Page 1

PL.

DE.

ARTYKU£Y BUDOWLANE INDUSTRIE ARTIKEL

5

www.derc-okucia.pl


O FIRMIE

Szanowni Pañstwo, Firma ,,DERC” jest czo³owym producentem artyku³ów metalowych i tapicerskich w Polsce. Swoj¹ dzia³alnoœæ produkcyjn¹ jak i handlow¹ rozpoczêliœmy w 1979 roku jako producent okuæ tapicerskich, metalowych oraz zawiasów do drzwiczek szklanych i sto³ów. Od pocz¹tku dzia³alnoœci g³ówny nacisk k³adziemy tylko na wytwarzanie najwy¿szej jakoœci wyrobów, ale równie¿ Na ich szybkie i sprawne wprowadzenie do sprzeda¿y. Misj¹ naszej firmy jest zaspokojenie potrzeb klientów poprzez dostarczenie im szerokiej gamy produktów po atrakcyjnej cenie. Na dzieñ dzisiejszy w naszej ofercie mo¿na znaleŸæ kilkaset wyrobów opartych na wzorach w³asnych produkowanych w kilku grupach asortymentowych.. Od momentu rozpoczêcia dzia³alnoœci uda³o nam siê zdobyæ zaufanie klientów w kraju jak i zagranic¹. Stale podejmujemy nowe wyzwania w zakresie podnoszenia jakoœci oferowanych us³ug i wyrobów a, tak¿e poszerzania asortymentu o kolejne produkty. Podmiotowe podejœcie do ka¿dego i uwzglêdnienie indywidualnych potrzeb wyznaczaj¹ kierunki naszej dzia³alnoœci. Z tego w³aœnie powodu, oprócz bogatej oferty wyrobów, która ci¹gle siê poszerza, oferujemy produkty specjalne, realizowane na indywidualne zamówienie klienta. Dysponuj¹c w³asn¹ baz¹ transportow¹ oraz dziêki œcis³ej wspó³pracy z firmami spedycyjnymi staramy siê zapewniæ naszym klientom dostawê towaru w jak najkrótszym czasie od z³o¿enia zamówienia. Katalog, który pañstwu prezentujemy ma na celu dostarczyæ stosunkowo niezbêdna iloœæ informacji technicznych. Mamy nadziejê, ¿e informacje w nim zawarte utrwal¹ Pañstwa wiedzê na temat oferowanych produktów i bêd¹ pomocne w sprzeda¿y. Zapraszamy do wspó³pracy Zarz¹d Firmy ,,DERC”


NOTATKI

www.derc-okucia.pl

5.2


K£ÓDKI

K³ódka mosiê¿na cienka

SYMBOL

Art. No.

K³ódka mosiê¿na GWARDIA

Wymiary (mm)

Szt.

SYMBOL

Art. No.

.........

2020

30

1/12

.........

2035

30

1/12

2021

40

1/12

.........

2036

40

1/12 1/12

.........

2019

50

1/12

.........

2037

50

.........

2022

60

1/12

.........

2038

60

1/6

.........

2039

75

1/6

Wymiary (mm)

K³ódka ¿eliwna

SYMBOL

Art. No.

SYMBOL

KX-40

2025

40

1/12

KZT-30

2017

30

KX-50

2026

50

1/6

..........

2001

38

1/6

KX-60

2031

60

1/6

KZT-40

2018

40

1/6

Szt.

SYMBOL

Art. No.

Wymiary (mm)

Art. No.

Wymiary (mm)

Szt. 1/6

..........

2002

50

1

..........

2010

60

1

..........

2005

63

1

..........

2009

70

1

K³ódka mosiê¿na chromowana

www.derc-okucia.pl

Szt.

.........

K³ódka ¿eliwna ze wzmocnionym korpusem

5.3

Wymiary (mm)

K³ódka mosiê¿na chromowana

Szt.

.........

2006

30

1/12

.........

2007

40

1/12

.........

2008

50

1/12

.........

2016

60

1/12

SYMBOL

Art. No.

Wymiary (mm)

..........

2011

40

1

..........

2028

40 WOHU

1

..........

2004

50 WOHU

1

..........

2003

60 WOHU

1

Szt.


K³ódka trzpieniowa mosiê¿na KMA

SYMBOL

Art. No.

Wymiary (mm)

K£ÓDKI

W celu wyeksponowania

K³ódka trzpieniowa stalowa

Szt.

SYMBOL

Art. No.

Wymiary (mm)

Szt.

KMA-60

2023

60

1/6

.........

2029

70

1/6

KMA-70

2024

70

1/6

.........

2027

90

1/6

K³ódka sztabowa KXA

SYMBOL

Art. No.

Wymiary (mm)

Szt.

KXA-60

2032

60

1/6

KXA-70

2033

70

1/6

KXA-90

2034

90

1/6

www.derc-okucia.pl

5.4


ART..BUDOWLANE

Wiadro budowlane

SYMBOL

Art. No.

Opis/Wymiar

.........

2300

12 L

.........

2301

15 L

1

.........

2302

20 L

1

Szt. 1

O³ówek stolarski

O³ówek do kamienia

SYMBOL

Art. No.

Opis/Wymiar

.........

2050

18 cm (12 szt.)

Szt. 1

www.derc-okucia.pl

O³ówek stolarski

5.5

SYMBOL

Art. No.

Opis/Wymiar

.........

2052

18 cm PROFI

1/144

.........

2053

25 cm PROFI

1/144

Szt.

SYMBOL

Art. No.

Opis/Wymiar

.........

2051

18 cm PROFI

Szt. 1/144


LINY, SZNURKI i INNE

W celu wyeksponowania

Sznurek murarski

Sznurek murarski cienki Æ 1,5 mm

SYMBOL

Art. No.

Opis/Wymiar

.........

2254

50 mb

.........

2255

100 mb

SYMBOL

Art. No.

1/50

.........

2265

50 mb

1/50

1/50

.........

2266

100 mb

1/50

Szt.

.........

2262

150 mb

1/50

.........

2263

200 mb

1/50

Sznurek polipropylenowy pakowy

Szt.

Sznurek polipropylenowy (rolniczy)

SYMBOL

Art. No.

Opis/Wymiar

.........

2258

0,25 kg

1/20

.........

2256

0,5 kg

1/12

.........

2257

1 kg

1/6

Szt.

SYMBOL

Art. No.

Opis/Wymiar

.........

2259

2 kg

Sznurek jutowy

SYMBOL

Opis/Wymiar

Szt. 1/2

¯y³ka murarska

Art. No.

Opis/Wymiar

Szt.

.........

2264

0,25 kg

1/20

.........

2260

0,5 kg

1/6

.........

2261

1 kg

1/6

SYMBOL

Art. No.

Opis/Wymiar

.........

2253

100 mb

Szt.

1

Zblocze Art. No.

Opis/Wymiar Obci¹¿enie

.........

2350

100 mm

.........

2351

.........

2352

Szt.

max 500 kg

1

150 mm

max 500 kg

1

180 mm

max 1000 kg

1

www.derc-okucia.pl

SYMBOL

5.6


NARZÊDZIA POMIAROWE

Miara XL-GUMA

SYMBOL

Miara XL-MAGNETIC z magnesem

Art. No.

Opis/Wymiar

Szt.

SYMBOL

Art. No.

Opis/Wymiar

.........

2116

2 m x 16 mm

1/12

.........

2112

3 m x 16 mm

1/12

.........

2114

3 m x 16 mm

1/12

.........

2110

5 m x 19 mm

1/12

.........

2113

5 m x 19 mm

1/12

Miara PRO-TECHNIK z magnesem

SYMBOL

Art. No.

Opis/Wymiar

Miara zwijana MAX

Szt.

SYMBOL

Art. No.

Opis/Wymiar

2111

3 m x 16 mm

1/12

.........

2115

3 m x 16 mm

1/12

.........

2108

5 m x 19 mm

1/12

.........

2100

5 m x 19 mm

1/12

.........

2109

10 m x 25 mm

1/6

SYMBOL

Art. No.

.........

2106

.........

2102

Miara drewniana sk³adana PROTECHNIK

Opis/Wymiar 2 m x 16 mm 7,5 m

Szt. 1/12

SYMBOL

Art. No.

Opis/Wymiar

.........

2117

2m

1/12

£ata aluminiowa BDM pion-poziom

www.derc-okucia.pl

Szt.

.........

Miara stalowa zwijana

SYMBOL

Art. No.

Opis/Wymiar

.........

2420

2 m (pion-poziom)

Szt. 1/5

- Wysoka precyzja wykonania. - Wykonane z profili aluminiowych o podwy¿szonej twardoœci w kolorze naturalnego aluminium - Zastosowano ampu³ki wstrz¹soodporne a elementy plastikowe wykonane zosta³y z wysokiej jakoœci tworzyw odpornych na dzia³anie czynników zewnêtrznych. - Libele akrylowe o dok³adnoœci wskazañ 0,057 st = 1,0 mm/m £aty murarskie BDM to bardzo wysokiej jakoœci narzêdzia, co potwierdza fakt 10 letniej gwarancji na libele.

5.7

Szt.

Szt.

1


NARZÊDZIA POMIAROWE

W celu wyeksponowania

Poziomica czerwona BDM pion-poziom SYMBOL

Art. No.

Opis/Wymiar

Szt.

.........

2401

30 cm

.........

2402

40 cm

1/5 1/5

.........

2403

50 cm

1/5

.........

2404

60 cm

1/5

.........

2405

80 cm

1/5

.........

2406

100 cm

1/5

.........

2407

120 cm

1/5

.........

2408

150 cm

1/5

.........

2409

200 cm

1/5

- Wysoka precyzja wykonania. - Wykonane z profili aluminiowych o podwy¿szonej twardoœci malowane proszkowo - Zastosowano ampu³ki wstrz¹soodporne a elementy plastikowe wykonane zosta³y z wysokiej jakoœci tworzyw odpornych na dzia³anie czynników zewnêtrznych. - Libele akrylowe o dok³adnoœci wskazañ 0,029 st = 0,5 mm/m £aty murarskie BDM to bardzo wysokiej jakoœci narzêdzia, co potwierdza fakt 10 letniej gwarancji na libele.

Poziomica anodowana BDM pion-poziom SYMBOL

Art. No.

Opis/Wymiar

Szt.

.........

2410

30 cm

1/5

.........

2411

40 cm

1/5

.........

2412

50 cm

1/5

.........

2413

60 cm

1/5

.........

2414

80 cm

1/5

.........

2415

100 cm

1/5

.........

2416

120 cm

1/5

.........

2417

150 cm

1/5

.........

2418

200 cm

1/5

- Wysoka precyzja wykonania. - Wykonane z profili aluminiowych o podwy¿szonej twardoœci anodowana - Zastosowano ampu³ki wstrz¹soodporne a elementy plastikowe wykonane zosta³y z wysokiej jakoœci tworzyw odpornych na dzia³anie czynników zewnêtrznych. - Libele akrylowe o dok³adnoœci wskazañ 0,029 st = 0,5 mm/m £aty murarskie BDM to bardzo wysokiej jakoœci narzêdzia, co potwierdza fakt 10 letniej gwarancji na libele.

www.derc-okucia.pl

5.8


Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe “DERC” ul.Pucka 6 84-103 £ebcz POLAND tel/fax +48 58 / 673 27 92 tel/fax +48 58 / 774 28 02 e-mail: info@derc-okucia.pl

www.derc-okucia.pl ©

by DERC. Wszelkie prawa zastrze¿one. Kopiowanie lub przetwarzanie, w jakiejkolwiek formie, katalogu w ca³oœci lub czêœci bez zgody Producenta ZABRONIONE.

Artykuły przemysłowe  
Artykuły przemysłowe  

Katalog Art.przemysłowych

Advertisement