STF Fjälluffa 2017

Page 1

FJÄLLUFFA, YTTERLIGARE 2160 DAGAR PÅ FJÄLLET Summering och vägledning för framtida planering

” Tack för världens roligaste initiativ” ” Fjälluffa är ju världens bästa grej ju” ” Toppenbra fjällintroduktion” 1VARFÖR FJÄLLUFFA? Vi ser idag en allt större ökning av antalet ovana fjällvandrare, samt en lägre kunskap hos förstagångsvandrare. Detta i kombination med att antalet utförda fjällräddningsuppdrag har ökat markant det senaste året styrker behovet av ett koncept. I tidigare STF fjällprojekt bland unga (Get Real) framgick det också mycket tydligt vilken stor osäkerhet det finns inför en fjällvandring. Frågor som ”Hur fungerar det i fjällstugorna?”, ”Hur fungerar markerade leder och vägvisningar?”, ”Vilken utrustning är lämplig?”, ”Hur tung blir ryggsäcken?” och ovissheten kring att hantera karta och kompass gör att många inte väljer att upptäcka den svenska fjällvärlden trots att drömmen finns. För många har det också varit, och är, en prisfråga. STFs Fjälluffa är därför en satsning för att minska denna osäkerhet. Genom Fjälluffa är det nu möjligt för fler unga att upptäcka fjällen på ett roligt, lärorikt och spännande sätt.


VAD ÄR FJÄLLUFFA? Fjälluffa är en introduktion i fjällkunskap varvat med teori och praktik, följt av en vandring på egen hand längs markerad led till fjällstugor och fjällstation.

Svenska Turistföreningen står bakom Fjälluffa som i år riktade in sig mot unga, 18-25 år utan fjällvana. För deltagande i Fjälluffa är ett STF medlemskap obligatoriskt.

Innan man startar sin vandring har man i grupp, under ett dygn fått träffa stugvärd och guide som berättar och svarar på frågor om vandring och att bo i fjällstuga. Det är en paketerad aktivitet som bokas som ett paket.

Det var första gången nu i somras som STF genomförde Fjälluffa. Det hela startade med en invigning den 27 juni då första gruppen på tolv ungdomar kom till Abiskojåkka fjällstuga. Det bjöds på tårta, rallarsång och tal. STFmedlemmen och en av Fjälluffas finansiärer, Ingemund Hägg var på plats och klippte bandet. SYFTE Syftet med fjällintroduktionen är att den ska skapa trygghet, ge insikt och bedrivas på sådant sätt att nyfikenhet skapas inför den kommande vandringen. MÅL Målet med Fjälluffa är att öka kunskapen om fjällvandring, sänka trösklar och ge fler unga möjlighet att fjällvandra.


FJÄLLINTRODUKTION Fjälluffa består i praktiken av en introduktion följt av en vandring. Upp-lägget av introduktionen präglas av den miljö den genomförs i och förväntas visa. Enkelhet och dialog står i centrum. Därför utförs introduktionen med enkla pedagogiska hjälpmedel där väglöst land står i fokus. Fjällstugan är verktyget och övernattningen förstärker och säkrar intron. Själva introduktionen består av tolv block som ska ge deltagarna en övergripande kunskap. Blocken är: • Bo i fjällstuga • Markerade leder • Bo på fjällstation • Fjällsäkerhet • Karta och kompass • Fjällvandra • Renens Rike • Utrustning • Om STF • Allemansrätten • Djur och fauna • Vinterfjäll UPPLÄGG Introduktionen börjar vid lunchtid där gruppen samlas med stugvärd och guide. Första blocket är ”Bo i fjällstuga” och stugvärd visar runt och berättar under en timme vad som gäller i en fjällstuga. Det blocket följs av ”Bo på fjällstation” som guiden går igenom. Därefter blir det en lite längre genomgång av blocken ”Karta och kompass” och ”Markerade leder”, följt av kortare

Affisch Fjälluffa 2017


Ett samarbete med Naturum i Abisko möjliggör ett studiebesök hos dem på eftermiddagen inklusive en guidning med deras naturguider gällande blocket ”Djur och fauna”. Här ges deltagarna även egen tid för att ta del av Naturums utställning, butik och galleri.

Guide och stugvärd lägger i stort sett upp introduktionen själva så att det fungerar optimalt på plats. De har en intro-manual till sin hjälp som vägledare. I den manualen förklaras varje block, samt vad ungdomarna förväntas få information om. Därtill har guide och stugvärd ett undervisningsmaterial i form av kartor, en demo-ryggsäck, guideböcker och STFs fjällapp med mera.

Tillbaka i fjällstugan och i samband med kvällens middag diskuteras blocken ”Renens Rike”, ”Allemansrätten” och ”Om STF”. Efter middagen blir det sedan tid för de två sista blocken ”Fjällsäkerhet” och Utrustning”. Gällande ”Fjällsäkerhet” diskuteras bland annat händelser och olyckor som kan ske på fjället och hur man förbereder sig inför sin fjällvandring. Dessutom diskuteras och visas hur hjälptelefon på fjällstugorna ser ut och fungerar, när man ringer fjällräddningen samt vad en stugvärd på STFs fjällstugor kan hjälpa till med. I samband med blocket ”Utrutsning” går guiden igenom en redan packad ryggsäck och visar vilken utrustning som rekommenderas för fjällvandring, samt hur man packar sin ryggsäck på ett bra sätt. Under hela introduktionen uppmuntras det till frågor och diskussion och blocken varvas kontinuerligt med pauser. Intro-manual Fjälluffa 2017


MEDARBETARE Totalt höll två stugvärdar och tre guider i sommarens Fjälluffa, fördelat på 30 dagar. Det var en guide och en stugvärd på plats åt gången. Stugvärdarna skulle, för att kunna söka tjänsten ha erfarenhet av det lokala området, varit stugvärd för STF i minst tre år, samt själva fjällvandrat från Abisko till Nikkaluokta.

värderingsmöte med var och en. I dessa möten framkom det tydligt vikten av intro-manualen och vikten av det informationsmöte med projektledaren man fått inför sitt uppdrag. Vid informationsmötet tydliggjordes Fjälluffas syfte, mål och vad som förväntades och därefter kunde guide och stugvärd sen själva planera sitt utförande av introduktionen.

Av guiderna krävdes det en guideutbildning inom fjällkunskap genom folkhögskola eller liknande, samt att de själva vandrat mellan Abisko och Nikkaluokta. Därtill skulle de ha pedagogisk kunskap och erfarenhet av att jobba med ungdomar. Tidigare uppdrag inom STF uppskattades men var inget krav. Inför tillsättningen av tjänsterna intervjuade projektledaren de intresserade, samt tog referenser.

Från guiderna och stugvärdarnas enkätsvar kom värdefull information för fortsatt utveckling av Fjälluffa. På frågan om något block var svårt att jobba med så var svaret nej. Samtliga block hade små utmaningar och mycket berodde på deltagarna själva och deras frågor. Blocket ”Fjällsäkerhet” tog alltid mer i tid och det på grund av många frågor.

Vid byte överlämnade stugvärd A sitt uppdrag till stugvärd B genom att B gick bredvid ett dygn. Samma sak gjorde guiderna och detta var framgångsrikt och ledde till en bra överlämning. Guide och stugvärd lämnade aldrig över till nästa person på samma dag utan överlämning skedde på olika datum. Efter utfört uppdrag fick guiderna och stugvärdarna också fylla i en enkätundersökning. Projektledaren hade också ett ut-


Både guider och stugvärdar upplevde generellt deltagarnas fjällvana som mycket låg (vilket är bra då syftet är att nå ungdomar utan fjällvana). Några ungdomar hade vandrat tidigare, men då ofta i Europa och inte i svenska fjäll. Samtliga guider och stugvärdar meddelar att introduktionens innehåll är bra och täcker mycket av det ungdomarna behöver och vill få kunskap om. Vidare tycker de att introduktionen behöver 8-10 timmar för att utföras på ett bra sätt. De block under fjällintroduktionen som gav mest engagemang var ”Bo i fjällstuga”, ”Karta och kompass” samt ”Fjällsäkerhet”. Här hade deltagarna minst kunskap och frågade en hel del. Gällande skillnad på killarnas respektive tjejernas intresse för de olika blocken upplevde guider och stugvärdar ingen skillnad alls, ungdomarna var lika intresserade av allt. På frågan vad guider eller stugvärdar skulle gjort annorlunda om de fick uppdraget igen så var det att jobba mer utomhus. Till exempel att gå utmed jokken och visa hur man läser av en fors för att se var det strömmar mest. Ge tips på hur man vadar, visa effektiv vedhuggning och jobba mer med scenarior.

Slutligen svarar samtliga tre guider och två stugvärdar att de är mycket glada över att fått vara en del av årets pilot av Fjälluffa. De har fått träffa många glada och intresserade ungdomar och känt att de genom sin medverkan i Fjälluffa gjort något gott för dessa ungdomars framtida fjällintresse. De vill alla gärna jobba med Fjälluffa igen. FINANSIERING FJÄLLUFFA STF-medlemmen Ingemund Hägg som också varit med och finansierat Get Real 2014 och Get Real Kids 2015 har bidragit till årets Fjälluffa liksom Svenskt Friluftsliv och STF. Med 2017 års finansiering har vi kunnat sätta priset till 695 kr per person. Fjälluffa blev fullbokat direkt och årets utförande resulterar i en treårssatsning. Den låga prissättningen är också ett resultat av den tydliga signal vi fick från de unga som deltog i Get Real 2014.


UTVÄRDERING FJÄLLUFFA Nyheter och media visar att intresset för att fjällvandra ökar. Vi vet genom STFs tidigare undersökningar att det finns en tydlig osäkerhet kring vandring där unga saknar både erarenhet och kunskap. Detta är oroväckande. För att få fler att våga och kunna ge sig ut i fjällen är STFs nya satsning Fjälluffa ett steg på vägen. Årets Fjälluffa, som var en pilot av konceptet blev fullbokat direkt med 360 ungdomar. De kom från olika delar av landet, och 72 % av dem hade aldrig fjällvandrat. Av de totalt 360 ungdomar som deltog var 75 % tjejer och 25 % killar.

vandring. Ungdomarna fick tre veckor på sig att svara på enkäten och man kunde vara anonym. Information från guider och stugvärdar som hållit i introduktionen har också beaktats. Huvudfrågan som bör besvaras efter sommarens pilot av Fjälluffa är om Fjälluffa kan få fler ungdomar att våga ta steget till sin första fjällvandring.

En utvärdering är gjord för att summera erfarenheter och därmed utveckla konceptet vidare inför kommande år.

Den här utvärderingens målsättning är att ge svar på huvudfrågan, samt följande två frågeställningar. För det första, hur upplevde sommarens deltagare fjällintroduktionen? För det andra, finns det en framtid för STFs satsning Fjälluffa där målsättningen är att få fler ungdomar att våga upptäcka svensk fjällvärld?

ENKÄT Genom en enkät på 24 frågor har data insamlats. En enkel analys och summering av konceptet Fjälluffa har gjorts. Enkäten mejlades ut efter att ungdomarna kommit hem från sin

Utifrån resultatet från projektet Get Real så har STF nu skapat Fjälluffa och frågan är om detta i själva verket är det som efterfrågas och som Get Real kom fram till. Svaren ges på kommande sidor.


VAD SA UNGDOMARNA? För att delta på Fjälluffa bokade man sitt paket en och en, alternativt kunde man boka sig själv och sin kompis samtidigt vilket då endast genererade kontaktuppgifter från den som bokade. Detta gjorde att vi inte fick in mejladresser från alla 360 ungdomar - vi fick in 240. Enkätundersökningen har mejlats ut till 240 ungdomar och av dem var det 183 stycken som besvarade enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 76 %.

260 NYA STF MEDLEMMAR 73% hade aldrig fjällvandrat tidigare och 72% var inte medlemmar vilket resulterade i att 260 unga tecknade nytt medlemskap för STF.

Vi har här valt ut att analysera de enkätfrågor och svar som berör våra frågeställningar. Hur upplevdes fjällintroduktionen? Kan Fjälluffa få fler ungdomar att våga börja fjällvandra? Finns det en framtid för Fjälluffa?

INTRODUKTIONENS BETYDELSE? 1. Avgörande betydelse (12%) 2. Stor betydelse (56%) 3. Liten betydelse (28%) 4. Ingen betydelse (3%) 5. Vet ej (1%) Om introduktionen motsvarade ungdomarnas förväntningar så svarar 85 % att introduktionen gjorde detta. MOTSVARADE INTRODOUKTIONEN FÖRVÄNTNINGARNA? 1. Ja (85%) 2. Nej (15%)

Av de 183 ungdomarna som besvarade enkäten var 78 % tjejer och 22 % killar. Nästan hälften, 46 % av dem var i åldern 2123 år. Hela enkätundersökningen finns att ta del av under bilaga 4.

På frågan om betydelsen av själva introduktionen så tycker 68 % att det var helt avgörande och hade stor betydelse att det ingick en introduktion i Fjälluffa.


Tittar man sedan på betydelsen av att introduktionen hölls i en fjällstuga så tycker 58 % att det är helt avgörande och har stor betydelse. FJÄLLSTUGANS BETYDELSE? 1. Avgörande betydelse (7%) 2. Stor betydelse (51%) 3. Liten betydelse (35%) 4. Ingen betydelse (3%) 5. Vet ej (4%) På frågan om det fanns funderingar inför fjällvandringen som de inte fått svar på under introduktionen så sa 89 % av ungdomarna nej. De 11 % som svarat ja saknade framförallt svar på funderingar kring väderomslag, skavsårstips, mat-tips, hur långa vandringsdagarna kan bli och hur man vadar. FANNS DET NÅGRA FUNDERINGAR INFÖR DIN FJÄLLVANDRING SOM DU INTE FICK SVAR PÅ? 1. Ja (11%) 2. Nej (89%) Introduktionen och dess block hölls av en guide och av en stugvärd på plats i fjällstugan. Ett av de tolv blocken bestod av ett studiebesök på Naturum där deras guider informerade om djur och fauna. I vår analys av konceptet Fjälluffa är det

relevant att veta hur deltagarna upplevde själva genomförandet och innehållet i introduktionen. Det vill säga, fungerade upplägget och hur var guiden och stugvärdens roll genom introduktionen? Hölls tidsramarna kring blocken så möjlighet till diskussion och frågestund fanns? 95 % av respondenterna tycker att guider och stugvärdar genomförde introduktionen mycket bra/bra. Synpunkter i kommentarssvaren var att man hade uppskattat lite fler pauser och att blocken Utrustning och Fjällsäkerhet kunde givits mer utrymme. Diskussioner blev det, ofta och med fördel på kvällen när alla block var utförda. GUIDEN OCH STUGVÄRDENS GENOMFÖRANDE AV INTRODUKTIONEN? 1. Mycket bra (65%) 2. Bra (30%) 3. Mindre bra (5%) 4. Dålig (0%) Gällande introduktionen och även själva fjällvandringen i sig så framkom det frekvent i frisvaren att det respondenterna framförallt tar med sig från Fjälluffa är hur mycket mat och packning som behövs när man vandrar och bor i fjällstugor. Följt av lärdomen hur man tar sig från A till B och bor i en fjällstuga.


Vi vet sen tidigare undersökningar inom STF att priset bland unga är en viktig faktor. Detta styrks ytterligare i enkätsvaren från deltagarna på årets Fjälluffa. Efter att ha deltagit och upplevt Fjälluffa så säger 66 % av respondenterna att de hade inte anmält sig till Fjälluffa om priset varit det dubbla. 39 % svarar att det låga priset var anledning till att man bokat och kommit iväg på Fjälluffa.

BRA ATT VETA FRÅN FRISVAREN Ungdomar vill varva teori med praktik för att undvika att det blir långdraget. Utöver en bra sammansatt introduktion efterfrågas exempelvis orienteringsövningar utanför fjällstugan. Därtill praktiska övningar som att visa första hjälpen och att lägga förband. Samt att testa på att vada, få sin egen packning kommenterad och visa mer praktiskt om vedklyvning.

VAD FICK DIG ATT KOMMA IVÄG PÅ FJÄLLUFFA DENNA GÅNGEN? 1. Priset (39%) 2. Annan anledning (23%) 3. Introduktion fjällkunskap (15%) 4. Enkel paketering (14%) 5. Träffa andra med samma intresse (9%)

Rörligt material efterfrågas också, som filmklipp på; ”-Hur klär jag mig rätt?” ”-Hur packar jag ryggsäcken?” ”-Hur förbereder jag mig för att slippa skavsår?” ”-Hur vadar jag?” Introduktionen kan även innehålla mer information om just den vandring som ungdomarna har framför sig. Att guide berättar mer ingående om varje etapp, dess avstånd, terräng, kupering, tillgång på vatten och var pausar man med mera. Även ge förslag på korta turer att göra från fjällstugorna. Vilket fjällområde Fjälluffa utförs i är inte det viktigaste för ungdomarna. Viktigt är att få vandra från A till B, bo i fjällstuga och möjligheten att få träffa nya, likasinnade vänner.


SLUTSATS FJÄLLUFFA Första slutsatsen från utvärderingen av årets pilot av Fjälluffa är att introduktionen har uppskattats mycket. Den har gett ungdomarna inspiration och mer kunskap inför sin fjällvandring. Den andra slutsatsen är att det finns en stark framtid för Fjälluffa om man finjusterar detaljer och framförallt bibehåller ett lågt pris. Introduktionen får inte heller bli långdragen och ungdomarna efterfrågar teori varvat med praktik. Det spelar heller ingen roll var i fjällvärlden Fjälluffa utförs. Den här målgruppen styrs däremot starkt av priset för att delta och de väljer att inte börja fjällvandra om insteget är för dyrt. Osäkerheten för fjällvandring har ett maxpris. Den tredje slutsatsen och svar på huvudfrågan i denna utvärdering kommer av de två första. För att få fler ungdomar att våga börja fjällvandra krävs ett lågt pris. Men att bara sänka priset för att få fler ungdomar ut på fjället är ingen bra strategi. Istället kan STF fortsätta med ett lågt pris per ungdom för de

som väljer att boka Fjälluffa där en fjällintroduktion alltid ingår. På det viset tar STF ansvar genom att kombinera lågt pris med en kunskapsöverföring. Vi får fler ungdomar till fjället, samtidigt som föreningen säkerställer att de har fått en bra introduktion och ökad kunskap innan de släpps ut på fjället. Det är ett vinnande koncept för alla parter.


NÄSTA STEG FJÄLLUFFA Fjälluffa skall ses som en långsiktig satsning. Vår utvärdering efter sommarens pilot av Fjälluffa har gett oss bra och konkret information kring små detaljer att finjustera för ett fortsatt framgångsrikt genomförande av konceptet. Idag finns planer på att erbjuda Fjälluffa mot fler målgrupper som barnfamiljer och +55. Därtill diskuteras planer på en vinterintroduktion av Fjälluffa.

FJÄLLUFFA 2.0 - VINTER?

Klart är att det blir ett Fjälluffa för unga, 18-25 år utan fjällvana till sommaren 2018 och 2019. En checklista för kommande Fjälluffaarrangörer har sammanställts, se bilaga 2.


TACK MÅNGA FINNS ATT TACKA Stort tack till alla involverade och delaktiga i Fjälluffas första sommar. Tack till Ingemund Hägg! Tack till Svenskt Friluftsliv! Tack till intiativtagare, idegivare, projektledare och STFs egna medarbetare. Och inte minst tack till alla guider, stugvärdar och ungdomar som medverkat och deltagit i sommar. ”-Tillsammans utvecklade och formade vi Fjälluffa till ett uppskattat introduktionsdygn i fjällkunskap. Ett paket som kommer att bli en stående aktivitet i fjällverksamhetens sommarkalender,” säger Niklas Winbom, STFs fjällchef och Vice VD.

/ FJÄLLUFFA-GÄNGET

För dig som vill läsa vad deltagarna skrev om introduktionen och Fjälluffa - läs gästboken på kommande sidor!


GÄSTBOK

STF FJÄLLUFFA
Tack fรถr i รฅr.


BILAGA 1 - STF ABISKOJÅKKA Här presenteras det tidigare ”Annexet”, nu Abiskojåkka fjällstuga som var baslägret under årets introduktionsdygn för Fjälluffa. Här hade samtliga deltagare sin första övernattning. Från Abiskojåkka vandrade de sedan söderut mot Nikkaluokta. ANNEXET - FRÅN 1902 I samband med att malmbanan stod klar 1902 fick Svenska Turistföreningen möjlighet att köpa ett antal fastigheter som använts vid järnvägsbygget. Alldeles invid Abiskojokken låg den så kallade ingenjörsbaracken (stugan) där de som hade ansvaret för vattenkraft och tunnelbygget genom Nuolja hade bott. Malmbanans färdigställande blev starten för turismen i området och genom detta i mångt och mycket också starten på fjällturismen i hela Kiruna-området. I ingenjörsbaracken (stugan), som efter en tid gick under namnet ”Annexet” har både kända och mindre kända personer bott. Bland annat hade konstnären John Bauer under sin Lapplandsresa år 1904 besökt och bott i stugan. Samma år

besökte Selma Lagerlöf Abisko och bodde i stugan under hennes arbete med att skriva Nils Holgerssons underbara resa. Annexet (stugan) blev snabbt för liten och STF byggde 1906 en ny, större och högre byggnad lite österut där nuvarande Abisko fjällstation ligger. Annexet har hela tiden varit en del av STF Abisko fjällstation men blir från och med i år, 2017, en fjällstuga med namnet Abiskojåkka och ingår i STFs fjällstugor.

Foto från boken, ”Nästan allt om Abisko”


RENOVERING Abiskojåkka har under vintern 2017 renoverats och byggts om till en fjällstuga. Huvudsyftet med Abiskojåkka är att visa hur det ser ut och fungerar på STFs fjällstugor. Intresserade kan här testa på att bo i fjällstugan som en förberedelse inför kommande

fjällvandringar. Det finns 18 bäddar fördelat på fyra rum och i ett av de rummen får man ha hund. Av rummen är ett i gammal stil med kamin och tre i nyare stil. Fjällstugan har separat stugvärdsrum med eget kök, en kyl och en våningssäng. Därtill finns en komplett fjällbutik.


Renoveringen av fjällstugan har utförts invändigt och även på vissa delar utvändigt. En veranda och ett ryggsäcks- och skidställ har byggts i anslutning till fjällstugan. Toaletterna har upprustats och möjlighet att hämta vatten säkrats. Abiskojåkka är inredd i såväl gammal som ny stil och ska fungera som ett showroom för STFs fjällstugor. Den ligger intill både väg och tågstation och kan på det viset besökas av alla. Presumtiva stugvandrare kommer även att erbjudas guidning i fjällstugan under säsong. De ges då möjlighet att förstå hur det fungerar ute på Kungsleden och i STFs fjällstugor. Potentiella stugvandrare har fram tills nu aldrig, på ett så tillgängligt sätt, fått veta hur det fungerar om man vill vandra och bo i fjällstugor. Nu är det möjligt. Abiskojåkka blir STFs fjällstuga nummer 44 i ordningen. Det är den första fjällstugan på Kungsleden, sett norrifrån. SAMARBETE I samband med renovering av Abiskojåkka inleddes olika samarbeten för att säkra fjällstugans funktion och syfte. Kontakt togs med såväl lokala aktörer som aktörer runt om i landet.

Exempel på några samarbeten presenteras nedan. Tillsammans med konsthistorikern och författaren Agge Theander diskuterades vilka historiska händelser som skulle presenteras i bild och text på väggar i fjällstugan. Kontakt togs med kommissarie Lars Malmquist på IT UAF Operativa System Radio gällande bidrag till en hjälptelefon att använda i utbildningsyfte. En hjälptelefon finns nu placerad i Abiskojåkka fjällstuga som en demo för att visa hur den ser ut, dess placering, samt hur man använder den i akuta situationer. Gällande möbler till fjällstugan kontaktade vi Zamo Kristensson, en skicklig snickare och även stugvärd hos STF. Han tillverkade två matbord, samt ett tvättfat till fjällstugan. Med Gränsfors Bruk startades ett samarbete där de bidrog med yxor, samt information och broschyrer om ved och att elda i en fjällstuga. Ett samarbete startades även med Naturum i Abisko där deras guider höll i ett av de tolv introduktionsblocken under Fjälluffa.


STF AbiskojĂĽkka efter renovering


BILAGA 2 - CHECKLISTA FJÄLLUFFA • Var tydlig med vilka krav som ställs på guide och stugvärd • Gällande antalet guider och stugvärdar - 2017 arbetade tre guider

NÄR FJÄLLUFFA PLANERAS • Bestäm tidsperiod (2017 hade vi 30 startdagar) • Undersök tågtider för hela perioden och anpassa dagar och starttider

och två stugvärdar den 26 juni - 7 augusti

till tågets tider

• Såväl guider som stugvärd behöver lediga dagar

• Utse en ansvarig projektansvarig och ge hen befogenheter

• Informera tidigt internt – även ekonomiska transaktioner • Samarbeta med STF marknadsavdelning om kommunikationsplan • Fastställ vilka sociala medier som ska användas för information • Säkerställ bokningsförfarandet • Säkerställ avbokningsregler (2017 var det återbetalning endast vid läkarintyg)

• Släpp 10 Fjälluffaplatser/dag (men boka in 11/dag och säkra upp en plats för ev. avbokningar. Blir det inga avbokningar fungerar 11 också)

• Vid anmälan, säkerställ att få in namn, e-post, ålder, mobilnummer och postnummer från samtliga deltagare • Kommunicera Fjälluffa konsekvent med tonvikt på ovana, vandring och introduktion

• Var tidigt klar med kommunikation som ska mejlas till anmälda (som välkomstbrev och utrustningsråd)

• Rekrytera guider och stugvärdar i god tid • Diskutera samarbete med tex ett Naturum om det finns i närheten

(2017 var lördag och måndag lediga dagar, en anpassning till efterfrågan på tåget, mest resande fredagar och söndagar)

• Träffa stugvärdar och guider och prata om Fjälluffas ambitioner innan start

• Var tidigt klar med enkätundersökning för att ta del av Fjälluffarnas kommentarer och synpunkter (2017 mejlades den ut 5 dagar efter hens hemkomst)


NÄR FJÄLLUFFA GENOMFÖRS • Säkerställ att lämpligt ”undervisningsmaterial” finns för de olika blocken • Säkerställ att det finns en packad utrustningsryggsäck som ingår i ett av introduktionsblocken (ryggsäcken är kvar under hela tidsperioden)

• Använd med fördel STFs app under introduktionen • Gemensam uppstart - 2017 var projektansvarige på plats de första två dygnen som stöd för att se att allt fungerade • Låt guiderna ha inflytande över det pedagogiska upplägget av introduktionen mot fastställt mål

• Introduktion tar normalt 8-10 timmar och bör genomföras under en dag • En stugnatt ingår i introduktionen • Fjälluffare tilldelas logikuponger under introduktionen för betalning på fjällstugor och fjällstation under sin vandring

• Stugvärd checkar in Fjälluffarna och stämmer av med deltagarlista (2017 vid saknad ankomst ringde stugvärd upp deltagaren två ggr på hens mobil, därefter till projektansvarige för besked)

• Ta kontinuerligt pauser under introduktionen och låt fjälluffarna få frisk luft mellan blocken

• Fjälluffarna lagar sin egen middag samtidigt i köket – det är en del av introduktionen

• Gör uppföljningssamtal med avgående guide och stugvärd

Logikupong för Fjälluffare

• Vid byte av stugvärd och guide går de omlott en dag för bra överlämning

• Dag två ger sig Fjälluffarna ut på sin vandring på tid de själva väljer • Uppmana alla fjälluffarna att skriva i Fjälluffas gästbok • Ha under hela perioden den projektansvarige ”Stand by” som stöd för såväl fjälluffare som guide och stugvärd

• Skicka ut enkätundersökning efter avslutat deltagande för att få ta del av Fjälluffarnas kommentarer och synpunkter

• Efter avslutat Fjälluffa slutstädas fjällstugan av stugvärd för att därefter överlämnas till ordinarie fjällstugeverksamhet


BILAGA 3 - MEDIA Här summeras de kommunikationsaktiviteter vi genomfört för att nå ut med konceptet Fjälluffa. Syftet med kommunikationen har varit att nå ut med detta paket till personer i målgruppen 18-25 år utan vana att fjällvandra. Det har gjorts främst genom att be mottagarna av kommunikationen att tipsa vidare. Vi har även velat att våra STF medlemmar ska känna stolthet över att de, genom sitt medlemskap, är med och gör det möjligt för fler att komma ut och upptäcka väglöst land. En kommunikationsplan har tagits fram i samarbete med STFs kommunikationsavdelning som kontinuerligt stämts av och följts under kampanjperioden. Landningssidan på STFs webb lanserades 3 maj 2017 och hit har vi styrt majoriteten av den digitala kommunikationen. Se landningssidan här till höger. www.svenskaturistforeningen.se/fjalluffa

Under perioden har sidan fått 10 398 unika sidvisningar. Besöken har fördelat sig på följande vis:


Könsfördelning bland besökarna:

Åldersfördelning bland besökarna:

Den 3 maj när vi lanserade Fjälluffa gjorde vi även två standalone utskick. Det ena riktade sig till medlemmar i STF som är 18-25 år och det andra till de som anmält sig till Get Real 2014 men inte kommit med.


Den 2 juni skickades Upptäckarbrevet ut till STFs alla e-post prenumeranter. Denna gång delades utskicket upp i två versioner – en till befintliga medlemmar och en till ickemedlemmar. Puff om Fjälluffa fanns med i båda utskicken.

Första året med Fjälluffa blev fullbokat direkt. Enkätsvaren visar att Facebook var huvudkanalen för de unga. Vi annonserade på Facebook i tre perioder och inläggen gjordes på STFs Facebooksida, samt på samtliga fjällstationers och Kungsledens Facebooksidor.

Mail till medlemmar: Antal mottagare: 57 199 Antal som öppnat: 23 165 (40,5%) Antal som klickat på Fjälluffa-länken: 159 (0,7%) Mail till icke-medlemmar: Antal mottagare: 118 830 Antal som öppnat: 33 605 (28,3%) Antal som klickat på Fjälluffa-länken: 271 (0,8%)

Total räckvidd med alla inlägg: 84 210 Antal länkklick: 1 385 Antal likes: 1 143 Antal delningar: 168 Antal kommentarer: 320


BILAGA 4 - ENKÄTUNDERSÖKNING Här presenteras Fjälluffas enkätundersökning som besvarats av 183 ungdomar.

ENKÄT FÖR FJÄLLUFFA 2017

SurveyMonkey

Q1 Hur troligt är det att du skulle rekommendera Fjälluffa (dvs introduktion i fjällstuga följt av fjällvandring) till en vän/kompis/familj? Svarade: 183

ENKÄT FÖR FJÄLLUFFA 2017

SurveyMonkey

Q2 Vilket klockslag startade du din Fjälluffa introduktion i Abiskojåkka? Svarade: 183

Hoppade över: 0

Hoppade över: 0

Kl. 13:00

Kl. 15:00

0% 0

SVARSVAL

1

2

3

4

5

6

7

MEDELTAL

9

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

10

TOTALT 9

Totalt antal svarande: 183

8

SVAR 1 726

183

SVARSVAL

SVAR

Kl. 13:00

61,20%

Kl. 15:00

38,80%

TOTALT

112 71 183


ENKÄT FÖR FJÄLLUFFA 2017

SurveyMonkey

Q3 Hur var vädret under din fjällvandring? Svarade: 183

Hoppade över: 0

Mycket bra

Bra

Mindre bra

Dåligt

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

SVARSVAL

SVAR

Mycket bra

42,08%

77

Bra

34,43%

63

Mindre bra

16,39%

30

Dåligt

7,10%

13

TOTALT

183


ENKÄT FÖR FJÄLLUFFA 2017

SurveyMonkey

ENKÄT FÖR FJÄLLUFFA 2017

Q6 Var du STF-medlem innan Fjälluffa?

Q4 Kön Svarade: 183

SurveyMonkey

Svarade: 182

Hoppade över: 0

Hoppade över: 1

Ja

Tjej

Nej

Kille

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0%

90% 100%

SVARSVAL

SVAR

Tjej

78,14%

143

Kille

21,86%

40

TOTALT

183

ENKÄT FÖR FJÄLLUFFA 2017

SurveyMonkey

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

SVARSVAL

SVAR

Ja

28,02%

51

Nej

71,98%

131

TOTALT

182

ENKÄT FÖR FJÄLLUFFA 2017

Q5 Ålder Svarade: 183

10%

SurveyMonkey

Q7 Anmälde du dig till Fjälluffa:

Hoppade över: 0

Svarade: 183

Hoppade över: 0

18-20 Ensam

21-23 Ihop med kompis

24-25 0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

SVARSVAL

SVAR

18-20

19,13%

35

21-23

46,99%

86

24-25

33,88%

62

TOTALT

4 / 27

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

90% 100%

183

SVARSVAL

SVAR

Ensam

30,60%

56

Ihop med kompis

69,40%

127

TOTALT

183

6 / 27


ENKÄT FÖR FJÄLLUFFA 2017

SurveyMonkey

Q8 Var hittade du information om Fjälluffa? Svarade: 179

Hoppade över: 4

STFs hemsida

STFs mejlutskick

Facebook

Affischering

Magasin/tidning ar

Genom vän/bekant 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

SVARSVAL

SVAR

STFs hemsida

8,38%

15

STFs mejlutskick

2,79%

5

Facebook

66,48%

Affischering

0,00%

0

Magasin/tidningar

2,23%

4

Genom vän/bekant

20,11%

TOTALT

119

36 179


ENKÄT FÖR FJÄLLUFFA 2017

SurveyMonkey

Q9 Har du fjällvandrat tidigare? Svarade: 183

Hoppade över: 0

Ja

Nej

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

SVARSVAL

SVAR

Ja

28,42%

52

Nej

71,58%

131

TOTALT

183


ENKÄT FÖR FJÄLLUFFA 2017

SurveyMonkey

Q10 Vad fick dig att komma iväg just denna gång? Rangordna 1-5, där 1 är viktigast och 5 minst viktig. Svarade: 183

Hoppade över: 0

Enkel paketering

Introduktionen - Fjällkunskap

Priset

Träffa andra med samma...

Annan anledning

0

1

2

1

3

4

2

5

6

3

7

4

8

9

5

10

TOTALT

SCORE

Enkel paketering

14,29% 24

27,98% 47

23,81% 40

20,83% 35

13,10% 22

168

3,10

Introduktionen - Fjällkunskap

15,43% 27

24,00% 42

30,29% 53

24,57% 43

5,71% 10

175

3,19

Priset

39,11% 70

20,11% 36

8,38% 15

10,06% 18

22,35% 40

179

3,44

9,09% 16

18,18% 32

24,43% 43

34,66% 61

13,64% 24

176

2,74

23,38% 36

7,14% 11

12,99% 20

7,79% 12

48,70% 75

154

2,49

Träffa andra med samma intresse Annan anledning


ENKÄT FÖR FJÄLLUFFA 2017

SurveyMonkey

SurveyMonkey

Q12 Hade du sökt information om fjällvandring på hemsidor/appar/medier innan du anmälde dig till Fjälluffa?

Q11 Hur uppfattade du informationen du fick inför Fjälluffa? Svarade: 182

ENKÄT FÖR FJÄLLUFFA 2017

Hoppade över: 1

Svarade: 183

Hoppade över: 0

Mycket bra Ja

Bra

Nej Mindre bra

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Dålig

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

SVARSVAL

SVAR

Ja

53,01%

Nej

46,99%

90% 100%

TOTALT SVARSVAL

SVAR

Mycket bra

20,88%

38

Bra

47,25%

86

Mindre bra

25,82%

47

Dålig

6,04%

TOTALT

11 182

97 86 183


ENKÄT FÖR FJÄLLUFFA 2017

SurveyMonkey

Q13 Hur stor betydelse var det att Fjälluffa innehöll en introduktion? Svarade: 183

Hoppade över: 0

Avgörande betydelse

Stor betydelse

Liten betydelse

Ingen betydelse,...

Vet ej

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

SVARSVAL

SVAR

Avgörande betydelse

11,48%

21

Stor betydelse

56,28%

103

Liten betydelse

28,42%

52

Ingen betydelse, introduktionen var onödig

2,73%

5

Vet ej

1,09%

2

TOTALT

183


ENKÄT FÖR FJÄLLUFFA 2017

SurveyMonkey

Q14 Hur stor betydelse var det att introduktionen hölls i en fjällstuga? Svarade: 183

Hoppade över: 0

Avgörande betydelse

Stor betydelse

Liten betydelse

Ingen betydelse,...

Vet ej

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

SVARSVAL

SVAR

Avgörande betydelse

7,65%

14

Stor betydelse

50,82%

93

Liten betydelse

34,43%

63

Ingen betydelse, introduktionen var onödig

2,73%

5

Vet ej

4,37%

8

TOTALT

183


ENKÄT FÖR FJÄLLUFFA 2017

SurveyMonkey

Q15 Motsvarade introduktionen dina förväntningar? Svarade: 180

Hoppade över: 3

Ja

Nej

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

SVARSVAL

SVAR

Ja

84,44%

152

Nej

15,56%

28

TOTALT

180


ENKÄT FÖR FJÄLLUFFA 2017

SurveyMonkey

Q16 Hur upplevde du guiden och stugvärdens genomförande av introduktionen? Svarade: 183

Hoppade över: 0

Mycket bra

Bra

Mindre bra

Dålig

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

SVARSVAL

SVAR

Mycket bra

65,03%

119

Bra

29,51%

54

Mindre bra

5,46%

10

Dålig

0,00%

0

TOTALT

183


ENKÄT FÖR FJÄLLUFFA 2017

SurveyMonkey

ENKÄT FÖR FJÄLLUFFA 2017

Q17 Fanns det några funderingar inför din fjällvandring som du inte fick svar på? Svarade: 182

SurveyMonkey

Q18 Hade du bokat Fjälluffa om priset hade varit det dubbla? Svarade: 183

Hoppade över: 0

Hoppade över: 1

Ja Ja

Nej Nej

0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

SVARSVAL

SVAR

Ja

11,54%

Nej

88,46%

TOTALT

60%

70%

80%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

90% 100%

21 161 182

SVARSVAL

SVAR

Ja

34,43%

63

Nej

65,57%

120

TOTALT

183


ENKÄT FÖR FJÄLLUFFA 2017

SurveyMonkey

Q19 Vandrade du större delen av sträckan ihop med nya vänner du träffat i Abiskojåkka eller vandrade du på egen hand? Svarade: 183

Hoppade över: 0

Ihop med nya vänner från...

Med kompis jag anmält mig i...

Jag vandrade på egen hand

Annat

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

SVARSVAL

SVAR

Ihop med nya vänner från Abiskojåkka

31,15%

57

Med kompis jag anmält mig ihop med

41,53%

76

Jag vandrade på egen hand

6,56%

12

Annat

20,77%

38

TOTALT

183


ENKÄT FÖR FJÄLLUFFA 2017

SurveyMonkey

ENKÄT FÖR FJÄLLUFFA 2017

Q22 Var det viktigt för dig när du anmälde dig att få komma till STF Kebnekaise fjällstation?

Q20 Fanns det något under introduktionen du i efterhand tyckte var onödig? (tänk på hela gruppen) Svarade: 178

Svarade: 177

Hoppade över: 5

Ja

Ja

Nej

Nej

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0%

90% 100%

178

TOTALT

ENKÄT FÖR FJÄLLUFFA 2017

SurveyMonkey

Q23 Tror du att du kommer att fjällvandra igen minst en gång de närmaste tre åren? Svarade: 178

Ja

Nej

Nej

70%

80%

90% 100%

0%

SVARSVAL

SVAR

Ja

30,23%

52

Nej

69,77%

TOTALT

177

Ja

60%

20 / 27

90% 100%

65

Hoppade över: 11

50%

80%

112

Q21 Fanns det något i introduktionen du skulle velat att guiden lagt mer tid på?

40%

70%

63,28%

SurveyMonkey

30%

60%

Nej

78,09%

20%

50%

139

Nej

10%

40%

SVAR

39

0%

30%

36,72%

21,91%

ENKÄT FÖR FJÄLLUFFA 2017

20%

Ja

SVAR

Ja

TOTALT

10%

Hoppade över: 6

SVARSVAL

SVARSVAL

Svarade: 172

SurveyMonkey

10%

20%

30%

40%

Hoppade över: 5

50%

SVARSVAL

SVAR

Ja

98,31%

120

Nej

1,69%

172

TOTALT

22 / 27

60%

70%

80%

90% 100%

175 3 178


ENKÄT FÖR FJÄLLUFFA 2017

SurveyMonkey

Q24 Är du också intresserad av att gå på tur på skidor mellan fjällstugor på vintern? Svarade: 176

Hoppade över: 7

Ja

Nej

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

SVARSVAL

SVAR

Ja

62,50%

110

Nej

37,50%

66

TOTALT

176


Svenska Turistfรถreningen Tel: 08-463 21 00 Box 17251, 104 62 Stockholm

e-post: info@stfturist.se www.svenskaturistforeningen.se/fjalluffa/


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.