Jaaroverzicht Delta Lloyd Foundation 2014

Page 1


Inhoud Voorwoord

3

Over Delta Lloyd Foundation

4

Vrijwilligers

5

Onderzoek & innovatie

8

Schuldpreventie

10

FinanciĂŤle educatie

14

Vrouwen en financiĂŤle zelfredzaamheid

18

Armoedebestrijding

22

Samenwerkingsverbanden

26

Partners

28

Plannen voor 2015

29

Financieel overzicht 2014

30

Overzicht projecten

31


Voorwoord Delta Lloyd Foundation zette zich in 2014 voor het 7e jaar in om kwetsbare ­groepen mensen in Nederland financieel zelfredzaam te maken. In dit verslag leest u meer over onze activiteiten in 2014 en de impact hiervan. We brengen slechts een greep uit al onze activiteiten in beeld, maar bieden u hiermee een ­inkijkje in waar we mee bezig zijn en wat we bereiken. Dit jaar zagen we dat de aanloop naar de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) in 2015 de behoefte aan vrijwillige ondersteuning van mensen versterkte. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfredzaam zijn. De inzet van vrijwilligers is hiervoor onontbeerlijk. Onze doelstelling en werkwijze sluiten daarmee goed aan bij maatschappelijke ontwikkelingen. 2014 was voor de Foundation echter ook een ‘jaar van de waarheid’. In samenwerking met het lectoraat Armoede en Participatie van de Hogeschool van ­Amsterdam hebben we voor het eerst de impact van onze activiteiten onderzocht. Dragen we in de praktijk echt bij aan de financiële zelfredzaamheid van mensen? Het antwoord op deze vraag is ‘ja’. Het onderzoek toonde aan dat onze werkzaamheden daadwerkelijk een positieve impact hebben. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee. Ook de betrokkenheid van medewerkers bij Delta Lloyd Foundation is aanzienlijk vergroot. Tijdens DL Doet in maart was zelfs een recordaantal Delta Lloyd ­vrijwilligers aan het werk. Mede door de groei van vrijwilligersinzet konden we het aantal projecten uitbreiden. Een mooi voorbeeld van een nieuw project zijn de BASTA-tafels. Hiermee leverden we samen met andere Amsterdamse bedrijven concrete bijdragen aan armoedebestrijdingsprojecten. Ook kijken we met veel tevredenheid terug op het congres van het lectoraat ­Armoede en Participatie, waar de toenmalige CEO van Delta Lloyd, Niek Hoek, actief aan deelnam. Centraal stond de vraag welke mogelijkheden er zijn om ­financieel gedrag te beïnvloeden, in het bijzonder via financiële educatie. ­Daarnaast zien we dat Delta Lloyd de inspanningen en opgedane kennis van ­Delta Lloyd Foundation nu ook aanwendt om de problematiek van betalings­ achterstanden bij klanten te adresseren. Tot slot ontvingen we in 2014 een aantal genereuze donaties. Hier zijn we erg dankbaar voor. In het komende jaar zal de manier waarop we aan het bereiken van onze doelstelling werken veranderen. Hierover leest u meer in het hoofdstuk ‘Plannen voor 2015’ in dit verslag. Met onze nieuwe strategie zullen we er ook in de komende jaren weer de schouders onder zetten om kwetsbare groepen in onze maat­ schappij financieel zelfredzaam te maken. Dit kan natuurlijk alleen door de ­waardevolle samenwerking met vele partners en de geweldige inzet van onze vrijwilligers. Veel dank hiervoor. Marie-Louise Voors, Delta Lloyd Foundation JAAROVERZICHT DELTA LLOYD FOUNDATION 2014

3


Over Delta Lloyd Foundation Delta Lloyd wil bijdragen aan een stabiele samenleving en gelijke kansen voor iedereen. Op welke manier kan de organisatie dit nu beter doen, dan met haar financiële kennis en expertise? 1 januari 2008 richtte Delta Lloyd daarom Delta Lloyd Foundation op. Via de Foundation zetten medewerkers van Delta Lloyd zich als vrijwilliger in om kwetsbare groepen in onze maatschappij financieel zelfredzaam te maken. Ook ondersteunt en ontwikkelt de Foundation maatschappelijke activiteiten die bijdragen aan dit doel. De 5 doelstellingen van Delta Lloyd Foundation zijn: •K wetsbare groepen in de samenleving bewust maken van hun financiële situatie. •M aatschappelijke activiteiten ondersteunen – met mensen en/of middelen – en ontwikkelen in samenwerking met partners, die de financiële zelfredzaamheid van kwetsbare groepen in de samenleving bevorderen. •M edewerkers van Delta Lloyd activeren voor vrijwilligerswerk binnen de ­ Foundation. •C ommunicatie en PR om zichtbaarheid van activiteiten/initiatieven van de ­ Foundation te vergroten.

4 thema’s

Delta Lloyd Foundation heeft al haar activiteiten in 2014 ondergebracht onder 4 thema’s: 1. Schuldpreventie 2. Financiële educatie 3. Vrouwen en financiële zelfredzaamheid 4. Armoedebestrijding Wij geloven dat deze 4 thema’s op dit moment maatschappelijk relevant zijn én goed passen bij de kernactiviteiten van Delta Lloyd als financieel dienstverlener.

De organisatie

Het bestuur van stichting Delta Lloyd Foundation wordt gevormd door de 4 leden van de Raad van Bestuur van Delta Lloyd en de directeur Corporate ­Communications & Investor Relations. De directeur Corporate Communications & ­Investor Relations treedt op als secretaris van de stichting. Voor de dagelijkse uitvoering en coördinatie van de Foundation stelde Delta Lloyd in 2014 3 fte’s ter beschikking.

ANBI-status

Delta Lloyd Foundation is erkend als organisatie die het algemeen belang dient en heeft een Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)-status.

Wat verstaan we onder financiële zelfredzaamheid?

Iemand is financieel zelfredzaam wanneer hij weloverwogen keuzes maakt, zodanig dat zijn financiën in balans zijn, zowel op de korte als op de lange termijn. (Definitie National Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud))

4

JAAROVERZICHT DELTA LLOYD FOUNDATION 2014


Vrijwilligers De medewerkers van Delta Lloyd die zich als vrijwilliger inzetten, zijn de motor van Delta Lloyd Foundation. Delta Lloyd ontleent haar bestaansrecht aan de samenleving. Daarom vindt de organisatie dat medewerkers tijd en ruimte moeten hebben om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen en hun professionele kennis en expertise in te zetten voor de samenleving. Het vrijwilligerswerk vindt plaats onder werktijd en is altijd financieel ­gerelateerd. Een vrijwilliger van Delta Lloyd Foundation noemen we ‘Fred’, afgeleid van ­financiële zelFREDzaamheid.

Inzet Freds

In 2014 hebben 450 Freds 713 vrijwilligersklussen gedaan (t.o.v. 359 Freds 463 klussen in 2013). Dit houdt in dat bijna 9% van het totaal aantal Delta Lloyd ­medewerkers in Nederland (5.126 medewerkers in 2014) zich via Delta Lloyd Foundation heeft ingezet. De 713 vrijwilligersklussen hebben een omvang van 5.680 uur (t.o.v. 5.000 uur in 2013). In 2014 vond een aantal nieuwe a ­ ctiviteiten plaats, waar we in 2013 de voorbereidingen voor hebben getroffen. Medewerkers hebben zich hier met veel enthousiasme voor aangemeld en ­ingezet.

‘ Sinds 2011 ben ik ambassadeur van de Foundation. Het geeft mij voldoening om een bijdrage te kunnen leveren aan het signaleren van kansen voor samenwerking met andere organisaties en het werven van nieuwe vrijwilligers. Bijvoorbeeld samen met Playing for Succes en PEC Zwolle hebben we een project opgezet om ­kinderen financieel bewuster te maken. Een bijkomend leuk gevolg is dat ik door mijn werkzaamheden ons bedrijf en collega’s beter leer kennen.’ Freda Gaasbeek, vrijwilliger Verdeling vrijwilligers 60

80

100

12

120

17% Z WO L L E

70

E RS

60

R DA M

50

ILLIG

40

ST E

30

JW

20

60 % V

RI

MAN 45 JAAR 10

43 0

AM

VROUW 41 JAAR GEMIDDELDE LEEFTIJD 43,75 JAAR 0

S

UI

40

TH

20

2%

0

Standplaats 40% MAN

60% VROUW

TOTAAL 37 KEER INZET DIRECTIE EN HOGER MANAGEMENT

M

10

15

20

25

30

35

HE

5

RN

13 KEER INZET IN ZWOLLE 0

21% A

3 KEER INZET IN ARNHEM

15 1

21 KEER INZET IN AMSTERDAM

40

JAAROVERZICHT DELTA LLOYD FOUNDATION 2014

5


Top 5 projecten met de meeste vrijwilligersinzet 160

1 2

120

3

53

4

40 29

5 0

25

DL DOET 2014

WEEK VAN HET GELD

POST SORTEERGROEP AMSTERDAM (PUURZUID & MADI ZUIDOOST)

FINANCIËLE VOSSENJACHT YTN (ZWOLLE)

BIZWORLD 50

75

100

125

150

175

200

Top 5 klussen waar de meeste uren aan zijn besteed 1359

1 2

799

3

707

4 5

634 407

GASTDOCENT

MAATJE

AMBASSADEUR

POSTSORTEERDER

‘HANDJES’ (VOEDSEL- EN KLEDINGBANKEN, ANDERE ARMOEDEVERZACHTINGSHULP)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

Activeren medewerkers

Om zoveel mogelijk mensen te helpen binnen onze 4 thema’s, is Delta Lloyd Foundation continu bezig medewerkers te activeren om zich in te zetten als Fred en Freds te informeren en ondersteunen.

‘Al bijna 4 jaar werk ik elke week als teamleider Intake bij de Voedselbank in Amsterdam Zuidoost. Ik vind het fijn zo iets voor mensen te kunnen betekenen. En voor mij is het verrijkend echt kennis te maken met problematiek en mede-Amsterdammers, waar ik anders alleen maar over zou lezen in de krant. En in 2014 dus verkozen tot een van de Freds van het Jaar... Dat is voor mij echt een mooie waardering en erkenning voor m’n inzet.’ Markus Visser, vrijwilliger Delta Lloyd Foundation informeert medewerkers via Sterknet, het intranet van Delta Lloyd, en de website van Delta Lloyd Foundation. Ten behoeve van deze ­media, ontwikkelden we in 2014 een nieuw informatiefilmpje over de Foundation. Ook zetten ambassadeurs (‘SuperFreds’) zich op onze verschillende locaties in om vrijwilligers te werven en relevante projecten aan te dragen. In 2014 waren in ­totaal 14 ambassadeurs actief in Amsterdam (4), Zwolle (4), Arnhem (6). 6

JAAROVERZICHT DELTA LLOYD FOUNDATION 2014


Informeren Freds

Onze Freds ontvingen in 2014 11 keer een digitale nieuwsbrief. Hiernaast vertoonden we in 2014 de documentaire ‘De rekening van Catelijne’ over financiële problematiek in Nederland (2x in Amsterdam, 1x in Arnhem en 1x in Zwolle). Dit onderstreepte voor onze Freds nog eens de urgentie van het onderwerp ­armoede. Via ons online e-learning platform ‘Fred Academy’ kunnen medewerkers zich laten informeren over en voorbereiden op hun taak als vrijwilliger. Voor ­actuele vrijwilligersklussen kunnen medewerkers terecht op onze website ­deltalloydfoundation.nl. De Foundation is ook te volgen via Facebook en Twitter.

‘ Fred zijn is iets machtigs moois. Je geeft veel van jezelf, maar krijgt er veel voor terug. Het is fantastisch op deze manier het ­financieel bewustzijn in Nederland te kunnen laten groeien. Ik ben er enorm trots op Fred van het Jaar te zijn geworden.’ Eric van M ­ aanen, vrijwilliger

Duurzame inzetbaarheid

In 2014 heeft duurzame inzetbaarheid een sterke focus gekregen binnen Delta Lloyd. Als gevolg hiervan besteedden managers in de voortgangs­ gesprekken met hun medewerkers extra aandacht aan activiteiten voor persoonlijke groei en de mogelijkheid zich in te zetten als vrijwilliger via de Foundation. Dit heeft de Foundation een aantal extra vrijwilligers opgeleverd.

DL Doet

Om medewerkers kennis te laten maken met vrijwilligerswerk en de Foundation, organiseren we DL Doet: onze variant van de grootste landelijke vrijwilligersactie ‘NL Doet’. In 2014 vond DL Doet plaats in maart in de week na de Week van het Geld. Tijdens DL Doet konden medewerkers kiezen uit 17 klussen bij 15 verschillende organisaties. Dit jaar hebben 159 medewerkers zich als vrijwilliger ingezet (t.o.v. 130 in 2013), een recordaantal in de geschiedenis van de Foundation.

Fred van het Jaar 2014

Elk jaar reikt Delta Lloyd Foundation per locatie waar vrijwilligers actief zijn een Fred Award uit aan de Vrijwilliger van het Jaar. Dit jaar koos Delta Lloyd Foundation zelf de vrijwilligers per locatie op basis van lange en actieve ­betrokkenheid, namelijk: Freda Gaasbeek (Zwolle), Markus Visser (Amsterdam) en Eric van Maanen (Arnhem). Tijdens het Delta Lloyd nieuwjaarsfeest op 8 januari 2015 werden zij in het zonnetje gezet met bloemen, een klein cadeautje en een foto-moment.

JAAROVERZICHT DELTA LLOYD FOUNDATION 2014

7


Onderzoek & innovatie In november 2014 is Delta Lloyd Foundation een samenwerking aangegaan met het lectoraat Armoede en Participatie van de Hogeschool van ­Amsterdam. Binnen deze samenwerking ligt de focus op onderzoek naar de impact van activiteiten, het ontwikkelen van interventies en het organiseren van congressen om kennis te delen. De samenwerking heeft in 2014 geleid tot een aantal activiteiten.

Impactanalyse

Delta Lloyd Foundation ondersteunt al jaren projecten die tot doelstelling hebben de financiële zelfredzaamheid van kwetsbare groepen te bevorderen. Om te ­achterhalen of de activiteiten de gewenste impact hebben in de praktijk, heeft ­Delta Lloyd Foundation het lectoraat Armoede en Participatie hier onderzoek naar laten doen. Het impactonderzoek bevestigde dat onze projecten bijdragen aan het vergroten van het financiële bewustzijn en de financiële zelfredzaamheid van deelnemers. Ook blijkt dat we met onze projecten een grote en gevarieerde doelgroep bereiken en dat onze vrijwilligers zeer worden gewaardeerd. Ze hebben specifieke kennis over financiële zaken en het bedrijfsleven, werken efficiënt en zijn professioneel, zakelijk en enthousiast. Daarnaast vormt de Foundation door haar uitgebreide ­netwerk een belangrijke spil in het koppelen van organisaties en het bundelen van krachten. In de hoofdstukken hierna gaan we verder in op de specifieke impact van een aantal projecten. In 2015 voeren we weer een impactanalyse uit. Hierdoor kunnen we onze ­inzichten steviger funderen en op termijn de duurzame effecten van onze projecten in kaart brengen.

Onderzoeken

Naast het impactonderzoek, heeft Delta Lloyd Foundation in 2014 twee onder­ zoeken van het lectoraat Armoede en Participatie mogelijk gemaakt: een onderzoek naar uitval in de eerste fasen van schulddienstverlening en een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en ­professionele schulddienstverleners. Een van de meest opvallende conclusies uit dit laatste ­onderzoek is dat er weinig tot geen aandacht wordt besteed aan het ­vergroten of verstevigen van het sociale netwerk van mensen met problematische schulden, terwijl dit wel heel belangrijk is. Een andere conclusie is dat vrijwilligers een belangrijke rol spelen. Zij zijn de aangevers voor professionele schuldhulp­ verleners. Dit bekrachtigt het belang van het werk van vrijwilligers via Delta Lloyd Foundation.

Congres over financieel gedrag

Op donderdag 13 november 2014 organiseerde het lectoraat Armoede en ­Participatie in samenwerking met onder andere Delta Lloyd Foundation een 8

JAAROVERZICHT DELTA LLOYD FOUNDATION 2014


c­ ongres over financieel gedrag. Het thema was ‘Financiële educatie en armoede­ bestrijding.’ De toenmalige CEO van Delta Lloyd Niek Hoek leidde het panel­ gesprek met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven in en nam hier zelf ook ­actief aan deel. Hij ­benadrukte het principe van zorgplicht en hoe dat naar zijn idee niet alleen voor de financiële sector geldt, maar voor alle bedrijfstakken. ­Tijdens dit congres maakte Delta Lloyd Foundation bekend 10.000 euro beschikbaar te stellen voor innovatieve projectideeën die de financiële zelfredzaamheid van mensen met een inkomen op of onder het sociaal minimum bevorderen. Op 30 januari 2015 kende Delta Lloyd Foundation de prijs toe aan ROC Midden ­Nederland, afdeling Studie & Loopbaancentrum (SLC), voor hun plan voor­ ­financiële buddy’s voor hun s­ tudenten. De afspraken tussen Delta Lloyd Foundation en het Lectoraat Armoede en ­Participatie van de Hogeschool van Amsterdam zijn vooralsnog voor 2 jaar en ­lopen tot eind 2016.

‘ Deze samenwerking stelt ons lectoraat in staat op een breder ­terrein onderzoeksactiviteiten te ontwikkelen. Delta Lloyd ­Foundation verbindt financiële zelfredzaamheid met economische zelfstandigheid van de mensen die dat kunnen. Deze verbinding raakt het hart van het lectoraat Armoede en Participatie: ook wij koppelen armoede en economische zelfstandigheid. Ons gezamenlijke einddoel is een inclusieve samenleving, waarin meer mensen kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Want uiteindelijk is werk de beste weg uit armoede.’ Dr. Roeland van Geuns, lector Armoede en Participatie Onderzoek documentaire

Naast activiteiten in samenwerking met het lectoraat Armoede en Participatie, heeft Delta Lloyd Foundation in 2014 onderzoek mogelijk gemaakt onder ­bewoners in Amsterdam Noord voor een documentaire over Hollandse armoede. Documentairemaaksters Esther Gould en Sarah Sylbing maken deze documen­ taire als vervolg op de documentaire ‘De rekening van Catelijne’. Het onderzoek heeft geresulteerd in het rapport ‘Dubbeltjes en kwartjes’.

JAAROVERZICHT DELTA LLOYD FOUNDATION 2014

9Schuldpreventie Overzicht is het begin van het voorkomen en oplossen van financiële ­problemen. En, het op orde hebben van de administratie is uitstekende schuldpreventie. Delta Lloyd Foundation steunt diverse schuldpreventieorganisaties en -projecten, zowel financieel als via de inzet van mensen. Onze medewerkers zetten hun administratieve en financiële kennis in om als vrijwilliger mensen te ondersteunen die minder ervaring hebben met ­financiële administratie. Een belangrijk project binnen het thema Schuldpreventie is het maatjesproject VONK.

Maatjesproject VONK

VONK is onderdeel van De Regenboog Groep, een stichting voor buddyzorg voor verslaafden, dak- en thuislozen en mensen met psychische problemen. VONK Amsterdam koppelt cliënten van de Voedselbank Amsterdam met financiële ­problemen aan maatjes. In 2014 gingen 11 Freds aan de slag als budgetbuddy (8) en flexmaatje (3). Een budgetbuddy geeft maximaal 1 jaar praktische ­administratieve en sociale ondersteuning en gaat mee naar maatschappelijke en hulpverlenende instanties. Samen met de cliënt vult hij formulieren in. Een ­flexmaatje helpt cliënten maximaal 4 keer bij post sorteren of administratie ­ordenen. Het doel is uitval van cliënten binnen de schulddienstverlening te ­verminderen en financiële zelfredzaamheid te bevorderen.

‘ Mijn maatje heeft ervoor gezorgd dat ik nu weer elke week mijn administratie bijhoud. Eerst heeft ze heel goed geholpen mijn ­administratie op orde te brengen. We hebben alle oude b ­ rieven weggegooid en alles gesorteerd. Nu kan ik het zelf goed op orde houden.’ Cliënt maatjesproject VONK ‘ Ik heb een hele goede klik met mijn maatje. Ik voel me goed bij hem en kan ook mijn hart bij hem luchten. En ik heb hem ­laten merken dat hij zich in mijn huis thuis mocht voelen.’ Cliënt maatjesproject VONK

JAAROVERZICHT DELTA LLOYD FOUNDATION 2014

11


Uit het impactonderzoek van het lectoraat Armoede en Participatie van de ­Hogeschool van Amsterdam blijkt dat het maatjesproject VONK een belangrijke meerwaarde heeft voor cliënten. Door de begeleiding van maatjes krijgen ­cliënten meer overzicht over hun financiën. Een deel van de cliënten is na ­begeleiding ook financieel zelfredzaam. Ze kunnen beter met geld omgaan en zijn in staat zelfstandig hun geld te beheren. Cliënten die niet geheel financieel zelfredzaam kunnen zijn, kunnen na de begeleiding de juiste weg naar de ­hulpverlening vinden bij nieuwe vragen en/of problemen.

‘‘Mijn klant heeft nu haar papieren op orde en betaalt alles netjes. Als er nieuwe brieven binnenkomen van deurwaarders, dan belt ze meteen om een betalingsregeling te treffen. En omdat alles op orde is, weet ze precies welke afspraken zijn gemaakt.’ Maatje VONK-­project Andere projecten

Andere voorbeelden van projecten binnen het thema Schuldpreventie in 2014 zijn: Stimuleringsfonds In 2014 heeft Delta Lloyd Foundation 94.750 euro aan 8 thuisadministratie­ projecten besteed via een landelijk Stimuleringsfonds (t.o.v. 94.300 euro aan 8 projecten in 2013). Dit fonds wordt beheerd door het Landelijk Steunpunt Thuisadministratie. De thuisadministratieprojecten voorkomen het ontstaan en/ of oplopen van betalingsachterstanden en schulden en bevorderen financiële ­zelfredzaamheid. Stichting Welzijn Ouderen Arnhem In 2014 heeft Delta Lloyd Foundation 14 thuisadministratiemaatjes ter beschikking gesteld aan Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (t.o.v. 13 maatjes in 2013). Ook hebben we dit jaar voor het eerst op locatie (in een buurthuis en moskee) 17 Freds ingezet om eenmalig de financiële administratie van bewoners op orde te brengen. Dit gaan we in 2015 vaker doen. MaDi Zuidoost en Diemen Delta Lloyd Foundation ondersteunt al jaren MaDi Zuidoost en Diemen. Deze stichting helpt inwoners van Amsterdam Zuidoost en Diemen onder andere ­financiële problemen op te lossen. Cliënten die geholpen willen worden door de maatschappelijke dienstverlening, moeten altijd eerst hun post laten sorteren. In 2014 hebben onze Freds 46 mensen hierbij geholpen (t.o.v. 42 mensen in 2013). ­Cliënten komen meestal met vuilniszakken ongeopende post binnen en gaan met alle post overzichtelijk in mappen de deur uit.

12

JAAROVERZICHT DELTA LLOYD FOUNDATION 2014


PuurZuid In 2014 heeft Delta Lloyd Foundation de samenwerking met PuurZuid versterkt. Freds gaan nu op regelmatige basis voor cliënten van deze maatschappelijke dienstverleningsorganisatie in Amsterdam Zuid post sorteren. In 2014 hebben onze Freds ongeveer 44 mensen geholpen (t.o.v. 10 mensen in 2013). Op Eigen Kracht Stichting Op Eigen Kracht organiseert trainingen voor mensen met financiële ­problemen, zoals Voedselbankklanten, om hun (financiële) zelfredzaamheid te vergroten. Al sinds 2009 maakt Delta Lloyd Foundation deze trainingen finan­ cieel mogelijk. In 2014 organiseerde de stichting 15 Op Eigen Kracht-trainingen. 140 deelnemers ontvingen een certificaat (t.o.v. 18 trainingen en 145 gecerti­ ficeerde deelnemers in 2013). Ook organiseerde Op Eigen Kracht als vervolg op de training 5 workshopseries ‘Werk aan je toekomst’. 34 deelnemers gingen ­samen met een Talentcoach aan de slag met hun doel. Bijvoorbeeld werk of ­vrijwilligerswerk vinden. Administratie Express Begin 2014 heeft Delta Lloyd Foundation in samenwerking met bureau voor maatschappelijke innovatie Diversion de pilot ‘Administratie Express’ uitgevoerd. 13 Freds hebben als coach mensen in twee tot drie sessies geholpen overzicht te krijgen over hun financiële administratie. De pilot was succesvol. De ­Administratie Express zetten we dan ook voort in 2015.

13Financiële educatie Jong leren omgaan met geld is de beste garantie voor bewust financieel ­gedrag en het voorkomen van financiële problemen, zo blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken. Financiële opvoeding begint thuis bij de ouders en zou doorgezet moeten worden op de basisschool en in het beroeps­ onderwijs. Helaas leert niet iedereen het thuis. Delta Lloyd Foundation richt zich daarom onder andere op financiële educatie. Een belangrijk project binnen het thema Financiële educatie is Cash Money ­Budget.

Cash Money Budget

Steeds meer jongeren kampen met schulden. Deze kunnen soms problematische vormen aannemen. Om deze groep bewust te maken van de gevaren van ­schulden heeft ­stichting MaDi Zuidoost en Diemen het jongerenteam Cash Money Budget ­opgericht. Peer-educators, jongeren die zelf financiële problemen hebben gehad, geven via Cash Money Budget voorlichting aan jongeren in het voortgezet ­(speciaal) onderwijs. In 3 gastlessen van ongeveer 1 uur krijgen jongeren ­informatie over inkomsten en uitgaven en de consequenties van schulden op ­jonge leeftijd. Het doel is jongeren bewuster met geld om te laten gaan en ­problematische schulden te voorkomen. In 2014 waren er Cash Money Budget lessen in 61 klassen op 12 scholen (t.o.v. 33 klassen op 7 scholen in 2013).

‘ Ik heb geleerd hoe hoog schulden kunnen oplopen en hoe naar het is om in de schulden te zitten. Omdat ik dit heb gehoord van een persoon die dit zelf heeft meegemaakt, komt het een stuk heftiger aan dan wanneer iemand zonder die ervaring het vertelt.’ Leerling Cash Money Budget

‘ De leerlingen worden bewuster van geld. De lessen komen op een goed moment in hun ontwikkeling. Op die leeftijd is impulsief ­gedrag heel aanwezig. Jongeren kopen telefoons en allerlei andere dingen, maar overzien niet altijd goed wat de consequenties ­kunnen zijn. Het helpt hen steviger op hun benen te staan en ze voor te bereiden op de maatschappij.’ Leraar Cash Money Budget

JAAROVERZICHT DELTA LLOYD FOUNDATION 2014

15


Uit het impactonderzoek van het lectoraat Armoede en Participatie van de ­Hogeschool van Amsterdam blijkt dat het Cash Money Budget project bijdraagt aan financieel bewustzijn van de leerlingen. Ze krijgen inzicht in de manier ­waarop ze met geld omgaan. Bijvoorbeeld door de Geldtypetest en het bespreken van inkomsten en uitgaven. De lessen kunnen een bijdrage leveren aan de­ ­financiële zelfredzaamheid van leerlingen in de toekomst. Delta Lloyd Foundation kon de Cash Money Budget lessen in 2014 mogelijk ­maken, dankzij een donatie van Hienfeld en de afdeling Volmacht van Delta Lloyd Leven ter ere van hun 125-jarige samenwerking.

Andere projecten

Andere voorbeelden van projecten binnen het thema Financiële educatie in 2014 zijn: Bank voor de Klas Bank voor de Klas is een financieel gastlesprogramma van de Nederlandse ­Vereniging van Banken voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool. In 2014 gaven medewerkers van Delta Lloyd Bank tijdens de Week van het Geld, een initiatief van Wijzer in geldzaken, 130 gastlessen op 57 scholen in 42 steden. In deze gastlessen stond de Cash Quiz centraal. In deze klassikale quiz komen onderwerpen aan de orde die met omgaan met geld te maken hebben. Fix je Risk Ook hebben 2 Freds tijdens de Week van het Geld voor het eerst het door het ­Verbond van Verzekeraars ontwikkelde spel ‘Fix je Risk’ gespeeld op een basisschool. Met dit spel leren kinderen bewust te worden van risico’s en verzekeren. Zo ontdekken ze wat het idee is achter een verzekering en hoe verzekeren ­eigenlijk werkt. Dit lesprogramma werd in 2014 voor het eerst aangeboden. In 2015 zullen vrijwilligers zo’n 16 gastlessen geven. Playback Theatergroep Playback verzorgt financiële educatie op het voortgezet onderwijs aan de hand van de theatervoorstelling ‘Crisis’. In 2014 gaven 6 Freds voor het eerst na de theatervoorstelling, samen met vrijwilligers van ABN AMRO Foundation, een les over omgaan met geld op scholen in Zwolle. Samen met een groepje van 4 tot 5 leerlingen verzonnen ze oplossingen voor de fi ­ nanciële problemen die in het theaterstuk centraal stonden. De Geldkoffer Delta Lloyd Foundation is een van de partners van De Geldkoffer, een initiatief van Nibud. Met de Geldkoffer wil Nibud kinderen op basisscholen en vmbo-­ scholen leren hoe zij op een verantwoorde wijze met geld omgaan. Medewerkers van Delta Lloyd mogen via de Foundation geldkoffers weggeven aan basisscholen bij hen in de buurt. Ook kunnen ze in overleg met de school een gastles geven met materiaal uit de Geldkoffer. In 2014 gaven vrijwilligers 4 gastlessen.

16

JAAROVERZICHT DELTA LLOYD FOUNDATION 2014


Financiële Vossenjacht In 2014 organiseerde het Young Talent Network van Delta Lloyd in samen­ werking met Delta Lloyd Foundation een Financiële Vossenjacht voor Playing for Succes (PfS) in Zwolle voor leerlingen van 9 tot 14 jaar. In Zwolle deden ­gedurende een week in totaal zo’n 60 kinderen tussen de 10 en 12 jaar mee aan de Financiële Vossenjacht. Tijdens de tocht leerden in totaal 44 collega’s de ­leerlingen op speelse wijze meer over financiën. BizWorld BizWorld brengt op toegankelijke wijze het bedrijfsleven in het klaslokaal. In een acht uur durend spel, geleid door mensen uit het bedrijfsleven, zetten leerlingen van groep 8 van de basisschool hun eigen bedrijf op en houden ze zich bezig met de ­aandelenmarkt, het ontwerpen en verkopen van een product, het uitwerken van een reclamecampagne en het bijhouden van financiële rapportages. In 2014 ­bedienden 29 vrijwilligers 25 klassen (t.o.v. 33 vrijwilligers 26 klassen in 2013). Slim met Geld ‘Slim met Geld’, een initiatief van de gemeente Arnhem en Delta Lloyd ­Foundation, leert kinderen van groep 4, 6 en 8 van basisscholen in Arnhem op een speelse manier omgaan met geld. In 2014 ontvingen 23 Freds zo’n 700 ­kinderen van groep 6 op kantoor in Arnhem voor de interactieve en educatieve theatershow ‘Omgaan met Geld’ (t.o.v. 13 vrijwilligers en 700 kinderen in 2013). Ook kregen de kinderen een klassikale gastles.

17Vrouwen en financiële zelfredzaamheid Meer dan de helft van de Nederlandse vrouwen is financieel afhankelijk van een partner, familie of de overheid. Veel van hen hebben een te rooskleurig beeld van hun toekomst, waardoor zij niet actief bezig zijn met de financiële risico’s van levensgebeurtenissen. Delta Lloyd Foundation wil vrouwen niet alleen bewust maken van hun kwetsbare positie, maar ze ook activeren om financiële vaardigheden op te doen, zich te verdiepen in geldzaken en ­financieel zelfredzaam te zijn. Een belangrijk project binnen het thema Vrouwen en financiële zelfredzaamheid is Regel ’t.

Regel ’t

Regel ’t is een financiële training voor vrouwen, mogelijk gemaakt door Delta Lloyd Foundation. De training versterkt het financiële zelfvertrouwen van ­vrouwen en reikt concrete oplossingen aan om financiële issues aan te pakken bij levensgebeurtenissen als werkloosheid, scheiding en overlijden van een partner. Vrouwen blijken in die situaties financieel kwetsbaar te zijn. Zo gaan vrouwen er bij een scheiding gemiddeld 23% in koopkracht op achteruit, terwijl mannen er 7% op vooruit gaan. Het is belangrijk dat vrouwen zich verdiepen in hun eigen ­financiële huishouding en financieel zelfredzaam zijn. In 2014 verzorgden de trainers van Regel ’t 13 trainingen voor in totaal circa 160 vrouwen (t.o.v. 10 ­trainingen voor 117 vrouwen in 2013).

‘ Ik ben best intelligent en ik heb gestudeerd, maar van geld had ik nooit zo’n verstand. Nu wel. En wat ik niet weet, ga ik ergens halen. Ik kan dingen op internet uitzoeken, er met familie over praten of instanties of experts bellen.’ Deelneemster Regel ’t ‘ De vertaling naar de praktijk vond ik heel waardevol, je krijgt echt hele praktische handvatten om het na de training zelf te doen.’ Deelneemster Regel ’t

JAAROVERZICHT DELTA LLOYD FOUNDATION 2014

19


Uit het impactonderzoek van het lectoraat Armoede en Participatie van de ­Hogeschool van Amsterdam blijkt dat de training Regel ’t financieel bewustzijn en financiële zelfredzaamheid vergroot. Onder andere door deelneemsters ­financiële kennis bij te brengen, ze meer inzicht te geven in hun financiële ­situatie en in hun eigen gedrag ten opzichte van geld. Ook krijgen de deelneemsters handvatten om hun gedrag te veranderen. Tijdens de training komt voor elke deelneemster een financieel stappenplan tot stand, waarmee ze haar doelen kan realiseren.

‘De kracht van de training is dat het een vrouwentraining is. De trainsters zijn goede rolmodellen. Ik vond financiën altijd een mannending, maar zij hebben het tegendeel bewezen. Vrouwen kunnen het ook.’ Deelneemster Regel ’t Andere projecten

Andere voorbeelden van projecten binnen het thema Vrouwen en financiële ­zelfredzaamheid in 2014 zijn: Financiële testrit Op 7 maart 2014 organiseerde WOMEN Inc. een evenement rondom Internationale Vrouwendag in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Delta Lloyd Foundation gaf invulling aan het programmaonderdeel ‘De financiële testrit’. De circa 250 ­bezoeksters konden letterlijk een testrit maken in een rijtuig langs beslissingen die financiële consequenties hebben. Denk aan pensioen, loopbaanonderbreking en vrijwilligerswerk/mantelzorg. Freds van Delta Lloyd Foundation namen ­vragen met de deelneemsters door en ‘beoordeelden’ hun kennis. Indien nodig en gewenst konden de deelneemsters zich aanmelden voor bijvoorbeeld een vervolgtraining van Regel ’t, een workshop onderhandelen of een pensioenafspraak. I love pensioen Eind oktober, tijdens de landelijke Pensioen3daagse, organiseerde Delta Lloyd Foundation voor de tweede keer in samenwerking met WOMEN Inc. het ‘I love pensioen’ evenement. 7 vrijwilligers hebben hier hun pensioenkennis ingezet om de circa 130 deelnemers (t.o.v. 50 deelnemers in 2013) bewust te maken van het belang om tijdig met pensioen bezig te zijn, ze laten ervaren dat pensioen ­helemaal niet zo ingewikkeld is en zelfs leuk kan zijn, en te bekijken hoe de ­deelnemers er qua pensioen voor staan. Ook hebben circa 400 vrouwen in 2014 het online pensioenwebinar gevolgd. In de komende jaren blijft het webinar ­online beschikbaar.

20

JAAROVERZICHT DELTA LLOYD FOUNDATION 2014


Cursus onderhandelen In de laatste 4 maanden van 2014 organiseerden Delta Lloyd Foundation en ­WOMEN Inc. 1 keer per maand gezamenlijk een cursus onderhandelen voor vrouwen. In de cursus leerden de deelnemers bijvoorbeeld hoe ze met hun ­partner kunnen onderhandelen over de verdeling van huishoudelijke taken en ­betaald werk of met hun baas over salarisverhoging. In totaal hebben 80 ­vrouwen aan de cursussen deelgenomen. Strong Girls Het Strong Girls Worktraject van Stichting Elance richt zich op meiden tussen de 18 en 24 jaar met een dubbele culturele achtergrond, die werkloos zijn, geen ­stageplek kunnen vinden of zich willen voorbereiden op het vinden van een baan. In 2014 hebben 3 vrouwelijke Freds 3 deelneemsters gecoacht. Ze maken de meiden sterker, inspireren ze en ondersteunen ze hun doel te bereiken. Ask the Expert Binnen de online community ‘How 2 spend it’, die tot doel heeft vrouwen ­financieel zelfvertrouwen te geven, heeft Finance for Women in 2014 een nieuw project opgezet: ‘Ask the Expert’. Via dit onderdeel op de website kunnen ­vrouwen gratis (kort) advies vragen aan vrouwelijke experts over allerlei ­financiële thema’s, zoals: persoonlijke financiën, geld & liefde en besparen & consuminderen. Via Delta Lloyd Foundation hebben inmiddels 8 Freds zich als online adviseur aangemeld. Samenwerking UNFM De Unie Nationale Marokkaanse Vrouwen Nederland (UNFM-NL) bood vrouwen en meisjes uit Amsterdam-Zuidoost in 2014 een intensieve training over ­financiën en budgetteren. 10 Freds verzorgden 5 gastlessen.

JAAROVERZICHT DELTA LLOYD FOUNDATION 2014

21Armoedebestrijding Circa 17% van de Amsterdammers leeft op of onder het bestaansminimum. Delta Lloyd Foundation zet zich in om armoede in de hoofdstad te ­bestrijden door vrijwilligers in te zetten op relevante projecten en goede initiatieven te financieren. Armoede is niet alleen een gebrek aan geld; het is ook gebrek aan netwerk, opleiding, kansen en gezondheid. Om werkelijk armoede te bestrijden, moet je al deze aspecten aanpakken. Daarom werkt Delta Lloyd Foundation samen met andere partijen in de stad. Een belangrijk project binnen het thema Armoedebestrijding is BASTA.

BASTA

In 2012 richtte Delta Lloyd Foundation de online community Bedrijven Amsterdam Samen Tegen Armoede (BASTA) op, om uitruil van vrijwilligers voor elkaars armoedebestrijdingsprojecten te faciliteren. In de praktijk kwam deze vrijwilligers­uitruil onvoldoende tot stand. Er bestaan wel veel armoedebestrijdingsinitiatieven op wijkniveau, die succesvol zijn door het kleinschalige en ­lokale karakter. Om een meer concrete bijdrage aan deze initiatieven te kunnen leveren, zijn we in 2014 gestart met het organiseren en financieren de ‘BASTA-­ tafels’. Tijdens deze bijeenkomsten gaat directie uit het bedrijfsleven om tafel met een wijkcoördinator en doeners uit het bedrijfsleven om te bepalen welke hulpvraag op welke manier kan worden opgelost. Vertegenwoordigers van armoedebestrijdingsprojecten uit de betreffende wijk kunnen hun hulpvraag ‘pitchen’. In 2014 vonden de eerste 3 BASTA-tafels plaats in Amsterdam Nieuw-West, Oost en Zuidoost. Dit heeft steun aan in totaal 17 projecten opgeleverd (6 in NieuwWest, 5 in Oost en 7 in Zuidoost). Bij de BASTA-tafel in Zuidoost schoof zelfs ­burgemeester Van der Laan aan. Het is de ambitie om in 2015 in alle 7 stads­ delen BASTA-tafels te hebben georganiseerd. Uitruil van vrijwilligers is sinds 2014 niet meer mogelijk via de online community. De website basta-amsterdam.nl fungeert nu als nieuwssite.

‘ De BASTA-tafels vind ik een erg goed initiatief en op een leuke en doeltreffende manier uitgevoerd. Vaak verzanden dit soort ­dingen en blijft het bij loze beloftes. Maar door het stellen van deadlines, de inzet van doeners en de terugkoppelingsbelofte, ­krijgen de ­armoedebestrijdingsprojecten daadwerkelijk concrete hulp.’ Mirjam Breekelmans, Operations Director bij Randstad Groep Nederland, ­BASTA-deelnemer

JAAROVERZICHT DELTA LLOYD FOUNDATION 2014

23


‘De BASTA-tafels zijn een goed middel om concreet de stap te ­maken naar armoedebestrijdingsprojecten in de wijken. ­Vertegenwoordigers van projecten kunnen laagdrempelig hun hulpvraag pitchen en deelnemende bedrijven worden op hun ­specifieke expertise aangesproken. In 2014 zijn we bij 2 tafels ­betrokken geweest. Naar aanleiding hiervan hebben we geholpen bij het opknappen van ruimtes en het leveren van meubilair. Mijn conclusie is: het werkt! Er zijn 7 stadsdelen in Amsterdam, ­voorlopig zijn we dus nog niet klaar. In 2015 gaan we daarom ­volop verder.’ Jan Voskamp, strategisch adviseur Ymere, BASTA-deelnemer Een van de resultaten van de BASTA-tafel in Amsterdam Zuidoost is bijvoorbeeld ondersteuning van het Lunch Café, een initiatief waar kinderen van ouders met een krappe beurs een voedzame maaltijd kunnen krijgen. In Amsterdam Oost heeft de BASTA-tafel onder andere geleid tot het opknappen van een ruimte voor jongereninformatie- en adviesbureau Info&Zo en begeleiding van Carrièrestraten bij het vinden van stage- en/of leerwerkplekken MBO-leerlingen. In Nieuw-West heeft een bedrijf voor 70 basisonderwijsleerlingen rugzakken mogelijk gemaakt. Ook heeft Delta Lloyd een EHBO-cursus verzorgd voor het Klussenteam ­Amsterdam Nieuw-West.

Andere projecten

Andere voorbeelden van projecten binnen het thema Armoedebestrijding in 2014 zijn: Oost naar Werk In het project Oost naar Werk van Stichting Amsterdam aan het Werk ­begeleidden in 2014 3 Freds jongeren in hun zoektocht naar werk door diverse trainingen te geven en jongeren te coachen. Bovendien begeleidden 3 Freds een workshop over budgetbewaking. 3 deelnemers van dit project zijn bij Delta Lloyd aan de slag gegaan, in eerste instantie in een werkervaringsplek. 1 van de 3 heeft inmiddels een jaarcontract gekregen voor een fulltime functie bij Delta Lloyd ­Asset Management. Voedselbank Delta Lloyd Foundation bestrijdt niet alleen armoede op lange termijn, maar ­verzacht ook op korte termijn. In 2014 hebben 76 Freds de Voedselbanken in Arnhem, Zwolle en Amsterdam ondersteund (t.o.v. 47 in 2013). Ze hebben onder andere geholpen bij het inpakken van pakketten en bij sinterklaas- en kerst­ evenementen voor kinderen van klanten van de Voedselbank. 1 Fred is een ­trouwe intaketeamleider in Amsterdam. Hij voert gesprekken met mensen die voor de Voedselbank in aanmerking hopen te komen. Hiervoor wordt hun hele ­financiële administratie doorgelicht.

24

JAAROVERZICHT DELTA LLOYD FOUNDATION 2014


Track the Talent Het project Track the Talent in Amsterdam traint groepen laaggeschoolde ­jongeren van 14 tot 25 jaar in het vergroten van hun persoonlijke en sociale ­ontwikkeling en het ontwikkelen van hun kansen op de arbeidsmarkt. Een baan is immers de beste remedie tegen armoede. Het project brengt de jongeren uit achterstandswijken in direct contact met onder andere (top)managers uit het ­bedrijfsleven om de kloof te overbruggen. In 2014 lieten 14 Delta Lloyd gast­ docenten, waaronder CFO Emiel Roozen, de jongeren kennismaken met Delta Lloyd en begeleidden ze de workshop ‘Omgaan met geld’.

JAAROVERZICHT DELTA LLOYD FOUNDATION 2014

25


Samenwerkingsverbanden Delta Lloyd Foundation is actief in diverse samenwerkingsverbanden die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Foundation. In 2014 waren dit onder andere:

WOMEN Inc.

Een van de doelstellingen van Delta Lloyd Foundation is vrouwen in Nederland financieel slimmer en vaardiger te maken. Om een grote groep vrouwen te bereiken en hen in beweging te brengen, heeft Delta Lloyd Foundation in 2013 voor het thema ‘geld’ samenwerking gezocht met vrouwennetwerk WOMEN Inc. Waar mogelijk trekken we samen op en versterken we elkaar om ons gezamenlijke doel ‘financiële zelfredzaamheid voor vrouwen’ te bereiken (zie ook pagina 20).

‘Vanuit de raakvlakken ‘vrouwen en geld’ zijn we in 2013 ­samenwerking aangegaan met Delta Lloyd Foundation. Sindsdien hebben we met succes diverse gezamenlijke activiteiten ­georganiseerd, zoals het I love pensioen evenement en workshops onderhandelen. We zijn continu met elkaar in gesprek over wat we signaleren in de maatschappij en hoe we hierop kunnen inspelen. We houden elkaar scherp in hoe we ons gezamenlijke doel kunnen bereiken.’ Nienke Hagenbeek, Manager Financiën & Partnerships WOMEN Inc. Wijzer in geldzaken

Wijzer in geldzaken vertegenwoordigt ruim 40 organisaties uit verschillende sectoren die hun krachten bundelen om de consument ‘wijzer in geldzaken’ te maken. Zij zetten zich in om het financiële inzicht van de Nederlanders te vergroten, zodat consumenten beter in staat zijn financiële beslissingen te nemen. Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën. Delta Lloyd Foundation is een van de partners. Elk jaar organiseert Wijzer in Geldzaken de Week van het Geld en de Pensioen3daagse. Ook in 2014 deed Delta Lloyd Foundation met diverse activiteiten aan beide evenementen mee.

Nederlandse Vereniging van Banken

Delta Lloyd Bank is lid van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en neemt actief via Delta Lloyd Foundation deel aan de Werkgroep Financiële ­Educatie van de NVB. Een gezamenlijk initiatief vanuit deze werkgroep is de Cash Quiz (zie ook pagina 16). De quiz focust op financiële kennis en vaardig­ heden en heeft als doel gezond financieel gedrag bij kinderen te bewerkstelligen. In 2014 gebruikten bankmedewerkers deze quiz als hulpmiddel in hun rol als gastdocent in meer dan 4.000 lessen op basisscholen.

26

JAAROVERZICHT DELTA LLOYD FOUNDATION 2014


‘ Banken hebben een belangrijke rol kinderen te leren omgaan met geld. Ze hebben de kennis én de mensen die zich hiervoor willen inzetten. Het is een manier voor banken om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Delta Lloyd Bank is voor ons een gewaardeerde partner op dit gebied. Binnen de Werkgroep ­Financiële Educatie denken we continu na over mogelijkheden om financiële educatieprojecten te ontwikkelen. De Cash Quiz is hier een mooi voorbeeld van.’ Arthur Reitsma, hoofd Consumentenzaken van de Nederlandse Vereniging van Banken

Verbond van Verzekeraars

Delta Lloyd is als verzekeraar lid van het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond vernieuwde in 2014 het platform Fixjerisk.nl: hét platform voor lesmateriaal over verzekeren en informatie voor kinderen, bijvoorbeeld voor een spreekbeurt over verzekeren. In 2014 gaven 2 collega’s tijdens de Week van het Geld een Fix je Risk-gastles (zie ook pagina 16).

Pact Amsterdam

Het Pact is een netwerk van de Gemeente Amsterdam, het bedrijfsleven en ­maatschappelijke organisaties in de strijd tegen armoede. Delta Lloyd Foundation is sinds 2009 lid van het Pact. In 2014 nam Delta Lloyd Foundation deel aan een door Pact georganiseerd vraaggesprek over het belang van vrijwilligerswerk. Ook de Amsterdamse wethouder Werk, Inkomen en Participatie, Arjan Vliegenthart, nam hieraan deel.

BASTA

In 2010 heeft Delta Lloyd Foundation het initiatief genomen om tenminste 15 grote bedrijven uit Amsterdam samen te brengen op een online platform om zich samen in te zetten tegen armoede in de stad. In 2014 initieerde Delta Lloyd Foundation de BASTA-tafels (zie ook pagina 23).

Omarm Amsterdam

11 CEO’s van bedrijven in Amsterdam, zoals Rabobank, Cargill, Makro en ­ Delta Lloyd, zetten zich in voor het bestrijden van armoede in de stad. De groep komt ten minste 4 keer per jaar bij elkaar voor overleg over welke initiatieven ­gesteund moeten worden. Leden van deze groep hebben in 2014 deelgenomen aan de BASTA-tafels.

Landelijke Alliantie Wijkenaanpak

Sinds 2012 maakt Delta Lloyd Foundation deel uit van de Landelijke Alliantie Wijkenaanpak. Hiermee zet Delta Lloyd zich in voor kwetsbare groepen in ­aandachtswijken in Nederland. Via de BASTA-tafels leverde Delta Lloyd ­Foundation hier in 2014 een mooie bijdrage aan.

JAAROVERZICHT DELTA LLOYD FOUNDATION 2014

27


Partners In 2014 werkte Delta Lloyd Foundation samen met 62 partners (t.o.v. circa 40 in 2013), waaronder:

LANDELIJK STEUNPUNT THUIS ADMINISTRATIE

magazine

28

JAAROVERZICHT DELTA LLOYD FOUNDATION 2014


Plannen voor 2015 Op basis van opgedane ervaringen in de afgelopen jaren, heeft Delta Lloyd Foundation besloten haar beleid per 2015 aan te passen. Tot op heden richt Delta Lloyd Foundation zich op financiële zelfredzaamheid van kwetsbare groepen in de samenleving. We leren mensen omgaan met geld door hun uitgaven te beheersen, overzicht in de administratie aan te brengen en te budgetteren. Maar we hebben geleerd dat financiële zelfredzaamheid meer is dan op uitgaven letten. Ook inkomsten zijn van belang: werk is de beste en meest duurzame oplossing tegen financiële armoede. Daarom wil Delta Lloyd Foundation ook aandacht gaan geven aan het inkomensaspect. In de afgelopen jaren hebben we ook gezien dat mensen die in armoede leven door langlopende schulden, bijna altijd veel meer problemen hebben dan ­financiële problemen. Geen netwerk, onvoldoende scholing, een ongezonde ­levensstijl en gezondheidsproblemen, komen bij mensen met schulden vaak in combinatie met elkaar voor. Ook gedrag speelt een grote rol. Dus bij het ­aanpakken van armoede moeten we ook deze zaken adresseren. Onze opgedane kennis en ervaring zorgt er dus voor dat we kiezen voor een ­andere aanpak. Dit sluit ook aan bij de ambitie van Delta Lloyd. In januari 2014 heeft Delta Lloyd zich aangesloten bij het duurzame bedrijvenplatform ‘Ambitie 2020’, een initiatief van MVO Nederland. Binnen dit platform heeft Delta Lloyd de rol van Ambitiedrager Armoede 2020 op zich genomen. Op basis van alle ontwikkelingen stellen we ons de komende 5 jaar ten doel om in 5 steden in Nederland de armoede die wordt veroorzaakt door problematische schulden met 15% te laten afnemen. Het gaat om de steden Amsterdam, ­Arnhem, Helmond, Rotterdam en Zwolle. 5 steden waar Delta Lloyd kantoren heeft. Concreet betekent dit dat in die 5 steden in 2020 11.625 mensen (huis­ houdens) structureel financieel zelfredzaam worden. Zij kunnen dan hun ­administratie op orde houden, hebben voldoende kennis en begrip van financiële zaken en kunnen inkomen genereren en hun uitgaven beheersen. Deze ambitie kunnen we natuurlijk nooit in ons eentje waarmaken. De complexiteit van de samenleving en van de armoedeproblematiek vraagt om samen­ werking. Daarom zullen we partnerships aangaan met strategische experts in de wijken en met bedrijven en maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van arbeid, wonen, gezondheid en zorg. In coalities kunnen we kennis uitwisselen, innoveren en resultaten bereiken. Het centrale uitgangspunt van Delta Lloyd Foundation bij het oplossen van ­armoede door problematische schulden blijft wel het financiële perspectief: Delta Lloyd is een financieel dienstverlener en onze financiële kennis en ervaring is de basis van het succes van Delta Lloyd Foundation.

JAAROVERZICHT DELTA LLOYD FOUNDATION 2014

29


Financieel overzicht Delta Lloyd N.V. kent jaarlijks een bedrag toe aan Delta Lloyd Foundation, ­zodat de Foundation haar activiteiten kan bekostigen en haar doelstellingen kan behalen. Ook ontving Delta Lloyd Foundation in het afgelopen jaar ­­ diverse giften. Onderstaand volgt een overzicht van de inkomsten en ­uitgaven in 2014.

Inkomsten

In 2014 stelde Delta Lloyd een budget van 1.000.000 euro beschikbaar aan Delta Lloyd Foundation. Hiernaast ontving de Foundation 26.717,12 euro aan giften. Onder andere Delta Lloyd pensioenexperts die schrijven voor Kluwer doneerden, net als in voorgaande jaren, hun honorarium aan de Foundation. En ter ere van hun 125-jarige samenwerking doneerden Hienfeld (een assuradeurenbedrijf) en de afdeling Volmacht van Delta Lloyd Leven samen 20.000 euro. Dit bedrag is ten goede gekomen aan de projecten Cash Money Budget en Stichting mijn 2de kans.

€ 150

€ 216.136 [1]

2,5

27 % %

18,8%

€2 0.0 1

] [5

.495 [4]

3

21,3%

30,4%

Activering vrijwilligers

Besteding aan maatschappelijke projecten

n n n n n

Schuldpreventie [1] Financiële educatie [2] Financiële zelfredzaamheid [3] Armoedebestrijding [4] Overig [5]

In 2014 heeft Delta Lloyd Foundation 95.298 euro ­uitgegeven aan de activering van vrijwilligers ­ (t.o.v. 21.022 euro in 2013). Hieronder vallen onder andere kosten voor de website van de Foundation en de Fred Academy (redactie en onderhoud), o ­ nkosten voor het werven van vrijwilligers voor DL Doet en de verkiezing van de Freds van het Jaar 2014. De stijging in kosten is het gevolg van de manier waarop we kosten hebben ondergebracht. In 2013 brachten we een groot deel van de a ­ ctiveringskosten o ­ nder bij de besteding aan maatschappelijke projecten. In 2014 hebben we deze kosten apart geboekt.

Overige kosten

De kantoor- en overheadkosten, waaronder het vervaardigen van het jaar­overzicht 2013, PR-activiteiten en de bekostiging van de maatschappelijke ­Imagomonitor, bedroegen in 2014 57.179 euro (t.o.v. 135.763 euro in 2013). De daling in kosten is het gevolg van minder externe ondersteuning voor communicatie- en PR-activiteiten, dan in 2013. 30

JAAROVERZICHT DELTA LLOYD FOUNDATION 2014

.507 [2] € 170

In totaal heeft Delta Lloyd Foundation 952.983 euro besteed (t.o.v. 1.013.177 euro in 2013). 800.505 euro hiervan kwam ten goede aan maatschappelijke ­projecten (t.o.v. 871.627 euro in 2013). De daling in uitgaven is onder andere te verklaren doordat de Foundation in 2014 niet heeft geïnvesteerd in groot­ schalige mediacampagnes zoals in 2013, en een meer­jarige samenwerking met het Landelijk ­Steunpunt Thuisadministratie ten einde liep. In ­verhouding b ­ ekostigde Delta Lloyd Foundation in 2014 wel meer projecten dan in 2013.

.354 [3] € 243

Uitgaven


Overzicht projecten 2014 In totaal steunde Delta Lloyd Foundation in 2014 50 projecten (t.o.v. 29 in 2013). Project

Project

Partner

Schuldpreventie

Partner

Dutch Career Cup

Vitesse betrokken

Mobiel Post sorteerteam,

Weekendtalent

Weekendtalent

Post sorteergroep Zuidoost MaDi Zuidoost en Diemen Administratie Express

Diversion

Vrouwen en financiële zelfredzaamheid

Financiële Salon

ABC Alliantie

Ask the Expert,

Op orde (ordenen

How 2 Spent It Lounge

Finance for Women

administratie), cursus

Strong Girls XL

Elance Academy

uitkomen met inkomen

Gemeente Zwolle

financiën & Jouw Pensioen) Regel ’t

Stimuleringsfonds Thuisadministratie

Training Regel ’t (Jouw

Landelijk Stimuleringsnetwerk

Thuisadministratie

Mijn 2de kans (training)

Stichting 2de kans

Training financiën en

Thuisadministratie Zwolle

Humanitas Zwolle

administratie

Op eigen kracht training

Op eigen Kracht

De Nederlandse Vrouw

UNFM

Post sorteren en budgetteren PuurZuid

(financiële testrit),

Hulpverlening

Rechtswinkel Renkum

I love pensioen

Post sorteren

SEZO

Women Inc.

Armoedebestrijding

Thuisadministratie Arnhem, Post sorteerdag (Malburgen,

BASTA-tafel

BASTA: Ymere, Tempo Team,

de Alliantie, ABN AMRO, IBM, e.a.

Maatjesproject, flexmaatjes Vonk

Training: Oost naar Werk

Amsterdam aan het werk

DL Doet 2012

Variant van Delta Lloyd op

VMBO coaching

Jinc

NLdoet; de grootste vrijwil-

Ondernemerscoach

Qredits

ligersactie van Nederland

www.voormekaar.nl

Dynamo

Programma Oost

Starters4communities

Financiële educatie

Taalcoach

Taalcafe Zwolle

BizWorld

Jong ondernemen

Workshop

BuurtschoolPlus

Kansrijk Zuidoost

ʻOmgaan met geld’

Slim met Geld

Gemeente Arnhem

Voedselbank intake-

Moskee en Weldam)

SWOA

Worshops en gastlessen, zeildag

IMC Weekendschool

Track the Talent

teamleider

Voedselbank Amsterdam Zuidoost

Sinterklaasactie

Voedselbank Arnhem

Bank voor de klas: Cash Quiz Nederlandse Vereniging

Kerstpakkettenactie

Amsterdam

Voedselbank Nederland

Kerstactie (Arnhem)

Voedselbank Zevenaar

van Banken

Cash Quiz, Financiële Vossenjacht YTN

Playing for Success Zwolle

Geldkoffer VMBO

Nibud

Voorstelling Crisis +

Overig DL Doet 2014

gastgesprek

Playback

DoThe45

Radio 3fm

Cash Money Budget

MaDi Zuidoost en Diemen

LEF training op ROCʼs

Stichting LEF

Filmproject: Re-Take

The Beach

Fix je Risk, Musical groep 8

Verbond van Verzekeraars

(18 verschillende klussen)

Diverse partners

JAAROVERZICHT DELTA LLOYD FOUNDATION 2014

31


Colofon Dit verslag is een uitgave van Delta Lloyd Foundation | Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam | Amstelplein 6, 1096 BC Amsterdam | Telefoon +31 (0)20 594 68 54 | E-mail foundation@deltalloyd.nl Tekst Annelies Vlap, Good Company, www.goodcompany.nl | Ontwerp 8-13 Grafisch ontwerpers (Marjan Peters), www.8-13.nl | Illustraties Ronald Slabbers, www.ronaldslabbers.com | Heeft u vragen over dit verslag of opmerkingen over de inhoud? Neem dan contact op met Hester Apeldoorn van Delta Lloyd Foundation.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.