AVIC Chinese Brochure

Page 1

ÊËÌÍÎÏÐÑ.0 L> ÞÊ i}iÊ vÊ* >À >VÞÊ > `Ê i> Ì Ê-V i ViÊ ÜÜÜ°>V« ði`Õ

!"#vw01ɶ Ãà V >Ì Ê vÊ6iÀ ÌÊ `i«i `i ÌÊ i}iÃ

ÒÓÔ-. i }Ì Ê i}i ÜÜÜ°Li }Ì °i`Õ ÕÓÔ-. ÕÀ }Ì Ê i}i ÜÜÜ°LÕÀ }Ì °i`Õ Ö×Ø.0

> « > Ê i}i ÜÜÜ°V > « > °i`Õ ÙÚÛÜ.0

i}iÊ vÊ-Ì°Ê Ãi« ÜÜÜ°Và °i`Õ ÝÞß.0 ``>À`Ê i}i ÜÜÜ°} ``>À`°i`Õ )*-. Àii Ê Õ Ì> Ê i}i ÜÜÜ°}Àii Ì °i`Õ àßáâ.0%%%% > ` >À Ê i}i ÜÜÜ° > ` >À °i`Õ ãäå.0 >À L À Ê i}i ÜÜÜ° >À L À °i`Õ æß-. `` iLÕÀÞÊ i}i ÜÜÜ° `` iLÕÀÞ°i`Õ ç[èàéê.0 iÜÊ } > `Ê Õ >ÀÞÊ ÃÌ ÌÕÌi ÜÜÜ° iV °i`Õ %ëìí-. ÀÜ V Ê1 ÛiÀà ÌÞ ÜÜÜ° ÀÜ V °i`Õ Ùîâï-. -Ì°Ê V >i ½ÃÊ i}i ÜÜÜ°Ã VÛÌ°i`Õ ð!"#.0 - ÕÌ iÀ Ê6iÀ ÌÊ i}i ÜÜÜ°ÃÛV°i`Õ Bñòó.0% -Ê Ê/ ÜÜÜ°Ã Ì°i`Õ ôßØ.0% -ÌiÀ }Ê i}i ÜÜÜ°ÃÌiÀ }V i}i°i`Õ õó01 1 Ê ÃÌ ÌÕÌiÊ> `Ê1 ÛiÀà ÌÞ ÜÜÜ° ÞÕ °i`Õ !"#A–.0 6iÀ ÌÊ i}iÊ vÊ iÊ ÀÌà ÜÜÜ°ÛiÀ ÌV i}i°i`Õ

!"#$%&'()*$+%,-./ 012345,6.789:;< =>?9@AB6CD,EFGH I,JK6C?LMN.OPQR ST9UVWG

!"#~`R.

XY!"#,Z[;\01?K] ^T_9UVWG%`abcdef g,.h,ij?%klm_no, pq6./rm_4s,tuG !"#$,vwxy01z{|} ~•v,01?€•‚ƒ;.„G H…01`e„/†‡T%ˆ‰Š i?‹!Œ•ˆx‰i,Ž.• •?‘’“”•,.–78—˜? 2™š`!"#$lmJK6C, .OoL›œ•“ž,Ÿ ¡¢G !"#$%vwxy01£¤›3 ¥¦,6C§¨?%/©ª«¬. O9@9U,-®¯°w±,4² ³´G !"#$%vwxy01%µ¶·¸ ™¹3ºNRh?»¼½3`.– /p¾T,¿À?·¸©ªLÁ !"#$?2ÃÁÂBÄp¾?Å Æ?2ÃÇ•,4²eÈG

÷6Cø_ùúL/ûü% MNùýþRÿ!dD“",#$?% k%ù&'(_)¶,*+,Association of Vermont Independent Colleges *"Ê ÝÊÓx{ÊUÊ Ì«i iÀ]Ê6iÀ ÌÊ1- ÊÊäxÈä£ÊnäÓ nÓn nnÓÈ ÜÜÜ°ÛiÀ Ì V i}ið À}ÉV iÃi

!"#ö.0 6iÀ ÌÊ >ÜÊ-V ÜÜÜ°ÛiÀ Ì >Ü°i`Õ

chineseBroTOcopy.indd 1

11/17/11 3:09 PM


Why Study In Vermont

@/0Ÿ

()*$1.

)*$,2Åo#3!*%`)¶T,45?67¤›v#,xwZ8G H9:'/Z8%)*$9@;d<=>›,.?/O¿,@RGAB* ,§¨?CD,EF/GHIJA»KL?ij?MMN9ƒT•,OP ±/QÅGRSR“,QÅTUnoxV~°W,xXLH?U]Y¹¸ ,Z¯?X[\)*$9@]A°ç^™/_`7ú,abG )*$kcœ•“ž,Ç•O¿,deGfg,6h?i;,jÄ/k– Ä?4²,lm„?nŸ HI4A,o*j@nop¯/qeO¿,r sGBñrt?uv?/wxyzp{`|R}~•€gGˆ•Ç•‚; ˜ƒ“?„…‰†G~›H…?£‡ˆ/‰ŠNÒ$,‹ŒZ[G`• Ž•j,•‘2¡?›’;,-£“?”•–Ô?%2ט-,"#T ËG dD™*š›±?v]`’;œ•,)*žŸ ™/¡¢G)*$kc€ ¬’eo£¤?¥••?P¦?§R¨S?©JËܪ?/«¬gP,®¯BG)*$cR°±§²š±?³”±§´µ±,‹¶?kc]A· ظ⧹/º•,º+O»RG)*$k@ˆ¼½¾?¿–?2Ã3n

chineseBroTOcopy.indd 2

11/17/11 3:09 PM


Çz¿mš›±‘’ÀÁ,•RG«¬e`)*$£Y2Â(n~Ú, ¿mG )*$cĸI<@]AQÅÆ@Ç],RÈV€?»IJÉRÊ@] AO¿ËÌÆJ?)¶ozÍÎÆ@,RÈV€GH…#ÏMMNBñ -¯”Ê ]Ê ÕÀÌ %Ðѱ§ÒÓ% i ÊEÊ iÀÀÞ½ÃÒ/fÔÕÖ×? NRG -ÞÃÌi ÊLHØ´Ó%2à }À - >ÀÊÙÚLG)*$,ÛÜŸ;Ý?ÆLz Þź/xßG)*$,2àÀáâs6*,c]AÆ@âsV€G%)*$ ,6CãenäY5c]AÆJ,G %% Å`2‡å/æçxßiè,Ré?)*$,vwxy.0ê‘’“9ë ¼,ìíp¯—˜?Œ•«¬e,#ž~tî?@`ïð¯2ñ?‘Jï `)¶ãdDT,òó,Gï~ôõö÷,ø…›ìõ,6h?/Lù¼ ï.?ùú,û‘?%ï¬e,+üLý(Æ-þÉ,ÿ¢GﶔƓ

chineseBroTOcopy.indd 3

11/17/11 3:09 PM


For Chinese Students

!"B.O .– #[$%•6.(Ж.h?!"#$,JK6CøBñ.O‘’_Æ“ ,Ÿ /ˆ9&¶G 7˜z'( % )*+,[$6.-?%•[$7˜?2Ã.–[$G % )%`.¶/Ð0™Î/1ö/â283/456-/78‡¼K.% % % –9:,•;Ý-~.§G % )%#ãÇ-›ÿ,.–9:?(5¯p</4‘?2ÃÐ.Kˆ9% % % .7,„;Ò7.§G % )%#=>(ö?Kˆ9~¯—˜G % )%Æ“,.–&Α’“”,78—˜G 1@O¿ % )%«~1@AÒ›]p,Bñ.OBC/DNEFG % )%.1GHAB.OgB.??»IJBñ.O—YK1?LÀ°% % % W€¬÷Bñ•1@-G % )%1@MN‘’“O•/Bñ•,P•’.OŸ G % )%1@Ç]QuRèG % )%S“v]TóBñ.O/AB.OÇ•O¿]€z,.OUV`% % % 1@|†¿WG % )%.OY2`1@X—ˆ9ˆ”,YvZ/zClm/)[¿mG !"#$#` % )%^\Ç]/4]^DG[Ñ_T((!"#$,ÕÓÔBñ&% % % •/2Ã`a%%,bc•–Ô&•/çd‡/$,efï#&% % % •?%gÚ,ÊËÌÍ&•/—˜-,"#TË&•£S_hG % )%„…†æ(.OY2iújm%O&kk,l‹?Úmæn,o% % % ‹Ó%pžq%%r,s‹?%/t§ru,v‹Gv‹,Fw`x% % % É2y?‹o‹ÆJ{{‰z{%%|}É?l‹/s‹£|†~•% % % €eG % )%•LÇr‚e,ABeƒ„m?ijkYz…4]~•,Bñ•% % % †“O¿Ã3Ç•¿mG % )%]$ˆ‡£›±§/±§Ò/¡¢/x¨•/ˆ¬/P¦K‰,% % % ¿mY’X—G

chineseBroTOcopy.indd 4

11/17/11 3:09 PM


Why Choose An Independent College

@/0Ÿ

vwxy.0

Ÿ /0”,-.?ceOÆ*+,Š G`-../0?É{‹”,p§?[/ 0”,Œ•?¶+ï,eO/ŽS•SS-,2•G)*$,vwxy.0/.?¶‘’«¬.O“¼ÞxV,”À/•ú?@aýÆ-,–—/˜ýÆ@,p ¯[™š›œG vwxy.0‰m•žŸ O-¤‘C/vwô¥G

,6¡/¢Ý?L‘’-£œ•,6C—˜?»GH.

~›—¦01Ñ{;˜ƒ“,78—˜?S§X.–83/‘J¬e9U,&¶G% —˜z{#Y¹¸Z¯?(BñŸy¨#â2.(p¾.¨#⩪•.7(=> .¨#«-(.¶?2¬-“G )*$vwxy.0,y.˜®( % )%Ñ{ßJõ*,6ho,hû?S™šJÌ£,6C( % )%%¯™¹Ç-Íó,³´( % )%°*¬,•,.?é¼/#Ï( % )%.2!U?!*].Oð¯ñ,:¯?±83é²( % )%JÉ*³¬e´ü?©ª¬ev#,Èû( % )%@#û¶.?()¶µ¶°W-“,·¸/&¶( % )%‘’ˆ•Ç•¿m/¹º›œ—˜( % )%‘»jô¼?½¾JR¿9.?î«»Þ(Àô,˜,( % )%Œ•.O,¤zúÁ?tî“9•Â,p¾Ã’G-“ª.O¶% % % ý(‰i‘É,Ã’S‘’no¿9.¯G

%

|ï#)*$xy.0ð¯?ïý(,µ‰>>c.hÇÄ?ï¶ý(~´,Å' /LÀ?“Æ+|Ç]ªp¾„È"É,ÊË?»bý9UG

chineseBroTOcopy.indd 5

11/17/11 3:09 PM


College Profiles

-.çM ÊËÌÍÎÏÐÑ.0 * !"#1È=w]Óää ;%%ÌÍï#*!"#ÎÏ L> ÞÊ i}iÊ vÊ* >À >VÞÊ> `Ê i> Ì Ê-V i ViÊ Ê ÃÌ>L à i`Ê6iÀ ÌÊV> «ÕÃÊÓää Ê Ê V iÃÌiÀÊ­ 7Ê6iÀ Ì® )%ÊËÌÍÎÏÐÑ.0%£nn£;`gÚ$°=GK1,6.ã78]#çÑ,8¼% % % (Є«-]ÊÑ{~›,Ñ./ÎÏ7.9:. )% * Ê!"#7fï#†1]Óää ;s=wGAc!"#$Ò€,Ñ-.~¯Ú% % % ›aŽÓ,.OµSÔ¶2A@ÄG )% * %ãÙÕâï-.ój‡t,Ö².hû‘?.OY2#ÙÕâï-.bý% % % O×..–.h%*±ã3Šÿ,~¯-Ø#%ÊËÌÍÎÏÐÑ.0býЖ.hG

% % %

ÒÓÔ-.Ù£ ÎÓ=1 ÒÓÔ*!"#ÎðZ-% i }Ì Ê i}iÊ Ê ÃÌ>L à i`Ê£ ÎÓÊ Ê i }Ì Ê­-7Ê6iÀ Ì® )%]BÅ;,ÚÛÝÇ-.0G.OYãEFàitî¬,•,û‘GÑ{Rè,†Üãô% % % % ¥%?.O‰>Y2æ_xV®.,û‘?êY2_Ý~›û%‘VÞ?2Ãno`ÒÓÔ% % % % ü.ôÞ?~Ÿû‘ã~›3néÆ,ÿØG )%«;€É,ßàµ?ô•ø.Oáý,4jp…G`µñO¿I4j„¬âã2% % % % ñ?.O•aýð¯šä?7åæ_g`,4jç§G )%•Óää è×ØïÔéçÆ@ÎÈn~-.?ÒÓÔ-.,.O<]]A“ÆUU.%% % % % O”—,=|;G%K1<]“.O.?Æ“”,êëh?>ì]í!-./æß-% % % % ./î—ï-.?/ïðïñË-.G ÕÓÔ-.Ù£ ÇÓ;=1 ÕÓÔ*!"#$ÎÏZ ÕÀ }Ì Ê i}iÊ Ê ÃÌ>L à i`Ê£ ÇÓÊ Ê ÕÀ }Ì Ê­ 7Ê6iÀ Ì® )%ÕÓÔ-.!*6./µ¶,òmÿØ?©ª.O9@•ó]2ý/%eô/Y¹% % % ¸¼õ)¶I,ö÷2ÅG )%K1,°W,/eÇû‘?2ì,•~¯I€!2&G.?9:z{(2³83% % % Ãâ2Ýj/æjãÇ./øùú83/â283/4kÃtî/û2/üÞk% % % –/A–/AB83/ó-./z¬eó-./e•›œ/ö?/2ý83/,3% % % 83/xÒ°j/ý4/ZAĤÝj/_•tî/=>KG )%þ›Y‘’`ÿ!í"ø-..?€¬.ô,#YG

% % % %

Ö×Ø.0Ê £nÇn;=1ÙÕÓÔ*!"#$ÎÏZ-%Ö×Ø.0

> « > Ê i}iÊ Ê ÃÌ>L à i`Ê£nÇnÊ Ê ÕÀ }Ì Ê­ 7Ê6iÀ Ì® )%$%&.0cABç’/dD—ôÓä£äè÷ABÆ@-.-'¨("÷Æ›=)% % % -.-V€GK1ijkcŽh€z“•"ó,¼HR(î*&/ª+bš?ç,% % % -z?2Ãp¯¼õ83G )%x£nÇn;=12S?$%&.0€.c6CD°çab?‘’/“=09:,Ò% % % 7.h?1”k–/m2/Pwtî/î*&/ª+bšKG )%÷3.tî-û‘*@¬exVtî,û‘-?‘’`1.O-¯Ä¿Âno,% % % .î«G÷Ç4AB-5¹6~7—ô{G

% % % %

ÙÚÛÜ.0Ù£ xä;=1Ù8ß9*!"#$"Z i}iÊ vÊ-Ì°Ê Ãi« Ê Ê ÃÌ>L à i`Ê£ xäÊ Ê,ÕÌ > `Ê­ i ÌÀ> Ê6iÀ Ì® )%K1c€~2GH¬e9ž?§X~¯¼õ/ûÀ‡¼//@)È›œ,‹º6.0 % )%K1›Îä¬`Ç-/5¯/6C/e•›œK~¯,.hÇÄšä?3"S“~% % % ¯+ü-£,µ¶p…G % )%K1:26F©;*:3c#96C-/ð¯<N/9e6C?/=¸6CKéÆièG % ÝÞß.0Ù£nÈÎ;=1Ù>?*!"#"ZÏ@ ``>À`Ê i}iÊ Ê ÃÌ>L à i`Ê£nÈÎÊ Ê* > wi `Ê­ ÀÌ Ê i ÌÀ> Ê6iÀ Ì® )%K1‘’AÚÛ¼*S÷-,Ò7/k–•Ò7/B–K.hG3AÅÛ¼@6C% % % D"VEFGÝÞß.0Ê£nÈÎ;‡tꀬÒ7—˜ñ?ClN¼õ_]Bê€% % % ¬AÅÛ¼,k–•B–/k–•Ò7æj.§—˜G % )%.Oo`eÇ/)7/°W,æj/k–?6C/ÎÏk–/ó-./ó-DN/% % % )¶D•5¯/Y¹¸¼õKéÆ°w¬,•~¯—˜?»6µno,.?/µñ% % % )¶,p…ŠÍóG % )%þ™`4²,6p„,.–E¹?~¯FN,GH·¸y?K1%%%%%A]H”€% % % ¬6C••(%I†ŠJ.OLvwKLxV,¼õé²G

chineseBroTOcopy.indd 6

%

% % % % %

11/17/11 3:09 PM


-.çM )*-.Ù£nÎ{;=1ÙN#Í*!"#$"ÎZ Àii Ê Õ Ì> Ê i}iÊ Ê ÃÌ>L à i`Ê£nÎ{Ê Ê* Õ Ì iÞÊ­7iÃÌiÀ Ê i ÌÀ> Ê6iÀ Ì® )%)*-.I×ØïÔéçÓä£äè<@ÎÇ£~Æ@.0V€GK1c€~„;ÝÇ-.% % 0?›nää;OPÒ7.O?Ó£¬~¯?»ãõóQ-2¶6¶›ÿõG % )%÷H!^\-cRS]1,.–/1È¿m,ºTG`~›Ç7/-7?2ÃFé;% % ~¯"?K1!*©ª.O,°çUVZ8?/+OWXY,-Ýÿ!G % )%*Ï~¯z{^\83/Zv[\.G•¬~¯n!*©ª.O`^\6-?[\% % ÃHt]6-?2Ãy0ö/^VZvéÆ,9N6-LÀG àßáâ.0Ù£ nx;=1ÙNÍ*!"#$_ðZ > ` >À Ê i}iÊ Ê ÃÌ>L à i`Ê£ nxÊ Ê*ÕÌ iÞÊ­- Ê6iÀ Ì® )%]AÒ€,~`@›.?ab,.O‡t,.0GK1‘’•;~7.§?K1c% % #.Od.(noŸ ,3n.0»GHno9UG % )%K1þ›]A’;,?¤ef,,?~`ø›g÷hi/!:Àab?2ä›3% % n.?ab,.O~‡°,û‘G % )%àßáâ.0,83/;j&ÎcßõkŸ /$Ÿ lmU]¼õ°çµ¶/n% % ×gè/—˜78?2óá-M,78/;jóá"óG

% %

% % %

ãäå.0Ù£ {Ç;=1Ùãäå*!"#$_ðZ >À L À Ê i}iÊ Ê ÃÌ>L à i`Ê£ {ÇÊ Ê >À L À Ê­- Ê6iÀ Ì® )%]A(T›;,Ç-.0?•`©ª.Oæþô¥/vw.?/xº6-?ij/% % 6h<N„Coój?¼õ/µ¶¬e.?î«G % )%2.O@º,×ØïÔNçÓä£äè÷Æ@ÎÇ£~-.-øãäå.0ÆJ,.–é% % †* É % )%h]‡Ôpäå,83O0‘’K78ú–U]5¯¼õ/6C,B–.h?šä% % —˜?2ÃY¹¸¼õ6-,456-B–.h* -G

% % %

æß-.Ù£nää;=1Ùæß*!"#$"ÏZ `` iLÕÀÞÊ i}iÊ Ê ÃÌ>L à i`Ê£nääÊ Ê `` iLÕÀÞÊ­ ÀÌ Ê i ÌÀ> Ê6iÀ Ì® )%]AŸ ,ÆJ,Ç-.0V€?`ABç’/dD—ôÓä£äèÆ@Ç-.0'% % ¨(T';ê„G % )%q™¹3³´%—T,[rÒ`,?1”$æ/Ç./Bñ6C?ijk‘’]% % éhÇ-Ò7,.–.hG )%3sàJ%Étu¼Bñ$æ.1’;„vG

% %

ç[èàéê.0Ù£ nä;=1Ù"wTx*!"#$"ÏZiÜÊ } > `Ê Õ >ÀÞÊ ÃÌ ÌÕÌiÊ Ê­ ®Ê Ê ÃÌ>L à i`Ê£ näÊ Ê ÊÊÊ Ì«i iÀÊ­ ÀÌ Ê i ÌÀ> Ê6iÀ Ì® )%‘’•;/„;éê/2Ãyz›œ?/{z6-Ò7.§G % )%#|4$›(FO´1}*£:Ç-?.O•~µ?G.19Up•,M€?@.O`{% % z6-/•×‚]éÆ‘’_.lXã,µ?&¶G % )%K1ð¯O:p]]ªˆ¬BÄ,Mƒ¯/•Ë¯G % ëìí-.Ù£n£ ;=1ÙÏ?*!"#$"ÏZ ÀÜ V Ê1 ÛiÀà ÌÞÊ Ê ÃÌ>L à i`Ê£n£ Ê Ê ÀÌ wi `Ê­ ÀÌ Ê i ÌÀ> Ê6iÀ Ì® )%ëìí-.ø×Ñ.O/„1O‘’“”•,Ÿ ?1”³´—˜/¡‘6C—˜*=% % >/«/4‘K-,Ò7/83O.hG % )%K1!*©ªx?,%/ËßJ…/¤›)¶D•j/z†%Î%%/‡ü,.O?%n% % oL]Æ›½RTY(xß)¶"“G % )%ëìí-.c]AÆÿE,qw„1/ñ]„ˆ;j‰,ŠOR Ùîâï-.Ù£ ä{;=1ÙÌÍï#*!"#$ÎÏZ-Ì°Ê V >i ½ÃÊ i}iÊ Ê ÃÌ>L à i`Ê£ ä{Ê Ê V iÃÌiÀÊ­ 7Ê6iÀ Ì® )%K1c€~g`,‹º6Ç-.0?2)¶sÅ‹Œ]Z6CG‘’Ó ¬~¯?û¶¡% % ,Íó?%ð¯OUûü@4¤?“‡°€¬9U/›:•,eOG % )%`ABç’/dD—ô÷]BÆ@Ç-.0-"'¨ê£äxGK12`Ç-ˆ7,FO% % ój78ièG % )%K1TU-£g`,û,¿m&¶©ª.O,9NÈL?1”°,—˜/aŽ,¹º›% % œ—˜ "6 /••/‘’•‰?2Ãuv/Ç./rsü€KéÆ,—˜G

chineseBroTOcopy.indd 7

%

%

% %

% % %

11/17/11 3:09 PM


College Profiles ùoIJï¿À2yˆ~-.,çM»ÁCno,7ÂG Bñòó.0%- /Ù£ È{%;=1%Ù%äÔ#äå%*!"#_ðZ- /Ê Ê ÃÌ>L à i`Ê£ È{Ê Ê À>ÌÌ iL À Ê­- Ê6iÀ Ì® )%- /“°j@Bñ<”.1G%Þ%- /Ê•p¼õ9òó,.0?Ñ{]4ÝÃS÷?‘’% % % % “—B–.h?2Ãú–p¯¼õ•šäG )%- /,µ¶z…û‘?%.O–LÞµ›½,—˜?µñ,~¯p…Ó2ÙǕ,ú% % % % L?X[9@9N]ª,Z[G )%- /%,ˆ•~¯?Ñ{z…,,.??š…›ô?2Õ›ÿØ,=w?%!*]]ªý% % % % Æö÷,"•?»ºœ)¶ý•G ð!"#.0Ù£ ÓÈ;=1ÙÒÓÔ*!"#$ÎðZ- ÕÌ iÀ Ê6iÀ ÌÊ i}iÊ Ê ÃÌ>L à i`Ê£ ÓÈÊ Ê i }Ì Ê­-7Ê6iÀ Ì® )%K1›p¬.–9:(•®1ö/Ы/5¯/eÇ/)¶7.?»6‘’£ ¬.h˜G % )%K1÷žü9U-c€¬aŽ,€;Ÿ8 ¶—˜?~!]Ì¡¼6.Ûœ.?G )%`Óään;?K1MY_µ¶.?—˜÷-¯°w-G.OYÑ{K—˜°W/µ¨/6% % % % -noxV,p<?K`û¶T.¶,-ç5¯?-U]áµO¿,µ¶G%% % % % % K—˜›|•AO,„VÛÃA¢@ÃÒG ôßØ.0Ù£ xn;=1Ù%7Ô£¤2àÈ*!"#$_ÏZ-ÌiÀ }Ê i}iÊ Ê ÃÌ>L à i`Ê£ xnÊ Ê À>vÌÃLÕÀÞÊ Ê­ Ê6iÀ Ì® )%]AÆ•,qwÇ-.0GK1,«4º7?÷U¥¦j§U©¦ô-zÞ_¨j@]% % % A}~¦4©.%÷4jÙ›œÙ.?-¼01V€,RhG % )%K1,µ….?—˜]ª’;G.OY`]ª‰iRéX¨€¬.ô§.;,:Rµ?G % )%K1Tóó-Ç',-ç.?/µñÊË]€z?©ªžü9U,.O9@›%ªD•% % % ó,?LÝŠµñC7,^\6-e„G õó01Ù£ È{;=1Ù"#Tx*!"#$"ÏZ-ÃäÔ#äå*!"#$ðZ1 Ê ÃÌ ÌÕÌiÊ> `Ê1 ÛiÀà ÌÞÊ Ê ÃÌ>L à i`Ê£ È{Ê Ê

> «ÕÃiÃÊ Ê Ì«i iÀÊ­ ÀÌ Ê i ÌÀ> Ê6iÀ Ì®Ê> `Ê À>ÌÌ iL À Ê­- ÕÌ iÀ Ê6iÀ Ì® )%K1!*]Ñ{78/}ÅÛ,F¼2Ã%-,-ç/µ¶,€z•SµÞ`eÇ/)% % % 79:,™.7/“OÇ•,.?/«U%G % )%%¬äSx]ªˆR,£äää“;.OG % )%‘’Ò7/B–//83O.h—˜G !"#A–.0ÙÓään;=1Ù"#Tx*!"#"ZÏ@6iÀ ÌÊ i}iÊ vÊ iÊ ÀÌÃÊ Ê ÃÌ>L à i`ÊÊÓäänÊqÊ Ì«i iÀÊ­ ÀÌ Ê i ÌÀ> Ê6iÀ Ì® )%K1¬äSx]B,|-®;.O?‘’Ž`k–B–.h(³¯k–/æj/ð±/% % % )²;Ç.°jG % )%%]BÒ€}ÅÛ,C³k–6C,83O0G % )%°±/)²;Ç.°j—˜c]Ai•,´°Gµ-ζ·n¸µK1,æj—˜'@% % % K•3,]A=p;G !"#ö.0Ù£ ÇÓ;=1Ùð¹·º*!"#$"Z6iÀ ÌÊ >ÜÊ-V Ê Ê ÃÌ>L à i`Ê£ ÇÓÊ Ê- ÕÌ Ê, Þ> Ì Ê­ i ÌÀ> Ê6iÀ Ì® )]A’;,^\ö?~¯GK1‘’]AÆ“,^\ö?û‘G % )`µABç’/dD—ô¸'¨(Tĸ£n;`^\ö?T»»9aGK1kcIµB% % % Äö.ĸé@Æ@¼,ö.0V€G % )%K1ã"B"*-.ö.0/"BŸö-.Í@½¾01G

%

%

%

%

%

%

`ɯój,)¶Ivwô¥ Ê `i«i `i ÌÊÌ }Êv ÀÊ>ÊV >L À>Ì ÛiÊÜ À ` !"#vw01ɶ Ãà V >Ì Ê vÊ6iÀ ÌÊ `i«i `i ÌÊ i}ià *"Ê ÝÊÓx{ÊUÊ Ì«i iÀ]Ê6iÀ ÌÊ1- ÊäxÈä£ÊUÊnäÓ nÓn nnÓÈ ÜÜÜ°ÛiÀ Ì V i}ið À}ÉV iÃiÊ

chineseBroTOcopy.indd 8

11/17/11 3:09 PM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.