De Groene Venen 08 maart 2013

Page 1

DE GROENE VENEN

7-2°C

DE GROENE VENEN 2013 • DE HOEF • WAVERVEEN •AMSTELHOEK • ABCOUDE • BAAMBRUGGE WEKELIJKS HUIS-AAN-HUIS IN: MIJDRECHT • WILNIS8•maart VINKEVEEN

1

De Groene Venen Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Weekendkrant van De Ronde Venen Verschijnt wekelijks 0plage 18.500 exemplaren Lezersbereik 45.000 inwoners Uitgegeven door A-side Publishing B.V.

Jaargang 18 – Nummer 10 – 8 maart 2013

25 % KORTING op alle

Decorette huismerk

Instituut Périne gekozen tot Beste Beauty Salon van Nederland Instituut Périne uit Mijdrecht is maandag jl. gekozen tot Beste Beauty Salon van Nederland 2013, in de categorie salons met meer dan drie medewerkers. Ruim 500 gasten, onder wie veel pers en bekende Nederlanders, waren getuige van de feestelijke finale van de vierde editie van de prestigieuze Beauty Awards in Studio 21 in Hilversum, waarbij de winnaars bekend werden gemaakt. “Het is toch fantastisch dat een vakjury jouw bedrijf dit oordeel geeft. Dit is een droom die uitkomt,” aldus een dolblije Périne Heerooms van Instituut Périne. Lees verder op pagina 14. foto beautY trade professionaLs/kosMetiek

raamdecoratie

Aanbieding is geldig t/m 6 april 2013

Laat je inspireren op Decorette.nl

Homan Beveiliging B.V. •beveiligingsystemen •camera systemen •alarmopvolging

Inloophuis 't Anker viert negende verjaardag Inloophuis ’t Anker in Mijdrecht heeft gisteren, donderdag 7 maart, haar negende verjaardag gevierd. Dat gebeurde met het aansnijden van een feestelijke taart en een verwendag. Gasten van het inloophuis werden de gehele dag in de watten gelegd met behandelingen als huidverzorging, make-up, kleuradvies, fotografie, massage, voetreflex, manicure, pedicure en reiki. Hema Mijdrecht sponsorde de taarten en de behandelaars verwenden de gasten belangeloos. Inloophuis 't Anker zet zich in voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Zie ook www.inloophuishetanker.nl. foto rob isaaCs

• Virtualisatie en Cloud oplossingen • Systeem- en netwerkbeheer • xDSL en Glasvezel verbindingen • Online Backup • HIP Telefonie

Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht • Tel. 0297 - 38 52 55 info@solidq.nl • www.solidq.nl

Uw beveiligingszorg is onze uitdaging!

Communicatieweg 9-7, 3641 SG Mijdrecht Tel.: 0297-255235, www.homan-beveiliging.nl


2

8 maart 2013

Dichtbij & betrokken

DE GROENE VENEN

Maart 2013 Rabobank Rijn en Veenstromen


DE GROENE VENEN

Raadsvergadering lijkt soms op een Poolse landdag

Vergaderniveau raad moet beter kunnen Sinds begin van dit jaar krijgen de raadsleden de gelegenheid om aan het einde van de vergadering een waardeoordeel uit te spreken over de kwaliteit van de door het college ingediende voorstellen. Op die manier wordt elke maand ‘het beste voorstel’ gekozen. Het is een poging om de ambtenaren en het college te stimuleren heldere en begrijpelijke voorstellen in te dienen om op die manier de kwaliteit van de besluitvorming door de raad te verbeteren. Het zou niet gek zijn wanneer de raad ook eens nadenkt over het eigen functioneren. De beraadslagingen zijn af en toe van een bedenkelijk niveau. door piet van buuL

De gemeenteraad van De Ronde Venen is in de huidige samenstelling per 1 januari 2011 van start gegaan. Het was te verwachten dat de nieuwe raad na de gemeentelijke herindeling wat tijd nodig zou hebben om in zijn rol te groeien. We zijn nu twee jaar verder en we moeten vaststellen dat de raad zelden toekomt aan een discussie op niveau. Donderdag 28 februari ging het weer aardig mis. Gaandeweg de vergadering liepen de emoties flink op. Daar is op zich niks mis mee, maar dat ontaardt in deze raad regelmatig in persoonlijke aanvallen, niet ter zake doende interrupties en flauwe opmerkingen. Waren het vroeger de raadsleden afkomstig uit Vinkeveen, die zich altijd achtergesteld voelden, dan komen die geluiden nu uit Abcoude. De interruptiemicrofoon Er is een duidelijke vergaderorde, waarbij elke fractie per agendapunt de gelegenheid krijgt om vragen te stellen en opvattingen kenbaar te maken. Het is maar weinig raadsleden gegeven dat helder, kort en bondig te doen. De burgemeester draagt er zorg voor dat elke fractie binnen redelijke grenzen spreektijd krijgt. Wanneer alle fracties hun zegje hebben gedaan, krijgt de betrokken wethouder de kans de gestelde vragen te beantwoorden en op de inbreng van de fracties te reage-

Agenda Kort

8 maart 2013

Integraal accommodatiebeleid vastgesteld

College loodst plannen behoedzaam in veilige haven Drie weken geleden kregen de wethouders Spil en Moolenburgh tijdens de commissievergadering nog forse kritiek op hun plannen met betrekking tot het integraal accommodatiebeleid van de gemeente. Met de nodige tegenzin gingen de raadsleden akkoord met bespreking van het stuk in de plenaire raadsvergadering van 28 februari jl. Daar zou men dan wel zien waar het schip zou stranden. Het stuk werd op enkele onderdelen aangepast en verduidelijkt en er kwamen antwoorden op vele vragen. Voldoende voor de raad om in te stemmen met de nota. door piet van buuL

Beleidswijzigingen Meest in het oog springende insteek van het nieuwe beleid is dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van maatschappelijke voorzieningen meer dan voorheen wil delen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Op het gebied van sport-, sociaal-culturele- en vrijtijdsvoorzieningen wil de gemeente af van een uitvoerende rol en wil men zich beperken tot ondersteunen van de behoefte vanuit de lokale

gemeenschap. In gewoon Nederlands komt het er op neer dat de gemeente zoveel mogelijk af wil van het zelf exploiteren van gebouwen of voorzieningen. Met nadruk wordt gesteld dat de gemeente zich in de toekomst niet langer verantwoordelijk acht voor het inrichten en in standhouden van dergelijke voorzieningen. Verenigingen en organisaties zijn in de toekomst vooral zelf verantwoordelijk voor hun eigen accommodatie. Ook de financiën die de gemeente voor een dergelijk beleid wil vrijmaken zullen aanzienlijk worden teruggebracht. Voor een aantal fracties in de raad zat hier een stuk van de pijn. Men was van mening dat het allemaal teveel om het geld ging. De waarde van bepaalde accommodaties of van activiteiten wordt in de nota vooral van de financiële kant benaderd. Verschillende fracties dringen er dan ook op aan om de maatschappelijke waarde mee te wegen. Een motie hieromtrent van CDA en Ronde Venen Belang werd unaniem goedgekeurd. Daarna stemde de raad eveneens unaniem in met de nota integraal accommodatiebeleid. Met de vaststelling van deze nota zijn de beleidskaders op het gebied van regie, spreiding en gebruik, van tarieven en subsidies, van ontwikkeling en realisatie en van beheer en onderhoud vastgelegd. Met deze richtlijnen gaat het college nu fase vijf van het traject in. In deze fase zal met het veld de nadere uitwerking worden besproken en in afspraken en contracten worden vastgelegd.

ren. Zo nodig volgt er dan nog een tweede en zelfs een derde ronde. In de praktijk blijkt dat dus altijd nodig. Meestal grijpt men elke kans aan om het woord te voeren. Dat leidt heel vaak tot herhaling van zetten. Inmiddels wordt ook steeds vaker de interruptiemicrofoon als instrument

ingezet. Wanneer je beurt voorbij is, kun je altijd nog via een interruptie bij een collega raadslid inbreken om je eigen verhaal opnieuw naar voren te brengen. Daarbij begeeft men zich tot in de kleinste details en raakt het totaalbeeld soms op de achtergrond. De irritaties lopen op en de beraad-

In de nota accommodatiebeleid wordt vastgelegd hoe de gemeente in de komende tien jaren wil omgaan met de verschillende accommodaties op het gebied van kunst en cultuur, onderwijs, sport en welzijn. Daarmee komt er meer duidelijkheid en structuur rond al die voorzieningen. Het gaat daarbij onder meer om sportvelden, sporthallen, gemeenschapshuizen, scholen en andere lokaliteiten waar verenigingen zijn gehuisvest en hun activiteiten uitvoeren. Voor een deel zijn accommodaties in eigendom bij de gemeente of heeft de gemeente een betrokkenheid vanwege subsidie, of zorg voor onderhoud. In de loop van de jaren is er ongelijkheid van behandeling ontstaan en zijn ook de verantwoordelijkheden niet altijd even helder vastgelegd. Door middel van een integraal accommodatiebeleid wil de gemeente helderheid bieden voor de gebruikers van de verschillende voorzieningen en daarin ook de positie en de rol van de gemeente bepalen.

Dit weekend in De Ronde Venen:

Zondag 10 maart

• Hardloopclinic, starten bij zwembad Abcoude • Open Biljartkampioenschap, Café de Merel, Vinkeveen

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!

Motie van wantrouwen Tijdens de vergadering werd vriend en vijand opeens verrast met een motie van wantrouwen van Lijst8 tegen wethouder Erika Spil. De fractie was gestruikeld over een passage in de nota over het accommodatiebeleid waarin stond dat er in het verleden niet voldoende toezicht is geweest op de manier waarop met eenmaal verstrekte subsidies werd omgegaan. Lijst8 leidde daaruit af dat er in het verleden nogal slordig met het verstrekken van subsidies is omgegaan en verweet de wethouder dat ze de raad daarover niet eerder had geïnformeerd. De motie werd door een aantal fracties in niet mis te verstane bewoordingen onderuit gehaald. Lijst8 vroeg toch stemming, maar kreeg geen enkele steun. Algemene subsidieverordening De gemeenteraad stemde die avond tevens in met de vaststelling van de algemene subsidieverordening. In deze verordening worden de bestaande regels en voorwaarden met betrekking tot subsidies die bij de gemeente kunnen worden aangevraagd op enkele onderdelen gewijzigd. Het is een stap in het proces ter verbetering van het bestaande subsidiebeleid. Met name zijn aanvullende regels met betrekking tot het eigen vermogen en de bestemmingsreserves van de subsidieontvangers opgenomen. Ook de verantwoording over de besteding van de gelden wordt beter geregeld.

slagingen worden steeds moeilijker te volgen. De burgemeester moet alle zeilen bijzetten om de discussie nog ordelijk te laten verlopen. Zo worden de vergaderingen vaak nodeloos gerekt. Dat moet dus anders kunnen, maar dat vereist wel een zekere mate van discipline.

Colofon

Zaterdag 9 maart

• VakantieBijbelMiddag, De Roeping, Wilnis • Kledingbeurs Soroptimisten, Bozenhoven 28, Mijdrecht • DJ Igorrazz, Immitsj, Mijdrecht • Spinnen voor Duchenne, Veenweidebad, Mijdrecht • Open Biljartkampioenschap, Café de Merel, Vinkeveen • Toneel: Oude Meesters, PM Theater, Abcoude

3

De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Valérie Sambrink Sanderink,

Michael Reuling, Peter Schavemaker en Anja Verbiest.

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl) en anderen.

Druk: Dijkman Offset, Diemen

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton.

www.degroenevenen.nl

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2013 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Luistervink Over de meet Je zult maar iedere dag die je in Frankrijk koerst niet het onderwerp van sport maar spot zijn. Na je ontbijt van boterhammen met pindakaas en muesli staat het ding met de twee pedalen, twee wielen maar zeker ook dat harde zadel op je te wachten om je martelgang te starten. Kijk je naar andere renners, die over minder spieren en kleinere biceps lijken te beschikken, dan snap je er geen lor van. Wat is nou de reden dat zij nèt iets harder lijken te fietsen en iedere berg die ze tegenkomen slechten alsof het de Holterberg is? Dat terwijl er weer een motorrijder naast je komt rijden die je steeds maar vraagt of je het einde van de rit wel haalt. Een wielerploeg bestaat uit een aantal blikvangers. Kopmannen, die pezige ventjes die worden geacht voorin te rijden. Knechten, dat zijn de water- en voedseldragers, die als het nodig is gaten dichten. Er rust een zware druk op de kopmannen. De sponsor vraagt veel van ze. Die heeft geen boodschap aan het feit dat er die dag een wind dwars ligt of dat de nacht te kort was om op krachten te komen. Die eist “snot voor je ogen” en gaan tot je er bij neervalt. Na over de meet te zijn gekomen staat er een cameraman die je vraagt hoe je dag was. Op dat moment ontstaat er een volksheld of een verliezer. Als held word je op de criteria toegezongen en het heldendom word je deel. Als kopman weet je maar al te goed waar de verschillen liggen. Je weet drommels goed waarom je medevluchter ineens een kilometertje harder rijdt terwijl je hem normaal gesproken best zou kunnen hebben. Maar in een wereld waar heel veel geld omgaat hou je je kop en denkt, wat moet ik doen er bij te blijven horen? In het diepste geheim spreek je met ploegleiders en begeleidende artsen af wat je gaat doen om het verschil te kunnen maken. Dat doe je voor jezelf, je sponsor die veel geld in je investeert en voor je ploeggenoten die allemaal uit de ruif mee-eten. Van pindakaas was je al groot geworden, dus er moet iets anders aan te pas komen. Logischerwijs laat je je adviseren door mensen uit het circuit die een flinke berg geld aan deze problematiek verdienen. Het keiharde wereldje dat wielrennen heet vráágt om doping. Buitenaards presteren kan niet zonder. Moet je dat de sporter kwalijk nemen? Nee, wel het feit dat hij eerder duidelijkheid had kunnen verschaffen. Luistervink


4

8 maart 2013

Kort nieuws

Breakdancers in de prijzen

Vinkeveen

De leerlingen van Streetdance Centre Build Ya Skillz uit Mijdrecht hebben onder leiding van hun docent Sylvain Veldkamp meegedaan aan de Nederlands kampioenschappen breakdance en hiphop. De leerlingen, die hier maanden een paar keer per week keihard voor trainen, hadden er veel zin in en gingen met gezonde zenuwen deze belangrijke grote wedstrijd in. Onder de naam de Skilla Kidz streden zij tegen tientallen andere crews. De battles waren van zeer hoog niveau en er kwamen een hoop vette moves voorbij. Dit inspireerde alle kids enorm, overal in het gebouw zag

Reumafonds zoekt collectanten Wilt u zich inzetten voor de reumabestrijding in Vinkeveen en hebt u daarvoor een paar uur per jaar beschikbaar? Word dan collectant in de collecteweek van het Reumafonds van 11 t/m 16 maart 2013. Voor de volgende straten worden nog collectanten gezocht: Achterveld, Arkenpark Mur, Herenweg (van viaduct tot Baambr. Zuwe), Herenweg (van Baambr. Zuwe tot Achterbos), De Helling, Kievitslaan, Reigerstraat, Breeveld en Loopveltweg (achterste helft). Neem contact op met Leonie Voorbij, telefoon 0297-264274.

Fairtrade maatschappelijke stage VLC afgerond

je kids breakdancen. Zelfs ouders liepen swingend de zaal van de Amsterdamse Melkweg door. De sfeer was enorm gezellig. Aan het eind van de dag, na vele battles, stond Sylvain’s crew in de finale tegen de wereldkampioenen The Hustle kidz, tevreden gingen ze naar huis met een mooie tweede plek. Uiteraard is Build Ya Skillz altijd op zoek naar jongeren die van dansen houden, wil jij de crew komen versterken? Kom dan eens langs bij dansschoolMijdrecht op de Diamant 6 tegenover VLC te Mijdrecht. En wie weet sta jij binnenkort ook in een echte breakdance battle!

Mijdrecht

Vergeven in De Wegwijzer Op zondag 10 maart gaat ds. G. van de Groep voor in beide diensten in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. In de morgendienst om 10 uur is het thema: Jezus kruisgebed voor zijn vijanden. Vergeven, wat is dat moeilijk. In Lukas 23:34 hangt Jezus aan het kruis. Hij bidt om vergeving, nota bene voor degenen die Hem er aan gespijkerd hebben. Vanwege dit gebed wil God ook ons vergeven en kunnen wij anderen vergeven. In de middagdienst om 17 uur is het thema: Hoe God ons verlost. Veel mensen zoeken naar God. Ze vinden Hem nergens. Hoe komen we in contact met God? Lees ook het hele artikel op de website van de kerk. Thuis live of achteraf de dienst bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/online+diensten/

DE GROENE VENEN

Lions erwtensoepactie ondersteunt ijsclubs

Leerlingen van het VeenLandenCollege hebben voor hun fairtrade stage onderzoek gedaan bij winkels, sportclubs en bedrijven. Zij moesten aan de weet komen hoe het gesteld is met de verkoop en het gebruik van eerlijke producten in onze gemeente. Nadat ze geleerd hadden wat fairtrade inhoudt, konden ze op pad. Bij de winkels was dat een kwestie van turven en een praatje maken met de bedrijfsleider. Daarbij ontdekten ze dat de meeste supermarkten in De Ronde Venen fairtrade producten verkopen. Soms moesten ze onderin het schap kijken of juist weer heel erg bovenin. Maar er waren meestal genoeg fairtrade producten: Max Havelaar, Fairtrade Original en Fairglobe. Tijdens de markt in en om het raadhuis over duurzaamheid stonden de leerlingen bezoekers te woord over fairtrade en daar leerden ze ook wat duurzaamheid inhoudt. Dat kwam hen later weer van pas toen ze bedrijven bezochten waar niet

alleen sprake was van het drinken van fairtrade koffie en thee maar ook van duurzaamheid en hergebruik in het totale beleid. Voor een enkel bedrijf moet de afspraak nog worden nagekomen. Maar verwijzend naar de brief van burgemeester Divendal waarin hij oproept tot fairtrade, gaat dat vast en zeker lukken. Bij de eindrapportage op het gemeentehuis vertelden de VLC-leerlingen dat ze veel geleerd hebben van de stage. Ze leerden dat vrijwilligerswerk niet altijd makkelijk is en ook niet altijd fijn, maar dat er zeker ook goede momenten zijn. En ze leerden dat producenten uit de derde wereld, die aan fairtrade organisaties leveren, gelukkige mensen zijn. De stuurgroep millenniumgemeente die de stage begeleidde, hoopt dat niet alleen meer winkels en bedrijven, maar ook verenigingen, clubs en kerken fairtrade worden.

Geslaagd Dubbelconcert harmonieorkesten

Baambrugge

Simavi-collecte 2013 In Baambrugge vindt in de week van 18-23 maart weer de gebruikelijke Simavi-collecte plaats. Simavi (sinds 1925, niet politiek of kerkelijk gebonden) biedt kleinschalige gezondheidszorg in Afrika en Azië waarbij bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor aanleg en gebruik. Schoon drinkwater en hygiëne zijn de speerpunten. Simavi helpt met name waterpompen en toiletten aan te leggen. Vuil (drink)water en besmetting met ziektes vormen namelijk een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte, vooral bij kinderen. Leng je bijvoorbeeld melkpoeder met vervuild drinkwater aan, dan wordt een kind ziek! De aanleg van drinkwaterputten en latrines helpt kindersterfte te voorkomen. Wist u dat in de derde wereld elke 15 seconden een kind sterft door diarree en uitdroging, als gevolg van slecht drinkwater? Dat droevige feit moet snel de wereld uit. Geef daarom ruimhartig uw bijdrage aan de collectant van Simavi. Coördinatie: Mart Roegholt, Baambrugge, 293280, en Barry Jobsis, Baambrugge, telefoon 291826.

De Lionsclub Abcoude-Baambrugge heeft in januari de jaarlijkse erwtensoepactie gehouden. Gesteund door het koude weer en door veel leden van de ijsclubs uit Abcoude en Baambrugge hebben de Lions ruim 1.500 liter soep aan de man gebracht. Het leeuwendeel van de opbrengst van deze snertactie was bestemd voor de IJsclub Baambrugge en voor de Abcouder IJslub. Donderdag 28 februari jl. kon Lions bestuurslid Cor Both aan bestuursleden van beide IJsclubs een che-

que van 1.000 euro uitreiken. Beide ijsclubs zien het als een belangrijke taak om het jeugdschaatsen te organiseren. Zowel de IJsclub Baambrugge als de Abcouder IJsclub gaven dan ook aan, de opbrengst van de erwtensoepactie te besteden aan het in stand houden van het jeugdschaatsen.

Op de foto v.l.n.r. Arie Fokker (Abcouder IJsclub), Bouwe Samplonius (IJsclub Baambrugge) en Cor Both (Lions).

VakantieBijbelMiddag in Wilnis Aankomende zaterdagmiddag, 9 maart wordt er in Wilnis een VakantieBijbelMiddag gehouden. Alle kinderen uit groep 2 tot en met groep 8 zijn van 14 tot 16 uur welkom in de Roeping, achter de Hervormde Kerk. Naast het zingen van vrolijke liedjes en het kijken naar de poppenkast zal er een bijbelverhaal verteld worden. Daarna gaan we in groepjes een spellencircuit doorlopen. Er wordt deze middag ook een knutselwedstrijd gehouden: Wie maakt de mooiste vredesduif? Knutsel thuis je eigen duif en wie weet, win jij dan

wel een prijs! Kijk op www.hervormdwilnis.nl voor een aantal voorbeelden. Kom je ook? Voor vragen kun je mailen naar: vbwwilnis@hotmail.com

Op zaterdag 2 maart jl. gaven de Abcouder Harmonie en harmonieorkest Jong Irene uit Huizen een leuk afwisselend concert in de grote zaal van het PMG in Abcoude. De Abcouder Harmonie staat onder leiding van Ria Kornet, Jong Irene onder leiding van Lex Bak. Zij lieten een programma horen met muziekstukken van Ennio Morricone tot Gulliver’s Travels, van Lord Tullamore tot Golden Age, met delen als the Rembrandt en the Admiral. De werken werden afzonderlijk ingestudeerd, maar zaterdag kwam het muzikaal bij elkaar. In de middag werd er samen gerepeteerd en in de avond werd het eindresultaat gepresenteerd aan het publiek. Beide orkesten traden apart op, daarna gezamenlijk. De beide dirigenten

gaven een korte toelichting over de te spelen stukken. Vierenvijftig muzikanten op het podium, het was een drukke bedoening, maar het is heel fijn om met zoveel enthousiaste muziekvrienden tegelijk te musiceren. Aan het einde van het concert werden de beide dirigenten door het aanbieden van een klein cadeautje bedankt voor hun inzet en enthousiasme. Ook werden de leden van de Abcouder Harmonie bedankt voor de geboden gastvrijheid en kregen een Huizer versnapering aangeboden. Iedereen ging moe maar voldaan naar huis na een zeer geslaagde muzikale middag en avond. Wie weet komt er volgend jaar een vervolg op dit dubbelconcert, maar dan in de thuisbasis van harmonieorkest Jong Irene?


DE GROENE VENEN

Vinkeveense Kid Vicious maakt dancenummer met Jan Dulles (3JS) en D-Wayne De Vinkeveense DJ/ producer Kid Vicious, gevestigd in Dock 15, en producer D-wayne hebben ‘de beste zanger van Nederland’ Jan Dulles (leadzanger van 3JS) weten te strikken voor hun nieuwe coproductie ‘Turn Your Lights On’. Het is de eerste keer dat Dulles een uitstapje maakt naar het elektronische dans muziek genre. Het ongekende zangtalent van de zanger is bij velen al bekend. “Een uitstapje naar de dance heb ik nog niet eerder gedaan, maar de samenwerking met deze producers en het uiteindelijke resultaat is me erg bevallen!” aldus Jan Dulles. ‘Turn Your Lights On’ is maandag uitgekomen op het hoogstaande dance label Spinnin’ Records. De plaat maakt op dit moment furore op diverse USB sticks van wereldwijde DJ’s.

Kid Vicious, ook wel bekend als Ronald van Gelderen, en D-wayne - het veelbelovende jonge talent van dit moment en kort geleden getekend door Afrojack – hebben samen ‘Turn Your Lights On’ geproduceerd. Kid Vicious: “Het was te gek om samen met D-wayne deze plaat te maken. Toen we klaar waren, konden we maar geen juiste vocalist vinden. We hebben het door twee verschillende sessiezangers laten inzingen, maar beide stemmen kleurden niet bij de plaat. Toen ik tijdens een 538concert Jan Dulles het nummer ‘With or without you’ van U2 hoorde zingen, wist ik: hij moet het worden! Jan bleek razend enthousiast en heeft ‘Turn Your Lights On’ echt compleet gemaakt.” Luister hier naar ‘Turn Your Lights On’: youtu.be/BYtfYDki14o

8 maart 2013

5

Dick Hagenaars clubkampioen TTC de Merel

Kort nieuws Mijdrecht

Bingo bij de Lijnkijkers Op vrijdag 15 maart vindt de maandelijkse bingo van de Lijnkijkers plaats in de kantine van Argon. Aanvang 20 uur en het eerste kopje koffie is gratis. Thema van deze maand is Pasen/ Lente. De hoofdprijs is 2 minuten winkelen bij de Boni. Door het meedoen met deze bingo ondersteunt men de jeugd van Argon in de breedste zin.

Vinkeveen Clubkampioen Dick Hagenaars (l) en René van Bemmelen

Prijsklaverjassen in De Merel Op vrijdag 15 maart 2013 is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen voor iedereen in Café de Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen. Aanwezig zijn om 20 uur en uiterlijk om 20.15 starten met kaarten. Er worden vier maal zestien giffies gespeeld, de punten worden bij elkaar opgeteld en de winnaar of winnares is bekend. Ook is er op deze avond een grote tombola.

foto peter bakker

Mijdrecht

Paastaarten maken bij Karwei De winnende dames van l naar r Joyce Hagenaars, Renate Hoogervorst, Margot Kompier

WIK speelt komedie De Omslag Na meer dan 90 jaar toneelspel is nu de uitdaging een omslag te maken om voor de eerste keer in de geschiedenis voorafgaande aan de première een try-out te organiseren. Op 14 maart is het zover. Speciaal voor de mensen die zaterdagavond niet kunnen, is dit de ultieme gelegenheid om kennis te maken met WIK-amateurtoneel. Een enthousiaste cast brengt een eigentijdse komedie ‘De Omslag’ van Delia Groenendijk. Het stuk gaat over een doorsnee gezin met een uit huis wonende dochter, die een relatie heeft met een vrouw die ook man kan zijn. Verder komen er twee moeders en een vriendin met een vreemdsoortig uiterlijk over de vloer.

Een avond met een lach om te genieten van toneelspel no nonsens. Kom gezellig naar 't Oude Parochiehuis op de Bozenhoven in Mijdrecht en neem je man, vrouw, vriend en vriendin mee. Iedereen is welkom en voor de prijs hoef je het niet te laten, je hebt een paar heerlijke uurtjes. De zaal gaat open om 19.30 uur, om 20,15 uur gaat het gordijn open. De toegang hiervoor is € 5,- per persoon. Verkoop aan de zaal, of u kunt ook kaarten bestellen bij de telefoonnummers: 0297-282670 of 0297-283582. De première is op 16 maart, de tweede avond op 23 maart. Ook dan om 20.15 uur. Kaarten aan de zaal à € 7,50, of telefonisch via 0297283979.

Woensdag 27 februari vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats van Toer Trimclub De Merel. De Merel blijft een dynamische vereniging en groeit jaar op jaar. Er zijn nu 125 leden. De zaal was zeer goed gevuld met bijna 50% van het ledenaantal. De reglementair aftredende bestuursleden werden met applaus unaniem herkozen. Het bestuur legde verantwoording af over het afgelopen jaar en de evenementen van het aanstaande jaar werden doorgenomen waaronder de Open Dag. Op deze Open Dag die dit jaar gehouden wordt op 24 maart is iedereen welkom om met de Merel kennis te maken. Nog tijdens het officiële deel werd Ger Hulsman in de bloemetjes gezet, omdat hij 25 jaar lid van de Merel is. Wat belangrijker is dat hij tevens werd uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar. Ger levert cruciale bijdragen bij de organisatie van de Bosdijkloop en steekt heel veel tijd om Merelleden te leren omgaan met de mo-

derne GPS-fietscomputers. Ook voor kleinere klusjes, zoals ritten uitpijlen is hij altijd bereid zijn steentje bij te dragen. Na het officiële gedeelte werden de jaarprijzen uitgereikt aan de winnaars in de diverse categorieën. Algemeen clubkampioen bij de heren werd Dick Hagenaars met 13.261 km, bij de dames Renate Hoogervorst met maar liefst 8.578 km. De rittenkampioen is het lid dat aan de meeste clubritten van de merel heeft deelgenomen. Enno Steenhuis Geertsema nam maar liefst deel aan 50 Merelritten. Het fietsseizoen is weer begonnen. Afgelopen zondag heeft de eerste Merelrit van het seizoen weer plaatsgevonden. Meer dan 45 leden fietsten een prachtige rit door het Groene Hart. Belangstellenden die kennis willen maken met de Merel kunnen informatie vinden op

In het paasweekend kan men op zaterdag 30 maart bij Karwei Mijdrecht deelnemen aan een workshop Paastaarten maken. De workshops starten om 10.30 en om 13.30 uur; de kosten bedragen 15 euro per persoon. Inschrijven kan bij de informatiebalie van Karwei.

Abcoude

IVN Winterwandeling Zaterdag 16 maart is alweer de laatste WinterNatuurWandeling van dit seizoen. De bomen en struiken worden voorzichtig in kleur gezet en de zanglijster zingt het hoogste lied. Het wandelstartpunt is deze keer in Abcoude om 10.00 uur vanaf het station. IVN De Ronde Venen en Uithoorn nodigt u van harte uit om mee te wandelen. Verzamelen om 9.30 op de parkeerplaats van de begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis en zijn om ca. 12.30 uur weer terug. Opgeven niet nodig. Meer info: Yfke Zijlstra, tel nr. 0297287223.

www.ttcdemerel.nl.

Joke Verbruggen nam afscheid van Passage Mijdrecht Joke Verbruggen-Brommer heeft na zes jaar trouwe dienst afscheid genomen als penningmeester van Passage Mijdrecht. Dat gebeurde tijdens de jaarvergadering van donderdag jl. Joke heeft op haar eigen bescheiden, maar zeer accurate manier, inhoud gegeven aan deze functie. Achter de schermen heeft zij heel wat werk verzet. Met een mooi gedicht, een cadeaubon en een boeket bloemen neemt Passage Mijdrecht afscheid van haar, gelukkig alleen als bestuurslid. Passage Mijdrecht prijst zich rijk dat er weer iemand is gevon-

den die het stokje van haar gaat overnemen, zodat het bestuur weer voltallig is. Na het inhoudelijke van de avond was er na de pauze tijd voor ontspanning. The Herman Singers, een groepje mannen uit de buurt van Woerden verzorgde een optreden. Zij zingen voor hun plezier, maar steunen ook een goed doel: een kindertehuis in

Mombasa, Kenia. Daarvoor werd tijdens de avond ook een collecte gehouden. De heren gingen met een mooi bedrag huiswaarts.


6

8 maart 2013

DE GROENE VENEN

Rondeveners in het buitenland

Hoe is het met... Ron en Liza van Roekel Hoewel het in De Ronde Venen heerlijk wonen is, zie je zo nu en dan plaatsgenoten die de stoute schoenen aantrekken en kiezen voor een bestaan in het buitenland. Bjorn Sohl en Flora Maas trokken naar Nieuw-Zeeland en Wim en Claudia Westerdijk verhuisden met hun kinderen naar het Oostenrijkse Hintertal. Inmiddels kunnen we Ron en Liza van Roekel aan het rijtje toevoegen. Medio vorig jaar besloten zij hun langgekoesterde droom waar te gaan maken: onder de Spaanse zon een plek vinden die niet alleen hun eigen onderkomen zou zijn, maar die ook de mogelijkheid moest bieden om hun ruime horeca-ervaring en enorme gastvrijheid in te zetten in diverse gastenverblijven. tekst en foto's patriCk hesse

Historie Nadat Liza en Ron tussen 1993 en 2006 hotel, bar en restaurant De Plashoeve naar eenzame en legendarische hoogte hadden gebracht, was de uitdaging voor hen weg en besloten zij tot verkoop om eerst hun pijlen te richten op hun tweede locatie: boerderij en Partycentrum Landzicht in Nieuwer ter Aar. Maar de honger was niet over. Toen de mogelijkheid zich aandiende om de verwaarloosde en zwaar gedateerde Club 55 op de Herenweg in Vinkeveen over te nemen, vonden Liza & Ron hun ultieme uitdaging om hun zeer ruime ervaring en creativiteit te kunnen botvieren. Binnen een half jaar herrees de oude club zich als sfeervolste horecalocatie van Vinkeveen en was het dit gedreven en enthousiaste paar opnieuw gelukt een toplocatie neer te zetten: het inmiddels zeer bekende Roekz. En toch besloten Ron en Liza ook dit zeer succesvolle horecaetablissement na ruim vier jaar van de hand te doen. Waarom? “Toen onze zoon Benjamin besloot om het huis uit te gaan om een studie elders te volgen, borrelde onze langgekoesterde droom weer boven en besloten Ron en ik onze lang geleden gemaakte afspraak in te lossen: een gastenverblijf runnen in Spanje. Na de verkoop van Landzicht in 2011 vonden we in 2012 in Philip Dalmeijer en Wendy Catsburg de gedroomde opvolgers voor de voortzetting van Roekz. Niets lag ons meer in de weg om ons Spaanse avontuur aan te gaan,” vertelt Lisa. Ron vult aan: “Toen Liza en ik net verkering hadden (we waren 17 en 18), gingen we ons geluk beproeven in Spanje. We wilden toen een poffertjeskraam neerzetten aan de Spaanse kust, maar zonder ervaring, een goed business plan en een stapel peseta's ging dit hem niet worden. Wel hebben

we het er door hard werken en meerdere baantjes een paar jaar vol gehouden. Nadat we in Nederland terugkeerden, beloofden we elkaar ooit terug te keren naar dit fantastische land met dit heerlijke klimaat...” Casa Andaluz Na een huurautoritje van zo’n twintig minuten verlaten we de geasfalteerde weg en rijden we een hobbelig pad op, midden tussen de olijf- en sinaasappelbomen. Het is opmerkelijk groen overal en met een graad of 18 meer dan uitstekend uit te houden. Plotseling doemt er een smeedijzeren hek op, met voor deze streek zo typerende glazuurde tegelletters: Casa Andaluz, oftewel het waanzinnige en riante optrekje van de Van Roekeltjes.

Als eerste maken we kennis met de bewaking in de vorm van een uit de kluiten gewassen K9: Prins, een stille en uitermate aimabele maar statige viervoeter, die zich na een aai en een knuffel weer terugtrekt op zijn troon in het zonnetje, kortom een echt hondenleven dus. En daar is Liza , onze charmante gastvrouw, die ons ook zeer hartelijk begroet en ons onmiddellijk welkom doet voelen. En dan het huis: deze werkelijk schitterde, zandgele, voormalige boerderij voelt meteen warm en zomers aan. In het midden de zeer gezellige en overdekte patio met rechts beneden het

Ron van Roekel: “Onze locatie is een uitstekende uitvalsbasis voor een aantal schitterende steden zoals Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada, Ronda of voor wie even sjiek wil doen: Marbella of Puerto Banuz.” bescheiden appartement van Ron en Liza. Links beneden een riant appartement met drie slaapkamers en op de eerste verdieping: ons verblijf voor de komende dagen: drie slaapkamers, een schitterende badkamer, keuken en huiskamer met flatscreen, met alle Nederlandse zenders en dvd-speler. Dit appartement is volledig gerenoveerd en spic en span: alles is nieuw, van het sanitair tot de heerlijke bedden. Ook hebben we aan de voorzijde ons eigen en zeer riante terras, vanwaar je neerkijkt op het zeer aantrekkelijke zwembad. Ook achter is een gezellig terras met een comfortabele loungeset. We kijken elkaar goedkeurend aan, wetend dat wij het hier uitstekend naar de zin zullen hebben. Rechts van de patio ligt op de eerste verdieping het derde appartement, waaraan de schilders momenteel de laatste hand leggen. Ook dit is een riant zes-persoons appartement, met keuken en eigen badkamer. Ron van Roekel: “Vorige week hadden we onze eerste officiële gasten. Die hebben het ongelofelijk naar hun zin gehad en daar doen we het natuurlijk voor. We hebben hier heel veel mogelijkheden: massages, schilderen, tapas-workshop, fietsen kunnen hier afgeleverd worden, 4-wheel drive in de bergen met picknick, quads, mountainbiken, golfbaan naast de deur, wandelen, tapastour op de fiets in Málaga, eigenlijk teveel

om op te noemen. Ook is onze locatie een uitstekende uitvalsbasis voor een aantal schitterende steden zoals Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada, Ronda of voor wie even sjiek wil doen: Marbella of Puerto Banuz. Liza en ik hebben onze draai hier helemaal gevonden en kunnen niet wachten om ook u te ontvangen in Casa Andaluz!” Zelfs de prijzen zijn gastvrij De prijs voor een zespersoons appartement bedraagt 650 euro per week in het hoogseizoen en 450 euro per week in het laagseizoen, buiten het hoogseizoen is het ook mogelijk om voor twee personen per dag te boeken. De prijs is dan € 32,50 per persoon per dag, incl. ontbijt. De weekverhuur is zonder ontbijt, maar desgewenst wordt een heerlijk ontbijt verzorgd, bestaande uit: verse sapjes, vers fruit, lekkere broodjes, yoghurt, eitjes naar wens, muesli, cruesli, etc. De prijs voor een ontbijt is € 7,50 per persoon. Lunch en avondeten kunnen natuurlijk ook worden verzorgd, in overleg met de gasten. Er is een selfservicebar waar gasten tijdens hun verblijf diverse dranken kunnen pakken, ook is er een wijnkaart met Spaanse wijnen. Voor gasten die uit eten willen, hebben Ron en Liza een aantal leuke restaurantsuggesties.

Voor informatie en reserveringen: Casa Andaluz Dehesa baja 79 2920 Alhaurin el Grande Malaga, Espana Tel +34 634 18 84 32 www.casaandaluz.com info@casaandaluz.com


DE WEEK IN BEELD

DE GROENE VENEN

8 maart 2013

7

SV Abcoude volleybal Dames 1 kampioen seizoen 2012/2013 in de promotieklasse van regio west. Op bijna alle scholen van De Ronde Venen is in de hoogste groepen een onderlinge voorleeswedstrijd gehouden. De winnaars van al die scholen namen het vorige week woensdag tegen elkaar op. Daphne Post van de Pr. Beatrixschool in Wilnis (op de foto in de stoel met roze trui) ging met de eer strijken. De jury vond dat zij het beste kon voorlezen en de zaal boeide met haar verhaal. Donderdagochtend werd zij feestelijk onthaald op de Beatrixschool en kreeg ze, uiteraard, een boekenbon om nog meer boeken te kunnen lezen. Woensdag jl. heeft ze in Maarssen meegedaan aan de regionale wedstrijd, waar ze het op moest nemen tegen de winnaar/winnares van de gemeente Stichtse Vecht.

Na de overwinning van de vorige week tegen VZOD C2 (10-1 winst) was de De Vinken C2 al gedeeld kampioen. Een gelijkspel of winst zaterdag jl. zou betekenen dat zij alleen kampioen zouden worden. Gesteund door vele ouders, opa’s, oma’s en vrienden mocht het door Jumbo Vinkeveen gesponsorde team aantreden tegen het team van ESDO. Na een zeer spannende wedstrijd werd De Vinken C2 met een 8-7 overwinning en 18 punten na elf wedstrijden de terechte kampioen. Op de foto: staand van links naar rechts: Lisette van der Leeden, Celine Leeflang, Rosa Boerlage, Julia Tijsseling, Tessa Stoof en Mariska Boellaard. Op de knieën van links naar rechts: Thomas Duikersloot, Emile Molewijk, Miguel Jacob en Bart-Jan Burggraaf.

De Stichting Lighthouse is dankbaar en blij vanwege de inzet van vrijwilligers die afgelopen zaterdag een boekverkoop en speelgoedbeurs hebben georganiseerd in gebouw De Roeping in Wilnis. De financiele opbrengst, in totaal bijna 560 euro, is bestemd voor de hulpverlening aan vrouwen in nood. De boekverkoop zorgde voor het grootste deel van deze opbrengst, maar ook bij het speelgoed was het de gehele dag een gezellige drukte. Zie ook www.stichtinglighthouse.nl foto saskia van den bor

Een fietser raakte op maandagmiddag 4 maart gewond bij een aanrijding met een personenbusje.Rond 16.05 uur fietste een 21-jarige jongeman uit Utrecht over het Donkereind in Vinkeveen. Hij reed de kruising met de Demmerik op. Daarbij zag hij kennelijk een voor hem van rechts komend personenbusje, bestuurd door een 50-jarige man uit Wilnis, niet aankomen. Het busje raakte de fietser in de flank, waarna de Utrechter ten val kwam. Een ambulance bracht hem met handletsel over naar het Hofpoortziekenhuis in Woerden. foto peter bakker

Zelf ook een nieuwsfoto gemaakt? Stuur uw digitale inzending uiterlijk op woensdag 12.00 uur naar foto@degroenevenen.nl. U maakt dan kans op een gratis vergroting van 20 x 30 cm op canvasdoek, aangeboden door HEMA Mijdrecht!


8

Familieberichten

8 maart 2013

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297-38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl

Jolanda Dirksen Uitvaartverzorging

DE GROENE VENEN

Cursusproject Abcoude-Baambrugge Het afgelopen jaar kende het cursusproject veel veranderingen: een website, een nieuwsbrief, de afschaffing van de inschrijfavond, het boekje op A5 formaat. Resultaat: een forse toename van het aantal inschrijvingen. Desondanks kunt u zich voor enkele activiteiten in MAART nog inschrijven. Timemanagement voor een betere werkprive balans op maandag 18 maart van 19.00 – 21.30 uur.

Rozen snoeien op zaterdag 23 maart van 10.30 – 12.00 uur. Collages maken op dinsdag 26 maart en 9 april van 13.30-16.00 uur. Herkenning en ecologie van Nederlandse eenden op donderdag 28 maart van 20.0022.00 uur. Wandeling Westelijke eilanden op dinsdag 27 augustus van 10.00-12.30 uur. Bekijkt u voor de volledige informatie onze website: www.cursusproject-abcoude.nl.

Soroptimisten organiseren kledingbeurs op 8 en 9 maart

Met respect voor uw persoonlijke wensen Volledig begeleid door één persoon U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297 – 594345 / 06-26242126 www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Voor altijd in ons hart.

Serviceclub Soroptimisten Uithoorn/De Ronde Venen organiseert een kledingbeurs op vrijdag 8 maart en zaterdag 9 maart aanstaande. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de Voedselbank De Ronde Venen. De verkoop van nieuwe en gedragen kwaliteitskleding vindt plaats in het pand aan de Bozenhoven 28 te Mijdrecht (voormalige lampenwinkel Zuidervaart). Steun het goede doel en kom kijken en kopen. Pinnen is helaas niet mogelijk. Als grootste internationale serviceorganisatie van vakvrouwen zet Soroptimist International zich wereldwijd

in voor de bevordering van mensenrechten en de positieverbetering van vrouwen en meisjes. Zie ook: www.soroptimist.nl.

Na een korte en dappere strijd is, in aanwezigheid van allen die haar dierbaar waren, overleden onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

AALTJE JANTJE MARTENS - OTTENS Alie sinds 15 augustus 2008 weduwe van H. Martens *Onnen, 28 augustus 1929

† Abcoude, 1 maart 2013 Marijke † Cor en Karin Rik en Angela Maarten Steven Merel Petra en Nico Thomas en Kirsten Mark en Iris

Waardassackerstraat 11 1391 TW Abcoude De uitvaartplechtigheid in de Dorpskerk en de begrafenis op de Algemene Begraafplaats in Abcoude, hebben op donderdag 7 maart plaatsgevonden.

Lezing over ADD en ADHD bij volwassenen en kinderen in Wilnis Op maandag 11 maart om 20.00 uur wordt in de bibliotheek van Wilnis aan de Pieter Joostenlaan 24A een lezing gegeven door Hedy Jagtman. AD (H)D werd en wordt vooral bij kinderen geconstateerd. Sinds een aantal jaren is bekend geworden dat AD(H)D lang niet altijd na de kindertijd overgaat maar ook bij volwassenen vaak aanwezig blijft. Door het gedrag van hun kind gaan volwassenen nadenken en zich realiseren dat ze misschien ook wel AD(H)D hebben. Met als gevolg dat er vaak veel puzzelstukjes uit het verleden op hun plaats vallen.

Voor een persoonlijke herinnering of condoleance gaat u naar: WWW.PERSOONLIJKREQUIEM.NL U logt in met de naam: MARTENS en met toegangscode: B92RD8

Voor kinderen met AD(H)D gerelateerde klachten kan men terecht bij diverse instanties. Sinds een aantal jaren wordt er gelukkig ook meer aandacht geschonken aan volwassenen, waarbij het vermoeden bestaat van AD(H)D. Vaak gehoorde klachten bij volwassenen zijn burn-out, depressie, vergeetachtig, chaotisch. Als er sprake is van, of een vermoeden bestaat van ADD of ADHD, gaat de aandacht vooral uit naar de beperkingen die dit met zich mee kan brengen. De intentie is vooral te gaan verkennen wat de mogelijkheden zijn als we anders naar AD(H)D gaan kijken. Hoe AD(H)D ontstaat en of het aangeboren is of niet, is hierbij van ondergeschikt belang.

De weidevogels komen er weer aan!

Komt u ook helpen om ze te beschermen?

Tel. 0297 - 583448 Vinkeveen • Tel. 0294 - 293063 Baambrugge Kantooradres: Voorbancken 3 • 3645 GV Vinkeveen E-mail: info@robvandevelde.nl • robvandevelde.nl

Huisdieren en jeuk Schuren, likken, krabben en bijten; allemaal een uiting van jeuk. Jeuk komt steeds meer voor bij huisdieren en leidt tot een ontstoken en vieze huid. Oorzaken van huidjeuk zijn onder andere vlooien, schurftmijten en allergieën, zoals bijvoorbeeld voedselallergie. Diagnose van een huidaandoening is niet eenvoudig. In de maand maart geeft DAP Abcoude een gratis dermatologisch consult om de oorzaak van de jeuk van uw hond of kat te achterhalen en een behandelplan voor te stellen. U kunt telefonisch of per e-mail een afspraak maken voor dit consult. DAP Abcoude, Holendrecht 33, Abcoude, tel 0294-281420. E-mail: dap.abcoude@planet.nl

De eerste kieviten buitelen al weer boven de akkers. De eerste grutto’s zijn ook al gearriveerd in hun broedgebieden in Nederland. Het voorjaar komt er aan! De weidevogels horen bij ons Nederlandse landschap, ze horen bij het voorjaar. Geniet u ieder voorjaar ook van de roep van de grutto en de duikvluchten van de kievit? Om hun te helpen bij het overleven in ons drukke landschap zetten honderden Utrechtse vrijwilligers zich in voor de weidevogels. Ook u kunt een bijdrage leveren om deze cultuurvogels te behouden. 15 Weidevogelgroepen in Utrecht In de provincie Utrecht zijn 15 verschillende weidevogelgroepen actief. Dus ook bij u in de buurt is een groep te vinden. Als weidevogel vrijwilliger leert u de weidevogels goed kennen. Op basis van hun gedrag leert u waar zij hun nest hebben gemaakt. De nesten worden op gespoord en gemarkeerd met 2 stokken. De boer of loonwerker kan zo het nest goed zien, zodat hij er rekening mee kan houden bij de werkzaamheden op het land. Goed overleg met de boer is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden. Door goed met elkaar te overleggen zullen meer weidevogels overleven.

Vanaf eind maart tot in juni beschermt u de nesten. En houdt u in de gaten hoe het met de jonge vogels gaat. Buiten in het land geniet u van het weer en de vogels. In deze periode bent u minimaal 4 uur per week in het veld om de nesten te zoeken, meestal in kleine groepjes. Kijk voor meer informatie over vrijwilligersgroepen bij u in de buurt op www.landschaperfgoedutrecht.nl. (onder ons-werk/vrijwilligers/ weidevogelbeschermers) Beginnerscursus Heeft u nog geen ervaring? Geen enkel probleem. Landschap Erfgoed Utrecht organiseert cursussen voor beginnende weidevogel vrijwilligers. Ook krijgt u begeleiding van een ervaren weidevogelbeschermer als u het veld in gaat. Heeft u interesse? Meld u dan aan voor de beginnerscursus via

www.landschaperfgoedutrecht.nl/cursussen. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar weidevogels@landschaperfgoedutrecht.nl.


DE GROENE VENEN

8 maart 2013

De natuurdetective in NME-centrum De Woudreus

CSI Utrecht Na de populaire detectiveserie als CSI Miami is er nu ook een Nederlandse versie: CSIUtrecht. De wereldberoemde Natuurdetective Jac. P. Struiner strijkt met zijn onderzoeksbureau neer in Wilnis, Maarssen, Zeist en Woerden. De dierenmisdaad in onze provincie zal hij aan een nauwgezet onderzoek onderwerpen. Natuurlijk eten dieren elkaar op - niets mis mee - maar iemand moet dat wel in de gaten houden: loopt een en ander niet te veel uit de klauwen? Van 27 maart tot 10 juli is in NME-centrum De Woudreus in Wilnis de expositie ‘Het Museum der Dierenmisdaad’ te zien. De expositie bestaat uit een collectie van bewijsmaterialen, zoals botten, schedels, drollen, braakballen, veren, eierschalen en mummies. Aanraken mag, kijken doe je met je handen! De tentoonstelling te zien op woensdagmid-

dagen van 13.30 - 16.30 uur. Op woensdagmiddagen 27 maart, 24 april en 5 juni gaan bezoekers van 4-12 jaar onder leiding van detective Jac. P. Struiner een speciale case oplossen. De kinderen worden opgeleid tot Aspirant Speurneus. De activiteit start bij de expositie in het NME-centrum, daarna gaan de deelnemers op speurtocht in het Speelwoud. Als het speurwerk goed is uitgevoerd, krijgen de kinderen het felbegeerde CSI-speurdersdiploma. Deelname aan de speciale case kost € 4,50 per persoon. Van te voren opgeven via tel. 0297-273692 of nmederondevenen@odru.nl. De activiteit start om 13.30 uur en duurt 2 uur. Deze activiteit is ook geschikt als kinderfeestje of voor de BSO. De avonturen van de Natuurdetective zijn te volgen op de weblog www.CSI-Utrecht.nl.

Last van de crisis? Doe het slim deze zomer.

Combineer je vakantie met een workshop schilderen of fotograferen Atelier54 geeft in samenwerking met Gîtes le Creux workshops in Fresse, in het mooie noordoosten van Frankrijk (630 km van Utrecht). Het verblijf in een appartement of op de camping bij Gîtes le Creux wordt verzorgd door Marcel en Mechteld Bergmans. Beddengoed en een handdoekenpakket zijn inbegrepen plus 5x ontbijt, 4x lunch en 4x diner. Ze geven graag informatie over de gîtes en de kampeermogelijkheden. Je partner kan ook mee. Kijk op www.giteslecreux.com. Er is ruimte voor vier tot acht personen, zodat de persoonlijke begeleiding optimaal blijft. Er wordt gewerkt met acrylverf op doek en papier. Schildermateriaal is aanwezig. Wil je foto-

graferen, neem dan je eigen spiegelreflexcamera mee. We werken vier ochtenden en laten ons inspireren door het landschap. De middag is vrij te besteden. Informatie over de workshops vind je op www.atelier54.eu.

Fit worden, fit blijven

’s Avonds een uurtje sporten bij Spel en Sport Een van de deelnemers aan de Spel en Sportgroep op de woensdagavond is jaren geleden hiermee begonnen, toen ze van school af kwam en ging werken. Dan is een uurtje sporten in de week zonder verdere verplichtingen als wedstrijden en kantinediensten een welkome mogelijkheid om fit te blijven. “We hebben een heel prettige groep,” zegt Joke Honig, “maar we houden het bij sporten. Alleen aan het eind van het seizoen gaan we samen wat drinken of zo.” Op de woensdagavond zijn er in de Willistee drie zogenoemde sportiefgroepen, om 19, 20 en 21 uur. Onder leiding van docent Henk de Kogel is er eerst een uitgebreide warming up, dan kracht- of conditieoefeningen en vervolgens nog een (bal)spel. In een sportiefgroep kan iedereen meedoen, het is prima als je een paar rondjes meer holt, en ook als je te inspannende oefeningen even niet doet. Voor de een is de groep het enige sportmoment in de week, voor bijvoorbeeld Joke is het een welkome aanvulling op haar andere sportieve activiteiten als wandelen en Swing en Sport. Van zo’n uurtje sporten ga je je fitter voelen en doe je dat elke week, dan blijf je ook goed in conditie. Dat is belangrijk voor jong en oud. Daarom biedt Spel en Sport ook de mogelijkheid om ’s avonds te sporten voor wie overdag geen tijd heeft. Spel en Sport is er niet alleen voor senioren! Juist in deze avondgroepen hebben ook dertigers en veertigers het naar hun zin.

9

Cursussen - Waar haal ik mijn recht en Verkeer & Veiligheid Iedere inwoner van Nederland wordt soms ongevraagd en ongewild geconfronteerd met onrecht. Een verkoopmethodiek waarmee men wordt 'gestrikt', een onterechte verkeersboete, schade; voorbeelden uit het dagelijks leven genoeg. In twee avonden leert men tips en trucs hoe zich hiertegen te verweren en hoe men op correcte en succesvolle wijze bezwaar maakt tegen diverse organisaties en/of medemens. Rechtbank, geschillencommissie, arbitrage, huurcommissie, advocaat, deurwaarder, rechtbijstandverzekering, schadeverzekeraar en nog veel meer komt ter sprake tijdens twee dagdelen tijdens deze cursus bij de Stichting De Paraplu in Wilnis, die wordt verzorgd door Monique van der Meer. De cursusdata zijn 18 en 25 maart 2013 van 20.00 - 22.00 uur. Met name tijdens het tweede dagdeel is er gelegenheid voor het stellen van (persoonlijke) vragen. De cursusprijs is inclusief het lesmateriaal € 16,00. Opfriscursus Verkeer & Veiligheid In april organiseert de Stichting 'Paraplu' een voor vele ouderen interessante en leerzame workshop, waarin zij hun ‘oude’ kennis van de verkeersregels en de verkeersveiligheid kunnen bijstellen tot het niveau dat in deze tijd noodzakelijk is. “Een bijzonder praktische cursus met name voor bestuurders die al geruime tijd hun rijbewijs hebben. In de loop der jaren is

er veel gebeurd in de WegenVerkeersWet waarvan de meeste bestuurders nauwelijks afweten. Dit kan soms voor gevaarlijke situaties zorgen,” horen we uit de mond van Wim van Dijkhuizen, een erkende instructeur van Alblas Verkeersschool. “Als u uzelf ook een verkeersupdate gunt, meldt u zich dan nu aan voor deze cursus.” Deze typische en belangrijke opfriscursus vindt plaats op donderdagmorgen 14 maart 2013 van 09.30 tot 11.30 uur. Kosten € 16,00. Informatie en Inschrijven Nadere informatie over deze en andere cursussen en workshops kunt u vinden in het programmaboekje - af te halen bij de 'Paraplu' en op de website www.stichtingparaplu.nl. Voor aanmelding kan men online inschrijven of kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan worden gedownload op www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de Paraplu, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.

Wereldproduct en Lente in de Wereldwinkels Omdat we tegenwoordig een beetje zuinig aan doen kozen de Wereldwinkels in Mijdrecht en Abcoude voor een bijzondere spaarpot. Erg leuk om voor iets speciaals te sparen. Dit met zand bedekte spaarvarken is gemaakt in Indonesië en kost slechts € 2,50. Pasen is in aantocht en om alvast in de stemming te komen, kunnen de kinderen een paasei kleurplaat ophalen. Wanneer je dit paasei prachtig versierd terugbrengt in de Wereldwinkel zal de onpartijdige jury van wereldwinkeliers de mooiste uitkiezen. Natuurlijk zit daar een leuke prijs aan vast. Dus doe je best en kom snel naar de Wereldwinkel. Je kunt dan meteen de leuke Paas artikelen bekijken. Het is volop voorjaar in de Wereldwinkels en dat kun je zien. Vrolijke kleuren zijn de trend dus vind je veel nieuwe artikelen. Van sjaals en sieraden tot vrolijke bekers. Bovendien wordt er geregeld nieuw ingekocht en aangevuld. Wereldwinkel Abcoude kreeg deze week erg leuk nieuws. Zij zijn als vrijwilligersorgani-

satie genomineerd voor een van de vrijwilligersprijzen 2012 van gemeente De Ronde Venen. Dit is een geweldige opsteker want in de Wereldwinkels wordt hard gewerkt om alle prachtige artikelen uit derde wereldlanden hier op de markt te brengen. Voor veel mensen in deze landen betekent dit zekerheid door gegarandeerde afname van hun mooie producten.

Wereldwinkel De Ronde Venen, De Passage 14, Mijdrecht. Tel. 0297 293799, www.derondevenen.wereldwinkels.nl Wereldwinkel Abcoude, Brugstraat 9, Abcoude. Tel. 0294 0284394, wwww.wereldwinkel-abcoude.nl.

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING inzake het faillissement van standbouwbedrijf

ALLROUND EXPO BUILDERS 15 t/m 21 MAART 2013 te MIJDRECHT Bij het spel aan het eind met stokken en ringen wordt veel gelachen, maar aan de deelnemers te zien is het ook pittig inspannend. ‘Het was alweer een leuke les’, de deelnemers gaan tevreden naar huis. Wilt u ook fit worden of fit blijven met een uurtje sporten per week, kijk dan eens op www.spelensportdrv.nl of bel met 06 21 918 353. U bent van harte welkom.

betreffende o.a.: 'STILL' elektr. vorkheftruck, motafzuiginstall., 'AIRPRESS' schr.compr. met toebeh., 'ALP' elektr. persoonslift, hout– en metaalbew.machines, handgereedschappen, pallet– en draagarmstellingen, entresols, houten en overige panelen, standbouwwanden en -producten, bedrijfsauto's 'OPEL' Vivaro en 'CITROEN' Jumper etc. etc.

gratis registratie en informatie voor bedrijven en particulieren aangaande deze online veiling middels onze website

www.dekokveilingen.nl


10

8 maart 2013

Hofland 19, 3641GA Mijdrecht 0297 - 28 33 75 info@ruijgrok.nl

DE GROENE VENEN

www.ruijgrok.nl

KOOP NU DE WONING EN DE GROND (NOG) NIET Onderstaande woningen zijn beschikbaar via DUOKOOP.

Neem contact op met Ruijgrok Makelaars of De Hypotheekshop Mijdrecht voor meer informatie.

twitter.com/www_ruijgrok_nl

Grond € 287,- p.m. (fiscaal aftrekbaar)

Grond € 318,- p.m. (fiscaal aftrekbaar)

Mijdrecht Viergang 16

Mijdrecht Roerdomp 61

Woonoppervlak: 110 m² Inhoud: 320 m³ Perceeloppervlak: 133 m² Kamers: 5

Woonoppervlak:112 m² Inhoud: 325 m³ Perceeloppervlak: 171 m² Kamers: 5

Koopsom € 133.775,- k.k.

Koopsom € 151.850,- k.k.

0297 - 24 17 70 mijdrecht940@hypotheekshop.nl

DUIDELIJK VERHAAL

www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

Dineer op 20 maart 2013 voor Alpe d’HuZes 3-gangenmenu voor 430,- p.p. en u steunt met 420,- de strijd voor een Goed, Gelukkig en Gezond leven met kanker!

zondag 10 maart 16.00 uur tot 22.00 uur

Reserveer tijdig in één van de onderstaande restaurants. Restaurant ’t Deurtje Amstelzijde 51 1184 TZ Ouderkerk a/d Amstel T : 020 - 496 37 32 W : www.deurtje.nl E : info@deurtje.nl

Restaurant de Voetangel Ronde Hoep Oost 3 1191 KA Ouderkerk a/d Amstel T : 020 - 496 13 73 W : www.voetangel.nl E : info@voetangel.nl

Brasserie Paardenburg Amstelzijde 55 1184 TZ Ouderkerk a/d Amstel T : 020 – 496 12 10 W : www.brasseriepaardenburg.nl

Restaurant Kronenburg Prof. E.M. Meijerslaan 6 1183 AV Amstelveen T : 020 - 345 54 89 W : www.restaurant-kronenburg.nl

BarRestaurant Amstelzijde 37 1184 TX Ouderkerk a/d Amstel T : 020 - 639 25 89 W : www.barrestaurant.nl

Cafe | Restaurant de Eendracht Hoogstraat 37 1391 BR - Abcoude T : 0294 - 28 72 11 W : www.deeendracht-abcoude.nl E : info@deeendracht-abcoude.nl

Restaurant De Oude Smidse Achterdijk 2 1191 JK Ouderkerk a/d Amstel

Brasserie de Houten Vier Abcouderstraatweg 46 1105 AA Amsterdam T : 0294 - 28 42 81 W : www.houtenvier.nl E : info@houtenvier.nl

T : 020 - 496 12 62 W : www.deoudesmidse.nl E : info@deoudesmidse.nl

Super gezellig zondagavond feest om de week mee af te sluiten... artiest Saxy Mr. S i DJ michael (Bubbels Amsterdam)

Entree GRATIS PaRTyCenTRum Club Roekz Herenweg 55 VinkeVeen 0297-262174

Tot snel bij Club Roekz!

Inclusief heerlijke hapjes, live muziek en gezellige gasten

neem IeDeReen mee DIe Je kenT

www.roekz.nl

Alpe Alpe d’Huzes strijdt tegen kanker onder d’HuZes het motto “Opgeven is geen optie”. 2013


DE GROENE VENEN

8 maart 2013

Dr. Beeker

Zonnig Abcoude Een maand na de start van Zonnig Abcoude is het tijd voor het opmaken van de balans. Meer dan 20 huishoudens zijn in onderhandeling met leveranciers van zonnepanelen en bij enkele zijn zelfs al panelen geplaatst. Dat is een prachtig resultaat en een veelbelovend begin. De leveranciers hebben dan ook besloten om hun actie-aanbod te verlengen zodat er nog een kans is om mee te doen voor een speciale prijs. Het is nu een goede tijd voor de aanschaf van zonnepanelen. Subsidie is nog verkrijgbaar en vanaf

College steekt handen uit de mouwen tijdens NL Doet Op 15 en 16 maart organiseert het Oranje Fonds NL Doet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NL Doet stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken en vrijwilligerswerk te verrichten. De gemeente ondersteunt dit initiatief van harte en doet met zoveel mogelijk ambtenaren mee. Ook burgemeester en wethouders steken op vrijdag 15 maart op diverse locaties de handen uit de mouwen tijdens NL Doet. • Wethouder Kees Schouten en ge-

1 maart vallen de montagekosten onder de 6% regeling. Tegenover de zonnepanelen die onlangs negatief in de publiciteit kwamen, staan gelukkig vele producenten die kwalitatief betrouwbare panelen leveren. Mocht u nog twijfelen, vraag dan advies aan de leveranciers. De actiegroep houdt er nu mee op en gaat zich op andere projecten richten, maar men kan via de Facebookpagina

www.facebook.com/ZonnigerAbcoude de leveranciers vinden en een offerte aanvragen.

meentesecretaris Alexander Meijer helpen bij basisschool De Eendracht in Mijdrecht. Daar wordt het groen op/langs het schoolplein verzorgd. Hier zijn ook ambtenaren van de gemeente aan het werk. • Wethouder David Moolenburgh gaat de kleedkamers van FC Abcoude schilderen. Hier zijn ook ambtenaren van de gemeente aan het werk. • Burgemeester Maarten Divendal helpt met het schilderen van de gezamenlijke woonkamer en slaapkamers van Amerpoort in Vinkeveen. Hier zijn ook ambtenaren van de gemeente aan het werk. • Wethouder Pieter Palm knapt samen met andere vrijwilligers de speeltuin op bij Zorgboerderij Amstelkade in Wilnis.

Spectaculaire dineractie voor Alpe d’HuZes Op woensdag 20 maart vindt er een spectaculaire dineractie plaats waaraan acht restaurants uit de regio deelnemen. De restaurants werken volstrekt belangeloos mee en serveren op die avond een heerlijk 3-gangenmenu voor 30 euro p.p. (excl. drank). Hiervan gaat maar liefst 20 euro naar het goede doel Alpe d’HuZes! In Abcoude doen drie restaurants mee, Cafe Restaurant de Eendracht, Brasserie de Houten Vier dat eigenlijk net over de grens in Amsterdam ligt, en De Voetangel.

Het bijzondere benefietdiner vindt plaats op initiatief van de Ouderkerkse Astrid Weijs die op 5 juni twee keer hardlopend de legendarische berg met een lengte van 15 km en een stijgingspercentage van meer dan 8% wil bedwingen. Hiervoor doet ze meerdere keren per week aan intensieve kracht- en duurtraining. Niet alleen de training vergt een forse inspanning, ook de fondsenwerving. De organisatie van Alpe d’HuZes verwacht dat elke deelnemer minimaal 2.500 euro aan sponsorgeld inzamelt. Daar zet Astrid zich dan ook volledig voor in. “Alpe d’HuZes is een geweldig evenement met een strikt antistrijkstokbeleid, echt elke cent gaat naar kankeronderzoek. Dit is ook keihard nodig, want meer dan 1 op

11

de 3 Nederlanders krijgt kanker. Alleen onderzoek kan de toename van deze verschrikkelijke ziekte een halt toeroepen.” Voor de dineractie benaderde Astrid niet alleen de restaurants in haar eigen woonplaats, maar ook de restaurants die zij op haar wekelijkse trainingsrondjes in de polder passeert. Jos Kraan van de Eendracht en Githa Heuft van de Houten Vier reageerden direct heel spontaan en positief. De koks in beide restaurants zullen zich inspannen om een heel bijzonder 3-gangenmenu voor het goede doel samen te stellen. Wie gebruik wil maken van deze culinaire actie, dient zo snel mogelijk te reserveren bij de restaurants.

Inspelen op de actualiteit Als arts-schrijver probeer ik vaak mee te doen aan de actualiteit. Mijn doel is om zo veel mogelijk achtergrondinformatie te verstrekken en daar waar nodig de propaganda te corrigeren. Dat is soms een lastige opgave, want ik lever mijn stukjes natuurlijk van te voren in en soms ben je dan al weer ingehaald door de ontwikkelingen. Ik was dus van plan om een stuk te schrijven over paardenvlees in onze voeding. En ik wilde eigenlijk een aantal onderontwikkelde aspecten benadrukken, zoals de niet gehoorde reden om met paardenvlees voorzichtig te zijn en ook wilde ik het eens hebben over sociaal economische aspecten van de paardenfraude. En ja, zo zie je maar weer; eerst haalt een één of ander obscuur bedrijf allerlei beefdingen uit de schappen, en wij denken nog “dat ging ik toch al never nooit eten”, vervolgens blijkt dat spul toch ook wel in Nederland te koop, maar blijkt uiteindelijk ook Nestlé producten te leveren met paardenvlees en wie weet eten onze kinderen wel een potje macaroni met paard...

de moeder op de vrucht (in de zwangerschap). Een echte paardenslager weet dat, en slacht alleen paarden die dat middel niet gebruikt hebben. Maar ja, een echte paardenslager levert zijn vlees sowieso al niet als rundvlees

Mijn stelling was in eerste instantie dat die hele paardenbusiness een teken van voortschrijdende armoede is; dankzij de eurocrisis eten wij paard. Want het is niet moeilijk; paardenvlees is rond de 20% goedkoper dan rundvlees en de fabrikanten van die goedkope lasagnes en beefburgers kunnen alleen maar zo goedkoop zijn door te frauderen. De SNS stort in en wij gaan aan de goedkope hamburgers, de fabrikant kan helemaal niet zoveel burgers leveren en ze zetten dus de toeleverancier van vlees onder druk. De toeleverancier koopt her en der een goedkoop partijtje en doet net alsof hij niet kon weten dat daar paard in zit. Zo werkt dat namelijk.

Dianepil Dat was eigenlijk even ter zijde, want inmiddels heeft niemand het meer over het paardenvlees, het gaat nu over de Diane pil. Ik zal dus gelijk met de actualiteit meeliften en iets proberen uit te leggen over de gevaren van deze pil. Laten we beginnen over de orale anticonceptie; de pil zoals wij die kennen is in de jaren zestig ontwikkeld bij Organon. Aanvankelijk was het voorschrijven van de pil strafbaar. Als verzuilde maatschappij meenden velen dat de pil slechts losbandigheid en promiscuïteit zou bevorderen en dat de Nederlandse huisvrouw die pil niet nodig had (het enig vrouwelijk recht is het aanrecht, enz.). Dat heeft tot 1969 geduurd, maar toen mocht dan wel op voorschrift van de dokter worden geslikt. Al in de jaren zeventig werd duidelijk dat er bij het gebruik van de pil een verhoogd risico op trombose ontstond, later is dat risico meer gedetailleerd vastgesteld bij het gebruik van de pil in combinatie met roken, overgewicht en aanleg.

Onderwijl wil dochterlief van haar paard af, want ze vond jongens eigenlijk leuker dan paarden. Vader wil dat ook, want zo’n dier eet je arm en die bonus van de SNS kan hij wel op zijn buik schrijven. Natuurlijk gaat de nieuwe eigenaar heel goed voor het paard zorgen, maar waarschijnlijk is dat alleen op weg van de manege naar de slachterij. Maar ja, de stelling is inmiddels achterhaald, want nu ook Nestlé onze kinderen met paard voert, is het dus opeens geen armoede probleem meer, maar een simpel marktprobleem van vraag en aanbod met fraude over de hele linie. De reden waaróm je geen paard moet eten wil ik u echter niet onthouden; Paarden worden behandeld met BUTE (Fenylbutazon). Dat stofje is een familielid van onze ibuprofen en wordt bij paarden gegeven omdat die relatief vaak gewrichtsklachten hebben. Om die te verbeteren (en in geval van fraude te maskeren) wordt BUTE gegeven. Lekker goedkoop en het paard loopt weer. Eenmaal in de mens aangekomen (via de lasagne) kan de menselijke lever er niets mee, het ontgiften lukt niet en de lever raakt langzaamaan beschadigd met uiteindelijk mogelijke uitval en dus ernstig ziek zijn of de dood tot gevolg. En het gaat ook nog over van

aan de obscure pastamaker...

De pil bestaat eigenlijk altijd uit twee soorten hormonen; oestrogeen en progestageen. De eerste generatie pillen bevatten zonder uitzondering 50 microgram ethynylestradiol, maar vanwege de vervelende bijwerkingen gingen de fabrikanten op zoek naar lichtere vormen. De sub 30 pil is de tweede generatie pillen en bevat geen 50 maar 30 microgram oestrogeen. Later kwamen er nieuwere pillen op de markt met nog minder oestrogeen (sub 20) of met een ander progestageen, deze groep wordt de derde generatie genoemd. En inmiddels zijn we aangeland bij de vierde generatie waarbij nog steeds sprake is van ethynylestradiol (meestal), maar het progestageen is vervangen door een heel ander soort hormoon. De bijwerking van een verhoogd tromboserisico is al lang bekend (dat schreef ik al) en jarenlang hebben we gedacht dat we dat

risico zouden kunnen reduceren door de hoeveelheid oestrogeen te verlagen. Maar dat is niet zo; Vrouwen die geen pil gebruiken hebben een risico op trombose van ± een honderste procent

(0.01%), vrouwen met een tweede generatie pil hebben een twee keer zo hoog risico (0,02%) en daarna stijgt het al snel naar een vier keer verhoogd risico in de derde generatie (0.04%). Al met al dus een stijgend, maar nog steeds erg laag risico. De fabrikant van de Diane pil was op de televisie en hij vertelde dat “het voorschrijven van deze pil, mits gehouden aan de voorschriften in de bijsluiter, geen hoger risico op trombose oplevert”. En dat is precies waar het mis gaat, want er is dan weliswaar sprake van een vier keer verhoogd risico, dat risico raakt natuurlijk voornamelijk vrouwen met overgewicht en als ze roken, de fabrikant waarschuwt daar geheel terecht over in de bijsluiter. Maar ik zie op straat overal jongeren roken en de Nederlandse jeugd neemt in gewicht toe, is het wel zo reëel om die eisen te stellen? En doen we er dan niet verstandiger aan om dit soort pillen niet voor te schrijven? Sinds de introductie van de Diane pil, nu 25 jaar geleden, heeft de registratiecommissie voor bijwerkingen geneesmiddelen 322 meldingen ontvangen van trombotische complicaties bij de Diane. Jaarlijks gebruiken ongeveer 160.000 vrouwen de pil (in Nederland), op basis van het bekende risico kom je op (0,04% daarvan) 64 mensen met een trombose per jaar en dat is dus over 25 jaar 1600 gevallen. Is er sprake van onderregistratie of is het risico lager dan gedacht? In ieder geval is het zo dat de Diane pil (ook wel Minerva genoemd of op het recept cyproteron/ethynylestradiol) waarschijnlijk qua risico gelijk staat met de derde en mogelijk vierde generatie pillen. Op basis daarvan is het raadzamer om bij het voorschrijven terughoudend te zijn. De NHG (Nederlands huisartsen genootschap) adviseert daarom terecht om slechts de tweede generatie voor te schrijven.

Jaco Beeker info@drbeeker.nl www.drbeeker.nl


12

8 maart 2013

DE GROENE VENEN

ERELOGE

Tekst Peter Schavemaker

In de rubriek ERELOGE ontmoet cabaret- en theaterliefhebber Peter Schavemaker theatermakers die in onze regio in de theaters te zien zijn. Deze week jeugdtheatermaakster Kiki Heessels, die dit seizoen te zien is met ‘Monsters dragen nooit schoenen’.

Kiki Heessels:

“Ik wil kinderen leren om de monsters in het leven te verslaan” Je zei bij de start van deze theatertournee: “Ik mag weer buitenspelen.” “In het theater spelen voelt voor mij een beetje als buitenspelen en rennen door de wei (Heessels groeide op in de Achterhoek, red.).”

Je voorstelling gaat over sprookjes en monsters. Een van de grappige voorbeelden die je gebruikt is: ‘Had Klein Duimpje maar een TomTom.’ “Ik heb Klein Duimpje als basissprookje genomen, maar ook Roodkapje en de Boze Wolf spelen een rol in de voorstelling. Ik vind sprookjes zelf erg leuk, maar ze zijn oubollig. Veel kinderen worden door de ouderwetsheid vaak bang tijdens het voorlezen. Bij het bedenken van dit programma vroeg ik me af wat kinderen eigenlijk hebben aan een sprookje. Ik bedacht dat kinderen door sprookjes leren griezelen, maar waar griezelen kinderen in deze tijd nog om en welke monsters vinden ze echt eng? Kinderen zien via computers allemaal andere dingen.”

Je wilde de ingedutte sprookjes moderniseren?

“Ja, precies. De voorstelling gaat over twee kinderen die samen een sprookje naspelen en muziek maken, waardoor ze elkaar beter leren kennen. Het meisje is eenzaam, haar verdriet hierover is eigenlijk een soort monster waar ze bang voor is. De jongen wil weten wat er met haar aan de hand is. Ik vind het leuk om op het podium te spelen dat kinderen spelen, dat is mijn stijl geworden.”

Verwacht je dat kinderen met je meespelen? “Nee, absoluut niet. Het is vaak wel interactief, maar ik ga er vanuit dat ze geraakt worden door mijn spel. Ik probeer in deze voorstelling kinderen mee te geven dat ze dingen kunnen voelen en kunnen delen met iemand anders, als ze zich vervelend voelen. Hierdoor kunnen ze ‘de monsters in het leven’ beter verslaan. Dat is de moraal.”

beroemd worden) maak ik de liedjes, die gebaseerd zijn op pop- en jazzmuziek.”

Zorgt de popmuziek er ook voor dat de sprookjes modern worden gemaakt? “Ja, vaak wordt klassieke muziek gebruikt bij sprookjes. In de voorstelling spelen we met muziek. Paul vindt bijvoorbeeld klassieke muziek mooier, ik stel dan voor om er een popliedje van te maken. Kinderen leren op deze manier over muziek.”

De voorstelling heet ‘Monsters dragen nooit schoenen’. Welke rol spelen de schoenen?

Welke rol speelt muziek?

“Het meisje in de voorstelling spaart allerlei soorten voetstappen, zoals angstige en blije. Ze probeert bijvoorbeeld te begrijpen waarom andere mensen zo lopen en doen. Kinderen letten daarop, naast taal die wij als volwassenen gebruiken. De voetstappen zijn ook heel muzikaal, hun ritme wordt aangegeven door voeten die ook een rol spelen.”

“Een hele prominente. Samen met muzikant Paul Prenen (winnaar van een Gouden Kalf voor de muziek van de film Ik wil nooit

Je bent een verhalenvertelster, op een beeldende manier. Hoe ziet dat eruit in deze voorstelling?

Speciaal concert bij 115-jarig bestaan Vinkeveense Brassband

Jan Vayne & Concordia samen in Mijdrecht Brassband Concordia geeft samen met pianovirtuoos Jan Vayne volgende week zaterdag 16 maart een bijzonder concert in de Johannes de Doperkerk in Mijdrecht. Dit concert op uitnodiging van Cultura De Ronde Venen, ter gelegenheid van het 115-jarig bestaan van Concordia, mag u niet missen! Brassband Concordia werd in 1898 opgericht. Heel Nederland vierde dat jaar feest ter gelegenheid van de kroning van koningin Wilhelmina, maar in Vinkeveen moest dat

BV de Pianomannen in Abcoude Op 17 maart om 15.00 uur treden de BV De Pianomannen op in de Dorpskerk van Abcoude. ‘Hoe klinkt een peer?’ is de vraag, die Orkaan Producties uit Amsterdam zich onder

zonder muziek. Met de komst van Concordia veranderde dat. En nu in 2013, opnieuw een jaar waarin een troonswisseling plaatsvindt, viert de brassband onder leiding van dirigent Stephan Koppelaar en samen met Jan Vayne het 115-jarig bestaan. Voor dit concert zijn ook gratis toegangskaarten te winnen. Luister daarvoor zondagmiddag 10 maart tussen 14.00 en 16.00 uur naar Cultura-dio op RTV Ronde Venen! Het concert begint zaterdag 16 maart om 20.30 uur, maar de kerk aan het Driehuisplein 1 in Mijdrecht gaat al om 19.45 uur open. Kaarten kosten €12,50 per stuk, inclusief gratis door Concordia aangeboden koffie en thee. Kaarten zijn nu al te reserveren via

andere op 17 maart in Abcoude stelt. En dan gaat als antwoord de telefoon en staan er twee mannen op de stoep. Om deze keer de kamer van de beroemde Franse componist Erik Satie voor je in te richten! Hij schreef vooral heel veel mooie pianomuziek en dat zullen we in de voorstelling

www.cultura-drv.nl, maar ze zijn ook te koop bij de leden van Brassband Concordia, boekhandel Mondria in Mijdrecht en drogisterij De Bree te Vinkeveen. Scholieren en studenten betalen, op vertoon van een school- of studiepas, €5 per kaart. De korting is alleen te verkrijgen via de website of, indien nog voorradig, vanaf circa een half uur voor aanvang van het concert aan de kassa.

dan ook horen! Klaas Bakker en Ernst Binnekamp, twee professionele pianisten, spelen samen veel stukken van Erik Satie en maken daar een complete voorstelling van. Iedereen vanaf ongeveer 6 jaar zal van deze voorstelling genieten. Kaarten € 12, kinderen tot 16 jaar

“We beelden nu, via muziek, dingen uit. Hiernaast speel ik allemaal types. Het verhaal is té sterk om allerlei decorstukken in te zetten, zoals in eerdere voorstellingen. In Tophit (2011) pakte ik uit met allemaal bollen wol als grote hoed op mijn hoofd. Dat leidt nu alleen maar af.”

Zit er een rode draad in je kindervoorstellingen? “De voorstellingen gaan gedeeltelijk over mijn eigen leven. Ik heb als kind meegemaakt dat mijn ouders gingen scheiden, daar gaat het in ‘Monsters’ ook gedeeltelijk over.”

Kiki Heessels is zondag 17 maart te zien in Abcoude (Theater Piet Mondriaan) Aanvang: 15.00 uur; Entree: 8 euro. Kaarten bij Readshop Abcoude, Hoogstraat 32 of via www.ab-art.nl. Ook: 24 maart in Schouwburg Amstelveen. Zie ook: www.kikiheessels.nl

Voorjaarsconcert Viribus Unitis Muziekvereniging Viribus Unitis uit Wilnis geeft op zaterdag 23 maart aanstaande speciaal voor haar donateurs en andere belangstellenden haar jaarlijkse voorjaarsconcert. Voor de pauze biedt Viribus Unitis een programma vol originele fanfare muziek. Centraal staat het muziekstuk the Sunken Village van Philip Sparke. Het eerste stuk dat Sparke ooit als origineel werk voor fanfare orkest heeft geschreven. Het stuk gaat over de legende van het Limburgse dorp Urmond, waarbij het dorp getroffen wordt door een grote overstroming. Iets waar Wilnis in 2003 natuurlijk ook al eens mee te maken had na de

€ 8 (korting voor donateurs). Verkoop tot zaterdag 16 maart 16.00 uur bij drogisterij Van der Geest Hoogstraat 30 of tot 17.00 bij boekhandel Sprey, Brugstraat 1-5 in Abcoude. Op zondag 17 maart vanaf 14.30 uur in de Dorpskerk. Of via

www.abcoudeconcerten.nl.

dijkverschuiving. Na de pauze gaat het orkest verder met een zeer gevarieerd programma. Zo kunt zich op een warme zomeravond in Italie wanen

met Nuovo Cinema Paradiso van de componist Ennio Morricone. Geheel nieuw voor Viribus is het genre zigeuner muziek. Op speciale ‘fanfare wijze’ zal ook deze muziek de revue passeren. Niet alleen het fanfare orkest zal haar kwaliteiten ten gehore brengen. Ook het leerlingenorkest en de blokfluitgroep zullen hun muzikale kunnen aan u tonen. Noteert u zaterdag 23 maart in uw agenda? Het belooft een avond te worden die u niet mag missen. Het concert wordt gehouden in de Willistee te Wilnis. De zaal is open vanaf 19:30 en het concert begint om 20:00u. De toegang is gratis.


DE GROENE VENEN

8 maart 2013

13

Ab-Art voorzitter Wiet van der Velden:

“In Abcoude is men gewend om naar theater te gaan” Op 22 februari jl. sprak Cultura-voorzitter Piet Voorwinden in deze krant over de forse subsidiekorting die aan Cultura is opgelegd. Ondanks een hoog subsidiebedrag koos men voor een jaarlijks vlak, lokaal programma, waardoor de zalen leeg bleven. Is samenwerking met Ab-Art –het Piet Mondriaan Theater in Abcoude– die met een fractie van dit bedrag een programmering maakt met landelijk grote producties en daarmee een volle zaal heeft, de oplossing om cultuur in De Ronde Venen weer nieuw leven in te blazen? Cabaret- en theaterjournalist Peter Schavemaker sprak met Ab-Artvoorzitter en programmeur Wiet van der Velden.

Hoe donker is de wolk boven Abcoude? “We krijgen voor het (subsidie)jaar 2013 geen korting op onze subsidie (€ 8000 per jaar, red.), dat hebben we vorig jaar gekregen.”

Dat is een heel verschil met Cultura, die voorheen € 28.000 kregen en nu terugvallen naar € 18.000? “Vanuit het principe gelijke monniken, gelijke kappen was onze subsidie-aanvraag hoger. Wij hebben jaarlijks 16 voorstellingen van hoge kwaliteit, Cultura bracht er jaarlijks 10. Er is een aanmerkelijk verschil in subsidie en laat ik het voorzichtig zeggen: we doen kwantitatief en kwalitatief zeker niet onder voor Cultura.”

Ab-Art behaalt met een véél kleinere subsidie een sterker programma. Ik vond het programma van Cultura afgelopen jaar absoluut niet verrassend. Vind je hun subsidiebedrag in verhouding met het aanbod? “Van meet af aan ben ik in Abcoude met de pet rond gegaan voor advertentiebijdragen en steun van de inwoners. Wij hebben ons succes zelf bij elkaar verdiend en geschraapt, daarmee vergeleken is Cultura in de watten gelegd.”

Vind je het jammer dat Cultura dit overkomt? “Ik heb veel respect voor wat ze gedaan hebben, maar het is voor mij niet helemaal onverwacht. Tijdens de laatste voorstelling (Roel C. Verburg) van Cultura zaten er 40 bezoekers in de zaal. In de afgelopen tijd leek het vol krijgen van de zaal vaak op trekken aan een dood paard, dan kun je het ook niet volhouden om enthousiast te blijven en om daar geld in te blijven pompen.”

Piet Voorwinden noemt als oorzaak het ontbreken van een vast theater.

Pieter Derks (9 november) foto jaap reedijk

“Dan is het ook lastig om vast publiek te krijgen. Ik heb een theater, dat is een mooie tool. Voorwinden wil graag in Mijdrecht een theater.”

Is samenwerken niet de oplossing? In Abcoude staat een theater. “Wij ‘wonen’ in dezelfde straat, maar de verschillen zijn zodanig groot, qua financiering, programmering en misschien ook wel mentaliteit. Samenwerking met Cultura zou voor verwatering kunnen zorgen bij Ab-Art.”

Komt er snel een koffieafspraak met Voorwinden over samenwerking?

Ab-Art-voorzitter Wiet van der Velden.

“Nee, vooralsnog heb ik die behoefte niet. Ik weet dat wethouder Erika Spil dat graag wil, maar ik heb in een gesprek gezegd dat de bloedgroepen totaal anders zijn. Dat ziet zij ook. Frappant is wel dat wethouder Pieter Palm, tijdens ons jubileumfeest, Ab-Art noemde als het voorbeeld van cultureel ondernemen. Misschien was dit wel een politieke opmerking richting Cultura.”

is geworteld in de Abcoudse samenleving, ik denk dat dit met Cultura minder het geval is.”

Heb jij ooit gehoopt dat beide bedragen als één groot bedrag beschikbaar zouden komen, zodat er –samen- nog meer mooie voorstellingen gemaakt konden worden? “Nee. Eigenlijk heb ik de subsidiebehoefte niet. Zoals het ons lukt om door sponsoring en enthousiasme onze programmering te behouden, zoals het nu gaat, ben ik tevreden. Wij hebben een grote gunfactor. Wat Ab-Art doet,

Toneelvereniging O.K.K. speelt haar voorjaarstuk ‘Pas op! voor de buren!!’ Vrijdagavond 15 maart en zaterdagavond 16 maart speelt toneelvereniging O.K.K. haar voorjaarsstuk ‘Pas op! voor de buren!!’. Dit keer een ouderwets hilarisch blijspel. ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’, althans zo luidt het gezegde. Maar wat als je de buurman vraagt om op jouw huis te passen en hij blijkt iets heel anders te gaan doen? Dokter D.E. Pil overkomt het. Buurman Jan besluit zijn huis te verhuren voor financieel gewin. Maar wat voor types zijn de huurders? Wat als dochter José erachter komt? En wat ga je zeggen als er ook nog eens ingebroken wordt? Kortom genoeg ingrediënten voor misverstanden, miscommunicatie, schone schijn en list en bedrog. Voer voor de lachspieren dus.

1 maart tot en met 30 juni

Teja van Hoften exposeert: luctor et emergo De komende drie maanden exposeert Teja van Hoften in atelier ‘licht + ruimte’ in Abcoude onder de titel luctor et emergo. Teja laat werk zien uit verschillende periodes en toont haar veelzijdigheid in thematiek en materiaalkeuze. De expositie opent op zondag 17 maart in aanwezigheid van de kunstenaar. Op zondag 24 maart is licht + ruimte ook open tijdens het fashion & life style event in Abcoude en opent Julian de Keijzer van Zibibbo een keur aan Italiaanse voorjaars- en zomerwijnen. Beide

Komt u ook gezellig kijken? De voorstelling is te bekijken in Partycentrum de Meijert in Mijdrecht. De zaal zal om 19.30 uur open gaan. De voorstelling begint om 20.00 uur. Kaarten zijn te koop aan de deur voor acht euro per stuk.

dagen bent u van harte welkom tussen 13 en 17 uur. Ofschoon het een solo is, is de tentoonstelling heel veelzijdig; van hard porselein tot harige gevilte vormpjes, van in de Japanse noborigamaoven door houtas getoaste wieren tot draadjesbeelden voor aan de muur. Daarnaast zijn er ook enkele meer figuratieve beelden te zien, die daardoor ook meteen meer verhalend en poëtisch zijn zoals luister en de stap. De expositie is te bezichtigen tot 1 juli, tijdens een van de open zondagen of op afspraak. Op zondag 19 mei verhaalt Teja over haar werk. Voor aanmelding voor haar lezing en voor meer informatie, zie www.licht-ruimte.nl.

Er is sprake van cultuurverschillen. “Ja, in Abcoude is men gewend om naar theater te gaan, dat is de markt die wij bedienen. De inwoners zijn ‘theaterminded’. Ik heb de indruk dat de drempel voor inwoners in de andere kernen, zoals Vinkeveen en

Hulphond: 14 september Erik van Muiswinkel: 28 september George & Mildred: 12 oktober Dames voor na vieren: 26 oktober Pieter Derks (foto): 9 november Kasper van Kooten: 7 december Gerard van Maasakkers: 21 dec

foto patriCk hesse

Mijdrecht hoger ligt.”

Hoe groot is jullie zaalbezetting? “Vorig jaar hadden we met 65% een slecht seizoen. Dit jaar gaat het weer goed, de zaalbezetting komt weer ruim boven de 70%.”

Exclusief voor De Groene Venen onthult Wiet van der Velden de programmering voor het nieuwe seizoen.

Hans Dorrestijn: 18 januari La Paloma: 1 februari Martijn Koning: 15 februari Joris Linssen & Caramba: 1 maart Nathalie Baartman: 15 maart Fred Delfgaauw: 29 maart Leonie Jansen: 12 april Van der Laan & Woe: 25 april

Zaterdag 9 maart: DJ Igorrazz @ Immitsj Na de succesvolle, gezellige en drukke Black & White party op 2 februari jl. met DJ Igorrazz is het tijd voor een nieuw feestje! DJ Igorrazz betreedt aanstaande zaterdag (9 maart) opnieuw het podium. Hij maakte indruk met zijn geweldige mix van Top 40, Hardstyle en Dance en komt nu graag opnieuw om Immitsj weer een hele avond volledig op zijn kop te zetten. Zin in een gezellig avondje dansen? Kom dan naar DJ Igorrazz @ Immitsj. De deuren van Immitsj, Windmolen 75 in Mijdrecht, gaan open om 21 uur, de entree bedraagt 5 euro. Je hebt toegang als je 15 jaar of ouder bent en je kunt legitimeren met een geldig

identiteitsbewijs. Kans maken 2 gratis toegangsbewijzen? Kijk op onze Facebookpagina en like en deel de poster.


14

8 maart 2013

DE GROENE VENEN

Grote opkomst bij heropening De Eendracht in Abcoude Ruim vijfhonderd gasten waren vrijdagmiddag jl. getuige van de heropening van De Eendracht. Onder hen onder andere burgemeester Divendal en (oud-) raadsleden, ondernemers, 'oude, lokale Abcoudenaren', Stichting Feestelijkheden, de voetbalclub (de Eendracht sponsort nu zaterdag Heren 1; voorzitter Roy Blom gaf het eerste shirt met de naam Café Restaurant de Eendracht erop), de tennisclub (wordt vanaf dit seizoen ook gesponsord

Rond 17.30, in het cafegedeelte.

door de Eendracht), Ab-Art, die het theater in het Mondriaan-gebouw exploiteert (wordt vanaf dit seizoen ook gesponsord door de Eendracht), mensen van de brandweer, de huisarts, en andere zorgverleners, de bridgeclub, hockeyvereniging, de golfclub, bewoners uit het Gein en uit Weesp, uit Loenen, Ouderkerk en Vinkeveen en natuurlijk heel veel mensen uit Abcoude, die reikhalzend naar de nieuwe kaart, en de nieuwe inrichting hadden uitgeke-

ken. Alle bezoekers waren unaniem enthousiast over de nieuwe keuken en het mooie, authentieke interieur. Dorpsgenoot Hubrecht Duijker, de bekende vinoloog, verwoordde het op zijn Facebookpagina als volgt: “Gisteren ging het geheel verbouwde café-restaurant DE EENDRACHT open, de ontmoetingsplaats voor mijn woonplaats Abcoude. De nieuwe eigenaren, waaronder dorpsgenoot Raymond Domman-

schet, hebben met veel respect voor de lange historie van het oude hoekpand dit een stijlvolle facelift gegeven. Zodat het geheel wat lichter werd, terwijl sfeer en karakter behouden bleven. Bovendien kwam er een compleet nieuwe keuken met ernaast een chef's table. Tout Abcoude was aanwezig, waaronder de talentvolle dorpstekenaar Willem Zwaard die Jos en Raymond zijn allereerste, speciaal ingelijste feestweektekening overhandigde -

Net voor de her-opening (rond 16.45) de nieuwe koffie-zit-hoek.

gemaakt voor het programmaboekje van 1981 - met daarop een bonte groep Abcoudenaren in de tuin van De Eendracht. We gaan er snel eens eten, niet in de laatste plaats omdat onder andere het vlees en ook enkele wijnen tegenwoordig betrokken worden bij Lindenhoff.”

Net voor de her-opening (rond 16.45) muur in het restaurantgedeelte met nieuwe bistrobank.

Vrijdag 22 maart in De Meijert in Mijdrecht

Vervolg van voorpagina

Beste Beauty Salon van Nederland Playbackshow Soos De Cirkel in teken 25-jarig bestaan De Cirkel, de soos voor mensen met een verstandelijke beperking in Mijdrecht, bestaat in april 25 jaar. Een goede reden om de tweejaarlijkse playbackshow, die vrijdag 22 maart gehouden wordt in De Meijert, geheel in het teken te zetten van dit zilveren jubileum. door anja verbiest

De Beauty Award is een initiatief van Beauty Trade Professionals en vakmagazine Kosmetiek. Er waren awards in de categorie Beauty Salon van het Jaar (met een onderscheid gemaakt tussen salons met meer of minder dan 3 medewerkers), Schoonheidsspecialist van het Jaar en New comer of the Year. Instituut Périne was één van de drie genomineerde voor de Beste Beauty Salon van Nederland 2013 in de categorie meer dan 3 medewerkers. Op 17 december jl. kregen ze bericht dat ze tot de drie genomineerden behoorden. Périne: “Uiteraard waren we daar al erg blij mee. Het is toch fantastisch dat een vakjury jouw bedrijf dit oordeel geeft.” Dat ze uiteindelijk op 4 maart ook de Beauty Award mocht ontvangen, was voor haar “een droom die uitkomt.” Nadat alle deelnemende salons tijdens de eerste nominatieronde door de vakjury al waren beoordeeld op aspecten, zoals innovatie, vakinhoudelijke kennis, business, PR & marketing en opleidingen/ trainingen, zijn ze tijdens de tweede ronde door een ‘Mystery Guest’

bezocht, die tijdens haar anonieme bezoek onder meer keek naar de kwaliteit van de behandelingen, serviceniveau, hygiëne en klantvriendelijkheid. Tijdens de laatste ronde, een persoonlijk gesprek met de vijfkoppige jury, moest eigenaresse Périne een persoonlijke toelichting geven over alles wat met haar vak en bedrijf te maken had. Het eindrapport van de jury over Instituut Périne luidde: “Weet het beste uit het team te halen.Durft uit te breiden en te investeren in deze tijd. Heeft een duidelijke eigen missie en visie. Heeft goede filters voor het aantrekken van gewenste klant en is een schoonheidsspecialist pur sang.” Om de uitreiking een extra feestelijke teint te geven, werden Périne en haar collega’s met een limousine naar Studio 21 in Hilversum gebracht. Daar aangekomen werden zij ontvangen door medewerkers van RTL, die hun aankomst filmde. “Eigenlijk is de hele avond een mooie film geworden,” aldus Périne. “Het was allemaal zo feestelijk. Een wervelde show met tussendoor de uitreikingen van de Awards.”

Angela van Adrichem uit De Hoef is coördinator van de soos en al vele maanden samen met haar vrijwilligers druk in de weer met de voorbereiding van de speciale editie van de Playbackshow. “In april 1988 zijn we met zo’n 20 deelnemers begonnen in het toenmalige Prinsenhuis, het inmiddels gesloopte schoolgebouw aan de Prins Bernhardlaan in Mijdrecht. Inmiddels komen er elke dinsdagavond 70 deelnemers naar de soos, die sinds september thuis is in Immitsj aan de Windmolen, ook in Mijdrecht. We hebben zelfs een wachtlijst, zoveel animo is er! We beginnen altijd met een half uurtje koffiedrinken. Ondertussen vertel ik wat er die avond allemaal gedaan kan worden. Ons thema is ‘Alles mag, niets hoeft’. Dus de een gaat darten, een ander volgt muziekles en een derde zit rustig op de bank wat tv te kijken. Ook kan er geschilderd en getekend worden, spelen we koersbal en verzorgen we cursussen op het niveau van onze deelnemers. Die zijn van alle leeftijden, zo tussen de 15 en 85 jaar, en ze komen uit Mijdrecht, maar ook uit Baambrugge, Uithoorn, Vinkeveen, Zegveld en Nieuwveen.” Naast Angela van Adrichem staat elke week een enthousiaste groep van tien vrijwilligers, waarvan er zeven al tussen de 12 en 25 jaar hun steentje bijdragen! Met elkaar verzorgen zij een soosavond die

voor elk wat wils biedt, maar iedereen leeft vooral toe naar de Playbackshow, die om het jaar wordt gehouden. Angela van Adrichem: “Die show is elke keer weer een prachtig spektakel en ditmaal wordt het helemaal bijzonder! We beginnen in 1988, met niet alleen muziek en nieuwsflitsen uit die tijd maar ook met beelden van de soos van toen. En zo gaan we via de 16 acts naar 2013. De 45 deelnemers worden prachtig geschminkt en aangekleed, Hans van Veen praat alles op zijn eigen onnavolgbare manier aan elkaar en ook de leerlingen van dansschool Nicole zijn weer van de partij. De juryleden zijn opnieuw Peter van Rossum, Dorien Ross en Marco Slinger en Patrick Botterman zorgt voor de muziek en de techniek. Het was een hele klus om alles uit te zoeken, maar het is ook wel erg leuk om weer even terug te kunnen gaan in de tijd.” De Playbackshow begint vrijdag 22 maart om 20.00 uur, maar de deuren van de grote zaal van De Meijert gaan al om 19.15 uur open. Angela van Adrichem: “Vol is vol, dus wil je erbij zijn dan moet je goed op tijd komen. Terwijl men wacht op het begin van de show is er voor iedereen koffie met

koek! Rolstoelers moeten wel van tevoren worden aangemeld, op het mailadres adrichem74@tiscali.nl, zodat we voor hen ook een goede plek kunnen regelen. De entree is gratis, maar wie toch iets wil geven vindt daarvoor een fooienpot bij de ingang van de zaal. En wie een vraag heeft, kan me altijd bellen op 06-23937815.” Meer informatie over alle activiteiten is te vinden op

www.soosdecirkel.nl.


DE GROENE VENEN

8 maart 2013

15

IN VOL BEDRIJF

Door Piet van Buul

Zwemles 2.0 in Mijdrecht

Privé zwemles is maatwerk voor kind en ouders Ongeveer een jaar geleden gingen Henk en Wendy Cuperus van start met hun nieuwe zwemschool in Mijdrecht. De beide ervaren zweminstructeurs verzorgen sinds 2004 met Zwemschool Wetterwille groepslessen op diverse locaties in de Randstad. Daarnaast ontstond de behoefte om voor bepaalde kinderen privé zwemlessen te organiseren. Het gaat daarbij niet alleen om kinderen die gewoon privé zwemles willen maar ook om kinderen die om welke reden dan ook in een groepsproces niet goed uit de voeten kunnen. Henk en Wendy vonden in Mijdrecht een woonhuis waarin zich een zwembad bevindt. Een ideale plek om op maat gesneden zwemlessen te verzorgen. Met Zwemles 2.0 richten Henk en Wendy zich ook op een speciale doelgroep. “Ons uitgangspunt is dat elk kind de kans moet krijgen om te leren zwemmen. Daarom is elk kind bij ons meer dan welkom. Maar er zijn ook kinderen voor wie de normale groepslessen in een groot zwembad een probleem vormen. Daarbij kun je denken aan kinderen met een verstandelijke beperking, met autisme of met ADHD, een watertrauma of Asperger of aan hoogbegaafde kinderen. Zij kunnen zich soms moeilijk aanpassen aan een groepsles praktijk. Ook die kinderen willen wij de mogelijkheid bieden om volledig op maat gesneden privélessen te volgen. Door die één op één benadering kunnen we de kinderen op een heel flexibele

manier de benodigde zwemvaardigheden bij brengen. Gemiddeld kost het ongeveer veertig klokuren om zover te komen dat een kind voor het A-diploma op kan. Wij hebben bewezen dat we door maatwerk te leveren een betere kwaliteit en een kortere doorlooptijd kunnen realiseren,” aldus Henk en Wendy. Flexibele aanpak Zwemles 2.0 is een ideale oplossing voor ouders met een druk bestaan die de behoefte voelen om zelf de lesdag, lestijd en lesfrequentie te bepalen. “Wij richten ons op de agenda van de gast,” zegt Wendy. “Wij noemen onze klanten bewust ‘gasten’ om daarmee de persoonlijke relatie en aandacht te onderstrepen. Wil de gast alleen op dinsdag

lessen, maar dan twee lessen achter elkaar of wil de gast de ene week elke dag lessen en de andere week niet? Alles is mogelijk.” De lessen hebben een duur van minimaal 45 minuten en zijn in principe één op één, maar indien gewenst kunnen kinderen ook samen lessen. De zwemschool biedt verschillende mogelijkheden. Zo is het mogelijk om slechts één les te nemen om bijvoorbeeld een second opinion te krijgen, maar ook kan men een lessenreeks van vijf of tien lessen nemen voor één prijs met een staffelkorting.

Zomerondernemers gezocht ‘Start in de zomervakantie je eigen onderneming met begeleiding, verzekering en een startkapitaal!’. Dat is de zomerboodschap aan scholieren en studenten uit het Groene Hart. elkaar, bijvoorbeeld voor een workshop met spraakmakende ondernemers. Aan het eind presenteren de jonge ondernemers hun bedrijf op een feestelijke slotbijeenkomst. Het idee ZomerOndernemer komt uit Zweden en is het afgelopen jaar succesvol uitgevoerd in de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Woerden. Het heeft bijvoorbeeld een giftbox-shop, webshop in tweedehands computer spellen, een evenementenbureau en een aantal ICT-bedrijven opgeleverd. Deelname aan ZomerOndernemer is gratis,

“Verder is er het A-totaal programma waarbij de kinderen voor één bedrag het A-diploma kunnen halen met privé-lessen,” vult Henk aan. “Bij deze opleiding wordt diplomagarantie geboden. Dit in combinatie met het feit dat ouders zelf de lesfrequentie bepalen is dit een garantie voor een snelle zwemopleiding op topniveau. Onze opleiding is er op gericht dat we een kind optimaal voorbereiden op het afzwemmen. Het diploma zwemmen doen we niet hier want dat moet in een 25-meterbad. Wij leiden namelijk op voor het A, B, en C diploma volgens de richtlijnen van het Nationaal Platform Zwemdiploma’s.”

“Wij richten ons op de agenda van de gast. Alles is mogelijk.”

Uniek ondernemersproject voor jongeren van 15 -22 jaar

Net als in 2012 biedt het project ZomerOndernemer tientallen jongeren de kans om gedurende de zomervakantie een eigen bedrijf op te zetten. Zij krijgen een startkapitaal van 200 euro en worden geadviseerd door coaches, de Kamer van Koophandel, Rabobank en de Belastingdienst. Deelnemers krijgen vier tot zes weken de gelegenheid kennis te maken met het ondernemerschap. In de eerste week is er een driedaagse training. Daarna gaan ze zelf aan de slag. Regelmatig komen ze bij

Henk en Wendy Cuperus: “Elk kind moet de kans krijgen om te leren zwemmen. Daarom is elk kind bij ons meer dan welkom. Dus ook kinderen voor wie de normale groepslessen in een groot zwembad een probleem vormen.” foto patriCk hesse

je hebt alleen wel een goed idee en een grote dosis enthousiasme nodig. Interesse? Scholieren en studenten van 15 tot 22 jaar kunnen zich aanmelden voor deelname via www.zomerondernemer.nl Na aanmelding volgt er een selectiegesprek. Het project start op dinsdag 16 juli 2013. Meer informatie is te krijgen bij Peter Filius 06-55333642 of Harry Bakker tel. 06-22438062; Twitter: @zomerondernemen.

De accommodatie De lessen worden gegeven in het inpandige zwembad onder de woning van Henk en Wendy. Henk: “We beschikken hier over een zwembad van zes bij vier meter. Doordat het hier privélessen betreft en ouders tijdens de les in een luxe wachtruimte (met wifi en recente leesbladen, gratis koffie/thee en natuurlijk iets lekkers voor de kids) kunnen verblijven heerst er altijd rust, structuur en transparantie in de accommodatie. Het water voldoet vanzelfsprekend aan alle kwaliteitseisen en wordt ook regelmatig officieel gekeurd. Omdat het

zwemwater een zo laag mogelijk chloorgehalte heeft is het ook ideaal voor mensen met huidproblemen.” Ouders erbij betrekken In de aanpak van Henk en Wendy spelen de ouders een belangrijke rol. “Wij onderhouden nauw contact met hen. Tijdens de les kunnen ze in de comfortabele wachtruimte wachten. Daar staan ook schermen opgesteld zodat ze de hele zwemzaal kunnen overzien en alles kunnen volgen. Ook maken wij gebruik van een online leerling volgsysteem waarin zaken als gevolgde lessen en vorderingen worden bijgehouden. Samen met het feit dat ouders elke les nauw worden betrokken bij het proces zorgt dit er ook voor dat zij altijd minutieus op de hoogte zijn van de voortgang van hun kind. Het is zelfs zo dat zij, indien gewenst actief betrokken kunnen worden, bv door het krijgen van tips en kleine opdrachten. Zo kan men zelf gericht met het kind gaan oefenen tijdens het vrij zwemmen.” Zwemles 2.0 is gevestigd aan de Gosewijn van Aemstelstraat 9 in Mijdrecht, telefoon 0297 776033. Meer informatie is te vinden op www.zwemles2punt0.nl. Een afspraak maken kan telefonisch of via email info@zwemles2punt0.nl. Als speciale aanbieding kan een kennismakingsles met 50% korting gevolgd worden.


16

8 maart 2013

Uitgelicht... Deze week op RTV Ronde Venen Zaterdag 00:00 - 08:00 08:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 01:00

Nacht van De Ronde Venen The Bus on Saturday Amigos da Musica Grand Café FM 80’s vs. 90’s SOS/Special edition Nieuwsronde Yes, Weekend! Wzzp Sick & Serious

Zondag 00:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 16:00 16:00 - 18:00 18:00 - 20:00 20:00 - 22:00 22:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen Theo Paul Kerkdienst Abcoude Weekendshow Cultura-dio Sportronde SliQ Progressive X Grooves Bonker Alternatief

Maandag 00:00 - 07:00 07:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen Ochtendronde Timemachine Middag Venen RadioParade Avondland Nacht van De Ronde Venen

Dinsdag 00:00 - 07:00 07:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Alive On the Rocks Nacht van De Ronde Venen

Titel: Zeevonk Auteur: Josha Zwaan 'Een roman waar ik eerst aan moest wennen. Je begint met een hoofdstuk vanuit het gezichtspunt van het cruiseschip de Willem Ruys. Daarna komt de hoofdpersoon Freya in het verhaal. Deze twee verhaallijnen wisselen elkaar af. Maar vanaf ongeveer het midden van het boek werd ik meer en meer geboeid door het verhaal. Freya is geboren in Indië en komt op 4/5 jarige leeftijd met haar moeder naar Nederland. Je begrijpt dat er heel wat onverwerkt verleden naar boven moet komen, want wie in een Jappenkamp heeft gezeten kan al zijn herinneringen niet wegstoppen. Freya emigreert naar Nieuw-Zeeland om daar te trouwen, maar komt door omstandigheden weer naar Nederland. De Zeevonk is een mooi boek, maar ga het niet lezen als je een oppepper nodig hebt.' GeLezen door neLie Groenendijk

Woensdag 00:00 - 07:00 07:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Wicked Wednesday On Music Nacht van De Ronde Venen

Donderdag 00:00 - 7:00 7:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen Ochtendronde Timemachine Middag Venen Nieuwsronde Eindeloos Funk & Jazz Nacht van De Ronde Venen

Vrijdag 00:00 - 07:00 07:00 - 12:00 12:00 - 14:00 14:00 - 19:00 19:00 - 21:00 21:00 - 23:00 23:00 - 00:00

Nacht van De Ronde Venen Ochtendronde Tussen Twaalf en Twee Middag Venen Kiki & Marlies Behind The Grooves Nacht van De Ronde Venen

Radio: 105.6 & 107.6 FM Kabel: 101.9 & 103.3 FM TV kanaal: 41 (Ziggo analoog) en 45 (Ziggo digitaal) en S14+ (UPC)

Bangmakerij van Appie “Het heeft wat gekost, maar dan heb je ook wat” moet Albert Heijn in Vinkeveen gedacht hebben. Naast de winkel aan de Herenweg heeft AH een parkeerplaats, bestemd voor hun klanten. Dat stukje grond is vast en zeker hun eigendom, want AH doet er alles aan om langparkeerders te weren. Aan het einde van de parkeerplaats hangt een groot spandoek waarop te lezen staat dat er maximaal 2 uur geparkeerd mag worden. En dan nog wel uitsluitend door bezoekers van Albert Heijn zelf. Links bovenaan een zelfbedacht parkeerverbod. Links onderaan een bord ‘verboden voor onbevoegden, artikel 461 van het wetboek van strafrecht’. Rechts onderaan ‘eigen terrein’. Verder nog rechtsboven de mededeling dat u daar parkeert op eigen risico en midden onder dat

DE GROENE VENEN

Boeken tip 5... Boeken Top 10’s zijn er al genoeg. Daarom tipt het team van Boekhandel Mondria vijf boeken die je beslist moet lezen.

Ana onverwacht de zorg voor hun driejarige zoontje Finn precies op het moment dat ze zich afvragen of ze hun kinderwens wel moeten doorzetten.

1

3

De blokkade Renate Dorrestein Overmand door een gevoel van onmacht gooit Renate Dorrestein een halfjaar werk in de prullenbak. Ze licht haar uitgever in dat er geen nieuwe roman gaat komen en besluit haar writer s block in de ogen te kijken. Een jaar lang wijdt ze zich aan niets anders. Ze ontdekt dat productieve beroemdheden als Hemingway, Nijhoff, Vonnegut, Rachmaninov en Da Vinci ook met creatieve blokkades kampten, maar dat gegeven biedt weinig troost. Want wat houdt een blokkade precies in? En belangrijker: hoe kom je ervan af?

2

Iedereen heeft alles Katrina Onstad James, een bekende maar onlangs ontslagen documentairemaker, en Ana, een succesvolle advocate, proberen al jaren kinderen te krijgen. Zonder resultaat, ondanks vele peperdure behandelingen. Wanneer een vriend van James bij een auto-ongeluk om het leven komt en diens vrouw in coma raakt, krijgen James en

de takelauto klaar staat wanneer u zich niet aan hun regels houdt. U kunt door Appie weggesleept worden... Ik zal kort zijn met betrekking tot dit amateuristische spandoek, trekt u zich maar niets aan van die onzin! Al laat u uw auto daar een week staan, niemand kan en mag u of uw auto iets aandoen. Ik zal deze bangmakerij een voor een met u doornemen. Het bord dat aangeeft dat u niet mag parkeren bestaat helemaal niet in de verkeerswetgeving en is derhalve niet rechtsgeldig. Vervolgens het bord ‘verboden voor onbevoegden’. Artikel 461 strafrecht kan nooit van toepassing zijn op de openbare weg. Deze parkeerplaats is vrij toegankelijk vanaf de openbare weg en maakt daar zelfs deel van uit. Dus ook deze mededeling is onzin. En dan de grootste absurditeit die je je kunt bedenken: ‘Let op, u wordt weggesleept’. Buiten het

Droom van gouden bergen Ling Zhang In 1879 gaat de 16-jarige Fong TakFat aan boord van een oceaanstomer naar Canada, vastbesloten daar een leven op te bouwen en zo ook zijn familie in China te helpen. Hij spaart elke cent op om zijn familie te kunnen laten overkomen - want eigenlijk is zijn hart bij hen achtergebleven in China. Het leven van hem en zijn landgenoten is onvoorstelbaar hard in Canada. In 2005 gaat Amy Smith, laatste telg van het geslacht Fong, met tegenzin naar Guangdong om iets voor het oude familiehuis te regelen. Daar hoort ze over de geschiedenis van haar familie en ze is gefascineerd door het leven van haar overgrootmoeder. De overzeese briefwisseling tussen haar overgrootouders raakt haar zo, dat ze een beslissende stap in haar eigen relatie zet.

4

De laatste middagen met Teresa Juan Marsé De laatste middagen met Teresa is gesitueerd in een Barcelona vol contrasten en een verstikkende

feit dat niet ‘u’ maar uw auto kan worden weggesleept, meent AH zich het nodige te kunnen permitteren. Echter, alleen de overheid kan een auto wegslepen van de openbare weg en verder helemaal niemand. Dit parkeerterrein valt gewoon onder de Nederlandse wegenverkeerswetgeving, omdat het vrij toegankelijk is. U hoeft zich als weggebruiker nooit af te vragen aan wie een bepaald terrein toebehoort. Overal waar u met uw auto kunt komen zonder een portier of slagboom te passeren, valt onder de wegenverkeerswet. De enige zinnige mededeling van AH is die van ‘Parkeren op eigen risico’. Die verbiedt niets en waarschuwen mag uiteraard altijd. Is er dan geen oplossing voor AH?

atmosfeer en vertelt het verhaal van de Piechemapart, een jongen uit het arme zuiden van Spanje die naar Barcelona is gekomen op zoek naar betere kansen. Hij komt uit een laag sociaal milieu en zijn belangrijkste streven is om meer maatschappelijk aanzien te bereiken. Teresa is studente, mooi en blond, een meisje uit de gegoede Catalaanse burgerij. De ontluikende liefde tussen het rijke meisje en de arme ‘immigrant’ loopt als een rode draad door hun zeer verschillende werelden.

5

IV Arjen Lubach

Een moord. Een staatsgeheim. Een ijzingwekkende achtervolging. Wanneer Elsa op haar vakantieadres in Zuid-Frankrijk hoort dat haar vader is vermoord, neemt ze direct het eerste vliegtuig terug naar Nederland. Eenmaal in Amsterdam ontdekt ze dat haar vader, een emeritus hoogleraar, een groot staatsgeheim op het spoor was, waarvan het uitlekken onvoorstelbare gevolgen zou hebben. Met de hulp van Maarten van Eck, de beroemde televisieprofessor, besluit Elsa door te gaan waar haar vader is gebleven. Wat hebben de geschriften van Cicero met het geheim te maken?

Natuurlijk wel, gewoon even praten met de gemeente en samen goedgekeurde, dus geldige, verkeersborden plaatsen.

Uw reacties en/of tips graag op www.facebook.com/petorverkeer


DE GROENE VENEN

8 maart 2013

NEUS IN DE BOTER WAAROM WORDT BIOLOGISCHE VOEDING ZO POPULAIR? Ik voel me blij vandaag, een beetje als een nieuwe vader. Mijn tomatenplanten zijn aan het ontkiemen en het maakt me blij om die twee kleine blaadjes te zien, die al twee uitgestrekte armpjes de ochtendzon verwelkomen. Ik word er zelfs een beetje filosofisch van... Er zijn niet veel positieve kanten aan het ouder worden, misschien alleen dat we hopelijk wijzer worden. Wijsheid betekent dat we minder fouten maken en in staat zijn om anderen te helpen om ze te vermijden. Intuïtie is ook een grote hulp in het creëren van wijsheid. Als we goed naar onszelf luisteren kunnen we handelen zonder fouten te maken, om te bewijzen dat wat je gevoel je ingaf juist was. Hoe vaak hoor je mensen niet zeggen: 'Had ik maar geluisterd naar mijn gevoel'?

Wijsheid is gebaseerd op het handig gebruik van onze kennis en ervaring. Door het internet hebben we allemaal toegang tot meer kennis dan iemand van ons ooit nodig zal hebben. Wijsheid en intuïtie zijn nodig om ons te leiden door de overvloed van informatie waar we toegang toe hebben. Intuïtie, het vermogen om te leren van onszelf en de opgeslagen lessen die generaties eerder zijn geleerd. Ik raakte voor het eerst geïnteresseerd in voedsel in mijn vaders groententuintje. Het opgraven van de aardappelen en het zien van de massa voedsel die elke plant gaf, de smaak van de frambozen en de geur van rozemarijn en munt. Dit waren biologische groenten en hun smaak zit nog steeds in mijn herinnering, veertig jaar later. Mijn intuïtie zegt me dat deze groenten, geteeld in de bodem en vrij van chemische toevoegingen, gezondere en lekkerder maaltijden opleverden. Toen ik acht jaar geleden mijn eigen cateringbedrijf begon, wist ik dat ik zoveel mogelijk biologische groenten in mijn recepten wilde gebruiken, omdat de smaak zo veel beter was. Vier jaar geleden kwam

ik bij de Kweektuin, waar we toen begonnen met het kweken van alleen biologische groenten. Dit maakte het veel makkelijker om heerlijke recepten samen te stellen, maar het garandeerde ook versheid. Al deze beslissingen waren grotendeels gebaseerd op mijn intuïtie, want ik had geen echt bewijs dat biologisch voedsel beter zou zijn dan in de winkel gekocht spul. Ik was gewoon een kok en had geen een doctoraat in de voedingswetenschap, noch de financiële middelen die nodig zijn om te bewijzen dat mijn gevoel juist was. Ik vóelde dat biologisch beter was en herinnerde mij mijn vaders wortels, maar hoe kon ik nou bewijzen dat het ook gezonder was? In en verslag uit een openbare bron, gepubliceerd op 20 februari 2013 over de impact van de biologische landbouw op de kwaliteit van tomaten. Deze studie werd uitgevoerd met als doel het testen van de hypothese dat tomaat van biologische landbouw meer voedingsverbindingen, zoals fenolen en vitamine C, bevat. Kort samengevat stelt het rapport dat wanneer groenten kunnen groeien zonder de kunstmatige ondersteuning van de chemische industrie, ze manieren ontwikkelen om zichzelf te verdedigen. Ze worden sterker door de uitdagingen van het leven en als gevolg daarvan worden ze weerbaarder. Net als de oude Spartanen hun baby's door de sneeuw rolden, door hard voor onze tomaten te zijn worden ze sterker en helpen ze ons om ook gezond te blijven. Over tomaten gesproken... nu is een zeer goed moment om biologische tomaatzaadjes te kopen en te planten in een beetje aarde, zoals ik hier heb gedaan. Hou ze vochtig bij een temperatuur rond 20 graden. Binnen een week zie je kleine scheuten, binnen een paar weken zullen ze klaar zijn voor de tuin of de bloembak. Laat uw kinderen gerust helpen; ooit zullen ze u dankbaar zijn voor de les.

17

Door David Hague

t p e c e r David’s

Als je echt eens iets anders wilt proberen, dan zul je genieten van mijn kooktip van deze week: brandnetelsoep.

Het is eigenlijk verbazingwekkend: al mijn tomatenplanten staan binnen in huis in de beste biologische aarde, worden gevoed met koude thee en zijn nu nog maar 2 centimeter hoog, terwijl buiten het onkruid al 30 cm hoog stond toen er dit weekend nog een ijskoude wind waaide en er nog steeds kans is op vorst. Dus, if you can't beat them, join them? Als u nog nooit brandnetels hebt gegeten, is het nu de tijd om dat te proberen. Zij zijn de meest eenvoudig te herkennen eetbare wilde planten en als ze nog erg jong zijn, zoals in maart en april, zijn ze heerlijk. Draag wel een paar goede tuinhandschoenen en een dikke trui bij het afsnijden. Snijd de bovenste paar bladeren van de jonge planten. Neem genoeg, want net zoals bij spinazie, koken ze in tot niets. Was ze met koud water en kook in een grote pan. Nadat ze zijn gewassen, giet ze af en gooi ze in een grote pan, zet het vuur hoog en laat ze slinken, net als verse spinazie. Ik gooi er een scheutje knoflookolie overheen en gebruik ze voor soepen, of met room als groente. Het water dat overblijft na het koken, kun je zoeten met honing en als thee drinken, wat erg gezond is. O ja, mensen; één ding nog: brandnetels zijn gratis!

Klassieke brandnetelsoep Soep is altijd mijn eerste gedachte als de brandnetels beginnen door te komen in het vroege voorjaar. Voor zes personen Rond 150g brandneteltoppen 30-35g klontje boter 1 ui, gepeld gesneden 1 grote of 2 kleinere prei, schoongemaakt, gewassen en in dunne plakjes gesneden 2 stengels bleekselderij, in stukjes gesneden 1 teentje knoflook, gepeld en fijngehakt 2 el witte rijst, zoals basmati 1 liter plantaardige (of kip) bouillon Zeezout en versgemalen peper 6 volle eetlepels dikke yoghurt, garnering 1 klein bosje bieslook, garnering

Pluk en selecteer de brandnetels, was ze dan grondig en gooi de hardere stengels weg. Smelt de boter in een grote pan op een middelhoog vuur, voeg de ui, prei, selderij en knoflook, dek af en laat gedurende 10 minuten zachtjes zweten, roer een paar keer, tot ze zacht maar niet bruin zijn. Voeg de rijst toe en de bouillon, breng aan de kook en laat 10 minuten koken. Voeg de brandnetels toe en roer ze in de bouillon wellen. Laat gedurende vijf minuten sudderen, totdat de rijst en de brandnetels gaar zijn (bij zeer jonge brandneteltoppen duurt het slechts twee tot drie minuten). Breng op smaak met veel peper en zout. Pureer de soep in twee partijen, warm opnieuw op indien nodig en controleer de smaak. Serveer in verwarmde kommen, top elke portie af met een grote klodder yoghurt en bestrooi royaal met bieslook.


18

8 maart 2013

DE GROENE VENEN

Punt 4 is een creatief productie bureau waar u terecht kunt voor al uw drukwerk, van logo tot huisstijl, van brochure tot spandoek. Onze creatieve specialisten denken met u mee en komen met betaalbare maatoplossingen. Naast het ontwerp en de opmaak van al uw reclame uitingen, begeleiden en verzorgen we natuurlijk ook uw drukwerk.

Bel 0297 - 38 52 56 of mail naar info@punt4.nl voor een vrijblijvende afspraak of offerte.

aar n l e n s m o K iefs? t a e r c s t e i n 52 56 a a 8 3 Toe 7 9 2 0 f bel o l n . 4 t n u p . w ww Industrieweg 15 • 3641 RK Mijdrecht • www.punt4.nl


DE GROENE VENEN

8 maart 2013

19

DE HOBBY VAN...

Door Valérie Sambrink Sanderink

Simon de Boer maakt beelden van speksteen en albast:

"Elke zijde van het beeld moet de moeite van het kijken waard zijn" Dat mannen creatief kunnen zijn, dat bewijst de 63-jarige Simon de Boer. Vrijwel elke donderdag gaat de Mijdrechter naar zijn geboortedorp De Amstelhoek om te werken aan zijn beelden. Omringd door dames, want Simon is de enige heer in zijn groep. Simon: “Mannen blijken minder geïnteresseerd in het beeldhouwen als hobby. Toch ben ik geen vreemde eend in de bijt. Ik heb jaren als timmerman gewerkt en dat timmermansoog blijkt bij deze hobby reuze handig, zo vinden ook de dames.” Twee in één De beelden van Simon zijn divers, maar allemaal stralen ze liefde of passie uit. Dat is passend bij de start van de hobby. Het was namelijk zijn vrouw Ingrid die hem op dit spoor bracht. Simon: “Mijn vrouw had over het werken met speksteen en albast gelezen. Voor haarzelf zag ze er niet veel in, maar voor mij des te meer. Een paar dagen later had ze mij al opgegeven voor de cursus bij het atelier van Henny Heijnen in De Amstelhoek.” Lachend: “Ik had geen keuze, ik moest! Er was toen nog wel een wachtlijst, maar enkele weken later ging ik er aan de slag. Mijn vrouw kreeg gelijk, want het eerste beeld, een uil, was direct een succes.” Inmiddels heeft Simon twaalf jaar ervaring in het werken met speksteen en het hardere albast. Opvallend aan de werken van Simon is dat er vaak een twee-eenheid in voorkomt. Simon: “Ik werk graag in tweetallen: een mannetje en een vrouwtje. Dat kunnen twee in elkaar verstrengelde personen zijn, maar ook andere figuren. Toch wordt elk beeld uit één stuk steen gehouwen. Zeker met dunnere vormen zoals twee ringen is dat even uitmeten. Ik teken dan ook graag met potlood op het steen om zo voor mezelf alle kanten van het beeld te schetsen. Daarna kan het zagen en vijlen beginnen. Naast die tweetal-

len vind ik beelden met verschillende perspectieven en draaiingen erg mooi. Elke zijde van het beeld moet de moeite van het kijken waard zijn. Zo heb ik een hoofd gemaakt waarbij de linkerkant een zijaanzicht in normale houding toont en de rechterzijde datzelfde zijaanzicht, maar dan op zijn kop. Dat zijn grapjes in de kunst en daar houd ik van.” Exposities Veel exposeert Simon niet, maar de gelegenheid zich voordoet, grijpt hij deze graag aan. Toen hij net een paar jaar met de hobby op weg was, werd hij door de bibliotheek in Uithoorn uitgenodigd om zijn werken te exposeren. Later volgden ook andere kansen, zoals in het kantoor van de Rabobank in Mijdrecht en de bibliotheek in diezelfde plaats. Ook op braderieën in de regio is Simon vaak te vinden. De meest recente expositie was eind vorig jaar in de Dorpsstraat in Mijdrecht. Simon: “Een kledingwinkel maakte ruimte voor een hobbyzaak. Henny werd gevraagd of zij samen met haar leerlingen in de tussentijd in die ruimte een expositie wilde verzorgen. Ongelooflijk hoeveel aanloop we die twee weekenden hadden. Ik was op een zaterdag even gaan kijken met het idee een uurtje later weer thuis te zijn. Aan het einde van de middag was ik daar nog. Ik vind het prachtig om anderen over

het werk te horen praten. Wilden ze een toelichting, dan was ik daar om die te geven. Als ik dan vertelde dat ik het beeld gemaakt heb, kreeg ik wel eens de reactie: ‘Jij? Dat kan toch niet?’. De verraste blikken zijn dan zo prachtig om te zien. Een mooier compliment kan ik bijna niet krijgen.” Inspiratie Simon haalt veel inspiratie uit boeken en tijdschriften. Hij pakt er een knipselmap bij met allerlei ideeën voor volgende beelden. Simon: "Ook in de natuur kan ik veel inspiratie op doen. Op vakantie bijvoorbeeld. Toen ik in Alaska een beer zag lopen was dat zo indrukwekkend dat ik daar allerlei foto's van geschoten heb. Daarna heb ik een kleine beer van speksteen gemaakt. Ik heb dus eigenlijk mijn eigen ervaring in een beeld omgezet en dat maakt het voor mij extra speciaal. Nu ik al een paar jaar hiermee bezig ben, krijg ik ook steeds vaker verzoekjes en opdrachten. Soms zijn deze erg afgebakend. Zo werd ik gevraagd om van het logo van een dansschool een beeld van brons te maken. Ik werk normaal alleen met speksteen en albast én het logo is tweedimensionaal en een beeld driedimensionaal. Twee uitdagingen dus, waar ik toch goed uitgekomen ben. Bij de meeste opdrachten ben ik echter wat vrijer.

BTW-tarief bij renovatie tijdelijk verlaagd Ook in De Ronde Venen is de BTW-verlaging op onder andere renovaties enthousiast ontvangen. Met ingang van 1 maart 2013 is het BTW-tarief voor renovatie en herstel van woningen die minimaal twee jaar in gebruik zijn verlaagd naar 6%. Ook een aantal werkzaamheden van architecten en hoveniers vallen onder de nieuwe regeling, die vooralsnog één jaar geldig is, tot 1 maart 2014. Wel zijn er voorwaarden aan verbonden. Het verlaagde 6% BTW-tarief geldt alleen voor renovatie en herstel van woningen, en alleen voor de arbeidskosten. Het verlaagde BTW-tarief geldt dus niet voor de materialen die bij de renovatie- en herstelwerkzaamheden worden gebruikt. Het 6% BTW-tarief is alleen van toepassing als de renovatie-/herstelwerkzaamheden worden afgerond op of na 1 maart 2013 en vóór 1 maart 2014. Het verlaagde BTW-tarief geldt ook voor het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke mits zij ook de renovatie van de woning begeleiden. Ook de arbeidskosten betreffende op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning, zoals kozijnen en dakkapellen, vallen onder de regeling, evenals de arbeidskosten van hoveniers voor

het aanleggen en onderhouden van tuinen. Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden worden in dit verband verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning. Onder woningen worden verstaan: onroerende zaken die zijn bestemd voor permanente bewoning door particulieren. Ook de voor bewoning/ (semi) permanent verblijf bedoelde ruimten in een bejaarden-, verpleegof verzorgingsinstelling worden als woning aangemerkt. Ook aanleunwoningen en studentenflats worden als woning aangemerkt. Duurzaamheid Voor duurzaamheidsprojecten is dit ook goed nieuws. Onder de maatre-

gelen geldt namelijk ook: het aanbrengen, vernieuwen en onderhouden van boilers, geisers, cv-installaties, gaskachels, houtkachels, warmtepompen, zonnepanelen, zonneboilers mits die goederen in bouwkundig opzicht onderdeel (gaan) uitmaken van de woning; het aanbrengen en vernieuwen van (dubbel) glas; deze BTW maatregel is aanvullend op de BTW maatregel die vorig jaar genomen is voor isolatie van woningen. Voor de toepassing van het 6% BTW-tarief maakt het niet uit wie de opdrachtgever voor de renovatie-/herstelwerkzaamheden is. Het verlaagde BTW-tarief kan dus ook worden toegepast als bijvoorbeeld woningcorporaties renovatie-/herstel-werkzaamheden in of aan hun woningen laten uitvoeren.

Simon de Boer: “Elke zijde van het beeld moet de moeite van het kijken waard zijn. Ik heb een hoofd gemaakt waarbij de linkerkant een zijaanzicht in normale houding toont en de rechterzijde datzelfde zijaanzicht, maar dan op zijn kop.” foto patriCk hesse Men kent mijn stijl en wil graag in die sfeer een passend beeld. Zo heb ik voor een buluitreiking een buste met een Square Cap en diploma gemaakt. Daarnaast blijven de twee in elkaar gestoken ringen erg populair. Ik ben een tijd actief geweest bij de brandweer. Elke keer als er een trouwerij plaatsvond, had ik een mooi en persoonlijk cadeau. Als ik dan hoor dat zo’n beeld na al die jaren nog steeds bij de schoorsteen staat, dan is dat wel erg mooi.” Duitsland Ook in het buitenland worden de ringen gewaardeerd. Simon: “Ik heb in onze tuin een eigen schuurtje, maar het meest werk ik in het atelier in de Amstelhoek en in Duitsland. Mijn vrouw en ik gaan namelijk al achtentwintig jaar naar een boerderij in

Duitsland. Het is er rustig en terwijl mijn vrouw breit of iets anders doet voor haarzelf, duik ik de werkschuur in. Met het weidse uitzicht is het er heerlijk werken. Afgelopen winter waren we er weer. Het echtpaar van wie we de ruimte huren was toen vijftig jaar getrouwd en dat leek mij een mooie gelegenheid voor een beeld. In Nederland maakte ik voor hen twee in elkaar verstrengelde ringen. Dat bleek een goede verrassing en toen we weer thuis waren ontvingen we zelfs een bedankkaart met een foto van mijn beeld. Dat soort kleine wederzijdse gebaren van waardering en dankbaarheid, dat zijn de dingen die mij goed doen.”

Wilt u meer weten over Simons werk? U kunt hem bereiken via simoneningriddeboer@gmail.com.

Gordijnen bestellen via het web kan nu ook bij Ronald van Eijk, Onderhoud en woninginrichting Nieuw en Uniek! De website inclusief webshop van A House of Happiness. Bezoek onze internetsite www.ronaldvaneijk.nl en kijk onder de map informatie waar u de link naar de website kunt vinden. Alles kunt u op deze site terugvinden en vooraf bekijken, zowel de stoffen als de manier waarop u het geconfectioneerd wenst te zien. Voor vragen kunt u uiteraard altijd bij ons terecht. Veel plezier met het bezoeken van deze site, het geeft

u een goed inzicht over hoe het geheel er uit komt te zien.

Met vriendelijke groet, Onderhoud- en Woninginrichtersbedrijf Ronald van Eijk Ronald van Eijk Vermogenweg 1 3641 SR Mijdrecht Tel: 0297 25 38 00 Fax: 0297 25 38 06 E-mail: info@ronaldvaneijk.nl


20

Kort nieuws Afsluitingen en omleidingen in juli en augustus 2013

Groot onderhoud N201 tussen Amstelhoek en Vinkeveen

Vanaf maart 2013 vinden wegwerkzaamheden plaats aan de N201 in de gemeente De Ronde Venen, tussen Amstelhoek en Vinkeveen. Het accent van de werkzaamheden ligt in de maanden juli en augustus 2013 omdat er dan minder verkeer is op de weg vanwege de vakantieperiode. Tussen 12 juli en 2 september zal de weg gefaseerd worden afgesloten en er zal er veel hinder zijn voor het verkeer. De werkzaamheden betreffen groot onderhoud* van de weg waarbij ook de onderliggende constructie vervangen moet worden. Voorbereidende werkzaamheden Vanaf maart tot en met juni zijn er voorbereidende werkzaamheden waaronder het verleggen van kabels en leidingen en het kappen van circa 40 bomen om plaats te maken voor een extra opstelstrook bij de verkeerslichten bij de Ingenieur Enschedeweg (N212). Voor het kappen van de bomen is een melding gedaan bij het Ministerie van ELI in het kader van de Boswet. De bomen worden gekapt voor het begin van het broedseizoen (15 maart). Voor de gekapte bomen worden in het najaar nieuwe bomen teruggeplant in de directe omgeving. Ingrijpende werkzaamheden en wegafsluitingen Tussen 12 juli en 2 september vinden de ingrijpende werkzaamheden plaats. De aannemer werkt dan 7 dagen per week en 24 uur per dag. Tussen de Tienboerenweg (Amstelhoek) en de Herenweg (Vinkeveen) wordt het asfalt en een gedeelte van de constructie eruit gebroken en vervolgens vervangen. De werkzaamheden betreffen zowel de hoofdrijbaan als een deel van het fietspad, de parallelweg en de bermen. Ook zullen de verkeerslichten en een gedeelte van de wegverlichting worden vervangen. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats waarbij er periodiek steeds een ander weggedeelte zal worden afgesloten. De onderdoorgang van het viaduct Herenweg en de op- en afritten richting A2 blijven beschikbaar voor het bestemmingsverkeer. Bereikbaarheid Alle panden zullen bereikbaar blijven, waar nodig met aanvullende voorzieningen en verkeersmaatregelen. Voor het doorgaande verkeer wordt gedurende de gehele periode een omleidingsroute ingesteld om de route via de N201 zoveel mogelijk te ontlasten. Deze omleidingsroute loopt via de rijkswegen en de provinciale wegen.

Lees verder in de kolom op pagina 21.

8 maart 2013

DE GROENE VENEN

Over het waterschap het werk en de lasten

Wie het verleden kent, herkent het heden Als openbaar lichaam publiceert een waterschap elk jaar een keurig verslag van het doen en laten. Naast uitvoerige overpeinzingen en berichtgeving over activiteiten concludeert waterschap De Proosdijlanden in 1979 dat in het verleden ontstane tekorten nog moeten worden weggewerkt en er een onderhoudsachterstand is die moet worden ingehaald. Daarnaast zijn er extra middelen nodig om nieuwe ambities te kunnen betalen. Om dit alles te kunnen realiseren verwacht het schap naast de verhoging vanwege inflatiecorrectie dat de waterverontreinigingsheffing de komende jaren met 5% en de waterschapsomslag met 7% omhoog moeten. Slechts één regeltje wordt gewijd aan De Ronde Venen en wel dat de polder Groot-Mijdrecht diep is en er zout water naar boven komt. Dat bovenstaande gedachtengang zich ook bij het huidige waterschap in de geschiedenis heeft vastgezet leest u in dit artikel. door joop frankenhuizen

Zelfzuchtige bestuurders Waterschappen in Nederland zijn erg oud. Het zijn de oudste democratische organisaties voor boeren en geleid door boeren. Zij hebben er immers het meeste belang bij dat het water in sloot en plas op peil blijft en het vee droge voeten houdt. Maar, naarmate de bevolking groeit en het aantal ingelanden groter wordt, komen er tegenstrijdige belangen om de hoek kijken. Peilverlaging is leuk voor de boer, maar niet voor de eigenhuisbezitter die bang is dat dan de palen onder zijn woning wegrotten. Met de groei wordt de roep om meer zeggenschap in het bestuur door nietboeren steeds luider. Op 6 juni 1795 komen de inwoners van de tien Rondeveense polders in opstand. Zij zijn het niet eens met de manier waarop het zelfzuchtige heemraadschap zijn bestuur kiest, poldermeesters benoemt, onderhoud pleegt aan kaden, dijken en molens en – misschien wel het belangrijkste - de lasten verdeelt. Een aantal van hen stelt een plan op waaruit moet blijken dat alles beter kan. Dat plan wordt openbaar en dwingt het schap in de verdediging. Het was de wil des hemels Dat gebeurt al een dag later door een geschrift te verspreiden onder titel: “Aanmerkingen op een conceptplan tot quasi verbetering der Groote Rondeveense polders” Het schap beaamt de stelling van de representanten van het volk dat het inderdaad tijd is voor veranderingen, maar niet zoals deze worden voorgesteld. “Wat het hoge water betreft. Kon het schap beletten dat de voormalige overheid de buitenwateren tot aanmerkelijke hoogte lieten komen waardoor onze molens belet werden het binnenwater uit te malen? Konden zij zich tegen de wil des hemels verzetten die de wateren 14 à 15 weken met ijs bezetten, een menigte sneeuw deed vallen die de polders met water vulden en er ook nog weinig wind was? Hebben we niet van 21 tot 27 april zware tijden gehad door onophoudelijke regenval? Is er met de keur van oktober 1794 niet aan alle molenaars last gegeven alle lekken op te nemen, het de gehoefslaagden (eigenaren van stukken dijkgrond) aan te zeggen en op te geven aan de heemraden van ieders district? Ofschoon de molens continue draaiden lukte het niet de polders op zomerpeil te brengen. De opstellers handelen ter kwader trouw als zij dit het schap aantijgen. Het schijnt alleen de bedoeling te zijn het college van dijkrechter en heemraden weg te hebben en te vervangen door andere personen of onder andere benamingen te doen vervangen. Echt nut heeft het plan niet”

Veen op veen stapelen is ijdel Het verweer is tevergeefs. Datzelfde jaar nog wordt het heemraadschap vervangen door een oppercollege en komen de twee Hollandse en acht Utrechtse polders, die vanwege de verveningen steeds meer op kleine binnenzeetjes zijn gaan lijken, ieder onder eigen bestuur. Het Grootwaterschap der Ronde Venen is geboren. Maar dan komt het: Op 27 juli 1808 presenteert landmeter Anthony Verdam in opdracht van ZM koning Lodewijk Napoleon een overzicht van de verveningen in Mijdrecht, Wilnis en Oudhuizen. Opmerkelijk daarin is de zinsnede: “Het veen binnen de reeds gemaakte of nog verders te maken dijken moet volstrekt worden weggeveend anders is de onderneming tot droogmaken, hetwelk voor de ingelanden voor eigen rekening zal moeten geschieden, geheel ijdel. De reeds gemaakte kosten wegens het leggen van dijken en het verder aanvangen van het werk der droogmaking zijn geheel ten onnutte verspilt en het een en ander moet volstrekt uitlopen tot ruin der ingelanden en geïnteresseerdens. De ligtheid der veengrond in dit district tot aan derzelver vasten grondslag, de van veen beroofde ondergrond, is dan zoo opmerkelijk en in het oog lopende, dat veele stukken land in het drijven of zinken de stand van het water volgen, dat het minste rijtuig op de weg, dezelve doet schudden en beweegen; en dat daarom de dijken allen op de ondergrond worden gebaseert om dezelve vast en onwrikbaar te doen zijn.” Het gevaar dat stukken veendijk kunnen afschuiven blijkt dus al in 1808 te zijn vastgelegd. De tweede waarschuwing Tussen 1872 en 1878 wordt door de maatschappij tot droogmaking van de Rondeveense polders onder leiding van burgemeester J. G. de Voogt het droogmaken van de polder Groot Mijdrecht ter hand genomen, want land brengt meer op dan water. In die 2020 ha grote polder, ten zuiden en ten noorden van Waverveen, liggen dan overal legakkers ooit opgehoogd met grond waarin stadsvuil, stalmest, grond en slib, voornamelijk uit Amsterdam. Tussen die legakkers grote gaten die na het vervenen zijn dichtge-

maakt met die zelfde bovengrond, toemaakdek geheten. In december 1873 zijn de dijken rond de polder klaar en kan het droogmalen beginnen. Dan volgt de eerste verassing. Op 4 augustus 1873 wordt ten noorden van het Veenmeer (langs de huidige Botsholse dijk richting Botshol, net even voor de Proosdijerdwarsweg) aan de voet van de dijk opwellend water geconstateerd. Inspectie langs de dijk toont op zes meter onder het maaiveld een scheur. Ter plekke wordt de dijk verzwaard. Op 9 december 1873 op dezelfde plaats weer opborrelend water, maar nu is het gevolg dat een stuk dijk 120 meter landinwaarts schuift. Kennelijk is bij het aanleggen van de dijk geen rekening gehouden met de waarschuwing uit 1808, want dan zou die dijk veel te duur geworden zijn en dat paste niet in het patroon van de bestuurders. Als rond 1877 in Groot Mijdrecht Noord delen van de ringdijk klaar zijn, wordt geprobeerd de drooggevallen stukken land aan de man te brengen. Maar al snel blijkt dat veel boeren vanwege aanhoudende kwel de hoge waterbeheerlasten niet kunnen opbrengen. In 1890 concluderen Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht dat de polder nooit drooggemalen had mogen worden. Steeds maar groter In de achter ons liggende jaren zijn veel waterschappen gefuseerd en uitgegroeid tot grote organisaties die naast de van oudsher vastgestelde taken steeds meer andere taken tot zich weten te trekken. Tussen

1868 en 1924 regeert in het gebied van de rondevenen het Grootwaterschap De Ronde Venen. Daarna, tot 1976, de Ring der Ronde Venen. Tussen 1977 en 1991 heet het waterschap De Proosdijlanden. In 1992 neemt hoogheemraadschap Amstel en Vecht het roer over. Eind 1996 wordt besloten de taken van het hoogheemraadschap Amstel en Vecht, het zuiveringsschap Amstel en Gooiland, de provincie Utrecht en de stad Amsterdam onder te brengen bij het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Als voorwaarde wordt wel gesteld dat gemeentelijke taken zoals riolering, grondwaterbeheer en baggeren in Amsterdam gekoppeld moeten blijven aan de zuiveringstaak en het stedelijk waterbeheer. Het 30 koppige algemeen bestuur van AGV en het gemeentebestuur van Amsterdam komen dan overeen de belangrijkste samenhangende taken op het gebied van waterbeheer op te dragen aan een nieuwe stichting. Dat wordt de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) die als werkgebied krijgt toegewezen zuidoost Noord-Holland, noordwest Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Een gebied van ruim 700 km2 waarin 1.2 miljoen mensen wonen. Het omslagstelsel is te duur Iedereen die in het beheersgebied van DWR woont en werkt moet meebetalen aan de kosten. De hoogte van het rioolrecht in Amsterdam wordt vastgesteld door het gemeentebestuur daar. De hoogte van de verontreinigingsheffing en de waterschapsbelasting worden vastgesteld door het algemeen bestuur van AGV. Of daarin nog veel boeren of andere landeigenaars zitten is niet bekend. Afhankelijk van de categorie (bewoner of eigenaar) en de werkzaamheden die DWR voor AGV in de directe woonomgeving uitvoert, gelden voor de waterschapsbelasting verschillende tarieven. Zo betalen de inwoners in 1995 in het verzorgingsgebied bijna 65 gulden aan ingezetenenomslag. Huiseigenaren betalen daarboven nog eens 0,97 gulden voor elke 3.000 gulden waarde eigen woning.


DE GROENE VENEN

Omslag gebouwd heet dat. Een jaar later komt er een kentering in het denken: “Het omslagstelsel is te ingewikkeld en te duur,” vindt het hoogheemraadschap in 1996. “Meer uitgaan van het algemeen belang van een goed watersysteem en minder van een vruchteloos streven naar de exacte bepaling van de mate van het belang en daaraan de financiering ophangen,” wordt de nieuwe gedachte. Maar dan komt het In 1993 constateert systematisch kadeonderzoek van de Technische Adviescommissie Waterkeringen (1965) dat van de 18 km kades rond de polder Groot Mijdrecht er 17,5 km onveilig zijn. Daar wordt aan gewerkt, zegt het schap. In 1995 de vraag hoe overtollig water uit de rondeveense polders kwijt te raken. Heftige regenval in oktober en geen ruimte voor afvoer. In de nacht van 25 op 26 augustus 2003 is het weer raak wanneer in Wilnis 60 meter ringkade zo’n 7,5 meter afschuift en 230.000 m3 water een woonwijk binnenstroomt. Wie is er nou aansprakelijk en wie betaalt de kosten? Met die vragen begint een juridisch steekspel dat zijn weerga niet kent en dat tien jaar nadien nog steeds niet is opgelost. De gemeente stapt naar de rechter want AGV wil de schade niet betalen. Het gaat om zo’n 16 miljoen euro. In november 2003 laat AGV weten de geschiedenis van betreffende dijk te bekijken. Kennelijk is dit nooit eerder gebeurd. In 2004 laat GeoDelft na onderzoek weten dat de kade niet gebrekkig was. In november 2006 oordeelt de rechtbank in Amsterdam dat droogte de oorzaak van de doorbraak was en dat AGV daarmee geen rekening had hoeven houden. De gemeente is het met die uitspraak niet eens en gaat in hoger beroep. In juni 2009 volgt de uitspraak van dat beroep. De kade, die als opstal moet worden aangemerkt, voldeed niet aan de eisen die men, gegeven de omstandigheden, daaraan had mogen stellen, oordeelt het Hof. Een opstal kan voldoen aan de veiligheidsvoorschriften maar dat wil niet zeggen dat die opstal niet gebrekkig kan zijn.

Het tijdig treffen van maatregelen heeft niet plaatsgevonden. Het Hof vernietigt daarop het vonnis van de rechtbank. AGV heeft verzaakt en moet de schade betalen. Dan volgt

de Hoge Raad. In december 2010 oordeelt deze dat het afschuiven van de kade inderdaad kwam omdat deze niet voldeed aan de eisen die in de gegeven omstandigheden gesteld had moeten worden. De zaak wordt daarop terugverwezen. Dit keer naar het Hof in Den Haag. In april 2012 komt deze met een tussenvonnis. AGV hoeft met droogte geen rekening te houden. Wel moet worden gecontroleerd of hun rapport klopt, want over de zorgvuldigheid waarmee GeoDelft het onderzoek heeft uitgevoerd zijn twijfels ontstaan. Volgens de gemeente De Ronde Venen ligt het afschuifvlak van het stuk dijk veel dieper dan wat GeoDelft beweert. Groot Mijdrecht Noord weer plas In januari 2006 wordt de DWR samengevoegd met het voormalige Waterleidingbedrijf Amsterdam tot de stichting Waternet. Amsterdam behoudt de volledige zeggenschap over de drinkwatervoorziening. AGV houdt zeggenschap over alle overige watertaken in het gehele werkgebied. Daarin voert Waternet voor AVG de volgende taken uit: Bescherming van het gebied tegen overstroming, zorg voor het juiste waterpeil in rivieren, meren, grachten en sloten, zorg voor schoon oppervlaktewater, zuivering van afvalwater, het bevaarbaar houden van watergangen en het uitsturen

8 maart 2013

van aanslagen waterschapsbelasting. In 2008 laat AVG in haar jaarverslag weten dat zij op termijn (20-30 jaar) haar taken in en om polder Groot Mijdrecht Noord niet

meer naar behoren kan uitvoeren als de inrichting niet grondig verandert. De bodemdaling geeft samen met de grote hoeveelheid kwelwater van ongewenste kwaliteit aanleiding tot grote zorgen over de duurzaamheid van de polder. De functie landbouw komt steeds

meer in de knel doordat de bodem daalt en verdere peilverlaging niet meer verantwoord is als gevolg van de instabiliteit van de bodem en de grote opwaartse waterdruk. Nevenproblemen zijn onder meer het optreden van wateroverlast bij extreme neerslag in delen van de polder en de verwachte effecten van de klimaatveranderingen, zoals periodieke tekorten en overvloeden aan water. Met deze stellingname geeft AGV alsnog credit aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht die in 1890 constateerden dat de polder nooit drooggemalen had mogen worden en plas had moeten blijven. Maar… geschiedenis herhaalt zich Een van de problemen bij AVG is dat hun doen en laten niet zichtbaar is voor de gewone burger. Die moet op internet afgaan op begrotingen en jaarverslagen vol technisch jargon, waar ze niks van snappen. Veelal zien ze alleen maar de rijtjes lastenverhogingen zoals ook nu weer op de meerjarenbegroting tot

21

2017. AVG weet dat en probeert middels voorlichtingsbijeenkomsten daar wat aan te doen. Maar zodra er weer een stuk veendijk afschuift, en dat is binnen de polder Groot Mijdrecht waarin grote delen van Wilnis Veenzijde en het hele industrieterrein niet ondenkbaar, hebben goedbedoelde voorlichtingen weinig waarde. Veen heeft al eeuwenlang de eigenschap bij droogte sterk te krimpen en gewicht te verliezen. Kijk maar naar een turf. Dit kan in een dijk scheuren veroorzaken waardoor deze kan verzakken of afschuiven. Zie de waarschuwing van landmeter Anthonie Verdam die dit in 1808 al constateerde. Intensieve controle op lekken en nathouden van veendijken is kennelijk het enige dat overblijft om in de regio droge voeten te houden. Hoe, waar en wanneer AVG dat in de polder Groot Mijdrecht uitvoert en probeert e.e.a. betaalbaar te houden, is niet echt duidelijk. Veel geschiedenisboeken laten zien dat de geschiedenis zich herhaalt en dat, wie de geschiedenis kent, daar passende maatregelen bij kan ver-

zinnen. Wie het verleden kent, herkent het heden, luidt een gezegde. In het verleden ligt het heden en in het heden ligt de toekomst, maar…. wie het verleden niet kent, gaat de toekomst weerloos tegemoet. Meer informatie over de rijke geschiedenis van de Rondeveense dorpen leest u in De Proosdijkoerier, het kwartaalblad van de historische vereniging De Proosdijlanden. Kosten lidmaatschap slechts € 17,50 per jaar. Telefoon 0297-281835

Geraadpleegde bronnen: Archief Vecht en Venen, verslagen polder- en veenderijbesturen. Via internet: Jaarverslagen AGV en verslagen gerechtshoven. Wilnis, Dorp van schuivende dijk en vallende torens door A.M van Leeuwen.

Kort nieuws Vervolg van kolom op p 20. Het plaatselijke verkeer wordt ter plaatse via de lokale wegen omgeleid. De afsluitingen en omleidingsroutes zijn besproken en afgestemd met de gemeenten De Ronde Venen, Uithoorn en Amstelveen en met de provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat. Als de gedetailleerde planning bekend is, gaan we hierover communiceren met omwonenden, bedrijven en weggebruikers. Aanleg parallelweg Als het groot onderhoud eind augustus is afgerond, wordt er aansluitend een parallelweg aangelegd langs de N201, tussen de Veenweg en de Ingenieur Enschedeweg (N212). Deze werkzaamheden zullen in juni 2014 zijn afgerond. Over de werkzaamheden en de consequenties voor het verkeer en de omgeving zal tijdig worden gecommuniceerd.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter. Wie geen Twitter-account heeft, kijkt op: www.twitter.com/werkaandewegutr.

Abcoude

Rabo steunt lokale projecten Zeventien projecten van verenigingen en stichtingen in de omgeving worden beloond met een steuntje in de rug van het Rabobank Coöperatief Fonds van Rabobank Amstel en Vecht. Vier daarvan komen uit Abcoude. Hiermee komt het realiseren van hun doel voor hun leden of voor de samenleving weer een stap dichterbij. In totaal is aan de zeventien projecten een bedrag van bijna € 25.000 toegekend. IJsclub Gein en Omstreken krijgt een tegemoetkoming voor de aanschaf van een portable audiosysteem. Kleinkoor Collegium Vocale Consonant ontvangt een bijdrage aan het lustrumconcert. De Abcouder Harmonie hoeft voortaan geen kostbare mobiele geluidsinstallatie en beamer in te huren als op locatie wordt gespeeld. Scouting Abcoude krijgt een bijdrage aan het aanpassen van het buitenterrein. Waarom Rabobank Coöperatief Fonds? Het Rabobank Coöperatief Fonds is bedoeld om projecten die onze omgeving mooier of beter te maken een steuntje in de rug te bieden. Verenigingen, stichtingen en instellingen kunnen het gehele jaar door aanvragen indienen. De sluitingsdatum voor de eerstvolgende ronde (aanvragen tot € 2.500) is 15 mei 2013. Wie in aanmerking wil komen voor een hoger bedrag, kan meedoen aan de verkiezingen in het najaar. Ook hiervoor is de sluitingsdatum 15 mei 2013. Zie ook:

www.rabobank.nl/amstelenvecht.


22

8 maart 2013

DE GROENE VENEN

MOTOR & AUTO

Tekst en foto's Patrick Hesse

Test Honda VFR1200F uit 2010 bij Motor Service Uithoorn

De mooiste Honda sinds jaren De allereerste Honda V4 stamt alweer uit 1979 – een GP fiets: de NR500. Dat was meteen ook de terugkeer van Honda in de koningsklasse. Het eerste productiemodel was de VF750 in 1982. Een paar jaar later kwam de VFR serie (1986). Voor Honda is de VFR altijd de motorfiets geweest om hun technisch kunnen te etaleren. Redelijk uniek was, dat Honda een toermodel combineerde met een sportmodel. Jarenlang is Honda

trouw gebleven aan de vloeistof gekoelde V4, met als hoogtepunt de VFR 800 die voor het eerst het licht zag in 2002, maar na een aantal aanpassingen en vernieuwingen kwam de inmiddels gedateerde 800 tekort in de PK-strijd. Dus kwam in 2010 Honda met een nieuw wapen: de VFR 1200, 1237 cc, 173 pk bij 10.000 tr/min en 129 Nm koppel bij

8.750 tr/min. Dat zijn geweldige cijfers, zelfs met een behoorlijk gewicht van 267 kg. Ik was nog niet in de gelegenheid geweest deze wonderschone machine te rijden, maar gelukkig hebben ze er bij Motor Service Uithoorn net een ingeruild en met deze eerste lentedag met een lekker zonnetje en 16 graden, besluit ik toe te slaan en de antracietgrijze sporttoerfiets eens even lekker uit te laten en een lekker toertje te maken. Ooit heb ik zelf twee keer een VFR400F gehad. Een kleine, maar duivels snelle (in de jaren ’90 dan) sportfiets, vooral in de kleine bochtjes niet te overtreffen en met in zijn tijd vooruitstrevende ingekapselde schijfremmen en 16inch voorwiel. Het allerleukste aan het fietsje was dat het rode gebied pas begon bij 13500 RPM, dus je kon hem ongenadig op zijn donder geven en de boel bleef toch heel. Door de jaren heen is gebleken dat het gewoon een enorm betrouwbaar blok is die V4. Nu de schitterende VFR 1200 F met 40.000 kilometer op de teller heeft de vorige eige-

naar hem gebruikt waar hij voor bedoeld is: gewoon lekkere lange toerritten. Ondanks de gebruikelijke kleine gebruiksspoortjes is het een zeer nette fiets, keurig onderhouden met alle boekjes, ABS en alarm. Ook nog eens de goedkoopste VFR1200F op het internet! Nadat Frans voor mij de banden op spanning heeft gebracht en de vloeistoffen heeft gecontroleerd, is het tijd om te gaan rijden. Ik kan u melden ik heb er zin in, een beetje het gevoel wanneer je voor het eerst met een vrouw uit gaat... De soepele V4 draait bijna turbineachtig en de grom uit werkelijk schitterende einddemper is net zo mooi als hij er uit ziet. Wat een lust voor het oog! De hele motor heeft een bijzonder hoog afwerkingsniveau. Honda wil met de VFR laten zien tot waar ze nog steeds in staan zijn. Het behoorlijke gewicht verdwijnt gevoelsmatig zo snel de boel rolt. En vind ik de zit ‘in de motor’, mede door de hoge tank en perfecte dubbele koppeling (dit is de eerste motorfiets ter wereld met dit systeem) ook subliem. De gasrespons vind ik persoonlijk iets te bruusk, maar dit kan ook een kwestie van wennen zijn. De probleemloze cardan doet uiteraard perfect zijn werk. Langs de Amstel, met al zijn bochtjes is het bal. Wat een heerlijk uitgebalanceerde

Wilnis

39e Wilnisse Rommelmarkt Op zaterdag 4 mei 2013 vanaf 9.30 uur vindt de 39e Wilnisse Rommelmarkt plaats in Wilnis-Dorp. De opbrengst is bestemd voor de aanleg van een waterpomp bij de Redeemed Gospel Church in de sloppenwijken van Mathare Valley in Nairobi, Kenia. Voor de aanleg van deze waterpomp is veel geld nodig, dat men met de rommelmarkt hoopt op te halen.

motorfiets; we worden al snel vriendjes. Was dit inderdaad een date met een mooie dame, dan had ik haar zeker voor een tweede keer uitgevraagd. Mijn hooggespannen verwachtingen van deze kanjer worden volledig waar gemaakt. De enige kanttekening zit bij het rustig toeren, dan moet er behoorlijk geschakeld worden en dat is een beetje jammer gezien de enorme soepelheid. Maar wanneer u van de grote afstanden bent, is hij een meer dan uitstekend reisgenoot. En dan die looks: hij valt echt op zonder echt schreeuwerig te zijn en in deze tijd is opvallen al een prestatie op zich. Bij terugkomst praat ik nog wat met Frans en vertel ik hem dat de remmen een beetje minder zijn. Frans: “Klopt! Bij verkoop krijgt hij een beurt en worden de remblokken vervangen, geen probleem!” Een prachtige zeer moderne motorfiets, die nog vele jaren mee zal gaan en modern zal blijven is te koop voor 8.595 euro en dat is dus de scherpst geprijsde VFR1200F die er in Nederland te vinden is...

Motor Service Uithoorn Amsterdamseweg 13 B, Uithoorn Tel. 0297-268852 / 06-30372989 www.motorserviceuithoorn.nl

De eerste sorteeravond vindt aanstaande dinsdagavond 12 maart plaats en vanaf dan iedere dinsdagavond tot en met woensdag 1 mei (in verband met Koninginnedag). U kunt uw nog bruikbare spullen opgeven om door ons op te laten halen via: www.rommelmarktwilnis.nl of door tussen 18 en 20 uur te bellen naar tel. 06-31 24 44 85 (liever niet op zondag bellen). U kunt uw rommel uiteraard ook zelf brengen bij de familie Meijers (Mijdrechtse Dwarsweg 19, Wilnis), liever niet op zondag.


DE GROENE VENEN

8 maart 2013

23

AUTO & MOTOR

Door Michael Reuling

Al het autonieuws uit Zwitserland

foto's patriCk hesse

Autosalon van Genève 2013 Deze week en volgende week vindt de Autosalon van Genève plaats; de belangrijkste autobeurs van Europa. Deze week het eerste deel van al het nieuws uit Zwitserland.

Alfa Romeo Naast de productieversie van de 4C toont Alfa ook de Gloria. Een conceptauto die eerst alleen digitaal getoond zou worden, maar nu ook als échte conceptcar aanwezig is. Het is een eerste gooi naar het ontwerp van de opvolger van de 159, de Giulia die in 2015 op de markt komt.

Fiat Fiat toont de 500L Trekking, een offroaduitvoering van de 500L. Een stoere bak die met name bedoeld is voor de Amerikaanse markt. Omdat een tweecilinder voor Amerikanen een naaimachientje is, lepelen ze de 1.4 turbo met 160 pk die we kennen van Abarth in de Trekking. De Trekking zal ook naar Nederland komen.

Jeep De Grand Cherokee, samen met de Range Rover één van de nestors op SUV-gebied. Nieuwe koplampen, nieuwe achterlichten, compleet nieuw interieur; de Italianen (Fiat) hebben hun best gedaan op deze Yank. De nieuwe Cherokee (zonder Grand) staat nog niet in Genève, maar wordt deze maand in New York onthuld.

Ford

Audi Genoeg lekkers bij Audi. Zo tonen de Duitsers de A3 e-tron (elektrisch) en g-tron (aardgas). Of wat te denken van de S3 Sportback, de RS Q3, de gloednieuwe RS6 Avant of de RS7?

De EcoSport is Fords tweede SUV naast de Kuga voor de Europese markt. De EcoSport is voorzien van een zuinige driecilinder motor en allerhande snufjes, zoals Sync AppLin, waarmee bestuurders speciale apps op hun smartphone kunnen bedienen door middel van stemcommando’s.

Chevrolet In Genève is de nieuwe Corvette C7 Stingray te zien, ditmaal als softtop cabrio. Iets minder spannend is de tweede facelift van de Captiva.

Kia Kia gaat de strijd aan met onder meer de Golf GTI. De 1.6 turbomotor van de Pro_Cee’d GT levert 265 Nm koppel en een vermogen van 204 pk. De sprint naar 100 duurt dan 7,7 seconden. De top ligt op 230 km/u. Ook toont het merk de Provo Concept. De 2+2 heeft dezelfde dikke motor als de GT en is gekoppeld aan en zeventraps versnellingsbak met dubbele koppeling. Op de achterwielen is nog een 45 pk sterke elektromotor aangesloten.

Lamborghini Honda

Citroën Citroën toont vol trots de facelift van de C3. Ook staat er een C3 Hybrid Air op de stand. De Hybrid Air gebruikt perslucht om de cilinders van de benzinemotor te vullen, waardoor brandstof bespaard wordt. Bij lange afstanden rijdt de auto dan weer op benzine. Deze techniek zal naar verwachting pas rond 2016 op de markt komen. Ook staat de Technospace op de beurs, een warmmakertje voor de C4 Picasso van de toekomst.

Ferrari De F40, de F50, de Enzo (F60) en nu de F70. Maximaal 499 stuks leverbaar in het rood, geel of zwart. Een V12 met 800 pk bij 9.200 toeren en een elektromotor met 163 pk. 0-100 km/u in minder dan 3 seconden, 0-200 in minder dan 7 seconden en 0-300 in 15 seconden. Dit is de nieuwe supercar van Ferrari, de LaFerrari.

Voor de vijftigste verjaardag van het merk onthult het merk een auto van 3,6 miljoen euro. De Veneno. De 6.5 V12 levert maar liefst 750 pk en de topsnelheid ligt op een ruime 350 km/u.

Honda komt in de herfst met een stationwagon die het de Toyota Auris Touring Sports lastig moet gaan maken. Het is nog niet bekend welke motor er onder de kap ligt. Ook wordt er gesproken over mogelijke hybride aandrijving.

Hyundai Eerder reden we met De Groene Venen al met de Santa Fe. Nu wordt ook de Grand Santa Fe getoond aan Europa. De zevenzitter wordt in Nederland voorlopig alleen leverbaar met de 2.2 CRDi dieselmotor.

Infiniti Infiniti, het luxemerk van Nissan, gaat de G vervangen door de Q50. Meteen introduceert het merk een nieuwe naamstrategie, waarbij de letter het type auto aangeeft en het cijfer het segment. Voor de Amerikaanse markt wordt de auto leverbaar met een benzine en hybride aandrijving. Voor Nederland komen waarschijnlijk een diesel- en hybride-uitvoering beschikbaar.

Land Rover Het oudste model van Land Rover, de Defender, is nu ook leverbaar als 100% elektrisch aangedreven voertuig. De 300 Nm koppel kan goed van pas komen in het terrein, al is dat verre van de beste plek om met lege accu’s te zitten. De elektromotor levert 94 pk, waarmee 2.000 tot 2.200 kilo zware Defender een actieradius kan halen van 80 kilometer.


24

8 maart 2013

VACATURES Voor een totaaloverzicht van alle vacatures kijk je dagelijks op 0297-online.nl. Hieronder een selectie van de vacatures. Ga voor info over deze jobs naar 0297-online.nl/vacatures Functie: Wij zijn op zoek naar een representatieve gastvrouw Organisatie: Van Kouwen B.V. Plaats: Amsterdam Functie: Telefonisch Accountmanager Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer Functie: Oproepkracht Chauffeur met rijbewijs B Organisatie: Alles in 1 Boodschappen Bezorgservice Plaats: Mijdrecht

Functie: SEA junior Organisatie: Pim Plaats: Mijdrecht Functie: .NET programmeur Organisatie: Pim Plaats: Mijdrecht Functie: Servicemonteur buitendienst Organisatie: Geostick B.V. Plaats: Uithoorn

Functie: Zelfstandig werkend kok Organisatie: Restaurant Le Virage Plaats: Mijdrecht

Functie: Bijbaan activiteitenbegeleider (april t/m september) Organisatie: Hoeve Landzicht / AquaBubble Plaats: Nieuwer ter aa

Functie: Inpakker / Magazijnmedewerker Organisatie: G. Brouwer & Zn BV Plaats: Wilnis

Functie: Junior Chauffeur-Logistiek Medewerker (fulltime) Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen

Functie: Backoffice medewerker Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Sales Support Medewerker Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen

Functie: Helpdeskmedewerker Telecom Organisatie: Antenna Plaats: Aalsmeer

Functie: Sales Support Medewerker Weekend Organisatie: HubHub Plaats: Amstelveen

Functie: Verzorgende - Loenen Organisatie: Careyn Plaats: Utrecht

Functie: Verzekeringsadviseur binnendienst Organisatie: Ascol Verzekeringen Plaats: Mijdrecht

Functie: Allround Online Marketeer (m/v) Organisatie: Walraven Group Plaats: Mijdrecht

Functie: Schadebehandelaar Organisatie: Ascol Verzekeringen Plaats: Mijdrecht

DE GROENE VENEN


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.