Program booklet 16th Liberation Concert

Page 1

philharmonie zuidnederland ZO 19 sept ’21 Programma / Program


NL

Voorwoord Het bestuur van de stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial heet u van harte welkom bij het 16e Liberation Concert op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Een editie die door middel van een livestream door meer dan 135.000 mensen, in meer dan 100 landen wordt bekeken. Samen met u gaan zij genieten van de mooie klanken van de philharmonie zuidnederland. Klanken die dit jaar in het teken staan van een ‘hommage’ aan hen die 77 jaar geleden hun leven gaven voor onze vrijheid. De graven om ons heen vertellen elk een verhaal van mannen en vrouwen die hun leven gaven in de strijd tegen de tirannie. We mogen nooit vergeten hoe dit zorgeloze leven van duizenden bevrijders in de strijd voor onze vrijheid ten einde kwam. Het Liberation Concert eert hun opofferingsgezindheid en toewijding voor de bevrijding van een volk dat ze niet eens kenden. Wij zijn hen daar, vanuit de grond van ons hart, eeuwig dankbaar voor. Om dit gemeenschappelijk gedragen eergevoel kracht bij te zetten hebben we samen met de philharmonie zuidnederland en componist Mark Pütz het idee opgevat om het Liberation

Concert blijvend te verbinden aan de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Een plek die een belangrijke plaats binnen onze gemeenschap vormt. De speciaal hiervoor geschreven hymne ‘Unknown territory’ die door Pütz is gecomponeerd gaat vandaag voor u en onze gasten van over de hele wereld in première. Een waar hoogtepunt in de 16-jarige geschiedenis van het concert. Met deze hymne willen we ook het werk van de American Battle and Monuments Commission (ABMC) eren. Zij die dag in, dag uit met zo veel liefde en toewijding de 17 begraafplaatsen over de hele wereld tot in de puntjes verzorgen.

WIJ WENSEN U HEEL VEEL LUISTERPLEZIER MET DEZE HOMMAGE GESPEELD DOOR DE PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND ONDER LEIDING VAN SANDER TEEPEN EN SOLISTE HANNAH MORRISON. Leo Urlings Frans Groutars Joyce Reijnders Patrick Spits


EN

Foreword The board of the Liberation Concert and the American Battle Monuments Commission welcomes you to the 16th edition of the Liberation concert here at the Netherlands American cemetery in Margraten. An edition which will be viewed via livestream in more than 100 countries. Together with you, they will enjoy the beautiful sounds of the philharmonie zuidnederland. Music to pay ‘hommage’ to the men and women who gave their lives for our freedom nearly 80 years ago. The surrounding graves are the physical reminder of the men and women who gave everything in the battle against tyranny. We will never forget how the lives of thousands so suddenly ended in the struggle for freedom nor the loss felt by their families. The Liberation Concert honors their sacrifice and dedication to a people they didn’t even know. We are, from the bottom of our hearts, eternally grateful. To reinforce this common feeling the board, together with the philharmonic and composer Mark Pütz, will permanently link the Liberation Concert to the cemetery in Margraten. A place which forms such an important part of our community here in South-Limburg and the rest of the Netherlands. A hymn, titled ‘Unknown territory’, written for and dedicated to the Netherlands American Cemetery will be played for the first time for you and for all viewers from all over the world. A true highlight in the history of the Liberation Concert.

With this hymn we also honor the work of the men and women of the American Battle Monuments Commission (ABMC). They strive daily to honor the service and sacrifice in 26 cemeteries worldwide, maintaining these iconic resting places to an immaculate standard.

FINALLY, WE AS THE BOARD WISH YOU A PLEASANT CONCERT WITH THIS ‘HOMMAGE’ PLAYED BY THE PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND LED BY CONDUCTOR SANDER TEEPEN AND SOLOIST HANNAH MORRISON. Leo Urlings Frans Groutars Joyce Reijnders Patrick Spits


NL

EN

Blijven herdenken 12 september is een historische datum in onze gemeente. Dit is de dag waarop de bevrijding van Nederland in 1944 in Mesch startte. Jaarlijks herdenken wij deze gebeurtenis op verschillende momenten en manieren. Ook met het Liberation Concert dat dit jaar alweer voor de 16de keer plaatsvindt. Zeker in deze tijd waarin niks meer vanzelfsprekend is blijf herdenken en vieren belangrijk in onze gemeente. Ook 77 jaar na onze bevrijding.

De Amerikaanse Begraafplaats en het toekomstige Visitor Centre herinneren ons aan de bevrijders. De muziek die vandaag over de Amerikaanse Begraafplaats klinkt is ook een blijvende herinnering. Bedankt dat u vandaag aanwezig bent bij dit muzikaal eerbetoon. Laten we ook in de toekomst blijven herdenken. Alleen, maar ook met elkaar. Dan blijft onze gemeenschap verbonden door vrede en vrijheid.

De vrede waarin wij leven is ons gegeven door soldaten die vochten voor de vrijheid die ieder mens verdient. In Nederland kwamen de bevrijders als eerste in onze gemeente de grens over. Zij hebben hier hun leven gegeven en zijn hier begraven. Adoptanten, inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen van EijsdenMargraten zijn sterk verbonden met deze soldaten. De vrede en vrijheid die zij ons gegeven hebben laat onze samenleving bloeien. Daarom hebben zij nog altijd en voor altijd een bijzondere plaats in ons hart en in de gemeenschap van EijsdenMargraten.

Ik wens u een bijzondere middag toe. Sjraar Cox Burgemeester Eijsden-Margraten

Continuing to Commemorate September 12, 1944 represents a historic date for our municipality, as it is the day the liberation of the Netherlands began in Mesch. We commemorate this event annually at different times and in different ways, one of which is the Liberation Concert. Commemoration and celebration continue to be important for our municipality. Especially at this time – 77 years after our liberation – that once again shows us that we cannot take anything for granted. The peacetime we live in was given to us by soldiers who fought for the freedom that every human being deserves. Our municipality was the first place the liberators entered as they crossed into the Netherlands. They gave their lives and were buried here. Eijsden-Margraten’s adopters, residents, businesses, associations and foundations all have a strong tie to these soldiers. The peace and freedom they brought us has enabled our society to flourish. That’s why they still, and will always, have a special place in our hearts and in Eijsden-Margraten’s community. The American Cemetery and the future Visitor Center are reminders of those who liberated us. The music that will resonate throughout the American Cemetery today is also a lasting reminder. Thank you for joining us today for this musical tribute. Let us continue to remember into the future: alone, but also together. That way our community will remain united by peace and freedom.

I wish you a truly memorable afternoon. Sjraar Cox Mayor of Eijsden-Margraten

THE PEACE AND FREEDOM THEY BROUGHT US HAS ENABLED OUR SOCIETY TO FLOURISH. THAT’S WHY THEY STILL, AND WILL ALWAYS, HAVE A SPECIAL PLACE IN OUR HEARTS AND IN EIJSDEN-MARGRATEN’S COMMUNITY.NL

NL

Welkom! Namens de American Battle Monuments Commission (ABMC) heet ik u van harte welkom bij het jaarlijkse Liberation Concert op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. Dit jaar vieren we de 77e gedenkdag van de bevrijding van Zuid-Limburg, de eerste stappen in de bevrijding van heel Nederland. Dit jaar als laatste, en meer dan ooit tevoren sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn we verenigd in de strijd om de coronapandemie te overkomen. Deze strijd heeft vele levens geëist, jong en oud. Leverde spanningen op binnen families. En heeft impact gehad op ons dagelijks leven. Ondanks alles hebben wij hierin volhard. Net zoals we 77 jaar geleden samen gestreden hebben tegen een gezamenlijke vijand, doen we dat nu ook als bondgenoten met één gemeenschappelijk doel. We zijn dankbaar hier vandaag te mogen zijn om te luisteren naar de mooie klanken van de philharmonie zuidnederland. Ik weet zeker dat deze muziek ons de

nodige kracht en energie zal geven om samen door te zetten. Het is de missie van de American Battle Monuments Commission om de dienst, prestaties en opoffering van de gesneuvelde jonge mannen en vrouwen te eren. Zij die huis en haard achter zich lieten om de vrijheid van mensen in alle hoeken van de wereld te verdedigen. Wij herdenken de opoffering die deze generatie gaf in de strijd tegen de tirannie, onze organisatie is dan ook veel meer een ‘vertegenwoordiging’ van een publieke herinnering. Daar hoort ook het onderhoud van de begraafplaatsen en monumenten bij maar bovenal ook het overdragen van de verhalen van deze mannen en vrouwen, zonen en dochters aan volgende generaties. Dat doen we elke dag op onze begraaf- en gedenkplaatsen in 17 landen. Het is onze verantwoordelijkheid en eer om deze geschiedenis te preserveren voor toekomstige generaties opdat zij de ‘kosten’ van de vrijheid nooit zullen vergeten.

EN

Welcome! Wij koesteren de bijzondere band die het Nederlandse volk met deze begraafplaats heeft. We bedanken de Provincie Limburg en de Gemeente Eijsden-Margraten voor de jarenlange goede samenwerking met de ABMC. We bedanken de organiserende stichting en de philharmonie zuidnederland voor de organisatie van het Liberation Concert. Een concert dat inmiddels zo een oprechte en betekenisvolle traditie is geworden. En tenslotte bedank ik u. Uw aanwezigheid, hier vandaag, is het bewijs dat de belofte van Generaal Pershing nog steeds overeind staat toen hij schreef dat “tijd de glorie van hun daden nooit zal doven”. Chief Operations Officer John Wessels American Battle Monuments Commission

On behalf of the American Battle Monuments Commission, it is a pleasure to welcome you to the Netherlands American Cemetery and the annual Liberation Day Concert. This year celebrates the 77th Anniversary of the liberation of South Limburg and the first steps to liberating the Netherlands. This year as last and more than any time since the end of WWII, we are united in our struggle and efforts to emerge from a global pandemic. It has taken many, many lives, young and old, strained families, and impacts us all on a daily basis. Yet, we persist, and just as we linked arms 77 years ago to defeat that enemy, so too today, we continue to work together as allies in this cause. Today, we’re grateful to receive this music from the South Netherlands Philharmonic and know that it heals and lifts our spirits! It is the sacred duty of the American Battle Monuments Commission to honor the courage and selflessness of those young men and women who left the comforts of home to help defend freedom and restore liberty of people in all corners of the globe. Remembering the sacrifice of those who gave all in the struggle against tyranny, our Commission is an agency of public memory, not only preserving and maintaining these remarkable sites but telling the individual stories of these men and women, sons and daughters. We do this every day, around the world at ABMC cemeteries and memorials in 17 countries. It is our responsibility and honor to preserve that


EN

history for future generations so that the cost of freedom will never be forgotten. We cherish the special relationship this cemetery enjoys with the Dutch people. We thank the Province of Limburg and the township of Eijsden-Margraten for the wonderful partnership with ABMC these many years. We thank the organizing committee and the South Netherlands Philharmonic for producing these Liberation Concerts, which have become such a heartfelt and meaningful tradition. And we thank you, your presence ensures that the promise of our first Chairman General of the Armies John J. Pershing remains as true today as it did when he wrote that “Time Will Not Dim the Glory of Their Deeds.” Chief Operations Officer John Wessels American Battle Monuments Commission

TIME WILL NOT DIM THE GLORY OF THEIR DEEDS


NL

NL

Herdenken en vieren Het is al eerder gezegd en geschreven, maar we kunnen er niet vaak genoeg bij stilstaan: vrijheid is niet vanzelf­ sprekend. De gebeurtenissen op het wereldtoneel van de afgelopen maanden hebben dat helaas weer eens aangetoond. Ook de lessen uit de geschiedenis - zeker die van de Tweede Wereldoorlog - hebben geleerd hoe belangrijk die vrijheid is. Bij mijn aantreden als gouverneur in Limburg in april van dit jaar heb ik met tevredenheid kunnen vaststellen dat herdenken en eren ook in deze provincie een belangrijke rol speelt. De mooie wijze waarop in de hele provincie ‘75 jaar bevrijding van Limburg’ is herdacht en gevierd, is daar een goed voorbeeld van. en ander goed voorbeeld is het Liberation Concert dat dit jaar voor de 16e keer op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten plaatsvindt. Een bijzonder initiatief op een bijzondere plek om te herdenken en om andermaal onze verbondenheid en gemeenschappelijke waarden te onderstrepen.

Op 30 mei mocht ik op deze plek een toespraak houden tijdens Memorial Day, de jaarlijkse herdenking van de Amerikaanse gesneuvelden. Ik was hier toen voor het eerst. Nog altijd ben ik onder de indruk van deze laatste rustplaats en van het gegeven dat elk graf van een gesneuvelde man of vrouw is geadopteerd. Het raakte me ook dat nu, driekwart eeuw later, er nog altijd een wachtlijst is van mensen die een graf willen adopteren. Op deze begraafplaats dringt tot je door wat jonge mensen, die dit land niet eens kenden, hebben opgeofferd voor onze vrijheid. Het grote respect en de dankbaarheid hiervoor zijn ook de pijlers onder het Liberation Concert. Dat het concert juist op deze plek plaatsvindt, onderstreept hoezeer herdenken en vieren bij elkaar horen. We mogen luisteren en genieten van de muziek van onze philharmonie zuidnederland in het besef dat duizenden jonge mensen hun leven hebben gegeven. Het thema ‘Hommage’ van dit Liberation Concert had niet treffender gekozen kunnen worden.

EN

Remembrance and celebration Ik begon dit voorwoord met de stelling dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Laten we daarom ook in de toekomst blijven stilstaan bij degenen die voor die vrijheid hebben gezorgd. Laten we die vrijheid koesteren, bewaken en vieren. Het Liberation Concert levert daar een grote bijdrage aan. Ik hoop en verwacht dat dat tot in lengte van jaren zo blijft. Omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Johan Remkes Gouverneur van de Provincie Limburg

LATEN WE OOK IN DE TOEKOMST BLIJVEN STILSTAAN BIJ DEGENEN DIE VOOR DIE VRIJHEID HEBBEN GEZORGD

It has been said and written before, but we cannot remind ourselves often enough: freedom should never be taken for granted. Recent events on the world stage have once again made this clear, unfortunately. The lessons of history – and certainly those of the Second World War – have also taught us how important freedom is. When I became the King’s Commissioner for the Province of Limburg in April, I was pleased to see how much importance this province attaches to remembering and honoring the past. The splendid way in which all of Limburg celebrated the 75th anniversary of its liberation is a good example. Another fine example is the Liberation Concert, which will take place this year for the sixteenth time at the Netherlands American Cemetery and Memorial in Margraten. It is a very special occasion, held in an extraordinary place to remember and once again highlight our fellowship and our shared values. I had the honor of speaking here on May 30th during the ceremony marking Memorial Day, commemorating the men and women who died while serving in the U.S. military. It was the first time I had visited the cemetery. I was and remain deeply impressed by this final resting place and by the fact that each one of the graves has been adopted. It also moved me to see that even now, three-quarters of a century later, there is still a waiting list of people who would like to adopt a grave. Visiting this


EN

cemetery makes you aware of what these young men and women – most of them unfamiliar with the Netherlands – sacrificed for our freedom. The Liberation Concert grew out of deep respect and gratitude for their sacrifice. Holding the concert in this place emphasizes how closely intertwined remembrance and celebration are. We will listen to and enjoy the music of Philharmonie Zuidnederland knowing that thousands of young men and women laid down their lives. The theme of this year’s

Concert, ‘Homage’, could not be more appropriate. Let us continue to remember those who liberated us. Let us cherish, safeguard and celebrate freedom. The Liberation Concert certainly helps us to do so, and I hope and expect that it will for many years to come. Because freedom should never be taken for granted. Johan Remkes King’s Commissioner for the Province of Limburg

Hommage / Homage March for the funeral of Queen Mary Purcell For the unknown soldier Brossé Knoxville: Summer of 1915 Barber Hymne: Unknown Territory Pütz Symfonie nr. 100 ‘Militaire’ Haydn philharmonie zuidnederland / South Netherlands Philharmonic Dirigent / Conductor Sander Teepen Solist / Soloist Hannah Morrison, sopraan


NL

EN

Hommage Het Memorial Concert Margraten 2021 draagt als thema Hommage en borduurt in de programmakeuze voort op de succesvolle editie van 2020. Nooit mogen we vergeten hoe het zorgeloze leven van duizenden jonge mannen en vrouwen in de strijd voor onze vrijheid ten einde kwam. Dit programma eert hun opofferingsgezindheid en toewijding voor de bevrijding van een volk dat ze niet kenden. Tijdens het Liberation Concert beleeft de door Mark Pütz gecomponeerde hymne ‘Unknown Territory’ voor het nieuw te bouwen Visitor Centre de wereldpremière. Muziek die als blijvende herinnering door de stichting Liberationconcert aan het Visitors Centre en philharmonie zuidnederland wordt aangeboden. Henry Purcell (1659-1695) schreef zijn Funeral Music voor zijn zeer geliefde Queen Mary in een tijd die raakvlakken heeft met het heden. Pas net de dertig gepasseerd, werd ook zij slachtoffer van de pokkenepidemie die heel Engeland in haar greep hield aan het einde van 1694. In de bittere koude werd het lichaam van Mary vervoerd naar de Westminster Abbey. De kist werd voorafgegaan door trommelslagers en koperblazers die de Purcells dodenmars speelden waarmee

dit Liberation Concert opent. De Belgische filmcomponist Dirk Brossé (1960) schreef met For the unknown soldier een ingetogen stuk voor strijkorkest en harp dat de soldaten wil herdenken die naamloos gestorven zijn. De Amerikaan Samuel Barber (19101981) zoog de traditionele Europese muziek in zich op en vertaalde het in zijn werken naar een eigen oer-Amerikaanse stijl. In zijn Knoxville: Summer of 1915 voor sopraan en orkest blikt de componist terug op zijn jeugd en een volmaakte zomeravond in het zuiden van de Verenigde Staten. Als 6-jarig jongetje hoort Barber de geluiden van een koets, voorbijgangers en een zeldzame auto. Zijn gedachten dwalen af naar zijn dierbare familieleden. Biddend valt het kind in de wiegende muziek in slaap. In zijn Militaire Symfonie zoekt Joseph Haydn (1732-1809) door het gebruik van veel slagwerk en trompetsignalen een militaire sfeer op. Met name in het tweede en vierde deel klinkt het helse tumult van oorlog, aanzwellend van een angstwekkend begin tot een heldhaftig hoogtepunt.

Homage The theme of the 16th Liberation concert is “Homage” and builds on the program of the successful 2020 edition of the concert. We will never forget how the lives of thousands of young men and women so suddenly ended in the struggle for our freedom. This year’s program honors their sacrifice and dedication for the liberation of a people they did not even know. During this year’s Liberation Concert, we will experience the world premiere of the special hymn written by composer Mark Pütz in honor of the new Visitor Centre to be. This hymn is an everlasting gift by the Liberation concert foundation and philharmonie zuidnederland to the American Battle Monuments Commission. Henry Purcell (1659-1695) wrote ‘Funeral Music’ for his beloved Queen Mary in a time which shows similarities with our precent time. In her thirties, Queen Mary became victim of the smallpox epidemic which spread throughout England in 1694. In the bitter cold, her remains were carried to Westminster Abbey. The coffin was accompanied by drummers and a brass section which played the Purcell’s death march by which this Liberation concert is opened.

The Belgian film composer Dirk Brossé (1960) wrote ‘For the unknown soldier’ a modest piece for a string orchestra and harp which seeks to remember those who fell and rest in unknown graves. The American composer Samuel Barber (1910-1981) absorbed the traditional European music and translated it into his own primal American compositions. In his ‘Knoxville: Summer of 1915’ for soprano and orchestra, the composer looks back to his own childhood and a perfect summer evening in the Southern part of the United States. As a 6-year-old boy, Barber heard the sounds of the carriages, passers-by and a rare automobile on the streets. His thoughts strayed to his beloved relatives. While praying, the child fell asleep by the gentle music. In his ‘Militaire Symfonie’, Joseph Haydn (1732-1809) is searching, by using percussion and trumpet signals for a military atmosphere. Particularly in the second and fourth part the hellish tumult of war can be vividly heard, swelling from a terrifying start to a heroic highlight.


NL

Biografie philharmonie zuidnederland De philharmonie zuidnederland is een bruisend symfonieorkest met een rijk scala aan concertformules. Het repertoire bestrijkt de complete symfonische literatuur, van eeuwenoude meesterwerken tot spannende wereldpremières. Onder leiding van intendant Stefan Rosu is philharmonie zuidnederland een organisatie die doorlopend zijn grenzen verlegt. Die innovatiegeest komt tot uiting in avontuurlijke crossovers, grote publieksevenementen en in een doelbewuste verbinding met het bedrijfsleven in onder meer businessevent Leading the South.

EN

Daarbij is philharmonie zuidnederland het symfonisch laboratorium van het Maastricht Centre fort he Innovation of Classical Music, MCICM. Internationale ambities worden zichtbaar in de serie Meisterkonzerte Aachen waarvan het orkest producent is. Maar een levendige band met de Zuid-Nederlandse samenleving staat altijd voorop. Dat blijkt uit de succesvolle projecten in de regio op momenten die ertoe doen. Het hoogwaardige educatieprogramma maakt philharmonie zuidnederland tot een orkest voor iedereen. Leerlingen uit primair- en voortgezet onderwijs ervaren van dichtbij de kracht en betovering van live muziek.

Biography the South Netherlands Philharmonic The South Netherlands Philharmonic is a vibrant, professional symphony orchestra with a rich diversity of concert formulas. The repertoire covers the complete symphonic canon, from ancient masterpieces to exhilarating world premières. Under the direction of its intendant Stefan Rosu, the South Netherlands Philharmonic is an organisation that continuous to push its borders. This drive to innovate manifests itself in adventurous crossovers, grand public events, and by pointedly bridging the gaps with big business, like during the business network event Leading the South. In addition, the South Netherlands

Philharmonic is the symphonic laboratory of the Maastricht Centre for the Innovation of Classical Music, MCICM. The international ambitions become most clear in this season’s new series of Meisterkonzerte (Master Concerts) in Aachen, which the orchestra produces. But the vibrant connection to the Southern Netherland’s manifold societies always stand at the forefront. Think of the many successful projects the orchestra undertakes in this region with all the important happenings. Together with the qualitative education programme the South Netherlands Philharmonic has adopted, the orchestra truly proves to be for everyone. Students from both primary and secondary schools can experience the power and enchantment of live music for themselves and really up close.


NL

EN

Samenwerking Liberation Concert en philharmonie zuidnederland

Collaboration Liberation Concert and philharmonie zuidnederland

Liberation Concert en philharmonie zuidnederland hebben een meerjarige samenwerking op muziekeducatief gebied, om zo de jeugd op een zinvolle manier te betrekken bij de dodenherdenking en het thema vrijheid. Er is een project voor zowel het primair als het middelbaar onderwijs.

Liberation Concert and philharmonie zuidnederland have a long-term collaboration concerning music education, in order to engage young people with the commemoration. One of the central topics is freedom. Read more about the Monoloog voor de Vrijheid and Sounds of Freedom.

Primair onderwijs: Monoloog voor de Vrijheid De Monoloog voor de Vrijheid wordt elk jaar uitgevoerd rondom het Liberation Concert op verschillende scholen in Zuid- Limburg. In deze voorstelling staan kinderen van groep 7-8 stil bij het begrip ‘Vrijheid’. Actrice Lindsay Zwaan en twee musici van philharmonie zuidnederland vertellen het verhaal van de 20-jarige John Morrison uit Ohio die ligt begraven in Margraten. Daarnaast wordt de vraag gesteld, wat vrijheid eigenlijk is en hoe werk je aan vrijheid voor iedereen. Middelbaar onderwijs: Sounds of Freedom In Sounds of Freedom maken middelbare scholieren een muzikale boodschap voor nabestaanden van Amerikaanse soldaten die in Margraten begraven liggen. Vorig seizoen hebben Leerlingen van het United World College en het Bonnefantencollege, samen met compositiestudenten van de conservatoria Tilburg en Maastricht online gecomponeerd, waarna op 17 mei alle composities werden gerepeteerd en

uitgevoerd door een ensemble van philharmonie zuidnederland, onder leiding van dirigent Lucas Vis. Op 31 mei, Memorial Day werden persoonlijke videoboodschappen naar de familieleden van de soldaten die in Margraten begraven liggen gestuurd. Voor dit seizoen staat een tweede versie van dit project gepland.

HELP ONS SOUNDS OF FREEDOM OOK IN 2022 WEER TOT EEN SUCCES TE MAKEN! Heeft u informatie over een Amerikaanse soldaat die in Margraten begraven ligt. Bijvoorbeeld omdat u een graf heeft geadopteerd? Wij zijn erg geholpen met deze informatie. De leerlingen gebruiken de verhalen over de soldaten bij het maken van hun compositie. Wij zouden het dan ook erg op prijs stellen wanneer u deze informatie met ons wilt delen. Neemt u hiervoor contact op met wilma.hollanders@ philharmoniezuidnederland.nl Alvast hartelijk dank hiervoor!

Monoloog voor de Vrijheid (Monologue for Freedom) In the performance Monoloog voor de Vrijheid, young students reflect on the concept of ‘Freedom’, which the Southern Netherlands acquired in 1944 thanks to the efforts of American soldiers. Actress Lindsay Zwaan and two musicians from philharmonie zuidnederland, tell the story of the 20-year-old John Morrison from Ohio, who was buried in Margraten. The Monologue describes how he sacrificed his life for our freedom. In the Monoloog voor de Vrijheid, students are also asked questions about freedom. What is freedom really? And what responsibilities should be taken to preserve freedom for everybody? Sounds of Freedom In Sounds of Freedom, high school students create a musical message for the relatives of American soldiers buried in Margraten. Last season students of the United World College and the Bonnenfantencollage worked together with composition students from the

conservatories in Tilburg and Maastricht. The groups composed their pieces online, after which all compositions were rehearsed and performed live by an ensemble consisting of musicians from philharmonie zuidnederland, led by conductor Lucas Vis. On the 31st of May, Memorial Day, personal video messages were sent to the relatives of the soldiers buried in Margraten. For this season a second edition of this project is planned.

HELP US MAKE SOUNDS OF FREEDOM A SUCCESS AGAIN IN 2022! Do you have information about an American soldier who is buried in Margraten? We are very happy with this information. The students use the stories about the soldiers when creating their composition. We would therefore very much appreciate it if you would like to share this information with us. Please contact wilma.hollanders@ philharmoniezuidnederland.nl We thank you very much in advance!


NL

EN

Een laatste rustplek

A final resting place

The Netherlands American Cemetery and Memorial in Margraten is de enige Amerikaanse militaire begraafplaats in Nederland. Deze eervolle plek wordt beheerd door de American Battle Monuments Commission (ABMC).

The Netherlands American Cemetery and Memorial in Margraten is the only American military cemetery in the Netherlands. This honorable site is managed by the American Battle Monuments Commission (ABMC).

Op de ‘Walls of the Missing’, links en rechts bij aankomst, staan de namen van 1.722 vermiste soldaten. Voorbij de toren op de uitgestrekte weide liggen bijna 8.300 soldaten begraven. Uniek aan deze begraafplaats is het adoptieprogramma, begeleid door de Stichting Adoptiegraven Margraten. Sinds 1945 worden de graven geadopteerd en verzorgd door mensen in en om de gemeenschap van EijsdenMargraten. Met het project ‘De Gezichten van Margraten’ tracht de Stichting Verenigde Adoptanten Amerikaanse Oorlogsgraven zoveel mogelijk van deze soldaten een gezicht te geven door bij hun graven en hun namen een foto te plaatsen. Inmiddels zijn alle graven en de namen op de ‘Walls of the Missing’ geadopteerd. Een bijzonder eerbetoon aan onze bevrijders.

On the ‘Walls of the Missing’, left and right on arrival, are the names of 1,722 missing soldiers. Beyond the tower on the vast meadow, nearly 8,300 soldiers are buried. Unique to this cemetery is the adoption program, supervised by the Foundation for Adopting Graves American Cemetery Margraten. Since 1945 the graves have been adopted and cared for by people in and around the community of Eijsden-Margraten. With the ‘Faces of Margraten’ project, the Foundation United Adopters American War Graves tries, as much as possible, to give a face to these soldiers by placing a photo at their graves and names. Meanwhile, all graves and names on the ‘Walls of the Missing’ have been adopted in a special tribute to our liberators.


NL

EN

Word donateur en ‘Vriend van Liberation Concert Margraten’

Become a donor and ‘Friend of the Liberation Concert Margraten’

Donateurs, die € 25,- of meer doneren, worden ‘Vriend van Liberation Concert Margraten’ en ontvangen als attentie twee gegarandeerde zitplaatsen voor het concert. Elke donatie - klein en groot – is welkom, want alleen zo kan het Liberation Concert Margraten blijven voortbestaan.

Those who donate € 25 or more become a “Friend of the Liberation Concert Margraten” and will receive two guaranteed seats at the concert. Every donation, whether large or small, is greatly appreciated, because only through donations can the Margraten Liberation Concert continue to exist.

Wilt u doneren? Ga dan naar www.liberationconcert.nl/stakeholders

To donate, go to www.liberationconcert.nl/stakeholders.

Secretariaat Stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial Postbus 10, 6269 ZG Margraten info@liberationconcert.nl www.liberationconcert.nl

Administrative Office Stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial Postbus 10, 6269 ZG Margraten info@liberationconcert.nl www.liberationconcert.nl

Dagelijks bestuur: Leo Urlings, plv voorzitter Joyce Reijnders, secretaris Patrick Spits, penningmeester Mr. Frans Groutars, bestuurslid

Executive Committee: Leo Urlings, acting chairman Joyce Reijnders, secretary Patrick Spits, treasurer Mr. Frans Groutars, board member

Ondersteunt door Edith Kremer Sierk Janssen George Deswijzen

Supported by Edith Kremer Sierk Janssen George Deswijzen

NL

EN

Liberation Concert dankt haar subsidiënten, fondsen, mediapartners, sponsoren, donateurs, projectpartners, kortom allen voor hun steun.

Liberation Concert would like to thank its funders, media partners, sponsors, donors, project partners, in short everyone, for their support.

Redactie: George Deswijzen / Vormgeving: Studio Eikenhorst / Drukwerk: Andi Smart Print Solutions - Beek / Fotografen: George Deswijzen / Ronald Du Chatinier


NL

EN

Huisregels

House rules

Het concert vindt plaats op de Amerikaanse Begraafplaats en hier gelden een aantal speciale regels:

The concert will be performed at the Netherlands American Cemetery, where some special rules apply:

• gedraag u op een rustige en respectvolle wijze; • zet uw mobiele telefoon uit en spreek op gedempte toon; • respecteer de graven, ga niet op het gras zitten, liggen of op het gras picknicken; • Roken is verboden • huisdieren worden niet toegelaten; • grote tassen zijn niet toegestaan; • volg de aanwijzingen van de beveiliging en/of organisatie op en ga niet in discussie.

• visitors should behave in a respectful and dignified fashion; • turn off your cell phones and speak in a low voice; • sitting or lying on the grass and picnicking on the grass is not permitted; • Smoking is prohibited • pets are prohibited • big bags are prohibited • follow all instructions given by the officials responsible for maintaining order promptly and without question.

Dit programmaboekje mag u meenemen als u het thuis nog eens rustig wilt nalezen. Gaat u het niet meer gebruiken? Dan vragen wij u vriendelijk het boekje in de hiervoor bestemde containers achter te laten. Wij zullen het recyclen en zo werken we samen aan een duurzame leefomgeving.

liberationconcert.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.