10 års vandringer med Veksøs Aktiver 2002-2012.

Page 1

I 2002 gik turen til Veksøholm. Foto: Nedenfor Jægerbakken.

I 2003 gik gennem vådområderne nord for Veksø. Foto: Passage af Veksømose Vandløb over et smalt spang.


I 2004 gik turen også nordpå. Foto: Nedenfor Spydbakken.

I 2005 var vi helt i Smørumovre. Foto: Pause ved gadekæret.


I 2007 var turen også lang, da vi var rundt i Skovvangsområdet. Foto: Kåre fortæller om Søsum Sø.

Turen i 2008 var rigtig våd og gik til området, som stadigt er truet af Kildedal Park feriecenter. Foto: Forcering af rørskov nær Rolandsgården.


I 2009 var vi både i Veksø Mose og på Jægerbakken. Foto: Fuld fart frem langs Værebro Å.

I 2010 besøgte vi Hulehøjgård, hvis produktionsbygninger er blevet prisbelønnede for deres tilpasning til landskabet. Foto: Galanteri på nordkanten af Stenlies-plateauet.


I 2011 vovede vi os igen gennem sumpene til nabosognet i nord. Foto: Kåre kommer til undsætning i Storkekrogens sjap.

I 2012 var vi atter i Veksø Mose, hvor man planlægger en vandstandshævning. Foto: Projektleder Mogens Lindhardtsen redegør for konsekvenserne heraf på Skydebanehyttens terrasse.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.