Dhanam October 2, 2019

Page 14

kwcw-`-IXzw

ENTREPRENEURSHIP

]cmPb

Ct¸mÄ kwcw`IÀ

+

]mT§Ä

{i²nt¡ï­

5 Imcy§Ä

F.BÀ c-Rv-PnXv

amµy-`o-Xn \n-e-\nÂ-¡p-¶ C-t¸mg-s¯ km-l-N-cy-¯n kw-cw-`-IÀ kz-bw k-Ö-cm-bn-cn-¡p-I-bm-Wv th|Xv

F-

Ãm-h-cpw F-¡-tWm-an-¡v tÉm Uu¬ `o-Xn-bn-em-Wv. _n-kn-\-kp-Ifn ]-e-Xn-\pw A¸w am-µyw kw-`hn-¨n-«p-ap-|v. ]-s£ C-Xv B-Zy-am-sbm-¶pa-à km-¼-¯n-Iw ]p-d-tIm-«p t]m-Ip-¶-Xv. i-cn-bm-bn am-t\-Pv sN-¿-s¸-Sp-¶ _n-kn-\kp-IÄ F-Ãm am-µy-§-sf-bpw A-Xn-Po-hn-¨ N-cn-{X-ta-bp-Åq. A-Xn-\m t]-Sn-IÄ am-än sh-¨v Nn-e Im-cy-§-fn {i-²n-¨m Cu am-µy-Im-ew h-en-b X-e-th-Z-\-IÄ D-|m¡m-sX I-S-¶p s]m-bv-t¡m-fpw.

1

Im-jv ^v-tfm \-¶m-¡n-sb-Sp-¡p-I

_n-kn-\-kn-te-¡v- Im-iv h-cm-sX Im-cy§Ä \-S-¡n-Ã. A-Xn-\m X-s¶ s{I-Un-äv co-Xn-IÄ i-à-am-¡p-I, i-cn-bm-b t^m-tfm A-¸v \-S-¯p-I, Im-jv B³-Uv Im-cn _n-kn\-kp-IÄ Iq-Sp-X sN-¿m³ {i-an-¡p-I Xp-S§n-b Im-cy-§-fn-eq-sS ^-|v ^v-tfm i-cn-bmbn \-S-¡p-¶p F-¶v- D-d-¸p h-cp-¯-Ww. am-{X-a-à en-Izn-Un-än D-|m-Ip-¶ Xc-¯nte-¡p-Å C³-sh-Ìv-saâp-IÄ am-{Xw \-S-¯p-I-bpw sN-¿p-I. H-¸w A-\m-h-iy-am-b sN-e-hp-IÄ \n-b-{´n-¡p-I-bpw thWw.

2

C³-shâ-dn am-t\-Pv-saâv i-à-am-¡p-I

\-Ã sh-|À-am-sc I-s|-¯p-I, ss{]kv ]p\x]-cn-tim-[n-¡p-I, tÌm-¡v tc-J-s¸Sp-¯p-¶ co-Xn-IÄ ]p\x]-cn-tim-[n-¡p-I, ]À-t¨-kv HmÀ-UÀ, c-Pn-ÌÀ Xp-S-§n-b-h D|v F-¶v- D-d-¸p h-cp-¯p-I, Im-e-¸-g-¡w \nÀW-bn-¡p-I, t{Um-¸v jn-¸n-wKv km-[y-am-tWm F-¶v- ]-cn-tim-[n-¡p-I F-¶n-§-s\ G-ä-hpw Ip-d-hv tÌm-¡v sN-¿p-¶ co-Xn-bn-te-¡v sam¯w kn-Ì-s¯ am-äm³ ]-cn-{i-an-¡p-I.

3

- \½p-sS I-gn-hp-I-fn Du-¶Â \Â-Ip-I

am-µyIm-e-¯v, a-äp-Å _n-kn-\-kpI-fn-te-¡v t]m-Ip-¶-Xnt\m _n-kn-\-kv h-ep-Xm-¡p-¶-Xn-t\m ]-I-cw, C-t¸mÄ D-|m-¡n-sb-Sp-¯n-«p-Å \-½p-sS I-gn-hp-IÄ, i-àn-IÄ F-¶n-h Iq-Sp-X s{]m-^-j-W B-¡m³ {i-an-¡p-I. A-Xn tem-I-¯n-se X-s¶ H-¶mw \-¼À B-Ip-¶ X-c-¯n-te-¡v kn-Ìw sk-äv sN-¿m-\p-Å H-cp A-h-k-c-ambn C-Xn-s\ Im-Wp-I. ]p-Xn-b Im-cy-§-fn C³-sh-Ìv- sN-¿p-¶-Xn-\v ]-I-cw, kz-´w So-an-sâ I-gn-hp-IÄ sa-¨-s¸-Sp-¯m³ D-Å s{S-bv\n-wKp-IÄ, tPm-en-IÄ Iq-Sp-X F-fp¸-am-¡m-\p-Å co-Xn-IÄ Xp-S-§n-b-h-bn k-a-b-hpw B-h-iy-ap-Å ]-W-hpw sN-e-hm¡p-I.

14

HIv-täm-_À 15, 2019

4

tIm-¼-äo-äÀ-am-sc \n-co-£n-¡p-I

\-ap-¡v \-Ã a-Õ-cw X-cp-¶ {_m³Up I-sf-tbm I-¼\n-I-sf-tbm k-kq-£v-aw \n-co£n-¡p-I. A-h-cp-sS co-Xn-IÄ a-\-kn-em-¡pI. Below the line promotioneq-sS A-h-cp-sS amÀ-¡-än-te-¡v ]-Xn-sb I-S-¶p sN-Ãm³ {ian-¡p-I. ]-e-t¸m-gpw am-µyIm-e-¯v ]-e I-¼\n-I-fpw A-h-cp-sS ]-e ¹m-\p-I-fpw \nÀ-¯n sh-¡pw. A-h-sc Hm-hÀtS-¡v sN-¿m³ ]-än-b G-ä-hpw F-fp-¸-ap-Å k-a-b-hpw C-Xm-Wv.

5

- _Ô-§Ä \-¶m-¡n-sb-Sp-¡p-I

am-µy-Im-ew I-Ì-ta-gv-kpam-bpw ks¹tb-gvkpam-bpw D-Å _-Ôw \-¶m-¡nsb-Sp-¡m³ G-ä-hpw \-à k-a-bw B-Wv. am-µy-¯n-sâ `o-Xn-bn \nÂ-¡p-¶ ]-e ks¹-bÀam-cpw h-f-sc \-à td-än km-[-\§Ä X-cm³ X-¿m-dm-Ipw. Cu k-a-b-¯pw \-à _-Ôw Im-¯pkq-£n-¨m A-Xv `m-hnbn-te-¡v H-cp I-cp-X B-hp-I-bpw sN-¿pw. am-{X-a-Ã, C-Xp-h-sc D-|m-¡n-b I-Ì-aÀ Um-ä t_-kv F-Sp-¯v A-h-sc-sb-Ãmw _-Ô-s¸-«v B _-Ô-§Ä Ip-d-¨p-Iq-Sn D-d-¸p-Å-Xm-¡p-I. A-hÀ \-s½ hn-«p t]m-Ip-¶n-à F-¶v- D-d-¸p h-cp-¯p-I-bpw sN-¿p-I. C-Xn-sem-s¡ D-]-cn-bm-bn km-[m-c-W-bmbn sN-¿p-¶ {]-hÀ-¯-\-§-fn Im-cy-am-b Ip-d-hv h-cm-sX t\m-¡p-I.am-{X-a-à am-µy-Ime-s¯ A-\m-h-iy-am-b `o-Xn \-s½ _m-[n¡m-sX t\m-¡p-I. C-Xpw I-S-¶p t]m-Ipw. \-½Ä A-Xn-Po-hn-¡pw! (te-J-I³ {_-½ te-Wnw-Kv skm-eyq-j³-kn-sâ kn.C.Hbpw, 400e-[n-Iw I-¼-\n-I-sf hn-P-b-]m-Xbn F-¯n-¡m³ k-lm-bn-¨ am-t\-Pv-saâv I¬kÄ-«âp-am-Wv. kw-i-b-§Ä ranjith@bramma.in F-¶ sa-bv-en A-b-bv-¡mw)

[\w hyh-kmb hmWnPy ssZzhm-cnI

Hcp _nkn\kv Xeapd

CÃmXmb IY F

\n-¡-dn-bm-hp-¶ Hcp Ip-Spw-_ _n-kn-\-kv {]-Øm-\-ap-|m-bncp¶p. aq-¶v \m-ev Ip-Spw_m-w-K-§fpÅ sNdn-b _n-kn-\-km-bn-cp¶p. _nkn\-kv Iq-«nbpw im-J-IÄ hÀ[n¸n¨p-sam-s¡ A-Xym-hiyw _n-kn-\ kv hn-]p-eo-I-cn-¡m³ A-hÀ-¡v km-[n ¨p. AtXmsS \nch[n henb {_m³Up IÄ GP³knIÄ¡mbn Ahsc _ Ôs¸SpIbpw sNbvXp. jm-Pn hÀ-Kokv F-¶m \à A¡u|nwKv kw hn[m\-§Ä AhÀ¡p-|mbncp-¶nÃ, A-¡u|v ASnØm\am¡nbpÅ aoänwKpIfnÃ, doI¬-knen-tb-j³ \-S-¶n-«nÃ, Hmtcm {_m©nsebpw ]Wsamgp¡v \nb{´n¡p-¶-XmIs« B ta-J-e-bpsS NpaXebpÅ IpSpw _mw-K-hpw. AXn-\m _nkn\-kv C-X-c Im-cy-§Ä-¡m-bn Ip-Spw-_mw-K -§Ä [m-cm-fw ]-Ww sN-e-h-gn-¡m³ XpS§n. _n-kn-\-kn emsW-¦n \n-b-{´-W-§-fnÃm-sX do-sä-bv-eÀ-amÀ-¡v s{I-Un-äv sIm-Sp¯p. {]-hÀ-¯-\ aq-e[-\w {]iv-\-am-bn Xp-S-§n-b-t¸mÄ Ip-Snin-I In-«m-\pÅ-Xv ]n-cn-s¨-Sp-¡m-sX _m-¦nse Hm-hÀ {Um^väv ku-Icyw DbÀ-¯n. _m-¦v am-t\-PÀ-amÀ klm-bn-¡p-Ibpw sN-bvXp. F-¶m Hm-Un-äv A-[n-Im-cn-IÄ A¬-Hm-X-ssd-kv-Uv B-b H.-Un-sbÃmw Xn-cn-¨p-]n-Sn-¡m³ am-t\-PÀ-am-tcm-Sv B-h-iys¸«p. A-tXmsS ap-Jw c-£n-¡m-\m-bn- am-t\-PÀ Ip-Spw-_mwK§-tfm-Sv A-¡u-|v t\mÀ-a-sse-kv sN-bv-Xv Im-Wn-¡m³ th|n X¡m-e-t¯-¡v B ]-Ww A-S-bv-¡m\pw A-Xp-I-gn-ªv H.Un ]p\x-Øm-]n-¨p X-cm-sa¶pw ]-dªp. hen-b ]en-i-bv-¡v ]p-d-¯p-\n¶pw I-S-sa-Sp¯pw In-«m-hp-¶n-S-¯p-\n-s¶m-s¡ I-Sw hm-§nbpw hf-sc I-ã-s¸-«v A-hÀ ]Ww Xn-cn-¨-S-¨p. ]t£ s]s«-¶p Xs¶ am-t\-PÀ a-säm-cp im-J-bn-te-¡v {Sm³-kv-^-dmbn. ]n-¶o-Sv h-¶ am-t\-P-dmsW-¦n H.Un ku-Icyw ]n³-h-en-¡p-Ibpw sN-bvXp. AtXm-sS sN-¡p-IÄ ]-eXpw apS-§p-I-bpw tI-kn-te¡pw A-d-Ìn-te¡p-sam-s¡ t]m-hp-Ibpw sN-bvXp. A-h-km-\w Ip-Spw-_-kz-¯p-¡Ä `q-cn-`m-Khpw hn-ägn-t¡-|nbpw _n-kn\-kv X-s¶ A-h-km-\n-¸n-t¡-|Xmbpw h¶p. s{]m-^-j-WÂ-knsâtbm C³-Un-s]³Uâv U-b-d-ÎÀam-cptStbm i-cn-bm-b taÂ-t\m-«w D-|m-bn-cp-s¶-¦n H-cp Xeapd _n-kn\-kv ap-gp-h-\mbpw C¯c-¯n \-ã-s¸-Sp-am-bn-cp¶nÃ. C-Xn \n-¶p ]Tn-t¡-| ]mT-§Ä C-h-bmWv: 1. A-¡u-|vkv, _p-¡v Io-¸nw-Kv, dn-I¬-kn-en-tbj³, dnhyq-kv, s{I-Un-tä-gvkv, amÀ-Pn³kv, F-Iv-kv-s]³kv, Im-jv ^vtfm Xp-S§n-b Im-cy-§-fpsS-sbm-s¡ i-cnbm-b sa-bvâ-\³-kpw \n-b-{´-W-hpw I-gn-hp-Å s{]m-^-j-WÂ-kv \-S-¯Ww. 2. ]pXn-b G-P³-kn-IÄþ _n-kn\-kv hn-]p-eo-I-cn-¡pt¼mÄ A-Xo-h -{i-² sN-ep-¯Ww. amÀ-Pn³, a-äv \n-_-Ô-\IÄ F-¶nh-sb Ip-dn¨pw {i-² thWw. t]m-kv-äv tUä-Uv sN¡v, »m-¦v sN-¡v F¶n-h \Â-Ip-¶-Xnepw \n-b-{´-Ww th-Ww. 3. Hu-«v-kv-äm³-Unw-Kv Xp-I-I-sf Ip-dn-¨v A-dn-ªn-cn-¡Ww. A-Xv Ir-Xyam-bn If-Îv sN-¿p-Ibpw i-cnbm-bn dn-I¬-kn-entb-j³ \-S-¯p-I-bpw th-Ww. 4. _n-kn-\-kp-am-bn _-Ô-anÃm-¯ sN-e-hp-IÄ \nÀ-¯em¡Ww. 5. anI¨ am-t\-Pv-saâv C³-^À-ta-j³ kn-Ìw (MIS) I-s|¯p-Ibpw Ah \-S-¸m-¡p-Ibpw th-Ww. (NmÀ-t«-Uv A-¡u-|âpw am-t\-Pv-saâv I¬-kÄ-«âp-am-Wv te-JI³. Email: shaji@svc.ind.in, 9847044030)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.