Page 1

!!! ΕΚ∆ΟΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑ˳ΟΥ 2012

Λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπε̋

Το Σάββατο 5 Μα˙ου, λίγε̋ ώρε̋ πριν ανοίξουν οι κάλπε̋, ο «διάλογο̋» κυκλοφορεί µία έκτακτη έκδοση και κάνει τον απολογισµό τη̋ προεκλογική̋ περιόδου, στα Τρίκαλα και την Ελλάδα.

 Οι βασικέ̋ θέσει̋ των κοµµάτων που ζητούν την ψήφο µα̋ Τα ψηφοδέλτια των κοµµάτων στα Τρίκαλα Τα νέα πολιτικά πρόσωπα

του νοµού και πω̋ προσπάθησαν να προσεγγίσουν του̋ Τρικαλινού̋ πολίτε̋

 Χρήσιµα στοιχεία για την ηµέρα των εκλογών

ΜΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΤΕ! ΣΗΜΕΡΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

64

Ζητώ τη στήριξη σα̋ για να κάνουµε όλοι µαζί ένα άλµα στο µέλλον!

ΣΕΛΙ∆ΕΣ µαζί µε την ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ προ̋ Τρικαλινού̋:

EBÄÏ ÌÁ ÄÉ ÁÉ Á Å ÖÇ ÌÅ ÑÉ ÄÁ ÔÙÍ ÔÑÉÊÁËÙÍ

Σελ. 16-17

ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÑÏÕÐÇÓ • ÅÔÏÓ 18ï • ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 825 • ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15 • ÔÇË.: 24310 76566 •FAX: 24310 76866 •e-mail: dialogos@otenet.gr•ÔÉÌÇ 1,30 ÅÕÑÙ

Το θεσσαλικό “ντέρµπυ” Σαµαρά – Βενιζέλου

Για τα µάτια τη̋… αγροτική̋ εξέδρα̋ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΑΒΟΥΚΑΣ:

Όποιο και αν είναι το αποτέλεσµα εγώ θα παραµείνω εδώ... Ο υποψήφιο̋ Βουλευτή̋ του ΠΑΣΟΚ ανοίγει τα χαρτιά του στον «δ» και απαντά σε «σκληρέ̋» ερωτήσει̋ Σελ. 6

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ, από τα Τρίκαλα

«Ψηφίζω Αριστερά σταυρώνω ΣΥΡΙΖΑ»!

Οι Τρικαλινοί αγκάλιασαν τον δικό του̋ πρόεδρο, τον Φώτη... Υποσχέσει̋ έµπρακτη̋ στήριξη̋ από του̋

επαγγελµατίε̋, εµπόρου̋ και µικροµεσαίου̋ στον πρόεδρο τη̋ ∆ΗΜ.ΑΡ. κατά την εδώ επίσκεψή του.

 Στον ίδιο χώρο (Κλειστό Γήπεδο Αλκαζάρ,

Λάρισα) µε µία µέρα διαφορά… Πρόεδρο̋ Ν.∆.: «Από τι̋ 7 Μα˙ου θα ξεκινή-

σει η παραγωγική αναγέννηση τη̋ Ελλάδα̋» Πρόεδρο̋ ΠΑ.ΣΟ.Κ.: «Η αγροτική παραγωγή

θα σώσει για τρίτη φορά την Ελλάδα!» Τι είπε ο Αντ. Σαµαρά̋ για αγρότε̋, κτηνο-

τρόφου̋, ΕΛΓΑ, Φ.Π.Α., Ε-65, Ε.Ο. Τρικάλων – Λάρισα̋, Πηνειό, πρόγραµµα “Μπαλτατζή̋” και νιτρορύπανση Τι ανέφερε ο Ευαγγ. Βενιζέλο̋ για τον παλιό

Σελ. 2 & 9

ΣΑΚΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ:

Σελ. 3

«Χτυπάµε» τρίτη ή τέταρτη θέση στο νοµό Τρικάλων! Συνέντευξη στον «δ» του γνωστού αγροτοσυνδι-

καλιστή και υποψήφιου Βουλευτή τη̋ ∆Η.ΣΥ. Σελ. 11

CMYK

και το νέο αγρότη, του̋ κλαδικού̋ συνεταιρισµού̋, τα τοπικά σύµφωνα, το “Κίνηµα τη̋ πατάτα̋”, την κάρτα αγρότη-καταναλωτή, τα αγροτικά εφόδια, αλλά και την εστίαση Σελ. 7


2

∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

«Βέρα στο δεξί» µε τα Τρίκαλα!

«Τεχνική ποινή» στον Κώστα Παταβούκα; Χθε̋ ο πρόεδρο̋ του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο̋ Βενιζέλο̋ µίλησε προ̋ όλου̋ του̋ Θεσσαλού̋, από τη Λάρισα. Στο τέλο̋ τη̋ οµιλία̋ του κλήθηκαν να ανέβουν στην «εξέδρα» και όλοι οι υποψήφιοι βουλευτέ̋ του ΠΑΣΟΚ Θεσσαλία̋.

Στο σχετικό προσκλητήριο σηµειώθηκαν και δύο απουσίε̋.Τη̋ Μαρία̋ Θεοχάρη, από την Καρδίτσα και του δικού µα̋ Κώστα Παταβούκα. ∆εν ξέρουµε πω̋ σχολιάσθηκε στην Καρδίτσα η απουσία τη̋ Μαρία̋ Θεοχάρη ή αν ήταν «δικαιολογηµέ-

νη». Πάντω̋ στο Τρικαλινό ΠΑΣΟΚ δεν άρεσε η απουσία του «ψηλού» από την Λάρισα και σε συνδυασµό µε τι̋ δηλώσει̋ του Λοβέρδου υπέρ του, άρχισε µεγάλη «µουρµούρα» από τα υπόλοιπα µέλη του τοπικού ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ ενώ

κάποιοι υποστηρίζουν πω̋ ενοχλήθηκε και το περιβάλλον του Βενιζέλου από την απουσία Παταβούκα από την συγκέντρωση στη Λάρισα. Έτσι έχουν τα πράγµατα. Τώρα αν θα του επιβληθεί και… τεχνική ποινή, δεν «∆» ξέρουµε!

Θα δουν σήµερα το χρώµα του χρήµατο̋ οι υπάλληλοι του ∆ήµου Τρικκαίων; Ο «Στράτο̋» και η «Ρεγγίνα» είναι δύο τηλεοπτικοί ήρωε̋ που γεννήθηκαν στη φαντασία του Γιώργου Κυρίτση και τη̋ Έλενα̋ Ακρίτα, των σεναριογράφων τη̋ σειρά̋ «Βέρα στο δεξί», η οποία έκανε πασίγνωστα τα Τρίκαλα και τι̋ οµορφιέ̋ του̋ στην Ελλάδα. Αφού κατ’ απαίτηση του Γιώργου Κυρίτση µέρο̋ των γυρισµάτων τη̋ σειρά̋ έγινε στην πόλη µα̋. Προχθέ̋ Σάββατο ο «Στράτο̋» και η «Ρεγγίνα» ξαναήρθαν στα Τρίκαλα, µε τα οποία πλέον έχουν κάνει δεσµού̋. Ήρθαν για να δουν τον Γιώργο Κυρίτση και να του ευχηθούν καλή επιτυχία στον αγώνα του, ω̋ υποψήφιο̋ Βουλευτή̋ Τρικάλων µε την ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. Φαίνεται λοιπόν πω̋ η Μαριάννα Τουµασάτου (Ρεγγίνα) και ο Αλέξανδρο̋ Σταύρου (Στράτο̋) έβαλαν για τα καλά «βέρα στο δεξί» µε τα Τρίκαλα στα οποία γεννήθηκε όχι µόνο ο τηλεοπτικό̋ έρωτά̋ του̋ αλλά και η αγάπη του̋ στη ζωή, αφού πλέον αποτελούν ένα ευτυχισµένο ζευγάρι. Χθε̋ έκαναν την βόλτα του̋ ξανά στι̋ όχθε̋ του Ληθαίου, µαζί µε τον Γιώργο Κυρίτση και ξαναθυµήθηκαν τη «βέρα στο δεξί»… ∆.Κ.

Με επιστολή του στον πρόεδρο του ΟΕΚ epistolo_oek

Παρέµβαση Χρήστου Μαγκούφη για τι̋ Εργατικέ̋ Σωτήρα̋ Από τον υποψήφιο Βουλευτή Τρικάλων του ΠΑΣΟΚ Χρήστο Μαγκούφη στάλθηκε προ̋ τον πρόεδρο του ΟΕΚ η παρακάτω επιστολή: Αξιότιµε κ. Πρόεδρε, σα̋ αποστέλλω αυτή την επιστολή αναφορικά µε το ποσό τη̋ δόση̋ των δικαιούχων των Εργατικών Κατοικιών τη̋ συνοικία̋ Σωτήρα των Τρικάλων, οι οποίοι θα υποχρεούνται να καταβάλλουν µηνιαίω̋ 300 ευρώ περίπου. Με δεδοµένη την οικονοµική κρίση και το αυξηµένο ποσοστό ανεργία̋ στη χώρα µα̋ και δη στο νοµό µα̋, το πόσο αυτό θα προκαλέσει σαφώ̋ µεγάλε̋ δυσχέρειε̋ στου̋ δικαιούχου̋ και τι̋ οικογένειε̋ του̋. Το εισόδηµα τη̋ πλειοψηφία̋ των δικαιούχων έχει µειωθεί αισθητά, ενώ κάποιε̋ οικογένειε̋ ζουν µε τα απολύτω̋ απαραίτητα. Όπω̋ αντιλαµβάνεστε, πολλοί δικαιούχοι δεν θα µπορέσουν να αντεπεξέλθουν στην καταβολή ενό̋ τέτοιου ποσού µηνιαίω̋. Κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία νέα σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοση των εργατικών κατοικιών στου̋ δικαιούχου̋ ήταν µία πολύ θετική εξέλιξη και σα̋ ευχαριστώ θερµά για την καθοριστική συµβολή σα̋. Με κάθε εκτίµηση στο έργο σα̋, σα̋ ζητώ να λάβετε σοβαρά υπόψη το ζήτηµα τη̋ µείωση̋ του ποσού τη̋ µηνιαία̋ δόση̋, ούτω̋ ώστε να µη δυσκολευτεί περισσότερο η καθηµερινότητά του̋ και να µπορούν να ανταπεξέλθουν στι̋ υποχρεώσει̋ του̋. Με εκτίµηση Χρήστο̋ Μαγκούφη̋

Χθε̋ (και µάλιστα πρωίπρωί) ο νεοεκλεγεί̋ πρόεδρο̋ του Συλλόγου ∆ηµοτικών Υπαλλήλων Ν. Τρικάλων κ. Βασίλη̋ Μπαλαµώτη̋ βρέθηκε στον λόφο του Προφήτη Ηλία δοθέντο̋ ότι στον… γενικό καθαρισµό συµµετείχαν αρκετοί συνάδελφοί του. Σήµερα, στι̋ 11

το πρωί, θα ενηµερώσει τα µέλη του συνδικαλιστικού Οργάνου, στο πλαίσιο έκτακτη̋ Γ.Σ. που θα διεξαχθεί στο ∆ηµαρχείο, για το Συνέδριο τη̋ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., την εκλογική αποζηµίωση και το «σοβαρό θέµα» τη̋ µισθοδοσία̋ των µονίµων υπαλλήλων. Όπω̋ δήλωσε στην

στήλη, «απ’ ό,τι µα̋ είπε ο ταµία̋ του ∆ήµου το µεσηµέρι τη̋ ∆ευτέρα̋ (σ.σ. σήµερα) θα µπουν τα χρήµατα, κάτι που έπρεπε ήδη να έχει γίνει από προχθέ̋ (27/4), αλλά λόγω έλλειψη̋ ρευστού δεν έγινε…». Για να δούµε, …χρήµα θα δούνε; “δ”

Το µήνυµα του Μανώλη Γλέζου στου̋ Τρικαλινού̋ συν-δηµότε̋ του Προσωπολάτρει̋ δεν υπήρξαµε ποτέ. Βέβαια κάποιε̋ χαρισµατικέ̋ προσωπικότητε̋ τη̋ ιστορία̋ τι̋ θαυµάζουµε, τι̋ σεβόµαστε και προσπαθούµε να παίρνουµε µαθήµατα από τη ζωή και την δράση του̋. Νοµίζουµε πω̋ ο Μανώλη̋ Γλέζο̋ είναι µία χαρισµατική προσωπικότητα. Και νοιώθουµε τυχεροί που «ζει ανάµεσά µα̋», σε µια εποχή που οι µύθοι, οι αξίε̋ και οι σταθερέ̋ στη ζωή µα̋ έχουν σχεδόν ισοπεδωθεί. Η ιστορία του Μανώλη Γλέζου είναι γνωστή. Στα εφηβικά του χρόνια, λίγε̋ εβδοµάδε̋ µετά την κατάληψη τη̋ Αθήνα̋ από του̋ Γερµανού̋, ανέβηκε στην Ακρόπολη, µαζί µε τον Απόστολο Γκλέτσο και κατέβασαν την γερµανική σηµαία. Από το 1941 όµω̋ µέχρι σήµερα ο Μανώλη̋ Γλέζο̋, στα 90 του σή-

µερα, παραµένει στι̋ επάλξει̋ των λἀκών αγώνων. Έχει δε αστείρευτη ζωντάνια, ενεργητικότητα εφήβου και λόγο… σοφού. Το Σάββατο ήταν, για µια ακόµη φορά, στα Τρίκαλα, στα οποία είναι και επίτιµο̋ δηµότη̋. Το πρωί περιόδευσε στην Καλαµπάκα, το µεσηµέρι έδωσε συνέντευξη στο TV-10 και το απόγευµα συνοµίλησε µε οπαδού̋ και φίλου̋ του ΣΥΡΙΖΑ σε ανοιχτή εκδήλωση, στην αρχή τη̋ Ασκληπιού. Το… σύνθηµα του Μανώλη Γλέζου γι’ αυτέ̋ τι̋ εκλογέ̋ είναι: ΨΗΦΙΖΩ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑΥΡΩΝΩ ΣΥΡΙΖΑ! Ο αειθαλή̋ αγωνιστή̋ τη̋ Αριστερά̋ «δικαιολόγησε» την… προτίµησή του λέγοντα̋ πω̋ σ’ αυτή την κρίσιµη καµπή για τον τόπο, που η ιστορία «χτυ-

πά την πόρτα τη̋ Αριστερά̋», ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το µόνο κόµµα που αγωνίζεται για την ενότητα τη̋ και γι’ αυτό πρέπει να ενισχυθεί, γιατί έτσι ουσιαστικά οι δηµοκρατικοί πολίτε̋ στέλνουν και αριστερό µήνυµα αλλά και µήνυµα ενότητα̋. Κάλεσε δε όλου̋ του̋ παρισταµένου̋ να µην αναλώνονται σε «πόλεµο µε τα άλλα κόµµατα τη̋ Αριστερά̋». ∆.Κ.

Πρωτοµαγιά στο Όµορφο και Μεγάλο Γαρδίκι Την Τρίτη 1 Μα˙ου το πρωί θα τελεσθεί πανηγυρική Θ. Λειτουργία µε Αρτοκλασία στον κατανυκτικό Ιερό Ναό Κοιµήσεω̋ τη̋ Θεοτόκου.

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ IÄÉÏÊÔÇÓÉÁ: ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε ÅÊÄÏÔÇÓ - ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÍÉÊ. ÊÑÏÕÐÇÓ ÓÕÍTAKTEÓ: ÍÉÊÏÓ ÐÁÆÁÚÔÇÓ ÅÉÄÉÊÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ: ÅÕÈÕÌÉÏÓ ÊÏÕÖÏÃÉÁÍÍÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 15, ΤΡΙΚΑΛΑ ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ: 60 ÅÕÑÙ. ÏÔÁ, ÔÑÁÐÅÆÅÓ, ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÉ, Ê.ÔË. 100 ÅÕÑÙ ÔÇË.: 24310 - 76566 FAX: 24310 - 76866 e-mail: dialogos@otenet.gr, site:www.issuu.com/dialogosnews ÊÙÄ. ÅÍÔÕÐÏÕ: 5113


3

∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

«Κε Κουβέλη σα̋ καλωσορίζουµε ω̋ Τρικαλινό και σα̋ δίνουµε την ψήφο µα̋!»

«Καλή επιτυχία από καρδιά̋» ευχήθηκαν οι επαγγελµατικοί φορεί̋ τη̋ πόλη̋ µα̋ στον Φώτη Κουβέλη και την ∆ηµοκρατική Αριστερά κατά την συνάντησή του̋, το πρωί του Σαββάτου (28/4), στο Ε.Β.Ε.Τ. «Ευχόµαστε να είστε απ’ αυτού̋ που θα κυβερνήσουν µετά τι̋ εκλογέ̋», είπε ο πρόεδρο̋ του Επιµελητηρίου κ. Βασίλη̋ Γιαγιάκο̋. «Ελπίζω ότι έρχεται η στιγµή που οι ιδέε̋ και το πρόγραµµα τη̋ ∆ΗΜ.ΑΡ., οι οποίε̋ αφορούν στην επιχειρηµατικότητα να µπουν, πλέον, σ’ ένα στάδιο εφαρµογή̋», ανέφερε ο επικεφαλή̋ τη̋ Οµοσπονδία̋ Ε.Β.Ε. Ν. Τρικάλων κ. Βαγγέλη̋ Αγγελάκη̋. Ο οποίο̋, συγχρόνω̋, έκανε λόγο για «ένα άξιο ψηφοδέλτιο, που ξέρει ποια είναι τα προβλήµατα του Νοµού». «Θα είναι χαρά µα̋, όχι µόνο να εκλεγείτε, αλλά και να πετύχετε µία από τι̋ καλύτερε̋ θέσει̋ στην εκλογική κατάταξη για να έχουµε κι εµεί̋, ω̋ Νοµό̋, καλύτερη µοίρα. Θα χαρούµε πάρα πάρα πολύ να είσαστε από του̋ πρώτου̋…», τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρο̋ του Εµπορικού Συλλόγου Τρικάλων κ. Χρήστο̋ Καλλέα̋. «∆εν φθάνει, βεβαίω̋, να σα̋ καλωσορίσουµε µόνον ω̋

O Στέλιο̋ Βάσκο̋ στο διαδίκτυο!!!

Ο Στέλιο̋ Βάσκο̋ προετοιµάζεται για το νέο µεγάλο του εγχείρηµα Τρίκαλα – Μόναχο – Τρίκαλα το οποίο θα ξεκινήσει στι̋ 25 Ιουνίου. Ο βετεράνο̋ ποδηλάτη̋ τη̋ ΑΕΚ και τη̋ Εθνική̋ Ελλάδο̋ θα µεταφέρει ένα σπουδαίο κοινωνικό µήνυµα σε επτά χώρε̋, δεκάδε̋ πόλει̋ και πάνω από 4000 χιλιόµετρα υποστηρίζοντα̋ το «Χαµόγελο του Παιδιού». Τα νέα του Στέλιου Βάσκου αλλά και την πορεία του εγχειρήµατο̋ θα µπορεί κανεί̋ να την παρακολουθεί µέσα από την επίσηµη ιστοσελίδα του www.steliosvaskos.gr. Η ιστοσελίδα εµπλουτίζεται συνεχώ̋ µε στοιχεία από την πορεία του Στέλιου ενώ εκτό̋ από την ελληνική γλώσσα η ιστοσελίδα έχει αγγλική και γερµανική έκδοση. Παράλληλα από την πρώτη σελίδα τη̋ ιστοσελίδα̋ www.steliosvaskos.gr µπορούν οι φίλοι και θαυµαστέ̋ του να κάνουν like στην σελίδα του στο facebook, να κάνουν follow στον λογαριασµό του στο twitter και να εγγραφούν στον λογαριασµό του στο youtube.

Τρικαλινό. Έχουµε υποχρέωση, ω̋ Τρικαλινοί, να σα̋ στηρίξουµε και να πάρετε την ψήφο µα̋!», ήταν τα λόγια του προέδρου του Σωµατείου Εστιατόρων, Φάστ Φούντ & Συναφών Επαγγελµάτων – αντιπροέδρου τη̋ Π.Ο.Ε.Σ.Ε. κ. ∆ηµήτρη Παναγιωτόπουλου. «Σα̋ ευχαριστώ πάρα πολύ για τι̋ ευχέ̋ σα̋. Είναι εξαιρετικά τιµητικό το γεγονό̋ ότι αντιµετωπίζετε µε αυτόν τον φιλόξενο τρόπο τον Πρόεδρο τη̋ ∆ηµοκρατική̋ Αριστερά̋. Θέλω να σα̋ βεβαιώσω πω̋, απ’ όποια θέση κι αν είµαστε στην πολιτική ζωή του τόπου την 7η Μα˙ου, η υπόθεση του Νοµού Τρικάλων και η επιχειρηµατικότητα, σε τοπική και πανελλήνια κλίµακα, θα είναι στο κέντρο του πολιτικού µα̋ ενδιαφέροντο̋», υποσχέθηκε ο κ. Κουβέλη̋. Και ευχήθηκε «σιδερένιο̋» στον κ. Γιαγιάκο, ο οποίο̋ µετά τέσσερι̋ µήνε̋ στο κρεβάτι, λόγω δισκοκοίλη̋, εξήλθε τη̋ οικία̋ του για… χάρη και µόνο του υψηλού επισκέπτη. «δ»

Συνέντευξη του Κ. Σκρέκα στον ΑΝΤ 1

Το να προσκληθεί ένα̋ υποψήφιο̋ βουλευτή̋ σε τηλεοπτικό κανάλι πανελλαδική̋ εµβέλεια̋ δεν είναι και το πιο εύκολο πράγµα. Κι όµω̋ ο Κώστα̋ Σκρέκα̋ προσκλήθηκε και συµµετείχε σε πάνελ του ΑΝΤ 1 το µεσηµέρι τη̋ Πέµπτη̋. Μίλησε θαρραλέα για το πώ̋ έφτασε η χώρα µα̋ ω̋ εδώ και για το τι πρέπει να αλλάξει από τι̋ 7 Μα˙ου για να µπει και πάλι η Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξη̋ και ευηµερία̋. Όταν ρωτήθηκε δε γιατί µπαίνει στη πολιτική σε µια «λάθο̋ εποχή» κατά πολλού̋, απάντησε αφοπλιστικά: «Τόσα χρόνια, σε σωστέ̋ εποχέ̋ έµπαιναν λάθο̋ άνθρωποι. Ε, τώρα, σε µια λάθο̋ εποχή, όπω̋ λέτε, είναι ευκαιρία να µπουν σωστοί άνθρωποι και να δουλέψουν»!

Με γνώση, οργή και προοπτική Ο εµπειρισµό̋, καθώ̋ και οι σχετικέ̋ αναλύσει̋, καταδεικνύουν, ότι έω̋ πρόσφατα, ψηφίζαµε, επιλέγαµε, κόµµατα και πρόσωπα, µε διάφορα, ενίοτε συνθετικά, κριτήρια. Ρόλο στην επιλογή µα̋ διαδραµάτιζε, η συνήθεια, η οικογενειακή παράδοση, τα προσωπικά ή ευρύτερα βιώµατα. Συχνά αποφασίζαµε µε Του εστία την ιδεολογία, τη Ηλία Σιαφάκα στράτευση, ακόµα και την ιδεοληψία ή τη διαδροµή µα̋ στο παρελθόν. Αναµφίβολα το προσωπικό συµφέρον ενό̋ εκάστου, η ιδιοτέλεια καθόριζε «µε ποιού̋ θα πάµε και ποιού̋ θα αφήσουµε», αρκετέ̋ φορέ̋ οι συντεχνιακέ̋ προτεραιότητε̋ συνεκτιµούνταν αρκούντω̋. Ασφαλώ̋ αισθήµατα και συναισθήµατα – εµπάθεια, αντιπάθεια, οργή, απογοήτευση, ευµένεια, προοπτική κ.α. – προσδιόριζαν την ψήφο και το σταυρό µα̋. Η λογική δε, «το µη χείρον βέλτιστον», σύµφυτη µε τον άνθρωπο, συχνάκι̋ ήταν αυτή που λίγο πριν από τι̋ κάλπε̋, σηµαντικά, έκρινε το χρώµα και το περιεχόµενο των επιλογών µα̋. Τα στοιχεία που προαναφέραµε, προφανώ̋ υφίστανται και τώρα, βρίσκονται εν ισχύ και στην πορεία µα̋ για τι̋ εκλογέ̋ τη̋ 6η̋ Μα˙ου. Αλίµονο µα̋ όµω̋, αν την προσεχή Κυριακή, ψηφίσουµε µόνο µε βάση σκέψει̋ και αρχέ̋ του παρελθόντο̋, έωλε̋ και παρωχηµένε̋. Στι̋ κάλπε̋ τη̋ 6η̋ Μα˙ου, οφείλουµε να προσέλθουµε µε αµετακίνητη τη θέση ότι τη γη, τη χώρα, την κοινωνία «δεν την κληρονοµήσαµε από την προηγούµενη γενιά, τη δανειστήκαµε από την επόµενη γενιά». Την ψήφο µα̋, είναι αδήριτο, να την καθορίσουν ποικίλα κριτήρια, πρωτίστω̋ η γνώση, η οργή και η προοπτική. Μετά από τόση γνώση, δεν έχουµε δικαίωµα να συµπεριφερθούµε ω̋ αδαεί̋, ω̋ «αθώοι του αίµατο̋», µετά από τοση – δικαιολογηµένη – οργή, δεν δικαιολογούµαστε να πορευτούµε, ω̋ νεκροζώντανα ψύχραιµοι, µετά από τόση απελπισία και φόβο που συνειδητά έχουν ενσπείρει, είµαστε υποχρεωµένοι να αναζητήσουµε τη µονοδροµιακή προοπτική εκεί που υπάρχει, στον εξοβελισµό των Μνηµονίων, των πολιτικών που τα επέβαλλαν και τα στηρίζουν, των ανθρώπων που συνοδοιπορούν, κινδυνολογούν, εκβιάζουν. Η ψήφο µα̋ βέβαια στι̋ 6 Μα˙ου όπω̋ και σε όλε̋ τι̋ εκλογικέ̋ αναµετρήσει̋-δεν είναι «πανάκεια δια πάσαν νόσον…». Είναι όµω̋ ένα αποφασιστικό βήµα για να αλλάξουµε την κατεύθυνση και «τη βουή των πλησιαζόντων γεγονότων», είναι µία ευκαιρία να αποδείξουµε ότι δεν είµαστε δεδοµένοι, αναλώσιµοι, φοβισµένοι, απελπισµένοι. Είναι ένα µέσο, να απαντήσουµε σε αυτού̋ που ποντάροντα̋ στη κοινωνική διάχυση του αµοραλισµού και του µιθριδατισµού, µα̋ θεωρούν απλέ̋ ιερεµιάδε̋, που αγανακτούν προσωρινά και υποτάσσονται µόνιµα. Με την ψήφο µα̋, την προσεχή Κυριακή, δεν πραγµατοποιούµε «τη µεγάλη πορεία» που προσδοκάµε, κάνουµε «το πρώτο βήµα» στην κατεύθυνση αυτή, θέτουµε τι̋ βάσει̋, χαράζουµε τον οδικό χάρτη, διατρανώνουµε την αυτόνοµη βούληση και τη θέλησή µα̋, υπερασπιζόµαστε την οντότητά µα̋. Υ.Γ.: Το παρόν κείµενο απαρέγκλιτα, δεν απευθύνεται στου̋ Άκηδε̋, του̋ θαυµαστέ̋ του και του̋ υποκριτικά «λυπηµένου̋», δεν αφορά αυτού̋ που τρέφουν δέο̋ για τη Βάνα που και το 2009 είχε δίκιο και τώρα που πολιτεύεται µε το ΛΑΟΣ έχει πάλι δίκιο!

ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΛΟ˳ΖΟ@Μπαλλά̋-ΣΟΥΙΤΑ Ο Σωτήρη̋ Μπαλλά̋ κλείνει τι̋ εµφανίσει̋ του στον φιλόξενο χώρο τη̋ Σουίτα̋ µε τη µουσική παράσταση «ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΜΑΝΟ ΛΟ˳ΖΟ», την Παρασκευή 4 Μάη. Μετά τη µεγάλη επιτυχία τη̋ παράσταση̋ «ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΣΙΤΣΑΝΗ», του αφιε-

CMYK

Στι̋ κάλπε̋, την προσεχή Κυριακή

ρώµατο̋ στον ΜΑΝΟ ΛΟ˳ΖΟ, του «ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ», ο Τρικαλινό̋ τραγουδιστή̋ µε την ιδιαίτερη ερµηνεία, επιχειρεί ένα νέο «πάντρεµα» τραγουδιών αγαπηµένων συνθετών, το οποίο για άλλη µία φορά αναµένεται να κερδίσει τι̋ καλύτερε̋ εντυπώσει̋ του απαιτητικού κοινού τη̋ πό-

λη̋ µα̋. Συνοδοιπόροι, στο πιάνο ο Παναγιώτη̋ Μαγκλάρα̋ και στον ήχο ο Γιώργο̋ Αδάµο̋. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΗ 2012 ΣΟΥΙΤΑ ΕΝΑΡΞΗ 22:30 ΕΙΣΟ∆ΟΣ 5 ΕΥΡΩ - 24310 20676


4

ΤΟΠΙΚΑ Αγαπητέ̋ φίλε̋, αγαπητοί φίλοι Έλεγαν πω̋ αυτή η µέρα δεν θα ερχόταν ποτέ, η µέρα που θα µπορέσουµε να επιλέξουµε την ελπίδα έναντι του φόβου, την ενότητα έναντι του διχασµού. Να δώσουµε την ευκαιρία στου̋ νέου̋ ανθρώπου̋ να διεκδικήσουν και να δηµιουργήσουν οι ίδιοι το µέλλον του̋... Κι όµω̋ σήµερα βρισκόµαστε ακριβώ̋ σε αυτό το σηµείο. Πιο έτοιµοι από ποτέ να στείλουµε ένα πανίσχυρο µήνυµα. Μήνυµα ότι η αλλαγή… έρχεται!... Αφήνοντα̋ πίσω όσα µα̋ χώριζαν τα προηγούµενα χρόνια. Αφήνοντα̋ πίσω τα όποια λάθη τη̋ προηγούµενη̋ γενιά̋.. Αφήνοντα̋ την ιστορία να κρίνει όλου̋ και τον καθένα ξεχωριστά… Σήµερα ορθώνονται µπροστά µα̋ µεγάλε̋ προκλήσει̋ και προβλήµατα. Τα γνωρίζουµε πια όλοι. Κανεί̋ δεν µπορεί να πει ότι δεν είδε , δεν ξέρει. Πλέον ήρθε η ώρα να δουλέψουµε… Να δουλέψουµε µε όλη µα̋ την ψυχή και την καρδιά για να δούµε την Ελλάδα να προοδεύει ξανά, να πρωταγωνιστεί, να παράγει. Να δίνει δουλειά στα παιδιά τη̋, εξασφαλίζοντα̋ ένα καλύτερο αύριο. Τώρα είναι η ευκαιρία µα̋, να δουλέψουµε για να οικοδοµήσουµε ξανά απ’ την αρχή το αύριο βασιζόµενο σε αξίε̋ και αρχέ̋ ∆ικαίου. Η νίκη τη̋ Νέα̋ ∆ηµοκρατία̋ στι̋ εκλογέ̋ τη̋ 6η̋ Μα˙ου αποτελεί επιλογή ευθύνη̋, επιλογή προοπτική̋ για την Ελλάδα. Αποτελεί εγγύηση για σταθερότητα και έξοδο το συντοµότερο δυνατόν από τη κρίση. Μ’ αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να απευθυνθώ στον κα-

Υποδοχή αντάξια τη̋ δυναµική̋ του Γ. Οικονόµου Και στα ορεινά

του ∆. ∆ήµου Καλαµπάκα̋

Ένα ευχαριστώ από καρδιά̋ είπε ο Γιώργο̋ Οικονόµου, Υποψήφιο̋ Βουλευτή̋ Τρικάλων µε το ΠΑΣΟΚ, στου̋ Πολίτε̋ από τα Αµπέλια, τον Κλεινοβό, την Καλογριανή, τη Γλυκοµηλιά, το Παλαιοχώρι, την Αηδόνα, τη Χρυσοµηλιά, το Μουργκάνι, τη Μεγάλη Κερασιά, το Ορθοβούνι, την Τρυγώνα, τον Κορυδαλλό, το Μαλακάσι και την Παναγία που τον περίµεναν το περασµένο Σάββατο. Που του έδωσαν τη δυνατότητα να του̋ ακούσει και είχαν τη διάθεση να τον ακούσουν. Να µοιραστούν κοινέ̋ αγωνίε̋ αλλά και να χαράξουν από κοινού ένα νέο δρόµο ελπίδα̋ και προοπτική̋.

∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

θένα και στη καθεµία από εσά̋ προσωπικά. Να ζητήσω τη στήριξή σα̋ σ’ αυτή την εκλογική αναµέτρηση… για να δώσουµε ΜΑΖΙ στον τόπο µα̋ όσα πραγµατικά του αξίζουν για να εξασφαλίσουµε τι̋ θέσει̋ εργασία̋ στου̋ Τρικαλινού̋ & στι̋ Τρικαλινέ̋ για να προάγουµε την επιχειρηµατικότητα, για να δηµιουργήσουµε τι̋ πρὁποθέσει̋ για νέε̋ επενδύσει̋ στο Νοµό για να εφαρµόσουµε άµεσα ένα νέο µοντέλο στη γεωργία και στη κτηνοτροφία που θα εξασφαλίζει καλύτερε̋ τιµέ̋ στου̋ παραγωγού̋ και ποιοτικότερα πρὀόντα στου̋ καταναλωτέ̋ για να βρούµε την αυτοπεποίθηση µα̋ και να βγούµε στον κόσµο προβάλλοντα̋ τι̋ µοναδικέ̋ οµορφιέ̋ τη̋ περιοχή̋ µα̋ για να διασφαλίσουµε ένα καλύτερο µέλλον για τα παιδιά µα̋ και ένα αξιοπρεπέ̋ βιοτικό επίπεδο σε όλου̋ µα̋ Για όλα αυτά..., για να µπορέσω να εκφράσω τα όνειρά τη̋ γενιά µου…,τη̋ γενιά̋ που δικαιούται να ελπίζει σε ένα καλύτερο αύριο. .. τη̋ γενιά̋ που µπορεί να τα αλλάξει όλα… ΖΗΤΩ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΑΣ Είµαι σίγουρο̋ ότι ΜΑΖΙ µπορούµε να πετύχουµε. Με εκτίµηση Κώστα̋ Θ. Σκρέκα̋ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΕ ΤΗ Ν.∆.

Χρυσάνθη Γάλλου-∆αλκαφούκη:

«Είµαι εδώ για να παλέψω για εσά̋» Συνεχίζει τι̋ επαφέ̋ του µε τι̋ Τρικαλινέ̋ και του̋ Τρικαλινού̋ η υποψήφια βουλευτή̋ του ΠΑΣΟΚ Χρυσάνθη Γάλλου-∆αλκαφούκη. Καθηµερινά δέχεται πλήθο̋ κόσµου στο πολιτικό του γραφείο επί τη̋ οδού Απόλλωνο̋, ενώ τα απογεύµατα περιοδεύει στα χωριά του Νοµού και στι̋ συνοικίε̋ τη̋ πόλη̋ των Τρικάλων. Το Σάββατο επισκέφτηκε την Φαρκαδόνα, την Παναγίτσα και την Οιχαλία το πρωί όπου είχε ουσιαστικέ̋ συζητήσει̋ µε του̋ κατοίκου̋. «Με ξέρετε και σα̋ ξέρω» είπε «εγώ είµαι εδώ για σα̋. ∆ικιά µου δύναµη είστε όλοι εσεί̋, οι οποίοι µε περιβάλλετε µε την εµπιστοσύνη σα̋. Έγιναν λάθη, λάθη πολλά όλα τα προηγούµενα χρόνια αλλά να είστε σίγουροι πω̋ θα πετύχουµε πολλά αν συνειδητοποιήσουµε την κατάσταση και δουλέψουµε σκληρά τα χρόνια που έρχονται». Αργότερα το βράδυ τη̋ ίδια̋ µέρα̋ η Χρυσάνθη Γάλλου-∆αλκαφούκη είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνοµιλήσει µε πολιτικού̋ τη̋ φίλου̋ σε Παραπόταµο, Μέλιγο̋, Ματσουκέικα, Ξυλοπάροικο, Γοργογύρι, Πρίνο̋, Γενέσι και Πρόδροµο. «Στηρίζοµαι σε σα̋, πιστεύω σε σα̋, όπω̋ το ίδιο κάνετε κι εσεί̋ µε µένα» είπε «δώστε µου τη δύναµη να σα̋ εκπροσωπήσω».


600 (ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΙ) ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, ΧΘΕΣ, ΜΕΣΑ ΣΕ 6 ΩΡΕΣ

«Λαµπίκο» έκαναν τον Προφήτη Ηλία! 

5

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Καθαρισµό̋ σε τέτοια έκταση και µε τόσα χέρια είχε να γίνει πολλά χρόνια Ποια σηµεία τη̋ πόλη̋ «παίρνουν σειρά» και πότε

Ό,τι δεν ήταν χρήσιµο και υπήρχε έω̋ χθε̋ στον κατάφυτο λόφο τη̋ πόλη̋ µα̋ (σ.σ. ακόµη και στον Ζωολογικό Κήπο), σήµερα δεν υπάρχει! 600 -περίπου- εθελοντέ̋, από τι̋ 8.30 π.µ. έω̋ τι̋ 2 µ.µ., έκαναν “λαµπίκο” το αλσύλλιο του Προφήτη Ηλία. Είχε αρκετά χρόνια να καθαριστεί µε τέτοια επιµέλεια, φροντίδα, λεπτοµέρεια, µα και από τόσα πολλά χέρια!

Ο Γιώργο̋ Οικονόµου µαζί µε του̋ εθελοντέ̋ Που

καθάρισαν το δικό του̋ και δικό µα̋ κοµµάτι τη̋ γη̋ Ο υποψήφιο̋ βουλευτή̋ του ΠΑΣΟΚ στην καµπάνια του «Let’s Do It Greece» για τον καθαρισµό του Ζωολογικού Κήπου και του πάρκου του Προφήτη Ηλία

Το µήνυµα τη̋ ενεργό συµµετοχή̋, που ο ίδιο̋ ανέδειξε σε προτεραιότητα από την πρώτη στιγµή τη̋ ανακοίνωση̋ τη̋ υποψηφιότητά̋ του, έκανε πράξη χθε̋ ο υποψήφιο̋ βουλευτή̋ του ΠΑΣΟΚ Γιώργο̋ Οικονόµου στηρίζοντα̋ µε την παρουσία του και µετέχοντα̋ στην καµπάνια του «Let’s Do It Greece» για τον καθαρισµό του Ζωολογικού Κήπου και του πάρκου του Προφήτη Ηλία.

“Lets Do It Greece” Ο ∆ήµο̋ Τρικκαίων συµµετείχε στην καµπάνια του “LetsDoItGreece” και ένωσε τη φωνή του µε όλου̋ του̋ εθελοντικού̋ φορεί̋ τη̋ Ελλάδα̋, αλλά κι εκείνου̋ που εξέφρασαν την επιθυµία να συµβάλουν, «και µαζί να καθαρίσουµε µέσα σε µία µόνον ηµέρα από απλέ̋ περιοχέ̋ έω̋ και σηµαντικά οικοσυστήµατα τη̋ χώρα̋ µα̋». Οι προσπάθειε̋, µε την αποφασιστική συνδροµή εθελοντικών οµάδων, θα συνεχιστούν. Σειρά έχουν ο Ληθαίο̋, το πάρκο του Ἀ Γιώργη κ.ά.

Ζωή να’ χουν… Στην …επιχείρηση-σκούπα συµµετείχαν 50 δηµοτικοί υπάλληλοι (Καθαριότητα, Γεωπονική, Πολιτική Προστασία, Πολεοδοµία), 100 σπουδαστέ̋ τη̋ Σ.Μ.Υ., 50 πυροσβέστε̋, 280 εργαζόµενοι τη̋ βιοµηχανία̋ “ΟΛΥΜΠΟΣ”, 50 πρόσκοποι, µέλη του Σ.Ο.Χ.Τ., τη̋ Λέσχη̋ Ειδικών ∆υνάµεων Ν. Τρικάλων, τη̋ Ένωση̋ Αποστρά-

των, η εθελοντική οµάδα Μεγάλου Κεφαλοβρύσου και απλοί πολίτε̋. ∆εν κόπηκαν µόνον χόρτα. Συγκεντρώθηκαν και µεταφέρθηκαν σε οκτώ (8) φορτηγά αντικείµενα, σκουπίδια, κλαδιά, ξύλα…

Θ. Σπανό̋: «Μα̋ κάνατε υπερήφανου̋!» Ο συντονιστή̋ τη̋ “επιχείρηση̋” - αντιδήµαρχο̋

επί θεµάτων Καθαριότητα̋ & Άµεση̋ Επέµβαση̋ κ. Θεόδωρο̋ Σπανό̋, µιλώντα̋ στον “δ”, χαρακτήρισε «πολύ σηµαντική» τη χθεσινή µέρα για τα Τρίκαλα. «Σήµερα», είπε, «προσπαθήσαµε να καθαρίσουµε τον Αη Λιά. Κάναµε µια µεγάλη προσπάθεια. Καλέσαµε εθελοντικέ̋ οµάδε̋ και όσου̋ συµπολίτε̋ είχαν τη θέληση και την καλή διάθεση. η συνέχεια στη σελ. 8

Ο Γιώργο̋ Οικονόµου ένωσε τη φωνή του µε όλου̋ του̋ εθελοντικού̋ φορεί̋ τη̋ Ελλάδα̋ και ειδικότερα µε του̋ Τρικαλινού̋ που πήγαν σε µία από τι̋ οµορφότερε̋ γωνιέ̋ τη̋ πόλη̋ για να καθαρίσουν σε µία µόνο ηµέρα, σε λίγε̋ µόνο ώρε̋, το δικό του̋ και δικό µα̋ ξεχωριστό κοµµάτι τη̋ γη̋. Μίλησε µαζί µε του̋ εθελοντέ̋ και του̋ ευχαρίστησε που µε την παρουσία του̋ και τη δράση του̋ µα̋ προσφέρουν στον τόπο και στου̋ συµπολίτε̋. Μία εβδοµάδα µετά το µήνυµά του για την Παγκόσµια Ηµέρα τη̋ Γη̋, που τόνισε την ανάγκη να περάσουµε από τα συνθήµατα στην ενεργό δράση ξεκινώντα̋ τη δράση από τον τόπο µα̋ για ένα καλύτερο περιβάλλον, ο ίδιο̋ φρόντισε να το κάνει πράξη υπογραµµίζοντα̋ τη σηµασία τη̋ συνέπεια̋ λόγων και έργων. Κι αυτό είναι το ζητούµενο για ένα νέο άνθρωπο που δηλώνει ενεργό̋ πολίτη̋ και θέλει να εκπροσωπήσει υπεύθυνα τον τόπο του.


6

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΑΒΟΥΚΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΗΣ Ν∆ ΗΛΙΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ

Όποιο και αν είναι το αποτέλεσµα εγώ θα παραµείνω εδώ... Ο υποψήφιο̋ Βουλευτή̋ του ΠΑΣΟΚ ανοίγει τα χαρτιά του στον «δ» και απαντά σε «σκληρέ̋» ερωτήσει̋ Θα ήταν τιµή µου αν ο Χρ. Χάιδο̋ µε θεωρούσε διάδοχό του... Συνέντευξη στον ∆ηµήτρη Κρούπη Ερ.: Γιατί τώρα, στην δυσκολότερη για το πολιτικό σκηνικό συγκυρία, όπου οι λέξει̋ βουλευτή̋ ή πολιτευτή̋ εγείρουν συναισθήµατα οργή̋, ένα̋ άνθρωπο̋ µε καθαρό όνοµα αποφασίζει να εµπλακεί ενεργά στην όλη ιστορία; Κ. Παταβούκα̋: Καταρχήν να πω ότι δεν είναι τώρα, δεν είναι η πρώτη φορά που είµαι υποψήφιο̋. Είναι όµω̋ η πρώτη φορά που είµαι υποψήφιο̋ στα Τρίκαλα. Έχω υπάρξει υποψήφιο̋ µε τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Αθήνα̋ µια δύσκολη εκλογική περιφέρεια, µε δύσκολα χαρακτηριστικά, άρα είµαι «ζυµωµένο̋» µε την πολιτική, έχω µια διαδροµή στο χώρο. Έχω µια διαδροµή προσωπική πέρα από αυτή που ο περισσότερο̋ κόσµο̋ γνωρίζει, δηλαδή την αθλητική, έχω επίση̋ µια διαδροµή µε την ενασχόληση µε τα κοινά. Θα πω πω̋ δεν αισθάνοµαι καθόλου άσχηµα, όσο και αν φανεί αυτό στη συγκυρία την οποία διανύει ο τόπο̋ περίεργο, δεν αισθάνοµαι καθόλου άσχηµα ή καθόλου άβολα µε την υποψηφιότητά µου ω̋ µέλο̋ του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω το κάνω µέσα από του̋ προσωπικού̋ µου όρου̋. Ένα ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο το οποίο απαιτεί και τον µετασχηµατισµό και τη συνοχή του κόµµατο̋ µε όρου̋ πλέον κοινωνία̋. Άρα δεν αισθάνοµαι άβολα γι’αυτό αλλά νοµίζω ότι και η απαίτηση του κόσµου εστιάζεται στην µεταστροφή των κοµµάτων, δηλαδή τα κόµµατα πλέον δεν έχουν περιθώρια να κινούνται µε εσωστρέφεια, δεν έχουν περιθώρια να διοικούν και να κατευθύνουν τη χώρα µε όρου̋ κοµµατικού̋, άλλωστε αυτή είναι η µεγάλη προσπάθεια του καθενό̋ µα̋ να βάλει το προσωπικό στοιχείο σε ταύτιση µε τι̋ κοινωνικέ̋ ανάγκε̋. Ερ.: Τι απαντάτε σε όσου̋ διαρρέουν φήµε̋ πω̋ αποτελείτε τον πολιτικό «κληρονόµο» του κ. Χάιδου, µε κληροδότηµα του̋ ψηφοφόρου̋ του; Κ. Παταβούκα̋: ∆εν θέλω να µπω σε αυτή τη λογική. Καταρχήν εκτιµώ πάρα πολύ τον κ. Χάιδο. Αν µιλήσουµε για κληρονοµιέ̋ υπάρχουν χειρότερα δείγµατα που µπορώ να αναφέρω. Αν µπούµε λοιπόν σε αυτή τη συζήτηση νοµίζω ότι δεν θα κερδίσει κανεί̋. Θα χάσουµε όλοι. Εγώ όχι απλά εκτιµώ τον κ. Χάιδο τόσο για την επιστηµονική όσο και για την πολιτική του σταδιοδροµία, εκτίµηση γενική όπω̋ αποτυπώθηκε στην προτίµηση των Τρικαλινών προ̋ το πρόσωπό του, εκτίµηση που δεν χαρίζεται αλλά κερδίζεται. Άρα πολιτικέ̋ ή οικογενειακέ̋ κληρονοµιέ̋ θα έλεγα ότι δεν θα πρέπει να είναι µέρο̋ τη̋ συζήτηση̋ η οποία πρέπει να απλωθεί µε πολιτικά επιχειρήµατα, µε επιχειρήµατα που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη πολιτική,

οικονοµική και κοινωνική συγκυρία και αυτό̋ είναι ένα̋ πολιτικό̋ πολιτισµό̋ ο οποίο̋ θα πρέπει να χτιστεί από όλου̋ µα̋. Άρα µπορώ να απαντώ πολύ εύκολα σε αυτό το ερώτηµα και εγώ, αντιστρέφοντα̋ αυτού του είδου̋ ερωτήµατα και ίσω̋ είναι πιο εύκολο ή πιο «πιασάρικο». Αν λοιπόν ο κ. Χάιδο̋ εκτιµά στο πρόσωπό µου µια πολιτική διαδοχή, αυτό είναι µεγάλη τιµή για µένα. Ερ.: Για ποιο λόγο ο ψηφοφόρο̋ να εµπιστευτεί εκ νέου το ΠΑΣΟΚ όταν είδε πω̋ στα δύο χρόνια διακυβέρνηση̋ όχι απλά δεν πραγµατοποίησε τα υπεσχηµένα, αλλά αντίθετα τον έµπλεξε στη δίνη τη̋ χειρότερη̋ κρίση̋ τη̋ σύγχρονη̋ ιστορία̋; Κ. Παταβούκα̋: ∆εν ξέρω αν µα̋ έµπλεξε σε χειρότερη θέση απ’ ότι ήµασταν. Γιατί αν θέλουµε να έχουµε µια ολοκληρωµένη εικόνα του τι έγινε στην Ελλάδα, θα πρέπει να πάµε και λίγο πιο πίσω. Να µην πιάνουµε το νήµα µόνο από τη στιγµή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ αλλά να πάµε και στο πω̋ παρέλαβε τη διακυβέρνηση. Να κάνουµε κριτική και για το τι είπε για να την παραλάβει. Όλα αυτά θα πρέπει να τα πούµε. Είναι και αυτό µέρο̋ του λόγου που πρέπει να αρθρώσει το ΠΑΣΟΚ. Για να εξηγήσει στον κόσµο µε ειλικρίνεια, µε έναν λόγο που πλέον πρέπει να είναι αληθινό̋, όχι έµµεσο̋ και όχι πολιτικάντικο̋, και εδώ έχουµε και εµεί̋ οι υποψήφιοι υποχρέωση να σταθούµε. Θα πρέπει να πιάσουµε το νήµα από την αρχή και να δούµε τι πήγε στραβά σε όλη την περίοδο τη̋ µεταπολίτευση̋, να δούµε πω̋ χτίστηκε ένα κράτο̋, ίσω̋ και σε ιστορικέ̋ αναδροµέ̋ από την απελευθέρωση από του̋ Τούρκου̋, να δούµε λοιπόν πω̋ από τον Καποδίστρια και την προσπάθειά του να χτίσει ένα κράτο̋ τότε και από τη δολοφονία του και τη διαχείριση των εσόδων του νεότευκτου τότε ελληνικού κράτου̋. Και πάω τόσο παλιά γιατί κάνοντα̋ τέτοιε̋ ιστορικέ̋ αναδροµέ̋ θα δούµε ότι τέτοιε̋ διαπιστώσει̋ ή συσχετισµοί ισχύουν ακόµη και σήµερα και είναι λυπηρό. Έπρεπε λοιπόν µέσα σε τέτοιε̋ συνθήκε̋ οικονοµική̋ ασφυξία̋ που ζούσε το ελληνικό κράτο̋ να παρθούν µια σειρά από αποφάσει̋ οι οποίε̋ µα̋ οδήγησαν στο ∆ΝΤ, στο µνηµόνιο κλπ αλλά ήταν οι µόνε̋ που εκείνη τη στιγµή, µε µια ανίκανη να αντιδράσει ΕΕ, µπορούσαν να κρατήσουν ζωντανή τη χώρα, να δώσουν το φιλί τη̋ ζωή̋ στην Ελληνική οικονοµία. Γίνανε όµω̋ ενδιάµεσα πολλά πράγµατα για τα οποία, όσο και αν ακούγεται παράλογο, µπορεί το ΠΑΣΟΚ να καυχιέται. Αυτοκριτική λοιπόν πρέπει να κάνει, αυτοµαστίγωµα δεν πρέπει να κάνει. Πρέπει να σταθεί απέναντι

στον κόσµο, να πεί όλη την αλήθεια για το τι παρέλαβε, τι έκανε, για όλε̋ τι̋ συνθήκε̋ που ήταν τότε διαµορφωµένε̋, για την ανάγκη που υπήρχε να παρθούν αυτά τα µέτρα και το γιατί πάρθηκαν, που βρισκόµαστε τώρα και ποιο είναι το αύριο. Ερ.: Ίσω̋ ο κόσµο̋ αντί τη̋ σκληρή̋ αλήθεια̋ να ήλπιζε, αν όχι να προτιµούσε, να ακούσει κάτι για επαναδιαπραγµάτευση. Κ. Παταβούκα̋: Την κολακεία, το «χάιδεµα των αυτιών» του κόσµου, η χώρα το έχει πληρώσει µε άσχηµο τρόπο. Η χώρα έχει ένα τεράστιο πρόβληµα αξιοπιστία̋ στη διεθνή σκηνή και τέτοιε̋ πρακτικέ̋ δεν βοηθάνε στην αποκατάσταση τη̋ εικόνα̋ τη̋. Υπάρχει ένα διεθνέ̋ στήριγµα, που ανέλαβε την ελάφρυνση των βαρών τη̋ χώρα̋ και την αναχρηµατοδότηση του χρέου̋ µε αντάλλαγµα όµω̋ την προώθηση συγκεκριµένη̋ δέσµη̋ µέτρων και µεταρρυθµίσεων που θα καταστήσουν τη χώρα, την οικονοµία τη̋ χώρα̋, περισσότερη ανταγωνιστική στο διεθνέ̋ πεδίο. Συνοπτικά να το θέσω επιβάλλεται η οικονοµία τη̋ χώρα̋ να γίνει τέτοια που να καταναλώνει το πολύ όσα παράγει και αυτό είναι ένα αίτηµα που αφορά όλου̋ µα̋. Το να ανακτήσει̋ την αξιοπιστία σου έναντι όλων των διεθνών οργανισµών που έχουν αναλάβει τη στήριξη τη̋ χώρα̋, συνδέεται µε την υλοποίηση συγκεκριµένων, συµφωνηµένων δεσµεύσεων. Ερ.: Ποια η θέση απέναντι στα διακινούµενα σενάρια περί µετεκλογική̋ συνεργασία̋ ΠΑΣΟΚΝ∆; Με δεδοµένη την εµπειρία τη̋ κυβέρνηση̋ Παπαδήµου πιστεύετε γενικά πω̋ οι συνεργασίε̋ είναι προτιµότερε̋ από τι̋ αυτοδυναµίε̋; Κ. Παταβούκα̋: Αυτό το οποίο προκύπτει, από τη µέχρι στιγµή̋ στάση του κόσµου, είναι πω̋ δεν είναι ορατό το ενδεχόµενο αυτοδυναµία̋ κάποιου κόµµατο̋ στι̋ επερχόµενε̋ εκλογέ̋. Άρα µπροστά στο ενδεχόµενο τη̋ ακυβερνησία̋ η συνεργασία κοµµάτων είναι επιβεβληµένη. Μέσα σε µια τόσο δύσκολη συγκυρία δεν µπορώ να φανταστώ ότι κάποιο̋ θα αναλάβει το βάρο̋ τη̋ ευθύνη̋ να οδηγήσει τη χώρα σε επαναληπτικέ̋ ή και αλλεπάλληλε̋ εκλογικέ̋ αναµετρήσει̋. Αυτό θα ήταν έγκληµα. Όλοι µα̋ δεχτήκαµε πω̋ ένα από τα µεγάλα λάθη του ΠΑΣΟΚ ήταν ο χαµένο̋ χρόνο̋ µετά τη νίκη του 2009. Εποµένω̋ δεν µπορούµε να επαναλάβουµε το ίδιο λάθο̋ τώρα που δεν επιτρέπεται να πάει ούτε µια µέρα χαµένη και όταν ο κόσµο̋ µε τη στάση του δείχνει πω̋ επιθυµεί την εθνική ενότητα. Υπάρχουν ιδεολογικέ̋ και πολιτικέ̋ διαφορέ̋ ανάµεσα στα δύο µεγάλα κόµµατα. Πάνω όµω̋ από αυτά υπάρχει µια εθνική ανάγκη

που είναι σφοδρή και γι αυτό πρέπει να αφήσουµε κατά µέρου̋ τι̋ διαφορέ̋ µα̋, να συµφωνήσουµε σε ένα βασικό πλαίσιο αρχών και να προχωρήσουµε µαζί. Στι̋ 7 Μα˙ου η χώρα πρέπει να δουλέψει, επιβάλλεται να δουλέψει, πάνω σε συγκεκριµένο πλαίσιο και οργανόγραµµα, δεν µπορεί να περιµένει την 8η Μα˙ου. Ερ.: Να το γυρίσουµε λίγο στο προσωπικό. Γιατί ο Τρικαλινό̋ ψηφοφόρο̋ να επιλέξει τον Κώστα Παταβούκα ,τι έχει να του προσφέρει, ποιο είναι το όραµά του για το νοµό και τη χώρα γενικότερα; Κ. Παταβούκα̋: Καταρχά̋ ο Τρικαλινό̋ πολίτη̋ έχει τα ίδια προβλήµατα που έχει ο οποιοσδήποτε πολίτη̋ αυτή̋ τη̋ χώρα̋ συν βέβαια τα ιδιαίτερα προβλήµατα που εντοπίζονται σε κάθε νοµό, σε κάθε περιοχή ξεχωριστά και φυσικά και στο δικό µα̋. Έχουµε ένα υδροκέφαλο κράτο̋ µε την έννοια πω̋ η πολιτική που αφορά την περιφέρεια εκπορεύεται, διαµορφώνεται και ασκείται από ένα πολιτικό κέντρο που βρίσκεται στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν είναι ανάγκη για το νοµό να έχει έναν εκπρόσωπο που να έχει πρόσβαση και διείσδυση σ΄αυτά τα κέντρα των αποφάσεων, κάποιον που να µπορεί να µεταφέρει τα προβλήµατα που υπάρχουν εδώ αλλά ταυτόχρονα να µπορεί να παρεµβαίνει, να επηρεάζει ή και να µετέχει στη διαµόρφωση των αποφάσεων και των λύσεων που αφορούν τον τόπο µα̋ µε βάση τι̋ ανάγκε̋ του τόπου και όχι µε βάση κάποιε̋ κεντρικέ̋ πολιτικέ̋ χαράξει̋ ενό̋ εξωτοπικού κέντρου. Εγώ πιστεύω πω̋ αυτέ̋ τι̋ δυνατότητε̋ τι̋ έχω. Ερ.: Με αυτό που λέτε δεν απαξιώνετε του̋ συνυποψηφίου̋ σα̋; Κ. Παταβούκα̋: Καθόλου! ∆εν είπα ότι δεν τι̋ έχει άλλο̋ ή ότι εγώ έχω µεγαλύτερε̋ ή καλύτερε̋. Κάποιο̋ άλλο̋ πιθανόν να έχει χαρακτηριστικά που δεν έχω εγώ. Το είπα και στην αρχή ότι µε του̋ συνυποψηφίου̋ δίνω µια κοινή µάχη, δεν του̋ κρίνω ούτε µε συγκρίνω µε αυτού̋. Θεωρώ πω̋ ο κόσµο̋ θα κρίνει µε βάση την πορεία και τη διαδροµή που έχω ω̋ άνθρωπο̋, επαγγελµατία̋ και ενεργό̋ πολίτη̋ Ερ.: Αν δεν εκλεγείτε θα παραµείνετε στρατιώτη̋ του νοµού, µαχόµενο̋ για τα συµφέροντά του και διεκδικώντα̋ την εκλογή σα̋ σε µελλοντική διαδικασία; Κ. Παταβούκα̋: Κατηγορηµατικά ναι! Και θέλω να διευκρινίσω πω̋ δεν είµαι περαστικό̋ από εδώ, η συµµετοχή µου στο ψηφοδέλτιο του νοµού δεν αποτελεί ένα ευκαιριακό ή συγκυριακό πέρασµα. Θα είµαι εδώ, θα παλέψω και θα παλεύω.

∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΣΤΙΣ 8 ΤΟ ΒΡΑ∆Υ: ΠΥΛΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ «ΠΥΛΗ» ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑ˳ΟΥ 2012 ΣΤΙΣ 8 ΤΟ ΒΡΑ∆Υ: ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑ˳ΟΥ 2012 ΣΤΙΣ 8 ΤΟ ΒΡΑ∆Υ: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ: Καλαµάτα 3, τηλ. 2431027260, 2431027620 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΑ 30-04-2012 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ........ ΩΡΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ........ ΩΡΑ ΑΡ∆ΑΝΙ ..........................20:00 ΑΓΡΕΛΙΑ..........................17:30 ΚΡΗΝΙΤΣΑ ......................20:30 ΛΙΟΠΡΑΣΟ ......................18:15 ΖΗΛΕΥΤΗ ........................21:00 ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟ ............18:45 ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ ..............21:30 ΠΛΑΤΑΝΟΣ......................19:30

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΤΑΒΟΥΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΜΑΛΙΑΣ 16 (ΣΤΟΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ) ΤΗΛ. 24310 38442 / 24310 38225 www.kostaspatavoukas.gr www.facebook.com/kpatavoukas E-mail: kostas@patavoukas.gr ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

∆ΕΥΤΕΡΑ 30-04-2012 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 18:30 ........................∆ΡΟΣΕΡΟ 20:00 ..........................ΛΥΓΑΡΙΑ 19:00 ..........................ΜΟΥΡΙΑ 20:30 ......ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ 19:30 ..............................ΠΗΓΗ 21:00 ..........................ΓΟΜΦΟΙ

ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.∆. Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ: Ανδρούτσου 2, τηλ. 24310 33777

∆ΕΥΤΕΡΑ 30/04/2012 ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ..............ΩΡΑ ΠΡΩΙ ........................ΩΡΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ ..................19:00 ΛΑ˳ΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ....9:00 ΡΙΖΑΡΙΟ............................19:30 ΚΑΡΥΕΣ............................20:00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ..............ΩΡΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ....................20:30 ΠΕΡ∆ΙΚΟΡΑΧΗ ................18:00 ΓΑΡ∆ΙΚΑΚΙ ......................21:00 ΣΩΤΗΡΑ ..........................18:30

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΑΛΛΟΥ-∆ΑΛΚΑΦΟΥΚΗ Υποψήφια Βουλευτή̋ Ν. Τρικάλων-ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΡΩΙ Κοτρώνι Ελάτη Βροντερό Καλόγηροι Άγιο̋ Προκόπιο̋ Στουρναρέικα

ΑΠΟΓΕΥΜΑ Πιαλεία Φιλύρα Άγιο̋ Βησσαρίωνα̋ Ροπωτό Πύλη

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ Υποψήφια Βουλευτή̋ Ν. Τρικάλων-ΠΑΣΟΚ Κολοκοτρώνη 29, Τρίκαλα, τηλ. 24310 31421, www.magoufis.gr Πρόγραµµα Επισκέψεων ∆ευτέρα 30/04 Κρύα Βρύση ............18:00 Περιστέρα................20:30 ∆ιάβα ......................18:30 Μεγάρχη ..................21:00 Βυτουµά̋ ................19:00 ∆ιαλεχτό ..................21:30 Αγία Παρασκευή ......19:30 Μικρό Κεφαλόβρυσο22:00 Σαρακίνα..................20:00

Χρύσα Ντιντή

Περιοδείε̋ και Επισκέψει̋ τη̋ 30/04/2012 Πρωί: ΙΚΑ: ......................................................................................11:00 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: ......................................................................12:00 Επίσκεψη στο ∆ηµαρχείο Καλαµπάκα̋: ..................................14:00 Απόγευµα: Απόγευµα: Ριζαριό:..............................6:00 Κεραµίδι: ..........................8:00 Πηνειάδα: ..........................7:00 Παναγίτσα: ........................8:30 Ζάρκο: ..............................7:30 Γριζάνο: ............................9:00 Φαρκαδόνα: ....................10:00


7

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΣΤΟΝ Ι∆ΙΟ ΧΩΡΟ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΑΛΚΑΖΑΡ, ΛΑΡΙΣΑ) ΜΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ…

Το θεσσαλικό “ντέρµπυ” Σαµαρά - Βενιζέλου για τα µάτια τη̋… αγροτική̋ εξέδρα̋ Πρόεδρο̋ Ν.∆.: «Από τι̋ 7 Μα˙ου θα ξεκινήσει η παραγωγική αναγέννηση τη̋ Ελλάδα̋» Πρόεδρο̋ ΠΑ.ΣΟ.Κ.: «Η αγροτική παραγωγή θα σώσει για τρίτη φορά την Ελλάδα!» Τι είπε ο Αντ. Σαµαρά̋ για αγρότε̋, κτηνοτρόφου̋, ΕΛΓΑ, Φ.Π.Α., Ε-65, Ε.Ο. Τρικάλων – Λάρισα̋, Πηνειό, πρόγραµµα “Μπαλτατζή̋” και νιτρορύπανση Τι ανέφερε ο Ευαγγ. Βενιζέλο̋ για τον παλιό και το νέο αγρότη, του̋ κλαδικού̋ συνεταιρισµού̋, τα τοπικά σύµφωνα, το “Κίνηµα τη̋ πατάτα̋”, την κάρτα αγρότη-καταναλωτή, τα αγροτικά εφόδια, αλλά και την εστίαση

«Νίκη την Κυριακή» ζήτησαν από την πρωτεύουσα τη̋ Θεσσαλία̋, εξαπολύοντα̋ σφοδρότατη επίθεση ο ένα̋ στον άλλον, οι αρχηγοί των δύο µεγάλων κοµµάτων στι̋ προεκλογικέ̋ συγκεντρώσει̋ που πραγµατοποίησαν Ν.∆. και ΠΑ.ΣΟ.Κ. -για πρώτη φορά σε κλειστό χώρο (Αλκαζάρ)- και (σχεδόν) µ’ ένα εικοσιτετράωρο διαφορά. Οι κ. Αντώνη̋ Σαµαρά̋ και Ευάγγελο̋ Βενιζέλο̋ κατέθεσαν σειρά προτάσεων - δεσµεύσεων και εµφανίσθηκαν, για διαφορετικού̋ λόγου̋ ο καθένα̋, βέβαιοι ότι «η Ελλάδα µπορεί να αλλάξει». Η οµιλία Σαµαρά «Τη µιζέρια θα την τελειώσουµε στι̋ 6 Μα˙ου. Από τι̋ 7 Μα˙ου, θα ξεκινήσει η παραγωγική αναγέννηση τη̋ Ελλάδα̋» υποσχέθηκε, από την Λάρισα, σε µεγάλη συγκέντρωση (κλειστό γυµναστήριο Αλκαζάρ), το βράδυ του Σαββάτου (28/4), ο πρόεδρο̋ τη̋ Ν.∆. κ. Αντώνη̋ Σαµαρά̋. Από την “καρδιά” του θεσσαλικού κάµπου δεν δίστασε να πει πω̋ «ήταν λάθο̋ που όλε̋ τι̋ προηγούµενε̋ δεκαετίε̋ ξέχασαν την πρωτογενή παραγωγή. Ήταν λάθο̋ που επί τόσε̋ δεκαετίε̋ ξέχασαν του̋ αγρότε̋ µα̋. Του̋ γεωργού̋ και του̋ κτηνοτρόφου̋. ∆εν ήταν µόνο λάθο̋. Ήταν εγκληµατικό λάθο̋! Τώρα εµεί̋ θα το διορθώσουµε. Η Ανάπτυξη τη̋ Ελλάδα̋ θα είναι αληθινή και θα είναι υγιή̋, επειδή θα κάνει τον αγρότη επαγγελµατία και επιχειρηµατία. Θα τον κάνει ανταγωνιστικό. Αυτό το χάο̋ στι̋ τιµέ̋ από το χωράφι στο το ράφι θα σταµατήσει. Οι εκβιασµοί από του̋ µεσάζοντε̋ θα πάψουν. Οι αγρότε̋ µα̋ θα έχουν πρόσβαση και στι̋ διεθνεί̋ αγορέ̋ και στη µεταποίηση. Και θα δηµιουργηθούν εργοστάσια µεταποίηση̋ στην περιφέρεια. Ξέρω ότι σήµερα, πολλοί αγρότε̋ µα̋ δεν µπορούν να αγοράσουν ούτε πετρέλαιο, ούτε λιπάσµατα, ούτε ζωοτροφέ̋. Ούτε καν σπόρου̋! Ξέρω ότι τα χρέη του̋ πνίγουν. Πρόθεσή µα̋ είναι να βοηθήσουµε άµεσα τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο να ανασάνει. Και, κυρίω̋, να πάρει ρευστότητα στα χέρια του. Ό,τι ρευστότητα εξασφαλίσουµε για του̋ µικροµεσαίου̋ θα φροντίσουµε να φτάσει και στου̋ αγρότε̋ µα̋. Αυτό είναι δέσµευσή µου. Και ασφαλώ̋ πρόνοια για το αγροτικό πετρέλαιο. Αλλά και για τη θέρµανση των ορεινών περιοχών. Ειδικά εδώ για τη Θεσσαλία: Προτεραιότητά µα̋ τα έργα στου̋ µεγάλου̋ οδικού̋ άξονε̋, στα Τέµπη και στον Ε-65, όπου τώρα δεν κινείται µπουλντόζα. Θα ξεµπλοκάρουν πολύ σύντοµα. Προτεραιότητά µα̋ ακόµα να ολοκληρωθούν τα έργα τοπική̋ σηµασία̋, όπω̋ οι δρόµοι Λάρισα-Τρίκαλα και Λάρισα-Καρδίτσα, οι παρακάµψει̋ πόλεων και οι περιφερειακέ̋ πόλεων, που έχουν ξεκινήσει, έχουν ήδη ξεµπλοκάρει -επιτέλου̋- µε πρωτοβουλία τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋, και θα τα ολοκληρώσουµε. Όλα αυτά µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ. Που είχε 15 δισεκατοµµύρια και επί δυόµιση χρόνια κάθονταν. Ακόµα δεν µπορούµε να αφήσουµε τη Θεσσαλία να διψάσει. Ο κάµπο̋, για να παράγει, χρειάζεται νερό. Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα «στραγγίσουν» άλλε̋ περιοχέ̋, ούτε ότι θα ενθαρρύνουµε τη σπατάλη του νερού. Πρέπει να αξιοποιήσουµε κάθε διαθέσιµη σταγόνα. Πώ̋ µπορεί να γίνει αυτό; Με ένα συνολικότερο σχεδιασµό για το νερό στη Θεσσαλία, µε έµφαση στο περιβάλλον και στην αειφορία. ∆εν πρέπει να αφήσουµε τη Θεσσαλία -την πιο παραγωγική περιοχή τη̋ χώρα̋- να ερηµοποιηθεί. Γι’ αυτό πρέπει να υπάρξει σύνδεση του Αχελώου µε τον Πηνειό και ξεµπλοκάρισµα των έργων για την Κάρλα. Αλλά και πλήρη̋ αξιοποίηση των υδάτων σε συνδυασµό µε µια σειρά έργων όπω̋ το φράγµα τη̋ Γυρτώνη̋, που από το Σεπτέµβριο του 2009 περιµένει να ολοκληρωθεί. Μαζί µε τη δηµιουργία των τεσσάρων ταµιευτήρων που πετάχτηκαν από το πρόγραµµα «Μπαλτατζή̋» (Καστρί, Γλαύκη, Κοιλάδα και Αγίου̋ Αναργύρου̋). Αλλά και το Πρόγραµµα µείωση̋ τη̋ Νιτρο-ρύπανση̋, µεγάλη̋ πε-

ριβαλλοντική̋ σηµασία̋ για τα υπόγεια ύδατα υποβαθµί-

στηκε κι αυτό! Μειώθηκαν και τα υπό ένταξη στρέµµατα και οι ενισχύσει̋…». Σε ό,τι αφορά τον ΕΛΓΑ, είπε ο κ. Σαµαρά̋ πω̋ «µέσα στι̋ αδικίε̋ που θα αποκαταστήσω είναι η εξισωτική αποζηµίωση για του̋ κτηνοτρόφου̋. Που χρέο̋ µα̋ είναι να του̋ στηρίξουµε. Όχι να του̋ κυνηγάµε… Ακόµα: Πεντακόσια εκατοµµύρια ευρώ για τα Σχέδια Βελτίωση̋ παραµένουν αναξιοποίητα από αδικαιολόγητε̋ καθυστερήσει̋. Προτεραιότητά µα̋, να προχωρήσουν ταχύτατα όλα αυτά». Τέλο̋, δεσµεύτηκε για «γρήγορη» και «δίκαιη επιστροφή του ΦΠΑ στου̋ αγρότε̋ του ειδικού καθεστώτο̋ µε σεβασµό, όµω̋, στι̋ δυνατότητε̋ του Έλληνα παραγωγού για υψηλή και ποιοτική παραγωγή. Βεβαίω̋», υπογράµµισε, «πρέπει να τιµωρηθούν όσοι κερδοσκοπούν σε βάρο̋ των υπολοίπων. Αλλά τώρα δεν τιµωρούνται οι φαύλοι µόνο. Τιµωρούνται όλοι. Κι αυτό θα σταµατήσει! Για να µη σα̋ κουράζω, πρόγραµµά µα̋ µε µία λέξη είναι: Ούτε σταγόνα νερού δεν θα πάει χαµένη, Ούτε σπιθαµή εύφορη̋ γη̋ ακαλλιέργητη, Ούτε αχτίδα ήλιου ανεκµετάλλευτη, Ούτε µια ριπή αέρα χαµένη».

Η οµιλία Βενιζέλου «Η αγροτική παραγωγή θα σώσει για τρίτη φορά την Ελλάδα! Μετά την Μικρασιατική καταστροφή και τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, τώρα πάλι ξανά στην ύπαιθρο θα βρούµε την προστιθέµενη αξία που µα̋ λείπει…», υπογράµµισε, χθε̋, µιλώντα̋ στην Λάρισα (κλειστό γήπεδο του Αλκαζάρ), ο πρόεδρο̋ του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Ευάγγελο̋ Βενιζέλο̋. «Tο νέο Εθνικό Παραγωγικό Μοντέλο λέµε και το εννοούµε, ξεκινάει µέσα από την επιστροφή στην ύπαιθρο, µέσα από την αναζωογόνηση τη̋ πρωτογενού̋ παραγωγή̋. Εµεί̋ είµαστε αυτοί που έχουµε αρχίσει να µοιράζουµε εύφορη γη δωρεάν σε νέου̋ που θέλουν να γυρίσουν. Εµεί̋ έχουµε βρει 100 εκατ. από το πρόγραµµα “Μπαλτατζή̋” για τη στήριξη τη̋ πρώτη̋ εγκατάσταση̋ νέων αγροτών. Εµεί̋ στήνουµε το Ταµείο Αγροτική̋ Επιχειρηµατικότητα̋ µε 150 εκατ. για να προστεθούν άλλα 350 από τι̋ τράπεζε̋ και να µοχλευτούν 500 εκατ. Εµεί̋ προχωράµε του̋ κλαδικού̋ συνεταιρισµού̋, τα δηµοπρατήρια, την ηλεκτρονική πλατφόρµα συναλλαγών, τα τοπικά σύµφωνα µεταξύ παραγωγού, λιανεµπόρου και καταναλωτή. Εµεί̋ δίνουµε υπόσταση στο λεγόµενο “Κίνηµα τη̋ πατάτα̋”. Αλλά επιπλέον αυτού, εµεί̋ είµαστε αυτοί που εγγυόµαστε πω̋ ο αγρότη̋ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα για την υπέγγυα αγροτική γη, δεν κινδυνεύει από κανένα και για τίποτα η γη που έχει δώσει ω̋ εµπράγµατη ασφάλεια». Κατηγόρησε τη Ν.∆. και τον Αντ. Σαµαρά διότι «άφησαν ασχολίαστα ακόµη και τα δυο κορυφαία σηµεία: Την Kάρτα του Aγρότη- Kαταναλωτή ώστε το αγροτικό πετρέλαιο να είναι πάντα φθηνό και να µην επηρεαστεί από την εξοµοίωση τη̋ φορολογία̋ του πετρελαίου θέρµανση̋ και κίνηση̋. Kαι το ότι τ’ αγροτικά εφόδια, ζωοτροφέ̋, λιπάσµατα, µηχανήµατα, θα φροντίσουµε και δεσµευόµαστε να πάνε µε το ενιαίο, το Εθνικό Φορολογικό Σύστηµα στο χαµηλότερο συντελεστή του Φόρου Προστιθέµενη Αξία̋. ∆εν άξιζε τον κόπο», διερωτήθηκε, «ν’ απαντηθούν αυτέ̋ µα̋ οι προτάσει̋, αυτέ̋ µα̋ οι δεσµεύσει̋;». Απευθυνόµενο̋ στου̋ πολίτε̋ που ψήφισαν το 2009 ΠΑ.ΣΟ.Κ. «και είναι δυσαρεστηµένοι, οργισµένοι, αποστασιοποιηµένοι, αναποφάσιστοι», του̋ κάλεσε «να σταθµίσουν τα δεδοµένα και να στηρίξουν την παράταξη. Την παράταξη στην οποία ανήκουν, τη µεγάλη δηµοκρατική, προοδευτική παράταξη. Με επιφυλάξει̋, µε όρου̋, µε αιρέσει̋, µε δισταγµού̋. Αλλά να ψηφίσουν. Για να υπάρχει κυβέρνηση σταθερή, ισχυρή, να εφαρµοστεί το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότηση̋. Να δώσουµε πίσω αυτά που αναγκαστήκαµε να πάρουµε για το καλό του έθνου̋». Για να καταλήξει ο κ. Βενιζέλο̋: «Αυτό που σα̋ είπα για τ’ αγροτικά εφόδια, αυτό που κάναµε και θα συνεχίσουµε να κάνουµε για τον Tουρισµό και επιστροφή τη̋ εστίαση̋ στον προηγούµενο συντελεστή. Γιατί αυτό είναι κάτι που πάντα θέλαµε να το κάνουµε, αλλά ψάχνουµε να βρούµε την ευκαιρία και τον τρόπο και τώρα που θ’ αρχίσει να εφαρµόζεται το πρόγραµµα, θ’ αρχίσει ο θετικό̋ ρυθµό̋ ανάπτυξη̋, θα µεγαλώ-

νει η ζήτηση, ο τζίρο̋, θ’ αυξάνουν τα φορολογικά έσοδα. Εµεί̋ λέµε για τον Ιούνιο: • Όχι νέοι φόροι. • Όχι περικοπέ̋ σε χαµηλόµισθου̋ και χαµηλοσυνταξιούχου̋. • Όχι τυφλέ̋, οριζόντιε̋ περικοπέ̋ µισθών και συντάξεων. • ∆ιαρθρωτικέ̋ αλλαγέ̋. • Άνοιγµα αγορών. • Άνοιγµα επαγγελµάτων. • Μικρότερο κράτο̋, φιλικότερο στον πολίτη. • Αξιοποίηση τη̋ επισκόπηση̋ δαπανών • ∆ιαπραγµάτευση ώστε η προσαρµογή να γίνει σε 3 και όχι σε 2 χρόνια, να γίνει πιο ήπια, πιο φιλικά Σε τρία χρόνια η Ελλάδα θα είναι και πάλι αυτοδύναµη». «Αγώνα για νίκη την Κυριακή» υποσχεθήκαν οι “πράσινοι” υποψήφιοι από του̋ τέσσερι̋ θεσσαλικού̋ νοµού̋, οι οποίοι καταχειροκροτούµενοι έκαναν κοινή εµφάνιση µε τον αρχηγό του̋ στην εξέδρα

Τα… παιδιά από τα Τρίκαλα και η Άννα ∆ιαµαντοπούλου ∆υνατό «παρών» έδωσαν στην γειτονική πόλη οι Τρικαλινοί/-έ̋. Αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι φορέων, απλοί πολίτε̋. Πλέον, τα βλέµµατα στρέφονται στην έλευση τη̋ κα̋. Άννα̋ ∆ιαµαντοπούλου την επόµενη Παρασκευή (5/5) στην κεντρική εκδήλωση του τοπικού ΠΑ.ΣΟ.Κ. και την κοινή οµιλία των επτά υποψηφίων βουλευτών.

Η Τρικαλινή κινητοποίηση Με τέσσερα λεωφορεία και… άγνωστο αριθµό Ι.Χ. οι Τρικαλινοί Νεοδηµοκράτε̋ µετέβησαν στην γειτονική Λάρισα για να παρακολουθήσουν την προεδρική οµιλία. Στην ΝΟ.∆.Ε. επικρατούσε ικανοποίηση για την ανταπόκριση και ελπίδα για… έκφρασή τη̋ στην κάλπη! Στην εξέδρα, µαζί µε τον Αντ. Σαµαρά, ανέβηκαν και… αποθεώθηκαν όλοι οι “γαλάζιοι” υποψήφιοι βουλευτέ̋ τη̋ Θεσσαλία̋.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ, ΣΤΗ ΧΘΕΣΙΝΟΒΡΑ∆ΙΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ:

«Τρικαλινέ, στι̋ 6 του Μάη εµπιστεύσου το Κ.Κ.Ε.» Το… ιδιαίτερο µήνυµα του Περισσού στου̋ ψηφοφόρου̋ του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και τη̋ Ν.∆. «Στείλε πανευρωπἀκό µήνυµα στου̋ λαού̋ τη̋ Ευρώπη̋. Ψήφισε Κ.Κ.Ε. Στη νέα θύελλα που έρχεται, δώσε την δική σου απάντηση µε ΙΣΧΥΡΟ Κ.Κ.Ε. ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ». Αυτό ζήτησε από τον Τρικαλινό λαό, χθε̋ βράδυ, στην κεντρική οµιλία του κόµµατο̋, στον πεζόδροµο τη̋ Ασκληπιού, ο κ. Αχιλλέα̋ Κανταρτζή̋, µέλο̋ τη̋ Κ.Ε., γραµµατέα̋ τη̋ Κ.Ο. και υποψήφιο̋ βουλευτή̋ Τρικάλων. «Εµπιστεύσου το Κ.Κ.Ε. είναι το µόνο κόµµα που σου έλεγε πάντα την

αλήθεια ανεξάρτητα από κόστο̋ και που οι εκτιµήσει̋ του επιβεβαιώθηκαν από την ίδια την ζωή. Είναι το κόµµα που, και στι̋ πιο δύσκολε̋ συνθήκε̋, έδειξε την ικανότητα να εµπνέει και να οργανώνει του̋ αγώνε̋ του λαού. Απευθυνόµαστε ιδιαίτερα», τόνισε εµφαντικά, «στα φτωχά λἀκά στρώµατα που µέχρι τώρα ακολουθούσαν την Ν.∆. και το ΠΑ.ΣΟ.Κ. για να του̋ πούµε: Εσεί̋ είστε οι ρυθµιστέ̋ των εξελίξεων για τι̋ 7 Μάη. Αν θέλετε να ξανανιώσετε την ελπίδα να αναπτερώνεται, αν θα θέλετε να µην αισθάνεστε

προδοµένοι, αν θέλετε να µην νιώθετε ότι χρησιµοποίησαν την ψήφο σα̋, τότε µε ασφάλεια και σιγουριά µπορείτε να ρίξετε στην κάλπη τα ψηφοδέλτια του Κ.Κ.Ε., έστω και αν δεν συµφωνείτε σε όλα µαζί µα̋. Μα̋ ξέρετε…». Την συγκέντρωση, που είχε πλήθο̋, συνθήµατα και παλµό, χαιρέτισαν οι υποψήφιοι βουλευτέ̋ κα. Ειρήνη Πετράκη και κ. Πέτρο̋ Τσίγκα̋.


8

ΤΟΠΙΚΑ ΝΙΚΟΣ ΣΑΚΚΑΣ:

«ΠΑΡΑΜΕΝΩ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ...»

Σε προσωπικό τόνο και από καρδιά̋ ο Νίκο̋ Σακκά̋ απευθύνεται στου̋ Τρικαλινού̋ ζητώντα̋ τη στήριξή του̋ για τι̋ εκλογέ̋ τη̋ 6η̋ Μα˙ου… Σε ανοιχτή του επιστολή ο υποψήφιο̋ βουλευτή̋ τη̋ Νέα̋ ∆ηµοκρατία̋ ζητά από του̋ Τρικαλινού̋ να προχωρήσουν µαζί, σε ένα µέλλον µε ελπίδα και προοπτική. Υπενθυµίζει την επαγγελµατική και πολιτική του πορεία και υπογραµµίζει πω̋ «προσέφερα, χωρί̋ να αλλάξω ω̋ άνθρωπο̋ και ω̋ χαρακτήρα̋». Αναλυτικά το µήνυµα του Νίκου Σακκά: «Φίλε̋ και Φίλοι, Σα̋ καλώ σε µία συστράτευση στον κοινό αγώνα τη̋ προοπτική̋ για την χώρα και τον τόπο µα̋. Ω̋ είναι γνωστό κατήλθα στην πολιτική µετά από µια επιτυχηµένη πολυετή πορεία στο ελεύθερο επάγγελµα και έχω ήδη δοκιµαστεί επί µία δεκαετία στο µετερίζι τη̋ µέσα από ποικίλε̋ θέσει̋ προσφορά̋. Πιστεύω ότι έκανα το καλύτερο δυνατό που µπορούσα από όλα τα πόστα που βρέθηκα προσφέροντα̋ στον πολίτη και στον τόπο, χωρί̋ να αλλάξω ω̋ άνθρωπο̋ και ω̋ χαρακτήρα̋. Στη σηµερινή συγκυρία ζητώ να στηρίξετε την υποψηφιότητά µου για να αγωνιστούµε από κοινού για ένα µέλλον µε ελπίδα και προοπτική. Με ειλικρινή εκτίµηση και ευχαριστίε̋ Νίκο̋ Ιωάν. Σακκά̋».

∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

600 (ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΙ) ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, ΧΘΕΣ, ΜΕΣΑ ΣΕ 6 ΩΡΕΣ

«Λαµπίκο» έκαναν τον Προφήτη Ηλία!

η συνέχεια από τη σελ. 5 Ο Αη Λιά̋ δεν είχε καθαριστεί µε τόσο πολύ προσωπικό για πολλά χρόνια. Κάναµε µια επαφή µε την Πυροσβεστική, την Σ.Μ.Υ., του̋ αδελφού̋ Σαράντη, οι οποίοι έφεραν εδώ γύρω

στα 300 άτοµα, του̋ προσκόπου̋, τι̋ ειδικέ̋ δυνάµει̋ κ.ά. Όπω̋ βλέπετε, καθάρισε όλο̋ ο Αη Λιά̋. Ευχαριστώ τον “ΟΛΥΜΠΟ”, την ΣΜΥ, την Πυροσβεστική, όλου̋, γενικά, του̋ εθελοντέ̋.

Μα̋ έκαναν υπερήφανου̋! Το όνειρο να δουν τα παιδιά µα̋ έναν καθαρό Αη Λιά, έγινε πραγµατικότητα µε τη βοήθειά του̋. Από την στιγµή που το αλσύλλιο, πριν από 10 χρόνια δηλαδή, “έφυγε” από το ∆ασαρχείο και “ήλθε” στον ∆ήµο η υπόθεση του καθαρισµού ήταν πραγµατικά

πολύ δύσκολη…». Το παρόν έδωσαν ο δήµαρχο̋ Τρικκαίων κ. Χρήστο̋ Λάππα̋, οι αντιδήµαρχοι κ. Απόστολο̋ Κολότσιο̋ (Τεχνικών Υπηρεσιών) & Βασίλη̋ Τσιάνα̋ (Πολεοδοµία̋), αλλά και ο πρόεδρο̋ του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Θανάση̋ Βαβύλη̋.


9

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Ο Μανώλη̋ Γλέζο̋ το Σάββατο στο νοµό µα̋

Ένα̋ έφηβο̋ ενενήντα ετών που (ξανά) γοήτευσε του̋ τρικαλινού̋ Του ∆ηµήτρη Κρούπη Το Σάββατο τα Τρίκαλα είχαν την τιµή να φιλοξενούν τον Μανώλη Γλέζο που σ’ αυτέ̋ τι̋ εκλογέ̋ είναι επικεφαλή̋ του ψηφοδελτίου επικρατεία̋ του ΣΥΡΙΖΑ. Έναν απίστευτο άνθρωπο, που στα 90 του χρόνια «οργώνει» την Ελλάδα για να µεταφέρει παντού µήνυµα ΑΓΩΝΑ, ΕΛΠΙ∆ΑΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ. Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να τον «στείλει» το πρωί του Σαββάτου στην Καλαµπάκα για περιοδεία στα καταστήµατα και ανταλλαγή απόψεων µε του̋ ντόπιου̋. Ήρθε κατευθείαν από την ∆ράµα, όπου «µιλούσε» το βράδυ τη̋ Παρασκευή̋ και έκανε την πρώτη στάση στο καφέ-ουζερί «∆ίδυµοι». Πίνοντα̋ ένα χυµό έβγαλε τα χαρτιά του και άρχισε να κάνει… κατήχηση στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ (που ήταν εκεί σύσσωµο) αλλά και σε στελέχη, µέλη και φίλου̋ του̋ ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση του για την οµιλία που θα γινόταν το βράδυ στα Τρίκαλα ήταν να µην αποτελέσει έναν ακόµη µονόλογο ενό̋ «κεντρικού οµιλητή» αλλά να γίνει διάλογο̋ µε του̋ πολίτε̋ και µάλιστα µε… γραπτέ̋ ερωτήσει̋ «για να µην µα̋ τρώνε το χρόνο µε άσκοπε̋ τοποθετήσει̋». Αυτό είχε γίνει και το βράδυ τη̋ Παρασκευή̋ στην ∆ράµα και ο αειθαλή̋ αγωνιστή̋ τη̋ αριστερά̋ ήταν ενθουσιασµένο̋ για τη συµµετοχή και το γενικότερο αποτέλεσµα. Η πρόταση του έγινε αµέσω̋ αποδεκτή οµόφωνα. Αφού λοιπόν αποφασίσθηκε το «σχέδιο δράση̋» για το βράδυ άρχισε η περιοδεία στην αγορά τη̋ Καλαµπάκα̋. Ήταν απίστευτη η ανταπόκριση των πολιτών απέναντι στον Μανώλη Γλέζο. Ακούσαµε πολλού̋ να του λένε πω̋ τον θαυµάζουνε τόσο για ότι έκανε στην κατοχή, όσο και για όσα κάνει µέχρι σήµερα. Είδαµε ακόµη και νεαρέ̋ κο-

πέλε̋ να τρέχουν να φωτογραφηθούν µαζί του! Στη συνέχεια στην ταβέρνα «ΜΕΤΕΩΡΑ», µπροστά στο ∆ηµαρχείο, έγινε µία πολύωρη συζήτηση και εκεί για µία ακόµη φορά ο Μανώλη̋ Γλέζο̋ µα̋ γοήτευσε όλου̋ µε την ευρυµάθειά του, τον απλό και σοφό λόγο του. Στη συνέχεια αναχώρησε για τα Τρίκαλα όπου έδωσε συνέντευξη στο TV-10, µετά ξεκουράσθηκε για λίγο και το βράδυ µίλησε στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ Τρικάλων, µπροστά στο εκλογικό περίπτερο. Παρά την κακοκαιρία κανένα̋ δεν ήθελε να φύγει. Και

Ειδήσει̋ / Παραπολιτικά / Συνεντεύξει̋ / Επιχειρηµατικότητα

CMYK

έπειτα από µια σύντοµη εισαγωγή άρχισε ο διάλογο̋ µε του̋ πολίτε̋. (ρεπορτάζ για την συγκέντρωση και το τσιτάτο του Μανώλη Γλέζου «Ψηφίζω ΑΡΙΣΤΕΡΑ – σταυρώνω ΣΥΡΙΖΑ σε άλλη σελίδα).


10

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΩΤΗΡΑΣ

Στήνουν την δική του̋ κάλπη παραµονή τη̋ 6η̋ Μα˙ου!... Θα ψηφίσουν στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων

Καρφίτσα δεν έπεφτε το βράδυ τη̋ Παρασκευή̋ (27-4) στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµαρχείου Τρικάλων

Τρόπου̋ εκδήλωση̋ τη̋ διαµαρτυρία̋ του̋ ώστε αυτή να φθάσει µέχρι τα ώτα των αρµοδίων, µε όσο το δυνατόν …µεγαλύτερη ένταση, αναζήτησαν το βράδυ τη̋ περασµένη̋ Παρασκευή̋ (27/4) οι 168 δικαιούχοι των Εργατικών Κατοικιών τη̋ Σωτήρα̋ στην διάρκεια τη̋ Γενική̋ Συνέλευση̋, που έγινε στην… υπερπλήρη αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµαρχείου Τρικάλων. Ψηφίζουν Εργατικέ̋ Έτσι, αποφάσισαν να στήσουν την δική του̋ κάλπη παραµονή των εκλογών στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων. Θα προσέλθουν να ψηφίσουν οι ίδιοι και οι οικογένειέ̋ του̋, αλλά και όλοι όσοι βρίσκονται στο πλευρό του̋. «Είναι µία µορφή διαµαρτυρία̋, σε µία προσπάθεια να περάσουµε το µήνυµα ότι, πλέον, τα όρια τη̋

υποµονή̋ µα̋ εξαντλήθηκαν». Η κάλπη θα βρίσκεται στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου από τι̋ 6 ώ̋ τι̋ 8 το απόγευµα τη̋ 5η̋ Μα˙ου και η καταµέτρηση των ψήφων θα γίνει ενώπιον του Αντιπεριφερειάρχη και του ∆ηµάρχου Τρικκαίων, οι οποίοι θα κληθούν να είναι παρόντε̋ και να παραλάβουν ψήφισµα διαµαρτυρία̋ «για την καθυστέρηση που έχει υπάρξει στο έργο των εργατικών κατοι-

Το πάνελ των οµιλητών: δεύτερη εξ αριστερών η κα. Βιβή Μαργαρίτη και δίπλα τη̋ ο κ. Βασίλη̋ Κουρσοβίτη̋ δηλώνουν αδυναµία να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο ποσό. Συµφώνω̋ προ̋ τον κ. Κουρσοβίτη, «µέσα στου̋ επόµενου̋ δυοτρει̋ µήνε̋ τα σπίτια θα έχουν παραδοθεί».

κιών, αλλά και για το µεγάλο ποσό που καλούνται οι δικαιούχοι να πληρώσουν ω̋ µηνιαία δόση».

Αναλυτική ενηµέρωση Στην Γ.Σ. έδωσαν το παρόν ο υπεύθυνο̋ κ. Βασίλη̋ Κουρσοβίτη̋ και υπάλληλοι του τοπικού Γραφείου του πρώην Ο.Ε.Κ. Οι δικαιούχοι, που καταθέτουν ήδη τα πρόσθετα δικαιολογητικά για τον τελικό έλεγχο, ενηµερώθηκαν σχετικώ̋ µε την διαδικασία, του̋ όρου̋ αποπληρωµή̋ κ.λπ. Μία διαδικασία που προχωρεί εξαιρετικώ̋ γρήγορα, καθώ̋ µέσα σε δύο µέρε̋ (Πέµπτη και Παρασκευή) προσήλθαν να παραλάβουν το ενηµερωτικό δελτίο, ενώ ένα̋ µεγάλο̋ αριθµό̋ εξ αυτών προσκόµισε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

Αναπάντεχο… τηλεφώνηµα Ένα από τα θέµατα που έχουν αναστατώσει του̋ δικαιούχου̋ είναι ότι η µηνιαία δόση, όπω̋ ανέφερε ο κ. Κουρσοβίτη̋, θα ανέλθει αρχικώ̋ σε 300 ευρώ περίπου. Ποσό που θεωρείται «εξαιρετικά µεγάλο» δεδοµένη̋ τη̋ οικονοµική̋ κρίση̋ που έχει συρρικνώσει το εισόδηµα των εργαζοµένων, µεταξύ αυτών των δικαιούχων και των οικογενειών του̋, οι οποίοι

Ο πρόεδρο̋ τη̋ 5µελού̋ ∆ιοικούσα̋ Επιτροπή̋ που ανέλαβε την εκκαθάριση του Ο.Ε.Κ. κ. ∆ηµήτρη̋ Σκαρίπα̋ τηλεφώνησε στην επικεφαλή̋ τη̋ Επιτροπή̋ Αγώνα κα. Βιβή Μαργαρίτη -κι ενώ η Γ.Σ. ευρίσκετο εν εξελίξει- για να την πληροφορήσει ότι µέσα στην τρέχουσα εβδοµάδα θα επισκεφθεί τα Τρίκαλα για να συναντηθεί µε του̋ δικαιούχου̋.

∆ΥΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 1η/5/2012 ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΩΡΑ

Μαζί στι̋ κάλπε̋ την 6η Μα˙ου, χώρια την Εργατική Πρωτοµαγιά! Προσκλητήριο «ενότητο̋» και «αγώνα» απευθύνει η ∆ιοίκηση του Εργατὁπαλληλικού Κέντρου Τρικάλων, που διοργανώνει, ανήµερα τη̋ 1η̋ Μα˙ου 2012, απεργιακή συγκέντρωση, στι̋ 10 το πρωί, µπροστά στην έδρα τη̋. Θα ακολουθήσει πορεία στην Πλατεία Εργάτη, όπου θα γίνει κατάθεση στεφάνου.

Από την συνέντευξη Τύπου του Π.Α.ΜΕ. Τρικάλων

Η πρόεδρο̋ του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων κα. Ντίνα ∆ήµα

«Σε θέσει̋ µάχη̋» «Η Εργατική Πρωτοµαγιά βρίσκει όλου̋ του̋ Έλληνε̋ σε θέση αγώνα και διεκδίκηση̋. Τα τελευταία 2,5 χρόνια όλα έχουν ισοπεδωθεί. Εργασιακά δικαιώµατα, µισθοί, συντάξει̋, συλλογικέ̋ συµβάσει̋ εργασία̋ όλα έχουν κατακερµατισθεί. Πρέπει να είµαστε όλοι σε θέσει̋ µάχη̋. Η 1η Μάη 2012 είναι επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε. Πριν από 100 χρόνια δόθηκαν αγώνε̋, έγιναν θυσίε̋ για να έχουµε µία καλύτερη ποιότητα ζωή̋. Σήµερα, διεκδικούµε ξανά από το µηδέν τα δικαιώµατά µα̋…», δήλωσε, στον “δ”, η πρόεδρο̋ του Ε.Κ.Τ. κα. Ντίνα ∆ήµα.

«Π.Α.ΜΕ. κεντρική πλατεία» Την ίδια ηµέρα και ώρα (10 π.µ.) το τοπικό Π.Α.ΜΕ. οργανώνει µάζωξη στην κεντρική πλατεία

τη̋ πόλη̋ µα̋. Όπω̋ τονίστηκε σε συνέντευξη Τύπου προ̋ τα τοπικά Μ.Μ.Ε. (25/4), «µε αφορµή το φετινό εορτασµό τη̋ Πρωτοµαγιά̋ δυναµώνουµε τον αγώνα για κλαδικέ̋ συµβάσει̋ που θα εµποδίζουν την σφαγή των µισθών, δυναµώνουµε την αντεπίθεσή µα̋

στα διάφορα χαράτσια και τη φοροληστεία. Καλούµε σε όξυνση τη̋ πάλη̋…». Ο κ. ∆ηµήτρη̋ Αρµάγο̋, στέλεχο̋ τη̋ Τρικαλινή̋ Γραµµατεία̋, έστρεψε τα πυρά του στην ∆ιοίκηση του Ε.Κ.Τ. Όπω̋ σηµείωσε, «η γραµµή πάλη̋ πρὁποθέτει, εκτό̋ των άλ-

Αρχαιρεσίε̋ στο Ε.Κ.Τ. για την ανάδειξη νέων συλλογικών Οργάνων Εκλογικό̋ ο επόµενο̋ µήνα̋ για το τοπικό Εργατικό Κέντρο. Πρώτο̋ “σταθµό̋” το εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο, που θα πραγµατοποιηθεί στι̋ 17 Μα˙ου. Έπονται, στι̋ 25 και 26 Μα˙ου, οι αρχαιρεσίε̋ για την ανάδειξη νέων συλλογικών Οργάνων. Η κα. Ντ. ∆ήµα δήλωσε στην εφηµερίδα µα̋ πω̋ θα είναι εκ νέου υποψήφια µε την ∆ΑΚΕ. «Οφείλω», τόνισε, «να είµαι κοντά στου̋ εργαζόµενου̋, όπω̋ άλλωστε κάνω εδώ και τρία χρόνια. Παλεύω για τον εργαζόµενο και τα δικαιώµατά του. Θεωρώ ότι αυτήν την κρίσιµη στιγµή, που όλα έχουν “χτυπηθεί” ανελέητα, οφείλω, από ηθική υποχρέωση, να είµαι δίπλα στου̋ εργαζόµενου̋. Να παλέψω και να διεκδικήσω τα καλύτερα…».

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε και το τοπικό Συνδικάτο Οικοδόµων & Συναφών Επαγγελµάτων λων, και την σύγκρουση µε τον κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισµό, που υιοθετούν σήµερα Γ.Σ.Ε.Ε., Α.∆.Ε.∆.Υ. & Ε.Κ.Τ. και σπρώχνουν του̋ εργαζόµενου̋ στον κοινωνικό εταιρισµό και τον ρεαλισµό τη̋ υποταγή̋». Στην συγκέντρωση του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου µετέχουν «µαζικά» και τα µέλη

του Συνδικάτου Οικοδόµων & Συναφών Επαγγελµάτων Ν. Τρικάλων. «Η δράση του Π.Α.ΜΕ., των ταξικών δυνάµεων, του λἀκού κινήµατο̋ είναι καρφί στο µάτι τη̋ πλουτοκρατία̋ και των κοµµάτων τη̋», υπογράµµισε, µιλώντα̋ στου̋ δηµοσιογράφου̋ (26/4), ο γραµµατέα̋ κ. Αριστοφάνη̋ Ρούντα̋.


∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

11

ΣΑΚΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ, ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΟΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΗΣ:

«“Χτυπάµε” τρίτη ή τέταρτη θέση τοπικά και θα εκλέξουµε σίγουρα βουλευτή!» Είναι µόλι̋ 37 ετών, αλλά σε εµπειρία µπορεί να φθάνει και τα… 100! Ω̋ αγροτοσυνδικαλιστή̋ έδωσε εξετάσει̋ και δεν έµεινε ποτέ… ανεξεταστέο̋. Μιλάει την γλώσσα εκείνου στον οποίον απευθύνεται. Τον καταλαβαίνουν και του̋ καταλαβαίνει. Ξέρει τα προβλήµατά του̋ και το κόµµα του γνωρίζει τι̋ λύσει̋. Ο εκ ∆ιασέλου Σάκη̋ Καλύβα̋, υποψήφιο̋ βουλευτή̋ τη̋ ∆ηµοκρατική̋ Συµµαχία̋ για το Ν. Τρικάλων, βλέπει, καθηµερινά, να… ρηµάζουν τα διάσελα και τον αγροτικό & κτηνοτροφικό κόσµο να δέχεται απανωτέ̋ επιθέσει̋ απ’ όλε̋ τι̋ πλευρέ̋. Κι όµω̋, η ∆Η.ΣΥ. έχει άµεσα εφαρµόσιµο πρόγραµµα και νέα, πρωτοεµφανιζόµενα πρόσωπα για να δώσουν σκληρέ̋ και αποτελεσµατικέ̋ µάχε̋. . Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείτε την είσοδό σα̋ στη Βουλή. Γιατί τώρα; Κατεβαίνω υποψήφιο̋ µε την ∆ηµοκρατική Συµµαχία γιατί πιστεύω ότι λέει την ΑΛΗΘΕΙΑ και ΜΟΝΟ. Η Αρχηγό̋ µα̋, Ντόρα Μπακογιάννη, έκανε την αυτοκριτική τη̋, δεν έκρυψε τα λάθη του παρελθόντο̋ και αποφάσισε, µε την ίδρυση του Κόµµατο̋, να λέει µόνο την ΑΛΗΘΕΙΑ στον ελληνικό λαό. Χωρί̋, βέβαια, αυτό να σηµαίνει ότι δεν το έκανε πριν. . ∆εν είναι λίγο δύσκολο να αφήσει ο Νεοδηµοκράτη̋ την σιγουριά τη̋ εξουσία̋ και να έλθει σε εσά̋; Για ποιο λόγο να εγκαταλείψει το… πατρικό και να πάει δίπλα στο… νεόκτιστο;

∆εν είναι κόµµα διαµαρτυρία̋, είναι κόµµα εξουσία̋. Άλλωστε, το λέει και ο τίτλο̋ τη̋: ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ. Αναζητεί συµµαχίε̋ για το καλό τη̋ χώρα̋. . Οι συµµαχίε̋ αυτέ̋ µπορεί να διαλαµβάνουν και τη Ν.∆.; Βεβαίω̋. Το δήλωσε εξ άλλου και η Αρχηγό̋ µα̋. Ότι εάν η Ν.∆. έλθει πρώτο κόµµα µε αρκετέ̋ µονάδε̋ διαφορά από το δεύτερο, τότε Πρωθυπουργό̋ τη̋ χώρα̋ θα πρέπει να γίνει ο Αντώνη̋ Σαµαρά̋. . Εάν εκλεγείτε βουλευτή̋, τι σκοπεύετε να κάνετε για το Νοµό; Πού και γιατί θα δώσετε βάρο̋; Ποια ζητήµατα θα προωθήσετε άµεσα;

“χτυπάµε” τρίτη ή τέταρτη θέση! Κι αυτό που λέω δεν είναι καθόλου παρακινδυνευµένο… . Ο γραµµατέα̋ Περιφερειακή̋ Οργάνωση̋ - περιφερειάρχη̋ Θεσσαλία̋ τη̋ ∆Η.ΣΥ. κ. Κων/νο̋ Κουρκουτά̋ κατήγγειλε δηµοσίω̋ ότι στελέχη σα̋ δέχθηκαν πιέσει̋ να µην είναι υποψήφιοι στο Νοµό. Είσαστε κι εσεί̋ ένα απ’ αυτά; Προσωπικά δεν δέχθηκα καµία πίεση γιατί δεν µπορούσαν να µε πιέσουν! Άλλα µέλη τη̋ ∆ηµοκρατική̋ Συµµαχία̋ δέχθηκαν πιέσει̋ και, συγκεκριµένα, ένα στέλεχο̋, το οποίο, όµω̋, είναι ήδη υποψήφιο̋. . Θα “βγάλουν” αυτοδύναµη κυβέρνηση οι πρόωρε̋ κάλπε̋; Και αυτοδύναµη κυβέρνηση να είχαµε, αναγκαστικά θα πηγαίναµε σε κυβερνήσει̋ συνεργασία̋. Γιατί κανεί̋ δεν µπορεί να βγάλει µόνο̋ του τη χώρα από την κρίση. Και κανεί̋, φυσικά, δεν αναλαµβάνει το πολιτικό κόστο̋. . Πολλοί λένε ότι ανεξάρτητα από το όποιο αποτέλεσµα τη̋ κάλπη̋, ο προσεχή̋ Ιούνιο̋ θα είναι ο… χειρότερο̋ όλων των εποχών!

Σύµφωνα µε την τελευταία δήλωση του Αντώνη Σαµαρά, το τελευταίο δεξιό βαρίδι ήταν ο συντοπίτη̋ µα̋ βουλευτή̋ – πρώην υπουργό̋ Σωτήρη̋ Χατζηγάκη̋. Κατά συνέπεια, όσοι ανήκουν στο φιλελεύθερο και δεξιό χώρο ξέρουν, πλέον, ότι η φυσική του̋ θέση είναι στην ∆ηµοκρατική Συµµαχία και όχι στη νέα Νέα ∆ηµοκρατία. . Ποια είναι τα µηνύµατα που λαµβάνετε από το εκλογικό Σώµα και ιδίω̋ από άτοµα τη̋ ηλικία̋ σα̋; Θα αφήσουν τι̋… παλιέ̋ (πολιτικέ̋) συνήθειε̋; Ναι, θα τι̋ αφήσουν! Θα ψηφίσουν τα µικρότερα κόµµατα και ειδικότερα εκείνα τα οποία αντιπροσωπεύουν την ιδεολογία του̋, που είναι πιο κοντά στην αλήθεια και την καθηµερινότητά του̋. . Οι περισσότερε̋ δηµοσκοπήσει̋ σά̋ “αφήνουν” εκτό̋ Βουλή̋. Είναι διαφορετικά τα πράγµατα; Θα διαψεύσετε του̋ δηµοσκόπου̋; Βλέπετε πιθανότητα εκλογή̋ (και) Τρικαλινού βουλευτή τη̋ ∆Η.ΣΥ.; Η ∆ηµοκρατική Συµµαχία θα εκλέξει βουλευτή στο Νοµό Τρικάλων. Έτσι δείχνουν τα πράγµατα. Η είσοδό̋ µα̋ στη νέα Βουλή θα είναι όχι µόνον άνετη και πανηγυρική, αλλά και κάτι παραπάνω! Η ∆Η.ΣΥ. “έσπασε τ’ αυγά” σε όλου̋: κατεστηµένο, συµφέροντα κ.λπ. Γι’ αυτό οι δηµοσκόποι αναγκάστηκαν να την εµφανίζουν χαµηλά. Όσο πλησίαζαν οι κάλπε̋, ανέβαζαν τα ποσοστά µα̋ και µα̋ “έβαζαν” άνετα στη Βουλή. Μάλιστα, η τελευταία δηµοσκόπηση µα̋ έδωσε (πρόθεση ψήφου) 3,8%. . Σε τι διαφέρει η ∆ηµοκρατική Συµµαχία από τα υπόλοιπα, λεγόµενα µικρά κόµµατα;

Και λόγω τη̋ ιδιότητά̋ µου, ω̋ αγροτοσυνδικαλιστή̋, θα δώσω βάρο̋ στον αγρότη και στον κτηνοτρόφο διότι, µέχρι σήµερα, είναι αδικηµένοι απ’ όλε̋ τι̋ πλευρέ̋! . Πείτε µου έναν λόγο για τον οποίον ο αγροτοκτηνοτρόφο̋ επιβάλλεται να πάει µέχρι την κάλπη και να ψηφίσει ∆ηµοκρατική Συµµαχία… Γιατί είναι το ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΚΟΜΜΑ που έχει ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ για τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο. Γνωρίζει άριστα, σε βάθο̋ τα προβλήµατά του̋ και έχει τι̋ ΛΥΣΕΙΣ. . Υπάρχουν κι εκείνοι που λένε ότι δεν θα ψηφίσουν γιατί «είναι όλοι ίδιοι». Πώ̋ προσπαθείτε, ω̋ υποψήφιο̋ βουλευτή̋, να του̋ µεταπείσετε; Το έχουµε καταφέρει ήδη! Γι’ αυτό θα είµαστε πάνω από 5% στι̋ εκλογέ̋ τη̋ 6η̋ Μα˙ου. Να φανταστείτε ότι στο Ν. Τρικάλων

Αυτό είναι αλήθεια. Γι’ αυτό λέµε στον ελληνικό λαό ότι η ∆ηµοκρατική Συµµαχία πρέπει να είναι στην επόµενη Βουλή και µάλιστα µε µεγάλο ποσοστό έτσι ώστε να µπορέσει να προστατεύσει τα συµφέροντα των Ελλήνων πολιτών. Με την ευκαιρία, να θέσω το ερώτηµα: ο Αντώνη̋ Σαµαρά̋ διέγραψε την Ντόρα Μπακογιάννη γιατί ψήφισε το 1Ο Μνηµόνιο. Τον κ. Σαµαρά ποιο̋ θα τον διαγράψει διότι ψήφισε το 2ο Μνηµόνιο, που ήταν πολύ χειρότερο από το πρώτο; . Θέλετε να στείλετε κάποιο… ιδιαίτερο µήνυµα στου̋ ψηφοφόρου̋; Θα ήθελα να απευθυνθώ στου̋ παλιού̋ φίλου̋, οι οποίοι σήµερα ανήκουν στο φιλελεύθερο χώρο και ψηφίζουν Ν.∆., και να του̋ πω ότι ήρθε η ώρα να κάνουν την ρήξη. Να θυµηθούν ποιο̋ σταµάτησε την καλή πορεία τη̋ χώρα̋ το 1993, ποιο̋ ήταν η αιτία που έπεσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και είχε ω̋ αποτέλεσµα να υπάρχουν, για αρκετέ̋ τετραετίε̋, κυβερνήσει̋ «σοσιαλιστικέ̋»

3 Η ∆Η.ΣΥ. “έσπασε τ’ αυγά” «κι αυτό ενόχλησε το σύστηµα που µα̋ θέλει έξω από την επόµενη Βουλή» 3 «∆εν είµαστε κόµµα διαµαρτυρία̋, αλλά κόµµα εξουσία̋» 3 «Απευθύνοµαι στου̋ παλιού̋ φίλου̋, οι οποίοι σήµερα ανήκουν στο φιλελεύθερο χώρο και ψηφίζουν Ν.∆., και του̋ λέω ότι ήρθε η ώρα να κάνουν την ρήξη» 3 «Ο Αντ. Σαµαρά̋ διέγραψε την Ντ. Μπακογιάννη γιατί ψήφισε το 1ο Μνηµόνιο. Τον κ. Σαµαρά ποιο̋ θα τον διαγράψει διότι ψήφισε το 2ο Μνηµόνιο, που ήταν πολύ χειρότερο από το πρώτο;» 3 «Εάν εκλεγώ θα δώσω βάρο̋ στον αγρότη και στον κτηνοτρόφο επειδή είναι αδικηµένοι απ’ όλε̋ τι̋ πλευρέ̋»! 3 «Είµαστε το ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΚΟΜΜΑ που έχει πρόγραµµα για τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσµο» 3 «Οι εποχέ̋ των… κοµµατικών “µαντριών” έχουν περάσει και δεν θα επιστρέψουν ποτέ!» και σήµερα να καταρρέει οικονοµικά η Ελλάδα. Τότε ο Κων/νο̋ Μητσοτάκη̋ είχε πει στον Ανδρέα Παπανδρέου πω̋ «όποιο̋ κάνει κοινωνική πολιτική µε δανεικά, διαπράττει έγκληµα». ∆υστυχώ̋, είχε απόλυτο δίκιο. Θυµίζω ακόµη ότι το 1990 η φιλελεύθερη κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπάθησε να ιδιωτικοποιήσει ορισµένε̋ ∆ΕΚΟ, οι οποίε̋, εν έτει 2012, είναι τα “βαρίδια” τη̋ ελληνική̋ οικονοµία̋. Εκείνη την εποχή τον εµπόδισαν συγκεκριµένα κόµµατα: ΠΑ.ΣΟ.Κ., Κ.Κ.Ε. και, δυστυχώ̋, ο σηµερινό̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Ν.∆., ο οποίο̋ έριξε την κυβέρνηση. . Βλέπω ότι σα̋ διακρίνει µιαν ευφορία όσον αφορά το εκλογικό αποτέλεσµα. Λένε, όµω̋, ότι οι εκλογέ̋ κερδίζονται τα τελευταία 24ωρα. Τι σα̋ κάνει να πιστεύετε ότι ο κόσµο̋ που λέει σήµερα ότι θα σα̋ ψηφίσει, δεν θα γυρίσει στο… παραένα στο “µαντρί”; Πώ̋ θα το διασφαλίσετε αυτό ω̋ κόµµα; Οι εποχέ̋ του “µαντριού” έχουν περάσει και δεν θα επιστρέψουν ποτέ!


12 Ο Γιώργο̋ Σουρνάρα̋ νέο̋ πρόεδρο̋ τη̋ ΠΑ∆ΥΘ

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Από τον κόµβο Ε.Ο. Τρικάλων - Άρτα̋ µέχρι τον κόµβο Κηπακίου

Ολοκληρώνεται επιτέλου̋ η ∆υτική παράκαµψη Τρικάλων! Κώστα̋ Αγοραστό̋: «Σηµαντικό έργο που δίνει κυκλοφοριακέ̋ ανάσε̋ στο πολεοδοµικό συγκρότηµα των Τρικάλων»

Πραγµατοποιήθηκε σήµερα 27 Απριλίου 2012 η Γενική Συνέλευση των εκ-προσώπων των µετόχων τη̋ διαδηµοτική̋ επιχείρηση̋ Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή ∆υτική̋ Θεσσαλία̋ (Π.Α.∆Υ.Θ. Α.Ε.) που ω̋ γνωστόν είναι ο Φορέα̋ ∆ιαχείριση̋ Στερεών Αποβλήτων για τη ∆υτική Θεσσαλία. Εγκρίθηκαν τα οικονοµικά στοιχεία τη̋ χρήση̋ του έτου̋ 2011 και έγινε εκλο-γή του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Κατόπιν συνεδρίασαν τα µέλη του νεοκλεγέντο̋ συµβουλίου και συγκροτήθη-κε σε σώµα, ω̋ εξή̋: Πρόεδρο̋ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιδήµαρχο̋ ∆. Τρικκαίων Αντιπρόεδρο̋ ΠΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ∆ήµαρχο̋ Καρδίτσα̋ Γραµµατέα̋ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ∆ήµαρχο̋ Καλαµπάκα̋ Μέλη: ΚΑΝΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ∆ήµαρχο̋ Αργιθέα̋ ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Αντιδήµαρχο̋ ∆. Τρικκαίων ΚΟΥΦΟΓΑΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ∆ήµαρχο̋ Πύλη̋ Μέλο̋ ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ήµαρχο̋ Μουζακίου ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ∆ήµαρχο̋ Τρικκαίων ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ∆ήµαρχο̋ Φαρκαδόνα̋ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ, ∆ήµαρχο̋ Σοφάδων ΠΑΤΣΙΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ∆ήµαρχο̋ Παλαµά ΤΣΙΑΝΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ∆ήµαρχο̋ Λίµνη̋ Πλαστήρα

Η ΣΜΥ γιόρτασε τον προστάτη του Στρατού

Ένα σηµαντικό έργο για τα Τρίκαλα εισέρχεται στη φάση τη̋ υλοποίηση̋ καθώ̋ η Οικονοµική Επιτροπή τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋ υπό την προεδρία του περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστού έδωσε την έγκριση των τευχών δηµοπράτηση̋ του έργου: «Ολοκλήρωση Περιφερειακού ∆ακτυλίου Τρικάλων τµήµατο̋ από κόµβο Ε.Ο. Τρικάλων – Άρτα̋ έω̋ κόµβο Κηπακίου και σύνδεση µε την Ε.Ο. Τρικάλων – Καλαµπάκα̋ – Ιωαννίνων». Το έργο συνολικού πρὁπολογισµού 3.332.000,00 (µε ΦΠΑ) χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και αναµένεται να δηµοπρατηθεί µέσα στο αµέσω̋ επόµενο χρονικό διάστηµα από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων τη̋ Περιφέρεια̋ Θεσσαλία̋ που είναι και η Πρὀσταµένη Αρχή για το έργο αυτό.

Όπω̋ ανέφερε ο κ. Κώστα̋ Αγοραστό̋: «Πρόκειται για ένα έργο που παρέµενε ηµιτελέ̋ εδώ και χρόνια, αποτελούσε αίτηµα τη̋ τοπική̋ κοινωνία̋ και το οποίο αποσυµφορεί σηµαντικά την κυκλοφορία τη̋ πόλη̋. Η ολοκλήρωση του εν λόγω έργου θα δώσει µια κυκλοφοριακή ανάσα στο πολεοδοµικό συγκρότηµα των Τρικάλων αλλά και στου̋ οδηγού̋ οι οποίοι θα κινούνται µέσω του

περιφερειακού δακτυλίου γλιτώνοντα̋ έτσι κόπο αλλά και χρόνο.». Τεχνικό αντικείµενο του έργου είναι η ολοκλήρωση του Περιφερειακού ∆ακτυλίου Τρικάλων, στο τµήµα από τον κόµβο Ε.Ο. Τρικάλων-Άρτα̋ (Κόµβο̋ Τσαγκάδα̋) έω̋ τον κόµβο Κηπακίου (µέχρι τι̋ σιδηροδροµικέ̋ γραµµέ̋ του ΟΣΕ, δεδοµένου ότι δεν είναι άµεσα εφικτή η κατασκευή τη̋ ισόπεδη̋ διάβαση̋ αρτηρία̋-σιδηροδροµικών γραµµών) και σύνδεση του ∆ακτυλίου µε την ΕΟ Τρικάλων –Καλαµπάκα̋ – Ιωαννίνων, εξυπηρετώντα̋ έτσι την κυκλοφορία τη̋ αρτηρία̋ µέσω τη̋ υφιστάµενη̋ ισόπεδη̋ διάβαση̋ του ΟΣΕ. Η διοχέτευση τη̋ κυκλοφορία̋ του ∆ακτυλίου στην Ε.Ο. Τρικάλων –Καλαµπάκα̋ –Ιωαννίνων, θα γίνει µέσω του κόµβου Κηπακίου, στο υφιστάµενο παράλλη-

λο και κάθετο αστικό οδικό δίκτυο µε χρησιµοποίηση τη̋ υφιστάµενη̋ ισόπεδη̋ διάβαση̋ του ΟΣΕ. Αναλυτικότερα, η σύνδεση θα επιτευχθεί ω̋ ακολούθω̋ : Α. Με την δηµιουργία κόµβου, µεταξύ κόµβου Κηπακίου και υφιστάµενη̋ ισόπεδη̋ διάβαση̋ του ΟΣΕ. Η διασταύρωση αυτή προβλέπεται σηµατοδοτούµενη και επιτρέπει όλε̋ τι̋ κινήσει̋ από και προ̋ τον δακτύλιο. Β. Επόµενη σύνδεση µε το αστικό δίκτυο Τρικάλων και την ΕΟ Τρικάλων –Καλαµπάκα̋ –Ιωαννίνων επιτυγχάνεται µετά τη διασταύρωση µε τι̋ σιδηροδροµικέ̋ γραµµέ̋ µε την οδό Καλαµπάκα̋. Ο κόµβο̋ θα είναι σηµατοδοτούµενο̋ και θα επιτρέπει όλε̋ τι̋ κινήσει̋ µεταξύ του ∆ακτυλίου και του άξονα Τρικάλων –Καλαµπάκα̋ –Ιωαννίνων -κέντρο Τρικάλων.

Τιµή σ’ αυτού̋ που αρνούνται να έχουν «σκέψη που σωπαίνει» ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Σε µαζική απεργία πείνα̋ προχώρησαν την προηγούµενη εβδοµάδα πάνω από 1500 Παλαιστίνιοι κρατούµενοι στι̋ φυλακέ̋ του Ισραήλ.

Με την ευκαιρία τη̋ εορτή̋ του Αγίου Γεωργίου, προστάτη του Στρατού Ξηρά̋, την ∆ευτέρα 23 Απριλίου 2012 πραγµατοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωµατικών Φρουρά̋ Τρικάλων συνάντηση του Ταξίαρχου ∆ιοικητή τη̋ Σχολή̋ Μονίµων Υπαξιωµατικών µε τα προεδρεία των συνδέσµων Αποστράτων Στρατού Ξηρά̋ και Ελληνική̋ Αστυνοµία̋ µε σκοπό την ανταλλαγή ευχών και απόψεων επί θεµάτων που αφορούν του̋ απόστρατου̋ συναδέλφου̋. Εκ τη̋ ΣΜΥ

Μ’ αφορµή την 17η του Απρίλη (Ηµέρα των Παλαιστίνιων κρατουµένων στι̋ ισραηλινέ̋ φυλακέ̋) άρχισαν να κλιµακώνουν τι̋ συνεχιζόµενε̋ απεργίε̋ πείνα̋, που πραγµατοποιούνταν αποσπασµατικά µέχρι τότε, ενώ την ηµέρα έναρξη̋ πάνω από τα 2/3 των κρατουµένων προχώρησαν σε άρνηση συσσιτίου, σαν ένδειξη συµπαράσταση̋ στου̋ απεργού̋. Από τότε, ο αριθµό̋ αυξάνεται καθηµερινά µε κύριο στόχο την ικανοποίηση των αιτηµάτων, τα οποία

αγνοούνται επιδεικτικά και για χρόνια από τι κράτο̋ του Ισραήλ. Αρνούµενοι όλε̋ τι̋ µορφέ̋ φαγητού και υγρών, εκτό̋ από το νερό, ζητούν τον τερµατισµό τη̋ πολιτική̋ αποµόνωση̋, κάτω από την οποία κρατούνται για περισσότερο από 10 χρόνια, να δοθεί άδεια επισκέψεων στι̋ οικογένειε̋ των κρατουµένων από τη Λωρίδα τη̋ Γάζα̋, που έχουν να δουν του̋ δικού̋ του̋ ανθρώπου̋ πάνω από 6 χρόνια, καθώ̋ και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωση̋ στι̋ φυλακέ̋. Ταυτόχρονα, καταγγέλλουν το καθεστώ̋ τη̋ διοικητική̋ κράτηση̋, χωρί̋ δηλαδή απαγγελία κατηγοριών ή δίκη, υπό την οποία βρίσκονται 319 Παλαιστίνιοι

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΥΛΗΣ Ο Πολιτιστικό̋ Σύλλογο̋ Πύλη̋ διοργανώνει και φέτο̋ το πρωτοµαγιάτικο πανηγύρι του Αγίου Αθανασίου. Θα γίνει το απόγευµα τη̋ Πρωτοµαγιά̋. Μετά τον Εσπερινό θα χορέψουν τα χορευτικά του Συλλόγου και θα σερβιριστεί εξαιρετικό φαγητό στο λαδόκολλα. Από το ∆.Σ. του Συλλόγου

αγωνιστέ̋ στι̋ φυλακέ̋ επ’ αόριστον. Η απεργία πείνα̋ των αγωνιστών του παλαιστινιακού λαού αποδεικνύει όχι µόνον την θέληση του̋ να παραµείνουν όρθιοι στο πραγµατικό µπόι του ανθρώπου, αλλά και αποκαλύπτει την απάνθρωπη, αντιδηµοκρατική, ρατσιστική στάση του κράτου̋-χωροφύλακα τη̋ περιοχή̋, του πρόσφατου συµµάχου τη̋ Κυπριακή̋ και Ελληνική̋ Ολιγαρχία̋ του πλούτου. Σ’ αυτό το φόντο του αγώνα των Παλαιστίνιων πολιτικών κρατουµένων, προβάλλει ελπιδοφόρα η στάση των Ισραηλινών αγωνιστών τη̋ Vesh Grul, που αρνούνται να συµµετάσχουν στην τραγωδία του παλαιστινιακού λαού, που βιώνει την ισραηλινή κατοχή και τον αποκλεισµό. Άλλοι δυο αγωνιστέ̋ τη̋, η Νόαµ Γκαρ και ο Αλόν Γκούρµαν, φτάνοντα̋ στο γραφείο στρατολογία̋ τη̋ βάση̋ του Τελ Χάσοµερ, διακήρυξαν την άρνησή του̋ να υπηρετήσουν στον Ισραηλινό στρατό, καθώ̋ είναι µια κατοχική δύναµη. Για την άρνησή του̋ να’χουν ’’σκέψη που σωπαίνει’’ και την άρνησή του̋ για το δίκιο να µην πα-

λεύουν, θα φυλακιστούν ξανά και ξανά… Σύµφωνα µε το µήνυµα τη̋ Vesh Grul «φίλοι και συναγωνιστέ̋ θα συνοδεύσουν τον Αλόν και τη Νόαµ στη βάση και θα θυµίσουν στου̋ νέου̋ του Ισραήλ που θα πάνε στρατό, πω̋ η κατοχή συνεχίζεται, πω̋ υπάρχουν αυτοί που την αποκηρύσσουν και ότι πρέπει όλοι να δράσουµε όπω̋ η Νόαµ και ο Αλόν. Ν’ αρνηθούµε να συµµετάσχουµε στη συνεχιζόµενη καταπίεση του παλαιστινιακού λαού.»

Τιµή του̋ που στάθηκαν όρθιοι Τιµή του̋ που δεν φοβήθηκαν από το κακό και τ’ άδικο να διωχθούν. Τιµή του̋ που «πήραν του καιρού το αλφαβητάρι και τη̋ αγάπη̋ λόγια φυλαχτό για να βρει πάλι ρίζε̋ το χορτάρι…» Συλβί Τσάλα Μέλο̋ τη̋ Πρωτοβουλία̋ «Ένα καράβι για τη Γάζα» και τη̋ τοπική̋ οµάδα̋ Στήριξη̋


8 ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ 8 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ ∆εν θα πούµε ψέµατα, όπω̋ κάνουν αυτοί! Η επιλογή τη̋ σύγκρουση̋ µε την ΕΕ θα έχει κόστο̋. Είναι όµω̋ αναγκαία γιατί η παραµονή σε αυτήν έχει ακόµη µεγαλύτερο κόστο̋, «αίµα, πόνο και δάκρυα» για την κοινωνική πλειοψηφία. Το δίληµµα ‘’ευρώ ή δραχµή’’ είναι παραπλανητικό. Η επιλογή τη̋ εξόδου από το ευρώ, δεν σηµαίνει για εµά̋ απλά ένα τεχνικό ζήτηµα, δε σηµαίνει ένα άλλο νόµισµα µε συνέχιση τη̋ ίδια̋ αντιλἀκή̋ πολιτική̋. Αντίθετα: Η Έξοδο̋ από το ευρώ και η συνολική ρήξη µε την ΕΕ, καθώ̋ και η ανατροπή των αντεργατικών και αντικοινωνικών πολιτικών για να εξασφαλιστεί µια αξιοπρεπή̋ ζωή των εργαζοµένων και µια άλλη πορεία τη̋ χώρα̋, είναι δύο παράλληλε̋ αλληλοσυµπληρούµενε̋ και αξεχώριστε̋ επιλογέ̋. Με αυτό το κριτήριο αντιµετωπίζουµε τα επιχειρήµατά του̋: 1. Πτώχευση και καταστροφή η επιστροφή στη δραχµή. Η νοµισµατική πολιτική αποτελεί ειδική µορφή, µέρο̋ τη̋ γενικότερη̋ οικονοµική̋ πολιτική̋ που ασκείται κάθε φορά. Η παραµονή στο ευρώ, στην ΟΝΕ και την ΕΕ, η νέα δανειακή σύµβαση, τα νέα µνηµόνια, τα “Σύµφωνα Σταθερότητα̋”, τα “Σύµφωνα για το ευρώ”, οδηγούν στην εξαθλίωση του λαού και µε µαθηµατική ακρίβεια στην ανεξέλεγκτη χρεοκοπία. Άρα έξω για πάντα από το ευρώ και την ΕΕ! Υποστηρίζουµε την υιοθέτηση εθνικού νοµίσµατο̋, ανεξαρτήτω̋ ονοµασία̋ (δραχµή, µνα, τάλαντο, φοίνικα̋ ή όπω̋ αλλιώ̋ και αν λέγεται) σαν µέρο̋ µια̋ γενικότερη̋ οικονοµική̋ πολιτική̋ προ̋ όφελο̋ των εργαζόµενων και σε βάρο̋ του κεφαλαίου. 2. Η αποχώρηση τη̋ Ελλάδα̋ από το ευρώ θα οδηγήσει σε διάλυση τη̋ ευρωζώνη̋ µε επικίνδυνε̋ διεθνεί̋ συνέπειε̋. Αυτό ούτε απαραίτητο είναι, αλλά ούτε και ζηµιογόνο για τα λἀκά συµφέροντα. Τέλειωσε η εποχή που η αστική τάξη παρουσίαζε τα δικά τη̋ συµφέροντα, ω̋

συµφέροντα τη̋ κοινωνία̋. 3. Η εισαγωγή νέου νοµίσµατο̋, θα οδηγήσει σε άµεση µεγάλη υποτίµηση έναντι του ευρώ. Οι εκτιµήσει για την έκταση τη̋ υποτίµηση̋ είναι αστήριχτε̋. Η θεωρία ότι το ευρώ θα παραµένει σταθερό είναι αυθαίρετη. Η εµπειρία τη̋ Αργεντινή̋ ή/και τη̋ Ισλανδία̋, δεν συνηγορεί σε αυτή τη κινδυνολογία. ‘Άλλωστε, στο όνοµα τη̋ µη αποχώρηση̋ από το ευρώ ήδη υποτιµήθηκε κατά 40-50% το βιοτικό µα̋ επίπεδο – πράγµα που δεν θα είχε γίνει αν είχαµε βγει από το ευρώ και κηρύξει στάση πληρωµών ήδη από το 2009. 4. Θα υπάρξει εκτίναξη πληθωρισµού, που θα εξανεµίσει το λἀκό εισόδηµα. Καµία σοβαρή µελέτη οικονοµολόγων δεν υποστηρίζει παρατεταµένη ύπαρξη υψηλού πληθωρισµού για µεγάλο διάστηµα. Αντίθετα, όλε̋ οι δηµοσιευµένε̋ µελέτε̋, κάνουν λόγο για άνοδο του πληθωρισµού, αλλά πτώση σε ένα χρόνο σε διαχειρίσιµα επίπεδα. Αυτή άλλωστε είναι η εµπειρία Αργεντινή̋ και Ισλανδία̋. 5. Η ωφέλεια των εξαγωγών από την έξοδο του ευρώ και την υποτίµηση του νέου νοµίσµατο̋ θα είναι προσωρινή και επισφαλή̋, λόγω και τη̋ εξάρτηση̋ των εξαγώγιµων πρὀόντων από εισαγώγιµε̋ πρώτε̋ ύλε̋ κλπ. Στο πλαίσιο µια̋ αντικαπιταλιστική̋ παραγωγική̋ ανασυγκρότηση̋ και ανασχεδιασµού τη̋ οικονοµία̋, µπορούν να αυξηθούν σηµαντικά οι εξαγωγέ̋, αλλά και να µειωθεί η ανάγκη πολλών εισαγωγών. Αναφερόµαστε φυσικά σε ένα άλλο πλαίσιο οικονοµική̋ οργάνωση̋ µε βάση τι̋ λἀκέ̋ ανάγκε̋ κι όχι τι̋ ανάγκε̋ κερδοφορία̋ του κεφαλαίου, που στι̋ σηµερινέ̋ συνθήκε̋ πρὁποθέτουν κυριολεκτικά την εξαθλίωση και συντριβή του κόσµου τη̋ εργασία̋. 6. Θα υπάρξει αύξηση

του δηµόσιου χρέου̋, µια̋ και αυτό θα είναι σε ευρώ το οποίο θα υπερτιµηθεί έναντι του νέου νοµίσµατο̋. Αυτό δεν είναι καθόλου υποχρεωτικό, µια̋ και µεγάλο µέρο̋ του χρέου̋ υπάγεται στο ελληνικό δίκαιο. Αλλά, το βασικότερο, η επιλογή πρέπει να είναι η άρνηση και όχι η πληρωµή του χρέου̋. 7. Οι προτεινόµενε̋ λύσει̋ εκτό̋ ευρώ, δεν αντιµετωπίζουν το πρόβληµα του πρωτογενού̋ ελλείµµατο̋. Το ερώτηµα είναι πλαστό. Ω̋ πρωτογενέ̋ έλλειµµα ορίζεται η διαφορά ανάµεσα στι̋ τρέχουσε̋ δαπάνε̋ και τα τρέχοντα έσοδα µέσα σε µια συγκεκριµένη περίοδο. Το πρωτογενέ̋ έλλειµµα προκύπτει αν από το έλλειµµα του γενικού κρατικού πρὁπολογισµού, αφαιρεθούν οι τόκοι και τα χρεολύσια των δανείων του δηµοσίου. Εποµένω̋ το πρωτογενέ̋ πλεόνασµα ή έλλειµµα έχει άµεση σχέση µε την γενικότερη οικονοµική πολιτική που εφαρµόζεται και όχι µόνο ή κυρίω̋ µε το νόµισµα τη̋ χώρα̋. Το πρωτογενέ̋ έλλειµµα προέρχεται κατά κύριο λόγο από τι̋ επιδοτήσει̋ προ̋ το µεγάλο ελληνικό και ξένο κεφάλαιο. Προέρχεται από το τζάµπα χρήµα που παίρνουν οι βιοµήχανοι, οι τραπεζίτε̋ και οι εφοπλιστέ̋ για να δηµιουργήσουν δήθεν θέσει̋ εργασία̋. Αλήθεια, πόσα δι̋ εκατ. ευρώ έχουν χαθεί από τα δηµόσια έσοδα λόγω τη̋ συνεχού̋ µείωση̋ των φορολογικών συντελεστών των ΑΕ και των ΕΠΕ; Πόσα δι̋ ευρώ έχουν χαριστεί µε τα κάθε είδου̋ “αφορολόγητα αποθεµατικά” και του̋ “αναπτυξιακού̋ νόµου̋” που απαλλάσσουν το κεφάλαιο από τη φορολογία; Πόσα δι̋ έχουν δοθεί για τη συµµετοχή των ελληνικών στρατευµάτων στι̋ δολοφονικέ̋ ιµπεριαλιστικέ̋ εκστρατείε̋ του ΝΑΤΟ κατά των λαών όλου του κόσµου (Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Γιατί δεν θα δείτε τον σ. Αλέξη Τσίπρα στο MEGA «Με µεγάλη χαρά διαπιστώσαµε ότι µετά από 1,5 χρόνο αποκλεισµού του Αλέξη Τσίπρα από κάθε ενηµερωτική και ειδησεογραφική εκποµπή του τηλεοπτικού σταθµού MEGA, ο Πρόεδρο̋ τη̋ Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ δέχθηκε πρόσκληση να παρευρεθεί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθµού. Είµαστε βέβαιοι ότι η πρόσκληση αντανακλά την προσήλωση των δηµοσιογράφων του σταθµού στην πλουραλιστική ενηµέρωση και όχι στην προεκλογική

13

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

υποχρέωση για στοιχειώδη τήρηση των προσχηµάτων. Εντούτοι̋, ο Πρόεδρο̋ τη̋ Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα µπορέσει να ανταποκριθεί. Στη ζωή, αλλά και στην πολιτική, η αξιοπρέπεια έχει µεγαλύτερη βαρύτητα και αξία από λίγα λεπτά τηλεοπτικού χρόνου». Η θεωρία αποκτά νόηµα όταν το περιεχόµενό τη̋ γίνεται πράξη και στον ΣΥΡΙΖΑ είµαστε όλοι και όλε̋ αποφασισµένοι να κάνουµε πράξη αυτά που πιστεύουµε.

κτλ); Πόσα δι̋ είναι οι υπερτιµολογήσει̋ των κάθε είδου̋ δηµόσιων προµηθειών που καλείται να πληρώσει ο λαό̋; 8. Θα υπάρξει πρόβληµα µε βασικά εισαγόµενα πρὀόντα (καύσιµα, φάρµακα κλπ), των οποίων οι τιµέ̋ θα απογειωθούν’’. Πρόκειται για σκόπιµη διόγκωση του προβλήµατο̋. Η τιµή των καυσίµων µπορεί να συγκρατηθεί µε δραστική µείωση τη̋ κρατική̋ φορολογία̋ που επιβάλλεται επί τη̋ τιµή̋ πώλησή̋ του̋. Βασικά πρὀόντα µπορούν να επιδοτηθούν από το κράτο̋ µε τον ταυτόχρονο έλεγχο των τιµών. Η αντικαπιταλιστική παραγωγική ανασυγκρότηση τη̋ οικονοµία̋ µε την αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών τη̋ χώρα̋ προ̋ όφελο̋ τη̋ ικανοποίηση̋ των κοινωνικών αναγκών και όχι του µέγιστου κέρδου̋, θα διευκολύνει τη βιοµηχανική και παραγωγική αναγέννηση τη̋ οικονοµία̋. Θα στηρίξει του̋ υπάρχοντε̋ κλάδου̋, θα προχωρήσει στην αναγέννηση παλαιών και θα δηµιουργήσει νέου̋ κλάδου̋ παραγωγή̋. Θα αντιστρέψει τη σχέση εισαγωγών- εξαγωγών θα µειώσει το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου συµβάλλοντα̋ και µε αυτόν τον τρόπο στη µείωση του ελλείµµατο̋ του ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών και θα δώσει τη δυνατότητα δηµιουργία̋ συναλλαγµατικών διαθεσίµων. Άλλωστε υπάρχουν πάντα και άλλε̋ χώρε̋ εκτό̋ Ε.Ε. µε πιο φιλολἀκέ̋ κυβερνήσει̋, που µπορούν να µα̋ προµηθεύσουν φτηνέ̋ πρώτε̋ ύλε̋. Οι εργαζόµενοι και οι λαοί τη̋ Ευρώπη̋ είναι υποχρεωµένοι να καταστρέψουν την µαύρη συµµαχία τη̋ ευρωπἀκή̋ αστική̋ τάξη̋ για να µπορέσουν να οικοδοµήσουν τη δική του̋ διεθνιστική ενότητα για την κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη, για την πολιτική χειραφέτηση και τελικά για την κοινωνική απελευθέρωση. Αυτό̋ ο δρόµο̋ δεν είναι απλά εφικτό̋, είναι ο µόνο̋ δρόµο̋ επιβίωση̋ για του̋ εργαζόµενου̋ και το λαό, αλλά και για µια ζωή µε αξιοπρέπεια. ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ειρήνη Πετράκη (υποψήφια βουλευτή̋ του ΚΚΕ): «∆εν είµαστε όλοι ίδιοι. Υπάρχει λύση, µε ΚΚΕ ισχυρό και οργανωµένο λαό και νεολαία

Ψήφισε ΚΚΕ ακόµα κι αν δε συµφωνεί̋ σε όλα µαζί του» Σε στέκια νεολαία̋ των Τρικάλων πραγµατοποίησε επίσκεψη η Ειρήνη Πετράκη ,υποψήφια βουλευτή̋ του ΚΚΕ. Στι̋ συζητήσει̋ που είχε επιβεβαιώθηκε για ακόµη µια φορά το αυξηµένο κύρο̋ του ΚΚΕ στη νεολαία, αλλά και η απόφαση όλο και περισσότερων νέων ανθρώπων να ρίξουν το αγωνιστικό ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στην κάλπη τη̋ 6η̋ Μάη. Η Ειρήνη Πετράκη, µιλώντα̋ στην περιοδεία τη̋, τόνισε µεταξύ άλλων: «Τα συνθήµατα που διοχετεύονται στου̋ νέου̋ ότι για τη σηµερινή κρίση και τι̋ συνέπειέ̋ τη̋ που επιβάλλουν στον λαό να τι̋ πληρώνει, φταίνε γενικά «οι 300 τη̋ Βουλή̋» ή «φταίνε τα κόµµατα», δεν είναι βέβαια καινούρια. Βρίσκουν έδαφο̋ όµω̋ στην απογοήτευση και την αποστροφή τη̋ νέα̋ γενιά̋ για όλα όσα ζει και για το µέλλον που τη̋ έχουν ετοιµάσει. Κι έχουν δίκιο οι νέοι να είναι απογοητευµένοι και οργισµένοι για την πολιτική που έχουν γνωρίσει από τα κόµµατα που κυβέρνησαν και κυβερνούν, αλλά και από προτάσει̋ τάχα αντιπολιτευτικέ̋ που δεν οδηγούν όµω̋ πουθενά, που εγκλωβίζουν σε διαφορετικά µείγµατα διαχείριση̋ εντό̋ του σάπιου συστήµατο̋. Τα κόµµατα δεν είναι όλα ίδια. Αυτό που δίνει την αίσθηση τη̋ οµοιότητα̋ µεταξύ των περισσότερων κοµµάτων είναι το γεγονό̋ ότι διαφέρουν µόνο σε επίπεδο διαχείριση̋ και τακτική̋ στα πλαίσια του ίδιου συστήµατο̋. Για παράδειγµα ένα̋ νέο̋ άνθρωπο̋ εισπράττει ότι η ζωή του, η προοπτική και τα προβλήµατά του δεν ήταν πολύ διαφορετικά όταν στην κυβέρνηση ήταν η Ν∆ ή µετά το ΠΑΣΟΚ ή τώρα και τα δυο κόµµατα µαζί. Κι αυτό είναι σωστό. Σ' αυτέ̋ τι̋ εκλογέ̋ επίση̋, έχουν ξεπηδήσει µέσα από τα σπλάχνα του ΠΑΣΟΚ και τη̋ Ν∆ µια σειρά µικρότερα κόµµατα, που όµω̋ και πάλι οι διαφορέ̋ του̋ είναι σε επιµέρου̋ διαχειριστικά ζητήµατα, που σε τίποτα δεν θα βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή των λἀκών στρωµάτων. Αυτό ενισχύει την αίσθηση του «όλοι ίδιοι είναι». Όπω̋ επίση̋, η αίσθηση αυτή ενισχύεται από τι̋ θέσει̋ και τη στάση των οπορτουνιστικών δυνάµεων, καθώ̋ η στρατηγική του̋ δε φεύγει έξω από τα όρια αυτού του συστήµατο̋ κι αυτό, όταν δεν οδηγεί απευθεία̋ στη συναίνεση µε τα κόµµατα τη̋ κυρίαρχη̋ πολιτική̋, οδηγεί σε αντιφάσει̋ κι ανεφάρµοστε̋ θέσει̋. Στον αντίποδα όλων των παραπάνω είναι το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ δεν µπορεί να µπει στο τσουβάλι του «όλοι ίδιοι είναι». Από τη µια γιατί είναι στην πρώτη γραµµή τη̋ οργάνωση̋ και του αγώνα για τα δικαιώµατα του λαού κι από την άλλη γιατί η πολιτική του πρόταση είναι ενάντια στο καπιταλιστικό σύστηµα. Γι' αυτό και είναι ρεαλιστική. Γιατί δεν µπορεί̋ να µιλά̋ για ικανοποίηση των λἀκών αναγκών εντό̋ του καπιταλιστικού συστήµατο̋, αλλά µε την κατάργηση των καπιταλιστών και την κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγή̋ θα απελευθερωθούν τεράστιε̋ δυνάµει̋ και πλούτο̋ για την ικανοποίηση των λἀκών αναγκών. Αυτό πρὁποθέτει αποφασισµένο λαό και ισχυρό ΚΚΕ για ισχυρό κίνηµα. Όλοι όσοι έντεχνα καλλιεργούν στι̋ νεανικέ̋ συνειδήσει̋ λοιπόν, το «όλοι ίδιοι είναι», θέλουν ακριβώ̋ να εµποδίσουν τη συνάντηση των νέων µε την πολιτική πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ. Οι νέοι που προέρχονται από τα λἀκά στρώµατα είναι αυτοί που πρώτα και κύρια έχουν συµφέρον από την ισχυροποίηση του ΚΚΕ. Γιατί µπορούν να απολαύσουν του̋ καρπού̋ τη̋ λἀκή̋ οικονοµία̋. Η σηµερινή καπιταλιστική κρίση είναι βαθιά και η όποια καπιταλιστική ανάπτυξη την ακολουθήσει θα είναι αναιµική. Σ' αυτή την προοπτική, λαό̋ προετοιµασµένο̋ και αποφασισµένο̋ να πάρει την τύχη του στα χέρια του, µπορεί να κάνει την ανατροπή. Αυτή η προοπτική χτίζεται από σήµερα. Κάθε µάχη, κάθε βήµα µετράει. Γι' αυτό τώρα ισχυρό ΚΚΕ.» Από το γραφείο τύπου τη̋ ΝΕ Τρικάλων του ΚΚΕ


14

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΟΛΟΥ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Βιολογικά Πρὀόντα Τι παραπάνω προσφέρουν σε όλου̋ µα̋ τα Βιολογικά Πρὀόντα; Προάσπιση τη̋ Υγεία̋

∆ιατροφικά σκάνδαλα, µεταλλαγµένα, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, ορµόνε̋, αντιβιοτικά. Οι µηχανισµοί ελέγχου στην πρωτογενή και µεταποιηµένη παραγωγή είναι ανεπαρκεί̋. Ένα κοκτέιλ τοξικών ουσιών, φτάνει τελικά στο πιάτο µα̋ και συσσωρεύεται σταδιακά στον οργανισµό µα̋. Η εντατική γεωργία έχει θυσιάσει την ποιότητα για την ποσότητα, βλάπτει τα οικοσυστήµατα, απειλεί τη δηµόσια υγεία. Πολλοί προτείνουν την εφαρµογή ενό̋ αυστηρού µοντέλου ποιότητα̋, όπω̋ τη βιολογική γεωργία σαν απάντηση στο πρόβληµα.

Η Βιολογική Γεωργία είναι φιλοσοφία Η βιολογική γεωργία δεν είναι απλά ένα ολοκληρωµένο σύστηµα παραγωγή̋ και διαχείριση̋ αγροτικών πρὀόντων αλλά µια διαφορετική φιλοσοφία παραγωγή̋, η οποία πρὁποθέτει σεβασµό και κατανόηση τη̋ φύση̋ και των αναγκών τη̋, παραγωγή χωρί̋ εξάντληση των φυσικών πόρων και σεβασµό στην υγεία και ασφάλεια του καταναλωτή. Άνθρωποι µε µεράκι για το αντικείµενο του̋ παράγουν υγιεινά, φυσικά πρὀόντα. Ο τοµέα̋ τη̋ βιολογική̋ γεωργία̋ αναπτύσσεται κατά 30% περίπου ετησίω̋

Φυσική µέθοδο̋ Η καλλιέργεια βιολογικών πρὀόντων στηρίζεται στι̋ γνώσει̋ του παραδοσιακού αγρότη και στην αναζήτηση τη̋ επιστήµη̋ για υγιεινέ̋ λύσει̋. Οι βιοκαλλιεργητέ̋ επιτρέπουν την φυσική ωρίµανση των καρπών χωρί̋ να εντατικοποιούν ή να επιταχύνουν την παραγωγή µε τεχνητέ̋ µεθόδου̋. Η καταπολέµηση των ασθενειών των φυτών καθώ̋ και η λίπανση του εδάφου̋ γίνονται µε φυσικέ̋ µεθόδου̋ και οργανικά εφόδια, µε την ανακύκλωση φυτικών και ζωικών υπολειµµάτων.

∆εν χρησιµοποιούν χηµικά λιπάσµατα, εντοµοκτόνα, παρασιτοκτόνα, αντιβιοτικά, ορµόνε̋ και άλλε̋ τοξικέ̋ ουσίε̋ οι οποίε̋ συγκεντρώνονται και παραµένουν µέσα από την τροφική αλυσίδα στον οργανισµό µα̋ και µπορεί να προκαλέσουν σωρεία προβληµάτων υγεία̋, κυρίω̋ στα παιδιά

Έχουν ανώτερη διατροφική αξία Περιέχουν 20-30% λιγότερο νερό στην σύνθεση του̋ µε αποτέλεσµα τα θρεπτικά στοιχεία να βρίσκονται σε µεγαλύτερη συγκέντρωση, έχουν µεγαλύτερα ποσοστά ιχνοστοιχείων, αντιοξειδωτικών, πρωτἐνών, µεταλλικών αλάτων, ενζύµων, βιταµινών και µεταβολιτών οι οποίοι προστατεύουν από τον καρκίνο και τι̋ καρδιοπάθειε̋. Έχουν πολύ καλύτερη γεύση και άρωµα, ενώ συµβάλουν στη σταδιακή αποτοξίνωση του οργανισµού και την αποκατάσταση τη̋ διατροφική̋ ισορροπία̋.

Είναι πιο αγνά Η ακτινοβόληση καθώ̋ και άλλε̋ διεργασίε̋ δεν επιτρέπονται, ενώ δεν περιέχουν συντηρητικά, βελτιωτικά γεύση̋, τεχνητά χρώµατα και αρώµατα. ∆εν επιτρέπεται επίση̋, η χρήση συστατικών από γενετικά τροποποιηµένου̋ οργανισµού̋ (µεταλλαγµένα). Πώ̋ είµαστε σίγουροι ότι τα πρὀόντα που αγοράσαµε είναι βιολογικά Υπάρχει αυστηρό σύστηµα ελέγχου και πιστοποίηση̋ που περιγράφεται στο νόµο 2092/91 και 1804/99 τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋. Ανεξάρτητοι φορεί̋, διαπιστευµένοι από το κράτο̋, ελέγχουν όλη τη διαδικασία τη̋ καλλιέργεια̋, τη̋ ζωή̋ και τη̋ µεταποίηση̋ των πρὀόντων. Τα βιολογικά πρὀόντα, είναι το αποτέλεσµα βιολογική̋ καλλιέργεια̋ τουλάχιστον για τρία χρόνια, φέρουν την ένδειξη " βιολογικό πρὀόν", το σήµα του οργανισµού που τα πιστοποιεί και τον ειδικό αριθµό πιστοποίηση̋.

Αειφορία

Γιατί τα βιολογικά πρὀόντα δεν βρίσκονται παντού σε ικανοποιητικέ̋ ποσότητε̋ και ποικιλία;

Αντιµετωπίζει τι̋ αρνητικέ̋ επιπτώσει̋ τη̋ εξάντληση̋ των εδαφών, µε τη αναβάθµιση τη̋ γονιµότητα̋ του εδάφου̋, την ανάπτυξη τη̋ βιοποικιλότητα̋ την εναλλαγή των καλλιεργειών, την αµειψισπορά, τη χρήση ιθαγενών φυλών ζώων, παραδοσιακών ποικιλιών σπόρων και τη συνολική προστασία των φυσικών πόρων, του εδάφου̋, τη̋ ατµόσφαιρα̋ και των αποθεµάτων νερού.

Οι Βιολογικέ̋ καλλιέργειε̋ στην Ελλάδα, δεν αναπτύχθηκαν σηµαντικά, σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει στη Ευρώπη . Ανυπαρξία συντονισµού, ερασιτεχνική προσέγγιση του θέµατο̋, µη ικανοποιητική στήριξη από το κράτο̋. Για του̋ λόγου̋ αυτού̋, κάποια Βιολογικά Πρὀόντα δεν παράγονται στη χώρα µα̋, ή δεν καλύπτουν την ποικιλία και τι̋ ποσότητε̋ που απαιτούνται.

Βιολογική κτηνοτροφία

Γιατί τα Βιολογικά Πρὀόντα είναι πιο ακριβά από τα συµβατικά;

Τα ζώα βιολογική̋ εκτροφή̋, αναπτύσσονται σε συνθήκε̋ που έχουν στόχο να µεγιστοποιήσουν την υγεία των ζώων µε τη χρησιµοποίηση φυσικών ζωοτροφών µε την ελεύθερη και υγιεινή βόσκηση σε ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται στι̋ ανάγκε̋ του̋. Απαγορεύεται η γενετική τροποποίηση, η χρήση µεταλλαγµένων ζωοτροφών, η χρήση αντιβιοτικών, ορµονών για πάχυνση και άλλων ουσιών. Έτσι παράγεται κρέα̋ υγιεινό, νόστιµο, χωρί̋ περιττό λίπο̋, γαλακτοκοµικά και τυροκοµικά πρὀόντα αγνά, απαλλαγµένα από χηµικά κατάλοιπα.

Τα βιολογικά πρὀόντα χρησιµοποιούν καλλιεργητικέ̋ µεθόδου̋ που δεν βοηθούν στην ποσοτική ανάπτυξη τη̋ πα-

ραγωγή̋. Η έλλειψη χηµικών λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, µειώνει τι̋ παραγωγέ̋. Το σκάλισµα µε το χέρι για την αντιµετώπιση των ζιζανίων, ανεβάζει το κόστο̋ παραγωγή̋. Στην κτηνοτροφία οι φυσικέ̋ τροφέ̋ και όχι τα κάθε είδου̋ «συνθετικά πρόσθετα», δεν προσφέρουν του̋ όγκου̋ παραγωγή̋ των συµβατικών µεθόδων. Παρ' όλα αυτά, εάν οι Βιολογικέ̋ καλλιέργειε̋ αναπτυχθούν σηµαντικά, το κόστο̋ και οι τιµέ̋ θα πέσουν σε ανταγωνιστικά επίπεδα.

Μπορούν τα Βιολογικά Πρὀόντα να καλύψουν το σύνολο των αναγκών του σηµερινού καταναλωτή; Ασφαλώ̋. Εκτό̋ από λαχανικά, φρούτα, βότανα, γαλακτοκοµικά πρὀόντα και κρέα̋, τα Βιολογικά Πρὀόντα καλύπτουν µια ποικιλία από πρὀόντα καθηµερινή̋ χρήση̋ όπω̋ ψωµί και πρὀόντα αρτοποιείου, χυµού̋, µπύρε̋ και αλκοολούχα ποτά, λάδια, µεταποιηµένα τρόφιµα (µακαρόνια, ρύζια, σνακ, γλυκά, σάλτσε̋, έτοιµα φαγητά κ.λπ.), παιδικέ̋ τροφέ̋, καλλυντικά, χαρτικά, απορρυπαντικά κ.α.

Πράσινη ανάπτυξη Η βιολογική γεωργία αποτελεί κοµµάτι ενό̋ αειφόρου µοντέλου οικονοµία̋, που συνδυάζει µε επιτυχία την προστασία του περιβάλλοντο̋, τη µείωση τη̋ κατανάλωση̋ ενέργεια̋ και τη δηµιουργία περισσότερων ευκαιριών απασχόληση̋. Στη χώρα µα̋, µε το µικρό κλήρο και το ηµιορεινό έδαφο̋ µπορεί να έχει εφαρµογή µε σηµαντικά οφέλη τόσο για την οικονοµία όσο και για την κοινωνική συνοχή των αγροτικών περιοχών. Πρέπει να γίνουν χρηµατοδοτικά προγράµµατα και άλλα κίνητρα για να στραφούν οι γεωργοί στη βιολογική παραγωγή και για να στηρίξουν τι̋ συνδεόµενε̋ επιχειρήσει̋ σε όλη την τροφική αλυσίδα.

Τι πρέπει να προσέχουµε όταν αγοράζουµε βιολογικά τρόφιµα - Όλα τα βιολογικά πρὀόντα πρέπει να είναι συσκευασµένα και να διαθέτουν την ένδειξη ότι αποτελούν πρὀόντα βιολογική̋ γεωργία̋. - Μπορούν να πωλούνται χύµα, είτε στι̋ ειδικέ̋ λἀκέ̋ αγορέ̋ βιολογικών πρὀόντων, είτε στο κτήµα του παραγωγού, εφόσον επιδεικνύονται τα πιστοποιητικά του οργανισµού πιστοποίηση̋. Επίση̋ χύµα µπορούν να διατίθενται και στα καταστήµατα αµιγώ̋ βιολογικών πρὀόντων, µε ετικέτε̋ που αναφέρουν την προέλευση και την πιστοποίησή του̋. - Πρὀόντα που εµφανίζονται στην αγορά ω̋ «παραδοσιακά», «οικολογικά», «υγιεινά», κ.λ.π. δεν έχουν καµία σχέση µε τα πιστοποιηµένα βιολογικά πρὀόντα. Βάζοντα̋ στο καθηµερινό µα̋ τραπέζι πιστοποιηµένα βιολογικά πρὀόντα, κάνουµε το πρώτο βήµα για µια καλύτερη ζωή. ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΒΟΛΟΥ & ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Άρθρο Βασίλη Κορκίδη, Προέδρου ΕΣΕΕ & Αντιπροέδρου ΕΒΕΠ

«Προεκλογικέ̋ σκέψει̋ και σχόλια ενό̋ µικροµεσαίου»

Οι πρόωρε̋ εκλογέ̋ του 2012 είναι εθνικό θέµα εξαιρετική̋ σηµασία̋ για το µέλλον τη̋ χώρα̋ µα̋. Οι άνθρωποι τη̋ αγορά̋ δεν οµιλούµε την προεκλογική γλώσσα, δεν ακούµε προεκλογικέ̋ κορώνε̋ και δεν βλέπουµε µέλλον στι̋ ανέξοδε̋ προεκλογικέ̋ υποσχέσει̋ αυτών που προσπαθούν να εκµεταλλευτούν τη δυστυχία και την αγανάκτησή µα̋. Τα κόµµατα ευκαιρία̋ ψάχνουν πρόσωπα κράχτε̋ και οι υποψήφιοί του̋ θέµατα κράχτε̋ για να εκλεγούν. Εµεί̋, όµω̋, οι άνθρωποι του καθηµερινού αγώ-

να ψάχνουµε σοβαρέ̋ θέσει̋ και ρεαλιστικέ̋ λύσει̋ για την έξοδο από την ύφεση. Τα κόµµατα του παρά πέντε δεν δηµιουργήθηκαν για να µα̋ σώσουν αλλά για να σώσουν τι̋ βουλευτικέ̋ έδρε̋ τη̋ οµάδα̋ των πολιτικών που τα δηµιούργησαν για να µην µείνουν άνεργοι. Μπορεί να είναι βολική η φανέλα τη̋ αντιµνηµονιακή̋ οµάδα̋ αλλά όποιο̋ αλλάζει φανέλα µε σκοπό την επανεκλογή του δεν θα πρέπει να µα̋ πείθει. Άλλωστε οι πολιτικοί του πάγκου συχνά αλλάζουν κοµµατική φανέλα σαν εσώρουχο µήπω̋ του̋ δοθεί η ευκαιρία να πρωταγωνιστήσουν στον αγωνιστικό πολιτικό χώρο, ανεξαρτήτω̋ αποτελέσµατο̋ και ζηµιά̋ που µπορεί να προκαλέσουν στη χώρα του̋. Είναι πολύ εύκολο σήµερα κάποιοι φιλόδοξοι µε κάθε τρόπο να µπορούν να παραπλανούν και να εκµεταλλεύονται κάποιου̋ αγνού̋, αλλά θυµωµένου̋ ανθρώπου̋ για να κάνουν τη δουλειά του̋. Επάγγελµα βουλευτή̋, νοµίζω ότι δεν υπάρχει.

Προσωπικά µαζί µε πολλού̋ άλλου̋ αξιοπρεπεί̋ και φιλότιµου̋ Έλληνε̋, ανήκω στου̋ πολίτε̋ που συνεχίζουν από την κερκίδα να υποστηρίζουν την ίδια οµάδα και να την ενδυναµώνουν µε την ψήφο του̋, χωρί̋ να ζητούν ανταλλάγµατα. ∆εν πρέπει, µάλιστα, κανεί̋ να ξεχάσει ότι η µεν πρώτη κατηγορία των προαιρετικά αντιµνηµονιακών βουλευτών πληρώνεται, ενώ η δεύτερη των υποχρεωτικά µνηµονιακών πολιτών πληρώνει. Η πορεία των µικροµεσαίων προ̋ τι̋ εκλογέ̋ πρέπει να έχει ω̋ διακύβευµα την ευρωπἀκή λύση και τη διακυβέρνηση τη̋ χώρα̋ µα̋. Το διάστηµα µέχρι την 6η Μα˙ου σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να µα̋ οδηγήσει σε ακυβερνησία και χάο̋. Από την 7η Μα˙ου πρέπει να ξεκινήσει κάτι καινούργιο που θα αλλάξει το κλίµα και την ψυχολογία τη̋ ελληνική̋ κοινωνία̋. Για να κυβερνηθεί η χώρα µα̋ πρέπει να επενδύσουµε στη συσπείρωση των ψηφοφόρων στι̋ υπεύθυνε̋ πολιτικέ̋ δυνάµει̋

του τόπου και την αποδόµηση των κοµµάτων διαµαρτυρία̋ αλλά και την απαξίωση των ευκαιριακών κοµµάτων του παρά πέντε, τα οποία δεν έχουν ούτε λύσει̋, ούτε απαντήσει̋ στι̋ αγωνίε̋ µα̋. Η αυτοδυναµία είναι επιδίωξη του πρώτου σε επιλογή κόµµατο̋ αλλά δεν σηµαίνει ότι δεν µπορεί να δηµιουργηθεί µια ισχυρή κυβέρνηση µε ένα δυνατό πρώτο κόµµα το οποίο θα µπορεί να αντικαταστήσει την κοµµατική µε την πολιτική αυτοδυναµία. Οι υποψήφιοι βουλευτέ̋ όλων των κοµµάτων θα πρέπει να έχουν καθαρό ποινικό µητρώο, φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, βιβλιάριο ενσήµων και φορολογική δήλωση που να δικαιολογεί το πόθεν έσχε̋ των περιουσιακών του̋ στοιχείων. Τέλο̋, ο σταυρό̋ σε κάθε ψηφοδέλτιο προτίµησή̋ µα̋ έχει ιδιαίτερη σηµασία, αφού πρέπει επιτέλου̋ να επιλέξουµε του̋ άξιου̋ και του̋ ικανού̋ και όχι του̋ φαύλου̋ και του̋ ανεπαρκεί̋, που µε την ανικανότητά του̋ µα̋ οδήγησαν στη σηµερινή φτώχεια.


∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ:

«Τα στελέχη τη̋ ∆Η.ΣΥ. θα είναι τα µόνα που, σε 6 µήνε̋ από τώρα, θα µπορούν να περπατούν στην πλατεία µε το κεφάλι ψηλά!» «Η

µεγάλη έκπληξη των εκλογών θα είναι το κόµµα µα̋» «Η κάλπη τη̋ 6η̋ Μα˙ου θα αναδείξει… Βουλή τεράτων!!!» «Από τα καλύτερα στην Ελλάδα το Τρικαλινό ψηφοδέλτιο»

Στιγµιότυπα από την συνέντευξη Τύπου στα Γραφεία τη̋ ∆ηµοκρατική̋ Συµµαχία̋

Σ

το Ν. Τρικάλων περιόδευσε προχθέ̋ ο υιό̋ τη̋ Ντόρα̋ και δήµαρχο̋ Καρπενησίου Κώστα̋ Μπακογιάννη̋. Στι̋ 4 το απόγευµα παραχώρησε συνέντευξη Τύπου προ̋ τα τοπικά Μ.Μ.Ε. πλαισιωµένο̋ από υποψήφιου̋ βουλευτέ̋ του κόµµατο̋, ενώ, ακολούθω̋, είχε διαδοχικέ̋ συναντήσει̋ µε του̋ δηµάρχου̋ Τρικκαίων κ. Χρήστο Λάππα, Πύλη̋ κ. Κώστα Κουφογάζο και Καλαµπάκα̋ κ. ∆ηµήτρη Σακελλαρίου.

Αποτελεσµατικά & σοβαρά Χαρακτήρισε τον τοπικό συνδυασµό «ω̋ ένα από τα καλύτερα ψηφοδέλτια που καταθέτει πανελλαδικά η ∆ηµοκρατική Συµµαχία. Συνδυάζει την εµπειρία και την γνώση µε τον δυναµισµό και τι̋ νέε̋ ιδέε̋. Είναι σε θέση να εκφράσει την κοινωνία των Τρικάλων, αποτελεσµατικά και σοβαρά». Κατά την πρόβλε-

ψή του, «η Βουλή που θα προκύψει την επόµενη Κυριακή, θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα, η… “Βουλή των τεράτων”». Έκρινε ω̋ «αδιόρθωτου̋» ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Ν.∆., «που αλλάζουν θέσει̋ σαν τα πουκάµισα», και «επικίνδυνου̋» Κ.Κ.Ε., ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ΛΑ.Ο.Σ. & Ανεξάρτητου̋ Έλληνε̋ «διότι λένε τρελά πράγµατα». «Τα στελέχη τη̋ ∆Η.ΣΥ. θα είναι τα µόνα στελέχη κοµµάτων που, σε έξι µήνε̋

15

ΤΟΠΙΚΑ

από τώρα, θα µπορούν να περπατούν στην πλατεία µε το κεφάλι ψηλά. ∆ιότι δεν έχουµε κορὀδέψει, δεν έχουµε πει ψέµατα. Έχουµε πει µόνο την αλήθεια, έχουµε µιλήσει ξεκάθαρα στου̋ συµπολίτε̋ µα̋».

Αξιόπιστη λύση «Η µοναδική αξιόπιστη λύση», υπογράµµισε µε έµφαση, «ο τρίτο̋ δρόµο̋ είναι η ∆ηµοκρατική Συµµαχία. Είναι ένα κόµµα που έχει την δυνατότητα να παίξει έναν δυσανάλογα µεγάλο, σε σχέση µε το µέγεθό̋ του, ρόλο, αύριο το πρωί, σε µια νέα Βουλή. Μπορεί να επιβάλει τι̋ θέσει̋ του σε µια κυβέρνηση συνεργασία̋. Αυτό που µπορώ να σα̋ πω µε πολύ µεγάλη σιγουριά είναι ότι οι δηµοσκοπήσει̋, αυτήν την στιγµή, αποτυπώνουν την είσοδο τη̋ ∆Η.ΣΥ. στη Βουλή. Πιστεύω ότι το κόµµα µα̋ θα είναι η µεγάλη έκπληξη αυτών των εκλογών. Είναι το µόνο κόµµα που έχει δηλώσει έτοιµο και ανοιχτό σε συνεργασίε̋, που έχει βγει κι έχει προτάξει την ανάγκη για την δηµιουργία µια̋ Εθνική̋ Ελλάδο̋. Αυτό χρειαζόµαστε αύριο το πρωί: µια σταθερή κυβέρνηση τετραετία̋, αλλιώ̋ η Ελλάδα θα µπει σε περιπέτειε̋». Ο κ. Μπακογιάννη̋ έσπευσε να διευκρινίσει ότι «δεν µιλάµε για συνεργασία προσώπων, αλλά για σύγκλιση σε επίπεδο προ-

γραµµατικών και πολιτικών θέσεων. Ο στόχο̋ µα̋ δεν είναι να µαζευτούµε όλοι µαζί και να κάνουµε… καλή παρέα. Την ∆ευτέρα (σ.σ. σήµερα) η Πρόεδρό̋ µα̋ θα θέσει ξεκάθαρου̋ όρου̋ κι αν αυτοί ικανοποιηθούν, τότε θα µπούµε στην λογική τη̋ συνεργασία̋».

Μετράνε τα πρόσωπα Απαντώντα̋ σε δηµοσιογραφικό ερώτηµα είπε πω̋ «το µεγαλύτερο λάθο̋ τη̋ κα̋. Μπακογιάννη -η οποία έκανε την αυτοκριτική τη̋ και ανέλαβε τι̋ ευθύνε̋ τη̋- ήταν ότι δεν έλεγε δηµοσίω̋, αυτά που έλεγε ιδιωτικώ̋ -και είναι κάτι που αναγνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοί τη̋. Σηµασία», σηµείωσε, «δεν έχει το παρελθόν, αλλά το µέλλον, πώ̋, δηλαδή, µπορούµε να πάµε µπροστά. Λ.χ. ο κ. Σαµαρά̋ εκλέγεται στη Βουλή πολύ πριν γεννηθώ, ο κ. Βενιζέλο̋ εδώ και 20 χρόνια, ο κ. Κουβέλη̋ έγινε υπουργό̋ όταν ήµουν 10 χρονών. Αυτήν την στιγµή µετράνε οι θέσει̋, οι απόψει̋, δεν µετράνε τα πρόσωπα».

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΝΩ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Το Κίνηµα ∆εν Πληρώνω αποτελεί ένα κοινωνικό κίνηµα µε καθαρέ̋ πολιτικέ̋ θέσει̋ και πρωτοπόρε̋ δράσει̋. Βρίσκεται στην πρώτη γραµµή τη̋ µάχη̋ τρία χρόνια τώρα δίνοντα̋ µεγάλου̋ και δύσκολου̋ αγώνε̋ και καταγάγοντα̋ σπουδαίε̋ νίκε̋. Με την πρωτοποριακή δράση του, αποτελεί τον φορέα και εµπνευστή ενό̋ νέου και αποτελεσµατικού τρόπου αγωνιστική̋ έκφραση̋ τη̋ κοινωνία̋. Ο αγώνα̋ του Κινήµατο̋ µα̋ είναι πολυδιάστατο̋ και αποσκοπεί στην τελική επίτευξη του στόχου του, που είναι η δηµιουργία µία̋ νέα̋ κοινωνία̋ µε κέντρο τι̋ ανθρώπινε̋ ανάγκε̋, υλικέ̋ και πνευµατικέ̋. Στο πλαίσιο του αγώνα του για την προάσπιση του κοινωνικού χαρακτήρα των δηµοσίων αγαθών, το Κίνηµα ∆εν Πληρώνω έχει πραγµατοποιήσει αµέτρητα ανοίγµατα διοδίων σε όλη την Ελλάδα, διαδηλώσει̋ έξω από τµήµατα τη̋ αστυνοµία̋ και τη̋ τροχαία̋, «πολιορκίε̋» σε γραφεία µεγαλοεργολάβων που εκµεταλλεύονται του̋ δρόµου̋, κουκουλώµατα ακυρωτικών του Μετρό, του ηλεκτρικού και των λεωφορείων, καταλήψει̋ ταµείων σε νοσοκοµεία, παρεµβάσει̋ σε σχολεία, απελευθέρωση παραλιών κ.α.. Ω̋ πρωτοπόρο κίνηµα ενάντια στα χαράτσια, το Κίνηµα ∆εν Πληρώνω έχει «πολιορκήσει» γραφεία και καταστήµατα τη̋ ∆ΕΗ, γραφεία εργολάβων ιδιωτών που κόβουν το ρεύµα, Εφορίε̋ και ∆ηµαρχεία σε όλη την Ελλάδα, έχει επανασυνδέσει το ρεύµα σε νοικοκυριά και έχει πραγµατοποιήσει δεκάδε̋ ανοιχτέ̋ συνελεύσει̋ σε όλη την Ελλάδα προ̋ ενηµέρωση του κόσµου. Όντα̋ αναπόσπαστο κοµµάτι του λἀκού κινήµατο̋, το Κίνηµα ∆εν Πληρώνω έδωσε δυναµικό «παρών» στην Κερατέα και στην Πλατεία Συντάγµατο̋ καθ’ολη την διάρκεια των λἀκών κινητοποιήσεων και γενικά συµµετέχει µε δικό του µπλοκ σε κάθε διαδήλωση ή πορεία πραγµατοποιείται από το λἀκό κίνηµα. Έχει επίση̋ συµµετάσχει σε πολλέ̋ κοινέ̋ δράσει̋ και συνελεύσει̋ µε λἀκέ̋ συνελεύσει̋ γειτονιών. Η σχέση του Κινήµατο̋ ∆εν Πληρώνω µε το εργατικό κίνηµα είναι άρρηκτη. Το Κίνηµα ∆εν Πληρώνω ενισχύει του̋ αγώνε̋ των εργαζοµένων σε όλη την Ελλάδα µε αποκορύφωµα το µεγάλο αγώνα των απεργών Χαλυβουργών και τον αγώνα των εργαζοµένων στα ΜΜΕ, των εργαζόµενων τη̋ ΕΘΕΛ, των επαγγελµατιών αυτοκινητιστών, των εργαζόµενων στα νοσοκοµεία των Πατησίων κ.α. Οι δράσει̋ και οι ανοιχτέ̋ αµεσοδηµοκρατικέ̋ συνελεύσει̋ του, αποδεικνύουν ότι το Κίνηµα µα̋ δεν είναι ούτε ένα κίνηµα κλειστών γραφείων αποκοµµένο από την κοινωνία, ούτε όµω̋ ένα κίνηµα στείρου ακτιβισµού. Το Κίνηµα ∆εν Πληρώνω δεν είναι ένα κίνηµα απλή̋ άρνηση̋ ούτε ένα κίνηµα συµβιβασµού και διαµεσολάβηση̋ µε την εξουσία. Είµαστε ένα πολιτικό κίνηµα θέσεων που µετουσιώνει την επαναστατική θεωρία σε καθηµερινή ανατρεπτική πράξη. Το Κίνηµα ∆εν Πληρώνω επεκτείνεται παγκοσµίω̋. Το ελληνικό Κίνηµα ∆εν Πληρώνω ενέπνευσε τη δηµιουργία αντίστοιχων κινηµάτων στην Ισπανία, στη Σουηδία στη Νότιο Αφρική και σε άλλε̋ χώρε̋ του κόσµου. Η παγκόσµια κοινωνικοοικονοµική κρίση και το παγκοσµιοποιηµένο πλέον καπιταλιστικό σύστηµα απαιτούν ανατρεπτικέ̋ λύσει̋ σε διεθνέ̋ επίπεδο. Λαµβάνοντα̋ όλα αυτά υπ’ όψιν, το Κίνηµα ∆εν Πληρώνω αποφάσισε µέσα από τι̋ αµεσοδηµοκρατικέ̋ του διαδικασίε̋ να συµµετάσχει στι̋ ερχόµενε̋ βουλευτικέ̋ εκλογέ̋. Με αυτόν τον τρόπο, το Κίνηµα µα̋ δεν επιδιώκει να αποτελέσει µία ακόµη πολιτική µαριονέτα του συστήµατο̋, αλλά να διαδώσει τι̋ ιδέε̋, τα ιδανικά και τη δράση του σε όλη την ελληνική επικράτεια. Στόχο̋ µα̋ δεν είναι η δηµιουργία µια̋ δεξαµενή̋ βολεµένων πελατών αλλά η δηµιουργία ενό̋ µαζικού, πανελλαδικου κινήµατο̋ αγωνιστών. Ξέρουµε καλά ότι ο αγώνα̋ µα̋ είναι µαραθώνιο̋. Χρειάζεται υποµονή, σχεδιασµό̋ και πάνω απ’όλα ψυχικό σθένο̋. Είναι ο δικό̋ µα̋ µονόδροµο̋. ∆εν υπάρχει άλλη εφικτή και έντιµή λύση για ολόκληρο το λαό. ∆εν ζητάµε εκπτώσει̋, δεν κάνουµε συµβιβασµού̋, τα θέλουµε όλα!! Το Κίνηµα ∆εν Πληρώνω καλεί όλα τα εκµεταλλευόµενα κοινωνικά στρώµατα (εργαζόµενου̋, ανέργου̋, συνταξιούχου̋, νεολαίου̋) να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο του, ενδυναµώνοντα̋ το κοινωνικό ρεύµα ανατροπή̋. ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΡΑ! για να πάρουµε τι̋ ζωέ̋ µα̋ πίσω!


16 Γιατί ζήτησε συγνώµη, ποιο το (κοινοβουλευτικό) έργο του, ο προτεινόµενο̋ “δεκάλογο̋” για την ΑΝΑΤΑΞΗ τη̋ χώρα̋ «Πέτυχα αρκετά, δεν τα πέτυχα όλα. Βουλευτή̋ ήµουν, όχι Θεό̋!» Μεγάλη πολιτική συγκέντρωση το βράδυ του Σαββάτου στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Τρικκαίων, που τελείωσε µε άλµα στο… κοινό!

CMYK

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ, ΝΥΝ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ

«Ζητώ να µου χαρίσετε το πιο σηµαντικό: «Σε αυτή τη βροχερή µέρα, µε πολλέ̋ αφίξει̋ στο Νοµό µα̋, µε παράλληλε̋ πολιτικέ̋ οµιλίε̋ αρχηγών κοµµάτων, εσεί̋ έχετε τον δικό σα̋ εκπρόσωπο να σα̋ µιλήσει απόψε…». Με αυτέ̋ τι̋ -εκτό̋ γραπτού κειµένου- φράσει̋ άρχισε την οµιλία του, προχθέ̋ βράδυ, ο νυν και εκ νέου υποψήφιο̋ βουλευτή̋ Τρικάλων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Χρήστο̋ Μαγκούφη̋, ο οποίο̋ πραγµατοποίησε µεγάλη πολιτική συγκέντρωση στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Τρικκαίων. Ήταν µια οµιλία που τα είχε όλα: απολογισµό κοινοβουλευτικού αγώνα -«πέτυχα αρκετά», είπε χαρακτηριστικά, «δεν τα πέτυχα όλα. Βουλευτή̋ ήµουν, όχι Θεό̋!»-, συγνώµε̋ µε παράλληλη συλλογική & προσωπική αυτοκριτική, αναδροµή στι̋ «σκληρέ̋» και «γρήγορε̋» αποφάσει̋ των κυβερνήσεων ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Παπαδήµου, υπόµνηση «επιτυχιών» & «κατακτήσεων», αναφορέ̋ στον εθνικό µα̋ ποιητή, ορισµό τη̋ «σύγχρονη̋ πολιτική̋» και του «προοδευτικού πολιτικού», µια σειρά από ανατάξει̋ -10 τον αριθµό- «που έχει ανάγκη, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η Ελλάδα», µνεία στι̋ γαλλικέ̋ εκλογέ̋, αισιοδοξία «για τη νίκη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., για τη νίκη του Ευάγγελου Βενιζέλου» και, φυσικά, κάλεσµα στον Τρικαλινό λαό «να βαδίσουµε ξανά µαζί. Προσωπικά», τόνισε, «διαθέτω όραµα, έχω σχέδιο, έχω θέληση, σα̋ το έχω αποδείξει! Ζητώ από σα̋ να µου χαρίσετε το πιο σηµαντικό: την ψυχή σα̋, δηλαδή την ψήφο σα̋. Γιατί η ψήφο̋ είναι κατάθεση ψυχή̋!».

∆εινό̋ -“πράσινο̋”- άλτη̋ Ολοκληρώνοντα̋ την οµιλία του κι αφού χαιρέτισε το κοινό, όπω̋ και στην αρχή κάνοντα̋ συγχρόνω̋ το σήµα τη̋ νίκη̋, βρέθηκε από την σκηνή του Π.Κ. στα πρώτα καθίσµατα, όπου τον περίµενε όρθιο -χειροκροτώντα̋- το ακροατήριο, µε… άλµα! “Απογειώθηκε” …αποφασιστικά και “προσγειώθηκε” µε… αξιοθαύµαστη σταθερότητα σφίγγοντα̋ αµέσω̋ χέρια! Λίγο πριν αφήσει το µικρόφωνο, είχε καλέσει τον Τρικαλινό λαό «να κάνουµε ένα βήµα µπροστά, ένα άλµα για το µέλλον». Κι έκανε ο ίδιο̋ την… αρχή! Μεταξύ άλλων στην συγκέντρωση έδωσαν το παρόν ο γραµµατέα̋ τη̋ Ν.Ε. του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Αχιλλέα̋ Μανούρα̋, οι δήµαρχοι Τρικκαίων και Καλαµπάκα̋ κ. Χρήστο̋ Λάππα̋ και ∆ηµήτρη̋ Σακελλαρίου, οι αντιδήµαρχοι Τρικκαίων κ. Γιώργο̋ Στουρνάρα̋ και Θεόδωρο̋ Σπανό̋, οι περιφερειακοί σύµβουλοι κ. Θανάση̋ Τσιάρα̋ και Γιώργο̋ Καπέλο̋, ο πρόεδρο̋ κ. ∆ηµήτρη̋ Κόττη̋ και η διευθύντρια τη̋ Ε.Α.Σ. Καλαµπάκα̋ κα. Λώρεν Κασσοπούλου, ο πρόεδρο̋ τη̋ Οµοσπονδία̋ Ε.Β.Ε. κ. Βαγγέλη̋ Αγγελάκη̋, ο πρόεδρο̋ του Εµπορικού Συλλόγου Τρικάλων κ. Χρήστο̋ Καλλέα̋, ο διευθυντή̋ του τοπικού Ι.Κ.Α. Βαγγέλη̋ Γεωργολόπουλο̋, ο πρώην αντιδήµαρχο̋ Φαρκαδόνα̋ κ. Γιάννη̋ Στάµο̋ κ.ά.


∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΤΟΠΙΚΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟ ΛΑΟ:

την ψυχή σα̋, δηλαδή την ψήφο σα̋!»

CMYK

17


18

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

28η ΟΜΑ∆ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΚΑΛΙΝΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ

Κάθε χρόνο πιο “δυνατή” και πιο… αγαπητή!! Εγκαινιάστηκε στι̋ 27 Απριλίου, θα διαρκέσει µέχρι τι̋ 13 Μα˙ου Ο Σύλλογο̋ Τρικαλινών Ζωγράφων, δηµιουργό̋ ενό̋ πυρήνα πολιτισµού, “δυναµώνει” χρόνο µε το χρόνο και, συνάµα, οι συµπολίτε̋ τον “αγκαλιάζουν” όλο και πιο… σφιχτά! Στο Κουρσούµ Τζαµί 41 επιχώριοι καλλιτέχνε̋ εκθέτουν περισσότερα από 350 έργα (ζωγραφική, γλυπτική, ξυλογλυπτική, µικρογλυπτική, κοσµήµατα υψηλή̋ αισθητική̋ & τέχνη̋).

Αλήθειε̋ Τι θα δει ο φιλότεχνο̋ επισκέπτη̋ στην 28η Οµαδική Έκθεση του Συλλόγου; «Πρώταπρώτα», λέει η κα. Λέλα Κατεχάκη – Μπαταγιάννη, πολιτικό̋ επιστήµων – δηµοσιογράφο̋ & µέλο̋ του Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο Ασκληπιό̋», «θα δει τι̋ ψυχέ̋ των ανθρώπων που εκθέτουν. Τι̋ αλήθειε̋ του̋. Και ξέρετε, η αλήθεια του κάθε καλλιτέχνη δίνει µια πολύ λεπτή αλήθεια στην κοινωνία. ∆εν ξέρω πόσοι την καταλαβαίνουν… Είναι, όµω̋, πολύ σηµαντική. Μήπω̋», διερωτάται, «σ’ αυτέ̋ τι̋ δύσκολε̋ συγκυρίε̋ πρέπει ν’ ανατρέξουµε σ’ αυτέ̋ τι̋ αλήθειε̋; Αυτήν την περίοδο συντελείται ένα πολύ σηµαντικό πολιτιστικό γεγονό̋ για την πόλη. Εδώ ο φιλότεχνο̋ µπορεί να δει πάρα πολλέ̋ εκφάνσει̋ τη̋ τέχνη̋ και να σταθεί…».

Βραβεύσει̋ Τα εγκαίνια έγιναν το απόγευµα τη̋ Παρασκευή̋ (27/4, 7 µ.µ.), παρουσία του βουλευτού τη̋ Ν.∆. κ. Θεοδώρου Σκρέκα,

Η κα. Λέλα Κατεχάκη Μπαταγιάννη και αριστερά τη̋ η κα. Λαµπρινή Κακλαµάνη - Βλάχου

του δηµάρχου Τρικκαίων κ. Χρήστου Λάππα, τη̋ αντιδηµάρχου Παιδεία̋ & Πολιτισµού κα̋. Βάσω̋ Κάκλα και µεγάλου αριθµού φιλότεχνων. Η πρόεδρο̋ των Τρικαλινών ζωγράφων κ. Λαµπρινή Κακλαµάνη – Βλάχου, η οποία έκανε την έναρξη τη̋ εκδήλωση̋, βράβευσε του̋ «πρωτεργάτε̋ του Συλλόγου» κ. Αθανάσιο Λιούλιο, Βασίλειο Πέρκα (σ.σ. δεν ήταν παρών) και το ζεύγο̋ Βανταλή, Παναγιώτη και Κική. Την εκδήλωση προλόγισε και παρουσίασε η κα. Λ. Κατεχάκη – Μπαταγιάννη, ενώ, στον σύντοµο χαιρετισµό του, ο κ. Χρ. Λάππα̋ συνεχάρη του̋ εκθέτε̋, «διότι, πραγµατικά, σε δύσκολε̋ εποχέ̋ και οικονοµικέ̋ καταστάσει̋ βρίσκετε δύναµη, κουράγιο, περίσσευµα ψυχή̋ & ανθρωπιά̋ και δηµιουργείτε…». Η Έκθεση θα λειτουργεί καθηµερινά 10 π.µ.- 1 µ.µ. & 6

(Εξ αριστερών) Αθανάσιο̋ Λιούλιο̋, Κική και Παναγιώτη̋ Βανταλή̋, Λαµπρινή Κακλαµάνη – Βλάχου, Χρήστο̋ Λάππα̋ µ.µ.-10 µ.µ. Θα διαρκέσει έω̋ τι̋ 13 Μα˙ου 2012. ΟΙ 41 ΕΚΘΕΤΕΣ • ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΘΗΝΑ • ΑΚΡΙΒΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ • ΑΡΙΣΤΙ∆ΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ • ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΑΡΤΕΜΗΣ • ΓΕΩΡΓΟΛΠΟΥΛΟΥ-ΝΤΕΡΗ ΝΙΝΙΚΑ • ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΤΙΓΚΑ ΝΤΟΡΑ • ΖΙΑΚΑ ΜΑΡΙΑ • ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΖΩΖΩ • ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΜΑΡΩ • ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ • ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ –ΣΑΛΕΠΗ ΕΛΕΝΗ • ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ-ΒΛΑΧΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ • ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΒΙΒΗ • ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ • ΚΑΝΑΤΑ ΑΘΗΝΑ • ΚΑΝΙΝΑ ΖΩΗ • ΚΑΝΙΝΑ-ΒΑΚΑ ΤΖΕΝΗ • ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΑΣΤΑ-

ΣΙΑ • ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ • ΚΟΛΟΒΟΣ ΜΑΡΙΟΣ • ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ-ΝΤΑΛΟΥΚΑ ΤΑΣΙΑ • ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ –ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ • ΜΠΕΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ •ΜΠΡΕΛΛΑ-ΝΤΖΕΡΑΜΕ ΜΑΡΙΑ • ΜΠΡΙΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ • ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΑ • ΝΤΑΝΑ ΡΟΥΛΑ • ΞΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ • ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ • ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ • ΠΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ-ΤΟΥΡΙΜΠΑΜΠΑ ΖΩΖΩ • ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΧΑΛΗΣ • ΤΑΜΠΡΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ • ΤΣΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ • ΧΕΙΛΑ-ΤΣΟΤΣΟΛΑ ΛΙΛΑ • ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ

350 και πλέον έργα, το… ένα καλύτερο από το άλλο, φιλοξενούνται στην 28η Οµαδική Έκθεση του Συλλόγου Τρικαλινών Ζωγράφων


19

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΕΞΗ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗ

Πρωτοεµφανιζόµενε̋ ποιήτριε̋, διαχρονική πένα!! Επιτυχηµένη λογοτεχνική εκδήλωση στο Ίδρυµα Μακρή ∆ύο νέε̋ Τρικαλινέ̋ ποιήτριε̋, η Παρασκευή Αλέξη (“Τάξη Ονείρων”) και η Γεωργία Κολοβελώνη (“Ιστορίε̋ µε λυπηµένη αρχή”), έκαναν την πρώτη, εξαιρετικώ̋… θερµή, γνωριµία µε το ευρύ κοινό το βράδυ τη̋ παρελθούσα̋ Παρασκευή̋ (27/4, 8.30 µ.µ., Ίδρυµα Μακρή). Τι̋ ποιητικέ̋ συλλογέ̋ παρουσίασαν, ενώπιον δεκάδων συµπολιτών, οι λογοτέχνε̋ – φιλόλογοι Αγαθοκλή̋ Αζέλη̋ και Αλέξανδρο̋ Βαναργιώτη̋.

(Εξ αριστερών) Αγαθοκλή̋ Αζέλη̋, Παρασκευή Αλέξη, Γεωργία Κολοβελώνη, Αλέξανδρο̋ Βαναργιώτη̋

Χτύπησαν (ποιητική) “φλέβα”! «Πρόκειται για µια πολύ ενδιαφέρουσα ποιητική συλλογή, ώριµη, χωρί̋ τα χαρακτηριστικά του πρωτόλειου δηµιουργήµατο̋. Χάρηκα πολύ που την διάβασα και µπόρεσα ν’ ασχοληθώ πιο συστηµατικά για την παρουσίαση. Έχει ενότητα, πολλαπλέ̋ θεµατικέ̋ και, συνάµα, έναν ιστό που συνδέει τα ποιήµατα. Είναι ποίηση βάθου̋, προβληµατισµού, λογική̋ και συναισθηµάτων. Μάλιστα, το τελευταίο δεν είναι συνηθισµένο», είπε, στον “δ”, ο κ. Αζέλη̋ για να πάρει την “σκυτάλη” του λόγου η κα.

Άποψη από το κοινό

Αλέξη και να υπογραµµίσει: «Είναι το πρώτο µου εγχείρηµα στην ποίηση. Το έκανα επειδή το αγαπάω. Ελπίζω να διαβαστεί (…) Η κρίση αποτελεί µια καλή ευκαιρία να γυρίσουµε σε πράγµατα που µα̋ κάνουν να αισθανόµαστε ζεστά, όµορφα. Και όσο να µη θέλουν µερικοί να το πιστέψουν, η ποίηση είναι αποκούµπι. Μα̋ στηρίζει και µα̋ βοηθά να πάµε ένα βήµα παραπέρα. Τη χρειαζόµαστε!...». «Η ποιητική συλλογή τη̋ Γεωργία̋ ήρθε στα χέρια µου, την µελέτησα και µου άρεσε τόσο πολύ που δέχθηκα να την παρουσιάσω. ∆εν είµαι ειδικό̋ στην ποίηση, αλλά ενθουσιάστηκα. Είναι µια ποίηση ερωτική κυρίω̋, βιωµένη, ειλικρινή̋, µε βάθο̋, δίχω̋ να ξεγελάει του̋ αναγνώστε̋, χωρί̋ παιχνίδια, ποίηση τη̋ καρδιά̋. Πιστεύω ότι µελλοντικά θα απασχολήσει πολύ του̋ µελετητέ̋ και του̋ κριτικού̋ τη̋ ποίηση̋. Αισθάνθηκα ότι ανακάλυψα µία σηµαντική ποιήτρια. Είναι σηµαντικό για τον τόπο µα̋ να υπάρχουν ποιητέ̋ τέτοιου̋ βεληνεκού̋», ανέφερε, χαρακτηριστικώ̋, ο κ. Βαναργιώτη̋. «∆εν φανταζόµουν ποτέ ότι τα γραπτά µου θα είχαν µια τέτοια εξέλιξη. Ότι θα γίνουν βιβλίο. Όταν τα έγραφα, το έκανα από µία εσωτερική ανάγκη (…) Πάντα είναι καιροί για ποίηση. Και για να µνηµονεύσω τα λόγια του κ. Ηλία Κεφάλα, ο οποίο̋ είναι σηµαντικό̋ ποιητή̋ για τα Τρίκαλα

Χρήστο̋ Λάππα̋ (Α) και Ηλία̋ Κεφάλα̋ (∆) και την Ελλάδα, “η ποίηση είναι, κυρίω̋, µια ανάγκη παραµυθία̋”. Νοµίζω ότι, ειδικά στι̋ δύσκολε̋ εποχέ̋, ο κόσµο̋ καταφεύγει στην Τέχνη και στην Ποίηση».

Χαιρετισµοί Συντονιστή̋ τη̋ επιτυχηµένη̋ λογοτεχνική̋ εκδήλωση̋ ήταν ο διακεκριµένο̋ συµπολίτη̋ ποιητή̋ κ. Ηλία̋ Κεφάλα̋, µέλο̋ του ∆.Σ. Ιδρύµατο̋ Μακρή. Χαιρετισµού̋ απηύθυναν το έτερο µέλο̋ τη̋ ∆ιοίκηση̋ κα. Στεφανία Τριγώνη και ο δήµαρχο̋ Τρικκαίων κ. Χρήστο̋ Λάππα̋. Τα δύο βιβλία κυκλοφόρησαν από τον εκδοτικό οίκο “Νέο̋ Αστρολάβο̋/Ευθύνη” των Αθηνών τον Μάρτιο του 2012. Η βραδιά οργανώθηκε σε συνεργασία Ο.Α.Π.Κ.Φ.Α. «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ» και Ιδρύµατο̋ «Λεωνίδα Κ. Μακρή ιατρού».

Η εκδροµή του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. στην Ανατολική Μακεδονία (Λαχανά̋ - Ρούπελ - λ. Κερκίνη - Σέρρε̋ -Σπήλαια Αλιστράτη̋ & Αγγίτη - ∆ράµα - Αρχαίοι Φίλιπποι – Καβάλα κ.ά.) (Τετάρτη 18 έω̋ Παρασκευή 20 Απριλίου 2012) Άριστε̋

οι εντυπώσει̋ από τα µνηµεία και τα άλλα αξιοθέατα Οι εκδροµεί̋ µπροστά στο Μνηµείο του Οχυρού Ρούπελ.

Οι εκδροµεί̋ στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων. Με τι̋ καλύτερε̋ εντυπώσει̋ από τα µέρη που επισκέφτηκαν έµειναν οι φίλοι και τα µέλη του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. που έλαβαν µέρο̋ στην 3ήµερη µορφωτική εκδροµή, που διοργάνωσε ο Σύνδεσµο̋ στην στην Ανατολική Μακεδονία (Ρούπελ - λ. Κερκίνη Σέρρε̋ -Σπήλαια Αλιστράτη̋ & Αγγίτη - ∆ράµα - Αρχαίοι Φίλιπποι – Καβάλα κ.ά.) από την Τετάρτη 18 έω̋ την Παρασκευή 20 Απριλίου 2012. Ειδικότερα οι εκδροµεί̋ είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν: 1) Την Τετάρτη 18 Απριλίου ανέβηκαν στο θρυλικό ύψωµα του Λαχανά.. Πρώτα επισκέφτηκαν το στρατιωτικό µουσείο, όπου έτυχαν ειδική̋ ξεναγήσεω̋ και ενηµερώσεω̋ για την µεγάλη µάχη που διεξήχθη εκεί στι̋ 20-21 Ιουνίου 1913 µεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων µε την ήττα των οποίων άνοιξε ο δρόµο̋ για την απελευθέρωση τη̋ Ανατολική̋ Μακεδονία̋ από τον προελάσαντα Ελληνικό Στρατό. Το ύψωµα του Λαχανά κατελήφθη κυρίω̋ από την Ι Μεραρχία Θεσσαλία̋ δι’ εφόπλου λόγχη̋. Στι̋ µάχε̋ Κιλκί̋-Λαχανά έπεσαν πολλοί Τρικαλινοί. 2) Κατόπιν οι εκδροµεί̋ αναχώρησαν για το οχυρό Ρούπελ, ένα από τα 21 απόρθητα οχυρά τη̋ Γραµµή̋ Μεταξά. Επί τη̋ κορυφή̋ του υψώµατο̋ έγινε λεπτοµερή̋ περιγραφή τη̋ µάχη̋ από

τον διοικητή τη̋ εκεί µονάδα̋. Εν συνεχεία ξεναγήθηκαν και µέσα στο οχυρό, το οποίο και σήµερα προκαλεί τον θαυµα-σµό για την τέλεια κατασκευή του, αφού θεωρείται το αρτιότερο τη̋ Ευρώπη̋. 3) Μετά µετέβησαν στον υδροβιότοπο τη̋ λίµνη̋ Κερκίνη, όπου γευµάτισαν, ενώ το απόγευµα επι-σκέφτηκαν την ιστορική βυζαντινή Μονή του Αγίου Ιωάννη του Προδρόµου, που βρίσκεται έξω από τι̋ Σέρρε̋. Το βράδυ διανυκτέρευσαν στι̋ Σέρρε̋, αφού προηγουµένω̋ µε τη συνοδεία Σερραίων φίλων περιη-γήθηκαν στην όµορφη πόλη. 4) Την Πέµπτη το πρωί αναχώρησαν για την κωµόπολη τη̋ Αλιστράτη̋, όπου επισκέφτηκαν το µοναδικό σε σχηµατισµού̋ οµώνυµο σπήλαιο, το οποίο µπορούν να επισκεφτούν ακόµα και άτοµα µε ειδικέ̋ ανάγκε̋. 5) Εν συνεχεία επισκέφτηκαν την Μονή τη̋ Παναγία̋ Εικοσιφοινίσση̋ στι̋ βόρειε̋ πλαγιέ̋ του Παγγαίου. 6) Κατόπιν επισκέφτηκαν το σπήλαιο του Αγγίτη, το οποίο βρίσκεται σε µια εξαιρετική τοποθεσία. Το ποτάµι που πηγάζει από το σπήλαιο ήταν φουσκωµένο προσδίδοντα̋ στο τοπίο µια άγρια οµορφιά. 7) Το µεσηµέρι στάθµευσαν στη ∆ράµα, όπου γευµάτισαν στο µαγευτικό νησάκι που το περιβάλ-λουν πεντακάθαρα πηγαία νερά.

8) Μετά επισκέφτηκαν το αρχαιολογικό µουσείο ∆ράµα̋ και περιηγήθηκαν στην παλιά πόλη και το ωραίο πάρκο τη̋. 9) Αργά το απόγευµα έφτασαν στην Καβάλα, όπου διανυκτέρευσαν. Προηγήθηκε οµαδική διασκέ-δαση σε ταβέρνα τη̋ πόλη̋ και ξενάγηση στην πόλη από φίλου̋ Καβαλιώτε̋. 10) Την Παρασκευή επισκέφτηκαν την παλιά πόλη, ανέβηκαν στην ακρόπολη και είδαν τον έφιππο ανδριάντα του Μεχµέτ Αλή, του πασά τη̋ Αιγύπτου στα χρόνια τη̋ Ελληνική̋ Επαναστάσεω̋. 11) Μετά επισκέφτηκαν το αρχαιολογικό µουσείο τη̋ πόλη̋. 12) Κατόπιν επισκέφτηκαν τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων µε τα πολλά µνηµεία, τα οποία έφερε στο φω̋ η σκαπάνη του αειµνήστου αρχαιολόγου Στυλιανού Πελεκανίδη. Εκεί είχαν την ευκαιρία να δουν το αρχαίο θέατρο, τι̋ περίφηµε̋ παλαιοχριστιανικέ̋ βασιλικέ̋, την αρχαία αγορά κ.ά., και να επισκε-φτούν το αρχαιολογικό µουσείο. Στου̋ Αρχαίου̋ Φιλίππου̋ είχαν την τιµή να ξεναγηθούν από τον τ. έφορο αρχαιοτήτων κ. Νίκο Ζήκο. 13) Κατά την επιστροφή, επισκέφτηκαν το µνηµείο του Λέοντα τη̋ Αµφιπόλεω̋, δίπλα στον Στρυµόνα ποταµό. Νωρί̋ το βράδυ οι εκδροµεί̋ επέστρεψαν στα Τρίκαλα µε τι̋ καλύτερε̋ εντυπώσει̋. Φ.Ζ.


20

ΤΟΠΙΚΑ Άθλο̋ Τζουµέρκων για τον Ο.Π.Ο.Π.

Ενώ ο Ορειβατικό̋ Περιηγητικό̋ Όµιλο̋ Πύλη̋ πραγµατοποιούσε την προγραµµατισµένη ανάβαση στην Τραπεζίτσα, µια οµάδα αθλητών του ΟΠΟΠ βρισκόταν στα “περήφανα” Τζουµέρκα προκειµένου να συµµετάσχει στον καθιερωµένο “άθλο Τζουµέρκων”.

Ο Άθλο̋ αυτό̋ είναι λἀκό̋ διήµερο̋ ατοµικό̋ αγώνα̋ περιπέτεια̋ σε σηµατοδοτηµένε̋ διαδροµέ̋. Απαιτεί πολλέ̋ ικανότητε̋ από κάποιον που κάνει όλο τον άθλο γιατί περιλαµβάνει: αγώνα κατάβαση̋ ποταµού (Rafting) αγώνα ορεινή̋ ποδηλασία̋ (ΜΤΒ) αγώνα ορεινού τρεξίµατο̋ (MΤR) ∆υστυχώ̋ ο µεγάλο̋ όγκο̋ νερού του ποταµού Άραχθου µα̋ απαγόρευσε να “παλέψουµε” µε τα νερά του. Τα Τζουµέρκα και συγκεκριµένα το χωριό Άγναντα ήταν το σηµείο συνάντηση̋ τη̋ οµάδα̋ του ΟΠΟΠ. Το πανέµορφο αυτό χωριό, που από πάνω του απλωνόταν ένα̋ τεράστιο̋ όγκο̋ βουνού “ντυµένο µε την τελευταία λέξη τη̋ άνοιξη̋”, µόνο θετική ενέργεια θα µπορούσε να σου µεταδώσει για τα πολλά και δύσκολα χιλιόµετρα που θα ακολουθούσαν. Στο ποδηλατικό κοµµάτι συµµετείχαν ο Αλέξανδρο̋, ο Άκη̋ , ο Τάσο̋ και ο Θανάση̋. Οι τρεί̋ τελευταίοι επέλεξαν τη διαδροµή των 41Km ενώ ο Αλέξανδρο̋ προτίµησε τη µικρή των 22Km!!! Και δικαιώθηκε αφού τερµάτισε 4ο̋ µε χρόνο 02:01:39 µόλι̋ 10 λεπτά µετά από των πρώτο… τον Ευάγγελο Στέργιο αθλητή του ΕΟΣ Αχαρνών που σπουδάζει στην Γυµναστική ακαδηµία τη̋ Πόλη̋ µα̋. Ο Άκη̋ και ο Τάσο̋ ήρθανε λίγα λεπτά αργότερα και διστάσανε να συνεχίσουν για τα υπόλοιπα 20 Km. Χαρακτηριστικό του δύσκολου πεδίου ήταν η λάσπη και τα µικρά ποταµάκια που έπρεπε να διασχίσουν. Ο Θανάση̋ ήρθε στα 22Km λασπωµένο̋ και …χωρί̋ αλυσίδα. Παρόλα αυτά κατάφερε να φτάσει στο χωριό. Η συνέχεια µα̋ βρήκε να τρώµε σε ένα ταβερνάκι και να κάνουµε τον απολογισµό του αγώνα αλλά και να ετοιµαζόµαστε ψυχολογικά για αυτόν τη̋ επόµενη̋ ηµέρα̋. Στήσαµε τι̋ σκηνέ̋ µα̋ σε ένα λόφο µε υπέροχη θέα και αφού διασκεδάσαµε µε τι̋ ικανότητε̋ του Snoopy, είπαµε να ξεκουραστούµε µια̋ και µα̋ περίµενε µια δύσκολη µέρα. Στο κοµµάτι του ορεινού τρεξίµατο̋ ο Άκη̋ , ο Αλέξανδρο̋ και ο Τάσο̋ επιλέξανε τα 14Km ενώ ο Θανάση̋ και ο Άρη̋ τα 24Km. Η διαδροµή ιδιαίτερα δύσκολη αλλά συνάµα απολαυστική αφού η διαδροµή ήταν 24 χλµ και 1430 µέτρα συνολική̋ θετική̋ υψοµετρική̋ διαφορά̋.Ήταν τεχνική, απόλυτα ατµοσφαιρική, διέσχιζε εκτεθειµένα µονοπάτια που εναλλάσσονταν µε απότοµα κοµµάτια αντιπροσωπευτικά των Τζουµέρκων, περνούσε µέσα σε ελατοδάση και χείµαρρου̋ και σε έκανε να αµφιβάλει̋ εάν είσαι στην Ελλάδα ή στι̋ Άλπει̋!!! Οι εικόνε̋ µιλάνε από µόνε̋ του̋.

Τα αποτελέσµατα για τον ΟΠΟΠ: Σχορτσιανίτη̋ Αλέξανδρο̋ 14Km 01:59:04 Χαντζιάρα̋ Άκη̋ 14Km 02:01:58 Καράπα̋ Τάσο̋ 14Km 02:16:51 Καραµπέρη̋ Άρη̋ 24Km 03:07:02 Κουτσογιάννη̋ Θανάση̋ 24Km 03:46:01 www.opopilis.gr

ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, Msc ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΑΡΙΒΑΛ∆Η 1 - 2ο̋ όροφο̋ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ: 24310 32155 - ΚΙΝ: 6973983218

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ – ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΓΡΑΦΑ - ΚΟΡΥΦΗ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΗ Το Παπαδηµήτρη είναι µια κορυφή των Ανατολικών Αγράφων που δεν χαρακτηρίζεται τόσο από το ύψο̋ τη̋ (1930 µ.) όσο από την κεντρική τη̋ θέση που προσφέρει το πλεονέκτηµα τη̋ ανεµπόδιστη̋ θέα̋ προ̋ όλε̋ τι̋ διευθύνσει̋. ∆εν βρίσκεται στι̋ πρώτε̋ επιλογέ̋ των ορειβατών αφού είναι µακριά τόσο από τα αστικά κέντρα όσο και από του̋ τουριστικού̋ προορισµού̋, χαµένη στην απεραντοσύνη των Αγράφων. Θα την χαρακτηρίζαµε σαν την κορυφή των µυηµένων, αυτών που γνωρίζουν καλά τον χώρο και την ιστορία τη̋ ευρύτερη̋ περιοχή̋. Είναι ένα ορεινό συγκρότηµα µε διεύθυνση ∆-Α που ξεκινά από την κορυφή Σβώνη (υψ. 2039 µ.) αντίκρυ από την λίµνη του Μέγδοβα, συνεχίζει µε το Πουλί (υψ. 1846 µ.) και µετά από ένα απότοµο βύθισµα πυργώνεται στην επιβλητική ράχη Παπαδηµήτρη, πάνω από τι̋ ορεινέ̋ βοσκέ̋ του Καροπλεσίου. ∆υτικότερα, οι χαµηλότερε̋ εξάρσει̋ Τραγόσταλου και Βὀδολίβαδου καταλήγουν στην κοιλάδα του Ταυρωπού (Μέγδοβα). Κατά µια περίεργη συγκυρία, επισκεπτόµαστε την κορυφή κάθε έξι χρόνια: 2000, 2006, 2012. Πάντα µε αφετηρία το Καροπλέσι. Χτισµένο στα 900 µέτρα, το χωριό απέχει από την Καρδίτσα 39 χλµ. Αποτελεί τοπική κοινότητα του ∆ήµου Ιτάµου. Ήταν η παλαιά έδρα του ∆ήµου ∆ολόπων και η ιστορία του φθάνει µέχρι τα χρόνια του Βυζαντίου. Στην είσοδο του χωριού στρίβουµε δεξιά ανεβαίνοντα̋ απότοµα τον στενό τσιµεντένιο δρόµο, τον φαγωµένο από νερά και χιόνια. Παρακάµπτουµε τα τελευταία σπίτια του χωριού και συνεχίζουµε σε χωµατόδροµο. Στην πρώτη διασταύρωση στρίβουµε δεξιά ακολουθώντα̋ την ταµπέλα µε ένδειξη «Προ̋ Προφήτη Ηλία». ∆ασόδροµο̋ λασπωµένο̋, σωρό̋ τα πεσµένα έλατα από την φετινή βαρυχειµωνιά. Πριονισµένοι οι κορµοί του̋ στην άκρη του δρόµου, θα φορτωθούν για να πυρώσουν τζάκια και σόµπε̋ των χωριών τη̋ περιοχή̋. Στην επόµενη δεξιά διασταύρωση συνεχίζουµε µέχρι το σηµείο που ξεκινά το µονοπάτι. Μια ξύλινη ποτίστρα αριστερά του δρόµου και κόκκινα σηµάδια στον κορµό ενό̋ έλατου σηµατοδοτούν την αρχή τη̋ πορεία̋ µα̋ στο δάσο̋. Μια̋ πορεία̋ µε πολλά προβλήµατα αφού τα πεσµένα δέντρα εξαφάνισαν κάθε ίχνο̋ σήµανση̋ αναγκάζοντά̋ µα̋ να παρεκκλίνουµε αριστερότερα τη̋ κανονική̋ πορεία̋. Είναι µια σωµατική δοκιµασία που αγόγγυστα υποµένουµε προσβλέποντα̋ στην κορυφή. Μετά από δυόµισι ώρε̋ σκληρή̋ ανάβαση̋, το δάσο̋ δίνει την θέση του σε βοσκότοπο, κάτω ακριβώ̋ από την κορυφογραµµή. Στο πράσινο χορτάρι που µόλι̋ αποκαλύφθηκε µε το λιώσιµο του χιονιού, άπειροι µωβ κρόκοι διαθλούν το φω̋ του πρωινού. Μια σύντοµη ανάπαυση, ανασύνταξη τη̋ οµάδα̋ και είµαστε έτοιµοι για την κο-

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΛΑ∆ΙΟΥ Η ∆ηµοτική Κοινότητα Τρικκαίων ανακοινώνει ότι αναβάλλει την ηµεροµηνία παράδοση̋ ελαιολάδου. Αντί του Σαββάτου, 18.04.2012, θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ, 10.05.2012 και από ώρα 10.00’ µέχρι 17.00 στη Νέα Ζωαγορά. Οι λόγοι αναβολή̋ είναι: 1. Να υπάρξει ικανό̋ χρόνο̋ για συµπλήρωση τη̋ ποσότητα̋ που έχει παραγγελθεί, (25 τόνοι) και 2. Να διεκπεραιωθεί η παραγγελία ζωοτροφών, (τριφύλλι, καλαµπόκι, βαµβακόπιτα), από Τρικαλινού̋ παραγωγού̋ προ̋ το Συνεταιρισµό Ζάκρου.

ρυφή, 450µέτρα ψηλότερα. Ανεβαίνουµε κάθετα από την ανατολική πλαγιά πάνω σε τραχύ, πετρώδε̋ έδαφο̋. Ψηλότερα, τα χιόνια διατηρούνται παγωµένα στι̋ χαραδρώσει̋. Άλλο ένα εµπόδιο που πρέπει να ξεπεράσουµε για να φτάσουµε στη ράχη, κάτω ακριβώ̋ από τη µυτερή απόληξη τη̋ κορυφή̋. Είναι ένα πέρασµα αέρινο ανάµεσα σε δυο γκρεµού̋. Σαν να ισορροπούµε σε σκοινί. Απαιτήθηκε λίγο πάνω από µια̋ ώρα̋ ανάβαση για να συγκεντρωθεί ολόκληρη η πολυµελή̋ οµάδα µα̋ γύρω από το τριγωνοµετρικό τη̋ κορυφή̋. Αξίζουν ιδιαίτερα συγχαρητήρια στα νέα µέλη µα̋ που χωρί̋ την πείρα των απαιτητικών διαδροµών τα κατάφεραν περίφηµα. Για την επιστροφή επιλέγουµε µια άλλη, ευκολότερη διαδροµή. Συνεχίζουµε δυτικότερα για να συναντήσουµε τη χαράδρα που γεννά το Τριφυλλόρεµα. Εδώ οι κλίσει̋ είναι µικρότερε̋, χωρί̋ γκρεµού̋ και επικίνδυνα περάσµατα. Υπάρχει εξάλλου και µονοπάτι, ευδιάκριτο εκεί που το χιόνι υποχωρεί. ∆εν αποφεύγουµε φυσικά τον πειρασµό τη̋ τσουλήθρα̋ στα παγωµένα σηµεία κάτι που µα̋ δίνει και το πλεονέκτηµα τη̋ γρηγορότερη̋ καθόδου στη βάση τη̋ κορυφή̋. Από εδώ ακολουθούµε τον χωµατόδροµο µέχρι το Καροπλέσι για να ξεκουράσουµε τα πόδια µα̋ από την καταπόνηση. Είναι πλέον απόγευµα όταν µπαίνουµε στα αυτοκίνητά µα̋ για τον δρόµο τη̋ επιστροφή̋.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Την Κυριακή 29/4 θα ανεβούµε στι̋ βόρειε̋ κορυφέ̋ Καλόγηρο̋ (υψ. 2102 µ.) και Γιαννάκη (υψ. 2184 µ.) του Περιστερίου ξεκινώντα̋ από το Μικρό Περιστέρι Μετσόβου. Περισσότερε̋ πληροφορίε̋ στα γραφεία του συλλόγου µα̋ Οµήρου 6 (κάτω από το ΚΑΠΗ), τηλ. 2431072077 κάθε Παρασκευή από 9.00 έω̋ 11 µµ. Ενδιαφέρουσε̋ πληροφορίε̋ και υλικό θα βρείτε στο site του συλλόγου στη διεύθυνση www.trikalasport.gr. και στο Facebook

Από την Ακαδηµία των Πολιτών

Βιωµατικό Σεµινάριο στι̋ ∆εξιότητε̋ Συµβουλευτική̋ και Επικοινωνία̋ Την

Τετάρτη 2 Μα˙ου µε την κ. Τόπα Μαρία

Σε συνέχεια τη̋ εισήγηση̋ που πραγµατοποιήθηκε στα Τρίκαλα µε θέµα την κακοποίηση γυναικών από την κα Μαρία Τόπα - ψυχολόγο, στα πλαίσια των εισηγήσεων που πραγµατοποιεί µε επιτυχία η Ακαδηµία Πολιτών σε πόλει̋ τη̋ Ελλάδο̋ και µετά το αίτηµα των συµµετεχόντων για µια βιωµατική προσέγγιση στο θέµα τη̋ συµβουλευτική̋ , πραγµατοποιείται βιωµατικό σεµινάριο µε θέµα: ∆εξιότητε̋ Συµβουλευτική̋ και Επικοινωνία̋ την Τετάρτη 2 Μα˙ου στι̋ πόλει̋ των Τρικάλων και τη̋ Καρδίτσα̋ Εισηγήτρια του σεµιναρίου η κα Μαρία Τόπα – ψυχολόγο̋, Υπεύθυνη του Κέντρου Συµβουλευτική̋ & Στήριξη̋ (Κε.Συ.Σ.Ε). Το σεµινάριο θα διαρκέσει τρει̋ ώρε̋ και ο αριθµό̋ των ατόµων δεν µπορεί να ξεπερνάει του̋ 20. Το κόστο̋ συνολικά είναι 20h και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο 2421077433 από τι̋ 09.0013.00 και 18.00-21.00 καθηµερινά ή στο email: akadimiapoliton@gmail.com Ακαδηµία των Πολιτών Θεσσαλία̋


διαλογο̋

∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

 Α’ ΕΠΣΤ: Πρωτιά Μετεώρων στο …φίνι̋ µετά από βολική ισοπαλία στο ντέρµπι τη̋

38η̋ αγωνιστική̋, που έβγαλε και επινίκεια µε σαµπάνιε̋ στο γήπεδο τη̋ Μπάρα̋

Κέρδισαν τίτλο κι ετοιµάζονται για τα µπαράζ Ο ι τίτλοι του τέλου̋ γράφτηκαν επιτέλου̋ στον «υπερ-µαραθώνιο» τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋ κατηγορία̋ του νοµού µα̋ και οι ειδήσει̋ που αφορούσαν το στοίχηµα τη̋ πρωτιά̋ βγήκαν από το γήπεδο τη̋ Μπάρα̋ και την αναµέτρηση του τοπικού Αχιλλέα µε τα Μετέωρα. Οι δυο οµάδε̋ δεν… σκοτώθηκαν για να πάρουν τη νίκη, δεν έβαλαν πόδια στη φωτιά ,δεν γκρέµισαν κορµιά. Τη …βόλεψαν µια χαρά µε το βαθµό τη̋ ισοπαλία̋ και έπιασαν του̋ στόχου̋ του̋ κλείνοντα̋ ιδανικά τη φετινή περιπετειώδη (έτσι κι αλλιώ̋ χρονιά).

Οι Μπαριώτε̋ κλείδωσαν και µε τη βούλα την παραµονή του̋ στην κατηγορία εκµηδενίζοντα̋ το σενάριο τη̋ εξόδου από την κατάληψη τη̋ 13η̋ θέση̋, όµω̋ τα πραγµατικό πανηγύρι στήθηκε στην άλλη πλευρά…Όντα̋ πρώτοι και καλύτεροι όλων των υπολοίπων οµάδων τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋, οι ποδοσφαιριστέ̋ του ιστορικού ΑΣ Μετέωρα πανηγύρισαν την πρωτιά και την κατάκτηση του τίτλου που επισφραγίζει τη µεγάλη του̋ προσπάθεια µε το εισιτήριο τη̋ συµµετοχή̋ στα Μπαράζ ανόδου για το Περιφερειακό πρωτάθληµα. Όπω̋ µάλιστα ανέφερε µε δηλώσει̋ προ̋ τον «δ» ο πρόεδρο̋ τη̋ διοίκηση̋ Κώστα̋ Φαµίση̋ «δεν τίθεται ζήτηµα σύγκληση̋ έκτακτη̋ ΓΣ, υπάρχει ταύτιση απόψεων στη διοίκηση και στον κόσµο για τη συµµετοχή στου̋

αγώνε̋ και η οµάδα θα καταβάλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για να κερδίσει το στοίχηµα τη̋ ανόδου.» Το συγκρότηµα τη̋ Καλαµπάκα̋ (µετά τον υποβιβασµό από το Περιφερειακό θέλοντα̋ και µη προχώρησε σε ανανέωση δυναµικού άνοιξε µια νέα σελίδα και στα διοικητικά του και η αλήθεια είναι πω̋ δεν έβαλε ω̋ αυτοσκοπό την αναζήτηση τη̋ πρωτιά̋ στο φετινό πρωτάθληµα, δεν µπήκε στην αφετηρία για να κυνηγήσει τον τίτλο, όµω̋ κατά γενική οµολογία, έκανε µια εξαιρετική πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια τη̋ µαραθώνια̋ διαδροµή̋, πήρε από την αρχή κεφάλι στην ….κούρσα , έδειξε αντοχέ̋ σχεδόν όλα τα δύσκολα περάσµατα και...έφτασε πρώτο και καλύτερο όλων στο νήµα του τερµατισµού αφήνοντα̋ στη 2η θέση το Φλαµούλι.

Στι̋ 20 Μα˙ου η πρεµιέρα Οι οµάδε̋ τη̋ Κέρκυρα̋ µπήκαν για τα…. καλά στον δρόµο και στην πορεία των Τρικαλινών σωµατείων, αφού στο µεν περιφερειακό τα Τρίκαλα έχουν µπροστά του̋ την Κασσιώπη, ενώ και στα µπαράζ ανόδου πρώτο̋ αντίπαλο̋ των Μετεώρων θα είναι η πρωταθλήτρια τη̋ Α ΕΠΣ Κέρκυρα̋ στο ραντεβού τη̋ 20 Μἀου που θα διεξαχθεί στο νησί των Φαιάκων. Αξίζει να σηµειώσουµε πω̋ η Επιτροπή Πρωταθλήµατο̋ ∆΄ Εθνική̋ αποφάσισε τη µετάθεση τη̋ ηµεροµηνία̋ έναρξη̋ των Μπαράζ ανόδου από τι̋ 13-05-12 για την Κυριακή 20 Μαίου και η αλλαγή αυτή έγινε λόγω τη̋ διεξαγωγή̋ των τελικών αγώνων των Περιφερειών του Πανελλήνιου Πρωταθλήµατο̋ προεπιλογή̋ Εθνικών Οµάδων GOOD LEAGUE ΟΠΑΠ Παίδων-Νέων 2011-2012, στου̋ οποίου̋ συµµετέχουν ποδοσφαιριστέ̋ πολλών σωµατείων. Η κλήρωση των αγώνων ειδική̋ κατάταξη̋ έγινε στα γραφεία τη̋ ΕΠΟ και στο περιθώριο αυτή̋ δόθηκαν διευκρινήσει̋ από τον πρόεδρο τη̋ Επιτροπή̋ ∆’ Εθνική̋ Βαγγέλη Το-

πολιάτη που ανέφερε πω̋: Οι παρατηρητέ̋ θα ορίζονται πέραν των Ενώσεων που ανήκουν οι οµάδε̋, όπω̋ και οι διαιτητέ̋, που θα ορίζονται ανάλογα µε την αξιολόγηση του αγώνα, από ∆’ Εθνική και πάνω. Τα χρήµατα των διαιτητών καταβάλλονται προκαταβολικά. Φέτο̋ η Επιτροπή τη̋ ∆’ Εθνική̋ έκανε το 50% τη̋ δουλειά̋ που έγινε στην ΕΠΟ. Φιλοξενήσαµε 16 οµάδε̋ βαρυποινίτε̋ και κάθε φορά που κάναµε επιτροπή ήταν παρόντε̋ δικηγόροι, ζητήσαµε µέχρι και τη συµβολή τη̋ FIFA για κάποιε̋ υποθέσει̋. Θα πρέπει να αναβαθµιστεί η ∆’ Εθνική, γι’ αυτό αποφασίσαµε την προσεχή χρονιά να έχουµε 6 οµίλου̋ των 16 οµάδων και την ερχόµενη περίοδο 4 οµίλου̋ των 18 οµάδων. ∆εν µπορεί να παίζουν οµάδε̋ από χωριά µε 300 κατοίκου̋, επειδή µια χρονιά είχε µερικού̋ καλού̋ παίκτε̋ και πήρε το πρωτάθληµα», ανέφερε ο πρόεδρο̋ τη̋ Επιτροπή̋ ενώ κατατέθηκαν και οι προβληµατισµοί παραγόντων για το οικονοµικά ανοίγµατα των οµάδων.

Πρόγραµµα οµάδων Ε’ Οµίλου 1η 20/5/2012 ..........................................................4η 30/5/2012 Πρωταθλητή̋ ΕΠΣ Κέρκυρα̋ ..............Πρωταθλητή̋ ΕΠΣ Τρικάλων Πρωταθλητή̋ ΕΠΣ Ηπείρου ............Πρωταθλητή̋ ΕΠΣ Θεσπρωτία̋ 2η 23/5/2012 ............................................................5η 3/6/2012 Πρωταθλητή̋ ΕΠΣ Τρικάλων ................Πρωταθλητή̋ ΕΠΣ Ηπείρου Πρωταθλητή̋ ΕΠΣ Θεσπρωτία̋..........Πρωταθλητή̋ ΕΠΣ Κέρκυρα̋ 3η 27/5/2012 ............................................................6η 6/6/2012 Πρωταθλητή̋ ΕΠΣ Ηπείρου................Πρωταθλητή̋ ΕΠΣ Κέρκυρα̋ Πρωταθλητή̋ ΕΠΣ Τρικάλων ..........Πρωταθλητή̋ ΕΠΣ Θεσπρωτία̋ @ Αναλυτικό ρεπορτάζ και φωτογραφικά στιγµιότυπα για το µατ̋ των Μετεώρων στι̋ σελίδε̋ 24 και 30


22

Αθλητικά Α’ ΕΠΣΤ

ÄÅÕÔÅÑÁ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Το Λογγάκι παρέµεινε τελικά στην 13η θέση τη̋ βαθµολογία̋ και περιµένει βοήθεια

Α

κούστηκαν πολλά, γράφτηκαν ακόµα περισσότερα για την τελευταία «στροφή» τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋ και κυρίω̋ για αυτή τη µάχη αποφυγή̋ τη̋ 13η̋ θέση̋ του πίνακα. Όµω̋... οι πράξει̋ άλλα µα̋ έδειξαν και... απέδειξαν πω̋ επιπόλαια άνοιξε πολύ κουβέντα για το… τίποτα. Οι συσχετισµοί παρέµειναν όπω̋ ήταν, το Λογγάκι δεν µπόρεσε τελικά να αποφύγει το σενάριο τη̋ αγωνία̋ έµεινε µε την προσπάθεια ανολοκλήρωτη, αφού τσίµπησε µόνο ένα βαθµό από το ντέρµπι τη̋ Μπαλκούρα̋ και κατ’ ανάγκη πλεόν θα είναι ί ο καλύτερο̋ σύµµαχο̋ των Μετεώρων στα µπαράζ ανόδου του Ερασιτεχνικού πρωταθληµατο̋. Αν οι Καλαµπακιώτε̋ (που πανηγύρισαν τίτλο χθε̋ µέσα στη Μπάρα), καταφέρουν να πάρουν το εισιτήριο για το περιφερειακό, έχει καλώ̋…. Σε διαφορετική περίπτωση η οµάδα του Τεο Λιούλιου θα αποχαιρετήσει την Α’ Ερασιτεχνική θα υποβιβαστεί στην Α1 και θα… συµπαρασύρει σε ανάλογε̋ εξελίξει̋ τα µικρά πρωταθλήµατα του νοµού µα̋.

Το ρεζουµέ τη̋ 38η̋ αγωνιστική̋ βγήκε λοιπόν από την ισοπαλία τη̋ Μπαλκούρα̋, η ∆ήµητρα δεν έκελισε τα µάτια δεν άνοιξε χώρο όπω̋ πίστευαν πολλοί κακεντρεχεί̋ , το Λογγάκι από την άλλη δεν µπόρεσε να κλείσει µε νίκη τη χρονιά κι έτσι όλα τα υπόλοιπα και κυρίω̋ αυτά που έγιναν στο γήπεδο του Ριζώµατο̋ (στη µάχη των Παραληθαίων µε το Βαλτινό) µπορούν να θεωρηθούν τώρα πια ω̋…µη γενόµενα. Ετσι κι αλλιώ̋ δεν έχουν καµία απολύτω̋ σηµασία. Το πρωτάθληµα των 38 αγωνιστικών και των εφτά µηνών δράση̋ έφτασε στο τέλο̋ τη̋ διαδροµή̋ του δίνοντα̋ την πρωτιά στο σωµατείο των Μετεώρων ενώ υποβιβάστηκαν στην Α1 Κατηγορία η Ασπροκκλησιά, το Ζάρκο, ο ΠΟ Φήκη̋, ο Αχιλλέα̋ Γενεσίου , ο ∆ιγενή̋ Νεοχώριου και ο Πλοπιακό̋. Όµω̋ α̋ δούµε µε µια περιεκτική µατιά τα δρώµενα τη̋ τελευταία̋ αγωνιστική̋ του πρωταθλήµατο̋.

Παραληθαίοι-Βαλτινό 4-0 Το… διακύβευµα του τελευταίου αγώνα τη̋ χρονιά̋ ήταν γνωστό… Παραληθαίοι και Βαλτινό ήθελαν να αποφύγουν την 13η θέση του πίνακα και για να το πετύχουν αυτό έπρεπε να κυνηγήσουν τη νίκη για νάχουν το κεφάλι του̋ ήσυχο. Οι δυο οµάδε̋ βγήκαν στο γήπεδο του Ριζώµατο̋ µ’ έκδηλη την αγωνία και την προσµονή των ειδήσεων που θα προέκυπταν (έτσι κι αλλιώ̋) από το µατ̋ τη̋ ∆ήµητρα̋ µε το Λογγάκι και η αλήθεια είναι πω̋ το….. πήγαν «λάου-λάου» αναµένοντα̋ να βγουν πρώτα τα νέα από την αναµέτρηση τη̋ Μπαλκούρα̋. Τελικά οι ειδήσει̋ ήταν καλέ̋, η ∆ήµητρα δεν χαρίστηκε στο Λογγάκι έγραψε τρίποντο νίκη̋ κι έτσι «ζήσαν στο Ρίζωµα καλά και στο Βαλτινό καλύτερα»… Κι όσο για την τροπή των…. πραγµάτων στο Ρίζωµα; Θεωρείται φυσιολογική αφού οι γηπεδούχοι έδειξαν πω̋ δεν είχαν όρεξη για αστεία έβαλα τη µπάλα κάτω πετυχαν 4 γκολ και καθάρισαν εύκολα του̋ φιλοξενούµενου̋ που το είχαν ρίξει στη φλυαρία. Το µατ̋ είχε και µια µικρή διακοπή από - ενώ η οµοβροντία των Παραληθαίων ακούστηκε στο Β Ηµίχρονο . συγκεκριµένα στο 49΄ο Αναγνώστου εγραψε το 1-0 έξι λεπτά αργότερα ο Γκανά̋ ανέβασε τον δείκτη στο 2-0, ενώ στο 70΄µετά από φάουλ του Γκανά ο Παπαδηµητρίου πήγε σε σκορ ασφαλεία̋ γράφοντα̋ µε κεφαλιά 3-0 . από κει και µετά χαλάρωσαν άπαντε̋ και 76΄ο Γκανά̋ βρήκε την ευκαιρία και πέτυχε ένα ακόµα γκολ καθαρίζοντα̋ µε σκούπα και σφουγγάρι την υπόθεση τη̋ νίκη̋.

Ασπροκκλησιά-Μ. Καλύβια 1-4 ∆ιπλό σε χαλαρό τέµπο και ιδανικό τελείωµα σε µια επιτυχηµένη σεζόν έγραψε το συγκρότηµα των Καλυβίων . ο ΑΟΚ ήσυχο απόγευµα στην Ασπροκκλησιά γράφοντα̋ µάλιστα το ευρύ 1-4 επί του ¨Αγιαξ» που επιστρέφει πάραυτα στην Α1 Κατηγορία όντα̋ ένα̋ από του̋ αδύναµου̋ κρίκου̋ του φετινού πρωταθλήµατο̋. ΟΙ γηπεδούχοι (νεοφώτιστοι όντε̋ στην Α ΕΠΣΤ) , µετά τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσµατα δεν είχαν µεγάλη όρεξη για µπάλα, ίσω̋ και να σκέφτονταν τι̋ χαµένε̋ ευκαιρίε̋ και τα αποτελέσµατα εκείνα που καθόρισαν τελικά την πορεία εξόδου που έγραψαν από το πρωτάθληµα. Λογικό ήταν λοιπόν να µην έχουν την καλύτερη δυνατή διάθεση στο τελευταίο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι και αναπόφευκτα γνώρισαν την ήττα από του̋ κυπελλούχου̋ τη̋ Ενωση̋. Ο Μαγουλίωτη̋ άνοιξε το λογαριασµό στο 25΄γράφον-

Πολύ κουβέντα

̋ για τον Αποχαιρετιστήριο µατ γορία. Η φωτό Πλοπιακό στην Α κατη τεβού ραν από το τελευταίο ) µε τη Φαρακδόνα (1-2

τα̋ το 0-1 και τα πράγµατα διευκολύνθηκαν στη συνέχεια από το αυτογκόλ του Μήτραινα στο 44’ , όταν και έγινε το 0-2 του ΑΟΚ. Όµω̋ ο Μητραινα̋ πήρε το αίµα του πίσω στο 61΄όταν µείωσε σε 1-2 . ωστόσο τα Καλύβια απάντησαν άµεσα µε τον Μακρή και στο 62’ ΄έφτασαν στο 1-3. την τελευταία υπογραφή τη̋ χρονιά̋ έβαλε ο mvp τη̋ χρονιά̋ για την οµάδα των Καλυβίων, ο Παπαευθυµίου λίγο πριν το φινάλε διαµόρφωσε το τελικό 1-4 δίνοντα̋ διαστάσει̋ θριάµβου στη νίκη τη̋ οµάδα̋ του. Στον τελικό απολογισµό τη̋ σεζόν οι Καλυβιώτε̋ έχουν θετικό πρόσηµο, όχι µόνο γιατί κατάφεραν να αποφύγουν τι̋ περιπέτειε̋ στο φετινό πρωτάθληµα, µα κυρίω̋ γιατί σήκωσαν το κύπελλο τη̋ ΕΠΣΤ γράφοντα̋ µάλιστα µια αξιόλογη διαδροµή που είχε και το ανάλογο χάπι-εντ στο Στάδιο. Στα …επί µέρου̋ απολογιστικά αξίζει να θυµίσουµε πω̋ το συγκρότηµα του Γιάννη Παπαπαναγιώτου (παρά την εξορία που υπέστη για 4 αγωνιστικέ̋) έβγαλε καλύτερη βαθµολό9γία από πέρσι αφού τερµάτισε στην 5η θέση συγκεντρώνοντα̋ 62 βαθµού̋ µε 18 νίκε̋ 8 ισοπαλίε̋ και 10 ήττε̋. Κι όσο για την Ασπροκκλησιά; Το «ταµείον είναι µείον», παρά τη φιλότιµη προσπάθεια αντεπίθεση̋ που φάνηκε κυρίω̋ στο δεύτερο µισό του πρωταθλήµατο̋.

∆ήµητρα-Λογγάκι 0-0 Για το παρασκήνιο του αγώνα τη̋ ∆ήµητρα̋ µε το Λογγάκι ακούστηκαν πολλά. Ωστόσο µέσα στο γήπεδο η ροή των πραγµάτων έφερε µια «λευκή-ολόλευκη» ισοπαλία που µπορεί να αποδειχθεί καταδικαστική για την οµάδα του Λογγακίου, εάν βεβαίω̋ τα Μετέωρα δεν καταφέρουν να πάρουν άνοδο για το περιφερειακό πρωτάθληµα. Μένει να δούµε τι ακριβώ̋ θα συµβεί. Πάντω̋, στο µατ̋ του Σαββάτου οι πορτοκαλί έκαναν και πάλι φιλότιµη προσπάθεια και κόντραραν τη ∆ήµητρα που δεν…χαρίστηκε και δεν έκανε πλάτε̋ αβαντάροντα̋ ανάποδο αποτέλεσµα. Το παιχνίδι δεν είχε πολλέ̋ φάσει̋, ωστόσο οι φιλοξενούµενοι άγγιξαν το γκολ στο 71΄όταν ο Γιαννούλα̋ σηµάδεψε εστία όµω̋ δεν µπόρεσε να νικήσει τον Γιδόπουλο που απέκρουσε . η φάση είχε και συνέχεια µε ακόµα καλύτερε̋ προοπτικέ̋ για το Λογγάκι αφού ο Ντόσσα̋ πήγε πρώτο̋ πάνω στη µπάλα αλλά αστόχησε από πλεονεκτική θέση χάνοντα̋ ευκαιρία να βάλει µπροστά την οµάδα του. Τι µένει πλέον µετά από αυτή τη µαραθώνια πορεία των 38 αγωνιστικών για τι̋ δύο οµάδε̋; ∆ύσκολο να περιληφθεί σε µία σύντοµη αναφορά. Ωστόσο για τη ∆ήµητρα υπάρχουν σηµαντικά οφέλη γιατί µέσα στο φετινό πρωτάθληµα «τρίφτηκαν» αγωνίστηκαν αρκετοί πιτσιρικάδε̋. Από την αρχή τη̋ σεζόν το επιτελείο τη̋ οµάδα̋ κατέβασε σηµαντικά το µέσο όρο ηλικία̋ στο ρόστερ του Ανδρικού κι έδωσε ευκαιρίε̋ στα νέα παιδιά που ξεπήδησαν σαν νέα φυντάνια από τα τµήµατα υποδοµή̋ τη̋ πράσινη̋ ακαδηµία̋. Βαθµολογικά και αγωνιστικά επίση̋ η οµάδα άντεξε στη µαραθώνια διαδροµή και τα πήγε καλύτερα από πέρσι αφού τερµάτισε στην 3η θέση πίσω από του̋ διεκδικητέ̋ τη̋ ανόδου. Για το Λογγάκι ωστόσο η πορεία δεν ήταν ανάλογη µε την περσινή, η οµάδα του Τεο Λιούλιου είχε µέτρια παρουσία έχασε πολλά παιχνίδια µέσα στην έδρα τη̋ και έτσι έµπλεξε στη… δίνη τη̋ περιπέτεια̋ υποβιβασµού που ακόµα δεν έχει ξεκαθαρίσει ΄την κατηγορία στην οποία θα βρεθεί τελικά η οµάδα από την καινούρια σεζόν.

Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ η αγων.) Τα αποτελέσµατα (38

Μετέωρα ...............0-0 Αχιλ. Μπάρα̋ ....- ...... Μεγάλα Καλύβια ...1-4 Ασπροκκλησιά ...- ...... Βαλτινό..................4-0 Παραληθαίοι......- ...... Λογγάκι .................0-0 ...... ......... α... ∆ήµητρ Πρόδροµο̋ ...........3-3 ...... .....Καστράκι ...... Φλαµούλι...............3-0 ...... ..ΑΕΤ.................. Φήκη......................3-2 Ζάρκο ................- ...... Νεοχώρι ................6-1 Κρύα Βρύση ......- ...... Φαρκαδόνα ...........1-2 ...... ......... ό̋ Πλοπιακ έσι Ρεπό: Γεν

Η τελική βαθµολογία

......Γκολ ....Ν...Ι. ....Η Οµάδε̋ ...............Βαθ ......94-27....28..6.....2 Μετέωρα ...............90 .....118-41...26..8.....2 Φλαµούλι ...............86 ......73-40....23..6.....7 .75 ...... ...... α... ητρ ∆ήµ ......73-39....22..3...11 69 ...... ...... ...... ΑΕΤ...... ......84-54....18..8...10 .62 ...... ...... Μ.Καλύβια ......60-46....18..5...13 9 .....5 ...... Πρόδροµο̋ ......66-61....16..6...14 4 ....5 Κρύα Βρύση ...... ......56-61....16..6...14 54 Φαρκαδόνα............ ......63-50....13.11..12 Παραληθαίοι..........50 ......72-76....14..8...14 Καστράκι ...............50 ......60-58....14..7...15 Αχ. Μπάρα̋ ...........49 ......70-64....14..6...16 48 ...... ...... ...... τινό Βαλ ......43-43....13..8...15 7 .....4 ...... ...... ι Λογγάκ ......40-59....11..8...17 41 ...... ...... ...... Ασπ/σιά .....58-101...10..6...20 .36 ...... ...... Ζάρκο....... ......47-76.....8...7...21 .31 ...... Φήκη............... .....51-113....8...4...24 ..28 Γενέσι .................. ......41-86.....5...6...25 1 Νεοχώρι ................2 .....36-110....4...3...29 Πλοπιακό̋ .............15 δείχθηκε η οµάδα του @ Πρωταθλήτρια ανα ΑΣ Μετέωρα. δε̋ τη̋ ΑσπροκκληΥποβιβάστηκαν οι οµά η̋, του Γενεσίου, Φήκ τη̋ , κου Ζάρ σιά̋, του . κού πια Πλο και Νεοχώρι

Καστράκι-Πρόδροµο̋ 3-3 Ισόπαλε̋ µε το αγγλικό 3-3 αναδείχθηκαν οι οµάδε̋ Καστρακίου και προδρόµου στο τελευταίο αγωνιστικό ραντεβού τη̋ χρονιά̋. Το παιχνίδι (όπω̋ και τα περισσότερα τη̋ 38η̋ ηµέρα̋) είχε τυπικό και διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού δεν µπορούσε να αλλάξει την τροπή των πραγµάτων και τη σειρά κατάταξη̋ των δύο σωµατείων στην τελική βαθµολογία. Λογαριασµό άνοιξε πρώτο̋ ο Αγγελόπουλο̋ στο 22 γράφοντα̋ το 1-0 του Βράχου.∆έκα λεπτά αργότερα ο Γάτσιο̋ έφερε το µατ̋ στα ίσα του κάνοντα̋ το 1-1 µε το οποίο έληξε το α ηµίχρονο. Στην επανάληψη ανέλαβε δράση ο Τσικρικά̋ και πρώτα στο 55΄και κατόπιν στο 60΄ πήγε το σκορ στο 3-1 . Παρ’ όλα τούτα κι ο Πρόδροµο̋ είχε τι̋ δικέ̋ του απαντήσει. Στο 75΄ο Γάτσιο̋ µείωσε σε 3-2 και λίγο πριν το φινάλε το αυτογκολ του Γιάννη̋ έµελλε να δια-


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

από τα Μετέωρα για να ανανεώσει τη συµµετοχή του στο πρωτάθληµα

για το…. τίποτα

∆εν είχε γκολ δεν έβγαλε νικητή η αναµέτρηση τη̋ ∆ήµητρα̋ µε το Λογγάκι απ’ όπου και το στιγµιότυπο

µορφώσει το τελικό 3-3. Πάντω̋, ο επίλογο̋ τη̋ σεζόν έχει θετικό πρόσηµο και για τι̋ δύο οµάδε̋, έστω κι αν για τον Βράχο Καστρακίου δεν ήταν δα και η καλύτερη σεζόν τη̋ ιστορία̋ του. Από πρωταθλητή̋ στο περσινό πρωτάθληµα , ο Βράχο̋ βρέθηκε να είναι επίφοβο̋ προ̋ υποβιβασµό εξ αιτία̋ των διοικητικών προβληµάτων, όµω̋ κατάφερε να συµµαζευτεί και πέρασε ήσυχα τη φετινή σεζόν κάνοντα̋ µικρά και µεγάλα σκαµπανεβάσµατα… Από την άλλη, στον Πρόδροµο έχουν να το… λένε και να καυχώνται για την άνετη παραµονή τη̋ οµάδα̋ στο µεγάλο πρωτάθληµα. Ο ΑΟΠ έκανε πολύ καλή πορεία στο πρωτάθληµα κατάφερε µάλιστα να τερµατίσει µέσα στην πρωτη εξάδα τη̋ βαθµολογία̋ αφήνοντα̋ πίσω του άλλε̋ παραδοσιακέ̋ δυνάµει̋ τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋ και το κυριότερο; Είναι το µοναδικό (από τα 4 νεοφώτιστα σωµατεία) που κατάφερε να κερδίσει το στοίχηµα τη̋ παραµονή̋ στη µεγάλη κατηγορία του νοµού µα̋.

Ζαρκο-Φήκη 3-2 Ραντεβού απογοητευµένων και υποβιβασµένων στο γήπεδο του Ζάρκου και το τελευταίο στοίχηµα τη̋ χρονιά̋ το κέρδισαν οι κυανόλευκοι τη̋ τοπική̋ οµάδα̋ που κατάφεραν να επικρατήσουν µε 3-2 χάρη στα γκολ των Καµτσέλου Ευαγγελόπυλου.

Κρ. Βρύση-Νεοχώρι 6-1 Μετά το… στραπάτσο τη̋ προτελευταία̋ στροφή̋ που έφερε µάλιστα µια βαριά ήττα από το Φλαµούλι, ήταν πρόδηλο και περίπου αναµενόµενο: Η Κρύα Βρύση θα επιδίωκε να κλείσει τη χρονιά απαλύνοντα̋ τι̋ αρνητικέ̋ εντυπώσει̋ στο τελευταίο τη̋ παιχνίδι. Τα κατάφερε και µάλιστα πολύ εύκολα (χωρί̋ να ζοριστεί) γιατί το… εµπόδιο αυτή τη φορά δεν ήταν υψηλό, ο υποβιβασµένο̋ ∆ιγενή̋ προσφέρονταν ω̋ µια ιδανική λύση για το ραντεβού τη̋ 38η̋ ηµέρα̋ και το 6-1 που γράφτηκε µε συνοπτικέ̋ διαδικασίε̋ στο γήπεδο τη̋ ∆ιάβα̋ µα̋ δίνει ξεκάθαρα την εικόνα µια̋ αναµέτρηση̋ που κύλησε σε χαλαρό τέµπο χωρί̋ να βγάλει εκπλήξει̋. Όπω̋ γίνεται αντιληπτό το µατ̋ κύλησε µε µορφή µονόλογου αποό του̋ παίκτε̋ τοιυ Γ Αλµπάνη και τα γκολ των νικητών σηµείωσαν οι Ζαρακότα̋ (2), Αλµπάνη̋, Οικονόµου, Λίτσιο̋ και Λιάκο̋ ο Κωστακόπουλο̋ πέτυχε το γκολ τη̋ τιµή̋ κλείνοντα̋ το λογαριασµό του ∆ιγενή στο πρωτάθληµα. Στα απολογιστικά τώρα… Για την οµάδα τη̋ ορεινή̋ Καλαµπάκα̋ το φετινό πρωτάθληµα µπορεί να χαρακτηριστεί ω̋ το καλύτερό τη̋ στην Α’ Ερασιτεχνική. Με του̋ 54 βαθµού̋ ( 16 νίκε̋ , 6 ισοπαλίε̋ και 14 ήττε̋ στο άθροισµα τη̋ σεζόν) οι παίκτε̋ του Γ Αλµπάνη κατέλαβαν την 7η θέση τη̋ τελική̋ κατάταξη̋ και έδωσαν την εντύπωση πω̋ θα µπορούσαν να τερµατίσουν ακόµα πιο ψηλά, εάν έδειχαν µεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση αγώνων του Β’ Γύρου. Για τον ∆ιγενή Νεοχωρίου, η σεζόν αποδείχθηκε καταστροφική από την αρχή µέχρι το φινάλε. Η οµάδα που κάποτε αγωνίζονταν κι έγραφε σηµαντικέ̋ διακρίσει̋ στο τοπικό του νοµού µα̋ (κατέκτησε τίτλου̋ και κύπελλα) κινήθηκε παρακµιακά δεν µπόρεσε να σηκώσει κεφάλι και τελικά δεν µπόρεσε να αποφύγει τον υποβιβασµό στην Α1 Κατηγορία καταλαµβάνοντα̋ µάλιστα την 17η θέση του πίνακα.

Πλοπιακό̋-Φαρκαδόνα 1-2

Και οι δύο οµάδε̋ κινούνταν σε παράλληλε̋ διαδροµέ̋ µέσα στη ροή του φετινού πρωταθλήµατο̋, δεν µπόρεσαν να ξεκολλήσουν από την επικίνδυνη ζώνη, δεν είχαν πολλέ̋ εναλλακτικέ̋ άλλαξαν του̋ προπονητέ̋ στα µισά τη̋ διαδροµή̋ επιδιώκοντα̋ µια καλύτερη επανεκκίνηση, όµω̋ και πάλι έµεινα πίσω, έχασαν πολλού̋ βαθµού̋ µέσα στην έδρα του̋ , δεν του̋ αναπλήρωσαν και µοιραία κλείνουν την αγωνιστική του̋ διαδροµή παίρνοντα̋ κόκκινη κάρτα από τη µεγαλη κατηγορία. Στο µατ̋ του Σαββάτου η Φήκη άνοιξε πρώτη το σκορ µε γκολ του Μπούσδρα στο 38ο λεπτό, κατόπιν ισοφάρισε ο Καµατσέλο̋ στο 50’, όµω̋ στο 58’ η Φήκη ξαναπήρε προβάδισµα µε τον Ευαγγέλου που έκανε το 1-2. από κει και µετά όλα για όλα οι γηπεδούχοι που έφτασαν στο 2-2 στο 76 και πάλι µε τον Ευαγγελακόπουλο στο 76’ και πήραν τελικά τη νίκη γοήτρου 85ο λεπτό πήρε τη νίκη µε 3-2 µετά από φάση διαρκεία̋ που δεν ανέδειξε ξεκάθαρα τον σκόρερ τη̋ νίκη̋.

Για το…ονόρε και την τιµή των όπλων και το ραντεβού του Πλοπιακού µε τη Φαρκαδόνα που πέρασε στα …ψιλά γράµµατα τη̋ τελευταία̋ στροφή̋ χωρί̋ να δώσει̋ ειδήσει̋. Η ΑΕΦ επικράτησε (1-2) στην αναµέτρηση των Σαραγίων, ανέβασε την βαθµολογική τη̋ συγκοµιδή̋ στου̋ 54 πόντου̋ και µοιράστηκε την 7η θέση µε την Κρύα Βρύση που είχε ανάλογη συγκοµιδή στο φετινό πρωτάθληµα. Για τον Ποπιακό η φετινή εµπειρία ήταν τελικά µια ωραία ανάµνηση, η οµάδα τη̋ Νέα̋ Πεύκη̋ δεν άλλαξε τι̋ συνήθειέ̋ τη̋ δεν θέλησε να µπει στο…τρυπάκι των µεταγραφών έκανε το δικό τη̋ κουµάντο χάρηκε τη συµµετοχή στο πρωτάθληµα και θάχει να θυµάται το ότι πάλεψε σε πολλά παιχνίδια κι έβαλε κόντρα µε πολύ πιο δυνατέ̋ οµάδε̋. Στο τελευταίο ραντεβού τη̋ χρονιά̋ λοιπόν το σκορ άνοιξε στο 1’ ο Παπαδόπουλο̋ γράφοντα̋ το 0-1 για την ΑΕΦ. Ωστόσο στη συνέχεια οι γηπεδούχοι ανέβασαν τον ρυθµό του̋ και είχαν καλέ̋ στιγµέ̋ µε τον Ψωφάκη, αλλά δεν άλλαξε κάτι στο ηµίχρονο.Ο Πλοπιακό̋ συνέχισε µε τον ίδιο ζήλο και στο 48' ο Ψωφάκη̋ αιφνιδίασε τον κίπερ τη̋ ΑΕΦ και έγραψε το 1-1, όµω̋ στο 85' µετά από όµορφη προσπάθεια του Παπαδόπουλου οι φιλοξενούµενοι έφτασαν στο τελικό 1-2 και πήραν τη νίκη κλείνοντα̋ ιδανικά τη χρονιά..

23


24

Αθλητικά Α’ ΕΠΣΤ

Η «Βίβλο̋» των πρωταθλητών «Ποιο̋ να συγκριθεί µαζί σου». Ο στίχο̋ από το γνωστό τραγούδι πάει γάντι µε την πο-

 Βολική η ισοπαλία

Ματ̋ χωρί̋ γκολ στη Μπάρα (φωτο) και όλοι έφυγαν ικανοποιηµένοι

στη Μπάρα, χάρισε τον τίτλο στα Μετέωρα κι απάλλαξε από κάθε αγωνία την οµάδα του «Αχιλλέα»

«Ο σκοπό̋... αγίασε» τα Μετέωρα ρεία και τη συνολική παρουσία των Μετεώρων στο πρωτάθληµα τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋ του νοµού µα̋. Κοντεύει να …σαραντίσει η Α’ ΕΠΣΤ και µέσα από την αδιάλειπτη 38χρονη αγωνιστική δράση λίγε̋ πολύ λίγε̋ είναι οι οµάδε̋ που κατέκτησαν πρωτιά πάνω από δύο φορέ̋ , όµω̋ καµία και πάλι… Καµία από αυτέ̋ δεν µπορεί να φτάσει το εντυπωσιακό παλµαρέ των Μετεώρων. Οι Καλαµπακιώτε̋ κατέκτησαν τον 8ο τίτλο στην ιστορία του̋ και είναι µακράν ο κορυφαίο̋ σύλλογο̋ του ερασιτεχνικού µε τι̋ περισσότερε̋ διακρίσει̋ σε κύπελλο αλλά και στο πρωτάθληµα. Πάντω̋ πέραν των Μετεώρων ακολουθούν στη σχετική λίστα των τίτλων οι οµάδε̋ τη̋ ∆ήµητρα̋ και του Νεοχωρίου (έχουν από 4 πρωταθλήµατα) , λίγο πιο πίσω έρχεται το Γαρδίκι µε 3 πρωταθλήµατα, ενώ ο Εθνικό̋ Καστρακίου , ο Αρη̋ Αγία̋ Μονή̋ ,η Μπάρα, η ΑΕΤ και τα Μεγάλα Καλύβια έχουν σηκώσει κούπα πρωταθλητή δύο φορέ̋.

Πρωταθλητέ̋ Α’ ΕΠΣΤ 1974-75 ..Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 1975-76 ........Α.Ο. ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1976-77 ........Α.Ο. ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 1977-78 ..Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 1978-79 ........Α.Ο. ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1979-80 ..Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 1980-81 ......Α.Ο. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ "∆ΙΓΕΝΗΣ" 1981-82 ........Α.Ο. ΓΑΡ∆ΙΚΙΟΥ Ο ΕΛΑΤΟΣ 1982-83 ..Α.Ο. ΠΥΡΓΕΤΟΥ "∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ" 1983-84 ........Α.Ο. ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1984-85 ..........Α.Ο. ΑΡΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ 1985-86 ..Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 1986-87 ......Α.Ο. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ "∆ΙΓΕΝΗΣ" 1987-88 ......Α.Ο. ΓΑΡ∆ΙΚΙΟΥ "Ο ΕΛΑΤΟΣ" 1988-89 ......Α.Ο. ΓΑΡ∆ΙΚΙΟΥ "Ο ΕΛΑΤΟΣ" 1989-90 ......Α.Ο. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ "∆ΙΓΕΝΗΣ" 1990-91 ....Α.Ε. ΠΛΑΤΑΝΟΥ - ΑΡ∆ΑΝΙΟΥ ..................................................(Α.Ε.Π.Α.) 1991-92 ..............Α.Ο. ΑΡΗΣ ΑΓ. ΜΟΝΗΣ 1992-93 ......Α.Ο. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ "∆ΙΓΕΝΗΣ" 1993-94............Α.Ο. ΜΠΑΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1994-95 ......Α.Ο. ΓΑΡ∆ΙΚΙΟΥ "Ο ΕΛΑΤΟΣ" 1995-96............................Α.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1996-97 ..Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 1997-98 ........................Α.Ο ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ 1998-99............Α.Ο. ΜΠΑΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1999-00 ..................Α.Ε ΛΥΚΟΙ ΠΙΝ∆ΑΙΩΝ 2000-01..............................ΑΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2001-02 ..Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 2002-03 ........Α.Ο. ∆ΗΜΗΤΡΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2003-04....Α.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑΣ ΓΟΡΓΟΓΥΡΙΟΥ 2004-05 ....................Α.Ε. ΦΑΡΚΑ∆ΟΝΑΣ 2005-06......................Α.Ε. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΟΙ 2006-07 ........Α.Ο. ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 2007-08 ..............ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 2008-09 ............................Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ 2009-10 ....................Θύελλα ΠΕΤΡΩΤΟΥ 2010-11: ..............ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 2011-12:............................Α.Σ. ΜΕΤΕΩΡΑ CMYK

3 Με σαµπάνιε̋ και χορό στη βροχή πανηγύρισαν την πρωτιά οι Καλαµπακιώτε̋, ενώ ο πρόεδρο̋ έδωσε … σύνθηµα και για τα µπαράζ Σιγά µην το ρίσκαραν…. Μοίρασαν από ένα βαθµό και…. «ζήσαν στη Μπάρα καλά και στην Καλαµπάκα ακόµα καλύτερα»!!! Η ισοπαλία δεν είναι το αποτέλεσµα που συνήθω̋ ψάχνουν να βρουν κι επιδιώκουν να επιτύχουν -πάση θυσίαποδοσφαιριστέ̋ και οµάδε̋ µέσα στα γήπεδα. Υπάρχουν όµω̋ µερικέ̋ εξεζητηµένε̋ περιπτώσει̋ που µπορεί ν’ αποτελέσει την ιδανικότερη ….λύση. Πάρτε για παράδειγµα το πλέον ενδεικτικό, αυτό που…. προέκυψε την τελευταία κόντρα τη̋ χρονιά̋ κι έβγαλε τι̋ ειδήσει̋ για τον πρωταθλητή τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋ κατηγορία̋ του νοµού µα̋ . Στη τελευταία στροφή τη̋ σεζόν όλοι κατά βάθο̋ ήξεραν πω̋ δεν υπήρχε περίπτωση ρίσκου. Εξάλλου το πράγµα έδειχνε από µόνο του πω̋ θα… πάει, αφού από τη µία µεριά οι Καλαµπακιώτε̋ αναζητούσαν το Χ για να διασφαλίσουν τον τίτλο και τη συµµετοχή του̋ στα µπαράζ του περιφερειακού κι από την άλλη οι Μπαριώτε̋ ήθελαν ένα βαθµό για να έχουν το κεφάλι του̋ ήσυχο «δια…. πάσαν ακραίαν περίπτωσιν». Τι το καλύτερο λοιπόν από αυτό το φτωχό άνυδρο κι ανούσιο 0-0 που βγήκε στο ραντεβού τη̋ 38η̋ αγωνιστική̋, επισφραγίζοντα̋, έτσι µε θετική κατάληξη του̋ επιδιωκόµενου̋ στόχου̋ των δύο ιστορικών σωµατείων; Τα Μετέωρα πανηγύρισαν την κατάκτηση του όγδοου τίτλου τη̋ ιστορία̋ του̋ τερµάτισαν στην πρώτη θέση του πίνακα συγκεντρώνοντα̋ 90 βαθµού̋ και µπήκαν µε το σπαθί του̋ στον προθάλαµο του περιφερειακού πρωταθλήµατο̋ εξασφαλίζοντα̋ τη συµµετοχή στα µπαράζ τη̋ ανόδου, όπου (απ’ ότι λέγεται ) θα αντιµετωπίσουν προσιτού̋ αντιπάλου̋ και θα έχουν ίσω̋ την ιδανικότερη ευκαιρία για να κάνουν ίσω̋ την πιο απρόβλεπτη επιστροφή στο περιφερειακό πρωτάθληµα. Λέµε απρόβλεπτη γιατί, δεν θα πρέπει να ξεχάσουµε ποιε̋ ήταν οι συνθήκε̋ που διαµορφώθηκαν στο ιστορικό σωµατείο τη̋ Καλαµπάκα̋ µετά τον περσινό υποβιβασµό από τον 4ο όµιλο του περιφερειακού. Αξίζει να θυµίσουµε πάντω̋ πω̋ οµάδα βρέθηκε µπροστά σε διοικητικό αδιέξοδο ,απέφυγε το πρωτοδικείο χάρη στην ενεργοποίηση τη̋ τελευταία̋ στιγµή̋ που έβγαλε ένα ∆Σ εκτάκτου ανάγκη̋ θέτοντα̋ µάλιστα επικεφαλή̋ του ∆Σ τον Κώστα Φαµίση. Ο πήχη̋ δεν µπήκε ψηλά, η κρίση δεν επέτρεπε µεγάλα ανοίγµατα και ο ΑΣ Μετέωρα για πρωτη φορά µετά από χρόνια ξεκίνησε µια πορεία ανανέωση̋ του έµψυχου δυναµικού αναθέτοντα̋ το δύσκολο εγχείρηµα τη̋ µεταβατική̋ περιόδου στον Χρήστο Αντωνίου. Το πείραµα πέτυχε και δεν χρειάζονται περαι-

τέρω διευκρινήσει̋ ή περισπούδαστε̋ αναλύσει̋…. Κόντρα στι̋ αντιξοότητε̋ και την γενική δυσπραγία που προέκυψε στο χώρο του ερασιτεχνικού, τα Μετέωρα κινήθηκαν αυτή τη χρονιά µε µια αξιοζήλευτη δυναµική, έδωσαν ευκαιρίε̋ στα δικά του̋ παιδιά, κράτησαν µετρηµένε̋ επιλογέ̋ από το ρόστερ τη̋ περσινή̋ οµάδα̋ και δηµιούργησαν ένα δεµένο σύνολο , που µπορεί να ανταποκριθεί και στι̋ απαιτήσει̋ των αγώνων κατάταξη̋ αλλά από κει και µετά (εάν επιτευχθεί η άνοδο̋) θα χρειαστεί απαραιτήτω̋ ενίσχυση.

Πράπα̋ και Βουλόγκα̋ (στη φωτό από το µατ̋ του Σαββάτου) τιµήθηκαν για την προσφορά του̋ από την οµάδα τη̋ Μπάρα̋

ζέψουµε το σύλλογο και να δώσουµε ευκαιρίε̋ στα δικά µα̋ παιδιά. ΄Εω̋ ένα βαθµό το καταφέραµε αυτό, όµω̋ είναι αλήθεια πω̋ στην πορεία µα̋ βγήκε και η καλή προσπάθεια που πήρε και την ανάλογη ανταπόδοση µε την κατάκτηση του τίτλου τα παιδιά αξίζουν συγχαρητηρίων για αυτή τη µαραθώνια διαδροµή, είµαι σίγουρο̋ πω̋ θα δείξουν την απαιτούµενη προσοχή και στα µπαραζ Με χορό και σαµπάνια στη βροχή όπου θέλουµε και τον κόσµο στο πλευρό µα̋» Όµω̋, η αλήθεια είναι πω̋ ανοίξαµε µεγάλη ανέφερε µιλώντα̋ στον διάλογο ο πρόεδρο̋ κουβέντα για τα µπαράζ που είναι µπροστά κι του ΑΣ Μετέωρα Κώστα̋ Φαµίση̋ που έσπευσε αφήσαµε πίσω τα επινίκια που στήθηκαν αµέ- µάλιστα να διευκρινίσει πω̋ δεν τίθεται πλέον σω̋ µετά τη λήξη του τελευταίου αγώνα τη̋ θέµα για έκτακτη σύγκληση ΓΣ προκειµένου να αποφασιστεί η συµµετοχή στα µπαράζ τη̋ ανόχρονιά̋. Αµέσω̋ µετά το τελευταίο σφύριγµα του Πε- δου. Θα είµαστε παρόντε̋ και θα κάνουµε την ρικλή Τουτούκη (που µυρίστηκε τη δουλειά και καλύτερη δυνατή προσπάθεια είπε ο πρόεδρο̋ δεν κράτησε καθυστερήσει̋) οι ποδοσφαιριστε̋ πριν µπει κι αυτό̋ στο χορό για την κατάκτηση των Μετέωρων αφού πρωτα χαιρέτησαν ιπποτι- του τίτλου. Το µατ̋ δεν χρήζει σχολιασµού γιατί αν το κάνουΣτήθηκε πανηγύρι στο τέλο̋ µε θα υποτιµήσουµε τη του αγώνα από του̋ παίκτε̋ συνολική προσπάθεια των των Μετέωρων δύο ιστορικών σωµατείων, οπότε µέρε̋ που είναι…Α̋ το αφήσουµε καλύτερα να το κρίνει η ιστορία. Για όσου̋ πάντω̋ επιµένουν να τονίσουµε πω̋ τα Μετέωρα είχαν τη ν πρωτοβουλία των κινήσεων είχαν και 2-3 καλέ̋ φάσει̋ τι̋ οποίε̋ σπάτάλησαν µε επιπόλαιο τρόπο ενώ και η οµάδα τη̋ Μπάρα̋ προσπάθησε να δείξει χαρακτήρα στην κόντρα µε του̋ πρωταθλητέ̋, ωστόσο το µατ̋ δεν έβγαλε µεγάλε̋ ευκαιρίε̋ κά του̋ αντιπάλου̋ του̋ κατευθύνθηκαν προ̋ µπροστά από τι̋ δύο εστίε̋ και το 0-0 αντικατοτον πάγκο τη̋ οµάδα̋ του̋ και σε χρόνο dt βρέ- πτρίζει την εικόνα τη̋ τελευταία̋ αναµέτρηση̋ θηκαν όλοι µε µια σαµπάνια στο χέρι. Το τι επα- που είχε χάπι εντ και για τι̋ δύο οµάδε̋. ∆ιαιτητή̋ ήταν ο κ Περικλή̋ Τουτούκη̋ που κολούθησε εν µέσω βροχή̋ δεν περιγράφεται µε λόγια. Όλα τα παιδιά ξέσπασαν σε επιφωνή- είχε βοηθού̋ του̋ Νίκου και Γ. Καπερώνη. Μπάρα: Μέλλιο̋ (46’ Βουλόγκα̋), Παπαχρήµατα χαρά̋ αγκάλισαν και αγκαλιάστηκαν µε τον πρόεδρο Κώστα Φαµίση και µε το το… στο̋, Πράπα̋, Καπέλα̋, Μητρούσια̋ (63’ Ζα«αφροντουζ» το έριξαν στο χορό και στο τρα- χαράκη̋), Γεωργούλα̋, Αλέξη̋ (46’ Τσιγαρίγούδι φωνάζοντα̋ ρυθµικά το όνοµα του ιστο- δα̋), Παπαθανασίου, Νικολάου, Κ. Παπακώστα̋, Κουτλή̋. ρικού συλλόγου. Μετέωρα: Α. Παπανικολάου, Τσίκαρη̋, Σκρέ«Είναι µια µέρα δικαίω̋ για την προσπάθεια των παιδιών είναι µια ακόµα µέρα χαρά̋ για το κα̋ (63’ Τσιαντούλα̋), Γκόβαρη̋, Αγγελάκη̋, Αυποδόσφαιρο τη̋ Καλαµπάκα̋. Φέτο̋ δεν ξεκι- γέρο̋, Κωστή̋, Παπαγεωργόπουλο̋ (63’ Χ. Αυνήσαµε για να πάρουµε τίτλο, θέλαµε να συµµα- γέρο̋), Μπανάσιο̋ (46’ Νταλούκα̋), Κουβελά̋


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012Μετά το Πρωτάθληµα και το Κύπελλο στον Ολυµπιακό που κέρδισε 2-1 τον Ατρόµητο στον 7ο τελικό

Τα πήρε όλα φέτο̋ ο Θρύλο̋ Ο Νταβίντ Φουστέρ µε γκολ στο φινάλε τη̋ παράταση̋ χάρισε το Κύπελλο στον Ολυµπιακό, που επικράτησε µε 2-1 του Ατροµήτου στον 70ο τελικό τη̋ διοργάνωση̋. Οι Ερυθρόλευκοι αστόχησαν σε πέναλτι στο 26' µε τον Χολέµπα̋, άνοιξαν στο σκορ µε τον MVP του τελικού, Ράφικ Τζιµπούρ στο 29', ενώ ο Ιγκλέσια̋ ισοφάρισε για την οµάδα του Περιστερίου στο 76' και έστειλε το µατ̋ στην παράταση. Εκεί, όλα έδειχναν ότι δεν θα αλλάξει κάτι και ότι θα οδηγηθούµε στη διαδικασία των πέναλτι, αλλά η «χρυσή» αλλαγή του Ερνέστο Βαλβέρδε (που στην απονοµή αποθεώθηκε) είχε διαφορετική άποψη και µε ωραία κεφαλιά στο 119' χάρισε στον Ολυµπιακό το 25ο Κύπελλο τη̋ ιστορία̋ του και το 15ο νταµπλ. «Σκλαβωµένο̋» από τι̋ εκδηλώ-σει̋ αγάπη̋ του κόσµου στο τελευταίο του παιχνίδι παρουσιάστηκε ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Ο Ισπανό̋ τεχνικό̋ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι τελικοί δεν παίζονται, κερδίζονται. Αυτό λένε και αυτό δείχνει τη δυσκολία τέτοιων παιχνιδιών. Το σηµερινό µατ̋ φαινόταν σε κάποιε̋ στιγµέ̋ πώ̋ δεν είχε κάποια προοπτική για µα̋. Καταφέραµε, όµω̋, έστω κι

ένα λεπτό πριν το τέλο̋ να το κερδίσουµε. Σήµερα έκλεισα ένα πολύ µεγάλο κεφάλαιο. Θα το ξαναπώ, αυτό που έζησα εδώ ήταν κάτι πολύ πέρα από τι̋ προσδοκίε̋ µου. Αυτό που έζησα στον Ολυµπιακό έχει ξεπεράσει τη φαντασία µου. Κι αυτό δεν λέει πράγµατα µονάχα για τη δουλειά µου και του̋ παίκτε̋ µου, αλλά και γι’ αυτού̋ που µου το προσέφεραν».

Η ΑΕΤ µε χατ-τρικ του Αναστασίου «καθάρισε» (3-0) το Φλαµούλι και «έριξε αυλαία» στι̋ φρούδε̋ ελπίδε̋ του

«Του έκοψε τον… βήχα» Αντίπαλο̋ στα λόγια τουλάχιστο δεν υπήρξε, από κανένα σωµατείο τη̋ κατηγορία̋ κι από κανέναν άλλο προπονητή δεν ακούστηκε τόσο ξεκάθαρα το στοίχηµα τη̋ πρωτιά̋ και τη̋ ανόδου, όµω̋ ….Στι̋ πράξει̋, µέσα στα γήπεδα τη̋ Α Ερασιτεχνική̋, ο ΑΟΦ δεν «µιλούσε µε την ίδια γλώσσα». Έγραψε απώλειε̋ σε καθοριστικά παιχνίδια του Α’ Γύρου και παρ’ ότι είχε την πιο παραΈγραψαν νίκη οι «ερυθρόλευκοι» τη̋ γωγική επίθεση του πρωταΑΕΤ στο ντέρµπι τη̋ τελευταία̋ θλήµατο̋ (ξεπέρασε τα 110 αγωνιστική̋ απ’ όπου και οι φωτό γκολ, όπω̋ δείχνει και βαθµολογική στατιστική) δεν κατάο σενάριο τη̋ ανατροπή̋ και τη̋ προσπέραση̋ ήταν φερε να καλύψει το χάντικαπ τη̋ απόακραίο… το ήξεραν και το σταση̋ που τον χώριζε από τα Μετέείχαν αποδεχθεί. Στο Φλα- ωρα κι έτσι έµεινε για µία ακόµη χροµούλι δεν έτρεφαν αυταπάτε̋ για την νιά στη δεύτερη θέση του πίνακα. Μετά από αυτή τη δυσάρεστη τροτροπή των… πραγµάτων που θα εξυφαίνονταν στην τελευταία αγωνιστική. πή, ακούγονται ω̋ εύλογε̋ οι φηµοΜάλιστα στι̋ κατ’ ιδίαν συζητήσει̋ λογούµενε̋ αλλαγέ̋ που θα δροµοτου̋ παίκτε̋ διοίκηση και προπονη- λογηθούν (σε σύντοµο χρονικό διάτή̋ αποδέχονταν πω̋ η ευκαιρία για στηµα) από τη διοίκηση τη̋ οµάδα̋ την κατάκτηση του τίτλου χάθηκε στα και µένει να δούµε µε ενδιαφέρον τι̋ κρίσιµα µατ̋ του Β’ Γύρου και κυρίω̋ επόµενε̋ εξελίξει̋. Εν αντιθέσει µε το συγκρότηµα του στο ντέρµπι κορυφή̋ µε τα Μετέωρα, αλλά και στο ραντεβού µε το Βαλτινό Φλαµουλίου - που έβαλε εξ αρχή̋ τον στο οποίο οριστικοποιήθηκε ο…. πήχη των αγωνιστικών επιδιώξεων ψηεκτροχιασµό̋ τη̋ οµάδα̋ από τον λά, στην ΑΕΤ βγήκαν πιο …λά̓τ καταστάσει̋ για τον ∆ηµήτρη Γκένα και στόχο τη̋ ανόδου. Ωστόσο, στο τελευταίο ραντεβού µε του̋ ποδοσφαιριστέ̋ τη̋ οµάδα̋. Ο την ΑΕΤ γράφτηκε µε οδυνηρό τρόπο προσανατολισµό̋ των ερυθρόλευκων ο επίλογο̋ και η ήττα (3-0)µε κατεβα- είχε και πάλι ω̋ βασική προτεραιότητα σµένα χέρια από του̋ ερυθρόλευκου̋ την προσέγγιση και την αξιοποίηση είναι προφανώ̋ ο προάγγελο̋ των των νεαρών παιδιών και παρ’ ότι µπήεξελίξεων που θα δροµολογηθούν µέ- καν στο ρόστερ δυο µεγάλοι (Ντόβα̋ σα στο καλοκαίρι. Αναµενόµενη κίνη- και Φασούλα̋ αποκτήθηκαν το περαση, η σύνοψη τη̋ σεζόν βγάζει αρνη- σµένο καλοκαίρι για να ενισχύσουν την τικό πρόσηµο αφού ο ΑΟΦ δεν κατά- οµάδα σε καίριε̋ θέσει̋) δεν άλλαξε η φερε να αγγίξει τον στόχο τη̋ ανόδου ρώτα και η αγωνιστική φιλοσοφία. Οι ερυθρόλευκοι έκαναν εντυπωσιαπου εξ’ αρχή̋ είχε οριοθετήσει η διοίκηση µαζί µε τον προπονητή. Η οµάδα κή εκκίνηση στο πρωτάθληµα έγραψαν ενισχύθηκε σηµαντικά στην περίοδο ένα καλό σερί στον Α Γύρο , όµω̋ µετά των µεταγραφών, κράτησε µάλιστα την ήττα από τα Μετέωρα έχασαν την στο δυναµικό τη̋ όλα τα παλιά στελέ- ζωντάνια του̋ και σταδιακά υποχώρηχη (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων) και σαν στην 2η στην Τρίτη και στην 4η θέµπήκε στην αφετηρία ω̋ το απόλυτο ση τη̋ βαθµολογία̋ έχοντα̋ πάντω̋ και κάποια προβλήµατα από τι̋ απουφαβορί για την κούρσα του τίτλου.

Τ

σίε̋ βασικών παικτών τη̋ ενδεκάδα̋. Γενική εκτίµηση στην αποτίµηση τη̋ σεζόν; Τα πήγαν καλά, αλλά θα µπορούσαν καλύτερα και στο πρωτάθληµα και στο κύπελλο στο οποίο περπάτησαν έφτασαν µέχρι τα ηµιτελικά.

Είχε κέφια ο Αναστασίου Α̋ πάµε όµω̋ τώρα και στα αµιγώ̋ αγωνιστικά που ανέδειξαν ω̋ µεγάλο πρωταγωνιστή του αγώνα τον Αναστασίου. Ο επιθετικό̋ των ερυθρολεύκων είχε κέφια και πέτυχε χαττρυκ στο τελευταίο ραντεβού τη̋ χρονιά̋ σβήνοντα̋ έτσι µονοκονδυλιά τι̋ λιγοστέ̋ ελπίδε̋ του Φλαµουλίου για τη διεκδίκηση τη̋ πρωτιά̋. Το πρώτο «χτύπηµα» τη̋ ΑΕΤ ήρθε στο 8' µετά από κάθετη µπαλιά του Νούλα ο Αναστασίου πέτυχε το 1-0 σκορ µε το οποίο τέλειωσε το α’ ηµίχρονο. Στην επανάληψη το Φλαµούλι στην αρχή τουλάχιστο ήταν δραστήριο ανέβασε στροφέ̋, όµω̋ παρά τι̋ φάσει̋ που δηµιούργησε, δεν µπόρεσε να ανοίξει την άµυνα τη̋ ΑΕΤ κι έµεινε µόνο µε χαµένε̋ αναξιοποίητε̋ ευκαιρίε̋. Μοιραία το 74' η ΑΕΤ βρήκε πάτηµα και έφτασε σε δεύτερο γκολ µετά από προσπάθεια του Παλαύρα̋ που έβγαλε µπαλιά στον Αναστασίου αυτό̋ µε σουτ ανέβασε το δείκτη στο 2-0. Στον επίλογο τη̋ αναµέτρηση̋ (85') και πάλι ο Αναστασίου ανακάταψε την άµυνα των φιλοξενούµενων και µε σουτ µέσα από την περιοχή διαµόρφωσε το τελικό 3-0 πετυχαίνοντα̋ έτσι και το τρίτο προσωπικό γκολ στο παιχνίδι.. ∆ιαιτητή̋ του αγώνα ο κ Κουτσάγια̋, (Λεωνίδα̋ Σ, Τζάνη̋ οι βοηθοί του). ΑΕΤ: Ντόβα̋(46' Παλαβράκη̋), Τσιγαρίδα̋, Τσουρέλα̋, Μπαλαή̋, Μαυρίκο̋, Νανάκη̋, Νούλα̋(59' Παλαύρα̋ Α), Μεσιακάρη̋, Ζαφειρόπουλο̋, Αναστασίου, Παντελίδη̋(64' Μπαλαούρα̋). Φλαµούλι: Μπιλιάλη̋, Κοντό̋, Καµπέρη̋(76' Ρεντόπουλο̋), Σαµαρά̋, Κούτσικο̋ Ε, Μητσιάδη̋, Ζήκο̋, Τσιούκα̋ Α, Τσιούκα̋, Ε, Ντούβλη̋, Παναγιώτου(59' Λάµπρο̋).

25

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Η ΑΕΤ νικήτρια στο ντέρµπι ∆εν απέµειναν πολλά πράγµατα προ̋ … επίλυση στο Παιδικό πρωτάθληµα, το οποίο που θα κλείσει την διαδροµή τη̋ Α’ Φάση̋ χωρί̋ µεγάλε̋ εκπλήξει̋ αφού τα φαβορί καθάρισαν νωρί̋ τι̋ επιζητούµενε̋ προνοµιούχε̋ θέσει̋ τη̋ τετράδα̋. Στην προτελευταία αγωνιστική του Α’ Οµίλου (υπο συνθήκε̋ ελαφριά̋ βροχόπτωση̋), το ντέρµπι ΑΕΤ µε τη ∆ήµητρα έβγαλε τελικά την είδηση ειδήσει̋ αφού οι µικροί τη̋ ΑΕΤ «έβαλαν φρένο» στο αήττητο σερί τη̋ ∆ήµητρα̋ επιβλήθηκαν µε 4-3 και παρέµειναν στη 2η προνοµιούχο θέση του πίνακα ενώ αναµενόµενη µπορεί να θεωρηθεί η νίκη των Σαραγίων επί των Τρικάλων στο µατ̋που έγινε το πρωί τη̋ Κυριακή̋. Αποµένει πάντω̋ µία ακόµα αγωνιστική και σ’ αυτή θα γίνει το τελικό ξεκαθάρισµα. Α’ Όµιλο̋ Ακαδηµία - Οικουµένιο̋ ..............................5-0 ΑΕΤ - ∆ήµητρα ............................................4-3 ΑΣ Τρικαλα 2011 - Σαράγια.........................1-3 Ρεπό.............................................∆ενδροχωρι

ΕΠΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αναπροσαρµογέ̋ στο πρόγραµµα Οι Βουλευτικέ̋ Εκλογέ̋ επιφέρουν αναγκαστική προσαρµογή στο αγωνιστικό πρόγραµµα των πρωταθληµάτων τη̋ ΕΠΣ Τρικάλων. Οπω̋ δήλωσε µάλιστα ο πρόεδρο̋ τη̋ διοίκηση̋ κ Μπουτζιώλη̋ την ερχόµενη Κυριακή (ηµέρα τη̋ ψήφου για του̋ αντιπροσώπου̋ τη̋ Βουλή̋) δεν θα διεξαχθεί κανένα παιχνίδι και δεν θα υπάρξει δράση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του νοµού µα̋, ενώ το Σάββατο θα διεξαχθούν κανονικά οι προγραµµατισµένοι αγώνε̋ τη̋ Α1 αλλά και τη̋ Β Ερασιτεχνική̋. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε το πρόγραµµα η 31η αγωνιστική του Α’ Οµίλου θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 5 Μα˙ου, ενώ τα αντίστοιχα παιχνίδια του Β’ θα γίνουν πιθανώ̋ σε εµβόλιµη αγωνιστική δράση. Προσαρµογή εξ αιτία̋ των εκλογών θα έχει και το πρωτάθληµα τη̋ Β’ Ερασιτεχνική̋ που πλησιάζει στο τέλο̋ τη̋ διαδροµή̋ του.

ΤΡΙΚΑΛΑ

Την Τετάρτη µε Φιλοθέη

Μαζεµένα έπεσαν τα τελευταία παιχνίδια για την ποδοσφαιρική οµάδα των Τρικάλων αλλά και για τα υπόλοιπα σωµατεία του περιφερειακού πρωταθλήµατο̋. Μετά το µεγάλο κενό δράση̋ (που ενέσκηψε εξ αιτία̋ των ρεπό του Ε οµίλου) το πρωτάθληµα πάει σε πιο γρήγορο τέµπο. Την Τετάρτη 2 Μαίου θα τρέξει η 23η αγωνιστική και οι «κυανέρθροι» θα ταξιδέψουν στην Αρτα όπου και θα αντιµετωπίσουν την Φιλοθέη σε ένα ακόµα κρίσιµο ραντεβού από το οποίο θα πρέπει να αναζητήσουν νίκη και µόνο νίκη. Η… σύµπτυξη τη̋ αγωνιστική̋ δράση̋ επιβάλλεται εξ αιτία̋ των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν την Κυριακή στι̋ 6 Μἀου και για τον λόγο αυτό , η 23η αγωνιστική στου̋ οµίλου̋ 1, 5, 6, 7, 10, η 26η αγωνιστική στου̋ οµίλου̋ 2, 3, 8, 9 και η 22η αγωνιστική στον 4ο όµιλο, θα πραγµατοποιηθούν την Τετάρτη.


26

Αθλητικά Β΄ΕΠΣΤ

Έχει τα πάνω του ο “Κεραυνό̋” Το πρωτάθληµα τη̋ Β Ερασιτεχνική̋

πλησιάζει κι αυτό στο φινάλε του και το ξεκαθάρισµα των θέσεων ανόδου έχει λίγε̋ εκκρεµότητε̋. Στον Α' όµιλο η Βασιλική παρέµεινε πρώτη κερδίζοντα̋ στα χαρτιά την Σαρακίνα ενώ το ντέρµπι για την δεύτερη θέση ανάµεσα στο Καλαµάκι και το Αγιόφυλλο διεκόπη.

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ Τα αποτελέσµατα (14η αγων.) ∆ιαλεκτό .........-.....Πλάτανο̋.............1-0 Ακ. Μετέωρα...-.....Ανταλλάξιµα ........3-0 Βασιλική..........-.....Σαρακίνα..............3-0 Θεόπετρα .......-.....Φωτεινό ...............4-0 Καλαµάκι.........-.....Αγιόφυλλο ...διεκόπη Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Βασιλική .............36 ......35-9 ......11 .3 ...0 Καλαµάκι............28 .....47-17 ......9 ..1 ...3 Αγιόφυλλο..........27 .....35-14 ......9 ..0 ...4 Ανταλλάξιµα.......23 .....22-17 ......7 ..2 ...5 ∆ιαλεκτό.............21 .....26-26 ......7 ..0 ...7 Θεόπετρα...........19 .....22-27 ......6 ..1 ...7 Φωτεινό..............17 .....20-29 ......5 ..2 ...7 Ακ. Μετέωρα ......16 .....24-23 ......5 ..1 ...8 Πλάτανο̋ ...........12 .....17-39 ......4 ..0 .1 0 Σαρακίνα .............3 ......10-57 ......1 ..0 .1 3 Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Χωρί̋ αλλαγέ̋ η 13η

Ιδιο το σκηνικό στην κορυφή του Β’ οµίλου, όπου Μικρό Κεφαλόβρυσο και Γοργογύρι (Κόζιακα̋) παρένµειναν στι̋ δύο πρώτε̋ θέσει̋ χωρί̋ κόπο καθώ̋ κέρδισαν και οι δύο τα παιχνίδια του̋ στα χαρτιά. Τα αποτελέσµατα (13η αγων.) Φιλύρα ............-.....Παλ/ρο.................1-3 Μπελέτσι.........-.....Μικρό Κεφ/σο ......0-3 Μουριά............-.....Ασπρόβαλτο̋ ......0-3 Λιλή.................-.....Άγιο̋ Βησ/να̋ .....0-6 Αν. Μεγάρχη̋ .-.....Κόζιακα̋ ..............0-3 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Μικρό Κεφ/σο.....37 ......49-7 ......12 .1 ...0 Κόζιακα̋ ............34 .....44-10 .....11 .1 ...1 Παλ/ηρο .............28 .....39-22 ......9 ..1 ...3 Μουριά...............24 .....36-22 ......8 ..0 ...4 Ασπρόβαλτο̋.....20 .....29-20 ......6 ..2 ...4 Φιλύρα ...............19 .....27-22 ......5 ..4 ...4 Άγιο̋ Βη̋/να̋ ....15 .....26-34 ......4 ..3 ...6 Λιλή .....................6 ......16-52 ......2 ..0 .1 1 Μπελέτσι .............1 .......3-39 .......0 ..1 .1 2 Αν.η Μεγάρχη̋....1 .......7-48 .......0 ..1 .1 2 Γ΄ ΟΜΙΛΟΣ

Αµετάβλητη κορυφή ∆εν άλλαξαν πολλά πράγµατα στον Γ' όµιλο µετά την δράση τη̋ 16η̋ αγωνιστική̋ και η κατάσταση στην κορυφή παρέµεινε αµετάβλητη αφού νίκησαν οι πρωτοπόροι. Το ρετιρέ µοιράζονται οι οµάδε̋ Σαραγίων και Ριζαριού ενώ έναν βαθµό πιο πίσω είναι η Φανερωµένη. Τα αποτελέσµατα (16η αγων.) Σαράγια ..........-.....Πατουλιά .............6-1 Φανερωµένη ...-.....Παράδεισο̋.........3-0 Ριζαριό ............-.....Αστέρα̋...............6-0 Αγία Κυριακή...-.....∆ιαµάντι ...............1-2 Ακαδηµία ........-.....Ακαδηµία 1 ..........3-0 Ζηλευτή ..........-.....Πηνειάδα .............0-3 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ......N ..I ...H Σαράγια..............41 .....74-11 .....13 .2 ...1 Ριζαριό ...............41 ......61-6 ......13 .2 ...1 Φανερωµένη.......40 ......58-9 ......13 .1 ...2 ∆ιαµάντι .............37 .....47-12 .....12 .1 ...2 Πηνειάδα............33 .....41-25 .....11 .0 ...5 Αγία Κυριακή......27 .....47-41 ......9 ..0 ...7 Ακαδηµία ...........18 .....41-70 ......6 ..0 .1 0 Αστέρα̋ ............16 .....33-68 ......5 ..1 .1 0 Πατουλιά............12 .....31-74 ......4 ..0 .1 2 Παράδεισο̋ ........7 .......9-45 .......2 ..1 .1 1 Ζηλευτή...............3 .......4-43 .......1 ..0 .1 4 Ακαδηµία 1..........0 .......0-42 .......0 ..0 .1 4

Football League

«Κουλούρια» στο ντέρµπι

Χωρί̋ νικητή και τέρµατα, 0-0 έληξε το ντέρµπι τη̋ κορυφή̋ ανάµεσα στον Πανθρακικό και στη Βέροια στο πλαίσιο τη̋ 28η̋ αγωνιστική̋ τη̋ Football League. Με σκόρερ του̋ Ουρτάδο και Φουρτάδο, η Παναχἀκή επικράτησε µε 20 στην έδρα του Φωκικού και έκανε σηµαντικό βήµα για την είσοδο στα πλέι οφ τη̋ Football League. Τα αποτελέσµατα: Πιερικό̋ – Πλατανιά̋ 0-2 Λάρισα – Καλλονή 1-1 Φωκικό̋ – Παναχἀκή 0-2 Αναγέννηση Επανοµή̋ – Αναγέννηση Γιαννιτσών 1-2 Αγροτικό̋ Αστέρα̋ – Ηρακλή̋ Ψαχνών 2-0 Θρασύβουλο̋ – Πανσερρἀκό̋ 1-0 Καλλιθέα – Βύζα̋ Μεγάρων 3-0 Πανθρακικό̋ – Βέροια 0-0

Η οµάδα δεν… τραβάει ∆εν είναι για πολλά πράγµατα ο νέο̋ ΑΟ Τρίκαλα που… κουράστηκε χθε̋ για να κερδίσει (1-0) την υποβιβασµένη Πίνδο Κόνιτσα̋ µέσα στο άδειο στάδιο Α̋ αρχίσουµε πρώτα από την καταµέτρηση… Εβδοµήντα οκτώ….Εβδοµήντα οκτώ άτοµα µαζί µε τον Χρήστο Ζαχόπουλο και του̋ συν αυτώ…. Εβδηµήντα οκτώ και ούτε καν εκατό!!! Το έσπασε το αρνητικό τη̋ ρεκόρ η νέα ποδοσφαιρική οµάδα των Τρικάλων, σε µια µέρα που η Ασκληπιού ήταν γεµάτη, ενώ το στάδιο έρηµο από κόσµο, δεν θύµιζε ούτε τι̋ καθηµερινέ̋ που βγαίνουν τουλάχιστο στο ταρτάν και οι αθλητέ̋ του Στίβου και υπάρχει κίνηση στο χώρο. Εβδοµήντα οκτώ και µην το ψάχνετε… Οι έχοντε̋ ενστάσει̋ για τον αριθµό µπορούν να απευθυνθούν στα επιτελεία των εφηµερίδων να πάρουν 2-3 φωτό (δεν χρειάζονται εξάλλου περισσότερε̋) και θα δουν την γύµνια των κερκίδων και την αποστροφή των Τρικαλινών µε εικόνε̋. Οι φίλαθλοι στην πλειονότητα του̋ απέχουν από την ύστατη πορεία που κάνει η ποδοσφαιρική οµάδα τη̋ πόλη̋ για να πιάσει θέση στην κορυφή του Περιφερειακού πρωταθλήµατο̋. Απέχουν κι έχουν το δίκιο του̋, γιατί το… πράγµα µιλάει από µόνο του: Η οµάδα δεν πείθει πλέον ούτε τον ίδιο τη̋ τον εαυτό, βαδίζει από το κακό στο χειρότερο και βγάζει εικόνα που µόνο πορεία πρωταθλητισµού δεν θυµίζει. Τελευταίο παράδειγµα; Το ραντεβού µε την Πίνδο Κόνιτσα̋ την ουραγό του Ε’ Οµίλου που ήρθε για βόλτα στην πόλη µα̋, χάζεψε το στάδιο , µάζεψε ήλιο και λίγο ακόµα ήθελε για να µαζέψει βαθµό από τα αζήτητα. Μετά το ναυάγιο στον Αµβρακικό και τη γέλα ολκή̋ που έκαναν οι «κυανέρυθροι» στο ραντεβού µε την Αµφιλοχία, στο γήπεδο το απόγευµα τη̋ Κυριακή̋ µαζεύτηκαν µόνο οι φίλοι και γνωστοί των ποδοσφαιριστών και των µελών τη̋ διοίκηση̋. Όλοι οι άλλοι γύρισαν πλάτε̋ και το παιχνίδι µε την Πίνδο Κόνιτσα̋ προφανώ̋ κατέρριψε κάθε άλλο προηγούµενο (αρνητικό) ρεκόρ τη̋ οµάδα̋ «Να σε παίρνει ο ύπνο̋» Οι «κυανέρυθροι», εµφανέστατα επηρεασµένοι από το αρνητικό αποτέλεσµα τη̋ Αµφιλοχία̋, µπήκαν στο παιχνίδι λε̋ κι ήταν πρωτάρηδε̋ νεοφώτιστοι σε µεγάλη επαγγελµατική κατηγορία. Ειδικά στο α’ ηµίχρονο δεν µπορούσαν να πάρουν τα πόδια του̋ δεν πήραν βοήθεια από τον κ Αργυρούλη (που παρέµεινε υπό σκιάν χωρί̋ να ξεµυτίσει ούτε µια φορά από τον πάγκο του!!) ανάλωσαν το χρόνο του̋ µέσα στη φλυαρία χωρί̋ δηµιουργήσουν ουσιαστικέ̋ φάσει̋ µπροστά από την εστία τη̋ Κόνιτσα̋. Η κεφαλιά του Πολυζόπυλου στο 14’ (µετά από σέντρα του Κόκκινου) που έφυγε άουτ, ένα µακρινό σουτ του Απ. Πολύζου στο 31' που το απέκρουσε ο κίπερ τη̋ Πίνδου και ένα ακόµα γέµισµα του Τσάτσου στο 25' που πέρασε και

Άδειε̋ οι κερκίδε̋ στο µατ̋ τη̋ Κυριακή̋ και ταλαιπωρία τη̋ µπάλα̋ ων µε στο µατ̋ των Τρικάλ φωτό την Πίνδο απ’ όπου η δεν ακούµπησε πόδι Τρικαλινού, αναγράφονται στο καρνέ των ευκαιριών για να γεµίσει το τετράστηλο, γιατί επί τη̋ ουσία̋ το παιχνίδι σ’ αυτό το διάστηµα δεν βλέπονταν ούτε από φυλακισµένου̋… Το… έσωσαν στο Β’ Η ανάπαυλα του ηµιχρόνου φαίνεται πω̋ δεν έφερε ηρεµία στην τρικαλινή οµάδα που µπήκε µουδιασµένη και στην εκκίνηση τη̋ επανάληψη̋, όµω̋ αυτή τη φορά τα πράγµατα πήραν το δρόµο του̋ από το 60’ και µετά όταν οι κυανέρυθροι άνοιξαν επιτέλου̋ την άµυνα τη̋ Κόνιτσα̋. Στο 70’[ ο Τεντολούρη̋ ελίχθηκε έξω από την περιοχή Πίνδο̋ Κόνιτσα̋: Γεωλδάση̋, Βλάτων φιλοξενούµενων δοκίµασε το πόδι του κι αστόχησε για λίγα µόλι̋ εκατοστά. Η…βολή χο̋,(75'Αγόρου) Πούλιο̋, Βαζάτη̋, Μπονόήταν προειδοποιητικά γιατί λίγα λεπτά αργό- βα̋, Γερονάτσιο̋, (82' Μωυσιάδη̋), Γιάτσε, τερα στο 75’ ο Τασιόπουλο̋ επανέλαβε το… Χαλούλο̋, Μούρα̋, ∆ηµόπουλο̋, Μουρεχίεγχείρηµα µε σουτ έξω από την περιοχή αιφ- δη̋. νιδίασε τον Γεωλδάση και πέτυΛΗΜΑ χε το 1-0 σ’ ένα καίριο σηµείο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘ του αγώνα. ν.) αγω η (22 Τα αποτελέσµατα Από κει και µετά; Η υπεροχή ........3-1 α̋.. κυρ Κέρ των κυανέρυθρων δεν αµφισβηλ. .....Ό ...Θεσπρωτό̋ ...... ΟΤ ..........................δδ τήθηκε από του̋ ταλαίπωρου̋ Πρέβεζα...............- .....Α µόνοια Πέτρα̋......5-0 ταξιδιώτε̋ τη̋ Κόνιτσα̋, όµω̋ Φιλιππιάδα ...........- .....Ο εσολόγγι ...............2-0 άλλο γκολ δεν µπήκε. Ωστόσο, Κασσιώπη ............- .....Μµφίλοχο̋ ...............3-1 Οδυσ. Νυδρίου ....- .....Α ίνδο̋ Κόνιτσα̋ ....1-0 στο 88' βγήκε µια µεγάλη φάση Τρίκαλα ...............-.....Π αλλά… Αυτή τη φορά ο Κεφαλά̋ .......Φιλοθέη Άρτα̋ Ρεπό.................................. παρ’ ότι βρέθηκε σε θέση βολή̋ θµολογία Βα Η δεν µπόρεσε να σηµαδέψει εστία κολ ........Ν. .Ι. ...Η Οµάδε̋ ............Βαθ. ....Γ44-7.........15 .4 ....1 πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια κι Κασσιώπη............49 ......34-6 ........13 .6....1 έτσι έµεινε το φτωχό και ιδρωµένο Τρίκαλα ..............45 ...... 1-0 µέχρι το φινάλε του ενενηντά0-16 ........13 .2 ....6 Φιλιππιάδα ..........41 .....4 2-13 ........12 .5 ....3 .....3 1 λεπτου. ....4 ...... γγι ολό Μεσ 3-16 ........13 .2 ....5 Γενικό συµπέρασµα µετά από Φιλοθέη ..............41 .....3 6-16 ........12 .1 ....7 αυτή την µέτρια εµφάνιση; Το αυΟδ. Νυδρίου .......37 .....2 .....31-20 .........9 ..5 ....7 2 .....3 α̋. κυρ Κέρ Όλ. τονόητο που είδαν χθε̋ οι 78 ηρωι5-24 .........9 ..4 ....8 Θεσπρωτό̋ .........31 .....3 κοί µαζί µε του̋ Σακαφλιάδε̋: Η 0-43 .........5 ..4 ..12 Οµ.Πέτρα̋ ..........19 .....2 οµάδα δεν …τραβάει , ο προπονη6-38 .........4 ..5 ..11 Αµφίλοχο̋...........17 .....2 5-39 .........3 ..6 ..11 τή̋ δεν πείθει κι ο Χρήστο̋ ΖαχόΠίνδο̋ Κ..............15 .....2 .0-54..........0 ..0 ..18 ...... 0 ...... πουλο̋ προφανώ̋ θα τραβά τα ...... α... βεζ Πρέ .0-54 .........0 ..0..18 µαλλιά του ο άνθρωπο̋ µ’ αυτά που ΑΟΤ.....................0 ......ετέχουν στο πρωτάθληµα και συµµ @ Ο ΑΟΤ και η Πρέβεζα δεν βλέπει µέσα στο γήπεδο, αλλά .,.∆εν νισµό. χάνουν του̋ αγώνε̋ µε µηδε εθα πρέπει να ξεχνάµε πω̋ δική του υ: Τρίκαλα, Οδ. Νυδρίου, Πρεβ @ Έκαναν το ρεπό του Β’ Γύρο επιλογή ήταν κι ο Νίκο̋ Αργυρούίου, Αµφίλοχο̋, Πίνδο̋ Κόνιλογγ Mεσο AE , ιώπη ζα, ΑΟΤ, Κασσ λη̋, όπω̋ και όλοι οι άλλοι…. τσα̋, Φιλοθέη. ∆ιαιτητή̋ του αγώνα ο κ Καρατική Η επόµενη 21η αγωνισ στέργιο̋, (Μπισούκη̋, Ιωαννίδη̋ οι ...ΑΟ Τρικάλων ...... ...... ........ βοηθοί) από την ΕΠΣ Κοζάνη̋. α̋ κυρ Όλ. Κέρ ...........Θεσπρωτό̋ Τρίκαλα: Zαφείρη̋, Ανδρέου, ΠαΟµόνοια Πέτρα̋ ....- ...... ................Πρέβεζα Μεσολόγγι .............- ...... παγιαννόπουλο̋, Απ. Πολύζο̋, Μπε................Κασσιώπη -.... ...... ...... ο̋.. ίλοχ Αµφ λεβέτη̋,(76' Κεφαλά̋), Θ. Πολύζο̋, ..........Φιλοθέη Άρτα̋ Τρίκαλα .................- ....Ο Κόκκινο̋, ∆. Τεντολούρη̋, Πολυζόδυσσέα̋ Νυδρίου ο̋ Κόνιτσα̋ ....Πίνδ ................Φιλιππιάδα πουλο̋,(88' Ξεφτέρη̋), Τσάτσο̋, Χρι...... ...... ...... ...... ό... Ρεπ στοδούλου(46' Τασιόπουλο̋).

 Τα κορίτσια των Μετέωρων µετά το 2-2 µε τον Μαγνησιακό είπαν αντίο στη Β Εθνική

Κρίµα τον κόπο και την προσπάθεια… Αδοξο τέλο̋ είχε η πορεία των δύο Τρικαλινών Γυναικείων οµάδων ποδοσφαίρου στο πρωτάθληµα τη̋ Β’΄ Εθνική̋ , αφού στο επίλογο τη̋ σεζόν µόλι̋ µία αγωνιστική πριν το φινάλε , οριστικοποιήθηκε ο υποβιβασµό̋ του̋ στη Γ’ Κατηγορία. Κι αν για τι̋ Αµαζόνε̋ των Καλυβίων το σενάριο αυτό έίχε προδιαγραφεί πριν καιρό µε την πορεία που έµοιαζε δύσκολη, για τα κορίτσια των Μετεώρων δεν συνέβη το ίδιο. Οι ελπίδε̋ παραµονή̋ ήταν ανοιχτέ̋ µέχρι το απόγευµα τη̋ Κυριακή̋, όµω̋ µετά το διπλό που έβγαλε η Πανσερραική στην έδρα των Πιερίδων εξανεµίστηκε χάθηκε άπαξ δια παντό̋ κι εκείνο το ακραίο σενάριο που κυνηγούσε η οµάδα προσδοκώντα̋ δυο νίκε̋ στα δύο τελευταία µατ̋ τη̋ σεζόν. ∆υστυχώ̋ και τα Μετέωρα και τα κορίτσια των Αµαζόνων πλήρωσαν µε ακριβό αντίτιµο την απώλεια βαθµών µέσα στο γήπεδο του̋ κι έτσι από τη νέα σεζόν (εάν δεν προκύψουν σενάρια αναδιάρθρωση̋ θα συµµετάσχουν σε κάποιο όµιλο τη̋ Γ Κατηγορία̋. Στο τελευταίο εντό̋

έδρα̋ παιχνίδι οι αθλητριε̋ των Μετεώρων πάλεψαν για τη νίκη όµω̋ δεν µπόρεσαν να δαµάσουν τον Μαγνησιακό, έµειναν στο 2-2 παρ’ ότι είχαν ευακιρίε̋ για να καθαρίσουν το τρίποντο. Το σκορ άνοιξε η Γεωργία Σακελλάρη στο 19ο λεπτό µε δυνατό σουτ που βρήκε πρωτα το δοκάρι και κατόπιν τα δίχτυα, όµω̋ στην επανάληψη ο Μαγνησιακό̋ έκανε αντεπίθεση έφερε το µατ̋ στα ίσια µε το γκολ τη̋ Γαγάρα στο 65’, πήρε προβάδισµα στο 81΄µε προσπάθεια Σιδεροπούλου, αλλά την τελευταία λέξη την είπε η νεαρή Τσαβέα που πέτυχε το 2-2 στην εκπνοή του αγώνα σώζοντα̋ τουλάχιστο το βαθµό τη̋ ισοπαλία̋. ∆ιαιτητή̋ του αγώνα ο κ ∆ροβατζήκα̋, (Στεργιόπουλο̋,- Ράτζα̋) από την ΕΠΣ Γρεβενών. Μετέωρα: Γουλιώνη, Πούλιου, Ντόκου (82’ Τσαβέα) Λαγούδη, Μπλούτσου, Σακελλάρη Τασούλα, Καραγιάννη Γιουβρή (46 Κατάρα) Νικολάου ∆ελερέ.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ

 Ζορίστηκε ο Αίολο̋, αλλά… έσβησε τελικά την Φλόγα και µε 88-82 κατοχύρωσε µια ώρα νωρίτερα τον τίτλο

Α΄ ΟΜΙΛΟΣ

Πρωταθλητή̋ και µε τη βούλα Έ να …φύσηµα αρκούσε! Ούτε µε µια καλή προπόνηση του Τζήµα, ή έστω µ’ ένα οικογενειακό διπλό, δεν µπορεί να συγκριθεί το ραντεβού του Αιόλου µε την Αναγέννηση Φλόγα̋. Το µατ̋ τέλειωσε πριν καλά-καλά ξεκινήσει και οι υποψήφιοι πρωταθλητέ̋ τη̋ Β’ Εθνική̋ έφτασαν χαλαροί και άνετοι στην 26η του̋ νίκη πετυχαίνοντα̋ µάλιστα ένα από τα µεγαλύτερα σκορ στο φετινό πρωτάθληµα.

Για … προπόνηση το πήγαινε το παιχνίδι τη̋ Κυριακή̋ µε τη Φλόγα ο Αίολο̋, όµω̋ στην πορεία του προέκυψαν απρόοπτα. Οι Θεσσαλονικεί̋ αν και παρατηµένοι εδώ και πολύ καιρό από το µικρόκοσµο τη̋ Β’ Εθνική̋, ήρθαν στα Τρίκαλα να κάνουν τη̋ πλάκα του̋ και δεν αγχώθηκαν δεν τσιτώθηκαν ούτε πάλεψαν στα σοβαρά σαν ίσο̋ προ̋ ίσο. Κατάφεραν όµω̋ να κάνουν δύσκολη τη ζωή των παικτών του Αιόλου παίζοντα̋ «σκοποβολή» από τη γραµµή των τριπόντων. Παραδόξω̋ το χέρι του̋ ήταν ζεστό κι έτσι οι κόκκινοι τα χρειάστηκαν µέχρι να φτάσουν στο τελικό 88-82 που επισφραγίζει εκτό̋ συγκλονιστικού απροόπτου τον τίτλο και την πρωτιά τη̋ Τρικαλινή̋ οµάδα̋. εξάλλου τα καλά νέα αυτή τη φορά ήρθαν από τη Αθήνα. Στο ντέρµπι τη̋ αγωνιστική̋ ο Φιλαθλητικό̋ γνώρισε την ήττα απο την Νίκη Βόλου µε 69-73 και έτσι ο Αίολο̋ ακόµα κι αν χάσει τα δύο τελευταία παιχνίδια τη̋ σεζόν (έξω µε Ηράκλειο, µέσα µε Νίκη Βόλου) δεν χάνει την πρωτιά αφού έχει αβερείτζ και για την περίπτωση τη̋ διπλή̋ ισοβαθµία̋ αφού έχει κερδίσει δύο φορέ̋ την Αθηναική οµάδα. Για τον Αίολο το α ηµίχρονο πέρασε υποτονικού̋ ρυθµού̋ η οµάδα δεν είχε την σπιρτάδα των προηγούµενων αγώνων και δεν µπόρεσε να φτιάξει διαφορά, ωστόσο στην εκκίνηση τη̋ επανάληψη̋ µπήκε µια σειρά άνοιξε ο ρυθµό̋ κι όλα πήραν το δρόµο του̋... Από τον Αίολο καλό̋ στο σηµάδι από τα 7,75 ήταν ο Γιώργο̋ Φούντα̋ που πέτυχε

“Καθάρισε” πάλι η Θύελλα

Ο Γκιουλέκα̋ έτοιµο̋ να εφορµήσει στο καλάθι τη̋ Φλόγα̋

τρικαλινό συγκρότηµα επιστρέφει στην έδρα του και θα υποδεχθεί την Αν Φλόγα̋ έχοντα̋ ω̋ στόχο τη διεύρυνση του νικηφόρου σερί µέσα στο δηµοτικό κλειστό τη̋ πόλη̋ µα̋. ∆ιαιτητέ̋ του αγώνα οι κκ. Καρακατσανίδη̋, Παπανικολάου. Τα δεκάλεπτα: 23-25, 4847, 68-58, 88-82 ΑΙΟΛΟΣ (Τζήµα̋): Λεπενιώτη̋ 3, Ψύρρα̋ 3 (1), ∆ερµιτζάκη̋, Γκιουλέκα̋ 11 (1), Τριανταφύλλου 7 (1), ΚακλαΣτο κλειστό κι ο Κώστα̋ Παταβούκα̋ που µάνο̋ 17 (3), Περρωτή̋ 4, Αρδιακρίνεται σε συνοµιλία µε τον Τζήµα γύρη̋ 2, Χαρισµίδη̋ 18, Φούντα̋ 17 (5), Παπαχρήστο̋ 6, Θώµο̋. πέντε τρίποντα γράφοντα̋ συνολικά 17 π ΑΝ.ΦΛΟΓΑΣ (Καραγιαννίδη̋): Ζεχερλή̋ ενώ στο παραγωγικό κοµµάτι τόσο ο Χαρισµίδη̋ µε τα καρφώµατα του, όσο και ο Κα- 7 (1), Μητσάκη̋ 17 (4), Μπασδάνη̋, Χατζηκλαµάνο̋ µε του̋ 17 πόντου̋, αλλά και ο βρέττα̋ 15 (1), Βορνίτη̋, Κυριώτη̋ 11 (2), Γκιουλέκα̋ µε του̋ 11 µπαίνουν αυτοδι- Σαµαρά̋ 8 (2), Μούµογλου 6, Αποστολίδη̋ καίω̋ στη λίστα των διακριθέντων. Από την 6, Κάσουρα̋ 12. οµάδα τη̋ Θεσσαλοινίκη̋ µεγάλη «ζηµιά| πήγε να κάνει ο Μητσάκη̋ ΣΚΕΤ (17 µε 4), και Χατζηβρέττα̋ ο (15) Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑ αγων.) 8η (2 τα όµω̋ οι παίκτε̋ του Τζήµα έπαιξαν µα έσ Τα αποτελ σαν πρωταθλητέ̋ δεν έδωσαν πολ̋ ............72-60 υ .-......∆ούκα -71 λά δικαιώµατα και πήραν τη νίκη σε ∆ιαγόρα̋ Ρόδο.....-......Νηαρ Ηστ ........759-62 .... .... νι τώ λεω ...........8 0-0aa Στρα ιγά ..Α ένα χαλαρό και χωρί̋ πολύ κόσµο .... ....... Κοροιβό̋......υ .....-......Χαλκηδόνα.......2 -80 γήπεδο. Αία̋ Ευόσµο .....-......ΜΕΝΤ...............738-82 .... .... Στο παιχνίδι τη̋ Κυριακή̋ βρέθη̋ λή ακ γ. Φλόγα̋ ..8 -67 Ηρ .......- .....Ανα κε (για µεγάλο διάστηµα) και ο βετεΑίολο̋ ......... ή ...-......Ηράκλειο .........709-73 ευ σκ ρα λου ......6 Αγ. Πα ράνο̋ διεθνή̋ άσο̋ του Ελληνικού .....-......Νίκη Βό Φιλαθλητικό̋.. ία ογ ολ Μπάσκετ Κώστα̋ Παταβούκα̋ που θµ βα Η πολιτεύεται στο νοµό µα̋ µε την παοι .........Ν. ..Η2 .....Βαθ....Πόντ 26... ράταξη του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα στο πεΟµάδε̋ ...................54 ......2116-1755 ... 4...4 ... ... ο̋ 9-1 Αίολ ..218 872....2 .... .52 ριθώριο τη̋ αναµέτρηση̋ αµέσω̋ 0...8 .... ̋.. ...2 Φιλαθλητικό .........48 ......2122-1873. ...19...9 υ 0. µετά την ανάπαυλα του ηµιχρόνου είλο 79 Βό 8-1 04 Νίκη ..2 .... 7 ...4 ή 050....17.11 χε και µια σύντοµη συνοµιλία µε τον Αγ. Παρασκευ ....45 ......2093-2 6.12 094-2011....1 4.14 Ηράκλειο......... ..2 .... 4 Γιάννη Τζήµα που του̋ ευχήθηκε καλό ...4 .... Κοροιβό̋...... .......42 ......1961-1977....1 3.15 ...1 αγώνα στι̋ επερχόµενε̋ εκλογέ̋. .... 4. 00 α̋ 1-2 ∆ιαγόρ ......41 ......196 ...13.15 Αιγάλεω ........ ......1976-2070. 1 ..4 2.16 .... ...1 .... 9. τ.. 97 ∆εν παίζει την Κυριακή 983-1 Νηαρ Ησ ........40 ......1 010-2049....12.16 ∆ούκα̋............ ......2 .40 των Εκλογών 2.16 .... ...1 4. .... Στρατώνι ..........40 ......1847-192 ...10.18 ΜΕΝΤ ........ .........38 ......1802-2117. ....8..20 Άλλη µία αργία θα έχει ο Αίολο̋ και 3. .... 7-198 Ηρακλή̋ .21 υ .....36 ......189 όλε̋ οι οµάδε̋ τη̋ Β’ Εθνική̋ αφού η 7-2263.....7...2 Αία̋ Ευόσµο 7 ......35 ......204 -1098 .......1 69 29η αγωνιστική µετατίθεται και αντί τη̋ Αν. Φλόγα̋.... ..6 .... 9 ......2 .... α όν ηδ λκ Χα 6η̋ Μαίου θα διεξαχθεί στι̋ 13 του µηνό̋. Την ερχόµενη Κυριακή πάντω̋ το

έδρα̋ ήττα για τη Γωνιά Φινάλε µε ήττα για τι̋ Αµαζόνε̋ Εντό̋ ∆ιάλειµµα ήταν και πέρασε…Για την Γυναικεία οµάδα τη̋ Πράσινη̋ Γω-

∆υο υποβιβασµοί µέσα σε δύο χρόνια. ∆εν είναι ό,τι καλύτερο για µια οµάδα που ψάχνει να βρει τα παλιά τη̋ πατήµατα στο χώρο του Γυναικείου ποδοσφαίρου, όµω̋ οι Αµαζόνε̋ είναι υποχρεωµένε̋ πλέον να κοιτάξουν τη επόµενη µέρα. Στο τελευταίο εντό̋ έδρα̋ παιχνίδι το συγκρότηµα των Καλυβίων γνώρισε την ήττα (02) από τον Φιλυριακό Φλώρινα̋. Το στοιχείο που έκανε την διαφορά ήταν η εµπειρία των φιλοξενουµένων. Κατάφεραν λοιπόν να χτυπήσουν σε καίρια σηµεία και να αποδράσουν από την Τρικαλινή έδρα. Η οµάδα τη̋ Φλώρινα̋ κατάφερε να προηγηθεί στο 27' µε σουτ και η εξέλιξη αυτή ανέβασε την ψυχολογία. Στο β ηµίχρονο η ακριτική οµάδα έπαιξε έξυπνα και ζευγάρωσε τα τέρµατά τη̋ στο 85' µετά από καλή συνεργασία και πλασέ. Οι Αµαζόνε̋ δοκίµασαν µε σουτ να βρουν δίχτυα αλλά δεν είχαν την τύχη µε το µέρο̋ του̋ στα 4 σουτ που επιχείρησαν µε την Σίσκου. Αµαζόνε̋: Παπαδοπούλου, Μαργαρίτη, Μαγκούτη, Καραλή, Σίσκου, Καλατζή, Ντίνα(46' Μπιµπίκου), Χριστοδούλου, Μαντζιώρου(80' Βερβέρα), Ράκου, Τζιουβάρα.

27

νιά̋ οι επιτυχίε̋ φέτο̋ µετριούνται στα δάχτυλα του ενό̋ χεριού, είναι εξαίρεση στον κανόνα, ενώ οι ήττε̋ συνοδεύουν τα κορίτσια στα περισσότερα γήπεδα τη̋ Α2 Κατηγορία̋. Έτσι , µετά τη …φωτεινή εξαίρεση τη̋ προηγούµενη̋ Κυριακή̋ (βγήκε διπλό στην έδρα του ΠΑΟΚ ∆υτ Μακεδονία̋) τα κορίτσια τη̋ Αθηνά̋ Τσακνή επέστρεψαν και πάλι στα… τετριµµένα. Στο ραντεβού τη̋ Χ ηµέρα̋ δεν µπόρεσαν να κοντράρουν την ΑΝγέννηση Νέου Ρύσιου και ηττήθηκαν (67-82) µέσα στο Κλειστό δηµοτικό Γυµναστήριο τη̋ πόλη̋ µα̋. Ο Παναθλητικό̋ επικράτησε άνετα τη̋ Πυλαία̋ µε 72-50 στι̋ Συκιέ̋ και κατέκτησε την δεύτερη θέση στην βαθµολογία̋, που οδηγεί την οµάδα του Συρόπουλου στα µπαράζ ανόδου. Πράσινη Γωνιά-Αναγέννηση Ν.Ρ. 67-82 ∆εκάλεπτα: 16-30, 28-47, 43-67, 67-82 ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΩΝΙΑ (Τσακνή): Μάντη 2, Τσουτσουµπή 4, Κοµατσιούλη 28(2), Τσίπα 4, Αλεξίου 4, Αλεξοπούλου 6(2), Αγγελάκη 8, Γιασεµή 3, Βουγιούκα 6. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν. ΡΥΣΙΟΥ(∆ιαβολεµένου): Μαραγκού 3, Παπαδοπούλου 8, Γιανάτση 8(1), Μούρτου 11, Κιζιρίδου 11, Μύρβαλη 9(3), Ταυροπούλου 6, Αθανασιάδου 2, Ξανιθοπούλου 3, Ρούσου 21, Κουγιουµτζόγλου, Τζίκου.

Το Μεγαλοχώρι ξεπέρασε εύκολα και το εµπόδιο τη̋ 30η̋ αγωνιστική̋ κερδίζοντα̋ µάλιστα εκτό̋ έδρα̋ µε 1-4 την ΠΕΦ. Από τα υπόλοιπα µατ̋ τη̋ ηµέρα̋ ξεχωρίζει το άνετο διπλό του Γριζάνου στη Ράξα αλλά και η νίκη των Καρυών στην έδρα του Ασκληπιού που ξεκαθαρίζει και βγάζει εκτό̋ διεκδίκηση̋ την οµάδα. Μεγάλο σκορ βγήκε και στο Κηπάκι όπου η τοπική οµάδα επιβλήθηκε µε 4-0 του Κεφαλοβρυσιακού.

Τα αποτελέσµατα (30η αγων.) Άγ. Οικ/ιο̋ ......-.....Κρήνη ..................1-1 Ασκληπιό̋.......-.....Καρυέ̋ ................1-2 Κηπάκι.............-.....Κεφ/κό̋ ...............4-0 ΠΕΦ ................-.....Μεγαλοχώρι.........1-3 Ράξα ...............-.....Γριζάνο ................1-4 Γλύνο̋ ............-.....Άγ. Απόστολοι......2-4 Λεπτοκαρυά....-.....Πετρόπορο̋ ........1-0 Αρδάνι.............-.....Κρηνίτσα..............0-1 Πελινναίοι........-.....Παλιόπυργο̋...0-3αα Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ .....N..I....H Μεγαλοχώρι .......87 .....95-17.....29 .0 ....1 Απόστολοι ..........72 .....82-33.....23 .3 ....4 Γριζάνο...............62 .....75-33.....18 .8 ....4 Ασκληπιό̋ ..........58 .....60-26.....17 .7 ....6 Αρδάνι................46 .....54-45.....13 .7 ..1 0 Οικουµένιο̋ .......46 .....53-47.....13 .7 ..1 0 Παλ/ργο̋ ...........43 .....47-51.....13 .4 ..1 3 Ράξα...................41 .....51-53.....13 .2 ..1 5 Καρυέ̋...............40 .....53-50.....11 .7 ..1 2 Κρήνη.................40 .....47-53.....11 .7 ..1 2 Κεφαλ/ακό̋........38 .....55-75.....11 .5 ..1 4 ΠΕΦ ...................37 .....46-44......8.13 ...9 Κηπάκι................36 .....52-58.....11 .3 ..1 6 Κρηνίτσα ............35 .....38-54......9..8 ..1 3 Λεπτοκαρυά .......31 .....39-51......8..7 ..1 5 Πετρόπορο̋.......26 .....27-57......7..5 ..1 8 Γλύνο̋ ...............22 .....27-64......5..7 ..1 8 Πελινναίοι............0 .......0-90 ......0..0 ..3 0

@ Οι Πελινναίοι αποσύρθηκαν από το πρωτάθληµα.

Η επόµενη 31η Αγωνιστική Κεφ/σιακό̋.............- .....................Κρήνη Καρυέ̋...................-...........Μεγαλοχώρι Άγ. Οικουµένιο̋ .....-...................Γριζάνο Ασκληπιό̋ ..............-........Άγ. Απόστολοι Κηπάκι....................-...........Πετρόπορο̋ ΠΕΦ........................- ................Κρηνίτσα Ράξα.......................- .........Παλιόπυργο̋ Γλύνο̋ ...................-...............Πελινναίοι Λεπτοκαρυά ...........- ....................Αρδάνι Β΄ ΟΜΙΛΟΣ

Ισόπαλο το ντέρµπι Το Χ δεν βόλευε κανέναν… Το ήξεραν όµω̋ δεν µπόρεσαν να το αποφύγουν. Πύργο̋ και Πυργετό̋ «κόλλησαν» στην ισοπαλία µοίρασαν βαθµού̋ στο ντέρµπι τη̋ αγωνιστική̋ που δεν είχε γκολ κι έµεινε στο 0-0.Μεγάλη ευνοηµένη από την εξέλιξη αυτή ήταν η Μεγάρχη που νίκησε µε 1-4 µέσα στο ∆ενδροχώρι και του̋ προσπέρασε και του̋ δύο στην βαθµολογία!!!

Τα αποτελέσµατα (30η αγων.) Γόµφοι ............-.....Πηγή....................2-3 ∆ενδροχώρι ....-.....Μεγάρχη..............1-4 Περιστέρα.......-.....Πανχασιακό̋ .......1-0 Φωτάδα...........-.....Πρίνο̋ .................2-1 Χρυσοµηλιά ....-.....Λυγαριά ...............2-2 Ελευθεροχώρι.-.....Βυτουµά̋ ............2-3 Πορτἀκό̋.......-.....Αµπελάκια............1-1 ∆ρ./Μουριά .....-.....Πιαλεία ................0-0 Πύργο̋ ...........-.....Πυργετό̋.............0-0 Βαθµολογία Οµάδε̋............Βαθ.....Γκολ .....N ..I....H Μεγάρχη ............73 .....89-26 ....23 .4 ....3 Πυργετό̋ ...........72 .....75-22 ....22 .6 ....2 Πύργο̋ ..............72 .....81-22 ....22 .6 ....2 Πανχασιακό̋......50 .....46-37 ....15 .5 ..1 0 Γόµφοι ...............48 .....65-57 ....14 .6 ..1 0 ∆ενδροχώρι........48 .....46-45 ....15 .3 ..1 2 Περιστέρα..........45 .....54-45 ....14 .3 ..1 3 ∆ροσερό/Μ. .......43 .....37-36 ....12 .7 ..1 1 Βυτουµά̋...........43 .....42-42 ....13 .4 ..1 3 Πορτἀκό̋ ..........41 .....50-43 ....11 .8 ..1 1 Χρυσοµηλιά........41 .....46-55 ....12 .5 ..1 3 Πιαλεία...............40 .....40-52 ....11 .7 ..1 2 Λυγαριά..............33 .....35-43 .....8 ..9 ..1 3 Αµπελάκια ..........31 .....31-47 .....8 ..7 ..1 5 Πρίνο̋................25 .....35-66 .....8 ..1 ..2 1 Φωτάδα..............22 .....37-73 .....5 ..7 ..1 8 Πηγή ..................21 .....30-73 .....5 ..6 ..1 9 Ελευθεροχώρι....15 .....32-87 .....5 ..0 ..2 5 Η επόµενη 31η Αγωνιστική Πηγή ......................- ................Μεγάρχη Πανχασιακό̋..........-....................Γόµφοι Πρίνο̋....................- ...........∆ενδροχώρι Λυγαριά..................- ..............Περιστέρα Βυτουµά̋ ...............- ..................Φωτάδα Αµπελάκια ..............-............Χρυσοµηλιά Πιαλεία...................-........Ελευθεροχώρι Πυργετό̋ ...............- ..............Πορτἀκό̋ ∆ροσερό/Μουριά ...-...................Πύργο̋


28

Αθλητικά

Στην Πίστα του Ριζώµατο̋ έγιναν τα πρώτα γκάζια τη̋ φετινή̋ σεζόν από τα µέλη τη̋ ΣΥΜΑΚ

ÄÅÕÔÅÑÁ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Θα την κάνουν έδρα αγώνων

Θεαµατικό̋ ο αγώνα̋ τη̋ ΣΥΜΑΚ όπω̋ µα̋ δείχνουν και τα φωτογραφικά στιγµιότυπα

Οι σκέψει̋ των µελών τη̋ ΣΥΜΑΚ για την δηµιουργία και αξιοποίηση τη̋ Μοτο Πίστα̋ του Ριζώµατο̋ είναι από καιρό γνωστέ̋, όµω̋ φαίνεται πω̋ ήρθε και το πλήρωµα του χρόνου για να… τρέξουν µε καλύτερε̋ προοπτικέ̋. Αυτό έδειξε η πρωτοβουλία για την διεξαγωγή του πρόσφατου αγώνα moto που πραγµατοποιήθηκε µε ένα ισχυρό κίνητρο: Την συγκέντρωση εσόδων, την ανεύρεση πόρων, για την καλύτερη δυ-

νατή αξιοποίηση τη̋ Πίστα̋ που είναι πια το δεύτερο σπίτι των Τρικαλινών Αναβατών. Η πρωτοβουλία βρήκε πρόσφορο έδαφο̋, ο αγώνα̋ (απ’ όπου είναι και τα στιγµιότυπα) έφερε τα πρώτα έσοδα ενώ τα ενθαρρυντικά µηνύµατα βγήκαν και από την ανταπόκριση των φορέων τη̋ περιοχή̋ που έδειξαν µια ζεστή προσέγγιση και υποσχέθηκαν να προχωρήσουν µε ανάλογα βήµατα στο µέλλον προκειµένου να αξιοποιηθεί ο χώρο̋ να φτιαχτεί σε αµιγώ̋ αγωνιστικά πρότυπα η πίστα για να φιλοξενήσει και διοργανώσει̋ υψηλού επιπέδου. Είναι δε ενδεικτικό το ότι άνθρωποι τη̋ ΣΥΜΑΚ επιµένουν και τονίζουν ότι αν γίνουν άµεσα οι απαραίτητε̋ ενέργειε̋ και

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

Γλέντι για την άνοδοΣτεργιόπουλο̋, Χριστοδουλόπουλο̋, Γακόπουλο̋. Στην S 2 τι̋ θέσει̋ τερµατισµού είχαν οι: Κωφό̋, Γεράκα̋, Σκλαβονίτη̋, Χατζηαργυρίου, Ευαγγελίδη̋, Γκαγκανάτσιο̋, Μπαρµπούτη̋, Φούνταρη̋, Γκαγκαστάθη̋, Τσουµπέκο̋, Μπακογιάννη̋, Σπανό̋. Πέραν αυτών στην κατηγορία S 3 η τριάδα ήταν: Αδάµο̋, Μοτίτσιο̋, Τζιώρα̋. Ενώ στου̋ µικρού̋ τη̋ champion βγήκαν στον τερµατισµό οι Γκαγκανάτσιο̋ Αθ., Αναστασιάδη̋, Πρέσσα̋, Γκαγκανάτσιο̋ Σπ., Καρα˙σκο̋, Μαργαρίτη̋, Σταµάτη̋. Τέλο̋ στην 85 το δίδυµο ήταν: Τσιάκο̋, Γιαννούλη̋. Οι διοργανωτέ̋ δεν παρέλειψαν να ευχαριστήσουν του̋ φορεί̋ τη̋ περιοχή̋ για τη βοήθεια που προσφέρουν ενώ επιζητούν και θα επιδιώξουν να έχουν και τη στήριξη και του ∆ήµου Τρικκαίων προκειµένου να πετύχουν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση τη̋ Πίστα̋.

Tα νέα ταλέντα του Τρικαλινού Στίβου άφησαν το… αποτύπωµά του̋ στο ∆ιασυλλογικό Παίδων τη̋ Κεντρική̋ Ελλάδα̋

Εκκίνηση υποσχέσεων από του̋ µικρού̋ Ο

Τα κορίτσια των Τρικάλων κέρδισαν µε το… σπαθί του̋ το εισιτήριο τη̋ συµµετοχή̋ στο πρωτάθληµα τη̋ Β’ Εθνική̋ Γυναικών, έγραψαν την πρωτη σελίδα στην ιστορία του νεοσύστατου συλλόγου µε τη νίκη που πέτυχαν επί τη̋ Λαύρα̋ στο Μπαράζ τη̋ Λαµία̋ και γιόρτασαν την άνοδο µ’ ένα τρικούβερτο γλέντι, που θα του̋ µείνει αξέχαστο. Στην Κουίντα αυτή τη φορά δεν εµφανίστηκαν ποδοσφαιρικά παπούτσια, ούτε στολέ̋ και φόρµε̋ γηπέδων. ∆εν είχε ντρίπλε̋, σέντρε̋ και τακτική το πρόγραµµα, η βραδιά ήταν life and style και προσφέρονταν για χορό, πολύ χορό που βγήκε µέσα από ένα αστείρευτο κέφι. Σύσσωµη η αθλητική «οικογένεια» τη̋ οµάδα̋, οι αθλήτριε̋ µε του̋ γονεί̋ του̋, αλλά και τα µέλη τη̋ διοίκηση̋, έδωσαν το «παρών» στο επινίκιο γλέντι τη̋ ανόδου και ανανέωσαν το ραντεβού για τη νέα σεζόν δίνοντα̋ µάλιστα και τι̋ ανάλογε̋ υποσχέσει̋. Τα στιγµιότυπα από την όµορφη γιορτή των κοριτσιών.

οι εργασίε̋ που απατούνται, τότε σύντοµα ο χώρο̋ αυτό̋ θα µπορεί να φιλοξενήσει ακόµη και Πανελλήνια πρωταθλήµατα Εντούρο και Μοτο Κρο̋. Το πρώτο τεστ λοιπόν ήταν επιτυχηµένο, όλοι οι συµµετέχοντε̋ έµειναν ικανοποιηµένοι από το συναγωνισµό παρ’ ότι βέβαια ο αγώνα̋ δεν είχε επίσηµο χαρακτήρα. Στην εκκίνηση βρέθηκαν µε τα moto του̋ 40 αναβάτε̋ από Τρίκαλα, Λάρισα, Βόλο και Λαµία και πάτησαν τέρµα το γκάζι του̋ απολαµβάνοντα̋ έναν συναρπαστικό αγώνα που είχε και του̋ φανατικού̋ φίλου̋ των δύο τροχών κοντά του̋ αφού αρκετοί Τρικαλινοί βρέθηκαν στο Ρίζωµα για να δουν από κοντά την πίστα αλλά και τον συναγωνισµό των Θεσσαλών αναβατών. Να αναφέρουµε λοιπόν πω̋ στην κατηγορία S1 τερµάτισαν κατά σειρά οι Πανταζή̋, Πρεβέντη̋, Βασιλείου, Τζιοβάρα̋,

Κλασικό̋ Αθλητισµό̋ τη̋ χώρα̋ µα̋ είναι “στην …εντατική ζει µε τα σωληνάκια” όπω̋ λένε χαρακτηριστικά και δεικτικά οι άνθρωποι του Στίβου, µάλιστα πριν από λίγο καιρό η Οµοσπονδία του ΣΕΓΑΣ αποφάσισε να κατεβάσει τα ρολά ει̋ ένδειξη διαµαρτυρία̋ για την κατάντια και την πενία µε την οποία πορεύεται σε µια Ολυµπιακή χρονιά. Παρ’ όλα τούτα όµω̋, το… µικρόβιο του Στίβου έχει ισχυρό dna και µπορεί να ξεπερνά ω̋ φαίνεται ακόµα και τι̋ πιο δύσκολε̋ καταστάσει̋. Αυτό φάνηκε εξάλλου στο πρώτο µεγάλο κάλεσµα τη̋ νέα̋ χρονιά̋ από το οποίο µάλιστα υπήρξαν σηµαντικέ̋ διακρίσει̋ Τρικαλινών νεαρών και φερέλπιδων αθλητών. Σηµείο αναφορά̋ από την πρώτη µεγάλη Στιβική διοργάνωση τη̋ νέα̋ χρονιά̋ είναι η συµµετοχή πολύ δε περισσότερο και οι διακρίσει̋ του Γυµναστικού Συλλόγου ΓΑΣ ΖΕΥΣ στο ∆ιασυλλογικό πρωτάθληµα Παίδων – Κορασίδων (16-17 ετών) που έγινε στο στάδιο Αλκαζάρ τη̋ Λάρισα̋. Στου̋ Αγώνε̋ του ∆ιασυλλογικού πρωταθλήµατο̋ συµµετείχαν πάνω από 200 αθλητέ̋ και αθλήτριε̋ από σωµατεία τη̋ Θεσσαλία̋ και τη̋ Ανατολική̋ Στερεά̋ Ελλάδο̋. ∆ιεξήχθησαν 34 αγωνίσµατα, 18 για του̋ Παίδε̋ και 16 για τι̋ Κορασίδε̋. Από 16 σωµατεία που πήραν µέρο̋ ο ΓΑΣ ΖΕΥΣ πήρε την τρίτη θέση στην γενική βαθµολογία, κατακτώντα̋ 4 χρυ-

σά, 3 αργυρά και 4 χάλκινα µετάλλια Σηµαντική παρουσία είχε επίση̋ και η ΓΕΑΤ που δείχνει σταθερά ανοδική τροχιά στι̋ αγωνιστικέ̋ εκδηλώσει̋ των τελευταίων ετών ενώ µε την ευκαιρία να αναφέρουµε πω̋ πρώτο̋ στην τελική κατάταξη̋ ήταν ο Πελασγό̋ Λάρισα̋ 162β, ενώ πίσω του βρέθηκαν κατά σειρά οι: ΕΑΛ Πήγασο̋ Λάρισα̋ 98β, ΖΕΥΣ Τρικάλων 88β, Γ.Σ.Καρδίτσα̋ 59β, Γ.Σ.Βόλου 58β, ΓΕΑ Τρικάλων (51β). Ο ΓΑΣ «ΖΕΥΣ» έπιασε του̋ 88 βαθµού̋ και 4 αθλητέ̋ του εξασφάλισαν συµµετοχή στα Πανελλήνια Πρωταθλήµατα τη̋ κατηγορία̋ του̋. Αναλυτικά τα αποτελέσµατα των αθλητών του ΓΑΣ «ΖΕΥΣ» έχουν ω̋ εξή̋: Χρυσά µετάλλια κατέκτησαν: Η Αργύρη Φωτεινή (στο αγώνισµα τη̋ σφυροβολία̋ µε επίδοση 39.02µ.) η Κόκκαλη Αθανασία στον ακοντισµό ( 36.62µ. µε νέο ατοµικό ρεκόρ), ο Σπανό̋ Βασίλη̋ στο Ακόντιο µε επίδοση 51.36µ. καθώ̋ και η Μπἀρακτάρη Ευγενία στη δισκοβολία ( 30.20µ.) Αργυρά µετάλλια από τον ΓΑΣ κατέκτησαν: Ο Μπίχτα̋ (ΣΤΟ τριπλούν µε 13.06µ.),ο Λεβέντη̋ Θεοδόση̋ στην σφυροβολία ( 43.42µ.) η Αργύρη Φωτεινή στον ακοντισµό ( 35.75µ). Τέλο̋ Χάλκινα µετάλλια κατέκτησαν ο Πλεξίδα̋ Κωνσταντίνο̋ (στη δισκοβολία µε επίδοση 37.29µ., αλλά και στη

σφαιροβολία µε επίδοση 12.35µ.) ο Σκρέτα̋ Αλέξανδρο̋ στη σφυροβολία (42.67µ.) και ο Μπίχτα̋ στον ακοντισµό πέτυχε επίση̋ ατοµικό ρεκόρ µε 43.42 µέτρα. Από τοα υπόλοιπα τρικαλινά σωµατεία τώρα υπήρξαν σηµαντικέ̋ διακρίσει̋ µε την Παπαθανασίου τη̋ ΓΕΑΤ να κατακτά την πρωτιά στα 3χιλιοµετρα, τον Ζωγράφο του ΓΣΤ να παίρνει την 1η θέση στο 800ρι κάνοντα̋ επίδοση 2,06.14). Σηµαντική επίδοση έβγαλε και ο Ππαπαστεριάδη̋ στα 400 µέτρα Παίδων όπου τερµάτισε στη 2η θέση µε χρόνο 51’,90’’ενώ ο Κουγιούµη̋ ήταν 2ο̋ στα 1500 µέτρα και ο Μυτάκο̋ τρίτο̋ στα 3 χιλιόµετρα. Στη ΓΕΑΤ ο Αγορίτσα̋ έκανε δικέ̋ του τι̋ κούρσε̋ των 100 και 200 µέτρων. Ακόµη, ο Κουτούζα̋ πήρε την πρωτιά στο ύψο̋ παίδων ο Τσιγάρα̋ τρίτο̋ στο ίδιο αγώνισµα και ο Παπαδηµητρίου πήρε τη δεύτερη θέση στη Σφαίρα φτάνοντα̋ στα 13,32 µέτρα, πλέον έπεται συνέχεια στα διασυλλογικά πρωταθλήµατα των µεγαλύτερων κατηγοριών.


Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201229

Συναρπαστικέ̋ κόντρε̋ µαθητών-τριων από Γυµνάσια του νοµού µα̋ στην 8η Αθλητική Συνάντηση των Εκπαιδευτηρίων «ΑΘΗΝΑ»

Ένα µικρό πρωτάθληµα σε µία µέρα “Νου̋ υγιή̋ εν σώµατι υγιή”…. Εύκολο να το λε̋, δύσκολο όµω̋ να το… πράττει̋ στι̋ µέρε̋ µα̋. Η εποχή είναι του διαδικτύου, των social media και του κυβερνοχώρου, όµω̋, ακόµα και σ’ αυτό το δύσκολο τάιµινγκ, τα σπορ διεκδικούν το δικό του̋ «κοµµάτι»… Η άθληση παραµένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων για τη Μαθητιώσα νεολαία τη̋ χώρα̋ µα̋ και η αλήθεια είναι πω̋ ειδικά στον δικό µα̋ νοµό (που έχει µακρά παράδοση σε δηµοφιλή αθλήµατα) τα µηνύµατα αυτά έχουν τη δική του̋ ξεχωριστή δυναµική ιδίω̋ όταν έρχονται µε τι̋ ιδανικότερε̋ προοπτικέ̋ µέσα από την Μαθητική Κοινότητα. Παράδοση όµω̋ στο χώρο του Μαθητικού Αθλητισµού φαίνεται πω̋…. ∆ηµιουργούν-σφυρηλατούν χρόνο µε το χρόνο και τα Εκπαιδευτήρια «ΑΘΗΝΑ» µε την φιλοξενία και διεξαγωγή των πρότυπων Μαθητικών Αγώνων (µπάσκετ, βόλἐ και ποδοσφαίρου) που διοργανώνονται κάθε χρόνο τέτοια εποχή λίγο πριν αρχίσουν οι εξετάσει̋. Απ’ ότι λέγεται δε, η 8η ήταν η καλύτερη όλων! ∆εν είναι σχήµα λόγου ούτε αναφορά υπερβολή̋, αλλά η ρεαλιστική αποτύπωση τη̋ εικόνα̋ από την ετήσια Μαθητική Αθλητική Συνάντηση που διοργάνωσαν τα Εκπαιδευτήρια Αθηνά στον πολύχώρο Αθληση̋ του «Απ Καρακούση̋». Αυτή η ετήσια Αθλητική Σύναξη µαθητών –τριων Γυµνασίων του νοµού µα̋ τείνει πλέον καταστεί θεσµό̋ για τι̋ δραστηριότητε̋ του Αθηνά, αφού περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα δράσεων του Εκπαδευτηρίου και

αναµφίβολα αποτελεί ένα ξεχωριστό σηµείο αναφορά̋ στην αθλητική κίνηση τη̋ περιοχή̋ µε την παρουσία δεκάδων µαθητών-τριών που πραγµατικά έβαλαν τα δυνατά του̋ για να κερδίσουν να συναγωνιστούν, να συµµετάσχουν µα πάνω απ’ όλα κυρίω̋ για να αθληθούν και να «φορτίσουν» µε ενέργεια µε δράση και κίνηση που τόσο έχουν ανάγκη. Στη φετινή διοργάνωση λοιπόν συµµετείχαν συνολικά 8 σχολεία από το νοµό µα̋ µε περίπου 200 µαθητέ̋ - µέλη των οµάδων µπάσκετ, βόλἐ και ποδοσφαίρου κι όπω̋ σηµείωσαν οι διοργανωτέ̋ τη̋ εκδήλωση̋ µεγάλη επίση̋ ήταν και η συµµετοχή θεατών, τόσο γονέων όσο και µαθητών, οι οποίοι δηµιούργησαν µια όµορφη ατµόσφαιρα µε τι̋ επευφηµίε̋ του̋ και τον ενθουσιασµό που επέδειξαν για την αγωνιστική τριβή των µαθητικών οµάδων. Η όλη εκδήλωση επιβεβαίωσε µε τον καλύτερο τρόπο την

αξία και τη σηµασία του αθλητισµού στην αγωγή των νέων, στην καλλιέργεια τη̋ άµιλλα̋ και τη̋ φιλία̋ χωρί̋ φαινόµενα βία̋ και αρρωστηµένου φανατισµού. Οι αθλητέ̋ µαθητέ̋ και µαθήτριε̋ πληµµύρισαν το αθλητικό κέντρο µε το κέφι, τη ζωντάνια και την αγωνιστικότητά του̋. ∆όθηκαν µάχε̋, δυνατέ̋ µάχε̋ στο φιλέ του βόλει στι̋ ρακέτε̋ του Μπάσκετ αλλά και στα γήπεδα του ποδοσφαίρου και µετά από ένα τετράωρο συναρπαστικών αναµετρήσεων αναδείχθηκαν και οι νικήτριε̋ οµάδε̋ ενώ (αξίζει να το επισηµάνουµε) οι θεατέ̋ γονεί̋ και φίλοι των παιδιών που συµµετείχαν στου̋ αγώνε̋ ενθάρρυναν όλε̋ τι̋ προσπάθειε̋, στέλνοντα̋ ένα µήνυµα fair play αλληλεγγύη̋ και συµπαράσταση̋ στα παιδιά όλων των γυµνασίων που συµµετείχαν στου̋ αγώνε̋. Στο επιµύθιο τη̋ µεγάλη̋ µαθητική̋ σύναξη̋ υπήρξαν πολλέ̋ εκπλήξει̋, δώρα, ενώ έγιναν απονοµέ̋ στου̋ νικητέ̋ των αγωνισµάτων και δόθηκαν τιµητικά διπλώµατα σε όλε̋ τι̋ οµάδε̋ και στα παιδιά που συµµετείχαν στου̋ αγώνε̋. Από το αµιγώ̋ αγωνιστικό κοµµάτι τη̋ εκδήλωση̋ οι µάχε̋ ήταν συναρπαστικέ̋ τόσο στα αθλήµατα των αγοριών, όσο και στι̋ κόντρε̋ των κοριτσιών πάνω στο φιλέ του Βόλει. Την παράσταση ωστόσο έκλεψε η κόντρα των οµάδων Μπάσκετ που ήταν συναρπαστι-

κή και αµφίρροπη ενώ είχε και µια απρόβλεπτη κατάληξη αφού στο τέλο̋ του τουρνουά προέκυψε τριπλή ισοβαθµία και την άτυπη πρωτιά πήρε η οµάδα των Εκπαιδευηρίων Αθηνά που υπερτερούσε στη διαφορά πόντων. Στο Βόλἐ των κοριτσιών το σύνολο που κατέβασαν τα Εκπαιδευτήρια δεν παίζονταν, κέρδισε την 1η θέση αφήνοντα̋ πιο πίσω το 7ο Γυµνάσιο και το 2ο Καλαµπάκα̋ που έκανε αξιόλογη προσπάθεια. Κι όσο για το ποδόσφαιρο; Εδώ η πρωτιά πήγε στο 6ο Γυµνάσιο Τρικάλων και την τετράδα συµπλήρωσαν το 1 Καλαµπάκα̋, το Αθηνά και το 2ο Γυµνάσιο Τρικάλων. Έτσι έκλεισε µε εξαιρετική επιτυχία η φετινή Μαθητική Αθλητική Συνάντηση και µε την ευκαιρία αυτή ο εκ των υπευθύνων του Αθηνα παλιό̋ αθλητή̋ του Μπάσκετ και καθηγητή̋ των Εκπαιδευτηρίων Γιάννη Γιαννούλη̋ µε δηλώσει̋ που έκανε στον «διάλογο» ανέφερε χαρακτηριστικά πω̋: «Και η φετινή διοργάνωση ήταν επιτυχηµένη, τα παιδιά αγαπούν τον αθλητισµό ψάχνουν ευκαιρίε̋ για να βρεθούν στου̋ χώρου̋ άθληση̋ να τρέξουν να γυµναστούν να

γεµίσουν τι̋ µπαταρίε̋ του̋. Ο αθλητισµό̋ πάνω από όλα µα̋ κάνει φίλου̋, µα̋ φέρνει κοντά και µα̋ προσφέρει υγεία και ευεξία, ευελπιστούµε στην καθιέρωση αυτούτου θεσµού και σε συµµετοχή ολοένα και περισσότερων σχολείων τη̋ περιοχή̋ µα̋. Φέτο̋ αναλάβαµε µια πρωτοβουλία ανάδειξη̋ και βράβευση̋ αθλητών του νοµού µα̋ που διέπρεψαν κι έφεραν διακρίσει̋ στον Τρικαλινό αθλητισµό. Ξεκινήσαµε µε τον Ευθύµη Ρεντζιά τον κορυφαίο Τρικαλινό καλαθοσφαιριστή και θα συνεχίσουµε τα επόµενα χρόνια αναδεικνύοντα̋ επιτυχίε̋ όλων των πρωταθλητών τη̋ περιοχή̋ µα̋. Θέλουµε να ευχαριστήσουµε του̋ µαθητέ̋ και του̋ συνοδού̋ καθηγητέ̋ των σχολείων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα µα̋ και συνέβαλαν στην επιτυχία αυτή̋ τη̋ διοργάνωση̋», είπε στην αναφορά του ο κ. Γιαννούλη̋ που είχε κι αυτό̋

µια γεµάτη αθλητική δράση στο χώρο του Μπάσκετ αγωνιζόµενο̋ σε τοπικού̋ συλλόγου̋ αλλά και σε οµάδε̋ τη̋ Πάτρα̋ στην περίοδο των σπουδών του.

Κατάταξη οµάδων Ποδόσφαιρο 1. Το 6ο Καλαµπάκα̋ 2. Το «Αθηνά» 3. Το 2ο Τρικάλων Mvp: Χριστοδουλόπουλο̋ του 6ου Καλαµπάκα̋ Βόλει Κοριτσιών 1 Το «Αθυηνά» 2. Το 7ο Τρικάλων 3, Το 2ο Κλαµπάκα̋ 4, Το 2ο Τρικάλων mvp Mουζακιάρη του 7ου Τρικάλων Μπάσκετ Αγοριών 1. το «Αθηνά» 2. Το 2ο Τρικάλων 3. Το 3ο Τρικάλων 4. Το 9ο Τρικάλων Mvp Πάτρα̋ Ν. και Γιαννούλη̋ Στέλιο̋

Τα Εκπαιδευτήρια τίµησαν τον Ευθύµη Ρεντζιά

Έ

παιξε στο ΝΒΑ αγωνιζόµενο̋ µάλιστα σε µία θρυλική οµάδα (Philadelphia 76ers), σήκωσε το όνοµα των Τρικάλων και του ελληνικού µπάσκετ ψηλά, πιο ψηλά ακόµα και από το µπό̓ του, έγινε συλλέκτη̋ τροπαίων-τίτλων µε την οµάδα τη̋ Μπαρτσελόνα και επί µία δεκαετία ήταν το πρώτο και το µεγαλύτερο όνοµα του Ελληνικού Μπάσκετ. ∆εν χρειάζονται άλλα πολλά για τον

Ευθύµη Ρεντζιά, µιλούν οι τίτλοι οι επιτυχίε̋ και η µεγάλη διαδροµή του. Από τα δεκάξι του χρόνια ήταν στην πρώτη γραµµή και προφανώ̋ θα θυµήθηκε χθε̋ τα δικά του µαθητικά χρόνια όταν βρέθηκε στι̋ εγκαταστάσει̋ του Αθλητικού κέντρου «Aπ. Καρακούση̋» για να παρακολουθήσει του̋ αγώνε̋ του Μαθητικού τουρνουά. Κατέχοντα̋ πια και το θεσµικό ρόλο του Θεµατικού Αντιπεριφε-

ρειάρχη Θεσσαλία̋, ο Ευθύµη̋ ήταν το τιµώµενο πρόσωπο τη̋ εκδήλωση̋ των Εκπαιδευτηρίων ΑΘΗΝΑ και παρέλαβε µάλιστα την πλακέτα σε ειδική τελετή βράβευση̋ που πραγµατοποιήθηκε την παραµονή των αγώνων. Την πλακέτα απένειµε ο ∆ιευθυντή̋ του Αθηνά κ. Βασίλειο̋ Γκίµτσα̋, ενώ στη ροή τη̋ εκδήλωση̋ έγινε και η σχετική αναδροµή στην πορεία και την µεγάλη καριέρα του Τρικαλινού

καλαθοσφαιριστή από τα πρώτα του βήµατα µέχρι τον επίλογο τη̋ λαµπρή̋ καριέρα̋ του. Μιλώντα̋ στου̋ µαθητέ̋ του ΑΘΗΝΑ ο Ευθύµη̋ ευχαρίστησε τη ∆ιεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων για τη τιµητική βράβευση και τόνισε µάλιστα πω̋ η χειρονοµία είναι συγκινητική κι αποτελεί αναγνώριση µια̋ προσπάθεια̋ που είχε πολλέ̋ δύσκολε̋ διαδροµέ̋ στα γήπεδα του Μπάσκετ.


30

Αθλητικά

ÄÅÕÔÅÑÁ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Τη… µυρίστηκαν νωρί̋ τη δουλειά στον πάγκο του Φλαµουλίου. Έκδηλη λοιπόν η κατήφεια για το άσχηµο φινάλε τη̋ οµάδα̋ που (µην ξεχνάµε) ξεκίνησε για τίτλο αλλά βγήκε 2η και πάλι

̋ ε ί φ α ρ γηπεδογ

«Μουσκεµένη» η τελευταία αγωνιστική τη̋ Α’ Ερασιτεχνική̋. Ανοιξαν οι ουρανοί πάλι το Σάββατο, αλλά δεν… δρόσισε για όλου̋

Με νίκη έκλεισε τη̋ χρονιά η ΑΕ Φαρκαδ όνα̋ και σίγουρα στο επιτ ελείο τη̋ όλοι έµειναν ικανοποιηµένοι από το τρέξιµο του Β’ Γύρου

Στα κεφια του ο Περικλή̋ Τουτούκη̋ που έβγαλε µε άνεση τον αγώνα τη̋ Μπάρα̋ . ∆ιακρίνεται να τα λέει χαµογελαστό̋ µε τον Κουβελά των Μετεώρων

CMYK

το πλάνο ο̋, οι οµπρέλε̋ σε πρώ Το Φρούριο στο βάθ η στο γήπεδο τη̋ µέσ στη ο µέν κοµ και το ντέρµπι αδικό «κάδρο» υ η φωτό σε ένα µον Μπαλκούρα̋ απ όπο

Να… έτσι κλωτσούσε ο Τάκη̋ Μπέντα̋ στα νιάτα του όταν ήταν ποδοσφαιριστή̋ εν ενεργεία πριν πιάσει τη σφυρίχτρα στο στόµα του. Το πλάνο από τη Μπαλκούρα

Ντέρµπι; Ποιο ντέρµπι; Το έριξαν στην κουβέντα ο Λάκη̋ Κωτούλα̋ µε τον Κώστα Φαµίση .Τα δρωµενα στον αγωνιστικό χώρο λίγο του̋ απασχόλησαν

ίο µατ̋ τη̋ άλοι µέσα. Στο τελευτα η̋ Και οι µικροί και οι µεγ ̋ τη̋ Μπάρα̋ Ευριπίδ χρονιά̋ ο προπονητή Ζαχαράκη γίε̋ στο νεαρό Βα̋. Κωστόπουλο̋ δίνει οδη

το 3-0 τη̋ αγιώτη̋ Γκένα̋, για Ικανοποιηµένο̋ ο Παν πο του . Το δείχνει µε τον τρό ΑΕΤ επί του Φλαµουλίου οµάδα̋ προ̋ του̋ παίκτε̋ τη̋


31

ΤΟΠΙΚΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

To δικό τη̋ σπίτι αποκτά Η κυβερνητική πρόταση τη̋ ∆ηµοκρατική̋ σύντοµα η Τρικαλινή ΦΛΟΓΑ! ΘΑΝΑΣΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Αριστερά̋ για το αγροτικό ζήτηµα Στόχο̋ τη̋ ∆ηµοκρατική̋ Αριστερά̋ είναι η ολοκληρωµένη ανάπτυξη τη̋ υπαίθρου που εδράζει στην ισόρροπη ανάδειξη των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραµέτρων τη̋ υπαίθρου. Η κυβερνητική πρόταση τη̋ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ για την αγροτική ανάπτυξη είναι: 1. Η αγροτική παραγωγή µέσα από ένα συνολικό πρόγραµµα ολοκληρωµένη̋ ανάπτυξη̋ τη̋ υπαίθρου µπορεί να συµβάλει στην ενίσχυση τη̋ εθνική̋ οικονοµία̋, στην εξασφάλιση τη̋ διατροφική̋ επάρκεια̋ και στην ενδυνάµωση τη̋ απασχόληση̋ και τη̋ κοινωνική̋ συνοχή̋. Να προσελκύσει νέου̋ σε ηλικία αλλά και καινούριου̋ στο επάγγελµα, βάζοντα̋ έτσι ένα µικρό ανάχωµα στην αιµορραγία τη̋ υπαίθρου και στη ραγδαία αύξηση τη̋ ανεργία̋ στα αστικά κέντρα. 2. Η σύνδεση τη̋ γεωργική̋ παραγωγή̋ µε την αειφορία αποτελεί βασική πρὁπόθεση για την ανάπτυξη τη̋ υπαίθρου και θα συµβάλει στην ισόρροπη διαχείριση των φυσικών πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντο̋. Στην κατεύθυνση η προώθηση αειφορικών µορφών γεωργία̋, όπω̋ η βιολογική γεωργία και η ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών, αποτελουν προτεραιότητε̋. 3. Η χώρα µα̋ έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα στην παραγωγή ποιοτικών αγροτικών πρὀόντων. Πρέπει να δοθεί έµφαση στην επωνυµοποίηση τη̋ παραγωγή̋, τα Πρὀόντα Γεωγραφική̋ Ένδειξη̋, Πρὀόντα Ονοµασία̋ Προέλευση̋ και Τοπικά Παραδοσιακά Πρὀόντα. 4. Η βιωσιµότητα των εκµεταλλεύσεων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον εκσυγχρονισµό των καλλιεργειών και των κτηνοτροφικών µονάδων, τι̋ συλλογικέ̋ δράσει̋, τη µείωση του κόστου̋ παραγωγή̋ και τον εξορθολογισµό τη̋ λειτουργία̋ των φορέων εµπορία̋. 5. Η ανταγωνιστικότητα των αγροτικών πρὀόντων τη̋ χώρα̋ συνδέεται µε την αξιοποίηση των εδαφοκλιµατολογικών χαρακτηριστικών τη̋ κάθε περιοχή̋ και την προώθηση τη̋ καινοτοµία̋. Πρέπει άµεσα να προωθηθούν καινοτόµε̋ δράσει̋ στην ελληνική γεωργία και να αναπτυχθούν νέε̋ µορφέ̋ συµβολαιακή̋ γεωργία̋. 6. Η προστασία τη̋ αγροτική̋ γη̋, µε σαφή καθορισµό των χρήσεων τη̋ σε όλη την επικράτεια, και η αξιοποίηση των ΑΠΕ για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ αγροτική̋ ανάπτυξη̋, αποτελούν πρὁποθέσει̋ για την ανάδειξη των παραγωγικών δυνατοτήτων τη̋ κάθε περιοχή̋. 7. Η αγροτική έρευνα και η δικτύωση τη̋ πληροφόρηση̋ των αγροτών αποτελούν αναπόσπαστα συστατικά τη̋ οργάνωση̋ τη̋ παραγωγή̋ αγροτικών πρὀόντων. Απαιτείται ανάπτυξη τη̋ αγροτική̋ έρευνα̋ και των πολιτικών εκπαίδευση̋ του αγροτικού πληθυσµού σε νέε̋ βάσει̋, µε ανασυνταγµένου̋ φορεί̋ και επαναπροσανατολισµό στι̋ σύγχρονε̋ απαιτήσει̋. 8. Η συνεργασία των συνεταιρισµών των αγροτών µε τα δίκτυα των καταναλωτών και οι κοινέ̋ δράσει̋ διάθεση̋ τη̋ παραγωγή̋, µπορούν να συµβάλουν στη βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ των τροφίµων και την διαµόρφωση καλύτερων τιµών για παραγωγού̋ και καταναλωτέ̋. Πρέπει να δηµιουργηθούν νέε̋ συλλογικότητε̋, αυτόνοµε̋, αυτοδιοικούµενε̋, µε καθαρού̋ στόχου̋. Αυτό σηµαίνει ανασύνταξη εκ θεµελίων των συνεταιρισµών ώστε να είναι πραγµατικά αυτοδιοικούµενοι, µε δηµοκρατική και διαφανή λειτουργία. Η στήριξη των συνεταιριστικών δράσεων και των επιχειρήσεων µε αναπτυξιακό και εξαγωγικό προσανατολισµό θα συµβάλει στη µείωση των γεωργικών εισαγωγών και στην ενίσχυση των εξαγωγών, στην αποκατάσταση του ισοζυγίου αγροτικών πρὀόντων και στην αύξηση τη̋ απασχόληση̋. 9. ∆ιακίνηση των πρὀόντων µε στόχο την επίτευξη του καλύτερου οικονοµικού αποτελέσµατο̋ και για του̋ παραγωγού̋ και για του̋ καταναλωτέ̋. Ανάπτυξη σχέσεων και συναλλαγών µεταξύ 1)των συλλογικών οργανώσεων παραγωγών µε του̋ καταναλωτέ̋ και 2)απ’ ευθεία̋ παραγωγών-καταναλωτών. 10. Η ενίσχυση πρωτοβουλιών καθετοποίηση̋ τη̋ παραγωγή̋ µε στόχο τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακα̋ ιδίω̋ στο επίπεδο των συλλογικών µορφών οργάνωση̋ των παραγωγών. Οι επιχειρήσει̋ κλίµακα̋ πρέπει να συνδυασθούν µε την συνεταιριστική δράση σε όλα τα

στάδια τη̋ αγροτική̋ παραγωγή̋, αλλά και των συνδεδεµένων µε αυτή δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει και η δυνατότητα εκπόνηση̋ ειδικών προγραµµάτων έργων υποδοµή̋ και κατασκευή̋ αρδευτικών έργων που θα συµβάλλουν στη µείωση του κόστου̋ παραγωγή̋. 11. Η επιστροφή τη̋ κίνηση̋ του πληθυσµού προ̋ την ύπαιθρο, ειδικά νέων ανθρώπων, πρέπει να αποτελεί πρὀόν ενό̋ ολοκληρωµένου προγράµµατο̋ πρώτη̋ εγκατάσταση̋, εκκίνηση̋ τη̋ παραγωγική̋ δραστηριότητα̋, κατοχύρωση̋ αγροτικού επαγγέλµατο̋ και υποστηρικτικών κοινωνικών παροχών. 12.Τα ειδικά αγροδιατροφικά πρὀόντα και οι καινοτόµε̋ δράσει̋ αποτελούν τµήµα ενό̋ ολοκληρωµένου προγράµµατο̋ τη̋ συνολική̋ παραγωγή̋ τη̋ κάθε τοπική̋ κοινωνία̋. 13. Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών αφορά κύρια την οργάνωση των κλάδων που διαµορφώνουν την πλειονότητα των βασικών αγροδιατροφικών πρὀόντων (δηµητριακά-οπωροκηπευτικάκτηνοτροφικά). Επιπλέον, είναι απαραίτητο να διαδοθούν εναλλακτικέ̋ καλλιέργειε̋ που µπορεί να αποφέρουν σηµαντική αύξηση των γεωργικών εισοδηµάτων. Νέα πρὀόντα, που δεν απαιτούν κατ’ ανάγκη µεγάλε̋ ποσότητε̋ και εκτάσει̋, αλλά θέλουν λεπτοµερή και εξειδικευµένη εργασία, µεράκι, γνώση, παράδοση. 14. Η στροφή προ̋ την παραγωγή κτηνοτροφικών πρὀόντων όπου η χώρα µα̋ είναι ελλειµµατική. Βαθµιαία, συστηµατική υποστήριξη και ανάπτυξη τη̋, τόσο στην συµβατική όσο και στην βιολογική τη̋ µορφή. 15. Η προώθηση ενό̋ Προγράµµατο̋ Αγροτική̋ Ανάπτυξη̋ µε ενίσχυση των πόρων του για τον εκσυγχρονισµό των µεταποιητικών µονάδων αλλά και των δικτύων εµπορία̋ αγροτικών πρὀόντων, θα προσελκύσει τι̋ επενδύσει̋ και θα προωθήσει την καινοτοµία και τα νέα παραγωγικά συστήµατα σε όλα τα στάδια τη̋ αγροτική̋ παραγωγή̋. 16. Η έµφαση σε θέµατα εµπορία̋ των αγροτικών πρὀόντων και σε δραστηριότητε̋, όπω̋ η τυποποίηση, η έρευνα αγορά̋, η προώθηση και η διαφήµιση των αγροτικών πρὀόντων. 17. Η διασφάλιση των πόρων τη̋ ΚΑΠ, και οι δεσµεύσει̋ που προκύπτουν από την εφαρµογή τη̋ αγροτική̋ πολιτι-

κή̋ µετά το 2013, επιβάλουν την δηµιουργική προώθηση των προσαρµογών που θα αξιοποιούν τα πλεονεκτήµατα τη̋ ελληνική̋ αγροδιατροφική̋ αλυσίδα̋. Για να µπορέσουν όµω̋ να γίνουν πράξη αυτά απαιτούνται µεγάλε̋, δοµικέ̋ αλλαγέ̋ στον τρόπο σκέψη̋, λειτουργία̋ και παρέµβαση̋ αγροτών, αλλά και ολόκληρη̋ τη̋ ελληνική̋ κοινωνία̋. α) να ξεπεραστούν µε τόλµη, φαντασία, πρωτοπόρε̋ πρακτικέ̋ τα αρνητικά δεδοµένα τη̋ αγροτική̋ µα̋ παραγωγή̋: µικρά µεγέθη ή (εντατικά, ποσοτικά και οικονοµικά) διασκορπισµένα όχι µόνο σε ορεινέ̋, ηµιορεινέ̋ και νησιώτικε̋ περιοχέ̋ αλλά και σε εύφορε̋ πεδιάδε̋. β) να αντιµετωπιστούν µε έργα, πρωτοβουλίε̋, συνένωση οικονοµικών δυνάµεων (ή κεφαλαίων), φερεγγυότητα και στήριξη τη̋ πολιτεία̋ οι επεµβάσει̋ των ασύδοτων µεσαζόντων και καρτέλ. γ) να τερµατιστεί η απαράδεκτη απουσία στόχων και προτεραιοτήτων που οδηγεί σε αυθαιρεσίε̋, ανεξέλεγκτε̋ και τραγελαφικέ̋ πολλέ̋ φορέ̋ καταστάσει̋ που. Έτσι οδηγηθήκαµε από τι̋ χωρί̋ προοπτική µονοκαλλιέργειε̋ (πχ βαµβάκι) σε βιοκαύσιµα, φωτοβολτἀκά σε γη υψηλή̋ παραγωγικότητα̋. δ) να υπάρξει κεντρικό̋ βραχυπρόθεσµο̋ και µεσοπρόθεσµο̋ προγραµµατισµό̋. ε) να αρχίσει άµεσα η σύνταξη Εθνικού Σχεδίου για την ανόρθωση τη̋ Αγροτική̋ Οικονοµία̋. στ) να δηµιουργηθούν νέε̋ συλλογικότητε̋, αυτόνοµε̋, αυτοδιοικούµενε̋, µε καθαρού̋ στόχου̋. Αυτό σηµαίνει αυτοδιοικούµενοι, µε δηµοκρατική και διαφανή λειτουργία συνεταιρισµοί, χωρί̋ τι̋ γνωστέ̋ σε όλου̋ παθογένειε̋ του παρελθόντο̋, τι̋ κοµµατικέ̋ και πολιτικέ̋ εξαρτήσει̋ και µεµονωµένε̋ εξυπηρετήσει̋ και µε πλήρη αποµόνωση των υπευθύνων για την ω̋ τώρα κατάντια του̋. Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ διεκδικεί µια Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, που θα προστατεύει και θα προωθεί τα πραγµατικά συµφέροντα των Ελλήνων αγροτών. Στόχοι διαπραγµάτευση̋ που πρέπει να υιοθετήσει η Ελληνική κυβέρνηση: α) η αύξηση του πρὁπολογισµού τη̋ ΚΑΠ, σε σχέση µε την τελική πρόταση τη̋ Ευρωπἀκή̋ Επιτροπή̋. β) η απλοποίηση των µέτρων περιβαλλοντική̋ προστασία̋ ώστε να µην δηµιουργηθεί σηµαντικά επιπρόσθετο γραφειοκρατικό βάρο̋ τόσο στι̋ εθνικέ̋ κυβερνήσει̋ όσο και στου̋ παραγωγού̋. γ) ω̋ ενεργοί αγρότε̋ να ορίζονται όσοι ασχολούνται πραγµατικά µε τη γεωργία. δ) µείωση των ανώτατων ορίων ενισχύσεων που θέτει η Ευρωπἀκή Επιτροπή σε χαµηλότερα επίπεδα. ε) να εφαρµοστεί η «περιφερειοποίηση» των ενισχύσεων. Άµεσα πρέπει να ληφθούν µέτρα αντιµετώπιση̋ του προβλήµατο̋ ρευστότητα̋ για την αγορά αγροτικών εφοδίων, ώστε να σταθεί δυνατή η υλοποίηση του κύκλου παραγωγή̋ των αγροτικών πρὀόντων.

Όλα τα είδη χορού (παραδοσιακό, λάτιν, κλασσικό̋, σύγχρονο̋, χάρακτερ, χιπ – χοπ κ.ά.) παρουσιάστηκαν, ανήµερα τη̋ Παγκόσµια̋ Ηµέρα̋ Χορού, στην εκδήλωση που διοργάνωσε, χθε̋ βράδυ, στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Τρικκαίων, ο Σύλλογο̋ Γονιών Παιδιών µε νεοπλασµατικέ̋ ασθένειε̋ ΦΛΟΓΑ. Χορευτέ̋ – µέλη πολιτιστικών συλλόγων και σχολών έντεχνου χορού τη̋ πόλη̋ µα̋ χόρεψαν µε αναµµένη τη φλόγα τη̋ αγάπη̋ στι̋ καρδιέ̋ του̋: Εύξεινο̋ Λέσχη Ποντίων & Μικρασιατών Ν. Τρικάλων, Εστία Λαογραφικών Μελετών, Λαογραφικό̋ Χορευτικό̋ Όµιλο̋ Τρικάλων “Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ”, LETCH DANCE DANCING ACADEMY, Σχολή Σύγχρονου Χορού “DANCESPACE”, Ακαδηµία Χορού «ΤΕΡΨΙΣ», Σχολή Έντεχνου Χορού “Έκφραση & ∆ηµιουργία”. Όλοι έδωσαν τον καλύτερο και τον… καλλιτεχνικότερο εαυτό του̋. Το πολυπληθέ̋ κοινό συγκινήθηκε, δάκρυσε, γέλασε, αλλά φεύγοντα̋ δεν ξέχασε!… Η είδηση “βγήκε” από τα χείλη του δηµάρχου κ. Χρήστου Λάππα, ο οποίο̋ είπε, από του βήµατο̋, «πω̋ σύντοµα η (άστεγη) ΦΛΟΓΑ θα έχει την δική τη̋ στέγη στα Τρίκαλα».Την ιδιαίτερα επιτυχηµένη εκδήλωση, που τελούσε υπό την αιγίδα τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋ Τρικάλων και του ∆ήµου Τρικκαίων, χαιρέτισαν -κατά σειράν- η υπεύθυνη Τρικάλων τη̋ ΦΛΟΓΑΣ κα. Ευαγγελία Γκρόπα («λίγοι µα̋ ξέρουν, γιατί δεν έχουµε στέγη», σηµείωσε χαρακτηριστικά), ο εκπρόσωπο̋ τη̋ Ι.Μ. Τρίκκη̋ & Σταγών π. Λάµπρο̋ Κολώνα̋, ο αντιπεριφερειάρχη̋ Τρικάλων κ. Χρήστο̋ Μιχαλάκη̋, ο ∆ήµαρχο̋ Τρικκαίων και η πρόεδρο̋ του

Συλλόγου ΦΛΟΓΑ κα. Μαίρη Τρυφωνίδου. Όπω̋ υπογράµµισε, «τα παιδιά µε καρκίνο µπορούν να γίνουν καλά. Τρία στα τέσσερα παιδιά γίνονται καλά, αν έχουν σωστή ιατρική περίθαλψη». ∆εν παρέλειψε, φυσικά, να ευχαριστήσει θερµά τον κ. Λάππα για τα «πολύ καλά νέα». Την παρουσίαση έκανε η δηµοσιογράφο̋ κα. Ελπίδα Κουτσογιάννη, ενώ τα έσοδα θα διατεθούν αποκλειστικά στη ΦΛΟΓΑ..

Ευαγγελία Γκρόπα (Α), Μαίρη Τρυφωνίδου (∆)


CMYK

dialogos 30-04-2012  

30-04-2012 "ΔΙΑΛΟΓΟΣ" ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ "ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-"DIALOGOS WEEKLY NEWSPAPER OF TRIKALA.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you