Page 1

ΣΠΑΝΕΛΑΣ AE Καρύστου 17 – Αθήνα info@spanelas.gr +30 210 6916825 www.spanelas.gr

Νήματα Ζωής

www.tractel.com


Η ΣΠΑΝΕΛΑΣ σε συνεργασία με την Tractel παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εγκατάσταση οριζόντιων και κάθετων νημάτων ζωής με έναν γνώμονα:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ • Προσωπικό με μεγάλη εμπειρία στην εκτίμηση αναγκών και εγκατάσταση νημάτων • Άρτια μεθοδολογία μελέτης, εκτίμησης κινδύνου και εγκατάστασης • Άρτιος μηχανολογικός εξοπλισμός εγκατάστασης • Νήματα στην αιχμή της τεχνολογικής έρευνας για μέγιστη ασφάλεια και εργονομία ΣΠΑΝΕΛΑΣ, ο εξειδικευμένος σύμβουλος και εγκαταστάτης νημάτων ζωής Tractel, η εταιρεία που αναπτύσσει την τεχνολογία προστασίας από πτώση 2


Εμπειρία και Τεχνογνωσία Η ΣΠΑΝΕΛΑΣ με το έμπειρο και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της έχει εγκαταστήσει πολλά χιλιόμετρα νημάτων ζωής σε βιομηχανοστάσια καλύπτοντας: οροφές, γερανογέφυρες, αίθουσες, κλίμακες. • Το εξειδικευμένο προσωπικό, μηχανικοί και τεχνικοί, έχει εκπαιδευτεί, και εκπαιδεύεται διαρκώς, στην εκτίμηση του χώρου εγκατάστασης, τον προσδιορισμό του κατάλληλου νήματος και τη μεθοδολογία εφαρμογής. • Για κάθε νήμα πραγματοποιείται αυτοψία και υπολογισμός βέλους κάμψης ώστε να μπορέσει ο Τεχνικός Ασφαλείας να εκπονήσει το προληπτικό Σχέδιο Προστασίας από Πτώση. • Σε εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας ή αυξημένου κινδύνου εφαρμόζεται Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας για τις εργασίες σύμφωνα με τη νομοθεσία.

3


Υποστήριξη μετά την εγκατάσταση •

Εκπαίδευση στη χρήση του Νήματος με κατάλληλο συνοδευτικό εξοπλισμό

Εκπόνηση Σχεδίου Διάσωσης - συμβουλευτική

Εκπαίδευση στη Διάσωση και Επίδειξη σχετικού εξοπλισμού στον χώρο εργασίας

Περιοδική Επιθεώρηση Νημάτων και ΜΑΠ από εξειδικευμένο προσωπικό

Τήρηση Μητρώου Εξοπλισμού με σύστημα RFID

4


Πιστοποιήσεις-Εκπαιδεύσεις Τεχνικού Προσωπικού Το Τεχνικό Προσωπικό έχει λάβει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις: •

• • •

GWO Basic Safety Training and Assessment (διεθνώς αναγνωρισμένη): – Fire Awarness – First Aid – Manual Handling MedicaΙ Ceftificate for work fitness (Ιατρικό Πιστοποιητικό) Κίνδυνοι ζωής για Εργασίες σε Ύψος Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας σε Ύψος

Το προσωπικό είναι ασφαλισμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες

5


Χρειάζεστε μόνιμο σύστημα ασφαλούς ανάβασης/κατάβασης ή Νήμα Ζωής;

1. 2.

3.

4.

Στην ΣΠΑΝΕΛΑΣ θα βρείτε αυτό που αναζητείτε. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη του χώρου σας και προτείνουμε το κατάλληλο σύστημα σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφάλειας. Αναλαμβάνουμε πλήρως την εγκατάστασή του συστήματος. Οι εγκαταστάτες μας διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και πιστοποίηση εγκαταστάτη μόνιμων συστημάτων ασφαλούς ανάβασης / κατάβασης. Μετά το πέρας της εγκατάστασης, εκδίδεται πιστοποιητικό ορθής εγκατάστασης και δίνεται δυνατότητα εκπαίδευσης στους χρηστές για τον τρόπο χρήσης του συστήματος προστασίας από πτώση.


Σύμβουλοι συστημάτων ασφαλείας από πτώση

1.

2.

3.

Η μακρόχρονη ενασχόλησή μας με τις εργασίες σε ύψος, η εκπαίδευση του προσωπικού μας σε εργασίες σε ύψος και στις τεχνικές διάσωσης και η μακρόχρονη εμπειρία στη διάθεση εξοπλισμού προστασίας από πτώση μας δίνει τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες μας σχετικά με το σχεδιασμό συστημάτων προστασίας από πτώση και την κατάλληλη επιλογή εξοπλισμού. Προτείνουμε δοκιμασμένες λύσεις που έχουμε ήδη εγκαταστήσει, είναι ασφαλείς και αποδοτικές για τον χρήστη. Ο εξοπλισμός και τα συστήματα ασφαλείας που προτείνουμε στους πελάτες μας είναι της εταιρείας Tractel S.A. που βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στην αιχμή της ανάπτυξης μέσων ατομικής προστασίας. Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση μόνιμων συστημάτων ασφάλειας από πτώση για κάθετη ή οριζόντια πρόσβαση δίνει την πιο σίγουρη λύση στους κινδύνους πτώσης από ύψος ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους. Η χρήση του δεν απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό.


Συγκριτικός πίνακας για ατυχήματα από πτώσεις σε ύψος > 2m


Συστήματα ασφάλισης από πτώση μόνιμης εγκατάστασης

Η ΣΠΑΝΕΛΑΣ ΑΕ προμηθεύει και εγκαθιστά συστήματα με άκαμπτες ράγες ή συρματόσχοινο από το 2008 σε πλήθος εφαρμογών όπως οροφές και προσόψεις κτιρίων, μεταλλικούς πυλώνες όλων των τύπων, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γερανογέφυρες, υφιστάμενες κάθετες κλίμακες χωρίς σύστημα ασφάλειας. Συστήματα με συρματόσχοινο

Συστήματα με άκαμπτο οδηγό

Αποτελούνται από ακραία στηρίγματα με αποσβεστήρα ενέργειας, συρματόσχοινο 8 mm και σύστημα προέντασης. Ενδιαμέσως το συρματόσχοινο συνδέεται στη φέρουσα κατασκευή με ειδικές στηρίξεις που περιορίζουν τον κίνδυνο ταλάντωσής του. Το συρματόσχοινο ολισθαίνει ελεύθερα στα στηρίγματα. Ο αναρριχητής συνδέεται με το συρματόσχοινο με ειδικό ανακόπτη πτώσης που ολισθαίνει ελεύθερα προς τις δύο κατευθύνσεις όταν δεν ασκείται βάρος αλλά ακινητοποιείται σε περίπτωση πτώσης.

Ο οδηγός ασφάλισης από πτώση είναι μεταλλική ράγα με ποικίλο προφίλ άκαμπτο κατά μήκος. Στηρίζεται στην κατασκευή με διαφόρων τύπων στηρίγματα τα οποία εφαρμόζονται κάθε 1m ανάπτυξης του συστήματος. Ο αναρριχητής συνδέεται με τη ράγα με ειδικό ανακόπτη που φέρει σύστημα απόσβεσης των δυνάμεων που αναπτύσσονται σε περίπτωση πτώσης και οποίος ολισθαίνει ελεύθερα και προς τις δύο κατευθύνσεις όταν δεν ασκείται βάρος, αλλά ακινητοποιείται σε περίπτωση πτώσης.


Κίνδυνοι πτώσης από ύψος σε βιομηχανικό περιβάλλον

10


Προστασία από πτώση σε βιομηχανικό περιβάλλον

11


Εκτίμηση κινδύνου από τη χρήση νήματος • Με εξειδικευμένο λογισμικό υπολογίζεται για κάθε νήμα χωριστά το βέλος κάμψης σε περίπτωση πτώσης του μέγιστου επιτρεπτού αριθμού χρηστών στο μέγιστο δυνατό μήκος συρματόσχοινου μεταξύ δύο σημείων στήριξης. • Το αποτέλεσμα (deflection) ορίζει το μέγιστο σημείο πτώσης του χρήστη σε συνδυασμό με τα ατομικά μέσα προστασίας (αποσβεστήρα, δίχαλο) ως προς πιθανά εμπόδια. • Αυτός ο υπολογισμός είναι καθοριστικός για την έκδοση του Σχεδίου Προστασίας από Πτώση (Fall Protection Plan) για τη συγκεκριμένη περιοχή εργασίας σε ύψος και συνοδευτικών ενεργειών (π.χ. απομάκρυνση εμποδίων, ειδική σήμανση) και ειδικότερα για διορθώσεις (fine tuning) στον σχεδιασμό του νήματος ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη συνθήκη ασφάλειας για τους χρήστες. • Ολοκληρωμένη μελετημένη λύση και Εργαλείο για τον Τεχνικό Ασφαλείας.

12


Εκτίμηση της σωστής χωροθέτησης και βελτιστοποίηση ασφάλειας

! ΠΟΤΕ ΜΗΝ ασφαλίζεστε σε επίπεδο κάτω από το επίπεδο βάδισης του χρήστη

13


Υπολογισμός απόστασης πτώσης Τ Όπου: F: Βέλος κάμψης νήματος travsmart, η οποία σημειώνεται στις πινακίδες σήμανσης σε κάθε σημείο πρόσβασης του νήματος F1: Απόσταση πτώσης αποσβεστήρα πτώσης+Ύψος χρήστη (2000 mm)

14


Υπολογίζοντας την απόσταση πτώσης για επανατυλιγόμενο Blocfor

Κρίσιμο σημείο (ύψος τοποθέτησης νήματος)

Απόσταση συγκράτησης αποσβεστήρα F1

0.750m

Ύψος ανθρώπου

2.00m

Συντελεστής ασφαλείας

1.00m

ΣΥΝΟΛΟ

3.75m + βέλος κάμψης νήματος

Απαιτούμενη ελάχιστη απόσταση – 3 MΕΤΡΑ + ΒΕΛΟΣ ΚΑΜΨΗΣ By Craig Colyn


ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ


Εγκαταστάσεις συστημάτων ΣΠΑΝΕΛΑΣ


Εγκαταστάσεις συστημάτων ΣΠΑΝΕΛΑΣ


Travsmart™ Νήμα Ζωής

www.tractel.com © Copyright 2016 prepared by Craig Colyn


Travsmart™ Lifeline Ταχεία και εύκολη εγκατάσταση: Εύκολη εγκατάσταση. Εξαιρετικά ευέλικτο στην τοποθέτηση. Εύχρηστο. Αυξημένη ασφάλεια σε περίπτωση πτώσης. Κατοχυρωμένος σχεδιασμός

Τοποθέτηση επιτοίχια – σε μεταλλική κολόνα – κάτω από σκεπές

20


Πλεονέκτημα No 1: 20%+ εξοικονόμηση χρόνου εγκατάστασης*

Γιατί ; INRS αποσβεστήρας

Κολόνα

Εύκολο στην εγκατάσταση με χρήση μόνο 12 στοιχείων. Δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία για την αρμολόγηση.

Ενδιάμεσο πόστο

Πόστο γωνίας

Τα ενδιάμεσα πόστα μπορούν να αλλαχθούν χωρίς να είναι αναγκαία η αποξήλωση όλου του νήματος ζωής. Σημαντική εξοικονόμηση κόστους σε περίπτωση πτώσης. Εντατήρας – Ενδείκτης προέντασης – αποσβεστήρας INRS – Ακροφύσιο * Βάσει μελέτης εφαρμογής Tractel® (για νήματα μήκους 15m και άνω). 21


Πλεονέκτημα No 2: Εξαιρετικά ευέλικτο στην εγκατάσταση

Γιατί ; Μπορεί να εγκατασταθεί σε υφιστάμενες κατασκευές ή σε κατασκευές χαμηλής ανθεκτικότητας.

Μπορεί να εγκατασταθεί με κλίση <15°. Εφαρμογή σε σκεπές, τοίχους, επικλινείς επιφάνειες, στο έδαφος ή σε κολόνες στήριξης. Το KIT γωνίας επιτρέπει στον εγκαταστάτη να ορίσει τη γωνία στις καμπύλες (75° έως 180°).

Εφαρμογή σε σκεπές, τοίχους, επικλινείς επιφάνειες, στο έδαφος ή σε κολόνες στήριξης

Ελαχιστοποίηση αναγκών αποθήκης: 12 στοιχεία (μέγιστο). 22


Πλεονέκτημα No 3 : Εύκολο στη χρήση

Γιατί ; Ο χρήστης περνάει αβίαστα από τα ενδιάμεσα και γωνιακά πόστα χωρίς καμία ανάγκη χειροκίνητης παρέμβασης.

Το φορείο μπορεί να τοποθετηθεί και αφαιρεθεί σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος του νήματος. Το φορείο μπορεί να ανοιχτεί με ένα μόνο χέρι. Ο χρήστης μπορεί να κινηθεί σε αμφότερες πλευρές του νήματος (δεξιά/αριστερά) χωρίς να απασφαλιστεί.

Travsmart™ φορείο

23


Πλεονέκτημα No. 4 : Αυξημένη ασφάλεια σε περίπτωση πτώσης

Γιατί ; Πιστοποιημένο για ταυτόχρονη χρήση 5 ατόμων. Βαρέως τύπου στιβαρά εξαρτήματα. Σύστημα ειδικής σχεδίασης με ακροφύσιο αυτασφάλισης συρματόσχοινου έτσι ώστε να παραμένει πάντα υπό τάνυση. Φορείο θετικής ασφάλισης (κλειστού τύπου) κάνει αδύνατη την ακούσια απασφάλιση από το νήμα.

Το σύστημα εφαρμόζει αυτασφαλιζόμενα τερματικά στοιχεία-ακροφύσιο

Σύμφωνο προς το Πρότυπο EN 795 C. 24


Τεχνική περιγραφή Τεχνικά στοιχεία: Απόσταση μεταξύ σημείων στήριξης 15 m μέγιστο. Αριθμός χρηστών: έως 5 ατόμα. Γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο συρματόσχοινο 8 mm. Ενδιάμεσα πόστα, γωνιακά πόστα και ακροφύσιο από κράμα αλουμινίου-χαλκού. Υπόλοιπα στοιχεία: Ανοξείδωτα 316L. Χημικό αγκύριο 12 mm. Σύμφωνα με το Πρότυπο EN 795 C. Προένταση συρματόσχοινου 100 kg.

25


Τυπικές εγκαταστάσεις

26


Στοιχεία συστήματος

27


Ασφαλίζοντας τα ακραία σημεία


Σύνδεση προεντατήρα


Σύνδεση ενδείκτη προέντασης


Σύνδεση Αποσβεστήρα Ενέργειας


Σύνδεση τερματικών στοιχείων


Τάνυση travsmart


Αρμολόγηση των ενδιάμεσων πόστων


Αρμολόγηση των στοιχείων στροφής


Φορείο Travsmart


Δοκιμές αντοχής στατικών στοιχείων Η μέγιστη δύναμη που πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε τερματικό ή ενδιάμεσο δομικό στοιχείο αγκύρωσης οφείλει να μην υπερβαίνει την τιμή των 1300 daN Αυτά τα στοιχεία έχουν εφελκυστική αντοχή 2600 daN. Για τα στοιχεία στροφής, η μέγιστη δύναμη που πρέπει να εφαρμοστεί οφείλει να μην υπερβαίνει την τιμή των 1400 daN. Η ελάχιστη εφελκυστική αντοχή ισούται με 2800 daN ανεξάρτητα από τον αριθμό των αγκυρώσεων και το μήκος του νήματος ζωής

37


Δοκιμές αποδοχής

38


Σχεδιασμός ειδικών στοιχείων στήριξης βάσει αναγκών

39


Σχεδιασμός ειδικών στοιχείων στήριξης

40


Σχεδιασμός ειδικών στοιχείων στήριξης

41


Σχεδιασμός ειδικών στοιχείων στήριξης

42


Σχεδιασμός εξειδικευμένων λύσεων τοποθέτησης

43


Σχεδιασμός εξειδικευμένων λύσεων στήριξης-μόνωσης

44


Δήλωση Συμμόρφωσης από Τρίτο Φορέα (APAVE) για γαλβανισμένο συρματόσχοινο

για ανοξείδωτο συρματόσχοινο

45


Πιστοποιητικό CE Δοκιμής Τύπου από Τρίτο Φορέα (APAVE)

46


Πινακίδα σήμανσης στα σημεία πρόσβασης νήματος

47


Πιστοποιητικό Εγκατάστασης

48


Βεβαίωση εκπαίδευσης εγκαταστάτη

49


Περιοδική Επιθεώρηση και Βεβαίωση Ελέγχου

50


Ευχαριστούμε

By Craig Colyn

Spanelas product presentation travsmart™ 2017 ελληνικά α (1)  
Spanelas product presentation travsmart™ 2017 ελληνικά α (1)  
Advertisement