Page 1


»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 19 »ÃШíÒà´×͹¡Ñ¹ÂÒ¹ 2554

15-17 à¡ÒÐμԴʶҹ¡Òó

4-7 àÃ×èͧഋ¹»ÃШíÒ©ºÑº ÊÒÃÍÔ¹·ÃՏÃÐà˧‹Ò¨ҡäÍÃÐàË ¹éÒí Áѹàª×Íé à¾ÅÔ§¢Í§Ã¶Â¹μ¡ºÑ ÇÔ¸¡Õ ÒôÙáÅ

27-30 àÇ·Õ·ÑȹРà¡ÒÐμԴʶҹ¡Òó

àÃ×èͧഋ¹»ÃШíÒ©ºÑº Air toxics ¡ÑºÁžÔÉËÁÍ¡¤Çѹ ã¹ÀÒ¤à˹×Í

μÔ´μÒÁཇÒÃÐÇѧ

ÈÖ¡ÉÒÅÑ¡É³Ð¾×¹é ·Õ»è ¹à»„Íœ ¹ÊÒÃÁžÔÉ ¡ÒáíÒ˹´ÂØ·¸ÈÒÊμÏ¡ÒþѲ¹Ò ·ÕèàËÁÒÐÊÁ ÃͧÃѺ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ ã¹¹éÒí ãμŒ´Ô¹ ÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ ÍÁ

18-20 8-11

24-26

¸¸ÃÃÁСѺÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¸ÃÃ

REACH ¡®àËÅç¡ EU à¾×è;ԷѡɏÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

331-32 àÇ·Õ·ÑȹРÀѾԺÑμÔ»‡Í§¡Ñ¹ä´Œ ´ŒÇ¡ÒèѴ¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

21-23

12-14 à¡ÒÐμԴʶҹ¡Òó âšÌ͹....âäÌÒ·ÕèμŒÍ§à½‡ÒÃÐÇѧ

μÔ´μÒÁཇÒÃÐÇѧ “àËÅç¡»ÃШØȹ٠”à·¤â¹âÅÂÕ·Ò§àÅ×Í¡... ¡íҨѴÊÒà TCE ·Õ軹ໄœÍ¹ã¹¹éíÒãμŒ´Ô¹

333-35 ¾Ö觾ҸÃÃÁªÒμÔ ÃÃкº¹Ô кº¹ÔàÇÈ ÇÈ : ·ÕèÁҢͧ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂã¹¹Ò¢ŒÒÇ

2

»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 19 à´×͹ ¡Ñ¹ÂÒ¹ ¾.È.2554


ºÃóҸԡÒêǹ¤Ø »‚¹Õ餹ä·Â»ÃÐʺ¡Ñº¤ÇÒÁà´×ʹÌ͹¨Ò¡ÍØ·¡ÀÑÂÁÒ¡·ÕèÊØ´

ã¹ÃͺËÅÒÂÊÔº»‚·Õ輋ҹÁÒ ºÒ§¾×é¹·Õè·‹ÇÁ«íéÒáŌǫíéÒÍա㹪‹Ç§àÇÅÒ Ë‹Ò§¡Ñ¹äÁ‹¡Õèà´×͹ ºÒ§¾×é¹·Õè·‹ÇÁ«íéҷѺ«ŒÍ¹¶Ö§ÊÒÁÊÕè¤ÃÑé§ã¹Ãͺ»‚ «Öè§à»š¹»˜ÞËÒ¤Ò㨢ͧËÅÒÂæ ¤¹«Öè§ä´ŒÃѺ¤ÇÒÁà´×ʹÌ͹¨Ò¡ ¹íéÒ·‹ÇÁ¤×Í ·íÒäÁ»‚¹Õé¹íéÒÁÒàÃçÇáÅÐÁÒẺäÁ‹ÃÙŒμÑÇŋǧ˹ŒÒ ÁÕ¤íÒ¶ÒÁ·Õè¤Òã¨Íաઋ¹¡Ñ¹Ç‹Ò àÃÒ¨ÐÁØ‹§ºÃÃà·Ò¤ÇÒÁÊÙÞàÊÕ ·Õè¨Ðà¡Ô´¢Ö鹨ҡÀÒÇÐÍØ·¡ÀÑ ËÃ×ÍÀѾԺÑμÔ·Ò§¸ÃÃÁªÒμÔ «íéÒáÅŒÇ «íÒé àÅ‹ÒÍÕ¡¹Ò¹à·‹Òã´ «Ö§è ¡ç໚¹à¾Õ§¡ÒÃᡌ䢻˜ÞËÒ·Õ»è ÅÒÂàËμØ ËÃ×Í ¾Ç¡àÃҨЪ‹Ç¡ѹ»‡Í§¡Ñ¹»˜ÞËÒ â´Â¤íÒ¹Ö§¶Ö§¡ÒèѴ¡ÒÃÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁ àªÔ§»‡Í§¡Ñ¹ à¾ÃÒФ§»¯ÔàʸäÁ‹ä´ŒÇÒ‹ ÀѾԺμÑ ·Ô Ò§¸ÃÃÁªÒμÔ·àÕè ¡Ô´¢Ö¹é ¡Ñºâš㺹Õé¢Í§àÃÒ ÁÕ¼ÅÁÒ¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÀÒÇÐÊÁ´Øŏ·Ò§ ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·Õèà¡Ô´¨Ò¡½‚Á×ÍÁ¹Øɏ ´Ñ§¹Ñé¹ Green Research ¨Ö§¢Í໚¹Ê‹Ç¹Ë¹Ö觷Õè¨Ðª‹Ç ʋ§àÊÃÔÁʹѺʹع¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¢Í§âš㺹Õé ¼‹Ò¹·Ò§ º·¤ÇÒÁ·Ò§ÇÔªÒ¡Ò÷ÕèãËŒ¢ŒÍÁÙÅ¢‹ÒÇÊÒà ᧋¤Ô´ ËÃ×Í»ÃÐà´ç¹´ŒÒ¹ ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁãËŒ¡Ñº·‹Ò¹¼ÙŒÍ‹Ò¹ à¹×èͧ¨Ò¡¾Ç¡àÃÒ·Ø¡¤¹ÊÒÁÒö໚¹ ʋǹ˹Öè§ã¹¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒâš㺹ÕéãËŒ¹‹ÒÍÂÙ‹Í‹ҧÂÑè§Â×¹μ‹Íä»

¤³Ð¼ÙŒ¨Ñ´·íÒ : ÈٹÇÔ¨ÑÂáÅнƒ¡ÍºÃÁ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¤Ø³ÀÒ¾ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

¡ÃзÃǧ·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒμÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ à·¤â¹¸Ò¹Õ μíҺŤÅÍ§ËŒÒ ÍíÒàÀͤÅͧËÅǧ ¨Ñ§ËÇÑ´»·ØÁ¸Ò¹Õ 12120 â·ÃÈѾ· 0-25774182-9 μ‹Í 1102 â·ÃÊÒà 0-2577-1138 ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ : ¾Ã·Ô¾Â »˜›¹à¨ÃÔÞ ¹Ô¾¹¸ âªμÔºÒÅ ºÃóҸԡÒúÃÔËÒà : ÊØÇÃÃ³Ò àμÕÂöÊØÇÃó ºÃóҸԡÒà ¸ÃªÑ ÈÑ¡´ÔìÁѧ¡Ã ¡Í§ºÃóҸԡÒà : ÁÕÈÑ¡´Ôì ÁÔÅÔ¹·ÇÔÊÁÑ âÊÌÊ ¢Ñ¹¸à¤Ã×Í ¹ÔμÂÒ ¹Ñ¡ÃйҴ ÁÔŹ ÈÔÃÔ¹ÀÒ ÈÃշͧ·ÔÁ Ë·ÑÂÃÑμ¹ ¡ÒÃÕàǷ ÃبÂÒ ºØ³Â·ØÁÒ¹¹· ¨Ô¹´ÒÃÑμ¹ àÃ×ͧâªμÔÇԷ ÍØäà à¡ÉÁÈÃÕ μÔ´μ‹Í¢Í໚¹ÊÁÒªÔ¡ ʋǹ¤ÇÒÁËÇÁÁ×ÍáÅÐà¤Ã×Í¢‹Ò¹ѡÇԨѴŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ÈٹÇÔ¨ÑÂáÅнƒ¡ÍºÃÁ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ : â·ÃÈѾ· 0-2577-4182-9 μ‹Í 1102,1121,1125 ; â·ÃÊÒà 0-2577-1138 www.deqp.go.th/website/20/

3


àÃ×èͧഋ¹»ÃШíÒ©ºÑº

ÊÒÃÍÔ ¹ ·ÃÕ Â Ã  Ðà˧‹ Ò Â ¨Ò¡äÍÃÐà˹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§¢Í§Ã¶Â¹μ

¡ÑºÇÔ¸Õ¡ÒôÙáÅ

ÇÃÃ³Ò àÅÒÇ¡ØÅ : ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁªíÒ¹ÒÞ¡Òà ÈٹÇÔ¨ÑÂáÅнƒ¡ÍºÃÁ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

º·¹íÒ äÍÃÐà˹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§ ໚¹áËÅ‹§¡íÒà¹Ô´Ë¹Ö觷ÕèÁÕ¡ÒûŋÍÂÊÒÃÍÔ¹·ÃՏÃÐà˧‹ÒÂÍÍ¡ÊÙ‹ºÃÃÂÒ¡ÒÈ â´Â੾ÒйéÒí ÁѹᡍÊâ«ÅÕ¹ËÃ×͹éÒí Áѹູ«Ô¹ ÁÕÊÒÃÍÔ¹·ÃÕÂÏ Ðà˧‹ÒÂ㹡ÅØÁ‹ ¢Í§ÊÒûÃСͺäÎâ´Ã¤ÒϺ͹ ºÒ§ª¹Ô´ ઋ¹ ູ«Ô¹ ໚¹ÊÒá‹ÍÁÐàÃç§ áÅкҧª¹Ô´à»š¹ÊÒ÷ÕÁè ¤Õ ³ Ø ÊÁºÑμ¡Ô Í‹ ãËŒà¡Ô´¼Å¡Ãзºμ‹Í Ãкº·Ò§à´Ô¹ËÒÂ㨠Ãкº»ÃÐÊҷʋǹ¡ÅÒ§ μѺáÅÐäμ ઋ¹ â·ÅÙÍÕ¹ áÅÐä«ÅÕ¹ ໚¹μŒ¹ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕÂé ѧ ÁռšÃзºμ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ´ŒÒ¹¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ ¡Å‹ÒǤ×Í à»š¹μÑÇ¡ÒÃÊíÒ¤ÑÞ㹡Òá‹ÍãËŒà¡Ô´¡Ò«âÍ⫹ ã¹ÍÒ¡ÒÈ ËÒ¡¾Ù´¶Ö§äÍÃÐà˹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§ ʋǹãËÞ‹ÁÑ¡¨Ð¹Ö¡¶Ö§äÍÃÐà˹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§¨Ò¡¤Åѧ¹éíÒÁѹËÃ×Í Ê¶Ò¹ÕºÃÔ¡ÒùéíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§ áÅÐÁÕÁÒμáÒÃ㹡ÒäǺ¤ØÁÊÒÃÍÔ¹·ÃՏÃÐà˧‹Ò¨ҡáËÅ‹§¡íÒà¹Ô´´Ñ§¡Å‹ÒÇ àª‹¹ »ÃСÒÈ¡ÃзÃǧ¾Åѧ§Ò¹ ¡íÒ˹´ãˌʶҹպÃÔ¡ÒùéíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§áÅÐöºÃ÷ء¹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§ ·Ø¡¤Ñ¹μÔ´μÑé§à¤Ã×èͧ¤Çº¤ØÁäÍÃÐà˹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§ (¡ÃÁ¸ØáԨ¾Åѧ§Ò¹ 2553) Í‹ҧäáçμÒÁäÍÃÐà˹éíÒÁѹ àª×éÍà¾ÅÔ§¨Ò¡Ã¶Â¹μ¡ç໚¹áËÅ‹§¡íÒà¹Ô´Ë¹Ö觷ÕèÁÕ¡ÒûŋÍÂÊÒÃÍÔ¹·ÃՏÃÐà˧‹ÒÂઋ¹à´ÕÂǡѹ áμ‹ã¹»ÃÐà·Èä·Â ÂѧäÁ‹ÁÕ¡ÒáŋÒǶ֧෋ҷÕè¤Çà ·Ñ駹ÕéÍҨ໚¹à¾ÃÒÐÂѧ¢Ò´¢ŒÍÁÙÅã¹àÃ×èͧ»ÃÔÁÒ³¡ÒÃÃкÒÂÊÒÃÍÔ¹·ÃՏÃÐà˧‹Ò ¨Ò¡äÍÃÐà˹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§·ÕèÁҨҡö¹μ

áËÅ‹§·ÕèÁҢͧäÍÃÐà˹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§¨Ò¡Ã¶Â¹μ

äÍÃÐà˹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§¨Ò¡Ã¶Â¹μ ÁըشÊíÒ¤ÑÞ·Õè·íÒãËŒà¡Ô´¡ÒÃÃкÒÂÊÒÃÍÔ¹·ÃՏÃÐà˧‹ÒÂÍÍ¡ÊÙ‹ ºÃÃÂÒ¡ÒÈ ¤×Í ¨Ò¡¶Ñ§à¡çº¹éÒí Áѹàª×Íé à¾ÅÔ§ ¨Ò¡à¾ÅÒ¢ŒÍàËÇÕÂè §¢Í§à¤Ã×Íè §Â¹μ áÅСÒÃÃÑÇè «ÖÁ¢Í§¹éÒí Áѹ àª×éÍà¾ÅÔ§¨Ò¡Ê‹Ç¹»ÃСͺ¢Í§Ãкº¤Çº¤ØÁäÍÃÐà˹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§·Õè໚¹¾ÅÒÊμÔ¡áÅÐÂÒ§ (¹¾´Å 2550, Giorgos M. et al, 2007) ¡ÒÃÊÙÞàÊÕÂäÍÃÐà˹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§à¡Ô´¢Öé¹ä´Œ¨Ò¡¡ÒÃÃÐàË¢ͧ¹éíÒÁѹ㹶ѧà¡çº ¹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§áÅÐÃкº¤Çº¤ØÁäÍÃÐà˹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§¢³Ð·ÕèÁÕ¡ÒâѺà¤Å×èÍ¹Ã¶Â¹μ (Running loss) ¨Ò¡¡ÒÃ¨Í´Ã¶Â¹μ¢³Ðà¤Ã×èͧ¹μÃŒÍ¹ (Hot soak loss) ËÃ×ͨʹ·Ôé§äÇŒÃÐËÇ‹Ò§Çѹ (Diurnal loss) áÅÐ ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÍسËÀÙÁÔ㹶ѧ¹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§«Ö觢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¢Í§ÍسËÀÙÁÔºÃÃÂÒ¡ÒÈ ã¹ÃÐËÇ‹Ò§Çѹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¡ÒÃÃкÒÂÊÒÃÍÔ¹·ÃՏÃÐà˧‹Ò¨ҡäÍÃÐà˹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§ÍÍ¡ÊÙ‹ºÃÃÂÒ¡ÒÈÂѧ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº ¤Ø³ÊÁºÑμԢͧ¹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§ ઋ¹ ¤ÇÒÁ´Ñ¹äÍ à·¤â¹âÅÂբͧö¹μáÅСÒÃÍ͡ẺÃкº¹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§ ¢¹Ò´¢Í§¶Ñ§¹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§ áÅÐÃдѺ¢Í§¹éíÒÁѹàª×éÍà¾Åԧ㹶ѧ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§¡Å‹Í§´Ñ¡ä͹éíÒÁѹ ÊÀÒÇÐ ¡ÒâѺà¤Å×èÍ¹Ã¶Â¹μ áÅСÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÍسËÀÙÁÔºÃÃÂÒ¡ÒÈ à»š¹μŒ¹ (Giorgos et. al, 2007, 2009)

4

»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 19 à´×͹ ¡Ñ¹ÂÒ¹ ¾.È.2554


<

¡Å‹Í§´Ñ¡ä͹éíÒÁѹ áËÅ‹§·ÕèÁÒ : http://www.hodabob.com ÀÒ¾·Õè 1 μÑÇÍÂ‹Ò§Ã¶Â¹μ·ÕèμÔ´μÑ駡ŋͧ´Ñ¡ä͹éíÒÁѹ

ÁÒμáÒÃ㹡ÒäǺ¤ØÁÊÒÃÍÔ¹·ÃÕÂÏ ÐàË §‹Ò¨ҡäÍÃÐà˹éÒí Áѹàª×Íé à¾ÅÔ§¢Í§Ã¶Â¹μ

ÀÒ¾·Õè 2 ÀÒ¾μÑ´¢ÇÒ§¡Å‹Í§´Ñ¡ä͹éíÒÁѹ

àÁ×èÍ¡Å‹ÒǶ֧ ÁÒμáÒÃ㹡ÒäǺ¤ØÁÊÒà ÍÔ¹·ÃՏÃÐà˧‹Ò¨ҡäÍÃÐà˹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§¢Í§ Ã¶Â¹μ ¨Ð¾ºÇ‹Òã¹»˜¨¨ØºÑ¹¹Õé ÁÕËÅÒ»ÃÐà·È ઋ¹ »ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò »ÃÐà·ÈàÂÍÃÁѹ »ÃÐà·ÈÊÇÕà´¹ áÅлÃÐà·ÈáÍ¿ÃÔ¡ÒãμŒ à»š¹μŒ¹ (Stefan H., et al, 2005) ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ㹡Ò÷ըè ÐÅ´»ÃÔÁÒ³ÊÒÃÍÔ¹·ÃՏ ÃÐà˧‹Ò 㹡ÅØ‹Á¢Í§ÊÒûÃСͺäÎâ´Ã¤ÒϺ͹·Õè ÃÐàËÂÍÍ¡¨Ò¡äÍÃÐà˹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§¢Í§Ã¶Â¹μ ઋ¹à´ÕÂǡѺ·ÕèÍÍ¡¨Ò¡äÍàÊÕÂà¤Ã×èÍ§Â¹μ ·Ñ駹Õéà¾ÃÒÐ ÁÕÊÇ‹ ¹ã¹¡ÒûŋÍÂÊÒûÃСͺäÎâ´Ã¤ÒϺ͹«Ö§è ໚¹μÑÇ¡ÒÃÊíÒ¤ÑÞ㹡Òá‹ÍãËŒà¡Ô´¡Ò«âÍ⫹ áÅÐ ÁռšÃзºμ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾ ã¹»ÃÐà·Èä·Â ÊÒÃÍÔ¹·ÃՏ ÃÐà˧‹Ò¨ҡáËÅ‹§¡íÒà¹Ô´ÂÒ¹¾Ò˹ÐʋǹãËދ์¹ ¤Çº¤ØÁËÃ×ͨѴ¡ÒÃÅ´»ÃÔÁÒ³ÊÒÃÍÔ¹·ÃÕÂÏ Ðà˧‹Ò·Õè »Å‹ÍÂÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡äÍàÊÕÂÃ¶Â¹μ áμ‹Â§Ñ äÁ‹ÁÁÕ ÒμáÒà ·Õªè ´Ñ ਹ㹡ÒäǺ¤ØÁ»ÃÔÁÒ³ÊÒÃÍÔ¹·ÃÕÂÏ Ðà˧‹Ò ¨Ò¡äÍÃÐà˹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§·ÕèÁҨҡö¹μ

5


àÃ×èͧഋ¹»ÃШíÒ©ºÑº

¶ŒÒμÑ´¡Å‹Í§´Ñ¡ä͹éíÒÁѹÍÍ¡ä» ¨Ò¡Ãкº¤Çº¤ØÁäÍÃÐà˹éíÒÁѹ àª×Íé à¾ÅÔ§ ¨Ð·íÒãËŒÁ¡Õ ÒûŋÍ ÊÒÃÍÔ¹·ÃՏÃÐà˧‹ÒÂáÅÐÁÕ¡ÅÔè¹ ¹éÒí Áѹàª×Íé à¾ÅÔ§ÍÍ¡ÊÙº‹ ÃÃÂÒ¡ÒÈ áÅзíÒãËŒÊÞ Ù àÊÕ¹éÒí Áѹàª×Íé à¾ÅÔ§ â´Âà»Å‹Ò»ÃÐ⪹

6

ÊíÒËÃѺÃкº¡ÒäǺ¤ØÁ»ÃÔÁÒ³ÊÒûÃСͺäÎâ´Ã¤ÒϺ͹¨Ò¡äÍÃÐàË ¹éÒí Áѹàª×Íé à¾ÅÔ§¹Ñ¹é ºÃÔÉ·Ñ ¼Ù¼Œ ÅÔμö¹μä´ŒÁ¡Õ ÒÃμÔ´μѧé Ãкº¤Çº¤ØÁäÍÃÐà˹éÒí Áѹ àª×éÍà¾ÅÔ§ »ÃСͺ´ŒÇ ¡Å‹Í§´Ñ¡ä͹éíÒÁѹ (Charcoal Canister) ´Ñ§ÀÒ¾·Õè 1 ºÃèشŒÇ¼§¶‹Ò¹¡ÑÁÁÑ¹μ (Activated Charcoal) ´Ñ§ÀÒ¾·Õè 2 à¾×èÍÅ´ÊÒÃÁžÔÉ ·Ò§ÍÒ¡ÒÈáÅйíÒäÍÃÐà˹éÒí Áѹ¡ÅѺä»ãªŒãËÁ‹ â´Â¼§¶‹Ò¹¡ÑÁÁÑ¹μ·Òí ˹ŒÒ·Õãè ¹¡Òà ´Ù´«ÑºäÍÃÐà˹éÒí ÁѹàÍÒäÇŒàÁ×Íè ¨Í´Ã¶Â¹μ¢³Ðà¤Ã×Íè §ÃŒÍ¹ËÃ×Íã¹ÃÐËÇ‹Ò§Ã¶Â¹μ äÁ‹ä´ŒãªŒ§Ò¹ áÅÐàÁ×Íè à¤Ã×Íè §Â¹μ·Òí §Ò¹ã¹ÊÀÒÇФÇÒÁàÃçÇÃͺÊÙ§ ÇÒŏǤǺ¤ØÁ¨Ð ແ´ãËŒÊÞ Ù ÞÒ¡ÒÈÀÒÂã¹·‹ÍËÇÁäÍ´Õ´´Ù äÍÃÐà˹éÒí ÁѹÍÍ¡¨Ò¡¼§¶‹Ò¹¡ÑÁÁÑ¹μ¼ÊÁ ¡ÑºÍÒ¡ÒÈÀÒ¹͡ࢌÒÃкºà¼ÒäËÁŒàª×éÍà¾ÅÔ§ «Öè§à»š¹¡ÒÃÅ´¡ÅÔè¹ äÁ‹ÁÕÊÔè§Ê¡»Ã¡ ࢌÒä»ã¹ª‹Í§·‹ÍäÍ´ÕáÅÐˌͧà¼ÒäËÁŒ·Òí ãËŒà¤Ã×Íè §Â¹μà¼Ò¼ÅÒÞ¾Åѧ§Ò¹ä´ŒÊÁºÙó ÃÇÁ·Ñé§Âѧª‹Ç»ÃÐËÂÑ´¹éíÒÁѹàª×éÍà¾Åԧ䴌´ŒÇ ¶ŒÒËÒ¡¼ÙŒãªŒÃ¶Â¹μ¢Ò´¤ÇÒÁࢌÒ㨠ã¹àÃ×èͧ¹ÕéáÅÐÁÕ¡ÒÃμÑ´¡Å‹Í§´Ñ¡ä͹éíÒÁѹÍ͡仨ҡÃкº¤Çº¤ØÁäÍÃÐà˹éíÒÁѹ àª×éÍà¾ÅÔ§ ¡ç¨Ð·íÒãËŒÁÕ¡ÒûŋÍÂÊÒÃÍÔ¹·ÃՏÃÐà˧‹ÒÂáÅÐÁÕ¡ÅÔè¹¹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§ ÍÍ¡ÊÙº‹ ÃÃÂÒ¡ÒÈáÅÐÊÙÞàÊÕ¹éÒí Áѹàª×Íé à¾ÅÔ§ä»â´Âà»Å‹Ò»ÃÐ⪹ ´Ñ§μÑÇÍ‹ҧ ÁչѡÇÔ¨ÑÂã¹»ÃÐà·ÈáÍ¿ÃÔ¡ÒãμŒ ä´Œ·íÒ¡Ò÷´Êͺ¡ÒÃÊÙÞàÊÕ¢ͧäÍÃÐà˹éíÒÁѹ àª×éÍà¾Åԧ㹪‹Ç§ÃÐËÇ‹Ò§Çѹ (Diurnal losses test) ¨Ò¡Ã¶Â¹μàº¹«Ô¹·ÕèäÁ‹ä´Œ μÔ´μѧé Ãкº¤Çº¤ØÁäÍÃÐà˹éÒí Áѹàª×Íé à¾ÅÔ§ áÅлÃÐàÁÔ¹¡ÒÃÊÙÞàÊÕ¹éÒí ÁѹÃÇÁ·Ñ§é »ÃÐàÁÔ¹ÃÒ¤Ò â´Â㪌°Ò¹¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃ㪌¾Åѧ§Ò¹ ¤Ô´¨Ò¡¹éíÒÁѹູ«Ô¹ (Gasoline) 10,000 ŌҹÅÔμà áÅÐÃҤҢͧ¹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§ (3.10 Rs μ‹ÍÅÔμÃ) »‚ ¤.È. 2000 ¾ºÇ‹ÒÁÕ¡ÒÃÊÙÞàÊÕ¹éÒí Áѹ»ÃÐÁÒ³ 97 ŌҹÅÔμÃμ‹Í»‚ ¤Ô´à»š¹à§Ô¹»ÃÐÁÒ³ 39 Ōҹ ´ÍÅÅ‹ÒÏÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò (H. Van der Westhuisen et al, 2004) »˜¨¨Øº¹Ñ ÃÑ°ºÒÅä´ŒÁ¡Õ ÒáíÒ˹´¹âºÒÂãËŒÁ¡Õ ÒÃ㪌¹Òéí ÁѹᡍÊâ«ÎÍŏ·´á·¹ ¹éÒí Áѹູ«Ô¹ Í‹ҧäáçμÒÁ ¹éÒí ÁѹᡍÊâ«ÎÍŏÁÊÕ Ç‹ ¹¼ÊÁ¢Í§àÍ·Ò¹ÍÅ·ÕÁè Õ ¤ÇÒÁ´Ñ¹äÍÊÙ§¡Ç‹Ò¹éíÒÁѹູ«Ô¹ ઋ¹ ᡍÊâ«ÎÍŏÍÕ 10 ÁÕ¤ÇÒÁ´Ñ¹äÍ ³ ÍسËÀÙÁÔ 37.8 ͧÈÒà«Åà«ÕÂÊ äÁ‹ÊÙ§¡Ç‹Ò 62 ¡ÔâÅ»ÒʤÒÅ ã¹¢³Ð·Õè¹éíÒÁѹູ«Ô¹¾×é¹°Ò¹ ÁÕ¤ÇÒÁ´Ñ¹äÍ (Vapor pressure) ³ ÍسËÀÙÁÔ 37.8 ͧÈÒà«Åà«ÕÂÊ äÁ‹ÊÙ§¡Ç‹Ò 54.5 ¡ÔâÅ»ÒʤÒÅ (¡ÃÁ¸ØáԨ¾Åѧ§Ò¹ 2551) ·íÒãËŒÁÕ»ÃÔÁÒ³äÍÃÐàË¢ͧ¹éíÒÁѹ ᡍÊâ«ÎÍŏÊÙ§¡Ç‹Ò¹éíÒÁѹູ«Ô¹·ÕèäÁ‹¼ÊÁàÍ·Ò¹ÍÅ ¨Ò¡¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉҢͧ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁÁžÔÉà¡ÕÂè ǡѺäÍÃÐàË¢ͧÊÒûÃСͺ äÎâ´Ã¤ÒϺ͹¨Ò¡Ã¶Â¹μ·ãÕè ªŒ¹Òéí Áѹູ«Ô¹áÅйéÒí ÁѹᡍÊâ«ÎÍŏ â´Â·´Êͺ ³ ÊÀÒÇСÒÃÊÙÞàÊÕÂäÍÃÐà˹éÒí Áѹàª×Íé à¾ÅÔ§àÁ×Íè ¨Í´Ã¶Â¹μ¢³Ðà¤Ã×Íè §Â¹μÃÍŒ ¹ áÅÐÊÀÒÇСÒÃÊÙÞàÊÕÂäÍÃÐà˹éÒí Áѹàª×Íé à¾Åԧ㹪‹Ç§ÃÐËÇ‹Ò§Çѹâ´Â¨Í´Ã¶·Ô§é äÇŒ äÁ‹Á¡Õ ÒÃÊμÒÏ·à¤Ã×Íè §Â¹μ ã¹ËŒÍ§·´ÊͺäÍÃÐà˹éÒí Áѹàª×Íé à¾ÅÔ§ÀÒÂãμŒâ¤Ã§¡Òà μÃǨÇÑ´ÁžÔÉ¨Ò¡Ã¶Â¹μ·ãÕè ªŒ¹Òéí ÁѹᡍÊâ«ÎÍŏ ¾ºÇ‹Ò¡Ò÷´Êͺ·Ñ§é ÊͧÊÀÒÇÐ ÁÕäÍÃÐàË¢ͧÊÒûÃСͺäÎâ´Ã¤ÒϺ͹¨Ò¡Ã¶Â¹μ·ãÕè ªŒ¹Òéí ÁѹᡍÊâ«ÎÍŏ ÊÙ§¡Ç‹ÒÃ¶Â¹μ·ãÕè ªŒ¹Òéí Áѹູ«Ô¹Í‹ҧàËç¹ä´Œª´Ñ (¡ÃÁ¤Çº¤ØÁÁžÔÉ 2550) ¡Å‹ÒÇ ¤×Í·ÕÊè ÀÒÇСÒÃÊÙÞàÊÕÂäÍÃÐà˹éÒí Áѹàª×Íé à¾Åԧ㹪‹Ç§ÃÐËÇ‹Ò§ÇѹáÅзÕÊè ÀÒÇÐ ¡ÒÃÊÙÞàÊÕÂäÍÃÐà˹éÒí Áѹàª×Íé à¾ÅÔ§àÁ×Íè ¨Í´Ã¶Â¹μ¢³Ðà¤Ã×Íè §Â¹μÃÍŒ ¹ÁÕ»ÃÔÁÒ³

»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 19 à´×͹ ¡Ñ¹ÂÒ¹ ¾.È.2554


ÊÒûÃСͺäÎâ´Ã¤ÒϺ͹¨Ò¡Ã¶Â¹μ·Õè㪌¹éíÒÁѹᡍÊâ«ÎÍŏÊÙ§¡Ç‹ÒÃ¶Â¹μ ·Õè㪌¹éíÒÁѹູ«Ô¹ 1.9 à·‹Ò áÅоºÇ‹Ò·ÕèÊÀÒÇСÒÃÊÙÞàÊÕÂäÍÃÐà˹éíÒÁѹ àª×éÍà¾Åԧ㹪‹Ç§ÃÐËÇ‹Ò§ÇѹÁÕ»ÃÔÁÒ³¢Í§ÊÒûÃСͺäÎâ´Ã¤ÒϺ͹ÊÙ§¡Ç‹Ò ·ÕÊè ÀÒÇСÒÃÊÙÞàÊÕÂäÍÃÐà˹éÒí Áѹàª×Íé à¾ÅÔ§àÁ×Íè ¨Í´Ã¶Â¹μ¢³Ðà¤Ã×Íè §Â¹μÃÍŒ ¹ »ÃÐÁÒ³ 7 à·‹Ò ´Ñ§ÀÒ¾·Õè 3

ÊÃØ»

¨Ò¡¢ŒÍÁÙŴѧ¡Å‹ÒÇ¢ŒÒ§μŒ¹ ¨ÐàËç¹ä´ŒÇ‹ÒäÍÃÐà˹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§¨Ò¡ Ã¶Â¹μ à»š¹áËÅ‹§¡íÒà¹Ô´Ë¹Ö觷ÕèÁÕ¡ÒûŋÍÂÊÒÃÍÔ¹·ÃՏÃÐà˧‹ÒÂÍÍ¡ÊÙ‹ ºÃÃÂÒ¡ÒÈ Í¹Öè§ ¨Ò¡¡Ò÷ÕèÃÑ°ºÒÅÁÕ¹âºÒ¼ÅÑ¡´Ñ¹ãËŒÁÕ¡ÒÃ㪌¹éíÒÁѹᡍÊâ«ÎÍŏ á·¹¹éíÒÁѹູ«Ô¹ «Ö觤سÊÁºÑμԢͧ¹éíÒÁѹᡍÊâ«ÎÍŏÁÕ¤ÇÒÁ´Ñ¹äÍÊÙ§¡Ç‹Ò ¹éíÒÁѹູ«Ô¹ ÍÒ¨¡Å‹ÒÇ䴌NjÒÁÕâÍ¡ÒÊ·íÒãËŒäÍÃÐà˹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§áÅÐ äÍÃÐàËÂÊÒÃÍÔ¹·ÃՏÃÐà˧‹ÒÂÁÕ¡ÒÃÃкÒÂÍÍ¡ÊÙ‹ºÃÃÂÒ¡ÒÈÊÙ§¡Ç‹Ò¹éíÒÁѹ ÀÒ¾·Õè 3 à»ÃÕºà·Õº»ÃÔÁÒ³ÊÒÃäÎâ´Ã¤ÒϺ͹¨Ò¡äÍÃÐàË ູ«Ô¹ä´Œ áÁŒÇÒ‹ ö¹μáμ‹ÅÐÂÕËè ÍŒ ¨ÐÁÕ¡ÒÃμÔ´μѧé Ãкº¤Çº¤ØÁäÍÃÐà˹éÒí Áѹ ¹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§¨Ò¡Ã¶Â¹μ·Õè㪌¹éíÒÁѹᡍÊâ«ÎÍŏáÅÐ ¹éÒí Áѹູ«Ô¹ (Diurnal loss = ¡ÒÃÊÙÞàÊÕÂäÍÃÐà˹éÒí Áѹàª×Íé à¾Åԧ㹪‹Ç§ àª×éÍà¾ÅÔ§ËÃ×͡ŋͧ´Ñ¡ä͹éíÒÁѹáŌǡçμÒÁ à¾×èÍÅ´»ÃÔÁÒ³ÊÒÃÍÔ¹·ÃՏÃÐàË ÃÐËÇ‹ Ò§Çѹ áÅÐ Hot soak loss = ÊÀÒÇСÒÃÊÙÞàÊÕÂäÍÃÐàË §‹Ò¨ҡäÍÃÐà˹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§¢Í§Ã¶Â¹μÍ‹ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ¹éíÒÁѹàª×Íé à¾ÅÔ§àÁ×èÍ¨Í´Ã¶Â¹μ¢³Ðà¤Ã×èͧ¹μÃŒÍ¹) ÊÔ觷ÕèÊíÒ¤ÑÞ·Õè¼ÙŒãªŒÃ¶Â¹μ·Ñé§Ã¶Â¹μà¡‹ÒáÅÐö¹μãËÁ‹¨Ðª‹ÇÂÅ´äÍ áËÅ‹§·ÕèÁÒ : ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁÁžÔÉ 2551 ÃÐà˹éÒí Áѹàª×Íé à¾ÅÔ§¨Ò¡Ã¶Â¹μ ÍÕ¡·Ñ§é à¾×Íè ໚¹¡ÒûÃÐËÂÑ´¹éÒí Áѹàª×Íé à¾ÅÔ§ áÅÐÅ´¡ÒûŋÍÂÊÒÃÍÔ¹·ÃՏÃÐà˧‹ÒÂÍÍ¡ÊÙ‹ºÃÃÂÒ¡ÒÈä´Œ ÊÒÁÒö·íÒä´Œ â´ÂμÃǨàªç¤Ã¶Â¹μã¹àº×Íé §μŒ¹ ઋ¹ μÃǨàªç¤Ç‹ÒÁÕ¡ÒÃÃÑÇè «ÖÁ¢Í§¹éÒí Áѹ àª×éÍà¾ÅÔ§¨Ò¡ãμŒ·ŒÍ§Ã¶ËÃ×ÍäÁ‹ ½Ò»´¶Ñ§¹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§ÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒ¾´ÕËÃ×Í äÁ‹ ÁÕ¡ÅÔè¹ÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡½Ò¶Ñ§»´¹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§ÁÒ¡¡Ç‹Ò»¡μÔËÃ×ÍäÁ‹ ËÃ×ÍãËŒ ÈٹºÃÔ¡ÒÃμÃǨàªç¤ ºíÒÃاÃÑ¡ÉÒÃ¶Â¹μ μÃǨàªç¤½Ò»´¶Ñ§¹éíÒÁѹàª×éÍ à¾ÅÔ§ μÃǨàªç¤·‹Í¹éÒí Áѹàª×Íé à¾ÅÔ§ ¢ŒÍμ‹Íμ‹Ò§æáÅÐÇÒŏǤǺ¤ØÁäÍÃÐàË ¹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§ μÃǨàªç¤ÊÀÒ¾¡Å‹Í§´Ñ¡ä͹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§ ໚¹μŒ¹

àÍ¡ÊÒÃ͌ҧÍÔ§ [1]¡ÃÁ¸ØáԨ¾Åѧ§Ò¹. »ÃСÒÈ¡ÃзÃǧ¾Åѧ§Ò¹ 2553. ¡íÒ˹´à¢μ¾×é¹·ÕèãËŒÁÕ¡ÒÃμÔ´μÑé§Ãкº¤Çº¤ØÁä͹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§ (©ºÑº·Õè 4) ¾.È. 2553. [2]¹¾´Å àǪÇÔ°Ò¹. 2550. à¤Ã×èͧ¹μá¡Êâ«ÅÕ¹. Êíҹѡ¾ÔÁ¾ÊÁÒ¤ÁÊ‹§àÊÃÔÁà·¤â¹âÅÂÕä·ÂÞÕè»Ø†¹. ˹ŒÒ 189-208. [3]Giorgos M., Manfredi U., Mellios G., Krasenbrink A., De Santi G., McArragher S. 2007. Effects of gasoline vapour pressure and ethanol content on evaporative emissions from modern European cars. SAE. 2007-01-1928. [4]¶Ñ§´Ñ¡ä͹éíÒÁѹà¤Ã×èͧ ãÊ‹áÅŒÇÁÕ»ÃÐ⪹Âѧä§, 2009, Online Available from http://www.hondaloverclub.com/forums/archive/index.php/t-12056. [5]Stefan H. Van der Westhuisen H., Taylor AB., Bell AJ., Mbarawa M. 2004. The influence of air-fuelratio on engine performance and pollutant emission of an SI engine using ethanol-gasoline-blended fuels. Atmosphere Environ. 38:2909-2916. [6]Stefan H. Jurgen W., Edim B.,Werner T., Jurgen B. 2005. Assessment and reliability of transport emission models and inventory systems. WP600 Evaporative emissions of vehicles. [7]¡ÃÁ¸ØáԨ¾Åѧ§Ò¹. 2551.ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹ØມÉÒ àÅ‹Á 125 μ͹¾ÔàÈÉ 85 § »ÃСÒÈ¡ÃÁ¸ØáԨ¾Åѧ§Ò¹ àÃ×èͧ¡íÒ˹´ÅѡɳÐáÅФسÀÒ¾¢Í§¹éíÒÁѹູ«Ô¹¾×é¹°Ò¹ 2551. [8]¡ÃÁ¤Çº¤ØÁÁžÔÉ. Êíҹѡ¨Ñ´¡ÒäسÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈáÅÐàÊÕ§, 2550, ʶҹ¡ÒóáÅСÒèѴ¡Òû˜ÞËÒÁžÔÉ·Ò§ÍÒ¡ÒÈáÅÐàÊÕ§ »‚ 2550

7


àÃ×èͧഋ¹»ÃШíÒ©ºÑº

º·¹íÒ

»˜ÞËÒËÁÍ¡¤Çѹã¹ÀÒ¤à˹×Í໚¹ »˜ Þ ËÒ·Õè à ¡Ô ´ ¢Öé ¹ ÁÒ¹Ò¹áÅŒ Ç ¨¹à¡Ô ´ ÇÔ¡ÄμËÁÍ¡¤ÇѹàÁ×èÍ»‚ 2550 ·Õè¨Ñ§ËÇÑ´ àªÕ§ãËÁ‹ àªÕ§ÃÒ áÅÐ áÁ‹Î‹Í§Ê͹ ·íÒãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁμ×¹è μÑÇ㹡Òû‡Í§¡Ñ¹»˜ÞËÒ ËÁÍ¡¤ÇѹÍ‹ҧ¨ÃÔ§¨Ñ§ ÊÒàËμØËÅÑ¡¢Í§ »˜ÞËÒà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃà¼Ò»†Òà¾×Íè ËҢͧ»†Ò ઋ¹ ¼Ñ¡ËÇÒ¹áÅÐàËç´à¼ÒÐ ¡ÒÃà¼Ò¢ÂÐ/ àÈÉäÁŒ ½Ø¹† ÅÐÍͧ¨Ò¡¶¹¹ ¡Òá‹ÍÊÌҧ áÅÐà¢Á‹Ò¨Ò¡¹éÒí Áѹ´Õà«Å ·íÒãËŒ¤³ Ø ÀÒ¾ ÍÒ¡ÒÈá‹ŧ àÁ×èͶ֧Ĵ١ÒÃà¼Ò㹪‹Ç§ à´×͹ÁÕ¹Ò¤Á-àÁÉÒ¹ »˜ÞËÒËÁÍ¡¤Çѹ ¨ÐàÃÔè Á ·ÇÕ ¤ ÇÒÁÃØ ¹ áçã¹ÀÒ¤àË¹× Í à¹×Íè §¨Ò¡à»š¹Ä´ÙáÅŒ§ äÁ‹Á½Õ ¹μ¡áÅÐ ÀÙÁ»Ô ÃÐà·È໚¹Ëغà¢ÒáÍ‹§¡ÃзР·íÒãËŒ ÁžÔÉμ‹Ò§æ ¶Ù¡¡Ñ¡äÇŒáÅÐἋ»¡¤ÅØÁ ·ÑèÇàÁ×ͧ ËÒ¡»‚ã´à¡Ô´»ÃÒ¡¯¡Òó àÍŹÕâÞ·íÒãËŒÍÒ¡ÒÈáËŒ§áÅŒ§¡Ç‹Ò»¡μÔ àª‹¹ »‚ 2550 áÅл‚ 2553 »˜ÞËÒ ËÁÍ¡¤Çѹ¡ç¨ÐÃعáç¢Ö¹é ໚¹·ÇÕ¤³ Ù Ê‹§¼ÅÃŒÒÂáçμ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾¢Í§»ÃЪҪ¹ ã¹ÀÒ¤à˹×Í ÁÕÃÒ§ҹNjһÃÔÁÒ³½Ø†¹ ¢¹Ò´àÅç¡ (PM10) ã¹»‚ 2550 ¾º¤‹Òà©ÅÕÂè 24 ªÑèÇâÁ§ÊÙ§ÊØ´¶Ö§ 396.4 äÁâ¤Ã¡ÃÑÁ μ‹ÍÅÙ¡ºÒÈ¡àÁμà ·Õè¨Ñ§ËÇÑ´àªÕ§ãËÁ‹ áÅÐã¹»‚ 2553 ¾º¤‹Òà©ÅÕè 24 ªÑèÇâÁ§ ÊÙ§ÊØ´·Õ¨è §Ñ ËÇÑ´áÁ‹ÎÍ‹ §Ê͹ ÁÕ¤Ò‹ 518.5 äÁâ¤Ã¡ÃÑÁμ‹ÍÅÙ¡ºÒÈ¡àÁμà «Ö§è ÁÕ¤Ò‹ ÊÙ§¡Ç‹Ò¤‹ÒÁÒμðҹ¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒȢͧ »ÃÐà·Èä·Â·Õ¡è Òí ˹´¤‹Òà©ÅÕÂè 24 ªÑÇè âÁ§ äÇŒ·Õè 120 äÁâ¤Ã¡ÃÑÁμ‹ÍÅÙ¡ºÒÈ¡àÁμà 3-5 à·‹Ò (ÊÃػʶҹ¡ÒóÁžÔÉ ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â 2550 áÅÐ 2553, ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁÁžÔÉ)

8

Air toxics

¡ÑºÁžÔÉËÁÍ¡¤Çѹã¹ÀÒ¤à˹×Í Ë·ÑÂÃÑμ¹ ¡ÒÃÕàǷ à´«Õè ËÁÍ¡¹ŒÍ ʹØŏപ »˜´ÀÑ ÊظÕÃÐ ºØÞÞҾԷѡɏ ¹ÔÃѹ ໂ›ÂÁã áÅÐ ÈÑ¡´ÔìªÑ ·Ô¾Ò¾§É¼¡Ò¾Ñ¹¸ : ʋǹÇÔ¨ÂÑ ÍÒ¡ÒÈ àÊÕ§áÅФÇÒÁÊѹè ÊÐà·×͹ ÈÙ¹ÂÇ¨Ô ÂÑ áÅнƒ¡ÍºÃÁ´ŒÒ¹ÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁ

ÊÒþÔÉ air toxics

Íѹ·Õ¨è ÃÔ§ËÁÍ¡¤Çѹ¹Í¡¨Ò¡¨Ð»ÃСͺ ´ŒÇ½؆¹¢¹Ò´àÅç¡áÅŒÇ Âѧ»ÃСͺ´ŒÇ ¡Ò«¾Ôɪ¹Ô´μ‹Ò§æ ·Õμè ÒÁͧäÁ‹àËç¹ÍÕ¡´ŒÇ ä䴌ᡋ ¤ÒϺ͹Á͹ÍÍ¡ä«´ (CO) ää¹âμÃਹä´ÍÍ¡ä«´ (NO2) «ÑÅà¿ÍÏ ä´ÍÍ¡ä«´ (SO2) âÍ⫹ (O3) áÅÐ ä ääÎâ´Ã¤ÒÏ º ͹ «Öè §ã¹ÊÒûÃСͺ ääÎâ´Ã¤ÒϺ͹¹Õéàͧ·Õè»ÃСͺ仴ŒÇ ÊÒþÔÉÁÒ¡ÁÒ ÊÒþÔÉ air toxics ¡ç¨´Ñ ÍÂÙã‹ ¹»ÃÐàÀ·¹Õàé ª‹¹¡Ñ¹ ÊÒþÔÉ air toxics ã¹ÍÒ¡ÒÈ ËÁÒ¶֧ÊÒÃÍѹμÃÒ·Õ辺 ã¹ÍÒ¡ÒÈ ÁÕ¤³ Ø ÊÁºÑμàÔ »š¹ÊÒá‹ÍÁÐàÃç§ ËÃ×Í໚¹ÊÒÃËÇÁ¡‹ÍÁÐàÃç§ã¹¤¹ ËÃ×ÍÁÕ ¼Åμ‹ÍÃкºμ‹Ò§æ ¢Í§Ã‹Ò§¡Ò ઋ¹ ÃкºμѺ Ãкºäμ Ãкº»ÃÐÊÒ· ÃкºÊ׺¾Ñ¹¸Ø áÅÐÃкºàÅ×Í´ ໚¹μŒ¹ (US.EPA Fact Sheet, 1999 and 2002) ´Ñ § ¹Ñé ¹ ÁÅ¾Ô É ËÁÍ¡¤ÇÑ ¹ ¨Ö § ÁÕ

»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 19 à´×͹ ¡Ñ¹ÂÒ¹ ¾.È.2554

¼Å¡ÃзºÍ‹ҧÃعáçμ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾¢Í§ »ÃЪҪ¹·Õäè ´ŒÃºÑ ÊÑÁ¼Ñʷѧé Ẻà©Õº¾Åѹ áÅÐẺàÃ×éÍÃѧ ÊÒþÔÉ air toxics ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ䴌ᡋ ÊÒÃÍÔ¹·ÃՏÃÐà˧‹Ò 㹺ÃÃÂÒ¡ÒÈ ¨íҹǹ 9 ª¹Ô´ ¤×Í Vinyl Chloride, 1,3-Butadiene, Chloroform, 1,2-Dichloroethane, 1,2-Dichloropropane,Tetrachloroethylene, Dichloromethane, Trichloroethylene áÅÐ Benzene ·Õäè ´ŒÁ¡Õ ÒèѴμÑ§é ¤‹ÒÁÒμðҹ¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ à©ÅÕè 1 »‚μÒÁ»ÃСÒȤ³Ð¡ÃÃÁ¡Òà ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáË‹§ªÒμÔ ©ºÑº·Õè 30 (¾.È. 2550) »ÃСÒÈ ³ Çѹ·Õè 14 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2550 áÅФ‹ Ò à½‡ Ò ÃÐÇÑ § ÊÒÃÍÔ ¹ ·ÃÕ Â ÃÐà˧‹ÒÂ㹺ÃÃÂÒ¡ÒÈà©ÅÕÂè 24 ªÑÇè âÁ§ μÒÁ»ÃСÒÈ¡ÃÁ¤Çº¤Ø Á ÁÅ¾Ô É ã¹ ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹ØມÉÒ àÅ‹Á 126 μ͹¾ÔàÈÉ 13 § ŧÇѹ·Õè 27 Á¡ÃÒ¤Á 2552


àÃ×èͧഋ¹»ÃШíÒ©ºÑº ¼Å¡Ãзºμ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾

»˜ÞËÒËÁÍ¡¤Çѹ·íÒãËŒ¤¹·Õäè ´ŒÃºÑ ÊÑÁ¼ÑÊ ¹Ò¹æ ÁÕÍÒ¡ÒÃà©Õº¾Åѹ ઋ¹ áʺμÒ μÒá´§ ¹éíÒμÒäËÅ ¤ÍáËŒ§ ÃФÒÂ¤Í ËÒÂã¨μÔ´¢Ñ´ à˹×Íè §‹ÒÂáÅÐṋ¹Ë¹ŒÒÍ¡ ÊíÒËÃѺ¡ÒÃÊÑÁ¼ÑÊẺàÃ×éÍÃѧ ¨Ò¡¡Òà ÈÖ¡ÉÒ¾ºÇ‹ÒËÁÍ¡¤ÇѹÁÕ¼Åμ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾ Í‹ҧªÑ´à¨¹ â´Â੾ÒÐâä·Õèà¡ÕèÂǡѺ Ãкº·Ò§à´Ô¹ËÒÂã¨áÅÐâäËÑÇ㨠ʶÔμ·Ô àÕè Ëç¹Í‹ҧªÑ´à¨¹¡ç¤Í× ÀÒ¤à˹×Í ÁÕ¼»ÙŒ dž ÂÁÐàÃ移ʹÁÒ¡·ÕÊè ´Ø ã¹»ÃÐà·Èä·Â ¼ÅÇԨѾº»ÃÔÁÒ³¼ÙŒ»†ÇÂâäÃкº ·Ò§à´Ô¹ËÒÂã¨ã¹ÀÒ¤à˹×Íà¾ÔèÁ¢Öé¹ ·Ø¡»‚ â´Â੾ÒШѧËÇÑ´àªÕ§ãËÁ‹Á¼Õ »ÙŒ dž  ÁÐàÃ移ʹà¾ÔèÁ¢Öé¹»‚ÅÐ 500-600 ¤¹ (¾§Èà·¾ ÇÔÇÃø¹Ðà´ª áÅФ³Ð 2550; Á§¤Å ÃÒÂйҤÃ, 2553) ·Ñ駹ÕéÊÒþÔÉ air toxics ·Õè»Ð»¹ÍÂÙ‹¡ÑºËÁÍ¡¤Çѹ ¹‹Ò¨Ð໚¹ÊÒàËμØ˹Ö觷Õè¡‹ÍãËŒà¡Ô´âä ÁÐàÃ移ʹ·ÕèÊÙ§¡Ç‹Ò»¡μÔã¹ÀÒ¤à˹×Í

ÊÒþÔɡѺÁžÔÉËÁÍ¡¤Çѹ

¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¤Ø³ÀÒ¾ÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁ â´Â ÈٹÇÔ¨ÑÂáÅнƒ¡ÍºÃÁ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ μÃÐ˹ѡ´Õ¶§Ö ÍѹμÃÒ¢ͧÁžÔÉËÁÍ¡¤Çѹ ·ÕÁè ÊÕ ÒþÔÉËÅÒª¹Ô´»Ð»¹ÍÂÙ‹ ¨Ö§·íÒ¡Òà μÃǨÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ㹪‹Ç§àÇÅÒ·ÕèÁÕ »˜ÞËÒËÁÍ¡¤Çѹã¹ÀÒ¤à˹×ÍÃÐËÇ‹Ò§ Çѹ·Õè 13-25 ÁÕ¹Ò¤Á 2554 â´Âä´Œμ´Ô μѧé ʶҹÕμÃǨÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈẺà¤Å×Íè ¹·Õè ³ Êíҹѡ§Ò¹à·ÈºÒÅμíÒºÅàÇÕ§ÊÃÇ ÍíÒàÀÍáÁ‹ÊÃÇ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕ§ÃÒ ´Ñ§áÊ´§ ã¹ÀÒ¾·Õè 1 áÅÐ 2 ÊíÒËÃѺÍíÒàÀÍáÁ‹ÊÃÇ ¹Ñ¹é ÊÀÒ¾¾×¹é ·ÕÊè Ç‹ ¹ãËދ໚¹ÀÙà¢ÒáÅÐ ·ÕÃè Һ໚¹ºÒ§Ê‹Ç¹ ÁÕ»Ò† äÁŒ¤Í‹ ¹¢ŒÒ§¹ŒÍ ¾×é ¹ ·Õè â ´ÂÃͺ໚ ¹ áÍ‹ § ¡Ãззí Ò à¡ÉμáÃÃÁ ઋ¹ ·íÒ¹Ò ·íÒäË¢ŒÒÇâ¾´ áÅзíÒÊǹ ·Õ¼è Ò‹ ¹ÁÒÁÕ»Þ ˜ ËÒËÁÍ¡¤Çѹ 㹪‹Ç§à´×͹ÁÕ¹Ò¤Á-àÁÉÒ¹¢Í§·Ø¡»‚ ÊÒàËμØÁÒ¨Ò¡¡ÒÃà¼Ò¾×é¹·Õèà¡ÉμáÃÃÁ ËÅѧ¡ÒÃà¡çºà¡ÕÂè ÇáÅÐàμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ

¢Í§¾×é ¹ ·Õè à ¾×è Í ¡ÒÃà¾ÒлÅÙ ¡ ÃØ‹ ¹ μ‹ Íä» ¾ÒÃÒÁÔàμÍÏ·ÕèμÃǨÇÑ´´ŒÇÂà¤Ã×èͧÁ×Í ÍÑμâ¹ÁÑμÔ ä´Œá¡‹ SO2 NO2 O3 CO áÅÐ ½Ø†¹ÅÐÍͧ¢¹Ò´àÅç¡ (PM10) ÊíÒËÃѺ ÊÒþÔÉ air toxics ä´ŒμÃǨÇÑ´ÊÒÃÍÔ¹·ÃՏ ÃÐà˧‹ÒÂã¹ÍÒ¡ÒÈ´ŒÇÂÇÔ¸Õ canister pre-concentrator-GC/MS «Ö§è ໚¹ÇÔ¸Õ ÍŒÒ§ÍÔ§μÒÁÁÒμðҹ¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ ä´Œá¡‹ Vinyl Chloride 1,3-Butadiene Chloroform 1,2-Dichloroethane 1,2-Dichloropropane Tetrachloro ethylene Dichloromethane

ÀÒ¾·Õè 2 :

ʶҹÕμÃǨÇÑ´¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈẺà¤Å× ÀÒ è͹·Õè

ÀÒ¾·Õè 1 ʶҹ·Õèà¡çºμÑÇÍ‹ҧ¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ㹪‹Ç§·ÕèÁÕ»˜ÞËÒËÁÍ¡¤Çѹ

9


* ÇÔ¸Õ¡ÒÃμÃǨÇÑ´: (1) US EPA Compendium Method TO-14A “Determination of Volatile Organic Compounds (VOCs) in ambient air using specially prepared canisters with subsequent analysis by Gas Chromatography (GC)” μÒÁ·Õèͧ¤¡ÒþԷѡɏÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáË‹§»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò¡íÒ˹´ ËÃ×Í (2) US EPA Compendium Method TO-15 “Determination of Volatile Organic Compounds (VOCs) in air collected in specially prepared canisters and analyzed by Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS)” μÒÁ·Õèͧ¤¡ÒþԷѡɏÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáË‹§»ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò¡íÒ˹´ ËÃ×Í (3) ÇÔ¸¡Õ ÒÃà¡çºμÑÇÍ‹ҧ ¡ÒÃμÃǨÇÑ´áÅÐà¤Ã×Íè §Á×ÍμÃǨÇÔà¤ÃÒÐˏ͹×è ·Õ¡è ÃÁ¤Çº¤ØÁÁžÔÉ»ÃСÒÈã¹ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹ØມÉÒ

Trichloroethylene áÅÐ Benzene ¼Å¡ÒÃμÃǨÇÑ´¾ºÇ‹Ò¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ â´ÂÃÇÁÍÂÙã‹ ¹à¡³±·´Õè Õ ¤‹Ò¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹ ¢Í§ÊÒÃÁžÔÉ·ÕèμÃǨÇÑ´ÁÕ¤‹Ò¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò ¤‹ÒÁÒμðҹ¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ·Õ¡è Òí ˹´äÇŒ (´Ñ§áÊ´§ã¹μÒÃÒ§·Õè 1 áÅÐ 2) ·Ñ駹Õé ໚¹à¾ÃÒÐ㹪‹Ç§àÇÅÒ·Õàè ¡çºμÑÇÍ‹ҧ¹Ñ¹é ໚¹ª‹Ç§àÇÅÒ·Õäè Á‹¹Ò‹ ¨ÐÁÕ½¹μ¡ áμ‹¡ÅѺÁÕ ½¹μ¡Å§ÁÒÍѹà¹×Íè §ÁÒ¨Ò¡¤ÇÒÁ¼Ô´»¡μÔ ¢Í§ÊÀÒÇÐÍÒ¡ÒÈ ´Ñ§¹Ñ¹é ·Ñ§é áËÅ‹§¡íÒà¹Ô´ ·ÕÁè Ò¨Ò¡¡ÒÃà¼Ò«Ö§è Áչ͌ Âà¹×Íè §¨Ò¡½¹μ¡ áÅÐÁžÔÉã¹ÍÒ¡ÒÈ·Õ¶è ¡Ù ªÐŌҧ´ŒÇ¹éÒí ½¹ ·íÒãËŒ¤³ Ø ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈäÁ‹à¡Ô´ÇÔ¡ÄμàËÁ×͹ ·Ø¡»‚·Õ輋ҹÁÒ á싶ŒÒàÃÒÁÒÇÔà¤ÃÒÐˏ ÃдѺÁžÔÉÃÒÂÇѹ â´Âà»ÃÕºà·Õº ÃдѺÁžÔɢͧÇѹ·ÕèÁÕ½¹μ¡áÅÐÇѹ·Õè ½¹äÁ‹μ¡ ¾ºÇ‹ÒÊÒÃÁžÔÉã¹Çѹ·ÕèäÁ‹ÁÕ ½¹à¾ÔèÁ¢Öé¹Í‹ҧàËç¹ä´ŒªÑ´â´Â੾ÒÐ SO2 NO2 O3 áÅнع† ÅÐÍͧ¢¹Ò´àÅç¡ PM10 ´Ñ§áÊ´§äÇŒã¹ÀÒ¾·Õè 3 ÊíÒËÃѺ ÊÒþÔÉ air toxics ¨Ò¡¡ÒÃμÃǨÇÑ´ ¨íҹǹ 9 ª¹Ô´ ÁÕà¾Õ§ 3 ª¹Ô´·Õè μÃǨ¾º 㹪‹Ç§àÇÅÒ·Õè·íÒ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ä´Œá¡‹ Benzene Dichloromethane áÅÐ 1, 2 -Dichloroethane â´ÂàÃÕ§μÒÁ ÅíҴѺ·Õ¾è º¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹ã¹ÍÒ¡ÒȨҡÁÒ¡ ä»ËÒ¹ŒÍ ¶Ö§áÁŒÊÒÃàËÅ‹Ò¹Õé¨ÐÁÕ¡Òà à»ÅÕÂè ¹á»Å§äÁ‹ª´Ñ ਹ¹Ñ¡àÁ×Íè à»ÃÕºà·Õº Çѹ·Õè½¹μ¡áÅн¹äÁ‹μ¡´ŒÇ¤سÊÁºÑμÔ

ÀÒ¾·Õè 3 ¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹ÃÒÂÇѹ¢Í§ÊÒÃÁžÔÉ SO2 NO2 O3 áÅн؆¹ÅÐÍͧ¢¹Ò´àÅç¡ PM10 ÃÐËÇ‹Ò§Çѹ·Õè 13-25 ÁÕ¹Ò¤Á 2554 ·ÕèÍíÒàÀÍáÁ‹ÊÃÇ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕ§ÃÒÂ

10

»‚·Õè 8 ©ºÑºÑ ··ÕèÕ 19 à´×͹ ¡¡ÑѹÂÒ¹ ¾ ¾.È.2554 .ÈÈ.22554


àÃ×èͧഋ¹»ÃШíÒ©ºÑº

ÀÒ¾·Õè 4 ¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹ÃÒÂÇѹ¢Í§ÊÒþÔÉ Benzene Dichloromethane áÅÐ 1,2-Dichloroethane ÃÐËÇ‹Ò§Çѹ·Õè 13-25 ÁÕ¹Ò¤Á 2554 ·ÕèÍíÒàÀÍáÁ‹ÊÃÇ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕ§ÃÒÂ

·ÕèÅÐÅÒ¹éíÒä´Œ¹ŒÍ Í‹ҧäáçμÒÁã¹Çѹ·Õè½¹äÁ‹μ¡¡ç¾º Ç‹Ò¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹¢Í§ÊÒ÷Ñé§ÊÒÁª¹Ô´ÁÕá¹Ç⹌Áà¾ÔèÁ¢Öé¹ Í‹ҧàËç¹ä´ŒªÑ´â´Â੾ÒÐÊÒà Benzene ·ÕèÁÕá¹Ç⹌ÁÁÕ ¤ÇÒÁࢌÁ¢Œ¹à¡Ô¹¤‹ÒÁÒμðҹ¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈà©ÅÕè 1 »‚ ·Õè¡íÒ˹´äÇŒ 1.7 äÁâ¤Ã¡ÃÑÁμ‹ÍÅÙ¡ºÒÈ¡àÁμà ´Ñ§áÊ´§ ã¹ÀÒ¾·Õè 4 ÊÒà Benzene ໚¹ÊÒûÃСͺ·Õ¾è ÊÔ ¨Ù ¹áÅŒÇÇ‹Ò໚¹ÊÒà ¡‹ Í ÁÐàÃç § 㹤¹Ê‹ Ç ¹ Dichloromethane áÅÐ 1,2-Dichloroethane ¨Ñ´à»š¹ÊÒûÃСͺ·Õ蹋ҨС‹ÍãËŒ à¡Ô´ÁÐàÃç§ã¹¤¹ä´Œ (IARC Monographs 71, 1999) ´Ñ§ ¹Ñ鹡ÒþºÊÒþÔÉàËÅ‹Ò¹Õéã¹ÍÒ¡ÒÈ·ÕèÁÕËÁÍ¡¤Çѹ ¨Ö§¶×Í à»š¹ÍѹμÃÒÂμ‹ÍÊØ¢ÀҾ͋ҧÁÒ¡ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃÊÑÁ¼ÑÊÍ‹ҧ μ‹Íà¹×èͧáÅЫéíÒ«Ò¡

ÊÃØ»

¨Ò¡ÇÔ ¡ Äμ¡Òó »˜ Þ ËÒËÁÍ¡¤ÇÑ ¹ ·Õè ¼‹ Ò ¹ÁÒã¹à¢μ ÀÒ¤à˹×Í«Ö§è ÁÕáËÅ‹§¡íÒà¹Ô´·ÕÊè Òí ¤ÑÞÁÒ¨Ò¡¡ÒÃà¼Ò»†Ò ¡ÒÃà¼Òã¹·Õè âÅ‹§á¨Œ§áÅШҡ»˜ÞËÒ¡ÒèÃҨà ·íÒãËŒ¤³ Ø ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈàÊ×Íè Áâ·ÃÁ ¹Í¡¨Ò¡½Ø†¹ÅÐÍͧ¢¹Ò´àÅ硨ÐÊ‹§¼Å¡Ãзºμ‹ÍÊØ¢ÀÒ¾¢Í§ »ÃЪҪ¹â´ÂÃÇÁáÅŒÇ ÊÒþÔÉ·Õ¾è º»Ð»¹ÍÂÙ¡‹ ºÑ ½Ø¹† ÅÐÍͧàËÅ‹Ò¹Õé ºÃÃÂÒ¡ÒÈËÁÍ¡¤Çѹ»¡¤ÅØÁÍíÒàÀÍáÁ‹ÊÃÇ ÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞÁÒ¡à¾ÃÒÐÁդسÊÁºÑμÔ໚¹ÊÒá‹ÍÁÐàÃç§áÅÐÍÒ¨ ¡‹ÍãËŒà¡Ô´ÁÐàÃç§ã¹¤¹ä´Œ «Öè§ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¢ŒÍÁÙÅÊØ¢ÀҾ㹾×é¹·Õè·Õè ¾ºÇ‹ÒÀÒ¤à˹×ÍÁÕ¼ÙŒ»†ÇÂÁÐàÃ移ʹÁÒ¡·ÕèÊØ´ã¹»ÃÐà·Èä·Â ¹Í¡¨Ò¡¹Õ默ÞËÒËÁÍ¡¤ÇѹÂѧʋ§¼Å¡Ãзºμ‹ÍÃкº¹ÔàÇÈÇÔ·ÂÒ áÅÐÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇÍÕ¡´ŒÇ áÁŒË¹‹Ç§ҹÃÑ°áÅÐÀÒ¤àÍ¡ª¹¨ÐËÇÁÁ×͡ѹᡌ䢻˜ÞËÒÍ‹ҧࢌÁ¢Œ¹ÁÒâ´ÂμÅÍ´ áŌǡçμÒÁ áμ‹»˜ÞËÒËÁÍ¡¤Çѹ¡çÂѧÍÂÙ‹ ·Ò§Ë¹Ö觷Õè¨Ðá¡Œ»˜ÞËÒä´ŒäÁ‹ãª‹¡ÒÃÃÍãËŒ½¹μ¡à¾Õ§Í‹ҧà´ÕÂÇ áμ‹μŒÍ§ÊÌҧ¤ÇÒÁ μÃÐ˹ѡ´ŒÇ¡ÒÃà¼Âá¾Ã‹¢ŒÍÁÙÅ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§à¾×èÍãËŒ»ÃЪҪ¹·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂã¹¾×é¹·ÕèÇÔ¡Äμ´Ñ§¡Å‹ÒÇä´ŒÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ¤ÇÒÁࢌÒã¨Í‹ҧ ¶Ù¡μŒÍ§¶Ö§¼Å¡Ãзº·Õ¨è ÐμÒÁÁÒ μÅÍ´¨¹ãËŒ¤ÇÒÁËÇÁÁ×Í㹡ÒÃ㪌·ÃѾÂÒ¡ÃÍ‹ҧÂѧè Â×¹áÅÐäÁ‹¡Í‹ ãËŒà¡Ô´ÁžÔÉã¹ÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁ μ‹Íä» àÍ¡ÊÒÃ͌ҧÍÔ§ [1]ÊÃػʶҹ¡ÒóÁžÔɢͧ»ÃÐà·Èä·Â 2550, ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁÁžÔÉ [2]ÊÃػʶҹ¡ÒóÁžÔɢͧ»ÃÐà·Èä·Â 2553, ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁÁžÔÉ [3]»ÃСÒȤ³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáË‹§ªÒμÔ ©ºÑº·Õè 30 (¾.È. 2550) »ÃСÒÈ ³ Çѹ·Õè 14 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2550 [4]μÒÁ»ÃСÒÈ¡ÃÁ¤Çº¤ØÁÁžÔÉã¹ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹ØມÉÒ àÅ‹Á 126 μ͹¾ÔàÈÉ 13 § ŧÇѹ·Õè 27 Á¡ÃÒ¤Á 2552 [5]Á§¤Å ÃÒÂйҤÃ. 2553. ËÁÍ¡¤ÇѹáÅÐÁžÔÉ·Ò§ÍÒ¡ÒÈ㹨ѧËÇÑ´àªÕ§ãËÁ‹. àÍ¡ÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃ: ªØ´¤ÇÒÁÃÙ¹Œ âºÒÂÊÒ¸ÒóРʶҺѹÈÖ¡ÉÒ¹âºÒÂÊÒ¸ÒóРÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ àªÕ§ãËÁ‹ á¼¹§Ò¹ÊÌҧàÊÃÔÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙŒ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹ÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒä·Âà¾×èÍ¡ÒþѲ¹Ò¹âºÒÂÊÒ¸ÒóзÕè´Õ (¹Ê¸.) ʹѺʹعâ´Â Êíҹѡ§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÌҧàÊÃÔÁ ÊØ¢ÀÒ¾ (ÊÊÊ.) [6]¾§Èà·¾ ÇÔÇÃø¹Ðà´ª฀ ÁØ·ÔμÒ μÃСÙÅ·ÔÇÒ¡Ã à©ÅÔÁ ÅÔèÇÈÃÕÊ¡ØÅ ÊØÇÃÑμ¹ ÂÔºÁѹμÐÊÔÃÔ áÅйÔÁÔμ ÍÔ¹»˜ž¹á¡ŒÇ (2550) ÃÒ§ҹÇԨѩºÑºÊÁºÙó: “â¤Ã§¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉÒ ÃдѺÃÒÂÇѹ¢Í§½Ø¹† ã¹ÍÒ¡ÒÈáÅмšÃзºμ‹ÍÊØ¢ÀҾ㹼ٻŒ dž ·Õàè »š¹âäËͺË×´ÀÒÂ㹨ѧËÇÑ´àªÕ§ãËÁ‹áÅШѧËÇÑ´ÅíÒ¾Ù¹”, ÀÒÂãμŒ¡ÒÃʹѺʹع¢Í§Êíҹѡ§Ò¹¡Í§·Ø¹ ʹѺʹع¡ÒÃÇԨѠ(Ê¡Ç.) [7]The US Environmental Protection Agency. 1999. National Scale Air Toxics Assessment for 1999: Estimated emissions, concentration, and risks. Technical Fact Sheet. http://www.epa.gov.ttn/atw/nata1999/natafinalfact.html [8]The US Environmental Protection Agency, 2002. National Scale Air Toxics Assessment for 2002: Estimated emissions, concentration, and risks. Technical Fact Sheet. [9]International Agency for Research on Cancer (IARC), Monograph 71, 1999.

11


à¡ÒÐμԴʶҹ¡Òó

âšÌ͹.... ¾ÕÃÒÂØ Ë§É¡íÒà¹Ô´ : ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ÈٹÇÔ¨ÑÂáÅнƒ¡ÍºÃÁ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

¹Õè¤×ÍÊÒàËμØËÅÑ¡¢Í§àËμØ¡Òó Íѹ¹‹ÒÊоÃÖ§¡ÅÑÇ àÁ×Íè Áѹ·íÒãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁ ¼Ñ¹á»ÃáÅСÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÊÀÒ¾ÀÙÁÔ ÍÒ¡ÒÈÍ‹ҧÃÇ´àÃçÇ ¨Ò¡ËÅÑ¡°Ò¹¡Òà ºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅ ¾.È.2529 ໚¹μŒ¹ÁÒ ¾ºÇ‹Ò ÍسËÀÙÁ¾Ô ¹×é ¼ÔÇâÅ¡ÊÙ§¡Ç‹Ò¤‹Òà©ÅÕÂè Í‹ҧ μ‹Íà¹×Íè §[2] ·íÒãËŒà¡Ô´ÀѾԺμÑ ·Ô Ò§¸ÃÃÁªÒμÔ μ‹Ò§æ ÁÒ¡ÁÒÂÍ‹ҧμ‹Íà¹×èͧ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð ໚¹¹éíÒ·‹ÇÁ ÀÑÂáÅŒ§ ä¿»†Ò ÍÒ¡ÒÈ Ë¹ÒÇàÂç¹¼Ô´»¡μÔ ¾ÒÂØËÔÁÐ áÅоÒÂØ ·ÍϹÒⴠ໚¹μŒ¹ »ÃÒ¡¯¡Òó´§Ñ ¡Å‹ÒÇ¡‹ÍãËŒà¡Ô´»˜ÞËÒ ·ÕèμÒÁÁÒÍ‹ҧàÅÕè§äÁ‹ä´Œ ¹Ñ蹤×Í ¤ÇÒÁ ËÅÒ¡ËÅÒ·ҧªÕÇÀҾ㹾ѹ¸Ø¡ÃÃÁ¢Í§ ÊÔ§è ÁÕªÇÕ μÔ ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§ä» ·íÒãËŒàª×Íé âäºÒ§ª¹Ô´·Õàè ª×Íè Ç‹Òä´Œ¡Òí ¨Ñ´ãËŒËÁ´ÊÔ¹é 仨ҡâÅ¡¹Õéä´ŒáÅŒÇ ¡ÅѺÁÒÃкҴ¢Öé¹ ÍÕ¡¤Ãѧé â´ÂÁÕ¡ÒäҴ¡ÒóÇÒ‹ âäμÔ´μ‹Í ¨Ò¡ÊÑμǏʤً ¹¨Ð໚¹¡ÅØÁ‹ âä·ÕÁè áÕ ¹Ç⹌Á ·ÇÕ¤ÇÒÁÃعáçÁÒ¡ÂÔ觢Öé¹ ¡‹ÍãËŒà¡Ô´ »˜ÞËÒμ‹ÍÊØ¢ÀÒÇТͧªÒÇâÅ¡ã¹Í¹Ò¤μ ·Ñé§âäÍغÑμÔãËÁ‹áÅÐâäÍغÑμÔ«éíÒ «Öè§ÍÒ¨ à¡Ô´¨Ò¡·ÕÊè μÑ Ç¹Òí àª×Íé âäࢌÒÊÙ¤‹ ¹â´Âμç ÊÑμǏàËÅ‹Ò¹Õ·é Òí ˹ŒÒ·Õàè ¡çº¡Ñ¡àª×Íé âä ËÃ×Í à¾ÒÐàª×éÍâä â´ÂÁÕÂا áÁŧ àËçº äà ÃÔé¹ ¹íÒàª×éÍâää»Âѧ¤¹ÍÕ¡·Í´Ë¹Öè§

ṋ¹Í¹Ç‹ÒÁѹ¨Ð·íÒãËŒ»ÃЪҡÃÂاÅÒ à¾ÔèÁ¨íҹǹ䴌Í‹ҧÃÇ´àÃçÇ áÅШҡ ·ÕèËҡԹ੾ÒЪ‹Ç§¡ÅÒ§Çѹ ¡çä´Œ¢ÂÒ àÇÅÒÍÍ¡ËҡԹ件֧ª‹Ç§ËÅѧ 5 ·Ø‹Á ·íÒãËŒÂÒ¡μ‹Í¡Òû‡Í§¡Ñ¹ËÃ×ÍÇÔ¹¨Ô ©ÑÂâä à¹×Íè §¨Ò¡á¡áÂÐä´ŒÅÒí ºÒ¡Ç‹ÒÂا¹Ñ¹é ໚¹ ÂاÅÒ ËÃ×ÍÂاÃíÒ¤ÒÞ·ÕÁè ¡Ñ ¨ÐÍÍ¡ËÒ¡Ô¹ ª‹Ç§¤èÒí 件֧´Ö¡ ÂÔ§è 仡Njҹѹé ÂاÅÒÂμÑǼٌ ã¹ÂؤâšÌ͹«Öè§äÁ‹´Ù´àÅ×ʹ໚¹ÍÒËÒà àËÁ×͹μÑÇàÁÕ ¡ÅѺ¶Ù¡μÃǨ¾ºÇ‹ÒÁÕàª×Íé äÇÃÑÊ¡‹Íâä䢌àÅ×Í´ÍÍ¡ «éÒí ºÒ§μÑÇÂѧ ÁÕàª×Íé äÇÃÑÊ¹Õ¶é §Ö 2 ÊÒ¾ѹ¸Ø â´Â¾ºÇ‹Ò à¡Ô´¨Ò¡¡Ò÷ÕèáÁ‹¢Í§ÁѹÁÕäÇÃÑÊà´§¡Õè (äÇÃÑÊ·Õ¡è Í‹ ãËŒà¡Ô´âä䢌àÅ×Í´ÍÍ¡) áÅÐ ¶‹Ò·ʹäÇÃÑʹÕÁé ÒãËŒμ§Ñé áμ‹à¡Ô´ à¹×Íè §¨Ò¡ ¾ºäÇÃÑÊà´§¡Õãè ¹ÅÙ¡¹éÒí ÂاÅÒ àÁ×Íè ÂاÅÒ μÑǼٌ·ÕèÁÕäÇÃÑÊà´§¡Õè ¼ÊÁ¾Ñ¹¸Ø¡ÑºμÑÇàÁÕ ¡ç¨Ðá¾Ã‹äÇÃÑʹռé Ò‹ ¹·Ò§¹éÒí àª×Íé ä»Âѧ μÑÇàÁÕ´ŒÇ ¡ÍÏ»¡ÑºÂاÅÒÂμÑǼٌ¹Ñé¹ ÊÒÁÒö¼ÊÁ¾Ñ¹¸Øä´ŒËÅÒ¤ÃÑé§ áÅйդè Í× àËμؼÅÇ‹Ò·íÒäÁàª×Íé äÇÃÑʹÕé ¨Ö§á¾Ã‹¡ÃШÒÂä»Í‹ҧÃÇ´àÃçÇÁÒ¡¢Öé¹ ¡Ç‹Òà´ÔÁ ·Ñé§Âѧ¶Ù¡¶‹Ò·ʹä»ÂѧÅÙ¡¢Í§ Áѹ䴌ÍÕ¡´ŒÇ ¨Ö§äÁ‹μŒÍ§Ê§ÊÑÂÇ‹ÒàËμØã´ âä䢌àÅ×Í´ÍÍ¡¶Ö§ä´ŒÃкҴ˹ѡÁÒ¡¢Ö¹é

¡Ò÷ÕÍè ³ Ø ËÀÙÁàÔ ©ÅÕÂè ¢Í§âÅ¡à¾ÔÁè ÊÙ§¢Ö¹é ·íÒãˌǧ¨ÃªÕÇμÔ ¢Í§ÂاÅÒ«֧è ໚¹¾ÒËТͧ ¡ÒÃà¡Ô´âä䢌àÅ×Í´ÍÍ¡ä´Œà»ÅÕÂè ¹á»Å§ä» ÂاÅÒÂ: ¾ÒËйíÒâä䢌àÅ×Í´ÍÍ¡ »ÃÔÁÒ³¤ÒϺ͹ä´ÍÍ¡ä«´ã¹¹éÒí ·Õàè ¾ÔÁè ÁÒ¡¢Öé¹ ·íÒãËŒÅÙ¡¹éíÒÂاÅÒ¿˜¡μÑÇàÃçÇ ¢Ö鹨ҡà´ÔÁ 7 Çѹ¡ÅÒÂ໚¹ 5 Çѹ «Öè§

μŒÍ§ËÒáËÅ‹§·ÕÍè ÂÙã‹ ËÁ‹ ´Ã.ÊØÀҾó ÇѪþÄÉ´Õ Èٹ»¯ÔºμÑ ¡Ô ÒÃâä·Ò§ÊÁͧ âç¾ÂÒºÒŨØÌÒŧ¡Ã³ Êѹ¹ÔÉ°Ò¹Ç‹Ò ¡Ò÷ջè Ò† äÁŒá¶ºà¡ÒÐÊØÁÒμÃÒ¶Ù¡·íÒÅÒ ʋ§¼ÅãËŒ¤ÒŒ §¤ÒǺԹÁÒ·Õ»è ÃÐà·ÈÁÒàÅà«Õ »ÃСͺ¡ÑºÁÕ¡ÒÃÃØ¡ÅéÒí »†Òà¾×Íè ¹íÒÁÒ໚¹

âšÌ͹...ÊÑÁ¾Ñ¹¸¡ÑºâäÌÒ 䴌Í‹ҧäà ?

μÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ 250 »‚·Õ輋ҹÁÒ âš䴌ࢌÒÊÙ‹ ¤Ø »¯ÔÇμÑ ÍÔ μØ ÊÒË¡ÃÃÁÁÕ¡ÒÃ㪌 àª×éÍà¾ÅÔ§¿ÍÊ«ÔÅÍ‹ҧÁËÒÈÒÅ ºØ¡ÃØ¡ ἌǶҧ»†Ò¡Ñ¹Í‹ҧºŒÒ¤ÅÑè§ à¾×èÍ㪌໚¹ ¾×é¹·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑ ·íÒ¿ÒÏÁ»ÈØÊÑμǏ áÅÐ ¡ÒÃà¡ÉμáÃÃÁ à¾×Íè ¼ÅÔμÍÒËÒÃÃͧÃѺ ¨íҹǹ»ÃЪҡÃâÅ¡·ÕÊè §Ù à¾ÔÁè ¢Ö¹é ã¹»˜¨¨Øº¹Ñ «Ö§è ෋ҡѺ¡íÒÅѧ·íÒÅÒÂáËÅ‹§´Ù´«Ñº¡Ò« ¤ÒϺ͹ä´ÍÍ¡ä«´¢¹Ò´ãËÞ‹ ÍÕ¡·Ñ§é ¡ÒèѴμѧé âç§Ò¹·Õäè Á‹ÁÃÕ Ðºº¡ÒèѴ¡Òà ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ·Õè´Õ¡ÅÒÂ໚¹áËÅ‹§ÁžÔÉ ·Õè»Å‹ÍÂÍÍ¡ÊÙ‹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹ ·Ò§¹éíÒ ÍÒ¡ÒÈ áÅо×é¹´Ô¹ ŌǹáÅŒÇ áμ‹à»š¹ÊÒàËμآͧ¡ÒûŴ»Å‹Í¡Ò« àÃ×͹¡ÃШ¡ËÅÒª¹Ô´·Ñ§é ÊÔ¹é ¹íÒä»ÊÙ¡‹ Òà ·íÒÅÒÂâÍâ«¹ã¹ªÑ¹é ºÃÃÂÒ¡ÒȨíҹǹÁÒ¡ ·íÒãËŒ¤ÇÒÁÌ͹áÅÐÃѧÊÕ¨Ò¡áʧÍÒ·Ôμ ʋͧÁÒÂѧâÅ¡ã¹»ÃÔÁÒ³ÊÙ§¢Ö¹é â´Â·Õ¡è ҍ « àÃ×͹¡ÃШ¡àËÅ‹Ò¹Õ¨é зíÒ˹ŒÒ·Õàè »š¹¼ŒÒË‹Á ·Õ¤è ÍÂà¡çº¡Ñ¡¤ÇÒÁÌ͹änj㹺ÃÃÂÒ¡ÒÈ ¢Í§âš䴌໚¹Í‹ҧ´Õ [1]

äÇÃÑʹԻÒˏ á¾Ã‹¡ÃШÒ ¨ÑºμÒäÇÃÑÊá´§¡Õè (Dengue virus) 㹩Õ褌ҧ¤ÒÇ ÊÒàËμآͧâä䢌àÅ×Í´ÍÍ¡ àÁ×Íè ¶Ô¹è ·ÕÍè ÂÙà‹ »ÅÕÂè ¹á»Å§ ÊÑμǏ¨Òí ໚¹

12

»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 19 à´×͹ ¡Ñ¹ÂÒ¹ ¾.È.2554


!

..âäÌÒ·ÕèμŒÍ§à½‡ÒÃÐÇѧ ¿ÒÏÁàÅÕé§ÊØ¡Ã ·íÒãËŒÊØ¡ÃáÅФŒÒ§¤ÒÇ ÁÕ¤ÇÒÁã¡ÅŒªÔ´¡Ñ¹ÁÒ¡¢Öé¹ ¡Å‹ÒǤ×Í ¡ÒÃÃкҴ¢Í§àª×éÍäÇÃÑÊ ¹Ô»Òˏ à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃμÔ´μ‹Í¢Í§¤ŒÒ§¤ÒÇ áÁ‹ä¡‹ÊÊÙ‹ ¡Ø Ã㹿ÒÏÁ áÅŒÇá¾Ã‹àª×Íé ÊÙ¤‹ ¹ ·Õè ªí Ò áËÅÐÊØ ¡ à ¡‹ ÍãËŒ à ¡Ô ´âäÊÁͧ ÍÑ¡àʺ·ÕèÁÕÍÑμÃÒàÊÕªÕÇÔμà©ÅÕèÂÌ͠40 ã¹»ÃÐà·ÈÁÒàÅà«Õ ´Ñ§¹Ñé¹ Êءè֧ÃѺ àª×Íé ¨Ò¡¤ŒÒ§¤ÒÇáÅÐà¡Ô´¡ÒÃá¾Ã‹ÃкҴ ÁÒÊÙ‹¤¹ ¼‹Ò¹¡ÒÃÊíÒ¼ÑʡѺ©Õ褌ҧ¤ÒÇ ´ŒÒ¹ ´Ã.äÊÇ ¡ÃÁÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒμÔ ÊÑμǏ»Ò† áÅоÃó¾×ª àª×Íè Ç‹ÒËÒ¡à¡Ô´ÀÒÇÐ âšÌ͹¨Ð·íÒãËŒà¡Ô´¡ÒÃá¾Ã‹¡ÃШÒ¢ͧ àª×éÍ·ÕèÁÒ¨Ò¡¤ŒÒ§¤ÒÇÁÒ¡¢Öé¹ à¹×èͧ¨Ò¡ ¡ÒÃ;¾ŒÒ¶Թè ࢌÒÁÒÍÂÙã‹ ¹ªØÁª¹àÁ×ͧ ÁÒ¡¢Öé¹ ÁÕ¡ÒäÅØ¡¤ÅաѺÁ¹ØɏÁÒ¡¢Öé¹ ¹íÒä»ÊÙ¡‹ ÒÃÃкҴ¢Í§äÇÃÑʹԻÒˏ䴌ÁÒ¡¢Ö¹é

áËÅ‹§Ãѧâä·Õè¤ÇÃཇÒμÔ´μÒÁ

¹Í¡¨Ò¡¹ÕéáÅŒÇÂѧÁÕâäÍ×è¹æ ÍÕ¡ ÁÒ¡ÁÒ·Õμè ÍŒ §à½‡ÒÃÐÇѧ·ÕÁè ÊÕ ÒàËμØ»¨˜ ¨Ñ ¨Ò¡ÀѾԺμÑ ¸Ô ÃÃÁªÒμÔ «Ö§è È.¹¾.¸ÕÃÇѲ¹ àËÁÐ¨Ø±Ò ¼ÙÍŒ Òí ¹Ç¡ÒÃÈٹ¤ÇÒÁËÇÁÁ×Í Í§¤¡Ã͹ÒÁÑÂâÅ¡´ŒÒ¹¡Ò䌹¤ÇŒÒáÅРͺÃÁâäμÔ´àª×Íé äÇÃÑÊÊÙ¤‹ ¹ ¤³ÐᾷÈÒÊμÏ ¨ØÌÒŧ¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ 䴌ãËŒ¢ÍŒ ÁÙÅÇ‹Ò áËÅ‹§Ãѧâä·ÕÊè Òí ¤ÑÞ¤×ÍÊÑμǏ â´Â੾ÒÐ Í‹ҧÂÔ§è ÊÑμǏ»Ò† ÊÑμǏ¢´Ø ÃÙ äÁ‹ÇÒ‹ ¨Ð໚¹Ë¹Ù ÊÑμǏ¿¹˜ á·Ð ઋ¹ ˹٠¡ÃÐÃÍ¡ ¡ÃÐáμ «Öè§ÊÑμǏ·Õè໚¹¾ÒËйíÒâä Í‹ҧઋ¹ Âا àËçº äà àÃ×Í´ ¡ç¨ÐμÒÁÁҡѺÊÑμǏ àËÅ‹Ò¹Õ´é ÇŒ  ËÃ×ÍáÁŒ¡Ãзѧè ÊÑμǏ¨Òí ¾Ç¡ áÁŧÍ‹ҧઋ¹ Âا ¼Å¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§ ÊÀÒ¾ÀÙÁÍÔ Ò¡ÒÈ àª×Íé âä¡ç¨ÐÁÕÇÇÔ ² Ñ ¹Ò¡Òà à¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ â´Âã¹ÃÐËÇ‹Ò§·Õè ÁÕ ¡ Òà áÅ¡à»ÅÕè¹àª×éÍÃÐËÇ‹Ò§áËÅ‹§Ãѧâä ¡Ñº¾ÒËзء¤ÃÑé§ àª×éͨÐÁÕÇÔÇѲ¹Ò¡Òà à»ÅÕÂè ¹á»Å§à¾ÔÁè ¢Ö¹é àÃ×Íè Âæ ໚¹¡Òà »ÃѺμÑÇà¾×Íè ãËŒÁ¤Õ ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒÃÁÕªÇÕ μÔ ÍÂÙË Í´ãˌ䴌 ¾ÃŒÍÁ·Ñ§é à¾ÔÁè »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

㹡ÒÃμÔ´àª×Íé «Ö§è ÊÔ§è ·Õ¤è ÇèÐμŒÍ§´íÒà¹Ô¹ ¡Òä×Í¡ÒÃÊíÒÃǨÃͺ»ÃÐà·ÈáÅÐÃͺ âÅ¡Ç‹ÒÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈẺ¹ÕéàËÁÒÐÊíÒËÃѺ ¡ÒÃàμÔºâμ¢Í§ÊÑμǏª¹Ô´ã´áÅÐàËÁÒÐ ÊíÒËÃѺ¡ÒÃàμÔºâμ¢Í§Âا¾ÒËÐ àËçº äà àÃ×Í´ áÁŒ¡Ãзѧè àª×Íé ¨ØÅ¹Ô ·ÃÕ¡ Í‹ âäμ‹Ò§æ à¾Õ§㴠à¾×èÍ·Õè¹Ñ¡ÇÔ·ÂÒÈÒÊμϨÐä´Œ ·íÒ¡ÒÃàμÃÕÂÁẺἹ㹡ÒÃÇÔ¹¨Ô ©Ñ âäŋǧ˹ŒÒ áÅÐÊÔ§è ·Õ¹è Ò‹ ¡Ñ§ÇÅÍÕ¡»ÃСÒÃË¹Ö§è ¤× Í ÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ·Õè ÃŒ Í ¹¢Öé ¹ áÅÐ ¤ÒϺ͹ä´ÍÍ¡ä«´ã¹ºÃÃÂÒ¡ÒÈ·ÕÊè §Ù ¢Ö¹é Ê‹§¼ÅãËŒà¡Ô´¡Ãкǹ¡Òà Carbonization ËÃ×Í·Õàè ÃÕÂ¡Ç‹Ò “»Ð¡ÒÃѧ¿Í¡¢ÒÇ” áÅÐ ·íÒãËŒ»Ð¡ÒÃѧμÒÂã¹·ÕÊè ´Ø ¡ÅÒÂ໚¹áËÅ‹§ à¡ÒÐà¡ÕÂè Ç·ÕÊè Òí ¤ÑޢͧÊÒËËÒ»ÃÐàÀ· ˹Ö觫Öè§à»š¹μÑÇÊÐÊÁÊÒþÔÉ ·ÕèàÃÕÂ¡Ç‹Ò Ciguatera toxin à¡Ô´¡Òö‹Ò·ʹ¢Í§ ÊÒþÔɪ¹Ô´¹ÕéࢌÒÊًˋǧ⫋ÍÒËÒà àÁ×èÍ ¤¹¡Ô¹»ÅÒ¡ç¨Ðä´ŒÃºÑ ÊÒþÔɪ¹Ô´¹Õàé ¢ŒÒä» â´Âã¹»‚˹֧è æ ÁÕ¤¹ä´ŒÃºÑ ÊÒþÔÉà©ÅÕÂè äÁ‹¹ÍŒ Â¡Ç‹Ò 60,000 ÃÒ ´Ñ§¹Ñ¹é ¨Ö§¤Çà ÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ¡ÒÃÃѺ»Ãзҹ»ÅÒ㹺ҧª‹Ç§ ·ÕèÁÕ¡ÒÃÃкҴ Ciguatera toxin ¼È.´Ã.¨ÔþŠÊÔ¹¸Ø¹ÒÇÒ ¤³ÐÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁ áÅзÃѾÂÒ¡ÃÈÒÊμÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ÁËÔ´Å ¡Å‹ÒÇ[3]

¡ÒáÅÒ¾ѹ¸Ø¢Í§àª×éÍâä ¨Ò¡ÊÀÒÇÐâšÌ͹

¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§·Ò§¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ¢Í§ ÊÔ§è ÁÕªÇÕ μÔ ·ÕÍè Ò¨¨ÐÁÕÊÒàËμبҡ¡Òüѹá»Ã áÅÐà»ÅÕÂè ¹á»Å§ÊÀÒ¾ÀÙÁÍÔ Ò¡ÒÈ áÁŒ¨Ð ÂѧÁÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·Õè໚¹ÃÙ»¸ÃÃÁäÁ‹ÁÒ¡¹Ñ¡ ´ŒÇÂà¾ÃÒСÒáÅÒ¾ѹ¸Øˏ Ã×Í¡Ãкǹ¡Òà ÇÔDz Ñ ¹Ò¡ÒâͧÊÔ§è ÁÕªÇÕ μÔ Â‹ÍÁÍÒÈÑÂÃÐÂÐ àÇÅÒÂÒǹҹ áμ‹ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ÁÔÍÒ¨ »¯Ôàʸ䴌 à¹×èͧ¨Ò¡¤Œ¹¾ºÇ‹ÒÁÕàª×éÍâä ËÅÒª¹Ô´·Õ¡è ÅÒ¾ѹ¸Ø à¡Ô´¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§ ·Ò§¾Ñ¹¸Ø¡ÃÃÁ ´Ñ§μÑÇÍ‹ҧμ‹Í仹Õé

¤ŒÒ§¤ÒÇáÁ‹ä¡‹

»Ð¡ÒÃѧà¢Ò¡ÇÒ§·Õè¶Ù¡¿Í¡¢ÒÇ

¡ÒáÅѺÁҢͧÍËÔÇÒˏμ¡âä

¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§´Ñ§¡Å‹ÒÇ ÊÔ§è Ë¹Ö§è ·Õè àËç¹ä´Œª´Ñ ¤×Í¡ÒÃÇÔDz Ñ ¹Ò¡Òâͧàª×Íé âä ºÒ§ª¹Ô´ ઋ¹ ÍËÔÇÒˏμ¡âä ·Õ軘¨¨ØºÑ¹ ¾ºÇ‹ÒÁÕ¼ÙŒ»†ÇÂ໚¹âä¹Õéà¾ÔèÁ¢Öé¹ ÍËÔÇÒˏ μ¡âäà¡Ô´¢Öé¹â´Â¡ÒÃμÔ´àª×éÍẤ·ÕàÃÕ â´Â·Ò§¡ÒÃᾷ àÃÕ¡àª×Íé ´Ñ§¡Å‹ÒÇÇ‹Ò ÇÔºÃÔâͤÍàÅÍÃÒ (Vibio cholerae) ÊÒÁÒöÊÃŒ Ò §ÊÒÃ¾Ô É (Toxin) ÍÑ ¹ ໚¹ÊÒàËμØ¡‹ÍãËŒà¡Ô´â䷌ͧËǧ㹤¹ áμ‹¨Ò¡ËÅѧ»‚ ¾.È. 2516 ໚¹μŒ¹ÁÒ ¡ÅѺäÁ‹ÁÕ¡Òþºàª×éÍÍËÔÇÒμ¡âä¢Í§ àª×é Í ÇÔ º ÃÔ â ͤÍàÅÍÃÒÊÒÂ¾Ñ ¹ ¸Ø á ºº ¤ÅÒÊÔ¤ÍÅÍÕ¡àÅ áμ‹¡ÅѺ¾ºÊÒ¾ѹ¸Ø ·Õè ¹Ñ ¡ ÇÔ · ÂÒÈÒÊμÏ à ÃÕ Â ¡Ç‹ Ò ÊÒÂ¾Ñ ¹ ¸Ø àÍÅ«ÍÅ «Ö§è ÊÒÁÒö·íÒãËŒà¡Ô´âäÍب¨ÒÃРËǧ䴌àËÁ×͹¡Ñ¹ ¨Ò¡¡ÒÃÈÖ¡ÉҢͧ ÃÈ.´Ã.¡íҾŠÃبÔÇÔªªÞ ÍÒ¨ÒϤ³Ð ÊËàǪÈÒÊμÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѸÃÃÁÈÒÊμÏ ä´Œ·Òí ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàª×Íé ÍËÔÇÒμ¡âäã¹áÁ‹¹Òéí 4 ÊÒÂËÅÑ ¡ ¤× Í áÁ‹ ¹éí Ò à¨Œ Ò ¾ÃÐÂÒ

13


à¡ÒÐμԴʶҹ¡Òó áÁ‹¡Åͧ ·‹Ò¨Õ¹ áÅкҧ»Ð¡§ ¨Ò¡ ¡ÒÃÈÖ¡ÉҴѧ¡Å‹ÒǾºÇ‹Òàª×éÍâä·ÕèÍÂÙ‹ ã¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ໚¹ÊÒ¾ѹ¸Ø·ÕèäÁ‹¡‹Íâä à¾ÃÒÐäÁ‹ÊÒÁÒöÊÌҧÊÒþÔÉä´Œ áμ‹ ¡ÅÑ º ÁÕ ¤ ÇÒÁÊÒÁÒöÊÃŒ Ò §ÊÒÃ¾Ô Éä´Œ à¹×Íè §¨Ò¡àª×Íé Ấ·ÕàÃÕ·Õäè Á‹¡Í‹ ãËŒà¡Ô´âä ´Ñ§¡Å‹ÒÇä´Œμ´Ô àª×Íé äÇÃÑʪ¹Ô´Ë¹Ö§è «Ö§è àÃÕ¡ Ç‹Ò “CTPHAGE (CTX)” â´Âã¹Í´Õμ ¡ÒÃá¾Ã‹ÃкҴ¢Í§âäÍËÔÇÒˏμ¡âä¨Ð ÁÕ¢Öé¹ã¹ª‹Ç§Ë¹ŒÒÌ͹ áμ‹ã¹»˜¨¨ØºÑ¹¾º Ç‹ÒÁÕ¼ÙŒ»†ÇÂ໚¹âäÍËÔÇÒˏμ¡âäÍ‹ҧ »ÃлÃÒÂμÅÍ´·Ñ§é »‚ «Ö§è ÊÒàËμØ»ÃСÒÃ Ë¹Ö§è ·ÕÊè Òí ¤ÑÞ¤×Í ¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§ÊÀÒ¾ ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈã¹»˜¨¨ØºÑ¹ ä´Œà˹ÕèÂǹíÒãËŒ Ấ·ÕàÃÕÂÇÔºÃÔâͤÍàÅÍÃÒ ÊÒÁÒöμÔ´ àª×éÍäÇÃÑÊ CTX[4]

ÍÕ.âÍäÅ (E.coli) ÊÒ¾ѹ¸ØÁ óРÍÕ.â¤äŠ‹ÍÁÒ¨Ò¡ Escherichia coli (“àÍÊàªÍÃÔàªÕ â¤äÅ” ËÃ×Í “àÍàªÍÃÕà¡Õ â¤äÅ”) ໚¹áº¤·ÕàÃÕÂã¹ ¡ÅØÁ‹ â¤ÅÔ¿ÍÏÁ «Ö§è ໚¹μÑǺ‹§ªÕ¡é Òû¹à»„Íœ ¹¢Í§Íب¨ÒÃÐ ã¹¹éíÒ ÁÕÍÂÙ‹μÒÁ¸ÃÃÁªÒμÔã¹ÅíÒäÊŒãËÞ‹ ¢Í§ÊÑμǏáÅФ¹ Ấ·ÕàÃÕª¹Ô´¹Õ·é Òí ãËŒ à¡Ô´ÍÒ¡Ò÷ŒÍ§àÊÕº‹Í·ÕèÊØ´ ·Ñé§ã¹à´ç¡

àª×éÍäÇÃÑÊ ÇÔºÃÔâͤÍàÅÍÃÒ : (Vibio cholerae)

ÍÕ.â¤äÅ: Escherichia coli

14

áÅмÙ㌠ËÞ‹ ·íÒãËŒ¶Ò‹ ÂÍب¨ÒÃÐàËÅÇ ËÃ×Í à»š¹¹éíÒ áμ‹ÍÒ¡ÒÃÁÑ¡äÁ‹Ãعáç à¾ÃÒÐ ·Ñé§à´ç¡ áÅмٌãËÞ‹ÁÑ¡ÁÕÀÙÁÔμŒÒ¹·Ò¹ÍÂÙ‹ ºŒÒ§áÅŒÇ à¹×èͧ¨Ò¡ ä´ŒÃѺàª×é͹ÕéࢌÒä»·Õ ÅйŒÍÂÍÂÙ‹àÃ×èÍÂæ »¡μÔàª×éÍàËÅ‹Ò¹ÕéÍÒ¨ ¾ºã¹Íب¨ÒÃÐä´ŒÍÂÙá‹ ÅŒÇáÁŒ¨ÐäÁ‹ÁÍÕ Ò¡Òà ÍÐäà ÁÕ¶Ô蹡íÒà¹Ô´ã¹àÍàªÕÂμÐÇѹÍÍ¡ à©Õ§ãμŒ àª‹¹ ¾Á‹Ò ä·Â ÅÒÇ ¡ÑÁ¾ÙªÒ ÍԹⴹÔà«Õ ໚¹μŒ¹ áμ‹ ä Á‹ ¹ Ò¹ÁÒ¹Õé ¼ÙŒ ¤ ¹·Ñè ÇâÅ¡μ‹ Ò § ËÇÒ´ËÇÑè¹ μ‹Í¡ÒÃÃкҴ E. coli ã¹ »ÃÐà·ÈᶺÂØâû «Ö觨ѴNjÒ໚¹¡Òà ÃкҴ·ÕÃè ¹Ø áç·ÕèÊØ´¤ÃÑé§Ë¹Öè§ ·íÒãËŒÁÕ ¼ÙŒ»†ÇÂáÅмÙàŒ ÊÕªÕÇμÔ à¹×Íè §¨Ò¡Íب¨ÒÃРËǧ ËÇÁ¡ÑºàÁç´àÅ×Í´á´§áμ¡áÅÐäμ ÇÒÂ໚¹¨íҹǹÁÒ¡ ·Ñ駹Õé¡ÒÃÃкҴ ¢Í§àª×éÍ¡‹Íâäã¹ÃÐÂÐáá ÁÕ¤ÇÒÁ ࢌÒã¨Ç‹Òà¡Ô´¨Ò¡ Enterohemorrhagic Escherichia coli (EHEC) «Öè§à»š¹ Ấ·ÕàÃÕ·Õâè ´Â·ÑÇè 仾ºã¹ÅíÒäÊŒ¢Í§ÊÑμǏ à¤ÕéÂÇàÍ×éͧ ÀÒÂËÅѧÁÕ¡ÒÃá¡àª×éͨҡ ¼Ù»Œ dž Ââ´Âˌͧ»¯ÔºμÑ ¡Ô Òà ¾ºÇ‹Ò໚¹ÊÒ ¾Ñ¹¸Ø O104:H4 «Öè§à»š¹¡ÅØ‹Á·ÕèÁÑ¡¡‹ÍãËŒ à¡Ô´ÍÒ¡Òö‹ÒÂ໚¹àÅ×Í´ «Öè§à»š¹ÊÒ ¾Ñ¹¸Ø·Õèáμ¡μ‹Ò§¡Ñº¡ÒÃÃкҴãËÞ‹¢Í§ EHEC ª¹Ô´·Õ·è Òí ãËŒà¡Ô´¡ÅØ‹ÁÍÒ¡ÒÃàÁç´ àÅ×Í´á´§áμ¡áÅÐäμÇÒ (Hemolytic uremic syndrome : HUS) ¾ºÇ‹ÒÊÒ¾ѹ¸Ø· ·Õè Òí ãËŒà¡Ô´¡ÒÃÃкҴ 㹤ÃÑ§é ¹Õáé ·Œ¨ÃÔ§áÅŒÇ໚¹ÊÒ¾ѹ¸Øŏ ¡Ù ¼ÊÁ ÃÐËÇ‹Ò§ EHEC ÊÒ¾ѹ¸Ø O104:H4

áÅÐ Enteroaggregative E.coli (EAEC) â´ÂÃѺàÍÒ phage ¢Í§ Shiga toxin ࢌÒÁÒ ¨Ö§ÊÒÁÒö·íÒãËŒà¡Ô´¡ÅØ‹Á ÍÒ¡Òà HUS ¨Ö§¶Ù¡àÃÕ¡NjÒ໚¹ÊÒ¾ѹ¸Ø Enteroaggregative Shiga toxinproducing Escherichia coli (EAEC STEC) O104:H4 (¹Ñ¹è ËÁÒ¶֧ Escherichia coli ÊÒ¾ѹ¸Ø O104:H4 ¹Õéà¡Ô´¡Òà ¡ÅÒ¾ѹ¸Ø)[4] àÁ×èÍ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÁÒàÂ×͹ à¾×èÍ ¤ÇÒÁÍÂÙ‹Ãʹ㹡ÒôíÒçªÕÇÔμ ÊÃþÊÔè§ μŒÍ§»ÃѺμÑÇäÁ‹àÇŒ¹áÁŒá싨ÅØ ªÕÇ¹Ô áμ‹àÇÅÒ ¹ÕÁé ¹ØÉÂÂ§Ñ àʾÊØ¢¡ÑºÇÑμ¶Ø¹ÂÔ Á áÅÐàʾ μÔ´¤ÇÒÁ¤ÇÒÁÊдǡʺÒ â´ÂËÒÃÙÁŒ ÂÑé Ç‹Ò¡íÒÅѧà¼Ò¼ÅÒÞ·ÃѾÂҡâͧâÅ¡ãËŒ ËÁ´Å§ä»·Ø¡·Õ «Ö§è ෋ҡѺ¡íÒÅѧà¼Ò¼ÅÒÞ à¼‹Ò¾Ñ¹¸ØÁ¹ØɏãËŒËÁ´Å§ä»àÃ×èÍÂæ ઋ¹ ¡Ñ¹ ¶Ö§àÇÅÒáŌǷÕÁè ¹ØɏμÍŒ §»ÃѺà»ÅÕÂè ¹ ¾ÄμÔ¡ÃÃÁ áÅлÃѺà»ÅÕÂè ¹ÇÔ¶ªÕ ÇÕ μÔ à¾×Íè ¤§äÇŒ«Öè§âÅ¡·ÕèÊǧÒÁÊ׺μ‹Í仪ÑèÇÅÙ¡ ªÑèÇËÅÒ¹ ´Ñ§¤íÒ¡Å‹ÒÇ·ÕÇè Ò‹ “¡ÒâÂÒ¼Ţͧ ÀÒÇÐàÃ×͹¡ÃШ¡μÒÁ¸ÃÃÁªÒμԢͧ âÅ¡ â´Â¡ÒÃà¾ÔèÁ¾Ù¹¢Í§¡Ò«àÃ×͹ ¡ÃШ¡ËÅÒ¡ËÅÒª¹Ô´ ¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁ ¢Í§Á¹Øɏ ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾·Õè¨Ð·íÒãËŒà¡Ô´ ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¤ÃÑé§ÊíÒ¤ÑÞμ‹ÍÀÒÇÐ ÍÒ¡ÒÈ ¡ÒÃŧÁ×Í»¯ÔºÑμÔâ´Â·Ñ¹·Õàª×èÍ ÁÑè¹ä´ŒÇ‹Ò͹ت¹ã¹Í¹Ò¤μ¨ÐäÁ‹μŒÍ§μ¡ ÍÂÙ‹ã¹ÊÀÒÇÐàÊÕ觔[5]

àÍ¡ÊÒÃ͌ҧÍÔ§ [1]´ÍÏ, ¤ÃÔÊμÔ¹ áÅÐ ´ÒǏ¹Ôè§, ÍÕ â·ÁÑÊ (2551), ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÊÀÒÇÐÍÒ¡ÒÈ ¤ÇÒÁÍÂÙ‹ÃÍ´ ¢Í§ÁÇÅÁ¹Øɏ [The alas of climate change] (¨ÔüŠÊÔ¹¸Ø¹ÒÇÒ, ¼ÙŒá»Å). ¡Ãا෾Ï: Êíҹѡ¾ÔÁ¾»Òà¨ÃÒ [2]¡ÅØÁ‹ ÀÙÁÍÔ Ò¡ÒÈ (2551) ÊÀÒÇÐÍÒ¡ÒÈ»ÃÐà·Èä·Â Êíҹѡ¾Ñ²¹ÒÍØμ¹Ø ÂÔ ÁÇÔ·ÂÒ ¡ÃÁÍØμ¹Ø ÂÔ ÁÇÔ·ÂÒ [3]¹ÔμÂÊÒÃǧ¡ÒÃᾷ (2553), âšÌ͹«‹Í¹âäÌÒ ¨ÑºμÒÀÑÂÊÒ¸Òó¨Ò¡ÊÑμǏ áÅÐàª×Íé âä ¡ÅÒ¾ѹ¸Ø. ©ºÑº·Õè 309 (»ÃШíÒÇѹ·Õè 1-15 Á¡ÃÒ¤Á). [4]ÃÈ.´Ã.¡íҾŠÃبÇÔ ªÔ ªÞ. ¼ÙÍŒ Òí ¹Ç¡ÒÃÊíҹѡàÊÃÔÁÈÖ¡ÉÒáÅкÃÔ¡ÒÃÊѧ¤Á ÍÒ¨ÒÏ»ÃШíÒ¤³Ð ÊËàǪÈÒÊμÏ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅѸÃÃÁÈÒÊμÏ.ÊÑÁÀÒɳâ´Â.ÇÔÃØÌË¡¡ÅѺ (¹ÒÁὧ). Ê׺¤Œ¹ àÁ×èÍÇѹ·Õè 1 ÊÔ§ËÒ¤Á 2554 ¨Ò¡ http://www.vcharkarn.com/varticle/38203 [5]World Health Organization, Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC), ¤Œ¹àÁ×èÍ 1 ¡Ã¡®Ò¤Á 2554, ¨Ò¡ http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs125/en/

»‚·Õè 8 ©ºÑº·Õè 19 à´×͹ ¡Ñ¹ÂÒ¹ ¾.È.2554


การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสม รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม รัฐ เรืองโชติวิทย : นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม

บทนํา การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดลอมทีร่ วดเร็วไมเหมือนเดิม จําเปนทีเ่ ราตองปรับตัวใหเขากับสภาพ ที่ปรากฏการณภัยทางธรรมชาติที่รุนแรงและบอยขึ้น เชน นํ้าทวม ดินถลม หลายคนมองเปนเรื่องของ ธรรมชาติและมนุษยสว นหนึง่ ยังอยูไ ด การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากในอดีตดูจะเปนวงลอของธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นซํ้าๆ กัน เชน การเกิดคลื่นยักษสึนามิ การเกิดแผนดินไหวในประเทศตางๆ มนุษยมีประวัติศาสตร การเกิดภัยธรรมชาติเปนวงจรการเกิดซํา้ ในรอบหลายรอยปจากการบันทึกไว แตหนาประวัตศิ าสตร ทีถ่ กู จารึกไวนนั้ เปนเพียงสวนหนึง่ อยาลืมวาในอดีตเราใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคอยเปนคอยไป เมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม การใชทรัพยากร พลังงานและแรธาตุตางๆ มากมายมหาศาล ที่สงผลถึง ปจจุบันนี้ มนุษยชาติตางประชุมเพื่อสะทอนปญหาตลอดจนการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเกิดอนุสัญญา ขอตกลงระหวางประเทศมากมาย ไมวาการพัฒนาที่ยั่งยืน พิธีสารเกียวโต หรือ ขอตกลง ในการจํากัดการใชทรัพยากร การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ อีกมากมาย ในปจจุบันมีการใช ทรัพยากรธรรมชาติอยางมากมายและมหาศาลกวาสมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการลงทุนที่ หลากหลายตลอดจนการใชสารเคมีในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม การใชพลังงานตลอดจนการ เกิดสงครามในหลายภูมภิ าคของโลก การเอารัดเอาเปรียบของชาติมหาอํานาจทีถ่ ลุงใชทรัพยากร จากประเทศตางๆ ละเลยและพรางความเชื่อในการจัดการสภาพแวดลอมและการใชทรัพยากรอยาง เหมาะสม

15


à¡ÒÐμԴʶҹ¡Òó แนวคิดการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม แนวคิดการพัฒนากับการจัดการทรัพยากรอยางยัง่ ยืน มีตวั ชีว้ ดั สําคัญ คือคุณภาพแวดลอมทีเ่ นนการรักษาสภาพและการปองกันผลกระทบสิง่ แวดลอม จากการพัฒนา และสะทอนตอสภาพความเปนอยู คุณภาพชีวติ ของประชาชน ในทางกลับกัน หลายประเทศเนนการพัฒนาและอยูรวมกันในสังคมโลกเปน สังคมที่มองผลประโยชนรวมกัน มีมิติของการพัฒนาตามแนวคิดที่มองการ พัฒนาสังคม ชุมชนอยางจริงจัง หลายประเทศมองประเทศไทยเรามีหลักการ เศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักยึดในการพัฒนาทีเ่ รียกไดวา ถอยเพือ่ กาวไปขางหนา อยางมัน่ คง แตประเทศไทยเรากลับเนนการพัฒนาตามแบบทุนนิยมการลงทุน จากตางประเทศ ซึ่งนาเสียดายยิ่ง หลายประเทศเริ่มสรางความเขมแข็ง ของชุมชนดวยการสรางความรูและเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการ ทรัพยากรในทองถิ่นตน สรางยุทธศาสตรการพัฒนาภาคสวนตางๆ ให สอดคลองกัน เนนการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงนาจะเปนทางเลือกเพื่อการพัฒนา จากปจจุบันสูอนาคตที่ยั่งยืน ในบทความนีจ้ ึงเปนการกระตุนใหเห็นวา ธรรมชาติไดสงเสียงเตือน ประเทศตางๆ แลววา ประเทศไทยของเราตองปรับตัวและกําหนดทิศทางการ พัฒนาใหม ในโอกาสที่ประเทศไทยจะเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติฉบับที่ 11 ในป 2554 นี้ มีขอเสนอดังนี้

1. การดําเนินการพัฒนาที่ยึดองครวม หมายถึงการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยใหชุมชนเปน หนวยปฏิบัติการเชิงพื้นที่ โดยศึกษาอดีตและปจจุบันของชุมชน การจัดการ ทรัพยากรตองดูทุกมิติ และพิจารณาหามาตรการรองรับผลกระทบจาก การพัฒนาในทุกมิติ บนหลักการพื้นฐานความสัมพันธของการพัฒนากับ วิถีชาวบานที่มีความสัมพันธกัน

2. การยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม แตละชุมชนมีความแตกตางทางวัฒนธรรม แตมีความเชื่อ ประเพณี ทีร่ กั ษาสภาพแวดลอม มีกฏเกณฑทางสังคมในการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม การใหความยอมรับตอกติกาของสังคมในการใชทรัพยากรธรรมชาติ ความ แตกตางของวัฒนธรรมแตมีความเหมือนในการรักษาสภาพแวดลอม ความ คงอยูของความเชื่อเหลานั้นจะเปนประโยชนตอการสรางจิตสํานึกในการ อนุรักษอยางยั่งยืน

3. การไมยึดติดตายตัว ดูเหมือนจะขัดแยงกับการเสนอแนวคิด 2 ขอ เพราะความไมแนนอน และการเปลี่ยนแปลง ผูกําหนดนโยบายหรือการพัฒนาตองตระหนักถึงการ เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงตองพัฒนาการจัดการความรู การจัดการทรัพยากรที่ตอบสนองตอการ เปลี่ยนแปลงเหลานัน้ อยางรูเทาทัน

16

ปที่ 8 ฉบับที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2554


rategig c Environment

4. การจัดกระบวนการเรียนรูแบบเปดและมีสวนรวม กระบวนการเรียนรูรวมกัน เปนความสําคัญของการแลกเปลี่ยน เรียนรู จากการทํางาน รวมกัน ในสังคมโลกสะทอนถึงสังคมชนบท ควรจะเรียนรูรวมกัน เรียนรูที่จะอยูรวมกัน เปดโอกาส ในการรับรูปญหาของแตละประเทศ ตลอดจนภาคประชาชนที่จะสะทอนปญหาและแกไขปญหา เปนการเรียนรูจากประสบการณที่เปดกวาง ทั้งหลายทั้งปวง ความมุงหวังใหโลกใบนี้ อยูรวมกัน สรางความอยูเย็น เปนสุขและความ ร่วมมือรวมใจในการพัฒนาอยางมีเหตุผล ดูเหมือนวาจะเปนขอเสนอที่สวยหรูและมีการ พูดกันมานาน แตเมื่อสภาพการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม เชน การเกิดแผนดินไหวที่นิวซีแลนด ซํ้าสอง การเกิดสึนามิ แผนดินไหวในประเทศญี่ปุน ความชวยเหลือที่เกิดขึ้นเปนการแสดงให เห็นถึงความเอื้ออาทรกันในสังคมโลก การอยูรวมกันในสังคมโลก ตองปรับตัวจากสภาพแวดลอม ที่เปลี่ยนแปลงทั้งมลพิษ โรคภัย และภัยทางธรรมชาติ ความสมบูรณของทรัพยากรที่ลดลง มีเสียงเตือนจากธรรมชาติมากมายหลายเหตุการณหรือนักทํานายอนาคตโลก เชน นอสตราดามุส คําทํานายตามศาสนาตางๆ ดูจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง

บทสรุปขอเสนอ การพัฒนากับการใชทรัพยากร การใชพลังงาน และการปลอยของเสียทีต่ อ งจัดการอยาง มีประสิทธิภาพ มีระบบตองไดรับการพิจารณาอยางจริงจัง อนาคตของโลกขึ้นอยูกับวันนีท้ ี่เรา ทุกคนตองมีสวนรับผิดชอบตอสภาพความเปนอยูของผูคน โดยเฉพาะการปรับตัวจาก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพ จากขอเสนอทั้ง 4 มุงหวังเรียกรองใหพิจารณา ผลกระทบจากการพัฒนาในทุกระดับ และเปดกวางทีจ่ ะรับฟงปญหา การแกไขปญหาจากทุกภาคสวน และการปรับเปลีย่ นจาก มุมมองการใชทรัพยากรอยางไมมขี ดี จํากัด ไมลดการ บริโภคทีฟ่ มุ เฟอย ใหเปนการใชชวี ติ อยางพอเพียง เนนคุณภาพชีวติ และการใชทรัพยากรอยางมี เหตุผล ทีเ่ ปนการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนอยางแทจริง

เอกสารอางอิง : สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ เอกสารประกอบ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ประกอบการสัมมนา กรุงเทพฯ เมืองใหม สิงหาคม 2553 รั ฐ เรื อ งโชติ วิ ท ย เอกสารประกอบการ บรรยาย การบริโภคทีย่ งั่ ยืน มหาวิทยาลัย ราชภัฎสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี กรกฎาคม 2554

17


เกาะติดสถานการณ

REACH กฎเหล็ก

เพื่อพิทักษสิ่งแวดลอม

EU

อรศัย อินทรพาณิชย : นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สถาบันฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม

สหภาพยุโรปเปนคูค า อันดับที่ 3 ของไทยรองจากอาเซียนและญีป่ นุ สินคาออกของไทย ซึ่งสงไปยังตลาด EU ไดแก ไกแปรรูป อัญมณีและเครื่องประดับ เสื้อผาสําเร็จรูป ผลิตภัณฑยาง ยางพารา อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ขาว เปนตน ที่ผานมาผูประกอบการไทยสนใจ ทีจ่ ะเพิม่ มูลคาการสงออกสินคาจําพวกผลไมอบแหง เครือ่ งดืม่ ขาว ผลิตภันฑแชแข็ง ฯลฯ ไปยัง สหภาพ ยุโรป แตยังประสบปญหาในเรื่องการควบคุมมาตรฐานสินคา

18

ปที่ 8 ฉบับที่ 19 เดือนกั น กันนยายน ยายนพ.ศ.2554 พ.ศ.2554


ตั้งแตศตวรรษที่ 18 ของคริสตกาล นับเปนชวงเวลาที่มี การเกิดอุตสาหกรรมขึน้ อยางมากมาย มีการใชสารเคมีในการผลิต หลายประเภท อาทิเชน อุตสาหกรรมสิ่งทอพวกฟอกยอม และพิมพผา การผลิตสารฆาแมลง เปนตน สารเคมีเหลานี้มีการ ปนเปอ นและสะสมสูส งิ่ แวดลอมและเปนอันตรายตอสุขภาพ ของมนุษย กอใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลายชนิด เชน มะเร็ง โรคทางเดินหายใจตาง ๆ หลายครั้งที่เราไดรับบทเรียนจาก ภัยของสารเคมีทรี่ วั่ ไหลออกมา เชน ทีเ่ มืองโบพาล ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2527 โรงงานของบริษัทยูเนี่ยนคารไบด มีอุบัติเหตุการรั่วไหลของกาซพิษที่ชื่อวา เมทิล ไอโซไชยาเนต (methyl isocyanate) หรือ MIC ปริมาณที่รั่วไหลในวันนัน้ มีถึง 40 ตัน มีผูเสียชีวิตโดยไมรูตัวมากกวา 1.5 หมึ่นคน นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบตอการปนเปอ นของสารเคมีดงั กลาวในดินและนํา้ ใตดนิ ซึ่งพบวาจนถึงปจจุบันนีก้ ารแกไขปญหาที่เกิดขึ้นยังไมสิ้นสุด ในกลุมประเทศสหภาพยุโรป หรือ EU ไดชื่อวามีความ ระมัดระวังอยางมากในเรื่องการใชสารเคมีในอุตสาหกรรม มีการ ออกกฎระเบียบฉบับใหมขึ้นมาเมื่อวันที่ 13 และ 18 ธันวาคม พ.ศ.2549 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2550 กฎระเบียบนี้มีชื่อวา REACH ยอมาจาก Registration, Evaluation, Authorisation & restriction of Chemicals วัตถุประสงคทสี่ าํ คัญสองประการของกฎระเบียบนีค้ อื การปรับปรุง การปองกันตอสุขภาพของมนุษยและสิ่งแวดลอมจากความเสี่ยง ตอสารเคมี และเพือ่ สนับสนุนการแขงขันของอุตสาหกรรมเกีย่ วกับ สารเคมีของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงคยอยๆ เพื่อให เกิดสมดุลกับกรอบงานของการพัฒนา ทีย่ งั่ ยืน ไดแก การปองกันการเกิด การแยกส ว นของตลาดภายใน การกอใหเกิดความโปรงใสเพิม่ ขึน้ การบูรณาการของความพยายาม ในระดับสากล การสนับสนุนไมให

มีการใชสัตวในการทดลอง ตลอดจนความ สอดคลองกับพันธสัญญาระหวางประเทศของ สหภาพยุโรปภายใตองคกรการคาระหวางประเทศ หรือ WTO (World Trade Organisation) กฎระเบียบ REACH นี้อยูบนพื้นฐาน แนวคิดทีว่ า อุตสาหกรรมโดยตัวของมันเองเปน สถานทีท่ ดี่ ที สี่ ดุ ทีแ่ นใจไดวา สารเคมีทผี่ ลิตและ ออกสูตลาดในสหภาพยุโรปหรือ EU จะตอง ไมสง ผลกระทบรายแรงตอสุขภาพของมนุษย หรือสิ่งแวดลอม ดังนัน้ ในภาคอุตสาหกรรม เพือ่ การสงออกจะตองมีความรูใ นเรือ่ งคุณสมบัติ ของสารเคมีเหลานีเ้ ปนอยางดีและมีการจัดการ ตอความเสีย่ งทีอ่ าจเปนไปได เจาหนาทีข่ องรัฐ ควรจะตองมุง เนนไปทีท่ รัพยากรเพือ่ ใหแนใจ ไดวา อุตสาหกรรมปฏิบตั ติ ามระเบียบขอบังคับ และดําเนินการตอสารเคมีในระดับที่สูงสุด (very high concern) หรือที่ไมมีปฏิกิริยา จากประชาคมได (Community action) อยางไรก็ตาม ในกฎระเบียบของ REACH ไดกําหนดแนวการดําเนินงานไว ดังนี้ 1.) ขอบเขตและวัตถุประสงค 2.) การจดทะเบียนสารเคมี 3.) การใชขอมูลรวมกัน 4.) ขอมูลตาง ๆ ในหวงอุปทาน 5.) ผูใชปลายทาง 6.) การประเมินทางดานเอกสารการจด ทะเบียนและความเสี่ยงจากสารเคมี 7.) การอนุญาต 8.) ขอจํากัดตาง ๆ 9.) หนวยงานสารเคมีของยุโรป (European Chemicals Agency) หรือ ECHA 10.) การจัดลําดับชั้นและการจําแนก 11.) การเขาถึงขอมูล

19


REACH กฎเหล็ก เกาะติดสถานการณ

เพื่อพิทักษสิ่งแวดลอม

EU

การดําเนินการตามกฎระเบียบของ REACH มีทั้งประโยชนและคาใชจาย ไดมีการวิเคราะหประโยชนทั้งทางดาน สังคมและเศรษฐกิจ สวนคาใชจา ยที่ เกิดขึน้ อาจเปนโดยตรงตอผูป ระกอบการ หรืออาจเปนคาใชจายตอผูใชปลายทาง เชน ราคาสินคาสูงขึ้น เนื่องจากจําเปน ตองเปลี่ยนสารเคมีตัวใหมในขบวนการ ผลิต เปนตน และการประเมินผลกระทบ ของ REACH จะเห็นไดวา กฎระเบียบ REACH มีความสําคัญโดยตรงตอ ผูประกอบธุรกิจที่ตองสงสินคาเขาไปสูประเทศตางๆ ในสหภาพยุโรป ดั ง นั้น ผู  ป ระกอบการจะต อ งมี ค วามรู  ค วามเข า ใจที่ ถู ก ต อ งชั ด เจน ผูป ระกอบการจึงสามารถแขงขันกับคูแ ขงทางการคาในตลาดรวม ยุโรปได การพัฒนาเจาหนาทีข่ องหนวยงานตาง ๆ ทีม่ หี นาทีส่ นับสนุน ไดแก การเตรียมการหองปฏิบัติการเพื่อใหการรับรองและทํางานวิจัย ทีเ่ กีย่ วของ เปนตน จะชวยใหผปู ระกอบการของไทยลดปญหาอุปสรรค ที่เกิดจากผลกระทบของระเบียบ REACH และขณะเดียวกันเปนการ เปดโอกาสใหผูประกอบการไทยสูตลาดการคาในสหภาพยุโรปดวย เอกสารอางอิง : http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach http://echa.europa.eu/about/contact en.asp

20

ปที่ 8 ฉบับที่ 19 เดือนกั น กันนยายน ยายนพ.ศ.2554 พ.ศ.2554


ติดตามเฝาระวัง

เหล็กประจุศูนย เทคโนโลยีทางเลือก

กําจัดสาร TCE ทีป่ นเปอ นในนํา้ ใตดนิ ศิริลักษณ สุคะตะ : นักวิชาการสิ่งแวดลอม ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม

บทนํา

สารไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene:TCE) จัดอยูในกลุมสารกอมะเร็งที่มีความคงทนในสิ่งแวดลอม ซึ่งหากไดรับการจัดการที่ไมเหมาะสมทําใหเกิดการปนเปอนในดินและนํ้าใตดิน จะสงผลใหเกิดความเสี่ยงตอ สิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งความเสี่ยงตอโรคมะเร็ง

สถานการณการปนเปอนสาร TCE ปจจุบันสารไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene : TCE) ถูกนํามาใชในงานอุตสาหกรรมอยางแพรหลาย เนื่องจาก เปนสารที่มีความสามารถในการทําละลายไดดี ซึ่งถูกใชเปนสารตัวทําละลาย และใชทําความสะอาดหรือลางคราบนํ้ามัน ไขมัน ในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร การทอผา ผลิตเครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเลคทรอนิคส ชิ้นสวนยานยนต เปนตน เมื่อป พ.ศ.2544 รายงานวามีการปนเปอนของ PCE และ TCE ในดินและนํ้าใตดินในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน ซึ่งมีคาความเขมขนเกินกวาทีก่ าํ หนดไวในมาตรฐานนํา้ ใตดนิ [2] โดยการปนเปอ นสารดังกลาวเกิดการหกหลน รั่วไหล รวมทั้งการฝงกลบที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้เนื่องจากมาตรการในการควบคุมการใชและการกําจัดไมเพียงพอ เมือ่ พ.ศ.2549 มีรายงานเกิดอุบตั เิ หตุจากการไดรบั สาร TCE ปนเปอ นในนํา้ ดืม่ ในโรงงานตัดเย็บเสือ้ ผาจังหวัดสมุทรปราการ คนงาน 135 ราย เกิดการเจ็บปวย มีอาการปากชา แผลในปาก ปวดแสบปวดรอนปากและคอ แตไมมีผูเสียชีวิต ซึ่งจาก การสอบสวนไมสามารถสรุปไดวา การปนเปอนเกิดจากการตั้งใจ หรือจากกระบวนการผลิตที่ไมไดมาตรฐาน[1]

เหตุใดจึงเลือกใชเหล็กประจุศูนย เทคโนโลยีการบําบัดและฟนฟูนํ้าใตดินปนเปอนสาร TCE มีหลายวิธี ซึ่ง แตละวิธจี ะมีขอ จํากัดในการบําบัดทีแ่ ตกตางกัน ยกตัวอยาง เชน การสูบนํา้ ออกมา บําบัดนอกพื้นที่ (Pump and Treat) เปนระบบที่ตองใชระยะเวลาในการบําบัด นานซึ่งโดยทั่วไปใชเวลามากกวา 5 ป[3] การบําบัดทางชีวภาพ (Bioremediation) มีขอจํากัดในเรื่องของการยอยสลาย กล า วคื อ บ อ ยครั้ ง ที่ ก ารย อ ยสลาย เปลีย่ นแปลงโครงสรางของเคมีสารจากทีม่ คี วามเปนพิษนอยไปเปนสารทีม่ คี วาม เปนพิษมากกวา (เชน การกอตัวของไวนิลคลอไรดจากการยอยสลาย ไตรคลอโรเอทธิลีน เปนตน) หรือใชระยะเวลานานในการบําบัด ดวยเหตุนกี้ ารใช แรโลหะทีม่ รี าคาถูกและสามารถทําปฏิกริ ยิ าสลายสาร TCE ไดอยางสมบูรณ เชน เหล็กประจุศูนย[4] จึงเปนทางเลือกที่นาสนใจ ภาพที่ 1 : แสดงลักษณะของเหล็กประจุศูนย

21


ติดตามเฝาระวัง เทคโนโลยีทางเลือกเหล็กประจุศูนยกับเทคนิคผนังพรุนที่ทําปฏิกิริยากับมลสาร เหล็กประจุศูนย (The Zero Valent Iron:ZVI) ไดถูกนํามาใชรวมกับเทคนิคผนังพรุนที่ทําปฏิกิริยากับมลสาร (Permeable Reactive Barrier : PRB) ซึง่ แสดงดังภาพที่ 2 ในการบําบัดฟน ฟูในพื้นที่ปนเปอนสาร VOCs อยางแพรหลาย ในปจจุบันนี้[5],[6] หลักการของเทคนิคนีค้ ือ นํ้าใตดินที่ปนเปอนสาร VOCs จะไหลผานบริเวณที่บรรจุเหล็กประจุศูนย (reactive zone) แลวเกิดการสลายตัวของสาร TCE เปลี่ยนเปนสารที่ไมมีความเปนพิษกอนที่จะไหลผานออกไป ซึ่งเหล็ก ประจุศูนยจะใหอิเล็กตรอนเพื่อใชในการปลดปลอยคลอรีนจากสาร TCE ไดผลิตภัณทเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนที่ไม เปนพิษ เชน สารอะเซทิลีน (Acetylene) เอทเทน (Ethane) และ เอททีน (Ethene) นอกจากนัน้ อิเล็กตรอนอาจถูกใชใน การทําปฏิกริ ยิ ากับโมเลกุลของนํา้ เพือ่ ผลิตกาชไฮโดรเจนดวย ดังสมการที่ (1)-(3) แสดงการเกิดปฏิกริ ยิ าระหวางเหล็กประจุ ศูนยกับสาร TCE ที่ปนเปอนนํ้าใตดิน[7] และ reactive zone ของเทคนิค PRB นีจ้ ะติดตั้งในตําแหนงทิศใตนํ้าของแหลง กําเนิดมลสาร และตั้งฉากกับทิศทางการไหลของนํ้าใตดิน

ภาพที่ 2 : ผนังพรุนที่ทําปฏิกริยากับมลสาร Permeable Reactive Barrier ที่มา : Stewart., 2008

Fe2++ 2e> Fe ํ EH ํ = - O.447 V TCE + n.e- + (n-3) H+ > product +3ClH+ + e> H* > 1 H2 2

(1) (2) (3)

กลไกการกําจัดสาร TCE โดยเหล็กประจุศูนย การสลายสาร TCE ดวยเหล็กประจุศูนยบริเวณ reactive zone ของ PRB โดยขบวนการ abiotic reaction จะ เกิดปฏิกิริยาหลัก 2 ปฏิกิริยา กลาวคือสาร TCE จะถูกเปลี่ยนเปน Ethane และ Acetylene โดยการเปลี่ยนสาร TCE ที่มี พันธะคูของอัลคิลเฮไลดใหกลายเปนพันธะสาม ซึ่งจะสามารถปลดปลอยคลอรีนไดถึง 2 ตัว ซึ่งเรียกวาปฏิกิริยา beta-elimination สวนอีกปฏิกิริยาคือ hydrogenolysis โดยอิเล็กตรอนของเหล็กประจุศูนยและไอโดรเจนอิออนในโมเลกุล ของนํ้าจะเขาทําปฏิกิริยาแทนที่คลอรีนในสาร TCE[8] แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดง abiotic reaction ของ TCE โดยเหล็กประจุศูนย ที่มา : Roberts et al.,1996

22

ปที่ 8 ฉบับที่ 19 เดือนกั น กันนยายน ยายนพ.ศ.2554 พ.ศ.2554


การใชเทคนิค PRB กับเหล็กประจุศูนยในประเทศสหรัฐอเมริกา จากสถิติการศึกษาการใชเทคนิค PRB สําหรับบําบัดฟนฟู นํ้าใต้ดินที่ปนเปอนในประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน 124 โครงการ พบวามีการใชเทคนิค PRB ในการบําบัดฟนฟูนํ้าใตดินที่ปนเปอน สาร TCE คิดเปนรอยละ 26 ของจํานวนโครงการทั้งหมด แสดงดัง ภาพที่ 4 และจากภาพที่ 5 มีการนําเหล็กประจุศนู ยเขามาชวยเปนตัวกลาง เกิดปฏิกริ ยิ าการปลดปลอยคลอรีนออกจากสาร TCE ในเทคนิค PRB คิดเปนรอยละ 45 ของจํานวนโครงการทัง้ หมด แสดงใหเห็นวามีการ นําเหล็กประจุศูนยมารวมกับเทคนิค PRB เปนจํานวนมาก[9] ภาพที่ 4 แสดงรอยละของสารอินทรียที่ปนเปอน ที่บําบัดฟนฟู โดยเทคนิค PRB จากทั้ง 124 โครงการในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มา : Michelle.M.S et al.,2000

สรุป

เหล็กประจุศนู ยเปนแรโลหะตามธรรมชาติทใี่ หประสิทธิภาพ สูงในการบําบัดฟน ฟูสาร TCE ทีป่ นเปอ นในนํา้ ใตดนิ ทัง้ นีย้ งั ปลอดภัย ตอการนําไปใชและเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม เหล็กประจุศนู ยมกี ารนํา มาใชรวมกับเทคนิค PRB อยางแพรหลายในประเทศสหัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ ดังนัน้ จึงเปนทางเลือกทีน่ า สนใจอยางยิง่ ทีจ่ ะ นําเหล็กประจุศูนยมาใชในการบําบัดฟนฟูนํ้าใตดินที่ปนเปอนใน พื้นที่ประเทศไทย เพื่อสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ ประชาชนคนไทย

ภาพที่ 5 แสดงรอยละของวัสดุที่ใชรวมกับเทคนิค PRB ของ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มา : Michelle.M.S et al.,2000 เอกสารอางอิง [1]แสงโฉม ศิริพานิช. ผลกระทบตอสุขภาพจากการทํางานสัมผัสสารไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene), ประเทศไทย (Health effects of occupational exposure to Trichloroetylene in Thailand). สํานักระบาดวิทยา. กรมควบคุมโรค., 2552 [2]มีศักดิ์ มีสินทวิสมัย, สีหนาถ ชาญณรงค, พีรพงษ สุนทรเดชะ, วาลิกา เศวตโยธิน และจีรนันท พันธจักร. การเปอนของสาร Chlorinated Ethylene ในดินและนํ้าใตดิน และกรณีศึกษาของประเทศไทย. ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม. กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ., 2544 [3]EPA 542-R-01-0212. Ground water Pump and Treat Systems summary of Selected Cost and Performance Information at Superfound -inanced Sites. United States Environment Protection Agency., 2001 [4]Farrell.J, Kason.M, Melitas.N, Li.T. Investigation of the Long-Term Performance of Zero-Valent Iron for Reductive Dechlorination of Trichloroethylene Environment. Sci. Techno., 2000 [5]TRC. Permeable Reactive Barriers: Lessons Learned/New Directions. Prepared by the Interstate Technology and Regulatory Council, Permeable Reactive Barriers Team. February., 2005 [6]Gavaskar.A., B.Sass, N.Gupta, E.Drescher, W.Yoon, J.Sminchak, J.Hicks, and W.Condit. Evaluating the Longevity and Hydraulic Performance of Permeable Reactive Barriers at Department of Defense Sites. Final Report Prepared for Naval Facilities Engineering Service Center. Port Hueneme. California., April 24 2002 [7] Liu.Y, Choi.H, Dionysiou.D, Lowry.G.V. Trichloroethene hydrodechlorination in water by highly disordered monometallic nanoiron. Chem. Mater., 2005 (17,21) [8]Gavaskar.A, Tatar.L, Condit.W. COST AND PERFORMANCE REPORT NANOSCALE ZERO-VALENT IRON TECHNOLOGIES FOR SOURCE REMEDIATION. ENGINEERING SERVICE CENTER., 2005 [9]Michelle.M.S, Sascha.R, Richard.L.V and Prodo.J.J.A. Chemistry and Microbiology of Permeable Reactive Barriers for In Situ Ground water Clean Up. Critical Reviews in Environmental Science and Technology. 30(3):363-411., 2000

23


ติดตามเฝาระวัง

เลาสูกันฟง ....

ศึกษาลักษณะพื้นที่ปนเปอนสารมลพิษในนําใตดิน พีรพงษ สุนทรเดชะ แฟรดาซ มาเหล็ม : นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม

ป ญ หาการปนเ ป   อ นสารมลพิ ษ ในสิ ่ ง แวดล อ ม นับวันจะมีความรุนแรง มากขึ้นทุกที ไมวาการเกิดมลพิษของอากาศหรือการเกิดมลพิษของนํ้าผิวดิน ซึ่งปญหาเหลานีท้ ุก คนมองเห็น สามารถควบคุมและแกไขปญหาไดแตมปี ญ  หาปนเปอ นสารมลพิษในสิง่ แวดลอมบาง อยางที่มองไมเห็น ซึ่งเปนมหันตภัยเงียบสามารถกอใหเกิดโรครายตางๆ โดยที่เราไมรูตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งการปนเปอนสารมลพิษในนํ้าใตดิน เชน ป 2530 เกิดมะเร็งผิวหนังของชาวบานรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อมีการ ตรวจสอบพบสารหนูในบอนํ้าใตดินของชาวบาน ซึ่งเกิดจากกิจกรรมการทําเหมืองดีบุก ป 2542 เกิดไฟไหมเนือ่ งจากนํา้ มันเบนซินลนถังของบริษทั ไทยออยล จํากัด (มหาชน) อําเภอ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี นํ้ามันสวนใหญถูกเผาไหม และมีนํ้ามันบางสวนไหลลงสูแหลงนํ้าใตดิน ป 2547 มีการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ทําให เกิดการปนเปอนสารอินทรียระเหยในดินและนํ้าใตดินในชั้นหินปูน หนวยงานที่เกี่ยวของมีการดําเนินการแกไขจนถึงปจจุบันหรือเหตุการณอื่นๆ ที่เกิดขึ้น เปนระยะๆ จากขาวตามหนาหนังสือพิมพรวมถึงปญหาการปนเปอนนํ้าใตดินในพื้นที่มาบตาพุด การแกปญหาการปนเปอนสารมลพิษในนํ้าใตดินมีความยุงยาก ใชระยะเวลานานมากและใช คาใชจายที่สูงมาก รายงานการดําเนินงานทีแ่ กปญ  หาการปนเปอ นนํา้ ใตดนิ ในตางประเทศไดเสนอแนะไวอยาง ชัดเจนวาในการแกไขการปนเปอนสารมลพิษในนํ้าใตดินจะตองมีความเขาใจลักษณะของพื้นที่ ปนเปอนกอน มิฉะนัน้ การแกปญหาจะมีความเสี่ยงตอความสําเร็จในการแกปญหาในอนาคต ทั้งนีก้ ารศึกษาลักษณะพื้นที่ปนเปอน (site characterization) เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดของ การแกไขปญหาการปนเปอ นสารมลพิษในนํา้ ใตดนิ เพราะการศึกษาลักษณะพืน้ ทีป่ นเปอ นจะทําให ผูท จี่ ะแกปญ  หาทราบลักษณะโครงสรางการเรียงตัวของชัน้ ดินและชัน้ หิน ชัน้ นํา้ ใตดนิ ทิศทางการไหล ของนํา้ ใตดนิ คุณสมบัตทิ างกายภาพและทางเคมีของนํา้ ใตดนิ ลักษณะการแพรกระจายของ สารมลพิษในนํา้ ใตดนิ ซึง่ ขอมูลทัง้ หมดเหลานี้ ผูท แี่ กปญ  หาสามารถนําไปกําหนดแนวทาง และวิธีการสําหรับแกปญหาไดอยางถูกตองและสัมฤทธิ์ผล

24

ปที่ 8 ฉบับที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2554


ศูนยวจิ ยั และฝกอบรมดานสิง่ แวดลอม ไดมกี ารศึกษาโครงการศึกษาการปนเปอ นสารอินทรียใ นดิน และนํ้าใตดินบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีจุดมุงหมายที่จะบําบัดสารอินทรียระเหยที่ปนเปอนนํ้าใตดิน ในพื้นที่ปนเปอนนํารอง โดยมีขั้นตอนการศึกษาทั้งหมดของโครงการ ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แผนผังการศึกษาลักษณะพื้นที่ปนเปอน ซึง่ ขัน้ ตอนแรกทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ของการศึกษาโครงการฯ เปนการศึกษาลักษณะพืน้ ทีป่ นเปอ น (site characterization) โดยสรุปขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 1. ศึกษาโครงสรางการเรียงตัวของชั้นดินและหินของพื้นที่โดยทําการศึกษาทั้งในภาคสนามและจากขอ มูลทุตยภูมิ ซึ่งในภาคสนามไดดําเนินการศึกษาทางดานธรณีฟสิกสโดยวิธีการวัดความตานทานไฟฟาจําเพาะ (Resistivity Method) และการเจาะบอสํารวจพรอมการหยั่งธรณีหลุมเจาะ ประกอบกับขอมูลทุติยภูมิจากกรม ทรัพยากรนํ้าบาดาล ซึ่งสรุปโครงสรางการเรียงตัวของชั้นดินและหินของพื้นที่ดังนี้ พื้นที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด สามารถแบงลักษณะชั้นธรณีออกเปน 4 ชั้น คือ ชั้นแรก (สีเหลือง) เปนชั้นตะกอนทรายชายหาด ชั้นที่สอง (สีชมพู) เปนชั้นตะกอนดินเหนียวปนทรายและเปนชั้นนํ้าบาดาลในตะกอนรวนรองรับชั้นตะกอนที่ 1 ชัน้ ทีส่ าม (สีฟา ) เปนชัน้ ตะกอนดินเหนียวตลอดจนชัน้ หินแกรนิตผุ ชัน้ ทีส่ ี่ (สีแดง) เปนชัน้ หินแกรนิต ดังแสดงในภาพที่ 2

25


2 ศึกษาทิศทางการไหลของ นํ้าใตดิน โดยการจัดทําแบบจําลอง เปนชั้นตะกอนทรายชายหาด ทางคณิตศาสตรการไหลนํ้าใตดิน เปนชั้นตะกอนดินเหนียว ซึ่งทางโครงการฯ ไดสํารวจและเก็บ ปนทรายและเปนชั้นนํ้าบาดาล ขอมูลทีจ่ ะนําเขาในแบบจําลองประกอบ ในตะกอนรวนรองรับชั้นตะกอนที่ 1 ดวยขอมูลทางดานธรณี ขอมูลจาก เปนชั้นตะกอนดินเหนียวตลอดจน การวัดระดับนํ้าใตดิน ขอมูลจากการ ชั้นหินแกรนิตผุเปนชั้นหินแกรนิต ศึกษาคาชลศาสตร ไดแกคา สัมประสิทธิ์ ความซึมผานโดยวิธีการ slug test และขอมูลศึกษาคาอัตราการซึมของ นํา้ ผิวดินโดยวิธกี าร double ring test ภาพที่ 2 โครงสรางการเรียงตัวของชั้นดินและหินบริเวณพื้นที่ ซึง่ ผลของแบบจําลองทางคณิตศาสตร นิคมอุตสาหกรมมาบตาพุด การไหลนํ้าใตดิน แสดงทิศทางการ ไหลนํา้ ใตดนิ บริเวณพืน้ ทีน่ คิ มอุตสาหกรรมจะไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือผานนิคมฯ ไปยังทิศตะวันออกเฉียง ใตและไหลลงสูทะเล ดังแสดงในภาพที่ 3 3 ศึกษาคุณสมบัตกิ ายภาพและทางเคมีของนํา้ ใตพนื้ ดิน เปนการศึกษาทัง้ ในภาคสนามและหองปฏิบตั กิ ารประกอบดวย ตัวอยางนํ้าใตดินและตรวจวัดพารามิเตอรพื้นฐานในพื้นที่ (เชน คาพีเอช คาโออารพี คาการนําไฟฟา คาไบคารบอเนต เปนตน) นําไปวิเคราะหในหองปฏิบัติการเพื่อวิเคราะหอิออนหลัก ซึ่งขอมูลดังกลาว ไดถูกเก็บไวในฐานขอมูลและ วิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรม AQUACHEM เพื่อแสดงความสัมพันธในเชิงธรณีเคมีในพื้นที่ศึกษาและเปนขอมูล ประกอบในการออกแบบระบบบําบัดฟนฟู 4 ศึกษาการแพรกระจายของสารปนเปอ นในนํา้ ใตดนิ ซึง่ การศึกษาครัง้ นีเ้ ปนการศึกษาการปนเปอ น ของสารอินทรียระเหย ซึ่งการศึกษานี้มีการเก็บตัวอยางนํ้าใตดินจากบอนํ้าบาดาล บอสังเกตการณ เพื่อวิเคราะหหา ปริมาณสารอินทรียที่ปนเปอนในนํ้าใตดิน โดยใชเครื่อง GC-MS จากนัน้ ก็นําขอมูลทั้งหมดมาประมวล จัดทําแบบ จําลองทางคณิตศาสตรดวยโปรแกรม RT3D และ UTCHEM ทํานาย การแพรกระจายการปนเปอ นตามระยะทาง เพือ่ กําหนด แนวทางและวิธีการตลอดจนเทคนิคตางๆ ในการแกปญหา ตอไป

ทะเล

ทะเล

ภาพที่ 3 แบบจําลองแสดงทิศทางการไหลนํ้าใตดิน บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

26

ปที่ 8 ฉบับที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2554

เอกสารอางอิง : Martin N. Sara. (1946). Site Assessment and Remediation Handbook 2nd edition, CRC Press Inc., Boca Ration, FL. Fakhry A. Assaad, Philip E. LaMoreaux, Travis H. Hughes (Ed). (2004). Field Methods for Geologists and Hydrogeologists, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York. กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม. (2552) รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาลักษณะการไหลของนํ้าใตดินในเขตนิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง http://www.chemtrack.org/Stat-Accident.asp http://water.usgs.gov/nrp/gwsoftware/modow.html


เวทีทัศนะ

ธรรมะ

กับสิ่งแวดลอม อภิวัฒน ภิรมยรื่น : นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สถาบันฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม

ากอดีต ....

พระพุทธเจาไดตรัสเกี่ยวกับความ สําคัญของสิ่งแวดลอมไววา “การอยูใ นประเทศหรือสิง่ แวดลอม ที่เหมาะสมเปนอุดมมงคล” การอยูในสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม จะชวยพัฒนาชีวติ ใหมธี รรมะเมือ่ มนุษย มีธรรมะสิง่ แวดลอมก็จะพัฒนาตามแต ถามนุษยอยูอยางไมมีธรรมะก็จะรักษา สิ่ ง แวดล อ มไม ไ ด และจะทํ า ลาย สิ่งแวดลอม เราจึงตองชวยกันเปลี่ยน วิถชี วี ติ เปลีย่ นจิตใจของมนุษย และปรับ กระบวนการการพัฒนาใหถูกตอง เพื่อ ลูกหลานของเราจะไดมีโลกที่เหมาะสม สําหรับการอยูอ าศัยสืบตอไป การบําเพ็ญ เพี ย รของพระพุ ท ธองค ท รงอยู  ในป า และโคนต น ไม เป น ส ว นใหญ แม แต การประสู ติ ก็ ท รงประสู ติ ให ต  น สาละ ทรงไดปฐมฌานใตตน หวา และทรงตรัสรู ใตตน พระศรีมหาโพธิ์

สูปจจุบัน สังคมมีการเปลีย่ นแปลงและ วิวัฒนาการไปตามลําดับจากจํานวน ประชากรของโลกที่มีการเพิ่มขึ้นอยาง ต อ เนื่ อ ง และความรู  ค วามก า วหน า ทางเทคโนโลยีดานตางๆ ทั่วโลกนับวัน ยิ่งลํ้ายุคลํ้าสมัยขึ้นทุกขณะ การไดมา ซึ่งความสะดวกสบาย ลวนแลวแตตอง ใชทรัพยากรและวัตถุดิบตางๆ บนโลก ที่มีอยูอยางจํากัด ในการสรางสรรค ผลิตสิง่ ตางๆ เพือ่ นํามาสนองตอปจจัยสี่ ความจําเปนและความตองการที่ตอง ใชในชีวติ ประจําวัน เชน พลังงานไฟฟา นํ้าสะอาด สําหรับอุปโภคบริโภค ที่อยู อาศั ย อาหาร ยานพาหนะ เสื้ อ ผ า การรักษาพยาบาลโรคภัยไขเจ็บ อุปกรณ การสือ่ สารหลากหลายไรพรมแดน เปนตน ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอม อยางหลีกเลีย่ งไมได ไมวา จะเปนปญหา ี่ ระพุทธเจาทรงนิยมอยูป า ขยะมูลฝอย นํ้าเสีย อากาศเสีย และ เหตุทพ แมพระพุทธเจาทรงสิ้นกิเลสโดย มลพิษตางๆ ทุกอยางมีความสัมพันธ ซึง่ กันและกัน สําหรับธรรมะของพระพุทธ- สิน้ เชิงแลวก็ทรงยังนิยมอยูป า ดังปรากฏ ศาสนานัน้ มีมายาวนานมากกวาสองพัน วาไดตรัสแกชาณุสโสณีพราหมณดังนี้ “ดูกอ นพราหมณ บางคราวทานอาจ หารอยป

มีความเห็นอยางนีก้ ็ไดวา ขณะนี้พระ สมณโคดมยังมีราคะ ยังมีโมหะเปน แน เพราะฉะนัน้ จึงไดเสพเสนาสนะปา อันเงียบสงัด ดูกอ นพราหมณทา นไมพงึ มีความเห็นอยางนัน้ เลย เราเห็นประโยชน 2 ประการ 1. เสพเสนาสนะอันเงียบสงัด คือ เห็นความอยูเปนสุขทันตาเห็นของตน 2. อนุเคราะหแกผทู ตี่ ามมาภายหลัง (จะไดมกี าํ ลังใจปฏิบตั ใิ นการเสพเสนาสนะ ปาอันเงียบสงัด)”

การปลูกตนไมไดบุญ พระพุทธศาสนาสงเสริมใหบุคคล จัดการวิถีชีวิตของตน ใหสอดคลองกับ วิถีทางตามธรรมชาติใหมากที่สุดและ อาจจะถือไดวา การวางผังเมือง และการ วางแผนพัฒนาชุมชนนัน้ จะตองคํานึง ถึงความเหมาะสมทางสิ่งแวดลอมทาง ธรรมชาติไวดว ยในวนโรปสูตรไดยนื ยัน ในเรื่องนี้ไววา “เทวดาทูลถามวา บุญยอมเจริญ ทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาล ทุกเมือ่ แกชนพวกไหน ชนพวกไหนตัง้ อยู ในพระธรรมและสมบูรณดว ยศีลแลวยอม

27


เวทีทัศนะ ไปสูส วรรคเลา พระพุทธเจาตรัสวาบุญ ย อ มเจริ ญ ทั้ ง กลางวั น และกลางคื น ตลอดกาลทุกเมือ่ แกชนทีป่ ลูกสวนไมดอก ไมผล ปลูกตนไมใหรมเงา สรางสะพาน โรงนํ้า บอนํ้า และศาลาที่พักอาศัย ทัง้ ชนเหลานัน้ ยังตัง้ อยูใ นธรรม สมบูรณ ดวยศีลจึงไปสวรรคอยางแนนอน” ในธรรมบทพระพุทธเจาทรงแสดงวา “มนุษยจาํ นวนมากทีเดียว ถูกภัยคุกคาม แลว ตางยึดเอาภูเขา ปา สวน และ ตนไมศักดิ์สิทธิ์วา เปนที่พึ่งที่ระลึก” พวกเขาถือวาสิง่ แวดลอมทางธรรมชาติ เหลานัน้ เปนที่อาศัยของอมนุษยผูทรง อํานาจ ซึง่ สามารถชวยเหลือพวกเขาได เมือ่ ถึงเวลาทีต่ อ งการ แมวา พระพุทธเจา จะทรงเสนอการถึงพระรัตนตรัยวาเปน ทีพ่ งึ่ ทีร่ ะลึกสูงสุด พนจากความทุกข ทั้งปวงไดก็ตาม

เทวดา สัตวปาและปาไม ยอมมี ความสัมพันธเชงิ เอือ้ อาทรตอกัน ในพยัคฆชาดก เลาวา พระโพธิสตั ว บังเกิดเปนรุกขเทวดาอยูในปาแหงหนึง่ ในทีไ่ มไกลจากวิมานของพระโพธิสตั วนนั้ มีรกุ ขเทวดาตนหนึง่ สถิตอยู ราชสีหแ ละ เสือโครงก็อยูในปานัน้ ดวย พวกมนุษย กลัวราชสีหและเสือโครงจึงไมไปตัดไม ทําลายปา เทวดาทั้งสองนัน้ ก็อยูอยาง สงบสุขเรือ่ ยมา แตรกุ ขเทวดาตนหนึง่ นัน้ เหม็นกลิน่ ซากสัตวทรี่ าชสีหแ ละเสือโครง กินเหลือทิ้งไว จึงนําเรื่องนี้ไปบอกแก รุกขเทวดาที่เปนพระโพธิสัตวเพื่อจะได ขับไลราชสีหและเสือโครงใหหนีไปเสีย พระโพธิสัตวเตือนวา ถาพวกเราขับไล ราชสีหและเสือโครงใหหนีไป เมื่อพวก มนุษยไมเห็นรอยเทาของราชสีหและ เสือโครงจักเขาไปตัดไมทาํ ลายปา รวมทัง้ วิมานของเราดวยเปนแนแท พวกเรา รักษาวิมานอยูไดก็เพราะอาศัยราชสีห และเสือโครงทั้งสองนี้ รุกขเทวดาอีกตนหนึง่ ไมเชื่อฟง คําเตือนของพระโพธิสัตว จึงแสดงรูป

28

อันนากลัว ทําใหราชสีหและเสือโครง หนีไป เมื่อพวกมนุษยไมเห็นรอยเทา ของราชสีหแ ละเสือโครงจึงเขาไปตัดไม ทําลายปารวมทั้งวิมานของรุกขเทวดา ทั้งสองนัน้ จึงเห็นไดวาเมื่อรุกขเทวดา และสัตวปา มีความเอือ้ อาทรตอกัน ปาไม รวมทั้ ง ต น ไม ที่ เป น วิ ม านคงไม ถู ก ตั ด ทําลายไปอยางแนนอน

พุทธประเพณีเพื่อการอนุรักษ ทรัพยากรปาไม ในป จ จุ บั นนี้ พระสงฆ ไ ด มี ก าร ประยุกตพธิ กี รรมทางศาสนาบางอยางขึน้ เพื่อการอนุรักษการดูแลปองกันและ การบํารุงฟนฟูทรัพยากรปาไม เชน 1. พิธีบวชตนไม พิธีดังกลาวมาจาก การอุปสมบท โดยพระสงฆจะนําจีวรมา พันรอบตนไมในแตละตนที่มีการบวช เพื่อมิใหประชาชนเขาทําลาย จากพิธี ดังกลาวเปนการอนุรกั ษทรัพยากรปาไม อีกทางหนึง่ 2. พิธีทอดผาปาตนไม/พันธุไม พิธีดังกลาวมาจากพิธีทอดผาปา โดย ประชาชนจะนําตนไมมารวมกันไวที่วัด พระสงฆ จ ะทํ า พิ ธี ท อดผ า ป า แล ว นํ า ประชาชนไปปลูกตนไมรว มกันในบริเวณ วัดและที่สาธารณประโยชน 3. พิธกี ารทําบุญดวยการปลูกตนไม พิธดี งั กลาวมาจากพิธที าํ บุญตางๆ เนือ่ งจาก การปลูกตนไมมากจะไดรมเงาในการ พักผอนหยอนใจ พระสงฆจึงชักชวนให ประชาชนรอบๆ วัดมารวมทําบุญดังกลาว เพือ่ จะไดมตี น ไมภายในวัดมากขึน้ วัดจะ ไดเปนสถานที่รมรื่น 4. พิธสี ะเดาะเคราะหดว ยการปลูก ตนไม พิธีดังกลาวมาจากพิธีสะเดาะ เคราะห โดยประชาชนเชื่อวาเมื่อชีวิต ตกตํ่า ตองมีการสะเดาะเคราะห โดย พระสงฆโนมนาวใหประชาชนเอาตนไม มาปลูก จึงไดทั้งการสะเดาเคราะหของ ตนเอง และเปนการเพิ่มตนไมให ประเทศดวย

ปที่ 8 ฉบับที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2554

“พุทธธรรม” อันเปนคําสอนของ พระพุทธเจาทีส่ าํ คัญและจําเปนตอการนํา มาใช ในการอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มทาง ธรรมชาติ นํามาแสดงไวเปนตัวอยาง 7 ประการ คือ

1. โภชเน มัตตัญุตา : ความ รู  จั ก ใช เ ครื่ อ งอุ ป โภค บริโ ภค อยางพอเหมาะไมมากเกินไป

พระพุทธศาสนามุงสอนใหบุคคล ดํารงชีวิตในทางที่เหมาะสม ไมตึงเกินไป และหยอนเกินไป การดําเนินการทุกอยาง ใหคาํ นึงถึงความพอดีเปนสําคัญ โลก ปจจุบนั ประสบกับปญหาวิกฤตการณทาง นิเวศวิทยาหลายอยาง เนือ่ งจากมนุษย มีการใชสอยสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ มากเกินไปและมากเกินกวาทีค่ วรจะเปน พระพุทธศาสนา จึงคาดหวังวา มนุษย ควรใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมทาง ธรรมชาติใหถูกตองเหมาะสม ประดุจ แมลงผึ้งสรางรัง โดยไมทําลายสีและ กลิน่ ของดอกไม นําเกสรดวยจะงอยปาก หรือดวยปกแลวทํารวงผึ้ง

2. เมตตาและกรุณา:ความรัก ใครและความสงสาร

เมตตาหมายถึ ง ความรั ก ใคร ปรารถนาดี อยากใหมนุษยและสัตว ทัง้ หลายมีความสุข กรุณาคือความสงสาร คิดชวยมนุษยและสัตวทงั้ หลายใหพน ทุกข พระพุ ท ธศาสนาสอนเรื่ อ งการเจริ ญ เมตตาและกรุณาตอสรรพสัตว ดังที่ ปรากฏอยางชัดเจนในกรณียเมตตสูตร นอกจากนัน้ นันทิวิสาลชาดก แสดงใหเห็นวา บุคคลควรแสดงเมตตา ตอสัตวที่ตนนํามาฝก เพื่อรับใชมนุษย ในอรรถกถาธรรมบทภาค 1 ระบุวา ชางปาริไลยยกะ เปนชางปาซึง่ มาอุปฏ ฐาก พระพุทธองค เมือ่ ครัง้ ทรงประทับอยู ในปาหลีกหนีภกิ ษุ พระพุทธเจาทรงทําให ชางนาฬาคิรีซึ่งโกรธเปนฟนเปนไฟ เชือ่ งได โดยไมตอ งอาศัยอิทธิปาฏิหาริย อะไรเลย นอกเสียจากทรงใชพลังเมตตา ถามนุษยเหลานัน้ มีเมตตาตอสัตวทงั้ มวล


มนุษยและสิงสาราสัตวยอมสามารถ อยูดวยกันไดโดยไมตองกลัวกัน ในกาลกอนฝนไมตก สรรพสัตวตอ ง เผชิ ญ ต อ อั น ตรายและความทุ ก ข พระพุทธเจาดวยทรงมีพระกรุณาตอ สรรพสัตว จึงทรงรับหนาที่ในการทําให ฝนตก มีรายละเอียดดังนี้ “สมัยหนึง่ ในแควนโกศล ฝนไมตก ขาวกลาทั้งหลายเหี่ยวแหง ตระพัง สระโบกขรณีและสระในทีน่ นั้ ๆ เหือดแหง แมสระโบกขรณีเชตวัน ณ ที่ใกลซุม พระทวารเชตวันก็ขาดนํา้ ฝูงกาและนก เปนตน รุมกันเอาจะงอยปากอันเทียบได กับปากคีม จิกทึง้ ฝูงปลาและเตาอันหลบคุด เขาสูเ ปอกตม ออกมากินทัง้ ๆ ทีก่ าํ ลังดิน้ อยู พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นความ พินาศของฝูงปลาและเตา พระมหากรุณา เตือนพระทัยใหทรงอุตสาหะ จึงทรง พระดําริวา วันนี้เราควรจะใหฝนตก ครั้นราตรีสวางแลว ทรงกระทําการ ปฏิบัติพระสรีระเสร็จ ทรงกําหนดเวลา ภิกษาจาร มีภิกษุสงฆหมูใหญแวดลอม เสด็จเขาไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี ดวยพระพุทธลีลา ภายหลังภัตรเสด็จ กลับจากบิณฑบาตแลว เมื่อเสด็จจาก พระนครสาวัตถีสพู ระวิหาร ประทับยืน ทีบ่ นั ไดสระโบกขรณีเชตวันตรัสเรียก พระอานนทมาวา ดูกอนอานนท เธอจง เอาผาอาบนํ้ามาเราจะสรงนํ้าในสระ โบกขรณีเชตวัน พระอานนทกราบทูลวา ข า แต พ ระองค ผู  เ จริ ญ นํ้ า ในสระ โบกขรณีเชตวันแหงขอด เหลือแตเพียง เปอกตมเทานัน้ มิใชหรือพระเจาขา พระพุทธองคทรงตรัสวา “อานนท ธรรมดาวากําลังของพระพุทธเจาใหญ หลวงนัก เธอจงนําเอาผาอาบนํา้ มาเถิด พระเถระนําผามาทูลถวาย พระศาสดา ทรงนุง ผาอาบนํา้ ดวยชายขางหนึง่ อีกชาย ขางหนึง่ ทรงคลุมพระสรีระประทับยืน ที่บันได ตั้งพระทัยวา เราจักสรงนํ้าใน สระโบกขรณีเชตวัน จากนัน้ ทาวสักกะ

ก็มีเทวบัญชาใหเทพแหงฝนบันดาลให ทาวสักกเทวราช (แปลงรางเปน เกิดฝนตกไปทั่วทิศ ทวมแควนโกศล พญาหงส) ถามวา “ตนไมทั้งหลายมีใบ ทัง้ หมด สระโบกขรณีกเ็ ต็มดวยนํา้ จดถึง เขียว มีผลดก มีอยูเปนอันมาก เหตุใด พญานกแขกเตาจึงมีใจยินดีในไมแหง แครบันได” 3. ความกตัญญกตเวที : ไมผุเลา” การรูคุณและการตอบแทนคุณ นกแขกเตาตอบวา “เราไดกนิ ผลแหง ความกตัญูกตเวทีคอื การรูค ณ ุ คา ตนไมนนี้ ับไดหลายปมาแลว ถึงเราจะรู ของสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและ อยูวาตนไมนี้ไมมีผลแลว ก็ตองรักษา ตอบแทนคุณ โดยการอนุรักษถนอม ไมตรีใหเหมือนในกาลกอน” ธรรมชาติ พระพุทธศาสนาสอนใหกตัญู ทาวสักกเทวราชถามตอวา “นกทัง้ กตเวทีตอ สิง่ แวดลอมทางธรรมชาติ หลายยอมละทิ้งตนไมแหง ตนไมผุ ผูใ ดไดรบั ประโยชนจากสิง่ แวดลอมทาง ไมมีใบ ไมมีผลไปดูกอนนกแขกเตาทาน ธรรมชาติแลวยังคิดทําลายอีกผูนนั้ เปน เห็นโทษอะไรจึงไมละทิ้งตนไมนี้ไป” นกแขกเตาตอบวา “นกเหลาใด คนทรยศตอมิตร ในมหาวาณิชชาดกระบุ วา “บุคคลนัง่ หรือนอนอยูใตรมเงาของ คบหากันเพราะตองการผลไม ครั้นรูวา ตนไมใดไมควรหักรานกิ่งของตนไมนนั้ ตนไมนไี้ มมผี ลแลวก็ละทิง้ ไปเสีย นกเหลานัน้ เพราะวาผูประทุษรายมิตรเปนคนเลว” โงเขลา มีความรูเพื่อประโยชนของตน ในมหาวาณิชชาดกเลาวา ในอดีตกาล มักจะทําการฝกใฝแหงมิตรภาพใหตกไป” พวกพอคาจํานวนมากเดินทางไปคาขาย ทาวสักกเทวราชกลาววา “ดูกอน ตางเมืองดวยกันระหวางทางไดถงึ ดินแดน ปกษี ความเปนสหาย ความรัก ความ ทุระกันดาร ไมมอี าหารและนํา้ เหลือ สนิทสนมกัน ทานทําไวเปนอยางดีแลว อยูเลย แตพวกเขายังโชคดีที่ไดพบ ถาทานชอบธรรมนี้ ทานก็เปนผูควรที่ ตนไมใหญ เมือ่ พวกเขาตัดกิง่ ไมดา นหนึง่ วิญูชนทั้งหลายพึงสรรเสริญ ดูกอน ก็มีสายนํ้าไหลออกมาจากกิ่งนัน้ ใหพวก นกแขกเตาผูมีปกเปนยาน มีคอโคง พอคาไดดื่มกิน เปนสงา เราจะใหพรแกทาน ทานจง จากนัน้ พวกเขายังตัดกิง่ อีกดานหนึง่ เลือกเอาพรตามใจปรารถนาเถิด” เมื่อไดฟงดังนัน้ พญานกแขกเตาก็ เพื่อเก็บผลไมมาเปนอาหาร พวกพอคา มีความโลภมากปรึกษากันวา ตนไมนี้ ดีใจและขอพรตอทาวสักกเทวราชวา วิ เศษนัก เมื่ อ พวกเราตั ด กิ่ ง ยั ง ได “ทําอยางไรขาพเจาจะพึงไดเห็นตนไมนี้ อาหารขนาดนี้ ถาโคนทั้งตนคงจะพบ กลับมีใบมีผลอีกเลา ขาพเจาจะยินดีเปน ของดีมากมาย พอคาทั้งหมดเห็นวา ที่สุดเหมือนคนจนไดขุมทรัพย ฉะนัน้ ” ควรโคนตนไม ยกเวนหัวหนาพอคาที่ ลํ า ดั บ นั้น ท า วสั ก กเทวราชทรง หามปรามไว แตไมมใี ครเชือ่ ฟง พญานาค พรมนํ้าอมฤตที่ตนไมนั้น ตนไมนั้นก็ ไดออกมาฆาพอคาเหลานั้นไดไวชีวิต งอกงามแผกิ่งกานสาขา มีรมเงาอัน รมรื่น นารื่นรมยใจ พญานกแขกเตาจึง หัวหนาพอคาเพียงคนเดียว ในจุ ล ลสุ ว กราชชาดก กล า วถึ ง กลาวเปนเชิงขอบคุณทาวสักกเทวราชวา ความกตั ญ ู รู  คุ ณของต น ไม ที่ ตั ว เอง “ขาแตทา วสักกเทวราช ขอพระองค เคยใชประโยชนแมวาปจจุบันจะไมได ทรงพระเจริญสุข พรอมดวยพระญาติ รับประโยชนจากตนไมนนั้ แลว ก็ยังจะ ทั้งปวงเหมือนขาพระบาทมีความสุข ตองถนอมรักษาตนไมนนั้ อยูด งั เรือ่ งพญา เพราะไดเห็นตนไมนผี้ ลิตผลในวันนี้ นกแขกเตาผูมีใจกตัญูตอตนไม ดังนี้ ฉะนัน้ เถิด”

29


เวทีทัศนะ ทาวสักกเทวราชทรงสดับคํากลาว 3. ภาวนาปธาน เพียรสรางคุณภาพ 4. ความสันโดษ : ความยินดี ของพญานกแขกเตาแลว ทรงทําใหตน ไม พอใจตามขอบเขตของการใช สิ่งแวดลอมที่ดีใหเกิดขึ้น 4. อนุรักขนาปธาน เพียรรักษา นัน้ มีดอกออกผลแลวจึงเสด็จกลับไปสู ความสันโดษ คือ ความยินดีพอใจ สวนนันทวันพรอมกับพระมเหสี เทาทีต่ นหามาไดดว ยความเพียรพยายาม สิง่ แวดลอมทีด่ อี ยูแ ลว ไมใหเสือ่ มโทรมลง อันชอบธรรมของตน ไมโลภ ไมริษยา พรอมทั้งใหมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ในธรรมิกสูตรมีเรือ่ งเลาวา “ดูกอ น ใคร แบงออกเปน ๓ ประการ คือ พราหมณธรรมิกะ เรื่องเคยมีมาแลว 7. คารวะ:ความเคารพ 1. ยถาลาภสันโดษ คือ ยินดีตามที่ ตนไทรใหญชอื่ สุปติฏฐะของพระเจา ได ตนไดสิ่งใดมา ไมวาจะหยาบหรือ เชื่อกันวา ตนไมแตละตนเปนที่อยู โกรัพยะมี 5 กิง่ รมเย็นนารืน่ รมยใจ ก็ ประณีตแคไหน ก็ยินดีพอใจดวยสิ่งนัน้ หรือเปนวิมานของรุกขเทวดา โดยเฉพาะ ตนไทรใหญชอื่ สุปติฏฐะมีปริมณฑลใหญ 2. ยถาพลสันโดษ คือยินดีตามกําลัง ตนไมใหญที่เรียกวา ตนไมเจาไพร สิบสองโยชน มีรากแผไป 5 โยชน ยินดีแตพอแกกาํ ลังรางกายสุขภาพและ (เจาปา) เมื่อประชาชนเขาไปตัดหรือ ทําลายตนไมเทากับเปนการทําลายที่ มีผลใหญเหมือนกระทะหุงขาวสารได วิสัยแหงการใชสอยของตน หนึง่ อาฬหกะฉะนัน้ มีผลอรอยเหมือน 3. ยถาสารุปปสันโดษ คือ ยินดี อยูของรุกขเทวดา ซึ่งรุกขเทวดาอาจ รวงผึง้ เล็ก ซึง่ ไมมโี ทษฉะนัน้ ก็พระราชา ตามสมควร ยินดีตามทีเ่ หมาะสมกับตน ลงโทษโดยการดลบันดาลใหเกิดภัยพิบตั ิ กับพวกสนมยอมทรงเสวยและบริโภค อันสมควรแกภาวะ ฐานแนวทางชีวิต นานัปปการแกผตู ดั ไม ดังนัน้ การมีความ ผลไทรชื่ อ สุ ป ติ ฏ ฐะเฉพาะกิ่ ง หนึ่ ง และจุดหมายแหงการบําเพ็ญกิจของตน เคารพตอรุกขเทวดาทําใหประชาชนไม เหล า ทหารย อ มบริโภคเฉพาะกิ่ ง หนึ่ง กลาเขาไปตัดตนไม เปนการปองกันตนไม ชาวนิคมชนบทยอมบริโภคเฉพาะกิง่ หนึง่ 5. อัพยาปชฌะ : ความไม ปาไมไมใหถูกทําลาย สมณพราหมณยอ มบริโภคเฉพาะกิง่ หนึง่ เบียดเบียน สําหรับการเปลีย่ นแปลงและรักษา เนื้อและนกยอมกินกิ่งหนึง่ ใครๆ ยอม มนุษยในฐานะเปนสวนหนึ่งของ ซึ่งความสัมพันธ การเชื่อมโยงกับสิ่ง รักษาผลแหงตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะ สิง่ แวดลอม ไมควรเบียดเบียนสิง่ แวดลอม ตางๆนัน้ ควรตองมีความสมดุลและ และไม มี ใ คร ทํ า อั น ตรายผลของ อืน่ ๆ ชีวติ เปนทีร่ กั ของสัตวทงั้ ปวง มนุษย ความพอดี มิฉะนัน้ ธรรมชาติจะปรับ กันและกัน จึงไมควรเบียดเบียนสัตวอนื่ ๆ รวมทัง้ ไม ความสมดุลตามเหตุและปจจัยตางๆ ครัง้ นัน้ บุรษุ คนหนึง่ บริโภคผลแหง เบียดเบียนสิง่ แวดลอมทางกายภาพ เชน ส ง ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มอย า ง ต น ไทรใหญ ชื่ อ สุ ป ติ ฏฐะพอแก ค วาม การทิ้งนํ้าเสีย สารพิษ ขยะลงไปสูที่ หลีกเลีย่ งไมไดจนเกิดภัยพิบตั ริ นุ แรงขึน้ ตองการ แลวหักกิง่ หลีกไป ครัง้ นัน้ เทวดา สาธารณะ หรือสงเสียงดังมากเกินไป กอนถึงเวลาอันควร ในอดีตวิถีไทย คือ ผูส งิ สถิตอยูท ตี่ น ไทรใหญชอื่ สุปติฏฐะ ดังนัน้ พระพุทธศาสนาจึงถือวา ความ วิถแี หงธรรม เพราะธรรมะคือแนวทาง ไดคิดวา ทานผูเจริญ นาอัศจรรยหนอ ไมเบียดเบียนเปนสุขในโลก ทีม่ ดี ลุ ยภาพแหงชีวติ ระหวางคน ครอบครัว ไมเคยมีมาแลวหนอ มนุษยใจบาปคนนี้ ชุมชนและธรรมชาติรอบตัว วาควรจะ บริโภคผลของตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะ ดําเนินชีวิตใหสอดคลองและสมดุลได 6. ปธาน : ความเพียร พอแกความตองการ แลวหักกิ่งหลีกไป ปธาน คื อ ความเพี ย ร ซึ่ ง นํ า มา อย า งไรตามความเชื่ อ ตามวิ ถี ท าง ไฉนหนอ ตนไทรใหญชื่อสุปติฏฐะไมได ประยุกตใชในการอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม มี พระพุทธศาสนา โดยอยูอ ยางพอเพียง ออกผลตอไป...จากนัน้ ตนไมนนั้ ก็ไมออก 4 ประการ คือ มีความเอือ้ อาทรชวยเหลือซึง่ กันและกัน ผลอีกตอไป” 1. สังวรปธาน เพียรระวังไมให ในชุมชนอยางแทจริง เรือ่ งนีแ้ สดงถึงการขาดความกตัญู มลพิษและความเสื่อมโทรมของสิ่ง รูค ณ ุ ของตนไม ซึง่ ใหผลแกตนเอง ยังไป แวดลอมเกิดขึ้น หักกิง่ เสียอีก กิง่ ไมนนั้ ใหรม เงาไมเฉพาะ 2. ปหานปธาน เพียรกําจัดมลพิษ แกมนุษยเทานัน้ แตหมายถึงชีวิตในปา และความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมที่ ทั้งปวงดวย มีอยูแลวใหหมดไป เอกสารอางอิง : พระเทพโสภณ ประยูร ธมมจิตโต (2538) ธรรมะและการอนุรักษสิ่งแวดลอม http://www.src.ac.th/web/index.php?option http://www.watsamrong.com/tamma3.htm

30

ปที่ 8 ฉบับที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2554


เวทีทัศนะ

ÀѾԺÑμÔ

ปองกันไดดวยการจัดการสิ่งแวดลอม

รัฐ เรืองโชติวิทย : นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม

บทนํา

ภัยพิบัติทางธรรมชาติเปนอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นไดทุกเมื่อเพราะไมสามารถคาดการณได ตัวอยางเชน เหตุการณพิบัติภัยสึนามิ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ซึ่งเปนเหตุการณเหนือความคาดหมายวาจะ เกิดขึ้นกับประเทศไทย หลังเหตุการณครั้งนัน้ ประเทศไดเผชิญกับปญหาภัยธรรมชาติขนาดกลางถึงขนาดใหญอีก หลายครั้ง ไมวาจะเปนเหตุการณดินถลมในภาคใต เหตุการณอุทกภัยและดินถลมในภาคเหนือ เมื่อมองภาพรวม จากรายงานทางสถิติเกี่ยวกับความถี่ของภัยพิบัติเปรียบเทียบกันระหวางภัยพิบัติในปจจุบันนีก้ ับป 1960 พบวามี ความถี่ในการเกิดภัยพิบัติสูงขึ้นถึง 3 เทา และมีอัตราการตายเพิ่มขึ้น 4 เทา เมื่อเทียบกับภัยสงครามและอุบัติเหตุ ทางการจราจร บทเรียนทีเ่ ราพบจากเหตุการณทผี่ า นมานีน้ า จะกอใหเกิดแรงสะเทือนตอความตระหนักในการรับมือ ตอวิกฤตการณและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยทุกคนในสังคมควรมีสวนในการรับมือและการบรรเทา เบื้องตนตอภัยพิบัติ รวมไปถึงการรับผิดชอบตอการยับยั้งปญหาที่ตนเหตุ เชน ภาวะโลกรอน ภาวะมลพิษ ซึ่งเปน สวนหนึง่ ที่กอใหเกิดปญหาลูกโซในปจจุบัน ประสบการณจากพิบัติภัยตางๆ ที่กลาวมาทําใหเราพบวาเมื่อใดก็ตามที่ภัยเหลานัน้ เกิดขึน้ ความฉุกละหุก ความยากลําบากในการเขาไปดําเนินการชวยเหลือแกไขฟน ฟูสถานการณ และประชาชนผูประสบกับภัยพิบัติ ซึ่งไดพบความจริงวากระบวนการจัดการเหลานัน้ ในแง ของการปองกัน จําเปนจะตองมีระบบการประเมิน-วิเคราะห-ทํานาย เพือ่ การวางแผน จําเปน จะตองมีการเตือนภัยแจงเหตุทมี่ ปี ระสิทธิภาพ มีการระดมทรัพยากรและแรงงานเขาไปจัดการ แกไขอยางมีระบบและทันทวงที และจําเปนตองมีกระบวนการฟนฟูชุมชนที่ตอเนื่อง นอกจากนัน้ หลายปญหาที่เราพบในการทํางานในภัยพิบัติ คือ บอยครั้งที่การชวยเหลือและ ฟนฟูดําเนินเปนไปไดอยางลาชานั้น มีสาเหตุมาจากการขาดการเตรียมความพรอมและ ขาดการจัดการที่ประสานเชื่อมโยงกัน

การจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อปองกันภัยพิบัติ หากเรามุงที่จะปองกันและบรรเทาความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติตอไป อยางแทจริง ตองคํานึงถึงการจัดการสิ่งแวดลอมเชิงปองกัน ควรมีหนวยงานประสานงานที่ เปนตัวกลางในการเชื่อมโยงหนวยตางๆ เขามารวมทรัพยากรและชวยกันลงแรงนัน้ เปนสิ่งที่ ควรจะเกิดขึน้ จึงจําเปนทีเ่ ราตองเรียนรูใ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ มาเพือ่ เปนการจัดการคูข นานทีช่ ว ยลด ชองวางในสถานการณภยั พิบตั ขิ นาดใหญทเี่ กินกําลังของรัฐ หรือสถานการณทคี่ วามเสียหาย อยูน อกเหนือการประเมินของรัฐ ซึง่ ผูป ระสบภัยตองเรียนรูก ระบวนการฟน ฟูชมุ ชนดวยตนเอง ไดทั้งหมด ดวยการทํางานรวมกันระหวางภาคประชาชน ภาครัฐและองคกรความชวยเหลือ

31


ผานการประสานขององคกรพัฒนาเอกชน โดยหลักการทํางานในภาวะฉุกเฉินมีการ ประสานขอมูล จัดลําดับขอมูลเหตุการณ และความเสี ย หายเพื่ อ ประสานกั บ หนวยงานตางๆ เพื่อลดความสูญเสีย จากความลาชาในการสือ่ สาร ความสับสน ของขอมูล ความซํ้าซอนในการทํางาน และที่สําคัญคือทําใหภารกิจในการชวย เหลือและฟนฟูนนั้ ดําเนินไปไดอยางทัน ทวงที ซึง่ หากทบทวนสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จะเปน บทเรียนสําคัญทีท่ กุ ภาคสวนควรใหความ สํ า คั ญ และเรี ย นรู  ที่ จ ะจั ด การป ญ หา ภัยพิบัติอยางมีประสิทธิภาพและเปน ระบบมากยิง่ ขึน้ นัน้ หมายถึงลดการสูญเสีย ลงไดมาก ในหลายๆ กรณีการเกิดภัยพิบตั หิ าก ไมมรี ะบบทีร่ องรับการจัดการทีเ่ หมาะสม ยอมสงผลกระทบอยางรุนแรงตอชีวิต และทรัพยสิน รวมทั้งการเยียวยาและ การจั ด การภายหลั ง จากเหตุ ก ารณ ดังตัวอยางที่เห็นจากในหลายประเทศ มหาอํานาจทีม่ คี วามพรอมทัง้ ดานเทคโนโลยี งบประมาณ บุคลากร ปญหาจากการ เกิดภัยพิบตั ติ า งๆ ยังไมสามารถดําเนินการ หรือจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ จําเปน อยางยิ่งที่ตองศึกษาบทเรียนเหลานัน้ ในการเตรี ย มความพร อ มของ ประเทศไทย ประเด็นสําคัญที่เปนโจทย ใหพิจารณากัน มีดังนี้

ความพรอมของระบบเตือนภัย

ในหลายประเทศมีจดุ เตือนภัย ตองมี การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพและความ สมํา่ เสมอ การดูแลจัดการอยางตอเนือ่ ง ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการเตือนภัย ในหลายรูปแบบจะชวยไดอยางมากใน การเตรียมความพรอมและการเตรียม การในการรับมือกับภัยพิบัตินนั้ ๆ ไดทัน ตอสถานการณ

การวางแผนฉุกเฉิน

ที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลาย ฝ า ยรวมทั้ ง ประชาชนที่ อ ยู  ใ นพื้ น ที่

ภัยพิบัติตองเตรียมความพรอม มีการ ฝกซอมและสรุปบทเรียนปญหาตางๆ เพื่อปรับแกใหเหมาะสม

การเผชิญเหตุในภาวะภัยพิบตั จิ ริง

ระบบการทํ า งานแต ล ะส ว นต อ ง สามารถดําเนินการไดทันทีและสอดรับ กับภาวะการณที่เกิดขึ้นอยางเหมาะสม เชน อาหาร ยารักษาโรค ตลอดจนเครือ่ ง อุปโภคบริโภคที่จําเปน สถานที่รองรับ ในการอพยพ ลวนแลวมาจากการวาง ระบบการเตรียมการที่ดี

ความรวมมือของภาคประชาชน

เปนหัวใจสําคัญของการจัดการกับ ปญหาทีเ่ กิดขึน้ ความมีวนิ ยั ของประชาชน และความร ว มมื อ จะเป น ส ว นสํ า คั ญ ในการจัดการที่มีประสิทธิภาพ การให ความชวยเหลือที่ทั่วถึง จากประเด็นทั้ง 4 ขอขางตน เปน ประเด็นทีเ่ รียนรูจ ากสถานการณภายใน ประเทศและที่ เห็ น ได จ ากเหตุ ก ารณ ภัยพิบัติตางๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตางๆ ทั่ ว โลก ความสํ า คั ญ คื อ การป อ งกั น การเตรียมพรอมที่มีประสิทธิภาพ และ ความร ว มมื อ ในทุ ก ภาคส ว น ที่ ต  อ ง ชวยเหลือกันอยางเต็มที่ ปญหาภัยพิบตั ิ ที่เกิดขึ้นแมการคาดการณจะทําไดยาก หากแตความพรอมและความรวมมือ ในการจัดการปญหาจะชวยลดการสูญเสีย ไดเปนอยางดี ดังนัน้ จะเห็นวาในดานของสิง่ แวดลอม การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติเปน มุมมองสําคัญของการจัดการภัยพิบัติ ดวยการใชสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ปกปอง โดยสรางความเขมแข็งของภาค ประชาชนในพื้นที่ในการรักษาสภาพ แวดล อ มที่ เป น เกราะป อ งกั น ภั ย ทาง ธรรมชาติ เชน การปลูกปาชายเลน การ แจงเหตุ หรืออาสาสมัครในการจัดการ สิ่งแวดลอมเพื่อระวังภัยจากภัยพิบัติ ตางๆ

สรุป

จากทีก่ ลาวมาแลวภาพรวมของการ จั ด การสิ่ ง แวดล อ มในป จ จุ บั น ยั ง ไม เพียงพอตอการรองรับปญหาภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับ การเกิดพายุ นํ้าทวม การพังทลายของ ชายฝ  ง ทะเล แนวป อ งกั นคลื่ นทาง ธรรมชาติ เมือ่ ระดับนํา้ ทะเลสูงขึน้ การ เปลี่ยนแปลงกระแสนํ้าอุนนํ้าเย็นมีผล ตอมรสุมตางๆ ที่เราจะเผชิญกับปญหา ภัยทางธรรมชาติที่ไมเปนตามปกติหรือ ตามฤดูกาล อยางไรก็ตาม หากในวันนี้ เราเริม่ ตนในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติ โดยความรวมมือของทุกฝายอยางจริงจัง ยอมจะเกิดผล ในทางปฏิบัติบางไมมาก ก็นอย อนาคตของโลกใบนี้ขึ้นอยูกับ การกระทําในปจจุบันที่จะทําลายลาง หรือสรางสรรค ภัยพิบัติตางๆ ที่เกิดขึ้น มาจากผลกระทบจากอดี ต ความไม ระมัดระวังในอดีตที่ใชทรัพยากรอยาง ฟุมเฟอย . . . เราคงตองทบทวนและรวมกัน ในการปองกันหรือปรับตัวกับปญหา ภัยพิบตั ติ า งๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ อยางรุนแรง และบอยขึ้น ใหได . . .

เอกสารอางอิง : คูมือการจัดการภัยพิบัติภาคประชาชน เอกสารโรเนียว ไมมีวันเดือนปที่พิมพ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. 2553 รายงานการศึกษาการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (เอกสารไมเผยแพร) กรุงเทพมหานคร 2554

32

ปที่ 8 ฉบับที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2554


พึ่งพาธรรมชาติ

ที่มาของการวิจัยในนาขาว

อัมราภรณ ผดุงชีพ : นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สถาบันฝกอบรมและถายทอดเทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม

เมื่อ 20 ปกอนนี้ ระบบนิเวศรอบๆ บริเวณคลองหา จังหวัดปทุมธานี เปนทุงนาอันกวางใหญ ริมฝงคลองเต็มไป

ดวยดงตนโสน พอถึงฤดูฝนตนโสนออกดอกบานสะพรั่งใหชาวบานไดเก็บไปประกอบอาหารอันอุดม ไปดวยวิตามินและ แรธาตุ นอกจากนี้ยังมีตนไมอีกมากมายหลากหลายชนิด เชน กอไผ มะกอกนํ้า รวมทั้งตนโพธิ์ทะเล ในคลองมีบัวกินสาย และพันธุปลามากมาย พอพลบคํ่าจะยังมีโอกาสไดพบเห็นหิ่งหอย แมลงที่สวยงามมากในยามคํ่าคืน ซึ่งสองแสงกระพริบ วิบวับตลอดสองฝงคลอง ตอมาไมนานบรรยากาศคลองหาในอดีตถูกแทนที่ดวยการขุดลอกคลองเพื่อสรางถนนลาดยางมะตอย ตนไมถกู ตัดไป เพือ่ ขยายถนนใหรถวิง่ สวนทางกันไดสะดวกมากขึน้ ปจจุบนั ทีน่ ากลายสภาพเปนหมูบ า นจัดสรร สองฝง คลองหาทีม่ ตี น โพธิท์ ะเล หายไปพรอมกับหิ่งหอย . . . . ระบบนิเวศเปลีย่ นแปลง สรรพสิง่ ยอมมีการเปลีย่ นไปดวยเหตุผลเพือ่ ความอยูร อดของตนเอง เมือ่ ความหลากหลาย ของพืชและสัตวลดลง . . . . ดังนัน้ หนวยงานราชการจึงพยายามนํามะพราวและประดูมาปลูกทดแทนใหกับชาวบาน แตก็ยังไมสามารถทดแทนสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่เปราะบางและออนไหวงายได เชน หิ่งหอย ตนโพธิ์ทะเล แตยังมีสัตว บางชีวิตที่สามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดีหลงเหลือปรากฏอยูบาง . . . . จากการสํารวจของเจาหนาที่องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ พบวาบริเวณภายในเทคโนธานี มีนกเปนรอย กวาชนิด มีทั้งนกประจําถิ่นและนกอพยพ เนื่องจากแถบนี้มีแหลงนํ้า โดยเฉพาะที่ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม พื้นที่จํานวน 75 ไร ประกอบดวยคูนํ้าลอมรอบทั้งสี่ดาน ขางในบริเวณทางทิศตะวันตกเคยมีนํ้าทวมขังจึงปรับพื้นที่เปนนาบัว เพื่อศึกษาวิจัยเรื่องการใชสารเคมีและไมใชสารเคมีในแปลงนาบัว ปจจุบันพื้นที่ดังกลาวไดกลายสภาพเปนพื้นที่ชุมนํ้าอันเต็มไปดวยตนธูปฤาษี และตนกกไปแลว และพื้นที่บางสวน ยังคงเปนสระบัว บริเวณดังกลาวจึงเปนที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทัง้ พืชและสัตวอยูร ว มกันอยางมีความสุข ในอดีตตามกิง่ ไมของ ตนไมเกือบทุกตนมีรังนกกระจาบธรรมดาเกาะอยูแทบทุกกิ่ง เพราะมีความอุดมสมบูรณของอาหาร ทั้งแมลง แหลงนํ้า รวมทัง้ ขาวในทุง นาซึง่ อยูบ ริเวณใกลรวั้ ศูนยวจิ ยั ฯ ประมาณ 10 ไร เปนแหลงอาหารใหนกนานาชนิดกินทัง้ ป ชวงขาวกําลัง ออกรวงก็จะมีแมลง ชวงเมล็ดขาวแกเปนทุงนาสีเหลืองก็มีเมล็ดขาว พอเกี่ยวขาวเสร็จ ไถนาปรับพื้นที่ นกยางกรอก

33


นกยางเป ย นกเอี้ ย ง ก็ จ ะเดิ น ตาม รถไถนาเพือ่ คอยจิกแมลง หลังจากหวาน ขาวเสร็จตนขาวมีอายุประมาณ 1 เดือน จะมีนกปากหางหากินปู กินหอยในนา เมื่ อ ข า วโตออกรวงก็ มี แ มลงให กิ น ซึ่งเปนวัฏจักรของการทํานา จะเห็นวาพื้นที่ภายในศูนยวิจัย และฝกอบรมดานสิง่ แวดลอม และบริเวณ รอบๆ ยังมีบริเวณที่มีพื้นที่สีเขียวและ เปนธรรมชาติอยูมาก เมื่อประมาณป 2552 ตนไมรอบบริเวณอาคารรัตนชาติ มีรงั นกกระจาบตัวเมียทีต่ น ไม 1 รัง และ บริเวณสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของศูนยวจิ ยั ฯ เปน 10 รัง แตในป 2554 ไมมีรังนกกระจาบในบริเวณที่เคยทํารัง ทําใหเกิดแนวคิดวาถาจะทํานาขาวเพื่อ ใหนกมีอาหารกินและมาทํารัง คงจะเปน ตัวอยางของสํานักงานสีเขียว (Green Off ice) ทีใ่ กลชดิ กับธรรมชาติซงึ่ จะทําให

เจาหนาที่ที่ทํางานอยูในตึกรูสึกรักและ หวงแหนธรรมชาติอยางแทจริง พรอม มีสว นรวมในการใชทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน แนวคิดเรือ่ งทําอยางไรเพือ่ ให ระบบนิเวศกลับคืนมา จึงมีการปรึกษา รวมกันเรื่องการทํานาในศูนยวิจัยฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนศูนยเรียนรู เรือ่ งระบบนิเวศในนาขาวและศึกษาวิจยั ความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในบริเวณ ศูนยวิจัยฯ คําถามจากการหายไป ของนกกระจาบเมื่อมีการกอสรางใน ศูนยวิจัยฯ ซึ่งคงตองมีการศึกษาแบบ นักวิจัยดําเนินการ โดยตั้งสมมุติฐาน วิเคราะหปญหา สาเหตุ แนวทางการ แกไขปญหา และที่สําคัญมากๆ คือ ทําแลวประชาชนไดอะไร ดังนัน้ พืน้ ทีท่ เี่ ปนเปาหมายใน การทํานาขาว จึงเปนบริเวณทีเ่ คยมี รังนกกระจาบเล็งไว 2 จุด คือใกล ตึกรัตนชาติ และจุดที่ 2 บริเวณพืน้ ทีท่ าํ นาบัวใกลสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ ศูนยวจิ ยั ฯ เนือ่ งจากการทํานาขาวครัง้ นี้ จะตองทําใหระบบนิเวศกลับคืนมา และ เปนการบูรณาการอยางมีสว นรวมระหวาง หนวยงานวิจัยและหนวยงานฝกอบรม คือศูนยวจิ ยั และฝกอบรมดานสิง่ แวดลอม และสถาบั น ฝ ก อบรมและถ า ยทอด เทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม ซึ่งทั้งสอง นาขาวพลังงานแสงอาทิตย หนวยงานอยูภ ายใตกรมสงเสริมคุณภาพ สิ่งแวดลอม มีภารกิจหลักในการศึกษา วิ จั ย พั ฒ นา ถ า ยทอดและส ง เสริ ม เทคโนโลยีและการจัดการดานสิง่ แวดลอม รวมทั้งเปนศูนยเทคโนโลยีสะอาด และ ศูนยปฏิบัติการอางอิงดานสิ่งแวดลอม สถานที่เหมาะสมในการทํานา ขาวครั้งนีจ้ ึงใชบริเวณใกลตึกรัตนชาติ สถานที่ ใ นอดี ต เคยมี รั ง นกกระจาบ เมือ่ ทุกฝายเห็นชอบรวมกันจึงปรับเปลีย่ น พืน้ ทีข่ นาด 200 ตารางวา ใหเปนแปลงนา โดยติดตอวาจางรถไถนาเพื่อปลูกขาว สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

34

ปที่ 8 ฉบับที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2554

ให ช าวนาตั ว จริ ง เข า มาดู ส ถานที่ ถึ ง ความเปนไปไดในการทํานาครัง้ นี้ และได ดํ า เนินการไถปรั บ พื้ น ที่ ทํ า เทื อ กเมื่ อ วันที่ 9 เมษายน 2554 เตรียมเมล็ดพันธุ ขาวชื่อปนเกษตร (PinKaset) ซึง่ เปน ลูกผสมระหวางขาวขาวดอกมะลิ 105 กับขาวทนแลง เปนขาวขาว มีกลิ่นหอม นุม เหนียว ไดรบั รางวัล ชนะเลิศอันดับ 3 จากการประกวดขาวโลก (2nd World Rice Competition) เมื่ อ ป 2547 (บทความวิจยั ขาว ปน เกษตร PinKaset ศูนยวิทยาศาสตรขาว มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม) เริม่ หวานขาวเมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2554 ซึ่งขาวจะเก็บเกี่ยวไดวันที่ 20 สิงหาคม 2554 และเปนขาวแปลงแรก ของสํานักงาน ในระหวางรอผลผลิตได วางแผนเก็บขอมูลจํานวนนกทีม่ ากินขาว ในนาวาเปนนกชนิดไหน สิง่ มีชวี ติ ในนา ที่เปนประโยชนและศัตรูในนาขาวเชน หนูและแมลง เพือ่ เปนขอมูลใชประกอบ การวางแผนทํางานวิจัยในนาขาว เพื่อ ใหเห็นผลเปนรูปธรรมสามารถตอบโจทย เรือ่ งระบบนิเวศทีฟ่ น คืนกลับมาอันสะทอน ใหเห็นความสําคัญของสิง่ มีชวี ติ ทีต่ อ งการ อยูใ นสภาพแวดลอมทีส่ ะอาดปราศจาก มลพิษ ดังนัน้ การวิจัยในนาขาวก็จะ สามารถสะทอนถึงระบบนิเวศและสภาพ ความเปนอยูของสัตวและพืชไดของ ศูนยวิจัยฯ พรอมทั้งยังถายทอดงาน วิจยั เกีย่ วกับการทํานาปลอดสารพิษได ในอีกทางหนึง่


พึ่งพาธรรมชาติ

ภาพใหญ : นาขาวอายุประมาณสามเดือน ภา

ที่มา : http//dna.kps.ku.ac.th ลักษณะประจําพันธุ ความสูง 106 ซม. อายุเก็บเกี่ยว 125-130 วัน ผลผลิต >850 กก./ไร % ขาวกลอง (brown rice) 80% % ตนขาวหรือขาวเต็มเมล็ด (head rice) 55% ความยาวของเมล็ด ขาวเปลือก 11 ม.ม. ขาวกลอง 8.2 ม.ม. ขาวขัด 7.6 ม.ม. คุณสมบัติทางโภชนาการในขาวกลอง ปริมาณ Amylose19.5 % อุณหภูมิแปงสุก70-74 องศา ความเปนประโยชน ของธาตุเหล็ก 9.45 ng Ferritin/mg-cell protein ธาตุสังกะสี 21.6 mg/kg ปรับพื้นที่เพื่อเตรียมหวานขาว

เอกสารอางอิง dna.kps.ku.ac.th/index.php/.../ปนเกษตร-PinKaset.html

35


¡Ô¨¡ÃÃÁ¤ÇÒÁà¤Å×è͹äËÇã¹ÈٹÇÔ¨ÑÂáÅнƒ¡ÍºÃÁ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

16 สิงหาคม 2554 นางรัชนี เอมะรุจิ รองอธิบดีกรมสงเสริมคุณ ณภาพสิ ณภ ภาพสิ่งแวดลอม ไดใหเกียรติเปนประธานเปดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิถีชาวนาไทยกับการบริโภคที่ยั่งยืน เพื่อสงเสริมความรูเกี่ยวกับการทําเกษตรกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมถอดบทเรียนจากการ ทํางานสูการจัดทําแปลงสาธิตที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริง ซึ่งภายในงานมีทั้งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตลาดนัดสีเขียว ที่ใหความรู เกี่ยวกับการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นิทรรศการใหความรู และกิจกรรมเกี่ยวขาว ณ ศูนยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม เทคโนธานี ธ นี ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมมธาน ธานี

26 - 30 สิงหาคม 2554 54 ศูศศนย นยวิจัยและฝกอบรมดานสิ่งแวดลลอม ไไดเขารวมกิจกรรมในงาน “การนําเสนอ เสนอผลงานวิ อผลงานวิจัยแหงชาติ 2554” (Thailand Research Expo 2011) โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) กําหนดจัดขึ้นใน ระหวางวันที่ 26-30 สิงหาคม 2554 ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนแสดงศักยภาพ ทางการวิจัยของภาคเครือขายการวิจัยในระดับประเทศ อันจะเชื่อมโยงกับการนําผลผลิตจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐสูการใชประโยชน ทั้งงนนี้ ศูนยวจิ ัยและฝกอบรมดานสิง่ แวดลอม ไดรวมนําเสนอผลงานวิจัยอันโดดเดน ทีด่ ําเนินการผานมาทัง้ ภาคนิทรรศการและ ภาคการประชุมมสมมนา สัมมนา เชน การบําบัดนํ้าเสียชุมชนที่ปนเปอนสารตกคางทางยาดวยพืช, การศึกษาผลของการตกสะสมของซัลเฟอรตอความเปนกรดในดิ ในดินในพื้นที่ ปาตนนํ้าของประเทศไทย, การศึกษาผลกระทบดานเสียงจากการขยายทางวิ่งทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

9 กันยายน 2554 สวนความรวมมืมือและเครื แลละเครือขายนักวิจยั ดานสิง่ แวดลอม ศูศนย นยวจิ ยั และฝกอบรมดานสิ่งแวดลอม รวมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู งานวิจัยดานสิ่งแวดลอม เรื่อง อากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดมี โอกาสแลกเปลีย่ นความรู ขอมูลทางวิชาการ และประสบการณงานวิจัยดานอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนรวมกัน อันจะกอใหเกิดการตอยอดองคความรู และ/หรืองานวิจัย ดานอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน ระหวางสมาชิกเครือขายนักวิจัยสิ่งแวดลอม ในอนาคต รวมทั้งสามารถนําขอมูลที่ไดจากเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปใชในการกําหนด ทิศทางการวิจัยของเครือขายนักวิจัยสิ่งแวดลอม โดยมี ดร.หทัยรัตน การีเวทย และ นายธนาพันธ สุกสอาด เปนผูน าํ องคความรูในการแลกเปลีย่ นเรียนรูง านวิจัยเรือ่ ง อากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน โดยมีผูเขารวมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 39 คน

36

ปปท ี่ 8 ฉบับที่ 1199 เเดืดือน กกัันยยายน ายน พ. พ.ศ.2554 .ศ.2554

14 กั น ยายน 2554 ศู น ย วิ จั ย และฝ ก อบรมด า น สิ่งแวดลอม ไดเขารวมจัดนิทรรศการเผยแพรผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลกระทบดานเสียงจากการขยายทางวิง่ ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดย นายธนาพันธ สุกสอาด นักวิชาการสิ่งแวดลอม ชํ า นาญการพิ เศษ ในงานเป ด โลกกว า งงานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา การบินไทยอยางยั่งยืน ณ หองโถงอาคาร 1 ชั้น 1 สํานักงานใหญ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

Green Research 19  

green research ฉบับที่ 19

Green Research 19  

green research ฉบับที่ 19

Advertisement