Samlat svar på yttranden till JO

Page 2

Därmed kan Sörmlands Media slå fast att ingen av kommunerna fattat beslutet om utlämnande av allmän handling vare sig skyndsamt eller självständigt. Korrespondensen visar att myndigheterna istället enbart ägnat tid åt att hitta sätt att förhindra insyn samt att man sedan beslutat att göra detta samfällt och också förhalat processen. De inblandade parterna, kommundirektörer, regiondirektörer, kommunikationsdirektörer har bevisligen hela tiden lutat sig mot sina jurister. Man kan därför slå fast att agerandet gjorts medvetet och med god insyn i grundlagens intentioner om offentliga handling. Man kan därför inte hävda att agerandet skett av okunnighet utan med uppsåt. Yttrandena som kommunerna, via ansvariga tjänstemän tagit fram till KS, visar att även politikerna vidhåller hanteringen trots att bevisen talar emot tjänstemännens förklaringar. Samtliga begäran om handling har överklagats till kammarrätten som återförvisat besluten till kommunerna för omprövning då de inte kunnat visa på vilket sätt en sammanställning inte finns. Kammarrätten har också slagit fast att uppgiften som smittade i en kommun inte rimligen kan anses omgärdas av patientsekretess, vilket tidigare prejudikat också påtalat redan innan pandemin. Varje yttrande från respektive kommenteras var och en för sig. Nedan följer en tidslinje med mailkorrespondens mellan aktörerna. Anmälarens anteckningar i rött för tydlighetens skull. Den 9 april skickar Roger Sundberg, reporter på Södermanlands Nyheter ut en begäran om uppgifter till bla Nyköpings kommun. Avslag kom14 och 15 april Förfrågan skickas till Katrineholm redan den 3 april och avslag kom den 9:e april. Flen fick förfrågan 17 april. TIDSLINJE MAIL 9 april 2020: 11.49 Den kommunchef som först uppmärksammar förfrågan från Sörmlands Media är Mats Petersson, kommundirektör i Nyköpings kommun. Roger Sundberg har begärt ut antal smittade i äldreomsorgen i Nyköping. Han föreslår ett samlat svar som kommunikationsnätverket där samtliga kommunikationsdirektörer i de sörmländska kommunerna samt regionen får i uppdrag att ta fram. Se nedan:

Från: Pettersson Mats <mats.pettersson@nykoping.se> Date: tors 9 apr. 2020 kl 11:49 Subject: VB: Begäran om utlämnande av uppgifter To: Andrén, Eva <Eva.Andren@regionsormland.se>, Tommy Malm