Page 1

GASTRONOMICZNY PORADNIK MARKETINGOWY

GASTRONOMICZNY PORADNIK MARKETINGOWY

CELE KOMUNIKACJI WIZUALNEJ: • zwrócenie uwagi klienta na restaurację, • popularność i rozpoznawalność miejsca, • wzbudzenie pozytywnych odczuć i skojarzeń, • szansa na odróżnienie się od konkurencji, • kreowanie wizerunku restauracji, budowanie wartości marki, • forma promocji, wzrost prestiżu.

ganckiej restauracji R20? Jest to kwestia nie tylko gustu kulinarnego i cen, ale również poczucia estetyki i stylu życia. Choć oczywiście nie należy wykluczać, że pan S. będzie fanem i jednej, i drugiej konwencji w zależności od okoliczności i towarzystwa, jednak zawsze któraś z nich będzie mu bliższa. Warto zastanowić się, jaka grupa klientów będzie odwiedzać naszą restaurację. Czy będą to ludzie z zasobnym portfelem, którzy wolą jadać w ekskluzywpodpowiadanych przez intuicję, a nie wiedzę. PamiętajGASTRONOMICZNY PORADNIK nych, eleganckich miejscach, czy może my, że im nasz opis koncepcji biznesowej będzie dokładchcemy dotrzeć do ludzi, którzy cenią niejszy i konkretniejszy, tym agencji łatwiej będzie stwoMARKETINGOWY „FOOD SERVICE” sobie niezobowiązującą atmosferę rzyć charakterystyczną i oryginalną identyfikację wizual1. PROGRAMY KSZTAŁTUJĄCE WIZERUi luz, zwracają uwagę na ceny. Projekt ną, w konsekwencji łatwiej będzie wyróżnić się na rynku, NEK ludzi, firm, miejsc i produktów. komunikacji wizualnej warto poprzea tym samym wydamy mniej na promocję i reklamę. „Food Service” 2-3/2012 s. 46 dzić także badaniami rynku, poznać jeWspółpraca z fachowcami zmusi nas do myślenia, 2. WIZUALNE ELEMENTY WIZERUNKU REgo oczekiwania oraz tendencje. pozwoli krytycznie spojrzeć na nasz projekt i wyłowić STAURACJI I ICH ZNACZENIE. Spójność ewentualne błędy. Niektóre agencje kreatywne, jak 2SiTomasz Szwed z firmy 2Sides oferty i komunikacji wizualnej. Trendy: des, proponują klientom warsztaty, które mają nakłonić podkreśla, że zadaniem jego firmy po• menu, budowanie oferty, wygląd inwestora do krytycznej analizy założeń, oceny doceloprzez dobrze zaplanowane elementy i serwowanie dań, wego typowego gościa restauracji, co pozwala poznać jeidentyfikacji wizualnej jest… przeko• elementy wystroju i klimatu wnętrza, • wygląd personelu. go motywacje, przyzwyczajenia itp. nać klienta, żeby wybrał się do danej „Food Service” 4/2012 s. 28 restauracji. Musimy zaprosić PAMIĘTAJ, ŻE: go do lokalu w kilkanaście 3. DEFINIOWANIE GRUP DOCELOWYCH • efektem komunikacji wizualnej jest obraz twojej restauracji, bądź kilkadziesiąt sekund. – jak to zrobić i w jakim celu? jaki klienci mają w głowie, myśląc o przedsięwzięciu, Musimy pokazać mu jej kli4. MARKETING BEZPOŚREDNI – PRZYKŁA• goście restauracji często stosują uproszczony schemat mat i zachęcić do wybrania DY DZIAŁAŃ: wysyłka listowa, ulotki, spopostrzegania – jeżeli restauracja przykłada dużą wagę do tkania face to face. właśnie tego lokalu. Elementy wyglądu i szczegółów, to zapewne równie wielki nacisk komunikacji wizualnej powin5. NEWSLETTER – rozwiązania technolokładzie na jakość serwowanych potraw. ny być spójne z ofertą i kongiczne, budowanie bazy danych. cepcją restauracji. W kliencie 6. SOCIAL MEDIA – STRONA INTERNETOwzbudzi to poczucie, że restaurator Elementy, o których mówimy, czyli wystrój, oferta WA I FAN PAGE: zasady konstrukcji, jest osobą dbającą o każdy szczegół. i projekt restauracji, mają ogromny wpływ na rodzaj gokampanie. Co więcej, gość zyskuje przekonanie, ści, których przyciągają, więc musimy wiedzieć, kogo 7. WYDARZENIA kulturalne i kulinarne buże w restauracji dba się również o wychcemy zaprosić do nas. Prosty przykład, czy pan S. gustudujące wizerunek miejsca. soką jakość potraw, obsługi. Choć jący w rustykalnym klimacie kuchni biesiadnej Zapiecka 8. SZKOLENIA PERSONELU W ZAKRESIE oczywiście z tym może być różnie. czy Banja Luki będzie dobrze czuł się w warszawskiej ele-

Wizualne

elementy

wizerunku restauracji POPULARNA I CENIONA RESTAURACJA TO JUŻ NIE TYLKO DOBRA KUCHNIA I WYSOKA JAKOŚĆ OBSŁUGI, ALE PRZEDE WSZYSTKIM CIEKAWA OPOWIEŚĆ I ATMOSFERA. TO MIEJSCE, W KTÓRYM NIE TYLKO MOŻNA „DOBRZE ZJEŚĆ”, ALE TAKŻE POCZUĆ SIĘ KOMFORTOWO, SPOTKAĆ ODPOWIEDNICH LUDZI, MIŁO SPĘDZIĆ CZAS, ODKRYĆ COŚ NOWEGO. CHARAKTERYSTYCZNA I SPÓJNA Z OFERTĄ KOMUNIKACJA WIZUALNA CZYNI RESTAURACJĘ ZAUWAŻALNĄ, ROZPOZNAWALNĄ I CHĘTNIE ODWIEDZANĄ. LICZY SIĘ POMYSŁ.

i ich znaczenie

KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ, spójność i konsekwencja komunikatów. Obsługa i bezpośredni kontakt z gośćmi.

Autor: Agnieszka Małkiewicz

Od czego zacząć tworzenie komunikacji wizualnej?

Elementy komunikacji wizualnej restauracji

Marka, branding, komunikacja wizualna to zagadnienia, które powinny pojawić się już w pierwszym etapie tworzenia naszej kawiarni, baru lub restauracji. Zaraz po stworzeniu konceptu miejsca, menu i wystroju wnętrza lub nawet równocześnie. Według Moniki Osinkowskiej z agencji Diagram spójny system wizualny powinien odzwierciedlać ideę restauracji wypracowaną w procesie strategii. Marka jest wyobrażeniem na temat produktu/usługi, które powstaje w głowie gościa restauracji. A punktów styku jest mnóstwo: jedzenie, wnętrze, karta menu, serwis, obsługa, toaleta etc. Jeżeli jeden z tych elementów odstaje od całości, wprowadza chaos informacyjny i niesmak u gości. Na przykład w eleganckiej restauracji typu Belvedere w Łazienkach War-

szawskich nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie menu pisanego kredą na tablicy szkolnej, ale już w barze lub niezobowiązującej trattorii jest to element niezwykle modny. Wiele z biznesów restauracyjnych pozostaje w swoich działaniach wizerunkowych na etapie nazwy i logotypu, te jednak, które chcą się rozwijać, muszą pójść dalej i przygotować pakiet „pretekstów”, takich jak wizytówki, foldery, obrandowane naczynia, przy których goście będą oswajać się z marką, zapamiętywać ją. Proces ten jest szczególnie istotny przy sieciach restauracji i franczyzodawcach, gdzie jednorodność wizerunkowa leży w założeniach biznesowych.

Narzędzia komunikacji wizualnej, takie jak: logo, materiały informacyjne (w tym foldery, ulotki, standy, strona WWW), wygląd menu, elementy wystroju wnętrza, czy też uniformy kelnerskie, powodują, że miejsce i jego logo zostają w pamięci. Ważne, aby skojarzenie było pozytywne. Do narzędzi stosowanych w komunikacji wizualnej należą:

Brief

Podstawowym nośnikiem komunikacji wizualnej jest logotyp. Konstruując logotyp, powinniśmy brać pod uwagę jego niepowtarzalność, czytelność i łatwość zapadania w pamięć. Jak instruuje Monika Osinkowska z Diagram Brand Design, powielone na wielu nośnikach logo na

FOOD SERVICE 4/2012

28

Zdjęcie: Corbis

Przerzucając zadanie tworzenia identyfikacji na firmy zewnętrzne, wyspecjalizowane agencje, konsultantów, warto dać im pakiet szczegółowych informacji i wytycznych, czyli tzw. brief. Pracując z zewnętrznymi konsultantami, skorzystamy z ich doświadczenia, znajomości rynku, trendów i analiz, co pozwoli uniknąć błędnych pomysłów

Logotyp

9.

PR WEWNĘTRZNY W RESTAURACJI, BUDOWANIE WIZERUNKU PRACODAWCY. Jak pozyskać i zatrzymać lojalnego pracownika. systemy motywacyjne.

szyldzie oraz menu cały czas pozosta10. MEDIA RELATIONS – BUDOWANIE RELACJI Z MEDIAMI, info prasowe, śniadaje jednym z elementów języka wizunia, kampanie informacyjne. alnego, jakim komunikujemy się z naszymi gośćmi. Podkreśla, że styl naszej 11. BUDOWANIE WIZERUNKU EKSPERTÓW W RESTAURACJI: właściciel, ambasador wypowiedzi powinien zostać wzbogai szef kuchni. cony o spójnie zaprojektowane wnętrze z użyciem wybranej i konsekwentnie stosowanej palety barw. Niewiele marek i branż odwołuje się w takim stopniu do zmysłów jak biznes gastronomiczny. Logo to znak firmowy, który powinien być nie tylko widoczny przed wejściem do restauracji na szyldzie, ale również na ulotkach, wizytówkach, standach, potykaczach, bannerach. Charakterystyczne, rzucające się w oczy logo musi nawiązywać do koncepcji, w jakiej stworzona została restauracja. Na przykład jeżeli serwujemy w naszym lokalu kuchnię rosyjską, to niech nazwa – logo – zawiera rosyjskie li-

29

FOOD SERVICE 4/2012


GASTRONOMICZNY PORADNIK MARKETINGOWY

GASTRONOMICZNY PORADNIK MARKETINGOWY

PAMIĘTAJ, ŻE: W dużej mierze sukces naszego przedsięwzięcia zależy od tego, czy potrafimy ofertę menu i obsługi konsekwentnie powiązać z logo, wystrojem, charakterem wnętrza i klimatem. Jeżeli tak, to stworzymy markę, która będzie miała wartość sama w sobie, a marka jest walutą XXI wieku – napisała w jednej ze swoich książek Alina Wheeler.

Materiały drukowane, graficzne, informacyjne oraz promocyjne Wszystkie informacyjne materiały drukowane, takie jak wizytówki, promocyjne standy, ulotki, bannery, muszą być ze sobą spójne wizualnie i wyróżniać się podobną, charakterystyczną stylistyką oraz kolorystyką, która będzie szybko kojarzona i rozpoznawana przez klientów. Jednym z najważniejszych elementów drukowanych jest karta menu, więc poświęćmy jej najwięcej uwagi. Dobry projekt menu jest kluczem do realizacji założeń marketingowych restauracji, wyraża jej osobowość, buduje świadomość marki w umyśle klienta. A co najważniejsze, jest podstawowym sposobem reprezentacji i narzędziem sprzedaży oferty. Menu pozostaje w relacji z gościem znacznie dłużej niż kelner. W tym kontekście, projektując menu, należy zastanowić się nad jego wyglądem i funkcjonalnością. Warto przejrzeć ofertę producentów kart menu, szukać inspiracji w innych restauracjach, które imponują, aby stworzyć coś jeszcze ciekawszego. Warto śledzić trendy na rynku. Forma menu, kolorystyka, materiały, z których jest wykonane, powinny na-

SŁOWNICZEK MARKETINGOWCA:

MARKA, inaczej znak fabryczny, znak firmowy (ang. brand, trade mark) – znak określający producenta: nazwa lub symbol graficzny umieszczany na wyrobach w celu ochrony przed naśladownictwem lub podrabianiem, podszywaniem się, przypisywaniem sobie autorstwa. Traktowana jest jako rodzaj świadectwa: producent nie wstydzi się swego wyrobu, podpisując go, gwarantuje jego jakość. Stąd marka jest synonimem opinii. W gospodarce rynkowej marka ma swoją cenę. Dobra marka jest podstawą sukcesu biznesowego. Przeciwieństwem wyrobów markowych są wyroby bezmarkowe (ang. no-name) uważane (chociaż nie musi to być regułą) za tandetę. Źródło: Wikipedia

KOMUNIKACJA WIZUALNA – jest to komunikacja poprzez obraz, przekazanie informacji w formie wizualnej między nadawcą a odbiorcą za pomocą środków przekazu, tzw. mediów (np. prasy, książki, plakatu, telewizji, internetu, prezentacji multimedialnej i innych). Zasadniczo bazuje ona na takich elementach wyrazu, jak: ilustracja, fotografia, typografia, infografika, film czy animacja. Za pomocą obrazu popartego tekstem można skuteczniej oddziaływać na odbiorcę komunikatu. Źródło: Wikipedia IDENTYFIKACJA WIZUALNA (ang. corporate identity) – podstawowe narzędzie służące kreowaniu wizerunku marki firmy na rynku. Termin ten określa ogół symboli i zachowań stosowanych w firmie w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia jej spośród konkurencyjnych marek. Przemyślany system wizualny jest najważniejszym elementem całościowej identyfikacji, a jego podstawę stanowi znak firmowy – logo. Źródło: Anna Bancewicz-Miazgi „Grafika w biznesie” FOOD SERVICE 4/2012

30

a proste meble w kolorze białym nie przeszkadzają w tej wyprawie. Eksperci projektowania restauracji mają wiedzę i umiejętności pozwalające stworzyć wnętrze według potrzeb i założeń, neutralne lub tak charakterystyczne, że to ono będzie właśnie elementem marketingu szeptanego i zwróci uwagę na restaurację. Jak w przy-

Strona WWW

Wygląd personelu – ubiór służbowy

Wystrój wnętrza Klimat i wystrój wnętrza powinny konsekwentnie nawiązywać do konceptu restauracji. Restauracja serwująca dania kuchni staropolskiej, tradycyjnej powinna wyróżniać się elementami dekoracyjnymi nawiązującymi do stylu rustykalnego. Restauracja nowoczesna, w której kuchnia zaskakuje nowościami i eksperymentami, powinna wyróżniać się czystą i prostą formą, wysuwając temat kuchni na pierwsze miejsce. Wszelkie założenia designerskie mogą stracić rację bytu w obliczu naszego ograniczonego budżetu. Jednak kreatywne projektowanie restauracji nie będzie wymagało olbrzymich inwestycji, jeśli zrozumiemy niuanse marketingu konsumenckiego. Dobrym przykładem jest sieć warszawskich restauracji Rucola, gdzie wnętrze ubiera jeden element: olbrzymia fototapeta, która przenosi nas do zielonego gąszczu drzew,

dowiedzieć się wiele o gospodarzach. Pomysłowo zaprojektowane wnętrze, intrygujące, a zarazem konsekwentnie nawiązujące do całej koncepcji utrwali wyobrażenie o restauracji w oczach odbiorców.

To nic innego jak internetowa wizytówka restauracji. Jest szansą na dotarcie do większego grona klientów oraz na zaistnienie restauracji w szerszym świecie. Na uwagę powinPAMIĘTAJ, ŻE: na zasługiwać nie tylko jej funkcjonalność, lecz Pomysłowo zaprojektowane wnętrze, intrygujące, a zarazem konsekwentnie nawiązujące także estetyka spójna z pozostałymi elementami do całej koncepcji utrwali wyobrażenie o restauracji w oczach odbiorców. graficznymi. Witryna powinna nie tylko informować o ofercie, ale przede wszystkim oddać klimat restauracji, który zachęci potenpadku japońskiej Modern Toilet, gdzie goście siedzą na cjalnego klienta do jej odwiedzenia. Nie powinno zabraknąć charakterystycznych sedesach i jedzą z misek w kształcie toalet. Elementami dla danej restauracji elementów – logo, kolorystyki, zdjęć wnętrz i dań. Tematem wystroju wnętrza są pisuary, rury kanalizacyjne, pryszwitryn internetowych zajmiemy się szerzej w kolejnych częściach poradnika. nice, a na ścianach położona mozaika łazienkowa. O tej restauracji się mówi na całym świecie. Elementami wizualizacji są też naczynia, sztućce i sposób podawani dań, styl ich dekoracji. Pamiętajcie Wygląd obsługi to kolejny element, który mówi wiele o miejscu, do któreteż o ciepłym oświetleniu, muzyce i smakowitym zago przyszliśmy. Liczą się forma, czystość i wierność klimatowi wnętrza. Dlatego, pachu w restauracji – te elementy tworzą nastrój, klijeżeli jesteśmy w nowoczesnej, eleganckiej restauracji serwującej kuchnię międzynamat i specyfikę miejsca. I na koniec wisienka na torcie rodową, nie spodziewamy się kelnerów w strojach ludowych. Oczywiście strojenie – łazienka, która często jest postrzegana jako wizytówobsługi w białe koszule w barze mlecznym jest też absurdem. Z kolei w barze wegeka restauracji, często goście odwiedzają to miejsce, aby tariańskim dredy na głowie barmanki to swoisty folklor, jednak już taka fryzura na głowie kelnerki w restauracji U Kucharzy byłaby dość nie na miejscu. Postawą jednak są schludny wygląd, związane włosy, czyste, niepoAgnieszka Małkiewicz malowane paznokcie kelnerek. Być może to truizmy, ale jak często lekKonsultantka komunikacji marketingowej ceważone. Kelnerka w spranych spodniach i rozciągniętej kolorowej i public relations dla gastronomii. Przez 6 lat zarządzała własnymi restauracjami bluzce z zapaską marki Coca-Cola nie świadczy dobrze o statusie reVegabar i Klimaty Kulinarne Czyli Chilli. stauracji. Jednak już ta sama zapaska na tle czarnej wyprasowanej caŁączy praktykę gastronomiczną z wiedzą łości (czarne spodnie i bluzka) jest do zaakceptowania w niezobowiąi doświadczeniem z zakresu marketingu zującym miejscu typu trattoria. i PR zdobytym w korporacjach międzynaStrój kelnerów może stać się charakterystycznym elemenrodowych. Absolwentka Szkoły Głównej tem restauracji i w ten sposób zapadać w pamięć gości. ŚwietHandlowej i studiów podyplomowych na nym przykładem jest krakowska restauracja Rooster, gdzie zawsze Uniwersytecie Warszawskim na kierunku przywitają nas piękne dziewczyny w kusych spodenkach i wydekoltopublic relations. Autorka opracowania wanych bluzkach. Nikt nie uwierzy, że do takiego miejsca przyciągają „Program komunikacji zewnętrznej panów jedynie zimne piwo, świetne frytki i hamburgery. dla restauracji” 2011.

Komunikacja wizualna w praktyce

Zdjęcie: archiwum prywatne

tery. Takie zabiegi marketingowe pozwalają klientowi szybciej zidentyfikować miejsce, świadczą o autentyzmie miejsca i jego oryginalności.

wiązywać do konwencji restauracji. Nawet zdjęcia, które pojawiają się w menu, muszą oddawać pożądany klimat odzwierciedlający ideę naszej marki: dynamiczny, nowoczesny czy raczej retro lub tradycyjny. W menu powinna się znaleźć możliwość zamieszczenia/dołączenia ofert specjalnych, lunchowych, świątecznych. Warto podkreślić/wyróżnić dania, które są polecane przez szefa kuchni i zaznaczyć je odpowiednimi znakami spójnymi z grafiką firmową i logo. Choć oczywiście te zabiegi marketingowe nie przystoją wszystkim restauracjom. Niezależnie od wszelkich zabiegów marketingowych najważniejsze jest jednak, aby karta menu była wygodna, czytelna i czysta. Jeżeli korzystamy z fotografii, dania muszą wyglądać w rzeczywistości tak jak na zdjęciach, inaczej goście będą nas postrzegać jako oszustów. Pamiętacie słynną scenę graną przez Michaela Douglasa w filmie „Upadek”. Jaka była frustracja bohatera, kiedy hamburger nie wyglądał tak jak na zdjęciu! Użył kija bejsbolowego, aby zrobić porządek. Nie narażajmy się na to… W niektórych restauracjach, jak wspomniałam wcześniej, nie ma kart menu, tylko olbrzymia tablica, gdzie codzienne menu polecane przez szefa kuchni jest zapisywane kredą. A co sądzicie o menu w formie cienkiego tabletu? Po wzięciu do ręki urządzenia konsument ma możliwość przejścia do menu restauracji, wybrania jedzenia oraz napojów. W tym wypadku innowacyjny interfejs dotykowy pozwala na znaczne uproszczenie procesu zamawiania dań. Takie rozwiązanie proponuje w Stanach Zjednoczonych firma E la Carte, może to przyszłość w restauracjach? Należy też zwrócić uwagę na nazewnictwo dań, tak aby oddawało specyfikę kuchni. W pewnych restauracjach śmieszne określenie dań ma sens, np. Mglisty Poranek dla śniadania w restauracji Babooshka, ale w miejscu bardzo eleganckim nie żarty, lecz wykwintne skojarzenia będą bardziej na miejscu. Język menu również musi być spójny z koncepcją lokalu. Sposób podawania dań jest równie ważny jak mówienie o nich w menu. Takie elementy, jak nakrycie stołów, zastawa, dekoracje, świadczą o charakterze miejsca. Jeszcze kwestia praktyczna. Karta musi być zgodna z bieżącą ofertą, aby kluczowymi wyrażeniami w ustach kelnera nie było „nie ma” lub „skończyło się”. Takie skojarzenia z restauracją są wyjątkowo niepożądane.

Z pewnością warto w tym miejscu wspomnieć o ciekawych przykładach budowania wizerunku restauracji w Polsce. Na polskim rynku działają już firmy, które w profesjonalny sposób zajmują się kreowaniem wizerunku restauracji. Widoczny jest trend, iż polscy restauratorzy coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że już nie tylko dobra kuchnia i wyśmienita obsługa się liczą. Przykładowo franczyzodawcy w ramach współpracy oferują swoim partnerom gotowe rozwiązania na stworzenie spójnej komunikacji wizualnej. Dla lo-

kali współpracujących w ramach sieci przygotowywane są aranżacje, które zawierają charakterystyczne dla sieci elementy identyfikacyjne: • kolorystyka wnętrza (kolory ścian, podłóg), • wyposażenie wnętrza – meble, wygląd baru, sali restauracyjnej, toalet, • charakterystyczne elementy wykończeniowe – lampy, • artykuły dekoracyjne – kwiaty, świece, obrazy itp. W ramach opłaty licencyjnej franczyzodawcy oferują inwestorom podręczniki operacyjne, tzw. manual booki, w których znajdują się nie tylko procedury związane z prowadzeniem lokalu, ale również standardy dotyczące wyglądu materiałów informacyjnych oraz reklamowych, takich jak cenniki, ulotki, bandery, karty menu itp. Elementem łączącym najczęściej jest kolorystyka oraz logo – znak firmowy.

31

FOOD SERVICE 4/2012


GASTRONOMICZNY PORADNIK MARKETINGOWY

GASTRONOMICZNY PORADNIK MARKETINGOWY

Gościniec Kołomyja, Konstancin-Jeziorna Komunikację wizualną dla restauracji Gościniec Kołomyja zaprojektowała i zrealizowała agencja kreatywna 2Sides. Restauracja zdecydowała się na stworzenie spójnego wizerunku podczas odbudowywania się po pożarze. – Zadaniem naszej firmy było także zasygnalizowanie klientom, że zmienia się cała koncepcja restauracji – z drewnianej karczmy na Ukrainie na szlachecki dwór na rubieżach Rzeczypospolitej – mówi Tomasz Szwed z 2Sides. Na podstawie istniejącego wcześniej logo firma opracowała materiały promocyjne oraz informacyjne: ulotki, menu, bannery, wizytówki. Wszystkie te elementy zostały spięte ze sobą wizualnie charakterystyczną stylistyką oraz kolorystyką, która jest bardzo dobrze i szybko rozpoznawalna przez klientów. Ważnym elementem w promocji Gościńca była komunikacja w internecie, ściśle powiązana z całością.

Eurocafé

Fabryka Pizzy Fabryka Pizzy to sieć lokali utrzymanych w konwencji włoskiej trattorii. Małgorzata Sroka z firmy

FOOD SERVICE 4/2012

32

Fabricca opowiada, że: – Nasze wnętrza stają się rozpoznawalne poprzez zastosowanie elementów wykończonych włoskimi dziennikami, półek z winami i włoskimi produktami, pomarańczowo-grafitowej kolorystyki ścian, prostych drewnianych mebli. Fabryka Pizzy to coś pomiędzy restauracją premium a tradycyjną pizzerią – casual w klasycznej formie. Format menu, wystrój wnętrza, obsługa – wszystkie te elementy pokazują naszym klientom, że mamy dystans do siebie. To, że nie mamy białych obrusów, a nasze dania mają śmieszne nazwy, nie oznacza, że to, co robimy, traktujemy niepoważnie – nic bardziej mylnego. Spójność komunikacji wizualnej z koncepcją restauracji świetnie obrazuje logo lokali. Charakterystyczna kolorystyka, dostosowana do wystroju wnętrz, a także humorystyczny motyw graficzny współgrający z nazwą.

Hugo Restaurant, Poznań Nowoczesny design, elegancja i wysublimowany smak to pomysł na poznańską restaurację Hugo. Wszystkie te elementy znajdują odzwierciedlenie w formie i kolorystyce logo, które zostało przedstawione na zdjęciu zamieszczonym poniżej. Projekt komunikacji wizualnej dla restauracji został opracowany przez agencję Diagram Branding Design.

Zdjęcie: Barbara Kaja Kaniewska, materiały prasowe

– Wizerunek kawiarni Eurocafé wchodzących w skład sieci franczyzowej został podporządkowany idei stworzenia atmosfery sprzyjającej miłemu spędzaniu czasu w towarzystwie przyjaciół – mówi Piotr Szpiganowicz z Eurocafé. Konsekwencją tego jest dominacja w wystroju ciepłych kolorów (brązy, czerwienie, wanilia). Miękkie obicia foteli i okleiny o fakturze naturalnego drewna. Towarzyszy temu stonowane oświetlenie, które nadaje wnętrzu ciepły odcień. W ramach opłaty licencyjnej franczyzobiorcy otrzymują projekt architektoniczny adaptacji i wystroju wnętrz, co pozwala im samodzielnie koordynować prace związane z adaptacją i uzbrojeniem pomieszczeń. W ramach opłaty licencyjnej franczyzobiorca otrzymuje podręcznik operacyjny, który poza procedurami operacyjnymi związanymi z prowadzeniem kawiarni zawiera również zalecenia w kwestii wyglądu materiałów reklamowych i informacyjnych, które prezentowane są zarówno wewnątrz lokalu, jak i w komunikacji zewnętrznej. W podręczniku operacyjnym sieci Eurocafé, który otrzymują franczyzobiorcy, znajduje się informacja, iż „elementem charakterystycznym menu jest motyw graficzny powstały z połączenia logo Eurocafé i stylizowanej filiżanki z kawą, funkcjonujący także na innych nośnikach prezentacji oferty”.

Kolorystyka menu nawiązująca do kolorystyki logotypu, elegancka forma i dobrze widoczne logo w karcie dań dają klientowi jasny przekaz o dbałości o najmniejsze szczegóły, elegancji i wysokiej jakości. – O klimacie miejsca i jego charakterze świadczą także takie szczegóły jak karteczki informacyjne na stolikach, które zostały zarezerwowane. Klient, który często widzi logo restauracji, ma większe szanse, aby to miejsce polubić i częściej do niego wracać – opowiada Monika Osinkowska z agencji Diagram.

Podsumowanie Wizualne elementy to narzędzia komunikacyjne w restauracji, które warunkują tzw. pierwsze wrażenia. Ważne są konsekwencja oraz spójność. Klient, rozglądając się we wnętrzu, powinien wiedzieć, gdzie przyszedł, czego może się spodziewać i na co może liczyć. Nasza dbałość o szczegóły stworzy świat, w którym gość będzie czuł się komfortowo lub źle, świat, do którego będzie chciał wracać lub w przyszłości ominie go szerokim łukiem. Podsumowując poradnikowe wywody, warto wymienić restaurację, w której komunikacja wizualna nie ma najmniejszego znaczenia. Myślę o poznańskiej Dark Restaurant i międzynarodowej Dans Le Noir, gdzie goście konsumują potrawy w zupełnej ciemności, co umożliwia zintensyfikowanie doznań smakowych i zapachowych. Ale to zupełnie inny temat… Dziękuję pani Monice Osinkowskiej z agencji Diagram i panu Tomaszowi Szwedowi z 2Sides za ciekawe uwagi merytoryczne, które wykorzystałam w artykule.

33

FOOD SERVICE 4/2012

Branding restauracji / Food Service  
Branding restauracji / Food Service  

Wizualne elementy wizerunku resturacji. Od czego zacząć projektowanie tożsamości wizualnej restauracji - opowiada Monika Osinkowska z agen...

Advertisement