Iri-Trade brochure_Series 5 Keyline BG

Page 1

5075//5095//5105//5105PLUS

STAGEV
KEYLINE

//СЕРИЯ5KEYLINE

НЕСПРАВИМАПЪРГАВОСТ

ДобредошливсветанановияDEUTZ-FAHR

Серия5Keyline,изключителнагамаоттрактори,коитовъплъщават

гъвкавост,модулност,здравинаизавиднодобросъотношениецена/качество всегментанасреднотобазовооборудване.

Тракторитевсерия5Keylineсапроектиранидапредлагатмаксимална гъвкавост,катосъщевременноосигуряватнадежднаииновативна производителност.Пъргавинатаееднаототличителнитечертинатези трактори,благодарениеназабележителнияъгълназавиванеи авангарднирешениякатоPowerShuttleсрегулируемареакция, Stop&GoсистемаиComfortClutch,коитоосигуряватплавноиудобно

управлениедоривнай-предизвикателнитеситуации.Освентоваможетеда подобритеизживяванетоприуправлениетосопционалната трансмисияHi-LoPowershift,позволяващалесноадаптиранекъмразлични изискваниянамясто.

ОПТИМАЛЕН КОМФОРТ

Комфортътеотпървостепеннозначениевновитемоделитрактори DEUTZ-FAHRSeries5Keyline,осигуряващиоптималенкомфортв

кабинатачрезнаборотфункции.HydroSilent-Blocksосигуряватокачванев

кабината,докатоседалкитеразполагатспневматичноокачванеза

гладковозене.Освентова,напълнорегулируематакормилна

колона,кактонависочина,такаинадълбочина,допринасяза

персонализиранотокомфортноизживяване.

ВътревкабинатаудобствотосесрещасмодерносттасдваUSB

порта,практичнастойказасмартфониефективнаклиматичнасистема.12

работнисветлини,осигуряващиотличнавидимостдорипрезнощта. Най-новият DEUTZ-FAHR Series 5 Keyline.

КОНФИГУРИРАНЕ В НАЙ-ФИНАТА СИ ВЪЗМОЖНОСТ.

//2

ВОДЕЩА ЕФЕКТИВНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ

НовитемоделитракториKeylineотсерия5DEUTZ-FAHRподобряват ефективносттаипроизводителносттавъввсичкиселскостопански дейности.Моделитеотсерия5Keylineмогатдасепохвалятс

максималнаскоростнапътяот40км/ч,постижимапринискии

икономичниоборотинадвигателя,осигуряващиотличнаефективностпо временапревоз.ОсвентоватрансмисиятаPowershiftHi-Lo

осигуряванаборотскорости,подходящизавсяканужда,докатомокрите дисковиспирачкиначетиритеколелаосигуряватефективнабезопасност повременаработа.Инакрая,електрохидравличнотоактивиранена силоотводниявалпозволявапрецизенконтролнаоборудването,което допълнителноповишаваефективносттанаселскостопанскитеоперации.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ГЪВНОСТЪРНОСТ

Новитемоделидемонстриратзабележителнагъвкавоствсекторана

селскостопанскитемашини.Тазигъвкавостзапочваотсърцетона

трактора,къдетоусъвършенстваниятдвигателFARMotion45StageVработи

съсилибезAdBlue.Трансмисията,способнададостигнедо40+40

скорости,осигуряваправилнатапредавказавсяказадача.Освен

товатракторитеотсерия5Keylineсаоборудванисмощна

хидравличнасистемаисаготовидабъдеоборудванис

комплектаReadyKit,същественаопциязадейности,изискващи челентоварач.Стезихарактеристики5Keylineпоставянов

стандартзагъвкавоствселскостопанскиясектор,катосе

адаптиракъмширокспектъротпредизвикателнизадачии нужди.

НовитемоделитракториKeylineотсерия5DEUTZ-FAHRсеотличаватсизключителнатасивъзможностзаконфигуриране,адаптиранекъм най-взискателнитенужди.СериятаKeylineSeries5еподходящазаширокспектъротдейности,включителноработанаполето,отглежданена редовикултури,дейностипоприбираненасено,стационарнизадачииоперациисчелентоварач. Неговатаизключителнагъвкавостседължинаелектрохидравличнотозацепваненазадвижванетона4колелаисилоотводниявал,кактои скоростниясилоотводенвалснезависимвал.Вдопълнение,мощнатахидравличнасистемасмаксимум6заднипосоки,2-степенната трансмисияPowershiftсHi-Loиизборотпълзящипредавкиразширяватгаматаотконфигурации.Потребителятможедазапомнидо2 скоростинадвигателя,коитомогатдабъдатзадаванииизвиквани.Заедносширокагамаотгуми,предлагащиголямпросвет,позволяват ефективноиудобноизпълнениенавсичкивидоведейности.

//3

// ГЪВКАВОСТ

Представяненановото DEUTZ-FAHR

Серия5Keyline:идеаленза

множествоприложения.

//4
//5

Създаденспециалнозаселскотостопанство.

НоватафамилиядвигателиFARMotionотговарянаразпоредбитезаемисииотStageVиеизключителнокомпактна. Товапозволяварационализиран,наклонендизайннакапаканатрактора,осигуряващотличнавидимостотседалкатанаводачаи позволяващголемиъглиназавиване.Оборудванс4-цилиндровитедвигателиFARMotion45,новиятDEUTZ-FAHRSeries5Keylineпредлага изключителнаманевреностистабилнатеглителнасила.

Готовизабъдещето,тесъщосасертифициранипоHVO.

Ефективност

СистематазавпръскваненагоривоCommonRail,способнададостигненаляганенавпръскванедо2000бараисеуправляваизцяло електронно,подобрявагоренето,катоосигурявапо-ефективноразпръскваненагоривото.

Товаводидозначителнонамаляваненаразходанагориво,шумаиемисиите.Освентовависокотоналяганенавпръскване позволяванадвигателядареагирабързонавнезапни,значителнипроменивнатоварването.Специаленелектроненблокза управлениеоптимизираподаванетонагоривовреалновремевъзоснованаскоросттаинатоварванетонадвигателя,сфункция зауправлениенаскоростта,позволяващанаоператоритедазадаватиизвикватконкретниограничениянаскоросттана двигателязаразличнизадачиилидаподдържатпостояннаскоростнадвигателя.

Изключителнопредставяне

Тезидвигателиреагиратнезабавнонапроменитевнатоварванетоиосигуряватпо-използваемапроизводителностдори припо-нискиоборотинадвигателя,благодарениенаподобренитекривинавъртящиямоментимощността.Флагманският модел,5105Plus,можедасепохвалисмаксималнамощностот106HPивпечатляващвъртящмоментот433Nm.

АКЦЕНТИ

•Предлагасеверсиясъс75HPбезнеобходимостотAdBlue

ЕлектроннасистемазавпръскванеподвисоконаляганеCommonRail Двепаметизаоборотинадвигателя,коитосезадаватотпотребителя •Леснаподдръжка

// ДВИГАТЕЛ
//6 >ДвигателFARMotion45смощностот 75до106HPсилибезSCR.
//7
>5075KeylineспестяватекущиразходибезнуждаотAdBlue.

ТРАНСМИСИЯ

Ненадминатаконфигурируемост.

Новите модели трактори Keyline от серия 5 DEUTZ-FAHR се отличават сизключителнатасиконфигурируемост,адаптиращаседорикъмнайвзискателнитенужди.Всичкивариантинатрансмисиятавновия DEUTZ-

FAHR Series 5 Keyline разполагат с 5-степенна скоростна кутия, предлагаща множествовъзможностизаконфигурация,задаотговоринавсяко специфичноизискване.Изборътмеждусинхронизиранмеханичен

реверсиращилихидравличенPowerShuttleс2-степеннаPowershiftпредоставя допълнителниопциизаперсонализиране.Всичкиверсиидостигатмаксималнаскорост от40км/чпринамалениоборотинадвигателя.Пълзящиятмеханизъмдобавя гъвкавост,удвоявайкиброянапредавкикактозанапред,такаизазаденход,което позволяванатракторадаседвижисъсскорости,по-нискиот400m/hсдвигателпри максималнаноминалнаскорост(взависимостотразмеранагумата).

//
И ВОМ
> Механичнасовалкасергономиченлостнакормилнатаколона. >PowerShuttleс5-степеннанастройкаSenseClutchифункцияStop&Go. //8 > ЕргономиченскоростенлостстрансмисияPowershift >Силоотводенвалснезависимвал. контролииComfortClutch.

АКЦЕНТИ

5-степеннаглавнатрансмисиясдочетиридиапазона

•2-степеннаPowershiftсHi-Lo

•PowerShuttleсрегулируемареакцияиStop&Go

•ФункцияComfortClutch–позволявасмянанаскороститебезсъединител КлючовахарактеристиканаPowerShuttleепрочутатафункцияStop&Go, позволяващаспираненатракторабезизползваненасъединителя.ВОМ сеуправляваотсъединителсмножествомокридисковеисеуправлява електрохидравличночрезпростонатисканенабутон.Органитеза управлениенаВОМназаднитекалнициподобряваткомфорта

приизползваненаоборудване.ВОМеснабденсразличнискорости,за даосигуриправилнатамощностзаприспособленията,асилоотводният валеоборудвансъсспециаленвалзапрецизноуправление.

//9

ИНАВЕСИ

Първокласнопредставянеизабележително

адаптивност.

НовиятмоделнатракторDEUTZ-FAHRсерия5Keylineеоборудвансмощнахидравличнасистемаиздравзаден навес,осигуряващивъзможностисвисокапроизводителностпривсяказадача.Хидравличнатасистемаес капацитетот55l/min,докатокормилнотоуправлениееснезависимапомпаот35l/min.Има2задни двойнодействащихидравличниклапанисмеханичноуправление,включващирегулаторинапотокаи свободновръщане,сопцияза3заднихидравличниклапана,наличникатодопълнителнаекстра.Тези дистрибуториседоставятсфункция"фиксатор"замеханичниялостзауправление,осигуряващанепрекъснат потокнамаслото.Здравиятзаденнавесеизвестенсъссвоятаизключителнапрецизностиефективност, предлагайкинесравнимапроизводителност.СтандартноновиятDEUTZ-FAHRсерия5Keylineеоборудванс доказалиясезаденнавессмеханичноуправление,сдопълнителнаопцияEasyLiftзаповишено удобство,позволяващалесноповдиганеиспусканеназадниянавесседнодокосване.Техническите характеристикисаизключителни,смаксималенкапацитетдо4525кгикатегорияII3-точковнавес. Задниятнавесеверниятсъюзникзавзискателнизадачи.

// ХИДРАВЛИЧНА СИСТЕМА
>До3заднихидравличниклапана. //10 >Всичкоподръкаблагодарениенаергономичнатаиорганизирана страничнаконзола.

АКЦЕНТИ

•До6заднихидравличниклапана

•55l/minхидравличнасистема

•Независимакормилнапомпасдо35l/min•4525kg

максималенкапацитетнаповдигане

> Външенконтролзаповдиганеназаднатачаст. //11

Кабината,която

търсихте,самос4колони.

Новият модел трактор DEUTZ-FAHR Series 5 Keyline е оборудван с удобна кабина. Една съществена характеристика на кабината DEUTZ-FAHR 5Keylineенейнатаконструкциясамос4колони,коетояправиудобнаипрактична.

Кабинатасеотличавасусъвършенстванимодерендизайн,спросторенпрозореципривличащвниманиетопрофилнамонолитния капак,осигуряващифантастичнавидимостпривсякаквиусловия.Дориприусловиянаслабасветлинавидимосттаоставаперфектна, благодарениена12-темощниработнисветлини,подпомагащивсякадейност.

НоватакабинаTopVisionevoвинагиеокаченанаHydroSilent-Blocks,коетоосигуряваотличенкомфортчрезнамаляваненавибрациите сдо40%.Телескопичнатаинапълнорегулируемакормилнаколона,заедносокаченатаседалкасмножествонастройки,позволяват наводачитесвсякакъвръстданамерятперфектнатасипозициязаполевиипътнитранспортнидейности.Задопълнителенкомфорт радиотоевключеностандартно.

Нискитениванашумиинтуитивноорганизиранитеинструментизауправлениесъздаватбезупречнокомфортнаработнасреда. Средопциитезаперсонализираненакабинатасафабричномонтиранаскобазамонтираненамониторилидопълнителни устройствазауправлениенаоборудването.Имапътническаседалка,множествоелектрическиконтактии2USBпорта;удобни поставкизасмартфоничаши.

Отварящиятсепокривизаденпрозорецосигуряватотличнавентилациянакабината.Климатичнатасистемагарантира комфортвкабинатапрезвсичкисезони.10вентилационниотвораосигуряватпречистенвъздухвцялатакабиначрез специалнифилтрииподдържатприятенвътрешенклимат.

АКЦЕНТИ

>Високавидимостскабинас4колони

>ПовечекомфортсHydroSilent-Blockокачване

>2конфигурациинакабината:комфортнакабинаикабинаHi-Line

>FOPS-съвместимпокривсролетенслънцезащитенекран

>Климатиккатостандарт

>2конфигурациинаседалките:механичноокачванеиливъздушноокачване

// TOPVISIONevo
>Кабинас4колонизапо-добравидимост. //12
//13
>Радиотоевключенокатостандарт. >Мощнаклиматичнасистема,включенакатостандарт.

ЦялатасилазаDEUTZ-FAHRSeries

5 Keyline.

НовияттракторDEUTZ-FAHRSeries5Keylineепроектирансъсспециаленфокусвърхунеговатагъвкавост,благодарениена внедряванетонанай-съвременниячелентоварач.Тозиосновенкомпонентсепредлагавдваварианта:LightKitиReadyKit,и дватаинсталиранидиректновъвфабриката,задаосигурятоптималнапроизводителност.

Идватакомплектасаоборудванисъсспециалнарамка,предназначеназамонтажначелентоварач.Въпрекитова,ReadyKit предлагадопълнителнопредимствосвключванетонастратегическипозициониранджойстикдоводача,пъленсвсички необходимивръзкизаудобнаибезопаснаработа.

Задасеосигурибалансираноразпределениенатеглотомеждупреднияизадниямост,сепредлагатспециалнитежести зазаднитеколела.Тованесамонамаляванатоварванетонапреднатаос,носъщотакапредотвратявапрекомерните механичнинатоварвания,осигурявайкипо-голямаиздръжливостинадеждноствъввремето.

Дватамоделачелентоварач,SolidиProfiline,предлагатмеханичнопаралелноуправлениесZкинематика,кактои функциизаобръщане,бързоразтоварванеивръщаненаниво(RTL).Тезифункциипозволяватзначителноспестяване навремеповременаежедневнитеоперации.

Дизайнътнараменатанатоварачасинтегрираниконтролнипрътииплосканапречнатръбаосигуряваотлична преднавидимост.Освентовавътрешнитехидравличниканалидопринасятзазащитатанахидравличнителинии ипридаватнатоварачакомпактениподреденвид.

Задопълнителноувеличаваненакапацитетаипроизводителносттаначелниятоварач,DEUTZ-FAHRсерия5 KeylineпредлагахидравличенPowerShuttleсплавенотговор,включващ5различниниванареактивност.

ФункциятаStop&Goпозволяванаводачадаспираирестартиратрактора,катоизползвасамоспирачните педали,бездасеналагадавключвасъединителя.

Инакрая,покривътсвисокавидимост,съответстващнаразпоредбитеFOPS,представлявадопълнителна функциязабезопасностикомфортповременаизползваненачелниятоварач,осигурявайкиадекватна защитанаоператора.

// ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ
//14 >ДжойстиксуправлениеPowershiftзалеснодвижениенапредницата товарач.

АКЦЕНТИ

>Наличностнафабричникомплектизанаблюдениеначелнитоварачи

>PowerShuttleс5настройкинамодулация

>СистемаStop&Go

>СъвместимсFOPSпокривсвисокавидимост

>ИнтегриранмеханиченджойстиксPowershiftконтроли(сReadyKit)

//15

Новпакетзаосветлениезаефективнаработапрезнощта. Тезитракторипредлагатняколкоконфигурациипоотношениенавъншнотоосветление,коетопозволяванаоператоритедаперсонализиратсвоите машини,задаотговарятточнонатехнитеработнинужди.

1или2въртящисемаяка

До4задни+4предниработнисветлини

Опционални2горнифаранапредниястълбнакабината

Предниизаднисветлини

Опцияза2работнисветлининастълбанакабината

Работнисветлининапредниякапак

Предни фарове

// РАБОТНИ СВЕТЛИНИ
//16
>Поддръжканамониторилидруго допълнителноустройство законтролнаоборудването.

Всичко,откоетосенуждаете.

НовияттракторDEUTZ-FAHRSeries5Keylineепроектирандапредлагаиндивидуалнинастройки,предоставяйкина видачитевъзможностдаадаптиратмашинатакъмтехнитеспецифичнинуждисширокагамаотаксесоарииопции законфигурация.

Многобройнитеналичниопциипозволяватпълнаперсонализациянатрактора.Средтезиопциисаразличнивидове спирачнисистемизаремаркета,кактохидравлични,такаипневматични,коетоправиноватаDEUTZ-FAHRсерия5

Keylineподходящаизатежкотоваренавтомобилентранспорт.

Освентоваимамножествоопциизаконфигурация,включителноширокагамаотколеласизбормеждуджантис фиксиранаилирегулируемаширинанаколелата.Освентоваимамноговариантинаодобренигуми,идеалнизавсички видоведейностиизаосигуряваненаоптималенкомфорткактонаполето,такаинапътя.Операторитемогат допълнителнодаперсонализираттрактора,катоизбиратотразличниконфигурациинапредниизадникалници,кактои предниизаднимонолитниикуфарнибаластнитежестиипръстеновиднибаластнитежестизазаднитеколела.Катоопция имаикомпресорс3бързиконектора(2външнииединвкабината).

// ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
>Външниивътрешнивъздушнивръзкизавъздушенкомпресор аксесоари. > Стойка за смартфон с USB букса. //17

БройскоростисHi-Lo(2диапазона)

БройскоростисHi-Lo(4диапазона)

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ СЕРИЯ5KEYLINE 50755095 51055105PLUS ДВИГАТЕЛ Модел FARMotion45 Нивонаемисии ЕтапV Цилиндри/Обем n°/cc 4/3849 Диаметър/Ход мм 103/115.5 Турбоинтеркулер CommonRailинжекция бар 2000г Макс.мощност(ECER120) kW/HP 55,4/75 70/95 78/106 Мощностприноминалниоборотинадвигателя(ECER120) kW/HP 54,8/7466,4/90 74/101 Макс.въртящ Nm359 389 433 моментОборотинадвигателяпримаксималенвъртящ Nm 1400 моментЕлектронноуправлениена двигателяВъздушенфилтър PowerCoreКапацитетна 145 резервоаразагоривоКапацитетнарезервоараAdBlue л - 10 EAT ТРАНСМИСИЯ Система DOC+DPF DOC+DPF+SCR SDF трансмисия Тип T4330 T4350 Скоростна кутия № 5предавкиx2или4диапазона МЕХАНИЧЕНРЕВЕРС РЕВЕРС Тип Механиченслостподволана Бройскорости(4диапазона) № 20+20 БройскоростисHi-Lo(2диапазона) № 20+20Hi-Lo БройскоростисHi-Lo(4диапазона) № 40+40Hi-Lo ЕЛЕКТРОХИДРАВЛИЧЕН РЕВЕРС Електрохидравличенреверс Тип Хидравликаслостподволана Настройте.РеакциянаЕлектрохидравличенреверс№ 5различнинастройки наскоростта(4диапазона) № 20+20
20+20Hi-Lo
№ 40+40Hi-Lo Stop&Go ComfortClutch ВОМ Електрохидравличнозацепване 540/540ECO 540/1000* ВДИГАМ Механичнозадноповдигане МеханичнозадноповдиганесEasyLift Заденкапацитетнаповдигане(STD) кг 3600 Заденкапацитетнаповдигане(OPT) ХИДРАВЛИКА кг 4525 Дебит на помпата л/мин 55 Заднихидравличниклапани № 2/3 СПИРАЧКИ спирачкана4колела Механичнаръчнаспирачка Хидравличнаспирачканаремаркето Пневматичнаспирачканаремарке ПРЕДНАОС Преднаос 1.5 2 Ъгълназавиване Градусинаразмера 50 55 Електрохидравличнозадвижванена4WD Електрохидравличнозаключваненадиференциала ТАКСИ Кабинас4колони Стандартенпокрив Покрив с висока видимост - FOPS HydroSilent-Blockокачване Ръченклиматик Механичноокаченаседалка Седалкаспневматичноокачване Пътническаседалка ВъншноуправлениезаВОМиповдигане Радио =стандартно=опция–=нееналично //1818

*чрездилър

Техническитеданниицифритесасамоориентировъчни.DEUTZ-FAHRсеангажиранепрекъснатодаадаптирасвоитепродуктикъмвашитеизискванияиследователносизапазваправотодаправиактуализации безпредварителноизвестие.

° С А д б ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ СЕРИЯ5KEYLINE
1/9/19 5075 509551055105ПЛЮС РАЗМЕРИ И ТЕГЛО СпреднагумаСъс Размер 380/85R24 420/85R24 заднагума Размер 420/85R34 460/85R34 Междуосие(A) мм 2400 Макс.дължина(B) мм 4268 Общависочина(C) мм 2718 2743 Ширина(D) мм 2051г 2205 Централназаднаос–кабина мм 1968г Тегло кг 4000 4250 Предендопустимтовар кг 2900 3000 Допустимозаднонатоварване кг 3700 4000 Общодопустимонатоварване кг 6500 7000
СервизКод308.8922.3.4-024.04 илипосететеdeutz-fahr.com Даоткрием Следвайнив DEUTZ-FAHRемаркана
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.