Page 1

ÔÇËÅÓÊÏÐÉÊÅÓ ÏÌÐÑÅËÅÓ ÕÐÅÑÂÁÑÅÙÓ ÔÕÐÏÕ

5

UMBRELLA BASES / ÂÁÓÅÉÓ ÏÌÐÑÅËÙÍ

1

1. Movable external basement, made of metal frame, painted in electrostatic polyester powder paint in white or brown. Inside placeable 4 or 8 standard sidewalk slabs. At the top of it is an attacheable tubepipe that hosts the pole of the umbrella, with 3 clamps. For the umbrella to be aligned, the base has 4 adjustable feet in the corners. The weight of the base without the plates is 16kg while with 8 plates is about 200kg. The dimension of the base is 108x108cm.

ÂÜóç åîùôåñéêÞ ìåôáöåñüìåíç, êáôáóêåõáóìÝíç áðü ìåôáëëéêü ðëáßóéï, âáììÝíï óå çëåêôñïóôáôéêÞ âáöÞ ìå ðïëõåóôåñéêÞ ðïýäñá óå ÷ñþìá ëåõêü Þ êáöÝ. ÌÝóá ôïðïèåôïýíôáé 4 Þ 8 ôõðïðïéçìÝíåò ðëáêåò ðåæïäñïìßïõ, åíþ óôï ðÜíù ìÝñïò ðñïóáñôÜôáé ôïõìðïóùëÞíá õðïäï÷Þò ôïõ éóôïý ôçò ïìðñÝëáò, ìå 3 óöéãêôÞñåò. Ãéá ôçí åõèõãñÜììéóç ôçò ïìðñÝëáò, ç âÜóç äéáèÝôåé 4 ñõèìéæüìåíá ðÝëìáôá óôéò ãùíßåò ôçò. Ôï âÜñïò ôçò âÜóçò ÷ùñßò ôéò ðëÜêåò åßíáé 16kg åíþ ìå 8 ðëÜêåò åßíáé ðåñßðïõ 200kg. H äéÜóôáóç ôçò âÜóçò åßíáé 108x108cm.

2

2. Metal flange basement for stable support of umbrella in properly shaped ground with adequate concrete thickness so that the hem can operate. Available in white or brown color powder coating. It is the ideal solution as long as the the ground permits its use.

BÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá ãéá óôáèåñÞ óôÞñéîç ïìðñÝëáò óå êáôÜëëçëá äéáìïñöùìÝíï Ýäáöïò ìå éêáíïðïéçôéêü ðÜ÷ïò óêõñïäÝìáôïò, þóôå íá ëåéôïõñãïýí ôá óôñéöþíéá. Äéáôßèåôáé óå ëåõêü Þ êáöÝ ÷ñþìá çëåêôñïóôáôéêÞò âáöÞò. Áðïôåëåß ôçí éäáíéêÞ ëýóç óôÞñéîçò åöüóïí ôï åðéôñÝðåé ôï Ýäáöïò.

3. Metallic tenancy basement that is composed of 2 parts of basement with flange. The bottom part penetrates in the groung where remains permanently. On it we screw the top part that supports the umbrella. Available in white or brown color powder coating.

ÂÜóç ðáêôùìÝíç ðïõ áðáñôßæåôáé áðü 2 ôåìÜ÷éá âÜóçò ìå öëÜíôæá. Ôï êÜôù ìÝñïò ðáêôþíåôáé ìüíéìá óôï Ýäáöïò êáé óå áõôü âéäþíåôáé ôï ðÜíù ìÝñïò ðïõ õðïäÝ÷åôáé ôçí ïìðñÝëá. Äéáôßèåôáé êáé áõôÞ óå ëåõêü Þ êáöÝ ÷ñþìá çëåêôñïóôáôéêÞò âáöÞò.

3

FABRICS / ÕÖÁÓÌÁÔÁ The umbrellas can be manufactured with or without flaps with a specialized way of sewing from professional sewing machines, as the fabrics apply perfectly to the frame with screws and strapes that in combination with the air duct are particularly persistent. The suggested fabrics are:

Ïé ïìðñÝëåò ìðïñïýí íá êáôáóêåõáóôïýí ìå Þ ÷ùñßò âïëÜí, ìå åîåéäéêåõìÝíï ôñüðï ñáöÞò áðü åéäéêÝò ìç÷áíÝò ìå ôá áíôßóôïé÷á åîáñôÞìáôá, åíþ ôï ýöáóìá åöáñìüæåé óôï óêåëåôü ìå åéäéêÝò âßäåò êáé éìÜíôåò þóôå óå óõíäéáóìü ìå ôïí áåñáãùãü íá åßíáé éäéáßôåñá áíèåêôéêÝò. Ôá ðñïôåéíüìåíá õöÜóìáôá åßíáé ôá åîÞò:

Double Coated Beige canopy «BLACK OUT» Ecru code 200. An amazing innovative fabric that offers the ultimate 100% shadow prohibiting sunlight rays to penetrate. It is naturally 100% waterproof, weight 420gr/m². An extraordinary oasis of dew in the hot Mediterranean sun.

Åêñïý Ôåíôüðáíï 2ðëÞò åðßóôñùóçò «BLACK OUT» ìå êùäéêü 200. ¸íá åêðëçêôéêü ðñùôïðïñéáêü ýöáóìá ðïõ ðñïóöÝñåé ôçí áðüëõôç 100% óêéÜ, áðáãïñåýïíôáò ôéò çëéáêÝò áêôßíåò íá ôï äéáðåñÜóïõí. Åßíáé öõóéêÜ 100% áäéÜâñï÷ï, âÜñïõò 420gr/m². Ìéá åîáéñåôéêÞ üáóç äñïóéÜò óôïí êáõôü ìåóïãåéáêü Þëéï.

Coated Beige canopy «TEN CATE» with code 300. The ideal fabric proposal of the homonymous Dutch company, 100% waterproof, weight 300gr/m² with high protection from solar rays, fabric that guarantees many years of life in all weather conditions.

Åêñïý Ôåíôüðáíï ìå åðßóôñùóç «TEN CATE» ìå êùäéêü 300. Ç éäáíéêÞ ðñüôáóç õöÜóìáôïò ôçò ðáóßãíùóôçò ÏëëáíäéêÞò åôáéñßáò, 100% áäéÜâñï÷ï, âÜñïõò 300gr/m² ìå ìåãÜëç ðñïóôáóßá áðü çëéáêÝò áêôßíåò, ðïõ åããõÜôáé ðïëëÜ ÷ñüíéá æùÞò óå üëåò ôéò êáéñéêÝò óõíèÞêåò.

Acrylic canopies «SATTLER» code 314. Excellent proposal especially for colored umbrellas, choosing the color that suits you from the huge palette of 64 colors of the Austrian company «SATTLER». Fabrics indelible, waterproof, weight 300gr/m², with great protection from sunlight rays, sure quarantee for many years. Coated Polyester membranes code 400. Very good and simultaneously very economical solution, 100% waterproof fabric, weight 350gr/m², available in white, beige and yellow.

ÁêñõëéêÜ Ôåíôüðáíá «SATTLER» ìå êùäéêü 314 - * (* = êùäéêüò ÷ñþìáôïò). ÅêðëçêôéêÞ ðñüôáóç ãéá Ýã÷ñùìåò êõñßùò ïìðñÝëåò, åðéëÝãïíôáò ôçí áðü÷ñùóç ðïõ óáò ôáéñéÜæåé áðü ôç ôåñÜóôéá ðáëÝôá ôùí 64 ÷ñùìÜôùí ôïõ Áõóôñéáêïý ïßêïõ «SATTLER». ÕöÜóìáôá áíåîßôçëá, áäéÜâñï÷á, âÜñïõò 300gr/m², ìå ìåãÜëç ðñïóôáóßá áðü çëéáêÝò áêôßíåò êáé ìå åããýçóç ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá æùÞò. ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá ìå åðßóôñùóç ìå êùäéêü 400 - * (* = êùäéêüò ÷ñþìáôïò). Ðïëý êáëÞ êáé óõã÷ñüíùò ïéêïíïìéêÞ ëýóç, 100% áäéÜâñï÷ïõ õöÜóìáôïò, âÜñïõò 350gr/m², ðïõ äéáôßèåôáé óå ëåõêü, åêñïý êáé êßôñéíï ÷ñþìá.


TELESCOPIC EXTRA HEAVY DUTY UMBRELLAS

6

5mX5m

5mX5m CLASSIC Professional umbrella with frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads, 8 seconded spreads and 4 additional assistant spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in white or brown. The telescopic mechanism is seconded by 3 pulleys. Weight 53kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò, 8 êüíôñåò êáé 4 êüíôñåò õðïâïÞèçóçò. Äéáôßèåôáé óå 2 ÷ñþìáôá (ëåõêü - êáöÝ). Ï ôçëåóêïðéêüò ìç÷áíéóìüò ôçò õðïâïçèÜôáé áðü 3 ñÜïõëá. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 53kg. DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

5mX5m

25m²

Ø90×3mm

8

20×40×2mm

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

3 PULLEYS 3 ÑÁÏÕËÁ

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

BASES / ÂÁÓÅÉÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

ALUMINIUM FRAME / FABRIC ÓÊÅËÅÔÏÓ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ / ÕÖÁÓÌÁ

1 Movable external base. ÂÜóç åîùôåñéêÞ ìåôáöåñüìåíç.

YES ÍÁÉ

5,00m

2 Metallic base with flange. ÂÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá.

2,45m

5,00m

0,35m 2,20m 0,79m

3,33m

4,44m 3 Metallic component for tenancy. Ìåôáëëéêü åîÜñôçìá ðÜêôùóçò.

AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1. Double coated beige canopy “Black Out” - Åêñïý ôåíôüðáíï 2ðëÞò åðßóôñùóçò “ÖùôïáäéáðÝñáôï”............ 200 2. Coated beige canopy “Ten Cate” - Åêñïý ôåíôüðáíï ôåíôüðáíï ìå åðßóôñùóç “Ten Cate” ............................300 3. Acrylic canopies “Sattler” - ÁêñõëéêÜ ôåíôüðáíá “Sattler”....................................................................................314 4. Coated polyester membranes - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá ìå åðßóôñùóç........................................................400


ÔÇËÅÓÊÏÐÉÊÅÓ ÏÌÐÑÅËÅÓ ÕÐÅÑÂÁÑÅÙÓ ÔÕÐÏÕ

7

4,5mX4,5m

4,5m×4,5m CLASSIC Professional umbrella with frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads, 8 seconded spreads and 4 additional assistant spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in white or brown. The telescopic mechanism is seconded by 3 pulleys. Weight 46kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò, 8 êüíôñåò êáé 4 êüíôñåò õðïâïÞèçóçò. Äéáôßèåôáé óå 2 ÷ñþìáôá (ëåõêü - êáöÝ). Ï ôçëåóêïðéêüò ìç÷áíéóìüò ôçò õðïâïçèÜôáé áðü 3 ñÜïõëá. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 46kg. DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

4,5mX4,5m

20,25m²

Ø90×3mm

8

20×40×2mm

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

3 PULLEYS 3 ÑÁÏÕËÁ

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

BASES / ÂÁÓÅÉÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

ALUMINIUM FRAME / FABRIC ÓÊÅËÅÔÏÓ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ / ÕÖÁÓÌÁ

1 Movable external base. ÂÜóç åîùôåñéêÞ ìåôáöåñüìåíç.

YES ÍÁÉ

4,50m

2 Metallic base with flange. ÂÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá.

2,20m

4,50m

0,35m 2,20m 0,98m

3,25m

4,13m 3 Metallic component for tenancy. Ìåôáëëéêü åîÜñôçìá ðÜêôùóçò.

AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1. Double coated beige canopy “Black Out” - Åêñïý ôåíôüðáíï 2ðëÞò åðßóôñùóçò “ÖùôïáäéáðÝñáôï”............ 200 2. Coated beige canopy “Ten Cate” - Åêñïý ôåíôüðáíï ôåíôüðáíï ìå åðßóôñùóç “Ten Cate” ............................300 3. Acrylic canopies “Sattler” - ÁêñõëéêÜ ôåíôüðáíá “Sattler”....................................................................................314 4. Coated polyester membranes - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá ìå åðßóôñùóç........................................................400


TELESCOPIC EXTRA HEAVY DUTY UMBRELLAS

8 88

4mX4m

4mX4m CLASSIC Professional umbrella with frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads, 8 seconded spreads and 4 additional assistant spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in white or brown. The telescopic mechanism is seconded by 3 pulleys. Weight 39kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò, 8 êüíôñåò êáé 4 êüíôñåò õðïâïÞèçóçò. Äéáôßèåôáé óå 2 ÷ñþìáôá (ëåõêü - êáöÝ). Ï ôçëåóêïðéêüò ìç÷áíéóìüò ôçò õðïâïçèÜôáé áðü 3 ñÜïõëá. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 39kg. DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

4mX4m

16m²

Ø90×3mm

8

20×40×2mm

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

3 PULLEYS 3 ÑÁÏÕËÁ

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

BASES / ÂÁÓÅÉÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

ALUMINIUM FRAME / FABRIC ÓÊÅËÅÔÏÓ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ / ÕÖÁÓÌÁ

1 Movable external base. ÂÜóç åîùôåñéêÞ ìåôáöåñüìåíç.

YES ÍÁÉ

4,00m

2 Metallic base with flange. ÂÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá.

1,95m

4,00m

0,35m 2,20m 1,07m

3,15m

4,00m 3 Metallic component for tenancy. Ìåôáëëéêü åîÜñôçìá ðÜêôùóçò.

AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1. Double coated beige canopy “Black Out” - Åêñïý ôåíôüðáíï 2ðëÞò åðßóôñùóçò “ÖùôïáäéáðÝñáôï”............ 200 2. Coated beige canopy “Ten Cate” - Åêñïý ôåíôüðáíï ôåíôüðáíï ìå åðßóôñùóç “Ten Cate” ............................300 3. Acrylic canopies “Sattler” - ÁêñõëéêÜ ôåíôüðáíá “Sattler”....................................................................................314 4. Coated polyester membranes - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá ìå åðßóôñùóç........................................................400


ÔÇËÅÓÊÏÐÉÊÅÓ ÏÌÐÑÅËÅÓ ÕÐÅÑÂÁÑÅÙÓ ÔÕÐÏÕ

9

3,5mX3,5m

3,5m×3,5m CLASSIC Professional umbrella with frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads, 8 seconded spreads and 4 additional assistant spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in white or brown. The telescopic mechanism is seconded by 3 pulleys. Weight 34kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò, 8 êüíôñåò êáé 4 êüíôñåò õðïâïÞèçóçò. Äéáôßèåôáé óå 2 ÷ñþìáôá (ëåõêü - êáöÝ). Ï ôçëåóêïðéêüò ìç÷áíéóìüò ôçò õðïâïçèÜôáé áðü 3 ñÜïõëá. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 34kg. DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

3,5mX3,5m

12,25m²

Ø90×3mm

8

20×40×2mm

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

3 PULLEYS 3 ÑÁÏÕËÁ

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

BASES / ÂÁÓÅÉÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

ALUMINIUM FRAME / FABRIC ÓÊÅËÅÔÏÓ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ / ÕÖÁÓÌÁ

1 Movable external base. ÂÜóç åîùôåñéêÞ ìåôáöåñüìåíç.

YES ÍÁÉ

3,50m

2 Metallic base with flange. ÂÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá.

1,70m

3,50m

0,35m 2,20m 1,10m

2,08m

3,80m 3 Metallic component for tenancy. Ìåôáëëéêü åîÜñôçìá ðÜêôùóçò.

AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1. Double coated beige canopy “Black Out” - Åêñïý ôåíôüðáíï 2ðëÞò åðßóôñùóçò “ÖùôïáäéáðÝñáôï”............ 200 2. Coated beige canopy “Ten Cate” - Åêñïý ôåíôüðáíï ôåíôüðáíï ìå åðßóôñùóç “Ten Cate” ............................300 3. Acrylic canopies “Sattler” - ÁêñõëéêÜ ôåíôüðáíá “Sattler”....................................................................................314 4. Coated polyester membranes - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá ìå åðßóôñùóç..........................................................400


TELESCOPIC EXTRA HEAVY DUTY UMBRELLAS

10 88

Ø7m

Ø7m CLASSIC Professional umbrella with frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads, 8 seconded spreads and 4 additional assistant spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in white or brown. The telescopic mechanism is seconded by 3 pulleys. Weight 58kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò, 8 êüíôñåò êáé 4 êüíôñåò õðïâïÞèçóçò. Äéáôßèåôáé óå 2 ÷ñþìáôá (ëåõêü - êáöÝ). Ï ôçëåóêïðéêüò ìç÷áíéóìüò ôçò õðïâïçèÜôáé áðü 3 ñÜïõëá. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 58kg. DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

Ø7m

34,50m²

Ø90×3mm

8

20×40×2mm

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

3 PULLEYS 3 ÑÁÏÕËÁ

STITCHED FABRIC ÑÁÌÌÅÍÏ ÕÖÁÓÌÁ

YES ÍÁÉ

BASES / ÂÁÓÅÉÓ

1 Movable external base. ÂÜóç åîùôåñéêÞ ìåôáöåñüìåíç.

2,7 0m

2 Metallic base with flange. ÂÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá.

7,00m

0,35m 2,35m 0,78m

3,35m

4,40m 3 Metallic component for tenancy. Ìåôáëëéêü åîÜñôçìá ðÜêôùóçò.

AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1. Double coated beige canopy “Black Out” - Åêñïý ôåíôüðáíï 2ðëÞò åðßóôñùóçò “ÖùôïáäéáðÝñáôï”............200 2. Coated beige canopy “Ten Cate” - Åêñïý ôåíôüðáíï ôåíôüðáíï ìå åðßóôñùóç “Ten Cate” ............................300 3. Acrylic canopies “Sattler” - ÁêñõëéêÜ ôåíôüðáíá “Sattler”..................................................................................314 4. Coated polyester membranes - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá ìå åðßóôñùóç.............................................................400


ÔÇËÅÓÊÏÐÉÊÅÓ ÏÌÐÑÅËÅÓ ÕÐÅÑÂÁÑÅÙÓ ÔÕÐÏÕ

11

Ø6m

Ø6m CLASSIC Professional umbrella with frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads, 8 seconded spreads and 4 additional assistant spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in white or brown. The telescopic mechanism is seconded by 3 pulleys. Weight 45kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò, 8 êüíôñåò êáé 4 êüíôñåò õðïâïÞèçóçò. Äéáôßèåôáé óå 2 ÷ñþìáôá (ëåõêü - êáöÝ). Ï ôçëåóêïðéêüò ìç÷áíéóìüò ôçò õðïâïçèÜôáé áðü 3 ñÜïõëá. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 45kg. DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

Ø6m

23,50m²

Ø90×3mm

8

20×40×2mm

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

3 PULLEYS 3 ÑÁÏÕËÁ

STITCHED FABRIC ÑÁÌÌÅÍÏ ÕÖÁÓÌÁ

YES ÍÁÉ

BASES / ÂÁÓÅÉÓ

1 Movable external base. ÂÜóç åîùôåñéêÞ ìåôáöåñüìåíç.

2,1

0m

2 Metallic base with flange. ÂÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá. 5,70m

0,35m 2,20m 1,15m

3,27m

4,09m 3 Metallic component for tenancy. Ìåôáëëéêü åîÜñôçìá ðÜêôùóçò.

AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1. Double coated beige canopy “Black Out” - Åêñïý ôåíôüðáíï 2ðëÞò åðßóôñùóçò “ÖùôïáäéáðÝñáôï”............ 200 2. Coated beige canopy “Ten Cate” - Åêñïý ôåíôüðáíï ôåíôüðáíï ìå åðßóôñùóç “Ten Cate” ............................300 3. Acrylic canopies “Sattler” - ÁêñõëéêÜ ôåíôüðáíá “Sattler”....................................................................................314 4. Coated polyester membranes - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá ìå åðßóôñùóç.........................................................400


TELESCOPIC EXTRA HEAVY DUTY UMBRELLAS

12 88

Ø5m

Ø5m CLASSIC Professional umbrella with frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads, 8 seconded spreads and 4 additional assistant spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in white or brown. The telescopic mechanism is seconded by 3 pulleys. Weight 38kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò, 8 êüíôñåò êáé 4 êüíôñåò õðïâïÞèçóçò. Äéáôßèåôáé óå 2 ÷ñþìáôá (ëåõêü - êáöÝ). Ï ôçëåóêïðéêüò ìç÷áíéóìüò ôçò õðïâïçèÜôáé áðü 3 ñÜïõëá. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 38kg. DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

Ø5m

17,70m²

Ø90×3mm

8

20×40×2mm

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

3 PULLEYS 3 ÑÁÏÕËÁ

STITCHED FABRIC ÑÁÌÌÅÍÏ ÕÖÁÓÌÁ

YES ÍÁÉ

BASES / ÂÁÓÅÉÓ

1 Movable external base. ÂÜóç åîùôåñéêÞ ìåôáöåñüìåíç.

1,9

5m

2 Metallic base with flange. ÂÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá. 5,00m

0,35m 2,20m 1,10m

3,00m

3,69m 3 Metallic component for tenancy. Ìåôáëëéêü åîÜñôçìá ðÜêôùóçò.

AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1. Double coated beige canopy “Black Out” - Åêñïý ôåíôüðáíï 2ðëÞò åðßóôñùóçò “ÖùôïáäéáðÝñáôï”............200 2. Coated beige canopy “Ten Cate” - Åêñïý ôåíôüðáíï ôåíôüðáíï ìå åðßóôñùóç “Ten Cate” ............................300 3. Acrylic canopies “Sattler” - ÁêñõëéêÜ ôåíôüðáíá “Sattler”..................................................................................314 4. Coated polyester membranes - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá ìå åðßóôñùóç.............................................................400


ÔÇËÅÓÊÏÐÉÊÅÓ ÏÌÐÑÅËÅÓ ÕÐÅÑÂÁÑÅÙÓ ÔÕÐÏÕ

13

Ø4m

Ø4m CLASSIC Professional umbrella with frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads, 8 seconded spreads and 4 additional assistant spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in white or brown. The telescopic mechanism is seconded by 3 pulleys. Weight 30kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò, 8 êüíôñåò êáé 4 êüíôñåò õðïâïÞèçóçò. Äéáôßèåôáé óå 2 ÷ñþìáôá (ëåõêü - êáöÝ). Ï ôçëåóêïðéêüò ìç÷áíéóìüò ôçò õðïâïçèÜôáé áðü 3 ñÜïõëá. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 30kg. DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

Ø4m

11,30m²

Ø90×3mm

8

20×40×2mm

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

3 PULLEYS 3 ÑÁÏÕËÁ

STITCHED FABRIC ÑÁÌÌÅÍÏ ÕÖÁÓÌÁ

YES ÍÁÉ

BASES / ÂÁÓÅÉÓ

1 Movable external base. ÂÜóç åîùôåñéêÞ ìåôáöåñüìåíç.

1,5

5m

2 Metallic base with flange. ÂÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá. 4,00m

0,35m 2,20m 1,05m

2,95m

3,35m 3 Metallic component for tenancy. Ìåôáëëéêü åîÜñôçìá ðÜêôùóçò.

AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1. Double coated beige canopy “Black Out” - Åêñïý ôåíôüðáíï 2ðëÞò åðßóôñùóçò “ÖùôïáäéáðÝñáôï”........... 200 2. Coated beige canopy “Ten Cate” - Åêñïý ôåíôüðáíï ôåíôüðáíï ìå åðßóôñùóç “Ten Cate” ............................300 3. Acrylic canopies “Sattler” - ÁêñõëéêÜ ôåíôüðáíá “Sattler”....................................................................................314 4. Coated polyester membranes - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá ìå åðßóôñùóç...........................................................400


14

TELESCOPIC HEAVY DUTY UMBRELLAS DIMENSIONS / ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ NEXT GENERATION: 4×4m., Ø5m., 3X3m.

Professional umbrellas square with sides of 4m. & 3m. and octagonal with diameter 5m. respectively. An excellent solution for professional and household coverage. Frame is constructed from a special aluminum alloy, with high strength and hardness with 8 central spreads 8 seconded spreads 35x20 x1,5mm. and 4 assistant spreads 35x20x 1,5mm. for GIANT umbrellas and 26x20 x1mm. for the AUTOMATIC. The central pole of the GIANT umbrella is also of a special multicorner aluminum profile has D71x2 cross section, 6mm as the cross section of AUTOMATIC is D65x3mm. The painting is by electrostatic polyester powder in white for GIANT and white or anthracite for AUTOMATIC. The innovative telescopic mechanism of the GIANT operates with a removable hand crank while the Automatic with an automatic Easy Track system. Both allow an easy opening - closing of the umbrella without having to rempve chairs or tables around the pole as the spreads when closing pass over the seatback. The external air duct of the umbrellas made from extrasuper sewed fabric, allows air circulation, so that those who sit in the shade remail cool and simultaneously very easily defuses winds, so the umbrella becomes even more resistant to the most adverse weather conditions.

ÅðáããåëìáôéêÝò ïìðñÝëåò ôåôñÜãùíåò ìå ðëåõñÝò 4m. & 3m. êáé ïêôÜãùíç äéáìÝôñïõ 5m. áíôßóôïé÷á. Áðïôåëïýí Üñéóôç ëýóç ãéá êÜëõøç åðáããåëìáôéêþí êáé éäéùôéêþí ÷þñùí. Åßíáé êáôáóêåõáóìÝíåò ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ, ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò êáé 8 êüíôñåò 35x20x1,5mm. êáé 4 êüíôñåò õðïâïÞèçóçò 35x20x1,5mm. ïé GIANT êáé 26x20x1mm. ïé AUTOMATIC. O êåíôñéêüò Üîïíáò ôçò ïìðñÝëáò GIANT åßíáé êáé áõôüò áðü åéäéêü ðïëõãùíéêü ðñïößë áëïõìéíßïõ, Ý÷åé äéáôïìÞ Ø71x2,6mm åíþ ôçò AUTOMATIC Ý÷åé äéáôïìÞ Ø65x3mm. Ç âáöÞ åßíáé çëåêôñïóôáôéêÞ ìå ðïëõåóôå-ñéêÞ ðïýäñá óå ëåõêü ãéá ôçí GIANT êáé ëåõêü Þ áíèñáêß ÷ñþìá ãéá ôçí AUTOMATIC. Ï ðñùôïðïñéáêüò ôçëåóêïðéêüò ìç÷áíéóìüò ôçò GIANT ãßíåôáé ìå áðïóðüìåíç ìáíéâÝëá åíþ ôçò AUTOMATIC ìå áõôüìáôï óýóôçìá Easy Track. Áìöüôåñá åðéôñÝðïõí ôï åýêïëï Üíïéãìá - êëåßóéìï ôçò ïìðñÝëáò, ÷ùñßò ôçí áöáßñåóç ôñáðåæïêáèéóìÜôùí ðåñéìåôñéêÜ ôïõ éóôïý ôçò, äéüôé ïé áêôßíåò ðåñíïýí ðÜíù áðü ôçí ðëÜôç ôùí êáèéóìÜôùí. Ï åîùôåñéêüò áåñáãùãüò ôçò ïìðñÝëáò, ìå åíéó÷õìÝíï ñáììÝíï ýöáóìá, áöåíüò åðéôñÝðåé ôçí êõêëïöïñßá ôïõ áÝñá, Ýôóé þóôå áõôïß ðïõ êÜèïíôáé óôç óêéÜ ôçò íá Ý÷ïõí äñïóéÜ êáé áöåôÝñïõ åêôïíþíåé åýêïëá ôïõò ðïëý äõíáôïýò áíÝìïõò, Ýôóé þóôå ç ïìðñÝëá íá êáèßóôáôáé áêüìç ðéï áíèåêôéêÞ êáé óôéò ðéï áíôßîïåò êáéñéêÝò óõíèÞêåò.

Telescopic mechanism. The innovative telescopic mechanism of the GIANT operates with a removable hand crank while the Automatic with an automatic Easy Track system.

Ôçëåóêïðéêüò ìç÷áíéóìüò. Ï ðñùôïðïñéáêüò ôçëåóêïðéêüò ìç÷áíéóìüò ôçò GIANT ãßíåôáé ìå áðïóðüìåíç ìáíéâÝëá åíþ ôçò AUTOMATIC ìå áõôüìáôï óýóôçìá Easy Track.

Packaging. The packaging of the umbrellas is in a special nylon bag as also in a reinforced carton of packaging, helping to protect the umbrella during transport and storage.

Óõóêåõáóßá. Ç óõóêåõáóßá ôçò ïìðñÝëáò ãßíåôáé óå åéäéêÞ íÜõëïí óáêïýëá êáèþò êáé óå åíéó÷õìÝíï ÷áñôïêéâþôéï óõóêåõáóßáò, ðïõ âïçèïýí ôçí ðñïóôáóßá ôçò ïìðñÝëáò êáôÜ ôçí ìåôáöïñÜ êáé ôç öýëáîÞ ôçò.

After sales service. For all our umbrellas there are available replacement/spare part fabrics and accessories. This provides you with the opportunity after many years to innovate your umbrellas and make them new. And of course, if you wish so, this work can be undertaken by our experienced staff.

Ãéá üëåò ìáò ôéò ïìðñÝëåò äéáèÝôïõìå áíôáëëáêôéêÜ õöÜóìáôá êáé åîáñôÞìáôá. ¸ôóé ìðïñåßôå êáé ìåôÜ áðü ðïëëÜ ÷ñüíéá íá áíáíåþóåôå ôéò ïìðñÝëåò óáò êáé íá ôéò êÜíåôå êáéíïýñãéåò. ÖõóéêÜ, åöüóïí ôï åðéèõìåßôå, ôçí åñãáóßá áõôÞ ìðïñåß íá ôçí áíáëÜâåé ôï åîåéäéêåõìÝíï ìáò ðñïóùðéêü.


ÔÇËÅÓÊÏÐÉÊÅÓ ÏÌÐÑÅËÅÓ ÂÁÑÅÙÓ ÔÕÐÏÕ

15

UMBRELLA BASES / ÂÁÓÅÉÓ ÏÌÐÑÅËÙÍ 1

2

3

4

1. Movable plastic external base GIANT that can be filled with sand or water. At the top we attach metal parts especially designed to accept the pole of the umbrella.

ÂÜóç åîùôåñéêÞ ìåôáöåñüìåíç GIANT ðïõ ãåìßæåé ìå Üììï. Óôï åðÜíù ìÝñïò ðñïóáñôþíôáé åéäéêÜ ó÷åäéáóìÝíá ìåôáëëéêÜ åîáñôÞìáôá ãéá ôçí õðïäï÷Þ ôïõ éóôïý ôçò ïìðñÝëáò.

2. Movable base AUTOMATIC. Made of steel frame, painted in electrostatic polyester powder paint availabale in white or anthracite. Inside placeable 4 or 8 standard sidewalk slabs 40X40cm. At the top of it, is an attacheable special part that hosts the pole of the umbrella, with clamps. For the umbrella to be aligned, the base has 4 adjustable feet in the corners.

ÂÜóç åîùôåñéêÞ ìåôáöåñüìåíç AUTOMATIC. ÊáôáóêåõáóìÝíç áðü ìåôáëëéêü ðëáßóéï, âáììÝíï óå çëåêôñïóôáôéêÞ âáöÞ ìå ðïëõåóôåñéêÞ ðïýäñá óå ÷ñþìá ëåõêü Þ áíèñáêß. ÌÝóá ôïðïèåôïýíôáé 4 Þ 8 ôõðïðïéçìÝíåò ðëÜêåò ðåæïäñïìßïõ 40x40cm. åíþ óôï ðÜíù ìÝñïò ðñïóáñôÜôáé åéäéêü åîÜñôçìá õðïäï÷Þò ôïõ éóôïý ôçò ïìðñÝëáò, ìå óöéãêôÞñåò. Ãéá ôçí åõèõãñÜìéóç ôçò ïìðñÝëáò, ç âÜóç äéáèÝôåé 4 ñõèìéæüìåíá ðÝëìáôá óôéò ãùíßåò ôçò.

3. Metal flange basement for stable support of umbrella in properly shaped ground with adequate concrete thickness so that the hem can operate. Available in white or anthracite color powder coating. It is the ideal solution as long as the the ground permits its use.

BÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá ãéá óôáèåñÞ óôÞñéîç ïìðñÝëáò óå êáôÜëëçëá äéáìïñöùìÝíï Ýäáöïò ìå éêáíïðïéçôéêü ðÜ÷ïò óêõñïäÝìáôïò, þóôå íá ëåéôïõñãïýí ôá óôñéöþíéá. Äéáôßèåôáé óå ëåõêü Þ áíèñáêß ÷ñþìá çëåêôñïóôáôéêÞò âáöÞò. Áðïôåëåß ôçí éäáíéêÞ ëýóç óôÞñéîçò åöüóïí ôï åðéôñÝðåé ôï Ýäáöïò.

4. Metallic tenancy basement that is composed of 2 parts of basement with flange. The bottom part penetrates in the groung where remains permanently. On it, we screw the top part that supports the umbrella. Available in white or anthracite color powder coating.

ÂÜóç ðáêôùìÝíç ðïõ áðáñôßæåôáé áðü 2 ôåìÜ÷éá âÜóçò ìå öëÜíôæá. Ôï êÜôù ìÝñïò ðáêôþíåôáé ìüíéìá óôï Ýäáöïò êáé óå áõôü âéäþíåôáé ôï ðÜíù ìÝñïò ðïõ õðïäÝ÷åôáé ôçí ïìðñÝëá. Äéáôßèåôáé êáé áõôÞ óå ëåõêü Þ áíèñáêß ÷ñþìá çëåêôñïóôáôéêÞò âáöÞò.

FABRICS / ÕÖÁÓÌÁÔÁ The telescopic heavy duty umbrellas are provided with a further innovation. They have detachable flaps with zippers. This has the advantage to be used with or without flaps according to your desire, as also to print on flaps advertising logos afterwards .

Ïé ôçëåóêïðéêÝò ïìðñÝëåò âáñÝùò ôýðïõ åßíáé åöïäéáóìÝíåò ìå ìßá åðéðëÝïí êáéíïôïìßá. ÄéáèÝôïõí áðïóðþìåíá âïëÜí ìå öåñìïõÜñ. ¸ôóé Ý÷ïõí ôï ðëåïíÝêôçìá íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ìå Þ ÷ùñßò âïëÜí áíÜëïãá ìå ôçí åðéèõìßá óáò, êáé íá åêôõðùèïýí ìå äéáöçìéóôéêÜ ëïãüôõðá êáé åê ôùí õóôÝñùí. Ôá õöÜóìáôá ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé åßíáé:

The fabrics used are: Polyester «STYLE» code 500 with a coating for waterproof, weight 300gr/m².

ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá «STYLE» ìå êùäéêü 500 -* (* = êùäéêüò ÷ñþìáôïò) ìå åðßóôñùóç ãéá áäéáâñï÷ïðïßçóç, âÜñïõò 300gr/m².

Promotional printing. To all these models any logo can be printed, especially on the flaps of umbrellas, which are removable. So the umbrella, beyond the normal functions, can also be a very special promotional mean. The printings are silk-printed and remain indelible for all years of life of the umbrellas' fabric. ÄéáöçìéóôéêÞ åêôýðùóç. Óå üëá ôá ìïíôÝëá ôçò óåéñÜò õðÜñ÷åé ç äõíáôüôçôá äéáöçìéóôéêÞò åêôýðùóçò ëïãïôýðïõ, êõñßùò óôá âïëÜí ôùí ïìðñåëþí, ôá ïðïßá óôçí ðñïêåéìÝíç ðåñßðôùóç åßíáé áðïóðþìåíá. ¸ôóé ç ïìðñÝëá, ðÝñá áðü ôéò óõíÞèåéò ëåéôïõñãßåò ôçò, ìðïñåß ðáñÜëëçëá íá áðïôåëåß êáé ïéêïíïìéêü äéáöçìéóôéêü ìÝóï. Ç åêôýðùóç ãßíåôáé ìå ìåôáîïôõðßá êáé ðáñáìÝíåé áíåîßôçëç ãéá üëá ôá ÷ñüíéá äéÜñêåéáò æùÞò ôïõ õöÜìáôïò ôçò ïìðñÝëáò.


TELESCOPIC HEAVY DUTY UMBRELLAS

16

4mX4m & Ø5m

0,23m

0,84m Ø 0,95m

2,05m Ø 2,00m

2,95m 3,00m

3,75m 3,65m Detachable crank Áðïóðþìåíç ìáíéâÝëá

4mX4m & Ø5m GIANT Professional umbrellaswith frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads, 8 seconded spreads and 4 additional assistant spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in white. The innovative telescopic mechanism operates with a removable hand crank. Weight 38kg. ÅðáããåëìáôéêÝò ïìðñÝëåò ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò, 8 êüíôñåò êáé 4 êüíôñåò õðïâïÞèçóçò. Äéáôßèåíôáé óå ëåõêü ÷ñþìá. Ï ðñùôïðïñéáêüò ôçëåóêïðéêüò ìç÷áíéóìüò, ãßíåôáé ìå áðïóðþìåíç ìáíéâÝëá. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 38kg. DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

4mX4m Ø5m

16m² 17,70m²

Ø71×2,6mm

8

35X20×1,5mm

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

REMOVABLE HAND CRANK STITCHED FABRIC ÁÐÏÓÐÙÌÅÍÇ ÌÁÍÉÂÅËÁ ÑÁÌÌÅÍÏ ÕÖÁÓÌÁ

BASES / ÂÁÓÅÉÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

YES ÍÁÉ

5,00m

2 Metallic base with flange. ÂÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá. 3 Metallic component for tenancy. Ìåôáëëéêü åîÜñôçìá ðÜêôùóçò.

1,90m

4,00m

1,8 8m

4,00m

1 Movable plastic external base. ÂÜóç åîùôåñéêÞ ìåôáöåñüìåíç.

AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1. Coated polyester membranes “Style” - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá “Style” ìå åðßóôñùóç................................500


ÔÇËÅÓÊÏÐÉÊÅÓ ÏÌÐÑÅËÅÓ ÂÁÑÅÙÓ ÔÕÐÏÕ

17

3mX3m

Automatic mechanism of opening-closing the umbrella Áõôüìáôïò ìç÷áíéóìüò áíïßãìáôïò-êëåéóßìáôïò ïìðñÝëáò

3mX3m AUTOMATIC Professional umbrella with frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads, 8 seconded spreads and 4 additional assistant spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in white or anthracite. The innovative mechanism operates with an automatic Easy Track system. Weight 17kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò, 8 êüíôñåò êáé 4 êüíôñåò õðïâïÞèçóçò. Äéáôßèåíôáé óå ëåõêü Þ áíèñáêß ÷ñþìá. Ï ðñùôïðïñéáêüò ìç÷áíéóìüò, ãßíåôáé ìå ôï áõôüìáôï óýóôçìá Easy Track. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 17kg. DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

3mX3m

9m²

Ø65×3mm

8

26×20×1mm

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

EASY TRACK

STITCHED FABRIC ÑÁÌÌÅÍÏ ÕÖÁÓÌÁ

YES ÍÁÉ

BASES / ÂÁÓÅÉÓ 1 Movable external base. ÂÜóç åîùôåñéêÞ ìåôáöåñüìåíç. 2 Metallic base with flange. ÂÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá.

3,00m

1,45m

3,00m

0,20m 1,82m

2,60m

3,22m

3 Metallic component for tenancy. Ìåôáëëéêü åîÜñôçìá ðÜêôùóçò.

1,05m

AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1. Coated polyester membranes “Style” - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá “Style” ìå åðßóôñùóç................................500


HEAVY DUTY UMBRELLAS

18

DIMENSIONS / ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ CLASSIC: 4×3m., 2X3m., 3X3m., 2,5X2,5m., 2X2m., Ø4m., Ø3m., Ø2,5m., Ø2m. NEXT GENERATION: 3X3m., Ø4m., Ø3m. Heavy duty umprellas are the ideal solution to cover small business places, pavements or places around pools, gardens and beach. The exceptional strengthful materials used, make them highly resistant to harsh weather conditions. Classic frame is constructed from a special aluminum alloy of high strength and hardness with 8 central spreads and 8 seconded spreads 30x15x2mm for larger models and 20x15x1,5mm for smaller. The central pole of the umbrella is also from a special aluminum profile that has cross section D48x3mm for the bigger and D42x2mm for the smaller ones. The painting is electrostatic polyester powder in white, or brown color. The opening mechanism is seconded by 2 pulleys for large and 1 for smaller umbrellas. The external air duct of the umbrellas, allows air circulation, so that those who sit in the shade remail cool and simultaneously very easily defuses strong winds, so the umbrella becomes even more resistant to the most adverse weather conditions. Next Generation frame is constructed from a special aluminum alloy of high strength and hardness with 8 central spreads and 8 seconded spreads 30x20x1,1mm. The central pole of the umbrella is also from a special aluminum profile cross section D50x1, 5mm. The painting is by electrostatic polyester powder in white or anthracite. The opening mechanism is seconded by 2 pulleys. They are an aesthetically excellent, very good quality and simultaneously cost-effective solution.

Ïé ïìðñÝëåò âáñÝùò ôýðïõ áðïôåëïýí éäáíéêÞ ëýóç ãéá ôçí êÜëõøç ìéêñþí åðáããåëìáôêþí ÷þñùí, ðåæïäñïìßùí Þ ÷þñùí ðéóßíáò, êÞðïõ êáé ðáñáëßáò. Ôá åîáéñåôéêÞò áíôï÷Þò õëéêÜ ðïõ ÷ñçóéìï-ðïéïýíôáé, ôéò êÜíïõí éäéáßôåñá áíèåêôéêÝò óôéò êáéñéêÝò êáôáðïíÞóåéò. Ïé ïìðñÝëåò Classic åßíáé êáôáóêåõáóìÝíåò ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ, ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò êáé 8 êüíôñåò 30x15x 2mm.ãéá ôá ìåãáëýôåñá ìïíôÝëá êáé 20x15x 1,5mm. ãéá ôá ìéêñüôåñá. O êåíôñéêüò Üîïíáò ôçò ïìðñÝëáò åßíáé êáé áõôüò áðü åéäéêü ðñïößë áëïõìéíßïõ, Ý÷åé äéáôïìÞ Ø48x3mm ãéá ôéò ìåãáëýôåñåò êáé Ø42x2mm. ãéá ôéò ìéêñüôåñåò. Ç âáöÞ åßíáé çëåêôñïóôáôéêÞ ìå ðïëõåóôåñéêÞ ðïýäñá óå ëåõêü, Þ êáöÝ ÷ñþìá. Ï ìç÷áíéóìüò áíïßãìáôïò ãßíåôáé ìå õðïâïÞèçóç 2 ñáïýëùí ãéá ôéò ìåãÜëåò êáé åíüò ñáïýëïõ ãéá ôéò ìéêñÝò. Ï åîùôåñéêüò áåñáãùãüò ôçò ïìðñÝëáò, áöåíüò åðéôñÝðåé ôçí êõêëïöïñßá ôïõ áÝñá, Ýôóé þóôå áõôïß ðïõ êÜèïíôáé óôç óêéÜ ôçò íá Ý÷ïõí äñïóéÜ êáé áöåôÝñïõ åêôïíþíåé åýêïëá ôïõò ðïëý äõíáôïýò áíÝìïõò, Ýôóé þóôå ç ïìðñÝëá íá êáèßóôáôáé áêüìç ðéï áíèåêôéêÞ êáé óôéò ðéï áíôßîïåò êáéñéêÝò óõíèÞêåò. Ïé ïìðñÝëåò Next Generation åßíáé êáôáóêåõáóìÝíåò ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ, ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò êáé 8 êüíôñåò 30x20x1,1mm. O êåíôñéêüò Üîïíáò ôçò ïìðñÝëáò åßíáé áðü åéäéêü ðñïößë áëïõìéíßïõ Ý÷åé äéáôïìÞ Ø50x1,5mm. Ç âáöÞ åßíáé çëåêôñïóôáôéêÞ ìå ðïëõåóôåñéêÞ ðïýäñá óå ëåõêü Þ áíèñáêß ÷ñþìá. Ï ìç÷áíéóìüò áíïßìáôïò ãßíåôáé ìå õðïâïÞèçóç 2 ñáïýëùí êáé äéáèÝôïõí áåñáãùãü. Áðïôåëïýí ìßá áéóèç ôéêÜ Üñéóôç, ðïéïôéêÜ ðïëý êáëÞ êáé óõã÷ñüíùò ïéêïíïìéêÞ ëýóç.

FABRICS / ÕÖÁÓÌÁÔÁ The Classic umbrellas can be manufactured with or without flaps with a specialized way of sewing from professional sewing machines, as the fabrics apply perfectly to the frame with screws and strapes that in combination with the air duct become particularly persistent. The suggested fabrics are: Double Coated Beige canopy «BLACK OUT» Ecru code 200. An amazing innovative fabric that offers the ultimate 100% shadow prohibiting sunlight rays to penetrate. It is naturally 100% waterproof, weight 420gr/m². An extraordinary oasis of dew in the hot Mediterranean sun. Coated Beige canopy «TEN CATE» with code 300. The ideal fabric proposal of the homonymous Dutch company, 100% waterproof, weight 300gr/m² with high protection from solar rays, which guarantees many years of life in all weather conditions. Acrylic canopies «SATTLER» code 314. Excellent proposal especially for colored umbrellas, choosing the color that suits you from the huge palette of 64 colors of the Austrian company «SATTLER». Fabrics indelible, waterproof, weight 300gr/m², with great protection from sunlight rays, sure quarantee for many years. Coated Polyester membranes code 400. Very good and simultaneously very economical solution, 100% waterproof fabric, weight 350gr/m², available in white, beige and yellow. The Next Generation heavy duty umbrellas are provided with flaps with zippers. This is an advantage since can be used with or without flaps according to your desire, as also you have the ability to print on flap a promotional/advertising logo afterwards The fabrics used are: Polyester , «STYLE» code 500 with a coating for waterproof, weight 300gr/m²

Ïé ïìðñÝëåò Classic ìðïñïýí íá êáôáóêåõáóôïýí ìå Þ ÷ùñßò âïëÜí, ìå åîåéäéêåõìÝíï ôñüðï ñáöÞò áðü åéäéêÝò ìç÷áíÝò ìå ôá áíôßóôïé÷á åîáñôÞìáôá, åíþ ôï ýöáóìá åöáñìüæåé óôï óêåëåôü ìå åéäéêÝò âßäåò êáé éìÜíôåò þóôå óå óõíäéáóìü ìå ôïí áåñáãùãü íá åßíáé éäéáßôåñá áíèåêôéêÝò. Ôá ðñïôåéíüìåíá õöÜóìáôá åßíáé ôá åîÞò: Åêñïý Ôåíôüðáíï 2ðëÞò åðßóôñùóçò «BLACK OUT» ìå êùäéêü 200. ¸íá åêðëçêôéêü ðñùôïðïñéáêü ýöáóìá ðïõ ðñïóöÝñåé ôçí áðüëõôç 100% óêéÜ, áðáãïñåýïíôáò ôéò çëéáêÝò áêôßíåò íá ôï äéáðåñÜóïõí. Åßíáé öõóéêÜ 100% áäéÜâñï÷ï, âÜñïõò 420gr/m². Ìéá åîáéñåôéêÞ üáóç äñïóéÜò óôïí êáõôü ìåóïãåéáêü Þëéï. Åêñïý Ôåíôüðáíï ìå åðßóôñùóç «TEN CATE» ìå êùäéêü 300. Ç éäáíéêÞ ðñüôáóç õöÜóìáôïò ôçò ðáóßãíùóôçò ÏëëáíäéêÞò åôáéñßáò, 100% áäéÜâñï÷ï, âÜñïõò 300gr/m² ìå ìåãÜëç ðñïóôáóßá áðü çëéáêÝò áêôßíåò, ðïõ åããõÜôáé ðïëëÜ ÷ñüíéá æùÞò óå üëåò ôéò êáéñéêÝò óõíèÞêåò. ÁêñõëéêÜ Ôåíôüðáíá «SATTLER» ìå êùäéêü 314 - * (* = êùäéêüò ÷ñþìáôïò). ÅêðëçêôéêÞ ðñüôáóç ãéá Ýã÷ñùìåò êõñßùò ïìðñÝëåò, åðéëÝãïíôáò ôçí áðü÷ñùóç ðïõ óáò ôáéñéÜæåé áðü ôç ôåñÜóôéá ðáëÝôá ôùí 64 ÷ñùìÜôùí ôïõ Áõóôñéáêïý ïßêïõ «SATTLER». ÕöÜóìáôá áíåîßôçëá, áäéÜâñï÷á, âÜñïõò 300gr/m², ìå ìåãÜëç ðñïóôáóßá áðü çëéáêÝò áêôßíåò êáé ìå åããýçóç ãéá ðïëëÜ ÷ñüíéá æùÞò. ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá ìå åðßóôñùóç ìå êùäéêü 400 - * (* = êùäéêüò ÷ñþìáôïò). Ðïëý êáëÞ êáé óõã÷ñüíùò ïéêïíïìéêÞ ëýóç, 100% áäéÜâñï÷ïõ õöÜóìáôïò, âÜñïõò 350gr/m², ðïõ äéáôßèåôáé óå ëåõêü, åêñïý êáé êßôñéíï ÷ñþìá. Ïé ïìðñÝëåò âáñÝùò ôýðïõ Next Generation åßíáé åöïäéáóìÝíåò ìå ìßá åðéðëÝïí êáéíïôïìßá. ÄéáèÝôïõí áðïóðþìåíá âïëÜí ìå öåñìïõÜñ. ¸ôóé Ý÷ïõí ôï ðëåïíÝêôçìá íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ìå Þ ÷ùñßò âïëÜí áíÜëïãá ìå ôçí åðéèõìßá óáò, êáé íá åêôõðùèïýí ìå äéáöçìéóôéêÜ ëïãüôõðá êáé åê ôùí õóôÝñùí. Ôá õöÜóìáôá ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé åßíáé: ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá «STYLE» ìå êùäéêü 500 -* (* = êùäéêüò ÷ñþìáôïò) ìå åðßóôñùóç ãéá áäéáâñï÷ïðïßçóç, âÜñïõò 300gr/m².


ÂÁÑÅÙÓ ÔÕÐÏÕ ÏÌÐÑÅËÅÓ

19

UMBRELLA BASES / ÂÁÓÅÉÓ ÏÌÐÑÅËÙÍ 1

1. Movable external basement, made of metal frame, painted in electrostatic polyester powder paint in white or brown. Inside placeable 4 or 8 standard sidewalk slabs. At the top of it is an attacheable tubepipe that hosts the pole of umbrella, with clamps. For the umbrella to be aligned, the base has 4 adjustable feet in the corners. The weight of the base without the plates is 16kg. while with 8 plates is about 200kg. The dimension of the base is 108x108cm.

ÂÜóç åîùôåñéêÞ ìåôáöåñüìåíç, êáôáóêåõáóìÝíç áðü ìåôáëëéêü ðëáßóéï, âáììÝíï óå çëåêôñïóôáôéêÞ âáöÞ ìå ðïëõåóôåñéêÞ ðïýäñá óå ÷ñþìá ëåõêü Þ êáöÝ. ÌÝóá ôïðïèåôïýíôáé 4 Þ 8 ôõðïðïéçìÝíåò ðëÜêåò ðåæïäñïìßïõ, åíþ óôï ðÜíù ìÝñïò ðñïóáñôÜôáé ôïõìðïóùëÞíáò õðïäï÷Þò ôïõ éóôïý ôçò ïìðñÝëáò, ìå óöéãêôÞñåò. Ãéá ôçí åõèõãñÜìéóç ôçò ïìðñÝëáò, ç âÜóç äéáèÝôåé 4 ñõèìéæüìåíá ðÝëìáôá óôéò ãùíßåò ôçò. Ôï âÜñïò ôçò âÜóçò ÷ùñßò ôéò ðëÜêåò åßíáé 16kg. åíþ ìå 8 ðëÜêåò åßíáé ðåñßðïõ 200kg. H äéÜóôáóç ôçò âÜóçò åßíáé 108x108cm.

2

2. Movable external basement material concrete and shingles lining, weight 30kg., 50 kg. and 65kg., depending on the dimension of the umbrella. Available with hooks and galvanized pipe with clamps to accept the pole of the umbrella.

ÂÜóç åîùôåñéêÞ ìåôáöåñüìåíç áðü óêõñüäåìá êáé åðÝíäõóç âïôóÜëïõ âÜñïõò 30kg., 50kg. êáé 65kg., áíÜëïãá ìå ôç äéÜóôáóç ôçò ïìðñÝëáò. Äéáôßèåíôáé ìå ãÜíôæïõò ìåôáöïñÜò êáé ãáëâáíéóìÝíï óùëÞíá ìå óöéãêôÞñåò ãéá õðïäï÷Þ ôïõ éóôïý ôçò ïìðñÝëáò.

3

3. Movable external basement material concrete in white or grey color weight 30kg., 50 kg. depending on the dimension of the umbrella. Available with wheels, galvanized pipe and clamps to accept the pole of the umbrella. Packaging in carton.

ÂÜóç åîùôåñéêÞ ìåôáöåñüìåíç áðü óêõñüäåìá óå ÷ñþìá ëåõêü Þ ãêñß, âÜñïõò 30kg., êáé 50kg. áíÜëïãá ìå ôç äéÜóôáóç ôçò ïìðñÝëáò. Äéáôßèåíôáé êáé ìå ñüäåò, ãáëâáíéóìÝíï óùëÞíá ìå óöéãêôÞñåò ãéá õðïäï÷Þ ôïõ éóôïý ôçò ïìðñÝëáò. Óõóêåõáóßá óå ÷áñôïêéâþôéï.

4

4. Metal flange basement for stable support of umbrella in properly shaped ground with adequate concrete thickness so that the hem can operate. Available in white, brown or anthracite color powder coating. It is the ideal solution as long as the the ground permits its use.

BÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá ãéá óôáèåñÞ óôÞñéîç ïìðñÝëáò óå êáôÜëëçëá äéáìïñöùìÝíï Ýäáöïò ìå éêáíïðïéçôéêü ðÜ÷ïò óêõñïäÝìáôïò, þóôå íá ëåéôïõñãïýí ôá óôñéöþíéá. Äéáôßèåôáé óå ëåõêü Þ êáöÝ Þ áíèñáêß ÷ñþìá çëåêôñïóôáôéêÞò âáöÞò. Áðïôåëåß ôçí éäáíéêÞ ëýóç óôÞñéîçò åöüóïí ôï åðéôñÝðåé ôï Ýäáöïò.

5

5. Metallic tenancy basement that is composed of 2 parts of basement with flange. The bottom part penetrates in the groung where remains permanently. On it we screw the top part that supports the umbrella. Available in white, brown or anthracite color powder coating.

ÂÜóç ðáêôùìÝíç ðïõ áðáñôßæåôáé áðü 2 ôåìÜ÷éá âÜóçò ìå öëÜíôæá. Ôï êÜôù ìÝñïò ðáêôþíåôáé ìüíéìá óôï Ýäáöïò êáé óå áõôü âéäþíåôáé ôï ðÜíù ìÝñïò ðïõ õðïäÝ÷åôáé ôçí ïìðñÝëá. Äéáôßèåôáé êáé áõôÞ óå ëåõêü 'ç êáöÝ Þ áíèñáêß ÷ñþìá çëåêôñïóôáôéêÞò âáöÞò.

Packaging. The packaging of the umbrellas is in a special nylon bag as also in a reinforced carton of packaging, helping to protect the umbrella during transport and storage.

Óõóêåõáóßá. Ç óõóêåõáóßá ôçò ïìðñÝëáò ãßíåôáé óå åéäéêÞ íÜõëïí óáêïýëá êáèþò êáé óå åíéó÷õìÝíï ÷áñôïêéâþôéï óõóêåõáóßáò, ðïõ âïçèïýí ôçí ðñïóôáóßá ôçò ïìðñÝëáò êáôÜ ôçí ìåôáöïñÜ êáé ôç öýëáîÞ ôçò.

After sales service. For all our umbrellas there are available replacement/spare part fabrics and accessories. This provides you with the opportunity after many years to innovate your umbrellas and make them new. And of course, if you wish so, this work can be undertaken by our experienced staff.

Ãéá üëåò ìáò ôéò ïìðñÝëåò äéáèÝôïõìå áíôáëëáêôéêÜ õöÜóìáôá êáé åîáñôÞìáôá. ¸ôóé ìðïñåßôå êáé ìåôÜ áðü ðïëëÜ ÷ñüíéá íá áíáíåþóåôå ôéò ïìðñÝëåò óáò êáé íá ôéò êÜíåôå êáéíïýñãéåò. ÖõóéêÜ, åöüóïí ôï åðéèõìåßôå, ôçí åñãáóßá áõôÞ ìðïñåß íá ôçí áíáëÜâåé ôï åîåéäéêåõìÝíï ìáò ðñïóùðéêü.


HEAVY DUTY UMBRELLAS

20

4mX3m

4mX3m Â.Ô. CLASSIC Professional umbrella with frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads and 8 seconded spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in white. The mechanism is seconded by 2 pulleys. Weight 24kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò êáé 8 êüíôñåò. Äéáôßèåôáé óå ëåõêü ÷ñþìá. Ï ìç÷áíéóìüò ôçò õðïâïçèÜôáé áðü 2 ñÜïõëá. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 24kg.

DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

4mX4m

12m²

Ø48×3mm

8

30×15×2mm

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

2 PULLEYS 2 ÑÁÏÕËÁ

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

BASES / ÂÁÓÅÉÓ 1 Movable external base. ÂÜóç åîùôåñéêÞ ìåôáöåñüìåíç.

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

ALUMINIUM FRAME / FABRIC ÓÊÅËÅÔÏÓ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ / ÕÖÁÓÌÁ

2 Movable cement base. Ìåôáöåñüìåíç ôóéìåíôÝíéá âÜóç.

YES ÍÁÉ

3,80m

3 Metallic base with flange. ÂÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá.

1,55m

3,20m

0,30m 2,21m 0,51m

3,10m

4 Metallic component for tenancy. Ìåôáëëéêü åîÜñôçìá ðÜêôùóçò.

1,85m AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1. Double coated beige canopy “Black Out” - Åêñïý ôåíôüðáíï 2ðëÞò åðßóôñùóçò “ÖùôïáäéáðÝñáôï”............ 200 2. Coated beige canopy “Ten Cate” - Åêñïý ôåíôüðáíï ôåíôüðáíï ìå åðßóôñùóç “Ten Cate” ............................300 3. Acrylic canopies “Sattler” - ÁêñõëéêÜ ôåíôüðáíá “Sattler”....................................................................................314 4. Coated polyester membranes - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá ìå åðßóôñùóç........................................................400


ÏÌÐÑÅËÅÓ ÂÁÑÅÙÓ ÔÕÐÏÕ

21

2m×3m

2m×3m Â.Ô. CLASSIC Professional umbrella with frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads and 8 seconded spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in white. The mechanism is seconded by 2 pulleys. Weight 14kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò êáé 8 êüíôñåò. Äéáôßèåôáé óå ëåõêü ÷ñþìá. Ï ìç÷áíéóìüò ôçò õðïâïçèÜôáé áðü 2 ñÜïõëá. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 14kg.

DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

2mX3m

6m²

Ø42×2mm

8

30×15×1,5mm

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

2 PULLEYS 2 ÑÁÏÕËÁ

STITCHED FABRIC ÑÁÌÌÅÍÏ ÕÖÁÓÌÁ

YES ÍÁÉ

BASES / ÂÁÓÅÉÓ 1 Movable cement base. Ìåôáöåñüìåíç ôóéìåíôÝíéá âÜóç.

2,80m

2 Metallic base with flange. ÂÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá.

1,40m

2,20m

0,30m 2,07m 0,94m

2,83m 2,70m

3 Metallic component for tenancy. Ìåôáëëéêü åîÜñôçìá ðÜêôùóçò.

1,10m AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1. Double coated beige canopy “Black Out” - Åêñïý ôåíôüðáíï 2ðëÞò åðßóôñùóçò “ÖùôïáäéáðÝñáôï”............ 200 2. Coated beige canopy “Ten Cate” - Åêñïý ôåíôüðáíï ôåíôüðáíï ìå åðßóôñùóç “Ten Cate” ............................300 3. Acrylic canopies “Sattler” - ÁêñõëéêÜ ôåíôüðáíá “Sattler”....................................................................................314 4. Coated polyester membranes - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá ìå åðßóôñùóç........................................................400


HEAVY DUTY UMBRELLAS

22

3mX3m

3mXm Â.Ô. CLASSIC Professional umbrella with frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads and 8 seconded spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in white or brown. The mechanism is seconded by 2 pulleys. Weight 17kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò êáé 8 êüíôñåò. Äéáôßèåôáé óå ëåõêü Þ êáöÝ ÷ñþìá. Ï ìç÷áíéóìüò ôçò õðïâïçèÜôáé áðü 2 ñÜïõëá. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 17kg.

DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

3mX3m

9m²

Ø48×2mm

8

30X15X2mm

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

2 PULLEYS 2 ÑÁÏÕËÁ

STITCHED FABRIC ÑÁÌÌÅÍÏ ÕÖÁÓÌÁ

YES ÍÁÉ

BASES / ÂÁÓÅÉÓ 1 Movable external base. ÂÜóç åîùôåñéêÞ ìåôáöåñüìåíç. 2 Movable cement base. Ìåôáöåñüìåíç ôóéìåíôÝíéá âÜóç.

3,00m

3 Metallic base with flange. ÂÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá.

1,45m

3,00m

0,30m 1,98m 0,65m

2,88m

2,75m

4 Metallic component for tenancy. Ìåôáëëéêü åîÜñôçìá ðÜêôùóçò.

AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1. Double coated beige canopy “Black Out” - Åêñïý ôåíôüðáíï 2ðëÞò åðßóôñùóçò “ÖùôïáäéáðÝñáôï”............ 200 2. Coated beige canopy “Ten Cate” - Åêñïý ôåíôüðáíï ôåíôüðáíï ìå åðßóôñùóç “Ten Cate” ............................300 3. Acrylic canopies “Sattler” - ÁêñõëéêÜ ôåíôüðáíá “Sattler”....................................................................................314 4. Coated polyester membranes - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá ìå åðßóôñùóç........................................................400


ÏÌÐÑÅËÅÓ ÂÁÑÅÙÓ ÔÕÐÏÕ

23

3m×3m

3m×3m Â.Ô. NEXT GENERATION Professional umbrella with frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads and 8 seconded spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in white or anthraciete. All 4 flaps have zippers. The mechanism is seconded by 2 pulleys. Weight 11kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò êáé 8 êüíôñåò. Äéáôßèåôáé óå ëåõêü Þ áíèñáêß ÷ñþìá. Ôá 4 âïëÜí åßíáé ìïíïêüìáôá êáé Ý÷ïõí öåñìïõÜñ. Ï ìç÷áíéóìüò ôçò õðïâïçèÜôáé áðü 2 ñÜïõëá. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 11kg. DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

3mX3m

9m²

Ø50×1,5mm

8

30X20X1,1mm

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

2 PULLEYS 2 ÑÁÏÕËÁ

STITCHED FABRIC ÑÁÌÌÅÍÏ ÕÖÁÓÌÁ

YES ÍÁÉ

BASES / ÂÁÓÅÉÓ 1 Movable cement base. Ìåôáöåñüìåíç ôóéìåíôÝíéá âÜóç.

3,00m

2 Metallic base with flange. ÂÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá.

3,00m

0,22m 1,98m 0,58m

2,75m

3 Metallic component for tenancy. Ìåôáëëéêü åîÜñôçìá ðÜêôùóçò.

AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1. Coated Polyester membranes «STYLE» - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá «STYLE» ìå åðßóôñùóç.........................500


HEAVY DUTY UMBRELLAS

24

2,5mX2,5m

2,5mX2,5m Â.Ô. CLASSIC Professional umbrella with frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads and 8 seconded spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in white or brown. The mechanism is seconded by 1 pulley. Weight 12kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò êáé 8 êüíôñåò. Äéáôßèåôáé óå ëåõêü Þ êáöÝ ÷ñþìá. Ï ìç÷áíéóìüò ôçò õðïâïçèÜôáé áðü 2 ñÜïõëá. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 12kg.

DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

2,5mX2,5m

6,25m²

Ø42×2mm

8

20X15X1,5mm

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

1 PULLEY 1 ÑÁÏÕËÏ

STITCHED FABRIC ÑÁÌÌÅÍÏ ÕÖÁÓÌÁ

YES ÍÁÉ

BASES / ÂÁÓÅÉÓ 1 Movable cement base. Ìåôáöåñüìåíç ôóéìåíôÝíéá âÜóç.

2,50m

2 Metallic base with flange. ÂÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá.

1,20m

2,50m

0,25m 1,91m 0,83m

2,73m

2,60m

3 Metallic component for tenancy. Ìåôáëëéêü åîÜñôçìá ðÜêôùóçò.

AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1. Double coated beige canopy “Black Out” - Åêñïý ôåíôüðáíï 2ðëÞò åðßóôñùóçò “ÖùôïáäéáðÝñáôï”............ 200 2. Coated beige canopy “Ten Cate” - Åêñïý ôåíôüðáíï ôåíôüðáíï ìå åðßóôñùóç “Ten Cate” ............................300 3. Acrylic canopies “Sattler” - ÁêñõëéêÜ ôåíôüðáíá “Sattler”....................................................................................314 4. Coated polyester membranes - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá ìå åðßóôñùóç........................................................400


ÏÌÐÑÅËÅÓ ÂÁÑÅÙÓ ÔÕÐÏÕ

25

2m×2m

2m×2m Â.Ô. CLASSIC Professional umbrella with frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads and 8 seconded spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in white or brown. The mechanism is seconded by 1 pulley. Weight 9kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò êáé 8 êüíôñåò. Äéáôßèåôáé óå ëåõêü Þ êáöÝ ÷ñþìá. Ï ìç÷áíéóìüò ôçò õðïâïçèÜôáé áðü 1 ñÜïõëï. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 9kg.

DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

2mX2m

4m²

Ø42×2mm

8

20X15X1,5mm

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

1 PULLEY 1 ÑÁÏÕËÏ

STITCHED FABRIC ÑÁÌÌÅÍÏ ÕÖÁÓÌÁ

YES ÍÁÉ

BASES / ÂÁÓÅÉÓ 1 Movable cement base. Ìåôáöåñüìåíç ôóéìåíôÝíéá âÜóç.

2,00m

2 Metallic base with flange. ÂÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá.

0,95m

2,00m

0,25m 1,84m 1,00m

2,53m

2,40m

3 Metallic component for tenancy. Ìåôáëëéêü åîÜñôçìá ðÜêôùóçò.

AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1. Double coated beige canopy “Black Out” - Åêñïý ôåíôüðáíï 2ðëÞò åðßóôñùóçò “ÖùôïáäéáðÝñáôï”............ 200 2. Coated beige canopy “Ten Cate” - Åêñïý ôåíôüðáíï ôåíôüðáíï ìå åðßóôñùóç “Ten Cate” ............................300 3. Acrylic canopies “Sattler” - ÁêñõëéêÜ ôåíôüðáíá “Sattler”....................................................................................314 4. Coated polyester membranes - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá ìå åðßóôñùóç........................................................400


HEAVY DUTY UMBRELLAS

26

Ø4m

Ø4m Â.Ô. CLASSIC Professional umbrella with frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads and 8 seconded spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in white or brown. The mechanism is seconded by 2 pulleys. Weight 18kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò êáé 8 êüíôñåò. Äéáôßèåôáé óå ëåõêü Þ êáöÝ ÷ñþìá. Ï ìç÷áíéóìüò ôçò õðïâïçèÜôáé áðü 2 ñÜïõëá. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 18kg.

DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

Ø4m

11,30m²

Ø48×2mm

8

30×15×2mm

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

2 PULLEYS 2 ÑÁÏÕËÁ

STITCHED FABRIC ÑÁÌÌÅÍÏ ÕÖÁÓÌÁ

YES ÍÁÉ

1,5 5m

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

BASES / ÂÁÓÅÉÓ 1 Movable external base. ÂÜóç åîùôåñéêÞ ìåôáöåñüìåíç. 2 Movable cement base. Ìåôáöåñüìåíç ôóéìåíôÝíéá âÜóç. 3 Metallic base with flange. ÂÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá.

4,00m

0,30m 2,07m 0,77m

2,88m

2,75m

4 Metallic component for tenancy. Ìåôáëëéêü åîÜñôçìá ðÜêôùóçò.

AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1. Double coated beige canopy “Black Out” - Åêñïý ôåíôüðáíï 2ðëÞò åðßóôñùóçò “ÖùôïáäéáðÝñáôï”............ 200 2. Coated beige canopy “Ten Cate” - Åêñïý ôåíôüðáíï ôåíôüðáíï ìå åðßóôñùóç “Ten Cate” ............................300 3. Acrylic canopies “Sattler” - ÁêñõëéêÜ ôåíôüðáíá “Sattler”....................................................................................314 4. Coated polyester membranes - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá ìå åðßóôñùóç........................................................400


ÏÌÐÑÅËÅÓ ÂÁÑÅÙÓ ÔÕÐÏÕ

27

Ø4m

Ø4m Â.Ô. NEXT GENERATION Professional umbrella with frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads and 8 seconded spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in anthraciete. All 8 flaps have zippers. The mechanism is seconded by 2 pulleys. Weight 12kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò êáé 8 êüíôñåò. Äéáôßèåôáé óå áíèñáêß ÷ñþìá. Ôá 8 âïëÜí Ý÷ïõí öåñìïõÜñ. Ï ìç÷áíéóìüò ôçò õðïâïçèÜôáé áðü 2 ñÜïõëá. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 12kg.

DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

Ø4m

11,30m²

Ø50×1,5mm

8

30X20X1,1mm

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

2 PULLEYS 2 ÑÁÏÕËÁ

STITCHED FABRIC ÑÁÌÌÅÍÏ ÕÖÁÓÌÁ

YES ÍÁÉ

1,4 7m

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

BASES / ÂÁÓÅÉÓ 1 Movable cement base. Ìåôáöåñüìåíç ôóéìåíôÝíéá âÜóç. 2 Metallic base with flange. ÂÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá.

4,00m

0,22m 1,98m 0,71m

2,77m

3 Metallic component for tenancy. Ìåôáëëéêü åîÜñôçìá ðÜêôùóçò.

AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1. Coated Polyester membranes «STYLE» - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá «STYLE» ìå åðßóôñùóç.........................500


HEAVY DUTY UMBRELLAS

28

Ø3m

Ø3m Â.Ô. CLASSIC Professional umbrella with frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads and 8 seconded spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in white or brown. The mechanism is seconded by 1 pulley. Weight 11kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò êáé 8 êüíôñåò. Äéáôßèåôáé óå ëåõêü Þ êáöÝ ÷ñþìá. Ï ìç÷áíéóìüò ôçò õðïâïçèÜôáé áðü 1 ñÜïõëï. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 11kg.

DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

Ø3m

6,40m²

Ø42×2mm

8

20X15X1,5mm

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

1 PULLEY 1 ÑÁÏÕËÏ

STITCHED FABRIC ÑÁÌÌÅÍÏ ÕÖÁÓÌÁ

YES ÍÁÉ

1,1 5m

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

BASES / ÂÁÓÅÉÓ 1 Movable cement base. Ìåôáöåñüìåíç ôóéìåíôÝíéá âÜóç. 2 Metallic base with flange. ÂÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá.

3,00m

0,30m 2,07m 1,19m

2,83m

2,70m

3 Metallic component for tenancy. Ìåôáëëéêü åîÜñôçìá ðÜêôùóçò.

AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1. Double coated beige canopy “Black Out” - Åêñïý ôåíôüðáíï 2ðëÞò åðßóôñùóçò “ÖùôïáäéáðÝñáôï”............ 200 2. Coated beige canopy “Ten Cate” - Åêñïý ôåíôüðáíï ôåíôüðáíï ìå åðßóôñùóç “Ten Cate” ............................300 3. Acrylic canopies “Sattler” - ÁêñõëéêÜ ôåíôüðáíá “Sattler”....................................................................................314 4. Coated polyester membranes - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá ìå åðßóôñùóç........................................................400


ÏÌÐÑÅËÅÓ ÂÁÑÅÙÓ ÔÕÐÏÕ

29

Ø3m

Ø3m Â.Ô. NEXT GENERATION Professional umbrella with frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads and 8 seconded spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in white or anthracite. All 8 flaps have zippers. The mechanism is seconded by 2 pulleys. Weight 10kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò êáé 8 êüíôñåò. Äéáôßèåôáé óå áíèñáêß ÷ñþìá. Ôá 8 âïëÜí Ý÷ïõí öåñìïõÜñ. Ï ìç÷áíéóìüò ôçò õðïâïçèÜôáé áðü 2 ñÜïõëá. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 10kg.

DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

Ø3m

6,40m²

Ø50×1,5mm

8

30X20X1,1mm

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

2 PULLEYS 2 ÑÁÏÕËÁ

STITCHED FABRIC ÑÁÌÌÅÍÏ ÕÖÁÓÌÁ

YES ÍÁÉ

1,1 0m

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

BASES / ÂÁÓÅÉÓ 1 Movable cement base. Ìåôáöåñüìåíç ôóéìåíôÝíéá âÜóç. 2 Metallic base with flange. ÂÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá.

3,00m

0,22m 1,85m 1,10m

2,65m

3 Metallic component for tenancy. Ìåôáëëéêü åîÜñôçìá ðÜêôùóçò.

AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1. Coated Polyester membranes «STYLE» - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá «STYLE» ìå åðßóôñùóç.........................500


HEAVY DUTY UMBRELLAS

30

Ø2,5m

Ø2,5m Â.Ô. CLASSIC Professional umbrella with frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads and 8 seconded spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in white or brown. The mechanism is seconded by 1 pulley. Weight 9kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò êáé 8 êüíôñåò. Äéáôßèåôáé óå ëåõêü Þ êáöÝ ÷ñþìá. Ï ìç÷áíéóìüò ôçò õðïâïçèÜôáé áðü 1 ñÜïõëï. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 9kg.

DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

Ø2,5m

4,40m²

Ø42×2mm

8

20X15X1,5mm

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

1 PULLEY 1 ÑÁÏÕËÏ

STITCHED FABRIC ÑÁÌÌÅÍÏ ÕÖÁÓÌÁ

YES ÍÁÉ

0,9 5m

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

BASES / ÂÁÓÅÉÓ 1 Movable cement base. Ìåôáöåñüìåíç ôóéìåíôÝíéá âÜóç. 2 Metallic base with flange. ÂÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá.

2,50m

0,25m 1,87m 1,17m

2,53m

2,40m

3 Metallic component for tenancy. Ìåôáëëéêü åîÜñôçìá ðÜêôùóçò.

AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1. Double coated beige canopy “Black Out” - Åêñïý ôåíôüðáíï 2ðëÞò åðßóôñùóçò “ÖùôïáäéáðÝñáôï”............ 200 2. Coated beige canopy “Ten Cate” - Åêñïý ôåíôüðáíï ôåíôüðáíï ìå åðßóôñùóç “Ten Cate” ............................300 3. Acrylic canopies “Sattler” - ÁêñõëéêÜ ôåíôüðáíá “Sattler”....................................................................................314 4. Coated polyester membranes - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá ìå åðßóôñùóç........................................................400


ÏÌÐÑÅËÅÓ ÂÁÑÅÙÓ ÔÕÐÏÕ

31

Ø2m

Ø2m Â.Ô. CLASSIC Professional umbrella with frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads and 8 seconded spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in white or brown. The mechanism is seconded by 1 pulley. Weight 7kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò êáé 8 êüíôñåò. Äéáôßèåôáé óå ëåõêü Þ êáöÝ ÷ñþìá. Ï ìç÷áíéóìüò ôçò õðïâïçèÜôáé áðü 1 ñÜïõëï. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 7kg.

DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

Ø2m

2,80m²

Ø42×2mm

8

20X15X1,5mm

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

1 PULLEY 1 ÑÁÏÕËÏ

STITCHED FABRIC ÑÁÌÌÅÍÏ ÕÖÁÓÌÁ

YES ÍÁÉ

0,7 8m

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

BASES / ÂÁÓÅÉÓ 1 Movable cement base. Ìåôáöåñüìåíç ôóéìåíôÝíéá âÜóç. 2 Metallic base with flange. ÂÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá.

2,00m

0,25m 1,93m 1,42m

2,53m

2,40m

3 Metallic component for tenancy. Ìåôáëëéêü åîÜñôçìá ðÜêôùóçò.

AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1. Double coated beige canopy “Black Out” - Åêñïý ôåíôüðáíï 2ðëÞò åðßóôñùóçò “ÖùôïáäéáðÝñáôï”............ 200 2. Coated beige canopy “Ten Cate” - Åêñïý ôåíôüðáíï ôåíôüðáíï ìå åðßóôñùóç “Ten Cate” ............................300 3. Acrylic canopies “Sattler” - ÁêñõëéêÜ ôåíôüðáíá “Sattler”....................................................................................314 4. Coated polyester membranes - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá ìå åðßóôñùóç........................................................400


LIGHT TYPE UMBRELLAS

32

DIMENSIONS / ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ CLASSIC: 2X2m., Ø2m., Ø2,5m. NEXT GENERATION: Ø3m., Ø2,5m., Ø2m. Light type umprellas are the ideal solution to cover small business places, pavements or places around pools, gardens and beach. The exceptional strengthful materials used, make them highly resistant to harsh weather conditions. Classic frame is constructed from a special aluminum alloy of high strength and hardness with 8 central spreads and 8 seconded spreads 20x12x1,3mm. The central pole of the umbrella is also made from a special aluminum profile that has section D32x2mm. The painting is electrostatic polyester powder in white color. The opening mechanism is seconded by 1 pulley. It is available with an air duct that allows air circulation, so that those who sit in the shade remail cool and simultaneously very easily defuses strong winds, so the umbrella becomes even more resistant . Next Generation frame is constructed from aluminum profiles, with 8 spreads for the D3m umbrellas and 6 spreads forth D2,5m. and the D2m with cross section 20x14x1mm. The central pole of this umbrella is also from two pieces of aluminum profile intersection D38x1mm./ D35x1mm. The painting is by electrostatic polyester powder in white color. The innovative and easy opening mechanism is PUSH UP. Also available with tilt mechanism and air-duct. They are a real beautiful, functional and economic solution simultaneously.

Ïé ïìðñÝëåò åëáöñïý ôýðïõ áðïôåëïýí éäáíéêÞ ëýóç ãéá êÜëõøç ðïëý ìéêñþí åðáããåëìáôéêþí ÷þñùí, ðåæïäñïìßùí Þ ÷þñùí ðéóßíáò, êÞðïõ êáé ðáñáëßáò. Ôá åîáéñåôéêÞò áíôï÷Þò õëéêÜ ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé, ôéò êÜíïõí éäéáßôåñá áíèåêôéêÝò áëëÜ ðáñÜëëçëá áðïôåëïýí êáé ïéêïíïìéêÝò ðñïôÜóåéò. Ïé ïìðñÝëåò Classic åßíáé êáôáóêåõáóìÝíåò ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ, ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò êáé 8 êüíôñåò 20x12x1,3mm. O êåíôñéêüò Üîïíáò ôçò ïìðñÝëáò åßíáé êáé áõôüò áðü åéäéêü ðñïößë áëïõìéíßïõ Ý÷åé äéáôïìÞ Ø32x2mm. Ç âáöÞ åßíáé çëåêôñïóôáôéêÞ ìå ðïëõåóôåñéêÞ ðïýäñá óå ëåõêü ÷ñþìá. Ï ìç÷áíéóìüò áíïßìáôïò ãßíåôáé ìå õðïâïÞèçóç åíüò ñáïýëïõ. Äéáôßèåíôáé ìå áåñáãùãü ðïõ åðéôñÝðåé ôçí êõêëïöïñßá êáé åêôüíùóç ôïõ áÝñá êáé åßíáé éäéáßôåñá áíèåêôéêÝò. Ïé ïìðñÝëåò Next Generation åßíáé êáôáóêåõáóìÝíåò ìå óêåëåôü áðü ðñïößë áëïõìéíßïõ, ìå 8 áêôßíåò ãéá ôç Ø3m. êáé 6 ãéá ôéò Ø2,5m. êáé Ø2m., äéáôïìÞò 20x14x1mm. O êåíôñéêüò Üîïíáò ôçò ïìðñÝëáò åßíáé êáé áõôüò áðü ðñïößë áëïõìéíßïõ äýï ôåìá÷ßùí ìå äéáôïìÞ Ø38x1mm./Ø35x1mm. Ç âáöÞ åßíáé çëåêôñïóôáôéêÞ ìå ðïëõåóôåñéêÞ ðïýäñá óå ëåõêü ÷ñþìá. Ï ðñùôïðïñéáêüò êáé åýêïëïò ìç÷áíéóìüò áíïßìáôïò åßíáé PUSH UP. Äéáôßèåôáé åðßóçò ìç÷áíéóìüò êëßóçò TILT êáé áåñáãùãü. Áðïôåëïýí ìßá ðïëý üìïñöç, ëåéôïõñãéêÞ êáé óõã÷ñüíùò ïéêïíïìéêÞ ëõóç.

FABRICS / ÕÖÁÓÌÁÔÁ Classic umbrellas can be manufactured with or without flaps with a specialized way of sewing by proffesional sewing machines consisted of the corresponding components. The suggested fabrics are: Coated Polyester membranes code 400. Very good and simultaneously very economical solution, 100% waterproof fabric, weight 350gr/m², available in white, beige and yellow. Polyester membranes code 600. Very economical solution for colored fabrics, weight 300gr/m², available in bordeaux (dark red), red and green color. The fabrics used for Next Generation umbrellas are: Polyester , «STYLE» code 500 with a coating for waterproof, weight 300gr/m²

1

2

3

Ïé ïìðñÝëåò Classic ìðïñïýí íá êáôáóêåõáóôïýí ìå Þ ÷ùñßò âïëÜí ìå åîåéäéêåõìÝíï ôñüðï ñáöÞò áðü åéäéêÝò ìç÷íÝò ìå ôá áíôßóôïé÷á åîáñôÞìáôá. Ôá ðñïôåéíüìåíá õöÜóìáôá åßíáé ôá åîÞò: ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá ìå åðßóôñùóç ìå êùäéêü 400 - * (* = êùäéêüò ÷ñþìáôïò). Ðïëý êáëÞ êáé óõã÷ñüíùò ïéêïíïìéêÞ ëýóç 100% áäéÜâñï÷ïõ õöÜóìáôïò, Üñïõò 350gr/m², ðïõ äéáôßèåôáé óå ëåõêü, åêñïý êáé êßôñéíï ÷ñþìá. ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá ìå êùäéêü 600 - * (* = êùäéêüò ÷ñþìáôïò). Ìéá ïéêïíïìéêÞ ðñüôáóç Ýã÷ñùìïõ õöÜóìáôïò, âÜñïõò 300gr/m², ðïõ äéáôßèåôáé óå ìðïñíôü, êüêêéíï êáé ðñÜóéíï ÷ñþìá. Ôá õöÜóìáôá ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óôéò Next Generation åßíáé: ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá «STYLE» ìå êùäéêü 500 -* (* = êùäéêüò ÷ñþìáôïò) ìå åðßóôñùóç ãéá áäéáâñï÷ïðïßçóç, âÜñïõò 300gr/m².

UMBRELLA BASES / ÂÁÓÅÉÓ ÏÌÐÑÅËÙÍ 2. Movable external basement material concrete and shingles lining, weight 30kg. Available with hooks and galvanized pipe with clamps to accept the pole of the umbrella.

ÂÜóç åîùôåñéêÞ ìåôáöåñüìåíç áðü óêõñüäåìá êáé åðåíäõóç âïôóÜëïõ âÜñïõò 30kg, Äéáôßèåíôáé ìå ãÜíôæïõò ìåôáöïñÜò êáé ãáëâáíéóìÝíç óùëÞíá ìå óöéãêôÞñåò ãéá õðïäï÷Þ ôïõ éóôïý ôçò ïìðñÝëáò.

3. Movable external basement material concrete in white or grey color weight 30kg. Available with wheels, galvanized pipe and clamps to accept the pole of the umbrella. Packaging in carton.

ÂÜóç åîùôåñéêÞ ìåôáöåñüìåíç áðü óêõñüäåìá óå ÷ñþìá ëåõêü Þ ãêñß, âÜñïõò 30kg. Äéáôßèåíôáé êáé ìå ñüäåò, ãáëâáíéóìÝíï óùëÞíá ìå óöéãêôÞñåò ãéá õðïäï÷Þ ôïõ éóôïý ôçò ïìðñÝëáò. Óõóêåõáóßá óå ÷áñôïêéâþôéï.

4. Metal flange basement for stable support of umbrella in properly shaped ground with adequate concrete thickness so that the hem can operate. Available in white, brown or anthracite color powder coating. It is the ideal solution as long as the the ground permits its use.

BÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá ãéá óôáèåñÞ óôÞñéîç ïìðñÝëáò óå êáôÜëëçëá äéáìïñöùìÝíï Ýäáöïò ìå éêáíïðïéçôéêü ðÜ÷ïò óêõñïäÝìáôïò, þóôå íá ëåéôïõñãïýí ôá óôñéöþíéá. Äéáôßèåôáé óå ëåõêü ÷ñþìá çëåêôñïóôáôéêÞò âáöÞò. Áðïôåëåß ôçí éäáíéêÞ ëýóç óôÞñéîçò åöüóïí ôï åðéôñÝðåé ôï Ýäáöïò.


ÅËÁÖÑÏÕ ÔÕÐÏÕ ÏÌÐÑÅËÅÓ

33

2m×2m

2m×2m Å.Ô. CLASSIC Professional umbrella fwith frame constructed rom a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads and 8 seconded spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in white or brown. The mechanism is seconded by 1 pulley. Weight 7kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò êáé 8 êüíôñåò. Äéáôßèåôáé óå ëåõêü Þ êáöÝ ÷ñþìá. Ï ìç÷áíéóìüò ôçò õðïâïçèÜôáé áðü 1 ñÜïõëï. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 7kg. DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

CAVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

2mX2m

4m²

Ø32×2mm

8

20X12X1,3mm

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

1 PULLEY 1 ÑÁÏÕËÏ

STITCHED FABRIC ÑÁÌÌÅÍÏ ÕÖÁÓÌÁ

YES ÍÁÉ

2,00m

BASES / ÂÁÓÅÉÓ 1 Movable cement base. Ìåôáöåñüìåíç ôóéìåíôÝíéá âÜóç.

0,95m

2,00m

0,25m 1,84m 1,00m

2,53m

2,40m

2 Metallic base with flange. ÂÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá.

AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1.Coated polyester membranes - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá ìå åðßóôñùóç........................................................400 2. Polyester membranes - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá............................................................................................600


LIGHT TYPE UMBRELLAS

34

Ø2,5m Ø2m

Ø2,5m & Ø2m Å.Ô. CLASSIC Professional umbrella with frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads and 8 seconded spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in white or brown. The mechanism is seconded by 1 pulley. Weight 7kg. & 6kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò êáé 8 êüíôñåò. Äéáôßèåôáé óå ëåõêü Þ êáöÝ ÷ñþìá. Ï ìç÷áíéóìüò ôçò õðïâïçèÜôáé áðü 1 ñÜïõëï. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 7kg. & 6kg.

5m 0,9 m m 8 5 7 0, Ø2,

DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

Ø2,5m Ø2m

4,40m² 2,80m²

Ø32×2mm

8

20X12X1,3mm

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

1 PULLEY 1 ÑÁÏÕËÏ

STITCHED FABRIC ÑÁÌÌÅÍÏ ÕÖÁÓÌÁ

YES ÍÁÉ

Ø2m

BASES / ÂÁÓÅÉÓ 1 Movable cement base. Ìåôáöåñüìåíç ôóéìåíôÝíéá âÜóç.

2,50m 2,00m

0,25m

Ø2,5m 1,17m Ø2m 1,42m

Ø2,5m 1,87m Ø2m 1,93m

2,53m 2,53m

2,40m 2,40m

2 Metallic base with flange. ÂÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá.

AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1. Double coated beige canopy “Black Out” - Åêñïý ôåíôüðáíï 2ðëÞò åðßóôñùóçò “ÖùôïáäéáðÝñáôï”............ 200 2. Coated beige canopy “Ten Cate” - Åêñïý ôåíôüðáíï ôåíôüðáíï ìå åðßóôñùóç “Ten Cate” ............................300 3. Acrylic canopies “Sattler” - ÁêñõëéêÜ ôåíôüðáíá “Sattler”....................................................................................314 4. Coated polyester membranes - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá ìå åðßóôñùóç........................................................400


ÏÌÐÑÅËÅÓ ÅËÁÖÑÏÕ ÔÕÐÏÕ

35

Ø3m - Ø2,5m - Ø2m

Ø3m - Ø2,5m - Ø2m PUSH UP TILT

3,00m

Professional umbrella with frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 spreads for Ø3m. and 6 spreads for Ø2,5m & Ø2m. The painting is by electrostatic polyester powder in white. The easy opening mechanism is Push Up Tilt. Weight 7,5kg.,6,5kg & 5kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 áêôßíåò ãéá ôçí Ø3m êáé 6 áêôßíåò ãéá ôéò Ø2,5m & Ø2m. Äéáôßèåôáé óå ëåõêü ÷ñþìá. Ï ìç÷áíéóìüò åßíáé ìå ÷åéñïêßíçôç þèçóç. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 7,5kg.,6,5kg & 5kg.

1,1

DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

Ø3m Ø2,5m Ø2m

6,40m² 4m² 2,60m²

Ø38×1mm/ Ø35×1mm

8 6 6

20X12X1,3mm

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

PUSH UP

STITCHED FABRIC ÑÁÌÌÅÍÏ ÕÖÁÓÌÁ

NO Ï×É

0m

1,10m

2,50m 2,00m

0,20m

Ø2 Ø2 ,5m m 0,9 0 0m ,75

BASES / ÂÁÓÅÉÓ Ø3m 0,95m Ø2,5m 1,10m Ø2m 1,30m

2,02m Ø3m Ø2,5m 2,02m Ø2m 1,92m

2,50m 2,50m 2,40m

2,50m 2,50m 2,40m

1 Movable cement base. Ìåôáöåñüìåíç ôóéìåíôÝíéá âÜóç.

m

AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1. Coated Polyester membranes «STYLE» - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá «STYLE» ìå åðßóôñùóç.........................500


SIDE POLE UMBRELLAS

36

DIMENSIONS / ÄÉÁÓÔÁÓÅÉÓ NEXT GENERATION: 3X3m., 3,20X3,20m., Ø3,50m. Innovative design umbrellas with side pole, unique style, offering shadowed area without the presence of central pole. Available in square with sides of 3m. & 3,2m. or octagonal with diameter 3,5m. respectively. An excellent solution for coverage of professional places but especially for household places as gardens, patios, etc. Frame is constructed from a special aluminum alloy of high strength and hardness with 8 central spreads 30x15x2mm for AQUARIUM, and spread dim 30x20x1mm for the EASY SUN.The side pole of the umbrella AQUARIUM is also constructed from a special aluminum profile cross section 40x80x2mm while the cross section for EASY SUN is D70x1mm. The painting is by electrostatic polyester powder in white for the AQUARIUM and anthracite for EASY SUN. The operating mechanisms of the umbrella is impressive and innovative. The AQUARIUM opens and closes using levers while the EASY SUN operates with crank. Both allow an easy opening - closing of the umbrella without removing furniture from the surface shading since there is no central pole. The SIDE POLE umbrellas have airduct and especially for AQUARIUM airduct has also aluminum frame, like a second small umbrella.

Ðñùôïðïñéáêïý ó÷åäéáóìïý ïìðñÝëåò ìå Ýêêåíôñï éóôü, ìïíáäéêÞò áéóèçôéêÞò, ðñïóöÝñïõí óêßáóç ÷þñïõ ÷ùñßò ôçí ðáñïõóßá êåíôñéêïý éóôïý. Óå ôåôñÜãùíåò ìå ðëåõñÝò 3m. & 3,2m. êáé ïêôÜãùíç äéáìÝôñïõ 3,5m. áíôßóôïé÷á. Áðïôåëïýí Üñéóôç ëýóç ãéá êÜëõøç åðáããåëìáôéêþí êáé êõñßùò éäéùôéêþí ÷þñùí, êÞðïõò, âåñÜíôåò êëð. Åßíáé êáôáóêåõáóìÝíåò ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ, ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò 30x15x2mm. ç AQUARIUM êáé 30x20x1mm. ïé EASY SUN. O Ýêêåíôñïò Üîïíáò ôçò ïìðñÝëáò AQUARIUM åßíáé êáé áõôüò áðü åéäéêü ðñïößë áëïõìéíßïõ, Ý÷åé äéáôïìÞ 40x80x2mm åíþ ôùí EASY SUN Ý÷åé äéáôïìÞ Ø70x1mm. Ç âáöÞ åßíáé çëåêôñïóôáôéêÞ ìå ðïëõåóôåñéêÞ ðïýäñá óå ëåõêü ãéá ôçí AQUARIUM êáé áíèñáêß ÷ñþìá ãéá ôéò EASY SUN. Ïé ìç÷áíéóìïß ëåéôïõñãßáò ôùí ïìðñåëþí åßíáé åíôõðùóéáêïß êáé ðñùôïðïñéáêïß. Ç AQUARIUM áíïßãåé êáé êëåßíåé ìå ôç ÷ñÞóç ìï÷ëïý åíþ ïé EASY SUN ìå ìáíéâÝëá. Áìöüôåñïé åðéôñÝðïõí ôï åýêïëï Üíïéãìá - êëåßóéìï ôçò ïìðñÝëáò, ÷ùñßò ôçí áöáßñåóç åðßðëùí áðü ôçí åðéöÜíåéá óêßáóçò, åöüóïí äåí õðÜñ÷åé êåíôñéêüò éóôüò. Ïé SIDE POLE ïìðñÝëåò äéáèÝôïõí áåñáãùãü êáé åéäéêüôåñá ç AQUARIUM ìå óêåëåôü áëïõìéíßïõ, óáí äåýôåñç ìéêñÞ ïìðñÝëá.

FABRICS / ÕÖÁÓÌÁÔÁ AQUARIUM is equipped with an addittional innovation. It has detachable flaps with zippers though can be used with or with out flap saccording to your desire, as also gives the ability to print on flap any promotional / advertising logo afterwards. The fabrics used are: Polyester 'STYLE' code 500 with a coating for waterproofing, weight 300gr/m². In EASY SUN are also used polyester fabrics 300gr/m² weight in beige, grey and terracotta.

H AQUARIUM åßíáé åöïäéáóìÝíç ìå ìßá åðéðëÝïí êáéíïôïìßá. ÄéáèÝôåé áðïóðþìåíá âïëÜí ìå öåñìïõÜñ. ¸ôóé Ý÷åé ôï ðëåïíÝêôçìá íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìå Þ ÷ùñßò âïëÜí áíÜëïãá ìå ôçí åðéèõìßá óáò, êáé íá åêôõðùèåß ìå äéáöçìéóôéêÜ ëïãüôõðá êáé åê ôùí õóôÝñùí. Ôá õöÜóìáôá ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé åßíáé: ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá 'STYLE' ìå êùäéêü 500 -* (* = êùäéêüò ÷ñþìáôïò) ìå åðßóôñùóç ãéá áäéáâñï÷ïðïßçóç, âÜñïõò 300gr/m². Óôéò EASY SUN ÷ñçóéìïðïéïýíôáé åðßóçò ðïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá âÜñïõò 300gr/m² óå ÷ñþìáôá ìðåæ, ãêñé êáé ôåñáêüôá.

Promotional printing. To AQUARIUM umbrella any logo can be printed, especially on the flaps of umbrellas, that in the case of this umbrella are detachable. So the umbrella, beyond the normal functions, can also be a very special promotional mean. The printings are silk-printed and remain indelible for all years of life of the umbrellas' fabric. ÄéáöçìéóôéêÞ åêôýðùóç. Óôçí AQUARIUM õðÜñ÷åé ç äõíáôüôçôá äéáöçìéóôéêÞò åêôýðùóçò ëïãïôýðïõ, êõñßùò óôá âïëÜí ôùí ïìðñåëþí, ôá ïðïßá óôçí ðñïêåéìÝíç ðåñßðôùóç åßíáé áðïóðþìåíá. ¸ôóé ç ïìðñÝëá, ðÝñá áðü ôéò óõíÞèåéò ëåéôïõñãßåò ôçò, ìðïñåß ðáñÜëëçëá íá áðïôåëåß êáé ïéêïíïìéêü äéáöçìéóôéêü ìÝóï. Ç åêôýðùóç ãßíåôáé ìå ìåôáîïôõðßá êáé ðáñáìÝíåé áíåîßôçëç ãéá üëá ôá ÷ñüíéá äéÜñêåéáò æùÞò ôïõ õöÜìáôïò ôçò ïìðñÝëáò.


ÏÌÐÑÅËÅÓ ÐËÁÚÍÏÕ ÉÓÔÏÕ

37

UMBRELLA BASES / ÂÁÓÅÉÓ ÏÌÐÑÅËÙÍ 1

2

3

1. Movable external EASY SUN plastic base can be filled with sand or water. At the top we attach metal parts especially designed to accept the pole of the umbrella. Movable external AQUARIUM base made of steel frame, painted in electrostatic polyester powder paint availabale in white. Inside placeable 4 or 8 standard sidewalk slabs 40X40cm. At the top of it is an attacheable special part that hosts the pole of the umbrella.

ÂÜóç åîùôåñéêÞ ìåôáöåñüìåíç EASY SUN, ðïõ ãåìßæåé ìå Üììï. Óôï åðÜíù ìÝñïò ðñïóáñôþíôáé åéäéêÜ ó÷åäéáóìÝíá åîáñôÞìáôá ãéá ôçí õðïäï÷Þ ôïõ éóôïý ôçò ïìðñÝëáò. ÂÜóç åîùôåñéêÞ ìåôáöåñüìåíç AQUARIUM, êáôáóêåõáóìÝíç áðü ìåôáëëéêü ðëáßóéï, âáììÝíï óå çëåêôñïóôáôéêÞ âáöÞ ìå ðïëõåóôåñéêÞ ðïýäñá óå ÷ñþìá ëåõêü. ÌÝóá ôïðïèåôïýíôáé 4 Þ 8 ôõðïðïéçìÝíåò ðëÜêåò ðåæïäñïìßïõ 40x40cm. åíþ óôï ðÜíù ìÝñïò ðñïóáñôÜôáé åéäéêü åîÜñôçìá õðïäï÷Þò ôïõ éóôïý ôçò ïìðñÝëáò.

2. Stable basement EASY SUN STAND for stable support of umbrella in properly shaped ground with adequate concrete thickness so that the hem can operate. Available in anthracite color . Metal flange basement AQUARIUM for stable support of umbrella in properly shaped ground with adequate concrete thickness so that the hem can operate. Available in white electrostatic powder coating. It is the ideal solution as long as the the ground permits its use.

BÜóç óôáèåñÞ EASY SUN STAND ãéá óôáèåñÞ óôÞñéîç ïìðñÝëáò óå êáôÜëëçëá äéáìïñöùìÝíï Ýäáöïò ìå éêáíïðïéçôéêü ðÜ÷ïò óêõñïäÝìáôïò, þóôå íá ëåéôïõñãïýí ôá óôñéöþíéá. Äéáôßèåôáé óå áíèñáêß ÷ñþìá. BÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá AQUARIUM ãéá óôáèåñÞ óôÞñéîç ïìðñÝëáò óå êáôÜëëçëá äéáìïñöùìÝíï Ýäáöïò ìå éêáíïðïéçôéêü ðÜ÷ïò óêõñïäÝìáôïò, þóôå íá ëåéôïõñãïýí ôá óôñéöþíéá. Äéáôßèåôáé óå ëåõêü çëåêôñïóôáôéêÞò âáöÞò. Áðïôåëåß ôçí éäáíéêÞ ëýóç óôÞñéîçò åöüóïí ôï åðéôñÝðåé ôï Ýäáöïò.

3. Metallic tenancy AQUARIUM basement that is composed of 2 parts of basement with flange. The bottom part penetrates in the groung where remains permanently. On it we screw the top part that supports the umbrella. Available also in white electrostatic color coating.

ÂÜóç ðáêôùìÝíç AQUARIUM ðïõ áðáñôßæåôáé áðü 2 ôåìÜ÷éá âÜóçò ìå öëÜíôæá. Ôï êÜôù ìÝñïò ðáêôþíåôáé ìüíéìá óôï Ýäáöïò êáé óå áõôü âéäþíåôáé ôï ðÜíù ìÝñïò ðïõ õðïäÝ÷åôáé ôçí ïìðñÝëá. Äéáôßèåôáé êáé áõôÞ óå ëåõêü ÷ñþìá çëåêôñïóôáôéêÞò âáöÞò.

AQUARIUM frame / mechanism. Frame is constructed from a special aluminum alloy of high strength and hardness with 8 central spreads 30x15x2mm. The side pole is also constructed from a special aluminum profile cross section 40x80x2mm. The painting is by electrostatic polyester powder in white. The operating mechanisms of the umbrella is impressive and innovative. The umbrella opens and closes using levers.

Óêåëåôüò / ìç÷áíéóìüò AQUARIUM. Ï óêåëåôüò åßíáé áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíåò 30x15x2mm. O Ýêêåíôñïò Üîïíáò ôçò ïìðñÝëáò åßíáé áðü åéäéêü ðñïößë áëïõìéíßïõ, Ý÷åé äéáôïìÞ 40x80x2mm. Ç âáöÞ åßíáé çëåêôñïóôáôéêÞ ìå ðïëõåóôåñéêÞ ðïýäñá óå ëåõêü. Ï ìç÷áíéóìüò ëåéôïõñãßáò åßíáé åíôõðùóéáêüò êáé ðñùôïðïñéáêüò êáé ãßíåôáé ìå ôç ÷ñÞóç ìï÷ëïý.

Packaging. The packaging of the umbrellas is in a special nylon bag as also in a reinforced carton of packaging, helping to protect the umbrella during transport and storage.

Óõóêåõáóßá. Ç óõóêåõáóßá ôçò ïìðñÝëáò ãßíåôáé óå åéäéêÞ íÜõëïí óáêïýëá êáèþò êáé óå åíéó÷õìÝíï ÷áñôïêéâþôéï óõóêåõáóßáò, ðïõ âïçèïýí ôçí ðñïóôáóßá ôçò ïìðñÝëáò êáôÜ ôçí ìåôáöïñÜ êáé ôç öýëáîÞ ôçò.

After sales service. For all our umbrellas there are available replacement/spare part fabrics and accessories. This provides you with the opportunity after many years to innovate your umbrellas and make them new. And of course, if you wish so, this work can be undertaken by our experienced staff.

Ãéá üëåò ìáò ôéò ïìðñÝëåò äéáèÝôïõìå áíôáëëáêôéêÜ õöÜóìáôá êáé åîáñôÞìáôá. ¸ôóé ìðïñåßôå êáé ìåôÜ áðü ðïëëÜ ÷ñüíéá íá áíáíåþóåôå ôéò ïìðñÝëåò óáò êáé íá ôéò êÜíåôå êáéíïýñãéåò. ÖõóéêÜ, åöüóïí ôï åðéèõìåßôå, ôçí åñãáóßá áõôÞ ìðïñåß íá ôçí áíáëÜâåé ôï åîåéäéêåõìÝíï ìáò ðñïóùðéêü.


SIDE POLE UMBRELLAS

38

3mX3m

3mX3m AQUARIUM Professional umbrella with frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in white. All 8 flaps have zippers. The opening mechanism is using levers. Weight 40kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíå. Äéáôßèåôáé óå ëåõêü ÷ñþìá. Êáé ôá 8 âïëÜí Ý÷ïõí öåñìïõÜñ. Ï ìç÷áíéóìüò áíïßãìáôïò ãßíåôáé ìå ôç ÷ñÞóç ìï÷ëïý. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 40kg.

DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

3X3mm

9m²

40X80X2mm

8

30X15X2mm

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

LEVER ÌÏ×ËÏÓ

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

ALUMINIUM FRAME / FABRIC ÓÊÅËÅÔÏÓ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ / ÕÖÁÓÌÁ

YES ÍÁÉ 1 Movable external base. ÂÜóç åîùôåñéêÞ ìåôáöåñüìåíç. 2 Metallic base with flange. ÂÜóç ìåôáëëéêÞ ìå öëÜíôæá.

3,60m

3,00m

3,00m

0,25m

1,45m

BASES / ÂÁÓÅÉÓ

1,90m 2,80m 2,90m

3 Metallic component for tenancy. Ìåôáëëéêü åîÜñôçìá ðÜêôùóçò.

AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ CODE 1. Coated Polyester membranes «STYLE» - ÐïëõåóôåñéêÜ ïìðñåëüðáíá «STYLE» ìå åðßóôñùóç.........................500


ÏÌÐÑÅËÅÓ ÐËÁÚÍÏÕ ÉÓÔÏÕ

39

3,20mX3,20m & Ø3,50m

Easy Sun umbrella light Öùôéóôéêü ïìðñÝëáò Easy Sun

3,20m×3,20m & Ø3,50m EASY SUN Professional umbrella with frame constructed from a special aluminum alloy, of very high strength and hardness with 8 central spreads. The painting is by electrostatic polyester powder in anthracite. The opening mechanism operates with crank. Weight 35kg. ÅðáããåëìáôéêÞ ïìðñÝëá ìå óêåëåôü áðü åéäéêü êñÜìá áëïõìéíßïõ ìåãÜëçò óêëçñüôçôáò êáé áíôï÷Þò, ìå 8 êåíôñéêÝò áêôßíå. Äéáôßèåôáé óå áíèñáêß ÷ñþìá. Ï ìç÷áíéóìüò áíïßãìáôïò ãßíåôáé ìå ôç ÷ñÞóç ìáíéâÝëáò. ÂÜñïò ïìðñÝëáò 35kg. BASES / ÂÁÓÅÉÓ DIMENSION ÄÉÁÓÔÁÓÇ

COVERAGE ÊÁËÕØÇ

POLE ÉÓÔÏÓ

SPREADS ÁÑ. ÁÊÔÉÍÙÍ

SPREADS ÄÉÁÔÏÌÇ ÁÊÔÉÍÙÍ

3,20m Ø3,50m

10,50m²

Ø70X1mm

8

30X20X1mm

MECHANISM ÌÇ×ÁÍÉÓÌÏÓ

AIR DUCT ÁÅÑÁÃÙÃÏÓ

PROMÏÔÉONAL PRINTING ÄÉÁÖÇÌÉÓÔÉÊÇ ÅÊÔÕÐÙÓÇ

CRANK ÌÁÍÉÂÅËÁ

STITCHED FABRIC ÑÁÌÌÅÍÏ ÕÖÁÓÌÁ

NO Ï×É

1 Movable external base. ÂÜóç åîùôåñéêÞ ìåôáöåñüìåíç. 2 Stable basement. ÂÜóç óôáèåñÞ.

4,10m

3,20m

2,05m 3,05m 2,95m

AVAILABLE FABRICS / ÄÉÁÈÅÓÉÌÁ ÕÖÁÓÌÁÔÁ Polyester Fabrics / ÐïëõåóôåñéêÜ õöÜóìáôá

beige

grey

terracotta

3,50m

3,50m

3,20m


TEXTILE COLORS & ACCESSORIES

40

DOUBLE COATED CANOPY «BLACK OUT” ÔÅÍÔÏÐÁÍÏ 2ÐËÇÓ ÅÐÉÓÔÑÙÓÇÓ «ÖÙÔÏÁÄÉÁÐÅÑÁÔÏ» - CODE 200 COLOR

801

CODE

801 BEIGE / ÅÊÑÏÕ...................................................................................200-801

COATED CANOPY «TEN CATE» / ÔÅÍÔÏÐÁÍÏ ÌÅ ÅÐÉÓÔÑÙÓÇ «TEN CATE» - CODE 300 COLOR

811

CODE

811 BEIGE / ÅÊÑÏÕ...................................................................................300-811

ACRYLIC CANOPIES «SATTLER» / ÁÊÑÕËÉÊÁ ÔÅÍÔÏÐÁÍÁ «SATTLER» - CODE 314 910

010

018

580

015

030

723

344

028

941

364

398

402

638

471

E67

325

830

814

851

020

038

008

013

016

403

570

033

583

947

045

395

724

003

610

160

014

002

005

019

223

546

367

007

347

001

763

022

569

397

394

359

011

006

568

E52

414

271

154

396

004

592

362

257

COATED POLYESTER MEMBRANES ÐÏËÕÅÓÔÅÑÉÊÁ ÏÌÐÑÅËÏÐÁÍÁ ÌÅ ÅÐÉÓÔÑÙÓÇ - CODE 400 COLOR 661

662

663

CODE

661 WHITE / ËÅÕÊÏ...................................................................................400-661 662 BEIGE / ÅÊÑÏÕ...................................................................................400-662 663 YELLOW / ÊÉÔÑÉÍÏ.............................................................................400-663

COATED POLYESTER MEMBRANES «STYLE» ÐÏËÕÅÓÔÅÑÉÊÁ ÏÌÐÑÅËÏÐÁÍÁ «STYLE» ÌÅ ÅÐÉÓÔÑÙÓÇ - CODE 500 COLOR 011

061

020

040

034

081

080

013

083

701

027

CODE

011 IRON GREY / ÁÍÈÑÁÊÉ............................................500-011 061 BRIGHT YELLOW / ÃÕÁËÉÓÔÅÑÏ ÊÉÔÑÉÍÏ..............500-061 020 FOREST GREEN / ÐÑÁÓÉÍÏ....................................500-020 040 NATURAL / ÅÊÑÏÕ...................................................500-040 034 PACIFIC BLUE / ÌÐËÅ.............................................500-034 081 RED / ÊÏÊÊÉÍÏ........................................................500-081 080 TERRACOTTA / ÔÅÑÁÊÏÔÁ......................................500-081 013 FRENCH GREY / ÃÊÑÉ ÁÍÏÉ×ÔÏ..............................500-013 083 DEEP RED / ÓÊÏÕÑÏ ÊÏÊÊÉÍÏ..............................500-083 701 SAND / AMMOY.........................................................500-701 027 WILLOW / ËÁ×ÁÍÉ......................................................500-027

POLYESTER MEMBRANES / ÐÏËÕÅÓÔÅÑÉÊÁ ÏÌÐÑÅËÏÐÁÍÁ - CODE 600 COLOR 915

916

917

CODE

915 RED / ÊÏÊÊÉÍÏ...................................................................................600-915 916 GREEN / ÐÑÁÓÉÍÏ..............................................................................600-916 917 BORDEAUX / ÌÐÏÑÍÔÏ....................................................................600-917


×ÑÙÌÁÔÏËÏÃÉÏ ÕÖÁÓÌÁÔÙÍ & ÁÎÅÓÏÕÁÑ ÏÌÐÑÅËÙÍ

«SUMMER TIME» Lightings. All umbrellas have the ability to place them on 3 removable lightings with bulbs that create a beautiful atmosphere and illuminate the night. They are adjustable, depending on the cross section of pole with easy installation and dismantling .ÖùôéóôéêÜ «SUMMER TIME». Óå üëåò ôéò ïìðñÝëåò õðÜñ÷åé ç äõíáôüôçôá ôïðïèÝôçóçò ôùí áðïóðþìåíùí öùôéóôéêþí ìå 3 ëÜìðåò, ðïõ äçìéïõñãïýí ðáíÝìïñöï ðåñéâÜëëïí êáé öùôßæïõí ôï âñÜäõ. Åßíáé ñõèìéæüìåíá, áíÜëïãá ìå ôç äéáôïìÞ ôïõ éóôïý êáé ìå åýêïëç ôïðïèÝôçóç êáé áðïîÞëùóç.

41

By disconnecting the clip we can remove the lamp from the pole within seconds. Áðïäåóìåýïíôáò ôï clip, áöáéñïýìå óå äåõôåñüëåðôá ôï öùôéóôéêü áðü ôïí éóôü.

Rain Spouts. Between 2 or more square umbrellas a rain spout can be placed. it is made from fabric and aluminum rods attached with stainless steel clips. So in case of rain, all the area that is covered with the umbrellas remains waterproof. The installation and dismantling of the Rain Spouts is a very easy operation that only takes a few seconds. ÕäñïñïÝò. Ìåôáîý 2 Þ ðåñéóóïôÝñùí ôåôñÜãùíùí Þ ðáñáëëçëüãñáììùí ïìðñåëþí, ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß õäñïñïÞ êáôáóêåõáóìÝíç áðü ýöáóìá ìå âÝñãåò áëïõìéíßïõ êáé íá ðñïóáñôçèåß ìå áíïîåßäùôá ìåôáëëéêÜ êëéðò. ¸ôóé óå ðåñßðôùóç âñï÷Þò, ðáñáìÝíåé áäéÜâñï÷ç üëç ç êáëõììÝíç åðéöÜíåéá ôùí ïìðñåëþí. Ç ôïðïèÝôçóç êáé áðïîÞëùóç ôùí õäñïñïþí åßíáé ðáíåýêïëç ëåéôïõñãßá êáé äéáñêåß ëßãá äåõôåñüëåðôá.

Case - cover. For each umbrella a fabric bag cover is available suitable for storage and protection. Made of polyester waterproof fabric and the dimension depends on the size of the umbrella. ÈÞêç - êÜëõììá. Ãéá êÜèå ïìðñÝëá äéáôßèåôáé õöáóìÜôéíç èÞêç êÜëõììá ãéá ôçí öýëáîç êáé ôçí ðñïóôáóßá ôçò. Åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç áðü ðïëõåóôåñéêü áäéÜâñï÷ï ýöáóìá êáé ç äéÜóôáóÞ ôçò åîáñôÜôáé áðü ôï ìÝãåèïò ôçò ïìðñÝëáò.


SYNTHETIC RATTAN WICKER SITTINGS

42

66 89 86

85 46 52

Irish Coffee

GRANDE

65 59 60

72 60 62

Ivory

Ivory

Ivory

Irish Coffee

Irish Coffee

Irish Coffee

SANDE

AMOUR

MOON

Armchairs from synthetic rattan & ecru cushions. Ðïëõèñüíåò áðü óõíèåôéêü rattan & ìáîéëÜñéá åêñïý.

82 55 56

75 50 56

Irish Coffee

LOUSINDA

Irish Coffee

Irish Coffee

PANDORA

80 56 48

82 53 54

LUNA

Irish Coffee

CAMEL

Armchairs from synthetic rattan & ecru cushions. Ðïëõèñüíåò áðü óõíèåôéêü rattan & ìáîéëÜñéá åêñïý.

100 50 44

84 48 56

77 60 56

86 54 56

Ivory

Ivory

Ivory

Ivory

Irish Coffee

Irish Coffee

Irish Coffee

Irish Coffee

REPLICA

MARLEN

SANDORA Stackable chair from synthetic rattan & ecru cushion. ÊáñÝêëá óôïéâáæüìåíç áðü óõíèåôéêü rattan & ìáîéëÜñé åêñïý.

MONTANA

Stackable armchairs from synthetic rattan. Ðïëõèñüíåò óôïéâáæüìåíåò áðü óõíèåôéêü rattan.


ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ Áм SYNTHETIC RATTAN WICKER 87 50 50

87 54 52

43

90 50 46

88 50 57

Ivory

Ivory

Ivory

Irish Coffee

Irish Coffee

Irish Coffee

Irish Coffee

GLISS

STELINA

CAMIRON

CAMIRON

Stackable armchairs from synthetic rattan. Ðïëõèñüíåò óôïéâáæüìåíåò áðü óõíèåôéêü rattan.

86 64 56

93 54 56

95 54 55

93 48 60

Ivory Irish Coffee

Chocolate

Chocolate

Chocolate

TUTTI

RENATA

NATA

SONATA

Stackable armchair from synthetic rattan. Ðïëõèñüíá óôïéâáæüìåíç áðü óõíèåôéêü rattan.

75 60 55

Stackable aluminium armchairs with brownish frame & chocolate wicker. Ðïëõèñüíåò áëïõìéíßïõ óôïéâáæüìåíåò ìå êáöÝ óêåëåôü & chocolate wicker.

87,5 61 57

75 52 59

76 47 49,5

Chocolate

Chocolate

Chocolate

Chocolate

MONICA

MATIAS

LUCAS

JUDAS

Stackable aluminium armchairs with brownish frame & chocolate wicker. Stackable steel armchairs with brownish frame & chocolate wicker. Ðïëõèñüíåò áëïõìéíßïõ óôïéâáæüìåíåò Ðïëõèñüíåò ìåôáëëéêÝò óôïéâáæüìåíåò ìå êáöÝ óêåëåôü & chocolate wicker. ìå êáöÝ óêåëåôü & chocolate wicker.


PLASTIC RATTAN, ALUMINIUM, STEEL & RESIN SITTINGS

44

89 76 72

89 53,5 49

87 59 58

82 62 58

White

White

White

White

Brown

Brown

Brown

Brown

Dark Grey

Anthracite

Dark Grey

Dark Grey

MIAMI

BISTROT

IBIZA

CAPRI

Stackable armchairs from plastic rattan. Ðïëõèñüíåò óôïéâáæüìåíåò áðü ðëáóôéêü rattan.

84 55 59

89 53,5 49

82 62 47

84 56 46

White

White

White

Brown

Brown

Brown

White

Anthracite

Anthracite

Dark Grey

Anthracite

BOHEME

BISTROT

VERONA

BOHEME

Stackable chairs from plastic rattan. ÊáñÝêëåò óôïéâáæüìåíåò áðü ðëáóôéêü rattan.

91 62 57

92 64 57

88 56 57

96 57 61

White PVC Orange PVC

MUST

DOROTHY

POKER

ELISA

Aluminium stackable armchair. Ðïëõèñüíá áëïõìéíßïõ óôïéâáæüìåíç.

Steel stackable armchair. Ðïëõèñüíá ìåôáëëéêÞ óôïéâáæüìåíç.

Aluminium stackable armchair with holes. Ðïëõèñüíá áëïõìéíßïõ óôïéâáæüìåíç ìå ïðÝò.

Aluminium stackable armchair. Ðïëõèñüíá áëïõìéíßïõ óôïéâáæüìåíç.


ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ Áм ÐËÁÓÔÉÊÏ RATTAN ÁËÏÕÌÉÍÉÏ, ÌÅÔÁËËÏ & ÑÇÔÉÍÇ 84 75

84 67

67

74 69 82

86,5 57 64

62

45

White Anthracite Caffe

K-03-012

K-03-011

Steel armchair with cushions. Ðïëõèñüíá ìåôáëëéêÞ ìå ìáîéëÜñéá.

89 59 57

K-02-060

NINFEA RELAX

Steel armchair. Ðïëõèñüíá ìåôáëëéêÞ.

Stackable chair made of resin & anodized aluminium legs. ÊáñÝêëá óôïéâáæüìåíç áðü ñçôßíç & ðüäéá áðü áíïäéùìÝíï áëïõìßíéï.

89 61,5 60,5

86 54 56

SEAT

86 54 56

FRAME

Noce

White

Anthracite

Anthracite

White

Caffe

SEAT

Anthracite

Green

Teak

Green

Caffe

White

Anthracite

Orange

MUSA

NINFEA

Caffe

FRAME

AURORA

ARTICA

Stackable armchairs made of resin & anodized aluminium legs. Ðïëõèñüíåò óôïéâáæüìåíåò áðü ñçôßíç & ðüäéá áðü áíïäéùìÝíï áëïõìßíéï.

89,5 59 60,5

89,5 59 60,5

SEAT

FRAME

SEAT

86 56,5 59

86 56,5 59

FRAME

Anthracite

Anthracite

Caffe

Caffe

White

White

Green

Green

Anthracite

Anthracite

White

White

Caffe

Caffe

BREZZA

MAREA

Stackable armchairs made of resin & anodized aluminium legs. Ðïëõèñüíåò óôïéâáæüìåíåò áðü ñçôßíç & ðüäéá áðü áíïäéùìÝíï áëïõìßíéï.

FRAME PVC

GARDENIA

GEMMA

Stackable armchairs made of resin. Ðïëõèñüíåò óôïéâáæüìåíåò áðü ñçôßíç.


RESIN & POLYPROPYLENE SITTINGS

46

84 71 70,5

80 58 65

84 53 57

CUSHIONS White

Caffe 150 White

Grey 159

White

Beige

Anthracite

White 155

Silver Grey

Silver Grey

Caffe

D.Blue 156

Dark Grey

Black

Red

Grey 163

Black

Red

Beige

Caffe 165

Red

Orange

Ivory

Orange 166

Orange

Light Blue

ARIA

BOX

DIVA

Armchair in polypropylene with cushions. Ðïëõèñüíá áðü ðïëõðñïðõëáßíéï ìå ìáîéëÜñéá.

Armchair in polypropylene. Ðïëõèñüíá áðü ðïëõðñïðõëáßíéï.

Stackable armchair in polypropylene. Óôïéâáæüìåíç ðïëõèñüíá áðü ðïëõðñïðõëáßíéï.

82 51 58

85 51 45

80 51 58

85 51 45

White

Glossy White Glossy Anthracite Glossy Red

CREAM

White

Black

Ivory

Brown

Teak

Dark Grey

Anthracite

White

Silver Grey

Red

Brown

Orange

Orange

Dark Grey

Light Blue

Green

Light Blue

Green

TIFFANY-S

PARIS

TIFFANY

Stackable chairs in polypropylene. Óôïéâáæüìåíåò êáñÝêëåò áðü ðïëõðñïðõëáßíéï.

86 58,5 46,5

85,5 49,5 45,5

85 49 55

85 49 55

White

REGINA

Anthracite

SEAT

Caffe

White

Red

Anthracite

Green Orange Ivory

White

FRAME

Beige Teak

Caffe

White

Anthracite

Green

Teak

Silver Grey

Orange

Orange

Orange

ALASKA

Stackable chair made of resin & anodized aluminium legs. Ðïëõèñüíá óôïéâáæüìåíç áðü ñçôßíç & ðüäéá áðü áíïäéùìÝíï áëïõìßíéï.

GALA

BELLA

Stackable armchairs in polypropylene & anodized aluminium legs. Óôïéâáæüìåíåò ðïëõèñüíåò áðü ðïëõðñïðõëáßíéï & ðüäéá áðü áíïäéùìÝíï áëïõìßíéï.


ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ ÑÇÔÉÍÇÓ & ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÁÉÍÉÏÕ 83 53 58

47

80 53 56

86 58,5 61

85 52 56

White

White

Beige

White

Light Green

Beige

Ivory

Black

Light Green

Green

Red

Anthracite Caffe

Red

Black

Anthracite

Green

Orange

Red

Red

Orange

Blue

Orange

Orange

Ivory

ROMEO

DAMA

BOULEVARD

DOLCE

Stackable armchairs in polypropylene & anodized aluminium legs. Óôïéâáæüìåíåò ðïëõèñüíåò áðü ðïëõðñïðõëáßíéï & ðüäéá áðü áíïäéùìÝíï áëïõìßíéï.

83 53 48

Stackable armchair made of resin & anodized aluminium legs. Ðïëõèñüíá óôïéâáæüìåíç áðü ñçôßíç & ðüäéá áðü áíïäéùìÝíï áëïõìßíéï.

80 53 44

85 52 47

White Beige

White

Light Green

Beige

Ivory

Black

Light Green

Anthracite

Red

Black

Red

Orange

Orange

Orange

Blue

Red

Green

JULIETTE

BOULEVARD

VITA

Stackable chairs in polypropylene & anodized aluminium legs. Óôïéâáæüìåíåò êáñÝêëåò áðü ðïëõðñïðõëáßíéï & ðüäéá áðü áíïäéùìÝíï áëïõìßíéï.

80 51 49

Stackable chair in polypropylene & aluminium legs. Óôïéâáæüìåíç êáñÝêëá áðü ðïëõðñïðõëáßíéï & ðüäéá áðü áëïõìßíéï.

82 49 42

82 49 42

81 50 44

White

White

Ivory

White

Beige

Teak

Beige

Silver Grey

Anthracite

Silver Grey

Dark Grey

White

Dark Grey

Black

Orange

Orange

Orange

Light Blue

Light Blue

Light Blue

Red Orange Green

PARIS

Glossy Black Glossy Red Glossy White

LUCCA-T

LUCCA

Stackable chairs in polypropylene. Óôïéâáæüìåíåò êáñÝêëåò áðü ðïëõðñïðõëáßíéï.

MAYA


WOODEN SITTINGS

48

90 65

65

K-02-061

Ê-01-113

Steel armchair with cushions & wooden legs. Ðïëõèñüíá ìåôáëëéêÞ ìå ìáîéëÜñéá & îýëéíá ðüäéá.

Wooden armchair with cushions. Ðïëõèñüíá îýëéíç ìå ìáîéëÜñéá.

Ê-01-115

Ê-01-116

Ê-01-114

Wooden armchair with cushion. Ðïëõèñüíá îýëéíç ìå ìáîéëÜñé.

Wooden armchair with cushion. Ðïëõèñüíá îýëéíç ìå ìáîéëÜñé.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

85 52 60

Ê-06-001

Ê-06-001 Replacement fabric Áíôáëëáêôéêü ýöáóìá

89 53 57

Ê-04-034

Folding director’s armchairs with pvc. Ðïëõèñüíåò óêçíïèÝôç ðôõóóüìåíåò ìå pvc äéÜôñçôï.

Ê-02-059 Folding director’s armchair with fabric. Ðïëõèñüíá óêçíïèÝôç ðôõóóüìåíç ìå ýöáóìá.


ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ ÎÕËÉÍÁ

49

85 60 65

90 70 60

86 69 60

K-06-002

K-02-058

K-02-057

Folding armchair with fabric. Ðïëõèñüíá ðôõóóüìåíç ìå êáñáâüðáíï.

Folding armchair with pvc. Ðïëõèñüíá ðôõóóüìåíç ìå pvc äéÜôñçôï.

Folding armchair with pvc. Ðïëõèñüíá ðôõóóüìåíç ìå pvc äéÜôñçôï.

85 60 65

105 60 65

80 60 65

K-06-003

K-06-004

K-06-005

Folding armchair with pvc. Ðïëõèñüíá ðôõóóüìåíç ìå pvc äéÜôñçôï.

Folding armchair high back. Ðïëõèñüíá ðôõóóüìåíç ìå øçëÞ ðëÜôç.

Folding armchair low back. Ðïëõèñüíá ðôõóóüìåíç ìå ÷áìçëÞ ðëÜôç.

87 56 50

145 130

145 65

K-02-056

K-06-006

K-06-007

Folding chair. ÊáñÝêëá ðôõóóüìåíç.

Folding double saiz long. Óáéæ ëïãíê äéðëÞ ðôõóóüìåíç.

Folding single saiz long. Óáéæ ëïãíê ìïíÞ ðôõóóüìåíç.


SYNTHETIC RATTAN , PLASTIC RATTAN & POLYPROPYLENE TABLES

50

110

77

77

111

150

50

75 80 75 80 75 80 75 90 75 100

Ivory

Ivory

Ivory

Irish Coffee

Irish Coffee

Irish Coffee

STAND

STAND

RATTAN

Stands from synthetic rattan with glass. Óôáíô áðü óõíèåôéêü rattan ìå ôæÜìé.

73

120 140 160 180 200

70

70

73

70

Synthetic rattan table with glass & self. ÔñáðÝæé áðü óõíèåôéêü rattan ìå ôæÜìé & ðáôÜñé.

70

73 73

70 80

70 80

73 Ø70 73 Ø80

Ø70 Ø80

Ivory

Ivory

Ivory

Ivory

Irish Coffee

Irish Coffee

Irish Coffee

Irish Coffee

RONIN

RONIN

HAVANA

HAVANA

Synthetic rattan tables with glass. ÔñáðÝæéá áðü óõíèåôéêü rattan ìå ôæÜìé.

74 74

90 80

150 130

72 72 72

80 90 70

140 150 120

70 Ø60

Ø60

Ivory Irish Coffee

ALVA Table with glass & brownish aluminium frame. ÔñáðÝæé ìå ôæÜìé & êáöÝ óêåëåôü áëïõìéíßïõ.

BALLY

BELLO

Tables with brownish aluminium frame, wicker cycle & water waved glass top. ÔñáðÝæéá ìå êáöÝ óêåëåôü áëïõìéíßïõ, óôåöÜíé ìå ðëÝîç wicker & êõìáôéóôÞ ãõÜëéíç åðéöÜíåéá.


ÔÑÁÐÅÆÉÁ Áм SYNTHETIC RATTAN, ÐËÁÓÔÉÊÏ RATTAN & ÐÏËÕÐÑÏÐÕËÁÉÍÉÏÕ 75

94

180

75

94

94

51

74,5 90 74,5 90

90 150

White

White

White

Brown

Brown

Brown

Dark Grey

Dark Grey

Anthracite

TAHITI

BALI

BOHEME

Plastic rattan table with black glass. ÔñáðÝæé áðü ðëáóôéêü rattan ìå ìáýñï ôæÜìé.

Plastic rattan table with black glass. ÔñáðÝæé áðü ðëáóôéêü rattan ìå ìáýñï ôæÜìé.

Polypropylene table. ÔñáðÝæé áðü ðïëõðñïðõëáßíéï.

74,5 90 74,5 90

90 150

72

72

72

72

72

72

72

70

70

Ivory White

White

Beige

Beige

Silver Grey

Silver Grey

Orange

Orange

White Ivory Teak Anthracite

MANGO Stackable polypropylene table. ÔñáðÝæé óôïéâáæüìåíï áðü ðïëõðñïðõëáßíéï.

80

80

73

70

Red Orange

MANGO ALU

PARIS Polypropylene table. ÔñáðÝæé áðü ðïëõðñïðõëáßíéï.

72

Green Anthracite

72 Ø80

70

BOULEVARD

Stackable tables with aluminium legs & table top in polypropylene. ÔñáðÝæéá óôïéâáæüìåíá ìå ðüäéá áðü áëïõìßíéï & åðéöÜíåéá áðü ðïëõðñïðõëáßíéï.

Ø80

72 Ø70

Ø70

White Beige Silver Grey Anthracite

White

White

White

Red

Beige

Beige

Beige

Orange

Light Green

Light Green

Light Green

Light Green

Red

Red

Red

Teak

Orange

Orange

Orange

FORZA Folding table with anodized aluminium legs & polypropylene. Ðôõóóüìåíï ôñáðÝæé ìå ðüäéá áðü áíïäéùìÝíï áëïõìßíéï & ðïëõðñïðõëáßíéï.

SORTIE

POPPY

ELFO

Table in anodized aluminium legs & table top in polypropylene. ÔñáðÝæéá ìå ðüäéá áðü áíïäéùìÝíï áëïõìßíéï & åðéöÜíåéá áðü ðïëõðñïðõëáßíéï.


ALUMINIUM, STEEL & WOODEN TABLES

52

72 72 72

80 60 70

140 OVAL 100 120

71

96

150

75

90

160

BALLY

DOROTHY

POKER

Table with brownish aluminium frame & water waved glass top. ÔñáðÝæé ìå êáöÝ óêåëåôü áëïõìéíßïõ & êõìáôéóôÞ ãõÜëéíç åðéöÜíåéá.

Table with brownish steel frame & water waved glass top. ÔñáðÝæé ìå êáöÝ ìåôáëëéêü óêåëåôü & êõìáôéóôÞ ãõÜëéíç åðéöÜíåéá.

Aluminium white table & surface with holes. Ëåõêü ôñáðÝæé áëïõìéíßïõ & åðéöÜíåéá ìå ïðÝò.

75 100 160(240)

72

80

140

MUST

ELISA

Extending aluminium table with black glass top 5mm. ÔñáðÝæé áëïõìéíßïõ åðåêôåéíüìåíï, ìå ìáýñç ãõÜëéíç åðéöÜíåéá 5mm.

Aluminium white table with glass top. Ëåõêü ôñáðÝæé áëïõìéíßïõ ìå ãõÜëéíç åðéöÜíåéá.

70

70

70

70 Ø70

Ø70

Aluminium

BELLO

74 Ø60

Ø60

73 Ø70

Ø70

Steel

BELLO

Table with brownish aluminium or steel frame & water waved glass top. ÔñáðÝæéá ìå êáöÝ óêåëåôü áëïõìéíßïõ Þ ìåôáëëéêü & êõìáôéóôÞ ãõÜëéíç åðéöÜíåéá.

Ô-03-003

Ô-02-015

Steel table. ÔñáðÝæé êáöåíåßïõ ìåôáëëéêü.

Steel table. ÔñáðÝæé ìåôáëëéêü.


ÔÑÁÐÅÆÉÁ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ, ÌÅÔÁËËÉÊÁ & ÎÕËÉÍÁ

53

117

74

T-01-035

T-01-036

T-02-018

Wooden stand. Îýëéíï óôáíô.

Wooden stand. Îýëéíï óôáíô.

Wooden stand. Îýëéíï óôáíô.

60

100

74

75

120

75

75

60

120

T-02-002

T-06-015

SEREMBAN

Folding wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ðôõóóüìåíï.

Folding wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ðôõóóüìåíï.

Oval wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ïâÜë.

73 Ø70

Ø70

T-02-003 Folding wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ðôõóóüìåíï.

73 Ø70

Ø70

Ô-04-009 Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.

74

70

70

73 Ø70

Ø70

Ô-06-014

Ô-06-013

Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.

Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.

60


SYNTHETIC RATTAN , PLASTIC RATTAN & WOODEN LOW TABLES

54

31

75

120

50

Irish Coffee

50

90

46

60

120

Irish Coffee

LUXOR

Irish Coffee

CAMEL

BARON

Synthetic rattan low tables with glass. ÔñáðÝæéá ÷áìçëÜ áðü óõíèåôéêü rattan ìå ôæÜìé.

46

50

90

35

50

90

45

Irish Coffee

VEGAS

50

80

Ivory

Ivory

Irish Coffee

Irish Coffee

COMFY

ROYAL

Synthetic rattan low tables with glass. ÔñáðÝæéá ÷áìçëÜ áðü óõíèåôéêü rattan ìå ôæÜìé.

30

40

45

50

53

92

45

45

45

White

43

42

White

Brown

Brown

Dark Grey

Dark Grey

SHINE

MIAMI

MIAMI

Synthetic rattan low table. ÔñáðÝæé ÷áìçëü áðü óõíèåôéêü rattan.

Plastic rattan low table. ÔñáðÝæé ÷áìçëü áðü ðëáóôéêü rattan.

Plastic rattan side table. ÔñáðÝæé âïçèçôéêü áðü ðëáóôéêü rattan.

THASOS Low plastic table. ÔñáðÝæé ÷áìçëü ðëáóôéêü.

White

White

Anthracite

40

60

100

White

42 110

110

Caffe

Anthracite

42

95

95

Anthracite Caffe Red Beige Ivory

ARIA Side table in polypropylene. ÔñáðÝæé ÷áìçëü áðü ðïëõðñïðõëáßíéï.

43

LOTO 110

LOTO 95

Low tables in anodized aluminium with tempered & screen-printed glass top or laminated. ÔñáðåæÜêéá ÷áìçëÜ ìå óêåëåôü áðü áíïäéùìÝíï áëïõìßíéï & åðéöÜíåéá áðü laminate Þ ôæÜìé áììïâïëÞò.

Caffe


ÔÑÁÐÅÆÉÁ ×ÁÌÇËÁ Áм SYNTHETIC RATTAN, ÐËÁÓÔÉÊÏ RATTAN & ÎÕËÉÍÁ 42

60

60

48

50

80

45

57

55

78

White Anthracite Caffe

Ô-03-001

T-03-002

Steel low table. ÔñáðÝæé ìåôáëëéêü ÷áìçëü.

Steel low table. ÔñáðÝæé ìåôáëëéêü ÷áìçëü.

LOTO 60 LAMINATE Low table in anodized aluminium with laminate glass top. ÔñáðåæÜêé ÷áìçëü ìå óêåëåôü áðü áíïäéùìÝíï áëïõìßíéï & åðéöÜíåéá áðü laminate.

Ô-01-029

Ô-01-032

Ô-01-031

Wooden low table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Wooden low table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Wooden low table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Ô-01-030

Ô-01-033

Ô-01-034

Wooden low table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Wooden low table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Wooden low table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

45

60

100

50

50

90

43

52

60

Ô-06-016

Ô-02-012

Ô-02-013

Wooden low table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Wooden low table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Wooden low table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.


SYNTHETIC RATTAN, PLASTIC RATTAN, STEEL & WOODEN SOFAS

56

100

75

75

100

75

65

Ivory Irish Coffee

GRANDE

GRANDE CORNER

GRANDE CENTER

Multicorner sofa with from synthetic rattan with ecru cushions. Corner part with ecru cushions. Middle part with ecru cushions. ÊáíáðÝò ðïëëáðëþí èÝóåùí áðü óõíèåôéêü rattan ìå ìáîéëÜñéá åêñïý. Ãùíéáêü êïììÜôé êáíáðÝ, Ìåóáßï êïììÜôé êáíáðÝ, ìå ìáîéëÜñéá åêñïý. ìå ìáîéëÜñéá åêñïý.

75

65

120

90

57

117

89

77

128

White Ivory

Ivory

Brown

Irish Coffee

Irish Coffee

Dark Grey

AMOUR L.B.

CAMIRON

MIAMI

2 seater sofa low back from synthetic rattan 2 seater sofa rom synthetic rattan. with ecru cushions. ÄéèÝóéïò êáíáðÝò ÄéèÝóéïò êáíáðÝò ìå ÷áìçëÞ ðëÜôç áðü óõíèåôéêü rattan áðü óõíèåôéêü rattan. & ìáîéëÜñéá åêñïý.

84

75

120

84

67

120

Stackable plastic rattan sofa. ÊáíáðÝò áðü ðëáóôéêü rattan óôïéâáæüìåíïò.

90

65

131

Z-03-001

Z-03-002

Æ-02-020

Steel sofa with cushions ÊáíáðÝò ìåôáëëéêüò ìå ìáîéëÜñéá.

Steel sofa with cushions ÊáíáðÝò ìåôáëëéêüò ìå ìáîéëÜñéá.

Steel sofa with cushions & wooden legs. ÊáíáðÝò ìåôáëëéêüò ìå ìáîéëÜñéá & îýëéíá ðüäéá.


ÊÁÍÁÐÅÄÅÓ SYNTHETIC RATTAN, ÐËÁÓÔÉÊÏ RATTAN, ÌÅÔÁËËÉÊÏÉ & ÎÕËÉÍÏÉ

Æ-01-087

Æ-01-089

Wooden sofa with cushions. Îýëéíïò êáíáðÝò ìå ìáîéëÜñéá.

Wooden sofa with cushion. Îýëéíïò êáíáðÝò ìå ìáîéëÜñé.

88

65

57

70

63

124

Æ-01-088

Æ-02-019

Wooden sofa. Îýëéíïò êáíáðÝò.

Wooden sofa with cushions. Îýëéíïò êáíáðÝò ìå ìáîéëÜñéá.

125

65

70

125

65

70

125

Z-06-003

Z-06-004

Æ-06-002

Wooden sofa with cushions. Îýëéíïò êáíáðÝò ìå ìáîéëÜñéá.

Wooden sofa with cushions. Îýëéíïò êáíáðÝò ìå ìáîéëÜñéá.

Wooden sofa with cushions. Îýëéíïò êáíáðÝò ìå ìáîéëÜñéá.


OUTDOOR STOOLS

58

115 47 45

94 58 46

75 33 33

45 40 40

Ivory

Ivory

Ivory

Ivory

Irish Coffee

Irish Coffee

Irish Coffee

Irish Coffee

VIRO

MALIBU

EXCLUSIVE

EXCLUSIVE

High stool from synthetic rattan. Óêáìðü øçëü áðü óõíèåôéêü rattan.

High stool from synthetic rattan. Óêáìðü øçëü áðü óõíèåôéêü rattan.

High stool from synthetic rattan. Óêáìðü øçëü áðü óõíèåôéêü rattan.

Low stool from synthetic rattan. Óêáìðü ÷áìçëü áðü óõíèåôéêü rattan.

90,8 48 51

112 51 53,5

96 45 39

White White

Anthracite

SEAT

Caffe

White

Beige

Red

FRAME

Anthracite

Light Green

Green

Caffe

Black

Orange

Green

Red

Ivory

Orange

Orange

DUCA

GIO

GLOBO

Stackable stools in anodized aluminium & seat made of resin. Óôïéâáæüìåíá óêáìðü áðü áíïäéùìÝíï áëïõìßíéï & ñçôßíç.

Stackable stool in anodized aluminium & polypropylene seat & back. Óôïéâáæüìåíï óêáìðü áðü áíïäéùìÝíï áëïõìßíéï & ðïëõðñïðõëáßíéï.

119 54 56

46 40 53

S-02-031

S-06-016

S-01-077

S-01-078

Folding high stool with pvc. Óêáìðü øçëü ðôõóóüìåíï ìå äéÜôñçôï pvc.

Folding low stool with pvc. Óêáìðü ÷áìçëü ðôõóóüìåíï ìå äéÜôñçôï pvc.

Wooden low stool. Óêáìðü îýëéíï ÷áìçëü.

Wooden low stool. Óêáìðü îýëéíï ÷áìçëü.


ÓÊÁÌÐÏ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

59


SUNBEDS

60

Replacement fabric. Áíôáëëáêôéêü ýöáóìá. 98

194

60

1. Îáðëþóôñá áëïõìéíßïõ, óôïéâáæüìåíç Aluminium sunbed, stackable 2. ÄéáôïìÞ áëïõìéíßïõ 25×25×1,5mm Aluminium tube 25×25×1,5mm 3. Áíïîåßäùôåò âßäåò êáé åîáñôÞìáôá Inox screws and parts 4. Äéðëü textilene óôï ìÝñïò ôïõ êáèßóìáôïò Double layer fabric on the seat part

Yellow Blue Orange Veraman Light Green Beige

Can be printed in one color Äõíáôüôçôá åêôýðùóçò 1÷ñùìßá.

SUNBED

ÓÊÁËÉÅÑÁ

Aluminium sunbed with 6 reclining positions. Îáðëþóôñá áëïõìéíßïõ ìå 6 èÝóåéò áíÜêëéóçò.

Plastic spare part with 5 reclining positions. Áíôáëëáêôéêü åîÜñôçìá óêáëéÝñáò ìå 5 èÝóåéò áíÜêëéóçò.

98

200

30

61

40

50

44

187

73

45

Shine table

45

45

Miami table

White Ivory

Brown

Irish Coffee

Dark Grey

Exclusive stool

ZEN

FIJI

Synthetic rattan sunbed with 6 reclining positions. Îáðëþóôñá áðü óõíèåôéêü rattan, ìå 6 èÝóåéò áíÜêëéóçò.

Plastic rattan sunbed with 5 reclining positions. Îáðëþóôñá áðü ðëáóôéêü rattan, ìå 5 èÝóåéò áíÜêëéóçò.

80

196

73

NINEMIA

LOUNGE

Wooden sunbed with reclining positions. Îáðëþóôñá îýëéíç ìå èÝóåéò áíÜêëéóçò.

Sunbed cushion ecru. ÌáîéëÜñé îáðëþóôñáò åêñïý.


ÎÁÐËÙÓÔÑÅÓ

89

201

61

68

89

201

68

Ypsilon table

YPSILON PVC WITH WHEELS

YPSILON PVC

Wooden sunbed with 5 reclining positions, back wheels & black pvc. Îáðëþóôñá îýëéíç ìå 5 èÝóåéò áíÜêëéóçò, ñüäåò óôï ðßóù ìÝñïò & ìáýñï äéÜôñçôï pvc.

Wooden sunbed with 5 reclining positions & black pvc. Îáðëþóôñá îýëéíç ìå 5 èÝóåéò áíÜêëéóçò & ìáýñï äéÜôñçôï pvc.

84

200

67

84

200

67

YPSILON WOODEN WITH WHEELS

YPSILON WOODEN

Wooden sunbed with 5 reclining positions & back wheels. Îáðëþóôñá îýëéíç ìå 5 èÝóåéò áíÜêëéóçò & ñüäåò óôï ðßóù ìÝñïò.

Wooden sunbed with 5 reclining positions. Îáðëþóôñá îýëéíç ìå 5 èÝóåéò áíÜêëéóçò.

73

216

86

43

52

60

LAZER PVC

F-02-003

Ô-02-013

Wooden sunbed with reclining positions. Îáðëþóôñá îýëéíç ìå èÝóåéò áíÜêëéóçò.

Wooden sunbed with 3 reclining positions & cushion. Îáðëþóôñá îýëéíç ìå 3 èÝóåéò áíÜêëéóçò & ìáîéëÜñé.

Wooden low table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.


SUNBEDS

62

SUNSHADE

40

46

46

White

85

194

71

Anthracite Caffe Forest Green

Rodi table

Replacement fabric. Áíôáëëáêôéêü ýöáóìá. FRAME

Can be printed in one color Äõíáôüôçôá åêôýðùóçò 1÷ñùìßá.

PVC

White

White

Blue

Anthracite

Beige

Caffe

Beige

Trama Anthracite Trama Caffe

Forest Green

Beige

Tortora

ALPHA Plastic sunbeds with textilene, with 4 reclining positions & small back wheels. Îáðëþóôñá ðëáóôéêÞ ìå äéÜôñçôï ýöáóìá, 4 èÝóåéò áíÜêëéóçò & ìéêñÜ ñïäÜêéá óôï ðßóù ìÝñïò.

SUNSHADE

40

46

46

White

91

194

69

Anthracite Caffe Forest Green

Rodi table

Replacement fabric. Áíôáëëáêôéêü ýöáóìá. FRAME

Can be printed in one color Äõíáôüôçôá åêôýðùóçò 1÷ñùìßá.

PVC

White

White

Blue

Anthracite

Beige

Caffe

Beige

Trama Anthracite Trama Caffe

Forest Green

Beige

OMEGA Plastic sunbeds with textilene, with 4 reclining positions & small back wheels. Îáðëþóôñá ðëáóôéêÞ ìå äéÜôñçôï ýöáóìá, 4 èÝóåéò áíÜêëéóçò & ìéêñÜ ñïäÜêéá óôï ðßóù ìÝñïò.

SUNSHADE

40

46

46

White

91

194

69

Anthracite Caffe Forest Green

Rodi table

FRAME White Anthracite Forest Green

TROPICO Plastic sunbeds with 4 reclining positions & small back wheels. Îáðëþóôñá ðëáóôéêÞ ìå 4 èÝóåéò áíÜêëéóçò & ìéêñÜ ñïäÜêéá óôï ðßóù ìÝñïò.

Tortora


ÎÁÐËÙÓÔÑÅÓ

63

SUNSHADE

40

46

46

White

85

194

71

Anthracite Caffe Forest Green

Rodi table

FRAME White Anthracite Forest Green

EDEN Plastic sunbeds with 4 reclining positions & small back wheels. Îáðëþóôñá ðëáóôéêÞ ìå 4 èÝóåéò áíÜêëéóçò & ìéêñÜ ñïäÜêéá óôï ðßóù ìÝñïò.

30

187

50

30

187

54

AQUA

HAVANA

Polypropylene sunbed with 5 reclining positions. Îáðëþóôñá áðü ðïëõðñïðõëáßíéï ìå 5 èÝóåéò áíÜêëéóçò.

Polypropylene sunbed with 5 reclining positions. Îáðëþóôñá áðü ðïëõðñïðõëáßíéï ìå 5 èÝóåéò áíÜêëéóçò.

30

187

54

42

BAHAMA Polypropylene sunbed with 5 reclining positions. Îáðëþóôñá áðü ðïëõðñïðõëáßíéï ìå 5 èÝóåéò áíÜêëéóçò.

43

43

Thasos table

41

32

32

Luna table

37

43

43

Zambak table


64

SYNTHETIC RATTAN WICKER SETS 77

66

77

128

66

71

39 51 110

CUSHION Ivory Irish Coffee

HARMONY SET SYNTHETIC RATTAN K.D. Sofa with cushions, 2 armchair with cushions & 1 low table with glass & self. ÊáíáðÝò ìå ìáîéëÜñéá, 2 ðïëõèñüíåò ìå ìáîéëÜñéá & 1 ôñáðåæÜêé ìå ôæÜìé & ðáôÜñé.

100

75

75

70

62

68

100

75

50 60 100

GRANDE SET SYNTHETIC RATTAN Multicorner sofa with ecru cushions & low table Baron with glass. ÊáíáðÝò ðïëëáðëþí èÝóåùí ìå ìáîéëÜñéá åêñïý & ôñáðåæÜêé Baron ìå ôæÜìé.

76

91

51 84 180

PYROPE SET SYNTHETIC RATTAN 2 pieces sofa with camel color sushions & low table with glass. ÊáíáðÝò áðïôåëïýìåíïò áðü 2 êïììÜôéá, ìå ìáîéëÜñéá óå êáìçëü ÷ñþìá & ôñáðåæÜêé ìå ôæÜìé.

65

320


ÓÅÔ Áм SYNTHETIC RATTAN WICKER

65

77

88 50 57

66

128

50 60 100

CAMIRON SET SYNTHETIC RATTAN 2 seater sofa. 2 stackable armchairs & low table Royal with glass. ÄéèÝóéïò êáíáðÝò. 2 óôïéâáæüìåíåò ðïëõèñüíåò & ôñáðåæÜêé Royal ìå ôæÜìé.

88 50 57

73 73

70 80

100 50 44

70 80

75 80 75 80 75 80 75 90 75 100

120 140 160 180 200

REPLICA SET SYNTHETIC RATTAN

SANDORA SET SYNTHETIC RATTAN

Stackable armchair Replica & table Ronin Ø70cm with glass. Óôïéâáæüìåíç ðïëõèñüíá Replica & ôñáðÝæé Ronin Ø70cm ìå ôæÜìé.

Stackable armchair Sandora & table Rattan 80X140cm with glass. Óôïéâáæüìåíç ðïëõèñüíá Sandora & ôñáðÝæé Rattan 80X140cm ìå ôæÜìé.

75 33 33

110

77

77

75 33 33

111

50

150

STAND SET SYNTHETIC RATTAN High stool Exclusive & stand with glass. Øçëü óêáìðü Exclusive & óôáíô ìå ôæÜìé.


66

PLASTIC RATTAN SETS 86

77

86

40

132

77

60

68

120

LILLY SET SYNTHETIC RATTAN Aluminium frame sofa with purple cushion, 2 aluminium armchairs with purple cushions & 1 low table. ÊáíáðÝò áëïõìéíßïõ ìå ìáîéëÜñé ìùâ, 2 ðïëõèñüíåò áëïõìéíßïõ ìå ìáîéëÜñéá ìùâ & 1 ôñáðåæÜêé.

61

77

77

61

187

71

42 53 61

White Brown Anthracite

TOSCA SET PLASTIC RATTAN 3 seater sofa with white cushions, 2 armachairs with white cushions & low table with self. 3 èÝóéïò êáíáðÝò ìå ëåõêÜ ìáîéëÜñéá, 2 ðïëõèñüíåò ìå ëåõêÜ ìáîéëÜñéá & ôñáðåæÜêé ìå ðáôÜñé.

77

61

77

61

129

71

42 53 61

White Brown Anthracite

TURANDOT SET PLASTIC RATTAN 2 seater sofa with white cushions, 2 armachairs with white cushions & low table with self. 2 èÝóéïò êáíáðÝò ìå ëåõêÜ ìáîéëÜñéá, 2 ðïëõèñüíåò ìå ëåõêÜ ìáîéëÜñéá & ôñáðåæÜêé ìå ðáôÜñé.


ÓÅÔ Áм ÐËÁÓÔÉÊÏ RATTAN

67

89

77

89

128

76

72

White

45 53 92

45 45 45

Brown Dark Grey

MIAMI SET PLASTIC RATTAN 2 seater sofa, 2 armchairs, low table & side table. 2 èÝóéïò êáíáðÝò, 2 ðïëõèñüíåò, ôñáðåæÜêé & âïçèçôéêü ôñáðåæÜêé.

87 59 58

75

94

94

White Brown Dark Grey

IBIZA SET PLASTIC RATTAN Stackable armchair Ibiza & table Bali with black glass. Óôïéâáæüìåíç ðïëõèñüíá Ibiza & ôñáðÝæé Bali ìå ìáýñï ôæÜìé.

82 62 47

75 White Brown Dark Grey

VERONA SET PLASTIC RATTAN Stackable chair Verona & table Tahiti with black glass. Óôïéâáæüìåíç êáñÝêëá Verona & ôñáðÝæé Tahiti ìå ìáýñï ôæÜìé.

94

180


ALUMUNIUM, STEEL & WOODEN SETS

68

91 62 57

75 100 160(240)

MUST SET Aluminium stackable armchair & aluminium extending table with black glass top. Óôïéâáæüìåíç ðïëõèñüíá áëïõìéíßïõ & ôñáðÝæé áëïõìéíßïõ åðåêôåéíüìåíï ìå ìáýñï ôæÜìé.

93 54 56

72 72 72

80 90 70

140 150 120

Chocolate

RENATA SET Stackable armchair Renata with brownish aluminium frame & chocolate wicker. & table Bally with brownish frame, wicker cycle & water waved glass top. Ðïëõèñüíá Renata óôïéâáæüìåíç ìå êáöÝ óêåëåôü áëïõìéíßïõ & chocolate wicker. ÔñáðÝæé bally ìå êáöÝ óêåëåôü, óôåöÜíé ìå ðëÝîç wicker & êõìáôéóôÞ ãõÜëéíç åðéöÜíåéá.

84

75

84

75

48 50 80

F-03-001 Steel sofa with cushions, 2 steel armchairs with cushions & low steel table. ÊáíáðÝò ìåôáëëéêüò ìå ìáîéëÜñéá, 2 ðïëõèñüíåò ìåôáëëéêÝò ìå ìáîéëÜñéá & ôñáðåæÜêé ìåôáëëéêü ÷áìçëü.

120

67


ÓÅÔ ÁËÏÕÌÉÍÉÏÕ, ÌÅÔÁËËÉÊÁ & ξËÉÍÁ

69

84

67

84

120

67

62

45 57 78

F-03-003 Steel sofa with cushions, 2 steel armchairs with cushions & low steel table. ÊáíáðÝò ìåôáëëéêüò ìå ìáîéëÜñéá, 2 ðïëõèñüíåò ìåôáëëéêÝò ìå ìáîéëÜñéá & ôñáðåæÜêé ìåôáëëéêü ÷áìçëü.

90

65

90

131

65

65

50 50 90

F-02-004 Steel sofa with cushions and wooden legs, 2 steel armchairs with cushions and wooden legs & low wooden table. ÊáíáðÝò ìåôáëëéêüò ìå ìáîéëÜñéá êáé îýëéíá ðüäéá, 2 ðïëõèñüíåò ìåôáëëéêÝò ìå ìáîéëÜñéá êáé îýëéíá ðüäéá & ôñáðåæÜêé îýëéíï ÷áìçëü.

119 54 56

117

F-02-005 High stool & stand.. Øçëü óêáìðü & óôáíô.

60

60


GARDEN FURNITURE CUSHIONS

70

OXFORD

GALA

KANSAS

High & low back cushion with table-mat. ÌáîéëÜñé øçëÞò Þ ÷áìçëÞò ðëÜôçò ìå óïõðëÜ.

High back cushion with table-mat. ÌáîéëÜñé øçëÞò ðëÜôçò ìå óïõðëÜ.

High back cushion with table-mat. ÌáîéëÜñé øçëÞò ðëÜôçò ìå óïõðëÜ.

VOSS

JOY

ROMEO

VELO

High back cushion. ÌáîéëÜñé øçëÞò ðëÜôçò.

High back cushion. ÌáîéëÜñé øçëÞò ðëÜôçò.

High back cushion with table-mat. ÌáîéëÜñé øçëÞò ðëÜôçò ìå óïõðëÜ.

High back cushion with table-mat. ÌáîéëÜñé øçëÞò ðëÜôçò ìå óïõðëÜ.

ARIEL

ANIMA

LOUNGE

High back cushion with table-mat. ÌáîéëÜñé øçëÞò ðëÜôçò ìå óïõðëÜ.

High back cushion with table-mat. ÌáîéëÜñé øçëÞò ðëÜôçò ìå óïõðëÜ.

Sunbed cushion ecru. ÌáîéëÜñé îáðëþóôñáò åêñïý.


ÌÁÎÉËÁÑÉÁ ÅÐÉÐËÙÍ ÊÇÐÏÕ

Beige / Ìðåæ

Aldo

71

Brown / ÊáöÝ

Bambi

Light Green / Ëá÷áíß

Fiorello

Primo

DECO 40×40cm Decorative cushions. ÌáîéëÜñéá äéáêïóìçôéêÜ.

Black Blue

CONICAL 45×46,5×39cm

MULTI 44,5cm

Seat cushions. ÌáîéëÜñéá êáèßóìáôïò.

Seat cushions / ÌáîéëÜñéá êáèßóìáôïò.

MULTI 40cm

MULTI 34cm

Seat cushions / ÌáîéëÜñéá êáèßóìáôïò.

Seat cushions / ÌáîéëÜñéá êáèßóìáôïò.


INDOOR SITTINGS

72

81,5 72 72

BOHEME 49EM

K-06-014

Ê-01-015

K-01-016

Wooden armchair with upholstery. Ðïëõèñüíá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

K-01-032

Ê-01-014

K-01-023

K-06-013

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

K-02-052 Stainless base armchair. Ðïëõèñüíá ìå áíïîåßäùôç âÜóç.

K-02-051

K-02-032

Stainless base armchair. Stainless base armchair. Ðïëõèñüíá ìå áíïîåßäùôç âÜóç. Ðïëõèñüíá ìå áíïîåßäùôç âÜóç.

K-02-050 Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.


ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

73

78 52 52

78 52 52

82 55 59

Ê-02-046

K-01-003

K-01-004

K-01-045

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair Ðïëõèñüíá îýëéíç

80 54 55

78 52 52

78 52 52

K-02-040

K-01-019

Ê-01-017

K-01-024

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

88 52 52

81 60 59

80 58 58

K-01-009

K-02-039

K-02-043

K-01-031

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.


INDOOR SITTINGS

74

88 52 52

88 52 52

K-01-007

K-01-010

K-02-041

K-06-015

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

78 52 52

78 52 52

87 59 58

Ê-01-018

K-01-020

BOHEME 49ER

Ê-01-044

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair with upholstery. Ðïëõèñüíá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

78 57 57

78 57 57

Ê-04-033

Ê-01-002

K-06-008

K-01-022

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.


ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

75

88 50 54

K-02-037

K-01-134

Ê-02-038

K-02-048

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair Ðïëõèñüíá îýëéíç

92 55 54

K-02-049 Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

100 43 58

DAFNE

K-01-057

Ê-01-040

Wooden armchair with upholstery. Ðïëõèñüíá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.

Wooden armchair Ðïëõèñüíá îýëéíç

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Ê-01-035

Ê-02-031

Ê-01-026

Ê-02-033

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.


INDOOR SITTINGS

76

90 48 54

K-01-053

K-01-051

K-01-052

K-01-030

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

95 58 48

Ê-01-027

K-01-028

K-02-044

K-01-070

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

75 58 48

84 52 51

84 52 51

K-01-112

Ê-01-071

Ê-02-035

Ê-02-034

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.


ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

77

87 59 58

82 47 60

Ê-04-030

K-01-109

BOHEME EP

K-01-043

Wooden armchair. Ðïëõèñëïíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair with upholstery. Ðïëõèñüíá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

89 53 55

89 53 55

89 53 55

FEBE

K-01-086

RIETI

MUSA

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair with upholstery. Ðïëõèñüíá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.

Wooden armchair with upholstery. Ðïëõèñüíá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.

88 52 52

Ê-01-075

K-01-046

K-01-008

Ê-01-029

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.


INDOOR SITTINGS

78

98 45 47

95 48 48

K-02-023

Ê-02-025

K-01-069

K-01-067

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

K-01-068

K-01-065

K-01-072

K-02-030

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

87 57 47

K-01-066

K-01-063

Ê-06-009

CASTA

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair with upholstery. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.


ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ 87 57 47

BOHEME EF

79

87 78 78

BOHEME E

Wooden stackable chair with upholstery. Wooden chair with upholstery. ÊáñÝêëá îýëéíç óôïéâáæüìåíç ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá. ìå ôáðåôóáñßá.

82 47 57

Ê-01-042

Ê-04-031

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

75 57 62

80 55 48

K-02-026

K-01-021

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

78 52 52

K-02-047

Ê-01-005

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

83 54 42

Ê-02-017

Ê-04-032

Ê-02-016

Ê-02-014

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.


INDOOR SITTINGS

80

95 48 48

K-02-021

K-06-010

K-06-012

Ê-02-024

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

89 53 45

89 53 45

Ê-01-047

MUSA

FEBE

K-04-022

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair with upholstery. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.

Wooden chair with upholstery. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

97 54 45

89 53 45

K-01-076

K-04-024

CAPUA

RIETI

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair with upholstery. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.

Wooden chair with upholstery. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.


ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

81

76 46 46

92 55 45

K-01-106

K-01-025

K-01-038

DAFNE

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair with upholstery. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.

K-01-050

K-01-059

K-01-041

K-01-039

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

90 48 47

Ê-01-036

Ê-01-037

K-01-093

K-01-085

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.


INDOOR SITTINGS

82

97 62 47

95 55 45

K-01-056

K-02-022

K-02-015

K-02-013

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

84 50 43

K-02-029

K-02-028

K-02-027

IMPERIA

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair with upholstery. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.

92 55 54

85 50 43

K-02-020

GENOVA

Ê-01-081

DEA

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair with upholstery. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair with upholstery. Ðïëõèñüíá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.


ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

83

K-02-036

K-01-048

K-01-107

Ê-01-073

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

89 53 55

K-01-083

K-01-077

K-01-079

CLEO

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden armchair with upholstery. Ðïëõèñüíá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.

K-04-025

K-01-064

K-04-029

Ê-01-101

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.


INDOOR SITTINGS

84

93 50 45

K-01-087

K-01-088

GUBIO

K-01-062

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair with upholstery. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

97 54 45

Ê-01-111

K-01-060

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

CARLA

97 54 45

CARMIN

Wooden chairs with upholstery or plywood. ÊáñÝêëåò îýëéíåò ìå ôáðåôóáñßá Þ plywood.

Ê-01-099

Ê-01-102

Ê-01-049

K-01-094

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.


ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

85

94 43 44

95 55 45

K-01-054

K-01-055

K-01-103

K-02-019

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

92 55 45

DEA Wooden chair with upholstery. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.

94 56 45

PERLA

89 51 45

ALBA

Wooden chair with upholstery. Wooden chair with upholstery. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.

K-04-027 Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

101 52 44

89 53 45

TERESA

K-04-019

K-02-018

CLEO

Wooden chair with upholstery. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.


INDOOR SITTINGS

86

K-01-105

Ê-04-026

K-01-092

K-01-100

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

86 55 44

87 57 47

84 46 46

K-02-054

NORMA

Ê-04-021

AREZZO

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair with upholstery. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair with upholstery or rush or plywood. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá Þ plywood.

84 50 43

89 53 45

K-01-108

FORLI

K-01-082

ERA

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair with upholstery or plywood. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá Þ plywood.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair with upholstery. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.


ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ 94 48 41

94 48 41

SUSY

LORY

Wooden chairs with upholstery or rush. ÊáñÝêëåò îýëéíåò ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá.

87

97 54 45

CATIA

K-01-089

Wooden chair with upholstery or plywood. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá Þ plywood.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

88 46 46

K-04-028

Ê-04-020

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

DELIA

88 46 46

BIELLA

Wooden chairs with upholstery or rush or plywood. ÊáñÝêëåò îýëéíåò ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá Þ plywood.

89 53 55

Ê-01-090

ERA

K-02-011

K-01-080

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair with upholstery. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.


INDOOR SITTINGS

88

84 56 44

84 50 43

K-01-084

MILANO

K-02-055

K-01-074

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair with upholstery or plywood. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá Þ plywood.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

87 49 44

88 46 46

TORINO

ENNA

K-01-078

K-02-012

Wooden chair with upholstery. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.

Wooden chair with upholstery or rush or plywood. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá Þ plywood.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

84 50 43

K-01-104

CREMONA

K-04-014

K-02-062

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair with upholstery or plywood. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá Þ plywood.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.


ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

89

Ê-01-096

Ê-01-098

Ê-01-097

Ê-01-095

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

76 47 54

K-02-064

K-02-063

K-02-001

K-02-002

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden armchair. Ðïëõèñüíá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

86 45 40

K-02-053

K-02-003

K-02-005

K-02-004

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.


TRADITIONAL SITTINGS

90

99 54 55

NONNA

94 57 55

SAVOY

94 57 55

VENEZIA

Wooden armchairs with upholstery or rush. Ðïëõèñüíåò îýëéíåò ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá.

88 45 41

92 46 42

NONNA Wooden chairwith upholstery or rush. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá.

88 45 41

88 40 41

SAVOY

VENEZIA

K-04-001

K-04-004

Wooden chair with upholstery or rush. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá.

Wooden chair with upholstery or rush. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair with rush. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå øÜèá.

87 40 41

87 40 41

89 40 41

87 40 41

K-04-002

K-04-003

K-04-005

K-04-006

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.


ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÁ 97 45 43

91

97 45 43

97 45 43

K-02-007

K-02-010

K-02-006

K-02-008

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

93 44 43

K-02-009

TEQUILLA

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair with upholstery or solid wood or rush. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá Þ ìáóßö êÜèéóìá Þ øÜèá.

87 40 41

91 49 43

NAPOLEONE

98 49 43

MONTANARA

Wooden chairs with upholstery or rush. ÊáñÝêëåò îýëéíåò ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá.

87 40 41

Ê-04-008

Ê-04-009

Ê-04-010

Ê-04-011

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.


TRADITIONAL SITTINGS

92

86 40 41

87 40 41

93 49 45

K-04-012

K-04-013

K-04-018

OLIMPIA

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chairs with upholstery or rush. ÊáñÝêëåò îýëéíåò ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá.

96 50 44

SILVANA

87 43 42

ROMANTICA

Wooden chairs with upholstery or rush or solid wood. ÊáñÝêëåò îýëéíåò ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá Þ ìáóßö îýëï.

88 45 43

VERONIQUE

88 45 43

COER

Wooden chairs with upholstery or rush. ÊáñÝêëåò îýëéíåò ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá.

94 51 45

96 53 45

Ê-01-091

GIO

MARTA

Ê-04-007

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.


ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÁ

93

93 54 54

94 49 43

110 46 48

ELENA

SILVIA

ANNA

K-04-023

Wooden chair with upholstery. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.

Wooden chair with upholstery or rush. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá.

Wooden chair with upholstery. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

93 49 45

PIA

96 49 45

86 49 41

MARIANNA

Wooden chair with rush. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå øÜèá.

94 45 42

86 49 41

SARA

SABRINA

Wooden chairs with upholstery or rush. ÊáñÝêëåò îýëéíåò ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá.

106 46 48

URBINO

NELSON

Wooden chair with upholstery or rush. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá.

Wooden chair with rush. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå øÜèá.

88 45 43

ATENA

88 45 43

CAMPAGNOLIA

Wooden chairs with upholstery or rush or solid wood. ÊáñÝêëåò îýëéíåò ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá Þ ìáóßö îýëï.


TRADITIONAL SITTINGS

94

88 45 41

88 45 43

86 42 39

PRETTY

LOIRE

88 45 43

CHERIE

PAESANA

Wooden chairs with upholstery or rush or solid wood. ÊáñÝêëåò îýëéíåò ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá Þ ìáóßö îýëï.

88 45 41

100 52 48

90 49 43

88 45 43

VALENTINE

ANTICA

EMILY

ROMA

Wooden chair with rush. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå øÜèá.

Wooden chair with rush. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå øÜèá.

Wooden chair with rush. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå øÜèá.

Wooden chair with upholstery or rush. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá.

90 50 41

MAROCCA Wooden chair with upholstery or rush or solid wood. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá Þ ìáóßö îýëï.

92 45 43

LARISSA

88 44 39

PAOLINA

Wooden chair with solid wood. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ìáóßö îýëï.

88 46 42

FERRARA Wooden chair with upholstery or rush or plywood. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá Þ plywood.


ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÁ

95

72 45 39

50 29 30

K-04-015

K-04-016

KID

BABY

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair with rush. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå øÜèá.

Wooden chair with rush or solid wood. ÊáñÝêëá îýëéíç ìå øÜèá Þ ìáóßö îýëï.

65 38 38

S-04-035

81 46 42

82 45 43

CIAO

Baby chair. ÊáñÝêëá ðáéäéêÞ.

87 44 43

JEANNE

PISA Ö45 / Ö50

82 45 43

SIENA

Wooden chairs with upholstery or rush. ÊáñÝêëåò îýëéíåò ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá.

82 45 43

PERUGIA Wooden chairs with upholstery or rush. ÊáñÝêëåò îýëéíåò ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá.

82 42 42

PARMA

K-04-017 Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.


POLYCARBONATE SITTINGS

96

80 60 59

91 60 56

82 52 57

Amber Tr.

Amber Tr.

Red Tr.

Amber Tr.

Orange Tr.

Clear Tr.

Clear Tr.

Clear Tr.

Black Tr.

Black Tr.

Black Tr.

Grey Tr.

Glossy Black Glossy Red Glossy White

Grey Tr.

Orange Tr. Glossy White

CRYSTAL

Glossy Red Glossy White

ARTHUR

DEJAVU

Stackable armchairs in clear polycarbonate. Óôïéâáæüìåíåò ðïëõèñüíåò áðü äéÜöáíï ðïëõáíèñáêéêü õëéêü.

89 54 55

79 53 49

BACK

82 56 52

SEAT

Amber Tr. Red Tr. Clear Tr.

Clear Tr.

Clear Tr.

L. Grey Tr.

Black Tr.

D.Grey Tr.

L. Brown Tr.

Violet Tr.

D.Brown Tr.

Red Tr.

Glossy White

Red Tr.

JOKER

CRISTAL DECO

CARMEN

Stackable armchairs in clear polycarbonate. Óôïéâáæüìåíåò ðïëõèñüíåò áðü äéÜöáíï ðïëõáíèñáêéêü õëéêü.

84 54 50

Stackable chair in clear polycarbonate. Óôïéâáæüìåíç êáñÝêëá áðü äéÜöáíï ðïëõáíèñáêéêü õëéêü.

84 54 50

84 54 50

Clear Tr.

DUNE

Clear Tr.

L.Grey Tr.

Clear Tr. L. Grey Tr.

L.Grey Tr.

L.Brown Tr.

L.Brown Tr.

Red Tr.

Purple Tr.

Blue Tr.

HIPNOTIC Stackable chairs in clear polycarbonate. Óôïéâáæüìåíåò êáñÝêëåò áðü äéÜöáíï ðïëõáíèñáêéêü õëéêü.

D. Brown Tr. Red Tr.

GRUVYER


ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ Áм ÄÉÁÖÁÍÏ ÐÏËÕÊÁÑÌÐÏÍÉÊÏ ÕËÉÊÏ 90 50 47

Amber Tr.

CUSHIONS

97

90 50 47

63 34 30

Amber Tr.

Pink Tr. Clear Tr.

Clear Tr.

D.Brown

Clear Tr.

Black Tr.

L.Brown

Black Tr.

BlueTr.

Glossy Black Glossy Red Glossy White

Violet Tr.

Glossy Black Glossy Red Glossy White

L.Ivory Black White

Glossy White

BABY ELIZABETH

ELIZABETH

ELIZABETH-C Stackable chair in clear polycarbonate with cushion. Óôïéâáæüìåíç êáñÝêëá áðü äéÜöáíï ðïëõáíèñáêéêü õëéêü ìå ìáîéëÜñé.

Red Tr.

Stackable chairs in clear polycarbonate. Óôïéâáæüìåíåò êáñÝêëåò áðü äéÜöáíï ðïëõáíèñáêéêü õëéêü.

80,5 54 53

84 53 42

84 54 50

Amber Tr. Orange Tr.

Clear Tr.

Clear Tr.

D.Grey Tr.

Black Tr.

D.Brown Tr.

Clear Tr.

Grey Tr.

Purple Tr.

L.Grey Tr.

Glossy White

Red Tr.

Red Tr.

FATALE

VICTORIA

CRISTAL LIGHT

Stackable chair in clear polycarbonate. Óôïéâáæüìåíåò êáñÝêëåò áðü äéÜöáíï ðïëõáíèñáêéêü õëéêü.

85 50 42

BACK

81,5 50 48

85 50 42

Clear Tr.

SEAT

Blue Tr.

Amber Tr.

BIBI

D.Brown Tr.

Red Tr.

BACK

Clear Tr.

Amber Tr.

L.Brown Tr.

Black Tr.

Clear Tr.

Red Tr.

Grey Tr.

Black Tr.

D.Grey Tr.

Violet Tr.

Grey Tr.

L. Grey Tr.

SEAT

BOBO Stackable chairs in clear polycarbonate. Óôïéâáæüìåíåò êáñÝêëåò áðü äéÜöáíï ðïëõáíèñáêéêü õëéêü.

B-SIDE

Glossy Black Glossy Red Glossy White


POLYCARBONATE SITTINGS

98

84 54 50

81 54 52

Glossy White Glossy Red Glossy Anthracite Glossy Green Glossy Purple

Glossy Black Glossy White

SOLID CRISTAL

84 54 56

Amber Tr. Red Tr. Clear Tr. Black Tr. Glossy White

ALLEGRA

ICE

Stackable chairs in clear polycarbonate. Óôïéâáæüìåíåò êáñÝêëåò áðü äéÜöáíï ðïëõáíèñáêéêü õëéêü.

Stackable chair in clear polycarbonate & chromed steel legs. Óôïéâáæüìåíç êáñÝêëá áðü äéÜöáíï ðïëõáíèñáêéêü õëéêü & ðüäéá áðü åðé÷ñùìéùìÝíï áôóÜëé.

82 53 48

83 52 47

82 53 48

Clear Tr. Blue Tr. D. Brown Tr. Clear Tr.

D.Grey Tr.

Clear Tr.

D. Grey Tr.

Red Tr.

D.Grey Tr.

D.Brown Tr.

Glossy Black Glossy White

Purple Tr.

Red Tr.

GROOVE

CANDY

Red Tr.

CALIMA

Stackable chair in clear polycarbonate & chromed steel legs. Óôïéâáæüìåíç êáñÝêëá áðü äéÜöáíï ðïëõáíèñáêéêü õëéêü & ðüäéá áðü åðé÷ñùìéùìÝíï áôóÜëé.

82 53 48

82 53 48

80 50 47

Clear Tr.

LOLLIPOP

D. Brown Tr.

SEAT

D.Grey Tr.

Clear Tr.

Red Tr.

Dove Tr.

Red

Glossy Black Glossy White

Red Tr.

Beige

Black Tr.

White

SIMOON

Stackable chair in clear polycarbonate & chromed steel legs. Óôïéâáæüìåíç êáñÝêëá áðü äéÜöáíï ðïëõáíèñáêéêü õëéêü & ðüäéá áðü åðé÷ñùìéùìÝíï áôóÜëé.

Black

BACK

Orange

MIO Stackable chair in polypropylene & painted steel legs. Óôïéâáæüìåíç êáñÝêëá áðü ðïëõðñïðõëáßíéï & ðüäéá ìå çëåêôñïóôáôéêÞ âáöÞ.


ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ Áм ÄÉÁÖÁÍÏ ÐÏËÕÊÁÑÌÐÏÍÉÊÏ ÕËÉÊÏ

99

91 60 56

81 50 45

Red Tr. Orange Tr. White

Tea Tr.

Anthracite

Black Tr.

Purple

Green Tr.

LONDON

MEMPHIS

Stackable chair in clear polycarbonate. Óôïéâáæüìåíç êáñÝêëá áðü äéÜöáíï ðïëõáíèñáêéêü õëéêü.

Stackable chair in plexiglass. Óôïéâáæüìåíç êáñÝêëá áðü plexiglass.


WOODEN - STEEL SITTINGS

100

K-05-009

K-05-006

K-05-004

K-05-005

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

K-05-003

K-05-008

K-07-001

K-05-007

Wooden chair. ÊáñÝêëá îýëéíç.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel armchair. Ðïëõèñüíá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

K-05-001

K-05-002

K-01-011

K-01-012

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel armchair. Ðïëõèñüíá ìåôáëëéêÞ.

Steel armchair. Ðïëõèñüíá ìåôáëëéêÞ.


ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ ÎÕËÉÍÁ - ÌÅÔÁËËÉÊÁ

101

83 58 53

K-03-034

K-03-038

K-03-006

K-03-037

K-03-033

Steel armchair. Ðïëõèñüíá ìåôáëëéêÞ.

Steel armchair. Ðïëõèñüíá ìåôáëëéêÞ.

Steel armchair. Ðïëõèñüíá ìåôáëëéêÞ.

Steel armchair. Ðïëõèñüíá ìåôáëëéêÞ.

Steel armchair. Ðïëõèñüíá ìåôáëëéêÞ.

83 53 52

K-03-035

K-03-036

K-03-008

K-03-039

Steel armchair. Ðïëõèñüíá ìåôáëëéêÞ.

Steel armchair. Ðïëõèñüíá ìåôáëëéêÞ.

Steel armchair. Ðïëõèñüíá ìåôáëëéêÞ.

Steel armchair. Ðïëõèñüíá ìåôáëëéêÞ.

100 46 45

96 54 40

SEAT

BACK

Black

Brown

Ecru

Brown

Ecru

Brown

Ecru

Black

Red

K-03-023

K-03-020

K-03-013

COSMO

GINGER

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

PVC chromed chair. ÊáñÝêëá ÷ñùìßïõ áðü PVC.

PVC chromed chair. ÊáñÝêëá ÷ñùìßïõ áðü PVC.


WOODEN - STEEL SITTINGS

102

94 50 39

K-03-017

K-03-014

K-03-003

K-03-016

K-03-015

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

K-03-018

K-03-019

K-03-024

K-03-025

K-03-026

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

82 55 44

78 59 45

Red Brown Ecru

Ecru

HOPE

K-03-022

K-03-021

KASS

PVC chromed chair. ÊáñÝêëá ÷ñùìßïõ áðü PVC.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Foldable PVC chromed chair. ÊáñÝêëá ÷ñùìßïõ áðü PVC ðôõóóüìåíç.


ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ ÎÕËÉÍÁ - ÌÅÔÁËËÉÊÁ

103

86 49 39

86 46 41

K-03-027

K-03-028

K-03-001

K-03-002

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

84 44 39

81 47 46

80 39 46

K-03-005

K-03-010

K-03-007

K-03-030

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

80 39 46

K-03-031

K-03-009

K-03-029

K-03-004

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.


CATERING & BANQUET SITTINGS

104

90 48 42

KATE

95 49 42

83 47 42

NORAH

83 47 42

JOY

TESS

86 48 42

VIKY

Steel chairs with upholstery or plywood. ÊáñÝêëåò ìåôáëëéêÝò ìå ôáðåôóáñßá Þ plywood.

81 45 43

ROBERT

81 45 43

MARTIN

78 44 43

ROBY

78 44 43

EVELINE

Wooden folding chairs with solid wood. ÊáñÝêëåò îýëéíåò ðôõóóüìåíåò ìå ìáóßö îýëï.

78 44 43

LUIS

78 44 43

MARY

Wooden folding chairs with solid wood. ÊáñÝêëåò îýëéíåò ðôõóóüìåíåò ìå ìáóßö îýëï.

78 44 43

GRACE

78 44 43

ROY

Wooden folding chairs with upholstery. ÊáñÝêëåò îýëéíåò ðôõóóüìåíåò ìå ôáðåôóáñßá.


ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ CATERING & ÓÕÍÅÄÑÉÁÊÁ 78 51 42

105

92 55 44

Black

Red

White

Blue

92 56 44

Red

EDDA

PRINCESS

STATUS

Aluminium folding chair. ÊáñÝêëá áëïõìéíßïõ ðôõóóüìåíç.

Aluminium chair. ÊáñÝêëá áëïõìéíßïõ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

K-03-032

Ê-08-001

Ê-08-002

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Ê-08-003

Ê-08-004

Ê-08-005

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.

Steel chair. ÊáñÝêëá ìåôáëëéêÞ.


INDOOR TABLES

106

75

77

50

75

70

120

80

80

120

T-04-011

T-04-023

T-02-008

Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.

Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.

Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.

80

80

T-02-009 Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.

77

100

80

80

77 77

80 80

80 120

77

T-04-001 Wooden table with marble surface. ÔñáðÝæé îýëéíï ìå åðéöÜíåéá ìÜñìáñï.

77

80

80

80

80

77

70

110

T-04-006

T-04-007

Wooden table with werzalit surface. ÔñáðÝæé îýëéíï ìå åðéöÜíåéá werzalit.

Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.

77

80

80

77

80

80

T-04-004

T-04-005

T-04-003

T-04-008

Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.

Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.

Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.

Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.


ÔÑÁÐÅÆÉÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ 78

70

80

75

60

107

60

75

70

70

T-02-007

T-02-011

T-04-034

T-04-012

Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.

Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.

Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.

Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.

75 Ø70

Ø70

T-04-038

T-04-041

Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.

Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.

75 Ø70

Ø70

T-04-014 Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.

T-04-036 Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.

77 Ø70

T-04-035 Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.

T-04-040 Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.

Ø70

T-04-039

T-02-001

Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.

Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.


INDOOR TABLES

108

BASE

75 Ø60

Ø60

75 Ø60

Ø60

75

60

SURFACE

Clear Tr.

60

73 60 73 70 73 Ø60 73 Ø70 73 Ø80

T-04-013

T-02-005

BASE

ICE

T-02-004

Steel table bases with wooden surface. ÌåôáëëéêÝò âÜóåéò ìå îýëéíç åðéöÜíåéá.

Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.

Table with clear transparent base & werzalit table top. ÔñáðÝæé ìå äéÜöáíç âÜóç & åðéöÜíåéá werzalit.

SURFACE

Clear Tr.

73 73

Glossy White

90 80

190 160

Black Tr.

72 70 72 80 72 Ø70 72 Ø80

70 80 Ø70 Ø80 LEGS

SURFACE

Clear Tr.

LULU

LULU

Table with clear transparent or glossy base & compact laminated table top 12mm. ÔñáðÝæé ìå äéÜöáíç Þ glossy âÜóç & åðéöÜíåéá áðü óõìðáãÞò laminate 12mm.

Table with clear transparent legs & MDF table top. ÔñáðÝæé ìå äéÜöáíá ðüäéá êáé MDF åðéöÜíåéá.

76 76

75 75

120 150

74 74 74

75 75 76

152 183 244

60 70 Ø60 Ø70 Ø80

74 74 74 74

Ø122 Ø152 Ø160 Ø180

Ø122 Ø152 Ø160 Ø180

FEST

Ô-08-001

Ô-08-002

Banquet table. ÔñáðÝæé óõíåäñßïõ.

Banquet table. ÔñáðÝæé óõíåäñßïõ.

Banquet table. ÔñáðÝæé óõíåäñßïõ.


ÔÑÁÐÅÆÉÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ 75

90

109

160

45

78

70

120

53

75

75

MADDOX 1

MADDOX 2

MADDOX 3

Dining table with black glass & chromed legs. ÔñáðÝæé ìå ìáýñç ãõÜëéíç åðéöÜíåéá & ðüäéá ÷ñùìßïõ.

Coffee table with black glass & chromed legs. ÔñáðåæÜêé óáëïíéïý ìå ìáýñç ãõÜëéíç åðéöÜíåéá & ðüäéá ÷ñùìßïõ.

End table with black glass & chromed legs. Âïçèçôéêü ôñáðåæÜêé óáëïíéïý ìå ìáýñç ãõÜëéíç åðéöÜíåéá & ðüäéá ÷ñùìßïõ.

90

150

45

70

120

53

75

75

GLORY 1

GLORY 2

GLORY 3

Dining table with black glass & chromed legs. ÔñáðÝæé ìå ìáýñç ãõÜëéíç åðéöÜíåéá & ðüäéá ÷ñùìßïõ.

Coffee table with black glass & chromed legs. ÔñáðåæÜêé óáëïíéïý ìå ìáýñç ãõÜëéíç åðéöÜíåéá & ðüäéá ÷ñùìßïõ.

End table with black glass & chromed legs. Âïçèçôéêü ôñáðåæÜêé óáëïíéïý ìå ìáýñç ãõÜëéíç åðéöÜíåéá & ðüäéá ÷ñùìßïõ.

75

80 107(150)

LIMA

75

80 125(175)

MORTON Extendable tables with colored glass & chromed legs. ÔñáðÝæéá åðåêôåéíüìåíá, ìå ÷ñùìáôéóôÞ ãõÜëéíç åðéöÜíåéá & ðüäéá ÷ñùìßïõ.

75

83 83(120)

ORSON


WOODEN LOW TABLES

110

50

90

50

90

50

90

T-01-023

T-01-024

T-01-021

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

45

45

90

50

90

77

70

110

T-04-026

T-01-022

T-01-008

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï.

50

90

50

90

50

90

T-01-010

T-01-009

T-01-007

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.


ÔÑÁÐÅÆÉÁ ÎÕËÉÍÁ ×ÁÌÇËÁ

51

50

90

111

44

50

100

50

90

T-02-010

T-04-010

T-01-006

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

45

45

100

45

60

100

50

90

T-04-028

T-06-005

T-04-029

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

45

60

100

45

60

100

50

90

T-06-003

T-06-004

T-01-019

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.


WOODEN LOW TABLES

112

45

60

60

100

90

50

50

T-06-006

T-06-008

T-01-011

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Ø70

Ø70

Ø70

Ø70

50

90

T-01-016

T-01-017

T-01-020

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

45

45

90

45

60

90

50

90

T-04-030

T-04-022

T-01-013

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

50

50

125

50

50

80

50

90

T-04-042

T-02-014

T-01-002

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.


ÔÑÁÐÅÆÉÁ ÎÕËÉÍÁ ×ÁÌÇËÁ

113

45

90

50

90

T-04-032

T-04-031

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

50

45

90

45

90

T-01-003 Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

90

50

90

T-01-001

T-04-020

T-01-015

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

80

55

55

100

80

55

T-04-024

T-04-025

T-04-027

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

50

90

50

90

43

51

51

Amber Tr. Clear Tr. Black Tr. Glossy White

T-01-012

T-01-014

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

Low wooden table. ÔñáðÝæé îýëéíï ÷áìçëü.

QUEEN Low stackable table in clear polycarbonate. ÔñáðÝæé ÷áìçëü óôïéâáæüìåíï, áðü äéÜöáíï ðïëõáíèñáêéêü õëéêü.


WOODEN & STEEL STANDS

114

50

90

105 45

110

T-01-025

T-04-015

Wooden stand. Óôáíô îýëéíï.

Wooden stand. Óôáíô îýëéíï.

111

50

120

T-01-027

T-02-019

Wooden stand. Óôáíô îýëéíï.

Wooden stand. Óôáíô îýëéíï.

110

45

120

110

45

120

T-04-016

T-04-017

Wooden stand. Óôáíô îýëéíï.

Wooden stand. Óôáíô îýëéíï.


ÓÔÁÍÔ ÎÕËÉÍÁ & ÌÅÔÁËËÉÊÁ

110

70

70

115

105 60

108 Ø60

60

T-02-016

T-04-033

T-02-017

Wooden stand. Óôáíô îýëéíï.

Wooden stand. Óôáíô îýëéíï.

Wooden stand. Óôáíô îýëéíï.

110

60

60

102 70

105 70

70

70

T-04-019

T-04-044

T-04-043

T-01-026

Wooden stand. Óôáíô îýëéíï.

Wooden stand. Óôáíô îýëéíï.

Wooden stand. Óôáíô îýëéíï.

Wooden stand. Óôáíô îýëéíï.

110

70

70

T-04-021

T-03-006

T-01-028

Wooden stand. Óôáíô îýëéíï.

Steel stand. Óôáíô ìåôáëëéêü.

Steel stand. Óôáíô ìåôáëëéêü.

Ø60


INDOOR SOFAS

116

80

70

80 80

170

70 70

170 180

Z-01-011

Z-01-016

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

80 80

75 75

75 75

150 210

75 75

150 200

Z-01-018

Z-01-008

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

70 70

75 75

160 200

Z-01-035 Sofa - ÊáíáðÝò.


ÊÁÍÁÐÅÄÅÓ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

75

70

117

170

Z-01-034

Z-02-038

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

75 75

90 90

190 230

80

80

130

Z-01-010

Z-01-013

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

75 75

70 70

130 180

85

80

Z-01-047

Z-01-017

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

130


INDOOR SOFAS

118

85 85

80 80

85 85

130 180

80 80

160 220

Z-01-002

Z-01-028

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

85 85

80 80

75 75

150 200

70 70

130 160

Z-01-007

Z-01-076

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

75 75

70 70

130 160

75 75

70 70

160 220

Z-01-077

Z-01-078

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.


ÊÁÍÁÐÅÄÅÓ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

119

90 90

70 70

160 200

Z-02-040

Z-01-042

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

90 90

85 85

80 80

160 220

70 70

150 200

Z-01-045

Z-01-043

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

80

70

170

Z-01-044

Z-01-022

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.


INDOOR SOFAS

120

90 90

80 80

160 200

Z-02-047

Z-01-006

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

75

75

160

70 70

70

130

160 200

Z-01-021

Z-01-003

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

80

75 75

80

70

170

Z-01-014

Z-01-015

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.


ÊÁÍÁÐÅÄÅÓ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

121

85

65

105

Z-02-029

Z-01-027

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

75

70

150

90

70

125

Z-01-052

Z-01-074

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

90

70

130

90

70

130

Z-01-072

Z-01-073

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.


INDOOR SOFAS

122

Z-02-008

Z-02-028

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

90

70

145

Z-02-030

Z-01-075

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

70

150

70

150

Z-06-001

Z-06-008

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.


ÊÁÍÁÐÅÄÅÓ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

123

Z-06-012

Z-02-041

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

70

70

200

70

150

Z-06-007

Z-06-006

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

150

Z-06-005

Z-02-027

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.


INDOOR SOFAS

124

85

70

130

Z-01-029

Z-02-042

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

85 85

80 80

120 150

Z-06-011

Z-01-001

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

75

62

135

Z-02-043

Z-02-012

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.


ÊÁÍÁÐÅÄÅÓ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

75

65

125

80 80

125

80 80

160 220

Z-01-041

Z-01-082

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

80 85

70 70

130 200

70

150

Z-01-083

Z-06-013

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

Z-02-016

Z-02-017

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.


INDOOR SOFAS

126

Z-02-011

Z-02-014

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

Z-02-015

Z-02-023

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

Z-02-013

Z-02-024

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.


ÊÁÍÁÐÅÄÅÓ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

80

90

76

215

127

85

65

Z-08-001

Z-01-032

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

70

150

Z-01-031

Z-02-031

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

90

160

75

105

145

Z-02-018 Sofa - ÊáíáðÝò.

Z-01-005 Sofa - ÊáíáðÝò.

75

145


INDOOR SOFAS

128

90

75

65

85

160

65

145

Z-01-025

Z-01-030

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

72

90

165

70

160

Z-02-048

Z-01-038

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

90

70

160

Z-01-024

Z-01-037

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.


ÊÁÍÁÐÅÄÅÓ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

82

60

121

129

85

65

130

SMILE

Z-01-081

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

70

120

Z-02-026

Z-06-015

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

75

65

130

75

70

180

Z-01-012

Z-01-033

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.


INDOOR SOFAS

130

Z-02-002

Z-02-007

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

Z-02-021

Z-02-022

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

90

70

106

Z-02-036

Z-01-065

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.


ÊÁÍÁÐÅÄÅÓ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

90

70

110

131

90

70

106

Z-01-071

Z-01-063

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

85

80

135

95

70

160

Z-01-040

Z-01-039

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

Z-02-025

Z-02-044

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.


INDOOR SOFAS

132

85

85

65

105

90

70

130

Z-01-026

Z-01-053

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

70

105

Z-01-066

Z-02-009

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

Z-02-037

Z-02-039

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.


ÊÁÍÁÐÅÄÅÓ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

95

70

133

110

Z-01-062

Z-07-004

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

Z-07-003

Z-07-001

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

80

60

108

Z-02-003

Z-02-005

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.


INDOOR SOFAS

134

90

110

70

130

90

70

110

Z-01-080

Z-01-070

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

70

110

110

70

110

Z-01-067

Z-01-068

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

110

70

130

100

70

110

Z-01-079

Z-01-069

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.


ÊÁÍÁÐÅÄÅÓ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

110

70

135

110

Z-01-064

Z-02-034

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

75

120

Z-02-004

Z-06-010

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

100

75

110

Z-01-061

Z-02-032

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.


INDOOR SOFAS

136

80 80

80 80

168 218

82

65

130

Z-01-009

Z-01-051

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

81,5

72

140

Z-01-046

BOHEME

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa with upholstery - ÊáíáðÝò ìå ôáðåôóáñßá.

110

65

130

Z-01-048 Sofa - ÊáíáðÝò.

120

70

160

Z-01-049 Sofa - ÊáíáðÝò.


ÊÁÍÁÐÅÄÅÓ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

100

137

Z-07-005

Z-02-045

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

70

130

Z-01-050

Z-02-035

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

120

Z-02-033 Sofa - ÊáíáðÝò.

70

160

Z-01-019 Sofa - ÊáíáðÝò.


INDOOR SOFAS

138

55 55

106 150

Z-01-023

Z-01-084

Sofa - ÊáíáðÝò.

91

59

Sofa - ÊáíáðÝò.

92 92

123

44 44

103 150

Z-01-086

Z-01-085

Sofa - ÊáíáðÝò.

Sofa - ÊáíáðÝò.

Z-01-020 Corner sofa - ÊáíáðÝò ãùíßá.


ÊÁÍÁÐÅÄÅÓ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

139

Z-02-010 Corner sofa - ÊáíáðÝò ãùíßá.

Z-01-055 Corner sofa - ÊáíáðÝò ãùíßá.

230

Z-01-057 Corner sofa - ÊáíáðÝò ãùíßá.

270


INDOOR CORNER SOFAS

140

Z-01-054 Corner sofa - ÊáíáðÝò ãùíßá.

Z-01-056 Corner sofa - ÊáíáðÝò ãùíßá.

84

160

200

SEAT CUSHIONS

DIANA Corner sofa - ÊáíáðÝò ãùíßá.

Brown

Brown

Black

Grey

Black

Black


ÊÁÍÁÐÅÄÅÓ ÃÙÍÉÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

141

150

200

300

Z-01-058 Corner sofa - ÊáíáðÝò ãùíßá.

Z-01-059 Corner sofa - ÊáíáðÝò ãùíßá.

120

Z-06-014 Sofa - ÊáíáðÝò.

70

160


INDOOR SOFA BEDS

142

95

100

210

Z-01-036 Sofa bed - ÊáíáðÝò êñåâÜôé.

75

91

180

108

Camel Grey Brown Ecru

ERENE Sofa bed - ÊáíáðÝò êñåâÜôé.

76

CASTRO Sofa bed - ÊáíáðÝò êñåâÜôé.

91

108

181


ÊÁÍÁÐÅÄÅÓ KREBATI ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

143

75

91

108

180

76

91

109

190

Black Red Brown Ecru

ELIAS Sofa bed - ÊáíáðÝò êñåâÜôé.

Black Red Brown Ecru

AMY Sofa bed - ÊáíáðÝò êñåâÜôé.

75

PERU Sofa bed - ÊáíáðÝò êñåâÜôé.

91

108

190


INDOOR SOFAS BED

144

76

86

108

179

83

89

112

190

80

85

125

190

HAVANA Sofa bed - ÊáíáðÝò êñåâÜôé.

VORTEX Sofa bed - ÊáíáðÝò êñåâÜôé.

STRIPER Sofa bed - ÊáíáðÝò êñåâÜôé.


ÊÁÍÁÐÅÄÅÓ KREBATI ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

92

87

116

145

198

90

86

122

198

Green Grey

Grey

Red

Red

Brown

Brown

Ecru

Ecru

BROOKLYN

LEON

Sofa bed - ÊáíáðÝò êñåâÜôé.

Sofa bed - ÊáíáðÝò êñåâÜôé.

90

90

84

114

190

89

115

198

Green

Green

Grey

Grey

Red

Red

Brown

Brown

Ecru

Ecru

MABEL

LORENZIA

Sofa bed - ÊáíáðÝò êñåâÜôé.

Sofa bed - ÊáíáðÝò êñåâÜôé.

90

84

114

190

75

91

120

190

Green Grey Red Brown

Red

Ecru

Brown

ROCCO

BARON

Sofa bed - ÊáíáðÝò êñåâÜôé.

Sofa bed - ÊáíáðÝò êñåâÜôé.


INDOOR STOOLS

146

108 54 47

106 47 43

106 47 43

106 50 43

BOHEME 49Ei

IMPERIA

GENOVA

CREMONA

High stool with upholstery. Óêáìðü øçëü ìå ôáðåôóáñßá.

High stool with upholstery. Óêáìðü øçëü ìå ôáðåôóáñßá.

High stool with upholstery. Óêáìðü øçëü ìå ôáðåôóáñßá.

High stool with upholstery or plywood. Óêáìðü øçëü ìå ôáðåôóáñßá Þ plywood.

91 47 41 101 47 41

ENNA

101 47 42

FERRARA

High stools with upholstery, plywood or rush Óêáìðü øçëÜ ìå ôáðåôóáñßá, plywood Þ øÜèá.

110 39 42

110 39 42

95 49 44 105 49 44

TORINO

105 50 43

MILANO

High stools with upholstery or plywood. Óêáìðü øçëÜ ìå ôáðåôóáñßá Þ plywood.

100 39 42

116 52 48

S-01-007

S-01-008

S-01-025

S-01-026

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.


ÓÊÁÌÐÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

147

S-01-001

S-04-006

S-04-001

S-04-002

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

113 43 46

114 51 46

114 51 46

110 39 42

S-01-030

S-01-029

S-01-028

S-01-006

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

115 40 44

115 51 46

S-01-032

S-02-002

S-02-011

S-01-033

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.


INDOOR STOOLS

148

108 40 40

100 40 40

106 40 40

S-02-004

S-01-009

S-06-002

S-01-022

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

106 40 40

100 42 39

113 45 46

S-01-023

S-02-006

S-01-024

S-01-003

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

109 50 47

113 42 42

115 43 48

108 42 48

S-01-002

S-02-027

S-01-019

S-01-016

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.


ÓÊÁÌÐÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

118 51 48

118 51 48

149

105 45 45

117 47 43

S-01-020

S-01-021

S-01-015

S-02-008

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

115 51 46

S-01-027

S-02-005

S-06-008

S-01-004

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

83 36 36

S-06-010

S-02-007

S-06-007

S-06-006

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.


INDOOR STOOLS

150

103 45 42

92 46 42

102 43 43

46 43 43

CHERIE High stool with upholstery, solid wood or rush Óêáìðü øçëü ìå ôáðåôóáñßá, ìáóßö îýëï Þ øÜèá.

80 44 41

CIAO

JEANNE

High stools with upholstery or rush Óêáìðü øçëÜ ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá.

JEANNE Low stool with upholstery or rush Óêáìðü ÷áìçëü ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá.

70 37 33

47 37 33

VENEZIA

PAESANA

PAESANA

High stool with upholstery, solid wood or rush Óêáìðü øçëü ìå ôáðåôóáñßá, ìáóßö îýëï Þ øÜèá.

High stool with upholstery or rush Óêáìðü øçëü ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá.

Low stool with upholstery or rush Óêáìðü ÷áìçëü ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá.

75 35 35

61 35 35

46 35 35

RUSTICA

RUSTICA

RUSTICA

High stool with rush. Óêáìðü øçëü ìå øÜèá.

High stool with rush. Óêáìðü øçëü ìå øÜèá.

Low stool with rush. Óêáìðü ÷áìçëü ìå øÜèá.


ÓÊÁÌÐÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

151

S-02-032

S-02-034

S-02-035

S-02-033

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

100 38 38

S-06-003

S-04-003

S-02-013

S-06-009

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

96 46 44 105 46 44

ROMA

103 45 42

VALENTINE

115 49 42

NONNA

High stool with upholstery or rush Óêáìðü øçëü ìå ôáðåôóáñßá Þ øÜèá.

115 51 48

ANTICA


INDOOR STOOLS

152

80 32 32

80 35 35

80 35 35

80 37 37

S-04-004

S-01-011

S-04-008

S-02-029

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

80 35 35

80 32 32

S-01-010

S-01-013

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

S-02-012 High stool. Óêáìðü øçëü.

S-01-031 High stool. Óêáìðü øçëü.

80 38 38

S-02-010

S-02-028

S-02-009

S-06-005

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.


ÓÊÁÌÐÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

153

80 50 46

S-02-015

S-02-014

S-02-026

S-01-066

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

80 45 44

80 45 44

S-01-049

S-01-048

S-01-050

S-01-047

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

80 48 54

70 52 45

73 53 53

S-01-062

S-01-067

S-01-063

S-01-064

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.


INDOOR LOW STOOLS

154

65 38 38

S-01-065

S-02-019

S-01-060

S-01-061

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

50 50

S-01-058

S-01-059

S-01-069

S-01-057

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool (1 piece). Óêáìðü ÷áìçëü (1 ôåìÜ÷éï).

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

45 37 100

45 37 100

70 135

S-01-070

S-01-071

S-01-072

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.


ÓÊÁÌÐÏ ×ÁÌÇËÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

45 37 100

155

42 50 50 42 50 100 42 50 150

S-01-073

S-01-074

S-02-025

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

50 40 110

45 45 45

S-01-075

S-01-076

S-02-020

S-01-055

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

45 38 38

45 38 38

45 38 38

43 43 43

Red Black Brown

S-06-014

S-01-041

S-01-042

S-01-040

DALIA

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

PVC low stool. Óêáìðü ÷áìçëü áðü PVC.


INDOOR LOW STOOLS

156

45 38 38

45 40 40

45 40 40

45 40 40

S-01-039

S-01-038

S-06-012

S-06-011

S-01-046

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

45 40 40

45 38 38

44 39 39

Red Black Brown

S-01-043

S-06-013

S-01-045

S-01-044

MANTA

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

PVC low stool. Óêáìðü ÷áìçëü áðü PVC.

42 41 41

45 35 35

S-04-012

S-01-035

S-01-036

S-01-037

S-01-053

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.


ÓÊÁÌÐÏ ×ÁÌÇËÁ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

157

45 35 35

42 40 40

S-04-009

S-02-021

S-02-030

S-06-015

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

45 35 35

S-01-054

S-02-016

S-02-017

S-02-018

S-04-011

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

46 46 46

BOHEME 49EE

S-01-051

S-01-052

S-03-015

S-03-014

Low stool with upholstery. Óêáìðü ÷áìçëü ìå ôáðåôóáñßá.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.

Low stool. Óêáìðü ÷áìçëü.


INDOOR STOOLS

158

116 48 44

110 40 35

113 43 34

109 43 39

KANSAS

S-03-001

S-03-003

S-03-004

PU chromed stool. Óêáìðü ÷ñùìßïõ áðü PU.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

S-03-008

S-03-009

S-03-012

S-03-011

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

83 48 48

82 57 57

75 39 39

S-03-005

S-02-001

S-03-002

S-03-007

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.


ÓÊÁÌÐÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ

159

The stools are available in various colors. / Ôá óêáìðü åßíáé äéáèÝóåéò óå äéÜöïñá ÷ñþìáôá.

114 46 40

92 41 36

110 41 47

91 40 46

CHLOE GS 01174 *

DIDO GS 01142*

ROSSI GS 01130*

CHER GS 01147*

PU chromed stool. Óêáìðü ÷ñùìßïõ áðü PU.

ABS chromed stool. Óêáìðü ÷ñùìßïõ áðü ABS.

ABS chromed stool. Óêáìðü ÷ñùìßïõ áðü ABS.

ABS chromed stool. Óêáìðü ÷ñùìßïõ áðü ABS.

88 40 44

75 41 39

87 40 42

76 32 32

AMOS GS 211*

DYLAN GS 233*

FOXY GS 226*

COMFY GS 01128A*

ABS chromed stool. Óêáìðü ÷ñùìßïõ áðü ABS.

PVC chromed stool. Óêáìðü ÷ñùìßïõ áðü PVC.

ABS chromed stool. Óêáìðü ÷ñùìßïõ áðü ABS.

PVC chromed stool. Óêáìðü ÷ñùìßïõ áðü PVC.

75 35 35

99 39 37

88 38 37

86 40 37

LEE GS 01138*

GARBO GS 622*

IMAN GS 624A*

VITO GS 633*

PVC chromed stool. Óêáìðü ÷ñùìßïõ áðü PVC.

Plexiglass chromed stool. Óêáìðü ÷ñùìßïõ áðü Plexiglass.

Plexiglass chromed stool. Óêáìðü ÷ñùìßïõ áðü Plexiglass.

Plexiglass chromed stool. Óêáìðü ÷ñùìßïõ áðü Plexiglass.


INDOOR STOOLS & ACCESSORIES

160

S-05-001

S-03-010

S-03-013

S-03-006

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

High stool. Óêáìðü øçëü.

73 48 44

106 44 50

104 42 39

Amber Tr.

Clear Tr.

Red Tr.

D.Grey Tr.

Clear Tr.

Clear Tr.

Purple Tr.

Red Tr.

Black Tr.

Red Tr.

Glossy White

D.Brown Tr.

Glossy Black Glossy White

SPHERE

ARIA

SPIDER

High stools in clear polycarbonate & chrome plated steel leg. Óêáìðü øçëÜ áðü äéÜöáíï ðïëõáíèñáêéêü õëéêü & ðüäé áðü åðé÷ñùìéùìÝíï áôóÜëé.

75 36 36

65 36 36

Amber Tr. Clear Tr. Black Tr.

Clear Tr.

Grey Tr.

Black Tr.

Glossy Red Glossy White

Glossy Red Glossy White

FOX 75

FOX 65

Stackable high stool in clear polycarbonate. Óêáìðü øçëü óôïéâáæüìåíï, áðü äéÜöáíï ðïëõáíèñáêéêü õëéêü.

Stackable high stool in clear polycarbonate. Óêáìðü øçëü óôïéâáæüìåíï, áðü äéÜöáíï ðïëõáíèñáêéêü õëéêü.


ÓÊÁÌÐÏ ÅÓÙÔÅÑÉÊÏÕ ×ÙÑÏÕ & ÁÎÅÓÏÕÁÑ

161

Amber Tr.

Amber Tr.

Amber Tr.

Clear Tr.

Clear Tr.

Clear Tr.

Black Tr.

Black Tr.

Black Tr.

Blue Tr.

Blue Tr.

Blue Tr.

Red Tr.

Red Tr.

Red Tr.

Violet Tr.

Violet Tr.

Violet Tr.

PinkTr.

PinkTr.

PinkTr.

Glossy White

Glossy White

Glossy White

DODO

NOVA

SMART

Ceiling lamp. Öùôéóôéêü ôáâáíéïý.

Ceiling lamp. Öùôéóôéêü ôáâáíéïý.

Table lamp. ÅðéôñáðÝæéï öùôéóôéêü.


162

PRESIDENT

OFFICE FURNITURE

Available in various dimensions & combinations

The PRESIDENT line represents everything that a working place for executives requires. The unique part of this desk is the combination of wood and metal with crystal and the different versions of the desk frame available in wood like the desktop, in wood with aluminium frame, in metal legs in aluminium colour with wood details. The tops of the desk in dimensions 210Ă—100 and the tops of the extension desks are in thick polymeric-coated MDF covered by ecologic PET anti scratch proof, the desktop has post formed edges. The desk is available with crystal top 15mm thick. The bookcases and the cabinets are available in different dimensions with compositions till 270cm long. The bookcases' panels are in anthracite of aluminium colour while the doors are in wooden colours like the desks' colours, in crystal or in crystal with aluminium frame.


ÃÑÁÖÅÉÁ

Äéáôßèåíôáé óå ðïëëÝò äéáóôÜóåéò & óõíäéáóìïýò

163

PRESIDENT

Ç óåéñÜ PRESIDENT áíôéðñïóùðåýåé üëá üóá ÷ñåéÜæåôáé Ýíá äéåõèõíôéêü ãñáöåßï. Áõôü ðïõ îå÷ùñßæåé åßíáé ï óõíäõáóìüò ôïõ îýëïõ ìå ôï ìÝôáëëï êáé ôï êñýóôáëëï êáé ïé äéáöïñåôéêÝò åêäüóåéò óôï óêåëåôü ôï ãñáöåßïõ ðïõ äéáôßèåôáé óå îýëï üðùò êáé ç åðéöÜíåéá óå îýëï ìå ðëáßóéï áëïõìéíßïõ, óå ìåôáëëéêü ðüäé áëïõìéíßïõ ìå ëåðôïìÝñåéåò îýëïõ. Ïé åðéöÜíåéåò ôùí ãñáöåßùí óå äéÜóôáóç 210×100 êáé ôùí ðñïåêôÜóåùí åßíáé êáôáóêåõáóìÝíåò áðü MDF åðåíäåäõìÝíï ìå ïéêïëïãéêü ôå÷íçôü êáðëáìÜ PET ðÜ÷ïõò 38÷éë. ï ïðïßïò êáëýðôåôáé áðï áíôéãäáñôéêü âåñíßêé. Ïé åðéöÜíåéåò ðåñéìåôñéêÜ Ý÷ïõí åéäéêÞ åðåîåñãáóßá post forming. To ãñáöåßï äáôßèåôáé êáé ìå êñõóôÜëëéíç åðéöÜíåéá ðÜ÷ïõò 15 ÷éë. Ïé âéâëéïèÞêåò êáé ôá åñìÜñéá äéáôßèåíôáé óå äéÜöïñåò äéáóôÜóåéò ðïõ äçìéïõñãïýí óõíèÝóåéò ìÝ÷ñé ìÞêïõò 270åê. Ôá êáóþìáôá ôùí âéâëéïèçêþí åßíáé óå ÷ñþìá áíèñáêß Þ áëïõìéíßïõ åíþ ïé ðüñôåò åßíáé áðü îýëï óôá ÷ñþìáôá ôïõ ãñáöåßïõ, Þ áðü êñýóôáëëï, êñýóôáëëï ìå ðëáßóéï áëïõìéíßïõ Þ êñýóôáëëï ìå ðëáßóéï áëïõìéíßïõ.


164

LEADER

OFFICE FURNITURE

Available in various dimensions & combinations

ELEGANCE AND GRACE The combination of wenge wood with the elegance of crystal and the robustness of metal and aluminium characterize the LEADER executive office line. The desktop in oval or rectangular forms, is in 50mm thick particle board coated with a veneer finish water varnished. The desk frame has 4 legs or side panels coated with a veneer finish water varnished. The line is complete with drawer units, file holders, cabinets on wheels, mobile tables, conference desks and bookcases. The bookcases and the cabinets are available in different dimensions with compositions till 270cm long. The bookcases' panels are in anthracite of aluminium colour while the doors are in wooden colours like the desks' colours, in crystal or in crystal with aluminium frame.


ÃÑÁÖÅÉÁ

Äéáôßèåíôáé óå ðïëëÝò äéáóôÜóåéò & óõíäéáóìïýò

165

LEADER

ÊÏÌØÏÔÇÔÁ ÊÁÉ ÊÁËÁÉÓÈÇÓÉÁ Ï óõíäõáóìüò ôïõ îýëïõ wenge ìå ôçí êïìøüôçôá ôïõ êñýóôáëëïõ êáé ôçí óôéâáñüôçôá ôïõ ìåôÜëëïõ êáé ôïõ áëïõìéíßïõ ÷áñáêôçñßæïõí ôç óåéñÜ äéåõèõíôéêþí ãñáöåßùí LEADER. H åðéöÜíåéá åñãáóßáò ôùí ãñáöåßùí óå ó÷Þìá ïâÜë Þ ïñèïãþíéï, ðÜ÷ïõò 50÷éë. åßíáé åðåíäåäõìÝíç ìå êáðëáìÜ. Ï óêåëåôüò ôïõ ãñáöåßïõ áðïôåëåßôáé åßôå áðü 4 ðüäéá åðåíäåäõìÝíá ìå êáðëáìÜ åßôå áðü ðëáéíÜ ðÜíåëò. Ç óåéñÜ ïëïêëçñþíåôáé ìå óõñôáñéÝñåò,áñ÷åéïèÞêåò, åñìÜñéá ôñï÷Þëáôá, êéíçôÜ ôñáðÝæéá, ôñÜðåæåò óõìâïõëßïõ êáé âéâëéïèÞêåò. Ïé âéâëéïèÞêåò êáé ôá åñìÜñéá äéáôßèåíôáé óå äéÜöïñåò äéáóôÜóåéò ðïõ äçìéïõñãïýí óõíèÝóåéò ìÝ÷ñé ìÞêïõò 270åê. Ôá êáóþìáôá ôùí âéâëéïèçêþí óå ÷ñþìá áíèñáêß Þ áëïõìéíßïõ åíþ ïé ðüñôåò åßíáé áðü îýëï óôá ÷ñþìáôá ôïõ ãñáöåßïõ, Þ áðü êñýóôáëëï, êñýóôáëëï ìå ðëáßóéï áëïõìéíßïõ Þ êñýóôáëëï ìå ðëáßóéï áëïõìéíßïõ.


166

BLUES

OFFICE FURNITURE

Available in various dimensions & combinations

EXPRESSION OF FREEDOM AND IMMAGINATION When wood is combined with metal and crystal with leather the result is truly impressive. The up graded BLUES line is a solution for those who need innovation and refreshment. The desktops are in satin crystal 15mm thick, while the wooden ones are in melamine 35mm thick coated with veneer finish in cherry colour. The round legs Ö90 have aluminium bases painted in satin or bronze colours in different versions such as: - painted in champagne colour - covered with beige or brown colour leather - inox - transparent plexi glass The bookcases panels are in melamine 18 mm thick, that can be in lacquered finish in beige or anthracite colour or can be in veneer finish in cherry colour. The doors are in wood or in satin crystal. ÅÊÖÑÁÓÇ ÅËÅÕÈÅÑÉÁÓ ÊÁÉ ÖÁÍÔÁÓÉÁÓ Ïôáí ôï îýëï óõíäõÜæåôáé ìå ôï ìÝôáëëï êáé ôï êñýóôáëëï ìå ôï äÝñìá ôï áðïôÝëåóìá åßíáé åíôõðùóéáêü. Ç åîåëéãìÝíç óåéñÜ BLUES áðåõèýíåôáé óå üóïõò ÷ñåéÜæïíôáé êáéíïôïìßá êáé áíáíÝùóç. Ïé åðéöÜíåéåò åñãáóßáò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíåò áðü óáôéíÝ êñýóôáëëï ðÜ÷ïò 15 ÷éë, åíþ ïé îýëéíåò áðü ìïñéïóáíßäá ðÜ÷ïõò 35÷éë. ÅðåíäåäõìÝíç ìå ëïõóôñáñéóìÝíï êáðëáìÜ óå ÷ñþìá êåñáóéÜò. Ôá êõëéíäñéêÜ ðüäéá óôÞñéîçò ôùí ãñáöåßùí Ö90 öÝñïõí âÜóåéò áëïõìéíßïõ çëåêôñïóôáôéêÜ âáììÝíåò óå óáôéíÝ ÷ñþìéï Þ ìðñïíæÝ êáé Ý÷ïõí äéÜöïñåò ðáñáëëáãÝò üðùò: - çëåêôñïóôáôéêÜ âáììÝíá óå ÷ñþìá óáìðáíß - êáëõììÝíá ìå äÝñìá ìðåæ Þ êáöÝ - inox - äéÜöáíï plexi glass Ôá êáóþìáôá ôùí âéâëéïèçêþí êáôáóêåõÜæïíôáé áðü ìåëáìßíç ðÜ÷ïõò 18 ÷éë, ç ïðïßá äýíáôáé íá öÝñåé ëáêáñéóôü öéíßñéóìá óå ÷ñþìá ìðåæ êáé áíèñáêß, Þ íá åßíáé åðéêáëõììÝíá ìå êáðëáìÜ óå ÷ñþìá êåñáóéÜò. Ïé ðüñôåò åßíáé îýëéíåò Þ êñõóôÜëëéíåò áììïâïëéóìÝíåò.


ÃÑÁÖÅÉÁ

Äéáôßèåíôáé óå ðïëëÝò äéáóôÜóåéò & óõíäéáóìïýò

167

GIANO

CREATIONS OF HIGH QUALITY AND HARMONIC DESIGN The GIANO line is made of high quality materials and modern design. Having the possibility to use various materials such as wood and metal for the frames, wood and crystal for the desktops, the line offers different versions for any requirement. The crystal tops are in 15mm thick sanded crystal with special scratch and dust proof material. The wooden tops are in laminate 35mm thick with post formed edges. The metal frames have metal rectangular side panels painted mounted with metal beams. In the inner part there is space for the cables passage while on the upper part there is a pair of metal crome plated hinges for the mounting of the desktop. The wooden frames are in laminate 45mm thick. Drawer units on wheels, modular supplementary units, cabinets and bookcases, conference desks are the rest articles that complete the line. ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÅÓ ÕØÇËÇÓ ÐÏÉÏÔÇÔÁÓ ÊÁÉ ÁÑÌÏÍÉÊÏÕ Ó×ÅÄÉÁÓÌÏÕ Ç óåéñÜ äéåõèõíôéêþí ãñáöåßùí GIANO åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç áðü õøçëÞò ðïéüôçôáò õëéêÜ óå ìïíôÝñíï ó÷åäéáóìü. Å÷ïíôáò ôç äõíáôüôçôá ðïéêßëùí õëéêþí üðùò îýëï êáé ìÝôáëëï óôïõò óêåëåôïýò, îýëï êáé êñýóôáëëï óôéò åðéöÜíåéåò åñãáóßáò, ðñïóöÝñåé äéáöïñåôéêÝò åêäüóåéò ãéá êÜèå áðáßôçóç. Ïé êñõóôÜëëéíåò åðéöÜíåéåò åßíáé áðü êñýóôáëëï óáôéíÝ ëåéáóìÝíï ðÜ÷ïõò 15÷éë, áììïâïëÞò Þ âáììÝíï êáé öÝñåé åéäéêü ðñïóôáôåõôéêü âåñíßêé ãéá ãñáôóïõíéÝò êáé óêüíç. Ïé îýëéíåò åßíáé áðü laminate ðÜ÷ïõò 35÷éë ìå åéäéêÞ åðåîåñãáóßá post forming óôéò ìåãáëýôåñåò áêìÝò. Ïé ìåôáëëéêïß óêåëåôïß áðïôåëïýíôáé áðü ìåôáëëéêÜ ðëáéíÜ ïñèïãþíéá çëåêôñïóôáôéêÜ âáììÝíá ðïõ óõíäÝïíôáé ìåôáîý ôïõò ìå ìåôáëëéêÞ ìðÜñá. Óôï åóùôåñéêü ôïõò äéáèÝôïõí êåíü ÷þñï ãéá ôçí äéÝëåõóç êáëùäßùí, åíþ óôï åðÜíù ìÝñïò õðÜñ÷åé æåýãïò ìåôáëëéêþí ÷ñùìéùìÝíùí áðïóôáôþí ãéá ôç óôÞñéîç ôçò åðéöÜíåéáò åñãáóßáò. Ïé îýëéíïé óêåëåôïß åßíáé êáôáóêåõáóìÝíïé áðü laminate ðÜ÷ïõò 45 ÷éë. Ôñï÷Þëáôåò óõñôáñéÝñåò, åñìÜñéá âïçèçôéêÜ, åñìÜñéá êáé âéâëéïèÞêåò, ôñÜðåæåò óõìâïõëßïõ åßíáé ôá õðüëïéðá óôïé÷åßá ôçò óåéñÜò ðïõ äçìéïõñãïýí Ýíá ïëïêëçñùìÝíï óýíïëï.


168

ARIES

OFFICE FURNITURE

Available in various dimensions & combinations

CLASSIC POINT OF VIEW BUT ALWAYS IN FASHION! The ARIES line has to offer the classic and plain lines in combination with functionality and comfort in a perfect working environment. The tops of the desks and of the conference desks are in 30mm HPL-laminate with post formed edges while, underneath, there is a mounted base in lacquered anthracite MDF in 20mm with scratch proof finish. The desks dimensions are 180 and 200cm. The side panels are in lacquered anthracite MDF in full harmony with the desktop. The bookcases and the cabinets are in different dimensions that create compositions till 270cm long. The bookcases' panels are in anthracite colour while the doors are in wooden colours like the desks' colours, in crystal, in crystal with aluminium frame or in crystal with wooden frame. ÊËÁÓÓÉÊÇ ÊÁÉ ÄÉÁ×ÑÏÍÉÊÇ ÁÐÏØÇ Ç óåéñÜ äéåõèõíôéêþí ãñáöåßùí ARIES Ý÷åé íá ðñïóöÝñåé ôéò êëáóóéêÝò êáé áðëÝò ãñáììÝò óå óõíäõáóìü ìå ôçí ëåéôïõñãéêüôçôá êáé ôçí Üíåóç óå Ýíá Üøïãï ðåñéâÜëëïí åñãáóßáò. Ïé åðéöÜíåéåò åñãáóßáò ôùí ãñáöåßùí êáé ôùí ôñáðåæþí óõìâïõëßïõ êáôáóêåõÜæïíôáé áðü HPL-laminate ðÜ÷ïõò 30÷éë. ôïõ ïðïßïõ ïé áêìÝò Ý÷ïõí åðåîåñãáóßá post-forming, åíþ êÜôù áðü áõôÝò õðÜñ÷åé ôïðïèåôçìÝíç âÜóç áðü áíèñáêß ëáêáñéóôü MDF ðÜ÷ïõò 20÷éë. ðåñáóìÝíï ìå áíôéãäáñôéêü âåñíßêé. Ïé äéáóôÜóåéò ôùí ãñáöåßùí åßíáé 180åê êáé 200åê. Ôá ðëáéíÜ óôÞñéîçò åßíáé óå áíèñáêß ëáêáñéóôü MDF óå áðüëõôç áñìïíßá ìå ôçí åðéöÜíåéá åñãáóßáò. Ïé âéâëéïèÞêåò êáé ôá åñìÜñéá äéáôßèåíôáé óå äéÜöïñåò äéáóôÜóåéò ðïõ äçìéïõñãïýí óõíèÝóåéò ìÝ÷ñé ìÞêïõò 270åê. Ôá êáóþìáôá ôùí âéâëéïèçêþí óå ÷ñþìá áíèñáêß åíþ ïé ðüñôåò åßíáé áðü îýëï óôá ÷ñþìáôá ôïõ ãñáöåßïõ, Þ áðü êñýóôáëëï, êñýóôáëëï ìå ðëáßóéï áëïõìéíßïõ Þ êñýóôáëëï ìå îýëéíï ðëáßóéï.


ÃÑÁÖÅÉÁ

Äéáôßèåíôáé óå ðïëëÝò äéáóôÜóåéò & óõíäéáóìïýò

169

TOWER

EMPHASIS ON PERSONAL STYLE The TOWER line offers a big variety of design, forms and dimensions in office desks. The desktops are in 38mm thick coated board in rectangular, oval and curved forms. The desk frames are in coated board like the desktops, with metal oval legs with special retractable cover or with metal square legs. Modesty panels in perforated metal in electrostatic paint, extension desks and modular desks, drawer units and cabinets on wheels, bookcases and conference desks, complete the line that meets any need. The bookcases and the cabinets are available in different dimensions that create compositions of bookcases till 270cm long. The bookcases panels are in aluminium or anthracite colour while the doors are in wooden in wooden colours like the desks' colours, in crystal or in crystal with aluminium frame. ÅÌÖÁÓÇ ÓÔÏ ÐÑÏÓÙÐÉÊÏ ÓÔÕË Ç óåéñÜ TOWER Ý÷åé íá ðñïóöÝñåé ðëçèþñá ó÷åäßùí, ó÷çìÜôùí êáé äéáóôÜóåùí óôá ãñáöåßá ôçò. Ïé åðéöÜíåéåò ôùí ãñáöåßùí åßíáé êáôáóêåõáóìÝíåò áðü ìïñéïóáíßäá åðåíäåäõìÝíç áìößðëåõñá ìå ìåëáìßíç ðÜ÷ïõò 38÷éë. óå ðáñáëëçëüãñáììá, ïâÜë êáé êáìðýëá ó÷Þìáôá. Ïé óêåëåôïß ôùí ãñáöåßùí åßíáé îýëéíïé, üðùò êáé ïé åðéöÜíåéåò, ìåôáëëéêÜ ïâÜë ðüäéá ìå åéäéêü ðñïóèáöáéñïýìåíï êÜëõììá, Þ ìåôáëëéêÜ ôåôñÜãùíá ðüäéá. Ìåôþðåò áðü çëåêôñïóôáôéêÜ âáììÝíç äéÜôñçôç ëáìáñßíá, ðñïåêôÜóåéò êáé âïçèçôéêÜ ãñáöåßá, óõñôáñéÝñåò êáé ôñï÷Þëáôá åñìÜñéá, âéâëéïèÞêåò êáé ôñÜðåæåò óõìâïõëßïõ, óõíèÝôïõí ìéá ïëïêëçñùìÝíç óåéñÜ ãéá êÜèå áíÜãêç. Ïé âéâëéïèÞêåò êáé ôá åñìÜñéá äéáôßèåíôáé óå äéÜöïñåò äéáóôÜóåéò ðïõ äçìéïõñãïýí óõíèÝóåéò âéâëéïèçêþí ìÝ÷ñé ìÞêïò 270åê. Ôá êáóþìáôá ôùí âéâëéïèçêþí, óå ÷ñþìá áëïõìéíßïõ Þ áíèñáêß åíþ ïé ðüñôåò åßíáé áðü îýëï óôá ÷ñþìáôá ôïõ ãñáöåßïõ, áðü êñýóôáëëï, Þ áðü êñýóôáëëï ìå ðëáßóéï áëïõìéíßïõ.


170

RECEPTION

OFFICE FURNITURE

Available in various dimensions & combinations

ORGANIZATION AND FUNCTIONALITY The reception line tends to introduce a new way of operation in the organization of the reception rooms. The semi-round and the straight tops are in melamine 38mm and are equipped with joints and hinges for their mounting on the legs. The receiving tops are in melamine18mm or in crystal 12mm thick. The curved or straight front panels can be metal perforated or wooden decorated with metal stripes. There are different dimensions and shapes with the intention to create different combinations according to the room's lay out.


ÃÑÁÖÅÉÁ

Äéáôßèåíôáé óå ðïëëÝò äéáóôÜóåéò & óõíäéáóìïýò

171

RECEPTION

ÏÑÃÁÍÙÓÇ ÊÁÉ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÊÏÔÇÔÁ Ç óåéñÜ reception åðéäéþêåé íá öÝñåé Ýíáí íÝï ôñüðï ëåéôïõñãßáò óôçí ïñãÜíùóç ôùí ÷þñùí õðïäï÷Þò. Ïé çìéêõêëéêÝò êáé ïé åõèýãñáììåò åðéöÜíåéåò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíåò áðü ìïñéïóáíßäá åðåíäåäõìÝíç ìå ìåëáìßíç ðÜ÷ïõò 38÷éë. êáé åßíáé åîïðëéóìÝíåò ìå åéäéêïýò óõíäÝóìïõò ãéá ôçí óôÞñéîÞ ôïõò ðÜíù óôïõò Üîïíåò ôùí ðïäéþí. Ïé åðéöÜíåéåò ãêéóÝ åßíáé êáôáóêåõáóìÝíåò åßôå áðü ìïñéïóáíßäá åðåíäåäõìÝíç ìå ìåëáìßíç ðÜ÷ïõò 18÷éë, åßôå áðü êñýóôáëëï ðÜ÷ïõò 12÷éë. Ïé ìåôþðåò åõèýãñáììåò êáé êáìðõëùôÝò äýíáôáé íá åßíáé ìåôáëëéêÝò äéÜôñçôåò Þ îýëéíåò äéáêïóìçìÝíåò ìå ìåôáëëéêÝò ëùñßäåò. ÕðÜñ÷ïõí äéáöïñåôéêÝò äéáóôÜóåéò êáé ó÷Þìáôá Ýôóé þóôå íá ãßíïíôáé äéÜöïñïé óõíäõáóìïß áíÜëïãá ìå ôï ÷þñï.


EXECUTIVE & OPERATIVE OFFICE SITTINGS

172

AZALEA

BEGONIA

TULIPE

GARDENIA

DALIA

ROSE


ÊÁÈÉÓÌÁÔÁ ÃÑÁÖÅÉÏÕ ÄÉÅÕÈÕÍÔÉÊÁ & ÅÑÃÁÓÉÁÊÁ

VALERIA

173

AMBROSIA

NARCISSUS

IRIS

ALPINIA


WAITING AREA

174

CROCUS

ALOE

MIMOSA

MAGNOLIA

ANGELICA

FRESIA

DAISY


ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ ÁÍÁÌÏÍÇÓ

175

ANEMONE

VIOLET

VIOLET


BEDROOMS

176

LEXIE Double & single bed with steel white-grey & white-pink frame, 2 rows of wooden slats & an extra supportive leg in the middle (anatomic), for mattress dimension 150X200cm & 100X200cm Äéðëü & ìïíü êñåâÜôé ìå ìåôáëëéêü ëåõêü-ãêñé & ëåõêü-ñïæ óêåëåôü, äýï óåéñÝò îýëéíåò ôÜâëåò & Ýîôñá ìåóáßï ðüäé ãéá êáëýôåñç óôÞñéîç (áíáôïìéêü), ìå äéáóôÜóåéò óôñþìáôïò 150×200cm & 100X200cm

ARIANNA Double & single bed with steel white-grey frame, 2 rows of wooden slats & an extra supportive leg in the middle (anatomic), for mattress dimension 150X200cm & 100X200cm. Äéðëü & ìïíü êñåâÜôé ìå ìåôáëëéêü ëåõêü-ãêñé óêåëåôü, äýï óåéñÝò îýëéíåò ôÜâëåò & Ýîôñá ìåóáßï ðüäé ãéá êáëýôåñç óôÞñéîç (áíáôïìéêü), ìå äéáóôÜóåéò óôñþìáôïò 150×200cm & 100X200cm


ÊÑÅÂÁÔÏÊÁÌÁÑÅÓ

177

FERINA Double & single bed with steel white-grey frame, 2 rows of wooden slats & an extra supportive leg in the middle (anatomic), for mattress dimension 150X200cm & 100X200cm Äéðëü & ìïíü êñåâÜôé ìå ìåôáëëéêü ëåõêü-ãêñé óêåëåôü, äýï óåéñÝò îýëéíåò ôÜâëåò & Ýîôñá ìåóáßï ðüäé ãéá êáëýôåñç óôÞñéîç (áíáôïìéêü), ìå äéáóôÜóåéò óôñþìáôïò 150×200cm & 100X200cm

MELANIE Double & single bed with steel black frame, 2 rows of wooden slats & an extra supportive leg in the middle (anatomic), for mattress dimension 150X200cm & 100X200cm. Äéðëü & ìïíü êñåâÜôé ìå ìåôáëëéêü ìáýñï óêåëåôü, äýï óåéñÝò îýëéíåò ôÜâëåò & Ýîôñá ìåóáßï ðüäé ãéá êáëýôåñç óôÞñéîç (áíáôïìéêü), ìå äéáóôÜóåéò óôñþìáôïò 150×200cm & 100X200cm


BEDROOMS

178

White-grey frame

Black frame

White-pink frame

JESTER Steel bedside table with glass top. Êïìïäßíï ìåôáëëéêü ìå ãõÜëéíç åðéöÜíåéá.

84

48

36

52

B-03-013

48

36

52

B-03-015

Wooden bedside tables with steel legs. Êïìïäßíá îýëéíá ìå ìåôáëëéêÜ ðüäéá.

44

47

79

36

91

B-03-014

79

36

91

B-03-016

Wooden drawers with steel legs. ÓõñôáñéÝñåò îýëéíåò ìå ìåôáëëéêÜ ðüäéá.


ÊÑÅÂÁÔÏÊÁÌÁÑÅÓ

179

B-03-001 Bed with steel black frame for mattress dimension (90X190cm - 110X190cm - 140X190cm). ÊñåâÜôé ìå ìåôáëëéêü ìáýñï óêåëåôü, ìå äéáóôÜóåéò óôñþìáôïò (90X190cm - 110X190cm - 140X190cm).

B-03-002 Bed with steel frame for mattress dimension (90X190cm - 110X190cm - 140X190cm). ÊñåâÜôé ìå ìåôáëëéêü óêåëåôü, ìå äéáóôÜóåéò óôñþìáôïò (90X190cm - 110X190cm - 140X190cm).


BEDROOMS

180

B-03-003 Bed with steel frame for mattress dimension (90X190cm - 110X190cm - 140X190cm). ÊñåâÜôé ìå ìåôáëëéêü óêåëåôü, ìå äéáóôÜóåéò óôñþìáôïò (90X190cm - 110X190cm - 140X190cm).

B-03-004 Bed with steel frame for mattress dimension (90X190cm - 110X190cm - 140X190cm). ÊñåâÜôé ìå ìåôáëëéêü óêåëåôü, ìå äéáóôÜóåéò óôñþìáôïò (90X190cm - 110X190cm - 140X190cm).


ÊÑÅÂÁÔÏÊÁÌÁÑÅÓ

181

B-03-005 Bed with steel frame for mattress dimension (90X190cm - 110X190cm - 140X190cm). ÊñåâÜôé ìå ìåôáëëéêü óêåëåôü, ìå äéáóôÜóåéò óôñþìáôïò (90X190cm - 110X190cm - 140X190cm).

B-03-006 Bed with steel frame for mattress dimension (90X190cm - 110X190cm - 140X190cm). ÊñåâÜôé ìå ìåôáëëéêü óêåëåôü, ìå äéáóôÜóåéò óôñþìáôïò (90X190cm - 110X190cm - 140X190cm).


BEDROOMS

182

B-03-007 Bed with steel frame for mattress dimension (90X190cm - 110X190cm - 140X190cm). ÊñåâÜôé ìå ìåôáëëéêü óêåëåôü, ìå äéáóôÜóåéò óôñþìáôïò (90X190cm - 110X190cm - 140X190cm).

B-03-008 Bed with steel frame for mattress dimension (90X190cm - 110X190cm - 140X190cm). ÊñåâÜôé ìå ìåôáëëéêü óêåëåôü, ìå äéáóôÜóåéò óôñþìáôïò (90X190cm - 110X190cm - 140X190cm).


ÊÑÅÂÁÔÏÊÁÌÁÑÅÓ

183

B-03-009 Bed with steel frame for mattress dimension (90X190cm - 110X190cm - 140X190cm). ÊñåâÜôé ìå ìåôáëëéêü óêåëåôü, ìå äéáóôÜóåéò óôñþìáôïò (90X190cm - 110X190cm - 140X190cm).

B-03-010 Bed with steel frame for mattress dimension (90X190cm - 110X190cm - 140X190cm). ÊñåâÜôé ìå ìåôáëëéêü óêåëåôü, ìå äéáóôÜóåéò óôñþìáôïò (90X190cm - 110X190cm - 140X190cm).


DOUBLE BEDS & CAR BEDS

184

B-03-011

B-03-012

Double bed with steel frame for mattress dimension 90X190cm. ÊñåâÜôé êïõêÝôá ìå ìåôáëëéêü óêåëåôü, ìå äéáóôÜóåéò óôñþìáôïò 90X190cm.

Double bed with steel frame for mattress dimension 90X190cm. ÊñåâÜôé êïõêÝôá ìå ìåôáëëéêü óêåëåôü, ìå äéáóôÜóåéò óôñþìáôïò 90X190cm.

ENZO FERRARI WHITE & RED

ENZO FERRARI

Car bed from ABS with stickers & front lights. ÊñåâÜôé áõôïêßíçôï áðü ABS ìå áõôïêüëëçôá & ìðñïóôéíÜ öþôá.

Car bed from ABS with stickers, remote control, sound effects, red running leds in front, neon lights under bottom & leds on wheels. ÊñåâÜôé áõôïêßíçôï áðü ABS ìå áõôïêüëëçôá, ôçëå÷åéñéóôÞñéï, ç÷çôéêÜ åöÝ, êüêêéíá öþôá led óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò, íÝïí öþôá óôï êÜôù ìÝñïò & led óôéò ñüäåò.

RACER POLICE Car bed from ABS with stickers & front lights. ÊñåâÜôé áõôïêßíçôï áðü ABS ìå áõôïêüëëçôá & ìðñïóôéíÜ öþôá.

RACER POLICE Car bed from ABS with stickers, remote control, sound effects, red running leds in front, neon lights under bottom & leds on wheels. ÊñåâÜôé áõôïêßíçôï áðü ABS ìå áõôïêüëëçôá, ôçëå÷åéñéóôÞñéï, ç÷çôéêÜ åöÝ, êüêêéíá öþôá led óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò, íÝïí öþôá óôï êÜôù ìÝñïò & led óôéò ñüäåò.


ÊÏÕÊÅÔÅÓ & ÊÑÅÂÁÔÉÁ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏ

VIPER RED Bed with metallic frame for mattress dimension (90X190cm - 110X190cm - 140X190cm). ÊñåâÜôé ìå ìåôáëëéêü óêåëåôü, ìå äéáóôÜóåéò óôñþìáôïò (90X190cm - 110X190cm - 140X190cm).

RACER RED Car bed from ABS with stickers & front lights. ÊñåâÜôé áõôïêßíçôï áðü ABS ìå áõôïêüëëçôá & ìðñïóôéíÜ öþôá.

BEETLE PINK & WHITE Car bed from ABS with stickers & front lights. ÊñåâÜôé áõôïêßíçôï áðü ABS ìå áõôïêüëëçôá & ìðñïóôéíÜ öþôá.

185


TABLE BASES

186

42

Ivory

Ivory

Irish Coffee

Irish Coffee

42

42

HAVANA

RONIN

BRITTANY WICKER

ARIA WICKER

Wicker table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý wicker.

Wicker table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý wicker.

Aluminium table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý áëïõìéíßïõ ôåôñÜãùíç.

Aluminium table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý áëïõìéíßïõ óôñïããõëÞ.

42

BRITTANY

ARIA

NAOMI PAR.

45X45cm - 42X42cm Aluminium square table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý áëïõìéíßïõ ôåôñÜãùíç.

Ø45cm - Ø42cm Aluminium round table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý áëïõìéíßïõ óôñïããõëÞ.

Aluminium parallelogram table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý áëïõìéíßïõ ðáñáëëçëüãñáììç.

ROMA 3

ROMA 4

ROMA BAR

ROMA PAR.

Aluminium 3 claws table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý áëïõìéíßïõ ôñßíõ÷é.

Aluminium 4 claws table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý áëïõìéíßïõ ôåôñÜíõ÷é.

Aluminium 4 claws table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý áëïõìéíßïõ ôåôñÜíõ÷é.

Aluminium parallelogram table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý áëïõìéíßïõ ðáñáëëçëüãñáììç.


ÂÁÓÅÉÓ ÔÑÁÐÅÆÉÙÍ

40

187

40

40

SARON SQUARE

SARON ROUND

Cast iron square table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý ìáíôÝìé ôåôñÜãùíç.

Cast iron round table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý ìáíôÝìé óôñïããõëÞ.

43

43

42

40

SARON SQUARE BAR SARON ROUND BAR Cast iron square bar base. ÂÜóç ìðáñ ìáíôÝìé ôåôñÜãùíç.

42

42

Cast iron round bar base. ÂÜóç ìðáñ ìáíôÝìé óôñïããõëÞ.

42

STEFANY SQUARE

GLORIA SQUARE

GLORIA ROUND

GLORIA PAR.

Cast iron square table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý ìáíôÝìé ôåôñÜãùíç.

Cast iron square table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý ìáíôÝìé ôåôñÜãùíç.

Cast iron round table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý ìáíôÝìé óôñïããõëÞ.

Cast iron parallelogram table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý ìáíôÝìé ðáñáëëçëüãñáììç.

MIRANDA 3

MIRANDA 4

MIRANDA PAR.

Cast iron 3 claws table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý ìáíôÝìé ôñßíõ÷é.

Cast iron 4 claws table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý ìáíôÝìé ôåôñÜíõ÷é.

Cast iron parallelogram table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý ìáíôÝìé ðáñáëëçëüãñáììç.


TABLE BASES

188

Ô-03-011

Ô-03-009

Ô-03-004

Ô-03-014 BAR

Steel 3 claws table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý ìåôáëëéêÞ ôñßíõ÷é.

Steel 4 claws table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý ìåôáëëéêÞ ôåôñÜíõ÷é.

Steel 4 claws table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý ìåôáëëéêÞ ôåôñÜíõ÷é.

Steel 4 claws bar base. ÂÜóç ìðáñ ìåôáëëéêÞ ôåôñÜíõ÷é.

48

48

40

40

Ô-02-006

Ô-03-012

Ô-03-015

Ô-03-010

Steel 3 claws table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý ìåôáëëéêÞ ôñßíõ÷é.

Steel round table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý ìåôáëëéêÞ óôñïããõëÞ.

Steel square table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý ôåôñÜãùíç ìåôáëëéêÞ.

Steel square table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý ôåôñÜãùíç ìåôáëëéêÞ.

75 75 75 75 75

60 80 80 80 60

60 80 120 110 100

73 73 73 73

80 70 60 80

140 110 100 120

Ô-03-005 BAR

Ô-03-013 BAR

Ô-03-007

Ô-03-008

Steel square bar base. ÂÜóç ìðáñ ôåôñÜãùíç ìåôáëëéêÞ.

Steel square bar base. ÂÜóç ìðáñ ôåôñÜãùíç ìåôáëëéêÞ.

Steel table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý ìåôáëëéêÞ.

Steel table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý ìåôáëëéêÞ.


ÂÁÓÅÉÓ ÔÑÁÐÅÆÉÙÍ

189

Ô-09-001

Ô-09-002

T-09-003 PAR.

Steel 3 claws table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý ìåôáëëéêÞ ôñßíõ÷é.

Steel 4 claws table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý ìåôáëëéêÞ ôåôñÜíõ÷é.

Steel parallelogram table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý ìåôáëëéêÞ ðáñáëëçëüãñáììç.

MARSEL

JOCKER

CHILLY

Ô-04-037

Inox round table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý óôñïããõëÞ inox.

Inox square table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý ôåôñÜãùíç inox.

Adjustable inox square table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý ôåôñÜãùíç inox ñõèìéæüìåíç.

Wooden table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý îýëéíç.

Clear Tr. Glossy White Clear Tr.

Black Tr.

Ô-04-045 BAR

Ô-04-046 BAR

CLEAR ICE

CLEAR LULU

Wooden table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý îýëéíç.

Wooden table base. ÂÜóç ôñáðåæéïý îýëéíç.

Table base transparent. ÂÜóç ôñáðåæéïý äéÜöáíç.

Table base transparent or glossy. ÂÜóç ôñáðåæéïý äéÜöáíç Þ glossy.


TABLE TOPS

190

ÊÁÑÕÄÉ ÓÊÏÕÑÏ 241 VEGGE 272 60 / 70 60X60 / 70X70 / 80×80 80X60 / 70×120 60X110 / 80X140 65X120 oval

60 / 70 60X60 / 70X70 / 80X80 80X60 / 60X110 70X120

BLACK 190 STRIP BROWN 4402 ZEBRANO 267 60 / 70 60X60 / 70X70 80X60

70 60X60 / 70X70

70X70

ÌÁÑÌÁÑÏ 427

ÃÑÁÍÉÔÇÓ 400

ÏÍÕ×ÁÓ 412

ÓÇÌÕÄÁ 454

ÊÁÑÕÄÉ 251

70

60 / 70 70X70

70 70X70 65X120 oval

60 60×60

70 70X70

ÊÅÑÁÓÉÁ 257

ORANGE 118

VERAMAN 143

RED 126

PURPLE 145

70 70X70

70 70X70

70 70X70

70 70X70

70

Usage suggestions for Werzalit table tops ÐñïôÜóåéò ÷ñÞóçò ôùí åðéöáíåéþí Werzalit Werzalit table tops will not fall over by wind and keep their sturdiness when equipped with stable base suitable to the surface of the area. Ïé åðéöÜíåéåò Werzalit åßíáé áíèåêôéêÝò üôáí Ý÷ïõíå åîïðëéóôåß, ìå óôáèåñÞ âÜóç, éäáíéêÞ ãéá ôçí åðéöÜíåéá.

The Werzalit table tops are resistant against variable climate conditions. Ïé åðéöÜíåéåò Werzalit åßíáé áíèåêôéêÝò óå åõìåôÜâëçôåò êëéìáôéêÝò óõíèÞêåò.

Use alcohol based solvent for cleaning. ×ñçóéìïðïéåßôå ðñïúüíôá êáèáñéóìïý, ðïõ Ý÷ïõíå ùò âÜóç ôï áëêïüë.

Protect dark-colored table tops from direct sunlight. ÐñïóôáôÝøôå ôéò óêïõñü÷ñùìåò åðéöÜíåéåò, áðü ôçí Üìåóç åðáöÞ ìå ôïí Þëéï.

Werzalit table tops are resistant against scratches from utensils such as knives and forks and other metal objects. Ïé åðéöÜíåéåò Werzalit åßíáé áíèåêôéêÝò óôéò áìõ÷Ýò êáé óôá ãäáñóßìáôá áðü ìá÷áßñéá, ðçñïýíéá êáé Üëëá ìåôáëëéêÜ áíôéêåßìåíá.

The surface of Werzalit table tops are resistant against any hot trays, pans or teapots etc. which may be placed directly on their surfaces for sort periods of time. Ïé åðéöÜíåéåò Werzalit åßíáé áíèåêôéêÝò óôá æåóôÜ áíôéêåßìåíá, üðùò äßóêïé, êïýðåò, ðéÜôá ê.ô.ë. ðïõ ìðïñåß íá áêïõìðÞóåôå ðÜíù ôïõò ãéá ëßãá ëåðôÜ.

Do not use abrasive substances for cleaning. Ìç ÷ñçóéìïðïéåßôå óêëçñÜ óöïõããÜñéá êáôÜ ôï êáèÜñéóìá.

Do not put table tops on top of each other. Ìç ôïðïèåôåßôå ôç ìßá åðéöÜíåéá ðÜíù óôçí Üëëç.

The surfaces and sides of Werzalit table tops are resistant against humidity due to their special structures. Ïé åðéöÜíåéåò Werzalit êáé ôá ðëáúíÜ åßíáé áíèåêôéêÜ óôçí õãñáóßá, ÷Üñç óôçí åéäéêÞ êáôáóêåõÞ ôïõò.

The surface of Werzalit table tops are resistant against corrosive or sticky beverages such as wine, soft drinks, vinegar or even greas. Ïé åðéöÜíåéåò Werzalit åßíáé áíèåêôéêÝò åíÜíôéá óå äéáâñùôéêÜ Þ êïëëþäç ðïôÜ, üðùò ôï êñáóß, ôá áíáøõêôéêÜ, ôï îýäé Þ áêüìç êáé ôï ëßðïò.

Even burning cigarette ashes that may fall onto Werzalit table tops will not leave a mark or a trace on the surface. Áêüìç êáé ç êáõôÞ óôÜ÷ôç ôóéãÜñïõ ðïõ ìðïñåß íá ðÝóåé óôçí åðéöÜíåéá Werzalit, äåí èá áöÞóåé óçìÜäé ðÜíù ôçò.

Werzalit table tops are hygienic and are cleaned easily. Cleaning it with a simple sponge will be sufficient. Ïé åðéöÜíåéåò Werzalit åßíáé õãéåéíÝò êáé êáèáñßæïíôáé åýêïëá. Ôï êáèÜñéóìá ìå Ýíá ìáëáêü óöïõããÜñé åßíáé áñêåôü.

When table tops are to remain in bright sunlight, it is advisable to select light colors. Áí ïé åðéöÜíåéåò ðñüêåéôáé íá ðáñáìåßíïõí óôïí Þëéï, êáëýôåñá íá äéáëÝãåôå áíïé÷ôÜ ÷ñþìáôá.


ÅÐÉÖÁÍÅÉÅÓ ÔÑÁÐÅÆÉÙÍ

191

Wicker Table Tops ÅðéöÜíåéåò Ôñáðåæéþí Wicker

CREAM 70

IRISH COFFEE

IVORY

BLACK

TITANIUM

RED

60 / 70 / 80 60×60 / 70X70 80X80

60 / 70 / 80 60X60 / 70X70 80X80

60 / 70 60×60 / 70X70 80×80

60 / 70

60 / 70 70X70

ISO e l b ta TOP ÏÍÕ×ÁÓ

ÊÁÑÕÄÉ

ÊÁÑÕÄÉ ÁÍÏÉ×ÔÏ

NATURAL

CHERRY

70 60×60 / 70X70

60 / 70 60×60 / 70X70 80X80

60 / 70 60×60 / 70X70 80X80

60 / 70 60×60 / 70X70 80X80

60 / 70 60×60 / 70X70


COMPACT, PVC & WOODEN TABLE TOPS BLACK CORE

BLACK CORE 13mm

BLACK CORE 12mm

421 - 871 410 - 478 - 810

2810

BLACK CORE 10mm

421 - 410 478 - 810

312

BLACK ALL 2

COMPACT

COMPACT

192

BROWN CORE 12mm

FULL COLOR

650

FULL COLOR ALL 2

49 59 69 79

BLACK CORE BLACK CORE FULL FULL COLOR COLOR ALL 2 ALL 2 ALL 2 12mm 12mm 12mm 13mm

89 99 119

312 - 648 602 - 1678

421 - 410

410

49X49 59X59

49

69X69

59

74X49

69

79X79

79

89X89

89

99X99

99

109X69

119

119X79 119X119

49X49

129X79

59X59

312 WENGE

Tools Åñãáëåßá

Colors / ×ñùìáôïëüãéï

69X69 410 WHITE

421 BLACK

431 RED

74X49

444 GREEN

79X79 89X89 99X99

478 LIGHT GREY

478 BOVERE BOEMIA

648 SANTOS SCURO

650 ROVERE TEXAS

810 LIGHT YELLOW

109X69 119X79 119X119

849 BLUE

862 YELLOW

FN 11

871 DARK GREY

1678 ACERO DUE

FN 12

129X79

2810 CEMENTO

FN 13

FN 14

FN 15

410


ÅÐÉÖÁÍÅÉÅÓ ÔÑÁÐÅÆÉÙÍ COMPACT, PVC & ÎÕËÉÍÅÓ

PVC INDOOR

50mm

193

T460143

T8681477

T4101539

T8871422

T8981440

T4211626

T4461538

T4161427

49X49 59X59 69X49 69X69 79X49 79X79 89X89 119X69 119X79 129X79

Indoor table tops / ÅðéöÜíåéåò åóùôåñéêïý ÷þñïõ OAK / ÄÑÕÓ

WOODEN INDOOR

60 / 70 60×60 / 70X70 / 80×80

Colors / ×ñùìáôïëüãéï ÔñÝóóï

1

2

3

6

NATURAL ÖÕÓÉÊÏ

LIGHT CHERRY ÊÅÑÁÓÉ ÁÍÏÉ×ÔÏ

HONEY ÌÅËÉ

DARK CHERRY ÊÅÑÁÓÉ ÓÊÏÕÑÏ

9

11

DARK WALNUT ÊÁÑÕÄÉ ÓÊÏÕÑÏ

WENGE

ÅÌÐÏÔÉÓÌÏÕ ÊÅÑÁÓÉ

ÅÌÐÏÔÉÓÌÏÕ ÊÁÑÕÄÉ

17mm

20mm

26mm

EKSOPLISMOS EKSOTERIKOU XOROU 2  

EKSOPLISMOS EKSOTERIKOU XOROU 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you