Page 1

Versie: 18-6-2010


Versie 18-06-2010.

JAARKALENDER “DE VIOLIER SCHOOLJAAR 2010-2011 ma di ma di wo wo ma wo ma wo

augustus augustus 31 augustus 08 september 09 september 16 september 21 september 30 september 05 oktober 07 oktober

do wo ma ma di ma di wo zo ma di do wo wo wo vr ma di di wo di ma wo do ma ma wo di ma wo do di wo

08 oktober 14 oktober 19 oktober 26 oktober 27 oktober 09 november 10 november 11 november 15 november 23 november 24 november 26 november 02 december 09 december 16 december 18 december 04 januari 2010 05 januari 19 januari 27 januari 02 februari 08 februari 17 februari 18 februari 22 februari 01 maart 03 maart 16 maart 22 maart 24 maart 25 maart 30 maart 31 maart

Start schooljaar, start pleincorvee groep 8A 13.00 uur luizencontrole Informatieavond 18.30-19.10 gr 5 t/m 8, 19.15-20.00 gr 1 t/m 4 Gezamenlijke OR- en MR- vergadering Nieuwsbrief 1 Schoolhandbal toernooi, reserve datum 23 september Kinderen vrij i.v.m. studiedag personeelsbeleid (ipb) team Schoolkamp groep 8 t/m vrijdag 2 oktober Start plein corvee groep 8B Nieuwsbrief 2, start Kinderboekenweek, thema “snoep” Schoolkorfbal groep 6 t/m 8 School start 10.30 uur in verband met jaarmarkt Papiercontainer bij de Violier Herfstvakantie t/m 23 oktober Weer naar school 13.00 uur Luizen controle, OR vergadering, Streetwise project ANWB Start pleincorvee groep 7 OR vergadering sint & kerst Nieuwsbrief 3 School en kerkdienst Rapport 1 mee Kijk- en contactavond (1) Kijk- en contactavond (1) Aankomst sinterklaas, sinterklaasfeest op school! Nieuwsbrief 4 Kerstfeest , papiercontainer bij de Violier 12.00 start Kerstvakantie t/m 1 januari 2010 Weer naar school, start pleincorvee groep 6 13.00 luizencontrole Ouderraadsvergadering Schoolkorfbal groep 4 en 5 Cito eindtoets t/m donderdag 4 februari Voortgezet onderwijs gesprekken groep 8 t/m donderdag. Pleincorvee gr. 5/6 Papiercontainer / nieuwsbrief 5 Voorjaarsschoonmaak 18u. – 20u. Start voorjaarsvakantie t/m 26 februari Weer naar school Studiedag Procon, kinderen vrij Ouderraadsvergadering Pleincorvee groep 8A Rapport mee, nieuwsbrief 6 Kijk- en contactavond (2) Kijk- en contactavond (2) Paasfeest

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

2


do vr di wo wo do di wo wo vr ma di wo ma di do do ma di di vr ma wo vr ma di ma

01 april 02 april 06 april 07 april 14 april 15 april 20 april 21 april 28 april 30 april 17 mei 18 mei 19 mei 24 mei 25 mei 27 mei 03 juni 07 juni 08 juni 22 juni 25 juni 28 juni 30 juni 02 juli 16 aug 17 aug 23 aug

Paaslunch, school gaat 14.00 uur uit! Start paasvakantie t/m maandag 05 april Weer naar school, 13.00 uur luizencontrole Schoolvoetbal Schoolvoetbal Schriftelijk verkeersexamen groep 7 Ouderraadsvergadering Schoolvoetbal Papiercontainer / nieuwsbrief 7 / schoolkorfbal groep 3 / schoolvoetbal Start meivakantie t/m vrijdag 14 mei (12-5 schoolvoetbal) Weer naar school / Pleincorvee groep 8B 13.00 uuur luizencontrole Schoolvoetbal Tweede Pinksterdag Weer naar school Kijk- en contactavond (3). Op uitnodiging school, of op verzoek ouders Schoolreis op of rond school Pleincorvee groep 7 Schoolfotograaf Ouderraadsvergadering Rapport 3 gaat mee Start schoonmaak week, inloopavond 18.30 uur t/m 20.00 uur Afscheidsmusical groep 8, papiercontainer bij de Violier Start zomervakantie t/m vrijdag 13 augustus Start schooljaar 2010-2011 13.00 uur luizencontrole Informatieavond 18.30-19.10 gr 5 t/m 8, 19.15-20.00 gr 1 t/m 4

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

3


Welkom op CBS de Violier De basisschoolperiode maakt een belangrijk deel uit van het leven van uw kind(eren). Daarom is het van belang dat een school met zorg uitgezocht wordt. U vertrouwt uw kind immers urenlang toe aan de zorg van anderen.

maken met de directeur.

Voor u ligt de schoolgids van christelijke basisschool de Violier, die u kan helpen bij het maken van een goede keuze. Voorts nodigen wij ouders, die een school voor hun kind of kinderen zoeken, graag uit voor een bezoek aan de Violier. De directie is graag bereid een rondleiding door de school te geven en nog meer informatie te verstrekken.

H.F. van Arkel

We wensen iedereen een goed en gezellig schooljaar toe! Met vriendelijke groeten, mede namens het team,

Voor de ouders die al kinderen op deze school hebben bieden we informatie over en verantwoorden wij ons voor de manier waarop wij werken. Het team behoudt zich echter het recht voor hiervan af te wijken, als daartoe aanleiding bestaat. De schoolgids krijgt u in ieder geval bij de inschrijving. Bij uitgebreide wijzigingen ontvangt u ook een nieuwe schoolgids. Lees en bewaar hem goed. Bij kleine wijzigingen ontvangt u door het schooljaar heen aanvulling. In de schoolgids vindt u een heleboel informatie over de school die belangrijk is om te weten. De complete en altijd bijgewerkte schoolgids vindt u op de website: www.de-volier.nl In geval van onduidelijkheden, vragen of klachten verzoeken wij u tijdig met de desbetreffende leerkracht contact op te nemen. Uiteraard kunt u altijd een afspraak

Christelijke basisschool de Violier Vlierstraat 33 8171 BA Vaassen Telefoon: 0578 – 573247 Website: www.de-violier.nl Email: school@de-violier.nl Telefoon KOM: 0578 – 560442 Directeur:

De heer H.F. van Arkel


Inhoudsopgave Jaarkalender

2

Welkom op de Violier

4

Inhoudsopgave

5

Bevoegd gezag

6

De school

8

Samenstelling schoolteam

10

Formatie verdeling

11

Schooltijden en vakanties

12

Gymmen en zwemmen

13

Het Onderwijs

13

Zorg voor het kind

16

Het schoolplan

18

Na de basisschool

20

Schoolregels

20

Schoolverzuim en leerplicht

22

Jeugdgezondheidszorg

23

Medezeggenschapsraad

25

De Ouderraad

26

Verzekeringen

28

Werkgroep Hoofdluis

28

Werkgroep Verkeer

29

Klachtenregeling

30

Praktische informatie van A tot Z

31

Foto impressie

37

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

5


BESTUURLIJKE INFORMATIE Stichting ‘Procon’ Het Primair Christelijk Onderwijs in de gemeente Epe heeft zich “verenigd”. Hiervoor hebben de besturen van de Vereniging voor PCO te Vaassen en CNS te Epe besloten om in eerste instantie een krachtige samenwerking aan te gaan. Daartoe hebben beide besturen op 8 november 2004 de stichting ProCon voor Christelijk Primair Onderwijs opgericht. Op 1 januari 2008 zijn beide verenigingen gefuseerd in de Stichting ProCon. De naam “ProCon” laat zich als volgt verklaren: Pro

=

voor, ten dienste van, professionalisering

Con = Christelijk onderwijs De stichting stelt zich ten doel het onderwijs te ondersteunen, dat gegeven wordt op de volgende scholen: Epe: Anne de Vriesschool K. Norel W.G. v.d. Hulst Vaassen: De Violier ’t Mozaïek

(08VI) (04NV) (07KS) (19LW) (19LF)

Door het oprichten van een centrale dienst en het gezamenlijk inrichten van bovenschools management voor haar basisscholen tracht ProCon dit doel te realiseren. Het bestuur van ProCon, gevormd door (voormalige) bestuursleden van beide Schoolverenigingen, bestuurt op hoofdlijnen. Met ingang van het

cursusjaar 2008-2009 wordt het bestuur een “Raad van Toezicht”. De Bovenschools Manager is namens het bestuur belast met de beleidsvorming en beleidsuitvoering. Tevens is hij de externe vertegenwoordiging van het bestuur van ProCon. Ook is hij voorzitter van het directeurenoverleg. De stichting ProCon werkt vanuit een christelijke grondslag, met als uitgangspunt en basis de Bijbel als Gods Woord. Deze grondslag werkt door in de pedagogische opdracht van de christelijke scholen en de dagelijkse onderwijspraktijk. De identiteit en cultuur van iedere school wordt afzonderlijk beschreven in de schoolgids en het schoolplan. Er is sprake van een toenemende samenwerking tussen de ProCon scholen. Het komende jaar is er bijvoorbeeld een gezamenlijke studiedag voor alle personeelsleden die bij ProCon werkzaam zijn. “Leren van en met elkaar” komt steeds hoger in het vaandel te staan. Dat geldt voor de directies van de ProCon scholen, maar ook voor alle leerkrachten. Zo bestaan er bijvoorbeeld netwerken van ICT-ers, intern begeleiders, leerkrachten van de onderbouw. Vorig jaar is er een samenwerking gestart met de Stichting PCBO te Voorst waaronder ook vijf protestants christelijke basisscholen vallen. Zo hebben beide stichtingen een gezamenlijke invalpool (vervangers bij ziekte en overig verlof) in het leven geroepen. Dit schooljaar gaat er intensief samengewerkt worden binnen een “Taal/leesverbetertraject”!

Namen en adressen van de Stichting ProCon:


Stafbureau Stichting ProCon Tongerenseweg 168a 8162 PP Epe Tel. 0578 575806 Email: administratie@stichtingprocon.nl Website: www.stichtingprocon.nl Bovenschools Manager: De heer D.W. Leeflang MBA Mobiel: 06 100 127 17 Email: wleeflang@stichtingprocon.nl Stafmedewerkers: Mevr. M. Jong Email: mjong@stichtingprocon.nl Mevr. G. Augustinus Email: administratie@stichtingprocon.nl Mevr. G. van Bolhuis (Epese scholen) Email: gvanbolhuis@stichtingprocon.nl Bestuursleden: De heer K. de Bondt (voorzitter) Tel: 0578 575826 De heer H. Hogenstijn (penningmeester) Tel: 0578 574926 De heer K. Zondergeld Tel: 0578 574637 DE SCHOOL Identiteit Onze school is een protestants christelijke school. Uitgangspunt van ons denken, doen en omgaan met elkaar is een christelijke levensovertuiging, waarbij Gods Woord centraal staat. Ook richten we ons op de godsdienstige vorming van de leerlingen. Zo besteden we iedere dag aandacht aan liederen en/of verhalen uit de bijbel. Als hulpmiddel voor een doorgaande lijn maken we gebruik van de methode “Kind op maandag�. aandacht aan liederen en/of verhalen rond en uit de bijbel.

Onze visie Genoemde levensovertuiging uit zich onder meer in de wijze waarop we met elkaar om gaan, naar elkaar luisteren en respect hebben voor elkaars mening. In het onderwijs richten we ons op de (sociaal-) emotionele en verstandelijke ontwikkeling, het ontwikkelen van de creativiteit, het verwerven van de noodzakelijke kennis en op het verkrijgen van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. We willen kindgericht bezig zijn en op een goede manier omgaan met de verschillen die er tussen de kinderen bestaan. Waar nodig en mogelijk wordt de leerstof op een andere manier aangeboden of wordt de leerstof aangepast. Dit geldt voor zowel kinderen die moeite hebben met de leerstof als voor kinderen die een voorsprong hebben op leerstofonderdelen. De kinderen krijgen door middel van hedendaagse verantwoorde werkvormen (en methoden) goed en gevarieerd onderwijs. Zelfstandig werken is naar ons idee een belangrijke vaardigheid. Daarom zullen de leraren hier veel aandacht aan besteden en kinderen stimuleren te ontdekken wat zij zelf al kunnen en hun kennis en vaardigheden verder uit te breiden. Het welbevinden van het kind op onze school vinden we van groot belang voor een optimale ontwikkeling. Een goede communicatie en verstandhouding tussen school en gezin is hierbij noodzakelijk. De school spant zich in voor ouders bereikbaar te zijn en communiceert zaken met betrekking tot het kind direct met de ouders. Van ouders vragen wij om ook de school te informeren over dingen die het welzijn van het kind in de weg zouden kunnen staan, zodat de school

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

7


daar rekening mee kan houden of maatregelen kan nemen die het kind ten goede komen. Gebouw De Violier is een protestants christelijke basisschool in een rustige ruim opgezette wijk in Vaassen. In een goed onderhouden gebouw beschikken wij over 13 leslokalen, een prachtig speellokaal, een Multi functionele ontmoetingsruimte met een groot podium. Vlak naast de school bevindt zich een gymnastiekzaal. De school wordt omringd door een ruim plein met veel speelruimte. We bieden een omgeving van rust, veiligheid en plezier. Sinds september 2007 is er op de Violier voor- en naschoolse opvang welke verzorgd wordt door KOM. Toelating en verwijdering De school hanteert beleidspunten met betrekking tot toelating en verwijdering van leerlingen. Deze regeling ligt bij de directie ter inzage. Schoolgrootte De Violier is een redelijk grote school. Bij de start van het nieuwe schooljaar telt de school ongeveer 255 leerlingen, die zijn ondergebracht in 12 groepen. De afgelopen jaren is de instroom van jongste leerlingen behoorlijk hoog geweest. Aanmelding nieuwe leerlingen Nieuwe leerlingen worden aangemeld bij de directie. In verband met de prognose, de samenstelling en de grootte van de groepen voor het volgend schooljaar willen we graag in een vroeg stadium over de mogelijke aanmeldingen beschikken. U kunt een telefonische afspraak maken met de directeur. Na het kennismakingsgesprek, waarin u vragen kunt stellen en informatie krijgt over de identiteit, het onderwijs, het team en de regels en afspraken op

de Violier, kunt u samen met uw kind een kijkje nemen in onze school en de groep waarin uw kind wordt geplaatst. Voordat het kind vier jaar wordt, mag het 1 à 2 dagdelen in de klas komen kijken. Dit gaat in overleg met de leerkracht van groep 1. Aanmelden leerling met geïndiceerde handicap Op 1 augustus 2003 is een nieuwe regeling, de Leerling Gebonden Financiering (LGF), in werking getreden. Daarin wordt geregeld, dat de ouders/verzorgers va kinderen met een geïndiceerde handicap kunnen kiezen voor een school voor speciaal onderwijs of met een ‘rugzak’ voor onderwijs op een basisschool. In die ‘rugzak’ zitten middelen om het kind extra ondersteuning bij het leerproces te geven. Om voor een ‘rugzak’ in aanmerking te komen, moet het kind aangemeld worden bij een Commissie voor Indicatiestelling (CVI). Op grond van landelijk vastgestelde normen bepaalt deze commissie of het kind in aanmerking komt voor indicering. Na toestemming van de CVI kan tot aanmelding op een school worden overgegaan. Het recht op keuzevrijheid betekent geen toelatingsrecht in het reguliere onderwijs. Afhankelijk van de zorg die moet worden verleend en de mogelijkheden die de school heeft, wordt besloten of we deze leerling kunnen begeleiden. De aanmeldingsprocedure staat in deze schoolgids beschreven onder het hoofdstuk ‘Zorg voor het kind’. Op school kan meer informatie worden opgevraagd over deze ‘rugzakregeling’.

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

8


Mevrouw W. Pol – Disselhof Leerkracht groep 3/4, cultuurcoördinator wpol@de-violier.nl

HET TEAM De heer H.F. van Arkel Directeur farkel@de-violier.nl Mevrouw D. van den Beld-Heindijk Leerkracht groep 8 dheijndijk@de-violier.nl Mevrouw J. Betting- Pol Leerkracht, IB abetting@de-violier.nl

Mevrouw B. Schipper Leerkracht groep 8 bschipper@de-violier.nl Mevrouw J.H.M. ten TeijeHuis in ’t Veld Leerkracht groep 3 ateije@de-violier.nl Mevrouw E.H. Ubels-Kamps Leerkracht groep 1/2, eubels@de-violier.nl

Mevrouw H.L. de Bloois Leerkracht groep 7 lbloois@de-violier.nl

Mevrouw Y. Verruijt Leerkracht 1/2t, lid verkeerswerkgroep yverruijt@de-violier.nl

Mevrouw M. de Boer-Oberink Leerkracht groep 5 mdeboer@de-violier.nl De heer B.D. van Brummen Leerkracht groep 6, bouwcoördinator bovenbouw, (G)MR lid dbrummen@de-violier.nl Mevrouw G.A. van der Craats-Brouwer Leerkracht groep 5 gcraats@de-violier.nl De heer E. Diender Leerkracht bewegingsonderwijs ediender@de-violier.nl

Mevrouw M. Verwolf-Spierenburg Leerkracht groep ½ mspierenburg@de-violier.nl Mevrouw B. van der Waaij Leerkracht groep ½ bwaaij@de-violier.nl Mevrouw E.G. Warrink-Bosch Leerkracht groep 4, bouwcoördinator onderbouw, ICT-coördinator, MR lid Iwarrink@de-violier.nl Mevrouw L. Wernink-Zweet Leerkracht groep 1/2b, lwernink@de-violier.nl

De heer E.E. van Dijkhorst Leerkracht groep 5/6 en adv edijkhorst@de-violier.nl Mevrouw Doornbos-van der Greef Leerkracht, begeleiding LGF, RT en IB groep 1-4 bdoornbos@de-violier.nl Mevrouw B. Holstege Conciërge bholstege@-de-violier.nl De heer A de Graaff Leerkracht groep 8 agraaff@de-violier.nl Mevrouw F. ten Hoven-Langenbach Leerkracht 1/2 ftenhove@de-violier.nl Mevrouw J.J. Mooij-Nuninga Leerkracht groep 5/6, cultuurcoördinator jmooij@de-violier.nl

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

9


De formatie Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Ochtend

Middag

Ochtend

Middag

Ochtend

Ochtend

Middag

Ochtend

Middag

1/2A

juf Belinda

juf Belinda

juf Marijke

juf Marijke

juf Marijke

juf Marijke

juf Marijke

juf Marijke

VRIJ

1/2B

juf Loes

juf Loes

juf Loes

juf Loes

juf Loes

juf Evelien

juf Evelien

juf Evelien

VRIJ

1C

juf Yvonne

juf Yvonne

juf Yvonne

juf Yvonne

juf Femmy

juf Femmy

juf Femmy

juf Femmy

VRIJ

3A

juf Ans

juf Ans

juf Ans

juf Ans

juf Ans

juf Ans

juf Ans

juf Ans

VRIJ

juf Willeke

juf Willeke

juf Willeke

juf Willeke

juf Willeke

juf Willeke

juf Willeke

juf Willeke

VRIJ

4A

juf Ineke

juf Ineke

juf Ineke

juf Ineke

juf Ineke

juf Ineke

juf Ineke

juf Ineke

VRIJ

5A

juf de Boer

juf de Boer

juf de Boer

juf de Boer

juf Greet

juf Greet

juf Greet

juf Greet

juf Greet

5B/6B

juf Joja

juf Joja

Meester Meester Ewald Ewald

juf Joja

juf Joja

juf Joja

juf Joja

juf Joja

6A

Meester Meester Meester Meester David David David David

Meester David

Meester David

Meester David

Meester David

Meester David

7A

juf Lilian juf Lilian juf Lilian juf Lilian

juf Lilian

juf Lilian juf Lilian

juf Lilian

juf Lilian

juf Dencie

juf Dencie

juf Dencie

juf Bernice

juf Bernice

juf Bernice

juf Bernice

Meester Meester Meester Meester Alex Alex Alex Alex

Meester Alex

Meester Alex

Meester Alex

Meester Alex

Meester Alex

3B/4B

8A

8B

juf Dencie

juf Dencie

Juf Belinda D. heeft 1½ dag voor IB groep 1-3. Daarnaast begeleid ze 3½ uur in de week een met een leerling gebonden financiering. Juf Anja heeft 2 dagen voor IB groep 4-8 Meester Ewald doet 1 x in de week adv voor juf Lilian of meester David. 1 x in de 3 weken hebben meester David en juf Ineke een dag voor bouwcoördinatie

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

10


VAKANTIE EN SCHOOLTIJDEN Verplichte onderwijstijd De kinderen op “de Violier” ontvangen het aantal uren onderwijs dat wettelijk is voorgeschreven Schooltijden Maandag

08.30-12.00 13.00-15.00

Dinsdag

08.30-12.00 13.00-15.00

Woensdag

08.30-12.15

Donderdag

08.30-12.00 13.00-15.00

Vrijdag

08.30-12.00 13.00 -15.00 Groep 1 - 4 is vrijdag ’s middags vrij

Studiedag ipb team Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Studiedag Procon Paasvakantie Meivakantie Pinksteren Zomervakantie

VAKANTIEROOSTER 2009-2010 21-09-2009 19-10-2009 t/m 23-10-2009 21-12-2009 t/m 01-01-2010 22-02-2010 t/m 26-02-2010 03-03-2010 02-04-2010 t/m 05-04-2010 30-04-2010 t/m 14-05-2010 24-05-2010 02-07-2010 t/m 13-08-2010

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

11


GYMNASTIEK EN ZWEMMEN Gymnastiek 3 dagdelen in de week komt een vakleerkracht gymnastiek (meester Emiel) aan alle klassen gym geven, in de gymzaal naast de school. Deze lessen worden gegeven op maandagmorgen, dinsdagmorgen en dinsdagmiddag. Volgens het volgende rooster: Naast de gymles van meester Emiel krijgen de groepen 7 en 8 op donderdag nog een gymles van de eigen meester of juf. Zwemmen Groep 5 en 6 hebben zwemles in 'De koekoek'. De kinderen worden met de

meegaan naar zwemmen wordt op school eerst door de werkgroep gecontroleerd of het kind luis vrij is. HET ONDERWIJS Onze doelstelling Ons basisonderwijs heeft als doel het zodanig leiding en begeleiding geven aan de ontwikkeling van kinderen, dat zij als individu en als sociaal wezen hun mogelijkheden en talenten optimaal kunnen ontplooien. Naast het verwerven van kennis en inzicht en de nodige vaardigheden gaat het ook om het zich eigen maken van gedragspatronen, attitudes en waarden die nu en later nodig zijn. Onze werkwijze Wij proberen binnen onze school een goed pedagogisch-didactisch klimaat te creĂŤren, waarbinnen iedereen zich veilig en prettig voelt. Dit gegeven dient als basis voor onze school. Samenhang In de groepen 1 en 2 werken wij volgens de principes van startblokken basisontwikkeling.

bus gebracht en gehaald. Donderdag is dit jaar voor groep 5 en 6 zwemdag. In het geval dat een kind hoofdluis heeft mag er niet worden gezwommen. Alvorens ze weer

Dat betekent dat wij ons onderwijs aanbod in de groepen 1 en 2 laten bestaan uit betekenisvolle activiteiten voor jonge kinderen. Als een activiteit betekenis heeft voor een jong kind maakt het hem / haar betrokken. Jonge kinderen spelen graag en daar sluiten wij met onze leerstof bij aan. De speel en leeractiviteiten verbinden wij aan een thema, dat in de belangstelling van de kleuters staat. Wij bieden de kinderen een veilige basisomgeving, waar zij met plezier komen. Waar zij kunnen spelen , eerst wellicht alleen , maar steeds meer met anderen. Door te spelen ontwikkelen kinderen zich op heel veel gebieden: ze leren plannen maken, oplossingen bedenken, initiatief nemen, ze breiden

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

12


hun woordenschat uit en leren samen werken. Binnen dit spelend leren moet de leerkracht veel observeren en begeleiden.

Wanneer de kinderen ’s morgens op school komen , mogen zij eerst met het materiaal gaan spelen wat op de tafels klaarligt. Er is dan tijd om kinderen extra te helpen want iedereen is heel zelfstandig aan het spelen (doordat ze zelf gekozen hebben wat ze wilden doen). De leerkracht kan dan regelmatig met een aantal kinderen in de “kleine kring” , om extra aandacht te besteden aan bijvoorbeeld taalontwikkeling. Na verloop van tijd komt iedereen in de grote kring, waar wij de dag beginnen met een gebed Bijbelverhalen en het zingen van liedjes. Daarna wordt er om beurten eerst buiten gespeeld, of binnen gespeeld en gewerkt. Er zijn altijd een aantal verplichte activiteiten, die vermeld staan op het “planbord”. We leren de kinderen zelf aan te kruisen of een activiteit al gedaan is. Verder besteden wij op allerlei manieren veel aandacht aan taalontwikkeling, voorbereidende rekenactiviteiten, leesen schrijfactiviteiten en constructieve activiteiten.

De kleutergroepen zijn gemengde groepen, dat betekent dat 4, 5 en 6 jarigen bij elkaar in de groep zitten. In de groepen 3 en 4 wordt veel aandacht besteed aan de basisvaardigheden lezen, taal, schrijven en rekenen. Langzamerhand gaan we van spelend leren naar leren. Ons doel is aan te sluiten bij de werkwijze (startblokken basisontwikkeling) van de groepen 1 en 2. Daarnaast bereiden we de leerlingen voor op het zelfstandig werken in de groepen 5 t/m 8. Net als in de kleutergroepen beginnen we een aantal ochtenden met de inloop. De kinderen kiezen zelf een eigen activiteit. De leerkracht heeft zo de tijd om een aantal kinderen extra aandacht te geven. Soms is dit de kleine kring maar de tijd kan ook gebruikt worden om individuele kinderen extra instructie te geven. Dit hoeven niet altijd de zwakkere leerlingen te zijn Net als in de groepen 1 en 2 gaan we na een tijdje in de kring. De dag wordt begonnen met gebed, een Bijbelverhaal en/of liedjes. Vervolgens starten we met taal, lezen, schrijven of rekenen. Gezamenlijke activiteiten en zelfstandig werken wisselen elkaar af. We proberen de instructie zo te geven dat kinderen die het aan kunnen zo snel mogelijk zelfstandig bezig kunnen. Voor de anderen geven we extra uitleg aan de instructietafel. Als de leerkracht aan de instructietafel met leerlingen bezig is maken we gebruik van een rood/oranje bordje. De kinderen weten dat op dat moment de leerkracht niet beschikbaar is(uitgestelde aandacht). Ze kunnen hulp vragen aan een medeleerling of het helpkaartje met het vraagteken

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

13


neerleggen. Regelmatig kijkt, loopt de leerkracht rond om hulp te bieden waar dat nodig is. In groep 3 wordt tijdens het zelfstandig werken net als in de kleuterklassen veel gebruik gemaakt van hoeken. Er is een themahoek, leeshoek, schrijfhoek. stempelhoek etc. Kinderen kunnen na de basisopdrachten zelf kiezen wat ze leuk vinden en zo hun kennis en vaardigheden samen met medeleerlingen uitbreiden. Ook in groep 4 is een thema hoek waar in de leerlingen zelfontdekkend bezig kunnen zijn. Om de leerlingen voor te bereiden op het zelfstandig leren plannen in groep 5 t/m 8 geven we regelmatig een aantal opdrachten. In groep 3 zijn dat vaak nog maar twee korte, eenvoudige opdrachten, in groep 4 worden het er steeds meer. Aan het eind van groep 4 streven we er naar dat de leerlingen een halve dag zelf kunnen plannen (halve dagtaak). Groep 5 tot en met 8. In de bovenbouw van onze school (de groepen 5 tot en met 8) werken we volgens een manier die bekend staat als zelfstandig werken of, naar een belangrijk onderdeel daarvan uitgestelde aandacht. Leerlingen worden in toenemende mate zelf verantwoordelijk voor hun eigen werk, planning en correctie. Hierdoor willen we hen eigenaar laten zijn van hun eigen leerproces. Het is immers niet alleen van belang dat je leert, maar ook dat je weet waarom je iets leert. In iedere bovenbouwgroep is in het lesrooster (vrijwel) dagelijks tijd voor het zelfstandig werken. In de groepen 5 en 6 wordt dan vooral gewerkt met een dagtaak. In de groepen 7 en 8 gaat dat (geleidelijk) over in een weektaak. Concreet wordt dit vormgegeven door een lijst met taken

op een taakbrief, of indien nodig op het schoolbord. Hierop staat vermeld welke sommen, vragen, opdrachten, lessen, bladzijden etc. behandeld zullen worden. In toenemende mate kunnen kinderen zelf de volgorde bepalen waarin ze die taken gaan uitvoeren.

Tijdens het zelfstandig werken gebruikt de leerkracht een rond plankje in de kleuren rood en oranje. Dit is het signaal van uitgestelde aandacht. Hierdoor weten de kinderen dat de leerkracht op bepaalde momenten niet beschikbaar is om hen te helpen. De leerkracht kan in die tijd leerlingen die een specifieke hulpvraag hebben individueel of in een klein groepje helpen aan een instructietafel: een aparte tafel die in elke klas te vinden is. Leerlingen die aan hun eigen tafel werken en vastlopen op een vraag, kunnen dit met een kaartje op hun tafel aangeven. De leerkracht maakt tijdens het zelfstandig werken geregeld een hulpronde en kan zo snel zien welke leerling een vraag heeft en wie ongestoord verder kan werken. Naast dit alles worden leerlingen ook steeds meer geoefend in een kritische houding ten opzichte van hun eigen werk. De leerkracht kijkt niet alles na, maar leerlingen kijken steeds meer lessen en oefeningen zelf na en verbeteren die waar nodig. De leerkracht houdt dit proces uiteraard in de gaten, kijkt op vaste momenten zelf ook lessen na en stuurt waar nodig. Ook worden leerlingen gestimuleerd

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

14


steeds vaker zelf gebruik te maken van een computer, woordenboeken, naslagwerken en niet in de laatste plaats van elkaars deskundigheid. De methodetoetsen worden gebruikt als instrument om te controleren of de leerlingen de stof voldoende beheersen. ZORG VOOR UW KIND Leerlingvolgsysteem Binnen onze school volgen wij de leerlingen met behulp van het Cito leerlingvolgsysteem. Voor de groepen 1 en 2 geldt dat alle leerlingen uit deze groepen gevolgd worden op het gebied van sociaalemotionele ontwikkeling. Daarnaast worden leerlingen getest op het gebied van taal en rekenen. We nemen daarnaast in januari bij de kinderen van groep 2 standaard de toets “taal voor kleuters” af. Voor groep 3 geldt dat de kinderen op het gebied van lezen getoetst worden volgens “protocol dyslexie”. Rekenen wordt getoetst volgens Cito. In de groepen 4 tot en met 8 worden de kinderen getoetst op de volgende gebieden: taal, rekenen, begrijpend lezen en spelling (ook met behulp van Cito). Daarnaast wordt het technisch lezen getoetst. De kinderen van groep 8 maken in februari tevens de Citoeindtoets. Leerling-verslag Van elk kind worden de toetsgegevens ingevoerd in de computer. De leerkracht kan indien nodig per leerling de benodigde gegevens uitdraaien. Daarnaast worden alle globale toetsgegevens (A,B,C,D of E) genoteerd op de leerling-kaarten. Van de zorgleerlingen worden de vertrouwelijke gegevens in een apart leerling-dossier bewaard. Ouders hebben op verzoek inzage in het

dossier van hun kind. Rapportage Vanaf groep 2 krijgen de kinderen een rapport mee, dan nog 1 keer per jaar. Vanaf groep 3 wordt dat drie maal per jaar. Tijdens de kijkcontactavonden in januari en juni worden de rapporten met u, de ouder(s)/verzorger()s besproken. Daarnaast is er nog één tussentijdse kijkcontactavond. De opzet is als volgt. Contactavond 1 n.a.v. rapport in oktober/november, contactavond 2 n.a.v. rapport in maart. Eind mei, is er een contactavond over de voortgang, waarna eind juli het eind rapport meegaat en er nog een afsluitende inloopavond is met gelegenheid tot vragen. Hulpvraag De groepsleerkracht is degene die door het jaar heen de ontwikkeling van de kinderen volgt. Hierbij let hij/zij zowel op de sociaal-emotionele als de leertechnische ontwikkeling. De groepsleerkracht zal in eerste instantie vanuit eigen kennis (observatie, analyse, diagnostisch gesprek) een oplossing proberen te vinden. Intern begeleider Voor de ondersteuning kan de leerkracht terecht bij de één van de interne begeleiders. Het kan zijn dat er in onderling overleg besloten wordt een handelingsplan op te stellen. Ouders worden hierover ingelicht. Na een periode van 6 tot 8 weken wordt het handelingsplan geëvalueerd. Bij gesprekken die gaan over een grote of juist minder dan verwachte begaafdheid en/of ontwikkeling, gedragsproblemen of andere punten van zorg is standaard of de interne begeleider of de directeur aanwezig. Dit kan ook altijd op verzoek van leerkrachten en/of ouders. Onderwijsbegeleidingsdienst

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

15


IJsselgroep In het proces van leerling-zorg kan deze onderwijsbegeleidingsdienst ons ondersteunen bij zowel “coco-overleg” als het testen en begeleiden van kinderen met een hulpvraag. Op gezette tijden vinden leerlingbesprekingen plaats. Uiteraard worden ouders op de hoogte gebracht van de procedure. Voor een vervolgonderzoek dienen zij schriftelijke toestemming te geven. De gemeente Epe stelt de IJsselgroep geld beschikbaar voor psychologische onderzoeken. Als school zijn wij dus gebonden aan de uren die bij de IJsselgroep jaarlijks worden ingekocht. Ouders die een onderzoek bij een andere instantie willen laten plaatsvinden zullen dus zelf die kosten moeten betalen, of verhalen op hun zorgverzekering. Zorgcommissie en permanente commissie leerlingenzorg(PCL) Als blijkt dat een kind door zijn specifieke hulpvraag binnen het regulier basisonderwijs niet verder kan functioneren wordt er contact gezocht met de zorgcommissie. Deze zal aan de hand van de vraagstelling( vanuit de school en ouders) komen tot een advies voor de desbetreffende leerling. Dit kan leiden tot een nader onderzoek en aanmelding bij de PCL. De PCL kan een advies tot plaatsing op een SBO-school geven. Leerlingen met een rugzak Protocol aanname rugzakleerlingen Wat wordt bedoeld met rugzakleerlingen? In 2003 werd de “Wet Leerlinggebonden Financiering” van kracht. De wet LGF geeft ouders van kinderen met een functiebeperking of een handicap het recht voor hun kind een school te kiezen die zij het meest geschikt vinden. Een kind met een handicap wordt daartoe eerst aangemeld bij een zogenaamd

Regionaal Expertise Centrum (REC). Een commissie voor indicatiestelling beoordeelt of dit kind toelaatbaar is op het speciaal onderwijs ofwel recht heeft op een plek in het reguliere onderwijs. Oordeelt deze commissie positief en kiezen ouders voor een reguliere school, dan krijgen de school en ouders extra middelen (het zogenaamde ‘rugzakje’) om het onderwijs beter op de behoeftes van die leerling af te stemmen. Bovenstaande wil niet zeggen dat de school alle leerlingen met een handicap moet aannemen. De school kan (ondanks de extra middelen) niet altijd de zorg bieden die het betreffende kind nodig heeft. Ons uitgangspunt is dat we al onze kinderen de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben. Zijn wij hiertoe niet in staat dan zullen wij een leerling met een speciale zorgbehoefte niet inschrijven. Hieronder staat uitvoerig beschreven hoe de procedure binnen Procon is geregeld. Vooraf: Elke aanmelding van een leerling met een handicap staat op zichzelf en zal op zorgvuldige wijze dienen te worden beoordeeld. Voorwaarden voor toelating van kinderen met een handicap: Het kind is • In staat te functioneren binnen het pedagogisch klimaat van de school • In staat het onderwijs cognitief en sociaal te volgen • Zindelijk • In staat emotionele aansluiting te kunnen vinden met groepsgenoten. De ouders • Zijn actief betrokken in het proces van aanname en uitvoering • Sluiten met de school een contract af waarin verwezen wordt naar het schoolbeleid ten aanzien van kinderen

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

16


met een handicap voor de duur van één jaar. Het contract wordt door beide partijen ondertekend en jaarlijks opnieuw vastgesteld. • Zijn bereid te assisteren bij activiteiten zoals schoolreisjes, excursies en dergelijke. • Dragen zorg dat de school wordt geïnformeerd over de medische ontwikkeling van het kind. • Werken mee aan het wederzijds functioneren van een communicatieschriftje. Als blijkt dat aan één of meerdere voorwaarden niet wordt of kan worden voldaan dan volgen er gesprekken tussen de ouders, de school en de begeleiders van het kind. Als uit deze evaluatiegesprekken blijkt dat het kind: • zich niet meer gelukkig voelt op de school, • geen emotionele aansluiting kan vinden met andere kinderen op school, • zich niet meer ontwikkelt, verlenen ouders volledige medewerking aan overplaatsing naar een andere school voor hun kind. Dit geldt ook als de school niet meer de zorg kan bieden die het kind nodig heeft. Protocol aanname rugzakleerlingen 1/2 De groep • Per schooljaar stellen directie en interne begeleider de zorgcapaciteit vast van een groep; hierbij wordt rekening gehouden met de groepsgrootte, het aantal zorgleerlingen aan de hand van handelingsplannen en de draagkracht van de leraar. • De samenstelling van de groep dient zodanig te zijn dat het kind met een handicap zich veilig kan voelen en emotioneel aansluiting kan vinden. • De eventueel fysieke belasting die de opname van het kind met een handicap met zich meebrengt dient acceptabel te zijn voor de groepsleerkracht en de groep.

De school • Binnen de zorgstructuur dient het kind met een handicap goed opgevangen te kunnen worden. • Het team staat achter de toelating van het kind. • Het team / de teamleden krijgen de mogelijkheid de benodigde kennis passend bij de handicap te verwerven. • De school draagt er zorg voor dat alle ouders geïnformeerd worden over de gang van zaken rond een rugzak. Procedure: • Gesprek met de ouders van het kind met een handicap. • Gesprek met de huidige school van het kind, de indicatiecommissie van het betreffende REC, en /of de voorschoolse instelling die het kind heeft bezocht. • Bezoek aan de huidige school of andere instanties die het kind kennen voor kennismaking met het kind • Inwinnen van informatie over de handicap • Eventueel tweede gesprek met de huidige school of instantie. • School laat het kind een keer meedraaien in de groep, de intern begeleider observeert en werkt, zonodig, individueel met het kind. • Besluit van intern begeleider, directie of het kind past binnen de voorwaarden. • Informeren van team. • Informeren van de groepsleraren bij wie het kind in de groep komt • Besluitvorming op teamvergadering naar aanleiding van voorstel intern begeleider / directie / groepsleraar • Directie informeert de ouders en de huidige school. • Uitwerken handelingsplannen met ouders, groepsleerkracht en intern begeleider. • Bespreken en vaststellen (tekenen) contract tussen school, ouders en ambulant begeleider

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

17


Bij dit alles dient te worden meegenomen dat de commissie van indicatiestelling van het betreffende Regionaal Expertise Centrum (REC) een positief besluit moet nemen over plaatsing van een kind in het basisonderwijs. De REC-school zorgt voor de ambulante begeleiding van het kind op de basisschool

T: 0578-688127 E: info@intraverte.nl I: www.intraverte.nl

Informatie Intraverte Pentabalans Ons is gevraagd onderstaande stukje te plaatsen. Dit staat dus los van de school en is puur informatief bedoeld. (Overigens maken wij als school ook regelmatig gebruik van de expertise van Intraverte, het zij voor vragen over een individueel kind, het zij voor vragen op groeps- of schoolniveau, of het begeleiden van groepen.) Kinderoefentherapie en ouderondersteuning vanuit de werkwijze Pentabalans. Pentabalans is een werkwijze die afstemt op de individuele behoefte van het kind, uiteinde de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Kinderen met hulpvragen die hen belemmeren in hun ontwikkeling kunnen bij Intraverte terecht voor begeleiding. Om begeleiding te optimaliseren, vindt er overleg en uitwisseling van informatie plaats met de ouders en de leerkrachten. Te denken valt aan begeleiding waarin we kinderen onder andere leren: omgaan met boosheid, het opbouwen van (meer) zelfvertrouwen, het stimuleren van het samenspel. Het traject wordt begeleidt door kinderoefentherapeuten, therapeuten Cesar en/of Mensendieck, orthopedagogen en coaches en wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

18


HET SCHOOLPLAN Alle basisscholen zijn verplicht om een schoolplan te hebben. Hierin wordt de voorgestelde schoolontwikkeling aangegeven over een periode van 4 jaar. Het schoolplan wordt gezien als een kwaliteitsdocument waarin het beleid wordt geformuleerd en vastgesteld. Het schoolplan van De Violier is in 2007 volledig herzien en geactualiseerd. Op deze bladzijde treft u de actiepunten voor de komende vier jaar. Deze actiepunten zijn opgesteld aan de hand van en gebaseerd op: Het ouder tevredenheidonderzoek De analyse van de toetsgegevens De quick scan binnen het team Het inspectierapport Actuele ontwikkelingen In overleg met team en mr is als onderdeel van het schoolplan een meer jaren beleidsplanning opgenomen, waarvan u op deze bladzijde een samenvatting vindt. Kwaliteitsbeleid staat bij ons hoog in het vaandel. Met ingang van het cursusjaar 20062007 werkt de school met digitale kwaliteitskaarten. Hierop beschrijven we- vanuit onze visie en missie – strategische (organisatorische en onderwijskundige) onderwerpgebonden doelen. Vanuit een team quick-scan hebben we een kwaliteitsprofiel opgesteld (wat zijn onze sterke en zwakke kanten?). Tevens is er een ouderonderzoek gedaan omdat wij het belangrijk vinden welke ideeën u heeft. De resultaten hiervan zijn in een rapport verwerkt en

krijgen een duidelijke plek in ons kwaliteitsbeleid. Een korte samenvatting van onze speerpunten voor de komende vier jaar zijn: Schooljaar: Profilering : Invoering digitale schoolbord Samenwerking met KOM (BSO vanaf 1-9-07) Kwaliteitsbeleid: Verbeterpunten op basis van analyses van Opbrengsten (eindtoets) in doelen en verbeterplannen vastleggen (inspectierapport 2003) Uitwerking verbeterpunten n.a.v. analyse opbrengsten in jaarplan Verantwoording afleggen over de gerealiseerde onderwijskwaliteit aan bevoegd gezag in (sociaal)jaarverslag Idem naar ouders in schoolgids Vermelden van verbeterdoelen per jaar de schoolgids Onderwijskundig beleid: Verdere ontwikkeling in het kader van voor en vroegschoolse educatie, wo aanschaf en implementatie Schatkist Gesprekstechnieken, communicatie (OBD) Vervanging methode natuuronderwijs (Leefwereld) Opstellen concept techniekplan en VTB Zelfstandig werken: borging per bouw Toevoegen beleidsdocument aanvankelijk taal/lezen m.b.v. de methode Veilig leren lezen Protocol dyslexie: concretisering aanpak schoolbreed Invoering technisch lees methode Estafette Aanschaf methode creatieve vakken Cultuureducatie, werken volgens cultuurplan Leerlingzorg: Structureel afnemen Viseon volgens toetskalender en bij de groepen ½ de kleuterobservatielijst Opstellen beleid inzake doubleren hogere groepen /overslaan groepen Professionalisering Het werken met Persoonlijke

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

07-08

08-09

09-10

10-11

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

19


Ontwikkelingsplannen (POP) in relatie met het schoolontwikkelplan (zie beleidsvoornemens schoolplan). In het kader van IPB 2 jarige cursus leesspecialist, vijf leerkrachten Cursus bovenbouwcoĂśrdinator Scholing m.b.t. Estafette ICT: Gebruik website optimaliseren Werken met digitale schoolborden

altijd naar een score. Voor doorstroming naar VMBO, HAVO en VWO is het overleggen van een onafhankelijk testrapport zelfs verplicht.

x

x

Jaar

x

2009

x

x

x

x

x

x

x

NA DE BASISSCHOOL Eindresultaat Uiteraard wordt er op onze school naar gestreefd om de leerlingen zoveel mogelijk te leren. Voor de schoolkeuze die in groep 8 plaatsvindt valt de nadruk hierbij vooral op de cognitieve vakken: de leervakken. Cito eindtoets Een belangrijk hulpmiddel bij het formuleren van een schoolkeuzeadvies is de Eindtoets Basisonderwijs van het CITO. Ook hierin worden slechts de cognitieve vakken getoetst, te weten taal, rekenen en informatieverwerking. De uitslag van de Cito-toets wordt uitgedrukt in een standaard score. Dat is een getal tussen 500 en 550. Hoe hoger dit getal, hoe beter de toets is gemaakt. Verderop staan de gemiddelde scores van de laatste zes jaren. Advies schoolkeuze Naast de Cito-score bekijkt de groepsleerkracht: Het schoolrapport De werkhouding Sociaal-, en emotioneel functioneren van het kind. Met al deze gegevens formuleert de leerkracht een advies voor het voortgezet onderwijs. Scholen voor vervolgonderwijs vragen

Score

2008

532,9

2007

535,6

2006

536,1

2005

531,9

2004

533,5

2003

533,1

2002

529,0

Schoolkeuze vervolgonderwijs. In groep 8 begint de schoolkeuze periode. Afhankelijk van het aanbod en in overleg met ouders en leerkracht worden informatieavonden georganiseerd. Hieraan werken dan leraren van diverse scholen uit het voortgezet onderwijs mee. In januari volgen de advies– en aanmeldingsgesprekken. Ouders van betrokken leerlingen krijgen hiervoor een uitnodiging.

KB = kader beroepsgerichte leerweg TG = theoretisch gemengde leerweg TL = theoretische leerweg (vroegere MAVO) SCHOOLREGELS Op de Violier hanteren we schoolregels. We praten met de leerlingen

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

20


over het hoe en waarom en het nut van deze regels. De regels gelden natuurlijk voor het hele schooljaar en worden geregeld herhaald. Voor het gemak is er onderscheid gemaakt in omgangsregels en praktische regels. We spreken met de kinderen de volgende omgangsregels af. Omgangsregels Het gaat goed als: 1. iedereen erbij hoort, 2. je elkaar in waarde laat, 3. je zorgt voor elkaar,     

We letten op wat we zeggen, we schelden en vloeken niet. Afval gooien we met het zelfde gemak in de afvalbak. We spelen op ons eigen plein. Het speeltuintje is voor de kinderen van groep 1 en 2. Spelen in de zandbak doen alleen de kinderen van groep 1 en 2. In de pauzes spelen we niet tussen of bij de fietsen. De pleinwacht bewaken in de pauzes de regels van de school. Pesten doen we niet. Het buitenspelmateriaal is voor de groepen 1 en 2 bestemd. Fietsen doen we niet op het schoolplein.

Wanneer je te vaak straf krijgt en je je dus niet aan de regels houdt, dan wordt dit met de directie besproken en zal gebeld worden met jouw ouders. Samen proberen wij dan een oplossing te vinden. Bij herhaling wordt er schriftelijk verslag gemaakt. Als al deze regels en afspraken echt niet zouden helpen, dan kan in het uiterste geval volgens de richtlijnen van Procon over gegaan worden tot schorsing/verwijdering conform het protocol dat ter inzage ligt bij de directie.

Praktische schoolregels Binnenkomen 5 minuten voordat de school begint gaat de eerste bel, dan ga je naar de klas. 5 minuten later gaat de tweede bel. Je moet dan zorgen dat je in de klas bent. Voordat je naar binnen gaat veeg je je voeten. De jas hangt aan een haak in de gang. Tassen worden bij de jassen gehangen, in de klas in manden opgeruimd of het eten en drinken wordt op een tafel in de klas neergezet. In de gang zorg je ervoor dat het rustig is. In de klas: Je komt rustig de klas in, legt je spullen weg en gaat zitten. De meester of juf spreekt in de klas af wanneer je naar de w.c. mag. Per klas niet meer dan één jongen en meisje tegelijk. We zijn zuinig op onze spullen, die van ons zelf, maar ook die van een vriend of van school. We snoepen niet in de klas, behalve wanneer we getrakteerd worden. De kinderen mogen niet zonder de meester of juf in de bergingen komen. Op het plein en in de klas staan mobiele telefoons altijd uit1. De kinderen mogen niet zelf kopiëren. Klassendienst: De groepen 1 en 2 hebben hulpjes, de leerkrachten bepalen zelf de taken van die hulpjes. Vanaf groep 4 is er een klassendienst. Per week zijn 2 kinderen samen met 1

Het maken van filmpjes en/of foto’s met behulp van mobiele telefoons in of rond de school is, zonder toestemming van de directie, uitdrukkelijk verboden.

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

21


de leerkracht verantwoordelijk voor de gang van zaken in de klas. Het kan voorkomen dat de klassendienst na schooltijd 5 a 10 minuten bezig is met het helpen van de meester of juf. SCHOOLVERZUIM EN LEERPLICHT Inleiding Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Onderwijs is onmisbaar in de voorbereiding op een zelfstandige positie in de maatschappij. De leerplichtwet gaat ervan uit dat u als ouder voor twee zaken zorgt: U schrijft uw kind in op een school. U zorgt dat uw kind ook daadwerkelijk die school regelmatig bezoekt. De gemeente moet erop toezien dat alle leerlingen ook echt aan het onderwijs deelnemen. Dit is de taak van de leerplichtambtenaar. Leerplicht Uw kind is volledig leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na zijn vijfde verjaardag. Uw kind mag al naar school wanneer het vier jaar is. U hoeft het dan niet opnieuw in te schrijven als het vijf jaar en dus leerplichtig wordt. Dat regelen school en gemeente samen. De volledige leerplichtwet eindigt aan het einde van het schooljaar (31 juli) van het jaar…: …waarin uw kind 16 jaar oud geworden is, of… …waarin uw kind twaalf volledige schooljaren heeft doorlopen. (De periode op de basisschool telt voor tenminste acht jaren, ook als uw kind korter over de basisschool heeft gedaan). Daarna is er nog een gedeeltelijke leerplicht (partiële leerplicht) gedurende één schooljaar.

Geoorloofd verzuim Ziekte: Als uw kind ziek is wilt u dit dan zo snel mogelijk aan de school melden. Het liefst telefonisch tussen 08.15 en 08.30 uur. Het telefoonnummer van de school is: 0578-573247. Mocht dit vaak voorkomen, dan kan de school of de leerplichtambtenaar aan de schoolarts vragen om een onderzoek in te stellen. Omdat we bezorgd zijn om uw kinderen, vragen we u ook te bellen als uw kind na ziekte weer op school komt. Wij weten dan welke kinderen we in de klas kunnen verwachten en kunnen contact met u opnemen als uw kind toch niet om 8.30 uur op school is. We vragen u dit te doen in verband met de veiligheid. Vijfjarigen: Er is een bijzondere regeling voor kleuters. Als een kind vijf jaar is en een volle schoolweek nog niet aankan, mag het vijf uren per week thuis blijven. U moet dit melden aan de directeur van de school. Met toestemming van de directeur mag een vijfjarige zelfs voor ten hoogste tien uur per week thuis blijven. Ongeoorloofd verzuim Als uw kind zonder geldige reden niet naar school gaat, is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Dan moet de school maatregelen nemen. Meestal zal een leerkracht of de directeur van de school contact met u opnemen om na te gaan wat er aan de hand is. Als dat niet vlot tot een goede oplossing leidt, zal de school de leerplichtambtenaar inschakelen. Deze zal opnieuw proberen om in overleg met u een manier te vinden om uw kind wel regelmatig naar school te laten gaan. Vakantieverlof Vakantieverlof mag

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

alleen

worden

22


verleend, wanneer: de specifieke aard van het beroep van één der ouders het slechts mogelijk maakt buiten de schoolvakantie op vakantie te gaan. een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat er absoluut geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is. De directeur van de school mag alleen in dit geval slechts eenmaal per schooljaar vakantieverlof verlenen voor ten hoogste tien schooldagen. Als u bijvoorbeeld de eerste keer vijf dagen vakantieverlof heeft aangevraagd dan mag de directeur geen vakantieverlof meer verlenen. De directeur mag geen vakantieverlof verlenen in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Geen redenen voor vakantieverlof zijn bijvoorbeeld: wintersport, goedkopere vakantiemogelijkheden, door anderen betaalde vakanties, meerdere jaren niet op vakantie zijn geweest, reeds gekochte tickets, ontlopen van verkeersdrukte (“er wordt de laatste schooldag toch geen les gegeven”) e.d. Gewichtige omstandigheden Tot en met tien schooldagen dient u dit schriftelijk aan de directeur van de school te vragen. Bij meer dan tien schooldagen dient u dit te vragen bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. In beide gevallen is er overleg met de leerplicht ambtenaar. Onder gewichtige omstandigheden verstaat de Leerplichtwet omstandigheden die buiten de wil van de leerling of ouders zijn gelegen. Voorbeelden hiervan zijn: huwelijk, overlijden,jubilea, ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten, gezinsuitbreiding, verhuizing, wachten op plaatsing school en dergelijke.

Familiebezoek aan het land van herkomst valt niet onder gewichtige omstandigheden en zal dus binnen de schoolvakanties moeten plaatsvinden. Overtreding Wie zich niet aan de regels van de Leerplichtwet houdt, maakt zich schuldig aan een overtreding, een strafbaar feit. Hiervan wordt zonodig proces-verbaal opgemaakt, wat kan leiden tot een boete of (in het uiterste geval) hechtenis. Meer informatie U kunt meer informatie krijgen over alles wat met de leerplicht samenhangt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Epe telefoonnummer 0578-678839. Zieke leerlingen Wanneer een leerling ziek is moet dit dus direct bij de school gemeld worden. Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent Onderwijsondersteuning zieke leerlingen. Voor leerlingen opgenomen in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening. Voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht c.q. mentor. De leerling moet weten en

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

23


ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort. Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden. Wanneer u meer wilt weten over onderwijs aan zieke leerlingen, dan kunt u informatie vragen aan de leerkracht c.q. mentor van uw zoon/dochter. Ook kunt u informatie vinden op de website van de onderwijsbegeleidingsdienst in uw regio en op de website van Ziezon, www.ziezon.nl. JEUGDGEZONDHEIDSZORG GGD op school Bij de GGD Gelre-IJssel is de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ondergebracht bij gemeentelijke gezondheidsteams (GGT’s). Binnen deze teams werken artsen, verpleegkundigen, assistenten en logopedisten. Samen met ouders en school zorgen de medewerkers van de GGD ervoor dat kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Zij doen dit door kinderen te onderzoeken, door kinderen te vaccineren en door ondersteuning te bieden aan ouders en leerkrachten en hierin ook samen te werken met andere instanties. Onderzoeken en vaccinaties De bekendste taak vanuit de GGD voor schoolgaande kinderen zijn de preventieve onderzoeken. Het is belangrijk dat factoren, die de groei en ontwikkeling van een kind kunnen verstoren, in een vroeg stadium worden opgespoord. De GGD onderzoekt gedurende de basisschoolperiode een kind meerdere

keren. Daarnaast krijgen de kinderen in deze periode ook twee vaccinaties. · Rond de leeftijd van 5 jaar vindt de logopedische screening plaats. De logopedist onderzoekt naar aanleiding van deze screening kinderen die in hun spraak- en taalontwikkeling risico’s lopen. De logopedist let dan vooral op taal, spraak, mondgedrag en stem. · Bij 5/6-jarige kinderen doet de jeugdarts en de assistente een uitgebreid onderzoek. Hierin komen het zien, horen, bewegen, groei, gezondheid en gedrag en ontwikkeling aan bod. · Op 9-jarige leeftijd ontvangen de kinderen de vaccinatie tegen difterie, tetanus, polio (DTP) en tegen bof, mazelen, rodehond (BMR). · In groep 7 vindt bij alle kinderen een onderzoek plaats door de jeugdverpleegkundige. Daarin wordt aandacht besteed aan groei, gezondheid en gedrag. · Op 12-jarige leeftijd ontvangen de meisjes de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV) Voor ieder onderzoek en elke vaccinatie ontvangen de ouders vooraf een uitnodiging. Bij alle onderzoeken en de vaccinatie van de 9 jarigen zijn de ouders aanwezig. Dit geldt niet voor de logopedische screening. Na elk onderzoek informeert de GGD de ouder(s)/verzorger(s) over de bevindingen. Advisering en verwijzing Naar aanleiding van het onderzoek kan de JGZ-medewerker - afhankelijk van de bevindingen – het volgende doen: · gericht advies en/of begeleiding geven aan kinderen en ouders. Bijvoorbeeld bij

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

24


·

·

gedragsproblemen met kinderen op school of thuis, gezondheidsvragen of problemen in de spraak- en taalontwikkeling een kind na verloop van tijd opnieuw oproepen voor een vervolgonderzoek het kind (en de ouder) voor uitgebreider onderzoek of behandeling verwijzen naar een andere hulpverleningsinstelling. De GGD werkt samen met de huisarts, de specialist in het ziekenhuis en met Bureau Jeugdzorg, Maatschappelijk werk, psychologen, pedagogen en anderen. Een eventuele doorverwijzing gebeurt altijd in overleg met ouder(s)/verzorger(s).

Onderzoek op verzoek Ook leerlingen uit andere groepen kunnen door hun ouders, leerkrachten of intern begeleider aangemeld worden voor nader onderzoek door jeugdarts, verpleegkundige of logopedist. Ondersteuning van leerkrachten GGD-medewerkers kunnen ook leerkrachten ondersteunen en adviseren bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten, bijvoorbeeld gericht op het aanleren en/of verbeteren van gezond gedrag. Ook adviseren zij over het gebruik van leskisten, lespakketten en andere voorlichtingsmaterialen uit het documentatie- en informatiecentrum van de GGD. Bereikbaarheid en informatie U kunt de GGD om advies vragen op diverse terreinen. Bijvoorbeeld infectieziekten, hygiëne en veiligheid op school. Meer informatie over diverse onderwerpen kunt u vinden op de website: www.ggdgelre-ijssel.nl

U kunt de GGD telefonisch bereiken op telefoonnummer: 088 – 4433009

MEDENZEGGENSCHAPSRAAD De Wet Medezeggenschap Onderwijs biedt ouders en leerkrachten de ruimte om inspraak uit te oefenen op de gang van zaken op school. De M.R. vergadert ongeveer zesmaal per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij de M.R. anders beslist. Dit laatste houdt verband met eventuele geheimhoudingsplicht van de M.R. De notulen zijn in principe ter inzage na overleg met en in aanwezigheid van één van de mr leden. De M.R. heeft een aantal bevoegdheden, waarvan de belangrijkste zijn het adviseren en het geven van instemming ten aanzien van bestuursbesluiten. De M.R. stemt in met zaken als: verandering van grondslag, het maken van een schoolplan, de taakverdeling binnen de school. Tevens is instemming van de M.R. vereist bij beslissingen van het bestuur inzake het schoolreglement, het beleid m.b.t. benoeming of ontslag van het personeel, ondersteunende werkzaamheden door ouders, verandering van onderwijskundige doelstellingen en besteding van de door ouders en/of leerlingen bijeengebrachte gelden voor de school. Al deze zaken zijn vastgelegd in een reglement, dat ter inzage op school ligt. Tot M.R.-lid kunnen ouders worden gekozen die schriftelijk verklaren bereid te zijn hun taken in de raad te vervullen met instemming overeenkomstig de grondslag en doelstelling van de vereniging. Deze bereidheid kan blijken door bij eventuele kandidaatstelling een verklaring ter zake te ondertekenen.

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

25


De ouderraad heeft formeel geen status. Het is een werkgroep die alleen uitvoerend bezig is in het belang van de school en haar kinderen. De ouderraad valt onder verantwoordelijkheid van de medezeggenschapsraad. Een kascommissie bestaande uit 1 mr ouderlid en 1 mr teamlid controleert jaarlijks de in– uitgaven van de ouderraad. Samenstelling MR oudergeleding Dhr T. Voolstra Vuurdoornstraat 96 8171 XH Vaassen t.voolstra@kpnplanet.nl

vergaderingen (indien nodig met de

ouders). Voorbeelden van deze activiteiten zijn: schoolfeesten, excursies, kamp en schoolreisjes. Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties betreffende bovengenoemde aangelegenheden dan kunt u de OR altijd benaderen. De leden van de ouderraad zijn gehouden tot geheimhouding van informatie als dit hen nadrukkelijk is opgelegd, als zij toevalligerwijs informatie verkrijgen en waaruit blijkt dat deze logischerwijs vertrouwelijk is, of als het gaat om informatie met een vertrouwelijk karakter.

Mw J. Oostveen j.oostveen11@chello.nl Dhr J. Mensink aed.mensink@chello.nl

teamgeleding mw I. Warrink-Bosch dhr D. van Brummen (op verzoek H.F. van Arkel)

DE OUDERRAAD De ouderraad is de schakel tussen de ouders, medezeggenschapsraad en de school. Zij bestaat uit tenminste 6 en ten hoogste 8 leden. De ouderraad kan: signalen van ouders doorgeven aan de medezeggenschapsraad, over die aangelegenheden die de ouders aangaan. in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding en mr, medewerking verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten en het in verband hiermee beleggen van

Ouderbijdrage De ouderbijdrage is een bijdrage van de ouders voor activiteiten zoals: sinterklaas, kerst, Koninginnedag (versiering wagen), paasviering, versnapering bij schoolreisjes, attenties bij ziekte c.q. bijzondere gebeurtenissen. Verder worden de kosten van de ouderraad, ouder-, en infoavonden uit dit fonds betaald. Het fonds wordt beheerd door de ouderraad in overleg met het team en onder verantwoording van de medezeggenschapsraad. De bijdrage is ontzettend hard nodig om “het” voor de kinderen extra leuk te maken. De hoogte van de bijdrage is op bestuursniveau besloten. Jaarvergadering Eenmaal per schooljaar wordt er een

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

26


speciale moment belegd, waarop naast ouderraad, teamleden en medezeggenschapsraad iedereen welkom is. Op deze “vergadering” worden de jaarverslagen van de beide raden besproken en komt het financiële jaarverslag van de ouderraad ter sprake. Schoolreisje Twee keer in de drie jaar worden de schoolreisjes door de ouders betaald.

3644.69.293

ten namen van de ouderraad PCO Vaassen. De kosten zijn: Eén kind Twee kinderen Drie of meer kinderen

€ 20,00 € 40,00 € 50,00

Samenstelling ouderraad Carel Tijssen (voorzitter en eindfeest) Wanstede 6 (stopt per 1 juli 2009) 8171 JR Vaassen Tel: 0578-842114 Mobiel (altijd bereikbaar): 06-21717357 c.tijssen1@chello.nl Jan Konijnenberg (sport) Koekampstede 3 8171 JT Vaassen Tel: 0578 573997 jankonijnenberg@chello.nl

De schoolreizen vinden plaats in een cyclus van drie jaar. Te weten een jaar dichtbij, een jaar ver weg en een jaar op school. Deze laatste, “de schoolreis op school” wordt volledig bekostigd door de ouderraad uit de ouderbijdrage. Schoolkamp Doordat het bestuur een deel van de kosten betaalt, blijft de bijdrage voor de ouders laag. Per jaar wordt bepaald waar en wanneer het kamp plaatsvindt.

van

groep

8

Regeling/betaling ouderbijdrage Eenmaal per jaar (doorgaans in de herfst) ontvangt u een brief met het verzoek om de jaarlijkse van u verwachte ouderbijdrage te voldoen en over te maken op rekening

Gijs de Bruin Vuurdoornstraat 146 8171 XG Vaassen Tel: 0578-577537 gdebruin146@hetnet.nl

(sport)

Christien van Westerveld (inkoop) Deventerstraat 48 8171 AG Vaassen Tel: 0578-573374 WimvWesterveld@hetnet.nl Martine Wiegman (lijst hulpouders, Koninginnedag en sinterklaas) Manegeweg 34 8171 JN VAASSEN Tel. 0578-572876 martine.wiegman@zonnet.nl Marilyn Strijk ( secretariaat en sport ) Vuurdoornstraat 262 8171 XB Vaassen Tel: 0578-572857 menmstrijk@chello.nl

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

27


Clara Zondergeld ( Koninginnedag en Sinterklaas ) Kruethofstede 32 8171KV Vaassen Tel: 0578-572857 K.zondergeld@chello.nl Emine Wijngaards (kerst en Pasen) Smedenstraat 2 8171 AJ Vaassen Tel: 0578-570395 eminewijngaards@chello.nl Cissy Beckker (kerst en Pasen) Emsterweg 17 8171 PG Vaassen Tel: 0578-570656 of kantoor: 0578571629 cbeckker@hotmail.com Gerdien Stoker Vlierstraat 63 8171 BB Vaassen Tel: 0578-570219 of 06-53408278 coen.stoker@hetnet.nl Jessica Dusseldorp Dorpsstraat 7 8171 BK Vaassen Tel: 0578-617962 of 06-51429790 Jessicadusseldorp@msn.com Heidi Hardeman Geerstraat 7 8171 LH Vaassen Tel: 0578-574630 g.hardeman@planet.nl

(inkoop)

School: directie@de-violier.nl Aanspreekpunten team Sint juf Ans Kerst meester Frank Pasen juf Ineke Koninginnedag juf Femmy Groep 8 meester Alex

Voetballen PR Zending

juf Greet/Belinda juf Marjo, Anja meester(Frank) juf Evelien, meester Frank

VERZEKERINGEN Om financiële risico’s zoveel mogelijk te beperken, hebben we als school de volgende verzekeringen afgesloten: Een collectieve school ongevallen verzekering (letselschade): Recht op uitkering ontstaat indien er sprake is van een ongeval tijdens de schooluren, evenementen in schoolverband en het rechtstreeks komen en gaan van huis naar school of de plaats waar het evenement plaatsvindt. Schade aan materiële zaken zoals brillen, fietsen, kleding, vervoermiddelen etc. zijn niet meeverzekerd ! Een algemene aansprakelijkheids verzekering (W.A.) Een risicodekking wanneer de school aansprakelijk is voor schade die derden (leerlingen) lijden door een onrechtmatige daad van het personeel. N.B. De aansprakelijkheid voor het doen en laten van de leerlingen is door de wetgever niet bij de school maar – afhankelijk van de leeftijd – òf bij de leerling zelf òf bij de ouders neergelegd. Geadviseerd wordt om dit risico via een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te dekken. Een autocascoverzekering Deze verzekering is van kracht tijdens ritten met een auto die eigendom is van een personeelslid, met inbegrip van vrijwilligers, inleenkrachten etc., op verzoek van de school in verband met schoolreizen, kampen, excursies en dienstreizen WERKGROEP HOOFDLUIS

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

28


Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. De school is, ongewild, zo’n plaats. Wij zijn van mening dat zowel school als ouders verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zonodig te behandelen. Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden, is op onze school in samenwerking met de ouderraad gekozen voor een systematische aanpak. Dit houdt in dat, op het moment dat er weer hoofdluis gesignaleerd wordt, de school een aantal voorzorgsmaatregelen neemt die verdere verspreiding van hoofdluis beperkt. Er is een ouderwerkgroep welke op een aantal vaste tijdstippen alle leerlingen op school controleren op hoofdluis. Het controleren kan eenvoudig gedaan worden. Het is alleen belangrijk dat uw kinderen geen gel en/of ingewikkelde kapsels (vlechtjes, staarten enz.) op onderstaande dagen in hun haar hebben.

het kind zelf meegedeeld worden, maar zal de coördinator van de werkgroep telefonisch contact opnemen met de ouder van het kind. De ouders die in de werkgroep zitten krijgen ondersteuning vanuit de GGD en zij werken volgens instructie van de GGD. Bij geconstateerde besmetting treedt het luizenprotocol in werking. Dit protocol vindt u op de website van de school. De coördinator van de werkgroep: Margreet Boeve Meld u aan, want stelselmatige controle helpt! Om de strijd aan te binden tegen de hoofdluis, kunnen wij uw hulp dus goed gebruiken. Preventief en beperkend werkt het gebruik van een luizenzak. Deze zakken zijn voor €1,50 op school te verkrijgen en ze zijn sowieso verplicht bij groepen waar hoofdluis is geconstateerd! WERKGROEP VERKEER Het aanstellen van verkeersouders op scholen is gebeurd op initiatief van 3VO en landelijke organisaties voor ouders in het onderwijs. Zij hebben afgesproken dat zij zich samen gaan inzetten voor de veiligheid van schoolgaande kinderen in het verkeer. Kinderen nemen dagelijks deel aan het

Data reguliere luizencontrole staan vermeld in de jaarplanning, maar vinden in principe altijd de tweede dag na elke vakantie plaats. Wanneer er hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, zal dit niet aan

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

29


verkeer om naar en van school te gaan. Zij moeten leren zich veilig te gedragen in het verkeer. Ouders moeten proberen ze daarin zo goed mogelijk te begeleiden door o.a. goed voorbeeldgedrag. Verkeersveiligheid van kinderen is echter niet alleen een zaak van ouders en kinderen, team en ouderraad. Het is ook een zaak van de gemeente, de wijkraad, 3VO en anderen. Wij werken met al deze instanties samen om de verkeersveiligheid te vergroten. Het doel is om ouders en kinderen bewust te maken van verkeersveilig gedrag. Naast gerichte aanpak door middel van acties op school, uitgewerkt in een actieplan “Verkeer”, nieuwsbrieven en een verkeersschoolbord met informatie, willen wij voor elke ouder het aanspreekpunt zijn voor alles wat met verkeersveiligheid te maken heeft. Uw inbreng en ideeën zijn dus van harte welkom! Samenstelling verkeerswerkgroep

Fred Kers Norbert Hagen Marco Hagen Jolanda Sangers Yvonne Verruijt / M de Boer

Vertegenwoordiging team yveruijt@de-violier.nl mboer@de-violier.nl

KLACHTENREGELING Inleiding De Kwaliteitswet van 1998 houdt onder meer in dat schoolbesturen verplicht zijn een klachtenregeling vast te stellen en in te voeren. Deze regeling geldt voor iedereen die betrokken is bij de school. Met de regeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat). In de praktijk Wij maken gebruik van een modelklachtenregeling van de besturenraad protestants-christelijk onderwijs. Deze regeling is verkrijgbaar bij de contactpersoon van de school. De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met de klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling. Namen en telefoonnummers Contactpersoon van de school: De heer H.F. van Arkel Directeur. Tel. 0578-573247 (school) directie@de-violier.nl Contactpersoon namens het bevoegd gezag: De heer D.W. Leeflang

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

30


Bovenschools Manager Stichting ProCon Tel. 06 10953920 Emailadres: st.procon@wanadoo.nl Klachtencommissie: Landelijke Klachtencommissie Postbus 907 2270 AX Voorburg Telefoon: 0703481180 Fax: 0703865106 Vertrouwenspersoon: De vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen draagt zorg voor de opvang van medewerkers/leerlingen die te maken hebben of hebben gehad met ongewenste omgangsvormen. Als de medewerker/leerling dit wil, kan de vertrouwenspersoon problemen op het terrein van ongewenst gedrag aankaarten bij de aangewezen personen binnen de organisatie. De bovenschools manager van de Stichting ProCon heeft besloten gebruik te maken van de vertrouwenspersoon van de Arbo Unie. Door iemand buiten ProCon te benoemen denken we de toegankelijkheid van de vertrouwenspersoon te verhogen door haar/zijn onafhankelijke positie. Deze vertrouwenspersoon heeft affiniteit met de problematiek van seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld en discriminatie en zal alle klachten serieus nemen.

De hulpverlening bestaat uit: eerste emotionele opvang van en hulp aan klager/klaagster, desgewenst advies geven over mogelijkheden om problemen aan te pakken, desgewenst ondersteuning bieden aan klager/klaagster bij het realiseren van de gewenste oplossing, indien gewenst contact opnemen met afdeling personeelszaken of andere daarvoor aangewezen personen binnen de organisatie, nazorg na behandeling of formele afhandeling van de klacht, registratie binnengekomen klachten en de afwikkeling daarvan. De vertrouwenspersoon is hulpverlener van en klachtenbegeleider voor een klager/klaagster of desgewenst voor de aangeklaagde. Dat betekent dat de vertrouwenspersoon niet in eigen persoon bemiddelt tussen klager/klaagster en aangeklaagde en ook geen onderzoek of uitspraak doet naar de gegrondheid van de klacht. De vertrouwenspersoon is Jolanda van den Berg bereikbaar op 0341-438700 of via de mail jolandavandenberg@perspectiefdiensten.nl

De taken van de vertrouwenspersoon zijn: hulpverlening aan klager/klaagster of desgewenst de aangeklaagde, zichzelf bekendmaken bij de doelgroep, Contacten onderhouden met verschillende functionarissen, signaleren van knelpunten, adviseren over mogelijke oplossingen.

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

31


buitenschoolse opvang in basisschool de Violier. Buitenschoolse opvang is een voorziening waar schoolkinderen een deel van hun tijd doorbrengen. Het gaat om de tijd die ze vrij zijn van school, om vrije tijd in huiselijke sfeer. Ons uitgangspunt is dat de buitenschoolse opvang een plaats is waar kinderen zich thuis voelen en waar ze alle mogelijkheden krijgen om zich te ontplooien en te ontwikkelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de individuele behoeften van ieder kind. Met elkaar wordt gezocht naar een invulling waarbij ontspanning, beleving en ervaring zowel binnen als buiten centraal staan.

PRAKTISCHE INFORMATIE Dit hoofdstuk behandelt enkele praktische zaken met betrekking tot onze school. De onderwerpen komen in alfabetische volgorde aan bod.

Batterijen en cartridges sparen Het milieu is gebaat bij het recyclen van batterijen. Basisscholen zijn altijd gebaat bij nieuwe spelden speelmaterialen. De Stichting Batterijen (Stibat) heeft deze twee doelen verenigd in het project “lege batterijen lever ze in”. D.m.v. een puntensysteem wordt bijgehouden hoeveel batterijen de school inlevert. Het aantal punten levert ons spel- en speelmaterialen op. Dus als u lege batterijen heeft (denk ook aan uw werk) lever ze dan op school in. De batterijenton staat tegenover de kamer van onze conciërge.

Buitenschoolse opvang Stichting kinderopvang KOM heeft per 3 september 2007 een locatie

De buitenschoolse opvang de Basisenk biedt (voorlopig) op maandag, dinsdag en donderdag opvang van 15.00 uur tot 18.00 uur aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Daarnaast bieden wij op dinsdag en donderdag voorschoolse opvang van 7.30 uur tot 8.30 uur. Ook bieden wij opvang tijdens vakanties en studiedagen. BSO de Basisenk is gericht op de kinderen die leerling zijn op basisschool de Violier. Kinderen hebben zo de buitenschoolse opvang in hun vertrouwde school en hoeven na schooltijd niet meer naar een verder gelegen locatie. In basisschool de Violier heeft de BSO de beschikking over een eigen ruimte voor de kinderen. De inrichting bestaat uit verschillende hoeken zoals een timmerhoek, computerhoek, ontspanningshoek en de knutselhoek. Daarnaast zijn er tafels waaraan spelletjes gedaan kunnen worden en er mag gebruik gemaakt worden van de speelzaal. Ook is er de beschikking over een prachtige, grote buitenruimte die kinderen vele mogelijkheden biedt voor sport en spel. We creëren een huiselijke sfeer door een gezellige

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

32


inrichting en door gezamenlijke activiteiten te doen zoals samen wat drinken en eten of samen een spelletje te doen. Wilt u meer informatie over de opvangmogelijkheden binnen BSO de Basisenk, dan kunt u contact opnemen met de afdeling klantbeheer van Kinderopvang KOM telefoonnummer 0578-569960. Ook kunt u onze website bezoeken: www.kinderopvang-kom.nl. U en uw kind zijn natuurlijk ook altijd wel -KOM ook een keer een kijkje te komen nemen.

Cartridges en mobiele telefoons Het milieu is ook zeer gebaat bij het recyclen van lege printer cartridges en mobiele telefoons. D.m.v. een puntensysteem wordt bijgehouden hoeveel telefoons en cartidges de school inlevert. Het aantal punten levert ons spel- en speelmaterialen op. Dus spaart u ook? De blauwe dozen staan bij de twee achteringangen van de school.

Bewegingsonderwijs Vlak bij school staat de gymzaal, waar regelmatig gymles wordt gegeven. We vragen ouders/verzorgers om de gymspullen van hun kind (een paar gymschoenen, een sportbroek en een shirt of een gympak) in een linnen tas voorzien van naam mee naar school te geven. Graag willen we deze tassen op school houden om naast de vaste tijden de mogelijkheid te hebben vaker te gymmen. Zorg er wel voor dat de gymkleren regelmatig uitgewassen worden. Op maandag en dinsdag worden de gymlessen verzorgd door een vakleerkracht, meester Emiel. De overige gymlessen worden door de groepsleerkracht zelf gegeven. Het rooster voor de gymlessen kunt u vinden op pagina 13 van deze

schoolgids.

Bidden voor school Er bestaat een groep ouders uit verschillende kerken, die twee keer per maand bij elkaar komt om te bidden voor de school. Op deze manier willen zij als ouders graag het werk op en rondom de school ondersteunen. Wilt u er meer over weten en/of zou u mee willen doen, neem dan gerust contact op met Dita Smit (tel: 0578-575003) .

Computers Op onze school wordt de computer ingezet ter ondersteuning van het onderwijs. Iedere groep beschikt over enkele computers die zijn aangesloten op een netwerkserver en internet. Een jaar geleden zijn weer de nodige nieuwe computers aangeschaft. We kunnen dus trots zijn op een goed en functioneel netwerk. De school beschikt ook nog over één ruimte waar enkele computers staan die voor bijzondere opdrachten gebruikt kunnen worden. Daarnaast zijn, met verenigingsgeld, in 2007 een viertal digitale schoolborden aangeschaft. Vooralsnog werken de groepen 3 en de groepen 7 & 8 hiermee. Juf Ineke is onze ICT-coördinator. Juf Rieneke houdt zich, samen met meester Frank bezig met de website. Zonder tegenbericht van uw kant zullen wij zo nu en dan foto’s van kinderen op de website plaatsen.

Feesten en activiteiten Door het jaar heen gebeurt er op school van alles. De na en buitenschoolse activiteiten zoals een pleinmarkt en sportevenementen, maar ook de vieringen in de kerk zijn uiteraard niet verplicht, maar u begrijpt wel dat het zeer op prijsgesteld wordt als de kinderen en uzelf aanwezig zijn. Alle activiteiten onder schooltijd vallen

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

33


uiteraard onder de leerplichtwet en zijn dus wel verplicht. Zij horen bij dat waar wij als CBS de Violier veel waarde aan hechten.

Inschrijven op de school De basisschoolperiode maakt een belangrijk deel uit van het leven van uw kind(eren). Daarom is het van belang dat een school met zorg uitgezocht wordt. U vertrouwt uw kind immers urenlang toe aan de zorg van anderen. Als u overweegt om uw zoon/dochter op de Violier in te schrijven gaat dat als volgt. Nieuwe leerlingen worden aangemeld bij de directie. In verband met de prognose, de samenstelling en de grootte van de groepen voor het volgend schooljaar willen we graag in een vroeg stadium over de mogelijke aanmeldingen beschikken. U kunt een telefonische afspraak maken met de directeur, via telefoonnummer 0578 573247. Na het kennismakingsgesprek, waarin u uiteraard vragen kunt stellen en informatie krijgt over de identiteit, het onderwijs, het team en de regels en afspraken op de Violier, kunt u samen met uw kind een kijkje nemen in onze school en de groep waarin uw kind eventueel wordt geplaatst. U kunt daarna zelf besluiten of u overgaat tot inschrijving. Als uw zoon/dochter is ingeschreven mag hij/zij voor de vierde verjaardag, maximaal 1 à 2 dagdelen in de klas komen kijken. Dit gaat in overleg met de leerkracht van de groep 1. Bij de definitieve inschrijving is het van belang dat u goed op de hoogte bent van wat er in de schoolgids staat. Houdt u er wel rekening mee dat uw kind zindelijk is voordat het bij ons kan starten.

Bij het inschrijven hebben we van u ook een ingevulde ouderverklaring nodig. Deze kunt u hier downloaden en alvast invullen. Daarnaast hebben wij een kopie van de zorgpas van uw kind nodig. Hier staat namelijk zijn/haar BSN (voormalig sofi-nummer) op. Een kopie van "de kennisgeving sofinummer", van de belastingdienst is ook prima. U bent dus van harte welkom voor een vrijblijvende kennismaking. Van basisschool naar basisschool? Bij inschrijvingen van niet 4-jarigen bijvoorbeeld vanwege verhuizing, of om andere redenen wordt standaard (dit is een afspraak binnen ons samenwerkingsverband) na het kennismakingsgesprek eerst contact gezocht met de school van herkomst. Het is belangrijk om te weten dat inschrijving zorgvuldig gebeurt en van een aantal factoren afhangt. Er wordt dus niet "zomaar" ingeschreven. Zo kunnen op onze school ondermeer groepsgrootte en/of het feit dat een groep "moeilijker" is reden zijn om niet tot inschrijving over te gaan. Ook verwisselen van scholen binnen de gemeentegrens is niet vanzelfsprekend.

Klassendienst Vanaf groep 4 hebben de kinderen om de beurt klassendienst. Dit houdt in dat er gedurende één week allerlei karweitjes in de klas moeten worden verricht. Bijvoorbeeld het bord schoon vegen, schriften ophalen en uitdelen, planten water geven enzovoort. Dit kost ongeveer 10 minuten na schooltijd.

Kleding Stichting Procon is van mening dat er kledingvoorschriften voor personeelsleden en leerlingen ingesteld kunnen of

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

34


mogen worden. Natuurlijk bestaan er al normen ten aanzien van kledinggebruik die niet op papier staan, maar wel vanzelfsprekend zijn. Dit geldt ook voor uitingen van onderwijsgevenden in woord en gebaar. Om duidelijkheid en uniformiteit te behouden is er een aantal criteria opgesteld waaraan gedragingen van het personeel2 en de leerlingen getoetst kunnen worden. 1. Personeelsleden mogen, zowel in woord als gedrag, geen bijdrage leveren die strijdig is met de verwezenlijking van de statutair vastgelegde grondslag en doelstellingen van de Stichting ProCon. 2. Kleding mag niet onhygiĂŤnisch zijn. 3 3. Kleding mag niet aanstootgevend zijn. 4. Kleding mag geen statement zijn dat in verband gebracht kan worden met discriminatie op ras, kleur, geaardheid, sekse of politieke overtuiging. 5. Kleding mag de veiligheid van jezelf en anderen niet in gevaar brengen. 6. Kleding mag niet disfunctioneel zijn (i.c. het vervullen of uitoefenen van een taak of functie belemmeren).

Oud papier Al vele jaren zamelt de school dit in om ons een aantal extraatjes te kunnen bezorgen. Zo werden in het verleden een televisie, videorecorder, geluidsinstallatie en een piano uit de opbrengst betaald. Wij blijven dus sparen! Helaas kunnen we oud papier niet opslaan. Wilt u het oud papier bewaren tot er een container komt? De data worden in de nieuwsbrief bekendgemaakt en staan ook in de jaarkalender. De container staat dan vanaf woensdagmiddag tot donderdagmiddag 16.00 uur op de parkeerplaats bij de hoofdingang van onze school.

Overblijven Het schoolbestuur is vanaf 1-8-2006 verantwoordelijk voor het overblijven

Opmerking: Het eerste criterium geldt voor alle personeelsleden, werkzaam bij de Stichting ProCon. Ook tijdelijke personeelsleden en stagiaires vallen onder deze noemer. De overige criteria gelden voor zowel personeelsleden als leerlingen.

Mobiele telefoons Op school zien we ze steeds meer. Alleen moeten ze onder schooltijd wel uitblijven. Dus bij betreding van het schoolplein moet deze uit!

2

Onder personeel wordt hier verstaan: alle medewerkers die een contractuele binding hebben met de stichting ProCon 3 Het begrip aanstootgevend is volgens Van Dale: "ontstemming, ergernis. Bijbels: oorzaak van ergernis; oorzaak van een zedelijke val, aanleiding tot zonde." In deze beschrijving vallen een tweetal kernwoorden op: zedelijkheid en zonde. Zedelijkheid refereert aan een set van ethische normen die algemeen aanvaard zijn. Uitingen die overeenkomen met de heersende opvattingen van wat geoorloofd en behoorlijk is. Zonde is meer Bijbels gefundeerd en wordt in verband gebracht met de menselijke wil; in 't bijzonder een overtreding van de goddelijke of zedelijke voorschriften of geboden. Ter adstructie: iedereen snapt dat je niet mag vloeken op school.

op de school. De directie is belast met de organisatie en het rooster van

toezicht. Het overblijven is er alleen voor ouders die tussen de middag geen opvang kunnen regelen vanwege het werk. De kinderen staan onder toezicht van ouders die hier voor scholing hebben gevolgd. Voor de overblijf moeten de kinderen zelf eten en drinken meenemen. Mocht u kind voor het eerst, of incidenteel overblijven meld dit dan altijd duidelijk bij de groepleerkracht zodat deze dit weer door kan geven aan de overblijfouders. Als

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

35


bijdrage wordt de op bestuursniveau vastgestelde hierboven vermeldde vergoeding gevraagd. De geïnde gelden worden ondermeer ingezet t.b.v. kosten overblijfouders, scholing, aanschaf diverse spelmaterialen, schoonmaak etc.

Rapporten Per schooljaar zijn er minimaal vier contactmomenten ingeroosterd. Zie hiervoor de jaarplanning. Ondermeer wordt er gesproken a.h.v. de citoscores van het leerlingvolgsysteem en aan de hand van de resultaten uit de groep. Vanaf groep 7 maken wij ook gebruik van cijfers. De groepen zes en zeven maken jaarlijks de Entreetoets van Cito. Na binnenkomst ontvangt u de resultaten met de cito informatie brief. Voor vragen bent u van harte welkom. na binnenkomst met u besproken en worden gebruikt om veelal, op groepsniveau te gaan werken aan zaken die voorverbetering vatbaar zijn.

Groep 5 t/m 8 Voor de kinderen uit deze groepen gaat om 8.25 uur en 12.55 uur de eerste bel als teken dat zij naar binnen moeten gaan. Om 8.30 en 13.00 gaat een tweede bel die aangeeft dat de les begint en de kinderen dus in hun klas aanwezig moeten zijn. De kinderen uit deze groepen mogen niet eerder dan een kwartier voor schooltijd aanwezig zijn op het plein: dus niet eerder dan 8.15 uur ’s ochtends of (m.u.v. overblijvers) 12.45 uur ’s middags. Let op! Te laat komen valt onder ongeoorloofd schoolverzuim.

S

choolreis Wat is er leuker dan met z’n allen in de bus op weg naar een pretpark voor een gezellige dag? Maar tegenwoordig zijn de prijzen zo danig dat het niet allemaal meer betaalbaar is.

Schooltijden Groep 1 en 2 De kleutergroepen hebben een eigen ingang. De deur hiervan zal `s morgens om 08.25 uur opengaan en`s middags om 12.55 uur, gelijk met het gaan van de bel voor de oudere kinderen. De ouders of verzorgers van de kinderen uit groep 1 en 2 hebben de gelegenheid om hun kind(eren) naar binnen te brengen en afscheid te nemen. Om 12.00 uur en 15.00 uur worden de kinderen uit groep 1 en 2 door hun juf naar het hek gebracht, waar ouders en verzorgers hen opwachten. Groep 3 en 4 De afspraak voor groep 3 en 4 is dat zij om 8.25 uur en om 12.55 uur even mogen wachten tot de drukte bij de deur wat minder is. Daarna kunnen zij ook rustig naar binnen.

Als ouderraad en team hebben we een roulatiesysteem bedacht waardoor het reisje het ene jaar wat verder weg gaat en duurder is dan het andere jaar.

Speelgoedochtend kleuters Er zijn ochtenden of middagen waarop de kleuters speelgoed van thuis mee mogen nemen om hier op school mee te spelen. De juffen zullen zelf aangeven op welke morgen of middag dit zal zijn.

Sponsoring Wij voeren geen actief sponsorbeleid. Wel kan het zijn dat we ons incidenteel

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

36


laten sponsoren door het bedrijfsleven. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten: Sponsoring mag de inhoud van het onderwijs niet beïnvloeden. Geen reclame in het lesmateriaal. De school mag niet in een afhankelijke positie terecht komen. Sponsoring zou een aanvulling kunnen zijn op de kernactiviteiten van de school. Bij sponsoring van bouw, inrichting of exploitatie van de school mag de sponsor zich niet bemoeien met de zaken zelf.

Stagiaires Ieder schooljaar geven wij stagiaires van de Pedagogische Academie voor Basisonderwijs (PABO) de gelegenheid om bij ons stage te lopen. Met ingang van schooljaar 2007-2008 geven wij de stagiaires van Hogeschool Windesheim Zwolle voorrang. Naast stagiaires van de PABO bieden wij afhankelijk van de mogelijkheden andere stagiaires, onder andere van de MBO-opleiding SPW-onderwijs-assistent ook de gelegenheid stage te lopen op onze school.

Trakteren Als de kinderen jarig zijn mogen ze hun klasgenoten en meesters en juffen uiteraard trakteren. Een gezonde traktatie kan ook erg lekker zijn!

Verjaardagen Vaak vinden kinderen uit de groepen 1 t/m 4 het leuk om voor een jarige een iets te maken. Om te voorkomen dat een kind continu aan het kleuren is willen we dit beperken tot jarige vaders, moeders, opa’s,

oma’s, broertjes en zusjes. Ook de juffen en meesters vieren door het jaar heen hun verjaardag met de kinderen in de groep. Wanneer en hoe hoort u van hen.

Website www.de-violier.nl (deze wordt geheel vernieuwd en zal pas november 2007 weer actueel zijn!) Hierop vindt u veel actuele en nuttige informatie. Langzamerhand wordt door de juffen en meesters steeds meer gebruik gemaakt van de website. Heeft u nog suggesties dan horen wij die graag. Zonder tegenbericht van uw kant plaatsen wij zo nu en dan foto’s van de kinderen.

Zending Ieder jaar wordt er door het team een zendingsproject uitgekozen waar we

het hele jaar voor sparen. De kinderen krijgen hier informatie over door middel van een video, dia’s, foto’s en/of liedjes zodat het project gaar leven en de kinderen er actief bij betrokken zijn. Elke maandagmorgen mogen de kinderen hier geld voor meenemen.

Ziekte van een leerkracht In geval van ziekte van een groepsleraar wordt een invallerlijst gehanteerd. Wanneer er geen invallers voor een bepaalde groep voorhanden zijn, zal op een flexibele wijze een andere oplossing worden gezocht. In noodsituaties regelt de school voor 1

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

37


dag opvang. Daarna worden de kinderen naar huis gestuurd. Ouders worden op de opvangdag schriftelijk op de hoogte gebracht van het invalprobleem en verzocht een opvang thuis of elders te regelen totdat het inval-probleem is opgelost (of de leerkracht weer hersteld is).

Zwemonderwijs De groepen 5 en 6 krijgen zwemonderwijs in “de Koekoek”. Per schooljaar wisselt het moment van zwemmen (zie bladzijde 13). Het vervoer van en naar het zwembad gaat per bus! De eigen bijdrage voor het schoolzwemmen is gesteld op € 40,00 voor een schooljaar. Graag aan het begin van het jaar overmaken op rekening 31 75 73 136 PCO Vaassen, de Violier. O.v.v. de naam en geboorte datum van uw kind.

Impressie van activiteiten op de Violier. Zie ook het fotobo Door het jaar heen vinden er allerlei activiteiten plaats: voorleeswedstrijd

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

38


pannenkoeken bakken op kamp

lijnbaltoernooi

pauze onderweg

de slaapkamer van Sinterklaas zendingsmarkt Philipijnen

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

39


schaatsen met de hele school bij de Cannenburgh

sneeuwpret schoolvoetbaltoernooi

techniek groep 7&8 vrijdagmiddag

voorleesontbijt

CBS de Violier schoolgids 2009-2010

40

Schoolgids 2010-2011  

Schoolgids 2010-2011

Advertisement