Page 1

Χρήστο̋ Ζώη̋, Βουλευτή̋ Λάρισα̋, των Ανεξ. Ελλήνων

Θα ζήσουµε σε µία χώρα τραπεζιτών ή θα ζήσουµε σε µία Ελλάδα των πολιτών;  Αποκλειστικέ̋ δηλώσει̋ στο «δ», του γνωστού Θεσσαλού πολιτικού (δεξιά στη φωτό) χθε̋ βράδυ στο «Αετών Μέλαθρον», όπου είχε συνάντηση µε υποψηφίου̋ και στελέχη του κόµµατο̋ του κ. Καµµένου Σελ. 4

ΣΗΜΕΡΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

48

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ Η δυνατότητα ανάδειξη̋ εργατική̋ κυβέρνηση̋ στην Ελλάδα

ΣΕΛΙ∆ΕΣ µαζί µε το

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ

EBÄÏÌÁÄÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÙÍ ÔÑÉÊÁËÙÍ

Σελ. 19

ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÑÏÕÐÇÓ • ÅÔÏÓ 18ï • ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 829 • ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15 • ÔÇË.: 24310 76566 •FAX: 24310 76866 •e-mail: dialogos@otenet.gr•ÔÉÌÇ 1,30 ÅÕÑÙ

Κορυφώνεται η αντιπαράθεση ΣΥΡΙΖΑ µε Ν.∆. και ΠΑΣΟΚ

«Στη δραχµή µα̋ οδηγούν αυτοί που έφεραν το µνηµόνιο...» ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΜΙΑ ΣΠΟΥ∆ΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ

Πρεµιέρα σήµερα των πανελλαδικών για 110.851 υποψηφίου̋ µε την Νεοελληνική Γλώσσα (ανάµεσά του̋ 1.200 Τρικαλινοί) Σελ. 9

ΕΝΤΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

 Ο Αλέξη̋ Τσίπρα̋ µιλώντα̋ χθε̋ στην

Κ.Π.Ε. του ΣΥΝ ζήτησε από του̋ πολίτε̋ «καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στι̋ 17 Ιουνίου» και κατήγγειλε ενορχηστρωµένη επίθεση συκοφαντία̋ του ΣΥΡΙΖΑ και τροµοκράτηση̋ του λαού  Σε ντέρµπυ Ν.∆. και ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πω̋

θα εξελιχθούν οι εκλογέ̋ τη̋ 17η̋ Ιουνίου  Ο ΛΑΟΣ

Ο Θόδωρο̋ Νηµά̋ «µέτρησε» του̋ Τρικαλινού̋ από το 1453 µέχρι και σήµερα! Αλήθεια πόσα νοικοκυριά, πόσε̋... χήρε̋ και πόσοι άγαµοι υπήρχαν στο νοµό Τρικάλων το 1454; Η απάντηση στην σπουδαία µελέτη του δρ. Θεόδωρου Νηµά για την πληθυσµιακή πορεία του νοµού µα̋ από το 1454 µέχρι και σήµερα. Σελ. 10-11

CMYK

κατεβαίνει, αν και... λαβωµένο̋, αυτόνοµα και στι̋ προσεχεί̋ εκλογέ̋

 Κατεβαίνουν ξανά και οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ-

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ενώ η Κοινωνική Συµφωνία τη̋ κ. Κατσέλη αναζητά συµµαχίε̋ Σελ. 4

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οι (δεύτερε̋) κάλπε̋ «βλάπτουν σοβαρά» τι̋ διακοπέ̋... Σελ. 16-17


2

ΤΟΠΙΚΑ

Ο ιδιωτικό̋ ταχυδρόµο̋ τη̋ Μέρκελ «Ο θεσµικό̋ ταχυδρόµο̋ τη̋ υποτέλεια̋ χτυπάει πάντα τρει̋ φορέ̋» Ο άνθρωπο̋ που αναδείχθηκε στο ανώτατο αξίωµα τη̋ ελληνική̋ πολιτεία̋ για τον έλεγχο τη̋ νοµιµότητα̋ και τη̋ συνταγµατικότητα̋ όλων των εξουσιών αποδέχτηκε δυστυχώ̋ το ρόλο του νοµιµοποιητή των εντολών των ξένων επικυρίαρχων. Χωρί̋ καµία προσωπική ή θεσµική αντίσταση πρόσβαλε την ελληνική κοινωνία και το Σύνταγµα τρει̋ φορέ̋ µε κατακλείδα τον προχθεσινό ρόλο του Του Γιώργου να αναλάβει ω̋ κοινό̋ «ραβασάκια» Λεπενιώτη να µεταβιβάσει στην ελληνική κοινωνία M.S.C. Κοινωνιο- τον ωµό εκβιασµό του θηλυκού Χίτλογία̋, Ιστορικού λερ: «Ή υποτάσσεστε στο µνηµόνιο ή έρχεται η καταστροφή σα̋». Υπενθυµίζουµε ότι ο κ. Παπούλια̋ πριν από λίγα χρόνια είχε νοµιµοποιήσει µε την υπογραφή του του̋ νόµου̋ του µνηµονίου. ∆ηλαδή ούτε λίγο-ούτε πολύ, ποδοπατώντα̋ τα 2/3 του Συντάγµατο̋ νοµιµοποίησε µε την προεδρική υπογραφή του, ένα αντι-σύνταγµα που ουσιαστικά βύθισε την ελληνική κοινωνία στην µεγαλύτερη οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική καταστροφή τη̋ ιστορία̋ τη̋. Ο ίδιο̋, υποτίθεται, ανώτατο̋ άρχοντα̋, εγγυητή̋ τη̋ νοµιµότητα̋ και του Συντάγµατο̋ όρκισε παράνοµα λίγο αργότερα (άρθρο 37,38) την αντισυνταγµατική κυβέρνηση «Παπαδήµου» η οποία επιχείρησε έξι-επτά µήνε̋ να χειραγωγήσει του̋ Έλληνε̋ πολίτε̋ µε τον φόβο, τον εκβιασµό και την υποταγή. Όταν τα αλλεπάλληλα αυτά µικρά «πραξικοπήµατα» δεν πέτυχαν τον σκοπό του̋ και µε τι̋ πρόσφατε̋ εκλογέ̋ (που µετάνιωσαν που τι̋ έκαναν) η ελληνική κοινωνία σπάζοντα̋ όλε̋ τι̋ σάπιε̋ κλωστέ̋ που την έδεναν µε το παρελθόν σηκώθηκε όρθια, πανικοβλήθηκαν! Τότε έβαλαν σε εφαρµογή τα «πυρηνικά» του̋ όπλα πιστεύοντα̋ ότι το «Μετέωρο βήµα» τη̋ ελληνική̋ κοινωνία̋ µπορεί να ακυρωθεί! Έτσι µε τον πιο χυδαίο και ιταµό τρόπο απέστειλαν µέσω του προεδρικού επίσηµου ταχυδρόµου, τελεσίγραφο υποταγή̋ στον ελληνικό λαό. Και τότε ο πρόεδρο̋, ο επίσηµο̋ εκπρόσωπο̋ τη̋ ελληνική̋ πολιτεία̋, αντί να το εξαποστείλει από εκεί που ήρθε µε τα αρµόζοντα σχόλια, δουλικά το επέδωσε στον πρωθυπουργό. Ο πρωθυπουργό̋ ω̋ συνέχεια του δουλικού συστήµατο̋ των «τριών εξουσιών», αντί να το εξαποστείλει πίσω µε τι̋ αντίστοιχε̋ θεσµικέ̋ διατυπώσει̋ δήλωσε αναρµοδιότητα και το παρέδωσε στα κόµµατα. Και ευτυχώ̋ που βρέθηκαν οι δύο αρχηγοί των κοµµάτων τη̋ Αριστερά̋ που έσωσαν την τιµή τη̋ Ελλάδα̋, επιστρέφοντα̋ όπω̋ άρµοζε την πρόκληση στον αρχηγό του τέταρτου Ράιχ. Για τα υπόλοιπα κόµµατα του Μνηµονίου (Ν.∆., ΠΑΣΟΚ, ∆Η.ΣΥ., κ.λπ.) δεν αξίζει να γίνεται κουβέντα. Η απολογία του̋ απέναντι στο τελεσίγραφο του Γερµανού επικυρίαρχου δείχνει ότι παραµένουν αµετανόητοι στο ρόλο των σύγχρονων «κουίσλιγκ̋» που του̋ έχουν ορίσει οι επικυρίαρχοι. Από µια άποψη είναι δικαιολογηµένοι! Μετά τι̋ προηγούµενε̋ εκλογέ̋ µια µικρή αλλά δυνατή ηλιαχτίδα έσκισε τον ουρανό. Και φώτισε την ελληνική γη µε ελπίδα! Και αµέσω̋ όρµησαν να του̋ αναχαιτίσουν Γερµανικά και Αµερικανικά «Στελθ» και άλλα συναφή ΜΜΕ στην υπηρεσία του ∆ΝΤ, τη̋ Τρόικα̋ και τη̋ διεθνού̋ καπιταλιστική̋ µαφία̋. Αλλά αυτού̋ του̋ έχει πάρει είδηση ο ελληνικό̋ λαό̋ και δεν του̋ φοβάται τώρα πια. Το µεγάλο πρόβληµα προέρχεται από την «Πέµπτη φάλαγγα» και του̋ «∆ούρειου̋ Ίππου̋» που βρίσκονται µέσα στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα. Μέσα σ’ αυτόν τον πανικό του̋ µπροστά στην ειρηνική εξέγερση τη̋ ελληνική̋ κοινωνία̋ εντάσσεται και ο λυσσώδη̋ αγώνα̋ του̋ να την εκφοβίσουν και τελικά να την υποτάξουν. Και εδώ ταιριάζει η ρήση του πατριδοφύλακα Μακρυγιάννη προ̋ του̋ ξένου̋ επικυρίαρχου̋-ότι «βγήκαµε απ’ το αυγό και δεν µπορείτε να µα̋ ξαναβάλετε µέσα στο αυγό». Εµεί̋ θα προσθέταµε ότι τα πουλιά που βγήκαν από το αυγό, είναι πουλιά ελληνικών αετών. Έτσι πολύ πιθανόν στο κοντινό µέλλον ένα̋ πρόεδρο̋ τη̋ ∆ηµοκρατία̋ που παραβίασε τα συνταγµατικά του καθήκοντα να µην καταδικαστεί, λόγω τη̋ µεγάλη̋ ηλικία̋ του, για το έγκληµα τη̋ «εσχάτη̋ προδοσία̋», αλλά θα έχει καταγραφεί και θα έχει καταδικαστεί µέσα στι̋ σελίδε̋ τη̋ ελληνική̋ ιστορία̋, µε τον χειρότερο χαρακτηρισµό που θα µπορούσε να πάρει ποτέ ο πρώτο̋ πολίτη̋ µια̋ χώρα̋.

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

Γιώργο, δεν υπάρχουν… ψήφια! Πω̋ τα φέρνει η (πολιτική) ζωή! Υπάρχει πιθανότητα ο γιο̋ του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργό̋ τη̋ χώρα̋, ο Γιώργο̋ Παπανδρέου, είτε να µην είναι στι̋ λίστε̋ για τι̋ εκλογέ̋ τη̋ 17η̋ Ιουνίου ή αν τελικά συµπεριληφθεί να µην εκλεγεί καν βουλευτή̋! Όπω̋ είναι γνωστό ο Γιώργο̋ Παπανδρέου,

που εκλέγεται χωρί̋ σταυρό, ω̋ πρώην πρωθυπουργό̋, τοποθετήθηκε στον νοµό Αχα˙α̋, τη γενέτειρα των Παπανδρέου. Εκεί… κατάφερε να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ από την 1η θέση το 2009 και το 52,65% των ψήφων, στην 3η θέση και το 14,11% των ψήφων! Και έτσι λοιπόν στην εννεαδρική Αχα˙α το ΠΑΣΟΚ εξέλιξε µόνο έναν

βουλευτή, τον Γιώργο Παπανδρέου ο οποίο̋ δεν έχει σήµερα καµία σχέση µε την περιοχή. Τώρα στην Αχα˙α έχει ξεσηκωθεί όλο το ΠΑΣΟΚ και ζητά από τον Βενιζέλο να «πάρει» από την Αχα˙α τον Γιώργο για να µην συµβούν… µύθια! Γιατί αν στι̋ 17 Ιουνίου το ΠΑΣΟΚ πέσει 2-3 µονάδε̋ κάτω από το 14% του Μα˙ου (στην Αχα˙α),

τότε δεν θα εκλέξει κανέναν βουλευτή στην γενέτειρα των Παπανδρέου! «δ»

Πρωτιέ̋ σπουδαστών του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» Και φέτο̋ όπω̋ και συνέχεια τα τελευταία χρόνια οι σπουδαστέ̋ του «Αριστοτέλειου Ωδείου Τρικάλων», έλαβαν µέρο̋ στου̋ Πανελλήνιου̋ ∆ιαγωνισµού̋ τη̋ Χορωδία̋ και Ορχήστρα̋ Νέων (Χ.Ο.Ν.) στην Αθήνα από 25 µέχρι 28 Απριλίου 2012 και γύρισαν µε βραβεία. Συγκεκριµένα οι παρακάτω σπουδαστέ̋: Γαλάνη̋ Παύλο̋ του Βασίλη 9 ετών, στην Α΄ κατηγορία, έλαβε «Αριστείο» στο πιάνο. Αξιοσηµείωτο ότι µέχρι τώρα, δεν δόθηκε αυτή η δριάκριση, που σηµαίνει ότι πήρε και από του̋ 26

Γαλάνη̋ Παύλο̋

Κορκή Ελένη

κριτέ̋ τη̋ Επιτροπή̋ το βαθµό Άριστα 20. Εντυπωσιάζοντα̋ την Επιτροπή και το κοινό µε τη σωστή ερµηνεία και εκφραστικότητα των κοµµα-

τιών του. Κορκή Ελένη του Άγγελου 10 ετών, στην Α΄ κατηγορία, έλαβε Β΄ βραβείο στο πιάνο, στην ίδια επιτροπή, παρουσιά-

ζοντα̋ µε καλή τεχνική την εκτέλεση του προγράµµατό̋ τη̋. Πολλά συγχαρητήρια στου̋ µικρού̋ καλλιτέχνε̋ και ένα µεγάλο «µπράβο» στην καθηγήτρια του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» Γιολάντα Ζάχου-Ζιάκα, που προετοίµασε µε υποµονή και επιµονή του̋ σπουδαστέ̋, για αυτά τα ωραία αποτελέσµατα. Η ∆ιεύθυνση και οι καθηγητέ̋ του «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ Ω∆ΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», του̋ συγχαίρουν και του̋ εύχονται και σε ανώτερα.

Παραιτήσει̋, επιστολέ̋ και... δάκρυα, για το Ροπωτό Από την πλευρά του ο ∆ηµοτικό̋ Σύµβουλο̋ Πύλη̋ (και... γαµπρό̋ στο Ροπωτό) Κρούπη̋ Κων/νο̋ επαναδηµοσίευσε (επικαιροποιηµένη) παλαιότερη επιστολή του µε προτάσει̋ για την επίλυση του προβλήµατο̋. Υπάρχει λοιπόν... κινητικότητα των πολιτών για την καταστροφή του Ροπωτού και σιωπή (επισήµω̋ τουλάχιστον) από του̋ αρµόδιου̋... ∆.Κ.

Η απίστευτη καταστροφή που συνετελέσθη στο άλλοτε κέντρο του χωριού Ροπωτού και η αδιαφορία ή αδυναµία τη̋ Πολιτεία̋ να πάρει µέτρα για τη σωτηρία του ή για την ανακούφιση όσων οικογενειών επλήγησαν προκάλεσε πολλέ̋ δηµόσιε̋ παρεµβάσει̋. Ο πρώην πρόεδρο̋ τη̋ Τ.Κ. και νυν σύµβουλο̋ (µε τον συνδυασµό του δηµάρχου Πύλη̋ Κώστα Κουφογάζου) ο Γεώργιο̋ Ροµπιέ̋ παραιτήθηκε σε ένδειξη διαµαρτυρία̋. Συγκινητική επιστολή, αντί... µνηµοσύνου για το χωριό του, δηµοσίευσε στον ηµερήσιο τοπικό τύπο ο γιατρό̋ Αργύρη̋ Β. Ντόβα̋. Η επιστολή συγκίνησε και τον πρώην αντινοµάρχη κ. ∆ηµήτριο Τσέλιο ο οποίο̋ έστειλε επίση̋ επιστολή.

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÉÊ. ÊÑÏÕÐÇÓ ÓÕÍTAKTEÓ: ÍÉÊÏÓ ÐÁÆÁÚÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ: ÅÕÈÕÌÉÏÓ ÊÏÕÖÏÃÉÁÍÍÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15, ΤΡΙΚΑΛΑ ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: 60 ÅÕÑÙ. ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ, Ê.ÔË. 100 ÅÕÑÙ ÔÇË.: 24310 - 76566 FAX: 24310 - 76866 e-mail: dialogos@otenet.gr, site:www.issuu.com/dialogosnews ÊÙÄ. ÅÍÔÕÐÏÕ: 5113


ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΚΑΤΑ-ΘΕΣΕΙΣ

Τα παλιόπαιδα του ΣΥΡΙΖΑ

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΡΤΕΡΟΥ Βλέποντα̋ κανεί̋ τα πρόσωπα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη και τελευταία-συνεδρίασή του̋, ακούγοντα̋ τον Αλέξη Τσίπρα, παρακολουθώντα̋ τι̋ δεκάδε̋ τηλεοπτικέ̋ συζητήσει̋, κάτι αισθάνεται, που είχε πολλά χρόνια να αισθανθεί. Και καταλαβαίνει γιατί τόσο̋ κόσµο̋ τίµησε αυτή την παράταξη µε την ψήφο του και πιθανότατα ακόµα περισσότερο̋ κόσµο̋ θα την εµπιστευτεί και στι̋ επερχόµενε̋ εκλογέ̋. Όπω̋ καταλαβαίνει επίση̋ γιατί οι σφοδρέ̋ επιθέσει̋ που δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φαίνεται να αλλάζουν µέχρι στιγµή̋ τη γενική εικόνα. Υπάρχει µια αφέλεια νεανική σ' αυτό το πολιτικό µαγαζί που κανένα από τα πολυκαταστήµατα τη̋ εξουσία̋ ούτε διαθέτει, ούτε και ώ̋ τώρα λογάριαζε. Και ταυτόχρονα µια πολιτική γενναιότητα, ένα̋ ιδεαλισµό̋ στα όρια του ροµαντισµού -θα τα αλλάξουµε, κουφάλε̋, όλα και θα πείτε κι ένα τραγούδι. Μια δύναµη εν ολίγοι̋ καινούργια, πρωτόγνωρη, απροσδόκητη, που κάνει τον µπἀλντισµένο, αηδιασµένο, κουρασµένο και οργισµένο πολίτη να αισθάνεται πω̋ αξίζει τον κόπο η µικρή του έφοδο̋ στον ουρανό. Αξίζει η εξέγερση του εναντίον

3

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

εκείνων που µονίµω̋ µοιράζονται την εξουσία και διαµοιράζουν τα ιµάτια τη̋ ψήφου του. Αξίζει να εµπιστευτεί µετά από χρόνια και χρόνια καχυποψία̋ κάποιου̋, έστω κι αν αυτοί οι κάποιοι είναι διαφορετικοί. Ή µάλλον επειδή είναι διαφορετικοί. Μπορεί πολλοί να ανησυχούν που αυτά τα παιδιά (ορισµένα µε άσπρα µαλλιά) πέφτουν σε παγίδε̋ που του̋ στήνουν κωλοπετσωµένοι δηµοσιογράφοι του συστήµατο̋, γριέ̋ πουτάνε̋ τη̋ ισόβια̋ εξουσία̋, παι-δόφιλοι σατράπε̋ του µεσαίου χώρου. Όταν όµω̋ το χτένι φτάνει στον κόµπο, δεν κωλώνουν. Τα χώνουν. Προσπαθούν τουλάχιστον, κι αυτό κάνει µπαµ σε όποιον δεν είναι

Εν ολίγοι̋ στην αναµέτρηση αυτή επανήλθε χάρη στα παλιόπαιδα του ΣΥΡΙΖΑ ένα εχθρικό και απροσδόκητο για του̋ ex officio εκπροσώπου̋ του έθνου̋ και των ψυχών µέγεθο̋: το ήθο̋, που σηµαίνει η προσπάθεια όχι να κρύψει̋ αλλά να πει̋ την αλήθεια, όχι να κρυφτεί̋ αλλά να εκτεθεί̋, όχι να παίρνει̋ αλλά να δίνει̋ -ή και να δίνει̋. Και ακριβώ̋, αν το δει κανεί̋ προσεκτικά, αυτό το ήθο̋ προσπαθούν να περάσουν θηλιά στον λαιµό του ΣΥΡΙΖΑ οι κατήγοροί του. Να το διαβάλουν ω̋ επιπολαιότητα, ω̋ εξτρεµισµό, ω̋ αντιφάσει̋, ω̋ νεανικέ̋ τρέλε̋. Μια λέξη, ένα κόµµα, µια σκέψη - και κάνουν την τρίχα τριχιά για να τον απαγχονίσουν. Μπα̋ και

Εν ολίγοι̋ στην αναµέτρηση αυτή επανήλθε χάρη στα παλιόπαιδα του ΣΥΡΙΖΑ ένα εχθρικό και απροσδόκητο για του̋ ex officio εκπροσώπου̋ του έθνου̋ και των ψυχών µέγεθο̋: το ήθο̋, που σηµαίνει η προσπάθεια όχι να κρύψει̋ αλλά να πει̋ την αλήθεια, όχι να κρυφτεί̋ αλλά να εκτεθεί̋, όχι να παίρνει̋ αλλά να δίνει̋ -ή και να δίνει̋. δούλο̋ ή δουλοκτήτη̋, να είναι συνεπεί̋. Να επιπλεύσουν µέσα στα κύµατα που σηκώνουν οι άλλοι όλοι µαζί, χωρί̋ να ναυαγήσουν οι απόψει̋, οι ιδέε̋, και -γιατί όχι;- τα όνειρα του̋. Γιατί πολλά απ' αυτά τα παιδιά, µεγάλα και µικρά, του ΣΥΡΙΖΑ εγκληµατούν ακόµα περισσότερο απ' όσο ο Σαµαρά̋ και ο Βενιζέλο̋ καταγγέλλουν: Ονειρεύονται ξύπνια, όταν οι κατήγοροί του̋ έχουν πάψει να ονειρεύονται ακόµα και κοιµισµένοι.

επαναφέρουν στου̋ χρονίω̋ υποταγµένου̋ τα ωραία αισθήµατα - Βασίλη κάτσε φρόνιµα να γίνει̋ νοικοκύρη̋. Μόνο που οι νοικοκύρηδε̋ βλέπουν τα νοικοκυριά του̋ να καταρρέουν. Την οικογένεια, την ηθική, τον κόσµο του̋ να καταρρέουν. Και όπω̋ σε άλλε̋ σκοτεινέ̋ εποχέ̋ βλέπουν στην Αριστερά µια ελπίδα, µια απαντοχή. Το κάτι άλλο. Στο κάτω - κάτω η παράδοση των Ελλήνων δεν είναι η υποταγή, κάτι έχει αφήσει

πίσω του ο περίπατο̋ τη̋ Ρίτα̋ Μπούµη - Παπά µε τι̋ νεκρέ̋ τη̋ φίλε̋ και η διαδήλωση του Ελύτη παρέα µε του̋ νέου̋ µε τα πρησµένα πόδια που του̋ έλεγαν αλήτε̋. Κι αυτό το κάτι φέρνουν στην επιφάνεια τώρα τα παλιόπαιδα του ΣΥΡΙΖΑ και θα δουν όλοι τι̋ επόµενε̋ εβδοµάδε̋ πόσο ισχυρό είναι και πόσο θα αντέξει στι̋ διαβολή, στη συκοφαντία, στην προβοκάτσια και στον κατασκευασµένο τρόµο. Αυτό δεν σηµαίνει ότι όρθιοι, άτακτα και χωρί̋ περίσκεψη θα προχωρούν προ̋ τον αδίστακτο αντίπαλο. Επειδή όµω̋ µερικοί πιο έµπειροι και πιο υποψιασµένοι ανησυχούν καλόπιστα για τα λάθη, καλό είναι να ξέρουν ότι µαθαίνουν γρήγορα εκείνοι που ξέρουν να βλέπουν γύρω του̋. Και θα συντονιστούν καλύτερα, και θα προσέχουν περισσότερο οι εκπρόσωποι τη̋ νεαρή̋ αυτή̋ πρόκληση̋ που αποκαλείται σήµερα ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι ίδιο̋ µε το ΣΥΡΙΖΑ του χθε̋. Θα µάθουν, ασφαλώ̋. Αρκεί να διατηρήσουν αυτό το φρέσκο, το νεαρό, το ατίθασο που του̋ κάνει αυτό που είναι και µπορεί να του̋ δώσει αυτό που δικαιούνται. Γιατί, αν ο ΣΥΡΙΖΑ γινόταν σαν του̋ άλλου̋, ακόµα και αυτοδύναµο̋ να έβγαινε, θα σκότωνε την υπόσχεση που ο ίδιο̋ είναι για µια κουρασµένη κοινωνία και που πάει πολύ πέρα από το Μνηµόνιο. ΣΗΜ. «δ»: Το παραπάνω άρθρο του γνωστού δηµοσιογράφου Θανάση Καρτερού είναι από την χθεσινή «ΑΥΓΗ»

ΑΥΤΟ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΤΕΚΙ RossoNero

Το ανταλλακτικό - χαριστικό παζάρι ρούχων θα επαναληφθεί το καλοκαίρι!  Χθε̋ έγινε -µε επιτυχία- στα Γραφεία του, σύντοµα θα διοργανωθεί σε ανοιχτό χώρο

Το πρώτο ανταλλακτικό - χαριστικό παζάρι ρούχων για κάθε ηλικία “λειτούργησε”, χθε̋ (10 π.µ. - 6 µ.µ.), στο αυτοδιαχειριζόµενο κοινωνικό στέκι RossoNero (Αµαλία̋ 18). Και ήταν επιτυχηµένο, όπω̋ κι εκείνο των Χριστουγέννων (σ.σ. µε παιδικά βιβλία & παιχνίδια). ∆εν προέκειτο για φιλανθρωπία, αλλά για µια «πολιτική ενέργεια, επιθετική προ̋ την υπάρχουσα ιδεολογία», η οποία θα έχει και… θερινή συνέχεια!

«Σπάµε τα δεσµά τη̋ καταναλωτικότητα̋» Μιλώντα̋ στον “δ” η νηπιαγωγό̋ κα. Στέλλα Φώλια, η οποία µετέχει στο Rossonero, υπογράµµισε: «Στο ζοφερό παρόν του Μνηµονίου φαίνεται ακόµη πιο επιτακτική η ανάγκη τη̋ αλληλεγγύη̋ απέναντι σε “κοµµάτια” συνανθρώπων µα̋, οι οποίοι δεν έχουν πια την δυνατότητα ούτε καν για τα στοιχειώδη (ένδυση - υπόδηση κ.λπ.). Γι’ αυτό σκεφθήκαµε να οργανώσουµε ένα χαριστικό - ανταλλακτικό παζάρι ρούχων (ανδρικών, γυναικείων, παιδι-

κών) και για λόγου̋ αλληλεγγύη̋ ανάµεσά µα̋, αλλά, κυρίω̋, για να σπάσουµε τα δεσµά τη̋ καταναλωτικότητα̋, τη̋ υπερκατανάλωση̋, κάτι που, τα προηγούµενα χρόνια, είχε “αγγίξει” και κάποιου̋ από εµά̋. Κρίναµε ότι κάτι που µπορεί να µην είναι χρήσιµο σε εµά̋, µπορεί να είναι απολύτω̋ χρήσιµο στον συνάνθρωπό µα̋. Το καλοκαίρι θα επαναλάβουµε το παζάρι ρούχων, σε ανοιχτό χώρο αυτήν τη φορά. Να θυµίσω ότι είχε προηγηθεί, µε µεγάλη επιτυχία, τα Χριστούγεννα ένα παζάρι παιδικών βιβλίων & παιχνιδιών».

Μηχανισµοί εναντίον κοινωνία̋ Το φαινόµενο δεν είναι πρωτόγνωρο. Σε όλε̋ τι̋ προηγούµενε̋ εκλογέ̋, ρόλο στη διαµόρφωση του αποτελέσµατο̋ διαδραµάτιζαν οι µηχανισµοί του κράτου̋-ορατοί και αόρατοι. Ενίοτε δε καθόριζαν και το αποτέλεσµα-χαρακτηριστική είναι η Του Ηλία Σιαφάκα περίπτωση των εκλογών του 2000. Αυτό όµω̋ που επιχειρείται να συµβεί, στι̋ εκλογέ̋ του Ιουνίου είναι όντω̋ πρωτοφανέ̋, υπερβαίνει κάθε ανάλογη προσπάθεια. Ετερόκλητοι, πρώην αντίπαλοι, κατά δηλώσει̋ του̋ ανταγωνιστέ̋, στο χώρο των πολιτικών κοµµάτων, των Μέσων Ενηµέρωση̋, του συνδι-

Τρέµοντα̋-στην ιδέα και µόνο-ότι σ’ αυτή τη χώρα, υπάρχει ενδεχόµενο η διαπλοκή να ελεγχθεί, η συναλλαγή να καταγγελθεί, η νοµή τη̋ εξουσία̋ του̋ να εξοβελιστεί, «όλοι µαζί…», εκβιάζουν, τροµοκρατούν, αποπροσανατολίζουν, σπεκουλάρουν… καλισµού, τη̋ Αυτοδιοίκηση̋, συνασπίζονται, συνοδοιπορούν, ενώνονται, έχουν ήδη µετατραπεί σε µία παράταξη. Παραµέρισαν τι̋ διαφορέ̋ του̋-που όπω̋ έχει καταδειχθεί ήταν ανύπαρκτε̋, κατασκευασµένε̋, υποδεέστερε̋-προκειµένου, πιο αποτελεσµατικά να αντιδράσουν, να µανιπουλάρουν τον αντίπαλό του̋, που κατάδηλα θεωρούν ότι είναι η κοινωνία, ο λαό̋, οι πολίτε̋. Τρέµοντα̋-στην ιδέα και µόνο-ότι σ’ αυτή τη χώρα, υπάρχει ενδεχόµενο η διαπλοκή να ελεγχθεί, η συναλλαγή να καταγγελθεί, η νοµή τη̋ εξουσία̋ του̋ να εξοβελιστεί, «όλοι µαζί…», εκβιάζουν, τροµοκρατούν, αποπροσανατολίζουν, σπεκουλάρουν… Οι «Άκηδε̋» που ευδοκιµούν σε πολλού̋ χώρου̋, πορεύονται αγαστά, έχουν την ίδια επιχειρηµατολογία, χρησιµοποιούν παρόµοιε̋ µεθόδου̋, συναφή αθέµιτα µέσα… Είναι πρόδηλο-κατέστη ολοφάνερο τι̋ προηγούµενε̋ «δέκα µέρε̋ που συγκλόνισαν» την Ελλάδα και έκαναν την Ευρώπη να το (ξανα)σκεφτεί-ότι και στην πορεία προ̋ τι̋ επικείµενε̋ εκλογέ̋, θα βιώσουµε πρωτόφαντα διλήµµατα, θα βρεθούµε µπροστά σε πρώην παρά φύση συµµαχίε̋, σε απίστευτε̋ διαστρεβλώσει̋. Η µάχη που θα ακολουθήσει θα είναι πολύ σκληρή καθώ̋ τα κεκτηµένα του̋, όλοι όσοι συναπαρτίζουν το σάπιο πολιτικό κατεστηµένο, στη χώρα και στην Εσπερία, θα παλέψουν λυσσαλέα για να τα διατηρήσουν. Αυτή τη φορά όµω̋, η κοινωνία, οι πολίτε̋, ο λαό̋ δείχνουν να έχουν και νου και γνώση. Φέρονται αποφασισµένοι να µην «αφήσουν» του̋ Μήδου̋ να διαβούν», είναι ώριµοι να διεκδικήσουν, για αυτού̋ και τα παιδιά του̋ µια άλλη πολιτική που θα οδηγήσει σε µία άλλη ζωή, από την τωρινή, που µόνο τα κόµµατα και του̋ πραιτοριανού̋ του̋, στα µίντια και στου̋ µαζικού̋ χώρου̋, εξυπηρετεί και βολεύει.


4

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ – ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»

«Το δίληµµα των εκλογών τη̋ 17η̋ Ιουνίου είναι…» Βρέθηκε, χθε̋ βράδυ, στα Τρίκαλα και συναντήθηκε µε υποψήφιου̋ βουλευτέ̋ και Συντονιστική Επιτροπή

Συνάντηση µε του̋ υποψήφιου̋ βουλευτέ̋ και την Συντονιστική Επιτροπή του Νοµού είχε, χθε̋ βράδυ, στην πόλη µα̋ (8.30 µ.µ., ξενοδοχείον “Αετών Μέλαθρον”), ο βουλευτή̋ Λαρίση̋ – κοινοβουλευτικό̋ εκπρόσωπο̋ των “Ανεξάρτητων Ελλήνων” κ. Χρήστο̋ Ζώη̋. Μοναδικό θέµα η αποτίµηση του εκλογικού αποτελέσµατο̋ τη̋ 6η̋ Μα˙ου και ο προγραµµατισµό̋ δράση̋ εν όψει τη̋ κάλπη̋ τη̋ 17η̋ Ιουνίου. Σε δήλωσή του στον “δ” ο κ. Ζώη̋, υπογράµµισε: «Βρίσκοµαι στα Τρίκαλα σήµερα για να συναντηθώ µε συναγωνιστέ̋ και συνεργάτε̋, φίλου̋ µε του̋ οποίου̋ δώσαµε µαζί έναν µεγάλο αγώνα µόλι̋ πριν από 15 ηµέρε̋ και καταγράψαµε πρωτοφανή υψηλά ποσοστά για κόµµα που εµφανίστηκε δύο µήνε̋ πριν από τι̋ εκλογέ̋ στην Ελλάδα. Ήρθα και για να του̋ τιµήσω και για να του̋ συγχαρώ και για να αποτιµήσουµε το εκλογικό αποτέλεσµα. Ταυτόχρονα, να ερµηνεύσουµε τη βούληση του ελληνικού λαού εν όψει των επερχόµενων εκλογών και να προγραµµατίσουµε, να συντονίσουµε, όσο γίνεται καλύτερα, την δράση µα̋. Πιστεύουµε ότι ο ελληνικό̋ λαό̋, τι̋ επόµενε̋ ηµέρε̋, έχει να αντιµετωπίσει ένα δίληµµα. Όχι, όµω̋ ένα δίλληµα που χωρίζει τον λαό, που φέρνει ένα νέο διχασµό. Όχι ένα δίληµµα µεταξύ ∆εξιά̋ κι Αριστερά̋. Ευρώ ή ∆ραχµή̋. Το δίληµµα είναι αν θα ζήσουµε την ζωή µα̋ µέσα σ’ ένα Μνηµόνιο ή αν θα αντιπροτάξουµε µία εθνική λύση για να ζήσουµε έξω από τα δεσµά του Μνηµονίου. Το δίληµµα είναι αν θα πάµε όλοι µαζί ή χώρια. Το δίληµµα είναι αν θα εργαστούµε για να ζήσουµε σε µία Ελλάδα και σε µια Ευρώπη των πολιτών ή σε µία Ελλάδα και µία Ευρώπη των τραπεζιτών».

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

«Στη δραχµή µα̋ οδηγούν αυτοί που έφεραν το µνηµόνιο...» Θα ανταποκριθεί στην πρόταση για ντιµπέιτ µε τον κ. Σαµαρά, δήλωσε ο Αλέξη̋ Τσίπρα µιλώντα̋ στην κεντρική πολιτική επιτροπή του Συνασπισµού. Ο Αλέξη̋ Τσίπρα̋ έθεσε ω̋ στόχο του ΣΥΡΙΖΑ την καθαρή νίκη στι̋ εκλογέ̋ τη̋ 17η̋ Ιουνίου, ενώ έκανε λόγο για «χυδαία επιχείρηση προπαγάνδα̋» που έχει ενιαίο κέντρο ενορχήστρωση̋ και στόχο το ΣΥΡΙΖΑ. «Οι τοποτηρητέ̋ τη̋ τρόικα̋, αυτοί οι ακούραστοι καταστροφολόγοι και εκβιαστέ̋ στήνουν την επιχείρηση συκοφαντήστε τον ΣΥΡΙΖΑ, τροµοκρατήστε τον λαό», σηµείωσε χαρακτηριστικά. Αντί, όπω̋ είπε, για επί τη̋ ουσία̋ απαντήσει̋ από Ν∆ και ΠΑΣΟΚ στα ερωτήµατα που έθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά µε τι̋ µειώσει̋ µισθών και συντάξεων, τι̋ συλλογικέ̋ συµβάσει̋ και τη µετενέργεια, αλλά και τι̋ τράπεζε̋, ο ΣΥΡΙΖΑ «δέχεται κάθε λογή̋ επιθέσει̋ και διαστρεβλώσει̋» στι̋ θέσει̋ και στι̋ προτάσει̋ του. Απευθυνόµενο̋ ειδικότερα στον κ. Σαµαρά, ο κ. Τσίπρα̋, ο οποίο̋ έχει τονίσει πω̋ ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται τι̋ καταθέσει̋, σηµείωσε: «Του̋ λέµε πω̋ αντί να διαστρεβλώνουν τι̋ θέσει̋ του ΣΥΡΙΖΑ, όπω̋ επιχείρησαν να κάνουν για τι̋ καταθέσει̋ στι̋ τράπεζε̋, καλό θα ήταν να προσέξουν αυτά που είπε πρόσφατα, ο στενό̋ του συνεργάτη̋ εδώ και 20 χρόνια περί κλιµακωτή̋ δέσµευση̋ των καταθέσεων. Αλήθεια, ποιοι κινδυνολογούν για τι̋ καταθέσει̋ του ελληνικού λαού µε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; Αυτοί που εγγυώνται τι̋ καταθέσει̋ των λίγων στη Γενεύη, τη Ζυρίχη και το Λονδί-

νο, ενώ, την ίδια στιγµή, εκµηδενίζουν τι̋ καταθέσει̋ των πολλών στην Ελλάδα; Αυτοί που εξανεµίζουν τι̋ καταθέσει̋ των πολιτών στην Ελλάδα, γιατί του̋ αναγκάζουν να προσπαθούν να επιβιώσουν µε τι̋ αποταµιεύσει̋ µια̋ ζωή̋, αφού του̋ έχουν αφήσει µε µισού̋ µισθού̋ και συντάξει̋ – και έχουν δεσµευτεί να πετσοκόψουν και του̋ µισθού̋ και τι̋ συντάξει̋ και τα κοινωνικά επιδόµατα, ακόµη πιο πολύ τον Ιούνιο;». Ο επικεφαλή̋ του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε επίση̋ ότι «οι τοποτηρητέ̋ τη̋ τρόικα̋ ... επιχειρούν µε όλε̋ τι̋ δυνάµει̋ του̋ συντεταγµένε̋, να βάλουν για πολλοστή φορά το τροµοκρατικό δίληµµα στον λαό ''Μνηµόνιο ή έξοδο̋ από το ευρώ'', ''Ευρώ ή δραχµή''» και τόνισε ότι οι εκλογέ̋ στι̋ 17 Ιουνίου θα είναι ένα δεύτερο δηµοψήφισµα για την κατάργηση του Μνηµονίου. «Του̋ απαντάµε ακόµα και σε αυτό του̋ το πλαστό δίληµµα, µέσα στο δικό του̋ γήπεδο. Η επιστροφή στη δραχµή και µάλιστα αφού θα έχει γονατίσει και εξαθλιωθεί εντελώ̋ ο λαό̋ µα̋, είναι δικό του̋ σχέδιο. Είναι το τελευταίο µέρο̋ του σχεδίου που έχει το µνηµόνιο και η δανειακή σύµβαση, που ΠΑΣΟΚ και Ν∆ υπηρετούν πιστά...Στο τέρµα των µνηµονίων, αν συνεχιστούν απρόσκοπτα, βρίσκεται η χρεοκοπία και η επιστροφή στην δραχµή», τόνισε. Στρέφοντα̋ τα βέλη κατά του κ. Σαµαρά, τού καταλόγισε «εµφυλιοπολεµική ορολογία, αντίληψη και επιχειρηµατολογία», κατηγορώντα̋ τον παράλληλα ότι «στο ένα πόδι στέκεται µε την κ. Μέρκελ και τον κ. Σαρκοζί και την νεοφιλελεύθερη µεταγραφή τη̋ κ. Μπακογιάννη και στο άλλο πόδι µε τα ακροδεξιά στελέχη- επίση̋ εκ µετα-

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

Με την κεντροαριστερά τη̋ λογική̋, για να µη µπει σε περιπέτειε̋ το µέλλον τη̋ χώρα̋ Την ηµέρα ορκωµοσία̋ τη̋ νέα̋ Βουλή̋ ξεκινάει ουσιαστικά η µάχη τη̋ νέα̋ εκλογική̋ αναµέτρηση̋. Το ΠΑΣΟΚ επεδίωξε µε κάθε τρόπο να επιτευχθεί συµφωνία µεταξύ των κοµµάτων και να αποκτήσει η χώρα κυβέρνηση συνεργασία̋ όπω̋ επιθυµούν οι πολίτε̋. ∆υστυχώ̋ κάποιοι έβαλαν πάνω από το κοινό, εθνικό συµφέρον, τι̋ µικροκοµµατικέ̋ του̋ σκοπιµότητε̋. Εµεί̋ καλούµε του̋ ψηφοφόρου̋ στι̋ εκλογέ̋ τη̋ 17η̋ Ιουνίου να αποφασίσουν έχοντα̋ στο µυαλό του̋ το κοινό µα̋ αύριο. Χωρί̋ να παραγνωρίζουµε τη δική µα̋ ευθύνη στο µέτρο που µα̋ αναλογεί για το παρελθόν, θα ζητήσουµε την ψήφο των συµπολιτών µα̋ καταθέτοντα̋ συγκεκριµένε̋, εφικτέ̋ και ρεαλιστικέ̋ προτάσει̋, οι οποίε̋ δε θα βάζουν σε κίνδυνο και σε ενδεχόµενα περιπέτεια̋ το µέλλον τη̋ χώρα̋, το µέλλον τη̋ νέα̋ γενιά̋. Το ΠΑΣΟΚ έλαβε το µήνυµα των εκλογών και κάνει µια τεράστια προσπάθεια αναγέννηση̋ καλώντα̋ σε συµπόρευση όλου̋ του̋ ανθρώπου̋ που το στήριξαν στο παρελθόν, όλου̋ εκείνου̋ οι οποίοι αγωνιούν σήµερα για την ευρωπἀκή προοπτική τη̋ χώρα̋, όλου̋ όσου̋ ελπίζουν στην κεντροαριστερά τη̋ λογική̋, τη̋ ευθύνη̋ και τη̋ ασφάλεια̋. Προσωπικά, θα δώσω και αυτή τη µάχη µε αίσθηµα ευθύνη̋ και σοβαρότητα̋, µε ειλικρίνεια και καθαρά λόγια, τιµώντα̋ στο έπακρο την εµπιστοσύνη που µου έδειξαν οι Τρικαλινοί στι̋ 6 Μα˙ου.

γραφή̋- και µε µία νοοτροπία που µα̋ οδηγεί πάλι στου̋ «εχθρού̋ του έθνου̋»». Τον κάλεσε δε να «σταµατήσει να ασχολείται µε τι̋ συνιστώσε̋ του ΣΥΡΙΖΑ και να ασχοληθεί µε τι̋ συνιστώσε̋ τη̋ διαπλοκή̋. Αυτέ̋ που τον υιοθέτησαν και αυτέ̋ που υιοθέτησε και ο ίδιο̋ ο κ. Σαµαρά̋ στα ψηφοδέλτιά του». Αναφερόµενο̋ στη ∆ηµοκρατική Αριστερά και τον πρόεδρό τη̋ Φώτη Κουβέλη επισήµανε ότι «δεν είναι αντίπαλο̋». «Οφείλουµε να του̋ εγκαλούµε διαρκώ̋ και να του̋ προσκαλούµε να αποφασίσουν Αριστερά και όχι συστηµικά. Και να βρεθούν δίπλα και όχι απέναντί µα̋», σηµείωσε. ∆εν παρέλειψε ωστόσο να αναφερθεί και στο ΚΚΕ, επισηµαίνοντα̋ ότι «είναι οδυνηρό, ένα άλλο κοµµάτι τη̋ αριστερά̋ να κάνει κεντρικό του σύνθηµα και πανό όπισθεν τη̋ γγ τη̋ ΚΚΕ του ΚΚΕ, την επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ». «Σα να µη κατάλαβαν τίποτα αυτέ̋ τι̋ µέρε̋, φταίνε όλοι οι άλλοι, ακόµα και ο λαό̋ που πρέπει να διορθωθεί, όχι όµω̋ η δική του̋ αδιανόητη στάση και γραµµή», πρόσθεσε. Εξαιρώντα̋, ωστόσο, το ΚΚΕ και τη ∆ΗΜΑΡ, ζήτησε η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ να εστιαστεί στι̋ υπόλοιπε̋ δυνάµει̋ τη̋ «καταστροφολογία̋ και των εκβιασµών», το «κατεστηµένο που πανικόβλητο επιτίθεται» στο ΣΥΡΙΖΑ. «Ενα µόνο έχουµε να πούµε: Ούτε παραγγελία να είχαµε κάνει του̋ συκοφάντε̋ µα̋. Είστε τόσο απαξιωµένοι στην συνείδηση του κόσµου, που αυτέ̋ οι λυσσαλέε̋ επιθέσει̋, µάλλον υπέρ µα̋ θα λειτουργήσουν και όχι κατά µα̋», υπογράµµισε. Ανακοίνωσε, πάντω̋, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει το ενωτικό κάλεσµα προ̋ τι̋ άλλε̋ δυνάµει̋ τη̋ αριστερά̋ και ότι το ∆ηµοσιονοµικό Σύµφωνο που ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή ω̋ τροπολογία θα τεθεί εκ νέου στην κρίση τη̋ ελληνική̋ Βουλή̋ και αν χρειαστεί και στην κρίση του ελληνικού λαού µε δηµοψήφισµα. Παράλληλα, προανήγγειλε νέα εκλογική διακήρυξη και πιο εξειδικευµένο και κοστολογηµένο πρόγραµµα. Ο κ. Τσίπρα̋ επανέλαβε τι̋ θέσει̋ του ΣΥΡΙΖΑ για ακύρωση των µνηµονιακών µέτρων

και επαναδιαπραγµάτευση του χρέου̋ µε του̋ δανειστέ̋. Σχολιάζοντα̋ την πρόταση τη̋ Γερµανίδα̋ καγκελάριου για δηµοψήφισµα, υποστήριξε ότι η κ. Μέρκελ δεν έκανε τίποτα παραπάνω, από αυτό που τη̋ έδωσαν το δικαίωµα να κάνει ο κ. Βενιζέλο̋ και ο κ. Σαµαρά̋ µε τα µνηµόνια και τι̋ εγγυητικέ̋ του̋ επιστολέ̋ και θεωρεί τη χώρα µα̋ αποικία τη̋ και προτεκτοράτο και γι αυτό, πρόσθεσε, αφού έστειλε τον πρόεδρο του ευρωπἀκού κοινοβουλίου να προλειάνει το έδαφο̋, µετά παρενέβη προσωπικά. Κλείνοντα̋ την οµιλία του ο κ. Τσίπρα̋ ζήτησε καθαρή λἀκή εντολή για να ακυρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ οριστικά τι̋ πολιτικέ̋ «που µα̋ βυθίζουν στην ύφεση και στη δυστυχία», τονίζοντα̋ ότι η πρωτιά τη̋ Ν∆ στι̋ προηγούµενε̋ εκλογέ̋, έφερε τη χώρα σε αδιέξοδο. «Καλούµε τον ελληνικό λαό να ολοκληρώσει τη νίκη του. Εµεί̋ δεν προδώσαµε την εντολή του. ∆ε θα το κάνουµε ούτε αν η ψήφο̋ του, µα̋ αναδείξει κυβέρνηση στι̋ 18 του Ιούνη. Η πραγµατική νίκη δεν έχει έρθει ακόµα. Η πραγµατική νίκη είναι µπροστά µα̋, είναι στι̋ 17 Ιουνίου», κατέληξε. Ν∆: Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει σε κίνδυνο την Ελλάδα Νέα δριµεία επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο εκπρόσωπο̋ τη̋ Ν∆ Γιάννη̋ Μιχελάκη̋, κατηγορώντα̋ τον για λἀκισµό και υποστηρίζοντα̋ ότι «οι πολλέ̋ αντικρουόµενε̋ συνιστώσε̋ του ΣΥΡΙΖΑ βάζουν σε κίνδυνο την Ελλάδα και κρύβουν την αλήθεια στο λαό». Επιτιθέµενο̋ προσωπικά στον κ. Τσίπρα̋, µεταξύ άλλων σηµείωσε: «Αλλού ο κ. Τσίπρα̋ λέει πω̋ θα καταργήσει µονοµερώ̋ το Μνηµόνιο και αλλού θα το επαναδιαπραγµατευτεί. Αλλού µιλάει για πρόγραµµα και αλλού οµολογεί πω̋ δεν το έχουν φτιάξει ακόµα. Αλλού δεσµεύεται για κεφαλικό φόρο σε όσου̋ παίρνουν πάνω από 20.000 ευρώ το χρόνο, αλλού απειλεί τι̋ καταθέσει̋ και αλλού κατηγορεί του̋ άλλου̋ για τι̋ συνέπειε̋ τη̋ δική̋ του επιπολαιότητα̋». «Είναι αδύνατον, πια, να παρακολουθήσει κανεί̋ τι̋ µεταλλάξει̋ και το αλαλούµ του κ. Τσίπρα» καταλήγει. «Το γαρ πολύ του µνηµονίου γεννά παραφροσύνη» απάντησε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ντιµπέιτ µε όλου̋ του̋ αρχηγού̋ προτείνει ο Φ. Κουβέλη̋ Υπέρ ενό̋ ντιµπέιτ µε όλου̋ του̋ πολιτικού̋ αρχηγού̋, ώστε να παρουσιάσουν τι̋ θέσει̋ του̋ ενώπιον του ελληνικού λαού, τάχθηκε ο πρόεδρο̋ τη̋ ∆ηµοκρατική̋ Αριστερά̋, Φώτη̋ Κουβέλη̋.

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ Την αυτόνοµη συµµετοχή του̋ στι̋ επικείµενε̋ εκλογέ̋ του Ιουνίου αποφάσισαν οι Οικολόγοι Πράσινοι µε πλειοψηφία 78% κατά το Έκτακτο Εκλογικό Συνέδριό του̋ που πραγµατοποιήθηκε 19 – 20 Μα˙ου, σε κεντρικό ξενοδοχείο τη̋ Αθήνα̋. Η άποψη που υποστήριζε τι̋ προεκλογικέ̋ συνεργασίε̋ συγκέντρωσε το 18,1% ενώ το 3,9% ήταν λευκά.


5

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

Τα δεδοµένα και τα αστάθµητα στο ν. Τρικάλων εν όψει των εκλογών του Ιουνίου

Ο εκλογικό̋ νόµο̋, οι λίστε̋ και… η ψήφο̋ Ρευστότητα, σε όλα τα επίπεδα, επικρατεί εν όψει των εκλογών του Ιουνίου, στα κόµµατα και σε τοπικό επίπεδο. Τα κυρίαρχα στοιχεία που προσδιορίζουν αυτό το ακαθόριστο τοπίο, έχουν βέβαια συνάφεια µε τη µορφή που τα κόµµατα θα διεκδικήσουν την ψήφο των Τρικαλινών πολιτών και ασφαλώ̋ µε το περιεχόµενο των ψηφοδελτίων-λιστών που θα παρουσιάσουν. Αναµφίβολα δε, τη ρευστότητα επιτείνει, η βούληση των ψηφοφόρων, που δείχνει να είναι πιο παλίµβουλη από ποτέ.

Τα ξηµερώµατα τη̋ 18η̋ Ιουνίου θα ξέρουµε αν όλοι του̋ θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν το νοµό µα̋ στη Βουλή… Ο κ. Ηλία̋ Βλαχογιάννη̋

Ο εκλογικό̋ νόµο̋… ίδιο̋

Η λίστα… πρωτόγνωρη

Στι̋ επικείµενε̋ εκλογέ̋, το σύστηµα που θα συνκαθορίσει τη νοµή των εδρών στι̋ διάφορε̋ εκλογικέ̋ περιφέρειε̋, είναι το ίδιο µε αυτό των εκλογών τη̋ 6η̋ Μα˙ου. Το πρώτο κόµµα-ακόµα και µε µία ψήφο διαφορά από το δεύτερο-θα πάρει µπόνου̋ 50 εδρών, ενώ οι εναποµείνασε̋ 250 έδρε̋ θα κατανεµηθούν, σχεδόν αναλογικά, στα κόµµατα που θα διαβούν το όριο του 3% και θα µπουν στη Βουλή. Όπω̋ αναλύθηκε στην ειδική έκδοση του «διαλόγου» και επιβεβαιώθηκε τη νύχτα… προ̋ το πρωί τη̋ 6η̋ Μα˙ου, πόσε̋ έδρε̋ θα πάρει ή… δεν θα πάρει κάθε κόµµα, στι̋ επερχόµενε̋ εκλογέ̋, θα κριθεί, εν πολλοί̋, από την ετυµηγορία των πολιτών σε πανελλαδικό επίπεδο. Ωστόσο στι̋ εκλογέ̋ του Ιουνίου πιθανότατα-θα διασαφηνιστεί οριστικά τι̋ επόµενε̋ µέρε̋-θα ισχύσει η καταγραφή του πληθυσµού του 2011, γεγονό̋ που ίσω̋ επηρεάσει την κατανοµή των εδρών στο νοµό Τρικάλων. ∆εν είναι σχετικά, άνευ σηµασία̋, ότι η γειτονική Καρδίτσα χάνει µία έδρα-από 5εδρική γίνεται τετραεδρική-όπω̋ και πω̋ στι̋ 8 µονοεδρικέ̋ σε όλη τη χώρα, προστίθεται άλλη 1, η Καστοριά, που εκτιµάται ότι θα κερδηθεί από τη Νέα ∆ηµοκρατία.

Καινούριο στοιχείο στι̋ εκλογέ̋ του Ιουνίου, είναι η εισαγωγή τη̋ λίστα̋ που αφορά όλα τα κόµµατα και αλλάζει-δυνητικά δραµατικά-το αξιόµαχο των ψηφοδελτίων. Πιο απτά, σε αυτέ̋ τι̋ εκλογέ̋, ο ψηφοφόρο̋ δεν βάζει σταυρό προτίµηση̋, επιλέγει µόνο κόµµα, το οποίο εκ των προτέρων µε τη σειρά κατάταξη̋ θα έχει αποφασίσει για τι̋ πιθανότητε̋ που θα έχει κάθε υποψήφιο̋ να εκλεγεί! Με δεδοµένο ότι η προτίµηση των πολιτών ήταν πρόσφατη, είναι δύσκολο-έω̋ αδύνατοοποιαδήποτε ηγεσία κόµµατο̋ να αλλάξει τη σειρά µε την οποία τιµήθηκε µε σταυρού̋ κάθε υποψήφιο̋-τη µορφή των λιστών θα τη γνωρίζουµε σε λίγε̋ µέρε̋, αφού προβλέπεται 21 µέρε̋ πριν τι̋ εκλογέ̋ η οριστικοποίησή τη̋. Ωστόσο αλλαγέ̋ στη σύνθεση των ψηφοδελτίων-κυρίω̋ στι̋ µη εκλόγιµε̋ θέσει̋-θα υπάρξουν, κατά κανόνα θα είναι απόρροια τη̋ επιθυµία̋ στελεχών των κοµµάτων που εκτέθηκαν στι̋ εκλογέ̋ του Μα˙ου, να µην είναι καν υποψήφιοι ή να τοποθετηθούν σε «συµβολικέ̋» θέσει̋. Για παράδειγµα να αναφέρουµε ότι ήδη δύο στελέχη υποψήφιοι του τοπικού ΠΑΣΟΚ φέρονται διατεθειµένα να µην είναι καν υποψήφιοι ή να τοποθετηθούν σε «χα-

Ο κ. Κώστα̋ Σκρέκα̋

Ο κ. Γιώργο̋ Οικονόµου

µηλότερε̋» από τον Μάιο θέσει̋ στο ψηφοδέλτιο. Επιπρόσθετα, σε ότι αφορά τη λίστα τη̋ Ν.∆. στα Τρίκαλα, τελευταία διακινούνται πληροφορίε̋, οι οποίε̋ όµω̋ δεν είναι δυνατό να διασταυρωθούν, πω̋ σε αυτή θα συµπεριληφθεί για «λόγου̋ συστράτευση̋», τέω̋ βουλευτή̋ του κόµµατο̋, που προσφάτω̋ εθελουσίω̋ παραιτήθηκε από την βουλευτική του έδρα! Στο κόµµα που στι̋ εκλογέ̋ του Μα˙ου, σηµείωσε «Πύρρειο νίκη», δεν αποκλείεταιεφόσον οι σχετικέ̋ επαφέ̋, όπω̋ διαφαίνεται, τελεσφορήσουν-να βρεθούν, στο ψηφοδέλτιο του, και υποψήφιο̋ από τη «∆ηµοκρατική Συµµαχία». ∆εν αποκλείεται δε, το εν λόγω στέλεχο̋ τη̋ κ. Μπακογιάννη, να καταλάβει δυνητικά εκλόγιµη θέση.

Η ψήφο̋… απροσδιόριστη Προφανώ̋ τα προαναφερθέντα, τεχνικά µε πολιτική διάσταση στοιχεία, είναι σηµαντικά, υπολείπονται όµω̋, ωχριούν… ενώπιον τη̋ βούληση̋, τη̋ ετυµηγορία̋, στην κάλπη, των πολιτών σε όλη την Ελλάδα και στα Τρίκαλα. Ενδεικτική του κλίµατο̋, τη̋ ρευστότητα̋ που επικρατεί στο εκλογικό Σώµα, είναι η συµπεριφορά στελέχου̋ πρώην µεγάλου κόµµατο̋ που διετέλεσε και δήµαρχο̋ σε παραδοσιακό ∆ήµο του νοµού µα̋ το οποίο προ µηνών δηµόσια διαφοροποιούνταν και

Ο κ. Αχιλλέα̋ Κανταρτζή̋

Ο κ. Γιώργο̋ Κυρίτση̋

«φλέρταρε» µε όµορο σχηµατισµό που τότε ήταν νεότευκτο̋, στη συνέχεια µετά την αλλαγή ηγεσία̋ στο «µητρικό» του φορέα επανέκαµψε και παραυρέθηκε ποµπωδώ̋ και στην κεντρική του εκδήλωση και τώρα, µετά τι̋ εκλογέ̋ τη̋ 6η̋ Μα˙ου, πρεσβεύει, όπου βρεθεί και όπου σταθεί, ότι θα στηρίξει το κόµµα που είναι ικανό να φράξει «το δρόµο τη̋ ∆εξιά̋ προ̋ την εξουσία», εννοώντα̋ σαφώ̋ το ΣΥΡΙΖΑ!! Κοντολογί̋, η κατανοµή των εδρών στο νοµό Τρικάλων, θα κριθεί κυρίω̋ από τι̋ επιδόσει̋ των κοµµάτων σε όλη τη χώρα, το βράδυ των επικείµενων εκλογών όµω̋ θα υπάρξει ένα «ντεζαβού», όσων συνέβησαν στι̋ 6 Μα˙ου. Όταν µέχρι αργά το βράδυ, η 5η έδρα στα Τρίκαλα, «βρισκόταν» µεταξύ των κ. Στ. Λάσκου των «Ανεξάρτητων Ελλήνων» και τη̋ κ. Παν. ∆ριτσέλη του ΣΥΡΙΖΑ και τελικά, λίγε̋ ώρε̋ αργότερα, κατοχυρώθηκε στον κ. Κ. Σκρέκα τη̋ Νέα̋ ∆ηµοκρατία̋! Τέλο̋, µε βάση τι̋ τελευταίε̋ δηµοσκοπήσει̋ και την γενικότερη κοινή αίσθηση, τα κόµµατα που θα διαγκωνιστούν για την πρώτη θέση, Νέα ∆ηµοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, θα κυµανθούν σε ποσοστά που θα προσεγγίζει και ίσω̋ υπερβαίνει το 25% πανελλαδικά, οπότε µε το µπόνου̋ των 50 εδρών, δεν αποκλείεται να εκλέξουν στα Τρίκαλα ακόµα και 3 βουλευτέ̋!!

ΜΙΚΡΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ

Οµόφωνο «όχι» στην δηµιουργία µονάδα̋ βιοαερίου 3 Βροντερό «παρών» των κατοίκων στην ενηµερωτική συνέλευση του Σαββάτου 3 Αποσύρουν, κατά πάσα πιθανότητα, το ενδιαφέρον του̋ οι επενδυτέ̋, καθώ̋ δεν υπάρχει συναίνεση τη̋ τοπική̋ κοινωνία̋ 3 Ποια στάση θα τηρήσουν από ’δω και πέρα οι Κεφαλοβρυσιώτε̋ Πάνω από 500 άτοµα έδωσαν το παρόν στην προχθεσινοβραδινή ενηµερωτική συνέλευση (αύλειο̋ χώρο̋ Κ.Α.Π.Η., 8.30 µ.µ. – 10.30 µ.µ.) για την υπό δηµιουργία µονάδα βιοαερίου στο Μικρό Κεφαλόβρυσο (θέση Λάκκα). Οι κάτοικοι εµµένουν σταθερά στην άρνησή του̋, ενώ ο ∆ήµαρχο̋ Τρικκαίων, ο οποίο̋ δεν κόµιζε κάποια πρόταση, άφησε του̋ Κεφαλοβρυσιώτε̋ ν’ αποφασίσουν µόνοι του̋. Απορρίφθηκε πρόταση των επενδυτών Ο κ. Χρήστο̋ Λάππα̋ ενηµέρωσε του̋ παρόντε̋ για την µονάδα, τα οφέλη και του̋ κινδύνου̋. Όπω̋ είπε, «τα οφέλη είναι, πρώτα-πρώτα, περιβαλλοντικά διότι υπάρχει µια αποφόρτιση κυρίω̋ από τα απόβλητα των τυροκοµείων, των ελαιουργείων, των σφαγείων ή από άλλα οργανικά απόβλητα, όπω̋ οι κοπριέ̋. Το προτεινόµενο έργο», σηµείωσε χαρακτηριστικά, «έχει µια αναπτυξια-

κή διάσταση διότι προβλέπεται να καλλιεργηθούν και να παραδίδονται στο εργοστάσιο ενσιρώµατα, καλαµπόκι δηλαδή. Επιπλέον, υπάρχουν και ανταποδοτικά οφέλη για την Αυτοδιοίκηση, τα οποία, σύµφωνα µε την µελέτη, ανέρχονται στο 3% των ακαθάριστων εσόδων, που πρὁπολογίζονται γύρω στι̋ 150.000 ευρώ το χρόνο». Στην διάρκεια τη̋ µάζωξη̋ κατατέθηκε, εκ µέρου̋ τη̋ Επιτροπή̋ Αγώνα, η πρόταση να επισκεφθούν µαζί µε τι̋ αυ-

τοδιοικητικέ̋ αρχέ̋ (Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη και ∆ήµαρχο) µεγάλη βιοµηχανία τη̋ περιοχή̋ «για να δούµε από κοντά τι εστί µονάδα βιοαερίου». Οι επενδυτέ̋, µε την σειρά του̋, πρότειναν -κάτι που απορρίφθηκε- «πενταµελή̋ επιτροπή των κατοίκων να µεταβεί στην Ευρώπη, να δει εκ του σύννεγυ̋ ένα τέτοιο εργοστάσιο και να σχηµατίσει εντύπωση επί του πραγµατικού». «Έχω στα χέρια µου επιστολή από του̋ επενδυτέ̋, η οποία αναφέρει ότι εάν δεν υπάρχει συναίνεση από την τοπική κοινωνία, τότε δεν πρόκειται να προχωρήσουν. Θα αποσύρουν το ενδιαφέρον του̋…», είπε, στον “δ”, ο κ. Λάππα̋. «Ο ∆ήµαρχο̋ “εγγυήθηκε” ότι δεν θα γίνει, τελικά, η επένδυση» Συγκεφαλαιώνοντα̋ τα όσα

ειπώθηκαν, προχθέ̋ βράδυ, από την πλευρά των Κεφαλοβρυσιωτών, ο κ. Γιώργο̋ Τσιτσούλα̋, µέλο̋ τη̋ Επιτροπή̋ Αγώνα, δήλωσε στην εφηµερίδα µα̋: «Το χωριό εκδήλωσε οµόφωνα την αντίδρασή του, την αρνητική του στάση έναντι τη̋ συγκεκριµένη̋ επένδυση̋, έτσι όπω̋ αυτή ήρθε να γίνει. Κι αυτό είναι σηµαντικό να το πούµε… ∆εν είναι τεκµηριωµένη, τη̋ λείπουν πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία θα µπορούσαν να πείσουν και να δώσουν αίσθηµα εµπιστοσύνη̋ στου̋ ντόπιου̋. Ο κ. ∆ήµαρχο̋ “εγγυήθηκε” ότι δεν θα γίνει, τελικά, η επένδυση εφόσον δεν το επιθυµούµε. Το ζήτηµα, όµω̋, είναι τι θα κάνει ο επενδυτή̋. Μία επενδύτρια, η οποία τι̋ προηγούµενε̋ ηµέρε̋ επισκέφθηκε το χωριό και συναντήθηκε µε την Επιτροπή, έµεινε άναυδη µε όσα τεκµηριωµένα τη̋ είπαµε.

Για του̋ λόγου̋, δηλαδή, που δεν θέλουµε να γίνει η επένδυση. Ζήτησε, δε, από του̋ µελετητέ̋ ν’ απαντήσουν άµεσα για ποιο λόγο δεν είναι σωστά τοποθετηµένη η µελέτη, γιατί έχει αυτά τα λάθη µέσα… Πλέον, έχουµε την διαβεβαίωση του κ. Λάππα ότι αφού δεν θέλουµε, η επένδυση δεν θα γίνει. Από κει και πέρα, περιµένουµε να δούµε τι µέλλει γενέσθαι. Επιφυλασσόµαστε για οποιαδήποτε ηθική αποζηµίωση ή εν γένει νοµική µπορεί να

προκύψει. Και βλέπουµε…». Παρουσίε̋ Στην συνέλευση παρευρέθησαν οι αντιδήµαρχοι Τρικκαίων κύριοι Θεόδωρο̋ Σπανό̋, Απόστολο̋ Κολότσιο̋ & Βασίλη̋ Τσιάνα̋, ο πρόεδρο̋ του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Θανάση̋ Βαβύλη̋, ο επικεφαλή̋ τη̋ αξιωµατική̋ αντιπολίτευση̋ – υποψήφιο̋ βουλευτή̋ τη̋ Ν.∆. κ. Μιχάλη̋ Ταµήλο̋, ο γραµµατέα̋ τη̋ Ν.Ε. Τρικάλων του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Γιάννη̋ Σίµο̋ κ.ά.


6

ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΧΘΕΣ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Νικήτριε̋ η ∆.Κ.Μ., η αποχή και η… αναδουλειά!!!

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Το Κ.∆.Α.Π. είναι εδώ, µε… ταλέντο δυνατό!

Στη χειρότερη κατάσταση από ποτέ ο κλάδο̋

Μόλι̋ 32 (!!!) από τα -εν συνόλω- 250 εγγραµµένα µέλη προσήλθαν στι̋ κάλπε̋ του Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Πολιτικών Μηχανικών Ν. Τρικάλων, εν µέσω, µάλιστα, προεκλογική̋ περιόδου! Η εκλογική διαδικασία που γίνεται ανά διετία- διεξήχθη χθε̋, από τι̋ 9 π.µ. έω̋ τι̋ 9 µ.µ., στα Γραφεία του τοπικού Τ.Ε.Ε. Έλαβαν: ∆ΚΜ 18 ψήφου̋, Πανεπιστηµονική 7, ΠΑΣΚ 6 και ΕΛΕΜ 1. Μιλώντα̋ στου̋ δηµοσιογράφου̋ το πρωί ο κ. Αγαθάγγελο̋ Τσιάρα̋, πρόεδρο̋ τη̋ Εφορευτική̋ Επιτροπή̋ και µέλο̋ τη̋ Κεντρική̋ Αντιπροσωπεία̋ του Τ.Ε.Ε., δεν έκρυβε τον προβληµατισµό του για την «µικρή συµµετοχή» ευχόµενο̋ «ν’ αλλάξουν τα πράγµατα» στην πορεία τη̋ ηµέρα̋. Το βράδυ, µε το κλείσιµο τη̋ ψηφοδόχου, έκανε λόγο για «πρωτοφανή -στα χρονικά του Συλλόγου- αποχή!». Εκείνο που τόνισε, πάντω̋, ήταν το µείζον πρόβληµα τη̋ ανεργία̋. «Ο κλάδο̋ των µηχανικών, αυτήν την στιγµή, βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση που έχει βρεθεί ποτέ! ∆ιπλωµατούχοι µηχανικοί κλείνουν γραφεία, φεύγουν στο εξωτερικό, πηγαίνουν όπου τύχει, αρκεί να βρουν κάποια δουλειά. Είναι δύσκολοι καιροί. Α̋ ελπίσουµε ότι θα δούµε µιαν άσπρη µέρα έστω και πολύ αργότερα…».

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ Εύχοµαι σε όλου̋ του̋ υποψήφιου̋ και υποψήφιε̋ των Πανελλαδικών Εξετάσεων Καλή Επιτυχία και Καλή ∆ύναµη σε όλη τη διάρκεια αυτή̋ τη̋ εξεταστική̋ δοκιµασία̋. Εύχοµαι οι κόποι του̋ να ανταµειφθούν και οι επιδιώξει̋ και τα όνειρά του̋ να γίνουν πραγµατικότητα. Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΠΠΑΣ

Πενήντα οκτώ (58) παιδιά του Κέντρου ∆ηµιουργική̋ Απασχόληση̋ (Κ.∆.Α.Π.) “ΟΜΟΝΟΙΑ” έβαλαν τα… δυνατά του̋ και (απ)έδειξαν το ταλέντο του̋ παρουσιάζοντα̋ την µουσικοχορευτική παράσταση «Χορό̋: η περιπέτεια τη̋ ζωή̋», χθε̋, στι̋ 7.30 µ.µ., στον κατάµεστο ∆ηµοτικό Κινηµατογράφο του Μύλου Ματσόπουλου. Για την άψογη παρουσία των µικρών εργάστηκαν µεθοδικώ̋ & συστηµατικώ̋ οι µεγάλοι και δη οι εκπαιδευτέ̋: Θάλεια Ντούβλη, Μαργαρίτα Παπαµιχαήλ, Γιάννη̋ Παπαστάθη̋ και Στέφανο̋ Παπαθανασίου. Το παρόν, µεταξύ άλλων, έδωσαν οι αντιδήµαρχοι Τρικκαίων Ζήση̋ Γκουγκοστάµο̋ και Βάσω Κάκλα.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

∆ιήµερη εκδροµή στη Βέροια - Καβάλα - ∆ράµα - Σέρρε̋

Ένα θαυµάσιο διήµερο πέρασαν οι Κρανιώτε̋ και οι φίλοι του̋ το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Μα˙ου 2012 στη διήµερη εκδροµή που διοργάνωσε ο Πολιτιστικό̋ Σύλλογο̋ στην ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ – ΒΕΡΟΙΑ – ΚΑΒΑΛΑ – ∆ΡΑΜΑ και ΣΕΡΡΕΣ. Η εκδροµή ξεκίνησε από τα Τρίκαλα µε πολύ κέφι και διαµέσου Γρεβενών και Εγνατία̋ οδού, µε µια πολύ µικρή στάση για ξεµούδιασµα και καφέ, καταλήξαµε στον πρώτο προορισµό που ήταν το Μοναστήρι τη̋ Παναγία̋ Σουµελά, που βρίσκεται στη Βέροια, πάνω από το χωριό Καστανιά. Εκεί προσκυνήσαµε το αιώνιο σύµβολο του Ποντιακού Ελληνισµού, την εικόνα τη̋ Παναγία̋ Σουµελά, που κατά την παράδοση φι-

λοτέχνησε ο Απόστολο̋ Λουκά̋. Κατόπιν µεταβήκαµε στην Βέροια όπου ξεναγηθήκαµε στην παλιά πόλη µε τι̋ δεκάδε̋ βυζαντινέ̋ και µεταβυζαντινέ̋ εκκλησίε̋ και τα παλιά σπίτια και αρχοντικά. Επισκεφτήκαµε και το βήµα που µίλησε ο Απόστολο̋ Παύλο̋. Εκεί υπήρξε και ελεύθερο̋ χρόνο̋ για φαγητό και ξεκούραση. Το µεσηµέρι αναχωρήσαµε και διαµέσου Θεσσαλονίκη̋, καθ’ οδών, θαυµάσαµε τη Λ. Κωρώνεια, τη Λ. Βόλβη, την Ασπροβάλτα µε τι̋ υπέροχε̋ παραλίε̋, την αρχαία Αµφίπολη, τον Στρυµώνα ποταµό και καταλήξαµε στην υπέροχη Καβάλα. Αφού τακτοποιηθήκαµε στο ξενοδοχείο, το βράδυ περιηγηθήκαµε στην υπέροχη αυτή πόλη τη̋

Μακεδονία̋. Επισκεφτήκαµε το Φρούριο µε την θαυµάσια θέα προ̋ το λιµάνι, την παλιά πόλη µε τα υπέροχα αρχοντικά, το υδραγωγείο και πολλά άλλα µνηµεία. Το βράδυ µετά και τη βόλτα µα̋ στο λιµάνι τη̋ πόλη̋, κλείσαµε τη µέρα µα̋ σε παραδοσιακή ψαροταβέρνα. Την άλλη µέρα το πρωί επισκεφτήκαµε του̋ Φιλίππου̋ µε το αρχαίο θέατρο, τα αρχαία κτίσµατα που έγιναν την εποχή του βασιλιά Φιλλίπου, πατέρα του Μ. Αλέξανδρου, τι̋ πρωτοχριστιανικέ̋ εκκλησίε̋ καθώ̋ και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Κατόπιν αναχωρήσαµε για τη ∆ράµα, περνώντα̋ από το χωριό Λυδία όπου βαφτίστηκε η πρώτη ελληνίδα από τον Απόστολο Παύλο και το µαρτυρικό χωρίο ∆οξάτο. Φτάσαµε στη ∆ράµα για µία στάση στο νησάκι µε τα άφθονα νερά και την πλούσια βλά-

στηση. Στη συνέχεια αναχωρήσαµε για τι̋ Σέρρε̋. Επισκεφτήκαµε το γραφικό προάστιο του Αγ. Ιωάννη µε τα τρεχούµενα νερά για το µεσηµεριανό µα̋ φαγητό. Έπειτα ακολούθησε περίπατο̋ στην πόλη των Σερρών, όπου εφοδιαστήκαµε µε τον παραδοσιακό τοπικό «ακανέ». Τέλο̋ πήραµε το δρόµο τη̋ επιστροφή̋ και µέσω Κατερίνη̋ και Τεµπών, φτάσαµε στα Τρίκαλα αργά το βράδυ «κουρασµένοι», γεµάτοι όµω̋ από εικόνε̋, εµπειρίε̋ και γνώσει̋ αλλά και νέε̋ φιλίε̋ που δηµιουργήσαµε σε αυτό το ταξίδι. Ο Πολιτιστικό̋ Σύλλογο̋ δεσµεύεται για µία νέα εξόρµηση, σύντοµα. ∆ώσαµε ραντεβού στο 28ο Πανελλήνιο Αντάµωµα Βλάχων που φέτο̋ θα γίνει στι̋ 28 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2012 στην Καλαµπάκα. ΑΠΟ ΤΟ ∆Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


7

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

Πολυκοσµία και αισιοδοξία στο ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων

«Να νικήσει η ελπίδα και όχι ο φόβο̋» Σε µια κατάµεστη αίθουσα, παρουσία Τρικαλινών από όλο το κοινωνικό φάσµα, πραγµατοποιήθηκε την περασµένη Τρίτη η Συνέλευση του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων. Εργαζόµενοι στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, αγρότε̋, ελεύθεροι επαγγελµατίε̋, συνταξιούχοι, άνεργοι, νέοι και µεσήλικε̋, άντρε̋ και γυναίκε̋, συµµετείχαν στη Συνέλευση, καταθέτοντα̋ ιδέε̋, απόψει̋ και προτάσει̋ για το µέλλον τη̋ χώρα̋ και του νοµού. Στελέχη, µέλη και απλοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και συµπολίτε̋ που και στι̋ εκλογέ̋ τη̋ 6η̋ Μα˙ου, στήριξαν και ψήφισαν άλλα πολιτικά κόµµατα, παρέστησαν και κατέθεσαν προβληµατισµού̋ αλλά και… αισιοδοξία. Όπω̋ κατά κόρον, υπογραµµίστηκε «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το νέο ΕΑΜ… ενσαρκώνει τη θέληση του λαού για αντίσταση στι̋ δυνάµει̋ και τι̋ πολιτικέ̋ των Μνηµονίων… ήδη µε την ενίσχυσή του άλλαξε την προοπτική τη̋ καθηµερινότητα̋ για του̋ Έλληνε̋ πολίτε̋». Ιδιαίτερα επισηµάνθηκε πω̋ στι̋ εκλογέ̋ του Ιουνίου, «οι δυνάµει̋ του κατεστηµένου θα επιχειρήσουν να αντεπιτε-

θούν… έχουν σχηµατίσει ενιαίο µέτωπο και µε ψέµατα και αποπροσανατολισµού̋ προσπαθούν να διατηρήσουν τα κεκτηµένα του̋, σε βάρο̋ του λαού». Στη Συνέλευση, τοποθετήθηκαν δεκάδε̋ παριστάµενοι, µε εστία διάφορα θέµατα πολιτική̋ και κοινωνική̋ επικαιρότητα̋ και διαχρονικότητα̋, όπω̋ η θέση τη̋ Ελλάδα̋ στην Ευρώπη και το ευρώ, οι εργασιακέ̋ σχέσει̋, το αγροτικό ζήτηµα, ο ρόλο̋ των Τραπεζών, η ανεργία που αποτελεί µάστιγα κυρίω̋ για του̋ νέου̋, οι παρεµβάσει̋ του ξένου παράγοντα στα εσωτερικά τη̋ χώρα̋, η Αριστερά ω̋ κυβέρνηση κ.α… «Να νικήσει η Ελπίδα και όχι ο φόβο̋»

ήταν η κατάληξη των οµιλιών-παρεµβάσεων στην εκδήλωση όπου τονίστηκε η αποφασιστικότητα στήριξη̋ του ΣΥΡΙΖΑ, «µεταξύ άλλων για να µην έρθει η ∆εξιά και ο Σαµαρά̋ στην εξουσία». Βέβαια, µεταξύ των παρισταµένων στη Συνέλευση του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων υπήρξε και προβληµατισµό̋ για την πολυγλωσσία που παρατηρείται στη δηµόσια εικόνα του κόµµατο̋ «φαινόµενο που αξιοποιείται και πολλαπλασιάζεται από το µιντιακό κατεστηµένο και τι̋ δυνάµει̋ του Μνηµονιακού Μετώπου». Πάντω̋, τονίστηκε η εµπιστοσύνη προ̋ την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και εν όψει των εκλογών του Ιουνίου, οι οποίε̋ «δεν θα εί-

Στι̋ εκλογέ̋ του Ιουνίου, «οι δυνάµει̋ του κατεστηµένου θα επιχειρήσουν να αντεπιτεθούν… έχουν σχηµατίσει ενιαίο µέτωπο και µε ψέµατα και αποπροσανατολισµού̋ προσπαθούν να διατηρήσουν τα κεκτηµένα του̋, σε βάρο̋ του λαού». ναι ένα̋ περίπατο̋ στην εξοχή, αλλά µια σκληρή πολυµέτωπη µάχη», επικράτησε εδραία η θέση «να διεκδικηθεί κάθε πολίτη̋, κάθε ψήφο̋ που µπορούν να συµβάλλουν στην άρση του αδιεξόδου που βιώνει η χώρα και οι πολίτε̋ τη̋ ώστε να δηµιουργηθούν οι συνθήκε̋ για µία άλλη ζωή για τι̋ σηµερινέ̋ και επόµενε̋ γενιέ̋».

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ 2012”

«Είµαι πολύ χαρούµενη που βραβεύτηκα, θα έρχοµαι εδώ µέχρι να µεγαλώσω!...» Στον ηλιόλουστο αύλειο χώρο του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Τρικκαίων, που γέµισε µε φωτεινά, λαµπερά παιδικά χαµόγελα Βραβεία, δώρα και… γλυκά για όλα τα παιδιά που έλαβαν µέρο̋ στον εφετινό διαγωνισµό “ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ 2012”. Χθε̋, στι̋ 12 το µεσηµέρι, συνέρρευσαν, συνοδευόµενα από γονεί̋ και εκπαιδευτικού̋, στην ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε επιτυχώ̋ στον αύλειο χώρο του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Τρικκαίων.

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ

∆ηµοτικό Σχολείο Γενεσίου (Οµαδική συµµετοχή - Εκτό̋ συναγωνισµού)

Ε’ τάξη ∆ηµοτικού Σχολείου Μεγάλων Καλυβίων (Οµαδική συµµετοχή - Εκτό̋ συναγωνισµού)

«Από τι̋ ωραιότερε̋ εκδηλώσει̋!...» «Είµαστε πολύ χαρούµενοι για την σηµερινή εκδήλωση. Είναι από τι̋ ωραιότερε̋ εκδηλώσει̋. Οι “ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ” είναι ένα̋ διαγωνισµό̋ που έχει παγιωθεί, πλέον, µε τη βοήθεια των Φίλων Λαογραφικού Μουσείου και την στήριξη – αιγίδα του ∆ήµου Τρικκαίων και ειδικότερα του “Ασκληπιού”. ∆ίνει πολύ µεγάλη χαρά στα παιδιά, διατηρεί πολύ ζωντανέ̋ τι̋ παραδόσει̋ µα̋, δηµιουργεί ένα πολύ πρωτότυπο θεσµό για

την πόλη µα̋ και, κυρίω̋, ένα κλίµα ευγενού̋ άµιλλα̋ και κεφάτου ανταγωνισµού -µε την καλή έννοια- στα παιδιά που συµµετέχουν. Γύρω από τον διαγωνισµό κινητοποιούνται παιδιά, µητέρε̋, γιαγιάδε̋, σχολεία… Ευχαριστούµε όλου̋ όσοι έλαβαν µέρο̋ », είπε, στον σύντοµο χαιρετισµό τη̋, η αντιδήµαρχο̋ Παιδεία̋ & Πολιτισµού ∆ήµου Τρικκαίων κα. Βάσω Κάκλα.

Οργανισµού «Ο Ασκληπιό̋» κα. Μαρία Μουργελά ευχαρίστησε «τόσο τι̋ µικρέ̋ “Λαζαρίνε̋”, όσο και του̋ γονεί̋, που παροτρύνουν τα παιδιά να συµµετέχουν σε τέτοιου είδου̋ πολιτιστικέ̋ εκδηλώσει̋. Ευχαριστούµε θερµά και του̋ εκπαιδευτικού̋, που διδάσκουν στα παιδιά την παράδοση και φροντίζουν για την διάδοση και την συνέχιση των εθίµων του τόπου µα̋.

Θα θέλαµε, επίση̋, να ευχαριστήσουµε τον χορηγό µα̋, το αρτοζαχαροπλαστείο “Πράσινο̋ Μύλο̋”».

Απ’ όλα τα… καλούδια Οι διοργανωτέ̋ µοίρασαν βραβεία – «έργα τέχνη̋» από το Εθνολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκη̋, εκπαιδευτικού̋ φακέλου̋ για τα σχολεία, dvd, cd, δωράκια και, φυσικά, γλυκίσµατα σε όλα τα παιδιά…

«Ευχαριστούµε…» Η πρὀστάµενο̋ τη̋ ∆/νση̋ Αθλητισµού & Πολιτισµού του

Μαρίνα Μπακάλη και Σταυρούλα Παπαδηµητρίου 1ο βραβείο (Καλάθι)

3ο ∆ηµοτικό Σχολείο (Βραβείο συνολική̋ παρουσία̋)

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Καλάθι Μπακάλη Μαρίνα & Παπαδηµητρίου Σταυρούλα 1ο βραβείο Σήλια Μάνου & Ελενα Τζήµα 2ο βραβείο Γκάνια Αναστασία & Πωλίνα - Παππά Κλειώ 3ο βραβείο Τραγούδι Γαλήνη Σταφυλά-Κατσανούλη & Κοντού Στεφανία 1ο βραβείο Κυριαζή Αννα και ∆ήµητρα 2ο βραβείο Στεργιοπούλου Ειρήνη & Κωστοπούλου Κων/νιά 3ο βραβείο OMΑ∆ΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Εκτό̋ συναγωνισµού ∆ηµ. Σχολ. Γενεσίου Ε΄ τάξη ∆ηµ. Σχολ. Μεγάλων Καλυβίων Συνολική παρουσία 26ο ∆ηµ. Σχολείο Τρικάλων 7ο̋ Παιδικό̋ Σταθµό̋ ∆ήµου Τρικκαίων 4ο Νηπιαγωγείο 3ο ∆ηµοτικό Σχολείο 3ο̋ Παιδικό̋ Σταθµό̋ Παιδικό̋ Σταθµό̋ ∆ιαλεχτού Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο ΖΩΓΡΑΦΙΑ Καλάθι ΣΤ’ τάξη ∆. Σχολείου Μεγ. Καλυβίων 1ο βραβείο 5ο ∆ηµ. Σχολ. Τρικάλων 2ο βραβείο Νηπιαγωγείο Κεφαλοβρύσου 3ο βραβείο Τραγούδι 27ο ∆ηµ. Σχολ. Τρικάλων & 11ο ∆ηµ. Σχολείο Τρικάλων 1ο βραβείο 1ο ∆ηµ. Σχολ. Τρικάλων & 28ο ∆ηµ. Σχολείο Τρικάλων 2ο βραβείο 7ο ∆ηµ. Σχολ. Τρικάλων &∆ηµ. Σχολείο Παλαιοπύργου 3ο βραβείο ΣΗΜ.: Περισσότερε̋ φωτό από τη βράβευση στο «ζω», την προσεχή ∆ευτέρα 28 Μα˙ου.


8

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

Χθε̋ στο Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου παρουσία πολυπληθού̋ ακροατηρίου

Μεγάλη η συµµετοχή στην εξόρµηση του περασµένου Σαββάτου

Παρουσίασε τρία βιβλία του ο Καλαµπακιώτη̋ Γιάννη̋ Αλµπάνη̋

3 Στο πλαίσιο τη̋ πρωτοβουλία̋ του ΣΚΑΙ «Καθαρίζουµε την Ελλάδα»

3 Ένα έργο πολύχρονη̋ έρευνα̋ και προσωπικού µόχθου του συγγραφέα-ερευνητή Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr

Την παρουσίαση τριών βιβλίων του έκανε χθε̋ ο Καλαµπακιώτη̋ συγγραφέα̋ και ερευνητή̋ κ. Γιάννη̋ Αλµπάνη̋ στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου παρουσία των τοπικών αρχών και πολυπληθού̋ ακροατηρίου. Πρόκειται για ένα έργο πολύχρονη̋ έρευνα̋ και προσωπικού µόχθου όπω̋ είπε εµφανώ̋ συγκινηµένο̋ ο κ. Αλµπάνη̋ σε σύντοµη οµιλία του τονίζοντα̋ πω̋ χρειάστηκαν πολλά χρόνια ερευνών , σκληρή̋ δουλειά̋ , µελέτη̋ και συγγραφή̋ για να ολοκληρωθούν και περιλαµβάνουν µοναδικά ιστορικά στοιχεία που αφορούν την περιοχή τη̋ Καλαµπάκα̋ . Ειδικότερα παρουσιάστηκαν: (α)το βιβλίο µε τίτλο «Πολιτική και Στρατιωτι-

Επιχείρηση σκούπα για καθαρά Μετέωρα

Του Θανάση Βλάχου vlahosa@otenet.gr Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση Καλαµπακιωτών και Τρικαλινών στην επιχείρηση σκούπα που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο για τον καθαρισµό στην περιοχή των Μετεώρων. Την πρωτοβουλία είχε ο τηλεοπτικό̋ σταθµό̋ ΣΚΑΙ στο πλαίσιο τη̋ εκστρατεία̋ «Καθαρίζουµε την Ελλάδα» υπό την αιγίδα τη̋ ΙΜ Σταγών και ΜΕΤΕΩΡΩΝ, του ∆ήµου Καλαµπάκα̋ και άλλων φορέων που ανταποκρίθηκαν θετικά στο προσκλητήριο. Έτσι στι̋ 9 το πρωί του Σαββάτου άνθρωποι κάθε ηλικία̋, µαθητέ̋ και µαθήτριε̋, µοναχοί, µέλη συλλόγων, από Καλαµπάκα και Τρίκαλα αποδεικνύοντα̋ τι̋ περιβαλλοντικέ̋ του̋ ευαισθησίε̋ συγκεντρώθηκαν στην πλατεία ∆ηµαρχείου και από εκεί ξεκίνησαν προ̋ τι̋ δυο εισόδου̋-εξόδου̋ των Μετεώρων-ΚαστράκιΚαλαµπάκα και άρχισαν να µαζεύουν ότι

σκουπίδια υπήρχαν. Η όλη επιχείρηση κράτησε µέχρι αργά το µεσηµέρι και ο όγκο̋ των σκουπιδιών που

συγκεντρώθηκε ήταν πράγµατι µεγάλο̋ και όπω̋ δήλωναν όλοι οι συµµετέχοντε̋ στο εξή̋ θα πρέπει να προστατεύουµε το περιβάλλον µα̋ και συνάµα να πείσουµε του̋ πάντε̋ να πράξουν το ίδιο. Απόλυτα ικανοποιηµένο̋ από την µεγάλη ανταπόκριση εµφανίστηκε ο ∆ήµαρχο̋ Καλαµπάκα̋ κ. ∆ηµήτρη̋ Σακελλαρίου υπογραµµίζοντα̋ ότι η ∆ηµοτική Αρχή είναι πάντα αρωγό̋ και µπροστάρη̋ σε τέτοιε̋ δράσει̋ γιατί πιστεύει ακράδαντα ότι το περιβάλλον πρέπει να προστατεύεται ω̋ κόρη οφθαλµού, µία πράξη που είναι και δείγµα πολιτισµού.

ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ, ΑΡΧΕΣ & ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΙ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

«Στον Πόντο επέθαναν κι ετάφαν όχι απλώ̋ Έλληνε̋, αλλά Τραντέλλενε̋…» 3 … τριάντα τον αριθµό φορέ̋ Έλληνε̋, δηλαδή

κή επισκόπησι̋ από το 1941 έω̋ το 1949 και οι πολεµικοί επιχειρήσει̋ ει̋ την Επαρχίαν Καλαµπάκα̋ την περίοδον 1946-49 ω̋ και αί προσβολαί υπό των Κοµµουνιστών ανταρτών των πόλεων Καλαµπάκα̋ την 11/12 Αυγούστου 1948 και Τρικάλων 23/24 Αυγούστου 1948» , β ) το βιβλίο «Η Ιστορία του Σιδηροδροµικού Σταθµού Καλαµπάκα̋ και η συµβολή του ει̋ του̋ αγώνα̋ του Έθνου̋». (γ) το βιβλίο «Σύντοµο̋ ιστορία τη̋ Αρχαία̋ «Ελληνική̋ Λογοτεχνία̋». Την παρουσίαση έκαναν ο καθηγητή̋ Φιλολογία̋ – συγγραφέα̋ Νικόλαο̋ Κάτοικο̋ για το βιβλίο «Σύντοµο̋ ιστορία τη̋ Αρχαία̋ Ελληνική̋ Λογοτεχνία̋», ο πρώην σταθµάρχη̋ Α΄ του Ο.Σ.Ε Γιάννη̋ Τσέρτο̋ για το βιβλίο «Ιστορία του Σιδηροδροµικού Σταθµού Καλαµπάκα̋ και η συµβολή του ει̋ του̋ αγώνα̋ του Έθνου̋» και τέλο̋ το βιβλίο «Πολιτική και Στρατιωτική Επισκόπησι̋ 1941-49, αί πολεµικοί επιχειρήσει̋ ει̋ την Επαρχίαν Καλαµπάκα̋ 1946-1950 και αί προσβαλαί των πόλεων Καλαµπάκα̋ 11/12 Αυγούστου και Τρικάλων 23/24 Αυγούστου του 1948 υπό των Κοµµουνιστών ανταρτών» ο ίδιο̋ ο συγγραφεύ̋ προκειµένου , όπω̋ υπογράµµισε, να αποφευχθούν πιθανέ̋ παρεξηγηθεί̋ δεδοµένου ότι κάποια εµπλακέντα πρόσωπα ευρίσκονται εν ζωή. «...Για πρώτη φορά...» , όπω̋ υπογράµµισε ο συγγραφέα̋ «... καταγράφονται επισήµω̋ αι προσβολαί των πόλεων Καλαµπάκα̋ και Τρικάλων κατά την περίοδο των εµφυλιοπολεµικών αψιµαχιών στην Ελλάδα ...». Σηµειώνεται ότι τον συντονισµό είχε ο εκπαιδευτικό̋ Κωνσταντίνο̋ Σαράντη̋ ο οποίο̋ υπογράµµισε ότι ο συγγραφέα̋ κινήθηκε στην γνωστή ρήση του αρχαίου έλληνα ιστορικού Θουκυδίδη για την αναζήτηση τη̋ ιστορική̋ αλήθεια̋ καθιστώντα̋ το πόνηµά του ιδιαίτερα σηµαντικό. Χαιρετισµού̋ απηύθυναν ο Μητροπολίτη̋ κ. Σεραφείµ και ο ∆ήµαρχο̋ κ. Σακελλαρίου οι οποίοι αναφέρθηκαν στην σηµαντικότητα των έργων του συγγραφέα τα οποία αποτελούν µια αξιόλογη παρακαταθήκη για την τοπική ιστορία.

Η πρόεδρο̋ τη̋ “Ε.Λ.” κα. Λένα Σαββίδου Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: σφαγέ̋ και εκτοπισµοί εναντίον Ελληνικών πληθυσµών από το κίνηµα των Νεότουρκων κατά την περίοδο 1914-1923. Εκτιµάται ότι στοίχισε την ζωή περίπου 213.000368.000 Ελλήνων. Εύξεινο̋ Λέσχη Ποντίων & Μικρασιατών Ν. Τρικάλων, τοπικέ̋ Αρχέ̋ και δηµότε̋ τίµησαν την 19η Μα˙ου, χθε̋, µε ∆οξολογία (10.30 π.µ.) στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου (προέστη ο Πρωτοσύγκελλο̋ τη̋ Ι.Μ. αρχιµανδρίτη̋ Βαρθολοµαίο̋ Ιατρίδη̋), επιµνηµόσυνη δέηση (σ.σ. από τον πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Γραδούλα) και κατάθεση στεφάνου (11 π.µ.) στο Μνηµείο Γενοκτονία̋ των Ελλήνων του Πόντου και τη̋ Μικρά̋ Ασία̋ (πλατεία Συνοικισµού).

Μνηµείο του Μουσταφά Κεµάλ άµα τη επισκέψει του̋ στην γείτονα µε τη δικαιολογία του “είθισται” και του ότι υπήρξε µεγάλο̋ ηγέτη̋ για το λαό του λησµονώντα̋ πω̋, την ίδια ώρα, υπήρξε µέγα̋ σφαγέα̋ του δικού µα̋. Επιπλέον, πολιτικοί φορεί̋ µα̋ µε µνήµη λειασµένη είναι πρόθυµοι να οργανώσουν πορείε̋ για την Γενοκτονία στη Ρουάντα την ίδια ώρα που αντιµετωπίζουν την Γενοκτονία των Ελλήνων στον Πόντο ω̋ αποκύηµα εθνικιστικών και σωβινιστικών τάσεων των Ποντίων. Για να µην αναφερθεί το πανταχού παρόν “αγκάθι” στι̋ διµερεί̋ σχέσει̋ Ελλάδο̋ -Τουρκία̋. Μια ιδέα που, χρόνια τώρα, ζυµώνεται στην Ελληνική κοινωνία για όλα τα φλέγοντα Εθνικά ζητήµατά µα̋ από την Γενοκτονία στον Πόντο, την Μικρασιατική καταστροφή, τον µαύρο Σεπτέµβρη

Πόντο επέθαναν κι ετάφαν όχι απλά Έλληνε̋ αλλά Τραντέλλενε̋, τριάντα τον αριθµό φορέ̋ Έλληνε̋ (…) Η µνήµη είναι αγκάθι στο µαξιλάρι που κάθε που το κεφάλι πάνω του γέρνει, τρυπά το µάγουλο και το µατώνει. Ευλογηµένο το αγκάθι, ευλογηµένη και η πληγή κι ο πόνο̋ που θα συνοδέψει τον σηµερινό µα̋ ύπνο. Όχι για τι̋ ψυχέ̋ που χάθηκαν και δικαίωση ζητούν. Για να µην ξανασυµβεί ποτέ ξα-

Αιχµηρή οµιλία Στην οµιλία τη̋ –µε αιχµέ̋ για πολλού̋ και… συγκεκριµένου̋- η πρόεδρο̋ τη̋ “Ε.Λ.” κα. Λένα Σαββίδου, τόνισε: «19η Μα˙ου η χθεσινή, ηµέρα Μνήµη̋ τη̋ Γενοκτονία̋ των Ελλήνων του Πόντου. Η µνήµη είναι από τη φύση τη̋ εργαλείο ξύµυτο, που ό,τι αγγίζει το τρυπά. ∆ίκαµο µαχαίρι, που ό,τι αγγίζει το κόβει. Άνθρωποι του αφρού οι περισσότεροί µα̋, κυήµατα καιρών ευµάρεια̋, αποζητούµε την λείανση τη̋ Μνήµη̋ για να αποφευχθεί ο πόνο̋ τη̋. Ξεχνούµε, όµω̋, πω̋ τη̋ Άρνη̋ το νερό σκοτώνει την ίδια ώρα που δροσίζει. Αποτέλεσµα, τελετέ̋ µνήµη̋ που οι συµµετέχοντε̋ έχουν πιο άδεια µάτια κι από αυτά των νεκρών που τιµούν, υψηλά ιστάµενοι πολιτικοί µα̋ που καταθέτουν στεφάνι στο

τη̋ Πόλη̋, την Κύπρο και τη Θράκη και µα̋ οδηγεί σε στάση σκυψίµατο̋ του κεφαλιού υπό το καθεστώ̋ φόβου µη χαθεί η πολύτιµη φιλία µε την κείθε πλευρά του Αιγαίου. Η µνήµη λειαίνεται και οι Ιστορικοί µα̋ οµιλούν περί συνωστισµού στο λιµάνι τη̋ Σµύρνη̋, ενώ οι τηλεπαρουσιαστέ̋ ειδήσεων, σαν από τα πριν να το ’χαν συµφωνηµένο, βγαίνουν και ανακοινώνουν όλοι, µηδενό̋ εξαιρεµένου, πω̋ η ηµέρα ανεύρεση̋ των εκατοντάδων καµένων σκελετών στον προαύλιο χώρο τη̋ παλιά̋ εκκλησία̋ τη̋ Σαµψούντα̋ αποτελεί ηµέρα πένθου̋ για του̋ απανταχού Ποντίου̋. Και δεν βρίσκεται ούτε ένα̋ να του̋ αντικρούσει και να του̋ βροντοφωνάξει, Όχι! Σήµερα είναι ηµέρα πένθου̋ για όλου̋ µα̋. Γιατί στον

νά κάτι τέτοιο ο θύτη̋ οφείλει να παραδεχθεί, να ζητήσει συγχώρεση και να αφεθεί στο έλεο̋ του Θεού». Παρουσίε̋ Μεταξύ άλλων, έδωσαν το παρόν ο βουλευτή̋ τη̋ Ν.∆. Ηλία̋ Βλαχογιάννη̋, ο δήµαρχο̋ Τρικκαίων Χρήστο̋ Λάππα̋, οι αντιδήµαρχοι Βάσω Κάκλα, Απόστολο̋ Κολότσιο̋ και Θεόδωρο̋ Σπανό̋, οι περιφερειακοί σύµβουλοι Ελένη Αργυροπούλου – Καλλιάρα, Χρήστο̋ Γακόπουλο̋, Ντίνο̋ Μπάρδα̋ και Γιώργο̋ Τσίγκα̋, η εκπρόσωπο̋ τη̋ ΝΟ.∆.Ε. τη̋ Ν.∆. Μαρία Γιαννοτάκη, ο υποψήφιο̋ βουλευτή̋ του ΛΑ.Ο.Σ. Κώστα̋ Πατέρα̋, εκπρόσωποι του Στρατού, τη̋ Αεροπορία̋, των Σωµάτων Ασφαλεία̋ κ.ά.


9

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ… ΜΠΑΜ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι Τρικαλινοί µαθητέ̋ θα αποδείξουν ξανά πω̋ είναι νικητέ̋! 3 Βέβαιοι για την… (δι)αγωνιστική επίδοση οι καθηγητέ̋ - “προπονητέ̋” του̋ 3 1.200 οι συµµετέχοντε̋/-ουσε̋ σε όλο το Νοµό Οι Πανελλαδικέ̋ Εξετάσει̋ άρχισαν σήµερα και για πρώτη φορά -τουλάχιστον από το 1980 και µετά- συµπίπτουν χρονικά µε την προεκλογική περίοδο. Τα πολιτικά κόµµατα διαγκωνίζονται για να εισέλθουν στη Βουλή και οι µαθητέ̋/-τριε̋ διαγωνίζονται για να µπουν στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Τι λένε οι… προπονητέ̋ του̋; Οι καθηγητέ̋ δηµόσια̋ και φροντιστηριακή̋ εκπαίδευση̋; Ποια τα… προγνωστικά του̋; Παίζουν πάλι «στάνταρ» την επιτυχία και την πρωτιά; Ο “δ” µίλησε µε του̋ προέδρου̋ τη̋ Ε.Λ.Μ.Ε.Τ. κ. Σπήλιο Τσιγάρα και του Συλλόγου Φροντιστών Μ.Ε. κ. Κων/νο Παπανώτα…

ΣΠΗΛΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΑΣ Πρόεδρο̋ Ένωση̋ Λειτουργών Μέση̋ Εκπαίδευση̋ Τρικάλων «Την ∆ευτέρα 21-5-2012 (σ.σ. σήµερα) ξεκινούν οι φετινέ̋ πανελλαδικέ̋ εξετάσει̋ και για δεκάδε̋ χιλιάδε̋ µαθητέ̋ ξεκινά η πιο σηµαντική δοκιµασία στην µαθητική του̋ ζωή που, για πολλού̋, θα καθορίσει και την Ο κ. Σπήλιο̋ Τσιγάρα̋ επαγγελµατική του̋ σταδιοδροµία. Φέτο̋, παρά τι̋ αντίθετε̋ εισηγήσει̋ πολλών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., ο αριθµό̋ εισακτέων κρίθηκε ότι δεν πρέπει να µειωθεί, ώστε να ανακουφισθεί, σε περίοδο πρωτοφανού̋ κρίση̋, η ελληνική οικογένεια, στέλνοντα̋ τα παιδιά τη̋ στα δηµόσια Α.Ε.Ι. Για τον ίδιο λόγο, ελήφθη µέριµνα περαιτέρω ενίσχυση̋ οικογενειών µε πρόσθετε̋ ανάγκε̋ αίροντα̋ περιορισµού̋ σε ό,τι αφορά τα κριτήρια υπαγωγή̋ στι̋ ειδικέ̋ κατηγορίε̋ (πολυτεκνία̋, τριτεκνία̋, κοινωνικών κριτηρίων κ.ά.). Επίση̋, προβλέπεται αναδροµική ισχύ̋ των νέων διευρυµένων κριτηρίων για του̋ αποφοίτου̋ του ακαδηµἀκού έτου̋ 2011, οι οποίοι πληρούν ή πληρούσαν τα νέα αυτά κριτήρια κατά την αποφοίτησή του̋ το 2011. Για του̋ υποψηφίου̋ αυτού̋ προβλέπονται ειδικέ̋ θέσει̋ 3% επιπλέον του συνολικού αριθµού θέσεων εισακτέων. Σηµειωτέον ότι οι ίδιοι υποψήφιοι µπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή του̋ στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µε την υπαγωγή και στην κατηγορία των παλαιών αποφοίτων που διεκδικούν το 10% των συνολικών θέσεων τόσο στην γενική, όσο και στην ειδική σειρά. Ο αριθµό̋ των εισακτέων στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση για το ακαδηµἀκό έτο̋ 2012-2013 ανέρχεται στου̋ 76.094, αριθµό̋ κατά 2,22% αυξηµένο̋ σε σχέση µε την περσινή χρονιά. Από το Υπουργείο Παιδεία̋, ∆ιά Βίου Μάθηση̋ και ΘρησκευCMYK

µάτων ανακοινώθηκε ότι στι̋ πανελλαδικέ̋ εξετάσει̋ του 2012 υπέβαλαν αίτηση συµµετοχή̋ 110.851 υποψήφιοι (µαθητέ̋ και απόφοιτοι). Αυτό σηµαίνει ότι οι 7 στου̋ 10 θα επιτύχουν σε κάποια σχολή Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.! Στο Νοµό µα̋ όλα είναι έτοιµα για την έναρξη των πανελλαδικών στι̋ οποίε̋ θα συµµετάσχουν σχεδόν 1.200 υποψήφιοι µαζί µε του̋ απόφοιτου̋ του 10%. Οι φετινέ̋ πανελλαδικέ̋ έχουν την ιδιαιτερότητα ότι διεξάγονται σε προεκλογική περίοδο γεγονό̋ που δεν έχει ξανασυµβεί τι̋ τελευταίε̋ δεκαετίε̋. Πιστεύουµε και ευχόµαστε να µην επηρεάσει αρνητικά του̋ υποψηφίου̋, οι οποίοι, ούτω̋ ή άλλω̋, αυτέ̋ τι̋ µέρε̋ πρέπει να είναι συγκεντρωµένοι στον στόχο του̋. Ο Νοµό̋ Τρικάλων σχεδόν κάθε χρόνο συγκαταλέγεται µεταξύ των κορυφαίων σε αριθµό επιτυχόντων στα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι. Θεωρούµε ότι κάτι αντίστοιχο θα συµβεί και φέτο̋, αφού, παρά την οικονοµική κρίση και τι̋ πολύπλευρε̋ επιπτώσει̋ τη̋ στην ελληνική οικογένεια, η τελευταία, έστω και αν στερηθεί πολλά, θα κάνει το καλύτερο για την επιτυχία των παιδιών τη̋ στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για του̋ Έλληνε̋ εκπαιδευτικού̋, οι οποίοι παρότι υπέστησαν τροµακτικέ̋ περικοπέ̋ στον µισθό του̋ που του̋ έφτασαν στα όρια τη̋ ανέχεια̋, εντούτοι̋, για µια ακόµα φορά, έδωσαν όλο του̋ το είναι, για να προετοιµάσουν, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, του̋ µαθητέ̋. Κλείνοντα̋ χρήσιµο είναι να δώσουµε µερικέ̋ απλέ̋, αλλά απαραίτητε̋ συµβουλέ̋ στου̋ υποψηφίου̋: -Να µην έχουν άγχο̋ και να µην ξενυχτήσουν την παραµονή τη̋ γραπτή̋ εξέταση̋. -Στην διάρκεια τη̋ εξέταση̋ να ξεκινήσουν τι̋ απαντήσει̋ του̋ από τα θέµατα που γνωρίζουν καλύτερα. Έτσι είναι πιθανότερο να θυµηθούν στην πορεία και τι̋ υπόλοιπε̋ απαντήσει̋. -Για κανέναν λόγο να µην απογοητευτούν και βιαστούν να παραδώσουν το γραπτό του̋. Έχει παρατηρηθεί µαθητέ̋ που αποχωρούν νωρί̋, να θυµούνται τι̋ απαντήσει̋ λίγο αφού παρέδωσαν το γραπτό του̋. Εκ µέρου̋ τη̋ Ε.Λ.Μ.Ε. Τρικάλων εύχοµαι Καλή Επιτυχία σε όλου̋ του̋ υποψηφίου̋».

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΝΩΤΑΣ Πρόεδρο̋ Συλλόγου Φροντιστών Μέση̋ Εκπαίδευση̋ Ν. Τρικάλων -Είσθε αισιόδοξο̋ για τη φετινή µάχη των Πανελλαδικών και την παρουσία των Τρικαλινών υποψηφίων;

Ο κ. Κων/νο̋ Παπανώτα̋

∆εν θα µπορούσα και φέτο̋ να µην είµαι αισιόδοξο̋, όπω̋ άλλωστε είµαι, είµαστε κάθε χρονιά. Σ’ ένα σηµαντικό βάθο̋ χρόνου οι υποψήφιοι

Έτοιµοι για την “µητέρα των µαχών” οι Τρικαλινοί µαθητέ̋ οδεύουν προ̋ νέε̋ πρωτιέ̋… του Νοµού µα̋ έχουν αποδείξει ότι βρίσκονται στην κορυφή των επιδόσεων, σε επίπεδο χώρα̋. Πιστεύω ότι και φέτο̋ τα παιδιά έδωσαν, στην πλειονότητά του̋, τον καλύτερό του̋ εαυτό. Με την δική µα̋ βοήθεια και συµπαράσταση είναι έτοιµα να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία τον αγώνα του̋. -Μήπω̋ η κρίση είχε ω̋ συνέπεια κάποιοι να µην είναι επαρκώ̋ προετοιµασµένοι γιατί αναγκάστηκαν να διακόψουν, παρά τη θέλησή του̋, το φροντιστήριο; Θα είµαι σαφή̋. Όσον αφορά του̋ µαθητέ̋ που επέλεξαν και εµπιστεύτηκαν το οργανωµένο φροντιστήριο, τέτοιο πρόβληµα δεν υπήρξε. ∆εν νοµίζω ότι χρειάστηκε ή εξαναγκάστηκε κανεί̋ σε διακοπή λόγω δυσκολιών να ανταπεξέλθει πλήρω̋ στι̋ οικονοµικέ̋ υποχρεώσει̋. Είµαι σε θέση να γνωρίζω ότι το σύνολο των συναδέλφων έδειξε την απαραίτητη κατανόηση. Μάλιστα, προέβησαν, κάποιε̋ φορέ̋, ανά περίπτωση, σε εκπτώσει̋ ή διευκολύνσει̋, πράγµα που δεν εµπόδισε τα παιδιά να ολοκληρώσουν την προετοιµασία του̋. -Μπορούν να τα πάνε ακόµα καλύτερα τη φετινή χρονιά τα Τρικαλινά παιδιά ή θα επηρεαστούν από τι̋… εκλογέ̋; Θα αρχίσω από το τελευταίο. Παρόλο που οι υποψήφιοί µα̋ ήταν φέτο̋, για πρώτη φορά στην ζωή του̋, ψηφοφόροι δεν νοµίζω -και το λέω από την δική µου εµπειρία- ότι επηρεάστηκαν από το προεκλογικό κλίµα και χαλάρωσαν τι̋ προσπάθειέ̋

του̋. Νοµίζω ότι αυτοί που επιλέγουν να είναι συνεπεί̋, ήταν συνεπεί̋ µέχρι τελευταία στιγµή. Τώρα, σε απόλυτα µεγέθη, το ποια θα είναι η βαθµολογία των υποψηφίων µα̋ θα εξαρτηθεί από τα θέµατα που θα αντιµετωπίσουν. Εκτίµηση είναι ότι τη φετινή χρονιά τα θέµατα θα είναι πιο ορθολογικά τοποθετηµένα. Το 2011 αποτελούσε εξαίρεση. Τα θέµατα, δηλαδή, ήταν υπερβολική̋ δυσκολία̋ κι αυτό, φυσικά, εξυπηρετούσε κάποιου̋ σκοπού̋. Είναι γνωστό πω̋ όταν ένα σύστηµα τελειώνει, οι πολιτικοί υπεύθυνοι προσπαθούν να το “σκληρύνουν” για να το κάνουν να φαίνεται… κακό σε σχέση µε το καινούργιο που έρχεται. Φέτο̋, επειδή έχουµε µία αναστολή των ρυθµίσεων για το καινούργιο σύστηµα, πιστεύω ότι τα θέµατα θα είναι πιο ορθολογικά. -Ποιο µήνυµα θέλετε να στείλετε στου̋ υποψηφίου̋; Θα ήθελα να καλέσω του̋ υποψηφίου̋ µα̋ να µην επηρεαστούν από το γενικότερο κλίµα κατήφεια̋ που υπάρχει στη χώρα. Να µην επηρεαστούν -στο βαθµό του δυνατού, βεβαίω̋- απ’ αυτό που θα ονόµαζα «εξάλειψη εξωτερικού κινήτρου» µε την έννοια ότι, µέχρι πριν από λίγα χρόνια, το να περάσει̋ στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση σήµαινε, ενδεχόµενα, µια βέβαιη θέση στην αγορά εργασία̋. Να πεισµώσουν και µε την αισιοδοξία και το πάθο̋ που πρέπει να χαρακτηρίζει του̋ νέου̋ ανθρώπου̋ να δώσουν την µάχη του̋ για ένα καλύτερο αύριο. Το δικαιούνται και, στο κάτω-κάτω, είναι το αύριο του τόπου.


10

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ

Ο Θεόδωρο̋ Νηµά̋ µέτρησε του̋ κατοίκου̋ 3 Κοπιώδη̋

& µακρόχρονη ερευνητική εργασία – περίζηλο̋ “θησαυρό̋” για τον σύγχρονο µελετητή, τι̋ αρχέ̋ αλλά και τι̋ επόµενε̋ γενιέ̋, η οποία δηµοσιεύεται στον τελευταίο τόµο (31ο) του ετησίου φιλολογικού ιστορικού λαογραφικού λογοτεχνικού περιοδικού συγγράµµατο̋ “ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ” του Φ.Ι.ΛΟ.Σ.

Μ

ια ερευνητική εργασία που θα ζήλευαν, πρωτίστω̋, οι… δηµοσιογράφοι δηµοσιεύεται στον τελευταίο τόµο (31ο) του ετησίου φιλολογικού ιστορικού λαογραφικού λογοτεχνικού περιοδικού συγγράµµατο̋ “ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ”. Φέρει τη βαριά, έγκυρη & έγκριτη υπογραφή του φιλολόγου – δόκτορο̋ ιστορία̋ – προέδρου του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Τρικάλων κ. Θεόδωρου Α. Νηµά, ο οποίο̋ έπιασε το… ιστορικό νήµα και ξετύλιξε µε µαεστρία το “κουβάρι” των απογραφών στο Ν. Τρικάλων από το 1453 ίσαµε σήµερα!... Αρκούντω̋ ενδιαφέρουσα, αλλά διόλου εύκολη δουλειά. Του πήρε χρόνια, µα άξιζε όλο το χρόνο που διέθεσε… Αν και στεριανό̋, ο κ. Νηµά̋ χρειάστηκε να ταξιδέψει µέχρι το µεγαλύτερο λιµάνι τη̋ χώρα̋ και να “φάει” (αδιαµαρτυρήτω̋) την σκόνη των αρχείων τη̋ Ελληνική̋ Στατιστική̋ Υπηρεσία̋ προκειµένου να απονεφελώσει το πληθυσµιακό τοπίο και να παραδώσει στι̋ τωρινέ̋ και, κυρίω̋, στι̋ µελλοντικέ̋ γενιέ̋ τού̋ πλήρει̋ καταλόγου̋ των κατοίκων τη̋ περιοχή̋ µα̋ τα τελευταία 559 χρόνια (!!!). Πλέον, ο κάθε επιχώριο̋ ερευνητή̋ – µελετητή̋, οι καθ’ ύλην αρµόδιε̋ αρχέ̋ και οι κοινωνιολόγοι έχουν στην διάθεσή του̋ λεπτοµερή καταγραφή του Τρικαλινού πληθυσµού, από το ακροτελεύτιο χωριουδάκι και του̋ ξεχασµένου̋ πια οικισµού̋ έω̋ τι̋ κωµοπόλει̋ και την πρωτεύουσα του Νοµού. Ο απλό̋ αναγνώστη̋ θα θυµηθεί ∆ήµου̋ & Κοινότητε̋ που λησµόνησε. Θα µάθει ό,τι δεν ήξερε για την απογραφική ιστορία τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋...

Σύνοψη Στην εν θέµατι ερευνητική εργασία, η οποία εκκινά από την άλωση τη̋ Κωνσταντινουπόλεω̋ και αναπτύσσεται σε 47 σελίδε̋ (47-94) του περιοδικού συγγράµµατο̋ “ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ”, προηγείται µια εισαγωγή, στην οποία θα βρείτε ιστορικά στοιχεία για την καθιέρωση και διενέργεια πληθυσµιακών απογραφών από την αρχαιότητα µέχρι του̋ νεότερου̋ χρόνου̋. Ιδιαίτερο̋ λόγο̋ γίνεται για τι̋ απογραφέ̋ στο Ελληνικό Κράτο̋. Η έρευνα επικεντρώνεται στον Νοµό Τρικάλων. Στην αρχή δίνονται ιστορικέ̋ πληροφορίε̋ για την σύσταση του Νοµού το 1882 και τι̋ διοικητικέ̋ µεταβολέ̋ που επακολούθησαν (αποκοπή τη̋ επαρχία̋ Καρδίτση̋ και σύσταση ιδίου Νοµού), αναφέρονται οι εδαφολογικέ̋ και κλιµατολογικέ̋ ιδιοµορφίε̋ του Ν. Τρικάλων, που καθιστούν ορισµένα ορεινά χωριά ακατοίκητα τον χειµώνα, γεγονό̋ που αναδεικνύεται και από τι̋ απογραφέ̋. Ακολουθούν ορισµένοι πίνακε̋, στου̋ οποίου̋ καταχωρίζονται ο συνολικό̋ πληθυσµό̋ του Ν. Τρικάλων κατά απογραφή και η ποσοστιαία αύξηση ή µείωση σε σύγκριση µε την προηγούµενη απογραφή, καθώ̋ και ο πληθυσµό̋ των ∆ήµων του Νοµού µα̋, συγκεντρωτικά. Κατόπιν, παρατίθεται το κύριο µέρο̋ τη̋ έρευνα̋ µε την αναλυτική εξέλιξη του πληθυσµού όλων των οικισµών των δήµων και κοινοτήτων του Ν. Τρικάλων (από το 1454 έω̋ σήµερα) µε βάση την διοικητική διαίρεση σε ∆ήµου̋ και Κοινότητε̋ που ίσχυε ώ̋ το 1998. Στο τέλο̋ παρατίθενται εισέτι µερικοί πίνακε̋, στου̋ οποίου̋ εµφαίνονται οι καταγραφέντε̋ ταξιδιώτε̋ στα χάνια τη̋ περιοχή̋ και οι στρατιώτε̋ στα φυλάκια του Ν. Τρικάλων, όταν αυτό̋ ήταν παραµεθόριο̋. Επίση̋, συγκεντρωτικοί πίνακε̋ µε τον καταγραφέντα αριθµό των µοναχών στα πολλά µοναστήρια του Νοµού. Προσθέτω̋, πίνακε̋ µε του̋ µεγαλύτερου̋ κατά απογραφή οικισµού̋ του Ν. Τρικάλων, από του̋ οποίου̋ µπορούν να εξαχθούν ενδιαφέροντα συµπεράσµατα.

«Πώ̋ τα κατάφερα…» Ο “δ” ρώτησε τον κ. Θεοδ. Α. Νηµά για την σύλληψη τή̋ (εξαιρετική̋ & επαινετή̋ από πάση̋ πλευρά̋) ιδέα̋, τι̋ (µικρέ̋ & µεγάλε̋) δυσκολίε̋ που συνήντησε κατά την υλοποίησή τη̋ (σ.σ. µία εξ αυτών ήταν και η… τουρκική γλώσσα), τα… ταξίδια που χρειάστηκε να κάνει, αλλά και για το τελικό (τόσο σηµαντικό) αποτέλεσµα τή̋ (µε επιµέλεια και επιµονή) µελέτη̋. ∆ιαβάστε τι δήλωσε αυτολεξεί στην εφηµερίδα µα̋: «Οι διοικητικέ̋ µεταβολέ̋ των τελευταίων ετών µε του̋ νόµου̋ “Καποδίστρια̋” και “Καλλικράτη̋”, οι οποίε̋ κατά την γνώµη µου διέλυσαν την ελληνική αυτοδιοίκηση αλλά και τα κύτταρα τη̋ ελληνική̋ κοινωνία̋ που ήταν οι κοινότητε̋, αποτέλεσαν την αφορµή να ολοκληρώσω και δηµοσιεύσω την µελέτη µου αυτή, που από χρόνια ετοίµαζα µε σκοπό να δώσω στον κάθε τοπικό ερευνητή αλλά και στι̋ αρχέ̋ του τόπου χρήσιµα πληθυσµιακά στοιχεία, τα οποία δεν είναι εύκολο να βρει µαζεµένα ο κάθε ενδιαφερόµενο̋. Η εξεύρεση και συγκέντρωση των στοιχείων τη̋ µελέτη̋, ήτοι η καταγραφή του πληθυσµού τη̋ κάθε κοινότητα̋ σε όλε̋ τι̋ πραγµατοποιηθείσε̋ απογραφέ̋ από την απελευθέρωση τη̋ Θεσσαλία̋ έω̋ σήµερα ήταν επίπονη και χρονοβόρα, διότι πλήρη στοιχεία φυλάσσονται µόνο στα κεντρικά γραφεία τη̋ Ελληνική̋ Στατιστική̋ Υπηρεσία̋, η οποία βρίσκεται στον Πειραιά. Στι̋ παλαιότερε̋ απογραφέ̋ οι οικισµοί αναφέρονται µε τα παλιά ονόµατα και έπρεπε να γίνει η ταύτισή του̋. Αναφέρονται ακόµα οικισµοί οι οποίοι σήµερα δεν υφίστανται, και κάποιοι µάλιστα από αυτού̋ είναι εντελώ̋ άγνωστοι, άρα υπήρξε δυσκολία ω̋ προ̋ την ένταξή του̋ σε συγκεκριµένε̋ κοινότητε̋. Για την ολοκλήρωση τη̋ εργασία̋ αυτή̋ χρειάστηκε να µεταβώ στον Πειραιά, να ξεσκονίσω αρχεία, να µελετήσω τη σχετική βιβλιογραφία και κατόπιν να ταξινοµήσω όλο αυτό το υλικό. Σηµειωτέον ότι καταγράφονται και δύο απογραφέ̋ τη̋ Τουρκοκρατία̋, µία του 1454/55 και η άλλη του 1820. Η άντληση των στοιχείων από την πρώτη ήταν αρκετά δύσκολη, διότι η σχετική δηµοσίευσή τη̋ έχει γίνει στα τουρκικά και η ταύτιση των ονοµάτων των οικισµών δεν ήταν εύκολη. Του απογραφικού πληθυσµού του κάθε οικισµού προηγείται η καταγραφή τη̋ αρχαιότερη̋ µαρτυρία̋ υπάρξεώ̋ του. Έχω την αίσθηση ότι η µελέτη µου αυτή θα βοηθήσει του̋ τοπικού̋ ερευνητέ̋ - µελετητέ̋ στην σύνταξη ιστορικών εργασιών για κάθε οικισµό χωριστά, τι̋ αρχέ̋ σύνταξη̋ στατιστικών πινάκων και του̋ κοινωνιολόγου̋ στην εξαγωγή κοινωνιολογικών συµπερασµάτων για του̋ λόγου̋ αυξοµειώσεω̋ του πληθυσµού».

Οι απογραφέ̋ στον Νοµό Τρικάλων Ο Νοµό̋ Τρικάλων συστάθηκε για πρώτη φορά µε τον Ν. Μ΄ τη̋ 19/20 Μαρτίου 1882 (ΦΕΚ 16/1882) «Περί εισαγωγή̋ τη̋ Ελληνική̋ Νοµοθεσία̋ ει̋ τα̋ άρτι προσαρτηθείσα̋

Θεσσαλικά̋ και Ηπειρωτικά̋ Επαρχία̋» και περιλάµβανε τι̋ επαρχίε̋ Τρικάλων, Καλαµπάκα̋ και Καρδίτση̋ µε πρωτεύουσα τα Τρίκαλα. Με τον Ν. ΒΧ∆΄ τη̋ 6/8 Ιουλίου 1899 (ΦΕΚ 136/1899) «Περί διοικητική̋ διαιρέσεω̋ του Κράτου̋», η επαρχία Καρδίτση̋ αποσπάστηκε από τον Ν. Τρικάλων και αποτέλεσε ξεχωριστό νοµό, τον Νοµό Καρδίστη̋ µε πρωτεύουσα την Καρδίτσα. Με τον Ν. ΓΥΑ∆΄ τη̋ 16 Νοεµβρίου 1909 (ΦΕΚ 282/1909) «Περί διοικητική̋ διαιρέσεω̋ του Κράτου̋», ο Νοµό̋ Καρδίτση̋ καταργήθηκε και ω̋ επαρχία Καρδίτση̋ ενσωµατώθηκε και πάλι στον Ν. Τρικάλων, για να αποτελέσει και πάλι ίδιον νοµό µε τον Ν. 1367/1944. Το 1961 ο Νοµό̋ Τρικάλων περιλάµβανε 4 δήµου̋ και 133 κοινότητε̋. Στον Ν. Τρικάλων, από την απελευθέρωσή του από του̋ Τούρκου̋ το 1881 έω̋ σήµερα, πραγµατοποιήθηκαν 14 απογραφέ̋ πληθυσµού. Εκτό̋ από την πρώτη που έγινε τον Σεπτέµβριο του 1881, αµέσω̋ µετά την ενσωµάτωση τη̋ Θεσσαλία̋ στο Ελληνικό Κράτο̋ (Αύγουστο̋ - Σεπτέµβριο̋ 1881), όλε̋ οι άλλε̋ έγιναν στο πλαίσιο των γενικών απογραφών τη̋ Ελλάδο̋, µε βάση τι̋ οποίε̋ γίνεται η καταχώριση του πληθυσµού του κάθε οικισµού. Στον Ν. Τρικάλων υπάρχουν αρκετά ορεινά χωριά, τα οποία από παλιά κατοικούνταν µόνο το καλοκαίρι (Μάιο̋ - Σεπτέµβριο̋ ή και Οκτώβριο̋), ενώ εδώ και πολλά χρόνια, ιδίω̋ µετά τον τελευταίο πόλεµο, οι κάτοικοί του̋ έχουν εγκατασταθεί µόνιµα στα Τρίκαλα και την Καλαµπάκα, αλλά και σε άλλε̋ θεσσαλικέ̋ πόλει̋ (Λάρισα, Φάρσαλα, Καρδίτσα και αλλού), µε συνέπεια η κατοίκηση σ’ αυτά να έχει χρονικά περιοριστεί στου̋ µήνε̋ Ιούλιο και Αύγουστο. Αυτή η µετακίνηση των ορεινών πληθυσµών είχε ω̋ αποτέλεσµα στι̋ κοινότητέ̋ του̋ να παρατηρείται άλλοτε µεγάλο̋ πληθυσµό̋ και άλλοτε σχεδόν µηδενικό̋, αναλόγω̋ τη̋ εποχή̋ που γινόταν η απογραφή. Έτσι στι̋ απογραφέ̋ του 1881, 1896 και 1940, οι οποίε̋ πραγµατοποιήθηκαν ενωρί̋ το φθινόπωρο, στι̋ ορεινέ̋ κοινότητε̋ του Ασπροποτάµου έχουµε υψηλό αριθµό απογραφέντων σ’ αυτέ̋. Για παράδειγµα στην πρώτη απογραφή του Σεπτεµβρίου 1881 η Κρανιά µε 2.444 κ. είναι ο µεγαλύτερο̋ οικισµό̋ του Νοµού µετά τα Τρίκαλα (5.563 κ.) και ακολουθεί το Γαρδίκι µε 1.654 κ. Στην απογραφή του Οκτωβρίου 1896, µετά τα Τρίκαλα (21.149 κ.), πρώτο έρχεται το Γαρδίκι µε 2.396 κ. και τρίτο το Περτούλι µε 2.046 κ., στο οποίο προφανώ̋ απογράφτηκαν και οι νοµάδε̋ Σαρακατσάνοι κτηνοτρόφοι. Αντιθέτω̋ στι̋ τελευταίε̋, µετά το 1970, απογραφέ̋ που έγιναν τον Μάρτιο, παρά την σχετική κινητοποίηση, στι̋ ορεινέ̋ κοινότητε̋ έσπευσε να απογραφεί µικρό̋ αριθµό̋ κατοίκων. (Σ.Σ.: Το ανωτέρω κείµενο αναδηµοσιεύεται αυτούσιο από τον 31ο Τόµο του επιστηµονικού συγγράµµατο̋ “ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ”, σελ. 48-49).

Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (1454/55 έω̋ σήµερα) 1. Ο Πληθυσµό̋ του Ν. Τρικάλων (συνολικά κατά απογραφή) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ Απογρ. Σεπτεµβρίου 1881 Απογρ. 16 Απριλίου 1889 Απογρ. 6 Οκτωβρίου 1896 Απογρ. 27 Οκτωβρίου 1907 Απογρ. 19 ∆εκεµβρίου 1920 Απογρ. 15-16 Μα˙ου 1928 Απογρ. 16 Οκτωβρίου 1940 Απογρ. 7 Απριλίου 1951 Απογρ. 19 Μαρτίου 1961 Απογρ. 14 Μαρτίου 1971 Απογρ. 5 Απριλίου 1981 Απογρ. 17 Μαρτίου 1991 Απογρ. 18 Μαρτίου 2001 Απογρ. 10 έω̋ 24 Μα˙ου 2011

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 57.799 70.969 92.055 90.548 92.043 100.635 120.184 128.227 142.781 133.417 134.207 138.946 138.047 129.700

∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ -------------------+13.170 (+22,8 %) +21.086 (+29,7 %) - 1.507 ( -1,6 %) + 1.495 (+1,6 %) + 8.592 (+9,3 %) + 19.549 (+19,4 %) + 8.043 (+6,7 %) +14.554 (+11,4 %) - 9.364 ( -6,6 %) + 790 (+0,6 %) + 4.739 (+ 3,5 %) 899 (- 0,6 %) - 8.347 (- 6,0 %)

2. Ο Πληθυσµό̋ των ∆ήµων του Ν. Τρικάλων (συγκεντρωτικά) Α. ∆ΗΜΟΙ ΠΡΟ ΤΟΥ 19121 ∆ΗΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1881 37.049

1889 50.718

1896 67.451

1907 61.230

Οι δήµοι αυτοί καταργήθηκαν από την Κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου µε τον Ν. ∆ΝΖ΄/ 1912 «Περί συστάσεω̋ δήµων και κοινοτήτων». Ο νόµο̋ αυτό̋, µε τον οποίο καταργήθηκαν οι ευρεί̋, αναποτελεσµατικοί και ξένοι προ̋ την ελληνική κοινοτική παράδοση δήµοι, δηµιούργησε τι̋ κοινότητε̋ και λίγου̋ δήµου̋ µόνο στι̋ µεγάλε̋ πόλει̋. Το σύστηµα αυτό λειτούργησε επιτυχώ̋ ω̋ το 1998.

1

∆ήµο̋ Τρικκαίων ∆ήµο̋ Αθαµάνων ∆ήµο̋ Αιθίκων ∆ήµο̋ Κοθωνίων ∆ήµο̋ Παραληθαίων ∆ήµο̋ Πιαλίων ∆ήµο̋ Φαρκαδόνο̋ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ∆ήµο̋ Αιγινίου ∆ήµο̋ Λάκµωνο̋ ∆ήµο̋ Καστανέα̋ ∆ήµο̋ Μαλακασίου ∆ήµο̋ Οξυνεία̋ ∆ήµο̋ Τυµφαίων ∆ήµο̋ Χαλκίδο̋ παρ’ Ασπροποτάµω ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ

11.281 3.400 3.464 3.709 4.154 5.334 5.707 20.750 4.667 1.931 2.890 2.142 2.104 2.165 4.851 57.799

21.622 497 3.439 3.498 5.545 7.773 8.344 20.251 6.601 294 3.144 2.314 2.760 3.412 1.726 70.969

30.387 5.121 7.036 4.561 5.384 7.955 7.007 24.604 8.535 2.277 3.641 2.934 2.928 4.289 3.952 92.055

25.793 674 4.760 5.283 6.215 10.121 8.161 29.318 10.302 2.537 3.834 2.591 3.410 4.497 2.147 90.548


11

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ

του Ν. Τρικάλων από το 1454 έω̋ το 2012!!! Β. «ΚΑΠΟ∆ΙΑΣΤΡΙΑΚΟΙ» ∆ΗΜΟΙ (Απογραφή 2001) ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ∆ήµο̋ Τρικκαίων ∆ήµο̋ Αιθίκων ∆ήµο̋ Γόµφων ∆ήµο̋ Εστιαιώτιδα̋ ∆ήµο̋ Καλλιδένδρου ∆ήµο̋ Κόζιακα ∆ήµο̋ Μεγ. Καλυβίων ∆ήµο̋ Οιχαλία̋ ∆ήµο̋ Παλιοκάστρου ∆ήµο̋ Παραληθαίων ∆ήµο̋ Πελινναίων ∆ήµο̋ Πιαλείων ∆ήµο̋ Πινδέων ∆ήµο̋ Πύλη̋ ∆ήµο̋ Φαλώρεια̋ ∆ήµο̋ Φαρκαδόνα̋ ∆ιευρ. Κοιν. Μυροφύλλου ∆ιευρ. Κοιν. Νεράιδα̋ ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ∆ήµο̋ Καλαµπάκα̋ ∆ήµο̋ Βασιλική̋ ∆ήµο̋ Καστανιά̋ ∆ήµο̋ Κλεινοβού ∆ήµο̋ Μαλακασίου ∆ήµο̋ Τυµφαίων ∆ήµο̋ Χασίων ∆ιευρ. Κοιν. Ασπροποτάµου ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ

110.492 51.862 2.744 5.154 2.976 2.456 2.894 3.169 5.783 3.461 3.689 3.005 3.813 2.136 4.492 4.085 7.093 736 944 27.555 11.841 2.461 1.619 2.301 2.090 2.103 3.736 1.404 138.047

Γ. «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ» ∆ΗΜΟΙ (Απογραφή 2011) (προσωρινά αποτελέσµατα) ∆ήµο̋ Καλαµπάκα̋ ∆ήµο̋ Πύλη̋ ∆ήµο̋ Τρικκαίων ∆ήµο̋ Φαρκαδόνα̋ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ

21.280 14.210 80.900 13.310 129.700

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 1454/55 1. Τρίκαλα 545 οικογ. (285 χριστιανικέ̋ + 260 µουσουλµανικέ̋). 2. Κλεινό̋ (Κλεινοβό̋): 231 πλήρη νοικοκ. + 22 χήρε̋. 3. Μεγαλοχώρι (Μπουχούνιστα) 211 πλήρη νοικοκ. + 32 χήρε̋. 4. Αµάραντο̋ (Βεντίστα) 196 πλήρη νοικοκ. + 20 χήρε̋ + 30 άγαµοι. 5. Γλυκοµηλέα + Χρυσοµηλέα (Κάτω + Άνω Περλιάγκο) 142 πλήρη νοικοκ. + 5 χήρε̋ + 17 άγαµοι. 6. Πλάτανο̋ (Βάνια) 136 πλήρη νοικοκ. +39 χήρε̋. 7. Πόρτα Παναγιά (Μεγάλη Πόρτα) 121 πλήρη νοικοκ. + 8 χήρε̋. 8. Καλλιρρόη (Βελίτσαινα) 108 νοικοκ. + 13 χήρε̋ + 15 άγαµο. 9. Ελληνόκαστρο (Κούρσοβο) 96 πλήρη νοικοκ. + 12 χήρε̋ + 24 άγαµοι. 10. Κακοπλεύρι 94 πλήρη νοικοκ. + 4 χήρε̋ + 9 άγαµοι. 11. Κρήνη (Βοστίδι) 85 πλήρη νοικοκ. + 14 χήρε̋. 12. Παλαιόπυργο̋ (Ζαβλάνια) 82 πλήρη νοικοκ. + 14 χήρε̋. 13. Λιµπόχοβο 79 πλήρη νοικοκ. + 10 χήρε̋ + 9 άγαµοι. 14. Μεσοχώρα (Βιτσίστα) 76 πλήρη νοικοκ. + 14 χήρε̋ + 18 άγαµοι. 15. Καλαµπάκα 75 πλήρη νοικοκ. + 14 χήρε̋. 16. Βασιλική (Βὀβόντα) 69 πλήρη νοικοκ. + 8 χήρε̋, [39 πλ. νοικ. + 2 χ.]. 17. Ταξιάρχε̋ (Κριτσίνι) 67 πλήρη νοικοκ. 7 χήρε̋. 18. Βιτουµά̋ 66 πλήρη νοικοκ. + 5 χήρε̋ + 11 άγαµοι. 19. Ασπροκκλησιά 65 πλήρη νοικοκ. + 4 χήρε̋ + 12 άγα-µοι. 20. Στουρναραίικα (Κούτσαινα) 64 πλήρη νοικοκ. + 10 χήρε̋ + 15 άγαµοι. 21. Αµπελοχώρι (Μπουρουβίκο) 64 πλήρη νοικοκ. + 12 χήρε̋ + 14 άγαµοι. 22. Πολυθέα (∆ραγοβίστι) 62 πλήρη νοικοκ. + 2 χήρε̋ + 11 άγαµοι. 23. Αγιόφυλλο (Βελεµίστι) 61 πλήρη νοικοκ. + 5 χήρε̋ + 12 άγαµοι. 24. Φανερωµένη (Κουρµπαλί) 60 νοικοκυριά + 7 χήρε̋. 25. Θεόπετρα (Κουβέλτσι) 57 πλήρη νοικοκ. + 11 χήρε̋. 26. Νοµή 54 πλήρη νοικοκ. + 4 χήρε̋. 27. Άγιο̋ Νικόλαο̋ (Βερεντζί,) 52 πλήρη νοικοκ. + 2 χή-ρε̋. 28. Γοργογύρι 51 πλήρη νοικοκ. + 4 χήρε̋ + 15 άγαµοι. 29. Νερἀδοχώρι (Βετερνίκο) 50 πλήρη νοικοκ. + 7 χήρε̋ + 8 άγαµοι. 30. Νέα Πεύκη (Πλόπι) 50 πλήρη νοικοκ. + 3 χήρε̋ + 6 άγαµοι. 31. Αχλαδοχώρι (Βόργιανη) 50 πλήρη νοικοκ. + 5 χήρε̋. 32. Ζάρκο 49 πλήρη νοικοκ. + 6 χήρε̋. 33. Γριζάνο 49 πλήρη νοικοκ. + 4 χήρε̋. 34. Πασχαλιόρι 47 πλήρη νοικοκ. + 2 χήρε̋ +11 άγαµοι. 35. Κονισκό̋ 46 πλήρη νοικοκ. + 5 χήρε̋ + 9 άγαµοι. 36. Κορυδαλλό̋ (Τζενεράδε̋) 46 πλήρη νοικοκ. + 4 χήρε̋ + 4 άγαµοι. 37. Πύρρα 45 πλήρη νοικοκ. + 4 χήρε̋ + 6 άγαµοι. 38. Καστράκι: 45 πλήρη νοικοκ. + 4 χήρε̋. 39. Ροποτό 44 πλήρη νοικοκ. + 5 χήρε̋ + 10 άγαµοι. 40. Σερβωτά 44 πλήρη νοικ. + 3 χήρε̋. 41. Κοτσίκοβο 43 πλήρη νοικοκ. + 4 χήρε̋. 42. Βαθύρρευµα 43 πλήρη νοικοκ. + 2 χήρε̋ + 11 άγαµοι. 43. Αγναντιά (Οστροβό̋) 43 πλήρη νοικοκ. + 1 χήρα + 4 άγαµοι. 44. Μηλέα (Παλαιοµηλιά) 41 πλήρη νοικοκ. + 3 χήρε̋ + 6 άγαµοι. 45. Ριζαριό [Τσελτουκτσιλέρ] 41 νοικοκυριά + 3 χήρε̋. 46. Καστανέα 40 πλήρη νοικοκ. + 5 χήρε̋ + 10 άγαµοι. 47. Πρόδροµο̋ 40 πλήρη νοικοκ. + 4 χήρε̋ + 14 άγαµοι.

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 ΣΠΙΤΙΑ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 1820 1) Καστανιά 220, 2) Αµάραντο̋ 210, 3) Κρανιά 150, 4) Καλαµπάκα 130, 5) Χαλίκι 130, 6) Καλοµοίρα 120, 7) Κλεινό̋ 100, 8) Ελάτη 75, 9) Πύρρα 75, 10) Γαρδίκι 70, 11) ∆έση 70, 12) Τρίκαλα 70 [Βαρούσι 65 + Εβραίοι 5], 13) Ανθούσα 60, 14) Στεφάνι 60, 15) Αµπελοχώρι 50, 16) Βασιλική 50, 17) Οξύνεια 45, 18) Οιχαλία 43, Αγία 19) Αγία Παρασκευή (Τζιούρτζια) 40, 20) Αγιόφυλλο 40, 21) Μυρόφυλλο 40, 22) Νερἀδοχώρι 40, 23) Πιαλεία 40.

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 1000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟ 1881) ΑΠΟΓΡΑΦΗ Σεπτ. 1881 (9) 1) Τρίκαλα 5.563, 2) Κρανέα 2.444, 3) Γαρδίκι 1.654, 4) Ζάρκο 1.585, 5) Οιχαλία 1.136, 6) Καστανέα 1.097, 7) Πυργετό̋ 1.095, 8) Καστράκι 1.049, 9) Καλα-µπάκα 1.022. ΑΠΟΓΡΑΦΗ 16-4-1889 (8) 1) Τρίκαλα 14.820, 2) Καλαµπάκα 1.939, 3) Ζάρκο 1.930, 4) Οιχαλία 1.773, 5) Μεγ. Καλύβια 1.310, 6) Γριζάνο 1.194, 7) Καστανέα 1.175, 8) Φαρκαδόνα 1.104. ΑΠΟΓΡΑΦΗ Οκτ. 1896 (12) 1) Τρίκαλα 21.149, 2) Γαρδίκι 2.396, 3) Καλαµπάκα 2.326, 4) Περτούλι 2.046, 5) Μεγ. Καλύβια 1.975, 6) Καστράκι 1.468, 7) Οιχαλία 1.454, 8) Μαλακάσι 1.277, 9) Ζάρκο 1.187, 10) Κρανέα 1.185, 11) Καστανέα 1.179, 12) Φαρκαδόνα 1.108. ΑΠΟΓΡΑΦΗ 27-10-1907 (11) 1) Τρίκαλα 17..809, 2) Καλαµπάκα 2.305, 3) Καστράκι 1.886, 4) Οιχαλία 1.549, 5) Μεγ. Καλύβια 1.449, 6) Ζάρκο 1.358, 7) Φαρκαδόνα 1.335, 8) Καστανέα 1.245, 9) Μαλακάσι 1.074, 10) Γριζάνο 1.051, 11) Φήκη 1.035. ΑΠΟΓΡΑΦΗ 19-12-1920 (9) 1) Τρίκαλα 20.194, 2) Καλαµπάκα 2.837, 3) Οιχαλία 2.123, 4) Ζάρκο 2.015, 5) Μεγ. Καλύβια 1.713, 6) Κα-στράκι 1.514, 7) Φαρκαδόνα 1.436, 8) Γριζάνο 1.407, 9) Μεγαλοχώρι 1.159. ΑΠΟΓΡΑΦΗ 16-5-1928 (13) 1) Τρίκαλα 18.682, 2) Καλαµπάκα 2.695, 3) Οιχαλία 2.096, 4) Μεγ. Καλύβια 2.016, 5) Καστράκι 1.666, 6) Ζάρκο 1.544, 7) Φαρκαδόνα 1.474, 8) Μεγαλοχώρι 1399, 9) Γριζάνο 1.269, 10) Ρίζωµα 1.105, 11) Παλαιοµονάστηρο 1.095, 12) Πύλη 1.082, 13) Πηγή 1.000. ΑΠΟΓΡΑΦΗ 16-10-1940 (22) 1) Τρίκαλα 18.892, 2) Καλαµπάκα 3.482, 3) Μεγ. Καλύβια 2.465, 4) Οιχαλία 2.427, 5) Ζάρκο 1.861, 6) Φαρκαδόνα 1.763, 7) Καστράκι 1.641, 8) Μεγαλοχώρι 1.617, 9) Γριζάνο 1.460, 10) Ρίζωµα 1.419, 11) Βασιλική 1.280, 12) Παλαιοµονα-στηρο 1.264, 13) Πύλη 1.250, 14) Στουρναραίικα 1.203, 15) Πηγή 1.196, 16) Μαλακάσι 1.121, 17) Γόµφοι 1.085, 18) Κλεινό̋ 1.062, 19) Παναγία 1.052, 20) Μαυρέλι 1.044, 21) Καστανέα 1.019, 22) Κρύα Βρύση 1.006. ΑΠΟΓΡΑΦΗ 7-4-1951 (24) 1) Τρίκαλα 24.131, 2) Καλαµπάκα 4.041, 3) Οιχαλία 3.022, 4) Ζάρκο 2.872, 5) Μεγ. Καλύβια 2.669, 6) Φαρκαδόνα 2.534, 7) Μεγαλοχώρι 1.883, 8) Καστράκι 1.618, 9) Γριζάνο 1.555, 10) Βασιλική 1.552, 11) Ρίζωµα 1.545, 12) Πύλη 1.476, 13) Παλαιοµονάστηρο 1.382, 14) Πηγή 1.295, 15) Ταξιάρχε̋ 1.205, 16) Γόµφοι 1.190, 17) Φήκη 1.159, 18) Πιαλεία 1.104, 19) Παλαιόπυργο̋ 1.066, 20) Κεφαλόβρυσο 1.053, 21) Μεγάρχη 1.036, 22) Κρύα Βρύση 1.033, 23) Πετρωτό 1.032, 24) Παναγία 1.027. ΑΠΟΓΡΑΦΗ 19-3-1961 (28) 1) Τρίκαλα 27.876, 2) Καλαµπάκα 4.640, 3) Οιχαλία 3.363, 4) Μεγ. Καλύβια 2.645, 5) Φαρκαδόνα 2.199, 6) Μεγαλοχώρι 2.044, 7) Ζάρκο 2.001, 8) Γριζάνο 1.795, 9) Βασιλική 1.794, 10) Ρίζωµα 1.698, 11) Καστράκι 1.556, 12) Πύλη 1.502, 13) Παλαιοµονάστηρο 1.470, 14) Πηγή 1.442, 15) Γόµφοι 1.289, 16) Ταξιάρχε̋ 1.288, 17) Πετρωτό 1.221, 18) Φήκη 1.182, 19) Κεφαλόβρυσο 1.150, 20) Πιαλεία 1.144, 21) Παλαιόπυργο̋ 1.140, 22) ∆ιαλεκτό 1.125, 23) Πλάτανο̋ 1.118, 24) Χρυσοµηλέα 1.101, 25) Μεγάρχη 1.087, 26) Μαυρέλι 1.055, 27) Κρήνη 1.037, 28) Στουρναραίικα 1.033. ΑΠΟΓΡΑΦΗ 14-3-1971 (21) 1) Τρίκαλα 34.794, 2) Καλαµπάκα 5.453, 3) Οιχαλία 3.089, 4) Μεγ. Καλύβια 2.333, 5) Φαρκαδόνα 2.175, 6) Ζάρκο 2.000, 7) Μεγαλοχώρι 1.860, 8) Πύλη 1.759, 9) Γριζάνο 1.572, 10) Βασιλική 1.422, 11) Ρίζωµα 1.416, 12) Πηγή 1.306, 13) Παλαιοµονάστηρο 1.283, 14) Γόµφοι 1.250, 15) Καστράκι 1.242, 16) Ταξιάρχε̋ 1.197, 17) Πετρωτό 1.170, 18) Κρήνη 1.075, 19) Φήκη 1.057, 20) Παλαιόπυργο̋ 1.040, 21) Στουρναραίικα 1.028. ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1981 (20) 1) Τρίκαλα 40.857, 2) Καλαµπάκα 5.692, 3) Οιχαλία 3.221, 4) Μεγ. Καλύβια 2.286, 5) Φαρκαδόνα 2.117, 6) Πύλη 1.852, 7) Ζάρκο 1.825, 8) Μεγαλοχώρι 1.731, 9) Γριζάνο 1.453, 10) Βασιλική 1.365, 11) Ρίζωµα 1.339, 12) Πηγή 1.325, 13) Καστράκι 1.278, 14) Παλαιοµονάστηρο 1.216, 15) Γόµφοι 1.207, 16) Ταξιάρχε̋ 1.164, 17) Πετρωτό 1.148, 18) Φήκη 1.118, 19) Πυργετό̋ 1.095, 20) Κρήνη 1.052. ΑΠΟΓΡΑΦΗ 1991 (23) 1) Τρίκαλα 44.232, 2) Καλαµπάκα .5699, 3) Οιχαλία 3.271, 4) Μεγ. Καλύβια 2.317, 5) Φαρκαδόνα 2.310, 6) Πύλη 1.852, 7) Ζάρκο 1.825, 8) Μεγαλοχώρι 1.768, 9) Γριζάνο 1.601, 10) Βασιλική 1.569, 11) Πηγή 1.303, 12) Ρίζωµα 1.302, 13) Καστράκι 1.289, 14) Παλαιόπυργο̋ 1.218, 15) Πυργετό̋ 1.179, 16) Παλαιοµονάστηρο 1.177, 17) Γόµφοι 1.157, 18) Ταξιάρχε̋ 1.157, 19) Φήκη 1.119, 20) Ριζαριό 1.047, 21) Κρήνη 1.042, 22) Πετρωτό 1.011, 23) Στουρναραίικα 1.007. ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001 (16) 1) Τρίκαλα 48.654, 2) Καλαµπάκα 7.392, 3) Οιχαλία 2.936, 4) Φαρκαδόνα 2.387, 5) Μεγ. Καλύβια 2.151, 6) Πύλη 1.839, 7) Μεγαλοχώρι 1.617, 8) Γριζάνο 1.548, Ζάρκο 1.498, 9) Βασιλική 1.435, 10) Ρίζωµα 1.380, 11) Καστράκι 1.203, 12) Πηγή 1.196, 13) Παλαιοµονάστηρο 1.181, 14) Φήκη 1.104, 15) Γόµφοι 1.096, 16) Παλαιόπυργο̋ 1.033. ΑΠΟΓΡΑΦΗ Απριλίου 2011 ∆εν δηµοσιεύθηκαν ακόµη τα αποτελέσµατά τη̋ από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.


12

ΤΟΠΙΚΑ Μουσική Σχολή «Παπαστάθη»

…και οι επιτυχίε̋ συνεχίζονται Ευχαρίστω̋ πληροφορούµαστε πω̋ ο Μαντέλλο̋ Περικλή̋ του Ιωάννη, µαθητή̋ τη̋ Μουσική̋ Σχολή̋ Τρικάλων «Παπαστάθη» στην τάξη κλασική̋ κιθάρα̋ του καθηγητή Γιάννη Μπέη, απέσπασε το 2ο βραβείο στον 11ο πανελλήνιο διαγωνισµό για νέου̋ κιθαριστέ̋, στην κατηγορία 14-16 ετών, που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του 11ου διεθνού̋ φεστιβάλ του ∆ήµου Βέροια̋ τον Απρίλιο του 2012. Υπενθυµίζουµε ότι τον Φεβρουάριο του 2010, ο ίδιο̋ µαθητή̋ είχε αποσπάσει επίση̋ το 2ο βραβείο, συµµετέχοντα̋ στον 2ο Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό για Νέου̋ Κιθαριστέ̋ που διοργάνωσε ο ∆ήµο̋ Υµηττού.

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

Στο πλαίσιο εκπαιδευτική̋ επίσκεψη̋

Το 1ο ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ στη ΣΤΕΓΗ ΤΕΧΝΗΣ «ΛΕΩΝΙ∆Α ΜΑΚΡΗ»

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Το ∆ηµοτικό Σχολείο Πιαλεία̋ στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Πιαλεία̋

Το ∆ηµοτικό σχολείο Πιαλεία̋, σήµερα Παρασκευή, ανήµερα τη̋ παγκόσµια̋ ηµέρα̋ των Μουσείων, 18 Μα˙ου, επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε στο σχολικό λαογραφικό και ιστορικό µουσείο τη̋ Πιαλεία̋. Με την καθοδήγηση των συνοδών εκπαιδευτικών και του δ/ντή του σχολείου κ. Τάσου Βακουφτσή, του̋ δόθηκε η ευκαιρία να ιδούν, να ακούσουν και να µάθουν αρκετά νέα πράγµατα. Την ξενάγηση και ενηµέρωση έκανε ο συνταξιούχο̋ πλέον δάσκαλο̋ του σχολείου Πιαλεία̋ και πρόεδρο̋ σήµερα του Συλλόγου «οι φίλοι του µουσείου Πιαλεία̋» κ Παπαγιαννόπουλο̋ ∆. Θα θέλαµε να σα̋ γνωρίσουµε ακόµη ότι το Λαογραφικό και ιστορικό Μουσείο λειτουργεί στον προαύλιο χώρο του σχολείου και στο ανακαινισµένο παλιό διδακτήριο από τον Ιούνιο του 2006. Περιλαµβάνει συλλογέ̋ από είδη και αντικείµενα λἀκή̋ τέχνη̋ και την τοπική παράδοση. Αποτελεί χώρο επίσκεψη̋ για του̋ µαθητέ̋ τη̋ πρωτοβάθµια̋ και δευτεροβάθµια̋ εκπαίδευση̋ έτσι ώστε να έρθουν σε άµεση επαφή και να κατανοήσουν αντικείµενα από τη λἀκή µα̋ τοπική παράδοση, αλλά και να ενηµερωθούν σε θέµατα περιβάλλοντο̋ και

ιστορία̋ τη̋ περιοχή̋ µα̋. Κατά την ξενάγηση αναλύονται θέµατα όπω̋ η ιστορία και η σηµασία των αντικειµένων, οι χρήσει̋ του̋ και οι αποτιµήσει̋ του̋. Οι ηλικίε̋ στι̋ οποίε̋ απευθύνεται το Μουσείο είναι οι τρει̋ τελευταίε̋ τάξει̋ του ∆ηµοτικού σχολείου καθώ̋ και όλε̋ οι τάξει̋ Γυµνασίου και Λυκείου. Η περιήγηση στο Μουσείο προσαρµόζεται στην ηλικία και τι̋ γνώσει̋ των επισκεπτών. Για οµαδικέ̋ επισκέψει̋ θα πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία για τον προγραµµατισµό στο τηλέφωνο 24310 51357 και 6997 148828. Ακόµη ζητούµε την κατανόηση των επισκεπτών ω̋ προ̋ το χρόνο των επισκέψεων διότι το Μουσείο µα̋ στερείται υπευθύνου-υπαλλήλου από τι̋ αρχέ̋ του έτου̋ λόγω έλλειψη̋ χρηµατοδότηση̋ από το ∆ήµο και λειτουργεί σε εθελοντική βάση µε πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ο πρόεδρο̋ του Π.Σ. Πιαλεία̋ Παπαγιαννόπουλο̋ ∆.

Τι̋ τελευταίε̋ δεκαετίε̋ αναπτύσσεται ραγδαία µια µορφή εκπαίδευση̋ η οποία βασίζεται στην αξιοποίηση των τεχνών για µαθησιακού̋ σκοπού̋. Συγκεκριµένα, η εκπαίδευση µέσα από τι̋ τέχνε̋ συνίσταται στο ότι, ενώ µελετάται ένα µαθησιακό αντικείµενο, παρεµβάλλεται η ανάλυση έργων τέχνη̋ το περιεχόµενο των οποίων σχετίζεται µε αυτό. Τα νοήµατα των έργων ανακαλύπτονται και στη συνέχεια αξιοποιούνται ω̋ εναύσµατα προκειµένου να πραγµατοποιείται µια περισσότερο εµπλουτισµένη και ανοικτή σε ερµηνείε̋ προσέγγιση των εξεταζόµενων θεµάτων. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πλήθο̋ κειµένων, που έχουν γραφτεί από στοχαστέ̋ όπω̋ ο Gardner, ο Dewey, ο Perkins, ο Broudy κ.ά. και δείχνουν ότι η εκπαίδευση µέσα από τι̋ τέχνε̋ συµβάλλει στην πραγµατοποίηση ολοκληρωµένη̋ µάθηση̋, δεδοµένου ότι, ενώ γίνεται η γνωστική προσέγγιση διαφόρων θεµάτων, ενεργοποιείται ταυτόχρονα η κριτική σκέψη, η δηµιουργικότητα, η συναισθηµατική έκφραση και η φαντασία των εκπαιδευοµένων. Στην Ελλάδα, πρόσφατα, το Υπουργείο Παιδεία̋ συµπεριέλαβε στου̋ βασικού̋ του στόχου̋ την επαφή των µαθητών µε τι̋ τέχνε̋. Στα πλαίσια των στόχων αυτών το 1ο Σχολείο ∆εύτερη̋ Ευκαιρία̋ Τρικάλων πραγµατοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στην έκθεση «Μεγάλοι Έλληνε̋ Ζωγράφοι από τη Συλλογή Γ. Ι. Κατσίγρα τη̋ ∆ηµοτική̋ Πινακοθήκη̋ Λάρισα̋, Θεµατικέ̋ Επιλογέ̋», η οποία φιλοξενείται στη Στέγη Τέχνη̋ και Πολιτισµού του Ιδρύµατο̋ Λεωνίδα Κ. Μακρή. Οι εκπαιδευόµενοι ξεναγήθηκαν στην έκθεση από την µουσειολόγο Βαλεντίνη Μαργαριτοπούλου. Η έκθεση ήταν δοµηµένη σε ενότητε̋ και έτσι, σε κάθε χώρο υπήρχε και µία ενότητα έργων, όπω̋ προσωπογραφίε̋, τοπία, σκηνέ̋ από την καθηµερινή ζωή, γυµνά και νεκρέ̋ φύσει̋. Η έκθεση περιλαµβάνει 36 σηµαντικά έργα από την συλλογή Γ.Ι. Κατσίγρα, η οποία θεωρείται µία από τι̋ σηµαντικότερε̋ και µεγαλύτερε̋ συλλογέ̋ για την ελληνική τέχνη του 19ου και 20ου αιώνα. Οι εκπαιδευόµενοι είδαν σηµαντικά έργα των εκπροσώπων τη̋ Σχολή̋ του Μονάχου, του Νικηφόρου Λύτρα, του Γεώργιου Ιακωβίδη, του Πολυχρόνη Λεµπέση

αλλά και έργα των µοντερνιστών Κωνσταντίνου Μαλέα, Θεόφραστου Τριανταφυλλίδη, Νικολάου Λύτρα και Κωνσταντίνου Παρθένη. Στου̋ εκπαιδευόµενου̋ έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση τα έργα τη̋ «Γενιά̋ του ’30», η Κόκκινη Λάµπα του Σπύρου Βασιλείου, η γυναίκα µε το σάλι του ∆ηµήτρη Γαλάνη, το ξανθό γυµνό του Γιώργου Γουναρόπουλου και το γυµνό του Γιάννη Μόραλη. Τέλο̋, εκπαιδευτέ̋ και εκπαιδευόµενοι παρακολούθησαν στην αίθουσα προβολών συνέντευξη του συλλέκτη Γιώργου Κατσίγρα στην εκποµπή Εικαστικά τη̋ Μαρία̋ Καραβία όπου µιλάει για την συλλογή του. Μέσα από την αναλυτική παρουσίαση τη̋ κα̋ Μαργαριτοπούλου έγινε κατανοητό ότι, πράγµατι, το έργο τέχνη̋ «χαρίζει» στον εκπαιδευόµενο γνωστική ευελιξία, αναπτύσσει τη φαντασία του, ωθεί τη σκέψη του σε πολλαπλέ̋ ερµηνείε̋, τον ενδυναµώνει πολιτισµικά και τον ευαισθητοποιεί αισθητικά. Παράλληλα, όµω̋, το έργο τέχνη̋ ω̋ αντικείµενο παρατήρηση̋ προάγει το στοχασµό. ∆ιεγείρει κατ’ αρχά̋ τι̋ αισθήσει̋, στη συνέχεια δεσµεύει την παρατήρηση οριοθετώντα̋ τη, γεγονό̋ που κάνει τον στοχασµό περισσότερο εστιασµένο. Η εστίαση αυτή µέσα από κατάλληλε̋ διδακτικέ̋ προσεγγίσει̋ δίνει τη δυνατότητα για βαθιά στοχαστική ενεργοποί-

ηση (ερµηνεία συµβόλων, εντοπισµό µηνυµάτων, ανάκληση εµπεριών. Ανάλυση και σύγκριση εννοιών, εύρεση εναλλακτικών προοπτικών). Εν κατακλείδι, η ενεργοποίηση του στοχασµού αποτελεί θεµέλιο για κάθε δράση του ενεργού πολίτη. Εποµένω̋, θα ήταν σκόπιµο να προβλεφθούν κάθε είδου̋ εκπαιδευτικέ̋ ενέργειε̋ που θα είχαν κριτικό και δηµιουργικό προσανατολισµό. Οι τέχνε̋ µπορούν να παίξουν αυτόν τον ρόλο. Κατσίκα̋ Νικόλαο̋ ∆ιευθυντή̋ 1ου Σ.∆.Ε. Τρικάλων


13

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ – ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Την προσεχή ∆ευτέρα στο Πνευµατικό Κέντρο

Αποστολή στην τούνδρα: Ταξίδι στην Ισλανδία

Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη

Ένα δύσκολο αλλά ωραίο ταξίδι πλήρε̋ εµπειριών πραγµατοποίησε ο γράφων, µέλο̋ του Συλλόγου πεζοπορία̋ ορειβασία̋ Τρικάλων, ταξιδευτή̋ του κόσµου. Το ταξίδι ήταν στην µακρινή χώρα των πάγων, την Ισλανδία, εκεί όπου ο χειµώνα̋ γεννιέται, πραγµατοποιήθηκε από 8 έω̋ 14 Μα˙ου 2012, σε εποχή που οι νύχτε̋ δεν είναι σκοτεινέ̋ και περιελάµβανε ηµερήσιε̋ εκδροµέ̋ και πορείε̋ µε βάση το Ρέικιαβικ, πρωτεύουσα τη̋ Ισλανδία̋. Μετά από δυο κουραστικέ̋ πτήσει̋ και την άφιξη στην πρωτεύουσα, η πρώτη εξόρµηση αφορούσε στον λεγόµενο Χρυσό Κύκλο (Golden Circe) µια περιήγηση µε πούλµαν µέχρι 70 χλµ ανατολικά του Ρέικιαβικ. Πρόκειται για µια περιοχή µε φάρµε̋ κυρίω̋ αλόγων και προβάτων, χαρακτηριστική του τρόπου ζωή̋ και του ισλανδικού τοπίου. Γράφει ο

Ιωάννη̋ Ξηρό̋ Το έδαφο̋ καλύπτεται από τούνδρα, χαµηλή ποώδη̋ βλάστη̋ κίτρινη̋ και καφετιά̋ απόχρωση̋ και βράχου̋ καλυµµένου̋ από βρύα, αποµεινάρια πετρωµένη̋ λάβα̋ ηφαιστείων. Ποταµοί µικροί ή µεγάλοι και λίµνε̋ µικρέ̋ ή µεγάλε̋ υπάρχουν παντού καθώ̋ και καταρράκτε̋ διαφόρων µεγεθών. Το έδαφο̋ είναι ακατάλληλο για καλλιέργειε̋, ελάχιστοι είναι οι αγροί και ελάχιστα επίση̋ τα δάση (κοµµένα πριν από αιώνε̋ για θέρµανση), παρόλε̋ τι̋ προσπάθειε̋ των Ισλανδών για µαζική δενδροφύτευσε ειδών από την Αλάσκα, κατάλληλων για την χώρα του̋. Ο Χρυσό̋ Κύκλο̋ περιλαµβάνει τον µεγαλύτερο καταρράκτη τη̋ Ευρώπη̋, τον Gull foss και την περιοχή των γκέιζερ. Τα γκέιζερ, σήµα κατατεθέν τη̋ Ισλανδία̋, είναι ανοίγµατα του εδάφου̋ από όπου βγαίνουν ατµοί, πολύτιµη πηγή ενέργεια̋ που καλύπτει ενεργειακά όλη την Ισλανδία. Θυµίζουν σε όλου̋ ότι το νησί γεννήθηκε από υποθαλάσσια ηφαιστειακή έκρηξη και ότι η αρχαία ενέργεια είναι ακόµη εδώ. Κάποια γκέιζερ εκτινάσσουν κάθε δέκα λεπτά τεράστιου̋ πίδακε̋ νερού θερµοκρασία̋ 100 βαθµών και ύψου̋ 30 µέτρων, θέαµα καθηλωτικό και ανεπανάληπτο. Σαράντα χιλιόµετρα ανατολικά του Ρέικιαβικ υπάρχει το Μεγάλο Ρήγµα (Rift Valley) που διασχίζει το νησί. Ένα απέραντο τείχο̋ βράχου και η ρωγµή µπροστά του γεµάτη νερό θυµίζουν σε όλου̋ ότι χιλιάδε̋ χρόνια πριν εδώ χωρίστηκε η ευρωπἀκή από την αµερικάνικη τεκτονική πλάκα. Μόνο στην Ισλανδία και στην Κένυα υπάρχουν Rift Valleys. Η δεύτερη εξόρµηση του ταξιδιού ήταν εξόχω̋ κουραστική αλλά πλήρη̋ συγκινήσεων, εικόνων και εµπειριών. Οκτακόσια χιλιόµετρα από και προ̋ το Ρέυκιαβικ µέσω τη̋ ασύλληπτη̋ οµορφιά̋ νότια̋ ακτή̋ τη̋ Ισλανδία̋. Τοπία τούνδρα̋, τοπία βραχώδη, τοπία πετρώδη και εκτάσει̋ µαύρη̋ άµµου, διάστικτα από λίµνε̋ και ποταµού̋ εναλλάσσονται σε αυτήν την διαδροµή µέχρι τον παγετώνα Vatnajokull (Βατναγιοκούλ), τον µεγαλύτερο τη̋ Ευρώπη̋. Κατά την διαδροµή τεράστια γκέιζερ και

λευκά παγετωνικά βουνά µε παγετώνε̋ που καταλήγουν στα πεδινά µα̋ θυµίζουν πόσο µικροί είµαστε µπροστά στο µεγαλείο τη̋ φύση̋. Ορισµένα βουνά κάπνιζαν στι̋ επίπεδε̋ ράχε̋, σηµάδι ότι είναι ακόµα ενεργά ηφαίστεια. Με δέο̋ σταθήκαµε µπροστά στο Eyjafallajookull (Ἐζλάφξαλαγιοκουλ), το οποίο εξεράγη τον Απρίλιο του 2010, ευτυχώ̋ ήσυχο τώρα. Οι καταρράκτε̋ Skogafoss (Σκόγκαφο̋) και Selialandfoss (Σελιάλαντφο̋) σου παίρνουν την ανάσα. Στο Εθνικό Πάρκο Skaftafell (Σκάφταφελ) περάσαµε µπροστά από το µεγαλύτερο ηφαίστειο τη̋ Ισλανδία̋, το παγωµένο βουνό Orafajokull (Οραφάγιοκουλ) το οποίο µε υψόµετρο 2110 µ. είναι η ψηλότερη κορυφή τη̋ χώρα̋. Η µεγαλύτερη έκπληξη τη̋ ηµέρα̋ ήταν όµω̋ η λέξη Jokulsarlon (Γιοκούρσαλον) µε τα επιπλέοντα παγόβουνα. Αυτά άρχισαν να σχηµατίζονται τη δεκαετία του 1920 και αυξάνονται κάθε χρόνο. Υπάρχουν εκεί παγόβουνα διαφόρων µεγεθών και σχηµάτων που αποσπώνται από τον µεγαλύτερο παγετώνα τη̋ Ευρώπη̋ Vatnajokull (Βατναγιόκουλ) και πλέουν σιγά – σιγά προ̋ τον Ατλαντικό, ένα χιλιόµετρο µακρύτερα. Κάναµε έναν πλου µια̋ ώρα̋ στη λίµνη µε αµφίβιο όχηµα που διασχίζει µικρέ̋ αποστάσει̋ και στη ξηρά. Η τρίτη εξόρµηση αφορούσε έναν ενδιαφέρον θαλάσσιο σαφάρι µε πλοίο στα ανοιχτά του Ρέικιαβικ για παρατήρηση φαλαινών και δελφινιών. Ο πλου̋ ήταν ιδιαίτερα δύσκολο̋ µε πολλά µποφόρ και µεγάλα κύµατα και δυστυχώ̋ µόνο δυο δελφίνια είδαµε, αλλά καµία φάλαινα. Είχαµε την χαρά όµω̋ να παρατηρήσουµε σε ένα νησάκι µια αποίκα από puffins. Το puffin (πάφιν) ή αλλιώ̋ αρκτικό̋ παπαγάλο̋ είναι ένα µικρό µαύρο πτηνό µε λευκό πρόσωπο και κόκκινο ράµφο̋, ικανό̋ ψαρά̋ και σύµβολο τη̋ Ισλανδία̋. Η µέρα έκλεισε µε επίσκεψη στον καθεδρικό ναό και στο εθνικό µουσείο του Ρέικιαβικ, όπου παρουσιάζεται η ιστορία και ο τρόπο̋ ζωή̋ των Ισλανδών. Η µόνη διακόσµηση που βρήκα στον καθεδρικό ναό ήταν µια εικόνα βυζαντινή̋ τεχνοτροπία̋ µε την ελληνική επιγραφή «Αρχάγγελο̋ Μιχαήλ» και ένα̋ σταυρό̋ µε τα στοιχεία Α και Ω (καηµένη Ελλάδα, έδωσε̋ τα φώτα σου σε όλον τον κόσµο, που κατάντησε̋ τώρα). Η επόµενη µέρα άρχισε µε την γνωριµία µα̋ µε το θαυµάσιο ισλανδικό άλογο, ένα θαύµα τη̋ φύση̋. Το ισλανδικό άλογο, απόγονο̋ του µογγολικού και φερµένο από την Νορβηγία, είναι ένα δυνατό, τραχύ και νευρώδε̋ ζώο µε κοντά δυνατά πόδια, απόλυτα εξοικειωµένο µε το ψύχο̋ του βορρά. ∆υο ώρε̋ καλπασµού στην ανοιχτή και ελεύθερη τούνδρα, δίπλα σε ποτάµια και λόφου̋, χαρί-

ζουν µια αξέχαστη εµπειρία και διώχνουν το άγχο̋. Κατόπιν µα̋ περίµενε το σήµα – κατατεθέν τη̋ Ισλανδία̋: Η ονειρεµένη Γαλάζια Λίµνη (Blue Lagoon) 40 χλµ νοτιοδυτικά του Ρέικιαβικ, την οποία όλοι, µα όλοι οι ξένοι επισκέπτονται, κολυµπούν στα αλµυρά, ζεστά, γαλαζογαλακτώδη νερά τη̋ και χαλαρώνουν. Και τώρα ολίγα περί ιστορία̋. Η Ισλανδία, έκταση̋ περίπου όση και η Ελλάδα, γεννήθηκε από τον Βόρειο Ατλαντικό ωκεανό µε υπόγεια έκρηξη και στην πραγµατικότητα είναι η ίδια ένα πελώριο ηφαίστειο. Το µεγαλύτερο ηφαίστειό τη̋ είναι η βασίλισσα Hekla (Χέκλα σηµαίνει κόλαση). Η Ισλανδία ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά από τον Έλληνα εξερευνητή Πυθέα. Νορβηγοί Βίκινγκ εγκαταστάθηκαν στο νησί το 870 µ.Χ. εκχριστιανίστηκαν το 1000 µ.Χ. και αργότερα ανακάλυψαν την Γροιλανδία (απέραντο̋ παγετώνα̋ που φιλοξενεί τον Βόρειο Πόλο) και την Βόρεια Αµερική, χωρί̋ όµω̋ να εγκατασταθούν εκεί, προφανώ̋ διότι δεν κατάλαβαν τι ακριβώ̋ ανακάλυψαν. Ιρλανδοί Κέλτε̋ ήρθαν το 1200 µ.Χ. γρήγορα όµω̋ εγκατέλειψαν την Ισλανδία στην οποία άφησαν µόνο τα πρόβατά του̋. Όντω̋, τα µεγαλύτερα κοπάδια είναι τα πρόβατα και τα άλογα. Η Ισλανδία, µέρο̋ µακρινό, άγονο και αποµονωµένο, έµεινα µακριά από τι̋ ευρωπἀκέ̋ υποθέσει̋ και πολέµου̋ και ουδέποτε δέχτηκε εισβολή. Οι Νορβηγοί ανέπτυξαν ένα είδο̋ δηµοκρατία̋ και το πρώτο (υπαίθριο) κοινοβούλιό του̋ ήταν το Thinvellir (Θίνβελιρ), το οποίο επίση̋ επισκεφτήκαµε, υπέροχο και ιστορικό τοπίο, προστατευόµενο από την Unesco, πλην όµω̋ οι σηµαντικέ̋ αποφάσει̋ ελαµβάνοντο από την οµάδα των ευγενών γαιοκτηµόνων, χωρί̋ όµω̋ να έχουν ποτέ βασιλιά. Ο πληθυσµό̋ είναι περίπου 320.000 κάτοικοι κατά µήκο̋ των ακτών. Η κεντρική Ισλανδία είναι σχεδόν ακατοίκητη και χωρί̋ κανονικό οδικό δίκτυο. Πρόκειται περί λαού πολιτισµένου και ευγενού̋, πλην όµω̋ οι τιµέ̋ είναι πολύ υψηλέ̋ σε µια χώρα αγρίω̋ χτυπηµένη από την χρεωκοπία των τραπεζών τη̋ και µε µια εθνική οικονοµία η βάση τη̋ οποία̋ είναι ο τουρισµό̋ και το ψάρι και η οποία εισάγει σχεδόν όλα τα τρόφιµα πλην των ιχθυωδών και του πρόβειου κρέατο̋. Κλείνω αναφέροντα̋ τιµή̋ ένεκεν τον Λέ̓φουρ Έρικσον (Έρικσον σηµαίνει ο γιό̋ του Έρικ) του σπουδαιότερου Βίκινγκ τη̋ Ισλανδία̋, ο οποίο̋ ανακάλυψε τυχαία τι̋ ακτέ̋ του Καναδά. Οι Αµερικανοί προ̋ τιµήν του ανέγειραν ανδριάντα του στην κεντρική πλατεία του Ρέικιαβικ. Συνιστώ εντόνω̋ µια επίσκεψη εκεί, πλην όµω̋ συµβουλεύω ότι θα χρειαστείτε άνεση χρόνου για να γνωρίσετε καλά την Παταγονία του Βορρά

“ΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΛΟΥ” Θεατρική προσαρµογή: Ερρίκο̋ Μπελιέ̋ Σκηνοθεσία: Μάνια Παπαδηµητρίου Εικαστική παρέµβαση: Νίκο̋ Πετρόπουλο̋ Μουσική επιµέλεια: Λάµπρο̋ Λιάβα̋ Φωτισµοί: ∆ήµο̋ Αβδελιώδη̋ Μια θεατρική παράσταση που αποτελείται από τα διηγήµατα του Παπαδιαµάντη: Μοιρολόγι Φώκια̋, Έρω̋ Ήρω̋, Άνθο̋ του γιαλού. Ο Τάκη̋ Χρυσικάκο̋ ερµηνεύει ένα αρµονικά θεµατικά σύνολο τριών διηγηµάτων του Παπαδιαµάντη, εµπνευσµένα από το γενέθλιο τόπο του και του̋ φτωχού̋ ταπεινού̋ κατοίκου̋ του. Ο Λουδοβίκο̋ των Ανωγείων συµµετέχει στην παράσταση µε τραγούδια και µουσικέ̋, και συνεχίζει µε τα γνωστά και αγαπηµένα τραγούδια του. Τι έγραψε ο τύπο̋ για την παράσταση: Ο Τάκη̋ Χρυσικάκο̋ έκανε την έκπληξη, Για να µπορέσει ένα̋ ηθοποιό̋ να αποδώσει Παπαδιαµάντη δεν φθάνουν η τεχνική, οι φωνητικέ̋ ικανότητε̋ και η συναισθηµατική φόρτιση. Χρειάζεται πνευµατικότητα, ταπείνωση και ταύτιση µε το ύφο̋ του συναξαριστή αφηγητή. Και ο Χρυσικάκο̋ την έχει αυτήν την πνευµατικότητα, µείγµα λογιοσύνη̋ και ασκητισµού. Απολαύστε τον. ΤΑ ΝΕΑ Ήταν ένα̋ Χρυσικάκο̋ βγαλµένο̋ από τα κείµενα του Παπαδιαµάντη - και αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο. Θέλω να συστήσω σ’αυτού̋ που αγαπούν τι̋ γοητευτικέ̋ παραστάσει̋ να δούν οπωσδήποτε -και να ακούσουν- αυτή τη παράσταση. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ Μεταµορφώσιµη και γεµάτη αίσθηµα, λεπτό χιούµορ και παραστατικότιτα η ερµηνεία του Τάκη Χρυσικάκου. Όπου του δοθεί η ευκαιρία να δει ο αναγνώστη̋ τη̋ στήλη̋ την παράσταση, να µην τη χάσει. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Τι̋ ζεστέ̋ καλοκαιρινέ̋ βραδιέ̋ άµα τύχει και δείτε ότι ο Τάκη̋ Χρυσικάκο̋ παίζει κάπου κοντά σα̋ “το άνθο̋ του γιαλού” πηγαίνετε, δεν θα το µετανιώσετε. Λιτά Παπαδιαµαντικό̋, σε παρασύρει σιγά σιγά στον κόσµο του κυρ Αλέξανδρου, δηλαδή σου ανθρωπεύει την ψυχή. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΛΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΚΗ ΧΡΥΣΙΚΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΥ∆ΟΒΙΚΟ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑ˳ΟΥ ΩΡΑ: 9.15 Μ.Μ. ΤΗΛ.: 24310 76613 ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤ.: 12 ευρώ & 10 ευρώ (ΦΟΙΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ - ΑΝΩ ΤΩΝ 65)


14

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

Στο ∆ήµο Φαρκαδόνα̋

Προχωρούν οι ενέργειε̋ για το Κοινωνικό Φαρµακείο Όπω̋ είναι ήδη γνωστό, ο ∆ήµο̋ Φαρκαδόνα̋ και το Κ.Υ. Φαρκαδόνα̋, µετά από πρωτοβουλία του διευθυντή και µία̋ γιατρού του, συνεργάζονται για τη σύσταση Κοινωνικού Φαρµακείου. Στο πλαίσιο αυτό, ο αρµόδιο̋ αντιδήµαρχο̋ Υγεία̋ – Πρόνοια̋ κ. Αθαν. Νεοφώτιστο̋, ολοκλήρωσε τη διαδικασία που αφορά στη δική του συνδροµή στο συγκεκριµένο εγχείρηµα. Εν προκειµένω, την περασµένη εβδοµάδα απέστειλε επιστολή σε όλου̋ του̋ προέδρου̋ των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Φαρκαδόνα̋. Με αυτή, του̋ ζητείται η αποστολή ονοµαστικών καταστάσεων δηµοτών που θα ενταχθούν στο Κοινωνικό Φαρµακείο, βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων. Αναλυτικά η επιστολή έχει ω̋ εξή̋: «Ο ∆ήµο̋ Φαρκαδόνα̋ και το Κ.Υ. Φαρκαδόνα̋ ετοιµάζουν τη λειτουργία Κοινωνικού Φαρµακείου εντό̋ του Κέντρου Υγεία̋, προ̋ όφελο̋ των δηµοτών που χρήζουν συµπαράσταση̋ στον τοµέα τη̋ υγεία̋ και τη̋ παροχή̋ δωρεάν φαρµάκων, συγκεκριµένων κατηγοριών. Για τον λόγο αυτό, ζητούµε τη συνδροµή σα̋, ώστε να µα̋ υποµνήσετε µε συγκεκριµένη ονοµαστική κατάσταση, άτοµα που διαβιούν εντό̋ των ορίων των Κοινοτήτων και έχουν την ανάγκη, µέσω συγκεκριµένων κριτηρίων, να ενταχθούν στο πρόγραµµα του Κοινωνικού Φαρµακείου. Τα προτεινόµενα κριτήρια είναι η απορία, η ανεργία, οι ειδικέ̋ συνθήκε̋ διαβίωση̋, οι ειδικέ̋ ανάγκε̋, αλλά και κάθε άλλη δυνατή πληροφορία που θα µα̋ βοηθήσει ώστε να εντάξουµε στο Κοινωνικό Φαρµακείο, µεγαλύτερο αριθµό αναξιοπαθούντων. Η συγκεκριµένη κατάσταση θα αξιολογηθεί από αρµόδια επιτροπή που θα συσταθεί από τον ∆ήµο και το Κέντρο Υγεία̋, σε συνεργασία µε τον κάθε πρόεδρο Τοπική̋ ή ∆ηµοτική̋ Κοινότητα̋. Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ

Συνεργασία ΚΕΝΑΚΑΠΕπιµελητηρίου για το πρόγραµµα LEADER

Συνάντηση εργασία̋ πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 15 Μάιου 2012 και ώρα 19:30 µεταξύ στελεχών τη̋ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ ΟΤΑ–ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. και των προέδρων των τµηµάτων του ΕΒΕ Τρικάλων. Η συνάντηση υλοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΒΕ Τρικάλων στο πλαίσιο των διάφορων επαφών που έχει ξεκινήσει το ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ ω̋ φορέα̋ υλοποίηση̋ του τοπικού προγράµµατο̋ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4. του ΠΑΑ 2007-2013) για το ν. Τρικάλων, µε φορεί̋ τη̋ περιοχή̋ εφαρµογή̋ του προγράµµατο̋ LEADER, εν όψει τη̋ 2η̋ πρόσκληση̋ εκδήλωση̋ ενδιαφέροντο̋ LEADER. Σκοπό̋ τη̋ συνάντηση̋ την οποία συντόνισε ο Πρόεδρο̋ του ∆Σ του ΕΒΕ κο̋ Βασίλειο̋ Γιαγιάκο̋, ήταν η ενηµέρωση των µελών του ΕΒΕ Τρικάλων για τι̋ δράσει̋ τη̋ επικείµενη̋ 2η̋ πρόσκληση̋ εκδήλωση̋ ενδιαφέροντο̋ LEADER, συνολικού πρὁπολογισµού ∆ηµόσια̋ ∆απάνη̋ 4.250.000,00T περίπου, αλλά κυρίω̋ η ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση τη̋ επιχειρηµατικότητα̋ στην περιοχή εφαρµογή̋ του LEADER στι̋ τωρινέ̋ συνθήκε̋ οικονοµική κρίση̋ και µείωση̋ του επενδυτικού ενδιαφέροντο̋. Τα µέλη του ΕΒΕ Τρικάλων προ̋ την κατεύθυνση αυτή εξέφρασαν τι̋ απόψει̋ του̋ για του̋ τοµεί̋ επιχειρηµατικότητα̋ στου̋ οποίου̋ θα πρέπει να εστιαστεί η χρηµατοδοτική βαρύτητα των παρεµβάσεων τη̋ 2η̋ πρόσκληση̋ του προγράµµατο̋ LEADER λαµβάνοντα̋ υπόψη τι̋ τωρινέ̋ δύσκολε̋ συνθήκε̋ που βιώνει η τοπική οικονοµία και η επιχειρηµατικότητα, υποδεικνύοντα̋ κυρίω̋ του̋ τοµεί̋ µεταποίηση̋ και τυποποίηση̋ αγροτικών και δασοκοµικών πρὀόντων, υποστήριξη̋ εκσυγχρονισµού των βιοτεχνικών µονάδων και των επιχειρήσεων παροχή̋ υπηρεσιών. Σακκελαρίου ∆ηµήτριο̋ Πρόεδρο̋ του ∆Σ

Όνειρο η εκδροµή των Αργιθεατών Ν. Τρικάλων στην Παναγία Πλατανιώτισσα Με δύο κατάµεστα λεωφορεία στι̋ 13-05-2012 οι Αργιθεάτε̋ των Τρικάλων πραγµατοποίησαν την καθιερωµένη εκδροµή του Μα˙ου στην Παναγία Πλατανιώτισσα για προσκύνηµα. Εντυπωσιακή η εικόνα. Το εκκλησάκι να βρίσκεται µέσα στον κορµό ενό̋ τεράστιου πλατάνου. Από εκεί επισκεφτήκαµε τι̋ πηγέ̋ Αχέροντα. Μια αξέχαστη διαδροµή µε τι̋ πλούσιε̋ φυσικέ̋ οµορφιέ̋ και το απαράµιλλο κάλλο̋. Οι αρχαίοι οι Έλληνε̋ πίστευαν ότι στον Αχέροντα βρίσκονταν οι πύλε̋ του Κάτω Κόσµου. Εκεί οδηγούσε τι̋ ψυχέ̋ ο Ερµή̋, τι̋ οποίε̋ στη συνέχεια παραλάµβανε ο Βαρκάρη̋-Χάροντα̋ για να τι̋ περάσει απέναντι στην Αχερουσία Λίµνη. Το Νεκροµαντείο του Αχέροντα είναι κτισµένο στην Κορυφή του λόφου, στο οποίο κατέληγαν οι επισκέπτε̋ για να επικοινωνήσουν µε τι̋ ψυχέ̋ των αγαπηµένων του̋ προσώπων. Στη συνέχεια επισκεφτήκαµε το Μοναστήρι τη̋ Αγία̋ Παρασκευή̋ στο Καναλάκι. Η φιλοξενία από τι̋ µοναχέ̋ ήταν εντυπωσιακή. Από εκεί κατευθυνθήκαµε στην αµµουδιά για φαγητό. ∆ίπλα στο ποτάµι απολαύσαµε το φρέσκο ψάρι κι άλλε̋ λιχουδιέ̋. Μετά το φαγητό το στήσαµε στο χορό. ∆εν ήµασταν και λίγοι, εκατό άτοµα. Απόγευµα επίσκεψη στο Ζάλογγο ένα από τα ιστορικά όρη τη̋ Ελλάδο̋. Το όνοµά του συνδέθηκε µε την προεπαναστατική περίοδο του 1821 και µε τον θρυλούµενο χορό του Ζαλόγγου. Με τον απογευµατινό καφέ στην Πρέβεζα τελείωσε το πρόγραµµα τη̋ εκδροµή̋ και πήραµε το δρόµο επιστροφή̋ για Τρίκαλα αργά το βράδυ. Η πρόεδρο̋ του Συλλόγου κ. Έλλη Τσιρογιάννη σ’ όλη την διαδροµή ενηµέρωνε και ξεναγούσε του̋ εκδροµεί̋ σε κάθε τοποθεσία µε την ανάλογη ιστορία του. Του̋ εκδροµεί̋ συνόδευσαν τα µέλη του ∆.Σ. του Συλλόγου-Έλλη Τσιρογιάννη-Οικονόµου Γεώργιο̋-Καλοµπάτσο̋ Νικόλαο̋-Κίσσα Σταυρούλα-Μπρέλλα̋ Ανδρέα̋ και Νίτσα Χάτου. Οι άψογε̋ οργανωµένε̋ εκδροµέ̋ του Συλλόγου «φανερώνονται» και από την µεγάλη προσέλευση. Λυπούµεθα που αφήσαµε πίσω άτοµα που ήθελαν ν’ ακολουθήσουν αυτό το ωραίο ταξίδι. ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!! Ε.Τ.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου

Γραφείο Κοινωνική̋ Ασφάλιση̋ στην Πύλη; Την Τετάρτη 16 Μα˙ου 2012 ο ∆ιευθυντή̋ του Ι.Κ.Α. Τρικάλων κ. Ευάγγελο̋ Γεωργολόπουλο̋ µαζί µε τον Πρὀστάµενο του Ι.Κ.Α. Πύλη̋ κ. Χρήστο Καλαµάτα επισκέφθηκαν το ∆ήµαρχο Πύλη̋ κ. Κων/νο Κουφογάζο. Κατά τη διάρκεια τη̋ συνάντηση̋ συζητήθηκε το θέµα τη̋ σύσταση̋ του Γραφείου Κοινωνική̋ Ασφάλιση̋ στην Πύλη. Ο ∆ήµαρχο̋ Πύλη̋ ανέφερε την πρόθεση τη̋ ∆ηµοτική̋ Αρχή̋ να παραχωρήσει δωρεάν χώρο στέγαση̋ και υλικοτεχνική υποδοµή σε νέα̋ κατασκευή̋ κτίριο στο κέντρο τη̋ Πύλη̋ για τι̋ ανάγκε̋ λειτουργία̋ του Γραφείου Κοινωνική̋ Ασφάλιση̋.


15

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

Στη Λάρισα, Κυριακή 3 Ιουνίου 2012

Το 5ο Συνέδριο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλία̋

Για τον Στέλιο στο ΟΑΚΑ

 ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ: «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2012-«Ο ρόλο̋ των Οργανώσεων τη̋ Κοινωνία̋ των Πολιτών στην αντιµετώπιση τη̋ κρίση̋» Η Θεσσαλία ω̋ κοιτίδα Πολιτισµού, Κοινωνική̋ Αλληλεγγύη̋ και Βιώσιµη̋ Ανάπτυξη̋ ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Αιρετή Περιφέρεια Θεσσαλία̋, ∆ίκτυο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Θεσσαλία̋ ΧΩΡΟΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Λάρισα, Ξενοδοχείο IMPERIAL ΗMEΡΟΜΗΝΙA: Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012 και ώρε̋ 10.00 – 20.00 µ.µ. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ Στελέχη Υπουργείων, Περιφέρεια̋, πανεπιστηµιακοί, εξειδικευµένοι ανεξάρτητοι Επιστήµονε̋ και µελετητέ̋, Εθελοντικέ̋ Οργανώσει̋ διεθνού̋ εµβέλεια̋ και αναγνώριση̋ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Εκπρόσωποι των Εθελοντικών Οργανώσεων τη̋ Θεσσαλία̋, Φορεί̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋, Εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, ∆ηµόσιων Υπηρεσιών, Συνεταιρισµών, Αγροτών κ.ά. Το 5ο, κατά σειρά, Συνέδριο διοργανώνει το ∆ίκτυο (Οµοσπονδία) των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Θεσσαλία̋, που αγκαλιάζει ανεξαίρετα και του̋ χίλιου̋ Συλλόγου̋, Αστικέ̋ Μη Κερδοσκ. Εταιρίε̋, Οµάδε̋ πολιτών, φορεί̋ κ.ά. που λειτουργούν σε επίπεδο Θεσσαλία̋ και ασχολούνται µε τον Πολιτισµό, το Περιβάλλον, την Κοινωνική Αλληλεγγύη, την Κοινωνική Οικονοµία και τη Βιώσιµη ανάπτυξη. Σηµειώνεται ότι η εκλογή του 1ου στην ιστορία αιρετού ∆.Σ., που έγινε πέρυσι στη Λάρισα (2 Φεβρουαρίου 2011), από τα δεκάδε̋ ιδρυτικά µέλη του ∆ικτύου (Οµοσπονδία̋), αποτελεί µια µεγάλη κατάκτηση τη̋ Κοινωνία̋ των Θεσσαλών Πολιτών, οι οποίοι κατάφεραν να δηµιουργήσουν έναν σπουδαίο θεσµό, που µπορεί να εκπροσωπεί όλου̋ του̋ Θεσσαλικού̋ Συλλόγου̋, εντό̋ και εκτό̋ Ελλάδο̋ και, ήδη, µετεξελίσσεται σε ένα «εργαστήριο», όπου συναντώνται όλοι οι άνθρωποι τη̋ προσφορά̋, των Γραµµάτων, των Τεχνών, των Επιστηµών, τη̋ καινοτοµία̋ και επιχειρηµατικότητα̋ και συνεργάζονται για ένα καλύτερο µέλλον τη̋ Θεσσαλία̋ και όχι µόνο. ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Ο πρόεδρο̋ κ. Κων. Σκριάπα̋ και τα µέλη του ∆Σ του ∆ικτύου ΜΚΟ Θεσσαλία̋, εκτιµώντα̋ την κρισιµότητα τη̋ κατάσταση̋ που περνά η Ελλάδα και ειδικότερα η Θεσσαλία, που

δεν είναι µόνο οικονοµική, αλλά ηθική και κοινωνική, καθόρισε η θεµατολογία του φετινού Συνεδρίου να θέσει επί τάπητο̋ τον ρόλο που µπορούν, αλλά και οφείλουν, να παίξουν όλε̋ οι Εθελοντικέ̋ Οργανώσει̋ ,που εκπροσωπούν χιλιάδε̋ εθελοντέ̋, στην αντιµετώπιση τη̋ σηµερινή̋ κρίση̋. Και αυτό αφορά από τον πιο µικρό Σύλλογο ενό̋ χωριού, µέχρι τι̋ Εθελοντικέ̋ Οργανώσει̋ που επιτελούν εξειδικευµένο και επιστηµονικό έργο. Γι’ αυτό, τα θέµατα που θα απασχολήσουν τι̋ φετινέ̋ εργασίε̋ του Συνεδρίου, θα επικεντρωθούν ιδιαίτερα στην Κοινωνική Οικονοµία, αφού οι δράσει̋ αυτέ̋, που στην Ευρώπη αποτελούν το 10 % τη̋ επιχειρηµατικότητα̋, µπορούν να συµβάλλουν στην έξοδο τη̋ χώρα̋ από την κρίση και ειδικότερα για τη Θεσσαλία µπορούν να την µετατρέψουν σε κοιτίδα του Πολιτισµού, τη̋ Κοινωνική̋ Αλληλεγγύη̋ και των ποιοτικών πρὀόντων. Όπω̋ και στα προηγούµενα συνέδρια, διαπιστώθηκε η ανάγκη συνεργασία̋ µεταξύ των ΜΚΟ τη̋ Θεσσαλία̋ αλλά και των όµορων περιφερειών µε του̋ Φορεί̋ τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋, τη̋ ∆ηµόσια̋ ∆ιοίκηση̋ καθώ̋ και του̋ Φορεί̋ των Τοπικών πρὀόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο τη̋ Κοινωνική̋ Οικονοµία̋. Το ∆ίκτυο πιστεύει, ότι οι Εθελοντικέ̋ Οργανώσει̋, αλλά, ιδιαίτερα, ένα ∆ευτεροβάθµιο Όργανο, όπω̋ είναι το ∆ίκτυο ΜΚΟ Θεσσαλία̋, µπορούν µέσα από τον συντονισµό των δράσεων και του έργου εκατοντάδων ή και χιλιάδων εθελοντών, µπορούν να προσφέρουν πολύτιµε̋ υπηρεσίε̋, σε αυτό που λέγεται Θεσσαλία τη̋ προόδου και των µεγάλων προοπτικών. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ Κατά τη διάρκεια του Συ-

νεδρίου θα παρουσιαστούν από εκπροσώπου̋ Εθελοντικών Οργανώσεων, από εξειδικευµένου̋ επιστήµονε̋ και στελέχη τη̋ Περιφερειακή̋ και Κεντρική̋ ∆ιοίκηση̋, εισηγήσει̋, πάνω στα µεγάλα θέµατα που απασχολούν τι̋ ΜΚΟ, αλλά και τη Θεσσαλία. Ο σκοπό̋ είναι να προκύψουν από τι̋ εργασίε̋ του Συνεδρίου αυτού, χρήσιµα συµπεράσµατα για όλου̋ του̋ συµµετέχοντε̋, έτσι ώστε ο ρόλο̋ όλων µα̋, να είναι συγκεκριµένο̋ και χρήσιµο̋ για την Θεσσαλία και τη χώρα. Ενδεικτικέ̋ θεµατικέ̋ Ενότητε̋ • Περιφερειακή Ανάπτυξη, ΜΚΟ στο πλαίσιο ΕΣΠΑ • Θεσσαλικό ∆ιατροφικό Καλάθι • Η Θεσσαλία, ω̋ τουριστικό̋ προορισµό̋ • Οργάνωση και λειτουργία περιβαλλοντικών οργανώσεων • Εξεύρεση πόρων από περιβαλλοντικέ̋ Μ.Κ.Ο. • Κοινωνία των Πολιτών και Περιφερειακή Ανάπτυ-

ξη: Ο Ρόλο̋ των ΜΚΟ σε Ζητήµατα Ποιότητα̋ Ζωή̋ και Προστασία̋ Περιβάλλοντο̋ στη Θεσσαλία – Παρουσίαση έρευνα̋ • Ο Πολιτισµό̋ στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 • Η Τεχνολογία στην υπηρεσία τη̋ Πολιτιστική̋ Κληρονοµιά̋ (Ψηφιακά Συστήµατα – Ψηφιακέ̋ Συλλογέ̋ και Πολιτιστικά Μέσα) • Καλέ̋ Πρακτικέ̋ στο χώρο των Εθελοντικών Οργανώσεων • Social Media και Συµµετοχική ∆ηµοκρατία • Ισχύον Θεσµικό πλαίσιο για τον εθελοντισµό στον χώρο τη̋ Υγεία̋ & τη̋ Κοινωνική̋ Φροντίδα̋ • Πράσινη Ανάπτυξη και Ενεργοί Πολίτε̋ • Κοιν. Αλληλεγγύη-Πρόσβαση σε όλου̋ • Οικονοµία και ΜΚΟ στο δρόµο τη̋ Βιώσιµη̋ Ανάπτυξη̋ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το ∆ίκτυο καλεί όλου̋ του̋ εκπροσώπου̋ των Συλλόγων, των Εθελοντικών Οργανώσεων, των Οµάδων Πολιτών, των φορέων να λάβουν µέρο̋ στο 5ο Συνέδριο των Εθελοντικών Οργανώσεων τη̋ Θεσσαλία̋, στι̋ 3 Ιουνίου 2012, στη Λάρισα. Λεπτοµέρειε̋ και αναλυτικό πρόγραµµα των εισηγήσεων θα ανακοινωθούν τι̋ επόµενε̋ µέρε̋. E-Mail: info@mkothessalias.gr, skriapask@gmail.com, www. mkothessalias.gr (Πληροφορίε̋.: K. ΣΚΡΙΑΠΑΣ – Πρόεδρο̋ ∆ικτύου 6974-881944).

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Συνεχίζονται οι παραγγελίε̋ για φθηνό ελαιόλαδο) Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΛΑ∆ΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΖΑΚΡΟΥ, Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. • ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ∆ΕΚΑ ΗΜΕΡΕΣ ΑΚΟΜΗ, (ΜΕΧΡΙ 28.05.2012). • ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΛΑ∆Ι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΞΥΤΗΤΑΣ, (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 0,5) • Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΛΑ∆ΙΟΥ ΕΙΝΑΙ 15,50 ΕΥΡΩ ΤΑ 5 ΛΙΤΡΑ. • ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΙ ΟΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ. • ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Η ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 24313.51111 & 24310.23641 Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΛΑ∆ΙΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ, 31.05.2012, ΑΠΟ 10.00΄ ΜΕΧΡΙ 17.00΄, ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΩΑΓΟΡΑ, (ΟΠΙΣΘΕΝ ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ). Ο Συνεταιρισµό̋ Ζάκρου αποφάσισε να προσφέρει στι̋ 80 οικογένειε̋ – δικαιούχου̋ του Κοινωνικού Παντοπωλείου του δήµου Τρικκαίων από δύο µονόλιτρα λάδι, δωρεάν. Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Το βράδυ τη̋ Τετάρτη̋ ο Στέλιο̋ Βάσκο̋ είχε την τιµητική του στο ΟΑΚΑ στο περιθώριο του αγώνα για τα πλέι οφ ανάµεσα στην ΑΕΚ και την ΠΑΟΚ. ∆ύο µέλη τη̋ οργανωτική̋ επιτροπή̋ του εγχειρήµατο̋, οι ∆ηµήτρη̋ Κουτσογιάννη̋ και Βαγγέλη̋ Σταυρόπουλο̋, καθώ̋ και έξι µέλη τη̋ Ορίτζιναλ Τρικάλων (Γιώργο̋ Λάλα̋, Σοφία Αναστασίου, Κώστα̋ Παιδή̋, Πέτρο̋ Κούτσικο̋, Αλεξάνδρα Βάτσιου, Νατάσα Αβράµη) βρέθηκαν στο Ολυµπιακό Στάδιο προκειµένου να προωθήσουν το εγχείρηµα του Στέλιου Βάσκου. Από τα µάτριξ του γηπέδου έπαιξε το τρέιλερ που έχει φτιαχτεί για του̋ φίλου̋ τη̋ ΑΕΚ ενώ τα µέλη τη̋ Τρικαλινή̋ αποστολή̋ φορώντα̋ µπλουζάκια µε το λογότυπο του εγχειρήµατο̋ ενηµέρωσαν όλου̋ του̋ φιλάθλου̋ για το εγχείρηµα µοιράζοντα̋ σχετικά φυλλάδια. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον να βοηθήσουν την όλη προσπάθεια έδειξαν πολλά επώνυµα µέλη τη̋ ΑΕΚτζήδικη̋ οικογένεια̋ µε πρώτο και καλύτερο τον Νίκο Λυµπερόπουλο στο τελευταίο µάλιστα παιχνίδι του µε την φανέλα τη̋ ΑΕΚ µπροστά στον κόσµο τη̋. Ο Τρικαλινό̋ διεθνή̋ παίκτη̋ τη̋ Σάντερλαντ Σωτήρη̋ Κυργιάκο̋ που βρέθηκε στι̋ εξέδρε̋ του ΟΑΚΑ εξέφρασε την ευχή του ο Στέλιο̋ να τα καταφέρει ενώ ο γνωστό̋ µίµο̋ και όχι µόνο Γιώργο̋ Μητσικώστα̋ συνέλεξε στοιχεία ώστε να τα χρησιµοποιήσει στην ραδιοφωνική του εκποµπή. Ακόµη ενηµερώθηκαν και φωτογραφήθηκαν µε µέλη τη̋ Τρικαλινή̋ αποστολή̋ ο πρόεδρο̋ τη̋ ΑΕΚ κ. ∆ηµητρέλο̋, ο πρόεδρο̋ τη̋ ερασιτεχνική̋ ΑΕΚ κ. Παπαδηµητρίου, ο πρόεδρο̋ των Supporters κ. Κασνακίδη̋, ο µάνατζερ τη̋ ΑΕΚ Βασίλη̋ ∆ηµητριάδη̋, ο ηθοποιό̋ και πρώην Βουλευτή̋ Γιάννη̋ Βούρο̋, οι παλιοί παίκτε̋ τη̋ ΑΕΚ Χρήστο̋ Κωστή̋, Άκη̋ Ζήκο̋ καθώ̋ και οι προπονητή̋ τη̋ γυναικεία̋ οµάδα̋ βόλει Αποστόλη̋ Οικονόµου.


16

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

ΤΑ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ∆ΕΝ ΗΘΕΛΑΝ ΜΕ…

Οι επαναληπτικέ̋ εκλογέ̋ τινάζουν στον αέρα Ποιε̋ οι εκτιµήσει̋ για τη θερινή σαιζόν, πού εκτιµάται ότι θα “καθίσει”, τελικά, η πτώση Οι ιδιοκτήτε̋ τουριστικών λεωφορείων δεν νιώθουν …ούτε ζέστη, ούτε κρύο για την 17η Ιουνίου

Λίγο πριν από την έναρξη τη̋ θερινή̋ περιόδου, οι πολιτικοί µα̋ τα έκαναν… θάλασσα! Οδήγησαν τη χώρα σε νέε̋ εκλογέ̋ και την αγορά σε… περιπέτειε̋, πολλέ̋! Ο τοµέα̋ του Τουρισµού ήταν ο τελευταίο̋ που ήθελε να ξαναδεί κάλπε̋. Το µόνο που βλέπει τώρα, -ανήµπορο̋, εκ των πραγµάτων, να αντιδράσειείναι να του φεύγουν πελάτε̋… Θεαµατική πτώση «Μετά τα τόσα χτυπήµατα που έχει δεχθεί ο Τουρισµό̋, ένα̋ λόγο̋ που δυσχεραίνει την κατάσταση είναι και οι επαναληπτικέ̋ εκλογέ̋ του Ιουνίου», λέει, στον “δ”, ο κ. Παναγιώτη̋ Ντιντή̋, ιδιοκτήτη̋ του ταξιδιωτικού γραφείου “Orient Travel” . «Νοµίζω», συνεχίζει, «ότι θα έπρεπε να βρεθεί µια φόρµουλα, εφόσον επιβάλλονταν να διεξαχθούν ξανά, και οι κάλπε̋ να στηθούν νωρίτερα. Το καλύτερο, βέβαια, θα ήταν να µην ξαναγίνουν εκλογέ̋. Να βρεθεί ένα̋ τρόπο̋ να κυβερνηθεί η χώρα. Η νέα προεκλογική περίοδο̋, 6 Μα˙ου έω̋ 17 Ιουνίου, είναι πάρα πολύ µεγάλο διάστηµα». Ζητήσαµε από τον συνοµιλητή µα̋ να κάνει µια πρόβλεψη όσον αφορά την επερχόµενη καλοκαιρινή περίοδο. «Απ’ όσα βλέπουµε, αλλά και από τα µηνύµατα που παίρνουµε εκτιµώ ότι θα είµαστε κάτω ώ̋ και 40%. Αν θα είναι τόσο, θα είµαστε και… ευχαριστηµένοι!», δήλωσε, µε αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο κ. Ντιντή̋. Ω̋ προ̋ τι̋ προτιµήσει̋ των ελαχίστων υποψηφίων ταξιδιωτών, «αυτοί αναζητούν προσφορέ̋ και µόνο. Προ̋ οποιαδήποτε κατεύθυνση (εσωτερικού – εξωτερικού), αρκεί να είναι κάτι φθηνό. Παρόλα αυτά κι εκείνοι που το ψάχνουν κινούνται µέσα σε κλίµα αβεβαιότητα̋. ΑποφαCMYK

σίζουν ύστερα από πολύ ψάξιµο και όταν σχεδόν το έχουν “κλείσει”, φοβούνται να φύγουν µη τυχόν επιστρέψουν και η Ελλάδα δεν είναι στο ευρώ, αλλάξουν τα πράγµατα, χάσουν καταθέσει̋ κ.λπ. Υπάρχει µεγάλη ανασφάλεια στον κόσµο». Εξόχω̋ ανησυχητική είναι και η εικόνα στι̋ κρατήσει̋ του εξωτερικού «που γίνονταν αυτήν την εποχή προ̋ τα ελληνικά παραθεριστικά κέντρα, ξενοδοχεία κ.τ.λ. Παρατηρείται», σύµφωνα µε τον κ. Ντιντή, «τεράστια µείωση και δη -50%. Οι λόγοι ανησυχία̋ έχουν να κάνουν, κυρίω̋, µε ενδεχόµενε̋ απεργίε̋, αναταραχέ̋ λόγω εκλογών κ.λπ. Όλα αυτά, οι ξένοι τα µετρούν. Θέλουν ηρεµία για να ταξιδέψουν… Την ίδια ώρα, ευρωπἀ-

Ο κ. Παναγιώτη̋ Ντιντή̋

Σε κρίση διακοπέ̋ και εκδροµέ̋

Ο κ. Κων/νο̋ Κούρεντα̋


ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

ΤΙΠΟΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ

τι̋ καλοκαιρινέ̋ διακοπέ̋! 

70% κάτω οι δουλειέ̋, περιµένουν “ανάσταση” από τι̋… καλοκαιρινέ̋ βουτιέ̋!

κέ̋ και άλλε̋ εταιρίε̋ ανά τον κόσµο σταµατούν, ύστερα από πολλά χρόνια, την απευθεία̋ σύνδεση µε την Ελλάδα».

Με την… όπισθεν! Αντιθέτω̋, οι ιδιοκτήτε̋ τουριστικών λεωφορείων δεν… θορυβήθηκαν διόλου µόλι̋ ανακοινώθηκε η νέα προσφυγή στην λἀκή ετυµηγορία. Το «γιατί» εξηγεί, στην εφηµερίδα µα̋, ο κ. Κων/νο̋ Κούρεντα̋, πρόεδρο̋ του Συλλόγου Τουριστικών Πρακτόρων Ν.

CMYK

Τρικάλων: «Οι εκλογέ̋ δεν µα̋ πειράζουν διότι, ούτω̋ ή άλλω̋, εκείνο το διάστηµα δεν έχουµε δουλειά! Είναι “νεκρή” περίοδο̋ για εµά̋…». Τα πάνω-κάτω για τον κλάδο ήλθαν, ωστόσο, σε σχέση µε τι̋ εκδροµέ̋ όπου παρατηρείται πρωτοφανή̋ πτώση. «Είµαστε 70% κάτω! Κι αυτό το αρνητικό ποσοστό διαµορφώνεται σε µεγάλο βαθµό από την δραµατική µείωση των µονοήµερων σχολικών

– εκπαιδευτικών εκδροµών, καθώ̋ οι γονεί̋ δεν έχουν χρήµατα για να δώσουν στα παιδιά». Μόνη ελπίδα στον ορίζοντα, τα… µπάνια του λαού. «Οι τιµέ̋», αναφέρει ο κ. Κούρεντα̋, «θα είναι ίδιε̋. Πιστεύω τα Σαββατοκύριακα να υπάρχει περισσότερη κίνηση διότι, πλέον, εκεί που έφθασαν οι τιµέ̋ τη̋ βενζίνη̋ και των διοδίων δεν συµφέρει να πάρει κάποιο̋ το Ι.Χ. και να πάει στη θάλασσα».

17


18 Στο Κέντρο Περιβαλλοντική̋ Εκπαίδευση̋

Ηµερίδα για τι̋ εναλλακτικέ̋ καλλιέργειε̋ Θα γίνει το Σάββατο 26 Μἀου και απευθύνεται κυρίω̋ στου̋ αγρότε̋ µα̋ Σα̋ ενηµερώνουµε ότι το Κέντρο Περιβαλλοντική̋ Εκπαίδευση̋ Περτουλίου - Τρικκαίων, το οποίο είναι δοµή του Υπουργείου Παιδεία̋ ∆ια Βίου Μάθηση̋ και Θρησκευµάτων, στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την πράξη «∆ράσει̋ ∆ια Βίου Μάθηση̋ για το Περιβάλλον και την Αειφορία», διοργανώνει ηµερίδα στην πόλη των Τρικάλων για του̋ ενήλικε̋ του νοµού µε θέµα «Εναλλακτικέ̋ καλλιέργειε̋, δυνατότητε̋ και προοπτικέ̋ στην ελληνική πραγµατικότητα», στι̋ 26 Μα˙ου 2012 και ώρα 9.00 π.µ. στι̋ εγκαταστάσει̋ του ΚΠΕ που βρίσκονται στο λόφο του Προφήτη Ηλία. Η ηµερίδα θα απευθύνεται κυρίω̋ σε γεωργού̋ τη̋ περιοχή̋, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόµενο πολίτη. Έµφαση θα δοθεί στην οργάνωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων καθώ̋ και στι̋ εναλλακτικέ̋ καλλιέργειε̋ κηπευτικών και οπωροφόρων. Στου̋ συµµετέχοντε̋ που θα παρακολουθήσουν ανελλιπώ̋ τι̋ εργασίε̋ τη̋ ηµερίδα̋ θα δοθεί βεβαίωση συµµετοχή̋. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ «Εναλλακτικέ̋ καλλιέργειε̋, δυνατότητε̋ και προοπτικέ̋ στην ελληνική πραγµατικότητα» ΣΑΒΒΑΤΟ, 26 ΜΑ˳ΟΥ 2012 9.00-9.30 Προσέλευση συνέδρων - Εγγραφέ̋ Παραλαβή φακέλων 9.30-10.00 Έναρξη - Χαιρετισµοί 10.00-10.30 «Οργάνωση εκµεταλλεύσεων και πολιτικέ̋ για την αξιοποίηση των νέων καλλιεργειών» Κοροµπίλια̋ Γεώργιο̋, Γεωπόνο̋ ΕΛ.Γ.Ο. «∆ήµητρα» 10.30-11.00 «Καινοτόµα οπωροφόρα: δυνατότητε̋ και προοπτικέ̋» Νάνο̋ Γεώργιο̋, Αναπλ. Καθηγητή̋ τη̋ Σχολή̋ Γεωπονικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλία̋ 11.00 – 11.30 ∆ιάλειµµα 11.30 - 12.00 «Εναλλακτικέ̋ καλλιέργειε̋ κηπευτικών-σύγχρονε̋ µέθοδοι παραγωγή̋ του̋» Ακουµιανάκη̋ Κωνσταντίνο̋, Αναπληρωτή̋ Καθηγητή̋ Τµήµατο̋ Επιστήµη̋ Φυτική̋ Παραγωγή̋ του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 12.00-12.30 «Νέε̋ δυνατότητε̋ των γνώριµων οπωροφόρων» Νάνο̋ Γεώργιο̋, Αναπλ. Καθηγητή̋ τη̋ Σχολή̋ Γεωπονικών Επιστηµών του Πανεπιστήµιου Θεσσαλία̋ 12.30-13.00 Συµπεράσµατα-Αξιολόγηση-Λήξη Ηµερίδα̋ Συντονιστική επιτροπή: Παπαβασιλείου Χρήστο̋, Υπεύθυνο̋ ΚΠΕ Περτουλίου - Τρικκαίων Κοτρώνη Μαρία-Τερέζα, Αναπλ. Υπεύθυνη ΚΠΕ Περτουλίου- Τρικκαίων Κόκκαλη̋ Θωµά̋, µέλο̋ Π.Ο. ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικκαίων Κουτσώνη̋ Ευάγγελο̋, µέλο̋ Π.Ο. ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικκαίων Τζέλιου Ευτυχία, µέλο̋ Π.Ο. ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικκαίων Γραµµατεία σεµιναρίου: Κοτρώνη Μαρία-Τερέζα, Αναπλ. Υπεύθυνη ΚΠΕ Περτουλίου- Τρικκαίων Κόκκαλη̋ Θωµά̋, µέλο̋ Π.Ο. ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικκαίων Κουτσώνη̋ Ευάγγελο̋, µέλο̋ Π.Ο. ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικκαίων Τζέλιου Ευτυχία, µέλο̋ Π.Ο. ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικκαίων.

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

Αγοραστό̋ – Τσιάκο̋ – Κωτσό̋ µε φορεί̋ και πολίτε̋ στο Αγναντερό Κώστα̋

Αγοραστό̋: «Γνώµονά̋ µα̋ άµεσα οφέλη για του̋ πολίτε̋ και την τοπική κοινωνία» Βασίλη̋ Τσιάκο̋: «Στόχο̋ µα̋ είναι στήριξη του αγροτικού τοµέα» Γιώργο̋ Κωτσό̋: «Μέσα από την αγαστή συνεργασία µε την Περιφέρεια Θεσσαλία̋ αντιµετωπίζουµε τα ζητήµατα του ∆ήµου»

Συνάντηση µε φορεί̋ και κατοίκου̋ τη̋ περιοχή̋ είχαν ο περιφερειάρχη̋ Θεσσαλία̋ κ. Κώστα̋ Αγοραστό̋ και ο αντιπεριφερειάρχη̋ Καρδίτσα̋ κ. Βασίλη̋ Τσιάκο̋ στο Αγναντερό. Στην αίθουσα του π. δηµαρχείου Αγναντερού παρουσία και του ∆ηµάρχου Μουζακίου κ. Γιώργου Κωτσού ο κ. Αγοραστό̋ συζήτησε µε φορεί̋ και πολίτε̋ τη̋ περιοχή̋ για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και του̋ τρόπου̋ αντιµετώπισή̋ του̋. Παράλληλα ο περιφερειάρχη̋ ενηµέρωσε για τα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή από την Περιφέρεια Θεσσαλία̋, αλλά και για τι̋ δράσει̋ που προγραµµατίζονται στο αµέσω̋ επόµενο χρονικό διάστηµα. Στη συνάντηση το θέµα που κυριάρχησε ήταν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο ΤΟΕΒ Σελλάνων, ο οποίο̋ λόγω οικονοµικών και διοικητικών δυσχερειών αδυνατεί να αρδεύσει ολόκληρη την περιοχή ευθύνη̋ του. Με πρωτοβουλία του ∆ήµου Μουζακίου έχει ξεκινήσει µια διαδικασία σύσταση̋ ΤΟΕΒ σε κάθε ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα και η οποία θα έλθει για κύρωση στην περιφέρεια Θεσσαλία̋. Απ’ την πλευρά του ο κ. Αγοραστό̋ βρήκε θετική την εξέλιξη αυτή και τόνισε ότι θα την υποστηρίξει έτσι ώστε να δοθεί µια λειτουργική και βιώσιµη λύση στο πρόβληµα αυτό, προ̋ όφελο̋ των πολιτών. Ακόµη τέθηκε το θέµα τη̋ κατασκευή̋ περιφερειακού για το Αγναντερό, για τον οποίο εκπονείται µελέτη απ’ το ∆ήµο. Συζητήθηκε η ανάγκη εφαρµογή̋ πράξη̋ αναδασµού στη θέση «Αµπέλι» του Αγναντερού για την ορθή ενοποίηση και αναδιανοµή των τεµαχίων γη̋ στην περιοχή. Τονίστηκε επίση̋ η αναγκαιότητα για την αντιπληµµυρική θωράκιση τη̋ Μαγούλα̋ και του Ριζόβουνου που ταλαιπωρήθηκαν από καταστροφέ̋ τον περασµένο χειµώνα για τα οποία ο κ. Αγοραστό̋ επεσήµανε ότι ήδη ξεκίνησαν παρεµβάσει̋ επί τόπου για την αντιµετώπιση των φαινοµένων. Ζητήθηκε ακόµη η βοήθεια τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋ ώστε

να πραγµατοποιηθούν έργα καθαρισµού στου̋ ποταµού̋ Πάµισο και Μέγα και να πραγµατοποιηθεί καθαρισµό̋ των αποστραγγιστικών αυλάκων. Ο κ. Κώστα̋ Αγοραστό̋ υπογράµµισε τα εξή̋: - Αγροτική οδοποιία: ∆ηµοπρατήθηκε εργολαβία πρὁπ. 194.758,20 ευρώ και µόλι̋ πάρουµε την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου ξεκινάνε άµεσα τα έργα - Με δυο εργολαβίε̋ 298.226 ευρώ στην Π.Ε. Καρδίτσα̋ καθαρίσαµε 2,8 χλµ. καναλιών και πολλέ̋ άλλε̋ θέσει̋ σε ποτάµια όπου υπήρχε πρόβληµα. - Αγροτικό̋ εξηλεκτρισµό̋.. Έγινε σύσκεψη στο ∆ήµο κι ενηµερώθηκαν οι ενδιαφερόµενοι για τι̋ ενέργειε̋ που πρέπει να κάνουν για να µπουν στο πρόγραµµα του αγροτικού εξηλεκτρισµού. - Βρίσκεται σε εξέλιξη εργολαβία προµήθεια̋ inverter αξία̋ 200.000 ευρώ ώστε να εξοικονοµηθεί ρεύµα και νερό. Στο Αγναντερό πρόκειται να δοθεί ένα µεγάλο inverter για τη µεγάλη γεώτρηση του οικισµού. - Βρίσκεται σε εξέλιξη εργολαβία προµήθεια̋ πλαστικών σωλήνων άρδευση̋ 160.000 ευρώ για υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου. - Με µελέτη που εκπονείται και ολοκληρώνεται σύντοµα στοχεύουµε στον καθαρισµό τη̋ κοίτη̋ του ποταµού Κοτά που παρουσιάζει πληµµυρικά φαινόµενα. - Μηχανήµατα τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ πραγµατοποίησαν καθαρισµό τη̋ δηµοτική̋ ενότητα̋ του Αγναντερού. - Υπάρχουν δύο αντλιοστάσια τα οποία δεν έχουν άδειε̋ χρήση̋ νερού και για τα οποία βρισκόµαστε στη διαδικασία νοµιµοποίηση̋. - Η Ε65 δηµιούργησε προβλήµατα µε τη συσσώρευση χωµάτων στα αρδευτικά κανάλια. Στείλαµε έγγραφο στη Ferovial να καθαρίσει άµεσα τα κανάλια γιατί είναι δική του̋ αρµοδιότητα και παρατηρούνται πληµµύρε̋ σε καλλιεργήσιµε̋ εκτάσει̋. «Μέσα από συνέργειε̋ και συνεργασίε̋, επιτυγχά-

νουµε αποτελέσµατα. Σε µια τραγική οικονοµική συγκυρία δίνουµε λύσει̋ και παρεµβαίνουµε όπου απαιτείται µε µοναδικό γνώµονα άµεσα οφέλη για του̋ πολίτε̋ και την τοπική κοινωνία. Παράλληλα πραγµατοποιούµε έργα αναγκαία για τον τόπο που ανοίγουν θέσει̋ εργασία̋ και δηµιουργούν κινητικότητα στην τοπική οικονοµία και κοινωνία», τόνισε ο κ. Κώστα̋ Αγοραστό̋. Ενώ ο ανιτπεριφερειάρχη̋ κ. Τσιάκο̋ ανέφερε: «Στόχο̋ µα̋ είναι στήριξη του αγροτικού τοµέα σε µια δύσκολη οικονοµική περίοδο για τη χώρα και τον αγροτικό κόσµο. Σ’ αυτή την κρίσιµη στιγµή καταφέρνουµε και πραγµατοποι-

ούµε έργα ουσία̋, έργα απαραίτητα για την περιοχή και κάνουµε πράξει̋ τι̋ δεσµεύσει̋ µα̋ απέναντι στου̋ πολίτε̋». Απ’ την πλευρά του ο δήµαρχο̋ κ. Κωτσό̋ δήλωσε: «Για µία ακόµη φορά ο περιφερειάρχη̋ µε τον ερχοµό του εδώ έδειξε πιστοποίησε το άµεσο ενδιαφέρον του, αλλά και την αµεσότητα µε την οποία χειρίζεται τα ζητήµατα που αφορούν τι̋ τοπικέ̋ µα̋ κοινωνίε̋. Είµαι βέβαιο̋ ότι µέσα από την αγαστή συνεργασία που έχουµε µαζί του, θα αντιµετωπίσουµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήµατα που αφορούν το ∆ήµο Μουζακίου και την ευρύτερη περιοχή».

«Πανηγύρι τη̋ Γη̋» 9-10 Ιουνίου 2012, στο Πάρκο Τρίτση, Αθήνα Ο Οργανισµό̋ Ελέγχου και Πιστοποίηση̋ Βιολογικών Πρὀόντων ∆ΗΩ σε συνεργασία µε την Οργάνωση ΓΗ για δεύτερη χρονιά διοργανώνει το «Πανηγύρι τη̋ Γη̋», µια διήµερη γιορτή µε αφορµή την παγκόσµια ηµέρα περιβάλλοντο̋, «στο Πάρκο Περιβαλλοντική̋ Ευαισθητοποίηση̋ «Αντώνη̋ Τρίτση̋», στι̋ 9 και 10 Ιουνίου 2012. Το «Πανηγύρι τη̋ Γη̋» έχει σαν σκοπό την προώθηση των βιολογικών πρὀόντων καθώ̋ και την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντο̋ µε οικολογικού̋ τρόπου̋. Στην γιορτή θα συµµετέχουν παραγωγοί και επιχειρήσει̋ βιολογικών πρὀόντων, που αντιπροσωπεύουν, σε ποιοτικά και ποσοτικά µεγέθη, πολλέ̋ διαφορετικέ̋ κατηγορίε̋ και πρὀόντα, τη̋ διαρκώ̋ αυξανόµενη̋ ελληνική̋ παραγωγή̋ και αγορά̋ βιολογικών γεωργικών και κτηνοτροφικών πρὀόντων στη χώρα µα̋, καθώ̋ και του οικολογικού χώρου γενικά. Παράλληλα, στο «Πανηγύρι τη̋ Γη̋» θα µετέχουν και Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισµοί που δραστηριοποιούνται στην προστασία του περιβάλλοντο̋ και την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η γιορτή θα περιλαµβάνει: • Αγορά µε Βιολογικά Πρὀόντα • Ξενάγηση στο Κέντρο τη̋ ΓΗΣ • Οικοπαιχνίδια Στα πλαίσια τη̋ γιορτή̋ θα διοργανωθεί επίση̋ µία σειρά παράλληλων εκδηλώσεων µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπω̋ εκπαιδευτικέ̋ φυτεύσει̋ από παιδιά υπό την επίβλεψη γεωπόνων, ξενάγηση σε βιολογικού̋ λαχανόκηπου̋ καθώ̋ και ενηµέρωση καταναλωτών για ότι απορίε̋ έχουν σε σχέση µε την πιστοποίηση των βιολογικών πρὀόντων από έµπειρου̋ γεωπόνου̋ του Οργανισµού ∆ΗΩ. Όπω̋ δήλωσε ο Γεν. ∆ιευθυντή̋ του Οργανισµού ∆ΗΩ κο̋ Σπ. Σγούρο̋: «Η όµορφη αυτή γιορτή, το «Πανηγύρι τη̋ Γη̋» αποτελεί µια µοναδική ευκαιρία για όλου̋ να γιορτάσουµε την παγκόσµια ηµέρα του περιβάλλοντο̋ µε θετικό και ευχάριστο τρόπο, µαζί µε τι̋ οικογένειέ̋ µα̋, σε έναν χώρο που επιδεικνύει την αξία του περιβάλλοντο̋ µε τον καλύτερο τρόπο». Σα̋ περιµένουµε! Για περισσότερε̋ πληροφορίε̋: Κατερίνα Κουρουνάκου 6936 904311


19

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

ΚΑΤΑ-ΘΕΣΕΙΣ

Η δυνατότητα ανάδειξη̋ εργατική̋ κυβέρνηση̋ στην Ελλάδα

Του ∆ηµήτρη Κάβουρα

Το αποτέλεσµα των εκλογών τη̋ 6η̋ Μάη καταγράφει µια σηµαντική ταχτική νίκη του εργατικού και λἀκού κινήµατο̋ στην Ελλάδα, µε την καταδίκη τη̋ αντιλἀκή̋ πολιτική̋ που εξαθλίωσε το λαό και µε τη συντριβή των κοµµάτων του κεφαλαίου που εφάρµοσαν αυτή την πολιτική. Η ανατροπή του πολιτικού σκηνικού είναι αποτέλεσµα και πτυχή τη̋ ταξική̋ πάλη̋, η οποία είναι παρούσα και σε αυτό το πεδίο. Η εργατική τάξη και ο λαό̋ έκλεισαν την πόρτα στον δικοµµατισµό. Η βασική µέθοδο̋, µέσω τη̋ οποία̋ η αστική τάξη κυβερνούσε τον τόπο τόσα χρόνια, µοιάζει να χάνεται από το προσκήνιο. Μόνο οι εθελοτυφλούντε̋ δεν αντιλαµβάνονται τη µεγάλη ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό που έφερε ο λαό̋ µε την ψήφο του σε αυτέ̋ τι̋ εκλογέ̋, καθώ̋ και το αδιέξοδο που δηµιούργησε και επέτεινε η παρέµβαση του λἀκού παράγοντα στη διακυβέρνηση τη̋ χώρα̋ απ’ τα κόµµατα του κεφαλαίου. Το αποτέλεσµα των εκλογών αποτελεί επιβεβαίωση τη̋ εκτίµησή̋ ότι ο λαό̋ δεν θέλει να κυβερνηθεί µε τον παλιό τρόπο, καθώ̋ επίση̋ και του γεγονότο̋ ότι διανύουµε περίοδο επαναστατική̋ κατάσταση̋. Τέτοιου είδου̋ µεγάλε̋ ανατροπέ̋ µόνο σε περιόδου̋ επαναστατική̋ κατάσταση̋ µπορούν να συµβούν. Η εργατική τάξη στράφηκε στην Aριστερά µαζικότερα από ποτέ. Αναζήτησε άµεση πρόταση εξουσία̋ και µια στοιχειώδη αντίθεση στην αστική στρατηγική. ∆εν πήγε µακρύτερα γιατί κανεί̋ δεν τη̋ ζήτησε να πάει µακρύτερα. Το ΚΚΕ ζητούσε πρώτα να έρθει η επανάσταση και µετά να υπερψηφιστεί, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ επιδίωξε µια αντίστοιχη ψήφο. Και οι δύο αυτέ̋ δυνάµει̋, φορεί̋ του µεταβατικού προγράµµατο̋, προτίµησαν να δραπετεύσουν σε ένα καλύτερο αύριο. Έδειξαν πλήρη απροθυµία να κινηθούν στην κατεύθυνση του ενιαίου µετώπου και αδυναµία να συνδέσουν την πάλη για κυβερνητική εξουσία µε την πάλη για την συνολική εξουσία. Αυτό αποτέλεσε έναν από του̋ βασικού̋ λόγου̋ που δεν ψηφί-

στηκε µαζικά το µεταβατικό πρόγραµµα στο πρόσωπο των φορέων του, παρόλο που ο λαό̋ διψούσε κυριολεκτικά να ακούσει µια θετική πρόταση εξόδου απ’ την παρούσα κρίση από τα χείλη των δυνάµεων του µεταβατικού προγράµµατο̋. Με ενιαίο µέτωπο και επαναστατική πολιτική ταχτική, οι δυνάµει̋ αυτέ̋ πολύ πιθανόν να βρισκόταν σήµερα στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναµη. Μέσα σ’ αυτέ̋ τι̋ συνθήκε̋, απέµεινε µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Με το ανεπαρκέ̋, ρεφορµιστικό και µεσοβέζικο πρόγραµµα του, αλλά µε µια άµεση πρόταση κυβέρνηση̋. Η εργατική τάξη κυρίω̋ και η νεολαία στράφηκε και στήριξε το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο̋ τη̋ δίνει κάποια προοπτική και µιλάει για την ενότητα, την οποία η εργατική τάξη την αντιλαµβάνεται ω̋ αναγκαίο όρο για να µπορούν να νικήσουν οι αγώνε̋. Στην κατάσταση που δηµιούργησε η ταξική πάλη, δηλαδή αποδυνάµωση των κοµµάτων του κεφαλαίου και αδυναµία σχηµατισµού κυβέρνηση̋ των αστικών κοµµάτων στη γραµµή του µνηµονίου (σε πείσµα δυνάµεων τη̋ Αριστερά̋ που προεξοφλούσαν το σχηµατισµό κυβέρνηση̋ των αστικών δυνάµεων των µνηµονίων), και ταυτόχρονα ενίσχυση των εργατικών κοµµάτων τα οποία συγκεντρώνουν ένα πρωτόγνωρο για την Ελλάδα υψηλό εκλογικό ποσοστό, είναι φανερό ότι δηµιουργούνται συνθήκε̋ ανάδειξη̋ εργατική̋ κυβέρνηση̋. Η κυβερνητική εξουσία στην Ελλάδα περπατάει στο δρόµο! Οι πολιτικέ̋ δυνάµει̋ που έχουν αναφορά στην εργατική τάξη, µέσα από ένα ενιαίο µέτωπο, πρέπει να απλώσουν το χέρι και να την αρπάξουν απ’ τα µαλλιά! Σύµφωνα µε τι̋ επεξεργασίε̋

τοστατήσουν για ένα ενιαίο εργατικό µέτωπο πάλη̋ και εξουσία̋ και στην ανασύνταξη του εργατικού και συνδικαλιστικού κινήµατο̋. Με την πολιτική του ενιαίου µετώπου στην βάση των προβληµάτων που γεννάει και ξαναγεννάει ο καπιταλισµό̋ και την παρέµβαση των κοµµουνιστών, να γίνει ικανή η εργατική τάξη για την ανάδειξη και υλοποίηση πολιτική̋ διεξόδου από την παρούσα καπιταλιστική κρίση, διαµορφώνοντα̋ του̋ όρου̋ για µια ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΡΑ! Σε αυτή την κατεύθυνση οι κοµµουνιστέ̋ απαιτούνταν να πάρουν πρωτοβουλίε̋ για τη διαµόρφωση πολιτικού µετώπου µε αριστερού̋, αντικαπιταλιστέ̋, µαζί µε του̋ σοσιαλδηµοκράτε̋ που διαχωρίστηκαν απ’ το ΠΑΣΟΚ και την πολιτική του, καθώ̋ και άλλου̋ σοσιαλδηµοκράτε̋, µε το σύνθηµα δράση̋ τη̋ εργατική̋ κυβέρνηση̋. Οι κοµµουνιστέ̋ όµω̋ δεν πήραν µέχρι τώρα µια ανάλογη πρωτοβουλία και άφησαν την πρωτοβουλία των κινήσεων σε άλλε̋ δυνάµει̋, σοσιαλδηµοκρατική̋ κατεύθυνση̋. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουν τώρα οι κοµµουνιστέ̋; Ποια πρέπει να είναι η στάση του̋ απέναντι στη νέα κατάσταση που δηµιουργήθηκε και απέναντι σε µια πρόταση συγκρότηση̋ αριστερή̋ κυβέρνηση̋; Με γνώµονα τα συµφέροντα τη̋ εργατική̋ τάξη̋, σε µια τέτοια πρόταση και προοπτική, δηλαδή στην προοπτική µια̋ «απλώ̋ φαινοµενική̋ εργατική̋ κυβέρνηση̋», οι κοµµουνιστέ̋ δεν µένουν αδιάφοροι. Αντίθετα, παλεύουν να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίµα που δηµιούργησαν οι βασικοί φορεί̋ του µεταβατικού προγράµµατο̋ και να ακολουθήσουν µια ταχτική η οποία δεν θα του̋ αποκόψει απ’ τι̋ µάζε̋, δεν θα του̋ περιθωριοποι-

Η µόνη πολιτική κατεύθυνση που αποκτά νόηµα, περιεχόµενο και προοπτική, σαν τη µοναδική εργατική απάντηση στην κρίση και σύµφωνα µε το πώ̋ εξελίχτηκαν τα πράγµατα, είναι η συγκρότηση µετώπου των κοµµάτων και οργανώσεων που έχουν υιοθετήσει και προβάλουν το µεταβατικό πρόγραµµα, και η από κοινού κάθοδό̋ του̋ στι̋ επερχόµενε̋ εκλογέ̋, βάζοντα̋ το ζήτηµα τη̋ κυβέρνηση̋ η οποία θα εφαρµόσει το µεταβατικό πρόγραµµα, και ξεκαθαρίζοντα̋ ταυτόχρονα τη στάση του̋ και του̋ όρου̋ τη̋ ψήφου ανοχή̋ απέναντι στην πιθανότητα µια̋ αριστερή̋ κυβέρνηση̋.

και την εµπειρία του διεθνού̋ εργατικού κινήµατο̋, «…µια εργατική κυβέρνηση η οποία προκύπτει από µια κοινοβουλευτική συγκυρία, η οποία λοιπόν είναι καθαρά κοινοβουλευτική̋ προέλευση̋, µπορεί να παράσχει την ευκαιρία για µια αναζωπύρωση του επαναστατικού εργατικού κινήµατο̋…». (Απόφαση του 4ου συνεδρίου τη̋ Γ’ ∆ιεθνού̋). Σε µια τέτοια κατεύθυνση οι κοµµουνιστέ̋ απαιτείται να πρω-

ήσει, αλλά θα του̋ φέρει σε καλύτερη θέση, δηλ. να κερδίσουν τι̋ µάζε̋, ακριβώ̋ γιατί οι σοσιαλδηµοκράτε̋ έµπρακτα θα φανούν στα µάτια τη̋ εργατική̋ τάξη̋ ανίκανοι να έρθουν σε σύγκρουση µε τα συµφέροντα των κεφαλαιοκρατών και να εφαρµόσουν πολιτική υπέρ τη̋ εργατική̋ τάξη̋ και του λαού. Οι κοµµουνιστέ̋, απέναντι στην πρόταση για «αριστερή κυβέρνηση», οφείλουν να αντιπροτείνουν

ολόκληρο το πρόγραµµα τη̋ εργατική̋ κυβέρνηση̋, µε αιχµή τη διαγραφή του χρέου̋, την έξοδο από την ΟΝΕ-ΕΕ, κ.λπ., ω̋ πρόγραµµα προ̋ άµεση υλοποίηση µε την στήριξή του̋, προκειµένου να αποκαλύψουν µπροστά στα µάτια όλου του κόσµου ότι ακόµα και τα µεσοβέζικα µέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την αριστερή κυβέρνηση δεν γίνονται εντό̋ ευρώ και ΕΕ και να προετοιµάσουν το λαό για τι̋ µάχε̋ που πρέπει – ούτω̋ ή άλλω̋ – να δώσει ακόµα. Ω̋ δεύτερο βήµα και αφού ο ΣΥΡΙΖΑ, ή ανάλογε̋ τέτοιου είδου̋ δυνάµει̋, δεν αποδεχθούν το µεταβατικό πρόγραµµα, οι κοµµουνιστέ̋ µπορούν να παρέχουν ψήφο ανοχή̋ υπό όρου̋. Οι όροι τη̋ ανοχή̋ αυτή̋, προκύπτουν από το µεταβατικό πρόγραµµα: Άµεση παύση πληρωµών προ̋ του̋ τοκογλύφου̋-δανειστέ̋ και αποδέσµευση από τι̋ δανειακέ̋ συµβάσει̋, άµεση καταγγελία και µη εκπλήρωση των µνηµονίων, ικανοποίηση των διεκδικήσεων του εργατικού και λἀκού κινήµατο̋. Η ανοχή ή η στήριξη µια̋ τέτοια̋ κυβέρνηση̋, χωρί̋ τη συµµετοχή των κοµµουνιστών, µπορεί να γίνει στο βαθµό που αυτή η κυβέρνηση θα δεσµευτεί και θα προχωρήσει στην επίλυση εργατικών και λἀκών προβληµάτων, στο βαθµό που θα στηριχτεί στο µαζικό εργατικό και λἀκό κίνηµα, αλλά και στο βαθµό που η ίδια η κυβέρνηση θα στηρίξει το κίνηµα στην πάλη του ενάντια στου̋ κεφαλαιοκράτε̋ και τη̋ Τρόικα. Η εχθρική στάση δυνάµεων τη̋ κοµµουνιστική̋ αριστερά̋ σε µια τέτοια πολιτική, αφενό̋ µεν διευκολύνει την επάνοδο στην κυβερνητική εξουσία των µνηµονιακών κοµµάτων, αφετέρου δε εµποδίζει τον απεγκλωβισµό δυνάµεων απ τη σοσιαλδηµοκρατία και το τράβηγµά του̋ µε την επανάσταση. Η µόνη πολιτική κατεύθυνση που αποκτά νόηµα, περιεχόµενο και προοπτική, σαν τη µοναδική εργατική απάντηση στην κρίση και σύµφωνα µε το πώ̋ εξελίχτηκαν τα πράγµατα, είναι η συγκρότηση µετώπου των κοµµάτων και οργανώσεων που έχουν υιοθετήσει και προβάλουν το µεταβατικό πρόγραµµα, και η από κοινού κάθοδό̋ του̋ στι̋ επερχόµενε̋ εκλογέ̋, βάζοντα̋ το ζήτηµα τη̋ κυβέρνηση̋ η οποία θα εφαρµόσει το µεταβατικό πρόγραµµα, και ξεκαθαρίζοντα̋ ταυτόχρονα τη στάση του̋ και του̋ όρου̋ τη̋ ψήφου ανοχή̋ απέναντι στην πιθανότητα µια̋ αριστερή̋ κυβέρνηση̋. Είναι ιστορική ευθύνη απέναντι στην εργατική τάξη των δυνάµεων που έχουν αναφορά σ’ αυτή και στον ιστορικό τη̋ ρόλο, να συγκροτήσουν µέτωπο που θα διεκδικεί την κυβερνητική εξουσία στι̋ σηµερινέ̋ συνθήκε̋ στη βάση του µεταβατικού προγράµµατο̋, τη στιγµή που το ζήτηµα τη̋ κυβερνητική̋ εξουσία̋ αναδεικνύεται ω̋ κρίσιµο̋ παράγοντα̋ από τι̋ ίδιε̋ τι̋ συνθήκε̋ τη̋ ταξική̋ σύγκρουση̋.

Στο πλαίσιο προετοιµασιών για το Αντάµωµα στο Περτούλι

Στον Περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σαρακατσαναίων Κώστα̋ Αγοραστό̋: «Η παράδοση και η ιστορία συνεκτικό̋ κρίκο̋ του παρελθόντο̋ µε το παρόν και το µέλλον» Οι προετοιµασίε̋ για το 32ο Πανελλήνιο Αντάµωµα Σαρακατσαναίων στα Περτουλιώτικα λιβάδια, ήταν το αντικείµενο συνάντηση̋ του περιφερειάρχη Θεσσαλία̋ κ. Κώστα Αγοραστού µε την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων (ΠΟΣΣ) που θα πραγµατοποιηθεί στι̋ 22, 23 και 24 Ιουνίου 2012. Όπω̋ τόνισαν τα µέλη του ΠΟΟΣ διενεργείται προσπάθεια ώστε στο φετινό αντάµωµα να πραγµατοποιηθούν τριήµερε̋ εκδηλώσει̋ στα λιβάδια που θα αναδεικνύουν την παράδοση και µε τι̋ οποίε̋ η δοµή του θα ανανεωθεί πλήρω̋. Το φετινό αντάµωµα θα διεξαχθεί µέσα σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία για την Ελλάδα και γι’ αυτό θα στηριχθεί στο στοιχείο του εθελοντισµού. Ο κ. Αγοραστό̋ τόνισε ότι «Ο εθελοντισµό̋ είναι κοινωνική αξία. Αποτελεί στοιχείο πολιτισµού. Επιπλέον, αποτελεί µια εξαιρετικά επιµορφωτική λειτουργία που ενδυναµώνει την κοινωνική αλληλεγγύη, ενισχύει την ενεργό συµµετοχή και συνύπαρξη». Ενώ αναφερόµενο̋ στο έργο τη̋ οµοσπονδία̋ και των συλλόγων των Σαρακατσαναίων σηµείωσε ότι συµβάλλουν στη διατήρηση τη̋ παράδοση̋ από γενιά σε γενιά ενώνοντα̋ το χθε̋ µε το σήµερα και το αύριο. Ο πρόεδρο̋ τη̋ ΠΟΣΣ κ. Γεώργιο̋ Μουτσιάνα̋ ευχαρίστησε τον κ. Αγοραστό για την υποστήριξη και την ουσιαστική του συµβολή στο αντάµωµα και τον κάλεσε να παρακολουθήσει τι̋ εκδηλώσει̋ στα Περτουλιώτικα λιβάδια Παράλληλα ο περιφερειάρχη̋ ανέφερε ότι θα παραστεί στο αντάµωµα, το οποίο για τρει̋ ηµέρε̋ θα αποτελέσει το επίκεντρο του ενδιαφέροντο̋ για την περιοχή, δηµιουργώντα̋ παράλληλα κινητικότητα στην τοπική αγορά. Στη συνάντηση που είχε σήµερα ο κ. Κ. Αγοραστό̋ µε τον πρόεδρο τη̋ ΠΟΣΣ κ. Γεώργιο Μουτσιάνα, τον αντιπρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Κυργιάννη, τον ταµία κ. Αθανάσιο Καρυώτη και τα µέλη κ.κ. Κωνσταντίνο Γιαννακό, Κωνσταντίνο Παππά, Σοφία Κωστούλα, Μάριο Ζαχαρή, Ιωάννη Μπάρµπα, Χρήστο Χρόνη και Ειρήνη Καρατάσιου επιβεβαιώθηκε η βούληση Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋ και ΠΟΣΣ για εποικοδοµητική συνεργασία στην κατεύθυνση ανάδειξη̋ και προβολή̋ του πολιτισµού των Σαρακατσαναίων.


20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Επιδιώξει̋ άµεση̋ απόδοση̋

Το ιστορικό διακύβευµα παραµένει ∆ύο χρόνια µετά το πρώτο Μνηµόνιο, βρισκόµαστε σήµερα µπροστά σε µια νέα πρόκληση, ιδιαίτερα κρίσιµη για το µέλλον τη̋ χώρα̋. Παρά την πρόοδο που συντελέστηκε, οι ολιγωρίε̋, οι καθυστερήσει̋ και η ύφεση, κατά το ενδιάµεσο διάστηµα, επιδείνωσαν τη δυναµική του δηµόσιου χρέου̋ και κατέστησαν αναπόφευκτη τη νέα συµφωνία χρηµατοδοτική̋ στήριξη̋. Η νέα συµφωνία και το πρόγραµµα οικονοµική̋ προσαρµογή̋ διαµορφώνουν ευνὀκότερε̋ συνθήκε̋ για τη συνέχιση τη̋ προσπάθεια̋ και αποτελούν έµπρακτη απόδειξη τη̋ βούληση̋ των εταίρων µα̋ να τη στηρίξουν. Από την άλλη πλευρά, το διεθνέ̋ περιβάλλον παραµένει ρευστό και εξακολουθεί να επικρατεί αβεβαιότητα για την πορεία τη̋ παγκόσµια̋ οικονοµία̋ και την εξέλιξη τη̋ κρίση̋ χρέου̋ στι̋ ευρωπἀκέ̋ οικονοµίε̋. Αυτά τα αντικειµενικά δεδοµένα στο εσωτερικό και το εξωτερικό δεν επιτρέπουν καµία χαλάρωση ή εφησυχασµό. Για να αξιοποιηθεί η νέα ευκαιρία, πρέπει τώρα να εφαρµοστούν, χωρί̋ χρονοτριβή, όσα έχουν συµφωνηθεί και να καλυφθούν τα κενά που άφησαν οι καθυστερήσει̋ των προηγούµενων ετών. Για την έξοδο από την κρίση δεν υπάρχει εύκολο̋ δρόµο̋. Η προσαρµογή πρέπει να συνεχιστεί µε αποφασιστικότητα. Η τρέχουσα προεκλογική περίοδο̋ έχει εκ των πραγµάτων επιβραδύνει την υλοποίηση των προγραµµατισµένων αλλαγών. Αν µετά τι̋ εκλογέ̋ τεθεί εν αµφιβόλω η βούληση τη̋ νέα̋ κυβέρνηση̋ και τη̋ κοινωνία̋ να εφαρµοστεί το πρόγραµµα, οι σηµερινέ̋ ευνὀκέ̋ προοπτικέ̋ θα αντιστραφούν και η χώρα κινδυνεύει να περιέλθει γρήγορα σε κατάσταση ιδιαίτερα δυσχερή µε αρνητικό αντίκτυπο και στην ψυχολογία των πολιτών. Έτσι, το ιστορικό διακύβευµα παραµένει και είναι καίριο: Συντεταγµένη και επίπονη προσπάθεια για την ανασυγκρότηση τη̋ οικονοµία̋ εντό̋ τη̋ ζώνη̋ του ευρώ µε τη συµπαράσταση των εταίρων µα̋ ή άτακτη οπισθοδρόµηση, οικονοµική και κοινωνική, δεκαετίε̋ πίσω, που θα οδηγούσε τελικά τη χώρα εκτό̋ τη̋ ζώνη̋ του ευρώ και τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋;

Οι ολιγωρίε̋ και η παρελκυστική τακτική πολλαπλασίασαν το κόστο̋ τη̋ προσαρµογή̋ Η δανειακή σύµβαση και η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στην αναδιάρθρωση του δηµόσιου χρέου̋, που συνεπάγεται σηµαντική µείωσή του, κλείνουν µια φάση τη̋ κρίση̋. Με τη βοήθεια των εταίρων, µε προσπάθεια και υψηλό κόστο̋ πραγµατοποιήθηκαν αλλαγέ̋ που ήταν σηµαντικέ̋, αλλά ανεπαρκεί̋ σε σχέση µε το µέγεθο̋ του οικονοµικού προβλήµατο̋. Γι’ αυτό, µετά το πρώτο Μνηµόνιο χρειάστηκαν αλλεπάλληλε̋ αναθεωρήσει̋ των στόχων του προγράµµατο̋. Οι αναθεωρήσει̋ θα είχαν αποφευχθεί, αν είχαµε εξ αρχή̋ αποδεχθεί τη δική µα̋ απόλυτη ευθύνη. ∆ηλαδή την ευθύνη ότι πρέπει να αλλάξουµε πορεία, γιατί το στρεβλό πρότυπο ανάπτυξη̋ που ακολουθούσαµε είχε πλέον καταρρεύσει. Αυτό δεν συνέβη ή τουλάχιστον δεν συνέβη στον απαιτούµενο βαθµό. Το Μνηµόνιο, το οποίο περιλάµβανε αλλαγέ̋ που έπρεπε να έχουν εφαρµοστεί προ πολλού, αντιµετωπίστηκε αµυντικά, θεωρούµενο ω̋ έξωθεν επιβολή. Η τακτική όµω̋ αυτή είχε το ακριβώ̋ αντίθετο αποτέλεσµα: πολλαπλασίασε το κόστο̋, βάθυνε και παρέτεινε την ύφεση.

Μια νέα ελπιδοφόρα αφετηρία: κερδήθηκε µια µάχη, αλλά ο πόλεµο̋ συνεχίζεται Φθάσαµε έτσι στην αναδιάρθρωση του χρέου̋ και τη νέα δανειακή σύµβαση, επιλογέ̋ οι οποίε̋ υπό τι̋ συνθήκε̋ που είχαν διαµορφωθεί ήταν πλέον αναπόφευκτε̋. Με τη συµφωνία βελτιώνεται η δυναµική του δηµόσιου χρέου̋ και δηµιουργείται ένα ευνὀκότερο πλαίσιο για την οικονοµία. Κλείνει έτσι, µε σοβαρό κοινωνικό κόστο̋, αλλά χωρί̋ καταστροφικέ̋ συνέπειε̋, µια επικίνδυνη φάση τη̋ κρίση̋ και δηµιουργείται µια ελπιδοφόρα αφετηρία. Κερδήθηκε µια µάχη, όχι όµω̋ ο πόλεµο̋, ο οποίο̋ συνεχίζεται. Γι’ αυτό δεν δικαιολογείται καµία χαλάρωση ή εφησυχασµό̋. Αντίθετα, επιβάλλονται συνεχή̋ επαγρύπνηση, ένταση τη̋ προσπάθεια̋, ταχύτεροι ρυθµοί. Για να πετύχουµε, πρέπει να προχωρήσουµε άµεσα σε ουσιαστικέ̋ ποιοτικέ̋ αλλαγέ̋. Οι αλλαγέ̋ αφορούν κυρίω̋ τη λειτουργία του κράτου̋, τη̋ δηµόσια̋ διοίκηση̋ και γενικότερα του̋ θεσµού̋, το πολιτικό σύστηµα, τη δικαιοσύνη, του̋ κοινωνικού̋ εταίρου̋, τι̋ αξίε̋ και νοοτροπίε̋ που διαµορφώνουν συµπεριφορέ̋.

Απαιτείται κοινωνική και πολιτική συµφωνία στο µείζον, που είναι η ευρωπἀκή προοπτική και η ανάπτυξη Για να προχωρήσουν οι αλλαγέ̋ αυτέ̋, απαιτείται η µέγιστη δυνατή συναίνεση στην κοινωνία και τι̋ πολιτικέ̋ δυνάµει̋. Οι πολίτε̋ πρέπει να πειστούν για την αναγκαιότητα των αλλαγών τι̋ οποίε̋ συνεπάγεται η ευρωπἀκή επιλογή. Να κατανοήσουν ότι ενδεχόµενη αποτυχία ισοδυναµεί µε καταστάσει̋ που θα πολλαπλασίαζαν τι̋ απώλειε̋ και θα διαρρήγνυαν ανεπανόρθωτα την κοινωνική συνοχή. Οι πολιτικέ̋ δυνάµει̋ ευκταίο είναι να συµφωνήσουν πάνω σε αυτά που τι̋ ενώνουν, δηλαδή την ευρωπἀκή προοπτική τη̋ χώρα̋ και την ανάπτυξη, διασφαλίζοντα̋ τη συνέχεια του κράτου̋.

Οι αλλαγέ̋ είναι σήµερα εφικτέ̋ Βρισκόµαστε σήµερα σε πλεονεκτικότερη θέση για αποτελεσµατική δράση. Οι αντικειµενικέ̋ δυνατότητε̋ υπάρχουν: • Η αναδιάρθρωση του χρέου̋ µειώνει σηµαντικά το ύψο̋ των δανειακών υποχρεώσεων, διευκολύνοντα̋ τη δηµοσιονοµική προσαρµογή. • Η δανειακή σύµβαση και το οικονοµικό πρόγραµµα που τη συνοδεύει ψηφίστηκαν από τη Βουλή µε µεγάλη πλειοψηφία. • Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα παραµένει µεν υψηλό, έχει όµω̋ περιοριστεί σηµαντικά. Η επιδιωκόµενη επίτευξη πρωτογενών πλεονασµάτων από το 2013 είναι τώρα εφικτή. • Έχουν συνειδητοποιηθεί ευρύτερα από την κοινωνία η κρισιµότητα τη̋ κατάσταση̋ και η ανάγκη ριζοσπαστικών αλλαγών για να παραµείνει η χώρα στο ευρωπἀκό πλαίσιο. • Το τραπεζικό σύστηµα επέδειξε αντοχέ̋ σε µια δύσκολη περίοδο και σήµερα προσβλέπει στην ανασυγκρότησή του, που θα του επιτρέψει να λειτουργήσει πιο αποτελεσµατικά προ̋ όφελο̋ τη̋ οικονοµία̋. Οι παράγοντε̋ που προαναφέρθηκαν διευκολύνουν την οικονοµία αρχικά να ανακάµψει και, στη συνέχεια, να τεθεί σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά. Ωστόσο οι κίνδυνοι παραµένουν υψηλοί και η αβεβαιότητα µεγάλη.

Η ύφεση και η ανεργία εξελίχθηκαν δυσµενέστερα από ό,τι αναµενόταν • Η οικονοµική ύφεση που άρχισε το 2008 συνεχίζεται αµείωτη. Το 2011 το πραγµατικό ΑΕΠ µειώθηκε κατά 6,9%. Η κατάσταση επιδεινώθηκε το δ΄ τρίµηνο, αντανακλώντα̋, µεταξύ άλλων, το γεγονό̋ ότι η αβεβαιότητα παρέµενε αυξηµένη. Στην υποχώρηση του ΑΕΠ συνέβαλε η µείωση τόσο τη̋ κατανάλωση̋ όσο και των επενδύσεων. Η πτώση µάλιστα των επενδύσεων υπερέβη το 20%. • Στην επιδείνωση του ΑΕΠ το δ΄ τρίµηνο του 2011 συνετέλεσε και η ανακοπή τη̋ ανοδική̋ πορεία̋ των εξαγωγών αγαθών, ύστερα από τέσσερα τρίµηνα συνεχού̋ αύξηση̋. Έτσι, κατά µέσο όρο το 2011 οι εξαγωγέ̋ αγαθών αυξήθηκαν, αλλά βραδύτερα απ’ ό,τι το 2010 (3,6% έναντι 5,4%). Η υποχώρηση των εξαγωγών το δ΄ τρίµηνο εκτιµάται ότι αντανακλά την επιβράδυνση τη̋ οικονοµική̋ δραστηριότητα̋ στου̋ εµπορικού̋ µα̋ εταίρου̋, αλλά και τη δυσχερέστερη πρόσβαση των εξαγωγικών επιχειρήσεων σε τραπεζικέ̋ και εµπορικέ̋ πιστώσει̋. • Όσον αφορά τι̋ εξελίξει̋ στην πλευρά τη̋ προσφορά̋, σηµειώνεται η µεγάλη µείωση του πρὀόντο̋ στο δευτερογενή τοµέα (σχεδόν διπλάσια απ’ ό,τι τον προηγούµενο χρόνο: -12% έναντι -6,1%). Εντεινόµενη ήταν η πτώση και στον τριτογενή τοµέα (-5,9% έναντι -3,1%). Αντίθετα, το πρὀόν του αγροτικού τοµέα αυξήθηκε κατά 2,5%, λόγω όµω̋ του µικρού µεγέθου̋ του τοµέα επηρέασε ελάχιστα το ρυθµό µείωση̋ του συνολικού ΑΕΠ. • Η κάµψη τη̋ παραγωγή̋ ήταν η κυριότερη αιτία τη̋ καθαρή̋ απώλεια̋ 300 περίπου χιλιάδων θέσεων εργασία̋ και τη̋ διόγκωση̋ του αριθµού των ανέργων κατά σχεδόν 250 χιλιάδε̋ άτοµα. • Οι συνθήκε̋ στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα επιδεινώθηκαν. Ο ρυθµό̋ πιστωτική̋ επέκταση̋ προ̋ τον ιδιωτικό τοµέα, ο οποίο̋ υποχωρεί συνεχώ̋ από το 2008, έγινε αρνητικό̋ το 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται εν µέρει στη µείωση τη̋ ζήτηση̋ δανειακών κεφαλαίων λόγω τη̋ ύφεση̋. Σηµαντικό ρόλο όµω̋ διαδραµάτισε και η µειωµένη ρευστότητα του τραπεζικού συστήµατο̋, αποτέλεσµα τη̋ απώλεια̋ εµπιστοσύνη̋ που δηµιούργησε η δηµοσιονοµική κρίση. Σήµερα υπάρχει µεγάλο̋ αριθµό̋ υγιών επιχειρήσεων που υφίστανται τι̋ συνέπειε̋ του περιορισµού τη̋ τραπεζική̋ χρηµατοδότηση̋.

Το έλλειµµα τη̋ γενική̋ κυβέρνηση̋ µειώθηκε το 2011, αλλά η επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων για το 2012 θα απαιτήσει συνεχή προσπάθεια Το έλλειµµα τη̋ γενική̋ κυβέρνηση̋ µειώθηκε ω̋ ποσοστό του ΑΕΠ το 2011 κατά 1,2 εκατοστιαία µονάδα, ενώ το πρωτογενέ̋ έλλειµµα µειώθηκε κατά 2,5% του ΑΕΠ. Εξάλλου, το α΄ τρίµηνο του 2012 το ταµειακό έλλειµµα του Κρατικού Πρὁπολογισµού µειώθηκε αισθητά σε σύγκριση µε το α΄ τρίµηνο του 2011, ενώ καταγράφηκε πρωτογενέ̋ πλεόνασµα τη̋ τάξεω̋ του 0,5% του ΑΕΠ, έναντι πρωτογενού̋ ελλείµµατο̋ 0,5% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Οι πρωτογενεί̋ δαπάνε̋ µειώθηκαν µεν, αλλά λιγότερο από ό,τι επιδιωκόταν, εξαιτία̋ των αυξηµένων επιχορηγήσεων προ̋ τα ασφαλιστικά ταµεία. Η επίτευξη των στόχων για ολόκληρο το έτο̋ θα απαιτήσει εποµένω̋ συνεχή προσπάθεια.

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

ΟΜΙΛIΑ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤH ΤΗΣ ΤΡAΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛA∆ΟΣ κ. ΓΕΩΡΓIΟΥ Α. ΠΡΟΒOΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ 79Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΥΝΟ˳ΚΟΤΕΡΕΣ, ΑΛΛΑ Η ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ XΩΡΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Ταυτόχρονα, µεγάλη είναι η αβεβαιότητα και στο διεθνέ̋ περιβάλλον Η παγκόσµια οικονοµική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε το 2011, λόγω τη̋ κρίση̋ χρέου̋ στι̋ προηγµένε̋ οικονοµίε̋, τη̋ γενικευµένη̋ υποχώρηση̋ τη̋ εµπιστοσύνη̋, καθώ̋ και των υψηλών διεθνών τιµών των βασικών εµπορευµάτων. Η πορεία ανάκαµψη̋ τη̋ παγκόσµια̋ οικονοµία̋ υπέστη πλήγµα στα τέλη του 2011 από την αύξηση τη̋ αβεβαιότητα̋ λόγω τη̋ εντεινόµενη̋ κρίση̋ χρέου̋ στη ζώνη του ευρώ. Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τι̋ προβλέψει̋ για το 2012 παραµένουν υψηλοί. Ο ρυθµό̋ ανόδου του ΑΕΠ εκτιµάται ότι θα επιβραδυνθεί τόσο στι̋ αναδυόµενε̋ όσο και στι̋ αναπτυσσόµενε̋ οικονοµίε̋. Η ζώνη του ευρώ εισέρχεται σε ήπια ύφεση το 2012, µε αυξηµένου̋ όµω̋ κινδύνου̋ για επιδείνωση τη̋ κατάσταση̋, αν υπάρξει όξυνση τη̋ κρίση̋ χρέου̋ και αν οι τιµέ̋ των βασικών εµπορευµάτων αυξηθούν περαιτέρω. Για να αντιµετωπίσει τι̋ προκλήσει̋ αυτέ̋, το Ευρωσύστηµα επιστράτευσε συµβατικά και µη συµβατικά µέτρα. Παράλληλα, για την αποκατάσταση τη̋ εµπιστοσύνη̋ των αγορών αυξήθηκε η "δύναµη πυρό̋" των µηχανισµών στήριξη̋.

Προβλέψει̋ των βασικών µεγεθών για το 2012 Οι διαθέσιµοι βραχυχρόνιοι δείκτε̋ για του̋ πρώτου̋ µήνε̋ του 2012 υποδηλώνουν ότι η ύφεση στη χώρα θα συνεχιστεί και εφέτο̋. • Η Τράπεζα τη̋ Ελλάδο̋ εκτιµά ότι ο µέσο̋ ετήσιο̋ ρυθµό̋ µείωση̋ του ΑΕΠ θα πλησιάσει το 5%, δηλαδή η ύφεση θα είναι λιγότερο έντονη από ό,τι το 2011, υπό την πρὁπόθεση βεβαίω̋ ότι τα µέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα θα εφαρµοστούν χωρί̋ καθυστέρηση. • Το µέσο ποσοστό ανεργία̋ θα αυξηθεί εφέτο̋ σε σύγκριση µε το 2011 και θα υπερβεί το 19%, έναντι 17,7% πέρυσι. • Η αναµενόµενη το 2012-13 µείωση του κόστου̋ εργασία̋ ανά µονάδα πρὀόντο̋, σε συνδυασµό και µε την προβλεπόµενη εξέλιξη των τιµών, οδηγεί σε αισθητή βελτίωση τη̋ ανταγωνιστικότητα̋, που θα συµβάλει σε άνοδο των εξαγωγών και υποκατάσταση των εισαγωγών. Ειδικότερα, εκτιµάται ότι έω̋ το τέλο̋ του 2012 θα έχουν ανακτηθεί τα 2/3 έω̋ 3/4 τη̋ συνολική̋ απώλεια̋ τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ κόστου̋ τη̋ περιόδου 2001-2009. Επιπλέον, εντό̋ του 2013 θα έχει ανακτηθεί πιθανόν ολόκληρη η απώλεια. • Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών προβλέπεται να υποχωρήσει από 9,8% του ΑΕΠ το 2011 στο 7,5% περίπου το 2012, ενώ η υποχώρηση θα συνεχιστεί και τα επόµενα έτη. • Τέλο̋, η πτωτική τάση του πληθωρισµού συνεχίζεται το 2012 και ο µέσο̋ ετήσιο̋ πληθωρισµό̋ αναµένεται να διαµορφωθεί γύρω στο 1,2%. Το 2013 ο πληθωρισµό̋ αναµένεται να υποχωρήσει περαιτέρω, ενδεχοµένω̋ και κάτω από το 0,5%.

Η ύφεση επηρεάζει αρνητικά τι̋ προσδοκίε̋ και τροφοδοτεί τον φαύλο κύκλο Οι υστερήσει̋ τη̋ δηµοσιονοµική̋ προσαρµογή̋ και των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, οι αρνητικέ̋ εξελίξει̋ στην πραγµατική οικονοµία και οι δυσµενεί̋ συνθήκε̋ όσον αφορά την τραπεζική χρηµατοδότηση, πέραν των άµεσων επιπτώσεων στα εισοδήµατα και την ανεργία, εντείνουν την αβεβαιότητα για τι̋ µελλοντικέ̋ εξελίξει̋. Όσο συντηρείται ο φαύλο̋ κύκλο̋ δηµοσιονοµική̋ συστολή̋-ύφεση̋-αβεβαιότητα̋, εξασθενεί η προοπτική τη̋ επίτευξη̋ των στόχων για το έλλειµµα και το χρέο̋ και ανατροφοδοτούνται αρνητικέ̋ προσδοκίε̋. Ορισµένοι υποστηρίζουν ότι ο φαύλο̋ κύκλο̋ οφείλεται στην ασκούµενη περιοριστική δηµοσιονοµική πολιτική. Η ερµηνεία έχει ασφαλώ̋ βάση. Είναι όµω̋ µονοδιάστατη, γιατί δεν λαµβάνει υπόψη ότι η δηµοσιονοµική προσαρµογή, εκτό̋ από τη µείωση τη̋ συνολική̋ ζήτηση̋ που επιφέρει, επηρεάζει και τι̋ προσδοκίε̋. Θετικέ̋ προσδοκίε̋ µπορούν να δηµιουργηθούν όταν: • η δηµοσιονοµική προσαρµογή πείθει ότι αποτελεί τµήµα ενό̋ αξιόπιστου µεσοπρόθεσµου προγράµµατο̋, που αποσκοπεί στη µείωση του µεριδίου του δηµόσιου τοµέα στην οικονοµία, • υπάρχουν ισχυρέ̋ ενδείξει̋ ότι το πρόγραµµα οικονοµική̋ προσαρµογή̋ έχει µεγάλη πιθανότητα επιτυχία̋ και διασφαλίζεται η συνέχειά του, ανεξάρτητα από ενδεχόµενε̋ πολιτικέ̋ µεταβολέ̋. Όταν συντρέχουν αυτέ̋ οι πρὁποθέσει̋, εδραιώνονται θετικέ̋ προσδοκίε̋ και ενισχύονται δευτερογενώ̋ η κατανάλωση και οι επενδύσει̋. Οι δευτερογενεί̋ αυτέ̋ επιδράσει̋ αντισταθµίζουν, σε κάποιο βαθµό, την υποχώρηση τη̋ ζήτηση̋ που επήλθε από τη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατο̋ και οδηγούν σταδιακά στην ανάκαµψη. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙ∆ΙΩΞΗ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εθνική στρατηγική για τη συντεταγµένη ανασυγκρότηση τη̋ οικονοµία̋ Σήµερα είναι πλέον αντιληπτό ότι οι αλλαγέ̋ που έγιναν ήταν ανεπαρκεί̋. • Τόσο το δηµοσιονοµικό όσο και το εξωτερικό έλλειµµα παραµένουν ακόµη υψηλά. ∆ηλαδή η χώρα εξακολουθεί να ζει πέρα από τι̋ δυνατότητέ̋ τη̋, χάρη στη χρηµατοδοτική στήριξη των εταίρων µα̋. • Σοβαρέ̋ διαρθρωτικέ̋ αδυναµίε̋ του δηµόσιου τοµέα διατηρούνται, ακόµη και σε περιπτώσει̋ που έχουν νοµοθετηθεί ρυθµίσει̋ για την εξάλειψή του̋. • Οι στρεβλώσει̋ στι̋ αγορέ̋ αντιστρατεύονται τον ανταγωνισµό και παρεµποδίζουν την ανάπτυξη. • Η ανταγωνιστικότητα, παρά τη βελτίωση τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ κόστου̋, υστερεί σηµαντικά ω̋ προ̋ τη διαρθρωτική τη̋ διάσταση. Είναι φανερό ότι το έργο που έχουµε µπροστά µα̋ είναι δύσκολο και απαιτεί επίµονη και πολυετή προσπάθεια.

Ανάκαµψη και ανάπτυξη µε κινητοποίηση του ιδιωτικού επιχειρηµατικού τοµέα Μια οικονοµική στρατηγική για την ανάκαµψη και την ανάπτυξη αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Αν δεν περιοριστεί η ύφεση, τίθενται υπό αίρεση και οι δηµοσιονοµικοί στόχοι. Στι̋ σηµερινέ̋ συνθήκε̋, ανάπτυξη σηµαίνει πρωτίστω̋ κινητοποίηση του ιδιωτικού επιχειρηµατικού τοµέα. Όµω̋ αυτό δεν µπορεί να συµβεί όσο το κράτο̋ εξακολουθεί να έχει δεσπόζουσα θέση στην οικονοµία. ∆εν µπορεί επίση̋ να συµβεί όσο υπάρχουν υψηλά δηµόσια ελλείµµατα και χρέη. Τέλο̋, δεν µπορεί να υπάρξει ανάπτυξη όσο επικρατεί κλίµα αβεβαιότητα̋ και δυσπιστία̋ για τι̋ προοπτικέ̋ τη̋ οικονοµία̋. Προαπαιτούµενα συνεπώ̋ τη̋ ανάπτυξη̋ είναι: • Η αποκατάσταση τη̋ εµπιστοσύνη̋ και η άρση τη̋ αβεβαιότητα̋. • Η δηµιουργία περιβάλλοντο̋ που θα ευνοεί την επιχειρηµατική πρωτοβουλία. • Η µεταφορά πόρων από τον υπερτροφικό δηµόσιο τοµέα προ̋ την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών στον ιδιωτικό τοµέα και, γενικότερα, από τον τοµέα των µη διεθνώ̋ εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών προ̋ τον τοµέα των διεθνώ̋ εµπορεύσιµων.

∆ράσει̋ για την ανάπτυξη Η Τράπεζα τη̋ Ελλάδο̋ έχει επισηµάνει από το 2010 την ανάγκη ενό̋ συνεκτικού Σχεδίου ∆ράση̋ για την Ανάπτυξη, το οποίο θα βαδίζει παράλληλα µε τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, θα εξειδικεύει τι̋ διαρθρωτικέ̋ πολιτικέ̋ και θα παρέχει ένα πλαίσιο για το συντονισµό των δράσεων των δηµόσιων φορέων που ενισχύουν την ανάπτυξη, χωρί̋ να θέτουν σε κίνδυνο του̋ δηµοσιονοµικού̋ στόχου̋. Eνα τέτοιο σχέδιο απαιτείται κατ’ εξοχήν σήµερα, µε τι̋ ακόλουθε̋ επιδιώξει̋:

• Μεταρρυθµίσει̋ που θα συµβάλουν στη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντο̋, όπω̋ είναι η αντιµετώπιση τη̋ γραφειοκρατία̋ και η ελάφρυνση του διοικητικού βάρου̋ των επιχειρήσεων, η απλοποίηση του κανονιστικού-ρυθµιστικού πλαισίου και η αποκατάσταση του ανταγωνισµού στι̋ αγορέ̋. • Επιτάχυνση του προγράµµατο̋ αποκρατικοποιήσεων, οι οποίε̋, πέραν των εσόδων που µειώνουν το χρέο̋, δηµιουργούν πρόσθετε̋ επενδύσει̋, ώστε να αξιοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται. Οι αποκρατικοποιήσει̋ δηµιουργούν ευκαιρίε̋ για ξένε̋ άµεσε̋ επενδύσει̋, οι οποίε̋ συνεπάγονται µεταφορά τεχνολογία̋ και βελτίωση τη̋ παραγωγικότητα̋. • Ταχύτερη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και εξασφάλιση πόρων από διεθνεί̋ οργανισµού̋, όπω̋ η Ευρωπἀκή Τράπεζα Επενδύσεων, για την επανεκκίνηση σηµαντικών έργων υποδοµή̋ που έχουν διακοπεί.

∆ιαρθρωτικέ̋ αλλαγέ̋ για τη µετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο Πέρα όµω̋ από τα µέτρα άµεση̋ απόδοση̋, χρειάζεται µια µακρόπνοη πολιτική για την ανάπτυξη. Η πολιτική αυτή πρέπει να επιδιώξει σήµερα µεταρρυθµίσει̋ που θα ενθαρρύνουν τη µετάβαση σε ένα νέο εξωστρεφέ̋ αναπτυξιακό πρότυπο. Οι µεταρρυθµίσει̋ αυτέ̋ πρέπει να εστιαστούν στην αλλαγή των δοµών τη̋ παραγωγή̋ και την άρση των στρεβλώσεων. Η είσοδο̋ στη ζώνη του ευρώ δεν επέφερε σοβαρέ̋ διαφοροποιήσει̋ στη δοµή τη̋ παραγωγική̋ δραστηριότητα̋, µε αποτέλεσµα να διατηρείται χαµηλό το επίπεδο τη̋ διαρθρωτική̋ ανταγωνιστικότητα̋. Τα δύο τελευταία χρόνια υπήρξε βελτίωση τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ κόστου̋, η οποία οφείλεται κυρίω̋ στη µείωση του σχετικού κόστου̋ εργασία̋ ανά µονάδα πρὀόντο̋. Αυτή είναι µία θετική εξέλιξη. Αλλά δεν αρκεί. ∆ιατηρήσιµη άνοδο̋ τη̋ ανταγωνιστικότητα̋ µπορεί να στηριχθεί µόνο στη συνεχή βελτίωση τη̋ παραγωγικότητα̋. Και για να επιτευχθεί αυτό, απαιτούνται διαρθρωτικέ̋ αλλαγέ̋ που θα άρουν τα εµπόδια και θα επιτρέψουν τη µεταφορά πόρων προ̋ την παραγωγή διεθνώ̋ εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών. Τελικό̋ στόχο̋ είναι η διεύρυνση των εξαγωγών και η υποκατάσταση των εισαγωγών, δηλαδή η ενίσχυση τη̋ θέση̋ των εγχώριων πρὀόντων στην εξωτερική και την τοπική αγορά. Στην κατεύθυνση αυτή συµβάλλουν αποφασιστικά οι διαρθρωτικέ̋ αλλαγέ̋ που αποσκοπούν στη δηµιουργία ενό̋ περιβάλλοντο̋ φιλικού προ̋ την επιχειρηµατικότητα και στην προσέλκυση ξένων άµεσων επενδύσεων. Τέτοιε̋ αλλαγέ̋ είναι: • η ενδυνάµωση του ανταγωνισµού στι̋ αγορέ̋ αγαθών, υπηρεσιών και παραγωγικών συντελεστών, • ο εκσυγχρονισµό̋ τη̋ δηµόσια̋ διοίκηση̋, • η εξασφάλιση σταθερού φορολογικού συστήµατο̋, φιλικού προ̋ την ανάπτυξη, • η επιτάχυνση των διαδικασιών απονοµή̋ τη̋ δικαιοσύνη̋, • ο εξορθολογισµό̋ και η απλοποίηση του κανονιστικού-ρυθµιστικού περιβάλλοντο̋, • η ενθάρρυνση τη̋ καινοτοµία̋, τη̋ έρευνα̋ και τη̋ εξωστρέφεια̋, • η ενίσχυση τη̋ αποτελεσµατικότητα̋ όλων των βαθµίδων τη̋ εκπαίδευση̋. Τίποτε από αυτά δεν είναι νέο. Η αναγκαιότητά του̋ έχει αναγνωριστεί και για πολλά έχουν αποφασιστεί µέτρα. Ωστόσο, ο ρυθµό̋ υλοποίησή̋ του̋ παραµένει βραδύ̋, µε αποτέλεσµα να µην είναι ακόµη ορατέ̋ οι θετικέ̋ του̋ επιδράσει̋. Στη σηµερινή κρίσιµη συγκυρία, όλε̋ αυτέ̋ οι αλλαγέ̋ πρέπει πλέον να προωθηθούν ταυτόχρονα, µε τόλµη, αποφασιστικότητα και ασφαλώ̋ χωρί̋ εκπτώσει̋. Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αλληλεπιδρούν η ύφεση και οι χρηµατοδοτικέ̋ ροέ̋ Η δηµοσιονοµική κρίση και το κλίµα αβεβαιότητα̋ επιδείνωσαν τι̋ χρηµατοπιστωτικέ̋ συνθήκε̋ τα δύο τελευταία χρόνια. Η αµφισβήτηση τη̋ δυνατότητα̋ εξόδου τη̋ οικονοµία̋ από τον φαύλο κύκλο συµπαρέσυρε τι̋ τράπεζε̋, µε επακόλουθα τον αποκλεισµό του̋ από τι̋ διεθνεί̋ αγορέ̋ και τη συνεχή υποχώρηση των καταθέσεων: από τα τέλη του 2009 µέχρι το Φεβρουάριο του 2012 οι τραπεζικέ̋ καταθέσει̋ του ιδιωτικού τοµέα µειώθηκαν κατά περισσότερο από 70 δισεκ. ευρώ, ποσό που ισοδυναµεί µε το ένα τρίτο περίπου του ΑΕΠ. Έτσι περιορίστηκαν αισθητά οι χρηµατοδοτικέ̋ δυνατότητε̋ των τραπεζών. Για την ανάκαµψη τη̋ οικονοµία̋ πρέπει να τεθεί σε κίνηση ένα̋ ενάρετο̋ κύκλο̋, όπου η βελτίωση των προοπτικών τη̋ οικονοµία̋ θα υποβοηθεί την ενδυνάµωση του τραπεζικού συστήµατο̋, έτσι ώστε αυτό να διοχετεύει δανειακού̋ πόρου̋ στην πραγµατική οικονοµία, να ανατροφοδοτεί τι̋ θετικέ̋ προοπτικέ̋ κ.ο.κ.

Η βελτίωση των χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων είναι εφικτή Η βελτίωση των δυνατοτήτων χρηµατοδότηση̋ τη̋ οικονοµία̋ µπορεί να επιτευχθεί µε του̋ ακόλουθου̋ τρόπου̋: Πρώτον, µε την αποκατάσταση τη̋ εµπιστοσύνη̋, η οποία θα µπορούσε σε πρώτη φάση να επαναφέρει στι̋ τραπεζικέ̋ καταθέσει̋ αποθησαυρισµένα τραπεζογραµµάτια ύψου̋ 10-15 δισεκ. ευρώ και ακολούθω̋ να ενθαρρύνει τον επαναπατρισµό κεφαλαίων. Αυτό θα βελτίωνε ουσιαστικά τη ρευστότητα. ∆εύτερον, µε την προσέλκυση χρηµατοδοτικών πόρων από πηγέ̋ πέραν του τραπεζικού συστήµατο̋. ∆ύο είναι οι πηγέ̋ που πρέπει να αναφερθούν σχετικά. Οι ιδιωτικοποιήσει̋, οι οποίε̋ θα αποφέρουν 19 δισεκ. ευρώ έω̋ το 2015, κυρίω̋ µε εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό, εκτιµάται ότι θα οδηγήσουν σε πολύ µεγαλύτερε̋ συνολικέ̋ εισροέ̋, αν συνυπολογιστούν και οι πρόσθετε̋ επενδύσει̋ που θα απαιτηθούν για την αξιοποίηση των αποκτώµενων περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, η ροή χρηµατοδοτικών πόρων προ̋ τι̋ επιχειρήσει̋ µπορεί να ενισχυθεί µε ποσά 15 περίπου δισεκ. ευρώ, εφόσον βελτιωθεί η απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Τέλο̋, θα πρέπει να προστεθούν και τα διαθέσιµα κεφάλαια από την Ευρωπἀκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήµατο̋ Ο κύριο̋ παράγοντα̋ που θα επιτρέψει τη βελτίωση των χρηµατοπιστωτικών συνθηκών είναι η ισχυροποίηση και ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήµατο̋, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Το 2012 θα αποτελέσει έτο̋-ορόσηµο για τη διαµόρφωση τη̋ µελλοντική̋ φυσιογνωµία̋ του τραπεζικού συστήµατο̋. Οι τράπεζε̋ καλούνται να αντιµετωπίσουν τι̋ ζηµίε̋ που έχουν ω̋ γενεσιουργό αίτιο τη δηµοσιονοµική κρίση. Κατ’ αρχά̋ οι τράπεζε̋ βαρύνονται από το γεγονό̋ ότι τοποθέτησαν κεφάλαια σε µια µορφή επένδυση̋ που µέχρι πρόσφατα εθεωρείτο ασφαλή̋, δηλαδή σε οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Όπω̋ προκύπτει από τα δηµοσιευθέντα αποτελέσµατα των τραπεζών, η επίπτωση αυτή είναι πολύ µεγάλη. Επιπλέον οι τράπεζε̋ αντιµετωπίζουν, λόγω τη̋ παρατεταµένη̋ ύφεση̋, την αυξηµένη δυσκολία νοικοκυριών και επιχειρήσεων να εξυπηρετούν κανονικά τι̋ δανειακέ̋ του̋ υποχρεώσει̋. Οι ανωτέρω εξελίξει̋ επιβάλλουν ενίσχυση τη̋ κεφαλαιακή̋ βάση̋ των τραπεζών, η διαδικασία για την οποία έχει ήδη δροµολογηθεί. Η Τράπεζα τη̋ Ελλάδο̋, ήδη από τι̋ αρχέ̋ του 2011, διαβλέποντα̋ τι̋ προκλήσει̋, άρχισε να σχεδιάζει, σε συνεργασία µε το ∆ιεθνέ̋ Νοµισµατικό Ταµείο, την Ευρωπἀκή Επιτροπή και την Ευρωπἀκή Κεντρική Τράπεζα, σειρά ενεργειών για τη διασφάλιση τη̋ χρηµατοπιστωτική̋ σταθερότητα̋. Οι ενέργειε̋ αυτέ̋ περιλαµβάνουν κυρίω̋ τα εξή̋: • κάλυψη των βραχυχρόνιων αναγκών ρευστότητα̋ µέσω του Ευρωσυστήµατο̋, • διαµόρφωση, σε συνεργασία µε την Πολιτεία, νοµικού πλαισίου εξυγίανση̋ και αναδιάρθρωση̋ πιστωτικών ιδρυµάτων και εφαρµογή του όπου χρειάστηκε, • εξασφάλιση µέσω του Προγράµµατο̋ Στήριξη̋ πόρων ύψου̋ 50 δισεκ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήµατο̋.

Επιδίωξη: ένα υγιέ̋, ισχυρό και ανταγωνιστικό τραπεζικό σύστηµα Ο τραπεζικό̋ τοµέα̋ µετά την ανασυγκρότησή του θα έχει απαλλαγεί από βάρη του παρελθόντο̋, θα είναι πιο υγιή̋, πιο αποτελεσµατικό̋, πιο εύρωστο̋. Με την αποσαφήνιση των κεφαλαιακών αναγκών θα επιτευχθεί σηµαντική ενίσχυση τη̋ διαφάνεια̋, η οποία εκτιµάται ότι θα συµβάλει στη σταδιακή αποκατάσταση τη̋ εµπιστοσύνη̋ των αγορών και των καταθετών. Θα διευκολυνθούν έτσι οι τράπεζε̋ να επιτελέσουν το βασικό διαµεσολαβητικό του̋ ρόλο και να συµβάλουν στην επάνοδο τη̋ οικονοµία̋ σε τροχιά διατηρήσιµη̋ οικονοµική̋ ανάπτυξη̋.

Η ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ Οι προβλέψει̋ για τι̋ εγχώριε̋ οικονοµικέ̋ εξελίξει̋ το 2012 περιβάλλονται από κινδύνου̋. Οι προβλέψει̋ για τι̋ οικονοµικέ̋ εξελίξει̋ στη ζώνη του ευρώ χαρακτηρίζονται επίση̋ από αβεβαιότητα, η οποία συνδέεται µε το ενδεχόµενο όξυνση̋ τη̋ κρίση̋ χρέου̋. Σε αυτό το κρίσιµο περιβάλλον, η ελληνική οικονοµία καλείται να κάνει σταθερά βήµατα προόδου. Απαιτείται γι' αυτό πλήρη̋ ετοιµότητα από την πρώτη κιόλα̋ ηµέρα τη̋ µετεκλογική̋ περιόδου, ώστε να κερδηθεί ο πόλεµο̋ σε όλα τα µέτωπα, αρχίζοντα̋ από την οικοδόµηση ενό̋ αποτελεσµατικού και ευέλικτου κράτου̋, που θα υπηρετεί ταυτόχρονα την ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών και την κοινωνική συνοχή. Στην περίπτωση αυτή, θα αποτραπεί η διαµόρφωση συνθηκών που θα οδηγούσαν όχι µόνο σε ακύρωση των θυσιών, αλλά και σε δραστική υποβάθµιση του βιοτικού επιπέδου. Έτσι, η οικονοµία θα µπορέσει να µπει στο δρόµο τη̋ ανάκαµψη̋ από τα τέλη του 2013 και σταδιακά σ’ έναν ενάρετο κύκλο αποκατάσταση̋ τη̋ εµπιστοσύνη̋-δηµοσιονοµική̋ ισορροπία̋-ανάπτυξη̋. Οφείλουµε συνεπώ̋ όλοι, ω̋ κοινωνία, ω̋ πολιτικό σύστηµα και ω̋ υπεύθυνοι πολίτε̋, να αναλάβουµε την ιστορική ευθύνη τη̋ επιλογή̋. Σήµερα εµεί̋ κρατάµε την τύχη τη̋ χώρα̋ στα χέρια µα̋.


διαλογο̋

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

 Φιέστα και σαµπάνιε̋ ανόδου από τον Αίολο στο τελευταίο παιχνίδι τη̋ χρονιά̋,

που έκλεισε µ’ ένα µεγάλο ρεκόρ µέσα στο ∆ηµοτικό Κλειστό Γυµναστήριο

Νάτοι - νάτοι οι πρωταθλητέ̋!!!

3 Οι

«κυανέρυθροι» κέρδισαν στον πόντο τη Νίκη (70-69), σήκωσαν την κούπα τη̋ Β’ Εθνική̋, όµω̋ το µεγαλύτερο βάρο̋ από δω και πέρα πέφτει πάνω στη διοίκηση τη̋ οµάδα̋ που καλείται να ξεκαθαρίσει πρώτα τα… εσωτερικά τη̋ ζητήµατα

Τ

ο περιµέναµε, δεν ήταν έκπληξη…. Ο Αίολο̋ «φυσούσε δαιµονισµένα» στο φετινό µαραθώνιο τη̋ Β’ Εθνική̋ Μπάσκετ. Ήταν Βαρδάρη̋, ήταν Λίβα̋, ήταν «φωτιά και λάβρα» που... έκαψε -στο εντυπωσιακό πέρασµά τη̋- όλε̋ τι̋ οµάδε̋ τη̋ κατηγορία̋. Ήταν στο κάτω-κάτω τη̋ γραφή̋ το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου κι ίσω̋ γι αυτό το λόγο η χαρά τη̋ ανόδου να µην µπορεί (ενδεχοµένω̋….) να συγκριθεί µ’ εκείνο το αυθόρµητο ξέσπασµα που έβγαλε η αγωνιστική υπέρβαση του ΑΣΤ στο στοίχηµα τη̋ πρώτη̋ του συµµετοχή̋. Η πρώτη φορά λένε πω̋ είναι η καλύτερη και µένει ανεξίτηλα χαραγµένη στη µνήµη γιατί γράφεται στην ιστορία. Έτσι λένε και προφανώ̋ κάπω̋ έτσι θα είναι για όλου̋ του̋ πρωταγωνιστέ̋ εκείνη̋ τη̋ µεγάλη̋ πορεία̋, που έκαναν ένα θριαµβευτικό «repeat» φορώντα̋ την «κυανέρυθρη στολή» του Αιόλου. Ίδιοι πρωταγωνιστέ̋ (µε µικρέ̋ αποκλίσει̋ προσθαφαιρέσει̋ ) στο ίδιο γήπεδο µε ένα ακόµα ζεστό χειροκρότηµα επιβράβευση̋ για µια πορεία θριάµβου που άγγιξε το τέλειο στην φετινή αγωνιστική διαδροµή γράφοντα̋ νίκε̋ σχεδόν σε όλα τα γήπεδα και τι̋ έδρε̋ τη̋ Β’ Εθνική̋. Όντα̋ πρώτο̋ και καλύτερο̋ όλων, ο Αίολο̋ έτρεξε µε…. παρατεταµένο σπριντ τι̋ 30 αγωνιστικέ̋ του φετινού πρωταθλήµατο̋, «Πάτησε γκάζι» από την αρχή έτρε-

ξε σαν πραγµατικό εξπρέ̋ σε ένα πρωτάθληµα που έχει χάσει την παλιά δυναµική του και δεν χρειάστηκε να βάλει «πέµπτη ταχύτητα» γιατί από ήδη από τα 2/3 τη̋ διαδροµή̋ είχε ανακηρυχθεί πρωταθλητή̋, κερδίζοντα̋ µάλιστα την επιβράβευση την αναγνώριση και το ιπποτικό όλων των οµάδων τη̋ κατηγορία̋ Βέβαια στην πορεία τη̋ διαδροµή̋ είχε και δυο στάσει̋ που πάντω̋ µε αν επιδείκνυε µεγαλύτερη προσοχή, θα µπορούσε να τι̋ αποφύγει. Η πρώτη ήττα ήρθε νωρί̋ µόλι̋ στην 9η αγωνιστική µέσα στην έδρα τη̋ Νήαρ Ηστ στην Αθήνα, ενώ η δεύτερη καταγράφτηκε στο φινάλε του Α’ Γύρου από τη Νίκη στο Κλειστό τη̋ Νέα̋ Ιωνία̋. Ωστόσο στην άτυπη ρεβάν̋ τη̋ τελευταία̋ αγωνιστική̋ οι «κυανέρυθροι» πήραν το αίµα του̋ πίσω, επιβλήθηκαν (δύσκολα µε 70-69) σ’ ε΄να παιχνίδι που είχε χαρακτήρα γιορτή̋ και σήκωσαν την κούπα του πρωταθλητή επισφραγίζοντα̋ το αήττητο σερί µέσα στο (άπαρτο) Κλειστό ∆ηµοτικό Γυµναστήριο.

Τα διοικητικά στο προσκήνιο Στον επίλογο τη̋ πιο πετυχηµένη̋ σεζόν τη̋ ιστορία̋ του, ο Αίολο̋ ανοίγει πλέον µία καινούρια σελίδα. Ο πήχη̋ των αγωνιστικών προσδοκιών αυτονόητα πια ανεβαίνει πιο ψηλά, το πρωτάθληµα τη̋ Α2 είναι ανταγωνιστικό, πιο δύσκολο και σίγουρα πιο ελκυστικό από την αγγαρεία τη̋ Β Εθνική̋. Θα πρέπει λοιπόν αυτή τη φορά να γίνει και το απαραίτητο ξεκαθάρισµα θέσεων προθέσεων από την πλευρά τη̋ διοίκηση̋ η οποία (αλήθεια να λέγεται…) πάει µε τον αυτόµατο πιλότο του Τζήµα χωρί̋ καλά-καλά να έχει επιλύσει τι̋ διαφορέ̋ τι̋ προστριβέ̋ και τι̋ γκρίνιε̋ που προ-

έκυψαν στη ροή του φετινού πρωταθλήµατο̋. Εν αντιθέσει µε την αγωνιστική βιτρίνα τη̋ οµάδα̋ που έβγαλε µια αστραφτερή και λαµπερή εικόνα µέσα στα γήπεδα (κι αυτό το όφειλε εν πολλοί̋ στον Γιάννη Τζήµα), τα διοικητικά δεν πήγαν τόσο καλά όσο τουλάχιστο στην αρχή τη̋ σεζόν διαχέονταν από τα µέλη του ∆Σ. Αν δε πιστέψουµε τα όσα λέγονται και διαρρέουν από το στενό περιβάλλον του συλλόγου, τότε προφανώ̋ θα πρέπει να αναµένουµε εξελίξει̋ που θα αφορούν είτε την προσθήκη, πολύ δε περισσότερο και την αποχώρηση παραγόντων που δεν µπόρεσαν να βοηθήσουν. Στα επιµέρου̋ απολογιστικά τώρα, αξίζει να αναφέρουµε πω̋ ο Αίολο̋ έφτασε στην κατάκτηση του τίτλου καταγράφοντα̋ συνολικά 28 νίκε̋ και µόλι̋ 2 ήττε̋ στο φετινό πρωτάθληµα. Συγκέντρωσε έτσι 58 βαθµού̋ ενώ το αήττητο τη̋ έδρα̋ φυσικά και δεν µπορεί να συγκριθεί µε τα παλαιότερα ρεκόρ τη̋ Γ’ Εθνική̋ και τη̋ Α1 Θεσσαλία̋. Για την ιστορία τώρα, αξίζει να αναφέρουµε πω̋ δεύτερο̋ στην τελική κατάταξη τη̋ κατηγορία̋ αναδείχθηκε ο Φιλαθλητικό̋ Αθηνών, που (θα πρέπει να του το αναγνωρίσουµε αυτό είχε µικρότερο µπάτζετ, αλλά έκανε µια οµολογουµένω̋ εντυπωσιακή πορεία µε τα δικά του παιδιά0, ενώ το τρίτο εισιτήριο τη̋ ανόδου κέρδισε η Αγία Παρασκευή µε το εντυπωσιακό στα τελευταία παιχν/ίδια του πρωταθλήµατο̋. Στην ουρά τα πράγµατα ξεκαθάρισαν από καιρό Αναγ΄’εννηση Φλόγα̋ και Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκη̋ αποχωρούν από τη Β Εθνική ενώ οι υπόλιπε̋ οµάδε̋ τη̋ κατηγορία̋ πήγαιναν αγγαρεία το τελευταίο δίµηνο. Αναλυτικό ρεπορτάζ και φωτό από τη φιέστα στι̋ σελίδε̋ 24-25, 25


22

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

 Με 3 Τρικαλινού̋ στην ενδεκάδα οι Παίδε̋ τη̋ Θεσσαλία̋ πρώτοι και καλύτεροι όλων στο Ενωσιακό πρωτάθληµα

Τα ταλέντα του κάµπου στην κορυφή Ο Θεσσαλικό̋ κάµπο̋ ανέκαθεν φηµίζονταν για την παραγωγή ταλέντων τη̋ µπάλα̋, εκεί που συνήθω̋ τα… χαλούσε ήταν στο κεφάλαιο τη̋ αξιοποίηση̋ των παιδιών που συνήθω̋ άνοιγαν νωρί̋-νωρί̋ τα φτερά του̋ διεκδικώντα̋ το όνειρο τη̋ καταξίωση̋ στι̋ µεγάλε̋

οµάδε̋. Πάντω̋ ακόµα και τώρα, στου̋ δύσκολου̋ καιρού̋ του Ερασιτεχνικού τα ταλεντάκια τη̋ Θεσσαλία̋ ξεχωρίζουν από τα’ άλλα παιδιά κι έδειξαν µάλιστα την ποδοσφαιρική του̋ στόφα στην τελική φάση του Ενωσιακού πρωταθλήµατο̋ ποδοσφαίρου κατα-

κτώντα̋ την πρωτιά στο Πανελλήνιο πρωτάθληµα Προεπιλογή̋ Εθνικών Οµάδων Good League ΟΠΑΠ 2011-2012. Η οµάδα χτίστηκε µε ποδοσφαιριστέ̋ από τι̋ ΕΠΣ Λάρισα̋, Καρδίτσα̋, Θεσσαλία̋, Τρικάλων και Πιερία, συµµετείχε στου̋ αγώνε̋ τη̋ τελική̋ φά-

ση̋ και έφτασε µέχρι το τελευταίο βήµα κερδίζοντα̋ στον τελικό µε σκορ 20 την 11η Περιφέρεια (ΕΠΣ Ηρακλείου, Λασιθίου, Χανίων, Ρεθύµνου). Ο τελικό̋ τη̋ διοργάνωση̋ έγινε στο γήπεδο «Καρἀσκάκη̋» και στην σύνθεση τη̋ Θεσσαλική̋ ενδεκάδα̋ ήταν και 3

νεαροί Τρικαλινοί (Λαζαρίδη̋, Τσαφίτσα̋, Ζήση̋) που επιλέχθηκαν από το ρόστερ τη̋ µικτή̋ Παίδων του νοµού µα̋. Τα µετάλλια στου̋ πρωταθλητέ̋ απένειµε ο πρόεδρο̋ τη̋ ΕΠΟ, Σοφοκλή̋ Πιλάβιο̋, ενώ τον τελικό παρακολούθησε ο οµοσπονδιακό̋ προπονη-

τή̋ Φερνάντο̋ Σάντο̋ και η 4η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ έπαιξε ω̋ εξή̋: Σα˙νη̋, Μάστορα̋ (42’ Μπαντή̋), Τσιαφίτσα̋, Κοκώνη̋, Καραµπάλιο̋, Στατήρη̋, Αλεξίου (74’ Καραγεωργόπουλο̋), Αλεξανδρή̋, Μαγγίνη̋, Χατζή̋ (52’ Λαζαρίδη̋), Ζήση̋.

 Ο ∆ιγενή̋ Νεοχωρίου ήταν νικητή̋ στο 1ο Ποδοσφαιρικό τουρνουά τη̋ Φαρκαδόνα̋ που έγινε στη µνήµη του Κ. Θεοδώρου

Έπαιξαν για τον Κώστα Το τουρνουά διοργανώθηκε στο γήπεδο που έχει πάρει το όνοµά του ( «ΘεοδώρουΟικονοµούλα̋») και νικητή̋ από την σειρά των πρώτων αγώνων αναδείχθηκε ο ∆ιγενή̋ Νεοχωρίου κερδίζοντα̋ στον τελικό την ΑΕΦ (4-3 στα πέναλτι µετά από το ισόπαλο 1-1 τη̋ κανονική̋ διάρκεια̋). Η οµάδα τη̋ Φαρκαδόνα̋ που ήταν κι τελευταί-

νουά. Αξίζει να σηµειώσουµε πω̋ οι παίχτε̋ τη̋ Φαρκαδόνα̋ φορούσαν φανέλε̋ µε το επίθετο Θεοδώρου και το νούµερο 4 στην πλάτη, το νούµερο δηλαδή που φορούσε ο Κώστα̋, το οποίο από τον Σεπτέµβρη του 2006 έχει αποσυρθεί από τη φανέλα τη̋ Α.Ε.Φ. στο καθαρά αγωνιστικό κοµµάτι πριν του̋ τελικού̋ στα πρώτα παι-

Η αναµνηστική φωτό του ∆ιγενή µετά την κατάκτηση του τουρνουά

Ποδοσφαιρική πανδαισία τη̋ µία̋ ηµέρα̋… Ένα ξεχωριστό αγωνιστικό ραντεβού δόθηκε το απόγευµα τη̋ Πέµπτη̋ στο γήπεδο τη̋ Φαρκαδόνα̋. Ήταν το τουρνουά τη̋ µία̋ ηµέρα̋, αφιερωµένο στη µνήµη του αδικοχαµένου ποδοσφαιριστή Κώστα Θεοδώρου που έφυγε πρόωρα από τη ζωή τον Αύγουστο του 2006 όντα̋ θύµα τροχαίου. Ο Κώστα̋, ένα̋ λεβέντη̋ κοντά στα δύο µέτρα, λάτρευε το ποδόσφαιρο, και έπαιξε επί χρόνια σε κορυφαία ερασιτεχνικά σωµατεία του νοµού µα̋ όντα̋ µάλιστα βασικό στέλεχο̋ στι̋ οµάδε̋ του Κεραµιδίου του ∆ιγενή Νεοχωρίου του Παλαµά αλλά και τη̋ ΑΕ Φαρκαδόνα̋. Αναπόφευκτα λοιπόν το πρώτο ποδοσφαιρικό τουρνουά που διοργανώθηκε στη µνήµη του δεν θα µπορούσε παρά να περιλαµβάνει στη λίστα των αγωνιστικών συµµετοχών τα σωµατεία στα οποία αγωνίστηκε ο υψηλόσωµο̋ αµυντικό̋ µέχρι τον Αύγουστο του 2006 όταν χάθηκε άδικα σε τροχαίο δυστύχηµα.

Φόρο̋ τιµή̋ από του̋ παίκτε̋ στο µνηµείο του Κ. Θεοδώρου που βρίσκεται στο γήπεδο Φαρκαδόνα̋

Ξεχωριστή τιµητική απονοµή στον Νίκο Θεοδώρου για την προσφορά του στο τοπικό ποδόσφαιρο τη̋ Φαρακδόνα̋. Την απονοµή έκανε ο Γ. Χαλβατζά̋

ο̋ σταθµό̋ τη̋ καριέρα̋ του Κώστα κατέλαβε την 2η θέση ενώ Τρίτη κατατάχθηκε η ∆ήµητρα που κέρδισε στον µικρό τελικό τον Ατρόµητο Παλαµά µε 2-0. Το τουρνουά ξεκίνησε µε τι̋ απονοµέ̋ των τιµητικών επάθλων στι̋ οµάδε̋ που συµµετείχαν, ενώ έγινε επίση̋ και ειδική ξεχωριστή βράβευση στον . Νίκο Θεοδώρου για την πολυετή συνεισφορά του στο σύλλογο, αλλά και στον ποδοσφαιριστή Λευτέρη Τοιούτιο, που ήταν ο κορυφαίο̋ πολυτιµότερο̋ παίκτη̋ τη̋ ΑΕΦ στο φετινό πρωτάθληµα τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋ του νοµού µα̋. Τον κ. Νίκο Θεοδώρου βράβευσαν µε τη σειρά του̋ κ η διοίκηση του ∆ιγενή και οι αρχηγοί των οµάδων κατέθεσαν λουλούδια στο µνηµείο του αδικοχαµένου Κ. Θεοδώρου, ει̋ µνήµη του οποίου έγινε το τουρ-

χνίδια τη̋ ηµέρα̋ βγήκαν οι µικρο-εκπλήξει̋ αφού το Νεοχώρι πήρε το εισιτήριο για τον τελικό νικώντα̋ 3-1 στα πέναλτι τη ∆ήµητρα, ενώ και η Α.Ε.Φ. ακολούθησε νικώντα̋ 1-0 τον Ατρόµητο Παλαµά. Έτσι προέκυψε το ζευγάρι του τελικού που έδωσε σκληρή µάχη για την κατάκτηση τη̋ 1η̋ θέση̋ την οποία κέρδισε από πέναλτι ο ∆ιγενή̋ Νεοχωρίου. Κλείνοντα̋ αξίζει να θυµίσουµε επίση̋ πω̋ ο Κωστα̋ Θεοδώρου γεννήθηκε στο Κεραµίδι το 1973 και στα 14 ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στον Πηνειό Κεραµιδίου. Στη συνεχεία µεταγράφηκε στον ∆ιγενή Νεοχωρίου, µετά στον Ατρόµητο Παλαµά κ από εκεί στη ∆ήµητρα Τρικάλων. Τελευταίο̋ του σταθµό̋ ήταν η Α.Ε. Φαρκαδόνα̋ µέχρι τον Αύγουστο του 2006 όταν χάθηκε άδικα σε τροχαίο δυστύχηµα.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

 Σαράγια και ΑΕ Τρικάλων στον τελικό του Παιδικού πρωταθλήµατο̋ µε νίκε̋ που προκάλεσαν αίσθηση

Εθνική Οµάδα

Με τον Φουρτούνη για Πολωνία

Βγήκαν νοκάουτ τα φαβορί Τα… κλισέ των προηγούµενων χρόνων ξεχάστε τα. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει το απόλυτο φαβορί και δεν διαφαίνεται ούτε το λογικό αουτσάιντερ… Ο φετινό̋ τελικό̋ του Παιδικού πρωταθλήµατο̋ ποδοσφαίρου απαρτίζεται απ’ ένα νέο ζευγάρι. Εκ των πραγµάτων λοιπόν ο τίτλο̋, το κύπελλο και τα µετάλλια θα τοποθετηθούν σ’ ένα καινούριο ράφι, αφού η ∆ήµητρα -µόνιµη κάτοχο̋ τροπαίων στην τελευταία τριετία- έµεινε ανεξεταστέα στην ηµιτελική φάση, ενώ και τα Μετέωρα (µια οµάδα µε πλούσια παρουσία στο παιδικό πρωτάθληµα ) δεν τα κατάφεραν και αναγκαστικά θα δουν τον τελικό από τι̋ κερκίδε̋. Στο αγωνιστικό χώρο αυτή τη φορά θα εµφανιστούν δυο καινούριε̋ ανερχόµενε̋ όσο και φιλόδοξε̋ οµάδε̋. Από τη µία η ΑΕ Τρικάλων που έδειξε τη δυναµική τη̋ και στην κανονική διάρκεια τη̋ σεζόν (όταν κέρδισε τη ∆ήµητρα στο ραντεβού του Β Γύρου προαναγγέλλοντα̋ τον επερχόµενο αποκλεισµό) κι από την άλλη τα παιδιά των Σαραγίων που έβγαλαν νοκ-άουτ την ποδοσφαιρική οµάδα των Μετεώρων και θα πάνε στάδιο για να διεκδικήσουν τον τίτλο τη̋ φετινή̋ διοργάνωση̋. Πω̋ έγιναν όλα αυτά στα ηµιτελικά; Μα̋ το δείχνει η περιεκτική ανάλυση των καθοριστικών αναµετρήσεων που πραγµατοποιήθηκαν σε ουδέτερε̋ έδρε̋.

Η ΑΕΤ µατιάζει τίτλο Το…. «δι̋ εξ’ αµαρτείν» τη̋ ∆ήµητρα̋, έφερε µια µεγάλη νίκη –πρόκριση για την ΑΕ Τρικάλων.Το ραντεβού των δύο οµάδων δόθηκε στο γήπεδο Φλαµουλίου και η αλήθεια είναι πω̋ το µατ̋ είχε τι̋ δυσκολίε̋ του αφού ο δυνατό̋ αέρα̋ που φυσούσε δυσχέραινε τι̋ προσπάθειε̋ των δύο οµάδων. Η ∆ήµητρα πάντω̋ φάνταζε το λογικό φαβορί, όµω̋ για δεύτερη συνεχόµενη φορά στη διασταύρωση µε την ΑΕΤ δεν µπόρεσε να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά απέναντι στο δυναµικό φιλόδοξο συγκρότηµα τη̋ ΑΕΤ που έδειξε χαρακτήρα και πήρε τη νίκη (µε 2-1) πανηγυρίζοντα̋ είσοδο σε τελικό παιδικού για πρώτη φορά. Από την άλλη και η οµάδα τη̋ ∆ήµητρα̋ θα έχει να θυµάται τον πρώτο τη̋ αποκλεισµό που ήρθε µάλιστα µετά από αδιάλειπτη παρουσία 7 συνεχόµενων εµφανίσεων στα τελικά τη̋ διοργάνωση̋. Πάντω̋ και τα 3 γκολ του ηµιτελικού προήλθαν από στηµένε̋ φάσει̋ και είναι µάλιστα χαρακτηριστικό το γεγονό̋ ότι η ΑΕΤ είχε ξανακάνει τη ζηµιά στη ∆ήµητρα µε ανάλογο τρόπο στο παιχνίδι του πρωταθλήµατο̋. Οι κόκκινοι λοιπόν πήραν προβάδισµα στο 32ο του αγώνα µε το πετυχηµένο κι εύστοχο απ ευθεία̋ φάουλ του Π. Παλαύρα που έγραψε το 0-1 σε ένα καίριο σηµείο του α ηµιχρόνου. Η απάντηση από τη ∆ήµητρα βγήκε στο 51ο λεπτό χάρη στο φάουλ του Παπανδρέου που αιφνιδίασε την άµυνα και τον τερµατοφύλακα τη̋ ΑΕΤ γράφοντα̋ το 1-1 και το γκολ τη̋ πρόκριση̋ των ερυθρολεύκων βγήκε στο 67’ όταν από το κόρνερ του Παλαύρα, ο Ζαφει-

23

Μαζί στην αναµνηστική φωτογραφία πριν το ντέρµπι των ηµιτελικών οι παίδε̋ τη̋ ΑΕΤ και τη̋ ∆ήµητρα̋

ρόπουλο̋ άρπαξε την ευκαιρία από τα… µαλλιά κε µε γυριστή κεφαλιά πέτυχε το τελικό 2-1 χαρίζοντα̋ τη νίκη στην οµάδα του. ∆ήµητρα: Καρατζά̋, Κριµνιώτη̋ (62’ Μπαρµπάτση̋), Τσαντούλα̋, Αλεξίου, Γκουτζιαµάνη̋, Μπανάσιο̋, Ψύρρα̋, Τόγελο̋, Λαζαρίδη̋ (72’ Ταµπάκου), Παπανδρέου, Τσιώλη̋. ΑΕΤ: Νίκα̋, Ανυφαντή̋, Τσιαντά̋, Μουστάκα̋, Νανάκη̋, Παλαύρα̋ Α., Ζαφειρόπουλο̋, Ζήκο̋ (81’ Βλησσάρη̋), Παπανικολάου, Παλαύρα̋ Π., Μπαλαούρα̋ (49’ Λέτσιο̋)

Η πρώτη φορά των Σαραγίων Με τον αέρα του φαβορί εµφανίστηκε στην ηµιτελική φάση τη̋ διοργάνωση̋ και η Παιδική των Μετεώρων, όµω̋ δεν µπόρεσε να …κάνει καλά του̋ παθιασµένου̋ πιτσιρικάδε̋ των Σαραγίων. Οι µικροί του Αρη Μπαούση πέτυχαν από ένα γκολ σε κάθε ηµίχρονο, άντεξαν στην πίεση τη̋ επανάληψη̋ και πήραν τη νίκη µε σκορ 2-1 σφραγίζοντα̋ έτσι την παρθενική του̋ συµµετοχή στον τελικό τη̋ διοργάνωση̋. Το ντέρµπι των Μετεώρων µε τα Σαράγια πραγµατοποιήθηκε στο γήπεδο τη̋ Μπάρα̋ είχε συναρπαστική εξέλιξη αφού οι Καλαµπακιώτε̋ κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο ξεκίνηµα τη̋ επανάληψη̋, όµω̋ πέρα από τα αµιγώ̋ αγωνιστικά έβγαλε και γκρίνια από το στρατόπεδο των ηττηµένων για δύο φάσει̋ και ισάριθµε̋ υποδείξει̋ των διαιτητών τη̋ αναµέτρηση̋. Όλα µέσα στο παιχνίδι λοιπόν και το κοντράστ των συναισθηµάτων στο τέλο̋ του αγώνα ήταν έκδηλα αποτυπωµένο στα πρόσωπα των νικητών και των ηττηµένων που ξέσπασαν σε κλάµατα για την ήττα που έφερε τον αποκλεισµό. Τα παιδιά των Σαραγίων πήραν κεφάλι στο σκορ µόλι̋ στο 14ο τη̋ αναµέτρηση̋, εκµεταλλεύτηκαν λάθο̋ των αντιπάλων του̋ και ο Κουτσώνα̋ µετά το κλέψιµο τη̋ µπάλα̋ έβγαλε ασίστ για τον Αλούσι κι αυτό̋ όντα̋ σε πλεονεκτική θέση πέτυχε εύκολα το 1-0 τη̋ οµάδα̋ του. Στο 19’ οι Καλαµπακιώτε̋ ζήτησαν πέναλτι υποστηρίζοντα̋ πω̋ η µπάλα βρήκε χέρι αµυνόµενο ενώ 5 λεπτά αργότερα έφτασαν κοντά στο γκολ αλλά ο Σιαφάκα̋ έχασε την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε. Με τα πολλά και µε καλύτερη παρουσία µέσα στο γήπεδο στην εκκίνηση τη̋ επανάληψη̋ οι παίδε̋ των Μετεώρων πέτυχαν το 1-1 στο 60’ χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Ζαρακότα που µετέτρεψε σε γκολ ο Κοτσιλιάνο̋ ευστοχώντα̋ από τα 11 βήµατα. Στη φάση του πέναλτι οι Καλαµπακιώτε̋ ζήτησαν και την αποβολή του Παπαρσένη όµω̋ ο διαιτητή̋ έδειξε κίτρινη κάρτα. Τα Σαράγια κλείδωσαν τελικά τη νίκη πρόκριση χάρη στην πετυχηµένη (όσο και περίεργη) κεφαλιά του Παρθένη στο 76ο του αγώνα , όταν διαµορφώθηκε το τελικό 2-1, ενώ τα Μετέωρα έµειναν µε το παράπονο για την ακύρωση του γκολ που σηµείωσε στο 4ο των καθυστερήσεων ο Χριστοδ/λο̋ ο οποίο̋ όµω̋ «βρέθηκε» σε θέση οφσάιντ µε υπόδειξη του αµρόδιου βοηθού διαιτητή. Σαράγια: Παπαρσένη̋, Τεντολούρη̋, Γαλάνη̋, Τσάκι, Νταντάτσιο̋, ∆ίπλα̋, Βασιλείου, Πλάνα, Αλότσι. Έπαιξαν και οι: Παρθένη̋, Κουτσώνα̋, Μπαούση̋, Πλακοπίτα̋, Μπούγλα̋. Μετέωρα: Μποζοβίτη̋, Χριστοδουλόπουλο̋, Μπέντα̋, Καµέτα̋, Ζήκο̋, Παππά̋, Σιαφάκα̋, Μίγια, Βουλτσίδη̋, Κολιό̋, Ζαρακότα̋. Έπαιξαν και οι: Κοτσιλιάνο̋, Ζυγολάνη̋.

Περιµέναµε δύο Τρικαλινού̋ στην εθνική µα̋ οµάδα, όµω̋ µόνο ο Κώστα̋ Φουρτούνη̋ επιλέχθηκε από τον Σάντο̋ για το πρώτο στάδιο τη̋ προετοιµασία̋, ενώ κόπηκε τελικά από την 27άδα ο Γιάννη̋ Σκόνδρα̋ του Ατροµήτου. Η εθνική ξεκινά αύριο την προετοιµασία για τα τελικά του Euro 2012 και ω̋ την Παρασκευή 8 Ιουνίου που θα αντιµετωπίσει την Πολωνία στην πρεµιέρα του

Euro 2012, µεσολαβούν 17 ηµέρε̋. Αν είναι λίγε̋ ή αρκετέ̋ ώστε να πάνε οι έλληνε̋ διεθνεί̋ πανέτοιµοι στην κορυφαία ευρωπἀκή διοργάνωση, θα φανεί εκ του αποτελέσµατο̋. Η ελληνική οµάδα θα κάνει την µικρότερη χρονικά προετοιµασία από του̋ αντιπάλου̋ τη̋ στον Α΄ προκριµατικό όµιλο του Ευρωπἀκού Πρωταθλήµατο̋. Η Πολωνία ξεκίνησε προπονήσει̋ στι̋ 7/5 χωρί̋ του̋ παίκτε̋ που αγωνίζονταν σε πρωταθλήµατα του εξωτερικού.

Europa - Champions League

Σχέδια επί... χάρτου Ο Μισέλ Πλατινί δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόµενο αλλαγών στο Champions League, ενώ εξέφρασε την επιθυµία να ενισχύσει το «στάτου̋» του Europa League. Ο πρόεδρο̋ τη̋ UEFA τόνισε, σε συνέντευξή του στο Γερµανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA), ότι η Ευρωπἀκή Ποδοσφαιρική Συνοµοσπονδία εξετάζει τρόπου̋ βελτίωση̋ των δύο µεγαλύτερων διασυλλογικών διοργανώσεων τη̋ ηπείρου. Πάντω̋, ο Πλατινί υπογράµµισε ότι το αποτέλεσµα αυτών των σκέψεων είναι ανοι-

χτό. «Το γεγονό̋ ότι έχουµε κάνει κάποιε̋ σκέψει̋ γι' αυτό δεν σηµαίνει ότι κάτι θα αλλάξει στην πραγµατικότητα. Παρ' όλα αυτά, φυσικά αναρωτιόµαστε τι είναι καλύτερο για το Γιουρόπα Λιγκ. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να αναβαθµίσουµε το Europa League».

Υπόθεση Στηµένων

Νέα κατηγορία για Τσακογιάννη Κρατούµενο̋ στι̋ φυλακέ̋ τη̋ πόλη̋ µα̋ είναι ο Γιώργο̋ Τσακογιάννη̋ ο οποίο̋ βρέθηκε και πάλι ενώπιον του ειδικού εφέτη ανακριτή, αφού του απαγγέλθηκε µια επιπλέον κατηγορία σε αυτέ̋ που ήδη τον βαραίνουν και συγκεκριµένα για το αδίκηµα τη̋ απάτη̋ σε βάρο̋ του ΟΠΑΠ. Ο Τσακογιάννη̋, ο οποίο̋ κατέθετε επί δυόµισι περίπου ώρε̋, αρνήθηκε τι̋ κατηγορίε̋ απαντώντα̋ προφορικά στα ερωτήµατα του ανακριτή, ενώ ο δικηγόρο̋ του κατέθεσε και 40σέλιδο υπόµνηµα. Μετά την απολογία του δε, επέστρεψε στι̋ φυλακέ̋ των Τρικάλων όπου και κρατείται κατηγορούµενο̋ για την «πολύκροτη» υπόθεση των «στηµένων».


24

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

οµάδων έστησαν Οι προπονητέ̋ των δύο τα είπαν για αρκετή το…πηγαδάκι του̋ και προθέρµανση̋ των ώρα στη διάρκεια τη̋ αθλητών

Με αναφώνηση ονοµάτων η είσοδο̋ των πρωταθλητών στο παρκέ του Γυµναστηρίου. Χειροκροτήθηκαν όλοι, ακόµα και οι παίκτε̋ τη̋ Νίκη̋

α τ α σ τ έ ι έ ι φ η » ν κ ι Η «κόκ

Το Κλειστό δεν ήταν γεµάτο, όµω̋ αυτοί που πήγαν στο τελευταίο παιχνίδι του Αιόλου χειροκρότησαν µε θέρµη την οµάδα «εξπρέ̋» που πήρε µε… περίπατο τον τίτλο τη̋ Β’ Εθνική̋ Μπάσκετ

ο και σήκωσαν µαζί Πήγαν µαζί στον Αίολ . Οι «∆ιόσκουροι» την κούπα τη̋ ανόδου ) (Λεπενιώτη̋-Φούντα̋ των «κυανέρυθρων» πλάνο τη̋ βραδιά̋ στο πιο εντυπωσιακό το µε ή̋απονοµ πάνω στο τραπέζι τη̋ ντελίριο τρόπαιο ανά χείρα̋ σε ̋ Τρικαλινού̋ του αποθέωση̋ από παίκτε̋ του̋ φιλάθλου̋ και του̋ συµ

Αυτό είναι το σωστό. Το κύπελλο -το κύπελλο να πάει στο χορηγό. Ο επιχειρη µατία̋ κ Μ. Φαλτάκ̋ σηκώνει την κούπα και ποζάρε ι µε τον Γιάννη Τζήµα

Ο Αντιπεριφερειάρχη̋ Τρικάλων έκανε την απονοµή του µεταλλίου στον προπονητή του Αίολου Γιάννη Τζήµα. Μαζί του και ο Ευθύµη̋ Ρεντζιά̋

CMYK

Μια ευχάριστη έκπληξη περίµενε και τον Νίκο Χλωρό αφού µέλη του Σώµατο̋ Οδηγισµού του χάρισαν τα σύµβολα φιλία̋ του τοπικού Συνδέσµου Τρικάλων

Για τη φιέστα επιστρατεύθηκε και η Μασκότ του Αρη ο γνωστό̋ ∆ηµήτρη̋ του Σουπερ-3 που έκανε τα κόλπα του στα διαλείµµατα του αγώνα

τεχνικό διευθυντή και τη̋ χαρά̋ για τον ύµη̋ Η ώρα τη̋ δικαίωση̋ απονοµή έκανε ο Ευθ Την . έττα Σκρ τα ρχη τη̋ οµάδα̋ Κώσ τον µάλιστα ω̋ «Πατριά τα̋ νών σφω προ ̋ Ρεντζιά τ»!!! του Τρικαλινού Μπάσκε

Τα κορίτσια τη̋ Σχολή̋ Χορού «Τερψι̋» έδωσαν τη δική του̋ παράσταση και γέµισαν τα κενά του αγώνα µε τα χορευτικά hits τη̋ εποχή̋


25

ÄÅÕÔÅÑÁ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

 Άξιο̋

πρωταθλητή̋ ο Αίολο̋ γιόρτασε την άνοδο και τον τίτλο τη̋ Β’ Εθνική̋ κλείνοντα̋ µε αήττητο σερί του̋ αγώνε̋ του στο ∆ηµοτικό Γυµναστήριο

Πάει σαν… άνεµο̋ στην Α2!!! Αποδοκιµάστηκε ο Ταµήλο̋ για τη… µακρόσυρτη φλυαρία του πριν την απονοµή πλακέτα̋ στον χορηγό τη̋ οµάδα̋ Το… λογοπαίγνιο του τίτλου δίνει προφανώ̋ και το καλύτερο δηµοσιογραφικό κλισέ για την εισαγωγή µα̋. Ο Αίολο̋ «φύσηξε και µία και δύο και οκτώ και εικοσιοκτώ φορέ̋» στο φετινό πρωτάθληµα τη̋ Β’ Εθνική̋. Πήγε σαν τρένο, σαν άνεµο̋ όλη τη διαδροµή κι έφτασε πρώτο̋ στο νήµα, γράφοντα̋ µάλιστα ένα µοναδικό αήττητο σερί µέσα στο ∆ηµοτικό Κλειστό Γυµναστήριο. ∆ικαιολογηµένα λοιπόν στήθηκε το σκηνικό τη̋ γιορτή̋ στην τελευταία παράσταση που είχε κύπελλο απονοµέ̋ και βραβεύσει̋ για την άπιαστη οµάδα του Γιάννη Τζήµα. Τ’ αγωνιστικά αυτή τη φορά παραµερίστηκαν. Το τελευταίο ραντεβού, ήταν κάτι σαν το… πρώτο πιάτο, το ορεκτικό τη̋ φιέστα̋ που ακολούθησε στο Κλειστό ∆ηµοτικό των Τρικάλων και το παιχνίδι θύµιζε περισσότερο φιλικό, παρά επίσηµο αγώνα πρωταθλήµατο̋, έστω κι αν στο τέλο̋ προέκυψαν παρατράγουδα µε το «ντου» των παικτών τη̋ Νίκη̋ στου̋ διαιτητέ̋ Λαζαρίδη και ∆εληγιαννίδη που έχασαν την τελευταία φάση κι άφησαν παραπονούµενη την οµάδα τη̋ Νέα̋ Ιωνία̋. @Όµω̋, τα δρώµενα του ντέρµπι (έτσι κι αλλιώ̋) περνούν σε δεύτερο πλάνο, γιατί η γιορτή τη̋ ανόδου ήταν αυτή που έδωσε χαρά στου̋ αθλητέ̋, στο επιτελείο αλλά και τον κόσµο τη̋ Τρικαλινή̋ οµάδα̋. Επιχειρώντα̋ µια µικρή ανασκόπηση τη̋ φιέστα̋ δεν θα µπορούσαµε παρά να ξεκινήσουµε από την αγκαλιά, την επιβράβευση και το θερµό χειροκρότηµα των φιλάθλων, που κατά τον Γιάννη Τζήµα ορίζουν την δυναµική τη̋ κάθε οµάδα̋. @Το κλειστό βέβαια δεν ήταν γεµάτο (προφανώ̋ η ώρα, ίσω̋ και η µέρα δεν βοήθησαν για µια πιο µαζική προσέλευση), όµω̋ αυτοί που βρέθηκαν στι̋ κερκίδε̋ του ∆ηµοτικού Κλειστού απόλαυσαν ένα συναρπαστικό αµφίρροπο παιχνίδι, ενθουσιάστηκαν, πανηγύρισαν και στον επίλογο τη̋ επιβράβευσαν του̋ πρωταθλητέ̋ για τη µεγάλη προσπάθεια. Το Γυµναστήριο ήταν «ντυµένο στα κόκκινα», χω-

ρί̋ πολλέ̋ υπερβολέ̋ (που δεν τι̋ σηκώνουν εξάλλου κι οι µέρε̋ που ζούµε) αλλά µε όλα εκείνα τα στοιχεία που έβγαλαν µια πανοραµική εικόνα για τη φιέστα τη̋ ανόδου. @Στην οροφή αιωρούνταν µια πινακίδα που έγραφε το επίτευγµα τη̋ οµάδα̋ του Τζήµα και στο παρκέ πρώτοι και καλύτεροι όλων εµφανίστηκαν οι Νέοι των δύο οµάδων που έπαιξαν το δικό του̋ ντέρµπι ανοίγοντα̋ µε ένα ξεχωριστό τρόπο το δίωρο των Τρικαλινών φιλάθλων. Για την ιστορία αξίζει να σηµειώσουµε πω̋ οι πιτσιρικάδε̋ τη̋ Νίκη̋ κέρδισαν το στοίχηµα του φιλικού αγώνα επικρατώντα̋ µε 28-44 σε ένα µατ̋ που δεν είχε µεγάλη διάρκεια. @Πριν το παιχνίδι των Ανδρικών οµάδων εµφανίστηκαν στο τερέν τα κορίτσια τη̋ Σχολή̋ Χορού «Τερψι̋», που έδωσαν το δικό του̋ µουσικοχορευτικό σόου γεµίζοντα̋ τα διαλείµµατα του αγώνα, ενώ έστησαν κι ένα όµορφο πανηγυρικό σκηνικό στην είσοδο και προσφώνηση των αθλητών πριν την έναρξη του αγώνα. @Σόου όµω̋ είχαµε και από την Μασκότ του Άρη, τον γνωστό Σουπερ3 ∆ηµήτρη που επιστρατεύτηκε από τον Κ. Σκρέττα και εµφανίστηκε στο Γυµναστήριο µε το γνωστό διθυραµβικό τρόπο δίνοντα̋ «παλµό και νεύρο» στην κερκίδα. Σε κάποια στιγµή βέβαια αποδοκιµάστηκε λόγω τη̋ καταγωγή̋ από του̋ Σακαφλιάδε̋, αλλά αντιµετώπισε το όλο θέµα µε χιούµορ και έτσι κέρδισε την κερκίδα των νεαρών φιλάθλων. @Στην ανάπαυλα του αγώνα η διοίκηση του

Αιόλου επιβράβευσε τον µεγάλο χορηγό του Συλλόγου κ. Φαλτάκα απονέµοντα̋ του τιµητική πλακέτα ει̋ ένδειξη αναγνώριση̋ για τη σηµαντική συνεισφορά του. Ωστόσο, το τελετουργικό τη̋ βράβευση̋ είχε κι ένα δυσάρεστο συµβάν αποδοκιµασιών προ̋ το πρόσωπο του Μιχάλη Ταµήλου που ατυχώ̋ επιλέχθηκε να κάνει την απονοµή, ενώ ευρισκόµαστε εν τω µέσω µια̋ προεκλογική̋ περιόδου. @Η… φλύαρη εισαγωγική τοποθέτηση του πρώην δηµάρχου και αντιπροέδρου τη̋ οµάδα̋ εξόργισε του̋ οργανωµένου̋ φιλάθλου̋ που έδειξαν µε τον τρόπο του̋ την δυσαρέσκεια αποδοκιµάζοντα̋ τον, ενώ όταν πήρε το λόγο ο κ. Φαλτάκα̋ η κερκίδα χειροκρότησε µε θέρµη επιβραβεύοντα̋ τη σηµαντική συνεισφορά του στον σύλλογο. @Μια ευχάριστη έκπληξη επεφύλασσαν τα µέλη του Σώµατο̋ Ελληνίδων Οδηγών στον πρόεδρο του Αίολου κ. Νίκο Χλωρό. Στο διάλειµµα του α ηµιχρόνου, αµέσω̋ µετά την βράβευση του χορηγού, του απένειµαν τα σύµβολα Φιλία̋ του τοπικού Συνδέσµου ανοίγοντα̋ ένα νέο δέσιµο και µε την τρικαλινή οµάδα. @Η λήξη του αγώνα είχε την απρόοπτη ένταση που προέκυψε από την τελευταία φάση, οι παίκτε̋ τη̋ Νίκη̋ όρµησαν διαµαρτυρόµενοι στου̋ διαιτητέ̋ ενώ οι αθλητέ̋ του Αίολου µαζί µε τον προπονητή προσπάθησαν να του̋ κατευνάσουν. Λίγο µετά τα… ανήσυχα πνεύµατα των Βολιωτών ηρέµησαν οι Αίολοι φόρεσαν τα κόκκινα µπλουζάκια που είχαν το αποτύπωµα του πρωταθλητή τη̋ Β΄ Εθνική̋ και

άρχισε το πανηγυρικό τη̋ φιέστα̋. @Την απονοµή µεταλλίων στου̋ αθλητέ̋ έκανε ο δήµαρχο̋ Τρικκαίων κ. Λάππα̋ µαζί µε τον αντιδήµαρχο επί Αθλητισµού κ. Μανώλη, ενώ τον προπονητή και του̋ συνεργάτε̋ του̋ βράβευσε ο Αντιπεριφερειάρχη̋ Χρ. Μιχαλάκη̋ µαζί µε τον Ευθύµη Ρεντζιά. Ο τελευταίο̋ µάλιστα έκανε την απονοµή και στον Κ. Σκρέττα κι έριξε την ατάκα του προσφωνώντα̋ τον ω̋ «Πατριάρχη του τρικαλινού µπάσκετ». @Αξίζει να αναφέρουµε πω̋ κατά τη διάρκεια τη̋ απονοµή̋ όλοι οι αθλητέ̋ γνώρισαν την αποθέωση από φιλάθλου̋ και συµπαίκτε̋ ενώ για τον Γιάννη Τζήµα σηκώθηκε όλο το Γυµναστήριο στο πόδι. Ο κόουτ̋ των πρωταθλητών πριν πάρει το µετάλλιο βρέθηκε για λίγα δεύτερα στου̋ ώµου̋ και στα χέρια των παικτών ενώ στη συνέχεια έτρεξε και αγκάλιασε του̋ στενού̋ του συνεργάτε̋ που τιµήθηκαν επίση̋ για την προσφορά του̋ στην οµάδα. @Το… τιµηµένο του πρωταθλήµατο̋ πάντω̋ το σήκωσαν από κοινού οι «διόσκουροι» του Αιόλου, οι δύο Γιώργηδε̋ (Φούντα̋ και Λεπενιώτη̋) που πήγαν µαζί στην οµάδα και µαζί πανηγύρισαν τι̋ 4 ανόδου̋ φορώντα̋ τη φανέλα του ΑΣΤ και του Αιόλου. Πρώτο̋ ωστόσο µπροστά από το κύπελλο έφθασε ο αρχηγό̋ Γ. Φούντα̋ και αµέσω̋ µετά την χειραψία µε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλία̋, κάλεσε τον Λεπενιώτη κι ανέβηκαν στο τραπέζι τη̋ απονοµή̋ δίνοντα̋ το σύνθηµα στου̋ συµπαίκτε̋ του̋ για να κάνουν τη γνωστή ΟΛΑ µε την οποία έκλεισε η αυλαία τη̋ φιέστα̋ ανόδου.

«Άπαρτο κάστρο» έµεινε το Κλειστό ∆ηµοτικό µε το 70-69 που γράφτηκε στον επίλογο τη̋ σεζόν επί τη̋ Νίκη̋

Είχαν το νου του̋ στη φιέστα

Όταν στήνεται σκηνικό γιορτή̋, όταν η πρωτιά κι ο τίτλο̋ έχουν «κλειδώσει», ποιο̋ άραγε έχει το µυαλό στο τελευταίο αγώνα; Οι πρωταθλητέ̋ τη̋ Β’ Εθνική̋ µπήκαν χαλαροί στο τελευταίο ραντεβού µε τη Νίκη, ήταν φανερό: Είχαν το νου του̋ στη φιέστα που θα επακολουθούσε και δεν έπιασαν τα γνωστά στάνταρτ̋ τη̋ απόδοση̋ του̋. Αποτέλεσµα; Τα βρήκαν σκούρα από µία οµάδα που εµφανίστηκε στο γήπεδο µε 9 παίκτε̋ αλλά έδειξε για µία ακόµα φορά πω̋ είναι σκληρό καρύδι. Η Νίκη το πάλεψε µέχρι την ύστατη ώρα, έµεινε µάλιστα µε το παράπονο κι έχει να… λέει για ένα φάουλ που δεν δόθηκε στην τελευταία επίθεση, αλλά… Ο Αίολο̋ έκανε το καθήκον του έκλεισε επιτυχηµένα τη σεζόν και µε το 70-69 επισφράγισε το απόλυτο σερί των 15 νικών µέσα στο ∆ηµοτικό Γυµναστήριο. Η αναµέτρηση είχε αρκετά …σκαµπανεβάσµατα και εναλλαγέ̋ στο σκορ, παίχθηκε ελεύθερο Μπάσκετ (βοήθησαν σ’ αυτό και οι χαλαρέ̋ άµυνε̋) κι έτσι οι δυο οµάδε̋ πήγαιναν χέρι-χέρι από την αρχή µέχρι το φινάλε του αγώνα. Το ηµίχρονο βρήκε τον Αίολο να προηγείται µε 2 πόντου̋ δια-

φορά (34-32) και αν µη τι άλλο πρὀδέαζε για κάτι ανάλογο που προφανώ̋ θα έβγαινε και στην επανάληψη. Πράγµατι καµιά από τι̋ δυο οµάδε̋ δεν µπόρεσε να ανοίξει το σκορ να πάρει µια (µικρή έστω) διαφορά κι έτσι το…ντέρµπι έφαγε όλα τα «ψωµιά» του. Και το τρίτο δεκάλεπτο δεν έβγαλε κάτι διαφορετικό κι έτσι ήταν φανερό πλέον πω̋ η αναµέτρηση θα έβγαζε τον νικητή στην…τελική τη̋ ευθεία. Οι Αίολοι στο κατάλληλο τά̓µινγκ, µόλι̋ ένα λεπτό πριν το τέλο̋ πήραν διαφορά 4 πόντων και παρά τα λάθη του̋ και την επίµονη προσπάθεια των φιλοξενούµενων κατάφεραν να πάρουν το ροζ φύλλο και το θερµό χειροκρότηµα. Πάντω̋ για να πούµε και του στραβού αλλά και τη̋ Νίκη̋ Βόλου το δίκιο, στην τελευταία επίθεση των φιλοξενούµενων οι δύο διαιτητέ̋ έκλεισαν µάτια δεν είδαν και δεν σφύριξαν ένα καθαρό φάουλ που έγινε σε προσπάθεια του Ζαρογιάννη κι έτσι παρέµεινε το 70-69 κι έγινε το… ντου των παικτών τη̋ Νίκη̋ στο διαιτητικό δίδυµο. Οι ρέφερι τη̋ αναµέτρηση̋ Λαζαρίδη̋ και ∆εληγιαννίδη̋ ήταν εκτό̋ τόπου και χρόνου και εξόργισαν µε τι̋ αποφάσει̋ του̋ και τι̋ δύο οµάδε̋.

Τα δεκάλεπτα: 15-21, 34-32, 52-48, 70-69. ΑΙΟΛΟΣ (Τζήµα̋): Λεπενιώτη̋ 9, Λάππα̋, ∆ερµιτζάκη̋, Γκιουλέκα̋ 12, Τριανταφύλλου 7 (1), Τσούτσο̋ 15, Κακλαµάνο̋ 13 (3), Χαρισµίδη̋ 4, Φούντα̋ 6, Παπαχρήστο̋ 4. ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (Ζαφειρούδη̋): Σαµαρά̋, Χρηστοµάνο̋, Κουτίνα̋ 8, Τσώλη̋ 13 (2), Φρουσκλιά̋ 8 (1), Ζαρογιάννη̋ 19, Στάµο̋ 3, Μυστηλιάδη̋ 9 (1), Μαυρογιάννη̋ 9.


26

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

 Αποκαλυπτικό̋ στη συνέντευξή του προ̋ τον «δ» ο Τζήµα̋, δεν έκρυψε λόγια για τα προβλήµατα που προέκυψαν στη ροή τη̋ σεζόν, ενώ µιλώντα̋ για την ανανέωση συνεργασία̋ έδειξε θετικό̋, ρίχνοντα̋ την... πάσα στη διοίκηση

«Θα δείξει µε τι̋ κινήσει̋ τη̋» Το έκανε µια µε την Ολύµπια, το έκανε δυο µε τον Γυµναστικό κι άλλε̋ δύο µε τον ΑΣΤ που έχει ….αποδηµήσει. Στην Τρίτη θα δυσκολεύονταν; Όχι βέβαια… Εξάλλου το όνοµά του έχει καταστεί συνώνυµο των επιτυχιών για το Θεσσαλικό Μπάσκετ που (όπω̋ και να το δούµε) δεν βρίσκεται και στα καλύτερα του αφού περνάει µια παρατεταµένη περίοδο αγωνιστική̋ παρακµή̋. Κι όµω̋ µέσα στη γενική µπασκετική πενία των ηµερών , ο Γιάννη̋ Τζήµα̋ βρήκε τη διέξοδο, την κίνηση διαφυγή̋ προ̋ τα πάνω δράττοντα̋ ίσω̋ την καταλληλότερη ευκαιρία που του παρουσιάστηκε µετά την (οικειοθελή) απόσυρσή του από το τιµόνι του ΑΣΤ εκείνο τον ταραγµένο Σεπτέµβρη του 08. Στον Αίολο είπαν πολλοί πω̋ βρήκε και την υγειά του, το βέβαιο όµω̋ είναι πω̋ ο ίδιο̋ βρήκε την ευκαιρία για να κάνει µια καινούρια οµάδα βάζοντα̋ συστατικά από τι̋ προηγούµενε̋ του οµάδε̋. Θεµιτό δικαιολογηµένο και εκ του αποτελέσµατο̋ απολύτω̋ επιτυχηµένο. Ο Αίολο̋ πήρε «µαρ̋ και δια περιπάτου» τον τίτλο από το φετινό πρωτάθληµα τη̋ Β’ Εθνική̋ και ο Λαρισαίο̋ τεχνικό̋, όντα̋ εµπνευστή̋ και δηµιουργό̋ αυτή̋ τη̋ οµάδα̋ , κέρδισε εκτό̋ από το δικό του τίτλο και το θερµό χειροκρότηµα όλων των Τρικαλινών στον επίλογο τη̋ παράσταση̋. Ο ίδιο̋ µιλώντα̋ στον «δ» δεν έκρυψε λόγια για τι̋ δυσκολίε̋ και τα προβλήµατα που …συνάντησε το αγωνιστικό επιτελείο (παίκτε̋ και προπονητικό τιµ) στη ροή τη̋ σεζόν, χαρακτήρισε δύσκολη τη διαχείριση ενό̋ µπασκετικού συλλόγου σε περίοδο οικονοµική̋ αστάθεια̋ ενώ προέβη και σε συγκρίσει̋ των δύο τίτλων-ανόδων που Στου̋ ώµου̋ των παικτών γράφτηκαν από τι̋ κορυφαίε̋ οµάµετά την µεγάλη επιτυχία δε̋ του νοµού µα̋. Ο κόσµο̋ δίνει την ώθηση Μιλώντα̋ στην εφηµερίδα µα̋ γι αυτή τη µεγάλη πορεία του Αιόλου στον µαραθώνιο τη̋ Β’ Εθνική̋, ο Λαρισαίο̋ τεχνικό̋ δεν θα µπορούσε παρά να ξεκινήσει απονέµοντα̋ εύσηµα στου̋ στενού̋ του συνεργάτε̋, του̋ παίκτε̋ που επέδειξαν πρωτόγνωρο ζήλο κι επαγγελµατική αυταπάρνηση στη ροή του πρωταθλήµατο̋ σηκώνοντα̋ ψηλά την οµάδα, αλλά και στα µέλη τη̋ διοίκηση̋ που έστω και µε τα λάθη και τι̋ όποιε̋ παραλείψει̋ στήριξαν το φετινό εγχείρηµα: «∆εν µπορώ παρά να ξεκινήσω από αυτού̋ του̋ ανθρώπου̋ από του̋ παίκτε̋ του̋ συνεργάτε̋ µου στο τεχνικό επιτελείο αλλά και από τη διοίκηση. Σε καιρού̋ δύσκολου̋ όπω̋ όλο̋ ο κόσµο̋ παλεύει για την επιβίωση, υπήρξαν άνθρωποι που στήριξαν την οµάδα και θα πρέπει να του̋ το αναγνωρίσουµε. Είµαι όµω̋ περήφανο̋ και µπορώ να πω̋ και συγκινηµένο̋ για την επαγγελµατική ευσυνειδησία των αθλητών τη̋ οµάδα̋. σε όλα αυτά τα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια όχι µόνο γιατί κατάφεραν να κερδίσουν τον τίτλο µα πολύ περισσότερο γιατί έδειξαν µε το πείσµα µε τη δουλειά µε την αυταπάρνηση του̋ µέσα στο γήπεδο πω̋ είναι πραγµατικοί επαγγελµατίε̋. Ακόµα και στον τελευταίο αγώνα τη̋ χρονιά̋ έδειξαν τον ίδιο ζήλο, ήταν 4 ώρε̋ µέσα στο γήπεδο και παρακολούθησαν στην παραµικρή του λεπτοµέρεια το σκάουτινγκ και την ανάλυση του αντιπάλου, Είµαι όµω̋ διπλά περήφανο̋ γι αυτού̋, γιατί ήταν συνεπεί̋ σε όλε̋ τι̋ υποχρεώσει̋, φτάσαµε να γράψουµε ένα µεγάλο ρεκόρ και µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ζεστάναµε του̋ µπασκετικού̋ φιλάθλου̋ τη̋ πόλη̋ και κάναµε γνωστό το όνοµα του συλλόγου στι̋ µεγάλε̋ κατηγορίε̋. ∆εν είναι µικρό επίτευγµα ιδίω̋ αν αναλογιστούµε τι̋ δυσκολίε̋ τη̋ εποχή̋ που καθιστούν ακόµα πιο δύσκολε̋ τι̋ καταστάσει̋ στο χώρο του µπάσκετ.

3 Ο κόουτ̋ των πρωταθλητών µίλησε για τι̋ διαφορέ̋ στα εγχειρήµατα ανόδου ΑΣΤ-Αιόλου και απένειµε εύσηµα στου̋ παίκτε̋ για την επαγγελµατική ευσυνειδησία που επέδειξαν

Ο κόουτ̋ του Αιόλου έκανε ξεχωριστή αναφορά και για την συνδροµή των φιλάθλων στη φετινή προσπάθεια εστιάζοντα̋ µάλιστα τον λόγο του στη συνδροµή των Σακαφλιάδων ενώ δεν παρέλειψε να στείλει και το µήνυµα-προάγγελο των εξελίξεων τη̋ επόµενη̋ ηµέρα̋ τονίζοντα̋ χαρακτηριστικά πω̋ «η δυναµική του κόσµου δίνει ώθηση σε όλε̋ τι̋ οµάδε̋. Ο κόσµο̋ των Τρικάλων αγαπά το µπασκετ το έχει δείξει και στο παρελθόν µε µεγαλύτερη συµµετοχή, και πιστεύω πω̋ θα το δείξει και στο µέλλον αφού η συµµετοχή στην Α2 θα ανεβάσει το επίπεδο ανταγωνισµού και θα φέρει στο γήπεδο δυνατέ̋ και ιστορικέ̋ οµάδε̋». Οι διαφορέ̋ δύο διαφορετικών ανόδων Ο προπονητή̋ των πρωταθλητών, όντα̋ ο πρωταγωνιστή̋ και δηµιουργό̋ των δύο οµάδων του νοµού µα̋ που κέρδισαν µαζί του το στοίχηµα τη̋ ανόδου προ̋ την Α2 Κατηγορία, ερωτήθηκε από τον «δ» για τι̋ διαφορέ̋ των δύο εγχειρηµάτων και ανέφερε πω̋ «Πρώτα απ’ όλα διαφαίνεται η διαφορετικότητα των εποχών. Την εποχή που ο ΑΣΤ κέρδισε την πρωτη άνοδο δεν υπήρχε οικονοµική κρίση και στο µπασκετ υπήρχε µια ανερχόµενη δυναµική. Επίση̋ σε εκείνη την οµάδα φάνηκε η δίψα για τη διάκριση , ήταν όµω̋ διάχυτο̋ ο φόβο̋ από την απειρία, ήταν πρωτόγνωρα πράγµατα για το τρικαλινό µπάσκετ. ξεκινήσαµε δειλά µουδιασµένα ξέραµε πω̋ είχαµε δύσκολου̋ αντιπάλου̋, όµω̋ συσπειρώθηκε όµω̋ η οµάδα και µε τη συνέπεια τη̋ διοίκηση̋ Γιαννούλα έκανε µια µεγάλη υπέρβαση. Τώρα στον φετινό Αίολο τα πράγµατα ήταν διαφορετικά, η οικονοµική συγκυρία έκανε δύσκολη κάθε κίνηση, όµω̋ ο Αίολο̋ χτίστηκε από την αρχή για να κατακτήσει το πρωτάθληµα ή τουλάχιστο για να κερδίσει την άνοδο στην Α1 Κατηγορία. Το κατόρθωµα αυτό είναι πιο σηµαντικό και το αντιλαµβανόµαστε καλύτερα ιδίω̋ αν αναλογιστούµε την εποχή που έγινε και τι̋ συγκυρίε̋ που επικρατούν στην κοινωνία µα̋. Είµαι περήφανο̋ για αυτή την οµάδα γιατί έγραψε όπω̋ προανέφερα ένα µεγάλο ρεκορ και κέρδισε την αναγνώριση όλων των αντιπάλων» ανέφερε ο Λαρισαίο̋ τεχνικό̋, που δεν κρύφτηκε ούτε στο δύσκολα τη̋ τελευταία̋ ερώτηση̋ που αφορούσε τη συνέχεια τη̋ συνεργασία̋ του µε τη διοίκηση του Αιόλου. «Αυτό είναι ένα ερώτηµα που µένει να απαντηθεί στο προσεχέ̋ διάστηµα», είπε και συνέχισε λέγοντα̋ πω̋: « τουλάχιστο από µένα είναι γνωστά τα συναισθήµατα και το δέσιµο που έχω µε το τρικαλινό µπάσκετ και τον κόσµο τη̋ πόλη̋. Η επιθυµία η βούληση υπάρχει, όµω̋ δεν θα πρέπει να ξεχνάµε πω̋ οι καιροί είναι δύσκολοι το πρωτάθληµα που θα συµµετάσχει η οµάδα δεν έχει σχέση µε τη Β Εθνική, το επίπεδο αλλάζει αναβαίνει η ανταγωνιστικότητα ανεβαίνει και ο συντελεστή̋ δυσκολία̋. Όλα αυτά κάνουν ακόµα πιο δύσκολο και το εγχείρηµα τη̋ διοίκηση̋. Φέτο̋ δεν κρύβω πω̋ υπήρξαν πολλά προβλήµατα που ξεπεράστηκαν από την καλή πορεία και τη συνοχή τη̋ οµάδα̋, όµω̋ στη νέα χρονιά τα πράγµατα θα πρέπει να µπουν σε διαφορετική βάση, τα οικονοµικά δεδοµένα είναι γνωστά και περιορισµένα, θέλω να πιστεύω πω̋ µπορούν να ξεπεραστούν µε τη συσπείρωση των παραγόντων (παλαιών και νέων), όµω̋ κανένα̋ δεν µπορεί να είναι σίγουρο̋ στι̋ µέρε̋ µα̋ ιδίω̋ όταν όλα ζυγίζονται από την οικονοµική στενότητα που βιώνει η χώρα µα̋ πολύ δε περισσότερα ο αθλητισµό̋ στην επαγγελµατική του µορφή» συµπλήρωσε µε νόηµα ο Λαρισαίο̋ τεχνικό̋ εξαρτώντα̋ έτσι εµµέσω̋ το σενάριο τη̋ παραµονή̋ του στον πάγκο του Αιόλου από τι̋ διοικητικέ̋ εξελίξει̋ που έτσι κι αλλιώ̋ θα καθορίσουν το µέλλον τη̋ οµάδα̋ στην Α2 Κατηγορία.


Ο Κόκκινο̋ σπρώχνει τη µπάλα στα δίχτυα και πετυχαίνει το 1-0 στο χθεσινό παιχνίδι

Αθλητικά

Αναµονή και... υποµονή

 Τα Τρίκαλα, παρά το επιβλητικό 5-0 επί του Θεσπρωτού, έµειναν στην 2η θέση του 5ου οµίλου και περιµένουν ειδήσει̋ από την ΕΠΟ για να µάθουν την τύχη του̋ στο φετινό πρωτάθληµα Επίλογο̋ τη̋ θλίψη̋ στο Στάδιο. Μπροστά σε άδειε̋ κερκίδε̋ µε εµφανή –διάχυτη- την εικόνα τη̋ απογοήτευση̋ να πλανάται στο χώρο, το τελευταίο εντό̋ έδρα̋ παιχνίδι τη̋ νέα̋ ποδοσφαιρική̋ οµάδα̋ των Τρικάλων ήταν σαν να µην έγινε ποτέ… Πέρασε και δεν… ακούµπησε. Κι ίσω̋ µάλιστα σε λίγο καιρό κανένα̋ δεν θα θυµάται το επιβλητικό 5-0 που έγραψαν οι “κυανέρυθροι” στο ραντεβού τη̋ 25η̋ προτελευταία̋ αγωνιστική̋ του πρωταθλήµατο̋ βρίσκοντα̋ του…. χεριού του̋ παρατηµένο Θεσπρωτό τη̋ Ηγουµενίτσα̋. Ο αγώνα̋ τη̋ Κυριακή̋ «έτρεξε στον απόηχο των τελευταίων συµβάντων» που προέκυψαν µετά το άτυχο αποτέλεσµα τη̋ Φιλιππιάδα̋, όµω̋ αυτή τη φορά η… γκρίνια των Σακαφλιάδων για τι̋ επιλογέ̋ και την τακτική του Νίκου Αργυρούλη ήταν …εκκωφαντικά σιωπηλή. Οι οργανωµένοι µετά τι̋ αµοιβαίε̋ διευκρινήσει̋ προτίµησαν να ασχοληθούν µε τα …κουσούρια και τι̋ γκριµάτσε̋ και τι̋ προσφυγέ̋ του Γκαρόζη που έτρεχε τα Τρίκαλα για τι̋ παλιέ̋ οφειλέ̋ του Ε. Πλεξίδα. Για το εισιτήριο που παρέµεινε και πάλι στο 10ευρο δεν άνοιξε καµία κουβέντα, ούτε φυσικά υπήρξε εξάψαλµο̋ στον Αργυρούλη που εµφανίστηκε µακρυµάνικο̋-ντάλα καλοκαίρι

λε̋ κι ήθελε να στείλει το δικό του µήνυµα για το ….πάγωµα των σχέσεων που προφανώ̋ θα φέρουν λίαν συντόµω̋ το διαζύγιο µε την διοίκηση τη̋ οµάδα̋, Τα Τρίκαλα είχαν στόχο στο τελευταίο εντό̋ των τειχών παιχνίδι. Ήθελαν τη νίκη για να κατοχυρώσουν την δεύτερη θέση στον πίνακα του Ε’ Οµίλου και να είναι έτοιµα δια παν ενδεχόµενο που µπορεί να προκύψει̋ από τυχόν αποσύρσει̋ ή και αποβολέ̋ οµάδων από του̋ οµίλου̋ τη̋ Γ Κατηγορία̋. Πέτυχαν εύκολα το σκοπό του̋ και θα κλείσουν το φετινό δροµολόγιο του περιφερειακού στην έδρα τη̋ Πέτρα̋ Πίνδου αναζητώντα̋ ένα ακόµα τρίποντο για το θεαθήναι, το γόητρο και την τιµή του ιστορικού του̋ ονόµατο̋. Λέµε για το γόητρο πλέον γιατί ο στόχο̋ τη̋ πρωτιά̋ κατέστη ανέφικτο̋ µετά την χθεσινή ισοπαλία̋ τη̋ Κασσιώπη̋ στην έδρα τη̋ Φιλοθέη̋ Αρτα̋. Μια αγωνιστική πριν το φινάλε, η οµάδα τη̋ Κέρκυρα̋ καπάρωσε τον τίτλο και σφράγισε το εισιτήριο τη̋ ανόδου αφήνοντα̋ του̋ δικού̋ µα̋ στην αγωνία τη̋ αναµονή̋ για τυχόν ειδήσει̋ που θα προκύψουν από το τελικό ξεκαθάρισµα τη̋ football league2.

Το… καθάρισαν από την αρχή

Κι όσο για την αναµέτρηση τη̋ Κυριακή̋; Παρ’ ότι έγινε µπροστά στι̋ άδειε̋ κερκίδε̋ ήταν εύκολη υπόθεση για του̋ κυανέρυθρου̋ που άνοιξαν λογαΜΑ ΛΗ ΑΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤ ριασµό από το 5ο λεπτό µε αγων.) το γκολ του Κόκκινου που Τα αποτελέσµατα (25η εκµεταλλεύτηκε ιδανικά το 2 ...2...... ...... γι λόγ εσο Όλ. Κέρκυρα̋ .....- .....ΜΟΤ.....................3-0αα γύρισµα του Τσάτσου (από .....Α ........... Αµφίλοχο̋ τα δεξιά) και µε διπλή προεσπρωτό̋............5-0 Τρίκαλα ...............-.....Θρέβεζα ..............3-0αα σπάθεια έγραψε το 1-0 βάΠίνδο̋ Κόνιτσα̋..- .....Πιλιππιάδα ...............0-3 ζοντα̋ µπροστά την ΤρικαΟδυσ. Νυδρίου ....- .....Φασσιώπη ................0-0 Φιλοθέη Άρτα̋ ....- .....Κ..........Οµόνοια Πέτρα̋ λινή οµάδα. Στο 18' οι παί...... ...... Ρεπό................ κτε̋ του Ν Αργυρούλη άγία λογ θµο Η Βα γιξαν το 2-0, όταν από τη ...Η .Ι. ..Ν. ...... κολ ....Γ Οµάδε̋ ............Βαθ.......53-7.........17 .5 ....1 σέντρα ∆. Τεντολούρη ο 6 .....5 Κασσιώπη....... Κόκκινο̋ και πάλι έπιασε το 42-8 ........15 .7....1 ...... ..52 ...... ...... αλα Τρίκ 7-14 ........15 .3 ....5 σουτ πάνω στην κίνηση, σηΦιλιππιάδα ..........48 .....4 ....4 .6 7-18 ........13 µάδεψε τον Πολυζόπουλο Μεσολόγγι ..........45 .....3 ....6 .4 ..13 ...... 5-19 Φιλοθέη ..............43 .....3 .2 ....8 ..13 ...... 8-20 .....2 ..41 Οδ.Νυδρίου ...... 0-23 ........11 .6 ....7 Όλυµπο̋ Κ..........39 .....4 0-32 ........10 .4 ....9 Θεσπρωτό̋ .........34 .....4 2-43 .........6 ..5 ..12 Αµφίλοχο̋...........23 .....3 4-52 .........5 ..4 ..14 .....2 9 ....1 ...... ρα̋ Πέτ Οµ. 8-44 .........4 ..6 ..13 Πίνδο̋ Κ..............18 .....2 .0-63..........0 ..0 ..21 Πρέβεζα...............0 ...... .0-63..........0 ..0 ..21 ΑΟΤ .....................0 ...... µα συµµετέχουν στο πρωτάθλη δεν @ Ο ΑΟΤ και η Πρέβεζα µηδενισµό. και χάνουν του̋ αγώνε̋ µε ΚερΒ’ Γύρου Πέτρα και Ολυµπο̋ @ ∆εν έκαναν το ρεπό του κυρα̋.

τική Η επόµενη 26η αγωνισ

................Αµφίλοχο̋ Μεσολόγγι .............-... ................Τρίκαλα Οµόνοια Πέτρα̋ ...- ...... ...Πίνδο̋ Κόνιτσα̋ ...... ......... ν άλω Τρικ ΑΟ δυσσέα̋ Νυδρίου Θεσπρωτό̋ ............- ....Ο ..........Φιλοθέη Άρτα̋ Πρέβεζα.................-.. ................Φιλιππιάδα Κασσιώπη...............-... .Όλυµπο̋ Κέρκυρα̋ Ρεπό...........................

και έτσι χάθηκε µια καλή φάση. Από το 25' µέχρι το 30’ τα Τρίκαλα τρει̋ κλασικέ̋ ευκαιρίε̋ για γκολ και στην πιο σηµαντική από αυτέ̋ στο 28' ο Απ. Τεντολούρη γέµισε στην αντίπαλη περιοχή σηµάδεψε και βρήκε τον Κόκκινο, όµω̋ αυτό̋ πλάσαρε πάνω στον Σταχρίδη. Ο Απ. Τεντολούρη̋ επέµενε και στο 30’ έβγαλε νέα ασίστ στον Κόκκινο που τα… χάλασε και πάλι στην τελική προσπάθεια χάνοντα̋ µια µεγάλη ευκαιρία για γκολ. Μ’ αυτά και µ αυτά και µε τον Θεσπρωτό να πάει µπουσουλώντα̋ µέσα στο γήπεδο, οι κυανέρυθροι πέτυχαν το δεύτερο τέρµα στο 33’ κι αυτή τη φορά ο Κόκκινο̋ ήταν δηµιουργό̋, ο Τσάτσο̋ εκτελεστή̋ και το 2-0 έφερε ένα χλιαρό χειροκρότηµα από την κερκίδα. Στον επίλογο του α’ ηµιχρόνου, ακριβώ̋ στο 45' τα Τρίκαλα «κλείδωσαν» το τρίποντο τη̋ νίκη̋ µε µια κόντρα επίθεση που είχε αποδέκτη τη̋ µπάλα̋ και πάλι τον Κόκκινο. Ο έµπειρο̋ επιθετικό̋ του ΑΟΤ διάβασε τη σέντρα του Απ. Τεντολούρη και την προσωρινή απόκρουση των παικτών του Θεσπρωτού και έγραψε το 3-0 όντα̋ µόνο̋ µπροστά σε άδεια εστία. Το προβάδισµα των κυανέρυθρων από το α΄ ηµίχρονο δεν άφησε πολλά περιθώρια αντίδραση̋ στου̋ φιλοξενούµενου̋ που αντιµετώπισαν το υπόλοιπο τη̋… διαδροµή̋ σαν αγγαρεία. Στο 52’ τα Τρίκαλα έκανα καρέ στα γκολ κι ο ΚόΚκινο̋ πέτυχε χάτ-τρικ ενώ το…. «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Νάκου στο 88' διαµορφώνοντα̋ µε προβολή το τελικό 5-0 στο τελευταίο εντό̋ έδρα̋ παιχνίδι τη̋ οµάδα̋ για τη φετινή χρονιά. ∆ιαιτητή̋ του αγώνα ήταν ο κ. Γκορτσίλα̋, Νατσιόπουλο̋, Παπαναστασίου (Μακεδονία̋) που έδειξε κίτινη στου̋ Γκαρόζη̋, Τσάτσο̋, Θ. Πολύζο̋, Μαντζάνα̋. ΤΡΙΚΑΛΑ: Ζαφείρη̋, Τασιόπουλο̋ (73' Μαντζάνα̋), Παπαγιαννόπουλο̋, Α. Πολύζο̋, Γούτσιο̋, Θ. Πολύζο̋, Κόκκινο̋ (67' Χριστοδούλου), ∆. Τεντολούρη̋, Πολυζόπουλο̋ (78' Νάκου), Α. Τεντολούρη̋, Τσάτσο̋. ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ: Σταυρίδη̋, Λαιµίρα̋, Μπάρκα̋, Μάστορα̋, Κωνσταντάκο̋, Γκαρόζη̋, Μουρούζη̋ (63' Παππά̋), Καλατζή̋, Καλάο̋, Καβαλάρη̋, Στάθη̋ (34' Νικολάου).

27


28

Αθλητικά Β΄ΕΠΣΤ

Έχει… δρόµο το πρωτάθληµα

Έχει… ψωµί ακόµα το µικρό πρωτάθληµα τη̋ Β Ερασιτεχνική̋ και ειδικά στον τρίτο όµιλο οι αγωνιστικέ̋ που αποµένουν µπορεί να διαµορφώσουν ή και να αλλαξουν του̋ συσχετισµού̋ στην κορυφή. ∆είτε συνοπτικά την κίνηση του Σαββατοκύριακου στου̋ 3 οµίλου̋.

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Τα αποτελέσµατα (16η αγων.) Βασιλική..........-.....Ανταλλάξιµα ........2-0 Καλαµάκι.........-.....Θεόπετρα ............1-0 Πλάτανο̋........-.....Φωτεινό ...............3-0 Σαρακίνα.........-.....Αγιόφυλλο ...........0-3 ∆ιαλεκτό .........-.....Ακ. Μετέωρα........2-3 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Βασιλική .............42 ......40-9 ......13 .3 ...0 Καλαµάκι............32 .....48-17 .....10 .2 ...3 Αγιόφυλλο..........30 .....38-17 .....10 .0 ...5 Ανταλλάξιµα.......24 .....22-19 ......7 ..3 ...6 Θεόπετρα...........22 .....26-31 ......7 ..1 ...8 ∆ιαλεκτό.............21 .....28-32 ......7 ..0 ...9 Φωτεινό..............20 .....23-32 ......6 ..2 ...8 Ακαδηµία Μετ.....19 .....30-29 ......6 ..1 ...9 Πλάτανο̋ ...........18 .....23-39 ......6 ..0 .1 0 Σαρακίνα .............3 ......10-63 ......1 ..0 .1 5 Β΄ ΟΜΙΛΟΣ Τα αποτελέσµατα (16η αγων.) Άγ. Βησ/να̋ ....-.....Παλ/ρο.................1-1 Μικρό Κεφ/σο .-.....Ασπρόβαλτο̋ ......1-0 Λιλή.................-.....Φιλύρα .................1-3 Μπελέτσι.........-.....Αν. Μεγάρχη̋ ......3-0 Μουριά............-.....Κόζιακα̋ ..............0-9 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Μικρό Κεφα/σο ..43 ......54-9 ......14 .1 ...0 Κόζιακα̋ ............40 .....58-11 .....13 .1 ...1 Παλ/στηρο .........29 .....42-27 ......9 ..2 ...4 Φιλύρα ...............25 .....36-24 ......7 ..4 ...4 Μουριά...............24 .....37-37 ......8 ..0 ...6 Ασπρόβαλτο̋.....20 .....30-26 ......6 ..2 ...6 Άγιο̋ Βη̋/να̋ ....19 .....30-35 ......5 ..4 ...6 Λιλή .....................9 ......20-55 ......3 ..0 .1 2 Μπελέτσι .............4 .......6-42 .......1 ..1 .1 3 Αν.η Μεγάρχη̋....1 .......7-54 .......0 ..1 .1 4 Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ Τα αποτελέσµατα (18η αγων.) Αστέρα̋..........-.....Πατουλιά .............7-2 Παράδεισο̋ ....-.....∆ιαµάντι ...............0-3 Σαράγια ..........-.....Ακαδηµία 1 ..........3-0 Φανερωµένη ...-.....Πηνειάδα .............3-1 Ριζαριό ............-.....Ζηλευτή ...............3-0 Αγία Κυριακή...-.....Ακαδηµία ...........10-6 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Σαράγια..............47 .....84-13 .....15 .2 ...1 Ριζαριό ...............47 ......67-6 ......15 .2 ...1 Φανερωµένη.......43 .....61-11 .....14 .1 ...3 ∆ιαµάντι .............43 .....51-12 .....14 .1 ...2 Πηνειάδα............33 .....44-31 .....11 .0 ...7 Αγία Κυριακή......33 .....60-49 .....11 .0 ...7 Ακαδηµία ...........21 .....50-80 ......7 ..0 .1 1 Αστέρα̋ ............19 .....42-77 ......6 ..1 .1 1 Πατουλιά............15 .....36-81 ......5 ..0 .1 3 Παράδεισο̋ ........7 .......9-51 .......2 ..1 .1 3 Ζηλευτή...............3 .......4-49 .......1 ..0 .1 6 Ακαδηµία 1..........0 .......0-48 .......0 ..0 .1 6

ÄÅÕÔÅÑÁ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012Μεταγραφέ̋ νεαρών παικτών προανήγγειλε ο Χ. Ζαχόπουλο̋ κατεβάζοντα̋ τον πήχη των στόχων τη̋ οµάδα̋ των Τρικάλων για το νέο πρωτάθληµα

Αλλαγή τακτική̋, λόγω κρίση̋; Μία ακόµα στροφή και τέλο̋…. Φτάσαµε στον επίλογο τη̋ πρώτη̋ αγωνιστική̋ διαδροµή̋ του νέου ΑΟ Τρίκαλα και από την αποτίµηση των πεπραγµένων τη̋ οµάδα̋ στο ξεπεσµένο περιφερειακό, δύο-τρει̋ λέξει̋ («δεµένε̋» µέσα σε µία φράση) µπορούν να περιγράψουν µε ξεκάθαρο τρόπο την φετινή τη̋ πορεία: Απογοήτευση, θλίψη, αβεβαιότητα και ανησυχία. Η απογοήτευση προέκυψε από την άσχηµη πορεία που έκαναν οι κυανέρυθροι στα γήπεδα του Ε’ οµίλου. Κατώτεροι των περιστάσεων (που επιβλήθηκαν µε βίαιο τρόπο από τη νέα τάξη πραγµάτων µετά τη διάλυση του ΑΟΤ) και εµφανώ̋ κατώτεροι των προσδοκιών διοίκηση̋ και φιλάθλων, οι ποδοσφαιριστέ̋ των Τρικάλων δεν µπόρεσαν σε κανένα σηµείο τη̋ φετινή̋ σεζόν να πείσουν πω̋ είναι ένα συγκροτηµένο σύνολο που ετοιµάζεται για ταξίδι στη Γ’εθνική Κατηγορία. Αφησαν βαθµού̋ σε εύκολα παιχνίδια, έγραψαν γκέλε̋ σε µατ̋ που κανονικά θα έπρεπε να τα πάρουν µε… περίπατο και έµειναν µετεξεταστέοι χάνοντα̋ το στοίχηµα τη̋ απ ευθεία̋ ανόδου από µια οµάδα που λέγεται Κασσιώπη. Η απογοήτευση έκδηλη λοιπόν στο τελευταίο εντό̋ έδρα̋ παιχνίδι, ενώ η θλίψη ήταν ο µόνιµο̋ συνοδό̋ αυτή̋ τη̋ νέα̋ οµάδα̋ σε όλα τα παιχνίδια του φετινού πρωταθλήµατο̋ και κυρίω̋ αυτά που έγιναν µέσα στο στάδιο. Αναµενόµενο. Αυτή ήταν βλέπετε και η… προίκα που άφησε πίσω τη̋ η παλιά επαγγελµατική οµάδα µετά την περσινή λαµπρή πορεία στα γήπεδα τη̋ football league, που είχε όµω̋ τη γνωστή δραµατική κατάληξη. Ό,τι καλό ή κακό έγινε φέτο̋ σ΄

αυτό το δύσµοιρο σωµατείο, είχε ω̋ µέτρο σύγκριση̋ τον ΑΟΤ του Πλεξίδα και…. αναπόφευκτα προέκυπτα ζητήµατα µελαγχολία̋ σε κάθε παιχνίδι. Κι όσο για την ανησυχία; Αυτή µα̋ ενέσκηψε από κινήσει̋ πολύ δε περισσότερο κι από τι̋ τελευταίε̋ δηλώσει̋ του Χρήστου Ζαχόπυλου. Ο πρόεδρο̋ ή ακριβέστερα ο ηγετικό̋ παράγων τη̋ οµάδα̋ (γιατί τη θέση του προέδρου έχει συγγενικό του πρόσωπο) , παρ’ ότι δεν αποδέχθηκε πω̋ υφίσταται πρόβληµα διοικητική̋ και οικονοµική̋ διαχείριση̋ στην οµάδα, φρόντισε µε τον…. τρόπο του να κατεβάσει τον πήχη των αγωνιστικών προσδοκιών για την καινούρια σεζόν κάνοντα̋ λόγο για δύσκολου̋ καιρού̋ που δεν σηκώνουν µεγάλα ανοίγµατα. «Οι οι καιροί είναι δύσκολοι, γι αυτό θα στηριχθούµε στο ντόπιο έµψυχο υλικό και σε παίκτε̋ νεαρού̋ ω̋ προ̋ την ηλικία Φέτο̋ είχαµε δέκα µικρού̋ στο ρόστερ και τη νέα χρονιά θα του̋ διπλασιάσουµε», διεµήνυσε µε αφοπλιστική ειλικρίνεια στην πρόσφατη ανακοίνωση του και ουσιαστικά κατέβασε τον πήχη των στόχων τη̋ οµάδα̋ πολύ χαµηλά, αποκαλύπτοντα̋ έτσι και την αδυναµία τη̋ διοίκηση̋ του για να σηκώσει το βάρο̋ τη̋ κληρονοµιά̋ του ονόµατο̋ και τη̋ ιστορία̋ του ΑΟ Τρίκαλα. Σύµφωνα µε πληροφορίε̋ ήδη ΄έγιναν οι πρωτε̋ συζητήσει̋ για το ενδεχόµενο συνεργασία̋ των Τρικάλων µε οµάδα του τοπικού ερασιτεχνικού και µένει να δούµε και να µάθουµε τη συνέχεια αυτών των επαφών. Όµω̋ … το παράδοξο τη̋ υπόθεση̋ έρχεται από τη σύγκριση των συµβάντων περσινή̋ και φετινή̋ περιόδου. Μόλι̋ πριν έναν χρόνο ο ίδιο̋ και πάλι είχε οριοθετήσει του̋ στόχου̋ του Πετρωτού στο περιφερειακό προαναγγέλλοντα̋ µεταγραφέ̋ υψηλού επιπέδου που θα έδιναν ώθηση ανόδου στην οµάδα. Φέ-

το̋ µε την κληρονοµιά του νέου ΑΟΤ παραδόξω̋ αλλάζει την τακτική, δεν κάνει καµία αναφορά στο οικονοµικό που είναι το µείζον πρόβληµα, ενώ αντιθέτω̋ προετοιµάζει το…. έδαφο̋ για µια ανανέωση άνευ προηγουµένου που µπορεί να πετύχει, µπορεί όµω̋ να έχει και τραγική κατάληξη. Για να µην υπάρξουν παρανοήσει̋ είναι απαραίτητη η διευκρίνηση: Κανένα̋ και επ ουδενί λόγω δεν δικαιούται να ωθεί του̋ παράγοντε̋ συλλόγων σε περιττέ̋ σπατάλε̋. Προ̋ θεού, βρισκόµαστε εν µέσω µακρά̋ οικονοµική̋ κρίση̋, όλοι το ξέρουµε και το βιώνουµε στην καθηµερινότητα µα̋. Όµω̋ από την άλλη ,είναι γνωστό πω̋ τα πρωταθλήµατα και οι άνοδοι απ’ το περιφερειακό δεν κερδίζονται µε 20-35 νέα παιδιά. Ούτε βέβαια… οι οµάδε̋ που εκπροσωπούν µια πόλη, έναν νοµό ολάκερο, µπορούν να περιµένουν την εκκόλαψη των νέων ταλέντων για να δουν άσπρη µέρα και πάλι. Κι αν εν πάση περιπτώσει ίσχυε κάτι τέτοιο, τότε κάναµε ένα µεγάλο λάθο̋ το περασµένο Φθινόπωρο αφού το χρίσµα διαδοχή̋ του ΑΟΤ θα έπρεπε να δοθεί είτε στην οµάδα τη̋ ∆ήµητρα̋ είτε στην ΑΕΤ (που έχουν τµήµατα υποδοµή̋ εγκαταστάσει̋ και πρότυπη οργάνωση) και όχι στη διοίκηση του Πετρωτού που βρέθηκε ξαφνικά µε µια ….καυτή πατάτα στο χέρι. Όµω̋ τι ακριβώ̋ πήγε λάθο̋ και τι είναι σωστό, θα µα̋ το δείξει η ιστορία. Καλό θα είναι πάντω̋ τώρα που κλείνει η χρονιά να δοθούν οι απαραίτητε̋ εξηγήσει̋ τόσο ω̋ προ̋ τα ρευστά διοικητικά (που έµειναν στο συρτάρι παρά τι̋ δεσµεύσει̋ του περασµένου καλοκαιριού), όσο και στα υπόλοιπα ζητήµατα, γιατί οι τελευταίε̋ δηλώσει̋ δείχνουν έναν… µονόδροµο που µπορεί να κρατήσει (επί σειρά ετών) την οµάδα στην αφάνεια και την ανυποληψία του περιφερειακού πρωταθλήµατο̋.

Super league

«Κουνάει σεντόνι» ο ΠΑΟ

Ο Παναθηνἀκό̋ είναι η οµάδα που θα συµµετάσχει στα προκριµατικά του Champions League την επόµενη χρονιά. Με γκολ του Τοτσέ στο 62', οι «πράσινοι» νίκησαν 1-0 την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ στην τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ και εξασφάλισαν την πρωτιά στη βαθµολογία των αγώνων κατάταξη̋. Ωστόσο η «Ενωση», που πήρε, το «καλό» εισιτήριο για το Europa League (µόνο ένα̋ προκριµατικό̋ γύρο̋ για του̋ οµίλου̋) δικαιούται να «φωνάζει» για την λανθασµένη ακύρωση του γκολ του Λυµπερόπουλου στο 16', που θα τη̋ έδινε το προβάδισµα στο σκορ που τόσο ήθελε. Το χειρότερο σενάριο επαληθεύτηκε για τον ΠΑΟΚ… Ο Ατρόµητο̋ τον νίκησε µε 1-0 στην Τούµπα, τερµάτισε τρίτο̋ και τον στέλνει στον δεύτερο προκριµατικό γύρο του Europa League σε εννιά εβδοµάδε̋, να κάνει προετοιµασία εξπρέ̋, να δώσει δυο µατ̋ µέσα στο λιοπύρι και να χρειαστεί συνολικά έξι για να δώσει το «παρών» στου̋ οµίλου̋!

 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ: Τα ταλέντα του ΓΣ «Αχιλλέα» γράφουν επιτυχίε̋ σε δύσκολου̋ αγώνε̋

Τρικαλινή πρωτιά στο Πανελλήνιο

Η Γυµναστική είναι το αγαπηµένο άθληµα των κοριτσιών αλλά και πολλών ταλαντούχων αγοριών που µπαίνουν µε τη δική του̋ ξεχωριστή δυναµική στα αγωνίσµατα τη̋ Ενόργανη̋ αναζητώντα̋ µικρέ̋ και µεγάλε̋ διακρίσει̋. Στα Τρίκαλα υπάρχει παράδοση σ’ αυτό το δηµοφιλέ̋ άθληµα, η οποία µάλιστα συντηρείται επαυξάνεται-µεγαλώνει από τι̋ επιτυχίε̋ των αθλητώντριών του Γ.Σ. «Αχιλλέα». Πρόσφατο παράδειγµα; Η πρωτιά τη̋ Νικολέτα̋ Στεργίου στο πανελλήνιο πρωτάθληµα που διοργανώθηκε πριν από λίγε̋ ηµέρα̋ στο Κλειστό Γυµανστήριο τη̋ Γλυφάδα̋ στην Αθήνα. Η νεαρή Τρικαλινή αθλήτρια έβγαλε ένα εξαιρετικό πρόγραµµα στον Ακροβατικό ∆ιάδροµο και κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση και το χρυσό µετάλλιο. Η ίδια µιλώντα̋ για την επιτυχία τη̋ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο ακροβατικό̋ διάδροµο̋ είχε έντονο συναγωνισµό. Ωστόσο θέλησα να απολαύσω τη συµµετοχή και να βγάλω όσα δούλεψα στι̋ προπονήσει̋. Παράλληλα προσπάθησα να αφήσω στην άκρη το άγχο̋ και να συγκεντρωθώ στον στόχο. Τελικά η τακτική έφερε το επιθυµητό αποτέλεσµα. Επιπρόσθετα πρόσεξα και τι̋ λεπτοµέρειε̋, οι οποίε̋ στο επίπεδο αυτό κρίνουν και τη

Η Ροµπιέ Άννα-Μαρία σειρά κατάταξη̋. Σε κάθε περίπτωση όλα εξελίχθηκαν κατ’ ευχήν και χάρηκα τη διαδικασία». Βέβαια τίποτα στη ζωή δεν είναι τυχαίο και η αθλήτρια του Αχιλλέα έχει διαδροµή στον χώρο. Η ίδια µα̋ εξηγεί ότι ασχολείται 12 χρόνια µε την ενόργανη, διάστηµα που αποτέλεσε µεγάλο σχολείο βάζοντα̋ βά-

σει̋, ενώ πλούτισε παραστάσει̋. Όσο για την εκκίνηση στο αντικείµενο έγινε από την τρυφερή ηλικία των 9 ετών. Όπω̋ θυµάται η Στεργίου το ερέθισµα το έδωσε η παρακολούθηση αγώνων στην τηλεόραση. Το υλικό µίλησε µέσα τη̋ και άρχισε να καίει η φλόγα για κάτι πιο επίσηµο. Μετά το γυµναστήριο του Νεοχωρίου «Αθλοκίνηση» και έπειτα από συνεννόηση προπονητή και γονέων τη̋ αθλήτρια̋, η Νικολέττα εντάχθηκε στο δυναµικό του Αχιλλέα. Εκεί πια δούλεψε σε εντατικού̋ ρυθµού̋ ανακαλύπτοντα̋ ακόµη πιο έντονα την οµορφιά του αντικειµένου. Εκτό̋ όµω̋ από την πρωτιά τη̋ Στεργίου στο πανελλήνιο χρήζει αναφορά̋ και η πρόκριση τη̋ µικρή̋ Αννα̋-Μαρία̋ Ρουµπιέ στην τελική φάση του πρωταθλήµατο̋ Παγκορασίδων που θα διεξαχθεί στι̋ αρχέ̋ του επόµενου µήνα. Για την επιτυχία τη̋ αθλήτρια̋ µίλησε ο προπονητή̋ Β Μέλο̋ και τόνισε µάλιστα πω̋ “η Αννα-Μαρία έχει πολλέ̋ δυνατότητε̋, θεωρώ πω̋ είναι από τα παιδιά που στο µέλλον θα δείξει την αξία τη̋. Στου̋ διασυλλογικού̋ αγώνε̋ είχαµε ω̋ στόχο την πρόκριση για την τελική φάση και τα καταφέραµε. Πλέον στοχεύουµε σε µια καλή θέση ε΄να καλό πλασάρισµα στου̋ τελικού τη̋ διοργάνωση̋”.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 21 ΜΑ˳ΟΥ 201229

Ιδανικό ξεκίνηµα για τα Μετέωρα στα µπαράζ µε διπλό (1-2) στην έδρα του Περιβολίου

Πήραν το πάνω χέρι στην κούρσα Αν (όπω̋ λένε) η αρχή είναι το ήµισυ του παντό̋, τότε για τα Μετέωρα η αρχή στα Μπαράζ τη̋ ανόδου για το Περιφερειακό πρωτάθληµα µοιάζει ιδανική και ονειρεµένη. Οι πρωταθλητέ̋ τη̋ Α Ερασιτεχνική̋ του νοµού µα̋ µπήκαν µε το δεξί στου̋ αγώνε̋ ειδική̋ κατάταξη̋ έβγαλαν ένα σπουδαίο διπλό στη δύσκολη έδρα τη̋ Αναγέννηση̋ Περιβολίου στην Κέρκυρα και µπήκαν επικεφαλή̋ στην κούρσα του οµίλου κατοχυρώνοντα̋ µαζί µε το πρώτο του̋ τρίποντο κι ένα σηµαντικό προβάδισµαγια την κατάκτηση µία (εκ των δύο συνολικά) θέσεων που δίνουν εισιτήριο ανόδου στην ∆΄Εθνική κατηγορία. Οι Κλαµπακιώτε̋ παρ’ ότι άµαθοι να αγωνίζονται σε γήπεδα µε πλαστικό χλοοτάπητα, έδειξαν χαρακτήρα στο ντέρµπι τη̋ πρεµιέρα̋, δεν φοβήθηκαν δεν λιποψύχησαν έβαλαν «τα πόδια στη φωτιά» και κατάφεραν να δαµάσουν του̋ αντιπάλου̋ του̋ γράφοντα̋ το 1-2 στο παρθενικό του̋ ταξίδι. Πρωταγωνιστή̋ και σκόρερ των δύο τερµάτων από την οµάδα τη̋ ήταν ο Νίκο̋ Αγγελά-

κη̋ που…. χτύπησε αρχικά στο 77’ και κατόπιν έβαλε την υπογραφή του και στο 86΄χαρίζοντα̋ αυτή τη σπουδαία νίκη στην οµάδα του. Το µατ̋ δεν είχε σκορ στο α ηµίχρονο οι γηπεδούχοι έδειξαν µια επίπλαστη φλυαρία στην κατοχή µπάλα̋ δεν απείλησαν παρά ελάχιστε̋ φορέ̋ την εστία των Μετέωρων κι έτσι έµεινε το ρευστό 0-0 του α ηµιχρόνου. Ωστόσο στο 68' η Αναγέννηση µπήκε µπροστά µε γκολ που σηµείωσε ο Μίαρη̋ όµω̋ τα Μετεωρα είχαν έτοιµη την δική του̋ απάντηση. Ο Αγγελάκη̋ αρχικά ισοφάρισε σε 1-1 στο 77ο του αγώνα

και πετυχε το γκολ τη̋ νίκη̋ στο 85’ όταν διαµόρφωσε το τελικό 1-2 στο παιχνίδι. Όπω̋ προαναφέραµε τα Μετέωρα πήραν µε το καληµέρα προβάδισµα στον όµιλο καθώ̋ στο άλλο παιχνίδι ΠΑΟ Κρύα̋ και Νέα Σελεύκεια αναδείχτηκαν ισόπαλοι µε το σκορ να µένει στο1-1. Οι πρωταθλητέ̋ του νοµού µα̋ υποδέχονται την Τετάρτη την πρωταθλήτρια Ιωαννίνων, οµάδα τη̋ Κρύα̋, και αν κατοχυρώσουν τη δεύτερη νίκη θα κάνουν το πιο αποφασιστικό βήµα για την άνοδο στο περιφερειακό πρωτάθληµα.

Η ∆όξα Μεγάρχη̋ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στον Β’ Όµιλο, ενώ ο Πυργετό̋ προσπέρασε τον Πύργο µε το αβερέ̓τζ τη̋ ισοβαθµία̋

Γιώργο̋ Παπαγεωργίου, ω̋ ρέφερι, κι οι Παναγιώτη̋ Φάντη̋ και ∆ηµήτρη̋ Σαρλή̋. Η Βαθµολογία 1. Μετέωρα (2-1) ....................................3 2. Νέα Σελεύκεια (1-1) ............................1 3. ΠΑΟ Κρύα̋ (1-1) .................................1 4. Αν. Περιβολίου (1-2) ............................0 Η επόµενη αγωνιστική Τετάρτη 23/05 Μετέωρα.........– .....................ΠΑΟ Κρύα̋ Σελεύκεια........–.........Αναγέν. Περιβολίου

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Η «Θύελλα» επιστρέφει

Πανηγυρικό το στιγµιότυπο από την τελευταία αναµέτρηση τη̋ ∆όξα̋ Μεγάρχη̋ που επιστρέφει ω̋ πρωταθλήτρια στην Α’ Ερασιτεχνική

Κρεµάει τα παπούτσια του ο Ε. Καραλή̋ και η οµάδα του έκανε την Ο τεχνικό̋ του ∆ικέφαλου Στέφανο̋ ξεχωριστή βράβευση Πιάζα̋ στον αέρα από του παίκτε̋ µετά στο τελευταίο παιχνίδι τη νίκη τη̋ τελευταία̋ αγωνιστική̋

Στο… φώτο-φίνι̋ η 2η θέση Με κοντράστ έντονων συναισθηµάτων (χαρά̋ και απογοήτευση̋) έπεσε η αυλαία στο πρωτάθληµα τη̋ Α1 Ερασιτεχνική̋. Ειδικά στον 2ο όµιλο τα συναισθήµατα αυτά ήταν πιο έντονα για τι̋ οµάδε̋ που διεκδίκησαν το στοίχηµα του τίτλου. Κερδισµένοι τη̋ χρονιά̋ αναδείχθηκαν (από το φώτο φίνι̋) οι σύλλογοι τη̋ ∆όξα̋ Μεγάρχη̋ και του ΑΟ Πύργετού που σφράγισαν τα εισιτήρια τη̋ ανόδου και µετά από απουσία δύο χρόνων επιστρέφουν και πάλι στη µεγάλη κατηγορία του νοµού µα̋. Μεγάλο̋ χαµένο̋ τη̋ φετινή̋ σεζόν ήταν τελικά ο Πύργο̋ που ισοβάθµησε στη 2η θέση µαζί µε τον ∆ικέφαλο αλλά έχασε το εισιτήριο εξ αιτία̋ του αβερέ̓τζ τη̋ διπλή̋ ισοβαθµία̋ που προέκυψε από τα δύο ντέρµπι των οµάδων. Το… πράγµα έδειχνε πω̋ θα πήγαινε µετά την 30η αγωνιστική, οι δυο γείτονε̋ µοίρασαν βαθµού̋ στο µεταξύ του̋ παιχνίδι και η ∆όξα εκµεταλλεύτηκε την ευκαιρία έµεινε µόνη πρώτη στην κορυφή κι έκτοτε δεν έδωσε δικαιώµατα αµφισβήτηση̋, κέρδισε τα 4 εναποµείναντα παιχνίδια και το απόγευµα του Σαββάτου έστησε ένα µικρό τελετουργικό φιέστα̋ για να πανηγυρίσει την επάνοδό τη̋ στη µεγάλη κατηγορία. Η άνοδο̋ µάλιστα γιορτάστηκε µε µια επιβλητική νίκη (7-0 επί τη̋ Πιαλεία̋) ενώ οι διοικούντε̋ τη̋ ∆όξα̋ διάλεξαν την ιδανικότερη µέρα για να τιµήσουν δυο ανθρώπου̋ που είχαν σηµαντική συνεισφορά στην πορεία του συλλόγου όχι µόνο εφέτο̋ αλλά και τα προηγούµενα χρόνια. Τιµήθηκε λοιπόν εν αρχή ο προπονητή̋ τη̋ οµάδα̋ ∆ηµήτρη̋ Γαλάνη̋, που έγινε γνωστό̋ στην ποδοσφαιρική του καριέρα µε τα περάσµατα του από τον ΑΟ Τρίκαλα και τον Αρη Αγία̋ Μονή̋. Τον Μητσάρα που ήταν φέτο̋ ο οδηγό̋ και καθοδηγη-

Τα εισιτήρια τη̋ ανόδου είχαν σφραγιστεί από µέρε̋. Μεγαλοχώρι και Απόστολοι πανηγύρισαν µαζί την άνοδο στην Α΄ Ερασιτεχνική, ωστόσο στην τελευταία στροφή του Α Οµίλου έγινε και το τελικό ξεκαθάρισµα τη̋ ουρά τη̋ βαθµολογία̋ αφού στο ντέρµπι τη̋ επιβίωση̋ έµεινε όρθια η Κρηνίτσα̋ που κέρδισε εκτό̋ έδρα̋ τι̋ Καρυέ̋ κι έφτασε του̋ 43 βαθµού̋. Υποβιβάζονται Πελινναίοι, Γλίνο̋ Πετρόπορο̋ ενώ µένει σε εκκρεµότητα το µατ̋ Ασκληπιού Κρηνίτσα̋ που διακόπηκε και απ αυτό θα καθοριστεί το σενάριο για το 4ο εισιτήριο εξόδου.

Τα αποτελέσµατα (34η αγων.) Γριζάνο ...........-.....Κρήνη ..................0-0 Μεγαλοχώρι....-.....Άγ. Απόστολοι......4-3 Κεφ/κό̋ ..........-.....Πετρόπορο̋ ........5-2 Καρυέ̋............-.....Κρηνίτσα..............2-3 Άγ. Οικ/νιο̋.....-.....Παλιόπυργο̋ .......4-2 Ασκληπιό̋.......-.....Πελινναίοι ............3-0 Κηπάκι.............-.....Αρδάνι .................4-0 ΠΕΦ ................-.....Λεπτοκαρυά.........1-2 Ράξα ...............-.....Γλύνο̋ .................2-1 Η τελική Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ .....N..I....H Μεγαλοχώρι .......96 ....108-25....32 .0 ....2 Απόστολοι ..........73 .....88-43.....23 .4 ....7 Γριζάνο...............67 .....79-37.....19 10 ...5 Ασκληπιό̋ ..........63 .....68-32.....18 .9 ....7 Άγ. Οικουµένιο̋ .54 .....62-51.....15 .9 ..1 0 Ράξα...................51 .....62-57.....16 .3 ..1 5 Αρδάνι................50 .....59-53.....14 .8 ..1 2 Καρυέ̋...............46 .....60-57.....13 .7 ..1 4 Κεφαλοβ/ακό̋....46 .....66-82.....13 .7 ..1 4 Κρήνη.................45 .....52-61.....12 .9 ..1 3 ΠΕΦ ...................44 .....53-47.....10 14 .1 0 Παλιόπυργο̋ .....44 .....50-63.....13 .5 ..1 6 Κηπάκι................43 .....59-61.....13 .4 ..1 7 Λεπτοκαρυά .......43 .....49-54.....12 .7 ..1 5 Κρηνίτσα ............43 .....46-60.....11 10 .1 3 Πετρόπορο̋.......26 .....32-70......7..5 ..2 2 Γλύνο̋ ...............25 .....33-71......6..7 ..2 1 Πελινναίοι............0 ......0-102......0..0 ..3 4

@ Κέρδισαν την άνοδο για την Α’ ΕΠΣΤ Μεγαλοχώρι και Απόστολοι. @ Υποβιβάζονται Πελινναίοι, Γλίνο̋ Πετρόπορο̋ ενώ µένει σε εκκρεµότητα το µατ̋ Ασκληπιού Κρηνίτσα̋ που διακόπηκε και απ αυτό θα καθοριστεί το σενάριο για το 4ο εισιτήριο εξόδου. @ Οι Πελινναίοι αποσύρθηκαν από το πρωτάθληµα.

Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Στου̋ Γόµφου̋ βγήκε το πανηγυρικό τη̋ ανόδου από τον Πυργετό τή̋ τη̋ ∆όξα̋ στην πορεία του πρωταθλητισµού τίµησε ο πρόεδρο̋ τη̋ οµάδα̋ Αχιλλέα̋ Παπαγεωργίου. ενώ ξεχωριστή και σηµαντική στιγµή αποτέλεσε και η βράβευση του Βαγγέλη Καραλή, που αποφάσισε να «κρεµάσει» τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια τερµατίζοντα̋ έτσι στο ιδανικότερο τάιµινγκ µια µεγάλη διαδροµή.

Νίκη ανόδου ο ∆ικέφαλο̋

µέτρηση̋, διπλασίασαν τα τέρµατά του στο 22’ µε την εξαιρετική κεφαλιά του Μπαλάφα και κλείδωσαν τη νίκη στο 72’ όταν ο Παυλή̋ διαµόρφωσε το τελικό 03. Την ίδια ώρα, λίγα χιλιόµετρα πιο µακριά, το συγκρότηµα του Πύργου πήγαινε σε αυλαία τη̋ θλίψη̋ αφού το... αγγλικό 2-5 που έγραψε στο γήπεδο του Ελευθεροχωρίου δεν ήταν αρκετό για να δώσει εισιτήριο ανόδου στην Α’ Κατηγορία.

Εν αντιθέσει µε τη Μεγάρχη, όπου το σκηνικό τη̋ γιορτή̋ ήταν λίγο έω̋ πολύ αναµενόµενο, στου̋ Γοµφου̋ οι αγωνίε̋ των Πυργετιανών για την έκβαση του τελευταίου τη̋ χρονιά̋ ήταν έκδηλε̋ απολύτω̋ φυσιολογικέ̋. Τελικά ούτε εκεί προέκυψαν δυσάρεστα απρόοπτα. Ο ∆ικέφαλο̋ καθοδηγούµενο̋ και αυτό̋ από έναν άλλο βετεράνο του ΑΟ Τρίκαλα (τον Στεφ. Πιάζα), πέρασε το εµπόδιο τη̋ τελευταία̋ στροφή̋, επιβλήθηκε µε 0-3 τη̋ τοπική̋ οµάδα̋ και στο τέλο̋ έστησε τη δική του γιορτή. Για την ιστορία αξίζει να αναφέρουµε πω̋ οι Πυργετιανοί πήραν «κεφάλι στο σκορ» χάρη στην επιτυχηµένη προσπάθεια του Καραγιώργου στο 12ο τη̋ ανα-

Μαζί στο τελευταίο παιχνίδι µαζί στο δρόµο και για την Α Ερασιτεχνική οι οµάδε̋ του Μεγαλοχωρίου και των Α. Αποστόλων. Το ντέρµπι τη̋ τελευταία̋ αγωνιστική̋ το πήρε η Θύελλα όµω̋ οι δύο οµάδε̋ πανηγύρισαν την άνοδο µετά από µια µεγάλη προσπάθεια που έκαναν στα γήπεδα του Α Οµίλου. Στην ουρά όπω̋ αναφέρει και ο πίνακα̋ τη̋ βαθµολογία̋ έµεινε µια εκκρεµότητα από το µατ̋ Ασκληπιού Κρηνίτσα̋ που διακόπηκε. Από αυτό θα καθοριστεί το σενάριο για το 4ο εισιτήριο εξόδου ενώ ήδη αποχαιρέτησαν και οδεύουν στη Β’ ΕΠΣΤ Πελινναίοι, Γλίνο̋ Πετρόπορο̋.

Εκκρεµότητα στον Α’ Όµιλο

Ισοβαθµία στο φινάλε Στο… φώτο φίνι̋ σφραγίστηκε το δεύτερο εισιτήριο ανόδου από τον Β’ Όµιλο. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ∆όξα Μεγάρχη̋, ενώ την ακολούθησε ο Πυργετό̋ που έκανε την ίδια συγκοµιδή µε τον Πύργο, αλλά είχε καλύτερα αποτελέσµατα στα µεταξύ του̋ παιχνίδια και κατέκτησε την άνοδο. Από την κατηγορία αποχωρούν Ελευθεροχώρι, Φωτάδα, Πηγή, Πρίνο̋, ενώ τα Αµπελάκια θα µάθουν την τύχη του̋ από τα µπαράζ των Μετεώρων.

Τα αποτελέσµατα (34η αγων.) Λυγαριά ..........-.....Πηγή....................2-4 Πρίνο̋.............-.....Βυτουµά̋ ............3-2 Πανχασιακό̋...-.....Αµπελάκια............4-3 Μεγάρχη .........-.....Πιαλεία ................7-0 Γόµφοι ............-.....Πυργετό̋.............0-3 ∆ενδροχώρι ....-.....Πύργο̋ ................2-5 Περιστέρα.......-.....∆ρ./Μουριά ..........2-2 Φωτάδα...........-.....Πορτἀκό̋............2-3 Χρυσοµηλιά ....-.....Ελευθεροχώρι .....3-0 Η τελική βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ .....N ..I....H Μεγάρχη ............85 ....106-28 ...27 .4 ....3 Πύργο̋ ..............84 .....97-25 ....26 .6 ....2 Πυργετό̋ ...........84 .....87-26 ....26 .6 ....2 Πανχασιακό̋......59 .....62-48 ....18 .5 ..1 1 Πορτἀκό̋ ..........50 .....60-50 ....14 .8 ..1 2 ∆ενδροχώρι........49 .....51-58 ....15 .4 ..1 5 Γόµφοι ...............48 .....69-73 ....14 .6 ..1 4 Περιστέρα..........47 .....60-55 ....14 .5 ..1 5 Πιαλεία...............46 .....50-61 ....13 .7 ..1 4 ∆ροσερό/Μ. .......45 .....42-43 ....12 .9 ..1 3 Βυτουµά̋...........45 .....50-55 ....13 .6 ..1 5 Χρυσοµηλιά........45 .....52-64 ....13 .6 ..1 5 Λυγαριά..............42 .....47-50 ....11 .9 ..1 4 Αµπελάκια ..........38 .....45-55 ....10 .8 ..1 6 Πρίνο̋................31 .....45-76 ....10 .1 ..2 3 Πηγή ..................27 .....40-85 .....7 ..6 ..2 1 Φωτάδα..............26 .....45-85 .....6 ..8 ..2 0 Ελευθ/ρι .............15 ....35-105 ....5 ..0 ..2 9

@Κέρδισαν την άνοδο για την Α’ ΕΠΣΤ ∆όξα Μεγάρχη̋ και Πυργετό̋. @Υποβιβάζονται Ελευθεροχώρι, Φωτάδα, Πηγή, Πρίνο̋, ενώ τα Αµπελάκια είναι σε αναµονή και θα µάθουν την τύχη του̋ από τα µπαράζ των Μετεώρων


30

ΤΟΠΙΚΑ

Θα… συµβούν προσεχώ̋! (Η ατζέντα του «διαλόγου»)

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Τι µα̋... άφησε η εβδοµάδα που πέρασε

ΣΗΜΕΡΑ Αρχίζουν οι πανελλαδικέ̋ εξετάσει̋. 21:00, Γενική Συνέλευση του Φαρµακευτικού Συλλό-

γου Τρικάλων, στα Γραφεία του, εν όψει τη̋ 24ωρη̋ πανελλαδική̋ απεργιακή̋ κινητοποίηση̋ στι̋ 23/5.

ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΙΟΥ 9:00-12.00, Αιµοδοσία στα Γραφεία τη̋ Ιερά̋ Μητρο-

πόλεω̋ Τρίκκη̋ & Σταγών.

9:00, Συγκέντρωση διαµαρτυρία̋ έξω από την ∆.Ε.Η.

∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΙΟΥ: Ανεξαρτητοποιείται η δηµοτική σύµβουλο̋ Τρικκαίων

κα. Έφη Ζαρίφη και µε µια σκληρή επιστολή βάλλει κατά του δηµάρχου & επικεφαλή̋ τη̋ “Τρικκαίων Συµπολιτεία” κ. Χρήστου Λάππα για την δήλωσή του ότι συγκεκριµένο̋ υποψήφιο̋ (ο νυν, πλέον, βουλευτή̋ του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γ. Οικονόµου) για το βουλευτικό αξίωµα στι̋ εκλογέ̋ τη̋ 6η̋ Μα˙ου «µπορεί να πάει το Ν. Τρικάλων δύο, τρία ή και περισσότερα βήµατα µπροστά».

ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΙΟΥ:

Τρικάλων ενάντια στο χαράτσι από την Λἀκή Επιτροπή.

19:00, Συνεδριάζει στην Λάρισα το Περιφερειακό Συµ-

βούλιο Θεσσαλία̋.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΙΟΥ 24ωρη πανελλαδική απεργία των φαρµακοποιών. 19:00, Γραφεία Μουσικού Συλλόγου Φαρκαδόνα̋ (Ν.

Πλαστήρα 28), Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Μουσικού Συλλόγου “ΑΜΦΙΩΝ”. 20:00, Συνεδριάζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Τρικκαίων, µε 48 θέµατα στην ηµερήσια διάταξη.

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ Εκδηλώσει̋ για την «Παγκόσµια Ηµέρα Μουσείων»

από την Περιφέρεια Θεσσαλία̋, τον ∆ήµο Τρικκαίων και την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Παρουσίαση του κτιρίου των παλαιών Φυλακών, ανοικτό για το κοινό το χαµάµ (10:00-20:00), οµιλίε̋ από του̋ Κρυσταλλία Μαντζανά, Σπύρο Κουγιουµτζόγλου, Φανή Τσαπάλα – Βαρδούλη (20:30), µουσική εκδήλωση µε την ορχήστρα “Βασίλη̋ Τσιτσάνη̋”. Συνεδρίαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πύλη̋, που θα τοποθετηθεί επί τη̋ πρόταση̋ εταιρία̋ για δηµιουργία αιολικού πάρκου στην περιοχή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΙΟΥ 13:00-21:00, Αρχαιρεσίε̋ για ανάδειξη νέων συλλογι-

Οι πολιτικοί αρχηγοί, υπό τον κ. Κάρολο Παπούλια, δεν

τα βρίσκουν και, µοιραία, η χώρα οδηγείται σε επαναληπτικέ̋ εκλογέ̋ στι̋ 17 Ιουνίου 2012. «Ούτε ήµουν, ούτε θα γίνω ανάπηρο̋ ∆ήµαρχο̋», απαντά στην κα. Ζαρίφη, µέσω επιστολή̋, ο κ. Χρήστο̋ Λάππα̋.Σε πανηγυρικό κλίµα η πρώτη, µετά τι̋ εκλογέ̋, Νοµαρχιακή Συνέλευση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Τρικάλων.Τα λουκέτα εγγίζουν, πλέον, το 52% του συνόλου των πρατηρίων υγρών καυσίµων στην περιοχή µα̋.Παραιτείται από τη θέση του προέδρου τη̋ Ν.Ε. Τρικάλων του Συνδέσµου Εθνική̋ Ενότητα̋ ο κ. Βασίλειο̋ Τάσιο̋ διαφωνώντα̋ µε την κεντρική απόφαση του κόµµατο̋, που αρνείται συνεργασία µε οποιαδήποτε παράταξη.Άµεσε̋ πράξει̋ για τον Τουρισµό στην Καλαµπάκα δροµολογήθηκαν στο πλαίσιο ευρεία̋ σύσκεψη̋.Πάρκο Ελληνική̋ Μουσική̋ Παράδοση̋ προτείνει να λειτουργήσει στην πόλη µα̋ το e-trikala.Μικροοργανισµοί στην πισίνα του Κολυµβητηρίου Τρικάλων και… ταχύτατη απολύµανση.Θα συνεχιστεί και τη νέα σχολική χρονιά η ενισχυτική διδασκαλία από την τοπική Ε.Λ.Μ.Ε.Επανεκλογή ∆ηµήτρη Παναγιωτόπουλου στο ∆.Σ. τη̋ Π.Ο.Ε.Σ.Ε.Παγκόσµια πρωτιά για το “Κτήµα Θεόπετρα”. Κατέλαβε την 1η θέση, στην κατηγορία των Ροζέ, στον διεθνή διαγωνισµό Concours Mondial de Bruxelles.

κών Οργάνων στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΙΟΥ Επιστηµονική ηµερίδα για τον διαβήτη στο “Αετών Μέ-

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΙΟΥ: Υπάλληλοι του τοπικού Ι.Κ.Α. εντόπισαν επτά περιπτώσει̋ Τρικαλινών & Καλαµπακιωτών, οι οποίοι εισέπρατταν

λαθρον”.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΙΟΥ 16ο Αντάµωµα Χασιωτών στον Άγιο Θεοδόσιο Γά-

βρου, ∆ήµου Καλαµπάκα̋. Το πρόγραµµα έχει ω̋ εξή̋: 07:30 Θεία Λειτουργία 10:30 Μεγάλο̋ χορό̋ για όλου̋ µπροστά στο εξωκλήσι 11:00 Χαιρετισµό̋ ∆ηµάρχου και επισήµων 11:30 Χορωδία Χασίων 12:00 Χορευτικά συγκροτήµατα Χασίων Μουσική Σκηνή «Κεντρική Πλατεία», ετήσιε̋ επιδείξει̋ Μουσική̋ Σχολή̋ «Παπαστάθη», 18:00 τάξη παραδοσιακού κλαρίνου και 19:00 τάξη ηλεκτρική̋ κιθάρα̋.

∆ΕΥΤΕΡΑ 28 ΜΑΙΟΥ 21.15, Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Τρικκαίων, το έργο

του Αλέξανδρου Παπαδιαµάντη «Άνθο̋ του Γιαλού» µε του̋ Τάκη Χρυσικάκο και Λουδοβίκο των Ανωγείων.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΙΟΥ 09:00-13:00, Αιµοδοσία από την “Εύξεινο Λέσχη Πον-

τίων & Μικρασιατών” στο Γενικό Νοσοκοµείο Τρικάλων.

τι̋ συντάξει̋ νεκρών συγγενών του̋.«∆εν επιθυµώ να µου καταβληθεί η βουλευτική αποζηµίωση για το χρονικό διάστηµα από την ορκωµοσία έω̋ και την διάλυση τη̋ Βουλή̋», αναφέρει σε επιστολή του προ̋ τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου ο νεοεκλεγεί̋ βουλευτή̋ Τρικάλων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γ. Οικονόµου.Η ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ νικήτρια στο Τ.Ε.Ι. Τρικάλων, η ΠΑΣΠ στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά τι̋ φοιτητικέ̋-σπουδαστικέ̋ εκλογέ̋.Ένοπλη ληστεία σε µπαρ τη̋ Πύλη̋ µε λεία 400 ευρώ. Ένα̋ εκ των δραστών µάλιστα, πυροβόλησε τον 60χρονο σύζυγο τη̋ ιδιοκτήτρια̋ του καταστήµατο̋.∆ύο συλλήψει̋ (σ.σ. ο ένα̋ Τρικαλινό̋) για διακίνηση ναρκωτικών.Το Κ.Α.Σ. έκανε δεκτή την µελέτη του έργου για τι̋ παλιέ̋ Φυλακέ̋ Τρικάλων.Αριστείο & πρώτο βραβείο απέσπασε, στον 27ο Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Πιάνου τη̋ Χ.Ο.Ν., ο 9χρονο̋ Παύλο̋ Γαλάνη̋, σπουδαστή̋ του Αριστοτελείου Ωδείου Τρικάλων.

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ: Ορκίστηκαν η νέα Κυβέρνηση υπό τον κ. Πάνο Πι-

κραµµένο µε θητεία ενό̋ µηνό̋ και η νέα Βουλή µε θητεία µόλι̋… δύο ηµερών!!Αποχώρησε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Εργατὁπαλληλικού Κέντρου Τρικάλων η παράταξη τη̋ ∆.Α.Σ. (Π.Α.ΜΕ.), καθώ̋ η πρότασή τη̋ για διαγραφή από το µητρώο του «παράνοµου» όπω̋ το χαρακτήρισε-, Περιφερειακού Σωµατείου τη̋ ΠΑ.Σ.Κ.Ε. καταψηφίστηκε από την πλειοψηφία του Σώµατο̋.Εντάσει̋ και αποχώρηση του δηµάρχου κ. Κ. Οικονόµου -µετά τι̋ µοµφέ̋ κατά του ιδίου και συνεργατών του- στην συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φαρκαδόνα̋. Την ίδια ώρα, κανονικά προχωρεί το Κοινωνικό Φαρµακείο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΜΑΙΟΥ: Πτώση έω̋ και 50% στι̋ λἀκέ̋ αγορέ̋, βάσει στοιχείων του Συλλόγου Παραγωγών Λἀκών Αγορών Τρικάλων.∆η-

µοτικοί σύµβουλοι και δηµότε̋ απαιτούν την υλοποίηση του ΒΙ.ΠΑ. Φαρκαδόνα̋. «Πρωτοµάστορε̋ στην παραποίηση στοιχείων ΠΑ.Σ.Κ.Ε. και ∆.Α.Κ.Ε. στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων», καταγγέλλει σε συνέντευξη Τύπου η ∆.Α.Σ.

ΛΕΣΧΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Λ.Ε.∆.)

9:00-19:00, Αρχαιρεσίε̋ για ανάδειξη νέων συλλογι-

κών Οργάνων στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων. 18:00, Αφήγηση παραµυθιού για µικρού̋ και µεγάλου̋ στην αυλή του Μύλου Ματσόπουλου (Μέρε̋ έκφραση̋ & δηµιουργία̋). 19:00, Μύλο̋ Ματσόπουλου, 2ωρο workshop ενδυµατολογία̋, κατασκευή ενδυµάτων & κουστουµιών από χαρτί για όλα τα παιδιά τη̋ πόλη̋ (Μέρε̋ έκφραση̋ & δηµιουργία̋).

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

Εκπαίδευση στον πύργο αναρρίχηση̋ τη̋ Σχολή̋ Μονίµων Υπαξιωµατικών (Σ.Μ.Υ.) Ήταν κάτι που έλειπε στο νοµό Τρικάλων, αλλά έγινε πραγµατικότητα από του̋ καταδροµεί̋ ∆ιοικητέ̋ τη̋ Σ.Μ.Υ. κ. Μανωλά και του σηµερινού κ. ∆ηµητρίου Μπίκου, µάχιµο κοµάντο, γνωστό̋ για τα πολυάριθµα Σχολεία Εκπαίδευση̋ και τι̋ Μονάδε̋ Ειδικών αποστολών στι̋ οποίε̋ υπηρέτησε µε επιτυχία. Έτσι ένα ακόµη αντικείµενο προστίθεται στην εκπαίδευση των σπουδαστών τη̋ Σ.Μ.Υ. Για την οµάδα ∆ιάσωση̋ τη̋ Λ.Ε.∆., θα είναι σηµείο αναφορά̋ και εκπαίδευση̋. Στο πλαίσιο τη̋ άριστη̋ συνεργασία̋ µε τον Ταξίαρχο ∆ιοικητή τη̋ Σ.Μ.Υ. κ. Μπίκο ∆ηµήτριο και τον ∆ιευθύντη Σπουδών Συνταγµατάρχη κ. Αγγελάκη Θέµη, µα̋ δόθηκε η άδεια για τη χρήση του αναρρηχητικού πύργου. Έτσι

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ «ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ»

Ετήσιε̋ επιδείξει̋, Πράξη 2η Με τι̋ (καλώ̋ προπονηµένε̋) τάξει̋ τη̋ κλασική̋ & πρακτική̋ κιθάρα̋ (5 µ.µ.) και βιολιού & φλάουτου (7 µ.µ.) συνεχίστηκαν, για δεύτερη Κυριακή, χθε̋, στην Μουσική Σκηνή “Κεντρική Πλατεία”, οι ετήσιε̋ επιδείξει̋ τη̋ Μουσική̋ Σχολή̋ Τρικάλων «ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ». Θα ολοκληρωθούν στι̋ 27 Μα˙ου µε τι̋ τάξει̋ παραδοσιακού κλαρίνου (6 µ.µ.) και ηλεκτρική̋ κιθάρα̋ (7 µ.µ.).

είχαµετην τύχη και το προνόµιο να τον εγκαινιάσουµε µε τα εκπαιδευόµενα µέλη τη̋ Οµάδα̋ ∆ιάσωση̋ τη̋ Λ.Ε.∆. Οι έµπειροι εκπαιδευτέ̋, µέλη τη̋ Λέσχη̋ µα̋ Ζαφειριάδη̋ Πασχάλη̋, διαπιστευµένο̋ αναρριχητή̋ από την Οµοσπονδία, από του̋ καλύτερου̋ στον ελλαδικό χώρο και όχι µόνο, καθώ̋ και ο Μπάρδα̋ Γιάννη̋ από τα πιο συνεπή, έµπειρα και εκπαιδευµένα µέλη µα̋ επί το έργον. Ανέβηκαν πρώτοι µε τα ειδικά σχοι-

νιά αναρρίχηση̋ και όλο τον άρτιο εξοπλισµό που διαθέτει η Λ.Ε.∆. και έκαναν τι̋ αγκυρώσει̋. Η µεγάλη συµµετοχή, ο ενθουσιασµό̋ των εκπαιδευοµένων και η επιθυµία του̋, να επαναλάβουν δεύτερη και τρίτη φορά την εκπαίδευση, είχε σαν αποτέλεσµα να µείνουµε µέχρι σχεδόν το σούρουπο, στο χώρο εκπαίδευση̋. Ευχάριστη ήταν η ενεργή συµµετοχή και το θάρρο̋ από το γυναικείο τµήµα τη̋

Λ.Ε.∆. Ο Βασίλη̋ Νταλιάνη̋ και Γιάννη̋ Σκουµπούτη̋ δάσκαλοι σχολή̋ οδήγηση̋ απέδειξαν ότι πέραν αυτού είναι και µάχιµοι ειδικοδυναµίτε̋. Το ∆.Σ. τη̋ Λ.Ε.∆. και ο πρόεδρο̋ κ. Σκύφτα̋ Λουκά̋ εκφράζουν τι̋ θερµέ̋ ευχαριστίε̋ στη ∆ιοίκηση και στο επιτελείο τη̋ Σ.Μ.Υ. Από το Γραφείο Τύπου τη̋ Λ.Ε.∆.


31

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

Λαµπρό̋ Πανηγυρικό̋ Εσπερινό̋ στον Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑ˳ΟΥ

CAYETANO LIVE BAND ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ live stage ΕΝΑΡΞΗ 22:30, ΕΙΣΟ∆ΟΣ 8 ΕΥΡΩ Ένα ταξίδι στον κόσµο, µε πλήρωµα 6 µουσικού̋, θα ξεκινήσει στι̋ 25 Μαίου απο την "Κεντρική Πλατεία" των Τρικάλων. Ο Cayetano µε την µπάντα του, για πρώτη φορά κάνουν µια στάση στην πόλη και θα αποδείξουν τον λόγο για τον οποίο οι περισσότερε̋ εµφανίσει̋ του̋ είναι sold out και εκθειάστηκαν απο το βρετανικό περιοδικό "WIRE".

φωτο trikalavoice

Η καλοκαιρία, αλλά και η… συνέπεια εκατοντάδων συµπολιτών να δίδουν ανελλιπώ̋ το παρόν στην ετήσια πανήγυρη του Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου Τρικάλων είχε ω̋ αποτέλεσµα να επικρατήσει το

φωτο trikalavoice

αδιαχώρητο, εντό̋ και εκτό̋, κατά την διάρκεια τη̋ χθεσινή̋ Ακολουθία̋ του Εσπερινού (7 µ.µ.) στην οποία προέστη ο Σεβασµιώτατο̋ Μητροπολίτη̋ Τρίκκη̋ & Σταγών κ.κ. Αλέξιο̋.

Αγωνιστική πρωτοβουλία

Ανοιχτή επιστολή, προ̋ του̋ αντιπροσώπου̋ του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και προ̋ όλου̋ του̋ εργαζόµενου̋ Συνάδελφοι, Η λεηλασία του δηµόσιου πλούτου και του εργατικού εισοδήµατο̋, η επιδείνωση τη̋ ζωή̋ των εργατικών και άλλων λἀκών οικογενειών, η απόλυτη εξαθλίωση µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού, η φτώχεια και η πείνα αποτελούν την πραγµατικότητα στη χώρα. Οι καπιταλιστέ̋ επιβάλουν τα συµφέροντά του̋ και οι κυβερνήσει̋ του̋ στηριγµένε̋ από ΠΑΣΟΚ-Ν∆-ΛΑΟΣ και µε άλλε̋ πρόθυµε̋ δυνάµει̋, νοµοθέτησαν τι̋ απαιτήσει̋ του̋: -Μείωσαν του̋ µισθού̋ και τα µεροκάµατα, τι̋ συντάξει̋ και το επίδοµα ανεργία̋. -Κατάργησαν την Εθνική Συλλογική Σύµβαση και τι̋ Κλαδικέ̋ Συλλογικέ̋ Συµβάσει̋, νοµοθέτησαν τι̋ επιχειρησιακέ̋ και προωθούν τι̋ ατοµικέ̋. -Μείωσαν τι̋ ασφαλιστικέ̋ εισφορέ̋ τη̋ εργοδοσία̋. -Μείωσαν την αποζηµίωση των εργαζοµένων σε περίπτωση απόλυση̋. Απελευθέρωσαν τι̋ απολύσει̋. -Μείωσαν το µισθό για του̋ νεοεισερχόµενου̋ στη δουλειά, 16-24 χρονών στα 23 ευρώ τη µέρα. Οι εργασιακοί χώροι µετατρέπονται σε ζούγκλα όπου κυριαρχεί η αυθαιρεσία, η τροµοκρατία και ο εργασιακό̋ µεσαίωνα̋. Εργαζόµενοι απολύονται µαζικά και προσλαµβάνονται νέοι µε 23 ευρώ µεροκάµατο. Παράλληλα, οι προηγούµενε̋ κυβερνήσει̋ και το κράτο̋ πριµοδότησαν συνολικά το κεφάλαιο και πήραν µέτρα υπέρ του, όπω̋: -µείωσαν τι̋ εργοδοτικέ̋ ασφαλιστικέ̋ εισφορέ̋. -Μείωσαν τη φορολόγηση των κερδών από 45% παλιά, στο 24, στο 20% και τώρα θέλουν να το φτάσουν στο 15%. -Κατάργησαν τι̋ εργοδοτικέ̋ ασφαλιστικέ̋ εισφορέ̋ προ̋ τον ΟΕΚ και Εργατική Εστία, ενώ οι εισφορέ̋ των εργαζοµένων παραµένουν.

-Πριµοδοτούν µε δι̋ ευρώ τι̋ κατασκευαστικέ̋ εταιρίε̋ οι οποίε̋ γέµισαν κυριολεκτικά του̋ δρόµου̋ µε διόδια. - ∆εν φορολογούν το εφοπλιστικό κεφάλαιο. -Χρηµατοδοτούν µέσω του ΟΑΕ∆ και του κρατικού πρὁπολογισµού του̋ καπιταλιστέ̋ µε τα λεγόµενα αναπτυξιακά προγράµµατα. Μεγάλη γιορτή στήνουν οι καπιταλιστέ̋, ντόπιοι και ξένοι, µπροστά στο καινούργιο ξεπούληµα δηµόσια̋ περιουσία̋ και ιδιωτικοποιήσεων. Την ίδια στιγµή συρρικνώνουν δραµατικά τι̋ δηµόσιε̋ δαπάνε̋ για υγεία παιδεία-πρόνοια. Αποτέλεσµα τη̋ καπιταλιστική̋ κρίση̋ και τη̋ πολιτική̋ που εφαρµόζεται είναι η αύξηση τη̋ ανεργία̋, η φτώχεια, η εξαθλίωση, η πείνα που απειλεί πλέον τµήµατα τη̋ κοινωνία̋. Τα ταµεία ασφάλιση̋, πρωτίστω̋ το ΙΚΑ, δέχονται τη χαριστική βολή, µειώνονται τα έσοδά του̋ και σε συνδυασµό µε την πολιτική τη̋ κυβέρνηση̋ και άλλε̋ εγγενεί̋ ανωµαλίε̋, διαλύονται κυριολεκτικά και υποβαθµίζονται πλήρω̋ όλε̋ του οι υπηρεσίε̋. Το κούρεµα των αποθεµατικών των ταµείων τα οδηγεί σε σίγουρη χρεοκοπία. Η κυβέρνηση ληστεύει κυριολεκτικά τα ασφαλιστικά ταµεία, αλλά και τη συνολική περιουσία των διάφορων οργανισµών ( ΟΕΚ-ΟΕΕ), περιουσία η οποία έγινε µε τον ιδρώτα και το αίµα των εργαζοµένων και την οποία δίνει βορά στι̋ τράπεζε̋, στο ιδιωτικό κεφάλαιο, στου̋ τοκογλύφου̋. Συνάδελφοι, Στα Τρίκαλα, σε µεγάλα εµπορικά στο κέντρο τη̋ πόλη̋ και σε δεκάδε̋ επιχειρήσει̋ έγιναν απολύσει̋ και µείωση των ηµερών εργασία̋ σε 4-3-2-1 ηµέρε̋ τη βδοµάδα, έγινε µείωση των ωρών εργασία̋ και φυσικά µείωση των µισθών, πράγµα που θα έχει επιπτώ-

σει̋ και στι̋ συντάξει̋. ∆εκάδε̋ τέτοιε̋ περιπτώσει̋ υπάρχουν στα Τρίκαλα όπου εφαρµόστηκε η εκ περιτροπή̋ εργασία και µειώθηκαν συνολικά οι µισθοί. Οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στην Ελλάδα ξεπερνούν το 1.100.000 και σε Τρίκαλα και Καλαµπάκα ξεπερνούν τι̋ 12.000. ∆ηµιουργείται ένα πλήρε̋ αδιέξοδο για µεγάλα τµήµατα τη̋ εργατική̋ τάξη̋ και των φτωχών λἀκών στρωµάτων. Συνάδελφοι: Η πλειοψηφία τη̋ διοίκηση̋ του Εργατικού Κέντρου στα Τρίκαλα, ΠΑΣΚΕ-∆ΑΚΕ, κινήθηκε στα χνάρια τη̋ ΓΣΕΕ. Φάνηκε παντελώ̋ ανίκανη να υπερασπιστεί τα συµφέροντα των εργαζοµένων. Κανένα σοβαρό αγώνα δεν οργάνωσε, καµιά κινητοποίηση, καµιά συνέλευση. Παρακολουθούσε ω̋ θεατή̋ τι̋ εξελίξει̋ και παρόπλισε το συνδικαλιστικό κίνηµα. Παρενέβαινε µεσοβέζικα µόνο όταν πιέζονταν απ του̋ εργαζόµενου̋ που απολύονταν ή µειώνονταν οι µισθοί του̋, ή έµειναν απλήρωτοι. Είναι υπεύθυνη που δεν οργάνωσε την αντίσταση των εργαζοµένων και πρέπει να κριθεί ανάλογα για αυτό. ∆εν έχει το κύρο̋ ούτε τη βούληση να πραγµατοποιήσει µια αξιοπρεπή συγκέντρωση και κάποιο µαζικό αγώνα. Με σωµατεία σφραγίδε̋ και µε περιφερόµενε̋ κάλπε̋ προσπαθούν να πετύχουν τη διαιώνιση τη̋ ύπαρξή̋ του̋ και τη διατήρηση του συσχετισµού δύναµη̋ ο οποίο̋ δεν βασίζεται σε πραγµατικέ̋ εργατικέ̋ δυνάµει̋, αλλά σε άλλε̋ δυνάµει̋, σε πελατειακέ̋, πολιτικέ̋, κοµµατικέ̋ και άλλε̋ σχέσει̋. Οι δυνάµει̋ του ΠΑΜΕ απ την πλευρά του̋, εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν επετειακά του̋ αγώνε̋, εξακολουθούν να διασπούν την αναγκαία, όσο ποτέ άλλοτε, ενότητα τη̋ εργατική̋ τάξη̋ και την ενότητα δράση̋ του συνδικαλιστικού κινήµατο̋, χωρί̋ να δίνουν καµία προοπτική νίκη̋. Φανταστείτε η κάθε παράταξη να συγκεντρώνονταν σε διαφορετική πλατεία. Τι µεγάλη χαρά για την εργοδοσία και την κυβέρνηση να βλέπει του̋ εργάτε̋ χωρισµένου̋! Οι δυνάµει̋ του ΠΑΜΕ σπαταλούνται σε ένα διαρκή αγώνα για τον αγώνα, χωρί̋ να δίνουν συγκεκριµένη διέξοδο απ την παρούσα καπιταλιστική κρίση. Η Αγωνιστική Πρωτοβουλία πρωτοστάτησε σε όλου̋ του̋ αγώνε̋ που αναπτύχθηκαν, στι̋ απεργίε̋, τι̋ συγκεντρώσει̋, στα συλλαλητήρια αλλά και στου̋ αγώνε̋ σε χώρου̋ εργασία̋ όπω̋ στη siokar και αλλού. Προτάσσοντα̋ την αναγκαιότητα ενό̋ ενιαίου µετώπου πάλη̋ όλων των εργατών στη βάση των προβληµάτων ενάντια στον καπιταλισµό, παλεύουµε για την συνολική ανατροπή τη̋ αντεργατική̋ επίθεση̋, για την ανατροπή του ίδιου του καπιταλισµού. Ω̋ Αγωνιστική Πρωτοβουλία, παλεύουµε αποφασιστικά µέσα στο υπάρχον συνδικαλιστικό κίνηµα, για την αλλαγή των συσχετισµών δύναµη̋ σε όλα τα επίπεδα. Για ένα σωµατείο κατά κλάδο, µια Οµοσπονδία, ένα Εργατικό Κέντρο, µία ΓΣΕΕ, όλα «εκτό̋ πάση̋ αστική̋ επιρροή̋» όργανα πάλη̋ στα χέρια των εργατών. Μπροστά στην αδράνεια τη̋ ΓΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου,

προτάσσουµε το συντονισµό δράση̋ Οµοσπονδιών και σωµατείων για την υπογραφή Κλαδικών Συµβάσεων. Να µην υπογραφτεί καµία επιχειρησιακή και ατοµική σύµβαση. Καµιά µείωση µισθού. Συγκέντρωση όλων των δυνάµεων σε κλαδικό-πανελλαδικό επίπεδο. Να διεκδικήσουµε αγωνιστικά: Κάτω τα χέρια απ τι̋ Κλαδικέ̋ Συµβάσει̋, επαναφορά του̋ µε κατάργηση των αντεργατικών νόµων. ∆ωρεάν-δηµόσια κοινωνική ασφάλιση για όλου̋. ∆ηµόσια – δωρεάν – αναβαθµισµένη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, υγεία και παιδεία. Ενιαίο 7ωρο – 35ωρο – 5νθήµερο για όλου̋. Μείωση στα χρόνια για σύνταξη, αύξηση των συντάξεων. Επίδοµα ανεργία̋ µέχρι να βρει δουλειά ο άνεργο̋, ίσο µε το βασικό µεροκάµατο. Να υπολογίζεται συντάξιµο̋ ο χρόνο̋ ανεργία̋ και ασθένεια̋. -Να επιστραφούν, µε ανάλογο τόκο, όλα τα κλεµµένα από τα ταµεία χρήµατα, τα οποία είναι κοµµάτι του µεροκάµατου-του µισθού µα̋. Να περάσει στο ΙΚΑ η περιουσία των οργανισµών που καταργήθηκαν, µε όρο να µην ξεπουληθεί και να αξιοποιηθεί υπέρ των εργαζοµένων. Την ίδια στιγµή πρέπει να παλέψουµε για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού µα̋ κινήµατο̋, τη̋ ΓΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου. Για σωµατεία µαζικά, ενωτικά, αγωνιστικά, αυτοτελή και ανεξάρτητα από το κράτο̋ και την εργοδοσία, από τα κόµµατά του̋, την ιδεολογία και τα συµφέροντά του̋. Παράλληλα µε τον αγώνα για τη βελτίωση τη̋ ζωή̋ µα̋ πρέπει να παλέψουµε και για γενικότερα ζητήµατα που αποτελούν όρο για την ικανοποίηση των διεκδικήσεών µα̋. -Μονοµερή̋ διαγραφή του δηµόσιου χρέου̋, εκτό̋ αυτού προ̋ τα ταµεία µα̋. -Να χάσουν τα κεφάλαιά του̋ οι εγχώριοι και διεθνεί̋ τοκογλύφοι για να µην πεινάσει ο λαό̋. -∆ιαγραφή των χρεών των εργατικών οικογενειών και των φτωχών αγροτών. - Κρατικοποίηση τραπεζών, µεγάλων επιχειρήσεων, οργανισµών κοινή̋ ωφέλεια̋, µεγάλων επιχειρήσεων που κλείνουν, χωρί̋ αποζηµίωση και µε εργατικό έλεγχο. Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα πρέπει να στηρίξει µια κυβέρνηση η οποία θα υλοποιήσει τα παραπάνω αιτήµατα και του̋ στόχου̋. Εµπρό̋, µέσα από ένα ενιαίο πανεργατικό µέτωπο πάλη̋ στη βάση των προβληµάτων µα̋ και ενάντια στον καπιταλισµό που αποτελεί την πηγή των δεινών µα̋, να αποκρούσουµε την επίθεση που δεχόµαστε, να διευρύνουµε τι̋ καταχτήσει̋ µα̋, να καταργήσουµε την εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. (Η Αγωνιστική Πρωτοβουλία, κατέρχεται µε ψηφοδέλτιο στι̋ εκλογέ̋ για την ανάδειξη ∆.Σ του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων στι̋ 25 και 26/5 και καλεί του̋ αντιπροσώπου̋ να τη στηρίξουν για να αλλάξει η παρούσα κατάσταση στο Εργατικό Κέντρο και να δοθούν οι µάχε̋ του συνδικαλιστικού κινήµατο̋ τη̋ περιοχή̋ από καλύτερε̋ θέσει̋). Τρίκαλα Μάη̋ 2012 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΑΠΟΨΕΙΣ

Η δύναµή µα̋ είναι η αλληλεγγύη των λαών Πριν λίγε̋ µέρε̋ ξεκίνησε από την Ολυµπία το ταξίδι τη̋ Φλόγα̋ προ̋ όλο τον κόσµο προωθώντα̋ έτσι, εκτό̋ των άλλων, και το πνεύµα τη̋ συνεργασία̋ και τη̋ ενότητα̋ των λαών. Ήταν εκείνε̋ τι̋ µέρε̋ µετά τι̋ εκλογέ̋, που η Ελλάδα έστελνε και ένα άλλο µήνυµα, αυτό τη̋ ανατροπή̋ τη̋ πολιτική̋ τη̋ λιτότητα̋ αλλά και µήνυµα ελπίδα̋. Ετσι χιλιάδε̋ διαδηλωτέ̋ στην Ισπανία πληµµύριζαν την πλατεία Πουέρτα δελ Σολ εκφράζοντα̋ την αντίθεση του̋ στα µέτρα ενώ στην Πορτογαλία και την Ιταλία διαµαρτύρονταν κατά τη̋ λιτότητα̋ και τη̋ ανεργία̋. Την ίδια στιγµή, η Μέρκελ στη Γερµανία έχει δεχτεί συντριπτική απόρριψη σηµατοδοτώντα̋ την σταδιακή αλλαγή του ευρωπἀκού τοπίου. Και ενώ όλα αυτά συµβαίνουν στην Ευρώπη, στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται καθηµερινά από τα ΜΜΕ να απολογηθεί για το αυτονόητο, ότι δηλαδή παρέµεινε σταθερό̋ στι̋ απόψει̋ του και µετά το εκλογικό αποτέλεσµα, απορρίπτοντα̋ κάθε πρόταση για συνεργασία µε του̋ ιθύνοντε̋ τη̋ εξαθλίωση̋ του λαού µα̋. Κατηγορήθηκε µάλιστα για αλαζονεία και ανευθυνότητα και σκοπό̋ των δηλώσεων αυτών είναι να τον πλήξουν ανεπανόρθωτα, "διυλίζοντα̋ τον κώνωπα" και αναλύοντα̋ ακόµη και τα σηµεία στίξη̋ των απόψεων των εκπροσώπων Τη̋ Παναγιώτα̋ του ΣΥΡΙΖΑ. ∆ριτσέλη Στα πλαίσια αυτού του πολέµου, διαµηνύουν και τον κίνδυνο εξόδου τη̋ χώρα̋ µα̋ από το ευρώ καλλιεργώντα̋ έτσι ένα κλίµα τροµοκρατία̋ τη στιγµή που Μέρκελ και Γιούνκερ θεωρούν αυτά τα σενάρια "αερολογίε̋". Πρέπει, λοιπόν, να γίνει κατανοητό από όλου̋ ότι αυτό που συµβαίνει στην Ελλάδα δεν είναι µόνο δική µα̋ υπόθεση, αλλά πρόκειται για ένα ζήτηµα που αφορά όλου̋ του̋ λαού̋. Συνεπώ̋, µ' αυτά τα δεδοµένα, γνωρίζουµε ότι ο καθένα̋ από µα̋ ξέρει, ποιο µέλλον θέλει για την χώρα µα̋. Όχι αυτό τη̋ εξαθλίωση̋ και τη̋ αποικιοποίηση̋, αναπόφευκτοι παράγοντε̋ του µνηµονίου, αλλά την εναλλακτική πολιτική µε έµφαση την ανάπτυξη, την απασχόληση και την αλληλεγγύη. Εκφράζουµε τη βεβαιότητα ότι ο λαό̋ στι̋ 17 Ιουνίου θα ολοκληρώσει την προσπάθεια που ξεκίνησε στι̋ 6 Μα˙ου για την ανατροπή του σαθρού πολιτικού κατεστηµένου τη̋ Ελλάδο̋, αλλά και τη̋ Ευρώπη̋, στηρίζοντα̋ µαζικά τον ΣΥΡΙΖΑ.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ Ευκαιρία!!Πωλείται ταβέρνα - ψησταριά µε χαµηλό ενοίκιο, πλήρω̋ εξοπλισµένη στην περιοχή «ΜΑΝΑΒΙΚΑ». Τηλ. 6947 786 173

ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ εξοπλισµό̋ ζαχαροπλαστείου σε άριστη κατάσταση. Πληρ.: 6978 424491. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 67 τ.µ. (δυάρι) στην οδό Ασκληπιού 26, πλήρω̋ ανακαινισµένο, µε αυτόνοµη θέρµανση (φυσικό αέριο). Πληροφ.: 6974 900602 και 6973 222765. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη πέτρινη κατοικία στην Παλαιοκαρυά Τρικάλων. Τιµή 25.000 ευρώ. Πληρ.: 6936 805947.

ΚΩΤΟΥΛΑΣ TOURS Το τουριστικό γραφείο Νικολάου Κωτούλα διοργανώνει: • Τριήµερη εκδροµή στη Ζάκυνθο, του Αγίου Πνεύµατο̋. Στι̋ 2-3 και 4 Ιουνίου. • ∆ιήµερη εκδροµή στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ(Αγία Θεοδώρα, Μαλεβή, Ι.Μ. Παλαιοπαναγιά̋, Ι.Μ. Λουκού̋, Ναύπλιο). Στι̋ 8-9 Ιουνίου.

Πληροφορίε̋ στο γραφείο µα̋ Καποδιστρίου 24, τηλ. 2431030500, 39740, κιν. 6932222325


32 διαλογο̋

∆ΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑ˳ΟΥ 2012

ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ 19 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣΣΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

«ΠοδηλατίΖΩ» ακόµη και υπό… βροχήν!  Λαµπρά εγκαίνια (την περασµένη Πέµπτη), πλούσιο πρόγραµµα,

για µικρού̋ & µεγάλου̋, έω̋ τι̋ 31 Μα˙ου 2012

Ο σπουδαίο̋ Έλληνα̋ ηθοποιό̋ και ο ποιοτικό̋ ερµηνευτή̋ µιλούν στο ζω για τη ζωή, την τέχνη, τον πολιτισµό και υπόσχονται στου̋ Τρικαλινού̋ «ένα µαγικό µουσικοθεατρικό ταξίδι», µε αφορµή την παράσταση «Το άνθο̋ του Γυαλού», που θα δώσουν την ∆ευτέρα 28 Μα˙ου στο Πνευµατικό Κέντρο Τρικάλων. ΣΗΜ: Λεπτοµέρειε̋ για την παράσταση στη σελ. 13

Ο

(βροχερό̋) καιρό̋ προσπάθησε να… βάλει “φρένο” στην Οµαδική Έκθεση «ΠοδηλατίΖΩ» (Εικαστικό Κέντρο, Κολοκοτρώνη 8, παραπλεύρω̋ ∆.Ο.Υ. Τρικάλων), αλλά, ευτυχώ̋, δεν

τα κατάφερε. ∆εν επέτρεψε να τηρηθεί απαρεγκλίτω̋ το πρόγραµµα τη̋ τελετή̋ εγκαινίων (17/5, 8.30 µ.µ.), που διελάµβανε πέρα από τι̋ καλλιτεχνικέ̋ (εντό̋) και πολλέ̋ ποδηλατικέ̋ δράσει̋ –

Η «Σουίτα Art Cafe» παρουσιάζει

«Όταν κελαηδάνε τα µπουζούκια» (Αφιέρωµα στον Γιώργο Ζαµπέτα) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑ˳ΟΥ 2012 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 22.30, ΕΙΣΟ∆ΟΣ: 5 ευρώ ΤΗΛΕΦ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: 24310 - 20676 Μια θεαµατική βραδιά, αποκλειστικά µε τραγούδια του ΓΙΩΡΓΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑ. Τραγούδια διαχρονικά,

που τα χαρακτηρίζει η Ελληνικότητα τη̋ µελωδία̋, η ποικιλία των στιχουργικών νοηµάτων και το αριστοτεχνικό παίξιµο, των µπουζουκιών.

Επιµέλεια προγράµµατο̋: Γιάννη̋ Πέτρου Παίζουν: ∆ηµήτρη̋ Αδάµο̋ (µπουζούκι) Βασίλη̋ Καραδήµο̋ (µπουζούκι) Γιάννη̋ Πέτρου (τραγούδι – κιθάρα) ∆έσποινα Μαύρου (τραγούδι) Γιώργο̋ Αδάµο̋ (πιάνο) Μπάµπη̋ Λύτρα̋ (µπάσο) Σουίτα Art Cafe Στρ. Σαράφη 18, Τρίκαλα Τηλ. Επικοινωνία̋: 24310 20676 Παρασκευή 25 Μα˙ου 2012 Ώρα έναρξη̋: 22.30 Είσοδο̋: 5 ευρώ CMYK

εκπλήξει̋ (εκτό̋), αλλά µέχρι τι̋ 31 Μα˙ου, οπότε και θα µα̋ “αποχαιρετίσουν” οι 19 καλλιτέχνε̋, υπάρχει αρκετό̋ χρόνο̋ προκειµένου να υλοποιηθούν όλα όσα έχουν σχεδιάσει ο κ. Λάµπρο̋ Προβίδα̋ και η

κα. Μαρία Κανδύλη (ανοιχτά εργαστήρια µε τον παγκόσµιο πρωταθλητή ∆ηµήτρη Γεωργαλή κ.ά.). Στο «ζω», που θα βρείτε µέσα στον “δ”, µπορείτε να διαβάσετε ειδικό αφιέρωµα στο «ΠοδηλατίΖΩ».

21-05-2012  

21-05-2012 ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-DIALOGOS WEEKLY NEWSPAPER OF TRIKALA

21-05-2012  

21-05-2012 ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-DIALOGOS WEEKLY NEWSPAPER OF TRIKALA

Advertisement