅÇ¿¾Ë¾ÌùÀ¹ËÕƾºÇľ¾½»ÌÎ˾ľÍdž ÆÇ»›ÆÁŹÆÁ¾¨ÉÁÇÍÇÉÅľÆÁÁÀ¹Ã¹À¹Êľ½Ì¾ËÌùÀ¹ËÕƹÀ»¹ÆÁ¾ɹÀ½¾Ä¹ » ÃÇËÇÉÇź̽¾ËɹÀžҾƹÁÆÍÇÉŹÏÁØ©¾½¹ÃÏÁØÇÊ˹»ÄؾËÀ¹ÊǺÇÂÈɹ»Ç ɹÀžҹËÕÊËÉÇÐÆÌ×ÁÆÍÇÉŹÏÁ×»ÊÇÇË»¾ËÊË»ÁÁÊÉ̺ÉÁÃÇÂ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÈ! Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе» 1. Реклама товаров, реклама о самом рекламодателе, если осуществляемая им деятельность требует специального разрешения (лицензии), но такое разрешение (лицензия) не получено, а также реклама товаров, запрещенных к производству и реализации в соответствии с законодательством Российской Федерации, не допускается. 2. Рекламодатель по требованию рекламораспространителя обязан предоставлять документально подтвержденные сведения о соответствии рекламы требованиям настоящего Федерального закона, в том числе сведения о наличии лицензии, об обязательной сертификации, о государственной регистрации. 3. Не допускаются недобросовестная реклама и недостоверная реклама. Недобросовестная реклама содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами; порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента, осуществляется под видом рекламы другого товара и др. Недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения, в т.ч. о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, о любых характеристиках товара, о стоимости или цене товара, об официальном или общественном признании, о получении медалей, призов, дипломов или иных наград, фактическом размере спроса на рекламируемый или иной товар, об изготовителе или о продавце рекламируемого товара и др. 4. Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы. 5. Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги (для юридического лица - наименование, для ИП - фамилию, имя, отчество). 6. Если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита, пользованием им и погашением кредита, содержит хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заемщика и влияющие на нее. 7. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, должна содержать сведения о месте и способах получения проектной декларации. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, не допускается в период приостановления в соответствии с федеральным законом деятельности застройщика

¨ © ¡ ¦ ž ª § š ¤ ·  ž ¦ ¡ ¡ « © ž š § › ™ ¦ ¡ ¢ © ž  ™ £ ¯ ¡ ¸ œ™ ž«´ ›¨©™› ž §«£™ ™«µ › ©™ ¥ž²ž¦¡¡ ¥™« ž† ©¡™ ¤ ™ ©ž™£¯¡¸ ¦ž ¦žªž« §«› ž«ª «›ž¦¦ §ª«¡  ™ §ª«§›ž©¦§ª«µ ¦™¨ž°™«™¦¦§¢ ¡¦­ §©¥ ™† ¯¡¡ › ª›¸  ¡ ª š´ª « © ´¥ ¡ ¥ž¦ž¦¡ž¥ ¯ž¦

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ И ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА «О РЕКЛАМЕ» МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!!!

«¬¤¡¨¬¡¦§œ¨· »ºÄÁ¿¹ÂÑÁ¾»ÔÈÌÊÃÁÇÊÌÒ¾ÊË»ÄؾËÊØƾÈÇÀ½Æ¾¾ÌùÀ¹ÆÆÔÎÊÉÇÃÇ»

 ¼§ÅÊà ÌÄ«¹ÉÊÃ¹Ø ™

‘

­¹¼ÉÄÅÀ ŸÂŽÁ¿

™ÄÊÉǼÄļºÅ¸ÂÅÁ·

™ÒÌÅ»¿¾Ƽηɿ

 

½Ç

½Ç 

½Ç

½ÇšÉÇÆÁÉÇ»¹ÆÁ¾žÊËƹǺÄǿùÎƹÊÉÇÃºÇľ¾žÊØϾ»ƾÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØ

¬¡¦§œ¨©·¥ª® ¡§ ˆ † † † † ¡ÉÁƹ¬ÊËÕØÆϾ»¹†††† ™Æ¹Ê˹ÊÁØ£¹Ìφ†††† §Ãʹƹ±¹ÎÇ»¹††† ¦¹Ë¹ÄÕت¾Ã¹Ð¾»¹††††


80 | ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | ├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #07 (704) 24.02.14 ┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

"┬є;

┬ф┬Ф┬Е

┬Џ

CERESIT ...................................................................46

лњлљлЊлълЮлџлљ ............................................. 39-41, 53, 57

ISOVER .....................................................................53

лњлљлЊлълЮлџлљ лњлўлЮлўлЏлълњлљл» ........................................53

KATEPAL ..................................................................50

лњлљлЊлълЮлџлљ лЪлњлЦ ........................................................ 57

KNAUF ........................................................34, 46, 53

лњлљлЏлўлџлў...................................................................69

TARKETT ............................................................55-56

лњлљлЮлЮлљ .....................................................................60

URSA ........................................................................53

лњлљлблљ лЉлљлЌлљлЏлглблълњлљл» ............................................. 51

лљ лљлњлблълњлФлелџлљ .........................................................72 лљлњлблълюлљлб лћлўлцлцлЋлалЋлЮлдлўлљлЏлглЮлФлЎ .................... 64 лљлњлблълюлљлблФ .............................................................64 лљлњлблълюлълЎлџлў ..........................................................63 лљлњлблълБлАлЏлБлЊлў ...........................................................73 лљлџлњлљлалўлБлюлФ..........................................................60 лљлџлАлЋлАлАлБлљлалФ ...........................................58, 62, 65 лљлЏл«люлўлЮлўлЎ ...........................................................58 лљлЮлЊлљлалФ............................................................ 37, 71 лљлЮлџлЋла ......................................................................38 лљлЮлџлЋлалФ ..................................................................38 лљлЮлблўлАлЋлЪлблўлџ..........................................................70 лљлЮлблўлАлЋлЪлблўлџлў.......................................................46 лљлЪлЪлљлалљлб .................................................................68 лљлЪлЪлљлалљлб лАлњлљлалълДлЮлФлЎ........................................68 лљлЪлЪлљлалљлблФ..............................................................68 лљлЪлЪлљлалљлблФ лАлњлљлалълДлЮлФлЋ.....................................68 лљлалЋлЮлћлљ ......................................................29, 72-73 лљлалюлљлблБлалљ ..................................29, 33, 36, 60, 63 лљлАлЉлЋлАлб .............................................................51, 54 лљлАлЉлълблЋлџлАлблълЏлўлб ...................................................66 лљлАлцлљлЏлглб ...........................................................33-34 лљлблблалљлџлдлўлълЮлФ лњлълћлЮлФлЋ ....................................62

лњлЋлЮлблўлЏлў .................................................................60 лњлЋлЮлблўлЏлг ..........................................................60, 69 лњлЋлЮлблўлЏлг лЪлълќлљлалЮлФлЎ .........................................69 лњлЋлЮлблўлЏл»лблълалФ ......................................................63 лњлЋлЮлблўлЏл»лдлўл» .........................................................63 лњлЋлалЋлњлџлљ ...................................................44, 51, 70 лњлЋлблълЮлўлб ..........................................................46, 56 лњлЋлелљлЏлљ ..................................................................59 лњлўлЏлљлблЋлалю ..............................................................45 лњлўлЏлџлљ......................................................................65 лњлўлЮлб ........................................................................38 лњлўлблалљлќлў ................................................................60 лњлўлблалљлќлў лЦлБлћлълќлЋлАлблњлЋлЮлЮлФлЋ...........................60

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лћлЋлюлълЮлблљлќ .............................................................72

лџлЋлалљлюлЌлўлб ..........................................33-34, 36, 72

лћлЋлалќлљлблЋлЏлў ............................................................66

лџлЋлалљлюлЌлўлблълЉлЏлълџлў .............................................. 31

лћлўлЌлљлЎлЮ................................................................... 71

лџлЋлалљлюлълЊлалљлЮлўлб .............................................35, 56

лћлўлАлџлў .....................................................................69

лџлЋлАлАлълЮлФ......................................................... 37, 58

лћлълЉлљлњлџлљ лњ лЉлЋлблълЮ ........................................30, 54

лџлўлълАлџлў............................................................ 37, 71

лћлълЉлљлњлџлљ лњ лалљлАлблњлъла ..........................................32

лџлўлалЪлўлД...............................................29, 31-32, 54

лћлълЉлълалЮлФлЋ лГлЏлЋлюлЋлЮлблФ ...................................... 47

лџлўлалЪлўлД лџлЋлалљлюлўлДлЋлАлџлўлЎ .................................. 31

лћлълќлћлЋлЪлалўлЋлюлЮлўлџ ...............................................60

лџлўлалЪлўлД лџлалљлАлЮлФлЎ .............................................. 31

лћлълюлљ, лЉлљлЮлў ................................................... 44, 71

лџлўлалЪлўлД лАлўлЏлўлџлљлблЮлФлЎ .......................................32

лћлълалЮлўлб ...................................................................54

лџлўлалЪлўлД лАлблалълўлблЋлЏлглЮлФлЎ...................................32

лћлълАлџлљ лћлЏл» лЪлълЏлљ..................................................40

лџлўлАлблў ......................................................................69

лћлълАлџлљ лЮлЋлълЉлалЋлЌлЮлљл» ...........................................40

лџлЏлљлЪлљлЮлФ ........................................................60, 69

лћлълАлџлљ лълЉлалЋлЌлЮлљл» .......................................... 39-41

лџлЏлљлЪлљлЮлФ лълЉлалљлблЮлФлЋ..........................................60

лћлълАлџлљ лАлБлЦлљл» ........................................................ 41

лџлЏлЋлў.........................................................................45

лћлълАлџлљ лЪлљлалџлЋлблЮлљл» .......................................40, 55

лџлЏлЋлЎ.....................................................30, 32, 45-46

лћлалЋлЏлг ......................................................................68

лџлЏлЋлЎ лћлЏл» лЪлЏлўлблџлў................................................45

лћлалълЉлг......................................................................67

лџлЏлЋлЎ лћлЏл» лЪлЏлўлблџлў................................................45

лћлАлЪ ...........................................................................43

лџлЏлЋлЎ лълЉлълЎлЮлФлЎ ...................................................46

лЋ

лњлълћлълЪлалълњлълћ .................................................60, 72 лњлълћлълълблЏлўлњлФ ........................................................38

лЋлюлџлълАлблг.......................................................... 37, 67

лќлљлЏл«лЌлў .................................................................59

лџлълюлЪлЏлЋлџлблБл«лЕлўлЋ.................... 34, 47-48, 63, 67

лќлљлЏл«лЌлў лЌлљлЕлўлблЮлФлЋ .........................................59

лњлълЏлюлљ-лАлЏлълЎ .........................................................46

лџлълЮлћлўлдлўлълЮлЋлалФ..................................................63

лќлЉлў .................................................................... 29-31

лџлълЮлћлўлдлўлълЮлўлалълњлљлЮлўлЋ .....................................63

лњлълалълблљ............................................................. 37, 70 лњлълалълблљ лљлњлблълюлљлблўлДлЋлАлџлўлЋ ...............................70 лњлълАлџ ........................................................................55 лњлФлњлълЌ люлБлАлълалљ .......................................33, 72-73 лњлФлџлЏл«лДлљлблЋлЏлг .....................................................64

лЌ лЌлљлЉлълалФ .................................................... 30, 37, 58 лЌлљлћлњлўлќлџлљ ......................................................60, 63

лЊ

лЉлљлАлАлЋлЎлЮлФ .............................................................62 лЉлЋлЮлЌлълЪлўлЏлљ ...........................................................68 лЉлЋлЮлЌлълЪлўлЏлФ ..........................................................68 лЉлЋлАлЋлћлџлў .......................................................... 44, 71 лЉлЋлблълЮ ...........................................29-32, 54, 66, 70 лЉлЋлблълЮлълюлЋлелљлЏлџлў ........................................68, 73 лЉлЋлблълЮлълАлюлЋлАлўлблЋлЏлў.............................................67 лЉлўлблБлю .....................................................................46 лЉлЏлљлЊлълБлАлблалълЎлАлблњлъ .......................................33, 72 лЉлЏлълџ лЊлљлЌлълЉлЋлблълЮлЮлФлЎ ........................................30 лЉлЏлълџ лАлўлЉлўлб...........................................................30 лЉлЏлълџлў лњлљлалюлўлб.....................................................30 лЉлЏлълџлў лЊлљлЌлълЉлЋлблълЮлЮлФлЋ ................................29-30 лЉлЏлълџлў лЪлЋлЮлълЉлЋлблълЮлЮлФлЋ .............................. 30, 71 лЉлЏлълџлў лЪлълЏлўлАлблўлалълЏлЉлЋлблълЮлЮлФлЋ ...................... 30

лџлълЌлФлалглџлў ............................................................. 37

лњлълЏлюлљ ..............................................................34, 45

лЉлљлџ ...........................................................................68

лЉлљлАлАлЋлЎлЮ .................................................................62

лџлълњлалълЏлўлЮ..............................................................56

лњлълЎлЏлълџ ............................................................ 44, 51

лЌлљлюлълџ .....................................................................56

лЉлљлЮлў ............................................ 41, 44, 53, 62, 71

лџлЏл«лДлў ....................................................................69

лџлълЏлълЮлџлљ лЊлљлЌлълњлљл» ..............................................62

лњлФлџлЏл«лДлљлблЋлЏлў лљлњлблълюлљлблўлДлЋлАлџлўлЋ................. 64

лЉлљлЏл»лАлўлЮлФ.............................................................36

лџлЏлЋлюлюлФ .................................................................67

лњлълЌлћлБлЦлълњлълћлФ .....................................................63

лњлФлџлЏл«лДлљлблЋлЏлў ...............................................64-66

лЉлљлЏлЏлљлАлб.....................................................33-34, 72

лџлЏлЋлЎ-люлљлАлблўлџлљ .....................................................69

лќ

лЉ лЉлљлЏлџлълЮлФ ...............................................................58

┬ф┬Ф┬Е

лџлњлљлћлалљлб..................................................... 36-37, 63

лЋлњлалълњлљлЊлълЮлџлљ ....................................................... 41

лњлълћлълАлблълџлў .............................................. 46-47, 50

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

лћлЋлџлъла ................................................................58-59

лЌлљлћлњлўлќлџлў .............................................................60

лЉлљлЏлџлљ ......................................................................36

├ї├Ё ├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ├Ё├ї ├љ├Ё├і ├І├ђ├ї├Џ ├Ј├ј ├њ├Ё├І: 949-100

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

лЌлљлЪлДлљлАлблў........................................................ 37, 67

лЊлљлЌлълЮлълџлълАлўлЏлџлў .................................................68 лЊлљлЎлџлљ ......................................................................38 лЊлљлЎлџлў ......................................................................38 лЊлњлЏ ............................................................................55 лЊлњлълЌлћлў................................................ 38, 44, 47-48 лЊлЋлълблЋлџлАлблўлЏлг ..................................................36, 54

лЌлљлблњлъла ....................................................................60 лЌлљлблњлълалФ ................................................................60 лЌлљлблўлалџлљ .................................................................46 лЌлЋлюлЏл» ........................................................33-34, 72 лЌлЋлалџлљлЏлъ ................................................................. 37 лЌлЋлалџлљлЏлљ ...........................................................59-60 лЌлЮлљлџлў лЪлъ лЪлЉ.........................................................69

лџлълюлЪлЏлЋлџлблљлдлўл» ...................................................48

лџлълЮлЋлџ...................................................................... 47 лџлълЮлглџлў..................................................... 47, 50, 54 лџлълалълЉлџлў ................................................................66 лџлълАлбл«люлФ лалљлЉлълДлўлЋ ...........................................69 лџлълблЋлЏ.......................................................................62 лџлълблЏлФ......................................................................62 лџлълблЏлФ лЊлљлЌлълњлФлЋ ..................................................62 лџлълблЏлФ лълблълЪлўлблЋлЏлглЮлФлЋ ......................................62 лџлалљлЮ ........................................................................60 лџлалљлЮ лелљлалълњлълЎ ...................................................60 лџлалљлЮлФ.....................................................................60 лџлалљлЮлФ лелљлалълњлФлЋ ...............................................60 лџлалљлАлџлљ ............................................................46, 69 лџлалљлАлџлў ...................................................................46 лџлалЋлЪлЋлќ...................................................................38

лў

лџлалълњлЋлЏлглЮлФлЋ лалљлЉлълблФ ....................................... 71

лЊлЋлалюлЋлблўлџлў ............................................................45

лўлЌлњлЋлАлблг лЊлалљлЮлБлЏлўлалълњлљлЮлЮлљл»...........................33

лџлалълњлЏл» ................................. 32, 45, 47-48, 51, 72

лЊлўлЉлџлљ ............................................................... 37, 58

лўлЌлњлЋлАлблг лџлълюлълњлљл» .............................................33

лџлалълюлџлў ..................................................................45

лЊлўлћлалълўлЌлълЏл»лдлўл» ................................... 47, 54, 71

лўлЌлЊлълблълњлЏлЋлЮлўлЋ люлЋлблљлЏлЏлълџлълЮлАлблалБлџлдлўлЎ ...... 37

лџлалълелџлљ люлалљлюлълалЮлљл» ................................ 35, 71

лЊлўлЏлглЌлФ ...................................................................65

лўлЌлълњлЋла ...................................................................53

лџлалБлЊ ...........................................................36, 38, 55

лЊлўлЪлА .........................................................................33

лўлЌлълЏлЋлЮлблљ ...............................................................66

лџлалБлЊ лЮлЋлалќлљлњлЋл«лЕлўлЎ ........................................36

лЊлўлЪлАлълњлълЏлълџлЮлъ....................................................34

лўлЌлълАлЪлљлЮ .................................................. 47, 52, 54

лџлалБлЊ лълблалЋлЌлЮлълЎ ....................................................38

лЊлЋлалџлБлЏлЋлА ...................................................45-46, 56 лЊлЋлалюлЋлблўлџ.........................................................44-45

лџлалълњлЏлў .............. 34-36, 38, 43, 45, 47-54, 71-72

лЊлўлЪлАлълџлљлалблълЮ ................................................34, 42

лўлЮлњлЋлЮлблљлалг ......................................................69-70

лџлалФлЏлглдлъ................................................................ 37

лЊлџлЏ ......................................................................34-35

лўлЮлњлЋлалблъла ..............................................................68

лџлБлЦлЮлў ......................................................................59

лЊлЏлўлЮлљ ......................................................................33

лўлЮлњлЋлалблъла лАлњлљлалълДлЮлФлЎ.....................................68

лџлБлЦлЮл» ......................................................................60

лЊлълЏлълњлџлў .................................................................70

лўлЮлАлблалБлюлЋлЮлб ...................................................66-69

лЊлълалЉлФлЏлг........................................................... 40-41

лўлЮлблЋлалАлџлълЏ ............................................................68

лЊлълцлалълблалБлЉлљ..........................................................64

лўлГлџ.....................................................................64-66

лЊлалљлЮлўлб ...................................................... 35, 59, 71

лЏ лЏлљлЉлалљлћлълалўлб .........................................................35

лЊлалљлЮлўлб лЮлљлблБлалљлЏлглЮлФлЎ................................ 35, 71

лџ

лЏлљлџ .................................................................... 46, 57

лЊлалљлЮлБлЏлљ .................................................................. 51

лџлљлЉлЋлЏлг ................................................64, 66-67, 69

лЊлалБлЌлълЪлЋлалЋлњлълЌлџлў ................................................73

лЏлљлюлўлЮлљлб ...................................................51, 55-56

лџлљлЉлЋлЏлг-лџлљлЮлљлЏ .........................................64-65, 67

лЊлалБлЮлб .......................................................................46

лЏлљлюлЪлљ .....................................................................63

лџлљлЉлўлЮлФ лћлБлелЋлњлФлЋ .............................................60

лЊлалБлЪлЪлФ лњлЦлълћлЮлФлЋ ...............................................58

лЏлљлюлЪлФ ..............................................................63-64

лџлљлюлЋлЮлг ......................................32, 35, 48, 54, 62

лЊлал»лЌлЋлњлўлџлў ............................................................60

лЏлљлблБлЮлг ....................................................................62

лџлљлюлЋлЮлг лълЉлЏлўлдлълњлълДлЮлФлЎ ................................35

лЏлЋлЊлалљлЮлћ ..................................................................65

лћ

лџлљлюлўлЮлФ ....................................................35, 59-60

лЏлЋлЮ .................................................................... 53, 61

лџлљлЮлљлЏлўлЌлљлдлўл»......................................................60

лЏлЋлЮлблљ лАлўлЊлЮлљлЏлглЮлљл» ............................................70

лЉлалълЮлЌлљ ...................................................................56

лћлљлблДлўлџ....................................................................56

лџлљлЮлўлАлблалљ ..............................................................46

лЏлЋлЮлблљ лБлЪлљлџлълњлълДлЮлљл» .........................................70

лЉлалБлА ............................................................38-41, 54

лћлњлЋлалў .................................................37, 40, 58, 60

лџлљлЪлалълЏлълЮ.......................................................55, 67

лЏлЋлЮлблФ лџлЏлЋлЎлџлўлЋ .....................................55, 60, 70

лЉлалБлАлълџ....................................................................39

лћлњлЋлалў лњлЦлълћлЮлФлЋ ..................................................58

лџлљлалЉлўлћ лџлљлЏлглдлўл» ...............................................55

лЏлЋлЪлЮлўлЮлљ ................................................................58

лЉлалБлАлДлљлблџлљ .............................................................36

лћлњлЋлалў люлЋлќлџлълюлЮлљлблЮлФлЋ ...................................58

лџлљлалЮлўлЌлФ .........................................................58-59

лЏлЋлАлљ .........................................................................69

лЉлБлалФ........................................................................69

лћлњлЋлалў люлЋлќлџлълюлЮлљлблЮлФлЋ ...................................58

лџлљлАлАлЋлблФ.................................................................53

лЏлЋлАлблЮлўлдлљ........................................................41, 60

лЉлБлалЋлЮлўлЋ ............................................. 44, 62, 71-72

лћлњлЋлалў люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЋ ............................. 37, 58

лџлљлАлАлЋлблФ лцлљлАлљлћлЮлФлЋ ..........................................53

лЏлЋлАлблЮлўлдлФ............................ 37-38, 41, 47, 60, 62

лЉлФлблълњлџлў......................................................... 37, 71

лћлњлЪ .....................................................................42-43

лџлљлцлЋлЏлг ...................................................................56

лЏлЋлАлблЮлўлдлФ лћлЋлалЋлњл»лЮлЮлФлЋ ........................... 41, 60

лЉлЏлълџлў лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлблЮлФлЋ ....................................30 лЉлълЎлЏлЋла ...................................................................62 лЉлълЎлЏлЋлалФ................................................................62 лЉлълџлАлФ....................................................... 37, 66, 71 лЉлълЏлб .........................................................................38 лЉлълЏлблФ .....................................................................38 лЉлълДлљлблљ ....................................................................60 лЉлалЋлњлЮлљ ............................................................ 44, 71 лЉлалЋлњлЮлъ ............................................................38, 54

лЏлљлџлў ........................................................................46


┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

| ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | 81

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лЏлўлЮлълЏлЋлБлю ........................................................55-56

лълЊлЮлЋлЌлљлЕлўлблљ ..............................51, 58, 63, 69-70

лЪлЏлўлблФ люлўлЮлЋлалљлЏлълњлљлблЮлФлЋ ...............................52

лАлљлЏлглЮлўлџлў..............................................................55

лЏлўлАлб ...........................34-37, 42-48, 50-53, 55, 59

лълЊлЮлЋлблБлелўлблЋлЏлў ....................................................69

лЪлЏлўлблФ лЪлљлЌлълЊлалЋлЉлЮлЋлњлФлЋ ...................................52

лАлљлюлълЪлълЊлалБлЌлДлўлџ ........................................... 73-74

лЏлўлАлб лЊлЏлљлћлџлўлЎ....................................................... 47

лълЊлЮлЋлблБлелўлблЋлЏлг.....................................................69

лЪлълЊлълЮлљлќ ................................................................38

лАлљлюлълалЋлЌ ................................................................38

лЏлўлАлб лълдлўлЮлџлълњлљлЮлЮлФлЎ................................ 36, 47

лълЊлалљлќлћлЋлЮлўл»........................................... 37, 47, 58

лЪлълЊлалБлЌлДлўлџ ............................................................72

лАлљлюлълалЋлЌлФ......................................... 35, 38, 47-48

лЏлўлАлб лЪлЏлълАлџлўлЎ ..................................................... 47

лълЊлалљлЮлўлДлўлблЋлЏлў.....................................................36

лЪлълћлћлълЮлФ ............................................................... 41

лАлљлЮлблЋлЦлЮлўлџлљ .........................................................60

лЏлўлАлб лЪлалълцлўлЏлўлалълњлљлЮлЮлФлЎ .............................. 47

лълЌлЋлЏлЋлЮлЋлЮлўлЋ..........................................................72

лЪлълћлЏлълќлџлљ .............................................................55

лАлљлЮлцлљл»лЮлА .............................................................60

лЏлўлАлб лЪлЋлалцлълалўлалълњлљлЮлЮлФлЎ...............................59

лълџлЮлљ .................................................................48, 58

лЪлълћлълџлълЮлЮлўлџ ........................................................59

лАлљлБлЮлљ ......................................................................64

лЏлўлАлблФ ........................................................ 34, 47-48

лълџлЮлљ люлљлЮлАлљлалћлЮлФлЋ.....................................48, 58

лЪлълћлълџлълЮлЮлўлџлў ..............................................35, 59

лАлљлБлЮлФ ................................................41, 51, 53, 62

лЏлўлблглЋ...........................................37, 44, 51, 60, 62

лълџлЮлљ лЪлњлЦ ...............................................................58

лЪлълџлалљлАлџлљ ....................................................... 37, 73

лАлњлљлў ..................................................................30-32

лЏлўлблглЋ лЪлЋлДлЮлълЋ .................................44, 51, 60, 62

лълџлЮлљ лЪлЏлљлАлблўлџлълњлФлЋ ..........................................58

лЪлълџлалФлблўлЋ ......................................... 51, 56-57, 71

лАлњлљлалџлљ ...................................................................45

лЏлълћлќлўлў ..................................................................58

лълЮлћлБлЏлўлЮ........................................................... 47-48

лЪлълџлалФлблўлЋ лЪлалълЉлџлълњлълЋ ............................... 56-57

лАлњлљл» ........................................................................33

лЏлълблџлў ......................................................................65

лълЪлўлЏлџлў...................................................... 33, 40-41

лЪлълџлалФлблўл» .............................................................55

лАлњлЋлалЏлљ ....................................................................69

лЏлълблълџ ................................................................65-66

лълалЊлАлблЋлџлЏлъ .............................................................45

лЪлълЏ ..............................................................55-56, 65

лАлњлЋлблўлЏлглЮлўлџ .........................................................64

лЏл«лЏлглџлљ ..................................................................73

лълАлблЋлџлЏлЋлЮлўлЋ ..........................................................58

лЪлълЏ лблЋлЪлЏлФлЎ ..........................................................56

лАлњлЋлблўлЏлглЮлўлџлў.................................................63-64

лълАлБлелўлблЋлЏлў ...........................................................63

лЪлълЏлўлџлљлалЉлълЮлљлб ......................... 45, 47, 49, 53-54

лАлњл»лЌлў......................................................................33

лълАлБлелўлблЋлЏлў лњлълЌлћлБлЦлљ ........................................63

лЪлълЏлўлЪлалълЪлўлЏлЋлЮ ............................................ 52, 61

лАлЊлълЮлФ ............................................................... 60-61

лълблЉлЋлЏлўлњлљлблЋлЏлг ......................................................69

лЪлълЏлўлАлблўлалълЏ .........................................................52

лАлЋлЎлцлФ ....................................................................59

лълблњлълћ ......................................................................36

лЪлълЏлўлБлалЋлблљлЮ ..........................................................55

лАлЋлблџлљ...........................................31, 37, 52, 69, 72

лълблњлълћлФ .................................................................. 61

лЪлълЏлълАлљ ...................................................................36

лАлЋлблџлљ люлљлЏл»лалЮлљл» ................................................ 37

лълблћлЋлЏлџлљ........................................................... 58, 71

лЪлълЏлълблЮлўлЕлЋ лЪлалълблўлњлълЪлълќлљлалЮлълЋ ................. 69

лАлЋлблџлљ лцлљлАлљлћлЮлљл» ..................................52, 69, 72

лълблџлълАлФ ....................................................38, 48, 58

лЪлълЏлФ .........................................................35, 46, 56

лАлЋлблџлљ лелблБлџлљлблБлалЮлљл» ......................................... 37

лълблълЪлЏлЋлЮлўлЋ ............................................... 61-62, 72

лЪлълалЋлЉлалўлџ ..............................................................36

лАлЋлблџлљ-лалљлЉлўлдлљ ...................................................... 37

лЪлълалЋлЉлалўлџлў ...........................................................36

лАлўлЉлўлб ......................................................................30

лЪлълалўлЏлЋлџлА ................................................. 51-53, 63

лАлўлЊлЮлљлЏлўлЌлљлдлўл»....................................................70

лЪлълалълЊлў ...................................................................56

лАлўлАлблЋлюлљ лњлълћлълАлблълДлЮлљл» .............................49-50

лЪлълалълЊлў лљлЏл«люлўлЮлўлЋлњлФлЋ...................................56

лАлџлълЉлљ......................................................................38

лЪлълблљле ..............................................................30, 32

лАлџлълЉлФ.......................................................38, 45, 52

лЪлълблълЏлџлў ........................32, 45, 48, 51, 57-58, 72

лАлџлълалЏлБлЪлљ...............................................................52

лю люлљлЮлълюлЋлблалФ .........................................................68 люлљлАлблўлџлљ ................................................... 46-47, 54 люлљлАлблўлџлљ лЉлўлблБлюлЮлљл» .................................... 46-47 люлљлАлблўлџлў .........................................................45, 70 люлљлблЋлалўлљлЏ ..............................................................63 люлљлблЋлалўлљлЏлФ .......................29, 33-34, 36, 42, 46, 53, 55-56, 60, 63, 68 люлљлблЋлалўлљлЏлФ лЪлЏлЋлЮлълДлЮлФлЋ .................................63

лЪ

люлљлелўлЮлљ лелЏлўлцлълњлљлЏлглЮлљл» ..............................68

лЪлљлџлЏл»............................................................... 44, 51

люлљлелўлЮлФ ...............................................................73

лЪлљлЮлЋлЏлў ...................................................... 53-54, 57

люлЋлЉлЋлЏлг ...................................................................59

лЪлљлЮлЋлЏлў лЪлњлЦ .......................................................... 57

люлЋлЏ...........................................................................33

лЪлљлЮлЋлЏлў лЪлЏлљлАлблўлџлълњлФлЋ...................................... 57

люлЋлюлЉлалљлЮлФ............................................................ 47

лЪлљлЮлЋлЏлў лАлблЋлЮлълњлФлЋ ............................................. 57

люлЋлблљлЏлЏлълўлЌлћлЋлЏлўл» ............................................... 37

лЪлљлЮлЋлЏлг....................................................... 53-54, 57

люлЋлблљлЏлЏлълџлълЮлАлблалБлџлдлўлў..................................... 37

лЪлљлЮлЮлъ .....................................................................60

люлЋлблљлЏлЏлълЪлалълџлљлб ..................................................36

лЪлљлалџлЋлб ................................................ 51, 55-56, 71

люлЋлблљлЏлЏлълДлЋлалЋлЪлўлдлљ ...................................... 47-48

лЪлљлалълЊлўлћлалълњлЋлблалълўлЌлълЏл»лдлўл» ..........................48

люлЋлблўлЌлФ ..................................................................38

лЪлљлалълўлЌлълЏл»лдлўл» ............................................44, 54

люлЋлелџлў .....................................................33, 70, 72

лЪлљлалълЮлўлб ................................................................55

люлЋлелџлў лЪлълЏлўлЪлалълЪлўлЏлЋлЮлълњлФлЋ ..........33, 70, 72

лЪлљлблалълЮлФ ................................................................65

люлўлЮлњлљлблљ ................................................................53

лЪлЋлЮлљ ........................................................................45

люлълћлБлЏлг лЪлълалълелџлълњлълЊлъ

лЪлЋлЮлълўлЌлълЏ .................................. 32, 45, 48, 51, 71

лЪлълќлљлалълблБлелЋлЮлўл» ...............................................69

лЪлЋлЮлълЪлЏлљлАлб ...................................................... 51-53

люлълЌлљлўлџлљ ................................................. 56, 63, 71

лЪлЋлЮлълЪлълЏлўлАлблўлалълЏ.........................................52-53

люлълЏлћлўлЮлЊлў .............................................................58

лЪлЋлЮлълЪлълЏлўлБлалЋлблљлЮ................................................35

люлълЏлълблџлў ................................................................69

лЪлЋлЮлълАлблЋлџлЏлъ..........................................................52

люлълЏлълблълџ ................................................................68

лЪлЋлЮлълблЋлалю ........................................................ 51-53

люлълЏлълблълџ лълблЉлълЎлЮлФлЎ .........................................68

лЪлЋлЮлълцлълЏ ................................................................ 51

люлълЮлблљлќ ............ 35, 37, 39-41, 44-45, 47-50, 54,

лЪлЋлалЋлњлълЌлџлў............................................................73

лЮлълќлЮлўлдлФ ..............................................................67 лЮлълќлълњлџлў ...............................................................69

лАлалЋлЌлџлљ....................................................................40

лЪлалълњлълЏлълџлљ ...........................................................36

лАлалБлЉлФ ........................................................41, 44-45

лЪлалълЋлџлблўлалълњлљлЮлўлЋ.................... 37, 62, 69, 71-72

лАлблљлЉлўлЏлўлЌлљлблълалФ..................................................65

лАлблљлЮлълџ....................................................................68

лЪлалълцлЏлўлАлб ..............................................................48

лАлблњлълЏ лЪлълќлљлалЮлФлЎ ..............................................70

лЪлалълцлЮлљлАлблўлЏ............................................ 37, 47-49

лАлблЋлџлЏлъ ....................................................................45

лЪлБлАлџлљлблЋлЏлў .............................................................65

лАлблЋлџлЏлълълЉлълў ......................................................... 57

лЪлБлелџлў лблЋлЪлЏлълњлФлЋ........................................62, 68

лАлблЋлџлЏлълЪлЏлљлАлблўлџ...................................................52

ла

лАлблЋлџлЏлълблЋлџлАлблълЏлўлб ........................................55, 67

лЪлЋлалДлљлблџлў.........................................................69-70

лалљлЉлълблФ лълблћлЋлЏлълДлЮлФлЋ ........................................35

лАлблЋлЏлЏлљлќлў ..............................................................59

лЪлЋлАлџлълЉлЋлблълЮ..........................................................32

лалљлЉлълблФ лАлњлљлЎлЮлФлЋ...............................................72

лАлблълЎлџлў .....................................................33, 59, 65

лЪлЋлАлълџ ............................................33-34, 64, 72-73

лалљлћлўлљлблъла...............................................................62

лАлблълЏлЉ....................................................................... 41

лЪлЋлДлў .................................................................60, 62

лалљлћлўлљлблълалФ ...........................................................62

лАлблълЏлЉлФ ...................................................................42

лЪлўлЏлљ ........................................................................68

лалљлЌлфлЋлюлФ ...............................................................65

лАлблълЏлЋлелЮлўлдлФ .......................................................59

лалљлАлблњлъла .................................................................32

лАлблалЋлЎлД-лЪлЏлЋлЮлџлљ.................................................... 71

лалЋлЌлглЉлљ ....................................................................38

лАлблалЋлюл»лЮлџлў ........................................................... 37

лалЋлЎлџлљ...................................................................... 41

лАлблалълўлблЋлЏлглАлблњлъ лћлълюлълњ ............................. 41, 71

лЪлЋлалцлълалљлблъла .........................................................68

лЮлўлелў ......................................................................59

лАлЪлЋлдлблЋлЦлЮлўлџлљ .......................................................67

лЪлалълњлълћ .............................................................66-67

лАлблљлЮлџлў..............................................................67-68

лЪлЋлалўлЏлљ ............................................................ 37, 41

лЮлљлЕлЋлЏлглЮлўлџ .......................................................... 41

лАлЪлЋлдлълћлЋлќлћлљ ........................................................70

лЪлалўлЉлълалФ ...............................................................63

лЪлалълцлўлЏлг лћлЏл» лЊлџлЏ ...............................................34

люлБлцлблФ .................................................................... 61

лЮлљлАлълАлФ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ ....................................63

лАлълцлўлблФ..................................................................64

лЪлалЋлАлА ......................................................................67

лАлблљлЏлг лълдлўлЮлџлълњлљлЮлЮлљл»............................... 47, 54

люлалљлюлъла ..........................................................35, 59

лЮлљлАлълАлФ ...........................................................63, 68

лАлЮлЋлЊлълБлЉлълалЕлўлџ ...................................................68

лЪлалЋлћлълЦлалљлЮлўлблЋлЏлў................................................67

лЪлалълцлўлЏлг лљлЏлЉлЋлА ..................................................34

люлълЮлблљлќ лАлўлАлблЋлю лълблълЪлЏлЋлЮлўл» .........................72

лЮлљлАлълА......................................................................68

лАлЮлЋлЊлълЌлљлћлЋлалќлљлблЋлЏлў ...........................................50

лЪлалЋлћлюлЋлблФ лўлЮлблЋлалглЋлалљ ......................................60

лЪлалълЪлўлблџлљ ..............................................................70

лЪлЋлалЋлЦлълћлФ.............................................................. 61

лЮлљлЏлўлДлЮлўлџ ............................................................. 41

лАлюлЋлАлўлблЋлЏлў............................................................60

лЪлалљлЎлюлЋла ................................................................48

лАлблљлЉлўлЏлўлЌлљлблълалФ лЮлљлЪлал»лќлЋлЮлўл» ..................... 65

лЪлЋлалЋлюлФлДлџлў....................................................30-32

лЮлљлџлълЮлЋлДлЮлўлџ ........................................................65

лЪлълблълЏлълџ лЪлълћлњлЋлАлЮлълЎ ........................................58

лАлблљлЏлг........... 36, 44, 47-48, 50, 53-54, 62, 71-72

лЪлЋлалЋлЊлЮлълЎ...............................................................34

лЮлљлЊлалЋлњлљлблЋлЏлг.........................................................68

лАлюлЋлАлў лАлБлЦлўлЋ ........................................................46

лЪлалълќлЋлџлблълалФ .......................................................64

59-60, 62-63, 65-66, 69-72

лЮлљлњлЋлАлФ .................................................................. 37

лАлџлълблД ................................................................ 70-71

лЪлълблълЏлълџ .................................................................58

лЪлалълќлЋлџлблъла ...........................................................64

люлълЮлблљлќ лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўл» .................................63

лЮ

лЪлълблълЏлџлў лЮлљлбл»лќлЮлФлЋ .................................... 57-58

лЪлўлЏлълюлљлблЋлалўлљлЏ.......................................38-42, 44 лЪлўлЏлълюлљлблЋлалўлљлЏлФ ................................................ 41 лЪлўлЏл»лАлблалФ ......................................................36, 58 лЪлЏлљлЮлџлљ ...................................................................56 лЪлЏлљлАлблўлцлўлџлљлблъла..................................................36 лЪлЏлЋлЮлџлљ .......................................48, 52, 54, 63, 70 лЪлЏлЋлЮлџлљ лљлалюлўлалълњлљлЮлЮлљл» ....................52, 54, 70 лЪлЏлЋлЮлџлљ лЪлълћлџлалълњлЋлЏлглЮлљл» .................................48 лЪлЏлЋлЮлџлў .....................................................48, 54, 70

лъ

лЪлЏлўлЮлблБлА ............................................. 37, 41, 56-57

лълЉлълў........................................................................ 57

лЪлЏлўлблџлљ лџлљлцлЋлЏлглЮлљл» ...........................................56

лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ...................... 63

лЪлЏлўлблџлљ лџлЋлалљлюлўлДлЋлАлџлљл» ...................... 35, 56-57

лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлълњ ................... 63

лЪлЏлўлблџлљ лЮлљлЪлълЏлглЮлљл» ........................................... 57

лЪлЏлўлблљ лћлълалълќлЮлљл» ...............................................32

лълЉлълалБлћлълњлљлЮлўлЋ лћлЏл» лълДлўлАлблџлў лњлълћлФ ........... 63

лЪлЏлўлблџлљ лЪлълблълЏлълДлЮлљл» ......................................... 57

лълЉлалљлЉлълблџлљ лў лЪлълЏлўлалълњлџлљ

лЪлЏлўлблџлљ лблалълблБлљлалЮлљл» ............................ 32, 36, 41

лџлалълюлџлў лАлблЋлџлЏлљ ..................................................45

лАлблЋлџлЏлълблџлљлЮлг................................................. 52, 61

лалЋлюлълЮлб .................................. 44, 58, 62-63, 71-73

лАлблалълўлблЋлЏлглАлблњлъ лЪлълћ лџлЏл«лД ............................. 71

лалЋлелЋлблџлў ......................................................... 37, 58

лАлблБлЪлЋлЮлў лЊлалљлЮлўлблЮлФлЋ ............................35-36, 59

лалълЌлЋлблџлў ....................................................58, 64-67

лАлбл»лќлџлљ.............................................................55-56

лалълЏлглАлблљлњлЮлў.............................................58-59, 70

лАлбл»лќлџлў ...........................................................38, 65

лалБлЉлЋлюлљлАлб...............................................................49

лАлДлЋлблДлўлџлў .......................................................65, 67

лалБлЉлЋлалълўлћ ..............................................................49

лАлДлЋлблДлўлџлў лГлЏлЋлџлблалълГлЮлЋлалЊлўлў....................65, 67

лалБлџлљлњ ......................................................................70

лАлГлЮлћлњлўлД ................................................................58

лалБлџлљлњ лЪлълќлљлалЮлФлЎ ..............................................70

лАлГлЮлћлњлўлД-лЪлљлЮлЋлЏлў ..........................................34-35

лалБлџлљлњлљ....................................................................70 лалБлџлљлњлљ лЪлълќлљлалЮлФлЋ ............................................70 лалБлџлљлњлўлдлФ .............................................................70

лб лблљлалљ .........................................................................70

лА

лблЋлџлАлблълЏлўлб .............................................................66

лЪлЏлўлблџлљ лцлљлАлљлћлЮлљл» .............................................53

лАлљлЎлћлўлЮлЊ ...................................... 47, 49, 53-54, 56

лблЋлЮлб .........................................................................50

лълЉлАлЏлБлќлўлњлљлЮлўлЋ ............................... 58, 62-63, 71

лЪлЏлўлблФ лЊлўлЪлАлълњлФлЋ ...............................................34

лАлљлЎлћлўлЮлЊ лњлўлЮлўлЏлълњлФлЎ.........................49, 54, 56

лблЋлЪлЏлўлдлФ ......................................................... 37, 45

лълЊлЮлЋлЉлўлълЌлљлЕлўлблљ............................44, 46, 51, 69

лЪлЏлўлблФ лћлълалълќлЮлФлЋ .............................................32

лАлљлЎлћлўлЮлЊ люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЎ .......................49, 54

лблЋлЪлЏлълўлЌлълЏл»лдлўл» ..........................................51, 53

лблЋлЏлЋлќлџлў .................................................................59

├ї├Ё ├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ├Ё├ї ├љ├Ё├і ├І├ђ├ї├Џ ├Ј├ј ├њ├Ё├І: 949-100

├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #07 (704) 24.02.14


82 | ├ђ├І├ћ├ђ├ѓ├ѕ├њ├Ї├ј-├Ј├љ├Ё├ё├ї├Ё├њ├Ї├Џ├Ѕ ├Њ├і├ђ├Є├ђ├њ├Ё├І├ю | ├Љ├њ├љ├ј├Ѕ-├Ѓ├ђ├Є├Ё├њ├ђ #07 (704) 24.02.14 ┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лблЋлалюлълюлљлЮлълюлЋлблалФ ............................................ 68

лБлЌлъ ....................................................................64, 66

лблЋлалюлълюлЋлблалФ........................................................ 68

лБлџлЏлљлћлџлљ .......................................................... 36, 71

лД

лблЋлалюлълЪлалълцлўлЏлг ................................................... 50

лБлЪлЏлълблЮлўлблЋлЏлг .................................................35, 50

лДлЋлалЋлЮлџлў................................................................. 69

лблЋлалюлълалЋлЊлБлЏл»лблъла ................................................ 56

лБлАлЏлБлЊлў ................................................................71-74

лДлЋлалЋлЪлўлдлљ ....................................................... 47, 50

лблўлАлюлљ .............................................................. 47, 53

лБлАлблљлЮлълњлџлў .....................................................64, 66

лДлЋлалЋлЪлўлдлљ лџлалълњлЋлЏлглЮлљл» ................................... 50

лблџлљлЮлг ......................................................................54

лБлблЋлЪлЏлўлблЋлЏлг ........................................................... 53

лДлЋлалЮлълЌлЋлю.............................................................. 33

лблълЪлЏлўлњлъ.......................................................... 37, 54

лБлЦлълћ лЌлљ лњлълћлълЎ лњ лЉлљлАлАлЋлЎлЮлЋ............................ 63 лБлелю .........................................................................68

лц лцлљлЮлЋлалљ ............................................................. 41-44 лцлљлАлљлћлЮлФлЋ лалљлЉлълблФ ...................................... 71-72 лцлљлАлљлћлФ ...................................... 42, 47, 50, 54, 71 лцлљлАлљлћлФ лњлЋлЮлблўлЏлўлалБлЋлюлФлЋ ........................50, 54 лцлўлЏлглблалФ .........................................................61, 63 лцлўлЏлглблалФ лћлЏл» лЉлљлАлАлЋлЎлЮлљ .................................. 63 лблалълЎлЮлўлџлў ............................................................. 61

лцлўлблўлЮлЊлў ................................................................ 61

лблалълА .........................................................................38

лцлЏлљлЮлдлФ ................................................................. 61

лблалБлЉлљ............ 33, 36-37, 44, 61-62, 65-66, 71-72

лцлълЏлглюлљ-лЦлълЏлАлб ..................................................... 53

лблалБлЉлљ лњлЊлЪ............................................................... 37

лцлълЮлблљлЮлФ ................................................. 59, 63, 71

лблалБлЉлљ лЊлълцлалўлалълњлљлЮлЮлљл» ............................. 65-66

лцлалЋлАлџлў................................................................... 59

лблалБлЉлљ лџлљлЮлљлЏлўлЌлљлдлўлълЮлЮлљл» .............................. 61

лцлблълалълЪлЏлљлАлб ..................................................55, 67

лблалБлЉлљ лЪлалълцлўлЏлглЮлљл» ........................................... 37

лцлБлЮлћлљлюлЋлЮлблФ ....................................................... 72

лблГлЮлФ........................................................................62

лцлБлалЮлўлблБлалљ ...................................................... 58-59

лБ

лЦ

лБлљлЎлб-лАлЪлўлалўлб ......................................................... 46

лЦлљлЏлљлблФ ................................................................... 70

лБлњлЏлљлќлЮлўлблЋлЏлў ...................................................... 63

лЦлълюлБлблФ .................................................................. 38

лБлЊлълЏлълџ ....................................................... 36-37, 41

ле лелљлЎлЉлљ .................................................................... 38 лелњлЋлЏлЏлЋла .......................................................... 36-38 лелЋлАлблўлЊлалљлЮлЮлўлџ ................................................... 36 лелўлЮлљ ...............................................................63, 68 лелўлцлЋла .............................................................50, 53

┬д┬Ў┬А┬Ц┬ъ┬д┬Д┬Џ┬Ў┬д┬А┬ъ┬Ф┬Д┬Џ┬Ў┬Е┬Ў

┬ф┬Ф┬Е

лелБлалБлЪлФ ................................................................. 38 лелБлалБлЪлФ, лАлљлюлълалЋлЌлФ ......................................... 38

лЕ лЕлЋлЉлЋлЮлг ...............................................33-34, 72-73 лЕлўлб..........................................................................38 лЕлўлб лалЋлџлЏлљлюлЮлФлЎ................................................ 38 лЕлўлблџлў .................................................................... 67 лЕлўлблџлў лџлњлљлалблўлалЮлФлЋ ......................................... 67 лЕлўлблФ люлЋлблљлЏлЏлўлДлЋлАлџлўлЋ .................................... 67 лЕлўлблФ лалљлАлЪлалЋлћлЋлЏлўлблЋлЏлглЮлФлЋ .................... 66-67

лелџлљлц ......................................................................70

лГ

лелџлљлц лЪлълќлљлалЮлФлЎ .............................................. 70

лГлЉлълЮлўлб ............................................................55, 67

лелџлљлцлФ...............................................59, 66-67, 70

лГлџлълцлълЏ ...........................................................51, 53

лелџлљлцлФ лЊлљлалћлЋлалълЉлЮлФлЋ...................................... 59

лГлџлАлџлљлњлљлблъла.....................................................73-74

лелџлљлцлФ-лџлБлЪлЋ ........................................................ 59 лелЏлљлЊлЉлљлБлюлФ.......................................................... 70 лелЏлўлцлълњлџлљ ..................................................... 36, 71 лелЮлБлалФ ................................................................... 56 лелЪлљлЊлљлб ................................................................... 70 лелЪлљлЏлФ ................................................................... 37 лелЪлљлблЏлЋлњлџлљ лЊлўлЪлАлълњлљл» ...................................... 46

лГлЏлЋлњлљлблълалФ............................................................ 60 лГлЏлЋлџлблалўлџлљ ...............................................63-67, 72 лГлЏлЋлџлблалълћлФ ........................................................... 68 лГлЏлЋлџлблалълўлЮлАлблалБлюлЋлЮлб ........................................ 68 лГлЏлЋлџлблалълџлљлалблълЮ .................................................. 67 лГлЏлЋлџлблалълџлълблЏлФ .................................................... 62

лелЪлўлЏлглџлљ ............................................................... 38

лГлЏлЋлюлЋлЮлблФ лћлълЉлълалЮлФлЋ ...................................... 54

лелблљлџлЋлблЮлўлџ ........................................................... 42

лГлюлљлЏлг .....................................................................46

лелблљлЪлўлџ ............................................................ 41-42 лелблълалФ.................................................................... 59

лБлЊлълЏ..........................................................................58

лд

лелблБлџлљлблБлалџлљ ......................................................... 46

лБлЊлълЏлълџ ....................................................... 36-37, 41

лдлЋлюлЋлЮлб ...................................................... 31-34, 53

лелблБлџлљлблБлалџлљ лдлЋлюлЋлЮлблЮлљл»................................. 46

лБлЊлълЏлг ...................................................32-34, 62, 73

лдлЋлЪлг ........................................................................38

лелБлалБлЪ-лЊлЏлБлЦлљлалг .................................................... 38

лБлћлЏлўлЮлўлблЋлЏлў .......................................................... 67

лдлАлЪ...........................................................................44

лелБлалБлЪлълњлЋлалб ......................................................... 68

л«лЮлўлА..........................................................45-46, 56

л» л»лЕлўлџлў.................................................................... 66

├ї├Ё ├ё├ѕ├ђ├Ѓ├љ├Њ├Ј├Ј├ђ ┬Ф├ё├ѕ├ї├ђ├љ├і┬╗ ├Ј├љ├ѕ├Ё├ї ├љ├Ё├і ├І├ђ├ї├Џ ├Ј├ј ├њ├Ё├І: 949-100

лелблБлџлљлблБлалџлљ лЊлўлЪлАлълњлљл».................................... 46

л«

┬ъ┬ф┬ц┬А┬д┬Ў┬▒┬А┬░┬А┬Ф┬Ў┬Ф┬ъ┬ц┬А┬«┬Д┬Ф┬И┬Ф┬е┬Д┬Ю┬ъ┬ц┬А┬Ф┬х┬ф┬И┬ф┬Џ┬Д┬А┬Ц┬Ц┬д┬ъ┬д┬А┬ъ┬Ц┬Д┬д┬Ў┬▒┬ъ┬Ц┬А┬а┬Ю┬Ў┬д┬А┬А ┬Ц┬┤┬ф┬г┬Ю┬Д┬Џ┬Д┬ц┬х┬ф┬Ф┬Џ┬А┬ъ┬Ц┬Д┬е┬г┬џ┬ц┬А┬Б┬г┬ъ┬Ц┬ф┬Ў┬Ц┬┤┬ъ┬А┬д┬Ф┬ъ┬Е┬ъ┬ф┬д┬┤┬ъ┬е┬А┬ф┬х┬Ц┬Ў


³¤®œ¥®¡ ž­§¡ ¯ºµ¡¨ ©ª¨¡¬¡

ª«©§¢¥§¦¡«§©¡¦œ ¯ž¦´£§¥¨™¦¡¢s¤¡ž©§› ©´¦£™

– ɽÍϽ

œ¤™›¦™¸«ž¥™ ª§®©™¦¡«µ§ª«¡œ¦¬«´ž ©ž ¬¤µ«™«´

¥ÇÆÁËÇÉÁƼϾÆƹÇÊÆÇ»ÆÔ¾ ÊËÉÇÂŹ˾ÉÁ¹ÄÔ»§ÅÊþ

¦§›§ª«¡£§¥¨™¦¡¢ ¤ž¦«™ª«©§¡«ž¤µ¦´® ¦§›§ª«ž¢

¡ËǼÁÈɾÊʆÃÇÆ;ɾÆÏÁÁªË¹ÆÁÊĹ»¹ œÉ¾º¾ÆÒÁÃÇ»¹ ÅÁÆÁÊËɹÊËÉÇÁ˾ÄÕÊË»¹ Á¿ÁÄÁÒÆdžÃÇÅÅÌƹÄÕÆǼÇÃÇÅÈľÃʹ §ÅÊÃÇÂǺĹÊËÁ

§ÊǺÔËÁØÎÀ¹ƾ½¾Ä×»ÃÇÅȹÆÁØÎ ÊËÉÇÁ˾ÄÕÆǼÇʾ¼Å¾Æ˹


Строй Газета № 7  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you