Page 1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Την Πέµπτη 27 ∆εκεµβρίου στη «Σουίτα ART CAFΕ» θα παρουσιαστεί το βιβλίο τη̋ Μαρία̋ Καζάντη «Τη̋ µετανάστευση̋, τη̋ κρίση̋, τη̋ ειρήνη̋… ΚΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΙΗΓΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ» Ώρα έναρξη̋ 18.00 Θα ακολουθήσει µουσική παράσταση µε την ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΡΟΥΣΙΑΚΗ(τραγούδι) και τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΓΚΛΑΡΑ(πιάνο) ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Το Κοινωνικό πρόσωπο τη̋ Τράπεζα̋ Θεσσαλία̋ και του “ΤΡΙΚΚΗ” ΣΕΛ. 8-9

EBÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÙÍ ÔÑÉÊÁËÙÍ

ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÑÏÕÐÇÓ • ÅÔÏÓ 18ï • ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 857 • ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15 • ÔÇË: 24310- 33263 FAX: 2431-500059 • e-mail: dialogos@otenet.gr • www.issuu.com/dialogosnews • ÔÉÌÇ 1,30 ευρώ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΤΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΟΙ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΣΑΒΒΑΛΑΣ» ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΤΥΠΟΙΣ» ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «∆ΙΑΛΟΓΟΣ»

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Μαγική Χριστουγεννιάτικη Γιορτή

Αύριο στο MEGA και στην ΕΤ-3

Η Ελλάδα κάνει Χριστούγεννα βλέποντα̋ «Μύλο των Ξωτικών» Αναλυτικά σελ. 7

Αναλυτικά σελ. 11

Από το «κόµµα» τη̋ κοινωνική̋ αλληλεγγύη̋

(Χριστού) ΓΕΝΝΑ νέα̋ ελπίδα̋!

Οι πολίτε̋, παρά την τριετή λιτότητα και αφαίµαξη των εισοδηµάτων του̋, γυρίζουν την πλάτη στη µιζέρια και την εσωστρέφεια και ανοίγονται στον διπλανό του̋, αυτόν που υποφέρει περισσότερο, δίνοντα̋ από το υστέρηµά του̋! Ένα γιορτινό πέπλο απλώθηκε πάνω από τα Τρίκαλα τι̋ τελευταίε̋ ηµέρε̋ σκεπάζοντα̋, έστω προσωρινά, τα όποια προβλήµατα Σελ. 11

CMYK

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΜΙΓΜΑΤΑ-∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (κοντά στο κολυµβητήριο)

Τηλ. καταστήµατο̋: 24310 32720 Τηλ. εργοστασίου: 24410 75550 www.zookar.gr

l

email: info@zookar.gr


2

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Προ̋ µείωση των αντιδηµάρχων και αντιµισθιών

Ευτελέ̋ αλλά κυρίω̋ επικίνδυνο… Την πρωτοτυπία τη̋ πρόταση̋ – όπω̋ και τη σκοπιµότητά τη̋ - δεν µπορούµε να µην την καταγράψουµε. Την αποδοχή τη̋, από τα παιδιά του Λυκείου Πύλη̋, δεν είναι δυνατό να µη την αντιµετωπίσουµε µε ρεαλισµό, µε συµπάθεια. Ούτε βέβαια, θα εκπλαγούµε από την προβολή τη̋ εν λόγω πρόταση̋ από Μεγάλα και µικρά κανάλια παρα-πληροφόρηση̋. Όµω̋ για την πρεµούρα τη̋ ∆ιεύθυνση̋ του Λυκείου Πύλη̋ να προβάλλει - και να προβληθεί και αυτή - τι να πούµε. Είναι «µια εξάµηνη θέση εργασία̋ έξι µηνών» όπω̋ τηλεοπτικά ειπώθηκε, θέµα βούληση̋ ενό̋ επιχειρηµατία που όπω̋ φαίνεται προσλαµβάνει, µε όρου̋ τηλεθεάµατο̋ µέσω κλήρωση̋ εργαζόµενου̋, σε περίοδο καλπάζουσα̋ ανεργία̋, λόγο̋ για να επιχαίρουµε, για να κερδίζουµε «δεκαπέντε δευτερόλεπτα δηµοσιότητα̋»; Αλήθεια για το όντω̋ πρωτόφαντο «δώρο» που δέχτηκαν και αποδέχτηκαν, στην προσπάθεια να µαζέψουν κίνητρα για την κλήρωση που στόχο είχε την προσπόριση πόρων για τη σχολική του̋ εκδροµή, τα παιδιά του Λυκείου Πύλη̋, ο οικείο̋ ∆ήµο̋, το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων τι λένε; Μήπω̋ για να αντιµετωπισθεί η ανεργία, κυρίω̋ των νέων, που ευθύβολα ο Σαραµάγκου αποκαλεί «γενοκτονία», πρέπει να κληρώνονται θέσει̋ εργασία̋ «εξάµηνη̋ διάρκεια̋, έξι µηνών» στα Λαχεία, στο ΠΡΟΤΟ, στο ΛΟΤΤΟ; «δ»

Πιθανότατα, στι̋ αρχέ̋ του νέου έτου̋, θα ανακοινωθούν…ο παλιό̋-οι παλιοί; και οι νέοι αντιδή-

∆ηµοτικού Συµβουλίου Τρικάλων και στην κάλπη η οµάδα τη̋ πλειοψηφία̋ «πρέπει» να προ-

µαρχοι του ∆ήµου Τρικκαίων. Θα προηγηθεί, η εκλογή νέου προέδρου του

σέλθει συντεταγµένα. Το αξιοσηµείωτο σε όλη τη σχετική ζύµωση, είναι ότι ο δήµαρχο̋ κ.

Χρ.Λάππα̋, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόµενο να προτείνει στη ∆ηµοτική του Οµάδα, µείωση των αντιδηµαρχιακών θώκων από του̋ εφτά που είναι σήµερα, σε πέντε.. Προφανώ̋ η πρόταση αυτή έχει άµεση σχέση µε την οικονοµική κατάσταση στο ∆ήµο, που σε µια περίοδο που δεν πληρώνει µισθού̋ στου̋ εργαζόµενου̋ εύλογα αναζητεί περιστολή δαπανών και στι̋ αντιµισθίε̋ των αιρετών. Αν πάντω̋ τελικά στο ∆ήµο Τρικκαίων µειωθούν τα οφίτσια, «ο ασκό̋ του Αιόλου» θα ανοίξει και στου̋ άλλου̋ ∆ήµου̋ του νοµού, όπου και εκεί θα είναι δύσκολο να µην υπάρξουν ανάλογε̋ αποφάσει̋. «δ»

Τα ξωτικά (του Μύλου) και τα… τρωκτικά (τη̋ Όθωνο̋)!! Μόλι̋ την περασµένη εβδοµάδα (1920/12) συνεργεία του ∆ήµου Τρικκαίων έκαναν “γουλί” τα δένδρα επί τη̋ οδού Όθωνο̋, µεταξύ των δύο γεφυρών του

Ληθαίου. Κι αυτό γιατί η (άνευ προηγουµένου) επισκεψιµότητα του “Μύλου των Ξωτικών” επιβάλει να εξευρεθούν πρόσθετοι χώροι πάρκινγκ για τα τουριστικά πούλµαν. Μέχρι̋ εδώ όλα καλά και… άγια (σ.σ. λόγω ηµερών). Ωστόσο, οι διαµαρτυρίε̋ των περιοίκων για του̋ τεράστιου̋ αρουραίου̋ (σ.σ. στο µέγεθο̋ µια̋ µικρή̋ γάτα̋!) που… κόβουν βόλτε̋, οληµερί̋ κι ολονυχτί̋, διερχόµενοι αφόβω̋ ακόµη κι

ανάµεσα απ’ τα… πόδια των επιβατών του Υπεραστικού Κ.Τ.Ε.Λ., δεν… κόβονται εύκολα! Ήδη απευθύνθηκαν εγγράφω̋ στην ∆ιεύθυνση Υγεία̋ τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋, αλλά, όπω̋ δήλωσαν στην στήλη, «µα̋ είπαν ότι υπάρχουν κάποιε̋ αντιδράσει̋, από πλευρά̋ οικολόγων, διότι άµα ριχτεί φάρµακο στο ποτάµι θα σκοτώσει τα παπιά. Σίγουρα, θα µα̋ απαντήσουν ότι δεν µπορούν να κάνουν τίποτα… Αλλά, όταν υφίσταται ένα τόσο σοβαρό, καθηµερινό πρόβληµα θα κοιτάξουµε τι̋ πάπιε̋;». Οι µεγάλοι ποντικοί (σ.σ. στη φωτό ένα από τα πολλά “κρησφύγετά” του̋) µάλλον βρήκαν τον… παράδεισό του̋ εκεί, καθώ̋, πέραν των άλλων, «οι υπόνοµοι έχουν να καθαριστούν χρόνια…». Επιβάλλεται να γίνει κάτι. Άµεσα! Ή µήπω̋ στα …γιορτινά εκθέµατα τη̋ πόλεω̋, εκτό̋ από τα ξωτικά διαλαµβάνονται και τα… τρωκτικά;

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

«Ο∆ΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ» ΣΤΟ ΑΕΡΙΝΟ Μια µουσική διαδροµή από τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Μάνο Χατζηδάκι, τον Γιάννη Μαρκόπουλο, τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Ελευθερίου στου̋ σύγχρονου̋ συνθέτε̋ και στιχουργού̋. Ένα µουσικό αφιέρωµα προ̋ τιµήν των µεγάλων συνθετών και στιχουργών του τόπου µα̋ αλλά και προ̋ τιµήν των νέων τραγουδοποιών που περπάτησαν στα χνάρια των παλαιών και εξύψωσαν το ελληνικό τραγούδι αλλά και τον λόγο του. Σα̋ περιµένουµε όλου̋ να θυµηθούµε, να προβληµατιστούµε αλλά και να ονειρευτούµε µέσα από τα τραγούδια αυτά. Την µουσική παράσταση παρουσιάζουν οι: Γιώργο̋ Αδάµο̋ (Πιάνο, πλήκτρα, ενορχήστρωση) Ιφιγένεια Καραγκούνη (φωνή) Φώτη̋ Φωτόπουλο̋ (φωνή) Σαράντη̋ Μούτο̋ (ακουστική κιθάρα, κρουστά,φωνή) Τηλ. επικοινωνια̋ 6974816991 ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ Τιµή ποτού 7ευρω Ώρα έναρξη̋ 10.30

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ - Επειδή δεν ανεχόµαστε να πληρώνουν τα κορόιδα οι καταναλωτέ̋ για να φουσκώνουν ακόµα πιο πολύ του̋ ήδη παχυλού̋ λογαριασµού̋ του̋ όσοι ανενόχλητοι και µε τι̋ ευλογίε̋ τη̋ Πολιτεία̋ αποµυζούν τη ∆ΕΗ κλέβοντα̋ την κάθε χρόνο εκατοντάδε̋ εκατοµµύρια ευρώ (γι αυτό κάθε τρει̋ και λίγο έχουµε αυξήσει̋... Αυτή που συζητιέται τώρα είναι η 12η µέσα σε 3 χρόνια!) - Επειδή δεν αντέχουµε να κόβουµε το ρεύµα σε φτωχού̋ και άνεργου̋ συνανθρώπου̋ µα̋ και σε µικρό - επαγγελµατίε̋ ,που αγωνίζονται να επιβιώσουν, οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν ακόµα και λογαριασµού̋ των 50 ευρώ την ώρα που κάποιοι ανενόχλητοι χρωστάνε εκατοντάδε̋ εκατοµµύρια ευρώ, χωρί̋ κανεί̋ να τολµά να του̋ κόψει το ρεύµα και πάνω από όλα -Επειδή το ρεύµα είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει και µπορεί να το απολαµβάνει και ο πιο φτωχό̋ συνάνθρωπο̋ µα̋, ∆ΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ∆ΩΡΕΑΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ 400 - 1000 Kwh ΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ (1.986.000 καταναλωτέ̋) ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, • ΕΠΕΙ∆Η ΑΚΟΜΑ ΤΡΕΧΕΙ ΑΙΜΑ ΣΤΙΣ ΦΛΕΒΕΣ ΜΑΣ • ΕΠΕΙ∆Η ∆ΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΕΣ, ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΡΩΣΤΟΥΣ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΝΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΚΟΨΟΥΜΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ, ΜΙΚΡΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΝΑ ΚΛΑΙΝΕ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ∆ηλώνουµε ότι Σταθερά και αταλάντευτα θα συνεχίσουµε να παρανοµούµε.

Για σωστή ψυχαγωγία!

“δ”

Στην Νέα Πύλη / Τηλ. 6973 789 416

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÉÊ. ÊÑÏÕÐÇÓ ÓÕÍTAKTEÓ: ÍÉÊÏÓ ÐÁÆÁÚÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ: ÅÕÈÕÌÉÏÓ ÊÏÕÖÏÃÉÁÍÍÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15, ΤΡΙΚΑΛΑ ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: 60 ÅÕÑÙ. ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ, Ê.ÔË. 100 ÅÕÑÙ ÅÊÔÕÐÙÓÇ: Μ. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ ÔÇË.: 24310 -33263 FAX:2431-500059 e-mail: dialogos@otenet.gr, site:www.issuu.com/dialogosnews ÊÙÄ. ÅÍÔÕÐÏÕ: 5113


Το «ΚΕΛΑΡΙ ΠΕΡΓΑΝΤΗ» κάνει… γιορτέ̋ στην Ασκληπιού!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ «ΤΟ ∆ΟΥΣΙΚΟ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Σύλλογο̋ Γυναικών Αγίου Βησσαρίωνα ΄ΤΟ ∆ΟΥΣΙΚΟ΄ διοργανώνει Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση το Σάββατο 29 ∆εκεµβρίου 2012 και ώρα 6:00µ.µ. στην αίθουσα του Κ.Α.Π.Η. στο χωριό µα̋. Θα γιορτάσουµε µε τον Ἀ- Βασίλη, θα µοιράσουµε δώρα, θα τραγουδήσουµε, θα χορέψουµε και θα απολαύσουµε εδέσµατα από τον µπουφέ µα̋. Στην εκδήλωση θα βραβευτούν και οι επιτυχόντε̋ µαθητέ̋ στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Θα χαρούµε να σα̋ έχουµε κοντά µα̋. Χρόνια Πολλά για τι̋ Άγιε̋ Ηµέρε̋ Με Εκτίµηση Το ∆.Σ.

Το «ΚΕΛΑΡΙ ΠΕΡΓΑΝΤΗ» για τι̋ ηµέρε̋ των εορτών διατηρεί ξύλινο περίπτερο στα Τρίκαλα, όπου είναι εκτεθειµένα όλα τα πρὀόντα τη̋ παραγωγή̋ του. Το παραπάνω περίπτερο βρίσκεται στην αρχή τη̋ Ασκληπιού όπου συνυπάρχει µε τα άλλα περίπτερα µε την έγκριση του ∆ήµου Τρικκαίων. Σ’όσου̋ αρέσει το καλό κρασί σε συνδυασµό µε τι̋ ηµέρε̋ των Χριστουγέννων µπορούν να επισκεφθούν το περίπτερο και να προµηθευτούν τα πρὀόντα (κρασίτσίπουρο) καθώ̋ επίση̋ και τα γιορτινά καλάθια για τα δώρα των γιορτών. Επίση̋ και όσοι επαγγελµατίε̋ ενδιαφέρονται να δοκιµάσουν τι̋ γεύσει̋ που παράγει το «ΚΕΛΑΡΙ ΠΕΡΓΑΝΤΗ» δεν έχουν παρά να περάσουν από το περίπτερο για µια γευσιγνωσία κατά τη διάρκεια των εορτών. Σ’όσου̋ δεν δοθεί η δυνατότητα να επισκεφθούν το περίπτερο µπορούν να προµηθεύονται τα πρὀόντα από το κρεοπωλείο «ΚΑΛΙΑΓΡΑ» και από τα καταστήµατα βιολογικών πρὀόντων «ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΕΥΣΗΣ» του κ. Νίκου Κωτούλα. (Στρ.Σαράφη 43).

Γύρισαν 30 χρόνια πίσω χορεύοντα̋...

Στο disco party "LE FIGARO" που διοργανώθηκε στην disco TROIKA το βράδυ του Σαββάτου. Σε ρυθµού̋ disco και rock µε µαέστρο τον d.j. Κώστα Βαβίτσα (d.j.

3

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ξένιο̋) χόρεψαν οι "νεολαίοι" Τρικαλινοί που γέµισαν ασφυκτικά τον φιλόξενο χώρο τη̋ "Troika" για να θυµηθούν και να ζήσουν στιγµέ̋ από το παρελθόν, στιγµέ̋ από την

χρυσή εποχή τη̋ disco και ενό̋ µαγαζιού που σηµάδεψε την διασκέδαση µια̋ ολόκληρη̋ δεκαετία̋ περίπου, από τα µέσα του ΄70 έω̋ τι̋ αρχέ̋ του '80...

Ο λαό̋ είναι ο Πελέ! Η «ιστορία», δια γραφή̋ Εντουάρντου Γκαλεάνου, του γλαφυρού Ουρουγουανού συγγραφέα. Παρατίθεται αδροµερώ̋. «Σε αγώνα ποδοσφαίρου το σκορ είναι µηδέν – µηδέν. Ο παίκτη̋ µια̋ οµάδα̋, που παίζει φοβικά, κυρίω̋ αµύνεται, τραυµατίζεται και έχει απώλεια µνήµη̋. Ο προπονητή̋ του τον πλησιάζει και του ψιθυρίζει, «είσαι ο Πελέ!». Ο τραυµατισµένο̋ παίκτη̋, σηκώνεται, ανακάµπτει και οδηγεί την οµάδα του στο θριαµβευτικό πέντε-µηδέν». Εξόχω̋ διδακτική η αφήγηση. Κάποιο̋-κάποιοι, πρέπει να πουν στο λαό, στην κοινωνία, την αλήθεια, ότι «είναι ο Πελέ!». Και να πείσουν το λαό µα̋, τα µέλη του, ότι έχουν τη δύναµη αυτού του µεγάλου ποδοσφαιριστή. Είναι αδήριτη αναγκαιότητα, ο φόβο̋, ο αµυνιτισµό̋, η ηττοπάθεια, το χαµηλότερο σκαλοπάτι, να εξοβελιστούν. Αποτελεί ιστορικό χρέο̋, η Του Ηλία Σιαφάκα οµάδα µα̋, να παίξει όχι για την ισοπαλία ή την «διαχειρίσιµη» ήττα αλλά για τη νίκη, το θρίαµβο, την προοπτική. Είναι σίγουρο ότι ο δρόµο̋ µε τον οποίο αποφεύγεται η Κόλαση δεν θα είναι σπαρµένο̋ ούτε µε άνθη ούτε µε καλέ̋ προθέσει̋. «Ο Πελέ», όταν σηκωθεί από το έδαφο̋ και αρχίσει να απειλεί αντιπάλου̋ του, θα δεχτεί ύπουλα χτυπήµατα, βρώµικα µαρκαρίσµατα, εχθρική αντιµετώπιση από του̋ διαιτητέ̋. Θα προκληθεί, θα προβκαριστεί, θα αδικηθεί, θα επιχειρηθεί να αποπροσανατολισθεί- όπω̋ για παράδειγµα γίνεται µέρε̋ τώρα, µε την υπερπροβολή όσων συµβαίνουν ή κατασκευάζονται στην Αργεντινή. Όµω̋ ο λαό̋, έχει χρέο̋ να αγωνισθεί όπω̋ ο Πελέ. Με αυτοπεποίθηση, ω̋ προικισµένο άτοµο µέσα στο σύνολο, µε τεχνική κατάρτιση αλλά και σωστή καθοδήγηση. Μόνο αν αυτό συµβεί, µπορούµε να ελπίζουµε ότι η γενοκτονία που ήδη βιώνουµε, θα πεταχτεί στον Καιάδα. Ειδάλλω̋, το παιχνίδι θα κυλάει, προκαθορισµένα, συντεταγµένα, ήρεµα… Όλα «θα βαίνουν καλώ̋, εναντίον µα̋» και εµεί̋ σαν σύγχρονε̋ Ιερεµιάδε̋, θα αναζητούµε ιδιωτικά τι̋ αιτίε̋ που η εστία µα̋ πολιορκείται και οσονούπω θα δέχεται ακόµα περισσότερα γκόλ.

Σπουδά Σ’ αγαπώ Τρίκαλα Σ’ αγαπώ ΤΕΦΑΑ! “Επέλεξα τα Τρίκαλα µεταξύ Σουηδία̋ και Φιλανδία̋, λόγω τη̋ ποιότητα̋ του τµήµατο̋. Θα αγαπώ για πάντα αυτή την εµπειρία...” Yang Tao, Κινέζα, µεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΜΥ Μη χάσετε τη ∆ευτέρα 7 Ιανουαρίου το µεγάλο αφιέρωµα του “ζω” στο ΤΕΦΑΑ και τη ΣΜΥ, δύο σχολέ̋ στολίδια για τα Τρίκαλα

Από την πρώτη στιγµή ένοιωσα τη ΣΜΥ σαν οικογένειά µου “Ήδη έχω προτείνει σε συγγενεί̋ και φίλου̋ να επισκεφθούν τα Τρίκαλα και τα Μετέωρα...” ΑΚΑΚΙΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ, Κύπριο̋ σπουδαστή̋ τη̋ ΣΜΥ


Τ Οτα Πνέα Ι Κτου Α

4

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Τετραήµερη περιοδεία-ξενάγηση σε Τρίκαλα-Καρδίτσα

Ανακαλύπτοντα̋ Ιερού̋ προορισµού̋ στη (∆υτ.) Θεσσαλία Επί 4 ηµέρε̋ η κ. Ελένη Ναουµίδου, διευθύντρια του προσκυνηµατικού Κέντρου ΣΟΛΟΥΝ (που είναι τµήµα του τουριστικού κολοσσού «Μουζενίδη̋ Travel», συνοδευόµενη από την υπεύθυνη µαρκετινγκ του «ΣΟΛΟΥΝ» κ. Ελίνα Κουµπατίδου, όργωσαν τη ∆υτική Θεσσαλία (και τµήµα του νοµού Λάρισα̋) επισκεπτόµενε̋ προσκυνηµατικού̋ προορισµού̋ τη̋ περιοχή̋. Σ’αυτή του̋ την περιοδεία, το πρόγραµµα τη̋ οποία̋ «βγήκε» από το «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία» και τον συντονιστή τη̋ έκδοση̋ του δηµοσιογράφο-ερευνητή κ. Μάκη Εξαρχόπουλο, τα δυο διευθυντικά στελέχη του «ΣΟΛΟΥΝ» κατέγραψαν όχι µόνο τα σηµεία προσκυνηµατικού ενδιαφέροντο̋ αλλά και το οδικό δίκτυο, τι̋ χιλιοµετρικέ̋ αποστάσει̋, την προσβασιµότητα των µεγάλων λεωφορείων στου̋ ιερού̋ προορισµού̋ καθώ̋ και τα πλησιέστερα σηµεία διατροφή̋ και διαµονή̋ των προσκυνητών. Απώτερο̋ σκοπό̋ να διερευνηθεί η δυνατότητα ένταξη̋ και άλλων προσκυνηµατικών προορισµών, µετά τα Μετέωρα, στα προγράµµατα του «SOLUN» για τη νέα χρονιά και κατ’επέκταση η αύξηση του χρόνου παραµονή̋ των προσκυνητών στη ∆υτ.Θεσσαλία. Η ξενάγηση άρχισε την ∆ευτέρα από τον Άγιο Νικόλαο Βουνένη̋ (στα σύνορα ΛάρισαΚαρδίτσα̋). Στη συνέχεια επισκέφθηκαν τον Άγιο Σεραφείµ, έξω από το Φανάρι και το Λαογραφικό Μουσείο Φαναρίου. Το βράδυ φιλοξενήθηκαν στα Τρίκαλα και συναντήθηκαν µε τον πρόεδρο του Επιµελητηρίου Τρικάλων κ. Βασίλη Γιαγιάκο και τον πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Τρικκαίων κ. Θανάση Βαβύλη. Η ταβέρνα «ΙΑΝΘΟΣ», στα µανάβικα, προσέφερε το δείπνο και το ξενοδοχείο «ΛΗΘΑΙΟΝ» τη διαµονή του̋. Την Τρίτη 18 ∆εκεµβρίου ξεναγήθηκαν στην Ι.Μ. Αγίου Βησσαρίωνα και την Πόρτα Πανα-

Το «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία» και ο «διάλογο̋» οργάνωσαν

ενδιαφερόντων στην περιοχή. ΥΓ. Θέλουµε να ευχαριστήσουµε του̋ φορεί̋ τη̋ περιοχή̋ και του̋ επαγγελµατίε̋ για τη συνεργασία του̋ σ’αυτή την 4ήµερη περιοδεία. ΥΓ.2 Τι̋ επόµενε̋ ηµέρε̋ θα ακολουθήσει ειδική έκδοση µε αναλυτική περιγραφή τη̋ περιοδεία̋ και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Πολλά στοιχεία είναι άγνωστα και στο ευρύ κοινό

ενηµερωτική επίσκεψη των επικεφαλή̋ του προσκυνηµατικού κέντρου «ΣΟΛΟΥΝ», µε στόχο να ενταχθούν νέοι προορισµοί στα προγράµµατα του για την περιοχή µα̋ Συµφωνήθηκε η σύνταξη ενό̋ «οδηγού» που θα µεταφραστεί στα Αγγλικά και Ρώσικα και η «προώθηση» του στην µεγάλη αγορά τη̋ Ρωσία̋ και των άλλων ορθόδοξων χωρών

Η κ. Ελένη Ναουµίδου συνοµιλεί µε τον πρόεδρο του Επιµελητηρίου Τρικάλων κ. Βασίλη Γιαγιάκο και τον πρόεδρο του ∆.Σ. Τρικκαίων κ. Θανάση Βαβύλη

ρευσαν στον ξενώνα «ΠΑΝ∆ΙΩΝ» του κ. Αντώνη Κροµµύδα, στο Νεοχώρι Λίµνη̋ Πλαστήρα. Το πρωί τη̋ Τετάρτη̋ το οδοιπορικό συνεχίσθηκε µε επίσκεψη στην Ι.Μ. Πελεκητή̋, µε συνοδό-ξεναγό τον κ. ∆ηµήτρη Παλµό, ιδιοκτήτη του ξενώνα «ΟΡΕΙΑ∆ΕΣ». Ακολούθησε επίσκεψη στην Μονή Κορώνη̋ και στη Μονή Πέτρα̋. Ακολούθησε γεύµα στην «Πλαζ Λαµπερού», καφέ̋ στο µεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότηµα «ΚΑΖΑΡΜΑ» του κ. ∆ηµήτρη Γαλαγάλα και διανυ-

Από το δείπνο στην ταβέρνα “ΙΑΝΘΟΣ”, το οποίο προσέφερε ο ιδιοκτήτη̋ τη̋ κ. Παναγιώτη̋ Κούτσικο̋

Η Ελίνα Κουµπατίδου και η Ελένη Ναουµίδου µε τον δηµοτικό σύµβουλο του ∆ήµου Πύλη̋ Γιάννη Σουφλιά στο αρχονταρίκι τη̋ Μονή̋ ∆ουσίκου Μπροστά στην Πόρτα Παναγιά ο Σωτήρη̋ Σουφλιά̋, η Ελίνα Κουµπατίδου, η Ελένη Ναουµίδου και ο Μάκη̋ Εξαρχόπουλο̋ (µε το κλειδί του παραδείσου στο χέρι)...

Με τον ∆ηµήτρη Πάλµο και τον ∆ηµήτρη Γαλαγάλα στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα “KAZARMA”

Το Αγίασµα και ο ανάποδο̋ πλάτανο̋ στο ναό των Αγίων Αποστόλων στον Πύργο Ιθώµη̋

γιά, από τον πρώην αντιδήµαρχο κ. Γιάννη Σουφλιά και µε προσωπική «εντολή» του δηµάρχου Πύλη̋ κ. Κων/νου Κουφογάζου. Στη συνέχεια αναχώρησαν για το Μαυροµµάτι Καρδίτσα̋ και επισκέφτηκαν τον µοναδικό στην Ελλάδα Ι.Ν. του Αγίου Βουκόλου όπου ξεναγήθηκαν από τον ιδρυτή του κ. Κώστα Νάσιο. Επόµενο̋ σταθµό̋ ο Πύργο̋ Ιθώµη̋ και ο Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων. Γευµάτισαν στην ταβέρνα «ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ» του κ. Ηλία Θανασιά και το βράδυ διανυκτέ-

κτέρευση ξανά στο «ΠΑΝ∆ΙΩΝ». Το πρωί τη̋ Πέµπτη̋ επισκέφτηκαν την Μονή Αγία̋ Τριάδα̋, κοντά στο Μορφοβούνι και στη συνέχεια επίσκεψη στο χωριό Άγιο̋ Ακάκιο̋ και τον οµώνυµο ναό. Ακολούθησε γεύµα στην ταβέρνα «ΧΑΛΙΛΗ» στο χωριό ΚΑΠΠΑ, επιστροφή στα Τρίκαλα και στη συνέχεια αναχώρηση για Θεσσαλονίκη, µε ένα µικρό σταθµό στη Λάρισα για προσκύνηµα των λειψάνων του Αγίου Αχίλλειου. Οι κ.κ. Ναουµίδου και Κουµπατίδου εντυπωσιάστηκαν από όσα γνώρισαν και δήλωσαν πω̋ θα κάνουν ότι µπορούν για να εντάξουν και άλλου̋ ιερού̋ προορισµού̋, πλην των Μετεώρων που φυσικά είναι ο πρώτο̋ σταθµό̋, στα προσκυνηµατικά προγράµµατα του «ΣΟΛΟΥΝ». Συµφωνήθηκε δε επόµενο βήµα να είναι η ετοιµασία ενό̋ ενηµερωτικού «οδηγού» που θα γίνει από το «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία» σε συνεργασία µε του̋ φορεί̋ και του̋ επαγγελµατίε̋ τη̋ περιοχή̋, ο οποίο̋

στη συνέχεια θα µεταφραστεί στα Αγγλικά και σίγουρα και στα Ρώσικα ούτω̋ ώστε να προβληθούν άµεσα οι ιεροί προορισµοί τη̋ ∆υτ. Θεσσαλία̋ στου̋ Ρώσου̋ και άλλου̋ Ορθόδοξου̋ προσκυνητέ̋. Παράλληλα θα επιδιωχθεί συνεργασία και µε τα άλλα τµήµατα του «Μουζενίδη̋ Travel» για προσέλκυση τουριστών και άλλων

τη̋ Θεσσαλία̋ και θα έχει ενδιαφέρον να τα πληροφορηθεί. ΥΓ.3 Τα δυο διευθυντικά στελέχη συνόδεψε και ξενάγησε σε καθηµερινή βάση ο συντονιστή̋ έκδοση̋ του «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία» κ. Μάκη̋ Εξαρχόπουλο̋. ∆.Κ.

ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΒΑΝΗ - ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣ/ΚΗΣ Εξατοµικευµένα διαιτολόγια Μετρήσει̋: Ώρε̋ λειτουργία̋: 9.00 π.µ.-13.00 µ.µ. & 17.30 µ.µ. - 20.30 µ.µ. ∆ευτέρα έω̋ Παρασκευή

Μέτρηση Βασικού Μεταβολισµού (Έµµεση θερµιδοµετρία) l Ανάλυση Σωµατική̋ Σύσταση̋ l Μέτρηση Τοπικού Λίπου̋ l Μέτρηση Τοπική̋ Μὐκή̋ Μάζα̋ l

Απόλλωνο̋ 8 (πεζόδροµο̋ όπισθεν πρώην ΚΤΕΛ) l Τηλ.: 2431300138 l κιν.: 697 8386579 l Τρίκαλα e-mail: mariagra@windowslive.com


5

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΩΣ ΚΙΝΗΘΗΚΕ Η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΑΓΟΡΑ

Το Ταµείον δεν ήταν για όλου̋… µείον! Η Τρικαλινή αγορά παρέµεινε ανοιχτή χθε̋, από τι̋ 10 το πρωί έω̋ τι̋ 6 το απόγευµα. Ο καιρό̋ “κράτησε”. Ο ήλιο̋ (ξανα)βγήκε… Αν και, όταν ήλθε η… ώρα του ταµείου, δεν… ζεστάθηκαν όλοι! Τα συναισθήµατα ήταν …αλληλοσυγκρουόµενα για εµπόρου̋, κρεοπώλε̋ και ζαχαροπλάστε̋.

«Πολύ χαµηλέ̋ τιµέ̋» «Υπάρχει µια σχετική κινητικότητα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο πήχη̋ δεν µπήκε ψηλά. ∆εν περιµένουµε, εξαιτία̋ τη̋ κρίση̋, πάρα πολλά πράγµατα. ∆ειλά-δειλά, ο κόσµο̋ αρχίζει να ρωτάει. Κάποιοι, αν και πολύ λιγότεροι σε σχέση µε άλλε̋ χρονιέ̋, είναι αποφασισµένοι να ψωνίσουν!…», δήλωσε, στον “δ”, ο κ. Χρήστο̋ Μπλουγούρα̋ υπεύθυνο̋ δηµοσίων σχέσεων του Εµπορικού Συλλόγου Τρικάλων, γενικό̋ γραµµατέα̋ τη̋ Οµοσπονδία̋ Εµπορικών Συλλόγων Θεσσαλία̋, µέλο̋ του ∆.Σ. τη̋ Εθνική̋ Συνοµοσπονδία̋ Ελληνικού Εµπορίου. «Αναµένουµε», συνέχισε, «τι̋ επόµενε̋ ηµέρε̋ µεγαλύτερη κινητικότητα χωρί̋, φυσικά, µεγάλε̋, δραµατικέ̋ αλλαγέ̋. Ξέρουµε ότι ο κόσµο̋ θα διαθέσει το τελευταίο δώρο των Χριστουγέννων για να καλύψει άλλε̋ υποχρεώσει̋ (γιορτινό τραπέζι, τέλη κυκλοφορία̋, Εφορία κ.τ.λ.). Ωστόσο, θεωρούµε πω̋ κάτι θα περισσέψει για να “πέσει” στην τοπική αγορά. Αυτό που πρέπει να πούµε, από την πλευρά µα̋, είναι πω̋ οι τιµέ̋ είναι πάρα πολύ µειωµένε̋. Πολύ χαµηλέ̋ και µε αφορµή την προσφορά που κάνουµε λόγω “Μύλου των

Ξωτικών” τόσο για του̋ επισκέπτε̋, όσο και για του̋ ντόπιου̋ καταναλωτέ̋. Νοµίζω ότι συµφέρει να βγει και να ψωνίσει ο καταναλωτή̋…».

«∆υνατή κίνηση!» Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Συλλόγου Κρεοπωλών Ν. Τρικάλων κ. Θεόδωρο Ευθυµίου, «οι τιµέ̋ στα παραδοσιακά κρεοπωλεία δεν έχουν αλλάξει σε σύγκριση µε το 2011. Το αρνάκι πουλιέται από 7,5 έω̋ 9 ευρώ, ανάλογα πώ̋ θα διατεθεί ολόκληρο ή µη γι’ αυτό υπάρχει και η “ψαλίδα” στην τιµή, το κατσικάκι από 9 έω̋ 10 ευρώ, το γουρουνάκι από 8 έω̋ 9 ευρώ, το χοιρινό από 4 έω̋ 6 ευρώ, η ντόπια γαλοπούλα από 6,5 έω̋ 7,5 ευρώ, το µοσχάρι από 7 έω̋ 10 ευρώ και το παραδοσιακό, Τρικαλινό λουκάνικο (σ.σ. µε πράσο κ.λπ.) γύρω στα 6 ευρώ. Μπορώ να πω», υπογράµµισε χαρακτηριστικά, «ότι η κίνηση ήταν τεράστια! Πιάσαµε τα περσινά και προπερσινά επίπεδα. Τα Τρικαλινά κρεοπωλεία σκίσαν, που λέµε!!! ∆ούλεψαν πολύ δυνατά µέχρι και σήµερα (23/12), που µιλάµε. Αύριο (24/12) είναι παραµονή Χριστουγέννων και, όπω̋ κάθε χρόνο, θα υπάρχει µια τελευταία δυνατή κίνηση...».

Χρ. Μπλουγούρα̋ (Ε.Σ.Τ.): «∆εν βάλαµε τον πήχη ψηλά γιατί… ξέραµε» Θεοδ. Ευθυµίου (Κρεοπώλε̋): «Σκίσαµε...» Μιχ. ∆ρούγκα̋ (Ζαχαροπλάστε̋): «Θα… γλυκαθούµε στο τέλο̋»

συντήρηση!...» «Συνήθω̋, το καταναλωτικό κοινό θα αγοράσει από το ζαχαροπλαστείο, µελοµακάρονα και κουραµπιέδε̋, την τελευταία στιγµή…», λέει, στην εφηµερίδα µα̋, ο πρόεδρο̋ του Σωµατείου Ζαχαροπλαστών Ν. Τρικάλων κ. Μιχάλη̋ ∆ρούγκα̋. Και προσθέτει: «Η αλήθεια είναι ότι ο κόσµο̋ δεν µπορεί να ψωνίσει. Προτιµά ν’ αγοράσει όσο πιο φθηνά γίνεται στα µεγάλα µαγαζιά, τα πρὀόντα των οποίων όµω̋

δεν έχουν καµία απολύτω̋ σχέση µε τα δικά µα̋ είδη. ∆ιαβάσατε, πρόσφατα, δηµοσιεύµατα εφηµερίδων για µεγάλη αλυσίδα σούπερ µάρκετ… Συµβαίνουν πάρα πολλά… Εκείνο που είναι το σίγουρο σε εµά̋ είναι τα φρέσκα υλικά -αυτό το πράγµα δεν το συζητάµε- και, φυσικά, οι τιµέ̋ που παραµένουν σταθερέ̋, την τελευταία τετραετία, σε κουραµπιέδε̋ και µελοµακάρονα: από 8,5 έω̋ 9,5 ευρώ το κιλό. Και µε όλα αυτά που έχουµε φάει

Υπεγράφη η σχετική σύµβαση από τον Περιφερειάρχη

Προχωρά η κατασκευή τη̋ γέφυρα̋ Γκολφαρίου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ Στι̋ 25/12 & 01/01 ανήµερα Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιά̋ θα εκτελεστούν ΜΟΝΟ δροµολόγια για: ΑΘΗΝΑ: 18.00, 18.30 µ.µ. ΘΕΣΣ/ΚΗ: 19.00 µ.µ. την Τετάρτη 26/12 (δεύτερη ηµέρα Χριστουγέννων), την Τετάρτη 02/01 (δεύτερη ηµέρα Πρωτοχρονιά̋) θα εκτελεστούν δροµολόγια Κυριακή̋ Προσοχή: Στι̋ 26/12 & 02/01 δεν θα εκτελεστεί το πρώτο δροµολόγιο 7.30 π.µ. για Θεσσ/κη άρα πρώτο δροµολόγιο 10.30 π.µ. . Στι̋ 24/12 παραµονή Χριστουγέννων & 31/12 παραµονή Πρωτοχρονιά̋ το τελευταίο δροµολόγιο: - για ΑΘΗΝΑ θα είναι στι̋ 15.30 µ.µ. - για ΘΕΣΣ/ΚΗ θα είναι στι̋ 16.00 Για τι̋ ηµέρε̋ αυξηµένη̋ επιβατική̋ κίνηση̋ θα υπάρξουν και ΕΚΤΑΚΤΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 24310 73130

Φέτο̋, υπάρχει µια µικρή κάµψη σε σχέση µε πέρυσι. Αισιοδοξούµε, ωστόσο, διότι ο καταναλωτή̋, που θέλει φρέσκο και καλή̋ ποιότητα̋ πρὀόν, θα τρέξει να το αγοράσει την τελευταία στιγµή…».

Το εορταστικό ωράριο του Εµπορικού Συλλόγου Τρικάλων Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Εµπορικού Συλλόγου Τρικάλων, συνεδρίασε, αποφάσισε και προτείνει στα µέλη του το παρακάτω ωράριο λειτουργία̋ για την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και τη̋ Πρωτοχρονιά̋ 2013. 24/12/2012 ∆ΕΥΤΕΡΑ 9:00 – 18:00 25/12/2012 ΤΡΙΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 26/12/2012 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΓΙΑ 27/12/2012 ΠΕΜΠΤΗ 8:30 – 14:00 & 17:00 – 21:00 28/12/2012 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30 – 14:00 & 17:00 – 21:00 29/12/2012 ΣΑΒΒΑΤΟ 9:00 – 18:00 30/12/2012 ΚΥΡΙΑΚΗ 10:00 – 18:00 31/12/2012 ∆ΕΥΤΕΡΑ 9:00 – 18:00 1/1/2013 ΤΡΙΤΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 2/1/2013 ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΛΕΙΣΤΑ 3/1/2013 ΠΕΜΠΤΗ ΩΣ ΕΙΧΕ Από Πέµπτη 3/01/2013 ισχύει το χειµερινό ωράριο. Εκ του Εµπορικού Συλλόγου Τρικάλων

∆ιανοµή κατ’ οίκον

«Κάνουµε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

στην… καµπούρα µα̋, ω̋ κλάδο̋: αυξήσει̋, φορολογία κ.λπ. Πλέον, ο ζαχαροπλάστη̋ δεν πάει για να βγάλει χρήµατα. Προσπαθεί να συντηρηθεί και µόνο! Αυτή είναι η αλήθεια…

Τη σύµβαση για την κατασκευή τη̋ νέα̋ γέφυρα̋ Γκολφαρίου στον Αχελώο πρὁπολογισµού 500.000 υπέγραψε ο περιφερειάρχη̋ Θεσσαλία̋ κ. Κώστα̋ Αγοραστό̋. Αντικείµενο του έργου είναι η κατασκευή νέα̋ γέφυρα̋, επί του Αχελώου ποταµού, επί τη̋ οδού που συνδέει το Γκολφάρι Μυροφύλλου µε την Εθνική οδό Τρικάλων – Άρτα̋, στην θέση, υπάρχουσα̋ γέφυρα̋, η οποία έχει υποστεί µερική κατάρρευση, από την πληµµύρα του Νοεµβρίου του 2010. Το έργο χρηµατοδοτείται από πόρου̋ ΚΑΠ τη̋ Π.Ε. Τρικάλων και το ποσό τη̋ υπογραφείσα̋ σύµβαση̋ είναι 424.999,99 (µε ΦΠΑ). Μειοδότη̋ αναδείχθηκε µετά από διαγωνισµό η εργοληπτική επιχείρηση «Γραµµατικούλη̋ Ανδρέα̋».


6

ΤΟΠΙΚΑ

Συγκλονιστική η ανταπόκριση των Τρικαλινών στο κάλεσµα των Προσκόπων

Συγκέντρωση και διάθεση τροφίµων από το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Χριστουγεννιάτικο µπαζάρ στο Κεφαλόβρυσο

Συγκεντρώθηκαν 1,5 τόνοι τρόφιµα & άλλα είδη πρώτη̋ ανάγκη̋

Το Σαββάτο 22-12-2012 Λυκόπουλα, Πρόσκοποι, Ανιχνευτέ̋, βαθµοφόροι και µέλη των Επιτροπών Κοινωνική̋ Συµπαράσταση̋ των Προσκοπικών Συστηµάτων τη̋ πόλη̋ µα̋, έκαναν τη «µεγάλη χριστουγεννιάτικη καλή πράξη» του̋, συγκεντρώνοντα̋ ενάµιση τόνου̋ τρόφιµα και είδη πρώτη̋ ανάγκη̋ για του̋ συνανθρώπου̋ µα̋ που έχουν ανάγκη. Κάνοντα̋ για ακόµη µία φορά πράξη την προσκοπική του̋ υπόσχεση που ορίζει «ο Πρόσκοπο̋ βοηθάει κάθε άνθρωπο σε κάθε περίσταση» τα νεαρά µέλη τη̋ Προσκοπική̋ Κίνηση̋ – κόντρα στο χιονόνερο και το τσουχτερό κρύο – από τι̋ 10:00’ το πρωί µέχρι τι̋ 14:00’ το µεσηµέρι στάθηκαν έξω από τα σούπερ µάρκετ «Βασιλόπουλο̋», «Βερόπουλο̋», «Μαρινόπουλο̋» και «Μασούτη̋» και δεχόταν τρόφιµα από πολίτε̋ που ενηµερώνονταν κατάλληλα. Την Κυριακή το µεσηµέρι στο σύνολό του̋ τα τρόφιµα, αφού συσκευάστηκαν επιµελώ̋ από του̋ Προσκόπου̋, παραδόθηκαν στου̋ Ιερού̋ Ναού̋ Αγίου Νικολάου εκ’ Μετσόβου και Παναγία̋ Φανερωµένη̋ για την κάλυψη των αναγκών σίτιση̋ των συµπολιτών µα̋ που δοκιµάζονται από την οικονοµική κρίση. Η Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Τρικάλων που οργάνωσε τη δράση επιθυµεί να εκφράσει τι̋ θερµέ̋ τι̋ ευχαριστίε̋ αλλά και τα συγχαρητήρια στου̋ χιλιάδε̋ ανώνυµου̋ συµπολίτε̋ µα̋ που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα των Προσκόπων, καθώ̋ και στα νεαρά τη̋ µέλη – ιδιαίτερα τα ανήλικα - που αψηφώντα̋ τι̋ δυσµενεί̋ καιρικέ̋ συνθήκε̋ τη̋ ηµέρα̋ κατάφεραν να συγκεντρώσουν σε σύντοµο χρόνο τόσο σηµαντικό όγκο τροφίµων. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Όπω̋ πέρυσι έτσι και φέτο̋ το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων προσφέρει τρόφιµα και είδη πρώτη̋ ανάγκη̋ στου̋ συνανθρώπου̋ µα̋ που τα χρειάζονται. Καθιερώνοντα̋ αυτή τη Χριστουγεννιάτικη προσφορά αγάπη̋ µαζέψαµε τρόφιµα και χαρτικά για το Ενοριακό Παντοπωλείο του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου. Την Παρασκευή 21 ∆εκεµβρίου, µετά τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου µα̋, µια οµάδα µαθητριών του Α2 Λυκείου, µαζί µε του̋ καθηγητέ̋ µα̋ Α. Χιώτη, Χ. Κωστάκη και Γ. Κολοβελώνη, διαθέσαµε τα τρόφιµα στο Ενοριακό Παντοπωλείο. Ο υπεύθυνο̋ του Παντοπωλείου, π. Αθανάσιο̋ Γκιουλέκα̋ ευχαρίστησε του̋ µαθητέ̋ και το διδακτικό προσωπικό του Μουσικού Σχολείου για την προσφορά του̋ και επισήµανε την ανάγκη τη̋ προσφορά̋ που δεν είναι απαραίτητα µόνο υλική. Ακόµη µέρο̋ από τα τρόφιµα που συγκεντρώθηκαν προσφέρθηκε στο γηροκοµείο τη̋ Ιερά̋ Μητροπόλεω̋ Τρίκκη̋ και Σταγών καθώ̋ και στον Ιερό Ναό τη̋ Αγία̋ Σοφία̋. Η προσφορά του Μουσικού Σχολείου δεν σταµατά εδώ, καθώ̋ την ηµέρα των Χριστουγέννων θα διανεµηθούν σε άπορου̋ συµπολίτε̋ µα̋ 270 περίπου µερίδε̋ φαγητού. Αυτέ̋ τι̋ γιορτινέ̋ µέρε̋ των Χριστουγέννων και τη̋ Πρωτοχρονιά̋ προσφέρουµε βοήθεια στου̋ συµπολίτε̋ µα̋ ώστε να µπορέσουν να έχουν ένα πιάτο φαγητό στο τραπέζι του̋. Καλά Χριστούγεννα! Λιάνου Χριστίνα, µαθήτρια του Α2 Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η εορταστική αγορά µε πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του ∆ηµοτικού Σχολείου Μικρού Κεφαλοβρύσου στο χώρο του σχολείου. Πολύ σηµαντική ήταν η προσέλευση την πρώτη µέρα µετά το πέρα̋ τη̋ όµορφη̋ σχολική̋ γιορτή̋ ενώ οι παρευρισκόµενοι είχαν τη δυνατότητα να θαυµάσουν και να αγοράσουν ενισχύοντα̋ το Σύλλογο τι̋ χειροποίητε̋ δηµιουργίε̋ των µελών του, αλλά και να απολαύσουν νόστιµε̋ λιχουδιέ̋ και εδέσµατα προσφορέ̋ των γονέων. Με ανακοίνωση του ο Σύλλογο̋ ευχαριστεί τον διευθυντή του ∆ηµοτικού κ. Τύµπα, του̋ διδάσκοντε̋ κι όλου̋ του̋ γονεί̋ που προσέφεραν για την διοργάνωση τη̋ Χριστουγεννιάτικη̋ αγορά̋ και εύχεται καλά Χριστούγεννα, υγεία κι ευτυχία στο νέο έτο̋ και καλή πρόοδο στα παιδιά όλου του κόσµου.


7

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Αύριο στο MEGA και στην ΕΤ-3

Η Ελλάδα κάνει Χριστούγεννα βλέποντα̋ «Μύλο των Ξωτικών» Ο «Μύλο̋ των Ξωτικών» αύριο στην «ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ» H ∆ηµοτική Χορωδία Τρικάλων, η ∆ηµοτική

Φιλαρµονική και το ∆ηµοτικό Χορευτικό Συγκρότηµα εµφανίζονται στην εκποµπή «Κυριακή στο Χωριό» που παρουσιάζει το Μύλο των Ξωτικών Θα προβληθεί ανήµερα των Χριστουγέννων, 15.00, στην ΕΤ3

«ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ» ΣΤΟ ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ Στο «Μύλο των Ξωτικών» µα̋ καλεί ο Χρήστο̋ Νέζο̋ την Τρίτη 25 ∆εκεµβρίου στι̋ 14:50 και µα̋ υπόσχεται να περάσουµε µαγικά Χριστούγεννα. Συντροφιά µε την Έλλη Κοκκίνου ταξιδεύουν σε ένα πανέµορφο χριστουγεννιάτικο χωριό, που έχει στηθεί στα Τρίκαλα. Το µαγικό του̋ ταξίδι ξεκινά από το παραµυθένιο εργοστάσιο παιχνιδιών και γλυκισµάτων των ξωτικών, όπου φτάνουν πάνω σε άλογα.

Ανήµερα τα Χριστούγεννα στην ΕΤ 3, 15.00, θα προβληθεί η µαγνητοσκοπηµένη εκποµπή «Κυριακή στο Χωριό» που παρουσιάζει το Μύλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα. Στο εορταστικό πρόγραµµα συµµετείχε η ∆/νση Πολιτισµού και Αθλητισµού του ΟΑΠΚΦΑ ∆ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» µε τη ∆ηµοτική χορωδία, τη ∆ηµοτική Φιλαρµονική και το ∆ηµοτικό Χορευτικό Συγκρότηµα. Η ∆ηµοτική Χορωδία µε µαέστρο την Ελένη Ζιάκα απέδωσε κάλαντα και εορταστικά τραγούδια Η ∆ηµοτική Φιλαρµονική µε µαέστρο τον κ. Γεώργιο Κουβέλα παιάνισε µε το δικό τη̋ ιδιαίτερο φιλαρµονικό τρόπο τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα και γνωστέ̋ αγαπηµένε̋ µελωδίε̋. Το ∆ηµοτικό Χορευτικό Συγκρότηµα µε υπεύθυνο τον κ. Σταύρο Σούλιο και το τµήµα ενηλίκων παρουσίασε ένα πρόγραµµα µε αντιπροσωπευτικού̋ χορού̋ και τραγούδια τη̋ περιοχή̋ µα̋ προβάλλοντα̋ την τοπική τρικαλινή παράδοση στο πανελλήνιο.

Περιεργάζονται το εργοστάσιο σοκολάτα̋, το ζαχαρένιο εργαστήρι αλλά και το εργαστήρι ξωτικοκατασκευών! Χαίρονται τι̋ χριστουγεννιάτικε̋ γεύσει̋ και µυρωδιέ̋ σαν µικρά παιδιά, βιάζονται, όµω̋, να τελειώσουν τη βόλτα του̋ γιατί ο Ἀ Βασίλη̋ τού̋ περιµένει στο δεντρόσπιτό του. Η Έλλη Κοκκίνου διηγείται τα δικά τη̋ ευτυχισµένα Χριστούγεννα και µα̋ κρατά την καλύτερη συντροφιά µε τα αγαπηµένα τη̋ τραγούδια. «Ταξιδεύοντα̋ στο Μύλο των Ξωτικών µε την Έλλη Κοκκίνου», ανήµερα τα Χριστούγεννα στι̋ 14:50 µε τον Χρήστο Νέζο.

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ, ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ «ΜΥΛΟΥ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ», ΣΤΙΣ 27 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ!

Λίγε̋ µόνον ηµέρε̋ έχουν µείνει µέχρι τη στιγµή που ο αγαπηµένο̋ τραγουδιστή̋, ο Κώστα̋ Μαρτάκη̋ θα ανέβει

στη Κεντρική σκηνή του µεγαλύτερου Χριστουγεννιάτκου Πάρκου τη̋ Ελλάδα̋, του «Μύλου των Ξωτικών» για µια

µοναδική ∆ΩΡΕΑΝ συναυλία. Για την ακρίβεια θα κάνει την εµφάνιση του, δυο ηµέρε̋ µετά τα Χριστούγεννα, στι̋ 27

∆εκεµβρίου, στη 13.00 το µεσηµέρι, σκορπίζοντα̋ το κέφι και τη χαρά σε όλου̋ του̋ επισκέπτε̋, µικρού̋ και µεγάλου̋. ∆εν είναι η πρώτη φορά που ο Κώστα̋ Μαρτάκη̋ θα βρεθεί στα Τρίκαλα και στου̋ χώρου̋ του Μύλου. Ενα χρόνο πριν, ο τραγουδιστή̋ είχε τραγουδίσει και κατά συνέπεια µεταδόσει το µήνυµα του για «Καλά Χριστούγεννα» και πάλι από τη σκηνή του «Μύλου των Ξωτικών». Η εµπειρία του, όπω̋ είχε τονίσει και ο ίδιο̋ ήταν τόσο όµορφη και µαγική που ήθελε να το επαναλάβει. Το κοινό των Τρικάλων (και όχι µόνο) τον περιµένει µε ανοιχτέ̋ αγκάλε̋ για να τραγουδίσει µαζί του, δυνατά και να του χαρίσει το πιο θερµό του χειροκρότηµα!


8

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Πρωτοβουλία κοινωνική̋ ευθύνη̋ από την ΕΑΣΤ και το εργοστάσιο «ΤΡΙΚΚΗ»

«Κανένα παιδί χωρί̋ γάλα» Η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ και το Εργοστάσιο Γάλακτο̋ Τρικάλων «Η ΤΡΙΚΚΗ» κατόπιν πρόταση̋ του Προέδρου τη̋ Ε.Α.Σ.Τ. και ∆ιευθύνοντο̋ Συµβούλου τη̋ Γαλακτοβιοµηχανία̋ «ΤΡΙΚΚΗ» κ. Αχιλλέα Λιούτα και στο πλαίσιο τη̋ εταιριΟ πρόεδρο̋ τη̋ ΕΑΣΤ κή̋ κοινωνική̋ και διευθύνων ευθύνη̋ η σύµβουλο̋ του “ΤΡΙΚΚΗ” οποία για ένα Αχιλλέα̋ Λιούτα̋ Συνεταιριστικό Όµιλο έχει ουσιαστικό περιεχόµενο, ιδίω̋ σε καιρού̋ βαθιά̋ κρίση̋ όπου ακόµη και το γάλα στα παιδιά δεν είναι αυτονόητο, αναλαµβάνει πρωτοβουλία προκειµένου να υλοποιηθεί αλλά κυρίω̋ να διαχυθεί στην κοινωνία το µήνυµα: Κα-

νένα παιδί χωρί̋ γάλα. Ειδικότερα, µε κεντρικό µήνυµα «Κανένα παιδί χωρί̋ γάλα», αναλαµβάνει πρωτοβουλία για τη δωρεάν παροχή γάλακτο̋ σε παιδιά οι οικογένειε̋ των οποίων αδυνατούν οικονοµικά να του̋ το παράσχουν. Για το σκοπό αυτό, η Ε.Α.Σ. Τρικάλων και το Εργοστάσιο Γάλακτο̋ καλούν Οργανώσει̋ και του̋ Φιλανθρωπικού̋ Συλλόγου̋ τη̋ περιοχή̋ να ανταποκριθούν στο µήνυµα και από κοινού να εργαστούν για να υλοποιηθεί στην πράξη.

Οι εκπρόσωποι των Οργανώσεων και των Συλλόγων µπορούν να επικοινωνούν κατά τι̋ εργάσιµε̋ ηµέρε̋ και ώρε̋ στο τηλέφωνο 24310-22911 προκειµένου να δηλώσουν το ενδιαφέρον του̋ για συµµετοχή στο πρόγραµµα «Κανένα παιδί χωρί̋ γάλα» και να ενηµερωθούν για τι̋ λεπτοµέρειέ̋ του. Η διανοµή του γάλακτο̋ θα γίνεται µέσω κουπονιών τα οποία σε συνεργασία µε τι̋ Οργανώσει̋ και του̋ Συλλόγου̋, θα διατεθούν στι̋ άπορε̋ οικογένειε̋ και οι οποίε̋ θα µπορούν να τα προσκοµίζουν στο πρατήριο του

Εργοστασίου Γάλακτο̋ «ΤΡΙΚΚΗ», επί τη̋ οδού Καρδίτση̋, για να λάβουν απολύτω̋ δωρεάν τι̋ αναγκαίε̋ για τα παιδιά του̋ ποσότητε̋ γάλακτο̋. Σε πρώτη φάση, η Ε.Α.Σ. Τρικάλων και το Εργοστάσιο Γάλακτο̋ «ΤΡΙΚΚΗ» αναλαµβάνουν τη δέσµευση διάθεση̋ 100 λίτρων παστεριωµένου γάλακτο̋ ηµερησίω̋. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ «ΤΡΙΚΚΗ»

Πάνω απ’ όλα τα παιδιά!

̋... πίνει ! ι τ ̋ ι̋ ξέρε ι̋ τι τρω ξέρε

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Στο 2ο ΕΠΑΛ Τρικάλων

Στο Εικαστικό Κέντρο

«Χριστουγεννιάτικη Αγορά»

Την Τετάρτη 19-12-2012 στο χώρο του 2ου ΕΠΑΛ πραγµατοποιήθηκε Χριστουγεννιάτικη Αγορά από του̋ µαθητέ̋ του σχολείου. Συµµετείχαν τα παρακάτω τµήµατα: 1. Τα τµήµατα Βρεφονηπιοκοµία̋, τα οποία στα πλαίσια των εργαστηριακών του̋ µαθηµάτων έφτιαξαν χριστουγεννιάτικα στολίδια και άλλε̋ κατασκευέ̋ µε τη βοήθεια των καθηγητριών του̋: Μπαµπαλιάρη Χαρούλα, Καλλίνη Αγγελική και

Γκούµπλια Παρασκευή. 2. Τα τµήµατα Γεωπονία̋, τα οποία στα πλαίσια των εργαστηριακών του̋ µαθηµάτων και του µαθήµατο̋ «Θεµατική ∆ραστηριότητα» τη̋ Β’ Τάξη̋, παρήγαγαν λαχανικά και ανθοκοµικά φυτά µε την βοήθεια των καθηγητριών του̋: Παπαναγιώτου Γαρυφαλλιά, Τσιώλη Ελένη, Μπαλάφα Μαρία και Περιστέρη Ευθυµία. 3. Μαθητέ̋ τη̋ Α’ Τάξη̋, στα πλαίσια του µαθήµατο̋ project «Βιολογικά Τρόφιµα», παρασκεύασαν και συσκεύασαν µαρµελάδα, γλυκό κουταλιού, τουρσί, ελιέ̋, λικέρ, αρωµατικό λάδι και ξύδι µε την βοήθεια των εκπαιδευτικών: Μπαλάφα Μαρία και Αβδελίδου Ελένη. Όλα τα παραπάνω παραγόµενα πρὀόντα διατέθηκαν στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά. Επίση̋ συγκεντρώθηκαν χρήµατα και τρόφιµα από όλου̋ του̋ µαθητέ̋ και εκπαιδευτικού̋ του σχολείου, τα οποία θα διατεθούν στο κοινωνικό παντοπωλείο τη̋ πόλη̋ µα̋. CMYK

Συνεχίζεται η Εκθεση «Τέχνη για όλου̋» Συνεχίζεται η έκθεση «Τέχνη για όλου̋» στο Εικαστικό Κέντρο (Κολοκοτρώνη 8, δίπλα στην εφορία). Εργα Τέχνη̋, φθηνά σε τιµή, ακριβά σε αξία φιλοξενούνται την περίοδο των εορτών. 300 πίνακε̋ ζωγραφική̋, 39 νέοι δηµιουργοί µε φρέσκιε̋ δουλειέ̋ διαφόρων φιλοτεχνηµάτων, τεχνοτροπιών, στυλ και διαθεση̋. Νέοι δηµιουργοί, µεγάλα ...και σηµαντικά ονόµατα του αυριο καταθέτουν την Εικαστική του̋ πρόταση, µε ένα ευρύ φάσµα καλλιτεχνικών ρευµάτων, ώστε ο καθένα̋ σε πολλή οικονοµική τιµή να βρει το έργο που του ταιριάζει. Γιατί

η ζωγραφική και η εικαστική καλλιέργεια δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη. Η έκθεση θα λειτουργεί έω̋ και 10 Ιανουαρίου 2013 στο ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, Κολοκοτρώνη 8 (δίπλα στην εφορία) στην αίθουσα τέχνη̋ ΦΟΙΒΟΣ Ηµέρε̋ και ώρε̋ λειτουργία̋: ∆ευτέρα –Τρίτη – Τετάρτη – Πέµπτη - Παρασκευή: 9.00-14.00 & 17.30-21.00 Σάββατο & Κυριακή: 9.00-18.00 Επίσηµε̋ αργίε̋: κλειστά.


9

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Κοινωνική ευαισθησία µε… αποδείξει̋!

Σ

το πλαίσιο τη̋ κοινωνική̋ πρωτοβουλία̋ τη̋ Συνεταιριστική̋ Τράπεζα̋ Θεσσαλία̋, η οποία ξεκίνησε το 2010 σε συνεργασία µε το ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ολοκληρώθηκε η πρώτη δράση µα̋, που ήταν η αγορά ενό̋ λεωφορείου, τύπου mini bus µάρκα̋ Citroen, για τη µεταφορά των παιδιών µε ειδικέ̋ ανάγκε̋ του 1ου Ειδικού

Νηπιαγωγείου & ∆ηµοτικού Σχολείου του Νοµού Τρικάλων. Την Πέµπτη 20.12.2012 και ώρα 10.00, σε µια σεµνή τελετή, η οποία πραγµατοποιήθηκε µετά τι̋ Χριστουγεννιάτικε̋ εκδηλώσει̋ του Σχολείου, παραδόθηκε το ειδικό αυτοκίνητο. Εκ µέρου̋ τη̋ Τράπεζα̋ παρευρέθησαν

ο Πρόεδρο̋ κ. Λάππα̋ Αναστάσιο̋, µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Στελέχη τη̋ Τράπεζα̋, οι οποίοι παρέδωσαν στη ∆ιευθύντρια του Ειδικού Σχολείου, κα Γορδίου και το ∆ή-

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΙ ΜΠΛΕ ΣΤΟ ΑΕΡΙΝΟ Οι ΜΠΛΕ, το συγκρότηµα έκπληξη τη̋ δεκαετία̋ του ‘90, συνεχίζουν ακάθεκτοι τι̋ εµφανίσει̋ του̋ σε όλη την Ελλάδα. Πάνω από 15 χρόνια έχουν περάσει από τότε που οι ΜΠΛΕ εµφανίστηκαν στην ελληνική µουσική σκηνή, ανατρέποντα̋ τα µέχρι τότε δεδοµένα µε τον ιδιαίτερο ήχο του̋ και την µοναδική αισθητική του̋. Από το 1996 µέχρι και σήµερα δεν έχουν σταµατήσει να εντυπωσιάζουν, µε το αστείρευτο ταλέντο του̋, το ήθο̋ του̋ και την σκηνική του̋ παρουσία - αντάξια πολλών συγκροτηµάτων τη̋ διεθνού̋ µουσική̋ σκηνή̋. Εκατοντάδε̋ πετυχηµένε̋ συναυλίε̋, πολλά µουσικά βραβεία, χρυσά και πλατινένια albums και πολλά ραδιοφωνικά hits που όλοι έχουµε αγαπήσει, έχουν καθιερώσει πλέον του̋ ΜΠΛΕ ω̋ ένα από τα µεγαλύτερα ελληνικά συγκροτήµατα. Τα τραγούδια του̋ ‘Φοβάµαι’, ‘Νιώθω ενοχέ̋’, ‘Πιάνω φωτιά’, ‘Τον ίδιο το Θεό’, ‘Κόκκινο φιλί’, ‘∆ε Θέλω’, ‘Μια φορά κι ένα καιρό’ και πολλά άλλα, ακούγονται µε διαχρονική συνέχεια και οι εκρηκτικέ̋ του̋ εµφανίσει̋ καθηλώνουν και τον πιο απαιτητικό ακροατή. ΤΙΜΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 12 ευρω ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ 10 ευρω ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 697 4816991.

Ένα ραντεβού «απ’ τα παλιά» στην «Κεντρική Πλατεία»

Μια επετειακή συγκέντρωση όλων των θαµώνων, των dj, των σερβιτόρων, των µπάρµεν που διασκέδασαν και χόρεψαν και απόλαυσαν καλή ροκ µουσική. Ένα πάρτι ανάµνηση̋, ένα̋ φόρο̋ τιµή̋ στο ροκ µπαρ, που σηµάδεψε την πόλη, σε µια άλλη εποχή, τόσο µακρινή, τόσο κοντινή. Τα ακούσµατα θα είναι τα ίδια µε τότε, τα ποτά θα ρέουν όπω̋ τότε, το κέφι θα εξαρτηθεί από όλου̋ του̋ συµµετέχοντε̋ σε ένα χωρί̋ χρονικό όριο πάρτι. Ώρα έναρξη̋: Το βράδυ, γενικώ̋. Ώρα λήξη̋: Το άλλο πρωί, γενικώ̋. ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ. CMYK

µο Τρικκαίων το ειδικό όχηµα. Για την ολοκλήρωση τη̋ δράση̋ η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλία̋ ευχαριστεί το ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη καθώ̋

και όλου̋ του̋ φορεί̋ που συνέβαλαν στην πραγµατοποίηση και υλοποίηση αυτή̋ τη̋ πρωτοποριακή̋ πρωτοβουλία̋.


10

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Μετά την καταδίκη του Ζιώγκου, ο ∆ήµο̋ Φαρκαδόνα̋ και οι νέε̋ προοπτικέ̋ Του Χρήστου Σταµόπουλου Για χρόνια ολόκληρα οι Τρικαλινοί κουράστηκαν να διαβάζουν και να ενηµερώνονται απ’ τα αλλεπάλληλα δηµοσιεύµατα στον τοπικό τύπο για τα ατελείωτα σκάνδαλα τη̋ Οκταετία̋ Ζιώγκου, που υπήρξε ∆ήµαρχο̋ τη̋ «ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΚΑΝ∆ΑΛΩΝ» (όπω̋ έγινε ευρύτερα γνωστή η άµοιρη κωµόπολή µα̋). Ενώ εκατοντάδε̋ αντίτυπα από σχετικό βιβλιαράκι κυκλοφόρησαν στην Οιχαλία.

Λερναία Ύδρα σκανδάλων Μιλάµε για Λερναία Ύδρα σκανδάλων που το ένα δάγκωνε την ουρά του άλλου. Σκάνδαλα που καταβρόχθισαν περιβάλλον, δηµοτικέ̋ εκτάσει̋ και ελεύθερου̋ χώρου̋, δηµόσιο και φυσικό πλούτο, δικαιώµατα πολιτών, µνήµε̋, ιστορία, συνειδήσει̋, αξίε̋ και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σκάνδαλα που παρέκαµψαν το ίδιο το Σύνταγµα και του̋ νόµου̋ του κράτου̋! Όλα θυσία στον Μινώταυρο τη̋ κερδοσκοπία̋ και τον κοινωνικό εκβιασµό τη̋ δουλοφροσύνη̋. Επανειληµµένα οι Τρικαλινοί πολίτε̋ είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν στον τοπικό τύπο π.χ. για: - Το ξεπούληµα τη̋ δηµοτική̋ γη̋, αλλιώ̋ την παράνοµη παραχώρηση οικοπέδων, ακόµη και σε παρανόµω̋ µεταδηµοτευθέντε̋ (επιχειρηµατίε̋, καθηγητέ̋ πανεπιστηµίου! κ.λπ.) - Το µέγα σκάνδαλο µε τα ∆ηµοτικά Σφαγεία Οιχαλία̋ που τα εκµεταλλεύεται και πλουτίζει ιδιώτη̋ επιχειρηµατία̋ σε βάρο̋ του ∆ήµου (για χρόνια ούτε ευρώ δεν µπαίνει στο ταµείο του!) και του περιβάλλοντο̋. - Τη ληστεία του Νεοχωρίτη ποταµού που επί των ηµερών Ζιώγκου είχε ενταθεί. Η κοίτη του ιστορικού ποταµού (΄΄Κουράλιο̋΄΄, κατά τον Όµηρο) ΄΄ξεκοιλιάστηκε΄΄ στην κυριολεξία από του̋ παράνοµου̋ αµµολήπτε̋. - Τη φασιστική, και βέβαια παράνοµη και αντισυνταγµατική, απόφαση που προληπτικά και µέχρι το τέλο̋ τη̋ θητεία̋ Ζιώγκου(!) απαγόρευε δηµότη να παρευρίσκεται σε συνεδριάσει̋ του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, επειδή ασκούσε αυστηρή δηµόσια κριτική στον ∆ήµαρχο. Και πάµπολλα ακόµη σκάνδαλα (∆ΕΥΑΠΟ κ.λπ.) Ακόµη οι Τρικαλινοί αναγνώστε̋ επανειληµµένα διάβαζαν για ∆ηµοτικό Σύµβουλο που, κατηγορούµενο̋ σε αλυσίδα δικών για συκοφαντικέ̋ δυσφηµήσει̋, ψευδορκίε̋, ψευδεί̋ καταµηνύσει̋ κ.λπ.,

οµολόγησε στο ∆ικαστήριο ότι έλεγε ψέµατα και ζήτησε συγγνώµη, ενώ αργότερα κατέθετε ω̋ … µάρτυρα̋ υπεράσπιση̋ του ∆ηµάρχου! O tempora, o mores!

Το σκάνδαλο των µεταδηµοτεύσεων Εκείνο όµω̋ που ξεχώρισε απ’ όλα τα σκάνδαλα ήταν το πολιτικό σκάνδαλο των µεταδηµοτεύσεων. Περισσότερα από 300 άτοµα από κάθε γωνιά τη̋ χώρα̋ µεταδηµοτεύτηκαν στον ∆ήµο Οιχαλία̋, κατά την πρώτη θητεία Ζιώγκου! Μιλάµε – ίσω̋ όχι µόνο αναλογικά – για αριθµό ρεκόρ πανελληνίω̋! Ένα ολόκληρο … ΄΄Ζιωγκοχώρι΄΄ (!) πρστέθηκε στον ∆ήµο Οιχαλία̋, όπω̋ έγραψε εβδοµαδιαία εφηµερίδα. Ο Αθαν. Ζιώγκο̋, ω̋ ∆ήµαρχο̋ Οιχαλία̋, κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε γιατί συνέταξε και εξέδωσε δεκάδε̋ ψευδή επίσηµα δηµαρχιακά ντοκουµέντα, δηλαδή βεβαιώσει̋ και πιστοποιητικά, µε σφραγίδε̋ και υπογραφέ̋ του, για δήθεν ΄΄διετή και πλέον΄΄ κατοικία πολιτών στην Οιχαλία, για να του̋ κάνει δηµότε̋ τη̋. ∆ηλαδή δικάστηκε για το έγκληµα τη̋ ψευδού̋ βεβαίωση̋ κατ’ εξακολούθηση. Αλλιώ̋, διανοητική̋ πλαστογραφία̋, όπω̋ λέγεται στην νοµική επιστήµη. Ένα απ’ τα σοβαρότερα εγκλήµατα περί την υπηρεσία στον Ποινικό µα̋ Κώδικα. Για πολλέ̋ µάλιστα απ’ τι̋ παραπάνω βεβαιώσει̋ περί δήθεν ΄΄διετού̋ και πλέον΄΄ κατοικία̋ του υποψήφιου δηµότη ο ∆ήµαρχο̋ ΄΄στηρίχτηκε΄΄ σε υπεύθυνε̋ δηλώσει̋ µελών τη̋ ευρύτερη̋ ΄΄οικογένεια̋΄΄ του (δηλαδή γιου, ανεψιού, γαµβρού, συµπέθερου, εξαδέλφου, µικρανεψιού, γιου µικρανεψιού και πάει λέγοντα̋). Προσέτι υπήρχαν βεβαιώσει̋ µε ηµεροµηνία έκδοση̋ εκ των υστέρων, δηλαδή αφού είχε επιληφθεί του µεγάλου σκανδάλου η αρµόδια εισαγγελική αρχή, και χωρί̋ αριθµό πρωτοκόλλου! Πράγµατα πρωτόφαντα για επίσηµα δηµόσια έγγραφα. Η σωρεία (δεκάδε̋) των ψευδών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών σηµαίνει ότι δεκάδε̋ φορέ̋ τελέστηκε το έγκληµα τη̋ ψευδού̋ βεβαίωση̋ και προσεβλήθη το ιδιαίτερο καθήκον εµπιστοσύνη̋ του ∆ηµάρχου. Ενώ αντίστοιχα επλήγη η δηµόσια πίστη των εγγράφων του ∆ήµου. Επειδή δεν πρόκειται για 1,2,3 ή 5 ψευδεί̋ βεβαιώσει̋ και πιστοποιητικά, αλλά για δεκάδε̋, είναι λογικό κάθε απλό̋ και νοµοταγή̋ πολίτη̋ να σοκάρεται και να διερωτάται: µα! οι νόµοι δεν ισχύουν για του̋ ισχυρού̋; Ταυτόχρονα,

είναι γνωστή η αρχαία ρήση πω̋ «η εξουσία διαφθείρει. Η απόλυτη εξουσία διαφθείρει απόλυτα».

Έκπτωτο̋ Η περυσινή πρωτόδικη καταδίκη Ζιώγκου λόγω δόλου σε 18 µήνε̋ φυλακή από το Τριµελέ̋ Εφετείο Λάρισα̋ είχε ω̋ αποτέλεσµα να κηρυχθεί έκπτωτο̋ από δηµοτικό̋ σύµβουλο̋ στον ∆ήµο Φαρκαδόνα̋, όπου ήταν αρχηγό̋ τη̋ αξιωµατική̋ αντιπολίτευση̋. Η πρόσφατη, µετά από τριήµερη ακροαµατική διαδικασία, απόφαση του Πενταµελού̋ Εφετείου Λάρισα̋ τον καταδίκασε τελεσίδικα σε 16 µήνε̋ φυλακή και η έκπτωσή του από τα δηµοτικά αξιώµατα παρέµεινε. Η παρουσία στο Πενταµελέ̋ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου τη̋ κυβερνητική̋ Ν∆ ω̋ συνηγόρου υπεράσπιση̋ και του κυβερνητικού ∆ηµάρχου Λάρισα̋ ω̋ µάρτυρα υπεράσπιση̋ του κατηγορουµένου κ. Ζιώγκου έδωσαν εξ αντικειµένου ιδιαίτερο πολιτικό χρώµα στην πολύκροτη δίκη. Οι πράξει̋ όµω̋ για τι̋ οποίε̋ κατηγορούνταν ήταν και κρίθηκαν τελεσίδικα ω̋ καραµπινάτα ποινικά αδικήµατα. Και όπω̋ προείπαµε, πρόκειται για ποτάµι ψευδών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, που έγιναν «µε δόλο». Τούτο το τεράστιο σκάνδαλο τη̋ σωρεία̋ των ψευδών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών για µεταδηµότευση στον πρώην ∆ήµο Οιχαλία̋, που αποκαλύφθηκε πλέον και απονεµήθηκε η δικαιοσύνη, είναι απ’ τα µεγαλύτερα στον χώρο τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋. Η δε δίκη δίκαια χαρακτηρίστηκε στον τοπικό µα̋ τύπο ω̋ «η δίκη τη̋ δεκαετία̋».

Μεγάλη πολιτική σηµασία Η αποκάλυψη του σκανδάλου και η απονοµή τη̋ δικαιοσύνη̋ έχει µεγάλη πολιτική σηµασία, η οποία γίνεται ακόµη µεγαλύτερη, αν σκεφτούµε τι̋ αντίξοε̋ συνθήκε̋ µέσα στην οποία επιτεύχθηκε, αφού απέναντί µα̋ είχαµε όλο το σάπιο πολιτικό σύστηµα, που, όταν απειλείται, ενώνεται και αµύνεται µε κάθε µέσο! Πιο συγκεκριµένα: - Ο ΄΄Καλλικρατικό̋΄΄ ∆ήµο̋ Φαρκαδόνα̋, διάδοχο̋ του ∆ήµου Οιχαλία̋ και αµέσω̋ παθών – ζηµιωθεί̋ απ’ τι̋ αξιόποινε̋ πράξει̋ του κ. Ζιώγκου, αρνήθηκε να δηλώσει παράσταση πολιτική̋ αγωγή̋ στη δίκη!! Αυτό έγινε µε κατά πλειοψηφία 4-3 απόφαση τη̋ Οικονοµική̋ Επιτροπή̋ του ∆ήµου. Οι δύο πρώην ∆ήµαρχοι, Φαρκαδόνα̋ και Πελινναίων, συντάχθηκαν αναφανδόν και ψήφισαν µαζί µε τον ίδιο τον κατηγορούµενο, τον κ. Ζιώγκο! Πρόκειται ολοφάνερα για ενέργεια συγκάλυψη̋ και … αλληλεγγύη̋(!), κόντρα στα αληθινά συµφέροντα του ∆ήµου και τη̋ αλήθεια̋. - Η ανικανότητα τη̋ σηµερινή̋ ∆ηµοτική̋ Αρχή̋ Φαρκαδόνα̋, που εγκλωβισµένη και η ίδια στο καταρρέον πολιτικό σύστηµα τη̋ χώρα̋, αδυνατούσε, παρά την όποια επιθυµία του ∆ηµάρχου να απονεµηθεί δικαιοσύνη, να στηρίξει σοβαρά τον πολύχρονο σκληρό αγώνα, τόσο σε δικαστικό, όσο και κοινωνικο-πολιτικό επίπεδο. - Ο µύθο̋ ότι ο Ζιώγκο̋ είναι «αήττητο̋» και πω̋ «κανένα̋ δεν µπορεί να τα βάλει µαζί του». Ένα̋ ΄΄µύθο̋΄΄ πολύ εδραιωµένο̋ στην Οιχαλία (ίσω̋ και όχι µόνο). Υπάρχουν πολλοί ακόµη και σήµε-

ρα στην Οιχαλία που δεν µπορούν να πιστέψουν ότι ο κ. Ζιώγκο̋ καταδικάστηκε τελεσίδικα, τέθηκε σε αργία και «πήγε σπίτι του». Βέβαια υπάρχουν και οι άλλοι που είναι οι περισσότεροι, όχι µόνο στην Οιχαλία, αλλά και ευρύτερα στον Νοµό Τρικάλων, που δεν κρύβουν τη χαρά και ικανοποίηση του̋ γιατί ο παραπάνω µύθο̋ κατέπεσε µε γδούπο και αποδείχθηκε πω̋ «ουδεί̋ υπεράνω του Νόµου», όταν η µάχη για το δίκιο και την αλήθεια δίνεται µε πείσµα και µαχητικότητα µέχρι̋ εσχάτων. Η καταδίκη του Ζιώγκου, µ’ άλλα λόγια, έδειξε ότι δεν είναι µοιραίο η Ελληνική ∆ικαιοσύνη να καταδικάζει µόνο φουκαράδε̋ Έλληνε̋, τοξικοµανεί̋, µικροκλεφτρόνια και αλλοδαπού̋. Ήρθε η ώρα να πυκνώσουν τα εδώλια των κατηγορουµένων από επίορκου̋ πολιτικού̋ που για δεκαετίε̋ έκαναν πάρτι σε βάρο̋ του λαού και τη̋ χώρα̋. Άνθρωποι αµετανόητοι που επιµένουν ακόµα να θέλουν να µα̋ κυβερνούν, όταν έχουν διαλύσει το σύµπαν και µε τι̋ πολιτικέ̋ του̋ βυθίζουν τον ελληνικό λαό στην ανεργία, τη φτώχεια, την εξαθλίωση, την πείνα και τον θάνατο.

Μπορεί ο Ζιώγκο̋ να τελείωσε πολιτικά, η πολιτική του όµω̋ δεν τελείωσε ακόµη Η Οκταετία Ζιώγκου (2002-2010) συµβολίζει µια ολόκληρη πολιτική αντίληψη και πρακτική. Πρόκειται για σκληρή νεοφιλελεύθερη καπιταλιστική πολιτική που συρρικνώνει και λεηλατεί τα δηµόσια αγαθά και τον δηµόσιο πλούτο, ξεπουλά στου̋ ιδιώτε̋ ό, τι βρει µπροστά τη̋, καταστρέφει το περιβάλλον, πλήττει βάναυσα τα δηµοκρατικά δικαιώµατα των πολιτών και ασελγεί σε βάρο̋ τη̋ δηµοκρατία̋ και του Συντάγµατο̋, µέσα σε καθεστώ̋ αδιαφάνεια̋, διαπλοκή̋, φαυλότητα̋, αυταρχισµού και εξανδραποδισµού του πολίτη που τον θέλει φοβισµένο και υποχείριο. Η Οκταετία Ζιώγκου αποτέλεσε κοµµάτι αναπόσπαστο – και µάλιστα απ’ τι̋ απεχθέστερε̋ εκδοχέ̋ του – του σάπιου πολιτικού συστήµατο̋ τη̋ χώρα̋, το οποίο λεηλάτησε τη χώρα και λήστεψε τον λαό.

Για να σβήσει η βαρειά πολιτική κληρονοµιά Ζιώγκου, δεν αρκεί η αποστρατεία του ίδιου. Μαζί του πρέπει να αποστρατευθούν, µε του̋ αγώνε̋ και την ψήφο του λαού, οι άµεσοι συνεργάτε̋ του και όσοι τον συγκάλυπταν ή συνέπλεαν µαζί του. Γενικότερα, πρέπει να υποχρεώσουµε σε απόσυρση όλο το παλιό πολιτικό προσωπικό, που τόσο έβλαψε τον τόπο µα̋. Κανένα̋ φόβο̋ και κανένα̋ «σεβασµό̋» απέναντί του̋. Είναι όλοι έκθετοι και πολιτικά ανίσχυροι. Ειδικά σήµερα! Χρειαζόµαστε νέε̋ ιδέε̋ και νέε̋ πολιτικέ̋ προτάσει̋, µε νέα πρόσωπα και τη νεολαία µπροστά. Μόνο έτσι, µε ενεργού̋ πολίτε̋, συλλογικέ̋ και δηµοκρατικέ̋ διαδικασίε̋ κι ένα πρόγραµµα ριζοσπαστικό για όλο τον λαό, θα βάλουµε τέλο̋ στι̋ καταστροφικέ̋ πολιτικέ̋ τύπου Οκταετία̋ Ζιώγκου.

Λήψη άµεσων µέτρων Μπορεί ο ∆ήµο̋ Φαρκαδόνα̋ σήµερα να είναι παράλυση και να µην λειτουργεί τίποτα σωστά, µε πρώτο θύµα του̋ πολίτε̋ και τι̋ ανάγκε̋ του̋. Ωστόσο, ανάµεσα στα κατεπείγοντα µέτρα που πρέπει να ληφθούν στον ∆ήµο, µπορούν να συµπεριληφθούν και τα παρακάτω: - Άµεση διαγραφή των παραπάνω δεκάδων ψευδών βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, για ν’ απαλλαγούν επιτέλου̋ τα βιβλία του ∆ήµου απ’ αυτό το αίσχο̋. Για να παύσουν να παράγονται παραπλανητικέ̋ έννοµε̋ συνέπειε̋, αφού τα δηµόσια έγγραφα έχουν «πλήρη αποδεικτική ισχύ έναντι όλων». - Να διοργανωθεί ειδική τελετή – εκδήλωση, χάριν δηµοκρατικού παραδειγµατισµού και διδαχή̋ για του̋ νέου̋, για να τιµηθεί ο θαρραλέο̋ ηλικιωµένο̋ δηµότη̋ που µε τι̋ δύο φασιστικέ̋, παράνοµε̋ και αντισυνταγµατικέ̋ αποφάσει̋ του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Οιχαλία̋ διώχτηκε απ’ το ∆ηµαρχείο µέχρι το τέλο̋ τη̋ θητεία̋ Ζιώγκου. Να διαγραφούν απ’ τα βιβλία του ∆ήµου αυτέ̋ οι επαίσχυντε̋ αποφάσει̋. - Να αποκαλυφθούν εδώ και τώρα όλα τα σκάνδαλα τη̋ 8ετία̋ Ζιώγκου, µε

πρώτο το σκάνδαλο των Σφαγείων. Συγχρόνω̋ να πεταχτούν στη σέντρα και να στιγµατιστούν όσοι, είτε απ’ του̋ αντιπάλου̋ είτε ενδεχοµένω̋ και απ’ του̋ συνεργάτε̋ του νυν ∆ηµάρχου, δύο χρόνια τώρα συγκαλύπτουν το µέγα αυτό σκάνδαλο τη̋ εποχή̋ Ζιώγκου. - Αναπροσανατολισµό̋ 180 µοιρών τη̋ µέχρι τώρα αντιλἀκή̋ µνηµονιακή̋ και κακοδιαχειριστική̋ πολιτική̋ τη̋ ∆ηµοτική̋ Αρχή̋ Φαρκαδόνα̋. Επειδή αυτό φαίνεται δύσκολο, πρέπει οι ίδιοι οι πολίτε̋ των 18 χωριών µε µια οργανωµένη λἀκή παρουσία σ’ όλα τα µέτωπα να πάρουν τι̋ τύχε̋ του τόπου και των ζωών του̋ στα ίδια του̋ τα χέρια. ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ – ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ! Υ.Γ. 1: Ουδέποτε ακούσαµε τον κ. Ζιώγκο να δείχνει µετανοηµένο̋ και να ζητεί συγγνώµη απ’ του̋ συνδηµότε̋ του για τα παραπάνω δεκάδε̋ ψευδή υπηρεσιακά ντοκουµέντα που κατάρτισε και εξέδωσε ή για οποιοδήποτε άλλο απ’ τα διάσηµα σκάνδαλα τη̋ θητεία̋ του. Αντίθετα, µάθαµε από τρικαλινή εφηµερίδα πω̋ ο τελεσίδικα καταδικασµένο̋ κ. Ζιώγκο̋ σκοπεύει να προσφύγει στον Άρειο Πάγο … «για να δικαιωθεί»! ΝΟΜΙΚΑ βέβαια, ο κάθε καταδικασµένο̋ Έλληνα̋ έχει αναφαίρετο δικαίωµα να προσφύγει στον Άρειο Πάγο ή και στα Ευρωπἀκά ∆ικαστήρια ακόµη. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ όµω̋, µήπω̋ είναι πρόκληση να ζητεί «δικαίωση», όταν πρόκειται για καραµπινάτε̋ ψευδεί̋ βεβαιώσει̋ και πιστοποιητικά, πλήρω̋ αποδειγµένα; Υ.Γ. 2: Προσωπικά δεν θα είχα καµιά αντιπαλότητα µε τον κ. Ζιώγκο. ∆εν µπορούσα όµω̋ να βλέπω να βασιλεύει ένα καθεστώ̋ γενικευµένη̋ ανοµία̋ στον τόπο που γεννήθηκα και µεγάλωσα. Γι’ αυτό, ω̋ δικηγόρο̋ και ω̋ ενεργό̋ πολίτη̋, αφιέρωσα πολύ χρόνο και κόπο τα τελευταία έξι χρόνια για να λάµψει η αλήθεια και να απονεµηθεί η δικαιοσύνη, όρο̋ απαραίτητο̋ για ν’ ανοίξουν νέε̋ προοπτικέ̋ για τη δηµοκρατία και την προκοπή στον τόπο µα̋.


11

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΤΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Μαγική Χριστουγεννιάτικη Γιορτή Στι̋ 26/1/2013 ο µεγάλο̋ ετήσιο̋ χορό̋ Χθε̋, στι̋ 6 το απόγευµα, πραγµατοποιήθηκε µια όµορφη και ζεστή εκδήλωση στην αίθουσα του Συλλόγου Αργιθεατών Ν. Τρικάλων (Βαλαωρίτου 16). Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να γίνει γιορτή – προσφορά για τα Αργιθεατόπουλα. Στην δύσκολη χρονική περίοδο που περνάει η χώρα µα̋ και στην δύσκολη κατάσταση που βρίσκονται οι οικογένειε̋ πρέπει όλοι µα̋ να δουλέψουµε ακόµη περισσότερο για να προσφέρουµε στα τέκνα του̋ αγάπη και να του̋ περάσουµε το µήνυµα τη̋ αισιοδοξία̋ και τη̋ αλληλεγγύη̋.

Από πολύ νωρί̋ τα παιδιά κατέκλυσαν την αίθουσα του Συλλόγου και εντυπωσιάσθηκαν από το πανέµορφο χριστουγεννιάτικο σκηνικό, την

µη οµιλία από τον κ. Βασίλειο Μαναό, αντιπρόεδρο του Συλλόγου, µε θέµα «Το νόηµα των Χριστουγέννων». Η συµµετοχή των παιδιών στην γιορτή, µε τα ποιήµατα, τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, τα κάλαντα και τον ερχοµό του Ἀ Βασίλη µάγεψε του̋ παρόντε̋ και του̋ µύησε σ’ ένα άκρω̋ χριστουγεννιάτικο κι εορταστικό κλίµα. Η πρόεδρο̋ του Συλλόγου κα. Έλλη Τσιρογιάννη επικέντρωσε την προσοχή τη̋ στην σηµαντικότητα τη̋ εκδήλωση̋ και ευχήθηκε σε όλου̋ καλέ̋ γιορτέ̋ κι ένα δηµιουργικό και γεµάτο αγάπη Νέο Έτο̋. Ο Σύλλογο̋ Αργιθεατών προετοιµάζεται για τη νέα του εκδήλωση και δη τον ετήσιο χορό, το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013, στο κέντρο “MEMORIALS HALL” (πρώην “Αναµνήσει̋”). Στον σύντοµο χαιρετισµό του ο πατήρ Αθανάσιο̋ Νιώρα̋, ο µεγάλο̋ χορηγό̋ τη̋ εκδήλωση̋, αναφέρθηκε στο νόηµα των Χριστουγέννων, στην αγάπη και την αλληλεγγύη που πρέπει να δείχνουµε απέναντι στου̋ συνανθρώπου̋, που πονούν κι έχουν ανάγκη. Συνδιοργανωτή̋ τη̋ χθεσινοβραδινή̋ συνάθροιση̋, η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, την οποίαν ο Σύλλογο̋ ευχαριστεί θερµά, όπω̋ και την Εταιρεία Κλιάφα για την διάθεση των αναψυκτικών.

προσωπάκια του̋. Μέσα από τα παιδικά µάτια µπορούµε να αντλούµε δύναµη και να συνεχίζουµε για ένα καλύτερο αύριο.

Από το «κόµµα» τη̋ κοινωνική̋ αλληλεγγύη̋

(Χριστού) ΓΕΝΝΑ νέα̋ ελπίδα̋!

γιορτινή διακόσµηση και την επίσκεψη του Ἀ Βασίλη, που µοίρασε δωράκια και είδε συγκινηµένο̋ έκδηλη τη χαρά στα

Η όµορφη, χαρούµενη εκδήλωση άρχισε µε το τροπάριο «Η Γέννησή Σου Χριστέ ο Θεό̋ ηµών». Ακολούθησε σύντο-

-Οι πολίτε̋, παρά την τριετή λιτότητα και αφαίµαξη των εισοδηµάτων του̋, γυρίζουν την πλάτη στη µιζέρια και την εσωστρέφεια και ανοίγονται στον διπλανό του̋, αυτόν που υποφέρει περισσότερο, δίνοντα̋ από το υστέρηµά του̋! -Ένα γιορτινό πέπλο απλώθηκε πάνω από τα Τρίκαλα τι̋ τελευταίε̋ ηµέρε̋ σκεπάζοντα̋, έστω προσωρινά, τα όποια προβλήµατα Το «πνεύµα των Χριστουγέννων» εξακολουθεί να οδηγεί του̋ πολίτε̋, παρά τι̋…φιλότιµε̋ προσπάθειε̋ των πολιτικών να του̋ βυθίσουν στη µιζέρια και την απελπισία. Τι̋ τελευταίε̋ ηµέρε̋, ειδικά στα Τρίκαλα που γίνονται για δεύτερη χρονιά φέτο̋ ο πιο «γλυκό̋» και γιορτινό̋ Χριστουγεννιάτικο̋ προορισµό̋, η χαρά, η κοινωνικότητα και κυρίω̋ η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ µεταξύ των απλών ανθρώπων επιστρέφουν και δηµιουργούν ένα

κλίµα ανάταση̋, αισιοδοξία̋, ελπίδα̋. ∆εκάδε̋ εκδηλώσει̋ γίνονται κάθε ηµέρα, κυρίω̋ από µαθητέ̋ και µικρά παιδιά ενώ δε λείπουν και οι πράξει̋ αγάπη̋ και προσφορά̋ προ̋ του̋ µη έχοντε̋ και πάσχοντε̋ συνανθρώπου̋ µα̋. Στην ελπίδα που (Χριστου) ΓΕΝΝΑ αυτή η στάση των καθηµερινών ανθρώπων είναι αφιερωµένη η σηµερινή έκδοση του «διαλόγου» στην οποία προσπαθήσαµε να καταγράψουµε όσο περισσότερε̋ γιορτινέ̋ εκδηλώσει̋ και πράξει̋ κοινωνική̋ αλληλεγγύη̋ µπορέσαµε… Υ.Γ. Συγκλονιστική ήταν, σε επίπεδο χώρα̋, η ανταπόκριση των απλών πολιτών τη̋ Αθήνα̋ που έσπευσαν χθε̋ να προσφέρουν τόνου̋ από τρόφιµα και ρουχισµό, από το υστέρηµά του̋, σε σχετική πρόσκληση του ∆ήµου Αθηναίων. ∆.Κ.

Πάνε … «ΤΡΟΙΚΑ» απόφοιτοι του 2ου Λυκείου Τρικάλων Συνάντηση διοργανώνουν οι απόφοιτοι του 1985 του 2ου Λυκείου Τρικάλων, µια συνάντηση που θα γίνει στην ντίσκο-ΤΡΟΙΚΑ την ερχόµενη Πέµπτη 27 ∆εκεµβρίου. Πληροφορίε̋ για την συνάντηση, δίνονται στο τηλέφωνο 6978722390.


12

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Στην γειτονική Βουλγαρία

Η εκδροµή του 3ου ΓΕΛ Τρικάλων Την Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου ξεκινήσαµε δύο πούλµαν µε του̋ µαθητέ̋ τη̋ τρίτη̋ τάξη̋ του 3ου ΓΕΛ Τρικάλων για την πενθήµερη εκδροµή µα̋ στη γειτονική Βουλγαρία. Παρά του̋ κατ'αρχήν φόβου̋ µα̋, ότι η Βουλγαρία ίσω̋ δεν θα ήταν µια από τι̋ πιο εντυπωσιακέ̋ χώρε̋, τελικά αυτό που ζήσαµε εκεί ήταν υπεραρκετό για να µα̋ κάνει να αλλάξουµε εντελώ̋ γνώµη. Από τη στιγµή που περάσαµε τα σύνορα Ελλάδα̋- Βουλγαρία̋, ολοένα και περισσότερα τοπία και εικόνε̋ µα̋ εντυπωσίαζαν και τυπώνονταν ανεξίτηλα στο νου µα̋! Η πρώτη µα̋ επίσκεψη, αµέσω̋ µετά τα σύ-

νορα, ήταν στο παλιό ελληνικό χωριό "Μελένικο" τη̋ Βουλγαρία̋ και ήταν πραγµατικά πολύ ενδιαφέρουσα, καθώ̋ το Μελένικο (Melnik) είναι ένα πολύ ζεστό χωριό γεµάτο γραφικά κτίσµατα, µικρά µαγαζιά και ξενώνε̋. Είδαµε χιονισµένε̋ τι̋ υπέροχε̋ φυσικέ̋ πυραµίδε̋ του, πόλο έλξη̋ για του̋ τουρίστε̋, και αγοράσαµε τα ξακουστά κρασιά του, που για αιώνε̋ παράγονται εκεί. Ακολούθησε το απόγευµα η άφιξή µα̋ στην

πόλη του Μπάνσκο, που ήταν και αυτή µια µοναδική εµπειρία, καθώ̋ το Μπάνσκο αποτελεί µία από τι̋ οµορφε̋ και τουριστικέ̋ πόλει̋ τη̋ Βουλγαρία̋! Το Μπάνσκο, πόλη γνωστή για το χιονοδροµικό του κέντρο, έτσι όπω̋ το αντικρίσαµε ήταν µια γραφική πόλη γεµάτη χιονισµένα τοπία αλλά και αµέτρητου̋ ξενώνε̋, που διαθέτει για την όσο το δυνατό καλύτερη διαµονή των επισκεπτών τη̋ σε αυτή! Η περιήγησή µα̋ σε αυτή την υπέροχη πόλη, θύµιζε όπω̋ το παραλλήλισαν πολλοί από του̋ συµµαθητέ̋ µου µια βόλτα στο γνωστό χωριό "Ελάτη", αλλά διέφερε σε µεγάλο βαθµό ω̋ προ̋ το µέγεθο̋ και την εξέλιξή τη̋! Ένα από τα πιο παράξενα και πρωτάκουστα για εµά̋ του̋ Έλληνε̋ φαινόµενο είναι το γεγονό̋ πω̋ τα σπίτια και όλα τα κτίρια τη̋ Βουλγαρία̋ παλιά και καινούργια δεν διέθεταν παντζούρια, φαινόµενο που όπω̋ οι καθηγητέ̋ µα̋, µα̋ εξήγησαν, είναι σύνηθε̋ σε πολλέ̋ ευρωπἀκέ̋ πόλει̋. Κατά τη διάρκεια τη̋ πρώτη̋ κιόλα̋ ηµέρα̋ είχαµε εξερευνήσει την πόλη µε περίπατο στου̋ χιονισµένου̋ δρόµου̋ τη̋, µε υπερβολικά χαµηλή θερµοκρασία, που όµω̋ δεν µα̋ εµπόδισε σε τίποτα αφού το κρύο εκεί είναι όπω̋ το λένε “χοντρό”. Την επόµενη µέρα περπατήσαµε µε τα πόδια µέχρι το σταθµό του τρένου τη̋ πόλη̋, για να κάνουµε την περίφηµη σιδηροδροµική διαδροµή στι̋ χιονισµένε̋ βουνοκορφέ̋ πάνω στι̋ ράγε̋ των 76cm! Η διαδροµή αυτή διήρκησε περίπου 5 ώρε̋, και στο διάβα µα̋ δρασκελίσαµε τα βουνά από το Πιρίν µέχρι τη Ροδόπη και περάσαµε µέσα από απέραντα δάση µε χιονισµένα έλατα, και µεγάλα κάτασπρα λιβάδια στολισµένα µε γραφικά Ποµακοχώρια. Περάσαµε από την ορεινή πόλη Βέλιγκραντ µε τι̋ θερµέ̋ πηγέ̋ τη̋, και τελικά φτάσαµε στο Σεπτέµβρη, από όπου στη συνέχεια οδηγηθήκαµε µε τα πούλµαν στην Φιλιππούπολη. Από τη σχετικά λοιπόν µικρή πόλη του Μπάνσκο µε τα γραφικά τη̋ τοπία, µεταφερθήκαµε πλέον σε έναν τελείω̋ διαφορετικό τόπο µε άλλη

πια "κοσµοπολίτικη" θα λέγαµε ανάπτυξη. Πρόκειται για µία όµορφη πόλη µε µεγάλα πολυτελή ξενοδοχεία, σε ένα από τα οποία είχαµε την τύχη να µείνουµε και εµεί̋, καθώ̋ και µια ευρεία ποικιλία εµπορικών κέντρων και καταστηµάτων που εξυπηρετούν τι̋ ανάγκε̋ των κατοίκων και των επισκεπτών τη̋. Μετά την επίση̋ µία̋ βραδιά̋ διαµονή µα̋ στην πόλη, την τρίτη µέρα κάναµε περιήγησή στο Βαρούσι δηλαδή στην παλιά πόλη τη̋ Φιλιππούπολη̋ (το Plovdiv)! Εκεί γνωρίσαµε µία πανέµορφη συνοικία, γεµάτη φαντασµαγορικά κτίσµατα, τα οποία ήταν, από κάθε άποψη, εξαιρετική̋ αρχιτεκτονική̋! Έχουν αποτυπωθεί αµέτρητε̋ εικόνε̋ τόσο από του̋ µαθητέ̋ όσο και από του̋ καθηγητέ̋, που απεικονίζουν τα πανέµορφα κτίρια, που σπάνια στη ζωή σου αντικρίζει̋ και που επίση̋ σπάνια ένα̋ λαό̋ καταφέρνει να συντηρήσει. Τα περισσότερα από τα κτίρια αυτά ήταν κάποτε ιδιοκτησίε̋ πλούσιων Ελλήνων εµπόρων τη̋ παλιά̋ εποχή̋! Η παλιά αυτή πόλη χαρακτηρίζεται σήµερα από την UNESCO ω̋ µνηµείο τη̋ παγκόσµια̋ πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋. Εκεί επισκεφθήκαµε την εκκλησία των Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη̋ καθώ̋ και το Ρωµἀκό θέατρο. Το απόγευµα πια, µαζί µε τι̋ αποσκευέ̋ µα̋ βρισκόµασταν στο δρόµο για την πρωτεύουσα τη̋ Βουλγαρία̋ τη Σόφια, και το ίδιο βράδυ πραγµατοποιήθηκε η έξοδό̋ µα̋ σε µία παραδοσιακή Βουλγάρικη ταβέρνα µε φολκλορικό καλιτεχνικό πρόγραµµα! Οι ιδιοκτήτε̋ του µαγαζιού είχαν φροντίσει να µα̋ παρουσιάσουν ένα υπέροχο χορευτικό πρόγραµµα σαν καλωσόρισµα στον τόπο του̋! Οι χορευτέ̋ δεν παρέλειψαν να µα̋ παρακινήσουν και να µα̋ κάνουν να συµµετέχουµε στα δικά του̋ ήθη και έθιµα µέσω των χορών. Βούλγαροι και Έλληνε̋ φάνηκε να ενώνονται εκείνη τη βραδιά, καθώ̋ ανακατεµένοι χόρευαν µαζί ξεπερνώντα̋ τα σύνορά του̋! Την τέταρτη µέρα κάναµε µία µικρή ξενάγηση στο κέντρο τη̋ Σόφια̋, όπου εντυπωσιακά ήταν τα επιβλητικά κτήρια τη̋ πόλη̋. Επισκεφθήκαµε το αρχαιολογικό µουσείο και το θαυ-

µάσιο µουσείο φυσική̋ ιστορία̋, για να εισβάλουµε στη συνέχεια στο χώρο τη̋ Ρώσικη̋ εκκλησία̋, µε του̋ χρυσού̋ τρούλου̋! Η ξενάγησή µα̋ ολοκληρώθηκε µε την επίσκεψή µα̋ στον εντυπωσιακό ναό του Αλεξάντερ Νιέφσκι. Το απόγευµα τη̋ ίδια̋ ηµέρα̋ αφιερώθηκε για την επίσκεψη σε ένα πολυκατάστηµα έτσι ώστε να κάνουµε και τα απαραίτητα ψώνια µα̋! Η τελευταία µέρα, η πέµπτη µέρα τη̋ εκδροµή̋ µα̋, χαρακτηρίστηκε ω̋ "το ταξίδι τη̋ επιστροφή̋". Η τελευταία µα̋ επίσκεψη ήταν στο µοναστήρι τη̋ Ρίλα, µνηµείο και αυτό τη̋ παγκόσµια̋ πολιτιστική̋ κληρονοµιά̋, µε τα εντυπωσιακά του κελιά και το θαυµάσιο καθολικό, δηλαδή τον κεντρικό του ναό. Κάπου εδώ λοιπόν και αφού οι φωτογραφικέ̋ µα̋ µηχανέ̋, αλλά και οι ψυχέ̋ µα̋ είχαν γεµίσει µε ωραίε̋ εικόνε̋, ολοκληρώθηκε η περιήγησή µα̋ στη γειτονική µα̋ χώρα και µετά από λίγο περάσαµε πια και τα σύνορα τη̋ Βουλγαρία̋! Η πενθήµερη αυτή εκδροµή αποτέλεσε, κατά γενική παραδοχή, µία θαυµάσια εµπειρία, τόσο για του̋ µαθητέ̋ του σχολείου µα̋, όσο και για του̋ καθηγητέ̋ µα̋. Η Βουλγαρία, είναι µία χώρα µε τα δικά τη̋ ξεχωριστά χαρακτηριστικά και αξίζει αναµφίβολα ο οποιοσδήποτε να την επισκεφθεί και να γνωρίσει τι̋ φανερέ̋ αλλά και τι̋ κρυφέ̋ τη̋ οµορφιέ̋! Kαραδήµα ∆ήµητρα µαθήτρια τη̋ Γ’ τάξη̋ του 3ου ΓΕΛ Τρικάλων «Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ»

Το «Άνθο̋ του γιαλού»… στα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά» έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη «Άνθο̋ του γιαλού». Ο Αλέξανδρο̋ Παπαδιαµάντη̋ (1851-1911) συνέγραψε το παραπάνω διήγηµα το 1906. Σύµφωνα µε τη λἀκή αντίληψη, µερικοί άνθρωποι διαθέτουν µια µυστική δύναµη που του̋ κάνει να βλέπουν τον αόρατο κόσµο των εξωτικών και τι̋ νεράιδε̋. Είναι οι λεγόµενοι αλαφρο˙σκιωτοι. Οι αλαφρο˙σκιωτοι µπορούν ακόµη να ακούν

Μια όµορφη χριστουγεννιάτικη γιορτή πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 21 ∆εκεµβρίου 2012 στα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά» ενόψει των άγιων ηµερών τη̋ γέννηση̋ του Θεανθρώπου. Οι µαθητέ̋ και οι µαθήτριε̋ τη̋ γ΄ Γυµνασίου και τη̋ Α΄ Λυκείου που συµµετέχουν στην οµάδα Θεάτρου του Σχολείου ετοίµασαν για του̋ συµµαθητέ̋ του̋ µια παράσταση βασισµένη το

µουσικού̋ ήχου̋ και να βλέπουν αντικείµενα και φαινόµενα απρόσιτα στι̋ αισθήσει̋ των κοινών ανθρώπων. Στο διήγηµα αυτό τέτοιο̋ αλαφρο˙σκιωτο̋ είναι ο Μάνο̋ του Κορωνιού, ο οποίο̋ έβλεπε ένα παράξενο φω̋ να φέγγει στο πέλαγο̋. Με αφορµή τη µυστηριώδη αυτή λάµψη ξετυλίγεται µια όµορφη και συνάµα µελαγχολική ιστορία ανάµεσα στη Λουλούδω και το βασιλόπουλο παραµονέ̋ Χριστουγέννων. Αυτό το εξαιρετικό έργο του Παπαδιαµάντη παρουσίασε η θεατρική οµάδα του Σχολείου. Το ρόλο του αλαφρο˙σκιωτου υποδύθηκε ο µαθητή̋ τη̋ Α΄ Λυκείου Σπύρο̋ Ντόγκα̋. Στη θεατρική οµάδα συµµετείχαν οι µαθήτριε̋: ∆ήµητρα Αγγελάκη, Ελευθερία Αργυρίου, Αφροδίτη Κολώνα, Πατρίτσια Μάνια, Γεωργιάνα Μακράκη, Βίκυ Πατουλιώτη, Μάχη Ρούσινου, Τζορτζίνα Σακελαρίου, Χαρά Σιµορέλη. Υπεύθυνη τη̋ θεατρική̋ διδασκαλία̋ τη̋ παράσταση̋ ήταν η Βίκυ Ιακωβάκη.

24310

Σ’ αυτήν συµµετείχαν οι µαθήτριε̋ του Γυµνασίου τη̋ οµάδα̋ σύγχρονου χορού: Αµπράζη Ελένη, Λουίζα Ζουρνατζή, Λόρα Κανναβού, Ευαγγελία Καραθανάση, Κωνσταντίνα Ντάλλα, Μένη Μάλαµα, Μάρα Χατζηπαρασίδη. Υπεύθυνη τη̋ χορογραφία̋ ήταν η Μαρία Γαδετσάκη. Η συνεργάτιδα του Σχολείου Σίµου Αργυρούλα ήταν υπεύθυνη για την κατασκευή των σκηνικών, τα οποία δηµιούργησε µε την οµάδα εικαστικών. Ευχόµαστε σε όλου̋ Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισµένο το νέο έτο̋!

35777 38222


∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΤΟΠΙΚΑ

Τα Τρίκαλα και η Ελλάδα θα περάσουν

Παραµονή Χριστουγέννων µε τον Χορευτικό Όµιλο Τρικάλων

Ο

13 Τα εκπαιδευτήρια «ΑΘΗΝΑ»… στην ΕΡΤ και στο Μέγαρο Μουσική̋

Μέσω τη̋ ΝΕΤ και τη̋ εκποµπή̋ «ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ»

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ πριν λίγε̋ ηµέρε̋ συµµετείχε στα γυρίσµατα τη̋ εορταστική̋ Χριστουγεννιάτικη̋ εκποµπή̋ ‘’Στην Υγειά µα̋’’ του Σπύρου Παπαδόπουλου και θα προβληθεί την παραµονή

των Χριστουγέννων 24.12.12. Μια εκποµπή µε πολύ κέφι που πρώτο ρόλο έχουν ο ∆ηµήτρη̋ Μπάση̋ και η Μελίνα Ασλανίδου. Ο Χ.Ο.Τ. για µια φορά ακόµα είχε εντυπωσιακή παρουσία λαµβάνοντα̋ τα εύσηµα από του̋ συντελεστέ̋ τη̋ εκ-

ποµπή̋ και του̋ καλεσµένου̋. Αρκετοί επώνυµοι καλεσµένοι όπω̋ ο Κώστα̋ Βουτσά̋, Τάσο̋ Χαλκιά̋, Άννα Παναγιωτοπούλου, Παύλο̋ Κοντογιαννίδη̋, Χαράλαµπο̋ Γαργανουράκη̋, Τάσο̋ Γιαννόπουλο̋, Ταξιάρχη̋ Πάνο̋,

Ο “Μύλο̋ των Ξωτικών” µοίρασε χαρά και χαµόγελα

Στέλιο̋ Πέτσο̋, Αλέξανδρο̋ Καλπακίδη̋, Τζένη Μπότση, ∆ήµητρα Στογιάννη, Σπύρο̋ Σπαντίδα̋, Σοφία Παυλίδου κά. Την αποστολή συνόδευσαν οι χοροδιδάσκαλοι κκ. Μάνο̋ Παναγιώτη̋ και Μάνου ΚάτιαΝανά.

Επίσκεψη του πρύτανη Θεσσαλία̋

Στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων και στη Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Τρικάλων

Στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων

Τη Πέµπτη 20 ∆εκεµβρίου, µέλη τη̋ Οργανωτική̋ επιτροπή̋ του «Μύλου των Ξωτικών», εθελοντέ̋, ο Αι Βασίλη̋ και τα ξωτικά του επισκέφθηκαν το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων τη̋ Πόλη̋, µε σκοπό να χαρίσουν το γέλιο και Χριστουγεννιάτικε̋ ευχέ̋ σε όλου̋ εκείνου̋ που δεν έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν του̋ χώρου̋ του Μύλου. Ο διοικητή̋ του Θεραπευτηρίου, κ. Νίκο̋ Ευθυµιάδη̋, ευχαρίστησε το «Μύλο των Ξωτικών» για τη προσπάθεια του και ευχήθηκε τα καλύτερα για το νέο έτο̋ που βρίσκεται προ των πυλών. Μια ηµέρα µετά, τα ξωτικά σκόρπισαν τη µαγεία των Χριστουγέννων και στη Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκοµείου Τρικάλων. Οι µικροί νοσηλευόµενοι φωτογραφήθηκαν και έπαιξαν µε τι̋ µασκότ του Μύλου, αντάλλαξαν ευχέ̋ για «Καλή χρονιά» και δέχτηκαν µε χαρά τα δώρα που του̋ προσέφεραν τα ξωτικά. Όλοι µαζί, έδωσαν το σύνθηµα για τα πιο.. γλυκά Χριστούγεννα στη πόλη των Τρικάλων, στη πρωτεύουσα των Χριστουγέννων!

Επίσκεψη πραγµατοποίησε την περασµένη Τρίτη 18 ∆εκεµβρίου 2012 στι̋ 15:00 το µεσηµέρι , ο Πρύτανη̋ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλία̋ και ∆ιευθυντή̋ τη̋ Πνευµονολογική̋ Κλινική̋ του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Λάρισα̋, κ. Γουργουλιάνη̋ Κωνσταντίνο̋, στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων ύστερα από πρόσκληση του ∆ιοικητή του Θεραπευτηρίου κ. Ευθυµιάδη Νίκου. Κατά τη συζήτηση εξετάστηκαν οι δυνατότητε̋ συνεργασία̋ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλία̋ µε το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων. Τον Πρύτανη υποδέχθηκαν εκτό̋ από τον ∆ιοικητή του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων, ο Αντιπρόεδρο̋ κ. Κολώνα̋ Γεώργιο̋, το µέλο̋ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και πρόεδρο̋ τη̋ Τοπική̋ Κοινότητα̋ Μεγάλου Κεφαλόβρυσου κ. Αλιάγα̋ ∆ιονύση̋ και το µέλο̋ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Στάλια̋ Θεοδόση̋. Η επίσκεψη έγινε στα πλαίσια τη̋ συζήτηση̋ θεµάτων που αφορούν τη συνεργασία του Πανεπιστηµίου Θεσσαλία̋ µε το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Τρικάλων για τη διοργάνωση µια̋ πολύ σηµαντική̋ ιατρική̋ ηµερίδα̋, σχετική µε τη Θεραπεία και την Αποκατάσταση, από διακεκριµένου̋ Πανεπιστηµιακού̋ καθηγητέ̋ τον προσεχή Φλεβάρη.

Η εκπαιδευτική εκδροµή τη̋ γ΄ γυµνασίου στην πρωτεύουσα αποτέλεσε το καλύτερο ξεκίνηµα για τι̋ φετινέ̋ χριστουγεννιάτικε̋ διακοπέ̋ των µαθητών. Το πρόσχαρο κλίµα αυτή̋ τη̋ εποχή̋ του χρόνου συνδυάστηκε άψογα µε το φόντο τη̋ στολισµένη̋ Αθήνα̋. Η επίσκεψη στην Ελληνική Τηλεόραση, το Μέγαρο Μουσική̋ καθώ̋ και το Μουσείο τη̋ Ακρόπολη̋ ήταν ορισµένα από όσα απολαύσαµε κατά τη διάρκεια αυτή̋ τη̋ διήµερη̋ εκδροµή̋ στι̋ 14-15 ∆εκεµβρίου 2012. Πρώτο̋ σταθµό̋ µα̋ στην Αθήνα έµελλε να είναι το Ραδιοµέγαρο τη̋ Ελληνική̋ Κρατική̋ Τηλεόραση̋. Το ιστορικό κτήριο τη̋ Ελληνική̋ Τηλεόραση̋ που έχει συνδυαστεί µε το σηµαντικότερο κέντρο τη̋ δηµοσιογραφία̋ και έγκυρη̋ ενηµέρωση̋ του πολίτη ήταν το καλύτερο δυνατό ξεκίνηµα στην εκδροµή µα̋. Μαθητέ̋ και καθηγητέ̋, µε την συνοδεία υπευθύνων εργαζοµένων τη̋ ΕΡΤ, ξεναγηθήκαµε στα τηλεοπτικά πλατό και studio. Παράλληλα είχαµε την ευκαιρία να παρακολουθήσουµε ζωντανά το µεσηµεριανό δελτίο ειδήσεων του κρατικού σταθµού που µεταδίδονταν τη στιγµή τη̋ επίσκεψη̋ µα̋. Ακόµη, κατά τη διάρκεια τη̋ περιήγησή̋ µα̋ εντό̋ του ραδιοφωνικού σταθµού του καναλιού είχαµε την ευκαιρία µέσω του ραδιοφώνου να επικοινωνήσουµε µε του̋ ακροατέ̋ του κρατικού σταθµού. Οι χώροι, από του̋ οποίου̋ µεταδίδονται διάφορε̋ ενηµερωτικού περιεχοµένου εκποµπέ̋, γέµισαν από τα παιδικά χαµόγελα και το ενδιαφέρον µα̋. Η άριστη φιλοξενία µα̋ στον χώρο, που µικροί και µεγάλοι παρακολουθούµε καθηµερινά από του̋ δέκτε̋ µα̋, ήταν µια πραγµατικά αξέχαστη εµπειρία για όλου̋ µα̋. Μετά από την επίσκεψη στην ΕΡΤ αντικρίσαµε µια πιο χαλαρή και νεανική πλευρά τη̋ πρωτεύουσα̋ στου̋ όµορφα στολισµένου̋ δρόµου̋ τη̋. Το βράδυ παρακολουθήσαµε τη χριστουγεννιάτικη συναυλία από την Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία τη̋ ΕΡΤ στο Μέγαρο Μουσική̋. Τα µουσικά σύνολα τη̋ ΕΡΤ σκόρπισαν όµορφε̋ µελωδίε̋ του Βάγκνερ, του Μότσαρτ, του Στράου̋, του Όφενµπαχ, του Βέρντι και του Χέντελ στο τέλειο από άποψη αισθητική̋ και ακουστική̋ χώρο του Μεγάρου και µα̋ ταξίδεψαν στο χαρµόσυνο πνεύµα, που όλοι νιώθουµε αυτέ̋ τη̋ ηµέρα̋ από τη γέννηση του Θεανθρώπου. Την επόµενη µέρα επισκεφθήκαµε το άκρον τη̋ πόλεω̋, την Ακρόπολη. Περιπλανηθήκαµε στον τόπο, όπου ιστορικέ̋ φυσιογνωµίε̋ έζησαν και φιλοσόφησαν, γράφοντα̋ τη δική του̋ σελίδα στην ιστορία. Το κέντρο αρχαίου ελληνικού πολιτισµού βρισκόταν πλέον µπροστά µα̋. Μέσα από τι̋ πληροφορίε̋ και γνώσει̋ για το παρελθόν που µα̋ µεταλαµπαδεύονταν από τον ξεναγό µα̋, νιώσαµε περήφανοι για τον πολιτισµό και την ιστορία µα̋. Η επίσκεψή µα̋ στην Ακρόπολη επισφραγίστηκε µε την περιήγησή µα̋ στο νέο Μουσείο τη̋ Ακρόπολη̋, όπου και εκεί εντυπωσιαστήκαµε από το πλήθο̋ των εκθεµάτων που αντικρίσαµε. Μέσα από αυτή την εκπαιδευτική εκδροµή στην Αθήνα αφενό̋ νιώσαµε το πνεύµα των Χριστουγέννων από την επίσκεψή µα̋ στο Μέγαρο Μουσική̋ και αφετέρου αποκοµίσαµε σηµαντικέ̋ εµπειρίε̋ µέσα από την επίσκεψή µα̋ στην ΕΡΤ αλλά και στο Μουσείο τη̋ Ακρόπολη̋. Πατρίτσια Μάνια, Μαθήτρια τη̋ γ΄ γυµνασίου των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά»


14

ΤΟΠΙΚΑ

Όσο µακριά και αν βρίσκεσαι υπάρχει πάντα τρόπο̋ για επίσκεψη τη̋ Αγιορείτικη̋ Πολιτεία̋. Και αν κάποια στιγµή το αποφασίσει̋, τότε ποιό̋ στη χάρη σου! Είµαι βέβαιο̋ πω̋, αν βρεθεί̋ εκεί στα Αγιορείτικα, θα φωτιστεί̋ και θα ανέλθει̋.

Του Χρήστου Παπαπολύκαρπου Ερευνητή - Λαογράφου - Προέδρου του ΕΛΟΚ

Θεωρώ τον εαυτό µου τυχερό που έστω και στα µέσα του ∆εκέµβρη 2012 βρέθηκα προ-

σκυνητή̋ εκεί στο Άγιο Όρο̋ και ιδιαίτερα στην Ιερά Μονή µεγίστη̋ του Βατοπεδίου. Συµµετέχοντα̋ µάλιστα στην 5µελή οµάδα µελών και φίλων του ΕΛΟΚ που, µε ορ-

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Εµπειρίε̋ από ένα οδοιπορικό σε Αγιορείτικα Μοναστήρια µητήριο τα Μεγάλα Καλύβια, παραµονή του Αγίου Σπυρίδωνα, πήραµε δρόµο για προσκύνηµα στο κέντρο τη̋ Ορθοδοξία̋, το Άγιο Όρο̋. ∆εν έχει σηµασία το που και πω̋. Όλα τα µοναστήρια έχουν το δικό του̋ προφίλ, τη δική του̋ φιλοσοφία, και µε αποκορύφωµα το «προσκυνείν» τον ∆ηµιουργό του παντό̋. Έτσι, µετά από ένα πεντάωρο, πρώτο̋ σταθµό̋ στα όρια Ελλάδα̋ Αγίου Όρου̋, την όµορφη Ουρανούπολη. Ένα σύνολο ανθρώπων µε βαθιά πίστη στο υπέρτατο, το θείο. Φυσικά µε τα όποια προβλήµατα, ιδιαίτερα σήµερα που τα πάντα πλακώνει το υπέρβαρο πέπλο τη̋ ύφεση̋. Φυσικά δεν υπάρχει λαό̋ δίχω̋ όνειρα, οραµατισµού̋ και στόχου̋ για το µέλλον του, την επιβίωσή του. Είναι αυτονόητο πω̋ όλα αυτά αποτελούν την απαρχή για το πέρασµα των στενωπών τη̋ ζωή̋ του. Και εδώ έρχεται ο από µηχανή̋ θεό̋ που σαν

επιστέγασµα σε σκέψη και πίστη φουντώνει, τονώνει και αναδύει ελπίδε̋ σιγουριά̋ στα προσδοκώµενα. Με ένα καράβι, λοιπόν, από το λιµάνι τη̋ Ουρανούπολη̋

Εθελοντική αιµοδοσία στη ΣΜΥ Τρικάλων

Στο πλαίσιο τη̋ κοινωνική̋ προσφορά̋ των Ενόπλων ∆υνάµεων πραγµατοποιήθηκε στι̋ 19 ∆εκεµβρίου 2012, εθελοντική αιµοδοσία στη Σχο-λή, σε συνεργασία µε το Σταθµό Αιµοδοσία̋ του Γ.Ν. Τρικάλων. Σκοπό̋ τη̋ εθελοντική̋ αιµοδοσία̋ του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των Τρικάλων, είναι δηµιουργία ικανού αποθέµατο̋ αίµατο̋, πρωτίστω̋ για τι̋ ανάγκε̋ των πολιτών τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικά-λων. Κατά την παραπάνω εκδήλωση, συγκεντρώθηκαν συνολικά 37 φιάλε̋ αίµατο̋.

αρκετοί άνδρε̋ διαφόρων εθνικοτήτων, µε οδηγό την πίστη στο ταξίδι του̋, για ευέλπιδο λιµάνι. Στο χειµωνιάτικο κρύο σε ένα τολµηρό εγχείρηµα για το άγγιγµα µια̋ υπερκόσµια̋ πραγµατικότητα̋! Το ύψιστο ίσω̋ καθήκον µα̋ για να προσεγγίσουµε το µεγα-

(παλιό) ηµερολόγιο, όπου τελέσθηκε Μέγα̋ εσπερινό̋, χοροστατούντο̋ του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Καστοριά̋, µετά το πέρα̋ του οποίου, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο του υπογείου του Ι.Ν., προσφέρθηκε δείπνο̋ µε πλουσιοπάροχε̋ νηστήσιµε̋

λείο του θείου και των ανθρώπινων έργων. Εκεί σε ένα ιδιαίτερο αλλά ανεξάρτητο χώρο, υπό την επιβλητική µορφή του µοναδικού Άθου, ένα απόκρηµνο βουνό στη βάση τη̋ Αγιορείτικη̋ Μοναστική̋ Πολιτεία̋. Σε ένα δίωρο περίπου, περιδιαβαίνοντα̋ µε το πλεούµενο µια ταραγµένη θάλασσα, µε κάποιου̋ ολιγόλεπτου̋ σταθµού̋, η άφιξη στη ∆άφνη και εκείθεν, µε µίνι λεωφορείο, στον Άγιο Ανδρέα. Ένα σύµπλεγµα επιβλητικών κτισµάτων µε αρκετά µεγάλο αριθµό κλήρου και προσκυνητών, σε θρησκευτικό πανηγύρι, µε πίστη και αφοσίωση αλλά και θαυµασµό τη̋ υψηλή̋ θεία̋ πραγµατικότητα̋. Στον Άγιο Ανδρέα, έναν µεγαλοπρεπή Ιερό Ναό, για τα προεόρτιά του, σύµφωνα µε το Αγιορείτικο

ευλογηµένε̋ λιχουδιέ̋ και εδέσµατα σε εκατοντάδε̋ πιστού̋. Εκεί και το ολονύκτιο και η πρωινή θεία λειτουργία τη̋ 13η̋ ∆εκεµβρίου 2012 µε την παρουσία των καθηγούµενων των Ι. Μ. Αγίου Ανδρέα και Μεγίστη̋ Βατοπαιδίου Εφραίµ και επίση̋ το πλούσιο γεύµα µε αγάπη και πίστη. Επόµενο̋ σταθµό̋ προσκυνήµατο̋ η κορωνίδα τη̋ Ορθοδοξία̋, το Βατοπαίδιον. Ένα̋ αρκετά προσεγµένο̋ χώρο̋, µε δυνατότητα φιλοξενία̋ και θρησκευτική̋ προσήλωση̋. Εκεί η µικρή Μεγαλοκαλυβιώτικη αντιπροσωπεία, αφήνοντα̋ ελεύθερη τη σκέψη τη̋ σε απέραντη κοσµική θάλασσα - κοσµικό ωκεανό του ποιητή µα̋, του εν τοι̋ ουρανοί̋ Πατέρα- Παντοκράτορα. ∆εν έχει σηµασία η πρώτη επαφή και

σκέψη, σηµασία έχει, πέρα από το σήµερα, το αύριο το πάντα. Ο άνθρωπο̋, ω̋ λογικό όν, προικίσθηκε από τον δηµιουργό του πέρα από τη σάρκα του µε ψυχή η οποία, όταν θα έλθει το πλήρωµα του χρόνου, θα συνεχίσει το ταξίδι τη̋ στην αιωνιότητα για να κριθεί ανάλογα µε την επί γη̋ πολιτεία του καθένα µα̋. Αλλά καιρό̋ να προσγειωθούµε στη σηµερινή µα̋ πραγµατικότητα. Αυτή που βάλλεται πανταχόθεν και που διαµορφώνεται ανάλογα µε την επιρροή που ασκεί η επί γη̋ οικονοµική εξουσία. Η εξουσία των ολίγων κέντρων

προσευχόµενοι µε βαθιά πίστη, ελπίζουµε να αποτινάξουµε. Θα το πετύχουµε άραγε, και πότε; Ίσω̋ µε εκ παραλλήλου προσπάθεια προσέγγιση̋ όχι µόνο του θείου αλλά και του ίδιου του εαυτού µα̋, να µα̋ βοηθήσει. Και ελπίζεται πω̋ θα βοηθήσει, για να µπορέσουµε τελικά, ξεπερνώντα̋ συµπληγάδε̋, να πορευτούµε σε γαλήνια µήκη και πλάτη συνεχίζοντα̋ το ταξίδι µα̋ στην εν Χριστώ και Θεού αιωνιότητα. Ο Θεό̋ να µα̋ ευλογεί! Υ/Γ: Θα πρέπει να υπογραµµισθεί το γεγονό̋ ότι η παρότρυνση, για την επίσκεψη του Αγίου Όρου̋, έγινε από τον Πρόεδρο τη̋ 5µελού̋ άτυπη̋ οµάδα̋ (Σύνδεσµο̋), µελών και φίλων του ΕΛΟΚ. Ύστερα από αυτή την εµπειρία θα προγραµµατισθεί τριήµερη εκδροµή-επίσκεψη του Αγίου Όρου̋, σε καλοκαιρινή περίο-

αλλά µε πολλέ̋ παραφυάδε̋, η οποία ολοένα σφίγγει τι̋ δαγκάνε̋ τη̋ καταλύοντα̋ κάθε µορφή αντίσταση̋. Αυτή που δεν πιστεύει στην αλήθεια, στην αγάπη, στην αλληλεγγύη, κατ’ επέκταση στι̋ πανανθρώπινε̋ αξίε̋. Αυτή που δεν έχει οδηγό τη̋ τον ίδιο τον ∆ηµιουργό και αυτή που σταύρωσε τον Υιό του, τον Μονογενή. Αυτή που αντλεί δύναµη και περιεχόµενο από τον αντίχριστο. Αυτή τελικά που, εµεί̋

δο ώστε να συµµετάσχουν και άτοµα τρίτη̋ ηλικία̋. Ω̋ γνωστόν και κατά τα ειωθότα το Άγιο Όρο̋ το επισκέπτονται µόνο άνδρε̋. Τη µικρή οµάδα του ΕΛΟΚ αποτελούσαν οι: Πρόεδρο̋ Υποφαινόµενο̋, Αν. Πρόεδρο̋ Νίκο̋ Κουφογιάννη̋, µέλο̋ και Πρόεδρο̋ τη̋ Άτυπη̋ Οµάδα̋ Θωµά̋ Χαχάµη̋, µέλο̋ Θωµά̋ Κουφογιάννη̋ και ο Χοροδιδάσκαλο̋ του ΕΛΟΚ Κώστα̋ ∆ηµόπουλο̋.

Από τα Εκπαιδευτήρια «ΑΘΗΝΑ»

Αποστολή αγάπη̋

Αντιπροσωπεία µαθητών των Εκπαιδευτηρίων «Αθηνά» επισκέφθηκε τα γραφεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στα πλαίσια τη̋ προσφορά̋ και του εθελοντισµού. Σκοπό̋ τη̋ επίσκεψη̋ ήταν να παραδώσουν τρόφιµα και άλλα είδη πρώτη̋ ανάγκη̋, τα οποία συγκεντρώθηκαν από του̋ µαθητέ̋ του Σχολείου κατά τη διάρκεια τη̋ προηγούµενη̋ εβδοµάδα̋. Οι µαθητέ̋ και οι µαθήτριε̋ ενηµερώθηκαν για τη δράση του Ερυθρού Σταυρού και πληροφορήθηκαν ότι υπάρχουν προγράµµατα εκπαίδευση̋ εθελοντών και οµάδε̋

εθελοντική̋ προσφορά̋. Το µήνυµα που πέρασαν τα στελέχη ήταν ότι δεν αρκεί µόνο η παροχή υλικών αγαθών στου̋ συνανθρώπου̋ µα̋ αλλά ιδιαίτερη αξία έχει η προσωπική επαφή και η ηθική στήριξη, διότι κανένα̋ άνθρωπο̋ δεν είναι σωστό να είναι και να αισθάνεται µόνο̋. Τα Εκπαιδευτήρια «Αθηνά» ευχαριστούν ιδιαίτερα του̋ γονεί̋ των µαθητών που στήριξαν αυτή την προσπάθεια των παιδιών του̋ να προσφέρουν βοήθεια σε συνανθρώπου̋ µα̋ που το έχουν ανάγκη.


∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΤΟΠΙΚΑ

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Ο Σύλλογο̋ Αργιθεατών Ν. Τρικάλων χορεύει και τι̋… ψυχέ̋ γιατρεύει!! Σ

15 “Γιατί ο κόσµο̋ δεν χτίζεται µε µισέ̋ αγάπε̋”

την Χριστουγεννιάτικη Γιορτή (21/12) του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων ο Χορευτικό̋ Όµιλο̋ Συλλόγου Αργιθεατών Ν. Τρικάλων υπό τον εµπειρότατο χοροδιδάσκαλο κ. Παναγιώτη Μάνοενθουσίασε τόσο, που πιάστηκαν στο χορό ακόµη και… περιθαλπόµενοι (!) κι έγιναν ένα µε του̋ εξαιρετικού̋ χορευτέ̋/-τριε̋. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο Χ.Ο.Σ.Α.Ν.Τ. ανταποκρίθηκε

στο κάλεσµα τη̋ ∆ιοίκηση̋ του Θ.Χ.Π.Τ. και δη του κ. Νίκου Ευθυµιάδη γιατί, όπω̋ εξήγησε η πρόεδρο̋ κα. Έλλη Τσιρογιάννη, «είναι κάτι το οποίο χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι, περισσότερο από κά-

θε άλλη φορά. Εν µέσω κρίση̋ νιώθουν µοναχοί, αποµονωµένοι. Βεβαίω̋, έχουν την προσοχή και τη φροντίδα του προσωπικού του Ιδρύµατο̋, χρειάζεται όµω̋ να βλέπουν κι άλλα άτοµα, ιδιαίτερα στι̋

γιορτέ̋. Πρέπει να δώσουµε χαρά, αγάπη. ∆εν είµαστε ένα̋ Πολιτιστικό̋ Σύλλογο̋, που αποβλέπει στο οικονοµικό όφελο̋. Είναι κάτι που έχει αποδείξει, πολλέ̋ φορέ̋, ο Σύλλογο̋ Αργιθεατών Ν. Τρικάλων! Τρέχουµε όπου µα̋ καλούν για να προσφέρουµε

και να πάρουµε αγάπη». Με την ευκαιρία τη̋ ελεύσεω̋ του 2013, η κα. Τσιρογιάννη ευχήθηκε «η ανατολή του καινούργιου χρόνου να φέρει σε όλου̋ µα̋ υγεία, χαρά και το… τέλο̋ τη̋ κρίση̋! Χρόνια Πολλά, Καλά Χριστούγεννα, Καλή Χρονιά».

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ

«ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ»: Έψαλε εκπληκτικώ̋!...

Η χθεσινοβραδινή συναυλία (7.30 µ.µ.) του Σωµατείου Ιεροψαλτών Τρικάλων “ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΣ”, στην αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου τη̋ Ι.Μ. Τρίκκη̋ & Σταγών, ήταν, αναντιλέκτω̋, η κα-

λύτερη προεόρτια εκδήλωση! Μια πνευµατική και ουσιώδη̋ προσέγγιση τη̋ µεγάλη̋ εορτή̋ των Χριστουγέννων, που εισήγαγε του̋ πολυάριθµου̋ παρόντε̋ στο εκκλησιαστικό

πνεύµα των ηµερών… Ο 25µελή̋ χορό̋, υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου – Καθηγητού Βυζαντινή̋ Μουσική̋ κ. Παναγιώτη Καλαµπάκα, απέδωσε εξόχω̋ -στο πρώτο µέρο̋ του προγράµµατο̋- εννέα επίκαιρου̋ χριστου-

γεννιάτικου̋ ύµνου̋ και -στο δεύτερο- δέκα παραδοσιακά κάλαντα (από τον Μοριά, την Ήπειρο, την Κρήτη, τα ∆ωδεκάνησα, τον Πόντο κ.ά.), συνοδεία δηµώδου̋ ορχήστρα̋ (Νεκτάριο̋ Παπαγεωργίου κλαρίνο, Ιωάννη̋ Σούλτη̋ βιολί, Αριστείδη̋ Ντίνα̋ λαούτο, Κων/νο̋ Παπἀωάννου κανονάκι, Γεώργιο̋ Ντίνα̋ κρουστά). Σύντοµο χαιρετισµό απηύθυνε ο κ. Π. Καλαµπάκα̋, ενώ ο κ. Ζαχαρία̋ Ζάχο̋ προλόγιζε, από του βήµατο̋, ψαλµού̋ και ευχητικά τραγούδια. Στο ακροατήριο ο Σεβασµιώτατο̋ Μητροπολίτη̋ Τρίκκη̋ & Σταγών κ.κ. Αλέξιο̋, κληρικοί, πολιτικοί (Ηλία̋ Βλαχογιάννη̋, Μιχάλη̋ Ταµήλο̋), αυτοδιοικητικοί (Ζήση̋ Γκουγκουστάµο̋, Γιώργο̋ Τσίγκα̋, Χρήστο̋ Γακόπουλο̋, Κώστα̋ Πατέρα̋), εκπρόσωποι φορέων και λἀκοί.

Αυτό το µήνυµα θέλησαν να περάσουν στον κόσµο τα παιδιά του Νηπιαγωγείου και του ∆ηµοτικού Σχολείου Πατουλιά̋, στην Χριστουγεννιάτικη γιορτή που πραγµατοποίησαν στο χώρο του σχολείου. Η θεατρική παράσταση µε τίτλο “Ενώ εσύ κοιµόσουν... γέρο-Χρόνε”, είχε ω̋ θέµα τι̋ όµορφε̋ και τι̋ άσχηµε̋ στιγµέ̋ του χρόνου που φεύγει αλλά και την ελπίδα που θα φέρει η νέα χρονιά, πω̋ ο κόσµο̋ µπορεί να γίνει καλύτερο̋ µόνο όταν οι αγάπε̋ δεν είναι µισέ̋ αλλά ολόκληρε̋ και ουσιαστικέ̋. Χρώµατα, µουσικέ̋, χαµόγελα, φωτεινά µουτράκια πληµµύρισαν τον χώρο µε χριστουγεννιάτικο άρωµα µόνο µε τον τρόπο που τα παιδιά ξέρουν να δηµιουργούν. Α̋ αφήσουµε αυτό το µοναδικό άρωµα ν' απλωθεί παντού και α̋ ευχηθούµε όλοι ότι καλύτερο για µα̋ και γι' αυτού̋ που αγαπάµε. Χρόνια Πολλά


16

ΤΟΠΙΚΑ

 «Τα

Χριστούγεννα του Χάνσελ και τη̋ Γκρέτελ» αναβίωσαν στη γιορτή του ολοήµερου Παιδικού σταθµού - Νηπιαγωγείου «ΖΟΥΜΕΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΙΑ»

Κάλαντα, σκετ̋ και… σάτιρα για την κρίση!!! «Κόκκινη κλωστή δεµένη, στην ανέµη τυλιγµένη, δωσ’ τη̋ κλώτσο να γυρίσει, παραµύθι ν’ αρχινίσει. Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν δύο αδερφάκια, ο Χάνσελ και η Γκρέτελ…». Όσοι θέλησαν να µάθουν τη συνέχεια, παρευρέθηκαν στο Πνευµατικό Κέντρο τη̋ πόλη̋ µα̋ την Τετάρτη 19 ∆εκεµβρίου και ταξίδεψαν στην πιο όµορφη γιορτή του χρόνου, τα Χριστούγεννα µαζί µε τα παιδιά του ολοήµερου παιδικού σταθµού – νηπιαγωγείου «ΖΟΥΜΕΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΙΑ». Oι µικροί µαθητέ̋ παρουσίασαν µε το δικό του̋ µοναδικό τρόπο µια αστεία χριστουγεννιάτικη ιστορία µε αφορµή την οικονοµική κρίση των ηµερών µα̋. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι που διδάσκονται και µε τη βοήθεια των εκπαιδευτικών του̋, έπλεξαν παραµύθια, έθιµα και γεγονότα τη̋ καθηµερινή̋ µα̋ ζωή̋. Με γέλια και σατιρίζοντα̋

όλε̋ αυτέ̋ τι̋ περίεργε̋ λέξει̋, όπω̋ οικονοµική κρίση, ανεργία, απεργία, τι̋ οποίε̋ ακούν καθηµερινά από τι̋ συζητήσει̋ των µεγάλων και από την τηλεόραση, προσπάθησαν να καλαντίσουν στι̋ ψυχέ̋ µα̋ αγάπη, θάρρο̋ και αισιοδοξία ενάντια στι̋ ισχυρέ̋ δονήσει̋ των καιρών µα̋. Το ταλέντο, τη ζωντάνια και την αθωότητα που εξέπεµπαν οι µικροί πρωταγωνιστέ̋ µε τι̋ εξαιρετικέ̋ του̋ στολέ̋ σ’ ένα µαγικό σκηνικό που επιµελήθηκαν οι εκπαιδευτικοί του παιδικού σταθµού – νηπιαγωγείου, τα απολαύσαµε στο έπακρο, µα̋ έκαναν να γελάσουµε µε την ψυχή µα̋ και να αισιοδοξήσουµε παρ’ όλε̋ τι̋ δυσκολίε̋ των ηµερών µα̋. Του̋ συγχαίρουµε λοιπόν γι’ αυτή την εξαιρετική χριστουγεννιάτικη γιορτή και του̋ ευχόµαστε να ζήσουν σε καλύτερε̋ ηµέρε̋. Ευχαριστούµε και το φωτογραφείο του κ. Φλούλη για την κάλυψη τη̋ γιορτή̋ µε βίντεο και φωτογραφίε̋. Καλά Χριστούγεννα µε υγεία και αισιοδοξία !!!

CMYK

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012


∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

17

ΤΟΠΙΚΑ

Την περασµένη Παρασκευή στην «ΚΟΥ˳ΝΤΑ»

«Μουσικο-θεραπεία» για του̋ εργαζόµενου̋ και του̋ φίλου̋ του Θ.Χ.Π. Με

“Όνειρο κάθε Μουσικού” Το όνειρο που έγινε πραγµατικότητα!

πρωτοβουλία του προέδρου κ. Νίκου Ευθυµιάδη και των µελών του ∆.Σ. του Θεραπευτηρίου Η ΖΙΑΚΑ ΤΙΜΕΑ του ∆ρόσου, πρώην σπουδάστρια του {ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ}, φοιτήτρια τώρα στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο, του τµήµατο̋ Μουσι-

Η

µέχρι τώρα θητεία του κ. Νίκου Ευθυµιάδη στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων (Θ.Χ.Π.) έχει συνδεθεί µε πολλέ̋ πρωτοβουλίε̋ τόσο για την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών στου̋ περιθαλποµένου̋ όσο και για την σύνδεση του µε την τοπική κοινωνία. Στην προσπάθεια αυτή συµβάλουν βέβαια και όλα τα µέλη του ∆.Σ. αλλά και όλοι οι εργαζόµενοι σε αυτό. Τι̋ προηγούµενε̋ ηµέρε̋

στο Θ.Π.Χ. έγιναν µια σειρά από εκδηλώσει̋, για την ψυχαγωγία των περιθαλποµένων, ενώ ακολουθούν και άλλε̋ για τι̋ ηµέρε̋ των εορτών. Το βράδυ τη̋ Παρασκευή̋ ο κ. Ευθυµιάδη̋ και τα µέλη του ∆.Σ. διοργάνωσαν µια όµορφη βραδιά αυτή τη φορά προ̋ τιµή των εργαζοµένων στο Θ.Π.Χ. και των φίλων που στηρίζουν τι̋ δραστηριότητε̋ του. Η εκδήλωση έγινε στην γνωστή ταβέρνα «ΚΟΥ˳ΝΤΑ». Στον σύντοµο χαιρετισµό

του ο κ. Ευθυµιάδη̋ ευχαρίστησε του̋ εργαζόµενου̋ του θεραπευτηρίου που δίνουν καθηµερινά τον καλύτερό του̋ εαυτό για να κάνουν πιο ευχάριστη τη ζωή των περιθαλποµένων. Ευχαρίστησε επίση̋ όλου̋ του̋ Τρικαλινού̋ που στηρίζουν µε οποιοδήποτε τρόπο το θεραπευτήριο. Τόνισε δε πω̋ «τέτοιε̋ συγκεντρώσει̋ συµβάλουν στο να έρθουµε όλοι πιο κοντά και να

συντονιστούµε καλύτερα στην κοινή µα̋ προσπάθεια». Το κλίµα ήταν ιδιαίτερα γιορτινό και η βραδιά κύλησε µε κέφι, τραγούδι και χορό. Σηµ: Αύριο θα γίνει γιορτή στο Θ.Χ.Π. για του̋ περιθαλπόµενου̋ και ο κ. Ευθυµιάδη̋ ζήτησε από το προσωπικό και του̋ φίλου̋ του «να είµαστε όλοι εκεί». ∆.Κ.

κών Σπουδών και ειδικευόµενη στο σολιστικό τµήµα κρουστών του καθηγητή Μαξίµ Μανκόφσκι, εµφανίστηκε στο “ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ” µε την ορχήστρα του Πανεπιστηµίου τη̋, την χορωδία των Αρσακίων –Τοσειτσίων σχολείων Εκάλη̋ και την Άλκηστι̋ Πρωτοψάλτη. Στι̋ 30 Νοεµβρίου, 1 και 2 ∆εκεµβρίου πραγµατοποιήθηκαν 5 παραστάσει̋ οι οποίε̋ είχαν ω̋ θέµα του̋ το µουσικοθεατρικό γεγονό̋ ΄΄ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ’’. Οι βραδιέ̋ ήταν µαγευτικέ̋ τόσο που η παράσταση θα ξαναλάβει χώρα στο “ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ” στι̋ 16 και 17 Φεβρουαρίου. Την ευχαριστούµε πολύ και είµαστε υπερήφανοι που ετοιµάζουµε Μουσικού̋ σε τόσο υψηλό επίπεδο, ώστε όχι µόνο συµµετέχουν σε Πανελλήνιου̋ , Πανευρωπἀκού̋, Παγκόσµιου̋ ∆ιαγωνισµού̋ και σε Καλλιτεχνικέ̋ Εκδηλώσει̋, αλλά και να διακρίνονται. Είναι µεγάλη µα̋ τιµή που η ΖΙΑΚΑ ΤΙΜΕΑ ήταν καθηγήτρια τη̋ ΣΧΟΛΗΣ ΚΡΟΥΣΤΩΝ στο {ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Ω∆ΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ} και µα̋ ενίσχυσε την πεποίθηση ότι προσφέρουµε στέρεε̋ βάσει̋ για όποιον από του̋ Σπουδαστέ̋ του Ωδείου µα̋ θέλει να προχωρήσει. ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ

Ο ΒΟΥΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΟΝ ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΑ

“Ντύθηκε” Ἀ Βασίλη̋ η Ένωση Συντακτών! Επιτυχηµένη η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά των δηµοσιογράφων κάποιε̋… ζωηρέ̋ και... παιχνιδιάρε̋ µαµάδε̋) “έγραψαν”, χθε̋ το απόγευµα (6 µ.µ.), στην Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του Επικουρικού Ταµείου τη̋ Ενώσεω̋ Συντακτών Θεσσαλία̋, Στερεά̋ Ελλάδα̋ και Ευβοία̋ (αίθουσα “Αίγλη”, ξενοδοχείον

Τα παιδιά των Τρικαλινών δηµοσιογράφων µε την ζωντάνια, το κέφι, τον ρυθµό, το χορό, τη χάρη, το νάζι, και την… ατελείωτη διάθεση για παιχνίδι (σ.σ. βοηθούµενα, για να τα… λέµε όλα, από

“Πανελλήνιον”). Η εµψυχώτρια τη̋ εκδήλωση̋ κα. Βάγια Γουλοπούλου έδειξε στου̋ µικρού̋ πόσο …διασκεδαστικοί µπορούν να γίνουν όταν δεχθούν τα σωστά ερεθίσµατα, ενώ ο Ἀ Βασίλη̋ µοίρασε πλούσια δώρα την πιο… κατάλληλη ώρα! Κι επειδή νηστικό …αρκουδάκι δεν χορεύει, υπήρχε φαγητό και αναψυκτικό για κάθε… µικρό πρωταγωνιστή τη̋ κεφάτη̋ βραδιά̋. Το παρόν έδωσαν ο γενικό̋ γραµµατέα̋ του Ε.Τ. κ. Λάζαρο̋ Τσουµένη̋, ο έφορο̋ τη̋ Ε.Σ.Η.Ε.Θ.Στ.Ε.Ε. κ. Κώστα̋ Καραποστόλη̋ και το µέλο̋ του Πρωτοβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου τη̋ Ε.Σ. κ. Αλέξανδρο̋ Ζαούτσο̋. CMYK

Ο Ιππικό̋ Σύλλογο̋ Τρικάλων την Κυριακή 23 ∆εκεµβρίου 2012 από τι̋ 11.00 µέχρι και 14.00 βρέθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά στην ''πλατεία των γεύσεων'' στον Μύλο των Ξωτικών µε δύο άλογα και πόνι,Στόχο̋ είναι να πλησιάσουν όσο πιο πολύ γίνεται τον κόσµο του αλόγου µικροί και µεγάλοι µα̋ δήλωσε ο πρόεδρο̋ του Ι.Σ κο̋ Μίλτο̋ Κρανιά̋ γι'αυτό και την επόµενη Κυριακή 30 ∆εκεµβρίου 2012 την ίδια ώρα ο ''Βουκεφάλα̋'' θα βρίσκεται στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων µε τον καθιερωµένο Άι Βασίλη να µοιράζει καραµέλε̋ στου̋ µικρού̋ επισκέπτε̋ αφού πρώτα έχουν κάνει την βόλτα του̋. Χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα.


18

ΤΟΠΙΚΑ

Η ΓΙΑΓΙΑ ΜΟΥ, Η ΘΥΜΙΟΥΛΑ Του Μίµη Οικονόµου Στητή ορθή σ’ αντίκριζα γιαγιά µου κάθε µέρα, όλα που σου συνέβησαν, τα είχε̋ κάνει πέρα, κρυφά φορέ̋ σκεφτόσουνα, και τα αναπολούσε̋ και µέσα από τι̋ πίκρε̋ σου κουράγιο ΣΥ αντλούσε̋. Κάθε φορά που σ’ έβρισκα στον αργαλειό να υφαίνει̋ σιγοτραγούδαγε̋ γιαγιά τον πόνο να υποµένει̋.

Μεγαλειώδη̋ εκδήλωση του ΕΛΟΚ στην αίθουσα τη̋ ∆ηµοτική̋ κοινότητα̋ Θα πραγµατοποιηθεί το βράδυ τη̋ 29η̋ ∆εκεµβρίου 2012

Εσύ γιαγιά δεν δείλιασε̋ δεν πήγε̋ σε κανένα τον αργαλειό σου έστησε̋, υφαίνοντα̋ τα ξένα µαλλινοσέντονα, πανιά, βελέντζε̋, και ταπάκια που στρώνανε και στόλιζαν, τού̋ τοίχου̋ και τα τζάκια. Λειψό το µεροκάµατο, γιαγιά, µα τιµηµένο και µε το αίµα τη̋ καρδιά̋ το είχε̋ ποτισµένο. Πόσοι δεν φάγαµε εκεί, πόσοι δεν κοιµηθήκαν µα πόσοι όταν έφυγε̋ γιαγιά σε θυµηθήκαν; Λίγα µονάχα άτοµα ήρθανε να σε κλάψουν κι ένα κερί στον τάφο σου κάποια φορά ν’ ανάψουν. Σήµερα µέρα του Χριστού το λέω για την Τάξη λίγα απ’ τα ανίψια σου φερθήκανε εντάξει. Σκύβω το γόνυ ευλαβικά γιαγιά αγαπηµένη τώρα κοντά στην Παναγιά να είσαι ευτυχισµένη.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Νικόλαο̋ ∆ηµ. Τριγώνη̋ Σαράφη 21, 24310-26644 Ώρε̋ Εφηµερία̋: 8:00 - 14:00 & 17:00 - 08:00 Πατσιά Ελένη Βύρωνο̋ 16, 24310-31770 Ώρε̋ Εφηµερία̋: 08:00 - 00:00

ËÏÔÔÏ Κλήρωση του Σαββάτου 22/12/2012 4, 8 ,19, 33 ,38, 47+11 Επιτυχίε̋ . .Νικητέ̋ . . . . . . .Κέρδη 6 . . . . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 5 + 1 . . . . . . . .1 . . . . . .50.000,00 5 . . . . . . . . . . .40 . . . . . . .1.500,00 4 . . . . . . . . .1.763 . . . . . . . .30,00 3 . . . . . . . . .32.132 . . . . . . . .1,50

ÐÑÏÔÏ Κλήρωση τη̋ Κυριακή̋ 23/12/2012 3 7 0 0 0 4 1 Επιτυχίε̋ . .Νικητέ̋ . . . . . . .Κέρδη 1η . . . . . . . . . .- . . . . . . .ΤΖΑΚ-ΠΟΤ 2η . . . . . . . . . .1 . . . . . .25.000,00 3η . . . . . . . . . .12 . . . . . . .2.500,00 4η . . . . . . . . .115 . . . . . . . .250,00

5η . . . . . . . . .915 . . . . . . . . .25,00 6η . . . . . . . .10.064 . . . . . . . .2,00

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ Γνωστοποιείται, σύµφωνα µε το άρθρο 1369 του Α.Κ., όπω̋ τροποποιήθηκε µε το Ν. 1250/1982, ότι: Ο ΜΠΑΡΜΠΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ του Γεωργίου και τη̋ Φρειδερίκη̋ το γένο̋ ΚΑΚΑ˳ΤΣΑ, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα, και η ΜΗΤΣΙΑ∆Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του Βασιλείου και τη̋ Αγορίτσα̋ το γένο̋ ΜΕΣ∆ΑΝΙΤΗ, που γεννήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα πρόκειται να τελέσουν γάµο στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Τρικάλων. ΤΡΙΚΑΛΑ 24-12-2012

ΠΑΕΙ & Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΘΑΣ

Είχε φερθεί η µοίρα σου πολύ σκληρά σε σένα, τόσο σκληρά τόσο πικρά σε άλλονε κανένα και προσευχόσουνα γιαγιά, έλεγε̋ την υγειά µου να ‘χω κι α̋ µου πήρε ο Θεό̋ τα τρία τα παιδιά µου. Τρει̋ γιου̋ είχε̋ γιαγιά ψηλού̋ σαν Κυπαρίσσια σαν του̋ Αητού̋ πετούσανε η χάρη του̋ περίσσια Πρώτα ο Σωτήρη̋ έφυγε, στην Αλβανία πέρα για την Πατρίδα χάθηκε φωνάζοντα̋ ΑΕΡΑ. Ο Γιώργο̋ σου δεν άντεξε, πολλέ̋ οι ατυχίε̋, νέο παιδί τον έχασε̋ από τι̋ κακουχίε̋. Ό Τάκη̋ είχε µείνει πια, κρατώντα̋ το τιµόνι, όµω̋ και αυτό̋ αρρώστησε κι έµεινε̋ τότε µόνη.

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΣΤΑ 86 ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ

Ο ΕΛΟΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση και είναι πανέτοιµο̋ για την προγραµµατισµένη εκδήλωση τη̋ 29η̋ ∆εκεµβρίου 2012. Η εκδήλωση, που τελεί υπό την αιγίδα τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋, περιλαµβάνει πλούσιο όσο και ενδιαφέρον πρόγραµµα µε οµιλία από την καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κα Μαρία Γκασούκα µε θέµα: «Η γυναίκα τη̋ υπαίθρου ω̋ φορέα̋ Πολιτισµού», την εµφάνιση του αντιπροσωπευτικού τµήµατο̋ του ΕΛΟΚ, µε παραδοσιακέ̋ ενδυµασίε̋, σε εκτελέσει̋ χορών ΚΑΙ χορό για όλου̋ από την ορχήστρα νέων καλλιτεχνών. Φυσικά θα προσφερθούν και εδέσµατα –αναψυκτικά –κρασιά στου̋ συµµετέχοντε̋ µε το συµβολικό ποσό των 2,5 Ε κατ’ άτοµο. Είναι γεγονό̋ ότι ο ΕΛΟΚ τον τελευταίο καιρό παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα σε τοπικά και όχι µόνο δρώµενα. Εκ των πραγµάτων φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο ΕΛΟΚ άνοιξε διάπλατα τι̋ πύλε̋ του σε συνεργασίε̋ µε φορεί̋ και Οµάδε̋ πρωτοβουλία̋ όπω̋ αυτή τη̋ 5µελού̋ άτυπη̋ Οµάδα̋ (Σύνδεσµο̋) του Οµίλου και του ευρύτερου χορευτικού χώρου. Επίση̋ µε άλλα ταλαντούχα άτοµα όπω̋ την Κα Σία Φαράκη σε θεατρικά δρώµενα (11 και 21 ∆εκεµβρίου στο Μύλο των Ξωτικών) και επίση̋ την Κα Πόπη Σχιζοδήµου σε θέµατα ζωγραφική̋. Πάντω̋ η δράση που παρουσιάζει ο ΕΛΟΚ, ιδιαίτερα στι̋ µέρε̋ µα̋ που η καλπάζουσα Οικονοµική ύφεση δηµιουργεί έντονα φαινόµενα στροβιλισµών, αποτελεί και εφαλτήριο για περαιτέρω δράσει̋ στι̋ επερχόµενε̋ γεννεέ̋. Ο χοροδιδάσκαλο̋ Κο̋ Κώστα̋ ∆ηµόπουλο̋ ευελπιστεί σε µια ανεβασµένη παρουσία του αντιπροσωπευτικού χορευτικού Και δεν µένει παρά την 29ην ∆εκεµβρίου 2012, ηµέρα Σάββατο και από ώρα 7 µµ, οι ενδιαφερόµενοι να κοπιάσουν για να παρακολόυθήσουν, να γευθούν αλλά και να γλεντήσουν µε το υπέροχο καλλιτεχνικό συγκρότηµα. Οι δρόµοι είναι ανοιχτοί αλλά και η αίθουσα έχει την κατάλληλη θέρµανση για όλου̋. ΗΝΙΟΧΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη πέτρινη κατοικία στην Παλαιοκαρυά Τρικάλων. Τιµή 25.000 ευρώ. Πληρ.: 6936 805947.

ΠΩΛΕΤΑΙ ΤΟ 50% ΤΑΧΙ ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ 50% ΤΑΞΙ µε έδρα τα Τρίκαλα. Τιµή προσιτή. Επίση̋ γίνεται και ανταλλαγή µε ακίνητο ισόποση̋ αξία̋. Πληροφορίε̋ στο 6940786197.

Όρθιο̋ και µε το κεφάλι ψηλά, έφυγε από τον κόσµο µα̋ ο Βασίλη̋ Ν. Μανθά̋. Η κηδεία του έγινε στο παρεκκλήσι του κοιµητηρίου Αγία̋ Μαρίνα̋ Ηλιούπολη̋, την 19ην ∆εκεµβρίου 2012, όπου τον αποχαιρέτησαν εκατοντάδε̋ συγχωριανοί, φίλοι και συνεργάτε̋ του. Ο Βασίλη̋ Μανθά̋ γεννήθηκε το 1926 στα Μεγάλα Καλύβια και µετά από τι̋ γυµνασιακέ̋ του σπουδέ̋ φοίτησε στο Μικρό Πολυτεχνείο και µετέπειτα στην Ανωτάτη Εµπορική Σχολή Αθηνών και εργάσθηκε ω̋ λογιστή̋ σε ξενοδοχειακέ̋ και άλλε̋ επιχειρήσει̋. ∆εν έµεινε µόνο εκεί αλλά προχώρησε σταθερά και µε συνέπεια στα όποια βήµατά του. Όντα̋ Ιδεολόγο̋ δεν δίστασε να συγκρουσθεί µε διάφορα κέντρα εξουσία̋, υπηρετώντα̋ πιστά τι̋ ανθρώπινε̋ αξίε̋ και ελεύθερε̋ σκέψει̋, γεγονό̋ που το πλήρωσε ακριβά µε εξορία σε διάφορα ξερονήσια. Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που πίστευε, υπηρέτησε µε ζήλο και µεράκι για τρεί̋ τετραετίε̋, περνώντα̋ δηµιουργικά από νευραλγικά πόστα ω̋ ∆ηµοτικό̋ Σύµβουλο̋, Αντιδήµαρχο̋ και Πρόεδρο̋ του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπου έθεσε την καθοριστική του σφραγίδα. Στην πολυτάραχη ζωή του, δεν το έβαλε κάτω, ακόµα και σε δύσκολε̋ εποχέ̋, κράτησε ψηλά το κεφάλι του και συγκρούσθηκε µετωπικά γιατί πίστευε στι̋ ανθρώπινε̋ αξίε̋ αλλά και στον ίδιο του τον εαυτό που ποτέ δεν τον πρόδωσε. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω και να θαυµάσω τον αδαµάντινο χαρακτήρα του που τηρούσε του̋ κανόνε̋ δεοντολογία̋ για τα ανθρώπινα. Σώφρον και ευέλικτο̋ στη σκέψη µπορούσε να

ÔÆÏÊÅÑ Κλήρωση τη̋ Κυριακή̋ 23/12/2012 3,9,12,23,39 êáé ÔÆÏÊÅÑ: 4 5 + 1 . . . . . . . .1 . . . .1.000.000,00 5 . . . . . . . . . . .4 . . . .1.000.000,00 4 + 1 . . . . . . .55 . . . . . . .2.500,00 4 . . . . . . . . .1.651 . . . . . . . .50,00 3 + 1 . . . . . .1.787 . . . . . . . .50,00 3 . . . . . . . . .43.720 . . . . . . . .2,00 2 + 1 . . . . .18.218 . . . . . . . .2,00 1 + 1 . . . . .70.245 . . . . . . . .1,50

Όπω̋ και αν το φανταστείτε… µ΄εµά̋ θα το ζήσετε !!! •5ήµερε̋ οδικέ̋ εκδροµέ̋ (τέσσερι̋ διανυκτερεύσει̋) στη «BΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ» στι̋ 26-30/12ου σε ξενοδοχείο 4* µε ηµιδιατροφή. 169,00 ευρώ (ΣΙΓΟΥΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ) •ΦΩΤΑ στην «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ» στι̋ 3-6 Ιανουαρίου (αναχώρηση το βράδυ τη̋ Τετάρτη̋) (τρει̋ διανυκτερεύσει̋ σε ξενοδοχείο 4* µε ηµιδιατροφή, ξεναγό̋, αρχηγό̋). ΠΡΟΣΦΟΡΑ 180,00 ευρώ •4ήµερη εκδροµή στο «ΚΟΠΑΟΝΙΚ» τη̋ Σερβία̋ στι̋ 28 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου 2013 (αναχώρηση το βράδυ τη̋ Τετάρτη̋) (τρει̋ διανυκτερεύσει̋ σε ξενοδοχείο 4* µε ηµιδιατροφή) Πληροφορίε̋, προγράµµατα & δηλώσει̋ συµµετοχή̋ στο γραφείο µα̋, Κονδύλη 12 και στα τηλ. 24310 36588-30168. e-mail: lipastr@otenet.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

εµφανίσιµη κοπέλα 2035 ετών, για servis, στην Οιχαλία, στην ταβέρνα “Το κατώφλι του Αη-Γιώργη”. Πληροφορίε̋ στα τηλ. 2433-300301 και 69820177557

κρατάει ισορροπίε̋ σε χαµηλού̋ τόνου̋, εντό̋ δικαίου και πρέποντο̋. Η σύντροφό̋ του Μαρία, ενστερνιζόµενη τι̋ ιδέε̋ του, τον ενεθάρρυνε τα µέγιστα δηµιουργώντα̋ συνάµα και εύφορο κλίµα δράση̋. Βασίλη Μανθά, ήσουν ένα̋ υπέροχο̋ άνθρωπο̋ και έτσι ακριβώ̋ σφραγίστηκε̋ στη µνήµη µα̋. Ο Θεό̋ να δώσει παρηγοριά στα παιδιά σου και στη σύντροφό σου και να αναπαύσει την ψυχή σου. Καλό σου ταξίδι στην αιωνιότητα. ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΠΑΠΑΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ι.Χ. HONDA CIVIC, 1600 κυβ., 6 ετών, δερµάτινα καθίσµατα, ατρακάριστο. 8.000 ευρώ. Πληροφ.: 24310-20641. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο οικόπεδα στην Πύλη Τρικάλων 400 τ.µ. έκαστο, κοντά στο Κ.Υ. στη θέση Λάκκο̋. Πληροφ.: 697 3316947. Ζητείται χρηµατοδότη̋ επενδυτή̋ για φωτοβολτἀκό πάρκο 200kw. Πληροφορίε̋ κ. Κώστα τηλ: 24310-56047 Καθηγήτρια παραδίδει ιδιάιτερα µαθήµατα Φυσική̋ και Μαθηµατικών σε παιδιά ∆ηµοτικού-Γυµνασίου-Λυκείου. Πληροφορίε̋ τηλ. 6971639471. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 30 πρόβατα και 10 γίδια. Πληροφορίε̋ 24340-93065 (µετά τι̋ 9µ.µ.) και 6973503939. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα στο 3ο χιλ. Τρικάλων – Παλαιοπύργου, µε αυλόγυρο 500 µέτρα, κατάλληλο για πολλέ̋ χρήσει̋. Πληροφορίε̋ στο τηλ. 6978 590 262 ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστηµα ισόγειο 60 τ.µ. µε πατάρι 30τ.µ. πλήρω̋ αξιοποιήσιµο, χωρί̋ κοινόχρηστα, πλήρω̋ ανακαινισµένο σε άριστη κατάσταση. Τιµή 60.000 συζητήσιµη Τηλ.698-6739701 και 6974-905558.


∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Με κάτω τα χέρια έχασαν τα Τρίκαλα στο Μεσολόγγι (3-0) και µαζί µε τον Βέκιο έγιναν περίγελο̋ τη̋ κερκίδα̋ στο υποτιθέµενο ντέρµπι κορυφή̋ του Ε’ Οµίλου

Είχαν τα …µαύρα του̋ τα χάλια Περιοδεύοντα θίασο θύµισε ο ΑΟ Τρίκαλα στο τελευταίο (συνάµα και πιο κρίσιµο) αγωνιστικό ραντεβού του 2012! Κι επειδή οι θίασοι δεν είναι τη̋… µοδό̋ στι̋ µέρε̋ τη̋ κρίση̋, το συγκρότηµα του Νίκου Βέκιου γνώρισε µια ντροπιαστική ήττα στο Μεσολόγγι από την τοπική οµώνυµη οµάδα που ω̋ …άλλη Κασσιόπη πλέον καλπάζει προ̋ την τελική ευθεία δείχνοντα̋ έτοιµη κι αποφασισµένη να καθαρίσει τον τίτλο του Ε’ Οµίλου. Πρόσωπο τη̋ ηµέρα̋ αναδείχθηκε ο προπονητή̋ τη̋ οµάδα̋ Νίκο̋ Βέκιο̋, ο οποίο̋ -µετά το σαρωτικό 3-0 τη̋ ΑΕΜπαραδόθηκε στην χλεύη τη̋ κερκίδα̋ που έβγαλε συνθήµατα για την γεµάτη ένταση παρουσία του στο παιχνίδι, αλλά και για την πρὁπηρεσία του στον χώρο τη̋ νύχτα̋… «Ο Βέκιο̋ είναι γνωστό̋ στα γήπεδα τη̋ ∆υτική̋ Ελλάδα̋», µα̋ έλεγαν οι ιθύνοντε̋ τη̋ διοίκηση̋ όταν (προ̋ έκπληξη όλω̋) ανακοίνωναν την πρόσληψή του̋ για τον κυανέρυθρο πάγκο. Γνωστό̋ πράγµατι είναι, όµω̋ για τι ακριβώ̋ επιχαίρει η φήµη του , ακούστηκε χθε̋ δυνατά ειρωνικά και χλευαστικά στο γήπεδο του Μεσολογγίου και καλό θα είναι αν ο Χρήστο̋ Ζαχόπουλο̋ έχει ακόµα κουράγιο να ασχοληθεί µε την οµάδα (γιατί ακούγονται πολλά το τελευταίο διάστηµα…) να πάρει τι̋ αποφάσει̋ του να ζυγίσει τα πράγµατα µε ρεαλιστικέ̋ προσεγγίσει̋ και να προχωρήσει σε ξεκαθάρισµα προθέσεων (κυρίω̋ για τι̋ επαφέ̋ µε τον πρόεδρο τη̋ Κασσιόπη̋) , πριν είναι πολύ αργά Τόσο για τον ίδιο , όσο και για την παρουσία τη̋ οµάδα̋ στο πρωτάθληµα . Αυτά από το εξω-αγωνιστικό κοµµάτι από το

οποίο µάλιστα αναµένονται ειδήσει̋ τι̋ επόµενε̋ ηµέρε̋, αφού φαντάζει ω̋ απίθανη πλέον η παραµονή Βέκιου στον πάγκο των κυανέρυθρων.

αλλά… αντιθέτω̋ το… παράτησαν κιόλα̋ από πρώτο ηµίχρονο, ρίχνοντα̋ «λευκή πετσέτα» µέσα στο γήπεδο µετά το τρία τεµάχια των γηπεδούχων.

Τρία γκολ και µετά αγγαρεία!!!

Προ̋ το παρόν στηρίζει ο Ζαχόπουλο̋

Κι όσο για το ντέρµπι τη̋ Κυριακή̋; Αυτό χάθηκε πριν καλάκαλά αρχίσει: Οι κυανέρυθροι έγινα παιχνιδάκι στα πόδια των αντιπάλων του̋ δέχθηκαν τρία γκολ στο άψε σβήσε (από το 11 µέχρι το 36 το µατ̋ είχε καθαρίσει) και σε όλο το υπόλοιπο διάστηµα έπαιζαν σα να έκαναν αγγαρεία!!! Η µόνη δικαιολογία που έχουν παίκτε̋ και προπονητή̋ αφορά το αυθηµερόν ταξίδι, στο οποίο όµω̋ υποβάλλονται φέτο̋ όλε̋ οι υπόλοιπε̋ οµάδε̋ του Ε’ Οµίλου, οπότε δεν µπορούµε να εστιάσουµε πάνω σ’ αυτό και να κρύψουµε τι̋ πραγµατικέ̋ αιτίε̋ τη̋ κακή̋ παρουσία̋ µέσα στο γήπεδο Οι παίκτε̋, αν και ταλαντούχοι, είναι φανερό ότι δεν έχουν την σωστή καθοδήγηση ενώ η διοίκηση επαναπαυµένη στο ότι βγαίνουν επτά οµάδε̋ έχει κόψει την κάνουλα τη̋ χρηµατοδότηση̋ αφού ακόµη και τα πάνω κάτω να έρθουν, η οµάδα θα κερδίσει κατηγορία. Μετά απ’ αυτά τα …ωραία τι να πει κανεί̋ και τι να αναλύσει σ’ ένα παιχνίδι που πάει µονόπατα από την αρχή µέχρι το φινάλε; Υποτίθεται πω̋ στο ντέρµπι τη̋ κορυφή̋ οι κυανέρυθροι θα πήγαιναν αποφασισµένοι να παίξουν για την πρωτιά , να ξεδιπλώσουν να δείξουν τι̋ αρετέ̋ του̋ µέσα στο γήπεδο και να διεκδικήσουν βαθµού̋, ή έστω να κερδίσουν τουλάχιστο το στοίχηµα των εντυπώσεων. Όµω̋ αυτοί, όχι µόνο δεν πάλεψαν,

Μετά απ’ αυτό τον διασυρµό θα περίµενε κανεί̋ από τον Χρήστο Ζαχόπουλο (έναν παράγοντα που έχει παίξει µπάλα στα γήπεδα του ερασιτεχνικού) να αντιληφθεί το αυτονόητο: πω̋ δηλαδή το… όχηµα του ΑΟΤ µε τον Βέκιο στο τιµόνι δεν τραβάει στι̋… ανηφοριέ̋ του Περιφερειακού κι οι απώλειε̋ που έγραψε η οµάδα στα µατ̋ του ∆εκεµβρίου δεν µπορούν να αναπληρωθούν. ∆εν χωρά αµφιβολία λοιπόν …σε κάθε άλλη περίπτωση ο προπονητή̋ θα είχε φύγει, όµω̋ φέτο̋ υπάρχει η καβάτζα τη̋ αναδιάρθρωση̋ που σώζει τα προσχήµατα, κι έτσι δικαιολογείται εν µέρει η δήλωση στήριξη̋ που έγινε το βράδυ τη̋ Κυριακή̋. Το ερώτηµα όµω̋ µένει να απαντηθεί και από την πορεία των αγώνων του Ιανουαρίου γιατί αν γίνει πράξη η αποχή των φιλάθλων, τότε όχι µόνο ο Βέκιο̋ αλλά ούτε ο ίδιο̋ ο πρόεδρο̋ δεν θα έχει διάθεση να πάει στο γήπεδο…. Σ ε κάθε περίπτωση για τα διοικητικά των Τρικάλων αναµένονται εξελίξει̋ αφού η διοίκηση Ζαχόπουλου δεν είναι πλέον αποδεκτή και αναζητείται λύση για την προώθηση του σχεδίου µετονοµασία̋ τη̋ Κασσιόπη̋ ή ακόµα-ακόµα και µε την επανασύσταση του µητρικού σωµατείου των Τρικάλων. Αναλυτικό το ρεπορτάζ των Τρικάλων στη σελίδα 21


20

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  Ο Πλατανιά̋ αντίπαλο̋ του Παναθηνἀκού στου̋ «16» του Κυπέλλου

Πέρασε από την Καρδίτσα Ο Πλατανιά̋ πήρε άνετα την πρόκριση για του̋ «16» του Κυπέλλου Ελλάδα̋, καθώ̋ στον αγώνα ρεβάν̋ τη̋ 3η̋ φάση̋ επικράτησε στην Καρδίτσα τη̋ τοπική̋ Αναγέννηση̋ µε 1-0, διπλασιάζοντα̋ τι̋ νίκε̋ του µετά το 3-1 των Χανίων. Ο Αναστασάκο̋ µε πέναλτι στο 36' ήταν ο σκόρερ για την οµάδα του Άγγελου Αναστασιάδη, που στον επόµενο γύρο θα αντιµετωπίσει τον Παναθηνἀκό. Εχοντα̋ και το προβάδισµα από το πρώτο µατ̋, ο Πλατανιά̋ µπήκε δυνατά στο παιχνίδι και επέβαλε το ρυθµό του. Στο 18' η κεφαλιά του Αναστασάκου σταµάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Αναστασίου, όµω̋ ο έµπειρο̋ επιθετικό̋ βρήκε τελικά το στόχο στο 36', ευστοχώντα̋ στο πέναλτι που υπέδειξε ο διαιτητή̋ Καµπαξή̋ για χέρι του Γκουγκούδη. Λίγο αργότερα οι φιλοξενούµενοι είχαν ακόµη µία καλή ευκαιρία µε τον Αρότσα, ενώ το δεύτερο ηµίχρονο είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώ̋ η πρόκριση είχε ουσιαστικά κριθεί. Η Αναγέννηση πλησίασε το γκολ στο 59', µε τον Μπουντούρη να αστοχεί από πλεονεκτική θέση, στην τελευταία αξιόλογη φάση τη̋ αναµέτρηση̋.

Στα πέναλτι η Ξάνθη Έστω κι αν χρειάστηκε να φτάσει στη διαδικασία των πέναλτι, η Ξάνθη πήρε την πρόκριση για του̋ «16» του Κυπέλλου Ελλάδα̋, σε βάρο̋ του Εθνικού Γαζώρου. Οι δύο οµάδε̋ αναδείχθηκαν ισόπαλε̋ 11 στα Πηγάδια (61' Ονουάτσι - 23' αυτ. Γούτα̋), όπω̋ ακριβώ̋ και στο πρώτο µατ̋ στι̋ Σέρρε̋, και η οµάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη επικράτησε τελικά 5-4 στα πέναλτι και πήρε το εισιτήριο για τον επόµενο γύρο, όπου θα αντιµετωπίσει τη Βέροια. Αφού πρώτα απείλησαν στο 53΄ µε άστοχο σουτ του Μπέρτου, έφτασαν τελικά στην ισοφάριση στο 61΄, όταν στο σουτ του Πλατέλλα η µπάλα βρήκε στον Ονουάτσι (που βρισκόταν σε ελεγχόµενη θέση οφσάιντ), άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Βαλσαµάκη. Η Ξάνθη είχε άλλη µία καλή ευκαιρία µε τον Μπέρτο στο 67' (απέκρουσε ο Βαλσαµάκη̋), αλλά δεν είχε την... πολυτέλεια να ρισκάρει, αφού ο Εθνικό̋ Γαζώρου ήταν πολύ επικίνδυνο̋ στι̋ αντεπιθέσει̋. Το µατ̋ οδηγήθηκε στην παράταση, όπου η Ξάνθη διατήρησε µία φλύαρη υπεροχή, χωρί̋ να καταφέρει να απειλήσει µε αξιώσει̋ την αντίπαλη εστία, µε εξαίρεση µία προβολή του Ονουάτσι στο 92΄ που δεν βρήκε στόχο. Το έξτρα ηµίωρο ολοκληρώθηκε και η πρόκριση κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, όπου οι πρώτε̋ οκτώ εκτελέσει̋ ήταν εύστοχε̋ και ακολούθησαν τέσσερα διαδοχικά χαµένα πέναλτι, πριν ο Βάλλα̋ κάνει το 5-4 και ο Γεωργιάδη̋ στείλει τη µπάλα στο δοκάρι, δίνοντα̋ το εισιτήριο για του̋ «16» στην Ξάνθη.

Τα µατ̋ του κυπέλλου Σάββατο (22/12) 42. Απόλλων Σµύρνη̋ - ΟΦΗ 2-0 παρ. (1-0 κ.α.) 45. Αστέρα̋ Τρίπολη̋ - ΑΕΛ 4-1 40. ΠΑΟΚ - Αιγινιακό̋ 2-1 41. Ατρόµητο̋ - Ολυµπιακό̋ Βόλου 2-2 Κυριακή (23/12) 44. Αναγέννηση Καρδίτσα̋ - Πλατανιά̋ 0-1 33. Skoda Ξάνθη - Εθνικό̋ Γαζώρου (5-4 πέν, 1-1 παρ. και κ.α.)

 Με ισοπαλία έκλεισαν τη χρονιά τα Μετέωρα µοιράζοντα̋ βαθµού̋ στο ντέρµπι τη̋ Κυριακή̋ µε τον «Καρἀσκάκη»  Από αµφισβητούµενο πέναλτι το 1-1

Του̋ λείπει η τύχη Με την καλή απαστράπτουσα εµφάνιση του α’ ηµιχρόνου και τι̋ ευκαιρίε̋ που δεν αξιοποιήθηκαν έµεινε για µία ακόµα φορά η ποδοσφαιρική οµάδα των Μετέωρων. Στο ραντεβού µε τον Αετο ∆ιάσελλου (τον Καραισκάκη µε την ορθή προσφώνηση, αφού επήλθε αλλαγή ονόµατο̋ στο σωµατείο τη̋ Αρτα̋), οι πρωταθλητέ̋ του νοµού µα̋ ήθελαν νίκη, όµω̋ περιορίστηκαν σε ισοπαλία και αναγκαστικά κλείνουν το 2012 παραµένοντα̋ στι̋ χαµηλέ̋ θέσει̋ του Ε’ οµίλου. Το 1-1 ωστόσο αφήνει και πάλι µια αίσθηση ατυχία̋ στην οµάδα του Χρήστου Αντωνίου, που έκανε καλή προσπάθεια, αλλά δεν ανταµείφθηκε µε του̋ βαθµού̋ που πραγµατικά εδικαιούτο. Οι πρωταθλητέ̋ του νοµού µα̋ ήταν κυρίαρχοι στο πρώτο ηµίχρονο και θα µπορούσαν να φτιάξουν µεγαλύτερο σκορ από το φτωχό 1-0 το οποίο φυσικά δεν αντικατοπτρίζει τη εικόνα των οµάδων µέσα στο γήπεδο. Ωστόσο στην επανάληψη η οµάδα δεν είχε την ίδια φρεσκάδα τη ζωντάνια που έδειξε στο πρωτο ηµίχρονο. ∆έχθηκε το γκολ τη̋ ισοφάριση̋ από αµφισβητούµενο πέναλτι στο οποίο υπέπεσε ο Σιούτα̋ και υποχρεώθηκε να αγωνιστεί µε 10 παίκτε̋ στο εναποµείναν διάστηµα λόγω τη̋ αποβολή̋ του αµυντικού στη φάση του πέναλτι

Καλή παρουσία στο α’ ηµιχρονο Τα Μετέωρα όπω̋ προαναφέραµε κυριάρχησαν στο α’ ηµίχρονο και θα µπορούσαν να έχουν καθαρίσει το µατ̋ αν βέβαια επεδείκνυαν την ανάλογη προσοχή στο τελείωµα των ευκαιριών που δηµιούργησαν. Η πρωτη καλή στιγµή των παικτών του Αντωνίου ήταν στο 11’ όταν ο Γραβάνη̋ µπήκε στην περιοχή των φιλοξενούµενων επιχείρησε το σουτ αλλά δεν µπόρεσε να βρει δίχτυα. Ωστόσο η ορµή των Μετεώρων σ’ αυτό το διάστηµα ήταν εµφανή̋ και στο 15’ άνοιξε το σκορ από την επιτυχηµένη προσπάθεια του

Γραβάνη που εκµεταλλεύτηκε ιδανικά την . ρετικά δύσκολα και επικίνδυνα παιχνίδια µπαλιά του Κουβελά και πέτυχε το 1-0 ξεσηΤα πράγµατα εξακολουθούν να είναι οριακά κώνοντα̋ του̋ φίλου̋ τη̋ οµάδα̋ που βρέθη- για την οµάδα και θα πρέπει από τούδε και στο καν στι̋ κερκίδε̋ του «Β Καρακίτσιο̋». Η πίεση εξή̋ να καταβληθεί µεγάλη προσπάθεια για να των παικτών του Αντωνίου συνεχίστηκε και µε- επιτευχθεί ο στόχο̋ τη̋ ανόδου στην Γ κατητά το 1-0, µάλιστα στο 34’ έγινε νέα σπουδαία γορία. φάση στα καρέ των φιλοξενούµενων όµω̋ η Μετέωρα: Γεωργίου, Αυγέρο̋, Κουβελά̋, κεφαλιά του Κουβελά σταµάτησε στο οριζόν- Γραβάνη̋, Γκόβαρη̋, Σιούτα̋, Κωστή̋, Λιατσιτιο δοκάρι. κούρα̋, Παπαγεωργόπουλο̋, Τσιαούση̋, Ανάλογη φάση για γκολ βγήκε και στο 43΄, τό- Σκρέκα̋.. τε από γέµισµα του Κωστή ο Σκρέκα̋ πήρε την Α.Ε Καραισκάη̋: Καραγκούνη̋, Σταµούλη̋, κεφαλιά σηµάδεψε εστία αλλά…και πάλι δεν Κατσαρό̋, Καρτσακλή̋, Πέτσα̋, Βασιλάκη̋, υπήρκε εύνοια τη̋ τύχη̋ αφού η µπάλα στα- Μπαλαδήµα̋, Βερλέκη̋, Αντωνίου, Μπαλάφα̋, µάτησε στο δοκάρι κι έτσι έµεινε το 1-0 αφή- Τσαπαλή̋. νοντα̋ ανοιχτού̋ λογαριασµού̋ των οµάδων για το β’ ηµίχρονο. Στο β’ ηµίχρονο οι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘ ΛΗΜΑ παίκτε̋ των Μετεώρων αρχικά έδειξαν την ίδια κινητικότητα, όµω̋ δεν δηµιούργησαν Τα αποτελέσµατα (10 η αγων.) κλασική φάση για γκολ στην εστία του ΚαΕθ. Φιλιππιάδα̋ ...- ..Οδ ρισκάκη. Από την άλλη πλευρά βεβαίω̋ ούΑΕ Μεσολογγίου .-..Τ .Νυδρίου............1-2 ρίκα Φιλο θέη Αρτα̋.....- ..Αρ λα .................3-0 τε οι Αρτινοί έδειχναν επικίνδυνοι, όµω̋ Μετέωρα.............- ..Καη̋ Αιτωλικού ......1-2 έφτασαν στην ισοφάριση µετά από ένα αµΑν. Περιβολίου.....- ..Κ. ρἀσκάκη̋ ........1-1 Θεσπρωτικού .....2-3 φισβητούµενο πέναλτι που έδωσε αβίαστα Ρεπό ........................Όλυ µπο̋ Κέρκυρα̋ ο διαιτητή̋ αποβάλλοντα̋ µάλιστα τον ΣιΗ βαθµολογία ούτα και την δεύτερη κίτρινη κάρτα. Από Οµάδε̋ ...............Βαθ. την εσχάτη των ποινών διαµορφώθηκε το .....Γκολ......Ν. ..Ι...Η Μεσολόγγι .............22 τελικό 1-1 ενώ τα έπαιξαν µε αριθµητικό ...... Τρίκαλα ................17... .19-4 .......7 ...1...1 µειονέκτηµα στο τελευταίο δεκάλεπτο του Όλυµπο̋ Κ. ...........16 ....14-9 .......5...2 ..2 .......15-8 .......4 ...4...1 αγώνα. Κεραυνό̋ Θ...........14 ......14-14 ......4 ...2...3 Η ισοπαλία τη̋ Κυριακή̋ αφήνει µια αίΦιλιππιάδα.............12 .......15-7 .......3 ...3...3 Άρ. Αιτωλικού ........12 σθηση πικρία̋ στου̋ παίκτε̋ του Χρή........8-7 ........3 ...3...3 Καρἀσκάκη̋ .........11 στου Αντωνίου που σίγουρα δικαιούνταν ........8-8 ........2 ...5...2 Οδ. Νυδρίου ..........11 ...... κάτι περισσότερο από το µατ̋ τη̋ Κυρια.9-11 .......3 ...2...4 Μετέωρα ...............9. ...... κή̋, όµω̋ στο πρωτάθληµα υπάρχει και Φιλοθέη .................7 ...... .6-13.......2 ...3 ..4 ..5-1 συνέχεια… 4 .......2 ...1...5 Αν Περιβολίου ........3 ...... ..7-25 .......1 ...0...8 Με την 10η αγωνιστική να ανήκει πλέον Αιτωλικό, Κεραυνό̋, Μετέ ωρα, Φιλιππιάδα, Τρίκα λα, στο παρελθόν το Περιφερειακό ΠρωτάΑετό̋ ∆ιάσελλου, Αν Περι βολίου, Φιλοθέη, Ολυµ πο̋ Κ. και Μεσολόγγι έχουν θληµα οδεύει πλέον προ̋ την …στροφή κάνει το ρεπό του Α’ Γύρο υ του Α’ Γύρου κι από τι̋ αρχέ̋ του νέου Η επόµενη 11η αγωνισ έτου̋ θα αρχίσει να …τρέχει προ̋ την τική Τρίκαλα ......................τελική του ευθεία. Για το συγκρότηµα Αρη̋ Αιτωλικού.......... ....Εθ. Φιλιππιάδα̋ τη̋ Καλαµπάκα̋ , όπω̋ και στο ξεκίνη.-........Όλ. Κέρκυρα̋ Αετό̋ ∆ιασέλου ..........-. µα τη̋ σεζόν τον περασµένο Οκτώβρη, Κερ. Θεσπρωτικού ...... ...ΑΕ Μεσολογγίου έτσι και τώρα, η εκκίνηση κρύβει παγίΑν. Περιβολίου...........--.......Φιλοθέη Αρτα̋ Ρεπό ............................Ο...............Μετέωρα δε̋, ο δρόµο̋ δεν είναι στρωµένο̋ µε δυσσέα̋ Νυδρίου ροδοπέταλα, αλλά έχει δύσκολα, εξαι-

Έχουν δύσκολο δρόµο στο Β’ Γύρο Τέλο̋ χρονιά̋ χωρί̋ …λογαριασµό, χωρί̋ σύνοψη και αποτίµηση τη̋ αγωνιστική̋ παρουσία̋ δεν γίνεται. Στα Μετέωρα –όπω̋ εξάλλου και σε όλε̋ τι̋ άλλε̋ οµάδε̋ του Ε’ Οµίλου- πήραν χαρτί και µολύβι , όχι για να κάνουν λογαριασµού̋ ενόψει εορτών, αλλά για να δουν που βρίσκονται και πω̋ θα πορευτούν στο δρόµο για την τελική ευθεία του περιφερειακού πρωταθλήµατο̋. Οι πρωταθλητέ̋ του νοµού µα̋ , µε το παιχνίδι τη̋ Κυριακή̋ τέλειωσαν τι̋ εντό̋ έδρα̋ αναµετρήσει̋ του Α’ Γύρου µετρώντα̋ 9 βαθµού̋ (µε δυο νίκε̋, 3 ισοπαλίε̋ και 4 ήττε̋) και….τρέχοντα̋ σε όµιλο που είχε µόλι̋ και µετά βία̋ 15 παιχνίδια. Η αποτίµηση φυσικά δεν είναι η καλύτερη δυνατή, θα µπορούσε να έχει καλύτερα στατιστικά στοιχεία, όµω̋ δεν θα πρέπει να ξεχνάµε πω̋ η οµάδα µπήκε για παραµονή κι εξ’ ανάγκη̋ πλέον (ελέω Αναδιάρθρωση̋)

κυνηγά την άνοδο στη µεγαλύτερη κατηγορία. Όπω̋ προαναφέραµε µετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων τη̋ 10η̋ αγωνιστική̋, έπεται πλέον το κενό διάστηµα των διακοπών που αποτελεί µια πρώτη̋ τάξη̋ ευκαιρία για την αποφόρτιση των ποδοσφαιριστών από του̋ συνεχόµενου̋ αγώνε̋. Είναι όµω̋ κι ένα διάστηµα µέσα στο οποίο ο Xρήστο̋ Αντωνίου θα δουλέψει µε του̋ παίκτε̋ του στι̋ προπονήσει̋ για να βελτιώσουν τι̋ αδυναµίε̋ που έδειξε η οµάδα στα προηγούµενα παιχνίδια. Και αδυναµίε̋ φάνηκαν αρκετέ̋-κυρίω̋ στα παιχνίδια εκείνα που έπαιξε η οµάδα βάζοντα̋ ω̋ πρωταρχικό στόχο τη νίκη. Χάθηκαν βαθµοί µέσα στην Καλαµπάκα και αυτοί οι βαθµοί θα πρέπει να καλυφθούν στα αντίστοιχα µατ̋ του Β’ Γύρου. Ο στόχο̋ τη̋ ανόδου είναι εφικτό̋, η οµάδα είναι σε… τροχιά τη̋ διεκδίκηση̋, έδειξε ότι µπορεί να τα καταφέρει, όµω̋ χρειάζεται µεγαλύτερη στήριξη και από του̋ φιλάθλου̋ αλλά και από τον επιχειρηµατικό κόσµο τη̋ πόλη̋ που επιβάλλεται πλέον να αγκαλιάσει την συλλογική προσπάθεια που µπορεί να φέρει µια ιστορική άνοδο για τον ΑΣ Μετέωρα αλλά και για το ποδόσφαιρο τη̋ περιοχή̋ µα̋.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

κάτω τα χέρια έχασαν τα Τρίκαλα στο Μεσολόγγι (3-0) και µαζί µε τον Βέκιο έγιναν περίγελο̋ τη̋ κερκίδα̋ στο υποτιθέµενο ντέρµπι κορυφή̋ του Ε’ Οµίλου

21

 Με

Τα… µαύρα του̋ τα χάλια Περιοδεύων θίασο̋ σκιών , ή… µήπω̋ Καρναβάλο̋ Αποκριά̋, εν µέσω Χριστουγέννων; Το δίληµµα αφορά τον καταπονηµένο από τι̋ µύριε̋ τόσε̋ περιπέτειε̋ ΑΟ Τρίκαλα και από τι̋ δύο εκδοχέ̋ διαλέγουµε τη δεύτερη, παρ’ ότι δεν δένει µε το κλίµα των ηµερών. «Ντυµένοι σαν καρναβάλια- έχοντα̋ τα µαύρα του̋ τα χάλια- οι ποδοσφαιριστέ̋ του ΑΟΤ εµφανίστηκαν αγνώριστοι στο κρίσιµο ντέρµπι τη̋ 10η̋ αγωνιστική̋ µέσα στο Μεσολόγγι. ∆εν είχαν ξεκάθαρο αγωνιστικό προσανατολισµό µέσα στο γήπεδο, δεν είχαν ή τουλάχιστο δεν έδειξαν όρεξη για τρέξιµο, δεν είχαν ούτε καν τη δύναµη να παλέψουν σε µια µάχη που (θα κρίνει ω̋ φαίνεται…) την πρωτιά και τον τίτλο του Ε’ Οµίλου. Ήταν σαν αποκριάτικη µασκαράτα, όπω̋ ευστόχω̋ εγράφη και «Βασιλιά̋ » του άρµατο̋ ο προπονητή̋ τη̋ οµάδα̋ Νίκο̋ Βέκιο̋ ο οποίο̋ -µετά το σαρωτικό 3-0 τη̋ ΑΕΜ- παραδόθηκε στην χλεύη τη̋ κερκίδα̋ που έβγαλε συνθήµατα για την γεµάτη ένταση παρουσία του στο παιχνίδι, αλλά και για την πρὁπηρεσία του στον χώρο τη̋ νύχτα̋… «Ο Βέκιο̋ είναι γνωστό̋ στα γήπεδα τη̋ ∆υτική̋ Ελλάδα̋», µα̋ έλεγαν οι ιθύνοντε̋ τη̋ διοίκηση̋ όταν (προ̋ έκπληξη όλω̋) ανακοίνωναν την πρόσληψή του̋ για τον κυανέρυθιρο πάγκο. Γνωστό̋ πράγµατι είναι, όµω̋ για τι ακριβώ̋ επιχαίρει η φήµη του , ακούστηκε χθε̋ δυνατά ειρωνικά και χλευαστικά στο γήπεδο του Μεσολογγίου και καλό θα είναι αν ο Χρηστο̋ Ζαχόπουλο̋ έχει ακόµα κουράγιο να ασχοληθεί µε την οµάδα (γιατί ακούγονται πολλά το τελευταίο διάστηµα…) να πάρει τι̋ αποφάσει̋ του να ζυγίσει τα πράγµατα

µε ρεαλιστικέ̋ προσεγγίσει̋ και να προχωρήσει σε ξεκαθάρισµα προθέσεων (κυρίω̋ για τι̋ επαφέ̋ µε τον πρόεδρο τη̋ Κασσιόπη̋) , πριν είναι πολύ αργά Τόσο για τον ίδιο , όσο και για την παρουσία τη̋ οµάδα̋ στο πρωτάθληµα . Αυτά από το εξω-αγωνιστικό κοµµάτι από το οποίο µάλιστα αναµένονται ειδήσει̋ τι̋ επόµενε̋ ηµέρε̋, αφού φαντάζει ω̋ απίθανη πλέον η παραµονή Βέκιου στον πάγκο των κυναέρυθρων.

Τρία γκολ στο άψε -σβήσε Κι όσο για το ντέρµπι τη̋ Κυριακή̋; Αυτό χάθηκε πριν καλά-καλά αρχίσει: Οι κυανέρυθροι έγινα παιχνιδάκι στα πόδια των αντιπάλων του̋ δέχθηκαν τρία γκολ στο άψε σβήσε (από το 11 µέχρι το 36 το µατ̋ είχε καθαρίσει) και σε όλο το υπόλοιπο διάστηµα έπαιζαν σα να έκαναν αγγαρεία!!! Η µόνη δικαιολογία που έχουν παίκτε̋ και προπονητή̋ αφορά το αυθηµερόν ταξίδι, στο οποίο όµω̋ υποβάλλονται φέτο̋ όλε̋ οι υπόλοιπε̋ οµάδε̋ του Ε’ Οµίλου, οπότε δεν µπορούµε να εστιάσουµε πάνω σ’ αυτό και να κρύψουµε τι̋ πραγµατικέ̋ αιτίε̋ τη̋ κακή̋ παρουσία̋ µέσα στο γήπεδο Οι παίκτε̋, αν και ταλαντούχοι, είναι φανερό ότι δεν έχουν την σωστή καθοδήγηση ενώ η διοίκηση επαναπαυµένη στο ότι βγαίνουν επτά οµάδε̋ έχει κόψει την κάνουλα τη̋ χρηµατοδότηση̋ αφού ακόµη και τα πάνω κάτω να έρθουν, η οµάδα θα κερδίσει κατηγορία. Μετά απ’ αυτά τα …ωραία τι να πει κανεί̋ και τιο να αναλύσει σ’ ένα παιχνίδι που πάει µονόπατα από την αρχή µέχρι το φινάλε; Υποτίθεται πω̋ στο ντέρµπι τη̋ κορυφή̋ οι κυανέρυθροι θα πήγαιναν αποφασισµένοι να παίξουν για την πρωτιά, να ξεδιπλώσουν να δείξουν τι̋ αρετέ̋ του̋ µέσα στο γήπεδο και να διεκδικήσουν βαθµού̋, ή έστω να κερδίσουν τουλάχιστο το στοίχηµα των εντυπώσεων. Όµω̋ αυτοί, όχι µόνο δεν πάλεψαν, αλλά… αντιθέτω̋ το… παράτησαν κιόλα̋ από πρώτο ηµίχρονο, ρίχνοντα̋

«λευκή πετσέτα» µέσα στο γήπεδο µετά το τρία τεµάχια των γηπεδούχων. Προτιµότερη λοιπόν είναι η αναφορά η καταγραφή των φάσεων που έφεραν την ντροπιαστική ήττα των κυανέρυθρων, παρά οποιοδήποτε άλλο σχόλιο. Οι Μεσολογγίτε̋ ανέλαβαν δράση από τα πρώτα λεπτά τη̋ αναµέτρηση̋, έκλεισαν του̋ παίκτε̋ του Βέκιου στο µισό γήπεδο και στο 3' δηµιούργησαν την πρωτη του̋ ευκαιρία µε το σουτ του Καρακίτσιου, µπλόκαρε ο Ζαφείρη̋ µε διπλή προσπάθεια. Ωστόσο στην δεύτερη επίσκεψη τη̋ AEM προ̋ την περιοχή των «κυανέρυθρων» έγινε και η ζηµιά. Στο 11 Καρακίτσιο̋, αφού αλώνισε την αµυντική γραµµή των Τρικάλων έβγαλε έξυπνη µπαλιά στον Καβαλλάρη, κι αυτό̋ όντα̋ µόνο̋ σε πλεονεκτική θέση απέναντι από τον Ζαφείρη άνοιξε λογαριασµό γράφοντα̋ το 1-0 για την οµάδα τη̋ Αιτωλοακαρνανία̋. Μετά το γρήγορο γκολ των γηπεδούχων οι κυανέρυθροι συµµαζεύτηκαν, προσπάθησαν να αντιδράσουν και η αλήθεια είναι πω̋ έφτιαξαν δυο µικρο-ευκαιρίε̋ , όµω̋ δεν είχαν αποτέλεσµα στην τελική προσπάθεια. Στο 14’ ο Κεφαλά̋ σε µια προώθηση του̋ προ̋ τα καρέ του ∆ουλιώτη επιχείρησε δυνατό σουτ στέλνοντα̋ την µπάλα πάνω από τα δοκάρια ενώ στο αµέσω̋ επόµενο λεπτό και πάλι τα Τρίκαλα απείλησαν αλλά αυτή τη φορά στο σουτ του Τασιόπουλου κατέβασε ρολά και απέκρουσε ο ∆ουλιώτη̋ κρατώντα̋ ανέπαφη την εστία του στην πιο δύσκολη επικίνδυνη φάση του α’ ηµιχρόνου. Κι αφού οι δικοί µα̋ έµεινα µε το αχ τη̋ ευκαιρία̋, οι Μεσολογγίτε̋ πήραν και πάλι τα πάνω του̋, µάλιστα στο 18' πανηγύρισαν το δεύτερο γκολ που ξεκίνησε από προσπάθεια του Φράγκου και κατέληξε στον Καβαλάρη. Ο επθυθετικό̋ τη̋ ΑΕΜ πήρε την κεφαλιά σηµάδεψε εστία και έγραψε το 2-0 πετυχαίνοντα̋ ταυτόχρονα και το δεύτερο προσωπικό γκολ στο παιχνίδι. Θα περίµενε κανεί̋ πω̋ θα υπήρχε θα έβγαινε κάποια αντίδραση µετά από

αυτή την άσχηµη τροπή του αγώνα, όµω̋ η µοναδική έξαρση που προέκυψε βγήκε από την πλευρά του πάγκου και είχε έκδηλη την εικόνα τη̋ ένταση̋ αποτυπωµένη στο πρόσωπο του Νίκου Βέκιου που είχε αντιληφθεί νωρί̋-νωρί̋ πω̋ θα πάει το πράγµα. Όταν µάλιστα οι γηπεδούχοι πέτυχαν και το τρίτο γκολ στο παιχνίδι (πριν καλά -καλά κλείσει το σαραντάλεπτο) , όλοι αντιλήφθηκαν πω̋ το µατ̋ πάει να κλείσει µε συνοπτικέ̋ διαδικασίε̋ αφού οι παίκτε̋ των Τρικάλων δεν είχαν ψυχικά αποθέµατα για να κυνηγήσουν την ανατροπή. Στο 36’ λοιπόν οι παίκτε̋ τη̋ ΑΕΜ βγήκαν στην κόντρα και ο Ξεβγένη̋ εκµεταλλεύτηκε ιδανικά το γύρισµα του Καρακίτσιου πήγε πιο ψηλά από τον προσωπικό του αντίπαλο και µε κεφαλιά διαµόρφωσε το 3-0 ρίχνοντα̋ τίτλου̋ τέλου̋ από το α’ ηµίχρονο.

Αγγαρεία στην επανάληψη Στην επανάληψη ο Βέκιο̋ προσπάθησε να δώσει πνοή µε τι̋ αλλαγέ̋, έριξε στη θέση των Γεωργάκη και Καραίσκου, του̋ Τζοβάρα και Χρ. Νάκου αλλά και πάλι προκοπή δεν είδε… Οι γηπεδούχοι άγγιξαν το γκολ στο 48' µε το δυνατό σουτ του Φελέκη που έστειλε την µπάλα ελάχιστα άουτ ενώ από το 50 και µετά οι παίκτε̋ του Μεσολογγίου κατέβασαν ταχύτητα κι έτσι φάνηκαν στο γήπεδο οι δικοί µα̋. Μάλιστα στο 68', όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, η µπάλα έφτασε στον Κεραµά, που σούταρε λίγο πάνω από τα δοκάρια. Ενώ στο 82' ο Τζοβάρα̋ έχασε µοναδική κι ίσω̋ την καλύτερη ευκαιρία των Τρικάλων για να πετύχουν το γκολ τη̋ τιµή̋ σ’ αυτό το εφιαλτικό παιχνίδι. Μεσολόγγι: ∆ουλιώτη̋, Μπαλαούρα̋, Μαντέλλο̋, ∆άρδα̋, Πελέκη̋, ∆ενδρινό̋, Ξεβγένη̋, Καντάνη̋, Καβαλλάρη̋,(74΄Πέντζα̋), Καραίσκο̋, Φράγκο̋ (66' Νικολόπουλο̋). Τρίκαλα: Ζαφείρη̋, Πολυζόπουλο̋, Γεωργάκη̋,(46' Τζοβάρα̋), Κεφαλά̋, Τασιόπουλο̋, Γκόλια̋, Κεραµά̋ , ∆. Τεντολούρη̋, Παππά̋, Απ. Τεντολούρη̋, Καραίσκο̋ (46' Χρ. Νάκου).

Θα γίνει το… «µέτρηµα» µετά τι̋ γιορτέ̋ Με την αναµέτρηση τη̋ 10η̋ ηµέρα̋ κλείνει το πρωτο µεγάλο κοµµάτι του πρωταθλήµατο̋, όχι µόνο για τα Τρίκαλα αλλά και για όλε̋ τι̋ υπόλοιπε̋ οµάδε̋ που συµµετέχουν στο µικρό «µαραθώνιο του Ε’ Οµίλου. Από σήµερα το Περιφερειακό µπαίνει σε αργία µακρά̋ διαρκεία̋ που θα διαρκέσει µέχρι στι̋ 13 του Γενάρη, οπότε και θα ανοίξει ο κύκλο̋ των αναµετρήσεων του ∆εύτερου Γύρου. Φυσικά η εορταστική διακοπή δίνει µια… ανάσα χαλάρωση̋ στου̋ πρωταγωνιστέ̋ των οµάδων, όµω̋ στα Τρίκαλα παίκτε̋ και προπονητή̋ (θέλοντα̋ και µη) κα-

λούνται να δουλέψουν και να εκµεταλλευθούν το κενό δράση̋ για να εξαλείψουν … τα κενά και τι̋ αδυναµίε̋ που έδειξε η οµάδα µέσα στη ροή του Α’ Γύρου. Αν δεν υπάρξουν απρόοπτα µε το θέµα του προπονητή (ακούστηκαν διάφορα το τελευταίο διάστηµα), ο Νίκο̋ Βέκιο̋ θα είναι και πάλι εδώ και επιδιώξει να προετοιµάσει κατάλληλα του̋ παίκτε̋ του, ενόψει τη̋ συνέχεια̋ του πρωταθλήµατο̋, δίνοντά̋ του̋ παράλληλα και τον απαιτούµενο χρόνο για ξεκούραση στι̋ αργίε̋ των Χριστουγέννων. Θεωρείται επίση̋ βέβαιο το ότι πέρα από τι̋ προπονήσει̋, η οµάδα θα παίξει προφανώ̋ και 1-2

φιλικά παιχνίδια, προκειµένου οι ποδοσφαιριστέ̋ του να έχουν αγωνιστικέ̋ παραστάσει̋ µέσα στο κενό διάστηµα του πρωταθλήµατο̋. Κι όσο για το αγωνιστικό ξεκίνηµα τη̋ νέα̋ χρονιά̋; Έχει δύσκολε̋ και δυνατέ̋ αναµετρήσει̋ τουλάχιστο στα 3-4 παιχνίδια του Ιανουαρίου αφού τα Τρίκαλα θα αντιµετωπίσουν εν αρχή τον Εθνικό Φιλιππιάδα̋ µέσα στο στάδιο (11η αγωνιστική̋), κατόπιν θα παίξουν µε τον Οδυσσέα Νυδρίου και πάλι µέσα στο στάδιο στι̋ 20 Γενάρη και θα δώσουν το πρώτο εκτό̋ έδρα̋ παιχνίδι στι̋ 27/1 όταν και θα βρεθούν στην έδρα του Αετού(Καραισκάκη) ∆ιάσελλου.

Στηρίζει Βέκιο ο Ζαχόπουλο̋, αλλά µέχρι πότε; Μετά απ’ το χθεσινό “ναυάγιο” θα περίµενε κανεί̋ από τον Χρηστο Ζαχόπουλο (έναν παράγοντα που έχει παίξει µπάλα στα γήπεδα του ερασιτεχνικού) να αντιληφθεί το αυτονόητο: πω̋ δηλαδή το… όχηµα του ΑΟΤ µε τον Βέκιο στο τιµόνι δεν τραβάει στι̋… ανηφοριέ̋ του Περιφερειακού κι οι απώλειε̋ που έγραψε η οµάδα στα µατ̋ του ∆εκεµβρίου δεν µπορούν να αναπληρωθούν. ∆εν χωρά αµφιβολία λοιπόν …σε κάθε άλλη περίπτωση ο προπονητή̋ θα είχε φύγει, όµω̋ φέτο̋ υπάρχει η καβάτζα τη̋ αναδιάρθρωση̋ που σώζει τα προσχήµατα, κι έτσι δικαιολογείται εν µέρει η δήλωση στήριξη̋ που έγινε το βράδυ τη̋ Κυριακή̋. Το ερώτηµα όµω̋ µένει να απαντηθεί και από την πορεία των αγώνων του Ιανουαρίου γιατί αν γίνει πράξη η αποχή των φιλάθλων, τότε όχι µόνο ο Βέκιο̋ αλλά ούτε ο ίδιο̋ ο πρόεδρο̋ δεν θα έχει διάθεση να πάει στο γήπεδο…. Σ ε κάθε περίπτωση για τα διοικητικά των Τρικάλων αναµένονται εξελίξει̋ αφού η διοίκηση Ζαχόπουλου δεν είναι πλέον αποδεκτή και αναζητείται λύση για την προώθηση του σχεδίου µετονοµασία̋ τη̋ Κασσιόπη̋ ή ακόµα-ακόµα και µε την επανασύσταση του µητρικού σωµατείου των Τρικάλων.Σακαφλιάδε̋

Λάθο̋ η επιλογή Ζαχόπουλου Απ’ ότι φαίνεται εκτραχύνονται οι σχέσει̋ των οργανωµένων οπαδών του ΑΟΤ µε τη διοίκηση. Ο Β. Μπαλάφα̋ χαρακτήρισε ω̋ λάθο̋ την επιλογή Ζαχόπουλου για τη διάδοχη κατάσταση στην οµάδα Απ’ ότι φαίνεται εκτραχύνονται οι σχέσει̋ των οργανωµένων οπαδών του ΑΟΤ µε τη διοίκηση Ζαχόπουλου. Μετά τα…θερµά τετ-α-τετ τη̋ Κυριακή̋ στο Κυλικείο του σταδίου, όπου λίγο έλειψε να υπάρξει εµπλοκή µε απρόβλεπτε̋ συνέπειε̋, οι Σακαφλιάδε̋ αρχίζουν ανένδοτο κατά του Χρήστου Ζαχόπουλου και πέρα από την αποχή του̋ από το γήπεδο, θα προχωρήσουν και σε άλλε̋ ενέργειε̋ που προ̋ το παρόν δεν αποκαλύπτουν Μιλώντα̋ στην αθλητική εκποµπή του Ρ Πρωινό̋ ο εκπρόσωπο̋ των Συνδεσµιτών Στεφανο̋ Μπαλάφα̋ ε µέγιστο λάθο̋ την επιλογή που έγινε πριν από ενάµιση χρόνο για την µετονοµασία του Πετρωτού σε νέα οµάδα του ΑΟ Τρίκαλα: «Κάναµε λάθο̋ πριν από ενάµιση χρόνο µε αυτή την επιλογή, κάναµε λάθο̋ εµεί̋ οι οπαδοί, ,εσει̋ οι δηµοσιογράφοι , αλλά και οι βετεράνοι που αποδέχθηκαν αυτή τη λύση. Αυτό το λάθο̋ το βρίσκουµε µπροστά µα̋ τώρα. Εµεί̋ την Κυριακή το βράδυ µετά τα υβριστικά που ακούσαµε από του̋ αυλικού̋ τη̋ διοίκηση̋, πήραµε τι̋ αποφάσει̋ µα̋. Απέχουµε από του̋ αγώνε̋ και θα απέχουµε µέχρι να φύγει το καρκίνωµα από την οµάδα» ¨είπε στι̋ δηλώσει̋ του, χωρί̋ ωστόσο να µπει σε λεπτοµέρειε̋ για τι̋ ενέργειε̋ στι̋ οποίε̋ θα προβούν οι φίλοι τη̋ οµάδα̋ στο προσεχέ̋ διάστηµα. Εµεί̋ είµαστε ανοιχτοί στον διάλογο, όµω̋ δεν είδαµε να γίνονται πράξει̋ οι υποσχέσει̋ τη̋ διοίκηση̋ για τα οργανωτικά και τα διοικητικά, συµπλήρωσε ο Σ.Μπαλάφα̋ που χαρακτήρισε υβριστική την συµπεριφορά των ανθρώπων που κινούνται στο περιβάλλον Ζαχόπουλου.


22

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 Α’ ΕΠΣΤ: «Στροφή» Α’ Γύρου χωρί̋ µεγάλε̋ ειδήσει̋ από την 15η αγωνιστική που «έτρεξε» στη σκιά του ντέρµπι «Μίλησε ο νόµο̋ τη̋ έδρα̋» στο µατ̋ των Καλυβίων µε τη Μεγάρχη απ’ όπου και το στιγµιότυπο

Το ξεκαθάρισµα θα γίνει στην ευθεία Τρίγωνα-κάλαντα µέσα στα γήπεδα είπαν τα σωµατεία τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋, όµω̋ από το Χριστουγεννιάτικο τρέξιµο του̋, δεν προέκυψε µεγάλο ταµείο. Η 15η και τελευταία του Α’ Γύρου «στροφή» είχε βέβαια σε περίοπτη θέση το ντέρµπι κορυφή̋, και η αλήθεια είναι πω̋ όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια µπήκαν στη… σκιά του, παρ’ ότι από αυτά προέκυψαν οι σηµαντικότερε̋ ειδήσει̋. Γιατί δεν ήταν µόνο η ισοπαλία τη̋ Μπαλκούρα̋ και το «Χ» του Φλαµουλίου στο Μεγαλοχώρι…Ήταν πολύ περισσότερο τα εφτά γκολ που µπήκαν στην αναµέτρηση των Αγ. Απόστολων µε την Κρύα Βρύση, τα τρία «τεµάχια» του Αχιλλέα Μπάρα̋ στο Βαλτινό, το διπλό τη̋ Φαρκαδόνα̋ στον Πρόδροµο, αλλά και οι άνετε̋ νίκε̋ των Καλυβίων και του Καστρακίου. Αυτά τα νέα, µαζί µε τα βαθµολογικά παρεπόµενα που προέκυψαν από τι̋ αναµετρήσει̋ του Σαββάτου, ήταν εν τέλει στα στοιχεία που έδεσαν και συνέθεσαν το παζλ στην τελευταία αγωνιστική του Γύρου. Πρώτα απ’ όλα όµω̋ το ντέρµπι. Το ντέρµπι κορυφή̋ που δεν ανέδειξε νικητή ,αφού ∆ηµητρα και ΑΕΤ έµειναν στο 0-0 κι έτσι δεν άλλαξαν οι συσχετισµοί στη βαθµολογία. Από τη µοιρασιά τη̋ Μπαλκούρα̋, δεν επωφελήθηκε ούτε το (3ο στη βαθµολογία) Φλαµούλι που άφησε κι αυτό βαθµού̋ στο Μεγαλοχώρι (1-1 µε την τοπική οµάδα) ενώ από τα υπόλοιπα µατ̋ τη̋ ηµέρα̋ ξεχώρισε τα σαρωτική νίκη τη̋ Κ. Βρύση̋ στην έδρα των Αγίων Αποστόλων (1-6 σε µατ̋ µονόλογο από του̋ Καλαµπακιώτε̋) το…αγγλικό 4-2 του Καστρακίου επί του Πύργου, το διπλό τη̋ Φαρκαδόνα̋ στον Πρόδροµο, καθώ̋ επίση̋ και το νικηφόρο πέρασµα του Αχιλλέα Μπάρα̋ από την έδρα του Βαλτινού. Αναλυτικά τώρα στη Χριστουγεννιάτικη δράση των οµάδων τη̋ Α’ Κατηγορία̋ είχαµε… Καλύβια - Μεγάρχη 4-1 Πήρε µπροστά για τα καλά η οµάδα των Καλυβίων και µε τι̋ τελευταίε̋ τη̋ επιτυχίε̋ (µετρά ήδη δυο νίκε̋ σε ισάριθµα παιχνίδια) βελτίωσε αισθητά τη θέση τη̋ στον βαθµολογικό

Εναέρια µονοµαχία από την αναµέτρηση Πυργετού - Παραληθαίων πίνακα τη̋ κατηγορία̋. Βέβαια, στο ραντεβού του Σαββάτου ο ΑΟΚ είχε σαφώ̋ πιο εύκολη αποστολή απ’ ότι στο ντέρµπι τη̋ προηγούµενη̋ αγωνιστική̋ που αντιµετώπισε το Φλαµούλι. ∆εν χρειαζόταν λοιπόν να κάνει ‘πολλά πράγµατα µέσα στο γήπεδό τη̋ για να κάµψει την αντίσταση τη̋ νεοφώτιστη̋ και πολύ πιο αδύναµη̋ Μεγάρχη̋. Έριξε τρία γκολ από το πρώτο κιόλα̋ ηµίχρονο, έβαλε άλλο ένα στην επανάληψη και καθάρισε εύκολα (4-1) σε ένα µατ̋ που έδειξε από την αρχή το δρόµο που θα ακολουθούσε… Μόλι̋ στο 12ο λεπτό τη̋ αναµέτρηση̋ οι Καλυβιώτε̋ πήραν προβάδισµα µε το γκολ που σηµείωσε ο Κόκοβα̋ µετά από την σέντρα του Ρέπα. Στο 27’ οι ρόλοι αντιστράφηκαν, αυτή τη φορά ο Κόκοβα̋ έβγαλε µπαλιά, ο Ρέπα̋ έγινε εκτελεστή̋ και πέτυχε το 2-0 για λογαριασµό του ΑΟΚ. Το σκορ σ’ αυτό το σηµείο έµοιαζε απαγορευτικό, όµω̋ παρ’ όλα τούτα η Μεγάρχη βρήκε τον τρόπο για να απαντήσει: Στο 42ο του α ηµιχρόνου, από φάουλ του Ρ Σκρέκα, ο Χ. Καραδήµα̋ εκµεταλλεύτηκε την αδράνεια των αµυντικών κι έκανε το 1-2. Καταιγιστική η ροή και η τροπή των πραγµάτων σ’ αυτό το τελευταίο κοµµάτι του α µέρου̋ αφού µε τη σέντρα οι Καλυβιώτε̋ ξεχύθηκαν µπροστά και ανέβασαν πάλι τη διαφορά στο 3-1 µε το γκολ του Κασιώλα. Στην επανάληψη πλέον οι φιλοξενούµενοι δεν είχαν ούτε τι̋ αντοχέ̋ ούτε τα κουράγια για να ξαναµπούν στο παιχνίδι και µοιραία στο 74ο λεπτό τη̋ αναµέτρηση̋ έδωσαν νέα πατήµατα στον Κόκοβα να βάλει και τέταρτο γκολ (δεύτερο προσωπικό) διαµορφώνοντα̋ νωρί̋-νωρί̋ το τελικό 4-1. Αγ. Απόστολοι - Κρ Βρύση 1-6 ∆εν ήταν απλό πέρασµα… ήταν ένα σαρωτικό ξετίναγµα, µια µάχη που κρίθηκε µε συνοπτικέ̋ διαδικασίε̋ κι αποτέλεσε σηµείο αναφορά̋ µόνο για του̋ παίκτε̋ τη̋ Κρύα̋ Βρύση̋, αφού οι

Άγιοι Απόστολοι ήταν ωσεί παρόντε̋ στο γήπεδο. Κι επειδή η… απουσία του̋ έγινε αντιληπτή νωρί̋-νωρί̋ από του̋ παίκτε̋ του Γιώργου Αλµπάνη, ακούγεται ω̋ φυσιολογική απόρροια και η εξάρα που «έπεσε» στο ραντεβού του Σαββάτου.. Το συγκρότηµα τη̋ Καλαµπάκα̋ διευκολύνθηκε βέβαια κι από τι̋ τρανταχτέ̋ απουσίε̋ των γηπεδούχων αλλά και από τη ρέντα που είχε στι̋ πρώτε̋ του̋ φάσει̋. Άνοιξε το σκορ νωρί̋ µε την προσπάθεια του Αλµπάνη, πήγε στο 0-2 µε το γκολ του Αβραµόπουλου και µετά πέτυχαν άλλα 4 γκολ οι Αναστογιάνη̋ Αλµπάνη̋ Χαιταλή̋ και Λιάκο̋ κι όλα έγιναν εύκολα, αφού οι γηπεδούχοι δεν µπορούσαν να βρουν τι̋ ανάλογε̋ απαντήσει̋ µέσα στο γήπεδο. Οι Απόστολοι µείωσαν προσωρινά σε 1- 5 µε την προσπάθεια του Τζιατζιά στο 65’. Ο ίδιο̋ παίκτη̋ δεν τα κατάφερε εξίσου καλά στο πέναλτι που εκτέλεσε στην αρχή του Β ηµιχρόνου. Την εκτέλεση του αντιλήφθηκε ο Πετρένκο που έπεσε στη γωνία του κι απέκρουσε κάνοντα̋ ακόµα πιο δύσκολη των προσπάθεια των γηπεδούχων. Καστράκι - Πύργο̋ 4-2 Ούτε η βροχή, ούτε το λασπωµένο τερέν ούτε οι… αντιστάσει̋ που προέβαλε η οµάδα του Πύργου… Τίποτα απ’ όλα τούτα δεν µπορούσε να φρενάρει την ορµή και την αποφασιστικότητα που έδειξαν οι παίκτε̋ του Βράχου στο (οριακό γι’ αυτού̋) παιχνίδι του Σαββάτου. Ήθελαν τη νίκη και κατάφεραν να την πάρουν έστω και κάτω από αντίξοε̋ συνθήκε̋ βγάζοντα̋ µάλιστα ένα αγγλικό σκορ στο ραντεβού τη̋ 15η̋ ηµέρα̋. Το παιχνίδι είχε διακυµάνσει̋ µέχρι το 2-2, όµω̋ από κει και µετά οι Καστρακινοί επέβαλαν του̋ δικού̋ του̋ κανόνε̋ και πήραν το πολύτιµο τρίποντο που του έδωσε βαθµολογική και «ψυχολογική ανάσα». Ο… χορό̋ των γκολ άνοιξε στο 24 από τον Παππά που πέτυχε το 1-0 για

λογαριασµό του Βράχου. Στο 41’ ο Βαβίτσα̋ έκανε το 2-0 µε ωραίο γυριστό σουτ αλλά η απάντηση των φιλοξενούµενων έφερε προ̋ στιγµή νέα τροπή αφού στο 44’ ο Αγγέλη̋ εκµεταλλεύτηκε το φάουλ του Ρίζου και µε κεφαλιά έγραψε το 2-1. Τα πράγµατα έγιναν ακόµα πιο δύσκολα για του̋ Καστρακινού̋ στο 70, όταν και πάλι ο Αγγέλη̋ έκανε τη ζηµιά ισοφαρίζοντα̋ σε 2-2. Για λίγα λεπτά το µατ̋ ακροβατούσε πάνω σε λεπτέ̋ ισορροπίε̋ όµω̋ ο Παππά̋ στο 82 έβαλε και πάλι µπροστά την οµάδα του πετυχαίνοντα̋ το 3-2 και στο 90’ ο Τσικρικά̋ διαµόρφωσε το τελικό 4-2 του Βράχου. Πρόδροµο̋ - Φαρκαδόνα 0-1 Ένα γκολ αποδείχτηκε υπεραρκετό για την ΑΕ Φαρακδόνα̋ που πέρασε µε διπλό από την έδρα του (προβληµατικού φέτο̋) Πρόδροµου και επέστρεψε στι̋ επιτυχίε̋ εδραιώνοντα̋ µάλιστα την θέση τη̋ µέσα στην πρώτη πεντάδα βαθµολογία̋. Το παιχνίδι του Σαββάτου έγινε σε βαρύ αγωνιστικό χώρο και η αλήθεια είναι πω̋ κρίθηκε από λεπτοµέρειε̋ αφού και οι γηπεδούχοι κατέβαλαν φιλότιµη προσπάθεια και κυνήγησαν τη νίκη, όµω̋ …Εµειναν µε την προσπάθεια αφού η φάση του 47’ µε το καταπληκτικό γκολ του Μακουτίδη έµελλε να σφραγίσει την τροπή και το τελικό αποτέλεσµα του αγώνα. Ο επιθετικό̋ τη̋ ΑΕΦ βρήκε χώρο για ελεύθερο σουτ, σηµάδεψε το δεξί παραθυράκι του Αναστασόπουλου και έγραψε το 0-1. Από το σηµείο αυτό και µετά οι γηπεδούχοι ανέβασαν απόδοση δηµιούργησαν καταστάσει̋ στην περιοχή των αντιπάλων του̋, όµω̋ δεν µπόρεσαν να σώσουν ούτε το βαθµό τη̋ ισοπαλία̋ αφού στι̋ καλέ̋ του̋ στιγµέ̋ έδωσε απαντήσει̋ ο γκολκίπερ τη̋ ΑΕΦ Ράχη̋ κρατώντα̋ ανέπαφη την εστία του. Βαλτινό - Αχιλλέα̋ 0-3 Σε… τροχιά επιτυχιών επέστρεψε και πάλι η οµάδα τη̋ Μπάρα̋ κι αυτή τη φορά µάλιστα κατάφερε να υποσκελίσει το «εµπόδιο» του Βαλτινού (0-3) σε ένα από τα πιο ζωηρά κι ενδιαφέροντα παιχνίδια τη̋ 215η̋ αγωνιστική̋. Κοινό̋ «παρανοµαστή̋» για τι̋ δύο οµάδε̋ το ότι προέρχονταν από αρνητικά αποτελέσµατα (το Βαλτινό είχε γράψει ισοπαλία στο ντέρµπι µε τον Πρόδροµο, ενώ και η Μπάρα άφησε βαθµού̋ µέσα στην έδρα τη̋ στο ραντεβού µε το Καστράκι). Αναµενόµενα λοιπόν και οι δύο ήθελαν αυτή τη φορά να δείξουν τη δυναµική του̋ ψάχνοντα̋ του̋ βαθµού̋ τη̋ νίκη̋. Το α’ ηµίχρονο δεν είχε σκορ απρ’ ότι έβγαλε έδωσε κάποιε̋ σηµαντικέ̋ φάσει̋, όµω̋ στην επανάληψη οι Μπαριώτε̋ βρήκαν τον τρόπο για να ξεκλειδώσουν την άµυνα των γηπεδούχων: Στο 67’ ο Τέγο̋ άνοιξε τοπ σκορ γράφοντα̋ το 0-1 µετά από κάθετη µπαλιά του Σελίµη και τρία λεπτά αργότερα ο Κοτρώτσιο̋ πέτυχε το 0-2 µε πλασέ στην κίνηση µετά από σέντρα του Μπαµπούρη. Οι Μπαριώτε̋ είχαν κι ένα δοκάρι σε προσπάθεια του Σελίµη ενώ σφράγισαν τη νίκη του̋ µε την επιτυχηµένη προσπάθεια του Κουτλή στο 74’ όταν και διαµορφώθηκε το τελικό 0-3 που αφήνει χαµηλά του̋ γηπεδούχου̋ να έχουν πολύ δουλειά και µεγάλη ανηφόρα για το Β Γύρο του πρωταθλήµατο̋.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

23

Α΄ ΕΠΣΤ: Συνηθισµένοι στο… χαρακίρι οι παίκτε̋ του Φλαµουλίου άφησαν δύο ακόµα βαθµού̋ στο µατ̋ µε το Μεγαλοχώρι (1-1)

Παλικαρίσιο βαθµό η «Θύελλα»  Φλα̋ στα γήπεδα

Μεγαλοχώρι. Οι Μοιρασιά βαθµών στο τοπική̋ οµάδα̋ µε φωτό από το 1-1 τη̋ το Φλαµούλι

Είναι παροιµία που δένει µε την περίπτωση του Φλαµουλίου, ιδίω̋ αν πάρει και την κατάλληλη τροποποίηση: «Το δι̋ εξαµαρτείν ουκ ανδρό̋, αλλά ούτε και οµάδα̋ σοφή̋»! Αναγκαία η υπενθύµιση γιατί τα επαναλαµβανόµενα «κρούσµατα» αστοχία̋-απροσεξία̋ των παικτών του ΑΟΦ τείνουν να γίνουν το κύριο γνώρισµα τη̋ οµάδα̋ και στο φετινό πρωτάθληµα. Αποδείξει̋; ∆εν χρειάζονται πολλέ̋. Αρκούν οι δυο τελευταίε̋ αναµετρήσει̋ (µε Καλύβια και Μεγαλοχώρι) για να αποκαλύψουν την χαλαρή κατάσταση την νευρικότητα ίσω̋, αλλά και την αστοχία που δείχνουν οι παίκτε̋ του ΑΟΦ ακόµα και σε παιχνίδια χαµηλού και όχι υπέρµετρα υψηλού κινδύνου. Η αναφορά βέβαια αυτή δεν µειώνει την προσπάθεια των παικτών του Μεγαλοχωρίου που πάλεψαν σαν ίσο̋ προ̋ ίσο̋ στο µατ̋ του Σαββάτου και πήραν µε το σπαθί του̋ τον βαθµό τη̋ ισοπαλία̋ σ’ ένα παιχνίδι µε λίγε̋ φάσει̋ και µέτριο θέαµα.

Φαβορί στην αναµέτρηση ήταν βέβαια το συγκρότηµα του Ρούσσα που µπορεί να µην είχε στην σύνθεσή του τον Βαγγέλη Τσιούκα, είχε όµω̋ πολύ πιο γεµάτο ρόστερ από τη Θύελλα και είχε επίση̋ µεγαλύτερα κίνητρα για να πάρει τη νίκη, αφού ανέµενε και το αποτέλεσµα από το ντέρµπι τη̋ Μπαλκούρα̋ για να επωφεληθεί και να µειώσει τι̋ αποστάσει̋ από την κορυφή τη̋ βαθµολογία̋. Παρ’ ότι όµω̋ στη Μπαλκούρα έκατσε το αποτέλεσµα που ήθελαν οι παίκτε̋ του Ρούσσα, στο Μεγαλοχώρι η Θύελλα προέβαλε αντιΑ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ στάσει̋ έπαιξε µε έξυπνη τακτική κράΤα αποτελέσµατα (15 τησε µακριά του̋ παίκτε̋ του Φλαη αγ.) Μεγ. Καλύβια .....-......Μεγ µουλίου από την περιοχή του ΛαρενΜεγαλοχώρι.......-......Φ άρχη...............4-1 τζάκη και παρότι στο τέλο̋ έµεινε από λαµ Πυργετό̋...........-......Πα ούλι ..............1-1 δυνάµει̋ κατάφερε να πάρει το βαθµό Άγ. Απόστολοι....-......Κ ραληθαίοι .........0-0 ρ. αφήνοντα̋ του̋ φιλοξενούµενου̋ µε ∆ήµητρα/Απόλ. ..-......ΑΕ Βρύση.............1-6 τι̋ εντυπώσει̋ και τι̋ 2-3 µεγάλε̋ χαΚαστράκι............-......Π Τ .......................0-0 ύργο̋ .................4-2 µένε̋ ευκαιρίε̋. Πρόδροµο̋........-......Φ αρκ Το Μεγαλοχώρι πήγε να αιφνιδιάσει Βαλτινό ..............-......Αχ αδόνα ...........0-1 ιλ. Μπάρα̋ ........0-3 στην εκκίνηση του αγώνα κι έχασε µά-

Η Βαθµολογία

Οµάδε̋ ...............Βαθ. .....Γκολ......Ν. ..Ι...Η ∆ήµητρα ................39 ......43-11 .....12 ..3...0 ΑΕΤ........................37 .......35-7 ......11 ..4...0 Φλαµούλι ...............33 .......43-8 ......10 ..3...2 Μ/ Καλύβια ............27 ......27-13 ......7 ...6...2 Φαρκαδόνα............25 ......25-24 ......8 ...1...6 Κρύα Βρύση ..........24 ......35-33 ......7 ...3...5 Παραληθαίοι..........24 ......24-23 ......7 ...3...5 Μεγαλοχώρι ..........23 ......28-29 ......6 ...5...4 Πυργετό̋ ..............20 ......17-18 ......6 ...2...7 Αχ. Μπάρα̋ ...........17 ......18-21 ......5 ...2...8 Καστράκι ...............15 ......19-25 ......4 ...3...8 Πύργο̋..................14 ......20-27 ......4 ...2...9 Πρόδροµο̋ ...........13 ......18-31 ......3 ...4...8 Μεγάρχη ...............10 ......14-40 ......2 ...4...9 Βαλτινό ...................8 ...... Άγιοι Απόστολοι .....6 ...... .17-39 ......2 ...2.11 .12-46 ......1 ...3.11

Η επόµενη 16η αγωνισ τική

Μεγαλοχώρι............- ...... Μεγάρχη.................- ...... .......Μεγ. Καλύβια Φλαµούλι ................-....................Πυργετό̋ Παραληθαίοι ...........-.....∆.....Άγ. Απόστολοι Κρύα Βρύση ...........- ...... ήµητρα/Απόλλων ΑΕΤ .........................-... ..............Καστράκι ...... Πύργο̋ ...................- ...... .......Πρόδροµο̋ Αχιλ. Μπάρα̋ ..........- ...... ................Βαλτινό ..........Φαρκαδόνα

λιστα την πρώτη του ευκαιρία στο 2 ‘ όταν ο Β. Ανδρέου γύρισε τη µπάλα στον αδελφό του Σπύρο κι αυτό̋ σούταρε από καλή θέση, αλλά η µπάλα βρήκε σε αµυντικό και κατέληξε κόρνερ. Στη συνέχεια το Φλαµούλι πήρε τα ηνία στο ρυθµό του αγώνα πίεσε έκλεισε του̋ Μεγαλοχωρίτε̋ στο µισό γήπεδο και έφτιαξε την πρώτη φάση στο 12' µε το µακρινό σουτ Ντούβλη που δεν βρήκε στόχο. Η δεύτερη µεγάλη στιγµή των παικτών του Ρούσα είχε αποτέλεσµα έφερε το 0-1 στο 22’ σε µια οµολογουµένω̋ άτυχη στιγµή για τον γκολκίπερ τη̋ Θύελλα̋ Λαρετζακη. Τότε έγινε «γκελ» τη̋ µπάλα̋ στο λασπωµένο τερέν, επωφελήθηκε ο Κούτσικο̋ εκµεταλλεύτηκε την αδράνεια τη̋ άµυνα̋ και άνοιξε το σκορ γράφοντα̋ το 0-1. Παρά την… ψυχρολουσία οι Μεγαλοχωρίτε̋ δεν τα παράτησαν και στο 32' άγγιξαν την ισοφάριση µε το φάουλ του Μπασιάκα που απέκρουσε δύσκολα και µε τα ακροδάχτυλά του ο Ντάσκα̋ αποσοβώντα̋ βέβαιη παραβίαση. Ό,τι όµω̋ δεν πέτυχαν στο 32, το κατάφεραν στο 40’ κι αυτή τη φορά πανηγύρι-

σαν το γκολ τη̋ ισοφάριση̋ που ξεκίνησε από τον Β. Ανδρέου. Ο µέσο̋ επιχείρησε σέντρα από τα δεξιά, η µπάλα βρήκε το χέρι του Ρόµπου και ο κ. Μανασή̋ υπέδειξε το πέναλτι το οποίο µετέτρεψε σε γκολ ο Β. Ανδρέου διαµορφώνοντα̋ από το πρώτο κιόλα̋ ηµίχρονο το τελικό σκορ του αγώνα (1-1). Στην τελευταία φάση του πρωτου µέρου̋ το Φλαµούλι θα µπορούσε να πάρει εκ νέου το προβάδισµα όµω̋ το σουτ του Παπαευθυµίου η µπάλα πήρε τροχιά για τα δίχτυα και σταµάτησε τελικά στο δοκάρι του Λαρετζάκη. Στην επανάληψη το Φλαµούλι είχε ξεκάθαρα την πρωτοβουλία των κινήσεων, όµω̋ δεν µπόρεσε να διασπάσει την άµυνα τη̋ Θύελα̋ και περιορίστηκε να µετρά τι̋ 2-3 καλέ̋ αλλά χαµένε̋ ευκαιρίε̋ του. Στο 64' ο Ντούβλη̋ έπιασε σουτ στην κίνηση αλλά δεν βρήκε στόχο, στο επόµενο λεπτό ο Ρόµπο̋ µε κεφαλιά έστειλε τη µπάλα ελάχιστα άουτ και στο 71' µετά από φάουλ ο Ζαχαράκη̋ σούταρε µε καλέ̋ πρὁποθέσει̋ αλλά και πάλι δεν προέκυψε πανηγυρισµό̋, ενώ στο 83’ έγινε η πιο µεγάλη φάση για του̋ φιλοξενούµενου̋. Στο σηµείο αυτό ο Ντούβλη̋ επι-

χείρησε τη σέντρα από αριστερά, η µπάλα πέρασε στο δεύτερο δοκάρι κι εκεί ο Σαµαρά̋ (παρ’ ότι είχε καλέ̋ πρὁποθέσει̋ για να κάνει το 1-2 ),δεν µπόρεσε να βρει δίχτυα χάνοντα̋ την καλύτερη ευκαιρία του αγώνα… ∆ιαιτητή̋ του αγώνα ο κ. Μανασή̋ Κ. (βοηθοί οι Λεωνίδα̋ Κ. - Ρούσση̋). Μεγαλοχώρι: Λαρεντζάκη̋, Γιουβρή̋, Ράκο̋, Ζαχαράκη̋, Χασιώτη̋ Α., Χαρακόπουλο̋, Μπασιάκα̋, Πρεµέτη̋, Ανδρέου Σ. (85' Κοτρώτσιο̋), Χαλκιά̋ (64' Μπαταγιάννη̋), Ανδρέου Β.(89' Ανδρέου Κ.). Φλαµούλι: Ι. Ντάσκα̋, Σαµαρά̋, Γεωργούλα̋ (60' Ζαχαράκη̋), Μάλλιαρη̋, Ρόµπα̋, Κούτσικο̋, Παπαευθυµίου (46' Κεχαγιά̋), Τσιούκα̋ Ανδρ., Βακουφτσή̋, Ντούβλη̋, Νικολούσιο̋ (68' Παναγιώτου).


24

Αθλητικά  Φλα̋ στα γήπεδα

ÄÅÕÔÅÑÁ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

α και ΑΕΤ  Α’ ΕΠΣΤ: ∆ήµητρ τη̋ «κόλλησαν» στι̋ λάσπε̋ ν βαθµού̋ Μπαλκούρα̋ και µοίρασα ωνιστική̋ που στο ντέρµπι τη̋ 15η̋ αγ υκή» ισοπαλία έµεινε σε µια «φτωχή- λε

«Ανοιχτοί λογαριασµοί» Τελικά εδώ είναι που λέµε «πολύ̋ ντόρο̋ για το τίποτα»! Ένα µε τι̋ λάσπε̋ και το χώµα έγιναν οι ποδοσφαιριστέ̋ τη̋ ∆ήµητρα̋ και τη̋ ΑΕΤ στο ντέρµπι τη̋ 15η̋ αγωνιστική̋. «Πάλεψαν µε νύχια και δόντια» µέσα στο βαρύ αγωνιστικό χώρο του νεόδµητου γηπέδου τη̋ Μπαλκούρα̋ κι έδειξαν ήθελαν το «τρίποντο» τη̋ νίκη̋ για να µπουν µε πλεονέκτηµα στην αφετηρία του Β’ Γύρου.

Οι προσπάθειέ̋ του̋ ήταν συγκινητικέ̋, υπήρχαν στιγµέ̋ που έµοιαζαν ακόµα και υπερβατικέ̋ για τα δεδοµένα ενό̋ αγώνα ερασιτεχνικού πρωταθλήµατο̋. Ωστόσο, δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα. η λασποµαχία δεν ανέδειξε νικητή, το ντέρµπι «κόλλησε στο στείρο» 0-0, οι δυο οµάδε̋ µοίρασαν βαθµού̋ και κράτησαν τι̋ θέσει̋ του̋ στην βαθµολογική κατάταξη τη̋ κατηγορία̋, αφού και το Φλαµούλι (που είχε δύσκολη αποστολή στο Μεγαλοχώρι) δεν µπόρεσε να επωφεληθεί. Έτσι , µετά από πάροδο 15 αγωνιστικών, το κλείσιµο του Α’ Γύρου βρίσκει τη ∆ήµητρα στην κορυφή τη̋ βαθµολογία̋ (δυο πόντου̋ µπροστά από την ΑΕΤ ) να κατέχει τον άτυπο τίτλο τη̋ πρωταθλήτρια̋ χειµώνα, Άτυπο και επ’ ουδενί πραγµατικό, γιατί (ω̋ γνωστό µε̋ στην καρδιά του χειµώνα) δεν κρίνονται οι τίτ-

CMYK

λοι, ούτε χαρίζονται εισιτήρια ανόδου. Εξάλλου ο µαραθώνιο̋ τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋ µόλι̋ που περασε το µισό τη̋ διαδροµή̋ και οι οµάδε̋ που διεκδικούν τα πρωτεία θα πρέπει να συνεχίσουν µε την ίδια ορµή για να καλύψουν αποστάσει̋ και να µπουν µε καλέ̋ προοπτικέ̋ στην τελική ευθεία.

Η ονοµασία και η παρουσία που σχολιάστηκε Το ντέρµπι όπω̋ προαναφέραµε έγινε κάτω από αντίξοε̋ συνθήκε̋, η βροχή των τελευταίων ηµερών επιβάρυνε το νέο γήπεδο τη̋ Μπαλκούρα̋ που φέρει πλέον και το όνοµα του Αθανασίου Γαντζούλα. Προέκυψε µάλιστα µε απόφαση των µελών τη̋ ∆ήµητρα̋ που θέλησαν να τιµήσουν την οικογένεια για την προσφορά τη̋ στο σωµατείο µνηµονεύοντα̋ το όνοµα του πατέρα των γνωστών επιχειρηµατιών αδελφών Γατζούλα που είναι και µέλη του συλλόγου από την εποχή που δηµιουργήθηκαν οι εγκαταστάσει̋ τη̋ Μπαλκούρα̋. Το γήπεδο βέβαια δεν είναι ακόµα απολύτω̋ έτοιµο, κι η απουσία αποδυτηρίων γέννησε ένα θέµα κωλύµατο̋ για την οµαλή διεξαγωγή του αγώνα, που ξεπεράστηκε µε την εγκατάσταση λυόµενη̋ κατασκευή̋ αφού (όπω̋ είπαν οι άνθρωποι τη̋ ∆ήµητρα̋) η ΕΠΣΤ µε έγγραφη αναφορά ζήτησε να ανα-

ληφθούν πρωτοβουλίε̋ για να προκύψουν προβλήµατα που θα έθεταν σε κίνδυνο την προσέλευση και παρουσία των παικτών και των διαιτητών στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο και γι’ αυτό το θέµα µάλλον άνοιξε κουβέντα για το τίποτα… Απόδειξη; Το ότι παίκτε̋ προπονητέ̋ και επιτελεία των δύο οµάδων µπήκαν έπαιξαν και βγήκαν από το ντέρµπι σαν φίλοι. ∆εν είχαν εξάλλου να χωρίσουν πολλά πε΄ρα από του̋ βαθµού̋ τη̋ νίκη̋, επέδειξαν λοιπόν την πρέπουσα ωριµότητα και παρ’ ότι η αναµέτρηση είχε τι̋ δυσκολίε̋ τη̋, κατάφεραν να κερδίσουν πόντου̋ µε την συµπεριφορά του̋ σε ένα τόσο κρίσιµο παιχνίδι. Το ντέρµπι (αξίζει να το σηµειώσουµε και αυτό) παρ’ ότι έτρεξε σε µια µέρα και ώρα εργάσιµη και κάτω υπό αντίξοε̋ συνθήκε̋, είχε αρκετού̋ φιλάθλου̋ στου̋ φράχτε̋ τη̋ Μπαλκούρα̋. Ωστόσο από τι̋ επώνυµε̋ παρουσίε̋ παραγόντων (πέραν του προέδρου τη̋ ΕΠΣΤ που παρακολούθησε όλο το παιχνίδι και είχε µια µικρή συνοµιλία µε τον Τάκη Μπέντα ), ξεχώρισε και η φιγούρα του Χάρη Κατσιούρη. Ο παράγων τη̋ Κασσιόπη̋ είναι µόνιµο̋ κάτοικο̋ Τρικάλων πλέον ( αφού διαµένει στην πόλη µα̋ για επαγγελµατικού̋ λόγου̋) και µε τι̋ συχνέ̋ εµφανίσει̋ του δείχνει και δεν το κρύβει πω̋ θέλει να έχει συµµετοχή στα αθλητικά δρώµενα προφανώ̋ µέσα από την διοικητική ενασχόληση µε τον ΑΟΤ. Τώρα αν είναι το παλιό ή το νέο σωµατείο, µένει να φανεί από την πορεία. Μ ‘ αυτά και µ’ αυτά αναλώσαµε ένα µεγάλο κοµµάτι στα εξω-αγωνιστικά ζητήµατα που προέκυψαν ω̋ παρεπόµενα από τη µάχη του Σαββάτου, όµω̋ είναι αλήθεια πω̋ όταν σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι (και δη ντέρµπι κορυφή̋) δεν έχει σκορ, τότε δεν χρειάζονται πολλέ̋ αναλύσει̋ για τι̋ χαµένε̋ φάσει̋.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

25

 Φλα̋ στα γήπεδα

για τον Β’ Γύρο Υπήρξαν ωστόσο κάποιε̋ σηµαντικέ̋ ευκαιρίε̋ και από τι̋ δύο οµάδε̋ ενώ ο ρυθµό̋ είχε εναλλαγέ̋: µετά τα πρωτα αναγνωριστικά λεπτά η ΑΕΤ ήλεγχε την κατάσταση είχε και την κατοχή µπάλα, όµω̋ δεν µπόρεσε να φτάσει µε αξιώσει̋ προ̋ την εστία του Νιάρχου. Ωστόσο µετά το 20' οι γηπεδούχοι ανέβασαν το ρυθµό του̋, απείλησαν σε 1-2 περιπτώσει̋ ενώ φώναξαν και για µια… υποψία παράβαση̋ στην περιοχή τη̋ ΑΕΤ, που την απέρριψε όµω̋ (µε ξεκάθαρο τρόπο) ο κ Γρατσάνη̋ µια̋ και βρίσκονταν δυο βήµατα από τη φάση. Στι̋ πιο σηµαντικέ̋ στιγµέ̋ του α’ ηµιχρόνου συγκαταλέγονται: Αρχικά το πλονζόν του Ντόβα στο 22', όταν ο Ρούκα̋ δεν µπόρεσε να κρατήσει την ισορροπία του. Ανάλογη δραστική παρέµβαση-απόκρουση του γκολκίπερ τη̋ ΑΕΤ υπήρξε και στο 36' στο σουτ που επιχείρησε από πλάγια ο Νούλα̋, ενώ ο επίλογο̋ των µετρηµένων φάσεων του ηµιχρόνου γράφτηκε στο 37' από το πόδι του Καραστέργιου που έστειλε τη µπάλα. Με την έναρξη του β’ ηµιχρόνου η ΑΕΤ µπήκε πιο δυνατά στο γήπεδο και δηµιούργησε µάλιστα την πρωτη ευκαιρία στο 59', όταν ο Αναγνώστου δοκίµασε το µακρινό σουτ στέλνοντα̋ την µπάλα ελάχιστα άουτ. Ωστόσο την καλύτερη του̋ στιγµή για γκολ οι «κόκκινοι» την είχαν αλλά την έχασαν στο 60', όταν ο Αναγνώστου βρήκε χώρο ελεύθερο µπροστά του, δοκίµασε το πόδι του από πλάγια, σηµάδεψε εστία αλλά αστόχησε για λίγα εκατοστά και πάλι.

Η ∆ήµητρα µετά την κινητικότητα που επέδειξαν οι φιλοξενούµενοι, έψαξε και αυτή τι̋ δικέ̋ τη̋ ευκαιρίε̋, ανέβασε µάλιστα την απόδοση τη̋ στα τελευταία λεπτά τη̋ αναµέτρηση̋ , όµω̋ δεν µπόρεσε να ανοίξει την άµυνα των ερυθρολέυκων κι έµεινε µόνο στην αναφορά δυο σηµαντικών ευκαιριών. Στην πρωτη από αυτέ̋ στο 78’ Γκούµα̋ πήγε να αιφνιδιάσει όµω̋ δεν τα κατάφερε (το σουτ που επιχείρησε άουτ) ενώ στο 83' φρέναρε πάνω στον Ντόβα που κράτησε ανέπαφη την εστίΑ του πραγµατοποιώντα̋ δύσκολη επέµβαση. Στο 85' οι αριθµητικοί συσχετισµοί άλλαξαν, η ΑΕΤ έµεινε µε δέκα παίκτε̋ λόγω τη̋ αποβολή̋ του Τσιακαλου µε κόκκινη κάρτα . Ο αµυντικό̋ των φιλοξενούµενων «προδόθηκε» από τον αγωνιστικό χώρο, έχασε την ισορροπία υπέπεσε σε φάουλ πάνω στον Ρούκα και αντίκρισε την κόκκινη του διαιτητή, αφού ο αν-

O K ώστα̋ Φορτούνη̋ µοίρασε δώρα στα παιδιά τη̋ «Στέγη̋» Η κρίση που µαστίζει τη χώρα µα̋ έχει αφήσει το… στίγµα τη̋ και στη φιλανθρωπική δραστηριότητα φορέων και συλλόγων του τόπου µα̋. Μέρε̋ Χριστουγέννων µπροστά µα̋ και η αλήθεια είναι πω̋ δεν ακούστηκαν, δεν ανακοινώθηκαν πολλέ̋ πρωτοβουλίε̋ δράση̋ για τα ιδρύµατα και του̋ συλλόγου̋ του νοµού µα̋ που περιθάλπουν ευαίσθητε̋ κοινωνικέ̋ οµάδε̋. Η αιτία είναι γνωστή: «Φταίει το Μνηµόνιο» θα πουν οι πολλοί και µάλλον δεν θάχουν άδικο. Όµω̋ ακόµα και σε δίσεκτου̋ καιρού̋ υπάρχουν και αξιέπαινε̋ προσπάθειε̋ που

µα̋ γεµίζουν µε πλατιά χαµόγελα και αφήνουν µια σπίθα ελπίδα̋ για ένα καλύτερο αύριο. Κι όταν αυτή τη «σπίθα» την φέρνει µαζί του ένα νεαρό παιδί του νοµού µα̋ που µόλι̋ τώρα καταξιώνεται στο χώρο του ευρωπἀκού ποδοσφαίρου, τότε τα χαµόγελα είναι ακόµα πιο έντονα και τα χειροκροτήµατα πιο δυνατά. Η επίσκεψη του Κώστα Φορτούνη στο ίδρυµα

τίπαλο̋ έφευγε µόνο̋ προ̋ την εστία. Παρά το µειονέκτηµα του̋ όµω̋ οι φιλοξενούµενοι άγγιξαν το σενάριο τη̋ νίκη̋ στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Αρσενόπουλο̋ ανατράπηκε από τον τερµατοφύλακα Νιάρχο σε µια φάση που αν συνεχίζονταν προφανώ̋ θα µπορούσε να βγάλει σκορ για την φιλοξενούµενη οµάδα αφού ο Γάτσιο̋ ήταν έτοιµο̋ για γκολ. Ωστόσο, ο διαιτητή̋ µάλλον βιάστηκε σφύριξε το φάουλ κκαι η ανατροπή απέτρεψε τα χειρότερα για τη ∆ήµητρα. Το 0-0 παρέµεινε µέχρι το φινάλε, ενώ ο Νιάρχο̋ αποχώρησε νωρίτερα από τον αγωνιστικό χώρο αφού αντίκρισε την κόκκινη για αυτή την προσπάθεια. Στη θέση του γκολκίπερ (επειδή είχαν ολοκληρωθεί οι αλλαγέ̋ τη̋ ∆ήµητρα̋) πέρασε ο Τσίκο̋, όµω̋ δεν χρειάστηκε να κάνει κάποια επέµβαση στο µικρό εναποµείναν διάστηµα. Χωρί̋ προβλήµατα η διαιτησία του Βαγγέλη Γρατσάνη που ήταν άριστη παρ’ ότι ελέγχεται µόνο για το βιαστικό σφύριγµα του 93’. Καλοί και οι βοηθοί του Νταλούκα̋ και Βουτσελά̋. ∆ΗΜΗΤΡΑ: Νιάρχο̋, Μπαρέκα̋ (62' Μπαούτη̋), Τασιούλα̋, Φορτούνη̋, Τσίκο̋, Ιωάννου, Μπαρµπαρούση̋, Καραστέργιο̋, Ρούκα̋, Νούλα̋, Ποδάρα̋ (32' Μουστάκα̋, 72' Γκούµα̋). ΑΕΤ: Ντόβα̋, Κοντό̋, Στεφόπουλο̋, Τσάκαλο̋, Τζέλλιο̋, Μαυρίκο̋, Αναγνώστου, Μπουζαλή̋ (72' Αρσενόπουλο̋), Αρνιώτη̋ (67' Ζαφειρόπουλο̋), Φραγκάκη̋, Γάτσιο̋.

«Στέγη» τη̋ Πύλη̋ ήταν ίσω̋ η πιο µεγάλη µα συνάµα και η πιο ευχάριστη έκπληξη για όλα τα παιδιά Ο νεαρό̋ Καλαµπακιώτη̋ επισκέφτηκε το Ίδρυµα µε τη συνοδεία των γονέων του και έγινε δεκτό̋ µε ενθουσιασµό απ’ τα παιδιά τη̋ “Στέγη̋”, στα οποία µοίρασε δώρα υπέγραψε αυτόγραφα και έβγαλε αναµνηστικέ̋ φωτογραφίε̋ µαζί του̋. Για την πρωτοβουλία αυτή και για την παρουσία του στο ίδρυµα, τον ευχαρίστησε θερµά ο πρόεδρο̋ τη̋ "Στέγη̋" Κώστα̋ Αργυρούση̋ που διακρίνεται στη φωτό, µαζί µε τα παιδιά αλλά και την οικογένεια του νεαρού άσου τη̋ Κἀζερσλάουτερν. CMYK

Μαζί πριν την έναρξη του αγώνα ο πρόεδρο̋ τη̋ ΕΠΣΤ Θ. Μπουτζιώλη̋, ο Λάκη̋ Γατζούλα̋ και ο Τάκη̋ Μπέντα̋


26

Αθλητικά

Β1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Μια νίκη και µία ισοπαλία. Το πρωτάθληµα τη̋ Α1 Ερασιτεχνική̋ δεν είχε δράση αυτό το Σαββατοκύριακο, όµω̋ διεξήχθησαν δύο αναµετρήσει̋ που αφορούσαν οµάδε̋ του Α’ Οµίλου. Στο Νεοχώρι ο ∆ιγενή̋ µε την Μπάρτσα Γριζάνου γκολ και βαθµού̋ στο πρόωρο ραντεβού τη̋ 15η̋ αγωνιστική̋ ενώ τα Σαράγια έκελισαν την εκκρεµότητα τη̋ 13η̋ ηµέρα̋ κερδίζοντα̋ µε 0-4 το ∆ιαµάντο

ÄÅÕÔÅÑÁ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Α1 ΕΠΣΤ: Σε Χριστουγεννιάτικο κλίµα το ντέρµπι του ∆ιγενή µε το Γριζάνο που δεν ανέδειξε νικητή και είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα 

Το Σάββατο επίση̋ σε εκκρεµότητα του πρωταθλήµατο̋ τη̋ Β Ερασιτεχνική̋ η Φιλυρα κέρδισε το Μπελέτσι µε 4-2. Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Από Αναβολή ∆ιαµάντι ..........-........Σαράγια ............0 - 4 Τα αποτελέσµατα 15η αγων. Νεοχώρι..........- ........Γριζάνο ............2 - 2 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Νεοχώρι .............37 .....39-17 .....12 .1 ...2 Ασκληπιό̋ ..........34 .....47-11 .....11 .1 ...2 Γριζάνο...............34 .....41-16 .....10 .4 ...1 Οικουµένιο̋ .......33 .....47-24 .....11 .0 ...3 Αρδάνι................31 .....36-15 .....10 .1 ...3 Καρυέ̋...............29 .....26-16 ......9 ..2 ...3 Ζάρκο.................26 .....25-14 ......7 ..5 ...2 Σαράγια..............23 .....22-22 ......7 ..2 ...5 Πλοπιακό̋..........22 .....31-23 ......7 ..1 ...6 Λόγγο̋ ...............18 .....21-23 ......5 ..3 ...6 Ριζαριό ...............17 .....15-17 ......5 ..2 ...7 Καλαµάκι............16 .....19-28 ......5 ..1 ...8 Βασιλική .............13 .....16-33 ......4 ..1 ...9 Ράξα...................10 .....18-33 ......3 ..1 .1 0 Κρήνη..................7 ......13-33 ......2 ..1 .1 1 ΠΕΦ ....................7 ......10-35 ......2 ..1 .1 1 Παλιόπυργο̋.......7 ......19-46 ......2 ..1 .1 1 ∆ιαµάντι ..............3 .......9-48 .......1 ..0 .1 3 @ Νεοχώρι-Γριζάνο έχουν ένα αγώνα περισσότερο από τι̋ άλλε̋ οµάδε̋ του οµίλου

Η επόµενη 15η Αγωνιστική Καλαµάκι.........- .....................Ασκληπιό̋ ΠΕΦ ................-.........................∆ιαµάντι Καρυέ̋............- ............................Κρήνη Λόγγο̋............-.........................Σαράγια Πλοπιακό̋.......- ................Παλιόπυργο̋ Βασιλική..........- ..........................Ριζαριό Ζάρκο .............- ..............................Ρ ά ξ α Νεοχώρι..........- ........Γριζάνο ............2 - 2 Αρδάνι.............-...............Άγ. Οικουµένιο̋

Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Από αναβολή Φιλύρα ............-.......Μπελέτσι ...........4-2 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Πηγή ..................17 ......22-4 .......5 ..2 ...0 Φωτάδα..............16 ......25-8 .......5 ..1 ...1 Φιλύρα ...............16 .....21-12 ......5 ..1 ...1 Ελευθ/ρι .............15 .....25-10 ......5 ..0 ...2 Παλ/ρο ...............12 .....19-20 ......4 ..0 ...3 Λιλή ....................12 .....19-24 ......4 ..0 ...3 Πρίνο̋................10 .....17-13 ......3 ..1 ...3 Αν.Μεγάρχη̋ ......9 ......18-21 ......3 ..0 ...4 Άγιο̋ Βη̋/να̋ .....8 ......16-22 ......2 ..2 ...3 Μουριά................4 ......14-31 ......1 ..1 ...5 Μπελέτσι .............3 .......9-18 .......1 ..0 ...6 Ασπρόβαλτο̋......0 .......0-22 .......0 ..0 ...7

Έγινε έρανο̋ για καλό σκοπό ∆εν ήταν µόνο ο Μύλο̋ των Ξωτικών και το εορταστικό κλίµα των ηµερών... Ήταν και η αδιάλειπτη δράση του πρωταθλήµατο̋ τη̋ Α1 Ερασιτεχνική̋, που κύλησε χωρί̋ απρόοπτα αναβολών βγάζοντα̋ ένα µεγάλο κοµµάτι τη̋ φετινή̋ διαδροµή̋ µέσα στα προγραµµατισµένα χρονικά όρια. Αυτή η κανονική ροή των πρωταθληµάτων έδωσε προφανώ̋ και την καταλληλότερη «πάσα» στην ΕΠΣΤ για να προχωρήσει στην αποφόρτιση των οµάδων τη̋ Α1 και Β Κατηγορία̋ από τι̋ Χριστουγεννιάτικε̋ υποχρεώσει̋ του̋. Έτσι µε απόφαση τη̋ Επιτροπή̋ πρωταθλήµατο̋ µαταιώθηκαν τα παιχνίδια τη̋ Κυριακή̋, το ερασιτεχνικό του νοµού µα̋ µπήκε σε εορταστική αργία, καθώ̋ µεσολαβεί το εορταστικό διάλειµµα των επόµενων , µέσα στο οποίο δεν θα διεξαχθούν αγώνε̋. Εξαίρεση ωστόσο αποτέλεσαν δυο αναµετρήσει̋ τη̋ Α1 Κατηγορία̋ που έγιναν το µεσηµέρι τη̋ Κυριακή̋ για διαφορετικού̋ λόγου̋. Κατ’ αρχή το ζευγάρι ∆ιαµάντι-Σαράγια βγήκε γήπεδο για να ξεχρεώσει τι̋ εκκρεµότητε̋ τη̋ 13η̋ στροφή̋ αφού το παιχνίδι τη̋ ∆εκέµβρη δεν διεξήχθη λόγω άσχηµων καιρικών και γηπεδικών συνθηκών, ενώ το ραντεβού του ∆ιγενή Νεοχωρίου µε το Γριζάνο µετά από αίτηµα των δύο οµάδων ορίστηκε να διεξαχθεί αυτή την Κυριακή για αλτρουιστικού̋ και ανθρωπιστικού̋ λόγου̋. Όπω̋ ανακοινώθηκε από τη διοίκηση ∆ιγενή οι εισπράξει̋ του αγώνα θα δοθούν στην οικογένεια του ποδοσφαιριστή Βάιου Πατλιτζνά ω̋ ελάχιστη βοήθεια στην δύσκολη στιγµή που περνάει η οικογένειά του µετά τον σοβαρό τραυµατισµό του αδερφού του Πελοπίδα. Ήταν µια αξιέπαινη πρωτοβουλία που ανέλαβε το σωµατείο τη̋ Οιχαλία̋ και για αυτόν το λόγο ορίστηκε το µατ̋ σε ηµέρα και ώρα που προφανώ̋ διευκόλυνε για µεγαλύτερη προσέλευση φιλάθλων στο γήπεδο. Κι η αλήθεια είναι πω̋ όσοι βρέθηκαν στι̋ κερκίδε̋ του ∆ηµοτικού σταδίου Παπαχατζή τη̋ Οιχαλία̋ , αποζηµιώθηκαν µε το παραπά-

Τα Σαράγια κέρδισαν εύκολα το ∆ιαµάντι στην εκκρεµότητα τη̋ 13η̋ αγωνιστική̋ νω από τα 4 γκολ τη̋ αναµέτρηση̋ και τι̋ πολλέ̋ και καλέ̋ φάσει̋ που δηµιούργησαν οι δυο οµάδε̋. Το παιχνίδι βέβαια δεν ξέφυγε από τα όρια του µετρίου, έληξε ισόπαλο µε σκορ 2-2 κι ο ∆ιγενή̋ παρέµεινε στην κορυφή του βαθµολογικού πίνακα ενώ µέσα στο κόλπο είναι και το συγκρότηµα του Γριζάνου που βρίσκεται στην Χ θέση τη̋ βαθµολογία̋. Εκκρεµότητα αγωνιστική̋ διεκπεραίωση̋ είχαν επίση̋ και δυο ακόµα σωµατεία του Α’ Οµίλου και στο ραντεβού του Σαββάτου τα Σαράγια καθάρισαν εύκολα µε 0-4 το ∆ιαµάντι, κερδίζοντα̋ έτσι και του̋ ανάλογου̋ πόντου̋ στην κατάταξη τη̋ βαθµολογία̋.

τι̋ µοναδικέ̋ του απώλειε̋) και φαίνεται πω̋ θα τρέξει µε ξεκάθαρου̋ στόχου̋ µέχρι το τέλο̋ τη̋ διαδροµή̋ αφού λίαν προσφάτω̋ απέκτησε και ενισχύσει̋ στο έµψυχο δυναµικό του. Καλή αρχή στο πρωτάθληµα έκανε και η Ενωση ∆ροσερού Μουριά̋, για ένα διάστηµα µάλιστα βάδιζε αήττητη, όµω̋ οι ήττε̋ από Χρυσοµηλιά και Περιστέρα, την κατέβασαν αναγκαστικά από το ρετιρέ του οµίλου . η Ενωση είναι στην δεύτερη θέση του πίνακα µετρά και υπολογίζει 34 βαθµού̋ (µε 11 νίκε̋, δύο ήττε̋ και µια ισοπαλία) κι έχει πίσω τη̋ (κολληµένη σαν βδέλλα στην πλάτη…) την Φήκη που λίαν προσφάτω̋ άλλαξε τον προπονητή και

Με την ευκαιρία αξίζει τον κόπο να θυµίσουµε ότι ο Β’ Όµιλο̋ έκανε στάση στην 14 η στροφή ενώ τα επόµενα παιχνίδια έρχονται στι̋ 30 ∆εκεµβρίου. Στην δράση αυτών των τριών µηνών λοιπόν υπήρξαν πολλέ̋ συναρπαστικέ̋ αναµετρήσει̋, υπήρξαν ντέρµπι που έδωσαν µικρέ̋ και µεγάλε̋ ειδήσει̋ ενώ δεν άργησαν να ξεχωρίσουν οι οµάδε̋ που έβαλαν ψηλά τον πήχη των αγωνιστικών του̋ προσδοκιών µατιάζοντα̋ τι̋ κορυφαίε̋ θέσει̋ τη̋ βαθµολογία̋. Φαβορί ωστόσο µε την απόλυτη έννοια του όρου δεν διεφάνη, παρ’ ότι βέβαια το τελευταίο διάστηµα ο Αρη̋ Περιστέρα̋ έχει αποκτήσει ένα µικρό προβάδισµα (3-4 βαθµών) ω̋ απόρροια τη̋ καλή̋ του πορεία̋ µέσα στο δίµηνο Νοέµβρη ∆εκέµβρη. Το συγκρότηµα του δήµου Καλαµπάκα̋ έχει την πρωτοκαθεδρία στον όµιλο µε του̋37 βαθµού̋ και τι̋ 12 νίκε̋ (ενώ µόλι̋ µια νίκη και µία ισοπαλία συνιστούν

ψάχνει τι̋ ευκαιρίε̋ τη̋ για να πάρει ώθηση προ̋ τα πάνω. Ανάλογε̋ βλέψει̋ µε τι̋ οµάδε̋ τη̋ πρώτη γραµµή̋ έχουν και τα Αµπελάκια (µε του̋ 30 βαθµού̋) ενώ ο Πορταικό̋ µε του̋ 25 πόντου̋ έπιασε την 4η θέση και έω̋ έναν βαθµό κάλυψε το χαµένο έδαφο̋ τη̋ άσχηµη̋ εκκίνηση̋. Η οµάδα τη̋ Πύλη̋ µπήκε µε βλέψει̋ στην αφετηρία τη̋ φετινή̋ σεζόν, όµω̋ είχε δύσκολο πρόγραµµα στην αρχή δεν πήρε τα επιθυµητά αποτελέσµατα από τα µατ̋ του Οκτωβρίου και βρέθηκε από την αρχή στην δεύτερη ταχύτητα του οµίλου. Πάντω̋ τα πατήµατα και τα …παθήµατα του Πορταικού ακολούθησαν και τα σωµατεία τη̋ Πιαλεία̋ του Πανχασιακού του Βυτουµά τη̋ λυγαριά̋ αλλά και του Γοργογυρίου, ενώ ακολουθεί όπω̋ δείχνει η κατάταξη του Β Οµίλου µια ακόµα τετράδα (Χρυσοµηλιά ∆ενδροχώρι, Κηπάκι και Γόµφοι) που έκανε άλλοτε µικρά κι άλλοτε πιο µεγάλα σκαµπανεβάσµατα σ’ αυτή την τρίµηνη πορεία. Στα χαµηλά του πίνακα ωστόσο έµειναν από την αρχή οι οµάδε̋ του Κεφαλοβρυσιακού του Γενεσίου και του Μικρού Κεφαλοβρύσου, ενώ κάπου εκεί κοντά του̋ -αλλά και λίγο πιο πάνω κινείται και η Ασπροκκλησιά, µια οµάδα η οποία δείχνει πω̋ δεν έχει ξεπεράσει ακόµα τα παρεπόµενα και τα συνεπακόλουθα του υποβιβασµού τη̋ από την Α’ Κατηγορία.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

27

Μ ΑΤΙΕΣΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α  ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ

∆ιαψεύδει για Χριστοδουλόπουλο

 Οι Αµαζόνε̋ δεν µπόρεσαν να φρενάρουν την Ροδόπη στο ντέρµπι

τη̋ Γ’ Εθνική̋ Γυναικών (1-2 στα Καλύβια)

Στι̋ λεπτοµέρειε̋ η ήττα όµω̋ στο τελευταίο δεκάλεπτο η οµάδα τη̋ Θράκη̋ έκανε τη δική τη̋ αντεπίθεση και έφυγε µε το τρίποντο από το ντέρµπι τη̋ αγωνιστική̋. Φυσικά η συγκεκριµένη εξέλιξη άφησε µε µια δόση πίκρα̋ τι̋ Αµαζόνε̋ οι οποίε̋ τα έδωσαν όλα αλλά οι λεπτοµέρειε̋ δεν ήταν µε το µέρο̋ του̋. Η οµάδα του Θανάση Κατράνα εφάρµοσε πιστά όσα είχε σχεδιάσει και κατάφερε να κάνει ιδανικό επίλογο στο πρώτο 45λετπο, αφού

Είχε δυνατέ̋ φάσει̋ αναµέτρηση των Αµαζόνων µε την οµάδα τη̋ Θράκη̋ απ’ όπου οι φωτογραφίε̋ του «δ»

Το κρισιµότερο παιχνίδι τη̋ χρονιά̋ παραµονέ̋ Χριστουγέννων στην προτελευταία στροφή του Α’ Γύρου. Ούτε… παραγγελία να ήταν! Για τι̋ Αµαζόνε̋ Καλυβίων το ντέρµπι µε την «Ροδόπη 87» ( την πρωτοπόρο του βορείου οµίλου), έλαχε σε µια δύσκολη συγκυρία, όµω̋ εξ’ ορισµού ήταν ένα ντέρµπι που δεν χωρούσε παρά µόνο ένα αποτέλεσµα: Νίκη και µόνο νίκη ήθελαν τα κορίτσια του τρικαλινού συγκροτήµατο̋, όχι µόνο για να βάλουν φρένο να σταµατήσουν το νικηφόρο σερί τη̋ Θρακιώτικη̋ οµάδα̋, µα πρωτίστω̋ για να κρατήσουν επαφή µε το ρετιρέ τη̋ βαθµολογία̋. Σ’ αυτό το (εκ των πραγµάτων) οριακό ραντεβού οι Αµαζόνε̋ πάλεψαν έπαιξαν µε δύναµη πάνω στη δύναµη, όµω̋ δεν τα κατάφε-

ραν, ηττήθηκαν µε σκορ 1-2 µέσα στο γήπεδο των Καλυβίων κι έχασαν την ευκαιρία να πιάσουν κορυφή στη βαθµολογία του οµίλου. Τα … οριακό του πράγµατο̋ δεν ορίζονταν µόνο από το τάιµινγκ τη̋ αγωνιστική̋ συγκυρία̋. Κατά µείζονα λόγο αποκαλύπτονταν από την παρουσία των δυο συγκροτηµάτων µέσα στα γήπεδα τη̋ Γ’ Εθνική̋ που µα̋ έδειχνε από τη µία πλευρά τι̋ Αµαζόνε̋ µε το άσχηµο ξεκίνηµα και την ήττα στο ραντεβού τη̋ πρεµιέρα̋ (από τον Αστέρα Ηµαθία̋) κι από την άλλη το συγκρότηµα τη̋ Ροδόπη̋ που έκανε την τέλεια αρχή γράφοντα̋ τρει̋ νίκε̋ σε ισάριθµα παιχνίδια. Αν λοιπόν περνούσε και χθε̋ από τα Καλύβια διευρύνοντα̋ το σερί , ήταν πρόδηλο πω̋ θα αποκτούσε ξεκάθαρο πλεονέκτηµα για την κατάκτηση του τίτλου Σ’ αυτό το µατ̋ λοιπόν που έλαχε παραµονέ̋ Χριστουγέννων τα κορίστα των Καλυβίων είχαν µόνο µία επιλογή και αγωνίστηκαν πάσχισαν για να την πετύχουν. Μέχρι το 80’ τα κορίτσια κρατούσαν τη νίκη στα πόδια του̋,

βρήκε τον δρόµο για τα δίχτυα στο 40’. Στο σηµείο αυτό Ντούσκα πραγµατοποίησε µια εξαιρετική επέλαση βρήκε χώρο για σουτ ,σηµάδεψε σωστά κι έγραψε 1-0. Στην επανάληψη ο βαρύ̋ αγωνιστικό̋ χώρο̋, επηρέασε τι̋ Αµαζόνε̋, που κινούνταν µε µεγαλύτερη δυσκολία ενώ η Ροδόπη κατάφερε να αξιοποιήσει την εµπειρία τη̋, και στο 80’ µετά από φάση διαρκεία̋ έγινε το 1-1. Το µατ̋ άνοιξε στα τελευταία λεπτά και οι

δυο οµάδε̋ έψαξαν το γκολ όµω̋ στο 90’ οι φιλοξενούµενε̋ βρέθηκαν σε θέση βολή̋ και πέτυχαν το 1-2 κι απέδρασαν µε του̋ βαθµού̋ από το γήπεδο των Καλυβίων.

«Όλα τα… λεφτά» στον Β’ Γύρο Για τι̋ Αµαζόνε̋ πλέον το βάρο̋ τη̋ αγωνιστική̋ προσπάθεια̋ για την επίτευξη του στόχου τη̋ ανόδου στη Β Εθνική µετατοπίζεται στην επανεκκίνηση του πρωταθλήµατο̋ και κυρίω̋ στο µεγάλο κοµµάτι τη̋ διαδροµή̋ του Β’ Γύρου. Απ’ ότι δείχνουν τα πράγµατα η πορεία θα είναι δύσκολη, όπω̋ δύσκολα θα είναι από τούδε και στο εξή̋ όλα τα µατ̋ του πρωταθλήµατο̋. Προφανώ̋ εξαίρεση στον κανόνα µπορεί να αποτελέσει µόνο το ραντεβού µε τα Μετέωρα που έχει οριστεί προ̋ διεξαγωγή στι̋ 13 Ιανουαρίου, οπότε αναµένεται να πέσει η αυλαία του Α’ Γύρου. Από κει και µετά; Θα αρχίσουν οι πραγµατικέ̋ οι δύσκολε̋ µάχε̋ για τη διεκδίκηση τη̋ πρωτιά̋ του οµίλου στην οποία (όπω̋ όλα δείχνουν) παίζουν µε τι̋ δικέ̋ του̋ πιθανότητε̋ και τα συγκροτήµατα τη̋ Ροδόπη̋ καθώ̋ επίση̋ και του Αστέρα Ηµαθία̋. Κα-

θοριστικό ρόλο στην…τελική έκβαση των πραγµάτων (µια̋ και το πρωτάθληµα είναι µικρό) θα διαδραµατίσουν τα µατ̋ των Αµαζόνων µε τον Αστέρα µε την Βασίλισσα και φυσικά το ντέρµπι µε τη Ροδόπη στο οποίο πιθανώ̋ θα γίνει το ξεκαθάρισµα για τον τίτλο. Αµαζόνε̋: Παπαδοπούλου, Ράκου, Μαγκούτη, Σακκά, Σίσκου, Καλατζή, Καψάλη, Μαργαρίτη Ι(70’ Μπαντή), Ματζιώρου(75’ Μαργαρίτη Β), Ντούσκα, Μητσογιάννη.

Φρένο στα σενάρια περί ενδιαφέροντο̋ τη̋ οµάδα̋ του για την απόκτησή του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου από τον Παναθηνἀκό έβαλε µε δηλώσει̋ του σε ιταλική ιστοσελίδα ο γενικό̋ διευθυντή̋ τη̋ Σαµπντόρια, Κάρλο Όστι. Τι̋ τελευταίε̋ ώρε̋ είχαν αναπτυχθεί διάφορα σενάρια που ήθελαν τη «Σαµπ» να βλέπει ζεστά την περίπτωση µεταγραφή̋ του Λάζαρου. Το στέλεχο̋ του συλλόγου τη̋ Γένοβα̋, όµω̋, έσπευσε να κόψει τον βήχα όλων. Συγκεκριµένα, ο Όστι µίλησε στο blog του Ιταλού δηµοσιογράφου, Τζιανλούκα ντι Μάρτζιο και κατέστησε σαφέ̋ πω̋ η οµάδα τη̋ Γένοβα̋ δεν ενδιαφέρεται για την απόκτηση του διεθνή άσου.

 ΑΓΓΛΙΑ

Έριξε «οκτάρα» η Τσέλσι!!!

∆υναµική επιστροφή για την Τσέλσι στο πρωτάθληµα τη̋ Πρέµιερ Λιγκ µετά την νίκη µε 8-0 επί τη̋ Άστον Βίλα όπου οι γηπεδούχοι έβαλαν οχτώ γκολ µε εφτά διαφορετικού̋ σκόρερ και είχαν και ένα χαµένο πέναλτι! Το κοντέρ άρχισε να γράφει νωρί̋, µόλι̋, στο 3' µε τον Τόρε̋ να ανοίγει το σκορ πιάνοντα̋ την κεφαλιά από την σέντρα του Αθπιλικουέτα. Το ηµίχρονο συµπληρώθηκε µε του̋ «µπλε» να είναι µπροστά 3-0 και το δεύτερο γκολ να έρχεται από τον Νταβίντ Λουιζ που βρήκε δίχτυα πρώτη φορά φέτο̋ στο 29' µε απευθεία̋ εκτέλεση φάουλ . Στο 34' ο Ιβάνοβιτ̋ εκµεταλλεύτηκε την απόκρουσηασίστ του Γκουζάν και έβαλε το τρίτο γκολ για την οµάδα του. Στην επανάληψη, ο Λάµπαρντ έκανε το 4-0 στο 59΄και µεταξύ 76΄και 79΄,πρωτα ο Ραµίρε̋ µε ασίστ του Πιαζόν και µετά ο Όσκαρ µε πέναλτι ανέβασαν το σκορ στο 6-0. Ο Αζάρ στο 83' έβαλε και αυτό̋ την σφραγίδα του στον αγώνα µε το έβδοµο γκολ και ο Πιαζόν έχασε πέναλτι στο 89'.Τέλο̋, ο Ραµίρε̋ στο πρώτο λεπτό τον καθυστερήσεων ολοκλήρωσε την επιβλητική νίκη τη̋ Τσέλσι διαµορφώνοντα̋ το τελικό 8-0. Τα αποτελέσµατα τη̋ 18η̋ αγωνιστική̋: Γουίγκαν - Άρσεναλ 0-1 (60' πέν. Αρτέτα) Μάντσεστερ Σίτι - Ρέντινγκ 1-0 Νιούκαστλ - ΚΠΡ 1-0 (81' Σόλα Αµεόµπι) Σαουθάµπτον - Σάντερλαντ 0-1 Τότεναµ - Στόουκ 0-0 Γουέστ Μπροµ - Νόριτ̋ 2-1 Γουέστ Χαµ - Έβερτον 1-2 Λίβερπουλ - Φούλαµ 4-0 Σουόνσι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1 Τσέλσι - Άστον Βίλα 8-0.


28

Αθλητικά Α2 ΜΠΑΣΚΕΤ

Φιλικό και βραβεύσει̋ στι̋ Σέρρε̋ Παρουσία περισσότερων από 800 φιλάθλου̋, Ίκαροι Σερρών και ΠΑΟΚ έδωσαν ένα διαφορετικό φιλικό παιχνίδι, προσαρµοσµένο στο εορταστικό κλίµα των ηµερών. Το σηµαντικό στοιχείο τη̋ βραδιά̋ είναι το ότι µέρο̋ των εσόδων θα διατεθούν στον σύλλογο "Σερραίε̋ Μανούλε̋", προκειµένου να ενισχυθεί το κοινωνικό του̋ έργο. Στο καθαρά αγωνιστικό κοµµάτι, ο ΠΑΟΚ επικράτησε µε 82-65, µε του̋ Ικάρου̋ όµω̋ να ελέγχουν το παιχνίδι στο πρώτο ηµίχρονο, στο οποίο και προηγήθηκαν 31-27. Πριν από την έναρξη τη̋ συνάντηση̋ οι οικοδεσπότε̋ 'Ικαροι τίµησαν δύο Σερραίου̋ καλαθοσφαιριστέ̋ που πρόσφεραν επί πολλά έτη τι̋ υπηρεσίε̋ του̋ στο άθληµα, τον Γιώργο Μακαρά και τον Ζήση Παπούδα. 

ΚΑΠ

∆εν ανησυχούν για Τσιάκα Μπορεί το φιλικό µε τη N. Κηφισιά να ήταν φιλανθρωπικού χαρακτήρα, όµω̋ σε µια ανύποπτη φάση, οι άνθρωποι τη̋ Αγία̋ Παρασκευή̋ τρόµαξαν. Συγκεκριµένα, ο δικό̋ µα̋ Τρικαλινό̋ Βαγγέλη̋ Τσιάκα̋ δέχθηκε µια αγκωνιά στο σαγόνι, µε αποτέλεσµα να αναχωρήσει από την αναµέτρηση µε εντονου̋ πόνου̋. Ο 31χρονο̋ γκαρντ επρόκειτο να υποβληθεί σε εξετάσει̋ για να διαπιστωθεί το µέγεθο̋ τη̋ ζηµιά̋, µε τα πρώτα µηνύµατα πάντω̋ να κάνουν λόγο για επιπόλαιο τραυµατισµό και όχι για κάτι το ανησυχητικό. Εκτό̋ του Τσιάκα, στο παιχνίδι µε την ΑΕΝΚο κόουτ̋ Νίκο̋ Χατζηπανηγύρη̋ δεν είχε στη διάθεση του τον Ανέστη Μάτο, ο οποίο̋ ταλαιπωρείται από διάστρεµµα ελαφριά̋ πάντω̋ µορφή̋, αλλά και τον Σωκράτη Μαναβόπουλο, που υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέµβαση στο γόνατο. 

ΟΦΗ

Έκλεισε τον Ματαλόν Την ευκαιρία να αποφορτιστούν από την ένταση των τελευταίων µηνών και να µαζέψουν δυνάµει̋ για την πολύ δύσκολη συνέχεια θα έχουν οι παίκτε̋ του ΟΦΗ.Η επιστροφή στο παρκέ έχει προγραµµατιστεί για τι̋ 29 ∆εκεµβρίου, όπου το παρών αναµένεται να δώσει και ο Μάριο̋ Ματαλόν. Ο νεαρό̋ πλέι µέικερ φέρεται να έχει συµφωνήσει σε όλα µε την διοίκηση του συλλόγου (πάντω̋ δεν έχει ανακοινωθεί ακόµη η απόκτηση του) και µετά τα Χριστούγεννα θα τεθεί στην διάθεση του προπονητή του, µε την ελπίδα να αποτελέσει µια σηµαντικήενίσχυση που θα βοηθήσει ουσιαστικά τον ΟΦΗ να πετύχει τον στόχο τη̋ παραµονή̋.

ÄÅÕÔÅÑÁ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 Η διοίκηση του Τρίκαλα B.C, παρά τα προβλήµατα ρευστότητα̋, τακτοποίησε µέρο̋ οφειλών στο επιτελείο τη̋ οµάδα̋

Καταστάσει̋… ασορτί µε την κρίση Μαζεµένα Χριστούγεννα. Τόσο στα αγωνιστικά, όσο και στα… ζέοντα των ηµερών οικονοµικά. Οι στόχοι και οι προσδοκίε̋ των ιθυνόντων του Τρίκαλα BC έµειναν κάπω̋ µακριά από τα όρια που είχε θέσει (εξ αρχή̋) το επιτελείο τη̋ οµάδα̋. Στα αγωνιστικά βέβαια έγινε µια µεγάλη προσπάθεια που φωτογραφίζεται µάλιστα κατατοπιστικά µέσα από το νικηφόρο σερί του Νοεµβρίου κι αξίζει επιβράβευση̋ έστω κι αν στην τελευταία στροφή του 2012 «σκιάστηκαν» οι καλέ̋ εντυπώσει̋ από το βαρύ σκορ που φόρτωσε η οµάδα στο ντέρµπι τη̋ Κηφισιά̋. Στα οικονοµικά, τα πράγµατα (από την αρχή τη̋ σεζόν) ήταν ακόµα πιο δύσκολα… οπότε κανέναν δεν εξέπληξαν οι καθυστερήσει̋ στι̋ καταβολέ̋ µισθών στου̋ αθλητέ̋ και στο τεχνικό επιτελείο του συλλόγου. Παρ’ όλα τούτα έγινε µια µεγάλη προσπάθεια (ειδικά το τελευταίο διάστηµα) και συγκεντρώθηκε ένα σηµαντικό ποσό που µοιράστηκε (κατ’ αρχή στου̋ µη γηγενεί̋ αθλητέ̋) ενώ ανάλογη κίνηση θα γίνει και στο προσεχέ̋ διάστηµα µε την καταβολή έναντι στου̋ υπόλοιπου̋ καλαθοσφαιριστέ̋ τη̋ οµάδα̋. Απ’ ότι λέγεται σε κάποιου̋ βασικού̋ έγινε εξόφληση του δεύτερου µισθού τη̋ χρονιά̋, ενώ µένουν ακόµα ανοιχτέ̋ εκκρεµότητε̋ και από τα περσινά δεδουλευµένα. Η κατάσταση φυσικά δεν είναι εύκολα διαχειρίσιµη και προφανώ̋ καθίσταται ακόµα πιο δύσκολη όταν εµφανίζονται και εκ των… έσω προβλήµατα όπω̋

αυτά που προέκυψαν µε παροχή χορηγικών διαφηµιστικών εσόδων σε κάποιε̋ παλιέ̋ εκκρεµότητε̋ του συλλόγου. Πάντω̋, λύση στον ορίζοντα δεν διαφαίνεται άµεσα. Και προφανώ̋ τα ανοίγµατα τη̋ φετινή̋ χρονιά̋ θα βαρύνουν τι̋ πλάτε̋ λίγων (µετρηµένων στα δάκτυλα του ενό̋ χεριού) παραγόντων τη̋ διοίκηση̋, των ανθρώπων δηλαδή που -µέσα σε δυσµενεί̋ οικονοµικέ̋ συγκυρίε̋έχουν αναλάβει να σηκώσουν ένα βαρύ φορτίο, την ώρα µάλιστα που άλλα στελέχη του ∆Σ επιµένουν να κρατούν τι̋ αποστάσει̋ του̋...

Η ήττα που… θα βρίσκουν µπροστά του̋ Στο αµιγώ̋ αγωνιστικά ζητήµατα τώρα, η διακοπή του πρωταθλήµατο̋ για τι̋ γιορτέ̋ των Χριστουγέννων, αποτελεί µια καλή ευκαιρία αποφόρτιση̋ για του̋ αθλητέ̋ των Τρικάλων, παρ’ ότι βέβαια δεν έρχεται µε τι̋ καταλληλότερε̋ πρὁποθέσει̋ αφού το πρωτάθληµα σταµάτησε απότοµα µια βδοµάδα νωρίτερα 9ελέω κυπέλλου) ενώ θα µπει σε επανεκκίνηση στι̋ 6 Ιανουαρίου γεγονό̋ που σηµαίνει πω̋ οι παίκτε̋ και προπονητέ̋ των συλλόγων τη̋ Α2 θα βγουν στα γήπεδα για προπονήσει̋ την εποµένη τη̋ Πρωτοχρονιά̋. ∆εν είναι ό,τι καλύτερο όπω̋ επεσήµανε στι̋ δηλώσει̋ του ο Γιάννη̋ Τζήµα̋, όπω̋ επίση̋ δεν µπορεί να θεωρηθεί ιδανικό̋ ο αγωνιστικό̋ και βαθµολογικό̋ απολογισµό̋ των Τρικάλων στο πρώτο κοµµάτι του πρωταθλήµατο̋, παρ΄ ότι βέβαια έγινε µια µεγάλη προσπάθεια που αποτυπώθηκε στο σερί των επτά συνεχόµενων νικών. Οι “κυανέρυθροι” ξεκίνησαν τι̋ διαδ5ροµέ̋ στην Α2 γράφοντα̋ δυο απανωτέ̋ ήττε̋ (από Λαύριο και Φιλαθλητικό) στην αρχή τη̋ σεζόν,

όµω̋ στη συνέχεια έκαναν µικρέ̋ και µεγάλε̋ υπερβάσει̋, έβγαλαν σηµαντικέ̋ νίκε̋ στι̋ έδρε̋ του Λαγκαδά του ΟΦΗ καθάρισαν όλα τα υπόλοιπα µατ̋ που έπαιξαν µέσα ∆ηµοτικό Κλειστό και… έφτασαν µέχρι τη στάση τη̋ Κηφισιά̋ δηµιουργώντα̋ ένα µεγάλο σερί στο πρωτάθληµα. Παρ’ όλα τούτα δεν είναι µέσα στην πρώτη τριάδα του πρωταθλήµατο̋, έχουν µπροστά του̋ τι̋ 3 οµάδε̋ τη̋ Αττική̋ (Κηφισιά Φιλαθλητικό̋ Λαύριο) κι απ΄ ότι φαίνεται θα πρέπει να κάνουν µεγάλο αγώνα για να βγάλουν να ξεχρεώσουν την ήττα τη̋ πρεµιέρα̋ από το Λαυριο που θα τη βρίσκουν συνεχώ̋ µπροστά του̋… Με του̋ 17 βαθµού̋ τι̋ 7 συνεχόµενε̋ νίκε̋ και τι̋ 3 ήττε̋ οι “κυανέρυθροι” έχουν βέβαια εδραιωθεί στην 4η θέση του πίνακα (µαζί µε του̋ Ικάρου̋ Σερρών) και… Αν όντω̋ έχουν ακόµα στο νου του̋ το στοίχηµα τη̋ ανόδου, τότε θα πρέπει να βάλουν και πάλι την επιτάχυνση και να ξεκινήσουν ένα νέο σερί από τι̋ αρχέ̋ του νέου έτου̋, οπότε κι αρχίζει ο δεύτερο κύκλο̋ τη̋ αγωνιστική̋ διαδροµή̋ στο πρωτάθληµα τη̋ Α2 Κατηγορία̋. Οι παίκτε̋ και το επιτελείο τη̋ οµάδα̋ προπονήθηκαν για τελευταία φορά την Παρασκευή, πήραν το εορταστικό του̋ ρεπό και θα επανέλθουν στι̋ προπονήσει̋ το απόγευµα τη̋ Τρίτη̋ ξεκινώντα̋ έτσι την προετοιµασία του̋ για το µατ̋ µε του̋ Ικάρου̋ Σερρών που θα διεξαχθεί̋ στι̋ 5 Ιανουαρίου. Στο περιθώριο τη̋ προετοιµασία̋ η οµάδα θα παίξει δυο φιλικά το ερχόµενο Σάββατο και την Κυριακή µε αντίπαλο τη ∆όξα Λευκάδα̋ ενώ θα στην αναµέτρηση του Σαββάτου θα γίνει και η απονοµή των µεταλλίων για την άνοδό τη̋ στην Α2 Κατηγορία του Μπασκετ.

 Στα φιλικά µε τη ∆όξα Λευκάδα̋ η απονοµή µεταλλίων για την άνοδο των Τρικάλων στην Α2

Μπορεί να πάµε για λοκ-άουτ!!!

Ανέβηκε ω̋ Αίολο̋, συµµετέχει πλέον στην Α2 ω̋ Τρίκαλα BC και το ερχόµενο Σάββατο η µπασκετική οµάδα των Τρικάλων θα ανταµειφθεί για την περσινή τη̋ προσπάθεια από την Οµοσπονδία. Σε µια µικρή γιορτή που θα στηθεί στο ∆ηµοτικό Γυµναστήριο τη̋ πόλη̋ η ΕΟΚ θα τιµήσει το τρικαλινό σωµατείο για τα περσινά του κατορθώµατα . Η εκδήλωση θα κλείσει µε την φιλική αναµέτρηση κόντρα στη ∆όξα Λευκάδα̋ ενώ θα έχει και το χαρακτήρα φιλανθρωπικού γκαλά µια̋ και τα έσοδα από κουπόνια που θα εκδοθούν θα δοθούν σε ιδρύµατα του νοµού µα̋. Κατά τα λοιπά; Η οικονοµική δυσπραγία δεν είναι ίδιο γνώρισµα που αφορά και φωτογραφίζει µόνο την οµάδα των Τρικάλων, η κρίση αγγίζει όλα τα σωµατεία του Μπάσκετ όµω̋ ειδικά στον χώρο τη̋ Α2 τα… πράγµατα

έχουν ξεφύγει γι’ αυτό και αναµένονται εξελίξει̋ µε την έλευση του νέου έτου̋. Όπω̋ λέγεται στι̋ 2 Ιανουαρίου 2013, θα υπάρξει συνάντηση των διοικούντων την ΕΟΚ, µε την επιτροπή που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση των οµάδων τη̋ δεύτερη̋ τη τάξει εθνική̋ κα-

τηγορία̋. Θέµα συζήτηση̋ δεν θα είναι άλλο από το οικονοµικό κι όπω̋ αναφέρουν δηµοσιεύµατα εξ Αθηνών η επιτροπή που αποτελεί από του̋ ∆ηµήτρη Χρηστίδη, ∆ηµήτρη Παπακυριάκη και Αναστάσιο Σµυρνιώτη θα πιέσει για να λάβει απαντήσει̋ σχετικά µε τα χρόνια προβλήµατα τη̋ κατηγορία̋, καθώ̋ και για τη µη καταβολή τη̋ επιχορήγηση̋ του 2010. Αυτή τη φορά είναι αποφασισµένοι πω̋ αν δεν πάρουν ξεκάθαρη απάντηση, θα ξεκινήσουν λοκ- άουτ από την επόµενη κιόλα̋ αγωνιστική, ενώ θα ζητήσουν νέα συνάντηση από τον Γιάννη Ιωαννίδη µια̋ και ο υφυπουργό̋ ήταν υπέρµαχο̋ τη̋ οικονοµική̋ στήριξη̋ του πρωταθλήµατο̋ αλλά έδωσε υποσχέσει̋ που (µέχρι στιγµή̋) δεν υλοποιήθηκαν.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 Α2 ΕΣΚΑΘ: Οι Ικαροι επιβλήθηκαν τη̋

Μητρόπολη̋ µε σκορ 64-51 και διεύρυναν το αήττητο σερί στον β όµιλο

Με τον αέρα του πρωταθλητή Νίκη ανάσα για τον Κρόνο που επιβλήθηκε του Ερµή στο τοπικό ντέρµπι Ούτε για πλάκα δεν χάνουν στη φετινή σεζόν οι Ίκαροι κι απ’ ότι δείχνουν µε την παρουσία του̋ µέσα στα γήπεδα τη̋ Α2 Θεσσαλία̋, το µοναδικό στοίχηµα που θα βρίσκουν πλέον µπροστά του̋ είναι ένα: Αν θα κάνουν ήττα ή θα πάρουν τον τίτλο αήττητοι. Το Τρικαλινό συγκρότηµα έκανε παρέλαση στο ντέρµπι τη̋ 8 η̋ αγωνιστική̋, κέρδισε µε 64-51 την Ενωση Μητρόπολη̋ µέσα στο ΕΑΚ των Τρικάλων και ουσιαστικά εξασφάλισε από το φινάλε του α’ γύρου τον τίτλο του πρωταθλητή. Θα τον χάσει µόνο αν δείξει τάσει̋ αυτοχειρία̋ στο β’ µισό του πρωταθλήµατο̋, όµω̋ µε τέτοιο ποιοτικό ρόστερ, µε παίκτε̋ (σαν τον Καλιάρα και τον Χ Φόρο) που ξέρουν τα κατατόπια τη̋ ΕΣΚΑΘ, µάλλον ένα τέτοιο σενάριο αγγίζει τα όρια τη̋ φαντασία̋. Γι’ αυτό καλού-κακού όλε̋ οι άλλε̋ οµάδε̋ θα πρέπει να συµβιβαστούν στην ιδέα πω̋ θα … βλέπουν την πλάτη των κιτρινόµαυρων σ’ όλο το υπόλοιπο του πρωταθλήµατο̋. Εξάλλου, οι περισσότερε̋ απ’ αυτέ̋ δεν µπόρεσαν να σηκώσουν ανάστηµα, όταν βγήκαν απέναντί του Πέραν τη̋ νίκη̋ των Ικάρων, στην τελευταία πράξη του 2012 , είχαµε κι άλλε̋ ειδήσει̋. Με πιο σηµαντική ίσω̋ την δεύτερη νίκη του Κρόνου στο καθοριστικό (σχεδόν οριακό) παιχνίδι µε τον Ερµή. Η οµάδα του Γιάννη Παλάτου πήρε το ροζ φύλλο και µαζί µε αυτό πήρε µια µεγάλη ανάσα ενώ ο Ερµή̋ που δεν είχε στην αποστολή τον Κουρµέτζα ξέµεινε από δυνάµει̋ και δήλωσε

Σε νέα πτήση οι Ικαροι και ο Καλιάρα̋ υποταγή στη χάνοντα̋ µια καλή ευκαιρία για να πλησιάσει στι̋ πρωτε̋ θέσει̋ του οµίλου. Χαµένοι από την τελευταία αγωνιστική τη̋ ρονιά̋ και οι νεαροί του Αγιου Νέστορα που έδωσαν µάχη στο Κλειστό του Αγίου Θωµά, όµω̋ δεν µπόρεσαν να ξεπεράσουν το εµπόδιο που όρθωσε µπροστά του̋ ο του Σπάρτακο̋.

Καλέ̋ – χαρούµενε̋ και ήσυχε̋ γιορτέ̋ θα κάνουν οι Ίκαροι Είναι από το βράδυ του Σαββάτου στον προθάλαµο τη̋ µεγάλη̋ κατηγορία̋. Το συγκρότηµα του Σούλη Φόρου καθάρισε και την Μητρόπολη µε 64-51 και συνέχισε διεύρυνε το νικηφόρο σερί και επί τη̋ ουσία̋ παίζει πλέον χωρί̋ αντίπαλο για τον τίτλο. Ειµαστε πλέον το λογικό φαβορί, δεν µπορού-

µε να κρυφτούµε µετά από τόσε̋ νίκε̋. Ξεκινήσαµε έχοντα̋ ω̋ στόχο τον πρωταθλητισµό και µέχρι στιγµή̋ χωρί̋ να φτάσουµε σε υψηλά επίπεδα αγωνιστική̋ παρουσία̋., τα πάµε καλά και έχουµε αποκτήσει προβάδισµα έναντι των άλλων οµάδων, είπε ο προπονητή̋ των Ικάρων µετά την 8η συνεχόµενη νίκη που είναι και η τελευταία για το 2012. Από δω και περα θα πρέπει να

Tα φωτογραφικά στιγµιότυπα από το ντέρµπι του Κρόνου µε τον Ερµή γάριαζε να την κερδίσει. είµαστε το ίδιο συνεπεί̋ αποµένει ένα̋ ακόµα ∆εκάλεπτα: 9-13, 31-27. 46-39, 71-58 τελικό. Γύρο̋ και θα προσπαθήσουµε να συνεχίσουµε Κρόνο̋: Ζέρβα̋ , Χρηστάκο̋ 1, Ρόµπο̋ 2, µε τον ίδιο ρυθµό δίνοντα̋ χρόνο συµµετοχή̋ Μπατατόλη̋ 18, Τζέλλη̋ 9, Νταή̋ 15, Ππαπακαι στα υπόλοιπα παιδιά τη̋ οµάδα̋. ναστασίου 2, Τζουρτζιώτη̋ 1, Πλαφά̋ 4, ΚωΣτο παιχνίδι τη̋ Κυριακή̋ (παρ’ ότι δεν ήταν τούλα̋ 4, Τσέτη̋ 12, Μακρή̋ 2. ιδιαίτερα εύστοχοι), οι Ικαροι δεν αντιµετώπιΕρµή̋: Κοτσιρα̋ 2, Αλεξίου 20, Πολυγένη̋ σαν σοβαρά προβλήµατα και πήραν εύκολα τη 16, Καβράκο̋ 11, Πανάρα̋ 9, Γόγολο̋, Μπητο̋, νίκη φτάνοντα̋ µάλιστα τη διαφορά µέχρι στο Τσιτσάνη̋. +15. Τα δεκάλεπτα: 12-11, 33-29, 48-35, 64-51 Α2 ΕΣΚΑΘ Ικαροι: Τσικρικά̋ 10(1), Ρίζο̋ 2, Χατζή̋ Κ, Καµπαγιάννη̋, Αγγελη̋, Γεωργόπουλο̋ 9, αγων.) Τα αποτελέσµατα (8η Μπαρµπαρούση̋ 2, Φόρο̋ 12, Κατούνα̋, τρόπολη.........64-51 Χατζή̋ Β 2, Πάπαρη̋, Καλλιάρα̋ 27. Ικαροι................-.....Μη µή̋ .................71-58 Κρόνο̋ .............-.....Ερ δε̋ .............53-59 Νίκη παραµονή̋ ο Κρόνο̋ Φύλλο ...............-.....Σοφά τωρ .........66-54 ρτακο̋........-.....Αγ. Νέσ Σπά ...............Φαλώρεια Μπροστά στον κίνδυνο τη̋ εξόδου από την Ρεπό .............................. κατηγορία, έγινε γενική συστράτευση στην Η Βαθµολογία Ανδρική οµάδα του Κρόνου. Ακόµα και ο φοι..Ν - Η .....Β. ........Πόντοι..... ...... τητή̋ εν Βουλγαρία Μπατατόλη̋ πήρε φύλλο ...... Οµαδε̋ ........509-394......7 ..0 Ίκαροι ....................14 ..5 ..2 πορεία̋ για το Κλειστό τη̋ Μπάρα̋ αφού η 2.... 0-41 ........45 Φύλλο ....................12 ........485-485......4 ..4 µάχη µε τον Ερµή είχε χαρακτηριστεί ω̋ ένα̋ Σπάρτακο̋ .............12 ..4 ..3 0.... 4-46 ..49 11 ...... «αγώνα̋ δίχω̋ αύριο». Η …επιστράτευση πέ..3 Μητρόπολη ............ 1 ........448-450......4 Σοφάδε̋ ................1 ..3 ..4 6.... τυχε το σκοπό τη̋ ο Κρόνο̋ κέρδισε το στοί1-49 ..47 ...... 0 ..5 'Ά.Νέστορα̋ ..........1 ....2 31.. ..........488-5 χηµα από τον Ερµή επικράτησε µε 71-58 έχονΕρµή̋ ....................9 ..........381-441......2 ..5 ..6 τα̋ µάλιστα ω̋ οδηγό τον Μπατατόλη που σηΚρόνο̋ ..................9 ....1 48.. 91-4 8 ..........3 Φαλώρεια............... µείωσε 18 πόντου̋. Ερµή̋, Κρόνο̋, Ικαροι *Μητρόπολη, Φύλλο, Αγ. Νέστορα̋, έχουν κάΑπό την άλλη πλευρά πάλι, αντί για συστράΣοφάδε̋, Φαλώρεια, ου. νει το ρεπό του Α’ Γύρ τευση, φάνηκαν απουσίε̋ Στην τελευταία πράική ξη του 12 το συγκρότηµα του Μίλτου Θεοχάρη Η επόµενη (9η) αγωνιστ αγωνίστηκε χωρί̋ τον Κουρµέτζα, έκανε ωστόαλώρεια ...Φ ...... ...... ..-... Μητρόπολη ............ ..-........................Φ ύλλ ο σο µια καλή προσπάθεια βασίστηκε στο καλό Αγ. Νέστωρ ............ -......................Κ ρόν ο̋ και ζεστό χέρι του Αλεξίου πήρε πόντου̋ και ...... Σοφάδε̋ ............ ........................Ικαρ οι από του̋ Πολυγένη Καβράκο, όµω̋ δεν µπόρεΕρµή̋ ......................-..................Σπάρτακο̋ Ρεπό ........................ σε να σταµατήσει τον Μπατατόλη και την παρέα του και έχασε το Ροζ φύλλο σε µια µάχη που λο-

29

Α2 ΕΣΚΑΘ  Με ήττα από τον Σπάρτακο έκλεισαν τη χρονιά οι νεαροί του Αγιου Νέστορα

«Πλήρωσαν» τα λάθη του̋

Για ένα µεγάλο διπλό πήγαν οι νεαροί καλαθοσφαιριστέ̋ του Αγιου Νέστορα το τελευταίο εκτό̋ έδρα̋ παιχνίδι τη̋ χρονιά̋, όµω̋ δεν τα κατάφεραν στην κόντρα µε τον Σπάρτακο. Μέσα στο Κλειστό Αγίου Θωµά η τρικαλινή οµάδα πάλεψε διεκδίκησε µέχρι το τελευταίο δεκάλεπτο, και υποτάχθηκε τελικά µε σκορ 66-54 πληρώνοντα̋ τα δικά τη̋ λάθη σ’ αυτό το κρίσιµο σηµείο του αγώνα. Από την άλλη το σωµατείο τη̋ Λάρισα̋ χωρί̋ να είναι καλύτερο εκµεταλλεύτηκε τα λάθη και φτιάχνοντα̋ ένα επιµέρου̋ σκορ 24-14 καθάρισε το ροζ φύλλο του αγώνα. Κι όµω̋…το ξεκίνηµα ήταν καλό για του̋ παίκτε̋ του Α Νέστορα που κατάφεραν να προηγηθούν µε 11-18. Στο 2ο δεκάλεπτο ίδια εικόνα µε τον Νέστορα να είναι συνεχώ̋ µπροστά στο σκορ κλείνοντα̋ το ηµίχρονο προηγούµενη µε 26-32. Με την έναρξη του β’ ηµιχρόνου η εικόνα του παιχνιδιού άρχισε να αλλάζει µε την οµάδα τη̋ Λάρισα̋ να καλύπτει την διαφορά και να παίρνει κεφάλι στο σκορ κλείνοντα̋ το δεκάλεπτο προηγούµενη 42-40. Στην τελευταία περίοδο του αγώνα ο Σπάρτακο̋ καταφέρνει να τρέξει ένα σερί 24-14 και να πάρει έτσι την νίκη µε 66-54. Τα δεκάλεπτα (1ο̋ Σπάρτακο̋) 11-18, 26-32, 42-40, 66-54. Έπαιξαν Σπάρτακο̋ Λάρισα̋ (Αδαµόπουλο̋) Γκίθωνα̋ Χ. Καµπίνη̋ Α. Αδαµόπουλο̋ Σ. 19, Σουλιτσιώτη̋ Ν. 4, Χατζόπουλο̋ Β. 19, Ζωγάνη̋ Χ. 4, Παπαγεωργόπουλο̋ 7, Τζιαχρή̋ Θ. 8(2),Καραδήµα̋ Χ. 5, Νταλό̋ ∆. Α.Σ. Αγ. Νέστορα̋ (Μπάλτο̋ Β.) Πάτρα̋ ∆. 2, Τζιούφα̋ Α. 3, Τσιακµάκη̋ Κ. Μπαλλά̋ Α. 6 Νικολάου Γ. Τόλλιο̋ Κ. Αργύρη̋ Κ. 5(1), Κολότσιο̋ Α. 14, Μπαρούτα̋ Ε. 24(5), ∆ασκαλόπουλο̋ Ε.

 Β’ ΕΣΚΑΘ

Νίκε̋ για ΑΕΤ και Πελασγού̋ Σε τροχιά επιτυχιών παρέµεινε το συγκρότηµα των Πελασγών Καλυβίων και µάλιστα το Σάββατο πήρε µια σηµαντική, όσο και άνετη, νίκη κερδίζοντα̋ µε 51-76 την Παλαµιακή µέσα στο Κλειστό Παλαµα. Το παιχνίδι ήταν σκληρό οι γηπεδούχοι επιστράτευσαν το δυναµισµό του̋ για να κάµψουν την αντίσταση των παικτών του Φρύδα, όµω̋ η διαφορά των δυο αντιπάλων ήταν εµφανή̋. Οι Πελασγοί είχαν σε µεγάλη µέρα του̋ Βόπη και Αµπράζη, κέρδισαν εύκολα το ροζ φύλλο και συνεχίζουν µε καλέ̋ προοπτικέ̋ στο µικρό πρωτάθληµα τη̋ Β Κατηγορία̋ ∆εκάλεπτα 9-14, 24-39, 37-54, 51-76 Πελασγοί: Παπαγεωργίου 13, Παπαντώνη̋ 6, Χαχάµη̋ 7, Βόπη̋ 20, Αµπράζη̋ 24, Γουγά̋ ∆ 2 Πίσπα̋ 2, Αργύρη̋ 2. Νικη και για την ΑΕΤ Στο δρόµο των επιτυχιών µπήκε και πάλι η ΑΕΤ κερδίζοντα̋ µάλιστα το πιο δύσκολο µατ̋ του Α’ Γύρου. Η οµάδα του Χρήστου Γκότα επικράτησε στο ντέρµπι τη̋ αγωνιστική̋ µε 5750 επί των αήττητων Σουφλαρίων και οδηγεί ξανά την κούρσα για την Β’ ΕΣΚΑΘ… ∆εκάλεπτα 16-11, 28-19 44-42, 57-50 ΑΕΤ (Γκότα̋ X.) Γκότα̋ Α., Μπαλωµένο̋ Χ. 12, Τσιµούρτο̋ Α. 8(1) Λίπα̋ Κ. 10(2), Ζάχο̋ ∆. , Μπαλωµένο̋ Α. 2, Mπαλκίζα̋ Θ.2, Φλώρο̋ Α., Πιτσαρή̋ ∆., Βήτα̋ Θ. 23, Κωνσταντίνη̋ Β.


30

Αθλητικά

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

«Καµπάνα» δυο ετών στον Ρούτα Η IAAF ανακοίνωσε επίσηµα τον κατάλογο µε τι̋ ποινέ̋ για του̋ αθλητέ̋ που βρέθηκαν να έχουν κάνει χρήση απαγορευµένων ουσιων. Μέσα στη λίστα είναι και ο Τρικαλινό̋ αθλητή̋ των 400 µ Τηλέµαχο̋ Ρούτα̋ Ο Ρούτα̋ βρέθηκε θετικό̋ στην απαγορευµένη ουσία στανοζολόλη. Κι αυτό συνέβη σε προγραµµατισµένο έλεγχο που έγιεν στο Πανελλήνιο πρωτάθληµα, και η ποινή που του επιβλήθηκε από την οµοσπονδία αφορά το διάστηµα το διάστηµα από 15 Ιουνίου 2012 ω̋ τι̋ 15 Ιουνίου 2014 Αξίζει να θυµίσουµε πω̋ ο Τρικαλινό̋ αθλητή̋ του Ηρακλή (εκδιώχθηκε πλέον από τον σύλλογο) είχε νικήσει στην κούρσα των 400µ µε νέο ατοµικό ρεκόρ 46.58 και είχε πιάσει το όριο για το Ευρωπἀκό Πρωτάθληµα του Ελσίνκι, όπου όµω̋ δεν αγωνίστηκε Συνοπτικά τώρα…Η παγκόσµια οµοσπονδία Στίβου (IAAF) τον ανακοίνωσε επίσηµα, γνωστοποιώντα̋ τι̋ ποινέ̋ που έχουν επιβληθεί στον κάθε αθλητή ξεχωριστά. Σε αυτόν τον κατάλογο, δυστυχώ̋, υπάρχουν και έξι Έλληνε̋ αθλητέ̋ που βρέθηκαν να έχουν κάνει χρήση απαγορευµένων ουσιών ή αρνήθηκαν ελέγχου̋ προκαλώντα̋ έτσι την τιµωρία του̋. Βαρύτερη όλων η, γνωστή εδώ και καιρό, ποινή του Χρήστου Πολυχρονίου ο οποίο̋ αποκλείστηκε δια βίου από κάθε αθλητική δραστηριότητα.

 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ

Πρώτο̋ στι̋ εκλογέ̋ αθλητών Ο Τρικαλινό̋ στην καταγωγή πρωταθλητή̋ του Στίβου Περική̋ Ικαωβάκη̋ έλαβε τι̋ περισσότερο̋ ψήφου̋ στι̋ εκλογέ̋ των αθλητών και µαζί µε του̋ ∆ηµήτρη Γράβαλο και Κώστα Φιλιππίδη θα αποτελέσουν την τριµελή Επιτροπή Αθλητών, µετά την ολοκλήρωση τη̋ εκλογική̋ διαδικασία̋ στην οποία πήραν µέρο̋ οι αθλητέ̋ και οι αθλήτριε̋. Ο Ιακωβάκη̋ συγκέντρωσε 24 ψήφου̋, ο ∆ηµήτρη̋ Γράβαλο̋ 20 και ο Κώστα̋ Φιλιππίδη̋ 17, αντίστοιχα.Η Νίκη Πανέττα µε 12 ψήφου̋ είναι η πρώτη αναπληρωµατική, ενώ ύστερα από κλήρωση δεύτερη αναπληρωµατική θα είναι η Ολυµπία Πετσούδη, που όπω̋ και η Τίνα Κεφάλα συγκέντρωσαν 11 ψήφου̋.Εργο τη̋ επιτροπή̋ θα είναι να αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο ανάµεσα στου̋ αθλητέ̋ και την Οµοσπονδία.

ÄÅÕÔÅÑÁ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 Α1 ΕΣΚΑΘ: Μόνο̋ στη δεύτερη θέση του Β’ Οµίλου ο ΑΟΚ µετά τη νίκη επί τη̋ Ελασσόνα̋

Ιδανικό φινάλε για το 2012 Να κλείσουν πετυχηµένα νικηφόρα και αισιόδοξα τι̋ αγωνιστικέ̋ υποχρεώσει̋ του 2012, είχαν βάλει σκοπό οι καλαθοσφαιριστέ̋ και το επιτελείο του ΑΟ Καλαµπάκα̋, όµω̋ στην 8η και τελευταία «στροφή» τη̋ χρονιά̋ έπεσαν πάνω στον…κακό του̋ δαίµονα, την Γυµναστική Ενωση Ελασσόνα̋. Ζορίστηκαν ταλαιπωρήθηκαν κάπω̋, όµω̋ δεν έχασαν τον καλό του̋ βηµατισµό, επιβλήθηκαν µε 59-51 και έµειναν στην δεύτερη θέση του βαθµολογικού πίνακα, ξεπερνώντα̋ τι̋ αρχικέ̋ προσδοκίε̋ και του̋ στόχου̋ που είχαν βάλει για το πρώτο µισό τη̋ σεζόν. Βέβαια, η αποστολή του̋ ήταν δύσκολη αφού απέναντί του̋ βρήκε µια από τι̋ πλέον φιλόδοξε̋ οµάδε̋ τη̋ Α1 ΕΣΚΑΘ, η οποία πρωταγωνιστεί στα δρώµενα του Θεσσαλικού µπάσκετ την τελευταία τριετία βασιζόµενη κυρίω̋ στα ταλέντα που ανέδειξε άνδρωσε κι αξιοποίησε από το Εφηβικό τη̋ Τµήµα. Απέναντι σε αυτήν την καλά οργανωµένη και δουλεµένη οµάδα, οι Καλαµπακιώτε̋ θέλησαν να επαναλάβουν το κατόρθωµα τη̋ περασµένη̋ αγωνιστική̋ που του̋ έδωσε το ροζ φύλλο από την µάχη µε τον Κεραυνό µέσα στη Λάρισα. Η αναµέτρηση του Σαββάτου φυσικά εµπεριείχε όλα τα στοιχεία τα γνωρίσµατα ενό̋ δυνατού ντέρµπι (σαν εκείνο που έπαιξαν οι δυο οµά-

δε̋ πριν δυο χρόνια διεκδικώντα̋ τον τίτλο τη̋ Α2 Κατηγορία̋. Η Ελασσόνα έκανε ένα εντυπωσιακό µπάσιµο στο παιχνίδι γράφοντα̋ µάλιστα ένα σερί 0-9 στην εκκίνηση. Στη συνέχεια όµω̋ οι παίκτε̋ του Σδράκα αφυπνίστηκαν βρήκαν τα πατήµατα του̋ βρήκαν δρόµο προ̋ το καλάθι των αντιπάλων του̋ και ροκάνισαν πολύ γρήγορα τη διαφορά ενώ έκλεισαν το δεκάλεπτο έχοντα̋ προβάδισµα δυο πόντων. Από κει και µετά όλα πήραν την αναµενόµενη και φυσιολογική τροπή, οι Καλαµπακιώτε̋ ανέβασαν σταδιακά την απόδοσή του̋ προηγήθηκαν µε οκτώ π. στο ηµίχρονο. Επαιξαν δυνατά έκλεισαν διαδρόµου̋ στο δικό του̋ καλάθι, προσπάθησαν και σε πολλέ̋ περιπτώσει̋ έτρεξαν στην επίθεση, ενώ έδειξαν χαρακτήρα ακόµα και απέναντι σε οργανωµένε̋ άµυνε̋, αφού έβρισκαν πάντα λύσει̋ για να βάζουν την µπάλα στο καλάθι των αντιπάλων του̋. Έτσι φυσιολογικά προηγήθηκαν µε 30-22 στο πρώτο ηµίχρονο παίρνοντα̋ πόντου̋ στο σκοράρισµα κυρίω̋ από τι̋ προσπάθειε̋ του Ντούρβα και Παπακωσταντίνου. Στην εκκίνηση τη̋ επανάληψη̋ η οµάδα του Σδράκα έκανε ένα ακόµα ξεπέταγµα κι έφτασε τη διαφορά στου̋ 14 πόντου̋ λίγο πριν το τέλο̋ τη̋ τρίτη̋ περιόδου, όµω̋ ο τραυµατισµό̋ και η αποχώρηση του (πολύ καλού) Παπακωνσταντίνου αποσυντόνισε την οµάδα και έφερε ένα συµµάζεµα από του̋ φιλοξενούµενου̋ που πλησίασαν µέχρι του̋ 4 πόντου̋ φτάνοντα̋ µάλιστα στο 4945 στα 2,30 πριν το τέλο̋ του αγώνα. Ωστόσο ο ΑΟΚ είχε τι̋ απαντή-

σει̋ του και µε το καθοριστικό καλάθι του ∆ουτσίνη, άνοιξε την ψαλίδα και έφτασε στην τελική επικράτηση σε ένα µατ̋ που όπω̋ προαναφέραµε είχε υψηλό βαθµό επικινδυνότητα̋ αφού µέχρι πριν λίγο καιρό στην Ελασσόνα µιλούσαν ακόµα και για το σενάριο τη̋ πρώτη̋ θέση̋ στην κατάταξη του δυτικοθεσσαλικού οµίλου. Με την ολοκλήρωση τη̋ όγδοη̋ αγωνιστική̋ κλείνει ο κύκλο̋ των αναµετρήσεων του 2012 στο πρωτάθληµα τη̋ Α1 ΕΣΚΑΘ. Η σύνοψη του ΑΟΚ σ’ αυτό το πρώτο κοµµάτι του πρωταθλήµατο̋ µπορεί να µην ήταν ιδανική, πλην όµω̋ ξεπέρασε τι̋ αρχικέ̋ εκτιµήσει̋, η οµάδα παρ’ ότι επιχείρησε ανανέωση δυναµικού µετά τι̋ αναγκαστικέ̋ αποχωρήσει̋ του Κουρµέτζα του Ταζάνη και του Πάτσια, δεν έχασε τη ζωντάνια τη̋, πόνταρε στα δικά τη̋ παιδιά πήρε βέβαια σηµαντική βοήθεια από τη παρουσία και τη συνεισφορά του Αχ. Ντούρβα και… έπιασε θέση µέσα στην πρώτη τριάδα του ∆υτικοθεσσαλικού οµίλου. Αυτό και µόνο λείπει πολλά…. Ίσω̋ µάλιστα αν δεν υπήρχαν απουσίε̋ βασικών και κάποια λάθη

ση σε άλλα κρίσιµα παιχνίδια (πχ σ’ αυτό το ντέρµπι µε του̋ Μάγου̋) η συγκοµιδή πόντων να ξεπερνούσε κάθε προσδοκία. Όµω̋ µην ξεχνάµε και το πώ̋ ξεκίνησε η οµάδα και µε ποιε̋ προοπτικέ̋ µπήκε στην αφετηρία. Μα̋ το υπενθυµίζει στι̋ δηλώσει̋ του ο Κώστα̋ Σδράκα̋ που έχει αναφέρει σε παλιότερε̋ δηλώσει̋ του πω̋: «Φέτο̋ δεν βάλαµε σκοπό να κατακτήσουµε την κορυφή του πρωταθλήµατο̋, κάναµε µία ανανέωση στο δυναµικό µα̋, προωθήσαµε αρκετά νέα παιδιά από την εφηβική οµάδα στο ανδρικό σχήµα, πήραµε τον Αχ. Ντούρβα για να µα̋ βοηθήσει στο οργανωτικό κοµµάτι και κινηθήκαµε µε ανάλογου̋ στόχου̋. Πρωταρχική µα̋ επιδίωξη ήταν η παραµονή , όµω̋ τώρα µπορούµε να βλέπουµε µε µεγαλύτερη αισιοδοξία τη συνέχεια του πρωταθλήµατο̋. ∆εκάλεπτα: 17-15, 30-22, 43-31, 59-51 τελικό. ΑΟΚ (Σδράκα̋): Ντούρβα̋ 17 (1), Ροδόπουλο̋, Ούτο̋, Αθανασούλα̋ 4, Θανασάρα̋ 3, Πρεβέντη̋ 3, Παπακωνσταντίνου 11 (3), Κατσανό̋ 11, ∆ουτσίνη̋ 10, Βλησσάρη̋, Θεοφανακη̋, Γκαντάλη̋.

 Σε όµορφη ατµόσφαιρα η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του ΓΣΤ και του ΓΑΣ ΖΕΥΣ Οι µέρε̋ των Χριστουγέννων δεν ενδείκνυνται µόνο για προπόνηση, συνήθω̋ σ’ αυτό εορταστικό διάλειµµα, όλοι οι αθλητέ̋ (µικροί µεγάλοι) αναζητούν τι̋ ευκαιρίε̋ για να βάλουν µια νότα αποφόρτιση̋ στου̋ ρυθµού̋ τη̋ καθηµερινότητα̋. Από τον κανόνα δεν θα µπορούσαν να ξεφύγουν ούτε τα Τµήµατα Υποδοµή̋ του Γυµναστικού Τρικάλων και του ΓΑΣ ΖΕΥΣ που διοργάνωσαν µια όµορφη γιορτή στην Αίθουσα Τσιάντα του Σταδίου και πέρασαν ένα ξεκούραστο και πιο χαλαρό πρωινό Οι µικροί αθλητέ̋ των δύο συλλόγων µε πρωτοβουλία των προπονητών -τριων του̋ συγκέντρωσαν

Μέσα στο στοιχείο του̋…. δωράκια, που µπήκαν στην κλήρωση δίνοντα̋ ετσι και µια ξεχωριστή αναµνηστική χροιά στην Χριστουγεννιάτικη σύναξη από την οποία δεν έλειψαν βέβαια και οι προτροπέ̋ ευχέ̋ των ιθυνόντων για καλή παρουσία τόσο στα θρανία όσο και µέσα στο Στίβο. Η εκδήλωση είχε µια ζεστασιά ένα κλιµα οικογενειακή̋ ατµόσφαιρα̋ , κι όπω̋ ανέφερε στι̋ δηλώσει̋ του ο αρχιπροπονητή̋ του ΓΣΤ κ. ∆ηµήτρη̋ Σούλα̋ « τέτοιε̋ εκδηλώσει̋ που φέρουν την σφραγίδα των µικρών αθλητών δίνουν µια νότα χαρά̋ και ανάταση̋

στην δύσκολη εποχή που διανύουµε. Οι δυο σύλλογοι που κάνουν παράλληλη πορεία διακρίνονται για την σύµπνοια και στηρίζουν απλόχερα το υπέροχο κοµµάτι, που δεν είναι άλλο από τι̋ Ακαδηµίε̋». Ο ο κ Σούλα̋ στάθηκε ακόµη στην διάπλαση ολοκληρωµένων προσωπικοτήτων, ενώ έκανε ειδική µνεία στου̋ γονεί̋, που είναι πάντα δίπλα στα παιδιά του̋ και φυσικά χαίρονται όταν τα βλέπουν να επιλέγουν τον υγιή χώρου του αθλητισµού.


ÄÅÕÔÅÑÁ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

 Α1 ΕΣΚΑΘ: Την… πάτησαν σαν πρωτάρηδε̋ οι Μάγοι στο τελευταίο µατ̋ τη̋ χρονιά̋ και γνώρισαν την ήττα από το Φoίβο Γιάννουλη̋

Αθλητικά

31

 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο κλασικό̋ τελικό̋ στο κύπελλο

Οι φάσει̋ από το …ντέρµπι των Μάγων µε την οµάδα τη̋ Γιάννουλη̋ που έφερε απροσδόκητη ήττα

Με το ζόρι στου̋ 52 πόντου̋ Απαράβατο̋ κανόνα̋: Όταν «καθαρίζει̋» το φαβορί τη̋ κατηγορία̋ κι όταν κατοχυρώνει̋ νίκε̋ σε πολύ πιο δύσκολε̋ αποστολέ̋, δεν επιτρέπεται να δίνει̋ «δικαιώµατα σε οµάδε̋ που είναι του… χεριού σου». Ήταν ζήτηµα κλασική̋ Μπασκετική̋ λογική̋, όµω̋ οι Μάγοι δεν το έλαβαν στα υπόψιν του̋ και δεν φρόντισαν και να το αποδείξουν… Μετά τη δύσκολη νίκη που πέτυχαν την προηγούµενη εβδοµάδα -βάζοντα̋ µάλιστα φρένο στο νικηφόρο σερί τη̋ ΑΕΛ-, είχαν µια ακόµα ευκαιρία µπροστά του̋. Να καθαρίσουν Φοίβο Γιάννουλη̋ και πάνε για καλά Χριστούγεννα γράφοντα̋ θετικό πρόσηµο στην βαθµολογική κατάταξη του Β’ οµίλου. Τι έκαναν; Μια …τρύπα στο νερό. Ότι καλό πέτυχαν το προηγούµενο Σαββατοκύριακο το αχρήστεψαν κάνοντα̋ τραγική εµφάνιση στο παιχνίδι του Σαββάτου γνωρίζοντα̋ την ήττα µε 52-55 από το συγκρότηµα τη̋ Λάρισα̋ Κάναµε κακή διαχείριση στον τελευταίο αγώνα τη̋ χρονιά̋ ίσω̋ τα παιδιά να υποτίµησαν τον αντίπαλο και να υπερεκτίµησαν τι̋ δυνατότητε̋ του̋ µετά τη νίκη που πέτυχαν επί τη̋ ΑΕλ στο προηγούµενο αγώνα, είπε ο Βαγγέλη̋ Μοιριώρη̋, όµω̋ αλήθεια είναι πω̋ οι πορτοκαλί παρουσιάστηκαν και πάλι µε τι̋ γνωστέ̋ χτυπητέ̋ απουσίε̋ στο µατ̋ (για µία ακόµη φορά δεν ήταν εκεί Βλάχο̋ και Κωσταρέλο̋) και παρ’ ότι πήγαιναν πόντο-πόντο µε του̋ αντιπάλου̋ του̋, βρέθηκαν ξαφνικά να είναι 5 πόντου̋ πίσω στο πιο καθοριστικό σηµείο τη̋ αναµέτρηση̋. Στο α’ ηµίχρονο δεν έγιναν µεγάλα ανοίγµατα εξάλλου δεν παίχτηκε µπάσκετ αντάξιο τη̋ κατηγορία̋, µέτριο θέαµα χαµηλό σκορ (11-11 στο α δεκάλεπτο) και τα πράγµατα πήγαιναν ασορτί µε την παγωµένη ατµόσφαιρα του Κλειστού ∆ηµοτικού Γυµανστηρίου που θύµιζε παγοδρόµιο… Παρόµοιο ήταν το σκηνικό και η ροή του αγώνα και στην επανάληψη, όµω̋ λίγο πριν το φινάλε ο βετεράνο̋ πια Νικηφόρο̋ Τριανταφυλλίδη̋ (παλιό̋ παίκτη̋ των Ικάρων την εποχή που αγωνίζονταν στη Γ Εθνική) εξαπέλυσε «βόµβα» τριών πόντων έγραψε το 47-52 και έδωσε ξεκάθαρο προβάδισµα στη Λαρισινή οµάδα. Στη συνέχεια ο ∆εσπούλη̋ πήγε

να κάνει τη µεγάλη ανατροπή, ευστόχησε κι αυτό̋ σε τρίποντο στα 17 δεύτερα πριν το τέλο̋ κέρδισε και το µπόνου̋ µια̋ βολή̋ κι έγραψε µέσα σε µια φάση 4 πόντου̋ µειώνοντα̋ σε 52-53, όµω̋ από κει και µετά στα τελευταία δευτερόλεπτα οι Λαρισαίο έβαλαν τι̋ βολέ̋ και πήραν την ανέλπιστη νίκη από µια µάχη που δεν υπολόγιζαν…

Κόστισαν οι απουσίε̋ βασικών Με το παιχνίδι του Σαββάτου έκλεισε ουσιαστικά το πρώτο µεγάλο κοµµάτι του φετινού πρωταθλήµατο̋. Και µέσα σ’ αυτή τη µεγάλη και δύσκολη διαδροµή το συγκρότηµα των Μάγων κατάφερε να … αφήσει το στίγµα του στην κατηγορία. Παίζει στην πρώτη ταχύτητα του οµίλου, και µπορεί να µην είναι το φαβορί για την πρωτιά, πλην όµω̋ έχει δείξει καλά στοιχεία στα περισσότερα παιχνίδια. Θα µπορούσε βέβαια να τα πάει ακόµα καλύτερα αφού το ρόστερ είναι ποιοτικό για τα δεδοµένα του οµίλου, όµω̋ οι απουσίε̋ βασικών στελεχών και δη των αθλητών που αποκτήθηκαν φέτο̋ από σωµατεία τη̋ Καρδίτσα̋ (Βλάχο̋ Κωσταρέλο̋ και ∆εσπούλη̋), ήταν ένα πρόβληµα που δεν προυπολογίζονταν από τον Γιάννη Τσίµα. Ειδικά οι Βλάχο̋ και Κωσταρέλο̋ έχασαν πολλά και κρίσιµα παιχνίδια, ενώ ο ∆εσπούλη̋ παρουσιάστηκε ανέτοιµο̋ στο φετινό πρωτάθληµα αφού έρχονταν από µια µακρά περίοδο απουσία̋ από τα γή-

Α1 ΕΣΚΑΘ αγων.) Τα αποτελέσµατα (8η ............52-55 Γ ίβο̋ .Φο Μάγοι...............-......Φάρσαλα.............75-54 ΑΕΛ...................-... λυµπιακό̋ Κ .....69-53 ΑΣ.Καρδίτσα̋ ...-.....Ο ραυνό̋ Λ.........65-66 ΕΑΛ...................-.....Κε σσόνα ..........59-51 Καλαµπάκα ......-.....Ελα Η Βαθµολογία ..Ν - Η .....Β. ........Πόντοι..... ...... ...... δε̋ Οµα ........531-387......7 ..1 ΑΕΛ ........................154........494-443 .....6 ..2 Καλαµπάκα ...........1 ........493-477......5 ..3 Ελασσόνα ..............13 ........518-561......5 ..3 ΑΣ Καρδίτσα̋ ........13 ........589-555......4 ..4 Φάρσαλα................122........496-495 .....4 ..4 .....1 Μάγοι............... .11 ........487-519......3 ..5 Ολ. Καρδίτσα̋ ........11 ........468-514......3 ..5 Φ. Γιάννουλη̋ ...... ..10 ........445-524......2 ..6 Κεραυνό̋ Λ.......... 9 ..........530-576......1 ..7 ΕΑΛ ........................ ική Η επόµενη (9η) αγωνιστ .....Μ άγο ι ...... ...... ...... .....Φάρσαλα ............ ...........................Ε ΑΛ̋ .......... ...... να σσό Ελα ...........ΑΣ.Καρδίτσα Κεραυνό̋ Λ..............- ...........................Α ΕΛ Ολυµπιακό̋ Κ ..........- ..............Καλαµπάκα .....Φοίβο̋ Γ ............

πεδα. Πλέον το πρωτάθληµα µπαίνει σε εορταστική αργία και το τρικαλινό συγκρότηµα έχει µπροστά του ένα δεκαπενθήµερο ξεκούραση̋, ηµιανάπαυση̋, αλλά και συστηµατική̋ δουλειά̋ πριν µπει στ δυο τελευταία παιχνίδια του α’ γύρου. Αξίζει λοιπόν επι τη ευκαιρία να θυµίσουµε πω̋ οι Μάγοι, στι̋ 12 Ιανουαρίου, όταν θα ξαναγίνει το τζάµπολ στα γήπεδα τη̋ Α1 Θεσσαλία̋, θα κάνουν ποδαρικό στην έδρα του Ολυµπιακό Καρδίτσα̋ όπου και θα κλείσουν τι̋ αγωνιστικέ̋ υποχρεώσει̋ στην τελευταία στροφή του α’ γύρου. Τα δεκάλεπτα: 11-11, 33-31, 42-42, 52-55 τελικό. Μάγοι: Τζάνη̋, Μπράµη̋, Νικολακόπουλο̋ 2, Μπουτσια̋ 11, Αναστασίου 2, Ψύρρα̋ 10 (2), Μπαιρακτάρη̋ 3, ∆εσπούλη̋ 16 (1), Κωτσαλή̋ Πάτσια̋ 8 (2).

Για έκτη διαδοχική χρονιά και ένατη συνολικά, ο Ολυµπιακό̋ και ο Παναθηνἀκό̋ θα παλέψουν στον τελικό του Κυπέλλου µπάσκετ. Οι Ερυθρόλευκοι µετέτρεψαν σε προπόνηση τον αγώνα µε στην Καβάλα µε την οµώνυµη οµάδα τη̋ οποία̋ επικράτησαν µε 87-55, ενώ λίγη ώρα αργότερα, ο Παναθηνἀκό̋ επικράτησε παρά την κακή του απόδοση µε 66-56 του ΚΑΟ ∆ράµα̋. Ο ∆ηµήτρη̋ ∆ιαµαντίδη̋ δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ηµίχρονο αφού ένιωσε ενοχλήσει̋ στου̋ προσαγωγού̋ και πήγε στον νοσοκοµείο για να υποβληθεί σε µαγνητική, η οποία τελικά δεν έδειξε κάτι σοβαρό και ο αρχηγό̋ του ΠΑΟ θα παίξει κανονικά απέναντι στην Ζαλγκίρι̋. Όπω̋ ανακοίνωσε η ΕΟΚ, ο τελικό̋ θα διεξαχθεί την Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου, αντί στι̋ 17 Φεβρουαρίου, όπω̋ είχε οριστεί.

 Κατσικάρη̋

Επιβεβαίωσε το «ντιλ» Επιβεβαίωσε τη συµφωνία του µε τη ρωσική οµοσπονδία µπάσκετ για τη θέση του Οµοσπονδιακού τεχνικού τη̋ εθνική̋ ανδρών ο Φώτη̋ Κατσικάρη̋. « Ν α ι , αναλαµβάνω τη Ρωσία. Υπάρχει ένα̋ όρο̋ στο συµβόλαιό µου µε την Μπιλµπάο που µου επιτρέπει να εργαστώ σε εθνική οµάδα το καλοκαίρι. Πρόκειται απλώ̋ για µία παρένθεση στη συνεργασία µου µε την Μπιλµπάο, η οποία θα συνεχιστεί κανονικά,» εξήγησε σχετικά µε τον κανονισµό που απαγορεύει παράλληλη εργασία στου̋ προπονητέ̋ µπάσκετ στην Ισπανία.

που έγινε για τα παιδιά των δύο συλλόγων

Με την εκδήλωση οι γονεί̋ είχαν την ευκαιρία να µπουν καλύτερα στο κλίµα και να βρεθούν στου̋ χώρου̋ στου̋ οποίου̋ περνούν αρκετέ̋ ώρε̋ τη̋ ηµέρα̋ τα βλαστάρια του̋.

Σε ανάλογο …µήκο̋ και οι δηλώσει̋ αλλά και ευχέ̋ του Γιάννη Κοντονάσιου που υπογράµµισε ότι τα στελέχη τη̋ Ακαδηµία̋ είναι το πιο ελπιδοφόρο κοµµάτι των συλλόγων, αφού τα παιδιά αυτά θα απασχολήσουν τον χώρο λίαν συντόµω̋. Ο ίδιο̋ διέκρινε µεγάλη όρεξη στα παιδιά και τα σηµάδια είναι ενθαρρυντικά. Και ο έµπειρο̋ προπονητή̋ κατέληξε λέγοντα̋ ότι «αυτά τα παιδιά πρέπει να τα κρατήσουµε µε νύχια και µε δόντια στον αθλητισµό». Με την ευκαιρία αυτή̋ τη µικρή̋ γιορτή̋ αξίζει να αναφέρουµε πω̋ τα στελέχη των δύο συλλόγων ετοιµάζουν και µια εκδήλωση για να τιµήσουν του̋ µεγάλου̋ Τρικαλινού̋ πρωταθλητέ̋ που έγραψαν ιστορία στο χώρο του Κλασικού Αθλητισµού και προσέδωσαν αίγλη στο όνοµα και την αναφορά των Τρικάλων Πάντω̋ πέρα από τα εορταστικά των ηµερών τα στελέχη των Ακαδηµιών δεν βλέπουν την ώρα για δράση και έτσι τη νέα χρονιά θα γίνουν συναντήσει̋ µε συλλόγου̋ άλλων νοµών και η αρχή θα γίνει µε εν-

τό̋ και εκτό̋ έδρα̋ εκδηλώσει̋ µε τη Νίκη Βόλου στι̋ οποίε̋ όλα τα παιδιά θα µπουν µε δυναµισµό για να αποκοµίσουν νέε̋ εµπειρίε̋ από τη ενασχόληση του̋ µε τα αθλήµατα του Στίβο.


διαλογο̋

∆ΕΥΤΕΡΑ 24 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Το βράδι του Σαββάτου στο ξενοδοχείο «PILI»

Με συµµετοχή και κέφι η χοροεσπερίδα τη̋ Γ’Λυκείου Πύλη̋ Στον πρόεδρο του Κ.Σ. το δώρο τη̋ εξάµηνη̋ απασχόληση̋!

ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΥΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Ευεργετικό̋ Πολιτιστικό̋ Σύλλογο̋ Φιλύρα̋ διοργανώνει ετήσιο καθιερωµένο χορό την Παρασκευή 29 ∆εκεµβρίου 2012 στι̋ 20.30 στο κέντρο «ΠΥΛΗΣ ΜΕΓΑΡΟ». Επίση̋ ο Σύλλογο̋ θα βραβεύσει του̋ µαθητέ̋ µε βαθµολογία άνω των 18 καθώ̋ και του̋ επιτυχόντε̋ σε Ανώτερε̋ και Ανώτατε̋ Σχολέ̋. Ο πρόεδρο̋ και το ∆.Σ.

Ήταν µια όαση στι̋ γκρίζε̋ µέρε̋ που διανύουµε η χοροεσπερίδα τη̋ Γ’τάξη̋ του Γενικού Λυκείου Πύλη̋, που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο το βράδυ στο ξενοδοχείο «PILI» στην Πόρτα Παναγιά, µε τη νεολαία να ξεφαντώνει και να δίνει τον καλύτερό τη̋ εαυτό διασκεδάζοντα̋ µέχρι το πρωί. Μεγάλη συµβολή στην ψυχαγωγική αυτή βραδιά είχε και ο ντιτζέι που έπαιζε εκπληκτικά λἀκά και ξένα τραγούδια. Η αυλαία άνοιξε µε σύντοµο χαιρετισµό του προέδρου του δεκαπενταµελού̋ ,του µαθητή Μπουζιώκα Θωµά, ο οποίο̋ κα-

λωσόρισε και ευχαρίστησε τον κόσµο για την προσέλευσή του και ειδικά του̋ χορηγού̋ καθώ̋ και τον διευθυντή του Λυκείου κ. Χρήστο Κωνσταντά, του̋ γονεί̋ και του̋ καθηγητέ̋ που συναίνεσαν σε αυτή τη γιορτή και ευχήθηκε σε όλου̋ καλέ̋ γιορτέ̋. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο δήµαρχο̋ Πύλη̋ κ. Κων/νο̋ Κουφογάζο̋, ο πρόεδρο̋ του Κ.Σ. Πύλη̋ κ. Αναγνώστου Γιώργο̋ και ο αντιδήµαρχο̋ κ. ∆ηµ. Μαγγούτη̋. Υπήρξε και λαχειοφόρο̋ µε πλούσια δώρα. Το δώρο που προκάλεσε πολλέ̋ συζητήσει̋, δηλαδή την εξάµηνη απασχόλη-

ση για έναν άνεργο νέο µέχρι 25 ετών, το οποίο προσέφερε η εταιρία «Ι.Π. Συσκευασίε̋ - Πανάγο̋ Γιάννη̋», κέρδισε ο πρόεδρο̋ του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύλη̋, Γιώργο̋ Αναγνώστου. Ο ίδιο̋ βέβαια δεν το χρειάζεται και θα το παραχωρήσει σε κάποιον νέο τη̋ περιοχή̋

σε συνεννόηση µε το δεκαπενταµελέ̋ των µαθητών. Από την πλευρά του ο δήµαρχο̋ Πύλη̋ προσέφερε τα καύσιµα τη̋ εκδροµή̋ για 3 µέρε̋ και για άλλε̋ 2 µέρε̋ τα προσέφερε η ∆ΕΥΑΠ. Αλέξανδρο̋ Τζήµα̋

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΤΡΙΚΑΛΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ.: 24310 20189

CMYK

24-12-2012  

24-12-2012 ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - DIALOGOS WEEKLY NEWSPAPER OF TRIKALA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you