Liberation Concert - program

Page 1

philharmonie zuidnederland ZO 20 sept ’20 Programma / ProgramNL

Welkom

Namens de Verenigde Staten van Amerika dank ik u hartelijk voor uw komst naar het Liberation Concert dit jaar. In dit crisisjaar van ongekende uitdagingen, hebben we gelukkig weer een manier gevonden om samen de vrijheid te vieren. Onze dank gaat uit naar de Provincie Limburg, philharmonie zuidnederland, en natuurlijk in het bijzonder naar de gemeente Eijsden-Margraten en zijn inwoners. Zoals we graag zeggen op de ambassade: jullie bewijzen keer op keer ‘echte vrienden� te zijn. Hoewel we onze partners die dit concert mogelijk maken uiteraard zeer dankbaar zijn, is het net zo belangrijk om u hier vandaag onder ons te hebben. Iedereen die vandaag aanwezig is, is een levende belichaming van wat de 400 jaar durende relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland zo duurzaam

maakt. De historische, culturele, en economische banden die we in bijna een half millennium hebben opgebouwd, leven voort omdat alledaagse mensen zoals u werken aan het in leven houden ervan, aan de zorg voor deze graven, aan het voortbouwen op onze unieke geschiedenis en aan het verdedigen van onze gemeenschappelijke waarden. De gevallenen die we vandaag herdenken, hebben de ultieme prijs voor onze vrijheid betaald. Hoewel we onze schuld aan hen nooit zullen kunnen terugbetalen, kunnen we hun offer eren en hun namen onthouden. Eerder dit jaar, tijdens Memorial Day Weekend, kwam een klein team van onze ambassade naar Margraten om samen met lokale vrijwilligers de naam van elke soldaat die hier begraven ligt voor te lezen. Vandaag zal ik een van die namen noemen:


NL

Staff Sgt. Robert A. Godfrey. Staff Sgt. Godfrey werd gedood in november 1944, tijdens de Roer Campagne. Hij kwam uit Dearborn, in mijn thuisstaat Michigan en diende in de 102e Infanterie Divisie. Zijn graf werd in 2006 geadopteerd door een Nederlander, Sandor Hendriks. De heer Hendriks verzorgde het graf, zoals zoveel vrijwilligers hier, en onderzocht de man wiens graf hij geadopteerd heeft. Zijn werk leidde hem naar een medeinfanterist die samen met Staf Sgt. Godfrey diende. Hij leerde ook meer over de familie van Sgt. Godfrey - hij had een zus en minstens twee broers - maar hij heeft geen nabestaanden kunnen vinden. Toch plaatst de heer Hendriks enkele keren per jaar bloemen bij zijn graf. En één keer per jaar mag hij muziek voor hem spelen voor een live publiek. De heer Hendriks is namelijk een professionele trombonespeler. En vandaag hoort u hem en de rest van het orkest tijdens een eerbetoon aan Staff Sgt. Godfrey en aan alle gevallenen. We danken hem, we danken jullie allemaal, en we hopen dat jullie genieten van dit speciale Liberation Concert. Ambassadeur Pete Hoekstra

“DE GEVALLENEN DIE WE VANDAAG HERDENKEN, HEBBEN DE ULTIEME PRIJS VOOR ONZE VRIJHEID BETAALD”


EN

Welcome On behalf of the United States of America, thank you for joining us for this year’s Liberation Concert. We are fortunate that in this year of crisis and unprecedented challenges, we have found a way to celebrate together. Our thanks to the Province of Limburg, to the South Netherlands Philharmonic Orchestra, and especially to the people and City of Margraten. As we like to say at the Embassy, you have proven time and time again to be Echte Vrienden. While we are thankful to our partners who help make this concert happen, it is just as important to have you among us here today. Every person attending today is a living embodiment of what makes the 400 year relationship between the United States and the Netherlands such an enduring one. The historic, cultural, and economic ties that we have built over nearly half a millennia lives on because everyday people like you work to keep it alive, to care for these graves, to build on our unique history and to defend our shared values. The fallen we celebrate today paid the ultimate price for freedom. While we can never repay our debt owed to them, we can honor their sacrifice and remember their names. Earlier this year on Memorial Day Weekend, a small team from our Embassy came to Margraten and read the name of every soldier buried here. Today, I will point to one of those names: Staff Sgt. Robert A. Godfrey. Staff Sgt. Godfrey was killed in action in November of 1944, during the Roer River Campaign.

He was from Dearborn, in my home state of Michigan and served in the 102nd Infantry Division. His grave was adopted by a Dutchman, Sandor Hendriks in 2006. Mr. Hendriks tended to the grave, like so many of the volunteers here, and researched the man whose grave he adopted. His work led him to a fellow infantryman who served with Staff Sgt. Godfrey. He has also learned about the Sgt’s family—he had a sister and at least two brothers—but he has not been able to locate any next of kin. Nevertheless, Mr. Hendriks places flowers at his grave several times a year. And once a year, he gets to play music for him before a live audience. You see, Mr. Hendrik’s is a professional trombonist. And today, you will get to hear him and the rest of the orchestra pay tribute to Staff Sgt. Godfrey and to all of the fallen. We thank him, we thank all of you, and we hope that you enjoy this concert of remembrance. Ambassador Pete Hoekstra


Strijd / Struggle Adagio ma non Troppo uit Kwartet nr 14 Beethoven (ork. Davis) The Unanswered Question Ives The Lark Ascending Vaughan Williams Symfonie nr 44 ‘Trauer’ Haydn Philharmonie Zuidnederland / South Netherlands Philharmonic Dirigent / Conductor Arjan Tien Viool / Violin Lei Wang


NL

EN

Met diepzinnige, heldhaftige, verstilde en opzwepende muziek belicht het 15e Liberation Concert allerlei aspecten van strijd op leven en dood. “Why we fight?” is de titel van de voorlaatste episode uit Band of Brothers. Terwijl de moegestreden geallieerden vernemen dat de vijand is verslagen, klinkt op de achtergrond vanuit de puinhopen van een platgebombardeerde Duitse stad het Adagio uit Beethovens mooiste strijkkwartet. Menselijk erbarmen door Beethoven meesterlijk omgezet in innige muziek.

With profound, heroic, still and stirring music, the 15th Liberation Concert highlights all aspects of the struggle for life and death. “Why we fight” is the title of the penultimate episode of the TV series Band of Brothers. When the exhausted allied soldiers hear the enemy has been defeated, in the background the Adagio from Beethoven’s finest string quartet can be heard from the ruins of a bombed out German city. Human compassion masterfully converted into intimate music by Beethoven.

Een soortgelijke vraag om zingeving en duiding wordt door de Amerikaan Charles Ives geheel anders vertaald in The Unanswered Question. Hoor hoe vanuit de verte de trompet de eeuwigdurende vraag van de zin van het menselijk bestaan stelt en de houtblazers trachten te antwoorden.

A similar search for meaning and interpretation is construed entirely differently by the American Charles Ives in The Unanswered Question. Hear how, from afar, the trumpet poses the eternal question about the meaning of human existence and how the woodwinds try to answer it.

The Lark Ascending van Ralph Vaughan Williams geldt als het symbool van het verdriet en verlies na alle strijd in de Eerste Wereldoorlog. Vaughan Williams begon in 1914 met componeren, maar werd onderbroken door het uitbreken van de oorlog. In het meditatieve werk vertolkt de solo viool het opvliegen en stijgen van een veldleeuwerik.

The Lark Ascending by Ralph Vaughan Williams is considered the symbol of grief and loss after the battles in World War I. Vaughan Williams began composing in 1914 but was interrupted by the outbreak of war. In this meditative work, the solo violin portrays the taking flight and ascent of a skylark.

Tenslotte Joseph Haydn. In de rationele wereld van de late achttiende eeuw waren er regelmatig veranderingen die de kunst danig in beroering brachten. Sturm und Drang noemde men dat ook wel en Haydn deed er met onder meer zijn Trauer symfonie aan mee. Haydn laatste wens was dat zijn Trauer Symfonie zou worden uitgevoerd op zijn begrafenis. Hij overleed in 1809 terwijl de legers van Napoleon Wenen binnen vielen.

Finally, Joseph Haydn. In the rational world of the late eighteenth century, regular changes thoroughly stirred the artworld. This was also known as Sturm und Drang, in which Haydn participated with his Trauer Symphony. Haydn’s final wish was for his Trauer Symphony to be performed at his own funeral. He died in 1809 while Napoleon’s armies invaded Vienna.


NL

Met muziek mensen raken en met elkaar verbinden is mijn levenswerk In gesprek met artistiek programmeur van de philharmonie zuidnederland, Jos Roeden

Als artistiek programmeur staat Jos Roeden mede aan de basis van alle projecten die door het orkest worden uitgevoerd. “Ik stel mezelf de hele dag de vraag hoe we met ons orkest zo relevant mogelijk een bijdrage kunnen leveren aan het culturele leven in Zuid-Nederland.” Roeden is vanaf zijn 8e verknocht aan muziek. Deze passie brengt hem van de plaatselijke harmonie tot zijn huidige baan bij de philharmonie zuidnederland waar hij sinds 2014 werkzaam is. Het inzetten van muziek als middel om mensen te raken en met elkaar te verbinden is eerst als uitvoerend musicus en nu achter de schermen verworden tot zijn levenswerk. De taak van de artistiek programmeur is veelomvattend. Het gaat om het maken van artistieke keuzes, maar ook over communicatie, logistiek, beleidsmatige en financiële zaken die meegenomen worden in de eindafweging. Roeden is hierin een

soort vooruitgeschoven post die vaak al 2 jaar voordat een concert plaats vindt samen met musici en collega’s van diverse afdelingen begint met het verzamelen van ideeën. “Het is hierbij de kunst om uit alle overwegingen tot een evenwichtig en aantrekkelijk aanbod van 400 muzikale activiteiten per seizoen te komen.” Met name bij repertoirekeuze en het uitnodigen van dirigenten en solisten is Roeden nauw betrokken en probeert hij tot een ideale balans te komen. Een goed concertprogramma heeft zeggingskracht voor het publiek, de juiste dirigent en solist halen het beste in de musici naar boven. “Gedurende de voorbereidingen op het concert blijf ik nauw betrokken. Vanaf het moment dat de musici het podium betreden zit mijn werk er op en geniet ik samen met het publiek.” Volgens Roeden stelt het Liberation


NL

EN

Concert het orkest in staat om met muziek een klinkende bijdrage te leveren aan het eren van de soldaten die vochten voor onze vrijheid. “Klassieke muziek is een bijzonder krachtig middel om collectieve emoties aan te spreken. Weinig concerten laten zo duidelijk als het Liberation Concert zien hoe klassieke muziek generaties en culturen overstijgt. De muzikale boodschap en het massale publiek tussen het indrukwekkende decor van meer dan 8000 oorlogsgraven maakt het elk jaar weer tot een eervolle taak voor het orkest.”

Touching and connecting people with music is my life’s work

Sinds 2015 zoekt Roeden in de programmakeuze naar het oproepen van universele emoties. Gevoelens als heimwee, verlies, strijdvaardigheid zijn voor iedereen herkenbaar. Binnen deze thema’s zoekt hij vervolgens klassieke werken uit in diverse stijlen en uit verschillende tijdsperiodes die samen een evenwichtig geheel vormen. “Vaak was het dienen van repliek op oorlog en de roep om vrede voor componisten de aanleiding voor het uiten van hun gevoelens in hun werk.” Op de vraag welk werk dit jaar zijn favoriete stuk is hoeft Roeden niet lang na te denken. “Het concert opent met de muziek uit de slotscène van Band of Brothers waarin de soldaten zich afvragen wat het resultaat is van hun strijd. The Unanswered Question van Ives gaat vervolgens over de eeuwigdurende zoektocht naar de zin van het menselijk bestaan en is het werk dat dit concert de diepste indruk zal maken. De trompet die vanuit de verte klinkt staat voor mij symbool voor vraag waarom wij als mensen niet in vrede en harmonie met elkaar kunnen leven.”

A conversation with artistic programmer of the philharmonie zuidnederland, Jos Roeden

As artistic programmer Jos Roeden can be found at the basis of all projects which are undertaken by the orchestra. “Every day I ask myself the question how we, as an orchestra, can make a significant contribution to the cultural life in the South of the Netherlands.” Roeden has devoted almost his whole life to music. This passion brought him from the local orchestra to his current position at the philharmonie zuidnederland. Using music as a medium to touch and connect people with each other has been his life’s work ever since he started playing an instrument. The task of the artistic programmer is a comprehensive one. His job is all about making artistic choices, however also communications, logistics, policy and financial questions play an important role. Roeden is in this position a sort of scout. In some cases his works starts already two years ahead of a concert or project. “It is a challenge to bundle al thoughts and ideas into an attractive program of more than 400 activities each season.” Roeden is closely involved in the choice of repertoire and choosing conductors


EN

and soloists. Finding the ideal balance is hereby crucial. A good concert program has eloquence for the audience, the right choice of conductor and soloist brings the best out of the rest of the orchestra. “I am closely involved during the preparations for the concert. From the moment the orchestra enters the stage my work is done. Then I have time to enjoy the music as well with the rest of the audience.” According to Roeden, the Liberation Concert enables the orchestra to honor the men and women who died for our freedom in a unique way. “Classical music is a particular strong medium to appeal to collective emotions. There are few concerts, besides the Liberation Concert, which show so clearly how classical music transcends generations and cultures. The musical message in combination with the audience being surrounded by this impressive décor of more than 8000 graves, makes it each year an honor for the orchestra to play in such a setting.” In his program Roeden always searches for universal emotions. Feelings of nostalgia and of loss and struggle are recognizable for everybody. Within these themes he looks for classical pieces which combined form a balanced entity. “Rebutting war and the call for peace was often the reason for composers to express their personal feelings in their works.” Answering the question; which is your favorite piece this year, Roeden doesn’t need to think long. “The concert opens with the music from the end scene of Band of Brothers in which the U.S. service

members question themselves about the outcome of the war. The Unanswered Question by Charles Ives addresses the everlasting search for the purpose of human existence. For me this is the piece which leaves a deep impression by everyone. The trumpet which will sound from the distance symbolizes the question; why can’t humanity live in peace and harmony with each other.”

“EVERY DAY I ASK MYSELF THE QUESTION HOW WE, AS AN ORCHESTRA, CAN MAKE A SIGNIFICANT CONTRIBUTION TO THE CULTURAL LIFE IN THE SOUTH OF THE NETHERLANDS”NL

Biografie Philharmonie Zuidnederland De philharmonie zuidnederland is een bruisend symfonieorkest met een rijk scala aan concertformules. Het repertoire bestrijkt de complete symfonische literatuur, van eeuwenoude meesterwerken tot spannende wereldpremières. Onder leiding van intendant Stefan Rosu is philharmonie zuidnederland een organisatie die doorlopend zijn grenzen verlegt. Die innovatiegeest komt tot uiting in avontuurlijke crossovers, grote publieksevenementen en in een doelbewuste verbinding met het bedrijfsleven in onder meer businessevent Leading the South.

Daarbij is philharmonie zuidnederland het symfonisch laboratorium van het Maastricht Centre fort he Innovation of Classical Music, MCICM. Internationale ambities worden zichtbaar in de serie Meisterkonzerte Aachen waarvan het orkest producent is. Maar een levendige band met de Zuid-Nederlandse samenleving staat altijd voorop. Dat blijkt uit de succesvolle projecten in de regio op momenten die ertoe doen. Het hoogwaardige educatieprogramma maakt philharmonie zuidnederland tot een orkest voor iedereen. Leerlingen uit primair- en voortgezet onderwijs ervaren van dichtbij de kracht en betovering van live muziek.


EN

Biography the South Netherlands Philharmonic The South Netherlands Philharmonic is a vibrant, professional symphony orchestra with a rich diversity of concert formulas. The repertoire covers the complete symphonic canon, from ancient masterpieces to exhilarating world premières. Under the direction of its intendant Stefan Rosu, the South Netherlands Philharmonic is an organisation that continuous to push its borders. This drive to innovate manifests itself in adventurous crossovers, grand public events, and by pointedly bridging the gaps with big business, like during the business network event Leading the South. In addition, the South Netherlands

Philharmonic is the symphonic laboratory of the Maastricht Centre for the Innovation of Classical Music, MCICM. The international ambitions become most clear in this season’s new series of Meisterkonzerte (Master Concerts) in Aachen, which the orchestra produces. But the vibrant connection to the Southern Netherland’s manifold societies always stand at the forefront. Think of the many successful projects the orchestra undertakes in this region with all the important happenings. Together with the qualitative education programme the South Netherlands Philharmonic has adopted, the orchestra truly proves to be for everyone. Students from both primary and secondary schools can experience the power and enchantment of live music for themselves and really up close.


NL

Medewerkers ABMC werken elke dag om de belofte van Generaal Pershing te vervullen: “De tijd zal de glorie van hun daden nooit doven” In gesprek met David Americo, superintendent van de Amerikaanse begraafplaats in Margraten.

David Americo is sinds Oktober 2019 de superintendent van de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. In deze hoedanigheid is hij samen met zijn team verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de begraafplaats. Alvorens hij naar Limburg kwam was Americo eerder op twee begraafplaatsen in Italië actief. “Wonen en werken in Limburg is een hele goede eerste ervaring tot nu. De Limburgers zijn zeer gastvrij en de regio is prachtig. Daarnaast is het een hele eer en verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de gevallenen die begraven liggen op de begraafplaats in Margraten.” Het is de missie van de American Battle Monuments Commission (ABMC) en Americo om de dienst, prestaties en opoffering van de gevallenen te eren. “Als

onderdeel van de ABMC, werk ik elke dag hard om de belofte van generaal Pershing na te komen, “De tijd zal de glorie van hun daden nooit doven”. Americo werkt sinds 2017 voor de ABMC. Voordat hij in Limburg arriveerde was hij de assistent-superintendent van de Sicilië-Rome begraafplaats. Daarna werkte hij op de Amerikaanse begraafplaats in Florence. Voor hem is het cruciaal om de gevallen mannen en vrouwen te gedenken. Zij die het ultieme offer hebben gebracht voor onze vrijheid. “Hun dood mag nooit vergeten worden. De ABMC eert en gedenkt de moed, opoffering en het heldendom van hen die voor de vrijheid van Europa vochten om ervoor te zorgen


NL

EN

dat de tirannie geen verdere voet aan wal kon zetten. Daarnaast is het partnerschap tussen onze twee naties groot. Het Liberation Concert is een goed voorbeeld van de sterke band tussen onze twee landen.”

ABMC employees work every day to fulfill General Pershing’s promise that “Time Will Not Dim the Glory of Their Deeds.”

Muziek is altijd een belangrijk onderdeel van Americo’s leven geweest. “Ik heb een familielid die professioneel pianist is, daarnaast zijn verschillende familieleden begenadigde musici. Ik ben zeer blij dat ik een actieve rol kan spelen binnen het Liberation Concert, het is een bijzondere manier om onze gevallenen te eren.” In het verleden heeft hij in Italië verschillende evenementen die vergelijkbaar zijn met het Liberation Concert meegemaakt. “Op de Sicilië-Rome begraafplaats organiseerden we ook concerten op het ereveld. Het is een andere manier om degene die hun leven gaven voor onze vrijheid te eren en gedenken.” Het Liberation Concert is een belangrijk event voor Americo, dat op een bijzondere manier de missie van de ABMC verspreid. “Met dit event, eren we onze gevallenen die gevochten hebben, gestorven zijn of vermist worden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is een grote eer voor mij dat ik als vertegenwoordiger van de ABMC voor de eerste keer deel uit maak van het Liberation Concert.”

Talking with superintendent David Americo, superintendent of the Netherlands American Cemetery in Margraten

David Americo is, since October 2019, the superintendent of the Netherlands American Cemetery in Margraten. In this capacity it is his responsibility to manage and maintain the cemetery with his team. Mr. Americo has held two positions in Italy before arriving in Limburg. “Living and working in Limburg had been a great experience so far. The Dutch are very welcoming and South Limburg itself is very beautiful. Moreover, having the honor and responsibility to care for those buried or memorialized at the Netherlands American Cemetery is very humbling. It is ABMC’s and Mr. Americo’s mission to honor the service, achievement and sacrifices of the U.S. armed forces buried or memorialized at the Netherlands American Cemetery. “As part of the American Battle Monuments Commission, I work every day to fulfill General Pershing’s promise that “Time Will Not Dim the Glory of Their Deeds.”


EN

Before arriving at the Netherlands American Cemetery as the superintendent, Mr. Americo was the assistant superintendent at the SicilyRome American Cemetery. He was also previously assigned to the Florence American Cemetery and has worked for the American Battle Monuments Commission since March of 2017.

The Liberation Concert is an important event for him that echoes the mission of the American Battle Monuments Commission. “Through this event, we pay tribute to the service members who fought, died or went missing during World War II. It is a great honor for me to participate in this event for the first time and represent the American Battle Monuments Commission.”

For him it is crucial to remember the men and women who made the ultimate sacrifice for our freedom. “Their deaths must not be forgotten. The Netherlands American Cemetery honors and remembers the courage, sacrifice and heroism of those who fought to free Europe and ensure that tyranny did not find footing on other shores; as well as the partnership between our two nations that remains strong today. The Liberation Concert is a good example of the bonds between our two countries.” Music has always been part of Mr. Americo’s life and is important to him as well. “I have a family member who is a professional pianist and several who are gifted musicians. I am very happy to take part actively in the Liberation Concert as it is a poignant way to honor our fallen.” Mr. Americo has experienced events like the Liberation concert before during previous positions in Europe. “At the Sicily-Rome American Cemetery in Italy, we also organized concerts within the grounds of the cemetery. It is another way to commemorate and honor those who gave everything for our freedom in service to our nation.”

“THE LIBERATION CONCERT IS A GOOD EXAMPLE OF THE BONDS BETWEEN OUR TWO COUNTRIES”NL

Welkom! Honorable William M. Matz, Jr. Secretaris van de American Battle Monuments Commission Het is een eer om u namens de American Battle Monuments Commission welkom te heten bij het jaarlijkse Liberation concert. Dit jaar vieren we 76 jaar bevrijding van Zuid-Limburg en tevens de eerste stappen op weg naar de bevrijding van heel Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is de gewijde taak van de American Battle Monuments Commission (ABMC) om de moed en het heldendom te herdenken van hen die hun veilige thuishaven opgaven en hun leven lieten om over de hele wereld de vrijheid van anderen te herstellen in de strijd tegen de tirannie. De ABMC is de vertegenwoordiging van een collectieve herinnering. Omdat een verhaal niet eindigt op de plek waar een held te ruste is gelegd, heeft de ABMC de opdracht om de verhalen van de gevallenen die geĂŤerd worden op begraafplaatsen en gedenkplekken in 17 landen over de hele wereld te preserveren voor de toekomst. Het karakter van een land kan worden gemeten op de manier waarop het met gevallenen omgaat. Het is van vitaal belang dat de jeugd van tegenwoordig en de generaties die daarop volgen nooit vergeten welke prijs is betaald voor hun vrijheid en dat ze weten dat dit gemeenschappelijke offer de basis is voor onze globale partnerschappen. Het is voor ons een eer

om deze herinneringen en verhalen levend te houden namens het Amerikaanse volk en zijn vrienden van over de hele wereld. We koesteren de speciale band die deze begraafplaats heeft met het Nederlandse volk. Een bevolking die onze gevallenen opgenomen hebben alsof het hun eigen bloedverwanten zijn. We bedanken de Provincie Limburg en de gemeente Eijsden-Margraten voor het jarenlange partnerschap. En we bedanken de Stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial en de philharmonie zuidnederland voor het organiseren en produceren van het Liberation Concert, hetgeen een prachtige, oprechte en betekenisvolle traditie is geworden. Dank voor uw komst vandaag. Uw aanwezigheid waarborgt de belofte van onze eerste voorzitter Generaal John J. Pershing “De tijd zal de glorie van hun daden nooit doven�.


EN

Welcome! Honorable William M. Matz, Jr. Secretary American Battle Monuments Commission On behalf of the American Battle Monuments Commission, it is a pleasure to welcome you to the Netherlands American Cemetery and the annual Liberation Day Concert. This year celebrates the 76th Anniversary of the liberation of South Limburg and the first steps to liberating the Netherlands during World War II. The sacred duty of the American Battle Monuments Commission is to honor the courage and heroism of those who left the comfort of home to help restore freedom to nations around the world and remember the sacrifice of those who gave all in the struggle against tyranny. Our Commission is an agency of public memory, charged with preserving the stories of those honored at our cemeteries and memorials in 17 countries around the world. Because the story does not end when a hero is laid to rest; the very character of a nation can be measured by how it takes care of and remembers its war dead. It is vital that today’s youth and generations yet to come never forget the price at which their freedoms were won, or the mutual sacrifice that serves as a foundation of allied partnerships across the globe. It is our honor to keep these memories and stories alive on behalf of the American people and friends throughout the world. We cherish the special relationship this

cemetery enjoys with the Dutch people, who call the U.S. service members honored here their own. We thank the Province of Limburg and the township of Eijsden-Margraten for the wonderful partnership the Commission has enjoyed these many years. And we thank the Stichting Eerbetoon and the South Netherlands Philharmonic for organizing and producing these Liberation Concerts, which have become such a heartfelt and meaningful tradition. Thank you for being here today. Your presence ensures that the promise of our first Chairman General John J. Pershing remains as true today as it did when he wrote that “Time Will Not Dim the Glory of Their Deeds.�


NL

EN

Een laatste rustplek

A final resting place

The Netherlands American Cemetery and Memorial in Margraten is de enige Amerikaanse militaire begraafplaats in Nederland. Deze eervolle plek wordt beheerd door de American Battle Monuments Commission (ABMC).

The Netherlands American Cemetery and Memorial in Margraten is the only American military cemetery in the Netherlands. This honorable site is managed by the American Battle Monuments Commission (ABMC).

Op de ‘Walls of the Missing’, links en rechts bij aankomst, staan de namen van 1.722 vermiste soldaten. Voorbij de toren op de uitgestrekte weide liggen bijna 8.300 soldaten begraven. Uniek aan deze begraafplaats is het adoptieprogramma, begeleid door de Stichting Adoptiegraven Margraten. Sinds 1945 worden de graven geadopteerd en verzorgd door mensen in en om de gemeenschap van EijsdenMargraten. Met het project ‘De Gezichten van Margraten’ tracht de Stichting Verenigde Adoptanten Amerikaanse Oorlogsgraven zoveel mogelijk van deze soldaten een gezicht te geven door bij hun graven en hun namen een foto te plaatsen. Inmiddels zijn alle graven en de namen op de ‘Walls of the Missing’ geadopteerd. Een bijzonder eerbetoon aan onze bevrijders.

On the ‘Walls of the Missing’, left and right on arrival, are the names of 1,722 missing U.S. service members. Beyond the tower on the vast meadow, nearly 8,300 U.S. service members are buried. Unique to this cemetery is the adoption program, supervised by the Foundation for Adopting Graves American Cemetery Margraten. Since 1945 the graves have been adopted and cared for by people in and around the community of EijsdenMargraten. With the ‘Faces of Margraten’ project, the Foundation United Adopters American War Graves tries, as much as possible, to give a face to these U.S. service members by placing a photo at their graves and names. Meanwhile, all graves and names on the ‘Walls of the Missing’ have been adopted in a special tribute to our liberators.NL

Onder de indruk van de verstilde begraafplaats en de ontroerende muziek In gesprek met bestuurslid Frans Groutars die zich sterk maakt om de jeugd bij het concert te betrekken.

Frans Groutars bezocht zijn eerste Liberation Concert in 2014. Hij was vanaf het eerste moment onder de indruk van de combinatie van de indrukwekkende en verstilde begraafplaats en de ontroerende muziek. Toen hij benaderd werd om toe te treden als bestuurslid maakte hij voor het Liberation Concert een uitzondering. “Ik nam al enkele jaren geen nieuwe functies meer aan maar vond deze ‘post’ zo zinvol dat ik eigenlijk niet lang hoefde na te denken. Het mogen meewerken aan het in standhouden van deze traditie die op prachtige wijze op die bijzondere plek herinnert aan zovelen die hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven voelt bijzonder goed. Opdat we dat nooit vergeten!” Groutars is van kinds af aan een groot liefhebber van klassieke muziek vaak tot ergernis van zijn kinderen. “Naar muziek luisteren geeft mij rust, maar kan mij ook blij maken en ontroeren. Het geeft voor mij een extra dimensie aan het leven. Geen dag compleet zonder een

mooi muziekstuk.” Groutars vindt het jammer dat hij zelf geen instrument heeft leren spelen, behalve de “onvermijdelijke blokfluit.” Daartegenover staat dat hij een enthousiast bezoeker is van de concerten van de philharmonie zuidnederland. Maastrichtenaar Groutars is van de generatie die vlak na de oorlog is geboren. “Wij hebben nog veel van de verschrikkingen van de oorlog en van de blijdschap over de bevrijding meegekregen van onze ouders.” Hij vindt het daarom belangrijk dat ook de volgende generaties kennisnemen van die gebeurtenissen. En dat zij zich realiseren hoe het leven er uit zou hebben gezien als de geallieerden zich niet ten koste van veel opofferingen voor onze bevrijding hadden ingezet. Als bestuurslid is Groutars medeverantwoordelijk om de jeugd bij het concert en in het randprogramma van het concert te betrekken. Een dankbare en mooie taak zo geeft hij aan.


NL

EN

“Het is ontzettend belangrijk dat de jeugd zich realiseert hoeveel offers er zijn gebracht om het mogelijk te maken dat wij in vrijheid leven. Kijk in de wereld om ons heen: vrijheid is niet vanzelfsprekend en we moeten onze vrijheid koesteren. De stichting vindt het vanuit dat oogpunt belangrijk jeugd bij het concert te betrekken en dat is best een grote uitdaging.” In dit kader lopen verschillende projecten die mogelijk gemaakt zijn door financiële ondersteuning van Rabobank ZuidLimburg Oost.

Impressed by the silence of the cemetery and the moving music

Dit jaar zal actrice Lindsay Zwaan begeleid door 2 violisten van de philharmonie zuidnederland een ‘Monoloog voor de Vrijheid’ presenteren tijdens de les Burgerschap op een aantal basis- en VO-scholen in de regio. De monoloog is een indringend verhaal geschreven door Sophie Vleugels over een jonge Amerikaan die dienst nam als monteur bij de luchtmacht en bij het verlenen van luchtsteun tijdens het Ardennenoffensief is omgekomen. Maar hiermee houdt het nog niet op vertelt Groutars. “Voor volgend jaar mei staat een prachtig project geprogrammeerd waarbij Leerlingen van groepen 7-8 onder leiding van een muzikant van het orkest een Muzikale Boodschap maken voor een familielid (van dezelfde leeftijd) van een van de soldaten die op de begraafplaats is begraven. Emotie en muziek wordt zo met elkaar verbonden en dat vind ik prachtig.”

Talking with Liberation Concert board member, Frans Groutars, who reaches out to future generations to bound with the concert

Frans Groutars visited his first Liberation Concert in 2014. From that moment on he was very impressed by the combination of the location and the moving music. When he was asked to join the board of the Liberation Concert, he made an exception. “I didn’t want to take on any new positions in a board or likewise, however this ‘posting’ was so meaningful for me that I made an exception. To be able to participate in keeping this tradition alive, a tradition which in a beautiful way and on a unique location remembers those who gave their lives for our freedom feels very good. Lest we forget!” Since his youth he is a big fan of classical music. This often to the annoyance of his children. “Listening to music gives me rest but can also make me smile and move me. Music gives my life an extra dimension. A day isn’t complete without a piece of music.” He still finds it a shame that he does not play an instrument himself, except for the ‘inevitable recorder’. This doesn’t keep him away from concerts. Groutars is a big fan of the philharmonie zuidnederland.


EN

Maastricht born Groutars is born after the second World War. “We were told by our parents about the horrors of the war and of the joy of the Liberation.” This motivates him to inform future generations about this part of our history. It is important that the youth realizes how our lives would have been affected, if these young men and women sacrifice themselves for our freedom.” As board member Groutars is partly responsible to attract the youth to the concert and to organize a side program specifically made for the them. A grateful and beautiful task, so he says. “It is very important that young people know how many young people as well sacrificed themselves to enable us to live in peace. Look around you in the world. Freedom is not for granted; we should cherish our freedom. From this viewpoint the Foundation regards it as very important to involve the youth to the concert. To do so is a big challenge.” To reach the goals set, several projects are undertaken in cooperation with support from Rabobank Zuid-Limburg Oost. This year actress Lindsay Zwaan will, accompanied by two violinists of the philharmonie zuidnederland, play the so called ‘Monologue of freedom’ during citizenship classes in high schools in South-Limburg. This monologue is a poignant story written by Sophie Vleugels about a young American soldier who enlisted as mechanic with the US Airforce who died during the Battle of the Bulge.

But there is more, Groutars tells enthusiastically. “For May next year, we have a great program in the planning for pupils of elementary schools. A musician of the orchestra will help them to compose a musical message for a relative (of the same age) of one of the U.S. service members buried here at the Netherlands American Cemetery. Emotions and music will be connected and that is just magnificent.”

“FREEDOM IS NOT FOR GRANTED; WE SHOULD CHERISH OUR FREEDOM”NL

EN

Word donateur en ‘Vriend van Liberation Concert Margraten’

Become a donor and ‘Friend of the Liberation Concert Margraten’

Donateurs, die € 25,- of meer doneren, worden ‘Vriend van Liberation Concert Margraten’ en ontvangen als attentie twee gegarandeerde zitplaatsen voor het concert. Elke donatie - klein en groot –is welkom, want alleen zo kan Liberation Concert Margraten blijven voortbestaan.

Those who donate € 25 or more become a “Friend of the Liberation Concert Margraten” and will receive two guaranteed seats at the concert. Every donation, whether large or small, is greatly appreciated, because only through donations can the Margraten Liberation Concert continue to exist.

Wilt u doneren? Ga dan naar www.liberationconcert.nl/stakeholders

To donate, go to www.liberationconcert.nl/stakeholders.

Secretariaat Stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial Postbus 10, 6269 ZG Margraten info@liberationconcert.nl www.liberationconcert.nl

Administrative Office Stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial Postbus 10, 6269 ZG Margraten info@liberationconcert.nl www.liberationconcert.nl

Beschermheer Drs. Th.J.F.M. Bovens Commissaris van de Koning in Limburg

Patron Drs. Th.J.F.M. Bovens Kings Commissioner for Limburg

Bestuur Stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial D.A.M. Akkermans, secretaris Drs. L.J. Urlings, penningmeester Mr. M.P.P.F. Groutars, bestuurslid Drs. G.P.A.J.M. Deswijzen, bestuurslid

Board Foundation Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial D.A.M. Akkermans, secretary Drs. L.J. Urlings, treasurer Mr. M.P.P.F. Groutars, board member Drs. G.P.A.J.M. Deswijzen, board member

Ondersteunt door

Supported by

Mevr. E. Kremer

Mevr. E. Kremer

Dhr. J. Hendriks

Dhr. J. Hendriks

Dhr. T. Derks

Dhr. T. Derks


NL

EN

Liberation Concert dankt haar subsidiĂŤnten, fondsen, mediapartners, sponsoren, donateurs, projectpartners, kortom allen voor hun steun.

Liberation Concert would like to thank its funders, media partners, sponsors, donors, project partners, in short everyone, for their support.

Redactie: George Deswijzen - Stichting Eerbetoon Netherlands American Cemetery and Memorial Vormgever: Studio Eikenhorst / Drukwerk: Impreso drukwerk / Fotografen: Jonathan Vos & George Deswijzen


NL

EN

Huisregels

House rules

Het concert vindt plaats op de Amerikaanse Begraafplaats en hier gelden een aantal speciale regels:

The concert will be performed at the Netherlands American Cemetery, where some special rules apply:

• gedraag u op een rustige en respectvolle wijze; • zet uw mobiele telefoon uit en spreek op gedempte toon; • respecteer de graven, ga niet op het gras zitten, liggen of op het gras picknicken; • Roken is verboden • huisdieren worden niet toegelaten; • grote tassen zijn niet toegestaan; • volg de aanwijzingen van de beveiliging en/of organisatie op en ga niet in discussie.

• visitors should behave in a respectful and dignified fashion; • turn off your cell phones and speak in a low voice; • sitting or lying on the grass and picnicking on the grass is not permitted; • Smoking is prohibited • pets are prohibited • big bags are prohibited • follow all instructions given by the officials responsible for maintaining order promptly and without question.

Dit programmaboekje mag u meenemen als u het thuis nog eens rustig wilt nalezen. Gaat u het niet meer gebruiken? Dan vragen wij u vriendelijk het boekje in de hiervoor bestemde containers achter te laten. Wij zullen het recyclen en zo werken we samen aan een duurzame leefomgeving.

liberationconcert.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.