Page 1

Design er www.drukarnia.szczecin.pl

yT em

poko lor uj

w ój

Œwiat

KATALOG PRODUKTÓW

D R U K i R E K L AMA


zapraszamy...

Wstêp i spis treœci Wstêp, spis treœci Opis oferty Zasady studia graficznego Regulamin studia graficznego DRUK, POLIGRAFIA Wizytówki, metki, kalendarzyki Wizytówki ekskluzywne Karnety, zak³adki do ksi¹¿ek Zaproszenia firmowe Ulotki reklamowe Foldery reklamowe Gazetki reklamowe Plakaty reklamowe Papier firmowy Bloczki, notesy reklamowe Bloczki samokopiuj¹ce Koperty z nadrukiem Teczki firmowe Segregatory firmowe Katalogi, broszury firmowe Naklejki wypuk³e Etykiety i naklejki samoprzylepne Plomby gwarancyjne Kalendarze trójdzielne Kalendarze jednodzielne Kalendarze biurkowe "piramidka" Kalendarze biurkowe z planerem Torby papierowe Pozosta³e produkty REKLAMA WIZUALNA Banery reklamowe Szyldy reklamowe Reklama na samochodach Systemy wystawiennicze

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 27 28 29 30 31

Szanowny Kliencie, Przedstawiamy aktualny katalog naszych produktów wraz z ich charakterystyk¹ oraz mo¿liwie szczegó³owym opisem, celem ³atwiejszej komunikacji klient - wykonawca i lepszej skutecznoœci podczas ustalania wszelkich szczegó³ów technicznych z tym zwi¹zanych. W niniejszym materiale znajd¹ Pañstwo wyjaœnienia zagadnieñ popularnie u¿ywanych w temacie druku i reklamy, a tak¿e opis podstawowych zasad dotycz¹cych dostarczania materia³ów do druku. Katalog ma na celu mo¿liwie ³atwe sprecyzowanie potrzeb Klienta na podstawie konkretnych przyk³adów. W materiale tym zamieœciliœmy ponadto regulamin œwiadczenia us³ug projektowania graficznego w celu przejrzystych zasad realizowania Pañstwa zleceñ. Katalog opisuje nasze popularne produkty, jednak przyjmujemy tak¿e zlecenia na produkcje innych materia³ów drukowanych takich jak: ksi¹¿ki, opakowania, itp. W miarê mo¿liwoœci katalog bêdzie poszerzany o nowe produkty równolegle z zawartoœci¹ naszego serwisu internetowego www.drukarniaszczecin.pl, w którym udostêpniamy nowoczesny system kalkulacyjny "wyceñ teraz" z pomoc¹ którego mog¹ Pañstwo wyceniæ b³yskawicznie dowolny potrzebny produkt. System zapewnia uczciw¹ kalkulacjê wszelkich sk³adowych kosztów zlecenia dziêki czemu Klient ma pewnoœæ, ¿e nie ponosi ¿adnych ukrytych kosztów. Mamy nadziejê, ¿e nowy katalog u³atwi nasz¹ wspó³pracê i zaoszczêdzi wszystkim wiele cennego czasu. Z powa¿aniem

32 33 34 35

Zespó³ firmy Designer

Jesteœmy zawsze otwarci na Pañstwa sugestie i uwagi 2

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one


doœwiadczeni fachowcy zawsze pod rêk¹ Drukarnia Designer oferuje us³ugi w zakresie projektowania i druku wszelkich materia³ów firmowych jak i reklamowych. Projekt: Drukujemy z gotowych plików Klienta, lub wykonujemy kompleksow¹ us³ugê druku wraz z projektem graficznym. Je¿eli nie posiadaj¹ Pañstwo gotowego projektu nasze studio graficzne za niewielk¹ op³at¹ przygotuje potrzebny materia³ s³u¿¹c fachow¹ wiedz¹ i praktycznym doœwiadczeniem. Jak prawid³owo przygotowaæ do druku gotowy projekt wyjaœniliœmy na koñcu tego rozdzia³u.

OPIS OFERTY DRUKARNI DESIGNER

Offsetowy - wykonywany na wielokolorowej maszynie drukarskiej. Niska odpornoœæ na œcieranie i promieniowanie UV - nie polecany do zastosowañ zewnêtrznych lub jedynie tylko krótkotrwale. Najwy¿sza rozdzielczoœæ z dostêpnych technologii druku, œrednio 2540 - 3000 DPI, pozwala drukowaæ wysokiej jakoœci zdjêcia i grafikê. Dostêpnoœæ dowolnej palety barw, m.in. CMYK - pe³ny kolor oraz Pantone - druk z gotowych kolorów, jak równie¿ takie kolory jak bia³y, z³oty, srebrny itp . Niska zdolnoœæ krycia wyklucza druk barw na foliach bezbarwnych jak i ciemnych t³ach. ? Zalety: najwy¿sza dostêpna rozdzielczoœæ druku, najwiêksza

Pamiêtaj zlecanie projektu niesprawdzonym grafikom nie zawsze siê op³aca. Projekt to czêsto u³amek kosztów druku, nie ryzykuj, nie warto! Grafik amator nie pokryje kosztów ponownego druku i bêdzie unika³ odpowiedzialnoœci za swoje b³êdy. Nie zawsze to co poka¿e na ekranie bêdzie wygl¹daæ tak samo po wydrukowaniu, profesjonalne projektowanie to z³o¿ony temat, a nie improwizacja. Druk: Solwentowy - wykonywany z u¿yciem plotera drukuj¹cego o rozdzielczoœci 720 - 1440 DPI, wysoka odpornoœæ wydruków na promieniowanie UV oraz œrednia na œcieranie, pozwala stosowaæ tê technologiê na zewn¹trz, w postaci naklejek na pojazdy, szyby sklepowe, itp. Orientacyjna trwa³oœæ podawana przez producenta farb to 2-3 lata. Technologia ta wykorzystuje paletê barw CMYK - pe³ny kolor i pozwala na druk wysokiej jakoœci zdjêæ i grafiki kolorowej. Niska zdolnoœæ krycia wyklucza druk barw na foliach bezbarwnych jak i kolorowych. ? Popularne zastosowania: reklama wizualna w postaci banerów,

szyldów, naklejek, roll-upów, grafiki na pojazdach, itp. ? Zalety: niski koszt uzyskania niewielkich serii (nawet pojedyncze wydruki), dostêpnoœæ bardzo du¿ych formatów - do kilku metrów, przyzwoita trwa³oœæ i wysoka rozdzielczoœæ. ? Wady: brak dostêpnoœci innej palety barwnej ni¿ CMYK, niska zdolnoœæ krycia, stosunkowo drogi przy du¿ych nak³adach. Sitodruk - wykonywany technik¹ sitow¹ z u¿yciem farb rozpuszczalnikowych, najwy¿sza trwa³oœæ z dostêpnych technik druku na œcieranie i promieniowanie UV. Charakteryzuje siê najni¿sz¹ rozdzielczoœci¹ (oko³o 600 dpi) i znacznym rozmiarem punktu rastrowego w zwi¹zku z tym nie nadaje siê do druku przyzwoitej jakoœci fotografii ani grafiki. W technologii tej dostêpne s¹ ró¿ne palety barw, m.in. CMYK - pe³ny kolor oraz Pantone - druk z gotowych kolorów, jak równie¿ takie kolory jak bia³y, z³oty, srebrny itp. Wysoka zdolnoœæ krycia pozwala na druk na foliach zarówno bezbarwnych jak i kolorowych. ? Popularne zastosowania: naklejki, nadruki na metalu, plastiku,

odzie¿y, itp. ? Zalety:najwy¿szatrwa³oœæ,dowolnoœæpaletybarw,wysokiekrycie ? Wady: wysokie koszty krótkich serii, doœæ droga przy d³u¿szych

wydajnoœæ, najtañsza technologia druku przy wiêkszych seriach. ? Wady: niska odpornoœæ na œcieranie i promieniowanie UV,

niska zdolnoœæ krycia, droga przy krótkich seriach, brak dostêpnoœci wielkich kilkumetrowych formatów ? Popularne zastosowania: materia³y reklamowe w postaci ulotek, folderów, teczek, plakatów, naklejek, etykiet, wizytówek, itp. Format: W ofercie przedstawiamy formaty standardowe. Na ¿yczenie wykonamy ka¿dy inny format, jednak mo¿e mieæ to niekorzystny wp³yw na cenê produktu ze wzglêdu na wiêkszy odpad produkcyjny oraz koniecznoœæ zastosowania niestandardowych opakowañ. Pod³o¿e: W ofercie przedstawiamy pod³o¿a najczêœciej stosowane. Na ¿yczenie zastosujemy ka¿de inne pod³o¿e, które jest dostêpne u naszych dostawców. Kolorystyka: W ka¿dej kategorii produktu udostêpniamy zró¿nicowane kolorystyki druku. Do dyspozycji s¹ nastêpuj¹ce palety: CMYK - tzw. pe³ny kolor, sk³adaj¹cy siê z 4 barw podstawowych Cyan (turkusowy), Magenta (karmazynowy), Yellow (¿ó³ty), Black (czarny). Te barwy sk³adowe nak³adaj¹c siê na siebie w odpowiednich proporcjach tworz¹ ró¿norodne kolory potrzebne do reprodukcji kolorowej fotografi. Wad¹ tej palety barwnej jest ograniczona iloœæ odcieni i brak kolorów metalicznych, a tak¿e to, ¿e wiêkszoœæ kolorów powstaje z mieszania kilku sk³adowych zatem powtarzalnoœæ i ostroœæ jest ni¿sza ni¿ w przypadku druku z gotowego koloru Pantone.

Nak³ady druku: Nak³adem w zale¿noœci od kategorii produktu i technologii jego wykonania mo¿emy nazywaæ ró¿ne jednostki miary takie jak: sztuka, centymetr bie¿¹cy, centymetr kwadratowy, metr bie¿¹cy, metr kwadratowy, komplet, itp. Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo do wystêpowania niewielkich ró¿nic pomiêdzy nak³adem zamawianym a nak³adem wydrukowanym. Ze wzglêdu na z³o¿on¹ technologiê procesu druku offsetowego zamawiane nak³ady zawsze ró¿ni¹ siê od docelowo otrzymywanych. W 99% przypadków nak³ad otrzymany przekracza o kilka, a nawet kilkanaœcie procent nak³ad zamawiany. W rzadkich przypadkach mog¹ siê zdarzyæ sytuacje w których nak³ad zamawiany nie zosta³ uzyskany i wystêpuj¹ braki. Je¿eli braki nak³adu otrzymanego w stosunku do zamówionego nie przekraczaj¹ 2,5% reklamacja nie bêdzie uwzglêdniona jak równie¿ nie udzielimy ¿adnych dodatkowych rabatów. Powy¿sza uwaga nie dotyczy drogich jednostkowo produktów takich jak kalendarze, segregatory, w przypadku których cena jednostkowa wynosi kilka z³. Uszlachetnianie: ? folia z po³yskiem lub matowa - bardzo dobrze zabezpiecza

powierzchniê drukowanych materia³ów przed œcieraniem lub zamoczeniem, nadaje im wiêkszej sztywnoœci oraz lepszego wygl¹du. ? lakier offsetowy z po³yskiem lub matowy - lakier k³adziony i utrwalany na tej samej zasadzie co farba, stosowany g³ównie jako zabezpieczenie druku przed rozmazywaniem lub œcieraniem, a tak¿e na zwiêkszenie walorów estetycznych produktu. Jego g³ówn¹ zalet¹ jest niska cena. ? lakier UV punktowy - lakier nak³adany technologi¹ sitodruku, utwardzany promieniami UV, jest twardy i posiada bardzo wysoki po³ysk (znacznie wiêkszy ni¿ lakier offsetowy), g³ówne zastosowanie tego lakieru to zdobienia punktowe wybranych fragmentów ekskluzywnych materia³ów reklamowych. Lakier ten po po³o¿eniu na wybrane fragmenty nadaje im wysokiego po³ysku, dla zwiêkszenia efektu najlepiej jest ³¹czyæ go z foli¹ matow¹ lub lakierem offsetowym matowym, wtedy efekt wizualny jest najlepszy.

PANTONE - paleta gotowych barw mieszanych przez producenta (dobór ze wzornika), druk odbywa siê korzystaj¹c z gotowych barw. Ta paleta dodatkowo udostêpnia specjalne kolory o wy¿szym natê¿eniu ni¿ te osi¹galne z CMYK, a tak¿e metaliczne (z³oty, srebrny) bia³e, jaskrawe, itp. Druk z Pantone jest bardzo popularny przy wysokiej jakoœci materia³ach firmowych takich jak: wizytówki, papier firmowy, koperty firmowe, itp., a tak¿e spotyka siê go jako ozdobê pe³nokolorowych druków wykonanych w CMYK np. srebrny, z³oty, itp.

seriach,niskarozdzielczoœæ,brakdostêpnoœciwielkichformatów.

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one

3


ZASADY STUDIA GRAFICZNEGO

doœwiadczeni fachowcy zawsze pod rêk¹

Dodatkowe opcje: W ka¿dej kategorii produktu udostêpniamy zró¿nicowane dodatkowe opcje.

Terminy realizacji: Kategorie produktów ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ terminem realizacji.

Przyk³adowe opcje dostêpne za dop³at¹: ? wykrawanie - jest to proces wycinania okreœlonego kszta³tu z papieru za pomoc¹ prasy. ? wiercenie otworów 1, 2 lub 4 szt. - stosujemy to w przypadku etykiet, np. do odzie¿y, kart katalogowych, itp. ? wykañczanie listwami aluminiowymi - dotyczy plakatów kalendarzy plakatowych, jest to zaciskanie ozdobnych listew na dwóch przeciwleg³ych krawêdziach, jedna posiada zawsze zawieszkê w postaci otworu lub haczyka. ? zaokr¹glanie rogów - jest to proces obcinania czterech naro¿ników w etykietach i wizytówkach daj¹ce efekt zaokr¹glonych naro¿ników. ? bigowanie - jest to proces t³oczenia rowka na grubych papierach w celu ³atwego ³amania go w danym miejscu bez ryzyka pêkania papieru. ? falcowanie - jest to proces maszynowego ³amania papieru w dowolny sposób, równolegle, na krzy¿, zyg zak, okienko, o³tarzyk itp. ? kieszonka na CD - specjalna foliowa kieszeñ doklejana do danego produktu celem przechowywania w nim p³yty CD. ? klejenie w blok - jest to klejenie odpowiedniej iloœci kartek w bloczek, w tej cenie jest zawsze zastosowanie kartonika jako podstawy bloczka. ? kalendarium - dotyczy doklejenia odpowiedniego kalendarium do danego produktu. ? plastikowe okienko - niezbêdny element kalendarza do zaznaczania aktualnej daty. ? perforacja - dotyczy wyciêcia mikro otworów pozwalaj¹cych na ³atwe zgiêcie papieru lub jego oderwanie w danym miejscu. ? numeracja - jest to proces nabijania unikalnych numerów na ka¿dym egzemplarzu zamówionego nak³adu. ? nacinanie wzorów z folii - jest to proces powierzchniowego nacinania folii samoprzylepnej w celu uzyskania okreœlonych wzorów mo¿liwych do odklejenia. ? zrywka teleadresowa - jest to nacinanie i perforacja za pomoc¹ wykrojnika i prasy krawêdzi plakatu w celu uzyskania ma³ych wizytówek mo¿liwych do ³atwego oderwania. ? zgrzewanie brzegów banera + oczkowanie - wykonujemy w celu przystosowania banera do zawieszenia, baner jest podwójnie sk³adany na krawêdziach, sklejany i okuwany aluminiowymi pierœcieniami. ? z³ocenie - proces termicznego wgrzewania w papier folii metalicznej celem uzyskania lustrzanego po³ysku niedostêpnego w procesie druku. ? t³oczenie - proces wyt³aczania w papierze wypuk³ego znaku, np. logotypu, celem dodania szczególnego efektu wizualnego.

Do dyspozycji Klientów s¹ nastêpuj¹ce terminy: ? ekonomiczny – najd³u¿szy czas realizacji w najlepszej cenie. ? standardowy – standardowy czas realizacji w standardowej cenie. ? przyœpieszony – zdecydowanie krótszy czas realizacji za niewielk¹ dop³at¹. ? ekspres – mo¿liwie najkrótszy czas realizacji, czêsto kilkugodzinny lub jednodniowy za stosown¹ cenê.

4

Wytyczne dot. dostarczania gotowych projektów do druku ? Pliki powinny byæ zawsze w kolorystyce CMYK nie RGB, w innym przypadku jakoœæ druku i kolorystyka mo¿e byæ zupe³nie inna od oczekiwanej, za co firma Designer nie ponosi odpowiedzialnoœci. ? Marginesy conajmniej 5 mm - teksty oraz wa¿ne obrazki powinny byæ odsuniête przynajmniej 5 mm od krawêdzi. ? Spady conajmniej 2 mm - t³o powinno byæ wiêksze o conajmniej 2 mm w ka¿dym kierunku ni¿ format docelowy strony. Przyk³ad: je¿eli mamy zlecon¹ ulotkê formatu A4 210x297 mm - t³o (je¿eli jest inne ni¿ bia³e) nale¿y powiêkszyæ do formatu 212x299 mm.

Uwaga: ? Jest to czas samej produkcji i nie uwzglêdnia czasu potrzebnego na wykonanie projektu (je¿eli zosta³ tak¿e zlecony). ? Termin nie uwzglêdnia czasu dostawy przez firmê kuriersk¹, która trwa przynajmniej 1 dzieñ. ? Oferty z dzia³u promocji posiadaj¹ najd³u¿sze terminy realizacji, przy tych zleceniach nie dajemy gwarancji realizacji na konkretny dzieñ i nie uznajemy reklamacji w przypadku nieznacznego przed³u¿enia siê terminu. ? Podawany czas realizacji mo¿e byæ krótszy.

format t³a 92 x 52 mm format wizytówki 90 x 50 mm marginesy nie mniej ni¿ 3 mm

przyk³ad przygotowania wizytówki do druku

?

Zasady dotycz¹ce przyjmowania gotowych projektów i zleceñ na ich wykonanie w Drukarni Designer Definicje wyborów dot. projektu graficznego: ? "projekt gotowy" przez to pojêcie rozumiemy dokument elektroniczny przygotowany zgodnie z wytycznymi Drukarni DESIGNER gotowy do u¿ycia w procesie druku bez koniecznoœci nanoszenia jakichkolwiek poprawek. Wszelkie b³êdy wystêpuj¹ce w pliku zostan¹ wydrukowane i ewentualne reklamacje z tego tytu³u nie bêd¹ uznawane. ? "sprawdzenie plików" przez to pojêcie rozumiemy weryfikacjê poprawnoœci nastêpuj¹cych punktów: marginesy, spady na przyciêcie, paletê kolorów, czy nie wystêpuj¹ wybrania pod czarny kolor, czy czarne teksty nie sk³adaj¹ siê z 4 kolorów, czy zdjêcia nie posiadaj¹ za niskiej rozdzielczoœci, czy nie wystêpuj¹ podejrzane obiekty w projekcie (np: czcionki nie zamienione na krzywe), itp. ? "wykonanie projektu" zgodnie z wytycznymi zlecaj¹cego na podstawie dostarczonych materia³ów, akceptacja wygl¹du projektu jak równie¿ sprawdzenie wszelkich informacji w nim zawartych le¿y po stronie zleceniodawcy. Akceptacja projektu do druku zamyka proces dokonywania zmian ostatecznie, wszelkie zmiany dokonywane po akceptacji s¹ dodatkowo p³atne w zale¿noœci od statusu zlecenia i nak³adu pracy potrzebnego na naniesienie koniecznych zmian.

© 2010

? Czarne teksty z 1 sk³adowej - czarne teksty nie mog¹ siê sk³adaæ z 4 kolorów sk³adowych (C,M,Y,K) musz¹ zawieraæ tylko czarny kolor z pominiêciem trzech pozosta³ych barw, ten problem wystêpuje powszechnie, gdy projekt zosta³ wykonany najpierw w palecie RGB, a nastêpnie skonwertowany do palety CMYK. ? Brak wybrañ pod czarny kolor (black overprint) - t³o pod wszelkimi elementami z czarnego koloru nie powinno byæ usuwane (zarówno w miejscu, gdzie wystêpuje np. czarny tekst jak i tu¿ obok jego t³o powinno pozostawaæ niezmienne). ? Czarne t³a o znacznej powierzchni (aple) musz¹ posiadaæ nastêpuj¹ce sk³adowe: C70, M70, Y70, K100 w innym przypadku zaczernienie mo¿e nie byæ wystarczaj¹co mocne. ? Pliki nale¿y dostarczaæ w nastêpuj¹cych formatach: PDF CMYK z jakoœci¹ do druku offsetowego (press quality), TIF CMYK 300 DPI z wyg³adzaniem krawêdzi, TIF CMYK 450 DPI bez wyg³adzania krawêdzi (bez antyaliasingu), CDR (nie wy¿szy ni¿ X3), wszystkie czcionki zamienione na krzywe. W wiêkszoœci przypadków zdecydowanie najbardziej polecamy format TIF jest to najbezpieczniejsze rozwi¹zanie, gdy¿ nie ma mo¿liwoœci wyst¹pienia ¿adnych przek³amañ w projekcie. ? Ka¿dy plik powinien byæ spakowany RAR lub ZIP przed wys³aniem na serwer, w innym wypadku mog¹ wyst¹piæ przek³amania w projektach.

wszelkie prawa zastrze¿one


doœwiadczeni fachowcy zawsze pod rêk¹ Regulamin œwiadczenia us³ug projektowania graficznego §1 definicja zakresu us³ugi projektowania graficznego W cenie podstawowej podanej w ofercie przewidziane jest wykonanie projektu, za co rozumie siê: sformatowanie i rozmieszczenie elementów na stronie, zaproponowanie t³a i grafiki ozdobnej, aran¿acja ca³oœci do czytelnej i efektownej postaci. Tym samym w cenie tej nie zawieraj¹ siê nastêpuj¹ce, dodatkowo p³atne us³ugi: przepisywanie tekstu z postaci papierowej na elektroniczn¹, skanowanie i retusz zdjêæ, wykonywanie zdjêæ dostarczonych produktów, wyszukiwanie zdjêæ, clipartów itp. materia³ów, wycinanie elementów zdjêæ z t³a, wycinanie z t³a i wektoryzacja logo, wykonywanie fotomonta¿y i bardziej zaawansowana obróbka cyfrowa zdjêæ i obrazów, rysowanie wszelkich bardziej z³o¿onych form wektorowych, tj. rysunków, piktogramów, symboli, mapek dojazdowych. Ceny dodatkowo p³atnych us³ug [patrz §10]. §2 definicja ceny ofertowej Cena pocz¹tkowa podana w ofercie mo¿e wzrosn¹æ w przypadku wyst¹pienia zmian w dostarczonych materia³ach i/lub za³o¿eniach na etapie projektowania. Dopuszczalne poprawki bez dop³aty to proste zmiany typu: korekta literówek, subtelne poprawki w rozmieszczeniu elementów, bez znacznych zmian objêtoœci poszczególnych elementów. Ceny dodatkowo p³atnych us³ug [patrz §1, §3, §10]. §3 wymagania dotycz¹ce dostarczanych materia³ów Zlecaj¹cy wykonanie projektu graficznego zobowi¹zany jest dostarczyæ komplet niezbêdnych materia³ów w czytelnej i spójnej formie. Do materia³ów zalicza siê: ca³y tekst jaki ma siê znaleŸæ w projekcie, tj. wszelka treœæ, informacje, has³a reklamowe, dane firmy, itd., zdjêcia, logo, mapy, ewentualne inne materia³y do wykorzystania w projekcie. Wszystkie materia³y dostarczone przez zlecaj¹cego musz¹ byæ sprawdzone i ostateczne. Ka¿da zmiana materia³ów w trakcie lub po wykonaniu projektu spowoduje zwiêkszenie nak³adu pracy nad nim i wzrost ustalonej ceny podstawowej. Ceny dodatkowo p³atnych us³ug [patrz §1 i §10]. §4 sposób dostarczania tekstu Tekst powinien byæ dostarczony w postaci elektronicznej (np. .doc, .txt, e-mail), mo¿liwej do edycji. Je¿eli tekst dostarczony jest w formie papierowej naliczana jest op³ata za przepisywanie tekstu. Ceny dodatkowo p³atnych us³ug [patrz §1 i §10]. §5 sposób dostarczania elementów graficznych Zdjêcia, grafika, loga i inne materia³y (mapy, rysunki, itp.) dostarczone powinny byæ w formie elektronicznej i zapisane w formacie TIF lub JPG. Zalecana rozdzielczoœæ to nie mniej ni¿ 300 dpi (przy wymiarach docelowych lub wiêkszych). Znaki logo powinny byæ w formacie wektorowym (skalowalnym) np. Corel, PDF, EPS, AI. Istnieje mo¿liwoœæ dostarczenia logo w postaci bitmapy o rozdzielczoœci nie mniejszej ni¿ 300 dpi (przy wymiarach docelowych lub

REGULAMIN STUDIA GRAFICZNEGO

wiêkszych) jednak wtedy zostanie ono umieszczone na bia³ym tle lub w prostok¹tnej ramce z bia³ym t³em, w przypadku potrzeby wyciêcia bia³ego t³a naliczana bêdzie dodatkowa op³ata. Je¿eli zdjêcia lub loga s¹ dostarczone w formie papierowej naliczana jest op³ata za skanowanie i obróbkê lub wektoryzacjê. Ceny dodatkowo p³atnych us³ug [patrz §1 i 10]. §6 gdy brak jest odpowiednich zdjêæ do projektu Je¿eli zlecaj¹cy nie posiada odpowiednich zdjêæ zalecamy skorzystaæ z darmowych lub p³atnych serwisów internetowych, które mo¿na znaleŸæ pod adresem: www.bluevertigo.com.ar/bluevertigo.htm. Na ¿yczenie zlecaj¹cego Drukarnia DESIGNER mo¿e wyszukaæ i udostêpniæ odpowiednie zdjêcia do projektu za dop³at¹. Ceny dodatkowo p³atnych us³ug [patrz §1 i §10]. §7 wskazówki dotycz¹ce oczekiwañ wobec projektu Zlecaj¹cy zobowi¹zany jest przed³o¿yæ oprócz materia³ów, tak¿e prost¹ pogl¹dow¹ makietê projektu (opisana kartka papieru lub dokument tekstowy) z posadowieniem na niej poszczególnych elementów z dostarczonych materia³ów takich jak tekst, zdjêcia, mapy, logo i inne lub/i dostarczyæ Drukarni DESIGNER maksymaln¹ iloœæ informacji na temat swoich oczekiwañ co do ulubionych kolorów czy ogólnego wygl¹du projektowanego materia³u. Wszelkie wstêpne uwagi pomog¹ wykonaæ projekt sprawnie i bez zbêdnego nak³adu czasu obu stron na ewentualne poprawki. Tym samym koncepcja projektu musi byæ przez zlecaj¹cego wczeœniej dobrze przemyœlana. Ka¿da zmiana za³o¿eñ w trakcie lub po wykonaniu projektu spowoduje zwiêkszenie nak³adu pracy nad nim i wzrost ustalonej ceny podstawowej. Je¿eli zlecaj¹cy nie posiada koncepcji i nie ma uwag wstêpnych, mo¿e powo³aæ siê na grafika. Wówczas jednak musi liczyæ siê z dop³atami w przypadku wyst¹pienia czasoch³onnych poprawek i zmian do zaproponowanej wersjiprojektu.Cenydodatkowop³atnychus³ug[patrz§1,§2,§3,§10]. §8 sposób dostarczania poprawek Po otrzymaniu gotowej wersji projektu zlecaj¹cy zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z nim dok³adnie (sprawdziæ treœæ i wygl¹d) i przygotowaæ w punktach listê poprawek do naniesienia. Lista poprawek powinna byæ czytelna i spójna oraz przes³ana w ca³oœci - w jednej wiadomoœci e-mailem lub dostarczona do Drukarni DESIGNER. Je¿eli zlecaj¹cy redaguje poprawki w sposób nieczytelny, chaotyczny, przesy³a je na raty lub kolejne poprawki s¹ sprzeczne z poprzednio podyktowanymi to naliczane s¹ dop³aty zgodnie z dodatkowym nak³adem pracy. Je¿eli poprawki oznaczaj¹ zmianê wczeœniej przyjêtych za³o¿eñ naliczana jest dop³ata [patrz §2, §3 i §10].

zlecaj¹cego ponosi on pe³n¹ odpowiedzialnoœæ w przypadku wyst¹pienia b³êdów w wydrukowanej pracy, które nie zosta³y wskazane na etapie projektowania. §10 koszty dodatkowo p³atnych us³ug Koszt wszelkich dodatkowych us³ug i dop³at wymienionych w §1 - §8 uzale¿niony jest od czasu poœwiêconego na wykonanie danej czynnoœci i wynosi 60 z³ netto + VAT za godzinê pracy. Ka¿da dop³ata szacowana jest "z góry" przez Drukarniê DESIGNER i zlecaj¹cy jest o niej informowany przed wykonaniem czynnoœci, której dotyczy. §11 prace projektowe w obecnoœci zlecaj¹cego Koszt projektowania w obecnoœci zlecaj¹cego (w Drukarni DESIGNER) liczony jest niezale¿nie od ceny za projekt i wynosi 60 z³ + VAT za ka¿d¹ godzinê pracy. Koszt projektu mo¿e byæ zast¹piony kosztem pracy przeliczanym na godziny pod warunkiem, ¿e projekt jest wykonywany w obecnoœci zlecaj¹cego od pocz¹tku do koñca trwania prac projektowych. §12 prawa autorskie do materia³ów dostarczonych przez zlecaj¹cego Osoba zlecaj¹ca projekt oœwiadcza, ¿e wszelkie materia³y, które dostarczy³a do Drukarni DESIGNER w celach realizacji projektu s¹ jej w³asnoœci¹ lub ma prawo je wykorzystaæ. W przypadku, gdy dostarczone materia³y wchodz¹ w konflikt z ustaw¹ o prawie autorskim (tj. s¹ czyj¹œ w³asnoœci¹ i s¹ wykorzystywane bez zgody w³aœciciela) pe³n¹ odpowiedzialnoœæ ponosi zlecaj¹cy. Drukarnia DESIGNER ma prawo odmówiæ wykorzystania materia³ów dostarczonych przez zlecaj¹cego je¿eli istnieje podejrzenie, ¿e materia³y nie s¹ wykorzystywane zgodnie z prawem. §13 prawa autorskie od wykonanego projektu Zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) plik Ÿród³owy projektu jest w³asnoœci¹ Drukarni DESIGNER. Zlecaj¹cy mo¿e wykorzystaæ wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub otrzymaæ w niezmiennym formacie mapy bitowej TIFF o rozdzielczoœci 300 dpi lub dowolnej wy¿szej. Je¿eli Zlecaj¹cy zechce pozyskaæ plik Ÿród³owy projektu w celu dokonywania w nim zmian z pominiêciem Drukarni DESIGNER musi wykupiæ prawa autorskie. Koszt wykonania projektu graficznego nie upowa¿nia zlecaj¹cego do pozyskania plików Ÿród³owych (tj. sk³adu w programie do monta¿u elektronicznego jak Corel, Adobe itp.). Drukarnia DESIGNER bezp³atnie zarchiwizuje wykonane projekty graficzne i w razie potrzeby udostêpni zlecaj¹cemu w przypadku potrzeby ponownego wykorzystania w celach projektowych.

§9 akceptacja projektu i odpowiedzialnoœæ Zlecaj¹cy zobowi¹zany jest bardzo dok³adnie sprawdziæ ca³¹ treœæ pod k¹tem b³êdów zarówno redaktorskich jak i rzeczowych oraz wygl¹d projektu ka¿dej kolejno nades³anej wersji. Je¿eli nie wnosi ¿adnych poprawek akceptuje projekt poprzez przes³anie na e-mail potwierdzenia akceptacji otrzymanego wzoru lub podpisanie akceptacji w Drukarni DESIGNER. Po akceptacji

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one

5


WIZYTÓWKI, METKI, KALENDARZYKI

tani produkt na miarê swoich potrzeb Opis produktu: Jest to tani produkt drukowany na masow¹ skalê dla osób potrzebuj¹cych kolorowej wizytówki w du¿ych iloœciach za nisk¹ cenê. Je¿eli najwa¿niejsz¹ spraw¹ dla Ciebie jest iloœæ i niska cena, to produkt dla Ciebie. Mimo wysokiej jakoœci druku nie gwarantujemy 100% powtarzalnoœci kolorystycznej przy dodrukach tego produktu. Nie polecamy tego produktu osobom na wysokiej pozycji, które przywi¹zuj¹ wagê do presti¿u i detali. Dla wymagaj¹cych Klientów polecamy wizytówki ekskluzywne. Standardowe wykonanie:

PE£NY KOLOR C M Y K

? papier: kredowany matowy 350 g ? druk: offsetowy w palecie CMYK 4/4 pe³ny kolor obustronnie (grafika i zdjêcia) ? format: 90x50 mm lub 85x55 mm ? uszlachetnianie: obustronny matowy lakier offsetowy lub laminat z po³yskiem

Terminy: ? ekonomiczny ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

10 dni roboczych 7 dni roboczych 5 dni roboczych 3 dni robocze

ceny promocyjne

Dodatkowe opcje: Inne: ? dziurkowanie: wiercenie otworu (metki) 3, 4 lub 5 mm ? numeracja: indywidualna numeracja ka¿dej sztuki (karnety) ? zaokr¹glanie rogów: kalendarzyki, karnety, metki ? kalendarium: na rewersie zamieszczamy aktualny kalendarz

dostarczamy w solidnym kartonie bez oznaczeñ

Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka, uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu.

kalendarium na rewersie

metki

Przyk³adowe realizacje:

6

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one

wiercenie otworu

zaokr¹glanie rogów


produkt dla wymagaj¹cych klientów

WIZYTÓWKI ekskluzywne

Opis produktu: Jest to produkt dla wymagaj¹cych klientów i/lub na wysokim stanowisku którzy w pierwszej kolejnoœci stawiaj¹ na jakoœæ i presti¿. Ten produkt jest drukowany indywidualnie, oznacza to, ¿e na arkuszu drukarskim znajduj¹ siê wy³¹cznie jedne wizytówki, dziêki temu jest pe³na dowolnoœæ pod wzglêdem wykonania oraz gwarancja powtarzalnoœci kolorów przy dodrukach (wymagany poprzedni wzór). Standardowe wykonanie: ? papier: fakturowany, barwiony, ozdobny, g³adki, kredowany 350 g mat - pe³na dowolnoœæ ? druk: offsetowy w palecie CMYK 4/0 pe³ny kolor jednostronnie (grafika i zdjêcia) ? format: 85x55, 90x50 lub inny - pe³na dowolnoœæ ? uszlachetnianie: laminowanie foli¹ z po³yskiem lub matow¹ Terminy: ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

5 dni roboczych 3 dni robocze 1 dni roboczy

MONO

Dodatkowe opcje: + 1 dzieñ roboczy Druk: ? paleta Pantone - wybór gotowych barw ze wzornika

Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: druk, uszlachetnianie, kolorystyka, termin, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu.

Uszlachetnianie: ? lakierowanie punktowe UV z po³yskiem Inne: ? t³oczenie, z³ocenie

B/W

PE£NY KOLOR C M Y K

Papier g³adki

Laminowanie foli¹ matow¹

Lakierowanie punktowe UV

Papier fakturowany

Papier ozdobny

G³adka matowa elegancka powierzchnia wizytówki bez u¿ycia folii mat. Ze wzglêdu na to, ¿e papier nie jest powlekany powierzchniowo, kolory druku wygl¹daj¹ ciemniej ni¿ na papierach kredowanych, jednak wp³ywa to korzystnie na trwa³oœæ nadruku - nie wystêpuj¹ problemy ze œcieraniem siê farby.

Wizytówki na g³adkich matowych papierach powlekanych obowi¹zkowo nale¿y laminowaæ foli¹, gdy¿ eliminuje to tendencje do œcierania siê i rysowania farby. Farba w przypadku tego papieru nie wsi¹ka w jego powierzchniê (jak w przypadku papierów niepowlekanych) tylko jest utrwalana na powierzchni w postaci cienkiej warstwy. Laminowanie foli¹ dodatkowo usztywnia wizytówkê i nadaje jej ³agodnej i jednorodnej powierzchni (farba na kredowanym papierze matowym ma tendencje do b³yszczenia siê). Papier kredowany (powlekany) wp³ywa na lepsze natê¿enie kolorów w porównaniu do papieru bez powlekania.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje ten rodzaj efektu. Powierzchnia wizytówki jest najpierw powlekana foli¹ matow¹, a nastêpnie lakierowana punktowo wysokopo³yskliwym lakierem UV. Wygl¹da to bardzo efektownie i podkreœla lakierowane elementy. Stosujemy to w szczególnoœci na powierzchniach logo firm lub czasem na elementach graficznych zastosowanych na wizytówkach.

Istnieje wiele odmian papierów z faktur¹ powierzchni, która nadaje wizytówce ozdobny wygl¹d. Dostêpne s¹ tak¿e odmiany papierów fakturowanych, dodatkowo barwionych np. popielate, br¹zowe, ecru, czy inne. Ze wzglêdu na to, ¿e tego rodzaju papiery nie s¹ powlekane powierzchniowo, kolory druku wygl¹daj¹ ciemniej ni¿ na papierach kredowanych, wp³ywa to jednak korzystnie na trwa³oœæ nadruku pod wzglêdem odpornoœci na zarysowania.

Papiery ozdobne pozwalaj¹ uzyskaæ efekty niedostêpne w druku, ró¿nego rodzaju struktury papieru ozdabiane metalicznymi dodatkami, znakami wodnymi, kolorowymi w³óknami itp. znajduj¹ zastosowanie wtedy, gdy chcemy by nasze wizytówki wyró¿nia³y siê na tle pozosta³ych spotykanych na codzieñ. Zastosowanie ciemnych odmian papieru jak czarny ciemnozielony, bordowy, br¹zowy czy inne powoduje, ¿e musimy siê ograniczyæ do kolorów druku mocno kryj¹cych jak srebrny czy z³oty. Istotny jest fakt, ¿e nawet papier o jasnym odcieniu ma wp³yw na efekt koñcowy druku z u¿yciem okreœlonej farby. Np. niebieska farba po po³o¿eniu na ¿ó³ty papier spowoduje, ¿e wydruk bêdzie zielony (!).

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one

7


KARNETY, ZAK£ADKI do ksi¹¿ek

gama produktów to uniwersalnych zastosowañ Standardowe wykonanie: ? papier: kredowany matowy 350 g ? druk: offsetowy w palecie CMYK 4/4 pe³ny kolor obustronnie (grafika i zdjêcia) ? format: 90x50 mm lub 85x55 mm ? uszlachetnianie: obustronny matowy lakier offsetowy lub laminat z po³yskiem

Terminy: ? ekonomiczny ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

10 dni roboczych 7 dni roboczych 5 dni roboczych 3 dni robocze

ceny promocyjne

Dodatkowe opcje: Inne: ? dziurkowanie: wiercenie 1 otworu (metki) 3, 4 lub 5 mm ? numeracja: indywidualna numeracja ka¿dej sztuki (kartnety) ? zaokr¹glanie rogów: wykrajanie rogów (kalendarzyki, karnety, metki) ? kalendarium: na rewersie zamieszczamy aktualne kalendarium ? rowkowanie: nagniatanie specjalnego rowka tzw. bigu u³atwiaj¹cego sk³adanie PE£NY KOLOR C M Y K

Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka, uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu.

Gama produktów oferowanych na kartonie 350g 250 200 150 100 50 0 (mm)

50x90 -wizytówka -kalendarzyk -karnet -karta -metka

50x180 -bilet -zak³adka do ksi¹¿ki

50x270

200x90

-zak³adka do ksi¹¿ki

-karnet 8 str.

150x90

100x90

180x50

-karnet 6 str.

-wizytówka podwójna -metka podwójna -karnet 2 str.

-wizytówka podwójna -metka podwójna -karnet 2 str.

dostarczamy w solidnym kartonie bez oznaczeñ

8

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one


ZAPROSZENIA firmowe

gdy organizujesz pokazy, targi, imprezy, konkursy, itp. Standardowe wykonanie: ? papier: kredowany z po³yskiem lub matowy 200 g - 350 g ? druk: offsetowy w palecie CMYK 4/4 pe³ny kolor obustronnie (grafika i zdjêcia) ? sk³adanie: falcowanie lub bigowanie (rowkowanie) dla papieru powy¿ej 200 g Terminy: ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

5 dni roboczych 3 dni robocze 1 dzieñ roboczy

Dodatkowe opcje: + 1 dzieñ roboczy Papier: ? ozdobny, barwiony lub fakturowany

MONO

Druk: ? paleta Pantone - wybór gotowych barw ze wzornika

B/W

PE£NY KOLOR C M Y K

Uszlachetnianie: ? laminowanie foli¹ z po³yskiem lub matow¹ ? lakierowanie offsetowe matowe lub z po³yskiem ? lakierowanie punktowe UV z po³yskiem Inne: ? liczenie i pakowanie w nietypowe paczki Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka, uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu.

Standardowe formaty zaproszeñ dostêpnych w naszej ofercie Dostêpne sposoby sk³adania

300 250

© 2007

All Rights reserved

200 150 100 50 0 (mm)

1/3 A3 A6

105x148

DL 1/3 A4

A5

2/3 A4

99x210

148x210

210x198

138x297

sk³adane na 2

sk³adane na 3

Przyk³adowe realizacje:

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one

9


ULOTKI reklamowe

popularna, tania i skuteczna forma reklamy Standardowe wykonanie: ? papier: kredowany z po³yskiem 135 g ? druk: offsetowy w palecie CMYK 4/4 pe³ny kolor obustronnie (grafika i zdjêcia)

Terminy: ? ekonomiczny ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

10 dni roboczych 5 dni roboczych 3 dni robocze 1 dzieñ roboczy

ceny promocyjne

Dodatkowe opcje: (nie dotyczy terminu ekonomicznego) + 1 dzieñ roboczy Papier: ? kredowany matowy lub z po³yskiem 80 - 350 g Uszlachetnianie: ? laminowanie foli¹ z po³yskiem lub matow¹ ? lakierowanie offsetowe matowe lub z po³yskiem ? lakierowanie punktowe UV z po³yskiem

PE£NY KOLOR C M Y K

Inne: ? wykrajanie dowolnych kszta³tów i otworów, np. zawieszki ? liczenie i pakowanie w nietypowe paczki Standardowe formaty ulotek dostêpnych w naszej ofercie

300 250

© 2007

All Rights reserved

Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka, uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu.

ulotka wykrajana

200 150 100 50

A7

1/3 A5

98

CD

0 (mm)

74x105

70x148

98x98

120x120

A6

105x148

DL 1/3 A4

A5

99x210

148x210

Przyk³adowe realizacje:

10

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one

1/3 A3

A4

138x297

210x297


FOLDERY reklamowe

praktyczna forma do prezentacji Twojej oferty Standardowe wykonanie: ? papier: kredowany z po³yskiem 135 g ? druk: offsetowy w palecie CMYK 4/4 pe³ny kolor obustronnie (grafika i zdjêcia) ? sk³adanie (falcowanie) zgodnie z ¿yczeniem Terminy: ? ekonomiczny ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

ceny promocyjne

10 dni roboczych 5 dni roboczych 3 dni robocze 1 dzieñ roboczy

Dodatkowe opcje: (nie dotyczy terminu ekonomicznego) + 1 dzieñ roboczy Papier: ? kredowany matowy lub z po³yskiem 80 - 350 g Uszlachetnianie: ? laminowanie foli¹ z po³yskiem lub matow¹ ? lakierowanie offsetowe matowe lub z po³yskiem ? lakierowanie punktowe UV z po³yskiem

Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: druk, uszlachetnianie, kolorystyka, termin, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu.

Inne: ? wykrajanie dowolnych kszta³tów i otworów, np. okienka ? liczenie i pakowanie w nietypowe paczki.

PE£NY KOLOR C M Y K

Standardowe formaty folderów reklamowych dostêpnych w ofercie

250 200 150

1/3 A3

100 50

CD

0 (mm)

120x120

A6

105x148

DL 1/3 A4

A5

2/3 A4

99x210

148x210

210x198

138x297

Sposoby sk³adania folderów reklamowych

na pó³

C

A4

210x297 © 2007

zyg zak

zyg zak

podwójne C

krzy¿

All Rights reserved

okno

Przyk³adowe realizacje:

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one

11


GAZETKI reklamowe

spo¿ywcze, meblowe, odzie¿owe, AGD, RTV i inne. Standardowe wykonanie: ? papier: kredowany z po³yskiem 135 g ? druk: offsetowy w palecie CMYK 4/4 pe³ny kolor obustronnie (grafika i zdjêcia) ? sk³adanie (falcowanie) zgodnie z ¿yczeniem

Terminy: ? ekonomiczny ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

10 dni roboczych 5 dni roboczych 3 dni robocze 1 dzieñ roboczy

ceny promocyjne

Dodatkowe opcje: (nie dotyczy terminu ekonomicznego) + 1 dzieñ roboczy Papier: ? kredowany matowy lub z po³yskiem 80 - 135 g Inne: ? liczenie i pakowanie w nietypowe paczki Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka, uszlachetnianie, itp . zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu.

PE£NY KOLOR C M Y K

Standardowe formaty gazetek dostêpnych w naszej ofercie

300 © 2007

All Rights reserved

250

A3

200 150 100

DL 1/3 A4

A5

99x210

148x210

1/3 A3

A4

138x297

210x297

50 0 (mm)

297x420

Sposoby sk³adania gazetek reklamowych

na pó³

C

Zyg zak

podwójne C

Przyk³adowe realizacje:

12

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one

krzy¿


PLAKATY reklamowe

zareklamuj swój event Standardowe wykonanie: ? papier: kredowany z po³yskiem 135 g ? druk < B2: offsetowy w palecie CMYK 4/0 pe³ny kolor jednostronnie (grafika i zdjêcia) ? druk > A2+: solwentowy w palecie CMYK 4/0 pe³ny kolor jednostronnie (grafika i zdjêcia) Terminy: ? ekonomiczny ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

ceny promocyjne

7 dni roboczych 3 dni roboczych 2 dni robocze 1 dzieñ roboczy

Dodatkowe opcje: (nie dotyczy terminu ekonomicznego) Papier: ? kredowany matowy lub z po³yskiem 150 - 300 g

PE£NY KOLOR C M Y K

Druk: ? druk obustronny Uszlachetnianie: + 1 dzieñ roboczy ? laminowanie foli¹ z po³yskiem lub matow¹ ? lakierowanie offsetowe matowe lub z po³yskiem ? lakierowanie punktowe UV z po³yskiem

Inne: + 1 dzieñ roboczy ? liczenie i pakowanie w nietypowe paczki ? zrywka teleadresowa ? oprawa w listwy metalowe z zawieszk¹

zrywka teleadresowa

listwa z zawieszk¹

Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka, uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu. Standardowe formaty plakatów dostêpnych w naszej ofercie

1200 © 2007

All Rights reserved

1000 800 A0

600 400 200

A2

A2+

B2

594x420

625x435

700x500

B0

B1

A1

A3

0 (mm) 420x297

Druk offsetowy

840x594

1000x700

1188x840

1400x1000

Druk solwentowy

Przyk³adowe realizacje:

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one

13


PAPIER firmowy

niezbêdny w prowadzeniu korespondencji firmowej Standardowe wykonanie: ? papier: Amber Preprint 100 g ? druk: offsetowy w palecie CMYK 4/0 pe³ny kolor jednostronnie (grafika i zdjêcia)

Autoryzowany Dealer TOYOTA MOTOR POLAND 72-200 Nowogard, ul. 3 Maja 27B tel. 091 39 25 700/702 fax 091 39 25 701 e-mail: 002@toyota.pl www.toyotanowogard.pl

Terminy: ? ekonomiczny ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

10 dni roboczych 5 dni roboczych 3 dni robocze 1 dzieñ roboczy

ceny promocyjne

Dodatkowe opcje: (nie dotyczy terminu ekonomicznego) + 1 dzieñ roboczy Papier: ? kserograficzny Amber Graphic 80 i 90 g ? Lesebo Design Ivory 100g (koloru ecru) ? Bond Superwhite 80g (fakturowany) ? Bond Chamois 80g (fakturowany koloru ecru) Druk: ? paleta Pantone - wybór gotowych barw ze wzornika

Toyota Nowogard MK Sp. z o.o. · ul. 3 Maja 27B · 72-200 Nowogard jest zarejestrowana w S¹dzie Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, nr KRS: 0000139170 · NIP: 856-13-97-631. Wysokoœæ kapita³u zak³adowego: 50.000,00 z³

Lexus Koz³owski Pl. Ho³du Pruskiego 9 70-550 Szczecin T +91 434 05 84 +91 434 05 85 F +91 433 46 23 lexus@lexus-szczecin.pl www.lexus-szczecin.pl

MONO

Inne: ? liczenie i pakowanie w nietypowe paczki ? perforacja (u³atwia zaginanie i odrywanie) ? wiercenie otworów dla segregatora 2 lub 4 otwory

B/W

PE£NY KOLOR C M Y K

Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka, uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu.

Standardowe formaty papierów firmowych dostêpnych w ofercie

300 250

© 2007

All Rights reserved

200 150

A4

100 50 0 (mm)

DL 1/3 A4 210x99 zawiadomienie

210x297 papier firmowy

papier chamois

Przyk³adowe realizacje:

14

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one

papier fakturowany Bond powiêkszenie


BLOCZKI, NOTESY reklamowe

praktyczny upominek i skuteczna reklama Standardowe wykonanie: ? papier: kserograficzny Amber Graphic 80 g ? druk: offsetowy w palecie CMYK 4/0 pe³ny kolor jednostronnie (grafika i zdjêcia) ? blok: klejenie górne po 25, 50 lub 100 kartek ? spód: kartonowy Terminy: ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

5 dni roboczych 3 dni robocze 2 dni robocze

Dodatkowe opcje: + 1 dzieñ roboczy Papier: ? kserograficzny Amber Graphic 90 g ? kserograficzny Amber Preprint 100 g (podwy¿szona biel) ? Lesebo Design Ivory 100g (koloru ecru) Druk: ? druk obustronny ? paleta Pantone - wybór gotowych barw ze wzornika ? kolorowa ok³adka laminowana foli¹ matow¹ lub z po³yskiem

MONO

B/W

PE£NY KOLOR C M Y K

Inne: ? wiercenie otworów pod segregator 2 lub 4 otwory ? liczenie i pakowanie w nietypowe paczki Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka, uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu.

opcjonalnie kolorowa laminowana ok³adka

Standardowe formaty bloczków dostêpnych w naszej ofercie

300 250

© 2007

All Rights reserved

200 150

A4 A5

100 Klejenie górne lub boczne miêkkim klejem pozwala ³atwo wyrywaæ kartki.

Spód ka¿dego bloczka jest wzmocniony kartonikiem.

50

A7

98

0 (mm)

74x105

98x98

A6

105x148

148x210

210x297

Przyk³adowe realizacje:

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one

15


BLOCZKI samokopiuj¹ce

niezast¹pione przy dokumentacjach i w ksiêgowoœci Standardowe wykonanie: ? papier: samokopiuj¹cy 60 g jednorodny ? druk: offsetowy czarno-bia³y jednostronnie ? blok: klejenie górne po 25, 50 lub 100 kartek ? spód: kartonowy Terminy: ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

5 dni roboczych 3 dni robocze 2 dni robocze

Dodatkowe opcje: + 1 dzieñ roboczy Druk: ? paleta Pantone - wybór gotowych barw ze wzornika ? paleta CMYK pe³ny kolor (grafika i zdjêcia) ? druk obustronny Papier: ? orygina³ + kopia (¿ó³ta, ró¿owa lub niebieska) ? orygina³ + 2 kopie (¿ó³te, ró¿owe lub niebieskie) ? orygina³ + 3 kopie (¿ó³te, ró¿owe lub niebieskie)

MONO

Inne: ? wiercenie otworów pod segregator 2 lub 4 otwory ? liczenie i pakowanie w nietypowe paczki ? numerowanie

B/W

PE£NY KOLOR C M Y K

Pisz¹c raz otrzymujesz tyle kopii ile potrzebujesz

Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka, uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu.

Standardowe formaty bloczków dostêpnych w naszej ofercie

300 250

© 2007

All Rights reserved

200 150

A4 A5

100

Klejenie górne lub boczne miêkkim klejem pozwala ³atwo wyrywaæ kartki.

Spód ka¿dego bloczka jest wzmocniony kartonikiem.

50

A7

98

0 (mm)

74x105

98x98

A6

105x148

Przyk³adowe realizacje:

16

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one

148x210

210x297


KOPERTY z nadrukiem

wyró¿ni¹ Twoj¹ korespondencjê na tle innej Standardowe wykonanie: ? papier: koperty samoklej¹ce z paskiem zabezpieczaj¹cym lub bez, z oknem lub bez ? druk: offsetowy w palecie CMYK 4/0 pe³ny kolor jednostronnie (grafika i zdjêcia)

Terminy: ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

MONO

B/W

Rodzaje zamkniêæ 5 dni roboczych 3 dni robocze 2 dni robocze

PE£NY KOLOR C M Y K

Dodatkowe opcje: + 1 dzieñ roboczy Druk: ? paleta Pantone - wybór gotowych barw ze wzornika ? druk obustronny ? druk na skrzyde³ku

samoklej¹ca z paskiem zabezp.

Uwaga: ? brak mo¿liwoœci druku do samej krawêdzi z jednej ze stron (w zale¿noœci od rodzaju koperty, o szczegó³y nalezy pytaæ obs³ugê) ? ze wzglêdu na konstrukcje kopert w miejscu ich klejenia na druku (w przypadku wystêpowania t³a) mo¿e wyst¹piæ niedodruk w postaci rozjaœnienia lub bia³ej kreski. Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka, uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu.

samoklej¹ca z otwart¹ klapk¹

samoklej¹ca z zamkniêt¹ klapk¹

Standardowe formaty kopert dostêpnych w naszej ofercie

300 250

© 2007

All Rights reserved

200 150 100 50 0 (mm) C6 114x162

DL 110x220

C5 162x229

B5 176x250

C4 229x324

B4 250x353

Przyk³adowe realizacje:

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one

17


TECZKI firmowe

w nich efektownie przedstawisz Swoj¹ ofertê Standardowe wykonanie: ? papier: kredowany matowy lub z po³yskiem 350 g ? druk: offsetowy w palecie CMYK 4/0 pe³ny kolor jednostronnie (grafika i zdjêcia)

Terminy: ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

7 dni roboczych 5 dni robocze 3 dni robocze

Dodatkowe opcje: + 1 dzieñ roboczy Papier: ? papier kredowany 300 g matowy lub z po³yskiem ? karton Arktika jednostronnie kredowany 250 g MONO

B/W

PE£NY KOLOR C M Y K

Druk: ? paleta Pantone - wybór gotowych barw ze wzornika ? druk obustronny ? druk na skrzyde³ku Uszlachetnianie: ? laminowanie foli¹ z po³yskiem lub matow¹ ? lakierowanie offsetowe matowe lub z po³yskiem ? lakierowanie punktowe UV z po³yskiem Inne: ? liczenie i pakowanie w nietypowe paczki ? kieszonka na p³ytê CD ? metalowe w¹sy do mocowania kartek

Teczka LUX

BRAK MO¯LIWOŒCI ZADRUKU T£A NA SKRZYDLE

Teczka standard

Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka, uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu. Wygodne zapiêcie

teczka LUX pomieœci do 50 kartek szersze skrzyd³a z mo¿liwoœci¹ ca³kowitego zadruku

teczka standard pomieœci do 15 kartek brak mo¿liwoœci zadruku dolnego skrzyd³a Miejsce na wizytówkê

Przyk³adowe realizacje:

18

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one


SEGREGATORY firmowe

profesjonalna oprawa dla Twoich materia³ów reklamowych Standardowe wykonanie: ? tektura: lita 2 mm, powlekana papierem laminowanym foli¹ matow¹ lub z po³yskiem ? druk: offsetowy w palecie CMYK 4/0 pe³ny kolor jednostronnie (grafika i zdjêcia) ? okucia: niklowane 2 i 4 ringowe zatrzaskowe lub 2 ringowe z dzwigni¹ - tylko grzbiet 7 cm ? szerokoœæ grzbietu: od 30 do 70 mm ? wyklejka wnêtrza: bia³y papier kserograficzny 100 g Terminy: ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

dla 250 segregatorów 14 dni roboczych + 1 dzieñ za ka¿d¹ wielokrotnoœæ podstawy nak³adu 10 dni roboczych + 1 dzieñ za ka¿d¹ wielokrotnoœæ podstawy nak³adu 7 dni roboczych + 1 dzieñ za ka¿d¹ wielokrotnoœæ podstawy nak³adu

Dodatkowe opcje: + 1 dzieñ roboczy Papier: ? fakturowany PE£NY KOLOR C M Y K

Druk: ? paleta Pantone - wybór gotowych barw ze wzornika ? druk obustronny Uszlachetnianie: ? lakierowanie punktowe UV z po³yskiem Inne: ? kieszonka na p³ytê CD lub wizytówkê ? okr¹g³y otwór na grzbiecie ? wyklejka wnêtrza: w dowolnym kolorze Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka, uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu.

Okucia: W segregatorach stosujemy ró¿ne typy uchwytów takie jak podwójne i poczwórne - bez dŸwigni, oraz podwójne z dzwigni¹. Mog¹ one posiadaæ ró¿n¹ pojemnoœæ kartek. Uchwyty s¹ niklowane dziêki czemu wygl¹daj¹ efektownie.

Sposoby wykoñczenia wnêtrza segregatora:

wyklejka w dowolnym kolorze

wyklejka bia³a

wyklejka z nadrukiem

Przyk³adowe realizacje:

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one

19


KATALOGI, BROSZURY firmowe

pe³na oferta firmowa w jednym dokumencie Standardowe wykonanie: ? papier ok³adka: kredowany z po³yskiem 200 g ? papier œrodek: kredowany z po³yskiem 135 g ? druk: offsetowy w palecie CMYK 4/4 pe³ny kolor obustronnie (grafika i zdjêcia) ? oprawa: zeszytowa (zszywki) - do 80 stron

Terminy: MONO

B/W

PE£NY KOLOR C M Y K

? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

7 dni roboczych 5 dni roboczych 3 dni robocze

Dodatkowe opcje: + 1 dzieñ roboczy Papier: ? matowy lub z po³yskiem w gramaturze od 90 g do 350 g Uszlachetnianie: ? laminowanie foli¹ z po³yskiem lub matow¹ ? lakierowanie offsetowe matowe lub z po³yskiem ? lakierowanie punktowe UV z po³yskiem Inne: ? zszywki z oczkami na segregator ? wiercenie otworów na segregator 2 lub 4 otwory ? oprawa klejona (brak zszywek) dla grubszych katalogów

oprawa klejona (u góry) oprawa zeszytowa (na dole)

Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka, uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu.

Standardowe formaty katalogów dostêpnych w naszej ofercie 300 © 2007

All Rights reserved

250 200 150 100

DL 1/3 A4

A5

2/3 A4

99x210

148x210

210x198

1/3 A3

A4

138x297

210x297

50 0 (mm)

20

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one


NAKLEJKI wypuk³e

uwypuklij Swoj¹ markê Standardowe wykonanie: ? pod³o¿e: folia samoprzylepna ? druk solwentowy: paleta CMYK 4/0 pe³ny kolor jednostronnie (grafika i zdjêcia) ? pow³oka: ¿ywica poliuretanowa (nie ¿ó³knie, nie pêka, pozostaje elastyczna) ? format: dowolny ? ksza³t: dowolny

Terminy: ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

14 dni roboczych 10 dni roboczych 7 dni roboczych

Dodatkowe opcje: + 1 dzieñ roboczy Druk: ? druk offsetowy: paleta CMYK 4/0 pe³ny kolor jednostronnie (grafika i zdjêcia) ? druk sitodrukowy: paleta Pantone - wybór gotowych barw ze wzornika Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka, uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu. MONO

Zastosowanie: Produkt ten stosowany jest m.in. przez producentów sprzêtu komputerowego, elektronicznego, AGD, RTV, mebli, okien, drzwi, schodów, rolet, armatury ³azienkowej, w motoryzacji, a tak¿e jako upominek reklamowy w postaci breloka, magnesu lub naklejki.

B/W

PE£NY KOLOR C M Y K

Wykonujemy dowolne ob³e kszta³ty takie jak: ko³a, elipsy, prostok¹ty z zaokr¹glonymi rogami

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one

21


ETYKIETY i NAKLEJKI samoprzylepne

niezast¹pione przy tak wielu zastosowaniach Naklejki drukujemy w kilku ró¿nych technologiach w zale¿noœci od zastosowania i nak³adu. Do zastosowañ wewnêtrznych lub zewnêtrznych krótkotrwa³ych:

PE£NY KOLOR C M Y K

MONO

rodzaj produktu: etykiety na produkty naklejki reklamowe wlepki

B/W

pod³o¿e: papier lub folia papier lub folia papier

technologia druku: offset lub solwent (ma³e serie) offset lub solwent (ma³e serie) offset

Do zastosowañ wewnêtrznych lub zewnêtrznych takich jak: rodzaj produktu: etykiety na sprzêt i urz¹dzenia naklejki reklamowe na pojazdy grafika na pojazdy

pod³o¿e: folia folia folia

technologia druku: sitodruk lub solwent + laminat sitodruk lub solwent + laminat solwent + laminat

Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka, uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu.

naklejki o dowolnym kszta³cie: Etykiety na produkty drukowane w technice offsetowej, na papierze z po³yskiem, powlekane lakierem offsetowym wycinane za pomoc¹ wykrojnika

w technologii solwentowej drukujemy i nacinamy naklejki powierzchniowo na dowolny kszta³t ju¿ na maszynie drukuj¹cej. Zalet¹ tej metody jest wysoka dok³adnoœæ (dziesi¹te mm) oraz brak koniecznoœci wykonywania specjalnego drogiego wykrojnika, dziêki temu mo¿emy sprawnie wykonaæ nawet kilka sztuk w dowolnym wymiarze i kszta³cie. Gotowe naklejki s¹ dostarczane na arkuszach lub na roli.

500 g

PIEKARNIA DÊBOWSKI Szczecin, ul. D³ugosza 2

CHLEB 07.08.2010

SZCZECIÑSKI

Etykiety na produkty drukowane w technice offsetowej, na papierze z po³yskiem, powlekane lakierem offsetowym krojone w stosie

Autoryzowany Punkt Serwisowy ul. Witkiewicza 58, 71-125 Szczecin

CENTRALA: ul. Polna 14, 97-300 Piotrków Tryb.

tel. (091) 487 80 90

ODDZIA£ ZACHODNIOPOMORSKI: ul. Œw. Ducha 2a, 70-205 Szczecin, tel./fax (091) 433 56 78

Naklejki na urz¹dzenia i pojazdy drukowane w technice sitodruku lub solwentu na folii, wycinane za pomoc¹ wykrojnika, lub nacinane powierzchniowo ploterem

22

© 2010

w technologii offsetowej jak i sitodrukowej krojenie naklejek nastêpuje w stosie i dostarczane s¹ spiête gumk¹. Dok³adnoœæ przy krojeniu w stosie przyjmuje siê do 1 mm.

sposób dostarczania naklejek nacinanych na arkuszu:

przez Przedsiêbiorstwo Us³ugowe

w technologii solwentowej drukujemy i nacinamy w ten sam sposób jak naklejki o dowolnym kszta³cie.

w technologii offsetowej jak i sitodrukowej wykrajanie dowolnych kszta³tów przy ma³ych nak³adach wykonujemy za pomoc¹ plotera tn¹cego natomiast przy du¿ych z wykorzystaniem specjalnego wykrojnika który mo¿e nacinaæ powierzchniowo lub wykrajaæ naklejkê wraz z papierem podk³adowym. Gotowe naklejki s¹ dostarczane na arkuszach lub w stosie spiête gumk¹.

Etykiety na produkty drukowane w technice offsetowej, na papierze matowym, krojone w stosie

PL

naklejki prostok¹tne:

wszelkie prawa zastrze¿one


niezast¹pione przy tak wielu zastosowaniach

ETYKIETY i NAKLEJKI samoprzylepne

Standardowe wykonanie naklejek w wybranych technologiach:

KONTROLKA BADANIA HYDRANTU Firma Techniczno-Handlowa "ABC-PO¯"

Offsetowej: ? papier samoprzylepny z po³yskiem lub matowy ? druk offsetowy: paleta CMYK 4/0 pe³ny kolor (grafika i zdjêcia) Terminy: ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

ul. Szkolna 9, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 056 474 35 71

TYP

SPRAWDZONE PRZEZ SERWIS

HYDRANT WEWNÊTRZNY

5 dni roboczych 3 dni robocze 2 dni robocze

Œrednica wê¿a (mm)

Ciœnienie statyczne (Mpa)

D³ugoœæ wê¿a (m)

Ciœnienie dynamiczne (Mpa)

Rok produkcji

WydajnoϾ (l/min)

Data badania hydrantu

Data badania wê¿a

Rej. bad. wê¿y

wg PN-EN 671-3, rozdz. 6 Firma Techniczno-Handlowa "ABC-PO¯"

13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Szkolna 9, tel. 056 474 35 71

Badanie przeprowadzi³:

Etykiety na gaœnice drukowane w technice offsetowej, na folii z po³yskiem, powlekane lakierem offsetowym krojone w stosie

Dodatkowe opcje: + 1 dzieñ roboczy Pod³o¿e: ? folia samoprzylepna Druk: ? paleta Pantone - wybór gotowych barw ze wzornika Uszlachetnianie: ? laminowanie foli¹ z po³yskiem lub matow¹ ? lakierowanie offsetowe matowe lub z po³yskiem ? lakierowanie punktowe UV z po³yskiem

Etykiety na sprzêt drukowane w technice solwentowej na folii z po³yskiem, powlekane lakierem nacinane w dowolny kszta³t

Inne: ? nacinanie dowolnych kszta³tów za pomoc¹ wykrojnika

Solwentowej: ? folia: samoprzylepna monomeryczna ORAJET 3164 ? druk solwentowy: 1080 DPI odporny na UV paleta CMYK 4/0 pe³ny kolor (grafika i zdjêcia) Terminy: ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

5 dni roboczych 3 dni robocze 2 dni robocze

Etykiety na CD drukowane w technice offsetowej lub laserowej na papierze matowym wycinane za pomoc¹ wykrojnika

Dodatkowe opcje: + 1 dzieñ roboczy Pod³o¿e: ? folie o wiêkszej trwa³oœci z klejem permanentnym lub niepermanentnym Uszlachetnianie: ? powlekanie lakierem zabezpieczaj¹cym (wiêksza odpornoœæ na zarysowania i UV) Inne: ? nacinanie dowolnych kszta³tów bez koniecznoœci stosowania wykrojnika Sitodrukowej: ? folia: samoprzylepna z po³yskiem ? paleta Pantone - wybór gotowych barw ze wzornika Terminy: ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

7 dni roboczych 5 dni robocze 3 dni robocze

Dodatkowe opcje: + 1 dzieñ roboczy Druk: ? paleta CMYK 4/0 pe³ny kolor

Napisy i wzory samoprzylepne wycinane ploterem z folii samoprzylepnej

CZYNNE PON - PT 1100-1830 SOBOTA 1100-1430

WYPRZEDA¯ !!!

napisy na drzwi

napisy na szyby wystawowe

SPRZEDAM tel. 232 32 32

ZP-SZC-2825 A

napisy informacyjne na auta

numer rejestracyjny na ³ódkê

tu otwieraæ

Inne: ? nacinanie dowolnych kszta³tów za pomoc¹ wykrojnika

kó³ka samoprzylepne do plombowania opakowañ

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one

23


PLOMBY gwarancyjne

niezast¹pione dla serwisów, sklepów, us³ugodawców Standardowe wykonanie dla plomb gwarancyjnych w technologii druku solwentowej oraz sitodrukowej: ? materia³: folia JAC lub 3M krusz¹ca siê przy próbie odklejenia (nie przewodzi pr¹du elektr.) ? druk solwentowy: paleta CMYK 4/0 pe³ny kolor jednostronnie (grafika i zdjêcia) ? druk sitodrukowy: paleta Pantone - wybór gotowych barw ze wzornika ? format 3x1 cm Terminy: ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

7 dni roboczych 5 dni roboczych 3 dni robocze

Dodatkowe opcje: + 1 dzieñ roboczy Pod³o¿e: ? folia RITRAMA lub 3M typu VOID pozostawiaj¹ca napis "VOID" przy próbie odklejenia (uwaga, przewodzi pr¹d elektryczny)

Zastosowanie: Komputery, telefony, sprzêt elektroniczny, kasyna, liczniki, bilety, wyposa¿enie zak³adów, œrodki trwa³e, wszêdzie tam, gdzie potrzebne jest zabezpieczenie przed niepowo³anym otwieraniem, u¿ywaniem, a nawet podmian¹ sprzêtu!

Inne: ? zaokr¹glone rogi lub inny dowolny kszta³t - wiêksze zabezpieczenie przed odklejeniem oraz profesjonalny wygl¹d

Rodzaje plomb:

? numerowanie lub kod paskowy ka¿da sztuka oznaczona unikalnym

symbolem ? dodatkowy kolor np. w przypadku logo

plomba krusz¹ca siê

? dowolny kszta³t i format 2x1, 2x6, kó³ko, elipsa, itp.

Ten rodzaj plomb drukujemy na folii krusz¹cej siê przy próbie odklejania, folia ta nie przewodzi pr¹du elektrycznego i mo¿e mieæ zastosowanie w elektronice (np. naklejana bezpoœrednio na p³ytki elektroniczne). Naklejki dostarczamy na arkuszach A4 ponacinanych powierzchniowo na zamówiony wymiar.

Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka, uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu.

Wzornik plomb w wymiarze 3x1 cm

A

B

C

D

1

plomba typu void

2

Ten rodzaj plomb drukujemy na folii metalicznej pozostawiaj¹cej napis VOID przy próbie odklejania, folia ta przewodzi pr¹d elektryczny i nie mo¿e mieæ zastosowania w elektronice (np. naklejana bezpoœrednio na p³ytki elektroniczne). Naklejki dostarczamy na arkuszach A4 ponacinanych powierzchniowo na zamówiony wymiar.

3 4 5 6

Przyk³adowe realizacje: AA

000000

...................... PODPIS

2002 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112

GWARANCJA !!! 07 08 09

03 06 12

24

1 7

2 8

3 4 5 6 9 10 11 12

PLOMBA GWARANCYJNA

UWAGA!!! PLOMBA

UNICHEM

ZERWANIE UNIEWA¯NIA GWARANCJÊ

plomba gwarancyjna

GSM WENUS

GSM unlock.com.pl

1 2 3 4 5 6 03 7 8 9 10 1112 04

PLOMBA GWARANCYJNA NIE ZRYWAÆ!

© 2010

Nr 00001 1

2

3

12 13

7

8

9 10 11 12

wszelkie prawa zastrze¿one

4

5

10 11

Hart Elektronik

DATA

0957208700

......................

6

1 2 3 4 03 5 6 7 8 04 9 10 11 12 05 GWARANCJA

12 24 36

W³asnoœæ firmy Sony Poland Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa


PLOMBY gwarancyjne

niezast¹pione dla serwisów, sklepów, us³ugodawców

Rodzaje plomb gwarancyjnych - porównanie RODZAJ:

SOLWENTOWE

SITODRUKOWE

mo¿liwoœci druku:

? druk do zastosowañ zewnêtrznych i wewnêtrznych, odporny

na promieniowanie UV - nie bleknie na s³oñcu ? odporny na œcieranie oraz niskie i œrednie temperatury ? odporny na wodê ? transparentne kolory (t³o pod³o¿a jest czytelne przez powierzchniê zadrukowan¹ farb¹) ? niska cena nawet przy ma³ych nak³adach ? brak dop³aty za ka¿dy dodatkowy kolor

? druk do zastosowañ zewnêtrznych i wewnêtrznych, odporny na promieniowanie UV - nie bleknie na s³oñcu ? wysoce odporny na œcieranie oraz niskie i œrednie temperatury. ? odporny na wodê i spirytus ? kryj¹ce kolory (t³o pod³o¿a jest nieczytelne przez powierzchniê zadrukowan¹ farb¹) ? wysoka cena przy ma³ych nak³adach ? dop³ata ¿a ka¿dy dodatkowy kolor

mo¿liwoœci graficzne:

? paleta CMYK (pe³ny kolor) - pozwala na druk cieniowanej grafiki

? paleta Pantone (dobór ze wzornika) - brak mo¿liwoœci druku

i zdjêæ, brak mo¿liwoœci u¿ycia specjalnych kolorów takich jak: metaliczne, jaskrawe, bia³y, itp. ? kolor powstaje z 4 sk³adowych barw nak³adanych na siebie w ró¿nych proporcjach i cieniowanych za pomoc¹ rastrowania (drobne kropki), drobne teksty i cienkie linie mog¹ mieæ ró¿n¹ ostroœæ w zale¿noœci od zastosowanego koloru, im jaœniejszy kolor tym mniejsza ostroœæ z powodu rastrowania ? dla zachowania doskona³ej ostroœci nale¿y stosowaæ kolory: niebieski, granatowy, ró¿owy, czerwony, zielony, czarny, ¿ó³ty. ? stickery mog¹ mieæ dowolny kszta³t z zachowaniem 1 mm marginesów od krawêdzi ciêcia ? nie polecamy stosowania t³a i drobnych napisów w bieli na nim

cieniowanej grafiki i zdjêæ, dostêpnoœæ specjalnych kolorów takich jak: metaliczne, jaskrawe, bia³y i inne ? kolor powstaje z 1 sk³adowej, jest lity, nie posiada rastrowania (drobnych kropek) dziêki temu wszelkie linie i teksty s¹ zawsze tak samo wyraŸne ? ka¿dy kolor zapewnia doskona³¹ ostroœæ linii i drobnego tekstu ? stickery moga mieæ dowolny kszta³t z zachowaniem >1 mm

marginesów grafiki od krawêdzi ciêcia

porównanie jakoœci druku w skali 1:1

porównanie jakoœci druku w skali 4:1

Podsumowanie:

trwa³y druk na dowolnej folii standardowa ostroœæ druku wy¿sza precyzja naciêcia niska cena

bardzo trwa³y druk na dowolnej folii wy¿sza ostroœæ druku standardowa precyzja naciêcia wysoka cena

“KRAK-INFO” 1 2 3 4 5 6 Plomba Gwarancyjna

7 8 9 10 11 12 Serwis konsol

Ul. KANTORA 5

0503 66-30-66

2006 2007

Przyk³adowe realizacje:

KONCERTY · IMPREZY

INSTALATOR LICENCJA NR 0000849 KWP GORZÓW WLKP.

K L A N

IZOLER w w w . i z o l e r . e u

PLOMBA GWARANCYJNA - NIE ZRYWAÆ!

© 2010

centrum motoryzacji

PEC Sp. z o.o. Naklejka zabezpieczaj¹ca

ul. Armii Krajowej 6 · 74-100 GRYFINO tel. (091) 4045 646 · tel./fax (091) 4045 398

wszelkie prawa zastrze¿one

Zestaw nr: 25


KALENDARZE trójdzielne

Twoja reklama u Klienta przez ca³y rok G³ówka w ka¿dym kalendarzu posiada indywidualny nadruk w pe³nej kolorystyce (CMYK) na kartonie 265 g jednostronnie kredowanym, który dodatkowo powlekamy foli¹ z po³yskiem. Wymiar g³ówki kalendarza to 315x220 mm. W celu dodatkowego usztywnienia jest podwójnie sk³adana i sklejana w czêœci górnej. Posiada otwór do zawieszenia. Dodaktowe opcje: + 1 dzieñ roboczy uszlachetnianie: ? laminowanie foli¹ matow¹ ? lakierowanie punktowe UV z po³yskiem Inne: ? g³ówka Lux - sk³ada siê z grubej 2 mm tektury o wysokiej sztywnoœci, (wydrukowana i zalaminowana oklejka z grafik¹ jest nastêpnie naklejana na tekturê) ? wzmocniony otwór zawieszki - wype³niony metalowym nitem Plecki kalendarza s¹ wykonywane ze sztywnego kartonu 305 g i w zale¿noœci od wybranego wariantu cenowego s¹ bia³e bez nadruku, posiadaj¹ nadruk w dowolnym jednym kolorze, lub zadruk jest wielokolorowy. Dodatkowo plecy kalendarza posiadaj¹ lekko zaokr¹glone rogi co zmniejsza ryzyko ich zaginania, a tak¿e rozdwajania siê dziêki temu zawsze ³adnie wygl¹daj¹.

PE£NY KOLOR C M Y K

ma³y (315x745 mm)

Kalendarium zrywalne drukowane jest w 3 jêzykach: polski, angielski oraz niemiecki, zawiera tak¿e imieniny. Kalendarz posiada 3 bloki niezale¿nych kalendariów, wymiary pojedynczego bloku kalendarium to 31,5 x 14 cm. Druk wykonywany jest na papierze 80 g w dwóch kolorach - czarny (+ odcienie) oraz czerwony. Ka¿dy kalendarz posiada przesuwne czerwone plastikowe okienko wskazuj¹ce aktualn¹ datê. standardowy (315x805 mm)

du¿y (360x855 mm)

Dodatkowe opcje: + 3 dni robocze ? indywidualne kalendarium - dowolna kolorystyka i wzornictwo

Opakowanie w postaci bia³ej papierowej koperty samoklej¹cej nadaje siê do wysy³ki, a tak¿e zabezpiecza kalendarz przed rozk³adaniem siê podczas transportu. Dodatkowe opcje: + 1 dzieñ roboczy ? koperta kartonowa - bia³a, sztywna z wykrojonym okienkiem przez

które s¹ widoczne dane teleadresowe firmy wydrukowane z ty³u g³ówki kalendarza Terminy: ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

14 dni roboczych 10 dni roboczych 7 dni roboczych

Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka, uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu. Wersje kalendarzy trójdzielnych dostêpne w ofercie: ? ma³a - plecy bia³e, bez nadruku. ? standardowa - plecy z nadrukiem w 1 kolorze ? du¿a - szersze plecy z nadrukiem w 1 kolorze ? specjalna - plecy ustalane indywidualnie, zadruk wielobarwny

26

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one


Twoja reklama u Klienta przez ca³y rok

KALENDARZE jednodzielne

G³ówka w ka¿dym kalendarzu posiada indywidualny nadruk w pe³nej kolorystyce (CMYK) na sztywnym kartonie 305 g jednostronnie kredowanym, który dodatkowo powlekamy foli¹ z po³yskiem lub matow¹. Wymiar g³ówki kalendarza to 315x215 mm, posiada ona dodatkowo zaokr¹glone rogi co zmniejsza ryzyko ich zaginania i rozdwajania siê dziêki temu zawsze ³adnie wygl¹da. Dodaktowe opcje: + 1 dzieñ roboczy Uszlachetnianie: ? laminowanie foli¹ z po³yskiem ? lakierowanie punktowe UV z po³yskiem Inne: wzmocniony otwór zawieszki - wype³niony metalowym nitem Plecki kalendarza wykonane ze sztywnego kartonu 305 g, posiadaj¹ nadruk w pe³nej kolorystyce (CMYK). Dodatkowo plecy kalendarza posiadaj¹ lekko zaokr¹glone rogi co zmniejsza ryzyko ich zaginania i rozdwajania siê, dziêki temu zawsze ³adnie wygl¹daj¹. PE£NY KOLOR C M Y K

Kalendarium zrywalne drukowane jest w 3 jêzykach: polski, angielski oraz niemiecki, zawiera tak¿e imieniny. Kalendarz posiada 1 blok z trzema miesi¹cami na 1 stronie, wymiary bloku kalendarium to 285x360 mm. Druk wykonany jest na papierze 80 g w dwóch kolorach - czarny (+ odcienie) oraz czerwony. Ka¿dy kalendarz posiada przesuwne czerwone plastikowe okienko wskazuj¹ce aktualn¹ datê.

standardowy (315x640 mm)

Dodatkowe opcje: + 3 dni robocze ? indywidualne kalendarium - dowolna kolorystyka i wzornictwo.

Opakowanie w postaci bia³ej papierowej koperty samoklej¹cej nadaje siê do wysy³ki, a tak¿e zabezpiecza kalendarz przed rozk³adaniem siê podczas transportu.

Terminy: ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

14 dni roboczych 10 dni roboczych 7 dni roboczych

Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka, uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu.

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one

27


KALENDARZE biurkowe "piramidka"

Twoja reklama u Klienta przez ca³y rok Plecki w ka¿dym kalendarzu posiadaj¹ indywidualny nadruk w pe³nej kolorystyce (CMYK) na sztywnym kartonie 305 g jednostronnie kredowanym, który dodatkowo powlekamy foli¹ matow¹ lub z po³yskiem. Wymiar ka¿dej z dwóch p³aszczyzn przeznaczonych na grafikê to 200x148 mm. Frontowa p³aszczyzna jest w 40% zas³oniêta przez kalendarium o wymiarach 85x120 mm, a tylna jest w pe³ni dostêpna do celów reklamowych

PE£NY KOLOR C M Y K

Dodaktowe opcje: + 1 dzieñ roboczy Uszlachetnianie: ? laminowanie foli¹ z po³yskiem ? lakierowanie punktowe UV z po³yskiem Kalendarium zrywalne drukowane jest w 3 jêzykach: polski, angielski oraz niemiecki. Kalendarz posiada 1 bloczek z trzema miesi¹cami na 1 stronie. Wymiary bloku kalendarium to 85x120 mm. Druk wykonywany jest na papierze 80 g w dwóch kolorach czarny (+ odcienie) oraz czerwony. Dodatkowe opcje: + 1 dzieñ roboczy ? indywidualne kalendarium - dowolna kolorystyka i wzornictwo

Opakowanie w postaci bia³ej papierowej koperty samoklej¹cej nadaje siê do wysy³ki, a tak¿e zabezpiecza kalendarz przed rozk³adaniem siê podczas transportu.

Na indywidualne ¿yczenie wykonujemy tak¿e kalendarze wielostronne, biurkowe jak i œcienne.

Terminy: ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

14 dni roboczych 10 dni roboczych 7 dni roboczych

Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka, uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu.

28

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one


praktyczny upominek reklamowy na nowy rok

KALENDARZE biurkowe z planerem

Standardowe wykonanie: ? papier: kserograficzny Amber Graphic 80 g ? druk: offsetowy w palecie CMYK 4/0 pe³ny kolor jednostronnie (grafika i zdjêcia) ? blok: klejenie dolne po 25 kartek lub po 53 kartki ? spód: kartonowy

Terminy: ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

7 dni roboczych 5 dni roboczych 3 dni robocze

Dodatkowe opcje: + 1 dzieñ roboczy Papier: ? kserograficzny Amber Graphic 90 g Druk: ? paleta Pantone - wybór gotowych barw ze wzornika Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka, uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu.

MONO

B/W

PE£NY KOLOR C M Y K

Standardowe formaty kalendarzy z planerem dostêpnych w naszej ofercie

500

© 2007

All Rights reserved

400 300 200 100 0 (mm)

A3

B3

420x297

490x330

A2

594x420

Klejenie dolne miêkkim klejem pozwala ³atwo wyrywaæ kartki, eliminuje zaginanie siê dolnych rogów podk³adu na biurku

Spód ka¿dego bloku jest wzmocniony kartonikiem.

Przyk³adowe realizacje:

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one

29


TORBY papierowe

ekskluzywne, efektowne, rêcznie robione Standardowe wykonanie: ? papier: kredowany matowy 200 g ? druk: offsetowy w palecie CMYK 4/0 pe³ny kolor jednostronnie (grafika i zdjêcia) ? uszlachetnianie: laminowanie jednostronne foli¹ matow¹ lub z po³yskiem ? uchwyty: sznurek w dowolnym kolorze - d³ugoœæ do uzgodnienia MONO

B/W

PE£NY KOLOR C M Y K

Terminy: ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

dla 250 toreb du¿ych lub 500 toreb ma³ych 7 dni roboczych + 1 dzieñ za ka¿d¹ wielokrotnoœæ podstawy nak³adu 5 dni roboczych + 1 dzieñ za ka¿d¹ wielokrotnoœæ podstawy nak³adu 3 dni roboczych + 1 dzieñ za ka¿d¹ wielokrotnoœæ podstawy nak³adu

Dodatkowe opcje: + 1 dzieñ roboczy Druk: ? paleta Pantone - wybór gotowych barw ze wzornika Uszlachetnianie: ? lakierowanie punktowe UV z po³yskiem Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka, uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu.

Standardowe formaty toreb papierowych dostêpnych w naszej ofercie © 2010

All Rights reserved

350 300 250 du¿o miejsca w œrodku pozwala na uniwersalne zastosowanie torby

200

Du¿a

150

Ma³a

100 50 0 (mm)

420x360

310x230

Standardowe kolory sznurka stosowanego jako uchwyt inne kolory do uzgodnienia, mog¹ mieæ wp³yw na termin i cenê produktu.

torba z³o¿ona jest p³aska i nie zajmuje du¿o miejsca

30

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one


wci¹¿ poszerzamy ofertê produktów

Pozosta³e produkty

Firmowe karty œwi¹teczne Na Bo¿e Narodzenie i Wielkanoc Standardowe wykonanie: ? papier: karton jednostronnie kredowany Arktika 250 g ? druk: offsetowy lub laserowy w palecie CMYK 4/1 pe³ny kolor jednostronnie + czarny ty³ ? sk³adanie: bigowanie (rowkowanie) umo¿liwiaj¹ce z³o¿enie w przypadku podwójnej kartki ? uszlachetnianie: laminowanie foli¹ z po³yskiem

Naklejki na p³yty CD Standardowe wykonanie: ? papier: samoprzylepny matowy ? druk: offsetowy lub laserowy w palecie CMYK 4/0 pe³ny kolor jednostronnie (grafika i zdjêcia) ? monta¿: naklejenie gotowej naklejki na p³yty CD Dodatkowe opcje: + 1 dzieñ roboczy Uszlachetnianie: ? laminowanie foli¹ z po³yskiem lub matow¹ ? lakierowanie offsetowe matowe lub z po³yskiem

Koperty kartonowe na p³yty CD do przenoszenia prezentacji, katalogów produktów, materia³ów szkoleniowych, itp. Standardowe wykonanie: ? papier: karton jednostronnie kredowany Arktika 250 g ? druk: offsetowy w palecie CMYK 4/0 pe³ny kolor jednostronnie (grafika i zdjêcia) ? inne: z klapk¹ lub bez Dodatkowe opcje: + 1 dzieñ roboczy Druk: ? paleta Pantone - wybór gotowych barw ze wzornika Uszlachetnianie: + 1 dzieñ roboczy ? laminowanie foli¹ z po³yskiem lub matow¹ ? lakierowanie offsetowe matowe lub z po³yskiem ? lakierowanie punktowe UV z po³yskiem

Reklamowe notesy magnetyczne Doskona³a reklama jako notes na lodówkê, itp Standardowe wykonanie: G³ówka ? papier: kredowany z po³yskiem 200 g ? druk: offsetowy w palecie CMYK 4/0 pe³ny kolor jednostronnie (grafika i zdjêcia) ? uszlachetnianie: laminowanie foli¹ mat lub po³ysk ? spód: magnetyczny ? inne: wykrajane pó³okr¹g³e rogi Notes ? papier: kserograficzny Amber Preprint 100 g ? druk: offsetowy w palecie CMYK 4/0 pe³ny kolor jednostronnie (grafika i zdjêcia) ? blok: klejenie górne po 25, 50 lub 100 kartek ? spód: kartonowy 70-465 Szczecin, ul. Monte Cassino 9, tel. (091) 489 23 96, fax (091) 431 58 29 Zapraszamy na www.drukarnia.szczecin.pl, www.druk-reklama.com

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one

31


BANERY reklamowe

przenoœna reklama na targi, imprezê czy miasto Standardowe wykonanie: ? pod³o¿e: materia³ winylowy 440 g ? druk: solwentowy w palecie CMYK 4/0 pe³ny kolor jednostronnie (grafika i zdjêcia) ? obróbka: brzegi sk³adane, sklejane i okute aluminiowymi kó³kami

Terminy: ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

3 dni robocze 2 dni robocze 1 dzieñ roboczy

Dodatkowe opcje: + 1 dzieñ roboczy Pod³o¿e: ? materia³ winylowy 510 g ? materia³ winylowy blockout 630 g (nie przepuszcza œwiat³a) ? siatka 330 g (materia³ perforowany) Uszlachetnianie: ? lakier zabezpieczaj¹cy zwiêkszaj¹cy odpornoœæ na œcieranie

PE£NY KOLOR C M Y K

Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka, uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu. Do banerów stosujemy nastêpuj¹ce noœniki: Frontlit - Przeznaczony do druku jednostronnego. Zbudowany jest z tkaniny poliestrowej ? powleczonej PCV. Bardzo wysoka wytrzyma³oœæ na rozdarcie. Zastosowanie jako noœnik reklamowy oœwietlony od strony zewnêtrznej (strona zadrukowana) œwiat³em dziennym lub sztucznym. Poszczególne pasy frontlitu mog¹ byæ ³¹czone poprzez zgrzewanie tworz¹c powierzchniê o wymiarach limitowanych tylko wytrzyma³oœci¹ konstrukcji noœnej banera, lub mo¿liwoœciami jego zamocowania. Backlit - jest materia³em winylowym przepuszczaj¹cym i rozpraszaj¹cym œwiat³o. Przeznaczony ? do oœwietlenia "tylnego", podczas dnia zachowuje takie same w³aœciwoœci wizualne jak frontlit. Poprzez odpowiedni projekt mo¿na uzyskaæ efekt day/night - czyli obraz widziany podczas dnia, w nocy przy podœwietleniu banera jest uzupe³niany o dodatkowe elementy. Backlit mo¿e byæ ³¹czony w wiêksze powierzchnie specjalnie wykonanymi zgrzewami niewidocznymi przy podœwietleniu. Blockout - Materia³ przeznaczony do zastosowania wewnêtrznego i zewnêtrznego tam, ? gdzie grafika jest dwustronna i nie mo¿e siê przenikaæ, Mo¿e mieæ tak¿e zastosowanie do wyciemniania pomieszczeñ hotelowych czy biurowych. Siatka - Przeznaczona do du¿ych i bardzo du¿ych powierzchni reklamowych (kilkaset do ? tysiêcy metrów kwadratowych) lub te¿ do miejsc, gdzie zastosowanie pe³nej struktury noœnika mog³oby spowodowaæ uszkodzenie konstrukcji noœnej, lub nawet zerwanie banera poprzez dzia³anie wiatru. Stosowana z powodzeniem jako os³ona na rusztowania przy remontach budynków.

Aluminiowe oczka mocujemy co 0,5 m na ca³ej d³ugoœci ka¿dego banera. S³u¿¹ one do przewlekania linki mocuj¹cej.

Brzegi banera s¹ sk³adane podwójnie, a nastêpnie sklejane w celu zapewnienia du¿ej wytrzyma³oœci.

Bardzo wytrzyma³y sztuczny materia³, dostêpny dla druku jednostronnego oraz specjalny dla druku dwustronnego, sprawdza siê w ka¿dych warunkach.

B A N E R © Designer

Dbaj¹c o jakoœæ, druk wykonujemy w wysokiej rozdzielczoœci 720 dpi, co daje znakomity efekt wizualny, druk mo¿emy dodatkowo zabezpieczyæ pokrywaj¹c go lakierem, co wydatnie zwiêksza jego ¿ywotnoœæ szczególnie przy wielokrotnym sk³adaniu i rozk³adaniu.

32

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one


SZYLDY reklamowe

podstawowe oznaczenie dzia³alnoœci gospodarczej Standardowe wykonanie: ? pod³o¿e: PVC 4 mm ? druk: solwentowy w palecie CMYK 4/0 pe³ny kolor jednostronnie (grafika i zdjêcia) Terminy: ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

5 dni robocze 3 dni robocze 1 dzieñ roboczy

Dodatkowe opcje: + 1 dzieñ roboczy Pod³o¿e: ? PVC spienione - 3; 4; 5; 6; 8 lub 10 mm ? PVC utwardzone - 3; 5; 8 lub 10 mm ? PVC twarde - 2,5; 3 lub 6 mm ? Polipropylen komorowy - 5 lub 10 mm ? Dibond - 3 lub 4 mm ? Plexi bezbarwne - 3; 4; 5; 6; 8 lub 10 mm Uszlachetnianie: ? lakier zabezpieczaj¹cy zwiêkszaj¹cy odpornoœæ na œcieranie

PE£NY KOLOR C M Y K

Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka, uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu. Do szyldów stosujemy ró¿ne noœniki, najbardziej popularne to: PVC spienione - ma porowat¹ strukturê wewnêtrzn¹ dziêki czemu jest doœæ lekkim materia³em. ? Przy dobraniu odpowiedniej gruboœci do wielkoœci planszy równie¿ wystarczaj¹co sztywnym. Powierzchnia zewnêtrzna p³yt spienionych jest matowa i ma zwykle delikatn¹ fakturê skórki pomarañczy. Zwykle nie maj¹ ochrony UV i ich powierzchnia lekko ¿ó³knie przy d³ugotrwa³ej ekspozycji. Rozmiary dostêpnych p³yt: 1220 x 3050, 1530 x 3050, 2030 x 3050 (mm). PVC utwardzone - ma g³adk¹ i b³yszcz¹c¹ powierzchniê przypominaj¹c¹ plexi, jest stabilizowane ? na UV (kilkuletnia gwarancja koloru). Wewn¹trz posiada tê sam¹ strukturê jak PVC spienione. Rozmiary dostêpnych p³yt: 1500 x 3000, 1220 x 2440 (mm). PVC twarde - W odró¿nieniu od spienionego pvc materia³ jest lity, bez porów (jednorodny) ? w ca³ym swoim przekroju, znacznie bardziej sztywny i znacznie ciê¿szy, ma powierzchniê stabilizowane na UV (kilkuletnia gwarancja koloru). Rozmiary dostêpnych p³yt: 1500 x 3000 (mm). Polipropylen komorowy - w kolorze bia³ym (nieprzeŸroczystym) charakteryzuj¹ siê ? wysok¹ sztywnoœci¹ (porównywaln¹ z poliwêglanem komorowym), maj¹c przy tym niski ciê¿ar w³aœciwy, co u³atwia monta¿ i skraca jego czas. P³yty komorowe mog¹ byæ stosowane na zewn¹trz (maj¹ ochronê UV). Lekkie, tanie, du¿e - zalety p³yt z polipropylenu komórkowego docenione przez rynek reklamy. Rozmiary dostêpnych p³yt: 5 mm - 2000 x 3000, 10 mm - 3000 x 6000 (mm). Dibond - Aluminiowe p³yty kompozytowe sk³adaj¹ce siê z ok³adzin z blachy aluminiowej 0,3 mm ? oraz wype³nienia polietylenowego. Charakteryzuj¹ siê doskonale g³adk¹ powierzchni¹ oraz niespotykan¹ sztywnoœci¹ oraz stosunkowo nisk¹ wag¹ w stosunku do gruboœci p³yty. Materia³ bardzo trwa³y, odporny na warunki atmosferyczne, znakomity zarówno do produkcji tablic jak i konstrukcji przestrzennych. Umo¿liwia tworzenie ciekawych aplikacji reklamy wewnêtrznej (w tym gad¿etów) Dostêpne gruboœci: 2 mm, 3 mm, 4 mm. Rozmiary dostêpnych p³yt: 4000 x 1500 (mm).

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one

33


REKLAMA na samochodach

doskona³a reklama wizualna o szerokim zasiêgu Standardowe wykonanie: ? surowiec: folia polimerowa lub wylewana z kanalikowym klejem ? druk: solwentowy w palecie CMYK 4/0 pe³ny kolor jednostronnie (grafika i zdjêcia) ? uszlachetnianie: lakier b³yszcz¹cy - zabezpiecza przed UV i œcieraniem siê druku

Terminy: ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

5 dni roboczych 3 dni robocze 2 dni robocze

Dodatkowe opcje: Inne: ? mycie samochodu ? wycinanie wzorów lub napisów Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka,uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu. PE£NY KOLOR C M Y K

One way vision - folia okienna perforowana samoprzylepna folia stosowana na szyby samochodowe w celu zapewnienia podstawowej widocznoœci.

Mühlhan Spó³ka z o.o. ul. Bronowicka 27 tel.: +48 91 8140900 PL-71-012 Szczecin fax: +48 91 4824107

Napisy i wzory wycinane z folii

Grafika drukowana na folii

Napisy i grafika na magnesie

ta technika ma zastosowanie w przypadku prostych wzorów i napisów, wykonywanie wielokolorowych grafik t¹ metod¹ wymagania nanoszenia kilku warstw wycinanej folii jedna na drug¹ co powoduje zwiêkszenie gruboœci naklejki, jest czasoch³onne i bardziej nara¿one na odklejanie siê poszczególnych elementów ni¿ w przypadku grafiki drukowanej i naklejanej z jednowarstwowego arkusza folii.

ta technika ma zastosowanie przy fotograficznej kolorowej grafice na ma³e powierzchnie oraz przy aplikacjach ca³opojazdowych. Wysoka wieloletnia trwa³oœæ dziêki zastosowaniu powlekania laminatem foliowym lub lakierem zabezpieczaj¹cym przed promieniami UV oraz œcieraniem. Rozdzielczoœæ druku 720 dpi w standardzie daje znakomitej jakoœci rezultaty bez widocznego ziarna.

wygodny sposób na tymczasowe zamieszczanie reklamy lub informacji na pojeŸdzie z mo¿liwoœci¹ b³yskawicznego usuwania i ponownego monta¿u. Specjalna miêkka folia magnetyczna z wydrukowan¹ grafik¹ dopasowuje siê do kszta³tu karoserii (stopieñ przylegania zale¿y od gruboœci zastosowanej folii magnetycznej).

34

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one


Systemy wystawiennicze

wygodna przenoœna reklama doskona³a na ka¿d¹ okazjê

PE£NY KOLOR C M Y K

Standardowe wykonanie: ? pod³o¿e: materia³ winylowy matowy 440 g ? druk: solwentowy w palecie CMYK 4/0 pe³ny kolor jednostronnie (grafika i zdjêcia) ? reklama sk³adana - automatycznie zwijana - pakowana w futera³ Terminy: ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

3 dni robocze 2 dni robocze 1 dzieñ roboczy

Dodatkowe opcje: Pod³o¿e: ? materia³ winylowy z po³yskiem 510 g Uszlachetnianie: ? lakier zabezpieczaj¹cy zwiêkszaj¹cy odpornoœæ na œcieranie Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka,uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu.

Stojak reklamowy typu Roll-up sk³adany w wygodny do noszenia futera³ dostêpne formaty: 850x1970, 1000x1970, 1200x1970 mm

Standardowe wykonanie: ? pod³o¿e: materia³ winylowy matowy 440 g ? druk: solwentowy w palecie CMYK 4/0 pe³ny kolor jednostronnie (grafika i zdjêcia) ? reklama sk³adana - pakowana w torbê Terminy: ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

3 dni robocze 2 dni robocze 1 dzieñ roboczy

Dodatkowe opcje: Pod³o¿e: ? materia³ winylowy z po³yskiem 510 g Uszlachetnianie: ? lakier zabezpieczaj¹cy zwiêkszaj¹cy odpornoœæ na œcieranie Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka,uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu.

Stojak reklamowy typu X-baner sk³adany w wygodn¹ do noszenia torbê dostêpne formaty: 1200x2000 mm

Standardowe wykonanie: ? pod³o¿e: PCV twarde 5 mm ? druk: solwentowy w palecie CMYK 4/0 pe³ny kolor obustronnie (grafika i zdjêcia) ? reklama sk³adana - na zawiasie Terminy: ? standardowy ? przyœpieszony ? ekspres

3 dni robocze 2 dni robocze 1 dzieñ roboczy

Dodatkowe opcje: Uszlachetnianie: ? lakier zabezpieczaj¹cy zwiêkszaj¹cy odpornoœæ na œcieranie Uwaga, rozwiniêcie wszelkich pojêæ takich jak: termin, druk, kolorystyka,uszlachetnianie, itp. zamieœciliœmy na wstêpie tego katalogu. Stojak reklamowy obustronny typu potykacz dostêpne formaty: 1000x700 mm

© 2010

wszelkie prawa zastrze¿one

35


Design er www.drukarnia.szczecin.pl Biuro obs³ugi klienta: ul. Monte Cassino 10, 70-465 Szczecin tel. (+48 91) 489 23 96, tel. 431 58 30 tel. (+48 91) 488 30 49, fax 431 58 29 cz ynne: pn.- pt. godz. 8.00-16.00 Serwis Online: www.drukarniaszczecin.pl cz ynny : 24 h, 7 dni w tygodniu Ùadowanie plików na Serwer FTP: host: ftp.drukarnia.szczecin.pl login: klient hasùo: klient

D R U K i R E K L AMA

Katalog produktów Drukarni Designer  

Zawiera podstawowe produkty Drukarni Designer wraz z opisami, cennik dostępny pod adresem www.drukarniaszczecin.pl

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you