Page 1

“Optimisme, rechtvaardigheid, zorgzaamheid, eigenheid en competitief”

Een leesautobiografie met mijn leeservaring tot nu toe

www.abaraxy.nl PRIJS € 5,50


Editorial A

baraxy is afgeleid van Abarax wat

Demoon

betekent.

Maar

naast

online games bij mij favoriet is. Denk aan de

deze

boeken van Roald Dahl, de films van de Lord

betekenis, is dit ook mijn gamenaam. Ik ben

of the Rings en Harry Potter en het

sinds kort weer begonnen met World of

kaartspel Magic the Gathering. Allemaal in

Warcraft. Hiervoor speelde ik ook Diablo 3,

het genre wat ik prachtig vind.

Runescape, Guiltwars en Path of Exile. Allemaal

MMORPGs

(Massive

De 7 verplichte onderdelen uit het eerste

Multiplayer Online Role Playing Game).

moduul voor Nederlands, Pedagogiek &

Samen met 3 vrienden speel ik deze games

Onderwijskunde en Levensbeschouwing /

soms tot diep in de nacht. Het is voor mij een

Godsdienst komen in het magazine terug.

uitlaatklep, ontspanning en een leuke manier

Maar naast deze onderdelen zijn er ook een

om contact met mijn vrienden te hebben.

aantal elementen toegevoegd die standaard

Toen we de opdracht kregen een eigen

in een magazine horen zoals advertenties, een

magazine te maken, wilde ik een concept

horoscoop en een puzzel.

bedenken wat bij mij past en wat ook mooi is om vorm te geven. De games die ik speel,

Ik wens je heel veel leesplezier in mijn

zitten

fantasiewereld!

vol

mooie

graphics,

mythische

characters en fantasierijke werelden. Daar komt bij dat het fantasiethema ook naast

Dennis


Inhoud 18 - Mijn leven vol fantasie Leesautobiografie 30 - En? Recensie van een Zilveren Griffel winnaar 27 - De GVR = BACK! Een klassieker in beeld 6 - Hoe ik, ik werd Mijn pedagogische ontwikkeling

14 - Perkamentus Leraar uit Harry Potter nader bekeken 15 - Onder de loep Observatie/onderzoek 34 - Mijn 5 meest waardevolle waarden Levensbeschouwelijk artikel

16 - Wezens Alles over de elf 42 - Fantasy Fun Woordzoeker 43 - Fantasy Fun Horoscoop 44 – Recensies 3 recensies van het prentenboek En? 47 - Service & Verkoopinformatie 47 - Bronvermelding 47 - Abonnement informatie


Hoe ik, ik werd “

“ ” “


Kleuter

D

e fysieke ontwikkeling bij kleuters gaat

herinneren dat ik als een klein aapje over alles

gepaard met drie facetten: de motoriek, de

heen vloog. Touwen, klimrekken en ook de

zintuigelijke ontwikkeling en de seksuele

dingen die er niet voor bedoeld waren. Wel

ontwikkeling.

sociaal-emotionele

weet ik dat ik nog niet zo goed was in de iets

ontwikkeling komen de morele- en identiteits-

kleinere handelingen zoals touwtje springen

ontwikkeling naar voren en staan angsten,

of met ballen gooien. Mijn oog-hand-

agressie en fantasie centraal. De cognitieve

coรถrdinatie was nog niet zo goed ontwikkeld

ontwikkeling wordt gekenmerkt door ge-

dat ik dat onder controle had. Ik speelde niet

heugen, de pre-operationele fase en het

vaak in de zandbak, als ik dat deed ging het

leren op school.

vaak al snel over op stoeien. Als het ging om

Bij

de

de vrije speelsituaties, koos ik dan ook altijd In dit geval wil ik het hebben over mijn grote motoriek en kleine motoriek ten tijde van mijn kleuter periode. Ik kan mij nog goed

voor de grote dingen. Ook binnen koos ik liever voor de blokkenhoek dan voor tekenen of schilderen.


Dit is voor mij een enorm moeilijk begrip om terug te halen uit mijn jeugd. Ik heb het vanaf een zeer jonge leeftijd al flink te verduren

donker, beesten of spoken. Mijn identiteitsontwikkeling is dan ook sneller gegaan dan bij de meeste kinderen.

gehad. Op mijn school werd ik flink gepest, ik kan me daarom ook vooral een gevoel van angst herinneren. Volgens Hooijmaaijers e.a. (2012) is de functie van angst er om het kind te beschermen tegen overprikkelen. Het zou er voor moeten zorgen dat het kind weg loopt bij onveilige situaties. Ook wordt er gezegd dat je als ouders of verzorgers over de angst moet praten, zodat de angst weggaat of gecontroleerd wordt. In mijn geval ging dit niet op, ik heb thuis een paar keer laten weten dat het niet goed ging op school en dat ik gepest werd. Mijn vader die militair is, zei letterlijk tegen mij dat ik me niet zo moest aanstellen en van me af moest slaan. “Je bent toch geen mietje!” Vanaf dat moment heb ik denk ik besloten mijn angsten onder ogen te zien. Ik praatte er met niemand meer over. Mijn angsten waren erg reëel, de angst om gepest te worden, om klappen te krijgen of door mijn vader uitgescholden te worden. Ik kan me bijvoorbeeld niet herinneren dat ik bang ben geweest voor de dingen waar normale kleuters bang voor zijn zoals het

Omdat ik me niet veel kan herinneren uit mijn jeugd anders dan wat ik hierboven al beschreven heb, en ik er ook geen navraag over kan doen bij mijn ouders, heb ik besloten te vertellen over hoe ik denk dat het bij mij is gegaan. In dit geval wil ik het hebben over het leren op school. Doordat ik met een constante angst in mij heb gezeten, kan ik me voorstellen dat ik niet zo snel leerde als andere kinderen. Volgens de theorie van Piaget,

ontwikkelingspsycholoog

(1896-

1980) (Hooijmaajiers , 2012), zitten kleuters nog in de pre-operationele periode. Dat wil zeggen dat ze nog niet helemaal logisch en systematisch kunnen denken. Ik kan mij dus goed voorstellen dat het tellen bij mij wèl ging, maar het optellen en koppelen van getallen naar hoeveelheden nog lastig was. Ik heb wel altijd al een goed geheugen gehad. Vooral mijn lange termijn geheugen is goed.


Kinderen van 6 tot 9 jaar

I

n de fysieke ontwikkeling gebeurt er van

Op deze leeftijd zou je aan elkaar moeten

alles met de motoriek. Dat moet ook, want

kunnen schrijven en hoofdletters zouden

kinderen moeten leren schrijven en tekenen.

consequent de zelfde vormen moeten krijgen.

Tijdens de sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor zover ik weet, is dit in mijn geval

bij kinderen in deze leeftijd leren ze wie’ ik’ is.

absoluut niet het geval geweest. Zolang ik mij

De relatie met volwassenen heeft daarin

kan herinneren, is mijn kleine motoriek slecht

invloed op de identiteitsontwikkeling en

geweest. Nu weet ik niet of het op mijn

morele

cognitieve

basisschool goed gemonitord werd of dat ze

ontwikkeling gaat het om het ontwikkelen van

dit niet belangrijk genoeg vonden. Wat ik wel

het denken en leren.

heel goed weet, is dat ik vanaf ongeveer mijn

ontwikkeling.

Bij

de

negende, verplicht moest lezen en schrijven thuis. Dit was omdat ik klaarblijkelijk niet De kleine motoriek wordt flink getraind in deze leeftijd. Je behoort steeds netter te schrijven, je tekeningen moeten steeds fijner worden en je zou je soepeler moeten kunnen bewegen.

netjes genoeg schreef. Vanaf dat moment heb ik dan ook een hekel gekregen aan lezen en schrijven. Mijn grote motoriek was al een stuk beter, volgens Hooijmaaijers e.a. (2012) moet een kind op 7 jarige leeftijd over een balk kunnen lopen. Vanaf 5 jaar zat ik op gymnastiek en leerde ik al snel mijn evenwicht te bewaren. Dit was voor mij dus geen enkel probleem.


Volgens Piaget (Hooijmaaijers e.a., 2012)

zat ik regelmatig mijn eigen rekensommen te

bevinden kinderen van deze leeftijd zich in de

maken. Helaas werd daar bij ons op school

concreet-operationele periode. Ze leren

niet veel mee gedaan. Als je iets extra goed

logisch te redeneren en zijn inmiddels minder

kon, kreeg je niet moeilijkere sommen om je uit

egocentrisch. Ze hebben conservatiebegrip

te dagen. Dit is ook de enige periode

van getal, gewicht en volume. Het principe

geweest waarin ik het leuk vond om te leren

van reversibiliteit is erg belangrijk. Dat stelt

op school. Ik had het gevoel dat ik iets goed

dat je in gedachten iets kunt uitvoeren en

kon. Ik gebruikte mijn hoofd eens voor andere

terugdraaien. In deze periode begon ik erg

dingen dan angst. Mijn geheugen werd dus

sterk te worden in logisch nadenken. Tafels

flink op de proef gesteld, er kwam tenslotte

van 1 tot en met 15 kon ik uit mijn hoofd en

elke dag nieuwe informatie bij.

elke rekensom ging mij goed af. Zelfs thuis


Kinderen van 9 tot 12 jaar

T

ijdens de fysieke ontwikkeling komen de

Jongens worden al wat groter en sterker,

puberteit, groeispurt, seksuele ontwikkeling

sommigen krijgen zelfs al de baard in de keel.

en motorische ontwikkeling naar voren. Bij

Er begint misschien al wat haar te groeien op

sociaal-emotionele ontwikkeling zien we dat

de plekken waar het eerst niet zat. Volgens

de groep enorm belangrijk wordt. Het kind wil

Hooijmaaijers e.a. (2012) begint dit bij

heel graag ergens bij horen. Ook je eigen

jongens pas rond het twaalfde jaar. Ik was er

identiteit wordt steeds belangrijker en

behoorlijk vroeg bij, rond mijn elfde begon bij

daarmee ook je zelfbeeld. Bij de cognitieve

mij alles te groeien. Ook de seksuele

ontwikkeling zien we vooral het verschil

belangstelling was bij mij behoorlijk aanwezig.

tussen de kinderen, de ĂŠĂŠn is al verder dan de

Ik begon er ook steeds meer op in te spelen

ander.

bij mijn toenmalige vriendin. We zaten erg veel aan elkaar en konden haast niet zonder elkaar de dag doorkomen. Toch vond ze dat

Het mag duidelijk zijn dat er in deze leeftijd enorm veel gebeurt met de lichamelijke ontwikkeling.

ze niet klaar was voor seks en we hebben het dus ook niet gedaan. Ik weet nog dat ik dat wel erg jammer vond. Achteraf gezien vind ik het absoluut niet jammer, elf jaar is toch wel erg jong.


In deze periode wil je graag ergens bij horen.

Cognitieve ontwikkeling in het algemeen:

Je vormt je eigen ik en je zelfbeeld wordt voor

volgens Hooijmaaijers e.a. (2012) is dit

een groot deel bepaald. Dit was in mijn geval

de tussenfase van concreet-operationele

niet anders. Ik werd nog altijd erg veel gepest

periode en de formeel-operationele periode.

en geslagen op school, maar ook op de

In de formeel-operationele periode is het zo

turnvereniging. Thuis was het niet veel beter,

dat

mijn ouders waren inmiddels beide aan de

hypothetische problemen. Ook wel abstract

drank. Als mijn vader dronken was, moest ik

denken genoemd. Je kunt je voorstellen dat

het meestal ontgelden. De meest grove

een kind van elf, die al verdovende middelen

dingen die je tegen een kind kan zeggen, heb

gebruikt, er op school niet het beste van kan

ik wel gehoord. Dit is dan ook de reden

maken. Mijn geheugen en aandacht waren

waarom mijn onzekerheid waarschijnlijk een

dan ook zeer slecht. Ik had geen enkele

nieuw hoogtepunt bereikte. Ik was inmiddels

motivatie om op school mijn best te doen. Ik

zo ver dat ik geen enkele lol meer in mijn leven

voelde me alleen maar armzaliger worden met

had. Ik was dan ook bereid alles te doen om

elke les die er werd gegeven. Rekenen was

ergens bij te horen. Vanaf toen ben ik ook

nog altijd geen probleem, omdat de logica dat

een beetje de verkeerde kant op gegaan.

wel voor mij oploste. Taal werd inmiddels een

Om maar ergens bij te horen, ging ik met de

regelrechte ramp. Taalkundig en redekundig

verkeerde jongens om. Blowen, stelen,

ontleden heb ik tot huilens aan toe moeten

drinken, vandalisme, het kon me niet gek

doen en ik begreep er niets van. Ik heb mijn

genoeg. Gelukkig ben ik daar al vrij snel van

schooltijd dan ook beĂŤindigd met een slechte

terug gekomen. Het voelde niet goed. Dat

cito score.

had dan wel weer het gevolg dat ik wederom zonder vrienden zat.

kinderen

kunnen

redeneren

in


Ik mag concluderen dat ik alles behalve een

negatieve dingen om heb weten te zetten in

normale jeugd heb gehad en dat ik de fases

positieve ontwikkelingen.

op een andere manier heb doorlopen.

Ondanks de jeugd die ik heb gehad, mag ik

Sommige fases heb ik sneller doorlopen,

stellen dat ik er goed uit ben gekomen. Ik heb

zeker de emotionele ontwikkeling is niet op

een hoop mee gemaakt en dat heeft mij

een normale manier gegaan. Wat ik voor

gevormd tot wie ik nu ben. En met die

mezelf wel mooi vind, is dat ik vrijwel alle

persoon ben ik blij!

â—?


PErkamentus H

arry Potter is een begrip geworden in

serie heen is voelbaar dat hij echt van Harry

de fantasiewereld, vandaar ook de keuze om

houdt, ook al spreekt hij het niet uit. Hij

deze boekenreeks te kiezen. Het past erg

probeert Harry door middel van adviezen

goed in mijn magazine, juist door de wereld

vaak een goede kant op te duwen. De keren

waarin het zich afspeelt. Ik heb niet gekozen

dat Harry het niet meer ziet zitten, komt hij

voor een film of boek waarin een leraar een

altijd bij Perkamentus voor hulp. Perkamentus

duidelijke hoofdrol heeft. In dit geval kies ik

is op den duur meer een vader voor Harry

er voor om de rollen die een leraar kan

dan een leraar.

hebben

Ook

te

reflecteren

op

Albus

de

organisatorische

rol

is

bij

Perkamentus.

Perkamentus ruimschoots aanwezig. Dit

Albus Perkamentus is het hoofd van de

wordt eigenlijk pas echt duidelijk in het

tovenaarsschool Zweinstein. Hiermee kom je

laatste boek. Sneep, die in alle boeken de

dus direct op een probleem, hij geeft zelf

bad guy is, en waarvan iedereen denkt dat hij

geen les. De, naar mijn idee, belangrijkste rol

nog steeds voor Voldemort werkt, blijkt al die

is dus niet weggelegd voor Professor

tijd gewoon in opdracht van Perkamentus te

Perkamentus namelijk de didactische rol.

hebben gewerkt. Hij heeft zelfs Perkamentus

Deze rol wordt dan ook over genomen door

vermoord in opdracht van Perkamentus zelf!

andere leraren, bijvoorbeeld door Professor

Al die tijd heeft Perkamentus het gepland,

Sneep. Sneep is gedurende de hele

alles wat er is gebeurd, lijkt al doorzien te zijn.

boekenreeks de zogenaamde bad guy, en zo

Dat alles waarschijnlijk alleen om Harry in

geeft hij ook les. Hij is erg streng tegen zijn

zijn strijd te helpen. De interpersoonlijke rol

leerlingen en duld geen enkele tegenspraak.

wordt daarmee dus ook direct bepaald.

Hij verwacht van zijn leerlingen dat ze

Perkamentus geeft in zijn strijd alles op voor

opletten en exact doen wat hij zegt.

Harry. Zelfs zijn eigen leven geeft hij om

Luisteren ze niet, dan schroomt hij er niet

Harry te helpen. Maar niet alleen Harry is

voor zelfs fysiek op te treden. Ik kan wel

hierbij gebaat. Malfidus die vanaf boek één

stellen dat ik het niet eens ben met deze

de etterbak is en aan Voldemort zijn kant

didactische manier van les geven!

staat, wordt uiteindelijk door Perkamentus

De pedagogische rol is zeker weg gelegd

vergeven. Daarmee misschien toch nog een

voor Perkamentus. Vanaf het eerste moment

kleine didactische rol over de moraal, gegeven

dat Harry zijn ouders verliest, houdt

door Perkamentus. ●

Perkamentus hem in de gaten. Door de hele


Onder de loep I

k heb er voor gekozen een meisje te

in het flesje aan het stoppen. Aangezien ik

observeren tijdens het buiten spelen.

vooral nieuwsgierig was naar haar motoriek,

Dit heb ik gedaan door middel van de open

heb ik daar extra op gelet. Het meisje dat 4

observatiemethode.

jaar

Het

doel

was

oud

is,

is

opvallend

soepel

en

voornamelijk om er achter te komen welke

gecontroleerd aan het werk. Ze pakt met

motoriek ze het meest gebruikt en of zich dat

beide handen wat zand en stopt dit door de

al ver heeft ontwikkeld. Van te voren wist ik

kleine opening. Wat ook opvalt, is dat

dat het om een meisje ging die meestal dieren

wanneer ze met 1 hand werkt ze dit met rechts

na speelt en niet heel druk is. Volgens

doet. Daarmee lijkt het er op dat haar

Hooijmaaijers e.a. (2012) is er een duidelijk

voorkeurshand ook al duidelijk is. Even later

verschil te zien tussen jongens en meisjes.

gaat ze ook een stukje huppelen, ze beweegt

Aangezien ik al eerder een observatie deed

zich ook hierin soepel en zonder na te

bij een jongen was ik erg nieuwsgierig naar

denken. Er is dus een behoorlijk verschil te

het verschil.

zien bij jongens van de zelfde leeftijd. In

Jongens rennen, springen stoeien, ze klimmen

Hooijmaaijers e.a. (2012) word beschreven

op attributen en gebruiken dus voornamelijk

dat de motoriek op 4 jarige leeftijd nog niet

hun grote motoriek. Dat is van meisjes niet

zo soepel is en dat het hele lichaam vaak mee

altijd te zeggen. Vandaar misschien het

beweegt bij de kleine bewegingen. Ik heb dit

verschil in hoe vergevorderd meisjes zijn in

totaal niet gezien bij dit meisje. Haar

hun ontwikkeling qua motoriek.

bewegingen waren juist erg soepel en ze had

In dit geval was het meisje wat ik observeerde

kleine bewegingen met de handen en polsen

aan het spelen in de zandbak. Ze was geen

erg goed onder controle.

dingen aan het maken of druk aan het

Het is leuk om te zien dat er zo’n groot

scheppen. Ik hoorde haar zeggen tegen een

verschil is tussen de jongen en dit meisje. Het

ander meisje dat ze poesje aan het spelen

is echter nog leuker om te zien dat dit meisje

was en dat het zand het eten was. Ze was erg

qua ontwikkeling ongeveer een jaar voor

secuur het zand van de rand van de zandbak

loopt

op

haar

leeftijdsgenoten. â—?


Wezens E

Een elf of alf is een mythisch wezen uit de Germaanse en Noorse mythologie en wordt ook in de Europese folklore beschouwd als een licht- of natuurgeest met bovennatuurlijke krachten. Elfen worden soms ook wel alvermannen genoemd of in het Oudnoors álfr.

Elfen leven vaak in bossen, bloemen, aan rivieren en bronnen. Ze worden doorgaans afgebeeld als kleine jonge mannen en vrouwen met een haast bovennatuurlijke schoonheid. Ze bezitten grote wijsheid en ze zijn meestal goedaardig en helpen de mens. Vaak worden elfen afgebeeld met puntoren en vleugels. Soms lijkt de elf (of alverman) in verhalen op een kabouter, fee of nimf.


J.R.R. Tolkien schrijft in zijn boekenreeks The Hobbit en The Lord of the Rings ook over elfen. Hier worden

elfen

afgeschilderd

als slimme en

bewonderenswaardige wezens. Ze zijn iets langer dan een mens, ze zijn onsterfelijk en over het algemeen veel getalenteerder dan mensen op het gebied van beeldende kunst, muziek, handvaardigheid en taal. De puntoren en onwaarschijnlijke schoonheid zijn bij de elfen van Tolkien wel aanwezig. Deze verhalen zijn inmiddels ook verfilmd. Op de afbeelding zie je de drie soorten elfen uit de series van Tolkien.

In de Harry Potter boeken en films komen ook elfen voor. Huiselfen. Deze wezentjes zien er compleet anders uit als de elfen van Tolkien. Ze zijn klein en fungeren als huisslaaf van tovenaars en heksen. De puntoren zijn bij deze elfen wel aanwezig, maar de onwaarschijnlijke schoonheid is over het algemeen ver te zoeken. Op de filmposter staat Dobby. De huiself van de familie Malfoy.

De elfen in World of Warcraft hebben overeenkomsten met de Tolkien-elfen, al zijn ze verdeeld in meerdere groepen met verschillen in uiterlijk. Je hebt de Night Elves (nachtelfen) en de Blood elves (bloedelfen). De Night Elves aanbidden de maan en de Blood Elves de zon. Elfen zijn hier langer dan mensen, ze worden extreem oud of zijn onsterfelijk en hun leefgebieden getuigen van gevoel voor bouwkunst. â—?


Mijn leven vol fansasie I


M

Voor zover ik mij herinner ben ik niet veel

heeft het plezier in het lezen destijds volledig

voorgelezen.

weggehaald. Ik vond het verschrikkelijk!

Wanneer

ik

wel

werd

voorgelezen, was dit door mijn moeder en

Een boek dat ik in die periode gelezen heb,

vond ik het ook erg mooi. Dit is één van de

is Pinkeltje in Artis van Dick Laan. Op zich

positieve herinneringen aan mijn jeugd. Ik

vond ik het boek zelf best grappig en ik

herinner mij vooral sprookjesboeken. Dit

herinner mij dat er veel moraal in

waren

zat. Bijvoorbeeld dat je lief

de

Gebroeders

bekende Grimm

sprookjes van zoals

de

Roodkapje,

moet zijn voor dieren.

Repelsteeltje, Hans en Grietje en De wolf

Maar omdat het lezen in

en de zeven geitjes of van Hans Christiaan

die

Andersen zoals De nieuwe kleren van de

verplichting was, heb ik er

keizer, Het lelijke eendje en Klaas Vaak.

geen prettige herinnering

Ook minder bekende sprookjes las mijn

aan over gehouden.

tijd

een

grote

moeder voor, maar daar kan ik me vaak alleen de hoofdpersoon en de boodschap (de moraal) van herinneren. Soms verzon ze zelf een verhaaltje voor het slapen gaan.

In groep zeven en acht begon ik lezen een beetje leuk te vinden. In die periode heb ik

Oorlogswinter van Jan Terlouw gelezen en heel veel boeken van Roald Dahl. De GVR, Op school werd er erg weinig voorgelezen,

De

want ik móest zelf lezen. Deze duidelijke

Chocoladefabriek en De reuzenperzik is een

verplichting kwam voort uit het feit dat ik een

greep uit de titels die ik van Roald Dahl

lichte

Toen mijn

gelezen heb. Wat ik zo interessant vind aan

moeder en school hier achter kwamen werd ik

de boeken van Roald Dahl is het feit dat hij

elke avond verplicht aan het lezen gezet. Dit

een wereld creëert, die nagenoeg gelijk is aan

leesachterstand

had.

heksen,

Matilda,

Sjakie

en

de


de onze, maar waarin één

onder andere The never ending story, De

aspect net even anders

stam van de Holebeer en De poort des

is.

Zoals de Grote

doods (zeven boeken) gelezen. Sommige in

Vriendelijke Reus die

het Engels en sommige vertaald in het

de dromen van kinderen

Nederlands.

verzorgt, de speciale gave van chocoladefabriek Allemaal

Matilda van

voorbeelden

of

Willie van

de

Wonka.

fantastische

aspecten in een op het eerste gezicht normale wereld. Dit vind ik nog steeds erg mooi aan de boeken van Roald Dahl, omdat het erg gemakkelijk is om in een dergelijk verhaal je fantasie de vrije loop te laten.

Ik kan me nog goed herinneren dat ik met gescheurde

enkelbanden

op

Vlieland

gestrand ben. Dit gebeurde aan het

eind

van

zomervakantie,

de toen

iedereen weer aan het werk moest en ik daar noodgedwongen

achter

bleef. Ik heb daar zes Voor school hoefde ik niet veel te lezen en in

weken in mijn eentje gezeten en

mijn vrije tijd las ik ook niet veel meer, totdat

alleen maar gelezen. Die zes weken zijn mij

de Harry Potter boeken van J.K. Rowling

bijgebleven als een heerlijk rustgevende,

uitkwamen. Deze heb ik zowel in het

ontspannende en vrije periode.

Nederlands

als

verslonden. moment

Engels

Op een gegeven moment was ik door mijn

Vanaf

dat

eigen boeken heen en ben ik maar begonnen

was

mijn

aan boeken als Nieuwe buren van Saskia

interesse fantasieboeken

in van

Engelse herkomst (na de Roald Dahl periode) weer terug. In dit genre heb ik

Noort. Niet echt mijn genre, maar uiteindelijk een redelijk vermakelijk. Al denk ik dat dit oordeel in het geval van Nieuwe buren voornamelijk te wijten valt aan de seksscènes die erin voorkomen.


Lezen is voor mij zeker een vorm van

Terug bij mijn favoriete genre en lekker

ontspanning, maar als ik de periodes

ontspannen.

analyseer waarin ik veel gelezen heb, of juist

Of het genre fantasie ook bij kinderen

niet, kom ik tot de conclusie dat ik zelf eerst

geliefd is, weet ik niet. Ik heb geen idee wat

ontspannen moet zijn voordat ik 체berhaupt

tegenwoordig

een boek pak. De periodes dat ik in mijn vrije

kinderen als het gaat om het lezen van

tijd een boek pak, zijn vaak de vakanties, mijn

jeugdboeken.

tijd op Vlieland of afgelopen zomer, waarin ik

Mijn eigen voorkeur zou ik graag over willen

twee maanden thuis zat voordat de opleiding

brengen. Ik denk dat dit genre als geen ander

in september begon. In deze laatste periode

de kracht heeft om kinderen mee te trekken in

heb ik De Zwerm gelezen van F. Sch채tzing

een wereld waar alles kan en dat dit de

en ben ik begonnen in de driedelige reeks van

creativiteit en fantasie van de kinderen enorm

De boeken van de zieners van Robin Hobb.

bevordert.

de

voorkeuren

zijn

van


De zes functies van jeugdboeken V

olgens het boek

Leesbeesten

en

boekenfeesten van Jan

van

Coillie

(2007) bestaan er zes

basisfuncties

van jeugdboeken.


D

Deze functie speelt in op gevoel van de lezer zoals humor en spanning. Daardoor zorgen boeken met deze functie ervoor dat je ontsnapt aan de realiteit en met je gedachten in het boek gezogen wordt. Het meeleven met de karakters in het boek die spannende avonturen beleven, zorgt ook voor een vorm van ontspanning. Een voorbeeld van een jeugdboek met een ontspannende functie is De GVR van Roald Dahl.

D

Het doel van de creatieve functie in een boek is de lezer aan het fantaseren krijgen. Door de lezer zelf na te laten denken over hoe plaatsen, karakters en attributen eruit zien, wordt een eigen fantasiewereld gecreĂŤerd. Verhalen met een creatieve functie hebben ook het doel om de lezer uit te dagen. Boeken met deze functie hebben vaak een onverwachte verhaallijn en zorgen ervoor dat de lezer de wereld op een andere manier ervaart. Een voorbeeld van een boek met een creatieve functie is Alice in wonderland van Lewis Carroll.

D

Deze functie wil er voor zorgen dat je als lezer meegenomen wordt in het gevoel van het (hoofd)personage. Het boek wordt zo geschreven dat de lezer zich identificeert met de verschillende personages. De emotieve functie kan hulp bieden aan kinderen die te maken hebben met emotionele kwesties als verlies, scheiding van ouders of de dood. Het lezen van een boek met een emotieve functie kan voor de lezer dienen als uitlaatklep. Een voorbeeld van een jeugdboek met een emotieve functie is het prentenboek Sjuleke geschreven door Pimm van Hest. In dit boek leeft de lezer mee met een jongetje die de dood van zijn hondje Sjuleke moet verwerken.


D

Het overdragen van kennis en het inspelen op de nieuwsgierigheid van kinderen zijn de voornaamste doelen van boeken met een informatieve functie. In non-fictie jeugdboeken staat het overdragen van kennis bovenaan, maar wordt ook rekening gehouden met de (jonge)lezer. De informatie wordt op een leuke en aantrekkelijke manier beschreven. Een voorbeeld van een informatief boek is Winterdieren van Bibi Dumon Tak waarin op een leuke manier wordt uitgelegd wat bijvoorbeeld een pinguĂŻn of narwal is. In fictie jeugdboeken gaat de informatieve functie vaak gepaard met de ontspannende functie en emotieve functie om het lezen voor de lezer aantrekkelijk te maken. Voorbeelden van jeugdboeken die kinderen informatie bijbrengen maar wel interessant en leuk zijn om te lezen, zijn historische verhalen en een verhaal dat zich in een andere cultuur afspeelt.

D

Tegenwoordig dienen boeken met een zingevende functie er voor om kinderen aan het denken te zetten over morele kwesties. In deze boeken worden vragen gesteld zonder de antwoorden hierop te geven. De kinderen moeten zelf nadenken over de mogelijke antwoorden. Boeken met een zingevende functie hebben hierdoor ook een opvoedende functie. Vroeger werd het antwoord op morele vragen in deze boeken al voor hen beantwoord. Toen dienden de boeken voornamelijk om de kinderen op een aantrekkelijke manier vastgestelde kennis bij te brengen.

D

In boeken met een esthetische functie gaat het er voornamelijk om dat alles aan het boek perfect is. Hoe het geschreven is, hoe het is vormgegeven, het verhaal zelf‌ alles klopt. Een goed esthetisch boek gaat zelfs zo ver dat je als lezer het gevoel hebt dat elk woord en illustratie op de juiste plaats staat en er geen beter alternatief voor te vinden is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij goede gedichten.

Wanneer ik deze basisfuncties van leesboeken betrek op mijn eigen leeservaringen, hebben de boeken vooral de behoefte aan verbeelding en fantasie, (ont)spanning en kennis bevredigd. Ik vond het fijn om in een fictieve wereld getrokken te worden en het verhaal in mijn fantasie te laten afspelen. Deze basisfuncties zoek ik momenteel nog steeds in boeken en mijn favoriete genre fantasie voldoet hier dan ook zeer goed aan.


Mijn literaire leesniveau V

olgens de website www.lezenvoordelijst.nl zijn er 6 verschillende literaire leesniveaus.

Onderstaand geef ik de verschillende niveaus weer met enkele kenmerken van de lezer of van het boek dat binnen dat niveau past.

- boek is niet te dik - lezer leest omdat het moet - lezer heeft een traag leestempo - lezer vindt het leuk om over een boek te praten - lezer vindt voornamelijk fictie boeken leuk - boek bevat een dramatisch meeslepend verhaal - boek bevat weinig obstakels als tijdssprongen en meerdere verhaallijnen - lezer wil door het boek nieuwe werelden ontdekken en aan het denken worden gezet - lezer vindt het interessant om te discussiĂŤren over een boek - boek zit ingewikkeld in elkaar - het gaat vaak over sociale, psychologische en/of morele vraagstukken

- lezer is geĂŻnteresseerd in verteltechniek - lezer wil doordringen in niet alledaagse, soms complexe personages, situaties en gebeurtenissen - boek heeft vaak een meerduidige betekenis - het verhaalverloop en gedrag van personages zijn minder goed voorspelbaar

- lezer heeft belangstelling voor literaire klassiekers en belangrijke schrijvers - lezer legt binnen de tekst verbanden op meerdere niveaus - boek heeft een complexe structuur en betekenis - lezer is een gedreven en ambitieuze lezer van literatuur en kent veel teksten uit de wereldliteratuur - lezer leest om vat te krijgen op de wereld en zichzelf - boek heeft een rijke en gelaagde betekenis en is vaak moeilijk te doorgronden


Z

oals ik al eerder schreef in het

niet aan de orde, maar ik zou deze interesse

inleidende stuk denk ik op leesniveau drie te

wel graag verder willen ontwikkelen.

zitten.

mijn

Ook blijkt uit mijn leesautobiografie dat mijn

leesautobiografie zie ik dit als een goede

favoriete boeken absoluut fantasieboeken

inschatting van mijn literaire niveau.

zijn en dat ik voornamelijk boeken lees met

Niveau twee is voor mij een te lage

een (ont)spannende en creatieve functie. Dit

inschatting aangezien ik obstakels in een

genre zal in de toekomst zeer blijven

boek juist prettig vind en mijzelf niet perse in

aanspreken maar tijdens mijn opleiding wil ik

een verhaal of personage dien te herkennen.

wel andere genres onderzoeken. Het feit dat

Niveau vier is weer wat te hoog gegrepen

ik vroeger lezen niet leuk vond om dat het een

aangezien lezen voor mij een ontspannende

verplichting was, zal tijdens mijn opleiding

functie moet hebben. Op niveau vier zou ik

waarschijnlijk niet meespelen. Dit omdat ik de

geĂŻnteresseerd moeten zijn in verteltechniek

boeken voor mijn leeslijst meer analyserend

en zou ik het uitdagend vinden om een tekst

zal lezen en dit jeugdboeken zullen zijn.

Na

het

schrijven

van

te analyseren en te zoeken naar diepere betekenislagen. Dit is bij mij momenteel nog

â—?


De gvr = back H

et verhaal gaat over het weesmeisje

Het verhaal speelt zich af in de tijd dat het

Sofie die wordt meegenomen door de GVR

geschreven is, namelijk in Londen in het jaar

(Grote

Nachts

1982. Het is een spannend, komisch en

verzamelt en verspreidt hij namelijk in het

avontuurlijk boek, dat naar mijn idee tijdloos

geheim dromen aan kinderen. Maar op een

is. De teksten zijn geweldig, juist omdat de

nacht wordt hij ontdekt door Sofie. Samen

GVR niet bepaald goed is in Nederlands.

beleven ze heel veel avonturen.

Roald Dahl heeft alle vrijheid in het schrijven

De GVR is niet de enige reus, maar de

genomen. Hij heeft nieuwe woorden bedacht

andere reuzen zijn niet zo vriendelijk. De

en woorden zo veranderd dat je er op een

GVR wordt zelfs gepest door de andere

nieuwe manier naar kijkt.

Vriendelijke

Reus).

’s

reuzen. Daar komt nog bij dat de andere reuzen mensen eten! Hier wil Sofie iets

Aan het einde wordt duidelijk gemaakt dat

tegen doen. Ze haalt de GVR over om naar

vergeving iets is waar de mens nog iets van

de koningin te gaan. Wie weet kan zij helpen.

kan leren. Ondanks het feit dat de reuzen mensen opaten, kiezen ze er voor om de

De GVR, in het Engels, The BFG

reuzen in leven te houden en gevangen te

(The Big Friendly Giant) is geschreven

nemen.

door Roald Dahl. Hij heeft het boek

Naar mijn idee kan je met dit boek veel aan

opgedragen aan zijn kind Olivia die overleed

kinderen in het onderwijs leren. Bijvoorbeeld

in het jaar 1962. Een jaar eerder schreef hij

de manier van schrijven en de creativiteit

het

geheimzinnige

spelen een grote rol. Je kunt kinderen

toverdrank (1981). Het jaar na de GVR

meegeven dat het leven ook vol fantasie zit en

schreef hij De heksen (1983).

dat alles mogelijk is. Dit wordt in het boek

Veel van Dahls boeken zijn geïllustreerd

heel erg duidelijk in alle dromen van de GVR.

door Quentin Blake. Hij maakt vrolijke,

Het boek heeft een duidelijke ontspannende

kleurrijke, maar simpele lijntekeningen. Dit is

maar ook creatieve functie. ●

boek

Joris

en

de

erg kenmerkend voor de boeken van Roald Dahl en dus ook voor de GVR.


En? H

et prentenboek En? Is geschreven

door

Kitty

Belgische

spanning in de tekeningen. Dat is naar mijn

Franstalige

idee in het begin wel goed omdat je geen idee

jeugdliteratuur. Het is uitgegeven door

hebt waar ze nou op wachten. Maar als dan

uitgeverij De eenhoorn en vertaald door

eindelijk het jongetje tevoorschijn komt, blijft

Siska Goeminne. En? Won in 2011 een

het een duister geheel hebben. Mijn

Zilveren Griffel. Kitty Crowther schreef

interpretatie is dat de wezentjes huisdiertjes

onder andere Mijn koninkrijk (1994) en de

zijn en het fijn vinden dat hun vriendje weer

Kleine dood (2005) waarmee ze de Zilveren

thuis is. De illustraties gemaakt door de

Penseel won.

auteur Kitty Crowther zijn op een bepaalde

illustrator

en

Crowther, auteur

een

mooie felle kleuren te zien. Er zit een soort

van

manier rustgevend en spannend tegelijk. Er zit een wezentje op een stoel in een

Zoals

kamer, er komt een ander wezentje binnen en

Crowther een Zilveren Griffel gekregen

vraagt: en? Is hij er? Er wordt geantwoord

voor dit prentenboek. Dit vind ik erg

met: nee! Dit herhaalt zich 6 keer, elke keer

bijzonder omdat er welgeteld 41 woorden in

met een ander wezentje. Elke keer wordt er

voor komen. Persoonlijk snap ik niet zo goed

gereageerd met een ‘nee’. Uiteindelijk komt

waarom het een Zilveren Griffel heeft

hij dan toch tevoorschijn, het jongetje! En

gewonnen, er is naar mijn idee niks bijzonders

dan is het tijd om te slapen!

aan de tekst. Wat ik wel bijzonder vind, zijn de

Het is naar mijn mening een boekje dat er

illustraties, een Zilveren Penseel was naar

heel apart uit ziet. Het is donker en een

mijn idee beter op zijn plek geweest.

beetje grauw getekend, er zijn bijna geen

eerder

beschreven

heeft

Kitty


Andere recensenten hebben een hele

Over de illustraties zijn de recensenten het

andere interpretatie van het boek. Zo

allemaal eens, Bruggencate schreef:

schreef Pietersma (2011):

De figuren met hun maskerachtige,

Een broertje of een zusje krijgen is

maar vriendelijke gezichten, vormen

heel spannend. Je weet niet hoe het

als het ware eilandjes op de witte

baby'tje eruit zal zien en of het wel lief

achtergrond van het papier. Het

is. Het is leuk en gek en een beetje

geheel

eng tegelijk. Er zijn veel boeken

enigszins surrealistische atmosfeer.

geschreven over het krijgen van een

Het verhaal wordt bijna helemaal

broertje

verteld door de tekeningen.

of

zusje.

Maar

het

ademt

een

bijzondere,

prentenboekje ‘En?’ van schrijfster

Hier boven heb ik mijn mening al gegeven

en tekenaar Kitty Crowther is wel

over de illustraties, ik kan het er dus alleen

heel origineel. Daar zijn het namelijk

maar mee eens zijn.

geen ouders of kinderen die wachten op de geboorte van de baby, maar

Na het lezen van de andere recensies kan ik

knuffels!

de conclusie trekken dat dit boekje alleen

Nadat ik deze interpretatie had gelezen, heb

maar positief beoordeeld kan worden. Je

ik het boekje nog eens doorgelezen. Ik kan

kunt meerdere interpretaties over het verhaal

me er niet helemaal in vinden, ze spreekt over

hebben. Maar hoe je het ook bekijkt, het

de geboorte van een baby en dat de knuffels

boekje gaat over wachten. En daar kun je

er op wachten. Ik zie op de illustratie echter

met je kinderen altijd over praten. ●

een kind binnen komen die al kan lopen, naar mijn idee heeft het dus niets te maken met de geboorte van een kind.


Mijn meest Waardevolle waarden

De 6 levensvragen uit de reader: Speelruimte voor levensbeschouwing (Stenden, 2013, p.69) Wie ben ik?, wie is de ander?, wat betekent de natuur voor mij?, wat betekent tijd voor mij?, waarom handel ik zo? En wat is de zin van het lijden?.

De zes domeinen uit Levensbeschouwing ontwikkelen (Schepper, J de, 2004) Dingen, andere mensen, de maatschappij, geschiedenis, ik en het geheel.

De 4 aspecten uit de reader: Speelruimte voor levensbeschouwing (Stenden, 2013, p.69) Rituelen, sociale verbanden, moraal en opvattingen.

De kinderen die ik observeer tijdens stage.


O

pti’misme (<Fr) o: neiging om alles van de beste zijde te zien. (Coenders, 1990, p. 901)

Ik ben altijd al zeer optimistisch geweest. Mijn

In het verleden zijn er zeker voorbeelden te

optimisme is in het verleden flink op de proef

noemen

gesteld. Maar ondanks onder andere mijn

Bijvoorbeeld Anne Frank. Ondanks de

alcoholistische en mishandelende ouders,

verschrikkelijke tijd in de oorlog, bleef ze

veel pesterijen op school en een zus met

optimistisch. Dit blijkt onder ander uit deze

borderline, ben ik er door mijn optimisme toch

twee

sterk uitgekomen. Hoe moeilijk het leven

gebundeld in het boek Het Achterhuis: “Ik

soms kan zijn, het glas is bij mij altijd halfvol.

denk niet aan alle ellende, maar aan al het

Over het algemeen vind ik andere mensen

moois dat er nog is!” en “Ondanks alles

pessimistisch. Er wordt door anderen veel

geloof ik in de innerlijke goedheid van de

meer gefocust op wat ze niet kunnen, willen of

mens.” (Frank, 2009, p. 44 en 89)

mogen. Ze zien voornamelijk wat ze niet

Een voorbeeld van optimisme in mijn leven is

hebben in plaats van wat ze al wel hebben.

het ritueel rondom de Staatsloterij. Elke

Als mensen optimistischer in het leven

maand ontvangen we ons lot, we maken hem

zouden staan, zou de wereld naar mijn idee

niet open ‘want dat brengt ongeluk’ en we

een veel mooiere plek zijn. Optimisme moet

zeggen tegen elkaar ”Schat, de 10e van deze

natuurlijk wel in je zitten. Zelfs bij kinderen zie

maand worden we miljonair! Zeker weten!”

je dat de één optimistischer is dan de ander.

We winnen haast nooit iets, maar we blijven

Maar in tegenstelling tot volwassenen, zijn

elke maand optimistisch!

van

citaten

optimistische

uit

haar

mensen.

dagboekbrieven

kinderen hier niet bewust mee bezig.

“Truth is, I'll never know all there is to know about you just as you will never know all there is to know about me. Humans are by nature too complicated to be understood fully. So, we can choose either to approach our fellow human beings with suspicion or to approach them with an open mind, a dash of optimism and a great deal of candour.” (Tom Hanks, 2013)


R

echt’vaardigheid v: het rechtvaardig zijn. Recht’vaardig bn bijw: 1. Eerlijk, billijk, volgens het

recht; 2 deugdzaam. (Coenders, 1990, p. 1031) Omdat ik zelf een jeugd heb gehad met zeer

oorlog geëxecuteerd. Werd je betrapt op

veel onrechtvaardigheid, kom ik altijd op voor

diefstal dan ging je de cel in en bij veel

anderen wanneer ze onrechtvaardig be-

plegers

handeld worden. Zo zal ik bij een pesterij

Tegenwoordig zijn er mensen die het zo

altijd inspringen en het slachtoffer helpen.

plannen dat ze in de winter achter de tralies

Zelf ben ik altijd eerlijk en deugdzaam naar

zitten en in de zomer vrij zijn. Naar mijn idee

de

mijn

passeert dit alle rechtvaardigheid. De

deugdzaamheid neemt ietwat af wanneer het

maatschappij heeft bepaald dat je niet voor

gaat om grotere instanties of onbekenden.

eigen rechter mag spelen, toch ben ik van

Rechtvaardigheid in de maatschappij neemt

mening dat het soms wel rechtvaardiger zou

naar mijn idee steeds meer af. Een voorbeeld

zijn. Natuurlijk snap ik dat het niet haalbaar is

hiervan zijn het aantal toenemende gevallen

hier een goed werkend en sociaal kloppend

van zinloos geweld in openbare ruimtes,

systeem van te maken, maar het zou soms wel

waarbij er omstanders zijn die het wèl filmen

helpen voor het rechtvaardigheidsgevoel. Ik

met hun mobiel, maar die niet ingrijpen.

ben me er van bewust dat mijn opvattingen

Ik ben van mening dat het Nederlandse

soms hard zijn, maar naar mijn idee is dat ook

rechtssysteem veel te mild is tegenover

nodig. Dit komt allemaal voort uit dat ik zie

criminaliteit. Wat mij betreft mogen de

dat onrechtvaardigheid mensen kapot maakt.

straffen voor alle vormen van criminaliteit flink

Op mijn stage zie ik kinderen die voor elkaar

opgeschroefd

de

op komen en niet alleen met zichzelf bezig zijn.

rechtvaardigheid in veel gevallen ten goede

Dit is erg mooi om te zien aangezien kinderen

komen. Een kind dat misbruikt is, zal het hele

in hun beginjaren nog niet altijd in staat zijn

leven beschadigd zijn, waarom komt de

om voor zichzelf op te komen. Vriendjes en

misbruiker dan al vrij na aan paar jaar

vriendinnetjes om je heen die dan uit, een

celstraf?

wellicht onbewust, rechtvaardigheidsgevoel

Ik denk dat vroeger de rechtvaardigheid in de

klaar staan voor de

maatschappij groter was. Mensen werden

ander, betekenen dan

strenger gestraft. Had je in de oorlog

heel veel.

mensen

om

mij

worden.

heen,

Dat

maar

zou

vreselijke dingen gedaan, dan werd je na de

werden

de

straffen

erger.


E

iď&#x192;&#x2014;genď&#x192;&#x2014;heid v (-heden) 1. Kenmerkende eigenschap; 2. (geen mv) eigen aard. (Coenders, 1990,

p. 338) Voor mij is eigenheid; jezelf durven zijn

jezelf je er bekaaid vanaf komt. Neem de

ongeacht wat andere mensen er van vinden.

homofiele mens, ze worden nog altijd in vele

Als voorbeeld: 2 jaar geleden wilde ik graag

landen berecht en vermoord, omdat ze

stoppen met roken, in die tijd was de

zichzelf zijn. Ook sociale verbanden kunnen

elektrische sigaret nog niet in de mode en

ervoor zorgen dat je soms niet jezelf kunt zijn.

werd je er om uitgelachen. Dat maakte mij

Je groeit op in een gezin, in een buurt, in een

niks uit, het werkte voor mij en ik voelde me er

land waar bepaalde normen en waarden er

goed bij. Ik heb altijd al bewust gekozen voor

voor zorgen dat je naar de gezette standaard

mezelf, niet rekening houdend wat anderen er

moet leven. Er blijft dan weinig ruimte over

van vonden. In onze maatschappij is het bijna

om jezelf te zijn. Kinderen zijn erg bezig met

normaal dat je meeloopt met anderen. Je

zichzelf, met wat ze willen, wat ze mooi vinden

koopt dezelfde kleren, speelt dezelfde

of lekker vinden en in die zin zijn ze wel erg

spelletjes en zit op de zelfde sportclub. Ik

zichzelf. Maar als het gaat om ontwikkeling en

denk dat mensen bang zijn om echt hun zelf te

keuzes maken,

zijn. Misschien is dit uit angst om er niet bij te

voornamelijk door de ouders wordt bepaald.

horen. Op zich is dat natuurlijk niet zo raar. In

Hierdoor denk ik dat je pas echt jezelf kunt

de geschiedenis, maar ook tegenwoordig is

zijn op het punt dat je volledig je eigen keuzes

wel gebleken dat als je in sommige situaties

kunt en durft te maken.

denk

ik

toch

dat

er


Eigenheid Be yourself - Audioslave Someone falls to pieces Sleepin all alone Someone kills the pain Spinning in the silence To finally drift away Someone gets excited In a chapel yard Catches a bouquet Another lays a dozen White roses on a grave To be yourself is all that you can do To be yourself is all that you can do Someone finds salvation in everyone And another only fame Someone tries to hide himself Down inside their selfish brain Someone swears his true love Untill the end of time Another runs away Separate or united? Healthy or insane? To be yourself is all that you can do To be yourself is all that you can do To be yourself is all that you can do To be yourself is all that you can do And even when you've paid enough, been pulled apart or been held up With every single memory of the good or bad faces of luck don't lose any sleep tonight I'm sure everything will end up alright


Z

orgzaam bn bijw: vol zorg; ‘zorgzaamheid v. (Coenders, 1990, p. 1509)

Ook hier heeft mijn verleden een grote rol

helpen. Maar ik zal bijvoorbeeld niet zo snel

gespeeld. Omdat mijn moeder manisch

vrijwilligerswerk doen. Hoe kan het dan dat

depressief is, heb ik vooral emotioneel voor

het daar stopt? Waarom zijn er wel mensen

haar moeten zorgen. Omdat ik hier al vanaf

met zoveel zorgzaamheid die, zelfs als ze zelf

een zeer jongen leeftijd gedwongen mee te

haast niks hebben, toch voor iemand anders

maken heb gehad, leerde ik al heel snel

zorgen? En waarom zijn er mensen die,

bepaalde signalen herkennen. Signalen die

ondanks dat ze alles hebben, niet voor hun

er op wijzen dat er iets met een persoon aan

medemens willen zorgen? Moraal, ik denk dat

de hand is. Ook nu is dit nog steeds het

het daar mee begint. Als je zelf niet bent

geval, ik wil er altijd voor zorgen dat de

opgevoed met de gedachte niet alleen te

mensen waar ik om geef zich goed voelen.

leven voor jezelf maar ook voor anderen, hoe

Soms gaat dit ten koste van mijn eigen

kan je dan zorgzaam zijn naar je medemens.

gevoel, maar ik zorg er wel voor dat dit niet te

Kinderen kan je mee geven zorgzaam te zijn.

ver gaat. Je moet ten slotte ook goed voor

Dat gaat niet alleen om mensen, maar ook om

jezelf zorgen.

dieren en spullen. Als je ergens goed voor

Naar mensen die ik niet ken, ben ik minder

zorgt, blijft het langer heel en kan je er zelf of

zorgzaam. Natuurlijk spring ik van de fiets

iemand anders, langer plezier van hebben.

wanneer er een ongeluk gebeurt en ik kan

Zorgzaamheid

Zorgzaamheid voor mens en dier, laat ik de liefde stromen, stap vrolijk in het rond, langs beken en rivieren. De zon schijnt in mijn gezicht, een groet van een vreemd persoon, voel me langzaam aan verlicht, kom langzaam terug uit mijn droom. Zorgzaamheid vandaag de dag, het is er wel maar je moet goed zoeken,

voor je ouders of een vriendin, vind je een antwoord in de boeken. Het is een zorg voor iedereen, om te voelen dat je leeft, je mag er zijn voel het aan, het is alsof je vandaag zweeft. Zorgzaamheid kun je delen met elkaar, gewoon in de stad of op een plein, zie je mensen en dieren lopen, gewoon zien en er bij zijn. Bettina Reus 1-11-2009


C

ompeti’tief (kompetitief) bn: wedijverend. (Coenders, 1990, p. 235)

Toen ik ongeveer vijf jaar was, begon bij mij

terug te vinden. Denk aan de Olympische

de competitie. Ik zat namelijk op gymnastiek.

Spelen die al in het jaar 776 v.Chr. voor het

Ik wilde zo veel mogelijk leren en kunnen en

eerst werden gehouden. In veel vormen is

het liefst wilde ik daar het beste in zijn. We

competitief een positieve waarden. Het is

hadden een keer een wedstrijd wie het

een manier om het beste uit jezelf te halen. Je

hoogste over een touw heen kon springen

wilt beter zijn dan de tegenstander. Dit is een

met een trampoline. We sprongen steeds

drijfveer om harder te trainen, langer door te

hoger tot het punt dat het zelfs gevaarlijk

gaan met leren voor een goed cijfer, niet op

werd. Toen vond de gymlerares het wel

te geven en tot het uiterste te gaan.

genoeg geweest. Rond mijn zevende ben ik

Helaas

op

competitie ook negatief zijn. Dit zie je

judo

gegaan,

hier

kwam

het

kunnen

uitwerkingen

bijvoorbeeld

was één tegen één en ik moest en zou winnen!

opvattingen over competitie verschillen hier

Helaas mocht ik van mijn ouders niet zo vaak

nogal. Een prachtige wedstrijd voor de

mee doen aan wedstrijden, maar als ik mee

supporters,

deed kwam ik thuis met een prijs. Judo heb ik

tegenstanders de hersens in te slaan voor de

gedaan tot mijn zestiende. Toen helaas

hooligans.

gingen mijn knieen kapot en moest ik

hooliganisme gezien word als een sport door

noodgedwongen stoppen. Als dit niet was

sommige mensen. Deze opvatting wordt

gebeurd, was ik zeker doorgegaan met deze

gelukkig niet door het merendeel van de

sport.

Nederlanders gedeeld, maar het bestaan

Zelfs bij jonge kinderen in de kleuter klas zie

ervan is helaas wel een feit.

vragen een stopwatch van de juf en gaan dan buiten rondjes rennen om te kijken wie het snelst is. Het verschilt wel enorm per persoon. Mijn vriendin heeft bijvoorbeeld geen enkele boodschap aan winnen of verliezen. Als we een spelletje spelen, speel ik om te winnen en zij om te spelen. In de maatschappij zie je ook veel competitie en dat is

over

het

algemeen

ook

gezond.

Competietie is overal in de geschiedenis

is Het

het

een is

voetballen.

van

competitiegevoel helemaal naar boven. Het

je competitie terug, met name bij jongens. Ze

bij

de

reden zelfs

zo

om erg

De

de dat


W

aarden spelen een belangrijke rol in

het leven van de mens en ook in mijn eigen leven. Waarden krijg je mee van huis uit, je leert er over tijdens in je opvoeding, maar ze kunnen ook veranderen naarmate je op je eigen benen gaat staan. Iedereen heeft verschillende waarden en hecht er ook in verschillende mate aan. De 5 waarden die ik beschreven heb, komen voornamelijk voort uit mijn jeugd en vormen mij, voor een deel, tot wie ik ben. Ze zijn daarom erg belangrijk voor mij en dit zullen ze hopelijk in de toekomst ook blijven. â&#x2014;?


Fantasy Fun W F

T

H

G

O

L

D

H

T

E

R

G

O E

E

ALE

O

R

C

L

D

C

E

O O

E

L

S

R

S

CASTLE

R

U

E A

P

T

E

R

U W

R

L

P

D

T

E

D

R

CENTAUR

I

O

C

E

N

D

T

R

O

A

T

D

O

CROSSBOW

S

T

W W

R

I

D

G

A

S

S

I

A

A

H

T

N

A O

I

E

L

U

E

A

N

G

S

E

B

R

P

N

G

A

N

O G

I

R

O O

E E

BATTLE

B

CHALICE

CROWN DAGGER DRAWBRIDGE DUNGEON ELVES

W C

L

S

F

T

E

T

H

E

N

O

M

H

N

FARM

E

P

O S

F

A

R

M

R

C

I

G

A

M

Q

GIANTS

L

R

C O

E

G

D

I

R

B W

A

R

D

U

FOREST GNOMES

GOLD

T

I

K

R

L

A

N

C

E

I

I

R

P

S

E

GUARDS

S

N

E

C

G

N O

M

E

S

P

E

A

R

S

HORSE

A C

E

L

A

G

I

A

N

T

S

M

O A

T

C E

M

A

C

E

S

E

R

V

A

N

T

R

I

N

N

O

P

A

E

W

G

S

S

E

V

L

E

OGRE PEASANT PEDDLER POISON PRINCE

QUEST SERVANT SPEARS SPRITE

STEW TOWER WARLOCK WEAPONS WINE WITCH

HERO

INN LANCE MACE MAGIC MINSTREL

Antwoord: Lord of the rings

S

MOAT


H

Dwerg - 23 okt t/m 22 nov

Weerwolf - 21 apr t/m 20 mei

Het is vandaag een goed moment om te schrijven,

Je voelt je vandaag een beetje avontuurlijk. De

te lezen en te reizen. Gebruik je scherpe geest en

focus verschuift daarmee naar exotische zaken en

iedereen ziet hoe briljant je bent. Je mag rekenen

ongebaande paden. De drang om rond te gaan

op het succes z贸nder de zorgen.

reizen slaat genadeloos toe, dus plan nu alvast

Draak - 23 nov t/m 21 dec

een aantal fijne tripjes.

Het ontbreekt je vandaag niet aan het

Minotaurus - 21 mei t/m 20 jun

doorzettingsvermogen. Wat vanochtend op je ligt

Ben je bereid om n贸g een keer alles te geven of

te wachten kun je gemakkelijk aan. De draken om

neem je genoegen met dat tegenvallende

je heen zijn ook nog eens bereid je waar mogelijk

resultaat? Kom op, dat laatste is je eer te na.

te helpen.

Griffoen - 21 jun t/m 22 jul

Faun - 22 dec t/m 20 jan

De tijd om die oude wonden te helen is

Er loopt het een en ander mis, maar dat wil niet

aangebroken. Je kunt het gevoel hebben dat er

zeggen dat de hele wereld tegen je is! Let meer

aan alle kanten aan je wordt getrokken. Probeer

op de wereld direct om je heen en probeer daarin

meer vooruit te plannen. Je moet vandaag echter

iets positiefs tot stand te brengen.

voorzichtig zijn.

Trol - 21 jan t/m 20 feb

Goblin - 23 jul t/m 22 aug

Zet vandaag je persoonlijke behoeften op de

Je bent het gewend om flink bezig te zijn, maar

eerste plaats. Ontspanningsoefeningen en sport

vandaag heb je het wel heel erg druk. Je komt

doen je goed. Blijf niet ingewikkeld doen als er

even niet tot rust. Geef duidelijk aan wanneer het

een heel eenvoudige oplossing voorhanden is.

genoeg is geweest. Anderen zien dat niet.

Ork - 21 feb t/m 20 mrt

Tovenaar - 23 aug t/m 22 sep

De achterstand die je eerder opliep maak je

Het einde van de dag wordt wat chaotisch, dus

ruimschoots goed. Zorg ervoor dat je

zorg dat je tegen die tijd alles netjes op orde

uitgeslapen aan de start verschijnt, want de

hebt. Trek je de opmerkingen van anderen niet al

lastigste hobbel ligt aan het begin van de dag.

te zeer aan. Zij hebben het nu vooral moeilijk met

Cycloop - 21 mrt t/m 20 apr

zichzelf.

Qua communicatie ben je in topvorm; Je zegt wat

Elf - 23 sep t/m 22 okt

je te zeggen hebt en als je wordt tegengesproken,

Een droom kan in je hoofd blijven hangen en zich

houd je je voeten aan de grond.

in de loop van de dag herhalen. Schrijf dromen eens op. Je weet nooit of zich een situatie zal voordoen waarvoor een droom de leidraad is.


recensies In een kinderkamer wordt gewacht op een

zijn ingetogen door hun zachte lijnvoering.

bijzonder

die

De figuren met hun maskerachtige, maar

binnenkomt, vraagt hetzelfde: 'En?' En het

vriendelijke gezichten, vormen als het ware

antwoord is dan 'Nee!' of 'Niks.', gedrukt in

eilandjes op de witte achtergrond van het

kleine of grote vette letters. Op wie wachten

papier. Het geheel ademt een bijzondere,

deze knuffeldieren? De verschuiving in het

enigszins surrealistische atmosfeer. Het

verhaal is subtiel: het ontwikkelt zich doordat

verhaal wordt bijna helemaal verteld door de

na het omslaan van iedere bladzijde een

tekeningen. De minimale tekst is grappig

figuur is toegevoegd in de tekening. De

door de herhaling en door de herkenning bij

gezichtsuitdrukking en houding van de

de (voor)lezer. De Belgische illustratrice

aanwezige figuren veranderen heel fijntjes.

Kitty Crowther is in 2010 bekroond met de

Door het raam is te zien dat de dag

Astrid Lindgren Memorial Award. Vanaf ca.

verandert in de nacht. De tekeningen in

4 jaar.

potlood, Oostindische inkt en kleurpotlood

Drs. A. ten Bruggencate (2011)

Het is een beetje de omgekeerde wereld in

Leuk en origineel boekje om voor het

dit stapelverhaal. Op elke bladzijde stapt er

slapengaan te lezen. In erg sfeervolle beelden

een andere knuffel de speelkamer binnen en

neergezet, in de typische stijl van Crowther.

stelt dezelfde vraag: “en?” Vol verwachting

Het grootste deel speelt zich af in dezelfde

wachten ze de komst van iemand af. En dan,

ruimte: de speelkamer die steeds drukker

tot grote vreugde van alle knuffels, stapt er

bevolkt wordt. Buiten wordt het alsmaar

een kleine jongen de kamer binnen. Hij

donkerder, de schaduwen groeien. Er wordt

omarmt al zijn knuffels en neemt ze mee in

gespeeld

bed, waar hij ze tot slapen beveelt. Iedereen

onderbreekt als hun jongetje de kamer

sluit zijn ogen, behalve de uil…

binnenstapt.

iemand.

Iedere

knuffel

en

gelezen,

Inge Umans (2011)

dat

iedereen


Wachten op de baby

hoop als ze vragen ‘en?’ Maar somber en

Een broertje of een zusje krijgen is heel

teleurgesteld is hun gezicht als ze horen dat

spannend. Je weet niet hoe het baby'tje eruit

de baby er nog niet is. De tekeningen

zal zien en of het wel lief is. Het is leuk en gek

worden steeds donkerder, want het wachten

en een beetje eng tegelijk. Er zijn veel

duurt steeds langer en het is al nacht als de

boeken geschreven over het krijgen van een

baby

broertje of zusje. Maar het prentenboekje

schreeuwen alle knuffels: ‘Hij is er!’ en rennen

‘En?’ van schrijfster en tekenaar Kitty

met open armen op hem af.

Crowther is wel heel origineel. Daar zijn het

Dit boekje kun je steeds opnieuw lezen, want

namelijk geen ouders of kinderen die wachten

elke keer ontdek je iets nieuws. ‘En?’ is geen

op de geboorte van de baby, maar knuffels!

boek met drukke, overvolle tekeningen. Er is

De kinderkamer voor de baby is al klaar. Er

veel leeg en wit gebleven op de pagina’s. Het

liggen blokken om mee te bouwen, autootjes,

zijn de kleine dingen die veel laten zien. En

een bal, leesboekjes en een grote kist vol

die kleinigheden vallen pas goed op als je het

knuffels. De knuffels zijn heel ongeduldig.

boek vaker bekijkt. Dan zie je bijvoorbeeld

Ze vragen steeds om de beurt ‘En? Is hij er?

dat het uiltje wakker blijft als iedereen slaapt.

Is hij er al? Hij is er toch? En? En?’ Maar het

Of dan kijk je beter naar de cijfers op de

antwoord van de meest geduldige knuffel is

blokkentoren: op de ene bladzijde klopt de

steeds: ‘Nee. Nog niet. Nog altijd niet. Nee!

volgorde niet, op de volgende bladzijde

Niks, nog altijd niks.’

hebben teddybeer en konijn dat door en op

En dus spelen de knuffels maar met elkaar.

de bladzijden daarna is de volgorde goed en

Het konijn helpt teddybeer met het bouwen

wordt de toren steeds hoger!

van een blokkentoren, het hondje schenkt

‘En?’ is een bijzonder, leuk en origineel

thee uit het speelgoedservies en de kat en

boekje om samen met papa en mama te lezen

het uiltje gaan overgooien met de bal.

als jullie ook vol spanning zitten te wachten

De korte vragen en antwoorden zijn de enige

op een baby'tje! Laat je de knuffels ook mee

tekst in het boekje. Kitty Crowther vertelt

lezen? Dan duurt het wachten voor hen ook

met haar prenten. Hoe de knuffels zich

wat minder lang.

voelen valt van hun gezichten af te lezen. Hun

Linda Pietersen (2011)

ogen zijn groot van nieuwsgierigheid en vol

eindelijk

geboren

wordt.

Dan


B

ronvermelding

Abaraxy is een uitgave van Ellen Magazines, Bouwakker 70, 9203 GS Drachten, 06-50505053 Abonnementenregistratie Abonnee service Abaraxy, Postbus 336, 9203 HA, Drachten 0900-2227299 of www.abaraxy.nl/ klantenservice/abonnementen

Audioslave. (2010). Be Yourself. Lyrics. http://www.youtube.com/watch?v=V-FcdCyEuwU. Bruggencate, A. ten. En? http://www.bol.com/nl/p/en/1001004010312686/. Coenders, H. (1990). Kramers nieuw woordenboek Nederlands. Amsterdam: Argus BV. Coillie, J. van. (2007). Leesbeesten en boekenfeesten. ill. Smets & Ruppol. Leidschendam: Biblion. Crowther, K. (2010). En?. Vert. Siska Goeminne. Wielsbeke: De Eenhoorn. (vanaf 4 jaar). e

Dahl, R. (2006). De GVR. Ill. Quentin Blake; vert. Huberte Vriesendorp. 41 dr. Baarn: De Fontein. Frank, A. (2009). Het Achterhuis. dr.62. Amsterdam: Prometheus. Hanks, T. (2013). Optimism. http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/t/tomhanks415422.html. Hooijmaaijers, T. e.a. (2012). Ontwikkelingspsychologie voor leerkrachten basisonderwijs . Assen: Koninklijke Van Gorcum BV. Pietersen, L. (2011). Wachten op de baby. http://www.leesfeest.nl/node/1890.

Losse nummers € 5,50 Jaarabonnement (5 nummers nl. winter, voorjaar, zomer, najaar, thema) kost in Nederland € 25, - Overige landen prijs op aanvraag. Het abonnement wordt automatisch verlengd met een jaar. Opzeggen kan schriftelijk, telefonisch

Reus, B. (2009). Zorgzaamheid. http://www.1001gedichten.nl/gedichten/20580/zorgzaamheid/. Rowling, J.K. (1998 t/m 2007). Harry Potter en de steen der wijzen e.a. 6 delen. Vert. Wiebe Buddingh. Amsterdam: De Harmonie. Schepper, J. de. (2004). Levensbeschouwing ontwikkelen . Hilversum: Kwintessens Uitgevers. Stenden. (2013, p. 69). Speelruimte voor levensbeschouwing. Leeuwarden: Stenden. Umans, I. (2011). En? http://www.pluizuit.be/110216/en.htm. Witte, T. (2011, november). De leesniveaus 15 t/m 19 jaar . Opgeroepen september 2013, van Lezen voor de lijst: http://www.lezenvoordelijst.nl/de-leesniveaus/15-tm-19-jaar/.

of per mail, tot één maand voor het verstrijken van de abonnements-

Neem nu een abonnement en ontvang 25% korting! www.abaraxy.nl/ abonnementen kortingscode: PENP2M2008

periode. Cadeauabonnementen stoppen automatisch. Magazine niet of beschadigd ontvangen? U kunt dit online doorgeven op www.abaraxy.nl/ klantenservice. Nummer gemist? Reeds verschenen nummers zijn, tot 3 maanden na verschijnen, na te bestellen door € 9,50 over te maken op rekeningnummer

Ik geef Abaraxy cadeau

119421127 van Rabobank te

Drachten t.n.v. Ellen magazines, o.v.v. nabestelling Abaraxy, het nummer en jaartal. Advertentiewerving Media Advertising Group hier is Herian

i.p.v. € 5,50 □

Special- abonnement (1 x Abaraxy. Altijd eerstvolgende uitgave + 1 x thema uitgave) Ik krijg 25% korting en betaal € 8,25 i.p.v. € 11, -

Brithday-abonnement (1 x Abaraxy + 1 x thema uitgave + kleine fantasy figure) bezorging op geboortedatum. Ik betaal € 15,-

Jaar-abonnement ( 5 x Abaraxy nl. winter, voorjaar, zomer, najaar, thema) Ik krijg 25% korting en betaal € 18,75 i.p.v. € 25, -

Gauke Boelensstraat 82a,

Alle cadeau abonnementen stoppen automatisch.

NAAM ADRES PC/WOONPLAATS TELEFOON GEBOORTEDATUM E-MAIL

9203 RP Drachten 0512-543543 www.hierisherian.nl Privacy onze privacy voorwaarden vindt u op www.abaraxy.nl/privacy

Single-abonnement (1 x Abaraxy. Altijd eerstvolgende uitgave.) Ik krijg 25% korting en betaal € 4,15

Ik machtig Ellen Magazines het verschuldigde bedrag automatisch van mijn rekening af te schrijven. (incl. € 3, - administratiekosten) Rekeningnummer Handtekening

NAAM ONTVANGER ADRES PC/WOONPLAATS TELEFOON GEBOORTEDATUM E-MAIL

Afdeling klantenservice Antwoordnummer 31081985 9203 GS Drachten

postzegel niet nodig


13 DECEMBER IN DE BIOSCOOP

Abaraxy Magazine  

Module opdracht Pabo

Abaraxy Magazine  

Module opdracht Pabo

Advertisement