Page 1

deerhound opgericht 1 januari 1983

elub

gevestigd te 's- Gravenhage

erkend door de Raad van Beheer

verschijnt 6 maal per jaar

september no. 5 1988

Inhoudsopgave

pagina

Bestuursmededelingen 4 augustus 1988 Maarn 8 september 1988 -Ermelo

2 - 4 5

Mededeling van de redactie Verslag Ronde Tafel-gesprek tussen fokkers

-

6

4 7 - 1 1

Deerhound sprokkels -Ad Horst Nieuwe methode om zwangerschap te scannen

12

-

Standaard van de deerhound

15

- 18

Avond symposium Jaarbeurscomplex Voeding in de Kynologie Werkende deerhounds ? Een coursing introductie door Richard Hawkins

19 21

-

Wegwijzer Edda Huzid- Voorthuizen

29

Rectificatie

30

Nog wat informatie over de Kampioenschaps Clubmatch

30

-

Bestuurs samenstelling

32

Evenementen Commissie

32

Redactie

32

-1-

14

28

31


MEDEDELINGEN: Uit de bestuursvergadering van 4 augustus 1988 te Maarn. Aanwezig: allen 1.NOTULEN VERGADERING 25 mei, 1988 worden goedgekeurd. 2.INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN: De Raad van Beheer heeft besloten de windhondrenverenigingen een afzonderlijke status binnen de overlegstructuur te geven,waardoor de Rasgroep Windhonden ook op zichzelf kan blijven. Uit de Overlegvergadering van de Raad van Beheer met de erkende verenigingen op 25 juni 1988: a) de stamboomprijs,inclusief tatouage,wordt verhoogd tot ƒ 5 0 , — , b) op gewone clubmatches van rasverenigingen mag een gebruikshondenklas worden opengesteld (art. 207, resp.148 lid 2 van het Huish.Reglement), c) het Ierdee-bestuur wordt gevraagd een adressenlijst van Deerhoundbezitters uit hun ledenbestand te verstrekken,opdat de deerhound-bezitters een uitnodiging voor de a.s. Kampioenschapsclubmatch kunne krijgen.

-2-


3. NIEUWE LEDEN: Welkome geheten worden: Mevr.Barzilay-v.d.Berghe uit Papendrecht dhr. Gervoise uit Keulem (BRD) dhr. Hawkins uit Gouda mej.Joosten uit Merksem (BelgiĂŤ) mevr.Luiten-van 't Veer uit Velden mevr.Melleman uit Veendam mevr. v.d.Meulen uit Maastricht mevr. van Zanten uit 's-Gravensande 4. AANMELDINGSPROCEDURE NIEUWE LEDEN: Op voorstel van een van de leden wordt besloten deze aanmeldingsprocedure te vereenvoudigen door gebruikmaking van aanmeldingskaarten die via bestuursleden en fokkers/ leden worden gedistribueerd. 5 .:_;FOKKERS BIJEENKOMST : De fokkers-bijeenkomst gaat plaatsvinden op donderdag 1 september 1988. Vijftien fokkers zijn of worden hiervoor uitgenodigd. 6. KAMPIOENSCHAPS CLUBMATCH : De voorbereidingen zijn in volle gang en in goede handen bij de Evenementencommissie. 7. SAMENSTELLING EVENEMENTENCOMMISSIE: Koert Hesseling zal Jeanny Braakman, na de Kampioenschaps clubmatch, opvolgen. Zoals bekend maakt Jeanny slechts tijdelijk deel uit van de Commissie. 8. CLUBBLAD: Op voorstel van de redactie wordt besloten: a) dat in elk clubblad een vaste mededeling wordt opgenomen hoe de redactie omgaat met ingezonden brieven of artikelen, b) dat, ter vermijding van bevoordeling van fokkers door overaccentuering van hun activiteiten, foto's van honden op Nederlandse of buitenlandse tentoonstellingen niet meer bij de uitslagen in het clubblad worden gepubliceerd.

J


Dit geldt uiteraard niet voor activiteiten in clubverband. Natuurlijk staat het elke fokker vrij zijn fotomateriaal in advertentievorm te doen publiceren. Om te voorkomen dat het clubblad door genoemde maatregel aan levedigheid inboet, wordt het volgende fotomateriaal warm aanbevolen: a) elke hond die de titel NEDERLANDS kampioen wordt toegekend (na het behalen van de vereiste kampioenschapsprijzzen, volgens art. 203 van de RvB) mag met afstamming worden geĂŤtaleerd. (Gaarne kopie van de toekenning van het kampioenschap voor de betreffende hond, met de foto meezenden. De toekenning wordt door de RvB aan de eigenaar gestuurd) b) foto's van overleden honden, c) bekende buitenlandse honden Een en ander ter beoordeling van de recatie. 9. DATUM VOLGENDE BESTUURSVERGADERING: donderdag 8 september 1988. Jean Engelen, voorzitter ***************

MEDEDELING VAN DE REDACTIE Iedereen kan brieven en/of artikelen, eventueel met zwart/wit foto's voor publikatie in ons clubblad insturen. De inzenders zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en deze behoeft NIET de mening van de Deerhoundclub te vertolken. Eventuele wijzigingen zal de redaktie alleen in overleg en met toestemming van de inzender aanbrengen. De redaktie behoudt zich wel het recht voor brieven en artikelen, zonder opgaaf van redenen, te weigeren. -4-


MEDEDELINGEN: Uit de bestuursvergadering van 8-9-'88 te Ermelo. Aanwezig: allen. 1 .NOTULEN vergadering van 4 augustus 1988 werden goedgekeurd. 2. MEDEDELINGEN: In het clubblad wordt voor belangstellenden het avond-symposium "Voeding in de kynologie" van de Werkgroep Veterinaire Kynologie aangekondigd. Met voldoening is vernomen dat het dagelijks bestuur van de Rasgroep Windhonden toch ongewijzigd blijft, dit komt de continuïteit ten goede. Mevr.Brinkman moet door persoonlijke omstandigheden een deel van de Kampioenschaps Clubmatch missen. 3. NIEUWE LEDEN: Welkom geheten worden : mevr. I.Coppée te Dinxperlo mevr. P. Verhey te Rotterdam mevr. R. Kostinen te Soörmarleker (Finland) F. Robbé en mej.W. de Groot te Oostwoud. 4. FOKKERS BIJEENKOMST d.d. 1 september 1988 Een verslag van deze geslaagde eerste bijeenkomst wordt gepubliceerd. Het bestuur stemt in met de volgende suggesties; toetsing van het enquèteforumlier bij de fokkers vóór definitieve vaststelling; -5-


de volgende bijeenkomst is ook voor nietfokkers toegangkelijk. Meer overleg vergt het voorstel via de DC het objectiveren van de doodsoorzaak bij de Uithof finaciĂŤel en procesmatig te faciliteren. 5. KAMPIOENSCHAPS CLUBMATCH De inschrijving vordert gestadig en voorspoedig; De speaker wordt geregeld, evenals enkele laatste organisatorische zaken. 6. DEERHOUND STANDAARD De Engelse versie, zoals goedgekeurd door de Algemene Leden Vergadering van de FCI te Jerusalem op 2d en 24 juni 1987 is inmiddels vertaald door Horst en Hagemeijer en wordt via het clubblad verspeid en daarna als aanhangsel op net in troductieboekje. 7. CACA-uitslagen buitenland. Afgesproken wordt alle leden te verzoeken de uitslagen van de CAC-tentoonstellingen in het buitenland steeds schriftelijk aan de redactie door te geven. Zo krijgt iedereen een beter beeld van de Nederlandse prestaties "over de grenzen". 8. DATUM VOLGENDE BESTUURSVERGADERING: 10 november 1988. Jean Engelen

voorzitter


VERSLAG Ronde Tafel- gesprek tussen fokkers, d.d. 1 september 1988 te Maarsbergen. Aanwezig: GASTSPREKER: prof Bouw. FOKKERS:Fernhout, de Haan, mevr.Hageman-Pors, Hesseling, mej. de Jong, mevr.Melser-Spoor, mevr.Weers. BESTUURSLEDEN: Hagemeijer en Engelen (voorzitter en verslag). 1. Welkom door de voorzitter,die verheugd is met de goede opkomst. Bijna alle Nederlandse fokkers zijn present. Hij onderstreept nog eens het doel van deze bijeenkomst:" het krijgen van eeb beeld van het wel en wee van het fokken van deerhounds en daarmede van de stand van zaken van het ras: het beleid voor de toekomst moet hiervan worden afgeleid.". 2.Prof. Bouw houdt een boeiende inleiding over het gevaar van inteeltdepressie, dat elk ras bedreigt met een betrekkelijk kleine populatie, d.w.z. het aantal werkbare exemplaren van het ras waarmee gefokt kan worden is klein. Je kunt dat als een gegeven beschouwen en maar "aanhobbelen" of je kunt bewust beleid gaan maken. Bouw is ingenomen met de bestuursuitnodiging en wil de fokkers een aantal symptomen van inteeltdepressie voorhouden, zodat iedereen zelf de noodzaak van beleid kan beoordelen. Kort samengevat leidt verwantschapsteelt, d.w.z. het voortdurend fokken met onderling verwante honden tot de volgende kenmerken van inteeltdepressie: 1) geremde groei en ontwikkeling. De eindproducten kunnen zeer fraai en gracieus zijn, maar "forse" honden met veel "bone" worden schaars. Het gewicht gaat omlaag. -7-

^1


2) toenemende gevoeligheid voor ziekten, weestandsvermindering. Bij een parvo-epidemie gaan deze honden eerst. 3) verlies aan vruchtbaarheid. De reuen hebben minder geslachtsdrift, je moet ze er haast optillen ! De teven zijn onregelmatig of onduidelijk loops, je hebt een reu nodig om er achter te komen ! Veel onderbroken dracht. Onregelmatige nesten (grote en kleine pups). De moederzorg neemt af, na 4 a 5 weken wil de teef al niet meer. 4) de gemiddelde leeftijd (vanaf puppy ouder dan 10 weken) daalt. 5) het gedrag wordt minder vrijmoedig. Natuurlijke neiuwsgierigheid verdwijnt.Angst Mgst bij hard geluid (slaande deur,onweer). De honden gaan "langs de muur".

3. De fokkers geven hun ervaringen over deze punten. ad 1) kleine honden komen voor, maar de trend lijkt eerder in de richting van grotere en zwaardere honden te gaan. Teven laten overigens eerder kenmerken van inteeltdepressie zien. ad 2) hypo thyreoidie of schilklierfunctievermindering wordt wel een gesignaleerd. Voorts vachtkwaliteit, die te wensen overlaat, kaalheid, huidirritaties, hartdefecten. ad 3) ook hierbij blijken alle varianten voor te komen. Ok cryptorchide en monorchide reuen (dwz.resp. zonder teelballen en met slechts ĂŠĂŠn teelbal) komen voor. Prof. Bouw signaleert dat crypto- en monorchidie alleen maar zijn weg te fokken, als ook met de teven van het nest,waarin deze reuen voorkomen niet wordt gefokt ! -8-


Zij zijn immers de "drager " van deze erfelijke afwijking. De boxerfokkers zijn hierin na rigoreus ingrijpen in geslaagd. Ook leidt cryptorchidie uiteindelijk tot tumoren en een vroege dood. Gedraaide ballen of "jojo ballen" (die afwisselend verdwijnen en verschijnen) zijn als afwijking te beschouwen. De normale nestgrootte van 8 puppies, tenslotte te wordt, hoewel vaak, niet altijd gehaald. ad 4) een gezonde deerhound zou _+ 10 jaar moeten worden. Puppy sterfte (verkeers)ongelukken e.d. tellen niet mee voor bepaling van gemiddelde leeftijd bij overlijden. Het indertijd in ons Clubblad (1987 nr. 4) gepubliceerde Amerikaanse onderzoek gaf 5.4 jaar op voor reuen en 6.7 jaar voor de teven, maar het omvatte verre val alle Amerikaanse deerhounds. ad 5) gedragsproblemen, zoals omschreven worden wel gesignaleerd, maar onduidelijk is of het gebrek aan socializering niet eerder de verklaring hiervoor is. 4. Moet nu de conclusie zijn, dat deerhounds niet aan inteeltdepressie lijden ? Het zou kunnen, maar anderzijds is het materiaal dat de aanwezigen overzien te weinig representatief voor een beslissende uitspraak. Iedereen is van mening dat we nauwkeuriger zouden moeten weten welk fokmateriaal we in en rondom Nederland in huis hebben; hoe de verwantschapsgraad is; welke gebreken voorkomen ; welke de doodsoorzaken zijn e.d. Als je je eigen fokmateriaal door en door kent, kun je pas anrtwoord geven op de vraag of je verantwoord bezig bent, aldus prof.Bouw. -9-


Importen uit het buitenland kunnen goed uitpakken, maar vooraf moet je eigenlijk kunnen stellen of je met jouw materiaal die beleidskeuze bewust hebt gemaakt. Overigens bli jft het fokken met buitenlandse honden,gedeeltelijk, altijd een gok, omdat je nooit diez elfde gegevens over gebreken en vererving los krijgt. Zelfs wanneer dat lukt, dan is er vaak nog een bepaalde verwantschap. CONCLUSIE: ee rst inventarisatie, daarna pas manipulatie, gebaseerd op beleid. 5. Van bestuurszijde wordt meegedeeld dat de laatste hand wordt gelegd aan het enquĂŞteformulier dat straks met elk eerste nummer van het Clubblad, jaarlijks, wordt meegezone:_. den. Het enquĂŞte formulier vraagt gegevens over de in het voorafgaande jaar overleden deerhounds. De aanwezigen verzoeken het bestuur van de DC nog een laatste blik op het concept te mogen werpen. Verder vraagt men zich af, of de DC het laten toetsen van de doodsoorzaak op de UITHOF te Utrecht zou kunnen standaardiseren en financieel ondersteunen. Men juicht de poging toe alle stambomen automatisch op te slaan, te verwerken en gegevens hieruit te distilleren. Jellie de Jong en Sake de Haan willen hieraan meewerken met de reeds door hen vergaarde documentatie. Ook zouden zij een lezing over dit onderwerp kunnen houden. 6. Suggesties voor een volgende bijeenkomst tenslortte: -het bespreken van het type van de deerhoundmoeten er eigenlijk wel meerdere typen zijn ? ook de keurmeesters zouden hierbij moeten worden uitgenodigd, -10-


- het ontwikkelen van een fokbeleid als alternatief voor het moeten benutten van een outcross. - niemand heeft er bezwaar tegen als bij een volgende fokkers bijeenkomst ook andere belangstellenden aanwezig zouden zijn. Tenslotte dankt de voorzitter iedereen voor zijn/haar actieve bijdrage, waardoor deze bijeenkomst geslaagd kan worden genoemd. Kijkend naar de oogst en de suggesties in aanmerking genomen, zal er zeker een vervolg komen. Na een speicaal woord van dank aan prof. Bouw wordt _+ 22.00 de happening gesloten,waarna een geanimeerde discussie nog een hele tijd doorgaat. Jean Engelen

voorzitter,

lv^

u

*5 ytÂťv*ÂŤ*

'/>3I

-11-

?


DEERHOUMD

SPROKKELS Ad

Horat

NIEUWE METHOVE OM ZWANGERSCHAP TE SCANNEN. In^oimatle op een eeiden. tljditlp oven. het eventueel te veiwachten ne.it. Mn.6 . J .U. L e e , 19 1/lcton.la Pan.k,Flihpondi , Bilitol, had het Idee dat d e z e dLnnitv<LKt<Lnlng wel een* nuttig zou kunnen zijn voon onze leden: zijzelf heefit met iuccei gebiulk gemaakt van d e z e me.th.ode.. Ultiaionliche icannlng van een zwangenchap bij dleien weid aanvankelijk In Schotland ontwikkeld ali ondetdeel van een wetenschappelijk ondeizoek bij ichapen. Het doel wai het aantal lammeien,dat een ooi dioeg, vait te itellen, zodat haat voeding daaiop kon vooiden afgestemd. Elke afwijking kon wolden ontdekt In het vooideel van de ongeboren lammeien, de ooi zeli en vanzel^-de boen.. Men vond de methode z贸 iucceivol dat deze nu In alle delen van Engeland gebiulkt wondt dooi de ichapen fokken. Het lt> een aanvaan.de en zeen. geuiaan.deen.de dlenitveilenlng. In de laatste jaien Li de techniek ultgebneld en toegepast op de meeste giote dleien. Ve laatste tijd woidt deze methode ,met succe gebiulkt om jokkens van lashonden te vooizlen van vn.oegtljd.lge gegeven* oven. de mogelijke giootte van het nest van de diachtlge teefi. -12-


Echte, zuiange.i6c.hap zn 6chi,jnzu)angzi6chap kunnzn 28 dagzn na de. paiLng uioidzn vaitge.6te.ld. Ma 31 tot 35 dagzn i.6 hzt mogzli.jk om 80% zzke.the.JLd tz kni-jgzn ovzn hzt aantal pup6, [tot 7 pup6 uoaannzzmbaan) . Hzt i.6 daX.dzli.ik, dat zn voon u, al6 ^okkzn, voondzlzn aan va6t zLttzn. 7 e . En i.6 op zzn vnozg ti.j'd6ti.p dz bzvz6tLgi.ng van dz zwang ZK6chap. 2 e . U uizzt hozvzzl pup6 a kunt vzn.uiachtznt aan dz hand uiaanvan a dz vozdLng van dz dnachti.gz tzz{, kant bzpaZzn, hztgzzn -al6 dz 6evalli.ng daan. i.6- kan bi.jdn.agzn tot zzn zvznwLchtLg zn gzzond nz6t. Mzndzn bznt u Ln 6taat om, aan hzt zLndz van dz dn.aagti.jd, tz bzoon.dztzn o^ zn. zxtna mzdi.6chz halp bi.j dz gzboon.tz noodzakzlJLjk zal zi.jn.

lzl^6 ti.jdzn6 hzt uiznpzn i.6 hzt mogzli-ik mozLli-ikhzdzn tz 6i.gnalzn.zn zn dzzz tz vznmi.jdzn. Bi.j hzt volgzn van dz gzboontz mzt dz monLton hzz^t mzn ontdzkt, dat bi.j 6ommi.gz doodgzbonzn hondjz6, tot vlak voon. hun gzboontz 6pnakz wa6 van hant6lag. Vzzz pup6 hzbbzn po6i.ti.zh gznzagzznd op nzani.mati.z tzchnLzkzn. Hoz gzmakkzli-ik zoadzn dzzz pup6, zondzn dzzz kznni.6, vznlonzn zi.jn gzwzz6t ! Tzn6lottz i.6 zn hzt voondzzl dat a mzt ab6o latz zzkznhzLd wzzt dat allz pup6 gzuionpzn zi.jn. Nog onlang6 gzbzundz hzt dat zzn tzz^, na dz gzboontz van hzt zZ6dz hondjz, zn gzmakkzli-ik bi-i gi.ng ILggzn, hozuizl dz 6cannzn dz aanuizzLghzi-d van zzn zzvzndz pap aangaf, dat hoog achtzn dz nLbbznka6t voa6 achtzngzblzvzn.

-13-


Pe 6can tlzt zlzn dat do, pap gnoot en gozd gQ.von.md wa4. Pe 6can gal gzzn aan.duX.dlng dat de fioztu* In mozltlj khzdzn ve.Kke.zide.. Nadat attz maatnzgztzn haddzn gzfiaatd, uoznd de pup met gozd gzvotg "gzhaatd" dooi mlddzt van de. kzlzzmnzdz. lovuzt de. tuaan.de.voHe. tzz&, ati haan. pup* dzdzn hzt daan,na pnlma, tot znonmz votdoe.ni.ng van de. zlgznaan. Hzt tljdt gzzn tuolj'^zt ,dat ic.anni.ng van de. zwang zn.tc.hap hzt tzvzn van de. £okkzn een 6tuk vznzznvoudlgt. En. li mlndzn n.l6lc.o aangzzlzn ztkz pup een nzz'ztz lnvz6tzn.lng be.te.kznt, nlzt attzzn ln ^Inanclzzt opzicht, maan ook Ln tijd, Ln ipannlng en vznwac.hti.ng. (Ovzngznomzn uit MEWSLETTEER, SPRING 1988). NB. On6 tld, doktzn F z n n h o u t , d l z n z n a n t 6 , zzl£ ln hzt bzzlt van deze gtavanczzndz appanatuun zat Ln hzt votgznd nummzn zzn ultzznzzttlng gzvzn ovzn dit fiznomzzn: dz koitzn zn dz mogztljkhzdzn hlzn. In Nzdzntand. Ad Hon.it.

HG*.tei-yvCl>\

-14-


STANDAARD

DEERHOUND

(zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de FCI te Jerusalem op 23 en 24 juni 1987 ) . ALGEMEEN UITERLIJK: lijkt op een ruwharige greyhound, maar met grotere afmetingen en zwaarder beenderstelsel. TYPISCHE KENMERKEN: de bouw geeft blijk van een unieke combinatie van snelheid, kracht en uithoudingsvermogen, noodzakelijk om een hert te overmeesteren, maar het doorsnee gedrag is zacht en waardig. TEMPERAMENT: zacht en vriendelijk. Gehoorzaam en gemakkelijk iets aan te leren, uit verlangen om te behagen. Gezeggelijk en opgewekt van aard, nooit achterdochtig, agressief of nerveus. Gedraagt zich rustig en waardig. HOOFD EN SCHEDEL: het breedst bij de oren, een weinig versmallend naar de ogen. Snuit duidelijk meer versmallend naar de neus. Lippen gesloten. Hoofd, lang. Schedel eerder vlak dan rond, met een heel lichte verhoging boven de ogen, maar zonder stop. Schedel bedekt met matig lang haar, dat zachter is dan de rest van de vacht. De neus moet licht gebogen zijn en zwart. Bij lichter gekleurde honden heeft een zwart masker de voorkeur. Er moet een goede snor zijn van tamelijk zydeachtig haar en enige baard. -15-


OGEN: donker. Gewoonlijk donker bruin of hazelnootkleurig. Lichte ogen zijn ongewenst. Het oog moet matig vol zijn, met in rust een zachte uitdrukking, maar een scherpe in de verte turende blik, wanneer de aandacht wordt getrokken. De randen van de oogleden moeten zwart zijn.

OREN: hoog aangezet en in rust naar achteren gevouwen. Bij opwinding boven het hoofd opgericht, zonder de knik te verliezen en in sommige gevallen half opgericht. Een groot, dik oor dat vlak tegen het hoofd aanhangt, of een opstaand oor (prikoor) zijn uitermate ongewenst. Het oor moet zacht zijn en glanzend en aanvoelen als een muizenvelletje. Hoe kleiner, hoe beter, niet lang behaard of met franje. De oren moeten zwart zijn of donker gekleurd.

HALS: erg sterk, met goede lengte, soms gemaskeerd door een kraag. De hoofd-nek overgang moet sterk geprononceerd zijn, de keel droog. VOORHAND: goed liggende schouders, met niet teveel ruimte ertussen. Zware en steile schouders zijn ongewenst. De voorbenen moeten recht zijn, breed en vlak; een goede brede bovenarm en elleboog zijn gewenst. LICHAAM: lichaam en algemene bouw moeten zijn als van een greyhound met grotere afmetingen en zwaarder beenwerk. -16-


De borst moet eerder diep dan breed zijn, maar niet te smal en vlak. De lendenen moeten goed gewelfd zijn en afvallen naar de staart. Een vlakke bovenlijn is ongewenst. ACHTERHAND: afvallend, breed en krachtig, met ruim van elkaar liggende heupen. De achterbenen moeten goed gebogen zijn in het kniegewricht, met flinke lengte van heup tot hak. Het bot moet breed zijn en vlak. VOETEN: compact met goed gebogen tenen. De nagels moeten sterk zijn. STAART: de staart moet lang zijn, dik aan de wortel, geleidelijk in een punt uitlopen en bijna tot aan de grond reiken. In rust volkomen recht naar beneden hangend of gebogen. Beweegt de hond dan moet de staart gebogen zijn, maar in geen geval boven de rug geheven. Hij moet goed behaard zijn, met aan de bovenkant dik haar dat stug aanvoelt, aan de onderkant wat langer haar. Een lichte franje aan het eind is niet bezwaarlijk. En krul- of ringstaart is ongewenst. GANGWERK: licht, energiek en zuiver, met uitgrijpende gangen. VACHT: ruig, maar niet overmatig behaard. Een wollige vacht is onaanvaardbaar. De juiste vacht is een dikke, vast aanliggende ruige vacht, die stug of hard aanvoelt. -17-


Het haar op het lichaam, hals, voor- en achterhartd moet hard en stug zijn, ongeveer 7-10 cm (3-4 inches) lang. Het haar op hoofd, borst en buik moet veel zachter zijn. Er is enige franje aan de binnenkant van de voor- en achterbenen. KLEUR: donker blauw-grijs, donkerder of lichter grijze kleuren, of gestroomd en geel, rossig rood en rood reekleurig, met zwarte aftekeningen. Een witte borst, witte tenen en een kleine witte punt aan de staart zijn toegestaan,maai hoe minder wit hoe beter, aangezien het een ĂŠĂŠnkleurige hond is. Een witte bles of witte kraag zijn onaanvaarc baar. GEWICHT EN MAAT: reuen: minimum gewenstehoogte gemeten aan de schoft 76 cm (30 inches), gewicht ongeveer 45,5 kg ( 100 lbs! teven: minimum gewenste hoogte gemeten aan de schoft 71 cm (28 inches) gewicht ongeveer 36,5 kg (80 lbs).

FOUTEN: iedere afwijking van de voorafgaande punte moet als een fout worden beschouwd. De mate waarin de fouten gewaardeerd worden moet afge stemd zijn op de ernst van de fout. AANTEKENING: reuen moeten twee klaarblijkelij normale testikels hebben, die afgedaald zijn in het scrotum. Vertaling onder verantwoordelijkheid van de Deerhound Club. AH/AH 8 september 1988 -18-


AVOND SYMPOSIUM in UTRECHT VOEDING IN DE KYNOLOGIE

18 oktober 1988

De Werkgroep Veterinaire Kynologie van de Faculteit in Utrecht, nodigt u uit tot het bijwonen van een avondsymposium:Voeding in de Kynologie. Onderwerpen: Voeding drachtige en lacterende teef; bijvoeding van de jonge pup; groei van de pup; samenstelling van een menu. Sprekers: Mw. dr.E.Kiezle, hoofddocente voeding aan de veterinaire universiteit Hannover; Dr. I. Engelhard, dierenarts,voedingdeskundige en adviseur van de Deense Kennelvereniging; Voorzitter: Dr.H.A.W.Hazewinkeldocent R.U. Utrecht; Datum en plaats: 18 oktober 1988 dinsdag. Jaarbeurscomplex-Irenehal, Ie verdieping Aanvang: 20.00 uur. RESERVERING: door overmaking van Ć&#x2019; 5 , - t.n.v. WVK te Utrecht, giro: 2021931 inlichtingen : 030 - 898750. Namens de werkgroep, w.g. Fokje de Kloet f~/\

Eten uit de hand is meestal een probaat middel.

-19-


y<M

WERKENDE DEERHOUNDS ? Een coursing introductie door Richard Hawkins. Iedereen die zich ge茂nteresseerd heeft voor het ontstaan van de deerhound, weet van het gebruik (coursing) van het ras in het verleden voor de jacht op herten. Dat de jacht met windhonden geformaliseerd werd tot een sport-evenement, met prestatie beoordeling (in Engeland vanaf de 16e eeuw) mag ook als algemeen bekend worden verondersteld. Zie voor een hedendaags verslag: "Coursing" door H.R. em G.Walburgh Schmidt,*) over een deerhound en saluki coursing in Schotland. Hoewel "lure coursing" (zonder levende prooi) al een aantal jaren in de VS, Duitsland, Nederland en Frankrijk wordt beoefend, is het schijnbaar voor velen nog een onbekende hondensport. Daarom wil ik hier in het kort coursing beschrijven, de voor- en nadelen overwegen en voor belangstellenden enkele nuttige bronnen vermelden. (Zie aan het eind van dit artikel de *).etc.etc. Door een voortschrijdend normbesef tegenover dieren in onze omgeving en vermoedelijk ook door de macht van de geweerjagende lobby , is het sinds 1924 in Nederland verboden om met lange honden te jagen. Zie voor ooggetuige verslagen van v贸贸r 1924, inclusief hondenverzorging en dergelijke: " De lange jacht", verzameld door Waidman * * ) . Elders in de westerse wereld is de jachtwetgeving niet veel anders geworden dan in ons land en dat heeft geleid tot verschillende pogingen om de levende prooi te vervangen door de mechanische "lure", gebruikt voor windhondrennen. -21-


Zoals livecoursing de stimulus werd tot het ontstaan van windhondrennen op een baan, werd het renbaanmechaniek het middel tot het ontstaan van lurecoursing dat tegenwoordig in Nederland kortweg "coursing" of "minicoursing" wordt genoemd. Over een redelijk vlak en overzichtelijk terrein liefst ter grootte van 2-3 voetbalveldei wordt een "loer" van reepjes plastic, of een velletje langs klossen getrokken. De klossen laten de mechanisch getrokken lure langsrollen en de klossen zijn zodanig geplaatst dat een 500 tot +_ 1000 meter course gesleept wordt , met hoekingen en afbuigingen Op deze wijze wordt de vlucht, de snelheid en de ontsnappingspogingen van een levend prooi enigszins nagebootst. Doordat de bewegende lure en het terrein volledig onder controle zijn, is de veiligheid en herhaalbaarheid voor competitie-doeleinden nagenoeg optimaal. Een koppel honden wordt losgelaten op de voortsnellende lure en de honden kunnen tijdens de course beoordeeld worden op individuele prestatie, snelheid, haasvastheid en jachtgedrag. De leidende hond, die de prooi "dwingt" en dus de snelheid bepaalt, verdient hogere punten. Andere mogelijke criteria zijn: hindernis nemen -bijvoorbeeld een enkelvoudige laag strc balen-; overtuigend inhalen van de tegenstander; durf ; behendigheid; doorzetting en bij afloop het grijpen van de lure. "The classic Encyclopaedia of the Dog" ***) heeft o.a. een boeiend hoofdstuk over de deerhound geschiedenis en een hoofdstuk over greyhound coursing, met de beoordelingswijze van toen, die nu nog als basis dient voor verschillende systemen. -22-


Let wel, het in dit boek beschreven gebruik van witte en rode halsbanden voor honden van dezelfde kleur, wordt nog steeds traditiegetrouw gebruikt voor deerhounds. Dit in tegenstelling tot andere windhonden waarbij het gebruik van een genummerd dek van de renbanen is overgenomen. Met de vereiste, maar behoedzame, training kan men beginnen als de hond 12 tot 15 maanden oud is. Alleen dan, wanneer bot en kraakbeen genoeg stevigheid hebben om niet misvormd te worden door de stress van een op snelheid jagende hond.. V贸贸r die tijd zullen enige bezoeken aan windhondrennen vruchtbaar zijn door het stimuleren van de pup, wanneer deze sprintende honden achter een lure kan zien. Nog belangrijker is het voor de eigenaar, die zich kan laten informeren over de juiste verzorging van een werkende windhond en over de mogelijkheden voor ren- of coursingtraining. Mijn ervaringen bij de renverenigingen "Leek Nienoord" en Rotterdam zijn, dat hun leden gastvrij en behulpzaam zijn. Het is bij dergelijke enthousiaste verenigingen dat de beginners terecht moeten voor de begeleiding, zeker als zij later aan competities mee willen doen als hun hond 18 maanden oud is. Lidmaatschap van de renvereniging is dan verplicht en men moet een "haas vast"verklaring voor iedere hond kunnen overleggen als bewijs dat de honden coursen kan zonder 'meelopers' te hinderen.. Een renmuilkorf van licht metaaldraad is eveneens meestal verplicht voor competitie coursing. Leek is de 'hoofdstad' van coursing Nederland, met een uitstekend terrein en jarenlange ervaring met internationale coursings. -23-


De heer Sluyer, speaker bij de coursings, heeft consequent belangstelling getoond voor een ruime vertegenwoordiging van 'zichthondrassen' bij training en competities van zijn vereniging. Zie: "Coursing, niet te vergelijken met een baanwedstrijd" * * * * ) . Rotterdam heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt in het trainen van coursinghonden van verschillende rassen. Met haar nieuwe ruime renbaan heeft zij een goed middenterrein, geschikt voor mini-coursing en training met afstanden tot ongeveer 400 meter. De heer Hugenholtz -kenner bij uitstek van de geschiedenis en wereld van coursing- heeft veel gedaan om een gezond en veilig gebruik van windhonden te propageren, zie: "Minicoursing, niet alleen voor windhonden"*****) en "lure coursing, rennen voor je plezier" * * * * * "\ JU

)

â&#x20AC;˘

Hugenholtz heeft in 1987 een mini-coursing georganiseerd voor Ierdee-leden. Dit was zonder meer een succes, zie :Ierdee nr. 6, 1987, p. 28 en 29. De meest gehoorde bezwaren tegen coursing zijn: a) de te verwachten blessures b) het mogelijk ontstaan van ontoelaatbaar jachtgedrag. Over het eerste punt heb ik al verwezen naar de strenge controle van het terrein en de sleep-lure, dit in tegenstelling tot het spontaan jagen in een onoverzichtelijk of onbekend gebied. Een onervaren hond die, die zomaar achter wild aan gaat jagen, kan zich plotseling bevinden in een omgeving van prikkeldraad en greppels en dat kan oneindig veel gevaarlijkker zijn dan een coursingveld.

-24-


Men is verplicht zijn hond te trainen en er voor te zorgen dat hij zich de ervaring en conditie eigen maakt om op een veilige manier te kunnen deelnemen aan de coursing. Over het tweede, mogelijke, bezwaar. Het is niet onmogelijk om een deerhound wild rein te maken, als u dat wenselijk acht. Het is wel noodzakelijk om te zorgen dat u uw deerhound altijd onder controle heeft. Zie miss Hartley's opmerkingen over obedience p.58 "The deerhound" 1987. Een derde,mogelijk, bezwaar is de gedachte dat coursing het ontstaan van kleine deerhounds, de zg. hazenvangers, zou bevorderen via selectief fokken. Lees hierover de opmerking van prof.Quaritsch +) en S. & U.UdemaKamerman ++). Opgemerkt dient te worden dat een lichte deerhound weliswaar het voordeel heeft van sprintsnelheid en wendbaarheid tegenover zijn grotere rasgenoot, maar het correct dwingen van de lure, levert de meeste punten op. B.v. bij de Pinkstercoursing te Nienoord 1988 waren 9 deerhounds en 1 Ierse wolfshond aanwezig. De hoogste score was van de Ier: 24^; (dit was Brisleck) en de beste deerhound:Carn Maigr behaalde 21. Bij de zomer coursing te Nienoord waren 5 deerhounds en 2 Ieren aanwezig. Hoogste score was van de Ier Lissy: 29 en van de deerhounds: Kimberley met 22^. Al mogen alleen rasgenoten met elkaar lopen tijdens competities, bovenstaande prestaties zijn niet zonder betekenis. Tenslotte Miss Noble. pag. 17 "Deerhound":"Men is het nimmer eens over de meest gewenste afmetingen van de honden voor de coursing, maar ik geloof, dat intelligentie en wilskracht werkelijk belangrijke factoren zijn" En dat over een sport waar het toch â&#x20AC;˘25-


SPAAR GRATIS DENEMARKEN REIS Met rodi spaart u de reis naar de Wereldhondententoonstelling op 16, 17 en 18 juni 1989 in Oenemarken bijeen. Want in iedere doos Rodi Kennelworst zit een Reischeque van maar liefst f 10, — . Lees er alles over in de gratis Rodi Kennelfolder.

GRATIS GROEI- EN VOEDINGSKAART De Rodi Groei- en Voedingskaart geeft antwoord op vele vragen die nieuwe hondenbezitters bezig houden. Laat uw pups niet zonder deze kaart van huis gaan) Bel of schrijf:

él'i

RODI B.V. DIERVOEDING

De Veken 3 6 1 7 1 6 KE OPMEER Tel.: 0 2 2 6 3 - 3 1 4 4

een vereiste is da t een hond een haas daadwerkeiijk grijpen kan - in tegenstelling tot onze lure-coursing. Een vierde bezwaar zou het egoïsme van de eigenaar kunnen zijn Coursing is niet e en arena die de glans of roem kan verlenen, vergelijkbaar met dat van een showring. Mensen die zelf wi H e n 'scoren' via hun hond kunnen beter wegbl ijven. De immer aanwezigheid en afwezigheid van geluk zal hen opbreken, Coursing is een sp ort 'pur sang'.

-26-


Voordelen zijn, dat uw hond een gerichte tijdsbesteding krijgt, die hem zeker niet zal vervelen. Door de aard van een windhond te waarderen zal u bezig zijn om een sterke, gezonde hond veel plezier te verschaffen. U zal een betere, of anders uitgedrukt, extra band krijgen met uw hond, door waarschijnlijk langere en meer gevarieerde wandelingen, naast training en competitie veldwerk. Door de zorg voor zijn bespiering, gewicht, voeten en nagels etc.etc, krijgt u meer oog voor voor zijn lichamelijke conditie. Nog een verdienst is, dat u een completer beeld kan krijgen van uw deerhound, door hem te laten werken zoals oorspronkelijk bedoeld was. Met name een beeld van zijn gedrag, jachttechniek en gangwerk en dat in vergelijking met andere 'werkende windhondrassen'. Goed getrainde tentoonstellingshonden kunnen mooi draven, maar hoe functioneren zij op snelheid? Kunnen zij hun originele rasprestatie nakomen ? Over gangwerk i.v.m. de rasstandaard, zie: "Waarnemingen bij de voortbeweging van de hond" C.M.Brown +++). Een opmerkelijk recent initiatief, in verband met raswaardering en prestatie is te vinden bij de NVOW, in haar voorstel "werkdagen" voor 1988 en 1989. Zie NVOW, juni 1988,p.29. Hoe u er ook over denkt. Ga eens kijken en als u wilt deelnemen: Denk aan de woorden van de heer Hugenholtz, COURSING IS: PLEZIER VOOR EN MET UW DIER Voor meer informatie . bel: 01820 - 30407 Richard Hawkins.

â&#x20AC;˘27-


Te raadplegen literatuur: *) Coursing: H.R. en G.Walburgh Schmidt: De Hondenwereld - 16 april 1974 p. 457 **)De lange jacht: verzameld door Waidman. De Nederlandse Jager -Kerstnummer 1980 , p. 910. ***) The Classic Encyclopaedia of the Dog. Bonanza Books 1984. een nadruk van "The illustrated book of the dog" van Vero Shaw, 1881. ****â&#x20AC;˘) Coursing, niet te vergelijken met een baanwedstrijd: A. Sluyer. Onze Hond, januari 1982 , pag. 29. *****)Mini coursing, niet alleen voor windhonden: J. Hugenholtz: Onze Hond, maart 1983, pag. 15 *****) Lure coursing, rennen voor je plezier J.Hugenholtz: Onze Hond, april 1985, p. 59 +) Deerhound: Prof. Quaritsch , p. 22 ++)Deerhound : S. en U.Udeman-Kamerman,1981 +++) Waarnemingen bij de voortbeweging van de hond": C.M. Brown met aantekeningen door mr. K.V.Antal: De Hondenwereld - Kerstnummer 1985,p.757. Referenties naar lerdee en NVOW. Dit zijn de clubbladen van de desbetreffende rasverenigingen.

-28-


WEGWIJZER

EDDA

HUZID

WEU CL

El

^W^jJS&^Z

EDDA HUZID i s t e b e r e i k e n v i a de p r o v i n c i a l e wea APELDÜÜRN-AMERSFÜÜRT de A - l , a f s l a g V o o r t h u i z e n !

Vlak b i j h e t d o r p V o o r t h u i z e n - r i c h t i n g G a r d e r e n l i g t de a f s l a g - s m a l w e g g e t j e n a a r Edda H u z i d . LET OP DIT WEGWIJZER BORD.

-29-


RECTIFICATIE: In het augustusnummer-nr-4 1988 staat een fout bij de keurverslagen. Bij de Kamp.klas staat:Beffin of Belanagare, Dit moet zijn:BEFFIN BRANDY OF DIRTY MIND. Wilt u dat zelf veranderen ? *******************************************

NOG WAT INFORMATIE OVER DE KAMPIOENSCHAPSCLUBMATCH. U zult merken dat in de catalogus een aantal,| door u opgegeven titels,niet in de catalogus worden vermeld. Het is door de Raad van Beheer verboden,niet door de Raad erkende titels op te nemen in de catalogi. B.v.MULTI CHAMPION :CHAMPION;HESSEN SIEGER, etc. Wel erkend zijn de landestitels:b.v. Deens,Duits,Luxemburgs kampioen. Verder JW + W met jaartal. De Nederlandse titel moet worden geplaatst v贸贸r de naam van de hond:de buitenlandse titels moeten achter de naam van de hond komen, Dus: kamp.Doggy van de Kennel,Deens,Duits kamp. Bij de indelings-volgorde in de catalogus werd uitgegaan van de leeftijd van de honden. De jongere honden-in een klas- krijgen een lager inschrijfnummer dan de oudere honden. Bij honden uit 茅茅n nest werd uitgegaan van het NHSB-nummer. DE BEVESTIGINGSKAART WAAROP HET CATALOGUS(dus ringdraagnummer) NUMMER VAN UW INGESCHREVEN HOND(en) STAAT: Op de voorkant een groep deerhounds.Deze werkelijk voortreffelijke uitbeelding, die met enkele pennenstreken alle hoedanigheden en raskenmerken van ons mooie ras uitdrukt, werd getekend door mrs.Reynolds -WaterbeachCambrige. Zij gaf ons toestemming als Deerhoundclub- deze tekening te gebruiken o.a. voor de catalogus en bevestigingskaart.


Natuurlijk maken wij daarvan dankbaar gebruik, WAARAAN NOG DENKEN VOOR DE CLUBMATCH ? Leg 's zaterdags alles klaar wat u zondag naar de clubmatch mee wil nemen. Dan vergeet u op het allerlaatste moment niets en ontstaan er geen nerveuze situaties,waardoor uw hond ook minder rustig wordt. Zorg dat u ruimschoots op tijd bent bij Edda Huzid. U kunt uw hond dan nog even lekker uitlaten,waarna u op uw gemak een rustig plekje kunt zoeken, waaru zich voor de rest van de dag kunt installeren. Doet u "dichte" schoenen aan ? De keuringen worden gehouden in de manege van Edda Huzid. Voor de honden een prettige, stroeve , bodem, waarop zij een goed gangwerk kunnen laten zien. Jammer genoeg voor ons- tweebenigen- is het daar wat moeizamer lopen. Maar.,,., ons gangwerk wordt uiteraard niet door miss Girling beoordeeld Verder wensen wij, het Bestuur en de Evenementen Commissie u een heel gezellige dag, samen met uw vrienden en bekenden en hoogstwaarschijnlijk maakt u op die dag weer nieuwe vrienden U houdt immers enorm van de deerhounds ? Dezelfde interesse en dezelfde hobby vormt al een waarborg dat u daar niet eenzaam en verlaten zult zijn

-31-


BESTUUR VOORZITTER

SECRETARIS

PENNINGMEESTER/ LEDENADMINISTRATIE NOTULISTE

VICE VOORZITTER PUPBEMIDDELING STAMBOEKREDACTIE EVENEMENTEN Commissie CONTACTADRES

REDACTIE REDACTIEADRES

drs.J.J.H.Engelen Couwenhoven 90-09 3703 GB Zeist tel: 03404 - 52434 C. van Andel Boslaan 17 3951 CB Maarn tel: 03432 - 1279 A.M.Hagemeijer Laarhoekseweg 5 8107 AP Broekland tel: 05703 - 1729 mevr.S.Br inkman Acacialaan 18A 3707 EV Zeist tel: 03404 - 16713 A.J.Horst Faunaweg 14 3852 AZ Ermelo tel: 03417 - 53453 C. van Andel mevr.A.Cramer F.E.Cramer T.Quartel C. van Andel Boslaan 17 3951 CB Maarn tel: 03432 - 1279 S.A.Braakman-Machielsen drs.J.J.H.Engelen S.A.Braakman-Machielsen Stougjesdijk 252 3261 KW Oud Beyerland tel: 01860 - 15364

-32-

1988 editie 5  

Verenigingsblad Deerhoundclub